Nikon | D5600 | Nikon D5600 संदर्भ सूचना-पुस्तिका (संपूर्ण सूचना)

Nikon D5600 संदर्भ सूचना-पुस्तिका (संपूर्ण सूचना)
िडजीटल कॅमेरा
संदभर् सच
ू ना-पिु तका
काही संगणकांवर "बक
ु माक्सर्"
शकणार नाहीत.
िलंक
टॅ ब यवि थत िदसू
• कॅमेरा वापर यापव
र् णे वाचा.
ू ीर् ही सच
ू ना-पिु तका पण
ू प
• कॅमेर्याचा योग्यिरतीने वापर कर यासाठी, "आप या
सरु िक्षततेसाठी" (प ृ ठ xiii) अव य वाचा.
• ही सच
ू ना-पिु तका वाचन
ू झा यानंतर पढ
ु ील संदभार्साठी ती
सहजपणे पाहता येईल अशा िठकाणी ठे वा.
Mr
तम
ु ची प्रितमा. जग. कनेक्ट झाले
SnapBridge वर आपले वागत आहे - आपला प्रितमा-अनभ
ु व समद्ध
ृ
कर यासाठी Nikon या नवीन सेवा. SnapBridge Bluetooth® लो एनजीर्
(BLE) टे क्नॉलॉजी आिण समिपर्त अनप्र
ु योग यां या संयोगाने आप या
आिण सस
ं त माटर् उपकरणामधील अडथळा काढून टाकतो. आपण
ु ग
आप या Nikon कॅमेरा आिण िभंगां यासोबत घेतलेली प्रितमा/ ये, आपण
जशी घ्याल या क्रमाने आप या उपकरणावर वयंचिलतपणे थानांतिरत
केली जातात. यांना क्लाउड संग्रहण सेवांवर आप या सवर् उपकरणांवरील
वापरास परवानगी दे ऊन अगदी सहजतेने अपलोड दे खील करता येऊ शकते.
आपण हवे ते हा, ह या या िठकाणी आपला आनंद शेअर क शकता.
सु वात कर यासाठी SnapBridge अनप्र
ु योग डाउनलोड करा!
आता आप या माटर् उपकरणावर
SnapBridge अनप्र
ु योग डाउनलोड क न
िव तत
ृ - या ती उपल धतेचा लाभ घ्या.
काही सो या पायर्या वाप न, हा अनप्र
ु योग
आप या Nikon कॅमेर्याला सस
ं त
ु ग
iPhone®, iPad® आिण/िकं वा iPod touch®
िकं वा Android™ ऑपरे िटंग िस टीमवर
चालणार्या माटर् उपकरणाशी जोडणी करतो.
Apple App Store®, Google Play™
आिण खालील वेबसाइटवर SnapBridge
अनप्र
ु योग िवनामू य उपल ध आहे :
http://snapbridge.nikon.com
SnapBridge वरील अद्ययावत मािहतीसाठी, आप या क्षेत्रीय Nikon
वेबसाइटला भेट द्या (0 xxi).
D5600 Model Name: N1538
SnapBridge प्रदान करत असलेला उ साहवधर्क प्रितमा अनभ
ु व...
दोन उपकरणांमधील य ययरिहत जोडणीमळ
ु े,
कॅमेर्याव न माटर् उपकरणावर वयंचिलतपणे िचत्र
थानांतिरत केले जाते - ऑनलाइन छायािचत्र शेअिरंग
अिधक सहजतेने करता येत.े
NIKON IMAGE SPACE क्लाउड सेवेवर लघिु चत्रांचे
व छायािचत्रांचे अपलोड
आप या प्रितमांची गुणव ा सध
ु ार यासाठी असले या सेवां या
या तीम ये खालील घटकांचा समावेश होतो:
• कॅमेरा दरू थ िनयंत्रण
• िचत्रांवरील क्रेिडट मािहतीचे (उदा. कॉपीराईट,
िट प या, मजकूर आिण लोगो) जा तीत
जा त दोन भाग इि प्रंट करणे
Nikon D5600, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
• कॅमेर्यावरील तारीख आिण वेळ तसेच
मािहती वयं अद्यतन
थान
• कॅमेर्य़ाची फमर्वेअर अद्यतने प्रा त करणे
i
तम
टीने सवर् सच
ु या कॅमेर्याचा जा तीत जा त उपयोग हो या या
ू ना
यवि थतपणे वाचन
ू काढा आिण हे या उ पादनाचा वापर करणारे सवर्जण
वाचू शकतील अशा िठकाणी ठे वा.
संकेतिच ह आिण संकेतप्रणाली
तु हाला हवी असलेली मािहती सहजतेने शोधता यावी यासाठी पढ
ु े िदलेली
संकेतिच हे आिण संकेतप्रणाली वापरलेली आहे :
D
हे प्रतीक कॅमेर्याचे नक
ु सान होऊ नये हणन
ू कॅमेरा वाचव यास
आव यक अशा सच
ू ना आिण मािहती िचि हत करते.
A
हे प्रतीक कॅमेरा वापर यापव
ू ीर् वाच यास आव यक अशा सच
ू ना
आिण मािहती िचि हत करते.
0
हे प्रतीक सच
ू ना-पिु तकेमधील अ य प ृ ठांवरील संदभर् िचि हत
करते.
कॅमेरा प्रदशर्काम ये दशर्िवलेले मेनू िवक प, िवक प, आिण संदेश हे बो ड
(ठळक श दांम ये) दशर्िवलेले आहे त.
कॅमेरा सेिटंग
या सच
ू ना-पिु तकेम ये िदलेले िववरण हे िडफॉ ट सेिटंग वापरलेली आहे त
असे समजन
ू दे यात आलेले आहे .
A आप या सरु िक्षततेसाठी
पिह यावेळी कॅमेरा वापर यापव
ू ीर्, “आप या सरु िक्षततेसाठी” म ये िदले या सरु क्षा
सच
ू ना वाचा (0 xiii–xvi).
ii
अनक्र
ु मिणका
आप या सरु िक्षततेसाठी ............................................................... xiii
सच
ू ना ...................................................................................... xvii
लट
ू ू थ आिण Wi-Fi (िबनतारी LAN).......................................... xxii
प्रा तािवक
1
कॅमेर्यािवषयी समजन
ू घेणे ............................................................. 1
कॅमेर्याचे मख्
ु य अंग .................................................................... 1
मोड तबकडी ............................................................................... 4
यदशर्क................................................................................... 5
R (मािहती) बटण ...................................................................... 6
P बटण ................................................................................... 12
प्रदशर्क ....................................................................................... 13
पशर् क्रीनचा उपयोग करणे ...................................................... 15
पशर्- क्रीन छायािचत्रण ............................................................. 17
िचत्रे पाहणे ............................................................................... 23
मेनंच
ू ा वापर करणे .................................................................... 25
पिहली पायरी
26
यट
ु ोिरअल
42
कॅमेर्याचा पट्टा जोडणे ................................................................ 26
िवजेरी प्रभािरत करणे ................................................................ 26
िवजेरी आिण मेमरी काडर् समािव ट करा ...................................... 27
प्रदशर्क उघडा............................................................................ 29
िभंग जोडा................................................................................ 30
कॅमेरा सेटअप ........................................................................... 33
यदशर्कावर फोकस जळ
ु वणे ..................................................... 41
कॅमेरा मेन:ू ओ हर य.ू ................................................................ 42
िवजेरी पातळी आिण िश लक उघडीपींची संख्या .............................. 46
iii
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
47
“रोखा-आिण-छायािचत्रण करा” मोड (i आिण j) ........................... 47
प्राथिमक लेबॅक .......................................................................... 56
अनाव यक छायािचत्रे हटिवणे ..................................................... 57
िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती (
समानु प करणे
य मोड) यावर सेिटंग्ज
58
k पोट्रट ........................................................................... 59
l लँ ड केप....................................................................... 59
p मल
ू ............................................................................. 59
m खेळ ............................................................................ 60
n समीप
य .................................................................. 60
o नाइट पोट्रट .................................................................. 60
r रात्रीचे लँ ड केप ............................................................. 61
s पाटीर्/इनडोअर................................................................ 61
t िकनारा/बफर् .................................................................. 61
u सय
ू ार् त ........................................................................ 62
v सं याकाळ/पहाट ............................................................ 62
w पाळीव प्रा यांचे पोट्रट .................................................... 62
x मेणब तीचा प्रकाश.......................................................... 63
y बहर ............................................................................ 63
z शरद ऋतत
ू ील रं ग ......................................................... 63
0 खाद्य............................................................................. 64
iv
िवशेष प्रभाव
65
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
75
% रात्रीचे
य .................................................................. 65
S फारच प ट ................................................................. 66
T पॉप ............................................................................ 66
U फोटो लेखिचत्र............................................................... 66
' टॉय कॅमेरा प्रभाव .......................................................... 67
( लहान पिरणाम ............................................................. 67
3 िनवडक रं ग .................................................................. 67
1 िस हॉटे ....................................................................... 68
2 उ च कळ .................................................................... 68
3 िन न कळ ................................................................... 68
प्र यक्ष
यामधील उपल ध पयार्य .............................................. 70
िरलीज मोडची िनवड करणे ........................................................... 75
िनरं तर िचत्रीकरण (ब टर् मोड)....................................................... 76
शांत शटर िरलीज ........................................................................ 78
व-समयक मोड .......................................................................... 79
फोकस ....................................................................................... 82
फोकस मोड .............................................................................. 82
AF-क्षेत्र मोड ............................................................................ 87
फोकस लॉक ............................................................................. 93
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण ...................................................... 95
प्रितमा दजार् आिण आकारमान ...................................................... 98
प्रितमा दजार्.............................................................................. 98
प्रितमा आकारमान .................................................................. 100
अंगभत
लॅ श वापरणे ................................................................ 101
ू
वयं पॉप-अप मोड.................................................................. 101
यिक्तचिलत पॉप-अप मोड ...................................................... 103
ISO संवेदनशीलता .................................................................... 107
म यांतर समयक छायािचत्रण ...................................................... 109
िडफॉ ट सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत करणे .............................................. 115
v
P, S, A, आिण M मोड
118
शटर गती आिण िछद्र ................................................................ 118
मोड P (पव
ू रर् िचत वयं) ........................................................... 119
मोड S (शटर-अग्रक्रम वयं) ..................................................... 121
मोड A (िछद्र-अग्रक्रम वयं) ..................................................... 122
मोड M ( यिक्तचिलत)............................................................. 123
दीघर्कालीन उघडीप (केवळ M मोड) ........................................... 125
उघडीप ..................................................................................... 128
मापन .................................................................................... 128
वयंउघडीप लॉक .................................................................... 130
उघडीप प्रितपत
ू ीर् ...................................................................... 132
लॅ श प्रितपत
ू ीर् ........................................................................ 134
हायलाइट आिण छायेमधील सू मपणा राखन
ू ठे वणे ....................... 136
सिक्रय D-Lighting ................................................................. 136
उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR) .................................................. 138
शभ्र
ु ता संतल
ु न .......................................................................... 140
फाइन- यिु नंग शभ्र
ु ता संतल
ु न ................................................... 143
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत............................................................. 145
ब्रॅकेिटंग .................................................................................... 151
Picture Controls................................................................... 155
Picture Control िनवडणे ....................................................... 155
Picture Controls सध
ु ारणा .................................................... 157
सानक
ु ू ल Picture Controls िनमार्ण करणे ................................ 161
vi
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
164
चलिचत्र रे कॉडर् करणे .................................................................. 164
P बटण ................................................................................. 166
चलिचत्र सेिटंग्ज...................................................................... 168
वेळ-प्रमाद चलिचत्रे .................................................................... 171
चलिचत्रे पाहणे .......................................................................... 176
चलिचत्रे संपादन करणे ............................................................... 178
चलिचत्र छाटणे ....................................................................... 178
िनवडलेली चौकट जतन करणे ................................................... 182
लेबॅक आिण हटिवणे
184
पण
ू -र् चौकट लेबॅक ..................................................................... 184
लघिु चत्र लेबॅक ....................................................................... 185
कॅलडर लेबॅक ........................................................................ 186
P बटण ................................................................................. 187
छायािचत्र मािहती ...................................................................... 188
अिधक जवळून
य िचित्रत करणे: लेबॅक झूम............................ 196
छायािचत्र हटवले जा यापासन
ू संरिक्षत करणे ................................ 200
िचत्रांना रे िटंग दे णे ..................................................................... 201
वतंत्र िचत्रांना रे िटंग दे णे......................................................... 201
एकािधक िचत्रांना रे िटंग दे णे ..................................................... 202
अपलोड कर यासाठी छायािचत्रे िनवडणे ........................................ 203
वैयिक्तक छायािचत्रे िनवडणे ..................................................... 203
एकािधक छायािचत्रे िनवडणे ...................................................... 204
छायािचत्रे हटवणे ....................................................................... 205
लेबॅक या दर यान ................................................................. 205
लेबॅक मेनू ............................................................................ 206
लाइड शो ................................................................................ 208
लाइड शो पयार्य .................................................................... 209
vii
कनेक्श स
ViewNX-i
210
थािपत करणे ......................................................... 210
संगणकावर िचत्रांची प्रत तयार करणे ............................................ 211
छायािचत्रे मिु द्रत करणे ............................................................... 214
िप्रंटर जोडणे ........................................................................... 214
एकावेळी एक िचत्र मिु द्रत करणे ................................................ 215
एकािधक िचत्रे मिु द्रत करणे ...................................................... 216
टी हीवर िचत्रे पाहणे................................................................... 218
कॅमेरा मेनू
220
D लेबॅक मेन:ू प्रितमा यव थापन ............................................ 220
लेबॅक मेनू िवक प................................................................. 220
लेबॅक फो डर ................................................................. 221
लेबॅक प्रदशर्न पयार्य ....................................................... 221
प्रितमा पन
ु रावलोकन ........................................................ 221
वयं प्रितमा रोटे शन ........................................................ 222
टॉल िफ़रवा ..................................................................... 222
C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प ........................................ 223
िचत्रीकरण मेनू िवक प ............................................................ 223
िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा ................................................ 225
संग्रह फो डर ................................................................... 225
फाईलला नाव दे णे ........................................................... 227
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग .................................................... 227
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज............................................... 228
रं ग प्रदे श ........................................................................ 230
लांब उघडीप NR ............................................................. 230
उ च ISO NR ............................................................... 231
िवग्नेट िनयंत्रण ............................................................... 231
वयं िव पण िनयंत्रण ...................................................... 232
ऑि टकल VR ................................................................ 232
viii
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज ....................... 233
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज ..................................................................... 234
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज रीसेट करा .............................................. 235
a: ऑटोफोकस .................................................................... 235
a1: AF-C अग्रक्रम िनवड ................................................ 235
a2: फोकस िबंदच
ू ी संख्या ................................................. 236
a3: अंगभत
ू AF-साहा य प्रदीपक ...................................... 237
a4: या ती दशर्क ........................................................... 237
a5: AF मोडम ये यिक्तचिलत फोकस िरंग ...................... 238
b: उघडीप .......................................................................... 239
b1: उघडीप िनयंत्रणाकिरता EV ट पा ................................ 239
b2: ISO प्रदशर्न ............................................................. 239
c: समयक/AE लॉक ............................................................ 239
c1: शटर-िरलीज बटण AE-L ........................................... 239
c2: वयं बंद टायमर ...................................................... 240
c3: व-समयक .............................................................. 241
d: िचत्रीकरण/प्रदशर्न ............................................................ 241
d1: उघडीप िवलंब मोड .................................................... 241
d2: फाईल क्रमांक अनक्र
ु म ............................................... 242
d3:
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न............................................... 243
d4: िदनांक िशक्का ......................................................... 243
d5: मागील दशर्क ........................................................... 245
e: ब्रॅकेिटंग/ लॅ श ................................................................. 246
e1: अंगभत
लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण/ऐि छक लॅ श .......... 246
ू
e2: वयं ब्रॅकेिटंग सेट ..................................................... 251
f: िनयंत्रणे .......................................................................... 252
f1: Fn बटण िनयक्
ु त करा ............................................... 252
f2: AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा .................................. 254
f3: पशर् Fn िनयक्
ु त करा ............................................... 255
f4: तबकडी िफरवणे मागे घ्या .......................................... 256
ix
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप ..................................................... 257
सेटअप मेनू िवक प ................................................................ 257
मेमरी काडर् फॉरमॅट करा ................................................... 259
प्रितमा िट पणी ............................................................... 260
सवर्हक्क वाधीन मािहती ................................................... 261
वेळ झोन आिण तारीख .................................................... 262
भाषा (Language) .......................................................... 262
बीप िवक प .................................................................... 263
पशर् िनयंत्रणे.................................................................. 263
प्रदशर्क उ वलता ........................................................... 263
मािहती प्रदशर्न व पण ................................................... 264
वयं मािहती प्रदशर्न ........................................................ 265
मािहती प्रदशर्न वयं बंद .................................................. 265
प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् छायािचत्र .................................... 266
लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण.......................................................... 268
लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा ........................................ 268
थान डेटा ...................................................................... 269
दरू थ िनयंत्रण ................................................................ 270
एअर लेन मोड ................................................................ 271
चाणाक्ष साधनाला जोडा .................................................... 271
चाणाक्ष उपकरण ( वयं) कडे पाठवा ................................... 272
Wi-Fi ............................................................................ 272
लट
ू ू थ ............................................................................ 273
Eye-Fi अपलोड करा ....................................................... 274
सारखेपणा खण
ू ............................................................... 276
फमर्वेअर सं करण ........................................................... 276
x
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे ......................................... 277
रीटच मेनू िवक प................................................................... 277
रीटच प्रती तयार करणे ............................................................ 278
NEF (RAW) प्रोसेिसंग ................................................... 280
छाटणे ............................................................................ 282
आकार बदल ................................................................... 283
D-Lighting .................................................................... 285
द्रत
ु रीटच करणे............................................................... 286
रे ड-आय सध
ु ार ................................................................ 286
सरळ करा....................................................................... 287
िव पण िनयंत्रण .............................................................. 287
पिरदशर्नी िनयंत्रण............................................................ 288
िफशआय ........................................................................ 288
िफ टरचे पिरणाम ............................................................ 289
एकवणर् ........................................................................... 290
प्रितमा ओ हरले............................................................... 291
रं गीत बा यरे खा ............................................................... 293
फोटो लेखिचत्र ................................................................. 294
रं गीत केच .................................................................... 294
लहान पिरणाम ................................................................ 295
िनवडक रं ग..................................................................... 296
पिटंग ............................................................................. 298
शेजारीशेजारी तल
ु ना ......................................................... 298
m अलीकडील सेिटंग्स/O माझा मेनू ............................................ 300
मेनू िनवडणे ........................................................................... 300
m अलीकडील सेिटंग्स ............................................................. 301
O माझा मेनू ......................................................................... 301
xi
तांित्रक सच
ू ना
305
अनु प िभंग ............................................................................. 305
अनु प CPU िभंग ................................................................. 305
अनु प CPU-रिहत िभंग ......................................................... 308
Nikon सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली (CLS) ............................ 315
इतर उपसाधने .......................................................................... 321
वीजपरु वठा कनेक्टर आिण AC अनक
ु ू लक जोडणे ........................ 325
कॅमेर्याची काळजी घेणे............................................................... 327
संग्रह ..................................................................................... 327
व छता ................................................................................ 327
प्रितमा संवेदक साफ करणे ....................................................... 328
कॅमेरा आिण िवजेरी यांची काळजी घेणे: खबरदारी ......................... 333
उपल ध सेिटंग्ज ........................................................................ 338
सम यािनवारण ......................................................................... 340
िवजेरी/प्रदशर्न ......................................................................... 340
िचत्रीकरण (सवर् मोड) .............................................................. 341
(P, S, A, M) िचत्रीकरण ........................................................... 345
लेबॅक ................................................................................... 346
लट
ू ू थ आिण Wi-Fi (िबनतारी नेटवक्सर्).................................... 348
िकरकोळ ................................................................................ 348
चक
ू संदेश ................................................................................ 349
िवशेषीकरण .............................................................................. 356
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR िभंगे ............. 369
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR आिण
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED िभंगे....... 375
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR िभंगे..... 380
मेमरी काडर् क्षमता ..................................................................... 387
िवजेरीचे आयु य ........................................................................ 388
िनदशांक................................................................................... 390
xii
आप या सरु िक्षततेसाठी
या उ पादनाचा वापर कर यापव
ू ीर्, आप या उ पादनास नक
ु सान पोहोचू नये िकं वा आप या
वतःला िकं वा इतरांना इजा होऊ नये याकिरता “आप या सरु िक्षततेसाठी” संपण
र् णे अव य
ू प
वाचा.
या उ पादनाचा वापर करणारे सवर्जण वाचू शकतील अशा िठकाणी या सरु क्षा सच
ू ना ठे वा.
धोका: या प्रतीकाद्वारे िचि हत के याप्रमाणे खबरदारी न घेत यास, म ृ यच
ू ी दाट
संभावना िनमार्ण होऊ शकते िकं वा गंभीर इजा होऊ शकते.
इशारा: या प्रतीकाद्वारे िचि हत के याप्रमाणे खबरदारी न घेत यास, म ृ यू होऊ शकतो
िकं वा गंभीर इजा होऊ शकते.
दक्षता: या प्रतीकाद्वारे िचि हत के यानस
ु ार खबरदारी न घेत यास, इजा होऊ शकते
िकं वा उ पादनाचे नक
ु सान होऊ शकते.
इशारा
• चालताना िकं वा वाहन चालिवताना वापर क नका.
ही खबरदारी न घेत यास अपघात होऊ शकतात िकं वा अ य इजा होऊ शकते.
• उ पादनाचे भाग सट
ु े क नका िकं वा याम ये बदल क नका. पड यामळ
ु े िकं वा अ य
अपघातांमळ
ु े उघ या पडले या आतील भागांना पशर् क नका.
ही खबरदारी न घेत यास िवजेचा झटका बसू शकतो िकं वा अ य इजा होऊ शकते.
• आप याला उ पादनामधन
ू धरू , उ णता, िकं वा वेग या प्रकारचा वास येत अस याचे
िदसन
ू आ यास विरत बॅटरीची िकं वा िवजे या ोताची जोडणी िवलग करा.
पिरचालन पढ
ु े चालू ठे व यास आग लागू शकते, चटका बसू शकतो िकं वा अ य इजा होऊ
शकते.
• कोरडी ठे वा. ओ या हाताने हाताळू नका. ओ या हाताने लगला हाताळू नका.
ही खबरदारी न घेत यास आग लागू शकते िकं वा िवजेचा झटका बसू शकतो.
• हे उ पादन चालू असताना िकं वा लग इन केलेले असताना अिधक काळ या या
संपकार्त राहू नका.
ही खबरदारी न घेत यास िन न-तापमानावर चटका बसू शकतो.
• वालाग्रही धळ
ू िकं वा प्रोपेन, गॅसोलीन सारखे गॅस िकं वा एअरोसॉल याम ये उ पादनाचा
वापर क नका.
ही खबरदारी न घेत यास फोट होऊ शकतो िकं वा आग लागू शकते.
xiii
• िभंग िकं वा कॅमेर्यामधन
ू सय
ू र् िकं वा अ य प्रखर प्रकाश त्रोतांकडे थेट पाहू नका.
ही खबरदारी न घेत यास
टीदोष िनमार्ण होऊ शकतात.
• वाहन चालकावर लॅ श िकं वा AF-साहा यक प्रदीपक रोखू नका.
ही खबरदारी न घेत यास अपघात होऊ शकतात.
• लहान मल
ु ां या हाती लागणार नाही अशा जागी उ पादनास ठे वा.
ही खबरदारी न घेत यास इजा होऊ शकते िकं वा उ पादन योग्यिरतीने कायर् क शकणार
नाही. यािशवाय हे लक्षात घ्या की लहान भागांमळ
ु े वासावरोधाचा धोका असतो. या
उ पादनाचा कोणताही भाग लहान मल
ु ाने िगळ यास विरत िचिक सकाचा स ला घ्या.
• आप या मानेभोवती गळपट्टा आवळू नका, गंड
ु ाळू नका िकं वा दम
ु डू नका.
ही खबरदारी न घेत यास अपघात होऊ शकतात.
• या उ पादना या वापरासाठी िनिदर् ट न केले या बॅटरीज, चाजर्स,र् AC अडॅ टसर् यांचा
वापर क नका. या उ पादना या वापरासाठी िनिदर् ट केले या िवजेर्या, प्रभारक, AC
अनक
ु ू लक यांचा वापर करताना खालील गो टी क नका:
- हानी पोहोचिवणे, बदल करणे, जोर लावन
ू कॉ र्स िकं वा केब स ओढणे िकं वा वाकिवणे,
अवजड व तंू या खाली ठे वणे िकं वा यांना उ ण तापमान िकं वा आगी या संपकार्त
आणणे.
- एका हो टे ज मधन
टीने तयार कर यात
ू दस
ु र्या हो टे जम ये पांतर कर या या
आलेली प्रवासी क वटर् सर् िकं वा अडॅ टसर् िकं वा DC-टू-AC इ हटर् सर् यां याबरोबर वापरा.
ही खबरदारी न घेत यास आग लागू शकते िकं वा िवजेचा झटका बसू शकतो.
• प्रचंड वादळी पावसा या वेळी उ पादन प्रभािरत होत असताना िकं वा AC अडॅ टरचा वापर
करताना लग हाताळू नका.
ही खबरदारी न घेत यास िवजेचा झटका बसू शकतो.
• अ यंत उ च िकं वा कमी तापमाना या िठकाणी सरु क्षा हातमोजे न वापरता हाताळू नका.
ही खबरदारी न घेत यास चटका बसू शकतो, िकं वा कडक थंडीमळ
ु े इजा होऊ शकते.
दक्षता
• सय
ू ार् या िदशेने िकं वा इतर प्रखर प्रकाश ोता या िदशेने िभंग रोखन
ू ध नका.
िभंगाने फोकस केले या प्रकाशामळ
ु े उ पादना या आतील भागांना क्षती पोहोचू शकते.
पा वर्प्रकाशाम ये िचत्रिवषयाचे िचत्रीकरण करताना सय
ू ार्ला चौकटी या बाहे र ठे वा.
चौकटी या जवळ सय
र् काशाचा फोकस जळ
ू र् असताना कॅमेर्यावर सय
ू प्र
ु िव यास आग लागू
शकते.
xiv
• या उ पादनाचा वापर प्रितबंिधत केलेला असताना ते बंद करा. िबनतारी उपकरणां या
वापरावर प्रितबंध असताना िबनतारी वैिश ये िनि क्रय करा.
या उ पादनामळ
ु े िनमार्ण झाले या रे िडओ-वारं वारते या उ सजर्नामळ
ु े िवमांनांमधील
उपकरणे िकं वा हॉि पट समधील िकं वा अ य वैद्यकीय सिु वधांम ये य यय येऊ शकतो.
• उ पादन जर प्रदीघर् काळासाठी वापरात येणार नसेल तर, बॅटरी काढून टाका आिण AC
अडॅ टरची जोडणी र करा.
ही खबरदारी न घेत यास आग लागू शकते िकं वा उ पादन योग्यिरतीने कायर् क
शकणार नाही.
• िभंगा या हलणार्या करणार्या भागांना िकं वा अ य हलणार्या भागांना
ही खबरदारी न घेत यास इजा होऊ शकते.
पशर् क
नका.
• वचा िकं वा अ य व तंू या अगदी जवळ लॅ श प्र विलत क नका.
ही खबरदारी न घेत यास चटका बसू शकतो िकं वा आग लागू शकते.
• बंद मोटर-कार िकं वा थेट सय
र् काश अशा िठकाणी, जेथे उ पादनाचे तापमान खप
ू प्र
ू उ च
होईल अशा िठकाणी उ पादनाला प्रदीघर् काळ ठे वू नका.
ही खबरदारी न घेत यास आग लागू शकते िकं वा उ पादन योग्यिरतीने कायर् क
शकणार नाही.
धोक्याचे (िवजेर्या)
• बॅटरीज अयोग्य िरतीने हाताळू नका.
खालील खबरदार्या न घेत यास बॅटरीज गळणे, अिधक गरम होणे, फुटणे, िकं वा पेट
घेणे अशा घटना घडू शकतात.
- या उ पादनासाठी मा यताप्रा त केवळ पन
ु प्रर्भारणयोग्य बॅटरीज वापरा.
- बॅटरीजना आगी या िकं वा अितिरक्त तापमाना या संपकार्त नेऊ नका.
- भाग वेगळे क नका.
- नेकलेस, हे अरिप स, िकं वा अ य धातंच
ू ा वापर क न टिमर्न स आखड
ु क नका.
- बॅटरीज िकं वा उ पादने जबरद त शारीिरक झटका बसेल अशा पद्धतीने उघडू नका.
• या उ ेशासाठी िनिदर् ट न केले या EN-EL14a पन
ु भर्रणयोग्य बॅटरीज पु हा चाजर्
कर याचा प्रय न क नका.
ही खबरदारी न घेत यास बॅटरीज गळणे, अिधक गरम होणे, फुटणे, िकं वा पेट घेणे अशा
घटना घडू शकतात.
• बॅटरीमधील द्रवा या संपकार्त डोळे आ यास, भरपरू
विरत वैद्यकीय िचिक सकाचा स ला घ्या.
िवलंब लाव यास डो यांना इजा होऊ शकते.
व छ पा याने डोळे धव
ु ा आिण
xv
इशारा (िवजेर्या)
• लहान मल
ु ां या हाती लागणार नाही अशा जागी बॅटरीज ठे वा.
बॅटरी लहान मल
ु ाने िगळ यास, विरत वैद्यकीय िचिक सकाचा स ला घ्या.
• पा याम ये िकं वा पावसा या संपकार्म ये बॅटरीज नेऊ नका.
ही खबरदारी न घेत यास आग लागू शकते िकं वा उ पादन योग्यिरतीने कायर् क
शकणार नाही. उ पादनाला टॉवेल िकं वा यासारख्या व तन
ू े विरत कोरडे करा.
• रं ग उडणे िकं वा आकार बदलणे असे बदल िनदशर्नास आ यास बॅटरीजचा वापर विरत
बंद करा. िनि चत कालावधीम ये EN-EL14a िरचाजर्योग्य बॅटरीज प्रभािरत न के यास
यांना प्रभािरत करणे थांबवा.
या खबरदार्या न घेत यास बॅटरीज गळणे, अिधक गरम होणे, फुटणे, िकं वा पेट घेणे
अशा घटना घडू शकतात.
• िनचरा कर यापव
ू ीर्, टे प वाप न बॅटरीची टिमर्न स सरु िक्षत ठे वा.
धातंू या व तू टिमर्न स या संपकार्त आ यास बॅटरी अिधक गरम होणे, फुटणे, पेट घेणे
अशा घटना घडू शकतात. थािनक िनयमांप्रमाणे वापरले या बॅटर्यांचा पन
ु वार्पर करा.
• बॅटरीमधील द्रवा या संपकार्त यक्तीची वचा िकं वा कपडे आ यास, भरपरू
पा याने प्रभािवत झालेला भाग विरत धव
ु ा.
ही खबरदारी न घेत यास वचा-िवकार होऊ शकतात.
xvi
व छ
सच
ू ना
• या उ पादना या उपयोगातन
• Nikon पव
ू होणार्या
ू र् परवानगीिशवाय कोण याही
कोण याही नक
प्रकारे , या उ पादनासोबत िदले या
ु सानीसाठी Nikon ला
जबाबदार धरले जाणार नाही.
सच
ू ना-पिु तकेचे, प्र यु पादन, संक्रमण,
प्रितलेखन, िरट्राय हल िसि टमम ये ठे वणे, • या सच
ू ना-पिु तकेमधील मािहती अचक
ू
आिण पिरपण
िकं वा कोण याही व पात एखाद्या भाषेत
ू र् असावी यासाठी सवर्तोपरी
प्रय न केलेले असले तरी, आपण यातील
अनव
ु ाद करता येणार नाही.
चक
र् ा आप या पिरसरातील
• Nikon कोण याही वेळी आिण कोण याही
ु ा िकं वा अपण
ू त
Nikon प्रितिनधी या िनदशर्नास आणू
पव
र् च
ू स
ू नेिशवाय या सच
ू ना-पिु तकेम ये
शकलात (प े वेगळे दे यात आलेले आहे त)
वणर्न केलेले बा य- व प आिण हाडर्वेअर
तर आ ही आपले आभारी राहू.
िकं वा सॉ टवेअर संबंधी िवशेषता याम ये
कोण याही वेळी बदल कर याचा अिधकार
राखन
ू ठे वत आहे .
xvii
नक्कल करणे िकं वा प्र यु पादन करणे या संबंधी सच
ू ना
लक्षात घ्या की एखाद्या व तच
ू ी कॅनर, िडिजटल कॅमेरा िकं वा अ य उपकरणां या
मा यमातन
ू िडिजटल व पात बनिवलेली प्रत जवळ असणे, हे सद्ध
ु ा कायद्यानस
ु ार दं डनीय
आहे .
• अशा प्रकार या प्रती आिण प्र यु पादन
यासंबंधी घ्यावयाची खबरदारी
जे हा कंपनीद्वारे यावसाियक उपयोगासाठी
परु िव यात आले या िकमान प्रती सोडून
खाजगी कंप यांकडून जारी कर यात
आले या रोख्यां या (शेअसर्, िबल, धनादे श,
भेटव त,ू प्रमाणपत्रे इ यादी), दै िनक प्रवासी
पास, िकं वा कुपन ितिकटे यांची प्रत तयार
कागदी चलन, नाणी िकं वा परदे शात
करणे िकं वा प्र यु पादन करणे यासंबंधी
पाठवलेले रोखे यांची प्रत तयार करणे िकं वा
खबरदारी या सच
ू ना शासनाद्वारे जारी
प्र यु पादन करणे यास प्रितबंध कर यात
कर यात आले या आहे त. याचबरोबर,
आला आहे .
शासनाद्वारे जारी कर यात आलेले पासपोटर् ,
जर शासनाची पव
र् रवानगी प्रा त केलेली
ू प
खाजगी समह
ू िकं वा सावर्जिनक सं थेद्वारे
नसेल, तर न वापरलेली पो टाची ितिकटे
जारी कर यात आलेले परवाने, ओळखपत्रे
िकं वा शासनाद्वारे जारी केलेले पो ट काडर्
आिण ितिकटे जसे की पासेस आिण
यांची प्रत तयार करणे िकं वा प्र यु पादन
जेवणाची कूप स यां या प्रती िकं वा
करणे यास प्रितबंध कर यात आला आहे .
प्र यु पादन क नका.
• नक्कल िकं वा प्र यु पादन हो यापासन
ू
कायद्याने प्रितबंिधत केले या व तू
कागदी चलन, नाणी, रोखे, शासकीय बाँड,
िकं वा थािनक पातळीवरील शासकीय
बाँड, यावर “नमन
ु ा” असा िशक्का मारलेला
असला तरी याची प्रत िकं वा प्र यु पादन
क नका.
शासनाद्वारे जारी कर यात आलेले टँ प
आिण कायद्याने प्रमािणत केलेले कराराचे
द तऐवज यांची प्रत तयार करणे िकं वा
प्र यु पादन करणे यास प्रितबंध कर यात
आला आहे .
xviii
• कॉपीराइट सच
ू नांचे अनप
ु ालन करा
सवर्हक्क वाधीन कायद्यानस
ु ार, कॉपीराईट
असले या सािह याची कॅमेर्याने घेतलेली
छायािचत्रे िकं वा रे कॉिडर्ंग्ज यांचा
वापर, सवर्हक्क वाधीन धारका या
परवानगीिशवाय करता येऊ शकत नाही.
यिक्तगत वापर हा जरी यास अपवाद
असला तरी, प्रदिशर्त व तू अथवा लाइ ह
कायर्क्रमां या वेळी, यांची छायािचत्रे िकं वा
रे कॉिडर्ंग्ज या बाबतीत यिक्तगत वापरही
प्रितबंिधत केला जाऊ शकतो याची न द
घ्या.
डेटा संग्रहण उपकरण न ट करणे
कृपया लक्षात घ्या की प्रितमा हटवणे िकं वा मेमरी काडर् िकं वा अंगभत
ू कॅमेरा मेमरी
सारख्या डेटा संग्रहण उपकरणांचे व पण के यामळ
र् णे पस
ु े मळ
ू डेटा पण
ू प
ु न
ू टाकला
जात नाही. कधी-कधी टाकून िदले या संग्रहण उपकरणांव न यापारी त वावर उपल ध
असले या सॉ टवेअरचा उपयोग क न हटवले या फाइ स पन
ु ःप्रा त करता येऊ शकतात,
यातन
ू वैयिक्तक प्रितमा डेटाचा िवद्वेषपण
ू र् वापर कर याचा धोका संभवतो. अशा डेटा या
गु ततेची खात्री क न घेणे ही प्रयोगक यार्ची जबाबदारी आहे .
डेटा संग्रहण उपकरण टाकून दे यापव
ू ीर् िकं वा अ य यिक्त या नावे वािम वहक्क
थानांतिरत कर यापव
ू ीर्, यापारी त वावर उपल ध असले या सॉ टवेअरचा उपयोग क न
संपण
र् णे अशा
ू र् डेटा पस
ु न
ू टाका, िकं वा उपकरणाचे व पण करा आिण यास संपण
ू प
प्रितमांनी भरा यात कोणतीही खाजगी मािहती नसेल (उदाहरणाथर्, नस
ु या आकाशाची
िचत्रे). पव
ू रर् िचत यिक्तचिलतसाठी (0 149) िनवडलेली िचत्रे बदल याचे लक्षात ठे वा.
कॅमेरा फेकून दे यापव
ू ीर् िकं वा मालकीहक्क दस
ू ीर्,
ु र्या यक्तीकडे ह तांतिरत कर यापव
कोणतीही वैयिक्तक नेटवकर् मािहती हटिव यासाठी आपण कॅमेरा सेटअप मेनम
ू ये
Wi-Fi > जोडणी सेिटंग्ज रीसेट करा (0 272) या पयार्याचा दे खील वापर करणे आव यक
आहे . डेटा संग्रहण उपकरणांना प्र यक्ष व पात न ट करताना अपाय होणार नाही याची
काळजी घेतली गेली पािहजे.
AVC पेट ट पोटर् फोिलओ लायस स
हे उ पादन ग्राहका या वैयिक्तक व अ यावसाियक वापरासाठी AVC पेटंट पोटर् फोिलयो
परवा या या अंतगर्त परवाना प्रा त आहे (i) AVC मानक (“AVC video”) बरोबर
मा य क न
य एनकोड करा व/ िकं वा (ii) AVC
य िडकोड करा जो वैयिक्तक व
अ यावसाियक उपक्रमा या वापरासाठी ग्राहकाने एनकोड केला आहे व/िकं वा AVC
य
प्रदान कर याचा परवाना असले या परवाना प्रा त
य प्रदाता कडून िमळाला आहे . इतर
वापरासाठी परवाना िदला िकं वा सिू चत केला जाणार नाही. अिधक मािहती MPEG LA,
L.L.C. मधन
ू िमळवू शकाल. http://www.mpegla.com पहा.
xix
केवळ Nikon ब्रँड इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने वापरा
Nikon कॅमेरे उ च मानकानस
ु ार तयार कर यात आलेले आहे त आिण यात गंत
ु ागंत
ु ीची
इलेक्ट्रॉिनक संरचना समािव ट आहे . केवळ Nikon ब्रँड इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने (प्रभारक,
िवजेरी, AC अनक
ु ू लक, आिण AC लॅ श उपसाधने) Nikon द्वारे िवशेषत: या Nikon
िडिजटल कॅमेर्या या उपयोगासाठी तयार कर यात आली आहे त आिण या इलेक्ट्रॉिनक
संरचने या सरु िक्षतता आिण पिरचालना मक आव यकतेप्रमाणे पिरचालन कर यासाठी िसद्ध
कर यात आली आहे त.
Nikon यितिरक्तची इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने वापर याने कॅमेर्याचे
नक
ु सान होऊ शकते आिण िशवाय Nikon हमी र होऊ शकते. त्रय थपक्षा या पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेर्या उज या बाजस
ू दाखिवलेले
Nikon होलोग्रािफक मोहोर सील धारण करत नस याने कॅमेर्या या
सामा य पिरचालनाम ये अडथळा येऊ शकतो िकं वा िवजेर्या अिधक
तापणे, जळणे, फुटणे िकं वा गळणे असा याचा पिरणाम होऊ शकतो.
Nikon ब्रँड या उपसाधनांिवषयी अिधक मािहतीसाठी, अिधकृत
संपकर् साधा.
xx
थािनक Nikon डीलरशी
D केवळ Nikon ब्रँड इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने वापरा
खास केवळ आप या Nikon िडिजटल कॅमेर्यासोबत वापर यासाठी Nikon द्वारा
संमत, Nikon ब्रँड उपसाधनेच, या इलेक्ट्रॉिनक संरचने या सरु िक्षतता आिण
पिरचालना मक आव यकतेप्रमाणे पिरचालन कर यासाठी िसद्ध कर यात आली
आहे त. Nikon यितिरक्तची उपसाधने वापर याने कॅमेर्याचे नक
ु सान होऊ शकते
आिण िशवाय Nikon हमी र होऊ शकते.
A मह वाची िचत्रे घे यापवू ीर्
मह वा या प्रसंगी (जसे िक लग्न िकं वा सहलीला जा यापव
ू ीर्), कॅमेरा सामा यिर या
कायर् करत आहे याची खात्री कर यासाठी एक परीक्षण शॉट घ्या. उ पादना या
द ु पयोगातन
ू होणार्या नक
ु सान भरपाई िकं वा लाभ हानीसाठी Nikon जबाबदार
राहणार नाही.
A आजीवन िशक्षण
Nikon या “आजीवन िशक्षण” बांधीलकीचा भाग हणन
ू चालू उ पादना या
समथर्न आिण िशक्षणासाठी, िनरं तर अद्ययावत मािहती खालील साइटवर ऑनलाइन
उपल ध आहे :
• य.ु एस.ए. मधील वापरक यार्ंसाठी: http://www.nikonusa.com/
• यरु ोप आिण आिफ्रकेमधील वापरक यार्ंसाठी:
http://www.europe-nikon.com/support/
• आिशया, ओिशिनया, आिण म य पव
ू तील वापरक यार्ंसाठी:
http://www.nikon-asia.com/
नवीन उ पादनांची मािहती, िट स, वारं वार-िवचार या जाणार्या प्र नांची (FAQ)
उ रे , आिण िडिजटल प्रितमाकरण आिण छायािचत्रण यावरील अद्ययावत
मािहतीसाठी या साईटना भेट द्या. यािशवाय अितिरक्त मािहती आप या क्षेत्रातील
Nikon प्रितिनधी कडून उपल ध होऊ शकेल. संपकर् मािहतीसाठी पढ
ु े िदलेली URL
पहा: http://imaging.nikon.com/
xxi
लट
ू ू थ आिण Wi-Fi (िबनतारी LAN)
हे उ पादन यन
ु ायटे ड टे स एक्सपोटर् अॅडिमिन ट्रे शन रे ग्यल
ु ेश स (EAR) यां याद्वारे
िनयंित्रत आहे . हे िलिहले जात असताना, जे यापारबंदी िकं वा िवशेष िनयंत्रणां या अधीन
येतात अशा खाली नमद
ू केले या दे शां यितिरक्त, इतर दे शांना िनयार्त कर यासाठी
यन
ु ायटे ड टे स सरकार या परवानगीची आव यकता नाही: क्यब
ु ा, इराण, उ र कोिरया,
सद
ु ान आिण सीिरया (सच
ू ीम ये बदल होऊ शकतो).
काही दे शांम ये िकं वा क्षेत्रांम ये िबनतारी उपकरणांचा वापर प्रितबंिधत केला जाऊ शकतो.
खरे दी केले या दे शा यितिरक्त अ य बाहे रील दे शांम ये िबनतारी वैिश याचा वापर
कर यापव
ू ीर् Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीशी संपकर् साधा.
xxii
सरु क्षा
या उ पादनाचा एक फायदा, इतरांना तो मक्
ु तपणे या या या तीम ये असले या डेटाचा
िबनतारी िविनमय कर यासाठी जोडणी कर याची परवानगी दे णारा जरी असला तरीही,
सरु क्षा सक्षम नस यास खालील घटना उद्भवू शकतात:
• डेटा चोरी: द्वेषपण
ू र् तत
ृ ीय-पक्षांनी वापरकतार् IDs, पासवडर्, आिण इतर वैयिक्तक मािहती
चोर यासाठी िबनतारी प्रक्षेपण खंिडत क शकतो.
• अनिधकृत प्रवेश: अनिधकृत वापरकत नेटवकर् प्रवेश िमळवतात आिण डेटा बदलणे िकं वा
इतर दभ
ु त िक्रयांवर कायर् क शकतात. सरु क्षा सक्षम असतानासद्ध
ु ा िबनतारी
ु ार्वनायक्
नेटवकर् िडझाइनमळ
ु े , िवशेष ह ले अनिधकृतपणे प्रवेश िमळू दे ऊ शकतात.
• असरु िक्षत नेटवकर्: खु या नेटवकर्शी जोडणी के याचा पिरणाम अनिधकृत प्रवेशाम ये होऊ
शकतो. केवळ सरु िक्षत नेटवकर् वापरा.
xxiii
xxiv
प्रा तािवक
कॅमेर्यािवषयी समजन
ू घेणे
कॅमेरा िनयंत्रणे आिण प्रदशर्ने यािवषयी जाणन
ू घे यासाठी काही वेळ घ्या.
या िवभागाची बक
ु माकर् हणन
ू आपणास मदत होऊ शकते आिण उवर्िरत
सच
ू ना-पिु तका वाचताना आपण यातन
ू संदभर् घ्या.
कॅमेर्याचे मख्
ु य अंग
18
5
4
3
2
1
6 7
8
9
10
17
16
1 AF-साहा यक प्रदीपक........ 85, 237
व-समयक दीप .........................80
रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप
................................... 102, 104
2 पॉवर ि वच ........................ 34, 39
3 शटर-िरलीज बटण ......................52
4 E/N बटण ............ 124, 132, 134
ु ण बटण ..........165
5 चलिचत्र- विनमद्र
6 प्र यक्ष य ि वच ............ 47, 164
7 मोड तबकडी ................................4
लॅ श ..........................101
ू
8 अंगभत
15
11
12
13
14
9 M/Y बटण ........... 101, 103, 134
10 कॅमेर्या या पट्टय
् ासाठी आयलेट ....26
11 Fn बटण..................................252
ू ................................30
12 धारण खण
13 िभंग-िवलग बटण .......................31
14 s/E बटण .......... 75, 76, 78, 79
15 िमरर ......................................330
16 िभंग धारक......................... 30, 96
17 CPU संपकर्
ु य अंग टोपण .............. 30, 323
18 मख्
प्रा तािवक
1
19 20 21
22 23 24
28
27
31
26
30
25
29
19 टीिरओ मायक्रोफोन .................169
20 ऍक्सेसरी शू (ऐि छक लॅ श
उपकरणांसाठी) ........................315
21 नेत्र संवेदक ......................... 8, 265
22 R (मािहती) बटण ......... 6, 9, 115
23 िनयंत्रण तबकडी
24 A/L बटण
................... 94, 130, 200, 254
25 कनेक्टर आ छादन
26 G बटण .............. 42, 115, 220
27 पीकर
ू (E) ...............96
28 फोकल लेन खण
ू सबी कनेक्टर..............211, 214
29 यए
30 बा य मायक्रोफोनसाठी कनेक्टर
............................................170
31 उपसाधन शाखाग्र .....................324
D कनेक्टर
आ छादन बंद करणे
जे हा कनेक्टसर्चा उपयोग होत नसेल ते हा कनेक्टर आ छादन बंद करा.
कनेक्टसर्मधील बा य घटक डेटा थानांतरणाम ये अडथळा आणू शकतात.
पीकर
पीकरला चंब
ु कीय उपकरणांजवळ ठे वू नका. ही खबरदारी घे यात अपयश
आ यास चंब
ु कीय साधनामधील डेटावर याचा पिरणाम होऊ शकतो.
D
2
प्रा तािवक
47
32
33 34
36
35
37
38
39
40
46
48
49
50
45
44 43
32 यदशर्क नेित्रका ........... 5, 41, 80
33 डायॉ टर समायोजन िनयंत्रक........41
34 K बटण .......................... 56, 184
35 P बटण .................. 12, 166, 187
36 म टी िसलेक्टर ............ 34, 39, 43
37 J (ठीक) बटण ........... 34, 39, 43
38 N-Mark (NFC अँटेना) ..............35
39 O बटण ........................... 57, 205
40 मेमरी काडर् प्रवेश दीप .................51
41 िवजेरी-कक्ष आ छादन लॅ च
.............................. 27, 28, 325
42 िवजेरी-कक्ष आ छादन
.............................. 27, 28, 325
42 41
51
43 W/Q बटण ............. 43, 185, 196
44 X बटण .........................185, 196
45 ितपाई खोबण
46 पिरवतर्नी कोन प्रदशर्क
........ 13, 15, 47, 56, 184, 255
47 रबरी दशर्क-आ छादन .................80
48 HDMI कनेक्टर आ छादन ........218
49 मेमरी काडर् खाच आ छादन
....................................... 27, 28
50 पयार्यी वीजपरु वठा कनेक्टरसाठी
वीजपरु वठा कनेक्टर
आ छादन...............................325
51 िवजेरी लॅ च ................ 27, 28, 325
प्रा तािवक
3
मोड तबकडी
कॅमेरा खालील िचत्रीकरण मोडसाठी पयार्य दे ऊ
करतो.
P, S, A, आिण M मोड:
• P — पव
ू रर् िचत वयं (0 119)
• S — शटर-अग्रक्रम वयं (0 121)
• A — िछद्र-अग्रक्रम वयं (0 122)
• M — यिक्तचिलत (0 123)
िवशेष प्रभाव मोड (0 65)
वयं मोड:
• i वयं (0 47)
• j वयं ( लॅ श बंद) (0 47)
य मोड (0 58)
4
प्रा तािवक
यदशर्क
नोट: उदाहरणादाखल सवर् दशर्क सच
ू ी वारे
प्रदशर्न दाखिवले आहे .
1
2
3
78
4
5
6
ु व याची िग्रड (जे हा
1 चौकट जळ
सानक
ु ू ल सेिटंग d3 साठी चालू
िनवडलेले असेल,
यदशर्क िग्रड
प्रदशर्न) ..................................243
2 फोकस िबंद ू ............... 50, 90, 236
3 AF क्षेत्र ब्रॅकेट..................... 41, 49
4 िन न िवजेरी इशारा....................46
5 एकवणर् दशर्क (% मोडम ये िकं वा
एकवणर् Picture Control िकं वा
एकवणर् वर आधािरत Picture
Control िनवडलेला असेल ते हा
प्रदिशर्त केला जातो) ......... 65, 155
6 “मेमरी काडर् नाही” दशर्क .............27
7 फोकस दशर्क ...................... 50, 96
8 वयंउघडीप (AE) लॉक दशर्क....130
9 शटर गती................................118
10 िछद्र (f-क्रमांक) ........................118
11 िवशेष प्रभाव मोड दशर्क ..............65
12 ब्रॅकेिटंग दशर्क ..........................151
16
9 10
11 12 1314 15
17 18 20
19
21
13 िश लक उघडीपींची संख्या ...........46
मेमरी बफर भर यापव
ू ीर् िश लक
शॉ सची संख्या .........................77
शभ्र
ु ता संतल
ु न विनमद्र
ु ण
दशर्क .....................................146
उघडीप प्रितपत
ू ीर् मू य ...............132
लॅ श प्रितपत
ू ीर् मू य .................134
ISO संवेदनशीलता ..........107, 239
कॅ चर मोड दशर्क
14 “k” (मेमरी यावेळी 1000
उघडीपींपेक्षा अिधक िश लक राहते
यावेळी िदसतो) ........................46
15 लॅ श-स जता दशर्क ...................54
16 लवचीक आज्ञावली दशर्क ...........120
17 उघडीप दशर्क ...........................124
उघडीप प्रितपत
ू ीर् प्रदशर्न.............132
इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क .........237
ू ीर् दशर्क ................134
18 लॅ श प्रितपत
ू ीर् दशर्क ..............132
19 उघडीप प्रितपत
20 वयं ISO संवेदनशीलता
दशर्क .....................................228
21 इशारा दशर्क ............................349
प्रा तािवक
5
R (मािहती) बटण
मािहती प्रदशर्न पाह यासाठी िकं वा प्रदशर्न पयार्यांमधन
ू अवलोकन
कर यासाठी R बटण दाबा.
❚❚
यदशर्क छायािचत्रण
प्रदशर्कावर शटर गती, िछद्र, िश लक उघडीपींची
संख्या, AF-क्षेत्र मोड आिण इतर िचत्रीकरण
मािहती पाह यासाठी R बटण दाबा.
R बटण
1
2
6
7
3
4
5
1 िचत्रीकरण मोड
वयं/
वयं ( लॅ श बंद)...............47
य मोड ..............................58
िवशेष प्रभाव मोड ...................65
P, S, A, आिण M मोड ..........118
2 शटर गती................................118
शटर-गती प्रदशर्न ............ 121, 124
3 वयंउघडीप (AE) लॉक दशर्क....130
4 िरलीज मोड ...............................75
i
j
6
प्रा तािवक
8
5 मदत प्रतीक.............................349
6 िछद्र (f-क्रमांक) ........................118
िछद्र प्रदशर्न....................122, 124
7 ISO संवेदनशीलता ...................107
ISO संवेदनशीलता प्रदशर्न
...................................107, 229
वयं ISO संवेदनशीलता
दशर्क .....................................229
8 z प्रतीक ..................................22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
20
22
23
24
21
9 उपग्रह िसग्नल दशर्क ................269
10 Wi-Fi संज्ञापन दशर्क ...............272
19 ब्रॅकेिटंग दशर्क ..........................151
20 AF-क्षेत्र मोड दशर्क.....................87
ू ू थ जोडणी दशर्क ...............273
11 लट
21 उघडीप दशर्क ...........................124
Eye-Fi संज्ञापन दशर्क .............274
एअर लेन मोड .........................271
12 पशर् Fn असाइनमट ................255
13 िवग्नेिटंग िनयंत्रण दशर्क ...........231
14 उघडीप िवलंब मोड ...................241
15 िदनांक िशक्का दशर्क ................243
ू ीकरण दशर्क ...... 32, 232
16 कंपन यन
17 लॅ श िनयंत्रण दशर्क.................246
ऐि छक लॅ श उपकरणासाठी लॅ श
प्रितपत
ू ीर् दशर्क ........................318
18 िवजेरी दशर्क ..............................46
फोकस िबंद ू ...................... 90, 236
उघडीप प्रितपत
ू ीर् दशर्क ..............132
ब्रॅकेिटंग प्रगती दशर्क ................154
22 ADL ब्रॅकेिटंग प्रमाण ................152
23 िश लक उघडीपींची संख्या ...........46
शभ्र
ु ता संतल
ु न विनमद्र
ु ण
दशर्क .....................................146
कॅ चर मोड दशर्क
24 “k” (मेमरी यावेळी 1000
उघडीपींपेक्षा अिधक िश लक राहते
यावेळी िदसतो) ........................46
नोट: उदाहरणादाखल सवर् दशर्क सच
ू ी वारे प्रदशर्न दाखिवले आहे .
प्रा तािवक
7
A प्रदशर्क
बंद करणे
प्रदशर्काव न िचत्रीकरण मािहती काढून टाक यासाठी R बटण दाबा िकं वा शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबा. अंदाजे 8 सेकंदांम ये कोणतेही पिरचालन झाले
नाही तर प्रदशर्क वयंचिलतपणे बंद होईल (िकती काळ प्रदशर्क चालू ठे वायचा
या या िनवडीसाठी, प ृ ठ 240 वरील वयं बंद टायमर पहा). आपण नेत्र संवेदक
आ छािदत के यास िकं वा
यदशर्कामधन
ू पािह यावरदे खील प्रदशर्क बंद होईल.
A मािहती प्रदशर्न वयं बंद
राखीव समयक सिक्रय असताना जर आपण आपला डोळा
यदशर्कावर ठे वला
तर नेत्र संवेदक वयंचिलतपणे मािहती प्रदशर्न बंद करे ल.
यदशर्काव न आपण
आपला डोळा बाजल
ू ा के यानंतर प्रदशर्न पु हा चालू होईल. पािहजे अस यास,
आपण सेटअप मेनम
ू ये मािहती प्रदशर्न वयं बंद पयार्य (0 265) याचा वापर
क न मािहती प्रदशर्न प्रितबंिधत क शकता. नोट, तथािप, पयार्य िनवडला असला
तरीही राखीव समयक मद
ु तबा य झा यास मािहती प्रदशर्न बंद होईल.
8
प्रा तािवक
❚❚ प्र यक्ष
य आिण चलिचत्र मोड
प्र यक्ष
य सु कर यासाठी,
यदशर्क
छायािचत्रण (0 47) दर यान प्र यक्ष
य ि वच िफरवा. यानंतर आपण खाली
दशर्िव याप्रमाणे प्रदशर्न पयार्यांमधन
ू अवलोकन
कर यासाठी R बटण दाबू शकता.
R बटण
तपशीलवार छायािचत्र दशर्क दशर्वा
चलिचत्र दशर्क दशर्वा (0 164) *
मल
ू भत
ू चलिचत्र दशर्क दशर्वा *
दशर्क लपवणे *
चौकट जळ
ु व याची िग्रड *
* चलिचत्र रे कॉिडर्ंग यावेळी प्रदिशर्त होणारे रे कॉडर् केलेले क्षेत्र एका कतर्नाद्वारे दशर्िवले
जाते; वलयांिकत क्षेत्रे चलिचत्र चौकट कतर्नाची बाजू दशर्िवतात (चलिचत्र दशर्क
प्रदिशर्त होताना चलिचत्र चौकट कतर्ना या बाहे रील क्षेत्र ग्रे रं गाम ये बदलते).
प्रा तािवक
9
प्र यक्ष
य प्रदशर्न
q
w
e
u
r
t
y
आयटम
q िचत्रीकरण मोड
w
यिक्तचिलत चलिचत्र
सेिटंग्ज दशर्क
e िश लक वेळ
वणर्न
स यि थतीत मोड तबकडीसोबत
िनवडलेला आहे .
0
47, 58,
65, 118
M मोडम ये यिक्तचिलत चलिचत्र
सेिटंग्स यासाठी चालू िनवडले असता
प्रदिशर्त होतो.
169
प्र यक्ष
य वयंचिलतिर या समा त
हो यापव
ू ीर् िश लक असलेला वेळ.
िचत्रीकरण 30 सेकंद िकं वा यापेक्षा
कमी वेळेत समा त झा यास प्रदिशर्त
केले जाईल.
11
r
वार्या या नॉईजचे
यन
ू ीकरण
िचत्रीकरण मेनम
ू ये चलिचत्र सेिटंग्स >
वार्या या नॉईजचे यन
ू ीकरण यासाठी
चालू िनवडले असता प्रदिशर्त होतो.
169
t
मायक्रोफोन
संवेदनशीलता
चलिचत्र रे कॉिडर्ंगसाठी मायक्रोफोन
संवेदनशीलता.
169
तर
ा य विनमद्र
ु णासाठीचा वनी तर.
तर खप
ू उ च असेल तर लाल रं गात
प्रदिशर्त होईल; यानस
ु ार मायक्रोफोन
संवेदनशीलता समायोिजत केली जाते.
169
u फोकस िबंद ू
स य फोकस िबंद.ू AF-क्षेत्र मोड
(0 89) यासाठी िनवडले या
पयार्यासोबत प्रदशर्नाम ये तफावत येऊ
शकते.
49
y
वनी
10 प्रा तािवक
i
o !0
!1
!2
!3
आयटम
वणर्न
0
चलिचत्र चौकट
i
आकारमान
चलिचत्र मोडम ये रे कॉडर् केले या
चलिचत्रांचे चौकट आकारमान.
o फोकस मोड
स य फोकस मोड.
!0 AF-क्षेत्र मोड
स य AF-क्षेत्र मोड.
89
!1 “चलिचत्र नाही” प्रतीक
चलिचत्रे रे कॉडर् केली जाऊ शकत नाहीत
हे दशर्िवते.
—
!2
िश लक वेळ (चलिचत्र चलिचत्र मोडम ये रे कॉिडर्ंगचा िश लक
मोड)
वेळ.
!3 उघडीप दशर्क
स य सेिटंग्ज (केवळ M मोड) वर
छायािचत्र उघडीपीवर असावे की
अितिरक्त कमी उघडीपीवर असावे हे
दशर्िवते.
168
83
165
124
D काउं ट डाउन प्रदशर्न
प्र यक्ष
य वयंचिलतिर या (0 10) समा त हो यापव
ू ीर् 30 सेकंद अगोदर एक
काउं ट डाउन प्रदिशर्त होईल; वयं बंद टायमर समा त हो यापव
ू ीर् (0 240) िकं वा
अंतगर्त सिकर्टचे संरक्षण कर यासाठी प्र यक्ष
य समा त हो यापव
ू ीर् 5 सेकंद
अगोदर टायमर लाल होतो. हे िचत्रीकरण पिरि थतीनस
य िनवडलेले
ु ार, प्र यक्ष
असताना कदािचत विरत समयक िदसू शकतो. जे हा समयक समा त होतो
ते हा, रे कॉिडर्ंगसाठी उपल ध असलेला वेळ िवचारात न घेता चलिचत्र रे कॉिडर्ंग
वयंचिलतिर या समा त होते.
प्रा तािवक
11
P बटण
मािहती प्रदशर्ना या तळाकडील सेिटंग्ज
बदल यासाठी, P बटण दाबा, नंतर म टी
िसलेक्टरचा वापर क न आयटम हायलाइट करा
आिण हायलाइट केले या आयटमसाठी असलेले
पयार्य पाह यासाठी J बटण दाबा. प्र यक्ष
या या वेळी आपण P बटण दाबन
P बटण
ू सद्ध
ु ा
सेिटंग्स बदलू शकता.
• प्रितमा दजार् (0 98)
• प्रितमा आकारमान (0 100)
• वयं ब्रॅकेिटंग (0 151)
• HDR (उ च चैत यपण
ू र् ेणी) (0 138)
• सिक्रय D-Lighting (0 136)
यदशर्क छायािचत्रण
• शभ्र
ु ता संतल
ु न (0 140)
• ISO संवेदनशीलता (0 107)
• Picture Control (0 155)
• फोकस मोड (0 82)
• AF-क्षेत्र मोड (0 87)
• मापन (0 128)
प्र यक्ष य
• लॅ श मोड (0 102, 104)
• लॅ श प्रितपत
ू ीर् (0 134)
• उघडीप प्रितपत
ू ीर् (0 132)
12 प्रा तािवक
प्रदशर्क
प्रदशर्कास खाली दाखिव याप्रमाणे कोनात कलते करता आिण िफरिवता
येत.े
180°
90°
180°
सामा य वापर: प्रदशर्कास कॅमेर्या या
बाहे र चेहरा व पात िव द्ध दम
ु डा.
प्रदशर्क सामा यतः या ि थतीत
वापरला जातो.
िन न-कोन शॉ स: प्र यक्ष
यात
शॉ स घे यासाठी कॅमेरा खाली ध न
प्रदशर्क वर या बाजस
ू कलता करा.
उ च कोन शॉ स: प्र यक्ष
यात
शॉ स घे यासाठी कॅमेरा वरती ध न
प्रदशर्क खाल या बाजस
ू कलता करा.
वयं-पोट्रट: प्र यक्ष
यात वयंपोट्रटसाठी वापर करा. अंितम िचत्रात
काय िदसेल याची, प्रदशर्क एक िमरर
प्रितमा दाखिवतो.
प्रा तािवक
13
D प्रदशर्काचा
वापर करणे
प्रदशर्कास दाखिवले या सीमां या आत हळूच िफरवा. जोर दे ऊ नका. ही खबरदारी
न घेत यास कॅमेरा िकं वा प्रदशर्कास क्षती पोहोच यात होऊ शकते. कॅमेरा वापरात
नसताना प्रदशर्काचे रक्षण कर यासाठी, यास कॅमेरा मख्
ु य अंगा या िव द्ध बाजस
ू
मागे चेहरा खाली व पात दम
ु डा.
कॅमेर्यास प्रदशर्का या साहा याने उचलू िकं वा हलवू नका. ही खबरदारी न
घेत यास कॅमेरा खराब हो यात होऊ शकते.
14 प्रा तािवक
पशर्
क्रीनचा उपयोग करणे
पशर्-संवेदनशील प्रदशर्क खालील पिरचालनांचे समथर्न करतो:
झटका
संपण
ू र् प्रदशर्कावर डावीकडे िकं वा उजवीकडे
अगदी कमी अंतरावर बोटाला झटका या.
लाइड
प्रदशर्काव न बोट
लाइड करा.
लांबवा/िचमटीप्रमाणे जवळ आणा
प्रदशर्कावर दोन बोटे ठे वा आिण यांना
एकमेकांपासन
ू दरू करा िकं वा िचमटीप्रमाणे
जवळ आणा.
प्रा तािवक
15
पशर् क्रीन
पशर् क्रीन टॅ िटक इलेिक्ट्रिसटीला प्रितसाद दे ते आिण तत
ृ ीय पक्ष संरक्षक
िफ मने आ छािदत केले अस यास िकं वा नखांनी िकं वा हातमोजे घालन
पशर्
ू
के यास कदािचत प्रितसाद दे णार नाही. खप
ू जा त जोर दे ऊ नका िकं वा क्रीनला
धारदार व तंन
ु ी पशर् क नका.
D
D पशर् क्रीनचा उपयोग करणे
आपण पशर् क्रीनवर आपला तळवा िकं वा आणखी एक बोट दस
ु र्या िठकाणी
ठे वन
ू प्रिक्रया कर याचा प्रय न के यास पशर् क्रीन कदािचत अपेक्षेनस
ु ार प्रितसाद
दे णार नाही. जर आपला पशर् अितशय हळुवार असेल, आपण बोटे वरे ने िकं वा
कमी अंतरापयर्ंत हलिवली िकं वा बोटे क्रीन या संपकार्त राहत नसतील िकं वा
लांबवा िकं वा िचमटीप्रमाणे जवळ आणा िक्रये या वेळी दो ही बोटांची हालचाल
एकसंध नसेल तर तो अ य जे चर कदािचत ओळखणार नाही.
पशर् िनयंत्रणे सक्षम िकं वा अक्षम करणे
सेटअप मेनम
ू धील पशर् िनयंत्रणे पयार्य वाप न पशर् िनयंत्रणे सक्षम िकं वा अक्षम
करता येऊ शकतात (0 263). िचत्रीकरण, लेबॅक आिण मेनू नॅि हगेशनसाठी
पशर् िनयंत्रणे सक्षम कर यासाठी सक्षम करा िनवडा िकं वा केवळ लेबॅकसाठी
पशर् िनयंत्रणे सक्षम कर यासाठी केवळ लेबॅक िनवडा.
A
16 प्रा तािवक
पशर्- क्रीन छायािचत्रण
कॅमेरा सेिटंग्ज समायोिजत कर यासाठी िचत्रीकरण प्रदशर्नामधील
प्रतीकांवर टॅ प करा (न द घ्या की सवर् प्रतीके पशर् क्रीन प्रिक्रयांना
प्रितसाद दे णार नाहीत). प्र यक्ष
यादर यान, आपण प्रदशर्कास टॅ प क न
दे खील छायािचत्रे घेऊ शकता.
❚❚
यदशर्क छायािचत्रण
मािहती प्रदशर्नाम ये सेिटंग्ज समायोिजत कर यासाठी
वापर करा (0 6).
पशर्
क्रीनचा
य/पिरणाम िनवड
य आिण िवशेष पिरणाम मोडम ये (0 58, 65), आपण
य िकं वा
पिरणाम िनवड यासाठी िचत्रीकरण मोड प्रतीकावर टॅ प क शकता.
वेगवेगळे पयार्य पाह यासाठी x िकं वा y टॅ प करा आिण िनवड यासाठी
एका प्रतीकावर टॅ प करा आिण पव
ू ीर् या प्रदशर्नावर परत जा.
शटर गती आिण िछद्र
S, A, आिण M मोडम ये, आपण x आिण y िनयंत्रणे पाह यासाठी शटर
गती िकं वा िछद्र प्रदशर्न समोरील w प्रतीकावर टॅ प क शकता जे आपण
नवीन मू य िनवड यासाठी टॅ प क शकता. प्रिक्रया पण
ू र् झा यानंतर
िनगर्मन कर यासाठी 1 टॅ प करा.
प्रा तािवक
17
िचत्रीकरण िवक प
कॅमेरा सेिटंग्ज बदल यासाठी (0 12), प्रदशर्ना या तळाकडील उज या
कोपर्यातील z प्रतीकावर टॅ प करा आिण नंतर संबंिधत सेिटंगसाठी पयार्य
प्रदिशर्त कर यासाठी प्रतीकांवर टॅ प करा. इि छत पयार्य िनवड यासाठी
यावर टॅ प करा आिण पव
ू ीर् या प्रदशर्नावर परत जा.
जर उजवीकडे दाखिव याप्रमाणे मू य
िनवड यास सांिगतले गेले तर, u िकं वा v टॅ प
क न मू य संपािदत करा आिण नंतर नंबर टॅ प
करा िकं वा 0 िनवड यासाठी यावर टॅ प करा
आिण पव
ू ीर् या प्रदशर्नावर परत जा.
सेिटंग्ज न बदलता िनगर्मन कर यासाठी, 2
टॅ प करा.
18 प्रा तािवक
❚❚ प्र यक्ष
य छायािचत्रण
छायािचत्रे घे यासाठी
करा.
पशर्
क्रीनचा वापर करा आिण सेिटंग्ज समायोिजत
छायािचत्रे घेणे ( पशर् शटर)
फोकस जळ
ु िव यासाठी प्रदशर्कावर आप या
िचत्रिवषयाला पशर् करा. छायािचत्र घे यासाठी
आपण आपले बोट जोवर प्रदशर्काव न उचलत
नाही तोवर फोकस लॉक राहतो (हे लक्षात
घ्या की फोकस मोडसाठी MF- यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रण-िनवडले असता पशर् शटरचा
वापर होऊ शकत नाही). पशर् फोकस
िवषयी या अिधक मािहतीसाठी, प ृ ठ 83 पहा.
पशर् शटर अक्षम कर यासाठी उज या
बाजू या प्रतीकावर टॅ प करा. प्रतीक 7 असे
बदलेल, आिण आपण आपले बोट प्रदशर्काव न
उचल यावर शटर यापढ
ु े िरलीज होणार नाही हे
सिू चत करे ल.
चलिचत्र रे कॉिडर्ंग या दर यान पशर् शटर बंद (7) राहते, पण
प्रदशर्कावर आप या िचत्रिवषयाला पशर् क न आपण कोण याही वेळी
पु हा फोकस जळ
ु वू शकता.
प्रा तािवक
19
D िचत्रीकरण
पयार्यांना पशर् करा वाप न िचत्रे घेणे
पशर् िचत्रीकरण पयार्य सिक्रय आहे त हे दाखिव यासाठी 3 प्रतीक प्रदिशर्त झालेले
असतानाही फोकस जळ
ु वणे आिण िचत्र घेणे यासाठी शटर-िरलीज बटण वापरता
येऊ शकते. िनरं तर िचत्रीकरण मोड (0 76) याम ये छायािचत्र घे यासाठी आिण
चलिचत्र विनमद्र
ु ण दर यान शटर-िरलीज बटणाचा वापर करा. पशर् िचत्रीकरण
पयार्य िनरं तर िचत्रीकरण मोडम ये केवळ एकावेळी एक िचत्र घे यासाठी वापरले
जाऊ शकतात आिण चलिचत्र विनमद्र
ु णादर यान छायािचत्र घे यासाठी वापरले
जाऊ शकत नाहीत.
व-समयक मोडम ये (0 79), आपण जे हा प्रदशर्कास पशर् करता ते हा फोकस
िनवडले या िचत्रिवषयावर लॉक होतो आिण आपण जे हा क्रीनव न आपले बोट
उचलता ते हा समयक सु होतो. िडफॉ ट सेिटंग्जवर, समयक सु झा यानंतर
10 सेकंदांनी शटर िरलीज होते; िवलंब आिण िचत्रणाची संख्या सानक
ु ू ल सेिटंग
c3 ( व-समयक, 0 241) चा वापर क न बदलता येऊ शकते. जर िचत्रणाची
संख्या यासाठी िनवडलेला पयार्य 1 पेक्षा मोठा असेल तर, िनवडले या संख्येइतके
शॉ स विनमिु द्रत होईपयर्ंत कॅमेरा वयंचिलतपणे एका मागोमाग एक िचत्रे घेईल.
20 प्रा तािवक
य/पिरणाम िनवड
य आिण िवशेष पिरणाम मोडम ये (0 58, 65), आपण
य िकं वा
पिरणाम िनवड यासाठी िचत्रीकरण मोड प्रतीकावर टॅ प क शकता.
वेगवेगळे पयार्य पाह यासाठी x िकं वा y टॅ प करा आिण िनवड यासाठी
एका प्रतीकावर टॅ प करा आिण पव
ू ीर् या प्रदशर्नावर परत जा.
शटर गती आिण िछद्र
S, A, आिण M मोडम ये, शटर गती िकं वा िछद्र टॅ प के यास x आिण y
िनयंत्रणे प्रदिशर्त होतात, जे आपण नवीन मू य िनवड यासाठी टॅ प क
शकता. प्रिक्रया पण
ू र् झा यानंतर िनगर्मन कर यासाठी 1 टॅ प करा.
प्रा तािवक
21
िचत्रीकरण िवक प
प्र यक्ष
याम ये, P बटण दाब यास िकं वा प्रदशर्कावर z प्रतीक टॅ प
के यास मािहती प्रदशर्न सिक्रय होते (0 12, 166). पयार्य पाह यासाठी
सेिटंगवर टॅ प करा आिण नंतर इि छत पयार्य िनवड यासाठी यावर टॅ प
करा आिण प्र यक्ष
यावर परत जा.
जर उजवीकडे दाखिव याप्रमाणे मू य
िनवड यास सांिगतले गेले तर, u िकं वा v टॅ प
क न मू य संपािदत करा आिण नंतर नंबर टॅ प
करा िकं वा 0 िनवड यासाठी यावर टॅ प करा
आिण पव
ू ीर् या प्रदशर्नावर परत जा.
सेिटंग्ज न बदलता िनगर्मन कर यासाठी, 2
टॅ प करा.
22 प्रा तािवक
िचत्रे पाहणे
पशर् क्रीनचा वापर खालील लेबॅक प्रिक्रयांसाठी करता येऊ शकतो
(0 56, 184).
इतर प्रितमा
पाह यासाठी
अ य प्रितमा पाह यासाठी डावीकडे
िकं वा उजवीकडे हळूच झटका या.
इतर
प्रितमांवर
वेगाने क्रोल
करा
पण
याम ये, चौकट प्रगत
ू र् चौकट
बार प्रदिशर्त कर यासाठी आपण
प्रदशर्ना या अगदी तळाशी पशर् क
शकता, नंतर इतर प्रितमांवर वेगाने
क्रोल कर यासाठी आपले बोट वेगाने
डावीकडे िकं वा उजवीकडे सरकवा.
चौकट प्रगत बार
झूम इन
(केवळ
छायािचत्रे)
झूम इन आिण आउट कर
लांबवा आिण िचमटीप्रमाणे
आणा जे चरचा वापर करा
क्रोल कर यासाठी लाइड
(0 196).
यासाठी
जवळ
आिण
करा
प्रा तािवक 23
लघिु चत्रे
दाखिवणे
लघिु चत्र
यावर “झूम आउट”
कर यासाठी (0 185), पण
ू -र् चौकट
लेबॅक म ये िचमटीप्रमाणे जवळ आणा
जे चरचा वापर करा. 4, 12, िकं वा 80
चौकटींम ये प्रितमांची संख्या प्रदिशर्त
कर यासाठी िचमटीप्रमाणे जवळ आणा
आिण लांबवा याचा वापर करा.
चलिचत्र
पाहणे
चलिचत्र लेबॅक सु कर यासाठी ऑनक्रीन मागर्दशर्क टॅ प करा (चलिचत्रे
1 या प्रतीका वारे दशर्िवले जातात).
िवराम दे यासाठी िकं वा पव
र् त
ू व
कर यासाठी टॅ प करा िकं वा पण
ू -र् चौकट
लेबॅकम ये िनगर्मन कर यासाठी 1
टॅ प करा (न द घ्या की चलिचत्र लेबॅक
प्रदशर्नामधील काही प्रतीके पशर्- क्रीन
प्रिक्रयांना प्रितसाद दे त नाहीत).
24 प्रा तािवक
मागर्दशर्क
मेनंच
ू ा वापर करणे
पशर्
क्रीनचा वापर खालील मेनू प्रिक्रयांसाठी करता येऊ शकतो.
क्रोल
क्रोल कर यासाठी वर िकं वा खाली
लाइड करा.
मेनू िनवडा
मेनू िनवड यासाठी एका मेनू प्रतीकावर
टॅ प करा.
पयार्य
िनवडा/
सेिटंग्ज
समायोिजत
करा
पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी मेनू
िवक प टॅ प करा आिण बदल यासाठी
प्रतीक िकं वा लायडर टॅ प करा.
सेिटंग्ज न बदलता िनगर्मन
कर यासाठी, 1 टॅ प करा.
प्रा तािवक 25
पिहली पायरी
कॅमेर्याचा पट्टा जोडणे
कॅमेर्या या दो ही आयलेटला सरु िक्षतिर या गळपट्टा जोडा.
िवजेरी प्रभािरत करणे
जर लग अनक
ु ू लक परु िव यात आला असेल तर, डावीकडे
दाखिव याप्रमाणे वॉल लग उचला आिण लग अनक
र् णे आत
ु ू लक पण
ू प
सरकला आहे याची खात्री क न जोडा. िवजेरी आत घाला आिण चाजर्र
लगम ये घाला. िन कािसत िवजेरी प्रभािरत कर यासाठी जवळपास एक
तास 50 िमिनटे आव यक आहे त.
िवजेरी प्रभािरत होत आहे
प्रभारण पण
ू र्
िवजेरी व प्रभारक
या सच
ू ना-पिु तके या प ृ ठ xiii–xvi आिण 333–337 यावर िदलेले इशारे व
सावधिगरी सच
ू ना वाचा व यांचे अनस
ु रण करा.
D
26 पिहली पायरी
िवजेरी आिण मेमरी काडर् समािव ट करा
िवजेरी आिण मेमरी काडर् आत घाल यापव
ू ीर्, पॉवर ि वच OFF (बंद)
ि थतीम ये आहे याची खात्री क न घ्या. िवजेरीचा वापर क न एका
बाजल
ू ा केशरी िवजेरी लॅ च दाबन
ू ठे व यासाठी, खाली दशर्िव याप्रमाणे
िवजेरी आत घाला. िवजेरी पण
र् णे आत जाते यावेळी लॅ च िवजेरीला
ू प
जागेवर लॉक करते.
िवजेरी लॅ च
दशर्िव याप्रमाणे मेमरी काडर् ध न ठे वा आिण ते जोपयर्ंत तेथे िक्लक
आवाज करत नाही तोपयर्ंत याला आत सरकवा.
A घ याळ िवजेरी
जे हा मख्
ु य िवजेरी प्र थािपत केली जाते, ते हा आव यकतेनस
ु ार कॅमेरा
घ याळाला वतंत्र, पन
ु प्रर्भारणयोग्य िवजेरी त्रोताद्वारे ऊजार् परु िवली जाते.
घ याळाला तीन िदवस प्रभािरत केले असता सम
ु ारे मिहनाभर ऊजार् िमळत राहते.
कॅमेरा चालू असताना जर घ याळ सेट केले नाही असा इशारा प्रदिशर्त झाला, तर
घ याळाची िवजेरी िन कािसत झाली असन
ू घ याळ रीसेट केले गेले आहे . योग्य
वेळ आिण तारखेवर घ याळ सेट करा.
पिहली पायरी 27
❚❚ िवजेरी आिण मेमरी काडर् काढणे
मेमरी काडर् काढणे
मेमरी काडर् प्रवेश दीप बंद आहे याची खात्री
के यानंतर, कॅमेरा बंद करा, मेमरी काडर् खाच
आ छादन उघडा, आिण काडर् िन कािसत
कर यासाठी ते आतम ये दाबा (q). यानंतर
काडर् हाताने काढले जाऊ शकते (w).
16GB
िवजेरी बाहे र काढणे
िवजेरी काढून घे यासाठी, कॅमेरा बंद करा आिण
िवजेरी-कक्ष आ छादन उघडा. िवजेरी िरलीज
कर यासाठी बाणाने दशर्िवले या िदशेने िवजेरी
लॅ च दाबा, आिण हाताने िवजेरी काढा.
D मेमरी का र्स
• वापरानंतर लगेच मेमरी काडर् गरम होऊ शकते. कॅमेर्यामधन
ू मेमरी काडर्
काढताना परु े शी काळजी घ्या.
• व पणादर यान िकं वा डेटा रे कॉडर् होत असताना, हटिवताना, संगणकावर प्रत
बनिवताना, कॅमेर्यामधन
ू मेमरी काडर् काढू नका, कॅमेरा बंद क नका, िकं वा
ऊजार् ोत काढू नका िकं वा बाजल
ू ा क नका. ही काळजी न घेत यास पिरणामी
डेटाची हानी िकं वा कॅमेर्याचे अथवा काडार्चे नक
ु सान होऊ शकते.
• काडार् या संपकर्िबंदं न
ू े पशर् क नका.
ू ा आप या बोटांनी िकं वा धातन
• वाकवू नका, पाडू नका, िकं वा िहसकािहसकी क नका.
• काडर् केिसंगला बळजबरीने हाताळू नका. ही खबरदारी न घेत यास काडर् खराब
होऊ शकते.
• पाणी, उ णता, उ च आद्रर् ता, िकं वा थेट सय
र् काशा या संपकार्त येऊ दे ऊ नका.
ू प्र
• संगणक वाप न मेमरी काडार्चे व पण क नका.
28 पिहली पायरी
प्रदशर्क उघडा
खाली दशर्िव याप्रमाणे प्रदशर्क उघडा. जोर दे ऊ नका.
पिहली पायरी 29
िभंग जोडा
िभंग आिण मख्
ु य अंग टोपण काढलेले असताना कॅमेर्याम ये धळ
ू जाणार
नाही याची काळजी घ्या. प टीकरणासाठी या सच
ू ना-पिु तकेमधील
सामा यतः वापरले जाणारे िभंग AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR हे आहे .
कॅमेर्याचे मख्
ु य अंग
टोपण काढून टाका
मागील िभंग टोपण काढून टाका
धारण खण
ू (कॅमेरा)
धारण खण
ु ा संरेिखत
करा
धारण खण
ू (िभंग)
वरती दशर्िव याप्रमाणे िक्लक असा आवाज येईपयर्ंत िभंग रोटे ट करा.
िचत्रे घे यापव
ू ीर् िभंगाचे टोपण काढले आहे याची खात्री करा.
30 पिहली पायरी
A िनवतर्नीय
िभंग निलका बटणांसह िभंग
कॅमेरा वापर यापव
ू ीर् िभंग अनलॉक करा आिण पढ
ु े लांब करा. िनवतर्नीय िभंग
निलका बटण दाबन
ू ठे वत (q), झूम िरंग दाखिव याप्रमाणे िफरवा (w).
िनवतर्नीय िभंग निलका बटण
िभंग िनवितर्त केले असताना िचत्रे घेता येऊ शकत
नाहीत; िभंग िनवितर्त केले असताना कॅमेरा चालू
के यामळ
ु े जर एखादा त्रट
ु ी संदेश प्रदिशर्त झाला
असेल तर, संदेश प्रदिशर्त होणे थांबेपयर्ंत झूम िरंग
िफरवा.
A िभंग
िवजोड करणे
िभंग काढताना िकं वा बदलताना कॅमेरा बंद आहे
याची खात्री करा. िभंग घ याळा या िदशेने (w)
िफरिवताना, िभंग काढ यासाठी, िभंग-िवलग बटण
(q) दाबन
ू धरा. िभंग काढ यानंतर िभंगाचे टोपण
आिण मख्
ु य अंग टोपण बदला.
A A-M, M/A-M, आिण A/M-M ि वचेस
जे हा A-M मोड ि वच सिहत िभंगासह
ऑटोफोकसचा वापर केला जातो, ि वचला A या
िदशेने सरकवा (िभंगाला M/A-M िकं वा A/M-M ि वच
अस यास M/A िकं वा A/M िनवडा). या कॅमेर्यासोबत
वापर या जाणार्या इतर िभंगां या मािहतीसाठी,
प ृ ठ 305 पहा.
पिहली पायरी
31
A कंपन
यन
ू ीकरण (VR)
जर िभंग या पयार्यास समथर्न दे त असेल तर, िकं वा
जर िभंग कंपन यन
ू ीकरण ि वचसह सस
ु ज असेल
तर िभंग कंपन यन
ू ीकरण ि वच ON वर सरकवन
ू ,
िचत्रीकरण मेनू (0 232) म ये ऑि टकल VR
यासाठी चालू िनवडून कंपन यन
ू ीकरण सक्षम करता
येऊ शकते. जे हा कंपन यन
ू ीकरण चालू असते
ते हा मािहती प्रदशर्नाम ये कंपन यन
ू ीकरण दशर्क
प्रदिशर्त होतो.
A िनवतर्नीय
िभंग निलका बटणासह िनवितर्त िभंगे
जे हा कॅमेरा वापरात नसेल ते हा िभंग िनवितर्त
कर यासाठी, िनवतर्नीय िभंग निलका बटण (q)
दाबन
ू धरा आिण (w) म ये दाखिव याप्रमाणे
झम
ू िरंग “L” (लॉक) ि थतीम ये िफरवा. िभंग
कॅमेर्यामधन
ू काढ यापव
ू ीर् िनवितर्त करा, आिण िभंग
जोडताना िकं वा काढताना िनवतर्नीय िभंग निलका
बटण दाबले जाणार नाही याची काळजी घ्या.
32 पिहली पायरी
कॅमेरा सेटअप
❚❚ माटर् फोन िकं वा टॅ लेट वाप न सेटअप करणे
पढ
र् णे प्रभािरत झालेली आहे आिण
ु े जा यापव
ू ीर्, िवजेरी पण
ू प
मेमरी काडार्वर िरक्त जागा उपल ध आहे याची खात्री
कर यासाठी कॅमेरा तपासा. पढ
ु ील आ छादना या आतील
बाजस
ू वणर्न के याप्रमाणे आप या माटर् फोन िकं वा टॅ लेटवर
(यानंतर, "चाणाक्ष साधन" असा उ लेख केलेला आहे ) SnapBridge
अनप्र
ु योग प्र थािपत क न लट
ू ू थ आिण Wi-Fi सक्षम करा. हे लक्षात
घ्या की कॅमेर्यावरील प्र यक्ष जोडणी SnapBridge अनप्र
ु योगाचा
वापर क नच केली जाते; आप या चाणाक्ष साधनावर या सेिटंग्ज
अनप्र
ु योगामधील लट
ू ू थ सेिटंग्ज वाप नका. अनस
ु रण कर यासाठी
असले या सच
ू ना SnapBridge अनप्र
ु योगा या 2.0 सं करणाशी संबंिधत
आहे त; नवीनतम सं करणा या अिधक मािहतीसाठी खालील वेबसाइटवर
उपल ध असलेले SnapBridge Connection Guide (SnapBridge
जोडणी मागर्दशर्क ) (pdf) पहा:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
पिहली पायरी 33
कॅमेरा आिण चाणाक्ष साधनाची प्र यक्ष प्रदशर्ने ही खाली दाखिव यापेक्षा
िभ न असू शकतात.
1 कॅमेरा: कॅमेरा चालू करा. भाषा-िनवड
डायलॉग प्रदिशर्त होईल.
मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट कर यासाठी म टी िसलेक्टर आिण J बटण यांचा
उपयोग करा.
पॉवर ि वच
1 वर
4 डावीकडे
J बटण (िनवडा)
2 उजवीकडे
3 खाली
म टी िसलेक्टर
भाषा हायलाइट कर यासाठी 1 आिण 3 दाबा आिण िनवड यासाठी
J दाबा. सेटअप मेनम
ू धील भाषा (Language) पयार्य वाप न
कोण याही वेळी भाषा बदलता येत.े
34 पिहली पायरी
2 कॅमेरा: उजवीकडील डायलॉग प्रदिशर्त
होईल ते हा J दाबा. जर उजवीकडे
दाखिव याप्रमाणे डायलॉग प्रदिशर्त झाला
नाही िकं वा जर आपणास कॅमेरा पु हा
कॉि फगर करायचा असेल तर, सेटअप
मेनम
ू धन
ू चाणाक्ष साधनाला जोडा हायलाईट
करा आिण J दाबा. कॅमेरा कॉि फगर
कर यासाठी आपणास चाणाक्ष साधन
वापरायचे नस यास यिक्तचिलतपणे
घ याळ सेट करा (0 40).
3 कॅमेरा/चाणाक्ष साधन: जोडी जळु िव या या
प्रिक्रयेला सु वात करा.
• NFC समथर्नासह Android उपकरणे:
चाणाक्ष साधनावर NFC सक्षम केले आहे
हे तपासन
ू , SnapBridge अनप्र
ु योग लाँच
कर यासाठी, कॅमेर्यावरील H (N-Mark)
िच हाचा चाणाक्ष साधना या NFC
अँटेनाला पशर् करा, आिण नंतर पायरी
7 वर जा यापव
ू ीर् क्रीनवरील सच
ू नांचे
अनस
ु रण करा. SnapBridge डाउनलोड
साइट प्रदिशर्त झा यास, वरील पायर्यांची
पन
ु राव ृ ती कर यापव
ू ीर् अनप्र
ु योग डाउनलोड
क न प्र थािपत करा.
• NFC समथर्नाखेरीज iOS आिण Android उपकरणे: कॅमेर्याला
जोडी जळ
ु िव यासाठी तयार कर याकिरता कॅमेर्यावरील J बटण
दाबा.
पिहली पायरी 35
4 कॅमेरा: कॅमेर्यावर उजवीकडे दाखिवलेला
संदेश प्रदिशर्त झा याची खात्री क न
चाणाक्ष साधन तयार ठे वा.
5 चाणाक्ष साधन: SnapBridge अनप्रु योग
लाँच क न Pair with camera
(कॅमेर्याशी जोडी जळ
ु वा) टॅ प करा. कॅमेरा
िनवडा असे सिू चत के यास, कॅमेर्याचे नाव
टॅ प करा.
6 चाणाक्ष साधन: “Pair with camera”
(कॅमेर्याशी जोडी जळ
ु वा) डायलॉगम ये
कॅमेर्याचे नाव टॅ प करा. प्रथमच iOS
साधनासह कॅमेर्य़ाची जोडी जळ
ु िव यासाठी
वापरक यार्ंना सु वातीलाच यासंबंधी या
सच
ू ना प्रदिशर्त के या जातील; सच
ू ना
वाच यानंतर प्रदशर्न समा त होईपयर्ंत
क्रोल क न Understood (समजले) टॅ प
करा. यानंतर आपणास उपसाधने िनवडा
असे सिू चत केले गे यास, कॅमेर्याचे नाव
पु हा टॅ प करा (कॅमेर्याचे नाव प्रदिशर्त
हो यापव
ू ीर् काहीसा वेळ लागू शकतो).
36 पिहली पायरी
7 कॅमेरा/चाणाक्ष साधन: कॅमेरा आिण चाणाक्ष साधनावर एकच सहा
अंकी क्रमांक प्रदिशर्त झाला आहे याची खात्री करा. iOS ची काही
सं करणे कदािचत क्रमांक प्रदिशर्त करणार नाहीत; कोणताही क्रमांक
प्रदिशर्त न झा यास पायरी 8 वर जा.
8 कॅमेरा/चाणाक्ष साधन: कॅमेर्यावरील J दाबा आिण चाणाक्ष
साधनावरील (उपकरण आिण पिरचालन प्रणालीनस
ु ार प्रदशर्न बदलेल)
PAIR (जोडी जळ
ु वा) टॅ प करा.
पिहली पायरी
37
9 कॅमेरा/चाणाक्ष साधन: जोडी जळु िव याची प्रिक्रया पणू र् करा.
• कॅमेरा: उजवीकडील संदेश प्रदिशर्त होईल
ते हा J दाबा.
• चाणाक्ष साधन: उजवीकडे दाखिवलेला
संदेश प्रदिशर्त होईल ते हा OK (ठीक
आहे ) टॅ प करा.
10कॅमेरा: सेटअप पणू र् कर यासाठी
क्रीनवरील सच
ू नांचे अनस
ु रण करा.
• कॅमेर्याला छायािचत्रांम ये थान डेटा समािव ट कर याची परवानगी
दे यासाठी, "चाणाक्ष साधनाव न थान डेटा डाउनलोड करायचा?"
याला प्र यु तर हणन
ू होय िनवडा आिण नंतर चाणाक्ष साधनावर
थान सेवा सक्षम क न SnapBridge अनप्र
टॅ बमधील
ु योग
Auto link options ( वयं िलंक पयार्य) > Synchronize
location data ( थान डेटा संकािलत करा) सक्षम करा.
• चाणाक्ष साधनाने िदले या वेळेसह कॅमेर्याचे घ याळ संकािलत
कर यासाठी, "घ याळाचे चाणाक्ष उपकरणासह संकालन करायचे?"
याला प्र यु तर हणन
ू होय िनवडून SnapBridge अनप्र
ु योग
टॅ बमधील Auto link options ( वयं िलंक पयार्य) >
Synchronize clocks (घ याळे संकािलत करा) सक्षम करा.
चाणाक्ष साधन आिण कॅमेर्य़ाची आता जोडणी झालेली आहे . आपण
कॅमेर्याव न घेतलेली कोणतीही िचत्रे चाणाक्ष साधनावर वयंचिलतपणे
अपलोड केली जातील.
38 पिहली पायरी
❚❚ कॅमेरा मेनम
ू धन
ू सेटअप करणे
कॅमेर्याचे घ याळ यिक्तचिलतपणे सेट करता येऊ शकते.
1 कॅमेरा चालू करा.
भाषा-िनवड डायलॉग प्रदिशर्त होईल.
मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट कर यासाठी म टी िसलेक्टर आिण J बटण यांचा
उपयोग करा.
पॉवर ि वच
1 वर
4 डावीकडे
J बटण (िनवडा)
2 उजवीकडे
3 खाली
म टी िसलेक्टर
भाषा हायलाइट कर यासाठी 1 आिण 3 दाबा आिण िनवड यासाठी
J दाबा. सेटअप मेनम
ू धील भाषा (Language) पयार्य वाप न
कोण याही वेळी भाषा बदलता येत.े
पिहली पायरी 39
2 उजवीकडील डायलॉग प्रदिशर्त झा यावर
G दाबा.
G बटण
3 कॅमेर्याचे घ याळ सेट करा.
कॅमेर्याचे घ याळ सेट कर यासाठी म टी िसलेक्टर आिण J बटणाचा वापर करा.
q
w
वेळ झोन िनवडा
e
तारीख फॉमट िनवडा
r
िदनप्रकाश बचत वेळ िवक प
िनवडा
वेळ आिण तारीख सेट करा
(लक्षात घ्या की कॅमेरा
24-तासांचे घ याळ वापरतो)
सेटअप मेनम
ू धील वेळ झोन आिण तारीख > तारीख आिण वेळ
पयार्याचा वापर क न घ याळ कधीही समायोिजत करता येऊ शकते.
40 पिहली पायरी
यदशर्कावर फोकस जळ
ु वणे
िभंगाचे टोपण काढून टाक यानंतर,
AF क्षेत्र ब्रॅके स रे खीव फोकस
म ये येईपयर्ंत डायॉ टर समायोजन
िनयंत्रक िफरवा. आप या
डो यापासन
यदशर्कापयर्ंत
ू
िनयंत्रण करीत असताना, आपली
बोटे िकं वा नखे डो यांम ये जाणार
नाहीत याची काळजी घ्या.
AF क्षेत्र
ब्रॅकेट
फोकसम ये नसलेला
यदशर्क
फोकसम ये असलेला
यदशर्क
आता कॅमेरा वापरासाठी तयार आहे . छायािचत्र घेणे यािवषयी या
मािहतीसाठी प ृ ठ 47 वर जा.
पिहली पायरी
41
यट
ु ोिरअल
कॅमेरा मेन:ू ओ हर यू
कॅमेरा मेनंम
े िचत्रीकरण, लेबॅक,
ू धन
ू बहुतक
आिण सेटअप िवक पांवर जाता येत.े मेनू
पाह यासाठी G बटण दाबा.
G बटण
टॅ ज
खाली िदले या मेनंम
ू धन
ू िनवडा:
• D: लेबॅक (0 220)
• C: िचत्रीकरण (0 223)
• A: सानक
ु ू ल सेिटंग्ज (0 233)
• B: सेटअप (0 257)
• N: रीटच करणे (0 277)
• m/O: अलीकडील सेिटंग्स िकं वा
माझा मेनू (िडफॉ ट पात अलीकडील
सेिटंग्स; 0 300)
लाईडर वतर्मान मेनम
ू ये
ि थती दशर्िवतो.
वतर्मान सेिटंग्ज प्रतीकाने
दशर्िवली जातात.
मेनू िवक प
वतर्मान मेनम
ू धील पयार्य.
मदत प्रतीक (0 43)
42
यट
ु ोिरअल
कॅमेरा मेनू वापरणे
❚❚ मेनू िनयंत्रणे
कॅमेरा मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट कर यासाठी म टी िसलेक्टर आिण J बटण
यांचा उपयोग केला जातो.
1: कसर्र वर
या
J बटण: हायलाइट केलेला
आयटम िनवडा
4: र करा आिण
मागील मेनव
ू र परत जा
2: हायलाइट केलेला आयटम
िकं वा द ु यम-मेनू िनवडा
3: कसर्र खाली
या
A d (मदत) प्रतीक
जर प्रदशर्का या खालील डा या बाजस
ू d प्रतीक प्रकट होत असेल तर, अलीकडे
िनवडले या िवक प िकं वा मेनच
ू े िववरण W (Q) बटण दाबन
ू प्रदिशर्त केले जाऊ
शकते. प्रदशर्नामधन
क्रोल कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा. मेनम
ू
ू ये पु हा परत
ये यासाठी W (Q) पु हा दाबा.
W ( Q) बटण
यट
ु ोिरअल 43
❚❚ मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट करणे
मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट कर यासाठी पढ
ु े िदले या पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 मेनू प्रदिशर्त करा.
मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G
बटण दाबा.
G बटण
2 वतर्मान मेनसू ाठीचे प्रतीक
हायलाइट करा.
वतर्मान मेनस
ू ाठीचे प्रतीक
हायलाइट कर यासाठी 4 दाबा.
3 मेनू िनवडा.
हवा असलेला मेनू िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
4 िनवडले या मेनमू ये कसर्र
ठे वा.
िनवडले या मेनम
ू ये कसर्र
ठे व यासाठी 2 दाबा.
44
यट
ु ोिरअल
5 मेनू िवक प हायलाइट करा.
मेनू िवक प हायलाइट
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
6 पयार्य प्रदिशर्त करा.
िनवडले या मेनू िवक पा या
प्रदशर्न पयार्यांसाठी 2 दाबा.
7 पयार्य हायलाइट करा.
पयार्य हायलाइट कर यासाठी
1 िकं वा 3 दाबा.
8 हायलाइट केलेला आयटम िनवडा.
हायलाइट केलेला आयटम िनवड यासाठी J दाबा.
कोणतीही िनवड न करता बाहे र पड यासाठी G बटण
दाबा.
खाली िदले याची न द घ्या:
• धस
ू र रं गात प्रदिशर्त केलेले मेनू िवक प स या उपल ध नाहीत.
• 2 दाब यानंतर िमळणारे प्रभाव हे सामा यत: J दाब यानंतर
िमळणार्या प्रभावाप्रमाणेच असतात, तरीही काही प्रकरणांमधे J
वाप नच िनवड करता येत.े
• मेनंम
ू धन
ू बाहे र पडून िचत्रीकरण मोडम ये परत ये यासाठी शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबा (0 52).
यट
ु ोिरअल 45
िवजेरी पातळी आिण िश लक उघडीपींची संख्या
R बटण दाबा आिण मािहती प्रदशर्नाम ये िवजेरी पातळी व िश लक
उघडीपींची संख्या तपासा.
िवजेरी पातळी
R बटण
िश लक उघडीपींची संख्या
िवजेरी पातळी
िवजेरी जर िन न असेल तर,
यदशर्काम ये इशारा दशर्िवला जाईल. R
बटण दाबले असता जर मािहती प्रदशर्न प्रदिशर्त झाले नाही, तर िवजेरी
िन कािसत झाली असन
ू ती प्रभािरत करणे आव यक आहे .
मािहती प्रदशर्न
यदशर्क
L
—
K
—
H
d
H
( लॅ श करते)
वणर्न
िवजेरी पण
ू र् प्रभािरत.
िवजेरी अंशतः प्रभािरत.
िवजेरी िन न तरावर. पण
ू र् प्रभािरत केलेली िवजेरी
तयार ठे वा िकं वा िवजेरी प्रभािरत कर याची तयारी
करा.
d
िवजेरी संपली आहे . िवजेरी प्रभािरत करा.
( लॅ श करते)
िश लक उघडीपींची संख्या
1000 या वर असलेली मू ये हजारांम ये, “k” या अक्षराने दशर्िवली
जातात.
46
यट
ु ोिरअल
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
“रोखा-आिण-छायािचत्रण करा” मोड (i आिण j)
या िवभागाम ये i आिण j मोडम ये छायािचत्रे कशी
घ्यावीत याचे वणर्न केले आहे . i आिण
j हे वयंचिलत “रोखा-आिण-छायािचत्र घ्या” मोड
आहे त, याम ये बहुतांश सेिटंग्ज ही िचत्रीकरण
पिरि थतीप्रमाणे कॅमेर्याकडून िनयंित्रत केली जातात;
या दो हीम ये फरक फक्त इतकाच आहे की
j मोडम ये लॅ श प्रदी त होणार नाही.
1 i िकं वा j यावर मोड तबकडी
चक्राकृती िफरवा.
मोड तबकडी
यदशर्क िकं वा प्रदशर्क (प्र यक्ष
य) यावर
छायािचत्रांवर चौकट जळ
ु वली जाऊ शकते.
प्र यक्ष
य सु कर यासाठी प्र यक्ष
य
ि वच िफरवा.
प्र यक्ष
यदशर्काम ये िचत्रे
चौकटबद्ध करणे
य ि वच
प्रदशर्काम ये िचत्रे चौकटबद्ध
करणे (प्र यक्ष य)
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
47
2 कॅमेरा तयार ठे वा.
यदशर्क छायािचत्रण:
यदशर्काम ये छायािचत्र चौकटबद्ध करत
असताना, हातपकड आप या उज या हातात पकडा आिण कॅमेर्याचे
मख्
ु य अंग िकं वा िभंग आप या डा या हाताने झुलवा. आपले खांदे
आप या छाती या समोर आणा.
प्र यक्ष
य: प्रदशर्काम ये छायािचत्र चौकटबद्ध करताना, हातपकड
आप या उज या हातात पकडा आिण िभंग आप या डा या हाताने
झुलवा.
A पोट्रट (उभी) ठे वणीम ये छायािचत्रे चौकटबद्ध करणे
पोट्रट (उभी) ठे वणीम ये छायािचत्रे चौकटबद्ध करताना, कॅमेरा खाली
दाखिव याप्रमाणे पकडा.
यदशर्काम ये छायािचत्र चौकटबद्ध
करणे
48 प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
प्रदशर्काम ये छायािचत्रे चौकटबद्ध
करणे
3 छायािचत्र चौकट जळु वा.
यदशर्क छायािचत्रण: AF क्षेत्र ब्रॅकेट
मधील मख्
यदशर्काम ये
ु य िचत्रिवषया वारे
छायािचत्राची चौकट जळ
ु वा.
AF क्षेत्र ब्रॅकेट
प्र यक्ष
य: िडफॉ ट सेिटंग्जवर, कॅमेरा
वयंचिलतपणे चेहरे शोधतो आिण फोकस
िबंद ू िनवडतो. कोणताही चेहरा शोधता न
आ यास, कॅमेरा चौकटी या कद्र थानी
असले या िचत्रिवषयावर फोकस करतो.
िभंगाचा वापर करणे
फोकसिनधार्रण कर यापव
झम
ू ीर्, कद्रांतर समायोिजत
ू इन
कर यासाठी झूम िरंग िफरवा आिण छायािचत्राची
चौकट जळ
ु वा. िचत्रिवषयावर झूम इन कर यासाठी
झूम िरंगचा वापर करा जेणेक न ती चौकटीचे
जा त क्षेत्र यापेल, िकं वा अंितम छायािचत्रातील
यमान क्षेत्र वाढिव यासाठी झूम आउट करा (झूम
इन कर यासाठी िभंग कद्रांतर मापनपट्टीवर मोठे
कद्रांतर िनवडा, झूम आउट कर यासाठी छोटे कद्रांतर
िनवडा).
फोकस िबंद ू
A झम
ू
झम
ू िरंग
झम
ू आउट
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक 49
4 शटर-िरलीज बटण अध दाबा.
यदशर्क छायािचत्रण: फोकस
जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबा (िचत्रिवषय
जर कमी प्रमाणात प्रकािशत
झालेला असेल तर कदािचत
लॅ श पॉप अप होईल आिण
AF-साहा यक प्रदीपक कदािचत
प्रकािशत होईल) फोकस जळ
ु िवणे
िक्रया पण
ू र् झा यावर, बीप
असा आवाज येईल (िचत्रिवषय
जर हलत असेल तर बीप
असा आवाज कदािचत येणार
नाही) आिण
यदशर्काम ये
सिक्रय फोकस िबंद ू आिण
फोकसिनि चती दशर्क (I) िदसू
लागेल.
फोकसिनि चती
दशर्क
I
I ( लॅ श करते)
फोकस िबंद ू
फोकसिनि चती दशर्क
वणर्न
फोकस जळ
ु िवलेला िचत्रिवषय.
ऑटोफोकसचा वापर क न फोकस जळ
ु िव यास कॅमेरा
असमथर्. प ृ ठ 86 पहा.
प्र यक्ष
य: कॅमेरा फोकस जळ
ु वत
असताना फोकस िबंद ू िहर या रं गात लॅ श
होतो. कॅमेरा फोकस जळ
ु िव यास सक्षम
ठरला तर, फोकस िबंद ू िहर या रं गात
प्रदिशर्त होईल; अ यथा फोकस िबंद ू लाल
रं गात लॅ श होईल.
50 प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
5 छायािचत्र घ्या.
छायािचत्र घे यासाठी शटरिरलीज बटण पढ
ु े पण
ू र् दाबा.
मेमरी काडर् प्रवेश दीप प्रकािशत
होईल आिण छायािचत्र
प्रदशर्कावर काही सेकंदांसाठी
प्रदिशर्त होईल. दीप बंद होत
नाही आिण रे कॉिडर्ंग पण
ू र् होत
नाही तोपयर्ंत मेमरी काडर् काढू
नका िकं वा ऊजार् ोत हटवू
नका अथवा काढू नका.
मेमरी काडर् प्रवेश दीप
प्र यक्ष
यामधन
ू बाहे र पड यासाठी प्र यक्ष
य ि वच िफरवा.
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
51
A शटर-िरलीज
बटण
कॅमेर्याला दोन तरांचे शटर-िरलीज बटण आहे . जे हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबलेले असते ते हा कॅमेरा फोकस जळ
ु वतो. छायािचत्र घे यासाठी शटर-िरलीज
बटण पढ
ु े पण
ू र् दाबा.
फोकस: अधर्वट दाबा
छायािचत्र घेणे: बटण
खाली पण
ू र् दाबा
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाब याने लेबॅक समा त होतो आिण कॅमेरा विरत
वापरासाठी तयार केला जातो.
वयंचिलत
य िनवड ( य वयं िनवडकतार्)
i िकं वा j मोडम ये प्र यक्ष
य िनवडलेले
अस यास, कॅमेरा वयंचिलतपणे िचत्रिवषयाचे
िव लेषण करे ल आिण ऑटोफोकसचा वापर क न
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना फोकस
जळ
ु िव यासाठी योग्य िचत्रीकरण मोड िनवडेल.
िनवडलेला मोड प्रदशर्काम ये दशर्िवला जातो.
A
c
d
मानव पोटट िचत्रिवषय
पोट्रट
लँ ड केप
e
समीप
f
नाइट पोट्रट
Z
b
वयं
य
वयं ( लॅ श
बंद)
लँ ड केप आिण िसटी केप
कॅमेर्या या समीप असणारे िचत्रिवषय
गडद पा वर्भम
ू ी या समोर चौकट जळ
ु िवलेले पोटट
िचत्रिवषय
i िकं वा j मोडला योग्य ठरलेले िकं वा वर सच
ू ीबद्ध
केले या प्रवगार्त न येणारे िचत्रिवषय
52 प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
A राखीव समयक ( यदशर्क छायािचत्रण)
अंदाजे आठ सेकंदांपयर्ंत कोणतेही पिरचालन न झा यास,
यदशर्क
प्रदशर्न बंद केले जाईल, यामळ
ु े िवजेरीचा अप यय कमी होईल.
प्रदशर्न पु हा सिक्रय कर यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा.
राखीव समयक वयंचिलतपणे संपु टात ये यापव
ू ीर्ची वेळेची लांबी
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 ( वयं बंद टायमर; 0 240) वाप न िनवडता
येऊ शकते.
उघडीप मापक बंद
उघडीप मापक चालू
राखीव समयक (प्र यक्ष
य)
अंदाजे दहा िमिनटांपयर्ंत कोणतेही पिरचालन न झा यास प्रदशर्क बंद होईल.
प्रदशर्क वयंचिलतपणे बंद हो यापव
ू ीर् वेळेची लांबी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 ( वयं बंद
टायमर; 0 240) याचा वापर क न िनवडता येऊ शकते.
A
A प्र यक्ष य पवू ार्वलोकन
अचक
य िवविधर्त कर यासाठी
ू फोकस जळ
ु व यासाठी प्रदशर्काम ये 8.3× पयर्ंत
X बटण दाबा. जे हा िभंगामधन
य झूम इन केले जाते ते हा प्रदशर्ना या
ू
उजवीकडील कोपर्यात तळाशी ग्रे चौकटीम ये नॅि हगेशन िवंडो िदसू लागेल.
प्रदशर्कावर चौकटीतील न िदसणार्या क्षेत्राम ये क्रोल कर यासाठी म टी िसलेक्टर
वापरा, िकं वा झूम आउट कर यासाठी W (Q) दाबा.
X बटण
नॅि हगेशन िवंडो
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक 53
A अंगभत
लॅ श
ू
जर i मोडम ये योग्य उघडीपीसाठी अितिरक्त
प्रकाशाची आव यकता असेल, तर शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबले असता अंगभत
लॅ श वयंचिलतपणे
ू
पॉप अप होईल (0 101). लॅ श वर के यास, केवळ
लॅ श-स जता दशर्क (M) प्रदिशर्त झालेला असतानाच
छायािचत्र घेणे शक्य होते. जर लॅ श-स जता दशर्क
प्रदिशर्त झाला नसेल, लॅ श चाजर् होत असेल; शटरिरलीज बटणावरील आपले बोट हलकेच दरू करा
आिण पु हा प्रय न करा.
जे हा लॅ श वापराम ये नसेल ते हा, यास लॅ च
योग्य जागी िक्लक होईपयर्ंत हलकेच खाली दाबन
ू
या या बंद ि थतीत पु हा या.
A उघडीप
जे हा प्र यक्ष
याचा वापर केला जात नसेल यावेळेपेक्षा,
वेगळी असू शकते.
54 प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
यानस
ु ार उघडीप
D प्र
यक्ष
य मोडम ये िचत्रीकरण
पण
र् णे तयार झाले या िचत्राम ये जरी ते िदसत नसले तरी धारदार िकनार,
ू प
रं गांची झालर, मॉयर आिण उ वल िठपके प्रदशर्काम ये िदसू शकतात, जे हा
उ वल भाग िकं वा पट्टे लॅ श होणारी िच हे आिण इतर चाल-ू बंद होत असले या
प्रकाश ोतांसह िकं वा थो यावेळासाठी झगमग करणार्या िकं वा इतर उ वल पण
अ पकाळ अशा प्रकाश ोताद्वारे प्रकािशत िचत्रिवषयासह काही क्षेत्रांम ये िदसू
लागतात. यािशवाय, हलणार्या िचत्रिवषयांसह, िवशेषत: कॅमेरा जे हा आडवा पॅन
केला जातो िकं वा व तू चौकटीमधन
ू खप
ू वेगाने हलताना िव पण िनमार्ण होऊ
शकते. लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण (0 268) वाप न लओ
ु रे संट, मक्यरुर् ी हे पर, िकं वा
सोिडयम िद यां या अंतगर्त प्रदशर्कावर
यमान असलेले लक
ु लक
ु आिण बँिडंग
कमी करता येऊ शकते, मात्र तरीही काही शटर गतींमधील अंितम छायािचत्राम ये
ते िदसू शकतात. सय
ू र् िकं वा इतर ती प्रकाश ोताकडे कॅमेरा रोखणे टाळा. ही
खबरदारी घे यात अपयशी ठर यास कॅमेर्या या अंतगर्त सिकर्ट्रीचे नक
ु सान होऊ
शकते.
प्रदशर्क बंद असताना प्र यक्ष
य वयंचिलतपणे समा त होते (प्रदशर्क बंद
के याने टे िलि हजन िकं वा इतर बा य प्रदशर्नांवर प्र यक्ष
य समा त होत नाही).
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा
उघडीपीम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी, आ ही िशफारस करतो
की, आपण िचत्रे घे यापव
यदशर्क (0 80) यावर ठे वताना
ू ीर्, आपला डोळा
आप या हाताने िकं वा पयार्यी नेित्रका टोपण यांसारख्या इतर व तंच
ू ा वापर क न
यदशर्काला आ छािदत करावे.
A HDMI
जे हा कॅमेरा HDMI ि हिडओ उपकरणाला जोडलेला असतो ते हा ि हिडओ उपकरण
िभंगा या मा यमातन
य प्रदिशर्त करतो. उपकरण HDMI-CEC ला समथर्न दे त
ू
अस यास प्र यक्ष
याम ये िचत्रीकरण कर यापव
ू ीर् सेटअप मेनू (0 219) याम ये
बंद यासाठी HDMI > उपकरण िनयंत्रण िनवडा.
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
55
प्राथिमक लेबॅक
1 K बटण दाबा.
प्रदशर्कावर एक छायािचत्र प्रदिशर्त होईल.
K बटण
2 अितिरक्त िचत्रे पहा.
अितिरक्त िचत्रे 4 िकं वा 2
दाबन
ू प्रदिशर्त केली जाऊ
शकतात.
लेबॅक समा त कर यासाठी आिण िचत्रीकरण मोडवर परत ये यासाठी,
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा.
56 प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
अनाव यक छायािचत्रे हटिवणे
प्रदशर्काम ये नक
ु तीच प्रदिशर्त झालेली छायािचत्रे हटिव यासाठी O बटण
दाबा. एकदा छायािचत्रे हटिव यावर पन
ु थार्िपत करणे शक्य होणार नाही
हे लक्षात ठे वा.
1 छायािचत्र प्रदिशर्त करा.
आपणास जे छायािचत्र हटवायचे आहे ते
प्रदिशर्त करा.
K बटण
2 छायािचत्र हटवा.
O बटण दाबा. पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त
होईल; प्रितमा हटव यासाठी O बटण पु हा
दाबा आिण लेबॅकवर परत या.
O बटण
हटवा
लेबॅक मेनम
ू धील हटवा पयार्य वाप न एकािधक प्रितमा हटवा (0 206).
A
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक 57
िचत्रिवषय िकंवा पिरि थती ( य
मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
कॅमेरा आप याला “ य” मो स पयार्य दे ऊ करतो.
य मोड िनवड यावर
िनवडले या
याला साजेसे सेिटंग कॅमेरा वचिलतपणे घेतो, मोड
िनवड याइतके सहज साधे क पक छायािचत्रण, िचत्राची चौकट जळ
ु िवणे,
आिण प ृ ठ 47 म ये विणर्त के यानस
ु ार िचत्रीकरण.
खालील
ये मोड तबकडी h कडे िफरवन
ू आिण प्रदशर्कावर इि छत
य िदसेपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी िफरवन
ू िनवडली जाऊ शकतात.
+
मोड तबकडी
िनयंत्रण तबकडी
प्रदशर्क
k पोट्रट
t िकनारा/बफर्
l लँ ड केप
u सय
ू ार् त
p मल
ू
v सं याकाळ/पहाट
m खेळ
w पाळीव प्रा यांचे पोट्रट
n समीप
य
o नाइट पोट्रट
x
मेणब तीचा प्रकाश
y बहर
r रात्रीचे लँ ड केप
z शरद ऋतत
ू ील रं ग
s पाटीर्/इनडोअर
0
खाद्य
58 िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती ( य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
k
पोट्रट
पोट ससाठी सौ य, नैसिगर्क िदसणार्या,
वचा टोनचा वापर करा. िचत्रिवषय जर
पा वर्भम
ू ीपासन
ू दरू असेल िकं वा टे िलफोटो
िभंगाचा वापर केला असेल, जळ
ु वणीम ये
खोली अस याचा आभास दे यासाठी
पा वर्भम
ू ीचे तपशील मद
ृ ू केले जातील.
l
लँ ड केप
सय
र् काशात प ट लँ ड केप शॉ स
ू प्र
घे यासाठी वापरा.
A नोट
अंगभत
ू
p
लॅ श आिण AF-साहा यक प्रदीपक बंद आहे .
मल
ू
लहान मल
ु ां या क्षणिचत्रणासाठी वापरा.
कपडे आिण पा वर्भम
ू ी तपशील हे
प ट पात रडर केले जाते, मात्र वचा
टोन मद
ृ ू आिण नैसिगर्क राहतात.
िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती (
य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
59
m
खेळ
खेळां या गितशील िचत्रणाम ये जलद
शटर गतीने हलचाल फ्रीझ केली जाते
याम ये मख्
ु य िचत्रिवषय अितशय
प ट िदसन
ू येतो.
A नोट
अंगभत
ू
n
लॅ श आिण AF-साहा यक प्रदीपक बंद आहे .
समीप
य
फुले, कीटक, आिण इतर लहान व तंच
ू े
समीप
य शॉ स (अगदी जवळून
फोकस जळ
ु िव याकिरता मॅक्रो िभंग
वापरले जाऊ शकते) घे यासाठी वापरा.
o
नाइट पोट्रट
कमी प्रकाशात घेतले या पोट्रटम ये
मख्
ु य िचत्रिवषय आिण पा वर्भम
ू ीम ये
नैसिगर्क तोल साध यासाठी वापरा.
60 िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती ( य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
r
रात्रीचे लँ ड केप
रात्रीचे लँ ड केप छायािचत्र घेत असताना
र यावरचा प्रकाश आिण िनऑन
साई ससह नॉईज आिण अनैसिगर्क रं ग
कमी करते.
A नोट
अंगभत
ू
s
लॅ श आिण AF-साहा यक प्रदीपक बंद आहे .
पाटीर्/इनडोअर
घरातील पा वर्भम
ू ी प्रकाश प्रभाव कॅ चर
करते. पाटीर् आिण इतर घरातील
यांसाठी वापरा.
t
िकनारा/बफर्
पाणी, बफर्, िकं वा वाळूवरील
सय
र् काशा या िव ताराची उ
ू प्र
कॅ चर करा.
A नोट
अंगभत
ू
वलता
लॅ श आिण AF-साहा यक प्रदीपक बंद आहे .
िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती (
य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
61
u
सय
ू ार् त
सय
ू ार् त आिण सय
ू दयामधील गडद
रं गछटा जतन करतो.
A नोट
अंगभत
ू
v
लॅ श आिण AF-साहा यक प्रदीपक बंद आहे .
सं याकाळ/पहाट
पहाटपव
ू र् िकं वा सय
ू ार् तानंतर कमकुवत
नैसिगर्क प्रकाशात िदसणारे रं ग जतन
करते.
A नोट
अंगभत
ू
w
लॅ श आिण AF-साहा यक प्रदीपक बंद आहे .
पाळीव प्रा यांचे पोट्रट
सिक्रय पाळीव प्रा यां या पोट्रटसाठी वापर
केला जातो.
A नोट
AF-साहा यक प्रदीपक बंद होतो.
62 िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती ( य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
x
मेणब तीचा प्रकाश
मेणब ती या प्रकाशाम ये घेतले या
छायािचत्रांसाठी.
A नोट
अंगभत
ू
y
लॅ श बंद होतो.
बहर
फुले, फुलांचे उ यान आिण बहरा या
इतर लँ ड केप वैिश य विृ द्धंगत
कर यासाठी वापरला जातो.
A नोट
अंगभत
ू
z
लॅ श बंद होतो.
शरद ऋतत
ू ील रं ग
शरद ऋतत
ू ील ओज वी लाल आिण
िपवळी पाने कॅ चर करते.
A नोट
अंगभत
ू
लॅ श बंद होतो.
िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती (
य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे 63
0
खाद्य
खाद्य पदाथार्ंची प ट छायािचत्रे
घे यासाठी वापरला जातो.
A नोट
लॅ श छायािचत्रणासाठी,
लॅ श (0 103) वर कर यासाठी M (Y) बटण दाबा.
A अ प ट कर यापासन
ू प्रितबंिधत करणे
मंद शटर गतीवर कॅमेरा कंपनामळ
ु े तयार होणार्या अ प टपणाला प्रितबंध
कर यासाठी ितपाई वापरा.
64 िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती ( य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
िवशेष प्रभाव
छायािचत्र घेताना आिण चलिचत्र िचत्रीकरण करताना िवशेष प्रभावाचा
वापर केला जाऊ शकतो.
खालील प्रभाव मोड तबकडी q कडे िफरवन
ू आिण प्रदशर्कावर इि छत
पयार्य िदसेपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी िफरवन
ू िनवडले जाऊ शकतात.
+
मोड तबकडी
%
रात्रीचे
य
S
फारच
प ट
T पॉप
िनयंत्रण तबकडी
प्रदशर्क
( लहान पिरणाम
3 िनवडक रं ग
1 िस हॉटे
U
फोटो लेखिचत्र
2 उ च कळ
'
टॉय कॅमेरा प्रभाव
3 िन न कळ
%
रात्रीचे
य
एकवणर् प्रितमा अित ISO
संवेदनशीलतेवर रे कॉडर् कर यासाठी
काळोख असले या पिरि थतीम ये वापरा.
A नोट
ऑटोफोकस केवळ प्र यक्ष
याम ये उपल ध आहे ; कॅमेरा फोकस जळ
ु व यास अक्षम
असेल तर यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण वापरले जाऊ शकते. अंगभत
लॅ श आिण
ू
AF-साहा य प्रदीपक बंद आहे .
िवशेष प्रभाव 65
S
फारच
प ट
एकंदर अिधक चमकदार प्रितमांसाठी
रं गघनता आिण काँ ट्रा ट वाढिवला
जातो.
T
पॉप
एकंदर अिधक गडद प्रितमांसाठी
रं गघनता वाढिवली जाते.
U
फोटो लेखिचत्र
पो टर प्रभावासाठी या रे खीवकरण
बा यरे खा आिण सहज रं ग दे यासाठी
प्र यक्ष
याम ये (0 70) समायोिजत
केले जाऊ शकते.
A नोट
या मोडम ये चलिचत्रांचे
शोप्रमाणे ले होते.
66 िवशेष प्रभाव
य ि थर िचत्रां या तयार झाले या शंख
ृ ले या
लाइड
'
टॉय कॅमेरा प्रभाव
टॉय कॅमेर्यासोबत
य घेतले गेले आहे
असे िदसणारे छायािचत्र आिण चलिचत्र
तयार करा. प्र यक्ष
याम ये (0 71)
प्रभाव समायोिजत केला जाऊ शकतो.
(
लहान पिरणाम
डायरोमा या िचत्रासारखी िदसणारी
छायािचत्रे तयार करा. उ च प्रेक्षणीय
थळाव न िचत्रीकरण करताना
सव तमिर या काम करते. लहान पिरणाम
चलिचत्र उ च गतीवर ले होतात,
जवळपास तीन िमिनटांम ये ले होणार्या
चलिचत्राम ये 1920 × 1080/30p वर
िचत्रपट अंशाचे जवळपास 45 िमिनटांचे
संक्षेपण होते. प्र यक्ष
याम ये (0 72)
प्रभाव समायोिजत केला जाऊ शकतो.
A नोट
चलिचत्रांसोबत वनी मिु द्रत केला जात नाही. अंगभत
ू
प्रदीपक बंद आहे .
3
लॅ श आिण AF-साहा यक
िनवडक रं ग
िनवडले या रं गां यितिरक्त इतर सवर्
रं ग कृ ण-धवलम ये विनमिु द्रत केले
जातात. प्र यक्ष
याम ये (0 73)
प्रभाव समायोिजत केला जाऊ शकतो.
A नोट
अंगभत
ू
लॅ श बंद होतो.
िवशेष प्रभाव
67
1
िस हॉटे
उजळ पा वर्भम
ू ीवर छायाकार िचत्रिवषय
A नोट
अंगभत
ू
2
लॅ श बंद होतो.
उ च कळ
उजळ
यांमधन
ू प्रकाशाने उजळले या
िदसतील अशा प्रितमा बनिव यासाठी
वापरा.
A नोट
अंगभत
ू
3
लॅ श बंद होतो.
िन न कळ
गडद
यांमधन
ू जा त हायलाइट
केले या गडद, िन न कळ प्रितमा
बनिव यासाठी वापरा.
A नोट
अंगभत
ू
लॅ श बंद होतो.
68 िवशेष प्रभाव
A NEF
(RAW)
%, S, T, U, ', (, आिण 3 मोडम ये NEF (RAW) विनमद्र
ु ण उपल ध
नाही. जे हा NEF (RAW) िकं वा NEF (RAW) + JPEG पयार्य या मोडम ये
िनवडलेला असताना िचत्रे घेतली जातात ते हा या JPEG प्रितमा व पात
विनमिु द्रत के या जातात. NEF (RAW) + JPEG या सेिटंग्जवर तयार
केले या JPEG प्रितमा िनवडक JPEG दजार्वर विनमिु द्रत के या जातील, तसेच
NEF (RAW) या सेिटंग्जवर तयार केले या प्रितमा फाइन-दजार् प्रितमा हणन
ू
विनमिु द्रत के या जातील.
आिण ( मो स
चलिचत्र विनमद्र
ु णा या वेळी ऑटोफोकस उपल ध नसतो. िनरं तर िरलीज
मोडसाठी चौकट गती आिण प्र यक्ष
य छायािचत्रण दर यान ऑटोफोकस
एकित्रतिर या वाप न प्र यक्ष
य िरफ्रेश दर कमी झाला असेल तर पव
ू ार्वलोकन
बािधत होईल.
AU
A अ प ट कर यापासन
ू प्रितबंिधत करणे
मंद शटर गतीवर कॅमेरा कंपनामळ
ु े तयार होणार्या अ प टपणाला प्रितबंध
कर यासाठी ितपाई वापरा.
िवशेष प्रभाव 69
प्र यक्ष
यामधील उपल ध पयार्य
िनवडले या प्रभावा या सेिटंग्ज प्र यक्ष
के या आहे त.
य प्रदशर्नाम ये समायोिजत
❚❚ U फोटो लेखिचत्र
1 प्र यक्ष
य िनवडा.
प्र यक्ष
य ि वच िफरवा. प्रदशर्कावर
िभंगा या मा यमातन
य प्रदिशर्त होईल.
ू
प्र यक्ष
य ि वच
2 बा यरेखांची जाडी समायोिजत करा.
उजवीकडे दशर्िवलेले पयार्य प्रदिशर्त
कर यासाठी J दाबा. बा यरे खा जाड िकं वा
पातळ कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा.
3 J दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर बाहे र पड यासाठी J दाबा. प्र यक्ष
यामधन
य ि वच िफरवा.
ू बाहे र पड यासाठी प्र यक्ष
70 िवशेष प्रभाव
❚❚ ' टॉय कॅमेरा प्रभाव
1 प्र यक्ष
य िनवडा.
प्र यक्ष
य ि वच िफरवा. प्रदशर्कावर
िभंगा या मा यमातन
य प्रदिशर्त होईल.
ू
प्र यक्ष
य ि वच
2 पयार्य समायोिजत करा.
उजवीकडे दशर्िवलेले पयार्य प्रदिशर्त
कर यासाठी J दाबा. ठळकपणा िकं वा
िवग्नेिटंग हायलाइट कर यासाठी 1 िकं वा
3 दाबा आिण बदल कर यासाठी 4 िकं वा
2 दाबा. रं गांची कमी िकं वा जा त प्रमाणात
रं गघनता कर यासाठी ठळकपणा समायोिजत
करा, िवग्नेिटंग हे िवग्नेिटंगचे प्रमाण
िनयंित्रत करते.
3 J दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर बाहे र पड यासाठी J दाबा. प्र यक्ष
यामधन
य ि वच िफरवा.
ू बाहे र पड यासाठी प्र यक्ष
िवशेष प्रभाव
71
❚❚ ( लहान पिरणाम
1 प्र यक्ष
य िनवडा.
प्र यक्ष
य ि वच िफरवा. प्रदशर्कावर
िभंगा या मा यमातन
य प्रदिशर्त होईल.
ू
प्र यक्ष
2 फोकस िबंदचू ी ि थती ठरवा.
फोकसम ये असले या क्षेत्राम ये फोकस िबंद ू
ि थत कर यासाठी म टी िसलेक्टर वापरा
आिण नंतर फोकस जळ
ु व यासाठी शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबा. प्रदशर्नामधन
ू
लहान पिरणाम पयार्य ता परु या व पात
िक्लयर कर यासाठी आिण प्रदशर्काम ये
अचक
य मोठे
ू फोकस जळ
ु व यासाठी
कर याकिरता X दाबा. लहान पिरणाम
प्रदशर्न पु हा टोअर कर यासाठी W (Q)
दाबा.
3 प्रदशर्न पयार्य.
लहान पिरणाम पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी
J दाबा.
4 पयार्य समायोिजत करा.
फोकसम ये असले या क्षेत्राची ठे वण
िनवड यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा आिण
याची ं दी समायोिजत कर यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा.
72 िवशेष प्रभाव
य ि वच
5 J दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर बाहे र पड यासाठी J दाबा. प्र यक्ष
यामधन
य ि वच िफरवा.
ू बाहे र पड यासाठी प्र यक्ष
❚❚ 3 िनवडक रं ग
1 प्र यक्ष
य िनवडा.
प्र यक्ष
य ि वच िफरवा. प्रदशर्कावर
िभंगा या मा यमातन
य प्रदिशर्त होईल.
ू
प्र यक्ष
य ि वच
2 प्रदशर्न पयार्य.
िनवडक रं ग पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी J
दाबा.
3 रंग िनवडा.
प्रदशर्ना या म यभागी पांढर्या चौकोनाम ये
व तव
ू र चौकट जळ
ु वा आिण अंितम
प्रितमेम ये (रं गघनता नसलेले रं ग िनवडणे
कॅमेर्याला अवघड जाऊ शकते हणन
ू
रं गघनता असलेले रं ग िनवडा) एक रं ग
राहील या टीने व तच
ू ा रं ग िनवड यासाठी
1 दाबा. अिधक अचक
ू रं ग िनवड यासाठी
प्रदशर्का या म यभागी झूम इन कर याकरता
X दाबा. झूम आउट कर यासाठी W (Q)
दाबा.
िनवडलेले रं ग
िवशेष प्रभाव 73
4 रंग
रं ग
ेणी िनवडा.
अंितम प्रितमेम ये समािव ट के या
जाणार्या समान रं गवणार्ची ेणी
वाढिव यासाठी िकं वा कमी कर यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा. 1 आिण 7 दर यान या
मू यांमधन
ू िनवडा; हे लक्षात घ्या की उ च
मू य हे इतर रं गांमधन
ू रं गवणर् समािव ट
क शकते.
ेणी
5 अितिरक्त रंग िनवडा.
अितिरक्त रं ग िनवड यासाठी प्रदशर्ना या
वर असलेले रं गांचे इतर तीन बॉक्स
हायलाइट कर यासाठी िनयंत्रण तबकडी
चक्राकृती िफरवा आिण इतर रं ग
िनवड यासाठी पायरी 3 आिण 4 पु हा
करा. तीसरा रं ग आव यक असेल तर पु हा कृती करा. हायलाइट
केले या रं गाची िनवड र कर यासाठी O दाबा (सवर् रं ग काढ यासाठी
O दाबन
ू धरा. एक पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल ते हा होय
िनवडा).
6 J दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर बाहे र पड यासाठी J दाबा. िचत्रीकरणा या
दर यान िनवडले या रं गछटे या व तू रं गाम ये रे कॉडर् के या जातील;
बाकी इतर सवर् कृ ण-धवलम ये रे कॉडर् के या जातील. प्र यक्ष
यामधन
य ि वच िफरवा.
ू बाहे र पड यासाठी प्र यक्ष
74 िवशेष प्रभाव
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
िरलीज मोडची िनवड करणे
शटर कसे िरलीज (िरलीज मोड) केले जावे हे
िनवड यासाठी s (E) बटण दाबा यानंतर
इि छत पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
s (E) बटण
मोड
वणर्न
8
एकल चौकट: शटर-िरलीज बटण पण
ू र् खाली दाब यानंतर कॅमेरा एकावेळी
एकच छायािचत्र घेतो.
!
िनरं तर L: शटर-िरलीज बटण (0 76) दाबलेले असताना कॅमेरा कमी
वेगाने छायािचत्रे घेतो.
9
िनरं तर H: शटर-िरलीज बटण (0 76) दाबलेले असताना कॅमेरा अिधक
वेगाने छायािचत्रे घेतो.
J
शांत शटर िरलीज: एकल चौकटसाठी, यािशवाय कॅमेर्याचा नॉईज कमी
केला जातो (0 78).
E
व-समयक:
व-समयक (0 79) यासह िचत्रे घ्या.
A िनयंत्रण
तबकडीसह िरलीज मोड िनवडणे
िनयंत्रण तबकडी िफरिवताना s (E) बटण दाबन
ू ठे वन
ू दे खील िरलीज मोड िनवडले
जाऊ शकते. हायलाइट केलेले पयार्य िनवड यासाठी आिण मािहती प्रदशर्न वर परत
ये यासाठी s (E) बटण िरलीज करा.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
75
िनरं तर िचत्रीकरण (ब टर् मोड)
! (िनरं तर L) आिण 9 (िनरं तर H) मोडम ये, जे हा शटर-िरलीज
बटण पण
र् णे दाबलेले असते ते हा कॅमेरा िनरं तरपणे छायािचत्रे घेत
ू प
राहतो.
1 s (E) बटण दाबा.
s (E) बटण
2 िनरंतर िरलीज मोड िनवडा.
! (िनरं तर L) िकं वा 9 (िनरं तर H)
हायलाइट आिण J दाबा.
3 फोकस जळु वा.
याची चौकट जळ
ु वा आिण फोकस जळ
ु वा.
4 छायािचत्रे घ्या.
शटर-िरलीज बटण पण
ू र् खाली दाबलेले
असताना कॅमेरा छायािचत्रे घेतो.
76 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
A मेमरी
बफर
ता परु या संग्रहणासाठी कॅमेर्याम ये मेमरी बफरची सोय कर यात आलेली आहे ,
यामळ
ु े छायािचत्रे मेमरी काडार्वर जतन करणे चालू असताना िचत्रीकरण करणे
शक्य होते. अनक्र
ु मे 100 पयर्ंत छायािचत्रे घेणे शक्य आहे (S िकं वा M मोडम ये
शटर गती 4 सेकंद िकं वा यापेक्षा कमी िनवडलेली अस यास, एकल ब टर् म ये
घेत या जाऊ शकणार्या िचत्राणा या संख्येवर कोणतीही मयार्दा नसते, हा अपवाद
आहे ). बफरम ये प्रितमा असताना िवजेरी जर संपली तर, शटर िरलीज अक्षम केले
जाईल आिण प्रितमा मेमरी काडार्वर थानांतिरत के या जातील.
A चौकट
गती
िनरं तर िरलीज मोडम ये घेता येऊ शकणार्या छायािचत्रां या संख्येिवषयक
मािहतीसाठी प ृ ठ 357 पहा. मेमरी बफर िकं वा िवजेरी िन न असताना चौकट
गती कमी होऊ शकते.
A अंगभत
लॅ श
ू
िनरं तर िरलीज मोड हा अंगभत
लॅ शसोबत वापरला जाऊ शकत नाही; मोड
ू
तबकडी j (0 47) कडे चक्राकृती िफरवा िकं वा लॅ श बंद (0 102) करा.
A बफर
आकार
चालू सेिटंग्सवर मेमरी बफरम ये संग्रिहत क न
ठे वता येऊ शकणार्या प्रितमांची अंदाजे संख्या
शटर-िरलीज बटण दाबलेले असताना
यदशर्क
उघडीप-गणन प्रदशर्नाम ये दशर्िवली जाते.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 77
शांत शटर िरलीज
कॅमेरा नॉईज यन
ू तमवर ठे व यासाठी हा मोड िनवडा. कॅमेरा जे हा फोकस
जळ
ु िवतो ते हा बीप आवाज होत नाही.
1 s (E) बटण दाबा.
s (E) बटण
2 J (शांत शटर िरलीज) िनवडा.
J (शांत शटर िरलीज) हायलाइट करा आिण
J दाबा.
3 िचत्रे घ्या.
छायािचत्र घे यासाठी शटर-िरलीज बटण
पण
र् णे खाली दाबा.
ू प
78 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
व-समयक मोड
व-समयक हा वयं-पोट्रट िकं वा यात छायािचत्रकार समािव ट असतो
अशा समह
यांसाठी वापरला जाऊ शकतो. पढ
ू
ु े जा यापव
ू ीर् कॅमेरा
ितपाईवर जोडा िकं वा समतल पातळीवर ि थर राहील असा ठे वा.
1 s (E) बटण दाबा.
s (E) बटण
2 E ( व-समयक) मोड िनवडा.
E ( व-समयक) हायलाइट करा आिण J
दाबा.
3 छायािचत्र चौकट जळु वा.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 79
4 छायािचत्र घेणे.
फोकस जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा आिण नंतर बटण पण
ू र् दाबा.
व-समयक दीप लॅ श हो यास आिण बीप
ऐकू ये यास सु वात होईल. दोन सेकंदापव
ू ीर्
छायािचत्र घेतलेले असेल, दीप लॅ श होणे
थांबेल आिण बीपचा आवाज अिधक वेगाने
होईल. टायमर सु झा यापासन
ू दहा
सेकंदांनी शटर िरलीज होईल.
हे लक्षात घ्या की जर कॅमेरा फोकस जळ
ु िव यास अक्षम असेल िकं वा
शटर िरलीज केले जाऊ शकत नाही अशा इतर पिरि थतीम ये समयक
प्रारं भ होऊ शकणार नाही िकं वा छायािचत्र घेतले जाऊ शकणार नाही.
छायािचत्र न घेता समयक थांबिव यासाठी कॅमेरा बंद करा.
यदशर्क आ छािदत करणे
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा
उघडीपीम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी, आ ही िशफारस करतो
की, आपण िचत्रे घेताना आपण आपला डोळा
यदशर्कावर न ठे वता आप या
हाताने िकं वा पयार्यी नेित्रका टोपण (0 322) यांसारख्या इतर व तंच
ू ा वापर
क न
यदशर्काला आ छािदत करावे. नेित्रका टोपण जोड यासाठी, रबरी दशर्कआ छादन (q) काढून टाका आिण (w) याम ये दशर्िव याप्रमाणे टोपण आत
सरकवा. रबरी दशर्क-आ छादन काढून टाक यावर कॅमेरा ध न ठे वा.
A
रबरी दशर्क-आ छादन
80 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
नेित्रका टोपण
A अंगभत
ू
लॅ श वापरणे
या मोडम ये यिक्तचिलतिर या लॅ श वर कर याची आव यकता असते अशा
मोडम ये लॅ शसह छायािचत्र घे यापव
ू ीर् लॅ श वर कर यासाठी M (Y) बटण दाबा
आिण
यदशर्काम ये (0 54) दशर्िवले जाणारे M दशर्क प्रदिशर्त हो याची वाट
पहा. व-समयक प्रारं भ झा यानंतर लॅ श वर के यास िचत्रीकरणाम ये अडथळा
येईल.
A सानक
ु ूल
सेिटंग्ज c3 ( व-समयक)
व-समयक अविध िनवडणे आिण घेत या जाणार्या
यांची संख्या या िवषयी या
अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c3 ( व-समयक; 0 241) पहा.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
81
फोकस
फोकस वयंचिलतिर या (खाली पहा) िकं वा यिक्तचिलतिर या
समायोिजत केला जाऊ शकतो (0 95). वापरकतार् वयंचिलत िकं वा
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण (0 90) यासाठी फोकस िबंद ू िनवडू शकतो
िकं वा फोकसिनधार्रण (0 93) के यानंतर छायािचत्रांची पु हा जळ
ु वणी
कर यासाठी फोकस जळ
ु व याकिरता फोकस लॉकचा उपयोग क शकतो.
फोकस मोड
यदशर्क छायािचत्रणादर यान खालील फोकस मोड िनवडता येऊ
शकतात:
िवक प
वणर्न
AF-A ऑटो-सव AF
जर िचत्रिवषय ि थर असेल तर एकल-सव ऑटोफोकस
आिण जर िचत्रिवषय गितमान असेल तर िनरं तर-सव
ऑटोफोकसची िनवड कॅमेरा वयंचिलतिर या करतो.
कॅमेरा फोकस जळ
ु व यास सक्षम असेल तर शटर
वयंचिलतिर या िरलीज केले जाऊ शकते.
AF-S एकल-सव AF
ि थर िचत्रिवषयांसाठी. शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाब यानंतर फोकस लॉक होतो. कॅमेरा फोकस
जळ
ु व यास सक्षम असेल तर शटर वयंचिलतिर या
िरलीज केले जाऊ शकते.
AF-C िनरं तर-सव AF
हल या िचत्रिवषयांसाठी जे हा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबलेले असते ते हा कॅमेरा िनरं तरपणे फोकस
जळ
ु वत राहतो. िडफॉ ट सेिटंगवर, कॅमेरा फोकस
जळ
ु व याकिरता सक्षम असेल तर केवळ शटर िरलीज
केले जाऊ शकते पण, शटर कोण याही वेळी िरलीज
करता यावे यासाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज a1 (AF-C
अग्रक्रम िनवड, 0 235) बदलली जाऊ शकते.
MF
यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रण
यिक्तचिलतिर या फोकस जळ
ु िवणे. (0 95).
हे लक्षात घ्या की AF-S आिण AF-C हे केवळ P, S, A, आिण M मोडम ये
उपल ध आहे त.
82 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
प्र यक्ष
याम ये खालील फोकस मोड उपल ध आहे त:
िवक प
वणर्न
AF-S एकल-सव AF
ि थर िचत्रिवषयांसाठी. शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाब यानंतर फोकस लॉक होतो. छायािचत्र घे यासाठी
आपण आपले बोट जोवर प्रदशर्काव न उचलत नाही
तोवर फोकस लॉक राहतो अशा पिरि थतीम ये
प्रदशर्कावर आप या िचत्रिवषयास पशर् क नदे खील
आपण फोकस जळ
ु वू शकता.
AF-F सवर्काळ सव AF
हल या िचत्रिवषयांसाठी जोपयर्ंत शटर-िरलीज
बटण दाबलेले असते तोपयर्ंत िनरं तरपणे कॅमेरा
फोकस जळ
ु वत राहतो. शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाब यानंतर फोकस लॉक होतो. छायािचत्र घे यासाठी
आपण आपले बोट जोवर प्रदशर्काव न उचलत नाही
तोवर फोकस लॉक राहतो अशा पिरि थतीम ये
प्रदशर्कावर आप या िचत्रिवषयास पशर् क नदे खील
आपण फोकस जळ
ु वू शकता.
MF
यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रण
यिक्तचिलतिर या फोकस जळ
ु िवणे (0 95).
हे लक्षात घ्या की सवर्काळ सव AF हे U, ', आिण ( मो सम ये
उपल ध नाही.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 83
❚❚ फोकस मोड िनवडणे
फोकस मोड िनवड यासाठी खालील पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 फोकस मोड पयार्य प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
स य फोकस मोड हायलाइट करा आिण J
दाबा.
P बटण
यदशर्क छायािचत्रण
प्र यक्ष
य
प्र यक्ष
य
2 फोकस मोड िनवडा.
फोकस मोड हायलाइट करा आिण J दाबा.
यदशर्क छायािचत्रण
84 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
A पवू ार्नम
ु ािनत
फोकस मागोवा
यदशर्क छायािचत्रणादर यान AF-C मोडम ये िकं वा जे हा िनरं तर-सव ऑटोफोकस
AF-A मोडम ये िनवडलेले असते, ते हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना
िचत्रिवषय कॅमेर्या या िदशेने येत असेल तर कॅमेरा पव
ू ार्नम
ु ानी फोकस मागोवा सु
करे ल. यामळ
ु े शटर िरलीज केलेले असताना जेथे िचत्रिवषय असेल याचे अनम
ु ान
लावताना कॅमेर्याला फोकसचा मागोवा घे याची परवनगी िमळते.
D िनरं तर-सव
ऑटोफोकस
जे हा फोकस सानक
ु ू ल सेिटंग्ज a1 (AF-C अग्रक्रम िनवड; 0 235) यासाठी
िनवडलेला असतो आिण कॅमेरा जे हा AF-C मोडम ये असतो िकं वा AF-A मोड
म ये िनरं तर-सव ऑटोफोकस िनवडलेले असते, ते हा कॅमेरा AF-S मोड पेक्षा
फोकस प्रितसादाला ( यापक फोकस या ती असलेला) अिधक प्राधा य दे तो आिण
फोकसिनि चती दशर्क (I) प्रदिशर्त हो या अगोदर शटर िरलीज केले जाऊ शकते.
A AF-साहा
यक प्रदीपक
जर िचत्रिवषय यवि थत प्रकाशमान नसेल आिण
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असेल (काही
प्रितबंध लागू होतात; 0 342) तर िचत्रिवषया या
ऑपरे शनवर ऑटोफोकस कर या या कामी
मदतीसाठी AF-साहा यक प्रदीपक वयंचिलतिर या
प्रकाशमान होईल. हे लक्षात घ्या की प्रदीपक जे हा
एका पाठोपाठ एक अनेकवेळा वापरला जातो ते हा
तो गरम होऊ शकतो आिण िनरं तर वापर या या
कालावधीनंतर दीपाचे संरक्षण कर यासाठी
वयंचिलतिर या बंद होऊ शकतो. सामा य फंक्शन
थोडेसे थांबन
ू पु हा सु होईल.
AF-साहा यक प्रदीपक
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 85
A ऑटोफोकसने
चांगले पिरणाम िमळिवणे
खाली सच
ू ीबद्ध केले या पिरि थतीम ये ऑटोफोकस चांगली कामिगरी क शकणार
नाही. खालील पिरि थतींम ये फोकस जळ
ु व यास कॅमेरा अक्षम अस यास शटर
िरलीज कदािचत अक्षम केले जाऊ शकते िकं वा फोकसिनि चती दशर्क (I) प्रदिशर्त
केला जाऊ शकतो आिण िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु वलेला नसताना शटर िरलीज
कर याची परवानगी दे त कॅमेरा बीपचा आवाज काढू शकतो. अशा केसेसम ये
समान अंतराव न इतर िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु िव यासाठी यिक्तचिलतिर या
(0 95) फोकस जळ
ु वा िकं वा फोकस लॉक (0 93) वापरा आिण नंतर पु हा
छायािचत्राची जळ
ु णी करा.
िचत्रिवषय आिण पा वर्भम
ू ी यां या दर यान थोडासा
िकं वा काहीही काँ ट्रा ट नाही.
उदाहरण: िचत्रिवषय पा वर्भम
ू ीप्रमाणे एकाच रं गाचा आहे .
फोकस िबंदम
ू िविवध अंतरावर व तू
ू ये कॅमेर्यापासन
समािव ट आहे .
उदाहरण: िचत्रिवषय िपंजर्या या आत आहे .
िचत्रिवषय िनयिमत भौिमितक व पानस
ु ार प्रमख
ु बनला
आहे .
उदाहरण: गगनचंब
ु ी इमारतीम ये अंधार िकं वा
िखडक्यांची रांग.
फोकस िबंदम
ू ये रे खीव काँट्राि टं ग उ वलतेची क्षेत्रे
समािव ट आहे त.
उदाहरण: िचत्रिवषय शेडम ये अधार्च आहे .
पा वर्भम
ू ी व तू िचत्रिवषयापेक्षा मो या िदसतात.
उदाहरण: चौकटीम ये िचत्रिवषया या मागे इमारत आहे .
िचत्रिवषयाम ये अनेक सू म तपशील समािव ट आहे त.
उदाहरण: फुलांचे क्षेत्र िकं वा इतर िचत्रिवषय जो छोटा
आहे िकं वा यात उ वलतेची तफावत कमी आहे .
86 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
AF-क्षेत्र मोड
ऑटोफोकससाठी फोकस िबंद ू कसा िनवडला जातो हे िनवडा.
छायािचत्रणा या दर यान खालील पयार्य उपल ध होतात:
c
यदशर्क
िवक प
वणर्न
एकल-िबंद ू AF
ि थर िचत्रिवषयांसाठी. फोकस िबंद ू यिक्तचिलतिर या
िनवडले जातात; कॅमेरा केवळ िनवडले या फोकस
िबंदम
ु वतो.
ू धील िचत्रिवषयावर फोकस जळ
J
गितशील-क्षेत्र AF
(9 िबंद)ू
K
गितशील-क्षेत्र AF
(21 िबंद)ू
L
गितशील-क्षेत्र AF
(39 िबंद)ू
अि थर िचत्रिवषयांसाठी. AF-A आिण AF-C फोकस मोड
याम ये, वापरकतार् म टी िसलेक्टर (0 90) याचा
वापर क न फोकस िबंद ू िनवडतो पण, िनवडलेले
िबंद ू िचत्रिवषय थोडक्यात सोडत असेल तर कॅमेरा
सभोवती या फोकस िबंदव
ु ार
ू रील आधािरत मािहतीनस
फोकस जळ
ु वेल. िनवडले या मोडनस
ु ार फोकस िबंद ू या
संख्येत फरक पडेल:
9-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF: जे हा छायािचत्र
जळ
ु व यासाठी वेळ असेल िकं वा अंदाज घेता येऊ
शकणार्या हलणार्या िचत्रिवषयाचे छायािचत्र घेताना
(जसे की धावपटू िकं वा ट्रॅ कवर धावणार्या कार)
िनवडा.
21-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF: अंदाज घेता येऊ न
शकणार्या हलणार्या िचत्रिवषयाचे छायािचत्र घेताना
(जसे की फुटबॉलमधील खेळाडू) िनवडा.
39-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF: खप
ू वेगाने हलणार्या
आिण चौकटीम ये पकड यास कठीण असले या
िचत्रिवषयाचे छायािचत्र घेताना (जसे की पक्षी) िनवडा.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 87
िवक प
f
e
3D-मागोवा
वयं-क्षेत्र AF
वणर्न
AF-A आिण AF-C फोकस मोडम ये, म टी िसलेक्टर
(0 90) याचा वापर क न वापरकतार् फोकस िबंद ू
िनवडतो. कॅमेर्याने फोकस जळ
ु िव यानंतर िचत्रिवषय
हलला असेल तर नवीन फोकस िबंद ू िनवड यासाठी
आिण मळ
ू िचत्रिवषयावर फोकस लॉक क न
ठे व यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले
असताना कॅमेरा 3D-मागोवा वापरतो.
कॅमेरा वयंचिलतिर या िचत्रिवषय शोधतो आिण
फोकस िबंद ू िनवडतो.
हे लक्षात घ्या की जे हा फोकस मोडसाठी AF-S िनवडले जाते ते हा
d (गितशील-क्षेत्र AF) आिण f (3D-मागोवा) AF-क्षेत्र मोड उपल ध
नसतात.
A 3D-मागोवा
जर िचत्रिवषय
यदशर्क सोडून दे त असेल तर आपले बोट शटर-िरलीज
बटणाव न काढा आिण िनवडले या फोकस िबंदम
ू धील िचत्रिवषयासोबत
छायािचत्राची पु हा जळ
ु णी करा. हे लक्षात घ्या की जे हा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबलेले असते ते हा फोकस िबंद ू या क्षेत्राभोवती असलेले रं ग कॅमेर्याम ये
संग्रिहत केले जातात. पिरणाम व प 3D-मागोवा कदािचत पा वर्भम
ू ीसारखा रं ग
िकं वा चौकटीचे अगदी लहान क्षेत्र यापणार्या िचत्रिवषयासोबत इि छत पिरणाम
िनमार्ण क शकणार नाही.
88 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
i, j, आिण ( िशवाय इतर मोडम ये, प्र यक्ष
मोड िनवडले जाऊ शकतात:
िवक प
6
7
8
चेहरा-अग्रक्रम
AF
यात खालील AF-क्षेत्र
वणर्न
पोट्र ससाठी वापरा. कॅमेरा
वयंचिलतपणे पोट्रट िचत्रिवषय
शोधतो आिण यावर फोकस
जळ
ु वतो; एक दह
ु े री िपवळी
िकनार दशर्िवली जाते (एकािधक
चेहरे शोधले गे यास, कॅमेरा
सवार्त जवळ या िचत्रिवषयावर
फोकस जळ
ु वतो; वेगळा िचत्रिवषय िनवड यासाठी म टी
िसलेक्टरचा वापर करा). कॅमेरा जर एकही िचत्रिवषय शोधू
शकत नसेल तर (उदाहरणाथर्, िचत्रिवषयाने आपला चेहरा
कॅमेर्यापासन
ू दरू वळवला), िकनारा प्रदिशर्त केला जाणार
नाही.
ं द-क्षेत्र AF
लँ ड के स हड-हे ड शॉट आिण
अ य गैर-पोट्रट िचत्रिवषयांसाठी
वापरा.
सामा य-क्षेत्र
AF
चौकटीतील िनवडले या िबंदव
ू र
तंतोतंत फोकस जळ
ु व यासाठी
वापरा. ितपाईचा उपयोग करणे
जा त चांगले.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 89
िवक प
9
िचत्रिवषयमागोवा AF
वणर्न
आप या िचत्रिवषयावर फोकस
िबंदच
ू ी ि थती ठरिव यासाठी
म टी िसलेक्टर वापरा आिण
मागोवा घेणे प्रारं भ कर यासाठी
J दाबा. फोकस िबंद ू चौकटीतन
ू
जात असताना िनवडले या
िचत्रिवषयांचा मागोवा घेईल.
मागोवा घेणे समा त कर यासाठी, पु हा J दाबा. लक्षात ठे वा
की िचत्रिवषय जलद गतीने हालचाल करत असतील, चौकट
सोडत असतील, िकं वा अ य व तंम
ू ळ
ु े अडथळा येत असेल,
आकारमान, रं ग िकं वा उ वलता यांम ये
यमान बदल होत
असतील, िकं वा खप
ू छोटा, खप
ू मोठा, खप
ू उ वल, खप
ू
गडद असेल िकं वा पा वर्भम
ू ी याच रं गाचा िकं वा उ वलतेचा
असेल तर कॅमेरा िचत्रिवषयांचा मागोवा घे यात अक्षम ठरे ल.
हे लक्षात घ्या की %, U, ', आिण 3 मोडम ये िचत्रिवषय-मागोवा AF
उपल ध नाही.
A यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण-िबंद ू िनवड
फोकस िबंद ू िनवड यासाठी म टी िसलेक्टरचा वापर करता येऊ शकतो. िचत्रिवषयमागोवा AF यितिरक्त, फोकस िबंद ू िनवडी या दर यान J दाब यास कद्रीय
फोकस िबंद ू िनवडला जातो. िचत्रिवषय-मागोवा AF म ये, J दाब या या ऐवजी
िचत्रिवषय मागोवा घे यास प्रारं भ होतो. वयं-क्षेत्र AF म ये यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रण-िबंद ू उपल ध नसतो.
90 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
❚❚ AF-क्षेत्र मोड िनवडणे
AF-क्षेत्र मोड िनवड यासाठी खालील पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 AF-क्षेत्र मोड पयार्य प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
स य AF-क्षेत्र मोड हायलाइट करा आिण
J दाबा.
P बटण
यदशर्क छायािचत्रण
प्र यक्ष
य
प्र यक्ष
य
2 AF-क्षेत्र मोड िनवडा.
पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
यदशर्क छायािचत्रण
A AF-क्षेत्र
मोड
P, S, A, िकं वा M यितिरक्त िचत्रीकरण मोडम ये तयार कर यात आलेली AF-क्षेत्र
मोड िनवड ही िचत्रीकरण मोड िनवडलेला असताना रीसेट केली जाते.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
91
D प्र यक्ष याम ये ऑटोफोकस वापरणे
इि छत पिरणाम इतर िभंगे िकं वा टे िलक हटर् रचा वापर क न कदािचत प्रा त होऊ
शकणार नाहीत (0 305). हे लक्षात घ्या की प्र यक्ष
याम ये ऑटोफोकस खप
ू
मंद असतो आिण कॅमेरा फोकस जळ
ु वताना प्रदशर्क कदािचत उ वल िकं वा गडद
होऊ शकतो. कॅमेरा फोकस जळ
ु व यास अक्षम असताना काहीवेळा कदािचत फोकस
िबंद ू िहर या रं गात प्रदिशर्त होतो. खालील पिरि थतींम ये कॅमेरा फोकस जळ
ु वू
शकणार नाही:
• िचत्रिवषयाम ये चौकटी या लांब कडाशी समांतर अशा रे षा समािव ट असतात
• िचत्रिवषयाम ये काँ ट्रा ट कमी असताना
• फोकस िबंदम
ू ये असले या िचत्रिवषयाम ये रे खीव काँट्राि टं ग उ वलतेची क्षेत्रे
समािव ट असतात, िकं वा पॉट लाइिटंग िकं वा िनऑन साइन िकं वा इतर प्रकाश
ोताद्वारे जो उ वलतेम ये बदलतो अशा प्रकाश ोत यांचा समावेश होतो
• लओ
ु रे संट, मक्यरुर् ी- हे पर, सोिडयम- हे पर िकं वा त सम प्रकाशात लक
ु लक
ु िकं वा
पट्टे िदसत असताना
• क्रॉस (तारा) िफ टर िकं वा इतर िवशेष िफ टर वापरले आहे त
• फोकस िबंदप
ू ेक्षा िचत्रिवषय अिधक छोटा िदसतो
• िचत्रिवषय िनयिमत भौिमितक व पानस
ु ार प्रभावी अस यास (जसे की गगनचंब
ु ी
इमारतींमधील अंधार िकं वा िखडक्यांची रांग)
• िचत्रिवषय गितमान असताना
92 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
फोकस लॉक
AF-A, AF-S, आिण AF-C फोकस मोडम ये (0 82) फोकस जळ
ु िव यानंतर
जळ
ु वणी बदल यासाठी फोकस लॉक वापरले जाऊ शकते, या वारे अंितम
जळ
ु वणीमधील फोकस िबंदम
ु िवणे
ू ये नसणार्या िचत्रिवषयावर फोकस जळ
सहज शक्य होते. कॅमेरा जर ऑटोफोकस (0 86) याचा वापर क न
फोकस जळ
ु व यात असमथर् असेल तर, आप या मळ
ू िचत्रिवषयाइतक्याच
अंतरावर असले या अ य व तव
ू र फोकस जळ
ु व यानंतर, छायािचत्राची
पु हा जळ
ु वणी कर यासाठी फोकस लॉकचा उपयोगदे खील केला जाऊ
शकतो. जे हा AF-क्षेत्र मोड (0 87) यासाठी e ( वयं-क्षेत्र AF)
यितिरक्त इतर पयार्य िनवडलेला असतो ते हा फोकस लॉक सवार्िधक
प्रभावी असते.
1 जळु वा.
िचत्रिवषयास िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये ि थत करा
आिण फोकस सु कर यासाठी शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
यदशर्क ( यदशर्क छायािचत्रण) याम ये
फोकसिनि चती दशर्क (I) प्रदिशर्त झाला आहे िकं वा तो
फोकस िबंद ू िहर या रं गात (प्र यक्ष
य) पिरवितर्त झाला
आहे , हे तपासा.
यदशर्क छायािचत्रण
प्र यक्ष
य
वयंउघडीप लॉक
पायरी 2 म ये A (L) बटण दाबन
ू दे खील उघडीप (0 130) लॉक करता येत.े
A
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 93
2 फोकस लॉक करा.
AF-A आिण AF-C फोकस मोड ( यदशर्क
छायािचत्रण): फोकस लॉक कर यासाठी
अधर्वट दाबले या शटर-िरलीज बटणासह
(q), A (L) बटण (w) दाबा. आपण
आपले बोट नंतर शटर-िरलीज बटणाव न
काढले तरीही A (L) बटण दाबलेले
असताना फोकस लॉक राहील.
शटर-िरलीज बटण
A (L) बटण
AF-S ( यदशर्क छायािचत्रण) आिण प्र यक्ष
य: जोपयर्ंत आपण
आपले बोट शटर-िरलीज बटणाव न काढणार नाही, तोपयर्ंत फोकस
लॉक वयंचिलतिर या लॉक होईल आिण ते लॉक राहील. A (L)
बटण (वर पहा) दाबन
ू सद्ध
ु ा फोकस लॉक केले जाऊ शकते.
3 छायािचत्राची पु हा जळु वणी करा आिण छायािचत्र घ्या.
जर आपण शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठवले असेल
िकं वा A (L) बटण दाबन
ू ठे वले असेल तर समान
फोकस सेिटंगवर अनेक छायािचत्रांना परवानगी दे त
शॉ स या दर यान फोकस लॉक राहील.
फोकस लॉक प्रभािवत असताना, कॅमेरा आिण िचत्रिवषय यां यातील
अंतर बदलू नका. िचत्रिवषय जर हलला तर, नवीन अंतरावर पु हा
फोकस जळ
ु वा.
यदशर्क छायािचत्रण
94 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
प्र यक्ष
य
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण
ऑटोफोकस उपल ध नसताना िकं वा इि छत पिरणाम (0 86) िनमार्ण
करत नसताना यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण वापरले जाऊ शकते.
1
यिक्तचिलत फोकस िनवडा.
जर िभंग A-M, M/A-M, िकं वा A/M-M मोड ि वचसह स ज असेल
तर, ि वच M कडे सरकवा.
A-M मोड ि वच
M/A-M मोड ि वच
जर िभंग, फोकस-मोड ि वचसह सस
ु ज नसेल, तर फोकस मोड
(0 82) यासाठी MF ( यिक्तचिलत फोकस) िनवडा.
2 जळु वा.
यिक्तचिलतिर या फोकस जळ
ु व यासाठी
फोकसम ये असले या
यदशर्काम ये
अपरावितर्त फी डवर प टपणे प्रितमा
िदसेपयर्ंत िभंग फोकस िरंग समायोिजत
करा. प्रितमा फोकसम ये नसतानादे खील
छायािचत्रे कोण याही वेळी घेतली जाऊ
शकतात.
A AF-P िभंग
जे हा यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण मोडम ये AF-P िभंग (0 305) वापरले
जाते, ते हा फोकसिनि चती दशर्क (I) वतर्मान िदशेने फोकस िरंग िफरिवणे सु
ठे व याचा इशारा दे यासाठी
यदशर्काम ये (िकं वा प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर
फोकस िबंद ू लॅ श होईल) लॅ श हो याने फोकसम ये िचत्रिवषय आणणार नाही.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 95
❚❚ इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क (
यदशर्क छायािचत्रण)
िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये असलेला िचत्रिवषय
फोकसम ये (कोण याही 39 फोकस िबंदम
ू
ू धन
फोकस िबंद ू िनवडला जाऊ शकतो) आहे िकं वा
नाही याची पु टी कर यासाठी
यदशर्क
फोकस दशर्क वापरले जाऊ शकते. िनवडले या
फोकस िबंदम
ू ये िचत्रिवषय ि थत के यानंतर
फोकसिनि चती दशर्क (I) प्रदिशर्त होईपयर्ंत
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठे वा आिण िभंग फोकस िरंग चक्राकृती
िफरवा. हे लक्षात घ्या की प ृ ठ 86 वर सच
ू ीबद्ध केले या िचत्रिवषयांसह
िचत्रिवषय फोकसम ये नसताना कदािचत फोकसिनि चती दशर्क प्रदिशर्त
केला जाऊ शकतो; िचत्रीकरणापव
यदशर्काम ये फोकसची पु टी करा.
ू ीर्
A कॅमेर्यासह
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण िनवडणे
जर िभंग M/A ( यिक्तचिलत अिधभावीसिहत
ऑटोफोकस) िकं वा A/M ( यिक्तचिलत
अिधभावीसिहत ऑटोफोकस/AF प्राधा य) याला
समथर्न दे त असेल तर कॅमेर्याची फोकस मोड
MF ( यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण; 0 82) यावर
सेिटंग क नदे खील यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण
िनवडले जाऊ शकते. िभंगासोबत िनवडलेले मोड
लक्षात न घेता यानंतर फोकस यिक्तचिलतिर या
समायोिजत केला जाऊ शकतो.
A फोकल
लेन थान
आपला िचत्रिवषय आिण कॅमेरा यामधील अंतर
शोध यासाठी, कॅमेर्या या मख्
ु य अंगावर या
फोकल लेन खण
ू (E) यापासन
ू मोजा. िभंग
धारक िव फार आिण फोकल लेन यातील
अंतर 46.5 िममी. असते.
46.5 िममी.
फोकल लेन खण
ू
96 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
य (0 53) याम ये अचक
ू फोकसवर झूम
इन कर यासाठी X बटण दाबा.
X बटण
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 97
प्रितमा दजार् आिण आकारमान
एक छायािचत्र मेमरी काडार्वर िकती जागा यापणार ते, प्रितमा दजार्
आिण आकार यावर ठरते. मो या, उ च दजार् या प्रितमा मो या आकारात
मिु द्रत के या जाऊ शकतात पण याला जा त मेमरी लागते, याचा
अथर् अशा खप
ू च कमी प्रितमा मेमरी काडार्वर साठिव या जाऊ शकतात
(0 387).
प्रितमा दजार्
फाईल
व पण आिण संक्षेपण गुणो तर िनवडा (प्रितमा दजार्).
िवक प
फाईल
प्रकार
NEF (RAW) +
JPEG फाइन
NEF (RAW) +
JPEG सामा य
दोन प्रितमा रे कॉडर् झा या आहे त: एक NEF (RAW)
प्रितमा आिण एक उ तम-दजार्ची JPEG प्रितमा.
NEF/
JPEG
NEF (RAW) +
JPEG बेिसक
NEF (RAW)
JPEG बेिसक
दोन प्रितमा रे कॉडर् झा या आहे त: एक NEF (RAW)
प्रितमा आिण एक सामा य-दजार्ची JPEG प्रितमा.
दोन प्रितमा रे कॉडर् झा या आहे त: एक NEF (RAW)
प्रितमा आिण एक प्राथिमक-दजार्ची JPEG प्रितमा.
NEF
प्रितमा संवेदकामधील रॉ डेटा कोणतीही प्रिक्रया न
करता जतन केला जातो. शभ्र
ु ता संतल
ु न आिण रं गभेद
अशी सेिटंग्ज िचत्रीकरणानंतरही समायोिजत करता
येतात.
रे कॉडर् करा JPEG प्रितमा संक्षेपण गुणो तर 1:4
(उ तम दजार्).
JPEG फाइन
JPEG सामा य
वणर्न
JPEG
रे कॉडर् करा JPEG प्रितमा संक्षेपण गुणो तर 1:8
(सामा य दजार्).
रे कॉडर् करा JPEG प्रितमा संक्षेपण गुणो तर 1:16
(प्राथिमक दजार्).
A NEF
(RAW) + JPEG
यावेळी NEF (RAW) + JPEG ने घेतलेली छायािचत्रे कॅमेर्यावर पािहली जातात
ते हा केवळ JPEG प्रितमाच प्रदिशर्त होतात. जे हा या सेिटंग्जवर घेतलेली
छायािचत्रे हटिवली जातात ते हा NEF आिण JPEG दो ही प्रितमा हटिव या
जातील.
98 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
1 प्रितमा दजार् िवक प प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
स य प्रितमा दजार् हायलाइट करा आिण J
दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
2 फाईल प्रकार िनवडा.
पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
A NEF
(RAW) प्रितमा
प्रितमा दजार् यासाठी NEF (RAW) िनवड यामळ
ु े मोठा (0 100) यावर प्रितमा
आकारमान िनि चत केले जाते. NEF (RAW) िकं वा NEF (RAW) + JPEG
प्रितमा दजार् सेिटंग्जवर शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग (0 151), उ च चैत यपण
ू र् ेणी
(HDR, 0 138), आिण िदनांक िशक्का (0 243) उपल ध नसतात.
A NEF (RAW) प्रितमा इतर व पणांम ये पांतिरत करणे
NEF (RAW) प्रितमां या JPEG प्रितिलपी NEF (RAW) प्रोसेिसंग पयार्य रीटच
मेनू (0 280) याम ये िकं वा Capture NX-D (0 210) यासारखे सॉ टवेअर
वाप न तयार के या जाऊ शकतात.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 99
प्रितमा आकारमान
प्रितमा आकारमान िचत्रिबंदम
ू ये मोजले जाते. # मोठा, $ म यम,
िकं वा % छोटा यामधन
ू िनवडा:
प्रितमा आकारमान
आकार (िचत्रिबंद)ू
मद्र
ु ण आकारमान (समी.) *
# मोठा
6000 × 4000
50.8 × 33.9
$ म यम
4496 × 3000
38.1 × 25.4
% छोटा
2992 × 2000
25.3 × 16.9
* 300 dpi ला मद्र
ु ण करताना अदमासे आकार. इंचामधील मद्र
ु ण आकार हा
िचत्रिबंदं म
ू न डॉट पर इंच इतका
ू धील प्रितमा आकारमान भागीले िप्रंटर िरझॉ यश
असतो (dpi; 1 इंच = अदमासे 2.54 समी.).
1 प्रितमा आकारमान पयार्य प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
स य प्रितमा आकारमान हायलाइट करा
आिण J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
2 प्रितमा आकारमान िनवडा.
पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
100 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
अंगभत
ू
लॅ श वापरणे
मंद प्रकाश िकं वा पा वर्प्रकाश िचत्रिवषयासाठी वेगवेग या
कॅमेरा समथर्न दे तो.
लॅ श मोडना
वयं पॉप-अप मोड
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, आिण ' मोडमधील अंगभत
ू
लॅ श वयंचिलतिर या पॉप अप होतो आिण आव यकतेनस
ु ार प्र विलत
होतो.
1
लॅ श मोड िनवडा.
M (Y) बटण दाबणे चालू ठे वन
ू मािहती प्रदशर्नाम ये इि छत
मोड िदसेपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवा.
लॅ श
+
M (Y) बटण
िनयंत्रण तबकडी
मािहती प्रदशर्न
2 िचत्रे घ्या.
शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबलेले असताना आिण
छायािचत्र घेतले जात असताना
आव यकतेनस
ु ार लॅ श पॉप अप
होईल. लॅ श वयंचिलतिर या
पॉप अप नाही झाला तर याला
हाताने वर कर याचा प्रय न क
नका. ही खबरदारी घे यातील
अपयशाची पिरणती लॅ श खराब
हो यात होऊ शकते.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 101
❚❚
लॅ श मोड
खालील लॅ श मोड उपल ध आहे त:
• No ( वयं): जे हा प्रकाश कमी असेल िकं वा िचत्रिवषय काळोखात
असेल ते हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना लॅ श
वयंचिलतिर या पॉप अप होतो आिण आव यकतेनस
ु ार प्र विलत होतो.
o मोडम ये उपल ध नाही.
• Njo ( वयं + रे ड-आय यन
ू ीकरण): पोट्रटसाठी वापरा. लॅ श
पॉप अप होतो आिण आव यकतेनस
ु ार प्र विलत होतो, पण तो
प्र विलत हो यापव
ू ीर् “रे ड-आय” कमी कर यात मदत कर यासाठी रे डआय यन
ू ीकरण दीप प्रकािशत होतो. o मोडम ये उपल ध नाही.
• Njr ( वयं मंदगती संकालन + रे ड-आय): रे ड-आय
यन
ू ीकरणासह वयंप्रमाणे पण यािशवाय पा वर्भम
ू ी प्रकाश कॅ चर
कर यासाठी मंद शटर गती वापरली जाते. रात्री िकं वा िन न प्रकाशात
घेतले या पोट्र ससाठी वापरा. o मोडम ये उपल ध आहे .
• Nr ( वयं मंदगती संकालन): रात्री िकं वा िन न प्रकाशात घेतले या
यांमधील पा वर्भम
ू ी प्रकाश कॅ चर कर यासाठी मंद शटर गती
वापरली जाते. o मोडम ये उपल ध आहे .
• j ( लॅ श बंद): लॅ श प्र विलत होत नाही.
A मािहती प्रदशर्न
मािहती प्रदशर्नाम ये (0 6)
िनवडलेला असू शकतो.
लॅ श मोडदे खील
102 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
यिक्तचिलत पॉप-अप मोड
P, S, A, M, आिण 0 मोडम ये यिक्तचिलतिर या लॅ श वर करणे
आव यक आहे . जर लॅ श वर केलेला नसेल तर तो प्र विलत होणार
नाही.
1
लॅ श वर काढा.
लॅ श वर कर यासाठी M (Y) बटण दाबा.
M (Y) बटण
2
लॅ श मोड िनवडा (केवळ P, S, A, आिण M मोड).
M (Y) बटण दाबणे चालू ठे वन
ू मािहती प्रदशर्नाम ये इि छत
मोड िदसेपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवा.
लॅ श
+
M (Y) बटण
3 िचत्रे घ्या.
िनयंत्रण तबकडी
जे हा कधी िचत्र घेतले जाते ते हा
मािहती प्रदशर्न
लॅ श प्र विलत होतो.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 103
❚❚
लॅ श मोड
खालील लॅ श मोड उपल ध आहे त:
• N (सतत लॅ श): प्र येक
यासोबत लॅ श प्र विलत होतो.
• Nj (रे ड-आय यन
यासोबत
ू ीकरण): पोट्रटसाठी वापरा. प्र येक
लॅ श प्र विलत होतो पण तो प्र विलत हो यापव
ू ीर् “रे ड-आय” कमी
कर यात मदत कर यासाठी रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप प्रकािशत होतो. 0
मोडम ये उपल ध नाही.
• Njp (मंदगती संकालन + रे ड-आय): वरील “रे ड-आय
यन
ू ीकरण” िशवाय रात्री िकं वा िन न प्रकाशात पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश
कॅ चर कर यासाठी शटर गती वयंचिलतिर या कमी होते. जे हा
आप याला पोट्र सम ये पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश अंतभत
ूर् करायचा असेल
ते हा वापरा. S, M, आिण 0 मोडम ये उपल ध नाही.
• Np (मंदगती संकालन): वरील “सतत लॅ श” िशवाय रात्री िकं वा
िन न प्रकाशात पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश कॅ चर कर यासाठी शटर
गती वयंचिलतिर या कमी होते. जे हा आप याला िचत्रिवषय आिण
पा वर्भम
ू ी असे दो ही कॅ चर करायचे असतील ते हा वापरा. S, M,
आिण 0 मोडम ये उपल ध नाही.
• Nt (मागील पडदा + मंदगती संकालन): खालील “मागील पडदा
संकालन” िशवाय रात्री िकं वा िन न प्रकाशात पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश
कॅ चर कर यासाठी शटर गती वयंचिलतिर या कमी होते. जे हा
आप याला िचत्रिवषय आिण पा वर्भम
ू ी असे दो ही कॅ चर करायचे
असतील ते हा वापरा. S, M, आिण 0 मोडम ये उपल ध नाही.
• Nq (मागील पडदा संकालन): खाली उजवीकडे दशर्िव याप्रमाणे
गितमान प्रकाश ोता यामागे प्रकाशाचा एक प्रवाह तयार कर यासाठी
शटर बंद हो यापव
ू ीर् लॅ श प्र विलत होतो. P, A, आिण 0 मोडम ये
उपल ध नाही.
पढ
ु ील पडदा संकालन
104 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
मागील पडदा संकालन
A अंगभत
ू
लॅ श खाली करणे
लॅ श जे हा वापरात नसेल ते हा ऊजार्
वाचिव यासाठी तो जागेवर िक्लक होईपयर्ंत अलगद
खाली दाबा.
A अंगभत
लॅ श
ू
अंगभत
लॅ शसोबत वापर या जाऊ शकणार्या िभंगािवषयी या मािहतीसाठी प ृ ठ
ू
312 पहा. छायेपासन
ू प्रितबंध कर यासाठी ले स हूड काढून टाका. लॅ शची
िकमान ेणी 0.6 मी. आहे आिण ती मॅक्रो कायार् वारे झम
ू िभंगा या मॅक्रो
ेणीम ये वापरली जाऊ शकत नाही.
अनेक सलग शॉ ससाठी लॅ श वापर यामळ
ु े ित या संरक्षणासाठी शटर िरलीज
काही काळ िनि क्रय केले जाऊ शकते. थो याशा िवरामानंतर लॅ शचा पु हा वापर
होऊ शकतो.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 105
A अंगभत
लॅ शसोबत शटर गती उपल ध असते
ू
अंगभत
लॅ श वापरताना खालील ेणीम ये शटर गती प्रितबंिधत कर यात आली
ू
आहे :
मोड
शटर गती
/200–1/60 सेकंद
1
i, p, n, s, w, 0, S, T, U, '
/200–1/30 सेकंद
1
k
/200–1 सेकंद
1
o
/200–30 सेकंद
1
P, S, A
/200–30 सेकंद, Bulb ( यिक्तचिलत
शटर सेिटंग), Time (वेळ)
1
M
A िछद्र, संवेदनशीलता आिण लॅ श ेणी
संवेदनशीलता (ISO समानता) आिण िछद्रासोबत
शकतो.
अंदाजे
ेणी या ISO समान
100 200 400 800 1600
1.4
2
2.8
4
लॅ श या
3200
ेणीम ये फरक पडू
असलेले िछद्र
6400 12800
मी.
5.6
8
11
16
1.0–8.5
0.7–6.0
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32
0.6–4.2
4
5.6
8
11
16
22
32
—
0.6–3.0
5.6
8
11
16
22
32
—
—
0.6–2.1
8
11
16
22
32
—
—
—
0.6–1.5
11
16
22
32
—
—
—
—
0.6–1.1
16
22
32
—
—
—
—
—
0.6–0.7
106 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
ISO संवेदनशीलता
कॅमेर्याची संवेदनशीलता प्रकािशत कर यासाठी उपल ध प्रकाशानस
ु ार
ती समायोिजत केली जाऊ शकते. ISO संवेदनशीलता जेवढी जा त
तेवढी कमी प्रकाशाची आव यकता उघडीपीसाठी आव यक असते, यामळ
ु े
शटर गती अिधक ठे वता येते िकं वा िछद्र छोटे ठे वता येत.े वयं िनवडून
कॅमेर्याला प्रकाशा या ि थतीनस
ु ार वयंचिलतिर या ISO संवेदनशीलता
सेट क िदली जाते; P, S, A, आिण M मोडम ये वयं वापर यासाठी
िचत्रीकरण मेनू (0 228) म ये ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज बाबीसाठी
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण िनवडा.
मोड
ISO संवेदनशीलता
वयं
i, j, %
P, S, A, M
अ य िचत्रीकरण िवक प
/3 EV
1
या पायर्यांम ये 100–25600
वयं; 1/3 EV
या पायर्यांम ये 100–25600
1 ISO संवेदनशीलता िवक प प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
स य ISO संवेदनशीलता हायलाइट करा
आिण J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 107
2 ISO संवेदनशीलता िनवडा.
पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
108 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
म यांतर समयक छायािचत्रण
पव
ू रर् िचत म यांतराम ये छायािचत्रे घे यासाठी कॅमेरा सस
ु ज आहे .
D िचत्रीकरणापवू ीर्
म यांतर समयक छायािचत्रण सु कर यापव
ू ीर् स या या सेिटंग्जवर एक नमन
ु ा
य घ्या आिण प्रदशर्काम ये पिरणाम पहा. इि छत वेळी िचत्रीकरण सु
हावे
यासाठी कॅमेरा घ याळ यवि थत तपासन
ू सेट केले आहे याची खात्री करा
(0 262).
ितपाईचा उपयोग करणे जा त चांगले. िचत्रीकरण सु हो यापव
ू ीर् ितपाईवर कॅमेरा
जोडा. िचत्रीकरणाम ये य यय येणार नाही याकिरता कॅमेर्य़ाची िवजेरी पण
र् णे
ू प
प्रभािरत आहे याची खात्री करा.
1 म यांतर समयक िचत्रीकरण िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये म यांतर समयक
िचत्रीकरण हायलाइट करा आिण म यांतर
टायमर सेिटंग्ज प्रदिशर्त कर यासाठी 2
दाबा.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 109
2 म यांतर समयक सेिटंग्ज समायोिजत करा.
प्रारं भ िवक प, म यांतर, िचत्रणाची संख्या, आिण उघडीप सरलन
पयार्य िनवडा.
• प्रारं भ िवक प िनवडणे:
प्रारं भ िवक प हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
पयार्य हायलाइट करा आिण
J दाबा.
िचत्रीकरण विरत प्रारं भ कर यासाठी आता िनवडा. िनवडले या
तारखेला आिण वेळेला िचत्रीकरण प्रारं भ कर यासाठी प्रारं भ िदवस
आिण प्रारं भ वेळ िनवडा पसंत करा आिण नंतर तारीख आिण वेळ
िनवडा आिण J दाबा.
•
यांम ये म यांतर िनवडणे:
म यांतर हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
110 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
म यांतर (तास, िमिनटे , सेकंद)
िनवडा आिण J दाबा.
• म यांतरांची िनवड करणे:
वेळांची संख्या हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
वेळांची संख्या िनवडा आिण
J दाबा.
• उघडीप सरलन सक्षम िकं वा अक्षम करणे:
उघडीप सरलन हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
पयार्य हायलाइट करा आिण
J दाबा.
चालू िनवडून कॅमेर्याला M यितिरक्त इतर मोडम ये आधी या
यासोबत मॅच कर याकिरता उघडीप समायोिजत क िदली जाते
(हे लक्षात घ्या की ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण चालू असेल तर M
मोडम ये उघडीप सरलन प्रभावी होते).
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 111
3 िचत्रीकरण प्रारंभ करा.
प्रारं भ करा हायलाइट करा आिण J दाबा.
पिहला शॉट िनिदर् ट केले या वेळेवर िकं वा
जर पायरी 2 मधील प्रारं भ िवक प यासाठी
आता िनवडलेले असेल तर 3 सेकंदानंतर
घेतली जाईल. िनवडले या म यांतरावर पण
ू र्
ये घेतली जाईपयर्ंत िचत्रीकरण चालू राहील; िचत्रीकरण प्रगितशील
असताना मेमरी काडर् प्रवेश दीप िनयिमत म यांतरावर लॅ श होत
राहील. हे लक्षात घ्या की मेमरी काडार्वर प्रितमा रे कॉडर् कर यासाठी
आव यक असलेली शटर गती आिण वेळ
यानस
ु ार बदलू शकते,
जर कॅमेरा आधीचे म यांतर रे कॉडर् कर याची प्रिक्रया करत अस यास
म यांतर वगळले जाऊ शकते, अपेिक्षत मंद शटर गतीपेक्षा अिधक
वेळचे म यांतर िनवडा. वतर्मान सेिटंग्ज या पढ
ु े िचत्रीकरण जात नसेल
तर (उदाहरणाथर्, जर स या “Bulb ( यिक्तचिलत शटर सेिटंग)” आिण
“Time (वेळ)” M िचत्रीकरण मोड म ये िनवडलेली असेल, म यांतर
शू य असेल िकं वा प्रारं भ वेळ एका िमिनटापेक्षाही कमी असेल)
प्रदशर्कावर एक इशारावजा संदेश प्रदिशर्त होईल.
112 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
❚❚ म यांतर समयक छायािचत्रण रोखणे
म यांतर समयक छायािचत्रण म यांतरां या दर यान J दाबन
ू थांबिवता
येऊ शकते. िचत्रीकरण पु हा सु कर यासाठी:
आता प्रारं भ होत आहे
पन
ु ःप्रारं भ हायलाइट करा
आिण J दाबा.
िनिदर् ट केले या वेळी प्रारं भ करणे
प्रारं भ िवक प यासाठी,
प्रारं भ िदवस आिण प्रारं भ
वेळ िनवडा हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
प्रारं भ िदवस आिण
प्रारं भ वेळ िनवडा आिण
J दाबा.
पन
ु ःप्रारं भ हायलाइट करा
आिण J दाबा.
❚❚ म यांतर समयक िचत्रीकरण समा त करणे
म यांतर समयक छायािचत्रण बंद क न पु हा सामा य िचत्रीकरण सु
कर यापव
ू ीर् सवर् छायािचत्रे घेतली जातात, िचत्रीकरण रोखा आिण म यांतर
टायमर मेनम
ू ये बंद िनवडा.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 113
❚❚ छायािचत्र नाही
जर खालीलपैकी कोणतीही पिरि थती आठ सेकंद िकं वा यापेक्षा अिधक
काळ रािहली तर प्रारं भ कर यासाठी िश लक असले या म यांतरा या
नंतर कॅमेरा चालू म यांतराला वगळे ल: आधी या म यांतराकिरता अ याप
घ्यावयाचे असलेले छायािचत्र, मेमरी काडर् पण
ू र् भरलेले असेल िकं वा कॅमेरा
फोकस जळ
ु िव यास अक्षम असेल (एकल-सव AF वारे AF-S, AF-A
िनवडले जाते, िकं वा सानक
ु ू ल सेिटंग a1 AF-C अग्रक्रम िनवड यासाठी
फोकस बरोबर AF-C िनवडले जाते; हे लक्षात घ्या की प्र येक शॉटपव
ू ीर्
कॅमेरा पु हा फोकस जळ
ु िवतो). िचत्रीकरण पढ
ु ील म यांतराने पु हा सु
होईल.
D मेमरी
संपली
मेमरी काडर् पण
ू र् भरलेले असेल तर म यांतर समयक सिक्रय राहील पण कोणतीही
िचत्रे घेतली जाणार नाहीत. काही िचत्रे हटवन
ू िकं वा कॅमेरा बंद क न यात दस
ु रे
मेमरी काडर् घालन
ू िचत्रीकरण (0 113) पु हा सु करा.
यदशर्क आ छािदत करणे
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा
उघडीपीम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी, आ ही िशफारस
करतो की, आपण िचत्रे घे यापव
यदशर्क (0 80) वर न ठे वता
ू ीर्, आपला डोळा
आप या हाताने िकं वा पयार्यी नेित्रका टोपण (0 322) यांसारख्या इतर व तंच
ू ा
वापर क न
यदशर्काला आ छािदत करावे.
A
Aअ
य सेिटंग्ज
म यांतर समयक छायािचत्रण दर यान सेिटंग्ज समायोिजत के या जाऊ शकत
नाहीत. िनवडलेला िरलीज मोड लक्षात न घेता प्र येक म यांतरावर कॅमेरा एक
छायािचत्र घेतो; J मोडम ये कॅमेरा नॉईज कमी होईल. ब्रॅकेिटंग (0 151) आिण
उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR; 0 138) वापरली जाऊ शकत नाही.
A म यांतर समयक छायािचत्रणाम ये खंड पाडणे
म यांतर समयक िचत्रीकरणाम ये खंड पाड यासाठी कॅमेरा बंद करा िकं वा मोड
तबकडी न या सेिटंग्जवर िफरवा. प्रदशर्क संग्रह ि थतीवर आणन
ू म यांतर समयक
िचत्रीकरणाम ये खंड पाडता येत नाही.
114 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
िडफॉ ट सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत करणे
खाली आिण प ृ ठ क्रमांक 117
वर दे यात आलेली कॅमेरा सेिटंग्ज
G आिण R बटणे एकित्रतिर या
दोन सेकंदांपेक्षा अिधक काळ खाली
ध न ठे व यास िडफॉ ट सेिटंग्जवर
पन
ु थार्िपत केली जाऊ शकतात (ही
बटणे िहर या िबंदं न
ू ी िचि हत केलेली
आहे त). सेिटंग्ज रीसेट के यावर
थो याच वेळात मािहती प्रदशर्न बंद
होते.
G बटण
R बटण
❚❚ मािहती प्रदशर्नामधन
ू ऍक्सेस कर यायोग्य सेिटंग्ज
िवक प
प्रितमा दजार्
प्रितमा आकारमान
िडफॉ ट
0
JPEG सामा य
98
मोठा
100
बंद
151
बंद
138
वयं
136
वयं 1
140
वयं ब्रॅकेिटंग
P, S, A, M
HDR (उ च चैत यपण
ू र्
ेणी)
P, S, A, M
सिक्रय D-Lighting
P, S, A, M
शभ्र
ु ता संतल
ु न
P, S, A, M
ISO संवेदनशीलता
P, S, A, M
अ य िचत्रीकरण िवक प
100
वयं
107
Picture Control सेिटंग्ज
P, S, A, M
अपिरवितर्त 2
158
1 फाइन- यिु नंग दे खील रीसेट केलेली असते.
2 केवळ चालू Picture Control.
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 115
िवक प
िडफॉ ट
0
या यितिरक्त इतर िचत्रीकरण मोड
AF-A
82
AF-S
83
फोकस मोड
यदशर्क
%
प्र यक्ष
य/चलिचत्र
AF-क्षेत्र मोड
यदशर्क
n, x, 0, 1, 2, 3
गितशील-क्षेत्र AF (39 िबंद)ू
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v,
y, z, S, T, U, ', 3, P, S, A, M
प्र यक्ष
एकल-िबंद ू AF
87
वयं-क्षेत्र AF
य/चलिचत्र
k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
m, r, w, %, S, T, U, ', 3, 1, 2,
3, P, S, A, M
n, 0
चेहरा-अग्रक्रम AF
ं द-क्षेत्र AF
89
सामा य-क्षेत्र AF
मापन
P, S, A, M
सारणी मापन
128
लॅ श मोड
i, k, p, n, w, S, T, '
o
s
U
P, S, A, M
लॅ श प्रितपत
ू ीर्
h, P, S, A, M
उघडीप प्रितपत
ू ीर्
h, %, P, S, A, M
116 छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
वयं
वयं मंदगती संकालन
वयं + रे ड-आय
लॅ श बंद
सतत
यन
ू ीकरण
102,
104
लॅ श
बंद
134
बंद
132
❚❚ इतर सेिटंग्ज
िवक प
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग
उघडीप िवलंब मोड
िडफॉ ट
0
14-िबट
227
बंद
241
िरलीज मोड
िनरं तर H
m, w
अ य िचत्रीकरण िवक प
फोकस िबंद ू
एकल चौकट
75
कद्र
90
बंद
254
बंद
120
AE/AF लॉक हो ड
i आिण j यितिरक्त इतर िचत्रीकरण मोड
लवचीक आज्ञावली
P
िवशेष प्रभाव मोड
U
70
बा यरे खा
'
ठळकपणा
0
िवग्नेिटंग
0
71
(
अिभमख
ु ता
ं दी
लँ ड केप
सामा य
72
3
रं ग
रं ग
बंद
ेणी
3
73
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही 117
P, S, A, आिण M मोड
शटर गती आिण िछद्र
शटर गती आिण िछद्र यावर िनयंत्रण कर याचे िविवध
प्रकार P, S, A, आिण M मोडम ये शक्य होतात.
मोड
P पव
ू रर् िचत
S
A
M
वणर्न
वयं (0 119)
शटर-अग्रक्रम
(0 121)
िछद्र-अग्रक्रम
(0 122)
वयं
वयं
यिक्तचिलत (0 123)
118 P, S, A, आिण M मोड
जेथे कॅमेरा सेिटंगला वेळ नाही अशा क्षणिचत्रण
आिण अ य पिरि थतींसाठी िशफारस केली आहे .
इ टतम उघडीप िमळिव यासाठी कॅमेरा शटर गती
आिण िछद्र सेट करतो.
गितमानता फ्रीझ िकं वा अ प ट कर यासाठी
वापरले जाते. चांगले पिरणाम िमळिव यासाठी
प्रयोक्ता शटर गती िनवडतो आिण कॅमेरा िछद्र
िनवडतो.
पा वर्भम
ू ी अ प ट बनिव यासाठी िकं वा पा वर्भम
ू ी
व अग्रभम
ू ी दो ही फोकसम ये आण यासाठी
वापरले जाते. चांगले पिरणाम िमळिव यासाठी
प्रयोक्ता िछद्र िनवडतो आिण कॅमेरा शटर गती
िनवडतो.
उपयोगकतार् शटर गती आिण िछद्र दो ही िनयंित्रत
करतो. दीघर्कालीन उघडीपीसाठी शटर गती “Bulb
( यिक्तचिलत शटर सेिटंग)” िकं वा “Time (वेळ)”
वर सेट करा.
मोड P (पव
ू रर् िचत
वयं)
जे हा शटर गती आिण िछद्र
हे कॅमेर्यानेच सांभाळावे असे
जे हा कधी तु हाला वाटते
ते हा िकं वा क्षणिचत्रणांसाठी
या मोडची िशफारस केलेली
आहे . बर्याचशा पिरि थतीम ये
उ कृ ट उघडीपीसाठी कॅमेरा
वयंचिलतिर या शटर गती आिण
िछद्र समायोिजत करतो.
पव
ू रर् िचत
िफरवा.
मोड तबकडी
वयं मोडम ये िचत्रे घे यासाठी मोड तबकडी P कडे चक्राकृती
P, S, A, आिण M मोड 119
A लवचीक
आज्ञावली
P मोडम ये िनयंत्रण तबकडी (“लवचीक आज्ञावली”) िफरवन
ू शटर गती आिण
िछद्र यांची िविवध संयोजने िनवडता येऊ शकतात. मोठे िछद्र (िन न f-क्रमांक)
आिण जलद शटर गतीसाठी तबकडी उजवीकडे चक्राकृती िफरवा, लघु िछद्र (उ च
f-क्रमांक) आिण मंद शटर गतीसाठी डावीकडे चक्राकृती िफरवा. सवर् संयोजने एकच
उघडीप दे तात.
पा वर्भम
ू ी सू मपणा अ प ट कर यासाठी िकं वा
हालचाल थांबिव यासाठी उजवीकडे चक्राकृती िफरवा.
िचत्रणक्षेत्र खोली िकं वा हालचाल अ प ट कर यासाठी
डावीकडे चक्राकृती िफरवा.
लवचीक आज्ञावली प्रभावी असताना
यदशर्क आिण
मािहती प्रदशर्नाम य़े एक U (R) दशर्क िदसतो.
शटर गती आिण िछद्र सेिटंग्ज िडफॉ टवर सेट
कर यासाठी दशर्क नाहीसा होईपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी
िफरवा, अ य मोड िनवडा िकं वा कॅमेरा बंद करा.
120 P, S, A, आिण M मोड
िनयंत्रण तबकडी
मोड S (शटर-अग्रक्रम
वयं)
हा मोड आप याला शटर गती िनयंित्रत क दे तो: हालचाल
“थांबिव यासाठी” जलद शटर गती िनवडा, मंद शटर गतीने हालचाल
करणार्या व तंच
ू ी गती अ प ट कर याचे सच
ु वले जाते. उ कृ ट
उघडीपीसाठी कॅमेरा वयंचिलतिर या िछद्र समायोिजत करतो.
जलद शटर गती (जसे की 1/1600 सेकंद)
हालचाल ि थर करते.
मंद शटर गती (जसे की 1 सेकंद)
हालचाल अ प ट करते.
शटर गती िनवडणे:
1 मोड तबकडी S कडे िफरवा.
मोड तबकडी
2 शटर गती िनवडा.
इि छत शटर गती िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवा:
जलद गतीसाठी उजवीकडे चक्राकृती िफरवा, कमी गतीसाठी डावीकडे
चक्राकृती िफरवा.
िनयंत्रण तबकडी
P, S, A, आिण M मोड 121
मोड A (िछद्र-अग्रक्रम
वयं)
या मोडम ये िचत्रणक्षेत्र खोली (फोकसम ये िदसणार्या मख्
ु य
िचत्रिवषया या मागील आिण समोरील अंतर) िनयंित्रत कर यासाठी
आपण िछद्र समायोिजत क शकता. उ कृ ट उघडीपीसाठी कॅमेरा
वयंचिलतिर या शटर गती समायोिजत करतो.
मोठे िछद्र (िन न f-क्रमांक, जसे की
लघु िछद्र (उ च f-क्रमांक, जसे की f/22)
f/5.6) मख्
पा वर्भम
ु य िचत्रिवषया या मागील
ू ी आिण परु ोभाग फोकसम ये
आिण समोरील सू मपणा अ प ट करते.
आणते.
िछद्र िनवडणे:
1 मोड तबकडी A कडे िफरवा.
मोड तबकडी
2 िछद्र िनवडा.
िनयंत्रण तबकडी मो या (कमी f-क्रमांक) िछद्रांसाठी डावीकडे, छो या
(जा त f-क्रमांक) िछद्रांसाठी उजवीकडे चक्राकृती िफरवा.
िनयंत्रण तबकडी
122 P, S, A, आिण M मोड
मोड M ( यिक्तचिलत)
यिक्तचिलत मोडम ये तु ही, शटर गती आिण िछद्र दो ही िनयंित्रत
करता. “Bulb ( यिक्तचिलत शटर सेिटंग)” आिण “Time (वेळ)”
यांची शटर गती हालचाल करणार्या प्रकाश, तारे , रात्रीचे
य िकं वा
आतषबाजी या (0 125) दीघर्कालीन उघडीपीसाठी उपल ध आहे .
1 मोड तबकडी M कडे िफरवा.
मोड तबकडी
P, S, A, आिण M मोड 123
2 शटर गती आिण िछद्र िनवडा.
उघडीप दशर्क तपासन
ू (खाली पहा) शटर गती आिण िछद्र समायोिजत
करा. िनयंत्रण तबकडी (जलद गतीसाठी उजवीकडे, मंद गतीसाठी
डावीकडे) चक्राकृती िफरवन
ू शटर गती िनवडता येत.े िछद्र समायोिजत
कर यासाठी जे हा िनयंत्रण तबकडी (मो या िछद्रांसाठी/कमी f-क्रमांक
डावीकडे आिण लहान िछद्रांसाठी/कमी f-क्रमांक उजवीकडे) चक्राकृती
िफरवताना E (N) बटण दाबन
ू ठे वा.
शटर गती
िनयंत्रण तबकडी
िछद्र
िनयंत्रण तबकडी
E (N) बटण
A उघडीप
दशर्क
CPU िभंग जोडलेले (0 305) असताना आिण “Bulb ( यिक्तचिलत शटर
सेिटंग)” िकं वा “Time (वेळ)” यितिरक्त इतर शटर गती िनवडलेली असेल तर
यदशर्क आिण मािहती प्रदशर्नामधील उघडीप दशर्क स य सेिटंग्सवर कमी
उघडीप खाली िकं वा जा त उघडीपीवर छायािचत्र घेतले जावे िकं वा नाही हे
दशर्िवतो.
इ टतम उघडीप
124 P, S, A, आिण M मोड
/3 EV या वारे िन नमात्र 2 EV या वारे अितमात्र
उघडीप
उघडीप
1
दीघर्कालीन उघडीप (केवळ M मोड)
हलणारे िदवे, तारे , रात्री
य,
आितशबाजी अशा
यांचे दीघर्कालीन
उघडीप कर यासाठी पढ
ु े िदलेली शटर
गती िनवडा.
• Bulb ( यिक्तचिलत शटर सेिटंग)
(A): शटर-िरलीज बटण पण
ू र्
शटर गती : A (35-दस
ु री
खाली दाबलेले असताना शटर उघडे
उघडीप; 0 126)
राहते. अ प टपणाला प्रितबंध
िछद्र: f/25
कर यासाठी ितपाई िकं वा पयार्यी
िबनतारी दरू थ िनयंत्रक (0 323)
िकं वा दरू थ कॉडर् (0 324) वापरा.
• Time (वेळ) (&): कॅमेरा िकं वा दरू थ कॉडर् िकं वा िबनतारी दरू थ
िनयंत्रक यावरील शटर-िरलीज बटणाचा वापर क न उघडीप प्रारं भ करा.
बटण दस
ु र्या वेळी दाबले जाईपयर्ंत शटर उघडे राहते.
पढ
ु े चालू ठे व यापव
ू ीर्, कॅमेरा ितपाईवर जोडा िकं वा समतल पातळीवर
ि थर राहील असा ठे वा.
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला
छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा उघडीपीम ये अडथळा आण यापासन
ू
प्रितबंध कर यासाठी, आ ही िशफारस करतो की, आपण िचत्रे घे यापव
ू ीर्,
आपला डोळा
यदशर्क (0 80) वर न ठे वता आप या हाताने िकं वा
पयार्यी नेित्रका टोपण (0 322) यांसारख्या इतर व तंच
ू ा वापर क न
यदशर्काला आ छािदत करावे. उघडीप पण
ू र् हो यापव
ू ीर्च वीजपरु वठा
संपु टात येऊ नये हणन
र् णे प्रभािरत िवजेरीचा वापर करा. हे
ू , पण
ू प
लक्षात घ्या की नॉईज (उ वल िठपके, वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद ू
िकं वा धक
ु े ) दीघर् उघडीप म ये येऊ शकते. िचत्रीकरण मेनू (0 230)
याम ये लांब उघडीप NR साठी चालू िनवडून उ वल िठपके आिण धक
ु े
कमी करता येऊ शकते.
P, S, A, आिण M मोड 125
❚❚ Bulb ( यिक्तचिलत शटर सेिटंग)
1 मोड तबकडी M कडे िफरवा.
मोड तबकडी
2 शटर गती िनवडा.
Bulb ( यिक्तचिलत शटर सेिटंग) (A)
ची शटर गती िनवड यासाठी िनयंत्रण
तबकडी चक्राकृती िफरवा.
िनयंत्रण तबकडी
3 छायािचत्र घ्या.
फोकस के यानंतर, कॅमेरा, पयार्यी िबनतारी दरू थ िनयंत्रक िकं वा
दरू थ कॉडर्वरील शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबा. उघडीप पण
ू प
ू र्
झा यानंतर आपले बोट शटर-िरलीज बटणाव न काढून घ्या.
126 P, S, A, आिण M मोड
❚❚ Time (वेळ)
1 मोड तबकडी M कडे िफरवा.
मोड तबकडी
2 शटर गती िनवडा.
“Time (वेळ)” (&) ची शटर गती
िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती
िफरवा.
िनयंत्रण तबकडी
3 शटर उघडा.
फोकस के यानंतर कॅमेरा िकं वा दरू थ कॉडर् िकं वा िबनतारी दरू थ
िनयंत्रक यावरील शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबा.
ू प
4 शटर बंद करा.
पायरी 3 म ये केलेले कायर् पु हा करा.
P, S, A, आिण M मोड 127
उघडीप
मापन
कॅमेर्याने उघडीप कशी सेट करावी हे िनवडणे.
पद्धत
वणर्न
L
सारणी मापन
बहुतांश पिरि थतींम ये नैसिगर्क पिरणाम दे तो. कॅमेरा
चौकटी या मो या क्षेत्राचे मापन करतो आिण टोन
िवभागणी, रं ग, जळ
ु वणी आिण अंतरानस
ु ार उघडीप सेट
करतो.
M
कद्र-भािरत मापन
पोट्रटसाठी क्लािसक मापन. कॅमेरा संपण
ू र् चौकटीचे मापन
करतो पण सवार्िधक वजन कद्रवतीर् क्षेत्राला असाइन करतो.
1× वर उघडीप घटकासह (िफ टर घटक) िफ टर वापरताना
िशफारस केलेले.
थािनक मापन
पा वर्भम
ू ी खप
ू उ वल िकं वा गडद असली तरीही िचत्रिवषय
योग्यप्रकारे एक्सपोज होईल याची खात्री कर यासाठी हा
मोड िनवडा. कॅमेरा स य फोकस िबंदच
ू े मापन करतो,
म यभागी नसले या िचत्रिवषयाचे मापन कर यासाठी
वापरा.
N
1 मापन िवक प प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा आिण नंतर मािहती
प्रदशर्नामधील स य मापन पद्धत हायलाइट
करा आिण J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
128 P, S, A, आिण M मोड
2 मापन पद्धत िनवडा.
पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
थािनक मापन
e ( वयं-क्षेत्र AF)
यदशर्क छायािचत्रणा या दर यान AF-क्षेत्र मोड यासाठी
िनवड यास (0 87), कॅमेरा कद्र फोकस िबंदच
ू े मापन करे ल.
A
P, S, A, आिण M मोड 129
वयंउघडीप लॉक
M (कद्र-भािरत मापन) आिण N ( थािनक मापन) वाप न झा यानंतर
उघडीपचे मापन कर यासाठी छायािचत्रांची पु हा जळ
ु वणी कर यासाठी
वयंउघडीप लॉक वापरा, हे लक्षात घ्या की वयंउघडीप लॉक i िकं वा
j मोडम ये उपल ध नसते.
1 उघडीप लॉक करा.
िचत्रिवषयास िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये
ि थत करा आिण शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबा. शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू
आिण िचत्रिवषयास फोकस िबंदम
ू ये ि थत
क न उघडीप लॉक कर यासाठी A (L)
बटण दाबा.
शटर-िरलीज बटण
A (L) बटण
उघडीप लॉक प्रभावी असताना
यदशर्क
आिण प्रदशर्काम ये AE-L दशर्क िदसू लागेल.
2 छायािचत्राची पु हा जळु वणी करा.
A (L) बटण दाबन
ू ठे वन
ू
छायािचत्र आिण छायािचत्र घेणे
यांची जळ
ु वणी करा.
130 P, S, A, आिण M मोड
A शटर
गती आिण िछद्र समायोिजत करणे
उघडीप लॉक प्रभावी असताना उघडीपीसाठी मापन केले या मू याम ये बदल न
करता खालील सेिटंग्स समायोिजत केली जाऊ शकतात:
मोड
पव
ू रर् िचत
सेिटंग
वयं
शटर-अग्रक्रम
वयं
िछद्र-अग्रक्रम
वयं
उघडीप लॉक प्रभावी असताना मापन पद्धत
शटर गती आिण िछद्र (लवचीक
आज्ञावली; 0 120)
शटर गती
िछद्र
वतः बदलली जाऊ शकत नाही.
P, S, A, आिण M मोड 131
उघडीप प्रितपत
ू ीर्
िचत्र उ वल िकं वा गडद बनिव यासाठी कॅमेर्याने सच
ु िवले या
मू यांमधन
ू उघडीप कमीजा त कर यासाठी उघडीप प्रितपत
ू ीर्चा उपयोग
केला जातो (0 358). िचत्रिवषय सवर्साधारणपणे सकारा मक मू यांमळ
ु े
उजळ तर नकारा मक मू यांमळ
ु े गडद होतो. M (कद्र-भािरत मापन) िकं वा
N ( थािनक मापन) (0 128) बरोबर वापर यास अिधक प्रभावी होते.
–1 EV
उघडीप प्रितपत
ू ीर् नाही
+1 EV
उघडीप प्रितपत
ू ीर्साठी एक मू य िनवड यासाठी E (N) बटण दाबन
ू ठे वा
आिण
यदशर्काम ये िकं वा मािहती प्रदशर्नाम य़े इि छत मू य िनवडले
जाईपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवा.
+
E (N) बटण
– 0.3 EV
132 P, S, A, आिण M मोड
िनयंत्रण तबकडी
मािहती प्रदशर्न
+ 2 EV
उघडीप प्रितपत
ू ीर् ±0 वर सेट क न सामा य उघडीप पन
ु थार्िपत करता
येत.े h आिण % मधील मोड यितिरक्त, कॅमेरा बंद केलेला असताना
उघडीप प्रितपत
ू ीर् रीसेट केली जाऊ शकत नाही (इतर मोड िनवडलेला
असताना िकं वा कॅमेरा बंद असताना h आिण % मोडम ये उघडीप
प्रितपत
ू ीर् रीसेट केली जाईल).
A मािहती प्रदशर्न
उघडीप प्रितपत
ू ीर् पयार्य मािहती प्रदशर्न (0 12)
मधन
ू दे खील ऍक्सेस केला जाऊ शकतो.
A मोड
M
M मोडम ये उघडीप प्रितपत
ू ीर् केवळ उघडीप दशर्काला प्रभािवत करते.
लॅ श वापरणे
यावेळी लॅ श वापरला जाते ते हा उघडीप प्रितपत
ू ीर्, उघडीप आिण
दो हीवर पिरणाम करते.
A
लॅ श पातळी
A ब्रॅकेिटंग
यां या शंख
ू होणार्या उघडीपींमधील फरकािवषयी अिधक जाणन
ू
ृ लेमधन
घे यासाठी प ृ ठ क्रमांक 151 पहा.
P, S, A, आिण M मोड 133
लॅ श प्रितपत
ू ीर्
मख्
ु य िचत्रिवषयाची उ वलता पा वर्भम
ू ी या तल
ु नेत बदल यासाठी,
कॅमेर्याने सच
ु िवले या पातळीपेक्षा वेग या लॅ श आउटपट
ु साठी लॅ श
प्रितपत
ू ीर् वापरली जाते. मख्
ु य िचत्रिवषय उ वल िदस यासाठी लॅ श
आउटपट
ु वाढिवले जाऊ शकते िकं वा नको असलेले हायलाइट िकं वा
प्रितिबंबांना (0 360) प्रितबंध कर यासाठी कमी केले जाऊ शकते.
M (Y) आिण E (N) बटणे दाबन
यदशर्काम ये िकं वा
ू ठे वा आिण
मािहती प्रदशर्नाम य़े इि छत मू य िनवडले जाईपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी
चक्राकृती िफरवा. सामा यपणे मख्
ु य िचत्रिवषय सकारा मक मू यांमळ
ु े
उ वल तर नकारा मक मू यांमळ
ु े गडद होत अस याचा भास होतो.
लॅ श प्रितपत
ू ीर् ±0 वर सेट क न सामा य लॅ श आउटपट
ु िर टोअर
करता येतो. h मधील मोड यितिरक्त, कॅमेरा बंद केलेला असताना
लॅ श प्रितपत
ू ीर् रीसेट केली जाऊ शकत नाही (इतर मोड िनवडलेला
असताना िकं वा कॅमेरा बंद असताना h मोडम ये उघडीप प्रितपूतीर्
रीसेट केली जाईल).
M (Y) बटण
+
िनयंत्रण तबकडी
मािहती प्रदशर्न
E (N) बटण
– 0.3 EV
134 P, S, A, आिण M मोड
+1 EV
A मािहती
प्रदशर्न
लॅ श प्रितपत
ू ीर् पयार्य मािहती प्रदशर्न (0 12)
यामधन
ू दे खील ऍक्सेस केला जाऊ शकतो.
A ऐि
छक लॅ श उपकरण
लॅ श प्रितपत
ू ीर् ऐि छक लॅ श उपकरणासह दे खील उपल ध असते जी Nikon
सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणालीला (CLS; प ृ ठ 315 पहा) समिथर्त असते.
ऐि छक लॅ श उपकरणाम ये िनवडलेली लॅ श प्रितपत
ू ीर् कॅमेर्या या लॅ श
प्रितपत
ू ीर्म ये जोडली जाते.
P, S, A, आिण M मोड 135
हायलाइट आिण छायेमधील सू मपणा राखन
ू ठे वणे
सिक्रय D-Lighting
सिक्रय D-Lighting हे नैसिगर्क रं गभेदांनी छायािचत्र बनवन
ू , हायलाइट
आिण छायेमधील तपशील राखन
यासाठी
ू ठे वते. उ च रं गभेदा या
वापरा, उदाहरणाथर् दरवाजा िकं वा िखडकीमधन
ू उजळ प्रकाशातील; अथवा
लख्ख सय
र् काशात सावलीतील िचत्रिवषयाचे छायािचत्र घेणे. सिक्रय
ू प्र
D-Lighting ची M मोडम ये िशफारस केलेली नाही; इतर मोडम ये
L (सारणी मापन; 0 128) सोबत वापरताना ते अिधक प्रभावी ठरते.
सिक्रय D-Lighting ! बंद
सिक्रय D-Lighting Y
वयं
1 सिक्रय D-Lighting िवक प प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
सिक्रय D-Lighting हायलाइट करा आिण
J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
136 P, S, A, आिण M मोड
2 िवक प िनवडा.
िवक प हायलाइट करा आिण J (0 359)
दाबा.
D सिक्रय
D-Lighting
काही िचत्रिवषयांम ये, आप याला कदािचत असमान छाया, उ वल व तंभ
ू ोवती
छाया, िकं वा गडद व तंभ
ू ोवती तेजोवलय िदसू शकतील. चलिचत्रांबरोबर सिक्रय
D-Lighting उपल ध नाही.
A “सिक्रय
D-Lighting” िव द्ध “D-Lighting”
सिक्रय D-Lighting िचत्रीकरणापव
ू ीर् चैत यपण
ू र् ेणी अनक
ु ू ल कर यासाठी उघडीप
समायोिजत करतो तर, रीटच मेनू (0 285) मधील D-Lighting िवक प
िचत्रीकरणानंतर प्रितमेमधील छाया उजळ करतो.
A ब्रॅकेिटंग
यां या शंख
ू होणार्या सिक्रय D-Lighting मधील फरकािवषयी अिधक
ृ लेमधन
जाणन
ू घे यासाठी प ृ ठ क्रमांक 151 पहा.
P, S, A, आिण M मोड 137
उ च चैत यपण
ू र्
ेणी (HDR)
उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR) ही उ च-कॉ ट्रा ट िचत्रिवषयांसह
छायेपासन
ू हायलाइट पयर्ंत या टो सची ेणी प्रा त करणारी एकल प्रितमा
प्रा त कर यासाठी दोन उघडीपींसह बनलेली असते. L (सारणी मापन)
(0 128) सह वापरताना HDR सवार्िधक प्रभावी ठरते. NEF (RAW)
प्रितमा रे कॉडर् कर यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकत नाही. HDR
प्रभावी असताना लॅ श वापरला जाऊ शकत नाही िनरं तर िचत्रीकरण
उपल ध नसते.
+
पिहली उघडीप (गडद)
दस
ु री उघडीप (अिधक
उ वल)
संयोिजत HDR प्रितमा
1 HDR (उ च चैत यपणू र्
ेणी) िवक प
प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
HDR (उ च चैत यपण
ू र् ेणी) हायलाइट
करा आिण J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
138 P, S, A, आिण M मोड
2 िवक प िनवडा.
v वयं, 2 अितउ च, S उ च,
T सामा य, U िन न, िकं वा 6 बंद
हायलाइट करा आिण J दाबा.
6 बंद यितिरक्त इतर पयार्य जे हा
िनवडलेला असतो ते हा
यदशर्काम ये
u प्रदिशर्त केले जाते.
3 छायािचत्रावर चौकट जळु वणे, फोकस जळु वणे आिण छायािचत्र घ्या.
शटर-िरलीज बटण पण
ू र् खाली दाबलेले
असताना कॅमेरा दोन उघडीप घेतो.
प्रितमा एकत्र जळ
यदशर्काम ये
ु वताना
“l u” लॅ श होईल; रे कॉिडर्ंग
पण
ू र् होईपयर्ंत एकही छायािचत्र घेतले जाऊ शकत नाही. छायािचत्र
घेत यानंतर वयंचिलतिर या HDR बंद होतो; िचत्रीकरणापव
ू ीर् HDR
बंद कर यासाठी मोड तबकडी P, S, A, िकं वा M यितिरक्त इतर
सेिटंगकडे िफरवा.
D HDR छायािचत्रांवर चौकट जळ
ु वणे
प्रितमेचे िकनारे कापले जाऊ शकतात. कॅमेरा िकं वा िचत्रिवषय हे िचत्रीकरणा या
दर यान हल यास इि छत पिरणाम कदािचत प्रा त होणार नाही. ितपाईचा
उपयोग करणे जा त चांगले.
यानस
ु ार, प्रभाव कदािचत िदसणार नाही, उ वल
व तंभ
ू ोवती कदािचत छाया िदसेल िकं वा गडद व तंभ
ू ोवती तेजोवलय िदसेल. काही
िचत्रिवषयांम ये असमान छाया िदसू शकतात.
P, S, A, आिण M मोड 139
शभ्र
ु ता संतल
ु न
प्रकाश ोता या रं गांमळ
ु े रं गांवर पिरणाम झालेला नाही याची शभ्र
ु ता
संतल
ु नाने खात्री होते. बहुतांश प्रकाश ोतांसाठी वयं शभ्र
ु ता संतल
ु नाची
िशफारस केली आहे ; ोता या प्रकारानस
ु ार अ य मू ये िनवडता येऊ
शकतात:
िवक प
v
वयं
J
प्रकाशमान
I
लओ
ु रे संट
H
सरळ सय
र् काश
ू प्र
N
लॅ श
G
ढगाळ
M
शेड
पव
ू रर् िचत
L
यिक्तचिलत
वणर्न
वयंचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु न समायोजन. बहुतांश
पिरि थतींम ये िशफारस केलेली आहे .
अित प्रखर प्रकाशात वापरा.
प ृ ठ 141 वर सच
ू ीबद्ध केले या प्रकाश ोतांसह वापरा.
सरळ सय
र् काशाने प्रकािशत होणार्या िचत्रिवषयांसोबत
ू प्र
वापरा.
लॅ शबरोबर वापरा.
िदवसा या ढगाळ वातावरणात वापरा.
िदवसा या प्रकाशात सावलीतील िचत्रिवषयासाठी वापरा.
स या या छायािचत्रामधन
ू (0 145) शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे
मापन करा िकं वा शभ्र
ु ता संतल
ु नाची कॉपी करा.
1 शभ्रु ता संतलु न पयार्य प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर मािहती प्रदशर्नामधील
स य शभ्र
ु ता संतल
ु न सेिटंग हायलाइट करा
आिण J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
140 P, S, A, आिण M मोड
2 शभ्रु ता संतलु न पयार्य िनवडा.
पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
A िचत्रीकरण
मेनू
िचत्रीकरण मेनम
ू ये शभ्र
ु ता संतल
ु न िवक प वाप नही
शभ्र
ु ता संतल
ु न िनवडता येते (0 223), याचा
शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी (0 143) िकं वा
पव
ू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु न मू य मोज यासाठी उपयोग
केला जाऊ शकतो (0 145).
शभ्र
ु ता संतल
ु न मेनम
ू धील I लओ
ु रे संट िवक प
उजवीकडे दशर्िवले या यिक्तचिलत शटर सेिटंग
मधन
ू प्रकाशाचा ोत िनवड यासाठी वापरला जाऊ
शकतो.
A टच मेनू नॅि हगेशन
शभ्र
ु ता संतल
ु नाला हायलाइट कर यासाठी यातील एक मेनू टॅ प करा आिण पु हा
याला िनवड यासाठी िकं वा प्रदिशर्त कर यासाठी यिक्तचिलत शटर सेिटंग
(I लओ
ु रे संट) प्रकार या मेनव
ू र िकं वा िचत्रीकरण मेनव
ू र परत या.
P, S, A, आिण M मोड 141
A रं ग
तापमान
प्रकाश ोताचा रं ग ओळखणे हे पाहणारा आिण अ य पिरि थती यावर अवलंबन
ू
असते. रं ग तापमान हे प्रकाश ोता या रं गाचे व तिू न ठ मापन असते, समान
तरं गलांबीचा प्रकाश िनमार्ण हो यासाठी व तू या तपमानापयर्ंत तापवावी लागेल
या संदभार्त हे िनि चत केले जाते. 5000–5500 K दर यान या रं ग तापमानाचे
शभ्र
ु प्रकाश ोत हे शभ्र
ु िदसतात, यापेक्षा कमी रं ग तापमानाचे अित-प्रखर प्रकाश
ोत िकं िचत िपवळे िकं वा लाल िदसतात. उ च रं ग तापमानाचे प्रकाश ोत
िनळसर रं गाचे िदसतात.
“अिधक उ ण” (लाल) रं ग
3000
q
4000
w
e
J (प्रकाशमान)/
w
I (उबदार-पांढरे
e I (पांढरे
5000
r
q I (सोिडयम हे पर लॅ
“अिधक थंड” (िनळा) रं ग
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
स): 2700 K
लओ
ु रे संट): 3000 K
लओ
ु रे संट): 3700 K
r I (थंड-पांढरे
लओ
ु रे संट): 4200 K
t I (िदवसाचे पांढरे
लओ
ु रे संट): 5000 K
र् काश): 5200 K
y H (सरळ सय
ू प्र
u N ( लॅ श): 5400 K
i G (ढगाळ): 6000 K
o I (िदवसा या प्रकाशाचे
लओ
ु रे संट): 6500 K
!0 I (उ च तापमान पारा-वाफ): 7200 K
!1 M (शेड): 8000 K
नोट: सवर् आकडे अंदाजे आहे त.
A ब्रॅकेिटंग
यां या शंख
ू होणार्या शभ्र
ु ता संतल
ु नामधील फरकािवषयी अिधक जाणन
ू
ृ लेमधन
घे यासाठी प ृ ठ क्रमांक 151 पहा.
142 P, S, A, आिण M मोड
फाइन- यिु नंग शभ्र
ु ता संतल
ु न
प्रकाश ोता या रं गांतील िभ नता प्रितपिू रत कर यासाठी िकं वा
प्रितमेम ये जाणन
ू -बज
ु न
ू रं ग का ट टाक यासाठी, शभ्र
ु ता संतल
ु न
पयार्यांची “सू म-जळ
ु वणी” करता येत.े िचत्रीकरण मेनम
ू धील शभ्र
ु ता
संतल
ु न िवक पाचा वापर क न शभ्र
ु ता संतल
ु नाची सू म-जळ
ु णी केली
जाते.
1 सू म-जळु णी िवक प प्रदिशर्त करा.
शभ्र
ु ता संतल
ु न हायलाइट करा आिण 2
दाबा (जर लओ
ु रे संट िनवडलेले असेल, तर
इि छत प्रकाशाचा प्रकार हायलाइट करा
आिण 2 दाबा; लक्षात घ्या की सू मजळ
ु णी पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत सोबत
उपल ध नसते).
2 शभ्रु ता संतलु नाची सू म-जळु णी करा.
शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णीसाठी म टी
िसलेक्टर वापरा. शभ्र
ु ता संतल
ु नची िपवळसर
(A)–िन या (B) कोनावर 0.5 या पायरीने
आिण िहर या (G)–िकरिमजी (M) कोनावर
0.25 या पायरीने सू म-जळ
ु वणी करता
येऊ शकते. आडवा (िपवळसर-िनळा) कोन
रं ग तापमानाशी संबंध दशर्िवतो, तर उ या
(िहरवा-िकरिमजी) कोनाम ये संबंिधत रं ग
प्रितपत
ू ीर् (CC) िफ टरसाठी एकच प्रभाव
असतो. आडवा कोन जवळपास 5 मायडर् या
समान वद्ध
ृ ीम ये, तर उभा कोन जवळपास
0.05 िविकरण डेि सटी यिु नट या वद्ध
ृ ीम ये
रे िखत होतो.
कोऑिडर्ने स
समायोजन
3 बदल जतन करा आिण बाहेर पडा.
J दाबा.
P, S, A, आिण M मोड 143
A शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी
सु म जळ
ु णी अक्षांवरील रं ग हे िनरपेक्ष नसन
ू सापेक्ष असतात. उदाहरणाथर्
J (अित-प्रखर) सारखे “उबदार” सेिटंग िनवडलेले असताना कसर्र B (िनळा)
ने याने छायािचत्र हलके िनळसर होईल पण प्र यक्षात ते िनळे होणार नाही.
A सू म-जळ
ु णीला टच करणे
शभ्र
ु ता संतल
ु न मेनम
ू धील सू म-जळ
ु णी िवक प, पशर् क्रीनचा वापर क न
यास हायलाइट कर यासाठी एकदा टॅ प करा आिण नंतर सू म-जळ
ु णी प्रदशर्न
पाह यासाठी 2 समायो बटण टॅ प करा. मू य िनवड यासाठी, कोडीर्नेट प्रदशर्न
िकं वा u, v, x, िकं वा y प्रतीके टॅ प करा. समायोिजत केले या शभ्र
ु ता
संतल
ु नाबाबत आपण समाधानी अस यास िचत्रीकरण मेनव
ू र परत ये यासाठी
0 ठीक वर टॅ प करा.
A “मायडर्”
रं ग तापमानाम ये कर यात आलेला कोणताही बदल उ च रं ग तापमानापेक्षा िन न
रं ग तापमानाम ये मो या प्रमाणावर फरक िनमार्ण करतो. उदाहरणाथर्, 1000 K
चा बदल 6000 K पेक्षा 3000 K वर मो या प्रमाणावर बदल घडिवतो. रं ग
तापमाना या य त 10 6 ने गण
ु न
ू मोजले जाणारे मायडर् हे रं ग तापमानाचे एक
मापन आहे , जे अशा प्रकारचा फरक िवचारात घेते आिण अशा प्रकारचे यिु नट रं ग
तापमान प्रितपरू ण िफ टर म ये वापरले जाते. जसे की:
• 4000 K–3000 K (1000 K चा फरक)=83 मायडर्
• 7000 K-6000 K (1000 K चा फरक)=24 मायडर्
144 P, S, A, आिण M मोड
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत
िम प्रकाशामधील िचत्रीकरणासाठी िकं वा प्रकाश ोतांना एका ती रं ग
का टने प्रितपिू रत कर यासाठी सानक
ु ू ल शभ्र
ु ता संतल
ु न सेिटंग्स रे कॉडर्
आिण िरकॉल कर यासाठी पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत वापरले जाते. पव
ू रर् िचत
शभ्र
ु ता संतल
ु न सेट कर यासाठी दोन पद्धती उपल ध आहे त:
पद्धत
वणर्न
मोजमाप
प्रकाशाखाली ठे वलेला नैसिगर्क ग्रे रं ग िकं वा शु ्भ्र व तू जी अंितम
छायािचत्राम ये वापरली जाईल आिण कॅमेर्याने मोजमाप केलेले शभ्र
ु ता
संतल
ु न (खाली पहा).
छायािचत्र
वापरा
छायािचत्रामधील शभ्र
ु ता संतल
ु न मेमरी काडार्वर प्रितिलपीत केले आहे
(0 149).
❚❚ पव
ू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी मू य मोजमाप करणे
1 संदभर् व तु प्रकािशत करा.
अंितम छायािचत्राम ये वापरली जाणारी तट थ अ प ट िकं वा शभ्र
ु
व तू प्रकाशाखाली ठे वा.
2 शभ्रु ता संतलु न पयार्य प्रदिशर्त करा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये शभ्र
ु ता संतल
ु न
हायलाइट करा आिण शभ्र
ु ता संतल
ु न
िवक प प्रदिशर्त कर यासाठी 2 दाबा.
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
3 मोजमाप िनवडा.
मोजमाप हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
P, S, A, आिण M मोड 145
4 होय िनवडा.
उजवीकडे दशर्िवलेला मेनू प्रदिशर्त होईल;
होय हायलाइट करा आिण J दाबा.
कॅमेरा पव
ू रर् िचत मोजमाप मोडम ये जाईल.
शभ्र
ु ता संतल
ु न मोजमाप कर यासाठी
कॅमेरा तयार असेल यावेळी लॅ श होणारा
D (L)
यदशर्काम ये आिण मािहती
प्रदशर्नाम ये प्रदिशर्त होईल.
5 शभ्रु ता संतलु नाचे मोजमाप करा.
दशर्क लॅ श करणे थांबिव यापव
ू ीर् संदभर् व तू
चौकटीत जळ
यदशर्क भ न
ु वा हणजे
जाईल आिण शटर-िरलीज बटण पण
र् णे
ू प
खाली दाबा. कोणतेही छायािचत्र रे कॉडर् होणार
नाही; कॅमेरा फोकसम ये नसतानाही शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे नेमकेपणाने
मोजमाप केले जाईल.
146 P, S, A, आिण M मोड
6 पिरणाम तपासा.
कॅमेरा शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी असले या
मू याचे मोजमाप कर यास सक्षम असेल
तर उजवीकडे दशर्िव याप्रमाणे एक संदेश
प्रदिशर्त होईल आिण
यदशर्काम ये a
लॅ श होईल आिण कॅमेरा िचत्रीकरण मोडवर
परत येईल. िचत्रीकरण मोडम ये विरत
परत ये यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबा.
जर प्रकाश खप
ू गडद िकं वा खप
ू च उ वल
असेल तर कॅमेरा शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मोजमाप
कर यास असमथर् ठ शकतो. मािहती
प्रदशर्नाम ये एक संदेश िदसेल आिण
यदशर्काम ये b a लॅ श िदसेल.
पायरी 5 वर परत जा आिण शभ्र
ु ता
संतल
ु नाचे परत मोजमाप करा.
P, S, A, आिण M मोड 147
D पवू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मोजमाप
प्रदशर्न लॅ श होताना कोणतेही कायर् केले गेले नाही, तर प्र यक्ष मोजमाप मोड
िनवडले या वेळेत सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 ( वयं बंद टायमर; 0 240) यासाठी
समा त होईल.
D पवू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु न
पव
ू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी कॅमेरा एकावेळी एकच मू य संग्रिहत क
शकतो; यावेळी नवीन मू याचे मोजमाप होईल ते हा वतर्मान मू य बदलले
जाईल. लक्षात घ्या की यावेळी शभ्र
ु ता संतल
ु न मोजले जाते ते हा उघडीप
वयंचिलतिर या 1 EV ने वाढते, मोड M म ये िचत्रीकरण करताना उघडीप दशर्क
±0 (0 124) दशर्वेल अशा पद्धतीने उघडीप समायोिजत करा.
A पवू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु न मोजमाप कर या या अ य पद्धती
मािहती प्रदशर्नाम ये (0 140) पव
ू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु न िनवड यानंतर पव
ू रर् िचत
मोजमाप मोडम ये (वर पहा) जा यासाठी J बटण काही सेकंदांसाठी दाबा. जर
Fn बटणाला (0 252) शभ्र
ु ता संतल
ु न असाइन केलेले असेल तर Fn बटण आिण
िनयंत्रण तबकडी या वारे पव
ू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु न िनवड यानंतर Fn बटण काही
सेकंदांपयर्ंत दाबन
ू ठे वन
ू , शभ्र
ु ता संतल
ु न पव
ू रर् िचत मोजमाप मोड सिक्रय करता येऊ
शकतो.
A राखाडी
पॅनल
अिधक अचक
ू पिरणामांसाठी मानक ग्रे पॅनेलचा वापर क न शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे
मोजमाप करा.
148 P, S, A, आिण M मोड
❚❚ छायािचत्रामधन
ू शभ्र
ु ता संतल
ु नाची कॉपी करणे
मेमरी काडार्मधील छायािचत्रामधन
ू शभ्र
ु ता संतल
ु न प्रत कर यासाठी खाली
िदले या पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 पवू रर् िचत
यिक्तचिलत िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये शभ्र
ु ता संतल
ु न
हायलाइट करा आिण शभ्र
ु ता संतल
ु न
िवक प प्रदिशर्त कर यासाठी 2 दाबा.
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
2 छायािचत्र वापरा िनवडा.
छायािचत्र वापरा हायलाइट करा आिण 2
दाबा.
3 प्रितमा िनवडा िनवडा.
प्रितमा िनवडा हायलाइट करा आिण 2
दाबा (उरले या पायर्या गळून पव
ू ीर् पव
ू रर् िचत
शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी िनवडलेली प्रितमा
िनवड यासाठी ही प्रितमा िनवडा याची
िनवड करा).
4 फो डर िनवडा.
ोत प्रितमा असलेला फो डर हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
P, S, A, आिण M मोड 149
5
ोत प्रितमा हायलाइट करा.
हायलाइट केलेली प्रितमा पण
ू र् चौकटीम ये
पाह यासाठी X बटण दाबन
ू धरा.
6 शभ्रु ता संतलु नाची कॉपी करा.
हायलाइट केले या छायािचत्रासाठी शभ्र
ु ता संतल
ु न मू यावर पव
ू रर् िचत
शभ्र
ु ता संतल
ु न सेट कर यासाठी J दाबा.
150 P, S, A, आिण M मोड
ब्रॅकेिटंग
ब्रॅकेिटंग वयंचिलतिर या उघडीप, शभ्र
ु ता संतल
ु न िकं वा सिक्रय
D-Lighting (ADL) सेिटंग्जम ये प्र येक
यासोबत सावकाश फरक
करतो, “ब्रॅकेिटंग” हे वतर्मान मू य आहे . या पिरि थतीम ये उघडीप
िकं वा शभ्र
ु ता संतल
ु न सेट करणे अवघड असते आिण जेथे प्र येक
यासोबत पिरणाम पाहून सेिटंग समायोिजत कर यासाठी वेळ नसतो
अशा पिरि थतीम ये अथवा याच िचत्रिवषयासाठी वेगवेगळी सेिटंग्ज
वाप न प्रयोग क न पहा.
िवक प
वणर्न
तीन छायािचत्रां या शंख
ू उघडीपीम ये फरक पडतो.
ृ लेमधन
k
AE ब्रॅकेिटंग
य 1:
अपिरवितर्त
m
य 2: कमी
केलेली उघडीप
य 3: वाढवलेली
उघडीप
प्र येक वेळी शटर िरलीज केले जाते, कॅमेरा तीन प्रितमा तयार
WB ब्रॅकेिटंग करतो, प्र येक प्रितमा वेगवेग या शभ्र
ु ता संतल
ु नाची असते.
NEF (RAW) प्रितमे या दजार्सोबत उपल ध नसते.
! ADL ब्रॅकेिटंग
सिक्रय D-Lighting बंद क न एक छायािचत्र घ्या आिण इतर
वतर्मान सिक्रय D-Lighting सेिटंग्ज वर घ्या.
1 ब्रॅकेिटंग िवक प िनवडा.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनम
ू ये e2 ( वयं
ब्रॅकेिटंग सेट) हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
इि छत ब्रॅकेिटंग प्रकार हायलाइट करा आिण
J दाबा.
P, S, A, आिण M मोड 151
2 ब्रॅकेिटंग िवक प प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर वतर्मान ब्रॅकेिटंग सेिटंग
हायलाइट करा आिण J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
3 ब्रॅकेिटंग वद्धृ ी िनवडा.
ब्रॅकेिटंग वद्ध
ृ ी हायलाइट करा आिण J दाबा.
मू यांमधन
ू 0.3 आिण 2 EV (AE ब्रॅकेिटंग)
िकं वा 1 ते 3 (WB ब्रॅकेिटंग) िनवडा िकं वा
ADL (ADL ब्रॅकेिटंग) िनवडा.
152 P, S, A, आिण M मोड
4 छायािचत्रावर चौकट जळु वा, फोकस जळु वा
आिण छायािचत्र घ्या.
AE ब्रॅकेिटंग: कॅमेरा प्र येक
यासोबत
उघडीपीम ये फरक करतो. उघडीप
प्रितपत
य घेतले
ू ीर्साठी स या िनवडले या मू यानस
ु ार पिहले
जाईल. दस
याम ये ब्रॅकेिटंग वद्ध
ु र्या
ृ ी वतर्मान मू यामधील काढून
ितसर्या
याम ये समािव ट केली जाईल, वतर्मान मू य “ब्रॅकेिटंग”
आहे . सध
ु ािरत मू ये ही शटर गती आिण िछद्रासाठी या मू यांम ये
िदसतात.
WB ब्रॅकेिटंग: प्र येक
य तीन
ये तयार कर यासाठी प्रोसेस
केले जाते, एक वतर्मान शभ्र
ु ता संतल
ु न सेिटंग्जवर, दस
ु रे वाढवले या
िपवळसर रं गासोबत तर ितसरे वाढवले या िन या रं गासोबत.
ADL ब्रॅकेिटंग: पिहले
य ब्रॅकेिटंग सिक्रय झा यानंतर सिक्रय
D-Lighting बंद क न घेतले जाते, दस
य वतर्मान सिक्रय
ु रे
D-Lighting सेिटंग्जवर घेतले जाते (0 136; जर सिक्रय D-Lighting
बंद असेल तर दस
य सिक्रय D-Lighting वयं वर सेट क न
ु रे
घेतले जाईल).
िनरं तर जलदगती आिण िनरं तर
ब्रॅकेिटंग चक्रानंतर िचत्रीकरणाला
अनक्र
ु माम ये घेतली जा यापव
ू ीर्
अनक्र
यापासन
ु माम ये पढ
ु ील
ू
मंदगती िरलीज मोडम ये प्र येक
िवराम िदला जाईल. सवर्
ये ब्रॅकेिटंग
कॅमेरा बंद झा यास कॅमेरा चालू के यावर
ब्रॅकेिटंग पु हा सु होईल.
P, S, A, आिण M मोड 153
A ब्रॅकेिटंग
प्रगती दशर्क
AE ब्रॅकेिटंग या दर यान प्र येक
यासोबत
(v > w > x) ब्रॅकेिटंग प्रगती दशर्कामधन
ू
बार काढून टाकला जातो.
ADL ब्रॅकेिटंग या दर यान पढ
यासोबत
ु ील
वापरली जाणारी सेिटंग्ज मािहती प्रदशर्नाम ये
अधोरे िखत असते.
A ब्रॅकेिटंग अक्षम करणे
ब्रॅकेिटंग अक्षम क न सामा य िचत्रीकरण पु हा सु कर यासाठी पायरी 3
(0 152) मधील OFF िनवडा. दोन-बटणे रीसेट (0 115) चा वापर क न
दे खील ब्रॅकेिटंग र केले जाऊ शकते. सवर् चौकटी रे कॉडर् के या जा यापव
ू ीर् ब्रॅकेिटंग
र कर यासाठी मोड तबकडी P, S, A, िकं वा M यितिरक्त इतर सेिटंग्जकडे
िफरवा.
A उघडीप ब्रॅकेिटंग
शटर गती आिण िछद्र (P मोड), िछद्र (S मोड), िकं वा शटर गती (A आिण M मोड)
याम ये बदल क न कॅमेरा उघडीपीम ये सध
ु ारणा करतो. P, S, आिण A मोडम ये
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज > वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण (0 228)
यासाठी चालू िनवड यास, कॅमेरा उघडीप प्रणालीची मयार्दा ओलांडतो ते हा इ टतम
उघडीप प्रा त कर यासाठी तो वयंचिलतिर या ISO संवेदनशीलता बदलेल; M
मोडम ये, सवर्प्रथम कॅमेरा ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण वाप न उघडीपला शक्य
िततके वाढवेल आिण यानंतर शटर गती तपासन
ू ही उघडीप ब्रॅकेट करे ल.
154 P, S, A, आिण M मोड
Picture Controls
Picture Controls हणजे रे खीवकरण, प टता, काँ ट्रा ट, उ वलता,
रं गघनता आिण रं गछटा समािव ट करणार्या प्रितमा प्रिक्रयाकरण
सेिटंग्जचे एकत्रीकरण असतात. आपला सजर्नशील उ ेश अनक
ु ूल
हो याकिरता
य जळ
ु िव यासाठी िकं वा सेिटंग्ज सानक
ु ू ल कर यासाठी
आपण Picture Control िनवडू शकता.
Picture Control िनवडणे
िचत्रिवषय िकं वा
या या प्रकारानस
ु ार Picture Control िनवडा.
िवक प
वणर्न
Q मानक
बर्याचशा पिरि थतींम ये िशफारस केलेला, हा पयार्य संतिु लत
पिरणामांसाठी मानक प्रिक्रया वापरतो.
R तट थ
छायािचत्रांसाठी असलेली एक चांगली िनवड यावर नंतर
प्रिक्रया केली जाते िकं वा रीटच केले जाते, हा पयार्य तट थ
पिरणामांसाठी िकमान प्रिक्रया वापरतो.
S
प ट
प्राथिमक रं गांना मह व दे णार्या छायािचत्रांसाठी हा पयार्य
िनवडा. िचत्रे प ट छायाप्रत प्रभावांसाठी विधर्त केली जातात.
T एकवणर्
एकवणर् छायािचत्र घ्या.
e पोट्रट
नैसिगर्क बनावट आिण गोलाईयक्
ु त वचेसाठी पोट्र सवर
प्रिक्रया करा.
f लँ ड केप
आकषर्क िनसगर्िचत्रे आिण शहरिचत्रे बनिवली जातात.
q सपाट
छायािचत्रांसाठी असलेली एक चांगली िनवड यावर नंतर
मो या प्रमाणावर प्रिक्रया केली जाते िकं वा रीटच केले
जाते. हायलाइट व न छाया वर टोन या मो या ेणीमधन
ू
तपशीलाचे रक्षण केले जाते.
P, S, A, आिण M मोड 155
1 Picture Control िवक प प्रदिशर्त करा.
P बटण दाबा नंतर वतर्मान Picture
Control हायलाइट करा आिण J दाबा.
P बटण
मािहती प्रदशर्न
2 एक Picture Control िनवडा.
वतर्मान Picture Control हायलाइट करा
आिण J दाबा.
A टच मेनू नॅि हगेशन
िचत्रीकरण मेनम
ू ये (0 223) Picture Controls दे खील िनवडलेला असू शकतो.
पशर् क्रीनचा (0 25) वापर क न Picture Control सेट करा मेनम
ू धन
ू
िवक प िनवडताना याला हायलाइट कर यासाठी एकदा टॅ प करा आिण पु हा
याला िनवडा.
156 P, S, A, आिण M मोड
Picture Controls सध
ु ारणा
वतर्मान पव
ू रर् िचत िकं वा सानक
ु ू ल Picture Controls (0 161)
यानस
ू ार िकं वा उपयोगकतार् उ ेशाला साजेसे सध
ु ारता येतात. विरत
अडजे ट वाप न सेिटंग्जचे संतिु लत संयोजन िनवडा, िकं वा प्र येक
सेिटंगम ये यिक्तचिलतिर या समायोजन करा.
1 एक Picture Control िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये Picture Control सेट
करा हायलाइट करा आिण 2 दाबा. इि छत
Picture Control हायलाइट करा आिण 2
दाबा.
2 सेिटंग्ज अडजे ट करा.
इि छत सेिटंग हायलाइट कर यासाठी
1 िकं वा 3 दाबा आिण 1 या वद्ध
ृ ी
म ये मू य िनवड यासाठी 4 िकं वा 2
दाबा िकं वा 0.25 या वद्ध
ृ ीम ये मू य
िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी िफरवा
(0 158). सवर् सेिटंग्ज समायोिजत केली जाईपयर्ंत ही पायरी पु हा
करा िकं वा विरत अडजे ट िनवड यासाठी म टी िसलेक्टरचा वापर
क न सेिटंग्जचे पव
ू रर् िचत समायोजन िनवडा. O बटण दाबन
ू िडफॉ ट
सेिटंग्ज िर टोअर केली जाऊ शकतात.
3 बदल जतन करा आिण बाहेर पडा.
J दाबा.
िडफॉ ट सेिटंग्जमधील बदललेले Picture
Controls (“*”) ने दशर्िवले जातात.
P, S, A, आिण M मोड 157
❚❚ Picture Control सेिटंग्ज
िवक प
विरत अडजे ट
रे खीवकरण
यिक्तचिलत समायोजन
(सवर् Picture Controls)
प टता
वणर्न
िनवडले या Picture Control चे (लक्षात घ्या की
हे सवर् यिक्तचिलत समायोजन रीसेट करे ल) प्रभाव
यट
ू करा िकं वा वाढवा. तट थ, एकवणर्, सपाट, िकं वा
सानक
ु ू ल Picture Controls सोबत उपल ध नाही
(0 161).
परे खेचा रे खीवपणा िनयंित्रत करा.
या या
प्रकारानस
ु ार वयंचिलतिर या रे खीवकरण समायोिजत
कर यासाठी A िनवडा.
यिक्तचिलतिर या प टता समायोिजत करा िकं वा
A िनवडून कॅमेर्याला वयंचिलतिर या प टता
समायोिजत क
या.
यानस
ु ार काही सेिटंग्जम ये
उ वल व तंभ
ू ोवती छाया िदसू शकते िकं वा गडद
व तंभ
ू ोवती तेजोवलय िदसू शकते. प टता चलिचत्रांवर
लागू होत नाही.
काँ ट्रा ट
यिक्तचिलतिर या काँ ट्रा ट समायोिजत करा िकं वा
A िनवडून कॅमेर्याला वयंचिलतिर या काँ ट्रा ट
समायोिजत क
या.
उ
छाया िकं वा हायलाइ सम ये तपशीलाची हानी न होऊ
दे ता उ वलता वाढवा िकं वा कमी करा.
वलता
यिक्तचिलत समायोजन
(केवळ एकवणर्)
यिक्तचिलत समायोजन
(केवळ एकवणर्)
रं गघनता
रं गांचा प टपणा िनयंित्रत करा.
या या प्रकारानस
ु ार
वयंचिलतिर या रं गघनता समायोिजत कर यासाठी A
िनवडा.
रं गछटा
रं गछटा समायोिजत करा.
िफ टरचे पिरणाम
एकवणर् छायािचत्रांवर रं ग िफ टर प्रभाव अनु प करा
(0 160).
टोिनंग
एकवणर् छायािचत्रांम ये वापरलेली छटा िनवडा
(0 160) .
158 P, S, A, आिण M मोड
D “A”
( वयं)
वयं रे खीवकरण, प टता, रं गभेद, आिण रं गघनता उघडीपीनस
ु ार आिण
चौकटीमधील िचत्रिवषया या थानानस
ु ार पिरणाम बदलतात.
यिक्तचिलत आिण वयंदर यान ि वच करणे
रे खीवकरण, प टता, रं गभेद, आिण रं गघनता
यासाठी यिक्तचिलत आिण वयं (A) सेिटंग्ज
दर यान मागे आिण पढ
ु े ि वच कर यासाठी X बटण
दाबा.
A
A सानक
ु ू ल Picture Controls
सानक
ु ू ल Picture Controls हे सध
ु ारणांमधन
ू स या या Picture Controls साठी
िचत्रीकरण मेनू (0 161) मधील Picture Control यव था करा िवक पा या
मा यमातन
ू तयार केले जातात आिण याच प्रकार या मॉडेल आिण सस
ु ंगत
सॉ टवेअर या कॅमेर्यासोबत शेअर कर यासाठी मेमरी काडार्वर जतन क न ठे वली
जाऊ शकतात (0 163).
A पवु ीर्ची सेिटंग्ज
Picture Control सेिटंग मेनम
ू धील मू य प्रदशर्न
अंतगर्त असलेला j दशर्क सेिटंगसाठी असलेले पव
ू ीर्चे
मू य दशर्िवतो. सेिटंग्ज समायोिजत करताना याचा
संदभर् हणन
ू उपयोग करा.
A सानक
ु ू ल Picture Control िवक प
सानक
ु ू ल Picture Controls सोबत उपल ध असलेले िवक प हे सानक
ु ू ल Picture
Control वर आधािरत असले या िवक पांप्रमाणे समान आहे त.
A पशर् क्रीनचा उपयोग करणे
Picture Control सेट करा मेनम
ू धील Picture
Control म ये सध
ु ारणा कर यासाठी पशर् क्रीनचा
वापर कर याकिरता Picture Control ला हायलाइट
कर यासाठी एकदा टॅ प करा आिण नंतर प ृ ठ
क्रमांक 157 वर दशर्व यात आले या पायरी 2 म ये
दाखिव याप्रमाणे मेनू पाह यासाठी 2 समायो
टॅ प करा. पॅरामीटरला हायलाइट कर यासाठी
आिण िवक प पु हा प्रदिशर्त कर यासाठी याला एकदा टॅ प करा नंतर मू य
िनवड यासाठी (म टी िसलेक्टर वापरले जाऊ शकत नाही) क्रीनवरील िनयंत्रणे
वापरा. हे लक्षात घ्या की पशर् िनयंत्रणे यासाठी सक्षम करा िनवडलेले अस यास
या हे तस
ू ाठी केवळ पशर् क्रीन वापरले जाऊ शकते.
P, S, A, आिण M मोड 159
A िफ
टरचे पिरणाम (केवळ एकवणर्)
या मेनम
ू धील िवक प एकवणर् छायािचत्रां या रं ग िफ टरचा प्रभाव अनु प करतात.
पढ
ु ील िफ टरचे पिरणाम उपल ध आहे त:
िवक प
Y
िपवळा
O नारं गी
R लाल
G िहरवा
वणर्न
रं गभेद वाढवा. िनसगर्िचत्र छायािचत्राम ये आकाशाची उ वलता
कमी कर यासाठी वापरता येऊ शकते. िपव यापेक्षा नारं गीने जा त
रं गभेद तयार होतो, नारं गीपेक्षा लालने जा त रं गभेद तयार होतो,
वचा टोन मद
ृ ू करतो. पोट्र ससाठी वापरता येत.े
A टोिनंग
(केवळ एकवणर्)
यावेळी टोिनंग िनवडलेले असते ते हा 3
दाब यानंतर रं गघनता िवक प प्रदिशर्त होतात. 1
या वद्ध
ृ ीम ये रं गघनता समायोिजत कर यासाठी
4 िकं वा 2 दाबा िकं वा 0.25 या वद्ध
ृ ीम ये मू य
िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी िफरवा. जे हा B&W
(कृ ण-धवल) िनवडलेले असते ते हा रं गघनता
िनयंत्रण उपल ध नसते.
A पशर्- क्रीन वणर् प्रवेश
टाईप कर यासाठी कीबोडर् या क्षेत्राम ये अक्षरे टॅ प करा ( क्रीनवर बोट िफरवन
ू
दे खील आपण अक्षरे िनवडू शकता: आपण जसा अक्षरांना पशर् करता तशी अक्षरे
हायलाइट केली जातात आिण जोपयर्ंत आपण आपले बोट उचलत नाहीत तोपयर्ंत
यांना टे क् ट या क्षेत्रात न दवले जात नाही). कसर्र ि थत कर यासाठी थेट
मजकूर क्षेत्रात टॅ प करा िकं वा x िकं वा y बटणे टॅ प करा.
160 P, S, A, आिण M मोड
सानक
ु ू ल Picture Controls िनमार्ण करणे
कॅमेर्यासोबत प्रदान कर यात आलेले Picture Controls सध
ु ारले जाऊ
शकतात आिण सानक
ु ू ल Picture Controls व पात जतन केले जाऊ
शकतात.
1 Picture Control
यव था करा िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये Picture Control
यव था करा हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
2 जतन/संपािदत करा िनवडा.
जतन/संपािदत करा हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
3 एक Picture Control िनवडा.
स याचे Picture Control हायलाइट करा
आिण 2 दाबा िकं वा अिधक सध
ु ारणा न
करता हायलाइट केले या Picture Control
ची कॉपी जतन क न ठे व यासाठी पाचवी
पायरी पण
ू र् कर याकिरता J दाबा.
4 िनवडलेले Picture Control संपािदत करा.
अिधक मािहतीसाठी प ृ ठ 158 पहा. केलेले
कोणतेही बदल सोडून िडफॉ ट सेिटंगपासन
ू
सु वात कर यासाठी O बटण दाबा. सेिटंग्ज
पण
ू र् झा यानंतर J दाबा.
P, S, A, आिण M मोड 161
5 िठकाण िनवडा.
सानक
ु ू ल Picture Control (C-1 ते C-9)
साठी िठकाण हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
6 Picture Control नाव
या.
बाय िडफॉ ट, स या या Picture Controls
ला दोन-अंकी संख्या ( वयंचिलतिर या
असाईन केली जाणारी) जोडून Picture
Control ला नवीन नाव िदले जाते; िडफॉ ट
नाव वापर यासाठी पायरी 7 प्रमाणे कृती
करा. नावा या क्षेत्रात कसर्र हलिव यासाठी,
िनयंत्रण तबकडी िफरवा. वतर्मान कसर्र
ि थत असले या िठकाणी नवीन अक्षरे
न दिव यासाठी कीबोडर् क्षेत्राम ये इि छत
वणर् हायलाइट कर यासाठी म टी िसलेक्टर
वापरा आिण J दाबा. वतर्मान कसर्र
ि थत असले या िठकाणी असलेला वणर्
हटिव यासाठी O बटण दाबा.
सानक
ु ू ल Picture Control ची नावे
एकोणीस वणार्ंपयर्ंत लांब असू शकतात.
एकोणीसा या वणार्नंतरचा कोणताही वणर्
हटिवला जाईल.
7 X दाबा.
बदल जतन क न ठे व यासाठी X दाबा
आिण बाहे र या. Picture Control यादी
म ये नवीन Picture Control िदसेल.
162 P, S, A, आिण M मोड
नाव क्षेत्र
कीबोडर् क्षेत्र
A Picture Control यव था करा > नाव बदलावे
Picture Control यव था करा मेनम
ू धील नाव बदलावे िवक पाचा वापर क न
कोण याही वेळी सानक
ु ू ल Picture Controls चे नाव बदलता येत.े
A Picture
Control यव था करा > हटवा
िनवडलेले सानक
ु ू ल Picture Controls अिधक काळ वापरत नस यास Picture
Control यव था करा मेनम
ू धील हटवा िवक पाचा वापर क न याला हटिवले
जाऊ शकते.
A मळ
ू Picture Control प्रतीक
सानक
ु ू ल Picture Control वर आधािरत असलेले
मळ
ू पव
ू रर् िचत Picture Control संपादन प्रदशर्ना
म ये वर या उज या कोपर्यात प्रतीका वारे
दशर्िवले जाते.
मळ
ू Picture Control प्रतीक
A सानक
ु ू ल Picture Controls शेअर करणे
Picture Control यव था करा मेनम
ू ये लोड/
जतन करा करा आयटम खाली सच
ू ीबद्ध केलेले
पयार्य प्रदान करतात. मेमरी काडार्वर िकं वा मेमरी
काडार्व न सानक
ु ू ल Picture Controls प्रितिलिपत
कर यासाठी या पयार्यांचा वापर करा. एकदा मेमरी
काडार्वर प्रितिलिपत केले की Picture Controls
इतर कॅमेर्यांसह िकं वा समिथर्त सॉ टवेअरसह वापरले जाऊ शकतात.
• कॅमेर्याम ये प्रितिलपी करा: सानक
ु ू ल Picture Controls मेमरी काडार्व न
सानक
ु ू ल Picture Controls C-1 ते C-9 या मा यमातन
ू कॅमेर्यावर
प्रितिलिपत करा आिण यांना इि छत नाव या.
• काडार्व न हटवा: मेमरी काडार्व न िनवडलेले सानक
ु ू ल Picture Controls हटवा.
• काडार्वर प्रितिलपी करा: कॅमेर्यामधन
ू सानक
ु ू ल Picture Control (C-1 ते C-9)
ची मेमरी काडार्वरील इि छत िठकाणी (1 ते 99) प्रितिलिपत करा.
P, S, A, आिण M मोड 163
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
चलिचत्र रे कॉडर् करणे
प्र यक्ष
य मोडम ये चलिचत्र रे कॉडर् केले जाऊ शकते.
1 प्र यक्ष
य ि वच िफरवा.
प्रदशर्कावर िभंगा या मा यमातन
ू
प्रदिशर्त होईल.
य
प्रतीक
0 प्रतीक (0 11) चलिचत्रे रे कॉडर् केली जाऊ
शकत नाहीत हे दशर्िवते.
D0
A रे कॉिडर्ंग
कर यापव
ू ीर्
आपण E िकं वा PC-E NIKKOR िभंग
(0 305, 307) याचा वापर करत अस यास
प्र यक्ष
य (0 122, 123) दर यान उघडीप
मोड A आिण M यासाठी िछद्र िनवडू शकता.
2 फोकस जळु वा.
सु वातीचे िचत्रण आिण फोकस यांची चौकट
जळ
ु वा. हे लक्षात घ्या की चेहरा-अग्रक्रम AF
म ये शोध या जाऊ शकणार्या िचत्रिवषयांची
संख्या चलिचत्र रे कॉिडर्ंग या वेळी कमी होऊ
शकते.
164 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
प्र यक्ष
य ि वच
3 रेकॉिडर्ंग सु
करा.
रे कॉिडर्ंग सु कर यासाठी चलिचत्रविनमद्र
ु ण बटण दाबा. प्रदशर्कावर रे कॉिडर्ंग
दशर्क आिण उपल ध वेळ प्रदिशर्त केली
जाते. अंगभत
ू मायक्रोफोन वारे वनी रे कॉडर्
केला जातो (0 2); रे कॉिडर्ंग करताना
चलिचत्र- विनमद्र
ु ण बटण
मायक्रोफोनम ये अडथळा येणार नाही
िश
लक
वे
ळ
याची खबरदारी घ्या. i मधील आिण j
मोडिशवाय, उघडीप A (L) बटण दाबन
ू
लॉक केली जाऊ शकते (0 130) िकं वा
(h, P, S, A, आिण % मोडम ये)
±3 EV पयर्ंत बदल केले जाऊ शकतात
1
/3 EV पायरीम ये E (N) बटण दाबन
ू
आिण िनयंत्रण तबकडी (0 132 िफरवन
ू
रे कॉिडर्ंग दशर्क
बदल केले जाऊ शकतात; हे लक्षात
घ्या की िचत्रिवषया या उ वलतेनस
ु ार,
उघडीपीमधील बदलांम ये
यमान प्रभाव
नसतात).
4 रेकॉिडर्ंग समा त करा.
रे कॉिडर्ंग समा त कर यासाठी पु हा चलिचत्र- विनमद्र
ु ण बटण दाबा.
यावेळी कमाल लांबीपयर्ंत रे कॉिडर्ंग होईल, मेमरी काडर् भरे ल िकं वा
अ य मोड िनवडला जाईल यावेळी वयंचिलतपणे रे कॉिडर्ंग समा त
होईल, िकं वा प्रदशर्क बंद होईल (प्रदशर्क बंद के याने टे िलि हजन िकं वा
इतर बा य प्रदशर्नांवर प्र यक्ष
य समा त होत नाही).
5 प्र यक्ष
प्र यक्ष
य समा त करा.
य समा त कर यासाठी प्र यक्ष
य ि वच िफरवा.
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 165
P बटण
जे हा प्र यक्ष
यामधील R बटण दाबन
ू
चलिचत्र दशर्क प्रदिशर्त होतात ते हा आपण
P बटण दाबन
ू खालील चलिचत्र सेिटंग्स ऍक्सेस
क शकता:
• चलिचत्र चौकट आकारमान/दजार् (0 168)
P बटण
• मायक्रोफोन (0 169)
• शभ्र
ु ता संतल
ु न (0 140)
• उघडीप प्रितपत
ू ीर् (0 132) *
• Picture Control (0 155)
• वार्या या नॉईजचे यन
ू ीकरण (0 169)
• फोकस मोड (0 82)
• AF-क्षेत्र मोड (0 87)
* M मोडम ये चलिचत्र सेिटंग्स > यिक्तचिलत चलिचत्र सेिटंग्स (0 169) यासाठी
चालू िनवडले अस यास उघडीप प्रितपत
ू ीर् या जागी ISO संवेदनशीलता प्रदिशर्त
होईल.
A चलिचत्र-रे कॉिडर्ंग दर यान छायािचत्र घेणे
चलिचत्र समा त कर यासाठी एक छायािचत्र घ्यावे आिण प्र यक्ष
यामधन
ू
िनगर्मन करावे, शटर िरलीज होईपयर्ंत शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबन
ू प
ू
धरावे. चलिचत्र रे कॉिडर्ंगदर यान पशर् शटर (0 19) याचा वापर करणे शक्य
होणार नाही.
A कमाल
लांबी
एका चलिचत्र फाइलची कमाल लांबी 4 GB (कमाल िचत्रीकरण वेळेसाठी प ृ ठ
168 पहा) असते; हे लक्षात घ्या की मेमरी काडार् या लेखन गतीनस
ु ार कदािचत ही
लांबी संप यापव
ू ीर्च िचत्रीकरण समा त होईल (0 324).
166 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
D चलिचत्र
रे कॉडर् करणे
लओ
ु रे संट, मक्यरुर् ी हे पर िकं वा सोिडयम लॅ सखालील िकं वा हालचालीतील
िचत्रिवषयांसह िवशेषतः कॅमेरा आडवा पॅन के यास िकं वा चौकटीतन
ू व तू
उ च गतीने आडवी हलिव यास प्रदशर्कामधील आिण अंितम चलिचत्रामधील
लक
यमान असू शकते (लक
ु लक
ु , बँिडंग िकं वा िव पण
ु लक
ु आिण बँिडंग कमी
कर यावरील मािहतीसाठी, लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण; 0 268) पहा. वे यावाक या
िकनारी, िव कटलेले रं ग, मॉयर, आिण ठळक िठपकेपण िदसू शकतात. चौकटी या
काही क्षेत्रांम ये, लॅ श होणार्या खण
ु ा आिण इतर अंतिरत उ वल प्रकाश
ोतांसह िकं वा जर िचत्रिवषय काही काळापरु ता ट्रोब वा इतर प्रखर, ता परु या
प्रकाश त्रोताने उजळून िनघाला असेल तर उ वल प्रदे श वा पट्टे िदसन
ू येऊ
शकतात. सय
ू र् िकं वा इतर ती प्रकाश ोताकडे कॅमेरा रोखणे टाळा. ही खबरदारी
घे यात अपयशी ठर यास कॅमेर्या या अंतगर्त सिकर्ट्रीचे नक
ु सान होऊ शकते.
कॅमेरा, ि हिडओ आिण वनी दो ही रे कॉडर् क शकतो; रे कॉिडर्ंग सु असताना
मायक्रोफोन झाकू नका. लक्षात घ्या की अंगभत
ू मायक्रोफोन ऑटोफोकस आिण
कंपन यन
ू ीकरणा या दर यानचा िभंग नॉइज रे कॉडर् क शकतो.
चलिचत्र रे कॉिडर्ंगदर यान
लॅ श प्रकाश वापरला जाऊ शकत नाही.
िनवडलेली मापन पद्धती कोणती आहे हे लक्षात न घेता सारणी मापन वापरली
गेली आहे . यिक्तचिलत चलिचत्र सेिटंग्स (0 169) यासाठी चालू िनवडले जात
नाही आिण कॅमेरा M मोडम ये असेपयर्ंत शटर गती आिण ISO संवेदनशीलता
वयंचिलतपणे समायोिजत केली जाते.
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 167
चलिचत्र सेिटंग्ज
पढ
ु ील सेिटंग समायोिजत कर यासाठी िचत्रीकरण मेनू (0 170) यामधील
चलिचत्र सेिटंग्स िवक प वापरा.
• चौकट आकारमान/चौकट गती आिण चलिचत्र दजार्: िनवडले या
पयार्यांपेक्षा कमाल लांबी ही वेगळी असू शकते.
चलिचत्र दजार्
चौकट आकारमान/
चौकट गती 1
L 1920×1080; 60p
M 1920×1080; 50p
उ च दजार्
सामा य
N
O
P
Q
R
t
u
r
s
k
l
1920×1080;
1920×1080;
1920×1080;
1280× 720;
1280× 720;
1920×1080;
1920×1080;
1920×1080;
1920×1080;
1920×1080;
1280× 720;
30p
25p
24p
60p
50p
60p
50p
30p
25p
24p
60p
कमाल लांबी 2
10 िमिनटेे
20 िमिनटेे
20 िमिनटेे
29 िमिनटेे 59 सेकंद
o 1280× 720; 50p
1 सच
ू ीबद्ध मू य. 60p, 50p, 30p, 25p, आिण 24p यासाठी असलेली प्र यक्ष
चौकट गती चौकटी दर सेकंदाला अनक्र
ु मे 59.94, 50, 29.97, 25, आिण
23.976 आहे .
2 लहान पिरणाम मोडम ये रे कॉडर् केलेली चलिचत्रे ले होतात ते हा सम
ु ारे तीन
िमिनटे चालू शकतात.
168 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
• मायक्रोफोन: अंगभत
ू िकं वा पयार्यी टीिरओ मायक्रोफोन (0 170,
323) चालू िकं वा बंद करा िकं वा मायक्रोफोन संवेदनशीलता समायोिजत
करा. वयंचिलतपणे संवेदनशीलता समायोिजत कर यासाठी वयं
संवेदनशीलता, रे कॉिडर्ंग बंद कर यासाठी मायक्रोफोन बंद िनवडा;
मायक्रोफोन संवेदनशीलता वयंचिलतपणे िनवड यासाठी यिक्तचिलत
संवेदनशीलता िनवडून संवेदनशीलता िनवडा.
• वार्या या नॉईजचे यन
ू ीकरण: मायक्रोफोनवर फंु करीने िनघणार्या
नॉईजला कमी करणार्या अंगभत
ू मायक्रोफोनचा लो-कट िफ टर
सक्षम कर यासाठी चालू िनवडा (वैकि पक टीिरओ मायक्रोफोनवर
पिरणाम होत नाही; 0 170, 323), (न द घ्या की अ य आवाजांवरही
पिरणाम होऊ शकतो). मायक्रोफोन िनयंत्रक वाप न वार्या या नॉईजचे
यन
ू ीकरण पयार्यी टीिरओ मायक्रोफोनसाठी सक्षम िकं वा अक्षम केले
जाऊ शकते.
• यिक्तचिलत चलिचत्र सेिटंग्स: कॅमरा M मोडम ये असताना शटर
गती आिण ISO संवेदनशीलता यां या यिक्तचिलत समायोजनास
परवानगी दे यासाठी चालू िनवडा. शटर गती 1/4000 से. सारख्या
जलद मू यांवर सेट केली जाऊ शकते; उपल ध सवार्त कमी गती
खालीलप्रमाणे चौकट गतीनस
ु ार बदलते: 1/30 या चौकट गतीसाठी
24p, 25p, आिण 30p या चौकट गतीसाठी 1/30 सेकंद, 50p साठी
1
/50 सेकंद, आिण 60p साठी 1/60 सेकंद. प्र यक्ष
य प्रारं भ झा यावर
शटर गती या या तीम ये नसतील तर या वयंचिलतिर या समिथर्त
असले या मू याकिरता सेट के या जातील आिण प्र यक्ष
य समा त
झाले तरी ही मू य तशेच राहतील. हे लक्षात ठे वा, ISO संवेदनशीलता
िनवडले या मू यावर िनि चत केली जाते; िचत्रीकरण मेनू (0 228)
म ये ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज > वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
साठी चालू िनवडले असता कॅमेरा वयंचिलतपणे ISO संवेदनशीलता
समायोिजत करीत नाही.
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 169
1 चलिचत्र सेिटंग्स िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये चलिचत्र सेिटंग्स
हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
2 चलिचत्र िवक प िनवडा.
हवा असलेला आयटम हायलाइट करा आिण
2 दाबा, यानंतर हवा असलेला िवक प
हायलाइट करा आिण J दाबा.
A बा
य मायक्रोफोन वापरणे
ऑटोफोकस या दर यान िभंग कंपनामळ
ु े रे कॉडर् झालेला नॉईज कमी कर यासाठी
पयार्यी टीिरओ मायक्रोफो सचा वापर केला जाऊ शकतो.
A HDMI
जे हा कॅमेरा HDMI ि हिडओ उपकरणाला जोडलेला असतो ते हा ि हिडओ उपकरण
िभंगा या मा यमातन
ू ि हिडओ उपकरण प्रदिशर्त होते. उपकरण HDMI-CEC
ला समथर्न दे त अस यास, प्र यक्ष
याम ये िचत्रीकरण कर यापव
ू ीर् सेटअप मेनू
(0 219) यामधील HDMI > उपकरण िनयंत्रण यासाठी बंद िनवडा.
170 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
वेळ-प्रमाद चलिचत्रे
िचत्रीकरण मेनू (0 168) याम ये चलिचत्र सेिटंग्स अंतगर्त चौकट
आकारमान/चौकट गती आिण चलिचत्र दजार् यासाठी स या िनवडलेले
पयार्य वाप न शांत वेळ-प्रमाद चलिचत्र तयार कर यासाठी कॅमेरा िनवडक
म यांतरावर वयंचिलतिर या छायािचत्रे घेतो.
A िचत्रीकरणापवू ीर्
वेळ-प्रमाद चलिचत्रे हे चलिचत्र कतर्न वाप न केलेले शॉ स असतात; वेळ-प्रमाद
चलिचत्राचे िचत्रीकरण कर यापव
ू ीर् चालू सेिटंग्जवर एक टे ट शॉट घ्या आिण
प्रदशर्कावर पिरणाम पहा. सस
ु ंगत रं गसंगतीसाठी, वयं (0 140) यितिरक्त
शभ्र
ु ता संतुलन सेिटंग िनवडा.
ितपाई वापर याची िशफारस केली आहे . िचत्रीकरण सु हो यापव
ू ीर् ितपाईवर
कॅमेरा जोडा. िचत्रीकरणाम ये य यय येणार नाही याची खात्री कर यासाठी पयार्यी
AC अनक
ु ू लक आिण वीजपरु वठा कनेक्टर िकं वा पण
ू -र् प्रभािरत िवजेरी वापरा.
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा
उघडीपीम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी, आप या हाताने िकं वा
अ य व तन
यदशर्काला आ छािदत करा िकं वा पयार्यी
यदशर्क नेित्रका टोपण
ू े
(0 80) जोडा.
1 वेळ-प्रमाद चलिचत्र िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये वेळ-प्रमाद चलिचत्र
हायलाइट करा आिण वेळ-प्रमाद चलिचत्र
सेिटंग्स प्रदिशर्त कर यासाठी 2 दाबा.
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 171
2 वेळ-प्रमाद चलिचत्र सेिटंग्स समायोिजत करा.
म यांतर, एकूण िचत्रीकरण कालावधी, आिण उघडीप सरलन पयार्य
िनवडा.
• चौकटींमधील म यांतर िनवडणे:
म यांतर हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
मंद उद्भवणार्या शटर गतीपेक्षा
जा त एक म यांतर िनवडा दीघर्
म यांतर िनवडा (िमिनटे आिण
सेकंद) आिण J दाबा.
• एकूण िचत्रीकरण कालावधी िनवडणे:
िचत्रीकरण वेळ हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
172 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
िचत्रीकरण वेळ िनवडा (7 तास
59 िमिनटे ) आिण J दाबा.
• उघडीप सरलन सक्षम िकं वा अक्षम करणे:
पयार्य हायलाइट करा आिण
J दाबा.
उघडीप सरलन हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
चालू िनवडून उघडीपीमधले अचानक झालेले बदल M यितिरक्त इतर
मोडम ये नीट करता येतात (हे लक्षात घ्या की िचत्रीकरण मेनम
ू ये
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण सक्षम असेल तरच केवळ M
मोडम ये उघडीप सरलन प्रभावी होते).
3 िचत्रीकरणाला सु वात करा.
प्रारं भ करा हायलाइट करा आिण J दाबा.
िचत्रीकरण अंदाजे 3 सेकंदानंतर सु
होते. कॅमेरा िनवडक िचत्रीकरण वेळेसाठी
िनवडक म यांतरावर छायािचत्रे घेतो. पण
ू र्
झा यानंतर, वेळ-प्रमाद चलिचत्रे मेमरी काडार्वर रे कॉडर् केली जातात.
A शेवट
या चलिचत्राची लांबी मोजणे
शेवट या चलिचत्रातील चौकटीं या एकूण संख्येचा
अंदाज िचत्रीकरण वेळेला म यांतराने िवभागून
याची गोळाबेरीज के यावर िमळू शकतो. िचत्रीकरण
मेनम
ू धील चौकट आकारमान/चौकट गती (0 168)
यासाठी िनवडले या चौकट गतीने िचत्रणाची संख्या
िवभाग यास शेवट या चलिचत्रा या लांबीची गणती
होऊ शकते. उदाहरणाथर्, 1920×1080; 24p, या
गतीने रे कॉडर् केलेले 48 चौकटीचे चलिचत्र अंदाजे
दोन सेकंद लांबीचे होईल. वेळ-प्रमाद चलिचत्रांसाठी
कमाल लांबी 20 िमिनटांची असते.
रे कॉडर् केलेली
लांबी/कमाल लांबी
मेमरी काडर् दशर्क
चौकट आकारमान/चौकट
गती
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 173
❚❚ िचत्रीकरण समा त करणे
सवर् छायािचत्रे घे यापव
ू ीर् िचत्रीकरण समा त कर यासाठी, चौकटीं या
दर यान िकं वा चौकट रे कॉडर् के यानंतर विरत J दाबा. चौकटीं या
शॉटपासन
ू जेथन
ू िचत्रीकरण समा त होते या वेळेपयर्ंतचे चलिचत्र तयार
होईल. हे लक्षात घ्या की जर िवजेचा ोत काढून टाकला िकं वा खंिडत
केला िकं वा मेमरी काडर् काढून टाकले तर कोणतेही चलिचत्र रे कॉडर् केले
जाणार नाही आिण बीप असा आवाज न करता िचत्रीकरण समा त होईल.
❚❚ छायािचत्र नाही
AF-S िकं वा AF-C याम ये सानक
ु ू ल सेिटंग a1 (AF-C अग्रक्रम िनवड)
यासाठी AF-A िकं वा फोकस याम ये एकल-सव AF िनवडले जाते ते हा
जर कॅमेरा आठ सेकंद िकं वा यापेक्षा जा त फोकस जळ
ु िव यास अक्षम
अस यास वतर्मान चौकट वगळे ल (हे लक्षात घ्या की प्र येक शॉटपव
ू ीर्
कॅमेरा पु हा फोकस जळ
ु वेल). िचत्रीकरण पढ
ु ील चौकटीसोबत पु हा सु
होईल.
A वेळ-प्रमाद
चलिचत्रे
प्र यक्ष
य (0 9, 47) िकं वा चलिचत्र रे कॉिडर्ंग (0 164), A िकं वा &
(0 125) शटर गती या दर यान िकं वा जे हा व-समयक (0 79), ब्रॅकेिटंग
(0 151), उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR, 0 138), िकं वा म यांतर समयक
छायािचत्रण (0 109) सिक्रय असताना वेळ-प्रमाद िवशेष प्रभाव मोड (0 65)
याम ये उपल ध नसतो. हे लक्षात घ्या की मेमरी काडार्वर प्रितमा रे कॉडर्
कर यासाठी आव यक असलेली शटर गती आिण वेळ प्र येक शॉटनस
ु ार, रे कॉडर्
केले या शॉट या दर यानचा म यांतर आिण पढ
ु या शॉटची सु वात कदािचत
बदलू शकेल. चालू सेिटंग्जवर वेळ-प्रमाद चलिचत्र रे कॉडर् क शकत नस यास
िचत्रीकरण सु होणार नाही (उदाहरणाथर्, मेमरी काडर् पण
ू र् भरले अस यास,
म यांतर िकं वा िचत्रीकरण वेळ शू य असेल, िकं वा म यांतर चलिचत्र कालावधीपेक्षा
जा त असेल).
कॅमेरा िनयंत्रण वापरले गे यास िकं वा सेिटंग्ज बदल यास िकं वा HDMI केबल
जोड यास िचत्रीकरण समा त होऊ शकते. चौकटीं या शॉटपासन
ू जेथन
ू िचत्रीकरण
समा त होते या वेळेपयर्ंतचे चलिचत्र तयार होईल.
174 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
A िचत्रीकरणा
या दर यान
िचत्रीकरण चालू असताना मेमरी काडर् प्रवेश
दीप प्रदी त होतो. शॉ स या दर यान R बटण
दाब यास मािहती प्रदशर्नाम ये संदेश प्रदिशर्त होईल.
सानक
ु ू ल सेिटंग c2 ( वयं बंद टायमर) > राखीव
समयक यासाठी पयार्य िनवडला असतानादे खील
राखीव समयक बंद होत नाही.
A प्रितमा पन
ु रावलोकन
िचत्रीकरण चालू असताना िचत्रे पाह यासाठी K बटण वापरले जाऊ शकत नाही.
A िरलीज
मोड
िनवडलेला िरलीज मोड लक्षात न घेता, कॅमेरा प्र येक म यांतरावर एक शॉट घेईल.
A प्रदशर्क उघडणे आिण बंद करणे
संग्रहण ि थतीम ये प्रदशर्काला परत ने याने वेळ-प्रमाद चलिचत्र रे कॉिडर्ंगम ये
य यय येत नाही.
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 175
चलिचत्रे पाहणे
पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये चलिचत्रे 1 प्रतीकाने दशर्िवली जातात (0 184).
प्रदशर्कावरील a प्रतीकावर टॅ प करा िकं वा लेबॅक सु कर यासाठी J
दाबा; आपली वतर्मान ि थती चलिचत्र प्रगती बार वारे सिू चत केली जाते.
लांबी
1 प्रतीक
वतर्मान ि थती/एकूण लांबी
चलिचत्र प्रगती पट्टी
a प्रतीक
वनी
मागर्दशर्क
पढ
ु े िदलेली पिरचालने केली जाऊ शकतात:
कायर्
िवराम दे णे
हे बटण दाबा
वणर्न
लेबॅक िवराम.
ले करणे
चलिचत्र िवराम िकं वा मागे िफरिवणे/पढ
ु े सरकणे
याम ये असेल ते हा लेबॅक पु हा चालू करा.
पढ
ु े सरकणे/
मागे िफरिवणे
प्र येक दाबाबरोबर गती वाढत जाते 2× व न
4× व न 8× व न 16×; चलिचत्राची सु वात
िकं वा शेवट वगळ यासाठी दाबन
ू धरा (पिहली
चौकट h ने प्रदशर्का या वरील उज या कोपर्यात
तर शेवटची चौकट i ने दशर्िवली जाते). जर
लेबॅकला िवराम िदला तर चलिचत्र एकावेळी एक
चौकट मागे िकं वा पढ
ु े जाते. िनरं तर पढ
ु े िकं वा
मागे जा यासाठी दाबन
ू धरा.
10 से. वगळणे
10 सेकंद पढ
ु े िकं वा मागे जाणे वगळ यासाठी
िनयंत्रण तबकडी एका जागी िफरवा.
176 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
कायर्
हे बटण दाबा
वणर्न
आवाजा या
ती तेचे
समायोजन
करणे
X/W (Q)
आवाज वाढिव यासाठी X दाबा. कमी कर यासाठी,
W (Q) दाबा.
पण
ू -र् चौकट
लेबॅक वर
परत जाणे
K /
पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये जा यासाठी K िकं वा 1
दाबा.
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 177
चलिचत्रे संपादन करणे
चलिचत्रां या संपािदत प्रती तयार कर यासाठी िचत्रपट अंश छाटा िकं वा
िनवडले या चौकटी JPEG ि थर प्रितमा हणन
ू जतन करा.
िवक प
आरं भ/अंितम िबंद ू िनवडा
f
घ्या
g िनवडलेली चौकट जतन करा
वणर्न
अशी प्रत बनवा की यामधन
ू नको असलेले
िचत्रपट अंश काढून टाकलेले आहे त.
िनवडलेली चौकट JPEG ि थर प्रितमा
जतन करा.
हणन
ू
चलिचत्र छाटणे
चलिचत्रा या छाटले या प्रती बनिव यासाठी:
1 चलिचत्र पणू र् वेळ प्रदिशर्त करा.
2 नवीन सु
होणार्या चौकटीवर चलिचत्र
वापरा.
लेबॅक सु आिण पु हा चालू कर यासाठी
J आिण िवरामासाठी 3 दाबन
ू आिण
इि छत चौकट शोध यासाठी 4 िकं वा
2 दाबन
ू िकं वा िनयंत्रण तबकडी िफरवन
ू
चलिचत्र प्रगती पट्टी
प ृ ठ 176 वर िदले या वणर्नाप्रमाणे चलिचत्र
मागे ले करा. चलिचत्रामधील आपली अंदाजे
ि थती चलिचत्र प्रगती पट्टीद्वारे शोधली जाऊ शकते. नवीन उघडले या
चौकटीवर आपण पोहोच यावर लेबॅकला िवराम द्या.
178 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
3 आरंभ/अंितम िबंदू िनवडा घ्या िनवडा.
P बटण दाबा, नंतर आरं भ/अंितम िबंद ू
िनवडा घ्या हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
P बटण
4 आरंभ िबंदू िनवडा.
वतर्मान चौकटीपासन
ू सु होणारी प्रत
िनवड यासाठी, आरं भ िबंद ू हायलाइट करा
आिण J बटण दाबा. आपण पायरी 9 म ये
प्रत जतन के यावर वतर्मान चौकटी या
आधी या चौकटी काढून टाक या जातील.
आरं भ िबंद ू
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 179
5 नवीन आरंभ िबंदचू ी पु टी करा.
इि छत चौकट स या प्रदिशर्त होत
नस यास, पढ
ु े सरकव यासाठी िकं वा मागे
ने यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा (10 से. पढ
ु े
िकं वा मागे वगळ यासाठी, एके िठकाणी
िनयंत्रण तबकडी िफरवा).
6 अंितम िबंदू िनवडा.
आरं भ िबंद ू (w) याव न अंितम िबंद ू (x) िनवड साधनावर ि वच
कर यासाठी A (L) दाबा आिण नंतर पायरी 5 म ये वणर्न
के यानस
ु ार बंद होणारी चौकट िनवडा. आपण पायरी 9 म ये प्रत
जतन के यावर िनवडले या चौकटीनंतर या चौकटी काढून टाक या
जातील.
अंितम िबंद ू
7 प्रितिलिप तयार करा.
एकदा इि छत चौकट प्रदिशर्त झा यावर 1 दाबा.
8 चलिचत्राचे पवू ार्वलोकन करा.
प्रतीचे पव
ू ार्वलोकन कर यासाठी, पव
ू ार्वलोकन
हायलाइट करा आिण J दाबा (पव
ू ार्वलोकन
खंिडत कर यासाठी आिण वैकि पक मेनू
जतन करा येथे परत जा यासाठी 1 दाबा).
पढ
ु ील प ृ ठांवर वणर्न के याप्रमाणे वतर्मान
प्रत सोडून दे यासाठी आिण नवीन आरं भ
आिण अंितम िबंद ू िनवड यासाठी, र हायलाइट करा आिण J दाबा;
प्रत जतन कर यासाठी पायरी 9 वर जा.
180 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
9 प्रितिलिप जतन करा.
नवीन फाईल हणन
ू जतन करा हायलाइट
करा आिण नवीन फाईलची प्रितिलिप जतन
कर यासाठी J दाबा. संपािदत केले या
प्रतीद्वारे मळ
ू चलिचत्र फाईल पन
ु थार्िपत
कर यासाठी, िवद्यमान फाईल अिधिलिखत
करा हायलाइट करा आिण J दाबा.
D चलिचत्र छाटणी
चलिचत्रे िकमान दोन सेकंद लांबीची असणे आव यक आहे . मेमरी काडार्वर जर
आव यक जागा उपल ध नसेल तर, प्रत जतन केली जाऊ शकणार नाही.
प्रत िनिमर्तीची वेळ आिण तारीख ही मळ
ू बरहुकूम असेल.
सु वातीचे िकं वा शेवटचे िचत्रपट अंश काढून टाकणे
चलिचत्रामधन
ू केवळ सु वातीचे िचत्रपट अंश काढून टाक यासाठी, पायरी 6 मधील
A (L) बटण न दाबता पायरी 7 वर जा. चलिचत्रामधन
ू केवळ शेवटचे िचत्रपट
अंश काढून टाक यासाठी, पायरी 4 म ये अंितम िबंद ू िनवडा, शेवटची चौकट
िनवडा, आिण पायरी 6 मधील A (L) बटण न दाबता पायरी 7 वर जा.
A
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 181
िनवडलेली चौकट जतन करणे
िनवडलेली चौकट JPEG ि थर प्रितमा
1 इि छत चौकटीवर चलिचत्राला िवराम
हणन
ू जतन कर यासाठी.
या.
सु कर यासाठी व लेबॅक परत सु
कर यासाठी J आिण िवराम दे यासाठी
3 दाबन
ू , प ृ ठ 176 वर सांिगत याप्रमाणे
चलिचत्र ले करा. तु हाला प्रितिलपी
बनवावयाची असले या चौकटीवर चलिचत्राला
िवराम या.
2 िनवडलेली चौकट जतन करा िनवडा.
P बटण दाबा, यानंतर िनवडलेली चौकट
जतन करा हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
P बटण
3 ि थर प्रत तयार करा.
वतर्मान चौकटीची ि थर प्रत बनिव यासाठी
1 दाबा.
182 चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
4 प्रत जतन करा.
होय हायलाइट करा आिण िनवडले या
चौकटीची चांग या दजार्ची (0 98) JPEG
प्रत बनिव यासाठी J दाबा.
A िनवडलेली
चौकट जतन करा
िनवडलेली चौकट जतन करा िवक पाने बनिवले या JPEG चलिचत्र ि थर प्रती
रीटच के या जाऊ शकत नाहीत. JPEG चलिचत्र ि थर प्रतीम ये छायािचत्र
मािहती या काही ेणी कमी असतात (0 188).
चलिचत्र रे कॉडर् करणे आिण पाहणे 183
लेबॅक आिण हटिवणे
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
छायािचत्र मागे ले कर यासाठी K बटण दाबा. प्रदशर्कावर अगदी
अलीकडचे एक छायािचत्र प्रदिशर्त होईल.
K बटण
कायर्
हे बटण दाबा
वणर्न
अितिरक्त छायािचत्रे
दाखिवणे
रे कॉडर् के याप्रमाणे छायािचत्रे
दाखिव यासाठी 2 दाबा, यु क्रम पद्धतीने
छायािचत्रे दाखिव यासाठी 4 दाबा.
अितिरक्त छायािचत्र
मािहती पाहणे
प्रदिशर्त छायािचत्र मािहती बदला (0 188).
िचत्रीकरण मोडवर
परत जाणे
K /
चलिचत्र ले करणे
184 लेबॅक आिण हटिवणे
िचत्रीकरण मोडमधन
ू िनगर्मन कर याकिरता
K बटण दाबा िकं वा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
चालू िचत्र हे चलिचत्र आहे हे
दाखिव यासाठी जर ते 1 या प्रतीकाने
िचि हत असेल, तर चलिचत्र लेबॅक
(0 176) सु कर यासाठी J दाबा.
लघिु चत्र लेबॅक
4, 12, िकं वा 80 प्रितमां या “संपकर् प्रत” म ये प्रितमा प्रदिशर्त
करावया या असतील तर W (Q) बटण दाबा.
W (Q)
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
कायर्
X
W (Q)
लघिु चत्र लेबॅक
हे बटण दाबा
X
कॅलडर लेबॅक
वणर्न
प्रितमांना हायलाइट
करणे
िचत्रे हायलाइट कर यासाठी म टी िसलेक्टर
िकं वा िनयंत्रण तबकडी वापरा.
हायलाइट केले या
प्रितमा पाहणे
हायलाइट केलेली प्रितमा पण
ू र् चौकटीम ये
प्रदिशर्त कर यासाठी J दाबा.
िचत्रीकरण मोडवर
परत जाणे
K /
िचत्रीकरण मोडमधन
ू िनगर्मन कर याकिरता
K बटण दाबा िकं वा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
लेबॅक आिण हटिवणे 185
कॅलडर लेबॅक
जे हा 80 प्रितमा प्रदिशर्त केले या असतात ते हा िनवडले या तारखेला
घेतले या प्रितमा पाह यासाठी W (Q) बटण दाबा.
W (Q)
W (Q)
X
X
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
िदनांक सच
ू ी
लघिु चत्र सच
ू ी
कॅलडर लेबॅक
लघिु चत्र लेबॅक
केले जाणारे पिरचालन हे कसर्र िदनांक सच
ू ीम ये आहे की लघिु चत्र
सच
ू ीम ये आहे यावर अवलंबन
ू आहे :
कायर्
िदनांक सच
ू ी आिण
लघिु चत्र सच
ू ीम ये
आळीपाळीने बदलणे
हे बटण दाबा
W (Q)
हायलाइट केले या
छायािचत्राव न
लघिु चत्र लेबॅक/झूम
इन मधन
ू बाहे र येणे
X
वणर्न
लघिु चत्र सच
ू ीम ये कसर्र ठे व यासाठी
िदनांक सच
ू ीम ये W (Q) िकं वा J
बटण दाबा. िदनांक सच
ू ीम ये पु हा परत
ये यासाठी W (Q) दाबा.
• िदनांक सच
ू ी: 80-चौकट लेबॅकमधन
ू
िनगर्मन कर यासाठी.
• लघिु चत्र सच
ू ी: हायलाइट केले या िचत्रावर
झूम इन कर यासाठी X बटण दाबन
ू
ध न ठे वा.
िदनांक हायलाइट
करणे/प्रितमा
हायलाइट करणे
• िदनांक सच
ू ी: िदनांक हायलाइट करणे.
• लघिु चत्र सच
ू ी: िचत्र हायलाइट करणे.
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
आळीपाळीने बदलणे
• लघिु चत्र सच
ू ी: हायलाइट केलेली िचत्रे
पाह यासाठी.
िचत्रीकरण मोडवर
परत जाणे
K /
186 लेबॅक आिण हटिवणे
िचत्रीकरण मोडमधन
ू िनगर्मन कर याकिरता
K बटण दाबा िकं वा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
P बटण
पण
ू -र् चौकट, लघिु चत्र िकं वा कॅलडर
लेबॅकमधील P बटण दाब यामळ
ु े खाली
सच
ू ीबद्ध केलेले पयार्य प्रदिशर्त होतात.
आयट स हायलाइट करा आिण पयार्य
पाह यासाठी 2 दाबा.
• रे िटंग: वतर्मान िचत्र रे ट करा (0 201).
P बटण
• रीटच करणे (केवळ छायािचत्रे): वतर्मान
छायािचत्रांची रीटच केलेली प्रितिलिप तयार
कर यासाठी रीटच मेनू (0 277) यामधील
पयार्य वापरा.
• चलिचत्र संपािदत करा (फ़क्त चलिचत्र):
चलिचत्र संपािदत करा मेनू (0 178)
यामधील पयार्य वाप न चलिचत्र संपािदत
करा. चलिचत्र लेबॅकला िवराम िदलेला
असताना P बटण दाबून चलिचत्रेसद्ध
ु ा
संपािदत केली जाऊ शकतात.
• माटर् उपकर. पाठव या. िनवडा/िनवडलेले र करा (केवळ छायािचत्रे):
चाणाक्ष उपकरणावर अपलोड कर यासाठी छायािचत्रे िनवडा.
P-बटण मेनम
ू धन
ू िनगर्मन कर यासाठी आिण लेबॅकवर परत जा यासाठी,
P बटण पु हा दाबा.
लेबॅक आिण हटिवणे 187
छायािचत्र मािहती
छायािचत्र मािहतीचे पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये प्रदिशर्त प्रितमांवर अ यारोपण
केले जाते. खाली दशर्िव याप्रमाणे छायािचत्र मािहतीद्वारे पन
ु राव ृ ी
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा. हे लक्षात ठे वा की संबंिधत पयार्य लेबॅक
प्रदशर्न पयार्य (0 221) यासाठी िनवड यास “केवळ प्रितमा”, िचत्रीकरण
डेटा, RGB आयतालेख, हायलाइ स आिण डेटा िवहं गावलोकन हे च केवळ
प्रदिशर्त केले जातात. थान डेटा िचत्रात ए बेड केला असेल तरच केवळ
प्रदिशर्त केला जातो (0 269).
फाईल मािहती
काही नाही
(केवळ प्रितमा)
ओ हर यू
हायलाइ स
थान डेटा
RGB आयतालेख
िचत्रीकरण डेटा
188 लेबॅक आिण हटिवणे
❚❚ फाईल मािहती
12 3
4
5
6
11
10
9
8
संरक्षण ि थती ................. 200
रीटच दशर्क ...................... 279
अपलोड िच हांकन............. 203
चौकट संख्या/प्रितमांची एकूण
संख्या
5 फाईल नाव....................... 227
6 प्रितमा दजार् ....................... 98
1
2
3
4
7
7 प्रितमा आकारमान ............ 100
8 विनमद्र
ु णाची वेळ ..... 40, 262
9 विनमद्र
ु णाची िदनांक
............................ 40, 262
10 फो डर नाव ..................... 225
11 रे िटंग............................... 201
❚❚ हायलाइ स *
1
2
1 फो डर क्रमांक—चौकट
क्रमांक .......................... 225
2 प्रितमा हायलाइ स
* चमकणारी क्षेत्रे हायलाइट सिू चत करतात (अितिरक्त प्रकािशत होऊ शकतील अशी
क्षेत्र)े .
लेबॅक आिण हटिवणे 189
❚❚ RGB आयतालेख
1
2
3
4
5
1 आयतालेख (RGB रं गप्रवाह).
सवर् आयतालेखांम ये आडवा
अक्ष िचत्रिबंदन
ू ा उ वलता
प्रदान करतो तर उभा अक्ष
िचत्रिबंदं च
ू ी संख्या प्रदान
करतो.
2 आयतालेख (लाल रं गप्रवाह)
3 आयतालेख (िहरवा रं गप्रवाह)
4 आयतालेख (िनळा रं गप्रवाह)
5 शभ्र
ु ता संतल
ु न .................. 140
शभ्र
ु ता संतल
ु न फाइन
यिू नंग ...................... 143
यिक्तचिलत पव
ू रर् िचत .... 145
A लेबॅक झूम
जे हा आयतालेख प्रदिशर्त केला जातो ते हा
छायािचत्रावर झूम इन कर यासाठी X दाबा.
झूम इन आिण झूम आउट कर यासाठी अनक्र
ु मे
X आिण W (Q) बटण वापरा आिण म टी
िसलेक्टर या साहा याने प्रितमा क्रोल करा.
प्रदशर्काम ये
यमान होणार्या प्रितमे या भागासाठी
केवळ डेटा दाखव यासाठी आयतालेख अपडेट केला जातो.
190 लेबॅक आिण हटिवणे
A आयतालेख
कॅमेरा आयतालेख हे केवळ मागर्दिशर्के या उ ेशाने तयार केले आहे त आिण
अनप्र
ु योग प्रितमानांकनाम ये प्रदिशर्त आयतालेखापेक्षा ते िकं िचत थोडे वेगळे असू
शकतात. नमन
ु ा हणन
ू काही आयतालेख खाली दाखवले आहे त:
जर प्रितमेम ये मो या प्रमाणावर
उ वलता असेल तर टोनची
िवभागणी पण
र् णे समान असेल.
ू प
जर प्रितमा गडद असेल तर टोन
िवभागणी डावीकडे िश ट केली
जाईल.
जर प्रितमा उ वल असेल तर टोन
िवभागणी उजवीकडे िश ट केली
जाईल.
उघडीप प्रितपत
ू ीर्ची वाढ टोनची िवभागणी उजवीकडे िश ट करते, जे हा उघडीप
प्रितपत
ू ीर् कमी होऊ लागते ते हा िवभागणी डावीकडे िश ट होते. प्रदशर्काम ये
उ वल प्रकाशामळ
ु े छायािचत्र पाहणे अवघड होऊन जाते ते हा संपण
ू र् उघडीपीची
ढोबळ क पना आयतालेखा वारे परु िवली जाते.
लेबॅक आिण हटिवणे 191
❚❚ िचत्रीकरण डेटा
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 मापन .............................. 128
शटर गती ........................ 118
िछद्र .............................. 118
2 िचत्रीकरण .... 47, 58, 65, 118
ISO संवेदनशीलता 1 ......... 107
3 उघडीप प्रितपत
ू ीर् ................ 132
4 कद्रांतर ............................ 314
5 िभंग डेटा
6 फोकस मोड ........................ 82
िभंग VR (कंपन
यन
ू ीकरण) 2 .......... 32, 232
7 लॅ श प्रकार ............ 246, 315
िनयंत्रक मोड 2 .................. 246
8 लॅ श मोड .............. 102, 104
9 लॅ श िनयंत्रण .................. 246
लॅ श प्रितपत
ू ीर् .................. 134
10 कॅमेरा नाव
1
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण चालू ठे वन
ू छायािचत्र घेतले असेल तर लाल
रं गात प्रदिशर्त केले जाते.
2 केवळ या कायार्ला समथर्न दे णार्या उपसाधनां वारे घेत या गेले या
छायािचत्रांम ये प्रदिशर्त होतात.
11
12
13
11 शभ्र
ु ता संतल
ु न .................. 140 12 रं ग प्रदे श ......................... 230
शभ्र
ु ता संतल
ु न फाइन
13 Picture Control *........... 155
यिू नंग ......................... 143
यिक्तचिलत पव
ू रर् िचत ...... 145
* िनवडले या Picture Control नस
ु ार प्रदिशर्त आयट स बदलतात.
192 लेबॅक आिण हटिवणे
14
15
16
17
18
19
14 उ च ISO नॉईज
17 िवग्नेट िनयंत्रण ................ 231
यन
ू ीकरण .................... 231 18 रीटच इितहास .................. 277
19 प्रितमा िट पणी................. 260
दीघर् उघडीप नॉइज
यन
ू ीकरण .................... 230
15 सिक्रय D-Lighting ........... 136
16 HDR (उ च चैत यपण
ू र्
ेणी) ............................ 138
20
21
20 छायािचत्रकाराचे नाव * ....... 261 21 कॉपीराइट धारक * ............. 261
* सेटअप मेनम
ू ये सवर्हक्क वाधीन मािहती वाप न छायािचत्रांसह रे कॉडर् केले तरच
सवर्हक्क वाधीन मािहती प्रदिशर्त केली जाते.
लेबॅक आिण हटिवणे 193
❚❚ िववरण डेटा
123 4
56
16 17 18 19 20
7
8
28
27
26
25 24
9
15
14 13 12 11
21
22
23
10
1 चौकट संख्या/प्रितमांची एकूण
संख्या
2 अपलोड िच हांकन............. 203
3 संरक्षण ि थती ................. 200
4 कॅमेरा नाव
5 रीटच दशर्क ...................... 279
6 प्रितमा अिभप्राय दशर्क ...... 260
7 थान डेटा दशर्क .............. 269
8 आयतालेख, प्रितमेमधील टोनची
िवभागणी दाखवीत आहे
(0 191).
9 प्रितमा दजार् ....................... 98
10 प्रितमा आकारमान ............ 100
11 फाईल नाव....................... 227
12 विनमद्र
ु णाची वेळ ..... 40, 262
13 वनीमद्र
ु णाची
िदनांक ................... 40, 262
14 फो डर नाव ..................... 225
15 रे िटंग............................... 201
16 मापन .............................. 128
17 िचत्रीकरण मोड
............... 47, 58, 65, 118
18 शटर गती ........................ 118
19 िछद्र .............................. 118
20 ISO संवेदनशीलता 1 ......... 107
21 कद्रांतर ............................ 314
22 सिक्रय D-Lighting ........... 136
23 Picture Control ............. 155
24 रं ग प्रदे श ......................... 230
25 लॅ श मोड .............. 102, 104
26 शभ्र
ु ता संतल
ु न .................. 140
शभ्र
ु ता संतल
ु न फाइन
यिू नंग ......................... 143
यिक्तचिलत
पव
ू रर् िचत ....................... 145
27 लॅ श प्रितपत
ू ीर् .................. 134
िनयंत्रक मोड 2 .................. 246
28 उघडीप प्रितपत
ू ीर् ................ 132
1 ISO संवेदनशीलता वयं िनयंत्रण चालू ठे वन
ू लाल रं गा या छायािचत्राम ये
प्रदिशर्त केली जाते.
2 केवळ या कायार्ला समथर्न दे णार्या उपसाधनां वारे घेत या गेले या
छायािचत्रांम ये प्रदिशर्त होतात.
194 लेबॅक आिण हटिवणे
❚❚ थान डेटा
अक्षांश, रे खांश आिण अ य थान डेटा या वारे समिथर्त केले जातात
आिण GPS िकं वा चाणाक्ष साधनापेक्षा वेगळे असतात (0 269).
चलिचत्रां या बाबतीत, रे कॉिडर्ंग या सु वातीला डेटा थान िनदिशत करतो.
लेबॅक आिण हटिवणे 195
अिधक जवळून
य िचित्रत करणे: लेबॅक झूम
पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये प्रदिशर्त झाले या प्रितमेवर झम
ू इन कर यासाठी
X बटण दाबा. झूम प्रभावी असताना खालील पिरचालने केली जाऊ
शकतात:
कायर्
झूम इन िकं वा
आउट करणे
हे बटण दाबा
X / W (Q)
प्रितमेची इतर क्षेत्रे
पाहणे
प्रितमेचे कतर्न करणे
196 लेबॅक आिण हटिवणे
P
वणर्न
अंदाजे 33× (मो या प्रितमा), 25× (म यम
प्रितमा) िकं वा 13× (छो या प्रितमा)
यावर झम
ू इन कर यासाठी X दाबा.
झम
ू आउट कर यासाठी W (Q) दाबा.
जे हा छायािचत्रावर झम
ू केलेले असते
ते हा प्रदशर्काम ये प्रितमेचा न िदसणारा
भाग पाह यासाठी म टी िसलेक्टर वापरा.
चौकटी या इतर भागांवर विरत क्रोल
कर यासाठी म टी िसलेक्टर दाबन
ू ठे वा.
जे हा झम
ू गण
ु ो राम ये बदल केला जातो
ते हा नॅि हगेशन िवंडो संिक्ष तपणे प्रदिशर्त
केली जाते; प्रदशर्काम ये चालू
यमान
क्षेत्र िपव या िकनार्याने दशर्िवले जाते. झम
ू
गण
ु ो र नॅि हगेशन िवंडो या तळाशी पट्टीद्वारे
दशर्िवले जाते; जे हा झम
ू गण
ु ो र 100%
असते, ते हा पट्टी िहर या रं गात प्रदिशर्त
केली जाते.
स या प्रदशर्कावरील
यमान क्षेत्रातील
प्रितमेचे कतर्न कर यासाठी, P दाबा आिण
छाटणे (0 198) िनवडा.
कायर्
हे बटण दाबा
वणर्न
P
कॅमेर्याने ओळखले या चेहर्यांवर झूम इन
कर यासाठी, P दाबा आिण चेहरा झूम
(0 199) िनवडा. चेहरे ओळखले गेले
तरच केवळ हा पयार्य उपल ध होतो. RGB
आयतालेख (0 190) प्रदशर्क झूम इन
केलेला असताना चेहरे ओळख यास, चेहरा
झूम P बटण मेनम
ू ये उपल ध असेल,
(छाटणे तरीही, उपल ध नसेल).
चेहर्यांवर झम
ू इन
करणे
चालू झम
ू गण
ु ो तरावर इतर प्रितमांम ये
समान थान पाह यासाठी िनयंत्रण तबकडी
रोटे ट करा. चलिचत्र प्रदिशर्त झा यावर
लेबॅक झूम र केला जातो.
इतर प्रितमा पाहणे
झूम र
झूम र कर यासाठी आिण पण
ू -र् चौकट
लेबॅकवर परत ये यासाठी.
करणे
िचत्रीकरण मोडवर
परत जाणे
K /
िचत्रीकरण मोडमधन
ू िनगर्मन कर याकिरता
K बटण दाबा िकं वा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
लेबॅक आिण हटिवणे 197
❚❚ छायािचत्रांचे कतर्न करणे
स या प्रदशर्काम ये
यमान क्षेत्रात लेबॅक झूमदर यान प्रदिशर्त केलेली
छायािचत्रे काप यासाठी खालील पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 P दाबा.
झूम समायोिजत के यानंतर आिण केवळ
आपण ठे वू इि छता ते क्षेत्र प्रदशर्कावर
यमान असते तोपयर्ंत छायािचत्र क्रोल
के यानंतर, P बटण दाबा.
2 छाटणे िनवडा.
छाटणे हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
3 झाले िनवडा.
झाले हायलाइट करा आिण प्रदशर्कावर
प्रदिशर्त केले या प्रितमेचा केवळ भाग
असलेली कापलेली प्रितिलपी तयार
कर यासाठी J दाबा.
198 लेबॅक आिण हटिवणे
P बटण
❚❚ चेहरा झम
ू
कॅमेर्याने ओळखले या चेहर्यावर झूम इन
कर यासाठी, झूम प्रदशर्नातील P बटण दाबा
आिण नंतर चेहरा झूम हायलाइट करा आिण
J दाबा.
P बटण
वतर्मान िचत्रिवषय नॅि हगेशन िवंडोमधील शभ्र
ु
चौकटीद्वारे दशर्िवला आहे . झूम इन िकं वा आउट
कर यासाठी X िकं वा W (Q) दाबा िकं वा इतर
चेहरे पाह यासाठी म टी िसलेक्टर वापरा.
लेबॅक आिण हटिवणे 199
छायािचत्र हटवले जा यापासन
ू संरिक्षत करणे
अक मात हटिवले जा यापासन
ू वतर्मान िचत्राचे संरक्षण कर यासाठी
A (L) बटण दाबा. संरिक्षत फाइ स P प्रतीकाने िच हांिकत के या
जातात आिण O बटण िकं वा ले बॅक मेनम
ू धील हटवा पयार्य वाप न
हटिवले जाऊ शकत नाही. हे लक्षात घ्या की जे हा मेमरी काडार्चे व पण
केले जाते ते हा संरिक्षत प्रितमा हटव या जाऊ शकतात (0 259). िचत्र
हटिवता यावे, प्रदिशर्त हावे िकं वा ते हायलाइट करता यावे हणन
यातन
ू
ू
संरक्षण काढ यासाठी A (L) बटण दाबा.
A (L) बटण
A सवर्
प्रितमांचे संरक्षण काढणे
फो डरमधन
ू िकं वा लेबॅक फो डर (0 221) मेनम
ू ये िनवडले या स य
फो डसर्मधन
ू सवर् प्रितमांचे संरक्षण काढ यासाठी, लेबॅकदर यान A (L) आिण
O बटणे दोन सेकंदासाठी एकाचवेळी दाबा.
200 लेबॅक आिण हटिवणे
िचत्रांना रे िटंग दे णे
िचत्रांना रे िटंग द्या िकं वा यांना हटिव याचा नंतरचा पयार्य हणन
ू िचि हत
करा. रे िटंग्ज ViewNX-i आिण Capture NX-D म ये दे खील पािहली
जाऊ शकतात. रे िटंग संरिक्षत प्रितमांसह उपल ध नसते.
वतंत्र िचत्रांना रे िटंग दे णे
1 एक प्रितमा िनवडा.
प्रितमा प्रदिशर्त िकं वा हायलाइट करा.
2
लेबॅक पयार्य प्रदिशर्त करा.
लेबॅक पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी P बटण
दाबा.
P बटण
3 रेिटंग िनवडा.
रे िटंग हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
4 रेिटंग पसंत करा.
शू य ते पाच तार्यांपयर्ंतचे रे िटंग पसंत
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा, िकं वा
िचत्राला हटिव याचा नंतरचा पयार्य हणन
ू
िचि हत कर यासाठी ) िनवडा. पिरचालन
पण
ू र् कर यासाठी J दाबा.
लेबॅक आिण हटिवणे 201
एकािधक िचत्रांना रे िटंग दे णे
एकािधक िचत्रांना रे िटंग दे यासाठी लेबॅक मेनम
ू धील रे िटंग पयार्याचा
वापर करा.
1 रेिटंग िनवडा.
लेबॅक मेनम
ू ये रे िटंग हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
2 िचत्रांना रेिटंग देणे.
िचत्र हायलाइट कर यासाठी 4 िकं वा 2
चा वापर करा (हायलाइट केलेले िचत्र पण
ू र्
चौकटीम ये पाह यासाठी X बटण दाबन
ू
धरा) आिण शू य ते पाच तार्यांपयर्ंतचे
रे िटंग पसंत कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा,
िकं वा िचत्राला हटिव याचा नंतरचा पयार्य
हणन
ू िचि हत कर यासाठी ) िनवडा.
पिरचालन पण
ू र् कर यासाठी J दाबा.
202 लेबॅक आिण हटिवणे
अपलोड कर यासाठी छायािचत्रे िनवडणे
जोडणी कर यापव
ू ीर् माटर् उपकरणावर छायािचत्रे अपलोड करणे
िनवड यासाठी खालील पायर्यांचे अनस
ु रण करा. अपलोड कर यासाठी
चलिचत्रे िनवडता येऊ शकली नाहीत.
वैयिक्तक छायािचत्रे िनवडणे
1 छायािचत्र िनवडा.
छायािचत्र प्रदिशर्त करा िकं वा लघिु चत्र लेबॅकमधील लघिु चत्र सच
ू ीम ये
याला हायलाइट करा.
2
लेबॅक पयार्य प्रदिशर्त करा.
लेबॅक पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी P बटण
दाबा.
P बटण
3
माटर् उपकर. पाठव या. िनवडा/िनवडलेले
करा िनवडा.
माटर् उपकर. पाठव या. िनवडा/िनवडलेले
र करा हायलाइट करा आिण J
दाबा. अपलोडसाठी िनवडलेली िचत्रे &
प्रतीका वारे दशर्िवली जातात; िनवडलेले र
कर यासाठी, प्रदिशर्त कर यासाठी िकं वा
प्रितमा हायलाइट कर यासाठी पायरी 2
आिण 3 पु हा करा.
र
लेबॅक आिण हटिवणे 203
एकािधक छायािचत्रे िनवडणे
एकािधक छायािचत्रांची अपलोड ि थती बदल यासाठी खाली िदले या
पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1
प्रितमा िनवडा पसंत करा.
लेबॅक मेनम
ू ये माटर् उपकरणाला
पाठव यासाठी िनवडा, नंतर प्रितमा िनवडा
हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
2 छायािचत्रे िनवडा.
छायािचत्रे हायलाइट कर यासाठी म टी िसलेक्टर वापरा आिण
िनवड यासाठी आिण िनवड र कर यासाठी W (Q) बटण दाबा
(हायलाइट केलेले िचत्र पण
ू र् क्रीन पाह यासाठी, X बटण दाबा आिण
ध न ठे वा). िनवडलेली छायािचत्रे & प्रतीका वारे िचि हत केली
जातात.
3 J दाबा.
पिरचालन पण
ू र् कर यासाठी J दाबा.
A सवर् छायािचत्रांवरील िनवड र करणे
सवर् छायािचत्रांवरील िनवड र कर यासाठी लेबॅक मेनम
ू ये माटर् उपकरणाला
पाठव यासाठी िनवडा पसंत करा, सवर् िनवडलेले र करा हायलाइट करा,
आिण 2 दाबा. एक पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल; मेमरी काडार्वरील सवर्
छायािचत्रांवरील अपलोड िच हांकन काढून टाक यासाठी होय हायलाइट करा आिण
J दाबा.
204 लेबॅक आिण हटिवणे
छायािचत्रे हटवणे
वतर्मान छायािचत्र हटिव यासाठी, O बटण दाबा. िनवडलेली अनेक
छायािचत्रे, िनवडले या तारखेला घेतलेली सवर् छायािचत्रे, िकं वा चालू
लेबॅक फो डरमधील सवर् छायािचत्रे हटिव यासाठी लेबॅक मेनम
ू धील
हटवा बटण वापरा. एकदा हटवलेले छायािचत्र पु हा प्रा त केले जाऊ शकत
नाही. हे लक्षात ठे वा की सरु िक्षत केलेली िचत्रे हटिवणे शक्य नाही.
लेबॅक या दर यान
चालू छायािचत्र हटव यासाठी O बटण दाबा.
1 O बटण दाबा.
पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल.
O बटण
2 O बटण पु हा दाबा.
छायािचत्र हटव यासाठी पु हा O बटण दाबा.
छायािचत्र न हटिवता बाहे र िनघ यासाठी K
बटण दाबा.
A कॅलडर
लेबॅक
कॅलडर लेबॅक यावेळी िदनांक सच
ू ीम ये िदनांक हायलाइट क न िनवडले या
िदनांकाला घेतलेली सवर् छायािचत्रे तु ही O बटण दाबन
ू हटवू शकता (0 186).
लेबॅक आिण हटिवणे 205
लेबॅक मेनू
लेबॅक मेनम
ू धील हटवा पयार्याम ये खालील पयार्य उपल ध आहे त. हे
लक्षात घ्या की हटव यासाठी आव यक असलेला वेळ हा प्रितमां या
संख्येवर अवलंबन
ू आहे .
िवक प
वणर्न
Q िनवडलेले
िनवडलेली िचत्रे हटवा.
n िदनांक िनवडा
िनवडले या तारखेला घेतलेली सवर् िचत्रे हटवतो (0 207).
R सवर्
लेबॅक (0 221) यासाठी िनवडले या चालू फो डरमधील
सवर् िचत्रे हटवतो.
❚❚ िनवडक: िनवडलेली छायािचत्रे हटवणे
1 िचत्रे िनवडा.
िचत्रे हायलाइट कर यासाठी म टी
िसलेक्टरचा वापर करा आिण िनवड
कर यासाठी िकं वा केलेली िनवड र
कर यासाठी W (Q) दाबा (हायलाइट
केलेली िचत्रे पण
ू र् क्रीनम ये पाह यासाठी
X बटण दाबन
ू धरा). िनवडलेली िचत्रे
O प्रतीका वारे िचि हत केली जातात.
अितिरक्त िचत्रे िनवड यासाठी इ छे नस
ु ार
वरील कृती पु हा करा.
2 पिरचालन पणू र् कर यासाठी J दाबा.
पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त केला जाईल;
होय हायलाइट करा आिण J दाबा.
206 लेबॅक आिण हटिवणे
W ( Q) बटण
❚❚ िदनांक िनवडा: िनवडले या तारखेस घेतलेली छायािचत्रे हटिवणे
1 िदनांक िनवडा.
हायलाइट केले या तारखेस घेतलेली सवर्
िचत्रे पाह यासाठी 2 दाबा. िनवडले या
तारखा बरोबर या िच हाने िनदिशत के या
जातात. अितिरक्त िदनांक िनवड यासाठी
पायरी पन
ु राव ृ ती करा; िनवडलेली िदनांक
र कर यासाठी ती हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
2 पिरचालन पणू र् कर यासाठी J दाबा.
पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त केला जाईल;
होय हायलाइट करा आिण J दाबा.
लेबॅक आिण हटिवणे 207
लाइड शो
स य लेबॅक फो डरमधील िचत्रांचा लाइड शो प्रदिशर्त कर यासाठी
लेबॅक मेनम
ू धील लाइड शो (0 221) पयार्याचा वापर केला जातो.
1
2
लाइड शो िनवडा.
लेबॅक मेनम
ू ये लाइड शो हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
लाइड शोला प्रारं भ करा.
लाइड शो मेनम
ू ये प्रारं भ करा हायलाइट
करा आिण J दाबा.
लाइड शो प्रगितशील असताना खालील पिरचालने करता येऊ
शकतात:
कायर्
हे बटण दाबा
वणर्न
मागे जा/पढ
ु े
जाणे
मागील चौकटीवर परत जा यासाठी 4 दाबा,
पढ
ु ील चौकट वगळ यासाठी 2 दाबा.
अितिरक्त
छायािचत्र
मािहती पाहणे
प्रदिशर्त छायािचत्र मािहती बदला (0 188).
लाइड शोला िवराम या. पु हा चालू
कर यासाठी पन
ु ःप्रारं भ दाबा.
िवराम दे णे
आवाज
वाढिवणे/कमी
करणे
X / W (Q)
लेबॅक
मोडमधन
ू
िनगर्मन करणे
K
208 लेबॅक आिण हटिवणे
चलिचत्र लेबॅकदर यान आवाज वाढिव यासाठी
X दाबा कमी कर यासाठी W (Q) दाबा.
शो संपवा आिण लेबॅक मोडम ये जा.
शो समा त झा यानंतर उजवीकडे दाखिवलेला
डायलॉग प्रदिशर्त होईल. पु हा सु कर यासाठी
पन
ु ःप्रारं भ िकं वा लेबॅक मेनम
ू ये परत
जा यासाठी िनगर्मन करा िनवडा.
लाइड शो पयार्य
लाइड शो सु कर यापव
ू ीर्, प्रकार आिण रे िटंग वारे प्रदिशर्त होणार्या
प्रितमा िनवड यासाठी आपण लाइड शो मेनम
ू धील पयार्य वाप शकता
आिण प्र येक िचत्र िकतीवेळ प्रदिशर्त होईल हे िनवडा.
• प्रितमा प्रकार: ि थर प्रितमा आिण चलिचत्र,
फ़क्त ि थर प्रितमा, फ़क्त चलिचत्र आिण
रे िटंगप्रमाणे यामधन
ू िनवडा. केवळ िनवडक
रे िटंग असणारी िचत्रे समािव ट कर यासाठी
रे िटंगप्रमाणे हायलाइट करा आिण 2
दाबा. रे िटंगची सच
ू ी प्रदिशर्त होईल; रे िटंग
हायलाइट करा आिण लाइड शोम ये
समािव ट कर यासाठी हायलाइट केले या
रे िटंग वारे िचत्रे िनवड यासाठी िकं वा िनवड
र कर यासाठी 2 दाबा. िनवडलेली रे िटंग
बरोबर या िच हाने िनदिशत केली जातात.
इि छत रे िटंग िनवडले जाते ते हा िनगर्मन
कर यासाठी J दाबा.
• चौकटीतील म यांतर: अजन
ू िकतीकाळ ि थर
प्रितमा प्रदिशर्त होतील हे िनवडा.
लेबॅक आिण हटिवणे 209
कनेक्श स
ViewNX-i
थािपत करणे
छायािचत्राची सू म-जळ
ु णी करणे, िचत्रे अपलोड करणे आिण पाहणे,
यासाठी खालील वेबसाइटव न ViewNX-i इं टॉलरचे नवीनतम सं करण
डाउनलोड करा आिण प्र थापना पण
ू र् कर यासाठी क्रीनवरील सच
ू नांचे
अनस
ु रण करा. इंटरनेट जोडणी आव यक आहे . िसि टम आव यकता
आिण इतर मािहतीसाठी आप या प्रदे शासाठी असलेली Nikon वेबसाइट
पहा.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
सू म-जळ
ु णी छायािचत्रांसाठी िकं वा NEF (RAW) िचत्रांसाठी Nikon चे
Capture NX-D सॉ टवेअर वापरा आिण यांना इतर फॉमटम ये जतन क न
ठे वा. Capture NX-D डाउनलोड कर यासाठी येथे उपल ध आहे :
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
210 कनेक्श स
संगणकावर िचत्रांची प्रत तयार करणे
पढ
ु े जा यापव
ू ीर् आपण ViewNX-i (0 210) प्र थािपत केले आहे याची
खात्री करा.
1 यएू सबी केबल जोडा.
कॅमेरा बंद के यानंतर मेमरी काडर् आत आहे याची खात्री क न, खाली
दशर्िव याप्रमाणे िदलेली यए
ू सबी केबल ( वतंत्रपणे उपल ध) जोडा
आिण कॅमेरा चालू करा.
D यएू सबी ह ज
कॅमेरा संगणकाला थेटपणे जोडा; यए
ू सबी हब िकं वा कीबोडर्द्वारे केबल जोडू
नका.
A िव वसनीय वीजपरु वठा ोताचा वापर करा
डेटा थानांतरणाम ये य यय येणार नाही याकिरता कॅमेर्य़ाची िवजेरी पण
र् णे
ू प
प्रभािरत आहे याची खात्री करा.
A केब स जोडणे
इंटरफेस केब स जोडताना िकं वा काढून टाकताना कॅमेरा बंद आहे याची खात्री
करा. जा त जोर लावू नका िकं वा वाक या पद्धतीने कनेक्टसर् आत घाल याचा
प्रय न क नका.
कनेक्श स 211
2 ViewNX-i चा घटक Nikon Transfer 2 प्रारंभ करा.
जर आप याला प्रोग्रॅम िनवड याबाबत एखादा संदेश िदसला तर,
Nikon Transfer 2 िनवडा.
थानांतरण करताना
थानांतरणा या दर यान कॅमेरा बंद क
टाकू नका.
D
नका िकं वा यए
ू सबी केबल काढून
A Windows 7
जर खालील डायलॉग प्रदिशर्त झाला असेल तर खाली वणर्न के याप्रमाणे
Nikon Transfer 2 िनवडा.
1 Import pictures and videos (िचत्रे
आिण ि हिडओ आयात करा) या या अंतगर्त,
Change program (प्रोग्रॅम बदला) यावर
िक्लक करा. प्रोग्रॅम िनवड डायलॉग प्रदिशर्त
होईल; Nikon Transfer 2 िनवडा आिण
OK (ठीक) वर िक्लक करा.
वर डबल िक्लक करा.
2
A
Windows 10 आिण Windows 8.1
कॅमेरा जोडलेला असताना Windows 10
आिण Windows 8.1 कदािचत AutoPlay
संकेत प्रदिशर्त करे ल. डायलॉगवर टॅ प िकं वा
िक्लक करा आिण नंतर Nikon Transfer 2
िनवड यासाठी Nikon Transfer 2 टॅ प िकं वा
िक्लक करा.
A OS
X
जर Nikon Transfer 2 वयंचिलतपणे सु झाले नाही तर, कॅमेरा जोडलेला
आहे याची खात्री क न नंतर प्रितमा कॅ चर अनप्र
ु योग (OS X सोबत येणारा
अनप्र
ु योग) लाँच करा आिण जे हा कॅमेरा शोध यावर अनप्र
ु योग व पात
उघडणारा Nikon Transfer 2 िनवडा.
212 कनेक्श स
3 Start Transfer ( थानांतर सु
करा) यावर िक्लक करा.
मेमरी काडार्वर असले या िचत्रांची संगणकावर प्रत बनिवली जाईल.
Start Transfer ( थानांतर सु
करा)
4 जोडणी बंद करा.
थानांतरण पण
ू र् झा यावर, कॅमेरा बंद करा आिण यए
ू सबी केबल
काढून टाका.
A अिधक मािहतीसाठी
ViewNX-i चा उपयोग कर याब ल अिधक मािहतीसाठी ऑनलाइन साहा य पहा.
कनेक्श स 213
छायािचत्रे मिु द्रत करणे
या कॅमेर्याला PictBridge िप्रंटर (0 365) थेटपणे जोडून िनवडले या
JPEG प्रितमा यावर मिु द्रत के या जाऊ शकतात.
िप्रंटर जोडणे
यए
ू सबी केबल ( वतंत्रपणे उपल ध) वाप न कॅमेरा जोडा. जा त जोर लावू
नका िकं वा वाक या पद्धतीने कनेक्टसर् आत घाल याचा प्रय न क नका.
कॅमेरा आिण िप्रंटर चालू के यावर PictBridge लेबॅक प्रदशर्नानंतर
वागत क्रीन प्रदशर्कावर प्रदिशर्त होईल.
D मद्रु णासाठी छायािचत्रे िनवडणे
मद्र
ु णासाठी NEF (RAW) छायािचत्रे (0 98) िनवडली जाऊ शकत नाहीत.
NEF (RAW) प्रितमां या JPEG प्रती रीटच मेनू (0 280) यामधील
NEF (RAW) प्रोसेिसंग पयार्याचा उपयोगक न तयार के या जाऊ शकतात.
D िदनांक
छापणे
जर आपण d4 (िदनांक िशक्का; 0 243) चा वापर क न िदनांक मािहती रे कॉडर्
केलेली छायािचत्रे मिु द्रत करताना PictBridge मेनम
ू ये मद्र
ु ण िदनांक यासाठी
चालू िनवडले असेल तर िदनांक दोन वेळा िदसेल. तथािप छायािचत्रांचे कतर्न
के यास िकं वा यांचे िकनार्यािशवाय मद्र
ु ण के यास मिु द्रत झालेला िदनांकदे खील
कदािचत कापला होईल.
214 कनेक्श स
एकावेळी एक िचत्र मिु द्रत करणे
1 इि छत िचत्र प्रदिशर्त करा.
अितिरक्त िचत्रे पाह यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा. चालू चौकटीवर झूम
इन कर यासाठी X बटण दाबा (0 196; झूममधन
ू बाहे र पड यासाठी
K दाबा). एकावेळी आठ िचत्रे पाह यासाठी W (Q) बटण दाबा.
िचत्रांना हायलाइट कर यासाठी म टी िसलेक्टर वापरा िकं वा हायलाइट
केलेले िचत्र पण
ू र् चौकटीम ये प्रदिशर्त कर यासाठी X दाबा.
2 मद्रु ण िवक प समायोिजत करा.
खालील आयटम प्रदिशर्त कर यासाठी J दाबा, यानंतर आयटम
हायलाइट कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा आिण पयार्य पाह यासाठी 2
दाबा (केवळ वतर्मान िप्रंटर समिथर्त पयार्य सच
ू ीबद्ध आहे त; िडफॉ ट
पयार्य वापर याकिरता िप्र टर िडफॉ ट िनवडा). पयार्य िनवड यानंतर,
िप्रंटर सेिटंग्ज मेनव
ू र परत जा यासाठी J दाबा.
िवक प
प ृ ठ आकार
प्रितिलपीची
संख्या
वणर्न
प ृ ठ आकार िनवडा.
जे हा िचत्रे एकाच वेळी मिु द्रत केली जातात ते हा हा पयार्य
सच
ू ीबद्ध केला जातो. एकूण प्रितिलपीची संख्या ठरिव यासाठी
1 िकं वा 3 दाबा (कमाल 99).
िकनारा
पांढरी िकनार वाप न चौकट जळ
ु वायची आहे का नाही हे
ठरवा.
मद्र
ु ण िदनांक
छायािचत्रांवर वेळ आिण िदनांक मिु द्रत करायचे आहे िकं वा
नाही हे िनवडा.
कतर्न
जे हा िचत्रे एकाच वेळी मिु द्रत केली जातात ते हा हा पयार्य
सच
ू ीबद्ध केला जातो. कतर्न न करता बाहे र पड यासाठी कतर्न
नाही हायलाइट करा आिण J दाबा. चालू िचत्र काप यासाठी
कतर्न करा हायलाइट करा आिण 2 दाबा. एक कतर्न डायलॉग
प्रदिशर्त होईल; कतर्नाचा आकार वाढिव यासाठी X दाबा, कमी
कर यासाठी W (Q) दाबा आिण कतर्न ि थतीत आण यासाठी
म टी िसलेक्टर वापरा. लक्षात घ्या छोटे कतर्न मो या
आकारात मिु द्रत केले असतील तर मद्र
ु ण दजार् चांगला येऊ
शकणार नाही.
कनेक्श स 215
3 मद्रु णाला प्रारंभ करा.
मद्र
ु ण प्रारं भ िनवडा आिण मद्र
ु णाला प्रारं भ कर यासाठी J दाबा. सवर्
प्रती मिु द्रत हो यापव
ू ीर् र कर यासाठी J दाबा.
एकािधक िचत्रे मिु द्रत करणे
1 PictBridge मेनू प्रदिशर्त करा.
PictBridge लेबॅक प्रदशर्नाम ये G बटण दाबा.
2 िवक प िनवडा.
खालीलपैकी एक पयार्य हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
• िनवडलेले मद्र
क्रोल
ु ण करा: मद्र
ु णासाठी िचत्रे िनवडा. िचत्रांमधन
ू
कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा (हायलाइट केलेले िचत्र पण
ू र्
चौकटीम ये पाह यासाठी X बटण दाबन
ू धरा) मद्र
ु णांची संख्या
िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा. िचत्राची िनवड र कर यासाठी,
मद्र
ु ण संख्या शू यावर सेट करा.
• िदनांक िनवडा: िनवडले या तारखेला घेतले या सवर् िचत्रांची एक
प्रत मिु द्रत कर यासाठी. िदनांक हायलाइट कर यासाठी 1 िकं वा 3
दाबा आिण िनवड यासाठी िकं वा िनवडलेले र कर यासाठी 2 दाबा.
िनवडले या िदनांकाला घेतलेली िचत्रे पाह यासाठी W (Q) दाबा.
संपण
ू र् िचत्रे क्रोल कर यासाठी म टी िसलेक्टर वापरा िकं वा चालू
िचत्र पण
ू र् चौकटीम ये पाह यासाठी X दाबन
ू धरा. तारीख िनवड
डायलॉगवर परत ये यासाठी W (Q) पु हा दाबा.
• लघिु चत्र मद्र
ु ण: सवर् JPEG िचत्रांचे मेमरी काडार्वर लघिु चत्र मद्र
ु ण
तयार कर यासाठी पायरी 3 प्रमाणे कृती करा. हे लक्षात घ्या की जर
मेमरी काडार्वर 256 पेक्षा अिधक िचत्रे असतील तर केवळ पिह या
256 प्रितमा मिु द्रत के या जातील. िनदशांक मिु द्रत कर यासाठी
पायरी 3 म ये िनवडलेला प ृ ठ आकार खप
ू च छोटा अस यास इशारा
प्रदिशर्त होईल.
216 कनेक्श स
3 िप्रंटर सेिटंग्ज समायोिजत करा.
प ृ ठ 215 वरील पायरी 2 म ये वणर्न के याप्रमाणे िप्रंटर सेिटंग्ज
समायोिजत करा.
4 मद्रु णाला प्रारंभ करा.
मद्र
ु ण प्रारं भ िनवडा आिण मद्र
ु णाला प्रारं भ कर यासाठी J दाबा. सवर्
प्रती मिु द्रत हो यापव
ू ीर् र कर यासाठी J दाबा.
कनेक्श स 217
टी हीवर िचत्रे पाहणे
कॅमेर्याला हाय-डेिफनेशन ि हिडओ उपकरणांसोबत जोड यासाठी वैकि पक
हाय-डेिफनेशन म टीमीिडया इंटरफेस (HDMI) केबल (0 324) प्रकारची
केबल वापरता येऊ शकते. HDMI केबल जोड यापव
ू ीर् िकं वा काढ यापव
ू ीर्
कॅमेरा नेहमी बंद करा.
कॅमेर्याला जोडा
हाय-डेिफनेशन उपकरणाला जोडा (HDMI
उपकरणासाठी कनेक्टर असलेली केबल
िनवडा)
HDMI रं गप्रवाहाला उपकरण यन
ू करा आिण नंतर कॅमेरा चालू क न
K बटण दाबा. लेबॅक या दर यान प्रितमा दरू दशर्न क्रीनवर प्रदिशर्त
के या जातील. हे लक्षात घ्या की प्रितमांची िकनार कदािचत प्रदिशर्त
केली जाऊ शकणार नाही.
A लेबॅकची वनी पातळी
टी हीचे कंट्रो स वाप न वनी पातळी समायोिजत केली जाऊ शकते; कॅमेर्य़ाचे
कंट्रो स वापरले जाऊ शकत नाहीत.
दरू िचत्रवाणी लेबॅक
दीघार्वधी या लेबॅकसाठी AC अनक
ु ू लक ( वतंत्रिर या उपल ध) वापर याची
िशफारस केली आहे .
A
218 कनेक्श स
❚❚ आउटपट
ु िरझॉ यश
ू न िनवडणे
HDMI उपकरणासाठी प्रितमां या आउटपट
ु
करता फॉमट िनवड यासाठी, कॅमेरा सेट अप
मेनम
ू ये HDMI > आउटपट
ु िरझॉ यश
ू न
िनवडा (0 258). वयं िनवडले अस यास
कॅमेरा वयंचिलतिर या योग्य ते व पण
िनवडेल.
❚❚ टी ही दरू था वारे कॅमेरा िनयंित्रत करणे
जे हा कॅमेरा हा HDMI-CEC ला समथर्न करत असले या टी हीसोबत
जोडलेला असतो आिण जे हा कॅमेरा आिण टी ही दो ही चालू असतात
ते हा जर सेटअप मेनू (0 258) यामधील HDMI >उपकरण िनयंत्रण
साठी चालू िनवडलेले असेल, ते हा कॅमेरा म टी िसलेक्टर या जागी
टी हीचे दरू थ िनयंत्रण आिण पण
ू -र् चौकट लेबॅक व लाइड शो या वेळी
J बटण उपयोगात आणले जाऊ शकते. बंद िनवडलेले अस यास कॅमेरा
िनयंित्रत कर यासाठी टी हीचे दरू थ िनयंत्रण वापरले जाऊ शकत नाही,
परं तु प्र यक्ष
य प्रदशर्नाम ये छायािचत्र आिण चलिचत्र घे यासाठी कॅमेरा
वापरला जाऊ शकतो.
A HDMI-CEC
उपकरणे
HDMI-CEC (हाय-डेिफनेशन म टीमीिडया इंटरफेस-कं यम
ु र इलेक्ट्रॉिनक्स कंट्रोल)
हे एक असे मानक आहे , जे जोडले या पेरीफेर सना िनयंित्रत कर यासाठी HDMI
उपकरणांना परवानगी दे त.े जे हा कॅमेरा HDMI-CEC उपकरणाला जोडलेला
असतो, ते हा
यदशर्काम ये िश लक उघडीपींची संख्ये या ऐवजी ) प्रदिशर्त
होते.
A 1920×1080
60p/50p
रे कॉिडर्ंग या दर यान चलिचत्र सेिटंग्स > चौकट आकारमान/चौकट गती यासाठी
1920×1080; 60p िकं वा 1920×1080; 50p िनवड यामळ
ु े HDMI उपकरणांसाठी
डेटा आउटपट
ु चे िरझो यश
ू न आिण चौकट दर कदािचत बदलू शकते.
D HDMI > आउटपटु िरझॉ यश
ू न
1920×1080; 60p िकं वा 1920×1080; 50p आउटपट
ु िरझॉ यश
ू नवर चलिचत्रे
प्रदिशर्त होणार नाहीत. काही उपकरणे वयं या या आउटपट
ु िरझॉ यश
ू न याला
समथर्न दे ऊ शकणार नाहीत.
कनेक्श स 219
कॅमेरा मेनू
D लेबॅक मेन:ू प्रितमा यव थापन
लेबॅक मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G दाबा आिण D ( लेबॅक मेन)ू टॅ ब
िनवडा.
G बटण
लेबॅक मेनू िवक प
लेबॅक मेनम
ू ये पढ
ु ील िवक प आहे त:
िवक प
हटवा
लेबॅक फो डर
िडफॉ ट
0
—
206
सवर्
221
—
221
प्रितमा पन
ु रावलोकन
चालू
221
वयं प्रितमा रोटे शन
चालू
222
चालू
222
लेबॅक प्रदशर्न पयार्य
टॉल िफ़रवा
लाइड शो
प्रितमा प्रकार
चौकटीतील म यांतर
रे िटंग
माटर् उपकरणाला पाठव यासाठी िनवडा
220 D लेबॅक मेन:ू प्रितमा यव थापन
ि थर प्रितमा आिण चलिचत्र
2 से.
208
—
202
—
204
लेबॅक फो डर
G बटण
D लेबॅक मेनू
लेबॅकसाठी फो डर िनवडा:
िवक प
वणर्न
D5600
लेबॅकदर यान D5600 सह तयार कर यात आलेली सवर् फो डसर्मधील
िचत्रे िदसू शकतील.
सवर्
स य
लेबॅकदर यान सवर् फो डसर्मधील िचत्रे िदसू शकतील.
लेबॅकदर यान िचत्रीकरण मेनम
ू ये (0 225) संग्रह फो डर
िनवडले या फो डरमधील छायािचत्रेच प्रदिशर्त होतील.
हणन
ू
लेबॅक प्रदशर्न पयार्य
G बटण
D लेबॅक मेनू
लेबॅक छायािचत्र मािहती प्रदशर्नामधील
उपल ध मािहती िनवडा (0 188). हायलाइट
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा आिण
िनवड यासाठी िकं वा िनवडलेले र कर यासाठी
2 दाबा. िनवडलेले आयट स बरोबर या
िच हाने िनदिशत केले जातात. लेबॅक मेनव
ू र
परत जा यासाठी, J दाबा.
प्रितमा पन
ु रावलोकन
G बटण
D लेबॅक मेनू
िचत्रीकरणानंतर िचत्रे वयंचिलतपणे प्रदशर्कावर प्रदिशर्त होतात की नाही
हे िनवडा. बंद िनवडले गे यास केवळ D बटण दाबन
ू िचत्रे प्रदिशर्त करता
येऊ शकतात.
D लेबॅक मेन:ू प्रितमा यव थापन 221
वयं प्रितमा रोटे शन
G बटण
D लेबॅक मेनू
जे हा कॅमेरा ठे वणीम ये समािव ट असले या मािहतीम ये चालू िनवडलेले
असताना छायािचत्रे घेतली जातात, ते हा यांना लेबॅक या वेळी
िकं वा ViewNX-i िकं वा Capture NX-D (0 210) याम ये पाहताना
वयंचिलतिर या रोटे ट हो याची परवानगी िदली जाते. खालील ठे वणी
रे कॉडर् केले या आहे त:
िनसगर्िचत्र ( ं द) ठे वण
घ याळा या िदशेने 90°
म ये कॅमेरा चक्राकृती
िफरिवणे
घ याळा या उलट
िदशेने 90° म ये कॅमेरा
चक्राकृती िफरिवणे
जे हा बंद िनवडलेले असते ते हा कॅमेर्याची ठे वण रे कॉडर् केली जात नाही.
िभंग खाली िकं वा वर िफरवन
ू छायािचत्रे घेताना िकं वा पॅन करताना हा
िवक प िनवडा.
टॉल िफ़रवा
G बटण
D लेबॅक मेनू
जे हा चालू िनवडलेले असते, ते हा “उभी” (पोट्रट-ठे वण) िचत्रे
वयंचिलतिर या प्रदशर्कावर प्रदशर्नासाठी िफरिवली जातील ( वयं प्रितमा
रोटे शन यासाठी बंद याचा वापर क न घेतलेली िचत्रे लँ ड केप ठे वणीम ये
अ याप प्रदिशर्त केली जातील). लक्षात घ्या की, िचत्रीकरण करताना
कॅमेरा वत:च सय
ु ोग्य ठे वणीम ये अस याने प्रितमा पन
ु रावलोकना या
दर यान प्रितमा वयंचिलतिर या िफरणार नाहीत.
222 D लेबॅक मेन:ू प्रितमा यव थापन
C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प
िचत्रीकरण मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G दाबा आिण C (िचत्रीकरण
मेन)ू टॅ ब िनवडा.
G बटण
िचत्रीकरण मेनू िवक प
िचत्रीकरण मेनम
ू ये खालील पयार्यांचा समावेश होतो:
िवक प
िडफॉ ट
0
—
225
िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा
संग्रह फो डर
फाईलला नाव दे णे
प्रितमा दजार्
प्रितमा आकारमान
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग
—
225
DSC
227
JPEG सामा य
98
मोठा
100
14-िबट
227
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज
ISO संवेदनशीलता
P, S, A, M
100
अ य मोड
वयं
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
शभ्र
ु ता संतल
ु न
लओ
ु रे संट
Picture Control सेट करा
रं ग प्रदे श
सिक्रय D-Lighting
HDR (उ च चैत यपण
ू र्
बंद
228
वयं
140
थंड-पांढरे
Picture Control यव था करा
ेणी)
107
लओ
ु रे संट
मानक
141
155
—
161
sRGB
230
वयं
136
बंद
138
C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प 223
िवक प
िडफॉ ट
0
िरलीज मोड
िनरं तर H
m, w
अ य मोड
75
एकल चौकट
लांब उघडीप NR
बंद
230
उ च ISO NR
सामा य
231
िवग्नेट िनयंत्रण
सामा य
231
बंद
232
चालू
232
वयं िव पण िनयंत्रण
ऑि टकल VR *
म यांतर समयक िचत्रीकरण
प्रारं भ िवक प
आता
110
1 िमिन.
110
वेळांची संख्या
1
111
उघडीप सरलन
बंद
111
म यांतर
िचत्रीकरण वेळ
उघडीप सरलन
5 सेकंद
25 सेकंद
चालू
172
172
173
म यांतर
वेळ-प्रमाद चलिचत्र
चलिचत्र सेिटंग्स
चौकट आकारमान/चौकट गती
चलिचत्र दजार्
सामा य
मायक्रोफोन
वार्या या नॉईजचे
1920×1080; 60p
वयं संवेदनशीलता
यन
ू ीकरण
बंद
यिक्तचिलत चलिचत्र सेिटंग्स
बंद
168
* केवळ या आयटमला समथर्न दे णार्या िभंगां या बरोबर उपल ध.
नोट: हे कॅमेरा सेिटंगवर अवलंबन
ू आहे की काही आयटम ग्रे रं गाम ये बदलतात
आिण ते अनप
ु ल ध होतात.
224 C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प
िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
िचत्रीकरण मेनू सेिटंग्ज रीसेट कर यासाठी होय िनवडा.
संग्रह फो डर
G बटण
असे फो डर िनवडा
C िचत्रीकरण मेनू
याम ये प्रितमा क्रमाने संग्रिहत के या जातील.
❚❚ फो डर क्रमांकानस
ु ार फो डर िनवडणे
1 फो डर क्रमांकाप्रमाणे िनवडा पसंत करा.
फो डर क्रमांकानस
ु ार िनवडा हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
2 फो डर क्रमांक िनवडा.
अंक हायलाइट कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा आिण बदल यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा. िनवडले या क्रमांकासह फो डर आधीपासन
ू अि त वात
अस यास फो डर क्रमांका या डा या बाजल
ू ा W, X, िकं वा Y प्रतीक
प्रदिशर्त होईल:
• W : फो डर िरकामे आहे .
• X : फो डर अध भरले आहे .
• Y : फो डरम ये 999 िचत्रे आहे त िकं वा 9999 क्रमांकाचे िचत्र आहे .
या फो डरम ये आणखी िचत्रे समािव ट केली जाऊ शकत नाहीत.
3 बदल जतन करा आिण बाहेर िनघा.
ऑपरे शन पण
ू र् क न मख्
ु य मेनव
ू र परत ये यासाठी J दाबा (संग्रह
फो डर न िनवडता बाहे र पड यासाठी G बटण दाबा). िनिदर् ट
केले या क्रमांकासह फो डर आधीपासन
ू अि त वात नस यास
एक नवीन फो डर तयार केले जाईल. क्रमाने घेतलेली छायािचत्रे
िनवडले या फो डरम ये ते पण
ू र् भरे पयर्ंत संग्रिहत क न ठे वली
जातील.
C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प 225
❚❚ यादीतन
ू फो डर िनवडणे
1 यादीतनू फो डर िनवडा.
यादीतन
ू फो डर िनवडा हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
2 फो डर हायलाइट करा.
फो डर हायलाइट कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
3 हायलाइट केलेले फो डर िनवडा.
हायलाइट केलेले फो डर िनवडून मख्
ु य मेनव
ू र परत ये यासाठी J
दाबा. क्रमाने घेतलेली छायािचत्रे िनवडले या फो डरम ये संग्रिहत केली
जातील.
D फो
डर आिण फाईल क्रमांक
जर चालू फो डरची संख्या 999 असेल आिण यात 999 िचत्रे िकं वा 9999 क्रमांक
असलेले िचत्र समािव ट असेल, तर शटर-िरलीज बटण अक्षम होईल आिण पढ
ु ील
छायािचत्रे घेता येऊ शकणार नाही. िचत्रीकरण चालू ठे व यासाठी 999 पेक्षा कमी
क्रमांकाचे फो डर तयार करा िकं वा अि त वात असले या फो डसर्मधन
ू 999 पेक्षा
कमी क्रमांक असलेले आिण 999 पेक्षा कमी प्रितमा असलेले फो डर िनवडा.
A प्रारं िभक
वेळ
मेमरी काडार्म ये मो या प्रमाणावर फाई स आिण फो डसर् समािव ट अस यास
कॅमेरा प्रारं भ हो यासाठी अितिरक्त वेळ लागू शकतो.
226 C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प
फाईलला नाव दे णे
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
फाईल या नावाम ये “DSC_” समािव ट असले या िकं वा Adobe RGB
रं ग प्रदे श (0 230), वाप न चार-अंकी संख्या आिण तीन-अक्षरी
एक् टे शन नंतर “_DSC” वापरत असले या प्रितमां या बाबतीत (जसे
की “DSC_0001.JPG”) छयािचत्रे जतन क न ठे वली जातात. फाईल या
नावामधील “DSC” भाग बदलन
ू तीन अक्षरे िनवड यासाठी फाईलला नाव
दे णे िवक प वापरला जातो. फाईलची नावे संपािदत कर यािवषयी अिधक
मािहतीसाठी प ृ ठ 162 पहा.
A एक्
टे श स
खालील एक् टे श स वापरली जातात: NEF (RAW) प्रितमांसाठी “.NEF”, JPEG
प्रितमांसाठी “.JPG”, चलिचत्रांसाठी “.MOV” आिण धिू लमाजर्न संदभर् डेटासाठी
“.NDF”. NEF (RAW) + JPEG, NEF आिण JPEG प्रितमां या प्रितमा दजार्
सेिटंग्जवर रे कॉडर् केले या प्र येक छायािचत्रा या जोडीम ये फाईलचे नाव जरी
एकच असले तरी एक् टे श स मात्र वेगवेगळी असतात.
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
NEF (RAW) प्रितमांसाठी िचत्रिबंद ू खोली िनवडा.
िवक प
वणर्न
( 12-िबट
NEF (RAW) प्रितमा या 12 िचत्रिबंदं ू या िचत्रिबंद ू खोली
वर रे कॉडर् के या जातात.
) 14-िबट
NEF (RAW) प्रितमा 14 िब स िचत्रिबंद ू खोलीवर
12 िब सपेक्षा जा त िचत्रिबंद ू खोली असले या फाई स
तयार क न, पण रे कॉडर् केलेला रं ग डेटा वाढवन
ू रे कॉडर्
के या जातात.
C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प 227
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
ISO संवेदनशीलता समायोिजत करा (0 107).
❚❚ वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
P, S, A, आिण M मोडम ये वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण यासाठी
बंद िनवड यास, प्रयोक् याने िनवडले या मू यावर ISO संवेदनशीलता
िनि चत केली जाईल (0 107). जे हा चालू िनवडले जाते, ते हा
प्रयोक् याने िनवडले या मू यावर इ टतम उघडीप न िमळा यास ISO
संवेदनशीलता वयंचिलतपणे समायोिजत केली जाते. वयं ISO
संवेदनशीलता िनयंत्रण मेनम
ू ये वयं ISO संवेदनशीलतेसाठीचे कमाल
मू य कमाल संवेदनशीलता िवक पा वारे िनवडले जाऊ शकते (नॉईजला
( वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े िकं वा रे षा) प्रितबंध कर यासाठी
िन न मू य िनवडा, पण लक्षात घ्या की प्रयोक् याने िनवडलेली
ISO संवेदनशीलता जर कमाल संवेदनशीलता यासाठी िनवडले या
संवेदनशीलतेपेक्षा जा त अस यास वयं संवेदनशीलतेसाठीचे िकमान
मू य हे वयंचिलतिर या ISO 100 वर सेट कर यापेक्षा प्रयोक् याने
िनवडलेले मू य वापरले जाते). िकमान शटर गती साठीचा पिरणाम लघु
उघडीप अस यास संवेदनशीलता केवळ P आिण A मोडवर समायोिजत
करता येतील (1/2000–30 से. िकं वा S आिण M मोडमधील वयं, प्रयोक् याने
िनवडले या शटर गतीवर इ टतम उघडीपीसाठीची संवेदनशीलता
समायोिजत केली जाईल). वयं (केवळ CPU िभंगांसह उपल ध)
िनवड यास, कॅमेरा, िभंगा या कद्रांतर लांबीवर आधािरत िकमान शटर
गती िनवडेल ( वयं हायलाइट क न आिण 2 दाबन
वयं शटर गती
ू
िनवडीची सू म-जळ
ु णी करता येऊ शकते). कमाल संवेदनशीलता यासाठी
िनवडले या ISO संवेदनशीलता मू यावर इ टतम उघडीप िमळू शकली
नाही, तर कमी शटर गती वापरली जाऊ शकते.
228 C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प
जे हा चालू िनवडले जाते, ते हा
यदशर्क
ISO AUTO आिण मािहती प्रदशर्न ISO-A
दाखिवतो. प्रयोक् याने िनवडेले या मू या वारे
संवेदनशीलता कमी केली असता हे दशर्क लॅ श
होतात.
A कमाल
संवेदनक्षमता/िकमान शटर गती
जे हा वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण सक्षम
असते, ते हा प्रदशर्न मािहतीमधील ISO
संवेदनशीलता आिण शटर गती ग्रािफक कमाल
संवेदनशीलता आिण िकमान शटर गती दशर्िवतात.
िकमान शटर गती
कमाल संवेदनक्षमता
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
हे लक्षात घ्या की मंदगती संकालन लॅ श मोड (प ृ ठ 315 वर सच
ू ीबद्ध केले या
अंगभत
लॅ श आिण ऐि छक लॅ श उपकरणांबरोबर उपल ध) संयोजनासह वयं
ू
ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण वापरले असेल तर, ISO संवेदनशीलता वयंचिलतपणे
वाढू शकते, शक्यतो मंद शटर गती िनवड यापासन
ू कॅमेर्याला प्रितबंिधत करता
येत.े
A
C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प 229
रं ग प्रदे श
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
रं ग प्र यु पादनासाठी उपल ध रं गांचा िव तार रं ग प्रवेशा वारे िनि चत
केला जातो. सामा य मद्र
ु ण आिण प्रदशर्नासाठी या उ ेशांसाठी sRGB;
तर यावसाियक प्रकाशन आिण यापारी मद्र
ु णासाठी Adobe RGB
ची या या रं गां या िव यास सीमेसह िशफारस केली आहे . हा िवक प
िनवड याचे लक्षात न घेता चलिचत्रे sRGB म ये रे कॉडर् केली जातात.
A Adobe
RGB
अचक
ू रं ग प्र यु पादनासाठी, Adobe RGB प्रितमांना रं ग यव थापनाला समथर्न
दे तील असे अनप्र
ु योग, प्रदशर्ने आिण िप्रंटरसर् यांची आव यकता असते.
A रं ग
प्रदे श
या कॅमेर्याने तयार केलेली छायािचत्रे उघडताना ViewNX-i आिण
Capture NX-D वयंचिलतिर या योग्य तो रं ग प्रदे श िनवडतात. तत
ृ ीय पक्ष
सॉ टवेअर, पिरणामांिवषयी हमी दे ऊ शकत नाही.
लांब उघडीप NR
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
जर चालू िनवडले असेल तर 1 से. पेक्षा जा त
शटर गतीवर घेतले या छायािचत्रांवर आवाज
कमी कर यासाठी प्रिक्रया केली जाईल (उ वल
िबंद ू िकं वा धक
ु े ). प्रिक्रया कर यासाठी लागणारा वेळ हा अंदाजे द ु पट
असतो; प्रिक्रये या दर यान; शटर गती/िछद्र प्रदशर्न याम ये “l m”
लॅ श होईल आिण िचत्रे घेता येऊ शकत नाही (प्रिक्रया पण
ू र् हो यापव
ू ीर् जर
कॅमेरा बंद केला तर िचत्र जतन केले जाईल पण नॉईज यन
ू ीकरण करता
येणार नाही). िनरं तर िरलीज मोडम ये, चौकट गती मंद असेल आिण
छायािचत्रांवर प्रिक्रया होत असताना मेमरी बफरची क्षमता कमी होईल.
230 C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प
उ च ISO NR
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
उ च ISO संवेदनशीलतेवर घेतलेली छायािचत्रे “नॉईज” कमी कर यासाठी
प्रोसेस केली जाऊ शकतात.
िवक प
वणर्न
उ च
िवशेषत: उ च ISO संवेदनशीलतेवर घे यात आले या छायािचत्रांमधील
नॉईज ( वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद)ू कमी करते. उ च, सामा य,
आिण िन न यामधन
ू कमी जाणारे नॉईज यन
ू ीकरणाचे प्रमाण िनवडा.
सामा य
िन न
बंद
नॉईज यन
ू ीकरण केवळ आव यकतेनस
ु ार वापरले जाते आिण िन न
िनवडलेले असताना यापेक्षा जा त प्रमाणावर कधीही नाही.
िवग्नेट िनयंत्रण
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
छायािचत्रां या कडेला उ वलतेमधील िबंद ू हणजे “िवग्नेिटंग” होय. G,
E, आिण D प्रकार या िभंगासाठी (PC िभंगे वगळून) िवग्नेट िनयंत्रण
िवग्नेिटंग कमी करते. याचा प्रभाव िभंगानस
ु ार बदलतो आिण पण
ू र्
उघ या िछद्रावर तो मो या प्रमाणावर लक्षात येतो. उ च, सामा य,
िन न, आिण बंद मधन
ू िनवडा.
A िवग्नेट
िनयंत्रण
िडफॉ ट सेिटंग्जमधन
ू सध
ु ारणा केलेले सानक
ु ू ल Picture Control आिण पव
ू रर् िचत
Picture Control इि छत पिरणाम िनमार्ण करत नस यास
य, िचत्रीकरण
पिरि थती आिण िभंगांचे प्रकार यानस
ु ार JPEG प्रितमा बा य उ वलतेम ये
नॉईज (धक
य घ्या आिण
ु े ) िकं वा तफावत िनमार्ण क शकतात. एक चाचणी
प्रदशर्कावर पिरणाम पहा. FX व पणाला समथर्न दे त असले या िभंगांसह
घेतले या चलिचत्रांना (0 164) िकं वा िचत्रांना िवग्नेिटंग िनयंत्रण लागू होत नाही.
C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प 231
वयं िव पण िनयंत्रण
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
िवशाल-कोन िभंगा वारे घेतले या छायािचत्रांमधील बॅरल िव पण आिण
लांब िभंगा वारे घेतले या छायािचत्रांमधील िपन-कुशन िव पण कमी
कर यासाठी चालू िनवडा (हे लक्षात घ्या की
यदशर्काम ये िदसू
शकणार्या क्षेत्रा या कडा अंितम छायािचत्राम ये कदािचत काप या जाऊ
शकतात, आिण रे कॉिडर्ंगपव
ू ीर् छायािचत्र प्रिक्रयेसाठी लागणारा आव यक
वेळ हा कदािचत वाढू शकतो). हा पयार्य चलिचत्रांसाठी लागू होत नाही
आिण केवळ G, E, आिण D िभंग प्रकारांसाठी उपल ध होतो (PC,
िफशआय, आिण काही इतर काही िभंगे वगळता); इतर िभंगां या
पिरणामांिवषयी हमी दे ता येणार नाही.
A रीटच करणे: िव पण िनयंत्रण
घटिवले या बॅरल आिण िपन-कुशन िव पणासह िवद्यमान छायािचत्रां या प्रती कशा
बनवता येऊ शकतात यावरील मािहतीसाठी, प ृ ठ 287 पहा.
ऑि टकल VR
G बटण
C िचत्रीकरण मेनू
केवळ या भागाला समथर्न दे णार्या िभंगांबरोबर प्रदिशर्त होतो. चालू
िनवड याने कंपन यन
ू ीकरण सक्षम होते, यायोगे जे हा कधी शटरिरलीज बटण (0 372) अधर्वट दाबले जाते ते हा पिरणाम घेतले जातात.
कंपन यन
ू ीकरण अक्षम कर यासाठी बंद िनवडा.
A कंपन
यन
ू ीकरण दशर्क
जे हा ऑि टकल VR यासाठी चालू िनवडले जाते,
ते हा मािहती प्रदशर्नाम ये कंपन यन
ू ीकरण दशर्क
प्रदिशर्त होतो.
232 C िचत्रीकरण मेन:ू िचत्रीकरण िवक प
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी, G दाबा आिण
A (सानक
ु ू ल सेिटंग्ज) टॅ ब िनवडा.
G बटण
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज वैयिक्तक पसंतींनस
ु ार कॅमेरा सानक
ु ू ल कर यासाठी
वापरले जातात.
मख्
ु य मेनू
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज समह
ू
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज रीसेट
करा (0 235)
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 233
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज
पढ
ु ील सानक
ु ू ल सेिटंग्ज उपल ध आहे त:
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज
िडफॉ ट
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज रीसेट करा
a ऑटोफोकस
a1 AF-C अग्रक्रम िनवड
फोकस
a2 फोकस िबंदच
ू ी संख्या
39 िबंद ू
0
235
235
236
237
a3 अंगभत
ू AF-साहा य प्रदीपक
चालू
a4
बंद
237
सक्षम करा
238
a5
या ती दशर्क
AF मोडम ये यिक्तचिलत फोकस
िरंग *
b उघडीप
b1 उघडीप िनयंत्रणाकिरता EV ट पा
1/3 पायरी
239
बंद
239
b2 ISO प्रदशर्न
c
समयक/AE लॉक
c1 शटर-िरलीज बटण AE-L
c2
वयं बंद टायमर
c3
व-समयक
बंद
239
सामा य
240
व-समयक िवलंब: 10 से.;
िचत्रणाची संख्या: 1
241
d िचत्रीकरण/प्रदशर्न
d1 उघडीप िवलंब मोड
बंद
241
d2 फाईल क्रमांक अनक्र
ु म
बंद
242
d3
बंद
243
बंद
243
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न
d4 िदनांक िशक्का
d5 मागील दशर्क
245
e ब्रॅकेिटंग/ लॅ श
e1
अंगभत
लॅ शसाठी
ू
ऐि छक लॅ श
e2
वयं ब्रॅकेिटंग सेट
लॅ श िनयंत्रण/
TTL
246
AE ब्रॅकेिटंग
251
234 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
f
िनयंत्रणे
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज
f1 Fn बटण िनयक्
ु त करा
िडफॉ ट
ISO संवेदनशीलता
f2 AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा
f3
पशर् Fn िनयक्
ु त करा
f4 तबकडी िफरवणे मागे घ्या
AE/AF लॉक
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न
उघडीप प्रितपत
ू ीर्: U
शटर गती/िछद्र: U
0
252
254
255
256
* केवळ या आयटमला समथर्न दे णार्या िभंगां या बरोबर उपल ध.
नोट: हे कॅमेरा सेिटंगवर अवलंबन
ू आहे की काही आयटम ग्रे रं गाम ये बदलतात
आिण ते अनप
ु ल ध होतात.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज रीसेट करा
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
सानक
ु ू ल सेिटंग्जना यां या िडफॉ ट सेिटंग्जवर पु हा साठव यासाठी होय
िनवडा.
a: ऑटोफोकस
a1: AF-C अग्रक्रम िनवड
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
जे हा
यदशर्क छायािचत्रणासाठी AF-C िनवडलेले असते (0 82), ते हा
हा िवक प िनयंत्रण करतो की शटर-िरलीज बटण दाब यानंतर (िरलीज
प्राथिमकता) छायािचत्रे घेतली जाऊ शकतात की फक्त कॅमेरा फोकस
म ये असताना (फोकस प्राथिमकता) ते िनयंित्रत करतो.
G
िवक प
वणर्न
िरलीज
शटर-िरलीज बटण दाब यानंतर छायािचत्रे घेतली जाऊ शकतात.
F फोकस
केवळ कॅमेरा फोकस जळ
ु व यानंतरच छायािचत्रे घेतली जाऊ
शकतात.
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 235
a2: फोकस िबंदच
ू ी संख्या
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण-िबंद ू िनवडीसाठी उपल ध फोकस िबंदं च
ू ी
संख्या िनवडा.
िवक प
वणर्न
उजवीकडे दाखिवले या
39 फोकस िबंदं म
ू िनवडा.
ू धन
# 39 िबंद ू
A 11 िबंद ू
उजवीकडे दाखिवले या
11 फोकस िबंदं म
ू िनवडा.
ू धन
विरत फोकस िबंद ू िनवडीसाठी
वापरा.
236 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
a3: अंगभत
ू AF-साहा य प्रदीपक
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
प्रकाश खप
ू कमी असताना फोकस जळ
ु वताना
साहा य कर यासाठी अंगभत
ू AF-साहा य
प्रदीपक प्रकािशत झाला आहे िकं वा नाही हे
िनवडा.
िवक प
चालू
बंद
AF-साहा यक प्रदीपक
वणर्न
प्रकाश खप
ू कमी असताना AF-साहा यक प्रदीपक प्रकािशत होतो
(अिधक मािहतीसाठी, प ृ ठ 342 पहा).
फोकस जळ
ु व यासाठी AF-साहा यक प्रदीपक प्रकािशत होत नाही.
प्रकाश खप
ू कमी असताना ऑटोफोकसचा उपयोग क न कॅमेरा
फोकस जळ
ु व यासाठी सक्षम असू शकणार नाही.
a4: या ती दशर्क
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
कॅमेर्याने यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण मोडम ये योग्यिरतीने फोकस
जळ
ु िवला आहे िकं वा नाही हे उघडीप दशर्का वारे िनधार्िरत कर याकिरता
चालू िनवडा (0 95; लक्षात घ्या, या ऐवजी जे हा उघडीप दशर्क,
िचत्रिवषय योग्यिरतीने प्रकाशात आला आहे िकं वा नाही हे दाखवते ते हा
हे कायर् िचत्रीकरण M मोडम ये उपल ध होत नाही).
दशर्क
वणर्न
फोकस जळ
ु िवलेला िचत्रिवषय.
फोकस िबंद ू िकं िचत िचत्रिवषया या समोर आहे .
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 237
दशर्क
वणर्न
फोकस िबंद ू चांग याप्रकारे िचत्रिवषया या समोर आहे .
फोकस िबंद ू िकं िचत िचत्रिवषया या मागे आहे .
फोकस िबंद ू चांग याप्रकारे िचत्रिवषया या मागे आहे .
कॅमेरा अचक
ू पणे फोकस िनधार्िरत क
शकत नाही.
A इलेक्ट्रॉिनक
या ती दशर्काचा वापर करणे
इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्कासाठी f/5.6 िकं वा यापेक्षा अिधक जलद असणार्या पण
ू र्
उघ या िछद्रासह िभंगाची आव यकता असते. ऑटोफोकसचा वापर क न फोकस
जळ
ु िव यास असमथर् असणार्या पिरि थतींम ये कॅमेरा अपेिक्षत पिरणाम िमळवू
शकणार नाही (0 86). प्र यक्ष
याम ये इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क उपल ध
नसतो.
a5: AF मोडम ये यिक्तचिलत फोकस िरंग
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
केवळ या भागाला समथर्न दे णार्या िभंगांबरोबर प्रदिशर्त होतो. कॅमेरा
ऑटोफोकस मोडम ये असताना सक्षम करा िनवडले असता, यिक्तचिलत
फोकससाठी िभंग फोकस िरंग वापर याची परवानगी दे तो; याला
“ यिक्तचिलत अिधभावीसिहत ऑटोफोकस” (M/A) हणन
ू ओळखले जाते.
फोकस जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठे व यानंतर,
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठे वा आिण फोकस िरंगचा वापर क न
फोकस समायोिजत करा. ऑटोफोकसचा उपयोग क न पु हा फोकस
जळ
ु व यासाठी, शटर-िरलीज बटणाव न आपले बोट उचला आिण ते
पु हा अधर्वट दाबा. कॅमेरा ऑटोफोकस मोडम ये असताना यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रणासाठी वापर यात येणार्या िभंग फोकस िरंगला प्रितबंिधत
कर यासाठी, अक्षम करा िनवडा.
238 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
b: उघडीप
b1: उघडीप िनयंत्रणाकिरता EV ट पा
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
शटर गती, िछद्र, उघडीप आिण लॅ श प्रितपत
ू ीर्, ब्रॅकेिटंग यांचे समायोजन
करताना वापरले या वद्ध
ृ ी िनवडा.
b2: ISO प्रदशर्न
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
यदशर्काम ये िश लक उघिडपींची संख्या या या जागी ISO
संवेदनशीलता प्रदिशर्त कर यासाठी चालू िनवडा.
c: समयक/AE लॉक
c1: शटर-िरलीज बटण AE-L
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
चालू िनवडले असता, शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबले असता उघडीप
लॉक होईल.
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 239
c2:
वयं बंद टायमर
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
हा पयार्य, जर हे पिरचालन, मेनू प्रदशर्न आिण लेबॅक ( लेबॅक/मेन)ू ,
िचत्रीकरण (प्रितमा पन
ु रावलोकन) झा यानंतर जे हा छायािचत्रे प्रदशर्कावर
प्रदिशर्त हो या या दर यान झाले नाही तर िकती काळ प्रदशर्क चालू
राहील, आिण जर कोणतेही पिरचालन झाले नाही तर िकती काळ राखीव
समयक, (प्र यक्ष
य) आिण मािहती प्रदशर्क चालू राहील हे िनधार्िरत
करतो (राखीव समयक). िवजेरीचा अप यय कमी कर यासाठी लहान
वयं-बंद िवलंब िनवडा.
िवक प
वणर्न (सवर् वेळा या अंदाजे आहे त)
वयं बंद टायमर खालील मू यांवर सेट केला जातो:
C छोटा
D सामा य
E लांब
F सानक
ु ूल
लेबॅक/मेनू
प्रितमा
प्र यक्ष
पन
ु रावलोकन
य
राखीव
समयक
छोटा
20 से.
4 से.
5 िमनी.
4 से.
सामा य
5 िमनी.
4 से.
10 िमनी.
8 से.
लांब
10 िमनी.
20 से.
20 िमनी.
1 िमिन.
लेबॅक/मेन,ू प्रितमा पन
य, आिण राखीव
ु रावलोकन, प्र यक्ष
समयक यां यासाठी िनरिनराळे िवलंब िनवडा. सेिटंग्ज समा त
झा यावर J दाबा.
वयं बंद टायमर
जे हा कॅमेरा यए
ु सबी वारे संगणक िकं वा िप्रंटरला जोडला जात नाही, ते हा प्रदशर्क
आिण
यदशर्क वयंचिलतपणे बंद होत नाहीत.
A
240 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
c3:
व-समयक
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
शटर-िरलीज िवलंबचा कालावधी आिण घेतले या िचत्रणाची संख्या िनवडा.
• व-समयक िवलंब: शटर-िरलीज िवलंबचा कालावधी िनवडा.
• िचत्रणाची संख्या: प्र येक वेळी शटर-िरलीज बटण दाबलेले असताना
(1 पासन
ू 9 पयर्ंत; 1 पेक्षा वेगळे मू य िनवडले असता िचत्रण अंदाजे
4 सेकंदां या कालांतराने घेतले जातील) घेतले या
यांची संख्या
िनवड यासाठी 1 आिण 3 दाबा.
d: िचत्रीकरण/प्रदशर्न
d1: उघडीप िवलंब मोड
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
जे हा छो याशा कॅमेरा हालचालीमळ
ु े ही िचत्र अ प ट होऊ शकत असेल
तर अशा पिरि थतींम ये, शटर-िरलीज बटण दाब यानंतर आिण िमरर वर
उचलला गे यानंतर सम
ु ारे 1 सेकंदापयर्ंत शटर-िरलीज िवलंब कर यासाठी
चालू िनवडा.
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 241
d2: फाईल क्रमांक अनक्र
ु म
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
जे हा छायािचत्र घेतले जाते ते हा शेवटी वापरले या फाईल या संख्येत
एक जोडून या फाईलला नाव दे तो. नवीन फो डर तयार केले जाते ते हा
शेवटी वापरले या अंकाचा उपयोग क न फाईलला क्रमांक दे णे चालू
ठे वायचे िकं वा नाही, मेमरी काडर् व िपत केले आहे िकं वा नवीन मेमरी
काडर् कॅमेर्याम ये घातलेले आहे िकं वा नाही यावर हा िवक प िनयंत्रण
ठे वत असतो.
िवक प
वणर्न
चालू
जे हा नवीन फो डर तयार केले जाते, मेमरी काडर् व िपत केले
जाते िकं वा कॅमेर्याम ये नवीन मेमरी काडर् घातले जाते ते हा शेवटी
वापरले या संख्येपासन
ू फाईलला क्रमांक दे णे पढ
ु े चालू ठे वले जाते.
जे हा चालू फो डरम ये 9999 ही संख्या असलेले छायािचत्र समािव ट
असताना जर छायािचत्र घेतले गेले तर वयंचिलतिर या एक नवीन
फो डर तयार केले जाते आिण पु हा फाईलला क्रमांक दे णे 0001
पासन
ू सु केले जाते.
बंद
नवीन फो डर तयार के यावर, मेमरी काडर् व िपत के यावर िकं वा
नवीन मेमरी काडर् कॅमेर्याम ये घात यावर फाईलचे क्रमांकन 0001
वर रीसेट केले आहे . हे लक्षात घ्या की जे हा चालू फो डरम ये
999 छायािचत्रे समािव ट असताना जर छायािचत्र घेतले गेले तर
वयंचिलतिर या एक नवीन फो डर तयार केले जाते.
चालू प्रमाणेच, फक्त वतर्मान फो डरमधील सवार्त मो या फाईल
क्रमांकाला 1 जोडून घेत या गेले या पढ
ु ील छायािचत्राला फाईल क्रमांक
रीसेट करा
दे या यितिरक्त. फो डर िरकामे असेल तर, फाईल क्रमांक 0001 वर
रीसेट केले जाते.
D फाईल क्रमांक अनक्र
ु म
जर चालू फो डरची संख्या 999 असेल आिण यात 999 िकं वा 9999 क्रमांक
असलेली छायािचत्रे समािव ट असतील, तर शटर-िरलीज बटण अक्षम होईल
आिण पढ
ु ील छायािचत्रे घेता येऊ शकणार नाहीत. सानक
ु ू ल सेिटंग्ज d2 (फाईल
क्रमांक अनक्र
ु म) यासाठी रीसेट करा िनवडा आिण नंतर आत घातलेले मेमरी काडर्
व िपत करा िकं वा नवीन मेमरी काडर् आत घाला.
242 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
d3:
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
छायािचत्रे जळ
यदशर्काम ये ऑन-िडमांड िग्रड
ु िवताना संदभार्साठी
लाइ स प्रदिशर्त कर यासाठी चालू िनवडा (0 5).
d4: िदनांक िशक्का
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
छायािचत्रे घेतली जात असताना यावर मिु द्रत केली जाणारी िदनांक
मािहती िनवडा. स य छायािचत्रांवर उमटिवलेला िदनांक िशक्का सामील
िकं वा काढून टाकता येऊ शकत नाही.
िवक प
बंद
a
िदनांक
b
तारीख
आिण वेळ
c
िदनांक
गणक
वणर्न
छायािचत्रांवर वेळ आिण िदनांक िदसत नाही.
हा िवक प प्रभावाखाली असेल,
ते हा छायािचत्रांवर िदनांक
िकं वा तारीख आिण वेळ
उमटिवली जाते.
15 . 10 . 2016
15 . 10 . 2016 10 :02
िचत्रीकरण िदनांक आिण िनवडलेली िदनांक (खाली पहा) या
दर यानचे िदवस दाखिवणार्या समयांकनासह नवीन छायािचत्रे
मिु द्रत केली जातात.
बंद सोडून इतर सेिटंग्जवर, िनवडलेला िवक प
मािहती प्रदशर्नाम ये d प्रतीका वारे दशर्िवला
जातो.
A िदनांक
िशक्का
िदनांक, वेळ झोन आिण तारीख यासाठी िनवडले या क्रमाम ये न दिवला जातो
(0 262). प्रितमा रीटच करताना मिु द्रत झालेला डेटा कदािचत कापता येऊ
शकतो िकं वा तो वाचता येणार नाही अशािरतीने प्रती तयार करता येऊ शकतात
(0 277). NEF (RAW) िकं वा NEF (RAW) + JPEG प्रितमांवर िदनांक
िदसत नाही.
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 243
❚❚ िदनांक गणक
हा िवक प प्रभावी असताना घेतले या िचत्रांम ये
भिव यकाळातील िदनांकाआधी िश लक
रािहलेले िदवस िकं वा भत
ू काळातील िदनांकानंतर
संपले या िदवसांची संख्या मिु द्रत केली जाते.
मल
ु ा या वाढीचा मागोवा घे यासाठी याचा वापर
करा िकं वा वाढिदवस िकं वा लग्नापयर्ंतचे िदवस
मोजा.
02 / 15 . 10 . 2016
पढ
ु ील िदनांक
(दोन िदवस बाकी आहे त)
02 / 19 . 10 . 2016
मागील िदनांक (दोन िदवसापव
ू ीर्ची)
कॅमेरा, िदनांकाचे िवभाजन तीन भागांम ये करतो.
1 पिहला िदनांक प्रिव ट करा.
जे हा आपण सवर्प्रथम िदनांक गणक
िनवडता, ते हा आपणास पिह या खाचेसाठी
िदनांक प्रिव ट कर याचे सिू चत केले जाईल.
म टी िसलेक्टरचा वापर क न िदनांक
प्रिव ट करा आिण िदनांक सच
ू ीमधन
ू
िनगर्मन कर यासाठी J दाबा.
2 जा तीचे िदनांक प्रिव ट करा िकं वा वतर्मान
िदनांक संपािदत करा.
िदनांक िकं वा जा तीचे िदनांक बदल यासाठी,
खाच हायलाइट करा, 2 दाबा आिण वर
िद याप्रमाणे िदनांक प्रिव ट करा.
3 एक िदनांक िनवडा.
िदनांक सच
ू ीम ये खाच हायलाइट करा आिण J दाबा.
244 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
4 िदनांक गणक
व पण िनवडा.
प्रदशर्न पयार्य हायलाइट करा आिण 2 दाबा,
यानंतर तारीख फॉमट हायलाइट क न J
दाबा.
5 िदनांक गणक मेनमू धनू िनगर्मन करा.
िदनांक गणक मेनम
ू धन
ू िनगर्मन कर यासाठी J दाबा.
d5: मागील दशर्क
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
जर
(V) िनवडलेला असेल तर
यदशर्कातील
उघडीप दशर्क आिण मािहती प्रदशर्न डावीकडे धना मक मू यांनी
आिण उजवीकडे ऋणा मक मू यांनी दशर्िवले जातात. डावीकडे
धना मक मू य आिण उजवीकडे ऋणा मक मू य प्रदिशर्त कर यासाठी
(W) िनवडा.
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 245
e: ब्रॅकेिटंग/ लॅ श
e1: अंगभत
ू
लॅ शसाठी
लॅ श िनयंत्रण/ऐि छक
G बटण
लॅ श
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
P, S, A, आिण M मो सम ये अंगभत
लॅ शसाठी लॅ श मोड िनवडा.
ू
जे हा ऐि छक SB-500, SB-400, िकं वा SB-300 लॅ श उपकरण जोडले
आिण चालू केले जाते ते हा, हा िवक प ऐि छक लॅ श याम ये बदलतो
आिण ऐि छक लॅ श उपकरणासाठी लॅ श मोड िनवड यासाठी वापरला
जातो.
िवक प
1 TTL
2
यिक्तचिलत
4 िनयंत्रक मोड
वणर्न
िचत्रीकरण पिरि थतीनस
ु ार
समायोिजत केले जाते.
लॅ श आउटपट
ु
वयंचिलतिर या
लॅ श पातळी िनवडा. पण
लॅ शसाठीचा
ू र् पॉवरवर, अंगभत
ू
गाईड क्रमांक अंदाजे 12 (मी., ISO 100, 20°C).
कॅमेरा ऍक्सेसरी शव
ू र जे हा ऐि छक SB-500 लॅ श
उपकरण जोडले जाते ते हा हा िवक प उपल ध होतो.
िनयंत्रक मोडम ये, SB-500 ऐि छक ऑफ-कॅमेरा लॅ श
उपकरणां या समह
ू ां या िबनतारी दरू थ िनयंत्रणासाठी
प्रधान लॅ श हणन
ू कायर् करतो (0 247).
यिक्तचिलत
जे हा यिक्तचिलत िनवडले जाते आिण लॅ श चालू
िकं वा वर घेतला जातो, ते हा
यदशर्काम ये Y
प्रतीक लॅ श होते आिण मािहती प्रदशर्नाम ये 0
प्रदिशर्त होते.
A
246 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
A TTL
लॅ श िनयंत्रण
जे हा CPU िभंग, अंगभत
लॅ श (0 101) िकं वा ऐि छक लॅ श उपकरण
ू
(0 315) यां या संयोगाने वापरली जाते, ते हा खालील प्रकाराचे लॅ श िनयंत्रण
समथर्न दे तात.
• िडिजटल SLR साठी i-TTL संतिु लत सतत लॅ श: 2016-िचत्रिबंद ू RGB
संवेदकामधील मािहतीचा, मख्
ु य िचत्रिवषय आिण पा वर्भम
ू ी यांमधील नैसिगर्क
संतल
ु नासाठी लॅ श आउटपट
ु समायोिजत कर याकिरता वापर केला जातो.
• िडिजटल SLR साठी मानक i-TTL सतत लॅ श: पा वर्भम
ू ीची उ वलता
िवचारात न घेता मख्
ु य िचत्रिवषयासाठी लॅ श आउटपट
ु समायोिजत केले जाते.
मानक i-TTL लॅ श िनयंत्रण थािनक मापनासह िकं वा ऐि छक लॅ श उपकरण
िनवडले असता वापरले जाते. इतर सवर् घटनांम ये िडिजटल SLR साठी i-TTL
संतिु लत सतत लॅ श वापरला जातो.
❚❚ िनयंत्रक मोड
जे हा ऍक्सेसरी शव
ू र ऐि छक SB-500 लॅ श उपकरण जोडले जाते
ते हा, प्रगत िबनतारी प्रकाशयोजना (0 315) वाप न SB-500 दोन
समह
ू ांमधील (A आिण B) एक िकं वा अिधक दरू थ ऐि छक लॅ श
उपकरणे िनयंित्रत करणारा प्रधान लॅ श हणन
ू वापर कर यासाठी
िनयंत्रक मोड िनवडा.
हा िवक प िनवड यास उजवीकडे दाखिवलेला
मेनू दशर्िवला जातो. खालील िवक प हायलाइट
कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा आिण
बदल यासाठी 1 अथवा 3 दाबा
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 247
िवक प
ऐि छक
लॅ श
TTL
वणर्न
प्रधान (िनयंत्रक)
समह
ू A
TTL
%A
M
– –
समह
ू B
चॅ नल
लॅ श मोड िनवडा.
i-TTL मोड. 1/3 EV या वद्ध
ृ ीम ये +3.0 आिण –3.0 EV यामधील
मू ये असलेली लॅ श प्रितपत
ू ीर् िनवडा.
लॅ श पातळी िनवडा.
M
– –
लॅ शसाठी एक
केवळ दरू थ लॅ श उपकरण जळतात; प्रधान लॅ श प्रदी त होत
नाही, मात्र तो प्रदशर्क प्री- लॅ श उ सिजर्त करतो.
समह
ू A मधील सवर्
लॅ श उपकरणांसाठी एक
लॅ श मोड िनवडा.
i-TTL मोड. 1/3 EV या वद्ध
ृ ीम ये +3.0 आिण –3.0 EV यामधील
मू ये असलेली लॅ श प्रितपत
ू ीर् िनवडा.
वयं िछद्र (केवळ अनु प लॅ श उपकरणांसोबत उपल ध; 0 315).
/3 EV या वद्ध
ृ ीम ये +3.0 आिण –3.0 EV यामधील मू ये
असलेली लॅ श प्रितपत
ू ीर् िनवडा.
1
लॅ श पातळी िनवडा.
या समह
ू ातील
लॅ श उपकरणे प्रदी त होत नाहीत.
समह
ू B मधील सवर् लॅ श उपकरणांसाठी एक लॅ श मोड िनवडा.
उपल ध असलेले िवक प वर समह
ू A साठी िदले या िवक पांप्रमाणेच
असतात.
रं गप्रवाह 1–4 पैकी िनवडा. दो ही समह
ू ातील सवर्
समान रं गप्रवाहावर सेट केलेली असली पािहजेत.
248 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
लॅ श उपकरणे
िनयंत्रक मोडम ये छायािचत्रे घे यासाठी खालील पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 प्रधान
लॅ शसाठी सेिटंग्ज समायोिजत करा.
प्रधान लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण मोड आिण
आउटपट
ु पातळी िनवडा. न द घ्या की
– – मोडम ये आउटपट
ु पातळी समायोिजत
करता येऊ शकत नाही.
2 समहू A साठी सेिटंग्ज समायोिजत करा.
समह
ू A मधील लॅ श उपकरणांसाठी लॅ श
िनयंत्रण मोड आिण आउटपट
ु पातळी िनवडा.
3 समहू B साठी सेिटंग्ज समायोिजत करा.
समह
ू B मधील लॅ श उपकरणांसाठी लॅ श
िनयंत्रण मोड आिण आउटपट
ु पातळी िनवडा.
4 रंगप्रवाह िनवडा.
दरू थ लॅ श उपकरणाम ये SB-500
समािव ट अस यास, रं गप्रवाह 3 िनवडा.
5 J दाबा.
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 249
6 शॉट जळु वा.
शॉट जळ
ु वा आिण खाली दाखिव याप्रमाणे लॅ श उपकरणे जोडा. न द
घ्या की, दरू थ लॅ श उपकरण कमाल िकती अंतरावर ि थत करता
येऊ शकते हे िचत्रीकरण पिरि थतींनस
ु ार बदलू शकते.
समह
ू A: 10 मी. िकं वा कमी
समह
ू B: 7 मी. िकं वा कमी
60° िकं वा कमी
मा टर लॅ श
(SB-500, कॅमेर्यावर जोडलेला)
लॅ श उपकरणांवरील िबनतारी दरू थ संवेदक कॅमेर्याकडे
चेहरा क न असले पािहजेत.
7 दरू थ
लॅ श उपकरणे कॉि फगर करा.
सवर् दरू थ लॅ श उपकरणे चालू करा, इ छे नस
ु ार समह
ू सेिटंग्ज
समायोिजत करा, आिण यांना पायरी 4 म ये िनवडले या रं गप्रवाहावर
सेट करा. तपशीलांसाठी लॅ श उपकरण सच
ू ना-पिु तका पहा.
8 छायािचत्राची चौकट जळु वा,फोकस जळु वा आिण छायािचत्र घ्या.
कॅमेरा लॅ श-स जता लाइट आिण सवर् लॅ श उपकरणांसाठीचे लॅ शस जता लाइट लागले आहे त याची खात्री के यानंतर, छायािचत्राची
चौकट जळ
ु वा, फोकस जळ
ु वा आिण छायािचत्र घ्या.
A लॅ श संकालन मोड प्रदशर्न
ऐि छक लॅ श > मोड किरता – – िनवडलेले असताना मािहती प्रदशर्नाम ये M
िदसत नाही.
250 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
A लॅ श प्रितपत
ू ीर्
M (Y) आिण E (N) बटणे आिण िनयंत्रण तबकडी वारे िनवडलेले लॅ श
प्रितपत
ू ीर् मू य िनयंत्रक मोड मेनम
ू ये प्रधान लॅ श, समह
ू A, आिण समह
ू B
यासाठी िनवडले या लॅ श प्रितपत
ू ीर् मू याम ये सामील केले जाते. TTL िकं वा
%A मोडम ये प्रधान लॅ श िकं वा दरू थ लॅ श उपकरणांसाठी ±0 यितिरक्त
लॅ श प्रितपत
यदशर्काम ये Y प्रतीक प्रदिशर्त होते.
ू ीर् मू य िनवडले गे यास
D िनयंत्रक
मोड
प्रधान लॅ शव न प्रकाश घे यासाठी दरू थ लॅ श उपकरणांवर संवेदक िवंडो ि थत
करा (कॅमेरा जर ितपाईवर जोडलेला नसेल तर िवशेष काळजी घेणे आव यक).
सामा यतः दरू थ लॅ श उपकरण कॅमेर्यापेक्षा िचत्रिवषया या अिधक जवळ ि थत
केलेले असले पािहजेत. खात्री क न घ्या की दरू थ लॅ श उपकरणामधन
ू सरळ
सय
र् काश िकं वा प्रखर परावतर्न कॅमेरा िभंगाम ये (TTL मोडम ये) िकं वा दरू थ
ू प्र
लॅ श उपकरणावरील फोटोसे सम ये (%A मोड) प्रवेश करत नाही, कारण यामळ
ु े
उघडीपीम ये अडथळा येऊ शकतो. कमी अंतराव न घेतले या छायािचत्रांम ये
प्रधान लॅ श वारे उ सिजर्त टाइिमंग लॅ श करते थांबिव यासाठी िन न ISO
संवेदनशीलता िकं वा लघु िछद्र िनवडा (उ च f-क्रमांक) िकं वा प्रधान लॅ शवरील
लॅ श हे ड वर या बाजस
ू िफरवा. दरू थ लॅ श उपकरण ि थत के यानंतर, परीक्षण
शॉट घ्या आिण कॅमेरा प्रदशर्कावरील पिरणाम पहा.
िकती दरू थ लॅ श उपकरणे वापरली जावीत यावर िनबर्ंध नसला तरीही, वा तिवक
कमाल उपकरणे तीन असावीत. या संख्येपेक्षा अिधक उपकरणे अस यास, दरू थ
लॅ श उपकरणा वारे उ सिजर्त प्रकाश कायर्क्षमतेम ये अडथळा येईल.
e2:
वयं ब्रॅकेिटंग सेट
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
ब्रॅकेिटंग सिक्रय असताना बदलणारे सेिटंग िनवडा (उघडीप, शभ्र
ु ता संतल
ु न,
िकं वा सिक्रय D-Lighting) (0 151).
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 251
f: िनयंत्रणे
f1: Fn बटण िनयक्
ु त करा
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
Fn बटणा वारे केली जाणारी कामिगरी िनवडा:
Fn बटण
िवक प
प्रितमा दजार्/
v
आकारमान
वणर्न
Fn बटण दाबन
ू धरा आिण प्रितमा दजार् व आकार (0 98)
िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी रोटे ट करा.
w
ISO
संवेदनशीलता
Fn बटण दाबन
ू धरा आिण ISO संवेदनशीलता (0 107)
सेट कर यासाठी िनयंत्रण तबकडी रोटे ट करा.
m
शभ्र
ु ता संतल
ु न
Fn बटण दाबून धरा आिण शभ्र
ु ता संतल
ु न (केवळ P, S, A,
आिण M मोड; 0 140) िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी
रोटे ट करा.
!
सिक्रय
D-Lighting
Fn बटण दाबन
ू धरा आिण सिक्रय D-Lighting (केवळ P, S,
A, आिण M मोड; 0 136) िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी
रोटे ट करा.
$ HDR
&
+ NEF
(RAW)
Fn बटण दाबन
ू धरा आिण HDR (केवळ P, S, A, आिण M
मोड; 0 138) समायोिजत कर यासाठी िनयंत्रण तबकडी
रोटे ट करा.
प्रितमा दजार् जर JPEG फाइन, JPEG सामा य,
िकं वा JPEG बेिसक वर सेट केलेला असेल तर, Fn
बटण दाब यानंतर घेतले या पढ
ु या िचत्रासोबत एक
NEF (RAW) प्रितिलपी रे कॉडर् केली जाईल. NEF (RAW)
प्रितिलपी रे कॉडर् न करता िनगर्मन कर यासाठी, Fn बटण
पु हा एकदा दाबा. खालील िवशेष मोडम ये या िवक पाचे
कुठलेही प्रभाव नसतात: %, S, T, U, ', (, आिण 3.
252 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
िवक प
t
वयं ब्रॅकेिटंग
"
AF-क्षेत्र मोड
'
c
वणर्न
Fn बटण दाबन
ू ठे वा आिण, ब्रॅकेिटंग वद्ध
ृ ी िनवड यासाठी
(उघडीप आिण शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग) िकं वा ADL ब्रॅकेिटंग
चालू िकं वा बंद कर यासाठी (केवळ P, S, A, आिण M मोड;
0 151) िनयंत्रण तबकडी रोटे ट करा.
Fn बटण दाबन
ू धरा आिण AF-क्षेत्र मोड (0 87)
िनवड यासाठी िनयंत्रण तबकडी रोटे ट करा.
यदशर्क चौकट
जळ
ु व याची िग्रड प्रदिशर्त
यदशर्क िग्रड कर यासाठी िकं वा
लपिव यासाठी Fn बटण
प्रदशर्न
दाबा.
Wi-Fi
Wi-Fi मेनू (0 272) प्रदिशर्त कर यासाठी Fn बटण दाबा.
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 253
f2: AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
A (L) बटणा वारे केली जाणारी कामिगरी
िनवडा.
A (L) बटण
िवक प
वणर्न
A (L) बटण दाबले असता फोकस आिण उघडीप लॉक
होते.
B
AE/AF लॉक
C
फ़क्त AE लॉक A (L) बटण दाबले असता उघडीप लॉक होते.
E
F
AE लॉक
(हो ड)
A (L) बटण दाबले जाते ते हा उघडीप लॉक होते, आिण
जोवर बटण दस
ु र्यांदा दाबले जात नाही िकं वा राखीव
समयकाची मद
ु त संपेपयर्त लॉक ि थतीत राहते.
फ़क्त AF लॉक A (L) बटण दाबले असता फोकस लॉक होईल.
A AF-ON
A (L) बटण दाबन
ू ऑटोफोकस सु करता येत.े फोकस
जळ
ु िव यासाठी शटर-िरलीज बटणाचा वापर केला जात
नाही.
254 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
f3:
पशर् Fn िनयक्
ु त करा
G बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
प्रदशर्क वयंचिलतपणे बंद झा यानंतर प्रदशर्काचे पशर्-संवेदनशील क्षेत्र
कॅमेर्याचे िनयंत्रण कर यासाठी केला जाऊ शकतो. या “ पशर् Fn” क्षेत्राची
जागा प्रदशर्का या ि थतीनस
ु ार बदलते; तो कोण या कामिगर्या पार
पाडू शकतो ते खालील तक् यातील िवक पांमधन
ू िनवडता येऊ शकते.
िनवडले या िवक पाचे समायोजन कर यासाठी लेखिचत्राम ये दशर्िवले या
क्षेत्राव न आपले बोट उजवीकडे िकं वा डावीकडे िफरवा (न द घ्या की जे हा
प्रदशर्काचा चेहरा पढ
ु ील बाजस
ू असतो ते हा पशर् Fn उपल ध नसते).
आप याला जर असे िदसले की
यदशर्कामधन
ू पाहत असताना आपला
चेहरा पशर् Fn या संपकार्त येतो आहे , तर िव तािरत ि थतीतील
प्रदशर्काचा वापर करा.
पशर् Fn क्षेत्र
सामा य ि थतीतील प्रदशर्क
िवक प
प्रदशर्क िव तािरत
वणर्न
फोकस िबंद ू
िनवड
जे हा AF-क्षेत्र मोडसाठी e ( वयं-क्षेत्र AF) यितिरक्त
अ य िवक प िनवडला जातो ते हा, फोकस िबंद ू ि थत
कर यासाठी आपण पशर् Fn क्षेत्राव न बोट िफरवू शकता
(0 90).
w
ISO
संवेदनशीलता
ISO संवेदनशीलता (0 107) समायोिजत कर यासाठी
पशर् Fn क्षेत्रावर डावीकडे िकं वा उजवीकडे , वयं ISO
संवेदनशीलता िनयंत्रण (0 228) चालू िकं वा बंद (केवळ
P, S, A, आिण M मोड) कर यासाठी वर िकं वा खाली बोट
सरकवा.
!
सिक्रय
D-Lighting
सिक्रय D-Lighting (केवळ P, S, A, आिण M मोड; 0 136)
समायोिजत कर यासाठी पशर् Fn क्षेत्राव न बोट िफरवा.
#
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज 255
िवक प
$ HDR
t
वयं ब्रॅकेिटंग
"
AF-क्षेत्र मोड
'
%
वणर्न
HDR (केवळ P, S, A, आिण M मोड; 0 138) समायोिजत
कर यासाठी पशर् Fn क्षेत्राव न बोट िफरवा.
ब्रॅकेिटंग वद्ध
ु ता संतल
ु न
ृ ी िनवड यासाठी (उघडीप आिण शभ्र
ब्रॅकेिटंग) िकं वा ADL ब्रॅकेिटंग चालू िकं वा बंद कर यासाठी
(केवळ P, S, A, आिण M मोड; 0 151) पशर् Fn
क्षेत्राव न बोट िफरवा.
AF-क्षेत्र मोड िनवड यासाठी
िफरवा (0 87).
पशर् Fn क्षेत्राव न बोट
यदशर्क चौकट
जळ
ु व याची िग्रड प्रदिशर्त
यदशर्क िग्रड कर यासाठी िकं वा
लपिव यासाठी पशर् Fn क्षेत्र
प्रदशर्न
टॅ प करा.
िछद्र
काही नाही
िछद्र (केवळ A आिण M मोड; 0 122, 123) समायोिजत
कर यासाठी पशर् Fn क्षेत्राव न बोट िफरवा.
पशर् Fn अक्षम करा.
पशर् Fn
पशर् िनयंत्रणे यासाठी (0 263) सक्षम करा िनवडलेले असेल आिण मािहती
प्रदशर्न वयं बंद (0 265) चालू असेल तरच केवळ पशर् Fn उपल ध असते.
D
f4: तबकडी िफरवणे मागे घ्या
G बटण
िनयंत्रण तबकडीचा वापर जे हा िछद्र िकं वा
लॅ श प्रितपत
ू ीर् (उघडीप प्रितपत
ू ीर्) आिण /िकं वा
शटर गती आिण िछद्र (शटर गती/िछद्र) म ये
समायोजन कर यासाठी केला जातो ते हा ितला
मागील िदशेला िफरवा. िनवड यासाठी िकं वा
िनवड काढून टाक यासाठी िवक प हायलाइट
करा आिण 2 दाबा, यानंतर J दाबा.
256 A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: फाइन- यिु नंग कॅमेरा सेिटंग्ज
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
सेटअप मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G दाबा आिण B (सेटअप मेन)ू टॅ ब
िनवडा.
G बटण
सेटअप मेनू िवक प
सेटअप मेनम
ू ये खालील िवक पांचा समावेश होतो:
िवक प
मेमरी काडर् फॉरमॅट करा
प्रितमा िट पणी
259
—
261
बंद
िदनप्रकाश बचत वेळ
बंद
1
बीप िवक प
बीप चाल/ू बंद
वरमान
पशर् िनयंत्रणे
प्रदशर्क उ
वलता
मािहती प्रदशर्न
व पण
262
चालू
263
िन न
263
सक्षम करा
263
0
ग्रािफक
P/S/A/M
ग्रािफक
वयं मािहती प्रदशर्न
वयं बंद
प्रितमा संवेदक साफ करा
प्रारं भ/बंद करताना साफ करा
262
—
AUTO/SCENE/EFFECTS
मािहती प्रदशर्न
260
1
चाणाक्ष साधनासह संकालन करा
भाषा (Language)
0
—
—
सवर्हक्क वाधीन मािहती
वेळ झोन आिण तारीख
िडफॉ ट
चालू
263
264
265
चालू
265
प्रारं भ आिण बंद करताना साफ
करा
328
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 257
िवक प
साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक
करा 2
प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् छायािचत्र
लक
ु लक
ु
यन
ू ीकरण
लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा
HDMI
आउटपट
ु िरझॉ यश
ू न
उपकरण िनयंत्रण
थान डेटा
िडफॉ ट
0
—
330
—
वयं
िरलीज लॉक केले
वयं
चालू
चाणाक्ष साधनाव न डाउनलोड करा
ि थती
बा य GPS उपकरण िवक प
राखीव समयक
उपग्रहाव न घ याळ सेट करा
दरू थ िनयंत्रण
दरू थ शटर िरलीज करणे
Fn बटण िनयक्
ु त करा
एअर लेन मोड
चाणाक्ष साधनाला जोडा
चाणाक्ष उपकरण ( वयं) कडे पाठवा
266
268
268
219
नाही
—
सक्षम करा
269
होय
छायािचत्र घ्या
कॅमेरा 4 बटणासारखेच
अक्षम करा
—
बंद
270
270
271
271
272
Wi-Fi
नेटवकर् सेिटंग्ज
—
—
चालू सेिटंग्ज
जोडणी सेिटंग्ज रीसेट करा
लट
ू ूथ
272
अक्षम करा
नेटवकर् जोडणी
जोडी जळ
ु वलेली उपकरणे
—
चालू
बंद असताना पाठवा
Eye-Fi अपलोड करा
—
3
258 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
सक्षम करा
273
274
सारखेपणा खण
ू
िवक प
िडफॉ ट
0
—
फमर्वेअर सं करण
276
—
276
1 िडफॉ ट, खरे दी करणार्या दे शानस
ु ार बदलेल.
2 िवजेरी िन न असताना उपल ध नाही.
3 जे हा अनु प Eye-Fi मेमरी काडर् घातलेले असते केवळ ते हाच उपल ध.
नोट: हे कॅमेरा सेिटंगवर अवलंबन
ू आहे की काही आयटम ग्रे रं गाम ये बदलतात
आिण ते अनप
ु ल ध होतात.
मेमरी काडर् फॉरमॅट करा
G बटण
B सेटअप मेनू
प्रथम वापर यापव
ू ीर् िकं वा इतर उपकरणांम ये फॉरमॅट के यानंतर मेमरी
काडर् फॉरमॅट करणे आव यक आहे . खाली विणर्त के याप्रमाणे काडर्
फॉरमॅट करा.
D मेमरी
काडर् व पण करणे
मेमरी काडर् फॉरमॅट के याने यावरील कोणताही डेटा कायम व पी हटवला
जातो. पढ
ु े जा यापव
ू ीर् आप याला हवी असलेली छायािचत्रे िकं वा अ य डेटा यांची
संगणकावर प्रत बनवन
ू ठे वली आहे याची खात्री करा (0 211).
1 होय हायलाइट करा.
मेमरी काडर् फॉरमॅट न करता िनगर्मन
कर यासाठी नाही हायलाइट करा आिण J
दाबा.
2 J दाबा.
काडर् फॉरमॅट होत असताना संदेश प्रदिशर्त
होईल. फॉरमॅिटंग पण
ू र् होईपयर्ंत मेमरी काडर्
काढू नका िकं वा वीज परु वठा करणारा ोत
काढू नका िकं वा खंिडत क नका.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 259
प्रितमा िट पणी
G बटण
B सेटअप मेनू
नवीन छायािचत्रे घेताना यांना िट पणी जोडा. िट प या मेटाडेटा व पात
ViewNX-i िकं वा Capture NX-D व पात पािह या जाऊ शकतात.
छायािचत्र मािहती प्रदशर्न (0 193) याम ये िचत्रीकरण डेटावरसद्ध
ु ा
िट पणी पाहता येत.े खालील िवक प उपल ध आहे त:
• समािव टीत िट पणी: प ृ ठ 162 वर वणर्न के याप्रमाणे कॉमट इनपट
ु
करा. िट पणी 36 अक्षरांपयर्ंत दीघर् असू शकते.
• िट पणी संलग्न करा: सवर् छायािचत्रांना
क्रमाने िट पणी जोड यासाठी हा पयार्य
िनवडा. िट पणी संलग्न करा हायलाइट
क न आिण 2 दाबन
ू चालू िकं वा बंद केली
जाऊ शकते. इि छत सेिटंग िनवड यानंतर
िनगर्मन कर यासाठी J दाबा.
260 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
सवर्हक्क वाधीन मािहती
G बटण
B सेटअप मेनू
नवीन छायािचत्रे घेताना यात सवर्हक्क वाधीन मािहती जोडा. छायािचत्र
मािहती प्रदशर्नाम ये दशर्िव याप्रमाणे सवर्हक्क वाधीन मािहती िचत्रीकरण
डेटाम ये समािव ट केलेली असते आिण ती मेटाडेटा व पात ViewNX-i
िकं वा Capture NX-D व पात पाहता येऊ शकते. खालील पयार्य
उपल ध आहे त:
• कलाकार: प ृ ठ 162 वर वणर्न के याप्रमाणे छायािचत्रकाराचे नाव
प्रिव ट करा. छायािचत्रकाराचे नाव 36 वणार्ंपयर्ंत दीघर् असू शकते.
• सवर्हक्क वाधीन: प ृ ठ 162 वर वणर्न के याप्रमाणे सवर्हक्क वाधीन
धारकाचे नाव प्रिव ट करा. सवर्हक्क वाधीन धारकाचे नाव 54
वणार्ंपयर्ंत दीघर् असू शकते.
• सवर्हक्क वाधीन मािहती संलग्न करा:
सवर् छायािचत्रांना क्रमाने सवर्हक्क वाधीन
मािहती संलग्न कर यासाठी हा पयार्य
िनवडा. सवर्हक्क वाधीन मािहती संलग्न
करा यास हायलाइट क न 2 दाबन
ू चालू
आिण बंद केले जाऊ शकते. इि छत सेिटंग
िनवड यानंतर िनगर्मन कर यासाठी J दाबा.
D सवर्हक्क वाधीन मािहती
कलाकार आिण सवर्हक्क वाधीन धारकां या नावांचा अनिधकृतिर या वापर
हो यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी इतर यक्तीला कॅमेरा उधार दे णे िकं वा
थानांतरीत कर यापव
ू ीर् सवर्हक्क वाधीन मािहती संलग्न करा िनवडलेले नाही
आिण कलाकार आिण सवर्हक्क वाधीन क्षेत्र िरक्त अस याची खात्री क न घ्या.
सवर्हक्क वाधीन मािहती िवक पा या वापरामळ
ु े झाले या कोण याही नक
ु सानीस
िकं वा वादासाठी Nikon कोणतेही दािय व वीकार करत नाही.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 261
वेळ झोन आिण तारीख
G बटण
B सेटअप मेनू
वेळ झोन बदला, माटर् उपकरणावर या घ याळाद्वारे घ याळ संकािलत
करा, कॅमेर्याचे घ याळ सेट करा, तारीख प्रदशर्न क्रम िनवडा आिण
िदनप्रकाश बचत वेळ चालू िकं वा बंद करा.
िवक प
वेळ झोन
वणर्न
वेळ झोन िनवडा. कॅमेरा घ याळ वयंचिलतिर या नवीन वेळ
झोनमधील वेळेवर सेट केले जाते.
तारीख आिण वेळ कॅमेरा घ याळ सेट करा (0 40).
कॅमेर्याचे घ याळ वेळेनस
ु ार (समि वत जागितक वेळ, िकं वा
चाणाक्ष साधनासह UTC) अद्ययावत केले आहे िकं वा नाही, वेळ झोन, आिण मानक
संकालन करा िकं वा माटर् उपकरणाने िदलेला िदनप्रकाश बचत वेळ अद्ययावत
केले आहे िकं वा नाही हे िनवडा.
तारीख फॉमट
िदवस, मिहना आिण वषर् हे कोण या क्रमाने प्रदिशर्त झाले
पािहजेत हे िनवडा.
िदनप्रकाश बचत िदनप्रकाश बचत वेळ चालू िकं वा बंद करा. कॅमेरा घ याळ
वेळ
वयंचिलतिर या एक तास पढ
ु े िकं वा मागे सेट केले जाईल.
भाषा (Language)
G बटण
कॅमेरा मेनू आिण संदेशासाठी भाषा िनवडा.
262 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
B सेटअप मेनू
बीप िवक प
G बटण
B सेटअप मेनू
जे हा कॅमेरा फोकस जळ
ु िवतो, आिण जे हा वेळ-प्रमाद रे कॉिडर्ंग समा त
होते िकं वा पशर्- क्रीन िनयंत्रणे वापरली जातात ते हा बीप असा आवाज
येतो.
❚❚ बीप चाल/ू बंद
पशर्- क्रीन िनयंत्रणाला प्रितसाद व पात
िदलेला आवाज यट
ू कर यासाठी बंद (केवळ
पशर् िनयंत्रणे) िनवडा िकं वा बीप आवाज होऊ
नये याकिरता बंद िनवडा.
❚❚ वरमान
वरमान िनवडा (जे हा वेळ-प्रमाद रे कॉिडर्ंग समा त होते िकं वा फोकस
आिण व-समयक पिरचालनांम ये असताना उ च िकं वा िन न) व पाचा
आवाज येतो.
पशर् िनयंत्रणे
G बटण
B सेटअप मेनू
केवळ लेबॅक मोड म ये पशर्- क्रीन िनयंत्रणे सक्षम कर यासाठी, पशर्क्रीन िनयंत्रणे (0 15) िकं वा केवळ लेबॅक याचा आकि मकपणे वापर
हो यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी अक्षम करा िनवडा.
प्रदशर्क उ
वलता
G बटण
B सेटअप मेनू
प्रदशर्क उ वलता िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा. वाढले या
उ वलतेसाठी उ च गुण िनवडा आिण उ वलता कमी कर यासाठी
िन न गण
ु िनवडा.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 263
मािहती प्रदशर्न
व पण
G बटण
B सेटअप मेनू
मािहती प्रदशर्न व पण िनवडा (0 6). वयं
य आिण खास
प्रभावासाठी, आिण P, S, A, आिण M मोडसाठी फॉरमॅट िनवडले जाऊ
शकतात.
क्लािसक
1 िचत्रीकरण मोड िवक प िनवडा.
AUTO/SCENE/EFFECTS िकं वा
P/S/A/M हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
2 िडझाइन िनवडा.
िडझाइन हायलाइट करा आिण J दाबा.
264 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
ग्रािफक
वयं मािहती प्रदशर्न
G बटण
B सेटअप मेनू
चालू िनवडले जाते ते हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाब यानंतर मािहती
प्रदशर्न िदसते. बंद िनवडले जाते ते हा R बटण दाबन
ू मािहती प्रदशर्न
पाहता येऊ शकते.
मािहती प्रदशर्न
वयं बंद
G बटण
B सेटअप मेनू
चालू िनवडलेले अस यास जे हा आपण आपला डोळा
यदशर्कावर ठे वता
ते हा नेत्र संवेदक मािहती प्रदशर्न बंद करतो. जे हा आपण
यदशर्का
मधन
ू पाहता ते हा बंद िनवडून प्रदशर्न बंद हो यापासन
ू प्रितबंध करता
येतो, पण िवजेरीचा वापर वाढवतो.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 265
प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् छायािचत्र
G बटण
B सेटअप मेनू
Capture NX-D म ये प्रितमा धिू लमाजर्न िवक पासाठी संदभर् डेटा प्रा त
करा (अिधक मािहतीसाठी, Capture NX-D ऑनलाइन मदत पहा).
CPU िभंग कॅमेर्यावर धारण केले जाते केवळ ते हाच प्रितमा धिू लमाजर्न
संदभर् छायािचत्र उपल ध होते. 50 िममी. कद्रांतरासह िभंगाची िशफारस
केली जाते. झूम िभंगाचा वापर करताना, सवर् िठकाणी झूम इन करा.
1 प्रारंभ करा िवक प िनवडा.
खालीलपैकी एक पयार्य हायलाइट करा
आिण J दाबा. प्रितमा धिू लमाजर्न डेटा न
िमळिवता िनगर्मन कर यासाठी G दाबा.
• प्रारं भ करा: उजवीकडे दाखिव याप्रमाणे
संदेश प्रदिशर्त होईल आिण
यदशर्काम ये
“rEF” िदसेल.
• से सॉर साफ करा आिण नंतर प्रारं भ करा:
प्रारं भ कर यापव
ू ीर् प्रितमा संवेदक साफ
कर यासाठी हा पयार्य िनवडा. उजवीकडे
दाखिव याप्रमाणे संदेश प्रदिशर्त होईल
आिण जे हा सफाई पण
ू र् होईल ते हा
यदशर्काम ये “rEF” िदसेल.
D प्रितमा संवेदक साफ करणे
प्रितमा संवेदक साफ कर यापव
ू ीर् प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा रे कॉडर् केला
जातो आिण संवेदक साफ के यानंतर या छायािचत्रांसह वापरला जाऊ शकत
नाही. वतर्मान छायािचत्रांसह प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा वापरला जाणार
नसेल तरच से सॉर साफ करा आिण नंतर प्रारं भ करा िनवडा.
266 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
2
यदशर्काम ये एका अनाकषर्क पांढर्या व तव
ू र चौकट जळ
ु वा.
जे हा िभंग चांग याप्रकारे प्रकािशत झाले या अनाकषर्क पांढर्या
व तप
यदशर्क
ू ासन
ू अंदाजे दहा सटीमीटर (चार इंच) वर असेल,
भर यासाठी व तव
ू र चौकट जळ
ु वा आिण नंतर शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
ऑटोफोकस मोडम ये फोकस वयंचिलतपणे अनंतात सेट केला जाईल;
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण मोडम ये, फोकस यिक्तचिलतपणे
अनंतात सेट करा.
3 प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा िमळवा.
प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा िमळिव यासाठी शटर-िरलीज बटण
पण
र् णे दाबन
ू प
ू ठे वा. शटर-िरलीज बटण दाबले जाते ते हा प्रदशर्क बंद
होतो.
जर संदभर् व तू खप
ू च उजळ िकं वा खप
ू
गडद असेल, तर कॅमेरा, प्रितमा धिू लमाजर्न
संदभर् डेटा िमळवू शकणार नाही आिण
उजवीकडे दाखिवलेला संदेश प्रदिशर्त होईल.
इतर संदभर् व तू िनवडा आिण पायरी 1
पासन
ू प्रिक्रया पु हा सु करा.
D प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा
इतर िभंगे िकं वा वेगळी िछद्रे वाप न घेतले या
छायािचत्रांसाठी समान संदभर् डेटा वापरला जाऊ
शकतो. संगणक प्रितमाकारक सॉ टवेअरचा वापर
क न संदभर् प्रितमा पाहता येऊ शकत नाहीत. जे हा
संदभर् प्रितमा कॅमेर्यावर पािह या जातात ते हा िग्रड
रचना प्रदिशर्त होते.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 267
लक
ु लक
ु
यन
ू ीकरण
G बटण
B सेटअप मेनू
प्र यक्ष
यदर यान (0 55) लओ
ु रे संट िकं वा मक्यरुर् ी- हे पर प्रकाशात
िचत्रीकरण करताना िकं वा चलिचत्र विनमिु द्रत करताना (0 164) लक
ु लक
ु
आिण पट्टन (बँिडंग) कमी करतो. कॅमेर्याला अचक
ू कंप्रता वयंचिलतपणे
िनवड याची परवानगी दे यासाठी वयं िनवडा, िकं वा यिक्तचिलतपणे
या या थािनक AC ऊजार् ोताशी जळ
ु णारी कंप्रता जळ
ु वा.
A लक
ु लक
ु
यन
ू ीकरण
जर वयं इि छत पिरणाम दे यात अपयशी ठरले, आिण जर आपणास थािनक
ऊजार् सात य वारं वािरते या बाबत खात्री नसेल तर 50 आिण 60 Hz दो ही पयार्यांचे
परीक्षण करा आिण यापैकी सव तम पिरणाम दाखिवणार्या पयार्याची िनवड
करा. प्र यक्ष य सु हो यापव
ू ीर् जर िचत्रिवषय खप
ू उ वल असेल तर लक
ु लक
ु
यन
ू ीकरण इि छत पिरणाम दाखवू शकणार नाही, अशा पिरि थतीम ये तु ही A
िकं वा M मोड िनवडायला हवा आिण लघु िछद्र (उ च f-क्रमांक) िनवडायला हवे. लक्षात
घ्या की M मोडम ये चलिचत्र सेिटंग्स > यिक्तचिलत चलिचत्र सेिटंग्स (0 169)
यासाठी जे हा चालू िनवडले जाते, ते हा लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण उपल ध होत नाही.
लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा
G बटण
B सेटअप मेनू
जर िरलीज लॉक केले िनवडलेले असेल तर मेमरी काडर् कॅमेर्याम ये
घातलेले असताना केवळ शटर-िरलीज बटण सक्षम असते. मेमरी काडर्
कॅमेर्याम ये घातलेले नसते, िकं वा कोणतीही िचत्रे रे कॉडर् केली जाणार
नसतील (तरीदे खील ती डेमो मोडमधील प्रदशर्कावर प्रदिशर्त केली जातात)
ते हा िरलीज सक्षम करा िनवडून िरलीज के या जात असले या शटरला
परवानगी दे त.े
268 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
थान डेटा
G बटण
B सेटअप मेनू
कॅमेरा GPS िकं वा चाणाक्ष साधनाला जोडलेला असताना वापर यासाठी
थान डेटा समायोिजत करा.
िवक प
चाणाक्ष
साधनाव न
डाउनलोड करा
ि थती
वणर्न
चाणाक्ष साधनाव न थान डेटा डाउनलोड कर यासाठी होय
िनवडा आिण पढ
ु ील दोन तासांम ये घेतले या िचत्रांम ये यांना
ए बेड करा. जर कॅमेरा चाणाक्ष साधन आिण GPS उपकरण
या दोघांशी जोडलेला असेल तर GPS उपकरणाव न थान डेटा
डाउनलोड केला जाईल. कॅमेरा बंद असेल िकं वा राखीव समयक
मद
ु तबा य झाला असेल ते हा थान डेटा िमळिवता येऊ शकत
नाही.
GPS िकं वा चाणाक्ष उपकरणाने िदलेला
आिण चलिचत्रां या बाबतीत रे कॉिडर्ंग सु
होणारे आयट स िभ न असतात).
थान डेटा पहा (उपकरण
कर यासाठी प्रदिशर्त
पयार्यी GPS उपकरणांना जोड यासाठी सेिटंग्ज समायोिजत करा.
• राखीव समयक: GPS उपकरण जोडलेले असताना राखीव
समयक सिक्रय असतो. जर सक्षम करा िनवडले तर सानक
ु ूल
सेिटंग्ज c2 ( वयं बंद टायमर, 0 240) याम ये िनिदर् ट
केले या वेळेम ये कोणतेही पिरचालन न झा यास िवजेरीचा
अप यय कमी क न उघडीप मापक वयंचिलतपणे बंद
होईल. जर GP-1 िकं वा GP-1A उपकरण जोडले तर समयक
बा य GPS
मद
ु तबा य झा यानंतर िनि चत कालावधीसाठी उपकरण
उपकरण िवक प
सिक्रय राहील; थान डेटा िमळिव यासाठी कॅमेर्या या वेळेला
परवानगी दे याकिरता, उघडीप मापक सिक्रय झा यानंतर िकं वा
कॅमेरा चालू के यानंतर िवलंब कालावधी जा तीतजा त एक
िमिनटापयर्ंत वाढिवता येतो. GPS उपकरणाची जोडणी केलेली
असताना राखीव समयक अक्षम कर यासाठी अक्षम करा िनवडा.
• उपग्रहाव न घ याळ सेट करा: GPS उपकरणाने िरपोटर् केले या
वेळेप्रमाणे कॅमेरा घ याळ संकािलत कर यासाठी होय िनवडा.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 269
दरू थ िनयंत्रण
G बटण
B सेटअप मेनू
पयार्यी दरू थ कॉडर् िकं वा िबनतारी दरू थ िनयंत्रक (0 323, 324)
वाप न करता येणारी काय िनवडा.
❚❚ दरू थ शटर िरलीज करणे
छायािचत्रण घे यासाठी आिण चलिचत्र विनमद्र
ु ण कर यासाठी पयार्यी
उपसाधनावरील शटर-िरलीज बटण वापरायचे िकं वा नाही हे िनवडा.
िवक प
y छायािचत्र घ्या
वणर्न
छायािचत्र घे यासाठी पयार्यी उपसाधनावरील शटर-िरलीज
बटण वापरले जाते.
चलिचत्र विनमद्र
ु ण कर यासाठी पयार्यी उपसाधनावरील
शटर-िरलीज बटण वापरले जाते. प्र यक्ष
य प्रारं भ
कर यासाठी िकं वा AF-S आिण AF-F मोडम ये फोकस
z चलिचत्र रे कॉडर् करा जळ
ु िव यासाठी बटण अधर्वट दाबा. विनमद्र
ु ण प्रारं भ
िकं वा समा त कर यासाठी बटण संपण
ू र् दाबा. प्र यक्ष
य समा त कर यासाठी कॅमेरा प्र यक्ष
य ि वच
वापरा.
❚❚ Fn बटण िनयक्
ु त करा
िबनतारी दरू थ िनयंत्रकांवर Fn बटणां वारे केली जाणारी कामिगरी िनवडा.
िवक प
=4
कॅमेरा 4
बटणासारखेच
a प्र यक्ष
य
वणर्न
िबनतारी दरू थ िनयंत्रकावरील Fn बटण, कॅमेरा
A (L) बटणाला स या नेमन
ू िदलेले कायर् करते
(0 254).
िबनतारी दरू थ िनयंत्रकावरील Fn बटण प्र यक्ष
य
प्रारं भ आिण समा त कर यासाठी वापरले जाऊ शकते.
270 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
एअर लेन मोड
G बटण
B सेटअप मेनू
Eye-Fi काडर् आिण माटर् उपकरणावरील लट
ू ू थ आिण Wi-Fi जोडणीची
िबनतारी वैिश ये अक्षम कर यासाठी सक्षम करा िनवडा. केवळ
कॅमेर्याव न प्रक्षेपक काढून िबनतारी प्रक्षेपक वाप न अ य उपकरणांवर
केले या जोड या अक्षम करता येऊ शकतात.
चाणाक्ष साधनाला जोडा
G बटण
B सेटअप मेनू
चाणाक्ष साधनाला जोड यासाठी सेिटंग्ज
समायोिजत करा.
A सरु क्षा
या उ पादनाचा एक फायदा, इतरांना तो मक्
ु तपणे या या या तीम ये असले या
डेटाचा िबनतारी िविनमय कर यासाठी जोडणी कर याची परवानगी दे णारा जरी
असला तरीही, सरु क्षा सक्षम नस यास खालील घटना उद्भवू शकतात:
• डेटा चोरी: द्वे षपण
ू र् तत
ृ ीय-पक्ष वापरकत, IDs, पासवडर्, आिण इतर वैयिक्तक
मािहती चोर यासाठी िबनतारी प्रक्षेपण खंिडत क शकतात.
• अनिधकृत प्रवेश: अनिधकृत वापरकत नेटवकर्म ये प्रवेश िमळवू शकतात आिण
डेटा बदलणे िकं वा अ य अपकाय घडवन
ू आण यासारखे प्रकार क शकतात.
लक्षात घ्या की सरु क्षा सक्षम असतानासद्ध
ु ा िबनतारी नेटवकर् िडझाईनमळ
ु े , िवशेष
ह यांना अनिधकृतपणे प्रवेश िमळू शकतो.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 271
चाणाक्ष उपकरण ( वयं) कडे पाठवा
G बटण
B सेटअप मेनू
चालू िनवड यास, चाणाक्ष उपकरणावर नवीन छायािचत्रे वयंचिलतपणे
अपलोड केली जातील (कॅमेरा स या चाणाक्ष उपकरणाशी जोडलेला
नस यास, छायािचत्रांना अपलोड कर यासाठी िच हांिकत केले जाईल
आिण पढ
ु या वेळेस िबनतारी जोडणी प्र थािपत झा यावर अपलोड केले
जातात.) चलिचत्रे अपलोड केली नाहीत.
A अपलोड िच हांकन
एकावेळी 1000 छायािचत्रांपेक्षा जा त अपलोड करता येऊ शकत नाहीत.
अपलोड कर यासाठी िच हांिकत केले या छायािचत्रांवरचे रे िटंग बदल यापव
ू ीर्
लट
ू ू थ > नेटवकर् जोडणी यासाठी अक्षम करा िनवडा िकं वा एअर लेन मोड यासाठी
सक्षम करा िनवडून िबनतारी बंद करा.
Wi-Fi
G बटण
B सेटअप मेनू
Wi-Fi (िबनतारी LAN) सेिटंग्ज समायोिजत करा.
िवक प
नेटवकर् सेिटंग्ज
चालू सेिटंग्ज
वणर्न
Wi-Fi जोड यांसाठी सेिटंग्ज समायोिजत करा.
वतर्मान Wi-Fi सेिटंग्ज पहा.
जोडणी सेिटंग्ज रीसेट
Wi-Fi सेिटंग्ज यां या िडफॉ ट मू यांवर पन
ु थार्िपत करा.
करा
272 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
लट
ू ूथ
G बटण
B सेटअप मेनू
जोडी जळ
ु वलेली उपकरणे सच
ू ीबद्ध करा आिण चाणाक्ष साधनावरील
जोडणीसाठी सेिटंग्ज समायोिजत करा.
िवक प
नेटवकर् जोडणी
जोडी जळ
ु वलेली
उपकरणे
बंद असताना
पाठवा
वणर्न
लट
ू ू थ सक्षम िकं वा अक्षम करा.
जोडी जळ
ु वलेली उपकरणे पहा.
कॅमेरा बंद झा यास िकं वा राखीव समयक मद
ु तबा य झा यास
िबनतारी प्रसारण थांबिव यासाठी बंद िनवडा.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 273
Eye-Fi अपलोड करा
G बटण
B सेटअप मेनू
हा िवक प केवळ ते हाच प्रदिशर्त केला जातो जे हा Eye-Fi मेमरी काडर्
(तत
ृ ीय-पक्ष परु वठादाराकडून वतंत्रपणे उपल ध असते) कॅमेर्याम ये
घातलेले असते. आधीच िनवडले या गंत य थानावर छायािचत्रे अपलोड
कर यासाठी सक्षम करा िनवडा. कृपया हे लक्षात घ्या की, िसग्नल
क्षमता अपरु ी असेल तर प्रितमा अपलोड होणार नाहीत. Eye-Fi द्वारे िचत्रे
अपलोड कर यापव
ू ीर्, एअर लेन मोड (0 271) यासाठी अक्षम करा आिण
लट
ू ू थ > नेटवकर् जोडणी (0 273) िनवडा.
िबनतारी उपकरणासंदभार्त असणारे सवर् थािनक िनयमांचे पालन करा
आिण जेथे िबनतारी उपकरणे िनिषद्ध आहे त तेथे अक्षम करा िनवडा.
D Eye-Fi
काडर्
अक्षम करा िनवडलेले असताना Eye-Fi काडर् कदािचत िबनतारी िसग्नल उ सिजर्त
करे ल. अक्षम करा िनवडले जाते ते हा g प्रतीक प्रदिशर्त होते, जे कॅमेरा Eye-Fi
काडर् (0 275) िनयंित्रत कर यासाठी अक्षम आहे हे सिू चत करते; कॅमेरा बंद करा
आिण काडर् काढून टाका.
Eye-Fi काडार्चा वापर करताना सानक
ु ू ल सेिटंग c2 ( वयं बंद टायमर) >
सानक
ु ू ल > राखीव समयक (0 240) यासाठी अिधक मोठी मू ये िनवडा.
Eye-Fi काडार्सह प्रदान कर यात आलेली सच
ू ना-पिु तका पहा आिण कोणतेही
प्र न िनमार् याकडे पाठवा. Eye-Fi काडर् चालू िकं वा बंद कर यासाठी कॅमेरा वापरता
येऊ शकतो, परं तु तो इतर Eye-Fi कायार्ंना कदािचत समथर्न दे ऊ शकणार नाही.
D एअर लेन मोड (0 271)
एअर लेन मोड सक्षम के यास Eye-Fi अपलोड अक्षम होते. Eye-Fi अपलोड
करणे पु हा चालू कर यासाठी, Eye-Fi अपलोड करा यासाठी सक्षम करा
िनवड यापव
ू ीर् एअर लेन मोड यासाठी अक्षम करा िनवडा.
274 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
जे हा Eye-Fi काडर् आत घातले जाते, ते हा
याची ि थती मािहती प्रदशर्नामधील एका
प्रतीका वारे दशर्िवली जाते.
• d: Eye-Fi अपलोड अक्षम आहे .
• e: Eye-Fi अपलोड सक्षम केले आहे , परं तु
कोणतीच िचत्रे अपलोड कर यासाठी उपल ध
नाहीत.
• f ( थैितक): Eye-Fi अपलोड सक्षम केले आहे ; अपलोड सु हो याची
वाट पहा.
• f (अॅनीमेशन केलेले): Eye-Fi अपलोड सक्षम केले, डेटा अपलोड होत
आहे .
• g: त्रट
ु ी - कॅमेरा Eye-Fi काडर् िनयंित्रत क शकत नाही.
यदशर्का याम ये लॅ श होणारा ( िदसू लाग यास, Eye-Fi काडर्
फामर्वेअर अद्ययावत आहे याची खात्री करा; काडर् फामर्वेअर अद्ययावत
झा यानंतर सम या कायम रािह यास, दस
ु रे काडर् आत घाला िकं वा
संगणक िकं वा इतर संग्रहण उपकरणावर असलेली िचत्रे प्रितिलिपत
के यानंतर काडर् कॅमेर्याम ये फॉरमॅट करा. ( दशर्क लॅ श होत
नस यास, सामा यपणे िचत्रे घेता येऊ शकतात, पण आपण Eye-Fi
सेिटंग्ज बदल यास अक्षम हाल.
A समिथर्त Eye-Fi काडर्
काही काडर् काही दे श िकं वा प्रदे शांम ये उपल ध होऊ शकणार नाहीत; अिधक
मािहतीसाठी िनमार् याचा स ला घ्या. Eye-Fi काडर् केवळ खरे दी कर यात आले या
दे शांम ये वापर यासाठी आहे त. Eye-Fi काडर् फमर्वेअर नवीन सं करणावर अपडेट
केले अस याची खात्री क न घ्या.
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप 275
सारखेपणा खण
ू
G बटण
कॅमेरा
B सेटअप मेनू
या मानकांचे पालन करतो ती मानके दशर्वा.
फमर्वेअर सं करण
G बटण
वतर्मान कॅमेरा फमर्वेअर सं करण पहा.
276 B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
B सेटअप मेनू
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
रीटच मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G दाबा आिण N (रीटच मेन)ू टॅ ब
िनवडा.
G बटण
रीटच मेनू िवक प
रीटच मेनम
ू धील िवक प स या या िचत्रां या िट्रम िकं वा रीटच केले या
प्रती तयार कर यासाठी वापरला जातो. केवळ छायािचत्रे असलेले मेमरी
काडर् कॅमेर्याम ये इ सटर् के यावर रीटच मेनू प्रदिशर्त केला जातो.
िवक प
0 NEF (RAW) प्रोसेिसंग
िवक प
0
280
0
l एकवणर्
290
छाटणे
282
o प्रितमा ओ हरले
291
1 आकार बदल
283
q रं गीत बा यरे खा
293
i D-Lighting
285
U
फोटो लेखिचत्र
294
2 द्रत
ु रीटच करणे
286
g
रं गीत
294
j रे ड-आय सध
ु ार
286
u लहान पिरणाम
सरळ करा
287
3
िनवडक रं ग
296
( िव पण िनयंत्रण
287
)
पिटंग
298
R पिरदशर्नी िनयंत्रण
288
f
चलिचत्र संपािदत करा
178
p शेजारीशेजारी तल
ु ना *
298
k
e
)
िफशआय
288
m
िफ टरचे पिरणाम
289
केच
295
* जर P दाब यानंतर रीटच मेनू प्रदिशर्त झाला असेल आिण रीटच केलेली प्रितमा
िकं वा मळ
ू प्रितमा प्रदिशर्त झालेली असताना पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये रीटच करणे
िनवडले असेल तरच उपल ध आहे .
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 277
रीटच प्रती तयार करणे
रीटच केले या प्रती तयार कर यासाठी:
1 रीटच िवक प प्रदिशर्त करा.
रीटच मेनम
ू ये इि छत आयटम हायलाइट
करा आिण 2 दाबा.
2 एक िचत्र िनवडा.
िचत्र हायलाइट करा आिण J दाबा
(हायलाइट केलेले िचत्र पण
ू र् क्रीनवर
पाह यासाठी X बटण दाबन
ू धरा).
A रीटच
करणे
इतर उपकरणा वारे तयार केले या प्रितमांना रीटच करणे िकं वा यांना प्रदिशर्त
करणे या कॅमेर्या वारे शक्य होऊ शकणार नाही. जर प्रितमा NEF (RAW) +
JPEG (0 98) या सेिटंगवर रे कॉडर् केले या असतील, तर रीटच करणे
पयार्य केवळ RAW प्रतीला लागू होऊ शकतो.
3 रीटच करणे िवक प िनवडा.
अिधक मािहतीसाठी िनवडले या आयटमसाठीचा िवभाग पहा. रीटच
प्रती तयार न करता बाहे र पड यासाठी G दाबा.
278 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
4 रीटच केलेली प्रत तयार करा.
रीटच प्रती तयार कर यासाठी J दाबा.
छायािचत्र मािहती यितिरक्त “केवळ प्रितमा”
प ृ ठ (0 188), रीटच प्रती Z प्रतीका वारे
दशर्िव या जातात.
A लेबॅक यावेळी रीटच प्रती तयार करणे
पण
ू -र् चौकट लेबॅक (0 184) म ये स या प्रदिशर्त झाले या िचत्राची रीटच प्रत
तयार कर यासाठी, P दाबा आिण यानंतर रीटच करणे हायलाइट करा आिण 2
दाबन
ू रीटच करणे पयार्य िनवडा (प्रितमा ओ हरले सोडून).
A प्रती रीटच करणे
इतर रीटच िवक पांचा उपयोग क न प्रितमा ओ हरले आिण चलिचत्र संपािदत
करा > आरं भ/अंितम िबंद ू िनवडा घ्या अपवादासह तयार कर यात आले या
प्रतींना बरे च िवक प लागू करता येऊ शकतात, एक िवक प केवळ एकदाच लागू
करता येऊ शकतो (हे लक्षात घ्या की एकापेक्षा अिधक संपादन प्रितमेचे रे खीवपण
िबघडव यास कारणीभत
ू ठ शकतात). जे पयार्य चालू प्रितमेला लागू करता येऊ
शकत नाहीत ते कर या (ग्रे) रं गात असतात आिण अनप
ु ल ध असतात.
A प्रितमा दजार् आिण आकारमान
छाटणे आिण आकार बदल यांचा वापर क न तयार कर यात आले या प्रती
सोडून, JPEG प्रितमांद्वारे तयार कर यात आले या प्रती एकाच आकारा या
असतात आिण मळ
ू प्रितमेप्रमाणे यांचा दजार् असतो, NEF (RAW) द्वारे तयार
कर यात आले या प्रती यापक उ म-गुणव ा JPEG प्रितमां या व पात जतन
क न ठे व या जातात.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 279
NEF (RAW) प्रोसेिसंग
G बटण
NEF (RAW) छायािचत्रां या JPEG प्रती तयार करतो.
1 NEF (RAW) प्रोसेिसंग िनवडा.
मेनू रीटचम ये (NEF (RAW) प्रोसेिसंग)
हायलाइट करा आिण या कॅमेर्या वारे तयार
कर यात आले या केवळ NEF (RAW)
प्रितमांची सच
ू ी असलेला िचत्र िनवड डायलॉग
प्रदिशर्त कर यासाठी 2 दाबा.
2 छायािचत्र िनवडा.
छायािचत्र हायलाइट कर यासाठी म टी
िसलेक्टर वापरा (हायलाइट केलेले छायािचत्र
पण
ू र् चौकटीम ये पाह यासाठी X बटण
दाबन
ू धरा). हायलाइट केलेले छायािचत्र
िनवड यासाठी J दाबा आिण पढ
ु ील
पायरीप्रमाणे कृती करा.
280 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
N मेनू रीटच करणे
3 JPEG प्रतीसाठी सेिटंग्ज िनवडा.
खाली सच
ू ीबद्ध केलेली सेिटंग समायोिजत करा. हे लक्षात घ्या की
प्रितमा ओ हरले (0 291) सोबत तयार केले या िचत्रांम ये शभ्र
ु ता
संतल
ु न आिण िवग्नेिटंग िनयंत्रण उपल ध नसते आिण छायािचत्र
घेताना अपेिक्षत असले या उघडीप प्रितपत
ू ीर्चा प्रभाव कदािचत
यापासन
ू िकं िचत वेगळा असू शकतो.
प्रितमा दजार् (0 98)
प्रितमा आकारमान (0 100)
शभ्र
ु ता संतल
ु न (0 140)
उघडीप प्रितपत
ू ीर् (0 132)
Picture Control (0 155)
उ च ISO NR (0 231)
रं ग प्रदे श (0 230)
िवग्नेट िनयंत्रण (0 231)
D-Lighting (0 285)
4 छायािचत्राची प्रत तयार करा.
EXE हायलाइट करा आिण िनवडले या
छायािचत्राची JPEG प्रत बनिव यासाठी J
दाबा. छायािचत्राची प्रत तयार न करता बाहे र
िनघ यासाठी G बटण दाबा.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 281
छाटणे
G बटण
N मेनू रीटच करणे
िनवडले या छायािचत्राची कापलेली प्रत तयार
करा. िनवडलेले छायािचत्र हे िपव या रं गात
िनवड यात आले या कतर्नाम ये प्रदिशर्त केले
जाते; खालील तािलकेम ये वणर्न के याप्रमाणे
कापलेली प्रत तयार करा.
कायर्
हे बटण दाबा
कतर्नाचा आकार
वाढिवणे
X
कतर्नाचा आकार
कमी करणे
W (Q)
वणर्न
कतर्नाचा आकार वाढव यासाठी X बटण दाबा.
कतर्नाचा आकार कमी कर यासाठी W (Q)
बटण दाबा.
कतर्न गुणो तर
प्रमाण बदलणे
अनप
ु ात गुणो तर िनवड यासाठी िनयंत्रण
तबकडी िफरवा.
कतर्न हलिवणे
कतर्न ि थत कर यासाठी म टी िसलेक्टरचा
वापर करा. इि छत ि थतीवर कतर्न जलद
गतीने हलिव यासाठी दाबा आिण ध न ठे वा.
प्रत तयार करणे
चालू कतर्न एक
क न ठे वा.
वतंत्र फाइल
हणन
ू जतन
A प्रितमा आकारमान
प्रतीचे आकारमान (कतर्न आकार आिण गण
ु ो तर प्रमाण याम ये फरक असू
शकतो) कतर्न प्रदशर्ना या वर डावीकडे कोपर्याम ये िदसते.
A कतर्न
केले या प्रती पाहणे
कतर्न केले या प्रितमा प्रदिशर्त के या जात असताना लेबॅक झूम उपल ध होऊ
शकणार नाही.
हे दे खील पहा
लेबॅक झूम या दर यान िचत्रांचे कतर्न कर यासाठी प ृ ठ 198 पहा.
A
282 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
आकार बदल
G बटण
N मेनू रीटच करणे
िनवडले या छायािचत्रां या छो या प्रती तयार करणे.
1 आकार बदल िनवडा.
िनवडले या प्रितमांचा आकार बदल यासाठी
मेनू रीटचम ये आकार बदल हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
2 आकारमान िनवडा.
आकार िनवडा हायलाइट करा आिण 2
दाबा.
पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 283
3 िचत्रे िनवडा.
प्रितमा िनवडा हायलाइट करा आिण 2
दाबा.
म टी िसलेक्टरचा वापर क न िचत्रे
हायलाइट करा आिण िनवड कर यासाठी
िकं वा केलेली िनवड र कर यासाठी W (Q)
बटण दाबा (हायलाइट केलेली िचत्रे पण
ू र्
क्रीनम ये पाह यासाठी X बटण दाबन
ू
धरा). िनवडलेली िचत्रे 1 प्रतीका वारे
िचि हत केली जातात. िनवड पण
ू र्
झा यानंतर J दाबा.
W ( Q) बटण
4 आकारात बदल झाले या प्रती जतन करा.
पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल. होय
हायलाइट करा आिण आकार बदलले या
प्रती जतन क न ठे व यासाठी J दाबा.
A आकारात
बदल झाले या प्रती पाहणे
आकारात बदल झाले या प्रती प्रदिशर्त के या जात असताना लेबॅक झूम उपल ध
होऊ शकणार नाही.
284 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
D-Lighting
G बटण
N मेनू रीटच करणे
D-Lighting वारे छाया उ वल करता येत,े जेणेक न या गडद िकं वा
पा वर्प्रकाश छायािचत्रासाठी तयार करता येतील.
पव
ू ीर्
D-Lighting
(U पोट्रट अक्षम केले)
D-Lighting
(M पोट्रट सक्षम केले)
केले या सध
ु ारणेचे प्रमाण िनवड यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा; संपादन
प्रदशर्नाम ये पिरणामांचे पव
ू ार्वलोकन करता येऊ शकते. छायािचत्राची प्रत
तयार कर यासाठी J दाबा.
❚❚ “पोट्रट”
हा पयार्य सक्षम िकं वा अक्षम कर यासाठी,
पोट्रट हायलाइट करा आिण 2 दाबा. पोट्रट
सक्षम असताना, कॅमेरा केवळ यक्ती या
पोट्रट िवषयांवर D-Lighting लागू करे ल,
परावतर्काद्वारे घेतले या समान पिरणामासाठी
पा वर्भम
ू ीला पशर् न करता अशा कमाल तीन
िचत्रिवषयांना उ वल करे ल.
A पोटट
िचत्रिवषय
कॅमेरा वयंचिलतपणे पोट्रट D-Lighting साठी िचत्रिवषय िनवडतो (लक्षात घ्या,
पोट्रट D-Lighting लेबॅक मेनम
ू धील वयं प्रितमा रोटे शन यासाठी िनवडले या
बंद याचा वापर क न घेतले या छायािचत्रांवर लागू होऊ शकत नाही; 0 222).
जळ
ु वणी आिण िचत्रिवषया या ठे वणीनस
ु ार, अपेिक्षत पिरणाम कदािचत िमळवता
येणार नाही; जर आपण समाधानी नसाल, तर पोट्रट वरील बरोबरचे िच ह काढून
टाका.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 285
द्रत
ु रीटच करणे
G बटण
N मेनू रीटच करणे
वद्ध
ृ ी कर यात आले या रं गघनता आिण
रं गभेदा वारे प्रती तयार करा. गडद िकं वा
पा वर्प्रकाश असणारे िचत्रिवषय उ वल
कर यासाठी आव यक या प्रमाणात
D-Lighting लागू केले जाते.
केले या वद्ध
ृ ीचे प्रमाण िनवड यासाठी 4 िकं वा
2 दाबा. छायािचत्राची प्रत तयार कर यासाठी
J दाबा.
रे ड-आय सध
ु ार
G बटण
N मेनू रीटच करणे
लॅ शमळ
ु े िनमार्ण होणार्या “रे ड-आय” म ये सध
ु ारणा कर यासाठी हा
पयार्य वापरला जातो, आिण केवळ लॅ शचा उपयोग क न घेतले या
छायािचत्रांसाठी हा पयार्य उपल ध असतो. रे ड-आय सध
ु ारासाठी िनवडले या
छायािचत्राचे संपादन प्रदशर्नाम ये पव
ू ार्वलोकन केले जाऊ शकते. रे ड-आय
सध
ु ारा या पिरणामांची पु टी करा आिण प्रत तयार कर यासाठी J
दाबा. हे लक्षात घ्या की रे ड-आय सध
ु ारणा ही नेहमीच अपेिक्षत असलेला
पिरणाम िनमार्ण करे ल असे नाही आिण खप
ू च दम
ु ीर्ळ पिरि थतीम ये
रे ड-आय सध
ु ारामळ
ु े प्रभािवत न झाले या प्रितमे या भागावर लागू के या
जात असले या भागांम ये फरक जाणवू शकतो; हणन
ू पढ
ु ील कृती
कर यापव
र् णे तपासन
ू ीर् पव
ू ार्वलोकन पण
ू प
ू पहा.
286 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
सरळ करा
G बटण
N मेनू रीटच करणे
िनवडले या प्रितमेची सरळ प्रत तयार करा.
0.25 िडग्रीची वद्ध
ृ ी क न पाच अंशापयर्ंत
घ याळा या िदशेने प्रितमा रोटे ट कर यासाठी
2 दाबा आिण घ याळा या उलट िदशेने प्रितमा
रोटे ट कर यासाठी 4 दाबा (हे लक्षात घ्या की
आयताकृती प्रत तयार कर यासाठी प्रितमेची
िकनार छाटली जाऊ शकते). रीटच केलेली प्रत
जतन कर यासाठी J दाबा.
िव पण िनयंत्रण
G बटण
N मेनू रीटच करणे
कमी गौण िव पणासह प्रती तयार करा.
कॅमेर्याला वयंचिलतपणे योग्य िव पण
कर याकिरता वयं िनवडा, आिण यानंतर
म टी िसलेक्टरचा वापर क न उ तम
समायोजन करा, िकं वा यिक्तचिलतपणे
िव पण कमी कर यासाठी यिक्तचिलत िनवडा
(लक्षात घ्या की वयं िव पण िनयंत्रण वारे
घेतले या छायािचत्रांसाठी वयं उपल ध नसते;
प ृ ठ 232 पहा).
बॅरल िव पण आिण िपन-कुशन िव पण कमी कर यासाठी अनक्र
ु मे
2 दाबा आिण 4 दाबा (लक्षात घ्या की िव पण िनयंत्रणा या मो या
पिरणामाची पिरणती ही मो या प्रमाणावर काप या जात असले या
(प्रितमे या) िकनार्याम ये होते). रीटच केलेली प्रत जतन कर यासाठी J
दाबा.
वयं
केवळ िभंग प्रकार G, E, आिण D यां वारे घेतले या िचत्रांसाठी वयं याचा वापर
केला जातो (PC, िफशआय, आिण काही इतर िभंगे वगळता); इतर िभंगां या
पिरणामांिवषयी हमी नाही.
D
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 287
पिरदशर्नी िनयंत्रण
G बटण
N मेनू रीटच करणे
उं च आधारा या घे यात आले या पिरदशर्नी
प्रभाव कमी करत असले या प्रती तयार
करा. पिरदशर्नी िनयंित्रत कर यासाठी म टी
िसलेक्टर वापरा (हे लक्षात घ्या की पिरदशर्नी
िनयंत्रणा या मो या पिरणामाची पिरणती ही
मो या प्रमाणावर काप या जात असले या
िकनार्याम ये होते). रीटच केलेली प्रत जतन
कर यासाठी J दाबा.
पव
ू ीर्
नंतर
िफशआय
G बटण
िफशआय िभंगासह घेतले या प्रती तयार
करा. प्रभावाम ये वद्ध
ृ ी कर यासाठी 2 दाबा
(यामळ
ु े काप या जात असले या प्रितमे या
िकनार्याम ये विृ द्धदे खील केली जाते), प्रभाव
कमी कर यासाठी 4 दाबा. रीटच केलेली प्रत
जतन कर यासाठी J दाबा.
288 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
N मेनू रीटच करणे
िफ टरचे पिरणाम
G बटण
N मेनू रीटच करणे
खाली वणर्न के याप्रमाणे िफ टर प्रभाव समायोिजत के यावर
छायािचत्राची प्रत तयार कर यासाठी J दाबा.
िवक प
कायलाइट
(झरोका)
सौ यता िफ टर
ितरपा
क्रीन
वणर्न
कायलाइट (झरोका) या प्रभावाचे
िफ टर तयार करतो, जेणेक न
िचत्रामधील िनळसरपणा कमी
होईल.
सौ यता टोन िफ टरसह प्रत
तयार करतो जेणेक न प्रतीला
लाल “सौ यता” प्रा त होईल.
प्रकाश ोताला टारब टर् प्रभाव
जोडा.
• िबंदं च
ू ी संख्या: चार, सहा िकं वा
आठ यापैकी एक िनवडा.
• िफ टरचे प्रमाण: प्रभािवत
प्रकाश ोताची उ वलता
िनवडा.
• िफ टरचा कोनाकार: िबंदं च
ू ा कोन िनवडा.
• िबंदं च
ू ी लांबी: िबंदं च
ू ी लांबी िनवडा.
• पु टी करा: िफ टर या पिरणामांचे पव
ू ार्वलोकन करा. पण
ू र्
चौकटीम ये प्रतीचे पव
ू ार्वलोकन कर यासाठी X दाबा.
• जतन करा: रीटच प्रत तयार करा.
मद
ृ ू
मद
ृ ू िफ टर प्रभाव जोडा. िफ टर
क्षमता िनवड यासाठी 4 िकं वा
2 दाबा.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 289
एकवणर्
G बटण
N मेनू रीटच करणे
कृ ण-धवल, सेिपया, िकं वा सायनोटाइप (नीळा
आिण ेत एकवणर्) याम ये छायािचत्रांची प्रत
तयार करा.
सेिपया िकं वा सायनोटाइप िनवडून िनवडले या
प्रितमेचे पव
ू ार्वलोकन प्रदिशर्त केले जाते;
रं गघनता वाढिव यासाठी 1 आिण कमी
कर यासाठी 3 दाबा. एकवणर् प्रत तयार
कर यासाठी J दाबा.
रं गघनता वाढवणे
रं गघनता कमी करणे
290 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
प्रितमा ओ हरले
G बटण
N मेनू रीटच करणे
प्रितमा ओ हरले हे दोन वतर्मान NEF (RAW) छायािचत्रांना संयोिजत
क न एकल िचत्र तयार करते जे मळ
ू िचत्रापासन
ू वेगळे हणन
ू जतन
क न ठे वले जाणार आहे ; पिरणाम जो कॅमेर्या या प्रितमा संवेदका वारे
अपिर कृत डेटा या उपयोगातन
ू तयार केला जाणार आहे , तो ओ हरले वारे
प्रितमांकन प्रयोगा वारे तयार केला जा यापेक्षा प टपणे लक्षात येणे
चांगले आहे . चालू प्रितमे या दजार्वर आिण आकारमान सेिटंगवर नवीन
िचत्र जतन क न ठे वले जाते; ओ हरले तयार कर यापव
ू ीर् प्रितमा दजार्
आिण आकारमान (0 98, 100; सवर् पयार्य उपल ध आहे त) सेट करा.
एक NEF (RAW) प्रत तयार कर यासाठी NEF (RAW) चा प्रितमा
दजार् िनवडा.
+
1 प्रितमा ओ हरले िनवडा.
रीटच मेनम
ू ये प्रितमा ओ हरले हायलाइट
करा आिण 2 दाबा.
उजवीकडे दाखिवलेला डायलॉग हायलाइट
केले या प्रितमा 1 सह प्रदिशर्त होईल;
या कॅमेर्या या साहा याने तयार कर यात
आले या NEF (RAW) िचत्रांची सच
ू ी
प्रदिशर्त कर यासाठी J दाबा.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 291
2 पिहली प्रितमा िनवडा.
ओ हरलेम ये पिहले छायािचत्र हायलाइट
कर यासाठी म टी िसलेक्टरचा वापर करा.
हायलाइट केलेले छायािचत्र पण
ू र् चौकटीम ये
पाह यासाठी X बटण दाबन
ू धरा. हायलाइट
केलेले छायािचत्र िनवड यासाठी J दाबा
आिण पव
ू ार्वलोकन प्रदशर्नावर परत या.
3 दसु री प्रितमा िनवडा.
िनवडलेली प्रितमा प्रितमा 1 हणन
ू िदसू लागेल. प्रितमा 2 हायलाइट
करा आिण J दाबा नंतर पायरी 2 म ये वणर्न के याप्रमाणे दस
ु रे
छायािचत्र िनवडा.
4 गेन समायोिजत करा.
प्रितमा 1 िकं वा प्रितमा 2 हायलाइट करा
आिण 0.1 आिण 2.0 या मू यांदर यानचे
गेन िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबन
ू
ओ हरलेसाठी उघडीप अनक
ु ू ल करा. दस
ु र्या
प्रितमेसाठी पु हा करा. िडफॉ ट मू य 1.0
आहे ; गेन प्रा त कर यासाठी 0.5 िनवडा िकं वा द ु पट कर यासाठी 2.0
िनवडा. गेनचे प्रभाव पव
यमान होतात.
ू ार्वलोकन तंभाम ये
5 ओ हरलेचे पवू ार्वलोकन करा.
उजवीकडे दशर्िव याप्रमाणे जळ
ु वणीचे
पव
ू ार्वलोकन कर यासाठी पव
ू ार्वलोकन
तंभाम ये कसर्र ठे व यासाठी 4 िकं वा 2
दाबा आिण यानंतर ओ हरले हायलाइट
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा आिण
J दाबा (हे लक्षात घ्या की पव
ू ार्वलोकनाम ये िदसणारे रं ग आिण
उ वलता ही तयार झाले या प्रितमेपेक्षा वेगळे असू शकतात).
पव
ू ार्वलोकन प्रदिशर्त न करता ओ हरले जतन कर यासाठी जतन करा
िनवडा. पायरी 4 वर परत येऊन नवीन छायािचत्र िनवड यासाठी िकं वा
गेन समायोिजत कर यासाठी W (Q) दाबा.
292 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
6 ओ हरले जतन करा.
पव
ू ार्वलोकन प्रदिशर्त केलेला असताना
ओ हरले जतन क न ठे व यासाठी J दाबा.
ओ हरले तयार के यानंतर प्रदशर्काम ये
तयार होणारी प्रितमा पण
ू -र् चौकटीम ये
प्रदिशर्त केली जाईल.
D प्रितमा ओ हरले
केवळ समान िचत्रिबंद ू खोली असलेली NEF (RAW) छायािचत्रे संयोिजत
करता येऊ शकतात (0 227). ओ हरलेसाठी प्रितमा 1 किरता िनवडले या
छायािचत्राप्रमाणेच समान छायािचत्र मािहती आहे . चालू प्रितमेची िट पणी जे हा
ती जतन क न ठे वली जाते ते हा ओ हरलेशी संलग्न केली जाते; तथािप
सवर्हक्क वाधीन मािहतीची प्रितिलपी केली जात नाही.
रं गीत बा यरे खा
G बटण
N मेनू रीटच करणे
पिटंगसाठी एक आधार हणन
ू छायािचत्राची
रं गीत परे खा तयार करा. रीटच केलेली प्रत
जतन कर यासाठी J दाबा.
पव
ू ीर्
नंतर
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 293
फोटो लेखिचत्र
G बटण
पो टर पिरणामासाठी रे खीव बा यरे खा
आिण रं गसंगती साधी ठे वा. बा यरे खा
जाड िकं वा अिधक बारीक कर यासाठी
4 दाबा. रीटच केलेली प्रत जतन कर
J दाबा.
ठे वा
अिधक
2 िकं वा
यासाठी
पव
ू ीर्
रं गीत
N मेनू रीटच करणे
नंतर
केच
G बटण
रं गीत पेि सल वारे तयार कर यात आले या
केचशी िमळती-जळ
ु ती असणारी छायािचत्राची
प्रत तयार करा. ठळकपणा िकं वा बा यरे खा
हायलाइट कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा आिण
बदल कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा. रं गांमधील
रं गघनता वाढव यासाठी िकं वा एकवणीर्य प्रभाव
पण
र् णे काढून टाक यासाठी ठळकपणाम ये
ू प
वद्ध
ृ ी केली जाऊ शकते, ते हा बा यरे खा ही जाड
िकं वा बारीक केली जाऊ शकते. जाड आउटलाइन
ही रं गांमधील रं गघनता वाढवते. रीटच केलेली
प्रत जतन कर यासाठी J दाबा.
294 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
N मेनू रीटच करणे
लहान पिरणाम
G बटण
N मेनू रीटच करणे
पारभासी छायािचत्राचा भाग होऊ शकणारी प्रत तयार करा. घेतले या
छायािचत्रांम ये चांगला पिरणाम दे ऊ शकत असले या छायािचत्रांम ये
सव तमिर या काम करते. प्रतीम ये फोकस केले जाणारे क्षेत्र िपव या
चौकटी वारे दशर्िवले जाते.
कायर्
हे बटण
दाबा
ठे वण िनवडणे
W (Q)
फोकसमधील
क्षेत्र िनवडणे
वणर्न
फोकसम ये असले या क्षेत्राची ठे वण िनवड यासाठी
W (Q) दाबा.
जर प्रभाव क्षेत्र हे ं द ठे वणी
म ये असेल तर फोकस
के या जात असले या
प्रतीचे क्षेत्र दाखिवणारी
चौकट िनि चत कर यासाठी
1 िकं वा 3 दाबा.
जर प्रभाव क्षेत्र हे “उभी”
ठे वणीम ये असेल तर
फोकस के या जात
असले या प्रतीचे क्षेत्र
दाखिवणारी चौकट िनि चत
कर यासाठी 4 िकं वा 2
दाबा.
फोकसमधील क्षेत्र
जर प्रभाव क्षेत्र हे ं द ठे वणीम ये असेल तर उं ची
िनवड यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा.
आकार िनवडणे
जर प्रभाव क्षेत्र हे “उभी” ठे वणीम ये असेल तर ं दी
िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
प्रत तयार
करणे
प्रत तयार करा.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 295
िनवडक रं ग
G बटण
अशी प्रत तयार करा
N मेनू रीटच करणे
यात िनवडलेली वणर्छटा यातील रं गाम ये िदसेल.
1 िनवडक रंग िनवडा.
मेनू रीटचम ये िनवडक रं ग हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
2 छायािचत्र िनवडा.
छायािचत्र हायलाइट करा आिण J दाबा
(हायलाइट केलेले छायािचत्र पण
ू र् क्रीनवर
पाह यासाठी X बटण दाबन
ू धरा).
3 रंग िनवडा.
व तव
ू र कसर्र ि थर कर यासाठी म टी
िसलेक्टर वापरा आिण या व तच
ू ा अंितम
प्रतीम ये राहणारा रं ग िनवड यासाठी
A (L) दाबा (रं गघनता नसलेले रं ग
िनवडणे कॅमेर्याला अवघड जाऊ शकते
हणन
ू रं गघनता असलेले रं ग िनवडा).
प ट रं ग िनवडसाठी िचत्रावर झूम
इन कर याकरता X दाबा. झूम आउट
कर यासाठी W (Q) दाबा.
296 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
A (L) बटण
िनवडलेले रं ग
4 रंग
ेणी हायलाइट करा.
िनवडले या रं गासाठी रं ग ेणी
हायलाइट कर यासाठी िनयंत्रण
तबकडी िफरवा.
रं ग
ेणी
5 रंग
ेणी िनवडा.
अंितम छायािचत्राम ये समािव ट
के या जाणार्या समान रं गवणार्ची ेणी
वाढिव यासाठी िकं वा कमी कर यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा. 1 आिण 7 दर यान या
मू यांमधन
ू िनवडा; हे लक्षात घ्या की उ च
मू य हे इतर रं गांमधन
ू रं गवणर् समािव ट
क शकते.
6 अितिरक्त रंग िनवडा.
अितिरक्त रं ग िनवड यासाठी,
प्रदशर्ना या वर असलेले रं गांचे
इतर तीन बॉक्स हायलाइट
कर यासाठी िनयंत्रण तबकडी
िफरवा आिण इतर रं ग
िनवड यासाठी पायरी 3–5 पु हा करा. तीसरा रं ग आव यक असेल तर
पु हा कृती करा. हायलाइट केले या रं गाची िनवड र कर यासाठी O
दाबा (सवर् रं ग काढ यासाठी O दाबन
ू धरा. एक पु टीकरण डायलॉग
प्रदिशर्त होईल ते हा होय िनवडा).
7 संपािदत केलेली प्रत जतन क
न ठे वा.
छायािचत्राची प्रत तयार कर यासाठी J
दाबा.
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 297
पिटंग
G बटण
N मेनू रीटच करणे
िचत्रकारी प्रभावासाठी रं ग आिण तपशील यांना
मह व दे णारी प्रत तयार करा. रीटच केलेली प्रत
जतन कर यासाठी J दाबा.
पव
ू ीर्
नंतर
शेजारीशेजारी तल
ु ना
मळ
ू छायािचत्रासोबत रीटच केले या प्रतींची तल
ु ना करा. हा पयार्य जे हा
प्रत िकं वा मळ
ू (छायािचत्र) पण
ू र् चौकटीम ये मागे ले केले जाते, यावेळी
जर P दाब यानंतर रीटच मेनू प्रदिशर्त झाला आिण रीटच करणे िनवडले
असेल ते हाच उपल ध होतो.
1 एक िचत्र िनवडा.
रीटच केलेली प्रत (Z प्रतीका वारे दाखिवली
जाते) िकं वा पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये रीटच
केले जाणारे छायािचत्र िनवडा. P दाबा आिण
यानंतर रीटच करणे हायलाइट क न 2
P बटण
दाबा.
298 N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
2 शेजारीशेजारी तलु ना िनवडा.
रीटच मेनम
ू ये शेजारीशेजारी तल
ु ना
हायलाइट करा आिण J दाबा.
3 मळू छायािचत्रासोबत प्रतीची तलु ना करा.
प्रत तयार कर यासाठी
वापरले गेलेले पयार्य
प्रदशर्ना या वर सच
ू ीबद्ध केलेली प्रत तयार
कर यासाठी वापर या गेले या पयार्यासह
ोत प्रितमा डावीकडे प्रदिशर्त केली जाते,
रीटच केलेली प्रत उजवीकडे प्रदिशर्त केली
जाते. ोत प्रितमा आिण रीटच केलेली प्रत
यां याम ये ि वच कर यासाठी 4 िकं वा 2
दाबा. हायलाइट केलेले िचत्र पण
ू र् चौकटीम ये
ोत
रीटच केले या
पाह यासाठी X बटण दाबन
ू धरा. प्रितमा
प्रितमा
प्रती
ओ हरले याचा उपयोग क न दोन प्रितमां या
सा याने जर प्रत तयार केली गेली असेल तर इतर ोत प्रितमा
पाह यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा. चालू ोत प्रितमेसाठी जर एकापेक्षा
अिधक प्रती असतील तर इतर प्रती पाह यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
हायलाइट प्रितमा प्रदिशर्त होताना लेबॅकवर परत जा यासाठी J
दाबा.
D शेजारीशेजारी तल
ु ना
जर हटिव या गेले या छायािचत्रामधन
ू प्रत तयार केली गेली असेल िकं वा ती प्रत
तयार के यावर ितला संरिक्षत केले असेल तर ोत प्रितमा प्रदिशर्त होऊ शकणार
नाही (0 200).
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे 299
m अलीकडील सेिटंग्स/O माझा मेनू
अलीकडील सेिटंग्ज, अगदी अलीकडे वापरले या 20 सेिटंग्जची यादी
दशर्िवणारा मेन,ू आिण माझा मेन,ू सम
ु ारे 20 वापरकतार्-िनवडलेले
िवक पांची यादी दशर्िवणारा सानक
ु ू ल मेन,ू दो हींना मेनू यादीतील
(m िकं वा O) शेवटची टॅ ब हायलाइट करणारे G बटण दाबन
ू ऍक्सेस
करता येऊ शकते.
G बटण
मेनू िनवडणे
प्रदिशर्त झालेला मेनू िनवड यासाठी टॅ ब िनवडून घ्या िवक पाचा वापर
करा.
1 टॅ ब िनवडून घ्या िनवडा.
टॅ ब िनवडून घ्या हायलाइट करा आिण 2
दाबा.
2 मेनू िनवडा.
O माझा मेनू िकं वा m अलीकडील सेिटंग्स
हायलाइट करा आिण िनवडलेला मेनू
प्रदिशर्त कर यासाठी J दाबा.
300 m अलीकडील सेिटंग्ज/O माझा मेनू
m अलीकडील सेिटंग्स
जे हा टॅ ब िनवडून घ्या यासाठी m अलीकडील
सेिटंग्स िनवडले जाते ते हा, मेनू सवार्त
अलीकडे वापरलेले 20 सेिटंग्ज दशर्िवतो, याम ये
सवार्त अलीकडे वापरलेले आयट स पिह यांदा
असतात. िवक प हायलाइट कर यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा आिण िनवड यासाठी 2 दाबा.
A अलीकडील सेिटंग्ज मेनम
ू धन
ू आयटम काढणे
अलीकडील सेिटंग्ज मेनम
ू धन
ू आयटम काढ यासाठी, यास हायलाइट करा आिण
O बटण दाबा. एक पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल; िनवडलेला आयटम
हटिव यासाठी O बटण पु हा दाबा.
O माझा मेनू
टॅ ब िनवडून घ्या यासाठी O माझा मेनू िनवड याने आपण लेबॅक,
िचत्रीकरण, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज, सेटअप आिण रीटच करणे मेनम
ू धन
ू
िनवडले या सम
ु ारे 20 िवक पांचा सानक
ु ू ल केलेला मेनू ऍक्सेस क
शकता. माझा मेनम
ू ये आयट स जोड यासाठी, यामधन
ू आयट स
हटिव यासाठी आिण आयट सचा पु हा क्रम लाव यासाठी खालील
पायर्यांचे पालन करा.
❚❚ माझा मेनू म ये िवक प जोडणे
1 आयटम जोडा िनवडा.
आयटम जोडा हायलाइट करा आिण 2
दाबा.
2 मेनू िनवडा.
आप याला जो िवक प जोडायचा आहे तो
असले या मेनच
ू े नाव हायलाइट करा आिण
2 दाबा.
m अलीकडील सेिटंग्ज/O माझा मेनू 301
3 एक आयटम िनवडा.
इि छत मेनू िवक प हायलाइट करा आिण
J दाबा.
4 न या आयटम वर ि थर करा.
माझा मेनम
ू ये नवीन िवक पावर वर िकं वा
खाली जा यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा. नवा
आयटम जोड यासाठी J दाबा. अितिरक्त
आयटम जोड यासाठी पायरी 1 ते 4 पु हा
करा.
A माझा मेनम
ू ये िवक प जोडणे
माझा मेनम
ू ये स या प्रदिशर्त आयट स बरोबर या
िच हाने दशर्िवले जातात. V प्रतीका वारे दशर्िवलेले
आयट स िनवडता येऊ शकत नाहीत.
302 m अलीकडील सेिटंग्ज/O माझा मेनू
❚❚ माझा मेनम
ू धन
ू िवक प हटिवणे
1 आयटम काढा िनवडा.
आयटम काढा हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
2 आयट स िनवडा.
िनवड यासाठी िकं वा िनवड काढून
टाक यासाठी हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
िनवडलेले आयट स बरोबर या िच हाने
िनदिशत केले जातात.
3 िनवडलेले आयट स हटवा.
J दाबा. एक पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त
होईल; िनवडलेला आयटम हटिव यासाठी J
बटण पु हा दाबा.
m अलीकडील सेिटंग्ज/O माझा मेनू 303
❚❚ माझा मेनम
ू धील आयट सचा पु ् हा क्रम लावणे
1 आयटम रँक करा िनवडा.
आयटम रँक करा हायलाइट करा आिण 2 दाबा.
2 एक आयटम िनवडा.
आप याला जो आयटम हलवायचा आहे तो
हायलाइट करा आिण J दाबा.
3 आयटमवर ि थर करा.
माझा मेनम
ू धील आयटम वर िकं वा खाली
हलिव यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा आिण
J दाबा. अितिरक्त आयटम पु हा ि थर
कर यासाठी पायरी 2 ते 3 पु हा करा.
4 माझा मेनमू धनू िनगर्मन करणे.
माझा मेनम
ू ये परत जा यासाठी G बटण
दाबा.
G बटण
304 m अलीकडील सेिटंग्ज/O माझा मेनू
तांित्रक सच
ू ना
अनु प साधने, कॅमेरा व छ क न यवि थत ठे वणे आिण त्रट
ु ी संदेश
प्रदिशर्त झा यास िकं वा कॅमेरा वापरताना एखादी सम या िनमार्ण
झा यास काय करावे यािवषयी मािहतीसाठी हे प्रकरण वाचा.
अनु प िभंग
अनु प CPU िभंग
हा कॅमेरा केवळ AF-S, AF-P, आिण AF-I CPU िभंगांसोबत
ऑटोफोकसला समथर्न दे तो. AF-S िभंगांची नावे AF-S ने, AF-P िभंगांची
नावे AF-P ने , आिण AF-I िभंगांची नावे AF-I ने सु होतात.
ऑटोफोकस अ य ऑटोफोकस (AF) िभंगांना समथर्न दे त नाही. खालील
टे बलम ये
यदशर्क छायािचत्रणात अनु प िभंगांसोबत उपल ध असले या
वैिश यांची यादी िदलेली आहे .
कॅमेरा सेिटंग
िभंग/साधन
AF
AF-S, AF-P, AF-I
NIKKOR
अ य प्रकार G िकं वा D
AF NIKKOR
PC-E NIKKOR ेणी
PC NIKKOR 19mm
f/4E ED 3, 5
2, 3
PC मायक्रो 85mm
f/2.8D 6
AF-S/AF-I टे िलक हटर् र
अ य AF NIKKOR
(F3AF साठी असले या
िभंगांचा अपवाद)
AI-P NIKKOR
1
िचत्रीकरण
मापन प्रणाली
मोड
फोकस मोड
L
MF (इलेक्ट्रॉिनक
अ य
M
या ती दशर्कासह) MF M मोड 3D रं ग N
z
z
z
z
z
z
— z1
—
z
z
z
z
z
— z1
—
z4
z
z
z
z
— z1
—
4
✔
✔
✔
✔
— ✔1
z4
z
z
—
z
— z1
7
z
z
z
z
— z1
—
z8
z
z
z
—
✔ z1
—
z9
z
z
z
—
✔ z1
✔
—
z
7
z
थािनक मापन मीटर िनवडलेले फोकस िबंद ू (0 128).
तांित्रक सच
ू ना 305
2 िभंग िफरिव यानंतर PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED साठी असलेला
िश ट नॉब कदािचत कॅमेर्या या मख्
ु य अंगा या संपकार्त येऊ शकतो.
या यितिरक्त, िभंग कॅमेर्या या मख्
ु य अंगा या संपकार्त अस याने िश ट आिण
रोटे शनचा समि वत क्रम कदािचत उपल ध असणार नाही.
3 िभंगाची िदशा बदल याने आिण /िकं वा ते झुकिव याने उघडीपीसोबत अडथळा
येऊ शकतो.
4 िदशा बदलणे िकं वा झुकिवणे यासोबत वापर करता येऊ शकत नाही.
5 िभंग कॅमेर्या या मख्
ु य अंगा या संपकार्त अस याने िश ट आिण रोटे शनचा
समि वत क्रम कदािचत उपल ध असणार नाही.
6 िभंग यावेळी पण
ू र् उघडे िछद्र यावर असेल आिण िभंगाची िदशा बदललेली िकं वा
ते झुकिवलेले नसेल यावेळीच केवळ इ टतम उघडीप प्रा त होईल.
7 कमाल कायर्क्षम पण
ू र् उघडे िछद्र f/5.6 िकं वा याहून जलदसह.
8 जे हा AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5
(नवीन), िकं वा AF 28–85mm f/3.5–4.5 िभंग िकमान फोकस अंतरावर
झूम इन केलेले असतात ते हा,
यदशर्कामधील मॅट क्रीनवरील प्रितमा
फोकसम ये नसताना फोकसिनि चती दशर्क (I) कदािचत प्रदिशर्त केला जाईल.
िचत्रीकरणापव
यदशर्क क्रीनवर असलेली प्रितमा फोकसम ये आहे याची
ू ीर्,
पु टी करा.
9 कमाल पण
ू र् उघडे िछद्र f/5.6 िकं वा याहून जलदसह.
• चलिचत्र अित ISO संवेदनशीलतेवर रे कॉडर् केले असताना
ऑटोफोकस या दर यान रे षां या पातील नॉईज येऊ शकतो.
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण िकं वा फोकस लॉक यांचा वापर करा.
306 तांित्रक सच
ू ना
D IX NIKKOR िभंग
IX NIKKOR िभंगांचा वापर करता येऊ शकत नाही.
A CPU आिण प्रकार G, E, आिण D िभंगांची ओळख करणे
CPU िभंगाची CPU रं गभेदा वारे , व प्रकार G, E, आिण D िभंगांची िभंग
बॅरलवरील अक्षरा वारे ओळख करता येऊ शकते. प्रकार G आिण E िभंग हे िभंग
िछद्र िरंगने सस
ु ि जत नसतात.
CPU संपकर्
िछद्र िरंग
CPU िभंग
प्रकार G िकं वा E िभंग
प्रकार D िभंग
िछद्र िरंगसह सस
ु ि जत CPU िभंगाचा वापर करत असताना, िछद्र िरंगला िकमान
िछद्रावर लॉक करा (सव च f-क्रमांक).
A सारणी
मापन
सारणी मापनासाठी, कॅमेरा टोन िवभागणी, रं ग जळ
ु वणी यानस
ु ार उघडीप सेट
कर यासाठी 2016-िचत्रिबंद ू RGB संवेदकाचा, आिण, प्रकार G, E, िकं वा D
िभंगांसोबत अंतर मािहती (3D रं ग सारणी मापन II याचा उपयोग करतो; अ य
CPU िभंगांसोबत कॅमेरा रं ग सारणी मापन II याचा उपयोग करतो यात 3D रं ग
मािहतीचा समावेश नसतो).
तांित्रक सच
ू ना 307
अनु प CPU-रिहत िभंग
CPU-रिहत िभंगांचा वापर कदािचत कॅमेरा केवळ M मोडम ये असतानाच
करता येऊ शकतो. इतर मोड िनवड यास शटर िरलीजला अक्षम क
शकतो. िछद्र िभंग िछद्र िरंग माफर्त यिक्तचिलतिर या समायोिजत केले
जाणे आव यक आहे आिण कॅमेरा मापन प्रणाली, i-TTL लॅ श िनयंत्रण,
आिण CPU िभंगाची आव यकता असणारी अ य वैिश ये वापरता येऊ
शकत नाहीत. काही CPU-रिहत िभंग वापरता येऊ शकत नाहीत; खाली
िदलेले “असंगत साधने आिण CPU-रिहत िभंग,” पहा.
कॅमेरा सेिटंग
फोकस मोड
िचत्रीकरण मोड
AF
MF (इलेक्ट्रॉिनक
या ती दशर्कासह)
MF
M
अ य
मोड
AI-, AI-सध
ु ािरत NIKKOR
िकं वा Nikon ेणी E िभंग
—
z1
z
z2
—
मेिडकल NIKKOR 120mm f/4
—
z
z
z 2, 3
—
िर लेक्स NIKKOR
—
—
z
z2
—
PC NIKKOR
—
z4
z
z2
—
AI-प्रकार टे िलक हटर् र
—
z5
z
z2
—
PB-6 भाता फोकसिनधार्रण
जोडसाधन 6
—
z1
z
z2
—
वयं िव तारण िरंग (PK- ेणी
11A, 12, िकं वा 13; PN-11)
—
z1
z
z2
—
िभंग/साधन
1 कमाल पण
ू र् उघडे िछद्र f/5.6 िकं वा याहून जलदसह.
2 उघडीप दशर्क वापरला जाऊ शकत नाही.
3 लॅ श संकालन गतीपेक्षा एक पायरी िकं वा अिधक मंद शटर गतीवर वापर करता
येऊ शकतो.
4 िदशा बदलणे िकं वा झुकिवणे यासोबत वापर करता येऊ शकत नाही.
5 कमाल कायर्क्षम पण
ू र् उघडे िछद्र f/5.6 िकं वा याहून जलदसह.
6 लंब प ठे वणीम ये जोडा (जोड यानंतर आड या ठे वणीम ये वापरता येऊ शकतो).
308 तांित्रक सच
ू ना
D असंगत साधने आिण CPU-रिहत िभंग
D5600 सोबत खालील साधने आिण CPU-रिहत िभंग वापरता येऊ शकत नाहीत:
• TC-16A AF टे िलक हटर् र
• AI-रिहत िभंग
• AU-1 फोकसिनधार्रण उपसाधन (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8,
1200mm f/11) ची आव यकता असणारे िभंग
• िफशआय (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• एक्सटशन िरंग K2
• 180–600mm f/8 ED (अनक्र
ु मांक 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (अनक्र
ु मांक 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (अनक्र
ु मांक 280001-300490)
• F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED,
AF टे िलक हटर् र TC-16) साठी AF िभंग
• PC 28mm f/4 (अनक्र
ु मांक 180900 िकं वा यापव
ू ीर्चे)
• PC 35mm f/2.8 (अनक्र
ु मांक 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (जन
ु ा प्रकार)
• िर लेक्स 1000mm f/6.3 (जन
ु ा प्रकार)
• िर लेक्स 1000mm f/11 (अनक्र
ु मांक 142361–143000)
• िर लेक्स 2000mm f/11 (अनक्र
ु मांक 200111–200310)
तांित्रक सच
ू ना 309
D AF-साहा
यक प्रदीपक
प्रदीपक वापरत असताना AF-साहा यक प्रदीपक याची या ती 0.5–3.0 मी.
इतकी असते; प्रदीपकाचा वापर करत असताना, 18–200 िममी. इतके कद्रांतर
असलेले िभंग वापरा आिण ले स हूड काढून टाका. AF-साहा यक प्रदीपन खालील
िभंगांसोबत उपल ध नाही:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
310 तांित्रक सच
ू ना
1 मी. याअंतगर्त या तीवर,खालील िभंग AF-साहा यक प्रदीपक यास कदािचत
लॉक करतील आिण प्रकाश कमी असताना ऑटोफोकसला अडथळा आणेल:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• AF-S VR मायक्रो-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
तांित्रक सच
ू ना 311
D अंगभत
लॅ श
ू
अंगभत
लॅ श 18-300 िममी. कद्रांतर असले या िभंगांसोबत वापरता येऊ शकतो,
ू
तथािप काही बाबतीत लॅ श काही या ती िकं वा कद्रांतरावर िभंगा वारे पाड या
गेले या छायेमळ
र् णे प्रकािशत कर यात असमथर् ठ शकतो
ु े िचत्रिवषयास पण
ू प
(खाली िदलेले उदाहरण पहा), तसेच रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप या िचत्रिवषयाचे
य लॉक करणारे िभंग कदािचत रे ड-आय यन
ू ीकरणाम ये अडथळा आणू शकते.
छायेपासन
ू प्रितबंध कर यासाठी ले स हूड काढून टाका.
छाया
िवग्नेिटंग
लॅ शची िकमान या ती अंदाजे 0.6 मी. असते आिण मॅक्रो झूम िभंगा या मॅक्रो
या तीम ये वापरता येऊ शकत नाही. खालील िभंगांसोबत िदले या या तींपेक्षा
कमी या तीवर लॅ श कदािचत संपण
ू र् िचत्रिवषयास प्रकािशत क शकणार नाही.
िभंग
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G
ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G
ED VR
झूम ि थती
िवग्नेिटंग िशवाय
िकमान अंतर
24 िममी.
1.5 मी.
24 िममी.
1.0 मी.
35 िममी.
1.0 मी.
24–85 िममी.
िवग्नेिटंग नाही
28 िममी.
35 िममी.
28 िममी.
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G
35 िममी.
IF-ED
45–55 िममी.
24 िममी.
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
28 िममी.
35 िममी.
24 िममी.
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D
IF-ED
28–35 िममी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.5 मी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.5 मी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D
IF-ED
312 तांित्रक सच
ू ना
िभंग
झूम ि थती
िवग्नेिटंग िशवाय
िकमान अंतर
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
VR, AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G
18 िममी.
1.0 मी.
24–55 िममी.
िवग्नेिटंग नाही
18 िममी.
24–70 िममी.
18 िममी.
24 िममी.
35–105 िममी.
18 िममी.
24–135 िममी.
24 िममी.
35–140 िममी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
2.5 मी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
2.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
24 िममी.
1.0 मी.
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm
f/3.5–4.5G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135mm
f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
f/3.5–5.6G IF-ED, AF-S DX NIKKOR
18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–300mm
f/3.5–6.3G ED VR
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D
IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G
ED VR
35–200 िममी. िवग्नेिटंग नाही
35–300 िममी.
1.0 मी.
35–300 िममी. िवग्नेिटंग नाही
20 िममी.
24 िममी.
28 िममी.
35 िममी.
24 िममी.
35 िममी.
50–70 िममी.
24 िममी.
28–120 िममी.
24 िममी.
28–120 िममी.
35 िममी.
50–70 िममी.
28 िममी.
35 िममी.
50–300 िममी.
1.5 मी.
2.5 मी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.0 मी.
1.5 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.5 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.5 मी.
िवग्नेिटंग नाही
1.5 मी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
तांित्रक सच
ू ना 313
िभंग
झूम ि थती
िवग्नेिटंग िशवाय
िकमान अंतर
AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm
f/4G IF-ED, AF-S NIKKOR 200–400mm
f/4G ED VR II
250 िममी.
200 िममी.
4.0 मी.
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
24 िममी.
* िदशा बदल यास िकं वा झुकिव यास
3.0 मी.
300 िममी.
2.5 मी.
3.0 मी.
AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED सोबत वापर के यास,
या तींवर संपण
ू र् िचत्रिवषयास प्रकािशत कर यात असमथर् ठरे ल.
लॅ श सवर्
A याचा कोन मोजणे
35 िममी. कॅमेर्या वारे प्रकािशत केले गेलेले क्षेत्र 36 × 24 िममी. इतके असते.
याउलट, D5600 वारे प्रकािशत केले गेलेले क्षेत्र 23.5 × 15.6 िममी. इतके
असते, याचा अथर् 35 िममी. कॅमेर्याचा
याचा कोन D5600 पेक्षा 1.5 पट इतका
असतो. 35 िममी. व पामधील D5600 या अंदाजे कद्रांतराची मोजणी िभंगा या
कद्रांतरास साधारणतः 1.5 ने गण
ु न
ू करता येऊ शकते.
िचत्र आकारमान (35 िममी.
व पण)
(36 × 24 िममी.)
िचत्र कणर्रेषा
िभंग
िचत्र आकारमान (D5600)
याचा कोन (35 िममी.
(23.5 × 15.6 िममी.)
व पण)
याचा कोन (D5600)
314 तांित्रक सच
ू ना
Nikon सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली (CLS)
Nikon ची प्रगत सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली (CLS) अिधक चांग या
लॅ श छायािचत्रणासाठी कॅमेरा आिण अनु प लॅ श उपकरण यां याम ये
अिधक चांगला संपकर् थािपत करते. ऐि छक लॅ श उपकरण जोडलेले
असेल ते हा अंगभत
लॅ श चालणार नाही.
ू
❚❚ CLS-अनु प
CLS-अनु प
लॅ श उपकरणे
लॅ श उपकरणांसोबत खालील वैिश
SB-400
SB-300
z
z
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z
z3
—
—
—
—
—
—
—
—4
z3
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
SB-5000
SU-800
िडिजटल SLR साठी
मानक i-TTL भरण z 2
लॅ श
SB-R200
z
SB-500
SB-700
z
SB-600
SB-910, SB-900,
SB-800
िडिजटल SLR साठी
i-TTL संतिु लत
z
भरण लॅ श 1
i-TTL
एकल
%A
वयं िछद्र
लॅ श
A
गैर-TTL
GN
अंतर-प्राथिमकता
यिक्तचिलत
M
वयं
यिक्तचिलत
z
z
z z
z5
z
—
—
—
—
—
z
z
z
— z5 z
—
—
—
i-TTL
i-TTL
z
z
z
— z5 —
—
—
—
[A:B]
जलद िबनतारी
लॅ श िनयंत्रण
z
—
z
—
— z6 —
—
—
z
z7
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
— z5 —
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
मा टर
ऑि टकल प्रगत िबनतारी
प्रकाशयोजना
A
M
RPT
वयं िछद्र
गैर-TTL
वयं
यिक्तचिलत
पन
ु भार्वी
लॅ श
—
—
5
z
%A
लॅ श
z
5
लॅ श िनयंत्रण
RPT
दरू थ
पन
ु भार्वी
ये उपल ध असतात:
—
—
—
तांित्रक सच
ू ना 315
SB-5000
SB-910, SB-900,
SB-800
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
दरू थ
ऑि टकल प्रगत िबनतारी
प्रकाशयोजना
i-TTL
i-TTL
z
z
z
z
z
—
z
—
—
[A:B]
जलद िबनतारी
लॅ श िनयंत्रण
z
z
z
z
z
—
z
—
—
%A/A
वयं िछद्र/TTLरिहत वयं
z8
z7
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
—
—
z
z
z
z
z
—
—
—
—
रे िडओ-िनयंित्रत प्रगत िबनतारी
प्रकाशयोजना
—
—
—
—
—
—
—
—
—
M
RPT
यिक्तचिलत
पन
ु भार्वी
लॅ श
रं ग मािहती संज्ञापन ( लॅ श)
z
z
z
z
z
—
—
z
z
रं ग मािहती संज्ञापन (LED प्रकाश)
—
—
—
—
z
—
—
—
—
बहुक्षेत्रीय AF साठी AF-साहा यक
z
z
z
z
— z9 —
—
—
z
z
z
z
z
—
—
z
—
रे ड-आय
यन
ू ीकरण
कॅमेरा
लॅ श मोड िनवड
—
—
—
—
z
—
—
z
z
कॅमेरा
लॅ श उपकरण फमर्वेअर अपडेट
z
z 10
z
—
z
—
—
—
z
1
थािनक मापनासह उपल ध नाही.
2
लॅ श उपकरणासह दे खील िनवडले जाऊ शकते.
3 सानक
ु ू ल सेिटंग्जचा उपयोग क न लॅ श उपकरणावर %A/A मोड िनवडला. जे हा
CPU-रिहत िभंग वापरले जाते ते हा “A” िनवडले जाते.
4 जे हा CPU-रिहत िभंग वापरले जाते ते हा “A” िनवडले जाते.
5 केवळ कॅमेर्यासोबत िनवडले जाऊ शकते (0 246).
6 केवळ समीप- य छायािचत्रणा या वेळेस उपल ध.
7
लॅ श उपकरणा वारे मोड िनवडलेला असतानादे खील CPU-रिहत िभंगां वारे “A”
वापरला जातो.
8 मा टर लॅ शसह िनवडले या पयार्यानस
ु ार %A आिण A िनवड बदलते.
9 केवळ िनयंत्रक मोडम ये उपल ध.
10 SB-910 आिण SB-900 साठी फमर्वेअर अद्यतने कॅमेर्याद्वारे केली जाऊ शकतात.
SU-800 िबनतारी Speedlight िनयंत्रक: CLS-अनु प कॅमेर्यावर जोड यावर,
SU-800 चा वापर SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500, िकं वा SB-R200 लॅ श उपकरणांसाठी तीन गटांपयर्ंत िनयंत्रका या पात
करता येऊ शकतो. SU-800 हा वतःहून लॅ शने सस
ु ि जत नसतो.
316 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ इतर
लॅ श उपकरण
TTL-रिहत वयं आिण यिक्तचिलत मोडम ये खालील लॅ श यिु न स
वापरता येऊ शकतात. कॅमेरा S िकं वा M मोडम ये असताना आिण
1
/200 से. िकं वा याहून मंद शटर गती िनवडलेली असताना वापरा.
लॅ श उपकरण
लॅ श मोड
A
M
गैर-TTL
वयं
यिक्तचिलत
पन
ु भार्वी
G
लॅ श
REAR
मागील पडदा
संकालन 4
SB-30, SB-27 2, SB-23,
SB-80DX,
SB-22S, SB-22, SB-29 3,
SB-28DX,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
SB-28, SB-26,
SB-15
SB-29S 3
SB-25, SB-24 SB-50DX 1
z
—
z
—
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
1 मोड P, S, A, िकं वा M िनवडा, अंगभत
लॅ श खाली करा आिण केवळ ऐि छक
ू
लॅ श उपकरण वापरा.
2 लॅ श मोड वयंचिलतपणे TTL वर सेट केला जातो आिण शटर-िरलीज अक्षम
केले जाते. लॅ श उपकरण A (TTL-रिहत वयं लॅ श) वर सेट करा.
3 ऑटोफोकस केवळ AF-S VR मायक्रो-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED आिण
AF-S मायक्रो NIKKOR 60mm f/2.8G ED िभंगांसोबत उपल ध आहे .
4 कॅमेरा जे हा लॅ श मोड िनवड यासाठी वापरला जातो ते हा उपल ध.
A AS-15 संकालन शाखाग्र अनक
ु ू लक
AS-15 संकालन शाखाग्र अनक
ु ू लक ( वतंत्रपणे उपल ध) कॅमेरा ऍक्सेसरी शस
ू ोबत
जोड यावर, लॅ श उपसाधने संकालन केबल वारे कनेक्ट करता येऊ शकतात.
D केवळ
Nikon लॅ श उपसाधने वापरा
केवळ Nikon लॅ श उपकरणे वापरा. ऋणा मक हो ट िकं वा 250 V पेक्षा कमी
हो ट ऍक्सेसरी शव
ू र लागू केले असेल तर ते सामा य पिरचालनाचे संरक्षण क
शकत नाही तसेच कॅमेर्या या िकं वा लॅ श या संकालन सिकर्ट्रीला नक
ु सान पोहोचवू
शकते. या िवभागात सच
ू ीबद्ध न केलेले Nikon लॅ श उपकरण वापर यापव
ू ीर्,
अिधक मािहतीसाठी Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीशी संपकर् साधा.
तांित्रक सच
ू ना 317
D ऐि छक लॅ श उपकरण िवषयी िट पणी
सिव तर मािहतीसाठी Speedlight सच
ू ना-पिु तका पहा. लॅ श उपकरण जर CLS
ला समथर्न करत असेल तर, CLS-अनु प िडिजटल SLR कॅमेरा या िवषयी
िवभाग पहा. D5600 चा समावेश SB-80DX, SB-28DX, आिण SB-50DX
सच
ू ना-पिु तकां या “िडिजटल SLR” वगार्म ये कर यात आलेला नाही.
j, %, आिण 3, यितिरक्त या िचत्रीकरण मोडम ये जर ऐि छक लॅ श
उपकरण जोडले असेल तर, लॅ श प्र येक छायािचत्रा या वेळी प्रदी त होईल, अशा
मोडम येही याम ये अंगभत
लॅ श वापरता येऊ शकत नाही.
ू
i-TTL लॅ श िनयंत्रण 100 आिण 12800 यामधील ISO संवेदनशीलतेवर वापरता
येऊ शकते. उ च ISO संवेदनशीलतेवर, काही ऐि छक लॅ श उपकरणांसोबत
घेतले या छायािचत्रांम ये नॉईज (रे षा) िदसन
ू येऊ शकतो; असे झा यास, िन न
मू य िनवडा. छायािचत्र घेत यानंतर जर लॅ श-स जता दशर्क तीन सेकंदांसाठी
लॅ श झाला तर, लॅ श पण
ू र् ऊजवर प्रदी त झाला आहे आिण छायािचत्र कदािचत
कमी प्रकािशत झालेले असेल (केवळ CLS-अनु प लॅ श उपकरण; अ य
उपकरणांवर उघडीप आिण लॅ श प्रभािरत दशर्क यािवषयी अिधक मािहतीसाठी,
लॅ शसोबत उपल ध क न िदलेली सच
ू ना-पिु तका पहा).
जे हा ऑफ-कॅमेरा लॅ श छायािचत्रणासाठी SC- ेणी 17, 28, िकं वा 29 संकालन
केबलचा वापर केला जातो ते हा, i-TTL मोडम ये कदािचत योग्य उघडीप प्रा त
करता येऊ शकणार नाही. मानक i-TTL लॅ श िनयंत्रण िनवड यासाठी आपण
थािनक मापनचा पयार्य िनवडावा अशी आ ही िशफारस करतो. एक चाचणी
छायािचत्र घ्या आिण प्रदशर्कावर पिरणाम पहा.
i-TTL म ये लॅ श उपकरणासोबत िदलेले लॅ श पटल िकं वा परावतीर् अनक
ु ू लक
यांचा वापर करा. िवसरण पटल यासारख्या इतर पटलांचा वापर क नका कारण
यामळ
ु े कदािचत चक
ु ीची उघडीप उ प न होऊ शकते.
लॅ श प्रितपत
ू ीर् सेट कर यासाठी ऐि छक SB-5000, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700 िकं वा SB-600 लॅ श उपकरण िकं वा SU-800 िबनतारी
Speedlight िनयंत्रक यांचा वापर के यास, Y मािहती प्रदशर्नात िदसू लागेल.
318 तांित्रक सच
ू ना
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, आिण
SB-400 रे ड-आय यन
ू ीकरण, तर SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, आिण SU-800 खालील प्रितबंधांसह AF-साहा यप्रा त
प्रदीपन उपल ध क न दे तात:
• SB-5000: AF-साहा यक प्रदीपन
24–135 िममी. AF िभंगांसोबत उपल ध
आहे , तथािप, ऑटोफोकस केवळ उजवीकडे
दाखिवले या फोकस िबंदं स
ू ह उपल ध आहे .
24–49
िममी.
50–69
िममी.
70–135
िममी.
• SB-910 आिण SB-900: AF-साहा यक
प्रदीपक 17–135 िममी. AF िभंगांसोबत
उपल ध आहे , तथािप, ऑटोफोकस केवळ
उजवीकडे दाखिवले या फोकस िबंदं स
ू ह
उपल ध आहे .
17–19
िममी.
20–105
िममी.
106–135
िममी.
• SB-800, SB-600, आिण SU-800:
AF-साहा यक प्रदीपक 24–105 िममी.
AF िभंगांसोबत उपल ध आहे , तथािप,
ऑटोफोकस केवळ उजवीकडे दाखिवले या
फोकस िबंदं स
ू ह उपल ध आहे .
24–34
िममी.
35–49
िममी.
50–105
िममी.
तांित्रक सच
ू ना 319
• SB-700: AF-साहा यक प्रदीपक
24–135 िममी. AF िभंगांसोबत उपल ध
आहे , तथािप, ऑटोफोकस केवळ उजवीकडे
दाखिवले या फोकस िबंदं स
ू ह उपल ध आहे .
24–135
िममी.
वापरलेली िभंगे आिण रे कॉडर् केले या
यानस
ु ार िचत्रिवषय फोकसम ये नसताना
फोकसिनि चती दशर्क (I) प्रदिशर्त केला जाऊ शकतो िकं वा फोकस जळ
ु व यासाठी
कॅमेरा अक्षम होऊ शकतो तसेच शटर िरलीजदे खील अक्षम होऊ शकते.
320 तांित्रक सच
ू ना
इतर उपसाधने
हे िलखाण करताना खालील उपसाधने D5600 साठी उपल ध होती.
वीजपरु वठा
ोत
• EN-EL14a पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरी (0 26): थािनक
िकरकोळ िवक्रेता आिण Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधी यांकडून
अितिरक्त EN-EL14a िवजेरी उपल ध आहे त. EN-EL14
िवजेरीचाही वापर करता येऊ शकतो.
• MH-24 िवजेरी प्रभारक (0 26): EN-EL14a आिण EN-EL14
िवजेरींचे पन
ु प्रर्भारण करा.
• EP-5A वीजपरु वठा कनेक्टर, EH-5b/EH-5c AC अनक
ु ू लक:
कॅमेर्याला अिधक कालावधीसाठी ऊजार् दे यासाठी ही उपसाधने
वापरली जाऊ शकतात (EH-5a आिण EH-5 AC अनक
ु ू लक
दे खील वापरले जाऊ शकतात). कॅमेर्याला EH-5c, EH-5b,
EH-5a, िकं वा EH-5 सोबत जोड यासाठी वीजपरु वठा कनेक्टर
EP-5A आव यक आहे ; अिधक मािहतीसाठी प ृ ठ 325 पहा.
ऍक्सेसरी शू
आ छादन
BS-1 ऍक्सेसरी शू आ छादन: ऍक्सेसरी शच
ू े संरक्षण करणारे
आ छादन ऍक्सेसरी शच
ू ा वापर ऐि छक लॅ श उपकरणांसाठी केला
जातो.
िफ टसर्
• िवशेष-पिरणाम छायािचत्रणाचा उि ट असलेले िफ टसर्
ऑटोफोकस िकं वा इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्काम ये अडथळा
िनमार्ण क शकतात.
• D5600 चा वापर एकरे षीय पोलरायिझंग िफ टसर्सोबत करता
येऊ शकत नाही. याऐवजी C-PL िकं वा C-PL II वतळ
ुर् ाकृती
पोलरायिझंग िफ टसर्चा वापर करा.
• िभंग संरिक्षत कर यासाठी यट्र
ु ल कलर (NC) िफ टसर्ची
िशफारस केली आहे .
• भत
ू प्रितमेपासन
ू संरक्षणासाठी, िचत्रिवषयावर उ वल प्रकाशासमोर
चौकट जळ
ु िवलेली अस यास िकं वा चौकटीत उ वल प्रकाश ोत
अस यास िफ टरचा वापर कर याची आ ही िशफारस करत नाही.
• 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S,
ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8,
B12) पेक्षा अिधक उघडीप घटक (िफ टर घटक) असले या
िफ टसर्साठी कद्र-भािरत मापनाची िशफारस केली जाते.
तपशीलांसाठी िफ टर सच
ू ना-पिु तका पहा.
तांित्रक सच
ू ना 321
यदशर्क
नेित्रका टोपण
उपसाधने
322 तांित्रक सच
ू ना
• DK-5 नेित्रका टोपण (0 80):
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या
प्रकाशाला छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा उघडीपीम ये
अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध करते.
• DK-20C नेित्रका समायोजन िभंग: यावेळी कॅमेरा डायॉ टर
समायोजन िनयंत्रक तट थ ि थतीत (–1 मी.–1) असतो यावेळी
–5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2, आिण +3 मी.–1 या डायॉ टर
सोबत िभंग उपल ध असतात. अंगभत
ू डायॉ टर समायोजन
िनयंत्रकासोबत (–1.7 ते +0.5 मी.–1) जर इि छत फोकस प्रा त
करता येत नसेल तरच केवळ नेित्रका समायोजन िभंग वापरा.
खरे दी कर यापव
ू ीर् इि छत फोकस प्रा त करता येऊ शकतो याची
खात्री कर यासाठी नेित्रका समायोजन िभंगाची चाचणी घ्या. रबरी
दशर्क-आ छादन हे नेित्रका समायोजन िभंगासोबत वापरता येऊ
शकत नाही.
• DG-2 िववधर्क: DG-2 हा फोकस जळ
ु िवताना अिधक
अचक
यदशर्का या म यभागी प्रदिशर्त झालेले
य
ू तेसाठी
आविधर्त करतो. नेित्रका अनक
ु ू लक आव यक (वेगळे उपल ध)
न द करा की, DG-2 नेत्र संवेदकासोबत अडथळा िनमार्ण करीत
अस यामळ
ु े , हे उपसाधन जोड यावर सेटअप मेनू (0 265)
मधील मािहती प्रदशर्न वयं बंद आयटमसाठी बंद िनवडणे
आप याला कदािचत आव यक वाटे ल.
• DK-22 नेित्रका अनक
ु ू लक: DG-2 आवधर्क जोडताना DK-22 चा
वापर केला जातो. अनक
ु ू लक जागेवर लावलेला असताना प्रदशर्क
रोटे ट करता येऊ शकत नाही.
• काटकोनी दशर्क जोडसाधन DR-6: DR-6 हा
यदशर्क नेित्रका
टोपणाला काटकोनात जोडला जातो, यामळ
यदशर्कामधील
ु े
प्रितमा िभंगा या काटकोनात पाहता येते (उदा. कॅमेरा आडवा
असताना थेट व न). जोडसाधन जागेवर लावलेले असताना
प्रदशर्क रोटे ट करता येऊ शकत नाही. या यितिरक्त, DR-6
नेत्र संवेदकासोबत अडथळा िनमार्ण करीत अस यामळ
ु े , हे
उपसाधन जोड यावर सेटअप मेनम
ू धील मािहती प्रदशर्न वयं बंद
आयटमसाठी बंद िनवडणे आप याला कदािचत ज री वाटे ल.
सॉ टवेअर
Camera Control Pro 2: चलिचत्र आिण छायािचत्र विनमिु द्रत
कर यासाठी कॅमेरा कं यट
ू रव न दरू थपणे िनयंित्रत करा आिण
छायािचत्र सरळ आप या कं यट
ू र हाडर् िड कवर साठवा.
नोट: Nikon सॉ टवेअरची नवीनतम आव ृ ती वापरा; समिथर्त
ऑपरे िटंग िसि टम या नवीनतम मािहतीसाठी प ृ ठ xxi वर
िदले या वेबसाइ स पहा. िडफॉ ट सेिटंग्जवर, Nikon संदेश
कद्र 2 आपण कं यट
ू रवरील खा यावर लॉग इन केलेले असताना
आिण कं यट
ू र इंटरनेटसोबत जोडलेला असताना, वेळोवेळी Nikon
सॉ टवेअर आिण फमर्वेअर या अ यतनांिवषयी तपास करे ल.
अद्यावत सापड यानंतर एक संदेश वयंचिलतपणे प्रदिशर्त केला
जातो.
मख्
ु य अंग
टोपणे
BF-1B मख्
ु य अंग टोपण/BF-1A मख्
ु य अंग टोपण: मख्
ु य अंग
टोपण हे िभंग या या जागी नसताना िमरर,
यदशर्क क्रीन,
आिण प्रितमा संवेदक यांचे धळ
ु ीपासन
ू रक्षण करते.
िबनतारी
• WR-R10 िबनतारी दरू थ िनयंत्रक/WR-T10 िबनतारी दरू थ
दरू थ िनयंत्रक िनयंत्रक: WR-R10 िबनतारी दरू थ िनयंत्रक जोड यावर,
WR-T10 िबनतारी दरू थ िनयंत्रकाचा वापर क न कॅमेरा िबनतारी
पद्धतीने िनयंित्रत करता येऊ शकतो (0 270).
• WR-1 िबनतारी दरू थ िनयंत्रक (0 270): WR-1 एक तर
प्रक्षेपक िकं वा प्रग्राहक हणन
ू कायर् क शकतो आिण अ य
WR-1 िकं वा WR-R10 िकं वा WR-T10 िबनतारी दरू थ
िनयंत्रका या सोबतीने वापरला जातो. उदाहरणाथर्, प्रग्राहक हणन
ू
वापर यासाठी WR-1 ला उपसाधन शाखाग्रास जोडले जाऊ शकते,
जे प्रक्षेपक हणन
ू कायर् करणार्या अ य WR-1 वारे दरू थपणे
शटर िरलीज कर याची अनम
ु ती दे त.े
मायक्रोफोन
• ME-1 टीिरओ मायक्रोफोन (0 170)
• ME-W1 िबनतारी मायक्रोफोन (0 170)
तांित्रक सच
ू ना 323
उपसाधन
शाखाग्र
उपसाधने
D5600 हा WR-1 आिण
WR-R10 िबनतारी दरू थ
िनयंत्रकासाठी असले या
उपसाधन शाखाग्र , MC-DC2
दरू थ कॉडर् (0 125), आिण
GP-1/GP-1A GPS उपकरण
(0 269) यांनी सस
ु ि जत आहे ,
जो कनेक्टरवरील उपसाधन शाखाग्रा या पढ
ु या F सोबत संरेिखत
केले या H िच हाशी जोडला जातो (शाखाग्र वापरात नसताना
कनेक्टर आ छादन बंद ठे वा).
यए
ू सबी केब स UC-E20 यए
ू सबी केबल (0 211, 214)
HDMI केबल HC-E1 HDMI केबल: C कनेक्टर प्रकारची HDMI केबल कॅमेरा
(0 218)
जोडणीसाठी आिण HDMI उपकरणासोबत जोडणीसाठी A प्रकारचा
कनेक्टर.
❚❚ संमत मेमरी काडर्
UHS-I सह सस
ु ंगत असणार्या SDHC आिण SDXC
काडार्ंसह कॅमेरा SD, SDHC, आिण SDXC मेमरी काडार्ंना
समथर्न दे तो. चलिचत्र रे कॉिडर्ंगसाठी SD पीड क्लास 6 िकं वा यापेक्षा
चांगले मू यांकन असले या काडार्ंची िशफारस केली आहे ; यापेक्षा कमी
गती असलेली का र्स वापर यास रे कॉिडर्ंगम ये य यय येऊ शकतो.
काडर् रीडसर्म ये वापर यासाठी काडर् िनवडताना ते उपकरणाशी सस
ु ंगत
अस याची खात्री करा. वैिश ये, पिरचालन आिण वापरावरील यािवषयी
मािहतीसाठी उ पादकाशी संपकर् साधा.
A ऐि छक उपसाधने
दे श िकं वा प्रदे शानस
ु ार उपल धता बदलू शकते. नवीनतम मािहतीसाठी आमची
वेबसाइट िकं वा ब्रोशसर् पहा.
324 तांित्रक सच
ू ना
वीजपरु वठा कनेक्टर आिण AC अनक
ु ू लक जोडणे
ऐि छक वीजपरु वठा कनेक्टर आिण AC अनक
ु ू लक जोड यापव
ू ीर् कॅमेरा बंद
करा.
1 कॅमेरा तयार ठे वा.
िवजेरी कक्ष (q) आिण
वीजपरु वठा कनेक्टर (w)
आ छादने उघडा.
2 EP-5A वीजपरु वठा कनेक्टर समािव ट करा.
केशरी िवजेरी लॅ च एका बाजल
ू ा दाबन
ू
ठे व यासाठी कनेक्टरचा वापर करत,
दशर्िवले या पद्धतीने कनेक्टर आत घाला.
कनेक्टर पण
र् णे आत घातलेले आहे याची
ू प
खात्री क न घ्या.
3 िवजेरी-कक्ष आ छादन बंद करा.
वीजपरु वठा कनेक्टर केबल
योग्य जागी ि थत करा जेणे
क न ती वीजपरु वठा कनेक्टर
खाचेमधन
ू जाईल आिण िवजेरीकक्ष आ छादन बंद करा.
तांित्रक सच
ू ना 325
4 EH-5b/EH-5c AC अनकु ू लक जोडा
AC अनक
ु ू लक वीजपरु वठा केबल AC अनक
ु ू लकावरील AC
सॉकेटसोबत (e) आिण वीजपरु वठा केबल DC सॉकेटसोबत
(r) जोडा. कॅमेर्याला AC अनक
ु ू लक आिण वीजपरु वठा कनेक्टर
यां या वारे वीजपरु वठा के यावर प्रदशर्काम ये P प्रतीक प्रदिशर्त
होते.
326 तांित्रक सच
ू ना
कॅमेर्याची काळजी घेणे
संग्रह
जे हा कॅमेरा दीघर्काळ वापरला जाणार नसेल ते हा यातील िवजेरी
काढा आिण यास एका थंड आिण कोर या जागी शाखाग्र आ छादनासह
यवि थत ठे वा. बरु शी िकं वा बरु ीपासन
ू रक्षण कर यासाठी कॅमेरा कोर या
आिण हवेशीर जागी ठे वा. कॅमेर्याला नॅ था िकं वा कापरू मॉथ या
गो यांबरोबर िकं वा अशा जागी ठे वू नका जेथे:
• कमी वातानक
ु ू लन िकं वा 60% पेक्षा जा त आद्रर् ता असेल
• ती िव यत
ु चंब
ु कीय थान उ प न करणार्या दरू दशर्न िकं वा रे िडओ
सारख्या साधनांजवळ
• 50°C पेक्षा अिधक िकं वा –10°C पेक्षा खालील तापमानाम ये असेल
व छता
कॅमेर्याचे
मख्
ु य अंग
धळ
ू आिण कापस
ू काढ यासाठी लोअर वापरा, नंतर मऊ, कोर या
कापडाने हळुवारपणे पस
ु ा. समद्र
ु िकनार्यावर कॅमेरा वापर यानंतर
कोरडे, मऊ कापड पा याने हलके ओले क न वाळू िकं वा मीठ पस
ु न
ू
काढा व पण
र् णे कोरडे करा.
ू प
मह वाचे: लक्षात घ्या की कॅमेर्या या आत गेलेले बा य घटक
नक
ु सान हो यास कारणीभत
ू ठ शकतात जे हमीम ये अंतभत
ूर् नाही.
िभंग, िमरर,
आिण
यदशर्क
हे काचेचे भाग सहज िबघडू शकतात. धळ
लोअरने
ू आिण कापस
ू
काढा. जर एअरोसॉल लोअर वापरत असाल तर यातील द्रव पदाथर्
बाहे र पडू नये यासाठी ते उभे राहू या. बोटाचे ठसे आिण डाग
काढ यासाठी एका मऊ कप याला िभंग व छ करणारे द्रव लावा
आिण काळजीपव
र् ते व छ करा.
ू क
प्रदशर्क
धळ
लोअरने काढा. बोटाचे ठसे आिण इतर डाग
ू आिण कापस
ू
काढताना मऊ कप याने िकं वा मऊ चाम याने हळुवारपणे प ृ ठभाग
पस
ु ा. जा त जोर लावू नका नाही तर पिरणामी नक
ु सान होईल िकं वा
ते यवि थत काम क शकणार नाही.
म याकर्, िवरलक, बा पनशील रसायने वाप
नका.
तांित्रक सच
ू ना 327
प्रितमा संवेदक साफ करणे
आप याला जर शंका आली की प्रितमा संवेदकावरील धळ
ू िकं वा कचरा
यांमळ
ु े छायािचत्रे खराब होत आहे त तर, सेटअप मेनम
ू धील प्रितमा संवेदक
साफ करा पयार्य वाप न संवेदक साफ करा. आ ता साफ करा पयार्याचा
वापर क न संवेदक कधीही साफ करता येतो, िकं वा कॅमेरा बंद िकं वा चालू
के यावर संवेदकाची व छता वयंचिलतपणे करता येऊ शकते.
❚❚ “आ ता साफ करा”
कॅमेरा बेस खाली ध न ठे वा, सेटअप मेनू
मधील प्रितमा संवेदक साफ करा पयार्य िनवडा,
यानतंर आ ता साफ करा हायलाइट करा आिण
J दाबा. कॅमेरा प्रितमा संवेदकाची तपासणी
करे ल आिण यानंतर व छता सु करे ल.
यदशर्काम ये 1 लॅ श होईल आिण
व छता चालू असताना अ य िक्रया करता
येणार नाहीत. साफ करणे पण
ू र् होईपयर्ंत आिण
सेटअप मेनू प्रदिशर्त होईपयर्ंत वीजपरु वठा ोत
काढू िकं वा बंद क नका.
328 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ “प्रारं भ/बंद करताना साफ करा”
1 प्रारंभ/बंद करताना साफ करा िनवडा.
प्रितमा संवेदक साफ करा िनवडा, यानंतर
प्रारं भ/बंद करताना साफ करा हायलाइट करा
आिण 2 दाबा.
2 एक पयार्य िनवडा.
एक पयार्य हायलाइट करा आिण J दाबा.
प्रारं भ करताना साफ करा, बंद करताना साफ
करा, प्रारं भ आिण बंद करताना साफ करा,
आिण साफ करणे बंद यापैकी एक पयार्य
िनवडा.
D प्रितमा संवेदक साफ करणे
प्रारं भ करतेवेळी कॅमेरा िनयंत्रणाचा वापर के याने प्रितमा संवेदक साफ कर यात
अडथळा येतो.
साफ कर याची िक्रया प्रितमा संवेदकास कंिपत क न केली जाते. प्रितमा संवेदक
साफ करा मेनम
र् णे हटिवली जाऊ शकत
ू धील पयार्यांचा वापर क न जर धळ
ू पण
ू प
नसेल तर, प्रितमा संवेदक यिक्तचिलतिर या साफ करा (0 330) िकं वा Nikon
अिधकृत सेवा प्रितिनधीसोबत संपकर् करा.
प्रितमा संवेदक साफ कर याची िक्रया लागोपाठ अनेक वेळा केली गे यास,
कॅमेर्या या अंतगर्त सिकर्टरीचे संरक्षण कर यासाठी प्रितमा संवेदक साफ करणे
ता परु ते अक्षम केले जाईल. थो याशा िवरामानंतर साफ कर याची िक्रया पु हा
करता येऊ शकते.
तांित्रक सच
ू ना 329
❚❚ यिक्तचिलत साफ करणे
सेटअप मेनम
ू धील प्रितमा संवेदक साफ करा पयार्य वाप न जर बा य
घटक काढता येऊ शकत नसेल तर (0 328), संवेदक खाली वणर्न
के याप्रमाणे यिक्तचिलतिर या साफ करता येतो. तथािप लक्षात घ्या की,
संवेदक अ यंत नाजक
ू असतो आिण यास सहजपणे हानी पोहोचू शकते.
Nikon याची िशफारस करते की संवेदक केवळ Nikon अिधकृत सेवा
कमर्चार्या वारे च साफ करावा.
1 िवजेरी प्रभािरत करा.
प्रितमा संवेदकाचे परीक्षण करताना िकं वा साफ करताना िव वसनीय
वीजपरु वठा ोत असणे आव यक आहे . पढ
ु े जा यापव
ू ीर् खात्री क न
घ्या की िवजेरी पण
र् णे प्रभािरत आहे .
ू प
2 िभंग काढा.
कॅमेरा बंद करा आिण िभंग काढा.
3 साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक
करा िनवडा.
कॅमेरा चालू करा आिण सेटअप मेनू म ये
साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक
करा आिण 2 दाबा (लक्षात घ्या की हा
पयार्य िवजेरी तर H िकं वा याखालील
तरांसाठी उपल ध नाही).
4 J दाबा.
प्रदशर्कावर उजवीकडे दाखिव याप्रमाणे एक
संदेश प्रदिशर्त होईल.
5 िमरर वर काढा.
शटर-िरलीज बटण पण
र् णे दाबा. िमरर वर
ू प
येईल आिण शटर पडदा उघडला जाईल, व
प्रितमा संवेदक उघडा होईल.
330 तांित्रक सच
ू ना
6 प्रितमा संवेदकाचे परीक्षण करा.
प्रितमा संवेदकावर प्रकाश पडेल अशा
पद्धतीने कॅमेरा पकडून कॅमेर्या या आत या
भागात धळ
ू िकं वा कापस
ू आहे का याचे
परीक्षण करा. कोणतेही बा य घटक
उपि थत नस यास, पायरी 8 वर जा.
7 संवेदक साफ करा.
लोअर या साहा याने धळ
ू िकं वा कापस
ू
काढून टाका. लोअर-ब्रशचा वापर क
नका कारण या या केसांमळ
ु े संवेदकाची
हानी होऊ शकते. लोअर वारे काढता
न येणारा कचरा केवळ Nikon अिधकृत
सेवा कमर्चार्याकडून काढावा. कोण याही
पिरि थतीत संवेदकास पशर् क नका िकं वा
पस
ु ू नका.
8 कॅमेरा बंद करा.
िमरर पु हा काल या ि थतीत जाईल आिण शटर पडदा बंद होईल.
िभंग िकं वा मख्
ु य अंग टोपण पु हा जागेवर ठे वा.
A िव वसनीय वीजपरु वठा ोताचा वापर करा
शटर पडदा नाजक
ू असतो आिण यास सहजपणे हानी पोहोचू शकते. िमरर वरती
केलेला असताना जर कॅमेर्याचा वीजपरु वठा बंद झाला तर, पडदा वयंचिलतपणे
बंद होईल. पड याला हानी पोहोचू नये यासाठी, खालील काळजी घ्या:
• िमरर वरती झालेला असताना कॅमेरा बंद क नका िकं वा वीजपरु वठा ोत काढू
नका िकं वा बंद क नका.
• िमरर वरती केलेला असताना जर िवजेरी िन न झाली असेल तर, बीप असा
आवाज येईल आिण साधारणतः दोन िमिनटांनी शटर पडदा बंद होईल आिण
िमरर खाली होईल याची सच
ू ना दे यासाठी व-समयक दीप लॅ श होईल. साफ
करणे िकं वा परीक्षण विरत बंद करा.
तांित्रक सच
ू ना 331
D प्रितमा संवेदकावरील बा य घटक
िभंगे काढत असताना िकं वा अदलाबदल करत असताना आत प्रवेश करणारे बा य
घटक (िकं वा फारच कमी प्रसंगी कॅमेर्याचेच वंगण िकं वा सू म कण) प्रितमा
संवेदकाला िचकटून बसू शकतात आिण िविश ट पिरि थती या अंतगर्त छायािचत्रे
घेत यास ते या छायािचत्रात िदसू शकतात. िभंग जागेवर नसताना कॅमेर्याचे
संरक्षण कर यासाठी, कॅमेर्यासोबत िदलेले मख्
ु य अंग टोपण अव य परत घाला,
यावेळी मख्
ु य अंग टोपणास िचकटून बसलेली धळ
ू आिण इतर बा य पदाथर् जे
कॅमेरा धारक, िभंग धारक आिण मख्
ु य अंग यांना कदािचत िचकटू शकतात
ते प्रथम काढा. मख्
ु य अंग टोपण जोड याचे िकं वा धळ
ु ी या वातावरणात िभंगे
बदल याचे टाळा.
असे असले तरीदे खील प्रितमा संवेदकावर बा य पदाथर् बस याचा मागर् शोधतात,
प ृ ठ 328 वर वणर्न के याप्रमाणे प्रितमा संवेदक साफ करा पयार्याचा वापर करा.
सम या कायम रािह यास, यिक्तचिलतपणे संवेदक साफ करा (0 330) िकं वा
Nikon अिधकृत सेवा कमर्चार्याकडून संवेदक साफ करा. संवेदकावर असले या
बा य घटकांमळ
ु े प्रभािवत झालेली छायािचत्रे काही इमेिजंग अनप्र
ु योगांम ये
उपल ध असले या प्रितमा साफ कर या या पयार्यां वारे रीटच करता येऊ शकतात.
D कॅमेरा
व उपसाधनांचे सि हर्िसंग करणे
कॅमेरा हे एक नाजक
ू साधन आहे आिण याला िनयिमत सि हर्िसंगची आव यकता
असते. Nikon आपणास सिू चत करते की, कॅमेर्य़ाची मळ
ू िवक्रेता िकं वा Nikon
अिधकृत सेवा प्रितिनधीकडून दर एक िकं वा दोन वषार्ंतन
ू तपासणी क न घे यात
यावी, आिण दर तीन ते पाच वषार्तन
ू एकदा सि हर्िसंग क न घेतले जावे (लक्षात
घ्या की या सि हर्िसंगला दर आकारणी आहे ). खासक न कॅमेरा जर यावसाियक
कारणासाठी वापरला जात असेल तर, आ ही सतत तपासणी आिण सि हर्िसंग
कर याची िशफारस करतो. कॅमेरा जे हा तपासला जातो िकं वा सि हर्िसंग केले जाते
यावेळी कॅमेर्य़ासोबत िनयिमतपणे वापरली जाणारी िभंगे िकं वा ऐि छक लॅ श
उपकरणेही दे णे गरजेचे आहे .
332 तांित्रक सच
ू ना
कॅमेरा आिण िवजेरी यांची काळजी घेणे: खबरदारी
खाली पाडू नका: ती
शॉक िकं वा कंपनामळ
ु े उ पादनाम ये दोष िनमार्ण होईल.
कोरडे ठे वा: हे उ पादन जलरोधक नाही आिण ते पा यात बड
ु व यास िकं वा उ च
आद्रर् ता असले या िठकाणी ने यास यवि थत काम क शकणार नाही. अंतगर्त
यांित्रकीला गंज लाग यास याची पिरणती द ु त न करता येणार्या नक
ु सानीमधे
होऊ शकते.
तापमानात होणारे अचानक बदल टाळा: अचानक होणार्या तापमानातील बदल,
जो थंडी या िदवशी उबदार इमारत सोड यामळ
ु े िकं वा प्रवेश के याने उपकरणा या
आतील बाजम
ू ये द्रवीभवन हो यास कारणीभत
ू ठ शकते. द्रवीभवनाला
थोपव यासाठी, तापमानाम ये अचानक होणार्या बदला या संपकार्त आण यापव
ू ीर्
उपकरणाला वहन केस िकं वा लॅ ि टक बॅगेत ठे वा.
ती चंब
ु कीय क्षेत्रापासन
ू दरू ठे वा: हे उपकरण अशा साधना या साि न यात वाप
िकं वा संग्रिहत क नका यामधन
ू ती िव यत
ु चंब
ु कीय िकरणो सगर् िकं वा चंब
ु कीय
क्षेत्र उ प न होते. ती ि थर प्रभार िकं वा चंब
ु कीय क्षेत्र जे रे िडओ ट्रा समीटर
यासारख्या साधनांपासन
ू िनमार्ण होते, ते प्रदशर्कात ह तक्षेप क शकतात आिण
मेमरी काडार्वर संग्रिहत केलेला डेटा हटवू शकतात, िकं वा उ पादना या अंतगर्त
सिकर्टला हानी पोहचवू शकतात.
सय
ू ार् या िदशेने िभंगाला राहू दे ऊ नका: सय
ू ार् या िदशेने िकं वा इतर प्रखर प्रकाश
ोता या िदशेने दीघर्काळ िभंगाला राहू दे ऊ नका. प्रखर प्रकाश हा प्रितमा संवेदकाला
िबघडव यास कारणीभत
ू ठरतो आिण छायािचत्राम ये िबघाड िकं वा अ प ट शभ्र
ु ता
प्रभाव उ प न क शकतो.
िवद्यत
ोताला लावताना िकं वा काढताना उ पादन बंद करा: उ पादन चालू असताना
ु
िकं वा प्रितमा रे कॉडर् करत असताना िकं वा हटवताना उ पादन अन लग क नका
िकं वा िवजेरी काढू नका. या पिरि थतीत वीजपरु वठा जबरद तीने काढ याने डेटा
हानी िकं वा उ पादन मेमरी िकं वा अंतगर्त सिकर्ट्रीचे नक
ु सान हो याचे पिरणाम
होतील. वीजेम ये अक मात अडथळा िनमार्ण हो यापासन
ू रक्षण करा, AC
अनक
ु ू लक जोडलेला असताना एका िठकाणाव न दस
ु र्या िठकाणी उ पादन नेणे टाळा.
तांित्रक सच
ू ना 333
साफ करणे: कॅमेर्य़ाची बॉडी साफ करताना धळ
ू आिण कापस
ू काढ यासाठी लोअर
वापरा, नंतर मऊ, कोर या कापडाने हळुवारपणे पस
ु ा. समद्र
ु िकनार्यावर कॅमेरा
वापर यानंतर कोरडे, मऊ कापड पा याने हलके ओले क न वाळू िकं वा मीठ पस
ु न
ू
काढा व कॅमेरा पण
र् णे कोरडा करा.
ू प
िभंग आिण िमरर यांना सहजपणे हानी पोहोचू शकते. धळ
लोअरने
ू आिण कापस
ू
हळुवारपणे पस
ु ावा. जर एअरोसॉल लोअर वापरत असाल तर यातील द्रव पदाथर्
बाहे र पडू नये यासाठी ते उभे राहू या. बोटाचे ठसे आिण डाग काढ यासाठी एका
मऊ कप याला थोडेसे िभंग व छ करणारे द्रव लावा आिण काळजीपव
र् ते व छ
ू क
करा.
प्रितमा संवेदक साफ कर यािवषयी मािहतीसाठी “प्रितमा संवेदक साफ करणे”
(0 328, 330) पहा.
शटर पड याला पशर् क नका: शटर पडदा अ यंत पातळ असतो आिण यास
सहजपणे हानी पोहोचू शकते. कोण याही पिरि थतीत पड यावर दाब दे ऊ नका, साफ
कर याची साधने यात खप
ु सू नका, िकं वा लोअर या शिक्तमान हवेचे झोत यावर
सोडू नका. या िक्रयांमळ
ु े पड यावर ओरखडे येऊ शकतात, तो वाकडाितकडा होऊ
शकतो िकं वा फाटू शकतो.
संग्रह: बरु शी िकं वा बरु ीपासन
ू रक्षण कर यासाठी कॅमेरा कोर या आिण हवेशीर जागी
ठे वा. आपण जर AC अनक
ु ू लकाचा वापर करत असाल तर, आग लाग यापासन
ू
वाचिव याकिरता अनक
ु ू लकाचा लग काढा. उ पादन जर प्रदीघर् काळासाठी वापरात
येणार नसेल तर, िवजेरी गळू नये यासाठी ती कॅमेर्यातन
ू काढा आिण एका
लाि टक या िपशवीत आद्रताशोषक टाकून याम ये कॅमेरा संग्रिहत करा. मात्र
कॅमेर्य़ाची केस लाि टक या िपशवीत संग्रिहत क नका कारण यामळ
ु े ती खराब
होऊ शकते. लक्षात ठे वा की काही काळानंतर आद्रताशोषकाची बा प शोषन
ू घे याची
क्षमता कमी होते आिण यामळ
ु े तो ठरावीक काळाने बदला.
बरु शी िकं वा भरु ी थोपव यासाठी, कॅमेर्याला मिह यातन
ू कमीत कमी एकदा तरी
संग्रहातन
ू बाहे र काढा. कॅमेरा चालू करा व तो पु हा परत ठे वाय या आधी काही वेळा
शटर िरलीज करा.
िवजेरी थंड कोर या जागी संग्रिहत करा. िवजेरी बाहे र काढून ठे वताना शाखाग्र
आ छादन परत घाला.
334 तांित्रक सच
ू ना
प्रदशर्कािवषयी सच
ू ना: प्रदशर्क हे उ च सू मतेने बनवलेले असतात; आिण यातील
कमीतकमी 99.99% िचत्रिबंद ू पिरणामकारक असन
ू , 0.01% पेक्षा अिधक िचत्रिबंद ू
हे हरवलेले िकं वा िबघडलेले नसतात. हणन
यावेळी या प्रदशर्नांम ये िचत्रिबंद ू
ू
जे नेहमीच प्रकािशत असतील (पांढरा, लाल, िनळा, िकं वा िहरवा) िकं वा नेहमीच बंद
असतील (काळा) यांचा समावेश असेल, या वेळी हा िबघाड नसेल व उपकरणाने
रे कॉडर् केले या प्रितमांवर याचा पिरणाम होणार नाही.
उ
वल प्रकाशात प्रदशर्कातील प्रितमा पाहणे कदािचत अवघड होईल.
प्रदशर्कावर जा त जोर लावू नका नाही तर पिरणाम व प नक
ु सान होईल िकं वा ते
यवि थत काम क शकणार नाही. प्रदशर्कावरील धळ
ू िकं वा कापस
ू ही लोअर या
साहा याने काढली जाऊ शकते. मऊ कप याने िकं वा मऊ चाम याने हळुवारपणे
पस
ु न
ू डाग काढले जाऊ शकतात. जर प्रदशर्क तट
ु ला तर तट
ु ले या काचांपासन
ू
िनमार्ण होणारी इजा टाळ यासाठी व प्रदशर्का या द्रव फिटकांचा वचेला पशर्
हो यापासन
ू आिण ते डो यांत आिण त डात जा यापासन
ू रोख यासाठी काळजी
घेतली पािहजे.
मॉयर: मॉयर हे िनयिमत, वारं वार येणारी िग्रड असले या प्रितमे या कॅमेरा प्रितमा
संवेदक िग्रड सोबत या आंतरिक्रयेमळ
ु े िनमार्ण होणारा यितकरण आकृतीबंध आहे ,
जसे कापडामधील िवणीचा िकं वा इमारतीतील िखडक्यांचा आकृतीबंध. आप याला जर
आप या छायािचत्रांम ये मॉयर िदसन
ू आले तर, िचत्रिवषयापासन
ू चे अंतर बदलणे,
झम
ू इन िकं वा झम
ू आउट करणे, िकं वा िचत्रिवषय आिण कॅमेरा यां यामधील कोन
बदलणे इ. क न पहा.
िवजेरी आिण प्रभारक: जर िवजेरी यवि थतिर या हाताळली नाही तर ती गळू
शकते िकं वा ितचा फोट होऊ शकतो. या सच
ू ना-पिु तके या प ृ ठ xiii–xvi वर िदलेले
इशारे व सावधिगरी सच
ू ना वाचा व यांचे अनस
ु रण करा. िवजेर्या आिण प्रभारक
हाताळताना खालील खबरदारी घ्या:
• या साधनाम ये वापर यास केवळ मा यता दे यात आले या िवजेर्या वापरा.
• िवजेरी आगीम ये िकं वा अितिरक्त तापमानाम ये नेऊ नका.
• िवजेरी शाखाग्रे व छ ठे वा.
• िवजेरी बदल यापव
ू ीर् उ पादन बंद क न ठे वा.
• कॅमेरा िकं वा प्रभारक उपयोगात नसताना िवजेरी काढून ठे वा आिण शाखाग्र
आ छादन बदला. ही उपकरणे बंद असतानादे खील यातन
ू थोडे जरी प्रभारण
बाहे र काढले तर पिरणाम व प िवजेरी काम न क शकणार्या ि थतीपयर्ंत खराब
होऊ शकते. जर िवजेरी काही वेळ वापराम ये नसेल तर ती कॅमेर्याम ये घाला
आिण बाहे र काढ यापव
ू ीर् लॅ ट व पात रन करा आिण 15°C ते 25°C या
तापमानाम ये ठे वा (अित उ ण िकं वा थंड थान टाळा). सहा मिह यातन
ू िकमान
एकदा तरी ही प्रिक्रया करा.
तांित्रक सच
ू ना 335
• पण
र् णे प्रभारणरिहत िवजेरी असताना कॅमेरा वारं वार चालू िकं वा बंद के याने
ू प
िवजेरीचे आयु य कमी होऊ शकते. पण
र् णे प्रभारणरिहत िवजेरी वापर यापव
ू प
ू ीर् या
पण
र् णे प्रभािरत क न घेणे आव यक आहे .
ू प
• िवजेरी वापरत असताना िवजेरीचे आतील तापमान वाढू शकते. िवजेरीचे आतील
तापमान वाढलेले असताना िवजेरी प्रभािरत कर याचा प्रय न हा िवजेरीची कामिगरी
िबघडवू शकतो आिण िवजेरी प्रभािरत होऊ शकत नाही िकं वा केवळ अंशत: प्रभािरत
होऊ शकते. पन
ु प्रर्भारणापव
ू ीर् िवजेरी थंड हो याची वाट पहा.
• 5°C-35°C या तापमानाम ये घरात िवजेरी प्रभािरत करा. 0°C िकं वा 40°C
पेक्षा अिधक तापमानाम ये िवजेरी वाप नका. ही खबरदारी घेता नाही आली तर
पिरणाम व प िवजेरी िकं वा उ पादनाची कामिगरी यास नक
ु सान पोहोचू शकते.
िवजेरी तापमान 0°C ते 15°C आिण 45°C ते 60°C यावर क्षमता कमी होऊ
शकते आिण प्रभारण काळ वाढू शकतो. िवजेरीचे तापमान 0°C पेक्षा कमी आिण
60°C पेक्षा अिधक अस यास िवजेरी कदािचत प्रभािरत होणार नाही.
• प्रभािरत करतेवेळी जर CHARGE दीप जलदगतीने लॅ श टाकत असेल (सम
ु ारे एका
सेकंदात आठ वेळा) तर, खात्री करा की तापमान योग्य या रजम ये आहे आिण
प्रभारक काढून ठे वा आिण िवजेरी काढा आिण पु हा आत घाला. सम या कायम
रािहली तर, ताबडतोब उपयोग थांबवा आिण तम
ु ची िवजेरी व प्रभारक तम
ु या
िवक्रेता िकं वा Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीकडे घेऊन जा.
• प्रभारण होत असताना प्रभारक िकं वा िवजेरीला पशर् क नका. ही खबरदारी
घे यात अपयश आ यास क्विचत प्रसंगी िवजेरी थोडीशीच प्रभािरत झालेली
असतानाही प्रभारक ती पण
ू र् प्रभािरत झा याचे दशर्वेल. प्रभारण पु हा सु
हो यासाठी िवजेरी काढा आिण पु हा आत सरकवा.
• िवजेरी पण
ू र् प्रभािरत झा यानंतरदे खील प्रभािरत करणे चालू ठे व यास िवजेरीची
कामिगरी खराब होऊ शकते.
• खोलीमधील तापमानात वापरताना, जर पण
ू -र् प्रभािरत िवजेरीचे प्रभारण जे हा कमी
झा याचे लक्षात येत,े ते हा िवजेरी बदलायला हवी याचे ते दशर्क आहे . एक नवीन
EN-EL14a िवजेरी िवकत घ्या.
• प्रभारक केवळ अनक
ु ू ल िवजेर्यांसोबतच वापरा. यावेळी वापरात नसेल यावेळी
काढून ठे वा.
• प्रभारकाची शाखाग्रे छोटी क नका. ही काळजी न घेत यास प्रभारक अितउ ण
होऊ शकतो िकं वा यास नक
ु सान पोहोचू शकतो.
336 तांित्रक सच
ू ना
• उपयोग कर यापव
ू ीर् िवजेरी प्रभािरत करा. मह वा या प्रसंगी छायािचत्रे घेताना
पण
र् णे प्रभािरत केलेली एक िवजेरी तयार ठे वा. हे तम
ू प
ु या थानावर अवलंबन
ू
आहे की थो या कालावधीत िवजेर्या बदलणे अवघड असू शकते. हे लक्षात घ्या की
थंडी यािदवसात िवजेरीची क्षमता घट याची शक्यता असते. थंडी यािदवसात बाहे र
छायािचत्रे घे यापव
ू ीर् िवजेरी पण
ू र् प्रभािरत अस याची खात्री क न घ्या. जादा िवजेरी
उबदार जागेत ठे वा व आव यकतेनस
ु ार दो ही बदला. एकदा उबदार झा यानंतर,
थंड िवजेरी काही प्रभारण कदािचत पु हा प्रा त करे ल.
• सवर्प्रथम पन
ु प्रर्भारणयोग्य िवजेर्यां या शाखाग्रांना टे प लावन
ू ती िनरोिधत झा याची
खात्री के यानंतर थािनक िनयमांनस
ु ार यांचा पन
ु वार्पर करा.
तांित्रक सच
ू ना 337
उपल ध सेिटंग्ज
प्र येक मोडम ये समायोिजत केली जाऊ शकणारी सेिटंग खालील
तािलकेम ये सच
ू ीबद्ध केली आहे . न द घ्या की िनवडेल या पयार्यानस
ु ार
काही सेिटंग्ज कदािचत उपल ध नसतील.
i
k,
p,
n,
o,
P, S, s,
A, w,
0
j M
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
%
S,
T
U
'
(
3
1,
2,
3
िचत्रीकरण मेनू
ISO संवेदनशीलता —
—
z
शभ्र
ु ता संतल
ु न
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Picture Control
सेट करा
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—2
—
—
—
—
सिक्रय
D-Lighting
—2 —2
z
z1 z1 — z1 z1 z1 z1 z1 z1
—2 —2
HDR (उ च
चैत यपण
ू र् ेणी)
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
लांब उघडीप NR
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
उ च ISO NR
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
अ य सेिटंग्ज
वेळ-प्रमाद चलिचत्र z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
फोकस मोड
( यदशर्क)
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
AF-क्षेत्र मोड
( यदशर्क)
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
फोकस मोड
(प्र यक्ष
य/
चलिचत्र)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
AF-क्षेत्र मोड
(प्र यक्ष
य/
चलिचत्र)
—
—
z
z
z z3 z z3 z3 — z3 z
338 तांित्रक सच
ू ना
अ य सेिटंग्ज
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू
1
2
3
4
5
6
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
i
k,
p,
n,
o,
P, S, s,
A, w,
0
j M
%
S,
T
U
'
(
मापन
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ब्रॅकेिटंग
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
लॅ श प्रितपत
ू ीर्
—
—
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
उघडीप प्रितपत
ू ीर्
—
—
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
लॅ श मोड
z
—
z
z4 —
—
z
z
z
—
—
—
a3: अंगभत
ू
AF-साहा य
प्रदीपक
z
z
z
z5 z6 —
z
z
z
—
z
z
e1: अंगभत
ू
लॅ शसाठी लॅ श
िनयंत्रण/ऐि छक
लॅ श
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
e2:
सेट
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
वयं ब्रॅकेिटंग
3
1,
2,
3
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण उपल ध नाही.
वयं वर ि थर.
िचत्रिवषय ट्रॅ िकं ग AF उपल ध नाही.
0 मोडम ये उपल ध नाही.
w मोडम ये उपल ध नाही.
केवळ x, y, आिण z मोडम ये उपल ध.
तांित्रक सच
ू ना 339
सम यािनवारण
कॅमेरा अपेक्षेनस
ु ार कायर् कर यात असफल ठर यास, आप या िवक्रेता
िकं वा Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीशी संपकर् कर यापव
ू ीर् खाली िदलेली
सामा य सम यांची यादी पहा.
िवजेरी/प्रदशर्न
कॅमेरा चालू आहे परं तु प्रितसाद दे त नाही: रे क़ोिडर्ंग पण
ू र् होईपयर्ंत थांबा. जर सम या
तशीच असेल, तर कॅमेरा बंद करा. जर कॅमेरा बंद होत नसेल, तर िवजेर्या काढा
व पु हा आत घाला िकं वा जर आपण AC अनक
ु ू लक वापरत असाल तर, AC
अनक
ु ू लक िड कनेक्ट करा व पु हा जोडा. वीजपरु वठा ोत काढून टाकताना िकं वा
िड कनेक्ट करताना रे कॉडर् होत असलेला कोणताही डेटा गमवला जाईल, जो डेटा
आधीच रे कॉडर् झाला असेल या यावर पिरणाम होणार नाही याची न द घ्या.
यदशर्क फोकस या बाहे र आहे :
यदशर्क फोकस समायोजन (0 41). जर
यामळ
ु े सम या िनवारण झाले नाही तर, एकल-सव ऑटोफोकस (AF-S; 0 82),
एकल-िबंद ू AF (c; 0 87) आिण कद्र थान फोकस िबंद ू िनवडा, आिण यानंतर
उ च-काँट्रा ट िचत्र िवषय कद्रीय फोकस िबंदव
ू र चौकटबद्ध करा आिण कॅमेरा
फोकस जळ
ु िव यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा. कॅमेरा फोकस जळ
ु िवलेला
असताना, िचत्रिवषयास
यदशर्काम ये प टपणे फोकसम ये आण यासाठी डायॉ टर
समायोजन िनयंत्रकाचा वापर करा. आव यकता अस यास, ऐि छक सध
ु ारक िभंगांचा
वापर क न
यदशर्क फोकस आणखी समायोिजत करता येऊ शकतो (0 322).
यदशर्क गडद आहे : पण
ू र् प्रभािरत िवजेरी घाला (0 26, 27).
प्रदशर्न पव
र् च
ू स
ू ना न दे ता बंद होते: सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 साठी दीघर् िवलंब िनवडा
( वयं बंद टायमर; 0 240).
प्रदशर्कावर मािहती प्रदशर्न िदसन
ू येत नाही: शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले
असेल िकं वा नेत्र संवेदकाचे प्रदशर्न बंद झाले असावे. आपण शटर-िरलीज बटणाव न
आपले बोट काढ यानंतर िकं वा नेत्र संवेदकावरील आ छादन काढून टाक यानंतरही
जर मािहती प्रदशर्न िदसन
ू येत नसेल तर, वयं मािहती प्रदशर्न (0 265) यासाठी
चालू िनवडलेले आहे आिण िवजेरी प्रभािरत आहे (0 26) याची खात्री करा.
उ
यदशर्क प्रदशर्न प्रितसाद दे त नाही आिण मंद आहे : प्रितसाद वेळ आिण
वलता तापमानासोबत बदलते.
340 तांित्रक सच
ू ना
सिक्रय फोकस िबंद ू भोवती सू म रे षा िदसन
ू येतात िकं वा फोकस िबंद ू हायलाइट
के यास प्रदशर्न लाल होते: या प्रकारा या
यदशर्काम ये या घटना नेहमी या आहे त
आिण ते खराब हो याचे दशर्क नाही.
िचत्रीकरण (सवर् मोड)
कॅमेरा चालू हो यासाठी वेळ लागतो: फाई स िकं वा फो डसर् हटवा.
शटर-िरलीज अक्षम आहे :
• मेमरी काडर् लॉक आहे िकं वा आत घातलेले नाही (0 27, 351).
• लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा यासाठी िरलीज लॉक केले िनवडलेले आहे
(0 268) आिण कोणतेही मेमरी काडर् समािव ट केले नाही (0 27).
• अंगभत
लॅ श प्रभािरत होत आहे (0 54).
ू
• कॅमेरा फोकसम ये नाही (0 50).
• CPU िभंगासोबत िछद्र िरंग जोडलेली आहे परं तु िछद्र सव च f-क्रमांकासोबत लॉक
केलेले नाही (0 307).
• CPU-रिहत िभंग जोडलेले आहे परं तु कॅमेरा मोड M (0 308) म ये नाही.
िनरं तर िचत्रीकरण मोडम ये शटर-िरलीज बटण दाबलेले असताना प्र येक वेळी केवळ
एक
य घेतले जाते: अंगभत
लॅ श (0 77, 101) प्र विलत झा यावर िनरं तर
ू
िचत्रीकरण उपल ध नसते.
अंितम छायािचत्र
यदशर्काम ये दाखिवले या क्षेत्रापेक्षा जा त मोठा आहे :
आडवी आिण उभी चौकट समावेश साधारणतः 95% आहे .
यदशर्क
छायािचत्रे फोकस या बाहे र आहे त:
• AF-S, AF-P, िकं वा AF-I िभंग संलग्न केले नाही: AF-S, AF-P, िकं वा AF-I
िभंग वापरा िकं वा यिक्तचिलतिर या फोकस जळ
ु वा.
• ऑटोफोकसचा वापर क न कॅमेरा फोकस जळ
ु व यास असमथर् आहे : यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रण िकं वा फोकस लॉक वापरा (0 86, 93, 95).
• कॅमेरा हा यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण मोडम ये आहे : यिक्तचिलतिर या फोकस
िनधार्िरत करा (0 95).
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाब यानंतर फोकस लॉक होत नाही: प्र यक्ष
य बंद
असताना आिण फोकस मोडसाठी AF-C िनवडलेले असेल िकं वा AF-A मोडम ये हल या
िचत्रिवषयांचे छायािचत्र घेत असताना फोकस लॉक कर यासाठी A (L) बटणाचा
वापर करा (0 93).
तांित्रक सच
ू ना 341
फोकस िबंद ू िनवडला जात नाही:
• e ( वयं-क्षेत्र AF; 0 88) िनवडलेले आहे : अ य AF-क्षेत्र मोड िनवडा.
• राखीव समयक प्रारं भ कर यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा (0 53).
AF-क्षेत्र मोड िनवडला जात नाही: यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण िनवडले आहे
(0 82, 95).
AF-साहा यक प्रदीपक प्रकािशत होत नाही:
• जर ऑटोफोकस मोडसाठी AF-C िनवडलेले असेल तर (0 82) िकं वा कॅमेरा
AF-A मोडम ये असताना जर िनरं तर-सव ऑटोफोकस िनवडलेले असेल तर
AF-साहा यक प्रदीपक प्रकािशत होत नाही. AF-S िनवडा. AF-क्षेत्र मोडसाठी
e ( वयं-क्षेत्र AF) यितिरक्त अ य पयार्य िनवडलेला अस यास, कद्रीय फोकस
िबंद ू िनवडा (0 87, 90).
• कॅमेरा स या प्र यक्ष
यात आहे .
• सानक
ु ू ल सेिटंग a3 (अंगभत
ू AF-साहा य प्रदीपक) साठी बंद िनवडलेले आहे
(0 237).
• प्रदीपक वयंचिलतपणे बंद झाला आहे . िनरं तर वापर के यास प्रदीपक गरम होऊ
शकतो; तो थंड होईपयर्ंत प्रतीक्षा करा.
प्रितमा आकारमान बदलले जात नाही: प्रितमा दजार् हा NEF (RAW) वर सेट केला
आहे (0 99).
कॅमेरा मंद गतीने छायािचत्रे रे कॉडर् करतो:
• िचत्रीकरण पिरि थती आिण मेमरी काडर् कायर्क्षमता यानस
ु ार, िनरं तर िरलीज
मोडम ये िचत्रीकरण बंद झा यानंतर, मेमरी काडर् प्रवेश दीप कदािचत अंदाजे एक
िमिनटासाठी प्रकािशत होईल.
• दीघर् उघडीप नॉईज यन
ू ीकरण बंद करा (0 230).
342 तांित्रक सच
ू ना
छायािचत्रांम ये नॉईज (पांढरे डाग, वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े िकं वा रे षा)
िनमार्ण होतो:
• ISO संवेदनशीलता कमी क न उजळ िठपके, वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े
िकं वा रे षा कमी करता येतात.
• 1 से. पेक्षाही मंद शटर गतीने घेतले या छायािचत्राम ये िदसणारे उ वल िचत्रिबंद ू
िकं वा धक
ु े मयार्िदत कर यासाठी िचत्रीकरण मेनम
ू धील लांब उघडीप NR पयार्य
वापरा (0 230).
• धक
ु े आिण उ वल िबंद ू असे दशर्िवतात की सभोवतालचे उ च तापमान, अिधक
काळाची उघडीप िकं वा त सम कारणांमळ
ु े कॅमेर्याचे अंतगर्त तापमान वाढलेले आहे :
कॅमेरा बंद करा आिण िचत्रीकरण पु हा सु कर यापव
ू ीर् तो थंड हो याची प्रतीक्षा
करा.
• उ च ISO संवेदनशीलतेवर, काही ऐि छक लॅ श उपकरणांसोबत घेतले या
छायािचत्रांम ये रे षा िदसन
ू येऊ शकतात; असे झा यास, िन न मू य िनवडा.
• िचत्रीकरण मेनू (0 231) याम ये उ च ISO NR यासाठी उ च, सामा य, िकं वा
िन न िनवडून उ च ISO संवेदनशीलतेवर वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रणासह
िनवडले या उ च मू यांचा समावेश क न, वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद ू कमी
करता येऊ शकतात.
• उ च ISO संवेदनशीलतेवर लांब उघडीपीम ये, तसेच सभोवताल या उ च
तापमानाम ये िकं वा सिक्रय D-Lighting सक्षम क न काढले या छायािचत्रांम ये,
Picture Control सेट करा (0 155) यासाठी सपाट िनवडले जाते िकं वा Picture
Control पॅरामीटसर् (0 158) यासाठी कमालीची मू ये िनवडली जातात ते हा
याम ये उ वल िबंद,ू वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े िकं वा रे षा हे अिधक
लक्षणीयिर या िदसन
ू येऊ शकतात.
• % मोडम ये, कमी प्रकाशात घेतले या छायािचत्रांम ये वैर-अंतिरत उ वल
िचत्रिबंद,ू धक
ु े , िकं वा रे षा अिधक लक्षणीयिर या िदसन
ू येऊ शकतात.
िरलीज मोड िनवडू शकत नाही: प्रदशर्क बंद असताना िरलीज मोड िनवड उपल ध
नसते (0 75). न द घ्या की आपण आपला डोळा
यदशर्कावर ठे व यावर नेत्र
संवेदक कदािचत वयंचिलतपणे प्रदशर्क बंद करे ल.
तांित्रक सच
ू ना 343
बीप असा आवाज येत नाही:
• बीप िवक प > बीप चाल/ू बंद (0 263) यासाठी बंद िनवडलेले आहे .
• कॅमेरा शांत शटर िरलीज मोडम ये आहे (0 78), िकं वा चलिचत्र रे कॉडर् केले जात
आहे (0 164).
• फोकस मोड या पात MF िकं वा AF-C िनवडलेले आहे िकं वा यावेळी AF-A िनवडले
जाते यावेळी िचत्रिवषय हलतो (0 82).
छायािचत्रांम ये डाग िदसतात: समोरचे आिण मागचे िभंग घटक साफ करा. सम या
तशीच रािह यास प्रितमा संवेदक साफ करा (0 328).
छायािचत्रांवर तारीख उमटवली जात नाही: प्रितमे या दजार्साठी NEF (RAW)
िवक प िनवडलेला आहे (0 99, 243).
चलिचत्रांसोबत विन रे कॉडर् केला जात नाही: चलिचत्र सेिटंग्स > मायक्रोफोन
(0 169) यासाठी मायक्रोफोन बंद िनवडलेला आहे .
प्र यक्ष
य अनपेिक्षतिर या बंद झाले िकं वा चालू होत नाही: कॅमेरा या अंतगर्त
सिकर्ट्रीचे नक
य वयंचिलतपणे बंद
ु सान टाळ यासाठी खालील ि थतीत प्र यक्ष
होऊ शकते:
• सभोवतालचे तापमान उ च आहे
• प्र यक्ष
याम ये अिधक कालावधीसाठी कॅमेरा वापरला गेला असेल िकं वा चलिचत्र
रे कॉडर् केली असतील
• अिधक कालावधीसाठी कॅमेरा िनरं तर िरलीज मोडम ये वापरला गेला आहे
आपण प्र यक्ष
य प्रारं भ कर याचा प्रय न करत असताना प्र यक्ष
य प्रारं भ होत
नसेल तर अंतगर्त सिकर्ट थंड हो याची वाट पहा आिण नंतर पु हा प्रय न करा. हे
लक्षात घ्या की कॅमेर्याचा पशर् कदािचत थोडा गरम असेल, पण यामळ
ु े अपकायर्
सिू चत होत नाही.
प्र यक्ष
या यावेळी प्रितमा आिटर् फॅक् स िदसन
या यावेळी
ू येतात: प्र यक्ष
िभंगां वारे (0 53)
यावर जर आपण झम
ू इन केलेले असेल तर “नॉईज” ( वैरअंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े , िकं वा रे षा) आिण अनपेिक्षत रं ग िदसू शकतात;
चलिचत्रांम ये वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े आिण उ वल िचत्रिबंद ू
यांचे प्रमाण आिण िवतरण चौकट आकारमान आिण गती यां यामळ
ु े प्रभािवत
होतात (0168). प्र यक्ष
या यावेळी कॅमेर्या या अंतगर्त सिकर् सचे तापमान
वाढ यामळ
ु े ही कदािचत वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े िकं वा उ वल िचत्रिबंद ू
िदसू शकतात; कॅमेरा जे हा वापरात नसेल ते हा प्र यक्ष
यामधन
ू बाहे र पडा.
344 तांित्रक सच
ू ना
प्र यक्ष
य िकं वा चलिचत्र रे कॉिडर्ंग या दर यान लक
ु लक
ु िकं वा पट्टे िदसतात:
लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण यासाठी असा िवक प िनवडा जो थािनक AC ऊजार् ोता या
फ्रीक्वसी सोबत जळ
ु तो (0 268).
प्र यक्ष
य िकं वा चलिचत्र रे कॉिडर्ंग या दर यान उ वल पट्टे िदसतात: प्र यक्ष
य िकं वा चलिचत्र विनमद्र
ु णादर यान कमी काळाचे लॅ िशंग िच ह, लॅ श िकं वा
अ य प्रकाश ोत वापरले गेले.
मेनू िवक प िनवडला जाऊ शकत नाही: काही िवक प हे सवर् मोडम ये उपल ध
नाहीत.
(P, S, A, M) िचत्रीकरण
शटर-िरलीज अक्षम आहे :
• CPU-रिहत िभंग जोडलेले आहे : कॅमेरा मोड तबकडी M कडे िफरवा (0 308).
• मोड M म ये “Bulb ( यिक्तचिलत शटर सेिटंग)” िकं वा “Time (वेळ)” याची
शटर गती िनवड यानंतर मोड तबकडी S कडे रोटे ट केली: नवीन शटर गती िनवडा
(0 121).
• शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग सिक्रय अस यास, शटर िरलीज अक्षम केले जाईल आिण
ब्रॅकेिटंग क्रमातील सवर् प्रितमा रे कॉडर् कर यासाठी मेमरी काडार्वर परु े शी जागा नसेल
तर
यदशर्क उघडीप-गणन प्रदशर्न लॅ श होईल. नवीन मेमरी काडर् समािव ट
करा.
शटर गतीची पण
ू र् ेणी उपल ध नाही:
• लॅ श वापरात आहे (0 106).
• चलिचत्र सेिटंग्स > यिक्तचिलत चलिचत्र सेिटंग्स यासाठी िचत्रीकरण मेनम
ू ये
चालू िनवडले अस यास, उपल ध शटर गतीची या ती चौकट गतीनस
ु ार बदलते
(0 169).
इि छत िछद्र िनवडले जात नाही: उपल ध िछद्रांची या ती वापरले या िभंगानस
ु ार
बदलते.
रं ग अनैसिगर्क आहे त:
• प्रकाश ोताशी जळ
ु णारे शभ्र
ु ता संतल
ु न समायोिजत करा (0 140).
• Picture Control सेट करा सेिटंग समायोिजत करा (0 155).
शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मापन केले जाऊ शकत नाही: िचत्रिवषय खप
ू गडद िकं वा प्रखर
आहे (0 147).
तांित्रक सच
ू ना 345
पव
ू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी प्रितमा ही ोत हणन
ू िनवडली जाऊ शकत नाही:
D5600 या सा याने प्रितमा तयार केली गेली नाही (0 149).
शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग अनप
ु ल ध: प्रितमा दजार्साठी NEF (RAW) िकं वा
NEF + JPEG प्रितमा दजार् पयार्य िनवडलेला आहे (0 98).
प्र येक प्रितमेसाठी Picture Control चा प्रभाव िभ न आहे : रे खीवकरण, प टता,
रं गभेद िकं वा रं गघनता यासाठी A ( वयं) िनवडलेले आहे . छायािचत्रां या शंख
ृ लेवर
िनरं तर पिरणाम कर यासाठी इतर सेिटंग (0 159) िनवडा.
मापन बदलले जात नाही:
वयंउघडीप लॉक प्रभावी आहे (0 130).
उघडीप प्रितपत
ू ीर् वापरली जाऊ शकत नाही: कॅमेरा मोड M म ये आहे . अ य मोड
िनवडा. (0 118, 132).
दीघर् उघडीपीम ये नॉईज (लालसर िकं वा इतर कृित्रम क्षेत्र) िदसतात: लांब उघडीप
नॉईज यन
ू ीकरण सक्षम करा (0 230).
लेबॅक
NEF (RAW) प्रितमा मागे ले के या जात नाहीत: छायािचत्र हे
NEF (RAW) + JPEG (0 98) प्रितमे या दजार्वर घेतले आहे .
अ य कॅमेर्या या साहा याने रे कॉडर् केलेली िचत्रे पाहू शकत नाही: अ य प्रकारा या
कॅमेर्यां या साहा याने रे कॉडर् केलेली िचत्रे कदािचत योग्यिर या प्रदिशर्त केली जाणार
नाहीत.
लेबॅक या दर यान काही िचत्र प्रदिशर्त होत नाहीत: लेबॅक फो डर (0 221)
यासाठी सवर् िनवडा.
“उभी” ठे वण (पोट्रट) ठे वण छायािचत्रे ही “ ं द” (िनसगर्िचत्र) ठे वणीम ये प्रदिशर्त केली
जातात:
• टॉल िफ़रवा (0 222) यासाठी चालू िनवडा.
• छायािचत्र बंद सह वयं प्रितमा रोटे शन (0 222) यासाठी िनवडलेले आहे .
• छायािचत्र हे प्रितमा पन
ु रावलोकनाम ये प्रदिशर्त केले जाते (0 221).
• छायािचत्र घेतले जात असताना कॅमेरा खाली िकं वा वर ि थर केला जातो
(0 222).
िचत्र हटवले जाऊ शकत नाही:
• िचत्र संरिक्षत नाही: संरक्षण काढा (0 200).
• मेमरी काडर् लॉक केलेले आहे (0 350).
346 तांित्रक सच
ू ना
िचत्र रीटच केले जाऊ शकत नाही: या कॅमेर्या या साहा याने छायािचत्र संपािदत केले
जाऊ शकत नाही (0 279).
मद्र
ु णासाठी छायािचत्र िनवडले जाऊ शकत नाही: छायािचत्र NEF (RAW)
व पाम ये आहे . छायािचत्रे संगणकावर थानांतिरत करा आिण Capture NX-D
(0 210) वाप न मिु द्रत करा. NEF (RAW) प्रोसेिसंग (0 280) याचा वापर
क न NEF (RAW) छायािचत्रे JPEG फॉरमॅटम ये जतन केली जाऊ शकतात.
टी हीवर िचत्र प्रदिशर्त होत नाही: HDMI (0 218) केबल योग्यिरतीने जोडलेली
नाही.
HDMI-CEC टी हीसाठी कॅमेरा दरू थ िनयंत्रणाला प्रितसाद दे त नाही:
• सेटअप मेनम
ू ये HDMI > उपकरण िनयंत्रण साठी चालू िनवडा (0 219).
• उपकरणासोबत दे यात आले या मािहती-पत्रकाम ये वणर्न के याप्रमाणे टी हीसाठी
HDMI-CEC सेिटंग समायोिजत करा.
संगणकावर छायािचत्र थानांतिरत केले जाऊ शकत नाही: OS कॅमेर्या या िकं वा
थानांतरण सॉ टवेअर या अनु प नाही. संगणकावर छायािचत्रे थानांतिरत
कर यासाठी काडर् वाचक वापरा.
Capture NX-D मधील प्रितमा धिू लमाजर्न पयार्य आव यक तो पिरणाम दे त नाही:
प्रितमा संवेदक साफ कर यामळ
ु े प्रितमा संवेदकावरील धळ
ु ीची ि थती बदलते. प्रितमा
संवेदक साफ कर यापव
ू ीर् रे कॉडर् केलेला प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा, प्रितमा संवेदक
साफ करणे पण
ू र् झा यावर घेतले या छायािचत्रांसाठी वापरला जाऊ शकत नाही.
प्रितमा संवेदक साफ कर यापव
ू ीर् प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा रे कॉडर् केला गेला
प्रितमा संवेदक साफ के यानंतर घेतले या घेतले या छायािचत्रांसोबत वापरला जाऊ
शकत नाही (0 266).
NEF (RAW) प्रितमा संगणकावर कॅमेर्यापेक्षा वेग या प्रकारे प्रदिशर्त के या
जातात: तत
ृ ीय पक्ष सॉ टवेअर Picture Controls, सिक्रय D-Lighting, िकं वा
िवग्नेट िनयंत्रण प्रदिशर्त करत नाही. Capture NX-D (0 210) वापरा.
तांित्रक सच
ू ना 347
लट
ू ू थ आिण Wi-Fi (िबनतारी नेटवक्सर्)
माटर् उपकरणे कॅमेरा SSID (नेटवकर् नाव) प्रदिशर्त करत नाही:
• कॅमेरा सेटअप मेनू (0 271) याम ये एअर लेन मोड यासाठी अक्षम करा
िनवडलेले आहे याची खात्री करा.
• कॅमेरा सेटअप मेनम
ू ये लट
ू ू थ > नेटवकर् जोडणी यासाठी सक्षम करा िनवडलेले
आहे याची खात्री करा.
• माटर् उपकरण Wi-Fi बंद क न नंतर पु हा चालू कर याचा प्रय न करा.
NFC वाप न
िनवडा.
माटर् उपकरणांना जोडता येऊ शकत नाही: दस
ु री जोडणी पद्धत
िबनतारी िप्रंटसर् आिण अ य िबनतारी उपकरणांवर जोडणे शक्य नाही: SnapBridge
प्र थािपत केले या उपकरणांवरच हा कॅमेरा जोडता येऊ शकतो.
िकरकोळ
रे कॉिडर्ंग तारीख बरोबर नाही: कॅमेरा घ याळ सेट करा (0 40, 262).
मेनू िवक प िनवडला जाऊ शकत नाही: काही िवक प हे काही िनि चत व पा या
सेिटंग या संयोजनासोबत िकं वा मेमरी काडर् आत घातलेले नसताना उपल ध नसतात
(0 27, 277, 338)
348 तांित्रक सच
ू ना
चक
ू संदेश
यदशर्क आिण प्रदशर्क याम ये प्रदिशर्त होणार्या दशर्क आिण
त्रट
ु ीिवषयीची सच
ू ी या प्रकरणाम ये िदली आहे .
A इशारा
प्रतीक
प्रदशर्कावरील लॅ श होणारा d िकं वा
यदशर्कामधील लॅ श होणारा s िनदश
दे तात की W (Q) बटण प्रोसेस क न प्रदशर्काम ये इशारा िकं वा त्रट
ु ी संदेश
प्रदिशर्त करता येऊ शकतो.
दशर्क
प्रदशर्क
यदशर्क
िनवारण
0
िभंग िछद्र िरंग िकमान
िछद्रावर लॉक करा
(सवार्त मोठा f/-क्रमांक).
B
( लॅ श
करते)
िभंग संलग्न केले नाही
F/s
( लॅ श
करते)
छायािचत्र घे यापव
ू ीर् झम
ू
िरंग िव तािरत िभंगाकडे
रोटे ट करा.
F
( लॅ श
करते)
िनवतर्नीय िभंग निलका बटणासह
असलेले िभंग निलका बटणाशी संलग्न
केलेले आहे . िनवतर्नीय िभंग निलका
बटण दाबा आिण िभंग िव तािरत
कर यासाठी झूम िरंग रोटे ट करा.
31
शटर िरलीज िनि क्रय
केले गेले आहे .
पन
ु प्रर्भारणयोग्य िवजेरी.
d/s
( लॅ श
करते)
कॅमेरा बंद करा आिण िवजेरी
पन
ु प्रर्भािरत करा िकं वा बदला.
26,
27
ही िवजेरी वापरली
जावू शकत नाही. ती
या कॅमेरयासह
ती
्
योग्यिर या संप्रेिषत होत
नाही. कॅमेरा सरु िक्षतपणे
वापर यासाठी
या कॅमेरयाम
ये
्
वापर यासाठी िनिदर् ट
केलेली िवजेरी िनवडा.
d
( लॅ श
करते)
Nikon मा यताप्रा त िवजेरी वापरा.
321
िभंग िछद्र िरंग िकमान िछद्रावर सेट
करा (सव च f-क्रमांक)
307
• IX-रिहत NIKKOR िभंग संलग्न
करा.
307
• CPU-रिहत िभंग संलग्न के यास,
मोड M िनवडा.
123
तांित्रक सच
ू ना 349
दशर्क
प्रदशर्क
आरं भ त्रट
ु ी. कॅमेरा बंद
करा आिण मग पु हा
चालू करा.
िवजेरी पातळी िन न
आहे . कायर् पण
ू र् करा
आिण कॅमेरा विरत
बंद करा.
घ याळ सेट केले नाही
कोणतेही मेमरी काडर्
समािव ट केले नाही
मेमरी काडर् लॉक झाले
आहे .
“िलहा” ि थतीला लॉक
लाइड करा.
यदशर्क
िनवारण
d/k
कॅमेरा बंद करा, िवजेरी काढा आिण
( लॅ श
बदला, आिण कॅमेरा पु हा सु करा.
करते)
0
27
साफ करणे बंद करा आिण कॅमेरा बंद
करा आिण िवजेरी पन
ु प्रर्भािरत करा
िकं वा बदला.
331
कॅमेरा घ याळ सेट करा.
40,
262
S/s
( लॅ श
करते)
कॅमेरा बंद करा आिण काडर् यवि थत
आत घातलेले आहे याची खात्री करा.
27
(
( लॅ श
करते)
मेमरी काडर् लॉक केलेले आहे (लेखनसंरिक्षत). काडर्चा लेखन-संरिक्षत ि वच
“लेखन” ि थतीम ये सरकवा.
—
—
s
( लॅ श
करते)
• मा यताप्रा त काडर् वापरा.
324
• काडर्चे व पण करा. सम या कायम 259
रािह यास, काडर् खराब झालेले
असू शकते. Nikon अिधकृत सेवा
प्रितिनधीशी संपकर् करा.
• नवीन फो डर बनिव यात त्रट
ु ी
हे मेमरी काडर् वापर यास (/k
फाई स हटवा िकं वा नवीन मेमरी
उपल ध होऊ शकत
काडर् समािव ट करा.
( लॅ श
नाही. दस
करते)
ु रे काडर् घाला.
• नवीन मेमरी काडर् समािव ट करा.
• Eye-Fi अपलोड करा साठी अक्षम
करा िनवडलेले असन
ू दे खील अजन
ू ही
Eye-Fi काडर् िबनतारी संकेत
उ सिजर्त करत आहे . िबनतारी
प्रक्षेपक समा त कर यासाठी कॅमेरा
बंद करा आिण काडर् काढा.
350 तांित्रक सच
ू ना
27,
205
27
274
दशर्क
प्रदशर्क
जर Eye-Fi काडर् लॉक
झाले तर उपल ध नाही.
हे काडर् फॉरमॅट झाले
नाही. काडर् फॉरमॅट करा.
यदशर्क
T
( लॅ श
करते)
j/A/s
( लॅ श
करते)
काडर् भरले
—
●
( लॅ श
करते)
0
काडर्चे व पण करा िकं वा कॅमेरा बंद
करा आिण नवीन मेमरी काडर् घाला.
—
27,
259
• दजार् िकं वा आकारमान कमी करा.
98
• छायािचत्रे हटवा.
205
• नवीन मेमरी काडर् समािव ट करा.
27
ऑटोफोकसचा वापर क न कॅमेरा
फोकस जळ
ु वू शकत नाही. जळ
ु वणी
िकं वा फोकस यिक्तचिलतिर या
बदला.
50,
86,
95
• िन न ISO संवेदनशीलता सेिटंगचा
वापर करा.
107
• यावसाियक ND िफ टर वापरा.
321
• मोडम ये:
िचत्रिवषय खप
ू च
उ वल आहे
S शटर गती वाढवा
s
( लॅ श
करते)
िचत्रिवषय खप
ू च गडद
आहे
िनवारण
(/k Eye-Fi काडर् लॉक केलेले आहे (लेखनसंरिक्षत). काडर्चा लेखन-संरिक्षत ि वच
( लॅ श
“लेखन” ि थतीम ये सरकवा.
करते)
121
A छोटे िछद्र िनवडा (उ च f-क्रमांक) 122
% अ य िचत्रीकरण मोड िनवडा
4,
65
• उ च ISO संवेदनशीलता वापरा.
107
• लॅ श वापरा.
101
• मोडम ये:
S शटर गती कमी करा
121
A मोठे िछद्र िनवडा (िन न f-क्रमांक) 122
तांित्रक सच
ू ना 351
दशर्क
प्रदशर्क
यदशर्क
S मोडम ये “ब ब” नाही
A/s
( लॅ श
करते)
S मोडम ये “वेळ” नाही
&/s
( लॅ श
करते)
HDR मोडम ये “ब ब”
नाही
A/s
( लॅ श
करते)
HDR मोडम ये “वेळ”
नाही
&/s
( लॅ श
करते)
िनवारण
0
शटर गती बदला िकं वा M मोड िनवडा.
121,
123
• शटर गती बदला.
• HDR बंद करा
124,
125
138
म यांतर समयक
िचत्रीकरण
—
म यांतर समयक छायािचत्रण
प्रगितपथावर असताना मेनू आिण
लेबॅक उपल ध नसते. िवराम
कर यासाठी, J दाबा.
109
वेळ-प्रमाद छायािचत्रण
—
वेळ-प्रमाद छायािचत्रण चालू असताना
मेनू आिण लेबॅक उपल ध नसतो.
175
352 तांित्रक सच
ू ना
दशर्क
प्रदशर्क
—
—
त्रट
ु ी. शटर-िरलीज बटण
पु हा दाबा.
सरु वातीची त्रट
ु ी.
Nikon अिधकृत सेवा
प्रितिनधीला संपकर् करा.
यदशर्क
N
( लॅ श
करते)
N/s
( लॅ श
करते)
O
( लॅ श
करते)
मापन त्रट
ु ी
प्र यक्ष
य सु
कर यास असमथर्
आहे . कृपया कॅमेरा थंड
हो यासाठी वाट पहा.
—
िनवारण
0
लॅ श पण
ू र् ऊजवर प्रदी त झाला
आहे . प्रदशर्कातील छायािचत्र तपासा,
प्रकािशत झालेले नस यास, सेिटंग्ज
समायोिजत करा आिण पु हा प्रय न
करा.
—
• लॅ श बरोबर वापरा.
101
• िचत्रिवषयाचे अंतर, िछद्र, लॅ श
या ती, िकं वा ISO संवेदनशीलता
बदला.
106,
107,
122
• िभंग कद्रांतर 18 िममी. पेक्षा कमी
आहे : अिधक मोठे कद्रांतर वापरा.
—
• ऐि छक SB-400 िकं वा SB-300
लॅ श उपकरण संलग्न केले आहे :
लॅ श बाउ स ि थतीत आहे िकं वा
फोकस अंतर खप
ू च कमी आहे .
िचत्रीकरण सु ठे वावे: आव यकता
अस यास, छायािचत्राम ये छाया येणे
थांबिव यासाठी फोकस अंतर वाढवा.
—
शटर िरलीज करा. त्रट
ु ी कायम
रािह यास िकं वा वारं वार आ यास,
Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीचा
स ला घ्या.
—
Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीचा
स ला घ्या.
—
प्र यक्ष
य पन
ु रारं भ हो यापव
ू ीर् िकं वा
चलिचत्र रे कॉिडर्ंगपव
ू ीर् अंतगर्त सिकर्ट
थंड होईपयर्ंत प्रतीक्षा करा.
344
तांित्रक सच
ू ना 353
दशर्क
प्रदशर्क
यदशर्क
िनवारण
0
फो डरम ये प्रितमा
नाहीत.
—
लेबॅकसाठी िनवडले या फो डरम ये
प्रितमा नाहीत. लेबॅक फो डर मेनू
मधन
ू प्रितमा असणारे फो डर िनवडा
िकं वा प्रितमा असणारे मेमरी काडर्
समािव ट करा.
ही फ़ाईल दशर्िवता येत
नाही.
—
फाईल कॅमेर्यावर लेबॅक करता येऊ
शकत नाही.
—
ही फ़ाईल िनवडता येत
नाही.
—
इतर उपकरणा वारे तयार कर यात
आले या प्रितमा रीटच के या जाऊ
शकत नाहीत.
278
27,
221
• इतर उपकरणा वारे तयार कर यात
आलेले चलिचत्र रीटच के या जाऊ
शकत नाहीत.
278
• चलिचत्रे िकमान दोन सेकंद लांबीची
असली पािहजेत.
178
हे चलिचत्र संपािदत
करता येत नाही.
—
रीटचसाठी कोणतीही
प्रितमा नाही.
—
NEF (RAW) प्रोसेिसंग सोबत वापर
कर यासाठी मेमरी काडार्म ये NEF
(RAW) प्रितमांचा समावेश नाही.
280
कॅमेरा थंड होईपयर्त
नेटवकर् ऍक्सेस उपल ध
नाही.
—
कॅमेरा बंद करा आिण थंड हो याची
प्रतीक्षा के यानंतर पु हा प्रय न करा.
—
354 तांित्रक सच
ू ना
दशर्क
प्रदशर्क
यदशर्क
िनवारण
0
िप्र टर तपासा.
—
िप्र टर तपासा. पु हा चालू कर यासाठी
सु ठे वावे (उपल ध असेल तर)
—*
िनवडा.
कागद तपासा.
—
कागद िनवडले या आकारमानाचा
नाही. योग्य आकाराचा पेपर आत
घाला आिण सु ठे वावे िनवडा.
—*
पेपर अडकला.
—
अडकलेली अव था दरू करा आिण सु
ठे वावे िनवडा.
—*
कागदा या बाहे र.
—
िनवडले या आकाराचा योग्य पेपर
आत घाला आिण सु ठे वावे िनवडा.
—*
शाईचा परु वठा तपासा.
—
शाई तपासा. पु हा चालू कर यासाठी
सु ठे वावे िनवडा.
—*
शाई या बाहे र.
—
शाई बदला आिण सु
—*
ठे वावे िनवडा.
* अिधक मािहतीसाठी िप्रंटर सच
ू ना-पिु तका पहा.
तांित्रक सच
ू ना 355
िवशेषीकरण
❚❚ Nikon D5600 िडिजटल कॅमेरा
प्रकार
प्रकार
एकल-िभंग िर लेक्स िडिजटल कॅमेरा
िभंग धारक
प्रभावशाली
कोन
Nikon F धारक (AF संपकार्ंसह)
याचा
Nikon DX व पण; कद्रांतर साधारण 1.5× FX
याचा कोन असलेले िभंगांचे कद्रांतर यासमान
व पण
प्रभावी िचत्रिबंद ू
प्रभावी िचत्रिबंद ू
24.2 दशलक्ष
प्रितमा संवेदक
प्रितमा संवेदक
23.5 × 15.6 िममी. CMOS संवेदक
एकूण िचत्रिबंद ू
24.78 दशलक्ष
धळ
ू - यन
ू ीकरण
प्रणाली
प्रितमा संवेदक साफ करणे, प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा
(Capture NX-D सॉ टवेअर आव यक)
संग्रह
प्रितमा आकारमान
(िचत्रिबंद)ू
• 6000 × 4000 (मोठा)
• 4496 × 3000 (म यम)
• 2992 × 2000 (छोटा)
फाईल
• NEF (RAW): 12- िकं वा 14 िचत्रिबंद,ू संक्षेिपत
• JPEG: JPEG-बेसलाइन फाइनसोबत सस
ु ंगत (साधारणतः
1:4), सामा य (साधारणतः 1:8), िकं वा बेिसक
(साधारणतः 1:16) संक्षेपण
• NEF (RAW) + JPEG: NEF (RAW) आिण JPEG
दो ही व पणांम ये एकल छायािचत्र रे कॉडर् केले गेले
व पण
Picture Control
प्रणाली
मानक, तट थ, प ट, एकवणर्, पोट्रट, लँ ड केप, सपाट;
िनवडलेले Picture Control सध
ु ारता येऊ शकते; सानक
ु ूल
Picture Controls साठी संग्रहण
मीिडया
SD (सरु िक्षत िडिजटल) आिण UHS-I सस
ु ंगत SDHC
आिण SDXC मेमरी काडर्
फाईल प्रणाली
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
356 तांित्रक सच
ू ना
यदशर्क
यदशर्क
नेत्र- तर पंचकोनी आरसा एकल-िभंग िर लेक्स
यदशर्क
चौकट समावेश
साधारण 95% आडवा आिण 95% उभा
िववधर्न
साधारण 0.82× (अनंतावर 50 िममी. f/1.4 िभंग, –1.0 मी.–1)
नेित्रका-नेत्र अंतर
17 िममी. (–1.0 मी.–1;
प ृ ठभागापासन
ू )
डायॉ टर समायोजन
यदशर्क नेित्रका िभंगा या कद्र
–1.7–+0.5 मी.–1
फोकसिनधार्रण पटल प्रकार B BriteView Clear मॅट Mark VII
परावतर्न आरसा
िभंग िछद्र
क्रीन
विरत िरटनर्
ता काळ िरटनर् इलेक्ट्रॉिनक पात िनयंित्रत
िभंग
ऑटोफोकस समथर्न
AF-S, AF-P, आिण AF-I िभंगांसोबत ऑटोफोकस उपल ध आहे .
शटर
प्रकार
इलेक्ट्रॉिनक पात िनयंित्रत हिटर् कल ट्रॅ हल फोकल- लेन शटर.
वेग
1
/4000–30 से. 1/3 या पायरीम ये िकं वा 1/2 EV; Bulb
( यिक्तचिलत शटर सेिटंग); Time (वेळ)
लॅ श संकालन गती
X = 1/200 से.; सोबत 1/200 से. िकं वा यापेक्षा कमी शटरवर
मंदपणे संकािलत होतो.
िरलीज
िरलीज मोड
8 (एकल चौकट), ! (िनरं तर L), 9 (िनरं तर H),
J (शांत शटर िरलीज), E ( व-समयक); म यांतर समयक
छायािचत्रण समिथर्त
चौकट (प्रगत) वेग
• !: 3 चौकटी दर सेकंदाला इतके
• 9: 5 चौकटी दर सेकंदाला (JPEG आिण 12-िचत्रिबंद ू
NEF/RAW) िकं वा 4 चौकटी दर सेकंदाला (14-िचत्रिबंद ू
NEF/RAW) पयर्ंत
नोट: िनरं तर-सव AF, यिक्तचिलत िकं वा शटर-अग्रक्रम
वयं उघडीप हे 1/250 से. िकं वा यापेक्षा अिधक वेगवान
असले या शटर गतीवर आहे असे चौकट गती गहृ ीत धरते,
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज a1 (AF-C अग्रक्रम िनवड) साठी िनवडलेले
िरलीज आिण इतर सेिटंग्ज या िडफॉ ट मू यांवर असतात.
व-समयक
2 से., 5 से., 10 से., 20 से.; 1–9 उघडीप
तांित्रक सच
ू ना 357
उघडीप
मापन मोड
2016-िचत्रिबंद ू RGB संवेदकाचा वापर करणारे TTL उघडीप
मापक
मापन पद्धत
• सारणी मापन: 3D रं ग सारणी मापन II (प्रकार G, E,
आिण D िभंग); रं ग सारणी मापन II (इतर CPU िभंग)
• कद्र-भािरत मापन: 75% भार चौकटी या कद्रातील
8-िममी. वतळ
ुर् ावर िदलेला आहे
• थािनक मापन: मापक 3.5-िममी. वतळ
ुर् (साधारण
चौकटी या 2.5%) िनवडले या फोकस िबंद ू या कद्र थानी
या ती (ISO 100, • सारणी िकं वा कद्र-भािरत मापन: 0–20 EV
f/1.4 िभंग, 20°C) • थािनक मापन: 2–20 EV
उघडीप मापन
कपिलंग
CPU
मोड
वयं मोड (i वयं; j वयं, लॅ श बंद); लवचीक
आज्ञावलीसह पव
ू रर् िचत वयं (P); शटर-अग्रक्रम वयं (S);
िछद्र-अग्रक्रम वयं (A); यिक्तचिलत (M);
य मोड
(k पोट्रट; l लँ ड केप; p मल
य;
ू ; m खेळ; n समीप
o नाइट पोट्रट; r रात्रीचे लँ ड केप; s पाटीर्/इनडोअर;
t िकनारा/बफर्; u सय
ू ार् त; v सं याकाळ/पहाट; w पाळीव
प्रा यांचे पोट्रट; x मेणब तीचा प्रकाश; y बहर; z शरद
ऋतत
य;
ू ील रं ग; 0 खाद्य); िवशेष प्रभाव मोड (% रात्रीचे
S फारच प ट; T पॉप; U फोटो लेखिचत्र; ' टॉय कॅमेरा
प्रभाव; ( लहान पिरणाम; 3 िनवडक रं ग; 1 िस हॉटे ;
2 उ च कळ; 3 िन न कळ)
उघडीप प्रितपत
ू ीर्
P, S, A, M, h, आिण % मोड म ये 1/3 िकं वा 1/2 EV
या वद्ध
ृ ीम ये –5–+5 EV ने समायोिजत केली जाऊ शकते
358 तांित्रक सच
ू ना
उघडीप
उघडीप लॉक
A (L) बटणासोबत शोधले या मू यावर अनद
ु ी ती लॉक
कर यात आली
ISO संवेदनशीलता
(िशफारस केलेला
उघडीप िनदशांक)
1
/3 EV या पायरीम ये ISO 100–25600
संवेदनशीलता िनयंत्रण उपल ध
वयं ISO
सिक्रय D-Lighting Y वयं, Z अितउ च, P उ च, Q सामा य,
R िन न, ! बंद
फोकस
ऑटोफोकस
TTL फेज शोध, 39 फोकस िबंद ू (9 क्रॉस-टाइप
संवेदकांसह), आिण AF-साहा य प्रदीपक ( या ती अंदाजे
0.5-3 मी.) यासह Nikon Multi-CAM 4800DX
ऑटोफोकस संवेदक मॉ यल
ू
शोध या ती
–1–+19 EV (ISO 100, 20°C)
िभंग सव
• ऑटोफोकस (AF): एकल-सव AF (AF-S); िनरं तर-सव
AF (AF-C); वयं AF-S/AF-C िनवड (AF-A); पव
ू ार्नम
ु ानी
फोकस मागोवा िचत्रिवषय ि थतीनस
ु ार वयंचिलतपणे
सिक्रय केलेले
• यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण (MF): इलेक्ट्रॉिनक या ती
दशर्क वापरता येऊ शकतो
फोकस िबंद ू
39 िकं वा 11 फोकस िबंदम
ू िनवडले जाऊ शकते
ू धन
AF-क्षेत्र मोड
एकल-िबंद ू AF, 9-, 21-, िकं वा 39- िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF,
3D-मागोवा, वयं-क्षेत्र AF
फोकस लॉक
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू (एकल-सव AF) िकं वा
A (L) बटण दाबन
ू फोकस लॉक करता येऊ शकतो
तांित्रक सच
ू ना 359
लॅ श
अंगभत
ू
लॅ श
गाईड क्रमांक
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ' : वयं पॉप अप
सह वयं लॅ श
P, S, A, M, 0: बटण िरलीजसह यिक्तचिलत पॉप अप
यिक्तचिलत
20°C)
लॅ शसह साधारण 12, 12 (मी., ISO 100,
लॅ श िनयंत्रण
TTL: अंगभत
लॅ श सोबत 2016-िचत्रिबंद ू RGB संवेदक
ू
वाप न i-TTL लॅ श िनयंत्रण उपल ध आहे ; िडिजटल SLR
साठी i-TTL संतिु लत भरण लॅ शचा वापर सारणी आिण कद्रभािरत मापन यासाठी, िडिजटल SLR साठी मानक i-TTL
लॅ श थािनक मापनासाठी वापरला जातो
लॅ श मोड
वयं, वयं सिहत रे ड-आय यन
ू ीकरण, वयं मंदगती
संकालन,रे ड-आय यन
ू ीकरणासह वयं मंदगती संकालन,
लॅ श-भरण, रे ड-आय यन
ू ीकरण, मंदगती संकालन, रे डआय यन
ू ीकरणासह मंदगती संकालन, मंदगती संकालनासह
मागील पडदा, मागील पडदा संकालन, बंद
लॅ श प्रितपत
ू ीर्
P, S, A, M, आिण h मोडम ये 1/3 िकं वा 1/2 EV या
वद्ध
ृ ीम ये –3–+1 EV वारे समायोिजत केले जाऊ शकते
लॅ श-स जता दशर्क जे हा अंगभत
लॅ श िकं वा ऐि छक लॅ श उपकरण पण
र् णे
ू
ू प
प्रभािरत असते ते हा प्रकािशत होतो; लॅ श पण
ू र् आउटपट
ु वर
प्रदी त झा यावर उघडमीट करतो
ऍक्सेसरी शू
संकालन आिण डेटा संपकर् तसेच सरु िक्षतता लॉकसह ISO
518 हॉट-शू
Nikon सजर्नशील
Nikon CLS समिथर्त
प्रकाशयोजना प्रणाली
(CLS)
संकालन शाखाग्र
AS-15 संकालन शाखाग्र अनक
ु ू लक ( वतंत्रपणे उपल ध)
शभ्र
ु ता संतल
ु न
शभ्र
ु ता संतल
ु न
वयं, प्रकाशमान, लओ
र् काश,
ु रे संट (7 प्रकार), सरळ सय
ू प्र
लॅ श, ढगाळ, शेड, पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत, फाइन यिू नंग
सह पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत यितिरक्त सवर्.
ब्रॅकेिटंग
ब्रॅकेिटंग प्रकार
360 तांित्रक सच
ू ना
उघडीप, शभ्र
ु ता संतल
ु न, आिण ADL
प्र यक्ष
य
िभंग सव
• ऑटोफोकस (AF): एकल-सव AF (AF-S); सवर्काळ सव
AF (AF-F)
• यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण (MF)
AF-क्षेत्र मोड
चेहरा-अग्रक्रम AF, ं द-क्षेत्र AF, सामा य क्षेत्र AF,
िचत्रिवषय-मागोवा AF
ऑटोफोकस
रं गभेद-िनधार्रण AF, चौकटीम ये कुठे ही (चेहरा-अग्रक्रम AF
िकं वा िचत्रिवषय-मागोवा AF िनवडलेला असताना कॅमेरा
वयंचिलतपणे फोकस िबंद ू िनवडतो)
वयंचिलत
य िनवड i आिण j मोडम ये उपल ध
चलिचत्र
मापन
मख्
ु य प्रितमा संवेदकाचा वापर करणारे TTL उघडीप मापक
मापन पद्धत
सारणी
चौकट आकारमान
(िचत्रिबंद)ू आिण
चौकट गती
• 1920 × 1080; 60p (प्रगितशील), 50p,
• 1280 × 720; 60p, 50p
60p, 50p, 30p, 25p, आिण 24p साठी
गती अनक्र
ु मे चौकटी दर सेकंदाला 59.94,
आिण 23.976 अशी आहे ; पयार्य ★ उ च
प्रितमा दजार् या दो हीला समथर्न दे तात
फाईल
MOV
व पण
हिडओ संक्षेपण
H.264/MPEG-4 प्रगत ि हिडओ कोिडंग
वयं रे कॉिडर्ंग
व पण
एकरे षीय PCM
30p, 25p, 24p
प्र यक्ष चौकट
50, 29.97, 25,
आिण सामा य
वयं रे कॉिडर्ंग साधन अंगभत
ू िकं वा बा य टीिरओ मायक्रोफोन; संवेदनशीलता
समायोिजत कर यायोग्य
ISO संवेदनशीलता
ISO 100–25600
इतर पयार्य
वेळ-प्रमाद चलिचत्रे
प्रदशर्क
प्रदशर्क
8.1 समी./3.2-इंच. (3 : 2), अंदाजे 1037k-िबंद ू (720 ×
480 × 3 = 1,036,800 िबंद)ू , TFT समायोिजत
कर यायोग्य कोन LCD पशर् क्रीन 170° पाह या या
कोनासह, अंदाजे 100% चौकट समावेश, उ वलता
समायोजन आिण नेत्र संवेदक िनयंित्रत चाल/ू बंद
तांित्रक सच
ू ना 361
लेबॅक
लेबॅक
लेबॅक झूम, लेबॅक झूम कतर्न, लेबॅक चेहरा झूम,
चलिचत्र लेबॅक, छायािचत्र आिण/िकं वा चलिचत्र लाइड शो,
िह टोग्राम प्रदशर्न, हायलाइट, प्रितमा मािहती, थान डेटा
प्रदशर्न, वयं प्रितमा रोटे शन, िचत्र रे िटंग, आिण प्रितमा
िट पणी (36 कॅरे क्टसर्पयर्ंत) यासह पण
ू र् चौकट आिण
लघिु चत्र (4, 12, िकं वा 80 प्रितमा िकं वा कॅलडर)
आंतरप ृ ठ
यए
ू सबी
Micro-यए
ू सबी कनेक्टरसह उ च गती यए
ू सबी; अंगभत
ू
यए
ू सबी पोटर् वरील जोडणीची िशफारस केली आहे
HDMI आउटपट
ु
प्रकार C HDMI कनेक्टर
उपसाधन शाखाग्र
• िबनतारी दरू थ िनयंत्रक: WR-1, WR-R10 ( वतंत्रपणे
उपल ध)
• दरू थ कॉडर्: MC-DC2 ( वतंत्रपणे उपल ध)
• GPS उपकरण: GP-1/GP-1A ( वतंत्रपणे उपल ध)
ऑिडयो इनपट
ु
टीिरओ िमनी-िपन जॅक (3.5 िममी. यास); ऐि छक
ME-1 टीिरओ मायक्रोफोनला समथर्न दे तो
िबनतारी/ लट
ू ूथ
िबनतारी
• मानके: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• पिरचालन वारं वािरता: 2412–2462 MHz (चॅ न स 1–11)
• कमाल आउटपट
ु क्षमता: 6.6 dBm (EIRP)
• स यापन: मक्
ु त प्रणाली, WPA2-PSK
लट
ू ूथ
या ती (
• संज्ञापन प्रोटोकॉ स: लट
ू ू थ िववरण सं करण 4.1
• पिरचालन वारं वािरता
लट
ू ू थ: 2402–2480 MHz
लट
ू ू थ लो एनजीर्: 2402-2480 MHz
• कमाल आउटपट
ु क्षमता (EIRP)
लट
ू ू थ: 4.6 dBm
लट
ू ू थ लो एनजीर्: 4.6 dBm
टीक्षेप)
362 तांित्रक सच
ू ना
कोण याही अडथ यािशवाय अंदाजे 10 मी.; िसग्नल क्षमता
आिण अडथ यां या उपल धतेनस
ु ार या ती बदलू शकते
NFC
पिरचालन
NFC Forum प्रकार 3 टॅ ग
पिरचालन वारं वािरता 13.56 MHz
समिथर्त भाषा
समिथर्त भाषा
वीजपरु वठा
अरे बीक, बंगाली, ब गेिरयन, चायनीज (सरल आिण पारं पािरक),
झेक, डॅिनश, डच, इंग्रजी, िफिनश, फ्रच, जमर्न, ग्रीक, िहंदी,
हं गेिरयन, इंडोनेिशयन, इटािलयन, जपानी, कोिरयन, मराठी,
नॉविजयन, पशीर्यन, पॉिलश, पोतग
ुर् ीझ (पोतग
ुर् ाल आिण
ब्रािझिलयन), रोमािनयन, रिशयन, सिबर्यन, पॅिनश, वीिडश,
तािमळ, तेलगू, थाई, तक
ु ीर्, यक्र
ु े िनयन, ि हएतनामी
ोत
िवजेरी
AC अनक
ु ू लक
ितपाई खोबण
ितपाई खोबण
एक EN-EL14a पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरी
EH-5b/EH-5c AC अनक
ु ू लक; EP-5A वीजपरु वठा
कनेक्टर आव यक ( वतंत्रपणे उपल ध)
/4 इंच (ISO 1222)
1
पिरमाणे/वजन
अंदाजे 124 × 97 × 70 िममी.
पिरमाणे
( ं दी × उं ची × खोली)
वजन
िवजेरी आिण मेमरी काडार्सह अंदाजे 465 ग्रॅम; पण मख्
ु य
अंग टोपणािशवाय अंदाजे 415 ग्रॅम (केवळ मख्
ु य अंग)
या वातावरणात चालवले जाते
तापमान
दमटपणा
0°C–40°C
85% िकं वा यापेक्षा कमी (संघनन नाही)
• अ यथा नमद
ू केलेल अस या यितिरक्त, सवर् मापने कॅमेरा अँड इमेिजंग प्रॉडक् स
असोिसएशन (CIPA) या मानक िकं वा मागर्दशर्क त वांप्रमाणे आहे त.
• पण
र् णे प्रभािरत केले या िवजेरीसह असले या कॅमेर्यासाठीचे हे आकडे आहे त.
ू प
• कॅमेर्यावर प्रदिशर्त केले या नमु यादाखल प्रितमा आिण सच
ू ना-पिु तकेमधील
प्रितमा आिण रे खािचत्रे केवळ िववरणा या उ ेशाने िदलेली आहे त.
• Nikon कोण याही वेळी आिण कोण याही पव
र् च
ू स
ू नेिशवाय या सच
ू ना-पिु तकेम ये
वणर्न केलेले बा य- व प आिण हाडर्वेअर िकं वा सॉ टवेअर संबंधी िवशेषता
याम ये कोण याही वेळी बदल कर याचा अिधकार राखन
ू ठे वत आहे . या सच
ू नापिु तकेम ये समािव ट असले या कोण याही चक
ु ीमळ
ु े होऊ शकणार्या कोण याही
नक
ु सानीसाठी Nikon ला जबाबदार धरता येऊ शकणार नाही.
तांित्रक सच
ू ना 363
❚❚ MH-24 िवजेरी प्रभारक
िनधार्िरत इनपट
ु
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.2 A कमाल
िनधार्िरत आउटपट
ु
DC 8.4 V/0.9 A
समिथर्त िवजेर्या
EN-EL14a Nikon पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेर्या
प्रभारण काळ
काहीच प्रभारण िश लक नसताना 25°C तापमानाम ये
अंदाजे 1 तास 50 िमिनटे .
पिरचालन तापमान
0°C–40°C
पिरमाणे
( ं दी × उं ची × खोली)
अंदाजे 70 × 26 × 97 िममी., लग अनक
ु ू लक सोडून
वजन
अंदाजे 96 ग्रॅम, लग अनक
ु ू लक सोडून
या उ पादनावरील िच हे खालील गो टी दशर्िवतात:
m AC, p DC, q वगर् II साधन (उ पादनाची बांधणी दहु े री-उ णतारोधके वाप न
केलेली आहे .)
❚❚ EN-EL14a पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरी
प्रकार
पन
ु प्रर्भारणयोग्य िलिथयम-आयन िवजेरी
िनधार्िरत क्षमता
7.2 V/1230 mAh
पिरचालन तापमान
0°C–40°C
पिरमाणे
( ं दी × उं ची × खोली)
अंदाजे 38 × 53 × 14 िममी.
वजन
अंदाजे 49 ग्रॅम, शाखाग्र आ छादन सोडून
Nikon कोण याही वेळी आिण कोण याही पव
र् च
ू स
ू नेिशवाय या सच
ू ना-पिु तकेम ये
वणर्न केलेले बा य- व प आिण हाडर्वेअर िकं वा सॉ टवेअर संबंधी िवशेषता याम ये
कोण याही वेळी बदल कर याचा अिधकार राखन
ू ठे वत आहे . या सच
ू ना-पिु तकेम ये
उ लेख असू शकेल अशा कोण याही चक
ु ांमळ
ु े होणार्या कोण याही नक
ु सानीसाठी
Nikon जबाबदार रहाणार नाही.
364 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ समिथर्त मानक
• DCF आव ृ ती 2.0: कॅमेरा फाईल प्रणालीसाठी िडझाइन िनयम (DCF)
हे िडिजटल कॅमेरा उ योग क्षेत्रात मो या प्रमाणावर वापरले जाणारे
एक मानक आहे जे िविवध प्रकार या कॅमेर्यामधील सस
ु ंगतता िनि चत
कर यासाठी वापरले जाते.
• Exif आव ृ ती 2.3: कॅमेरा Exif (िडिजटल ि थर कॅमेर्यांसाठी िविनमेय
प्रितमा फाईल व पण) आव ृ ती 2.3 ला समथर्न दे त,े जे एक असे
मानक आहे यात छायािचत्रासोबत मािहती संग्रिहत केली जाते आिण
ऑि टमल रं ग प्र यु पादनासाठी ितचा उपयोग कर यात येतो जे हा
प्रितमांचे Exif-अनु प िप्रंटरवर आउटपट
ु प्रा त होत असते.
• PictBridge: िडिजटल कॅमेरा व िप्रंटर उ योगां या सहयोजनेने
िनमार्ण केलेले मानक, छायािचत्रांना संगणकावर थानांतिरत न करता
कॅमेर्याला थेट िप्रंटरवर आउ पट
ु कर याची परवानगी दे त.े
• HDMI: हाय-डेिफनेशन मि टिमडीया इंटरफेस हा ग्राहकोपयोगी
इलेक्ट्रॉिनक्स आिण AV साधनांम ये वापरला जाणारा मानक इंटरफेस
आहे जो HDMI-अनु प साधनांना एका एकल केबल कनेक्शन वारे
ऑिडयोि हजअ
ु ल डेटा आिण िनयंत्रण िसग्न स पाठिव यात सक्षम
असतो.
तांित्रक सच
ू ना 365
A ट्रे डमाकर्
मािहती
IOS हे Cisco Systems, Inc. चे अमेिरका आिण/िकं वा इतर दे शांमधील
यापारिच ह िकं वा न दणीकृत यापारिच ह असन
ू ते परवा या या अंतगर्त
वापरले जाते. Windows हे Microsoft Corporation चे अमेिरका आिण/
िकं वा इतर दे शांमधील यापारिच ह िकं वा न दणीकृत यापारिच ह आहे . Mac,
OS X, Apple®, App Store®, Apple लोगोज ्, iPhone®, iPad® आिण iPod
touch® हे Apple Inc चे ट्रे डमाक्सर् असन
ू य.ु एस आिण/िकं वा अ य दे शांम ये
यांची न दणी केली आहे Android, Google Play आिण Google Play लोगो
हे Google LLC चे ट्रे डमाक्सर् आहे त. Android रोबोट Google द्वारे िनिमर्त
आिण सामाियक केलेl या कायार्मधन
ू पन
ु िनर्िमर्त आिण सध
ु ािरत केलेले कायर् आहे ,
जे Creative Commons 3.0 Attribution परवाना याम ये विणर्त केले या
अटींप्रमाणे वापरले जाते. PictBridge लोगो हा एक ट्रे डमाकर् आहे . SD, SDHC,
आिण SDXC हे लोगो SD-3C, LLC चे ट्रे डमाक्सर् आहे त. HDMI, HDMI लोगो
आिण हाय-डेिफिनशन मि टिमिडया इंटरफेस हे HDMI Licensing LLC चे
न दणीकृत ट्रे डमाक्सर् आहे त.
Wi-Fi आिण Wi-Fi लोगो हे Wi-Fi Alliance चे ट्रे डमाकर् िकं वा न दणीकृत
ट्रे डमाकर् आहे त. N-Mark हे NFC Forum, Inc., चे अमेिरका आिण/िकं वा इतर
दे शांमधील यापारिच ह िकं वा न दणीकृत यापारिच ह आहे .
Bluetooth® हे श द िच ह आिण लोगो Bluetooth SIG, Inc. या मालकीचे
अिधकृत ट्रे डमाकर् असन
ू या िच हांचा Nikon Corporation द्वारे केला जाणारा
कोणताही वापर हा परवा या या अंतगर्त आहे .
सवर् अ य ट्रे डची नावे, जी या सच
ू ना-पिु तकेम ये िनिदर् ट केली आहे त िकं वा
आप या Nikon उ पादनासह िदले या कागदपत्रात िनिदर् ट केली आहे त, ती
यां या संबंिधत धारकांचे ट्रे डमाक्सर् आहे त.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory
has been designed to connect specifically to the Apple products
identified in the badge, and has been certified by the developer
to meet Apple performance standards. Apple is not responsible
for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory
with an Apple product may affect wireless performance.
366 तांित्रक सच
ू ना
A सारखेपणा खण
ू
कॅमेरा या मानकांचे पालन करतो ती मानके सेटअप मेनू (0 276) यामधील
सारखेपणा खण
ू पयार्याम ये पाहता येऊ शकतात.
A FreeType
परवाना (FreeType2)
या सॉ टवेअरचे भाग सवर्हक्क वाधीन आहे त © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). सवर् हक्क आरिक्षत.
A MIT
परवाना (HarfBuzz)
या सॉ टवेअरचे भाग सवर्हक्क वाधीन आहे त © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). सवर् हक्क आरिक्षत.
तांित्रक सच
ू ना 367
A प्रमाणपत्रे
368 तांित्रक सच
ू ना
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
िभंगे
आपण काही दे श िकं वा प्रदे शांम ये उपल ध असले या AF-P DX
NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR िभंगा या संचासह कॅमेरा खरे दी
केला असेल तर हा िवभाग वाचा. िभंगाचे भाग खाली सच
ू ीबद्ध केले आहे त.
1 िभंगाचे टोपण
6 िभंग धारक खण
ू ........................30
3 िनवतर्नीय िभंग निलका बटण ......31
8 फोकस िरंग ...............................95
2 ले स हूड धारण खण
ू
4 कद्रांतर मापनपट्टी
5 केद्रांतर खण
ू
7 CPU संपकर् ............................307
9 झूम िरंग ...................................49
10 मागील िभंग टोपण
हे िनवितर्त िभंग िवशेष क न DX व पण Nikon िडिजटल SLR
कॅमेर्यांसाठी वापरले जाते; SLR िफ म कॅमेरा आिण D3-मािलका,
D2-मािलका, D1-मािलका, D700, D300-मािलका, D200, D100, D90,
D80, D70-मािलका, D60, D50, D40-मािलका, D7000, D5100,
D5000, D3200, D3100, D3000 िडिजटल कॅमेर्यांना समथर्न दे त
नाहीत. D5, D4-मािलका, D810-मािलका, D800-मािलका, Df, D750,
D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, िकं वा D3300
यासोबत यांचा वापर करताना कॅमेर्याचे फमर्वेअर अगदी अलीकड या
सं करणावर अद्ययावत केले अस याची खात्री क न घ्या.
तांित्रक सच
ू ना 369
❚❚ फोकस
कॅमेर्य़ाची िनयंत्रणे (0 82) वाप न फोकस मोड िनवडता येऊ शकतो.
ऑटोफोकस
कॅमेरा ऑटोफोकस मोड (0 82) म ये असताना फोकस वयंचिलतपणे
समायोिजत केला जातो. शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठे वले
असता (िकं वा AF-ON बटण दाबन
ू ठे वले असता) कॅमेर्या वारे
फोकस जळ
ु िव यासाठी फोकस िरंगदे खील वापरता येऊ शकते; याला
“ यिक्तचिलत अिधभावीसिहत ऑटोफोकस” (M/A) हणन
ू ओळखले जाते.
शटर िरलीज बटण अधर्वट दाब यावर (िकं वा AF-ON बटण दाब यावर)
ऑटोफोकस दस
ु र्या वेळी पु हा सु होईल. ऑटोफोकस प्रभावाम ये
असताना फोकस िरंगला पशर् के यास, फोकस ि थती बदलेल हे लक्षात
ठे वा.
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण
कॅमेरा यिक्तचिलत फोकस मोडम ये असताना, िभंग फोकस िरंग
(0 95) िफरवन
ू फोकस समायोिजत केला जाऊ शकतो. जे हा कॅमेरा
बंद असेल िकं वा राखीव समयक कालबा य झाला असेल, ते हा फोकस
जळ
ु िव यासाठी फोकस िरंगचा वापर केला जाऊ शकत नाही आिण झूम
िरंग िफरिव यास फोकस ि थती बदलेल; फोकस जळ
ु िव यापव
ू ीर्, कॅमेरा
चालू करा िकं वा राखीव समयक पु हा सिक्रय कर यासाठी शटर-िरलीज
बटण दाबा.
राखीव समयकास कालबा य हो यासाठी परवानगी अस यास, D5200
कॅमेर्या या वापरक यार्ंनी समयक पु हा सु के यावर फोकस ि थती
बदलेल याची न द घेणे आव यक आहे . िचत्रीकरणापव
ू ीर् पु हा फोकस
जळ
ु वा. यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण आिण अ य पिरि थतींम ये, जे हा
फोकस जळ
ु व यानंतर आपण विरत शटर िरलीज क शकत नाही
अशावेळी दीघर् राखीव समयकाची िशफारस केली आहे .
370 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ अंगभत
ू
लॅ श वापरणे
अंगभत
लॅ श वापरताना, खात्री क न घ्या की िचत्रिवषय हा िकमान
ू
0.6 मी. या तीवर आहे आिण िवग्नेिटंग (िभंगाचे टोक अंगभत
लॅ शला
ू
अडथळा आणत असते ते हा िनमार्ण होणारी छाया) थांबिव यासाठी ले स
हूड काढा.
छाया
िवग्नेिटंग
जे हा िभंग खालील कॅमेर्यांवर माउं ट केले जाते ते हा खाली िदले या
या तींपेक्षा कमी या तीवर अंगभत
लॅ श कदािचत संपण
ू
ू र् िचत्रिवषयास
प्रकािशत क शकणार नाही:
कॅमेरा
झूम ि थती
D5600/D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
18 िम.मी.
24, 35, 45,
आिण 55 िम.मी.
िवग्नेिटंगिशवाय
िकमान अंतर
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
तांित्रक सच
ू ना 371
❚❚ कंपन यन
ू ीकरण (VR)
जे हा कॅमेर्यावर AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
माउं ट केले जाते, ते हा िचत्रीकरण मेनू (0 232) म ये ऑि टकल VR
पयार्याचा वापर क न कंपन यन
ू ीकरण सक्षम िकं वा अक्षम करता येऊ
शकते. चालू िनवडले असता, जे हा कधी शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबले जाते ते हा कंपन यन
ू ीकरणा वारे पिरणाम घेतले जातात. कॅमेरा
कंपनामळ
ु े होणारी अ प टता कमी कर यासाठी कंपन यन
ू ीकरण शटर
गती 4.0 ट यांपयर्ंत कमी करते, जी अ य पिरि थतीत उपल ध शटर
गती ेणी पयर्ंत वाढिवली जाऊ शकली असती. कॅमेरा अँड इमेिजंग
प्रॉडक् स असोिसएशन (CIPA) मानकांप्रमाणे शटर गतीवरील VR
पिरणाम मोजले जातात; FX- व पण िभंगे FX- व पण िडिजटल कॅमेरा
वाप न मोजली जातात, DX- व पण िभंगे DX- व पण कॅमेरा वाप न
मोजली जातात. कमाल झम
ू वर झम
ू िभंगे मोजली जातात.
D कंपन
यन
ू ीकरण
• कंपन यन
ू ीकरणाचा वापर करताना, शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा आिण
शटर-िरलीज बटण पण
र् णे दाब यापव
यदशर्काम ये प्रितमा ि थर हो यासाठी
ू प
ू ीर्
प्रतीक्षा करा.
• कंपन यन
यदशर्कातील प्रितमा शटर िरलीज के यावर
ू ीकरण सिक्रय असताना,
कदािचत हलेल. यामळ
ु े अपकायर् सिू चत होत नाही.
• कॅमेरा पॅन केला असताना, कंपन यन
ू ीकरण केवळ पॅनचा भाग नसले या
गतीवर लागू केले जाते (उदा. कॅमेरा जर आडवा पॅन केला असेल तर कंपन
यन
ू ीकरण केवळ उ या कंपनाला लागू केले जाईल), यामळ
ु े िव तत
ृ कंसात
कॅमेरा पॅन करणे सोपे होते.
• कॅमेरा अंगभत
लॅ शसह स ज अस यास, लॅ श प्रभािरत होत असताना कंपन
ू
यन
ू ीकरण अक्षम होईल.
• िचत्रीकरण पिरि थती आिण ितपाई या प्रकारानस
ु ार जरी आपण ते बंद ठे व यास
प्राधा य िदले तरी, जे हा कॅमेरा ितपाईवर माउं ट केले जाते ते हा सामा यपणे
कंपन यन
ू ीकरणाची िशफारस केली जाते.
• कॅमेरा मोनोपॉडवर माउं ट केलेला असताना कंपन यन
ू ीकरणाची िशफारस केलेली
आहे .
372 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ सोबत िदलेली उपसाधने
• LC-55A 55 िममी.
• मागील िभंग टोपण
नॅप-ऑन फ्रंट ले स कॅप
❚❚ सस
ु ंगत उपसाधने
•
•
•
•
55 िममी. क्रू-ऑन िफ टसर्
LF-4 मागील िभंग टोपण
CL-0815 मऊ धानी
HB-N106 बायोनेट हूड
आकृती q म ये दाखिव याप्रमाणे िभंग हूड माउिटंग खण
ू (●) िभंग
हूड एकरे खन खण
ू ( ) बरोबर संरेिखत करा आिण यानंतर िभंग हूड
लॉक खण
ु (—) बरोबर ● खण
ू संरेिखत होईपयर्ंत हूड (w) िफरवा.
हूड संलग्न करताना िकं वा काढताना ते या या तळाशी असले या
िच हाजवळ पकडा आिण ते खप
ू घट्ट ध न ठे वणे टाळा. हूड योग्यप्रकारे
संलग्न केलेले नस यास िवग्नेिटंग येऊ शकते. हूड उलटे करता येऊ शकते
आिण वापरात नसताना िभंगावर माउं ट करता येत.े
तांित्रक सच
ू ना 373
❚❚ िनिदर् ट तपशील
प्रकार
अंगभत
ू -CPU आिण F धारकासह G AF-P DX
प्रकारचे िभंग
कद्रांतर
पण
ू र् उघडे िछद्र
िभंग रचना
याचा कोन
कद्रांतर मापनपट्टी
अंतर मािहती
झूम
फोकस जळ
ु वणे
कंपन
यन
ू ीकरण
िकमान फोकस अंतर
डायफ्राम लेड
डायफ्राम
िछद्र या ती
मापन
िफ टर जोडसाधन
आकारमान
पिरमाणे
वजन
374 तांित्रक सच
ू ना
18–55 िममी.
f/3.5–5.6
9 समह
ू ांम ये 12 घटक (2 अगोलीय िभंग घटक)
76°–28° 50´
िमलीमीटरम ये हळूहळू वाढत जाणारा (18, 24, 35,
45, 55)
कॅमेर्याला आउटपट
ु द्या
वतंत्र झूम िरंग वाप न यिक्तचिलत झूम
टे िपंग मोटर वाप न ऑटोफोकस िनयंित्रत केला जातो;
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रणासाठी वतंत्र फोकस िरंग
हॉइस कॉइल मोटसर् (VCMs) वाप न िभंग िश ट
सवर् झूम ि थतींवर फोकल लेन (0 96) पासन
ू
0.25 मी.
7 (गोलाकार पटल द्वार)
पण
र् णे
ू प
वयंचिलत
• 18 िममी. कद्रांतर: f/3.5–22
• 55 िममी. कद्रांतर: f/5.6–38
प्रदिशर्त झालेले िकमान िछद्र कदािचत कॅमेर्यासोबत
िनवडले या उघडीप वाढी या आकारमानानस
ु ार बदलेल.
पण
ू र् िछद्र
55 िममी. (P = 0.75 िममी.)
अंदाजे 64.5 िममी. यास × 62.5 िममी. (िभंग
िनवितर्त केलेले असताना कॅमेरा िभंग धारक
िव फारापासन
ू चे अंतर)
अंदाजे 205 ग्रॅम
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR आिण AF-P DX NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED िभंगे
आपण काही दे श िकं वा प्रदे शांम ये उपल ध असले या AF-P DX
NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR िकं वा AF-P DX
NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED िभंगा या संचासह कॅमेरा खरे दी
केला असेल तर हा िवभाग वाचा. िभंगाचे भाग खाली सच
ू ीबद्ध केले आहे त.
1 िभंगाचे टोपण
6 केद्रांतर खण
ू
3 फोकस िरंग ...............................95
8 CPU संपकर् ............................307
2 ले स हूड धारण खण
ू
4 झूम िरंग ...................................49
5 कद्रांतर मापनपट्टी
7 िभंग धारक खण
ू ........................30
9 मागील िभंग टोपण
ही िभंगे िवशेष क न DX व पण Nikon िडिजटल कॅमेर्यासाठी
वापरली जातात; SLR िफ म कॅमेरा आिण D3-मािलका, D2-मािलका,
D1-मािलका, D700, D300-मािलका, D200, D100, D90, D80,
D70-मािलका, D60, D50, D40-मािलका, D7000, D5100, D5000,
D3200, D3100, D3000 िडिजटल कॅमेर्यांना समथर्न दे त नाहीत.
D5, D4-मािलका, D810-मािलका, D800-मािलका, Df, D750, D610,
D600, D7200, D7100, D5500, D5300, िकं वा D3300 यासोबत
या िभंगांचा वापर करताना कॅमेर्याचे फमर्वेअर अगदी अलीकड या
सं करणावर अ ययावत केले अस याची खात्री क न घ्या.
तांित्रक सच
ू ना 375
❚❚ फोकस
कॅमेर्य़ाची िनयंत्रणे वाप न फोकस मोड िनवडता येऊ शकतो (0 82).
ऑटोफोकस आिण या ती दशर्क वैिश ये सवर् कद्रांतरावर समिथर्त
आहे त. या िभंगाचा वापर करताना, पण
ू र् उघडे िछद्र f/5.6 पेक्षा कमी
असले या िभंगांसाठी कॅमेरा सच
ू ना-पिु तकेम ये सच
ू ीबद्ध केले या
ऑटोफोकस आिण या ती दशर्कावरील िनबर्ंधामधील कोणताही भाग
दल
ु िर् क्षत ठे वा.
ऑटोफोकस
कॅमेरा ऑटोफोकस मोडम ये असताना फोकस वयंचिलतपणे समायोिजत
केला आहे (0 82). शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठे वले असता (िकं वा
AF-ON बटण दाबन
ू ठे वले असता) कॅमेर्याद्वारे फोकस जळ
ु िव यासाठी
फोकस िरंगसद्ध
ु ा वापरता येऊ शकते; याला “ यिक्तचिलत अिधभावीसिहत
ऑटोफोकस” (M/A) हणन
ू ओळखले जाते. शटर िरलीज बटण अधर्वट
दाब यावर (िकं वा AF-ON बटण दाब यावर) ऑटोफोकस दस
ु र्या वेळी
पु हा सु होईल. हे लक्षात ठे वा की ऑटोफोकस प्रभावाम ये असताना
फोकस िरंगला पशर् के यास, फोकस ि थती बदलेल.
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण
कॅमेरा यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण मोडम ये असताना, िभंग फोकस िरंग
(0 95) िफरवन
ू फोकस समायोिजत केला जाऊ शकतो. जे हा कॅमेरा
बंद असेल िकं वा राखीव समयक कालबा य झाला असेल, ते हा फोकस
जळ
ु िव यासाठी फोकस िरंगचा वापर केला जाऊ शकत नाही आिण झूम
िरंग िफरिव यास फोकस ि थती बदलेल; फोकस जळ
ु िव यापव
ू ीर्, कॅमेरा
चालू करा िकं वा राखीव समयक पु हा सिक्रय कर यासाठी शटर-िरलीज
बटण दाबा.
राखीव समयकास कालबा य हो यासाठी परवानगी अस यास, D5200
कॅमेरा या वापरक यार्ंनी समयक पु हा सु के यावर फोकस ि थती
बदलेल याची न द घेणे आव यक आहे . िचत्रीकरणापव
ू ीर् पु हा फोकस
जळ
ु वा. यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण आिण अ य पिरि थतींम ये, जे हा
फोकस जळ
ु व यानंतर आपण विरत शटर िरलीज क शकत नाही
अशावेळी दीघर् राखीव समयकाची िशफारस केली आहे .
376 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ कंपन यन
ू ीकरण (केवळ VR, AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED VR)
जे हा कॅमेर्यावर AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
VR माउं ट केले जाते, ते हा िचत्रीकरण मेनू (0 232) याम ये ऑि टकल
VR पयार्याचा वापर क न कंपन यन
ू ीकरण सक्षम िकं वा अक्षम करता
येऊ शकते. चालू िनवडलेले असेल तर जे हा जे हा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबले जाते ते हा कंपन यन
ू ीकरणाद्वारे पिरणाम घेतले जातात.
4.0 पेक्षा कमी शटर गतीपयर्ंत परवानगी दे त कॅमेरा कंपनामळ
ु े िनमार्ण
होणारी अ प टता कंपन यन
ू ीकरण कमी करते, आिण शटर गती
वाढिव याची मभ
ु ा आहे . कॅमेरा अँड इमेिजंग प्रॉडक् स असोिसएशन
(CIPA) मानकांप्रमाणे शटर गतीवरील VR पिरणाम मोजले जातात;
FX- व पण िभंगे FX- व पण िडिजटल SLR कॅमेरा वाप न मोजली
जातात, DX- व पण िभंगे DX- व पण कॅमेरा वाप न मोजली जातात.
कमाल झम
ू वर झम
ू िभंगे मोजली जातात.
D कंपन
यन
ू ीकरण
• कंपन यन
ू ीकरणाचा वापर करताना, शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा आिण
शटर-िरलीज बटण पण
र् णे दाब यापव
यदशर्काम ये प्रितमा ि थर हो यासाठी
ू प
ू ीर्
प्रतीक्षा करा.
• कंपन यन
यदशर्कातील प्रितमा शटर िरलीज के यावर
ू ीकरण सिक्रय असताना,
कदािचत हलेल. यामळ
ु े अपकायर् सिू चत होत नाही.
• कॅमेरा पॅन केला असताना, कंपन यन
ू ीकरण केवळ पॅनचा भाग नसले या
गतीवर लागू केले जाते (उदा. कॅमेरा जर आडवा पॅन केला असेल तर कंपन
यन
ू ीकरण केवळ उ या कंपनाला लागू केले जाईल), यामळ
ु े िव तत
ृ कंसात
कॅमेरा पॅन करणे सोपे होते.
• कॅमेरा अंगभत
लॅ शसह स ज अस यास, लॅ श प्रभािरत होत असताना कंपन
ू
यन
ू ीकरण अक्षम होईल.
• िचत्रीकरण पिरि थती आिण ितपाई या प्रकारानस
ु ार जरी आपण ते बंद ठे व यास
प्राधा य िदले तरी, जे हा कॅमेरा ितपाईवर माउं ट केले जाते ते हा सामा यपणे
कंपन यन
ू ीकरणाची िशफारस केलेली आहे .
• कॅमेरा मोनोपॉडवर माउं ट केलेला असताना कंपन यन
ू ीकरणाची िशफारस केलेली
आहे .
तांित्रक सच
ू ना 377
❚❚ परु िवलेली उपसाधने
• LC-58 58 िममी. नॅप-ऑन फ्रंट ले स कॅप
• मागील िभंग टोपण
❚❚ अनु प उपसाधने
•
•
•
•
58 िममी. क्रू-ऑन िफ टसर्
LF-4 मागील िभंग टोपण
CL-1020 मऊ धानी
HB-77 बायोनेट हूड
ले स हूड धारण खण
ू (●) ले स हूड अलाईनमे ट खण
ु ेसोबत ( )
आकृती q याम ये दाखिव याप्रमाणे संरेिखत करा, यानंतर हूड रोटे ट
करा (w) जोपयर्ंत ● खण
ू ले स हूड लॉक खण
ु ेसोबत (—) संरेिखत
करा.
हूड संलग्न करताना िकं वा काढताना ते या या तळाशी असले या
िच हाजवळ पकडा आिण ते खप
ू पक्के पकडून ठे वणे टाळा. हूड
योग्यप्रकारे संलग्न केलेले नस यास िवग्नेिटंग येऊ शकते. हूड उलटे
करता येऊ शकते आिण वापरात नसताना िभंगाला जोडून ठे वता येत.े
हूड उलटे केले असताना, लॉक खण
ू (—) या जवळ ध न याला
िफरवन
ू जोडता िकं वा काढून टाकता येऊ शकते.
378 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ िनिदर् ट तपशील
प्रकार
कद्रांतर
पण
ू र् उघडे िछद्र
िभंग रचना
याचा कोन
कद्रांतर मापनपट्टी
अंतर मािहती
झम
ू
फोकस जळ
ु वणे
कंपन यन
ू ीकरण (केवळ
AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR)
िकमान फोकस अंतर
डायफ्राम लेड
डायफ्राम
िछद्र या ती
मापन
िफ टर जोडसाधन
आकारमान
पिरमाणे
वजन
अंगभत
ू -CPU आिण F धारकासह G AF-P DX प्रकारचे
िभंग
70–300 िममी.
f/4.5–6.3
10 समह
ू ांम ये 14 घटक (1 ED िभंग घटका या
समावेशासह)
22° 50´–5° 20´
िमलीमीटरम ये हळूहळू वाढत जाणारा (70, 100, 135, 200,
300)
कॅमेर्याला आउटपट
ु द्या
वतंत्र झम
ू िरंग वाप न यिक्तचिलत झम
ू
टे िपंग मोटर वाप न ऑटोफोकस िनयंित्रत केला जातो;
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रणासाठी वतंत्र फोकस िरंग
हॉइस कॉइल मोटसर् (VCMs) वाप न िभंग िश ट
सवर् झम
ू ि थतींवर फोकल लेन (0 96) पासन
ू 1.1 मी.
7 (गोलाकार पटल द्वार)
पण
र् णे
ू प
वयंचिलत
• 70 िममी. कद्रांतर: f/4.5–22
• 300 िममी. कद्रांतर: f/6.3–32
प्रदिशर्त झालेले िकमान िछद्र कदािचत कॅमेर्यासोबत
िनवडले या उघडीप वाढी या आकारमानानस
ु ार बदलेल.
पण
ू र् िछद्र
58 िममी. (P = 0.75 िममी.)
अंदाजे 72 िममी. कमाल यास × 125 िममी. (कॅमेरा
िभंग धारक िव फारापासन
ू चे अंतर)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR: अंदाजे 415 ग्रॅम
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G
ED: अंदाजे 400 ग्रॅम
तांित्रक सच
ू ना 379
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G
ED VR िभंगे
आपण काही दे श िकं वा प्रदे शांम ये उपल ध असले या AF-S DX NIKKOR
18–140mm f/3.5–5.6G ED VR िभंगा या संचासह कॅमेरा खरे दी केला
असेल तर हा िवभाग वाचा. िभंगाचे भाग खाली सच
ू ीबद्ध केले आहे त.
11
1 िभंगाचे टोपण
2 ले स हूड धारण खण
ू
3 झूम िरंग ...................................49
4 कद्रांतर मापनपट्टी
5 केद्रांतर खण
ू
6 फोकस िरंग ...............................95
हे िभंग िवशेष क न DX
जाते.
12
7 िभंग धारक खण
ू ........................30
8 रबर िभंग-धारक गॅ केट
9 CPU संपकर् ............................307
10 A-M मोड ि वच ................. 31, 95
11 कंपन यन
ू ीकरण चाल/ू बंद ि वच ...382
12 मागील िभंग टोपण
व पण Nikon िडिजटल कॅमेर्यांसाठी वापरले
❚❚ फोकस
फोकस मोड हा कॅमेरा फोकस मोड आिण िभंग A-M मोड ि वच (0 82,
95) यां या वारे ओळखला जातो.
A AF-S
DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR िभंगांसह फोकस
जळ
ु वणे
जे हा एकल-सव AF (AF-S) कॅमेरा फोकस मोड हणन
ू िनवडला जातो आिण
िभंग A-M ि वच A वर सेट केला जातो, ते हा ऑटोफोकस पिरचालन समा त
झा यानंतर आिण फोकस िरंग यिक्तचिलतपणे वर िफरिव यानंतर शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबन
ू फोकस समायोिजत केला जाऊ शकतो. ऑटोफोकसचा वापर
क न पु हा फोकस जळ
ु िव यासाठी, शटर-िरलीज बटण पु हा दाबा.
380 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ अंगभत
ू
लॅ श वापरणे
अंगभत
लॅ श वापरताना, खात्री क न घ्या की िचत्रिवषय हा िकमान
ू
0.6 मी. या तीवर आहे आिण िवग्नेिटंग (िभंगाचे टोक अंगभत
लॅ शला
ू
अडथळा आणत असते ते हा िनमार्ण होणारी छाया) थांबिव यासाठी ले स
हूड काढा.
छाया
िवग्नेिटंग
जे हा िभंग खालील कॅमेर्यांवर माउं ट केले जाते ते हा खाली िदले या
या तींपेक्षा कमी या तीवर अंगभत
लॅ श कदािचत संपण
ू
ू र् िचत्रिवषयास
प्रकािशत क शकणार नाही:
कॅमेरा
D7200/D7100/D7000/D300
D200/D100
18 िममी.
िवग्नेिटंगिशवाय
िकमान अंतर
1.0 मी.
18 िममी.
24 िममी.
35-140 िममी.
2.5 मी.
1.0 मी.
िवग्नेिटंग नाही
24 िममी.
1.0 मी.
35-140 िममी.
िवग्नेिटंग नाही
झूम ि थती
ेणी/
D90/D80/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/
D5000/D3400/D3300/D3200/D3100/
D3000/D70 ेणी/D60/D40 ेणी
24-140 िममी.
िवग्नेिटंग नाही
तांित्रक सच
ू ना 381
❚❚ कंपन
यन
ू ीकरण (VR)
कंपन यन
ू ीकरण ि वच ON वर सरकवन
ू कंपन यन
ू ीकरण
सक्षम करता येऊ शकते आिण जे हा कधी शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबले जाते ते हा पिरणाम घेतले जातात.
कॅमेरा कंपनामळ
ु े होणारी अ प टता कमी कर यासाठी
कंपन यन
ू ीकरण शटर गती 4.0 ट यांपयर्ंत कमी करते
(कॅमेरा अँड इमेिजंग प्रॉडक् स असोिसएशन [CIPA] मानकांनस
ु ार D300s
कॅमेरासोबत 140 िममी. वर मोजमाप केले जाते; फोटोग्राफर आिण
िचत्रीकरण पिरि थतींनस
ु ार पिरणाम बदलतात). यामळ
ु े उपल ध शटर
गतीची या ती वाढते.
A कंपन
यन
ू ीकरण
• कंपन यन
ू ीकरणाचा वापर करताना, शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा आिण
शटर-िरलीज बटण पण
र् णे दाब यापव
यदशर्काम ये प्रितमा ि थर हो यासाठी
ू प
ू ीर्
प्रतीक्षा करा.
• कंपन यन
यदशर्कातील प्रितमा शटर िरलीज के यावर
ू ीकरण सिक्रय असताना,
कदािचत हलेल. यामळ
ु े अपकायर् सिू चत होत नाही.
• कॅमेरा पॅन केला असताना, कंपन यन
ू ीकरण केवळ पॅनचा भाग नसले या
गतीवर लागू केले जाते (उदा. कॅमेरा जर आडवा पॅन केला असेल तर कंपन
यन
ू ीकरण केवळ उ या कंपनाला लागू केले जाईल), यामळ
ु े िव तत
ृ कंसात
कॅमेरा पॅन करणे सोपे होते.
• कंपन यन
ू ीकरण प्रभावी असताना कॅमेरा बंद क नका िकं वा िभंग काढू नका.
कंपन यन
ू ीकरण चालू असताना िभंगाकडे जाणारी वीज खंिडत झा यास कदािचत
िभंग हलिवताना खडखड असा आवाज होऊ शकतो. हे अपकायर् नाही, आिण
िभंगाला योग्य िरतीने पु हा जोडून आिण कॅमेरा चालू क न ते नीट करता येत.े
• कॅमेरा अंगभत
लॅ शसह स ज अस यास, लॅ श प्रभािरत होत असताना कंपन
ू
यन
ू ीकरण अक्षम होईल.
• ितपाईवर कॅमेरा माउं ट के यावर ितपाई हे ड असरु िक्षत आहे िकं वा कॅमेरा
मोनोपॉडवर माउं ट केला आहे , याम ये ON ची िशफारस केली जाते तोपयर्ंत OFF
िनवडा.
382 तांित्रक सच
ू ना
❚❚ सोबत िदलेली उपसाधने
• LC-67 67 िममी. नॅप-ऑन फ्रंट ले स कॅप
• मागील िभंग टोपण
❚❚ सस
ु ंगत उपसाधने
•
•
•
•
67 िममी. क्रू-ऑन िफ टर
LF-4 मागील िभंग टोपण
CL-1018 लवचीक िभंग पाउच
HB-32 बायोनेट हूड
ले स हूड धारण खण
ू (●) ले स हूड अलाईनमे ट खण
ु ेसोबत ( )
आकृती q याम ये दाखिव याप्रमाणे संरेिखत करा, यानंतर हूड रोटे ट
करा (w) जोपयर्ंत ● खण
ू ले स हूड लॉक खण
ु ेसोबत (—) संरेिखत
करा.
हूड संलग्न करताना िकं वा काढताना ते या या तळाशी असले या
िच हाजवळ पकडा आिण ते खप
ू पक्के पकडून ठे वणे टाळा. हूड
योग्यप्रकारे संलग्न केलेले नस यास िवग्नेिटंग येऊ शकते.
हूड उलटे करता येऊ शकते आिण वापरात नसताना िभंगाला जोडून
ठे वता येत.े
तांित्रक सच
ू ना 383
❚❚ िवशेषीकरण
प्रकार
अंगभत
ू -CPU आिण F धारकासह प्रकार G AF-S DX िभंग
कद्रांतर
18-140 िममी.
पण
ू र् उघडे िछद्र
f/3.5-5.6
िभंग रचना
12 समह
ू ांम ये 17 घटक (1 ED िभंग घटक, 1 अगोलीय
िभंग घटका या समावेशासह)
याचा कोन
76°–11° 30´
कद्रांतर मापनपट्टी
िमलीमीटरम ये हळूहळू वाढत जाणारा (18, 24, 35, 50,
70, 140)
अंतर मािहती
कॅमेर्याला आउटपट
ु
झूम
फोकस जळ
ु वणे
कंपन
या
वतंत्र झूम िरंग वाप न यिक्तचिलत झूम
यन
ू ीकरण
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रणसाठी या नीरव लहर मोटर
आिण िवभक्त फोकस िरंग माफर्त ऑटोफोकस वारे िनयंित्रत
Nikon अंतगर्त फोकसिनधार्रण प्रणाली (IF)
हॉइस कॉइल मोटसर् (VCMs) वाप न िभंग िश ट
िकमान फोकस अंतर सवर् झूम ि थतींवर फोकल लेन (0 96) पासन
ू 0.45 मी.
डायफ्राम लेड
7 (गोलाकार पटल
डायफ्राम
पण
र् णे
ू प
वार)
िछद्र या ती
• 18 िममी. कद्रांतर: f/3.5–22
• 140 िममी. कद्रांतर: f/5.6-38
प्रदिशर्त झालेले िकमान िछद्र कदािचत कॅमेर्यासोबत
िनवडले या उघडीप वाढी या आकारमानानस
ु ार बदलेल.
मापन
पण
ू र् िछद्र
िफ टर जोडसाधन
आकारमान
67 िममी. (P = 0.75 िममी.)
वयंचिलत
पिरमाणे
अंदाजे 78 िममी. कमाल यास × 97 िममी. (कॅमेरा िभंग
धारक िव फारापासन
ू चे अंतर)
वजन
साधारण 490 ग्रॅम
Nikon कोण याही वेळी आिण कोण याही पव
र् च
ू स
ू नेिशवाय या सच
ू ना-पिु तकेम ये
वणर्न केलेले बा य- व प आिण हाडर्वेअर िकं वा सॉ टवेअरसंबंधी िवशेषता याम ये
कोण याही वेळी बदल कर याचा अिधकार राखन
ू ठे वत आहे . या सच
ू ना-पिु तकेम ये
उ लेख असू शकेल अशा कोण याही चक
ु ांमळ
ु े होणार्या कोण याही नक
ु सानीसाठी
Nikon जबाबदार राहणार नाही.
384 तांित्रक सच
ू ना
D िभंगांची
िनगा
• CPU शाखाग्रे व छ ठे वा.
• रबर िभंग-धारक गॅ केटला क्षती पोहोच यास, विरत वापर करणे थांबवा आिण
द ु तीसाठी िभंग Nikon अिधकृत सेवा कद्राकडे घेऊन जा.
• िभंगा या प ृ ठभागाव न धळ
ू आिण कापस
ू काढून टाक यासाठी लोअरचा वापर
करा. डाग आिण ठसे काढ यासाठी, मऊ, व छ सत
ु ी कापडावर िकं वा िभंग साफ
करणार्या िभंगावर थोडसं इथेनॉल िकं वा िभंग साफ करणारा द्राव टाका आिण
म यभागापासन
ू सु क न बाहे र या बाजन
ू े गोलाकार साफ करा, यावेळी तम
ु या
बोटांमळ
ु े डाग पडणार नाहीत िकं वा काचेला पशर् होणार नाही याची काळजी घ्या.
• िभंग साफ कर यासाठी पट िवरळक िकं वा बझीनसारखी रसायने कधीही वाप
नका.
• िभंगा या समोर या घटकांचे संरक्षण कर यासाठी ले स हूड िकं वा यट्र
ु ल कलर
(NC) िफ टसर्चा वापर करता येऊ शकतो.
• िभंग या या धानीम ये ठे व यापव
ू ीर् समोरचे आिण मागचे टोपण जोडा.
• ले स हूड जोडलेले असताना, केवळ हूड ध न िभंग िकं वा कॅमेरा उचलू िकं वा
पकडू नका.
• िभंग दीघर् काळासाठी वापरात नसेल ते हा बरु शी िकं वा गंजणे यापासन
याचे
ू
रक्षण कर यासाठी ते थंड कोर या जागी संग्रिहत करा. प्र यक्ष सय
र् काशात िकं वा
ू प्र
नॅ था िकं वा कापरा या वडीसोबत ते संग्रिहत क नका.
• िभंग कोरडे ठे वा. अंतगर्त यांित्रकीला गंज लाग यास याची पिरणती द ु त न
करता येणार्या नक
ु सानीम ये होऊ शकतो.
• िभंग अ यंत उ ण जागेवर ठे व यास, प्रिक्रया केले या लाि टकपासन
ू बनिवलेले
भागांची हानी होऊ शकते िकं वा ते वाकडेितकडे होऊ शकतात.
तांित्रक सच
ू ना 385
A िवशाल
आिण अित-िवशाल कोना या िभंगांिवषयी िट पणी
खालील पिरि थतींम ये ऑटोफोकस कदािचत इि छत पिरणाम दे णार नाही.
1 पा वर्भम
ू ीतील व तू मख्
ु य िचत्रिवषयापेक्षा अिधक फोकस िबंद ू या त करतात:
फोकस िबंदव
ू ी आिण फोरग्राउं ड
ू र पा वर्भम
दो हीतील व तंच
ू ा समावेश असेल तर
कॅमेरा कदािचत पा वर्भम
ू ीवर फोकस
जळ
ु वेल आिण िचत्रिवषय फोकस या बाहे र
जाईल, िवशेष क न िवशाल आिण अितउदाहरण: दरू चा पोटट िचत्रिवषय
िवशाल कोना या िभंगांसह.
पा वर्भम
ू ीपासन
ू काही अंतरावर
2 िचत्रिवषयाम ये अनेक सू म तपशील समािव ट आहे त.
या िचत्रिवषयाम ये अनेक सू म तपशील
समािव ट आहे त अशािठकाणी कॅमेर्याला
फोकस जळ
ु िव यात अडचण येऊ शकते.
उदाहरण: फुलांचे शेत
अशा वेळी, यिक्तचिलत फोकस वापरा िकं वा समान अंतरावर असले या दस
ु र्या
िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु िव यासाठी फोकस लॉकचा वापर करा आिण छायािचत्र
पु हा जळ
ु वा. अिधक मािहतीसाठी, “ऑटोफोकसने चांगले पिरणाम िमळिवणे” पहा
(0 86).
386 तांित्रक सच
ू ना
मेमरी काडर् क्षमता
खालील टे बल 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SDHC
UHS-I काडर् वर वेगवेग या प्रितमा दजार् आिण आकारमान सेिटंग्जवर
साधारण िकती िचत्रे संग्रिहत करता येऊ शकतात ती संख्या दशर्िवते.
प्रितमा दजार्
प्रितमा
आकारमान
फाईल
आकारमान 1
प्रितमांची
संख्या 1
बफर क्षमता 2
NEF (RAW),
संक्षेिपत
14-िचत्रिबंद ू
—
26.3 MB
428
11
NEF (RAW),
संक्षेिपत
12-िचत्रिबंद ू
—
21.3 MB
511
17
मोठा
13.4 MB
929
100
JPEG फाइन
म यम
8.0 MB
1500
100
छोटा
4.1 MB
2900
100
मोठा
6.8 MB
1800
100
म यम
4.1 MB
3000
100
छोटा
2.1 MB
5600
100
मोठा
2.6 MB
3500
100
म यम
1.9 MB
5700
100
छोटा
1.2 MB
10,300
100
JPEG सामा य
JPEG बेिसक
1 सवर् आकडे अंदाजे आहे त. काडर् प्रकार, कॅमेरा सेिटंग्ज आिण रे कॉडर् केलेले
यानुसार पिरणाम बदलू शकतात.
2 ISO 100 वर मेमरी बफरम ये संग्रिहत करता ये याजोगी कमाल उघडीप
संख्या. दीघर् उघडीप नॉईज यन
ू ीकरण (0 230), वयं िव पण िनयंत्रण
(0 232), िकं वा िदनांक िशक्का (0 243) चालू असताना कमी होतो.
य
तांित्रक सच
ू ना 387
िवजेरीचे आयु य
पण
र् णे प्रभािरत िवजेरीद्वारे रे कॉडर् करता येऊ शकणार्या चलिचत्र िचत्रपट
ू प
अंश िकं वा िचत्रणाची संख्या िवजेरीची ि थती, तापमान, िचत्रणां या मधला
वेळ, आिण प्रदिशर्त झाले या वेळ मेनंच
ू ी संख्या यानस
ु ार बदलते.
EN-EL14a (1230 mAh) िवजेर्यांसाठी नमन
ु ा आकडेवारी खाली िदलेली
आहे .
• छायािचत्रे, एकल चौकट िरलीज मोड (CIPA मानक 1):
अंदाजे 970 शॉ स
• चलिचत्रे: 1080/60p 2 वर अंदाजे 70 िमिनटे
1 23°C (±2°C) वर खालील पिरि थतींम ये AF-P DX NIKKOR
18–55mm f/3.5–5.6G VR िभंगासोबत मोजमाप केले: िभंग
अनंतापासन
ू िकमान या तीपयर्ंत आवतर्न केले आिण दर 30 से.
ला िडफॉ ट सेिटंग्जवर एक छायािचत्र घेतले; छायािचत्र घेत यानंतर
प्रदशर्क चालू केला गेला; प्रदशर्क बंद हो याची परीक्षक प्रतीक्षा करतो;
प्र येक िचत्रणानंतर लॅ श एकदा पण
ू र् ऊजवर प्रदी त होतो. प्र यक्ष
य वापरले नाही.
2 23°C (±2°C) वर कॅमेरा िडफॉ ट सेिटंग्जवर ठे वन
ू आिण
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR िभंगा वारे
CIPA (कॅमेरा अँड इमेिजंग प्रॉडक् स असोिसएशन) वारे िनिदर् ट
पिरि थतींखाली मोजमाप केले गेले. वतंत्र चलिचत्रे ही 20 िमिनटे
लांब िकं वा 4 GB; जर कॅमेर्याचे तापमान वाढले तर इथपयर्ंत
रे कॉिडर्ंग पोहोच या या अगोदरच रे कॉिडर्ंग बंद होऊ शकते.
388 तांित्रक सच
ू ना
खालील बाबींमळ
ु े िवजेरीचे आयु य कमी होऊ शकते:
• प्रदशर्काचा वापर करणे
• शटर-िरलीज बटण अध दाबन
ू ठे वणे
• वारं वार होणारे ऑटोफोकस पिरचालन
• NEF (RAW) छायािचत्रे घेणे
• मंद शटर गती
• कॅमेरा Wi-Fi (िबनतारी LAN) आिण लट
ू ू थ वैिश ये वापरणे
• कनेक्ट केले या ऐि छक उपसाधनांसह कॅमेरा वापरणे
• VR िभंगांसोबत VR (कंपन यन
ू ीकरण) मोडचा वापर करणे
• AF-P िभंग वाप न एकसारखे झूम इन िकं वा आउट करणे.
आप याला पन
ु प्रर्भारणयोग्य Nikon EN-EL14a िवजेरीपासन
ू सवार्िधक
प्रा त होते हे िनि चत कर यासाठी:
• िवजेरी शाखाग्रे व छ ठे वा. मळकट शाखाग्रे िवजेरी कायर्क्षमतेवर
पिरणाम क शकतात.
• प्रभािरत के यानंतर िवजेरीचा वापर विरत करा. िवजेरी वापरात
नस यास यांचा प्रभार समा त होतो.
तांित्रक सच
ू ना 389
िनदशांक
संकेतिच ह
i ( वयं मोड) .......................... 4, 47
j ( वयं ( लॅ श बंद) मोड) ....... 4, 47
h ( य) ............................ 4, 58
k (पोट्रट)......................................59
l (लँ ड केप) .................................59
p (मल
ू ) .......................................59
m (खेळ) .......................................60
n (समीप
य) .............................60
o (नाइट पोट्रट).............................60
r (रात्रीचे लँ ड केप)........................61
s (पाटीर्/इनडोअर) ..........................61
t (िकनारा/बफर्) .............................61
u (सय
ू ार् त) ..................................62
v (सं याकाळ/पहाट).......................62
w (पाळीव प्रा यांचे पोट्रट) ...............62
x (मेणब तीचा प्रकाश) ....................63
y (बहर) .......................................63
z (शरद ऋतत
ू ील रं ग) ....................63
0 (खा य) .....................................64
q (िवशेष प्रभाव मोड) .......... 4, 65
% (रात्रीचे
य) .............................65
S (फारच प ट) ............................66
T (पॉप) .......................................66
U (फोटो लेखिचत्र) .................. 66, 70
' (टॉय कॅमेरा प्रभाव) ............ 67, 71
( (लहान पिरणाम) ............... 67, 72
3 (िनवडक रं ग) .................... 67, 73
1 (िस हॉटे ) ................................68
2 (उ च कळ) ...............................68
3 (िन न कळ)..............................68
P (पव
ू रर् िचत वयं) ........ 4, 118, 119
S (शटर-अग्रक्रम वयं) .. 4, 118, 121
A (िछद्र-अग्रक्रम वयं) ... 4, 118, 122
M ( यिक्तचिलत) .......... 4, 118, 123
U (लवचीक आज्ञावली) ................120
8 (एकल चौकट)...........................75
! (िनरं तर L) ...................... 75, 76
390 तांित्रक सच
ू ना
9 (िनरं तर H) ...................... 75, 76
E ( व-समयक) .................... 75, 79
J (शांत शटर िरलीज) ........... 75, 78
c (एकल-िबंद ू AF) .....................87
d (गितशील-क्षेत्र AF) .................87
e ( वयं-क्षेत्र AF) .......................88
f (3D-मागोवा) ..........................88
6 (चेहरा-अग्रक्रम AF) ..................89
7 ( ं द-क्षेत्र AF) ...........................89
8 (सामा य-क्षेत्र AF) ...................89
9 (िचत्रिवषय-मागोवा AF) ...........90
L (सारणी मापन) ........................128
M (कद्र-भािरत मापन) ..................128
N ( थािनक मापन) .....................128
o ( वयं लॅ श) ....................102
j (रे ड-आय यन
ू ीकरण) ... 102, 104
p (मंदगती संकालन) ... 102, 104
q (मागील पडदा संकालन) ....104
Y ( लॅ श प्रितपत
ू ीर्) ....................134
E (उघडीप प्रितपत
ू ीर्) ...................132
e (AE ब्रॅकेिटंग) ...................151
f (WB ब्रॅकेिटंग) .................151
g (ADL ब्रॅकेिटंग) ................151
d (मदत) .....................................43
m (शभ्र
ु ता संतल
ु न) ....................140
L (पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत) ........145
I (फोकस दशर्क) ........... 50, 93, 96
N ( लॅ श-स जता दशर्क) . 5, 54, 318
a (प्र यक्ष
य) .................. 47, 164
t (मेमरी बफर) ................... 77, 387
P बटण ..................... 12, 166, 187
R बटण ................................ 6, 115
अंकीय
2016-िचत्रिबंद ू RGB संवेदक247, 307,
358, 360
3D रं ग सारणी मापन ...................307
3D-मागोवा (AF-क्षेत्र मोड) ..............88
A
F
A-M मोड ि वच ................... 95, 380
AC अनक
ु ू लक ..................... 321, 325
ADL ब्रॅकेिटंग ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट)..151
Adobe RGB..............................230
AE ब्रॅकेिटंग ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट) ....151
AE लॉक .....................................130
AE-L..........................................130
AE-L/AF-L बटण ........ 94, 130, 254
AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा .....254
AF .................................82–94, 235
AF क्षेत्र ब्रॅकेट ......................... 41, 49
AF मोडम ये यिक्तचिलत फोकस िरंग
238
AF-A ...........................................82
AF-C .................................. 82, 235
AF-F............................................83
AF-S .................................... 82, 83
AF-साहा य प्रदीपक ...... 85, 237, 310
AF-क्षेत्र मोड ..................................87
f-क्रमांक ......................................122
Fn बटण .....................................252
Fn बटण िनयक्
ु त करा ..................252
C
Camera Control Pro 2 ............323
Capture NX-D ..........................210
CEC ..........................................219
CLS...........................................315
CPU िभंग ..................................305
CPU संपकर् .................................307
CPU-रिहत िभंग ..........................308
Cyanotype ................................290
D
D प्रकारचे िभंग............................307
D-Lighting .................................285
DCF आव ृ ती 2.0 .......................365
E
E प्रकारचे िभंग ............................307
Exif आव ृ ती 2.3.........................365
Eye-Fi अपलोड ...........................274
G
G प्रकारचे िभंग ...........................307
GPS उपकरण .............................269
H
H.264 ........................................361
HDMI ............................... 218, 365
HDMI-CEC................................219
HDR (उ च चैत यपण
ू र् ेणी) ........138
I
i-TTL ................................ 246, 247
ISO प्रदशर्न.................................239
ISO संवेदनशीलता .............. 107, 228
J
JPEG ..........................................98
JPEG फाइन.................................98
JPEG बेिसक ................................98
JPEG सामा य .............................98
N
NEF (RAW) .............. 98, 227, 280
NEF (RAW) प्रिक्रया ...................280
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग .................227
Nikon Transfer 2 .....................212
P
PictBridge ........................ 214, 365
Picture Control यव था करा .....161
Picture Control सेट करा ............157
Picture Controls .............. 155, 157
तांित्रक सच
ू ना 391
R
RGB ................................. 190, 230
RGB आयतालेख .........................190
S
SnapBridge ........................... i, 33
Speedlight ................................315
sRGB ........................................230
V
ViewNX-i ...................................210
W
WB ............................................140
WB ब्रॅकेिटंग ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट) ...151
Wi-Fi .................................xxii, 272
अ
अंगभत
ू AF-साहा य प्रदीपक .. 85, 237,
310
अंगभत
लॅ श...................... 101, 312
ू
अंगभत
लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण ...246
ू
अनु प िभंग ................................305
अलीकडील सेिटंग्ज........................300
आउटपट
ु िरझॉ यश
ू न (HDMI) .......219
आकार....................... 100, 168, 282
आकार बदल ................................283
आकारमान .......................... 177, 208
आयटम काढा (माझा मेन)ू .............303
आयटम जोडा (माझा मेनू) .............301
आयटम रँक करा (माझा मेन)ू ........304
आयतालेख .......................... 190, 221
आरं भ/अंितम िबंद ू िनवडा घ्या ........178
इ
इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क....... 96, 237
उ
उघडीप ...................... 128, 130, 132
उघडीप दशर्क ........................ 11, 124
उघडीप िनयंत्रणाकिरता EV ट पा....239
392 तांित्रक सच
ू ना
उघडीप प्रितपत
ू ीर् ............................132
उघडीप ब्रॅकेिटंग ............................151
उघडीप मापक ................................53
उघडीप मोड .................................118
उघडीप लॉक ................................130
उघडीप िवलंब मोड ........................241
उघडीप सरलन .................... 111, 173
उ च ISO NR ............................231
उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR) ........138
उ च डेिफनेशन.................... 218, 365
उ च-कोन शॉ स ............................13
उपकरण िनयंत्रण (HDMI) .............219
उपल ध सेिटंग्ज ...........................338
उपसाधन शाखाग्र उपसाधने ............324
उपसाधने .....................................321
ए
एअर लेन मोड..............................271
एकल चौकट (िरलीज मोड) ..............75
एकल-िबंद ू AF (AF-क्षेत्र मोड) ..........87
एकल-सव AF ........................ 82, 83
एकवणर् (Picture Control सेट करा) ....
155
एकवणर् ........................................290
ऐि छक लॅ श ..............................315
ऑटो-स ह AF...............................82
ऑटोफोकस ......................82–94, 235
ऑि टकल VR .............................232
क
कंपन यन
ू ीकरण 32, 232, 372, 377,
382
कमाल संवेदनशीलता .....................228
कतर्न करणे (PictBridge) .............215
िकमान शटर गती .........................228
कृ ण-आिण-धवल..........................290
कॅलडर लेबॅक ..............................186
कद्र-भािरत मापन..........................128
कद्रांतर ........................................314
कद्रांतर मापनपट्टी ....... 369, 375, 380
ख
ड
खास प्रभाव मोड .............................65
गितशील-क्षेत्र AF ...........................87
घ याळ ................................ 40, 262
घ याळ िवजेरी ...............................27
डायॉ टर समायोजन िनयंत्रक ... 41, 322
िडिजटल SLR साठी i-TTL संतिु लत
भरण लॅ श........................ 247, 315
िडिजटल SLR साठी मानक i-TTL
लॅ श ................................ 247, 315
डेटा िवहं गावलोकन ........................194
च
ढ
चलिचत्र .......................................164
चलिचत्र दजार् ................................168
चलिचत्र संपादन .................. 178, 182
चलिचत्र सेिटंग्स............................168
चलिचत्र-रे कॉडर् बटण ......................165
चलिचत्रे छाटणे .............................178
चाणाक्ष उपकरण ( वयं) कडे पाठवा 272
चाणाक्ष साधनाला जोडा .................271
चाणाक्ष साधनासह संकालन करा.....262
िचत्रणाची संख्या ...........................388
िचत्रिवषय-मागोवा AF .....................90
िचत्रीकरण डेटा .............................192
िचत्रीकरण मेनू .............................223
िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा..............225
चेहरा झूम ...................................199
चेहरा-अग्रक्रम AF ...........................89
चौकट (PictBridge) .....................215
चौकट आकारमान/चौकट गती.........168
चौकट जळ
ु व याची िग्रड............ 9, 243
चौकटीतील म यांतर ( लाइड शो) ...209
ढगाळ (शभ्र
ु ता संतल
ु न)..................140
घ
छ
छाटणे ................................ 198, 282
छायािचत्र मािहती ................. 188, 221
छायािचत्र संरक्षण ..........................200
िछद्र .......................... 118, 122, 124
िछद्र-अग्रक्रम वयं ........................122
त
तट थ (Picture Control सेट करा) .....
155
तबकडी िफरवणे मागे घ्या .............256
तारीख आिण वेळ .........................262
तारीख फॉमट ........................ 40, 262
ितरपा क्रीन (िफ टरचे पिरणाम) ...289
द
िदनप्रकाश बचत वेळ .............. 40, 262
िदनांक गणक ...................... 243, 244
िदनांक िशक्का .............................243
दरू थ कॉडर् ......................... 125, 324
दरू थ िनयंत्रण .................... 270, 323
दरू थ शटर िरलीज करणे ..............270
य मोड ......................................58
य वयं िसलेक्टर ........................52
यदशर्क ........................ 5, 41, 357
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न ..................243
यदशर्क नेित्रका टोपण ..................80
याचा कोन................................314
द्रत
ु रीटच.....................................286
ध
धारण खण
ू ......... 30, 369, 375, 380
ट
न
टे िलि हजन ..................................218
टॉल िफ़रवा ..................................222
टोिनंग ................................ 158, 160
िन न-कोन शॉ स ...........................13
िनयंत्रक मोडv247
िनरं तर (िरलीज मोड) ............... 75, 76
तांित्रक सच
ू ना 393
िनरं तर-सव AF .................... 82, 235
िनवडक रं ग........................... 73, 296
िनवडलेली चौकट जतन करा ..........182
िनवडले या प्रितमा हटवा ...............206
िनवतर्नीय िभंग निलका बटण ... 31, 32
नेत्र संवेदक ............................. 8, 265
प
पिरदशर्नी िनयंत्रण.........................288
पिरवतर्नी कोन प्रदशर्क ....................13
पढ
ु ील पडदा संकालन.....................104
पण
ू -र् चौकट लेबॅक .........................184
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत (शभ्र
ु ता संतल
ु न)
140, 145
पव
ू रर् िचत वयं ..............................119
प ृ ठ आकार (PictBridge).............215
पिटंग ..........................................298
पोट्रट (Picture Control सेट करा).155
प्रकाशमान (शभ्र
ु ता संतल
ु न)............140
प्रितमा आकारमान ........................100
प्रितमा ओ हरले............................291
प्रितमा िट पणी ............................260
प्रितमा दजार् ...................................98
प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् छायािचत्र .266
प्रितमा पन
ु रावलोकन .....................221
प्रितमा संवेदक साफ करा...............328
प्रितिलपीची संख्या (PictBridge)....215
प्र यक्ष
य .......................... 47, 164
प्रदशर्क ........................ 13, 184, 263
प्रदशर्क उ वलता ........................263
प्रभारक ........................ 26, 321, 364
प्रवेश दीप ......................................51
लेबॅक .........................................184
लेबॅक झूम .................................196
लेबॅक प्रदशर्न िवक प ..................221
लेबॅक फो डर ..............................221
लेबॅक मािहती .................... 188, 221
लेबॅक मेनू ..................................220
फ
फमर्वेअर सं करण ........................276
फाईल क्रमांक अनक्र
ु म ...................242
394 तांित्रक सच
ू ना
फाईल मािहती ..............................189
फाईलला नाव दे णे ........................227
िफ टरचे पिरणाम ....... 158, 160, 289
िफ टसर् .......................................321
िफशआय .....................................288
फोकल लेन खण
ू ...........................96
फोकस ..................................... 82-97
फोकस कर यासाठी शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा ........................... 50, 52
फोकस दशर्क .................... 50, 93, 96
फोकस िबंद ू 50, 87, 90, 93, 96, 236
फोकस िबंदच
ू ी संख्या.....................236
फोकस मोड....................................82
फोकस लॉक ...................................93
फोकस-मोड ि वच .................... 31, 95
फोकसिनधार्रण पटल .....................357
फोकसिनि चती दशर्क ........ 50, 93, 96
फोटो लेखिचत्र ....................... 70, 294
लॅ श (शभ्र
ु ता संतल
ु न) ..................140
लॅ श .......................... 54, 101, 315
लॅ श िनयंत्रण ..............................247
लॅ श प्रितपत
ू ीर् ..............................134
लॅ श मोड .......................... 102, 104
लॅ श या ती ...............................106
लॅ श संकालन गती ............. 106, 357
लॅ श स जता दशर्क ......... 5, 54, 318
लओ
ु रे संट (शभ्र
ु ता संतल
ु न) .. 140, 141
ब
ब टर् .............................................76
ब ब .................................. 125, 126
बा य मायक्रोफोन ................ 170, 323
िबनतारी ...................................... xxii
िबनतारी दरू थ िनयंत्रक ....... 270, 324
बीप िवक प .................................263
ब्रॅकेिटंग .............................. 151, 251
लट
ू ू थ .................................xxii, 273
भ
भाषा ...........................................262
िभंग ........................... 30, 305, 369
िभंग कंपन यन
ू ीकरण ि वच .. 32, 382
िभंग धारक ........................ 1, 30, 96
िभंग फोकस िरंग . 95, 369, 375, 380
म
मंदगती संकालन.................. 102, 104
मदत .............................................43
म यम (प्रितमा आकारमान) ...........100
म यांतर समयक िचत्रीकरण ...........109
मागील दशर्क ...............................245
मागील पडदा संकालन ...................104
माझा मेनू ....................................301
मानक (Picture Control सेट करा) .....
155
मापन ..........................................128
मायक्रोफोन ..................................169
मायडर् ..........................................144
मािहती प्रदशर्न ........................ 6, 264
मािहती प्रदशर्न वयं बंद .......... 8, 265
मािहती प्रदशर्न व पण ................264
िमरर अप ............................... 1, 330
मख्
ु य अंग टोपण ..................... 1, 323
मद्र
ु ण ..........................................214
मद्र
ु ण िदनांक (PictBridge) ...........215
मद्र
ु ण िनवड .................................216
मद्र
ु ण प्रारं भ (PictBridge) .... 216, 217
मद
ृ ू (िफ टरचे पिरणाम) ................289
मेमरी काडर्.......... 27, 259, 324, 387
मेमरी काडर् क्षमता ........................387
मेमरी काडर् फॉरमॅट करा ................259
मेमरी बफर ....................................77
मोठे (प्रितमा आकारमान) ..............100
मोड तबकडी.....................................4
िरलीज मोड....................................75
रीटच मेनू ....................................277
रीसेट करा ................. 115, 225, 235
ं द-क्षेत्र AF ...................................89
रे िटंग ................................. 201, 209
रे ड-आय यन
ू ीकरण.............. 102, 104
रे ड-आय सध
ु ार..............................286
ल
लघिु चत्र लेबॅक.............................185
लँ ड केप (Picture Control सेट करा) ..
155
लवचीक आज्ञावली ........................120
लहान (प्रितमा आकारमान) ............100
लहान पिरणाम ...................... 72, 295
लांब उघडीप NR ..........................230
लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण .............. 167, 268
व
वार्या या नॉईजचे यन
ू ीकरण .........169
िवग्नेट िनयंत्रण ............................231
िवजेरी .................. 26, 27, 321, 364
िव पण िनयंत्रण .................. 232, 287
वीजपरु वठा कनेक्टर ............. 321, 325
वेळ .................................... 125, 127
वेळ झोन .............................. 40, 262
वेळ झोन आिण तारीख .......... 40, 262
वेळ-प्रमाद चलिचत्र ........................171
यिक्तचिलत ......................... 95, 123
यिक्तचिलत चलिचत्र सेिटंग्स ........169
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण ..... 83, 95
या ती दशर्क ...............................237
य
श
यए
ू सबी केबल ............ 211, 214, 324
शटर गती .................. 118, 121, 123
शटर-अग्रक्रम वयं........................121
शटर-िरलीज बटण ... 51, 52, 93, 130,
239
शटर-िरलीज बटण AE-L ...............239
शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबाn.
ू प
51, 52
शांत शटर िरलीज .................... 75, 78
र
रं ग तापमान.................................142
रं ग प्रदे श .....................................230
रं गीत बा यरे खा ............................293
रं गीत केच .................................294
राखीव समयक ...................... 53, 240
तांित्रक सच
ू ना 395
िश लक उघिडपींची संख्या ...............46
शभ्र
ु ता संतल
ु न ..............................140
शेजारीशेजारी तल
ु ना ......................298
शेड (शभ्र
ु ता संतल
ु न) .....................140
स
सिक्रय D-Lighting.......................136
संग्रह फो डर ................................225
स य प्रितमा हटवा .......................205
सपाट (Picture Control सेट करा) 155
समयक ................................ 79, 109
सरळ करा ....................................287
सरळ सय
र् काश (शभ्र
ू प्र
ु ता संतल
ु न) ....140
सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली ......315
सवर् प्रितमा हटवा..........................206
सवर्काळ सव AF ...........................83
सवर्हक्क वाधीन .................. 193, 261
संवेदनशीलता ...................... 107, 228
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज ...........................233
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज रीसेट करा ...........235
साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक
करा ...........................................330
सामा य-क्षेत्र AF ............................89
सारखेपणा खण
ू ................... 276, 367
सारणी मापन ...............................128
सू म-जळ
ु णी शभ्र
ु ता संतल
ु न...........143
सेटअप मेनू..................................257
सेिपया.........................................290
सौ यता िफ टर (िफ टरचे पिरणाम).....
289
कायलाइट (झरोका) (िफ टरचे
पिरणाम) ....................................289
थान डेटा ............................ 95, 269
थािनक मापन ............................128
पशर् Fn िनयक्
ु त करा ..................255
पशर् िनयंत्रणे............... 15, 160, 263
पशर् शटर .....................................19
पशर् क्रीन ...................................15
प ट (Picture Control सेट करा) 155
माटर् उपकर. पाठव या. िनवडा/
िनवडलेले र करा ........................203
396 तांित्रक सच
ू ना
माटर् उपकरणाला पाठव यासाठी िनवडा
204
लाइड शो ...................................208
लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा .....268
व-समयक .................... 75, 79, 241
वयं (शभ्र
ु ता संतल
ु न) ...................140
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण ...228
वयं प्रितमा रोटे शन .....................222
वयं लॅ श ..................................102
वयं बंद टायमर ..........................240
वयं ब्रॅकेिटंग ...................... 151, 251
वयं मािहती प्रदशर्न .....................265
वयं िव पण िनयंत्रण ...................232
वयं-क्षेत्र AF (AF-क्षेत्र मोड ) .........88
वयं-पोट्रट .....................................13
वयंउघडीप लॉक ..........................130
ह
हटवा ...........................................205
हायलाइ स ......................... 189, 221
NIKON CORPORATION या लेखी मख
ु यारीिशवाय, या सच
ू नापिु तकेचे कोण याही नमु याम ये पण
ू र् िकं वा भागाम ये (िचिक सक लेख
िकं वा पन
ु िवर्लोकन मधले संिक्ष त वाक्यांश यितिरक्तचे), प्र यु पादन
करता येणार नाही.
SB8L04(YA)
6MB367YA-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising