Nikon | D7200 | Nikon D7200 वापरकर्ता सूचना-पुस्तिका

Nikon D7200 वापरकर्ता सूचना-पुस्तिका
िडजीटल कॅमेरा
वापरकतार् सच
ू ना-पिु तका
काही संगणकांवर "बक
ु माक्सर्"
िदसू शकणार नाहीत.
िलंक
टॅ ब यवि थत
Mr
D7200
मॉडेल नाव: N1406
तम
टीने सवर् सच
ु या कॅमेर्याचा जा तीत जा त उपयोग हो या या
ू ना
यवि थतपणे वाचन
ू काढा आिण या या उ पादनाचा वापर करणारे
सवर्जण वाचू शकतील अशा िठकाणी ठे वा.
मेनू मागर्दिशर्का
मेनू िवक पांिवषयी आिण िप्रंटर िकं वा दरू िचत्रवाणीशी कॅमेरा कसा जोडावा
या सारख्या िवषयांबाबत या अिधक मािहतीसाठी Nikon या खाली िदले या
वेबसाईटव न कॅमेरामेनू मागर्दिशर्का डाउनलोड करा. मेनू मागर्दिशर्का ही पीडीएफ
फॉमटम ये आहे आिण Adobe Reader िकं वा Adobe Acrobat Reader चा
वापर क न ती पाहता येऊ शकते.
1 आपला संगणक चालू क न वेब ब्राउजर सु करा आिण
http://nikonimglib.com/manual/ वर Nikon सच
ू ना-पिु तका डाउनलोड साईट
उघडा.
2 इि छत उ पादनासाठी पानावर नॅ हीगेट करा आिण सच
ू ना-पिु तका डाउनलोड
करा.
A आप या सरु िक्षततेसाठी
पिह यावेळी कॅमेरा वापर यापव
ू ीर्, “आप या सरु िक्षततेसाठी” म ये िदले या सरु क्षा
सच
ू ना वाचा (0 x–xiii).
संकेतिच ह आिण संकेतप्रणाली
तु हाला हवी असलेली मािहती सहजतेने शोधता यावी यासाठी पढ
ु े िदलेली
संकेतिच हे आिण संकेतप्रणाली वापरलेली आहे :
D
हे प्रतीक कॅमेर्याचे नक
ु सान होऊ नये
सच
ू ना आिण मािहती िचि हत करते.
हणन
ू वाच यास आव यक अशा
A
हे प्रतीक कॅमेरा वापर यापव
ू ीर् वाच यास आव यक अशा सच
ू ना आिण
मािहती िचि हत करते.
0
हे प्रतीक सच
ू ना-पिु तकेमधील अ य प ृ ठांवरील संदभर् िचि हत करते.
कॅमेरा प्रदशर्काम ये दशर्िवलेले मेनू िवक प, पयार्य, आिण संदेश हे ठळकश दांम ये
दशर्िवलेले आहे त.
कॅमेरा सेिटंग
या सच
ू ना-पिु तकेम ये िदलेले िववरण हे िडफॉ ट सेिटंग वापरलेली आहे त असे
समजन
ू दे यात आलेले आहे .
i
पॅकेजमधील व तू
इथे दे यात आले या व तू आप या कॅमेर्यासोबत समािव ट केले या
आहे त याची खात्री क न घ्या.
 DK-23 रबरी दशर्कआ छादन (0 70)
 BF-1B मख्
ु य अंग
टोपण (0 23, 319)
 D7200 कॅमेरा (0 1)
 शाखाग्र आ छादनासह EN-EL15 पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरी
(0 21, 22)
 MH-25a िवजेरी प्रभारक (AC वॉल अनक
ु ू लक िकं वा वीजपरु वठा
केबल या प्रकारासोबत येते आिण ते या दे श िकं वा प्रदे शात खरे दी
कर यात आले आहे यानस
ु ार या या आकाराम ये फरक पडतो;
0 21)
 DK-5 नेित्रका टोपण (0 70)
 हमी
 UC-E17 यए
 वापरक यार्ची सच
ू सबी केबल
ू ना-पिु तका
 AN-DC1 BK गळपट्टा (0 20)
(ही मागर्दिशर्का)
मेमरी काडर् वतंत्रपणे िवकली जातात. जपानम ये खरे दी कर यात आले या कॅमेर्यांम ये
मेनू आिण संदेश केवळ इंिग्लश आिण जपानी भाषेम ये प्रदिशर्त होतात; इतर भाषांना ते
समिथर्त नाही. यामळ
ु े आपली काही गैरसोय होत अस यास आ ही िदलगीर आहोत.
A ViewNX-i आिण Capture NX-D सॉ टवेअर
संगणकावर छायािचत्रे आिण चलिचत्रे पाह यासाठी कॉपी कर याकिरता ViewNX-i
वापरा. खालील वेबासाईटव न ViewNX-i डाउनलोड कर यासाठी उपल ध आहे :
http://nikonimglib.com/nvnxi/
संगणकावर कॉपी कर यात आले या िचत्रांना फाईन- यन
ू कर यासाठी आिण NEF
(RAW) प्रितमा इतर व पाम ये पांतिरत कर यासाठी Capture NX-D वापरा.
Capture NX-D डाउनलोड कर यासाठी इथे उपल ध आहे :
http://nikonimglib.com/ncnxd/
िस टम आव यकतेसह Nikon सॉ टवेअरवरील नवीन मािहतीसाठी पान xix वर
नमद
ू केले या वेबसाईटला भेट या.
ii
अनक्र
ु मिणका
पॅकेजमधील व तू .......................................................................... ii
आप या सरु िक्षततेसाठी .................................................................. x
सच
ू ना ....................................................................................... xiv
िबनतारी ..................................................................................... xx
प्रा तािवक
1
कॅमेर्यािवषयी समजन
ू घेणे ............................................................. 1
म टी िसलेक्टर ........................................................................... 15
कॅमेरा मेनू .................................................................................. 16
कॅमेरा मेनू वापरणे .................................................................... 17
पिहली पायरी .............................................................................. 20
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
30
“रोखा-आिण-छायािचत्र घ्या” छायािचत्रण (i आिण j मोड) ............. 30
प्राथिमक लेबॅक .......................................................................... 39
अनाव यक छायािचत्रे काढून टाकणे ............................................. 40
िचत्रिवषय िकं वा पिरि थती (
िवशेष प्रभाव
प्र यक्ष
य मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे 41
44
यामधील उपल ध पयार्य .............................................. 46
P, S, A, आिण M मोड
51
P: पव
ू रर् िचत वयं ...................................................................... 52
S: शटर-अग्रक्रम वयं ................................................................ 53
A: िछद्र-अग्रक्रम वयं ................................................................ 54
M: यिक्तचिलत ....................................................................... 56
दीघर्कालीन उघडीप (केवळ M मोड) ...................................... 58
iii
प्रयोक्ता सेिटंग्ज: U1 आिण U2 मोड
62
िरलीज मोड
66
प्रयोक्ता सेिटंग्ज जतन करणे ..................................................... 62
प्रयोक्ता सेिटंग्ज रीकॉल करणे .................................................... 64
प्रयोक्ता सेिटंग्ज रीसेट करणे ...................................................... 65
िरलीज मोडची िनवड करणे ........................................................... 66
चौकट प्रगत वेग ....................................................................... 67
व-समयक मोड (E)................................................................... 69
िमरर अप मोड (MUP) ................................................................... 71
प्रितमा न दणी िवक प
73
प्रितमा क्षेत्र ................................................................................. 73
प्रितमा दजार् आिण आकारमान ...................................................... 77
प्रितमा दजार्.............................................................................. 77
प्रितमा आकारमान .................................................................... 81
दोन मेमरी काडार्ंचा वापर करणे ..................................................... 82
फोकस
83
ऑटोफोकस ................................................................................. 83
ऑटोफोकस मोड ....................................................................... 83
AF-क्षेत्र मोड ............................................................................ 86
फोकस लॉक ............................................................................. 93
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण ........................................................ 97
ISO संवेदनशीलता
99
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण ............................................... 102
iv
उघडीप
105
मापन ...................................................................................... 105
वयंउघडीप लॉक....................................................................... 107
उघडीप प्रितपत
ू ीर् ........................................................................ 109
शभ्र
ु ता संतल
ु न
111
सू म-जळ
ु णी शभ्र
ु ता संतल
ु न ....................................................... 114
रं ग तापमान िनवडणे ................................................................. 117
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत ............................................................... 120
यदशर्क छायािचत्रण .............................................................. 120
प्र यक्ष
य ( थािनक शभ्र
ु ता संतल
ु न) ...................................... 124
पव
ू रर् िचत यव थािपत करणे ..................................................... 127
प्रितमा सध
ु ार
130
Picture Controls ................................................................. 130
Picture Control िनवडणे ....................................................... 130
Picture Controls सध
ु ािरत करणे ............................................ 132
सानक
ु ू ल Picture Controls िनमार्ण करणे ................................ 135
हायलाईट आिण छायामधील सू मपणा राखन
ू ठे वणे ...................... 139
सिक्रय D-Lighting ................................................................. 139
उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR) .................................................. 141
लॅ श छायािचत्रण
144
अंगभत
लॅ श वापरणे ................................................................ 144
ू
वयं पॉप-अप मोड.................................................................. 144
यिक्तचिलत पॉप-अप मोड ...................................................... 146
लॅ श प्रितपत
ू ीर् .......................................................................... 151
FV लॉक.................................................................................. 153
v
दरू थ िनयंत्रण छायािचत्रण
156
पयार्यी ML-L3 दरू थ िनयंत्रणाचा वापर करणे .............................. 156
िबनतारी दरू थ िनयंत्रक ............................................................. 160
WR-1 िबनतारी दरू थ िनयंत्रक................................................ 160
WR-R10/WR-T10 िबनतारी दरू थ िनयंत्रक............................. 160
चलिचत्रे रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
161
चलिचत्रे रे कॉडर् करणे .................................................................. 161
प्र यक्ष
य प्रदशर्न: चलिचत्रे ................................................... 165
कमाल लांबी ........................................................................... 166
िनदशांक ................................................................................ 167
प्रितमा क्षेत्र ............................................................................ 168
चलिचत्र मोडम ये छायािचत्रे घेणे .............................................. 169
वेळ-र
छायािचत्रण.................................................................... 171
चलिचत्रे पाहणे .......................................................................... 177
चलिचत्रे संपादन करणे ............................................................... 179
चलिचत्र छाटणे ....................................................................... 179
िनवडलेली चौकट जतन करणे ................................................... 183
अ य िचत्रीकरण िवक प
R बटण (
185
यदशर्क छायािचत्रण) ................................................ 185
i बटण.................................................................................... 189
i-बटण मेनू ( यदशर्क छायािचत्रण) ......................................... 190
i-बटण मेनू (प्र यक्ष
य)....................................................... 191
दोन-बटणे रीसेट: िडफॉ ट सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत करणे ..................... 194
ब्रॅकेिटंग .................................................................................... 197
बहु उघडीप ............................................................................... 211
म यांतर समयक छायािचत्रण ...................................................... 217
CPU-रिहत िभंगे ...................................................................... 224
थान डेटा ................................................................................ 227
vi
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
229
िचत्रे पाहणे ............................................................................... 229
पण
ू -र् चौकट लेबॅक ................................................................... 229
लघिु चत्र लेबॅक ....................................................................... 231
कॅलडर लेबॅक ........................................................................ 232
i बटण ................................................................................. 233
छायािचत्र मािहती ...................................................................... 234
अिधक जवळून पहाणे: लेबॅक झूम ............................................. 243
छायािचत्र हटवले जा यापासन
ू संरिक्षत कर यासाठी ....................... 245
छायािचत्रे हटवणे ....................................................................... 246
पण
ू र् चौकट, लघिु चत्र आिण कॅलडर लेबॅक.................................. 246
लेबॅक मेनू ............................................................................ 248
Wi-Fi
250
आप यासाठी Wi-Fi काय क
शकते .......................................... 250
कॅमेरा ऍक्सेस करणे .................................................................. 251
Android आिण iOS: SSID माफर्त कनेक्ट करा ....................... 251
Android: NFC माफर्त कनेक्ट करा ......................................... 254
Android: इतर Wi-Fi जोडणी पयार्य ........................................ 256
िडफॉ ट सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत करत आहे ..................................... 256
िबनतारी सरु क्षा ....................................................................... 257
अपलोड कर यासाठी िचत्रे िनवडणे ............................................... 263
अपलोड कर यासाठी वतंत्र िचत्रे िनवडणे ................................... 263
अपलोड कर यासाठी एकािधक िचत्रे िनवडणे ............................... 264
NFC वारे अपलोड कर यासाठी िचत्रे िनवडणे ........................... 264
िनवडलेली िचत्रे
माटर् उपकरणावर डाउनलोड करीत आहे ................ 265
vii
मेनू यादी
266
D लेबॅक मेन:ू प्रितमांचे यव थापन ......................................... 266
C छायािचत्र िचत्रीकरण मेन:ू छायािचत्र िचत्रीकरण पयार्य .............. 268
1 चलिचत्र िचत्रीकरण मेन:ू चलिचत्र िचत्रीकरण पयार्य ................... 273
A सानक
ु णी कॅमेरा सेिटंग्ज ......................... 276
ु ू ल सेिटंग्ज: सू म-जळ
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप ..................................................... 289
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे ......................................... 294
O माझा मेन/ू m अलीकडील सेिटंग्ज ............................................ 297
रीटच मेनू पयार्य ....................................................................... 298
छाटणे ................................................................................... 298
प्रितमा ओ हरले ...................................................................... 299
NEF (RAW) प्रिक्रया ............................................................. 302
तांित्रक सच
ू ना
304
अनु प िभंग ............................................................................. 304
ऐि छक लॅ श उपकरण (Speedlight) ........................................ 311
Nikon सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली (CLS) .......................... 311
इतर उपसाधने .......................................................................... 319
कॅमेर्याची काळजी घेणे............................................................... 320
संग्रह ..................................................................................... 320
व छता ................................................................................ 320
प्रितमा संवेदक साफ करणे ....................................................... 321
कॅमेरा आिण िवजेरी यांची काळजी घेणे: खबरदारी ......................... 328
viii
सम यािनवारण ......................................................................... 333
िवजेरी/प्रदशर्न ......................................................................... 333
िचत्रीकरण (सवर् मोड) .............................................................. 334
(P, S, A, M) िचत्रीकरण ........................................................... 337
लेबॅक ................................................................................... 338
Wi-Fi (िबनतारी नेटवकर्) ......................................................... 340
िकरकोळ ................................................................................ 340
चक
ू संदेश ................................................................................ 341
िवशेषीकरण .............................................................................. 348
िभंगे ........................................................................................ 363
संमत मेमरी काडर् ...................................................................... 379
मेमरी काडर् क्षमता ..................................................................... 380
िवजेरीचे आयु य ....................................................................... 382
िनदशांक................................................................................... 384
ix
आप या सरु िक्षततेसाठी
या उपकरणाचा वापर कर यापव
ू ीर्, आप या Nikon उ पादनास िकं वा आप या वतःला
िकं वा इतरांना इजा होऊ नये हणन
र् णे वाचा. या
ू खालील सरु क्षा सावधिगरी उपाय संपण
ू प
उ पादनाचा वापर करणारे सवर्जण वाचू शकतील अशा िठकाणी या सरु क्षा सच
ू ना ठे वा.
या िवभागात िनिदर् ट केले या सावधिगरी उपायांचे पालन न के यास िनमार्ण होणारे
पिरणाम खालील िच हाने दशर्िवले आहे त:
A
या प्रतीका वारे सावधिगरी या सच
ू ना िचि हत के या आहे त. संभा य अपघात
हो यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी हे Nikon उ पादन वापर यापव
ू ीर् सवर्
सावधिगरी या सच
ू ना वाचा.
❚❚ इशारे
A सयू र्
चौकटी या बाहे र राहू या
पा वर्प्रकाश िचत्रिवषय िचत्रीकरण
करताना सय
ु ार्ला चौकटी या बाहे र राहू
या. जर सय
र् काश चौकटीम ये िकं वा
ू प्र
चौकटी या जवळ असला तर फोकस
झाले या या सय
र् काशामळ
ू प्र
ु े आग लागू
शकते.
x
A
यदशर्का या मा यमातन
ू सय
ू ार्कडे
पाहू नका
यदशर्का या मा यमातन
ू सय
ू ार्कडे
िकं वा इतर प्रखर प्रकाश ोताकडे
पाह यामळ
टीिवषयक
ु े कायम व पी
अपंग व येऊ शकते.
A
यदशर्क डायॉ टर समायोजन िनयंत्रक
वापरणे
यदशर्कावर आप या डो याने
यदशर्क डायॉ टर समायोजन िनयंत्रक
ऑपरे ट करताना चक
ु ू न आपले बोट
आप या डो यावर ठे वले जाणार नाही
याची काळजी घेतली गेली पािहजे.
A अपकायर्
पिरि थतीम ये विरत बंद
करणे
जर आपणास उपकरणातन
ू िकं वा AC
अनक
ु ू लकातन
ू (वेगळे उपल ध असलेले)
धरू िनघताना आढळला िकं वा यातन
ू
वास येऊ लागला तर भाजणार नाही
याची काळजी घेऊन AC अनक
ु ू लकाचा
लग आिण िवजेरी विरत काढून टाका.
जर कायर् चालू रािहले तर इजा होऊ
शकते. िवजेरी काढून टाक यानंतर
उपकरणास एखा या Nikon अिधकृत
सेवा कद्राकडे तपासणीसाठी घेऊन जा.
A
वालाग्राही वायज
ू वळ वाप नका
इलेक्ट्रॉिनक उपकरणे वालाग्राही
वायू या साि न यात वाप नका, कारण
यामळ
ु े फोट होऊ शकतो िकं वा आग
लागू शकते.
A मल
ु ां
या हाती लागणार नाही अशा
जागी ठे वा
ही खबरदारी न बाळ या गे यास याची
पिरणती इजा हो याम ये होऊ शकते.
यािशवाय हे लक्षात घ्या की छोटे -छोटे
भागांमळ
ु े वासावरोधाचा धोका असतो.
या उपकरणाचा कोणताही भाग मल
ु ाने
िगळ यास विरत िचिक सकाचा स ला
घ्या.
A भाग
वेगळे क नका
उ पादना या अंतगर्त भागांना पशर्
के याने पिरणाम व प इजा होऊ शकते.
अपकायार् या ि थतीम ये उ पादन हे
केवळ प्रिशिक्षत तंत्रज्ञाकडून द ु त केले
गेले पािहजे. पड यामळ
ु े िकं वा इतर
आकि मक घटनेमळ
ु े उ पादन तट
ु ून
उघडले गेले तर िवजेरी A आिण/िकं वा
AC अनक
ु ू लक काढून टाकावे आिण
नंतर ते उ पादन तपासणीसाठी Nikon
अिधकृत सेवा कद्राकडे घेऊन जावे.
A
A गळपट्टा
A द्रव
िशशू िकं वा मल
ु ा या
ग याभोवती घालू नका
कॅमेरा पट्टा िशशू िकं वा मल
ु ा या
ग याभोवती घात याने पिरणाम व प
वासावरोध होऊ शकतो.
A उपकरणे
चालू ि थतीम ये असताना
िकं वा वापरात असताना कॅमेरा, िवजेरी
िकं वा प्रभारका या साि न यात दीघर्काळ
राहू नका
उपकरणाचे भाग गरम होतात. उपकरण
दीघर् कालावधीसाठी वचे या संपकार्त
रािह याने कमी- तापमानावर भाजन
ू इजा
होऊ शकते.
लॅ श हाताळताना सावधिगरी बाळगा
• वचा िकं वा इतर व तू या अगदी
जवळ लॅ शसह कॅमेरा वापर यास
भाजले जाऊ शकते.
• िचत्रिवषया या डो यांजवळ लॅ शचा
वापर के यास ता परु ते
टीिवषयक
अपंग व िनमार्ण होऊ शकते.
िचत्रिवषयापासन
ू एक मीटरपेक्षा कमी
अंतरावर लॅ श असू नये. िशशच
ू े
छायािचत्र घेताना िवशेष काळजी घेतली
गेली पािहजे.
फिटकांशी संपकर् टाळा
जर प्रदशर्क तट
ु ला तर तट
ु ले या
काचांमळ
ु े होणारी इजा टाळ यासाठी व
प्रदशर्का या द्रव फिटकांचा वचेला पशर्
हो यापासन
ू आिण ते डो यांत िकं वा
त डात जा यापासन
ू रोख यासाठी काळजी
घेतली पािहजे.
A िभंग
िकं वा कॅमेरा जोडलेला असताना
ितपाई इतरत्र नेऊ नका
आपण फेरी मा शकता िकं वा
आकि मकपणे इतरांना धडक यास
पिरणाम व प इजा होऊ शकते.
Aउ
च तापमान असले या िठकाणी जसे
की ऑटोमोबाईल या जवळ िकं वा सरळ
सय
र् काशाम ये उ पादनाला सोडून जाऊ
ू प्र
नका
ही सावधिगरी बाळगली नाही तर हानी
होऊ शकते िकं वा आग लागू शकते.
A वाहनचालकावर
लॅ श रोखू नका
ही खबरदारी न घेत यास याची पिरणती
अपघाताम ये होऊ शकते.
xi
A िवजेर्या
हाताळताना योग्य ती सावधिगरी
बाळगणे
जर िवजेरी यवि थतिर या हाताळली
नाही तर ती गळू शकते िकं वा ितचा
फोट होऊ शकतो. या उ पादनात वापर
करते वेळी िवजेर्या हाताळताना खालील
सावधिगरी बाळगा:
• या उपकरणाम ये वापर यास केवळ
मा यता दे यात आले या िवजेर्या
वापरा.
• िवजेरी छोटी क नका िकं वा ितचे भाग
सट
ु े क नका.
• िवजेरी बदल यापव
ू ीर् उ पादन बंद
क न ठे वले अस याची खात्री क न
घ्या. आपण AC अनक
ु ू लक वापरत
असाल तर तो अन लग क न घेतला
अस याची खात्री क न घ्या.
• िवजेरी उलट िदशेने िकं वा उल या
घाल याचा प्रय न क नका.
• िवजेरी आगीम ये िकं वा अितिरक्त
तपमानाम ये नेऊ नका.
• िवजेरी पा यात बड
ु वू नका िकं वा
या या संपकार्त येऊ दे ऊ नका.
• िवजेरीची ने-आण करताना शाखाग्र
आ छादन परत घाला. हे अरिपन िकं वा
नेकलेस सारख्या धातू या व तंस
ू ोबत
िवजेरी ठे वू नका िकं वा या सोबत ने
आण क नका.
• िवजेर्या पण
र् णे िड चाजर् झा या तर
ू प
यांची गळ याची शक्यता असते.
उ पादनाचे नक
ु सान टाळ यासाठी,
प्रभार संपण
र् णे संपलेली िवजेरी
ू प
काढायचे िवस नका.
xii
• िवजेरी वापरात नसताना ितला शाखाग्र
आ छादन जोडा आिण थंड, कोर या
जागी ठे वा.
• वापर के यानंतर िकं वा दीघर् काळासाठी
उ पादन िवजेरी पॉवरवर वापरले तर
िवजेरी विरत गरम होऊ शकते. िवजेरी
काढून टाक यापव
ू ीर् कॅमेरा बंद करा
आिण िवजेरी थंड होऊ या.
• रं ग उडणे िकं वा आकार बदलणे असे
बदल जर िनदशर्नास आले तर,
िवजेरीचा वापर विरत बंद करा.
A प्रभारक
हाताळताना योग्य ती सावधिगरी
बाळगणे
• कोरडे ठे वा. ही खबरदारी घे यात
अपयश ये याचा पिरणाम हणन
ू आग
लागून िकं वा िवजेचा झटका बसन
ू इजा
होणे िकं वा उ पादनाचे अपकायर् यात
होऊ शकते.
• प्रभारकाची शाखाग्रे छोटी क नका. ही
काळजी न घेत यास पिरणाम व प
प्रभारक अितउ ण होईल िकं वा यास
नक
ु सान पोहोचू शकतो.
• लग या धातू या भागांवरील िकं वा
जवळील धळ
ू कोर या कप याने साफ
करा. िनरं तर वापर रािहला तर आग
लागू शकते.
• वादळी पावसा या वेळी वीजपरु वठा
केबल हाताळू नये िकं वा प्रभारका या
जवळ जाऊ नये. ही खबरदारी न
घेत यास याची पिरणती िवजे या
धक्क्याम ये होऊ शकते.
• वीजपरु वठा केबलास कुठ याही प्रकारची
क्षती पोहचवणे, बदल करणे, िकं वा
जबरद तीने ओढणे वा वाकिवणे
असे प्रकार क नयेत. ितला अवजड
व तंख
ू ाली ठे वू नये िकं वा उ णता वा
आगीजवळ नेऊ नये. जर िवसंवहन
खराब होऊन तारा उघ या पड या
असतील, तर वीजपरु वठा केबलास
तपासणीसाठी Nikon-अिधकृत सेवा
प्रितिनधीकडे घेऊन जावे. ही खबरदारी
न घेत यास याची पिरणती आग
िकं वा िवजे या धक्क्याम ये होऊ
शकते.
• लग िकं वा प्रभारक ओ या हाताने
हाताळू नका. ही खबरदारी घे यात
अपयश ये याचा पिरणाम हणन
ू आग
लागून िकं वा िवजेचा झटका बसन
ू इजा
होणे िकं वा उ पादनाचे अपकायर् यात
होऊ शकते.
• प्रवासात वापर यात येणार्या
पांतरकारकाबरोबर िकं वा एका
हो टे ज मधन
ू दस
ु र्या हो टे जम ये
पांतर कर या या
टीने तयार
कर यात आले या अनक
ु ू लकाबरोबर
िकं वा DC-to-AC इं हटर् रबरोबर
याचा वापर क नका. ही सावधिगरी
बाळगली नाही तर उ पादनाची हानी
होऊ शकते िकं वा उ पादन अ यिधक
गरम होऊ शकते िकं वा आग लागू
शकते.
A योग्य
केबलचा वापर करा
उ पादन िनयमांचे पालन कर यासाठी,
इनपट
ु िकं वा आउटपट
ु जॅकशी जोडताना
या हे तस
ू ाठी फक्त Nikon वारा
परु िवले या िकं वा िवक्री केले या केबलचा
वापर करा.
A िवमान
कंपनी आिण ग्णालय कमर्चारी
यां या सच
ू नांचे पालन करा.
xiii
सच
ू ना
• Nikon पव
• या उ पादना या उपयोगातन
ू र् परवानगीिशवाय कोण याही
ू होणार्या
प्रकारे , या उ पादनासोबत िदले या
कोण याही नक
ु सानीसाठी Nikon ला
सच
जबाबदार धरले जाणार नाही.
ू ना-पिु तकेचे, प्र यु पादन, संक्रमण,
प्रितलेखन, िरट्राय हल िसि टमम ये ठे वणे, • या सच
ू ना-पु तकामधील मािहती अचक
ू
िकं वा कोण याही व पात एखा या भाषेत
आिण पिरपण
ू र् असावी यासाठी सवर्तोपरी
अनव
प्रय न केलेले असले तरी, आपण यातील
ु ाद करता येणार नाही.
• Nikon कस याही पव
चक
र् ा आप या पिरसरातील
ू र् परवानगीिशवाय
ु ा िकं वा अपण
ू त
या सच
Nikon प्रितिनधी या िनदशर्नास आणू
ू ना-पु तकामधील वणर्न केले या
हाडर्वेअर िकं वा सॉ टवेअरम ये कोण याही
शकलात (प ते वेगळे दे यात आलेले
वेळी बदल कर याचा अिधकार राखन
आहे त) तर आ ही आपले आभारी राहू.
ू
ठे वत आहे .
xiv
नक्कल करणे िकं वा प्र यु पादन करणे या संबंधी सच
ू ना
लक्षात घ्या की एखा या व तच
ू ी कॅनर, िडजीटल कॅमेरा िकं वा अ य उपकरणां या
मा यमातन
ू िडजीटल व पात बनिवलेली प्रत जवळ असणे, हे सद्ध
ु ा काय यानस
ु ार दं डनीय
आहे .
• अशा प्रकार या प्रती आिण प्र यु पादन
यासंबंधी घ्यावयाची खबरदारी
जे हा कंपनी वारे यावसाियक
उपयोगासाठी परु िव यात आले या िकमान
प्रती सोडून खाजगी कंप यांकडून जारी
कर यात आले या रोख्यां या (शेअसर्, िबल,
धनादे श, भेटव त,ू प्रमाणपत्रे इ यादी),
दै िनक प्रवासी पास, िकं वा कुपन ितिकटे
कागदी चलन, नाणी िकं वा परदे शात
पाठवलेले रोखे यांची प्रत तयार करणे िकं वा यांची प्रत तयार करणे िकं वा प्र यु पादन
करणे यासंबंधी खबरदारी या सच
ू ना
प्र यु पादन करणे यास प्रितबंध कर यात
शासना वारे जारी कर यात आले या
आला आहे .
आहे त. याचबरोबर, शासना वारे जारी
जर शासनाची पव
र् रवानगी प्रा त केलेली
ू प
कर यात आलेले पासपोटर् , खाजगी समह
ू
नसेल, तर न वापरलेली पो टाची ितिकटे
िकं वा सावर्जिनक सं थे वारे जारी कर यात
िकं वा शासना वारे जारी केलेले पो ट काडर्
आलेले परवाने, ओळखपत्रे आिण ितिकटे
यांची प्रत तयार करणे िकं वा प्र यु पादन
जसे की पासेस आिण जेवणाची कूप स
करणे यास प्रितबंध कर यात आला आहे .
यां या प्रती िकं वा प्र यु पादन क नका.
शासना वारे जारी कर यात आलेले टँ प • कॉपीराइट सचनांचे अनपालन करा
ू
ु
आिण काय याने प्रमािणत केलेले कराराचे
रा ट्रीय आिण आंतररा ट्रीय कॉपीराइट
सतऐवज यांची प्रत तयार करणे िकं वा
िवषयक िनयम लागू असलेली सजर्नशील
प्र यु पादन करणे यास प्रितबंध कर यात
काय जसे की पु तके, संगीत, पिटंग,
आला आहे .
वड
ु क मद्र
ु ण, नकाशे, आरे खन, चलिचत्रे,
आिण छायािचत्रे यांची प्रत तयार करणे
िकं वा प्र यु पादन करणे. या उ पादनाचा
उपयोग अवैध प्रती तयार कर यासाठी
िकं वा कॉपीराईट िवषयक िनयमांचा भंग
कर यासाठी क नका.
• नक्कल िकं वा प्र यु पादन हो यापासन
ू
काय याने प्रितबंिधत केले या व तू
कागदी चलन, नाणी, रोखे, शासकीय बाँड,
िकं वा थािनक पातळीवरील शासकीय
बाँड, यावर "नमन
ु ा" असा िशक्का मारलेला
असला तरी याची प्रत िकं वा प्र यु पादन
क नका.
xv
डेटा संग्रहण उपकरण न ट करणे
कृपया लक्षात घ्या की प्रितमा हटवणे िकं वा मेमरी काडर् िकं वा अंगभत
ू कॅमेरा मेमरी
सारख्या डेटा संग्रहण उपकरणांचे व पण के यामळ
र् णे पस
ु े मळ
ू डेटा पण
ू प
ु न
ू टाकला
जात नाही. कधी-कधी टाकून िदले या संग्रहण उपकरणांव न यापारी त वावर उपल ध
असले या सॉ टवेअरचा उपयोग क न हटवले या फाइ स पन
ु ःप्रा त करता येऊ शकतात,
यातन
ू वैयिक्तक प्रितमा डेटाचा िव वेषपण
ू र् वापर कर याचा धोका संभवतो. अशा डेटा या
गु ततेची खात्री क न घेणे ही प्रयोगक यार्ची जबाबदारी आहे .
डेटा संग्रहण उपकरण टाकून दे यापव
ू ीर् िकं वा अ य यिक्त या नावे वािम वहक्क
थानांतिरत कर यापव
ू ीर्, यापारी त वावर उपल ध असले या सॉ टवेअरचा उपयोग क न
संपण
र् णे अशा
ू र् डेटा पस
ु न
ू टाका, िकं वा उपकरणाचे व पण करा आिण यास संपण
ू प
प्रितमांनी भरा यात कोणतीही खाजगी मािहती नसेल (उदाहरणाथर्, नस
ु या आकाशाची
िचत्रे). पव
ू रर् िचत यिक्तचिलतसाठी (0 127) िनवडलेली कुठलीही िचत्रे बदल याचीही
खात्री करा. कॅमेरा टाकून दे यापव
ू ीर् िकं वा वािम वहक्क दस
ु र्या यक्तीकडे थानांतिरत
कर यापव
ू ीर्, कोणतीही वैयिक्तक नेटवकर् मािहती हटिव यासाठी आपण कॅमेरा सेटअप
मेनम
ू ये असलेले Wi-Fi > नेटवकर् सेिटंग्स > नेटवकर् सेिटंग रीसेट करा (0 256)
आिण नेटवकर् > नेटवकर् सेिटंग्स हे पयार्य दे खील वाप शकता. नेटवकर् मेनव
ू रील अिधक
मािहतीसाठी पयार्यी दळणवळण यिु नटसोबत िदलेले द तऐवज पहावेत. डेटा संग्रहण
उपकरणांना प्र यक्ष व पात न ट करताना अपाय होणार नाही याची काळजी घेतली गेली
पािहजे.
xvi
AVC पेट ट पोटर् फोिलओ लायस स
हे उ पादन ग्राहका या वैयिक्तक व अ यावसाियक वापरासाठी AVC पेटंट पोटर् फोिलयो
परवाना याखाली परवाना प्रा त आहे (i) AVC मानक ("AVC video") बरोबर मा य क न
य एनकोड करा व/ िकं वा (ii) AVC
य िडकोड करा जो वैयिक्तक व अ यावसाियक
उपक्रमा या वापरासाठी ग्राहकाने एनकोड केले आहे व/िकं वा AVC
य प्रदान कर याचा
परवाना असले या परवाना प्रा त
य प्रदाता कडून िमळाला आहे . इतर वापरासाठी परवाना
िदला िकं वा सिू चत केला जाणार नाही. अिधक मािहती MPEG LA, L.L.C.मधन
ू िमळवू
शकाल. पहा http://www.mpegla.com
xvii
केवळ Nikon ब्रँड इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने वापरा
Nikon कॅमेरे उ च मानकानस
ु ार तयार कर यात आलेले आहे त आिण यात गंत
ु ागंत
ु ीची
इलेक्ट्रॉिनक संरचना समािव ट आहे . केवळ Nikon ब्रँड इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने (प्रभारक,
िवजेरी, AC अनक
ु ू लक, आिण AC लॅ श उपसाधने) Nikon वारे िवशेषत: या Nikon
िडजीटल कॅमेर्या या उपयोगासाठी तयार कर यात आली आहे त आिण या इलेक्ट्रॉिनक
संरचने या सरु िक्षतता आिण पिरचालना मक आव यकतेप्रमाणे पिरचालन कर यासाठी िसद्ध
कर यात आली आहे त.
Nikon यितिरक्तची इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने वापर याने कॅमेर्य़ाचे
नक
ु सान होऊ शकते आिण िशवाय Nikon हमी र होऊ शकते. त्रय थपक्षा या पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेर्या उज या बाजस
ू दाखिवलेले
Nikon होलोग्रािफक मोहोर सील धारण करत नस याने कॅमेर्या या
सामा य पिरचालनाम ये अडथळा येऊ शकतो िकं वा िवजेर्या अिधक
तापणे, जळणे, फुटणे िकं वा गळणे असा याचा पिरणाम होऊ शकतो.
Nikon ब्रँड या उपसाधनांिवषयी अिधक मािहतीसाठी, अिधकृत
संपकर् साधा.
xviii
थािनक Nikon डीलरशी
D केवळ Nikon ब्रँड इलेक्ट्रॉिनक उपसाधने वापरा
खास केवळ तम
ु या Nikon िडजीटल कॅमेर्यासोबत वापर यासाठी Nikon वारा
संमत, Nikon ब्रँड उपसाधनेच, या इलेक्ट्रॉिनक संरचने या सरु िक्षतता आिण
पिरचालना मक आव यकतेप्रमाणे पिरचालन कर यासाठी िसद्ध कर यात आली
आहे त. Nikon यितिरक्तची उपसाधने वापर याने कॅमेर्याचे नक
ु सान होऊ शकते
आिण िशवाय Nikon हमी र होऊ शकते.
A मह
वाची िचत्रे घे यापव
ू ीर्
मह वा या प्रसंगी (जसे की लग्न िकं वा सहलीला जा यापव
ू ीर्), कॅमेरा सामा यिर या
कायर् करत आहे याची खात्री कर यासाठी एक परीक्षण शॉट घ्या. उ पादना या
द ु पयोगातन
ू होणार्या नक
ु सान भरपाई िकं वा लाभ हानीसाठी Nikon जबाबदार
राहणार नाही.
A आजीवन
िशक्षण
Nikon या "आजीवन िशक्षण" बांधीलकीचा भाग हणन
ू चालू उ पादना या
समथर्न आिण िशक्षणासाठी, िनरं तर अ ययावत मािहती खालील साइटवर
ऑनलाइन उपल ध आहे :
• य.ु एस.ए. मधील वापरक यार्ंसाठी: http://www.nikonusa.com/
• यरु ोप आिण आिफ्रकेमधील वापरक यार्ंसाठी:
http://www.europe-nikon.com/support/
• आिशया, ओिशिनया, आिण म य पव
ू तील वापरक यार्ंसाठी:
http://www.nikon-asia.com/
नवीन उ पादनांची मािहती, िट स, वारं वार-िवचार या जाणार्या प्र नांची (FAQ)
उ तरे , आिण िडजीटल प्रितमाकरण आिण छायािचत्रण यावरील अ ययावत
मािहतीसाठी या साईटना भेट या. यािशवाय अितिरक्त मािहती तम
ु या क्षेत्रातील
Nikon प्रितिनधीकडून उपल ध होऊ शकेल. संपकर् मािहतीसाठी पढ
ु े िदलेली URL
पहा: http://imaging.nikon.com/
xix
िबनतारी
हे उ पादन, याम ये यन
ु ायटे ड टे सम ये िवकिसत एनिक्र शन सॉ टवेअर अंतभत
ूर् आहे ,
हे यन
ु ायटे ड टे स िनयार्त प्रशासन िनयमांनस
ु ार िनयंित्रत आहे आिण यन
ु ायटे ड टे स
वारे या दे शांमधील यापारावर बंदी घातलेली आहे आशा कोण याही दे शांम ये मालाची
िनयार्त िकं वा पन
ु िनर्यार्त करणे शक्य होणार नाही. खालील दे शांतगर्त यापारावर बंदी
घातलेली आहे : क्यब
ु ा, इराण, उ तर कोिरया, सद
ु ान आिण सीिरया.
काही दे शांम ये िकं वा क्षेत्रांम ये िबनतारी उपकरणांचा वापर प्रितबंिधत केला जाऊ शकतो.
खरे दी केले या दे शा यितिरक्त अ य बाहे रील दे शांम ये िबनतारी वैिश याचा वापर
कर यापव
ू ीर् Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीशी संपकर् साधा.
xx
सरु क्षा
या उ पादनाचा एक फायदा, इतरांना तो मक्
ु तपणे या या या तीम ये असले या डेटाचा
िबनतारी िविनमय कर यासाठी जोडणी कर याची परवानगी दे णारा जरी असला तरीही,
सरु क्षा सक्षम नस यास खालील घटना उद्भवू शकतात:
• डेटा चोरी: वेषपण
ू र् तत
ृ ीय-पक्षांनी वापरकतार् IDs, पासवडर्, आिण इतर वैयिक्तक मािहती
चोर यासाठी िबनतारी प्रक्षेपण खंिडत क शकतो.
• अनिधकृत प्रवेश: अनिधकृत वापरकत नेटवकर् प्रवेश िमळवतात आिण डेटा बदलणे िकं वा
इतर दभ
ु त िक्रयांवर कायर् क शकतात. सरु क्षा सक्षम असताना दे खील िबनतारी
ु ार्वनायक्
नेटवकर् िडझाइनमळ
ु े , िवशेष ह यांना अनिधकृतपणे प्रवेश िमळू शकतो.
xxi
xxii
प्रा तािवक
कॅमेर्यािवषयी समजन
ू घेणे
कॅमेरा िनयंत्रणे आिण प्रदशर्ने यािवषयी जाणन
ू घे यासाठी काही वेळ घ्या.
या िवभागाची बक
ु माकर् हणन
ू आपणास मदत होऊ शकते आिण उवर्िरत
सच
ू ना-पिु तका वाचताना आपण यातन
ू संदभर् घ्या.
कॅमेर्याचे मख्
ु य अंग
1 टीिरओ मायक्रोफोन
.......................... 163, 192, 273
2 िरलीज मोड तबकडी .............. 8, 66
3 मोड तबकडी ................................6
4 मोड तबकडी लॉक िरलीज..............6
् ासाठी आयलेट ....20
5 कॅमेर्या या पट्टय
6 मोड तबकडी लॉक िरलीज िरलीज
करा .................................... 8, 66
7 ऍक्सेसरी शू (ऐि छक लॅ श
उपकरणासाठी) ............... 311, 319
8 Z/Q बटण...................106, 289
ु ण बटण ..........163
9 चलिचत्र- विनमद्र
10 पॉवर ि वच ........................ 5, 24
11 शटर-िरलीज बटण ............... 34, 35
12 E बटण .........................109, 194
ू (E) ..............98
13 फोकल लेन खण
14 िनयंत्रण पटल ..............................9
1
कॅमेर्याचे मख्
ु य अंग (पढ
ु े चाल)ू
ू
1 अंगभत
लॅ श ................... 36, 144
2 िमरर अप ......................... 71, 324
3 मापन कपिलंग िल हर ..............352
ू ........................23
4 िभंग धारक खण
5 M/Y बटण ........... 144, 146, 151
6 अवरक्त प्रग्राहक (समोरील) .......157
7 D बटण ............. 198, 203, 207
ू सबी आिण बा य मायक्रोफोन
8 यए
कनेक्टरसाठी आ छादन
................................... 193, 319
9 HDMI कनेक्टर आ छादन ........319
A कनेक्टर
10 उपसाधन शाखाग्र आिण हे डफोन
कनेक्टरसाठी आ छादन
.......................... 160, 193, 227
11 िभंग-िवलग बटण .......................29
12 AF-मोड बटण .................... 84, 90
13 फोकस-मोड िसलेक्टर ........... 83, 97
14 बा य मायक्रोफोनसाठी कनेक्टर
...................................193, 319
ू सबी कनेक्टर
15 यए
16 HDMI कनेक्टर .......................319
17 उपसाधन शाखाग्र ............160, 227
18 हे डफोन कनेक्टर .......................193
आ छादन बंद करणे
जे हा कनेक्टसर्चा उपयोग होत नसेल ते हा कनेक्टर आ छादन बंद करा.
कनेक्टसर्मधील बा य घटक डेटा थानांतरणाम ये अडथळा आणू शकतात.
2
1 AF-साहा यक प्रदीपक........ 34, 277
व-समयक दीप .........................69
रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप
................................. 145, 147
2 द ु यम-िनयंत्रण तबकडी .............285
3 Pv बटण......... 55, 167, 285, 288
4 Fn बटण.................. 76, 284, 288
5 N-Mark (NFC अँटेना) ............254
6 िवजेरी-कक्ष आ छादन .......... 22, 28
7 िवजेरी-कक्ष आ छादन लॅ च ... 22, 28
8 ऐि छक MB-D15 िवजेरी पॅकसाठी
संपकर् आ छादन......................319
9 वीजपरु वठा कनेक्टर आ छादन
10 CPU संपकर्
11 िभंग धारक......................... 23, 98
12 AF कपिलंग
13 ितपाई खोबण
ु य अंग टोपण ..........ii, 23, 319
14 मख्
3
कॅमेर्याचे मख्
ु य अंग (पढ
ु े चाल)ू
यदशर्क नेित्रका टोपण....... 10, 25
13 R (मािहती) बटण ............ 13, 185
3 डायॉ टर समायोजन िनयंत्रक........25
15 म टी िसलेक्टर ................... 15, 17
1
2 रबरी दशर्क-आ छादन .................70
4 A बटण ........ 94, 107, 285, 288
5 O/Q बटण ............. 40, 246, 289
6 K बटण .......................... 39, 229
7 प्रदशर्क .....31, 39, 161, 185, 229
8 G बटण ....................... 16, 266
9 L/U बटण
...17, 112, 115, 119, 121, 245
10 X/T बटण .... 38, 78, 81, 243
11 W/S बटण
.........100, 104, 194, 231, 232
12 i बटण ......................... 189, 233
4
ु य िनयंत्रण तबकडी ..............285
14 मख्
16 J (ठीक) बटण ......... 15, 17, 284
17 फोकस िसलेक्टर लॉक.................89
18 मेमरी काडर् खाच आ छादन
....................................... 22, 28
19 मेमरी काडर् प्रवेश दीप ........ 35, 220
20 a बटण ................... 12, 31, 161
21 अवरक्त प्रग्राहक (मागील) .........157
22 प्र यक्ष
य िसलेक्टर
.............................. 12, 31, 161
23 विनक्षेपक ......................... 5, 178
A LCD
प्रदीपक
पॉवर ि वच D कडे िफरवन
ू अंधाराम ये प्रदशर्क वाचता यावा हणन
ू
राखीव समयक आिण िनयंत्रण पटल पा वर् प्रकाश (LCD प्रदीपक)
सिक्रय होतो. पॉवर ि वच िरलीज झा यावर राखीव समयक सिक्रय
असतांना िकं वा शटर िरलीज होईपयर्ंत िकं वा पॉवर ि वच पु हा D
पॉवर ि वच
कडे िफरवला जाईपयर्ंत प्रदीपक काही सेकंदासाठी चमकतो.
पीकर
पीकरला चंब
ु कीय उपकरणांजवळ ठे वू नका. ही खबरदारी घे यात अपयश
आ यास चंब
ु कीय साधनामधील डेटावर याचा पिरणाम होऊ शकतो.
D
5
मोड तबकडी
खालील यादीम ये दे यात आलेले मोड कॅमेरा प्रदान करतो. मोड
िनवड यासाठी मोड तबकडी लॉक िरलीज दाबा आिण मोड तबकडी िफरवा.
मोड तबकडी
मोड तबकडी लॉक िरलीज
e, f, g, आिण h मोड:
• e — पव
ू रर् िचत वयं (0 52)
• f — शटर-अग्रक्रम वयं (0 53)
• g — िछद्र-अग्रक्रम वयं (0 54)
• h — यिक्तचिलत (0 56)
वयं मोड:
• i वयं (0 30)
• j वयं ( लॅ श बंद) (0 30)
य मोड (0 41)
j आिण k मोड (0 62)
खास प्रभाव मोड (0 44)
6
A CPU-रिहत िभंगे
CPU (0 305) रिहत िभंगे केवळ A आिण M मोडम ये वापरली जाऊ शकतात.
CPU-रिहत िभंग जोडलेले असतांना इतर मोड िनवड यास शटर िरलीज अक्षम
होते.
7
िरलीज मोड तबकडी
िरलीज मोड िनवड यासाठी िरलीज मोड तबकडी लॉक िरलीज दाबा आिण
इि छत सेिटंगवर िरलीज मोड तबकडी िफरवा (0 66).
िरलीज मोड तबकडी लॉक िरलीज
िरलीज मोड तबकडी
1
1 S एकल चौकट ..........................66
2 T िनरं तर मंदगती .....................66
3 U िनरं तर जलदगती ..................66
8
2
3 4 5
6
4 J शांत शटर िरलीज...................66
5E
व-समयक .................... 66, 69
6 V िमरर अप ................... 66, 71
िनयंत्रण पटल
कॅमेरा जे हा चालू असतो ते हा िनयंत्रण पटल कॅमेर्या या सेिटंग्जचे
िविवध प्रकार दाखिवतो. कॅमेरा जे हा चालू केला जातो ते हा इथे
दाखिव यात आले या बाबी प्रथम िदसतात; इतर सेिटंग्ज िवषयीची
मािहती या सच
ू ना-पिु तके या संबंिधत िवभागांम ये सापडू शकते.
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 शटर गती........................... 53, 56
6 िश लक उघडीपींची संख्या ...........27
3 िछद्र (f-क्रमांक) ................... 54, 56
8 मापन .....................................105
2 िवजेरी दशर्क ..............................26
4 मेमरी काडर् दशर्क
(खाच 1) ........................... 27, 82
5 मेमरी काडर् दशर्क
(खाच 2) ........................... 27, 82
7 ISO संवेदनशीलता .....................99
9 ISO संवेदनशीलता दशर्क ............99
वयं ISO संवेदनशीलता दशर्क
............................................103
A बंद
कॅमेरा प्रदशर्न
मेमरी काडर् इ सटर् केलेले असतांना िवजेरीसह कॅमेरा
बंद के यास मेमरी काडर् प्रतीक आिण िश लक
उघडीपींची संख्या प्रदिशर्त होईल (काही मेमरी काडर्
क्विचतच िविश ट पिरि थतीम ये कॅमेरा चालू
के यावरच केवळ ही मािहती दशर्िवतात).
िनयंत्रण पटल
9
यदशर्क
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
15 16 17 18 19 20
25
27 28 29
30
1 खास प्रभाव मोड दशर्क ...............44
7 फोकस िबंद ू ............... 34, 89, 277
3 AF क्षेत्र ब्रॅकेट..................... 25, 33
9 रोल दशर्क (पोट्रट ठे वण) *
2 एकवणर् दशर्क ................... 44, 130
8 1.3× DX कतर्न दशर्क ........ 73, 74
4 “मेमरी काडर् नाही” दशर्क .............29
10 रोल दशर्क (लँ ड केप ठे वण) *
ु व याची िग्रड (सानक
ु ूल
6 चौकट जळ
12 वयंउघडीप (AE) लॉक.............107
5 1.3× DX कतर्न ................. 73, 74
सेिटंग्ज d7,
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न
साठी चालू िनवडलेले असतांना
प्रदिशर्त होते) ..........................280
10
26
21 22
11 फोकस दशर्क ............... 34, 93, 98
13 लवचीक आज्ञावली दशर्क .............52
14 शटर गती........................... 53, 56
15 िछद्र (f-क्रमांक) ................... 54, 56
िछद्र (थां यांची संख्या) ....... 54, 308
16 HDR दशर्क ............................142
24 लॅ श संकालन दशर्क ................282
25 िछद्र थांबा दशर्क ............... 54, 308
26 उघडीप दशर्क .............................57
उघडीप प्रितपत
ू ीर् प्रदशर्न.............109
17 ADL दशर्क .............................140
ू ीर् दशर्क ................151
27 लॅ श प्रितपत
WB ब्रॅकेिटंग दशर्क ..................203
ADL ब्रॅकेिटंग दशर्क .................207
19 िन न िवजेरी इशारा....................26
29 वयं ISO संवेदनशीलता दशर्क
18 उघडीप/ लॅ श ब्रॅकेिटंग दशर्क.......198
20 ISO संवेदनशीलता दशर्क ..........100
21 “k” (मेमरी
यावेळी 1000
उघडीपींपेक्षा अिधक िश लक राहते
यावेळी िदसतो) ........................27
22 लॅ श-स जता दशर्क .......... 36, 280
ू ीर् दशर्क ..............110
28 उघडीप प्रितपत
............................................103
30 िश लक उघडीपींची संख्या ...........27
मेमरी बफर भर यापव
ू ीर् िश लक
शॉ सची संख्या ................ 68, 380
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता
संतल
ु न रे कॉिडर्ंग दशर्क .............122
23 FV लॉक दशर्क........................154
* जे हा
यदशर्क आभासी िक्षितज ही सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f2 (Fn बटण िनयक्
ु त करा,
0 284) िकं वा f3 (पव
ू ार्वलोकन बटण िनयक्
ु त करा, 0 285) > दाबा िनवडलेली
असते ते हा िनवडलेले बटन
यदशर्काम ये रोल दशर्क प्रदिशर्त कर यासाठी
वापरले जाऊ शकते.
नोट: उदाहरणादाखल सवर् प्रकािशत दशर्कां वारे प्रदशर्न दाखिवले आहे .
D िवजेरी
नसणे
जे हा िवजेरी पण
र् णे गळून गेलेली असते िकं वा िवजेरी इ सटर् केलेली नसते ते हा
ू प
यदशर्काम ये प्रदशर्न मंद होते. ही सामा य बाब आहे आिण ते अपकायार्चे दशर्क
नाही. पण
र् णे प्रभािरत केलेली िवजेरी जे हा इ सटर् केली जाते ते हा
यदशर्क
ू प
प्रदशर्न पु हा सामा य ि थतीवर येत.े
D िनयंत्रण पटल आिण यदशर्क प्रदशर्न
िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्क प्रदशर्न यांची उ वलता तापमानानस
ु ार बदलू
शकते आिण कमी तापमानावर प्रदशर्ना या प्रितसादाची वेळ कमी होऊ शकते. ही
सामा य बाब आहे आिण ते अपकायार्चे दशर्क नाही.
11
प्रदशर्क (प्र यक्ष
प्रदशर्काम ये
चौकट जळ
ु व
(छायािचत्र प्र
प्र यक्ष
य)
य)
छायािचत्रे िकं वा चलिचत्रे यां यावर
यासाठी प्र यक्ष
य C
यक्ष
य) िकं वा 1 (चलिचत्र
कडे िफरवा आिण a बटण दाबा.
a बटण
प्र यक्ष य िसलेक्टर C कडे
िफरवलेले असतांना
D काउं ट
प्र यक्ष य िसलेक्टर 1 कडे
िफरवलेले असतांना
डाउन प्रदशर्न
प्र यक्ष
य वयंचिलतिर या समा त हो यापव
ू ीर् 30 सेकंद अगोदर काउं ट डाउन
प्रदिशर्त केले जाईल (प्र यक्ष
य समा त होणार असते ते हा अंतगर्त सिकर्टचे
रक्षण कर यासाठी टायमर लाल होतो िकं वा मयार्दा नाही यितिरक्त इतर
एखादा पयार्य सानक
य साठी
ु ू ल सेिटंग्ज c4—प्रदशर्क बंद िवलंब > प्र यक्ष
िनवडलेला असतो; 0 279 ते हा 5 सेकंद अगोदर प्रदशर्क वयंचिलतिर या
बंद होतो). हे िचत्रीकरण पिरि थतीवर अवलंबन
य िनवडलेले
ू आहे की प्र यक्ष
असतांना कदािचत विरत समयक िदसू शकतो. जे हा टायमर समा त होतो
ते हा रे कॉिडर्ंगसाठी उपल ध असलेला वेळ िवचारात न घेता चलिचत्र रे कॉिडर्ंग
वयंचिलतिर या समा त होते.
12
❚❚ दशर्क पाहणे आिण लपवणे
प्रदशर्काम ये दशर्क लपव यासाठी िकं वा प्रदिशर्त
कर यासाठी R बटण दाबा.
R बटण
C मोड
प्र यक्ष
य C (छायािचत्र प्र यक्ष
य) कडे िफरवलेले अस यास R
बटण दाबन
ू क्रमाने खालील गो टी प्रदिशर्त के या जातात.
आभासी िक्षितज
या िवषयी मािहती
चौकट मागर्दशर्क
मािहती बंद
13
1 मोड
प्र यक्ष
य 1 (चलिचत्र प्र यक्ष
य) कडे िफरवलेले अस यास R बटण
दाबन
ू क्रमाने खालील गो टी प्रदिशर्त के या जातात.
आभासी िक्षितज
या िवषयी मािहती
आयतालेख
14
चौकट मागर्दशर्क
मािहती बंद
म टी िसलेक्टर
या सच
ू ना-पिु तकेम ये, म टी िसलेक्टरचा वापर क न केलेली पिरचालने
1, 3, 4, आिण 2 या प्रतीकां वारे िनदिशत केली आहे त.
1: म टी िसलेक्टर वर दाबा
J बटण
4: म टी िसलेक्टर
डावीकडे दाबा
2: म टी िसलेक्टर
उजवीकडे दाबा
3: म टी िसलेक्टर खाली दाबा
15
कॅमेरा मेनू
कॅमेरा मेनंम
े िचत्रीकरण, लेबॅक,
ू धन
ू बहुतक
आिण सेटअप िवक पांवर जाता येत.े मेनू
पाह यासाठी G बटण दाबा.
G बटण
टॅ ज
खाली िदले या मेनंम
ू धन
ू िनवडा:
• D: लेबॅक (0 266)
• C: छायािचत्र िचत्रीकरण (0 268)
• 1: चलिचत्र िचत्रीकरण (0 273)
• A: सानक
ु ू ल सेिटंग्ज (0 276)
• B: सेटअप (0 289)
• N: रीटच करणे (0 294)
• O/m: माझा मेनू िकं वा अलीकडील
सेिटंग्स (माझा मेनू किरता िडफॉ ट;
0 297)
लाईडर वतर्मान मेनम
ू ये ि थती
दशर्िवतो.
वतर्मान सेिटंग्ज प्रतीकाने दशर्िवली
जातात.
मेनू िवक प
वतर्मान मेनम
ू धील पयार्य.
मदत प्रतीक (0 17)
16
कॅमेरा मेनू वापरणे
❚❚ मेनू िनयंत्रणे
कॅमेरा मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट कर यासाठी म टी िसलेक्टर आिण J बटण
यांचा उपयोग केला जातो.
1: कसर्र वर
4: र
या
करा आिण मागील
मेनव
ू र परत जा
J बटण: हायलाईट
केलेला आयटम िनवडा
2: हायलाईट केलेला आयटम
िकं वा द ु यम-मेनू िनवडा
3: कसर्र खाली
या
A d (मदत) प्रतीक
प्रदशर्का या खालील डा या बाजस
ू d प्रतीक प्रदिशर्त होत अस यास L (U)
बटण दाबन
ू मदत प्रदिशर्त केली जाऊ शकते.
बटण दाबलेले असतांना स या िनवडले या िवक प िकं वा मेनच
ू े वणर्न प्रदिशर्त
केले जाईल. प्रदशर्नामधन
क्रोल कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
ू
L (U) बटण
17
❚❚ मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट करणे
मेनम
ू धन
ू नॅ हीगेट कर यासाठी पढ
ु े िदले या पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 मेनू प्रदिशर्त करा.
मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G बटण दाबा.
G बटण
2 वतर्मान मेनसू ाठीचे प्रतीक
हायलाईट करा.
वतर्मान मेनस
ू ाठीचे प्रतीक
हायलाईट कर यासाठी 4 दाबा.
3 मेनू िनवडा.
हवा असलेला मेनू िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
4 िनवडले या मेनमू ये कसर्र
ठे वा.
िनवडले या मेनम
ू ये कसर्र
ठे व यासाठी 2 दाबा.
18
5 मेनू िवक प हायलाईट करा.
मेनू िवक प हायलाईट
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
6 पयार्य प्रदिशर्त करा.
िनवडले या मेनू िवक पाचे
पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी 2
दाबा.
7 पयार्य हायलाईट करा.
पयार्य हायलाईट कर यासाठी
1 िकं वा 3 दाबा.
8 हायलाईट केलेला आयटम िनवडा.
हायलाईट केलेला आयटम िनवड यासाठी J दाबा.
कोणतीही िनवड न करता बाहे र पड यासाठी G बटण
दाबा.
खाली िदले याची न द घ्या:
• धस
ू र रं गात प्रदिशर्त केलेले मेनू िवक प स या उपल ध नाहीत.
• 2 दाब यानंतर िमळणारे प्रभाव हे सामा यत: J दाब यानंतर
िमळणार्या प्रभावाप्रमाणेच असतात, परं तु तरीही काही प्रकरणांमधे J
वाप नच िनवड करता येत.े
• मेनंम
ू धन
ू बाहे र पडून िचत्रीकरण मोडम ये परत ये यासाठी शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबा.
19
पिहली पायरी
कॅमेरा वापर याकिरता तयार कर यासाठी खालील सात पायर्यांचे अनस
ु रण
करा.
1 गळपट्टा जोडा.
खाली दशर्िव याप्रमाणे गळपट्टा जोडा. दस
ु र्या आयलेटसाठी पु हा करा.
20
2 िवजेरी प्रभािरत करा.
िवजेरी इ सटर् करा आिण प्रभारक आत लग करा (दे श िकं वा
प्रदे शानस
ु ार प्रभारक AC वॉल अनक
ु ू लक िकं वा वीजपरु वठा केबलसह
येतो). पण
र् णे गळून गेलेली िवजेरी पण
र् णे प्रभािरत हो यासाठी
ू प
ू प
जवळपास दोन तास 35 िमिनटे लागतात.
• AC वॉल अनक
ु ू लक: AC आगम (q)प्रभारकाम ये AC वॉल
अनक
ु ू लक इ सटर् करा. दाखिव याप्रमाणे (w) AC वॉल अनक
ु ू लक
लाईड करा आिण अनक
ु ू लक एका जागी (e) िनि चत कर यासाठी
90° वर िफरवा. िवजेरी इ सटर् करा आिण प्रभारक आतम ये लग
करा.
AC वॉल अनक
ु ू लक लॅ च
90°
• वीजपरु वठा केबल: दाखिव यात आ याप्रमाणे वीजपरु वठा केबल लग
सोबत जोड यावर िवजेरी इ सटर् करा आिण आतम ये केबल लग
करा.
िवजेरी प्रभािरत होतांना CHARGE दीप
िवजेरी प्रभािरत होत
आहे
लॅ श होत राहतो.
प्रभारण पण
ू र्
21
3 िवजेरी आिण मेमरी काडर् आत घाला.
िवजेरी आिण मेमरी काडर् आत घाल यापव
ू ीर्, पॉवर ि वच OFF ि थतीत
आहे याची खात्री क न घ्या. िवजेरीचा वापर क न एका बाजल
ू ा केशरी
िवजेरी लॅ च दाबन
ू ठे व यासाठी, खालील िदशािनदशनाप्रमाणे िवजेरी
आत घाला. िवजेरी पण
र् णे आत जाते यावेळी लॅ च िवजेरीला जागेवर
ू प
लॉक करते.
िवजेरी लॅ च
आपण केवळ एकच मेमरी काडर् वापरत अस यास ते खाच 1 (0 27)
म ये इ सटर् करा. मेमरी काडर् तोपयर्ंत आत सरकवा जोपयर्ंत िक्लक
असा आवाज येत नाही.
A िवजेरी
व प्रभारक
सच
ू ना-पिु तके या प ृ ठ x–xiii आिण 330-332 वर िदलेले इशारे व सावधिगरी
सच
ू ना वाचा व यांचे अनस
ु रण करा.
22
4 िभंग जोडणे.
िभंग आिण मख्
ु य अंग टोपण काढलेले असताना कॅमेर्याम ये धळ
ू
जाणार नाही याची काळजी घ्या. लेखािचत्र उ ेशासाठी या सच
ू नापिु तकेम ये सामा यतः वापरले जाणारे िभंग AF-S DX NIKKOR
18-105mm f/3.5–5.6G ED VR हे आहे .
मख्
ु य अंग टोपण
काढून टाका
मागील िभंग टोपण काढून टाका
धारण खण
ू (कॅमेरा)
धारण खण
ु ा संरेिखत करा
धारण खण
ू (िभंग)
वरती दशर्िव याप्रमाणे िक्लक असा आवाज येईपयर्ंत िभंग िफरवा
िचत्रे घे यापव
ू ीर् िभंगाचे टोपण काढले आहे याची खात्री करा.
23
5 कॅमेरा चालू करा.
िनयंत्रण पटल चमकेल. जर
कॅमेरा पिह यांदाच चालू केला
अस यास भाषा िनवड डायलॉग
प्रदिशर्त होईल.
पॉवर ि वच
िनयंत्रण पटल
A प्रितमा संवेदक साफ करणे
कॅमेरा जे हा बंद िकं वा चालू केला जातो ते हा धळ
ू काढून टाक यासाठी कॅमेरा
प्रितमा संवेदकाला कंिपत करतो (0 321).
6 एक भाषा िनवडा आिण कॅमेरा घ याळ सेट करा.
भाषा िनवड यासाठी म टी िसलेक्टर
कसर्र वर
आिण J बटणाचा वापर करा आिण
या
कॅमेरा घ याळ सेट करा. कॅमेरा
घ याळ सेट करतांना आप याला वेळ
क्षेत्र, िदनांक व प आिण िदनप्रकाश
बचत वेळ पयार्य िनवड यासाठीचा
संकेत वेळ आिण िदनांक सेिटंग या
अगोदर िदला जाईल; हे लक्षात
कसर्र खाली
घ्या की कॅमेरा 24-तासाचे घ याळ
या
वापरतो. सेटअप मेनू मधील भाषा
(Language) (0 290) आिण
वेळ झोन आिण तारीख (0 290)
पयार्यांचा वापर क न भाषा आिण
िदनांक/वेळ सेिटंग्ज कोण याही वेळी
बदलता येऊ शकते.
24
J बटण:
हायलाईट केलेला
आयटम िनवडा
हायलाईट केलेला
आयटम िकं वा
द ु यम-मेनू
िनवडा
7
यदशर्कावर फोकस जळ
ु वा.
AF क्षेत्र ब्रॅके स रे खीव
फोकसम ये असेपयर्ंत
डायॉ टर समायोजन िनयंत्रक
िफरवा. आप या डो यापासन
ू
यदशर्कापयर्ंत िनयंत्रण करीत
असताना, आपली बोटे िकं वा
नखे डो यांम ये जाणार नाहीत
याची काळजी घ्या.
AF क्षेत्र ब्रॅकेट
फोकसम ये नसलेला
यदशर्क
फोकसम ये असलेला
यदशर्क
आता कॅमेरा वापरासाठी तयार आहे . छायािचत्र घेणे यािवषयी या
मािहतीसाठी प ृ ठ 30 वर जा.
25
❚❚ िवजेरी
तर
िनयंत्रण पटल आिण
आहे .
यदशर्क याम ये िवजेरी
िनयंत्रण पटल
िनयंत्रण पटल
—
K
J
I
—
H
d
H
( लॅ श करते)
26
यदशर्क
L
—
—
d
( लॅ श करते)
तर दशर्िव यात आला
यदशर्क
वणर्न
िवजेरी पण
ू र् प्रभािरत.
िवजेरी अंशतः प्रभािरत.
िवजेरी िन न तरावर. िवजेरी प्रभािरत
करा िकं वा अितिरक्त िवजेरी तयार ठे वा.
शटर िरलीज अक्षम आहे . िवजेरी प्रभािरत
करा िकं वा बदलन
ू घ्या.
❚❚ िश लक उघडीपींची संख्या
कॅमेर्याम ये दोन मेमरी काडर् खाच आहे त: खाच
1 आिण खाच 2. खाच 1 मख्
ु य काडार्साठी
आहे ; खाच 2 मधील काडर् बॅकअप िकं वा द ु यम
भिू मका िनभावते. ओ हर लो ची िडफॉ ट
सेिटंग खाच 2 म ये काडर्ने िनभावलेली भिू मका
(0 82) साठी िनवडलेली अस यास दोन मेमरी
काडर् इ सटर् केलेली असतांना जे हा खाच 1
मधील काडर् पण
ू र् भरते ते हाच खाच 2 मधील
काडर् वापरले जाईल.
स या या खाचेम ये मेमरी काडर् आहे
अशा खाच िकं वा खाचांना िनयंत्रण पटल
दशर्िवते (उजवीकडे दाखिवले या उदाहरणात
प्रदिशर्त झालेले प्रतीक प्र येक खाचेम ये काडर्
इ सटर् केले असतांनाचे आहे ). मेमरी काडर्
पण
ू र् भरले अस यास िकं वा लॉक अस यास
िकं वा एखादी त्रट
ु ी िनमार्ण झा यास प्रभािवत
झाले या काडार्साठीचे प्रतीक लॅ श होत राहते
(0 344).
िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्क स या या
सेिटंग्जवर घेता येऊ शकतील अशा
छायािचत्रांची संख्या दशर्िवतात (1000 पेक्षा
अिधक असलेली मू ये जवळ या शंभरासोबत
गोळा बेरीज क न दशर्िवली जातात; जसे की
1800 आिण 1899 दर यानची मू ये 1.8 k
अशा रीतीने दशर्िवली जातात). दोन मेमरी
काडर् इ सटर् केलेली अस यास खाच 1 मधील
काडार्वर उपल ध असलेली जागा प्रदशर्क
दशर्िवतो.
खाच 1
खाच 2
िनयंत्रण पटल
िश लक उघडीपींची संख्या
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
27
❚❚ िवजेरी आिण मेमरी काडर् काढणे.
िवजेरी बाहे र काढणे
कॅमेरा बंद करा आिण िवजेरी-कक्ष आ छादन
उघडा. िवजेरी िरलीज कर यासाठी बाणाने
दशर्िवले या िदशेने िवजेरी लॅ च दाबा, आिण
हाताने िवजेरी काढा.
मेमरी काडर् प्रवेश दीप बंद आहे याची खात्री
के यानंतर, कॅमेरा बंद करा, मेमरी काडर् खाच
आ छादन उघडा, आिण काडर् आतम ये दाबन
ू
नंतर िरलीज करा (q). यानंतर काडर् हाताने
काढले जाऊ शकते (w).
D मेमरी
16GB
मेमरी काडर् काढणे
काडर्
• वापरानंतर लगेच मेमरी काडर् गरम असू शकते. मेमरी काडर् कॅमेर्यामधन
ू
काढताना परु े शी काळजी घ्या.
• मेमरी काडर् आत घालताना व बाहे र काढताना कॅमेरा नेहमी बंद करा.
व पणादर यान िकं वा डेटा रे कॉडर् होत असताना, हटिवताना, संगणकावर प्रत
बनिवताना, कॅमेर्यामधन
ू मेमरी काडर् काढू नका, कॅमेरा बंद क नका, िकं वा
ऊजार् ोत काढू नका िकं वा बाजल
ू ा क नका. ही काळजी न घेत यास पिरणामी
डेटाची हानी िकं वा कॅमेर्याचे अथवा काडर्चे नक
ु सान होऊ शकते.
• काडर् संपकर्िबंदन
ु या बोटांनी िकं वा धातन
ू े पशर् क नका.
ू ा तम
• वाकवू नका, पाडू नका, िकं वा िहसकािहसकी क नका.
• काडर् केिसंगला बळजबरीने हाताळू नका. ही खबरदारी न घेत यास याची
पिरणती काडर् खराब हो यात होऊ शकते.
• पाणी, उ णता, उ च आद्रर् ता, िकं वा थेट सय
र् काशा या संपकार्त येऊ दे ऊ नका.
ू प्र
• संगणक वाप न मेमरी काडर्चे व पण क नका.
28
A मेमरी काडर् नसणे
कोणतेही मेमरी काडर् इ सटर् केलेले नस यास
िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्क S दशर्वेल.
प्रभािरत केले या िवजेरीसह मेमरी काडर् इ सटर्
केलेले असतांना कॅमेरा बंद के यास िनयंत्रण पटल
म ये S प्रदिशर्त केले जाईल.
ि वच
अपघाताने डेटा न ट होऊ नये यासाठी
SD मेमरी काडर्ना लेखनप्रितबंध ि वचचे
संरक्षण िदलेले असते. हा ि वच यावेळी
“लॉक” ि थतीम ये असतो यावेळी मेमरी
काडर् फॉरमॅट केले जाऊ शकत नाही िकं वा
छायािचत्रे काढून टाकली जाऊ शकत
नाहीत िकं वा रे कॉडर् केली जाऊ शकत
नाहीत (आपण शटर िरलीज कर याचा
प्रय न के यास एक इशारा प्रदिशर्त
होईल). मेमरी काडर् अनलॉक कर यासाठी,
ि वच “लेखन” ि थतीवर सरकवा.
B
16G
A लेखनप्रितबंध
लेखनप्रितबंध ि वच
❚❚ िभंग िवजोड करणे
िभंग काढताना िकं वा बदलताना कॅमेरा बंद आहे
याची खात्री करा. िभंग घ याळा या िदशेने (w)
िफरिवताना, िभंग काढ यासाठी, िभंग-िवलग
बटण (q) दाबन
ू धरा. िभंग काढ यानंतर
िभंगाचे टोपण आिण मख्
ु य अंग टोपण बदला.
D िछद्र
िरंग असणारी CPU िभंगे
िछद्र िरंग (0 307) सह सस
ु ि जत असले या CPU िभंगां या बाबतीत िछद्र
िकमान सेिटंग (उ च f-क्रमांक) वर लॉक करा.
29
प्राथिमक छायािचत्रण आिण लेबॅक
“रोखा-आिण-छायािचत्र घ्या” छायािचत्रण (i आिण
j मोड)
हा िवभाग i आिण j मो सम ये छायािचत्र कसे
घ्यावे याचे वणर्न करतो. i आिण j हे वयंचिलत
“रोखा-आिण-छायािचत्र घ्या” मोड आहे त याम ये
बहुतांश सेिटंग्ज ही िचत्रीकरण पिरि थतीनस
ु ार
कॅमेर्याकडूनच िनयंित्रत केली जाते.
1 कॅमेरा चालू करा.
िनयंत्रण पटल चमकेल.
30
पॉवर ि वच
2 कॅमेर्या या अगदी वर असणारी
मोड तबकडी लॉक िरलीज
दाबन
ू मोड तबकडी i िकं वा j
कडे िफरवा.
मोड तबकडी
मोड तबकडी लॉक िरलीज
यदशर्क िकं वा प्रदशर्काम ये (प्र यक्ष
य)
छायािचत्रांवर चौकट जळ
ु वली जाऊ शकते.
प्र यक्ष
य सु कर यासाठी प्र यक्ष
य
िसलेक्टर C कडे िफरवा आिण a बटण
दाबा.
प्र यक्ष
य िसलेक्टर
a बटण
यदशर्काम ये िचत्रे
चौकटबद्ध करणे
प्रदशर्काम ये िचत्रे चौकटबद्ध
करणे (प्र यक्ष य)
31
3 कॅमेरा तयार ठे वा.
यदशर्क छायािचत्रण:
यदशर्काम ये छायािचत्र चौकटबद्ध करत
असताना, हातपकड आप या उज या हातात पकडा आिण कॅमेरा मख्
ु य
अंग िकं वा िभंग आप या डा या हाताने झुलवा. आपले खांदे आप या
छाती या समोर आणा.
प्र यक्ष
य: प्रदशर्काम ये छायािचत्र चौकटबद्ध करतांना, हातपकड
आप या उज या हातात पकडा आिण िभंग आप या डा या हाताने
झुलवा.
A पोट्रट (उभी) ठे वण म ये छायािचत्रे चौकटबद्ध करणे
छायािचत्रांना पोट्रट (उभी ठे वण) म ये चौकटबद्ध करतांना, कॅमेरा खाली
दाखिव याप्रमाणे पकडा.
यदशर्काम ये छायािचत्रे
चौकटबद्ध करणे
32
प्रदशर्काम ये छायािचत्रांवर
चौकट जळ
ु िवणे
4 छायािचत्र चौकट जळु िवणे.
यदशर्क छायािचत्रण: AF क्षेत्र ब्रॅकेटमधील
मख्
यदशर्काम ये
ु य िचत्रिवषया वारे
छायािचत्राची चौकट जळ
ु वा.
AF क्षेत्र ब्रॅकेट
प्र यक्ष
य: िडफॉ ट सेिटंगवर, कॅमेरा
वयंचिलपणे चेहरे शोधतो आिण फोकस
िबंद ू िनवडतो. एकही चेहरा शोधला न
गे यास मख्
ु य िचत्रिवषयावर फोकस िबंद ू
थािपत कर यासाठी म टी िसलेक्टर
वापरा.
A झूम
िभंगाचा वापर करणे
िचत्रिवषयावर झूम इन कर यासाठी झूम िरंगचा
झम
ू इन
वापर करा जेणेक न तो चौकटीचे जा त क्षेत्र
यापेल, िकं वा अंितम छायािचत्रातील
यमान
क्षेत्र वाढिव यासाठी झूम आऊट करा (झूम इन
कर यासाठी िभंग कद्रांतर मापनपट्टीवर मोठे कद्रांतर
िनवडा, झम
ू आउट कर यासाठी छोटे कद्रांतर
िनवडा).
फोकस िबंद ू
झम
ू आउट
झम
ू िरंग
33
5 शटर-िरलीज बटण अध दाबा.
फोकस िबंद ू
यदशर्क छायािचत्रण: फोकस
जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबा (िचत्रिवषय अयोग्यिर या प्रकािशत होत
अस यास AF-साहा यक प्रदीपक प्र विलत
होऊ शकतो). जे हा फोकस ऑपरे शन
पण
ू र् होते ते हा सिक्रय फोकस िबंद ू आिण
फोकसिनि चती दशर्क (I)
यदशर्काम ये
फोकस दशर्क
प्रदिशर्त होतील.
फोकसिनि चती
दशर्क
I
F
H
F H
( लॅ श करते)
वणर्न
फोकस जळ
ु िवलेला िचत्रिवषय.
फोकस िबंद ू हा कॅमेरा आिण िचत्रिवषय यां या दर यान आहे .
फोकस िबंद ू िचत्रिवषया या मागे आहे .
ऑटोफोकसचा वापर क न फोकस जळ
ु िव यास कॅमेरा
असमथर्. प ृ ठ 96 पहा.
प्र यक्ष
य: कॅमेरा फोकस जळ
ु वत
असतांना फोकस िबंद ू िहर या रं गात लॅ श
होतो. कॅमेरा फोकस जळ
ु िव यास सक्षम
ठरला तर, फोकस िबंद ू िहर या रं गात
प्रदिशर्त होईल; अ यथा फोकस िबंद ू लाल
रं गात लॅ श होईल.
34
फोकस िबंद ू
6 छायािचत्र घ्या.
छायािचत्र घे यासाठी शटरिरलीज बटण पढ
ु े पण
ू र् दाबा.
मेमरी काडर् प्रवेश दीप प्रकािशत
होईल आिण छायािचत्र
प्रदशर्कावर काही सेकंदांसाठी
प्रदिशर्त होईल. दीप बंद होत
नाही आिण रे कॉिडर्ंग पण
ू र् होत
नाही तोपयर्ंत मेमरी काडर् काढू
नका िकं वा ऊजार् ोत हटवू नका
अथवा काढू नका.
प्र यक्ष
दाबा.
मेमरी काडर् प्रवेश दीप
य समा त कर यासाठी a बटण
a बटण
35
A अंगभत
लॅ श
ू
जर i मोडम ये योग्य उघडीपीसाठी अितिरक्त
प्रकाशाची आव यकता असेल, तर शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबले असता अंगभत
लॅ श
ू
वयंचिलतपणे पॉप अप होईल. लॅ श वर के यास,
केवळ लॅ श-स जता दशर्क (M) प्रदिशर्त झालेला
असतानाच छायािचत्र घेणे शक्य होते. जर लॅ शस जता दशर्क प्रदिशर्त झाला नसेल, लॅ श चाजर्
होत असेल; शटर-िरलीज बटणावरील आपले बोट
हलकेच दरू करा आिण पु हा प्रय न करा.
यदशर्क
प्र यक्ष
लॅ श जे हा वापरात नसेल ते हा ऊजार्
वाचिव यासाठी तो जागेवर िक्लक होईपयर्ंत अलगद
खाली दाबा.
36
य
A राखीव
समयक ( यदशर्क छायािचत्रण)
सहा सेकंदांपयर्ंत कोणतीही िक्रया न झा यास
यदशर्क प्रदशर्न
दशर्क आिण िनयंत्रण पटल शटर गती तसेच िछद्र प्रदशर्न बंद होईल,
यामळ
ु े िवजेरीची बचत होईल. प्रदशर्न पु हा सिक्रय कर यासाठी
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा. राखीव समयक वयंचिलतपणे
संपु टात ये यापव
ू ीर्ची वेळेची लांबी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 (राखीव
समयक, 0 279) वाप न िनवडता येऊ शकते.
उघडीप मापक बंद
उघडीप मापक चालू
A प्रदशर्क
बंद िवलंब (प्र यक्ष
य)
दहा िमिनटांसाठी कोणतेही ऑपरे शन नाही झाले तर प्रदशर्क बंद होईल. प्रदशर्क
वयंचिलतपणे संपु टात ये यापव
ू ीर्ची वेळेची लांबी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c4 (प्रदशर्क
बंद िवलंब; 0 279) > प्र यक्ष
य या वाप न िनवडता येत.े
यदशर्क आ छािदत करणे
यदशर्का या मा यमातन
ू छायािचत्र आिण उघडीप यांना अडथळा िनमार्ण
करणार्या प्रकाशाला प्रवेश कर यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी रबरी दशर्क-आ छादन
काढून टाकता येऊ शकते आिण िचत्रीकरणापव
ू ीर् (0 70) प्रदान कर यात आले या
नेित्रका टोपणा वारे
यदशर्क आ छािदत करता येऊ शकते.
D
37
A प्र
यक्ष
य पव
ू ार्वलोकन
अंदाजे 19 × कमाल िववधर्नावर िनवडलेला फोकस िबंद ू झम
ू इन कर यासाठी
X (T) बटण दाबा. प्रदशर्ना या उजवीकडील कोपर्यात तळाशी ग्रे चौकटीम ये
नेि हगेशन िवंडो िदसू लागेल. फोकस िबंद ू पु हा ि थत कर यासाठी क्रोल
कर याकिरता म टी िसलेक्टर वापरा िकं वा झूम आऊट कर यासाठी W (S)
दाबा.
X (T) बटण
A उघडीप
नेि हगेशन िवंडो
जे हा प्र यक्ष
याचा वापर केला जात नसेल यावेळेपेक्षा,
वेगळी असू शकते.
यानस
ु ार उघडीप
D प्र यक्ष याम ये िचत्रीकरण
पण
र् णे तयार झाले या िचत्राम ये जरी ते िदसत नसले तरी धारदार िकनार,
ू प
रं गांची झालर, मॉयर आिण उ वल िठपके प्रदशर्काम ये िदसू शकतात, जे हा
उ वल भाग िकं वा पट्टे लॅ श होणारी िच हे आिण इतर चालू - बंद होत
असले या प्रकाश त्रोतांसह िकं वा थो यावेळासाठी झगमग करणार्या िकं वा इतर
उ वल पण अ पकाळ अशा प्रकाश ोता वारे प्रकािशत िचत्रिवषयासह काही
क्षेत्रांम ये िदसू लागतात. यािशवाय, हलणार्या िचत्रिवषयांसह, िवशेषत: कॅमेरा
जे हा आडवा पॅन केला जातो िकं वा व तू चौकटीमधन
ू खप
ू वेगाने हलताना
िव पण िनमार्ण होऊ शकते. प्रित लॅ श, मक्यरुर् ी हे पर, िकं वा सोिडयम िद याखाली
प्रदशर्काम ये पाहता येणारे लक
यन
ु लक
ु आिण बँिडंग लक
ु लक
ु
ू ीकरण (0 290)
वाप न कमी करता येत,े मात्र तरीही काही शटर गतींमधील अंितम छायािचत्राम ये
ते राहू शकतात. सय
ू र् िकं वा इतर ती प्रकाश ोताकडे कॅमेरा रोखणे टाळा. ही
खबरदारी घे यात अपयश आ यास कॅमेर्या या अंतगर्त सिकर्ट्रीचे नक
ु सान होऊ
शकते.
38
प्राथिमक लेबॅक
1 K बटण दाबा.
प्रदशर्कावर एक छायािचत्र प्रदिशर्त होईल.
मेमरी काडर्मधील स या प्रदिशर्त केले
जाणारे िचत्र हे एका प्रतीका वारे दशर्िवले
आहे .
K बटण
2 अितिरक्त िचत्रे पाहणे.
अितिरक्त िचत्रे 4 िकं वा 2
दाबन
ू प्रदिशर्त केली जाऊ
शकतात.
लेबॅक समा त कर यासाठी आिण िचत्रीकरण मोडवर परत ये यासाठी
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा.
A प्रितमा
पन
ु रावलोकन
लेबॅक मेनू (0 267) म ये जे हा प्रितमा पन
ु रावलोकन साठी चालू िनवडलेले
असतांना िचत्रीकरणानंतर काही सेकंदांसाठी प्रदशर्काम ये वयंचिलतिर या
छायािचत्रे प्रदिशर्त केली जातात.
A हे सद्ध
ु ा पहा
मेमरी काडर् खाच िनवड यािवषयी या अिधक मािहतीसाठी प ृ ठ 233 पहा.
39
अनाव यक छायािचत्रे काढून टाकणे
स या प्रदशर्काम ये प्रदिशर्त केली जाणारी छायािचत्रे काढून टाक यासाठी
O (Q) बटण दाबा. एकदा छायािचत्रे हटिव यावर पन
ु थार्िपत करणे
शक्य होणार नाही हे लक्षात ठे वा.
1 छायािचत्र प्रदिशर्त करणे.
आधी या प ृ ठावर वणर्न के याप्रमाणे आपण
काढून टाकू इि छत असलेले छायािचत्र
प्रदिशर्त करा.
K बटण
2 छायािचत्र हटवणे.
O (Q) बटण दाबा. एक खात्री क न
घेणारा डायलॉग प्रदिशर्त होईल; प्रितमा
हटव यासाठी O (Q) बटण पु हा दाबा
आिण लेबॅकवर परत या. िचत्र न हटवता
बाहे र िनघ यासाठी K बटण दाबा.
A हटवा
O (Q) बटण
िनवडले या प्रितमा (0 248), िनवडले या तारखेस घेतले या सवर् प्रितमा
(0 249), िकं वा िनवडले या मेमरी काडर् (0 248) वरील िनवडले या थानावरील
सवर् प्रितमा हटव यासाठी लेबॅक मेनम
ू धील हटवा हा िवक प वापरा.
40
िचत्रिवषय िकंवा पिरि थती ( य
मोड) यावर सेिटंग्ज समानु प करणे
कॅमेरा आप याला “ य” मो स पयार्य दे ऊ करतो.
य मोड िनवड यावर
िनवडले या
याशी साजेसे सेिटंग कॅमेरा वचिलतपणे घेतो, मोड
िनवड याइतके सहज साधे क पक छायािचत्रण, िचत्राची चौकट जळ
ु िवणे,
आिण प ृ ठे 30-35 म ये विणर्त के यानस
ु ार िचत्रीकरण.
स या िनवडलेले
य पाह यासाठी मोड तबकडी SCENE कडे िफरवा आिण
R बटण दाबा. इतर
य िनवड यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
मोड तबकडी
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
प्रदशर्क
हे लक्षात घ्या की प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 ि थतीम ये असतांना प्र यक्ष
या या दर यान
य बदलले जाऊ शकत नाही.
41
❚❚
ये
िवक प
k पोट्रट
l लँ ड केप
सय
र् काशात
ू प्र
p मल
ू
m खेळ
n समीप
य
o नाइट पोट्रट
r रात्रीचे लँ ड केप
s पाटीर्/इनडोअर
t िकनारा/बफर्
42
वणर्न
पोट ससाठी सौ य, नैसिगर्क िदसणार्या, वचा टोनचा
वापर करा. िचत्रिवषय जर पा वर्भम
ू ीपासन
ू दरू असेल िकं वा
टे िलफोटो िभंगाचा वापर केला असेल, जळ
ु वणीम ये खोली
अस याचा आभास दे यासाठी पा वर्भम
ू ीचे तपशील मद
ृ ू केले
जातील.
प ट लँ ड केप शॉ स घे यासाठी वापरा. 1, 2
लहान मल
ु ां या क्षणिचत्रणासाठी वापरा. कपडे आिण
पा वर्भम
ू ी तपशील हे प ट पात रडर केले जाते, मात्र वचा
टोन मद
ृ ू आिण नैसिगर्क राहतात.
खेळां या गितशील िचत्रणाम ये जलद शटर गतीने हालचाल
फ्रीझ केली जाते याम ये मख्
ु य िचत्रिवषय अितशय प ट
िदसन
ू येतो. 1, 2
फुले, कीटक, आिण इतर लहान व तंच
य शॉ स
ू े समीप
(अगदी जवळून फोकस जळ
ु िव याकिरता मॅक्रो िभंग वापरले
जाऊ शकते) घे यासाठी वापरा.
कमी प्रकाशात घेतले या पोट्र सम ये मख्
ु य िचत्रिवषय
आिण पा वर्भम
ू ीम ये नैसिगर्क समतोल साध यासाठी वापरा.
रात्रीचे लँ ड केप छायािचत्र घेत असताना र यावरचा प्रकाश
आिण िनऑन साई स सह नॉईज आिण अनैसिगर्क रं ग
कमी करते. 1, 2
घरातील पा वर्भम
ू ी प्रकाश प्रभाव कॅ चर करते. पाटीर् आिण
इतर घरातील
यांसाठी वापरा.
पाणी, बफर्, िकं वा वाळूवरील सय
र् काशा या िव ताराची
ू प्र
उ वलता कॅ चर करा. 1, 2
िवक प
u सय
ू ार् त
v सं याकाळ/पहाट
पाळीव प्रा यांचे
पोट्रट
मेणब तीचा
x
प्रकाश
w
y बहर
z
शरद ऋतत
ू ील
रं ग
0 खा य
वणर्न
सय
ू ार् त आिण सय
ू दयामधील गडद रं गछटा जतन करतो. 1, 2
पहाटपव
ू र् िकं वा सय
ू ार् तानंतर कमकुवत नैसिगर्क प्रकाशात
िदसणारे रं ग जतन करतो. 1, 2
सिक्रय पाळीव प्रा यां या पोट्रटसाठी वापर केला जातो. 2
मेणब ती या प्रकाशाम ये घेतले या छायािचत्रांसाठी. 1
फुले, फुलांचे उ यान आिण बहरा या इतर लँ ड केप
वैिश य विृ द्धंगत कर यासाठी वापरला जातो. 1
शरद ऋतत
ू ील ओज वी लाल आिण िपवळी पाने कॅ चर
करतो. 1
खा य पदाथार्ंची प ट छायािचत्रे घे यासाठी वापरला जातो.
लॅ श छायािचत्रणासाठी, लॅ श (0 146) वर कर यासाठी M
(Y) बटण दाबा.
1 अंगभत
लॅ श बंद होतो.
ू
2 AF-साहा यक प्रदीपक बंद होतो.
A अ प ट कर यापासन
ू प्रितबंिधत करणे
मंद शटर गतीवर कॅमेरा कंपनामळ
ु े तयार होणार्या अ प टपणाला प्रितबंध
कर यासाठी ितपाई वापरा.
43
िवशेष प्रभाव
छायािचत्र घेताना आिण चलिचत्र िचत्रीकरण करताना िवशेष प्रभावाचा
वापर केला जाऊ शकतो.
वतर्मानात िनवडलेला प्रभाव पाह यासाठी, EFFECTS वर मोड तबकडी िफरवा
आिण R बटण दाबा. इतर प्रभाव िनवड यासाठी, मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
िफरवा.
मोड तबकडी
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
प्रदशर्क
हे लक्षात घ्या की प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 ि थतीम ये असतांना प्र यक्ष
या या दर यान प्रभाव बदलला जाऊ शकत नाही.
❚❚ िवशेष प्रभाव
िवक प
% रात्रीचे
य
g रं गीत केच
44
वणर्न
उ च ISO संवेदनशीलतेवर एकवणर् प्रितमा रे कॉडर् कर यासाठी
काळोख असले या पिरि थतीम ये वापरा (कॅमेरा फोकस
जळ
ु व यास असमथर् असले तर यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण
उपल ध होतो). 1
रं गीत केच प्रभावासाठी कॅमेरा शोध घेतो आिण आऊट
लाईनला रं ग दे तो. प्र यक्ष
य (0 46) म ये प्रभाव
समायोिजत केला जाऊ शकतो. हे लक्षात घ्या की या
मोडम ये रे कॉडर् केलेली चलिचत्रे, ि थर िचत्रां या मािलकेपासून
तयार केले या लाइड शो प्रमाणे मागे ले होते.
िवक प
i
लहान
पिरणाम
u िनवडक रं ग
1 िस हॉटे
2 उ च कळ
3 िन न कळ
वणर्न
डायरोमा या िचत्रासारखी िदसणारी छायािचत्रे तयार करा. उ च
प्रेक्षणीय थळाव न िचत्रीकरण करताना सव तमिर या काम
करते. लहान पिरणाम चलिचत्रे उ च गतीवर ले होतात,
जवळपास तीन िमिनटांम ये ले होणार्या नीरव चलिचत्राम ये
1920 × 1080/30p वर िचत्रपट अंशाचे जवळपास 45
िमिनटांचे संक्षेपण होते. प्र यक्ष
याम ये (0 47) प्रभाव
समायोिजत केला जाऊ शकतो. 1, 2
िनवडले या रं गां यितिरक्त इतर सवर् रं ग कृ ण-धवल रं गाम ये
रे कॉडर् केले जातात. प्र यक्ष
याम ये (0 49) प्रभाव
समायोिजत केला जाऊ शकतो. 1
उजळ पा वर्भम
ू ीवर छायाकार िचत्रिवषय. 1
उजळ
यांचे िचत्रीकरण करतांना प्रकाशाने उजळले या
िदसतील अशा प्रितमा बनिव यासाठी वापरा. 1
गडद
यांचे िचत्रीकरण करताना जा त हायलाईट केले या
गडद, िन न कळ प्रितमा बनिव यासाठी वापरा. 1
1 अंगभत
लॅ श बंद होतो.
ू
2 AF-साहा यक प्रदीपक बंद होतो.
A अ प ट कर यापासन
ू प्रितबंिधत करणे
मंद शटर गतीवर कॅमेरा कंपनामळ
ु े तयार होणार्या अ प टपणाला प्रितबंध
कर यासाठी ितपाई वापरा.
A NEF
(RAW)
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग %, g, i, आिण u मोडम ये उपल ध नाही. जे हा
NEF (RAW) िकं वा NEF (RAW) + JPEG पयार्य या मोडम ये िनवडलेला
असतांना िचत्रे घेतली जातात ते हा या िचत्रांना JPEG प्रितमा व पात रे कॉडर्
केले जाते. NEF (RAW)+JPEG या सेिटंग्जवर तयार केले या JPEG प्रितमा
िनवडक JPEG दजार्वर रे कॉडर् के या जातील, तसेच NEF (RAW) या सेिटंग्जवर
तयार केले या प्रितमा फाइन-दजार् प्रितमा हणन
ू रे कॉडर् के या जातील.
आिण i मोड
चलिचत्र रे कॉिडर्ंग या वेळी ऑटोफोकस उपल ध नसतो. िनरं तर िरलीज मोडसाठी
चौकट गती आिण प्र यक्ष
या या दर यान ऑटोफोकस एकित्रतिर या वाप न
प्र यक्ष
य िरफ्रेश दर कमी झाला असेल तर पव
ू ार्वलोकन बािधत होईल.
Ag
45
प्र यक्ष
यामधील उपल ध पयार्य
िनवडले या प्रभावांसाठीची सेिटंग्ज प्र यक्ष
य प्रदशर्नाम ये समायोिजत
केली जातात, परं तु प्र यक्ष
य,
यदशर्क छायािचत्रण आिण चलिचत्र
विनमद्र
ु णादर यान लागू केली जातात.
❚❚ g रं गीत
1 प्र यक्ष
केच
य िनवडणे.
a बटण दाबा. प्रदशर्कावर िभंगा या
मा यमातन
य प्रदिशर्त होईल.
ू
a बटण
2 पयार्य समायोिजत करणे.
उजवीकडे दशर्िवलेले पयार्य प्रदिशर्त
कर यासाठी J दाबा. ठळकपणा िकं वा
बा यरे खा हायलाईट कर यासाठी 1 िकं वा
3 दाबा आिण बदल कर यासाठी 4 िकं वा
2 दाबा. रं गांमधील रं गघनता वाढव यासाठी
िकं वा एकवणीर्य प्रभाव पण
र् णे काढून
ू प
टाक यासाठी सजीवतेम ये वद्ध
ृ ी केली जाऊ
शकते, ते हा आउटलाइन ही जाड िकं वा
बारीक केली जाऊ शकते. रे षांची जाडी
वाढव याने रं गांची रं गघनता दे खील अिधक
वाढते.
3 J दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर बाहे र िनघ यासाठी
J दाबा.
यदशर्क छायािचत्रण सु
कर यासाठी a बटण दाबा.
46
❚❚ i लहान पिरणाम
1 प्र यक्ष
य िनवडणे.
a बटण दाबा. प्रदशर्कावर िभंगा या
मा यमातन
य प्रदिशर्त होईल.
ू
a बटण
2 फोकस िबंदू ि थत करणे.
फोकसम ये असले या क्षेत्राम ये फोकस
िबंद ू ि थत कर यासाठी म टी िसलेक्टर
वापरा आिण नंतर फोकस तपास यासाठी
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा.
प्रदशर्नामधन
ू लहान पिरणाम पयार्य
ता परु या व पात िक्लयर कर यासाठी
आिण प्रदशर्काम ये अचक
ू फोकस
जळ
य मोठे कर याकिरता
ु व यासाठी
X (T) दाबा. लहान पिरणाम प्रदशर्न
पु हा टोअर कर यासाठी W (S) दाबा.
3 पयार्य प्रदिशर्त करणे.
लहान पिरणाम पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी
J दाबा.
47
4 पयार्य समायोिजत करणे.
फोकसम ये असले या क्षेत्राची ठे वण
िनवड यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा आिण
याची ं दी समायोिजत कर यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा.
5 J दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर बाहे र िनघ यासाठी
J दाबा.
यदशर्क छायािचत्रण सु
कर यासाठी a बटण दाबा.
48
❚❚ u िनवडक रं ग
1 प्र यक्ष
य िनवडणे.
a बटण दाबा. प्रदशर्कावर िभंगा या
मा यमातन
य प्रदिशर्त होईल.
ू
a बटण
2 पयार्य प्रदिशर्त करणे.
िनवडक रं ग पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी J
दाबा.
3 रंग िनवडा.
प्रदशर्ना या म यभागी पांढर्या चौकोनाम ये
व तव
ू र चौकट जळ
ु वा आिण अंितम
प्रितमेम ये (रं गघनता नसलेले रं ग िनवडणे
कॅमेर्याला अवघड जाऊ शकते हणन
ू
रं गघनता असलेले रं ग िनवडा) एक रं ग
राहील या टीने व तच
ू ा रं ग िनवड यासाठी
1 दाबा. अिधक अचक
ू रं ग िनवड यासाठी
प्रदशर्का या म यभागी झूम इन
कर याकरता X (T) दाबा. झूम आऊट
कर यासाठी W (S) दाबा.
िनवडलेले रं ग
49
4 रंग
ेणी िनवडा.
अंितम प्रितमेम ये समािव ट के या
जाणार्या समान रं गवणार्ची ेणी
वाढिव यासाठी िकं वा कमी कर यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा. 1 आिण 7 दर यान या
मू यांमधन
ू िनवडा; हे लक्षात घ्या की उ च
मू य हे इतर रं गांमधन
ू रं गवणर् समािव ट
क शकते.
5 अितिरक्त रंग िनवडा.
अितिरक्त रं ग िनवड यासाठी
प्रदशर्ना या वर असलेले रं गांचे
इतर तीन बॉक्स हायलाईट
कर यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी चक्राकृती िफरवा
आिण इतर रं ग िनवड यासाठी
पायरी 3 आिण 4 पु हा करा.
ितसरा रं ग आव यक असेल
तर पु हा कृती करा. हायलाईट
केले या रं गांची िनवड र
कर यासाठी O (Q) दाबा.
सवर् रं ग हटिव यासाठी O (Q)
दाबन
ू धरा. पु टीकरण डायलॉग
प्रदिशर्त होईल; होय िनवडा.
6 J दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर बाहे र िनघ यासाठी
J दाबा. िचत्रीकरणादर यान िनवडले या
रं गवणार् या व तू रं गाम ये रे कॉडर् के या
जातील; बाकी इतर सवर् कृ ण-धवलम ये
रे कॉडर् केले जाईल.
यदशर्क छायािचत्रण
सु कर यासाठी a बटण दाबा.
50
रं ग
ेणी
P, S, A, आिण M मोड
शटर गती आिण िछद्र यावर िनयंत्रण कर याचे िविवध
प्रकार P, S, A, आिण M मोडम ये शक्य होतात.
मोड
P
S
A
M
वणर्न
पव
ू रर् िचत वयं (0 52) इ टतम उघडीप िमळिव यासाठी कॅमेरा शटर
गती आिण िछद्र सेट करतो. जेथे कॅमेरा सेिटंगला वेळ नाही अशा
क्षणिचत्रण आिण अ य पिरि थतींसाठी िशफारस केले आहे .
शटर-अग्रक्रम वयं (0 53): चांगले पिरणाम िमळिव यासाठी प्रयोक्ता
शटर गती िनवडतो आिण कॅमेरा िछद्र िनवडतो. गितमानता िफ्रझ िकं वा
घस
ू र कर यासाठी वापरले जाते.
िछद्र-अग्रक्रम वयं (0 54): चांगले पिरणाम िमळिव यासाठी
प्रयोक्ता िछद्र िनवडतो आिण कॅमेरा शटर गती िनवडतो. पा वर्भम
ू ी
धस
ू र बनिव यासाठी िकं वा पा वर्भम
ू ी व अग्रभम
ू ी दो ही फोकसम ये
आण यासाठी वापरले जाते.
यिक्तचिलत (0 56): उपयोगकतार् शटर गती आिण िछद्र दो ही
िनयंित्रत करतो. दीघर्कालीन उघडीपीसाठी शटर गती यिक्तचिलत शटर
सेिटंग (A) िकं वा वेळ (%) वर सेट करा.
A िभंग
प्रकार
िछद्र िरंगसह सस
ु ि जत CPU िभंगाचा वापर करत असताना, िछद्र िरंग (0 307)
ला िकमान िछद्रावर लॉक करा (सव च f-क्रमांक). प्रकार G आिण E िभंग हे िछद्र
िरंगने सस
ु ि जत नसतात.
केवळ िभंग िछद्र िरंग वाप न िछद्र समायोिजत केले असता, CPU रिहत िभंगे
केवळ A (िछद्र-अग्रक्रम वयं) आिण M ( यिक्तचिलतपणे) मोडम ये वापरली जाऊ
शकतात. इतर कोणताही मोड िनवडला असता शटर िरलीज अक्षम होते. “अनु प
िभंग” िवषयी या अिधक मािहतीसाठी (0 304) पहा.
51
P: पव
ू रर् िचत
वयं
या मोडम ये, बर्याचशा पिरि थतीम ये उ कृ ट उघडीपीसाठी कॅमेरा
वयंचिलतिर या शटर गती आिण िछद्र समायोिजत करतो.
A लवचीक
आज्ञावली
P मोडम ये उघडीप मापक चालू (“लवचीक
आज्ञावली”) असताना िनयंत्रण तबकडी िफरवन
ू
शटर गती आिण िछद्र यांची िविभ न संयोजने
िनवडता येतात. पा वर्भम
ू ी तपशील िकं वा जलद
शटर गती, जी हालचालींना “फ्रीझ” करते अशा
मो या िछद्रांसाठी तबकडी उजवीकडे िफरवा
(िन न f-क्रमांक). िचत्रणक्षेत्र खोली िकं वा हालचाल
अ प ट करणार्या लघु िछद्र िछद्रांसाठी तबकडी
डावीकडे िफरवा (उ च f-क्रमांक). सवर् संयोजने
एकच उघडीप दे तात. लवचीक आज्ञावली प्रभावी
असताना
यदशर्क आिण मािहती प्रदशर्नाम ये
एक (O िकं वा E) प्रदिशर्त होतो. शटर गती आिण
िछद्र सेिटंग्ज िडफॉ टवर सेट कर यासाठी दशर्क
नाहीसा होईपयर्ंत िनयंत्रण तबकडी िफरवा, अ य
मोड िनवडा िकं वा कॅमेरा बंद करा.
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
यदशर्क
प्रदशर्क
52
S: शटर-अग्रक्रम
वयं
शटर-अग्रक्रम वयं म ये, तु ही शटर गती िनवडता ते हा याचवेळी
कॅमेरा इ टतम उघडीप िनमार्ण करणारे िछद्र वयंचिलतपणे िनवडतो.
शटर गती िनवड यासाठी, उघडीप मापक चालू
असताना मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा. शटर
गती “v” िकं वा 30 से. आिण 1/8000 से.
दर यान सेट केले जाऊ शकते.
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
िनयंत्रण पटल
प्रदशर्क
A हे सद्ध
ु ा पहा
जर लॅ िशंग “A” िकं वा “%” दशर्क शटर-गती प्रदशर्नाम ये िदसू लाग यास
काय करायचे याब ल मािहतीसाठी प ृ ठ 343 पहा.
53
A: िछद्र-अग्रक्रम
वयं
िछद्र-अग्रक्रम वयं म ये, तु ही िछद्र िनवडता ते हा याचवेळी कॅमेरा
इ टतम उघडीप िनमार्ण करणारी शटर गित वयंचिलतपणे िनवडतो.
िभंगांसाठी िकमान आिण कमाल मू यां या
दर यान एक िछद्र िनवड यासाठी, उघडीप
मापक चालू असताना द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
िफरवा.
द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
िनयंत्रण पटल
A CPU-रिहत िभंग (0 308)
िछद्र समायोिजत कर यासाठी िभंग िछद्र िरंगचा
वापर करा. सेट अप मेनू (0 224) म ये CPUरिहत िभंग डेटा आयटमचा वापर क न पण
ू र् उघडे
िछद्र िनिदर् ट केले गे यास, जे हा CPU-रिहत
िभंग जोडले जाते ते हा जवळ या पण
ू िर् वरामाम ये
पिरवितर्त होणार्या वतर्मान f-क्रमांक प्रदिशर्त होईल.
अ यथा, िछद्र केवळ एकूण थां यांची संख्याच
प्रदिशर्त करे ल, (पण
ू र् उघडे िछद्र सह F, FA
व पात प्रदिशर्त होईल) आिण f-क्रमांक िभंग िछद्र
िरंगा वारे वाचला जाणे आव यक आहे .
54
प्रदशर्क
A िचत्रणक्षेत्र
खोली पव
ू ार्वलोकन ( यदशर्क छायािचत्रण)
िछद्राचे पव
ू ार्वलोकन कर यासाठी, Pv बटण दाबा
आिण ध न ठे वा.
यदशर्काम ये पव
ू ार्वलोकन
केले या िचत्रणक्षेत्र खोलीला परवानगी दे त, िभंग
कॅमेर्याने िनवडलेले िछद्र मू य (P आिण S मोड)
िकं वा प्रयोक्ता वारे िनवडलेले मू य (A आिण M
मोड) वर बंद केले जाईल.
Pv बटण
A सानक
ु ू ल सेिटंग e5—मॉडेिलंग लॅ श ( यदशर्क छायािचत्रण; 0 284)
हे सेिटंग Nikon सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली (CLS; 0 311) ला समथर्न
दे णार्या अंगभत
लॅ श आिण ऐि छक लॅ श उपकरण यिु न स यांना िनयंित्रत
ू
करते, Pv बटण दाबले असता चाचणी लॅ श प्रकािशत करते.
55
M: यिक्तचिलत
यिक्तचिलत उघडीप मोडम ये तु ही शटर गती आिण िछद्र दो ही
िनयंित्रत करता. शटर गती िनवड यासाठी, उघडीप मापक चालू असताना
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी, आिण िछद्र सेट कर यासाठी द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी िफरवा. शटर गती “v” िकं वा 30 से. आिण 1/8000 से.
मू यां या दर यान सेट केली जाऊ शकते, िकं वा शटर दीघर्कालीन उघडीप
साठी (A िकं वा %, 0 58) ओळख यासाठी शटर उघडे ठे वले जाऊ
शकते. िछद्र िभंगा या िकमान आिण कमाल मू यावर सेट केले जाऊ
शकते. उघडीप तपास यासाठी उघडीप दशर्कांचा वापर करा.
द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
िछद्र
शटर गती
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
A AF
मायक्रो NIKKOR िभंगे
बा य उघडीप मापक वापर याचे सांिगतले आहे , िछद्र सेट कर यासाठी िभंग िछद्र
िरंग वापरले जाते ते हा केवळ उघडीप गुणो तर लक्षात घेणे आव यक आहे .
56
A उघडीप
दशर्क
“ यिक्तचिलत शटर सेिटंग” िकं वा “वेळ” पेक्षा इतर शटर गती िनवड यास उघडीप
दशर्क वतर्मान सेिटंग्ज वर छायािचत्र उघडीपवर असावे की अितिरक्त उघडीपवर
असावे हे दशर्िवते. सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b2 साठी िनवडले या पयार्यावर आधािरत,
(उघडीप िनयंत्रणा करीता EV ट पा, 0 278),1/3 EV िकं वा 1/2 EV या वद्ध
ृ ीम ये
दशर्िवलेले कमी-िकं वा जा त उघडीप प्रमाण. उघडीप मापन प्रणालीची मयार्दा
ओलांड यास, उघडीप दशर्क आिण शटर गती (मोड P आिण A) आिण/िकं वा िछद्र
(P आिण S मोड) प्रदशर्न लॅ श होईल.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b2 1/3 पायरी वर सेट केली आहे त.
इ टतम उघडीप
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
(छायािचत्रण)
1
/3 EV वारे
िन नमात्र उघडीप
2 EV वारे
अितमात्र उघडीप
प्रदशर्क
(प्र यक्ष
य)
A हे सद्ध
ु ा पहा
उघडीप दशर्कांना मागे घेणे, जेणेक न उजवीकडे ऋणा मक मू य आिण डावीकडे
धना मक मू य प्रदिशर्त होतात यािवषयी अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग f8
(मागील दशर्क, 0 286) पहा.
57
दीघर्कालीन उघडीप (केवळ M मोड)
हलणारे िदवे, तारे , रात्री
य, आतषबाजी
अशा
यांचे दीघर्कालीन उघडीप कर यासाठी
पढ
ु े िदलेली शटर गती िनवडा.
• यिक्तचिलत शटर सेिटंग (A): शटरिरलीज बटण खाली दाबलेले असताना
शटर उघडे राहते. अ प टपणाला प्रितबंध
कर यासाठी ितपाई िकं वा पयार्यी िबनतारी
दरू थ िनयंत्रक (0 160, 319) िकं वा दरू थ
कॉडर् (0 319) वापरा.
उघडीपीची लांबी: 35 से.
िछद्र: f/25
• वेळ (%): कॅमेर्यावरील शटर-िरलीज बटण िकं वा पयार्यी दरू थ िनयंत्रण,
दरू थ कॉडर् िकं वा िबनतारी दरू थ िनयंत्रक वाप न उघडीप प्रारं भ करा.
बटण दस
ु र्या वेळी दाबले जाईपयर्ंत शटर उघडे राहते.
पढ
ु े चालू ठे व यापव
ू ीर्, कॅमेरा ितपाईवर जोडा िकं वा समतल पातळीवर
ि थर राहील असा ठे वा.
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला
छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा उघडीपम ये अडथळा आण यापासन
ू
प्रितबंध कर यासाठी रबरी दशर्क-आ छादन काढून टाका आिण प्रदान
कर यात आले या नेित्रका टोपणा वारे
यदशर्क आ छािदत करा
(0 70). लक्षात ठे वा की, दीघर् उघडीपीम ये नॉईज (पांढरे िठपके, वैरअंतिरत उ वल िचत्रिबंद ू िकं वा धक
ु े ) िदसू शकते. पांढरे िठपके आिण
धक
ु े िचत्रीकरण मेनम
ू ये (0 271) लांब उघडीप NR साठी चालू िनवडून
कमी करता येऊ शकतात.
58
❚❚ यिक्तचिलत शटर सेिटंग
1 मोड तबकडी M कडे चक्राकृती
िफरवा.
मोड तबकडी
2 शटर गती िनवडा.
“ यिक्तचिलत शटर सेिटंग” (A) ची शटर गती िनवड यासाठी,
उघडीप मापक चालू असताना मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
िनयंत्रण पटल
प्रदशर्क
3 छायािचत्र घ्या.
फोकस के यानंतर, कॅमेरा पयार्यी िबनतारी दरू थ िनयंत्रक िकं वा
दरू थ कॉडर्वरील शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबा. उघडीप पण
ू प
ू र्
झा यानंतर आपले बोट शटर-िरलीज बटणाव न काढून घ्या.
59
❚❚ वेळ
1 मोड तबकडी M कडे चक्राकृती
िफरवा.
मोड तबकडी
2 शटर गती िनवडा.
“वेळ” (%) साठी शटर गती िनवड यासाठी, उघडीप मापक चालू
असताना मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी डावीकडे िफरवा.
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
िनयंत्रण पटल
3 शटर उघडा.
प्रदशर्क
फोकस के यानंतर, कॅमेरा िकं वा पयार्यी दरू थ िनयंत्रण, दरू थ कॉडर्
िकं वा िबनतारी दरू थ िनयंत्रकावरील शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली
ू प
दाबा.
4 शटर बंद करा.
पायरी 3 म ये केलेले कायर् पु हा करा.
60
A ML-L3
दरू थ िनयंत्रण
तु ही ML-L3 दरू थ िनयंत्रण वापरत अस यास, छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू
(0 156) पयार्याम ये दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3) चा वापर क न (िवलंिबत
दरू थ, विरत-प्रितसाद दरू थ, िकं वा दरू थ िमरर अप) दरू थ िनयंत्रण मोड
िनवडा. हे लक्षात घ्या की आपण ML-L3 दरू थ िनयंत्रण वापरत असाल तर शटर
गतीसाठी “ यिक्तचिलत शटर सेिटंग”/A िनवडलेले असताना दे खील िचत्रे
“वेळ” मोडम ये घेतली जातील. दरू थ िनयंत्रणावरील शटर-िरलीज बटण दाबन
ू 30
िमिनटांनी सोडले जाते िकं वा जे हा बटण पु हा दाबले जाते ते हा उघडीप प्रारं भ
होते.
61
प्रयोक्ता सेिटंग्ज: U1 आिण U2
मोड
मोड तबकडी वर U1 आिण U2 ि थतीवर वारं वार वापरली जाणारी सेिटंग्ज
लागू करा.
प्रयोक्ता सेिटंग्ज जतन करणे
1 मोड िनवडा.
मोड तबकडीला इि छत मोडवर
िफरवा.
मोड तबकडी
2 सेिटंग्ज समायोिजत करा.
िचत्रीकरण आिण सानक
ु ू ल सेिटंग्ज म ये लवचीक आज्ञावली (P मोड),
शटर गती (मोड S आिण M), िछद्र (मोड A आिण M), उघडीप आिण
लॅ श प्रितपत
ू ीर्, लॅ श मोड, फोकस िबंद,ू मापन, ऑटोफोकस आिण
AF क्षेत्र मोड, ब्रॅकेिटंग आिण सेिटंग्ज वर इि छत समायोजन करा.
A प्रयोक्ता
सेिटंग्ज
U1 िकं वा U2 म ये खालील मेनू जतन केले जाऊ शकत नाहीत.
छायािचत्र िचत्रीकरण मेन:ू
• छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा
• संग्रह फो डर
• प्रितमा क्षेत्र
• Picture Control यव था करा
• दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3)
• बहु उघडीप
• म यांतर समयक िचत्रीकरण
62
चलिचत्र िचत्रीकरण मेन:ू
• चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा
• प्रितमा क्षेत्र
• Picture Control यव था करा
• वेळ-र छायािचत्रण
3 प्रयोक्ता सेिटंग्स जतन करा.
मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G बटण दाबा.
सेटअप मेनम
ू ये प्रयोक्ता सेिटंग्स जतन
करा हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
G बटण
4 U1 वर जतन करा िकं वा U2 वर सरु िक्षत
करा िनवडा.
U1 वर जतन करा िकं वा U2 वर सरु िक्षत
करा हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
5 प्रयोक्ता सेिटंग्ज जतन करा.
सेिटंग्स जतन करा हायलाईट करा आिण
पायरी 4 म ये िनवडले या मोड तबकडी
पायर्या 1 आिण 2 म ये िनवडले या
सेिटंग्ज लागू कर यासाठी J दाबा.
63
प्रयोक्ता सेिटंग्ज रीकॉल करणे
U1 वर जतन करा ला नेमन
ू
िदले या सेिटंग्ज रीकॉल
कर यासाठी मोड तबकडी
सहजपणे U1 िफरवा, िकं वा U2
वर सरु िक्षत करा सेिटंग्ज िरकॉल
कर यासाठी U2 िफरवा.
64
मोड तबकडी
प्रयोक्ता सेिटंग्ज रीसेट करणे
U1 िकं वा U2 साठीची सेिटंग्ज िडफॉ ट मू यांवर पु हा सेट कर यासाठी:
1 प्रयोक्ता सेिटंग्स रीसेट करा.
मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी G बटण दाबा.
सेटअप मेनम
ू ये प्रयोक्ता सेिटंग्स रीसेट
करा हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
G बटण
2 U1 रीसेट करा िकं वा U2 रीसेट करा
िनवडा.
U1 रीसेट करा िकं वा U2 रीसेट करा
हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
3 प्रयोक्ता सेिटंग्ज रीसेट करा.
रीसेट करा हायलाईट करा आिण J दाबा.
65
िरलीज मोड
िरलीज मोडची िनवड करणे
िरलीज मोड िनवड यासाठी िरलीज मोड तबकडी
लॉक िरलीज दाबा आिण इि छत सेिटंगवर
िरलीज मोड तबकडी िफरवा.
मोड
S
CL
CH
Q
E
MUP
66
वणर्न
एकल चौकट: शटर-िरलीज बटण पण
ू र् खाली दाब यानंतर कॅमेरा एकावेळी
एकच छायािचत्र घेतो.
िनरं तर मंदगती: शटर-िरलीज बटण खाली दाबलेले असताना, कॅमरा
सानक
ु ू ल सेिटंग d2 (िनरं तर िन न-गती, 0 67, 280) साठी िनवडले या
चौकट गतीवर छायािचत्र घेतो. लॅ श प्र विलत झा यास केवळ एकच िचत्र
घेतले जाईल हे लक्षात ठे वा.
िनरं तर जलदगती: शटर-िरलीज बटण खाली दाबलेले असताना, कॅमरा
प ृ ठ 67 वर नमद
ू केले या चौकट गतीवर छायािचत्र रे कॉडर् करतो. सिक्रय
िचत्रिवषयांसाठी वापरा लॅ श प्र विलत झा यास केवळ एकच िचत्र घेतले
जाईल हे लक्षात ठे वा.
शांत शटर िरलीज: एकल चौकट साठी, शटर-िरलीज बटण पण
र् णे
ू प
दाबले असता िमरर थानावर पु हा िक्लक होत नाही, या यितिरक्त
प्रयोक् याला िमरर वारे िक्लक केलेला वेळ िनयंित्रत कर याची परवानगी
दे त, जे एकल चौकट मोडम ये अिधक शांत आहे . या यितिरक्त, सानक
ु ूल
सेिटंग्ज d1 (बीप; 0 280) साठी िनवडलेले सेिटंग िवचारात न घेता बीप
आवाज करत नाही.
व-समयक:
व-समयक (0 69) वाप न िचत्रे घ्या.
िमरर अप: टे िलफोटोम ये कॅमरा कंपन कमी कर यासाठी िकं वा समीपय छायािचत्रण िकं वा इतर घटनांम ये याम ये अगदी िकं िचत कॅमेरा
हालचाल याची पिरणती अ प ट छायािचत्रांम ये होऊ शकते यासाठी हा
मोड िनवडा (0 71).
चौकट प्रगत वेग
िनरं तर िचत्रीकरणासाठी चौकट गती (िन न िकं वा उ च गती) प्रितमा
क्षेत्राम ये िनवडले या पयार्यानस
ु ार बदलते (0 73) आिण, NEF (RAW)
प्रितमा दजार् पयार्य िनवडला जातो ते हा NEF (RAW) िचत्रिबंद ू खोली
(0 80). खाली िदले या टे बलम ये, पण
ू र् प्रभािरत EN-EL15 िवजेरीसाठी
अंदाजे चौकट गती, िनरं तर-सव AF, यिक्तचिलत िकं वा शटर-अग्रक्रम
वयं उघडीप 1/250 से. िकं वा यापेक्षा अिधक वेगवान, आिण िडफॉ ट
मू यांवरील रािहलेली सेिटंग्ज दशर्िवली आहे त.
प्रितमा क्षेत्र
DX (24×16)
1.3× (18×12)
प्रितमा दजार्
JPEG/12-िबट NEF (RAW)
14-िबट NEF (RAW)
JPEG/12-िबट NEF (RAW)
14-िबट NEF (RAW)
अंदाजे चौकट
CL
चौकटी दर
सेकंदाला 1-6
चौकटी दर
सेकंदाला 1-5
चौकटी दर
सेकंदाला 1-6
प्रगत वेग
CH
चौकटी दर
सेकंदाला 6
चौकटी दर
सेकंदाला 5
चौकटी दर
सेकंदाला 7
चौकटी दर
सेकंदाला 6
अ यंत लघु िछद्र (उ च f-नंबर) िकं वा मंद शटर गती वर चौकट गती
कमी होऊ शकते, जे हा कंपन यन
ू ीकरण (VR िभंगांसह उपल ध) िकं वा
ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण (0 102) चालू असेल, िकं वा जे हा िवजेरी
िन न असेल, CPU-रिहत िभंग जोडलेले असेल, िकं वा सानक
ु ू ल सेिटंग्ज
f5 (िनयंत्रण तबकडी सानक
ु ू ल करा) > िछद्र सेिटंग (0 285) साठी िछद्र
िरंग िनवडलेले असेल. प्र यक्ष
यातील कमाल चौकट गती 3.7 चौकटी
दर सेकंदाइतकी असते.
67
A मेमरी
बफर
ता परु या संग्रहणासाठी कॅमेर्याम ये मेमरी बफरची सोय कर यात आलेली आहे ,
यामळ
ु े छायािचत्रे मेमरी काडर्वर जतन करणे चालू असताना िचत्रीकरण करणे शक्य
होते. बफर पण
ू र् भरला असेल तर चौकट गती कमी होऊ शकते (tAA).
स य सेिटंग्सवर बफरम ये संग्रिहत क न ठे वता येऊ शकणार्या प्रितमांची अंदाजे
संख्या शटर-िरलीज बटण दाबलेले असताना उघडीप-गणन प्रदशर्नाम ये दशर्िवली
जाते. खाली िदले या उदाहरणाम ये, अंदाजे 42 िचत्रांसाठी िश लक रािहलेली जागा
दशर्िवलेली आहे .
छायािचत्रे मेमरी काडर्वर रे कॉडर् होत असताना, मेमरी काडर् प्रवेश दीप प्र विलत
होईल. िचत्रीकरण पिरि थती आिण मेमरी काडर् कायर्क्षमता यानस
ु ार, रे कॉिडर्ंगसाठी
काही सेकंदापासन
ू ते काही िमिनटांपयर्ंतचा वेळ लागू शकतो. दीप बंद होत नाही
तोपयर्ंत मेमरी काडर् बाहे र काढू नका िकं वा ऊजार् ोत काढून टाकू नका िकं वा
याची जोडणी खंिडत क नका. बफरम ये डेटा िश लक रािहला अस यास कॅमेरा
बंद होईल, बफरमधील सवर् प्रितमांचे रे कॉिडर्ंग पण
ू र् होईपयर्ंत ऊजार् ोत बंद होणार
नाही. बफरम ये प्रितमा असताना िवजेरी जर संपली तर, शटर िरलीज अक्षम केले
जाईल आिण प्रितमा मेमरी काडर्वर ट्रा सफर के या जातील.
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
य दर यान सतत िरलीज मोड वापर यास, शटर-िरलीज बटण दाबले
असता िभंगा या मा यमातन
या या जागी छायािचत्रे प्रदिशर्त केली जातील.
ू
A हे सद्ध
ु ा पहा
एकल ब टर् मधे घेत या जाऊ शकणार्या छायािचत्रां या कमाल संख्येिवषयी या
अिधक मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग d3 (कमाल सात य िरलीज, 0 280) पहा.
एकल ब टर् मधे घेता येऊ शकणार्या िचत्रां या संख्येिवषयी या अिधक मािहतीसाठी,
प ृ ठ 380 पहा.
68
व-समयक मोड (E)
कॅमेरा कंपन िकं वा
शकतो.
वयं-पोट्रटसाठी
व-समयकाचा वापर करता येऊ
1 ितपाईवर कॅमेरा धारण करा.
ितपाईवर कॅमेरा माऊंट करा िकं वा समतल पातळीवर ि थर राहील
असा ठे वा.
2
व-समयक मोड िनवडा.
िरलीज मोड तबकडी लॉक
िरलीज दाबा आिण िरलीज मोड
तबकडी E या िदशेने वळवा.
िरलीज मोड तबकडी
3 छायािचत्रावर चौकट जळु वा आिण फोकस करा.
एकल-सव AF चा वापर क न कॅमरा फोकस जळ
ु िव यास
अक्षम अस यास व-समयक वापरला जाऊ शकत नाही.
4 समयक सु
करा.
समयक सु कर यासाठी शटरिरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबा.
ू प
व-समयक दीप लॅ श हो यास
सु वात होईल. छायािचत्र घे यापव
ू ीर् दोन सेकंद आधी, व-समयक
दीप लॅ श होणे थांबेल. समयक सु झा यापासन
ू दहा सेकंदांनी शटर
िरलीज होईल.
छायािचत्र घे यापव
ू ीर् व-समयक बंद कर यासाठी, िरलीज मोड तबकडी
दस
ु र्या सेिटंगवर िफरवा.
69
यदशर्क आ छािदत करणे
आपला डोळा
यदशर्कावर न ठे वता छायािचत्रे घेत असताना, रबरी दशर्कआ छादन काढून टाका (q) आिण (w) म ये दशर्िव याप्रमाणे सोबत िदलेले
नेित्रका टोपण आत घाला. यामळ
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला
ु े
छायािचत्रांम ये िदस यापासून िकं वा उघडीपम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध
करते. रबरी दशर्क-आ छादन काढून टाक यावर कॅमेरा ध न ठे वा.
A
रबरी दशर्क-आ छादन
नेित्रका टोपण
D अंगभत
ू
लॅ श वापरणे
या मोडम ये यिक्तचिलतिर या लॅ श वर कर याची आव यकता असते अशा
मोडम ये लॅ शसह छायािचत्र घे यापव
ू ीर् लॅ श वर कर यासाठी M (Y) बटण दाबा
आिण
यदशर्काम ये (0 146) दशर्िवले जाणारे लॅ श-स जता दशर्क M दशर्क
प्रदिशर्त हो याची वाट पहा. व-समयक प्रारं भ झा यानंतर लॅ श वर के यास
िचत्रीकरणाम ये अडथळा येईल. सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c3 ( व-समयक; 0 279) साठी
िनवडले या उघडीपींची संख्या िवचारात न घेता लॅ श प्र विलत झा यास केवळ
एकच िचत्र घेतले जाईल हे लक्षात ठे वा.
A हे
सद्ध
ु ा पहा
व-समयक अवधी िनवडणे, घेत या जाणार्या
यांची संख्या या िवषयी या
अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c3 ( व-समयक; 0 279) पहा. व-समयक
वापरला जातो ते हा आवाज करणार्या बीपला िनयंित्रत कर यासाठी, सानक
ु ूल
सेिटंग्ज d1 (बीप; 0 280) पहा.
70
िमरर अप मोड (MUP)
िमरर वर के यावर कॅमरा हालचालीमळ
ु े िनमार्ण होणारी अ प टता कमी
कर यासाठी हा मोड िनवडा. िमरर अप मोड वापर यासाठी, िरलीज मोड
तबकडी लॉक िरलीज दाबा आिण िरलीज मोड तबकडी MUP (िमरर अप)
वर िफरवा.
िरलीज मोड तबकडी लॉक िरलीज
िरलीज मोड तबकडी
फोकस आिण उघडीप सेट कर यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाब यानंतर, शटर-िरलीज बटण पण
र् णे दाबन
यदशर्क िकं वा
ू प
ू ठे वा.
प्रदशर्क बंद होतील;
यदशर्क छायािचत्रणाम ये, िमरर वर केला जाईल.
िचत्र घे यासाठी शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबा. छायािचत्रण
ू प
समा त झा यावर, प्र यक्ष
य पु हा सु होईल िकं वा ( यदशर्क
छायािचत्रणाम ये) िमरर खाली होईल.
D िमरर अप
िमरर वर के यावर,
यदशर्क म ये छायािचत्रांवर चौकट जळ
ु िवली जाणार नाही
आिण मापन कायर्रत होणार नाही.
A िमरर अप मोड
िमरर वर के यावर 30 से. म ये जर कोणतेही पिरचालन झाले नाही तर
वयंचिलतपणे िचत्रे घेतली जातील.
71
A अ प ट कर यापासन
ू प्रितबंिधत करणे
कॅमेरा हालचालींमळ
ु े िनमार्ण झाले या अ प टपणाला िनबर्ंध घाल यासाठी, शटरिरलीज बटण हलकेच दाबा, िकं वा पयार्यी दरू थ कॉडर्चा वापर करा (0 319).
िमरर अप छायािचत्रणासाठी पयार्यी ML-L3 दरू थ िनयंत्रण वापरािवषयी या
अिधक मािहतीसाठी, प ृ ठ 156 पहा. ितपाईचा उपयोग करणे जा त चांगले.
72
प्रितमा न दणी िवक प
प्रितमा क्षेत्र
DX (24×16) आिण 1.3× (18×12) मधन
ू प्रितमा िनवडा.
िवक प
वणर्न
23.5 × 15.6 िममी प्रितमा क्षेत्र (DX व पण) वाप न
िचत्रे न दवली आहे त.
िचत्रे 18.8 × 12.5 िममी प्रितमा क्षेत वाप न न दिवली
जातात, व िभंग बदल याची गरज न भासता टे िलफोटो
Z 1.3× (18×12)
पिरणाम िनमार्ण होतो. िनरं तर िचत्रीकरणादर यान कॅमेरा
अिधक प्रितमा दे खील न दवू शकतो (0 67).
a DX (24×16)
यदशर्क प्रदशर्न
DX प्रितमा क्षेत्र (24×16)
वारे छायािचत्र
1.3× (18×12) प्रितमा क्षेत्र
वारे छायािचत्र
73
A प्रितमा क्षेत्र
िनवडलेला मोड प्रदशर्काम ये दशर्िवला जातो.
मािहती प्रदशर्न
िचत्रीकरण प्रदशर्न
यदशर्क प्रदशर्न
1.3× DX कतर्नासाठीचे
यदशर्क प्रदशर्न
उजवीकडे दाखिवले आहे . A 1.3× DX कतर्न
िनवडले असता s प्रतीक प्रदिशर्त होते.
A
1.3× DX कतर्न
A हे सद्ध
ु ा पहा
प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 वर िफरवला असता कतर्न िवषयी या अिधक
मािहतीसाठी प ृ ठ 168 पहा. िविवध प्रितमा क्षेत्र सेिटंग्ज वर संग्रिहत करता येऊ
शकणार्या िचत्र संख्ये या मािहतीसाठी प ृ ठ 380 पहा.
74
िचत्रीकरण मेनम
ू ये प्रितमा क्षेत्र वाप न िकं वा िनयंत्रण दाबन
ू आिण
िनयंत्रण तबकडी िफरवन
ू प्रितमा क्षेत्र िनवडता येऊ शकते.
❚❚ प्रितमा क्षेत्र मेनू
1 प्रितमा क्षेत्र िनवडा.
कोण याही िचत्रीकरण मेनम
ू ये प्रितमा क्षेत्र
हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
2 सेिटंग्ज समायोिजत करा.
पयार्य िनवडा आिण J दाबा. िनवडलेले
कतर्न
यदशर्क (0 74) म ये प्रदिशर्त
होते.
A प्रितमा आकारमान
प्रितमा आकारमान, प्रितमा क्षेत्र (0 81) साठी िनवडले या पयार्याप्रमाणे बदलू
शकते.
75
❚❚ कॅमेरा िनयंत्रणे
यदशर्क छायािचत्रण म ये, Fn बटण आिण िनयंत्रण तबकडी वारे प्रितमा
क्षेत्र िनवडता येऊ शकते.
1 कॅमेरा िनयंत्रणावर प्रितमा क्षेत्र िनवड लागू करा.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनम
ू ये कॅमेरा िनयंत्रण साठी “+ िनयंत्रण तबकडी
दाबा” पयार्य व पात प्रितमा क्षेत्र िनवडा िनवडा. प्रितमा क्षेत्र िनवड
Fn बटण (सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f2, Fn बटण िनयक्
ु त करा, 0 284),
Pv बटण (सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f3, पव
ू ार्वलोकन बटण िनयक्
ु त करा,
0 285), िकं वा वर िनयक्
ु त करता येऊ शकते A AE-L/AF-L बटण
(सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f4, AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा, 0 285).
2 प्रितमा क्षेत्र िनवड यासाठी िनवडक िनयंत्रणाचा वापर करा.
प्रितमा क्षेत्र िनवडक बटण दाबन
ू
आिण
यदशर्क (0 74) म ये
इि छत कतर्न प्रदिशर्त होईपयर्ंत
िनवडक बटण दाबन
ू आिण मख्
ु य
िकं वा द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
िफरवन
ू िनवडता येऊ शकते.
प्रितमा क्षेत्रासाठी स या िनवडलेला पयार्य,
िनयंत्रण पटल,
यदशर्कामधील प्रितमा
क्षेत्र, िकं वा मािहती प्रदशर्न प्रदिशर्त
कर यासाठी बटण दाबन
ू पाहता येऊ
शकतो.
76
Fn बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
प्रितमा दजार् आिण आकारमान
एक छायािचत्र मेमरी काडर्वर िकती जागा यापणार ते, प्रितमा दजार् आिण
आकारमान यावर ठरते. मो या, उ च दजार् या प्रितमा मो या आकारात
मिु द्रत के या जाऊ शकतात पण याला जा त मेमरी लागते, याचा
अथर् अशा खप
ू च कमी प्रितमा मेमरी काडर्वर साठिव या जाऊ शकतात
(0 380).
प्रितमा दजार्
फाईल
व पण आिण संक्षेपण गुणो तर िनवडा (प्रितमा दजार्).
िवक प
फाईल
प्रकार
NEF (RAW)
NEF
JPEG फाइन
JPEG सामा य
JPEG
JPEG बेिसक
NEF (RAW) +
JPEG फाइन
NEF (RAW) +
JPEG सामा य
NEF (RAW) +
JPEG बेिसक
NEF/
JPEG
वणर्न
प्रितमा संवेदकामधील रॉ डेटा कोणतीही प्रिक्रया
न करता जतन केला जातो. शभ्र
ु ता संतल
ु न आिण
रं गभेद अशी सेिटंग्ज िचत्रीकरणानंतरही समायोिजत
करता येतात.
संक्षेपण गुणो तर 1:4 (फाइन दजार्) वर JPEG
प्रितमा रे कॉडर् करा. *
संक्षेपण गुणो तर 1:8 (सामा य दजार्) वर JPEG
प्रितमा रे कॉडर् करा. *
संक्षेपण गुणो तर 1: 16 (बेिसक दजार्) वर JPEG
प्रितमा रे कॉडर् करा. *
दोन प्रितमा रे कॉडर् झा या आहे त: एक NEF (RAW)
प्रितमा आिण एक उ तम-दजार्ची JPEG प्रितमा.
दोन प्रितमा रे कॉडर् झा या आहे त: एक NEF (RAW)
प्रितमा आिण एक सामा य-दजार्ची JPEG प्रितमा.
दोन प्रितमा रे कॉडर् झा या आहे त: एक NEF (RAW)
प्रितमा आिण एक प्राथिमक-दजार्ची JPEG प्रितमा.
* JPEG संक्षेपन साठी आकार अग्रक्रम िनवडले. संक्षेपन गुणो तर हे केवळ अंदाजे
आहे ; वा तिवक गुणो तर ISO संवेदनशीलता आिण रे कॉडर् केले या
याप्रमाणे
बदलेल.
77
प्रितमा दजार् X (T) बटण दाबन
ू आिण मािहती प्रदशर्नाम ये मख्
ु य
िनयंत्रण तबकडी इि छत सेिटंग प्रदिशर्त होई पयर्ंत िफरवन
ू सेट करता
येऊ शकते.
X (T) बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
A NEF
(RAW) प्रितमा
प्रितमा आकारमानासाठी िनवडले या पयार्यांचा NEF (RAW) प्रितमा
आकारमानावर पिरणाम होत नाही. NEF (RAW) प्रितमां या JPEG प्रती
Capture NX-D िकं वा इतर सॉ टवेअर िकं वा रीटच मेनू (0 295) मधील
NEF (RAW) प्रोसेिसंग पयार्याचा उपयोग क न तयार के या जाऊ शकतात.
A NEF+JPEG
यावेळी NEF (RAW) + JPEG ने घेतलेली छायािचत्रे कॅमेर्यावर पािहली जातात
ते हां केवळ एकच मेमरी काडर् आत घातले जाते, आिण केवळ JPEG प्रितमाच
प्रदिशर्त होतात. दो ही प्रती समान मेमरी काडर्वर रे कॉडर् के या गे यास, छायािचत्र
हटिव यावर दो ही प्रती काढून टाक या जातील. खाच 2 म ये काडर्ने िनभावलेली
भिू मका > RAW खाच 1 - JPEG खाच 2 पयार्याचा वापर क न वेग या मेमरी
काडर्वर JPEG प्रत रे कॉडर् के यास, JPEG प्रत हटिव यास NEF (RAW) प्रितमा
हटिवली जात नाही.
78
A+
NEF (RAW)
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f2 (Fn बटण िनयक्
ु त करा, 0 284) > दाबा चा वापर क न
+ NEF (RAW), Fn बटण िनयक्
ु त के यास आिण प्रितमा दजार्साठी JPEG
पयार्य िनवड यास, Fn बटण दाब यानंतर पढ
ु ील छायािचत्रासह NEF (RAW) प्रत
रे कॉडर् केली जाते (आपले बोट शटर-िरलीज बटणाव न काढून घेत यानंतर मल
ू भत
ू
प्रितमा सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत के या जातील. NEF (RAW) प्रितिलपी रे कॉडर् न
करता िनगर्मन कर यासाठी, Fn बटण पु हा एकदा दाबा.
A छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू
प्रितमा दजार् छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 268) मधील प्रितमा दजार् वाप न
समायोिजत करता येऊ शकते.
79
❚❚ JPEG संक्षेपन
JPEG प्रितमांसाठी संक्षेपण िनवड यासाठी, छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू
म ये JPEG संक्षेपन हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
िवक प
O
आकार अग्रक्रम
P
समिु चत दजार्
वणर्न
एकसमान फाईल आकार तयार कर यासाठी प्रितमा
संक्षेिपत के या जातात.
इ टतम प्रितमा दजार्. रे कॉडर् केले या
यानस
ु ार फाईल
आकार बदलतो.
❚❚ प्रकार
NEF (RAW) प्रितमांसाठी संक्षेपण प्रकार िनवड यासाठी, छायािचत्र
िचत्रीकरण मेनू म ये NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग > प्रकार हायलाईट करा
आिण 2 दाबा.
िवक प
N
हानीरिहत
संक्षेिपत
O संक्षेिपत
वणर्न
NEF प्रितमा िर हसीर्बल अ गोिरदमचा वापर क न,
प्रितमा दजार्वर कोणताही पिरणाम न होता फाईल आकार
अंदाजे 20–40% कमी क न संक्षेिपत के या जातील.
NEF प्रितमा नॉन िर हसीर्बल अ गोिरदमचा वापर क न,
प्रितमा दजार्वर कोणताही पिरणाम न होता फाईल आकार
अंदाजे 35-55% कमी क न संक्षेिपत के या जातील.
❚❚ NEF (RAW) िचत्रिबंद ू खोली
NEF (RAW) प्रितमांसाठी िचत्रिबंद ू खोली िनवड यासाठी, छायािचत्र
िचत्रीकरण मेनम
ू ये NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग > NEF (RAW) िचत्रिबंद ू
खोली हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
िवक प
q 12-िबट
r 14-िबट
80
वणर्न
NEF (RAW) प्रितमा या 12 िचत्रिबंदं ू या िचत्रिबंद ू खोली
वर रे कॉडर् के या जातात.
NEF (RAW) प्रितमा या 14 िचत्रिबंदं ू या िचत्रिबंद ू खोली
वर रे कॉडर् के या जातात. िनमार्ण झाले या फाई स 12
िचत्रिबंदप
ू ेक्षा मो या असतात, पण तरीही रे कॉडर् केले या
रं ग डेटाचे प्रमाण वाढवतात.
प्रितमा आकारमान
प्रितमा आकारमान िचत्रिबंदम
ू धे मोजले जाते. # मोठा, $ म यम, िकं वा
% छोटा मधन
ू िनवडा (प्रितमा आकारमान प्रितमा क्षेत्र साठी िनवडले या
पयार्यानस
ु ार बदलते हे लक्षात ठे वा 0 73):
प्रितमा क्षेत्र
िवक प
आकार (िचत्रिबंद)ू
मद्र
ु ण आकारमान (सेमी) *
मोठा
6000 × 4000
50.8 × 33.9
DX (24×16)
म यम
4496 × 3000
38.1 × 25.4
छोटा
2992 × 2000
25.3 × 16.9
मोठा
4800 × 3200
40.6 × 27.1
1.3× (18×12)
म यम
3600 × 2400
30.5 × 20.3
छोटा
2400 × 1600
20.3 × 13.5
* 300 dpi वर मिु द्रत करताना अदमासे आकार. इंचामधील मद्र
ु ण आकार हा
िचत्रिबंदं म
ू न डॉट पर इंच इतका
ू धील प्रितमा आकारमान भािगले िप्रंटर िरझॉ यश
असतो (प्रती इंच िचत्रिबंद ू संख्या; 1 इंच = अदमासे 2.54 सेमी).
प्रितमा आकारमान X (T) बटण दाबन
ू आिण मािहती प्रदशर्नाम ये
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी इि छत सेिटंग प्रदिशर्त होईपयर्ंत िफरवन
ू सेट
करता येऊ शकते.
X (T) बटण
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
A छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू
प्रितमा दजार् छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 269) मधील प्रितमा आकारमान
वाप न समायोिजत करता येऊ शकते.
81
दोन मेमरी काडार्ंचा वापर करणे
जे हा दोन मेमरी काडर् कॅमेर्याम ये घातली जातात, ते हा खाच 2 म ये
काडर्ने िनभावलेली भिू मका िनवड यासाठी छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू
म ये खाच 2 म ये काडर्ने िनभावलेली भिू मका चा वापर क शकता.
ओ हर लो (खाच 1 काडर् पण
ू र् भरले असेल ते हाच खाच 2 काडर् वापरले
जाते), बॅकअप (प्र येक िचत्र दोनवेळा रे कॉडर् केले जाते, प्रथम खाच 1
म ये आिण पु हा खाच 2 म ये), आिण RAW खाच 1 - JPEG खाच
2 (बॅकअप व पात, या खेरीज NEF/RAW + JPEG सेिटंग्जवर रे कॉडर्
केले या छायािचत्रां या NEF/RAW प्रती या केवळ खाच 1 म येच रे कॉडर्
के या जातात आिण JPEG प्रती खाच 2 म ये रे कॉडर् के या जातात).
A “बॅकअप” आिण “RAW खाच 1 - JPEG खाच 2”
कॅमेरा मेमरी या िकमान प्रमाणा वारे काडर्वर िश लक उघडीपींची संख्या दशर्िवतो.
काडर् पण
र् णे भर यास शटर िरलीज अक्षम केले जाईल.
ू प
A चलिचत्रे
रे कॉडर् करणे
कॅमेर्याम ये दोन मेमरी काडर् आत घातले असता, चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू
(0 273) म ये िठकाण चा वापर क न चलिचत्रे रे कॉडर् कर यासाठीची खाच
िनवडली जाऊ शकतो.
82
फोकस
फोकस वयंचिलतिर या (खाली पहा) िकं वा यिक्तचिलतिर या
समायोिजत केला जाऊ शकतो (0 97). प्रयोक्ता वयंचिलत िकं वा
यिक्तचिलत फोकस 0 89) साठी फोकस िबंद ू िनवडू शकतो िकं वा
फोकस (0 93) के यानंतर छायािचत्रांची पन
ु ःजळ
ु वणी कर यासाठी फोकस
जळ
ु व याकिरता फोकस लॉकचा उपयोग क शकतो.
ऑटोफोकस
ऑटोफोकस वापर यासाठी, फोकस- फोकस-मोड िसलेक्टर
मोड िसलेक्टर AF या िदशेने
िफरवा.
ऑटोफोकस मोड
यदशर्क छायािचत्रण दर यान खालील ऑटोफोकस मो स िनवडता येऊ
शकतात.
मोड
AF-A
AF-S
AF-C
वणर्न
ऑटो-सव AF: जर िचत्रिवषय ि थर असेल तर एकल-सव ऑटोफोकस
आिण जर िचत्रिवषय गितमान असेल तर िनरं तर-सव ऑटोफोकसची
िनवड कॅमेरा वयंचिलतिर या करतो.
एकल-सव AF: ि थर िचत्रिवषयांसाठी. शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाब यानंतर फोकस लॉक होतो. िडफॉ ट सेिटंगवर, फोकसिनि चती दशर्क
(I) वर (फोकस अग्रक्रम; 0 276) प्रदिशर्त झाला असतानाच केवळ
शटर िरलीज होईल.
िनरं तर-सव AF: हल या िचत्रिवषयांसाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबलेले असताना कॅमेरा िनरं तरपणे फोकस जळ
ु वत राहतो; िचत्रिवषय
हाल यास, कॅमेरा िचत्रिवषयापासन
ू या शेवट या अंतराचा अंदाज
घे यासाठी, पव
ू ार्नम
ु ािनत फोकस मागोवा (0 85) म ये य त राहील.
िडफॉ ट सेिटंग्ज वर, िचत्रिवषयावर फोकस (िरलीज अग्रक्रम; 0 276)
जळ
ु िवला असला िकं वा नसला तरीही शटर िरलीज होऊ शकते.
83
प्र यक्ष
मोड
AF-S
AF-F
या यादर यान खालील ऑटोफोकस मोड िनवडता येऊ शकतात:
वणर्न
एकल-सव AF: ि थर िचत्रिवषयांसाठी. शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाब यानंतर फोकस लॉक होतो.
सवर्काळ सव AF: हल या िचत्रिवषयांसाठी जोपयर्ंत शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबलेले असते तोपयर्ंत िनरं तरपणे कॅमेरा फोकस जळ
ु वत राहतो.
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाब यानंतर फोकस लॉक होतो.
ऑटोफोकस मोड AF-मोड बटण
दाबन
ू आिण मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
इि छत सेिटंग प्रदिशर्त होईपयर्ंत
िनवडता येऊ शकते.
AF-मोड बटण
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
84
प्रदशर्क
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
A पवू ार्नम
ु ािनत
फोकस मागोवा ( यदशर्क छायािचत्रण)
AF-C मोडम ये िकं वा जे हा िनरं तर-सव ऑटोफोकस AF-A मोडम ये िनवडलेले
असते ते हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना िचत्रिवषय कॅमेर्या या
िदशेने िकं वा या यापासन
ू दरू गितमान अस यास कॅमेरा पव
ू ार्नम
ु ािनत फोकस
मागोवा सु करतो. शटर िरलीज केलेले असताना जेथे िचत्रिवषय असेल तेथे
पव
ू ार्नम
ु ान करताना हे कॅमेर्याला फोकसचा मागोवा घे यास साहा य करते.
A हे सद्ध
ु ा पहा
िनरं तर-सव AF मधील फोकस अग्रक्रम वापर यािवषयी या अिधक मािहतीसाठी,
सानक
ु ू ल सेिटंग a1 (AF-C अग्रक्रम िनवड, 0 276) पहा. िनरं तर-सव AF
मधील िरलीज अग्रक्रम वापर यािवषयी या अिधक मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग
a2 (AF-S अग्रक्रम िनवड, 0 276) पहा. फोकस मोड िनवड यासाठी द ु यमिनयंत्रण तबकडी वापर यािवषयी या अिधक मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग f5
(िनयंत्रण तबकडी सानक
ु ू ल करा) > मख्
ु य/उप बदला (0 285) पहा.
85
AF-क्षेत्र मोड
AF-क्षेत्र मोड, कॅमेर्याने ऑटोफोकससाठी फोकस िबंद ू कसा िनवडावा हे
िनयंित्रत करतो.
यदशर्क छायािचत्रण दर यान खालील पयार्य उपल ध
होतात:
• एकल-िबंद ू AF: प ृ ठ 89 वर वणर्न के याप्रमाणे फोकस िबंद ू िनवडा;
कॅमरा केवळ िनवडले या फोकस िबंद ू वरच िचत्रिवषयावर फोकस
जळ
ु वेल. ि थर िचत्रिवषयां वारे वापरा.
• गितशील-क्षेत्र AF: प ृ ठ 89 वर वणर्न के याप्रमाणे फोकस िबंद ू िनवडा.
AF-A आिण AF-C फोकस मोडम ये, िचत्रिवषय िनवडले या िबंदप
ू
ू ासन
िकं िचत बाजल
ू ा अस यास, सभोवताल या फोकस िबंदं ु या आधारे कॅमेरा
फोकस जळ
ु वेल. िनवडले या मोडप्रमाणे फोकस िबंदच
ू ी संख्या बदलते:
- 9-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF: जे हा छायािचत्र जळ
ु व यासाठी वेळ असेल
िकं वा अंदाज घेता येऊ शकणार्या हलणार्या िचत्रिवषयाचे छायािचत्र
घेतांना (जसे की धावपटू िकं वा ट्रॅ कवर धावणार्या रे स-कासर्) िनवडा.
- 21-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF: अंदाज घेता येऊ न शकणार्या हलणार्या
िचत्रिवषयाचे छायािचत्र घेतांना (जसे की फुटबॉलमधील खेळाडू) िनवडा.
- 51-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF: खप
ू वेगाने गितमान असणार्या आिण
चौकटीम ये पकड यास कठीण असले या छायािचत्र िचत्रिवषयांचे
छायािचत्र घेतांना (जसे की पक्षी) िनवडा.
86
• 3D-मागोवा: प ृ ठ 89 वर वणर्न के याप्रमाणे फोकस िबंद ू िनवडा.
AF-A आिण AF-C फोकस मोडम ये, कॅमेरा िनवडले या िबंदप
ू दरू
ू ासन
असणार्या िचत्र िवषयांचा मागोवा घेतो आिण आव यकतेनस
ु ार नवीन
फोकस िबंद ू िनवडतो. एका बाजक
ू डून दस
ू डे अिनयिमतपणे
ु र्या बाजक
िफरणार्या िचत्रिवषयांचे (जसे की टे िनसमधील खेळाडू) िचत्र विरत
जळ
यदशर्क सोडून दे त अस यास आपले
ु िव यासाठी वापरा. िचत्रिवषय
बोट शटर-िरलीज बटणाव न काढा आिण िनवडले या फोकस िबंदम
ू धील
िचत्रिवषयासोबत छायािचत्राची पु हा जळ
ु णी करा.
• वयं-क्षेत्र AF: कॅमेरा वयंचिलतिर या चेहरे
शोधतो आिण फोकस िबंद ू िनवडतो (पोटट
िचत्रिवषयां या बाबतीत, कॅमेरा िचत्रिवषयाचा
शोध सध
ु ार यासाठी पा वर्भम
ू ीपासन
ू
िचत्रिवषयाची तल
ु ना कर यास सक्षम होतो.
कॅमेर्याने फोकस जळ
ु िव यावर सिक्रय फोकस
िबंद ू हायलाईट केले जातात; AF-C मोडम ये
िकं वा AF-A मोडम ये िनरं तर-सव ऑटोफोकस
िनवडले असता, इतर फोकस िबंद ू बंद
झा यावर मख्
ु य फोकस िबंदव
ू रचे हायलाईट
रहाते.
A 3D-मागोवा
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असता फोकस िबंद ू या क्षेत्राभोवती
असलेले रं ग कॅमेर्याम ये संग्रिहत केले जातात. पिरणाम व प 3D-मागोवा
कदािचत पाशर्वभम
ू ीसारखा रं ग िकं वा चौकटीचे अगदी लहान क्षेत्र यापणार्या
िचत्रिवषयासोबत इि छत पिरणाम िनमार्ण क शकणार नाही.
87
प्र यक्ष
य दर यान खालील AF-क्षेत्र मोड िनवडता येऊ शकतात:
• ! चेहरा-अग्रक्रम AF: पोट्र स वापरा. जे हा
कॅमेरा वयंचिलतपणे पोट्रट िचत्रिवषय शोधतो
आिण यावर फोकस जळ
ु वतो, ते हा एक
दह
ु े री िपवळी िकनार दशर्िवली जाते (एकािधक
चेहरे िनवडले गे यास, कॅमेरा सवार्त जवळ या
िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु वतो; वेगळा
िचत्रिवषय िनवड यासाठी म टी िसलेक्टरचा
वापर करा). कॅमेरा जर एकही िचत्रिवषय शोधू
शकत नसेल तर (उदाहरणाथर्, िचत्रिवषयाने
आपला चेहरा कॅमेर्यापासन
ू दरू वळवला),
िकनार प्रदिशर्त केली जाणार नाही.
• $ िवशाल-क्षेत्र AF: िनसगर्िचत्रां या हड-हे ड
शॉट आिण अ य गैर-पोट्रट िचत्रिवषयांसाठी
वापरा.
• % सामा य-क्षेत्र AF: चौकटीतील िनवडले या
िबंदव
ु व यासाठी वापरा.
ू र तंतोतंत फोकस जळ
ितपाईची िशफारस केली आहे .
88
• & िचत्रिवषय-ट्रॅ िकं ग AF: तम
ु या
िचत्रिवषयावर फोकस िबंदच
ू ी ि थती
ठरव यासाठी म टी िसलेक्टरचा वापर करा
आिण मागोवा घे यास सु वात कर यासाठी
J दाबा. चौकटीतन
ू जात असताना फोकस
िबंद ू िनवडले या िचत्रिवषयांचा मागोवा घेईल.
मागोवा घेणे समा त कर यासाठी, पु हा J
दाबा. िचत्रिवषय जलद गतीने हालचाल करत
असेल, चौकट सोडत असेल, िकं वा अ य
व तंम
ू ळ
ु े अडथळा येत असेल, आकारमान,
रं ग िकं वा उ वलता यांम ये
यमान
बदल होत असतील, िकं वा खप
ू छोटा, खप
ू
मोठा, खप
ू उ वल, खप
ू गडद असेल िकं वा
पा वर्भम
ू ी याच रं गाचा िकं वा उ वलतेचा
असेल तर कॅमेरा िचत्रिवषयांचा मागोवा
घे यात अक्षम ठरे ल, हे लक्षात ठे वा.
A यिक्तचिलत फोकस-िबंद ू िनवड
फोकस िबंद ू िनवड यासाठी म टी
िसलेक्टरचा वापर करता येऊ शकतो.
L वर फोकस िसलेक्टर लॉक िफरिवले
असता, यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण
िनवड अक्षम होते.
फोकस िसलेक्टर लॉक
89
AF-मोड बटण दाबन
ू आिण मख्
ु य
िनयंत्रण तबकडी इि छत सेिटंग
प्रदिशर्त होईपयर्ंत िफरवन
ू AF-क्षेत्र
मोड िनवडता येऊ शकतो.
AF-मोड बटण
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
प्रदशर्क
A AF-क्षेत्र
मोड ( यदशर्क छायािचत्रण)
AF-क्षेत्र मोड िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्क याम ये दशर्िवला जातो.
AF-क्षेत्र मोड
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
एकल-िबंद ू AF
9-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF *
21-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF *
51-िबंद ू गितशील-क्षेत्र AF *
3D-मागोवा
वयं-क्षेत्र AF
*
90
यदशर्काम ये केवळ सिक्रय फोकस िबंद ू प्रदिशर्त होतील. रािहलेले फोकस िबंद ू
फोकस पिरचालनास साहा य कर यासाठी मािहती प्रदान करतील.
D प्र यक्ष याम ये ऑटोफोकस वापरणे
AF-S िभंगांचा वापर करा. इतर िभंगे िकं वा टे िलक हटर् रचा वापर क न कदािचत
इि छत पिरणाम प्रा त होऊ शकणार नाहीत. प्र यक्ष
याम ये ऑटोफोकस खप
ू
मंद असतो आिण कॅमेरा फोकस जळ
ु वताना प्रदशर्क कदािचत उ वल िकं वा गडद
होऊ शकतो हे लक्षात ठे वा. कॅमेरा फोकस जळ
ु व यास अक्षम असताना काहीवेळा
कदािचत फोकस िबंद ू िहर या रं गात प्रदिशर्त होतो. खालील पिरि थतींम ये कॅमेरा
फोकस जळ
ु वू शकणार नाही:
• िचत्रिवषयाम ये चौकटी या लांब कडाशी समांतर अशा रे षा समािव ट असतात.
• िचत्रिवषयाम ये काँ ट्रा ट कमी असताना
• फोकस िबंदम
ू ये असले या िचत्रिवषयाम ये रे खीव काँट्राि टं ग उ वलतेची क्षेत्रे
समािव ट असतात, िकं वा पॉट लाइिटंग िकं वा िनऑन साइन िकं वा इतर प्रकाश
ोता वारे जो उ वलतेम ये बदलतो अशा प्रकाश ोत यांचा समावेश होतो.
• लअ
ु रे संट, मक्यरुर् ी- हे पर, सोडीयम- हे पर िकं वा त सम प्रकाशात लक
ु लक
ु िकं वा
पट्टे िदसत असताना
• क्रॉस (तारा) िफ टर िकं वा इतर िवशेष िफ टर वापरले असताना
• फोकस िबंदप
ू ेक्षा िचत्रिवषय अगदी छोटा िदसत असताना
• िचत्रिवषय िनयिमत भौिमितक व पानस
ु ार प्रभावी अस यास (जसे की गगनचंब
ु ी
इमारतींमधील अंधार िकं वा िखडक्यांची रांग)
• िचत्रिवषय गितमान असताना
A फोकस-िबंद ू
िनवड
िचत्रिवषय-मागोवा AF यितिरक्त, फोकस िबंद ू िनवड दर यान J दाब यास
कद्रीय फोकस िबंद ू िनवडला जातो. िचत्रिवषय-मागोवा AF म ये, J दाब यावर
याऐवजी िचत्रिवषय मागोवा घेणे सु करते. वयं-क्षेत्र AF म ये यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रण उपल ध होत नाही िकं वा प्र यक्ष
याम ये चेहरा-अग्रक्रम AF
िनवडले असताना जे हा चेहेरा शोधला जातो.
91
A हे
सद्ध
ु ा पहा
यदशर्क छायािचत्रण: फोकस िबंद ू प्रदिशर्त हो यािवषयी या मािहतीसाठी, सानक
ु ूल
सेिटंग्ज a5 (फोकस िबंद ू प्रदशर्न) > फोकस िबंद ू प्रदीपन (0 277) पहा. फोकस
िबंद ू “भोवती करणे” िवषयी या मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज a6 (ओघिदशा
फोकस िबंद ू भोवती करावी, 0 277) पहा. म टी िसलेक्टरचा वापर क न
िनवडता येऊ शकणार्या फोकस िबंद ू संख्या िनवड यािवषयी या मािहतीसाठी,
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज a7 (फोकस िबंदच
ु ंब आिण क्षैितज
ू ी संख्या, 0 277) पहा. अनल
िदशािनधार्रणासाठी िभ न फोकस िबंद ू िनवड यािवषयी या मािहतीसाठी सानक
ु ूल
सेिटंग्ज a8 (ठे वणी वारे िबंद ू साठवा, 0 277) पहा.
यदशर्क छायािचत्रण/प्र यक्ष
य: AF-क्षेत्र मोड िनवड यासाठी मख्
ु य-िनयंत्रण
तबकडी वापर यािवषयी या मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग f5 (िनयंत्रण तबकडी
सानक
ु ू ल करा) > मख्
ु य/उप बदला (0 285) पहा.
92
फोकस लॉक
फोकस जळ
ु िव यानंतर जळ
ु वणी बदल यासाठी फोकस लॉक वापरले
जाऊ शकते, या वारे अंितम जळ
ु वणीमधील फोकस िबंदम
ू ये नसणार्या
िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु िवणे सहज शक्य होते. कॅमेरा जर ऑटोफोकस
(0 96) चा वापर क न फोकस जळ
ु व यात असमथर् असेल तर, आप या
मळ
ू िचत्रिवषयाइतक्याच अंतरावर असले या अ य व तव
ू र फोकस
जळ
ु व यानंतर, छायािचत्राची पु हा जळ
ु वणी कर यासाठी फोकस लॉकचा
उपयोग दे खील केला जाऊ शकतो. जे हा AF-क्षेत्र मोड (0 86) साठी
वयं-क्षेत्र AF यितिरक्त इतर पयार्य िनवडलेला असतो ते हा फोकस
लॉक सवार्िधक प्रभावी असते.
1 फोकस.
िचत्रिवषयास िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये ि थत करा
आिण फोकस सु कर यासाठी शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
यदशर्क ( यदशर्क छायािचत्रण) म ये
फोकसिनि चती दशर्क (I) प्रदिशर्त झाला आहे िकं वा
तो फोकस िबंद ू िहर या रं गात परिवितर्त झाला आहे , हे
तपासा.
यदशर्क छायािचत्रण
प्र यक्ष
य
93
2 फोकस लॉक करणे.
AF-A आिण AF-C फोकस मोड ( यदशर्क
छायािचत्रण): शटर-िरलीज बटण (q)
अधर्वट दाबन
ू , दाबा फोकस लॉक
कर यासाठी A AE-L/AF-L बटण (w)
आपण आपले बोट नंतर शटर-िरलीज
बटणाव न काढले तरीही, A AE-L/AF-L
बटण दाबले असता, फोकस लॉक राहील.
शटर-िरलीज बटण
A AE-L/AF-L बटण
AF-S (
आपले
लॉक
दे खील
94
यदशर्क छायािचत्रण) आिण प्र यक्ष
य: जोपयर्ंत आपण
बोट शटर-िरलीज बटणाव न काढणार नाही, तोपयर्ंत फोकस
वयंचिलतिर या लॉक होईल आिण ते लॉक राहील. बटण दाबन
ू
फोकस लॉक केले जाऊ शकते. A AE-L/AF-L बटण (वर पहा).
3 छायािचत्राची पु हा जळु वणी करा आिण छायािचत्र घ्या.
तु ही जर शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू (AF-S आिण
प्र यक्ष
य) ठे वले िकं वा बटण दाबन
यां या
ू ठे वले तर
दर यान फोकस लॉक राहील. A AE-L/AF-L बटण दाब यास
समान फोकस सेिटंगम ये क्रमाने घेतले या िविभ न
छायािचत्रांना परवानगी िमळते.
यदशर्क छायािचत्रण
प्र यक्ष
य
फोकस लॉक प्रभािवत असताना, कॅमेरा आिण िचत्रिवषय यां यातील अंतर
बदलू नका. िचत्रिवषय जर हलला तर, नवीन अंतरावर पु हा फोकस
जळ
ु वा.
A हे सद्ध
ु ा पहा
दाबले असता पायरी 2 मधील A AE-L/AF-L बटण दाबन
ू उघडीप दे खील (0 107)
लॉक करता येत.े बटणा वारे के या जाणार्या कायार्ंिवषयी या मािहतीसाठी सानक
ु ूल
सेिटंग्ज f4 (AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा, 0 285) पहा. A AE-L/AF-L बटण.
95
A ऑटोफोकसने
चांगले पिरणाम िमळिवणे
खाली सच
ू ीबद्ध केले या पिरि थतीम ये ऑटोफोकस चांगली कामिगरी क
शकणार नाही. खालील पिरि थतींम ये फोकस जळ
ु व यास कॅमेरा अक्षम अस यास
शटर िरलीज कदािचत अक्षम केले जाऊ शकते िकं वा फोकसिनि चती दशर्क(I)
प्रदिशर्त केला जाऊ शकतो आिण िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु वलेला नसताना
शटर िरलीज कर याची परवानगी दे त कॅमेरा बीपचा आवाज काढू शकतो. अशा
पिरि थतीम ये समान अंतराव न इतर िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु िव यासाठी
यिक्तचिलतिर या(0 97) फोकस जळ
ु वा िकं वा फोकस लॉक (0 93) वापरा
आिण नंतर पु हा छायािचत्राची जळ
ु णी करा.
िचत्रिवषय आिण पा वर्भम
ू ी यां या दर यान थोडासा िकं वा
काहीही काँ ट्रा ट नाही.
उदाहरण: िचत्रिवषय पा वर्भम
ू ीप्रमाणे एकाच रं गाचा आहे .
फोकस िबंदम
ू िविवध अंतरावर व तू
ू ये कॅमेर्यापासन
समािव ट आहे त.
उदाहरण: िचत्रिवषय िपंजर्या या आत आहे .
िचत्रिवषय िनयिमत भौिमितक व पानस
ु ार प्रमख
ु बनला
आहे .
उदाहरण: गगनचंब
ु ी इमारतीम ये अंधार िकं वा िखडक्यांची
रांग.
फोकस िबंदम
ू ये रे खीव काँट्राि टं ग उ वलतेची क्षेत्रे
समािव ट आहे त.
उदाहरण: िचत्रिवषय अधर्वट सावलीम ये आहे .
पा वर्भम
ू ी या व तू िचत्रिवषयापेक्षा मो या िदसतात.
उदाहरण: चौकटीम ये िचत्रिवषया या मागे इमारत आहे .
िचत्रिवषयाम ये अनेक सू म तपशील समािव ट आहे .
उदाहरण: फुलांचे क्षेत्र िकं वा इतर िचत्रिवषय जो छोटा
आहे िकं वा यात उ वलतेची तफावत कमी आहे .
96
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण
ऑटोफोकस (गैर-AF मायक्रो NIKKOR िभंगे) साठी समथर्न न दे णार्या
िभंगांसाठी िकं वा ऑटोफोकस वारे इि छत पिरणाम न िमळा यास
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण उपल ध होते (0 96).
फोकस-मोड िसलेक्टर
• AF िभंगे: िभंग फोकस ि वच
(उपल ध अस यास) आिण
कॅमेरा फोकस-मोड िसलेक्टर M
वर सेट करा.
D AF
िभंगे
M वर सेट केलेला िभंग फोकस ि वच मोड आिण AF वर सेट केलेला कॅमेरा
फोकस-मोड िसलेक्टर यांचा वापर क न AF िभंगे वाप नका. ही खबरदारी न
घेत यास पिरणामी कॅमेरा िकं वा िभंगाचे नक
ु सान होऊ शकते. कॅमेरा फोकसमोड िसलेक्टर M वर सेट न करता, M मोडम ये वापर या गेले या AF-S
िभंगांसाठी हे लागू होत नाही.
• यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण िभंगे: यिक्तचिलतपणे फोकस जळ
ु वा.
यिक्तचिलतपणे फोकस जळ
ु व यासाठी,
िचत्रिवषय फोकसम ये आहे तोपयर्ंत िभंग
फोकस िरंग समायोिजत करा. प्रितमा
फोकसम ये नसतानादे खील छायािचत्रे
कोण याही वेळी घेतली जाऊ शकतात.
97
❚❚ इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क (
यदशर्क छायािचत्रण)
िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये असलेला
िचत्रिवषय फोकसम ये (कोण याही 51 फोकस
िबंदम
ू फोकस िबंद ू िनवडला जाऊ शकतो)
ू धन
आहे िकं वा नाही याची पु टी कर यासाठी
यदशर्क फोकस दशर्क वापरले जाऊ शकते.
िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये िचत्रिवषय ि थत
के यानंतर फोकसिनि चती दशर्क (I) प्रदिशर्त
होईपयर्ंत शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठे वा
आिण िभंग फोकस िरंग चक्राकृती िफरवा. हे
लक्षात घ्या की पान 96 वर सच
ू ीबद्ध केले या
िचत्रिवषयांसह िचत्रिवषय फोकसम ये नसताना
कदािचत फोकसिनि चती दशर्क प्रदिशर्त केला
जाऊ शकतो; िचत्रीकरणापव
यदशर्काम ये
ू ीर्
फोकसची पु टी करा. पयार्यी AF-S/AF-I
टे िलक हटर् र वारे इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क
वापर यािवषयी या मािहतीसाठी प ृ ठ 307 पहा.
A फोकल
लेन थान
तम
ु चा िचत्रिवषय आिण कॅमेरा यामधील अंतर
शोध यासाठी, कॅमेर्या या मख्
ु य अंगावर या
फोकल लेन खण
ू (E) पासन
ू मोजा. िभंग
धारक िव फार आिण फोकल लेन यातील
अंतर 46.5 िममी असते.
46.5 िममी
फोकल लेन खण
ू
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
य (0 38) म ये अचक
ू फोकसवर झूम
इन कर यासाठी X (T) बटण दाबा.
X (T) बटण
98
ISO संवेदनशीलता
कॅमेर्याची संवेदनशीलता प्रकािशत कर यासाठी उपल ध प्रकाशानस
ु ार
ती समायोिजत केली जाऊ शकते. 1/3 EV समानु प ISO 100 पासन
ू
ISO 25,600 पयर्ंत या या तीमधली सेिटंग्ज िनवडा. वयं,
य
आिण खास प्रभाव मोड AUTO पयार्य प्रदान करतात, जो तु हाला प्रकाश
ि थती या प्रितसादानस
ु ार वयंचिलतपणे ISO संवेदनशीलता सेट
कर यासाठी कॅमेरा परवानगी दे तात. उ च कृ ण-धवल1 (ISO 51,200
समतु य) आिण उ च कृ ण-धवल2 (ISO 102,400 समतु य)
सेिटंग्जदे खील उपल ध आहे त, परं तु छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 130)
म ये Picture Control सेट करा > एकवणर् साठी िनवडलेले पयार्य
वाप न वरील पैकी कोणतेही सेिटंग वाप न घेतलेली िचत्रे एकवणर्म ये
रे कॉडर् केली जातात. ISO संवेदनशीलता जेवढी जा त तेवढी कमी
प्रकाशाची आव यकता उघडीपसाठी आव यक असते, यामळ
ु े शटर गती
अिधक ठे वता येते िकं वा िछद्र छोटे ठे वता येत.े
मोड
P, S, A, M
%
अ य िचत्रीकरण मोड
िवक प
100–25,600; उ च कृ ण-धवल1 आिण उ च कृ ण-धवल2
वयं
वयं; 100–25,600
99
ISO संवेदनशीलता W (S) बटण
दाबन
ू आिण मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
इि छत सेिटंग प्रदिशर्त होईपयर्ंत
समायोिजत करता येऊ शकते.
W (S) बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
मािहती प्रदशर्न
A छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू
ISO संवेदनशीलता छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू वारे दे खील समायोिजत करता येऊ
शकते. छायािचत्र (0 271) साठी सेिटंग्ज समायोिजत कर यासाठी छायािचत्र
िचत्रीकरण मेनम
ू ये ISO संवेदनशीलता सेिटंग्स िनवडा.
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर िनवडक मू य प्रदिशर्त होते.
100
❚❚ उ च कृ ण-धवल1/उ च कृ ण-धवल2
P, S, A, आिण M मोडम ये, छायािचत्र
िचत्रीकरण मेनू म ये ISO संवेदनशीलता
सेिटंग्स (0 271) > ISO संवेदनशीलता
पयार्य उ च कृ ण-धवल1 आिण उ च कृ णधवल2 वाप न िनवडता येऊ शकते.
A उ च ISO िनयंत्रण तबकडी प्रवेश
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्स > उ च ISO िनयंत्रण तबकडी प्रवेश (0 271) साठी
चालू िनवडले अस यास, W (S) बटण दाबन
ू आिण मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
िफरवन
ू उ च कृ ण-धवल1 आिण उ च कृ ण-धवल2 िनवडता येऊ शकते. उ च
कृ ण-धवल1 आिण उ च कृ ण-धवल2 िनवडलेले असताना उ च ISO िनयंत्रण
तबकडी प्रवेश साठी बंद िनवडलेले अस यास, मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरते, परं तु
ISO संवेदनशीलता मेनू वारे अ याप समायोिजत करता येऊ शकते.
A उ च कृ ण-धवल1 आिण उ च कृ ण-धवल2 वरील िनबर्ंध
उ च कृ ण-धवल1 आिण उ च कृ ण-धवल2 वापरत असताना खालील िनबर्ंध
लक्षात ठे वा:
• उ च कृ ण-धवल1 आिण उ च कृ ण-धवल2 िनवड यावर प्रितमा दजार् आिण
आकारमान बदलता येऊ शकते. प्रितमा दजार् साठी िनवडलेली NEF (RAW)
वारे िचित्रत केलेली िचत्रे फाइन-दजार् JPEG व पात रे कॉडर् केली जातात.
NEF (RAW) + JPEG पयार्य िनवडला गे यास, केवळ JPEG प्रितमा रे कॉडर्
के या जातील.
• वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण (0 102), सिक्रय D-Lighting (0 139),
HDR (0 141), बहु उघडीप (0 211), आिण वेळ-र छायािचत्रण (0 171)
उपल ध नाहीत.
A हे सद्ध
ु ा पहा
ISO संवेदनशीलता पायरी आकारमान िनवडणे यािवषयी अिधक मािहतीसाठी,
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b1 (ISO संवेदनशीलता पायरी मू य; 0 278) पहा.
W (S) बटण वाप न ISO संवेदनशीलता समायोिजत कर यािवषयी या
अिधक मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज d8 (सोपे ISO; 0 281) पहा. उ च ISO
संवेदनशीलतेवर नॉईज कमी कर यासाठी िचत्रीकरण मेनू मधील उ च ISO NR
वापर यािवषयी या अिधक मािहतीसाठी, प ृ ठ 271 आिण 275 पहा.
101
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
(केवळ P, S, A, आिण M मोड)
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये ISO संवेदनशीलता सेिटंग्स > वयं
ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण साठी चालू िनवडले अस यास, प्रयोक् याने
िनवडले या मू यावर इ टतम उघडीप न िमळा यास ISO संवेदनशीलता
वयंचिलतपणे समायोिजत केली जाते ( लॅ श वापरला असता ISO
संवेदनशीलता योग्यरीतीने समायोिजत केली जाते)
1
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण िनवडा.
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये ISO
संवेदनशीलता सेिटंग्स िनवडा, वयं ISO
संवेदनशीलता िनयंत्रण हायलाईट करा आिण
2 दाबा.
2 चालू िनवडा.
चालू हायलाईट करा आिण J दाबा
(बंद िनवडले असता, ISO संवेदनशीलता
प्रयोक् याने िनवडले या मू यावर िनधार्िरत
केली जाईल).
102
3 सेिटंग्ज समायोिजत करा.
कमाल संवेदनक्षमता वाप न वयं ISO
संवेदनशीलतासाठी योग्य कमाल मू य
िनवडता येऊ शकते. लक्षात घ्या की
प्रयोक् याने िनवडलेली ISO संवेदनशीलता
जर कमाल संवेदनक्षमता साठी िनवडले या
संवेदनशीलतेपेक्षा जा त अस यास, प्रयोक्ता
वारे िनवडलेले मू य वापरले जाईल.
िकमान शटर गती साठीचा पिरणाम लघु
उघडीप अस यास संवेदनशीलता केवळ P
आिण A मोडवर समायोिजत करता येईल
(1/4000–30 से. िकं वा S आिण M मोडमधील
वयं, प्रयोक् याने िनवडले या शटर गतीवर
इ टतम उघडीपीसाठीची संवेदनशीलता
समायोिजत केली जाईल). वयं िनवड यास,
कॅमेरा िभंगा या कद्रांतर लांबीवर आधािरत
िकमान शटर गती िनवडेल. सेिटंग्ज पण
ू र्
झा यानंतर बाहे र िनघ यासाठी J दाबा.
चालू िनवडले जाते ते हा ISO AUTO प्रदिशर्त
होते. जे हा संवेदनशीलता प्रयोक् या वारे
िनवडलेले मू य बदलले जाते, ते हा हे दशर्क
लॅ श होतात आिण िनयंत्रण पटलाम ये
बदलेले मू य प्रदिशर्त होते.
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर
वयं ISO संवेदनशीलता दशर्क प्रदिशर्त होतो.
103
A िकमान
शटर गती
वयं हायलाईट क न वयं शटर-गती िनवड सू म-जळ
ु वणी करता येऊ शकते,
आिण 2 दाबन
ू : उदाहरणाथर्, वयंचिलतपणे िनवडले या मू यांपेक्षा जा त
जलदपणे अ प टपणा कमी कर यासाठी टे िलफोटो िभंगासह वापर या जाऊ
शकतात. नोट, केवळ CPU िभंगा वारे वयं काय; िभंग डेटा िशवाय CPU-रिहत
िभंग वापरले गे यास, िकमान शटर गती 1/30 से. वर िनि चत केली जाते. कमाल
संवेदनक्षमता साठी िनवडले या ISO संवेदनशीलता मू यामळ
ु े इ टतम उघडीप
िमळू शकली नाही तर, िकमान मू यापेक्षा कमी शटर गती वापरली जाऊ शकते.
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
यावेळी लॅ श वापरला जातो, िकमान शटर गती, िकमान शटर गती हे मू य
सानक
ु ू ल सेिटंग e1 पेक्षा जलद आहे तोपयर्ंत ( लॅ श संकालन गती, 0 282)
सानक
ु ू ल सेिटंग e2 पेक्षा िकं वा कमी ( लॅ श शटर गती, 0 283), याम ये
सानक
ु ू ल सेिटंग e2 िनवडले या मू याऐवजी वापरले जाईल. न द घ्या की,
मंदगती संकाल लॅ शबरोबर ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण वापरले असेल तर, ISO
संवेदनशीलता वयंचिलतपण वाढू शकते (प ृ ठ 311 वर सच
ू ीबद्ध केले या अंगभत
ू
लॅ श आिण ऐि छक लॅ श उपकरणांबरोबर उपल ध) यामळ
ु े कॅमेरा मंद शटर
गतीची िनवड क शकत नाही.
A
A ISO
संवेदनशीलता वयं िनयंत्रण सक्षम आिण अक्षम करणे
तु ही W (S) बटण दाबन
वयं ISO
ू आिण द ु यम-िनयंत्रण तबकडी िफरवन
ू
संवेदनशीलता िनयंत्रण बंद िकं वा चालू क शकता. वयं ISO संवेदनशीलता
िनयंत्रण चालू असताना ISO AUTO प्रदिशर्त होते.
104
उघडीप
मापन
(केवळ P, S, A, आिण M मोड)
कॅमेर्याने P, S, A आिण M मोडम ये उघडीप कशी िनवडावी ते िनवडा
(इतर मोडम ये कॅमेरा वयंचिलतिर या मापन पद्धती िनवडतो).
िवक प
a
Z
b
वणर्न
सारणी: बहुतांश पिरि थतींम ये नैसिगर्क पिरणाम दे तो. कॅमेरा चौकटी या
ं द क्षेत्राचे मापन करतो आिण टोन िवभागणी, रं ग जळ
ु वणी आिण G, E,
िकं वा D प्रकारची िभंगे (0 307) तसेच अंतर मािहती यानस
ु ार उघडीप
सेट करतो (3D रं ग सारणी मापन II याचा उपयोग करतो; अ य CPU
िभंगांसोबत कॅमेरा रं ग सारणी मापन II याचा उपयोग करतो यात 3D
अंतर मािहतीचा समावेश नसतो).
कद्र-भािरत: कॅमेरा पण
ू र् चौकटीचे मापन करतो पण सवार्िधक मह व
म यवतीर् भागाला दे तो (जर CPU िभंग जोडलेले अस यास
यदशर्क
छायािचत्रणासाठी क्षेत्राचा आकार सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b4, कद्र-भािरत क्षेत्र,
0 278 वाप न िनवडता येऊ शकते; जर CPU-रिहत िभंग जोडलेले
अस यास डायामीटर म ये क्षेत्र हे 8 िममी वतळ
ुर् ा या समकक्ष असते).
जे हा 1× पेक्षा अिधक उघडीप घटकासह (िफ टर घटक) िफ टर
वापरतांना पोट्रटसाठी क्लािसक मापनाची िशफारस केली आहे .
पॉट: वतर्मान फोकस िबंदव
ुर् ाचे मापन कॅमेरा करतो;
ू र किद्रत वतळ
यामळ
ु े किद्रत नसले या िचत्रिवषयांचे मापन करणे सल
ु भ जाते (CPUरिहत िभंग वापरले जात अस यास िकं वा वयं-क्षेत्र AF प्रभावी असतांना
कॅमेरा म यवतीर् फोकस िबंदच
यदशर्क छायािचत्रणासाठी
ू े मापन करतो).
डायामीटरचे वतळ
ुर् 3.5 िममी असते िकं वा चौकटी या जवळपास 2.5%
असते. पा वर्भम
ू ी खप
ू उ वल िकं वा गडद असली तरीही िचत्रिवषय
योग्यप्रकारे एक्सपोज होईल याची खात्री करतो.
105
मापन िवक प िनवड यासाठी Z (Q) बटण दाबन
ू इि छत सेिटंग
प्रदिशर्त होईपयर्ंत मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवत रहावी.
Z (Q) बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
िनयंत्रण पटल
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये िनवडलेला िवक प प्रदशर्काम ये प्रदिशर्त केला जातो.
A CPU-रिहत िभंग डेटा
कद्रांतर आिण सेटअप मेनू (0 225) मधील CPU-रिहत िभंग डेटा िवक पाचा
वापर क न CPU-रिहत िभंगाचे पण
ू र् उघडे िछद्र िनि चत के याने सारणी
िनवडलेली असतांना कॅमेर्याला रं ग सारणी मापन वापरता येत.े CPU-रिहत
िभंगासाठी सारणी मापन िनवडलेले अस यास यासाठी िभंग डेटा प्रदान कर यात
आलेला नाही यासाठी कद्र-भािरत मापन वापरले जाईल.
A हे सद्ध
ु ा पहा
प्र येक मापन पद्धतीसाठी उ कृ ट उघडीपसाठी वतंत्र समायोजन तयार
कर यासाठी या अिधक मािहतीकिरता सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b5 (सू म-जळ
ु णी समिु चत
उघडीप, 0 278) पहावी.
106
वयंउघडीप लॉक
उघडीप मापनाकिरता कद्र-भािरत मापन आिण थािनक मापन (0 105)
वापरणे झा यानंतर छायािचत्रांची पु हा जळ
ु वणी कर यासाठी वयंउघडीप
लॉक वापरा.
1 उघडीप लॉक करणे.
िचत्रिवषयास िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये
ि थत करा आिण शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबा. शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू
फोकस िबंदम
ू ये िचत्रिवषय ि थत क न
फोकस आिण उघडीप लॉक कर यासाठी
A AE-L/AF-L बटण दाबा (आपण ऑटोफोकस
वापरत अस यास कॅमेरा फोकसम ये
अस याची खात्री क न घ्या; 0 34).
शटर-िरलीज बटण
A AE-L/AF-L बटण
उघडीप लॉक प्रभावी असतांना
यदशर्क
आिण प्रदशर्काम ये AE-L दशर्क िदसू
लागेल.
2 छायािचत्राची जळु वणी करणे.
A AE-L/AF-L बटण दाबन
ू ठे वन
ू
छायािचत्रांची पु हा जळ
ु वणी
करा आिण छायािचत्र घ्या.
107
थािनक मापन
थािनक मापनाम ये िनवडले या फोकस िबंद ू (0 105) वर मापन केले या
मू यावर उघडीप लॉक केली जाते.
A
A शटर
गती आिण िछद्र समायोिजत करणे
उघडीप लॉक प्रभावी असताना उघडीपसाठी मापन केले या मू याम ये बदल न
करता खालील सेिटंग्स समायोिजत के या जाऊ शकतात:
मोड
P
S
A
सेिटंग
शटर गती आिण िछद्र (लवचीक आज्ञावली; 0 52)
शटर गती
िछद्र
हे लक्षात घ्या की उघडीप लॉक प्रभावी असतांना मापन बदलले जाऊ शकत नाही.
A हे
सद्ध
ु ा पहा
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c1 (शटर-िरलीज बटण AE-L, 0 279) साठी चालू िनवडलेले
अस यास शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना उघडीप लॉक होईल.
A AE-L/AF-L बटणा या कायर् बदल यािवषयी या अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ूल
सेिटंग्ज f4 (AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा, 0 285) पहा.
108
उघडीप प्रितपत
ू ीर्
(केवळ P, S, A, M, SCENE आिण % मोड)
िचत्रे उ वल िकं वा गडद बनिव यासाठी कॅमेर्याने सच
ु िवले या मू यांमधन
ू
उघडीप कमी जा त कर यासाठी उघडीप प्रितपत
ू ीर्चा उपयोग केला जातो.
कद्र-भािरत िकं वा थािनक मापनाबरोबर वापर यास ते अिधक प्रभावी होते
(0 105). –5 EV (िन नमात्र उघडीप) आिण +5 EV (अितमात्र उघडीप)
मधन
ू 1/3 EV. या वद्ध
ृ ीम ये मू ये िनवडा. िचत्रिवषय सवर्साधारणपणे
सकारा मक मू यांमळ
ु े उजळ तर नकारा मक मू यांमळ
ु े गडद होतो.
–1 EV
उघडीप प्रितपत
ू ीर् नाही
+1 EV
उघडीप प्रितपत
ू ीर् िनवड यासाठी E बटण दाबन
ू
इि छत मू य प्रदिशर्त होईपयर्ंत मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी िफरवत रहावी.
E बटण
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
±0 EV
–0.3 (–1/3) EV
+2.0 EV
109
±0.0 यितिरक्त इतर मू यांवर उघडीप
दशर्का या कद्र थानी 0 लॅ श (P, S, A,
SCENE आिण % मोड) होईल आिण आपण E
बटण िरलीज के यावर िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्काम ये E प्रतीक प्रदिशर्त होईल.
उघडीप प्रितपत
ू ीर्साठी या स या या मू याची
पु टी उघडीप दशर्काम ये E बटण दाबन
ू केली
जाऊ शकते.
उघडीप प्रितपत
ू ीर् ±0 वर सेट क न सामा य उघडीप
येत.े SCENE आिण % मधील मोड यितिरक्त, कॅमेरा
उघडीप प्रितपत
ू ीर् रीसेट केली जाऊ शकत नाही (इतर
असतांना िकं वा कॅमेरा बंद असतांना SCENE आिण %
प्रितपत
ू ीर् रीसेट केली जाईल).
पन
ु थार्िपत करता
बंद केलेला असतांना
मोड िनवडलेला
मोडम ये उघडीप
A मोड
M
मोड M म ये उघडीप प्रितपत
ू ीर् केवळ उघडीप दशर्काला प्रभािवत करते; शटर गती
आिण िछद्र याम ये काहीही बदल होत नाही.
A उघडीप प्रितपत
य)
ू ीर् (प्र यक्ष
जे हा प्र यक्ष
य िसलेक्टर C कडे िफरवले जाते ते हा उघडीप प्रितपत
ू ीर् –5
आिण +5 EV मू यां या दर यान सेट केली जाते, पण केवळ –3 आिण +3
दर यान या मू यांचे प्रदशर्काम ये पव
ू ार्वलोकन केले जाऊ शकते.
A हे सद्ध
ु ा पहा
उघडीप प्रितपत
ू ीर्साठी उपल ध असले या वद्ध
ृ ीचे आकारमान िनवड यासाठी या
अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b2 (उघडीप िनयंत्रणा करीता EV ट पा,
0 278) पहा. E बटण न दाबता उघडीप प्रितपत
ू ीर्साठी संयोजन कर यासाठी या
अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b3 (सोपे उघडीप प्रितपत
ू ीर्, 0 278) पहा.
परु ोभाग प्रकाशासाठी लॅ श वापरतांना प ृ ठभम
ू ीसाठी उघडीप प्रितपत
ू ीर् या प्रभावांना
प्रितबंध कर यासाठी या अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज e4 ( लॅ शसाठी
उघडीप प्रितपत
ू ीर्, 0 283) पहा. वयंचिलतिर या बदलणारी उघडीप, लॅ श तर,
शभ्र
ु ता संतल
ु न िकं वा सिक्रय D-Lighting िवषयक अिधक मािहतीसाठी पान क्रमांक
197 पहा.
110
शभ्र
ु ता संतल
ु न
(केवळ P, S, A आिण M मोड)
प्रकाश ोता या रं गांमळ
ु े रं गांवर पिरणाम झालेला नाही याची शभ्र
ु ता
संतल
ु नाने खात्री होते. P, S, A, आिण M यितिरक्त इतर मोडम ये शभ्र
ु ता
संतल
ु न कॅमेर्या वारे वयंचिलतिर या सेट केले जाते. बहुतांश प्रकाश
ोतांसाठी P, S, A, आिण M मोडम ये वयं शभ्र
ु ता संतल
ु नाची िशफारस
केली आहे , पण ोता या प्रकारानस
ु ार आव यकता अस यास अ य मू ये
िनवडता येऊ शकतात.
v
िवक प
वयं
सामा य
उबदार प्रकाश रं ग ठे वा
J प्रकाशमान
I लोिरसट
सोिडयम हे पर लॅ
उबदार-पांढरे
पांढरे
3000 K
स
2700 K
3000 K
3700 K
लोिरसट
िदवसाचे पांढरे
4200 K
लोिरसट
िदवसा या प्रकाशाचे
H
N
G
M
K
L
3500–8000 K
लोिरसट
लोिरसट
थंड-पांढरे
रं ग तापमान *
लोिरसट
5000 K
6500 K
उ च तापमान पारा-वाफ
7200 K
सरळ सय
र् काश
ू प्र
5200 K
लॅ श
5400 K
ढगाळ
6000 K
शेड
रं ग तापमान िनवडा (0 117)
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत (0 120)
8000 K
2500-10,000 K
—
* सवर् मू ये अंदाजे असन
ू सू म-जळ
ु णी (लागू अस यास) प्रितिबंिबत होत नाही.
111
L (U) बटण दाबन
ू आिण इि छत सेिटंग प्रदिशर्त होईपयर्ंत मख्
ु य
िनयंत्रण तबकडी िफरवन
ू शभ्र
ु ता संतल
ु न सेट केले जाते.
L (U) बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये िनवडलेला िवक प प्रदशर्काम ये प्रदिशर्त केला जातो.
A िचत्रीकरण
मेनू
िचत्रीकरण मेनम
ू ये (0 269, 274) शभ्र
ु ता संतल
ु न िवक प वाप नही शभ्र
ु ता
संतल
ु न समायोिजत करता येऊ शकते, याचा शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी
(0 114) िकं वा पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु न (0 120) मू य
मोज यासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. शभ्र
ु ता संतल
ु न मेनू मधील वयं
िवक प सामा य आिण उबदार प्रकाश रं ग ठे वा या िनवडीचा िवक प प्रदान
करते, जे प्रकाशमान प्रकाशा वारे िनमार्ण झाले या उबदार रं गांना राखन
ू ठे वते,
तर यिक्तचिलत शटर सेिटंग या प्रकारांमधन
ू प्रकाश ोत िनवड यासाठी
I लोिरसट िवक प वापरला जाऊ शकतो. चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू मधील
आयटम छायािचत्र सेिटंग्स सारखेच हा िवक प प्रदान करतो जो छायािचत्रांसाठी
वापरले या शभ्र
ु ता संतल
ु नाप्रमाणे चलिचत्रांसाठी शभ्र
ु ता संतल
ु न सेट करतो.
टुिडयो लॅ श प्रकाश
वयं शभ्र
ु ता संतल
ु न मो या प्रमाणावरील टुिडयो लॅ श उपकरणांसह इि छत
पिरणाम कदािचत िनमार्ण क शकणार नाही. पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता
संतल
ु न वापरा िकं वा शभ्र
ु ता संतल
ु न लॅ श वर सेट करा आिण शभ्र
ु ता संतल
ु न
समायोिजत कर यासाठी सू म-जळ
ु णी वापरा.
A
112
A रं ग
तापमान
प्रकाश ोताचा रं ग ओळखणे हे पाहणारा आिण अ य पिरि थती यावर अवलंबन
ू
असते. रं ग तापमान हे प्रकाश ोता या रं गाचे व तिु न ठ मापन असते, समान
तरं गलांबीचा प्रकाश िनमार्ण हो यासाठी व तू या तपमानापयर्ंत तापवावी लागेल
या संदभार्त हे िनि चत केले जाते. 5000–5500 K दर यान या रं ग तापमानाचे
शभ्र
ु प्रकाश ोत हे शभ्र
ु िदसतात, यापेक्षा कमी रं ग तापमानाचे अित-प्रखर प्रकाश
ोत िकं िचत िपवळे िकं वा लाल िदसतात. उ च रं ग तापमानाचे प्रकाश ोत
िनळसर रं गाचे िदसतात.
“अिधक उ ण” (लाल) रं ग
q I (सोिडयम हे पर लॅ
“अिधक थंड” (िनळा) रं ग
स): 2700 K
w J (प्रकाशमान)/I (उबदार-पांढरे
e I (पांढरे
लअ
ु रे संट): 3700 K
लअ
ु रे संट): 3000 K
r I (थंड-पांढरे लअ
ु रे संट): 4200 K
t I (िदवसाचे पांढरे लअ
ु रे संट): 5000 K
र् काश): 5200 K
y H (सरळ सय
ू प्र
u N ( लॅ श): 5400 K
i G (ढगाळ): 6000 K
o I (िदवसा या प्रकाशाचे
लअ
ु रे संट): 6500 K
!0 I (उ च तापमान पारा-वाफ): 7200 K
!1 M (शेड): 8000 K
नोट: सवर् आकडे अंदाजे आहे त.
113
सू म-जळ
ु णी शभ्र
ु ता संतल
ु न
K (रं ग तापमान िनवडा) यितिरक्त इतर सेिटंग्जवर प्रकाश ोता या
रं गांतील िभ नता प्रितपिू रत कर यासाठी िकं वा प्रितमेम ये जाणन
ू -बज
ु न
ू
रं ग का ट टाक यासाठी, शभ्र
ु ता संतल
ु न पयार्य “सू म-जळ
ु णी” करता येत.े
❚❚ शभ्र
ु ता संतल
ु न मेनू
िचत्रीकरण मेनम
ू धन
ू शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी कर यासाठी शभ्र
ु ता
संतल
ु न िनवडा आिण खालील पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 सू म-जळु णी िवक प प्रदिशर्त करा.
शभ्र
ु ता संतल
ु न िवक प हायलाईट करा
आिण 2 दाबा (द ु यम-मेनू प्रदिशर्त झाला
अस यास इि छत पयार्य िनवडा आिण
सू म-जळ
ु णी िवक प प्रदिशर्त कर यासाठी
पु हा 2 दाबा; सू म-जळ
ु णी पव
ू रर् िचत
यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु न िवषयक
अिधक मािहतीसाठी पान 129 पहा).
2 शभ्रु ता संतलु नाची सू म-जळु णी करणे.
शभ्र
ु ता संतल
ु नाची सू म-जळ
ु णी कर यासाठी
म टी िसलेक्टर वापरा. शभ्र
ु ता संतल
ु नाची
िपवळसर (A)–िन या (B) कोनावर 0.5 या
पायरीने आिण िहर या (G)–िकरिमजी (M)
कोनावर 0.25 या पायरीने सू म-जळ
ु वणी
कोऑिडर्ने स
करता येऊ शकते. आडवा (िपवळसर-िनळा)
अक्ष रं ग तापमानाशी संबंध दशर्िवतो, तर
उभे (िहरवे-िकरिमजी) अक्षाम ये संबंिधत
रं ग प्रितपत
ू ीर् (CC) िफ टरसाठी एकच
प्रभाव असतो. आडवा कोन जवळपास 5
मायडर् या समान वद्ध
ृ ीम ये, तर उभा कोन
जवळपास 0.05 िविकरण डे सीटी यिु नट या
वद्ध
ृ ीम ये रे िखत होतो.
114
समायोजन
3 J दाबा.
सेिटंग्ज जतन क न ठे व यासाठी J दाबा आिण िचत्रीकरण मेनव
ू र
परत या.
❚❚ L (U) बटण
K (रं ग तापमान िनवडा) आिण L
(पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत) यितिरक्त
इतर सेिटंग्जवर, L (U) बटणाचा
उपयोग िपवळसर (A)–िन या
(B) अक्षावर शभ्र
ु ता संतल
ु नाची
सू म-जळ
ु णी कर यासाठी करता
द ु यम-िनयंत्रण
L (U) बटण
येऊ शकतो (0 114; जे हा L
तबकडी
िनवडलेले असते ते हा शभ्र
ु ता
संतल
ु नाची सू म-जळ
ु णी कर यासाठी पान 129 वर वणर्न के याप्रमाणे
िचत्रीकरण मेनूचा वापर करावा). L (U) बटण दाबा आिण 0.5 या
पायरीनस
ु ार शभ्र
ु ता संतल
ु नाची सू म-जळ
ु णी कर यासाठी इि छत मू य
प्रदिशर्त होईपयर्ंत द ु यम-िनयंत्रण तबकडी िफरवा (प्र येक पण
ू र् झालेली
वद्ध
ृ ी ही 5 मायडर् या समकक्ष असते). द ु यम-िनयंत्रण तबकडी डावीकडे
िफरवन
ू िपवळसर (A) रं गाचे प्रमाण वाढवता येत.े द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
उजवीकडे िफरवन
ू िनळसर (B) रं गाचे प्रमाण वाढवता येत.े
िनयंत्रण पटल
मािहती प्रदशर्न
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर िनवडक मू य प्रदिशर्त होते.
115
A शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी
शभ्र
ु ता संतल
ु नाची सू म-जळ
ु णी केलेली अस यास एक तार्याचे िच ह (“E”)
शभ्र
ु ता संतल
ु न सेिटंग या पढ
ु े प्रदिशर्त केले जाते. हे लक्षात घ्या की सू म-जळ
ु णी
अक्षांवरील रं ग हे िनरपेक्ष नसन
ू सापेक्ष असतात. उदाहरणाथर् J (अित-प्रखर)
सारखे “उबदार” सेिटंग िनवडलेले असताना कसर्र B (िनळा) कडे ने याने छायािचत्रे
“सौ य” होतील पण प्र यक्षात ते िनळे होणार नाहीत.
मािहती प्रदशर्न
िचत्रीकरण प्रदशर्न
A “मायडर्”
रं ग तापमानाम ये कर यात आलेला कोणताही बदल उ च रं ग तापमानापेक्षा िन न
रं ग तापमानाम ये मो या प्रमाणावर फरक िनमार्ण करतो. उदाहरणाथर्, 1000
K चा बदल 6000 K पेक्षा 3000 K वर मो या प्रमाणावर बदल घडिवतो. रं ग
तापमाना या य त 106 ने गुणन
ू मोजले जाणारे मायडर् हे रं ग तापमानाचे एक
मापन आहे , जे अशा प्रकारचा फरक िवचारात घेते आिण अशा प्रकारचे यिु नट रं ग
तापमान प्रितपरु ण िफ टरमधे वापरले जाते. जसे की:
• 4000 K–3000 K (1000 K चा फरक)=83 मायडर्
• 7000 K-6000 K (1000 K चा फरक)=24 मायडर्
A हे सद्ध
ु ा पहा
जे हा WB ब्रॅकेिटंग सानक
ु ू ल सेिटंग्ज e6 ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट, 0 284) किरता
िनवडलेले असते ते हा कॅमेरा प्र येक वेळी सत्र िरलीज झा यानंतर काही प्रितमा
तयार करतो. प्र येक प्रितमेनस
ु ार शभ्र
ु ता संतल
ु नाम ये फरक पडतो, शभ्र
ु ता
संतल
ु नासाठी (0 202) स या िनवड यात आलेले मू य हणजे “ब्रॅकेिटंग” होय.
116
रं ग तापमान िनवडणे
जे हा शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी K (रं ग तापमान िनवडा) िनवडलेले असते
ते हा रं ग तापमान िनवड यासाठी खालील पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
D रं ग तापमान िनवडा
हे लक्षात घ्या की लॅ श िकं वा लअ
ु रे संट प्रकाशासह कदािचत इि छत पिरणाम
प्रा त केला जाऊ शकणार नाही. अशा त्रोतांसाठी N ( लॅ श) िकं वा I ( लोिरसट)
िनवडा. इतर प्रकाश त्रोतां या बाबतीत िनवडलेले मू य योग्य आहे िकं वा नाही हे
िनि चत कर यासाठी एक चाचणी
य घ्या.
❚❚ शभ्र
ु ता संतल
ु न मेनू
िचत्रीकरण मेनू मधील शभ्र
ु ता संतल
ु न िवक पाचा वापर क न रं ग
तापमान िनवडता येऊ शकते. खाली वणर्न के याप्रमाणे िपवळसर-िन या
आिण िहर या-मॅजटा अक्षांसाठी (0 114) मू ये न दवा.
1 रंग तापमान िनवडा िनवडणे
िचत्रीकरण मेनू म ये शभ्र
ु ता संतल
ु न िनवडा
आिण नंतर रं ग तापमान िनवडा हायलाईट
क न 2 दाबा.
2 िपवळसर-िन
या रं गासाठी मू य िनवडणे.
अंक हायलाईट कर यासाठी 4 िकं वा 2
दाबा आिण बदल यासाठी 1 िकं वा 3
दाबा.
िपवळसर (A)-िन या (B)
अक्षासाठीचे मू य
117
3 िहर या-मॅजटा रंगासाठी मू य िनवडणे.
G (िहरवा) िकं वा M (मॅजटा) अक्ष हायलाईट
कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा आिण मू य
िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
िहर या (G)-मॅजटा (M)
अक्षासाठीचे मू य
4 J दाबा.
बदल जतन क न ठे व यासाठी J दाबा
आिण िचत्रीकरण मेनव
ू र परत या. िहर या
(G)–मॅजटा (M) अक्षासाठी 0 यितिरक्त
इतर मू य िनवडलेले अस यास K
प्रतीका या पढ
ु े एक तारा (“E”) प्रदिशर्त
होईल.
118
❚❚ L (U) बटण
K (रं ग तापमान िनवडा) िनवडलेले
असते ते हा केवळ िपवळसर (A)–
िन या (B) अक्षासाठी रं ग तापमान
िनवड याकिरता L (U) बटण
वापरता येऊ शकते. L (U) बटण
दाबा आिण इि छत मू य प्रदिशर्त
L (U) बटण
होईपयर्ंत द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
िफरवा (समायोजन मायडर्म ये
केले जाईल; 0 116). थेट रं ग
तापमान न दव यासाठी L (U)
बटण दाबा आिण आकडा हायलाईट
कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा आिण
बदल यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
िनयंत्रण पटल
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर िनवडक मू य प्रदिशर्त होते.
119
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत
िम प्रकाशामधील िचत्रीकरणासाठी िकं वा प्रकाश ोतांना एका ती रं ग
का टने प्रितपिू रत कर यासाठी सानक
ु ू ल शभ्र
ु ता संतल
ु न सेिटंग्स रे कॉडर्
आिण िरकॉल कर यासाठी पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत वापरले जाते. कॅमेरा
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी पव
ू रर् िचत d-1 म ये d-6
वारे सहापयर्ंतची मू ये संग्रिहत क शकतो. पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत
शभ्र
ु ता संतल
ु न सेिटंगसाठी दोन पद्धती उपल ध आहे त:
पद्धत
थेट मापन
स या या छायािचत्रामधन
ू
कॉपी करणे
वणर्न
प्रकाशाखाली ठे वलेली यट्र
ु ल ग्रे रं ग िकं वा शु ्भ्र व तू
जी अंितम छायािचत्राम ये वापरली जाईल आिण
कॅमेर्याने मोजमाप केलेले शभ्र
ु ता संतल
ु न. प्र यक्ष
याम ये, चौकटी या ( थािनक शभ्र
ु ता संतल
ु न,
0 124) िनवडले या क्षेत्राम ये शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे
मापन केले जाऊ शकते.
छायािचत्रामधील शभ्र
ु ता संतल
ु न मेमरी काडर्वर कॉपी
केले जाते (0 127).
यदशर्क छायािचत्रण
1 संदभर् व तू प्रकािशत करा.
अंितम छायािचत्राम ये वापरली जाणारी यट्र
ु ल ग्रे िकं वा पांढरी व तू
प्रकाशाखाली ठे वा. टुिडयो सेिटंग्जम ये संदभर् व तू हणन
ू मानक ग्रे
पॅनलचा उपयोग करता येऊ शकतो. लक्षात घ्या की यावेळी शभ्र
ु ता
संतल
ु न मोजले जाते ते हा उघडीप वयंचिलतिर या 1 EV ने वाढते,
मोड M म ये उघडीप दशर्क ±0 (0 57) दशर्वेल अशा पद्धतीने उघडीप
समायोिजत करा.
120
2 शभ्रु ता संतलु न L (पवू रर् िचत
यिक्तचिलत) वर सेट करा.
L (U) बटण दाबा आिण मािहती प्रदशर्नाम ये L प्रदिशर्त
होईपयर्ंत मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
L (U) बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
3 पवू रर् िचत िनवडणे.
L (U) बटण दाबा आिण मािहती प्रदशर्नाम ये इि छत शभ्र
ु ता
संतल
ु न पव
ू रर् िचत (d-1 ते d-6) प्रदिशर्त होईपयर्ंत द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी िफरवा.
L (U) बटण
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
A पवू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु न ( यदशर्क छायािचत्रण) मापन
आपण जे हा HDR छायािचत्राचे (0 141) िचत्रीकरण करत असता ते हा िकं वा
बहु उघडीप (0 211) िकं वा जे हा सानक
ु ू ल सेिटंग्ज g4 (शटर बटण िनि चत
करा, 0 288) साठी चलिचत्र रे कॉडर् करा िनवडलेले असते ते हा आिण प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 वर िफरवलेले असताना पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता
संतल
ु नाचे मापन केले जाऊ शकत नाही.
121
4 थेट मापन मोड िनवडणे.
थो यावेळासाठी L (U) बटण िरलीज
करा आिण नंतर िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्काम ये लॅ श प्रारं भ होईपयर्ंत
D बटण दाबा.
5 शभ्रु ता संतलु नाचे मोजमाप करणे.
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
काही सेकंद अगोदर दशर्क लॅ श करणे थांबिव यापव
ू ीर्
संदभर् व तू चौकटीत जळ
यदशर्क भ न
ु वा हणजे
जाईल आिण शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली दाबा.
ू प
कॅमेरा शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी या मू याचे मापन करतो
आिण यास पायरी 3 म ये िनवडले या पव
ू रर् िचत
म ये संग्रिहत करतो. कोणतेही छायािचत्र रे कॉडर् होणार
नाही; कॅमेरा फोकसम ये नसतानाही शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे
नेमकेपणाने मोजमाप केले जाईल.
A संरिक्षत पवू रर् िचत
वतर्मान पव
ू रर् िचत संरिक्षत अस यास (0 129), आपण नवीन मू य मोज याचा
प्रय न के यास िनयंत्रण पटल,
यदशर्क आिण मािहती प्रदशर्न म ये 3 िकं वा
Prt लॅ श होतील.
122
6 पिरणाम तपासा.
कॅमेरा शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मापन कर यास
सक्षम अस यास िनयंत्रण पटलाम ये
C लॅ श होईल आिण
यदशर्क
लॅ श होणारे a प्रदिशर्त करे ल.
िचत्रीकरण मोडमधन
ू बाहे र पड यासाठी
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा.
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
जर प्रकाश खप
ू गडद िकं वा खप
ू च
उ वल असेल तर कॅमेरा शभ्र
ु ता
संतल
ु नाचे मोजमाप कर यास असमथर् ठ
शकतो. लॅ श होणारे b a िनयंत्रण
पटल आिण
यदशर्काम ये िदसू लागेल.
पायरी 5 वर परत ये यासाठी शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबा आिण पु हा शभ्र
ु ता
संतल
ु नाचे मापन करा.
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
D प्र
यक्ष मापन मोड
प्रदशर्न लॅ श होताना
यदशर्क छायािचत्रणादर यान कोणतेही कायर् केले गेले
नाही, तर प्र यक्ष मोजमाप मोड िनवडले या वेळेत सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 (राखीव
समयक; 0 279) साठी समा त होईल.
A पवू रर् िचत
िनवडणे
शभ्र
ु ता संतल
ु न साठी िचत्रीकरण मेनू मधील
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत िनवडून उजवीकडे
दशर्िव याप्रमाणे एक डायलॉग प्रदिशर्त केला जातो;
ते हा पव
ू रर् िचत हायलाईट करा आिण J दाबा.
िनवडले या पव
ू रर् िचतसाठी स या कोणतेही मू य
अि त वात नस यास सरळ सय
र् काश प्रमाणेच
ू प्र
शभ्र
ु ता संतल
ु न 5200 K वर सेट केले जाईल.
123
प्र यक्ष
य ( थािनक शभ्र
ु ता संतल
ु न)
प्र यक्ष
या यादर यान, चौकटी म ये कोण याही पांढर्या िकं वा ग्रे व तू
मधन
ू शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मापन केले जाऊ शकते.
1 a बटण दाबा.
िमररला वर केले जाईल आिण कॅमेर्या या
प्रदशर्काम ये िभंगां या मा यमातन
य
ू
प्रदिशर्त केले जाईल.
a बटण
2 शभ्रु ता संतलु न L (पवू रर् िचत
यिक्तचिलत) वर सेट करा.
L (U) बटण दाबा आिण प्रदशर्काम ये L प्रदिशर्त होईपयर्ंत
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
L (U) बटण
124
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
प्रदशर्क
3 पवू रर् िचत िनवडणे.
L (U) बटण दाबा आिण प्रदशर्काम ये इि छत शभ्र
ु ता संतल
ु न
पव
ू रर् िचत (d-1 ते d-6) प्रदिशर्त होईपयर्ंत द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
िफरवा.
L (U) बटण
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
प्रदशर्क
4 थेट मापन मोड िनवडणे.
थो यावेळासाठी L (U) बटण िरलीज
करा आिण नंतर प्रदशर्काम ये L
प्रतीक लॅ श होणे प्रारं भ होईपयर्ंत बटण
दाबा. िनवडले या फोकस िबंदम
ू ये एक
थािनक शभ्र
ु ता संतल
ु न ल य (r)
प्रदिशर्त केले जाईल.
प्रदशर्क
5 पांढर्या िकं वा ग्रे क्षेत्रावर ल
य ि थत करा.
प्रदशर्नाम ये L लॅ श होतांना
िचत्रिवषया या पांढर्या िकं वा ग्रे क्षेत्रावर
r ि थत कर यासाठी म टी िसलेक्टर
वापरा. अिधक यवि थतिर या ि थत
कर यासाठी ल याभोवतालचे क्षेत्र झूम
कर यासाठी X (T) बटण दाबा.
125
6 शभ्रु ता संतलु नाचे मोजमाप करणे.
शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मापन कर यासाठी J
िकं वा शटर-िरलीज बटण पण
र् णे खाली
ू प
दाबन
ू ठे वा. शभ्र
ु ता संतल
ु न मापनासाठी
िनवडलेली वेळ ही सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c4
(प्रदशर्क बंद िवलंब) > प्र यक्ष
य
(0 279) साठी िनवडलेली वेळ आहे .
कॅमेरा शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मापन कर यास
अक्षम अस यास उजवीकडे दशर्िवलेला संदेश
प्रदिशर्त होईल. नवीन शभ्र
ु ता संतल
ु न ल य
िनवडा आिण पायरी 5 पासन
ू प्रिक्रया पु हा
करा.
7 थेट मापन मोड मधनू बाहेर पडणे.
थेट मापन मोड मधन
ू बाहे र पड यासाठी L (U) बटण दाबा.
िचत्रीकरण मेनू म ये जे हा शभ्र
ु ता संतल
ु न
साठी पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत िनवडलेले
असते ते हा पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता
संतल
ु न मापनासाठी वापरली जाणारी
ल याची ि थती प्र यक्ष
या यादर यान
रे कॉडर् केले या पव
ू रर् िचत वर प्रदिशर्त केली
जाईल.
A पवू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
य) मापन
ु ता संतल
ु न (प्र यक्ष
जे हा सानक
ु ू ल सेिटंग्ज g4 (शटर बटण िनि चत करा, 0 288) साठी चलिचत्र
रे कॉडर् करा िनवडलेले असते आिण प्र यक्ष
य 1 वर िफरवलेले असते ते हा
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मापन केले जाऊ शकत नाही. HDR
उघडीप (0 141) प्रगितशील असतांना पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु न सेट
केले जाऊ शकत नाही.
126
पव
ू रर् िचत यव थािपत करणे
❚❚ छायािचत्रामधन
ू शभ्र
ु ता संतल
ु नाची कॉपी करणे
स या या छायािचत्रामधन
ू िनवडले या पव
ू रर् िचतावर शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी
मू य कॉपी कर यासाठी खाली िदले या पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 पवू रर् िचत
यिक्तचिलत िनवडा.
िचत्रीकरण मेनू म ये शभ्र
ु ता संतल
ु न
िनवडा आिण नंतर पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत
हायलाईट क न 2 दाबा.
2 िठकाण िनवडा.
पव
ू रर् िचत िठकाण (d-1 ते d-6) हायलाईट
करा आिण W (S) दाबा.
W (S) बटण
3 प्रितमा िनवडा िनवडा.
प्रितमा िनवडा हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
127
4
ोत प्रितमा हायलाईट करणे.
ोत प्रितमा हायलाईट करा.
5 शभ्रु ता संतलु नाची कॉपी करणे.
िनवडले या पव
ू रर् िचतवर हायलाईट केले या छायािचत्रासाठी शभ्र
ु ता
संतल
ु न मू य कॉपी कर यासाठी J दाबा. हायलाईट केले या
छायािचत्राम ये एखादे िटपण (0 291) अस यास ते िटपण
िनवडले या पव
ू रर् िचतसाठी या िटपणासाठी कॉपी केले जाईल.
ोत प्रितमा िनवडणे
पायरी 4 म ये हायलाईट केलेली प्रितमा पण
ू र् चौकटीम ये पाह यासाठी X (T)
बटण दाबन
ू धरा.
A
X (T) बटण
128
A शभ्र
ु ता संतल
ु न पव
ू रर् िचत िनवडणे
वतर्मान शभ्र
ु ता संतल
ु न पव
ू रर् िचत (d-1 – d-6)
हायलाईट कर यासाठी 1 दाबा आिण इतर पव
ू रर् िचत
िनवड यासाठी 2 दाबा.
A पवू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु नाची सू म-जळ
ु णी
िनवडले या पव
ू रर् िचतची सू म-जळ
ु णी िनवडून आिण
पान 114 वर वणर्न के याप्रमाणे शभ्र
ु ता संतल
ु न
समायोिजत क न सू म-जळ
ु णी केली जाऊ शकते.
A िट
पणी संपािदत करा
वतर्मान शभ्र
ु ता संतल
ु न पव
ू रर् िचतसाठी 36
अक्षरांपयर्ंत वणर्ना मक िट पणी न दव यासाठी
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु न मेनू मधील
िट पणी संपािदत करा िनवडा आिण पान 136 वर
वणर्न के याप्रमाणे िट पणी न दवा.
A संरक्षण
करणे
वतर्मान शभ्र
ु ता संतल
ु न पव
ू रर् िचतचे संरक्षण
कर यासाठी पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत शभ्र
ु ता संतल
ु न
मेनू मधील संरक्षण करा िनवडा आिण नंतर चालू
हायलाईट करा आिण J दाबा. संरिक्षत केले या
पव
ू रर् िचतांम ये सध
ु ारणा केली जाऊ शकत नाही
आिण सू म-जळ
ु णी आिण िट पणी संपािदत करा
िवक प वापरले जाऊ शकत नाहीत.
129
प्रितमा सध
ु ार
Picture Controls
(केवळ P, S, A, आिण M मोड)
P, S, A आिण M मोडम ये आप या आवडीचे Picture Control िचत्रांना
कसे प्रोसेस करायचे हे ठरवतो (इतर मोडम ये कॅमेरा वयंचिलतिर या
Picture Control ची िनवड करतो).
Picture Control िनवडणे
िचत्रिवषय िकं वा
िवक प
Q मानक
R तट थ
S
प ट
T एकवणर्
e पोट्रट
f लँ ड केप
q सपाट
A चलिचत्र
या या प्रकारानस
ु ार Picture Control िनवडा.
वणर्न
संतिु लत पिरणामांसाठी मानक प्रिक्रया. बहुतांश
पिरि थतींम ये िशफारस केलेली आहे .
तट थ पिरणामांसाठी िकमान प्रिक्रया. यावर नंतर प्रिक्रया
िकं वा रीटच करता येतील अशा छायािचत्रांसाठी िनवडा.
िचत्रे प ट छायाप्रत प्रभावांसाठी सध
ु ािरत केली जातात.
प्राथिमक रं गांना मह व दे णार्या छायािचत्रांसाठी िनवडा.
एकवणर् छायािचत्र घ्या.
नैसिगर्क बनावट आिण गोलाईयक्
ु त वचेसाठी पोट्र सवर
प्रिक्रया करा.
आकषर्क िनसगर्िचत्रे आिण शहरिचत्रे बनिवली जातात.
हायलाइटव न छायावर टोन या मो या ेणीमधन
ू तपशीलाचे
रक्षण केले जाते. छायािचत्रांसाठी असलेली एक चांगली िनवड
यावर नंतर मो या प्रमाणावर प्रिक्रया केली जाते िकं वा
रीटच केले जाते.
िचत्रीकरण मेनू
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू धील Picture Control सेट करा पयार्य छायािचत्र
सेिटंग्स सारखेच पयार्य प्रदान करतात, जे छायािचत्रे आिण चलिचत्रांसाठी समान
Picture Control सेट करतात.
130
1 Picture Control सेट करा िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये Picture Control
सेट करा सेट करा हायलाइट करा आिण 2
दाबा.
2 Picture Control िनवडा.
Picture Control हायलाईट करा आिण J
दाबा.
A सानक
ु ूल
Picture Control
सानक
ु ू ल Picture Controls िचत्रीकरण मेनू (0 135) मधील Picture Control
यव था करा पयार्याचा वापर क न वतर्मान Picture Controls म ये बदल
घडवन
ू तयार केले जातात. सानक
ु ू ल Picture Controls, समान कॅमेरा मॉडेल
आिण सस
ु ंगत सॉ टवेअर दर यान मेमरी काडर् शेअर क न जतन केले जाऊ
शकतात (0 138).
A Picture
Control दशर्क
वतर्मान Picture Control प्रदशर्नाम ये दशर्िवला जातो.
मािहती प्रदशर्न
िचत्रीकरण प्रदशर्न
131
Picture Controls सध
ु ािरत करणे
वतर्मान पव
ू रर् िचत िकं वा सानक
ु ू ल Picture Controls (0 135)
यानस
ु ार िकं वा उपयोगकतार् उ ेशाला साजेसे सध
ु ारता येतात. विरत
अडजे ट वाप न सेिटंग्जचे संतिु लत संयोजन िनवडा, िकं वा प्र येक
सेिटंगम ये यिक्तचिलतिर या समायोजन करा.
1 Picture Control िनवडा.
Picture Control सच
ू ी (0 130) म ये
इि छत Picture Control हायलाईट करा
आिण 2 दाबा.
2 सेिटंग्ज समायोिजत करा.
इि छत सेिटंग हायलाईट कर यासाठी 1
िकं वा 3 दाबा आिण 1 या वद्ध
ृ ीम ये मू य
िनवड यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा िकं वा 0.25
या वद्ध
ृ ीम ये मू य िनवड यासाठी िनयंत्रण
तबकडी िफरवा (0 133). सवर् सेिटंग्ज
समायोिजत के या जाईपयर्ंत ही पायरी पु हा
करा िकं वा विरत अडजे ट िनवड यासाठी म टी
िसलेक्टरचा वापर क न सेिटंग्जचे पव
ू रर् िचत
समायोजन िनवडा. O (Q) बटण दाबन
ू
िडफॉ ट सेिटंग्ज पव
र् त केली जाऊ शकतात.
ू व
3 J दाबा.
A मल
ू भत
ू Picture Controls मधील सध
ु ारणा
िडफॉ ट सेिटंग्जमधन
ू बदललेले Picture Controls
(“E”) ने दशर्िवले जातात.
132
❚❚ Picture Control सेिटंग्ज
िवक प
विरत अडजे ट
रे खीवकरण
यिक्तचिलत समायोजन
(सवर् Picture Control)
प टता
काँ ट्रा ट
उ
वलता
वणर्न
िनवडले या Picture Control चे (लक्षात घ्या की हे सवर्
यिक्तचिलत समायोजन रीसेट करे ल) प्रभाव यट
ू करा िकं वा
वाढवा. तट थ, एकवणर्, सपाट, िकं वा सानक
ु ू ल Picture
Control सोबत उपल ध नाही (0 135).
परे खेचा रे खीवपणा िनयंित्रत करा.
या या प्रकारानस
ु ार
वयंचिलतिर या रे खीवकरण समायोिजत कर यासाठी A
िनवडा.
यिक्तचिलतपणे प टता समायोिजत करा िकं वा A िनवडून
कॅमेर्याला वयंचिलतिर या प टता समायोिजत क
या.
यानस
ु ार काही सेिटंग्ज म ये उ वल व तंभ
ू ोवती छाया
िदसू शकते िकं वा गडद व तंभ
ू ोवती तेजोवलय िदसू शकते.
प टता चलिचत्रांवर लागू होत नाही.
यिक्तचिलतिर या काँ ट्रा ट समायोिजत करा िकं वा A िनवडून
कॅमेर्याला वयंचिलतिर या काँ ट्रा ट समायोिजत क
या.
छाया िकं वा हायलाइ सम ये तपशीलाची हानी न होऊ दे ता
उ वलता वाढवा िकं वा कमी करा.
यिक्तचिलत समायोजन
(केवळ एकवणर् नाही)
यिक्तचिलत समायोजन
(केवळ एकवणर्)
रं गघनता
रं गांचा प टपणा िनयंित्रत करा.
या या प्रकारानस
ु ार
वयंचिलतिर या रं गघनता समायोिजत कर यासाठी A िनवडा.
रं गछटा
रं गछटा समायोिजत करा.
िफ टरचे
पिरणाम
एकवणर् छायािचत्रांवर रं ग िफ टर प्रभाव अनु प करा
(0 134).
टोिनंग
एकवणर् छायािचत्रांम ये वापरलेली छटा िनवडा (0 135).
133
D “A”
( वयं)
वयं रे खीवकरण, प टता, रं गभेद, आिण रं गघनता उघडीपीनस
ु ार आिण
चौकटीमधील िचत्रिवषया या थानानस
ु ार पिरणाम बदलतात. उ तम पिरणामांसाठी
िभंग प्रकार G, E, िकं वा D वापरा.
यिक्तचिलत आिण वयं दर यान ि वच करणे
रे खीवकरण, प टता, रं गभेद, आिण रं गघनता
यासाठी यिक्तचिलत आिण वयं (A) सेिटंग्ज
दर यान मागे आिण पढ
ु े ि वच कर यासाठी
X (T) बटण दाबा.
A
A सानक
ु ू ल Picture Control िवक प
सानक
ु ू ल Picture Control सोबत उपल ध असलेले िवक प हे सानक
ु ू ल Picture
Control वर आधािरत असले या िवक पांप्रमाणे समान आहे त.
A पवू ीर्ची सेिटंग्ज
Picture Control सेिटंग मेनू मधील मू य प्रदशर्न
अंतगर्त असलेला j दशर्क सेिटंगसाठी असलेले
पव
ू ीर्चे मू य दशर्िवतो. सेिटंग्ज समायोिजत करताना
याचा संदभर् हणन
ू उपयोग करा.
A िफ टर प्रभाव (केवळ एकवणर्)
या मेनम
ू धील िवक प एकवणर् छायािचत्रां या रं ग िफ टर पिरणाम अनु प करतात.
पढ
ु ील िफ टर पिरणाम उपल ध आहे त:
िवक प
Y
िपवळा
O
नारं गी
R
लाल
G
िहरवा
वणर्न
रं गभेद वाढवा. िनसगर्िचत्र छायािचत्राम ये आकाशाची उ वलता
कमी कर यासाठी वापरता येऊ शकते. िपव यापेक्षा नारं गीने
जा त रं गभेद तयार होतो, नारं गीपेक्षा लालने जा त रं गभेद तयार
होतो.
वचा टोन मद
ृ ू करतो. पोट्र ससाठी वापरता येत.े
िफ टरचे पिरणाम वाप न िमळिवलेले प्रभाव हे प्र यक्ष काचेचे िफ टर वाप न
िमळिवले या प्रभावापेक्षा सु प ट असतात.
134
A टोिनंग
(केवळ एकवणर्)
टोिनंग िनवडले असता 3 दाब यानंतर रं गघनता
िवक प प्रदिशर्त होतात. रं गघनता समायोजनासाठी
4 िकं वा 2 दाबा. B&W (कृ ण-धवल) िनवडलेले
असते ते हा रं गघनता िनयंत्रण उपल ध नसते.
सानक
ु ू ल Picture Controls िनमार्ण करणे
कॅमेर्यासोबत प्रदान कर यात आलेले Picture Controls सध
ु ारले जाऊ
शकतात आिण सानक
ु ू ल Picture Controls व पात जतन केले जाऊ
शकतात.
1 Picture Control
यव था करा िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये Picture Control
यव था करा हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
2 जतन/संपािदत करा िनवडा.
जतन/संपािदत करा हायलाईट करा आिण
2 दाबा.
3 िनवडा एक Picture Control.
स याचे Picture Control हायलाईट करा
आिण 2 दाबा िकं वा अिधक सध
ु ारणा न
करता हायलाईट केले या Picture Control
ची कॉपी जतन क न ठे व यासाठी पाचवी
पायरी पण
ू र् कर याकिरता J दाबा.
135
4 िनवडलेला Picture Control संपािदत करा.
अिधक मािहतीसाठी प ृ ठ 133 पहा. केलेले
कोणतेही बदल सोडून िडफॉ ट सेिटंगपासन
ू
सु वात कर यासाठी O (Q) बटण दाबा.
सेिटंग्ज पण
ू र् झा यानंतर J दाबा.
5 िठकाण िनवडा.
सानक
ु ू ल Picture Control (C-1 ते C-9)
साठी िठकाण िनवडा आिण 2 दाबा.
6 Picture Control ला नाव
या.
उजवीकडे दशर्िवली मजकूर-प्रिव टी प्रदिशर्त
केली जाईल. िडफॉ ट व पात, स या या
Picture Controls ला दोन-अंकी संख्या
( वयंचिलतिर या असाईन केली जाणारी)
जोडून Picture Control ला नवीन नाव
िदले जाते; िडफॉ ट नाव वापर यासाठी
पायरी 7 प्रमाणे कृती करा. नावा या क्षेत्रात
कसर्र हलिव यासाठी W (S) बटण ध न
ठे वा आिण 4 िकं वा 2 दाबा. वतर्मान
कसर्र ि थत असले या िठकाणी नवीन
अक्षरे न दिव यासाठी कीबोडर् क्षेत्राम ये
इि छत वणर् हायलाईट कर यासाठी
म टी िसलेक्टर वापरा आिण J दाबा.
वतर्मान कसर्रवर ि थतीवर असणारी अक्षरे
हटिव यासाठी O (Q) बटण दाबा.
कीबोडर् क्षेत्र
नाव क्षेत्र
सानक
ु ू ल Picture Control ची नावे एकोणीस वणार्ंपयर्ंत लांब असू
शकतात. एकोणीसा या वणार्नंतरचा कोणताही वणर् हटिवला जाईल.
136
7 X (T) दाबा.
बदल जतन क न ठे व यासाठी X (T)
दाबा आिण बाहे र पडा. Picture Control
सच
ू ीम ये नवीन Picture Control िदसेल.
X (T) बटण
A Picture Control यव था करा > नाव बदलावे
Picture Control यव था करा मेनम
ू धील नाव
बदलावे िवक पाचा वापर क न कोण याही वेळी
सानक
ु ू ल Picture Control चे नाव बदलता येत.े
A Picture
Control यव था करा > हटवा
िनवडलेले सानक
ु ू ल Picture Control अिधक काळ
वापरत नस यास Picture Control यव था करा
मेनम
ू धील हटवा िवक पाचा वापर क न याला
हटिवले जाऊ शकते.
A मळ
ू Picture Control प्रतीक
सानक
ु ू ल Picture Control वर आधािरत
असलेले मळ
ू पव
ू रर् िचत Picture Control संपादन
प्रदशर्नाम ये म ये वर या उज या कोपर्यात
प्रतीका वारे दशर्िवले जाते.
मळ
ू Picture Control
प्रतीक
137
A सानक
ु ू ल Picture Control शेअर करणे
Picture Control यव था करा मेनू म ये लोड/
जतन करा आयटम खाली सच
ू ीबद्ध केलेले पयार्य
प्रदान करतात. हे पयार्य मेमरी काडर् (हे पयार्य
केवळ खाच 1 मधील मेमरी काडर्साठी उपल ध
असन
ू खाच 2 साठी वापरले जाऊ शकत नाहीत) वर
आिण मेमरी काडर् वारे सानक
ु ू ल Picture Controls
प्रितिलिपत कर यासाठी वापरा. एकदा मेमरी काडर्
वर प्रितिलिपत केले की Picture Controls इतर
कॅमेर्यासह िकं वा समिथर्त सॉ टवेअरसह वापरले
जाऊ शकतात.
• काडर्वर प्रितिलपी करा: कॅमेर्यातन
ू सानक
ु ू ल Picture Control (C-1 ते C-9) ची
मेमरी काडार्वरील इि छत िठकाणी (1 ते 99) प्रितिलपी करा.
• कॅमेर्याम ये प्रितिलपी करा: सानक
ु ू ल Picture Control मेमरी काडर्व न सानक
ु ूल
Picture Controls C-1 ते C-9 या मा यमातन
ू कॅमेर्यावर प्रितिलिपत करा
आिण यांना इि छत नाव या.
• काडर्व न हटवा: मेमरी काडर् व न िनवडलेले सानक
ु ू ल Picture Controls हटवा.
138
हायलाईट आिण छायामधील सू मपणा राखन
ू ठे वणे
(केवळ P, S, A, आिण M मोड)
सिक्रय D-Lighting
सिक्रय D-Lighting हे नैसिगर्क रं गभेदांनी छायािचत्र बनवन
ू , हायलाईट
आिण छायामधील तपशील राखन
यासाठी
ू ठे वते. उ च रं गभेदा या
वापरा, उदाहरणाथर् दरवाजा िकं वा िखडकीमधन
ू उजळ प्रकाशातील; अथवा
लख्ख सय
र् काशात सावलीतील िचत्रिवषयाचे छायािचत्र घेणे. सारणी
ू प्र
मापनाबरोबर वापर यास अिधक प्रभावी होते (0 105).
सिक्रय D-Lighting बंद
सिक्रय D-Lighting: Y
वयं
D “सिक्रय
D-Lighting” िव द्ध “D-Lighting”
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू धील सिक्रय D-Lighting िवक प हा िचत्रीकरणापव
ू ीर्
डायनॅिमक रे ज अनक
ु ू ल कर यासाठी उघडीप समायोिजत करतो तर, रीटच मेनू
(0 294) मधील D-Lighting िवक प हा िचत्रीकरणानंतर प्रितमेमधील छाया
उजळ करतो.
139
सिक्रय D-Lighting वापर यासाठी:
1 सिक्रय D-Lighting िनवडा.
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये सिक्रय
D-Lighting हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
2 पयार्य िनवडा.
इि छत पयार्य हायलाईट करा आिण J
दाबा. Y वयं िनवडले असता, कॅमेरा
िचत्रीकरण पिरि थतीनस
ु ार (मोड M
म ये, परं तु Y वयं हा Q सामा य
या समतु य आहे ) सिक्रय D-Lighting
वयंचिलतपणे समायोिजत करतो.
D सिक्रय
D-Lighting
काही िचत्रिवषयांम ये, तु हाला कदािचत असमान छाया, उ
छाया, िकं वा गडद व तंभ
ू ोवती तेजोवलय िदसू शकतील.
वल व तंभ
ू ोवती
A हे सद्ध
ु ा पहा
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज e6 ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट, 0 284) साठी ADL ब्रॅकेिटंग िनवडले
असता कॅमेरा शॉ स या ंख
ु ार सिक्रय D-Lighting बदलतो (0 207).
ृ लेनस
आव यकतेनस
ु ार, सिक्रय D-Lighting िनवड यासाठी Fn बटण आिण मख्
ु य
िनयंत्रण तबकडी वापरली जाऊ शकते; अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f2
(Fn बटण िनयक्
ु त करा, 0 284) पहा.
140
उ च चैत यपण
ू र्
ेणी (HDR)
उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR) ही उ च-कॉ ट्रा ट िचत्रिवषयांसह वापरली
जात असन
ू , वेगवेग या उघडीपींवर घेतलेले दोन शॉ स एकत्र क न
हायलाईट आिण छाया यांम ये तपशील जतन करते. HDR सारणी
मापन (0 105; पॉट िकं वा कद्र-भािरत मापन आिण CPU-रिहत िभंग
यांसोबत वयं ची ती ता सामा य या समतु य असते) सह वापरले
असता सवार्िधक प्रभावी ठरते. NEF (RAW) प्रितमा रे कॉडर् कर यासाठी
याचा वापर केला जाऊ शकत नाही. HDR प्रभावाखाली असताना आिण
A आिण % उपल ध नसताना, शटर गती लॅ श प्रकाश, ब्रॅकेिटंग
(0 197), बहु उघडीप (0 211), आिण वेळ-र छायािचत्रण (0 171)
यांचा वापर होऊ शकत नाही.
+
पिहली उघडीप (गडद)
दस
ु री उघडीप (अिधक
उ वल)
संयोिजत HDR प्रितमा
1 HDR (उ च चैत यपणू र्
ेणी) िनवडा.
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये HDR (उ च
चैत यपण
ू र् ेणी) हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
141
2 मोड िनवडा.
HDR मोड हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
खालीलपैकी एक हायलाईट करा आिण J
दाबा.
• HDR छायािचत्रांची मािलका घे यासाठी,
6 चालू (मािलका) िनवडा. HDR मोड
साठी बंद िनवडेपयर्ंत HDR िचत्रीकरण
चालू राहील.
• एक HDR छायािचत्र घे यासाठी, चालू (एकच छायािचत्र) िनवडा.
आपण एकच HDR छायािचत्र तयार के यानंतर सामा य िचत्रीकरण
वयंचिलतपणे िवरामो तर सु राहील.
• HDR छायािचत्र तयार न करता बाहे र पड यासाठी, बंद िनवडा.
चालू (मािलका) िकं वा चालू (एकच
छायािचत्र) िनवडले अस यास,
यदशर्काम ये l प्रतीक प्रदिशर्त होईल.
3 HDR क्षमता िनवडा.
दोन शॉ स (HDR क्षमता) दर यान िभ न
उघडीप िनवड यासाठी, HDR क्षमता
हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
इि छत पयार्य हायलाईट करा आिण
J दाबा. वयं िनवडले असता, कॅमेरा
यानु प HDR क्षमता समायोिजत करतो.
142
यदशर्क
4 छायािचत्रावर चौकट जळु वणे, फोकस जळु वणे आिण छायािचत्र घेणे.
शटर-िरलीज बटण पण
ू र् खाली दाबलेले
असताना कॅमेरा दोन उघडीप घेतो. प्रितमा
एकित्रत होत असताना िनयंत्रण पटलाम ये
l j आिण
यदशर्काम ये l
l लॅ श होईल; रे कॉिडर्ंग पण
ू र् होईपयर्ंत
एकही छायािचत्र घेतले जाऊ शकत नाही.
िरलीज मोडसाठी वतर्मान िनवडले या
पयार्याचा िवचार न करता, शटर-िरलीज
बटण दाबले असता एका वेळी केवळ एकच
छायािचत्र घेतले जाईल.
िनयंत्रण पटल
यदशर्क
चालू (मािलका) िनवडले अस यास, HDR मोड साठी बंद िनवडले
असता HDR बंद होईल; चालू (एकच छायािचत्र) िनवडले असता,
छायािचत्रघेत यानंतर HDR वयंचिलतिर या बंद होतो. HDR
िचत्रीकरण समा त झा यानंतर प्रदशर्नामधन
ू l प्रतीक पस
ु ले जाईल.
D HDR छायािचत्रांवर चौकट जळ
ु वणे
प्रितमे या कडा काप या जातील. कॅमेरा िकं वा िचत्रिवषय हे िचत्रीकरणा या
दर यान हल यास इि छत पिरणाम कदािचत प्रा त होणार नाही. ितपाईचा
उपयोग करणे जा त चांगले.
यानस
ु ार, प्रभाव कदािचत िदसणार नाही, उ वल
व तंभ
ू ोवती कदािचत छाया िदसेल िकं वा गडद व तंभ
ू ोवती तेजोवलय िदसेल. काही
िचत्रिवषयांम ये असमान छाया िदसू शकतात.
A म यांतर समयक छायािचत्रण
म यांतर समयक िचत्रीकरण सु हो यापव
ू ीर् HDR मोड साठी चालू (मािलका)
िनवडले असता, कॅमरा िनवडले या म यांतरावर HDR छायािचत्रांचे िनरं तरपणे
िचत्रीकरण करे ल (चालू (एकच छायािचत्र) िनवडले असता, एकल म यांतर समयक
िचत्रीकरण एका शॉटनंतर समा त होईल).
143
लॅ श छायािचत्रण
अंगभत
ू
लॅ श वापरणे
अंगभत
लॅ श केवळ नैसिगर्क प्रकाश परु े सा नसतांनाच वापरला जातो
ू
असे नाही तर छायेम ये अितिरक्त प्रकाश परु व यासाठी आिण िचत्रिवषय
पा वर्प्रकािशत कर यासाठी िकं वा िचत्रिवषया या डो यांम ये परावितर्त
झालेला प्रकाश ोत जोड यासाठी दे खील वापरला जातो.
वयं पॉप-अप मोड
i, k, p, n, o, s, w आिण g मोडमधील अंगभत
लॅ श
ू
वयंचिलतिर या पॉप अप होतो आिण आव यकतेनस
ु ार प्र विलत होतो.
1
लॅ श मोड िनवडा.
M (Y) बटण दाबणे चालू ठे वन
ू इि छत
िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवा.
M (Y) बटण
A प्र
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
लॅ श मोड िदसेपयर्ंत मख्
ु य
मािहती प्रदशर्न
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये िनवडलेला िवक प प्रदशर्काम ये प्रदिशर्त केला जातो.
144
2 िचत्रे घ्या.
शटर-िरलीज बटण अधर्वट
दाबलेले असताना आिण
छायािचत्र घेतले जात असताना
आव यकतेनस
ु ार लॅ श पॉप अप
होईल. लॅ श वयंचिलतिर या
पॉप अप नाही झाला तर याला
हाताने वर कर याचा प्रय न क
नका. ही खबरदारी घे यातील
अपयशाची पिरणती लॅ श खराब
हो यात होऊ शकते.
❚❚
लॅ श मोड
खालील
लॅ श मोड उपल ध आहे त:
वयं लॅ श: जे हा प्रकाश कमी असेल िकं वा िचत्रिवषय काळोखात
असेल ते हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना लॅ श
वयंचिलतिर या पॉप अप होतो आिण आव यकतेनस
ु ार प्र विलत होतो.
o मोडम ये उपल ध नाही.
रे ड-आय यन
ू ीकरणासह वयं: पोट्रटसाठी वापरा. लॅ श पॉप अप होतो
आिण आव यकतेनस
ु ार प्र विलत होतो, पण तो प्र विलत हो यापव
ू ीर्
“रे ड-आय” कमी कर यात मदत कर यासाठी रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप
प्रकािशत होतो. o मोडम ये उपल ध नाही.
रे ड-आय यन
ू ीकरण सह वयं मंदगती संकालन: पा वर्भम
ू ी प्रकाश
कॅ चर कर यासाठी मंद शटर गती िशवाय रे ड-आय यन
ू ीकरणासह
वयंसाठीप्रमाणे वापरली जाते. रात्री िकं वा िन न प्रकाशात घेतले या
पोट्र ससाठी वापरा. o मोडम ये उपल ध आहे .
वयं मंदगती संकालन: रात्री िकं वा िन न प्रकाशात घेतले या
यांमधील
पा वर्भम
ू ी प्रकाश कॅ चर कर यासाठी मंद शटर गती वापरली जाते. o
मोडम ये उपल ध आहे .
j
बंद:
लॅ श प्र विलत होत नाही.
145
यिक्तचिलत पॉप-अप मोड
P, S, A, M आिण 0 मोडम ये यिक्तचिलतिर या लॅ श वर करणे
आव यक आहे . जर लॅ श वर केलेला नसेल तर तो प्र विलत होणार
नाही.
1
लॅ श वर करणे.
लॅ श वर कर यासाठी M (Y) बटण दाबा.
हे लक्षात घ्या की लॅ श बंद अस यास
िकं वा ऐि छक बा य लॅ श उपकरण
जोडलेले अस यास अंगभत
लॅ श पॉप अप
ू
होणार नाही; पायरी 2 प्रमाणे कृती करा.
M (Y) बटण
2
लॅ श मोड िनवडा (केवळ P, S, A आिण M मोड).
M (Y) बटण दाबणे चालू ठे वन
ू इि छत लॅ श मोड िदसेपयर्ंत मख्
ु य
िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवा.
M (Y) बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
3 िचत्रे घ्या.
j यितिरक्त इतर िवक प िनवडलेला अस यास जे हा कधी िचत्र
घेतले जाते ते हा लॅ श प्र विलत होतो.
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये िनवडलेला िवक प प्रदशर्काम ये प्रदिशर्त केला जातो.
146
❚❚
लॅ श मोड
खालील
लॅ श मोड उपल ध आहे त:
सतत
लॅ श: प्र येक
यासोबत
लॅ श प्र विलत होतो.
रे ड-आय यन
यासोबत लॅ श
ू ीकरण: पोट्रटसाठी वापरा. प्र येक
प्र विलत होतो पण तो प्र विलत हो यापव
ू ीर् “रे ड-आय” कमी कर यात
मदत कर यासाठी रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप प्रकािशत होतो. 0 मोडम ये
उपल ध नाही.
मंदगती संकालन सह रे ड-आय यन
ू ीकरण: वरील रे ड-आय “ यन
ू ीकरण”
िशवाय रात्री िकं वा िन न प्रकाशात पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश कॅ चर
कर यासाठी शटर गती वयंचिलतिर या कमी होते. जे हा आप याला
पोट्र सम ये पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश अंतभत
ूर् करायचा असेल ते हा वापरा.
S, M, आिण 0 मोडम ये उपल ध नाही.
मंदगती संकालन: वरील “सतत लॅ श” िशवाय रात्री िकं वा िन न
प्रकाशात पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश कॅ चर कर यासाठी शटर गती
वयंचिलतिर या कमी होते. जे हा आप याला िचत्रिवषय आिण
पा वर्भम
ू ी असे दो ही कॅ चर करायचे असतील ते हा वापरा. S, M, आिण
0 मोडम ये उपल ध नाही.
मंदगती मागील पडदा संकालन: खालील “मागील पडदा संकालन” िशवाय
रात्री िकं वा िन न प्रकाशात पा वर्भम
ू ीवरील प्रकाश कॅ चर कर यासाठी
शटर गती वयंचिलतिर या कमी होते. जे हा आप याला िचत्रिवषय
आिण पा वर्भम
ू ी असे दो ही कॅ चर करायचे असतील ते हा वापरा. S, M,
आिण 0 मोडम ये उपल ध नाही. सेिटंग पण
ू र् होते ते हा S प्रदिशर्त
केले जाते.
मागील पडदा संकालन: खाली उजवीकडे दशर्िव याप्रमाणे गितमान
प्रकाश ोता या मागे प्रकाशाचा एक प्रवाह तयार कर यासाठी शटर
बंद हो यापव
ू ीर् लॅ श प्र विलत होतो. P, A, आिण 0 मोडम ये उपल ध
नाही.
पढ
ु ील पडदा संकालन
j
बंद:
मागील पडदा संकालन
लॅ श प्र विलत होत नाही. 0 मोडम ये उपल ध नाही.
147
A अंगभत
ू
लॅ श खाली करणे
लॅ श जे हां वापरात नसेल ते हां ऊजार्
वाचिव यासाठी तो जागेवर िक्लक होईपयर्ंत अलगद
खाली दाबा.
D अंगभत
लॅ श
ू
छायेपासन
ू प्रितबंध कर यासाठी ले स हूड काढून टाका. लॅ शची िकमान ेणी
0.6 मीटर आहे आिण ती मॅक्रो फंक्शनसह झूम िभंगा या मॅक्रो ेणीम ये वापरली
जाऊ शकत नाही. 100 आिण 12,800 ISO संवेदनशीलते या दर यान i-TTL
लॅ श िनयंत्रण उपल ध असते; 12,800 पेक्षा अिधक मू यावर, काही ेणींम ये
िकं वा िछद्र मू यांवर कदािचत प्रा त केले जाऊ शकणार नाहीत.
िनरं तर िरलीज मोड (0 66) म ये लॅ श प्र विलत होत अस यास प्र येक वेळी
शटर-िरलीज बटण दाबलेले असतांना केवळ एक िचत्र घेतले जाईल.
अनेक सलग शॉ ससाठी लॅ श वापर यामळ
ु े ित या संरक्षणासाठी शटर िरलीज
काही काळ िनि क्रय केले जाऊ शकते. थो याशा िवरामानंतर लॅ शचा पु हा वापर
होऊ शकतो.
A अंगभत
लॅ शसोबत शटर गती उपल ध असते
ू
अंगभत
लॅ शसोबत खालील शटर गती उपल ध आहे त.
ू
मोड
शटर गती
1
/250–1/60 से.
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
1
/250–1/30 से.
k
1
/250–1 से.
o
1
/250-30 से.
S*
1
M*
/250–30 से., A, %
* जे हा 1/320 s ( वयं FP) िकं वा 1/250 s ( वयं FP) सानक
ु ू ल सेिटंग
e1 ( लॅ श संकालन गती, 0 282) साठी िनवडलेले असते ते हा वयं FP
जलदगती संकालनला समिथर्त अशा ऐि छक लॅ श उपकरणांसह वेग जा तीत
जा त 1/8000 से. इतका उपल ध असतो. 1/320 s ( वयं FP) िनवडलेले
असतांना अंगभत
लॅ शसह शटर गती जा तीत जा त 1/320 से. इतकी उपल ध
ू
असते.
148
A लॅ श िनयंत्रण मोड
कॅमेरा खालील i-TTL लॅ श िनयंत्रण मोडला समथर्न दे तो:
• िडिजटल SLR साठी i-TTL संतिु लत भरण लॅ श: जवळपास अ य प्री लॅ श
(प्रदशर्क प्री लॅ श) ची शंख
ु य लॅ श पव
ू ीर् विरत बाहे र टाकली
ृ ला लॅ श वारे मख्
जाते. 2016-िचत्रिबंद ू RGB संवेदका वारे घेतलेले प्री लॅ श हे व तंम
ू धन
ू
चौकटी या पण
ू र् क्षेत्रांम ये परावितर्त झालेले असतात आिण सारणी मापन
िस टममधन
ू मख्
ु य िचत्रिवषय आिण भोवताल या प ृ ठभम
ू ीमधील प्रकाश
यां याम ये नैसिगर्क संतल
ु नासाठी लॅ श आउटपट
ु समायोिजत कर यासाठी
मािहती या ेणी या संयोजनाम ये िव लेिषत केले जातात. G, E िकं वा D
प्रकारची िभंगे वापरलेली अस यास लॅ श आउटपट
ु मोजताना अंतर मािहती
समािव ट केली जाते. CPU-रिहत िभंगांसाठी गणनेची प टता िभंग डेटा
(कद्रांतर आिण पण
ू र् उघडे िछद्र; प ृ ठ 224 पहा) प्रदान क न वाढिवली जाऊ
शकते. थािनक मापन वापरले जातांना उपल ध नसते.
• िडिजटल SLR साठी मानक i-TTL भरण लॅ श: चौकटीम ये मानक तरापयर्ंत
प्रकाश आण यासाठी लॅ श आउटपट
ु समायोिजत केले जाते; प ृ ठभागाची
उ वलता ते हा िवचारात घेतली जात नाही. या
यांम ये प ृ ठभागा या
तपशीलाऐवजी मख्
ु य िचत्रिवषयावर लक्ष किद्रत केले जाते िकं वा उघडीप प्रितपत
ू ीर्
वापरताना अशा
यांसाठी िशफारस केलेली आहे . थािनक मापन िनवडले जाते
ते हा वयंचिलतिर या िडिजटल SLR साठी मानक i-TTL सतत लॅ श सिक्रय
केला जातो.
A मापन
िडिजटल SLR साठी i-TTL संतिु लत भरण लॅ श सिक्रय कर यासाठी
सारणी िकं वा कद्र-भािरत मापन िनवडा. थािनक मापन िनवडले जाते ते हा
वयंचिलतिर या िडिजटल SLR साठी मानक i-TTL सतत लॅ श सिक्रय केला
जातो.
149
A िछद्र, संवेदनशीलता आिण लॅ श ेणी
संवेदनशीलता (ISO समानता) आिण िछद्रासोबत लॅ श या ेणीम ये फरक पडू
शकतो.
अंदाजे ेणी या ISO समान
असलेले िछद्र
100
200
400
800 1600 3200 6400 12,800
मी.
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
0.7–8.5
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
0.6-6.0
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32
0.6-4.2
4
5.6
8
11
16
22
32
—
0.6-3.0
5.6
8
11
16
22
32
—
—
0.6-2.1
8
11
16
22
32
—
—
—
0.6-1.5
11
16
22
32
—
—
—
—
0.6-1.1
16
22
32
—
—
—
—
—
0.6-0.8
अंगभत
ू
लॅ शम ये िकमान 0.6 मी. ची
ेणी असते.
मोड P म ये खाली दशर्िव याप्रमाणे ISO संवेदनशीलतेनस
ु ार पण
ू र् उघडे िछद्र
(िकमान f-क्रमांक) मयार्िदत असतो:
100
2.8
200
3.5
यां या समकक्ष ISO वर पण
ू र् उघडे िछद्र:
400
800
1600
3200
6400
4
5
5.6
7.1
8
12,800
10
वर उ लेख केले या क्रमांकापेक्षा िभंगांचे पण
ू र् उघडे िछद्र अिधक अस यास
िछद्रासाठीचे कमाल मू य िभंगां या पण
ू र् उघ या िछद्रापेक्षा अिधक असेल.
A हे सद्ध
ु ा पहा
छायािचत्राची पु हा जळ
ु वणी कर यापव
ू ीर् मापन केले या िचत्रिवषयासाठी लॅ श
मू य (FV) लॉक कर यािवषयी या अिधक मािहतीसाठी पान 153 पाहावे.
या िवभागाशी संबंिधत मेनू िवक प खालील यादीम ये िदले आहे त.
• सानक
ु ू ल सेिटंग e1 ( लॅ श संकालन गती): वयं FP जलदगती संकालन सक्षम
िकं वा अक्षम करा आिण लॅ श संकालन गती (0 282) िनवडा
• सानक
ु ू ल सेिटंग e2 ( लॅ श शटर गती): लॅ श (0 283) वापरताना उपल ध
होणारी सवार्िधक मंद शटर गती िनवडा
• सानक
लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण): लॅ श िनयंत्रण मोड
ु ू ल सेिटंग e3 (अंगभत
ू
(0 283) िनवडा
150
लॅ श प्रितपत
ू ीर्
(केवळ P, S, A, M आिण SCENE मोड)
/3 EV या वद्ध
ू आिण प ृ ठभागाशी
ृ ीम ये –3 EV ते +1 EV मधन
संबंिधत मख्
लॅ श आउटपट
ु य िचत्रिवषयाची उ वलता बदलन
ू
ु
बदल यासाठी लॅ श प्रितपत
ू ीर् वापरली जाते. मख्
ु य िचत्रिवषय उ वल
िदस यासाठी लॅ श आउटपट
ु वाढिवले जाऊ शकते िकं वा नको असलेले
हायलाईट िकं वा प्रितिबंबांना प्रितबंध कर यासाठी कमी केले जाऊ शकते.
1
M (Y) बटण दाबणे चालू ठे वन
ू
इि छत मू य प्रदिशर्त होईपयर्ंत
द ु यम-िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती
िफरवा. सवर्साधारणपणे, िचत्रिवषय
अिधक उजळ कर यासाठी धना मक
मू ये िनवडा तर यास गडद
कर यासाठी ऋणा मक मू ये िनवडा.
M (Y) बटण
िनयंत्रण पटल
±0 EV
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
–0.3 (–1/3) EV
+1.0 EV
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर िनवडक मू य प्रदिशर्त होते.
151
±0.0 यितिरक्त इतर मू यांवर आपण M (Y) िरलीज के यानंतर एक
Y प्रतीक प्रदिशर्त होईल. लॅ श प्रितपत
ू ीर्साठी या वतर्मान मू याची खात्री
M (Y) बटण दाबन
ू केली जाऊ शकते.
लॅ श प्रितपत
ू ीर् ±0.0 वर सेट क न सामा य लॅ श आउटपट
ु िर टोअर
करता येतो. SCENE मधील मोड यितिरक्त कॅमेरा बंद केलेला असताना
लॅ श प्रितपत
ू ीर् रीसेट केली जाऊ शकत नाही (इतर मोड िनवडलेला
असतांना िकं वा कॅमेरा बंद असतांना SCENE मोडम ये उघडीप प्रितपत
ू ीर्
रीसेट केली जाईल).
A ऐि छक लॅ श उपकरण
ऐि छक लॅ श उपकरणाम ये िनवडलेली
प्रितपत
ू ीर्म ये जोडली जाते.
A हे
लॅ श प्रितपत
ू ीर् कॅमेर्या या
लॅ श
सद्ध
ु ा पहा
लॅ श प्रितपत
ू ीर्साठी उपल ध असले या वद्ध
ृ ीचे आकारमान िनवड यासाठी या
अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्ज b2 (उघडीप िनयंत्रणा करीता EV
ट पा, 0 278) पहा. लॅ श आिण उघडीप प्रितपत
ू ीर् कसे संयोिजत करावेत या
िवषयी या अिधक मािहतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग e4 ( लॅ शसाठी उघडीप प्रितपत
ू ीर्,
0 283) पहा.
यां या शंख
वयंचिलतिर या लॅ श तरांम ये होणार्या
ू
ृ लेमधन
फरकािवषयी अिधक जाणन
ू घे यासाठी पान क्रमांक 197 पहा.
152
FV लॉक
लॅ श तर न बदलता छायािचत्रांची पु हा जळ
ु वणी कर यासाठी आिण
िचत्रिवषय चौकटी या म यभागी यवि थत ि थत केलेला नसताना दे खील
िचत्रिवषयासाठी लॅ श आउटपट
ु योग्य आहे याची खात्री कर यासाठी लॅ श
आउटपट
ु लॉक कर यासाठी ही सिु वधा वापरली जाते. ISO संवेदनशीलता
आिण िछद्रामधील कोण याही पिरवतर्नासाठी लॅ श आउटपट
ु समायोिजत
केले जाते.
FV लॉक वापर यासाठी:
1 कॅमेरा िनयंत्रणावर FV लॉक िनयक्ु त करा.
सानक
ु ू ल सेिटंग f2 (Fn बटण िनयक्
ु त करा,
0 284), f3 (पव
ू ार्वलोकन बटण िनयक्
ु त
करा, 0 285), िकं वा f4 (AE-L/AF-L
बटण िनयक्
ु त करा, 0 285) साठी “दाबा”
या व पात FV लॉक िनवडा.
2
लॅ श वर काढा.
P, S, A, M आिण 0 मोडम ये M (Y)
बटण दाबन
लॅ श वर केला जाऊ शकतो.
ू
i, k, p, n, o, s, w आिण
g मोडम ये आव यक ते हा लॅ श
वयंचिलतिर या पॉप अप होतो.
M (Y) बटण
3 फोकस.
िचत्रिवषयास चौकटीम ये
ि थत करा आिण फोकस
जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाबा.
153
4
लॅ श तर लॉक करणे.
लॅ श-स जता दशर्क (M) प्रदिशर्त होत
अस याची खात्री के यानंतर पायरी 1
म ये िनवडलेले बटण दाबा. योग्य लॅ श
तर िनि चत कर यासाठी लॅ श प्रदशर्क
प्री लॅ शला बाहे र टाकेल. या तरावर लॅ श
आउटपट
ु लॉक केले जाईल आिण FV लॉक
प्रतीक (e) प्रदशर्नाम ये िदसू लागेल.
5 छायािचत्राची जळु वणी करणे.
6 छायािचत्र घेणे.
छायािचत्र घे यासाठी शटर-िरलीज बटण अध दाबा. इ छा अस यास
FV लॉक िरलीज न करता आणखी िचत्रे घेता येऊ शकतात.
7 FV लॉक िरलीज करणे.
FV लॉक िरलीज कर यासाठी पायरी 1 म ये िनवडलेले बटण दाबा.
FV लॉक प्रतीक (e) प्रदिशर्त केले जात नस याची खात्री क न घ्या.
A अंगभत
लॅ श सह FV लॉक वापरणे
ू
सानक
लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण, 0 283) साठी TTL
ु ू ल सेिटंग e3 (अंगभत
ू
िनवडलेले असताना केवळ अंगभत
लॅ शसोबत FV लॉक उपल ध असते. हे लक्षात
ू
घ्या की सानक
ु ू ल सेिटंग e3 साठी िनयंत्रक मोड िनवडलेले असताना TTL िकं वा
AA वर िकमान एका दरू थ समह
ू ासाठी आप याला लॅ श िनयंत्रण मोड सेट करणे
आव यक असेल.
154
A मापन
अंगभत
लॅ शसह FV लॉक वापरले जात असतांना इतर कोणतेही लॅ श उपकरण
ू
नस यास कॅमेरा चौकटी या म यभागी 4 िममी या वतळ
ुर् ाचे मापन करतो. ऐि छक
लॅ श उपकरण (प्रगत िबनतारी प्रकाशयोजना) सह अंगभत
लॅ श वापरताना कॅमेरा
ू
पण
ू र् चौकटीचे मापन करतो.
155
दरू थ िनयंत्रण छायािचत्रण
पयार्यी ML-L3 दरू थ िनयंत्रणाचा वापर करणे
पयार्यी ML-L3 दरू थ िनयंत्रण (0 319) कॅमेरा कंपन कमी कर यासाठी
िकं वा वयं-पोट्र ससाठी वापरले जाऊ शकते.
1 दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3) िनवडा.
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये दरू थ
िनयंत्रण मोड (ML-L3) हायलाईट करा
आिण 2 दाबा.
2 दरू थ िनयंत्रण मोड िनवडा.
खालीलपैकी एक पयार्य हायलाईट करा आिण J दाबा.
िवक प
वणर्न
ML-L3 शटर िरलीज बटण दाब यानंतर 2 से. ने शटर
% िवलंिबत दरू थ
िरलीज होते.
विरत-प्रितसाद ML-L3 शटर िरलीज बटण दाबले असता शटर िरलीज
$
दरू थ
होते.
िमरर वर के यावर एकदा ML-L3 शटर िरलीज बटण
दाबा, शटर िरलीज कर यासाठी आिण छायािचत्र
दरू थ िमरर
घे यासाठी पु हा दाबा. िमरीर वर के यावर कॅमरा
&
अप
हालचालीमळ
ु े िनमार्ण होणारी अ प टता कमी कर यास
िनबर्ंध घालते.
ML-L3 चा वापर क न शटर िरलीज करता येऊ शकत
7 बंद
नाही.
3 छायािचत्र चौकट जळु िवणे.
ितपाईवर कॅमेरा माऊंट करा िकं वा समतल पातळीवर ि थर राहील
असा ठे वा.
156
4 छायािचत्र घ्या.
5 मीटर िकं वा यापेक्षा कमी अंतराव न
ML-L3 वरील िकं वा कॅमेर्यावरील (0 2,
4) अवरक्त प्रग्राहकावर असले या
ट्रांसमीटरवर ल य करा आिण ML-L3
शटर-िरलीज बटण दाबा. िवलंिबत दरू थ
मोडम ये शटर िरलीज हो यापव
ू ीर् अंदाजे
दोन सेकंदांसाठी व-समयक दीप प्रकािशत
होईल. विरत-प्रितसाद दरू थ मोडम ये,
व-समयक दीप शटर िरलीज झा यानंतर
लॅ श करे ल. दरू थ िमरर-अप मोडम ये,
ML-L3 शटर-िरलीज बटण एकदा
दाब यानंतर िमरर वरती केला जातो; बटण
दस
ु र्या वेळेला दाबले असता शटर िरलीज
केले जाईल आिण व-समयक दीप 30 से.
नंतर लॅ श होईल.
A िरलीज
मोड
पयार्यी ML-L3 दरू थ िनयंत्रणाचा वापर केला जातो ते हा, छायािचत्र िचत्रीकरण
मेनम
ू ये दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3) साठी पयार्य िनवडला असता िरलीज मोड
तबकडी (0 66) वारे िनवडलेला िरलीज मोड दल
ु िर् क्षत केला जातो.
D पयार्यी
ML-L3 दरू थ िनयंत्रण वापर यापव
ू ीर्
सु वातीला दरू थ िनयंत्रण वापर यापव
ू ीर्, िवजेरीचे अवरोधक लाि टक शीट काढा.
157
A अंगभत
ू
लॅ श वापरणे
यिक्तचिलत पॉप-अप मोड (0 146) म ये लॅ शसह छायािचत्र घे यापव
ू ीर्, लॅ श
वर कर यासाठी M (Y) बटण दाबा आिण प्रदिशर्त होणार्या लॅ श-स जता दशर्क
M किरता प्रतीक्षा करा (0 36). दरू थ िनयंत्रण प्रभावाखाली असताना लॅ श वर
केला, तर िचत्रीकरणाम ये य यय येईल लॅ श आव यक असेल तर एकदा लॅ श
प्रभािरत झाला की, कॅमेरा केवळ ML-L3 शटर-िरलीज बटणलाच प्रितसाद दे ईल.
वयं पॉप-अप मोड (0 144), म ये दरू थ िनयंत्रण मोड िनवडलेला असताना
लॅ श प्रभािरत हो यास सु वात होईल, एकदा लॅ श प्रभािरत झाला की आव यक
ते हा तो वयंचिलतिर या पॉप अप होऊन प्रकाशमान होईल.
रे ड-आय यन
ू ीकरणास समथर्न दे णार्या लॅ श मोडम ये, शटर िरलीज कर यापव
ू ीर्
रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप एक सेकंद प्रकाशमान होईल. शटर िरलीज कर यापव
ू ीर्
रे ड-आय यन
ू ीकरण दीप, जो एक सेकंद प्रकाशमान होईल यानंतर िवलंिबत
दरू थ मोडम ये व-समयक दीप शटर िरलीज हो यापव
ू ीर् दोन सेकंद प्रकाशमान
होईल.
A दरू
थ िनयंत्रण मोडम ये फोकस जळ
ु िवणे
िनरं तर-सव ऑटोफोकस िनवडले असता कॅमेरा िनरं तरपणे फोकस समायोिजत
क शकत नाही, तथािप िनवडलेला फोकस मोड िवचारात न घेता, िचत्रीकरणापव
ू ीर्
तु ही कॅमेरा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू फोकस क शकता हे लक्षात ठे वा.
एकल-सव ऑटोफोकस िनवड यास िकं वा कॅमरा प्र यक्ष
य िकं वा िवलंिबत िकं वा
विरत-प्रितसाद दरू थ मोडम ये असताना, िचत्रीकरणापव
ू ीर् कॅमेरा वयंचिलतपणे
फोकस जळ
य छायािचत्रणाम ये फोकस जळ
ु वेल; कॅमेरा प्र यक्ष
ु िव यास असमथर्
अस यास शटर िरलीज न करता तो राखीव मोडम ये परत जाईल.
A दरू
थ िमरर-अप मोड
िमरर वर के यावर,
यदशर्काम ये छायािचत्रांवर चौकट जळ
ु िवली जाणार नाही
आिण मापन कायर्रत होणार नाही.
158
A दरू
थ िनयंत्रण मोडमधन
ू बाहे र पडणे
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c5 (कालावधीनंतर दरू थ (ML-L3), 0 279), दरू थ िनयंत्रण
मोड (ML-L3) मोड साठी बंद िनवडले अस यास, दोन-बटणे रीसेट कायर्रत केले
असता (0 194), िकं वा छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा (0 268) चा वापर
क न िचत्रीकरण पयार्यासाठी कोणतेही छायािचत्र िनवडले या वेळेपव
ू ीर् न घेत यास
दरू थ िनयंत्रण वयंचिलतपणे र केले जाते.
D शटर
बटण िनयक्
ु त करा
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज g4 साठी (शटर बटण िनि चत करा, 0 288) चलिचत्र रे कॉडर्
करा िनवडले असता, प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 वर िफरिवले जाते ते हा, ML-L3
चा वापर केला जाऊ शकत नाही.
यदशर्क आ छािदत करणे
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला छायािचत्रांम ये िदस यापासन
ू िकं वा
उघडीपम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी रबरी दशर्क-आ छादन
काढून टाका आिण प्रदान कर यात आले या नेित्रका टोपणा वारे
यदशर्क
आ छािदत करा (0 70).
A
A हे सद्ध
ु ा पहा
कॅमेरा िकती काळ दरू थ िनयंत्रणाकडून िसग्नल िमळिव या या प्रतीक्षेत िकती
वेळ राखीव मोडम ये राहील या संबंधी अिधक मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c5
(कालावधीनंतर दरू थ (ML-L3); 0 279) पहा. दरू थ िनयंत्रण वापरला जातो
ते हा आवाज करणार्या बीपला िनयंित्रत कर यासाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज d1(बीप;
0 280) पहा.
159
िबनतारी दरू थ िनयंत्रक
जे हा कॅमरा पयार्यी WR-1 आिण WR-R10/WR-T10 (0 319)
िबनतारी दरू थ िनयंत्रका वारे वापरला जातो, ते हा WR-1 आिण
WR-T10 वरील शटर-िरलीज बटण, कॅमेरा शटर-िरलीज बटणाप्रमाणेच
दरू थ िनरं तर आिण व-समयक छायािचत्रणाला परवानगी दे णारी समान
काय करतात.
WR-1 िबनतारी दरू थ िनयंत्रक
WR-1 एक तर प्रक्षेपक िकं वा प्रग्राहक हणन
ू कायर् क शकतो
आिण अ य WR-1 िकं वा WR-R10 िकं वा WR-T10 िबनतारी दरू थ
िनयंत्रका या सोबतीने वापरला जातो. उदाहरणाथर्, प्रग्राहक हणन
ू
वापर यासाठी WR-1 ला उपसाधन शाखाग्रास जोडले जाऊ शकते, जे
प्रक्षेपक हणन
ू कायर् करणार्या अ य WR-1 वारे बदलणारी कॅमेरा
सेिटंग्ज िकं वा दरू थपणे शटर िरलीज कर याची अनम
ु ती दे ते.
WR-R10/WR-T10 िबनतारी दरू थ िनयंत्रक
WR-R10 (पारे षक ग्राही) िनयंत्रक कॅमेर्याला जोड यावर, शटर WR-T10
(पारे षक ग्राही) चा वापर क न िरलीज होऊ शकते.
160
चलिचत्रे रे कॉडर् करणे आिण पाहणे
चलिचत्रे रे कॉडर् करणे
प्र यक्ष
याम ये चलिचत्र रे कॉडर् केले जाऊ शकते.
1 प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 वर िफरवा.
A िछद्र
िनवड (A आिण M मोड)
A आिण M मोडम ये, प्र यक्ष
य सु
कर यासाठी a बटण दाब यापव
ू ीर् िछद्र िनवडा.
प्र यक्ष
य िसलेक्टर
2 a बटण दाबा.
िमरर वर केला जाईल आिण उघडीपीसाठी
प्रभावांसाठी सध
ु ािरत केलेले प्र यक्ष
चलिचत्र व पात कॅमेराम ये िभंगा वारे
य प्रदिशर्त प्रदशर्कावर प्रदिशर्त होईल.
यदशर्काम ये िचत्रिवषय यापढ
ु े िदसणार
नाही.
a बटण
प्रतीक
0 प्रतीक (0 165) चलिचत्रे रे कॉडर् केली जाऊ शकत नाहीत हे दशर्िवते.
A0
161
3 फोकस.
सरु वाती या शॉटवरती चौकट जळ
ु वा आिण फोकस
करा (प ृ ठ 38 म ये विणर्त के याप्रमाणे अचक
ू
फोकस जळ
ु िव यासाठी झूम इन कर यासाठी X/T
बटण दाबा; चलिचत्र रे कॉिडर्ंग दर यान फोकस
जळ
ु व यािवषयी या मािहतीसाठी; प ृ ठ 83 पहा). हे
लक्षात घ्या की चेहरा-अग्रक्रम AF म ये शोध या जाऊ
शकणार्या िचत्रिवषयांची संख्या चलिचत्र रे कॉिडर्ंग या वेळी
कमी होऊ शकते.
A उघडीप
िचत्रीकरण मोडप्रमाणे उघडीप सेिटंग्ज बदलते:
ISO
शटर गती संवेदनशीलता उघडीप प्रितपत
ू ीर्
(0 275)
P, S
—
—
✔
मापन
✔
A
—
—
M
✔
✔
SCENE, %
—
—
✔
—
—
—
—
—
अ य िचत्रीकरण
िवक प
✔
✔
—
✔
मोड M म ये, शटर गती 1/25 से. आिण 1/8000 से. दर यान या मू यांवर सेट
केली जाऊ शकते (कमीत कमी उपल ध असणारी शटर गती चौकट गतीप्रमाणे
बदलते 0 166). थािनक मापन उपल ध नाही. जर पिरणामी अितिरक्त
िकं वा िन नमात्र उघडीप असेल तर, बाहे र पडा आिण प्र यक्ष
य पु हा चालू
करा.
A शभ्र
ु ता संतल
ु न
मोड P, S, A, आिण M म ये, L (U) बटण दाबन
ू आिण मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी (0 111) िफरवन
ू कोण याही वेळेला शभ्र
ु ता संतल
ु न सेट करता येऊ
शकते.
162
4 रेकॉिडर्ंग प्रारंभ.
रे कॉिडर्ंग सु कर यासाठी चलिचत्रविनमद्र
ु ण बटण दाबा. प्रदशर्काम ये
विनमद्र
ु ण दशर्क आिण उपल ध वेळ
प्रदिशर्त केली जाते. बटण दाबन
ू दे खील
उघडीप लॉक केली जाऊ शकते.
A AE-L/AF-L बटण (0 107) िकं वा उघडीप
प्रितपत
ू ीर् (0 109) वाप न 1/3 EV
पायरीम ये ±3 EV पयर्ंत बदलली जाते.
ऑटोफोकस मोडम ये, शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबन
ू कॅमेरा पु हा फोकस जळ
ु वू
शकतो.
चलिचत्र- विनमद्र
ु ण बटण
रे कॉिडर्ंग दशर्क
िश लक वेळ
ा य
कॅमेरा ि हिडओ आिण वनी दो ही रे कॉडर् करतो; चलिचत्र रे कॉिडर्ंग (0 1)
दर यान कॅमेर्यासमोर मायक्रोफोन आ छािदत क नका. लक्षात घ्या की
अंगभत
ू मायक्रोफोन, ऑटोफोकस आिण कंपन यन
ू ीकरणादर यान कॅमेरा
िकं वा िभंगा वारे िनमार्ण होणारे वनी रे कॉडर् क शकतो.
A
163
5 रेकॉिडर्ंग समा त.
रे कॉिडर्ंग समा त कर यासाठी पु हा
चलिचत्र- विनमद्र
ु ण बटण दाबा. कमाल
लांबी गाठ यावर, िकं वा मेमरी काडर्
भर यावर वयंचिलतपणे रे कॉिडर्ंग समा त
होईल.
A कमाल
लांबी
एका चलिचत्र फाईलची कमाल लांबी 4 GB (कमाल िचत्रीकरण वेळेसाठी
प ृ ठ 166 पहा) असते; हे लक्षात घ्या की मेमरी काडर् या लेखन गतीप्रमाणे
कदािचत ही लांबी संप यापव
ू ीर्च िचत्रीकरण समा त होईल (0 379).
6 प्र यक्ष
य मधन
ू बाहे र पडा.
प्र यक्ष
यामधन
ू बाहे र पड यासाठी a
बटण दाबा.
164
प्र यक्ष
य प्रदशर्न: चलिचत्रे
ui
q
w
e
r
o
t
y
आयटम
“चलिचत्र नाही”
q
प्रतीक
w हे डफोन आवाज
e
r
मायक्रोफोन
संवेदनशीलता
वनी
तर
t कंप्रता प्रितसाद
वार्या या
y नॉईजचे
यन
ू ीकरण
िश लक वेळ
u (चलिचत्र प्र यक्ष
य)
चलिचत्र चौकट
i
आकारमान
प्रदशर्न दशर्क
o
हायलाईट करा
वणर्न
0
चलिचत्रे रे कॉडर् केली जाऊ शकत नाहीत हे दशर्िवते.
—
ा याचा आवाज हे डफो समधन
ू बाहे र पडतो. तत
ृ ीयपक्ष हे डफो सशी जोडणी के यावर प्रदिशर्त होते.
193
मायक्रोफोन संवेदनशीलता.
ा य विनमद्र
ु णासाठीचा वनी तर. तर खप
ू
उ च असेल तर लाल रं गात प्रदिशर्त होईल;
यानस
ु ार मायक्रोफोन संवेदनशीलता समायोिजत
केली जाते.
192,
273
—
वतर्मान कंप्रता प्रितसाद.
192,
274
नॉईज
192,
274
यन
ू ीकरण चालू असताना प्रदिशर्त होते.
चलिचत्रांसाठी उपल ध असलेली रे कॉिडर्ंग वेळ.
163
चलिचत्र रे कॉिडर्ंगसाठीचे चौकट आकारमान.
166
हायलाईट प्रदशर्न सक्षम झा यावर प्रदिशर्त होतो.
193
165
कमाल लांबी
कमाल लांबी, खाली दशर्िव याप्रमाणे चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 273)
मधील चलिचत्र दजार् आिण चौकट आकारमान/चौकट गती पयार्यानस
ु ार
बदलते.
चलिचत्र दजार्
उ च दजार्
सामा य
चौकट आकारमान/चौकट
गती *
v
w
o
p
q
r
s
y
z
1
2
3
4
5
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
कमाल लांबी
कमाल िचत्रिबंद ू दर
(Mbps)
10 िमनी.
42
20 िमनी.
24
29 िमनी.
59 सेकंद
12
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 ×
720; 60p
1280 ×
720; 50p
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 ×
720; 60p
1280 ×
720; 50p
* सच
ू ीबद्ध मू ये. 60p, 50p, 30p, 25p, आिण 24p साठीची प्र यक्ष चौकट गती
चौकटी दर सेकंदाला अनक्र
ु मे 59.94, 50, 29.97, 25, आिण 23.976 आहे .
A चौकट
आकारमान आिण गती
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 168) म ये प्रितमा क्षेत्र साठी DX (24×16) िनवडले
जाते ते हा चौकट आकारमान/चौकट गती साठी 1920×1080; 60p आिण
1920×1080; 50p सेिटंग्ज उपल ध होत नाहीत. प्रितमा क्षेत्र हे 1.3× (18×12)
वर सेट क न या सेिटंग्जम ये प्रवेश करता येऊ शकतो. चौकट आकारमान/
चौकट गती 1920×1080; 30p वे रीसेट केले असता (1920×1080; 60p
िनवडले अस यास) िकं वा 1920×1080; 25p वर (1920×1080; 50p िनवडले
अस यास) यापैकी पयार्य प्रभावाखाली असताना रीसेट के यास प्रितमा क्षेत्र साठी
DX (24×16) िनवडणे.
166
िनदशांक
िनदशांक िच हांकन, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज g1
(Fn बटण िनयक्
ु त करा, 0 288), g2
(पव
ू ार्वलोकन बटण िनयक्
ु त करा, 0 288),
िकं वा g3 (AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा,
0 288) साठी “दाबा” व पात िनवडले
गे यास, तु ही संपादन आिण लेबॅक दर यान
Pv बटण
चौकट शोध यास वापरले जाऊ शकणारे
िनदशांक सामील कर यासाठी रे कॉिडर्ंग दर यान
िनवडलेले बटण दाबू शकता (0 178; िनदशांक
i मोडम ये सामील केले जाऊ शकतात
हे लक्षात ठे वा). प्र येक चलिचत्राम ये 20
िनदशांक सामील करता येऊ शकतात.
िनदशांक
A हे सद्ध
ु ा पहा
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 273) म ये चौकट आकारमान, चौकट गती,
मायक्रोफोन संवेदनशीलता, काडर् खाच आिण ISO संवेदनशीलता हे पयार्य उपल ध
असतात. J, Fn, Pv, आिण A बटणां वारे केली जाणारी काय AE-L/AF-L बटणे,
अनक्र
ु मे सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f1 (ठीक बटण; 0 284), g1 (Fn बटण िनयक्
ु त करा;
0 288), g2 (पव
ू ार्वलोकन बटण िनयक्
ु त करा; 0 288), आिण g3 (AE-L/
AF-L बटण िनयक्
ु त करा, 0 288) यांचा वापर क न िनवडली जाऊ शकतात.
(शेवटचे तीन पयार्य बटन दाबन
ू न ठे वता आप याला उघडीप लॉक कर याची
परवानगी दे तात). सानुकूल सेिटंग्ज g4 (शटर बटण िनि चत करा; 0 288) शटरिरलीज बटण प्र यक्ष
य सु कर यासाठी िकं वा चलिचत्र रे कॉिडर्ंग सु िकं वा
समा त कर यासाठी वापरले जाऊ शकते िकं वा नाही हे िनयंित्रत करते.
167
प्रितमा क्षेत्र
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 274) म ये प्रितमा क्षेत्र साठी 1.3× (18×12)
िनवडले असता,
याचा कोन कमी होतो आिण िभंगाचे आभासी कद्रांतर
वाढते. समान चौकट आकारमानावर परं तु िभ न प्रितमा क्षेत्रावर रे कॉडर्
केलेली चलिचत्रांचे िरझॉ यश
ू न कदािचत समान असू शकणार नाही.
DX (24×16)
168
1.3× (18×12)
चलिचत्र मोडम ये छायािचत्रे घेणे
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज g4 (शटर बटण िनि चत करा 0 288)
साठी छायािचत्र घ्या िनवडले असता, आिण प्र यक्ष
य
िसलेक्टर वारे प्र यक्ष
य सक्षम क न 1 वर िफरिवले
असता, शटर-िरलीज बटण पण
ू र् दाबन
ू कोण याही वेळेला
छायािचत्रे घेता येऊ शकतात. चलिचत्र रे कॉिडर्ंग प्रगितशील
अस यास, रे कॉिडर्ंग समा त होईल आिण या िबंदव
ू र रे कॉडर्
केलेला िचत्रपट अंश जतन केला जाईल. आयाम गुणो तर
16:9 वाप न कतर्न केलेले प्रितमा क्षेत्रावर छायािचत्रे रे कॉडर्
केली जातील. छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 77, 268) म ये
प्रितमा दजार् साठी िनवडले या पयार्यां वारे प्रितमा दजार् शोधता
येत.े प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 वर िफरवलेला असताना
छायािचत्रासाठी या उघडीपीचे पव
ू ार्वलोकन करणे शक्य नसते;
अचक
ू पिरणामांसाठी मोड M, म ये िचत्रीकरण करताना
िसलेक्टर C वर िफरवा, उघडीप समायोिजत करा, आिण
यानंतर िसलेक्टर परत 1 वर िफरवा आिण प्र यक्ष
य सु
करा. रे कॉिडर्ंगपव
ू ीर् प्रितमा क्षेत्र तपासा.
A प्रितमा आकारमान
खालील आकारमान उपल ध आहे त:
प्रितमा क्षेत्र
DX (24×16)
1.3× (18×12)
प्रितमा आकारमान
मोठा
म यम
छोटा
मोठा
म यम
छोटा
आकार (िचत्रिबंद)ू
6000
4496
2992
4800
3600
2400
×
×
×
×
×
×
3368
2528
1680
2696
2024
1344
िप्रंट आकारमान
(सेमी) *
50.8 × 28.5
38.1 × 21.4
25.3 × 14.2
40.6 × 22.8
30.5 × 17.1
20.3 × 11.4
* 300 dpi वर मिु द्रत करताना अदमासे आकार. इंचामधील मद्र
ु ण आकार हा
िचत्रिबंदं म
ू न डॉट पर इंच इतका
ू धील प्रितमा आकारमान भािगले िप्रंटर िरझॉ यश
असतो (प्रती इंच िचत्रिबंद ू संख्या; 1 इंच = अंदाजे 2.54 सेमी).
169
A HDMI
HDMI-CEC उपकरणाला कॅमेरा जोडलेला असताना प्र यक्ष
य वापर यासाठी,
सेट अप मेनू (0 292) म ये HDMI > उपकरण िनयंत्रण साठी बंद िनवडा.
A िबनतारी
दरू थ िनयंत्रक आिण दरू थ कॉडर्
सानक
ु ू ल सेिटंग g4 (शटर बटण िनि चत करा, 0 288) यासाठी चलिचत्र
रे कॉडर् करा िनवडलेले अस यास आिण प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 वर िफरवलेला
अस यास, पयार्यी िबनतारी दरू थ िनयंत्रक (0 160, 319) आिण दरू थ कॉडर्
(0 319) प्र यक्ष
य सु कर यास आिण चलिचत्र रे कॉिडर्ंग समा त कर यास
वापरले जाऊ शकतात.
D चलिचत्रे
रे कॉडर् करणे
sRGB रं ग प्रदे शम ये चलिचत्र रे कॉडर् केली जातात. प्रित लॅ श, मक्यरुर् ी हे पर,
िकं वा सोिडयम िद यामळ
ु े िकं वा कॅमेरा जर आडवा िफरवला िकं वा एखादी गो ट
फार वेगाने फ्रेममधन
ू गेली तर अंितम छायािचत्राम ये लक
ु लक
ु , बँिडंग, िव पण
राहणे शक्य आहे . (लक
ु लक
ु आिण बँिडंग कमी कर यासंदभार्तील मािहतीसाठी,
लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण, 0 290) पहा. वे यावाक या िकनारी, िव कटलेले रं ग,
मॉयर, आिण ठळक िठपकेपण िदसू शकतात. चौकटी या काही क्षेत्रांम ये, लॅ श
होणार्या खण
ु ा आिण इतर अंतिरत उ वल प्रकाश ोतांसह िकं वा जर िचत्रिवषय
काही काळापरु ता ट्रोब वा इतर प्रखर, ता परु या प्रकाश त्रोताने उजळून िनघाला
असेल तर उ वल प्रदे श वा पट्टे िदसन
ू येऊ शकतात. सय
ू र् िकं वा इतर ती प्रकाश
ोताकडे कॅमेरा रोखणे टाळा. ही खबरदारी घे यात अपयश आ यास कॅमेर्या या
अंतगर्त सिकर्ट्रीचे नक
ु सान होऊ शकते.
लॅ श प्रकाश वापरला जाऊ शकत नाही.
मोड तबकडी िफरिव यास रे कॉिडर्ंग
170
वयंचिलतपणे समा त होते.
वेळ-र
छायािचत्रण
(केवळ i, j, P, S, A, M, आिण SCENE मोड)
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू (0 273) म ये स या िनवडले या चौकट
आकारमान आिण गतीवर नीरव वेळ-र चलिचत्र तयार कर यासाठी
कॅमेरा िनवडक म यांतराला वयंचिलतिर या छायािचत्रे घेतो. नीरव वेळर चलिचत्रासाठी वापर या जाणार्या प्रितमा क्षेत्रा या मािहतीसाठी, प ृ ठ
168 पहा.
A िचत्रीकरणापवू ीर्
वेळ-र छायािचत्रण सु कर यापव
ू ीर्, वतर्मान सेिटंग्जवर (एक अचक
ू उघडीप
पव
यदशर्काम ये छायािचत्रावर चौकट जळ
ू ार्वलोकनासाठी
ु िवणे) एक परीक्षण शॉट
घ्या आिण प्रदशर्कावर पिरणाम पहा. सस
ु ंगत रं गांसाठी, वयं (0 111) पेक्षा इतर
शभ्र
ु ता संतुलन सेिटंग्ज िनवडा एकदा तम
ु या मनाप्रमाणे सेिटंग्ज समायोिजत
झा यानंतर,
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला छायािचत्राम ये
िदस यापासन
ू िकं वा उघडीपम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी
रबरी दशर्क-आ छादन काढून टाका आिण प्रदान कर यात आले या नेित्रका
टोपणा वारे
यदशर्क आ छािदत करा (0 70).
ितपाईचा उपयोग करणे जा त चांगले. िचत्रीकरण सु हो यापव
ू ीर् ितपाईवर कॅमेरा
जोडा. िचत्रीकरणाम ये य यय येणार नाही याची खात्री कर यासाठी, पयार्यी AC
अनक
ु ू लक आिण वीजपरु वठा कनेक्टर िकं वा पण
ू -र् प्रभािरत िवजेरी वापरा.
1 वेळ-र
छायािचत्रण िनवडा.
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये वेळ-र
छायािचत्रण हायलाईट करा आिण वेळ-र
छायािचत्रण प्रदिशर्त कर यासाठी 2 दाबा.
171
2 वेळ-र
छायािचत्रण सेिटंग्ज समायोिजत करा.
म यांतर, एकूण िचत्रीकरण कालावधी, आिण उघडीप सरलन पयार्य
िनवडा.
• चौकटींमधील म यांतर िनवड यासाठी:
म यांतर हायलाईट करा आिण
2 दाबा.
मंद उद्भवणार्या शटर गती पेक्षा
जा त एक म यांतर िनवडा दीघर्
म यांतर िनवडा (िमिनटे आिण
सेकंद) आिण J दाबा.
• एकूण िचत्रीकरण कालावधी िनवड यासाठी:
िचत्रीकरण वेळ हायलाईट करा
आिण 2 दाबा.
172
िचत्रीकरण वेळ िनवडा (7 तास
59 िमिनटे ) आिण J दाबा.
• उघडीप सरलन सक्षम िकं वा अक्षम कर यासाठी:
उघडीप सरलन हायलाईट करा
आिण 2दाबा.
पयार्य हायलाईट करा आिण J
दाबा.
चालू िनवडून उघडीपीमधले झालेले अचानक बदल M यितिरक्त इतर
मोडम ये सरळ करता येतात (हे लक्षात घ्या की ISO संवेदनशीलता
िनयंत्रण चालू असेल तरच केवळ M मोडम ये उघडीप सरलन प्रभावी
होते).
3 रेकॉिडर्ंग प्रारंभ करा.
प्रारं भ करा हायलाईट करा आिण J दाबा.
वेळ-र छायािचत्रण अंदाजे 3 सेकंदानंतर
सु होते. िनवडले या िचत्रीकरण वेळेसाठी
कॅमेरा िनवडले या म यांतरावर छायािचत्रे
घेईल. समा त होईल ते हा, चलिचत्र
िचत्रीकरण मेनम
ू ये िठकाण साठी
िनवडले या मेमरी काडर्वर वेळ-र चलिचत्रे
रे कॉडर् केली जातील (0 273).
173
❚❚ वेळ-र
छायािचत्रण समा त करणे
सवर् छायािचत्रे घे यापव
ू ीर् वेळ-र छायािचत्रण समा त कर यासाठी, वेळ-र
छायािचत्रण मेनम
ू ये बंद हायलाईट करा आिण J दाबा, िकं वा चौकट
रे कॉडर् झा यावर चौकटी दर यान J दाबा. चौकट शॉटपासन
ू िजथे वेळ-र
छायािचत्रण समा त होते या िबंदप
ू चलिचत्र तयार होईल. वीजपरु वठा
ू ासन
ोत काढून टाक यास िकं वा जोडणी खंिडत के यास िकं वा डेि टनेशन
मेमरी काडर् काढून टाक यास वेळ-र छायािचत्रण समा त होईल आिण
चलिचत्र रे कॉडर् होईल.
❚❚ छायािचत्र नाही
एकल-सव ऑटोफोकस वाप न फोकस जळ
ु व यास असमथर् अस यास
कॅमेरा स य चौकट वगळे ल (AF-A साठी िनवडलेला AF-S िकं वा एकल-सव
ऑटोफोकस; प्र येक िचत्रणाआधी कॅमेरा परत फोकस जळ
ु वतो हे लक्षात
ठे वा). िचत्रीकरण पढ
ु ील चौकटीसोबत पु हा सु होईल.
D वेळ-र
छायािचत्रण
ब्रॅकेिटंग (0 197), उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR, 0 141), बहु उघडीप
(0 211), िकं वा म यांतर समयक छायािचत्रण (0 217) सिक्रय असताना A
िकं वा % शटर गती (0 58) साठी वेळ-र प्र यक्ष
याम ये उपल ध नसते
(0 31, 161). मेमरी काडर्वर प्रितमा रे कॉडर् कर यासाठी आव यक असलेली शटर
गती आिण वेळ प्र येक शॉट या अनस
ु ार, रे कॉडर् केले या शॉट दर यानचा म यांतर
आिण पढ
ु या शॉटची सु वात कदािचत बदलू शकेल, हे लक्षात ठे वा. वतर्मान
सेिटंग्ज वर वेळ-र चलिचत्र रे कॉडर् क शकत नस यास िचत्रीकरण सु होणार
नाही (उदाहरणाथर्, मेमरी काडर् पण
ू र् भरले अस यास, म यांतर िकं वा िचत्रीकरण
वेळ शू य असेल, िकं वा म यांतर चलिचत्र कालावधीपेक्षा जा त असेल).
कॅमेरा िनयंत्रण वापरले गे यास िकं वा सेिटंग्ज बदल यास िकं वा HDMI केबल
जोड यास वेळ-र छायािचत्रण समा त होऊ शकते. चौकट शॉट पासन
ू िजथे वेळर छायािचत्रण समा त होते या िबंदप
ू चलिचत्र तयार होईल.
ू ासन
174
A शेवट
या चलिचत्राची लांबी मोजणे
शेवट या चलिचत्रातील चौकटीं या एकूण संख्येचा
अंदाज िचत्रीकरण वेळेला म यांतराने िवभागून
याची गोळाबेरीज के यावर िमळू शकतो.
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू धील चौकट आकारमान/
चौकट गती (0 166, 273) यासाठी िनवडले या
चौकट गतीने िचत्रणाची संख्या िवभाग यास
शेवट या चलिचत्रा या लांबीची गणती होऊ शकते.
उदाहरणाथर्, 1920 × 1080; 24p, या गतीने
विनमिु द्रत केलेले 48 चौकटीचे चलिचत्र अंदाजे
दोन सेकंद लांबीचे होईल. वेळ-र छायािचत्रण
वाप न विनमिु द्रत केले या चलिचत्रासाठीची
कमाल लांबी 20 िमिनटांची असते.
A िचत्रीकरण
विनमिु द्रत केलेली
लांबी/कमाल लांबी
मेमरी काडर् दशर्क
चौकट आकारमान/
चौकट गती
दर यान
वेळ-र छायािचत्रणा या दर यान, मेमरी काडर्
प्रवेश दीप प्रकािशत होईल आिण वेळ-र
विनमद्र
ु ण दशर्क िनयंत्रण पटलाम ये प्रदिशर्त
केला जाईल. प्र येक चौकट विनमिु द्रत हो यापव
ू ीर्
उवर्िरत वेळ (तास आिण िमिनटांम ये) शटर-गती
प्रदशर्नाम ये ता काळ िदसतो. इतर वेळेस, शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू उवर्िरत वेळ बघता
येऊ शकतो. सानक
ु ू ल सेिटंग c2 (राखीव समयक,
0 279), यासाठी कोणताही पयार्य िनवडलेला
असला तरीही िचत्रीकरणा या वेळेस राखीव
समयकाची मद
ु त संपणार नाही.
स य वेळ-र छायािचत्रण पाह यासाठी िकं वा वेळर छायािचत्रण समा त कर यासाठी िचत्रणा या
दर यान G बटण दाबा.
175
A प्रितमा पन
ु रावलोकन
वेळ-र छायािचत्रण प्रगितशील असताना K बटण वापरले जाऊ शकत नाही, परं तु
लेबॅक मेनू (0 267) म ये प्रितमा पन
ु रावलोकन साठी चालू िनवडले असता,
वतर्मान चौकट काही सेकंदांसाठी प्रदिशर्त होईल. चौकट प्रदिशर्त होत असताना
अ य लेबॅक पिरचालने होऊ शकणार नाहीत.
A लॅ श छायािचत्रण
वेळ-र छायािचत्रणादर यान लॅ श वापर यासाठी, मोड P, S, A, िकं वा M िनवडा
आिण िचत्रीकरण सु हो यापव
ू ीर् लॅ श वर कर यासाठी M (Y) बटण दाबा.
A िरलीज
मोड
िनवडलेला िरलीज मोड लक्षात न घेता, कॅमेरा प्र येक म यांतरावर एक शॉट घेईल.
व-समयक वापरला जाऊ शकत नाही.
A हे सद्ध
ु ा पहा
वेळ-र छायािचत्रण समा त हो या या वेळी आवाज करणार्या बीप या
मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज d1 (बीप; 0 280) पहा.
176
चलिचत्रे पाहणे
पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये चलिचत्रे 1 प्रतीकाने दशर्िवली जातात (0 229).
लेबॅक प्रारं भ कर यासाठी J दाबा; आपली स यि थती चलिचत्र प्रगती
पट्टी वारे दशर्िवली जाते.
लांबी
1 प्रतीक
वतर्मान ि थती/एकूण लांबी
चलिचत्र प्रगती
पट्टी
विन
मागर्दशर्क
पढ
ु े िदले या िक्रया के या जाऊ शकतात:
कशासाठी
उपयोग
िवराम
ले
मागे िफरिवणे/पढ
ु े
सरकणे
वणर्न
लेबॅक िवराम.
J
चलिचत्र िवराम िकं वा मागे िफरिवणे/पढ
ु े सरकणे
याम ये असेल ते हा लेबॅक पु हा चालू करा.
प्र येक
दाबाबरोबर
गती वाढत जाते 2× व न 4× व न 8×
व न 16×; चलिचत्राची सु वात िकं वा शेवट
वगळ यासाठी दाबन
ू धरा (पिहली चौकट h
वारे प्रदशर्का या वरील उज या कोपर्यात तर
शेवटची चौकट i वारे दशर्िवली जाते). जर
लेबॅकला िवराम िदला तर चलिचत्र एकावेळी
एक चौकट मागे िकं वा पढ
ु े जाते; िनरं तर पढ
ु े
िकं वा मागे जा यासाठी दाबन
ू धरा.
177
कशासाठी
उपयोग
वणर्न
10 से. वगळा
10 सेकंद पढ
ु े िकं वा मागे जाणे वगळ यासाठी
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी एका जागी िफरवा.
पढ
ु े /मागे वगळा
पढ
ु चा िकं वा मागचा िनदशांक िकं वा चलिचत्र
म ये कोणतेही िनदशांक नस यास शेवट िकं वा
पिह या चौकटीवर वगळ यासाठी द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी िफरवा.
आवाजा या
ती तेचे
समायोजन
X (T)/ आवाज वाढिव यासाठी X (T) दाबा. कमी
W (S) कर यासाठी, W (S) दाबा.
चलिचत्र छाटणे
बाहे र पडा
िचत्रीकरण मोडवर
परत जा
Ap
प्रतीक
i
K /
अिधक मािहतीसाठी प ृ ठ 179 पहा.
पण
ू -र् चौकट लेबॅकमधन
ू बाहे र पडा.
िचत्रीकरण मोडमधन
ू बाहे र पड यासाठी शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबा.
पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये िनदशांक (0 167) सह
चलिचत्रे p प्रतीकाने दशर्िवली जातात.
178
चलिचत्रे संपादन करणे
चलिचत्राची संपािदत प्रत बनिव यासाठी िचत्रपट अंश छाटणी करा.
िवक प
आरं भ/अंितम िबंद ू
9
िनवडा घ्या
िनवडलेली चौकट जतन
4
करा
वणर्न
अशी प्रत बनवा की यामधन
ू अवांिछत िचत्रपट अंश
काढून टाकलेला आहे .
िनवडलेली चौकट JPEG ि थर प्रितमा हणन
ू जतन
करा.
चलिचत्र छाटणे
चलिचत्रा या छाटले या प्रती बनिव यासाठी:
1 पणू र् चौकट चलिचत्र प्रदशर्न (0 229).
2 नवीन उघडले या चौकटीवर चलिचत्राला
िवराम या.
लेबॅक सु िकं वा पु हा चालू कर यासाठी
J आिण िवरामासाठी 3 दाबन
ू आिण
इि छत चौकट शोध यासाठी 4 िकं वा 2
दाबन
ू िकं वा मख्
ु य अथवा द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी िफरवन
ू प ृ ठ 177 वर िदले या
वणर्नानस
ु ार चलिचत्र मागे ले करावे.
चलिचत्रामधील तम
ु ची अंदाजे ि थती
चलिचत्र प्रगती पट्टी वारे शोधली जाऊ
शकते. नवीन उघडले या चौकटीवर तु ही
पोहोच यावर लेबॅकला िवराम या.
चलिचत्र प्रगती पट्टी
179
3 आरंभ/अंितम िबंदू िनवडा घ्या िनवडा.
i बटण दाबा.
i बटण
आरं भ/अंितम िबंद ू िनवडा घ्या हायलाईट
करा.
4 आरंभ िबंदू िनवडा.
वतर्मान चौकटीपासन
ू सु होणारी प्रत
िनवड यासाठी, आरं भ िबंद ू हायलाईट करा
आिण J बटण दाबा. तु ही पायरी 9 म ये
प्रत जतन के यावर वतर्मान चौकटी या
आधी या चौकटी काढून टाक या जातील.
आरं भ िबंद ू
180
5 नवीन आरंभ िबंदचू ी पु टी करा.
इि छतचौकट स या प्रदिशर्त न के यास,
पढ
ु े सरकणे/मागे िफरिवणे 4 िकं वा 2 दाबा
(10 से. पढ
ु े िकं वा मागे वगळ यासाठी, एका
िठकाणी िनयंत्रण तबकडी िफरवा; िनदशांक
वगळ यासाठी िकं वा चलिचत्राम ये कोणतेही
िनदशांक नस यास शेवट िकं वा पिह या
चौकटीवर वगळ यासाठी द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी िफरवा).
6 अंितम िबंदू िनवडणे
िनवड साधन आरं भ िबंद ू (w) अंितम िबंद ू
(x) पयर्ंत ि वच कर यासाठी L (U)
दाबा आिण पायरी 5 म ये वणर्न
के यानस
ु ार बंद चौकट िनवडा. तु ही पायरी
9 म ये प्रत जतन के यावर िनवडले या
L (U) बटण
चौकटी यानंतर या चौकटी काढून टाक या
जातील.
अंितम िबंद ू
7 प्रितिलपी तयार करा.
एकदा इि छत बंद चौकट प्रदिशर्त झा यावर 1 दाबा.
181
8 चलिचत्राचे पवू ार्वलोकन करा.
प्रतीचे पव
ू ार्वलोकन कर यासाठी,
पव
ू ार्वलोकन हायलाईट करा आिण J
दाबा (पव
ू ार्वलोकन खंिडत कर यासाठी
आिण वैकि पक मेनू जतन करा वर परत
जा यासाठी 1 दाबा). पढ
ु ील प ृ ठांवर
वणर्न केलेले वतर्मान प्रत वजर् यासाठी
आिण नवीन आरं भ आिण अंितम िबंद ू
िनवड यासाठी, र हायलाईट करा आिण
J दाबा; प्रत जतन कर यासाठी पायरी 9
वर जा.
9 प्रत जतन करा.
नवीन फाईल हणन
ू जतन करा हायलाईट
करा आिण नवीन फाईलची प्रत जतन
कर यासाठी J दाबा. संपािदत केले या
प्रती वारे मळ
ू चलिचत्र फाईल पन
ु ि थर्त
कर यासाठी, िव यमान फाईल अिधिलिखत
करा हायलाईट करा आिण J दाबा.
A चलिचत्र
छाटणे
चलिचत्रे िकमान दोन सेकंद लांबीची असली पािहजेत. मेमरी काडर्वर जर आव यक
जागा उपल ध नसेल तर, प्रत जतन केली जाऊ शकणार नाही.
प्रत िनिमर्तीची वेळ आिण तारीख ही मळ
ू या बरहुकूम असेल.
A सु
वातीचे िकं वा शेवटचे िचत्रपट अंश काढून टाकणे
चलिचत्र मधन
ू केवळ सु वातीचे िचत्रपट अंश काढून टाक यासाठी, पायरी 6 म ये
L (U) बटण न दाबता पायरी 7 वर जा. चलिचत्रातन
ू केवळ शेवटचे िचत्रपट
अंश काढून टाक यासाठी, पायरी 4 म ये अंितम िबंद ू िनवडा, शेवटची चौकट
िनवडा, आिण पायरी 6 मधील L (U) बटण न दाबता पायरी 7 वर जा.
A रीटच
मेनू
रीटच मेनम
ू ये (0 296) चलिचत्र संपािदत करा पयार्याचा वापर क न चलिचत्रे
समायोिजत करता येऊ शकतात.
182
िनवडलेली चौकट जतन करणे
िनवडलेली चौकट JPEG ि थर प्रितमा
1 इि छत चौकटीवर चलिचत्र थांबिवणे.
हणन
ू जतन कर यासाठी:
सु कर यासाठी व लेबॅक परत सु
कर यासाठी J आिण िवराम दे यासाठी
3 दाबन
ू , प ृ ठ 177 वर सांिगत याप्रमाणे
चलिचत्र ले करा. तु हाला प्रितिलपी
बनवावयाची असले या चौकटीवर
चलिचत्राला िवराम या.
2 िनवडलेली चौकट जतन करा िनवडा.
i बटण दाबा, यानंतर िनवडलेली चौकट
जतन करा हायलाईट करा आिण J बटण
दाबा.
i बटण
3 ि थर प्रत जतन करा.
वतर्मान चौकटीची ि थर प्रत बनिव यासाठी
1 दाबा.
183
4 प्रत जतन करा.
होय हायलाईट करा आिण िनवडले या
चौकटीची उ तम-दजार् (0 77) ची JPEG
प्रत बनिव यसाठी J दाबा.
A िनवडलेली
चौकट जतन करा
िनवडलेली चौकट जतन करा िवक पाने बनिवले या JPEG चलिचत्र ि थर प्रती
रीटच के या जाऊ शकत नाहीत. JPEG चलिचत्र ि थर प्रतीम ये छायािचत्र
मािहती या काही ेणी कमी असतात (0 234).
184
अ य िचत्रीकरण िवक प
R बटण (
यदशर्क छायािचत्रण)
यदशर्क छायािचत्रणादर यान R बटण
दाबले असता, शटर गती, िछद्र, िश लक
उघडीपींची संख्या, आिण AF-क्षेत्र मोड यांसह
प्रदशर्कामधील िचत्रीकरण मािहती प्रदिशर्त होते.
R बटण
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 िचत्रीकरण मोड ............................6
2 लवचीक आज्ञावली दशर्क .............52
3 लॅ श संकालन दशर्क ................282
4 शटर गती........................... 53, 56
5 िछद्र थांबा दशर्क ............... 54, 308
6 िछद्र (f-क्रमांक) ................... 54, 56
िछद्र (थां यांची संख्या) ....... 54, 308
7 उघडीप दशर्क .............................57
उघडीप प्रितपत
ू ीर् प्रदशर्न.............109
ब्रॅकेिटंग प्रगती दशर्क
उघडीप आिण लॅ श ब्रॅकेिटंग ...198
WB ब्रॅकेिटंग .......................203
8 सिक्रय D-Lighting दशर्क .........140
9 Picture Control उपयोिगता .....131
185
मािहती प्रदशर्न (पढ
ु े चाल)ू
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
ु ता संतल
ु न .........................112
10 शभ्र
शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी दशर्क
............................................115
11 HDR दशर्क ............................142
HDR क्षमता ...........................142
बहु उघडीप दशर्क .....................214
12 “बीप” दशर्क .............................280
13 “k” (मेमरी
यावेळी 1000
उघडीपींपेक्षा अिधक िश लक राहते
यावेळी िदसतो) ........................27
14 प्रितमा अिभप्राय दशर्क ..............291
15 सवर्हक्क वाधीन मािहती............291
16 “घ याळ सेट नाही” दशर्क .........188
A प्रदशर्क
17 16 15 14
17 प्रितमा दजार् ...............................78
खाच 2 म ये काडर्ने िनभावलेली
भिू मका ....................................82
18 प्रितमा आकारमान ......................81
19 ऑटोफोकस मोड.........................83
ु ती.....................285
20 Pv बटण िनयक्
21 िरलीज मोड .......................... 8, 66
िनरं तर िचत्रीकरण गती ...............67
22 प्रितमा क्षेत्र दशर्क .......................74
23 मापन .....................................105
24 उघडीप आिण
लॅ श ब्रॅकेिटंग दशर्क
............................................198
WB ब्रॅकेिटंग दशर्क ..................203
ADL ब्रॅकेिटंग दशर्क .................207
25 ADL ब्रॅकेिटंग प्रमाण ................208
बंद करणे
प्रदशर्काव न िचत्रीकरण मािहती काढून टाक यासाठी R बटण दाबा िकं वा शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबा. 10 सेकंदांम ये कोणतेही पिरचालन झाले नाही तर
प्रदशर्क वयंचिलतपणे बंद होईल.
186
मािहती प्रदशर्न (पढ
ु े चाल)ू
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
26 Wi-Fi जोडणी दशर्क .................252
Eye-Fi जोडणी दशर्क ...............293
27 उपग्रह िसग्नल दशर्क ................228
ू ीकरण ...271
28 लांब उघडीप नॉइज यन
29 िवग्नेिटंग िनयंत्रण दशर्क .........271
30 वयं िव पण िनयंत्रण .............271
31 उघडीप िवलंब मोड ...................280
32 म यांतर समयक दशर्क.............217
वेळ-र दशर्क...........................171
दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3) ...156
33 MB-D15 िवजेरी प्रकार प्रदशर्न
............................................281
MB-D15 िवजेरी दशर्क .............319
34 कॅमेरा िवजेरी दशर्क ............. 22, 26
37
35 ISO संवेदनशीलता दशर्क ..........100
ISO संवेदनशीलता ...................100
वयं ISO संवेदनशीलता दशर्क
............................................103
36 िश लक उघडीपींची संख्या ...........27
वेळ-र रे कॉिडर्ंग दशर्क ..............175
ु ती .....................284
37 Fn बटण िनयक्
ु ती ............285
38 AE-L/AF-L बटण िनयक्
39 AF-क्षेत्र मोड दशर्क ...................86
40 लॅ श मोड ......................144, 146
41 FV लॉक दशर्क........................154
ू ीर् दशर्क ................151
42 लॅ श प्रितपत
उघडीप प्रितपत
ू ीर् मू य ...............151
ू ीर् दशर्क ..............110
43 उघडीप प्रितपत
उघडीप प्रितपत
ू ीर् मू य ...............109
नोट: उदाहरणादाखल सवर् प्रकािशत दशर्कां वारे प्रदशर्न दाखिवले आहे .
187
A हे सद्ध
ु ा पहा
प्रदशर्क िकतीकाळ चालू राहू शकतो यािवषयी या मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज
c4 (प्रदशर्क बंद िवलंब, 0 279) पहा. मािहती प्रदशर्नाम ये अक्षरांचे रं ग
बदल यािवषयी या मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज d9 (मािहती प्रदशर्न, 0 281)
पहा.
A Y (“घ याळ सेट केले नाही”) प्रतीक
कॅमेरा घ याळ वतंत्र, पन
ु प्रर्भारणयोग्य िवजेरी वीजपरु वठा त्रोता वारे प्रभािरत
केले जाते, जे हा मख्
ु य िवजेरी प्र थािपत केली जाते ते हा िकं वा कॅमेरा पयार्यी
वीजपरु वठा कनेक्टर आिण AC अनक
ु ू लका वारे (0 319) प्रभािरत केला जातो
ते हा प्रभािरत करणे आव यक असते. दोन िदवस प्रभािरत के याने घ याळाला
सम
ु ारे तीन मिहने वीजपरु वठा िमळत राहतो. मािहती प्रदशर्न म ये Y प्रतीक
लॅ श होत असेल, तर घ याळ रीसेट झाले आहे आिण नवीन छायािचत्रांवर
न दिवलेली तारीख आिण वेळ अचक
ू असणार नाही. योग्य वेळ आिण तारीख
(0 290) यावर घ याळ सेट कर यासाठी सेटअप मेनम
ू धील वेळ झोन आिण
तारीख > तारीख आिण वेळ वापरा.
188
i बटण
वारं वार वापर या जाणार्या सेिटंग्जम ये विरत
प्रवेश िमळिव यासाठी i बटण दाबा. आयटम
हायलाईट करा आिण पयार्य पाह यासाठी
2 दाबा, नंतर इि छत पयार्य हायलाईट
करा आिण िनवड यासाठी J दाबा. i-बटण
मेनम
ू धन
ू बाहे र पडून लेबॅकम ये परत यासाठी
i बटण
i बटण पु हा एकदा दाबा.
यदशर्क छायािचत्रण
i-बटण मेनू
प्र यक्ष
i-बटण मेनू (C वर
प्र यक्ष य िसलेक्टर
िफरवा)
य
i-बटण मेनू (1 वर
प्र यक्ष य िसलेक्टर)
189
i-बटण मेनू (
यदशर्क छायािचत्रण)
यदशर्क छायािचत्रण दर यान i बटण दाबले असता खालील पयार्यांसह
मेनू प्रदिशर्त होतात:
िवक प
प्रितमा क्षेत्र
Picture Control
सेट करा
सिक्रय
D-Lighting
HDR (उ च
चैत यपण
ू र् ेणी)
दरू थ िनयंत्रण
मोड (ML-L3)
वणर्न
DX (24×16) आिण 1.3× (18×12) मधन
ू प्रितमा क्षेत्रे
(0 73) िनवडा.
Picture Control (0 130) िनवडा.
सिक्रय D-Lightinge (0 139) समायोिजत करा.
कॅमेरा हायलाईट आिण छायेमधील तपशील वाढिव यासाठी
िभ न उघडीपींवर घेतली दोन छायािचत्रे एकत्र करे ल (0 141).
दरू थ िनयंत्रण मोड (0 156) िनवडा.
Fn बटण (0 284) वारे ले केलेली भिू मका िनवडा,
याबटणावर (दाबा) वाप न िकं वा िनयंत्रण तबकडी (+ िनयंत्रण
तबकडी दाबा) सोबत संयक्
ु तपणे वापरले जाते ते हा.
Pv बटण (0 285) वारे ले केलेली भिू मका िनवडा,
पव
ार्
व
लोकन
बटण
ू
याबटणावर (दाबा) वाप न िकं वा िनयंत्रण तबकडी (+ िनयंत्रण
िनयक्
ु त करा
तबकडी दाबा) सोबत संयक्
ु तपणे वापरले जाते ते हा.
AAE-L/ AF-L बटण (0 285), बटणा वारे केले जाणारे कायर्,
AE-L/AF-L बटण
या या वारे (दाबा) िकं वा यास िनयंत्रण तबकडी (+ िनयंत्रण
िनयक्
ु त करा
तबकडी दाबा) सोबत एकित्रतपणे वापर यावर िनवडा.
मंद शटर गती (0 271) वर नॉईज (उजळ िठपके आिण धक
ु े)
लांब उघडीप NR
कमी करा.
ISO संवेदनशीलता वाढायला प्रव ृ त करणारा नॉईज ( वैरउ च ISO NR
अंतिरत उ वल िचत्रिबंद)ू कमी करा (0 271).
Fn बटण िनयक्
ु त
करा
190
i-बटण मेनू (प्र यक्ष
य)
प्र यक्ष
य i-बटण मेनू म ये उपल ध असलेले पयार्य प्र यक्ष
िसलेक्टर या ि थतीनस
ु ार बदलतात.
य
प्र यक्ष
य िसलेक्टर C वर िफरव यास i-बटण मेनम
ू ये खाली सिू चत
केले या आयट सचा समावेश होतो.
िवक प
वणर्न
DX (24×16) आिण 1.3× (18×12) मधन
ू प्रितमा क्षेत्रे
प्रितमा क्षेत्र
(0 73) िनवडा.
प्रितमा दजार्
प्रितमा दजार् िनवडा (0 77).
प्रितमा आकारमान प्रितमा आकारमान िनवडा (0 81).
Picture Control
Picture Control (0 130) िनवडा.
सेट करा
सिक्रय
सिक्रय D-Lightinge (0 139) समायोिजत करा.
D-Lighting
दरू थ िनयंत्रण
दरू थ िनयंत्रण मोड (0 156) िनवडा.
मोड (ML-L3)
प्र यक्ष
यासाठी प्रदशर्क
उ वलता समायोिजत
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा
(यामळ
यावर
ु े केवळ प्र यक्ष
पिरणाम होत असन
ू छायािचत्रांवर
िकं वा चलिचत्रांवर िकं वा मेनू
िकं वा लेबॅकसाठी या प्रदशर्क
प्रदशर्क उ वलता
उ वलतेवर पिरणाम होत
नाही; प्र यक्ष
यावर कोणताही
पिरणाम न होऊ दे ता मेनू िकं वा
लेबॅक साठीची प्रदशर्क उ वलता
समायोिजत कर यासाठी, सेटअप
मेनू (0 289) मधील प्रदशर्क
उ वलता पयार्य वापरा).
191
प्र यक्ष
य िसलेक्टर 1 वर िफरव यास i-बटण मेनम
ू ये खाली सिू चत
केले या आयट सचा समावेश होतो. रे कॉिडर्ंग प्रगतीपथावर असताना
मायक्रोफोन संवेदनशीलता, वारं वारता प्रितसाद, वार्या या नॉईजचे
यन
य समायोिजत करता येऊ शकतात.
ू ीकरण, आिण हायलाइ स
िवक प
वणर्न
DX (24×16) आिण 1.3× (18×12) मधन
ू प्रितमा क्षेत्रे
(0 168) िनवडा.
चौकट आकारमान/ चौकट आकारमान आिण गती िनवडा (0 166).
चौकट गती
चलिचत्र दजार्
चलिचत्र दजार् िनवडा (0 166).
मायक्रोफोन संवेदनशीलता
समायोिजत कर यासाठी 1 िकं वा
3 दाबा. अंगभत
ू आिण पयार्यी
मायक्रोफोन
टीिरओ मायक्रोफोन या दो हीवर
संवेदनशीलता
पिरणाम होतो.
प्रितमा क्षेत्र
अंगभत
ू मायक्रोफोन आिण पयार्यी टीिरओ मायक्रोफोन
(0 274) चा कंप्रता प्रितसाद िनयंित्रत करा.
वार्या या नॉईजचे अंगभत
ू मायक्रोफोन या लो-कट िफ टर (0 274) चा वापर
यन
क न वार्या या नॉईजचे यन
ू ीकरण
ू ीकरण सक्षम िकं वा अक्षम करा.
Picture Control Picture Control (0 130) िनवडा. प टता पिरमापन
सेट करा
चलिचत्रांसाठी लागू होत नाहीत.
जे हा दोन मेमरी काडर् आत घातली जातात, तु हाला कोण या
िठकाण
काडर्वर चलिचत्रे रे कॉडर् करायची आहे त हे तु ही िनवडू शकता
(0 273).
प्र यक्ष
यासाठी प्रदशर्क
उ वलता समायोिजत
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा
(यामळ
यावर
ु े केवळ प्र यक्ष
प्रदशर्क उ वलता पिरणाम होत असन
ू छायािचत्रांवर
िकं वा चलिचत्रांवर िकं वा मेनू
िकं वा लेबॅकसाठी या प्रदशर्क
उ वलतेवर पिरणाम होत नाही;
0 191).
वारं वारता प्रितसाद
192
िवक प
हायलाइ स
वणर्न
फ्रेम (हायलाईट) या उ वल
क्षेत्रात प्र यक्ष
य प्रदशर्न ओळी
ितर या रे षांम ये दाखवायचे की
नाही हे िनवडा. पयार्याम ये प्रवेश
य
िमळिव यासाठी, मोड P, S, A,
िकं वा M िनवडा.
हायलाईट
हे डफोन आवाज समायोिजत
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा.
हे डफोन आवाज
A बा
य मायक्रोफोन वापरणे
पयार्यी टीिरओ मायक्रोफोन टीिरओम ये वनी रे कॉडर् कर यासाठी िकं वा रे कॉिडर्ंग
फोकस आवाज आिण िभंगा वारे होणारे आवाज टाळ यासाठी वापरले जाऊ
शकतात (0 319).
A हे डफोन
तत
ृ ीय-पक्ष हे डफो स वापरले जाऊ शकतात. उ च वनी पातळीची पिरणती उ च
आवाजाम ये होऊ शकते हे लक्षात ठे वा; हे डफो स वापरले जात असताना िवशेष
काळजी घेणे आव यक आहे .
193
दोन-बटणे रीसेट: िडफॉ ट सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत करणे
कॅमेरा सेिटंग्ज W (S) आिण E
बटणे एकित्रतिर या दोन सेकंदांपेक्षा
अिधक बटण खाली ध न ठे व यास
िडफॉ ट सेिटंग्जवर पन
ु थार्िपत केली
जाऊ शकतात (ही बटणे िहर या
िबंदं न
ू ी िचि हत केलेली आहे त).
सेिटंग्ज रीसेट के यावर थो याच
वेळात िनयंत्रण पटल बंद होते.
E बटण
W (S) बटण
❚❚ मेनू िवक प
प्रितमा दजार्
प्रितमा आकारमान
शभ्र
ु ता संतल
ु न
सू म-जळ
ु वणी
िवक प
Picture Control सेिटंग्ज 1
HDR (उ च चैत यपण
ू र् ेणी)
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्स
ISO संवेदनशीलता
P, S, A, M
अ य मोड
उ च ISO िनयंत्रण तबकडी प्रवेश
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3)
बहु उघडीप
म यांतर समयक िचत्रीकरण
उघडीप िवलंब मोड
194
िडफॉ ट
JPEG सामा य
मोठा
वयं > सामा य
0
77
81
111
अपिरवितर्त
बंद2
130
141
A-B: 0, G-M: 0
100
वयं
बंद
बंद
बंद
बंद3
बंद4
बंद
114
99
101
102
156
211
217
280
1 केवळ वतर्मान Picture Control.
2 HDR क्षमता सेट केलेली नाही.
3 बहु उघडीप स या प्रगतीशील अस यास, िचत्रीकरण समा त होईल आिण बहु
उघडीप या िबंदव
ू र रे कॉडर् केले या उघडीपीं वारे तयार केली जाईल. विन तर
आिण शॉ सची संख्या रीसेट केलेली नाही.
4 म यांतर समयक िचत्रीकरण स या प्रगतीशील अस यास, िचत्रीकरण समा त केले
जाईल. प्रारं भ वेळ, िचत्रीकरण म यांतर, म यांतर आिण शॉ सची संख्या आिण
उघडीप सरलन रे षत
े केलेले नाही.
❚❚ इतर सेिटंग्ज
िवक प
ऑटोफोकस ( यदशर्क)
ऑटोफोकस मोड
%
अ य मोड
AF-क्षेत्र मोड
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v,
y, z, g, u, P, S, A, M
ऑटोफोकस (प्र यक्ष
य)
ऑटोफोकस मोड
AF-क्षेत्र मोड
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S,
A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x,
y, z
फोकस िबंद ू 1
हायलाईट प्रदशर्न
हे डफोन आवाज
मापन
िडफॉ ट
0
AF-S
AF-A
83
एकल-िबंद ू AF
51-िबंद ू गितशील-क्षेत्र
AF
86
वयं-क्षेत्र AF
AF-S
84
िवशाल-क्षेत्र AF
सामा य-क्षेत्र AF
88
चेहरा-अग्रक्रम AF
कद्र
बंद
15
सारणी
AE लॉक हो ड
बंद
ब्रॅकेिटंग
बंद2
89
193
193
105
93,
107
197
195
िवक प
लॅ श प्रितपत
ू ीर्
उघडीप प्रितपत
ू ीर्
लॅ श मोड
i, k, p, n, w, g
िडफॉ ट
बंद
बंद
0
151
109
वयं
वयं + रे ड-आय
s
145,
यन
ू ीकरण
147
वयं + मंदगती संकालन
o
सतत लॅ श
0, P, S, A, M
FV लॉक
बंद
153
लवचीक आज्ञावली
बंद
52
+ NEF (RAW)
बंद
79
1 AF-क्षेत्र मोडसाठी वयं-क्षेत्र AF िनवड यास फोकस िबंद ू प्रदिशर्त होत नाही.
2 शॉ सची संख्या शू यावर रीसेट केली जाते. ब्रॅकेिटंग वाढ 1 EV (उघडीप/ लॅ श
ब्रॅकेिटंग) िकं वा 1 (शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग) वर रीसेट केली जाते. दोन-शॉट ADL
ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅमसाठी Y वयं िनवडले आहे .
196
ब्रॅकेिटंग
(केवळ P, S, A, आिण M मोड)
ब्रॅकेिटंग वयंचिलतिर या उघडीप, लॅ श पातळी, सिक्रय D-Lighting
(ADL), िकं वा प्र येक शॉटसोबत िकं िचत शभ्र
ु ता संतल
ु न, “ब्रॅकेिटंग” हे
वतर्मान मू यानस
ु ार बदलते. अशा पिरि थतीत िनवडा, िजथे उघडीप िकं वा
लॅ श पातळी (i-TTL आिण, िजथे समथर्न असेल, केवळ वयं िछद्र
लॅ श िनयंत्रण मोड; प ृ ठे 149, 283, आिण 313 पहा), शभ्र
ु ता संतल
ु न,
िकं वा सिक्रय D-Lighting सेट करणे अवघड असते, आिण पिरणाम
तपास यासाठी आिण प्र येक शॉटसोबत सेिटंग्ज समायोिजत कर यासाठी
वेळ नसतो, िकं वा समान िचत्रिवषयांसाठी िभ न सेिटंग्ज वाप न प्रयोग
करता येतात.
❚❚ उघडीप आिण
लॅ श ब्रॅकेिटंग
छायािचत्रां या मािलकेप्रमाणे उघडीप आिण/िकं वा
या प्रमाणात उघडीप
सध
ु ार: 0 EV
1
या प्रमाणात उघडीप
सध
ु ार: –1 EV
लॅ श पातळी बदलते.
या प्रमाणात उघडीप
सध
ु ार: +1 EV
लॅ श िकं वा उघडीप ब्रॅकेिटंग िनवडा
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनम
ू ये, सानक
ु ूल
सेिटंग्ज e6 ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट) िनवडा,
पयार्य हायलाईट करा आिण J दाबा.
उघडीप आिण लॅ श पातळी या दो ही
मधील फरकासाठी AE आिण लॅ श िनवडा,
केवळ उघडीपीमध या फरकासाठी AE लॉक
िनवडा, िकं वा केवळ लॅ श पातळीमधील
फरकासाठी केवळ लॅ श िनवडा.
197
2 शॉ सची संख्या िनवडा.
BKT बटण दाबा, आिण ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये शॉ सची संख्या
िनवड यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
िचत्रणाची
संख्या
BKT बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
शू यापेक्षा इतर सेिटंग्जसाठी, िनयंत्रण
पटलाम ये M प्रतीक प्रदिशर्त होते. मािहती
प्रदशर्न ब्रॅकेिटंग दशर्क परु वठा होत असताना
आिण ब्रॅकेिटंग प्रकार दाखवणारे प्रतीक
प्रदिशर्त होत असताना D प्रदिशर्त होतो.
v (उघडीप आिण लॅ श ब्रॅकेिटंग),
w (केवळ उघडीप ब्रॅकेिटंग), िकं वा x
(केवळ लॅ श ब्रॅकेिटंग).
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर ब्रॅकेिटंग सेिटंग्ज प्रदिशर्त होतात.
198
उघडीप आिण लॅ श
ब्रॅकेिटंग दशर्क
यदशर्क
3 उघडीप वद्धृ ी िनवडा.
BKT बटण दाबले असता, उघडीप वद्ध
ृ ी िनवड यासाठी द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी िफरते.
उघडीप वद्ध
ृ ी
BKT बटण
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
िडफॉ ट सेिटंगवर, वद्ध
ृ ीचे आकारमान 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2,
आिण 3 EV (पासन
ू िनवडता येऊ शकते.), 0.3 (1/3) EV सह वद्ध
ृ ी
ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅम खाली सिू चत केले आहे त.
मािहती प्रदशर्न
शॉ सची
संख्या
0
ब्रॅकेिटंग क्रम (EVs)
0
3
0/+0.3/+0.7
2
0/+0.3
3
2
3
5
7
9
0/–0.7/–0.3
0/-0.3
0/-0.3/+0.3
0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7
0/–1.0/–0.7/
–0.3/+0.3/+0.7/+1.0
0/–1.3/–1.0/–0.7/
–0.3/+0.3/+0.7/
+1.0/+1.3
2 िकं वा अिधक उघडीप वद्ध
ृ ीसाठी शॉ सची अिधकतम संख्या 5 असते
हे लक्षात ठे वा; पायरी 2 म ये उ च मू य िनवडले असता, शॉ सची
संख्या वयंचिलतपणे 5 वर सेट केली जाईल.
199
4 छायािचत्रावर चौकट जळु वणे, फोकस जळु वणे आिण
छायािचत्र घेणे.
िनवडले या ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅम नस
ु ार कॅमेरा उघडीप आिण/
िकं वा लॅ श पातळी प्र येक शॉटनस
ु ार बदलेल. उघडीपी
मधले बदल अशांम ये सामील केले जातात, जे उघडीप
प्रितपत
ू ीर् वाप न केलेले असतात (प ृ ठ 109 पहा).
ब्रॅकेिटंग प्रभावाखाली असताना ब्रॅकेिटंग प्रगती दशर्क प्रदिशर्त होतो.
प्र येक शॉटनंतर दशर्काव न एक खंड नाहीसा होईल.
शॉ सची संख्या: 3; वद्ध
ृ ी: 0.7
पिह या शॉटनंतरचे प्रदशर्न
A हे सद्ध
ु ा पहा
वद्ध
ु ू ल सेिटंग्ज b2 (उघडीप
ृ ीचे आकारमान िनवड यासाठी या मािहतीसाठी सानक
िनयंत्रणा करीता EV ट पा, 0 278) पहा. ब्रॅकेिटंगचा क्रम िनवड यािवषयी या
मािहतीसाठी, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज e7 (ब्रॅकेिटंग क्रम, 0 284) पहा.
200
❚❚ ब्रॅकेिटंग र
करणे
ब्रॅकेिटंग र कर यासाठी, BKT बटण दाबा आिण ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये
कोणतेही शॉ स िश लक राहणार नाही तोपयर्ंत मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
िफरवा. प्रभावाखाली असलेला शेवटचा प्रोग्रॅम पढ
ु चे ब्रेकेिटंग सिक्रय
झा यावर पन
ु थार्िपत केला जाईल. दोन-बटणे रीसेट (0 194), वारे
ब्रॅकेिटंग र करता येऊ शकते, जरी प्रभावाखाली असलेला शेवटचा प्रोग्रॅम
पढ
ु चे ब्रेकेिटंग सिक्रय झाले तरीही पन
ु थार्िपत केला जाणार नाही.
A शू य शॉ स
ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये कोणताही शॉट िश लक नसतो ते हा प्रदशर्नाम ये “–/–” प्रदिशर्त
होते.
A उघडीप आिण लॅ श ब्रॅकेिटंग
िनरं तर िरलीज मोड (0 66) म ये, ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅमम ये िनिदर् ट केले या शॉ सची
संख्या घेत यानंतर िचत्रीकरणाला िवराम िदला जाईल. पढ
ु या वेळेस शटर-िरलीज
बटण दाब यानंतर िचत्रीकरण पु हा सु होईल. सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c3 ( व-समयक)
> िचत्रणची संख्या (0 279) साठी या पयार्य लक्षात न घेता, प ृ ठ 198 म ये
नमद
ू के याप्रमाणे व-समयक मोडम ये शटर-िरलीज बटण दाब यानंतर कॅमेरा
प्र येक वेळी पायरी 2 म ये िनवडले या शॉ सची संख्या घेईल; तथािप सानक
ु ूल
सेिटंग्ज c3 ( व-समयक) > दोन शॉ स या म ये आंतराल वारे शॉ समधील
म यांतर िनयंित्रत केले जाते. अ य मोडम ये, शटर-िरलीज बटण दाबले असताना
एकावेळी एक शॉट घेता येतो.
शॉ स क्रमाने घे यापव
ू ीर् जर मेमरी काडर् पण
ू र् भरलेले अस यास, मेमरी काडर्
बदल यानंतर िकं वा मेमरी काडर्वर िरक्त जागा कर यासाठी शॉ स हटिवले
गे यानंतर पढ
ु ील शॉटपासन
ू क्रमाने िचत्रीकरण पु हा सु केले जाऊ शकते.
अनक्र
ु मे सवर् शॉ स घे यापव
ू ीर् कॅमेरा बंद झा यास कॅमेरा चालू के यावर अनक्र
ु मे
पढ
ु ील शॉटपासन
ू ब्रॅकेिटंग पु हा सु होईल.
201
A उघडीप ब्रॅकेिटंग
शटर गती आिण िछद्र (मोड P), िछद्र (मोड S), िकं वा शटर गती (मोड A आिण M)
म ये फरक क न कॅमेरा उघडीपीम ये सध
ु ारणा करतो. P, S, आिण A म ये ISO
संवेदनशीलता सेिटंग्स > वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण (0 102) साठी चालू
िनवडले असता, कॅमेरा उघडीप प्रणालीची मयार्दा ओलांडतो ते हा इ टतम उघडीप
प्रा त कर यासाठी कॅमेरा वयंचिलतिर या ISO संवेदनशीलता बदलतो; मोड M
म ये, कॅमेरा इ टतम या जा तीतजा त जवळ जाणारी उघडीप आण यासाठी
प्रथम ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण वापरतो आिण नंतर िविवध शटर गती वाप न
या उघडीपीवर ब्रॅकेट करतो.
❚❚ शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग
प्र येक छायािचत्रासाठी िभ न शभ्र
ु ता संतल
ु नाचा वापरक न कॅमेरा अनेक
प्रितिलपी तयार करतो. शभ्र
ु ता संतल
ु नािवषयी मािहतीसाठी, प ृ ठ 111
पहा.
1 शभ्रु ता संतलु न ब्रॅकेिटंग िनवडा.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज e6 ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट)
साठी WB ब्रॅकेिटंग िनवडा.
202
2 शॉ सची संख्या िनवडा.
BKT बटण दाबा, आिण ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये शॉ सची संख्या
िनवड यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
िचत्रणाची
संख्या
BKT बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
WB ब्रॅकेिटंग
दशर्क
मािहती प्रदशर्न
शू यापेक्षा अ य सेिटंग्जवर, िनयंत्रण
पटल आिण
यदशर्क यांम ये अनक्र
ु मे
M आिण D प्रदिशर्त होतात; मािहती
प्रदशर्नाम ये y प्रतीक आिण ब्रॅकेिटंग
दशर्क प्रदिशर्त होते.
यदशर्क
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर ब्रॅकेिटंग सेिटंग्ज प्रदिशर्त होतात.
203
3 शभ्रु ता संतलु न वद्धृ ी िनवडा.
BKT दाबा, आिण 1, 2, िकं वा 3 (अनक्र
ु मे अंदाजे 5, 10, िकं वा 15
मायडर् या समतु य) वद्ध
ू िनवड यासाठी द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
ृ ीमधन
िफरवा. B मू य िन या रं गाचे प्रमाण दशर्िवते, A मू य अंबर रं गाचे
प्रमाणे दशर्िवते (0 114).
शभ्र
ु ता संतल
ु न वद्ध
ृ ी
BKT बटण
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
मािहती प्रदशर्न
1 ने वाढलेले ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅम खाली सिू चत केले आहे त.
मािहती प्रदशर्न
शॉ सची शभ्र
ु ता संतल
ु न
संख्या
वद्ध
ृ ी
2
204
1 B
ब्रॅकेिटंग क्रम
0/1 B
2
1 A
0/1 A
3
1 A, 1 B
0/1 A/1 B
4 छायािचत्रावर चौकट जळु वणे, फोकस जळु वणे आिण
छायािचत्र घेणे.
प्र येक शॉट ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅमम ये िनिदर् ट केले या प्रतींची
संख्या तयार कर यासाठी प्रिक्रया करे ल, आिण प्र येक
प्रितिलपीसाठी िभ न शभ्र
ु ता संतल
ु न असेल. शभ्र
ु ता
संतल
ु नामधेल बदल शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु ी वारे
केले या शभ्र
ु ता संतल
ु न समायोजनाम ये सामील केले
जातात.
ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅममध या शॉ सची संख्या,
िश लक उघडीपींडीची संख्येपेक्षा जा त
अस यास, n आिण प्रभािवत
काडर्साठीचे प्रतीक िनयंत्रण पटलाम ये
लॅ श करे ल, लॅ श करणारे j प्रतीक
उजवीकडे दाखिव याप्रमाणे
यदशर्कामधे
प्रदिशर्त होईल, आिण शटर िरलीज अक्षम
केले जाईल. नवीन मेमरी काडर् आत
घतेले असता िचत्रीकरण सु होऊ शकते.
205
❚❚ ब्रॅकेिटंग र
करणे
ब्रॅकेिटंग र कर यासाठी, BKT बटण दाबा आिण ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये
कोणतेही शॉ स िश लक रहाणार नाही तोपयर्ंत मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
िफरवा. प्रभावाखाली असलेला शेवटचा प्रोग्रॅम पढ
ु चे ब्रेकेिटंग सिक्रय
झा यावर पन
ु थार्िपत केला जाईल. दोन-बटणे रीसेट (0 194), वारे
ब्रॅकेिटंग र करता येऊ शकते, जरी प्रभावाखाली असलेला शेवटचा प्रोग्रॅम
पढ
ु चे ब्रेकेिटंग सिक्रय झाले तरीही पन
ु थार्िपत केला जाणार नाही.
A शू य शॉ स
ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये कोणताही शॉट िश लक नसतो ते हा प्रदशर्नाम ये “–/–” प्रदिशर्त
होते.
A शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग
शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग NEF (RAW) प्रितमा दजार्वर उपल ध नसते.
NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG फाइन, NEF (RAW) + JPEG
सामा य, िकं वा NEF (RAW) + JPEG बेिसक िनवडले असता, शभ्र
ु ता संतल
ु न
ब्रॅकेिटंग समा त करे ल.
शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग केवळ रं ग तापमानाला प्रभािवत करते. (शभ्र
ु ता संतल
ु न
सू म-जळ
ु णी प्रदशर्नामधील अंबर-िनळा अक्ष,0 114). िहरवा-मजटा अक्षावर
कोणतीही समायोजने केली नाहीत.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c3 ( व-स यक) > िचत्रणची संख्या (0 279) साठी िनवडलेला
पयार्य लक्षात न घेता, व-समयक मोड (0 69) मधील, शभ्र
ु ता संतल
ु न प्रोग्रॅम
म ये िनिदर् ट केले या प्रतींची संख्या प्र येकवेळी शटर िरलीज के यावर िनमार्ण
होईल.
मेमरी काडर् प्रवेश दीप प्रकािशत झाला असताना कॅमेरा बंद झा यास, सवर्
छायािचत्रे क्रमाने रे कॉडर् के या गे यानंतरच कॅमेरा बंद होईल.
206
❚❚ ADL ब्रॅकेिटंग
उघडीपीं या मािलकेनस
ु ार कॅमेरा सिक्रय D-Lighting बदलतो. सिक्रय
D-Lighting िवषयी या अिधक मािहतीसाठी, प ृ ठ 139 पहा.
1 ADL ब्रॅकेिटंग िनवडा.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज e6 ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट)
साठी ADL ब्रॅकेिटंग िनवडा.
2 शॉ सची संख्या िनवडा.
BKT बटण दाबा, आिण ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये शॉ सची संख्या
िनवड यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
ADL ब्रॅकेिटंग
प्रमाण
BKT बटण
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
िचत्रणाची
संख्या
मािहती प्रदशर्न
शू यापेक्षा अ य सेिटंग्जवर, िनयंत्रण पटल
आिण
यदशर्क यांम ये अनक्र
ु मे M आिण
D प्रदिशर्त होतात; मािहती प्रदशर्नाम ये
z प्रतीक आिण ब्रॅकेिटंग प्रमाण प्रदिशर्त
होते.
यदशर्क
207
सिक्रय D-Lighting बंद असताना एक छायािचत्र घे यासाठी आिण
िनवडले या मू यावर दस
ु रे घे यासाठी दोन शॉ स िनवडा. बंद, िन न,
आिण सामा य (तीन शॉ स), बंद, िन न, सामा य, आिण उ च
(चार शॉ स), िकं वा बंद, िन न, सामा य, उ च, आिण अितउ च
(पाच शॉ स) वर सेट केले या सिक्रय D-Lighting वारे छायािचत्रांची
मािलका घे यासाठी तीन ते पाच शॉ स िनवडा. तु ही 2 पेक्षा जा त
शॉ स िनवड यास, पायरी 4 वर जा.
3 सिक्रय D-Lighting िनवडा.
BKT बटण दाबले असता, सिक्रय
D-Lighting िनवड यासाठी
द ु यम-िनयंत्रण तबकडी िफरते.
BKT बटण
द ु यम-िनयंत्रण
तबकडी
सिक्रय D-Lighting, मािहती प्रदशर्न आिण िनयंत्रण पटलाम ये
दशर्िवली जाते.
सिक्रय D-Lighting
Y
वयं
R िन न
Q सामा य
P उ च
Z अितउ च
208
मािहती प्रदशर्न
िनयंत्रण पटल प्रदशर्न
4 छायािचत्रावर चौकट जळु वणे, फोकस जळु वणे आिण
छायािचत्र घेणे.
िनवडले या ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅ या अनस
ु ार कॅमेरा सिक्रय
D-Lighting प्र येक शॉटनस
ु ार बदलेल. ब्रॅकेिटंग
प्रभावाखाली असताना ब्रॅकेिटंग प्रगती दशर्क प्रदिशर्त होतो.
प्र येक शॉटनंतर दशर्काव न एक खंड नाहीसा होईल.
शॉ सची संख्या: 3
पिह या शॉट नंतरचे प्रदशर्न
A प्र
यक्ष
य
प्र यक्ष
याम ये, प्रदशर्कावर ब्रॅकेिटंग सेिटंग्ज प्रदिशर्त होतात.
209
❚❚ ब्रॅकेिटंग र
करणे
ब्रॅकेिटंग र कर यासाठी, BKT बटण दाबा आिण ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये
कोणतेही शॉ स िश लक राहणार नाही तोपयर्ंत मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
िफरवा. प्रभावाखाली असलेला शेवटचा प्रोग्रॅम पढ
ु चे ब्रेकेिटंग सिक्रय
झा यावर पन
ु थार्िपत केला जाईल. दोन-बटणे रीसेट (0 194), वारे
ब्रॅकेिटंग र करता येऊ शकते, जरी प्रभावाखाली असलेला शेवटचा प्रोग्रॅम
पढ
ु चे ब्रेकेिटंग सिक्रय झाले तरीही पन
ु थार्िपत केला जाणार नाही.
A शू य शॉ स
ब्रॅकेिटंग क्रमाम ये कोणताही शॉट िश लक नसतो ते हा प्रदशर्नाम ये “–/–” प्रदिशर्त
होते.
A ADL
ब्रॅकेिटंग
िनरं तर िरलीज मोड (0 66) म ये, ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅमम ये िनिदर् ट केले या शॉ सची
संख्या घेत यानंतर िचत्रीकरणाला िवराम िदला जाईल. पढ
ु या वेळेस शटर-िरलीज
बटण दाब यानंतर िचत्रीकरण पु हा सु होईल. सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c3 ( व-समयक)
> िचत्रणची संख्या (0 279) साठी या पयार्य लक्षात न घेता, प ृ ठ 207 म ये
नमद
ू के याप्रमाणे व-समयक मोडम ये शटर-िरलीज बटण दाब यानंतर कॅमेरा
प्र येक वेळी पायरी 2 म ये िनवडले या शॉ सची संख्या घेईल; तथािप सानक
ु ूल
सेिटंग्ज c3 ( व-समयक) > दोन शॉ स या म ये आंतराल वारे शॉ समधील
म यांतर िनयंित्रत केले जाते. अ य मोडम ये, शटर-िरलीज बटण दाबले असताना
एकावेळी एक शॉट घेता येतो.
शॉ स क्रमाने घे यापव
ू ीर् जर मेमरी काडर् पण
ू र् भरलेले अस यास, मेमरी काडर्
बदल यानंतर िकं वा मेमेरी काडर्वर िरक्त जागा कर यासाठी शॉ स हटिवले
गे यानंतर पढ
ु ील शॉटपासन
ू क्रमाने िचत्रीकरण पु हा सु केले जाऊ शकते.
अनक्र
ु मे सवर् शॉ स घे यापव
ू ीर् कॅमेरा बंद झा यास कॅमेरा चालू के यावर अनक्र
ु मे
पढ
ु ील शॉटपासन
ू ब्रॅकेिटंग पु हा सु होईल.
210
बहु उघडीप
(केवळ P, S, A, आिण M मोड)
एका छायािचत्राम ये दोन िकं वा तीन NEF (RAW) उघडीपींची मािलका
रे कॉडर् कर यासाठी खालील पयार्यांचे अनस
ु रण करा.
❚❚ बहु उघडीप तयार करणे
प्र यक्ष
याम ये बहु उघडीप रे कॉडर् केली जाऊ शकत नाही. पढ
ु े
जा याआधी प्र यक्ष
यामधन
ू बाहे र पडा. िडफॉ ट सेिटंगवर, िचत्रीकरण
समा त होईल आिण अंदाजे 30 से. म ये कोणतेही पिरचालन न
घड यास बहु उघडीप वयंचिलतपणे रे कॉडर् केली जाईल हे लक्षात ठे वा.
A िव
तािरत रे कॉिडर्ंग वेळ
लेबॅक िकं वा मेनू पिरचालनादर यान प्रदशर्क बंद झा यास िकं वा 30 से. म ये
कोणतेही पिरचालन न घड यास, िचत्रीकरण समा त होईल आिण बहु उघडीप
या िबंदव
ु ची उघडीप रे कॉडर्
ू र रे कॉडर् केले या उघडीपीं वारे तयार केली जाईल. पढ
कर यासाठीचा उपल ध वेळ, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 (राखीव समयक, 0 279)
साठी दीघर्कालावधी िनवडून िव तािरत करता येऊ शकतो.
1 बहु उघडीप िनवडा.
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये बहु उघडीप
हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
211
2 मोड िनवडा.
बहु उघडीप मोड हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
खालीलपैकी एक हायलाईट करा आिण J
दाबा.
• बहु उघडीपींची मािलका घे यासाठी, 6
चालू (मािलका) िनवडा. तु ही बहु उघडीप
मोड साठी बंद िनवडेपयर्ंत बहु उघडीप
िचत्रीकरण पढ
ु े चालू राहील.
• बहु उघडीप
बहु उघडीप
िवरामो तर
• बहु उघडीप
घे यासाठी, चालू (एकच छायािचत्र) िनवडा. तु ही एक
तयार के यानंतर सामा य िचत्रीकरण वयंचिलतपणे
सु राहील.
तयार न करता बाहे र पड यासाठी, बंद िनवडा.
चालू (मािलका) िकं वा चालू (एकच
छायािचत्र) िनवडले अस यास, िनयंत्रण
पटलाम ये n प्रतीक प्रदिशर्त होईल.
212
3 शॉ सची संख्या िनवडा.
िचत्रणची संख्या हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
छायािचत्राला आकार दे यासाठी एकत्र
करणार्या एकूण उघडीपींची संख्या
िनवड यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा आिण J
दाबा.
4 गेनचे प्रमाण िनवडा.
वयं ल धी हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
खालील पयार्य प्रदिशर्त होतील. पयार्य
हायलाईट करा आिण J दाबा.
• चाल:ू गेन प्र यक्षात रे कॉडर् केले या
उघडीपीं या संख्येनस
ु ार समायोिजत केला
जातो (प्र येक उघडीपींसाठीचा गेन 2
उघडीपींसाठी 1/2, 3 उघडीपींसाठी 1/3 वर
सेट केला जातो).
• बंद: बहु उघडीप रे कॉडर् केली जाते ते हा गेन समायोिजत केला जात
नाही.
213
5 छायािचत्रावर चौकट जळु वणे, फोकस जळु वणे आिण
छायािचत्र घेणे.
सात य िरलीज मोड (0 66) म ये, कॅमरा एका ब टर् म ये
सवर् उघडीप रे कॉडर् करतो. चालू (मािलका) िनवड यास,
शटर-िरलीज बटण दाबले असता कॅमेरा बहु उघडीप रे कॉडर्
करणे पढ
ु े चालू ठे वेल; चालू (एकच छायािचत्र) िनवड यास,
पिह या छायािचत्रानंतर बहु उघडीप िचत्रीकरण समा त
होईल. सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c3 ( व-समयक) > िचत्रणची
संख्या (0 279) साठी या पयार्य लक्षात न घेता, प ृ ठ
213 म ये नमद
ू के याप्रमाणे व-समयक मोडम ये
कॅमेरा पायरी 3 म ये िनवडले या उघडीपींची संख्या
वयंचिलतपणे रे कॉडर् करे ल; तथािप सानक
ु ू ल सेिटंग्ज
c3 ( व-समयक) > दोन शॉ स या म ये आंतराल वारे
शॉ समधील म यांतर िनयंित्रत केले जाते. अ य िरलीज
मोडम ये, शटर-िरलीज बटण दाबले असता एका वेळी
केवळ एकच छायािचत्र घेतले जाईल; सवर् उघडीपी रे कॉडर्
के या जाईपयर्ंत िचत्रीकरण पढ
ु े चालू राहील (सवर् छायािचत्रे
रे कॉडर् केली जा यापव
ू ीर् बहु उघडीप खंिडत कर यािवषयी या
मािहतीसाठी, प ृ ठ 215 पहा).
िचत्रीकरण समा त होईपयर्ंत n प्रतीक लॅ श
करे ल. चालू (मािलका) िनवडले असता, बहु
उघडीप साठी बंद िनवडले जाते ते हाच बहु
उघडीप िचत्रीकरण समा त होते; चालू (एकच
छायािचत्र) िनवडले असता, बहु उघडीप
पण
ू र् होते ते हा बहु उघडीप िचत्रीकरण
वयंचिलतपणे समा त होते. बहु उघडीप
िचत्रीकरण समा त होते ते हा प्रदशर्नामधन
ू
n प्रतीक पस
ु ले जाईल.
214
❚❚ बहु उघडीप खंिडत करणे
िनिदर् ट उघडीपींची संख्या घेतली जा यापव
ू ीर् बहु उघडीप खंिडत
कर यासाठी, बहु उघडीप मोड साठी बंद िनवडा. िनिदर् ट उघडीपींची
संख्या घेतली जा यापव
ू ीर् िचत्रीकरण समा त झा यास, बहु उघडीप या
िबंदव
ू र रे कॉडर् केले या उघडीपीं वारे तयार केली जाईल. वयं ल धी चालू
अस यास, गेन प्र यक्षात रे कॉडर् केले या उघडीपींची संख्या परावितर्त
कर यासाठी समायोिजत केले जाईल. खालील पिरि थतीम ये िचत्रीकरण
वयंचिलतपणे समा त होईल हे लक्षात ठे वा:
• दोन-बटणे रीसेट कायर्रत अस यास (0 194)
• कॅमेरा बंद होतो
• िवजेरी गळून गेली
• िचत्र हटिवली
215
D बहु उघडीप
बहु उघडीप रे कॉिडर्ंग करत असताना मेमरी काडर् काढून टाकू नका िकं वा बदलू
नका.
िचत्रीकरण प्रगितशील असताना प्र यक्ष
य उपल ध होणार नाही. प्र यक्ष
िनवडले असता बहु उघडीप मोड बंद वर रीसेट केला जातो.
य
लेबॅक छायािचत्र िचत्रीकरण मािहती प्रदशर्नाम ये सच
ू ीबद्ध केलेली िचत्रीकरण
मािहती (मापन, उघडीप, िचत्रीकरण मोड, कद्रांतर, रे कॉिडर्ंग तारीख आिण कॅमेरा
िदशािनदश यांसह) िह बहु उघडीप मध या पिह या शॉटसाठी असते.
A म यांतर समयक छायािचत्रण
पिहली उघडीप घे यापव
ू ीर् म यांतर समयक छायािचत्रण सिक्रय होते, बहु
उघडीपीम ये िनिदर् ट केले या उघडीपींची संख्या घेतली जाईपयर्ंत कॅमेरा
िनवडले या म यांतराम ये उघडीप रे कॉडर् करे ल (म यांतर समयक छायािचत्रण
मेनम
ू ये सिू चत केले या शॉ सची संख्या लक्षात घेतली जात नाही). या उघडीपी
एकच छायािचत्र व पात नंतर रे कॉडर् के या जातील आिण म यांतर समयक
िचत्रीकरण समा त होईल (बहु उघडीप मोडसाठी चालू (एकच छायािचत्र) िनवडले
असता, बहु उघडीप िचत्रीकरण समा त होईल).
Aअ
य सेिटंग्ज
बहु उघडीप वर शॉट घेतला असता, मेमरी काडर् फॉरमॅट करणे शक्य होत नाही
आणी काही आयटम मेनू ग्रे रं गाव पिरवितर्त होत असन
ू ते बदलता येऊ शकत
नाहीत.
216
म यांतर समयक छायािचत्रण
पव
ू रर् िचत म यांतराम ये छायािचत्रे घे यासाठी कॅमेरा सस
ु ज आहे .
D िचत्रीकरणापवू ीर्
म यांतर समयक वापरताना व-समयक (E) आिण MUP खेरीज िरलीज मोड
िनवडा. म यांतर समयक छायािचत्रण सु कर यापव
ू ीर् स या या सेिटंग्जवर एक
नमन
य घ्या आिण प्रदशर्काम ये पिरणाम पहा. एकदा तम
ु ा
ु या मनाप्रमाणे
सेिटंग्ज समायोिजत झा यानंतर,
यदशर्कामाफर्त प्रवेश करणार्या प्रकाशाला
छायािचत्राम ये िदस यापासन
ू िकं वा उघडीपम ये अडथळा आण यापासन
ू प्रितबंध
कर यासाठी रबरी दशर्क-आ छादन काढून टाका आिण प्रदान कर यात आले या
नेित्रका टोपणा वारे
यदशर्क आ छािदत करा (0 70).
सु वातीची वेळ िनवड यापव
ू ीर्, सेटअप मेनू म ये वेळ झोन आिण तारीख िनवडा
आिण कॅमेरा घ याळ अचक
ू वेळ आिण तारीख (0 290) वर सेट केले आहे याची
खात्री करा.
ितपाईचा उपयोग करणे जा त चांगले. िचत्रीकरण सु हो यापव
ू ीर् ितपाईवर कॅमेरा
जोडा. िचत्रीकरणाम ये य यय येणार नाही याकिरता कॅमेर्याची िवजेरी पण
र् णे
ू प
प्रभािरत आहे याची खात्री करा. काही शंका अस यास, वापर कर यापव
ू ीर् िवजेरी
प्रभािरत करा िकं वा AC अनक
ु ू लक आिण वीजपरु वठा कनेक्टरचा वापर करा
( वतंत्रपणे उपल ध).
1 म यांतर समयक िचत्रीकरण िनवडा.
िचत्रीकरण मेनम
ू ये म यांतर समयक
िचत्रीकरण हायलाईट करा आिण म यांतर
समयक िचत्रीकरण प्रदिशर्त कर यासाठी 2
दाबा.
217
2 म यांतर समयक सेिटंग्ज समायोिजत करा.
प्रारं भ िवक प, म यांतर, प्रित म यांतर
सहजता पयार्य िनवडा.
यांची संख्या आिण उघडीप
• प्रारं भ िवक प िनवड यासाठी:
प्रारं भ िवक प हायलाईट करा
आिण 2 दाबा.
पयार्य हायलाईट करा आिण J
दाबा.
िचत्रीकरण विरत प्रारं भ कर यासाठी आता िनवडा. िनवडले या
तारखेला आिण वेळेला िचत्रीकरण प्रारं भ कर यासाठी प्रारं भ िदवस
आिण प्रारं भ वेळ िनवडा िनवडा आिण नंतर तारीख आिण वेळ िनवडा
आिण J दाबा.
•
यांम ये म यांतर िनवड यासाठी:
म यांतर हायलाईट करा आिण
2 दाबा.
218
म यांतर (तास, िमिनटे , सेकंद)
िनवडा आिण J दाबा.
• प्र येक म यांतरानंतर शॉ सची संख्या िनवड यासाठी:
अंतरालांची संख्या×खाचा/अंतराल
हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
म यांतराची संख्या आिण प्र येक
म यांतरानस
ु ार शॉ सची संख्या
िनवडा आिण J दाबा.
S (एकल चौकट मोड) म ये, प्र येक म यांतरासाठीची छायािचत्रे
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज d2 (िनरं तर िन न-गती, 0 280) साठी िनवडले या
दरावर घेतली जातात.
• उघडीप सरलन सक्षम िकं वा अक्षम कर यासाठी:
उघडीप सरलन हायलाईट करा
आिण 2दाबा.
पयार्य हायलाईट करा आिण J
दाबा.
िनवड करणे चालू िनवडून कॅमेर्याला M यितिरक्त इतर मोडम ये
आधी या
यासोबत मॅच कर याकिरता उघडीप समायोिजत क िदली
जाते (हे लक्षात घ्या की ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण चालू असेल तर
M मोडम ये उघडीप सरलन प्रभावी होते).
219
3 रेकॉिडर्ंग प्रारंभ करा.
प्रारं भ करा हायलाईट करा आिण J दाबा.
शॉ स या पिहली ंख
ृ ला िनिदर् ट केले या
वेळेवर िकं वा जर पायरी 2 मधील प्रारं भ
िवक प साठी आता िनवडलेले असेल तर
3 सेकंदानंतर घेतली जाईल. िनवडले या
म यांतरावर शॉ स घेतले जाईपयर्ंत
िचत्रीकरण पढ
ु े चालू राहील.
A िचत्रीकरण दर यान
म यांतर समयक छायािचत्रण दर यान, मेमरी काडर्
प्रवेश दीप प्रकािशत होईल. लगेचच पढ
ु ील िचत्रीकरण
म यांतर सु हो यापव
ू ीर्, स या या म यांतराम ये
शटर-गती प्रदशर्न िश लक म यांतर संख्या दाखवेल,
आिण िछद्र प्रदशर्न िश लक शॉ सची संख्या
दाखवेल. इतर वेळेला, प्र येक म यांतरामधील
िश लक म यांतर संख्या आिण शॉ सची संख्या
शटर-िरलीज बटण अध दाबन
ू पाहता येऊ शकते
(एकदा बटण िरलीज झाले की, राखीव समयक
संपु टात येईपयर्ंत शटर गती आिण िछद्र प्रदिशर्त
होतील).
मेमरी काडर् प्रवेश दीप
म यांतर समयक छायािचत्रण प्रगितशील असताना सेिटंग्ज समायोिजत करता येऊ
शकतात, मेनू वापरले जाऊ शकतात, आिण िचत्रे मागे ले केली जातात. प्र येक
म यांतरापव
ू ीर् अंदाजे चार सेकंदांसाठी प्रदशर्क वयंचिलतपणे बंद होईल. म यांतर
समयक सिक्रय असताना कॅमरा सेिटंग्ज प्रभािरत के यास कदािचत िचत्रीकरण
समा त हो यास कारणीभत
ू ठ शकते हे लक्षात ठे वा.
A िरलीज
मोड
िनवडलेला िरलीज मोड लक्षात न घेता, कॅमेरा प्र येक म यांतरावर िनिदर् ट
शॉ सची संख्या घेईल.
220
❚❚ म यांतर समयक छायािचत्रणाला िवराम दे णे
J दाबन
ू िकं वा म यांतर समयक मेनू म ये िवराम िनवडून म यांतरां या
दर यान म यांतर समयक छायािचत्रणाला िवराम दे ता येऊ शकतो.
❚❚ म यांतर समयक िचत्रीकरण पु हा सु
िचत्रीकरण पु हा सु
कर यासाठी:
करणे
आता प्रारं भ होत आहे
पन
ु ःप्रारं भ हायलाईट करा
आिण J दाबा.
िनिदर् ट केले या वेळी प्रारं भ करणे
प्रारं भ िवक प साठी,
प्रारं भ िदवस आिण प्रारं भ
वेळ िनवडा हायलाईट करा
आिण 2दाबा.
प्रारं भ िदवस आिण प्रारं भ
वेळ िनवडा आिण Jदाबा.
पन
ु ःप्रारं भ हायलाईट करा
आिण J दाबा.
❚❚ म यांतर समयक िचत्रीकरण समा त करणे
सवर् छायािचत्रे घेतली जा यापव
ू ीर् म यांतर समयक छायािचत्रण समा त
कर यासाठी, म यांतर टायमर मेनम
ू ये बंद िनवडा.
221
❚❚ छायािचत्र नाही
जर खालीलपैकी कोणतीही पिरि थती आठ सेकंद िकं वा यापेक्षा अिधक
काळ रािहली तर प्रारं भ कर यासाठी िश लक असले या म यांतरा या
नंतर कॅमेरा चालू म यांतराला वगळे ल: आधी या म यांतराकिरता अ याप
घ्यावयाचे असलेले छायािचत्र िकं वा छायािचत्रे, मेमरी काडर् पण
ू र् भरलेले
असेल िकं वा कॅमेरा AF-S म ये फोकस जळ
ु व यास अक्षम असेल िकं वा
एकल-सव AF-A म ये िनवडलेले असेल (लक्षात घ्या की प्र येक
या या
नंतर कॅमेरा फोकस जळ
ु वतो). िचत्रीकरण पढ
ु ील म यांतराने पु हा सु
होईल.
D मेमरी
संपली
मेमरी काडर् पण
ू र् भरलेले असेल तर म यांतर समयक सिक्रय राहील पण कोणतीही
िचत्रे घेतली जाणार नाहीत. काही िचत्रे हटवन
ू िकं वा कॅमेरा बंद क न यात दस
ु रे
मेमरी काडर् घालन
ू िचत्रीकरण (0 221) पु हा सु करा.
A म यांतर समयक छायािचत्रण
िनवडक शॉ सची संख्या घे यासाठी आव यक असणार्या वेळेपेक्षा जा त
कालावधीचा म यांतर िनवडा. म यांतर अगदीच लहान असेल तर, छायािचत्रांची
संख्या पायरी 2 म ये सिू चत केले या एकूण छायािचत्रांपेक्षा कमी असेल
(म यांतरांची संख्या गुिणले प्र येक म यांतरावरील शॉ सची संख्या). म यांतर
समयक छायािचत्रण दीघर्कालीन उघडीप ( यिक्तचिलत शटर सेिटंग िकं वा समयक
छायािचत्रण 0 58) िकं वा वेळ-र छायािचत्रण (0 171) यांसह एकित्रत केली
जाऊ शकत नाही, आिण प्र यक्ष
य (0 31, 161) िकं वा सानक
ु ू ल सेिटंग्ज
g4 (शटर बटण िनि चत करा, 0 288) साठी चलिचत्र रे कॉडर् करा िनवडले
असता उपल ध होऊ शकत नाही. शटर गती, चौकट गती, आिण प्रितमा रे कॉडर्
कर यासाठी आव यक असणारा वेळ कदािचत एका व न पढ
ु या म यांतरावर
जाताना बदलू शकतो, एका म यांतराचा समा ती या दर यानचा वेळ आिण
पढ
ु याची सु वात िभ न असू शकते हे लक्षात ठे वा. वतर्मान सेिटंग्ज या पढ
ु े
िचत्रीकरण जात नसेल तर (उदाहरणाथर्, जर स या यिक्तचिलत उघडीप मोड
म ये A िकं वा % शटर गती िनवडलेली असेल, म यांतर शू य असेल िकं वा
प्रारं भ वेळ एका िमिनटापेक्षाही कमी असेल) प्रदशर्कावर एक इशारावजा संदेश
प्रदिशर्त होईल.
म यांतर समयक िचत्रीकरणाला E ( व-समयक) िकं वा MUP िनवड यास िकं वा
कॅमरा बंद होऊन नंतर पु हा चालू झा यास (जे हा कॅमेरा बंद असतो, म यांतर
समयक िचत्रीकरण समा त होऊ न दे ता िवजेर्या आिण मेमरी काडर् बदलता येऊ
शकतात) िवराम िदला जाईल. िचत्रीकरणाला िवराम िद याने म यांतर समयक
सेिटंग्ज प्रभािवत होत नाहीत.
222
A ब्रॅकेिटंग
म यांतर समयक छायािचत्रण सु हो यापव
ू ीर् ब्रॅकेिटंग सेिटंग्ज समायोिजत करा.
म यांतर समयक छायािचत्रण प्रभावाखाली असताना उघडीप, लॅ श, िकं वा ADL
ब्रॅकेिटंग सिक्रय अस यास, कॅमेरा म यांतर समयक मेनू म ये िनिदर् ट केले या
शॉ स या संख्येचा िवचार न करता, प्र येक म यांतरावर ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅमम ये
शॉ सची संख्या घेईल. म यांतर समयक छायािचत्रण प्रभावाखाली असताना शभ्र
ु ता
संतल
ु न सिक्रय अस यास, कॅमरा प्र येक म यांतरावर एक शॉट घेईल आिण
ब्रॅकेिटंग प्रोग्रॅमम ये िनिदर् ट केले या एकूण प्रतींची संख्या तयार कर यासाठी
प्रिक्रया करे ल.
223
CPU-रिहत िभंगे
CPU-रिहत िभंग, िभंग िछद्र िरंग चा वापर क न िछद्र सेट वारे A
आिण M मोडम ये वापरले जाऊ शकते. िभंग डेटा (िभंग कद्रांतर आिण
पण
ू र् उघडे िछद्र) िनिदर् ट क न, प्रयोक्ता खालील CPU िभंग कायार्ंम ये
प्रवेश िमळिव याचा लाभ घेऊ शकतो.
िभंगाचे कद्रांतर मािहती अस यास:
• ऐि छक लॅ श उपकरणासह पॉवर झूम वापरता येऊ शकते
• लेबॅक छायािचत्र मािहती प्रदशर्नाम ये िभंग कद्रांतर सिू चत (तारांकन
िच हा वारे ) केले आहे
िभंगाचे पण
ू र् उघडे िछद्र मािहती अस यास:
• िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्क याम ये िछद्र मू य दशर्िव यात आले
आहे
• लॅ श उपकरणाने AA ( वयं िछद्र) मोडला समथर्न िद यास, लॅ श
पातळी िछद्रामधील बदलांसाठी समायोिजत केली जाते
• लेबॅक छायािचत्र मािहती प्रदशर्नाम ये िछद्र सिू चत (तारांकन
िच हा वारे ) केले आहे
िभंगाचे कद्रांतर आिण पण
ू र् उघडे िछद्र दो ही िनिदर् ट के याने:
• रं ग सारणी मापन सक्षम करते (िर लेक्स NIKKOR िभंगांसह काही
िभंगांम ये अचक
ू पिरणाम िमळिव यासाठी कद्र-भािरत िकं वा थािनक
मापन यांचा वापर करणे आव यक ठ शकते, हे लक्षात ठे वा)
• िडिजटल SLR साठी कद्र-भािरत, थािनक मापन आिण i-TTL संतिु लत
भरण लॅ श सध
ु ारते
A टे िलक हटर् र आिण झूम िभंगे
टे िलक हटर् र साठीचे पण
ू र् उघडे िछद्र हे टे िलक हटर् र आिण िभंगाचे एकित्रत पण
ू र्
उघडे िछद्र आहे . CPU-रिहत िभंग झूम इन िकं वा आउट असताना िभंग डेटा
समायोिजत केला जात नाही. िभ न कद्रांतरासाठीचा डेटा वतंत्र िभंग क्रमांक
व पात प्रिव ट केला जाऊ शकतो, िकं वा िभंग कद्रांतरसाठीचे नवीन मू य
दाखिव यासाठी िभंग डेटा आिण झम
ू समायोिजत केलेले असतांना कमाल िछद्र
समायोिजत केले जाऊ शकते.
224
कॅमेर्याम ये नउ CPU-रिहत िभंगांसाठीचा डेटा संग्रिहत केला जाऊ
शकतो. CPU-रिहत िभंगांसाठी डेटा प्रिव ट िकं वा संपािदत कर यासाठी:
1
CPU-रिहत िभंग डेटा िनवडा.
सेटअप मेनम
ू ये CPU-रिहत िभंग डेटा
हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
2 िभंग क्रमांक िनवडा.
िभंग क्रमांक हायलाईट करा आिण िभंग
क्रमांक िनवड यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा.
3 कद्रांतर आिण िछद्र प्रिव ट करा.
कद्रांतर (िममी) िकं वा पण
ू र् उघडे िछद्र
हायलाईट करा आिण हायलाईट आयटम
संपािदत कर यासाठी 4 िकं वा 2 दाबा.
4 सेिटंग्ज जतन करा आिण बाहेर पडा
J दाबा. िविश ट कद्रांतर आिण िछद्र, िनवडले या िभंग क्रमांका या
अंतगर्त संग्रिहत केले जाईल.
A कद्रांतर
सच
ू ीबद्ध नाही
अचक
ू कद्रांतर सच
ू ीबद्ध केले नस यास, िभंगा या प्र यक्ष कद्रांतरापेक्षा जा त
जवळचे मू य िनवडा.
225
CPU-रिहत िभंग वापरत असताना िभंग डेटा पु हा रीकॉल कर यासाठी:
1 कॅमेरा िनयंत्रण वर CPU-रिहत िभंग क्रमांक िनयक्ु त करा.
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज मेनू म ये कॅमेरा िनयंत्रणासाठी “+ िनयंत्रण तबकडी
दाबा” पयार्य व पात CPU-रिहत िभंग क्रमांक िनवडा िनवडा. CPUरिहत िभंग िनवड Fn बटण (सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f2, Fn बटण िनयक्
ु त
करा, 0 284), Pv बटण (सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f3, पव
ू ार्वलोकन बटण
िनयक्
ु त करा, 0 285), िकं वा वर िनयक्
ु त करता येऊ शकते A AE-L/
AF-L बटण (सानक
ु ू ल सेिटंग्ज f4, AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा,
0 285).
2 िभंग क्रमांक िनवड यासाठी िनवडक िनयंत्रण चा वापर करा.
िनवडलेले बटण दाबा आिण िनयंत्रण पटलावर इि छत िभंग क्रमांक
प्रदिशर्त होईपयर्ंत मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
कद्रांतर
Fn बटण
226
मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी
पण
ू र् उघडे िछद्र
िभंग क्रमांक
िनयंत्रण पटल
थान डेटा
GP-1/GP-1A GPS उपकरण ( वतंत्रपणे उपल ध) GP-1/GP-1A
सोबत िदलेली केबल वाप न कॅमेर्या या उपसाधन शाखाग्र (0 2) ला
जोडले जाऊ शकते, जे हा छायािचत्र घेतली जातात, ते हा कॅमेरा मािहती
स यि थतीम ये रे कॉडर् कर याची परवानगी िदली जाते GP-1/GP-1A
जोड यापव
ू ीर् कॅमेरा बंद करा; अिधक मािहतीसाठी, GP-1/GP-1A सच
ू नापिु तका पहा.
❚❚ सेटअप मेनू िवक प
सेटअप मेनम
ू धील थान डेटा आयटमम ये खाली िदलेले पयार्य समािव ट
असतात.
• राखीव समयक: GP-1/GP-1A जोड यानंतर उघडीप मापक वयं बंद
हावा की नाही हे िनवडा.
िवक प
वणर्न
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c2 (राखीव समयक, 0 279; थान डेटा
िमळिव यासाठी कॅमेर्याला वेळेची परवानगी दे यासाठी, राखीव
समयक सिक्रय झा यानंतर िकं वा कॅमेरा चालू के यानंतर एका
सक्षम करा
िमिनटापयर्ंत िवलंब काळ वाढिवता येतो) म ये िनिदर् ट केले या
कालावधीम ये कोणतेही पिरचालन झाले नाही तर उघडीप मापक
वयंचिलतपणे बंद होतो. यामळ
ु े िवजेरी खचर् होणे कमी होते.
अक्षम करा GP-1/GP-1A जोडलेले असताना उघडीप मापक बंद क नका.
• ि थती: हा आयटम GP-1/GP-1A उपकरण जोडलेले असेल तरच
उपल ध आहे , याम ये GP-1/GP-1A वारे सादर केलेले वतर्मान
अक्षांश, रे खांश, समद्र
ु सपाटीपासन
ू ची उं ची आिण समि वत जागितक
वेळ (UTC) प्रदिशर्त केली आहे .
• उपग्रहाव न घ याळ सेट करा: GPS उपकरणाव न समजले या वेळेसह
कॅमेरा घ याळ संकािलत कर यासाठी होय िनवडा.
227
A समि
वत जागितक वेळ (UTC)
GPS उपकरणा वारे UTC डेटा परु िवला जातो आिण तो कॅमेरा घ याळापेक्षा
वतंत्र असतो.
प्रतीक
o प्रतीका वारे जोडणी ि थती दशर्िवली जाते:
• o (ि थर): कॅमेर्याने GP-1/GP-1A सोबत संज्ञापन प्र थािपत केले आहे . हे
प्रतीक प्रदिशर्त होत असताना, घेतले या िचत्रांसाठी या छायािचत्र मािहतीम ये
अितिरक्त प ृ ठ थान डेटा (0 241) चा समावेश होतो.
• o ( लॅ श करणे): GP-1/GP-1A िसग्नल शोधत आहे . प्रतीक लॅ श करत
असताना घेतले या िचत्रांम ये थान डेटा अंतभत
ूर् होणार नाही.
• प्रतीक नाही: GP-1/GP-1A कडून िकमान दोन सेकंदांम ये कसलाही नवीन
थान डेटा िमळालेला नाही. थान डेटा अंतभत
ूर् क नका असे o प्रतीक
प्रदिशर्त करत नसेल ते हा घेतलेली िचत्रे.
Ao
मािहती प्रदशर्न
228
िचत्रीकरण प्रदशर्न
छायािचत्रणािवषयी अजन
ू काही
िचत्रे पाहणे
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
छायािचत्र मागे ले कर यासाठी K बटण दाबा.
प्रदशर्कावर अगदी अलीकडचे एक छायािचत्र
प्रदिशर्त होईल.
K बटण
कशासाठी
उपयोग
अितिरक्त
छायािचत्रे दाखिवणे
छायािचत्र मािहती
पहाणे
िचत्रीकरण मोडवर
परत जा
चलिचत्र ले करा
वणर्न
रे कॉडर् के याप्रमाणे छायािचत्रे दाखिव यासाठी
2 दाबा, यु क्रम पद्धतीने छायािचत्रे
दाखिव यासाठी 4 दाबा.
वतर्मान छायािचत्रािवषयीची मािहती
पाह यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा (0 234).
िचत्रीकरण मोडम ये िनगर्मन कर याकिरता
K बटण दाबा िकं वा शटर-िरलीज बटण
अधर्वट दाबा.
K /
J
चालू िचत्र हे चलिचत्र आहे हे दाखिव यासाठी
जर ते 1 या प्रतीकाने िचि हत असेल, तर
चलिचत्र लेबॅक (0 177) सु कर यासाठी
J दाबा.
229
A टॉल
िफरवा
“उभी” (पोट्रट-ठे वण) छायािचत्रे उ या ठे वणीत
प्रदिशर्त कर यासाठी लेबॅक मेनम
ू धील (0 267)
टॉल िफ़रवा पयार्यासाठी चालू िनवडा.
A प्रितमा
पन
ु रावलोकन
लेबॅक मेनू (0 267), याम ये जे हा प्रितमा पन
ु रावलोकन यासाठी चालू
िनवडलेले असते ते हा िचत्रीकरण झा यानंतर प्रदशर्काम ये छायािचत्रे
वयंचिलतिर या प्रदिशर्त होतात (कॅमेरा आधीपासन
ू च बरोबर ठे वणीत अस यामळ
ु े
प्रितमा पन
ु रावलोकना या वेळी प्रितमा वयंचिलतिर या चक्राकृती िफरत नाहीत).
सात य िरलीज मोडम ये िचत्रीकरण संप यानंतर प्रदिशर्त केले या स य मािलकेत
पिह या छायािचत्रासह प्रदशर्न सु होते.
230
लघिु चत्र लेबॅक
चार, नऊ, िकं वा 72 प्रितमां या “संपकर् पत्रके” म ये प्रितमा प्रदिशर्त
करावया या असतील तर W (S) बटण दाबा.
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
कशासाठी
लघिु चत्र लेबॅक
उपयोग
प्रितमांना हायलाईट
करणे
हायलाईट केले या
प्रितमा पाहणे
िचत्रीकरण मोडवर
परत जा
J
K/
कॅलडर लेबॅक
वणर्न
पण
ू -र् चौकट लेबॅक, लेबॅक झूम
(0 243), हटिवणे (0 246), िकं वा
संरक्षण (0 245) सा यांसाठी प्रितमा
हायलाईट कर यासाठी म टी िसलेक्टरचा
उपयोग करा.
हायलाईट केलेली प्रितमा पण
ू र् चौकटीम ये
प्रदिशर्त कर यासाठी J दाबा.
िचत्रीकरण मोडम ये िनगर्मन
कर याकिरता K बटण दाबा िकं वा शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबा.
231
कॅलडर लेबॅक
जे हा 72 प्रितमा प्रदिशर्त केले या असतात ते हा िनवडले या तारखेला
घेतले या प्रितमा पाह यासाठी W (S) बटण दाबा.
िदनांक सच
ू ी
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
लघिु चत्र लेबॅक
लघिु चत्र सच
ू ी
कॅलडर लेबॅक
कसर्र िदनांक सच
ू ीम ये आहे का लघिु चत्र सच
ू ीम ये आहे यावर केली
जाणारी पिरचालने अवलंबन
ू असतात:
कशासाठी
उपयोग
िदनांक सच
ू ी आिण
लघिु चत्र सच
ू ीम ये
आळीपाळीने
बदल यासाठी
W (S)/J
हायलाईट केले या
छायािचत्राव न लघिु चत्र
लेबॅक/झूम इन म ये
िनगर्मन कर यासाठी
X (T)
• िदनांक सच
ू ी: िदनांक हायलाईट करणे.
• लघिु चत्र सच
ू ी: िचत्र हायलाईट करणे.
िदनांक हायलाईट करणे/
प्रितमा हायलाईट करणे
पण
ू -र् चौकट लेबॅक
आळीपाळीने बदलणे
िचत्रीकरण मोडवर परत
जा
232
वणर्न
लघिु चत्र सच
ू ीम ये कसर्र ठे व यासाठी
िदनांक सच
ू ीम ये W (S) िकं वा
J बटण दाबा. िदनांक सच
ू ीम ये
परत यासाठी पु हा एकदा W (S)
दाबा.
• िदनांक सच
ू ी: 72-चौकट लेबॅकम ये
िनगर्मन कर यासाठी.
• लघिु चत्र सच
ू ी: हायलाईट केले या
िचत्रावर झूम इन कर यासाठी
X (T) बटण दाबन
ू ध न ठे वा.
J
K/
लघिु चत्र सच
ू ी: हायलाईट केलेली िचत्रे
पाहणे.
िचत्रीकरण मोडम ये िनगर्मन
कर याकिरता K बटण दाबा िकं वा
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा.
i बटण
पण
ू -र् चौकट िकं वा लघिु चत्र लेबॅक या वेळी i
बटण दाब यास खाली यादीत िदलेले पयार्य
प्रदिशर्त होतात.
• लेबॅक खाच आिण फो डर: लेबॅकसाठी
फो डर िनवडा. एखादी खाच हायलाईट करा
आिण िनवडले या काडर्वर फो डसर्ची यादी
तयार कर यासाठी 2 दाबा, यानंतर फो डर
हायलाईट करा आिण हायलाईट केले या
फो डरमधील िचत्रे पहा यासाठी J दाबा.
• रीटच करणे (केवळ छायािचत्र): स य
छायािचत्राची रीटच केलेली प्रत तयार
कर याकरता रीटच मेनू (0 294) यातील
पयार्यांचा उपयोग करावा.
i बटण
• चलिचत्र संपािदत करा (केवळ चलिचत्र): चलिचत्र संपािदत करा मेनू
(0 179) यातील पयार्यांचा उपयोग क न चलिचत्रे संपािदत करा.
चलिचत्र लेबॅकला िवराम िदलेला असताना i बटण दाबन
ू ही चलिचत्रे
संपािदत करता येऊ शकतात.
• माटर् उपकर. पाठव या. िनवडा/िनवडलेले र करा: माटर् उपकरणाकडे
(0 263) अपलोड कर यासाठी िचत्रे िनवडा.
i-बटण मेनम
ू धन
ू िनगर्मन कर यासाठी आिण लेबॅकम ये परत यासाठी
i बटण पु हा एकदा दाबा.
233
छायािचत्र मािहती
छायािचत्र मािहतीचे पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये प्रदिशर्त प्रितमांवर अ यारोपण
केले जाते. छायािचत्र मािहती वारे खाली दाखव याप्रमाणे सायकल
कर यासाठी 1 िकं वा 3 दाबा. हे लक्षात घ्या की जर लेबॅक प्रदशर्न
पयार्य (0 266) यासाठी संबंिधत पयार्य िनवडलेला असेल तरच “केवळ
प्रितमा”, िचत्रीकरण डेटा, RGB आयतालेख, हायलाईट आिण डेटा
िवहं गावलोकन प्रदिशर्त केले जाते. छायािचत्र घेतव
े ेळेस GP-1/GP-1A
याचा वापर झा यासच थान डेटा प्रदिशर्त होतो (0 227).
फाइल मािहती
234
काही नाही (केवळ
प्रितमा)
डेटा िवहं गावलोकन
हायलाईट
थान डेटा
RGB आयतालेख
िचत्रीकरण डेटा
❚❚ फाईल मािहती
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
1 संरक्षण ि थती .........................245
2 रीटच दशर्क .............................294
9 8
8 प्रितमा आकारमान ......................81
3 अपलोड िच हांकन ....................263
9 प्रितमा क्षेत्र ................................73
ु णाची वेळ............. 24, 290
10 विनमद्र
5 AF क्षेत्र ब्रॅकेट 1 .........................33
12 स य काडर् खाच .........................82
4 फोकस िबंद ू 1, 2 ..........................89
6 चौकट संख्या/चौकटींची एकूण संख्या
7 प्रितमा दजार् ...............................77
ु णाची तारीख ......... 24, 290
11 विनमद्र
13 फो डर नाव .............................268
14 फाईल नाव ..............................268
1 लेबॅक प्रदशर्न पयार्य (0 266) यासाठी फोकस िबंद ू िनवडलेला असेल आिण
िनवडलेले छायािचत्र
यदशर्क वाप न काढलेले असेल तरच केवळ प्रदिशर्त होते.
2 AF-S वाप न िकं वा AF-A या वेळी एकल-सव ऑटोफोकस िनवडून जर छायािचत्र
घेतलेले असेल तर फोकस पिह यांदा िजथे लॉक झाला होता तो िबंद ू प्रदशर्न
दाखवतो. AF-C वाप न िकं वा AF-A या दर यान िनरं तर-सव ऑटोफोकस
िनवडलेला असताना छायािचत्र घेतलेले असेल तर AF-क्षेत्र मोड या यासाठी वयंक्षेत्र AF या याखेरीज इतर पयार्य िनवडलेला असेल तरच फोकस िबंद ू प्रदिशर्त
केला जातो.
235
❚❚ हायलाई स
1
2
3
1 प्रितमा हायलाई स *
2 फो डर क्रमांक—चौकट क्रमांक.....268
3 स य रं गप्रवाह *
* स य रं गप्रवाहासाठी लॅ श होणारी क्षेत्रे
हायलाई स दशर्िवतात (अशी क्षेत्रे याम ये
अितमात्र उघडीप झालेली असू शकते).
W (S) बटण ध न ठे वा आिण खाली
िद याप्रमाणे रं गप्रवाहातन
ू सायकल कर यासाठी
4 िकं वा 2 दाबा:
W (S) बटण
RGB
(सवर्
रं गप्रवाह)
236
R
(लाल)
G
(िहरवा)
B
(िनळा)
❚❚ RGB आयतालेख
5
6
7
8
1
2
3
4
1 प्रितमा हायलाई स *
2 फो डर क्रमांक—चौकट क्रमांक..... 268
ु ता संतल
ु न ......................... 111
3 शभ्र
रं ग तापमान .........................117
शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी ...114
यिक्तचिलत पव
ू रर् िचत ...........120
4 स य रं गप्रवाह *
5 आयतालेख (RGB रं गप्रवाह). सवर्
आयतालेख म ये आडवा अक्ष
िचत्रिबंदन
ू ा उ वलता प्रदान करतो
तर उभा अक्ष िचत्रिबंदं च
ू ी संख्या
प्रदान करतो.
6 आयतालेख (लाल रं गप्रवाह)
7 आयतालेख (िहरवा रं गप्रवाह)
8 आयतालेख (िनळा रं गप्रवाह)
* स य रं गप्रवाहासाठी लॅ श होणारी क्षेत्रे
हायलाई स दशर्िवतात (अशी क्षेत्रे याम ये
अितमात्र उघडीप झालेली असू शकते).
W (S) बटण ध न ठे वा आिण खाली
िद याप्रमाणे रं गप्रवाहातन
ू सायकल कर यासाठी
4 िकं वा 2 दाबा:
W (S) बटण
RGB
(सवर्
रं गप्रवाह)
R
(लाल)
G
(िहरवा)
B
(िनळा)
हायलाई स प्रदशर्न बंद
237
A
लेबॅक झूम
आयतालेख प्रदिशर्त झा यावर छायािचत्रावर
झूम इन कर यासाठी X (T) दाबा. झूम
इन आिण झूम आउट कर यासाठी X (T)
आिण W (S) बटणे वापरावीत आिण प्रितमा
म टी िसलेक्टर या साहा याने क्रोल करा यात.
प्रदशर्काम ये
यमान होणार्या प्रितमे या
भागासाठी केवळ डेटा दाखव यासाठी आयतालेख
अपडेट केला जातो.
A आयतालेख
कॅमेरा आयतालेख हे केवळ मागर्दिशर्के या उ ेशाने तयार केले आहे त आिण
अनप्र
ु योग प्रितमानांकनाम ये प्रदिशर्त आयतालेखापेक्षा ते िकं िचत थोडे वेगळे असू
शकतात. नमन
ु ा हणन
ू काही आयतालेख खाली दाखवले आहे त:
जर प्रितमेम ये मो या प्रमाणावर
उ वलता असणारे िचत्रिवषय
असतील तर टोनची िवभागणी
सापेक्षिर या समान असेल.
जर प्रितमा गडद असेल तर टोन
िवभागणी डावीकडे िश ट केली जाईल.
जर प्रितमा उ वल असेल तर टोन
िवभागणी उजवीकडे िश ट केली
जाईल.
उघडीप प्रितपत
ू ीर्ची वाढ टोनची िवभागणी उजवीकडे िश ट करते, जे हा उघडीप
प्रितपत
ू ीर् कमी होऊ लागते ते हा िवभागणी डावीकडे िश ट होते. प्रदशर्काम ये
उ वल प्रकाशामळ
ु े छायािचत्र पाहणे अवघड होऊन जाते ते हा एकंदर उघडीपची
ढोबळ क पना आयतालेखा वारे परु िवली जाते.
238
❚❚ िचत्रीकरण डेटा
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 मापन .....................................105
शटर गती........................... 53, 56
िछद्र .................................. 54, 56
2 िचत्रीकरण मोड ............................6
ISO संवेदनशीलता 1 ...................99
ू ीर् .......................109
3 उघडीप प्रितपत
समिु चत उघडीप जळ
ु णी 2 ..........278
4 कद्रांतर........................... 224, 310
5 िभंग डेटा.................................224
7 लॅ श प्रकार ....................144, 311
िनयंत्रक मोड............................283
8 लॅ श मोड ......................145, 147
9 लॅ श िनयंत्रण........ 149, 283, 313
लॅ श प्रितपत
ू ीर् .........................151
10 कॅमेरा नाव
11 प्रितमा क्षेत्र ................................73
12 फो डर क्रमांक—चौकट क्रमांक.....268
6 फोकस मोड ........................ 83, 97
िभंग VR (कंपन
यन
ू ीकरण) 3
13
14
15
ु ता संतल
ु न .........................111
13 शभ्र
रं ग तापमान ........................117
शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी ..114
यिक्तचिलत पव
ू रर् िचत ..........120
14 रं ग प्रदे श .................................270
15 Picture Control 4 ..................130
239
16
17
18
19
20
21
ू ीकरण .....271
16 उ च ISO नॉईज यन
दीघर् उघडीप नॉइज यन
ू ीकरण ...271
17 सिक्रय D-Lighting ..................139
18 HDR क्षमता ...........................141
19 िवग्नेट िनयंत्रण ........................271
20 रीटच इितहास ..........................294
21 प्रितमा िट पणी ........................291
22
23
22 छायािचत्रकाराचे नाव 5 ...............291
1
2
3
4
5
240
23 सवर्हक्क वाधीन धारक 5 ...........291
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण चालू ठे वन
ू छायािचत्र घेतले असेल तर लाल
रं गात प्रदिशर्त केले जाते.
कुठ याही मापन पद्धतीसाठी सानक
ु ू ल सेिटंग्स b5 (सू म-जळ
ु णी समिु चत उघडीप,
0 278) शू याखेरीज इतर मू यावर सेट केलेली अस यास प्रदिशर्त होते.
केवळ VR िभंग जोडलेले अस यासच प्रदिशर्त होते.
िनवडले या Picture Control नस
ु ार प्रदिशर्त आयट स बदलतात.
सेटअप मेनम
ू ये सवर्हक्क वाधीन मािहती पयार्य वाप न छायािचत्रासह
सवर्हक्क वाधीन मािहतीचे विनमद्र
ु ण केलेले अस यासच िचत्रीकरण डेटाचे चौथे
प ृ ठ प्रदिशर्त केले जाते.
❚❚ थान डेटा * (0 227)
1
2
3
4
1 अक्षांश
2 रे खांश
* चलिचत्रासाठी असलेला डेटा हा
3 उ नतांश
4 समि वत जागितक वेळ (UTC)
विनमद्र
ु णा या आरं भासाठी असतो.
241
❚❚ डेटा िवहं गावलोकन
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
16
27
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1 चौकट संख्या/प्रितमांची एकूण संख्या
16 स य काडर् खाच .........................82
3 संरक्षण ि थती .........................245
18 िचत्रीकरण मोड ............................6
2 अपलोड िच हांकन ....................263
4 रीटच दशर्क .............................294
5 कॅमेरा नाव
6 प्रितमा अिभप्राय दशर्क ..............291
7 थान डेटा दशर्क ......................227
8 आयतालेख, प्रितमेमधील टोनची
िवभागणी दाखवीत आहे (0 238).
9 प्रितमा दजार् ...............................77
10 प्रितमा आकारमान ......................81
11 प्रितमा क्षेत्र ................................73
12 फाईल नाव ..............................268
ु णाची वेळ............. 24, 290
13 विनमद्र
14 फो डर नाव .............................268
ु णाची तारीख ......... 24, 290
15 विनमद्र
17 मापन .....................................105
19 शटर गती........................... 53, 56
20 िछद्र .................................. 54, 56
21 ISO संवेदनशीलता * ...................99
22 कद्रांतर...........................224, 310
23 सिक्रय D-Lighting ..................139
24 Picture Control.....................130
25 रं ग प्रदे श .................................270
26 लॅ श मोड ......................145, 147
ु ता संतल
ु न .........................111
27 शभ्र
रं ग तापमान ........................117
शभ्र
ु ता संतल
ु न सू म-जळ
ु णी ...114
यिक्तचिलत पव
ू रर् िचत ..........120
ू ीर् .........................151
28 लॅ श प्रितपत
िनयंत्रक मोड............................283
ू ीर् .......................109
29 उघडीप प्रितपत
* वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण चालू ठे वन
ू छायािचत्र घेतले असेल तर लाल
रं गात प्रदिशर्त केले जाते.
242
अिधक जवळून पहाणे: लेबॅक झूम
पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये प्रदिशर्त झाले या
प्रितमेवर झूम इन कर यासाठी X (T)
बटण दाबा. झूम प्रभावी असताना खालील
पिरचालने केली जाऊ शकतात:
X (T) बटण
कशासाठी
झूम इन
िकं वा आऊट
कर यासाठी
प्रितमेची
इतर क्षेत्रे
पाह यासाठी
उपयोग
X (T)/
W (S)
वणर्न
अंदाजे 38× (24 ×
16/DX व पणातील
मो या प्रितमा), 28×
(म यम प्रितमा)
िकं वा 19× (छो या
प्रितमा) अशा अिधकतर
प्रितमांम ये झूम
इन कर यासाठी X (T) दाबा. झूम आऊट
कर यासाठी W (S) दाबा. जे हा छायािचत्रावर
झम
ू इन केलेले असते ते हा प्रदशर्काम ये प्रितमेचा
न िदसणारा भाग पाह यासाठी म टी िसलेक्टर
वापरा. चौकटी या इतर भागांवर विरत क्रोल
कर यासाठी म टी िसलेक्टर दाबन
ू ठे वा. जे हा झूम
गुणो तराम ये बदल केला जातो ते हा नॅि हगेशन
िवंडो प्रदिशर्त केली जाते; प्रदशर्काम ये चालू यमान
क्षेत्र िपव या सीमेने दशर्िवले जाते. नेि हगेशन िवंडो
अंतगर्त येणारी पट्टी झूम गुणो तर दशर्िवते; 1:1 या
गुणो तरावर िहर या रं गात बदलते.
243
कशासाठी
उपयोग
चेहरे िनवडा
244
वणर्न
चालू झम
ू गण
ु ो तरावर इतर प्रितमांम ये समान
थान पाह यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी रोटे ट
करा. चलिचत्र प्रदिशर्त झा यावर लेबॅक झूम र
होतो.
इतर प्रितमा
पाह यासाठी
िचत्रीकरण
मोडवर परत
जा
झम
ू या वेळी शोधलेले
चेहरे नॅि हगेशन
िवंडोम ये पांढर्या
रं गा या बॉडर्रने
दशर्िवले जातात. इतर
चेहरे पाह यासाठी
द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
चक्राकृती िफरवा.
K/
िचत्रीकरण मोडम ये िनगर्मन कर याकिरता K
बटण दाबा िकं वा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा.
छायािचत्र हटवले जा यापासन
ू संरिक्षत कर यासाठी
पण
ू र् चौकट, झम
ू , लघिु चत्र आिण कॅलडर लेबॅकम ये वतर्मान छायािचत्रे
आकि मकिर या हटवली जा यापासन
ू संरिक्षत कर यासाठी L (U)
बटण दाबा. संरिक्षत फाई स P प्रतीकाने िचि हत केले या असतात
आिण यांना लेबॅक मेनम
ू धले O (Q) बटण िकं वा हटवा पयार्य वाप न
हटवता येऊ शकत नाही. हे लक्षात घ्या की जे हा मेमरी काडर्चे व पण
केले जाते ते हा संरिक्षत प्रितमा हटव या जातील (0 289). िचत्रांमधन
ू
संरक्षण काढून यांना हटिव यासाठी यांना प्रदिशर्त करा िकं वा हायलाईट
करा आिण L (U) बटण दाबा.
L (U) बटण
A सवर्
प्रितमांचे संरक्षण काढणे
फो डरमधन
ू िकं वा लेबॅक फो डर मेनम
ू ये िनवडले या स य फो डसर्मधन
ू सवर्
प्रितमांचे संरक्षण काढ यासाठी, लेबॅक दर यान L (U) आिण O (Q) बटणे
दोन सेकंदांसाठी एकित्रतिर या दाबा.
245
छायािचत्रे हटवणे
पण
ू -र् चौकट लेबॅक म ये प्रदिशर्त झालेले िकं वा लघिु चत्र सच
ू ीम ये
हायलाईट केलेले छायािचत्र हटिव यासाठी O (Q) बटण दाबा. िनवडलेली
अनेक छायािचत्रे, िनवडले या तारखेला घेतलेली सवर् छायािचत्रे, िकं वा चालू
लेबॅक फो डरमधील सवर् छायािचत्रे हटिव यासाठी लेबॅक मेनू मधील
हटवा बटण वापरा. एकदा हटवलेले छायािचत्र पु हा प्रा त केले जाऊ शकत
नाही. सरु िक्षत केलेली िकं वा लपिवलेली िचत्रे हटिवणे शक्य नाही हे लक्षात
ठे वा.
पण
ू र् चौकट, लघिु चत्र आिण कॅलडर लेबॅक
स य छायािचत्र हटव यासाठी O (Q) बटण दाबा.
1 O (Q) बटण दाबा.
पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल.
O (Q) बटण
2 O (Q) बटण पु हा एकदा दाबा.
छायािचत्र हटव यासाठी O (Q) बटण दाबा.
छायािचत्र न हटिवता बाहे र िनघ यासाठी K
बटण दाबा.
O (Q) बटण
246
A कॅलडर
लेबॅक
कॅलडर लेबॅक यावेळी िदनांक सच
ू ीम ये िदनांक हायलाईट क न िनवडले या
िदनांकाला घेतलेली सवर् छायािचत्रे तु ही O (Q) बटण दाबन
ू हटवू शकता
(0 232).
A हे
सद्ध
ु ा पहा
लेबॅक मेनम
ू धील हटव या नंतर हा पयार्य एखादी प्रितमा हटिव यानंतर पढ
ु ील
प्रितमा प्रदिशर्त केली जाईल का आधीची हे ठरवतो (0 267).
247
लेबॅक मेनू
लेबॅक मेनम
ू धील हटवा पयार्यात खालील पयार्य उपल ध आहे त. हे लक्षात
घ्या की हटव यासाठी आव यक असलेला वेळ हा प्रितमां या संख्येवर
अवलंबन
ू आहे .
िवक प
वणर्न
Q िनवडलेले
िनवडलेली िचत्रे हटवा.
n
िनवडले या तारखेला घेतलेली सवर् िचत्रे हटवा (0 249).
िदनांक
िनवडा
R सवर्
लेबॅक (0 266) साठी
िनवडले या स य फो डरमधील
सवर् िचत्रे हटवा. दोन का र्स
समािव ट केलेली अस यास,
या काडर्मधन
ू आपणास िचत्रे
हटवायची असतील ते काडर्
आपण िनवडू शकता.
❚❚ िनवडलेले: िनवडलेली छायािचत्रे हटवणे
1 िचत्रे िनवडा.
एखादे िचत्र हायलाईट कर यासाठी मि ट
िसलेक्टर वापरा आिण िनवड यासाठी िकं वा
केलेली िनवड र कर यासाठी W (S)
बटण दाबा. िनवडलेली िचत्रे O प्रतीका वारे
िचि हत केली जातात. अितिरक्त िचत्रे
िनवड यासाठी इ छे नस
ु ार वरील कृती पु हा
करा.
248
W (S) बटण
2 िनवडलेली िचत्रे हटवा.
J दाबा. पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त केला
जाईल; होय हायलाईट करा आिण J दाबा.
❚❚ िदनांक िनवडा: िनवडले या तारखेस घेतलेली छायािचत्रे हटिवणे
1 िदनांक िनवडा.
एखादी तारीख हायलाईट करा आिण
हायलाईट केले या या तारखेस घेतलेली
सवर् िचत्रे िनवड यासाठी 2 दाबा. िनवडलेली
िचत्रे M प्रतीका वारे िचि हत केली जातात.
अितिरक्त िदनांक िनवड यासाठी पायरी
पन
ु राव ृ ती करा; िनवडलेली तारीख र
कर यासाठी ती हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
2 िनवडलेली िचत्रे हटवा.
J दाबा. पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त केला
जाईल; होय हायलाईट करा आिण J दाबा.
249
Wi-Fi
आप यासाठी Wi-Fi काय क
शकते
कॅमेरा Wi-Fi िबनतारी नेटवकार्ं या मा यमा वारे अनक
ु ू ल माटर्
उपकरणाशी ( माटर् फोन िकं वा टॅ लेट) Nikon चा समिपर्त
Wireless Mobile Utility (0 263) अनप्र
ु योग चालवन
ू जोडला जाऊ
शकतो.
िचत्रे डाउनलोड करा
दरू थ िनयंत्रण
A Wireless Mobile Utility अनप्रु योग प्र थािपत करीत आहे
1 अनप्र
ु योग शोधा.
माटर् उपकरणावर Google ले सेवा, अॅप टोअर िकं वा इतर अनप्र
ु योग
माकट- लेसशी जोडून घ्या आिण “Wireless Mobile Utility” साठी शोध घ्या.
अिधक मािहतीसाठी माटर् उपकरणासोबत िदले या सच
ू ना पहा.
2 अनप्र
ु योग प्र थािपत करा.
अनप्र
ु योग वणर्न वाचा आिण अनप्र
ु योग प्र थािपत करा.
Wireless Mobile Utility साठीची एक पीडीएफ सच
ू ना-पिु तका डाउनलोडसाठी
खालील URLs वर उपल ध आहे :
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
कॅमेरा ऍक्सेस करणे
Wi-Fi (िबनतारी LAN) माफर्त कनेक्ट कर यापव
ू ीर् आप या अनक
ु ूल
Android िकं वा iOS माटर् उपकरणावर Wireless Mobile Utility
प्र थािपत करा.
Android आिण iOS: SSID माफर्त कनेक्ट करा
कनेक्ट कर यापव
ू ीर् माटर् उपकरणावरील Wi-Fi सक्षम करा. तपशीलासाठी
माटर् उपकरणासोबत िदलेले द तऐवज पहा.
1 कॅमेर्यामधील अंगभतू Wi-Fi सक्षम करा.
सेटअप मेनम
ू ये Wi-Fi हायलाईट करा
आिण 2 दाबा. नेटवकर् जोडणी हायलाईट
करा आिण 2 दाबा नंतर सक्षम करा
हायलाईट करा आिण J दाबा. Wi-Fi
सिक्रय हो यासाठी काही सेकंद वाट पहा.
2 कॅमेरा SSID प्रदिशर्त करा.
नेटवकर् सेिटंगस
् हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
251
SSID दशर्वा हायलाईट करा आिण 2
दाबा.
3 कॅमेरा SSID िनवडा.
माटर् उपकरणावर, सेिटंग्ज > Wi-Fi िनवडा आिण Wi-Fi
कनेक्ट कर यासाठी कॅमेरा SSID िनवडा.
4 Wireless Mobile Utility सु
करा.
माटर् उपकरणावर Wireless Mobile Utility सु
वारे
करा.
5 िबनतारी सरु क्षा सक्षम करा.
सु वातीला पासवडर् िकं वा इतर सरु क्षा वैिश यांनी कनेक्शन सरु िक्षत
केलेले असणार नाही. माटर् उपकरणावरील Wireless Mobile Utility
वाप न सरु क्षा सक्षम करा (0 257).
A Wi-Fi
प्रदशर्न
Wi-Fi सक्षम केले असताना, प्रदशर्नाम ये g प्रतीक लॅ श होईल. एकदा जोडणी
थािपत झा यावर आिण कॅमेर्याने माटर् उपकरणासोबत डेटा आदान-प्रदान करणे
सु के यावर प्रतीक लॅ श होणे थांबेल.
िनयंत्रण पटल
252
प्रदशर्क
D सरु क्षा
जरी या उ पादनाचा एक फायदा हणजे, या या या तीम ये कुठे ही असले या
इतर उपकरणांना डेटाचा िबनतारी िविनमय कर यासाठी मक्
ु तपणे जोडणी
कर याची परवानगी दे णे हा असला तरीही, सरु क्षा सक्षम नस यास खालील घटना
उद्भवू शकतात:
• डेटा चोरी: वेषपण
ू र् तत
ृ ीय-पक्ष वापरकतार्, IDs, पासवडर्, आिण इतर वैयिक्तक
मािहती चोर यासाठी िबनतारी प्रक्षेपण खंिडत क शकतात.
• अनिधकृत प्रवेश: अनिधकृत प्रयोक्ते नेटवकार्त प्रवेश िमळवू शकतात आिण डेटा
बदलणे िकं वा इतर दभ
ु त िक्रया करणे असे प्रकार क शकतात. सुरक्षा
ु ार्वनायक्
सक्षम असताना दे खील िबनतारी नेटवकर् या िडझाइनमळ
ु े , िवशेष ह यां वारे
काहींना अनिधकृतपणे प्रवेश िमळू शकतो.
A पासवडर् संरक्षण
पासवडर् सेिटंग्ज बदल यानंतर पिह यांदाच कनेक्ट करताना तु हाला कदािचत
पासवडर् प्रिव ट कर यािवषयी िवचारले जाईल.
253
Android: NFC माफर्त कनेक्ट करा
माटर् उपकरण NFC (समीप क्षेत्र संज्ञापन) समिथर्त करत अस यास,
कॅमेरा N (N-Mark) िच हाचा माटर् उपकरण NFC एँटेनाला पशर्
क न Wi-Fi जोडणी थािपत करता येऊ शकते. कनेक्ट कर याआधी,
माटर् उपकरणासोबत िदले या द ताऐवजाम ये वणर्न के याप्रमाणे माटर्
उपकरणावरील NFC आिण Wi-Fi सक्षम करा.
1 Wi-Fi जोडणी
थािपत करा.
राखीव समयक चालू असता
यदशर्क छायािचत्रणाम ये कॅमेरा
N (N-Mark) िच हाचा पशर् माटर् उपकरण NFC एँटेनाला करा
(NFC एँटेना कुठे असतो ते जाण यासाठी, माटर् उपकरणासह िदलेले
द ताऐवज पहा). एक NFC उपकरण िडटे क्ट झाले आहे आिण Wi-Fi
जोडणी थािपत केलेली आहे असा संदेश कॅमेरा प्रदिशर्त करे पयर्ंत
संपकर् चालू ठे वा.
Wireless Mobile Utility
2 िबनतारी सरु क्षा सक्षम करा.
वयंचिलतिर या सु
होईल.
सु वातीला पासवडर् िकं वा इतर सरु क्षा वैिश यांनी कनेक्शन सरु िक्षत
केलेले असणार नाही. माटर् उपकरणावरील Wireless Mobile Utility
वाप न सरु क्षा सक्षम करा (0 257).
254
D सरु क्षा
जरी या उ पादनाचा एक फायदा हणजे, या या या तीम ये कुठे ही असले या
इतर उपकरणांना डेटाचा िबनतारी िविनमय कर यासाठी मक्
ु तपणे जोडणी
कर याची परवानगी दे णे हा असला तरीही, सरु क्षा सक्षम नस यास खालील घटना
उद्भवू शकतात:
• डेटा चोरी: वेषपण
ू र् तत
ृ ीय-पक्ष वापरकतार्, IDs, पासवडर्, आिण इतर वैयिक्तक
मािहती चोर यासाठी िबनतारी प्रक्षेपण खंिडत क शकतात.
• अनिधकृत प्रवेश: अनिधकृत प्रयोक्ते नेटवकार्त प्रवेश िमळवू शकतात आिण डेटा
बदलणे िकं वा इतर दभ
ु त िक्रया करणे असे प्रकार क शकतात. सुरक्षा
ु ार्वनायक्
सक्षम असताना दे खील िबनतारी नेटवकर् या िडझाइनमळ
ु े , िवशेष ह यां वारे
काहींना अनिधकृतपणे प्रवेश िमळू शकतो.
A NFC
NFC (समीप क्षेत्र संज्ञापन) हे कमी- या ती िबनतारी संज्ञापन तंत्रज्ञानासाठी
आंतररा ट्रीय प्रमाण आहे .
A Wi-Fi
NFC वारे माटर् उपकरणाला वयंचिलतिर या कनेक्ट के यास कॅमेरा सेटअप
मेनू मधील Wi-Fi > नेटवकर् जोडणी हा पयार्य सक्षम होतो.
A कनेक्शन
नाही
वर वणर्न के याप्रमाणे NFC वाप न जोडणी प्र थािपत कर यास असमथर्
झा यास दस
ु री पद्धत (0 251) वाप न कनेक्ट करावे.
A NFC अक्षम करीत आहोत
सेटअप मेनम
ू धील NFC पयार्य हा NFC चालू आिण बंद करायला वापरला जातो.
NFC जोड या अक्षम कर यासाठी अक्षम करा िनवडावे.
255
Android: इतर Wi-Fi जोडणी पयार्य
WPS इतर सस
ु ंगत माटर् उपकरणांसोबत वापरला जाऊ शकतो. िबनतारी
सरु क्षा वयंचिलतिर या सक्षम केली जाते.
❚❚ पश
ु -बटण WPS
बटण पश
ु कर या या वेळेस कनेक्ट
कर यासाठी खालीलप्रमाणे सेिटंग्ज समायोिजत
करा:
• कॅमेरा: सेटअप मेनत
ू Wi-Fi > नेटवकर्
सेिटंगस
् > पश
ु -बटण WPS िनवडा.
• माटर् उपकरण: Wi-Fi सेिटंग्ज मेनम
ू ये
WPS बटण जोडणी िनवडा.
❚❚ PIN-प्रवेश WPS
PIN वाप न एखा या माटर् उपकरणाकडे
कनेक्ट करायचे अस यास, कॅमेरा सेटअप
मेनम
् > PINू धील Wi-Fi > नेटवकर् सेिटंगस
एनट्री
् WPS िनवडा आिण माटर् उपकरणा वारे
दशर्िवलेला PIN प्रिव ट करा.
िडफॉ ट सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत करत आहे
िडफॉ ट नेटवकर् सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत कर यासाठी Wi-Fi > नेटवकर्
सेिटंगस
् > नेटवकर् सेिटंग रीसेट करा िनवडा. पु टीकरण डायलॉग
प्रदिशर्त केला जाईल; होय हायलाईट करा आिण िडफॉ ट नेटवकर् सेिटंग्ज
पन
ु थार्िपत कर यासाठी J दाबा.
A जोडणी बंद करत आहे
Wi-Fi या वारे अक्षम केले जाऊ शकते:
• कॅमेरा सेटअप मेनू मधील Wi-Fi > नेटवकर् जोडणी > अक्षम करा िनवडून
• चलिचत्र रे कॉिडर्ंग प्रारं भ क न
• पयार्यी UT-1 संज्ञापन उपकरण कनेक्ट क न
• कॅमेरा बंद क न
256
िबनतारी सरु क्षा
Wi-Fi जोडणी थािपत के यानंतर सरु क्षा सेिटंग्ज समायोिजत करा.
WPS जोडणीं या वेळी (0 256), सरु क्षा वयंचिलतिर या सक्षम केली
जाते; सेिटंग्ज अजन
ू समायोिजत कर याची काहीच आव यकता नाही.
❚❚ Android OS
1 Wireless Mobile Utility सेिटंग्ज प्रदिशर्त
करा.
माटर् उपकरणावर प्रदशर्का या वर या
उज या कोपर्यातले c प्रतीक िनवडा िकं वा
Wireless Mobile Utility होम प्रदशर्न
यामधील सेिटंग्ज मेनू उघडा.
2
Wireless Mobile Adapter settings
(Wireless Mobile अनक
ु ू लक सेिटंग्ज)
िनवडा.
257
3
Authentication/encryption (स यापन/
एनिक्र शन) िनवडा.
4 WPA2-PSK-AES िनवडा.
WPA2-PSK-AES िनवडा आिण नंतर OK (ठीक) िनवडा.
5
258
Password (पासवडर्) िनवडा.
6 पासवडर् प्रिव ट करा.
पासवडर् प्रिव ट करा आिण Save (जतन करा)
िनवडा. पासवडर् 8 ते 63 वणार्ंइतका लांब असू
शकतो.
7 िबनतारी सरु क्षा सक्षम करा.
b िनवडा. पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल; OK (ठीक) िनवडा.
A िबनतारी सरु क्षा सेिटंग्ज पहात आहे
स य पासवडर् आिण स यापन/एनिक्र शन सेिटंग्ज पहा यासाठी, Wireless
Mobile Adapter settings (Wireless Mobile अनक
ु ू लक सेिटंग्ज) मेनम
ू ये
Current settings (स य सेिटंग्ज) िनवडा.
259
❚❚ iOS
1 Wireless Mobile Utility सेिटंग्ज प्रदिशर्त
करा.
माटर् उपकरणावर, Wireless Mobile Utility
होम प्रदशर्नामधील c प्रतीक िनवडा.
260
2
WMA settings (WMA सेिटंग्ज) िनवडा.
3
Authentication (स यापन) िनवडा.
4 WPA2-PSK-AES िनवडा.
WPA2-PSK-AES िनवडा.
WMA सेिटंग्ज मेनक
ू डे परत यासाठी WMA
settings (WMA सेिटंग्ज) िनवडा.
जर आपणास पासवडर् प्रिव ट कर यािवषयी
िवचारले गेले तर, OK (ठीक) िनवडा.
5
Password (पासवडर्) िनवडा.
6 पासवडर् प्रिव ट करा.
पासवडर् प्रिव ट करा आिण WMA settings
(WMA सेिटंग्ज) िनवडा. पासवडर् 8 ते 63
वणार्ंइतका लांब असू शकतो.
261
7 िबनतारी सरु क्षा सक्षम करा.
Settings (सेिटंग्ज) िनवडा. पु टीकरण डायलॉग प्रदिशर्त होईल; OK
(ठीक) िनवडा.
जे हा पढ
ु ील खेपेस आपण Wi-Fi वारे कॅमेर्याकडे कनेक्ट कराल या
वेळेस माटर् उपकरण आपणास या पासवडर्िवषयी िवचारे ल.
D Wi-Fi
Wi-Fi कायर् वापरणे सु कर यापव
ू ीर् पान क्रमांक xx ते xxi वरील चेतावणी
वाचा. Wi-Fi चा वापर प्रितबंिधत केले या सेिटंग्जम ये Wi-Fi अक्षम कर यासाठी
कॅमेरा सेटअप मेनू मधील Wi-Fi > नेटवकर् जोडणी > अक्षम करा िनवडा. हे
लक्षात घ्या की Wi-Fi सक्षम केलेले असतांना Eye-Fi काडर् वापरले जाऊ शकत
नाही आिण माटर् उपकरणावरील Wireless Mobile Utility कॅमेर्यासोबत संवाद
साधत असताना राखीव समयक बंद होणार नाही. 5 िमिनटांसाठी कोण याही डेटाचे
आदान-प्रदान न झा यास राखीव समयक बंद होईल. कॅमेर्याचे Wi-Fi कायर् मेमरी
काडर् इ सटर् केलेले असतानाच उपल ध असते आिण USB िकं वा HDMI केबल
जोडलेले असताना ते वापरले जाऊ शकत नाही. जोडणी केलेली असताना वीज
परु वठा बंद हो यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी नेटवकर् जोडणी सक्षम कर यापव
ू ीर्
िवजेरी प्रभािरत करा.
262
अपलोड कर यासाठी िचत्रे िनवडणे
माटर् उपकरणावर छायािचत्रे अपलोड कर यास िनवड यासाठी खालील
पायर्यांचे अनस
ु रण करा. अपलोड कर यासाठी चलिचत्रे िनवडता येऊ
शकत नाहीत.
अपलोड कर यासाठी
वतंत्र िचत्रे िनवडणे
1 एक प्रितमा िनवडा.
कॅलडर लेबॅक िकं वा लघिु चत्रा या लघिु चत्र सच
ू ीम ये प्रितमा प्रदिशर्त
करा िकं वा ितला हायलाईट करा.
2
लेबॅक पयार्य प्रदिशर्त करा.
लेबॅक पयार्य प्रदिशर्त कर यासाठी i बटण
दाबा.
i बटण
3 समाटर्
उपकर. पाठवणया.
िनवडा/िनवडलेले
्
्
र करा िनवडा.
समाटर्
उपकर. पाठवणया.
िनवडा/
्
्
िनवडलेले र करा हायलाईट करा आिण
J दाबा. अपलोडसाठी िनवडलेली िचत्रे &
प्रतीका वारे दशर्िवली जातात; िनवडलेले र
कर यासाठी, प्रदिशर्त कर यासाठी िकं वा
प्रितमा हायलाईट कर यासाठी पायरी 2
आिण 3 पु हा करा.
263
अपलोड कर यासाठी एकािधक िचत्रे िनवडणे
एकािधक छायािचत्रांची अपलोड ि थती बदल यासाठी खाली िदले या
पायर्यांचे अनस
ु रण करा.
1 समाटर्
उपकरणाला पाठवणयासाठी
िनवडा िनवडा.
्
्
सेटअप मेनम
ू ये Wi-Fi हायलाईट करा, यानंतर माटर् उपकरणाला
पाठव यासाठी िनवडा हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
2 िचत्रे िनवडा.
िचत्रे हायलाईट कर यासाठी मि ट िसलेक्टर
वापरा आिण िनवड यासाठी िकं वा केलेली
िनवड र कर यासाठी W (S) दाबा.
िनवडलेली िचत्रे & प्रितका वारे िचि हत
केली जातात.
3 J दाबा.
पिरचालन पण
ू र् कर यासाठी J दाबा.
NFC
वारे अपलोड कर यासाठी िचत्रे िनवडणे
लेबॅक या वेळेस एखादी NFC जोडणी (0 254) प्र थािपत झा यास पण
ू र्
चौकटीत प्रदिशर्त झालेली िकं वा लघिु चत्र सच
ू ी अथवा कॅलडर लेबॅकम ये
हायलाईट झालेली स य प्रितमा वयंचिलतिर या अपलोडसाठी िचि हत
केली जाईल.
1
माटर् उपकरणाला पाठव यासाठी िनवडा िनवडा.
िचत्र पण
ू र् चौकटीत प्रदिशर्त करा िकं वा लघिु चत्र सच
ू ी अथवा कॅलडर
लेबॅकम ये ते हायलाईट करा.
2 कनेक्ट करा.
NFC उपकरण िडटे क्ट झाले आहे असा संदेश कॅमेरा प्रदिशर्त करे पयर्ंत
कॅमेरा N (N-Mark) िच हाचा पशर् माटर् उपकरण NFC एँटेनाला
करा. अपलोडसाठी हे िचत्र िनवडले गेले आहे असे दाखिव यासाठी ते
& या प्रतीकाने िचि हत केले जाईल.
264
िनवडलेली िचत्रे
आहे
माटर् उपकरणावर डाउनलोड करीत
िनवडलेली िचत्रे माटर् उपकरणावर डाउनलोड कर यासाठी, कॅमेर्यासोबत
Wi-Fi जोडणी थािपत करा (0 251) आिण Wireless Mobile Utility
मधील View photos (छायािचत्रे दशर्वा) िनवडा. पु टीकरण डायलॉग
प्रदिशर्त होईल; डाउनलोड सु कर यासाठी OK (ठीक) िनवडा.
Android OS
iOS
265
मेनू यादी
कॅमेरा मेनम
ू ये उपल ध असले या पयार्यांची यादी या िवभागात िदलेली
आहे . अिधक मािहतीसाठी मेनू मागर्दशर्क पहा.
D लेबॅक मेन:ू प्रितमांचे यव थापन
हटवा
िनवडलेले
िदनांक िनवडा
सवर्
लेबॅक फो डर
D7200
सवर्
स य
प्रितमा लपवा
िनवडा/सेट
िदनांक िनवडा
सवर् िनवडलेले र
एकािधक प्रितमा हटवा (0 248).
(िडफॉ ट
लेबॅकसाठी फो डर िनवडा.
करा
लेबॅक प्रदशर्न पयार्य
मल
ू भत
ू छायािचत्र मािहती
फोकस िबंद ू
अितिरक्त छायािचत्र मािहती
काही नाही (फ़क्त प्रितमा)
हायलाइ स
RGB आयतालेख
िचत्रीकरण डेटा
िवहं गावलोकन
266
व पात D7200)
प्रितमा लपवा िकं वा
य करा लपिवले या
प्रितमा केवळ “प्रितमा लपवा” मेनम
ू ये प्रदिशर्त
के या जातात आिण यांना हटवता िकं वा मागे
ले करता येऊ शकत नाही.
लेबॅक छायािचत्र मािहती प्रदशर्न मधील
उपल ध मािहती िनवडा (0 234).
प्रितमा प्रितिलपी करा
ोत िनवडा
प्रितमा िनवडा
गंत य थान फो डर िनवडा
प्रितमा प्रितिलपी करा?
प्रितमा पन
ु रावलोकन
चालू
बंद
हटव या नंतर
पढ
ु ील दाखवावे
मागील दाखवावे
पव
ू ीर्प्रमाणे चालू ठे वा
टॉल िफ़रवा
चालू
बंद
लाइड शो
प्रारं भ करा
प्रितमा प्रकार
चौकटींतील म यांतर
DPOF मद्र
ु ण क्रम
िनवडा/सेट
सवर् िनवडलेले र करा
एका मेमरी काडर्व न दस
ु र्या मेमरी काडर्वर
िचत्रांची प्रितिलपी करा. हा पयार्य कॅमेर्यात
दोन मेमरी का र्स समािव ट केलेली असतील
तरच उपल ध आहे .
(िडफॉ ट व पात बंद)
िचत्रीकरण (0 230) ता काळ िचत्रे
वयंचिलतिर या प्रदशर्काम ये प्रदिशर्त हावीत
काय हे िनवडा.
(िडफॉ ट व पात पढ
ु ील दाखवावे)
एखादी प्रितमा हटिव यानंतर प्रदिशर्त केले
जाणारे िचत्र िनवडा.
(िडफॉ ट व पात चाल)ू
लेबॅक या दर यान “टॉल” (पोट्रट-ठे वण) िचत्रे
िफरवावी का नाही हे िनवडा (0 230).
स य लेबॅक फो डरमधील िचत्रांचा
शो पहा.
लाइड
DPOF-अनु प मद्र
ु ण सेवा िकं वा मद्र
ु कासह
मिु द्रत कर यासाठी प्रितमा िनवडा आिण
मद्र
ु णांची संख्या िनवडा.
267
C छायािचत्र िचत्रीकरण मेन:ू छायािचत्र िचत्रीकरण
पयार्य
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा
होय
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू पयार्यांना यां या
िडफॉ ट मू यांवर पन
नाही
ु थार्िपत कर यासाठी होय
िनवडा.
संग्रह फो डर
फो डर क्रमांकानस
यात प्रितमा क्रमाने संग्रिहत के या जातील
ु ार िनवडा
असे फो डर िनवडा.
यादीतन
ू फो डर िनवडा
फाईलला नाव दे णे
फाईलला नाव दे णे
यात छायािचत्रे संग्रिहत केलेली असतात अशा
प्रितमा फाई सना नाव दे यासाठी वापर या
जाणारा तीन-अक्षरी पव
र् यय िनवडा. िडफॉ ट
ू प्र
पव
र् यय “DSC” हा आहे .
ू प्र
खाच 2 म ये काडर्ने िनभावलेली भिू मका
(िडफॉ ट व पात ओ हर लो)
ओ हर लो
कॅमेर्यात दोन मेमरी का र्स समािव ट केलेली
असताना खाच 2 म ये काडर्ने िनभावलेली
बॅकअप
RAW खाच 1 - JPEG खाच 2 भिू मका िनवडा (0 82).
प्रितमा दजार्
(िडफॉ ट व पात JPEG सामा य)
NEF (RAW) + JPEG फाइन
फाइल व पण आिण संक्षेपण गण
ु ो तर िनवडा
NEF (RAW) + JPEG सामा य (प्रितमा दजार्, 0 77).
NEF (RAW) + JPEG बेिसक
NEF (RAW)
JPEG फाइन
JPEG सामा य
JPEG बेिसक
268
प्रितमा आकारमान
मोठा
म यम
छोटा
प्रितमा क्षेत्र
DX (24×16)
1.3× (18×12)
JPEG संक्षेपन
आकार अग्रक्रम
समिु चत दजार्
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग
प्रकार
NEF (RAW) िचत्रिबंद ू खोली
शभ्र
ु ता संतल
ु न
वयं
प्रकाशमान
लोिरसट
सरळ सय
र् काश
ू प्र
लॅ श
ढगाळ
शेड
रं ग तापमान िनवडा
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत
(िडफॉ ट व पात मोठा)
िचत्रिबंदत
ू प्रितमा आकारमान िनवडा (0 81).
(िडफॉ ट व पात DX (24×16))
प्रितमा क्षेत्र िनवडा (0 73).
(िडफॉ ट व पात आकार अग्रक्रम)
JPEG प्रितमांसाठी संक्षेपण प्रकार िनवडा
(0 80).
NEF (RAW) प्रितमांसाठी संक्षेपण प्रकार
आिण िचत्रिबंद ू खोली िनवडा (0 80).
(िडफॉ ट व पात वयं)
प्रकाश ोताशी शभ्र
ु ता संतल
ु न जळ
ु वा
(0 111).
269
Picture Control सेट करा
मानक
तट थ
प ट
एकवणर्
पोट्रट
लँ ड केप
सपाट
Picture Control यव था करा
जतन/संपािदत करा
नाव बदलावे
हटवा
लोड/जतन करा
रं ग प्रदे श
sRGB
Adobe RGB
सिक्रय
(िडफॉ ट व
D-Lighting
वयं
अितउ च
उ च
सामा य
िन न
बंद
HDR (उ च चैत यपण
ू र् ेणी)
HDR मोड
HDR क्षमता
270
(िडफॉ ट व पात मानक)
नवीन छायािचत्रांवर कशी प्रिक्रया केली
जाईल ते िनवडा.
य प्रकार िकं वा आप या
सजर्नशील उ ेशानस
ु ार नवीन छायािचत्रांवर
कशी प्रिक्रया केले जाईल ते िनवडा (0 130).
सानक
ु ू ल Picture Controls तयार करा
(0 135).
(िडफॉ ट व पात sRGB)
छायािचत्रांसाठी रं ग प्रदे श िनवडा.
पात बंद (P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2,
आिण 3 मोड) िकं वा वयं (इतर मोड))
हायलाईट आिण छायांमधील तपशील राखन
ू
ठे व यासाठी नैसिगर्क कॉ ट्रा टसह छायािचत्रे
तयार करा (0 139).
उ च कॉ ट्रा ट
ये छायािचित्रत करताना
हायलाईट आिण छायांमधील तपशील राखन
ू
ठे वा (0 141).
िवग्नेट िनयंत्रण
उ च
सामा य
िन न
बंद
वयं िव पण िनयंत्रण
चालू
बंद
लांब उघडीप NR
चालू
बंद
उ च ISO NR
उ च
सामा य
िन न
बंद
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्स
ISO संवेदनशीलता
उ च ISO िनयंत्रण तबकडी प्रवेश
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण
(िडफॉ ट व पात सामा य)
G, E, आिण D प्रकार िभंगे वापरताना
छायािचत्रां या िकनार्याकडे उ वलतेत होणारी
घट कमी करा (PC िभंगे वगळलेली आहे त).
पण
ू र् उघडे िछद्रा या वेळी हा प्रभाव सवार्त
जा त िदसन
ू येतो.
(िडफॉ ट व पात बंद)
ं द-कोना या िभंगांसह िचत्रीकरण करताना
बॅरल िव पण कमी करा आिण लांब िभंगांसह
िचत्रीकरण करताना िपन-कुशन िव पण कमी
कर यासाठी.
(िडफॉ ट व पात बंद)
मंद शटर गती वेळी घेतले या छायािचत्रांम ये
“नॉईज” (उ वल िबंद ू िकं वा धक
ु े ) कमी करा.
(िडफॉ ट व पात सामा य)
उ च ISO संवेदनशीलतेवर घे यात आले या
छायािचत्रांमधील “नॉईज” ( वैर-अंतिरत
उ वल िचत्रिबंद)ू कमी करा.
छायािचत्रांसाठी ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज
समायोिजत करा (0 99, 102).
271
दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3)
िवलंिबत दरू थ
विरत-प्रितसाद दरू थ
दरू थ िमरर अप
बंद
बहु उघडीप
बहु उघडीप मोड
िचत्रणची संख्या
वयं ल धी
म यांतर समयक िचत्रीकरण
प्रारं भ करा
प्रारं भ िवक प
म यांतर
अंतरालांची संख्या×खाचा/अंतराल
उघडीप सरलन
272
(िडफॉ ट व पात बंद)
ML-L3 दरू थ िनयंत्रणासह वापरला गे यास
कॅमेर्याचे वतर्न कसे असावे हे िनवडा.
दोन िकं वा तीन NEF (RAW) उघडीप एकल
छायािचत्र हणन
विनमिु द्रत करा (0 211).
ू
जोपयर्ंत िनि चत केलेली िचत्रणाची संख्या
विनमिु द्रत होत नाही तोपयर्ंत िनवडक
म यांतरा या वेळी छायािचत्रे घ्या (0 217).
1 चलिचत्र िचत्रीकरण मेन:ू चलिचत्र िचत्रीकरण
पयार्य
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा
होय
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू पयार्यांना यां या
िडफॉ ट मू यांवर पन
नाही
ु थार्िपत कर यासाठी होय
िनवडा.
फाईलला नाव दे णे
यात चलिचत्रे संग्रिहत केलेली असतात अशा
प्रितमा फाई सना नाव दे यासाठी वापर या
जाणारा तीन-अक्षरी पव
र् यय िनवडा. िडफॉ ट
ू प्र
पव
र् यय “DSC” हा आहे .
ू प्र
िठकाण
(िडफॉ ट व पात खाच 1)
खाच 1
िजथे चलिचत्रे वनीमिु द्रत होतात ती खाच
िनवडा.
खाच 2
चौकट आकारमान/चौकट गती
1920×1080; 60p
1920×1080; 50p
1920×1080; 30p
1920×1080; 25p
1920×1080; 24p
1280× 720; 60p
1280× 720; 50p
चलिचत्र दजार्
उ च दजार्
सामा य
मायक्रोफोन संवेदनशीलता
वयं संवेदनशीलता
यिक्तचिलत संवेदनशीलता
मायक्रोफोन बंद
(िडफॉ ट व पात 1920×1080; 30p)
चलिचत्र चौकट आकारमान (िचत्रिबंदं त
ू ) आिण
चौकट गती िनवडा (0 166).
(िडफॉ ट व पात सामा य)
चलिचत्र दजार् िनवडा (0 166).
(िडफॉ ट व पात वयं संवेदनशीलता)
अंगभत
ू िकं वा पयार्यी टीिरओ मायक्रोफोन
चालू िकं वा बंद करा िकं वा मायक्रोफोन
संवेदनशीलता समायोिजत करा.
273
वारं वारता प्रितसाद
िव तत
या ती
ृ
वरीय या ती
वार्या या नॉईजचे
चालू
बंद
(िडफॉ ट व पात िव तत
या ती)
ृ
अंगभत
ू मायक्रोफोन आिण पयार्यी टीिरओ
मायक्रोफोनसाठी कंप्रता प्रितसाद िनवडा.
यन
ू ीकरण
प्रितमा क्षेत्र
DX (24×16)
1.3× (18×12)
शभ्र
ु ता संतल
ु न
छायािचत्र सेिटंग्स सारखेच
वयं
प्रकाशमान
लोिरसट
सरळ सय
र् काश
ू प्र
ढगाळ
शेड
रं ग तापमान िनवडा
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत
274
(िडफॉ ट व पात बंद)
वार्या या नॉइजचे यन
ू ीकरण कर यासाठी
अंगभत
ू मायक्रोफोनचा लो-कट िफ टर सक्षम
करावा की नाही हे िनवडा.
(िडफॉ ट व पात DX (24×16))
प्रितमा क्षेत्र िनवडा (0 168).
(िडफॉ ट व पात छायािचत्र सेिटंग्स सारखेच)
चलिचत्रांसाठी शभ्र
ु ता संतल
ु न िनवडा (0 112).
छायािचत्रांसाठी जो पयार्य स या िनवडलेला
आहे तो वापर यासाठी छायािचत्र सेिटंग्स
सारखेच िनवडा.
Picture Control सेट करा
(िडफॉ ट व पात छायािचत्र सेिटंग्स सारखेच)
छायािचत्र सेिटंग्स सारखेच
चलिचत्रांसाठी Picture Control िनवडा
(0 130). छायािचत्रांसाठी जो पयार्य स या
मानक
िनवडलेला आहे तो वापर यासाठी छायािचत्र
तट थ
सेिटंग्स सारखेच िनवडा.
प ट
एकवणर्
पोट्रट
लँ ड केप
सपाट
Picture Control यव था करा
जतन/संपािदत करा
सानक
ु ू ल Picture Controls तयार करा
(0 132).
नाव बदलावे
हटवा
लोड/जतन करा
उ च ISO NR
(िडफॉ ट व पात सामा य)
उ च
उ च ISO संवेदनशीलतेवर विनमिु द्रत
कर यात आले या चलिचत्रांमधील “नॉईज”
सामा य
( वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद)ू कमी करा.
िन न
बंद
चलिचत्र ISO संवेदनशीलता सेिटंग्स
ISO संवेदनशीलता (मोड M)
चलिचत्रांसाठी ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज
समायोिजत करा.
वयं ISO िनयंत्रण (मोड M)
कमाल संवेदनक्षमता
वेळ-र छायािचत्रण
प्रारं भ करा
म यांतर
िचत्रीकरण वेळ
उघडीप सरलन
नीरव वेळ-र
वयंचिलतिर या (0 171)
तयार कर यासाठी कॅमेरा िनवडक म यांतराला
वयंचलीतिर या छायािचत्रे घेतो.
275
A सानक
ु ू ल सेिटंग्ज: सू म-जळ
ु णी कॅमेरा सेिटंग्ज
सानक
ु ू ल सेिटंग्स रीसेट करा
होय
नाही
a ऑटोफोकस
a1 AF-C अग्रक्रम िनवड
िरलीज
फोकस
सानक
ु ू ल सेिटंग्जना यां या िडफॉ ट मू यांवर
पन
ु थार्िपत कर यासाठी होय िनवडा.
(िडफॉ ट व पात िरलीज)
जे हा
यदशर्क छायािचत्रणासाठी AF-C
िनवडलेले असते ते हा हा पयार्य शटर-िरलीज
बटण दाब यानंतर (िरलीज अग्रक्रम) छायािचत्रे
घेतली जाऊ शकतात की फक्त कॅमेरा फोकस
म ये असताना (फोकस अग्रक्रम) घेतली जातात
हे िनयंित्रत करतो.
a2 AF-S अग्रक्रम िनवड
(िडफॉ ट व पात फोकस)
िरलीज
जे हा
यदशर्क छायािचत्रणासाठी AF-S
िनवडलेले असते ते हा हा पयार्य कॅमेरा फोकस
फोकस
म ये असताना (फोकस अग्रक्रम) छायािचत्रे
घेतली जाऊ शकतात की जे हा शटर-िरलीज
बटण दाब यानंतर (िरलीज अग्रक्रम) घेतली
जाऊ शकतात हे िनयंित्रत करतो.
a3 फोकस मागोवा लॉक-ऑन सहीत
(िडफॉ ट व पात 3 (सामा य))
5 (लांब)
िचत्रिवषयाकडे असणार्या अंतरात अचानक
होणार्या मो या बदलांकडे िनरं तर-सव
4
ऑटोफोकस कशा रीतीने समायोिजत हावा
3 (सामा य)
हे िनवडा (जे हा
यदशर्क छायािचत्रणा या
2
वेळी AF-C फोकस मोडसाठी िनवडलेला असतो
1 (छोटा)
ते हा िकं वा जे हा कॅमेरा िनरं तर-सव AF-A
बंद
मोडम ये िनवडतो ते हा िनरं तर-सव AF प्रभाव
दाखवतो).
276
a4 AF सिक्रयण
शटर/AF-ON
केवळ AF-ON
(िडफॉ ट व पात शटर/AF-ON)
जे हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असते
ते हा कॅमेर्याने फोकस जळ
ु वावा की नाही हे
िनवडा. केवळ AF-ON िनवडले असता, शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना कॅमेरा
फोकस जळ
ु िवणार नाही.
a5 फोकस िबंद ू प्रदशर्न
फोकस िबंद ू प्रदीपन
यदशर्क फोकस िबंद ू प्रदशर्न सक्षम िकं वा
अक्षम करा.
यिक्तचिलत फोकस मोड
a6 ओघिदशा फोकस िबंद ू भोवती करावी
(िडफॉ ट व पात ओघ नाही)
ओघ
यदशर्क फोकस िबंद ू िनवड प्रदशर्ना या एका
िकनार्यापासन
ओघ नाही
ू दस
ु र्यापयर्ंत “ओघिदशा भोवती”
करावी की नाही हे िनवडा.
a7 फोकस िबंदच
(िडफॉ ट व पात 51 िबंद)ू
ू ी संख्या
51 िबंद ू
यदशर्कात यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण-िबंद ू
िनवडीसाठी उपल ध फोकस िबंदं च
11 िबंद ू
ू ी संख्या
िनवडा.
a8 ठे वणी वारे िबंद ू साठवा
(िडफॉ ट व पात नाही)
होय
उ या आिण आड या ठे वणींसाठी
यदशर्काने
फोकस िबंद ू वेगवेगळे साठवावे की नाही हे
नाही
िनवडा.
a9 अंगभत
(िडफॉ ट व पात चाल)ू
ू AF-साहा य प्रदीपक
चालू
प्रकाश खप
ू कमी असताना फोकस पिरचालनास
साहा य कर यासाठी अंगभत
बंद
ू AF-साहा य
प्रदीपक प्रकािशत हावा की नाही हे िनवडा.
277
b मापन/उघडीप
b1 ISO संवेदनशीलता पायरी मू य
(िडफॉ ट व पात 1/3 पायरी)
1/3 पायरी
ISO संवेदनशीलतेम ये समायोजन करताना
वापर या जाणार्या वद्ध
1/2 पायरी
ृ ी िनवडा.
b2 उघडीप िनयंत्रणा करीता EV ट पा
(िडफॉ ट व पात 1/3 पायरी)
1/3 पायरी
शटर गती, िछद्र, उघडीप आिण लॅ श प्रितपत
ू ीर्,
आिण ब्रॅकेिटंग यांचे समायोजन करताना
1/2 पायरी
वापर या जाणार्या वद्ध
ृ ी िनवडा.
b3 सोपे उघडीप प्रितपत
(िडफॉ ट व पात बंद)
ू ीर्
चालू ( वयं रीसेट)
चालू ( वयं रीसेट) िकं वा चालू िनवडलेले असेल
तर P, आिण S मोडम ये द ु यम-िनयंत्रण
चालू
तबकडी चक्राकृती िफरवन
ू िकं वा मोड A म ये
बंद
मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवन
ू
उघडीप प्रितपत
ू ीर् समायोिजत करता येऊ शकते.
b4 कद्र-भािरत क्षेत्र
(िडफॉ ट व पात  8 िममी)
कद्र-भािरत मापनात या क्षेत्राला सग यात
 6 िममी
जा त भार िदला जातो याचा आकार िनवडा.
 8 िममी
एखादी CPU रिहत िभंग जोडलेली अस यास
 10 िममी
क्षेत्राचा आकार 8 िममी वर ठरवलेला असतो.
 13 िममी
सरासरी
b5 सू म-जळ
(िडफॉ ट व पात नाही)
ु णी समिु चत उघडीप
होय
प्र येक मापन पद्धतीसाठी सू म-जळ
ु णी उघडीप.
अिधक उ च मू ये अिधक उ वल उघडीप
नाही
दे तात, तर अिधक िन न मू ये अंधारी उघडीप
दे तात.
278
c समयक/AE लॉक
c1 शटर-िरलीज बटण AE-L
(िडफॉ ट व पात बंद)
चालू
जे हा शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असते
ते हा उघडीप लॉक होते की नाही हे िनवडा.
बंद
c2 राखीव समयक
(िडफॉ ट व पात 6 s)
4 s
कोणतीही पिरचालने कायर्रत नसताना कॅमेर्याने
िकती वेळ उघडीप मापन करणे चालू ठे वावे हे
6 s
िनवडा (0 37).
10 s
30 s
1 min
5 min
10 min
30 min
मयार्दा नाही
c3 व-समयक
व-समयक िवलंब
शटर िरलीज िवलंब, िचत्रणाची घेतलेली संख्या,
आिण व-समयक मोडम ये िचत्रणामधले
िचत्रणची संख्या
म यांतर यांची लांबी िनवडा.
दोन शॉ स या म ये आंतराल
c4 प्रदशर्क बंद िवलंब
लेबॅक
कोणतीही पिरचालने कायर्रत नसताना प्रदशर्क
िकती वेळ चालू राहील हे िनवडा.
मेनू
मािहती प्रदशर्न
प्रितमा पन
ु रावलोकन
प्र यक्ष
य
c5 कालावधीनंतर दरू थ (ML-L3)
(िडफॉ ट व पात 1 min)
1 min
दरू थ िनयंत्रण मोड र कर यापव
ू ीर्
दरू थाकडून येणार्या िसग्नलसाठी कॅमेरा िकती
5 min
वेळासाठी थांबू शकेल हे िनवडा (0 156).
10 min
15 min
279
d िचत्रीकरण/प्रदशर्न
d1 बीप
आकारमान
वरमान
d2 िनरं तर िन न-गती
6 चौकटी दर सेकंदाला
5 चौकटी दर सेकंदाला
4 चौकटी दर सेकंदाला
3 चौकटी दर सेकंदाला
2 चौकटी दर सेकंदाला
1 चौकटी दर सेकंदाला
d3 कमाल सात य िरलीज
1-100
d4 उघडीप िवलंब मोड
3 s
2 s
1 s
बंद
d5 लॅ श चेतावणी
चालू
बंद
d6 फाईल क्रमांक अनक्र
ु म
चालू
बंद
रीसेट करा
d7
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न
चालू
बंद
280
बीपसाठीचे
वरमान आिण आकारमान िनवडा.
(िडफॉ ट व पात 3 चौकटी दर सेकंदाला)
CL मोडम ये कमाल चौकट प्रगत वेग िनवडा
(4 चौकटी दर सेकंदाला िकं वा अिधक मू य
िनवडलेले असले तरीही, प्र यक्ष
यातील
चौकट प्रगत वेग 3.7 चौकटी दर सेकंदापेक्षा
अिधक होणार नाही याची न द घ्यावी).
(िडफॉ ट व पात 100)
सात य िरलीज मोडम ये एका ब टर् म ये
िचत्रणाची कमाल संख्या िकती घेता येऊ शकते
हे िनवडा.
(िडफॉ ट व पात बंद)
कॅमेर्या या हलक्याशा हालचालीमळ
ु े जे हा िचत्रे
अ प ट होऊ शकतात अशा प्रसंगात िमरर वर
के यानंतर शटर िरलीज एक, दोन िकं वा तीन
सेकंदांसाठी िवलंिबत कर यासाठी 1 s, 2 s,
िकं वा 3 s िनवडा.
(िडफॉ ट व पात चाल)ू
चालू िनवडलेले अस यास लॅ श-स जता दशर्क
(M) समिु चत उघडीप दे यासाठी लॅ शची गरज
अस यास उघडमीट करे ल.
(िडफॉ ट व पात चाल)ू
कॅमेर्याने फाईल क्रमांक कसे िदले पािहजेत हे
िनवडा.
(िडफॉ ट व पात बंद)
यदशर्काम ये चौकट जळ
ु व याची िग्रड
प्रदिशर्त करावी की नाही हे िनवडा.
d8 सोपे ISO
चालू
बंद
d9 मािहती प्रदशर्न
वयं
यिक्तचिलत
d10 LCD दीपन
चालू
बंद
d11 MB-D15 िवजेरी प्रकार
LR6 (AA अ कलाईन)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA लीिथयम)
d12 िवजेरी क्रमवारी
MB-D15 िवजेरी प्रथम वापरा
कॅमेरा िवजेरी प्रथम वापरा
(िडफॉ ट व पात बंद)
चालू िनवडलेले असेल तर P आिण S मोडम ये
द ु यम-िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती िफरवन
ू िकं वा
मोड A म ये मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी चक्राकृती
िफरवन
ू ISO संवेदनशीलता सेट करता येऊ
शकते.
(िडफॉ ट व पात वयं)
यावेळी प्रदशर्क वाचणे अवघड असते, अशा
वेळी मािहती प्रदशर्नाचा (0 185) दशर्नी भाग
बदलावा (उदाहरणाथर्, प्रकाशयोजना अित प्रखर
वा अित मंद असते ते हा).
(िडफॉ ट व पात बंद)
राखीव समयक सिक्रय असताना िनयंत्रण पटल
प्रकािशत असावे की नाही हे िनवडा.
(िडफॉ ट व पात LR6 (AA अ कलाईन))
AA िवजेर्यांसोबत पयार्यी MB-D15 िवजेरी
पॅक वापरले जाते ते हा कॅमेरा अपेक्षेप्रमाणे
कायर्रत आहे याची खात्री कर यासाठी
िवजेरी पॅकम ये समािव ट के या जाणार्या
िवजेर्यां या प्रकारासोबत या मेनत
ू ील िनवडलेला
पयार्य जळ
ु वन
ू पहा. EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15 िवजेर्या वापरताना हा पयार्य
समायोिजत कर याची आव यकता नाही.
(िडफॉ ट व पात MB-D15 िवजेरी प्रथम वापरा)
पयार्यी MB-D15 िवजेरी पॅक जोडलेले असते
ते हा कॅमेर्यामधली िवजेरी िकं वा िवजेरी
पॅकमधील िवजेर्या आधी वापर या जा यात की
नाही हे िनवडा.
281
e ब्रॅकेिटंग/ लॅ श
e1 लॅ श संकालन गती
1/320 s ( वयं FP)
1/250 s ( वयं FP)
1/250 s
1/200 s
1/160 s
1/125 s
1/100 s
1/80 s
1/60 s
(िडफॉ ट व पात 1/250 s)
लॅ श संकालन गती िनवडा.
A लॅ श संकालन गती मयार्दासोबत शटर गती ठरवीत आहे .
S िकं वा M मोडम ये शटर गती लॅ श संकालन गती मयार्दासोबत ठरिव यासाठी,
सग यात मंद शटर गतीनंतर (30 से. िकं वा %). पढ
ु ील शटर गती िनवडा.
यदशर्क आिण िनयंत्रण पटलाम ये एक X ( लॅ श संकालन दशर्क) प्रदिशर्त केला
जाईल.
वयं FP जलदगती संकालन
“ वयं FP” पयार्य िनवड यास अनक
ु ू ल लॅ श उपकरणे कॅमेर्याने पाठबळ िदले या
उ चतम शटर गतीने वापरली जाऊ शकतात (0 314). वयं FP जलदगती
संकालन िनवडले या लॅ श संकालन गतीपेक्षा जलद शटर गतीं या वेळी (1/320 से.
िकं वा 1/250 से. िनवडले या पयार्यावर आधािरत) वयंचिलतिर या सक्षम केले जाते
यामळ
ु े िदनप्रकाशातही उणावले या क्षेत्रा या खोलीसाठी अिधक ं द िछद्रे िदली
जातात. िनयंत्रण पटलात जर शटर-गती प्रदिशर्त होत असेल आिण
यदशर्क P
आिण A मोडम ये लॅ श संकालन मोडास समान मू य दाखवत असेल, तरीही जर
वा तिवक शटर-गती ही थोडीशीही अिधक जलद असली तर वयं FP जलदगती
संकालन सिक्रय होईल.
A
282
e2 लॅ श शटर गती
(िडफॉ ट व पात 1/60 s)
1/60 s
लॅ श जे हा P आिण A मोडम ये वापरला
जातो या वेळेस उपल ध असलेले सग यात
1/30 s
मंद शटर िनवडा.
1/15 s
1/8 s
1/4 s
1/2 s
1 s
2 s
4 s
8 s
15 s
30 s
e3 अंगभत
लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण
(िडफॉ ट व पात TTL)
ू
TTL
अंगभत
लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण मोड िनवडा.
ू
यिक्तचिलत
पन
ु भार्वी लॅ श
िनयंत्रक मोड
e3 ऐि छक लॅ श
(िडफॉ ट व पात TTL)
TTL
ऐि छक लॅ श उपकरणांसाठी लॅ श िनयंत्रण
मोड िनवडा.
यिक्तचिलत
िनयंत्रक मोड
e4 लॅ शसाठी उघडीप प्रितपत
(िडफॉ ट व पात संपण
ू ीर्
ू र् चौकट)
संपण
उघडीप प्रितपत
ू र् चौकट
ू ीर् जे हा वापरली जाते ते हा
कॅमेरा समायोिजत कसा हावा हे िनवडा.
फ़क्त पा वर्भम
ू ी
283
e5 चाचणी
चालू
बंद
लॅ श
e6 वयं ब्रॅकेिटंग सेट
AE आिण लॅ श
AE लॉक
केवळ लॅ श
WB ब्रॅकेिटंग
ADL ब्रॅकेिटंग
e7 ब्रॅकेिटंग क्रम
MTR > अंतर् > वर
अंतर् > MTR > वर
f िनयंत्रण
f1 ठीक बटण
िचत्रीकरण मोड
लेबॅक मोड
प्र यक्ष
य
f2 Fn बटण िनयक्
ु त करा
दाबा
+ िनयंत्रण तबकडी दाबा
284
(िडफॉ ट व पात चाल)ू
यदशर्क छायािचत्रणा या वेळी कॅमेरा Pv
बटण दाबलेले असते या वेळेस अंगभत
लॅ श
ू
उपकरण आिण ऐि छक CLS-अनक
ु ू ल लॅ श
उपकरणे (0 144, 311) चाचणी लॅ श
उ सिजर्त करतात (0 55).
(िडफॉ ट व पात AE आिण लॅ श)
वयं ब्रॅकेिटंग जे हा प्रभावशाली असते या
वेळेस सेिटंग िकं वा सेिटंग्ज ब्रॅकेट केले या
िनवडा यात (0 197).
(िडफॉ ट व पात MTR > अंतर् > वर)
उघडीप, लॅ श आिण शभ्र
ु ता संतल
ु न
ब्रॅकेिटंगसाठी ब्रॅकेिटंग क्रम िनवडा.
यदशर्क छायािचत्रण, लेबॅक आिण प्र यक्ष
य यां या वेळी J बटणाला िनयक्
ु त के या
जाणार्या भिू मका ठरवा.
Fn बटणाची भिू मका ठरवा, ते बटण एकटे च
काम करे ल (दाबा) की िनयंत्रण तबक यांसोबत
संयोग क न काम करे ल (+ िनयंत्रण तबकडी
दाबा) हे ठरवा.
f3 पव
ू ार्वलोकन बटण िनयक्
ु त करा
दाबा
Pv बटणाची भिू मका ठरवा, ते बटण
एकटे च काम करे ल (दाबा) िकं वा िनयंत्रण
+ िनयंत्रण तबकडी दाबा
तबक यांसोबत संयोग क न काम करे ल
(+ िनयंत्रण तबकडी दाबा) हे ठरवा.
f4 AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा
दाबा
A AE-L/AF-L वारे केली जाणारी कामिगरी
िनवडा बटण एकटे च काम करे ल (दाबा) िकं वा
+ िनयंत्रण तबकडी दाबा
िनयंत्रण तबक यांसोबत संयोग क न काम
करे ल (+ िनयंत्रण तबकडी दाबा) हे ठरवा.
f5 िनयंत्रण तबकडी सानक
ु ू ल करा
उलट पिरभ्रमण
मख्
ु य आिण द ु यम-िनयंत्रण तबकडी
यां या वारे के या जाणार्या कामिगर्या ठरवा.
मख्
ु य/उप बदला
िछद्र सेिटंग
मेनू आिण लेबॅक
द ु यम-डायल चौकट प्रगत
f6 तबकडी वापरला बटण िरलीज करणे
(िडफॉ ट व पात नाही)
होय
सामा यतः बटण दाबन
ू ध न आिण िनयंत्रण
तबकडी िफरवन
नाही
ू जी समायोजने केली जातात
ती होय िनवड याने बटण सोड यानंतर
िनयंत्रण तबकडी िफरव यावर केली जातात.
बटण पु हा एकदा दाब यावर, शटर-िरलीज
बटण अधर्वट दाब यावर, िकं वा राखीव
समयकाची मद
ु त संप यावर सेिटंग समा त
होते.
285
f7
लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा
(िडफॉ ट व पात िरलीज सक्षम करा)
िरलीज लॉक केले
मेमरी काडर् समािव ट केलेले नसताना शटर
िरलीज केले जाऊ शकते की नाही हे िनवडा.
िरलीज सक्षम करा
f8 मागील दशर्क
(िडफॉ ट व पात
)
जर
(W) िनवडलेला
असेल तर िनयंत्रण पटल,
यदशर्क, आिण
मािहती प्रदशर्न यातील उघडीप दशर्क डावीकडे
ऋणा मक मू यांनी आिण उजवीकडे धना मक
मू यांनी प्रदिशर्त केले जातात. डावीकडे
धना मक मू ये आिण उजवीकडे ऋणा मक
मू ये प्रदिशर्त कर यासाठी
(V) िनवडा.
f9 चलिचत्र मद्र
ु ण बटण िनयक्
ु त करा
+ िनयंत्रण तबकडी दाबा
यदशर्क आिण छायािचत्र प्र यक्ष
य यां या
दर यान चलिचत्र- विनमद्र
ु ण बटण आिण
िनयंत्रण तबकडी यांची काय िनवडा.
(िडफॉ ट व पात AE/AF लॉक)
f10 MB-D15 4 बटण िनयक्
ु त करा
AE/AF लॉक
पयार्यी MB-D15 िवजेरी पॅकवर A AE-L/AF-L
बटणाला नेमन
फ़क्त AE लॉक
ू िदलेली भिू मका िनवडा.
AE लॉक (हो ड)
फ़क्त AF लॉक
AF-ON
FV लॉक
कॅमेरा Fn बटणासारखेच
286
f11 दरू थ (WR) Fn बटण िनयक्
(िडफॉ ट व पात काही नाही)
ु त करा
पव
पयार्यी िबनतारी दरू थ िनयंत्रकांवर Fn
ू ार्वलोकन
बटणां वारे केली जाणारी कामिगरी िनवडा.
FV लॉक
AE/AF लॉक
फ़क्त AE लॉक
AE लॉक (हो ड)
फ़क्त AF लॉक
लॅ श बंद
+ NEF (RAW)
प्र यक्ष
य
कॅमेरा Fn बटणासारखेच
कॅमेरा Pv बटणासारखेच
कॅमेरा 4 बटणासारखेच
काही नाही
287
g चलिचत्र
g1 Fn बटण िनयक्
ु त करा
दाबा
प्र यक्ष
यात प्र यक्ष
य िसलेक्टरसह 1 ला
िनवडलेले असते ते हा Fn बटणाची कामिगरी
ठरवा.
g2 पव
ू ार्वलोकन बटण िनयक्
ु त करा
दाबा
प्र यक्ष
यात प्र यक्ष
य िसलेक्टरसह 1 ला
िनवडलेले असते ते हा Pv बटणाची कामिगरी
ठरवा.
g3 AE-L/AF-L बटण िनयक्
ु त करा
दाबा
प्र यक्ष
यात प्र यक्ष
य िसलेक्टरसह 1 ला
िनवडलेले असते ते हा A AE-L/AF-L बटणाची
कामिगरी ठरवा.
g4 शटर बटण िनि चत करा
(िडफॉ ट व पात छायािचत्र घ्या)
छायािचत्र घ्या
प्र यक्ष
य िसलेक्टरसह 1 िनवडलेले
असते ते हा शटर-िरलीज बटणाची कामिगरी
चलिचत्र रे कॉडर् करा
ठरवा चलिचत्र रे कॉडर् करा िनवडले असता,
अधर्वट बटण दाबले असता प्र यक्ष
य सु
होते. ऑटोफोकसचा उपयोग क न फोकस
जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू
ठे वू शकता आिण चलिचत्र रे कॉिडर्ंग सु िकं वा
समा त कर यासाठी बटण संपण
ू र् दाबा. प्र यक्ष
य समा त कर यासाठी a बटण दाबा.
A g4: शटर बटण िनि चत करा > चलिचत्र रे कॉडर् करा
चलिचत्र रे कॉिडर्ंग कर या यितिरक्त शटर-िरलीज बटण वापर यासाठी, प्र यक्ष
िसलेक्टर C वर िफरवा.
288
य
B सेटअप मेन:ू कॅमेरा सेटअप
मेमरी काडर् फॉरमॅट करा
खाच 1
खाच 2
प्रयोक्ता सेिटंग्स जतन करा
U1 वर जतन करा
U2 वर सरु िक्षत करा
प्रयोक्ता सेिटंग्स रीसेट करा
U1 रीसेट करा
U2 रीसेट करा
प्रदशर्क उ वलता
–5 – +5
फॉरमॅिटंग सु कर यासाठी मेमरी काडर्
खाच िनवडा आिण होय िनवडा. िनवडले या
खाचेत या काडर्वरची सवर् छायािचत्रे आिण
इतर डेटा फॉरमॅिटंग के याने कायमचा हटवला
जातो याची न द घ्यावी. फॉरमॅिटंग कर यापव
ू ीर्
गरजेप्रमाणे बॅकअप प्रती तयार कर याची खात्री
करा.
मोड तबकडीवर U1 आिण U2 ि थतीवर वारं वार
वापरली जाणारी सेिटंग्ज लागू करा (0 63).
U1 िकं वा U2 साठीची सेिटंग्ज िडफॉ ट मू यांवर
रीसेट कर यासाठी (0 65).
(िडफॉ ट व पात 0)
मेन,ू लेबॅक आिण मािहती प्रदशर्नाची
उ वलता समायोिजत करा.
A मेमरी काडर्चे फॉरमॅिटंग करणे
फॉरमॅिटंग चालू असताना कॅमेरा बंद क
काढू नका.
नका िकं वा िवजेरी िकं वा मेमरी काडर्
सेटअप मेनम
ू धील मेमरी काडर् फॉरमॅट करा या पयार्याखेरीज O (Q) आिण
Z (Q) बटणे वाप नही मेमरी का र्स फॉरमॅट करता येऊ शकतात: फॉरमॅिटंग
दशर्क प्रदिशर्त होईपयर्ंत दो ही बटणे एकाच वेळी दाबन
ू धरा आिण काडर् फॉरमॅट
कर यासाठी बटणे पु हा एकदा दाबा. बटणे पिह यांदाच दाबलेली असताना जर
दोन मेमरी का र्स समािव ट केलेली असतील तर जे काडर् फॉरमॅट हायचे आहे
ते एका लॅ िशंग प्रतीका वारे दशर्िवले जाईल. वेगळी खाच िनवड यासाठी मख्
ु य
िनयंत्रण तबकडी िफरवा.
289
रं ग संतल
ु न प्रदशर्क
(िडफॉ ट व पात 0)
प्रदशर्क रं ग संतल
ु न समायोिजत करा.
प्रितमा संवेदक साफ करा
आ ता साफ करा
धळ
ू झटक यासाठी प्रितमा संवेदक कंिपत करा
(0 321).
प्रारं भ/बंद करताना साफ करा
साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक करा
प्रारं भ करा
लोअरा या साहा याने प्रितमा संवेदकावरची
धळ
ू झटकून टाक यासाठी िमरर अप लॉक
करा. िवजेरी िन न असताना उपल ध नाही
(J िकं वा याहून िन न).
प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् छायािचत्र
प्रारं भ करा
Capture NX-D (0 ii) यात या प्रितमा
धिू लमाजर्न पयार्यासाठी संदभर् डेटा प्रा त करा.
से सॉर साफ करा आिण नंतर
प्रारं भ करा
लक
यन
(िडफॉ ट व पात वयं)
ु लक
ु
ू ीकरण
वयं
प्र यक्ष
या या वेळी लअ
ु रे संट िकं वा पारावाफ प्रकाशांतगर्त िचत्रीकरण करताना लक
50 Hz
ु लक
ु
आिण बँिडंग घटवा.
60 Hz
वेळ झोन आिण तारीख
वेळ झोन
तारीख आिण वेळ
तारीख फॉमट
िदनप्रकाश बचत वेळ
भाषा (Language)
प ृ ठ 357 पहा.
वयं प्रितमा रोटे शन
चालू
बंद
290
वेळ झोन बदला, कॅमेरा घ याळ सेट करा,
तारीख प्रदशर्न क्रम िनवडा आिण िदनप्रकाश
बचत वेळ चालू िकं वा बंद करा.
कॅमेरा मेनू आिण संदेशांसाठी भाषा िनवडा.
(िडफॉ ट व पात चाल)ू
छायािचत्रे घेताना कॅमेरा ठे वण विनमिु द्रत
करायची का हे िनवडा.
िवजेरी मािहती
प्रितमा िट पणी
िट पणी संलग्न करा
समािव टीत िट पणी
सवर्हक्क वाधीन मािहती
सवर्हक्क वाधीन मािहती संलग्न
करा
कलाकार
सवर्हक्क वाधीन
सेिटंग्स जतन/लोड करा
सेिटंग्स जतन करा
सेिटंग्स लोड करा
आभासी िक्षतीज
CPU-रिहत िभंग डेटा
िभंग क्रमांक
कद्रांतर (िममी)
पण
ू र् उघडे िछद्र
पयार्यी MB-D15 िवजेरी पॅकम ये िकं वा स या
कॅमेर्यात समािव ट केले या िवजेरीची मािहती
पहा.
नवीन छायािचत्रे घेताना यांना िट पणी जोडा.
िट पणी मेटाडेटा व पात ViewNX-i िकं वा
Capture NX-D (0 ii) म ये पािह या जाऊ
शकतात.
नवीन छायािचत्रे घेताना यात सवर्हक्क वाधीन
मािहती जोडा. सवर्हक्क वाधीन मािहती मेटाडेटा
व पात ViewNX-i िकं वा Capture NX-D
(0 ii) म ये पािहली जाऊ शकते.
मेमरी काडर्वर कॅमेरा सेिटंग्ज जतन करा िकं वा
याव न लोड करा. इतर D7200 कॅमेर्यांसोबत
सेिटंग्ज फाई स शेअर के या जाऊ शकतात.
कॅमेरा कलणे से सॉर या याकडील मािहतीवर
आधािरत रोल प्रदशर्नसोत आभासी िक्षतीज
पहा.
CPU-रिहत िभंगाचे कद्रांतर आिण पण
ू र् उघडे
िछद्र यांचे विनमद्र
ु ण करा जेणेक न जी काय
सामा यतः CPU िभंगासाठी राखीव असतात
यां यासोबतही यांचा उपयोग होऊ शकेल
(0 224).
291
AF सू म-जळ
ु णी
AF सू म-जळ
ु णी (चाल/ू बंद)
जतन केलेले मु य
िडफॉ ट
सरु िक्षत केलेले मू य यािदबद्ध करा
HDMI
आउटपट
ु िरझॉ यश
ू न
उपकरण िनयंत्रण
प्रगत
थान डेटा
राखीव समयक
ि थती
उपग्रहाव न घ याळ सेट करा
Wi-Fi
नेटवकर् जोडणी
नेटवकर् सेिटंग्स
माटर् उपकरणाला पाठव यासाठी
िनवडा
NFC
सक्षम करा
अक्षम करा
292
वेगवेग या िभंग प्रकारांसाठी सू म-जळ
ु णी
फोकस. अनेक प्रसंगात AF जळ
ु णी या
वापराची िशफारस केलेली नसते आिण सामा य
फोकसास ितचा उपद्रव होऊ शकतो; यामळ
ु े
ितचा उपयोग केवळ आव यकतेप्रमाणे करावा.
HDMI-CEC ला पाठबळ दे णार्या
उपकरणांकडून दरू थ िनयंत्रणासाठी कॅमेर्याला
सक्षम करा अथवा आउटपट
ु िरझॉ यश
ू न
िनवडा.
पयार्यी GP-1 आिण GP-1A GPS
उपकरणांसाठी सेिटंग्ज समायोिजत करा.
Android िकं वा iOS माटर् उपकरणाकडील
जोडणीकरता Wi-Fi (िबनतारी LAN) सेिटंग्ज
समायोिजत करा िकं वा माटर् उपकरणावर
अपलोड कर यासाठी छायािचत्रे िनवडा
(0 251).
(िडफॉ ट व पात सक्षम करा)
जर सक्षम करा िनवडलेले असेल तर कॅमेरा
N (N-Mark) प्रतीक िच हाचा पशर् अनक
ु ूल
माटर् उपकरणावरील NFC अँटेनाला क न
िबनतारी जोडणी थािपत करता येऊ शकते
(0 254).
नेटवकर्
हाडर्वेअर िनवडा
नेटवकर् सेिटंग्स
पयार्य
Eye-Fi अपलोड करा
खाच 1
खाच 2
सारखेपणा खण
ू
फमर्वेअर सं करण
पयार्यी UT-1 संज्ञापन उपकरण (0 319)
जे हा कनेक्ट केलेले असते ते हा इथरनेट
आिण िबनतारी LAN साठी ftp आिण नेटवकर्
सेिटंग्ज समायोिजत करा.
आधीच िनवडले या गंत य थानावर छायािचत्रे
अपलोड करा पाठबळ असलेले Eye-Fi काडर्
जे हा समािव ट केलेले असते फक्त या
वेळेसच हा पयार्य प्रदिशर्त केला जातो.
कॅमेरा
पहा.
या मानकांचे पालन करतो ती मानके
स य कॅमेरा फमर्वेअर सं करण पहा.
293
N रीटच मेन:ू रीटच प्रती तयार करणे
D-Lighting
रे ड-आय सध
ु ार
छाटणे
एकवणर्
कृ ण-धवल
सेिपया
सायनोटाइप
िफ टरचे पिरणाम
काइलाइट (झरोका)
सौ यता िफ टर
ितरपा क्रीन
मद
ृ ू
प्रितमा ओ हरले
294
छाया उ वल करा. गडद िकं वा पा वर्प्रकाश
छायािचत्रासाठी िनवडा.
लॅ शसह काढले या छायािचत्रांम ये “रे ड-आय”
सध
ु ार करा.
िनवडले या छायािचत्राची छाटलेली प्रत तयार
करा (0 298).
कृ ण-धवल, सेिपया, िकं वा सायनोटाइप (िनळा
आिण वेत एकवणर्) याम ये छायािचत्रांची प्रत
तयार करा.
खाली िदले या िफ टरचे प्रभाव तयार करा:
• काइलाइट (झरोका): कायलाइट (झरोका)
िफ टरचे पिरणाम
• सौ यता िफ टर: सौ यता टोन िफ टरचे
पिरणाम
• ितरपा क्रीन: प्रकाश ोताला टारब टर्
प्रभाव जोडतो
• मद
ृ :ू मद
ृ ू िफ टरचे पिरणाम
प्रितमा ओ हरले दोन चालू NEF (RAW)
छायािचत्रांना एक एकल छायािचत्र तयार
कर यासाठी एकत्र करतो जे मळ
ू िचत्रांपेक्षा
वेगळे जतन केले जाते (0 299). प्रितमा
ओ हरले केवळ G दाबन
ू आिण N टॅ ब
िनवडून िनवडले जाऊ शकतो.
NEF (RAW) प्रोसेिसंग
आकार बदल
प्रितमा िनवडा
िठकाण िनवडा
आकार िनवडा
द्रत
ु रीटच करणे
सरळ करा
िव पण िनयंत्रण
वयं
यिक्तचिलत
िफशआय
रं गीत बा यरे खा
रं गीत
केच
NEF (RAW) छायािचत्रां या JPEG प्रती
तयार करा (0 302).
िनवडले या छायािचत्रां या छो या प्रती तयार
करा.
विधर्त रं गघनता आिण काँ ट्रा टसह प्रती तयार
करा.
सरळ केले या प्रती तयार करा. प्रती अंदाजे
0.25° या विृ द्धत 5° पयर्ंत सरळ करता येऊ
शकतात.
उणावले या पिरधीय िव पणासह प्रती तयार
करा. िवशाल-कोन िभंगा वारे घेतले या
छायािचत्रांमधील बॅरल िव पण िकं वा टे िलफोटो
िभंगा वारे घेतले या छायािचत्रांमधील िपनकुशन िव पण कमी कर यासाठी वापरा.
कॅमेर्याला िव पण वयंचिलतिर या सध
ु ा
दे यासाठी वयं िनवडा.
िफशआय िभंगासह घेत यासारख्या िदसणार्या
प्रती तयार करा.
पिटंगसाठी एक आधार हणन
ू छायािचत्राची
रं गीत परे खा तयार करा.
रं गीत पेि सल वारे तयार कर यात आले या
केचशी िमळती-जळ
ु ती असणारी छायािचत्राची
प्रत तयार करा.
295
पिरदशर्नी िनयंत्रण
लहान पिरणाम
िनवडक रं ग
चलिचत्र संपािदत करा
आरं भ/अंितम िबंद ू िनवडा घ्या
िनवडलेली चौकट जतन करा
शेजारीशेजारी तल
ु ना
296
एका उं च िचत्रिवषया या तळाकडून घेतले या
पिरदशर्नीचे प्रभाव कमी करणार्या प्रती तयार
करा.
डायोरमाचे छायािचत्र असावे अशी िदसणारी
प्रत तयार करा. फोकसम ये असले या क्षेत्राची
ि थती आिण ठे वण िनवड यासाठी म टी
िसलेक्टर वापरा. उ च टे हळणी थानाव न
घेतले या छायािचत्रांसोबत चांगले काम करतो.
अशी प्रत तयार करा यात रं गाम ये केवळ
िनवडलेली रं गछटा िदसेल. हवे असले या
रं गांसह िचत्रिवषयांवर कसर्र ि थत करा आिण
A AE-L/AF-L बटण दाबा. िनवडलेले रं ग (कमाल
तीन) प्रदशर्ना या मा यावरती िदसतात, फ्रेम
हायलाईट कर यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण तबकडी
िफरवा आिण िनवडले या रं गछटांची या ती
वाढिव यासाठी िकं वा घटिव यासाठी 1 िकं वा
3 दाबा.
चलिचत्रां या संपािदत प्रती तयार कर यासाठी
िचत्रपट अंश छाटा िकं वा िनवडले या चौकटी
JPEG ि थर प्रितमा हणन
ू जतन करा
(0 179).
मळ
ू छायािचत्रासोबत रीटच केले या प्रतींची
तल
ु ना करा. i दाबन
ू रीटच मेनू प्रदिशर्त
केलेला असेल आिण पण
ू -र् चौकट लेबॅकम ये
रीटच करणे िनवडून जे हा रीटच केलेली िकं वा
मळ
ू प्रितमा प्रदिशर्त केलेली असेल तर केवळ
ते हाच शेजारीशेजारी तल
ु ना उपल ध असते.
O माझा मेन/ू m अलीकडील सेिटंग्ज
आयटम जोडा
लेबॅक मेनू
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू
सानक
ु ू ल सेिटंग मेनू
मेनू सेटअप करा
मेनू रीटच करणे
आयटम काढा
आयटम रँक करा
टॅ ब िनवडून घ्या
माझा मेनू
अलीकडील सेिटंग्स
लेबॅक, छायािचत्र िचत्रीकरण, चलिचत्र
िचत्रीकरण, सानक
ु ू ल सेिटंग्ज, सेटअप
आिण रीटच मेनू यामधन
ू िनवडले या 20
आयट ससह सानक
ु ू ल मेनू तयार करा.
माझा मेनू मधन
ू आयट स हटवा.
माझा मेनू मधील आयट स रँक करा.
(िडफॉ ट व पात माझा मेन)ू
“माझा मेन/ू अलीकडील सेिटंग्ज” टॅ बम ये
प्रदिशर्त केलेला मेनू िनवडा. अगदी अलीकडे
वापरले या वीस सेिटंग्जची यादी दाखिवणारा
मेनू प्रदिशर्त कर यासाठी अलीकडील सेिटंग्स
िनवडा.
297
रीटच मेनू पयार्य
हा िवभाग रीटच मेनू पयार्यांवर तपशील दे तो.
छाटणे
िनवडले या छायािचत्राची छाटलेली प्रत तयार करा. िनवडलेले छायािचत्र
िनवडलेली छाटणी िपव या रं गात दशर्वन
ू प्रदिशर्त केले जाते, खालील
तक् यात िदले या वणर्न या बरहुकूम छाटलेली प्रत तयार करा.
कशासाठी
छाट याचा आकार
कमी करा
छाट याचा आकार
वाढवा
उपयोग
वणर्न
छाट याचा आकार कमी कर यासाठी
W (S) दाबा.
छाट याचा आकार वाढव यासाठी X (T)
X (T)
दाबा.
W (S)
कतर्न गुणो तर
प्रमाण बदला
गुणो तर प्रमाण िनवड यासाठी मख्
ु य िनयंत्रण
तबकडी िफरवा.
कतर्न ि थत करा
कतर्न ि थत कर यासाठी म टी िसलेक्टरचा
वापर करा. इि छत ि थतीवर कतर्न जलद
गतीने हलिव यासाठी दाबा आिण ध न ठे वा.
प्रत तयार करा
J
चालू कतर्न एक
क न ठे वा.
वतंत्र फाइल
हणन
ू जतन
A छाटणे: प्रितमा दजार् आिण आकारमान
NEF (RAW) िकं वा NEF (RAW) + JPEG
छायािचत्रांपासन
ू तयार केले या प्रतींचा प्रितमा
दजार् (0 77) JPEG फाइन असतो; JPEG
छायािचत्रांपासन
ू तयार केले या छाटले या प्रतींचा
प्रितमा दजार् हा मळ
ू प्रितमेसारखाच असतो. कतर्न
आकार आिण गुणो तर प्रमाण यां याप्रमाणे प्रतीचा
आकार बदलतो आिण कतर्न प्रदशर्ना या वर या
डा या कोपर्यात िदसतो.
A कतर्न
केले या प्रती पहात आहे
कतर्न केले या प्रितमा प्रदिशर्त के या जात असताना लेबॅक झूम कदािचत
उपल ध होऊ शकणार नाही.
298
प्रितमा ओ हरले
प्रितमा ओ हरले हे दोन वतर्मान NEF (RAW) छायािचत्रांना एकत्र क न
एकल िचत्र तयार करते जे मळ
ू िचत्रापासन
ू वेगळे जतन क न ठे वले
जाते; पिरणाम जो कॅमेर्या या प्रितमा संवेदका वारे RAW डेटाचा वापर
केला जातो, तो प्रितमांकन अनप्र
ु योग वारे तयार हो यार्या ओ हरलेपेक्षा
अिधक चांगला आहे असे प टपणे लक्षात येत.े नवीन िचत्र स य प्रितमा
दजार् आिण आकारमान सेिटंग्जप्रमाणे जतन केले जाते; ओ हरले तयार
कर यापव
ू ीर् प्रितमा दजार् आिण आकारमान सेट करा (0 77, 81; सवर्
पयार्य उप ध आहे त). NEF (RAW) प्रत तयार कर यासाठी, NEF
(RAW) चा प्रितमा दजार् िनवडा.
+
1 प्रितमा ओ हरले िनवडा.
रीटच मेनम
ू ये प्रितमा ओ हरले हायलाईट
करा आिण 2 दाबा. उजवीकडे दाखिव यात
आलेला संवाद प्रदिशर्त केला जाईल, प्रितमा
1 हायलाईट क न; या कॅमेर्यातन
ू तयार
कर यात आले या केवळ NEF (RAW)
प्रितमांची यादी क न िचत्र िनवड संवाद
प्रदिशर्त कर यासाठी J दाबा.
2 पिहली प्रितमा िनवडा.
ओ हरलेमधील पिहले छायािचत्र हायलाईट
कर यासाठी म टी िसलेक्टर वापरा.
हायलाईट केलेले छायािचत्र पण
ू र् चौकटीत
पहा यासाठी X (T) बटण दाबा आिण
ध न ठे वा. हायलाईट केलेले छायािचत्र
िनवड यासाठी आिण पव
ू ार्वलोकन प्रदशर्नात
परत यासाठी J दाबा.
299
3 दसु री प्रितमा िनवडा.
िनवडलेली प्रितमा प्रितमा 1. हणन
ू िदसेल. प्रितमा 2 हायलाईट करा
आिण J दाबा नंतर पायरी 2 म ये वणर्न के याप्रमाणे दस
ु रे
छायािचत्र िनवडा.
4 ल धी समायोिजत करा.
प्रितमा 1 िकं वा प्रितमा 2 हायलाईट
करा आिण 0.1 आिण 2.0 यां यामधील
मू यांतन
ू ल धी िनवड यासाठी 1 िकं वा
3 दाबन
ू ओ हरलेसाठीची उघडीप समिु चत
करा. दस
ु राव ृ ती करा.
ु र्या प्रितमेसाठी पन
िडफॉ ट मू य 1.0 आहे ; ल धी अधीर् कर यासाठी 0.5 िनवडा िकं वा
द ु पट कर यासाठी 2.0 िनवडा. प्रभाव पव
य
ू ार्वलोकन तंभात
आहे त.
5 ओ हरले पवू ार्वलोकन करा.
उजवीकडे दाखिव याप्रमाणे जळ
ु वणी
पव
ू ार्वलोकन कर यासाठी पव
ू ार्वलोकन
तंभाम ये 4 िकं वा 2 दाबा, यानंतर
ओ हरले हायलाईट कर यासाठी 1 िकं वा 3
दाबा आिण J दाबा (हे लक्षात असू या की
शेवट या प्रितमेपेक्षा पव
ू ार्वलोकनातील प्रितमेचे रं ग आिण उ वलता
कदािचत वेगळी असू शकते). पव
ू ार्वलोकन प्रदिशर्त न करता ओ हरले
जतन कर यासाठी, जतन करा िनवडा. पायरी 4 वर परत यासाठी
आिण नवीन छायािचत्रे िनवड यासाठी िकं वा ल धी समायोिजत
कर यासाठी W (S) दाबा.
6 ओ हरले जतन करा.
ओ हरले जतन कर यासाठी पव
ू ार्वलोकन
प्रदिशर्त असते ते हा J दाबा. ओ हरले
तयार के यानंतर तयार होणारी प्रितमा
प्रदशर्काम ये पण
ू -र् चौकटीम ये प्रदिशर्त केली
जाईल.
300
D प्रितमा ओ हरले
केवळ तीच प्रितमा क्षेत्र आिण िचत्रिबंद ू खोली असलेली NEF (RAW) छायािचत्रे
एकत्र केली जाऊ शकतात.
ओ हरलेकडे प्रितमा 1 साठी िनवडले या छायािचत्रासारखीच छायािचत्र मािहती
( वनीमद्र
ु णाची तारीख, मापन, शटर गती, िछद्र, िचत्रीकरण मोड, उघडीप
प्रितपत
ू ीर्, कद्रांतर, आिण प्रितमा ठे वण यांचा समावेश क न) असते, आिण
शभ्र
ु ता संतल
ु न आिण Picture Control यांची मू ये असतात. चालू प्रितमेची
िट पणी जे हा ती जतन क न ठे वली जाते ते हा ओ हरलेशी संलग्न केली जाते;
तथािप सवर्हक्क वाधीन मािहतीची प्रितिलपी केली जात नाही. NEF (RAW)
या फॉरमॅटम ये जतन केलेले ओ हरले NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग मेनम
ू धील
प्रकार यासाठी िनवडलेले संक्षेपण वापरतात आिण यांची िचत्रिबंद ू खोली ही मळ
ू
प्रितमांसारखीच असते; JPEG ओ हरले आकार अग्रक्रम संक्षेपण वाप न जतन
केले जातात.
301
NEF (RAW) प्रिक्रया
NEF (RAW) छायािचत्रां या JPEG प्रती तयार करा.
1 NEF (RAW) प्रोसेिसंग िनवडा.
मेनू रीटच करणे म ये NEF (RAW)
प्रोसेिसंग हायलाईट करा आिण या
कॅमेर्या वारे तयार कर यात आले या केवळ
NEF (RAW) प्रितमांची सच
ू ी असलेला
िचत्र िनवड डायलॉग प्रदिशर्त कर यासाठी
2 दाबा.
2 छायािचत्र िनवडा.
छायािचत्र हायलाईट कर यासाठी म टी
िसलेक्टर वापरा (हायलाईट केलेले छायािचत्र
पण
ू र् चौकटीत पहा यासाठी X/T बटण
दाबा आिण ध न ठे वा). हायलाईट केलेले
छायािचत्र िनवड यासाठी J दाबा आिण
पढ
ु या पायरीकडे जाणे चालू ठे वा.
302
3 JPEG प्रतीसाठी सेिटंग्ज िनवडा.
खाली सच
ू ीबद्ध केलेली सेिटंग समायोिजत करा. बहु उघडीपसोबत िकं वा
प्रितमा ओ हरलेसोबत तयार केले या िचत्रांसोबत शभ्र
ु ता संतल
ु न आिण
िवग्नेट िनयंत्रण उपल ध नसते आिण उघडीप प्रितपत
ू ीर् केवळ –2
आिण +2 EV यां यामधील मू यांवरच सेट केले जाऊ शकते हे लक्षात
ठे वावे.
प्रितमा दजार् (0 77)
प्रितमा आकारमान (0 81)
शभ्र
ु ता संतल
ु न (0 111)
उघडीप प्रितपत
ू ीर् (0 109)
Set Picture सेट करा (0 130)
उ च ISO NR (0 271)
रं ग प्रदे श (0 270)
िवग्नेट िनयंत्रण (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 छायािचत्राची प्रत तयार करणे.
EXE हायलाईट करा आिण िनवडले या
छायािचत्राची JPEG प्रत तयार कर यासाठी
J दाबा (छायािचत्राची प्रत के यािशवाय
बाहे र पड यासाठी G बटण दाबा).
303
तांित्रक सच
ू ना
अनु प साधने, कॅमेरा व छ क न यवि थत ठे वणे आिण त्रट
ु ी संदेश
प्रदिशर्त झा यास िकं वा कॅमेरा वापरताना एखादी सम या िनमार्ण
झा यास काय करावे यािवषयी या मािहतीसाठी हे प्रकरण वाचा.
अनु प िभंग
कॅमेरा सेिटंग
फोकस मोड
AF
CPU िभंग
िभंग/साधन
प्रकार G, E, िकं वा
D AF NIKKOR 6
✔
AF-S, AF-I
NIKKOR
PC-E NIKKOR
—
मािलका 8
PC मायक्रो 85mm
—
f/2.8D 10
AF-S / AF-I
✔
टे िलक हटर् र 12
अ य AF NIKKOR
(F3AF साठी या
✔ 13
िभंगांिशवाय)
AI-P NIKKOR
—
5
304
M (इलेक्ट्रॉिनक
या ती दशर्कसह) 1
िचत्रीकरण
मोड
मापन प्रणाली
L2
P
S
A
M
3D
रं ग
M3
N4
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔9
✔9
✔9
✔9
—
✔ 7,9
✔9
—
✔ 11
✔
—
✔ 7,9
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
कॅमेरा सेिटंग
रिहत िभंग 15
िभंग/साधन
AI-, AI-सध
ु ािरत
NIKKOR िकं वा
Nikon ेणी E
िभंग 16
वै यकीय-NIKKOR
120mm f/4
प्रितिक्ष त-NIKKOR
PC-NIKKOR
AI-प्रकार
टे िलक हटर् र 22
PB-6 भाता
फोकसिनधार्रण
जोडसाधन 24
वयं िव तारण िरंग
(PK- ेणी 11A, 12,
िकं वा 13; PN-11)
फोकस मोड
AF
M (इलेक्ट्रॉिनक
या ती दशर्कसह) 1
—
िचत्रीकरण
मोड
मापन प्रणाली
L2
M3
N4
P
S
A
M
3D
✔ 14
—
✔ 17
—
—
✔
—
✔ 20
—
—
—
—
—
—
✔9
—
—
✔ 17
✔ 21
—
—
—
—
✔ 19
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔ 23
—
✔ 25
—
—
✔
—
✔ 23
—
✔ 17
—
—
✔
रं ग
✔ 18 ✔ 19
✔ 18 ✔ 19
1
2
3
4
5
6
7
8
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण सवर् िभंगांसोबत उपल ध असते.
सारणी.
कद्र-भािरत.
थान.
IX NIKKOR िभंगांचा वापर करता येऊ शकत नाही.
कंपन यन
ू ीकरण (VR) VR िभंगांनी समिथर्त केलेले असते.
थािनक मापन मापक िनवडलेले फोकस िबंद ू (0 105).
िभंग गोल िफरिव यानंतर PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED साठीचा कलणे
नॉब कदािचत कॅमेरा मख्
ु य अंगा या संपकार्त येऊ शकतो.
9 िदशा बदलणे िकं वा झुकिवणे यासोबत वापर करता येऊ शकत नाही.
10 कॅमेर्याची उघडीप मापने आिण लॅ श िनयंत्रण प्रणाली िभंग िव थािपत होताना
आिण/िकं वा कललेली असताना िकं वा पण
ू र् उघडे िछद्रािशवाय इतर िछद्र वापरले
असताना यवि थत काम करत नाहीत.
11 केवळ यिक्तचिलत िचत्रीकरण मोड.
305
12 केवळ AF-S आिण AF-I िभंगांसोबतच वापरले जाऊ शकते (0 307). ऑटोफोकस
आिण इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्कासाठी उपल ध मािहतीसाठी प ृ ठ 307 पहा.
13 जे हा AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5
<नवीन>, िकं वा AF 28–85mm f/3.5–4.5 िभंग कमाल फोकस अंतरावर
झूम इन केलेले असतात ते हा,
यदशर्कामधील मॅट क्रीनवरील प्रितमा
फोकसम ये नसताना फोकसिनि चती दशर्क (I) कदािचत प्रदिशर्त केला जाईल.
यदशर्कामधील प्रितमेवर फोकस केला जाईपयर्ंत यिक्तचिलतिर या फोकस
जळ
ु वा.
14 f/5.6 चे पण
ू र् उघडे िछद्र िकं वा याहून जलद सह.
15 काही िभंगे वापरली जाऊ शकत नाहीत (प ृ ठ 308 पहा).
16 AI 80–200mm f/2.8 ED ितपाई धारकासाठी िफर याची या ती कॅमेरा मख्
ु य
अंगाने मयार्िदत केलेली असते. AI 200–400mm f/4 ED कॅमेर्यावर धारण
केलेला आहे तोपयर्ंत िफ टसर्ची अदलाबदल होऊ शकत नाही.
17 CPU-रिहत िभंग डेटा (0 225) वापरताना पण
ू र् उघडे िछद्र िविनिदर् ट केलेले
असेल तर,
यदशर्क आिण िनयंत्रण पटलाम ये िछद्र मू य प्रदिशर्त होईल.
18 CPU-रिहत िभंग डेटा (0 225) वापरताना िभंग कद्रांतर आिण पण
ू र् उघडे िछद्र
िविनिदर् ट केलेले असेल तरच केवळ वापरता येऊ शकेल. जर इि छत पिरणाम
िमळाले नसतील तर थान अथवा कद्र-भािरत मापन वापरावे.
19 सध
ु ािरत अचक
ू तेसाठी, CPU-रिहत िभंग डेटा (0 225) वापरताना िभंग कद्रांतर
आिण पण
ू र् उघडे िछद्र िविनिदर् ट करा.
20 लॅ श संकालन गतीपेक्षा एक पायरी िकं वा अिधक मंद शटर गतीवर M मोडम ये
वापरता येऊ शकतो.
21 िभंग िछद्राची पव
ू रर् चना क न ठरवलेली उघडीप. मोड A म ये AE लॉक
कर यापव
ू ीर् आिण िभंग िव थािपत कर यापव
ू ीर् िभंग िछद्र िरंग वाप न िछद्र
पव
ू रर् िचत करा. मोड M म ये िभंग िछद्र िरंग वाप न िछद्र पव
ू रर् िचत करा आिण
िभंग िव थािपत कर याआधी उघडीप िनि चत करा.
22 AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–
4.5, िकं वा AF-S 80–200mm f/2.8D सह वापरले असताना उघडीप प्रितपत
ू ीर्
आव यक आहे .
23 कमाल कायर्क्षम पण
ू र् उघडे िछद्र f/5.6 िकं वा याहून जलद सह.
24 PK-12 िकं वा PK-13 वयं िव तारण िरंग आव यक आहे . कॅमेरा ठे वणीवर
आधािरत PB-6D ची आव यकता असू शकते.
25 पव
ू रर् िचत िछद्र वापरा. मोड A म ये, उघडीप िनि चत क न छायािचत्र घे यापव
ू ीर्
फोकसिनधार्रण जोडसाधन वाप न िछद्र सेट करा.
• PF-4 िरप्रोकॉपी आउटिफट याला PA-4 कॅमेरा धारकाची आव यकता असते.
• काही िभंगांसोबत उ च ISO संवेदनशीलते या वेळी ऑटोफोकस या दर यान
रे षां या व पात नॉईज िदसू शकतो. यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण िकं वा फोकस
लॉक यांचा वापर करा.
306
A CPU आिण प्रकार G, E, आिण D िभंग ओळखणे
CPU िभंग (िवशेषतः प्रकार G, E, आिण D) यांची िशफारस केली आहे , परं तु
IX-NIKKOR lिभंगे वापरले जाऊ शकत नाहीत याची न द घ्यावी. CPU िभंगाची
CPU रं गभेद या वारे , व प्रकार G, E, आिण D िभंगांची िभंग बॅरलवरील
अक्षरा वारे ओळख करता येऊ शकते. प्रकार G आिण E िभंग हे िभंग िछद्र िरंगने
सस
ु ि जत नसतात.
CPU संपकर्
CPU िभंग
िछद्र िरंग
प्रकार G/E िभंग
प्रकार D िभंग
A AF-S/AF-I
टे िलक हटर् सर्
कॅमेरा AF-S/AF-I टे िलक हटर् रसोबत वापरला असता संयक्
ु त िछद्र
हे f/5.6 पेक्षा कमी परं तु n f/8 ला समान िकं वा यापेक्षा जलद
अस यास ऑटोफोकस आिण इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क केवळ
कद्र फोकस िबंदस
ू ोबत उपल ध होईल आिण गडद िकं वा िन नकाँ ट्रा ट िचत्रिवषयांवर फोकस जळ
ु व यास कॅमेरा असमथर् राहील.
एकल िबंद ू AF, 3D-मागोवा िकं वा वयं-क्षेत्र AF याला AF-क्षेत्र
मोडसाठी िनवड यास वापरले जाते (0 86). AF-S VR मायक्रो
Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED यासोबत टे िलक हटर् र वापर यास
ऑटोफोकस उपल ध नाही. AF-S NIKKOR 300mm f/4E
PF ED VR सोबत TC-17E II, TC-20E, TC-20E II, िकं वा
TC-20E III टे िलक हटर् र वापर यास, ऑटोफोकस केवळ AF-S
मोडम ये उपल ध होतो.
A िभंग
f-क्रमांक
िभंग नावांम ये िदलेला f-क्रमांक िभंगाचे पण
ू र् उघडे िछद्र असतो.
307
A अनु प CPU-रिहत िभंग
CPU-रिहत िभंग डेटा (0 225) CPU िभंगासोबत उपल ध असले या अनेक
वैिश यांना सक्षम कर यासाठी वापरता येऊ शकतो यात रं ग, सारणी मापनाचाही
समावेश असतो, जर डेटा िदलेला नसेल तर रं ग सारणी मापनाऐवजी कद्र-भािरत
मापन वापरले जाईल, जर पण
ू र् उघडे िछद्र िदलेले नसेल तर कॅमेरा िछद्र प्रदशर्न
पण
ू र् उघडे िछद्रापासन
ू या थां यांची संख्या दाखवेल आिण प्र यक्ष िछद्र मू य िभंग
िछद्र िरंगाव न वाचले पािहजे.
D असंगत साधने आिण CPU-रिहत िभंग
D7200 सोबत खाली िदलेले वापरता येऊ शकणार नाही:
• TC-16A AF टे िलक हटर् र
• AI-रिहत िभंग
• AU-1 फोकसिनधार्रण उपसाधन
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6,
800mm f/8, 1200mm f/11) ची
आव यकता असणारे िभंग
• िफशआय (6mm f/5.6, 7.5mm
f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm
f/5.6)
• 2.1cm f/4
• एक्सटशन िरंग K2
• 180–600mm f/8 ED (अनक्र
ु मांक
174041–174180)
• 360-1200mm f/11 ED
(अनक्र
ु मांक 174031-174127)
• 200-600mm f/9.5 (अनक्र
ु मांक
280001-300490)
D रे ड-आय
• F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF
टे िलक हटर् र TC-16) साठी AF िभंग
• PC 28mm f/4 (अनक्र
ु मांक 180900
िकं वा यापव
ू ीर्चे)
• PC 35mm f/2.8 (अनक्र
ु मांक
851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (जन
ु ा प्रकार)
• Reflex 1000mm f/6.3 (जन
ु ा
प्रकार)
• Reflex 1000mm f/11 (अनक्र
ु मांक
142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (अनक्र
ु मांक
200111-200310)
यन
ू ीकरण
जी िभंगे िचत्रिवषया या रे ड-आय यन
ू ीकरण दीपाचे
यन
ू ीकरणास उपद्रव होऊ शकतो.
308
य अडवतात यांचा रे ड-आय
A AF-साहा
यक प्रदीपन
प्रदीपक वापरत असताना AF-साहा यक प्रदीपक याची या ती 0.5–3.0 मी इतकी
असते; प्रदीपकाचा वापर करत असताना,18–200 िममी इतके कद्रांतर असलेले
िभंग वापरा. एका िविश ट फोकस अंतरावर काही िभंगे प्रदीपकाला अडवू शकतात.
प्रदीपक वापरताना ले स हूड काढून टाका. AF-साहा य प्रदीपका या सोबत
वापर या जाऊ शकणार्या िभंगांिवषयी अिधक मािहती कॅमेरा मेनू मागर्दशर्क, यात
सापडू शकेल जो खाली िदले या वेबसाईटवर डाउनलोड कर यासाठी उपल ध आहे :
http://nikonimglib.com/manual/
A अंगभत
लॅ श
ू
अंगभत
लॅ शची िकमान या ती 0.6 मी असते आिण मॅक्रो झूम िभंगा या मॅक्रो
ू
या तीम ये वापरता येऊ शकत नाही. 16–300 िमिम कद्रांतर असले या CPU
िभंगांसोबत याचा वापर होऊ शकतो, परं तु काही वेळा िभंगा या सावलीमळ
ु े
काही या तीत असले या िचत्रिवषयाला पण
ू र् व पात उजळायला लॅ श असमथर्
ठ शकतो. खालील िचत्रणे लॅ शचा वापर होताना िभंगां या सावलीमळ
ु े होणारा
िवग्नेिटंगचा प्रभाव दाखवतात.
छाया
िवग्नेिटंग
सावली पड यापासन
ू प्रितबंध कर यासाठी ले स हूड काढून टाका. अंगभत
ू
लॅ श या सोबत वापर या जाऊ शकणार्या िभंगांिवषयी अिधक मािहती कॅमेरा
मेनू मागर्दशर्क, यात सापडू शकेल जो खाली िदले या वेबसाईटवर डाउनलोड
कर यासाठी उपल ध आहे :
http://nikonimglib.com/manual/
309
A याचा कोन मोजणे
35 िममी कॅमेर्याने उघड केले या क्षेत्राचे आकारमान 36 × 24 िमिम एवढे असते.
जे हा छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये DX (24×16) याला प्रितमा क्षेत्र यासाठी
िनवडलेले असते ते हा काँट्रा टम ये D7200 याने उघड केले या क्षेत्राचे आकारमान
23.5 × 15.6 िमिम एवढे असते, याचा अथर् असा की 35mm कॅमेर्या या
याचा
कोन D7200 या यापेक्षा अंदाजे 1.5 पट असतो (जे हा 1.3× (18×12) िनवडलेले
असते उघड केले या क्षेत्राचे आकारमान घटते, यामळ
याचा कोन जवळजवळ
ु े
1.3× एवढा कमी होतो).
35 िममी फॉरमॅट छायािचत्र आकार (36 × 24 िममी)
प्रितमा क्षेत्र (23.5 × 15.6 िममी) साठी जे हा DX
(24×16) िनवडले जाते ते हा प्रितमा आकारमान
प्रितमा क्षेत्र (18.8 × 12.5 िममी) साठी जे हा 1.3×
(18×12) िनवडले जाते ते हा प्रितमा आकारमान
िचत्र कणर्रेषा
िभंग
310
35 िममी फॉरमॅट
याचा कोन
प्रितमा क्षेत्र साठी DX (24×16) िनवड यावर
याचा कोन
प्रितमा क्षेत्र साठी 1.3× (18×12) िनवड यावर
याचा कोन
ऐि छक
लॅ श उपकरण (Speedlight)
कॅमेरा Nikon सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणालीला (CLS) समथर्न दे तो
आिण तो CLS-अनु प लॅ श उपकरणांसोबत वापरता येऊ शकतो.
ऐि छक लॅ श उपकरण जोडलेले असेल ते हा अंगभत
लॅ श चालणार
ू
नाही.
Nikon सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली (CLS)
Nikon ची प्रगत सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली (CLS) अिधक चांग या
लॅ श छायािचत्रणासाठी कॅमेरा आिण अनु प लॅ श उपकरण यां याम ये
अिधक चांगला संपकर् थािपत करते.
❚❚ CLS-अनक
ु ूल
लॅ श उपकरण
कॅमेरा खालील CLS-अनु प लॅ श उपकरणांसोबत वापरता येऊ शकतो.
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500,
SB-400, SB-300, आिण SB-R200:
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-500 2
SB-400 3
SB-300 3
SB-R200 4
वैिश ये
मागर्दशर्क क्र.
(ISO 100) 5
SB-910,
SB-900 1
लॅ श उपकरण
34
38
28
30
24
21
18
10
1 शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी v िकं वा M ( लॅ श) िनवडलेला असताना रं ग िफ टर
जर SB-910, SB-900, िकं वा SB-700 सोबत जोडलेला असेल तर, कॅमेरा
वयंचिलतिर या िफ टर शोधेल आिण योग्यिर या शभ्र
ु ता संतल
ु न समायोिजत
करे ल.
2 इ टतम पिरणामांसाठी LED प्रकाश वापरकत कॅमेरा शभ्र
ु ता संतल
ु न v िकं वा
N वर सेट क शकतात.
3 िबनतारी लॅ श िनयंत्रण उपल ध नाही.
4 िनयंत्रक मोडम ये अंगभत
लॅ शसह िकं वा ऐि छक SB-910, SB-900,
ू
SB-800, SB-700 िकं वा SB-500 लॅ श उपकरण िकं वा SU-800 िबनतारी
Speedlight िनयंत्रक वाप न दरू थपणे िनयंित्रत केला जातो.
5 िम, 20°C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, आिण SB-600 35 िममी
झम
ू हे ड ि थती; मानक प्रकाशासह SB-910, SB-900, आिण SB-700.
311
• SU-800 िबनतारी Speedlight िनयंत्रक: CLS-अनु प कॅमेर्यावर
जोड यावर, SU-800 चा वापर दरू थ SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 िकं वा SB-R200 लॅ श उपकरणांसाठी
तीन गटांपयर्ंत िनयंत्रका या पात करता येऊ शकतो. SU-800 हा
वतःहून लॅ शने सस
ु ि जत नसतो.
A मागर्दशर्क
क्रमांक
पण
ू र् ऊजवर लॅ श या या तीची मोजणी कर यासाठी, मागर्दशर्क क्रमांकास िछद्राने
भागा. उदाहरणाथर् जर लॅ श उपकरणाचा गाईड क्रमांक 34 मी (ISO 100,
20°C) असेल तर; f/5.6 या िछद्रावर याची या ती 34÷5.6 िकं वा साधारणतः
6.1 मीटर इतकी असेल. ISO संवेदनशीलतेमधील प्र येक द ु पट वाढीसाठी, गाईड
क्रमांकास दोन या वगर्मळ
ू ाने गुणा (साधारणतः 1.4).
A AS-15 संकालन शाखाग्र अनक
ु ू लक
AS-15 संकालन शाखाग्र अनक
ु ू लक ( वतंत्रपणे उपल ध) कॅमेरा ऍक्सेसरी शव
ू र
जोड यावर, लॅ श उपसाधने संकालन शाखाग्रा वारे कनेक्ट करता येऊ शकतात.
312
CLS-अनु प
लॅ श उपकरणांसोबत खालील वैिश
लॅ श
लॅ श
यिक्तचिलत
लॅ श
रं ग मािहती संज्ञापन ( लॅ श)
—
—
z
z
z2
z z2 z
—
—
z
z
z3
—
—
—
—
—
—
—
—
z3
z
z
—
—
—
—
—
—
z
z
—
रं ग मािहती संज्ञापन (LED प्रकाश)
—
—
—
z z4 —
— — —
z
z
z
z
— z4 z
— z4 —
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— z5 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
— z4 —
— — —
—
z
z
z
z
—
—
—
z
z
—
z
z
z
z
6
—
— z4 z4
— — —
z
z
यिक्तचिलत
RPT पन
ु भार्वी
z
SB-300
M
z
z
वयं
RPT पन
ु भार्वी लॅ श
i-TTL i-TTL
जलद िबनतारी
[A:B]
िनयंत्रण
AA
वयं िछद्र
A गैर-TTL वयं
z
SB-400
M
गैर-TTL
z
SB-R200
A
SB-500
AA
जलद िबनतारी
िनयंत्रण
वयं िछद्र
SU-800
दरू थ
प्रगत िबनतारी प्रकाशयोजना
मा टर
[A:B]
SB-600
RPT पन
ु भार्वी लॅ श
दरू थ लॅ श िनयंत्रण
i-TTL i-TTL
SB-700
लॅ श
GN अंतर-अग्रक्रम यिक्तचिलत
M
यिक्तचिलत
SB-910, SB-900,
SB-800
एकल
िडिजटल SLR साठी
i-TTL संतिु लत भरण
i-TTL लॅ श 1
िडिजटल SLR साठी
मानक i-TTL भरण लॅ श
AA
वयं िछद्र
A गैर-TTL वयं
ये उपल ध असतात:
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
—
z
z
—
—
—
z
—
z
—
z
—
z
—
—
z
—
z
—
z
6
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
313
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z
z
z
z
z
—
z
—
z
z
z
z z z
— z9 —
z — —
z
—
z
—
z
—
z 10
z
—
z
z
z
z
—
—
z
—
—
SB-300
SB-R200
z
SB-400
SB-500
लॅ श उपकरण फमर्वेअर अ यतन
SU-800
लॅ श मोड िनवड
SB-600
कॅमेरा
कॅमेरा
SB-700
बहुक्षेत्रीय AF साठी AF-साहा य
रे ड-आय यन
ू ीकरण
कॅमेरा प्रितमानकरण प्रदीपन
SB-910, SB-900,
SB-800
वयं FP जलद-गती संकालन 7
FV लॉक 8
z
—
—
z
—
z
—
z
1 थािनक मापन सोबत उपल ध नाही.
2 लॅ श उपकरणासह दे खील िनवडले जाऊ शकते.
3 सानक
ु ू ल सेिटंग्सचा उपयोग क न लॅ श उपकरणावर AA/A मोड िनवड पण
ू र्
केली आहे . सेटअप मेनम
ू धील CPU-रिहत िभंग डेटा पयार्य वाप न िभंग डेटा
िद यािशवाय, या वेळेस CPU-रिहत िभंग वापरले जाईल यावेळी “A” ची
िनवड होईल.
4 केवळ कॅमेर्यासोबत िनवडले जाऊ शकते.
5 केवळ समीप- य छायािचत्रणा या वेळेस उपल ध.
6 सेटअप मेनम
ू धील CPU-रिहत िभंग डेटा पयार्य वाप न िभंग डेटा दे ई तोवर,
लॅ श उपकरणासोबत कुठलाही मोड िनवडलेला असला तरी TTL-रिहत वयं (A)
CPU-रिहत िभंगासोबत वापरला जाईल.
7 केवळ i-TTL, AA, A, GN, आिण M लॅ श िनयंत्रण मोडम ये उपल ध.
8 केवळ i-TTL, AA, आिण A लॅ श िनयंत्रण मोडम ये उपल ध.
9 केवळ िनयंत्रक मोडम ये उपल ध.
10 SB-910 आिण SB-900 साठी फमर्वेअर अ यतने कॅमेर्या वारे केली जाऊ
शकतात.
A ऐि छक लॅ श उपकरणांसोबत FV लॉक वापरणे
FV लॉक (0 153) हे TTL आिण (िजथे समिथर्त असेल ितथे) प्रदशर्क प्री- लॅ श
AA आिण प्रदशर्क प्री- लॅ श A लॅ श िनयंत्रण मोड यां यातील ऐि छक लॅ श
उपकरणांसह उपल ध आहे . जे हा प्रगत िबनतारी प्रकाशयोजना दरू थ लॅ श
उपकरणांना िनयंित्रत कर यासाठी वापरली जाते ते हा आपणास मा टर िकं वा
िकमान एका दरू थ गटासाठी लॅ श िनयंत्रण मोड TTL िकं वा AA कडे सेट करावा
लागेल हे लक्षात ठे वा.
314
❚❚ इतर
लॅ श उपकरणे
TTL-रिहत वयं आिण यिक्तचिलत मोडम ये खालील
वापरता येऊ शकतात.
लॅ श उपकरणे
लॅ श उपकरण
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2, SB-23,
SB-28DX,
SB-22S, SB-22, SB-29 3,
SB-28, SB-26,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
लॅ श मोड
SB-25, SB-24 SB-50DX 1
SB-15
SB-29S 3
A गैर-TTL वयं
—
—
✔
✔
M यिक्तचिलत
✔
✔
✔
✔
G पन
ु भार्वी लॅ श
मागील पडदा
REAR
संकालन 4
✔
—
—
—
✔
✔
✔
✔
1 मोड P, S, A, िकं वा M िनवडा, अंगभत
लॅ श खाली करा आिण केवळ ऐि छक
ू
लॅ श उपकरण वापरा.
2 लॅ श मोड वयंचिलतपणे TTL वर सेट केला जातो आिण शटर-िरलीज अक्षम
केले जाते. लॅ श उपकरण A (TTL-रिहत वयं लॅ श) वर सेट करा.
3 ऑटोफोकस केवळ AF-S VR मायक्रो-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED आिण
AF-S मायक्रो NIKKOR 60 िममी f/2.8G ED िभंगांसोबत उपल ध आहे .
4 कॅमेरा जे हा लॅ श मोड िनवड यासाठी वापरला जातो ते हा उपल ध.
A मापन
ऐि छक
आहे त:
लॅ श उपकरण वापरताना FV लॉकसाठीची मापन क्षेत्रे खालीलप्रमाणे
लॅ श उपकरण
टँ ड-अलोन लॅ श
उपकरण
लॅ श मोड
i-TTL
AA
इतर लॅ श
i-TTL
उपकरणासोबत वापरलेले
AA
(प्रगत िबनतारी
A (मा टर लॅ श)
प्रकाशयोजना)
मापलेले क्षेत्र
चौकटी या कद्रात 4-िममी वतळ
ुर्
लॅ श उघडीप मापका वारे मापलेले
क्षेत्र
संपण
ू र् चौकट
लॅ श उघडीप मापका वारे मापलेले
क्षेत्र
315
D ऐि छक लॅ श उपकरणावर िटपणे
तपशीलवार मािहतीसाठी लॅ श उपकरण सच
ू ना-पिु तका पहा. लॅ श उपकरण जर
CLS ला समिथर्त करत असेल तर, CLS-अनु प िडिजटल SLR कॅमेरा िवषयीचा
िवभाग पहा. D7200 चा समावेश SB-80DX, SB-28DX, आिण SB-50DX
सच
ू ना-पिु तकां या “िडिजटल SLR” वगार्म ये कर यात आलेला नाही.
j, %, आिण u, यितिरक्त या िचत्रीकरण मोडम ये जर ऐि छक लॅ श
उपकरण जोडले असेल तर, याम ये अंगभत
लॅ श वापरता येऊ शकत नाही अशा
ू
मोडम येही लॅ श प्र येक छायािचत्रा या वेळी प्रकािशत होईल.
i-TTL लॅ श िनयंत्रण 100 आिण 12,800 यामधील ISO संवेदनशीलतेवर
वापरता येऊ शकते. 12,800 पेक्षा अिधक मू यांवर, काही या ती िकं वा िछद्र
सेिटंग्सवर कदािचत इि छत पिरणाम प्रा त होऊ शकणार नाहीत. i-TTL िकं वा
TTL-रहीत वयं मोडम ये छायािचत्र घेत यानंतर जर लॅ श-स जता दशर्क (M)
तीन सेकंदांसाठी लॅ श झाला तर, लॅ श पण
ू र् ऊजवर प्रकािशत झाला आहे आिण
छायािचत्र कदािचत िन नमात्र उघडीप झालेले असेल (केवळ CLS-अनु प लॅ श
उपकरण; अ य उपकरणांवरील उघडीप आिण लॅ श प्रभािरत दशर्क यािवषयी
अिधक मािहतीसाठी, लॅ शसोबत उपल ध क न िदलेली सच
ू ना-पिु तका पहा).
जे हा ऑफ-कॅमेरा लॅ श छायािचत्रणासाठी SC- ेणी 17, 28, िकं वा 29 संकालन
केबलचा वापर केला जातो ते हा, i-TTL मोडम ये कदािचत योग्य उघडीप प्रा त
करता येऊ शकणार नाही. आपण मानक i-TTL भरण- लॅ श िनवडावे अशी आ ही
िशफारस करतो. एक चाचणी छायािचत्र घ्या आिण प्रदशर्कावर पिरणाम पहा.
i-TTL म ये लॅ श उपकरणासोबत िदलेले लॅ श पटल िकं वा परावतीर् अनक
ु ू लक
यांचा वापर करा. िवसरण पटल सारख्या इतर पटलांचा वापर क नका कारण
यामळ
ु े कदािचत चक
ु ीची उघडीप उ प न होऊ शकते.
316
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 आिण SB-400
रे ड-आय यन
ू ीकरण दे त,े तर SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
आिण SU-800 खालील प्रितबंधांसह AF-साहा य प्रदीपन उपल ध क न दे त:े
• SB-910 आिण SB-900: AF-साहा य प्रदीपक हा 17-135
िममी AF िभंग उजवीकडे दाखवले या फोकस िबंदं स
ू ह वापर यास
उपल ध आहे .
• SB-800, SB-600, आिण SU-800:
AF-साहा य प्रदीपक हा 24-105 िममी AF
िभंग उजवीकडे दाखवले या फोकस िबंदं स
ू ह
वापर यास उपल ध आहे .
24-34 िममी
35-49 िममी
50-105 िममी
• SB-700: AF-साहा य प्रदीपक हा 24-135 िममी AF िभंग
उजवीकडे दाखवले या फोकस िबंदं स
ू ह वापर यास उपल ध आहे .
वापरलेले िभंग आिण विनमिु द्रत केलेले िचत्रण यां यानस
ु ार फोकसिनि चती
दशर्क (I) िचत्रिवषय फोकसम ये नसताना प्रदिशर्त होऊ शकतो िकं वा फोकस
जळ
ु व यासाठी कॅमेरा अक्षम होऊ शकतो तसेच शटर िरलीज दे खील अक्षम होऊ
शकते.
मोड P म ये, पण
ू र् उघडे िछद्र (िकमान f-क्रमांक) हा ISO संवेदनशीलतेनस
ु ार खाली
दाखिव याप्रमाणे मयार्िदत असतो:
पण
ू र् उघडे िछद्र ISO सह समतु य असलेले:
100
200
400
800
1600
3200
6400 12,800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
िभंगाचे पण
ू र् उघडे िछद्र हे वर िदले यापेक्षा लहान अस यास, िछद्रासाठीचे कमाल
मू य हे िभंगाचे पण
ू र् उघडे िछद्र होईल.
317
A लॅ श िनयंत्रण मोड
कॅमेरा ऍक्सेसरी शव
ू र जोडले या ऐि छक लॅ श उपकरणासाठीचा लॅ श िनयंत्रण
मोड मािहती प्रदशर्न खालीलप्रमाणे दाखवते:
लॅ श संकालन गती
वयं FP (0 282)
i-TTL
वयं िछद्र (AA)
TTL-रिहत वयं
(A)
लॅ श
अंतर-अग्रक्रम
यिक्तचिलत (GN)
यिक्तचिलत
पन
ु भार्वी
लॅ श
—
प्रगत िबनतारी
प्रकाशयोजना
D केवळ
Nikon लॅ श उपसाधने वापरा
केवळ Nikon लॅ श उपकरणे वापरा. ऋणा मक हो टे ज िकं वा 250 V पेक्षा
अिधक हो टे ज उपसाधन शव
ू र लागू केले असेल तर ते सामा य पिरचालन होऊ
दे त नाही तसेच कॅमेर्या या िकं वा लॅ श या संकालन सिकर्ट्रीला नक
ु सान पोहोचवू
शकते. या िवभागात सच
ू ीबद्ध न केलेले Nikon लॅ श उपकरण वापर यापव
ू ीर्,
अिधक मािहतीसाठी Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीशी संपकर् साधा.
318
इतर उपसाधने
हे िलखाण करताना D7200 साठी खालील उपसाधने उपल ध होती.
वीजपरु वठा
ोत
यदशर्क नेित्रका
उपसाधने
िबनतारी दरू थ
िनयंत्रक/िबनतारी
दरू थ िनयंत्रक/दरू थ
कॉडर्
GPS उपकरण
LAN अनक
ु ू लक
HDMI केबल
मायक्रोफोन
• पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरी EN-EL15 (0 21, 22;
EN-EL15b आिण EN-EL15a िवजेर्यांचा वापर दे खील
करता येऊ शकतो)
• िवजेरी प्रभारक MH-25a (0 21)
• बहु-वीज ोत िवजेरी संच MB-D15
• वीजपरु वठा कनेक्टर EP-5B, AC अनक
ु ू लक EH-5b
• DK-20C नेित्रका सध
ु ारणा िभंग
• िववधर्न नेित्रका DK-21M
• िववधर्क DG-2
• नेित्रका अनक
ु ू लक DK-22
• काटकोनी दशर्क जोडसाधन DR-6
• िबनतारी दरू थ िनयंत्रण ML-L3 (0 156)
• िबनतारी दरू थ िनयंत्रक WR-T10 आिण WR-R10
(0 160)
• िबनतारी दरू थ िनयंत्रक WR-1 (0 160)
• दरू थ कॉडर् MC-DC2 (0 58)
• GPS उपकरण GP-1/GPS उपकरण GP-1A (0 227)
• संज्ञापन उपकरण UT-1
• िबनतारी प्रक्षेपक WT-5
HDMI केबल HC-E1
टीिरओ मायक्रोफोन ME-1 (0 193)
ऍक्सेसरी शू आ छादन ऍक्सेसरी शू आ छादन BS-1
मख्
ु य अंग टोपण
सॉ टवेअर
मख्
ु य अंग टोपण BF-1B/मख्
ु य अंग टोपण BF-1A
• Camera Control Pro 2
• ViewNX-i
• Capture NX-D
दे श िकं वा प्रदे शानस
ु ार उपल धता बदलू शकते. नवीनतम मािहतीसाठी आमची
वेबसाइट िकं वा ब्रोशसर् पहा.
319
कॅमेर्याची काळजी घेणे
संग्रह
जे हा कॅमेरा दीघर्काळ वापरला जाणार नसेल ते हा यातील िवजेरी
काढा आिण यास एका थंड आिण कोर या जागी शाखाग्र आ छादनासह
यवि थत ठे वा. बरु शी िकं वा बरु ीपासन
ू रक्षण कर यासाठी कॅमेरा कोर या
आिण हवेशीर जागी ठे वा. कॅमेर्याला नॅ था िकं वा कापरू मॉथ या
गो यांबरोबर िकं वा अशा जागी ठे वू नका जेथे:
• कमी वातानक
ु लन िकं वा 60% पेक्षा जा त आद्रर् ता असेल
• ती िव यत
ु चंब
ु कीय थान उ प न करणार्या दरू दशर्न संच िकं वा रे िडओ
सारख्या साधनांजवळ
• 50°C पेक्षा अिधक िकं वा -10°C पेक्षा खालील तापमान असेल
व छता
धळ
ू आिण कापस
ू काढ यासाठी लोअर वापरा, नंतर मऊ, कोर या
कापडाने हळुवारपणे पस
ु ा. समद्र
ु िकनार्यावर कॅमेरा वापर यानंतर
कॅमेर्याचे
कोरडे, मऊ कापड पा याने हलके ओले क न वाळू िकं वा मीठ पस
ु न
ू
काढा व पण
र् णे कोरडे करा. मह वाचे: लक्षात घ्या की कॅमेर्या या
मख्
ु य अंग
ू प
आत गेलेले धळ
ु ीसारखे बा य घटक नक
ु सान हो यास कारणीभत
ू ठ
शकतात जे हमीम ये अंतभत
ूर् नाही.
हे काचेचे भाग सहज िबघडू शकतात. धळ
ू आिण िलंट लोअरने
िभंग, िमरर, काढा. जर एअरोसॉल लोअर वापरत असाल तर यातील द्रव पदाथर्
आिण
बाहे र पडू नये यासाठी याचा डबा उ या ि थतीत ठे वा. बोटाचे ठसे
यदशर्क
आिण डाग काढ यासाठी एका मऊ कप याला िभंग व छ करणारे
द्रव लावा आिण काळजीपव
र् ते व छ करा.
ू क
धळ
ू आिण िलंट लोअरने काढा. बोटाचे ठसे आिण इतर डाग
काढ यानंतर मऊ कप याने िकं वा मऊ चाम याने हळुवारपणे
प्रदशर्क
प ृ ठभाग पस
ु ा. जा त दाब दे ऊ नका, पिरणाम व प नक
ु सान होईल
िकं वा ते यवि थत काम क शकणार नाही.
म याकर्, िवरलक, िकं वा बा पनशील रसायने वाप
320
नका.
प्रितमा संवेदक साफ करणे
आप याला जर शंका आली की प्रितमा संवेदकावरील धळ
ू िकं वा कचरा
यांमळ
ु े छायािचत्रे खराब होत आहे त तर, सेटअप मेनम
ू धील प्रितमा संवेदक
साफ करा पयार्य वाप न संवेदक साफ करा. आ ता साफ करा पयार्याचा
वापर क न संवेदक कधीही साफ करता येतो, िकं वा कॅमेरा बंद िकं वा चालू
के यावर संवेदकाची व छता वयंचिलतपणे करता येऊ शकते.
❚❚ “आ ता साफ करा”
कॅमेर्याचा तळ खाली ध न, सेटअप मेनम
ू ये
प्रितमा संवेदक साफ करा िनवडा, यानंतर
आ ता साफ करा हायलाईट करा आिण
J दाबा. कॅमेरा प्रितमा संवेदक तपासतो
आिण नंतर साफ करणे सु करतो. िनयंत्रण
पटलाम ये P लॅ श होतो आिण व छता
चालू असताना अ य िक्रया के या जाऊ शकत
नाहीत. साफ करणे पण
ू र् होईपयर्ंत आिण सेटअप
मेनू प्रदिशर्त होईपयर्ंत वीजपरु वठा ोत काढू
िकं वा बंद क नका.
321
❚❚ “प्रारं भ/बंद करताना साफ करा”
खाली िदले या िवक पांमधन
ू िनवडा:
िवक प
प्रारं भ करताना साफ
5
करा
बंद करताना साफ
6
करा
प्रारं भ आिण बंद
7
करताना साफ करा
साफ करणे बंद
वणर्न
कॅमेरा दर खेपेस चालू झा यावर प्रितमा संवेदक
वयंचिलतिर या साफ केला जातो.
कॅमेरा दर खेपेस बंद के यावर या दर यान प्रितमा
संवेदक वयंचिलतिर या साफ केला जातो.
प्रितमा संवेदक प्रारं भ आिण बंद कर या या वेळी
वयंचिलतिर या साफ केला जातो.
वयंचिलतिर या प्रितमा संवेदक सफाई.
1 प्रारंभ/बंद करताना साफ करा िनवडा.
प ृ ठ 321 वर वणर्न के याप्रमाणे प्रितमा
संवेदक साफ करा मेनू प्रदिशर्त करा. प्रारं भ/
बंद करताना साफ करा हायलाईट करा
आिण 2 दाबा.
2 पयार्य िनवडा.
पयार्य हायलाईट करा आिण J दाबा.
322
D प्रितमा संवेदक साफ करणे
प्रारं भ करतेवेळी कॅमेरा िनयंत्रणाचा वापर के याने प्रितमा संवेदक साफ कर यात
अडथळा येतो. लॅ श प्रभािरत होत अस यास प्रितमा संवेदक सफाई कदािचत होऊ
शकणार नाही.
प्रितमा संवेदक साफ करा मेनत
र् णे काढणे शक्य
ू ले पयार्य वाप न जर धळ
ू पण
ू प
नसेल तर प्रितमा संवेदक यिक्तचिलतिर या साफ करा, (0 324) िकं वा Nikonअिधकृत सेवा प्रितिनधीशी संपकर् करा.
प्रितमा संवेदक साफ कर याची िक्रया लागोपाठ अनेक वेळा केली गे यास,
कॅमेर्या या अंतगर्त सिकर्ट्रीला संरक्षण कर यासाठी प्रितमा संवेदक साफ करणे
ता परु ते अक्षम केले जाईल. थो याशा िवरामानंतर साफ कर याची िक्रया पु हा
करता येऊ शकते.
323
❚❚ यिक्तचिलत साफ करणे
सेटअप मेनम
ू धील प्रितमा संवेदक साफ करा पयार्य वाप न जर बा य
घटक काढता येऊ शकत नसेल तर (0 321), संवेदक खाली वणर्न
के याप्रमाणे यिक्तचिलतिर या साफ करता येतो. तथािप लक्षात घ्या
की, संवेदक अ यंत नाजक
ू असतो आिण यास सहजपणे हानी पोहोचू
शकते. Nikon िशफारस करते की संवेदक केवळ Nikon अिधकृत सेवा
कमर्चार्या वारे च साफ क न घ्यावा.
1 िवजेरी प्रभािरत करा िकं वा AC अनकु ू लक कनेक्ट करा.
प्रितमा संवेदकाचे परीक्षण करताना िकं वा सफाई करताना िव वसनीय
वीजपरु वठा ोत असणे आव यक आहे . कॅमेरा बंद करा आिण पण
ू र्
प्रभािरत झालेली िवजेरी समािव ट करा िकं वा पयार्यी AC अनक
ु ू लक
आिण वीजपरु वठा कनेक्टर कनेक्ट करा. साफ कर यासाठी िमरर अप
करणे लॉक करा पयार्य केवळ िवजेरी पातळी J या वर असतानाच
उपल ध आहे .
2 िभंग काढा.
कॅमेरा बंद करा आिण िभंग काढा.
3 साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक
करा िनवडा.
कॅमेरा चालू करा आिण सेटअप मेनम
ू धील
साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक
करा हायलाईट करा आिण 2 दाबा.
324
4 J दाबा.
उजवीकडे दाखिव यात आलेला संदेश
प्रदशर्काम ये प्रदिशर्त केला जाईल आिण
जोडरे षांची एक रांग िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्काम ये िदसेल. प्रितमा संवेदकाचे
तपासणी न करता सामा य पिरचालन
पन
ु थार्िपत कर यासाठी कॅमेरा बंद करा.
5 िमरर वर काढा.
शटर-िरलीज बटण पण
र् णे दाबा. िमरर
ू प
वर येईल आिण शटर पडदा उघडला
जाईल, व प्रितमा संवेदक उघडा होईल.
यदशर्कातले प्रदशर्न बंद होईल आिण
िनयंत्रण पटलातील जोडरे षांची रांग लॅ श
करे ल.
6 प्रितमा संवेदकाचे परीक्षण करा.
प्रितमा संवेदकावर प्रकाश पडेल अशा
पद्धतीने कॅमेरा पकडून कॅमेर्या या आत या
भागात धळ
ू िकं वा कापस
ू आहे का हे
तपासा. कोणतेही बा य घटक उपि थत
नस यास, पायरी 8 वर जा.
325
7 संवेदक साफ करा.
लोअर या साहा याने धळ
ू िकं वा कापस
ू
काढून टाका. लोअर-ब्रशचा वापर क
नका कारण या या केसांमळ
ु े संवेदकाची
हानी होऊ शकते. लोअर वारे काढता
न येणारा कचरा केवळ Nikon अिधकृत
सेवा कमर्चार्याकडून काढावा. कोण याही
पिरि थतीत संवेदकास पशर् क नका
िकं वा पस
ु ू नका.
8 कॅमेरा बंद करा.
िमरर पु हा खाल या ि थतीत जाईल आिण शटर पडदा बंद होईल.
िभंग िकं वा मख्
ु य अंग टोपण पु हा जागेवर ठे वा.
A िव वसनीय वीजपरु वठा ोताचा वापर करा
शटर पडदा नाजक
ू असतो आिण यास सहजपणे हानी पोहोचू शकते. िमरर वरती
केलेला असताना जर कॅमेर्याचा वीजपरु वठा बंद झाला तर, पडदा वयंचिलतपणे
बंद होईल. पड याला हानी पोहोचू नये यासाठी, खालील काळजी घ्या:
• िमरर वरती झालेला असताना कॅमेरा बंद क नका िकं वा वीजपरु वठा ोत काढू
नका िकं वा बंद क नका.
• िमरर वरती केलेला असताना जर िवजेरी िन न झाली असेल तर, बीप असा
आवाज येईल आिण साधारणतः दोन िमिनटांनी शटर पडदा बंद होईल आिण
िमरर खाली होईल याची सच
ू ना दे यासाठी व-समयक दीप लॅ श होईल. साफ
करणे िकं वा परीक्षण करणे विरत बंद करा.
326
D प्रितमा संवेदकावरील बा य घटक
िभंगे काढत असताना िकं वा अदलाबदल करत असताना आत प्रवेश करणारे बा य
घटक (िकं वा फारच कमी प्रसंगी कॅमेर्याचेच वंगण िकं वा सू म कण) प्रितमा
संवेदकाला िचकटून बसू शकतात आिण िविश ट पिरि थती अंतगर्त छायािचत्रे
घेत यास ते या छायािचत्रात िदसू शकतात. िभंग जागेवर नसताना कॅमेर्याचे
संरक्षण कर यासाठी, कॅमेर्यासोबत िदलेले मख्
ु य अंग टोपण अव य परत घाला,
यावेळी मख्
ु य अंग टोपणास िचकटून बसलेली धळ
ू आिण इतर बा य पदाथर् जे
कॅमेरा धारक, िभंग धारक आिण मख्
ु य अंग यांना कदािचत िचकटू शकतात
ते प्रथम काढा. मख्
ु य अंग टोपण जोड याचे िकं वा धळ
ु ी या वातावरणात िभंगे
बदल याचे टाळा.
असे असले तरीदे खील प्रितमा संवेदकावर बा य पदाथर् बस याचा मागर् शोधतात,
प ृ ठ 321 वर वणर्न के याप्रमाणे प्रितमा संवेदक साफ करा पयार्याचा वापर करा.
सम या कायम रािह यास, यिक्तचिलतपणे संवेदक साफ करा (0 324) िकं वा
Nikon अिधकृत सेवा कमर्चार्याकडून संवेदक साफ करा. संवेदकावर असले या
बा य घटकांमळ
ु े प्रभािवत झालेली छायािचत्रे काही इमेिजंग अनप्र
ु योगांम ये
उपल ध असले या प्रितमा साफ कर या या पयार्यां वारे रीटच करता येऊ शकतात.
D कॅमेरा
व उपसाधनांचे सि हर्िसंग करणे
कॅमेरा हे एक नाजक
ू साधन आहे आिण याला िनयिमत सि हर्िसंगची आव यकता
असते. Nikon आपणास सिू चत करते की, कॅमेर्याची मळ
ू िवक्रेता िकं वा Nikon
अिधकृत सेवा प्रितिनधीकडून दर एक िकं वा दोन वषार्ंतन
ू तपासणी क न घे यात
यावी, आिण दर तीन ते पाच वषार्तन
ू एकदा सि हर्िसंग क न घेतले जावे (लक्षात
घ्या की या सि हर्िसंगला दर आकारणी आहे ). खास क न कॅमेरा जर यावसाियक
कारणासाठी वापरला जात असेल तर, आ ही सतत तपासणी आिण सि हर्िसंग
कर याची िशफारस करतो. कॅमेरा जे हा तपासला जातो िकं वा सि हर्िसंग केले जाते
यावेळी कॅमेर्यासोबत िनयिमतपणे वापरली जाणारी िभंगे िकं वा ऐि छक लॅ श
उपकरणेही दे णे गरजेचे आहे .
327
कॅमेरा आिण िवजेरी यांची काळजी घेणे: खबरदारी
खाली पाडू नका: ती शॉक िकं वा कंपनामळ
ु े उ पादनाम ये दोष िनमार्ण होऊन ते
यवि थत काम करणार नाही.
कोरडे ठे वा: हे उ पादन जलरोधक नाही आिण ते पा यात बड
ु व यास िकं वा उ च
आद्रर् ता असले या िठकाणी ने यास यवि थत काम क शकणार नाही. अंतगर्त
यांित्रकीला गंज लाग यास याची पिरणती द ु त न करता येणार्या नक
ु सानीम ये
होऊ शकते.
तापमानात अचानक होणारे बदल टाळा: अचानक होणार्या तापमानातील बदल,
जो थंडी या िदवशी उबदार इमारत सोड यामळ
ु े िकं वा प्रवेश के याने उपकरणा या
आतील बाजम
ू ये द्रवीभवन हो यास कारणीभत
ू ठ शकते. द्रवीभवनाला
थोपव यासाठी, तापमानाम ये अचानक होणार्या बदला या संपकार्त आण यापव
ू ीर्
उपकरणाला वहन केस िकं वा लॅ ि टक बॅगेत ठे वा.
ती चंब
ु कीय क्षेत्रापासन
ू दरू ठे वा: हे उपकरण अशा साधना या साि न यात वाप
िकं वा संग्रिहत क नका या मधन
ू ती िव यत
ु चंब
ु कीय िकरणो सगर् िकं वा चंब
ु कीय
थान उ प न होते. ती ि थर प्रभार िकं वा चंब
ु कीय क्षेत्र जे रे िडओ ट्रा समीटर
सारख्या साधनांपासन
ू िनमार्ण होते, ते प्रदशर्कात ह तक्षेप क शकतात आिण मेमरी
काडर्वर संग्रिहत केलेला डेटा हटवू शकतात, िकं वा उ पादना या अंतगर्त सिकर्ट्रीला
हानी पोहचवू शकतात.
सय
ू ार् या िदशेने िभंगाला रोखलेले ठे ऊ नका: सय
ू ार् या िदशेने िकं वा इतर प्रखर
प्रकाश ोता या िदशेने िभंगाला दीघर्काळ रोखन
ू ठे ऊ नका. उ कट प्रकाश हा प्रितमा
संवेदकाला िबघडव यास कारणीभत
ू ठरतो आिण छायािचत्राम ये िबघाड िकं वा
अ प ट शभ्र
ु ता प्रभाव उ प न क शकतो.
िव यत
ोताला लावताना िकं वा काढताना उ पादन बंद करा: उ पादन चालू असताना
ु
िकं वा प्रितमा रे कॉडर् करत असताना िकं वा हटवताना उ पादन अन लग क नका
िकं वा िवजेरी काढू नका. या पिरि थतीत वीजपरु वठा जबरद तीने काढ याने डेटा
हानी िकं वा उ पादन मेमरी िकं वा अंतगर्त सिकर्ट्रीचे नक
ु सान होईल. वीजेम ये
अक मात अडथळा िनमार्ण हो यापासन
ू रक्षण करा, AC अनक
ु ू लक जोडलेला
असताना एका िठकाणाव न दस
ु र्या िठकाणी उ पादन नेणे टाळा.
328
साफ करणे: कॅमेर्याचे मख्
ु य अंग साफ करताना धळ
ू आिण कापस
ू काढ यासाठी
लोअर वापरा, नंतर मऊ, कोरडया कापडाने हळुवारपणे पस
ु ा. समद्र
ु िकनार्यावर
कॅमेरा वापर यानंतर कोरडे, मऊ कापड पा याने हलके ओले क न वाळू िकं वा
मीठ पस
र् णे कोरडा करा. काही दिु मर्ळ प्रसंगी, ि थर िव यत
ु न
ू काढा व कॅमेरा पण
ू प
ु
भारामळ
ु े LCD प्र विलत होऊ शकतात अथवा अंधा शकतात. हे अपकायर्
अस याचे िच ह नाही आिण प्रदशर्न लवकरच सामा यावर परतेल.
िभंग आिण िमरर यांना सहजपणे
हळुवारपणे पस
ु ावा. जर एअरोसॉल
बाहे र पडू नये यासाठी ते उ या ि
एका मऊ कप याला थोडेसे िभंग
व छ करा.
हानी पोहोचू शकते. धळ
लोअरने
ू आिण कापस
ू
लोअर वापरत असाल तर यातील द्रव पदाथर्
थतीत ठे वा. बोटाचे ठसे आिण डाग काढ यासाठी
व छ करणारे द्रव लावा आिण काळजीपव
र् ते
ू क
प्रितमा संवेदक साफ कर यािवषयी या मािहतीसाठी “प्रितमा संवेदक साफ करणे”
(0 321, 324) पहा.
िभंग संपकर्: िभंग संपकर्
व छ ठे वा.
शटर पड याला पशर् क नका: शटर पडदा अ यंत पातळ असतो आिण यास
सहजपणे हानी पोहोचू शकते. कोण याही पिरि थतीत पड यावर दाब दे ऊ नका, साफ
कर याची साधने यात खप
ु सू नका, िकं वा लोअर या शक्तीमान हवेचे झोत यावर
सोडू नका. या िक्रयांमळ
ु े पड यावर ओरखडे येऊ शकतात, तो वाकडाितकडा होऊ
शकतो िकं वा फाटू शकतो.
संग्रह: बरु शी िकं वा बरु ीपासन
ू रक्षण कर यासाठी कॅमेरा कोर या आिण हवेशीर जागी
ठे वा. आपण जर AC अनक
ु ू लकाचा वापर करत असाल तर, आग लाग यापासन
ू
वाचिव याकिरता अनक
ु ू लकाचा लग काढा. उ पादन जर प्रदीघर् काळासाठी वापरात
येणार नसेल तर, िवजेरी गळू नये यासाठी ती कॅमेर्यातन
ू काढा आिण एका
लाि टक या िपशवीत आद्रताशोषक टाकून याम ये कॅमेरा संग्रिहत करा. मात्र
कॅमेरा केस लाि टक या िपशवीत संग्रिहत क नका कारण यामळ
ु े ती खराब होऊ
शकते. लक्षात ठे वा की काही काळानंतर आद्रताशोषकाची बा प शोषन
ू घे याची
क्षमता कमी होते आिण यामळ
ु े तो ठरािवक काळाने बदला.
बरु शी िकं वा भरु ी थोपव यासाठी, कॅमेर्याला मिह यातन
ू कमीत कमी एकदा तरी
संग्रहातन
ू बाहे र काढा. कॅमेरा चालू करा व तो पु हा परत ठे वाय या आधी काही वेळा
शटर िरलीज करा.
िवजेरी थंड कोर या जागी संग्रिहत करा. िवजेरी बाहे र काढून ठे वताना शाखाग्र
आ छादन परत घाला.
329
प्रदशर्कािवषयी सच
ू ना: प्रदशर्क हे उ च सू मतेने बनवलेले असतात; आिण यातील
कमीतकमी 99.99% िचत्रिबंद ू पिरणामकारक असन
ू , 0.01% पेक्षा अिधक िचत्रिबंद ू
हे हरवलेले िकं वा िबघडलेले नसतात. हणन
यावेळी या प्रदशर्नांम ये िचत्रिबंद ू
ू
जे नेहमीच प्रकािशत असतील (पांढरा, लाल, िनळा, िकं वा िहरवा) िकं वा नेहमीच बंद
असतील (काळा) यांचा समावेश असेल, या वेळी हा िबघाड नसेल व उपकरणाने
रे कॉडर् केले या प्रितमांवर याचा पिरणाम होणार नाही.
उ
वल प्रकाशात प्रदशर्कातील प्रितमा पाहणे कदािचत अवघड होईल.
प्रदशर्कावर जा त जोर लावू नका नाही तर पिरणाम व प नक
ु सान होईल िकं वा ते
यवि थत काम क शकणार नाही. प्रदशर्कावरील धळ
ू िकं वा कापस
ू ही लोअर या
साहा याने काढली जाऊ शकते. मऊ कप याने िकं वा मऊ चाम याने हळुवारपणे
पस
ु न
ू डाग काढले जाऊ शकतात. जर प्रदशर्क तट
ु ला तर तट
ु ले या काचांपासन
ू
िनमार्ण होणारी इजा टाळ यासाठी व प्रदशर्का या द्रव फिटकांचा वचेला पशर्
हो यापासन
ू आिण ते डो यांत आिण त डात जा यापासन
ू रोख यासाठी काळजी
घेतली पािहजे.
िवजेरी आिण प्रभारक: जर िवजेरी यवि थतिर या हाताळली नाही तर ती गळू शकते
िकं वा ितचा फोट होऊ शकतो. या सच
ू ना-पिु तके या प ृ ठ x–xiii वर िदलेले इशारे
व सावधिगरी सच
ू ना वाचा व यांचे अनस
ु रण करा. िवजेरी हाताळतांना खालील
खबरदारी घ्या:
• या साधनाम ये वापर यास केवळ मा यता दे यात आले या िवजेर्या वापरा.
• िवजेरी आगीम ये िकं वा अितिरक्त तापमानाम ये नेऊ नका.
• िवजेरी शाखाग्रे व छ ठे वा.
• िवजेरी बदल यापव
ू ीर् उ पादन बंद क न ठे वा.
• कॅमेरा िकं वा प्रभारक उपयोगात नसताना िवजेरी काढून ठे वा आिण शाखाग्र
आ छादन बदला. ही उपकरणे बंद असताना दे खील यातन
ू थोडे प्रभारण सतत
बाहे र ओढत असतात, पिरणाम व प िवजेरी पण
र् ः प्रभारणिहत होऊन काम क
ू त
शकणार नाही. जर िवजेरीचा उपयोग काही काळ होणार नसेल तर ती कॅमेर्यातन
ू
काढून बाजल
ू ा ठे व यापव
ू ीर् एकदा कॅमेर्यात घालन
ू पण
ू िर् र या प्रभारणिहत करा.
िवजेरी 15°C ते 25°C पयर्ंत या हवेशी, थंड वातावरण असले या जागी ठे वली
पािहजे (उ ण िकं वा अितथंड जागी ठे वणे कटाक्षाने टाळावे). सहा मिह यातन
ू
िकमान एकदा तरी ही प्रिक्रया करा.
• पण
र् णे प्रभारणरिहत िवजेरी असताना कॅमेरा वारं वार चालू िकं वा बंद के याने
ू प
िवजेरीचे आयु य कमी होऊ शकते. पण
र् णे प्रभारणरिहत झालेली िवजेरी
ू प
वापर यापव
र् णे प्रभािरत क न घेणे आव यक आहे .
ू ीर् पण
ू प
330
• िवजेरी वापरत असताना िवजेरीचे आतील तापमान वाढू शकते. िवजेरीचे आतील
तापमान वाढलेले असताना िवजेरी प्रभािरत कर याचा प्रय न हा िवजेरीची कामिगरी
िबघडवू शकतो आिण िवजेरी प्रभािरत होऊ शकत नाही िकं वा केवळ अंशत: प्रभािरत
होऊ शकते. पन
ु प्रर्भारणापव
ू ीर् िवजेरी थंड हो याची वाट पहा.
• 5°C-35°C या तापमानाम ये घरात िवजेरी प्रभािरत करा. 0°C िकं वा 40°C
पेक्षा अिधक तापमानाम ये िवजेरी वाप नका. ही खबरदारी घेता नाही आली तर
पिरणाम व प िवजेरी िकं वा उ पादनाची कामिगरी यास नक
ु सान पोहोचू शकते.
िवजेरी तापमान 0°C ते 15°C आिण 45°C ते 60°C असताना िवजेरीची क्षमता
कमी होऊ शकते आिण प्रभारण काळ वाढू शकतो. िवजेरीचे तापमान 0°C पेक्षा
कमी आिण 60°C पेक्षा अिधक अस यास िवजेरी कदािचत प्रभािरत होणार नाही.
• प्रभािरत करतेवेळी जर CHARGE दीप जलदगतीने लॅ श टाकत असेल (सम
ु ारे एका
सेकंदात आठ वेळा) तर, खात्री करा की तापमान योग्य या रजम ये आहे आिण
प्रभारक काढून ठे वा आिण िवजेरी काढा आिण पु हा आत घाला. सम या कायम
रािहली तर, वापर करणे ताबडतोब थांबवा आिण तम
ु ची िवजेरी व प्रभारक तम
ु या
िवक्रेता िकं वा Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीकडे घेऊन जा.
• प्रभारण होत असताना प्रभारक हलवू नका िकं वा िवजेरीला पशर् क नका. ही
खबरदारी घे यात अपयश आ यास क्विचत प्रसंगी िवजेरी थोडीशीच प्रभािरत
झालेली असतानाही प्रभारक ती पण
ू र् प्रभािरत झा याचे दशर्वेल. प्रभारण पु हा सु
हो यासाठी िवजेरी काढा आिण पु हा आत घाला.
• कमी तापमाना या वेळी प्रभािरत के यास िकं वा प्रभािरत करताना असले या
तापमानापेक्षा कमी तापमानात वापर यास िवजेरीची क्षमता काही काळापरु ती
घटते. 5°C पेक्षा कमी तापमान असताना िवजेरी प्रभािरत के यास, िवजेरी मािहती
(0 291) प्रदशर्न यात असलेला िवजेरी आयु य दशर्क कदािचत ता परु ती घट
दाखवेल.
• िवजेरी पण
ू र् प्रभािरत झा यानंतर दे खील प्रभािरत करणे चालू ठे व यास िवजेरीची
कामिगरी खराब होऊ शकते.
331
• िवजेरी पण
ू -र् प्रभािरत कर यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला असेल आिण
खोलीमधील तापमानातील वापरात प्रभारण जर कमी होत नसेल तर हा िवजेरी
बदलायला हवी असा संकेत आहे . एक नवीन िवजेरी िवकत घ्या.
• सोबत िदलेली वीजपरु वठा केबल आिण AC वॉल अनक
ु ू लक केवळ MH-25a
या यासोबत वापरासाठी िदलेले आहे त. प्रभारक केवळ अनक
ु ू ल िवजेर्यासोबतच
वापरा. यावेळी वापरात नसेल यावेळी काढून ठे वा.
• उपयोग कर यापव
ू ीर् िवजेरी प्रभािरत करा. मह वा या प्रसंगी छायािचत्रे घेताना
पण
र् णे प्रभािरत केलेली एक जादा िवजेरी तयार ठे वा. अ पकािलक सच
ू प
ू नेनस
ु ार
िवजेर्या बदलीसाठी खरे दी करणे िकतपत अवघड आहे हे तम
ु चे िठकाण कुठे
आहे यावर अवलंबन
ू आहे . हे लक्षात घ्या की थंडी या िदवसांत िवजेरीची क्षमता
घट याची शक्यता असते. थंडी या िदवसात बाहे र छायािचत्रे घे यापव
ू ीर् िवजेरी
पण
ू र् प्रभािरत अस याची खात्री क न घ्या. जादा िवजेरी उबदार जागेत ठे वा व
आव यकतेनस
ु ार दो हींची अदलाबदल करा. एकदा उबदार झा यानंतर, थंड िवजेरी
काही प्रभारण कदािचत पन
ु ः प्रा त करे ल.
• वापरले या िवजेर्या या खप
ू मह वाची संसाधने आहे त; आिण यांचा थािनक
िनयमानस
ु ार पन
ु वार्पर करा.
332
सम यािनवारण
कॅमेरा अपेक्षेनस
ु ार कायर् कर यात असफल ठर यास, आप या िवक्रेता
िकं वा Nikon अिधकृत सेवा प्रितिनधीशी संपकर् कर यापव
ू ीर् खाली िदलेली
सामा य सम यांची यादी पहा.
िवजेरी/प्रदशर्न
कॅमेरा चालू आहे परं तु प्रितसाद दे त नाही: रे कॉिडर्ंग पण
ू र् होईपयर्ंत थांबा. जर सम या
तशीच असेल, तर कॅमेरा बंद करा. जर कॅमेरा बंद होत नसेल, तर िवजेर्या काढा
व पु हा आत घाला िकं वा जर आपण AC अनक
ु ू लक वापरत असाल तर, AC
अनक
ु ू लक िड कनेक्ट करा व पु हा जोडा. वीजपरु वठा ोत काढून टाकताना िकं वा
िडसकनेक्ट करताना रे कॉडर् होत असलेला चालू कोणताही डेटा गमवला जाईल, जो
डेटा आधीच रे कॉडर् झाला असेल या यावर पिरणाम होणार नाही याची न द घ्या.
यदशर्क फोकस या बाहे र आहे :
यदशर्क फोकस समायोिजत करा (0 25).
जर यामळ
ु े सम या िनवारण झाले नाही तर, एकल-सव ऑटोफोकस (AF-S;
0 83), एकल-िबंद ू AF (0 86), आिण कद्र थान फोकस िबंद ू (0 91), िनवडा,
आिण यानंतर उ च-काँट्रा ट िचत्रिवषय कद्र थान फोकस िबंदव
ु र चौकटबद्ध करा
आिण कॅमेरा फोकस जळ
ु िव यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा. कॅमेरा
फोकस जळ
यदशर्काम ये प टपणे फोकसम ये
ु िवलेला असताना, िचत्रिवषयास
आण यासाठी डायॉ टर समायोजन िनयंत्रकाचा वापर करा. आव यकता अस यास,
ऐि छक सध
यदशर्क फोकस आणखी समायोिजत करता
ु ारक िभंगांचा वापर क न
येऊ शकतो (0 319).
यदशर्क गडद आहे : पण
ू र् प्रभािरत िवजेरी आत घाला (0 21, 26).
प्रदशर्न पव
र् च
ू स
ू ना न दे ता बंद होते: सानक
ु ू ल सेिटंग्स c2 (राखीव समयक) िकं वा c4
(प्रदशर्क बंद िवलंब; 0 279) यासाठी जा त वेळाचे िवलंब िनवडा.
िनयंत्रण पटल आिण
यदशर्क प्रदशर्न प्रितसाद दे त नाहीत आिण अंधक
ु आहे त: या
प्रदशर्नांचा प्रितसाद वेळ आिण उ वलता तापमानासोबत बदलते.
सिक्रय फोकस िबंद ू भोवती सू म रे षा िदसत आहे त िकं वा फोकस िबंद ू हायलाईट
के यास प्रदशर्न लाल रं गात बदलत आहे : या प्रकारा या
यदशर्काम ये या घटना
नेहमी या आहे त आिण असे झा यास ते खराब झा याचे दशर्वत नाही.
333
िचत्रीकरण (सवर् मोड)
कॅमेरा चालू हो यासाठी वेळ लागतो: फाई स िकं वा फो डसर् हटवा.
शटर-िरलीज अक्षम आहे :
• मेमरी काडर् लॉक झालेले िकं वा पण
ू र् भरलेले असू शकते िकं वा आत घातलेले नाही
(0 22, 29).
• सानक
ु ू ल सेिटंग्स f7 ( लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा; 0 286) साठी िरलीज
लॉक केले िनवडलेले आहे आिण कोणतेही मेमरी काडर् समािव ट केलेले नाही
(0 29).
• अंगभत
लॅ श प्रभािरत होत आहे (0 36).
ू
• कॅमेरा फोकसम ये नाही (0 34).
• CPU िभंगासाठीची िछद्र िरंग उ चतम f-क्रमांकाकडे लॉक केलेली नाही (प्रकार G
आिण E िभंगांसाठी लागू होत नाही). िनयंत्रण पटलाम ये B प्रदिशर्त केलेले
अस यास िछद्र समायोिजत कर यासाठी िभंग िछद्र िरंग वापर यासाठी सानक
ु ूल
सेिटंग्स f5 (िनयंत्रण तबकडी सानक
ु ू ल करा) > िछद्र सेिटंग यासाठी िछद्र िरंग
िनवडा (0 285).
• CPU-रिहत िभंग जोडलेले आहे परं तु कॅमेरा मोड A िकं वा M म ये नाही (0 51).
शटर-िरलीज बटणास प्रितसाद दे यात कॅमेरा फार मंद आहे : सानक
ु ू ल सेिटंग्स d4
(उघडीप िवलंब मोड; 0 280) यासाठी बंद िनवडा.
जे हा दरू थ िनयंत्रण शटर-िरलीज बटण दाबलेले असते ते हा छायािचत्र घेता येत
नाही:
• दरू थ िनयंत्रणमधील िवजेरी बदला.
• दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3) यासाठी बंद या यिक्तिरक्त इतर पयार्य िनवडा
(0 156).
• लॅ श प्रभािरत होत आहे (0 158).
• सानक
ु ू ल सेिटंग्ज c5 (कालावधीनंतर दरू थ (ML-L3), 0 279) िनवडलेला वेळ
लु त झाला आहे .
• प्रखर प्रकाश हा दरू थाम ये अडथळा आणत आहे .
छायािचत्रे फोकस या बाहे र आहे त:
• फोकस-मोड िसलेक्टर AF कडे चक्राकृती िफरवा (0 83).
• ऑटोफोकसचा वापर क न कॅमेरा फोकस जळ
ु व यास असमथर् आहे : यिक्तचिलत
फोकसिनधार्रण िकं वा फोकस लॉक वापरा (0 93, 97).
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना फोकस लॉक होत नाही: वापरा फोकस
मोडसाठी AF-C िनवडलेले असताना फोकस लॉक कर यासाठी िकं वा AF-A मोडम ये
हलणार्या िचत्रिवषयांचे छायािचत्रण कर यासाठी A AE-L/AF-L बटण वापरा.
334
फोकस िबंद ू िनवडला जात नाही:
• फोकस िसलेक्टर लॉक अनलॉक करा (0 89).
• प्र यक्ष
याम ये वयं-क्षेत्र AF िकं वा चेहरा-अग्रक्रम AF िनवडलेले असताना चेहरा
शोधला अस यास: दस
ु रा मोड िनवडावा (0 86, 88).
• कॅमेरा लेबॅक मोडम ये आहे (0 229), िकं वा मेनू वापरात आहे त (0 266).
• राखीव समयक प्रारं भ कर यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा (0 37).
AF मोड िनवडू शकत नाही: यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण िनवडले आहे (0 83,
97).
AF-क्षेत्र मोड िनवडू शकत नाही: यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण िनवडले आहे (0 83,
97).
िनरं तर िरलीज मोडम ये शटर-िरलीज बटण दाबलेले असताना प्र येक वेळी केवळ
एक
य घेतले जाते: अंगभत
लॅ श (0 148) प्र विलत झा यावर िनरं तर
ू
िचत्रीकरण उपल ध नसते.
प्रितमा आकारमान बदलू शकत नाही: प्रितमा दजार् हा NEF (RAW) वर सेट केला
आहे (0 77).
कॅमेरा मंद गतीने छायािचत्रे रे कॉडर् करतो: दीघर् उघडीप नॉईज
(0 271).
यन
ू ीकरण बंद करा
AF-साहा य प्रदीपक प्रकािशत होत नाही:
• जर ऑटोफोकस मोडसाठी AF-C िनवडलेले असेल तर (0 83) िकं वा कॅमेरा AF-A
मोडम ये असताना जर िनरं तर-सव ऑटोफोकस िनवडलेले असेल तर AF-साहा य
प्रदीपक प्रकािशत होत नाही. AF-S िनवडा. AF-क्षेत्र मोडसाठी वयं-क्षेत्र AF
यितिरक्त अ य पयार्य िनवडलेला अस यास, कद्रीय फोकस िबंद ू िनवडा (0 91).
• कॅमेरा स या प्र यक्ष
यात आहे .
• सानक
ु ू ल सेिटंग a9 (अंगभत
ू AF-साहा य प्रदीपक, 0 277) साठी बंद िनवडलेले
आहे .
• प्रदीपक वयंचिलतपणे बंद झाला आहे . िनरं तर वापर के यास प्रदीपक गरम होऊ
शकतो; तो थंड होईपयर्ंत प्रतीक्षा करा.
छायािचत्रांम ये डाग िदसतात: समोरचे आिण मागचे िभंग घटक साफ करा. सम या
तशीच रािह यास प्रितमा संवेदक सफाई क न घ्या (0 321).
335
छायािचत्रांम ये नॉईज (पांढरे डाग, वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े िकं वा रे षा)
िनमार्ण होते:
• ISO संवेदनशीलता कमी क न उजळ िठपके, वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े
िकं वा रे षा कमी करता येतात.
• 1 से. पेक्षाही मंद शटर गतीने घेतले या छायािचत्रातील उ वल िचत्रिबंद ू िकं वा
धक
ु े यांची उपि थती मयार्िदत कर यासाठी छायािचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू धील लांब
उघडीप NR पयार्य वापरा (0 271).
• धक
ु े आिण उ वल िबंद ू असे दशर्िवतात की सभोवतालचे उ च तापमान, अिधक
काळाची उघडीप िकं वा त सम कारणांमळ
ु े कॅमेर्याचे अंतगर्त तापमान वाढलेले आहे :
कॅमेरा बंद करा आिण िचत्रीकरण पु हा सु कर याआधी तो थंड हो याची प्रतीक्षा
करा.
• उ च ISO संवेदनशीलतेवर, काही ऐि छक लॅ श उपकरणांसोबत घेतले या
छायािचत्रांम ये रे षा िदसन
ू येऊ शकतात; असे झा यास, िन न मू य िनवडा.
• उ च ISO संवेदनशीलते या वेळी, उ च कृ ण-धवल1 िकं वा उ च कृ ण-धवल2
आिण वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रणासह िनवडलेले उ च मू य यांचा समावेश
क न, वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू उ च, सामा य, िकं वा िन न यांना
छायािचत्र िकं वा चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू मधील उ च ISO NR यासाठी िनवडून
वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद ू घटिवता येतात (0 271, 275).
• उ च ISO संवेदनशीलते या वेळी, लांब उघडीप, बहु उघडीप, तसेच सभोवता या
उ च तापमानात काढले या छायािचत्रांम ये िकं वा सिक्रय D-Lighting सक्षम क न
काढले या छायािचत्रांम ये, सपाट याला Picture Control सेट करा (0 130)
िकं वा Picture Control पॅरामीटर साठी टोकाची मू ये िनवडलेली अस यास
यांत उ वल िबंद,ू वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े िकं वा रे षा हे अिधक
लक्षणीयिर या िदसन
ू ये याची शक्यता असते (0 133).
• या % मोडम ये, कमी प्रकाशात घेतले या छायािचत्रांम ये वैर-अंतिरत उ वल
िचत्रिबंद,ू धक
ु े , िकं वा रे षा अिधक लक्षणीयिर या िदसन
ू येऊ शकतात.
प्र यक्ष
याम ये लक
यन
ु लक
ु िकं वा बँिडंग िदसत आहे : लक
ु लक
ु
ू ीकरण साठी असा
िवक प िनवडा जो थािनक AC ऊजार् ोता या आवतर्तश
े ी जळ
ु तो (0 290).
प्र यक्ष
याम ये उ वल प्रदे श िकं वा पट्टे िदसत आहे त: प्र यक्ष
यादर यान कमी
काळासाठी लॅ िशंग िच ह, लॅ श िकं वा अ य प्रकाश ोत वापरले गेले.
चलिचत्रांसोबत वनी रे कॉडर् केला जात नाही: चलिचत्र िचत्रीकरण मेनम
ू ये
मायक्रोफोन संवेदनशीलता यासाठीमायक्रोफोन बंद िनवडलेले आहे (0 273).
336
प्र यक्ष
य अनपेिक्षतिर या बंद झाले िकं वा चालू होत नाही: कॅमेरा या अंतगर्त
सिकर्ट्रीचे नक
य वयंचिलतपणे बंद
ु सान टाळ यासाठी खालील ि थतीत प्र यक्ष
होऊ शकते:
• सभोवतालचे तापमान उ च आहे
• प्र यक्ष
याम ये अिधक कालावधीसाठी कॅमेरा वापरला गेला असेल िकं वा चलिचत्र
रे कॉडर् केली असतील
• अिधक कालावधीसाठी कॅमेरा िनरं तर िरलीज मोडम ये वापरला गेला आहे
आपण a दाब यानंतर प्र यक्ष
य प्रारं भ होत नसेल तर अंतगर्त सिकर्ट थंड
हो याची वाट पहा आिण नंतर पु हा प्रय न करा. न द घ्या की कॅमेर्या या पशर्
कदािचत थोडा गरम असेल, पण हे खराब अस याचे दशर्क नाही.
प्र यक्ष
या या वेळी प्रितमा आिटर् फॅक् स िदसन
या या वेळी
ू येतात: प्र यक्ष
िभंगां वारे (0 38)
यावर जर तु ही झूम इन केलेले असेल तर “नॉईज” ( वैरअंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े , िकं वा रे षा) आिण अनपेिक्षत रं ग िदसू शकतात;
चलिचत्रांम ये वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े आिण उ वल िचत्रिबंद ू
यांचे प्रमाण आिण िवतरण चौकट आकारमान आिण गती यां यामळ
ु े प्रभािवत
होतात (0 166). प्र यक्ष
या या वेळी कॅमेर्या या अंतगर्त सिकर् सचे तापमान
वाढ यामळ
ु े ही कदािचत वैर-अंतिरत उ वल िचत्रिबंद,ू धक
ु े िकं वा उ वल िचत्रिबंद ू
िदसू शकतात; कॅमेरा जे हा वापरात नसेल ते हा प्र यक्ष
यातन
ू बाहे र पडा.
मेनू आयटम िनवडला जात नाही: काही पयार्य हे सवर् मोडम ये उपल ध नाहीत.
(P, S, A, M) िचत्रीकरण
शटर-िरलीज अक्षम आहे :
• CPU-रिहत िभंग जोडलेले आहे : कॅमेरा मोड तबकडी A िकं वा M वर िफरवा
(0 51).
• मोड M म ये A िकं वा % ची शटर गती िनवड यानंतर मोड तबकडी S वर
िफरिवली आहे : नवीन शटर गती िनवडा (0 53).
शटर गतींची पण
ू र् या ती उपल ध नाही: लॅ श वापरात आहे . सानक
ु ू ल सेिटंग e1
( लॅ श संकालन गती) वाप न लॅ श संकालन गती िनवडता येऊ शकते; अनक
ु ूल
लॅ श उपकरणे वापरत असताना शटर गतीं या पण
ू र् या तीसाठी 1/320 s ( वयं
FP) िकं वा 1/250 s ( वयं FP) िनवडा (0 282).
337
रं ग अनैसिगर्क आहे त:
• प्रकाश ोताशी जळ
ु णारे शभ्र
ु ता संतल
ु न समायोिजत करा (0 111).
• Picture Control सेट करा सेिटंग्स समायोिजत करा (0 130).
शभ्र
ु ता संतल
ु नाचे मापन केले जाऊ शकत नाही: िचत्रिवषय खप
ू गडद िकं वा उजळ
आहे (0 123).
यिक्तचिलत पव
ू रर् िचत शभ्र
ु ता संतल
ु नासाठी प्रितमा ही ोत हणन
ू िनवडली जाऊ
शकत नाही: D7200 या साहा याने प्रितमा तयार केली गेलेली नाही (0 127).
शभ्र
ु ता संतल
ु न ब्रॅकेिटंग अनप
ु ल ध:
• प्रितमा दजार्साठी NEF (RAW) िकं वा NEF+JPEG प्रितमा दजार् पयार्य िनवडलेला
आहे (0 77).
• बहु उघडीप मोड स या प्रभावी आहे (0 211).
प्र येक प्रितमेसाठी Picture Control चा प्रभाव िभ न आहे : रे खीवकरण, प टता,
काँ ट्रा ट िकं वा रं गघनता यासाठी A ( वयं) िनवडलेले आहे . छायािचत्रां या शंख
ृ लेवर
िनरं तर पिरणाम कर यासाठी इतर सेिटंग िनवडा (0 133).
मापन बदलले जात नाही:
वयंउघडीप लॉक स या प्रभावी आहे (0 107).
उघडीप प्रितपत
ू ीर् वापरली जाऊ शकत नाही: कॅमेरा मोड M म ये आहे . अ य मोड
िनवडा.
दीघर्वेळ- उघडीपम ये नॉईज (लालसर क्षेत्र वा इतर आिटर् फॅक् स) िदसतात: लांब
उघडीप नॉईज यन
ू ीकरण सक्षम करा (0 271).
लेबॅक
NEF (RAW) प्रितमा मागे ले के या जात नाहीत: छायािचत्र हे NEF+JPEG
प्रितमे या दजार्वर घेतले आहे (0 77).
अ य कॅमेर्या या साहा याने रे कॉडर् केलेली िचत्रे पाहू शकत नाही: अ य प्रकारा या
कॅमेर्यां या साहा याने रे कॉडर् केलेली िचत्रे कदािचत योग्यिर या प्रदिशर्त केली जाणार
नाहीत.
लेबॅक या दर यान काही िचत्रे प्रदिशर्त होत नाहीत: लेबॅक फो डर साठी सवर्
िनवडा (0 266).
338
फो डरम ये काहीच प्रितमा नाही आहे त असा संदेश कॅमेरा प्रदिशर्त करतो: याम ये
प्रितमा आहे त असा फो डर िनवड यासाठी लेबॅक मेनम
ू ये लेबॅक फो डर हा पयार्य
वापरा (0 266).
“उभी” (पोट्रट) ठे वण छायािचत्रे ही “ ं द” (लँ ड केप) ठे वणम ये प्रदिशर्त केलेली आहे त:
• टॉल िफ़रवा (0 267) साठी चालू िनवडा.
• वयं प्रितमा रोटे शन यासाठी बंद िनवडून छायािचत्र घेतले होते (0 290).
• छायािचत्र घेतले जात असताना कॅमेरा खाली िकं वा वर ि थर केला गेला होता.
• छायािचत्र हे प्रितमा पन
ु रावलोकन म ये प्रदिशर्त केले जाते (0 230).
िचत्र हटवले जाऊ शकत नाही:
• िचत्र संरिक्षत केलेले आहे : संरक्षण काढा (0 245).
• मेमरी काडर् लॉक केलेले आहे (0 29).
िचत्र रीटच केले जाऊ शकत नाही: या कॅमेर्यासोबत छायािचत्र यापढ
ु े संपािदत केले
जाऊ शकत नाही (0 346).
मद्र
ु ण क्रम बदलला जाऊ शकत नाही:
• मेमरी काडर् पण
ू र् भरले आहे : िचत्रे हटवा (0 40, 246).
• मेमरी काडर् लॉक केलेले आहे (0 29).
मद्र
ु णासाठी छायािचत्र िनवडले जाऊ शकत नाही: छायािचत्र NEF (RAW)
व पाम ये आहे . छायािचत्रे संगणकावर थानांतिरत करा आिण Capture NX-D
(0 ii) वाप न मद्र
ु ण करा. NEF (RAW) छायािचत्रे JPEG फॉरमॅटम ये
NEF (RAW) प्रोसेिसंग वाप न जतन केली जाऊ शकतात (0 302).
उ च-डेिफिनशन ि हिडओ उपकरणावर छायािचत्र प्रदिशर्त होत नाही: HDMI केबल
कनेक्ट केलेले आहे याची खात्री करा.
HDMI-CEC टी हीसाठी कॅमेरा दरू थ िनयंत्रणाला प्रितसाद दे त नाही:
• सेटअप मेनम
ू ये HDMI >उपकरण िनयंत्रण साठी चालू िनवडा (0 292).
• उपकरणासोबत दे यात आले या मािहती-पत्रकाम ये वणर्न के याप्रमाणे टी हीसाठी
HDMI-CEC सेिटंग समायोिजत करा.
संगणकावर छायािचत्रे थानांतिरत केले जाऊ शकत नाही: OS ही कॅमेर्याशी
िकं वा थानांतरण सॉ टवेअरशी अनु प नाही. संगणकावर छायािचत्रे थानांतिरत
कर यासाठी काडर् वाचक वापरा.
339
Capture NX-D मधील प्रितमा धिू लमाजर्न पयार्य आव यक तो पिरणाम दे त नाही:
प्रितमा संवेदक साफ कर यामळ
ु े प्रितमा संवेदकावरील धळ
ु ीची ि थती बदलते. प्रितमा
संवेदक साफ कर यापव
ू ीर् विनमद्र
ु ीत केलेला धिू लमाजर्न संदभर् डेटा, प्रितमा संवेदक
साफ करणे पण
ू र् झा यावर घेतले या छायािचत्रांसोबत वापरला जाऊ शकत नाही.
प्रितमा संवेदक साफ कर यापव
ू ीर् विनमिु द्रत केलेला धिू लमाजर्न संदभर् डेटा, प्रितमा
संवेदक साफ करणे पण
ू र् हो यापव
ू ीर् घेतले या छायािचत्रांसोबत वापरला जाऊ शकत
नाही.
कं यट
ू र NEF (RAW) प्रितमांना कॅमेर्यापेक्षा वेग या प्रकारे प्रदिशर्त करतो: तत
ृ ीय
पक्ष सॉ टवेअर Picture Controls, सिक्रय D-Lighting, िकं वा िवग्नेट िनयंत्रण
प्रदिशर्त करत नाही. Capture NX-D वापरा (0 ii).
Wi-Fi (िबनतारी नेटवकर्)
माटर् उपकरणे कॅमेरा SSID (नेटवकर् नाव) प्रदिशर्त करत नाही:
• कॅमेरा सेटअप मेनू (0 251) म ये Wi-Fi > नेटवकर् जोडणी साठी सक्षम करा
िनवडलेले आहे याची खात्री करा.
• माटर् उपकरण Wi-Fi बंद करा आिण नंतर पु हा चालू क न प्रय न करा.
NFC वाप न माटर् उपकरणांना कनेक्ट क
पद्धत िनवडा (0 251).
शकत नाही (0 254): इतर कनेक्शन
िकरकोळ
रे कॉिडर्ंग तारीख बरोबर नाही: सवर्सामा य घ याळे िकं वा घरातील घ याळांपेक्षा
कॅमेरा घ याळ कमी अचक
ू असते. घ याळ िनयिमतपणे अिधक अचक
ू वेळेनस
ु ार
तपासा आिण आव यकतेप्रमाणे रीसेट करीत जा.
मेनू आयटम िनवडला जात नाही: काही िवक प हे काही िनि चत व पा या
सेिटंग या संयोजनासोबत िकं वा मेमरी काडर् आत घातलेले नसताना उपल ध
नसतात. ऐि छक वीजपरु वठा कनेक्टर आिण AC अनक
ु ू लक या वारे कॅमेर्याला
वीजपरु वठा िदलेला असताना िवजेरी मािहती पयार्य उपल ध नसतो याची न द घ्या.
340
चक
ू संदेश
यदशर्क, िनयंत्रण पटल आिण प्रदशर्क याम ये प्रदिशर्त होणार्या दशर्क
आिण त्रट
ु ीिवषयीची सच
ू ी या प्रकरणाम ये िदली आहे .
दशर्क
िनयंत्रण
यपटल
दशर्क
B
( लॅ श करते)
H
d
H
( लॅ श
करते)
d
( लॅ श
करते)
F
सम या
िनवारण
िभंग िछद्र िरंग िकमान
िरंग िकमान िछद्रावर सेट
िछद्रावर सेट केलेली नाही. करा (सव च f-क्रमांक).
पण
ू र् प्रभािरत केलेली जादा
िवजेरी िन न तरावर.
िवजेरी तयार ठे वा.
• िवजेरी संपली आहे .
• िवजेरी प्रभािरत करा
िकं वा बदला.
• िवजेरी वापरली जाऊ
• Nikon अिधकृत सेवा
शकत नाही.
प्रितिनधीशी संपकर् करा.
• पन
• पण
र् ः प्रभारणरिहत
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion
ू त
िवजेरी प्रभारणरिहत
झालेली पन
ु प्रर्भारणयोग्य
झालेली अस यास िवजेरी
Li-ion िवजेरी िकं वा
तत
ृ ीय-पक्ष िवजेरी, कॅमेरा बदला अथवा प्रभािरत
करा.
िकं वा पयार्यी MB-D15
िवजेरी पॅकम ये
समािव ट केलेली आहे .
पण
ू र् उघडे िछद्र िनिदर् ट न
करता िभंग अथवा CPU- पण
ू र् उघडे िछद्र िनिदर् ट
रिहत िभंग जोडलेले नाही. के यास िछद्र मू य
पण
प्रदिशर्त केले जाईल.
ू र् उघडे िछद्र यापयर्ंत
दाखवलेले िछद्र थांबते.
0
29
21
xviii,
21,
22,
319
224
341
दशर्क
िनयंत्रण
यपटल
दशर्क
i
( लॅ श करते)
—
F H
( लॅ श
करते)
(उघडीप दशर्क
आिण शटर गती
िकं वा िछद्र प्रदशर्न
लॅ श)
सम या
• िभंग जोडलेले लाही.
िनवारण
• IX-रिहत NIKKOR
िभंग जोडा. CPU िभंग
जोडलेले अस यास िभंग
काढून ते पु हा जोडा.
• CPU-रिहत िभंग जोडलेले • मोड A िकं वा M िनवडा.
आहे .
ऑटोफोकसचा वापर क न
जळ
ु वणी िकं वा फोकस
फोकस जळ
ु िव यास कॅमेरा
यिक्तचिलतिर या बदला.
असमथर्.
• िन न ISO संवेदनशीलता
वापरा.
• िचत्रीकरण मोडम ये:
िचत्रिवषय खप
ू च उजळ
आहे ; छायािचत्र अितमात्र
उघडीप झालेले होईल.
िचत्रिवषय खप
ू च गडद
आहे ; छायािचत्र िन नमात्र
उघडीप झालेले होईल.
342
P तत
ृ ीय-पक्ष ND
िफ टर वापरा
S शटर गती वाढवा
A छोटे िछद्र िनवडा
(उ च f-क्रमांक)
% अ य िचत्रीकरण मोड
िनवडा
• उ च ISO संवेदनशीलता
वापरा.
• िचत्रीकरण मोडम ये:
P लॅ श वापरा
S शटर गती घटवा
A मोठे िछद्र िनवडा
(िन न f-क्रमांक)
0
23,
304
51
96,
97
99
—
53
54
6
99
146
53
54
दशर्क
िनयंत्रण
यपटल
दशर्क
A
( लॅ श करते)
%
( लॅ श करते)
P
k
( लॅ श
( लॅ श
करते)
करते)
—
n
( लॅ श
करते)
M
( लॅ श
करते)
j
( लॅ श
करते)
O
( लॅ श करते)
सम या
मोड S म ये A
िनवडलेला आहे .
मोड S म ये % िनवडलेला
आहे .
िनवारण
शटर गती बदला िकं वा M
मोड िनवडा.
शटर गती बदला िकं वा M
मोड िनवडा.
प्रोसेिसंग प्रगितशील आहे .
प्रोसेिसंग पण
ू र् होईपयर्ंत
थांबा.
लॅ श प्रकािशत झा यानंतर
दशर्क 3s साठी लॅ श
करत असेल तर छायािचत्र
कदािचत िन नमात्र उघडीप
झालेले असेल.
प्रदशर्कातील छायािचत्र
तपासा, िन नमात्र उघडीप
झालेले अस यास, सेिटंग्स
समायोिजत करा आिण
पु हा प्रय न करा.
• दजार् िकं वा आकारमान
कमी करा.
स य सेिटंग्सवर पढ
ु ील
• मह वा या प्रितमा
छायािचत्रण विनमिु द्रत
संगणक अथवा इतर
कर यास मेमरी अपरु ी आहे
उपकरणावर प्रितिलिपत
िकं वा कॅमेर्याकडील फाईल
के यानंतर छायािचत्रे
अथवा फो डर क्रमांक
हटवा.
संपले आहे त.
• नवीन मेमरी काडर्
समािव ट करा.
शटर िरलीज करा. त्रट
ु ी
कायम रािह यास िकं वा
कॅमेरा अपकायर्
वारं वार आ यास, Nikon
अिधकृत सेवा प्रितिनधीचा
स ला घ्या.
0
53,
56
53,
56
—
229
77,
81
246
22
—
343
दशर्क
प्रदशर्क
मेमरी काडर् नाही.
हे मेमरी काडर्
वापरले जावू
शकत नाही. काडर्
क्षितग्र त झाले
असावे. अ य काडर्
समािव ट करा.
g
344
िनयंत्रण
पटल
सम या
िनवारण
0
कॅमेरा बंद करा आिण
काडर् यवि थत आत
22
S
घातलेले आहे याची
खात्री करा.
• मेमरी काडर् एक्सेस • Nikon-मा यताप्रा त 379
कर यात त्रट
काडर् वापरा.
ु ी येत
आहे .
—
• संपकर् साफ आहे त
याची खात्री करा.
काडर् क्षितग्र त
झा यास, दक
ु ानदार
िकं वा Nikon-अिधकृत
W,
सेवा प्रितिनधीशी
O
संपकर् करा.
( लॅ श
22,
• मह वा या प्रितमा
करते) • नवीन फो डर
246
संगणक िकं वा
िनमार्ण कर यास
इतर उपकरणावर
असमथर्.
प्रितिलिपत
के यानंतर फाई स
हटवा िकं वा नवीन
मेमरी काडर् समिव ट
करा.
• Eye-Fi काडर्
—
फमर्वेअर अ ययावत
आहे याची खात्री करा.
• Eye-Fi काडर्वर
22,
W,
कॅमेरा Eye-Fi काडर्
293
असले या फाई स
O
िनयंित्रत क शकत
संगणक िकं वा
( लॅ श
नाही.
इतर उपकरणावर
करते)
प्रितिलिपत करा
आिण काडर् फॉरमॅट
करा िकं वा नवीन
काडर् समािव ट करा.
कॅमेरा मेमरी काडर्
िडटे क्ट क शकत
नाही आहे .
दशर्क
प्रदशर्क
मेमरी काडर् लॉक
झाले आहे . “िलहा”
ि थतीला लॉक
लाइड करा.
जर Eye-Fi काडर्
लॉक झाले तर
उपल ध नाही.
हे काडर् फॉरमॅट
झाले नाही. काडर्
फॉरमॅट करा.
घ याळ रीसेट केले.
प्र यक्ष
य सु
कर यास असमथर्
आहे . कृपया वाट
पहा.
िनयंत्रण
पटल
W,
X
( लॅ श
करते)
W,
O
( लॅ श
करते)
सम या
मेमरी काडर् लॉक
केलेले आहे (लेखनसंरिक्षत).
Eye-Fi काडर् लॉक
केलेले आहे (लेखनसंरिक्षत).
कॅमेर्यात वापरले
[C]
जा यासाठी मेमरी
( लॅ श
काडर् फॉरमॅट केलेले
करते)
नाही.
कॅमेरा घ याळ सेट
—
केलेले नाही.
—
फो डरम ये प्रितमा
नाहीत.
—
सवर् प्रितमा
लपले या आहे त.
—
िनवारण
काडर्चा लेखनसंरिक्षत ि वच “िलहा”
ि थतीम ये सरकवा.
मेमरी काडर् फॉरमॅट
करा िकं वा नवीन
मेमरी काडर् समािव ट
करा.
कॅमेरा घ याळ सेट
करा.
प्र यक्ष
य पु हा सु
कर यापव
कॅमेर्याचे अंतगर्त
ू ीर् अंतगर्त
तापमान उ च आहे . सिकर्ट थंड होऊ
दे यासाठी वाट पहा.
लेबॅक फो डर मेनू
लेबॅकसाठी
मधन
िनवडले या मेमरी
ू प्रितमा असणारे
फो डर िनवडा िकं वा
काडर्वर िकं वा
फो डसर्म ये प्रितमा प्रितमा असणारे मेमरी
काडर् समािव ट करा.
नाहीत.
दस
ु रा फो डर
िनवड यािशवाय
िकं वा िकमान एक
स य फो डरमधील
तरी प्रितमा प्रदिशर्त
सवर् छायािचत्रे
कर यासाठी प्रितमा
लपिवली आहे त.
लपवा वापर यािशवाय
प्रितमा लेबॅक के या
जाऊ शकणार नाहीत.
0
29
22,
289
24,
290
337
22,
266
266
345
दशर्क
प्रदशर्क
346
िनयंत्रण
पटल
ही फ़ाईल दशर्िवता
येत नाही.
—
ही फ़ाईल िनवडता
येत नाही.
—
हे चलिचत्र संपािदत
करता येत नाही.
—
कनेक्ट कर यास
असमथर्; बहु
िड हाइसेस िडटे क्ट
झाली आहे त. नंतर
पु हा प्रय न करा.
—
त्रट
ु ी
—
सम या
िनवारण
फाईल संगणक िकं वा
दस
ु रा कॅमेरा वाप न
फाईल कॅमेर्यावर
तयार कर यात िकं वा
लेबॅक करता येऊ
बदल यात आली
शकत नाही.
आहे िकं वा फाईल
दिू षत झाली आहे .
इतर उपकरणा वारे
िनवडलेली प्रितमा
तयार कर यात
रीटच केली जाऊ
आले या प्रितमा रीटच
शकत नाही.
के या जाऊ शकत
नाहीत.
• इतर उपकरणा वारे
तयार कर यात
आलेले चलिचत्र रीटच
िनवडलेले चलिचत्र
केले जाऊ शकत
संपािदत करता येऊ
नाहीत.
शकत नाही.
• चलिचत्रे िकमान दोन
सेकंद लांबीची असली
पािहजेत.
बहु माटर् उपकरणे
पु हा प्रय न
कॅमेर्यासोबत
एकाच वेळी जोडणी कर याआधी काही
िमिनटे प्रतीक्षा करा.
कर याचा प्रय न
करीत आहे त.
Wi-Fi > नेटवकर्
जोडणी साठी अक्षम
Wi-Fi त्रट
करा िनवडा आिण
ु ी.
यानंतर पु हा सक्षम
करा िनवडा.
0
—
—
—
182
—
256
दशर्क
प्रदशर्क
िनयंत्रण
पटल
कॅमेरा थंड होईपयर्त
नेटवकर् ऍक्सेस
उपल ध नाही.
—
िप्र टर तपासा.
—
कागद तपासा.
—
पेपर अडकला.
—
कागदा या बाहे र.
—
शाईचा परु वठा
तपासा.
—
शाई या बाहे र.
—
सम या
िनवारण
कॅमेरा बंद करा आिण
कॅमेर्याचे अंतगर्त
थंड हो याची प्रतीक्षा
तापमान उ च आहे . के यानंतर पु हा
प्रय न करा.
मद्र
ु क तपासा. पु हा
चालू कर यासाठी सु
मद्र
ु क त्रट
ु ी.
ठे वावे (उपल ध असेल
तर) िनवडा.
मद्र
ु कामधला
योग्य आकाराचा कागद
कागद िनवडले या
आत घाला आिण सु
आकारमानाचा नाही
ठे वावे िनवडा.
आहे .
अडकलेली अव था दरू
मद्र
ु काम ये कागद
करा आिण सु ठे वावे
अडकलेला आहे .
िनवडा.
िनवडले या आकाराचे
मद्र
कागद आत घाला
ु कातले कागद
संपले आहे त
आिण सु ठे वावे
िनवडा.
शाई तपासा. पु हा
शाई त्रट
चालू कर यासाठी सु
ु ी.
ठे वावे िनवडा.
मद्र
शाई बदला आिण सु
ु कातली शाई
संपलेली आहे .
ठे वावे िनवडा.
0
—
—*
—*
—*
—*
—*
—*
* अिधक मािहतीसाठी िप्रंटर सच
ू ना-पिु तका पहा.
347
िवशेषीकरण
❚❚ Nikon D7200 िडिजटल कॅमेरा
प्रकार
प्रकार
िभंग धारक
प्रभावशाली
कोन
याचा
प्रभावी िचत्रिबंद ू
प्रभावी िचत्रिबंद ू
एकल-िभंग िर लेक्स िडिजटल कॅमेरा
Nikon F धारक (AF कपिलंग आिण AF संपकार्ंसह)
Nikon DX व पण; कद्रांतर 35 िमिम [135] व पण
हे साधारणतः FX व पण
याचा कोन असले या
िभंगां या कद्रांतरास 1.5× समान असते.
24.2 दशलक्ष
प्रितमा संवेदक
प्रितमा संवेदक
23.5 × 15.6 िममी CMOS संवेदक
एकूण िचत्रिबंद ू
24.72 दशलक्ष
धळ
ू - यन
ू ीकरण प्रणाली प्रितमा संवेदक साफ करणे, प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् डेटा
(Capture NX-D सॉ टवेअर आव यक)
संग्रह
प्रितमा आकारमान
(िचत्रिबंद)ू
348
• DX (24×16) प्रितमा क्षेत्र
6000 × 4000 (#)
4496 × 3000 ($)
2992 × 2000 (%)
• 1.3× (18×12) प्रितमा क्षेत्र
4800 × 3200 (#)
3600 × 2400 ($)
2400 × 1600 (%)
• प्र यक्ष
य िसलेक्टरसह घेतलेली DX (24×16) चे
प्रितमा क्षेत्र असणारी छायािचत्रे प्र यक्ष
यात 1 कडे
िफरवलेली आहे त
6000 × 3368 (#)
4496 × 2528 ($)
2992 × 1680 (%)
• प्र यक्ष
य िसलेक्टरसह घेतलेली 1.3× (18×12) चे
प्रितमा क्षेत्र असणारी छायािचत्रे प्र यक्ष
यात 1कडे
िफरवलेली आहे त
4800 × 2696 (#)
3600 × 2024 ($)
2400 × 1344 (%)
संग्रह
फाईल
व पण
Picture Control
प्रणाली
मीिडया
दह
ु े री काडर् खाच
फाइल प्रणाली
यदशर्क
यदशर्क
चौकट समावेश
िववधर्न
नेित्रका-नेत्र अंतर
डायॉ टर समायोजन
• NEF (RAW): 12 िकं वा 14 िचत्रिबंद,ू हािनरिहत
संक्षेिपत िकं वा संक्षेिपत
• JPEG: JPEG-बेसलाइन फाइन सोबत सस
ु ंगत
(साधारणतः 1:4), सामा य (साधारणतः 1:8), िकं वा
बेिसक (साधारणतः 1:16) संक्षेपण (आकार अग्रक्रम);
समिु चत दजार् संक्षेपण उपल ध
• NEF (RAW)+JPEG: NEF (RAW) आिण JPEG
दो ही व पणांम ये एकल छायािचत्र रे कॉडर् केले गेले
मानक, तट थ, प ट, एकवणर्, पोट्रट, लँ ड केप, सपाट;
िनवडलेले Picture Control सध
ु ारता येऊ शकते;
सानक
ु ू ल Picture Control साठी संग्रहण
SD (सरु िक्षत िडिजटल) आिण UHS-I सस
ु ंगत SDHC
आिण SDXC मेमरी काडर्
खाच 2 ओ हर लो िकं वा बॅकअप संग्रहण िकं वा
NEF+JPEG वाप न तयार केले या प्रितिलपी वेग या
संग्रहीत कर यासाठी वापरले जाऊ शकते;दोन का र्सम ये
छायािचत्रां या प्रितिलपी के या जाऊ शकतात.
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
नेत्र- तर पंचकोनी लोलक एकल-िभंग िर लेक्स
यदशर्क
• DX (24×16) प्रितमा क्षेत्र: साधारणतः 100% आडवा
आिण 100% उभा
• 1.3× (18×12) प्रितमा क्षेत्र: साधारणतः 97% आडवा
आिण 97% उभा
साधारणतः 0.94× (अनंतावर 50 िममी f/1.4 िभंग,
-1.0 मी–1)
19.5 िममी (-1.0 मी–1;
यदशर्क नेित्रका िभंगा या कद्र
प ृ ठभागापासन
ू )
-2 – +1 मी–1
349
यदशर्क
फोकसिनधार्रण पटल
परावतर्न आरसा
िचत्रणक्षेत्र खोली
पव
ू ार्वलोकन
िभंग िछद्र
िभंग
अनु प िभंग
प्रकार B BriteView िक्लअर मॅट माकर् II क्रीन AF
क्षेत्र ब्रॅके स सह (चौकट जळ
ु व याची िग्रड प्रदिशर्त केली
जाऊ शकते)
विरत िरटनर्
Pv बटण दाब यास प्रयोक् याने (A आिण M मोड) वा
कॅमेर्याने (इतर मोड) िनवडले या मू यापयर्ंत खाली िभंग
िछद्र थांबवते
ता काळ िरटनर् इलेक्ट्रॉिनक पात िनयंित्रत
AF NIKKOR िभंगांसमवेत प्रकार G, E, आिण D
िभंगे, (PC िभंगावर काही प्रितबंध), आिण DX िभंग,
AI-P NIKKOR िभंग, आिण CPU-रिहत AI िभंग
(केवळ A आिण M मोड) यासोबत अनु प. IX NIKKOR
िभंगे, F3AF साठीची िभंगे, AI-रिहत िभंगे वापरली जाऊ
शकत नाहीत.
f/5.6 िकं वा याहून जलद पण
ू र् उघडे िछद्र असणार्या
िभंगांसोबत इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क वापरला जाऊ
शकतो (इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क f/8 वा याहून जलद
पण
ू र् उघडे िछद्र असणार्या िभंगांसह कद्र 1 फोकस िबंद ू
समिथर्त करतो).
350
शटर
प्रकार
वेग
लॅ श संकालन गती
िरलीज
िरलीज मोड
अंदाजे चौकट (प्रगत)
वेग
व-समयक
दरू थ िनयंत्रण मोड
(ML-L3)
इलेक्ट्रॉिनक पात िनयंित्रत उभे-प्रवासी फोकल- लेन शटर
/3 िकं वा 1/2 EV, यिक्तचिलत शटर सेिटंग, वेळ, X250
यां या पायर्यांम ये 1/8000-30 से.
X = 1/250 से.; शटरसोबत 1/320 से. वा याहून मंद गतीने
संकालन करतो (1/250 आिण 1/320 से. गतीम ये लॅ श
या ती उणावते)
1
S (एकल चौकट), CL (िनरं तर मंदगती), CH (िनरं तर
जलदगती), Q (शांत शटर िरलीज), E ( व-समयक),
MUP (िमरर अप)
• JPEG आिण 12-िचत्रिबंद ू NEF (RAW) प्रितमा
िनवडले या DX (24×16) प्रितमा क्षेत्रासह विनमिु द्रत
के या
CL: चौकटी दर सेकंदाला 1–6 CH: चौकटी दर सेकंदाला 6
• JPEG आिण 12-िचत्रिबंद ू NEF (RAW) प्रितमा
िनवडले या 1.3× (18×12) प्रितमा क्षेत्रासह विनमिु द्रत
के या
CL: चौकटी दर सेकंदाला 1–6 CH: चौकटी दर सेकंदाला 7
• 14-िचत्रिबंद ू NEF (RAW) प्रितमा िनवडले या DX
(24×16) प्रितमा क्षेत्रासह विनमिु द्रत के या
CL: चौकटी दर सेकंदाला 1-5 CH: चौकटी दर सेकंदाला 5
• 14-िचत्रिबंद ू NEF (RAW) प्रितमा िनवडले या 1.3×
(18×12) प्रितमा क्षेत्रासह विनमिु द्रत के या
CL: चौकटी दर सेकंदाला 1–6 CH: चौकटी दर सेकंदाला 6
नोट: प्र यक्ष
यातील कमाल चौकट गती 3.7 चौकटी दर
सेकंदाइतकी असते.
2 से., 5 से., 10 से., 20 से.; 1–9 उघडीप 0.5, 1, 2,
िकं वा 3 से. या म यांतरात
िवलंिबत दरू थ, विरत-प्रितसाद दरू थ, दरू थ िमरर अप
351
उघडीप
मापन
मापन पद्धत
या ती (ISO 100,
f/1.4 िभंग, 20°C)
उघडीप मापन कपिलंग
मोड
352
2016-िचत्रिबंद ू RGB संवेदकाचा वापर करणारे TTL
उघडीप मापक
• सारणी: 3D रं ग सारणी मापन II (प्रकार G, E, आिण
D िभंग); रं ग सारणी मापन II (इतर CPU िभंग); जर
प्रयोक्ता िभंग डेटा दे त असला तर रं ग सारणी मापन
CPU रिहत िभंगसोबत उपल ध
• कद्र-भािरत: अंदाजे 75% भार चौकटी या कद्रातील
8-िममी वतळ
ुर् ावर िदलेला आहे . वतळ
ुर् ाचा यास 6, 10,
िकं वा 13 िमिम पयर्ंत बदलता येऊ शकतो, िकं वा पण
ू र्
चौकटी या सरासरीवर भार आधािरत केला जाऊ शकतो
(CPU-रिहत िभंग 8-िमिम वतळ
ुर् वापरतात)
• थािनक: िनवडले या फोकस िबंद ू वर किद्रत क न
वतळ
ुर् ाला अंदाजे 3.5 िमिम या यासाने मापते
(अंदाजे चौकटी या 2.5%) (CPU-रिहत िभंग वापरलेले
असताना कद्र फोकस िबंदव
ू र)
• सारणी िकं वा कद्र-भािरत मापन: 0 – 20 EV
• थािनक मापन: 2 – 20 EV
संयक्
ु त CPU आिण AI
वयं मोड (i वयं; j वयं ( लॅ श बंद) मोड);
य
मोड (k पोट्रट l लँ ड केप; p मल
ू ; m खेळ; n समीप
य; o नाइट पोट्रट; r रात्रीचे लँ ड केप; s पाटीर्/
इनडोअर; t िकनारा/बफर्; u सय
ू ार् त; v सं याकाळ/
पहाट; w पाळीव प्रा यांचे पोट्रट; x मेणब तीचा प्रकाश;
y बहर; z शरद ऋतत
ू ील रं ग; 0 खा य); खास प्रभाव
मोड (% रात्रीचे
य; g रं गीत केच; i लहान
पिरणाम; u िनवडक रं ग; 1 िस हॉटे ; 2 उ च कळ;
3 िन न कळ); पव
ू रर् िचत वयं लवचीक आज्ञावलीसह
(P); शटर-अग्रक्रम वयं (S); िछद्र-अग्रक्रम वयं (A);
यिक्तचिलत (M); U1 (प्रयोक्ता सेिटंग्स 1); U2 (प्रयोक्ता
सेिटंग्स 2)
उघडीप
उघडीप प्रितपत
ू ीर्
उघडीप लॉक
ISO संवेदनशीलता
(िशफारस केलेला
उघडीप िनदशांक)
सिक्रय D-Lighting
फोकस
ऑटोफोकस
शोध या ती
िभंग सव
फोकस िबंद ू
AF-क्षेत्र मोड
फोकस लॉक
P, S, A, M, SCENE आिण % मोडम ये 1/3 िकं वा 1/2 EV
या वद्ध
ृ ीम ये –5 – +5 EV ने समायोिजत केली जाऊ
शकते
सोबत शोधले या मू यावर अनद
ु ीि त लॉक कर यात
आली A AE-L/AF-Lबटण
1
/3 िकं वा 1/2 EV या पायरी म ये ISO 100–25,600
P, S, A, आिण M मोडम ये, अंदाजे. 1 िकं वा 2 EV
(ISO 102,400 समतु य; केवळ एकवणर्) ISO 25,600
या वरसद्ध
ु ा सेट करता येऊ शकतात; वयं ISO
संवेदनशीलता िनयंत्रण उपल ध
वयं, अितउ च, उ च, सामा य, िन न, बंद
TTL फेज शोध, सू म जळ
ु णी, 51 फोकस िबंद ू (15
क्रॉस-टाइप संवेदकां या समावेशासह, 1 संवेदका वारे
f/8 समिथर्त), आिण AF-साहा य प्रदीपक ( या ती
साधारणतः 0.5 – 3 िम) सह Nikon Advanced MultiCAM 3500 II ऑटोफोकस संवेदक मॉ यल
ू
-3 – +19 EV (ISO 100, 20°C)
• ऑटोफोकस (AF): एकल-सव AF (AF-S); िनरं तरसव AF (AF-C); वयं AF-S/AF-C िनवड (AF-A);
पव
ू ार्नम
ु ािनत फोकस मागोवा िचत्रिवषय ि थतीनस
ु ार
वयंचिलतपणे सिक्रय केलेले
• यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण (M): इलेक्ट्रॉिनक या ती
दशर्क वापरता येऊ शकतो
51 िकं वा 11 फोकस िबंदम
ू िनवडले जाऊ शकते
ू धन
एकल-िबंद ू AF, 9-, 21-, िकं वा 51- िबंद ू गितशील-क्षेत्र
AF, 3D-मागोवा, वयं-क्षेत्र AF
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू (एकल-सव AF) िकं वा
A AE-L/AF-L बटण दाबन
ू फोकस लॉक करता येऊ शकतो
353
लॅ श
अंगभत
ू
लॅ श
मागर्दशर्क क्रमांक
लॅ श िनयंत्रण
लॅ श मोड
लॅ श प्रितपत
ू ीर्
लॅ श-स जता दशर्क
ऍक्सेसरी शू
Nikon सजर्नशील
प्रकाशयोजना प्रणाली
(CLS)
संकालन शाखाग्र
354
i, k, p, n, o, s, w, g: वयं पॉप अप सह
वयं लॅ श
P, S, A, M, 0: बटण िरलीज सह यिक्तचिलत पॉप अप
यिक्तचिलत लॅ शसह साधारणतः 12, 12 (मी, ISO
100, 20°C)
TTL: अंगभत
लॅ श सोबत 2016-िचत्रिबंद ू RGB संवेदक
ू
वाप न i-TTL लॅ श िनयंत्रण उपल ध आहे ; िडिजटल
SLR साठी i-TTL संतिु लत भरण लॅ शचा वापर सारणी
आिण कद्र-भािरत मापन यासाठी केला जातो, िडिजटल
SLR साठी मानक i-TTL लॅ श थािनक मापनासाठी
वापरला जातो
वयं, वयं सिहत रे ड-आय यन
ू ीकरण, वयं मंदगती
संकालन,रे ड-आय यन
ू ीकरणासह वयं मंदगती संकालन,
सतत लॅ श, रे ड-आय यन
ू ीकरण, मंदगती संकालन, रे डआय यन
ू ीकरणासह मंदगती संकालन, मंदगती संकालन
सह मागील पडदा, मागील पडदा संकालन, बंद; वयं FP
जलदगती संकालन समिथर्त
1
/3 िकं वा 1/2 EV या वद्ध
ृ ीम ये –3 – +1 EV
जे हा अंगभत
लॅ श िकं वा ऐि छक लॅ श उपकरण
ू
पण
र् णे प्रभािरत असते ते हा प्रकािशत होतो; लॅ श पण
ू प
ू र्
आउटपट
ु वर पेट यावर उघडमीट करतो
संकालन आिण डेटा संपकर् तसेच सरु िक्षतता लॉकसह
ISO 518 हॉट-शू
Nikon CLS समिथर्त; िनयंत्रक मोड पयार्य उपल ध
AS-15 संकालन शाखाग्र अनक
ु ू लक ( वतंत्रपणे उपल ध)
शभ्र
ु ता संतल
ु न
शभ्र
ु ता संतल
ु न
ब्रॅकेिटंग
ब्रॅकेिटंग प्रकार
प्र यक्ष
य
मोड
िभंग सव
AF-क्षेत्र मोड
ऑटोफोकस
वयं (2 प्रकार), प्रकाशमान, लोिरसट (7 प्रकार), सरळ
सय
र् काश, लॅ श, ढगाळ, शेड, पव
ू प्र
ू रर् िचत यिक्तचिलत (6
मू यांपयर्ंत संगहीर्त करता येत,े थािनक शभ्र
ु ता संतल
ु न
मापन प्र यक्ष
यादर यान उपल ध आहे ), रं ग तापमान
िनवडा (2500 K–10,000 K), सवर् सू म जळ
ु णी सह
उघडीप,
लॅ श, शभ्र
ु ता संतल
ु न, आिण ADL
C (छायािचत्र प्र यक्ष
य), 1 (चलिचत्र प्र यक्ष
य)
• ऑटोफोकस (AF): एकल-सव AF (AF-S); सवर्काळ सव
AF (AF-F)
• यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण (M)
चेहरा-अग्रक्रम AF, ं द-क्षेत्र AF, सामा य क्षेत्र AF,
िचत्रिवषय-मागोवा AF
काँ ट्रा ट-िनधार्रण AF, चौकटीम ये कुठे ही (चेहराअग्रक्रम AF िकं वा िचत्रिवषय-मागोवा AF िनवडलेला
असताना कॅमेरा वयंचिलतपणे फोकस िबंद ू िनवडतो)
चलिचत्र
मापन
मख्
ु य प्रितमा संवेदकाचा वापर करणारे TTL उघडीप
मापक
मापन पद्धत
सारणी िकं वा कद्र-भािरत
चौकट आकारमान
• 1920 × 1080; 60p (प्रगितशील), 50p, 30p, 25p,
(िचत्रिबंद)ू आिण चौकट 24p
गती
• 1280 × 720; 60p, 50p
60p, 50p, 30p, 25p, आिण 24p 59.94, 50 साठीची
वा तिवक चौकट गती 29.97, 25, आिण 23.976
चौकटी दर सेकंदाला, अनक्र
ु मे आहे ; पयार्य दो ही ★
उ च आिण सामा य प्रितमा दजार्ला समिथर्त करतात.
1920 × 1080; 60p आिण 50p केवळ ते हाच उपल ध
असतात जे हा प्रितमा क्षेत्र यासाठी चलिचत्र िचत्रीकरण
मेनम
ू ये 1.3× (18×12) याला िनवडलेले असते
355
चलिचत्र
फाईल व पण
हिडओ संक्षेपण
वयं रे कॉिडर्ंग व पण
वयं रे कॉिडर्ंग साधन
इतर पयार्य
प्रदशर्क
प्रदशर्क
लेबॅक
लेबॅक
इंटरफेस
यए
ु सबी
HDMI आऊटपट
ु
उपसाधन शाखाग्र
टीिरओ इनपट
ु
ऑिडओ आऊटपट
ु
356
MOV
H.264/MPEG-4 प्रगत ि हिडओ कोिडंग
एकरे षीय PCM
अंगभत
ू िकं वा बा य टीिरओ मायक्रोफोन; संवेदनशीलता
समायोिजत कर यायोग्य
िनदशांक िनिमर्ती, वेळ-र छायािचत्रण
8-सेमी/3.2-इंच., साधारणतः 1229 के-िबंद ू (VGA;
640 × RGBW × 480 = 1,228,800 िबंद)ू , TFT
प्रदशर्क. 170°
या या कोनासह, साधारणतः 100%
चौकट समावेश आिण उ वलता समायोजन.
पण
ू र् चौकट आिण लघिु चत्र (4, 9, िकं वा 72 प्रितमा िकं वा
िदनदिशर्का) लेबॅकसह लेबॅक झम
ू , चलिचत्र लेबॅक,
छायािचत्र आिण/िकं वा चलिचत्र लाइड शो, आयतालेख
प्रदशर्न, हायलाईट, छायािचत्र मािहती, थान डेटा प्रदशर्न,
आिण वयं प्रितमा रोटे शन
उ च गती यए
ू सबी; अंगभत
ू यए
ू सबी पोटर् साठी या
जोडणीची िशफारस केली आहे
प्रकार C HDMI कनेक्टर
• िबनतारी दरू थ िनयंत्रक: WR-1, WR-R10 ( वतंत्रपणे
उपल ध)
• दरू थ कॉडर्: MC-DC2 ( वतंत्रपणे उपल ध)
• GPS उपकरण: GP-1/GP-1A ( वतंत्रपणे उपल ध)
ऑिडओ िमनी-िपन जॅक (3.5 िमिम यास; लग-इन
वीजपरु वठा समिथर्त)
टीिरओ िमनी-िपन जॅक (3.5 िमिम यास)
िबनतारी
मानक
ऑपरे िटंग वारं वारता
ेणी ( यरे खा)
स यापन
िबनतारी सेटअप
ऍक्सेस प्रोटोकॉ स
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
2412–2462 MHz (चॅन स 1–11)
जवळपास 30 मी (कोणताही अटकाव नाही असे गह
ृ ीत
ध न; िसग्नल क्षमता आिण अडथ यांची उपि थती
िकं वा अनप
ु ि थती यानस
ु ार ेणी बदलू शकते)
54 Mbps
IEEE मानकानस
ु ार कमाल लॉिजकल डेटा दर
प्र यक्षातील दरांम ये फरक पडू शकतो.
मक्
ु त प्रणाली, WPA2-PSK
WPS समिथर्त
मल
ू भत
ू सम
ु ोड मोड
NFC
पिरचालने
NFC Forum प्रकार 3 टॅ ग
डेटा दर
आधािरत भाषा
आधािरत भाषा
अरे बीक, बंगाली, ब गेिरयन, चायनीज (सरल आिण
पारं पािरक), झेक, डॅिनश, डच, इंग्रजी, िफिनश, फ्रच,
जमर्न, ग्रीक, िहंदी, हं गेिरयन, इंडोनेिशअन, इटािलअन,
जपानी, कोिरअन, मराठी, नॉविजअन, पशीर्अन, पॉिलश,
पोतग
ुर् ीझ (पोतग
ुर् ाल आिण ब्रािझिलयन), रोमािनअन,
रिशअन, सिबर्यन, पॅिनश, वीिडश, तािमळ, तेलग,ू
थाई, तक
ु ीर्, यक्र
ु े िनअन, ि हएतनामी
357
वीजपरु वठा
िवजेरी
ोत
िवजेरी पॅक
AC अनक
ु ू लक
ितपाई खोबण
ितपाई खोबण
मापे/वजन
पिरमाण
( ं दी × उं ची × खोली)
वजन
एक EN-EL15 पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरी;
EN-EL15b आिण EN-EL15a िवजेर्यांचा वापर दे खील
करता येऊ शकतो
पयार्यी MB-D15 बहु-वीज ोत िवजेरी संच एक Nikon
EN-EL15 पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरीसह िकं वा
सहा AA अ कलाईन, Ni-MH, िकं वा लीिथयम िवजेर्या.
EN-EL15b आिण EN-EL15a िवजेर्यांचा वापर दे खील
करता येऊ शकतो
EH-5b AC अनक
ु ू लक; EP-5B वीजपरु वठा कनेक्टर
आव यक ( वतंत्रपणे उपल ध)
/4 इंच (ISO 1222)
1
अंदाजे 135.5 × 106.5 × 76 िमिम
िवजेरी आिण मेमरी काडर्सह अंदाजे 755 ग्राम; पण
मख्
ु य अंग टोपण िशवाय अंदाजे 675 ग्राम (केवळ मख्
ु य
अंग)
या वातावरणात चालवले जाते
तापमान
0°C–40°C
दमटपणा
85% िकं वा यापेक्षा कमी (संघनन नाही)
• याखेरीज सांिगत यािशवाय, सवर् मापन कॅमेरा अँड इमेिजंग प्रॉडक् स असोिसएशन
(CIPA) मागर्दशर्क त वांनस
ु ार केलेली आहे त.
• सवर् आकडेवारी ही पण
ू -र् प्रभािरत केले या िवजेरीसह वापर या जाणार्या कॅमेर्यासाठी
आहे .
• Nikon कस याही पव
ू र् परवानगीिशवाय या सच
ू ना-पिु तकेमधील वणर्न केले या
हाडर्वेअर िकं वा सॉ टवेअरम ये कोण याही वेळी बदल कर याचा अिधकार
राखन
ू ठे वत आहे . या सच
ू ना-पिु तकेम ये उ लेख केले या कोण याही नक
ु सान
भरपाईसाठी, जे चक
ु ांचे पिरणाम आहे त यासाठी Nikon ला जबाबदार धरले जाणार
नाही.
358
❚❚ MH-25a िवजेरी प्रभारक
िनधार्िरत इनपट
ु
िनधार्िरत आउटपट
ु
समिथर्त िवजेरी
प्रभारण काळ
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A
DC 8.4 V/1.2 A
Nikon EN-EL15b, EN-EL15a, आिण EN-EL15
पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेर्या
काहीच प्रभारण िश लक नसतांना 25°C तापमानाम ये
अंदाजे 2 तास 35 िमिनटे
0°C–40°C
अंदाजे 95 × 33.5 × 71 िममी, लग अनक
ु ू लक सोडून
पिरचालन तापमान
पिरमाण
( ं दी × उं ची × खोली)
वीजपरु वठा केबलची लांबी अंदाजे 1.5 मी
(परु वलेली अस यास)
वजन
अंदाजे 115 ग्रॅम, परु वलेला वीजपरु वठा कनेक्टर सोडून
(वीजपरु वठा केबल िकं वा AC वॉल अनक
ु ू लक)
❚❚ EN-EL15 पन
ु प्रर्भारणयोग्य Li-ion िवजेरी
प्रकार
िनधार्िरत क्षमता
पिरचालन तापमान
पिरमाण
( ं दी × उं ची × खोली)
वजन
पन
ु प्रर्भारणयोग्य लीिथयम-इऑन िवजेरी
7.0 V/1900 mAh
0°C–40°C
अंदाजे 40 × 56 × 20.5 िमिम
अंदाजे 78 ग्रॅम, शाखाग्र आ छादन सोडून
359
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR िभंग
प्रकार
कद्रांतर
पण
ू र् उघडे िछद्र
िभंग रचना
याचा कोन
कद्रांतर मापनपट्टी
अंतर मािहती
झूम
फोकस जळ
ु वणे
कंपन यन
ू ीकरण
िकमान फोकस अंतर
डायफ्राम लेड
डायफ्राम
िछद्र या ती
मापन
िफ टर जोडसाधन
आकारमान
माप
वजन
360
अंगभत
ू -CPU आिण F धारक सह प्रकार G AF-S DX
िभंग
18-105 िममी
f/3.5-5.6
11 समह
ू ांम ये 15 घटक (1 ED िभंग घटक, 1
अगोलीय िभंग घटका या समावेशासह)
76°–15° 20´
िमलीमीटरम ये हळूहळू वाढत जाणारा (18, 24, 35,
50, 70, 105)
कॅमेर्याला आउटपट
या
ु
वतंत्र झूम िरंग वाप न यिक्तचिलत झूम
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रणसाठी या नीरव लहर मोटर
आिण िवभक्त फोकस िरंग माफर्त ऑटोफोकस वारे
िनयंित्रत Nikon अंतगर्त फोकस िनधार्रण प्रणाली (IF)
हॉईस कॉईल मोटर (VCMs) वाप न िभंग िश ट
सवर् झम
ू ि थतींवर फोकल लेन (0 98) पासन
ू 0.45
मी
7 (गोलाकार पटल वार)
पण
र् णे वयंचिलत
ू प
• 18 िममी कद्रांतर: f/3.5–22
• 105 िममी कद्रांतर: f/5.6-38
प्रदिशर्त झालेले िकमान िछद्र कदािचत कॅमेर्यासोबत
िनवडले या उघडीप वाढी या आकारमानानस
ु ार बदलेल
पण
ू र् िछद्र
67 िममी (P = 0.75 िममी)
अंदाजे 76 िममी कमाल यास × 89 िममी
(कॅमेरा िभंग धारक िव फारपासन
ू चे अंतर)
साधारण 420 ग्रॅम
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5–5.6G ED VR िभंग
प्रकार
कद्रांतर
पण
ू र् उघडे िछद्र
िभंग रचना
याचा कोन
कद्रांतर मापनपट्टी
अंतर मािहती
झूम
फोकस जळ
ु वणे
कंपन यन
ू ीकरण
िकमान फोकस अंतर
डायफ्राम लेड
डायफ्राम
िछद्र या ती
मापन
िफ टर जोडसाधन
आकारमान
माप
वजन
अंगभत
ू -CPU आिण F धारक सह प्रकार G AF-S DX
िभंग
18-140 िममी
f/3.5-5.6
12 समह
ू ांम ये 17 घटक (1 ED िभंग घटक, 1
अगोलीय िभंग घटका या समावेशासह)
76°–11° 30´
िमलीमीटरम ये हळूहळू वाढत जाणारा (18, 24, 35,
50, 70, 140)
कॅमेर्याला आउटपट
या
ु
वतंत्र झूम िरंग वाप न यिक्तचिलत झूम
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रणसाठी या नीरव लहर मोटर
आिण िवभक्त फोकस िरंग माफर्त ऑटोफोकस वारे
िनयंित्रत Nikon अंतगर्त फोकस िनधार्रण प्रणाली (IF)
हॉईस कॉईल मोटर (VCMs) वाप न िभंग िश ट
सवर् झम
ू ि थतींवर फोकल लेन (0 98) पासन
ू 0.45
मी
7 (गोलाकार पटल वार)
पण
र् णे वयंचिलत
ू प
• 18 िममी कद्रांतर: f/3.5–22
• 140 िममी कद्रांतर: f/5.6-38
प्रदिशर्त झालेले िकमान िछद्र कदािचत कॅमेर्यासोबत
िनवडले या उघडीप वाढी या आकारमानानस
ु ार बदलेल
पण
ू र् िछद्र
67 िममी (P = 0.75 िममी)
अंदाजे 78 िममी कमाल यास × 97 िममी
(कॅमेरा िभंग धारक िव फारपासन
ू चे अंतर)
साधारण 490 ग्रॅम
361
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5–5.6G ED VR II
िभंग
प्रकार
कद्रांतर
पण
ू र् उघडे िछद्र
िभंग रचना
याचा कोन
कद्रांतर मापनपट्टी
अंतर मािहती
झूम
फोकस जळ
ु वणे
कंपन यन
ू ीकरण
फोकस अंतर दशर्क
िकमान फोकस अंतर
डायफ्राम लेड
डायफ्राम
िछद्र या ती
मापन
िफ टर जोडसाधन
आकारमान
माप
वजन
अंगभत
ू -CPU आिण F धारक सह प्रकार G AF-S DX
िभंग
18-200 िममी
f/3.5-5.6
12 समह
ू ांम ये 16 घटक (2 ED िभंग घटक, 3
अगोलीय िभंग घटका या समावेशासह)
76°-8°
िमलीमीटरम ये हळूहळू वाढत जाणारा (18, 24, 35,
50, 70, 135, 200)
कॅमेर्याला आउटपट
या
ु
वतंत्र झूम िरंग वाप न यिक्तचिलत झूम
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रणसाठी या नीरव लहर मोटर
आिण िवभक्त फोकस िरंग माफर्त ऑटोफोकस वारे
िनयंित्रत Nikon अंतगर्त फोकसिनधार्रण प्रणाली (IF)
हॉईस कॉईल मोटर (VCMs) वाप न िभंग िश ट
0.5 मी ते अनंत (∞)
सवर् झूम ि थतींवर फोकल लेन (0 98) पासन
ू 0.5 मी
7 (गोलाकार पटल वार)
पण
र् णे वयंचिलत
ू प
• 18 िममी कद्रांतर: f/3.5–22
• 200 िममी कद्रांतर: f/5.6–36
प्रदिशर्त झालेले िकमान िछद्र कदािचत कॅमेर्यासोबत
िनवडले या उघडीप वाढी या आकारमानानस
ु ार बदलेल
पण
ू र् िछद्र
72 िममी (P = 0.75 िममी)
अंदाजे 77 िममी कमाल यास × 96.5 िममी
(कॅमेरा िभंग धारक िव फारपासन
ू चे अंतर)
साधारण 565 ग्रॅम
Nikon कस याही पव
ू र् परवानगीिशवाय या सच
ू ना-पिु तकांमधील वणर्न केले या
हाडर्वेअर िकं वा सॉ टवेअरम ये कोण याही वेळी बदल कर याचा अिधकार राखन
ू
ठे वत आहे . या सच
ू ना-पिु तकेम ये उ लेख केले या कोण याही नक
ु सान भरपाईसाठी,
जे चक
ु ांचे पिरणाम आहे त यासाठी Nikon ला जबाबदार धरले जाणार नाही.
362
िभंगे
हा िवभाग AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR,
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR, आिण AF-S
DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II िभंगांसोबत उपल ध
असले या वैिश यांचे वणर्न करतो. लेखािचत्र उ ेशासाठी या सच
ू नापिु तकेम ये सामा यतः वापरले जाणारे िभंग AF-S DX NIKKOR
18–105mm f/3.5–5.6G ED VR हे आहे .
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
कद्रांतर खण
ू
कद्रांतर मापनपट्टी
िभंगाचे टोपण
िभंग धारक खण
ू (0 23)
CPU शाखाग्रे
(0 307)
मागील िभंग
टोपण
झम
ू िरंग (0 33)
झम
ू िरंग (0 97)
A-M मोड ि वच (0 97)
कंपन यन
ू ीकरण चाल/ू बंद
ि वच(0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5–5.6G ED VR
कद्रांतर खण
ू
कद्रांतर मापनपट्टी
िभंगाचे टोपण
िभंग धारक खण
ू (0 23)
CPU शाखाग्रे (0 307)
मागील िभंग टोपण
झम
ू िरंग (0 33)
झम
ू िरंग (0 97)
364
A-M मोड ि वच (0 97)
कंपन यन
ू ीकरण चाल/ू बंद
ि वच(0 367)
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
फोकस अंतर दशर्क
फोकस अंतर खण
ू
कद्रांतर खण
ू
िभंग धारक खण
ू (0 23)
कद्रांतर मापनपट्टी
CPU रं गभेद (0 307)
िभंगाचे टोपण
मागील िभंग टोपण
LOCK
18
झम
ू िरंग (0 33)
झम
ू लॉक ि वच
झम
ू िरंग (0 97)
फोकस मोड ि वच (0 97)
कंपन यन
ू ीकरण
चाल/ू बंद ि वच (0 367)
कंपन यन
ू ीकरण मोड ि वच
(0 368)
A झूम
लॉक ि वच
झूम िरंग लॉक कर यासाठी ितला 18 िममी ि थतीवर िफरवा आिण झूम लॉक
ि वच LOCK. वर सरकवा. असे के याने कॅमेरा एका जागेव न दस
ु रीकडे नेताना
िभंग वतः याच वजनाने िव तािरत होत नाही.
D फोकस
अंतर दशर्क
फोकस अंतर दशर्क हा केवळ एका मागर्दशर्काप्रमाणे आहे आिण िचत्रिवषयापयर्ंतचे
अंतर कदािचत अचक
ू पणे दाखवू शकणार नाही आिण यावेळेस कॅमेर्याचा फोकस
दरू अंतरावर या िचत्रिवषयावर जळ
ु वलेला असतो ते हा िचत्रणक्षेत्र खोलीमळ
ु े िकं वा
इतर घटकांमळ
ु े ∞ कदािचत दाखवू शकणार नाही.
365
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S
DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR, आिण AF-S DX
NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II हे केवळ Nikon DX
व पण िडिजटल कॅमेऱयासोबत वापर यासाठी आहे त.
D िभंगांची
िनगा
• CPU शाखाग्रे व छ ठे वा.
• िभंगा या प ृ ठभागाव न धळ
ू आिण कापस
ू काढून टाक यासाठी लोअरचा वापर
करा. डाग आिण ठसे काढ यासाठी, मऊ, व छ सत
ु ी कापडावर िकं वा िभंग साफ
करणार्या िभंगावर थोडसं इथेनॉल िकं वा िभंग साफ करणारा द्राव टाका आिण
म यभागापासन
ू सु क न बाहे र या बाजन
ू े गोलाकार साफ करा, यावेळी तम
ु या
बोटांमळ
ु े डाग पडणार नाहीत िकं वा काचेला पशर् होणार नाही याची काळजी घ्या.
• िभंग साफ कर यासाठी पट िवरलक िकं वा बझीन सारखी रसायने कधीही वाप
नका.
• िभंगा या समोर या घटकांचे संरक्षण कर यासाठी ले स हूड िकं वा NC िफ टरचा
वापर करता येईल.
• िभंग या या लवचीक पाउचम ये ठे व यापव
ू ीर् समोरचे आिण मागचे टोपण
संलग्न करा.
• ले स हूड जोडलेले असताना, केवळ हूड ध न िभंग िकं वा कॅमेरा उचलू िकं वा
पकडू नका.
• िभंग दीघर् काळासाठी वापरात नसेल ते हा बरु शी िकं वा गंजणे यापासन
याचे
ू
रक्षण कर यासाठी ते थंड कोर या जागी संग्रिहत करा. प्र यक्ष सय
र् काशात िकं वा
ू प्र
नॅ था िकं वा कापरा या वडीसोबत ते संग्रिहत क नका.
• िभंग कोरडे ठे वा. अंतगर्त यांित्रकीला गंज लाग यास याची पिरणती द ु त न
करता येणार्या नक
ु सानीम ये होऊ शकते.
• िभंग अ यंत उ ण जागेवर ठे व यास, प्रिक्रया केले या लाि टकपासन
ू बनिवलेले
भागांची हानी होऊ शकते िकं वा ते वाकडेितकडे होऊ शकतात.
366
❚❚ कंपन
यन
ू ीकरण (VR)
या िवभागात वणर्न कर यात आलेली िभंगे कंपन यन
ू ीकरण (VR)
समिथर्त करतात, यामळ
ु े कॅमेरा पॅन केलेला असताना दे खील कॅमेरा
कंपनामळ
ु े आलेली अ प टता घटते, जेणेक न DX व पण कॅमेर्याची
शटर गती कमाल झूम ि थतीत अंदाजे 3.5 थां यांपयर्ंत मंद होते,
(AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR आिण AF-S
DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II) िकं वा 4.0 थांबे
(AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR) (कॅमेरा एँड
इमेिजंग प्रोडक् स असोिसएशन [CIPA] मानकांनस
ु ार; छायािचत्रकार आिण
छायािचत्रण पिरि थतींनस
ु ार प्रभावात तफावत येऊ शकते). यामळ
ु े उपल ध
शटर गतीची या ती वाढते आिण जा तीत जा त पिरि थतींम ये हाताने
पकडून, ितपाई मक्
ु त छायािचत्रण करता येत.े
कंपन यन
ू ीकरणाचा वापर कर यासाठी,
कंपन यन
ू ीकरण ि वच ON सरकवा. शटरिरलीज बटण अधर्वट दाबलेले असताना कंपन
यन
यदशर्काम ये
ू ीकरण सिक्रय होते, व
प्रितमेवरील कॅमेरा कंपनाचे पिरणाम कमी
करते तसेच िचत्रिवषयास चौकटबद्ध करणे
आिण ऑटोफोकस व यिक्तचिलत फोकस मोड
दो हीम ये फोकस िनधार्रण प्रिक्रया सोपी करते.
कॅमेरा पॅन केला असताना, कंपन यन
ू ीकरण
केवळ पॅनचा भाग नसले या गतीवर लागू केले
जाते (उदा. कॅमेरा जर आडवा पॅन केला असेल
तर कंपन यन
ू ीकरण केवळ उ या कंपनाला
लागू केले जाईल), यामळ
ु े िव तत
ृ कंसात कॅमेरा
पॅन करणे सोपे होते.
कॅमेरा ितपाईवर सरु िक्षतपणे जोडलेला असताना कंपन यन
ू ीकरण बंद
करा, परं तु ितपाई सरु िक्षत नसताना िकं वा मोनोपॉड वापरताना ते चालू
करा.
367
D कंपन
कंपन
यन
ू ीकरण
यन
ू ीकरण प्रभावी असताना कॅमेरा बंद क
नका िकं वा िभंग काढू नका.
अंगभत
लॅ श प्रभािरत होत असताना कंपन यन
ू
ू ीकरण अक्षम केले जाते. कंपन
यन
यदशर्कातील प्रितमा शटर िरलीज के यावर
ू ीकरण सिक्रय असताना,
कदािचत हलेल. हा अपकायार्चा िनदश नाही, िचत्रीकरण कर यापव
यदशर्कातील
ू ीर्
प्रितमा ि थर हो याची प्रतीक्षा करा.
A कंपन
यन
ू ीकरण मोड ि वच (AF-S DX NIKKOR 18–200mm
f/3.5–5.6G ED VR II िभंगे)
कंपन यन
ू ीकरण मोड ि वच कंपन यन
ू ीकरण चालू असताना कंपन यन
ू ीकरण
मोड िनवड यासाठी वापरला जातो.
• ि थर जागेव न तसेच इतर प्रसंगी कॅमेर्याची संभािवत हालचाल फारच कमी
होईल असे छायािचत्रण करताना कंपनाचे पिरणाम कमी कर यासाठी NORMAL
िनवडा.
• धाव या गाडीतन
ू , चालताना तसेच इतर प्रसंगी कॅमेर्याची संभािवत हालचाल
होईल असे छायािचत्रण करताना कंपनाचे पिरणाम कमी कर यासाठी ACTIVE
िनवडा.
पॅिनंग शॉ ससाठी कंपन यन
ू ीकरण मोड ि वच NORMAL वर सरकवा. कॅमेरा पॅन
केला असताना, कंपन यन
ू ीकरण केवळ पॅनचा भाग नसले या गतीवर लागू केले
जाते (उदा. कॅमेरा जर आडवा पॅन केला असेल तर कंपन यन
ू ीकरण केवळ उ या
कंपनाला लागू केले जाईल), यामळ
ु े िव तत
ृ कंसात कॅमेरा पॅन करणे सोपे होते.
368
A अंगभत
लॅ श वापरणे
ू
अंगभत
लॅ श वापरताना, खात्री क न घ्या की िचत्रिवषय हा िकमान 0.6 मी
ू
या तीवर आहे आिण िवग्नेिटंग (िभंगाचे टोक अंगभत
लॅ शला अडथळा आणत
ू
असते ते हा िनमार्ण होणारी छाया) थांबिव यासाठी ले स हूड काढा.
छाया
िवग्नेिटंग
AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5–5.6G ED VR:
कॅमेरा
झूम ि थती
िवग्नेिटंग िशवाय िकमान अंतर
D5300/D5000/D3100/
D3000
18 िममी
24 िममी
18 िममी
24 िममी
18 िममी
24 िममी
35-105 िममी
2.5 मी
1.0 मी
3.0 मी
1.0 मी
2.5 मी
1.0 मी
िवग्नेिटंग नाही
सवर्
िवग्नेिटंग नाही
18 िममी
24-105 िममी
18 िममी
24-105 िममी
18 िममी
24 िममी
35-105 िममी
1.5 मी
िवग्नेिटंग नाही
1.0 मी
िवग्नेिटंग नाही
2.5 मी
1.0 मी
िवग्नेिटंग नाही
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/
D300 ेणी/D200/D100/
D80
D90/D70
ेणी
D50
D60/D40
ेणी
369
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR:
कॅमेरा
झूम ि थती
िवग्नेिटंग िशवाय िकमान अंतर
D7200/D7100/D7000/
D300 ेणी/D200/D100
18 िममी
24-140 िममी
18 िममी
24 िममी
35-140 िममी
1.0 मी
िवग्नेिटंग नाही
2.5 मी
1.0 मी
िवग्नेिटंग नाही
24 िममी
1.0 मी
35-140 िममी
िवग्नेिटंग नाही
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70 ेणी/D60/D40 ेणी
18 िममी
1.0 मी
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II:
कॅमेरा
झूम ि थती
िवग्नेिटंग िशवाय िकमान अंतर
D7200/D7100/D7000/
D300 ेणी/D200/D100
18 िममी
24-200 िममी
24 िममी
35 िममी
50-200 िममी
24 िममी
1.0 मी
िवग्नेिटंग नाही
1.0 मी
1.0 मी
िवग्नेिटंग नाही
1.0 मी
35-200 िममी
िवग्नेिटंग नाही
D90/D80
D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3300/
D3200/D3100/D3000/
D70 ेणी/D60/D50/
D40 ेणी
D100 आिण D70 साठीची अंगभत
लॅ श उपसाधने केवळ 20 िममी िकं वा
ू
अिधक कद्रांतर असले या िभंगाचा
याचा कोन या त क शकतात; यामळ
ु े
िवग्नेिटंग18 िममी इतक्या कद्रांतरावर होईल.
370
A AF-S
DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR साठी दे यात
आलेली उपसाधने
• 67 िममी नॅप-ऑन समोरचे िभंगाचे टोपण LC-67
• मागील िभंग टोपण
• लवचीक िभंग पाउच CL-1018
• बॅयोनेट हूड HB-32
ले स हूड जोडणे खण
ू (●) ले स हूड जोडणे खण
ु ेसोबत ( ) आकृती q म ये
दाखिव याप्रमाणे अलाइन करा, यानंतर हूड रोटे ट करा (w) जोपयर्ंत ● खण
ू
ले स हूड लॉक खण
ु ेसोबत (—) अलाइन करा.
हूड संलग्न करताना िकं वा काढताना ते या या तळाशी असले या िच हाजवळ
पकडा आिण ते खप
ू पक्के पकडून ठे वणे टाळा. हूड योग्यप्रकारे संलग्न केलेले
नस यास िवग्नेिटंग येऊ शकते.
हूड उलटे करता येऊ शकते आिण वापरात नसताना िभंगाला जोडून ठे वता येत.े
A AF-S
DX NIKKOR 18-105mm f/3.5–5.6G ED VR साठीची वैकि पक
उपसाधने
• 67 िममी क्रू-ऑन िफ टर
• LF-1 आिण LF-4 मागील िभंग टोपण
371
A AF-S
DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR साठी दे यात
आलेली उपसाधने
• 67 िममी नॅप-ऑन समोरचे िभंगाचे टोपण LC-67
• मागील िभंग टोपण
A AF-S
DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR साठीची वैकि पक
उपसाधने
• 67 िममी क्रू-ऑन िफ टर
• LF-1 आिण LF-4 मागील िभंग टोपण
• लवचीक िभंग पाउच CL-1018
• बॅयोनेट हूड HB-32
ले स हूड जोडणे खण
ू (●) ले स हूड जोडणे खण
ु ेसोबत ( ) आकृती q म ये
दाखिव याप्रमाणे अलाइन करा, यानंतर हूड रोटे ट करा (w) जोपयर्ंत ● खण
ू
ले स हूड लॉक खण
ु ेसोबत (—) अलाइन करा.
हूड संलग्न करताना िकं वा काढताना ते या या तळाशी असले या िच हाजवळ
पकडा आिण ते खप
ू पक्के पकडून ठे वणे टाळा. हूड योग्यप्रकारे संलग्न केलेले
नस यास िवग्नेिटंग येऊ शकते.
हूड उलटे करता येऊ शकते आिण वापरात नसताना िभंगाला जोडून ठे वता येत.े
372
A AF-S
DX NIKKOR 18-200mm f/3.5–5.6G ED VR II साठी दे यात
आलेली उपसाधने
• 72 िममी नॅप-ऑन समोरचे िभंगाचे टोपण LC-72
• मागील िभंग टोपण
• लवचीक िभंग पाउच CL-1018
• बॅयोनेट हूड HB-35
ले स हूड जोडणे खण
ू (●) ले स हूड जोडणे खण
ु ेसोबत ( ) आकृती q म ये
दाखिव याप्रमाणे अलाइन करा, यानंतर हूड रोटे ट करा (w) जोपयर्ंत ● खण
ू
ले स हूड लॉक खण
ु ेसोबत (—) अलाइन करा.
NORMAL
ACTIVE
हूड संलग्न करताना िकं वा काढताना ते या या तळाशी असले या िच हाजवळ
पकडा आिण ते खप
ू पक्के पकडून ठे वणे टाळा. हूड योग्यप्रकारे संलग्न केलेले
नस यास िवग्नेिटंग येऊ शकते.
हूड उलटे करता येऊ शकते आिण वापरात नसताना िभंगाला जोडून ठे वता येत.े
A AF-S
DX NIKKOR 18-200mm f/3.5–5.6G ED VR II साठीची
वैकि पक उपसाधने
• 72 िममी क्रू-ऑन िफ टर
• LF-1 आिण LF-4 मागील िभंग टोपण
373
A िवशाल
आिण अित-िवशाल कोना या िभंगांिवषयी िट पणी
खालील पिरि थतींम ये ऑटोफोकस कदािचत इि छत पिरणाम दे णार नाही.
1 पा वर्भम
ू ीतील व तू मख्
ु य िचत्रिवषयापेक्षा अिधक फोकस िबंद ू या त करतात:
फोकस िबंदव
ू ी आिण फोरग्राउं ड
ू र पा वर्भम
दो हीतील व तंच
ु ा समावेश असेल तर
कॅमेरा कदािचत पा वर्भम
ू ीवर फोकस जळ
ु वेल
आिण िचत्रिवषय फोकस या बाहे र जाईल.
उदाहरण: दरू चा पोटट िचत्रिवषय
पा वर्भम
ू ीपासन
ू काही अंतरावर
2 िचत्रिवषयाम ये अनेक सू म तपशील समािव ट आहे त.
या िचत्रिवषयांवर काँ ट्रा ट नाही िकं वा
पा वर्भम
ू ीतील व तंप
ु ेक्षा छोटा िदसतो या
िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु िव यात कॅमेर्याला
कदािचत सम या येईल.
उदाहरण: फुलांचे शेत
अशा वेळी, यिक्तचिलत फोकस वापरा िकं वा समान अंतरावर असले या दस
ु र्या
िचत्रिवषयावर फोकस जळ
ु िव यासाठी फोकस लॉकचा वापर करा आिण छायािचत्र
पु हा जळ
ु वा. अिधक मािहतीसाठी, “ऑटोफोकस सह चांगले पिरणाम प्रा त करणे”
पहा (0 96).
374
A M/A
( यिक्तचिलत अिधभावीसिहत ऑटोफोकस) AF-S DX NIKKOR
18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II िभंगांसह वापरणे
यिक्तचिलत अिधभावीसिहत ऑटोफोकस वाप न फोकस जळ
ु वणे (M/A):
1 िभंग फोकस-मोड ि वच (0 365) M/A कडे सरकवा.
2 फोकस.
हवे अस यास शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू ठे वन
ू (िकं वा सानक
ु ू ल सेिटंग्स
मेनम
ू ये AF-ON िजथे िनयक्
ु त केलेले असेल ते बटण दाबन
ू ) आपण िभंग फोकस
िरंग िफरवन
ू ऑटोफोकस ओ हर-राइड क शकता. ऑटोफोकसचा वापर क न
पु हा फोकस जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा (िकं वा ते बटण पु हा
दाबा).
A AF-S
DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR आिण AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR िभंगासह फोकस करणे
कॅमेरा फोकस मोड आिण िभंग A-M ि वच A वर सेट केलेले असतांना एकल-सव
AF (AF-S) िनवडलेला असतो ते हा ऑटोफोकस ऑपरे शन पण
ू र् झा यानंतर आिण
यिक्तचिलतिर या फोकस िरंग िफरवन
ू शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबन
ू फोकस
समायोिजत केला जाऊ शकतो. ऑटोफोकस ऑपरे शन पण
ू र् होईपयर्ंत फोकस िरंग
िफरवू नका. ऑटोफोकसचा वापर क न पु हा फोकस जळ
ु व यासाठी शटर-िरलीज
बटण पु हा अधर्वट दाबा.
375
❚❚ समिथर्त मानक
• DCF आव ृ ती 2.0: कॅमेरा फाईल प्रणालीसाठी िडझाइन िनयम (DCF)
हे िडिजटल कॅमेरा उ योग क्षेत्रात मो या प्रमाणावर वापरले जाणारे
एक मानक आहे जे िविवध प्रकार या कॅमेर्यामधील सस
ु ंगतता िनि चत
कर यासाठी वापरले जाते.
• DPOF: िडिजटल मद्र
ु ण क्रम व प (DPOF) हे उ योग क्षेत्रात
मो या प्रमाणावर वापरले जाणारे एक मानक आहे जे मेमरी काडर्वर
संग्रिहत क न ठे व यात आले या मद्र
ु ण क्रम मधील मिु द्रत के या जात
असले या िचत्रांना परवानगी दे त.े
• Exif आव ृ ती 2.3: कॅमेरा Exif (िडिजटल ि थर कॅमेर्यांसाठी िविनमेय
प्रितमा फाईल व पण) आव ृ ती 2.3 ला समथर्न दे त,े जे एक असे
मानक आहे यात छायािचत्रासोबत मािहती संग्रिहत केली जाते आिण
ऑि टमल रं ग प्र यु पादनासाठी ितचा उपयोग कर यात येतो जे हा
प्रितमांचे Exif-अनु प िप्रंटरवर आउटपट
ु प्रा त होत असते.
• PictBridge: िडिजटल कॅमेरा व िप्रंटर उ योगां या सहयोजनेने िनमार्ण
केलेले मानक, छायािचत्रांना संगणकावर थानांतिरत न करता कॅमेर्याला
थेट िप्रंटरवर आउ पट
ु कर याची परवानगी दे त.े
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface हा ग्राहकोपयोगी
इलेक्ट्रॉिनक्स आिण AV साधनांम ये वापरला जाणारा मानक इंटरफेस
आहे जो HDMI-अनु प साधनांना एका एकल केबल कनेक्शन वारे
ऑिडयोि हजअ
ु ल डेटा आिण िनयंत्रण िसग्न स पाठिव यात सक्षम
असतो.
376
यापार िच हािवषयी मािहती
IOS हे Cisco Systems, Inc. चे अमेिरका आिण/िकं वा इतर दे शांमधील
यापारिच ह िकं वा न दणीकृत यापारिच ह असन
ू ते परवा या या अंतगर्त वापरले
जाते. Windows हे Microsoft Corporation चे अमेिरका आिण/िकं वा इतर
दे शांमधील यापारिच ह िकं वा न दणीकृत यापारिच ह आहे . PictBridge हे एक
यापारिच ह आहे . SD, SDHC, आिण SDXC हे लोगो SD-3C, LLC चे ट्रे डमाकर्
आहे त. HDMI, HDMI लोगो आिण हाय डेिफनेशन मि टिमडीया इंटरफेस ही HDMI
परवाना LLC ची यापारिच हे िकं वा न दणीकृत यापारिच हे आहे त.
Wi-Fi आिण Wi-Fi लोगो ही Wi-Fi Alliance ची यापारिच हे िकं वा न दणीकृत
यापारिच हे आहे त. N-Mark हे NFC Forum, Inc., चे अमेिरका आिण/िकं वा इतर
दे शांमधील यापारिच ह िकं वा न दणीकृत यापारिच ह आहे . सवर् अ य ट्रे ड नावे, जी
या सच
ू ना-पिु तकेत िनिदर् ट केली आहे त िकं वा तम
ु या Nikon उ पादनासह िदले या
कागदपत्रात िनिदर् ट केली आहे त, ती यां या संबंिधत धारकांचे ट्रे डमाक्सर् आहे त.
A सारखेपणा खण
ू
कॅमेरा या मानकांचे पालन करतो ती मानके सेटअप मेनू (0 293) मधील
सारखेपणा खण
ू पयार्याम ये पाहता येऊ शकतात.
A मक्ु त प्रकार परवाना (FreeType2)
या सॉ टवेअरचे भाग सवर्हक्क वाधीन आहे त © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). सवर् हक्क आरिक्षत.
A MIT
परवाना (HarfBuzz)
या सॉ टवेअरचे भाग सवर्हक्क वाधीन आहे त © 2015 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). सवर् हक्क आरिक्षत.
377
A प्रमाणपत्रे
378
संमत मेमरी काडर्
UHS-I सह सस
ु ंगत असणार्या SDHC आिण SDXC
काडार्ंसह कॅमेरा SD, SDHC, आिण SDXC मेमरी काडार्ंना
समथर्न दे तो. चलिचत्र रे कॉिडर्ंगसाठी SD पीड क्लास 6 िकं वा यापेक्षा
चांगले मू यांकन असले या काडार्ंची िशफारस केली आहे ; यापेक्षा कमी
गती असलेली का र्स वापर यास रे कॉिडर्ंगम ये य यय येऊ शकतो.
काडर् रीडसर्म ये वापर यासाठी काडर् िनवडताना ते उपकरणाशी सस
ु ंगत
अस याची खात्री करा. वैिश ये, पिरचालन आिण वापरावरील यािवषयी
मािहतीसाठी उ पादकाशी संपकर् साधा.
379
मेमरी काडर् क्षमता
खालील तक्ता 16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I
SDHC काडर्वर साठिव या जाऊ शकणार्या वेगवेग या (0 77)
प्रितमा दजार्, (0 81) प्रितमा आकारमान, (0 73) आिण प्रितमा क्षेत्र
सेिटंग्स या छायािचत्रांची अंदािजत संख्या दाखवतो (माचर् 2015 पासन
ू ).
❚❚ DX (24×16) प्रितमा क्षेत्र
प्रितमा दजार्
NEF (RAW), हािनरिहत
संक्षेिपत, 12-िचत्रिबंद ू
NEF (RAW), हािनरिहत
संक्षेिपत, 14-िचत्रिबंद ू
NEF (RAW), संक्षेिपत
12-िचत्रिबंद ू
NEF (RAW), संक्षेिपत
14-िचत्रिबंद ू
JPEG फाइन 3
JPEG सामा य 3
JPEG बेिसक 3
380
प्रितमा
आकारमान
फाईल
प्रितमांची
आकारमान 1 संख्या 1
बफर
क्षमता 2
—
22.2 MB
379
27
—
28.0 MB
294
18
—
20.6 MB
511
35
—
25.4 MB
428
26
मोठा
म यम
छोटा
मोठा
म यम
छोटा
मोठा
म यम
छोटा
12.7 MB
7.7 MB
3.9 MB
6.5 MB
3.9 MB
2.1 MB
2.7 MB
1.9 MB
1.1 MB
929
1500
2900
1800
3000
5600
3500
5700
10,300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ 1.3× (18×12) प्रितमा क्षेत्र
प्रितमा दजार्
NEF (RAW), हािनरिहत
संक्षेिपत, 12-िचत्रिबंद ू
NEF (RAW), हािनरिहत
संक्षेिपत, 14-िचत्रिबंद ू
NEF (RAW), संक्षेिपत
12-िचत्रिबंद ू
NEF (RAW), संक्षेिपत
14-िचत्रिबंद ू
JPEG फाइन 3
JPEG सामा य 3
JPEG बेिसक 3
प्रितमा
आकारमान
फाईल
प्रितमांची
आकारमान 1 संख्या 1
बफर
क्षमता 2
—
15.0 MB
575
44
—
18.7 MB
449
29
—
13.8 MB
770
67
—
16.9 MB
648
46
1300
2200
4000
2600
4300
7400
5100
7900
13,100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
मोठा
म यम
छोटा
मोठा
म यम
छोटा
मोठा
म यम
छोटा
8.6
5.3
2.9
4.3
2.8
1.5
2.0
1.4
0.9
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
1 सवर् आकडे अंदाजे आहे त. रे कॉडर् केले या
यानस
ु ार फाईल आकार बदलतो.
2 ISO 100 वर मेमरी बफरम ये संग्रिहत करता ये याजोगी कमाल उघडीप संख्या.
JPEG संक्षेपन (0 80) साठी समिु चत दजार् िनवड यास, ISO संवेदनशीलता
12,800 िकं वा अिधक उ च सेट के यास, िकं वा लांब उघडीप नॉईज यन
ू ीकरण
िकं वा वयं िव पण िनयंत्रण चालू अस यास घटते.
3 आकडेवारी गह
ृ ीत धरलेली आहे की JPEG संक्षेपन आकार अग्रक्रम वर सेट
केली आहे . समिु चत दजार् िनवड यास JPEG प्रितमांचा फाइल आकार वाढिवतो;
प्रितमांची संख्या आिण बफर क्षमता यानस
ु ार घटत जाते.
A d3—कमाल सात य िरलीज (0 280)
एकल ब टर् म ये घे यात येणार्या छायािचत्रांची कमाल संख्या 1 ते 100
दर यान कुठे ही सेट करता येऊ शकते.
या
381
िवजेरीचे आयु य
पण
र् णे प्रभािरत िवजेरी वारे रे कॉडर् करता येऊ शकणार्या चलिचत्र िचत्रपट
ू प
अंश िकं वा िचत्रणाची संख्या िवजेरीची ि थती, तापमान, िचत्रणां या मधला
वेळ, आिण प्रदिशर्त झाले या वेळ मेनंच
ू ी संख्या यानस
ु ार बदलते. AA
िवजेर्यां या संदभार्त, बनावट आिण संग्रहण पिरि थतींनस
ु ारही क्षमता
बदलते; काही िवजेर्या वाप शकत नाही. कॅमेरा आिण पयार्यी MB-D15
बहु-वीज ोत िवजेरी संच यां यासाठीची नमन
ु ा आकडेवारी खाली िदलेली
आहे .
• छायािचत्रे, एकल चौकट िरलीज मोड (CIPA मानक 1)
एक EN-EL15 िवजेरी 2 (कॅमेरा): साधारण 1110 शॉ स
एक EN-EL15 िवजेरी 2 (MB-D15): साधारण 1110 शॉ स
सहा AA अ कालाईन िवजेर्या (MB-D15): साधारण 630 शॉ स
• छायािचत्रे, िनरं तर िरलीज मोड (Nikon मानक 3)
एक EN-EL15 िवजेरी 2 (कॅमेरा): साधारण 4090 शॉ स
एक EN-EL15 िवजेरी 2 (MB-D15): साधारण 4090 शॉ स
सहा AA अ कालाईन िवजेर्या (MB-D15): साधारण 1510 शॉ स
• चलिचत्र 4
एक EN-EL15 िवजेरी 2 (कॅमेरा): साधारण HD िचत्रपट अंशांची 80
िमिनटे
एक EN-EL15 िवजेरी 2 (MB-D15): साधारण HD िचत्रपट अंशांची 80
िमिनटे
सहा AA अ कालाईन िवजेर्या (MB-D15): साधारण HD िचत्रपट
अंशांची 30 िमिनटे
382
1 23°C (±2°C) वर खालील चाचणी पिरि थतींम ये AF-S DX NIKKOR
18–105mm f/3.5–5.6G ED VR िभंगासोबत मोजमाप केले: िभंग अनंतापासन
ू
िकमान या तीपयर्ंत आवतर्न केले आिण दर 30 से. ला िडफॉ ट सेिटंग्जवर एक
छायािचत्र घेतले; एक िचत्रण सोडून प्र येक दस
ु र्या िचत्रणाला लॅ श प्रकािशत
केला. प्र यक्ष
य वापरले नाही.
2 EN-EL15 या जागी EN-EL15b आिण EN-EL15a िवजेर्यांचा वापर दे खील
करता येऊ शकतो.
3 20°C वर खालील चाचणी पिरि थतींम ये AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR िभंगासोबत मोजमाप केले: प्रितमा दजार् JPEG बेिसक
वर सेट केला, प्रितमा आकारमान M (म यम) वर सेट केले, शटर गती 1/250 से.,
शटर-िरलीज बटण तीन सेकंदासाठी अधर्वट दाबले आिण फोकस अनंतापासन
ू
िकमान या तीपयर्ंत तीनदा आवतर्न केला; एकापाठोपाठ एक असे यानंतर सहा
िचत्रणे काढली आिण प्रदशर्क पाच सेकंदासाठी चालू क न नंतर बंद केला;राखीव
समयकाची मद
ु त संप यानंतर आवतर्नाची पन
ु राव ृ ती केली.
4 23°C (±2°C) वर कॅमेरा िडफॉ ट सेिटंग्जवर ठे वन
ू आिण AF-S DX NIKKOR
18–105mm f/3.5–5.6G ED VR िभंगा वारे कॅमेरा अँड इमेिजंग प्रॉडक् स
असोिसएशन (CIPA) वारे िनिदर् ट पिरि थतींखाली मोजमाप केलेले आहे . वतंत्र
चलिचत्रे ही 29 िमिनटे आिण 59 सेकंदांपयर्ंत (1080/30p) लांब िकं वा 4 GB
आकारमानाची असू शकतात; जर कॅमेर्याचे तापमान वाढले तर या मयार्देपयर्ंत
पोहोच याआधीच रे कॉिडर्ंग बंद होऊ शकते.
खालील बाबींमळ
ु े िवजेरीचे आयु य कमी होऊ शकते:
• प्रदशर्काचा वापर करणे
• शटर-िरलीज बटण अध दाबन
ू ठे वणे
• वारं वार होणारे ऑटोफोकस पिरचालन
• NEF (RAW) छायािचत्रे घेणे
• मंद शटर गती
• कॅमेरा Wi-Fi (िबनतारी LAN) वैिश ये वापरणे
• ऐि छक उपसाधनांसह कॅमेरा वापरणे
• VR िभंगांसोबत VR (कंपन यन
ू ीकरण) मोडचा वापर करणे
आप याला पन
ु प्रर्भारणयोग्य Nikon EN-EL15 िवजेरीपासन
ू सवार्िधक
प्रा त हावे याची िनि चती कर यासाठी:
• िवजेरी शाखाग्रे व छ ठे वा. मळकट शाखाग्रे िवजेरी कायर्क्षमतेवर
पिरणाम क शकतात
• प्रभािरत के यानंतर िवजेरीचा वापर विरत करा. िवजेरी वापरात
नस यास यांचा प्रभार समा त होतो.
383
िनदशांक
संकेतिच ह
i ( वयं मोड) ...............................30
j ( वयं ( लॅ श बंद) मोड)..............30
SCENE ( य मोड) ...........................41
EFFECTS (खास प्रभाव) ......................44
k (पोट्रट)......................................42
l (लँ ड केप) .................................42
p (मल
ू ) .......................................42
m (खेळ) .......................................42
n (समीप
य) .............................42
o (नाइट पोट्रट).............................42
r (रात्रीचे लँ ड केप)........................42
s (पाटीर्/इनडोअर) ..........................42
t (िकनारा/बफर्) .............................42
u (सय
ू ार् त) ..................................43
v (सं याकाळ/पहाट).......................43
w (पाळीव प्रा यांचे पोट्रट) ...............43
x (मेणब तीचा प्रकाश) ....................43
y (बहर) .......................................43
z (शरद ऋतत
ू ील रं ग) ....................43
0 (खा य) .....................................43
% (रात्रीचे
य) .............................44
g (रं गीत केच) .................... 44, 46
i (लहान पिरणाम) ................ 45, 47
u (िनवडक रं ग) ..................... 45, 49
1 (िस हॉटे ) ..................................45
2 (उ च कळ) ...............................45
3 (िन न कळ)..............................45
P (पव
ू रर् िचत वयं) ..........................52
S (शटर-अग्रक्रम वयं) ....................53
A (िछद्र-अग्रक्रम वयं) ....................54
M ( यिक्तचिलत) ...........................56
U1/U2. ...........................................62
S (एकल चौकट) .............................66
CL (िनरं तर मंदगती) ........................66
CH (िनरं तर जलदगती) .....................66
Q (शांत शटर िरलीज) .....................66
E ( व-समयक) ...................... 66, 69
384
MUP (िमरर अप) ...................... 66, 71
! (चेहरा-अग्रक्रम AF) ...................88
$ ( ं द-क्षेत्र AF) ............................88
% (सामा य-क्षेत्र AF) .....................88
& (िचत्रिवषय-मागोवा AF) ............89
a (सारणी) .................................105
Z (कद्र-भािरत) ...........................105
b ( थािनक) ..............................105
AUTO ( वयं लॅ श) ........................145
Y (रे ड-आय यन
ू ीकरण) ..... 145, 147
SLOW (मंदगती संकालन) ....... 145, 147
REAR (मागील पडदा संकालन) ........147
E (उघडीप प्रितपत
ू ीर्) .....................109
Y ( लॅ श प्रितपत
ू ीर्) .....................151
O (लवचीक आज्ञावली) ....................52
a (प्र यक्ष
य) बटण ... 12, 31, 161
i बटण .............................. 189, 233
R (मािहती) बटण ................. 13, 185
J बटण .............................. 17, 284
D ि वच .........................................5
L (पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत)
........................................ 111, 120
D (ब्रॅकेिटंग)..............................197
I (फोकस दशर्क) ............ 34, 93, 98
t (मेमरी बफर) .............................68
M ( लॅ श-स जता दशर्क) .................36
अंकीय
1.3× (18×12) ............ 73, 168, 169
12-िचत्रिबंद ....................................80
ू
14-िचत्रिबंद ....................................80
ू
3D-मागोवा ............................. 87, 90
A
AC अनक
ु ू लक ..............................319
ADL ब्रॅकेिटंग ..............................207
AE आिण लॅ श ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट)....
197
AE लॉक .....................................107
AE लॉक ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट) ........197
AE-L/AF-L बटण..... 94, 107, 285, 288
AF ......................................... 83-95
AF क्षेत्र ब्रॅकेट ................ 10, 25, 235
AF सिक्रयण ................................277
AF सू म-जळ
ु णी ..........................292
AF-A ..........................................83
AF-C .................................. 83, 276
AF-F............................................84
AF-S ........................... 83, 84, 276
AF-क्षेत्र मोड ..................................86
AF-मोड बटण ......................... 84, 90
AF-साहा यक...................... 277, 317
C
Camera Control Pro 2 ............319
Capture NX-D .............................. ii
CLS...........................................311
CPU िभंग ........................... 29, 304
CPU संपकर् .................................307
CPU-रिहत िभंग ........ 224, 305, 308
CPU-रिहत िभंग डेटा ...................224
D
DCF ..........................................376
D-Lighting .................................294
DPOF............................... 267, 376
DX (24×16) .............. 73, 168, 169
E
Exif............................................376
Eye-Fi अपलोड ...........................293
F
Fn बटण ...................... 76, 284, 288
FV लॉक .....................................153
f-क्रमांक ........................ 52, 54, 307
G
GPS ................................. 227, 241
H
H.264 ........................................356
HDMI ...................... 170, 292, 376
HDMI कनेक्टर ................................2
I
ISO संवेदनशीलता ....... 99, 102, 281
ISO संवेदनशीलता पायरी मू य .....278
ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज ... 102, 271
i-TTL .........................................149
J
JPEG ................................... 77, 80
JPEG फाइन.................................77
JPEG बेिसक ................................77
JPEG संक्षेपण ..................... 80, 269
JPEG सामा य .............................77
L
L (मोठा)............................... 81, 169
LAN अनक
ु ू लक ............................319
LCD दीपन ............................ 5, 281
M
M (म यम) ........................... 81, 169
MB-D15 .................. 281, 286, 319
N
NEF (RAW) ................ 77, 80, 302
NEF (RAW) िचत्रिबंद ू खोली ..........80
NEF (RAW) प्रोसेिसंग ....... 295, 302
NEF (RAW) रे कॉिडर्ंग .......... 80, 269
NFC ................................. 254, 264
P
PictBridge .................................376
Picture Control यव था करा ....135,
270, 275
Picture Control सेट करा .. 130, 270,
275
Picture Controls .............. 130, 132
385
Pv बटण ............ 55, 167, 285, 288
आरं भ/अंितम िबंद ू िनवडा घ्या ........179
R
इ
RAW खाच 1 - JPEG खाच 2 (खाच
2 म ये काडर्ने िनभावलेली भिू मका) .82
RGB ..........................................237
इलेक्ट्रॉिनक या ती दशर्क................98
ViewNX-i ....................................... ii
उघडीप ................................ 105-110
उघडीप दशर्क ........................ 57, 286
उघडीप िनयंत्रणा करीता EV ट पा ..278
उघडीप प्रितपत
ू ीर् .......... 109, 278, 283
उघडीप ब्रॅकेिटंग ............................197
उघडीप मापक ................................37
उघडीप लॉक ................................107
उघडीप िवलंब मोड ........................280
उ च ISO NR ................... 271, 275
उ च ISO िनयंत्रण तबकडी प्रवेश ...101
उ च चैत यपण
ू र् ेणी (HDR) .......141,
270
उ च डेिफिनशन ...........................376
उपग्रहाव न घ याळ सेट करा ........227
उपसाधने .....................................319
W
ए
WB (शभ्र
ु ता संतल
ु न) ........... 111, 202
WB ब्रॅकेिटंग ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट) ...202
Wi-Fi .........................................250
Wireless Mobile Utility .... 250, 251
WT-5 .........................................319
एकल चौकट ..................................66
एकल-िबंद ू AF ........................ 86, 90
एकल-सव AF ........................ 83, 84
एकवणर् ............................... 130, 294
ऐि छक लॅ श ..................... 283, 311
ऑटोफोकस ...............................83–95
ऑटोफोकस मोड .............................83
ऑटो-स ह AF...............................83
ओ हर लो (खाच 2 म ये काडर्ने
िनभावलेली भिू मका) .......................82
ओ हर यू डेटा ............................242
S
S (छोटा)............................... 81, 169
SD मेमरी काडर् ...... 22, 27, 82, 379,
380
Speedlight ................................311
SSID .........................................251
SSID दशर्वा ................................251
U
UT-1..........................................319
UTC ................................. 228, 241
V
अ
अंगभत
लॅ श........................ 36, 144
ू
अंगभत
लॅ शसाठी लॅ श िनयंत्रण ...283
ू
अनु प िभंग ................................304
अलीकडील सेिटंग्ज........................297
आकार.................................. 81, 169
आकार अग्रक्रम (JPEG संक्षेपण) .....80
आकार बदल ................................295
आकारमान ...................................178
आभासी िक्षितज ............. 13, 14, 291
आयतालेख .......................... 237, 238
आयाम गुणो तर ...........................298
386
उ
क
कंपन यन
ू ीकरण ..........................367
कंप्रता प्रितसाद .................... 192, 274
कमाल संवेदनशीलता .....................103
कमाल सात य िरलीज ...................280
कालावधीनंतर दरू थ (ML-L3).......279
िकमान िछद्र ........................... 29, 51
िकमान शटर गती .........................103
कॅमेर्यामधन
ू िभंग काढणे .................29
कॅलडर लेबॅक ..............................232
कद्र-भािरत .......................... 105, 278
कद्रांतर ............................... 225, 309
कद्रांतर मापनपट्टी ....... 363, 364, 365
केवळ लॅ श ( वयं ब्रॅकेिटंग सेट) ....197
ख
खाच ............................. 27, 82, 233
खाच 2 म ये काडर्ने िनभावलेली
भिू मका ................................ 82, 268
खास प्रभाव ....................................44
गितशील-क्षेत्र AF .................... 86, 90
घ
घ याळ िवजेरी .............................188
च
चलिचत्र .......................................161
चलिचत्र ISO संवेदनशीलता सेिटंग्ज275
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू .................273
चलिचत्र िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा .273
चलिचत्र छाटणी ............................179
चलिचत्र दजार् .............. 166, 192, 273
चलिचत्र प्र यक्ष
य .....................161
चलिचत्र संपािदत करा . 179, 233, 296
चलिचत्र- विनमद्र
ु ण बटण ..... 163, 286
चाचणी लॅ श ........................ 55, 284
िचत्रणक्षेत्र खोली..............................55
िचत्रणाची संख्या ...........................382
िचत्रिवषय-मागोवा AF .....................89
िचत्रीकरण डेटा .............................239
चेहरा-अग्रक्रम AF ...........................88
चौकट आकारमान/चौकट गती........166,
192, 273
चौकट जळ
ु व याची मागर्दशर्क .... 13, 14
छ
छाटणे ................................ 294, 298
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू ...............268
छायािचत्र िचत्रीकरण मेनू रीसेट करा268
छायािचत्र मािहती ..........................234
छायािचत्र संरक्षण ..........................245
िछद्र .........................................54–56
िछद्र-अग्रक्रम वयं ..........................54
ट
टॉल िफरवा ..................................267
टोिनंग ................................ 133, 135
िठकाण ............................... 192, 273
ठीक बटण ............................ 17, 284
ठे वणी वारे िबंद ू साठवा ..................277
ड
डायॉ टर समायोजन िनयंत्रक .. 25, 319,
333
िडिजटल SLR साठी मानक i-TTL
भरण लॅ श........................ 149, 313
िडिजटल मद्र
ु ण क्रम व प (DPOF) ....
376
िडफॉ ट सेिटंग्ज ...........................194
िडफॉ ट सेिटंग्ज पन
ु थार्िपत करा ...194
ढ
ढगाळ (शभ्र
ु ता संतल
ु न)..................111
त
तट थ (Picture Control सेट करा) .....
130
तबकडी वापरला बटण िरलीज करणे 285
तारीख आिण वेळ .................. 24, 290
ितपाई .............................................3
विरत-प्रितसाद दरू थ (दरू थ िनयंत्रण
मोड (ML-L3)) ............................156
द
िदनांक िनवडा ..................... 249, 266
दरू थ कॉडर् ....................................58
दरू थ िनयंत्रण .................... 156, 319
दरू थ िनयंत्रण मोड (ML-L3) .......156,
272
387
दरू थ िमरर अप (दरू थ िनयंत्रण मोड
(ML-L3)) ...................................156
य मोड ......................................41
यदशर्क ............. 10, 25, 319, 349
यदशर्क िग्रड प्रदशर्न ..................280
यदशर्क नेित्रका............................70
यदशर्क नेित्रका टोपण ..................70
यदशर्क फोकस ................... 25, 319
याचा कोन ..............................310
दोन-बटणे रीसेट ...........................194
द्रत
ु रीटच.....................................295
ध
धारक खण
ू ................ 363, 364, 365
न
िनयंत्रण तबकडी ...........................285
िनयंत्रण पटल...................................9
िनरं तर जलदगती ............................66
िनरं तर मंदगती...................... 66, 280
िनरं तर िरलीज मोड .........................66
िनरं तर-सव AF .............................83
िनदशांक िच हांकन .............. 167, 178
िनवडक रं ग.................... 45, 49, 296
िनवडलेली चौकट जतन करा . 179, 183
िनवडले या प्रितमा हटवा ...............248
नेटवकर् ........................................293
प
पिरदशर्नी िनयंत्रण.........................296
पा वर्प्रकाश.......................................5
पढ
ु ील-पडदा संकालन .....................147
पण
ू र् उघडे िछद्र ........... 150, 307, 317
पण
ू -र् चौकट लेबॅक .........................229
पव
ू रर् िचत यिक्तचिलत (शभ्र
ु ता संतल
ु न)
111, 120
पव
ू रर् िचत वयं ................................52
पव
ू ार्नम
ु ािनत फोकस मागोवा .............85
पव
ू ार्वलोकन बटण 55, 167, 285, 288
पोट्रट (Picture Control सेट करा).130
प्रकार D िभंग ..................... 304, 307
प्रकार E िभंग ..................... 304, 307
388
प्रकार G िभंग ..................... 304, 307
प्रकाशमान (शभ्र
ु ता संतल
ु न)............111
प्रितमा आकारमान ........ 81, 169, 269
प्रितमा आकारमान ........................310
प्रितमा ओ हरले................... 294, 299
प्रितमा क्षेत्र ....73, 75, 81, 168, 169,
269, 274
प्रितमा िट पणी ............................291
प्रितमा दजार् .......................... 77, 268
प्रितमा धिू लमाजर्न संदभर् छायािचत्र .290
प्रितमा पन
ु रावलोकन ... 176, 230, 267
प्रितमा प्रितिलपी करा ....................267
प्रितमा लपवा ...............................266
प्रितमा संवेदक साफ करा...............321
प्र यक्ष
य ...................31, 161-170
प्र यक्ष
य िसलेक्टर ............ 31, 161
प्रदशर्क .......................... 12, 39, 229
प्रदशर्क उ वलता ...... 191, 192, 289
प्रदशर्क प्री- लॅ श .................. 149, 154
प्रदशर्क बंद िवलंब .........................279
प्रदशर्क रं ग संतल
ु न .......................290
प्रयोक्ता सेिटंग्ज .............................62
प्रयोक्ता सेिटंग्ज जतन करा .............62
प्रयोक्ता सेिटंग्ज रीसेट करा .............65
लेबॅक .................................. 39, 229
लेबॅक खाच आिण फो डर.............233
लेबॅक झूम .................................243
लेबॅक प्रदशर्न िवक प ......... 234, 266
लेबॅक फो डर ..............................266
लेबॅक मािहती .............................234
लेबॅक मेनू ..................................266
फ
फमर्वेअर सं करण ........................293
फाईल क्रमांक अनक्र
ु म ...................280
फाईलला नाव दे णे ............... 268, 273
िफ टर प्रभाव ...................... 134, 294
िफशआय .....................................295
फोकल लेन खण
ू ...........................98
फोकस दशर्क .................... 34, 93, 98
फोकस िबंद ू 33, 34, 86, 89, 98, 277
फोकस िबंदच
ू ी संख्या.....................277
फोकस मागोवा ...................... 85, 276
फोकस मोड....................................83
फोकस लॉक ...................................93
फोकसिनधार्रण पटल .....................350
फोकसिनि चती दशर्क ........ 34, 93, 98
फोकस-मोड िसलेक्टर ......................83
लॅ श 36, 144, 145, 151, 153, 311
लॅ श (शभ्र
ु ता संतल
ु न) ..................111
लॅ श प्रितपत
ू ीर् ..............................151
लॅ श ब्रॅकेिटंग ..............................197
लॅ श मोड .......................... 145, 147
लॅ श या ती ...............................150
लॅ श शटर गती .................. 148, 283
लॅ श संकालन गती ............. 282, 351
लॅ श स जता दशर्क .... 36, 154, 280,
316
लअ
ु रे संट (शभ्र
ु ता संतल
ु न) ............111
ब
ब ब ...................................... 58, 59
बहु उघडीप.......................... 211, 272
बा य मायक्रोफोन .........................193
बा य मायक्रोफोनसाठी कनेक्टर ..........2
िबनतारी दरू थ िनयंत्रक ...... 160, 287,
319
िबनतारी नेटवकर् .................. 250, 319
िबनतारी प्रक्षेपक ...........................319
बीप ............................................280
बॅकअप (खाच 2 म ये काडर्ने
िनभावलेली भिू मका) .......................82
ब्रॅकेिटंग .............................. 197, 284
भ
भाषा .................................. 290, 357
िभंग ............23, 29, 224, 304, 363
िभंग कंपन यन
ू ीकरण ि वच .........367
िभंग धारक ............................... 3, 98
िभंग फोकस िरंग . 97, 363, 364, 365
म
म यांतर समयक िचत्रीकरण .. 217, 272
मागील दशर्क ...............................286
मागील पडदा संकालन ...................147
माझा मेनू ....................................297
मानक (Picture Control सेट करा) .....
130
मापन ..........................................105
मायक्रोफोन ..................................193
मायक्रोफोन संवेदनशीलता ..... 192, 273
मायडर् ..........................................116
मािहती ............................... 185, 234
मािहती प्रदशर्न ............. 13, 185, 281
िमरर ........................... 71, 156, 324
िमरर अप ............................... 66, 71
मख्
ु य अंग टोपण ..................... 3, 319
मेमरी काडर्......22, 27, 82, 379, 380
मेमरी काडर् क्षमता ........................380
मेमरी काडर् फॉरमॅट करा ................289
मेमरी बफर ....................................68
मोड तबकडी.....................................6
मोड तबकडी लॉक िरलीज ..................6
मोड तबकडी लॉक िरलीज िरलीज
करा ........................................ 8, 66
र
रं ग तापमान............... 111, 113, 117
रं ग तापमान िनवडा (शभ्र
ु ता संतल
ु न).....
111, 117
रं ग प्रदे श .....................................270
रं गीत बा यरे खा ............................295
रं गीत केच ................... 44, 46, 295
राखीव समयक ............. 37, 227, 279
िरलीज मोड............................... 8, 66
िरलीज मोड तबकडी ................... 8, 66
रीटच मेनू ........................... 233, 294
रीसेट करा ...................................194
ं द-क्षेत्र AF ...................................88
रे ड-आय यन
ू ीकरण.............. 145, 147
रे ड-आय सध
ु ार..............................294
मंदगती संकालन.................. 145, 147
मदत .............................................17
389
ल
स
लँ ड केप (Picture Control सेट करा) ..
130
लघिु चत्र लेबॅक.............................231
लवचीक आज्ञावली ..........................52
लहान पिरणाम ............... 45, 47, 296
लांब उघडीप NR ..........................271
लक
यन
ु लक
ु
ू ीकरण .......................290
संक्षेिपत (प्रकार) .............................80
संग्रह फो डर ................................268
संज्ञापन उपकरण ..........................319
संवेदनशीलता ........................ 99, 102
सिक्रय D-Lighting..... 139, 207, 270
स य प्रितमा हटवा ................ 40, 246
सपाट (Picture Control सेट करा) 130
समयक ................................ 69, 217
समिु चत दजार् (JPEG संक्षेपण) ........80
सरळ करा ....................................295
सरळ सय
र् काश (शभ्र
ू प्र
ु ता संतल
ु न) ....111
सजर्नशील प्रकाशयोजना प्रणाली ......311
सवर् प्रितमा हटवा..........................248
सवर्काळ सव AF ...........................84
सवर्हक्क वाधीन .................. 240, 291
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज ...........................276
सानक
ु ू ल सेिटंग्ज रीसेट करा ...........276
साफ कर यासाठी िमरर अप करणे लॉक
करा ...........................................324
सामा य-क्षेत्र AF ............................88
सारखेपणा खण
ू ................... 293, 377
सारणी मापन ...............................105
सू म-जळ
ु णी शभ्र
ु ता संतल
ु न...........114
सू म-जळ
ु णी समिु चत उघडीप ........278
सेटअप मेनू..................................289
सेिटंग्ज जतन/लोड करा .................291
थान डेटा .......................... 227, 241
थािनक ......................................105
थािनक शभ्र
ु ता संतल
ु न.................124
प ट (Picture Control सेट करा) 130
पीकर ............................................4
माटर् उपकर. पाठव या. िनवडा/
िनवडलेले र करा ............... 233, 263
माटर् उपकरण .............................250
लाइड शो ...................................267
लॉट िरकामा लॉक िरलीज करा .....286
वयं (शभ्र
ु न) .......... 111, 112
ु ता संतल
वयं ISO संवेदनशीलता िनयंत्रण ...102
वयं प्रितमा िफरिवणे ...................290
वयं लॅ श ..................................145
व
वार्या या नॉईजचे यन
ू ीकरण 192, 274
िवग्नेट िनयंत्रण ............................271
िवजेरी ............21, 22, 26, 291, 359
िवजेरी पॅक...................................319
िवजेरीचे आयु य ...........................382
िवजेरीचे प्रभारण .............................21
िव पण िनयंत्रण ...........................295
िवलंिबत दरू थ (दरू थ िनयंत्रण मोड
(ML-L3)) ...................................156
वीजपरु वठा कनेक्टर ......................319
वेळ ........................ 24, 58, 60, 290
वेळ क्षेत्र आिण तारीख............ 24, 290
वेळ-र छायािचत्रण .............. 171, 275
यिक्तचिलत ........................... 56, 97
यिक्तचिलत फोकसिनधार्रण ............97
श
शटर गती ............................... 53, 56
शटर-अग्रक्रम वयं..........................53
शटर-िरलीज बटण . 35, 93, 107, 279,
288
शटर-िरलीज बटण AE-L ...............279
शटर-िरलीज बटण अधर्वट दाबा ........34
शटर-िरलीज बटण संपण
र् णे खाली दाबा
ू प
35
शांत शटर िरलीज ...........................66
शभ्र
ु ता संतल
ु न ... 111, 202, 269, 274
शेजारी-शेजारी तल
ु ना .....................296
शेड (शभ्र
ु ता संतल
ु न) .....................111
390
वयं ब्रॅकेिटंग ...................... 197, 284
वयं िव पण िनयंत्रण .................271
वयंउघडीप लॉक ..........................107
वयं-क्षेत्र AF .......................... 87, 90
व-समयक .................... 66, 69, 279
ह
हटव यानंतर ................................267
हटवा .................................... 40, 246
हािनरिहत संक्षेिपत (प्रकार) ..............80
हायलाइ स ..................................236
हायलाइ स
य ...........................193
हे डफोन ........................................193
हे डफोन आवाज .............................193
391
NIKON CORPORATION या लेखी मख
ु यारी िशवाय, या सच
ू नापिु तकाचे कोण याही नमु याम ये पण
ू र् िकं वा भागाम ये (िचिक सक
लेख िकं वा पन
ु िवर्लोकन मधले संिक्ष त वाक्यांश यितिरक्तचे),
प्र यु पादन करता येणार नाही.
SB9A03(YA)
6MB275YA-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising