Nikon | D5600 | Nikon D5600 అన్వయ మార్గదర్శక పుస్తకం (పూర్తి సూచనలు)

Nikon D5600 అన్వయ మార్గదర్శక పుస్తకం (పూర్తి సూచనలు)
ి టల్ కె
ె ా
అనవ్య మారగ్ దరశ్క పుసత్ కం
"బుక్ మార్క్లు" టాబ్ ంక్లు కొ న్ కంపూయ్టర్లలో స ి గ్ ా
పర్ద ిశ్ంచబడక ో వచుచ్.
• కె ె ా ఉప
ిం ే ముందు ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంను పూ త్ ి ా
చదవం ి.
• కె ె ా
కక్ ఉప
ా న్
ధ్ా ించ ా కి, " భదర్త కోసం"
తపప్కుం ా చదవం ి ( ే xiii).
• ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంను చ ి న త ావ్త, మ ళ్ ప ి లన కోసం
అందుబాటులో ఉంచం ి.
Te
ర్ాలు. పర్పంచం. క ెక్ట్ అ
య్ం ి
SnapBridge కు ావ్గతం —
ఇ ేజ్ అనుభవంను ెరుగుపరచ్డంలో కాన్
కక్ కొతత్ స ీవ్స్ల కుంటుంబం. SnapBridge Bluetooth® తకుక్వ శకిత్ (BLE)
ాంకే క మ ియు ఒక
ద్ష
ి ట్ అ ిల్ కేషన్
కక్ కల క ో
కె ె ా మ ియు
అనుకూల ామ్ర్ట్ ప ికరం మధయ్ అవ ో ా న్ ొల ిసత్ ుం ి.
కాన్ కె ె ా మ ియు
లెన్స్ల ావ్ ా సంగర్హిం న ఇ ేజ్ దృ ాయ్లు అ
ిన ధం ా సవ్యం ాలకం ా
ప ిక ా కి బ ి
ేయబడ ా .
అ న్ ప ిక ాలలో అంతటా ార్పయ్తను
ఆ వ్ సూ
త్ కౌల్డ్ లవ్ స ీవ్స్లకు కూ ా అపర్యతన్ం ా అప్లోడ్ ేయవచుచ్.
ఎపుప్డు మ ియు ఎకక్డ కు కా ాలనుకుంనన్ ోట,
ఉ ాస్
న్ రు
ాగ ావ్మయ్ం ేసుకోవచుచ్.
ార్రం ంచ ా కి SnapBridge అ ిల్ కేషన్ ను ౌన్ లోడ్ ేయం ి!
ఇపుప్ ే
ామ్ర్ట్ ప ికరంలోకి SnapBridge
అ ిల్ కేషన్ను ౌన్లోడ్ ేయడం ావ్ ా సత్ ృత
ౌలభయ్ం
కక్ పర్
జ ా న్ అందుకోం ి.
కొ న్ ా ారణ ైన దశల ావ్ ా, Android™
ఆప ేటింగ్ ిసట్మ్లో అమలు అ ేయ్ ఒక
అనుకూల iPhone®, iPad® మ ియు/లే ా
iPod touch® లే ా ామ్ర్ట్ ప ిక ాల ో
కాన్
కె ె ాలను ఈ అ ిల్ కేషన్ అనుసం ా సుత్ం ి.
SnapBridge అ ే ి Apple App Store®
నుం ి, Google Play™లో మ ియు కిం ి
ెబ్ ైట్ నుం ి ఉ తం ా అందుబాటులో ఉం ి:
http://snapbridge.nikon.com
SnapBridge ై ాజా సమా ారం కోసం,
ార్ంతం
సంద ిశ్ంచం ి (0 xxi).
D5600 Model Name: N1538
కాన్
ెబ్ ైట్ను
SnapBridge అం ిం ే అదుభ్త
ైన ఇ
ేజ్ అనుభవం…
ెండు ప ిక ాల మధయ్ ిథ్ ర రంతర క ెకష్న్ వలల్ కె ె ా
నుం ి ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సవ్యం ాలక తర్ం బ ి —
ఆన్లైన్ ో టోను పంచుకోవడం మునపటి కంటే సులభం
NIKON IMAGE SPACE కౌల్డ్ స ీవ్స్లో ఇ
మ ియు థంబ్ ె ల్
కక్ అప్లోడ్
టి ో స ,
• కె
•
ె ా
ి
ఇ
ే ంగ్
ా న్
ేజ్
ెరుగుప ి ే స ీవ్స్ల ప ి ి :
యంతర్ణ ాధనం
ార్లలో కెర్ ిట్ సమా ా ా న్ ంె డు ముకక్ల
(ఉ ా., కా ీ ైట్, ాయ్ఖయ్లు, టెక్ మ ియు
లో ోలు) వరకు ము స
ిర్ త్ ుం ి
Nikon D5600, AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
• కె ె ా
కక్ ే ీ మ య
ి ు సమయ
సమా ారం మ ియు పర్ శ
ే సమా ా ా న్
సవ్యం ాలక అప్ ేట్
• కె
ె ా
కక్ ఫరమ్ ేర్ న కరణలను
ీవ్కరణ
i
కె ె ా నుం ి అతయ్ ికం ా ొ ంద ా కి, దయ ే ి అ న్ సూచనలను పూ త్ ి ా
చ ి ార
ధ్ా ించుకోం ి మ ియు ఈ ఉతప్ త్ ఉప
ిం ే ాళల్ ంద ి ావ్ ా
చదవబడుతుంద అందుబాటులో ఉంచం ి.
న్లు మ య
ి ు ఆ ా ాలు
కు కావల న
ి సమా ా ా న్ కను ొనడంలో సులభం ా ే ంే దుకు,
ముందునన్
న్లు మ ియు ఆ ా ాలు ఉప
ించబ డ్ ా :
D
ఈ హన్ం హెచచ్ ికలను; మ ియు సమా ారంను సూ ంచుతుం ి
ఇ ి కె ె ాను ఉప
ించ ా కి ముందు చద ా .
A
ఈ హన్ం టీలను మ ియు సమా ారంను గు త్ ంి చుతుం ి; అ ి
కె ె ాను ఉప
ిం ే ముందు చద ా .
0
ఈ హన్ం ఈ మారగ్ ద ిశ్క పుసత్ కంలో ఇతర
సందరభ్సహితను గు త్ ంి చుతుం ి.
ే లకు
కె ె ా మా టర్లో పర్ద ిశ్ంచబ ిన పటిట్క అం ాలు, ఎం ికలు మ ియు
సం ే ాలు బో ల్డ్ ా కనబడు ా .
కె ె ా అమ ికలు
ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో ఉనన్ వరణలు ార్రంభ అమ ికలను
ఉప
ించబ డ్ ాయ
ా త్ ా .
A
భదర్త కోసం
కె ె ాను
దటి ా ి ా ఉప
చదవం ి (0 xiii–xvi).
ii
ిం ే ముందు, భదర్త సూచనలను “
భదర్త కోసం” లో
షయాల పటిట్ క
భదర్త కోసం .................................................................................xiii
గమ కలు ......................................................................................xvii
బూ
ల్ టూత్ మ ియు Wi-Fi ( గరహిత LAN) ..........................................xxii
ప ిచయం
కె
1
ె ా గు ిం
ెలుసుకోం ి .................................................................. 1
ె ా ముఖయ్ ాగం ...........................................................................1
ాన డయల్ ................................................................................. 4
కష్ణఅ ేవ్షకం ................................................................................ 5
R (సమా ార) బటన్ ....................................................................... 6
P బటన్ .........................................................................................12
కె
మా టర్ ......................................................................................... 13
టచ్ ీక్ర్న్ను ఉప
ించటం ............................................................15
టచ్- ీక్ర్న్ ో టోగర్ ీ ..........................................................................17
ార్లను
ించటం ....................................................................... 23
పటిట్కలను ఉప
ించటం............................................................... 25
దటి దశలు
26
కె ె ా మణికటుట్ పటీట్ జతపరచడం .................................................. 26
బాయ్ట ీ
ార్జ్ ే ........................................................................ 26
బాయ్ట ీ మ ియు ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ంచం ి ......................................... 27
మా టర్ ెరవడం .......................................................................... 29
ఒక లెన్స్ను జో ించం ి ................................................................... 30
కె ె ా థ్ ాపన ................................................................................ 33
కష్ణఅ ేవ్షకం ై కేం క
ీర్ రణ...............................................................41
టుయ్టో ియల్
కె
42
ె ా పటిట్ కలు: ఒక స
బాయ్ట ీ థ్ ా
మ ియు
కష్ ................................................................ 42
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్ ............................... 46
iii
ార్థ
“ ా
క ో టోగర్ ీ మ ియు ేల్ బాయ్క్
ంట్-మ ియు-షూట్”
47
ా ాలు (i మ ియు j) .......................... 47
ార్థ క ేల్ బాయ్క్ ............................................................................... 56
అనవసర ైన ో టో ార్ఫ్లను ొల ించడం ........................................... 57
పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
58
k వరణ్ రం త ......................................................................... 59
l లాయ్ండ్ ేక్ప్ ....................................................................... 59
p ిలల్లు.............................................................................. 59
m కీర్డలు .............................................................................. 60
n స ప .............................................................................. 60
o ా ర్ బొ మమ్ ....................................................................... 60
r ా ర్ లాయ్ండ్ ేక్ప్ .................................................................61
s ా ట్/
ీ ఇం ో ర్ .......................................................................61
t సముదర్ రం/మంచు ...........................................................61
u సూ ాయ్సత్ మయం................................................................. 62
v ా ర్/ ేకువజాము .............................................................. 62
w ెంపుడు జంతువు తర్ం ..................................................... 62
x కొ ొవ్ త్ ెలుగు ................................................................... 63
y కాసం ............................................................................. 63
z ఆకు ాలుకాల వ ణ్ ాలు.......................................................... 63
0 ఆ రం.............................................................................. 64
iv
పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
65
% ా ర్ దృ ట్ ి .......................................................................... 65
S పర్ ాన
నన్.................................................................... 66
T ాప్ ................................................................................ 66
U తర్ దృ ట్ ాంతము ................................................................ 66
' ఆటబొ మమ్ కె ె ా పర్ ావం ................................................... 67
( సూకష్మ్ పర్ ావం .................................................................. 67
3 ఎంచుకునన్ రంగు .............................................................. 67
1 ాయ తర్ం ...................................................................... 68
2 అ ిక కీ ............................................................................ 68
3 తకుక్వ కీ ......................................................................... 68
పర్తయ్కష్ కష్ణలో లభయ్మ ేయ్ ఎం ికలు ............................................... 70
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
డుదల
75
ా ా న్ ఎంచుకోవడం ........................................................ 75
రంతర షూటింగ్ (వరుస ో టోల పరంపర
ానం)................................. 76
శచ్ల షటర్ డుదల ........................................................................ 78
సవ్యం ాలక-టైమర్
ానం .............................................................. 79
కేం ర్క
ీ రణ ........................................................................................ 82
కేం క
ీర్ రణ
ానం .......................................................................... 82
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్.......................................................................... 87
కేం క
ీర్ రణ ాళం ............................................................................. 93
మాన య కేం క
ీర్ రణ ...................................................................... 95
ఇ జ్
ే
ాణయ్త మ ియు ప ిమాణం ...................................................... 98
ఇ జ్
ే
ాణయ్త ............................................................................... 98
ఇ జ్
ే ప ిమాణం ......................................................................... 100
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ను ఉప
ంి చడం ................................................. 101
సవ్యం ా త ాప్-అప్
ా ాలు .................................................. 101
మాన య ాప్-అప్
ా ాలు.......................................................103
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త ............................................................................ 107
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ .................................................................... 109
ార్రంభ అమ ికలను పునరుదధ్ ించం ి ................................................ 115
v
P, S, A మ ియు M
ా ాలు
118
షటర్ గ
ే ం మ ియు ావ్రం .............................................................. 118
ానం P (సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం)............................................... 119
ానం S (సవ్యం ాలక షటర్- ార్ ానయ్త) ....................................... 121
ానం A (సవ్యం ాలక ావ్ర- ార్ ానయ్త).......................................122
ానం M (మాన య) .................................................................123
ీరఘ్ కా క పర్తయ్ ీకరణ (M
ానం మాతర్ ే) ......................................125
పర్తయ్ క
ీ రణ .................................................................................... 128
ట ింగ్ .....................................................................................128
సవ్యం ాలక పర్తయ్ ీకరణ ాళం ......................................................130
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు ....................................................................132
ల్ ాష్ సరుద్బాటు .............................................................................134
హైలైట్లు మ ియు ాయలలో వ ా న్ సంర ించడం ........................... 136
కిర్యా ల D-Lighting ....................................................................136
అ ిక ైన క్ ణ
ేర్ ి (HDR) .............................................................138
ెలుపు సమతులయ్త........................................................................ 140
ైన్-టూయ్ ంగ్ ెలుపు సమతులయ్త..................................................143
పూరవ్ అమ ిక మారగ్ దరశ్క పుసత్ కం ..................................................145
బార్కెటింగ్ ....................................................................................... 151
Picture Controls ......................................................................... 155
ఒక Picture Controlను ఎంచుకోవడం ...............................................155
Picture Controls ను సవ ించడం....................................................157
సంపర్ ాయ Picture Controlలను సృ ట్ ంి చడం..................................... 161
vi
మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
164
మూ లను ికార్డ్ ేయడం ................................................................ 164
P బటన్ .......................................................................................166
మూ అమ ికలు .........................................................................168
వయ్వ ి-గ ి ే మూ లు ..................................................................... 171
మూ లను
ించడం...................................................................... 176
మూ లను సవ ించడం ................................................................... 178
మూ ల కొనలు క త్ ించడం ............................................................178
ఎంచుకునన్ ేర్మ్లను ేవ్ ేయడం .................................................182
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
184
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్........................................................................... 184
థంబ్ ె ల్ ేల్ బాయ్క్ .......................................................................185
కాయ్లెండర్ ేల్ బాయ్క్ ..........................................................................186
P బటన్ .......................................................................................187
ో టో సమా ారం............................................................................. 188
ఒక దగగ్ ి దృ ట్ ి
సుకోవడం: ేల్ బాయ్క్
మ్ ......................................... 196
ొల ింపు నుం ి ో టో ర్ాఫ్లను ర ించడం ........................................... 200
ే
ేయడం ..................................................................... 201
ర్ాలను ట్
ఒకొక్కక్
ార్ న్ ేట్ ేయడం .........................................................201
బహుళ
ార్లను ేట్ ేయడం ...................................................... 202
అప్లోడ్ కోసం ో టోలు ఎంచుకోవడం................................................... 203
ఒకొక్కక్ ో టోలు ఎంచుకోవడం ........................................................ 203
పలు ో టోలు ఎంచుకోవడం ............................................................ 204
ో టో ర్ాఫ్లను ొల ించడం ............................................................... 205
ేల్ బాయ్క్ సమయంలో ...................................................................... 205
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క ............................................................................... 206
ై పర్దరశ్నలు .............................................................................. 208
ల్ డ్
ల్ డ్
ై పర్దరశ్న ఎం ికలు .................................................................. 209
vii
సం ా ాలు
210
ViewNX-i ను పర్
కంపూయ్టర్కు
ఠ్ ా ించడం ........................................................... 210
ర్ాలను పర్
ేయడం .................................................. 211
ో టో ర్ాఫ్లను ము ర్ంి చడం ............................................................... 214
ిర్ంటర్ను సం ా ంచడం .................................................................214
ఒక ా ికి ఒక
ార్ న్ ము ంిర్ చడం .................................................215
పలు
ార్లను ము ంిర్ చడం ............................................................216
టీ లో
కె
ె ా పటిట్ క
ర్ాలను
ించడం............................................................... 218
220
D బాయ్క్
ేల్
పటిట్ క: ఇ ేజ్లను రవ్హించడం ........................................ 220
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క ఐ ఛ్కాలు ................................................................ 220
ేల్ బాయ్క్ సం క ......................................................................221
ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్న ఎం ికలు .......................................................221
ఇ ేజ్ స కష్ .......................................................................221
ఆటో ఇ ేజ్ ొటేషన్ ............................................................. 222
లువు ా న్ పుప్ ............................................................ 222
C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు ................................................ 223
షూటింగ్ పటిట్క ఐ ఛ్కాలు .............................................................. 223
ి ి అమరుచ్ షూటింగ్ పటిట్క ................................................. 225
లవ్ ో లడ్ ర్ ......................................................................... 225
ైల్కు ామకరణం................................................................ 227
NEF (RAW) ికా డ్ ంి గ్ .......................................................... 227
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త అమ ికలు .................................................. 228
వరణ్
ామం ........................................................................ 230
ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు ..................... 230
అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ NR................................................................231
ెన్ట్ యంతర్ణ..................................................................231
సవ్యం ాలక వకీర్కరణ యంతర్ణ ........................................... 232
ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్ ...................................................................... 232
viii
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు.......................... 233
కసట్ మ్ అమ ికలు ......................................................................... 234
అనుకూ కరణ అమ ికలను పునరమరుచ్................................. 235
a: సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ........................................................ 235
a1: AF-C ార్ ానయ్ ఎం ిక ..................................................... 235
a2: కేం క
ీర్ రణ ా ంట్ల సంఖయ్ ............................................ 236
a3: అంత ిన్ ిమ్త ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ాధనం ................... 237
a4: ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం ................................................................. 237
a5: ఏ.ఎఫ్
డ్లో మాన య కేం క
ీర్ రణ వలయం .................... 238
b: పర్తయ్ ీకరణ.......................................................................... 239
b1: పర్తయ్ ీకరణ యంతర్ణకు ఇ. దశలు ................................. 239
b2: ఐ.ఎస్.ఓ పర్దరశ్న ........................................................... 239
c: టైమర్లు/ఏ.ఇ ాళం ............................................................ 239
c1: షటర్- డుదల బటన్ ఏ.ఇ ాళం ....................................... 239
c2: సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు............................................. 240
c3: సవ్యం ాలక-టైమర్ .......................................................241
d: షూటింగ్/పర్దరశ్న .................................................................241
d1: పర్తయ్ ీకరణ జాపయ్
ానం .................................................241
d2: ైల్ సంఖయ్ కర్మం............................................................ 242
d3: కష్ణఅ ేవ్షక ాధన పటిట్క పర్దరశ్న .................................. 243
d4: ే ీ ట్ ాంప్ ..................................................................... 243
d5: సూ లను ెనకుక్ పుప్ ................................................ 245
e: బార్కెట్ల అమరుప్/ ల్ ాష్ ......................................................... 246
e1: అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్కు ల్ ాష్ యంతర్ణ/ఐ ఛ్క ల్ ాష్ ............... 246
e2: సవ్యం ాలక బార్కెట్ల అమరుప్ స
...............................251
f: యంతర్ణలు ........................................................................ 252
f1: Fn బటన్ కేటా ంచం ి.................................................... 252
f2: AE-L/AF-L బటన్ కేటా ంచం ి ..................................... 254
f3: టచ్ Fn కేటా ంచం ి...................................................... 255
f4: డయల్ భర్మణా న్ ెనకుక్ పుప్ ...................................... 256
ix
B ట్
ె అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన ........................................................ 257
అమరుప్ పటిట్క ఐ ఛ్కాలు .............................................................. 257
ె
ీ కార్డ్ ను ా ామ్ట్ ేయం ి ........................................... 259
ఇ ేజ్ ాయ్ఖయ్ ...................................................................... 260
కా ీ ైట్ సమా ారం ................................................................261
సమయ మండ మ ియు ే ీ ............................................... 262
ాష (Language) ............................................................... 262
ప్ ఎం ికలు ...................................................................... 263
టచ్ యంతర్ణలు ................................................................. 263
మా టర్ ెలుగు .................................................................. 263
సమా ార పర్దరశ్న ఆకృ ...................................................... 264
సవ్యం ాలక సమా ార పర్దరశ్న ............................................ 265
సమా ార పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్ ............................................... 265
ధూ
ొల ింపు ార్మాణిక ో టో ............................................. 266
ిల్ కక్ర్ త గ్ ింపు ..................................................................... 268
ల్ ాట్ ఖా
డుదల లాక్ ........................................................ 268
సథ్ లం
కక్ ేటా ................................................................ 269
ి యంతర్ణ ాధనం ......................................................... 270
మాన
డ్ .......................................................................271
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం ే ..............................................271
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంపు (సవ్యం ాలకం)................................. 272
Wi-Fi................................................................................. 272
బూ
ల్ టూత్ ............................................................................ 273
Eye-Fi అప్లోడ్ .................................................................. 274
అనుకూలత హన్ం .............................................................. 276
ఫర్మ్ ేర్ ెరష్న్ ...................................................................... 276
x
N ీటచ్ ెను: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం ...... 277
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క ఐ ఛ్కాలు .......................................... 277
దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం ......................... 278
NEF (RAW) సం ానం ...................................................... 280
క త్ ింపు ............................................................................. 282
ీ ైజ్ .................................................................................. 283
D-Lighting ......................................................................... 285
తవ్ ిత ీటచ్ ........................................................................ 286
ెడ్-ఐ ిదద్ ుబాటు ................................................................. 286
సూటి ా ే ...................................................................... 287
వకీర్కరణ యంతర్ణ............................................................... 287
దృ ట్ క
ి ోణ యంతర్ణ .............................................................. 288
సత్ ృత దృ ట్ ి ......................................................................... 288
ిలట్ర్ పర్ ా ాలు ................................................................... 289
ఏకవరణ్ ం .............................................................................. 290
ఇ ేజ్ ైన ఆ ోపణ ...............................................................291
వరణ్ బాహయ్ ేఖ ...................................................................... 293
తర్ దృ ట్ ాంతము .................................................................. 294
వరణ్ నమూ ా ....................................................................... 294
సూకష్మ్ పర్ ావం .................................................................... 295
ఎంచుకునన్ రంగు ................................................................. 296
ె ంటింగ్.......................................................................... 298
పర్కక్-పర్కక్ ో క .................................................................. 298
m ఇటీవ అమరుప్లు/O ా ెను .................................................... 300
ఒక పటిట్కను ఎంచుకోవడం .............................................................300
m ఇటీవ అమరుప్లు ...................................................................301
O ా ెను .................................................................................301
xi
ాంకే క
ైన టీలు
305
అనుకూల ౖన
ె లెన్స్లు .................................................................... 305
అనుకూల .ి ి.యు లెన్స్ ............................................................. 305
అనుకూల ౖన
ె
ి. ి.యు-రహిత లెన్స్లు ......................................... 308
కాన్ సృజ ాతమ్క లైటింగ్ వయ్వసథ్ (CLS) ............................................ 315
ఇతర ఉపరకణములు ....................................................................... 321
దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం మ ియు ఏ. ి అ ాపట్ ర్ను జో ించడం ............. 325
కె
కె
ె ా కోసం సంరకష్ణ ...................................................................... 327
లవ్ ేయడం ............................................................................. 327
భర్పరచ్డం ................................................................................ 327
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్పరచ్డం ....................................................... 328
ె ా మ ియు బాయ్ట ీ కోసం సంరకష్ణ: జాగర్తత్లు ................................. 333
అందుబాటులో ఉనన్ అమ ికలు ......................................................... 338
లో ాల ిదద్ ుబాటు ........................................................................... 340
బాయ్ట ీ/పర్దరశ్న .......................................................................... 340
షూటింగ్ (అ న్
ా ాలు) ............................................................341
షూటింగ్ (P, S, A, M) ................................................................... 345
ేల్ బాయ్క్ ....................................................................................... 346
బూ
ల్ టూత్ మ ియు Wi-Fi ( గరహిత వయ్వసథ్ లు) ............................... 348
ా ా ధ ైన .............................................................................. 348
లోప సం ే ాలు............................................................................... 349
ద్ ే ాలు ........................................................................................ 356
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR లెన్స్లు .................... 369
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR మ ియు
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED లెన్స్లు ............. 375
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR లెన్స్లు ............ 380
ె
బాయ్ట ీ
ీ కార్డ్ ామరథ్ ం ..................................................................... 387
త కాలం ......................................................................... 388
సూ ............................................................................................ 390
xii
భదర్త కోసం
కు లేక ఇతరులకు ార్ప ట్ీ నషట్ ంను
పూ త్ ి ా “ భదర్త కోసం” చదవం ి.
ఈ ఉతప్ త్
ఉప
ా ిం ేందుకు, ఈ ఉతప్ త్ ఉప
ించ ా కి ముందు
ిం ే అందరూ చదవ ా కి ఈ భదర్ ా సూచనలను అందుబాటులో ఉంచం ి.
వర్
పర్మాదం: ఈ హన్ం ో ఉనన్ జాగర్తత్లను ాటించడంలో ఫల
ైన ాయం సంభ ంచవచుచ్.
ై ే అ ిక ార్ణ అ ాయం లే ా
వర్
హెచచ్ ిక: ఈ హన్ం ో ఉనన్ జాగర్తత్లను ాటించడంలో ఫల
ైన ాయం సంభ ంచవచుచ్.
ై ే ార్ణ అ ాయం లే ా
జాగర్తత్: ఈ హన్ం ో ఉనన్ జాగర్తత్లను ాటించడంలో ఫల
యవచుచ్ లే ా ఉతప్ త్ కి నషట్ ం సంభ ంచవచుచ్.
ై ే ాయం కలగ ా కి
ా ి
హెచచ్ ిక
• నడుసుత్నన్పుప్డు లే ా ాహనం నడుపుతునన్పుప్డు ఉప
ించకం ి.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే పర్మా ాలు లే ా ఇతర న ట్ ాలు సంభ ంచవచుచ్.
• ఈ ఉతప్ త్
డ ీయవదుద్ లే ా సవ ంి చవదుద్. ప ి ో వటం లే ా ఇతర దురఘ్టన ఫ తం ా
లోన ేయ్ అంతరగ్ త ా ాలు ాకవదుద్.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే దుయ్త్ ఘాతకం లే ా ఇతర న ట్ ాలు సంభ ంచవచుచ్.
• ొ గ, ే ి లే ా అ ా ారణ ాసన వంటి ఏ ై ా అ ా ారణ మారుప్లను రు గమ ం నపుప్డు,
రు ంె ట ే బాయ్ట ీ లే ా దుయ్త్ వనరును ిస్క ెక్ట్ ేయం ి.
ఉప
ంి చ ా న్ కొన ా ి ేత్ అ ిన్ పర్మాదం జరగవచుచ్, కా న బొ బబ్లను క ించవచుచ్ లే ా
ఇతర న ట్ ాలు సంభ ంచవచుచ్.
• ొ ి ా ఉంచం .ి త ి ేతుల ో రవ్హించవదుద్. త ి ేతుల ో పల్ గ్ను రవ్హించవదుద్.
ఈ జాగర్తత్లను ాటించడంలో ఫల ై ే అ ిన్ పర్మాదం లే ా దుయ్త్ ఘాతకం సంభ ంచవచుచ్.
ీ ఘ్ అవధుల ాటు చరమ్ం ో
• ఆన్లో ఉనన్పుప్డు లే ా పల్ గ్ ఇన్ ే ినపుప్డు ఈ ఉతప్ త్ సు ర
ేరు ా సంపరక్ంలో ఉంచవదుద్.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే సవ్లప్ ఉ ణ్ ో గర్త వలన కా న బొ బబ్లు కలగ ా కి
ా ి యవచుచ్.
• ఈ ఉతప్ త్
ొర్ ేన్, ాయ్ ో న్ లే ా ఏ ో ో ల్స్ వంటి మం డ
ె ు సవ్ ావం గల ాయువులు ఉనన్
ించకం ి.
ోట ఉప
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ౖె ే
ఫ్ో ట ా న్ లే ా మంటను క ించ ా కి
ా ి యవచుచ్.
xiii
• లెన్స్ లే ా కె ె ా ావ్ ా సూరుయ్డు లే ా వర్ ైన ఇతర కాం మూలా న్ చూడకం ి.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే వలన ా ాక్ క కంటి చూపు సమసయ్ కలగవచుచ్.
•
టార్ ాహనం
కక్ ఆప ేటర్ వదద్ ల్ ాష్ను లే ా ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే పర్మా ాలు సంభ ంచవచుచ్.
గు ి ెటట్వదుద్.
• ఈ ఉతప్ త్
ిలల్లకు దూరం ా ఉంచం ి.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే ాయం లే ా ఉతప్ త్ ప ేయక ో వటం సంభ ంచవచుచ్.
అదనం ా, ఆ నన్ ా ాలు అడుడ్ప ే పర్మాదం ా ఏరప్డవచుచ్. ఈ ఉపకరణం
కక్ ఏ ై ా
ా ా న్ ిలల్లు ం ిన
ెడల, ెంట ే ైదయ్ సదు ాయా న్ ఆశర్ ంచం ి.
• కె ె ా పటీట్ లను ెడ చుటూ
కుక్ య
ే ుట, ాప్ లే ా టివ్స్ట్ ేయవదుద్.
ట్
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే పర్మా ాలు సంభ ంచవచుచ్.
• ఈ ఉతప్ త్ కోసం పర్ ేయ్కిం
య ంచబడ బాయ్ట ీలు, ారజ్ ర్ల్లు లే ా ఏ. ి అ ాపట్ ర్లు ను
ఉప
ించకం ి. ఈ ఉతప్ త్ ో ఉప
ించ ా కి పర్ ేయ్కిం న బాయ్ట ీలు, ారజ్ ర్ల్లు మ ియు ఏ. ి
అ ాపట్ ర్లు ను ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు, టి
ేయవదుద్:
- ాడు ేయవదుద్, సవ ించవదుద్ లే ా గ ారం, కేబుల్లు బలవంతం ా లాగవదుద్ లే ా
వంచవదుద్, ాటి బరు ైన ఆబెజ్ క్ట్ల కింద ఉంచవదుద్ లే ా అ ిక ే ి ార్ంతంలో లే ా మంటలో
పడ ేయవదుద్ లేక ఉంచవదుద్.
- ఒక ోలేట్జ్ నుం ి మ ొక ా కి మారచ్ ా కి రూ ొ ం ించబ ిన ర ాణా క ెవ్రట్ర్లు లే ా
అ ాపట్ ర్ల ో లే ా DC నుం ి AC ఇ ెవ్రట్ర్ల ో ఉప
ించం ి.
ఈ జాగర్తత్లను ాటించడంలో ఫల ై ే అ ిన్ పర్మాదం లే ా దుయ్త్ ఘాతకం సంభ ంచవచుచ్.
• ఉతప్ త్
ార్జ్ ేసత్ ునన్పుప్డు లే ా ఉరుములు, ెరుపులు సమయంలో ఏ. ి అ ాపట్ ర్లు
ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు పల్ గ్ను రవ్హించవదుద్.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే దుయ్త్ ఘాతకం సంభ ంచవచుచ్.
• ాలా అ ిక లే ా తకుక్వ ఉ ణ్ ో గర్తలు గుర ేయ్ ార్ం ాలోల్ ఒటిట్ ేతుల ో రవ్హించవదుద్.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే కా న బొ బబ్లను క ంి చవచుచ్ లే ా కణజాలములు
ప ీత ైన తలమునకు గు ికావచుచ్.
జాగర్తత్
• సూరుయ్ ికి ా ంట్ ే ి లెన్స్ను ఎదురు ా ఉంచవదుద్ లే ా ఇతర కాం వనరులకు ఉంచవదుద్.
లెన్స్ ావ్ ా కేం క
ీర్ ిం న కాం ఉతప్ త్
కక్ అంతరగ్ త ా ాలకు అ ిన్ లే ా నషట్ ంకు కారణం
కావచుచ్. ేపథయ్కాం
షయాలను షూటింగ్ ే ేటపుప్డు సూరుయ్డు ేర్మ్ కు దూరం ా ఉం ేలా
చూడం ి. కె ె ాలోకి ఎండను ో కస్ ే ేటపుప్డు ేర్మ్ కు దగగ్ ర ా సూరుయ్డు ఉండటం వలన
అ ిన్ పర్మాదం జరుగవచుచ్.
xiv
• ీ
ాడకం
ే ిం నపుప్డు ఈ ఉతప్ త్ ఆఫ్ య
ే ం ి. గరహిత ప ికర ాడకం
ే ిం నపుప్డు గరహిత ీచర్లను
ి ే .
ఈ ఉతప్ త్ ావ్ ా ఉతప్ త్ ం ే ే ి
- ీర్కెవ్ స్ ఉ గ్ ా ాలు మానం ఆ ోబ్ర్డ్ లే ా ఆసప్ ర్లో లే ా
ఇతర ైదయ్ ౌక ాయ్ల ప ిక ాల ో అంత ాయం క ించవచుచ్.
• సత్ ించబ ిన కాలం కోసం ఈ ఉతప్ త్ ఉప
ించనపుప్డు బాయ్ట ీ
ి ేయం ి మ ియు ఏ. ి
అ ాపట్ ర్ను ిస్క ెక్ట్ ేయం ి.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే అ న్
ి పర్మాదం జరుగవచుచ్ లే ా ఉతప్ త్
ప ేయక ో వటం సంభ ంచవచుచ్.
• క ిలే లెన్స్
కక్ ా ాలు లే ా ఇతర క ిలే ా ాలను ాకవదుద్.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే ాయం కావ ా కి ా ి యవచుచ్.
• చరమ్ంకు లే ా ఆబెజ్ క్ట్లకు సంపరక్ంలో ల్ ాష్ య
ే వదుద్ లే ా దగగ్ ర ా ఉంచవదుద్.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే కా న బొ బబ్లను క ించవచుచ్ లే ా అ ిన్ పర్మాదం
జరుగవచుచ్.
• సత్ ించబ ిన కాలం కోసం దగగ్ రలో ఆటో బైల్ ఉండటం లే ా ేరు ా ఎండ పడటం లాంటి
అతయ్ంత అ ిక ఉ ణ్ ో గర్తలకు గుర ేయ్ పర్ ే ాలలో ఉతప్ త్ ఉంచ ాదు.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే అ ిన్ పర్మాదం జరుగవచుచ్ లే ా ఉతప్ త్
ప ేయక ో వటం సంభ ంచవచుచ్.
పర్మాదం (బాయ్ట ీలు)
• బాయ్ట ీలు అసమరథ్ ం ా ేయకం ి.
కిర్ం ి జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే బాయ్ట ీలు కేజ్, ఎకుక్వ ే ి అవడం, ే ో వడం లే ా
మంటలు అంటుకోవడం వంటి ఫ తం కావచుచ్:
- ఈ ఉతప్ త్ ో ఉప
ించ ా కి ఆ
ించబ ిన బాయ్ట ీలు ను మాతర్ ే ఉప
ించం ి.
- బాయ్ట ీలు మంటలో పడ ేయవదుద్ లే ా అ ిక ే ి ార్ంతంలో ఉంచవదుద్.
- కె ె ాను డ ీయవదుద్.
- కంఠ
ాలు లే ా కే ాల ినున్లు లే ా ఇతర లోహపు వసుత్వుల ో ాటి
ాకడం ావ్ ా
టె ిమ్నల్స్ను ార్ట్-సరూక్ ట్ ేయ ాదు.
- బాయ్ట ీలు లే ా ా
ొ ిప్ం న ఉతప్తు
త్ లు శకిత్వంత ైన ౌ క దుయ్త్త్ ఘా ాలకు గు ి
కాకుం ా చూసుకోం ి.
• ఈ ఉతప్ త్ కోసం పర్ ేయ్కిం
య ంచబడ
ార్జ్ లను ఉప
ిం EN-EL14a ీ ారజ్ బుల్
బాయ్ట ీలు ార్జ్ ేయడం పర్య న్ంచ ాదు.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే బాయ్ట ీలు కేజ్, ఎకుక్వ ే ి అవడం, ే ో వడం లే ా
మంటలు అంటుకోవడం వంటి ఫ తం కావచుచ్.
• బాయ్ట ీ దర్వము కళళ్కు ాకిన ో, పుషక్లం ా భర్ ైన టి ో కళళ్ను కడగం ి మ ియు ెంట ే
ైదయ్ సదు ాయా న్ ఆశర్ ంచం ి.
ైదయ్ సదు ాయంలో ఆలసయ్ం ే ిన ో కంటి ాయాలు కావచుచ్.
xv
హెచచ్ ిక (బాయ్ట ీలు)
• బాయ్ట ీలు ల
ి ల్ లకు దూరం ా ఉంచం .ి
బాయ్ట ీ,
ి ల్ లు ం ిన
ల
ె ల, ంె ట ే
డ
ైదయ్ సదు ాయా న్ ఆశర్
ంచం ి.
• బాయ్ట ీలు టిలో ముంచవదుద్ లే ా ఉంచవదుద్.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే అ ిన్ పర్మాదం జరుగవచుచ్ లే ా ఉతప్ త్
ప ేయక ో వటం సంభ ంచవచుచ్. ెంట ే ఉతప్ త్
ొ ి ా ేయ ా కి టవల్ లే ా ఇలాంటి
వసుత్వు ో తుడవం ి.
• బాయ్ట ీలు లో రంగు మారటం లే ా ఆకృ
కోలోప్వడం వంటి ఏ ై ా మారుప్లను రు
గమ ం నపుప్డు ాడకా న్ తకష్ణ ే
ి ేయం ి. ే ొక్నన్ కాల వయ్వ ిలో ార్జ్ ేయక ో ే
EN-EL14a ీ ారజ్ బుల్ బాయ్ట ీలు
ి ేయం ి.
ఈ జాగర్తత్లను ాటించడంలో ఫల ై ే బాయ్ట ీలు కేజ్, ఎకుక్వ ే ి అవడం, ే ో వడం లే ా
మంటలు అంటుకోవడం వంటి ఫ తం కావచుచ్.
• ార ేయడం ముందు, బాయ్ట ీ టె ిమ్నల్స్ను టేప్ ో కటిట్
ో ించం ి.
లోహపు వసుత్వులు టె ిమ్నల్స్ను తకడం ావ్ ా అ ఎకుక్వ ే ి అవడం, ే ో వడం లే ా
మంటలు అంటుకోవడం జరగవచుచ్. బాయ్ట ీలు థ్ ా క యమాలను ారం ో ీ ౖక
ె ిల్ లే ా
ార ేయం ి.
• బాయ్ట ీ దర్వము ఒక వయ్కిత్
కక్ చరమ్ం లే ా బటట్ లకు ాకిన ో, పుషక్లం ా
కళళ్ను కడగం ి మ ియు ంె ట ే ైదయ్ సదు ాయా న్ ఆశర్ ంచం ి.
ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే చరమ్ అలె జ్ీ కావచుచ్.
xvi
భర్
ైన టి ో
గమ కలు
• కాన్ ముందటి ార్ ిన అనుమ లేకుం ా,
ే వలల్ ైన, ఈ ఉతప్ త్ మ ల్ ఉతప్ త్
ేయబ ిన, పంపబ ిన, ఎ త్ ార్యబ ిన,
ఒక ిటవ
ీర్ ల్ ిసట్మ్లో లవ్ ేయబ ిన,
లే ా ఏ ైన పదధ్ లో ఏ ైన ాషలోకు తరుజ్మ
ేయబ ిన, మానుయ్వల్
కక్ ఏ ాగం
ేరచ్బడదు.
• ఈ మారగ్ దరశ్కాలోల్ ే ొక్నన్ ర్డ్ ేర్ మ ియు
ా ట్ ేర్ క ిం ే రు మ ియు
ద్శ
ే కాలు
ఏ సమయంలో మ ియు ఎలాంటి ముందసుత్
ోటీసు లేకుం ా మా ేచ్ హకుక్ కాన్ క ి
ఉం ి.
• ఈ ఉతప్ త్ ఉప
గం నుం ి ఫ ం ే ఏ ై ా
న ట్ ాలకు కాన్ బాధయ్త ా ఉండదు.
• ఈ మానుయ్వల్లో ఉనన్ సమా ారం స ి గ్ ా
మ ియు పూ త్ ి ా ఉంద
వవ్ ా కి
పర్ పర్యతన్ం ేయబ ిం ి,
ార్ంతంలో
( రు ామా పర్ ేయ్కం ా అం ించబ ిం ి)
కాన్ పర్
ికి ఏ ై ా లో ాలను లే ా శర్దధ్
వవ్ వంటి
రు కలుగజే ేత్ ేము ీ
ెచుచ్కుంటాము.
xvii
పర్తులు ేయడం లే ా పునరుతప్ త్ ల
ేధం సంబం ిత గమ క
ాక్నర్, ి టల్ కె ె ా లే ా ఇతర ప ికరం ావ్ ా ి టల్ ా పర్తులు ేయబ ి ే లే ా
పునరుతప్ త్ ంచబ ి ే ట
ె ీ ియల్
కక్ కేవలం ావ్ ీనంలో ఉనన్ అ ి చటట్ ం ే
ంి చబడుతుంద
గమ ంచం ి.
• పర్తులు లే ా పునరుతప్ త్ ే ేత్ చటట్ ం ే
ే ించబ ిన ఐటమ్లు
కా ితం డబుబ్, ాణాలు, రకష్ణాలు,
పర్భుతవ్ం క ారు ామా లే ా థ్ ా క
పర్భుతవ్ం క ారు ామాలను పర్తులు లే ా
పునరుతప్ త్ ంచకం ి, ఒక ేళ ఇటువంటి
పర్తులు లే ా పునరుతప్ త్ ే ేత్ కూ ా
ము ంిర్ చబడు ా
“నమూ ా.”
ఒక పర ే య ేశంలో ాయ్ ించబ ిన కా ితం
డబుబ్, ాణాలు, లే ా రకష్ణాలను పర్తులు
లే ా పునరుతప్ త్ ంచడం
ే ించబ డ్ ా .
పర్భుతవ్ం
కక్ ముందసుత్ అనుమ
ొ ందుతునన్పుప్డు, పర్భుతవ్ం ావ్ ా
ఉప
ించ త ాలా లుల్ల లే ా త ాలా
కారుడ్లను పర్తులు లే ా పునరుతప్ త్ ంచండం
ే ించబ ిం ి.
పర్భుతవ్ం ావ్ ా జా ీ ేయబ ిన లుల్ల
మ ియు చటట్ ం ావ్ ా రణ్ ం న
ధుర్ కృ ంచబ ిన ప ార్ల
కక్ పర్తులు లే ా
పునరుతప్ త్ ంచడం
ే ించబ ిం ి.
xviii
• ఇటువంటి పర్తులు మ ియు పునరుతప్తు
త్ ల ై
హెచచ్ ికలు
ఒక సంఘము ే ాయ్ ారం కోసం క స
ఆవశయ్క ైన పర్తులు అం ిచబడబో
ే
న , పర్ ేయ్క ైన సంఘములు ( ేర్లు,
లుల్లు, ెక్లు, బహుమాన ధుర్ కృతులు,
దలైన ), కముయ్టర్ ాస్లు, లే ా
కూపన్ టికెక్టు
ల్ , ావ్ ా రకష్ణాల పర్తులను
లే ా పునరుతప్తు
త్ ల హెచచ్ ికలను పర్భుతవ్ం
జా ీ ే ిం ి. ఇంకను, పర్భుతవ్ం ావ్ ా
జా ీ ేయబ ిన ాస్ ో ర్ట్లు, బహిరంగ ైన
ఏజె స్ ల మ ియు పర్ ేయ్క ైన సమూ ల
ావ్ ా జా ీ ేయబ ిన అనుమతులు, ID
కార్డ్ లు మ ియు టికెక్టు
ల్ , ాస్లు మ ియు
ోజన కూపన్ ల వంటి , పర్
ేయకం ి లే ా
పునరుతప్ త్ ంచకం ి.
• గర్ంధ ావ్మయ్మ గమ కల ో స మ్ ంచం ి
కా ీ ైట్ చటట్ ం పర్కారం, కె ె ా ో రూ ొ ం ిం న
కా ీ ైట్ ే ిన పనుల ో టో ార్ఫ్లు
లే ా ికా డ్ ంి గ్లను కా ీ ైట్ హకుక్ ారు
అనుమ లేకుం ా ఉప
ించ ాదు.
వయ్కిత్గత
ా కి న
ంపులు
వ త్ ి త్ ా , పర్దరశ్నలు లే ా పర్తయ్కష్ పర్దరశ్నల
ో టో ార్ఫ్లు లే ా ికా డ్ ంి గ్ల సందరభ్ంలో
వయ్కిత్గత
గం కూ ా ప ి తం
ేయబడవచచ్ గమ ంచం ి.
ేటా లవ్ ప ిక ాల ప ిషక్ ించుట
ె
ీ కార్డ్ లు లే ా ఇతర ేటా లవ్ ప ిక ాలు ా ామ్ట్ ేయడం లే ా ఇ ేజ్లను ొల ించడం
అసలు ఇ ేజ్ ేటాను పూ త్ ి ా తు ి ేయద దయ ే ి గమ ంచం ి. వరత్ కము ా లభయ్మ ేయ్
ా ట్ ేర్ను ఉప
ిసత్ ూ
ి ెటట్బ ిన లవ్ ప ిక ాల నుం ి ొల ించబ ిన ైళల్ ు కొ న్
సమయాలలో మరల ొ ందవచుచ్, సం ావ యం ా వయ్కిత్గత ఇ ేజ్ ేటా
కక్
కార ైన
ఉప
గంలో ఫ తమౌతుం ి. ఇటువంటి ేటా
కక్ ోపయ్త
గ ారుల బాధయ్త అ
సుత్ం ి.
ఒక ేటా లవ్ ప ికరంను
ి ెటట్ ే లే ా మ ొక వయ్కిత్కి యాజమానయ్ంను బద
ే ే ముందు, వరత్ క
ొల ింపు ా ట్ ేర్ను ఉప
ిసత్ ూ
తత్ ం ేటాను తు ి ేయం ి, లే ా ప ికరంను ా ామ్ట్
ేయం ి మ ియు ఆ ై పర్ ేయ్క ైన సమా ారంను (ఉ ాహరణకు, ఖా ఆకాశము
కక్
ార్లు)
క ియుండ ఇ ేజ్ల ో ీ
పూ త్ ి ా మ ల్ ంపం ి. పూరవ్ అమ ిక మారగ్ దరశ్క పుసత్ కం కోసం
ఏ ై ా
ార్లను కూ ా భ త్ ీ ేయాల
శచ్ ంచుకోం ి (0 149). కె ె ాను ాశనం ేయ ా కి
లే ా మ ొక వయ్కిత్ యాజమా ాయ్ న్ బ ి
ేయ ా కి ముందు, రు ఏ ై ా వయ్కిత్గత అనుసం ాన
వయ్వసథ్ సమా ా ా న్ ొల ించ ా కి కె ె ా ెప్ పటిట్కలో Wi-Fi > అనుసం ాన అమరుప్లను
ీ ెట్ ే
(0 272) ఎం ికను కూ ా ఉప
ిం ా . ేటా లవ్ ప ిక ాలను సవ్ ావం ా
న ం ే సమయంలో న ట్ ా న్ త ిప్ం ేందుకు జాగర్తత్ సుకోవలెను.
AVC ేటెంట్ ో ర్ట్ ో
లై ెన్స్
ఈ ఉతప్ త్
గ ారుకు, వయ్కిత్గత మ ియు ాయ్ ా ేతర
గం కోసం AVC ేటెంట్
ో ర్ట్ ో
లై ెన్స్ కింద (i) AVC పర్మాణం (“AVC
ి
”) ో అనుగుణయ్ం ా
ి
ను
ఎన్కోడ్ ేయ ా కి మ ియు/లే ా (ii) వయ్కిత్గత మ ియు ాయ్ ా ేతర కారయ్కలా ాలలో
మగన్ ైన
గ ారు ే ఎన్కోడ్ ేయబ ిన మ ియు/లే ా AVC
ి
ను
అం ించ ా కి లై ెన్స్ ొ ం ిన
ి
పర్ ాత నుం ి ొ ం ిన AVC
ి
ికోడ్ ేయ ా కి
లై ెన్స్ ఇవవ్బ ిం ి. ఏ ై ా ఇతర ఉప
ా కి లై ెన్స్ అం ించబడలేదు లే ా ఉ ేద్ ంచబడలేదు.
MPEG LA, L.L.C. నుం ి అదనపు సమా ా ా న్ ొ ందవచుచ్. http://www.mpegla.com
చూడం ి
xix
కాన్ బార్ండ్ ఎలకార్ట్ క్ ఉపకరణములను మాతర్
ే ఉప
ించం ి
కాన్ కె ె ాలు అకర్మ ైన పర్మాణీకరణములకు తయారు ేయబ డ్ ా
మ ియు జటిల ైన
ఎలకాట్ర్ క్ సరూక్ టీర్ ేరచ్బ డ్ ా . కాన్ బార్ండ్ ఎలకాట్ర్ క్ ఉపకరణములను మాతర్ ే ( ా జ్ల
ీ ు,
బాయ్ట ీలు, AC అ ాపట్ ర్లు, మ ియు ల్ ాష్ ఉపకరణాల స ) కాన్ ావ్ ా ధుర్ కృ ంచబ డ్ ా
ఈ
కాన్ ి టల్ కె ె ా ో పర్ ేయ్క ైన ఉప
గం కోసం తయారు ేయబ ిం ి మ ియు ఈ ఎలకాట్ర్ క్
సరూక్ టీర్
కక్ ఆప ేషనల్ మ ియు రకష్ణ అవస ాల మధయ్ ఆప ేట్ ే ేందుకు రు వు
ేయబ ిం ి.
కాన్-రహిత ఎలకాట్ర్ క్ ఉపకరణముల ఉప
గం వలన కె ె ాకు నషట్ ం
క ించవచుచ్ మ ియు
కాన్ అ ికార ప ర్కను
నయ్ం ా ేయవచుచ్.
కు ికి చూ ించబ ిన కాన్
కక్ హో లో ార్ ీక్ ముదర్ణ మూడవ- ా ట్ీ మ ల్
ార్జ్ ేయబ ే Li-ion బాయ్ట ీల
కక్ ఉప
ా న్ సహించలే వలన
కె ె ా
కక్ ా ారణ ఆప ేషన్ను అంత ాయం క ిసత్ ుం ి లే ా ఎకుక్వ
ే ి ేయడం, రగులబెటట్డం, కల ములం లే ా కేజ్ వంటి బాయ్ట ీలలో
ఫ తమౌ ా .
కాన్ బార్ండ్ ఉపకరణముల గు ిం
సంద ిశ్ంచం ి.
xx
మ ింత సమా ారం కోసం, థ్ ా క
కాన్ వరత్ కు ి ో
D
కాన్ బార్ండ్ ఉపకరణములను మాతర్ ే ఉప
ించం ి
కాన్ బార్ండ్ ఉపకరణములు మాతర్ ే కాన్ ావ్ ా ధుర్ కృ ంచబ డ్ ా
కాన్
ి టల్ కె ె ా ో పర్ ేయ్క ైన ఉప
గం కోసం తయారు ేయబ ిం ి మ ియు
ఆప ేషనల్ మ ియు రకష్ణ అవస ాల మధయ్ ఆప ేట్ ే ేందుకు రు వు ేయబ ిం ి.
కాన్-రహిత ఉపకరణముల ఉప
గం వలన
కె ె ాకు నషట్ ం క ించవచుచ్
మ ియు
కాన్ అ ికార ప ర్కను
నయ్ం ా ేయవచుచ్.
A ముఖయ్
ైన
ర్ాలను సుకు ే ముందు
ముఖయ్ ైన సందరభ్ములు ( ె ళ్లో లే ా కె ె ాను పర్యాణముకు సుకె ేళ్
ముందు వంటి) లో
ార్లను సుకు ే ముందు, కె ె ా ా ారణం ా ప
ే త్ ుంద
స
వవ్ ా కి ఒక ప ీకష్క ాట్ను యం ి. ఉతప్ త్ మాయ్ల్ఫంకష్న్ నుం ి ఫ తమ
న ట్ ాలు లే ా ో
న లా ాల కోసం కాన్ బాధయ్త ా ఉండదు.
ేయ్
A
త-కాల అ ాయ్సం
ప లో ఉనన్ ఉతప్ త్ మదద్ తు మ ియు దయ్కు కాన్
కక్ “ త-కాల అ ాయ్సం”
ా
ా ాగం వలె, రంతరం ా-కొన ా ే స క ిం న సమా ారం ముందునన్ ఆన్-లైన్
ైటల్లో లభయ్ం:
• U.S.A. లో ఉనన్
గ ారుల కోసం: http://www.nikonusa.com/
• యు ోప్ మ ియు ఆ ిర్కా
గ ారుల కోసం:
http://www.europe-nikon.com/support/
• ఎ ియా, ఓ ియ యా, మ ియు
ిల్ ఈస్ట్
గ ారుల కోసం:
http://www.nikon-asia.com/
ఇటీవ ఉతప్ త్ సమా ారం, టాక్లు, తరచు ా-అ ి ే పర్శన్లకు (FAQs) జ ాబులు,
మ ియు ి టల్ ఇ ేజ్ మ ియు ో టో ార్ ీ ై ా ారణ సల
ో ఆధు కం ా ఉండటా కి
ఈ ైటల్ను సంద ిశ్ంచం ి.
ార్ంతంలో కాన్ పర్
ి నుం ి అదనపు సమా ారం
లభయ్మౌవచుచ్. ప ిచయ సమా ారం కోసం కిర్ం ి URL ను సంద ిశ్ంచం ి:
http://imaging.nikon.com/
xxi
బూ
ల్ టూత్ మ ియు Wi-Fi ( గరహిత LAN)
ఈ ఉతప్ త్ యు ైటెడ్ ట్ ట్
ే స్ ఎగుమ
రవ్హణ యంతర్ణలు (EAR) యం ర్సత్ ుం ి. కిం ి
ే ాలకు న ఇతర ే ాలకు ఎగుమ
ేయ ా కి యు ైటెడ్ ట్ ట్
ే స్ పర్భుతవ్ం
కక్ అనుమ
అవసరం లేదు, ఇ
ే ాజఞ్
ోధం లే ా పర్ ేయ్క యంతర్ణలకు లోబ ి ఉంటా : కూయ్బా, ఇ ాన్,
ఉతత్ ర కొ ియా, సూ ాన్ మ ియు ి ియా (ఈ జా ా మారవచుచ్).
గరహిత ప ిక ాల ాడకం కొ న్ ే ాలోల్ లే ా ార్ం ాలోల్
ే ించబ ి ఉండవచుచ్. కొను ోలు
ే ిన ేశం ెలుపల ఈ ఉతప్ త్
కక్ గరహిత ీచర్లను ఉప
ంి చ ా కి ముందు కాన్అ ీకృత ే ా పర్
ి సంపర్ ించం ి.
xxii
భదర్త
ఈ ఉతప్ త్
కక్ పర్
జ ాలోల్ ఒకటి ఏ టంటే ా ప ి ిలో ఎకక్ ై ా ేటాను గరహితం ా
మా ిప్ ి ేసుకోవ ా కి సులభం ా సం ానం ేయవచుచ్, భదర్తను ార్రం ంచక ో ే కిం ి అం ాలు
జరగవచుచ్:
• ేటా ో ీ:
కర ైన మూడవ-ప ాలు
గ ారు IDలు, ాస్వర్డ్ లు మ ియు ఇతర
వయ్కిత్గత సమా ా ా న్ ో చుకోవ ా కి గరహిత టార్న్స్ షన్కు అంత ాయం క ించవచుచ్.
• అన ికార అందుబాటు అన ికార
గ ారులు అనుసం ాన వయ్వసథ్ లకు అందుబాటులోకి
సుకోగలరు మ ియు ేటాను మారచ్గలరు లే ా ఇతర
కర ైన చరయ్లు ేయవచుచ్.
గరహిత అనుసం ాన వయ్వసథ్ ల రూపకలప్న కారణం ా, భదర్తను ార్రం ం నపప్టికీ పర్ ేయ్క
ాడులు అన ికార అందుబాటును అనుమ ంచవచచ్ గమ ంచం ి.
• అసుర ిత ెట్వర్క్లు: ఓ ెన్ ెట్వర్క్లకు క ెక్ట్ ేయడం వలన అన ికార ార్పయ్త కావచుచ్.
సుర ిత ైన ెట్వర్క్లను మాతర్ ే ఉప
ించం ి.
xxiii
xxiv
ప ిచయం
కె
ె ా గు ిం
ెలుసుకోం ి
కె ె ా యంతర్ణలు మ ియు పర్దరశ్నల గు ిం
కు రు సుప ి తులు
కావటా కి కొ న్ కష్ణాలు సుకోం ి. ఈ
ా ా న్ బుక్మార్క్ ేయటా కి ఇ ి
ఉప
గకరం అ
రు ెలుసుకోవచుచ్ మ ియు ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో
ి న ా ా న్ రు చదువుతుండ ా ా న్ చూడం ి.
కె
ె ా ముఖయ్ ాగం
18
5
4
3
2
1
6 7
8
9
10
17
16
1 ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా .......85, 237
సవ్యం ాలక-టైమర్ ీపం............. 80
ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు సూ
ీపం ....102, 104
2 దుయ్త్ ివ్చ్ .........................34, 39
3 షటర్- డుదల బటన్..................... 52
4 E/N బటన్ ...............124, 132, 134
5 మూ - ికార్డ్ బటన్ ......................165
6 పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ ................ 47, 164
ాన డయల్ ................................ 4
7
8 అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ........................ 101
9 M/Y బటన్ .............. 101, 103, 134
15
11
12
13
14
10 కె ె ా పటీట్కి ేతర్ ావ్రం ................. 26
11 Fn బటన్ ................................... 252
12 మౌంటింగ్ మార్క్ .......................... 30
13 లెన్స్ డుదల బటన్ ......................31
14 s/E బటన్ ............ 75, 76, 78, 79
15 అదద్ ం ........................................ 330
16 లెన్స్ జో ింపు ........................30, 96
17 ి. ి.యు సంపర్ ింపులు
18 కె ె ా ేర్మ్ మూత ...............30, 323
ప ిచయం
1
19 20 21
22 23 24
28
27
31
26
30
25
29
ైకోర్ ో న్ ........................169
19 ట్ ీ ి
20 ఉపకరణ సం ాన థ్ ానం (ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ా ాలు కోసం) ........................315
21 ేతర్ ె ాస్ర్ ...........................8, 265
22 R (సమా ార) బటన్...........6, 9, 115
23 ఆ ేశ డయల్
24 A/L బటన్..... 94, 130, 200, 254
25 సం ానక కవర్
26 G బటన్ .................. 42, 115, 220
27 ీప్కర్
28 కేందర్ తలం గురుత్ (E) ................... 96
29 యు.ఎస్. సం ానకం ......... 211, 214
30 బాహయ్ ైకోర్ ో న్ కోసం సం ానకం ...170
31 ఉపకరణ టె ిమ్నల్ ....................... 324
D సం
ానక కవర్ను మూ ి ేయం ి
సంధనకాలు ఉప
గంలో లేనపుప్డు సం ానక కవర్ను మూ ి ేయం ి. సం ానకాలలో
ే
షయాలు ేటా బ ి ో అంత ాయం క ించవచుచ్.
D
ీప్కర్
ప్ీ కర్ను అయ ాక్ంత ప ిక ాలకు దగగ్ ర ా ఉంచవదుద్. ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో
ఫల ై ే మా ెన్టిక్ ప ిక ాల ై ికార్డ్ ే న
ి
ేటా పర్ ా ంచవచుచ్.
2
ప ిచయం
47
32
33 34
36
35
37
38
39
40
46
48
49
50
45
44 43
ర్ ం ......... 5, 41, 80
32 కష్ణఅ ేవ్షకం ేతక
33 డయాపట్ ర్ సరుద్బాటు యంతర్ణ........41
34 K బటన్............................. 56, 184
35 P బటన్ ....................... 12, 166, 187
36 బహుళ ఎం ిక ాధనం ..... 34, 39, 43
37 J (OK) బటన్ ............... 34, 39, 43
38 N-Mark (NFC ఆంటె ాన్) ............. 35
39 O బటన్ ..............................57, 205
ీ కార్డ్ అందుబాటు సూ క
40 ె
42 41
51
42 బాయ్ట ీ-గ ి కవర్ ........... 27, 28, 325
43 W/Q బటన్ ............... 43, 185, 196
44 X బటన్ .............................185, 196
45 టైర్ ాడ్ ాకెట్
46 చర-కోణ మా టర్
.............. 13, 15, 47, 56, 184, 255
ీపం ..........................................51
ర్ వచం .......................... 80
47 రబబ్ర్ ేతక
48 HDMI సం ానక కవర్ ..................218
ీ కార్డ్ ల్ ాట్ కవర్ ...........27, 28
49 ె
50 ఐ ఛ్క దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం కోసం
................................. 27, 28, 325
51 బాయ్ట ీ గ ియ............... 27, 28, 325
41 బాయ్ట ీ-గ ి కవర్ గ ియ
దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం కవర్ ...... 325
ప ిచయం
3
ాన డయల్
కె ె ా ఈ ిగువ షూటింగ్
అం స
ి త్ ుం ి.
ా ాల ఎం ికను
P, S, A, మ ియు M
ా ాలు:
• P — సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం (0 119)
• S — సవ్యం ాలక షటర్- ార్ ానయ్త (0 121)
• A — సవ్యం ాలక ావ్ర- ార్ ానయ్త (0 122)
• M — మారగ్ ద ిశ్క పుసత్ కం (0 123)
పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ా ాలు (0 65)
సవ్యం ా క
ా ాలు:
• i సవ్యం ాలక (0 47)
• j సవ్యం ాలక ( ల్ ాష్ ఆఫ్) (0 47)
దృశయ్
4
ప ిచయం
ా ాలు (0 58)
కష్ణఅ ేవ్షకం
గమ క: ఉ ాహరణ పర్
జ ాల కోసం అ న్
సూ కల ట్ ో పర్దరశ్న చూ ంి చబడుతుం ి.
1
2
3
78
4
5
6
1 ేర్ ంగ్ చటర్ం (కసట్ మ్ అమరుప్ d3,
కష్ణఅ ేవ్షక ాధన పటిట్ క పర్దరశ్న
కోసం ఆన్ ఎంచుకునన్పుప్డు
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి) ................. 243
ీర్ రణ ందువులు .... 50, 90, 236
2 కేం క
3 ఏఎఫ్ పర్ ేశం బార్కెట్లు ............. 41, 49
4 లో బాయ్ట ీ హెచచ్ ిక ...................... 46
ోకోర్మ్ Picture
5 ఏకవరణ్ సూ క (
Control లే ా
ోకోర్మ్
ఆ ారప ి ఒక తర్ యంతర్ణను
ఎంచుకునన్పుప్డు %
ానంలో
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి) ........... 65, 155
ీ కారుడ్ లేదు” సూ క .......... 27
6“ ె
ీర్ రణ సూ క....................50, 96
7 కేం క
8 సవ్యం ాలకపర్తయ్ ీకరణ (AE) ాళం
సూ క......................................130
9 షటర్ ేగం.................................. 118
10 ావ్రం (f-సంఖయ్) ........................ 118
ాన సూ క ....... 65
11 పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
12 బార్కెటింగ్ సూ క ......................... 151
16
9 10
11 12 1314 15
17 18 20
19
21
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్ .......... 46
ా ాక్ క ె
ీ ిల్స్ కు ముందు
ి న ాట్స్ సంఖయ్ ................... 77
ెలుపు సమతులయ్త ికా డ్ ంి గ్
సూ క......................................146
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు లువ ........132
ల్ ాష్ సరుద్బాటు లువ..................134
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త ................ 107, 239
గర్హణ
ాన సూ క
ీ 1000 పర్తయ్ ీకరణాల ై ా
14 “k” ( ె
ఉంటే క ిసత్ ుం ి) ....................... 46
15 ల్ ాష్- ె ీ సూ క .......................... 54
16 సరళమయ కారయ్కర్మ సూ క .........120
17 పర్తయ్ ీకరణ సూ క ......................124
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు పర్దరశ్న ......132
ఎలకాట్ర్ క్ ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం ................ 237
18 ల్ ాష్ సరుద్బాటు సూ క .................134
19 పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు సూ క ........132
20 సవ్యం ాలక ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
సూ క..................................... 228
21 హెచచ్ ిక సూ క ........................ 349
13
ప ిచయం
5
R (సమా ార) బటన్
సమా ార పర్దరశ్నను చూడటా కి లే ా
బటన్ ొకక్ం ి.
ిస్ ేల్ ఎం ికలను త ఖీ
ేయ ా కి R
❚❚ కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
మా టర్లో షటర్ ేగం, ావ్రం,
ి న
పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్, ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్ మ ియు
ఇతర షూటింగ్ సమా ా ా న్ చూడటా కి, R
బటన్ ొకక్ం ి.
R బటన్
1
2
6
7
3
4
5
1 షూటింగ్
ానం
i సవ్యం ాలక/
j సవ్యం ాలక ( ల్ ాష్ ఆఫ్) ..... 47
దృశయ్
ా ాలు ....................... 58
పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ానం ............ 65
P, S, A మ ియు M
ా ాలు .... 118
2 షటర్ ేగం.................................. 118
షటర్- ేగ పర్దరశ్న ............... 121, 124
3 సవ్యం ాలకపర్తయ్ ీకరణ (AE)
ాళం సూ క .............................130
6
ప ిచయం
8
ానం .......................... 75
4 డుదల
5 స య హన్ం ......................... 349
6 ావ్రం (f-సంఖయ్) ........................ 118
ావ్రం పర్దరశ్న ...................122, 124
7 ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త .........................107
ఐ.ఎస్.ఓ ాహయ్త పర్దరశ్న.... 107, 229
సవ్యం ాలక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త
సూ క..................................... 229
8 z పర్ మ .................................... 22
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
22
23
24
19
20
21
9 ాటిలైట్ ిగన్ల్ సూ క ............... 269
10 Wi-Fi సం ానత సూ క .............. 272
19 బార్కెటింగ్ సూ క ......................... 151
ాన సూ క ............ 87
20 ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ల్ టూత్ సం ానక సూ క .......... 273
11 బూ
21 పర్తయ్ ీకరణ సూ క ......................124
Eye-Fi సం ానత సూ క ............ 274
మాన
డ్..............................271
12 టచ్ Fn కేటా ంపు .................... 255
యంతర్ఁణ సూ క ..............231
13 కాం
ానం .............241
14 పర్తయ్ ీకరణ జాపయ్
15 ే ీ ట్ ాంప్ సూ క ...................... 243
16 కంపన త గ్ ంి పు సూ క ..........32, 232
17 ల్ ాష్ యంతర్ఁణ సూ క .............. 246
ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ాగం కోసం ల్ ాష్
సరుద్బాటు సూ క .......................318
18 బాయ్ట ీ సూ క ............................. 46
గమ క: ఉ ాహరణ పర్
చూ ించబడుతుం ి.
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ...................90, 236
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు సూ క ........132
బార్కెటింగ్ పు ోగ సూ క .............154
తత్ ం ...............152
22 ఏ ిఎల్ బార్కెటింగ్
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్ .......... 46
23
ెలుపు సమతులయ్త ికా డ్ ంి గ్
సూ క......................................146
గర్హణ
ాన సూ క
ీ 1000 పర్తయ్ ీకరణాల
24 “k” ( ె
ై ా ఉంటే క ిసత్ ుం ి)................. 46
జ ాల కోసం అ న్ సూ కల ట్ ో పర్దరశ్న
ప ిచయం
7
A మా
టర్ను టర్న్ ఆఫ్ ేయటం
మా టర్ నుం ి షూటింగ్ సమా ా ా న్ సప్షట్ ం ేయటా కి, R బటన్ ొకక్ం ి లే ా
షటర్- డుదల బటన్ను సగం వరకూ ొకక్ం ి. 8 ెకండల్ ాటు ఎలాంటి కారయ్కలా ాలు
రవ్ త్ ంి చ
ెడల మా టర్ సవ్యం ాలకం ా టర్న్ ఆఫ్ అవుతుం ి (
టర్ ఎంత
ేపు ఆన్ లో ఉం ాలో ఎంచుకోవటం ై సమా ారం కొరకు, ే 240 ై సవ్యం ాలక
ఆఫ్ టైమర్లు చూడం ి). ఐ ె ాస్ర్ ను రు మూ ి ే ి ా లే ా కష్ణఅ ేవ్షకం ావ్ ా
చూసుత్ ాన్ కూ ా మా టర్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
A సమా
ార పర్దరశ్న సవ్యం ాలక ఆఫ్
సనన్దధ్ త టైమర్ కిర్యా లం ా ఉనన్పుప్డు ఒక ేళ రు
ే ార్ న్ కష్ణఅ ేవ్షకం ై
ె ి ే ేతర్ ె ాస్ర్ సవ్యం ాలకం ా సమా ార పర్దరశ్నను ఆఫ్ ేసత్ ుం ి.
ే ార్ న్
రు కష్ణఅ ేవ్షకం నుం ి
ి ే ినపుప్డు పర్దరశ్న మ ల్ ఆన్ అవుతుం ి.
కా ాలనుకుంటే, ెట్ అప్ ెనులో సమా ార పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్ ఎం ిక (0 265) ను
ఉప
ిం
రు సమా ార పర్దరశ్నను
ో ించవచుచ్. గమ క, అ
ే, ఎంచుకునన్
ఎం ికకు
తత్ ం లేకుం ా సనన్దధ్ త టైమర్ గ ం నపుప్డు సమా ార పర్దరశ్న ఆఫ్
అవుతుం ి.
8
ప ిచయం
❚❚ పర్తయ్కష్ కష్ణ మ ియు మూ
డ్
పర్తయ్కష్ కష్ణ ార్రం ంచ ా కి, కష్ణఅ ేవ్షకం
ో టోగర్ ీలో (0 47) పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను
పప్ం ి. రు త ావ్త ిగువన చూ ిన ధం ా
ిస్ ేల్ ఎం ికలను త ఖీ ేయ ా కి R బటన్
ొకక్ం ి.
వరణాతమ్క ో టో సూ కలు చూపు
ార్థ
క ో టో సూ కలు చూపు *
R బటన్
మూ సూ కలను చూపు (0 164) *
సూ కలను ాచు *
ేర్
ంగ్ చటర్ ం *
* మూ
ికా డ్ ంి గ్లో ికార్డ్ ేయబ ిన ార్ం ా న్ చూ ే క త్ ింపు పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి;
వృ త్ ాకార ార్ం ాలు మూ
ేర్మ్ క త్ ింపు
కక్ అంచులను సూ త్ ా
(మూ
సూ కలు పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు మూ
ేర్మ్ క త్ ింపు ెలుపల ార్ంతం అసప్షట్ ం
ేయబడుతుం ి).
ప ిచయం
9
పర్తయ్కష్ కష్ణ పర్దరశ్న
q
w
e
u
r
t
y
అంశం
q షూటింగ్
w
వరణ్ న
ానం
మాన య మూ
అమ ికల సూ క
e
ి న వయ్వ ి
r
ా శబద్ త గ్ ంి పు
t
ైకోర్ ో న్ ర్ాహయ్త
y శబద్ థ్ ా
ీ రణ థ్ ానం
u కేం ర్క
10 ప ిచయం
0
ాన డయల్ ో పర్సత్ ుతం
ఎంచుకోబ ిం ి.
ానం
ానం Mలో ేనుయ్వల్ మూ
ె ంగులు
ట
ిట్
కోసం ఆన్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ఆటో ేటిక్ ా ము ియ ా కి
ముందు
ి న సమయం. షూటింగ్
30 లే ా తకుక్వ ెకనల్ లో ము ి ేత్
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
47, 58,
65, 118
169
11
షూటింగ్ పటిట్కలో మూ అమ ికలు > ా
శబద్ త గ్ ంి పు కోసం ఆన్ ఎంచుకునన్పుడు
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
169
ఆ ి
ికా డ్ ంి గ్ కోసం శబద్ థ్ ా .
థ్ ా
ఎకుక్వ ా ఉంటే ఎరుపు వరణ్ ంలో
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; త ినటుట్ ా ైకోర్ ో న్
ార్హయ్తను సరుద్బాటు ేయం ి.
169
మూ
ికా డ్ ంి గ్ కోసం
ైకోర్ ో న్ ార్హయ్త.
పర్సత్ ుత కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం. ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
ా ా కి ఎంచుకునన్ ఎం ికను బటిట్
పర్దరశ్న నన్ం ా ఉంటుం ి (0 89).
169
49
i
o !0
!1
!2
!3
అంశం
i మూ
వరణ్ న
ేర్మ్ ప ిమాణం
ీ రణ
o కేం ర్క
!0 ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానం
ానం
!1 “మూ లేదు” హన్ం
!2
ి న సమయం
(మూ
ానం)
!3 పర్తయ్ ీకరణ సూ క
మూ
ానంలో ికార్డ్ అ
ేర్మ్ ప ిమాణం.
పర్సత్ ుత కేం క
ీర్ రణ
ానం.
మూ లను ికార్డ్
సూ ంచుతం ి.
ెయయ్లేర
పర్సత్ ుత ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
మూ
ానంలో
సమయం.
0
న మూ ల
ానం.
ి న ికా డ్ ంి గ్
పర్సత్ ుత అమ ికల వదద్ ( ానం M
మాతర్ ే) ో టో ార్ఫ్ ా ారణ లే ా అ ిక
పర్తయ్ ీకరణలో ఉం ో లే ో సూ సుత్ం ి.
168
83
89
—
165
124
D కౌంట్
ౌన్ పర్దరశ్న
పర్తయ్కష్ కష్ణ ఆటో ేటిక్ ా ము ియ ా కి 30 ె ముందు కౌంట్ ౌన్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి
(0 10); సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్ (0 240) ము ియ ా కి లే ా అంతరగ్ త సరూక్ టీన
ర్ ు
ర ించ ా కి పర్తయ్కష్ కష్ణ ము ియ ా కి 5 ె ముందు టైమర్ ఎరుపు వరణ్ ంలో
మారుతుం ి. షూటింగ్ ప ి థ్ త
ి ుల ై ఆ ారప ి, పర్తయ్కష్ కష్ణను ఎంచుకునన్పుడు
సమయం ెంట ే క ించవచుచ్. అందుబాటులో ఉనన్ ికా డ్ ంి గ్ సమయం ో సంబంధం
లేకుం ా టైమర్ గడువు ము ి ినపుప్డు మూ
ికా డ్ ంి గ్ సవ్యం ాలకం ా ముగుసుత్ం ి.
ప ిచయం
11
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న ిగువన అమరుప్లను
మారచ్ ా కి, P బటన్ ొకక్ం ి, అపుప్డు
మ ట్ ెలెకట్ర్ ఉప
ిం అం ాలను హైలైట్
ేయం ి మ ియు హైలైట్ ేయబ ిన అంశం
కొరకు ఎం ికలను చూడటా కి J ొకక్ం ి. పర్తయ్కష్
కష్ణలో P బటన్ ొకక్డం ావ్ ా కూ ా రు
అమరుప్లను మారచ్వచుచ్.
• ఇ ేజ్ ాణయ్త (0 98)
• ఇ ేజ్ ప ిమాణం (0 100)
• సవ్యం ాలక బార్కెటింగ్ (0 151)
• HDR (హై ైన క్ ప ి ి) (0 138)
• కిర్యా ల D-Lighting (0 136)
• ెలుపు సమతులయ్త (0 140)
• ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త (0 107)
• Picture Control (0 155)
• కేం క
ీర్ రణ
ానం (0 82)
• ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానం (0 87)
•
ట ింగ్ (0 128)
• ల్ ాష్
ానం (0 102, 104)
• ల్ ాష్ సరుద్బాటు (0 134)
• పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు (0 132)
12 ప ిచయం
P బటన్
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
పర్తయ్కష్ కష్ణ
మా టర్
ిగువ చూ ిన ధం ా మా టర్ కోణాలు మారచ్వచుచ్ మ ియు
180°
90°
పప్వచుచ్.
180°
ా ారణ ాడకం: కె ె ాకు
అ ముఖం ా మా టర్ ను వంచం ి.
ా ారణం ా మా టర్ ఈ ిథ్ లో
ఉప
ించబడుతుం ి.
తకుక్వ-కోణంలో ాటు
ల్ : కె ె ాను
ిగువకు పటుట్కు పర్తయ్కష్ కష్ణలో
ాట్స్ సుకు ేంత వరకూ మా టర్ ను
వంచం ి.
ఎకుక్వ-కోణంలో ాటు
ల్ : కె ె ాను
ైకి పటుట్కు పర్తయ్కష్ కష్ణలో ాట్స్
సుకు ేంత వరకూ మా టర్ ను
వంచం ి.
సవ్యం ాలక- తత్ రువులు: పర్తయ్కష్
కష్ణలో సవ్యం ాలక- తత్ రువుల
కోసం ాడం ి. అం మ తర్ంలో ఏ
క ిసత్ ుం ో ఆ పర్ ంబ ఇ ేజ్ మా టర్
చూ ిసత్ ుం ి.
ప ిచయం
13
D మా
టర్ను ఉప
ించడం
చూ ిన ప ి తుల లోపల మా టర్ను మృదువు ా పప్ం ి. బలా న్ ఉప
ించ ాదు.
ఈ జాగర్తత్లను ాటించడంలో ఫల ై ే కె ె ా లే ా మా టర్ ెబబ్ నవచుచ్. కె ె ాను
ఉప
ించనపుప్డు మా టర్ ను ర ించటా కి, ా న్ కె ె ా బా ీకి వయ్ ేకం ా కిందకి
మలవం ి.
మా టర్ ావ్ ా కె ె ాను ఎతత్ టం లే ా సుకు ావటం
ాటించడంలో ఫల ౖె ే కె ె ాకు నషట్ ం జరుగవచుచ్.
14 ప ిచయం
ేయ ాదు. ఈ జాగర్తత్ను
టచ్ ీక్ర్న్ను ఉప
టచ్- ె స్టివ్ మా టర్ ఈ
ేగం ా కదపడం
మా టర్ ై
ే
పప్ం ి.
ై
ల్ డ్
మా టర్
ద ఒక
ించటం
ిగువ ఆప ేషనల్ కు స యం ా ఉంటుం ి:
ే
కొ ద్ ి ా ఎడమకు లే ా కు ికి
ల్ డ్
ై
ేయం ి.
ాగ ీయటం/దగగ్ ర ా జరపటం
మా టర్ ద ెండు ేళళ్ను ఉంచం ి మ ియు
ాటి ఎడం ా కదపం ి లే ా ాటి దగగ్ రకు
కదపం ి.
ప ిచయం
15
D టచ్
ీక్ర్న్
టచ్ ీక్ర్న్ అ ే ి ట్ ట
ే ిక్ ఎలకిట్ర్ ిటీకి సప్ం ిసత్ ుం ి మ ియు మూ ో -పకష్ రకష్ణాతమ్క ిల్మ్ ో
ాటి క ిప్నపుప్డు లే ా ే ోళళ్ ో లే ా ే
ొడుగులు ధ ిం ముటుట్కునన్పుప్డు
సప్ం ించక ో వచుచ్. అతయ్ ిక శకిత్ ఉప
ించ ాదు లే ా పదు ైన వసుత్వుల ో ీక్ర్న్
ను ముటుట్కో ాదు.
D టచ్ ీక్ర్న్ను ఉప
ించటం
టచ్ ీక్ర్న్ ద
అర ే
లే ా మ ొక ేలు ఇంకొక పర్ ేశంలో ఉండ ా ా న్ ఆప ేట్
ేయటా కి రు పర్య న్ం న
ెడల అ ి ఆ ం నటు
ల్ ా సప్ం ించక ో వచుచ్.
టచ్ ాలా మృదువు ా ఉ ాన్,
ేళుళ్ ాలా ేగం ా లే ా ాలా సవ్లప్ దూరం క ి ా
లే ా ీక్ర్న్ ో సంపరక్ంలో ఉండక ో
ా, లే ా దగగ్ రకు జరపటం లే ా ాగ ీయటంలో
ెండు ేళళ్ కద కలు స ైన సమనవ్యం లేక ో
ా ఇతర
ాయ్ ాలను అ ి
గు త్ ంి చక ో వచుచ్.
A టచ్
యంతర్ణలను సశకత్ ం ేయటం లే ా ఆ ేయటం
అమరుప్ పటిట్కలో టచ్ యంతర్ణలు ఎం ికను ఉప
ిం టచ్ యంతర్ణలను సశకత్ ం
ేయవచుచ్ లే ా ఆ ేయవచుచ్ (0 263). షూటింగ్, ేల్ బాయ్క్ మ ియు పటిట్క ే ేషన్
కోసం టచ్ యంతర్ణలను సశకిత్ ేయటా కి ార్రం ంచు లే ా కేవలం ేల్ బాయ్క్ కోసం టచ్
యంతర్ణలను సశకత్ ం ేయటా కి బాయ్క్
ేల్
మాతర్ ే ఎంచుకోం ి.
16 ప ిచయం
టచ్- ీక్ర్న్ ో టోగర్ ీ
కె ె ా అమరుప్లను (టచ్ ీక్ర్న్ ఆప ేషనల్ కు అ న్ పర్ మలు సప్ం ించవ
గురుత్ంచుకోం ి) సరుద్బాటు ేయటా కి షూటింగ్ పర్దరశ్నలో పర్ మలను
ొకక్ం ి. పర్తయ్కష్ కష్ణ సమయంలో, మా టర్ ను తటట్ టం ావ్ ా కూ ా రు
ాయా ార్లను యవచుచ్.
❚❚ కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
సమా ార పర్దరశ్నలో అమరుప్లను సరుద్బాటు
ఉప
ించం ి (0 6).
ేయటా కి టచ్
ీక్ర్న్
దృశయ్ం/పర్ ావ ఎం ిక
దృశయ్ మ ియు పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ా ాలలో (0 58, 65), ఒక దృశయ్ం లే ా
పర్ ా ా న్ ఎంచుకోవటా కి షూటింగ్
ాన పర్ మను రు ొకక్వచుచ్.
నన్
ఎం ికలను
ించటా కి x లే ా y ను ొకక్ం ి మ ియు ఎంచుకోవటా కి ఒక
పర్ మను ొకక్ం ి మ ియు గత పర్దరశ్నకు
ి ి రం ి.
షటర్ ేగం మ ియు ావ్రం
S, A మ ియు M
ా ాలలో, x మ ియు y యంతర్ణలను
ించటా కి
షటర్ ేగం లే ా ావ్రం ి ే లకు పర్కక్న ఉనన్ w పర్ మను రు తటట్ వచుచ్,
ఇ ి ఒక కొతత్ లువను ఎంచుకోవటా కి రు తటట్ వచుచ్. ఆప ేషన్ పూ త్ ి
అ నపుప్డు షక్ర్ ంచటా కి 1
ొకక్ం ి.
ప ిచయం
17
షూటింగ్ ఎం ికలు
కె ె ా అమరుప్లను (0 12) మారచ్టా కి,
వునన్ z పర్ మను తటట్ వచుచ్ మ ియు తరు
పర్దరశ్న ఎం ికలకు పర్ మలను ొకక్ం ి. ా
ఎం ికను ొకక్ం ి మ ియు గత పర్దరశ్నకు
ి ే
కక్ కు ి మూల ిగువ
ాత క ె ాప్ం ింగ్ అమరుప్ కోసం
న్ ఎంచుకోవటా కి కోరుకునన్
ి ిరం ి.
కు ి వదద్ చూపబ ినటు
ల్ ా ఒక లువను
ఎంచుకో ాల
ార్ంప్ట్ ేయబ ిన
ెడల, u లే ా
v తటట్ టం ావ్ ా ఆ లువను ఎ ిట్ ేయం ి
మ ియు తరు ాత ఆ సంఖయ్ను ొకక్ం ి లే ా
ా న్ ఎంచుకోవటా కి 0 ను ొకక్ం ి మ ియు
గత ి ే కు
ి ి రం ి.
అమరుప్లను మారచ్కుం ా
ొకక్ం ి.
18 ప ిచయం
షక్ర్
ంచటా కి, 2
❚❚ పర్తయ్కష్ కష్ణ ో టోగర్ ీ
ో టో ార్ఫ్లు య ా కి మ ియు
ఉప
ించం ి.
ెటట్ ంి గ్లను సరుద్బాటు
ేయ ా కి టచ్
ీక్ర్న్
ో టో ర్ాఫ్లు యడం (టచ్ షటర్)
కేం క
ీర్ ించ ా కి మా టర్లో
షయా న్
టచ్ ేయం ి. ో టో ార్ఫ్లు య ా కి
ే
మా టర్ ై నుం ి ఎ ేత్ వరకు కేం క
ీర్ రణ లాక్
అ య్ ఉంటుం ి (కేం క
ీర్ రణ
ానం కోసం MF—
మాన య కేం క
ీర్ రణ—ఎంచుకునన్పుప్డు టచ్
షటర్ ఉప
ించబడద గమ ంచం ి). టచ్
కేం క
ీర్ రణ ై మ ింత సమా ారం కోసం, ే 83
చూడం ి.
టచ్ ీక్ర్న్ను
ి ేయ ా కి, కు ి ైపు ఉనన్
పర్ మ ొకక్ం ి.
ే
రు మా టర్ ై
నుం ి ఎ త్ నపుప్డు, షటర్ ఇక ై డుదల కాద
సూ సూ
త్ , పర్ మ 7 కి మారుతుం ి.
మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో టచ్ షటర్ ఆఫ్ (7) య
ే బడుతుం ి, కా
మా టర్లో
షయా న్ రు టచ్ ేయడం ావ్ ా ఏ సమయంలో ై ా
రు
ి ి కేం క
ీర్ ించవచుచ్.
ప ిచయం
19
D టచ్ షూటింగ్ ఎం ికలు ఉప
ిం
ర్ాలు యడం
టచ్ షూటింగ్ ఎం ికలు కిర్యా లకం ా ఉ ాన్య చూపటా కి 3 పర్ మ
పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు ైతం కేం క
ీర్ రణకు మ ియు
ార్లను సుకోవటా కి షటర్డుదల బటన్ను ఉప
ించవచుచ్. రంతర షూటింగ్
ానం (0 76) మ ియు
మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో ాయా ార్లను సుకోవటా కి షటర్- డుదల బటన్
ఉప
ించం ి. టచ్ షూటింగ్ ఎం ికలను రంతర షూటింగ్
ానంలో ఒకే ా ి
ార్లను సుకోవటా కి మాతర్ ే ఉప
ించవచుచ్ మ ియు మూ
ికా డ్ ంి గ్
సమయంలో ాయా ార్లు సుకోవటా కి ఉప
ించలేము.
సవ్యం ాలక-టైమర్
ానం (0 79)లో, రు మా టర్ ను ముటుట్కునన్పుప్డు
ఎంచుకునన్ పర్ ాన షయం ై కేం క
ీర్ రణ లాక్ అవుతుం ి మ ియు ీక్ర్న్ నుం ి
ే
ఎ ేత్ ినపుప్డు టైమర్ ార్రంభం అవుతుం ి. ి ాల్ట్ అమరుప్ల వదద్ , టైమర్ ార్రంభం
అ న తరు ాత ా ాపు 10 ెకండల్ కు షటర్ డుదల అవుతుం ి; కసట్ మ్ ెటట్ ంి గ్
c3 (సవ్యం ాలక-టైమర్, 0 241) ఉప
ిం జా ాయ్ న్ మ ియు ాటల్ సంఖయ్ను
మారచ్వచుచ్. ాట్ల సంఖయ్ కోసం ఎంచుకునన్ ఎం ిక 1 కంటే ఎకుక్వ ా ఉనన్
ెడల,
ఎంచుకునన్ ాటల్ సంఖయ్ ికారుడ్ ేయబ ేంత వరకూ ఒక ా తరు ాత ఒకటి ా కె ె ా
ార్లను సవ్యం ాలకం ా సుకుంటుం ి.
20 ప ిచయం
దృశయ్ం/పర్ ావ ఎం ిక
దృశయ్ మ ియు పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ా ాలలో (0 58, 65), ఒక దృశయ్ం లే ా
పర్ ా ా న్ ఎంచుకోవటా కి షూటింగ్
ాన పర్ మను రు ొకక్వచుచ్.
నన్
ఎం ికలను
ించటా కి x లే ా y ను ొకక్ం ి మ ియు ఎంచుకోవటా కి ఒక
పర్ మను ొకక్ం ి మ ియు గత పర్దరశ్నకు
ి ి రం ి.
షటర్ ేగం మ ియు ావ్రం
S, A మ ియు M
ా ాలలో, షటర్ ేగం లే ా ావ్రం తటట్ టం ావ్ ా x
మ ియు y యంతర్ణలు పర్ద ిశ్తం అవు ా , ఇ ి ఒక కొతత్ లువను
ఎంచుకోవటా కి రు తటట్ వచుచ్. ఆప ేషన్ పూ త్ ి అ నపుప్డు
షక్ర్ ంచటా కి 1
ొకక్ం ి.
ప ిచయం
21
షూటింగ్ ఎం ికలు
పర్తయ్కష్ కష్ణలో, P బటన్ ొకక్టం లే ా మా టర్ లో z పర్ మను తటట్ టం
సమా ార పర్దరశ్నను కిర్యా లకం ేసత్ ుం ి (0 12, 166). ఎం ికలను
ించటా కి ఒక అమరుప్ను ొకక్ం ి తరు ాత ా న్ ఎంచుకోవటా కి
కోరుకునన్ ఎం ికను తటిట్, పర్తయ్కష్ కష్ణకు
ి ి రం ి.
కు ి వదద్ చూపబ ినటు
ల్ ా ఒక లువను
ఎంచుకో ాల
ార్ంప్ట్ ేయబ ిన
ెడల, u లే ా
v తటట్ టం ావ్ ా ఆ లువను ఎ ిట్ ేయం ి
మ ియు తరు ాత ఆ సంఖయ్ను ొకక్ం ి లే ా
ా న్ ఎంచుకోవటా కి 0 ను ొకక్ం ి మ ియు
గత ి ే కు
ి ి రం ి.
అమరుప్లను మారచ్కుం ా
ొకక్ం ి.
22 ప ిచయం
షక్ర్
ంచటా కి, 2
ర్ాలను
ఈ ిగువ
184).
ించటం
ేల్ బాయ్క్ ఆప ేషనల్ కోసం ఈ టచ్
ీక్ర్న్ ను ఉప
ించవచుచ్ (0 56,
ఇతర ఇ ేజ్లను
ించం ి
ఇతర
ఎడమ
ార్లను చూడటా కి కు ి లే ా
ైపుకు ేగం ా కదపం ి.
ఇతర ఇ జ్
ే లకు
తవ్ర ా ోక్ర్ ల్
ేయం ి
పూ త్ ి ేర్మ్ కష్ణిలో, ఒక ేర్మ్ ఆధు క
పటీట్ పర్ద ిశ్ంచ ా కి పర్దరశ్న
ిగువన రు టచ్ ేయవచుచ్,
ఆ ై ఇతర ఇ ేజ్లకు తవ్ర ా ోక్ర్ ల్
ేయ ా కి
ే
ఎడమకు లే ా
కు ికి ల్ డ్
ై
ేయం ి.
ేర్మ్ ముందసుత్ ా పటీట్
మ్ ఇన్
ేయం ి
( ొ టోలు
మాతర్ ే)
మ్ ఇన్ మ ియు అవుట్
మ ియు ోక్ర్ ల్ కు ల్ డ్
ై
ేయటా కి
ాగ ీయు మ ియు దగగ్ రకు జరుపు
ఉప
ించం ి (0 196).
ప ిచయం 23
థంబ్ ె ల్లను
ించం ి
థంబ్ ె ల్ కష్ణా కి “ మ్ అవుట్”
ేయటా కి (0 185), పూ త్ -ి ేర్మ్
ేల్ బాయ్క్లో దగగ్ రకు జ ి ే
ాయ్ ా న్
ఉప
ించం ి. 4, 12 లే ా 80
చటార్ల నుం ి పర్ద ిశ్ంచబ ిన
ార్ల
సంఖయ్ను ఎంచుకోవటా కి దగగ్ రకు
జరుపు మ ియు ాగ ీయు ాడం ి.
మూ లను
ించడం
మూ
ేల్ బాయ్క్ను (1 పర్ మ ావ్ ా
మూ లు సూ ంచబడ ా )
ార్రం ంచటా కి ఆన్- ీక్ర్న్
మారగ్ ద ిశ్
ొకక్ం ి. ాజ్ లే ా
ె య్మ్ ేయటా కి పర్దరశ్నను
ొకక్ం ి, లే ా పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్కు
షక్ర్ ంచటా కి 1 ను ొకక్ం ి
(మూ
ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్నలో కొ న్
పర్ మలు టచ్- ీక్ర్న్ ఆప ేషనల్ కు
సప్ం ించవ గమ ంచం ి).
24 ప ిచయం
మారగ్ ద ిశ్
పటిట్ కలను ఉప
ఈ టచ్
ీక్ర్న్ ను ఈ
ోక్ర్ ల్ ేయం ి
ించటం
ిగువ పటిట్క ఆప ేషనల్ కోసం ఉప
ించవచుచ్.
ోక్ర్ ల్ య
ే టా కి ల్ డ్
ై అప్ లే ా
ేయం .ి
ౌన్
ఒక పటిట్ కను
ఎంచుకో
ఒక పటిట్కను ఎంచుకోవటా కి ఒక పటిట్క
పర్ మను ొకక్ం ి.
ఎం ికలు
ఎంచుకోం ి/
అమరుప్లను
సరుద్బాటు
ేసుకోం ి
ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచటా కి పటిట్క
అంశంలను ొకక్ం ి మ ియు
మారచ్టా కి పర్ మలు లే ా ల్ డరల్
ై ను
ొకక్ం ి. అమరుప్లను మారచ్కుం ా
షక్ర్ ంచటా కి, 1 ొకక్ం ి.
ప ిచయం 25
దటి దశలు
కె
ె ా మణికటుట్ పటీట్
మణికటుట్ పటీట్
బాయ్ట ీ
జతపరచడం
సుర ితం ా ెండు కె
ె ా ఐలెట్లకు జత
ేయం ి.
ార్జ్ ే
ఒక పల్ గ్ అ ాపట్ ర్ సరఫ ా ేయబ ి ే, ాల్ పల్ గ్ను ైకెతత్ం ి మ ియు ఎడమ ైపు
చూ ిం నటు
ల్ ా పల్ గ్ అ ాపట్ ర్ను సం ా ంచం ి, పల్ గ్ పూ త్ ి ా ొ ిప్ంచబ ింద
ధ్ ా ించం ి. బాయ్ట ీ
ొ ిప్ంచం ి మ ియు ారజ్ ర్ను పల్ గ్ ఇన్ ేయం ి. ఎ జ్ ాస్ట్
అ న బాయ్ట ీ ా ాపు ఒక గంట మ ియు 50
ాలలో పూ త్ ి ా ార్జ్
అవుతుం ి.
బాయ్ట ీ ా జ్ంి గ్
ా జ్ంి గ్ పూ త్ ి అ
D బాయ్ట
ం ి
ీ మ ియు ారజ్ ర్
ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో xiii–xvi మ ియు 333–337 ే లోల్ హెచచ్ ికలను మ ియు
జాగర్తత్లను చ ి
ాటించం ి.
26
దటి దశలు
బాయ్ట ీ మ ియు
ె
ీ కార్డ్
ొ ిప్ంచం ి
బాయ్ట ీ లే ా ె
ీ కార్డ్ లను ొ ిప్ంచ ా కి లే ా
ి ేయ ా కి ముందు,
దుయ్త్ ివ్చ్ OFF థ్ ానంలో ఉంద
ధ్ా ించుకోం ి. ఒక ైపుకు ా ింజ వరణ్ పు
బాయ్ట ీ గ ియను ొకిక్ ఉం బాయ్ట ీ ఉప
ిం , బాయ్ట ీ చూ ించబ ిన
థ్ ి లో ొ ిప్ంచం ి. బాయ్ట ీ పూ త్ ి ా ొ ిప్ంచబ ినపుప్డు, గ ియ బాయ్ట ీ
ా
థ్ ానంలో లాక్ ేసత్ ుం ి.
బాయ్ట ీ గ ియ
చూ న
ి
ధం ా
లోప కి సల్ డ్
ె
ీ కార్డ్ ను పటుట్కు , అ ి
ేయం .ి
ా
థ్ ానంలో స ి గ్ ా పటేట్ వరకు
Aగ
ియారం బాయ్ట ీ
ఈ కె ె ా గ ియారం ఒక సవ్తంతర్, ీ ారజ్ బుల్ దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం ో ప
ేసత్ ుం ి,
ఇ ి పర్ ాన బాయ్ట ీ వయ్వ థ్ ా ితం అ నపుప్డు అవసర ైనటు
ల్ ా ార్జ్ ేయబ ిన ి.
మూడు ో ల ాటు ా జ్ంి గ్ ేయటం గ ియారంకు ఒక ెల వరకు పవర్ను ఇసుత్ం ి.
కె ె ా ఆన్ ే ినపుప్డు గ ియారం ెట్ ేయబడలేద ఒక సం ేశం హెచచ్ ిం న
ెడల, గ ియారం బాయ్ట ీ ఎ జ్ ాస్ట్ అ ం ి మ ియు గ ియారం ి ెట్ ేయా . స ైన
సమయం మ ియు ే ీకి గ ియారంను అమరచ్ం ి.
దటి దశలు 27
❚❚ బాయ్ట ీ మ ియు ె
ీ కార్డ్ లను
ి ేయడం
బాయ్ట ీ
ి ేయడం
బాయ్ట ీ
ి ేయ ా కి, కె ె ాను
ి ేయం ి
మ ియు బాయ్ట ీ-గ ి కవర్ను ెరవం ి. బాయ్ట ీ
డుదల ేయ ా కి బాణం ే సూ ంచబ ిన ిశలో
బాయ్ట ీ గ ియను ొకక్ం ి మ ియు ఆ ై ే ో
బాయ్ట ీ గ ియను
ి ేయం ి.
ీ కార్డ్ లను
ి ేయడం
ీ కార్డ్ అందుబాటు సూ క ీపం ఆఫ్
అ ంద
ధ్ా ిం న తరు ాత, కె ె ాను
ఆఫ్ ే ి, ె
ీ కార్డ్ ల్ ాట్ కవర్ను ెరవం ి,
మ ియు ీ
బయటికి యయ్ ా కి కారుడ్ను
ొకక్ం ి (q). ఆ త ావ్త బాయ్ట ీ
ే
ావ్ ా
ి ేయవచుచ్ (w).
ె
D
16GB
ె
ె
ీ కార్డ్ లు
ె
ీ కార్డ్ లు ఉప
ిం న ెంట ే ే ి ా ఉండచుచ్. కె ె ా నుం ి ె
ీ
కార్డ్ లను
ి ేసత్ ునన్పుప్డు జాగర్తత్ను గమ ంచం ి.
• కె ె ా నుం ి ె
ీ కార్డ్ లను
ి ేయవదుద్, కె ె ాను టర్న్ ఆఫ్ ేయం ి లే ా
ా ామ్టింగ్ లే ా ేటా ికార్డ్ , ొల ింపు లే ా కంపూయ్టర్కి పర్ అవుతునన్ సమయంలో,
పవర్ వనరును
ి ేయం ి లే ా ిస్క ెక్ట్ ేయం ి. ఈ జాగర్తత్లను ాటించకుంటే ేటా
నషట్ ో వచుచ్ లే ా కె ె ా మ ియు కార్డ్ కు నషట్ ం జరగవచుచ్.
•
ేళల్ ో లే ా లోహ అం ాల ో కార్డ్ టె ిమ్నల్లను ాకవదుద్.
• వంచవదుద్, ప ేయవదుద్ లే ా బల ైన ౌ క దుయ్తు
త్ కు గు ి కా వవ్వదుద్.
• కార్డ్ కే ింగ్కు బలం ఉప
ించవదుద్. ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే కార్డ్ కు
నషట్ ం జరుగవచుచ్.
• ీ
టికి, మంటకు, అ ిక థ్ ా గల ేమకు లే ా పర్తయ్కష్ సూరయ్కాం కి బహిరగ్తం
ఉంచకం ి.
• కంపూయ్టర్లో ె
ీ కార్డ్ లను ా ామ్ట్ ేయవదుద్.
•
28
దటి దశలు
మా టర్ ెరవడం
చూపబ ినటు
ల్ ా మా టర్ను
ెరవం ి. బలా న్ ఉప
ించ ాదు.
దటి దశలు 29
ఒక లెన్స్ను జో ించం ి
లెన్స్ లే ా కె ె ా ేర్మ్ మూత ొల ిం నపుప్డు కె ె ాలోకి దుముమ్
పర్ ే ంచకుం ా
ా ిం ేందుకు జాగర్తత్ వహించం ి. ఉ ాహరణలు ా ఈ
మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR లెన్స్
ఉప
ించబ డ్ ా .
కె
ె ా ేర్మ్ మూత
ొల ించం ి
ెనుక లెన్స్ మూత
ొల ించం ి
మౌంటింగ్ మార్క్ (కె
మౌంటింగ్ మార్క్ ను
సమానం ేయం ి
లెన్స్ ా
ార్లను
30
థ్ ానంలోకి కిల్క్ అ
మౌంటింగ్ మార్క్ (లెన్స్)
ేయ్ంత వరకూ పప్ం ి.
సుకోవటా కి ముందు లెన్స్ కాయ్ప్
దటి దశలు
ె ా)
ొల ిం ార
ధ్ా ించుకోం ి.
A మ ళ్ంచగల లెన్స్ వంపు బటన్ ో లె ెస్స్
కె ె ాను ఉప
ించటా కి ముందు, లెన్స్ అన్లాక్
మ ళ్ంచగల లెన్స్ వంపు బటన్ ొకిక్ ఉంచం ి (q),
పప్ం ి (w).
ే ి మ ియు సత్ ించం ి.
మ్ వలయంను చూ ినటు
ల్ ా
మ ళ్ంచగల లెన్స్ వంపు బటన్
లెన్స్ ను ెనకిక్
ిప్నపుప్డు
ార్లను సుకోలేరు;
లెన్స్ ెనకిక్
ిప్ కె ె ాను ఆన్ ే ి ఉనన్ ఫ తం ా
ో షం సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబ ిన
ెడల, సం ేశం ఇంకెంత
మాతర్ం పర్ద ిశ్ంచబడకుం ా ఉం ేంత వరకూ మ్
వలయం పప్ం ి.
A లెన్స్
ేరు ేయటం
లెనుస్లను ొల ిం నపుప్డు లే ా మారుతునన్పుప్డు
కె ె ా ఆఫ్ లో ఉంద
శచ్యపరచుకోం ి. లెన్స్
ను ొల ించటా కి, లెన్స్ ను సవయ్ ిశ (w) లో
పుప్తుండ ా, లెన్స్ డుదల (q) బటన్ ను ొకిక్
పటుట్కోం ి. లెన్స్ ొల ిం న తరు ాత, లెన్స్ మూతలను
మ ియు కె ె ా ేర్మ్ మూత మారచ్ం ి.
A A-M, M/A-M మ ియు A/M-M ివ్చ్లు
ఒక A-M
ాన ివ్చ్ సమకూరచ్బ ిన ఒక లెన్స్ ో
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు, ివ్చ్
ను A కు ల్ డ్
ై
ేయం ి (ఒక ేళ లెన్స్ M/A-M లే ా A/M-M
ివ్చ్ను క ి ఉనన్
ెడల, M/A లే ా A/M) ఎంచుకోం ి.
ఈ కె ె ా ో ఉప
ించగల ఇతర లెన్స్ ల ై సమా ారం
కోసం, 305వ ే చూడం ి.
దటి దశలు
31
A కంపన త గ్ ంి పు (VR)
లెన్స్ ఈ ఎం ికకు మదద్ తు ఇ చ్నటల్
ే, కంపన
త గ్ ంి పును షూటింగ్ పటిట్కలో ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్ కోసం ఆన్
ఎంచుకోవడం ావ్ ా (0 232) లే ా లెన్స్ కు కంపన
త గ్ ంి పు ివ్చ్ ఉనన్టల్
ే, లెన్స్ కంపన త గ్ ంి పు ివ్చ్ను
ON కు ల్ డ్
ై
ేయడం ావ్ ా ార్రం ంచవచుచ్. కంపన
త గ్ ంి పు ఆన్లో ఉనన్పుప్డు సమా ార పర్దరశ్నలో కంపన
త గ్ ంి పు సూ క క ిసత్ ుం ి.
A మ ళ్ంచగల లెన్స్ వంపు బటన్ ో మ ళ్ంచగల లెన్స్లు
కె ె ా ఉప
గంలో లేనపుప్డు లెన్స్ ను
మ ళ్ంచటా కి, మ ళ్ంచగల లెన్స్ వంపు బటన్ (q)ను
పటుట్కు మ ియు మ్ ింగ్ ను (w)లో చూ ినటు
ల్ ా
“L” (లాక్) ిథ్ కి పప్ం ి. లెన్స్ ను కె ె ా నుం ి
ేయటా కి ముందు ెనకిక్ పప్ం ి మ ియు లెన్స్ ను
జో ిసత్ ునన్పుప్డు లే ా ొల ిసత్ ునన్పుప్డు మ ళ్ంచగల
లెన్స్ వంపు బటన్ ను ొకక్కుం ా జాగర్తత్ వహించం ి.
32
దటి దశలు
కె
ె ా థ్ ాపన
❚❚ ామ్ర్ట్ ో న్ లే ా టాబెల్ ట్ను ఉప
ిం
ెట్ అప్ ేయడం
కొన ా ించ ా కి ముందు, బాయ్ట ీ పూ త్ ి ా ార్జ్ ేయబ ింద
మ ియు ె
ీ కార్డ్ ై సథ్ లం లభయ్ంలో ఉంద
ధ్ా ించ ా కి
కె ె ాను త ఖీ ేయం ి.
ామ్ర్ట్ ో న్ లే ా టాబెల్ ట్ ( ిగువన
“ ామ్ర్ట్ ప ికరం”)లో ముందు కవర్లో ే ొక్నన్ ధం ా
SnapBridge అ ిల్ కేషన్ను వయ్వ థ్ ా ించం ి మ ియు బూ
ల్ టూత్ మ ియు
Wi-Fi ార్రం ంచం ి. SnapBridge అ ిల్ కేషన్ను ఉప
ిం కె ె ాకు
అసలు క ెకష్న్ ేయబ ింద గురుత్ంచుకోం ి;
ామ్ర్ట్ ప ికరంలో ెటట్ ంి గ్ల
అ ిల్ కేషన్లో బూ
ల్ టూత్ ెటట్ ంి గ్లను ఉప
ించకం ి. SnapBridge అ ిల్ కేషన్
సంసక్రణ 2.0ను అనుస ిం ే సూచనలు; ాజా సంసక్రణ ై సమా ారం కోసం,
SnapBridge Connection Guide (SnapBridge క ెకష్న్ ైడ్) (pdf) చూడం ి,
కిం ి ెబ్ ైట్ నుం ి ౌన్లోడ్ కోసం అందుబాటులో ఉం ి:
http://downloadcenter.nikonimglib.com
దటి దశలు 33
అసలు కె ె ా మ ియు ామ్ర్ట్ ప ికరం కింద చూ ించబ ిన పర్దరశ్నల క ాన్
నన్ం ా ఉండవచుచ్.
1 కె
ె ా: కె ె ాను ార్రం ంచం .ి ాష/
Language ఎం ిక ౖల
ె ాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
పటిట్కలను ా ేట్
ఉప
ించం ి.
ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక ాధనం మ ియు J బటన్
దుయ్త్ ివ్చ్
1
ైకి
4 ఎడమకు
J బటన్ (ఎంచుకోం ి)
2 కు ికి
3
ిగువకు
బహుళ ఎం ిక ాధనం
ఒక ాషను హైలైట్ య
ే
ా కి 1 మ య
ి ు 3 ఉప
ించం ి మ ియు
ఎంచుకోవ ా కి J ొకక్ం ి. ెట్ అప్ న
ె ులో
ాష (Language)
ఎం ికను ఉప
ిం ఏ సమయంలో ై ా ాషను మారచ్వచుచ్.
34
దటి దశలు
2 కె
ె ా: కు ి ైపున చూ ినటుట్ ా ైలాగ్
పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు J ొకక్ం ి. ఒక ేళ
కు ి ైపున ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడకుంటే లే ా
రు కె ె ాను మ ల్ కా ఫ్గర్ ేయాలనుకుంటే,
ెట్ అప్ ెనులో ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం
ే
హైలైట్ ే ి J ొకక్ం ి. కె ె ాను
కా ఫ్గర్ ేయ ా కి రు ామ్ర్ట్ ప ిక ా న్
ఉప
ించకూడదనుకుంటే, గ ియా ా న్
మాన యం ా ెట్ ేయం ి (0 40).
3 కె
ె ా/ ామ్ర్ట్ ప ికరం: జతపరచడం
ార్రం ంచం ి.
• NFC మదద్ తు ో Android ప ిక ాలు: ామ్ర్ట్
ప ికరంలో NFC ార్రం ంచబ ింద త ఖీ
ే ిన త ావ్త, SnapBridge అ ిల్ కేషన్ను
ార్రం ంచ ా కి ామ్ర్ట్ ప ికరం ై NFC
ఆంటె ాన్ కె ె ా H (N-Mark)ను టచ్
ేయం ి మ ియు దశ 7కు కొన ా ించ ా కి
ముందు ీక్ర్న్ ై క ిం ే సూచనలను
అనుస ించం ి. ఒక ేళ SnapBridge
ౌన్లోడ్ ైటు పర్ద ిశ్ంచబ ి ే, ై దశలు
ి ి ే ే ముందు అ ిల్ కేషన్ను ౌన్లోడ్ ే ి
వయ్వ థ్ ా ించం ి.
• NFC మదద్ తు లేకుం ా iOS ప ిక ాలు మ ియు Android ప ిక ాలు:
కె ె ాను జతపరచ ా కి ిదధ్ం ేయ ా కి కె ె ా J బటన్ను ొకక్ం ి.
దటి దశలు 35
4 కె
ె ా: కె ె ా కు ి ైపున చూ ినటుట్ ా
ధ్ ా ించుకోం ి
సం ే ా న్ పర్ద ిశ్ం ంద
మ ియు ామ్ర్ట్ ప ిక ా న్ ిదధ్ం ేయం ి.
5
6
36
ామ్ర్ట్ ప ికరం: SnapBridge అ కే
ిల్ షన్ను
ార్రం ంచం ి మ ియు Pair with camera
(కె ె ా ో జతపరచు) టాయ్ప్ ేయం ి. కె ె ా
ఎంచుకోమ
ార్ంప్ట్ ేయబ ి ే, కె ె ా ేరు
టాయ్ప్ ేయం ి.
ామ్ర్ట్ ప ికరం: “Pair with camera” (కె ె ా ో
జతపరచు) ైలాగ్లో కె ె ా ేరు టాయ్ప్
ేయం ి.
టట్ దటి ా ి ా కె ె ాను iOS
ప ికరం ో జత ే ే
గ ారులు ముందు ా
జతపర ే సూచనల ో సమ ిప్ంచబడ ారు;
సూచనలను చ ి న త ావ్త, పర్దరశ్న ిగువకు
ోక్ర్ ల్ ే ి, Understood (అరథ్ ైం ి) టాయ్ప్
ేయం ి. ఒక ఉపకరణా న్ ఎంచుకోమ
ార్ంప్ట్
ేయబ ి ే, కె ె ా ేరు మ ల్ టాయ్ప్ ేయం ి
(కె ె ా ేరు పర్ద ిశ్ంచ ా కి కొంత సమయం
పటట్ వచుచ్).
దటి దశలు
7 కె
ె ా/ ామ్ర్ట్ ప ికరం: కె ె ా మ ియు ామ్ర్ట్ ప ికరం ెండూ ఒకే ఆరు అంకెల
థ్ ా ించుకోం ి. కొ న్ iOS సంసక్రణలు నంబర్ను
నంబర్ను పర్ద ిశ్ం ాయ
పర్ద ిశ్ంచక ో వచుచ్; నంబర్ పర్ద ిశ్ంచక ో ే, దశ 8కి కొన ా ించం ి.
8 కె
ె ా/ ామ్ర్ట్ ప ికరం: కె ె ాలో J ొకక్ం ి మ ియు ఆ ై ామ్ర్ట్ ప ికరంలో
PAIR (జతపరచు) టాయ్ప్ ేయం ి (ప ికరం మ ియు ఆప ేటింగ్ ిసట్మ్ను
బటిట్ పర్దరశ్న నన్ం ా ఉంటుం ి).
దటి దశలు
37
9 కె
ె ా/ ామ్ర్ట్ ప ికరం: జతపరచడం పూ త్ ి ేయడం.
• కె ె ా: కు ి ైపున చూ ినటుట్ ా సం ేశం
పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు J ొకక్ం ి.
• ామ్ర్ట్ ప ికరం: కు ి ౖప
ె ున చూ ినటుట్ ా
సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబ న
ి పుప్డు OK (స ే)
ొకక్ం ి.
10కె
ె ా: ెట్ అప్ పూ త్ ి ేయ ా కి ీక్ర్న్ ై క ిం ే సూచనలను
అనుస ించం ి.
• థ్ ాన ేటాను ో టోలకు ే ేచ్ందుకు కె ె ాను అనుమ ంచ ా కి, “ ామ్ర్ట్
ప ికరం నుం ి థ్ ాన ేటాను ౌన్లోడ్ ేయాలా?” ఆ ారం ా అవును
ఎంచుకోం ి మ ియు ఆ ై ామ్ర్ట్ ప ికరంలో థ్ ాన ేవలను ఎ ేబుల్
టాయ్బ్లో Auto link options
ేయం ి మ ియు SnapBridge అ ిల్ కేషన్
( ీవ్య ంక్ ఎం ికలు) > Synchronize location data ( థ్ ాన ేటాను
కాక ా యం ే ) ఎ ేబుల్ ేయం ి.
• ామ్ర్ట్ ప ికరంలో అం ిం న సమయంలో కె ె ా గ ియా ా న్
కాక ా యం ా ేయ ా కి, “గ ియా ా న్ ామ్ర్ట్ ప ికరం ో కాక ా యం
ేయాలా?” ఆ ారం ా అవును ఎంచుకోం ి మ ియు ఆ ై SnapBridge
అ ిల్ కేషన్
టాయ్బ్లో Auto link options ( ీవ్య ంక్ ఎం ికలు) >
Synchronize clocks (గ ియా ాలు కాక ా యం ే ) ఎ ేబుల్
ేయం ి.
ామ్ర్ట్ ప ికరం మ ియు కె ె ా ఇపుప్డు సం ా ంచబ డ్ ా . రు కె ె ా ో
సుకునన్ ఏ ై ా
ార్లు సవ్యం ాలకం ా ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి అప్లోడ్
ేయబడ ా .
38
దటి దశలు
❚❚ కె ె ా పటిట్ కల నుం ి థ్ ాపన
కె ె ా గ ియా ా న్ మాన యం ా
1 కె
ఒక
ెట్
ేయవచుచ్.
ె ాను ార్రం ంచం ి.
ాష-ఎం ిక ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
పటిట్కలను ా ేట్
ఉప
ించం ి.
ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక ాధనం మ ియు J బటన్
దుయ్త్ ివ్చ్
1
ైకి
4 ఎడమకు
J బటన్ (ఎంచుకోం ి)
2 కు ికి
3
ిగువకు
బహుళ ఎం ిక ాధనం
ఒక ాషను హైలైట్ య
ే
ా కి 1 మ య
ి ు 3 ొకక్ం ి మ ియు
ఎంచుకోవ ా కి J ొకక్ం ి. ెట్ అప్ న
ె ులో
ాష (Language)
ఎం ికను ఉప
ిం ఏ సమయంలో ై ా ాషను మారచ్వచుచ్.
దటి దశలు 39
2 కు
ి ైపు చూ ిన ైలాగ్ క
ొకక్ం ి.
ిం నపుప్డు G
G బటన్
3 కె
ె ా గ ియా ా న్ ెట్ ేయం .ి
కె ె ా గ ియారంను అమరచ్ ా కి మ ట్
ఉప
ంి చం ి.
q
ెలకట్ర్ మ ియు J బటన్ను
w
సమయం మండ
ఎంచుకోం ి
e
ే ీ రూపంను ఎంచుకోం ి
r
పగటి కాం ఆ ా సమయం
ఎం ికను ఎంచుకోం ి
సమయం మ య
ి ు ే ీ ట్
ె య
ే ం ి
(కె ె ా 24-గంటల గ య
ి ా ా న్
ఉప
స
ి త్ ుంద గమ ంచం )ి
ెట్ అప్ ెనులో ఏ సమయములో ైన సమయ మండ మ ియు ే ీ >
ే ీ మ ియు సమయం ఎం ికను ఉప
ిం గ య
ి ారంను సరుద్బాటు
ేయవచుచ్.
40
దటి దశలు
కష్ణఅ ేవ్షకం ై కేం ర్క
ీ రణ
లెన్స్ మూత ొల ిం న తరు ాత,
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ బార్కెటల్ ు కష్ణ ైన
కేం క
ీర్ రణలో ఉం ేంత వరకూ
డయాపట్ ర్ సరుద్బాటు యంతర్ణను
పప్ం ి. కష్ణఅ ేవ్షకా న్
కంటి ో యంతర్ణను ఆప ేట్
ే ినపుప్డు,
కంటిలో
ే
ేళుళ్ లే ా ే ోళుళ్ ెటట్కుం ా
జాగర్తత్ వహించం ి.
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
బార్కెటల్ ు
కష్ణఅ ేవ్షకం కేం క
ీర్ రణలో లేదు
ఇపుప్డు కె ె ా ాడటా కి కె ె ా ిదధ్ం.
సమా ారం కోసం ే 47కి ెళళ్ం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం కేం క
ీర్ రణ
ాయా
ార్లను
యటం ై
దటి దశలు
41
టుయ్టో ియల్
కె
ె ా పటిట్ కలు: ఒక స
కష్
ఎకుక్వ షూటింగ్, ేల్ బాయ్క్ మ ియు అమ ిక
ఎం ికలు కె ె ా పటిట్క నుం
ార్పయ్త ేయవచుచ్.
పటిట్కలను
ించ ా కి, G బటన్ను ొకక్ం ి.
G బటన్
టాబుల్
కిం ి పటిట్కల నుం ి ఎంచుకోం ి:
• D: బాయ్క్
ేల్
(0 220)
• C: షూటింగ్ (0 223)
• A: సంపర్ ాయ అమ ికలు (0 233)
• B: అమ ిక (0 257)
• N: దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ (0 277)
• m/O: ఇటీవ అమరుప్లు లే ా ా
ెను (ఇటీవ అమరుప్లుకు ి ాల్ట్ లు;
0 300)
పటిట్ క ఎం ికలు
పర్సత్ ుత పటిట్కలో థ్ ి
చూపుతుం ి.
ల్ డర్
ై
పర్సత్ ుత అమ ికలు
చూపబ డ్ ా .
న్ల ావ్ ా
పర్సత్ ుత పటిట్కలో ఎం ికలు.
స య హన్ం (0 43)
42 టుయ్టో ియల్
కె
ె ా పటిట్ కలను ఉప
ించడం
❚❚ పటిట్ క యంతర్ణలు
బహుళ ఎం ిక ాధనం మ ియు J బటన్ కె
ేయ ా కి ఉప
ించబడు ా .
1: కరస్ర్ను
ె ా పటిట్కలను
ైకి కద ంచం ి
4: రదుద్ ే ి మునపటి
పటిట్కకు ి ి ెళళ్ం ి
ే
ేట్
J బటన్: హైలైట్ ేయబ ిన
అంశంను ఎంచుకోం ి
2: హైలైట్ ేయబ ిన అంశంను
ఎంచుకోం ి లే ా ఉప-పటిట్కను
పర్ద ిశ్ంచం ి
3: కరస్ర్ను కిర్ం ికి కద ంచం ి
A d (స
యక) పర్ మ
ఒక ేళ ఒక d పర్ మ మా టర్
కక్ ిగువ ఎడమ మూలలో పర్ద ిశ్ంచబ ి ే,
W (Q) బటన్ను ొకక్డం ావ్ ా పర్సత్ ుతం ఎంచుకునన్ ఎం ిక లే ా పటిట్క
కక్ వరణ్ న
పర్ద ిశ్ంచబడవచుచ్. పర్దరశ్న ావ్ ా ోక్ర్ ల్ ేయ ా కి 1 లే ా 3 ను ొకక్ం ి. పటీట్లకు
ి ి ావ ా కి W (Q) ను మ ళ్ ొకక్ం ి.
W (Q) బటన్
టుయ్టో ియల్ 43
❚❚ పటిట్ కలను ే ట్
ే
ేయడం
పటిట్కలను ే ేట్ ే ేందుకు కిర్ం ి దశలను ాటించం ి.
1 పటిట్ కలను పర్ద ిశ్ంచం
ి.
పటిట్కలను పర్ద ిశ్ంచ ా కి G
బటన్ను ొకక్ం ి.
G బటన్
2 పర్సత్ ుత పటిట్ క కోసం పర్
హైలైట్ య
ే ం ి.
పర్సత్ ుత పటిట్క కోసం
హైలైట్ ే ంే దుకు 4
మను
న్ న్
ొకక్ం ి.
3 ఒక పటిట్ కను ఎంచుకోం
ి.
కావల ిన పటిట్కను ఎంచుకోవ ా కి 1 లే ా 3 ను
4 ఎంచుకునన్ పటిట్ కలో కరస్ర్ను
ెటట్ం ి.
ఎంచుకునన్ పటిట్కలో కరస్ర్ను
ెటట్ ా కి 2 ొకక్ం ి.
44 టుయ్టో ియల్
ొకక్ం ి.
5 ఒక పటిట్ క అంశంను హైలైట్
ేయం ి.
ఒక పటిట్క అం ా న్ హైలైట్
ే ేందుకు 1 లే ా 3 ను
ొకక్ం ి.
6 పర్దరశ్న ఐ
ఛ్కాలు.
ఎంచుకునన్ పటిట్క అంశం కోసం
ఐ ఛ్కాలను పర్ద ిశ్ంచ ా కి 2
ొకక్ం ి.
7 ఒక ఎం
ికను హైలైట్ య
ే ం ి.
ఒక ఎం క
ి ను హైలైట్ ే ేందుకు
1 లే ా 3 ను ొకక్ం .ి
8 హైలైట్
ేయబ ిన అంశంను ఎంచుకోం ి.
హైలైట్ ేయబ ిన అంశంను ఎంచుకోవ ా కి J ను ొకక్ం ి.
ఒక ఎం ిక ేయకుం ా షక్ర్ ంచ ా కి, G బటన్ను
ొకక్ం ి.
కిర్ం ి గమ ంచం ి:
• బూ ిద రంగులో పర్ద ిశ్ంచబ ిన పటిట్క అంశంలు పర్సత్ ుతం అందుబాటులో
లేవు.
• 2
ొకేక్ సమయంలో ా ారణం ా J
ొకక్ ా ఉం ే పర్ ా ా ేన్
క ి ఉంటుం ి, J ను ొకక్డం ావ్ ా మాతర్ ే ఎం ికలు ేయబ ే కొ న్
సంద ాభ్లు ఉ ాన్ .
• పటిట్కలను షక్ర్ ంచ ా కి మ ియు షూటింగ్
ానంకు
ి ివచుచ్టకు,
షటర్- డుదల బటన్ ను స ా కి ొకక్ం ి (0 52).
టుయ్టో ియల్ 45
బాయ్ట ీ థ్ ా
మ ియు
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్
R బటన్ ొకక్ం ి మ ియు సమా ార పర్దరశ్నలో బాయ్ట ీ థ్ ా
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్ స ిచూడం ి.
మ ియు
బాయ్ట ీ థ్ ా
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్
R బటన్
బాయ్ట ీ థ్ ా
బాయ్ట ీ తకక్వ ా ఉనన్
ెడల, కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఒక హెచచ్ ిక కూ ా
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. R బటన్ ొకిక్నపుప్డు సమా ారం పర్ద ిశ్ంచబడక ో ే,
బాయ్ట ీ ఎ జ్ ాస్ట్ అ
ో తుం ి మ ియు మ ళ్ ార్జ్ ేయవల ి వసుత్ం ి.
సమా ార
పర్దరశ్న
L
K
కష్ణఅ ేవ్షకం
—
—
H
d
H
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
d
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
వరణ్ న
బాయ్ట ీ పూ త్ ి ా
బాయ్ట ీ ా ికం ా
ార్జ్
ేయబ ిం ి.
ేయబ ిం ి.
బాయ్ట ీ తకుక్వ ా ఉం ి. పూ త్ ి ా- ార్జ్ ే ిన స ిప ిన
బాయ్ట ీ తయారు ేయం ి లే ా బాయ్ట ీ
ార్జ్
ే ేందుకు ి ధ్ పరచం ి.
బాయ్ట ీ ఎ జ్ ాస్ట్ అ
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్
1000 ైన లువలు ేలలో చూ ించబడ ా
సూ ంచబడ ా .
46 టుయ్టో ియల్
ార్జ్
ో
ం ి. బాయ్ట ీ
, “k” అకష్రం
ావ్ ా
ార్జ్
ేయం ి.
ార్థ
“ ా
క ో టోగర్ ీ మ ియు ేల్ బాయ్క్
ంట్-మ ియు-షూట్”
ా ాలు (i మ ియు j)
ఈ
ాగంలో i మ ియు j
ా ాలోల్ ో టో ార్ఫ్లను
ఎలా యాలో వ ించబ ిం ి. i మ ియు j
ా ాలు
అ ే “ ా ంట్-మ ియు-షూట్”
ా ాలు, టిలల్ ో
అతయ్ ిక అమ ికలు షూటింగ్ ప ి ిథ్ తుల ఆ ారం ా కె ె ా ే
యం ర్ంచబడ ా ; ఈ ెండు
ా ాల మధయ్ వయ్ ాయ్సం
ఏ టంటే j
ానంలో ల్ ాష్ ెలగదు.
1
ాన డయల్ను i లే ా j కు
పప్ం ి.
ాన డయల్
ో టో ార్ఫ్లను కష్ణఅ ేవ్షకం లే ా మా టర్లో
(పర్తయ్కష్ కష్ణ) ేర్మ్ య
ే వచుచ్. పర్తయ్కష్
కష్ణను ార్రం ంచ ా కి, పర్తయ్కష్ కష్ణ
ివ్చ్ను పప్ం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్
కష్ణఅ వ్ే షకంలో
ార్లను
ేర్మ్ ేయడం
మా టర్లో (పర్తయ్కష్ కష్ణ)
ార్లను ేర్మ్ ేయడం
ార్థ
క ో టోగర్ ీ మ ియు బాయ్క్
ేల్
47
2 కె
ె ాను ిదధ్ం ేయం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ: కష్ణఅ ేవ్షకంలో ో టో ార్ఫ్స్ను ేర్మ్
ేసత్ ునన్పుప్డు, ే పటుట్ను
కు ి ే ో పటుట్కు ,
ఎడమ
ే ో కె ె ా బా ీ లే ా లెన్స్ను కార్ ిల్ ేయం ి.
ేతులను
ా ైపుకు సుకురం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ: మా టర్లో ో టో ార్ఫ్లను ేర్మ్ స
ే త్ ునన్పుప్డు,
కు ి
ే ో ే పటుట్ను పటుట్కు ,
ఎడమ ే ో లెన్స్ను కెర్ ిల్ ేయం ి.
A
తత్ రువు ( లువు) ార్ముఖయ్ ిథ్ లో ో టో ర్ాఫ్లను ేర్మ్ ేయడం
తత్ రువు ( లువు) ార్ముఖయ్ ిథ్ లో ో టో ార్ఫ్లను ేర్మ్ ేసత్ ునన్పుప్డు,
చూపబ ినటు
ల్ ా కె ె ాను పటుట్కోం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకంలో ో టో ార్ఫ్లను ేర్మ్
ేయడం
48
ార్థ
క ో టోగర్ ీ మ ియు ేల్ బాయ్క్
ిగువ
మా టర్లో ో టో ార్ఫ్లను ేర్మ్
ేయడం
3
ో టో ర్ాఫ్ను ేర్మ్ ేయం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ: ఒక ో టో ార్ఫ్ను
పర్ ాన షయం ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశం బార్కెట్లో ఉం ేలా
కష్ణఅ ేవ్షకంలో ేర్మ్ ేయం ి.
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ బార్కెటల్ ు
పర్తయ్కష్ కష్ణ: ి ాల్ట్ అమ ికలోల్, కె ె ా
సవ్యం ాలకం ా ముఖాలను గు త్ స
ి త్ ుం ి
మ ియు కేం క
ీర్ రణ థ్ ా ా న్ ఎంచుకుంటుం ి.
ముఖాలు గు త్ ంి చబడక ో ే, కె ె ా ేర్మ్ మధయ్
ా ా కి స పంలో అం ాల ై కేం క
ీర్ ిసత్ ుం ి.
A
మ్ లెన్స్ ఉప
ించటం
కేం క
ీర్ ించ ా కి ముందు, కేందర్ం ొ డవును సరుద్బాటు
ేయ ా కి మ్ వలయా న్
ిప్, ో టో ార్ఫ్ను ేర్మ్లో
ఉంచం ి. ేర్మ్లో ఎకుక్వ ార్ంతం క ిం ేలా వసుత్వు ై
మ్ ేయ ా కి లే ా తు ి ో టో ార్ఫ్లో ఎకుక్వ
ార్ంతం క ిం ేలా మ్ య ా కి మ్ వలయా న్
ఉప
ించం ి ( మ్ ేయ ా కి లెన్స్ కేందర్ం ొ డవు
కొలత ై ఎకుక్వ కేందర్ం ొ డవును, మ్ య ా కి
తకుక్వ కేందర్ం ొ డవును ఎంచుకోం ి).
ార్థ
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం
మ్ ఇన్ ే
మ్ వలయం
మ్
క ో టోగర్ ీ మ ియు బాయ్క్
ేల్
49
4 షటర్-
డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ:
కేం క
ీర్ రణకు షటర్- డుదల
బటన్ను సగం వరకూ ొకక్ం ి
(పర్ ాన షయం ై కాం స ి ా
లేనపుప్డు, ల్ ాష్ను ాపప్
ేయం ి మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక
పర్కా
ెలుగవచుచ్). కేం క
ీర్ రణ
ి పూ త్ ి అ నపుప్డు, ఒక ప్
ధవ్
ిసత్ ుం ి (పర్ ాన షయం
కదులుతునన్
ెడల ప్ ధవ్
ించక ో వచుచ్) మ ియు
సకిర్య కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం మ ియు
కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క (I)
కష్ణఅ ేవ్షకంలో క ి త్ ా .
కేం ర్క
ీ రణ పర్ ేశ సూ క
I
I ( ల్ ాష్ అవు ోం ి)
ార్థ
కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క
వరణ్ న
కేం క
ీర్ రణలో పర్ ాన షయం.
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఉప
కేం క
ీర్ ించలేక ో తునన్ ి 86 ే
పర్తయ్కష్ కష్ణ: కె ె ా కేం క
ీర్ ిసత్ ుండ ా
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ఆకుపచచ్ రంగు కాం
ల్ ాష్
ేసత్ ుం ి. కె ె ా కేం క
ీర్ ించగలుగుతునన్
ెడల, కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ఆకుపచచ్
రంగులో పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; కె ె ా
కేం క
ీర్ ించలేక ో తునన్పుప్డు, కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం
ఎరుపులో ల్ ాష్ అవుతుం ి.
50
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం
క ో టోగర్ ీ మ ియు ేల్ బాయ్క్
ిసత్ ూ కె ె ా
చూడం ి.
5 షూట్
ేయం ి.
ో టో ార్ఫ్ యుటకు షటర్డుదల బటన్ను కిం ికి ె ేళ్ంత
వరకూ ొకక్ం ి. ె
ీ కార్డ్
అందుబాటు సూ క ీపం
ెలుగుతుం ి మ ియు కొ ద్ ి ెకండల్
ాటు ొ టో ార్ఫ్ మా టర్లో
ీ
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. ె
కార్డ్ ను బయటికి ొయయ్వదుద్
లే ా ీపం ఆ ి ో ే మ ియు
ికా డ్ ంి గ్ పూ త్ ి అ ేయ్ వరకు పవర్
మూలా న్
ి ేయవదుద్ లే ా
ిస్క ెక్ట్ ేయవదుద్.
పర్తయ్కష్ కష్ణను షక్ర్
ివ్చ్ను పప్ం .ి
ె
ీ కార్డ్ అందుబాటు
సూ క ీపం
ంచ ా కి పర్తయ్కష్ కష్ణ
ార్థ
క ో టోగర్ ీ మ ియు బాయ్క్
ేల్
51
A షటర్-
కె
డుదల బటన్
ె ాకు ెండు-దశ షటర్- డుదల బటన్ ఉం .ి షటర్- డుదల బటన్ను స ా కి
ొకిక్నపుప్డు కె ె ా కేం క
ీర్ రణ ేసత్ ుం ి. ో టో ార్ఫ్లను సుకోవ ా కి, కిర్ం ికి పటుట్కొ
ి న షటర్- డుదల బటన్ను ొకక్ం ి.
కేం క
ీర్ రణ: అ థ్ాంతరం ా
ొకుక్
షటర్- డుదల బటన్ను సగం వరకూ ొకక్టం కూ ా
కె ె ాను తకష్ణ
ా కి ిదధ్ం స
ే త్ ుం ి.
షూట్ ే
పటుట్కొ
: కిర్ం క
ి ి
ొకక్ం ి
ేల్ బాయ్క్ను ము ిసత్ ుం ి మ ియు
A సవ్యం
ా క దృశయ్ ఎం ిక (దృశయ్ సవ్యం ాలక ెలకట్ర్)
i లే ా j
ానంలో పర్తయ్కష్ కష్ణ ఎంచుకునన్టల్
ే,
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ఉప
ిం షటర్డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకిక్నపుప్డు కె ె ా
సవ్యం ాలకం ా అం ా న్ ల్ ే ిసత్ ుం ి మ ియు స ైన
షూటింగ్
ా ా న్ ఎంచుకుంటుం ి. ఎంచుకునన్
ానం
టర్లో చూపబ ిం ి.
c
d
e
f
Z
b
52
ార్థ
వరణ్ రం త
లాయ్ండ్ ేక్ప్
స
ప
ా ర్ బొ మమ్
సవ్యం ాలక
సవ్యం ాలక
( ల్ ాష్ ఆఫ్)
మానవ
తత్ రువు పర్ ాన షయాలు
లాయ్ండ్ ేక్ప్స్ మ ియు
కె
ె ాకు స
ిటీ ేక్ప్స్
పంలో పర్ ాన షయాలు
తత్ రువు పర్ ాన షయాలను
ేర్మ్ ేయబడ ా
కటి
ేప ాయ్ కి రుదధ్ ం ా
పర్ ాన షయాలు i లే ా j
ా ా కి అనువు ా
ఉంటా
లే ా ైన జా ా య
ే బడ కేట ి ీలలోకి అ
క ో టోగర్ ీ మ ియు ేల్ బాయ్క్
ావు
A సనన్దధ్ త టైమర్ (
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ)
ె ండల్ ాటు ఎలాంటి పనులను రవ్ త్ ంి చనపుప్డు
క
కష్ణఅ ేవ్షకం పర్దరశ్న టర్న్ ఆఫ్ అవుతుం ి, బాయ్ట ీ
ీవ్రయ్ం కావటా న్
త గ్ స
ి త్ ుం ి. పర్దరశ్నను పునః ైతనయ్వంతం ేయుటకు షటర్- డుదల
బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి. సనన్దధ్ త టైమర్ సవ్యం ాలకం ా
గ ంచ ా కి ముందు సమయ
ి
సంపర్ ాయ అమ ిక c2
(సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు; 0 240) ఉప
ిం ఎంచుకోవచుచ్.
ఎ
ి
పర్తయ్ ీకరణ
టర్లు ఆఫ్
పర్తయ్ ీకరణ
టర్లు ఆన్
A సనన్దధ్ త టైమర్ (పర్తయ్కష్
కష్ణ)
ా ాపు ప ి
ాల వరకూ రవ్హణ ఏ ీ ేయక ో ే మా టర్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
మా టర్ సవ్యం ాలకం ా టర్న్ ఆఫ్ అ ేయ్ ముందు సమయ
ి
సంపర్ ాయ
అమ ిక c2 (సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు; 0 240) ఉప
ిం ఎంచుకోవచుచ్.
A పర్తయ్కష్
కష్ణ మ్ ప ిదృశయ్ం
ఖ చ్త ైన కేం క
ీర్ రణ కోసం మా టర్లో కష్ణను 8.3× వరకు భూ ాకృ
ే
య
ా కి,
X బటన్ను ొకక్ం ి. లెన్స్ గుం ా కష్ణ మ్ ేయబ ినపుడు, పర్దరశ్న
కక్
ిగువన కు ి ైపు మూలన బూ ిద వరణ్ ేర్మ్లో ా ేషన్ ం ో క ిసత్ ుం ి. మా టర్లో
క ించ
ేర్మ్
కక్ ార్ం ాలకు ోక్ర్ ల్ ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక ాధ ా న్
ఉప
ించం ి లే ా మ్ య ా కి W (Q) ను ొకక్ం ి.
మారగ్
X బటన్
ార్థ
ద్శ
ే క ం ో
క ో టోగర్ ీ మ ియు బాయ్క్
ేల్
53
A అంత
ిన్ ిమ్త ల్ ాష్
ఒక ేళ i
ానంలో స ైన పర్తయ్ ీకరణ కోసం అదనపు
కాం అవసరం అ న
ెడల, షటర్- డుదల
బటన్ అ థ్ ాంతరం ా ొకిక్నపుప్డు అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్
సవ్యం ాలకం ా ాప్ అప్ అవుతుం ి (0 101).
ల్ ాష్ ెరుచుకునన్పుప్డు, ల్ ాష్- ె ీ సూ క (M)
పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు మాతర్ ే ొ టో ార్ఫ్లు
సుకోవచుచ్. ల్ ాష్- ె ీ సూ క పర్ద ిశ్ంచబడక ో
న
ెడల, ల్ ాష్ ార్జ్ అవుతునన్ ి; షటర్- డుదల బటన్
నుం ి కొ ిద్ ేపు
ేలును
ేయం ి మ ియు మరల
పర్య న్ంచం ి.
ల్ ాష్ ఉప
గంలో లేనపుప్డు, ా
థ్ ానంలో లాచ్ కిల్క్
అ ేంత వరకూ మృదువు ా కిందకు ొకక్టం ావ్ ా ా న్
మూ ి ఉం ే ిథ్ లోకి ాపసు పం ించం ి.
A పర్తయ్
ీకరణ
దృ ాయ్ న్ బటిట్, పర్తయ్కష్ కష్ణ ఉప
నన్ం ా ఉంటుం ి.
54
ార్థ
ించనపుప్డు ొ ం ిన
క ో టోగర్ ీ మ ియు ేల్ బాయ్క్
ా
కంటే పర్తయ్ ీకరణ
D పర్తయ్కష్
కష్ణ
ానంలో షూటింగ్
వ ి తర్ంలో క ించనపప్టికీ, మా టర్లో క త్ ిం న అంచులు, రంగు మారుప్లు,
తపుప్డు నమూ ా దృశయ్ం మ ియు పర్కాశవంత ైన చుకక్లు క ించవచుచ్,
ల్ ాష్ అవుతునన్ సంకే ాలు మ ియు ఇతర ఆ ి, ె ే కాం మూలాల ో కొ న్
ార్ం ాలోల్ పర్కాశవంత ైన ార్ం ాలు లే ా పటీట్లు క ించవచుచ్ లే ా ట్ ో ర్ బ్ లే ా
ఇతర పర్కాశవంత ైన, అ ిథ్ ర కాం వనరు ే కుల్పత్ ం ా అంశం పర్కాశవంత ైనపుప్డు
క ించవచుచ్. అదనం ా, కదులుతునన్ అం ాలు, పర్ ేయ్కం ా కె ె ా సమతలం ా
ఉం నపుడు లే ా ేర్మ్ ావ్ ా ఒక వసుత్వు అ ిక ేగం ో సమతలం ా క ి నపుప్డు
వకీర్కరణ సంభ ంచవచుచ్. మా టర్లో ోల్ ో ెంట్, ెరుక్ ీ ేపర్, కింద ిల్ కక్ర్ మ ియు
ా ాకటుట్ క ిసత్ ుం ి లే ా ిల్ కక్ర్ త గ్ ంి పు (0 268) ఉప
ిసత్ ూ ో ియం ీ ాలు
త గ్ ంి చవచుచ్, అ నపప్టికీ కొ న్ షటర్ ే ాల వదద్ ారు వ ి ో టో ర్ాఫ్లో కూ ా
కనబడు ారు. కె ె ాను సూరుయ్డు లే ా ఇతర బల ైన కాం వనరులకు ఎదురు ా
ఉండకుం ా చూడం ి. ఈ జాగర్తత్ను ాటించడంలో ఫల ై ే కె ె ా
కక్ అంతరగ్ త
సరూక్ టీక
ర్ ి నషట్ ం సంభ సుత్ం ి.
మా టర్ మూ ి ే ినపుప్డు పర్తయ్కష్ కష్ణ సవ్యం ాలకం ా ముగుసుత్ం ి (మా టర్
మూ ి ేయడం వలన టె జన్లోల్ లే ా ఇతర బాహయ్ పర్దరశ్నలోల్ పర్తయ్కష్ కష్ణ
ము ి ి ో దు).
క
ో టో ార్ఫ్లో కనబ ే కష్ణఅ ేవ్షకం ే కాం పర్ ే ా న్ లే ా పర్తయ్
ించడం నుం
ా ించ ా కి, కష్ణఅ ేవ్షకం (0 80) కు
ార్లను
ే ముందు రు
ే ో లే ా ఐ ఛ్క ేతక
ర్ ం వంటి
కష్ణఅ ేవ్షకా న్ మూ ి ేయ ా కి ఉప
ంి ాల
ేము ి
ీకరణ ో అంత ాయం
కళుళ్ ెటట్కుం ా
ఇతర వసుత్వుల ో
ారుస్ ే త్ ాము.
A HDMI
కె
ె ా HDMI
ి
ప ిక ా కి జో ిం నపుడు,
ి
ప ికరం లెన్స్ ావ్ ా
కష్ణను పర్ద ిశ్సుత్ం .ి ప ికరం HDMI-CEC కు మదద్ ,ేత్ పర్తయ్కష్ కష్ణలో షూటింగ్
ేయ ా కి ముందు ట్
ె అప్ ెనులో (0 219) HDMI > ప ికర యంతర్ణ ఎం ికకు
ఆఫ్ ఎంచుకోం ి.
ార్థ
క ో టోగర్ ీ మ ియు బాయ్క్
ేల్
55
ార్థ
క బాయ్క్
ేల్
1 K బటన్ను
ొకక్ం .ి
ఒక ో టో ార్ఫ్ మా టర్లో పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
K బటన్
2 అదనపు
ర్ాలు చూడం ి.
4 లే ా 2 ొకక్డం ావ్ ా
అదనపు
ార్లను పర్ద ిశ్ంచవచుచ్.
ేల్ బాయ్క్ను ము ించ ా కి మ య
ి ు షూటింగ్
షటర్- డుదల బటన్ను స ా కి ొకక్ం ి.
56
ార్థ
క ో టోగర్ ీ మ ియు ేల్ బాయ్క్
ా ా కి
ి ి
ెళల్ ా కి
అనవసర
ైన ో టో ర్ాఫ్లను ొల ించడం
మా టర్లో పర్సత్ ుతం పర్ద ిశ్ంచబ న
ి
ో టో ార్ఫ్ను ొల ించ ా కి, O బటన్ను
ొకక్ం ి. ొల ిం న ో టో ార్ ల్ ను పునరుదధ్ ించలేర గమ ంచం ి.
1
ో టో ర్ాఫ్ను పర్ద ిశ్ంచం ి.
రు ొల ిం ాల కోరుకునన్ ొ టో ార్ఫ్ను
పర్ద ిశ్సుత్ం ి.
K బటన్
2
ో టో ర్ాఫ్ను ొల ించం ి.
O బటన్ను ొకక్ం ి. ఒక
ధ్ారణ ైలాగ్
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; ఇ జ్
ే ను ొల ించ ా కి
మ ియు ేల్ బాయ్క్కు
ి ి ళ
ె ల్ ా కి O బటన్ను
మ ల్ ొకక్ం ి.
O బటన్
A
ొల ించు
బహుళ ఇ ేజ్లను ొల ించ ా కి
ఉప
ించవచుచ్ (0 206).
ేల్ బాయ్క్ పటిట్కలో
ొల ించు ఎం ికను
ార్థ
క ో టోగర్ ీ మ ియు బాయ్క్
ేల్
57
పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
ఈ కె ె ా “దృశయ్”
ా ాల ఎం ిక అం ిసత్ ుం ి. ఒక దృశయ్
ా ా న్
ఎంచుకోవటం ావ్ ా ఎం ిక ేసుకునన్ దృ ాయ్ కి అనువు ా అమ ికలు
సవ్యం ాలకం ా మా ి ో
, సృజ ాతమ్క ో టోగర్ ీ
ే 47లో వ ిం నటు
ల్
ఒక
ా ా న్ ఎంచుకు , ఒక
ార్ న్ ేర్మ్ ే ి, షూటింగ్ ే ినంత సులభం ా
ేయవచుచ్.
ాన డయల్ h కు
ప్ి , ాం త దృశయ్ం మా టర్లో క
ఆ శ
ే డయల్ను ొటేట్ ే ి కిం ి దృ ాయ్లను ఎంచుకోవచుచ్.
ిం ే వరకు
+
ాన డయల్
ఆ ేశ డయల్
k వరణ్ రం త
l లాయ్ండ్ ేక్ప్
p ిలల్లు
m కీర్డలు
n స ప
o ా ర్ బొ మమ్
r
s
ా ర్ లాయ్ండ్ ేక్ప్
ా ట్ీ/ఇం ో ర్
58 పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
మా టర్
t సముదర్ రం/మంచు
u సూ ాయ్సత్ మయం
v ా ర్/ ేకువజాము
w
ెంపుడు జంతువు
x కొ ొవ్ త్ ెలుగు
y కాసం
తర్ం
z ఆకు ాలుకాల వ ణ్ ాలు
0 ఆ రం
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
k వరణ్రం
త
మృదు ైన, సహజం ా క ిం ే చరమ్ం
టోనల్ ో తత్ రువుల కోసం ఉప
ించం ి.
ఒక ేళ పర్ ాన షయం ేపథయ్ంకు
దూరం ా ఉ ాన్ లేక ఒక సుదూర ో టో
లెన్స్ ఉప
ిం ా, ఒక లో ైన దృశయ్ం
శర్మంను క ప్ంచ ా కి ేపథయ్ం వ ాలు
మృదుతవ్ం ేయబడు ా .
l లాయ్ండ్
ేక్ప్
పగటి కాం లో సప్షట్
ఉప
ించం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
p
టర్న్ ఆఫ్
ైన లాయ్ండ్ ేక్ప్ల కోసం
ేయబ ిం ి.
ిలల్లు
ిలల్లు
కక్ ాయా తర్ం కోసం
ఉప
ించం ి. దుసుత్లు మ ియు
ేపథయ్ం వ ాలు సప్షట్ ం ా ఇవవ్బ డ్ ా ,
చరమ్ం టోను
ల్ అ
ే మృదువు ా మ ియు
సహజం ా ఉంటా .
పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
59
m కీడర్ లు
ీ లో పర్ ాన షయం సప్షట్ ం ా ఉంటుం ో
గ ల కీర్డల ాటల్ కోసం ాస్ట్ షటర్ ేగం
కద కను సత్ ం ంపజేసత్ ుం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
nస
టర్న్ ఆఫ్
ేయబ ిం ి.
ప
పువువ్లు, కీటకాలు మ ియు ఇతర
నన్ వసుత్వుల (స న్హిత ప ిధుల
వదద్ కేం క
ీర్ రణకు ఒక మాకోర్ లెన్స్
ఉప
ించవచుచ్) స ప ాట్స్ కోసం
ఉప
ించం ి.
o
ా ర్ బొ మమ్
పర్ ాన షయం మ ియు తకుక్వ
ెలుగులో సుకునన్ తత్ రువుల ేపథయ్ం
మధయ్ సహజం ా సమతులయ్ం కోసం
ఉప
ించం ి.
60 పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
r
ా ర్ లాయ్ండ్ ేక్ప్
ి కాం మ ియు యాన్
సంకే ాల ోస
ా ర్ లాయ్ండ్ ేక్ప్లను ో టో
సుత్నన్పుప్డు అ యత చంచల ికెస్ల్స్
మ ియు అసహజ రంగులను త గ్ ంి చం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
s
టర్న్ ఆఫ్
ేయబ ిం ి.
ా ట్/ీ ఇం ో ర్
ఇం ో ర్ ేపథయ్ కాం ో పర్ ా ాలను
సంగర్హించం ి. ా ట్ల
ీ ు మ ియు ఇతర
ఇం ో ర్ దృ ాయ్లు కోసం ఉప
ించం ి.
t సముదర్
రం/మంచు
రు, మంచు లే ా ఇసుక ై పరచుకునన్
సూరయ్కాం
ెలుగును సంగర్హిసత్ ుం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
టర్న్ ఆఫ్
పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
ేయబ ిం ి.
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
61
u సూ
ాయ్సత్ మయం
సూ ాయ్సత్ మయాలు మ ియు సూ ోయ్దయ
సమయాలోల్ క ిం ే ఉతత్ మ హూయ్ను
సంగర్హిసత్ ుం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
v
టర్న్ ఆఫ్
ేయబ ిం ి.
ా ర్/ ేకువజాము
ేకువ లే ా సూ ాయ్సమయ అనంతరం
తకుక్వ సహజ కాం లో చూ ే రంగులను
సంగర్హిసత్ ుం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
w
టర్న్ ఆఫ్
ేయబ ిం ి.
ెంపుడు జంతువు తర్ం
హు ారు ా ఉం ే ెంపుడు జంతువులు
కోసం ఉప
ించం ి.
A గమ
క
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ఆఫ్ అవుతుం ి.
62 పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
x కొ
ొవ్ త్
ెలుగు
కొ ొవ్ త్ కాం లో
ిన ో టో ార్ఫ్లు కోసం.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
y
కాసం
పువువ్ల వనం లే ా
ి ిన ఫలో ాయ్నం
మ ియు
ి ిన పువువ్ల గల ఇతర
లాయ్ండ్ ేక్ప్లు కోసం ఉప
ించం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
z ఆకు
ాలుకాల వ ణ్ ాలు
శర ాక్ల ఆకులోల్ అంద ైన ఎరుపు
మ ియు పసుపు రంగులను సంగర్హిసత్ ుం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు 63
0ఆ
రం
ఆ రం
కక్
ఉప
ించం ి.
A గమ
క
ల్ ాష్ ో టోగర్ ీ కోసం, ల్ ాష్ ావ ా కి M (Y) బటన్
A మరకలను
ా ించడం
మందకొ ి షటర్ ే ాల వదద్ కె ె ా వణుకు ావ్ ా క
ా ించటా కి ఒక టైర్ ాడ్ ఉప
ంి చం ి.
64 పర్ ాన షయం లే ా ప ి థ్ ి (దృశయ్
నన్ ో టో ార్ఫ్లు కోసం
ొకక్ం ి (0 103).
ే అలుకుక్ ో వ ా న్
ానం)కి జతకు ి ే అమరుప్లు
పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
ో టో ార్ఫ్లు సుత్నన్పుప్డు మ ియు మూ ల షూటింగ్లో పర్ ేయ్క పర్ ా ాలను
ఉప
ంి చవచుచ్.
ాన డయల్ q ను పప్టం ావ్ ా ఈ ిగువ పర్ ా ాలను ఎంచుకోవచుచ్
మ య
ి ు ాం త ఎం క
ి వరకూ ఆ ేశ డయల్
ిప్నపుప్డు మా టర్ లో
క స
ి త్ ుం ి.
+
ాన డయల్
%
S
ా ర్ దృ ట్ ి
పర్ ాన
ాప్
T
ఆ ేశ డయల్
( సూకష్మ్ పర్ ావం
నన్
3 ఎంచుకునన్ రంగు
1
తర్ దృ ట్ ాంతము
U
'
ఆటబొ మమ్ కె
%
ా ర్ దృ ట్ ి
మా టర్
ె ా పర్ ావం
ాయ
2 అ ిక కీ
తర్ం
3 తకుక్వ కీ
అ క
ి ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్తల వదద్ ఏకవరణ్
ఇ జ్
ే లను ికార్డ్ ేయటా కి కటి
ప ి తుల
ిథ్
కింద ఉప
ించం ి.
A గమ
క
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ పర్తయ్కష్ కష్ణలో మాతర్ ే లభయ్ం; కె ె ా కేం క
ీర్ ించలేనపుప్డు
మాన య కేం క
ీర్ రణను ఉప
ించవచుచ్. అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక
పర్కా
టర్న్ ఆఫ్ ేయబ ిం ి.
పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు 65
S పర్
ాన
నన్
మ ింత శకిత్వంత ైన ఇ ేజ్ కొరకు
తత్ ం
సంపూరణ్ త మ ియు రుదధ్ లు ెంచబ ా .
T
ాప్
మ ింత స వ ఇ జ్
ే కొరకు
సంపూరణ్ త ెంచబ ంి ి.
U
తత్ ం
తర్ దృ ట్ ాంతము
బాహయ్ ేఖలకు పదును ెటట్ం ి మ ియు
పర్తయ్కష్ కష్ణలో సరుద్బాటు ేయగల
ఒక ో సట్ ర్ పర్ ావం కొరకు రంగులను
సర క ించం ి (0 70).
A గమ
క
ఈ
ానంలో ాట్ ే ిన మూ లు
ేల్ బాయ్క్ అవుతుం ి.
66 పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
ిథ్ ర
ైన
ార్ల పరంపర ో తయా ైన ల్ డ్
ై
ో మా ి ి ా
' ఆటబొ మమ్ కె
ె ా పర్ ావం
టాయ్ కె ె ా ో ాట్ కాబ ినటు
ల్ ా
క ిం ే ొ టోలు మ ియు మూ లను
రూ ొ ం ించం ి. ఈ పర్ ా ా న్ పర్తయ్కష్
కష్ణలో సరుద్బాటు ేయవచుచ్ (0 71).
( సూకష్మ్ పర్
ావం
A గమ
ాల దృశయ్
ార్లు ా క ిం ే ొ టోలను
రూ ొ ం ించం ి. అ ిక ఎ త్ న
ై సథ్ లం నుం ి
షూటింగ్ ేసత్ ునన్పుప్డు ఉతత్ మం ా ప ేసత్ ుం ి.
సూకష్మ్ పర్ ావం గల మూ లు అ ిక ేగం ో
ేల్ బాయ్క్ అవు ా , 1920 × 1080/30p
వదద్
ిన ా ాపు 45
ాల స న్ ేశ
ి
కు ిం రూ ొ ం ిం న మూ
సుమారు మూడు
ాలలో ేల్ బాయ్క్
అవుతుం ి. ఈ పర్ ా ా న్ పర్తయ్కష్ కష్ణలో
సరుద్బాటు ేయవచుచ్ (0 72).
క
మూ ల ో ధవ్
ి ార్డ్ ేయబడదు. అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
క
టర్న్ ఆఫ్ ేయబ ంి ి.
3 ఎంచుకునన్ రంగు
ఎం ిక ే ిన రంగులు కాకుం ా అ న్ ఇతర
రంగులు నలుపు మ ియు ెలుపులో ికార్డ్
ేయబడ ా . ఈ పర్ ా ా న్ పర్తయ్కష్
కష్ణలో సరుద్బాటు ేయవచుచ్ (0 73).
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
67
1
ాయ తర్ం
పర్కాశవంత ైన ప
ే ాయ్లకు వయ్
ెనుకకు పర్ ాన షయాలు.
ేకం ా
డ
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
2అ
ిక కీ
ెలుగు ో ంపబ ినటు
ల్ ా కనబ ే ెలుగు
ఇ ేజ్లను రూ ొ ం ించ ా కి ెలుగు
దృ ాయ్ల ో ఉప
ించం ి.
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
3 తకుక్వ కీ
పర్ముఖ హైలైటల్ ో కటి, లో-కీ ఇ ేజ్లను
రూ ొ ం ించ ా కి కటి దృ ాయ్ల ో
ఉప
ించం .ి
A గమ
క
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
68 పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
A NEF (RAW)
NEF (RAW) ికా డ్ ంి గ్ %, S, T, U, ', ( మ ియు 3
ా ాలోల్ అందుబాటులో
ఉండదు. ఈ
ా ాలలో NEF (RAW) లే ా NEF (RAW) + JPEG ఎం ిక
ఎంచుకునన్పుప్డు సుకునన్
ార్లు JPEG ఇ ేజ్లు ా ికారుడ్ ేయబడ ా .
NEF (RAW) + JPEG అమ ికలోల్ రూ ొ ం ిం న JPEG ఇ ేజ్లు ఎంచుకునన్ JPEG
ాణయ్త ో ికార్డ్ ేయబడ ా , అ
ే NEF (RAW) అమ ిక ో ికార్డ్ ే ిన ఇ ేజ్లు
ఉతత్ మ- ాణయ్త ఇ ేజ్లు వలె ికార్డ్ ేయబడ ా .
AUమ
ియు (
ా ాలు
మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో సవ్యం ాలక కేం ీక
ర్ రణ లభయ్ం కాదు. రంతర డుదల
ా ాలకు ేర్మ్ ేగం ో ాటు పర్తయ్కష్ కష్ణ ీ ెర్ష్ గ
ే ం ప ి ో తుం ;ి పర్తయ్కష్
కష్ణ ో టోగర్ ీ సమయంలో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఉప
ించటం ిర్వూయ్ను
ఆటకంపరుసుత్ం ి.
A మరకలను
ా ించడం
మందకొ ి షటర్ ే ాల వదద్ కె ె ా వణుకు ావ్ ా క
ా ించటా కి ఒక టైర్ ాడ్ ఉప
ంి చం ి.
ే అలుకుక్ ో వ ా న్
పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు 69
పర్తయ్కష్ కష్ణలో లభయ్మ
ఎంచుకునన్ పర్ ావం కోసం
ేయబడ ా .
ేయ్ ఎం ికలు
ెటట్ ంి గులు పర్తయ్కష్ కష్ణ పర్దరశ్నలో సరుద్బాటు
❚❚ U తర్ దృ ట్ ాంతము
1 పర్తయ్కష్
కష్ణను ఎంచుకోం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను ొటేట్ య
ే ం ి. లెన్స్
ావ్ ా కష్ణ మా టర్లో పర్ద శ్ి ంచబడుతుం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్
2 బాహయ్
ేఖ మం ా న్ సరుద్బాటు ేయం ి.
కు ి ైపు చూబ ిన ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచ ా కి
J ను ొకక్ం ి. బాహయ్ లేఖలు మందం ా లే ా
సనన్ ా ేయటా కి 4 లే ా 2 ొకక్ం ి.
3J
ొకక్ం ి.
అమ ికలు పూరత్ న త ావ్త షక్ర్ ంచ ా కి J ను ొకక్ం ి. పర్తయ్కష్
కష్ణను షక్ర్ ంచ ా కి, పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను పప్ం .ి
70 పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
❚❚ ' ఆటబొ మమ్ కె
ె ా పర్ ావం
1 పర్తయ్కష్
కష్ణను ఎంచుకోం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను ొటేట్ య
ే ం ి. లెన్స్
ావ్ ా కష్ణ మా టర్లో పర్ద శ్ి ంచబడుతుం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్
2 ఎం
ికల సరుద్బాటు.
కు ి ైపు చూబ ిన ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచ ా కి
J ను ొకక్ం ి.
నన్త లే ా కాం లోపం
ను హైలైట్ ే ేందుకు 1 లే ా 3 ను ొకక్ం ి
మ ియు మారచ్ ా కి 4 లే ా 2 ను ొకక్ం ి.
రంగులను ఎకుక్వ లే ా తకుక్వ సంతృపత్ ం
ేయటా కి సప్షట్ తను, కాం లోపం
త్ ా న్
యం ర్ం ేందుకు కాం లో ా న్ సరుద్బాటు
ేయం ి.
3J
ొకక్ం ి.
అమ ికలు పూరత్ న త ావ్త షక్ర్ ంచ ా కి J ను ొకక్ం ి. పర్తయ్కష్
కష్ణను షక్ర్ ంచ ా కి, పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను పప్ం .ి
పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
71
❚❚ ( సూకష్మ్ పర్ ావం
1 పర్తయ్కష్
కష్ణను ఎంచుకోం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను ొటేట్ య
ే ం ి. లెన్స్
ావ్ ా కష్ణ మా టర్లో పర్ద శ్ి ంచబడుతుం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్
2 కేం
ర్క
ీ రణ థ్ ా ా న్ ఉంచం ి.
కేం క
ీర్ రణలో ఉనన్ పర్ ేశంలో కేం క
ీర్ రణ
ందువును థ్ ా క ించటా కి బహుళ
ఎం ిక ాధనంను ఉప
ించం ి మ ియు
కేం క
ీర్ ించటా కి షటర్- డుదల బటన్ను
సగం వరకూ ొకక్ం ి. పర్దరశ్న నుం ి సూకష్మ్
పర్ ావ ఎం ికలను ా ాక్ కం ా ొల ించ ా కి
మ ియు ఖ చ్త ైన కేం క
ీర్ రణ కోసం
మా టర్లో కష్ణను ెదద్ ి ేయటా కి,
X ొకక్ం ి. సూకష్మ్ పర్ ావ పర్దరశ్నను
పునరుదధ్ ించటా కి W (Q) ొకక్ం ి.
3 పర్దరశ్న ఐ
ఛ్కాలు.
సూకష్మ్ పర్ ావ ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచ ా కి J
ను ొకక్ం ి.
4 ఎం
ికల సరుద్బాటు.
కేం క
ీర్ రణలో ఉనన్ పర్ ేశం
కక్ ిశను
ఎంచుకోవటా కి 4 లే ా 2 ొకక్ం ి మ ియు
ా
ెడలుప్ను సరుద్బాటు ేయటా కి 1 లే ా
3 ొకక్ం ి.
72 పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
5J
ొకక్ం ి.
అమ ికలు పూరత్ న త ావ్త షక్ర్ ంచ ా కి J ను ొకక్ం ి. పర్తయ్కష్
కష్ణను షక్ర్ ంచ ా కి, పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను పప్ం .ి
❚❚ 3 ఎంచుకునన్ రంగు
1 పర్తయ్కష్
కష్ణను ఎంచుకోం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను ొటేట్ య
ే ం ి. లెన్స్
ావ్ ా కష్ణ మా టర్లో పర్ద శ్ి ంచబడుతుం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్
2 పర్దరశ్న ఐ
ఛ్కాలు.
ఎంచుకునన్ వరణ్ ఐ ఛ్కాలను పర్ద ిశ్ంచ ా కి
J ను ొకక్ం ి.
3 ఒక వరణ్ంను ఎంచుకోం
ఎంచుకునన్ వరణ్ం
ి.
పర్దరశ్న
కక్ మధయ్లో ెలుపు చదరంలో
ఒక వసుత్వును ేర్మ్ ేయం ి మ ియు అం మ
ఇ ేజ్లో ఉం ి ో
ే ఒక వసుత్వు వరణ్ ంను
ఎంచుకోవ ా కి 1 ను ొకక్ం ి (సంపూరణ్ త
లే వ ణ్ ాలను కను ొనడంలో కె ె ాకు ఇబబ్ం ి
ఉండవచుచ్; సంపూరణ్ త వరణ్ ంను ఎంచుకోం ి).
మ ింత ఖ చ్త ైన వరణ్ ఎం ిక కోసం పర్దరశ్న
కక్ కేందర్ం ై మ్ ే ేందుకు, X ను
ొకక్ం ి. మ్ యటా కి W (Q) ను
ొకక్ం ి.
పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు 73
4 వరణ్
ణ
ేర్ ి ఎంచుకోం ి.
వ ి ఇ ేజ్లో ేరచ్బ ే ో న ాయల ణ
ేర్ ి
ెంచ ా కి లే ా త గ్ ంి చ ా కి 1 లే ా 3 ను
ొకక్ం ి. 1 మ ియు 7 మధయ్ లువల నుం
ఎంచుకోం ి; ఎకుక్వ లువలు ఇతర వరణ్ ముల
నుం ి ాయలు ఉండవచచ్ గమ ంచం ి.
వరణ్ ణ
ేర్ ి
5 అదనపు వ ణ్ాలను ఎంచుకోం
ి.
అదనపు వరణ్ ములను ఎంచుకోవ ా కి,
పర్దరశ్నకు ఎగువన మూడు వరణ్ ెటట్ ల
ె కు
ెం ిన మ ొక ా న్ హైలైట్ ే ేందుకు
ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి మ ియు మ ొక
వరణ్ ంను ఎంచుకోవ ా కి దశలు 3 మ ియు
4 ను
ి ి ేయం ి. కావ స్ ఉంటే మూడవ వరణ్ ం కోసం
ి ి ేయం ి.
హైలైట్ ేయబ ిన వరణ్ ం ఎం ిక
ి ేయ ా కి, O ను ొకక్ం ి (అ న్
వరణ్ ములను
ి ేయ ా కి, O ను ొకిక్ పటిట్ ఉంచం ి. ఒక
ధ్ారణ సం ేశం
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; అవును ఎంచుకోం ి).
6J
ొకక్ం ి.
అమ ికలు పూరత్ న త ావ్త షక్ర్ ంచ ా కి J ను ొకక్ం ి. షూటింగ్
సమయంలో, ఎంచుకునన్ ాయలకు ెం ిన వసుత్వులు మాతర్ ే రంగులో
ికార్డ్ ేయబడ ా ;
ి నవ న్ నలుపు-మ ియు- ెలుపులో ికార్డ్
ేయబడ ా . పర్తయ్కష్ కష్ణను షక్ర్ ంచ ా కి, పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను
పప్ం ి.
74 పర్ ేయ్క పర్ ా ాలు
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
డుదల
ా ా న్ ఎంచుకోవడం
షటర్ ఎలా డుదల కా ాలో ఎంచుకోవటా కి
( డుదల
ానం), s (E) బటన్ ొకక్ం ి,
ఆ ం న కలాప్ న్ హెల
ౖ ైట్ ేయం ి మ ియు J
ొకక్ం ి.
s (E) బటన్
ానం
8
!
9
J
E
ఏక ేర్మ్: షటర్- డుదల బటన్
సుకుంటుం ి.
వరణ్ న
ొకిక్న పర్
ా ి కె
ె ా ఒక ో టో ార్ఫ్ను
రంతర L: షటర్- డుదల బటన్ను ొకుక్తుండ ా
ాయా ార్లు సుకుంటుం ి (0 76).
రంతర H: షటర్- డుదల బటన్ను ొకుక్తుండ ా కె
ాయా ార్లు సుకుంటుం ి (0 76).
శచ్ల షటర్ డుదల: కె
త గ్ ంి చబడుతుం ి.
ె ా ధవ్
న
ాన
ె ా
ైన
ేగం వదద్ కె
ె ా
ేగం ా
ఏక- ేర్మ్ మా ి ి ా (0 78)
సవ్యం ాలక-టైమర్: సవ్యం ాలక-టైమర్ ో
ార్లు
సుకోం ి (0 79).
Aఆ
ేశ డయల్ ో ఒక డుదల
ానంను ఎంచుకోం ి
ఆ ేశ డయల్ పుప్తుండ ా s (E) బటన్ ొకిక్ ఉంచటం ావ్ ా ఈ డుదల
ా ా న్
కూ ా ఎంచుకోవచుచ్. హైలైట్ ేయబ ిన ఎం ిక ఎంచుకోవటా కి మ ియు సమా ార
పర్దరశ్నకు
ి ి ావటా కి s (E) బటన్ డుదల ేయం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
75
రంతర షూటింగ్ (వరుస ో టోల పరంపర
ానం)
! ( రంతర L) మ య
ి ు 9 ( రంతర H)
ానంలలో, షటర్- డుదల
బటన్ పూ త్ ి ా ొకక్బ ి ఉండ ా కె ె ా రంతరం ా ాయా ార్లు
సుకుంటుం ి.
1 s (E) బటన్ను
ొకక్ం ి.
s (E) బటన్
2 ఒక
రంతర డుదల
ానంను ఎంచుకోం ి.
! ( రంతర L) లే ా 9 ( రంతర H)
హైలైట్ ే
మ ియు ొకుక్ J.
3 కేం
ాట్
4
76
ర్క
ీ రణ.
ేర్మ్ ేయం ి మ ియు కేం క
ీర్ రణ.
ో టో ర్ాఫ్లు యం ి.
షటర్- డుదల బటన్ కిర్ం ికి పూ త్ ి ా
ొకుక్తుండ ా కె ె ా ో టో ార్ఫ్లను
సుకుంటుం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
A
ా ాక్ క ె
ీ
ా ాక్ క లవ్ కోసం కె ె ా ా ాక్ క ె
ీ ో అమరచ్బ ిం ి, ె
ీ కార్డ్ కు
ో టో ార్ఫ్లు ేవ్ ేయబడుతునన్పుప్డు కొన ా ించ ా కి షూటింగ్ను అనుమ సుత్ం ి.
వరుస ా 100 ో టో ార్ఫ్లు వరకు యవచుచ్ (S లే ా M
ానంలో షటర్ ేగం 4 ెకను
ల్
లే ా ెమమ్ ి ా ఎంచుకుంటే, ఏక వరుస ో టోల పరంపరలో యగల ాట్ల సంఖయ్ ై
ఎలాంటి ప ి
లే సంద ాభ్లు న ). ఇ ేజ్ ా ాక్ కంలో
ి ఉనన్పుప్డు
ీ
బాయ్ట ీ అ
ో ే, షటర్ డుదల
ీవ్రయ్ం ేయబడుతుం ి మ ియు ఇ ేజ్లు ె
కార్డ్ కు బ ి
ేయబడ ా .
A
ేర్మ్ ేగం
రంతరం డుదల
ానంలలో సుకోబ ే ాయా ార్ల సంఖయ్ ై సమా ారం కొరకు,
357వ ే చూడం ి. ా ాక్ క ె
ీ పూ త్ ి ా లే ా బాయ్ట ీ తకుక్వ ా ఉనన్పుప్డు
ేర్మ్ ే ాలు ప ి ో వచుచ్.
A అంత
ిన్ మ్ి త ల్ ాష్
అంత ిన్ మ్ి త ల్ ాష్ ో రంతర డుదల
(0 47) కు పప్ం ి లే ా ల్ ాష్ను ఆఫ్
A బఫర్ ప
ానం ఉప
ించలేరు;
ేయం ి (0 102).
ాన డయల్ను j
ిమాణం
షటర్- డుదల బటన్ ొకక్బ ి ఉండ ా పర్సత్ ుత
అమరుప్ల వదద్ ా ాక్ క ె
ీలో లవ్ ేయబ ిన
ఇ ేజ్ల సుమారు సంఖయ్ను వూయ్ ైండర్ పర్తయ్ ీకరణగణింపు పర్దరశ్న చూపుతుం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 77
శచ్ల షటర్ డుదల
కె ె ా ధవ్
క ట్ క
ీ ించటా కి ఈ
ా ా న్ ఎంచుకోం ి. కె
కేం ీక
ర్ ిం నపుప్డు ప్ శబద్ ం ేయదు.
1 s (E) బటన్ను
ె ా
ొకక్ం ి.
s (E) బటన్
2 J(
శచ్ల షటర్ డుదల) ఎంచుకోం .ి
J ( శచ్ల షటర్ డుదల) హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ొకక్ం ి.
3
78
ో టో ర్ాఫ్లు యం ి.
షూట్ య
ే
ా కి షటర్- డుదల బటన్ను
పూ త్ ి ా కిం ికి ొకక్ం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
సవ్యం ాలక-టైమర్
ానం
ో టో ార్ఫర్ ో కూ ిన ీవ్య- తత్ రువులు లే ా సమూహ ాట్స్ కోసం
సవ్యం ాలక-టైమర్ను ఉప
ంి చవచుచ్. కొన ాగటా కి ముందు, కె
టైర్ ాడ్ ై జో ించం ి లే ా థ్ ర
ి
ైన, సమతలం ై ఉంచం ి.
1 s (E) బటన్ను
ె ాను
ొకక్ం ి.
s (E) బటన్
2 E (సవ్యం
ాలక-టైమర్)
ానం ఎంచుకోం .ి
E (సవ్యం ాలక-టైమర్)ను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ొకక్ం .ి
3
ో టో ర్ాఫ్ను ేర్మ్ ేయం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 79
4
ో టో ర్ాఫ్ యం ి.
కేం క
ీర్ ించ ా కి షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి, మ ియు ఆ ై
ి న
స ా కి బటన్ను కిం ికి ొకక్ం ి. ల్ ాష్కు
సవ్యం ాలక-టైమర్ ీపం ార్రంభం అవుతుం ి
మ ియు ధవ్ ంచటా కి ప్ ార్రంభం
అవుతుం ి. ో టో సుకోబడటా కి ెండు
ెకండల్ ముందు, ీపం ల్ ాష్ కావటం ఆ ి ో తుం ి
మ ియు ప్ ధవ్ మ ింత ేగవంతం
అవుతుం ి. టైమర్ ార్రం ం న త ావ్త ప ి
ెకను
ల్ షటర్ డుదల అవుతుం ి.
కె ె ా కేం క
ీర్ ించలేనపుప్డు లే ా షటర్ డుదల ేయలే ఇతర
ప ి థ్ త
ి ులలోనూ టైమర్ ార్రంభం కాద లే ా ో టో ార్ఫ్ యబడద
గమ ంచం ి. ో టో ార్ఫ్ సుకోకుం ా టైమర్ను ఆపటా కి, కె ె ాను ఆఫ్
ేయం ి.
A
కష్ణఅ ేవ్షకా కి మూత ెటట్ం ి
ో టో ార్ఫ్లో కనబ ే కష్ణఅ ేవ్షకం ే కాం పర్ ే ా న్ లే ా పర్తయ్ ీకరణ ో అంత ాయం
క ించడం నుం
ా ించ ా కి, కష్ణఅ ేవ్షకంకు
కళుళ్ ెటట్కుం ా
ార్లను
ినపుప్డు రు
ే ో లే ా ఇతర వసుత్వుల ో కష్ణఅ ేవ్షకం కవర్ వంటి ఒక
ఐ ఛ్క ేతక
ర్ ంను (0 322) ఉప
ించుకోమ
ేము ి ారుస్ ే త్ ాము. మూతను
జో ించ ా కి, రబబ్ర్ ేతక
ర్ వచంను
ి ేయం ి (q) మ ియు (w) చూ ిం న వలె
ర్ వచం
ి ే ేటపుప్డు కె ె ాను థ్ ర
ి ం ా పటుట్కోం ి.
మూతను ొ ిప్ంచం ి. రబబ్ర్ ేతక
రబబ్ర్ ేతక
ర్ వచం
80
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ేతక
ర్ ం
A అంత
ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ను ఉప
ించడం
మాన యం ా ెంచబడవల ిన ల్ ాష్ అవసర ైన
ా ాలలో ల్ ాష్ ో ఒక ో టో ార్ఫ్
సుకోవటా కి ముందు, ల్ ాష్ ను ఎతత్ టా కి M (Y) బటన్ ొకక్ం ి మ ియు
వూయ్ ైండర్లో పర్ద ిశ్ంచబ ే సూ క M కోసం
ీ ించం ి (0 54). సవ్యం ాలక-టైమర్
ార్రంభం అ న తరు ాత ల్ ాష్ లే ిన
ెడల షూటింగ్కు అంత ాయం కలుగుతుం ి.
A కసట్ మ్ అమరుప్ c3 (సవ్యం ాలక-టైమర్)
సవ్యం ాలక-టైమర్ అవ ి మ ియు సుకోబ ే ాట్స్ సంఖయ్ను ఎంచుకోవటం ై
సమా ారం కోసం, కసట్ మ్ అమరుప్ c3 (సవ్యం ాలక-టైమర్; 0241) చూడం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
81
కేం ర్క
ీ రణ
కేం క
ీర్ రణను సవ్యం ాలకం ా ( ిగువన చూడం ి) లే ా మాన యం
(0 95) సరుద్బాటు ేయవచుచ్. సవ్యం ాలక లే ా మాన య కేం క
ీర్ రణ
కోసం
గ ారు కేం క
ీర్ రణ పర్ ే ా న్ కూ ా ఎంచుకోవచుచ్ (0 90) లే ా
కేం క
ీర్ రణ త ావ్త ో టో ార్ఫ్లను మ ల్ కూరచ్ ా కి కేం క
ీర్ రణకు కేం క
ీర్ రణ
ాళంను ఉప
ించవచుచ్ (0 93).
కేం ర్క
ీ రణ
ానం
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీలో కిం ి కేం క
ీర్ రణ
ఐ ఛ్కం
AF-A
సవ్యం ాలక-స ోవ్
ఏ.ఎఫ్
AF-S ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్
AF-C
MF
వరణ్ న
పర్ ాన షయం థ్ ర
ి ం ా ఉనన్
ెడల సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణ ఏక-స ోవ్ను, పర్ ాన షయం కదులుతునన్
ెడల సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ రంతర-స ోవ్ను
కె ె ా సవ్యం ాలకం ా ఎంచుకుంటుం ి. కె ె ా
కేం క
ీర్ ించగ ినపుప్డు మాతర్ ే షటర్ డుదల
ేయవచుచ్.
ిథ్ ర ైన పర్ ాన షయాల కోసం. షటర్- డుదల
బటన్ అ థ్ ాంతరం ా ొకక్బ ినపుప్డు కేం క
ీర్ రణ లాక్
ేయబడుతుం ి. కె ె ా కేం క
ీర్ ించగ ినపుప్డు మాతర్
షటర్ డుదల ేయవచుచ్.
క ిలే పర్ ాన షయాల కోసం. షటర్- డుదల బటన్ను
సగం వరకూ ొకుక్తుండ ా కె ె ా రంతరం ా కేం క
ీర్ రణ
ేసత్ ుం ి. ి ాల్ట్ అమరుప్ల వదద్ , కె ె ా కేం క
ీర్ ించగ ిన
ెడల మాతర్ ే షటర్ డుదల కాబడుతుం ి, అ
ే
రంతర-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్
ఏ సమయంలో ై ా షటర్ డుదల కాబడటా కి
అనుమ ం ేందుకు కసట్ మ్ అమరుప్ a1 (AF-C ార్ ానయ్
ఎం ిక, 0 235) ను మారచ్వచుచ్.
మాన య కేం ర్క
ీ రణ మాన యం ా కేం క
ీర్ ించం ి (0 95).
AF-S మ య
ి ు AF-Cలు P, S, A మ ియు M
అవు ా .
82
ా ాలను ఎంచుకోవచుచ్:
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ా ాలలో మాతర్
ే లభయ్ం
ే
పర్తయ్కష్ కష్ణలో కిర్ం ి కేం క
ీర్ రణ
ఐ ఛ్కం
:
వరణ్ న
ిథ్
ర
ైన పర్ ాన షయాల కోసం. షటర్- డుదల
బటన్ అ థ్ ాంతరం ా ొకక్బ ినపుప్డు కేం క
ీర్ రణ లాక్
ేయబడుతుం ి. మా టర్లో
షయా న్ రు
టచ్ ేయడం ావ్ ా కూ ా రు కేం క
ీర్ ించవచుచ్, ఈ
సందరభ్ంలో ో టో ార్ఫ్ య ా కి పర్దరశ్న నుం ి
ే
ఎ ేత్ వరకు కేం క
ీర్ రణ లాక్ అ య్ ఉంటుం ి.
AF-S ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్
AF-F
పూ త్ -ి సమయ-స ోవ్
ఏ.ఎఫ్
MF
మాన య కేం ర్క
ీ రణ
U, ' మ ియు (
గమ ంచం ి.
ా ాలు అందుబాటులో ఉ ాన్
క ల
ి ే పర్ ాన షయాల కోసం. షటర్- డుదల బటన్ను
ొకక్నంత వరకు కె ె ా రంతర కేం క
ీర్ రణ ేసత్ ుం ి.
షటర్- డుదల బటన్ అ థ్ ాంతరం ా ొకక్బ ినపుప్డు
కేం క
ీర్ రణ లాక్ ేయబడుతుం ి. మా టర్లో
షయా న్ రు టచ్ ేయడం ావ్ ా కూ ా రు
కేం క
ీర్ ించవచుచ్, ఈ సందరభ్ంలో ో టో ార్ఫ్ య ా కి
పర్దరశ్న నుం ి
ే
ఎ ేత్ వరకు కేం క
ీర్ రణ లాక్ అ య్
ఉంటుం ి.
మాన యం ా కేం క
ీర్ ించం ి (0 95).
ా ాలోల్ ాశవ్త స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ అందుబాటులో ఉండద
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 83
❚❚ కేం ర్క
ీ రణ
ా ా న్ ఎంచుకోవడం
కేం క
ీర్ రణ
ానం ఎంచుకోవ ా కి కిర్ం ి దశలను ాటించం ి.
1 కేం
ర్క
ీ రణ
ానం ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ ొకక్ం ి, తరు ాత సమా ార
పర్దరశ్నలో పర్సత్ ుత కేం క
ీర్ రణను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ొకక్ం ి.
P బటన్
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
2 కేం
ర్క
ీ రణ
ానంను ఎంచుకోం ి.
ఒక కేం క
ీర్ రణ
ా ా న్ హైలైట్ ే
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
84
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
పర్తయ్కష్ కష్ణ
మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ
A ముందసుత్ గణింపు కేం ర్కీ రణ టార్కింగ్
AF-C
ానంలో లే ా కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీలో AF-A
ానంలో రంతర-స ోవ్
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఎంచుకునన్పుప్డు, షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకూ
ొకుక్తుండ ా కె ె ా ిశ ా పర్ ాన షయం కదులుతునన్
ెడల కె ె ా ముందసుత్
గణింపు కేం క
ీర్ రణ టార్కింగ్ను ార్రం సుత్ం ి. షటర్ డుదల ేయబ ినపుప్డు పర్ ాన
షయం ఎకక్డ ఉం ో ముందసుత్ గణింపు ేయటా కి పర్య న్సూ
త్ కేం క
ీర్ రణను టార్క్
ేయటా కి కె ె ా అనుమ సుత్ం ి.
D సవ్యం
ాలక కేం ర్క
ీ రణ రంతర-స ోవ్
కసట్ మ్ అమరుప్ a1 (AF-C ార్ ానయ్ ఎం ిక; 0 235) కోసం కేం ర్క
ీ రణ ఎంచుకునన్పుప్డు
మ ియు కె ె ా AF-C
ానంలో ఉం ి లే ా AF-A
ానంలో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
రంతర-స ోవ్ ఎంచుకునన్పుప్డు, కె ె ా AF-S
ానంలో కంటే కేం క
ీర్ రణ పర్ సప్ందనకు
( సత్ ృత కేం క
ీర్ రణ ణ
ేర్ ి క ి ఉం ి) అ ిక ార్ ానయ్త సుత్ం ి, మ ియు కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ
సూ క (I) పర్ద ిశ్ంచబడటా కి ముందు షటర్ డుదల కాబడవచుచ్.
A ఏ.ఎఫ్-స
యక పర్కా
పర్ ాన షయం బా ా కాం వంతం ా లే
ెడల,
షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకూ ొకక్బ ినపుప్డు
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ికి స యపడటా కి
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
సవ్యం ాలకం ా కాం వంతం
ేసత్ ుం ి (కొ న్ యంతర్ణలు వ త్ ి త్ ా ; 0 342).
ెంట ెంట ే అ ేక ారుల్ ఉప
ిం నపుప్డు పర్కా
ే ెకక్వచుచ్ మ ియు రంతరం ా ఉప
ిం న
ఒక వయ్వ ి తరు ాత ీపం భదర్తకు ానంతట ే
ఆఫ్ అ
ో తుంద గమ ంచం ి. సం ిపత్
ామం
తరు ాత ా ారణ
ి పునరుదధ్ ించబడుతుం ి.
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 85
A సవ్యం
ాలక కేం ర్క
ీ రణ ో మం ఫ ాలు ొ ందడం
ి ువ జా ా ేయబ ిన బంధనల కింద సవ్యం ాలక కేం క
గ
ీర్ రణ బా ా ప ేయదు.
ఈ ప ి ిథ్ తుల కింద కె ె ా కేం క
ీర్ ించలే
ెడల షటర్ డుదల ిజేబుల్ కావచుచ్, లే ా
కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క (I) పర్ద ిశ్ంచబడవచుచ్ మ య
ి ు పర్ ాన షయం కేం క
ీర్ రణలో
లేనపుప్డు ైతం షటర్ డుదల కావటా న్ అనుమ సూ
త్ కె ె ా ప్ ధవ్
ేయవచుచ్.
ఈ సంద ాభ్లలో, అ ే దూరంలో మ ొక పర్ ాన షయం ై మాన యం ా కేం క
ీర్ ించం ి
(0 95) లే ా కేం క
ీర్ రణ ాళం (0 93) ఉప
ించం ి మ ియు తరు ాత ో టో ార్ఫ్ను
పునఃకూరుప్ ేయం ి.
పర్ ాన షయం మ య
ి ు ేపథయ్ం వధయ్ కొం ంె లే ా ఎలాంటి
రుదధ్ ా లేదు.
ఉ ాహరణ: పర్ ాన షయం ేపథయ్ం మా ి ి ా అ ే రంగులో
ఉం ి.
ో కస్ ందువు వదద్ వసుత్వులు కె ె ా నుం ి ే ేవ్రు
దూ ాల వదద్ ఉ ాన్ .
ఉ ాహరణ: పర్ ాన షయం పంజరం లోపల ఉం ి.
పర్ ాన షయం కంటే కర్మబదధ్ ౖన
ె జాయ్ ెటీర్ కర్మాలు
ఆ ికయ్ం ా ఉ ాన్ .
ఉ ాహరణ: ఒక ైక్ ాక్ర్పర్ లో కిటక
ి ీల వరుస లే ా
అంత ాయం క ి త్ ో ం ి.
ో కస్ ందువు రుదధ్ ెలుగు సప్షట్ ం ా గల పర్ ే ాల ో కూ ి
ఉం ి.
ఉ ాహరణ: పర్ ాన షయం సగం డలో ఉం ి.
ేపథయ్ వసుత్వులు పర్ ాన షయం కంటే ెదద్ ా క ి త్ ా .
ఉ ాహరణ: పర్ ాన షయం ెనుక ేర్మ్లో ఒక భవనం ఉం ి.
పర్ ాన షయం అ ేక చకక్టి వ ాల ో కూ ి ఉం ి.
ఉ ాహరణ: ెలుగులో పూల ోట లే ా నన్ లే ా వయ్ ాయ్స
లోపం గల ఇతర పర్ ాన షయాలు ఉ ాన్ .
86
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ కోసం కేం క
ీర్ రణ ందువు ఎలా ఎం ిక ేయబ ాలో
ఎంచుకోవటం. కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీలో కిం ి ఎం క
ి లు అందుబాటులో ఉంటా
ఐ ఛ్కం
c
ఏక- థ్ ాన ఏ.ఎఫ్
:
వరణ్ న
ిథ్
ర
ైన పర్ ాన షయాల కోసం. కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం
మాన యం ా ఎంచుకోబడుతుం ి; ఎంచుకునన్ కేం ీక
ర్ రణ
థ్ ానంలో మాతర్ ే పర్ ాన షయం ై కె ె ా కేం క
ీర్ ిసత్ ుం ి.
క ిలే పర్ ాన షయాల కోసం. AF-A మ ియు AF-C
కేం ర్ీకరణ
ా ాలలో, బహుళ ఎం ిక ాధనంను
ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్ ఉప
ిం
గ ారు కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంను
J
(9 ా ంట్లు)
ఎంచుకుంటారు (0 90), అ
ే పర్ ాన షయం
ఎంచుకునన్ ందువును సం ిపత్ం ా వ ి న
ెడల
చుటుట్పర్కక్ల కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంల నుం ి సమా ా ా న్ బటిట్
కె ె ా కేం క
ీర్ ిసత్ ుం ి. ఎంచుకునన్
ానం ో కేం క
ీర్ రణ
థ్ ానంల సంఖయ్ మారుతూ ఉంటుం ి:
ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్ 9- ా ంటల్ ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్: ో టో ార్ఫ్ కం ో జ్
K
(21 ా ంట్లు)
ే ేందుకు సమయం ఉనన్పుప్డు లే ా ఊహించద ినటు
ల్ ా
కదులుతునన్ షయాలను ో టో సుత్నన్పుప్డు
ఎంచుకోం ి (ఉ ా. టార్క్ ద రనన్రుల్ లే ా ేస్ కారుల్).
21- ా ంటల్ ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్: అనూహయ్ం ా
కదులుతునన్ షయాలను ో టో సుత్నన్పుప్డు
ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్ ఎంచుకోం ి (ఉ ా. ఫుట్బాల్ ేమ్ వదద్ కీర్ ాకారులు).
L
39- ా ంటల్ ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్: ేగం ా కదులుతునన్
(39 ా ంట్లు)
మ ియు ేర్మ్లో ఉంచటా కి కషట్ ం అ ేయ్ షయాలను
ో టో సుకు ేటపుప్డు ఎంచుకోం ి (ఉ ా. ప లు).
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 87
ఐ ఛ్కం
f
3 ి-టార్కింగ్
e
సవ్యం ాలక-పర్ ేశ
ఏ.ఎఫ్
వరణ్ న
AF-A మ య
ి ు AF-C కేం కర్ీ రణ ా ాలలో, మ ట్ ల
ె కట్ర్ను
ఉప
స
ి త్ ూ
గ ారు కేం కీర్ రణ ందువును ఎంచుకుంటారు
(0 90). కె ె ా కేం కీర్ ంి న తరు ాత పర్ ాన షయం క ి న
డ
ె ల, నూతన కేం కీర్ రణ ందువును ఎంచుకోవటా కి కె ె ా
3 -ి టార్కింగ్ ఉప
స
ి త్ ుం ి మ య
ి ు షటర్ డుదల బటన్ సగం
వరకూ ొకుక్తుండ ా అసలెన
ౖ పర్ ాన షయం ై కేం కీర్ రణ ాళం
ే ల
ే ా ఉంచం .ి
కె ె ా సవ్యం ాలకం ా పర్ ాన షయా న్ గు త్ స
ి త్ ుం ి
మ ియు కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంను ఎంచుకుంటుం ి.
d ( ైన క్-పర్ ేశం) మ ియు f (3 ి-టార్కింగ్) ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
డ్లు అ ే
కేం క
ీర్ రణ
ానం కొరకు AF-S ను ఎంచుకునన్పుప్డు లభయ్ం కావు.
A 3 ి-టార్కింగ్
పర్ ాన షయం కష్ణఅ ేవ్షకంను
ి న
ెడల, షటర్- డుదల బటన్ నుం ి
ే
ొల ించం ి మ ియు ఎంచుకునన్ కేం క
ీర్ రణ ందువులో పర్ ాన షయం ో
ొ టో ార్ఫ్ పునఃకూరుప్ ేయం ి. షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకూ ొకక్బ ినపుప్డు,
కేం క
ీర్ రణ ందువు చుటూ
ట్ ఉనన్ పర్ ేశంలో రంగులు కె ె ాలో లవ్ అవు ాయ
గమ ంచం ి. పరయ్వ ానం ా 3 ి-టార్కింగ్ ేపథయ్ రంగును ో న రంగు క ిన లే ా
ేర్మ్లో ాలా తకుక్వ సథ్ లా న్ ఆకర్ ం న పర్ ాన షయం ో కావ స్న ఫ ాలను
ఉతప్ త్ ేయక ో వచుచ్.
88
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
i, j మ ియు ( న ఇతర
డ్లను ఎంచుకోవచుచ్:
ఐ ఛ్కం
ా ాలోల్, పర్తయ్కష్ కష్ణలో కిం ి ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
వరణ్ న
తత్ రువుల కోసం ఉప
ించు.
కె ె ా సవ్యం ాలకం ా తత్ రువు
పర్ ాన షయాలను గు త్ స
ి త్ ుం ి
మ ియు కేం క
ీర్ ిసత్ ుం ి;
ఎంచుకునన్ పర్ ాన షయం ెండు
ముఖ- ార్ ానయ్త పసుపు స ిహదుద్ ావ్ ా
6
ఏ.ఎఫ్
సూ ంచబ ిం ి (ఒక ేళ బహుళ
ముఖాలు గు త్ ి ేత్ , కె ె ా స పంలో పర్ ాన షయం ై
కేం క
ీర్ ిసత్ ుం ి; ే ే ఒక పర్ ాన షయా న్ ఎంచుకోవ ా కి, బహుళ
ఎం ిక ాధ ా న్ ఉప
ించం ి). కె ె ా పర్ ాన షయా న్
గు త్ ంి చలేక ో ే (ఎందుకంటే ఉ ాహరణకి, కె ె ా నుం ి పర్ ాన
షయం ముఖం పకక్కు
ి ి ఉంటే) హదుద్ పర్ద ిశ్ంచబడదు.
7
సత్ ృత-పర్ ేశ
ఏ.ఎఫ్
లాయ్ండ్ ేక్ప్ల
కక్ ే లో
ఇ
ే ాటు
ల్ మ ియు ఇతర
తత్ రువు పర్ ాన షయాల-రహిత
కోసం ఉప
ించబడుతుం ి.
ేర్మ్లో ఎంచుకునన్ గురుత్ ై
కేం క
ీర్ రణను ిన్- ా ంట్ కోసం
ా ారణ- పర్ శ
ే ఉప
ించం ి. టైర్ ాడ్ ి ారుస్
8
ఏ.ఎఫ్
ేసత్ ు ాన్ము.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 89
ఐ ఛ్కం
వరణ్ న
పర్ ాన షయం ై కేం క
ీర్ రణ
థ్ ా ా న్ ఉంచ ా కి బహుళ
ఎం ిక ాధనం ఉప
ిం ,
టార్కింగ్ ార్రం ంచ ా కి J
ొకక్ం ి. కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ేర్మ్లో
కదులుతునన్ ఎంచుకునన్ పర్ ాన
వసుత్వు-టార్కింగ్
9
షయా న్ టార్క్ ేసత్ ుం ి. టార్కింగ్
ఏ.ఎఫ్
ము ించ ా కి, మ ల్ J ొకక్ం ి. ఒక ేళ అ తవ్ ితం ా క ి ే
కె ె ా పర్ ాన షయాలను టార్క్ ేయలేక ో వచచ్ గమ ంచం ి,
ేర్మ్ను వ ి ేయం ి లే ా ఇతర వసుత్వుల ావ్ ా అసప్షట్ ం ా
అవు ా , ప ిమాణం, వరణ్ ం లే ా ెలుగు లే ా ాలా నన్, ాలా
ెదద్, ాలా పర్కాశము, ాలా కటి లే ా ేపథయ్ంకు వరణ్ ం లే ా
పర్కాశములో ఒకేలా క ిం ేటటు
ల్ ా మారచ్ం ి.
%, U, ' మ య
ి ు3
ఉండద గమ ంచం ి.
A మాన
ా ాలలో వసుత్వు-టార్కింగ్ ఏ.ఏఫ్ అందుబాటులో
య కేం ర్క
ీ రణ- థ్ ానం ఎం ిక
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ఎంచుకోవ ా కి బహుళ ఎం ిక ాధనం ఉప
ించవచుచ్. వసుత్వుటార్కింగ్ ఏ.ఎఫ్లో న , కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ఎం ిక సమయంలో J ొకక్డం వలన మధయ్
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ఎంచుకోబడుతుం ి. వసుత్వు-టార్కింగ్ ఏ.ఎఫ్లో, J ొకక్డం వలన
బదులు ా వసుత్వు టార్కింగ్ ార్రంభమౌతుం ి. సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్లో మాన య
కేం క
ీర్ రణ- థ్ ానం ఎం ిక అందుబాటులో ఉండదు.
90
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
❚❚ ఏ.ఎఫ్ పర్ శ
ే
డ్ ఎంచుకోవడం
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్ ఎంచుకోవ ా కి కిర్ం ి దశలను ాటించం ి.
1 ఏ.ఎఫ్.-పర్
ేశ
ానం ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ ొకక్ం ి, సమా ార పర్దరశ్నలో పర్సత్ ుత
ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానంను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ను ొకక్ం ి.
P బటన్
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
2 ఒక ఏ.ఎఫ్-పర్
ేశ
ానంను ఎంచుకోం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
పర్తయ్కష్ కష్ణ
ొకక్ం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణ
A ఏ.ఎఫ్-పర్
ేశ
ానం
మ ొక షూటింగ్
ానం ఎంచుకోబ ినపుప్డు P, S, A లే ా M లు పునఃఅమరుప్ కావటం
కాకుం ా షూటింగ్
ా ాలలో ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానం ఎం ికలు ేయబ డ్ ా .
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
91
D పర్తయ్కష్ కష్ణలో సవ్యం ాలక కేం ర్కీ రణను ఉప
ించడం
సుదూర మా ిప్ ి ాధ ాల ో కావ స్న ఫ ాలను ా ించలేక ో వచుచ్ (0 305).
పర్తయ్కష్ కష్ణలో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ెమమ్ ి ా ఉంటుం ి మ ియు కె ె ా
కేం క
ీర్ ిం నపుడు మా టర్ ెలుగు ా లే ా కటి ా ఉండవచచ్ గమ ంచం ి. కె ె ా
కేం క
ీర్ ించలేనపుప్డు కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం కొ న్ ారుల్ ఆకుపచచ్ రంగులో క ించవచుచ్.
కిం ి సంద ాభ్లోల్ కె ె ా కేం క
ీర్ ించలేక ో వచుచ్:
• పర్ ాన షయం ేర్మ్
కక్ ొ డ ైన అంచుకు సమాంతరం ా లైన్లను క ి ఉం ి
• పర్ ాన షయంలో కాంటార్స్ట్ తకుక్వ ా ఉం ి
• కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంలో ఉనన్ పర్ ాన షయం కష్ణ ాయా ేద పర్కాశమునన్ పర్ ే ాలను
క ి ఉం ి లే ా ాప్ట్ లైటింగ్ లే ా యాన్ ైన్ లే ా పర్కాశములో మా ే ఇతర కాం
మూలా న్ క ి ఉం ి
• ోల్ ో ెంట్, ెరూక్ ీ- ేపర్ లే ా ో ియం- ేపర్ లే ా అటువంటి కాంతులలో ిల్ కక్ర్
లే ా బాయ్ం ిగ్ క ిసత్ ుం ి
• కార్స్ (నకష్తర్) ిలట్ర్ లే ా ఇతర పర్ ేయ్క ిలట్ర్ ఉప
ించబ ిం ి
• కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం క ాన్ పర్ ాన షయం నన్ ి ా క ి త్ ో ం ి
• పర్ ాన షయం కర్మ
ెటక్
ిర్ ఆకృతుల ే ా
ేట్ ేయబడు ోం ి (ఉ ా.
ఆకాశహరమ్ంలో తలుపులు లే ా వరుస గ ా ాలు)
• పర్ ాన షయం కదులు ోం ి
92
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
కేం ర్క
ీ రణ ాళం
కేం క
ీర్ రణ ా ా న్ AF-A, AF-S మ ియు AF-C కేం క
ీర్ రణ
ా ాలలో కేం క
ీర్ ిం న
తరు ాత కూరుప్ను మారచ్టా కి ఉప
ించం ి (0 82), అ ి అం మ
కూరుప్లో ఒక కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంలో లే పర్ ాన షయం ై కేం క
ీర్ రణను ాధయ్ం
ేసత్ ుం ి. సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఉప
ిం కె ె ా కేం క
ీర్ ిం ేందుకు
ాధయ్ం కాకుంటే (0 86),
అసలు పర్ ాన షయం వలె అ ే దూరంలో
మ ొక పర్ ాన షయం ై కేం క
ీర్ ిం న త ావ్త ో టో ార్ఫ్లను మ ల్
కూరచ్ ా కి కేం క
ీర్ రణ ాళంను ఉప
ించం ి. కేం క
ీర్ రణ ాళం అ ే ి e
(సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్) ను ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానంలో కాకుం ా ఒక ఎం ిక
ఎంచుకునన్పుప్డు అతయ్ంత పర్ ావవంతం ా ఉం ి (0 87).
1 కేం
ర్క
ీ రణ.
ఎంచుకునన్ కేం క
ీర్ రణ ందువులో పర్ ాన షయా న్
థ్ ా క ించం ి మ ియు కేం క
ీర్ రణను ార్రం ం ేందుకు షటర్డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి. కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ
సూ క (I) కష్ణఅ ేవ్షకంలో క ిసత్ ుంద ( కష్ణఅ ేవ్షకం
ో టోగర్ ీ) లే ా కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ఆకుపచచ్ రంగులోకి మా ింద
(పర్తయ్కష్ కష్ణ) త ఖీ ేయం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
A సవ్యం
ాలక పర్తయ్ ీకరణ ాళం
దశ 2లో A (L) బటన్ ొకుక్తుండ ా పర్తయ్ ీకరణ కూ ా
(0 130).
పర్తయ్కష్ కష్ణ
ాళం
ేయబడుతుం ి
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 93
2 కేం
ర్క
ీ రణ లాక్ ేయం ి.
AF-A మ ియు AF-C కేం ర్క
ీ రణ
ా ాలు
( కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ): షటర్- డుదల
బటన్ సగం వరకూ ొకక్బడుతుండ ా (q),
కేం క
ీర్ రణ ాళం ేయటా కి A (L) బటన్
(w) ొకక్ం ి. షటర్- డుదల బటన్ నుం ి
ే
రు తరు ాత ొల ిం నపప్టికీ
A (L) ొకక్బ ినపుప్డు కేం క
ీర్ రణ ాళం
అ
ఉంటుం ి.
షటర్- డుదల బటన్
A (L) బట)న్
AF-S ( కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ) మ ియు పర్తయ్కష్ కష్ణ: రు షటర్- డుదల
బటన్ నుం ి
ేలును
ి ే ే వరకు కేం క
ీర్ రణ సవ్యం ాలకం ా లాక్
అ య్, అలా ే ఉంటుం ి. A (L) బటన్ ( ైన చూడం ి) ొకక్డం ావ్ ా
కూ ా కేం క
ీర్ రణను ాళం ేయవచుచ్.
3
ో టో ర్ాఫ్ మ ియు షూట్ను మ ల్ కూరచ్ం ి.
షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకూ రు ొకిక్ ఉం న
ెడల
ాట్స్ మధయ్ కేం క
ీర్ రణ ాళం అ
ఉంటుం ి లే ా A (L)
బటన్ ొకిక్ ఉంచటం, అ ే కేం క
ీర్ రణ అమరుప్ వదద్ ెంట ెంట ే
అ ేక ో టో ౌర్ఫ్స్ సుకోవటా న్ అనుమ సుత్ం ి.
కేం క
ీర్ రణ ాళం పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు కె ె ా మ ియు పర్ ాన షయం
మధయ్ దూరంను మారచ్కం ి. పర్ ాన షయం కదులుతునన్
ెడల, కొతత్
దూరం వదద్ మ ళ్ కేం క
ీర్ ిచం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ
94
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
పర్తయ్కష్ కష్ణ
మాన య కేం ర్క
ీ రణ
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ లభయ్ం ా లేనపుప్డు లే ా ఆ ం న ఫ ాలను
ఉ ాప్ ించనపుప్డు మాన య కేం క
ీర్ రణను ఉప
ంి చవచుచ్ (0 86).
1 మాన
య కేం ర్క
ీ రణను ఎంచుకోం ి.
ఒక ేళ లెన్స్ A-M, M/A-M లే ా A/M-M
ాన ివ్చ్ ో
సమకూరచ్బ ినపుప్డు, ివ్చ్ను M కు ల్ డ్
ై
ేయం ి.
A-M
ాన ివ్చ్
M/A-M
లెన్స్కు కేం ీక
ర్ రణ- ాన ివ్చ్ లేకుంటే, కేం ర్క
ీ రణ
MF (మాన య కేం ీక
ర్ రణ) ఎంచుకోం ి (0 82).
ాన ివ్చ్
ానం కోసం
2 కేం
ర్క
ీ రణ.
మాన యం ా కేం క
ీర్ ించటా కి,
వూయ్ ైండర్లో సప్షట్ ైన ేట్ ీల్డ్ ద ఇ ేజ్
పర్ద ిశ్ంచబ ేంత వరకూ లెన్స్ కేం క
ీర్ రణ
వలయా న్ కేం క
ీర్ రణలో ఉం ేలా సరుద్బాటు
ేయం ి. ఇ ేజ్ కేం క
ీర్ రణలో ఉండనపుప్డు
ైతం, ఏ సమయంలో ై ా ో టో ార్ఫ్స్
సుకోబడవచుచ్.
A AF-P లెన్స్లు
మాన య కేం క
ీర్ రణ
ానంలో AF-P లెన్స్ (0 305) ఉప
ంి నపుప్డు, పర్సత్ ుత
ిశలో కేం క
ీర్ రణ వలయా న్ పప్డం కొన ా ి ేత్ , పర్ ాన షయం కేం క
ీర్ రణలోకి ాద
హెచచ్ ించ ా కి కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క (I) కష్ణఅ ేవ్షకంలో ల్ ాష్ అవుతుం ి (లే ా
పర్తయ్కష్ కష్ణలో, మా టర్లో కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ల్ ాష్ అవుతుం ి).
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 95
❚❚ ఎలకార్ట్ క్ ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం ( కష్ణఅ ేవ్షకం ో టోగర్ ీ)
ఎంచుకునన్ కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంలో పర్ ాన
షయం కేం క
ీర్ రణలో ఉం ో , లే ో
ధ్ా ించ ా కి
కష్ణఅ ేవ్షకం కేం క
ీర్ రణ సూ క
ఉప
ించబడుతుం ి (39 కేం క
ీర్ రణ థ్ ా ాల
నుం ి కేం క
ీర్ రణ థ్ ా ా న్ ఎంచుకోవచుచ్).
ఎంచుకునన్ కేం క
ీర్ రణ ందువులో పర్ ాన షయం
థ్ ా క ిం న తరు ాత, షటర్- డుదల బటన్
సగం వరకూ ొకక్ం ి మ ియు ఇన్- ో కస్ సూ క పర్ద ిశ్ంచబ ేంత వరకూ
(I) లెన్స్ కేం క
ీర్ రణ వలయం పప్ం ి. 86వ ే లో జా ా ేయబ ిన
పర్ ాన షయాల ో, పర్ ాన షయం కేం క
ీర్ రణలో లేనపుప్డు కొ న్ ారుల్
కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క పర్ద ిశ్ంచబడవచచ్ గమ ంచం ి; షూటింగ్కు ముందు
కష్ణఅ ేవ్షకంలో కేం క
ీర్ రణను
ధ్ా ించం ి.
A కె
ె ా ో మాన య కేం ర్క
ీ రణను ఎంచుకోవటం
ఒక ేళ లెన్స్ M/A (మాన య జోకయ్ం ో
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణం) లే ా A/M (మాన య
జోకయ్ం ో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణం/AF ార్ ానయ్త ో
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ)కు స యకం ా ఉంటే, కె ె ా
కేం క
ీర్ రణ
ా ా న్ MF (మాన య కేం క
ీర్ రణ;
0 82)కు అమరుప్ ేయటం ావ్ ా మాన య
కేం క
ీర్ రణను కూ ా ఎంచుకోవచుచ్. లెన్స్ ో ఎం ిక
ేయబ ిన
ానం ో
తత్ ం లేకుం ా, అపుప్డు
కేం క
ీర్ రణను మాన యం ా సరుద్బాటు ేయవచుచ్.
A కేందర్ తలం
థ్ ి
పర్ ాన షయం మ ియు కె ె ాల మధయ్
దూ ా న్ లెకిక్ంచ ా కి, కె ె ా ేర్మ్ ై కేందర్
తలం గురుత్ (E) నుం ి లెకిక్ంచం ి. ల్ ాంజ్ ై
ఎకిక్ంచబ ిన లెన్స్ మ ియు ో కల్ ేల్ న్ మధయ్
దూరం 46.5
ఉంటుం ి.
46.5
కేందర్ తలం గురుత్
96
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
A పర్తయ్కష్
కష్ణ
పర్తయ్కష్ కష్ణలో ఖ చ్త ైన కేం క
ీర్ రణలో
ేయ ా కి X బటన్ ొకక్ం ి (0 53).
మ్
X బటన్
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 97
ఇ
ేజ్ ాణయ్త మ ియు ప ిమాణం
క ి, ఇ ేజ్ ాణయ్త మ ియు ప ిమాణం ె
ీ కార్డ్ ై పర్
ో టో ార్ఫ్
ఎంత సథ్ లా న్ ఆకర్ ంచుతుంద
రణ్ ంచ ా కి. ెదద్, అ ిక ాణయ్త
ఇ ేజ్లు ెదద్ ప ిమాణాలలో కూ ా ము ంిర్ చబడవచుచ్ కా మ ింత ె
ీ
అవసరమవుతుం ి, ఆన ా కొ న్ ఇటువంటి ఇ ేజ్లు ె
ీ కార్డ్ ై లవ్
ేయవచుచ్ (0 387).
ఇ
ఒక
ేజ్ ాణయ్త
ైల్ రూపం మ ియు కు ింపు
ైల్ రకం
ఐ ఛ్కం
NEF (RAW) + JPEG
ైన్
NEF (RAW) + JPEG
ా ారణం
ేజ్
ాణయ్త).
వరణ్ న
ంె డు ఇ ేజ్లు క
ి ార్డ్ ెయయ్బ డ్ ా : ఒకటి
NEF (RAW) ఇ జ్
ే మ ియు ఒకటి ైన్- ాణయ్త
JPEG ఇ ేజ్.
ెండు ఇ ేజ్లు క
ి ార్డ్ ెయయ్బ డ్ ా : ఒకటి
NEF (RAW) ఇ జ్
ే మ ియు ఒకటి ార్థ కాణయ్త JPEG ఇ జ్
ే .
NEF
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ నుం ి ము ి ేటా అ ే ి అదనపు
ార్ ె ింగ్ లేకుం ా ేవ్ ేయబడుతుం ి. ెలుపు
సమతులయ్త మ ియు రుదధ్ ం వంటి అమ ికలు
షూటింగ్ త ావ్త సరుద్బాటు ేయబడు ా .
JPEG ఇ ేజ్లను కు ంి పు షప్ త్ సుమారు ా 1 : 4
( ైన్ ాణయ్త)లో ికార్డ్ య
ే ం ి.
JPEG ైన్
JPEG ా ారణం
JPEG ార్థ
ఎంచుకోం ి (ఇ
ెండు ఇ ేజ్లు క
ి ార్డ్ ెయయ్బ డ్ ా : ఒకటి
NEF/
NEF (RAW) ఇ జ్
ే మ ియు ఒకటి ా ారణJPEG
ాణయ్త JPEG ఇ జ్
ే .
NEF (RAW) + JPEG
ార్థ కం
NEF (RAW)
షప్ త్
కం
A NEF (RAW) + JPEG
JPEG
JPEG ఇ జ్
ే లను కు ంి పు షప్ త్ సుమారు ా 1 : 8
( ా ారణ ాణయ్త)లో క
ి ార్డ్ య
ే ం ి.
JPEG ఇ ేజ్లను కు ింపు షప్ త్ సుమారు ా
1 : 16 ( ార్థ క ాణయ్త)లో ికార్డ్ ేయం ి.
NEF (RAW) + JPEG వదద్ ో టో ార్ఫ్లు సుకునన్పుప్డు అ కె ె ాలో
ించబడు ా , JPEG ఇ ేజ్ మాతర్ ే పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. ఈ అమ ికలలో సుకునన్
ో టో ార్ఫ్లు ొల ించబ ి ే, NEF మ ియు JPEG ెండు ఇ ేజ్లు ొల ించబడు ా .
98
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
1ఇ
ేజ్ ాణయ్త ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ ొకక్ం ి, సమా ార పర్దరశ్నలో పర్సత్ ుత
ఇ ేజ్ ాణయ్తను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J
ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
2
ైల్ రకా న్ ఎంచుకోం .ి
ఒక ఎం ికను హైలైట్ య
ే ం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
A NEF (RAW) ఇ ేజ్లు
ఇ ేజ్ ాణయ్త కోసం NEF (RAW) ఎంచుకోవడం వలన ఇ ేజ్ ప ిమాణం ెదద్ ా ిక్స్
ేయబడుతుం ి (0 100). ెలుపు సమతులయ్త బార్కెటింగ్ (0 151), అ ిక ై ా క్
ేర్ ి (HDR, 0 138) మ ియు ే ీ ట్ ాంప్ (0 243) అ ే NEF (RAW) లే ా
ణ
NEF (RAW) + JPEG
కక్ ఇ ేజ్ ాణయ్త ెటట్ ంి గ్లలో అందుబాటులో ఉండవు.
A NEF (RAW) ఇ
ేజ్లను ఇతర ఆకృతులకు మారచ్డం
ీ చ్ పటిట్కలో NEF (RAW) సం ానం ఎం ికను (0 280) లే ా Capture NX-D
ట
వంటి ా ట్ ేర్ (0 210) ఉప
ిం NEF (RAW) ఇ ేజ్ల JPEG కా ీలు
రూ ొ ం ించవచుచ్.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 99
ఇ
ేజ్ ప ిమాణం
ఇ జ్
ే ప ిమాణా న్ ికెస్ల్లోల్ కొలు త్ ారు. #
% నన్ నుం ి ఎంచుకోం ి:
ఇ
ెదద్
#
ేజ్ ప ిమాణం
$ మాధయ్మం
% నన్
ెదద్, $ మాధయ్మం లే ా
ప ిమాణం ( ికెస్ల్స్)
ముదర్ణ ప ిమాణం ( ె.
6000 × 4000
50.8 × 33.9
2992 × 2000
25.3 × 16.9
4496 × 3000
)*
38.1 × 25.4
* 300 dpi వదద్ ము ంిర్ నపుప్డు సుమారు ప ిమాణం. dots per inch (dpi;
1 అంగుళం = సుమారు ా 2.54 ె. )లో ిర్ంటర్ సప్షట్ త ావ్ ా భ ంచబ ి
అంగు ాలులో ముదర్ణ ప ిమాణం ికెస్ల్లో ఇ ేజ్ ప ిమాణంకు సమానం ా ఉంటుం ి.
1ఇ
ేజ్ ప ిమాణం ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ ొకక్ం ి, తరు ాత సమా ార
పర్దరశ్నలో పర్సత్ ుత ఇ ేజ్ ప ిమాణంను హైలైట్
ేయం ి మ ియు J ను ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
2 ఒక ఇ
ేజ్ ప మ
ి ాణంను ఎంచుకోం ి.
ఒక ఎం ికను హెల
ౖ ైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
100 ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ను ఉప
కె
ించడం
ె ా తకుక్వ ెలుగు ో టో ార్ ింగ్ లే ా ేపథయ్ కాం
ా ాల అ ేక రకాలకు మదద్ తు ఇసుత్ం ి.
సవ్యం ా త ాప్-అప్
దృశయ్ం కోసం ల్ ాష్
ా ాలు
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U మ ియు '
ా ాలలో, అంత ిన్ ిమ్త
ల్ ాష్ సవ్యం ాలకం ా ాప్ అప్ అ
కావల ినటు
ల్ ా ల
ె ుగుతుం ి.
1 ఒక
ానంను ఎంచుకోం ి.
ల్ ాష్
M (Y) బటన్ ొకిక్ ఉంచుతూ, సమా ార పర్దరశ్నలో ఆ ం న ల్ ాష్
ానం క ిం ేంత వరకూ ఆ ేశ డయల్ పుప్తూ ఉండం ి.
+
M (Y) బటన్
2
ఆ ేశ డయల్
సమా ార పర్దరశ్న
ర్ాలను యం ి.
షటర్- డుదల బటన్ సగం
వరకూ ొకిక్నపుప్డు ల్ ాష్
అవసర ైనటు
ల్ ా ాప్ అప్ అ ,
ో టో ార్ఫ్ సుకునన్పుప్డు
ెలుగుతుం ి. ల్ ాష్
సవ్యం ాలకం ా ాప్-అప్ కా
ెడల, ా న్ ే ో ైకెతత్టా కి
పర్య న్ంచ ాదు. ఈ జాగర్తత్ను
ాటించడంలో ఫల ై ే ల్ ాష్కు
నషట్ ం జరుగవచుచ్.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 101
❚❚ ల్ ాష్
ా ాలు
ఈ కిర్ం ి ల్ ాష్
ా ాలు అందుబాటులో ఉ ాన్ :
• No (సవ్యం ాలక): కాం తకుక్వ ా ఉ ాన్ లేక పర్ ాన షయం
ేపథయ్ కాం దృశయ్ంలో ఉ ాన్, షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకూ
ొకిక్నపుప్డు ల్ ాష్ సవ్యం ాలకం ా ాప్ అప్ అవుతుం ి మ ియు
అవసర ైనటు
ల్ ా ెలుగుతుం ి.
ానం o లో లభయ్ం ా లేదు.
• Njo (సవ్యం ాలకం + ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు): తత్ రువుల కోసం
ఉప
ించు. ల్ ాష్ ాప్ అప్ అ , అవసర ైనటు
ల్ ా ెలుగుతుం ి, అ
ే
అ ి ెలగ ా కి ముందు ెడ్-ఐ త గ్ ంి పుకు స యప ేందుకు ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు
సూ
ీపం ెలుగుతుం ి.
ానం o లో లభయ్ం ా లేదు.
• Njr (కాక ా య సవ్యం ాలక మందగమనం + ెడ్-ఐ): ెడ్-ఐ
త గ్ ంి పు ో సవ్యం ాలకం మా ి ి ా ే, అ
న మందగమన షటర్
ే ాలు ేపథయ్ కాం లో సంగర్హించటా కి ఉప
ించబడ ా . ా ర్ లే ా
తకుక్వ కాం కింద సుకునన్ తత్ రువుల కోసం ఉప
ించం ి.
ానం
o లో లభయ్ం.
• Nr (కాక ా య సవ్యం ాలక మందగమనం): ా ర్ పూట లే ా
తకుక్వ కాం లో సుకునన్ ాట్స్ లో ేపథయ్ కాం సంగర్హించటా కి
మందగమన షటర్ ే ాలు ఉప
ించబడ ా .
ానం o లో లభయ్ం.
• j ( ల్ ాష్ ఆఫ్): ల్ ాష్ మండదు.
A సమా
ార పర్దరశ్న
సమా ార పర్దరశ్నలో ల్ ాష్
ఎంచుకోబడవచుచ్ (0 6).
102 ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ానం కూ ా
మాన య ాప్-అప్
P, S, A, M మ ియు 0
ెడల అ ి ల
ె గదు.
1
ా ాలు
ా ాలలో, ల్ ాష్ను మాన యం ా ఎ త్ ా . ల్ ాష్
ల్ ాష్ను ంె చడం.
ల్ ాష్ ను ౖక
ె ెతత్టా కి M (Y) బటన్
ైకెతత్
ొకక్ం ి.
M (Y) బటన్
2 ఒక
ా ా న్ ఎంచుకోం ి (P, S, A మ ియు M
ా ాలు మాతర్ ే).
ల్ ాష్
M (Y) బటన్ ొకిక్ ఉంచుతూ, సమా ార పర్దరశ్నలో ఆ ం న ల్ ాష్
ానం క ిం ేంత వరకూ ఆ ేశ డయల్ పుప్తూ ఉండం ి.
+
M (Y) బటన్
3
ఒక
ఆ ేశ డయల్
ర్ాలను యం ి.
ార్ న్ యబ ినపుప్డు ల్ ాష్
సమా ార పర్దరశ్న
ెలుగుతుం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 103
❚❚ ల్ ాష్
ా ాలు
ఈ కిర్ం ి ల్ ాష్
ా ాలు అందుబాటులో ఉ ాన్ :
• N ( ాటల్ న్టికీ ల్ ాష్ ంపు): పర్
ాట్ ో ల్ ాష్ ెలుగుతుం ి.
• Nj ( ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు): తత్ రువుల కోసం ఉప
ించు. ల్ ాష్ పర్
ాట్ ో ెలుగుతుం ి, అ
ే అ ి ెలగ ా కి ముందు, ెడ్-ఐ త గ్ ంి పుకు
స యప ేందుకు “ ెడ్-ఐ” త గ్ ంి పు సూ
ీపం ెలుగుతుం ి. 0
ానంలో
అందుబాటులో ఉండదు.
• Njp (మందగమన సమకా + ెడ్-ఐ): ైన “ ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు”కు
మా ి ి ా ే, అ ి న , ా ర్ లే ా తకుక్వ కాం వదద్ ేపధయ్ కాం లో
సంగర్హించ ా కి షటర్ ే ా న్ సవ్యం ాలకం ా త గ్ స
ి త్ ుం ి. తత్ రువులలో
ేపథయ్ ెలుగును ే ాచ్ల
రు కోరుకునన్పుప్డు ఉప
ించం ి. S, M
మ ియు 0
ా ాలలో లభయ్ం ా లేదు.
• Np (మందగమనం సమకా): ైన, “ ాటల్ న్టికీ ల్ ాష్ ంపు”
మా ి ి ా ే, అ ి న
ా ర్ పూట లే ా తకుక్వ కాం లో ేప ాయ్ న్
సంగర్హించ ా కి షటర్ ే ాలు సవ్యం ాలకం ా త గ్ స
ి త్ ుం ి. పర్ ాన
షయం మ ియు ేపథయ్ం ెం ిటి సంగర్హిం ాల
రు కోరుకునన్పుప్డు
ఉప
ించం ి. S, M మ ియు 0
ా ాలలో లభయ్ం ా లేదు.
• Nt ( ెనుక- ెర + మందగమన సమకా): ిగువ “కాక ా య ెనుకెర” మా ి ి ా ే, అ ి న
ా ర్ పూట లే ా తకుక్వ కాం లో ేప ాయ్ న్
సంగర్హించ ా కి షటర్ ే ాలు సవ్యం ాలకం ా త గ్ స
ి త్ ుం ి. పర్ ాన
షయం మ ియు ేపథయ్ం ెం ిటి సంగర్హిం ాల
రు కోరుకునన్పుప్డు
ఉప
ించం ి. S, M మ ియు 0
ా ాలలో లభయ్ం ా లేదు.
• Nq (కాక ా య ెనుక- ెర): షటర్ మూసుకోవటా కి ముందు
కు ి ైపు ిగువ చూ ిననటు
ల్ ా క ిలే కాం మూలాల ెనుక కాం
పర్ ా
న్ సృ ట్ ంి చటం ావ్ ా ల్ ాష్ ెలుగుతుం ి. P, A మ ియు 0
ా ాలలో లభయ్ం ా లేదు.
కాక ా య ముందు- ెర
104 ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
కాక ా య ెనుక- ెర
A అంత
ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ను త గ్ ంి చడం
ల్ ాష్ ఉప
గంలో లేనపుప్డు దుయ్త్
ేవ్ ే ంే దుకు,
గ ియ థ్ ానంలో అమ ే వరకు ా న్ ౌమయ్ము ా కిర్ం ికి
ొకక్ం ి.
A అంత
ిన్ ిమ్త ల్ ాష్
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ో ఉప
ించగల లెన్స్ల ై సమా ారం కోసం, 312వ ే చూడం ి.
డలను
ి ేయ ా కి లెన్స్ రకష్కా న్
ి ేయం ి. ల్ ాష్ సుమారు 0.6
క స
ప ి ి క ి ఉంటుం ి మ ియు మాకోర్ చరయ్ ో మ్ లెన్స్ల
కక్ మాకోర్ ప ి ి లో
ఉప
ించబడదు.
అ ేక వరుస ాటల్ కోసం ఇ ి ఉప
ిం న త ావ్త ల్ ాష్ను ర ించ ా కి షటర్
డుదల కొంతకాలం
ీవ్రయ్ం కావచుచ్. ఒక నన్
ామం త ావ్త ల్ ాష్ మ ల్
ఉప
ించబడవచుచ్.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 105
A అంత
ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ో లభయ్ం ా ఉనన్ షటర్ ే ాలు
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు ఈ ిగువ ప ిధులకు షటర్
యం ర్ంచబడుతుం ి:
ానం
ేగం
షటర్ ేగం
/200–1/60 s
i, p, n, s, w, 0, S, T, U, '
1
k
1
/200–1/30 s
/200–1 s
1
o
/200–30 s
1
P, S, A
/200–30 s, Bulb (బల్బ్
Time (వయ్వ ి)
1
M
ానం),
A
ావ్రం, ర్ాహయ్త మ ియు ల్ ాష్ ప ి ి
ార్హయ్త (ISO సమతులయ్త) మ ియు ావ్రంల ో ల్ ాష్ ప ి ి మారుతుం ి.
ావ్రం ISO సమానత గల
సుమారు ప ి ి వదద్
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
1.0–8.5
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
0.7–6.0
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32
0.6–4.2
4
5.6
8
11
16
22
32
—
0.6–3.0
5.6
8
11
16
22
32
—
—
0.6–2.1
8
11
16
22
32
—
—
—
0.6–1.5
11
16
22
32
—
—
—
—
0.6–1.1
16
22
32
—
—
—
—
—
0.6–0.7
106 ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
లభయ్ం ా ఉనన్ కాం
త్ ా న్ బటిట్ కాం కి కె ె ా
కక్ ర్ాహయ్త సరుద్బాటు
ేయవచుచ్. ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త ఎంత అ ికం ా ఉంటే, ఒక పర్తయ్ ీకరణ
ేయటా కి అవసరమ ేయ్ కాం అంత తకుక్వ ా ఉంటుం ి, అ ిక షటర్ ే ాలు
లే ా తకుక్వ ావ్ ాలను అనుమ సుత్ం ి. సవ్యం ాలక ఎంచుకోవటం కాం
ప ి థ్ త
ి ులకు పర్ సప్ందన ా ISO ార్హయ్తను కె ె ా సవ్యం ాలకం ా అమరుప్
ేసుకోవటా న్ అనుమ సుత్ం ి; P, S, A మ ియు M
ా ాలలో సవ్యం ాలకం
ఉప
ించటా కి, షూటింగ్ పటిట్కలో ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త అమ ికలు కోసం ీవ్య
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త యంతర్ణ ఎంచుకోం ి (0 228).
ానం
i, j, %
సవ్యం ాలక
P, S, A, M
1
ఇతర షూటింగ్
/3 EV
ా ాలు
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
కక్ అం ెలలో 100–25600
సవ్యం ాలకం; 1/3 EV
100–25600
కక్ అం ెలలో
1 ఐ.ఎస్.ఓ
ర్ాహయ్త ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ ొకక్ం ి, తరు ాత సమా ార
పర్దరశ్నలో పర్సత్ ుత ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్తను హైలైట్
ేయం ి మ ియు J ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 107
2 ఒక ఐ.ఎస్.ఓ
ర్ాహయ్తను ఎంచుకోం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
108 ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ
పూరవ్ అమ ిక
ామాల వదద్ సవ్యం ాలకం ా ో టో ార్ఫ్లను
కె ె ా అమరచ్బ ిం ి.
సుకోవ ా కి
D షూటింగ్
ేయటా కి ముందు
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ
ార్రం ం ే ముందు, పర్సత్ ుత అమ ికల వదద్ ఒక ప ీకష్ ాట్ను
యం ి మ ియు మా టర్లో ఫ ాలను
ింటం ి. కావ స్న సమయాల షూటింగ్
ార్రంభమౌతుంద
ధ్ ా ించ ా కి, కె ె ా గ ియారం స ి గ్ ా అమరచ్బ ింద త ఖీ
ేయం ి (0 262).
ఒక టైర్ ాడ్ను ఉప
ించమ
ి ారుస్ ేయబడుతుం ి. షూటింగ్ ార్రం ం ే ముందు
ఒక టైర్ ాడ్ ౖె కె ె ా జో ించం ి. షూటింగ్ కి అంత ాయం కలగకుం ా చూడటా కి, కె ె ా
బాయ్ట ీ పూ త్ ి ా ార్జ్ అ ంద
ధ్ా ించుకోం ి.
1
ామ టైమర్ షూటింగ్ ఎంచుకోం ి.
షూటింగ్ పటిట్కలో
ామ టైమర్ షూటింగ్ ను
హైలైట్ ేయం ి మ ియు
ామ సమయ
అమరుప్లను పర్ద ిశ్ంచటా కి 2 ను ొకక్ం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 109
2
ామ టైమర్ అమరుప్లను సరుద్బాటు ేసుకోం ి.
ఒక ార్రంభ ఎం ిక,
ామం, ాట్ల సంఖయ్ మ ియు పర్తయ్ ీకరణ
మృదుతవ్ము ఎం ికను ఎంచుకోం ి.
• ఒక ార్రంభ ఎం ికను ఎంచుకోం ి:
ార్రంభ ఐ ఛ్కాలు ను హైలైట్
ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ను ొకక్ం ి.
ెంట ే షూటింగ్ ార్రం ంచటా కి, ఇపుప్డు ఎంచుకోం ి. ఒక ఎంచుకునన్
ే ీ మ ియు సమయం వదద్ షూటింగ్ ార్రం ంచటా కి, ార్రంభ ో
మ ియు ార్రంభ సమయం ఎంచుకో ఎంచుకోం ి, తరు ాత ే ీ మ ియు
సమయం ఎంచుకునన్ J ొకక్ం ి.
• ాటల్ మధయ్
ామా న్ ఎంచుకు ేందుకు:
ామం ను హైలైట్ ేయం ి మ ియు
2 ను ొకక్ం ి.
110
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ఒక ామం (గంటలు,
ాలు,
మ ియు క
ె ండుల్) ఎంచుకోం ి
మ ియు J ొకక్ం ి.
•
ామాల సంఖయ్ను ఎంచుకోం ి:
సమయాల సంఖయ్ హైలైట్ ేయం ి
మ ియు 2 ొకక్ం ి.
ామాల సంఖయ్ను ఎంచుకోం ి
మ ియు J ొకక్ం ి.
• పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ంను సశకత్ ం ేయటా కి లే ా ఆపటా కి:
పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ము ను హైలైట్
ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ను ొకక్ం ి.
ఆన్ ఎంచుకోవటం M ( ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త యంతర్ణ ఆన్లో
ఉనన్
ెడల M
ానంలో పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ పర్ ావంను మాతర్ ే
సుకుంటుంద గమ ంచం ి) కాకుం ా ఇతర
ా ాలలో గత ాట్
ో జత ేయటా కి పర్తయ్ ీకరణను సరుద్బాటు ే ేందుకు కె ె ాను
అనుమ సుత్ం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 111
3 షూటింగ్ను
ార్రం ంచు.
ార్రం ంచు హైలైట్ ే ి J ొకక్ం ి. ఒక ేళ
దశ 2 లో ార్రంభ ఐ ఛ్కాలు కోసం ఇపుప్డు
ఎంచుకోబ ి ే ే ొక్నన్ ార్రంభ సమయం వదద్
లే ా సుమారు 3 ెకనల్ త ావ్త
దటి ాట్
సుకోబడుతుం ి. అ న్ ాటు
ల్
సుకోబ ిన
తరు ాత ఎంచుకునన్
ామం వదద్ షూటింగ్ కొన ాగుతుం ి; షూటింగ్
కొన ాగుతుండ ా, కర్మబదధ్ ైన
ామాల వదద్ ె
ీ కార్డ్ అందుబాటు
సూ క ీపం ెలుగుతుం ి. ె
ీ కార్డ్ కు ఇ ేజ్ను ికార్డ్ ే ేందుకు
షటర్ ేగం మ ియు అవసరమ ేయ్ సమయం పర్
ాట్ కు ేరు ా ఉండటం
వలన, కె ె ా ఇపప్టికీ మునపటి
ామంను ికా డ్ ంి గ్ పర్కిర్యలో ఉంటే
ామాలు ాట ేయవచచ్ గమ ంచం ి; అతయ్ంత తకుక్వ ా ఊహిం న
షటర్ ేగం కంటే
ామం సు ీరఘ్ం ా ఉంటుంద ఎంచుకోం ి. ఒక ేళ
షూటింగ్ పర్సత్ ుత అమ ికల వదద్ కొన ాగకుంటే, (ఉ ాహరణకు, “Bulb
(బల్బ్
ానం)” లే ా “Time (వయ్వ ి)”
కక్ షటర్ ేగం పర్సత్ ుతం
షూటింగ్
ానం M లో ఎంచుకోబ ి ే,
ామం
నయ్ం, లే ా ార్రంభ
సమయం ఒక
షం కంటే తకుక్వ ా ఉంటే), మా టర్లో ఒక హెచచ్ ిక
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
112
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
❚❚
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ
ాజ్ ేయటం
J ొకక్డం ావ్ ా
ామాల మధయ్
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ
షూటింగ్ ను పునరుదధ్ ించటా కి:
ాజ్
ేయవచుచ్.
ఇపుప్డు ార్రం ం ాలా
పునః ార్రం ంచు ను హైలైట్
ే ి J ొకక్ం ి.
ధ్ ా ిత సమయం వదద్
ార్రంభ ఐ ఛ్కాలు కోసం,
ార్రంభ ో మ ియు
ార్రంభ సమయం ఎంచుకో
ఎంచుకోం ి మ ియు 2
ొకక్ం ి.
ార్రం ంచటం
ార్రంభ ే ీ మ ియు
సమయం ఎంచుకు J
ొకక్ం ి.
పునః ార్రం ంచు ను హైలైట్
ే ి J ొకక్ం ి.
❚❚ ము ింపు
ామ టైమర్ షూటింగ్
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ ము ింపుకు మ ియు అ న్ ో టోలు సుకోవటా కి
ముందు ా ారణ షూటింగ్ పునరుదధ్ రణకు షూటింగ్ ాజ్ ేయం ి మ ియు
ామ సమయ పటిట్కలో ఆఫ్ ఎంచుకోం ి.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 113
❚❚ ఏ ో టో ర్ాఫ్ లేదు
కిర్ం ి ాటిలో ఏ
కక్ ప ి థ్ ి అ న ఎ
ి ేకను
ల్ ఏ ప
ేయకుంటే లే ా
ామం ార్రం ం న త ావ్త పర్సత్ ుత
ామంను కె ె ా ాట ే ేత్ : మునుపటి
ామం కోసం ో టో ార్ఫ్ ఇంకా సుకో ాల ఉంటే, ె
ీ కార్డ్ ం ి ే
లే ా కె ె ా కేం క
ీర్ ించడం (ఎంచుకునన్ ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ ో AF-S, AF-A లే ా
సంపర్ ాయ అమ ిక a1 AF-C ార్ ానయ్ ఎం ిక కోసం ఎంచుకునన్ కేం ర్క
ీ రణ
ాట్ త ావ్త
ి ి కేం క
ీర్ ిసత్ ుంద
ో AF-C ాధయ్ం కాకుంటే; కె ె ా పర్
గమ ంచం ి). షూటింగ్ తదుప ి
ామం ో మ ల్ ార్రం ంచబడుతుం ి.
D
ె
ీ లేదు
ఒక ళ
ే
ె
ీ కార్డ్ ండు ా ఉంటే,
ామ టైమర్ కిర్యా ల ా ే ఉంటుం ి కా ఏ
ార్లు సుకోబడవు. కొ న్
ార్లను ొల ిం న లే ా కె ె ాను ఆఫ్ ే ి మ ియు
మ ొక ె
ీ కార్డ్ ను ొ ిప్ం న త ావ్త షూటింగ్ను మ ల్ ార్రం ంచం ి (0 113).
A
కష్ణఅ ేవ్షకా కి మూత ెటట్ం ి
ో టో ార్ఫ్లో కనబ ే కష్ణఅ ేవ్షకం ే కాం పర్ ే ా న్ లే ా పర్తయ్ క
ీ రణ ో అంత ాయం
క ించడం నుం
ా ించ ా కి, కష్ణఅ ేవ్షకం (0 80) కు
కళుళ్ ెటట్కుం ా
ార్లను
ే ముందు రు
ే ో లే ా ఇతర వసుత్వుల ో కష్ణఅ వ్ే షక ాధనం
కవర్ వంటి ఒక ఐ ఛ్క ేతక
ర్ ంను (0 322) ఉప
ించుకోమ
ేము ి ారుస్
ే త్ ాము.
A ఇతర అమ
ికలు
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ సమయంలో అమరుప్లు సరుద్బాటు య
ే బడవు. ఎంచుకునన్
డుదల
ానం ో
తత్ ం లేకుం ా, పర్
ామం వదద్ కె ె ా ఒక ో టో ార్ఫ్
సుకుంటుం ి; J
ానంలో, కె ె ా దవ్ త గ్ ంి చబడుతుం ి. బార్కెటింగ్ (0 151)
మ ియు అ ిక గ లక ప ి ి (హెచ్. ి.ఆర్.; 0 138) ఉప
ించబడదు.
A
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీకి అంత ాయం
ామ టైమర్ షూటింగ్ అంత ాయా కి, కె ె ా ను ఆఫ్ ేయం ి లే ా
ాన డయల్
ను ఒక కొతత్ అమరుప్కు పప్ం ి. లవ్ థ్ ి కి మా టర్ ను పప్టం
ామ టైమర్
షూటింగ్కు అంత ాయం క ించదు.
114
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
ార్రంభ అమ ికలను పునరుదధ్ ించం ి
G మ ియు R బటన్లు ెం ింటి
ెండు కంటే ఎకుక్వ ెకనల్ వరకు
కిర్ం ికి పటిట్ ఉంచడం ావ్ ా కిర్ంద
జా ా ేయబ ిన మ ియు ే
117 ై ఉనన్ కె ె ా అమ ికలు
G బటన్
పునరుదధ్ ించబడు ా
(ఈ బటనుల్
ఆకుపచచ్
ందువు ే గు త్ ంి చబడ ా ).
అమ ికలు మ ల్ అమరుచ్తుండ ా
సమా ార పర్దరశ్న సవ్లప్ సమయం ాటు
టర్న్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
R బటన్
❚❚ సమా ార పర్దరశ్న నుం ి ార్పయ్త ేసుకోద ిన అమరుప్లు
ఇ
ఇ
ేజ్
ఐ ఛ్కం
ాణయ్త
ేజ్ ప ిమాణం
సవ్యం ాలక బార్కెటింగ్
P, S, A, M
HDR (హై
ైన
క్ ేంజ్)
P, S, A, M
కిర్యా ల D-Lighting
P, S, A, M
ెలుపు సమతులయ్త
P, S, A, M
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
P, S, A, M
ి ాల్ట్
0
JPEG ా ారణం
ెదద్
100
ఆఫ్
151
ఆఫ్
138
సవ్యం ాలక
136
సవ్యం ాలక 1
140
100
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త
సవ్యం ాలక
P, S, A, M
న క ిం న 2
Picture Control అమ ికలు
98
107
158
1 ైన్-టూయ్ ంగ్ కూ ా పునఃఅమరచ్బ ిం ి.
2 పర్సత్ ుత Picture Control మాతర్ ే.
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 115
కేం క
ీర్ రణ
ానం
ఐ ఛ్కం
కష్ణఅ ేవ్షకం
% కాకుం ా షూటింగ్
పర్తయ్కష్ కష్ణ/మూ
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
కష్ణఅ ేవ్షకం
ా ాలు
డ్
n, x, 0, 1, 2, 3
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y,
z, S, T, U, ', 3, P, S, A, M
పర్తయ్కష్ కష్ణ/మూ
k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
m, r, w, %, S, T, U, ', 3, 1, 2, 3,
P, S, A, M
AF-A
82
AF-S
83
ఏక- థ్ ాన ఏ.ఎఫ్
87
సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్
ముఖ- ార్ ానయ్త ఏ.ఎఫ్
సత్ ృత-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్
89
ా ారణ- పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్
n, 0
ట ింగ్
P, S, A, M
ానం
i, k, p, n, w, S, T, '
o
s
U
P, S, A, M
ల్ ాష్ సరుద్బాటు
h, P, S, A, M
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు
h, %, P, S, A, M
116
0
ైన క్-పర్ శ
ే ం ఏ.ఎఫ్
(39 ా ంట్లు)
m, w
ల్ ాష్
ి ాల్ట్
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్
మా ర్క
ట ింగ్
128
సవ్యం ాలక
సవ్యం ాలక ెమమ్ ైన
కాక ా యం
102,
సవ్యం ాలక + ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు 104
ల్ ాష్ ఆఫ్
ల్ ాష్ ను
ంపు
ఆఫ్
134
ఆఫ్
132
❚❚ ఇతర అమరుప్లు
ఐ ఛ్కం
ి ాల్ట్
NEF (RAW) ికా డ్ ంి గ్
పర్తయ్ ీకరణ జాపయ్
డుదల
ానం
ానం
ఆఫ్
రంతర H
m, w
ఇతర షూటింగ్
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం
ఏ.ఇ/ఏ.ఎఫ్
ా ాలు
ాళం హో ల్డ్
i మ ియు j కాకుం ా షూటింగ్
సరళమయ కారయ్కర్మం
P
పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ానం
0
14- ట్
ఏక
ా ాలు
ేర్మ్
227
241
75
మధయ్
90
ఆఫ్
254
ఆఫ్
120
U
బాహయ్ ేఖలు
70
'
నన్త
కాం లోపం
0
71
0
(
ఓ ి
ెంటేషన్
ెడలుప్
లాయ్ండ్ ేక్ప్
ా ారణ
72
3
వరణ్ ం
వరణ్ ణ
ేర్ ి
ఆఫ్
3
73
ో టోగర్ ీ ై మ ి న్ 117
P, S, A మ ియు M
షటర్ ేగం మ ియు ావ్రం
ా ాలు
P, S, A మ ియు M
ా ాలు షటర్ ేగం మ ియు
ై యంతర్ణ
కక్ ే వ్ే రు ి ల
ర్ీ ను అం ిసత్ ు ాన్
ానం
వరణ్ న
P
సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం
(0 119)
S
సవ్యం ాలక షటర్ార్ ానయ్త (0 121)
ాయా ార్లు మ ియు కె ె ా అమ ికలను
సరుద్బాటు ేయ ా కి తకుక్వ సమయం అం ే ఇతర
ప ి థ్ త
ి ుల కోసం ి ారుస్ ేయబ ిం ి. ఆ ట్ మ
ి ల్
పర్తయ్ ీకరణ కోసం కె ె ా షటర్ ేగం మ ియు
ావ్రంను అమరుచ్తుం ి.
సత్ ం ంపజేయ ా కి లే ా అసప్షట్ త కద కకు
ఉప
ించం ి.
గ ారులు షటర్ ేగంను
ఎంచుకుంటారు; కె ె ా ఉతత్ మ ఫ ాల కోసం
ావ్రంను ఎంచుకుంటుం ి.
అసప్షట్ త కద కకు ఉప
ించం ి లే ా
ముందు ాగం మ ియు ేపథయ్ం ెం ింటి
కేం క
ీర్ రణలోకి సుకు రం ి.
గ ారులు
ావ్రంను ఎంచుకుంటారు; కె ె ా ఉతత్ మ ఫ ాల
కోసం షటర్ ేగంను ఎంచుకుంటుం ి.
సవ్యం ాలక ావ్రA
ార్ ానయ్త (0 122)
గ ారులు షటర్ ేగం మ ియు ావ్రం
ంె ింటి
యం ర్ంచు ారు. ీరఘ్ కాల పర్తయ్ ీకరణల
కోసం షటర్ ే ా న్ “Bulb (బల్బ్
ానం)” లే ా
“Time (వయ్వ ి)”కు అమరచ్ం ి.
మారగ్ ద ిశ్క పుసత్ కం
M
(0 123)
118 P, S, A మ ియు M
ావ్రం
:
ా ాలు
ానం P (సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం)
ాన్ప్ ాట్లు లే ా రు కె ె ాను
షటర్ ేగం మ ియు ావ్రం
కక్
ార్జ్లో ఉం ాలనుకునన్పుడు ఈ
ానం ి ారుస్ ేయబ ిం ి. అ ేక
సంద ాభ్లోల్ కె ె ా సవ్యం ాలకం ా
షటర్ ేగం మ ియు ావ్ ా న్
అనుకూల పర్తయ్ ీకరణకు సరుద్బాటు
ేసత్ ుం ి.
సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం
P కు పప్ం ి.
ానంలో
ాన డయల్
ార్లను
య ా కి
ాన డయల్ను
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 119
A సరళమయ కారయ్కర్మం
P
ానంలో, షటర్ ేగం మ ియు ావ్రం
కక్ నన్ కల కలను ఆ ేశ డయల్ను
(“సరళమయ కారయ్కర్మం”) పప్డం ావ్ ా ఎంచుకోవచుచ్. అ ిక ావ్ ాలకు (తకుక్వ
f-సంఖయ్లు) మ ియు ేగ ైన షటర్ ే ాల కోసం డయల్ను కు ి ైపుకు, తకుక్వ
ావ్ ాలకు (ఎకుక్వ f-సంఖయ్లు) మ ియు మందకొ ి షటర్ ే ాల కోసం ఎడమ ైపుకు
పప్ం ి. అ న్ శర్మాలు అ ే పర్తయ్ ీకరణను ఉతప్ త్ ే త్ ా .
ేపథయ్ వ ాలు అసప్షట్ ం ేయ ా కి లే ా క ిలకను
ీర్
జ్
ేయ ా కి కు ి ైపుకు పప్ం ి.
ేతంర్ లోతును ెంచ ా కి లే ా కద కను అసప్షట్ ం
ేయ ా కి ఎడమ ైపుకు పప్ం ి.
సరళమయ కారయ్కర్మం పర్ ావం ా ఉనన్పుడు,
కష్ణఅ ేవ్షకం మ ియు సమా ార పర్దరశ్నలో U (R)
సూ క క ిసత్ ుం ి. ార్రంభ షటర్ ేగం మ ియు
ావ్రం అమ ికలను పునరుదధ్ ించ ా కి, సూ క
ఇక ై పర్ద ిశ్ంచబ ినపప్టి పరకు ఆ ేశ డయల్ను
పప్ం ి, మ ొక
ానంను ఎంచుకోం ి, లే ా కె ె ాను
ి ేయం ి.
120 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
ఆ ేశ డయల్
ానం S (సవ్యం ాలక షటర్- ార్ ానయ్త)
ఈ
ానం షటర్ ే ా
కద కను “ ీర్జ్” ేయ
అసప్షట్ ం ేయడం ావ్
ఎంచుకోం ి. అనుకూల
సరుద్బాటు ేసత్ ుం ి.
న్ యం ర్ంచ ా కి మమ్ న్ అనుమ సుత్ం ి:
ా కి ేగ ైన షటర్ ే ాలను మ ియు క ిలే అం ాలను
ా కద కను సూ ంచ ా కి మందకొ ి షటర్ ే ాలను
పర్తయ్ ీకరణ కోసం కె ె ా ఆటో ేటిక్ ా ావ్ ా న్
తవ్ త
ి షటర్ ే ాలు (ఉ ా., 1/1600 s)
కద కను సత్ ం ంపజేయం ి.
షటర్
ే ా న్ ఎంచుకోవ ా కి:
1
ాన డయల్ను S కు పప్ం ి.
మందగమన షటర్ ే ాలు (ఉ ా., 1 s)
మసక
షన్.
ాన డయల్
2 షటర్
ే ా న్ ఎంచుకోం ి.
కా ా స్న షటర్ ే ా న్ ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి: ఎకుక్వ
ే ాల కోసం కు ి ైపుకు, మందకొ ి ే ాల కోసం ఎడమ ైపుకు పప్ం ి.
ఆ ేశ డయల్
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 121
ానం A (సవ్యం ాలక ావ్ర- ార్ ానయ్త)
ఈ
ానంలో ేతంర్ లోతును యం ర్ంచ ా కి రు ావ్ ా న్ సరుద్బాటు
ేయవచుచ్ (పర్ ాన షయం ముంద ి మ ియు ెనుకన ఉనన్ దూరం
కేం క
ీర్ రణలో ఉనన్టు
ల్ ా ఉంటుం ి) అనుకూల పర్తయ్ ీకరణ కోసం కె ె ా
ఆటో ేటిక్ ా షటర్ ే ా న్ సరుద్బాటు ేసత్ ుం ి.
అ ిక ావ్ ాలు (తకుక్వ f-సంఖయ్లు, ఉ ా.
f/5.6) పర్ ాన షయం ముందర మ ియు
ెనుకన వ ాలను అసప్షట్ ం ే త్ ా .
తకుక్వ ావ్ ాలు (ఎకుక్వ f-సంఖయ్లు, ఉ ా.
f/22) ముందర మ ియు ెనుక వ ాలను
కేం క
ీర్ రణలోకి సుకువ త్ ా .
ావ్ ా న్ ఎంచుకోం ి:
1
ాన డయల్ను A కు పప్ం ి.
ాన డయల్
2 ఒక
ావ్ ా న్ ఎంచుకోం ి.
అ ిక ావ్ ాల కోసం ఆ ేశ డయల్ను ఎడమ ౖప
ె ుకు (తకుక్వ f-సంఖయ్లు),
తకుక్వ ావ్ ాల కోసం (అ ిక f-సంఖయ్లు) కు ి ైపుకు పప్ం ి.
ఆ ేశ డయల్
122 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
ానం M (మాన య)
మాన య
ానంలో, రు షటర్ ేగం మ య
ి ు ావ్రంను యం ర్ంచు ారు.
క ిలే లైట్లు, నకష్ ార్లు, ా ర్ దృ ాయ్లు లే ా మందుగుండు పర్దరశ్న
కక్
ీరఘ్కా క పర్తయ్ ీకరణల కోసం “Bulb (బల్బ్
ానం)” మ ియు “Time (వయ్వ ి)”
కక్ షటర్ ే ాలు అందుబాటులో ఉ ాన్
(0 125).
1
ాన డయల్ను M కు పప్ం ి.
ాన డయల్
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 123
2
ావ్ ా న్ మ ియు షటర్ ే ా న్ ఎంచుకోం ి.
పర్తయ్ ీకరణ సూ కను త ఖీ ే ి (కిర్ంద చూడం ి), షటర్ ే ా న్
మ ియు ావ్ ా న్ సరుద్బాటు ేయం ి. షటర్ ే ా న్ ఆ ేశ డయల్ను
(ఎకుక్వ ే ాలకు కు ి ైపుకు, మందకొ ి ే ాలకు ఎడమకు) పప్డం
ావ్ ా ఎంచుకోవచుచ్. ావ్ ా న్ సరుద్బాటు ేయ ా కి, ఆ ేశ డయల్ను
పుప్తునన్పుడు (అ ిక ావ్ ాలు/తకుక్వ f-సంఖయ్ల కోసం ఎడమకు
మ ియు తకుక్వ ావ్ ాలు/అ ిక f-సంఖయ్ల కోసం కు ికి) E (N) బటన్ను
ొకిక్ పటుట్కోం ి.
షటర్ ేగం
ఆ ేశ డయల్
ావ్రం
ఆ ేశ డయల్
E (N) బటన్
A పర్తయ్
ీకరణ సూ క
CPU లెన్స్ జో ించబ ి (0 305) మ ియు “Bulb (బల్బ్
ానం)” లే ా “Time
(వయ్వ ి)” కాకుం ా ే ొక షటర్ ే ా న్ ఎంచుకుంటే, కష్ణఅ ేవ్షకం మ ియు సమా ార
పర్దరశ్నలో పర్తయ్ ీకరణ సూ క, ో టో ార్ఫ్ పర్సత్ ుత అమ ికలో ా ారణ లే ా అ ిక
పర్తయ్ ీకరణలో ఉం ో లే ో చూ ిసత్ ుం ి.
ఆ ట్ మ
ి ల్ పర్తయ్ ీకరణ
124 P, S, A మ ియు M
/3 EV ే కిర్ంద బహిరగ్త
ేయబడు ా
1
ా ాలు
2 EV ే ై ా బహిరగ్త
ేయబడు ా
ీరఘ్ కా క పర్తయ్ ీకరణ (M
ానం మాతర్
ే)
క ిలే ీ ాలు, నకష్ ార్లు, ా ర్ దృశయ్ం
లే ా బాణాసం ాల
కక్ ీరఘ్ కా క
పర్తయ్ ీకరణ కోసం కిర్ం ి షటర్ ే ాలను
ఎంచుకోం ి.
• Bulb (బల్బ్
ానం) (A):
షటర్- డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా
షటర్ ేగం: A (35- ెకండ్
ొకిక్నపుడు, షటర్ ె ి
పర్తయ్ ీకరణ; 0 126)
ఉంచబడుతుం ి. అసప్షట్ తను
ావ్రం: f/25
ో ించ ా కి, టైర్ ాడ్ లే ా ఐ ఛ్క
గరహిత
ి యంతర్ణ ాధ ా న్
(0 323) లే ా
ి యంతర్ణ
గ ారం (0 324) ఉప
ించం ి.
• Time (వయ్వ ి) (&): కె ె ాలో ఒక ి ట్ కార్డ్ లే ా గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనంలో షటర్ డుదల బటన్ను ఉప
ిం
పర్తయ్ ీకరణను ార్రం ంచం ి. బటన్ ఒక ెకండ్ ొకేక్ వరకు షటర్ ె ి ే
ఉంటుం ి.
కొన ాగటా కి ముందు, కె ె ాను టైర్ ాడ్ ై జో ించం ి లే ా ిథ్ ర ైన,
సమతలం ై ఉంచం ి. ో టో ార్ఫ్లో కనబ ే కష్ణఅ ేవ్షక ాధనం ే కాం
పర్ ే ా న్ లే ా పర్తయ్ ీకరణ ో అంత ాయం క ించడం నుం
ా ించ ా కి,
కష్ణఅ ేవ్షక ాధనం (0 80) కు
కళుళ్ ెటట్కుం ా
ార్లను
ే ముందు
రు
ే ో లే ా ఇతర వసుత్వుల ో కష్ణఅ ేవ్షక ాధనం కవర్ వంటి ఒక
ఐ ఛ్క ేతక
ర్ ంనును (0 322) ఉప
ించుకోమ
ేము ి ారుస్ ే త్ ాము.
పర్తయ్ ీకరణ కంటే ముందు శకిత్ కోలోప్వ ా న్
ా ించ ా కి, పూ త్ ి ా ార్జ్
ేయబ ిన బాయ్ట ీ
ించం ి. శబద్ ం (కాం వంత ైన మచచ్లు,
అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్, లే ా మంచు ొ ర) ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణాలలో
ఉండవచుచ్ గమ ంచం ి. షూటింగ్ పటిట్కలో ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ అ యత చంచల
ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు కోసం ఆన్ ఎంచుకోవడం ావ్ ా కాం వంత ైన మచచ్లు
మ ియు మంచు ొ రను త గ్ ంి చవచుచ్ను (0 230).
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 125
❚❚ Bulb (బల్బ్
1
ానం)
ాన డయల్ను M కు పప్ం ి.
ాన డయల్
2 షటర్
ే ా న్ ఎంచుకోం ి.
Bulb (బల్బ్
ానం) (A)
కక్ షటర్
ే ా న్ ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను
పప్ం ి.
ఆ ేశ డయల్
3
ో టో ర్ాఫ్ను యం ి.
కేం క
ీర్ ిం న త ావ్త, కె ె ాలో, ఐ ఛ్క గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనం
లే ా
ి యంతర్ణ గ ారంలో షటర్ డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా ొకక్ం ి.
పర్తయ్ ీకరణ పూరత్ నపుడు షటర్ డుదల బటన్ నుం ి
ే
ి ేయం ి.
126 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
❚❚ Time (వయ్వ ి)
1
ాన డయల్ను M కు పప్ం ి.
ాన డయల్
2 షటర్
ే ా న్ ఎంచుకోం ి.
“Time (వయ్వ ి)” (&)
కక్ షటర్ ే ా న్
ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను ఎడమకు
పప్ం ి.
ఆ ేశ డయల్
3 షటర్ను
ెరవం ి.
కేం క
ీర్ ిం న త ావ్త, కె ె ాలో లే ా ఒక ి ట్ కార్డ్ లే ా
యంతర్ణ ాధనంలో షటర్ డుదల బటన్ను ొకక్ం ి.
4 షటర్ను మూ
ి ేయం .ి
3వ దశలో అమలు ే ిన ఆప ేషన్ను పున ావృతం
గరహిత
ి
ేయం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 127
పర్తయ్ ీకరణ
కె
ట ింగ్
ె ా పర్తయ్ ీకరణను అమ ేచ్
పదధ్
వరణ్ న
L
మా ర్క
M
మధయ్ార్మాణిక
ట ింగ్
N
1
తకష్ణ
ా ా న్ ఎంచుకోం ి.
ట ింగ్
ైన
ట ింగ్
ాలా ప ి ిథ్ తులలో సహజం ా ఫ ాలను ఉతప్ త్ ేసత్ ుం ి.
సృత ేర్మ్ పర్ ే ా న్ కె ె ా టర్ ే ి, వరణ్ సవ్ ావ పం ిణీ,
వరణ్ ం, కూరుప్ మ ియు దూ ా కి అనుగుణం ా పర్తయ్ ీకరణను
అమరుచ్తుం ి.
తత్ రువుల కోసం కాల్ ిక్ టర్ కె ె ా
తత్ ం ేర్మ్ కొలుసుత్ం ి
కా మధయ్ పర్ ేశంకు అతయ్ ిక బరువును కేటా ంచుతుం ి. 1×
క ాన్ ఎకుక్వ పర్తయ్ ీకరణ కారకం ో ( ిలట్ర్ కారకం) ిలట్ర్లను
ఉప
ిసత్ ునన్పుడు ి ారుస్ ేయబ ిం ి.
ేపథయ్ం మ ింత ెలుగు ా లే ా కటి ా ఉనన్పప్టికీ, పర్ ాన
షయం స ి గ్ ా పర్తయ్ ీకరణ ేయబడటా కి, ఈ
ా ా న్
ఎంచుకోం ి. పర్సత్ ుత కేం క
ీర్ రణ థ్ ా ా న్ కె ె ా టర్
ేసత్ ుం ి; మధయ్లో లే పర్ ాన షయాలను టర్ ేయ ా కి
ఉప
ించం ి.
ట ింగ్ ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ను ొకిక్, ఆ త ావ్త సమా ార
పర్దరశ్నలో పర్సత్ ుత ట ింగ్
ా ా న్ హైలైట్
ే ి J ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
128 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
2
ట ింగ్ పదధ్
ఎంచుకోం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
A
ాప్ట్ ట ింగ్
కష్ణఅ ేవ్షక ో టోగర్ ీ సమయంలో ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్ కు e (సవ్యం ాలక-పర్ శ
ే
ఏ.ఎఫ్) ను ఎంచుకుంటే (0 87), మధయ్ కేం క
ీర్ రణ థ్ ా ా న్ కె ె ా టర్ ేసత్ ుం .ి
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 129
సవ్యం ాలక పర్తయ్ ీకరణ ాళం
పర్తయ్ ీకరణను టర్ ేయ ా కి M (మధయ్మ ియు N (తకష్ణ ట ింగ్) ఉప
ిం న
రూ ొ ం ించ ా కి సవ్యం ాలక పర్తయ్ ీకరణ
లే ా j
ానంలో సవ్యం ాలక పర్తయ్ ీకరణ
గమ ంచం ి.
1 పర్తయ్
ార్మాణిక ైన ట ింగ్)
త ావ్త ో టో ార్ఫ్లను మ ళ్
ాళంను ఉప
ించం ి; i
ాళం అందుబాటులో ఉండద
ీకరణ ాళం.
ఎంచుకునన్ కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంలో పర్ ాన
షయా న్ థ్ ా క ించం ి మ ియు షటర్డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి. షటర్
డుదల బటన్ను స ా కి ొకిక్, కేం క
ీర్ రణ
థ్ ానంలో పర్ ాన షయం ఉనన్పుడు,
పర్తయ్ ీకరణను లాక్ ేయ ా కి A (L) బటన్
ొకక్ం ి.
షటర్- డుదల బటన్
A (L) బటన్
పర్తయ్ ీకరణ ాళం పర్ ావంలో ఉనన్పుడు,
కష్ణఅ ేవ్షకం మ ియు మా టర్లో AE-L
సూ క క ిసత్ ుం ి.
2
ో టో ర్ాఫ్ను మ ల్ కూరచ్ం ి.
A (L) బటన్ను ొకిక్ ఉంచడం
ావ్ ా, ో టో ార్ఫ్ను మ ళ్
రూ ొ ం ిం షూట్ ేయం ి.
130 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
A షటర్
ేగం మ ియు ావ్ ా న్ సరుద్బాటు ేయడం
పర్తయ్ ీకరణ ాళం పర్ ావంలో ఉనన్పుడు, పర్తయ్ ీకరణకు టర్
మారచ్కుం ా ఈ కిర్ం ి అమ ికలను సరుద్బాటు ేయవచుచ్:
ానం
సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం
షటర్
సవ్యం ాలక షటర్- ార్ ానయ్త
సవ్యం ాలక
పర్తయ్ ీకరణ
అమ ిక
ేగం మ ియు ావ్రం (సరళమయ
కారయ్కర్మం; 0 120)
షటర్
ావ్ర- ార్ ానయ్త
ాళం పర్ ావంలో ఉనన్పుడు,
ే ిన లువను
ేగం
ావ్రం
ట ింగ్
ానం సవ్యం ా మారదు.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 131
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు
ార్లు ెలుగు ా లే ా కటి ా ేయ ా కి, కె ె ా సూ ం న లువ నుం ి
పర్తయ్ ీకరణను మారచ్ ా కి పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు ఉప
ించబడుతుం ి
(0 358). ా ారణం ా, ధ ాతమ్క లువలు పర్ ాన షయా న్
పర్కాశవంతం ా ే త్ ా
మ ి రుణాతమ్క లువలు ీ
కటి ా ే త్ ా .
M (మధయ్- ార్మాణిక ైన ట ింగ్) లే ా N (తకష్ణ ట ింగ్) (0 128) ో
ఉప
ిం నపుడు ఇ ి మ ింత పర్ ావం ా ఉంటుం ి.
–1 EV
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు లేదు
+1 EV
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటుకు లువను ఎంచుకోవ ా కి, E (N) బటన్ను ొకిక్
ఉం , కష్ణఅ ేవ్షకం లే ా సమా ార పర్దరశ్నలో కా ా స్న లువను
ఎంచుకు ే వరకు ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి.
+
ఆ ేశ డయల్
E (N) బటన్
– 0.3 EV
132 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
సమా ార పర్దరశ్న
+2 EV
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటును ±0కు అమరచ్డం ావ్ ా ా ారణ పర్తయ్ ీకరణ
పునరుదధ్ ించబడవచుచ్. h మ ియు %
ా ాలోల్ తపప్, కె ె ా ఆఫ్
ేయబ ినపుప్డు పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటును ీ ెట్ ేయడం ాధయ్పడదు (h
మ ియు %
ా ాలోల్, మ ో
ా ా న్ ఎంచుకునన్పుప్డు లే ా కె ె ా ఆఫ్
ేయబ ినపుప్డు పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటును ీ ెట్ ేయవచుచ్).
A సమా
ార పర్దరశ్న
సమా ార పర్దరశ్న (0 12) నుం ి కూ ా పర్తయ్ ీకరణ
సరుద్బాటు ఎం ికలను ార్పయ్తను య
ే వచుచ్.
A
ానం M
ానం Mలో, పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు పర్తయ్ ీకరణ సూ కను మాతర్
ే పర్ ా తం
ేసత్ ుం ి.
A
ంి చడం
ల్ ాష్ను ఉప
ల్ ాష్ ఉప
ించబ న
ి పుప్డు, పర్తయ్ క
ీ రణ సరుద్బాటు
థ్ ా
ెం ంి టి పర్ ావం చూపుతుం .ి
A బార్కెటింగ్
ేపథయ్ పర్తయ్ ీకరణ మ ియు ల్ ాష్
ాటల్ ణ
ేర్ ిలో పర్తయ్ ీకరణను సవ్యం ాలకం ా మారచ్డం గు ిం
ే చూడం ి.
సమా ారం కోసం, 151వ
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 133
ల్ ాష్ సరుద్బాటు
కె ె ా ావ్ ా సూ ం న థ్ ా
నుం ి ల్ ాష్ అవుట్పుట్కు మారచ్ ా కి
ల్ ాష్ సరుద్బాటు ఉప
ించబడుతుం ి, పర్ ాన షయం
కక్ ెలుగును
మారచ్డం ేపథయ్ంకు సంబం ిత ైన ి. పర్ ాన షయం ెలుగు ా
క ించ ా కి ల్ ాష్ అవుట్పుట్ను ెంచవచుచ్ లే ా అనవసర హైలైట్లు లే ా
ప ివరత్ ాలను
ో ించ ా కి త గ్ ంి చవచుచ్ (0 360).
కష్ణఅ ేవ్షకం లే ా సమా ార పర్దరశ్నలో కా ా స్న లువను ఎంచుకు ే
వరకు M (Y) మ ియు E (N) బటన్లను ొకిక్ ఉం , ఆ ేశ డయల్ను
పప్ం ి. ా ారణం ా, ా టివ్ లువలు పర్ ాన షయా న్ చూడటా కి
ెలుగు ా ేయ ా, ె ెటివ్ లువలు కటి ా ే త్ ా . ల్ ాష్ సరుద్బాటు ±0 కు
అమరచ్డం ావ్ ా ా ారణ ల్ ాష్ అవుట్పుట్ పునరుదధ్ ించబడవచుచ్. h
ానంలో తపప్, కె ె ా ఆఫ్ ేయబ ినపుప్డు ల్ ాష్ సరుద్బాటును ీ ెట్
ేయడం ాధయ్పడదు (h
ానంలో, మ ో
ా ా న్ ఎంచుకునన్పుప్డు
లే ా కె ె ా ఆఫ్ ేయబ ినపుప్డు ల్ ాష్ సరుద్బాటును ీ ెట్ ేయవచుచ్).
M ( Y) బటన్
+
ఆ ేశ డయల్
సమా ార పర్దరశ్న
E ( N) బటన్
– 0.3 EV
134 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
+1 EV
A సమా
ార పర్దరశ్న
సమా ార పర్దరశ్న (0 12) నుం ి కూ ా ల్ ాష్
సరుద్బాటు ఎం ికలను యాకెస్స్ ేయవచుచ్.
Aఐ
ఛ్క ల్ ాష్
ా ాలు
కాన్ సృజ ాతమ్క లైటింగ్ వయ్వసథ్ కు మదద్ చ్ే , ఐ ఛ్క ల్ ాష్ యూ టల్ ో కూ ా ల్ ాష్
సరుద్బాటు అందుబాటులో ఉంటుం ి (CLS; ే 315 ను చూడం ి). ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ాగం ో ఎంచుకోబ ిన ల్ ాష్ సరుద్బాటు కె ె ా ో ఎంచుకోబ ిన ల్ ాష్ సరుద్బాటుకు
జో ించబడుతుం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 135
హైలైట్లు మ ియు ాయలలో వ ా న్ సంర ించడం
కియ
ర్ ా ల D-Lighting
కిర్యా ల D-Lighting హైలైటల్ ు మ ియు ాయలలో వ ాలను భదర్పరచు ా ,
సహజం ా ెరుగుపరచ్డం ో ో టో ార్ఫ్లను రూ ొ ం ించు ా . అ ిక
ెరుగుప ేచ్ దృ ాయ్ల కోసం ఉప
ించం ి, ఉ ాహరణకు, ఎండ ా ో
ా ఒక
తలుపు లే ా కిటికీ ావ్ ా బయట దృశయ్ం పర్కాశవంతం ా ె ే ో టో ార్ ింగ్
ేసత్ ునన్పుప్డు లే ా డలో పర్ ాన షయాలు
ార్లను
ేటపుప్డు. M
ానంలో కిర్యా ల D-Lighting ి ారుస్ ేయబడలేదు; ఇతర
ా ాలోల్,
L (మా ర్క ట ింగ్; 0 128) ో ఉప
ిం నపుడు మ ింత పర్ ావవంతం ా
ఉంటుం ి.
కిర్యా ల D-Lighting: ! ఆఫ్
కిర్యా ల D-Lighting: Y సవ్యం ాలక
1 కియ
ర్ ా ల D-Lighting ఎం
ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ను ొకక్ం ి, ఆ ై సమా ార పర్దరశ్నలో
కిర్యా ల D-Lightingను హైలైట్ ే ి, J ను
ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
136 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
2 ఒక ఎం
ికను ఎంచుకోం .ి
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ే ,ి J (0 359) ను
ొకక్ం ి.
D కియ
ర్ ా
ల D-Lighting
కొ న్ పర్ ాన షయాల ో, ెలుగు
కటి వసుత్వుల చుటూ
ట్
లోలను
మూ ల ో అందుబాటులో లేదు.
ేచ్ వసుత్వుల చుటూ
ట్ స క
ి ా
డ ేచ్, డ లే ా
రు గమ ంచవచుచ్. ఈ కియ
ర్ ా ల D-Lighting
A “కియ
ర్ ా ల D-Lighting” రుదధ్ ం ా “D-Lighting”
షూటింగ్ త ావ్త దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో D-Lighting ఎం ిక ఇ ేజ్లలో
ాయలను ెలుగు ా (0 285) ేసత్ ునన్పుడు, ైన క్ ణ
ేర్ ి ఆ ట్ ి ైజ్ ేయ ా కి
షూటింగ్ ేయ ా కి ముందు కియ
ర్ ా ల D-Lighting పర్తయ్ ీకరణను సరుద్బాటు ేసత్ ుం ి.
A బార్కెటింగ్
ాటల్ ణ
ేర్ ిలో కిర్యా ల D-Lightingను సవ్యం ాలకం ా మారచ్డం గు ిం
కోసం, 151వ ే చూడం ి.
సమా ారం
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 137
అ ిక ైన
క్ ేణ
ర్ ి (HDR)
అ ిక ైన క్ ణ
ేర్ ి (HDR) అ ే ి ెండు పర్తయ్ ీకరణలను
తం ేయడం
ావ్ ా అ ిక కేం క
ీర్ రణ దృ ాయ్ల ో ాటు వరణ్ నను డల నుం ి హైలైట్ల
వరకు సత్ ృత థ్ ా లో సంగర్హిం ే ఒకే ఇ ేజ్ను రూ ొ ం ిసత్ ుం ి. HDR అ ే ి
L (మా ర్క ట ింగ్) ో ఉప
ించబ ినపుప్డు అతయ్ంత పర్ ావవంతం ా
ఉంటుం ి (0 128). NEF (RAW)
ార్లను ికార్డ్ ేయ ా కి ీ న్
ఉప
ించకూడదు. HDR పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు, ల్ ాష్ను ఉప
ించలేరు
మ ియు రంతర షూటింగ్ అందుబాటులో ఉండదు.
+
దటి పర్తయ్ ీకరణ
( కటి ా)
ెండవ పర్తయ్ క
ీ రణ
(పర్కాశవంత ౖన
ె )
సంక త
ైన HDR ఇ
1 HDR (అ
ిక ైన క్ ేణ
ర్ ి) ఎం ికలను
పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ను ొకక్ం ి, ఆ ై సమా ార పర్దరశ్నలో
HDR (అ ిక ైన క్ ేణ
ర్ ి)ను హైలైట్ ే ి,
J ను ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
138 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
ేజ్
2 ఒక ఎం
ికను ఎంచుకోం ి.
v సవ్యం, 2 అదనపు ఎతు
త్ , S ఎకుక్వ,
T ా ారణ, U తకుక్వ లే ా 6 ఆఫ్ను
హైలైట్ ే ి, Jను ొకక్ం ి.
6 ఆఫ్ కాకుం ా మ ో ఎం ికను
ఎంచుకునన్పుప్డు, u కష్ణఅ ేవ్షకంలో
పర్ద ిశ్ంచబడ ారు.
3
ో టో ర్ాఫ్ను ేర్మ్ ేయం ి, కేం ర్క
ీ ించం ి మ ియు షూట్ ేయం ి.
షటర్- డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా
ొకిక్నపుప్డు కె ె ా ెండు పర్తయ్ ీకరణలను
సుత్ం ి.
ార్లను
తం ే ినపుప్డు
కష్ణఅ ేవ్షకంలో “l u” ల్ ాష్
అవుతుం ి; ికా డ్ ంి గ్ పూరత్ ేయ్ వరకు ో టో ార్ఫ్లను యడం ాధయ్పడదు.
ిన త ావ్త HDR సవ్యం ాలకం ా ఆఫ్ ేయబడుతుం ి;
ో టో ర్ాఫ్ను
షూటింగ్కు ముం ి HDRను ఆఫ్ ేయ ా కి,
ాన డయల్ను P, S, A లే ా
M కాకుం ా మ ో అమ ికకు పప్ం ి.
D HDR ో టో ర్ాఫ్లను ేర్మ్ ేయడం
ఇ ేజ్
కక్ అంచులను క త్ ించవచుచ్. షూటింగ్ ేసత్ ునన్ సమయంలో
కె ె ా లే ా పర్ ాన షయం క ి ే ఊహిం న ఫ ాలను ాక ో వచుచ్. ఒక
టైర్ ాడ్ను ఉప
ించమ
ి ారుస్ ేయబడుతుం ి. దృశయ్ం ఆ ారం ా, పర్ ావం
క ించక ో వచుచ్, పర్కాశవంత ైన వసుత్వుల చుటూ
ట్
డలు లే ా కటి వసుత్వుల
చుటూ
ట్ కాం వలయాలు క ించవచుచ్. అసమ ైన డలు కొ న్ పర్ ాన షయాల ో
కనబడవచుచ్.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 139
ెలుపు సమతులయ్త
కాం వనరు
కక్ వరణ్ ం ావ్ ా వ ణ్ ాలకు ఎలాంటి పర్ ావం కలుగద
ె ుపు
ల
సమతులయ్త
ధ్ా ించుతుం ి. ాలా కాం మూలాలకు సవ్యం ాలక ెలుపు
సమతులయ్త ి ారుస్ ేయబ ిం ి; మూలం రకా కి త ినటుట్ ా అవసర ై ే
ఇతర లువలను ఎంచుకోవచుచ్:
ఐ ఛ్కం
వరణ్ న
v సవ్యం ాలక
J
ఇ ాక్ం ి ెంట్
ోల్ ో ెంట్
I
H
N
G
M
L
1
పర్తయ్కష్ సూరయ్కాం
ల్ ాష్
ేఘావృత
ైన
డ
పూరవ్ అమ ిక
ేనుయ్వల్
ఆటో ేటిక్ ెలుపు సమతులయ్త సరుద్బాటు.
ి ారుస్ ేయబ డ్ ా .
ే ి మంట కాం లో ఉప
141వ
ఉప
ే లో జా
ించం ి.
పర్తయ్కష్ సూరయ్కాం
ఉప
ించం ి.
ల్ ాష్ ో ఉప
దటట్
ా
ించం ి.
ేయబ ిన కాం
ావ్ ా
ె
ాలా ప ి థ్ త
ి ులలో
మూలాల ో
ించబ ిన పర్ ాన షయాల ో
ించం ి.
ైన మబుబ్ల ఆకా ాల కిర్ంద పగటి కాం లో ప
ాయలో ఉనన్ పర్ ాన షయాల ో పగటి కాం లో
ప
ించం ి.
ించం ి.
ఇపప్టికే ఉనన్ ో టో నుం ి ెలుపు సమతులయ్తను కొలవం ి
లే ా ెలుపు సమతులయ్తను పర్
ేయం ి (0 145).
ెలుపు సమతులయ్త ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ను ొకిక్, ఆ త ావ్త సమా ార
పర్దరశ్నలో పర్సత్ ుత ెలుపు సమతులయ్త
అమ ికను హైలైట్ ే ి J ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
140 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
2 ఒక
ెలుపు సమతులయ్తను ఎంచుకోం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
A షూటింగ్ పటిట్ క
షూటింగ్ పటిట్కలో ెలుపు సమతులయ్త ఎం ికను
ఉప
ిం
ెలుపు సమతులయ్త ఎంచుకోబడవచుచ్
(0 223), ెలుపు సమతులయ్తను ైన్-టూయ్న్
ే ేందుకు కూ ా ఉప
ించబడుతుం ి (0 143)
లే ా పూరవ్ అమ ిక ెలుపు సమతులయ్త కోసం
లువను అంచ ా ేసత్ ుం ి (0 145).
ెలుపు సమతులయ్త పటిట్కలో I ోల్ ో ెంట్ ఎం ిక,
కు ి ైపు చూ ిన బల్బ్ రకాల నుం ి కాం మూలా న్
ఎంచుకోవ ా కి ఉప
గపడుతుం ి.
A పటిట్ క మారగ్
ద్ ేశంను ాకం ి
ెలుపు సమతులయ్త పటిట్కలో ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయ ా కి ా న్ ొకక్ం ి మ య
ి ు
ా న్ మ ల్ ఎంచుకోవ ా కి మ ియు బల్బ్
ాన రకాలను పర్ద ిశ్ంచం ి (I ోల్ ో ంె ట్)
లే ా షూటింగ్ పటిట్కకు
ి ి ెళల్ం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 141
A వరణ్ ఉ
ణ్ ో గర్త
కష్ణి మ ియు ఇతర ప ి ి ల ో కాం వనరు
కక్ గర్హించబ ిన వరణ్ ం ేరు ా
ఉంటుం ి. వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త ఒక కాం వనరుల వరణ్ ం
కక్ వసుత్వు అంచ ా, ఒకే
తరంగ ైరఘ్ ములో కాం
పర్కటించుటకు ఒక వసుత్వును సందరభ్ం ో రవ్ ంచబ ిన
ఉ ణ్ ో గర్తకు ే ి ేయా స్ ఉంటుం ి. 5000–5500 K
కక్ ప ిసరలో వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త ో
కాం వనరులలో ఉనన్పుప్డు ెలుపు ా కనబడు ా , ే ి మంట కాం బల్బ్ల
వంటి , తకుక్వ వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త ో ఉనన్ కాం వనరులు, కొ ద్ ి ా పసుపు లే ా ఎరుపు ా
కనబడు ా . అధక వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త ో ఉనన్ కాం వనరులు లం ో క ి కనబడు ా .
“ కష్ణ
ైన” (ఎరర్ ) రంగులు
3000
q
4000
w
e
“పర్ ాంత
5000
r
6000
tyu i
q I ( ో ియమ్- ా ీప్భవన
8000
o
ీ ాలు): 2700 K
w J ( ే ి మంట)/I ( ెచచ్ - ెలుపు కాం
e I (పగటి
ెలుపు కాం
ా ిమ్కత): 3700 K
t I (పగటి
ెలుపు కాం
ా ిమ్కత): 5000 K
r I (చలల్ - ెలుపు కాం
ైన” ( లం) రంగులు
!0
10000
[K]
!1
ా ిమ్కత): 3000 K
ా ిమ్కత): 4200 K
y H (పర్తయ్కష్ సూరయ్కాం ): 5200 K
u N ( ల్ ాష్): 5400 K
i G(
ేఘావృత
o I (పగటి కాం
ైన): 6000 K
కాం
ా ిమ్కత): 6500 K
!0 I (అ ిక ఉ ణ్ ో గర్త ాదరస- ా ీప్భవనం): 7200 K
!1 M ( ాయ): 8000 K
గమ క: అ న్ అంకెలు రమార
A బార్కెటింగ్
ా ఉంటా
.
ాటల్ ణ
ేర్ ిలో ెలుపు సమతులయ్త అమ ికలను సవ్యం ాలకం ా మారచ్డం గు ిం
సమా ారం కోసం, 151వ ే చూడం ి.
142 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
ైన్-టూయ్ ంగ్ ెలుపు సమతులయ్త
కాం మూలం
కక్ వరణ్ ంలో వయ్ ాయ్ ాలను భ త్ ీ ేయ ా కి లే ా
ఇ ేజ్లో
ద్ష
ి ట్ వ ణ్ ా న్ ప ిచయం ేయ ా కి ెలుపు సమతులయ్త “ ైన్
టూయ్న్” ేయబడుతుం ి. షూటింగ్ పటిట్కలో
ెలుపు సమతులయ్త ఎం ికను
ఉప
ించడం ావ్ ా ెలుపు సమతులయ్త ైన్ టూయ్న్ ేయబడుతుం ి.
1
2
ట ింగ్ ఐ ఛ్కాలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
ె ుపు సమతులయ్త ఐ ఛ్కా న్ హైలైట్ ే ి,
ల
2 ను ొకక్ం ి ( ోల్ ో ెంట్ ఎంచుకోబ ి ఉంటే,
న చ్న కాం రకా న్ హైలైట్ ే ి, 2 ను
ొకక్ం ి; పూరవ్ అమ ిక ేనుయ్వల్ ో ైన్టూయ్ ంగ్ అందుబాటులో ఉండదు).
ెలుపు సమతులయ్తను ైన్-టూయ్న్ ేయం ి.
ెలుపు సమతులయ్తను ైన్ టూయ్న్ ే ేందుకు
బహుళ ఎం ిక ాధనంను ఉప
ించం ి.
ెలుపు సమతులయ్తను కా ాయం (A)– లం
(B) అకష్ంలో 0.5 థ్ ా లోల్ మ ియు పచచ్
(G)–మాజెంటా (M) అకష్ంలో 0.25
థ్ ా లోల్ ైన్-టూయ్న్ ేయవచుచ్. సమతల
(కా ాయం- లం) అకష్ం అ ే ి వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్తకు
సంబం ిం న ి, లంబ (పచచ్-మాజెంటా)
అకష్ం అ ే ి వరణ్ సరుద్బాటు (CC) ిలట్ర్లకు
ారూపయ్ ైన పర్ ా ాలను క ి ఉంటుం ి.
సమతల అకష్ంలో ెంపు అ ే ి 5 ము ికికి
సమానం ా ఉంటుం ి, లంబ అకష్ంలో ెంపు
అ ే ి 0.05 ాయ్ ిత్ ాందర్త పర్మాణాలోల్
ఉంటుం ి.
3 మారుప్లను
J
ొకక్ం ి.
ేవ్ ే ి షక్ర్
సమనవ్యములు
సరుద్బాటు
ంచం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 143
A
ెలుపు సమతులయ్త ైన్-టూయ్ ంగ్
ె -టూయ్ ంగ్ అకష్ం ై వ ణ్ ాలు సంబం ిం న , ఖ చ్త ైన కావు. ఉ ాహరణకు,
ౖన్
J ( ే ి మంట) వంటి “ ెచచ్ ” అమ ిక ఎంచుకోబ ినపుప్డు B ( లం) కు కరస్ర్ను
కద ంచండం ో టో ార్ఫ్ లు కొ ిద్ ా “చలల్ ా” ేసత్ ుం ి కా
జా కి ాటి
లం ా ేయదు.
A టచ్
ైన్-టూయ్ ంగ్
టచ్ ీక్ర్న్ను ఉప
ిం
ెలుపు సమతులయ్త పటిట్కలో ఎం ికను ైన్-టూయ్న్
ేయ ా కి, ఎం ికను ఒక ా ి టాయ్ప్ ే ి ా న్ హైలైట్ ేయం ి, ఆ ై ైన్-టూయ్ ంగ్
పర్దరశ్నను
ించ ా కి 2 సరుద్బాటు బటన్ను ొకక్ం ి. లువను ఎంచుకోవ ా కి,
రూపకా న్ పర్ద ిశ్ంచు లే ా u, v, x లే ా y
న్లను ొకక్ం ి. ెలుపు
సమతులయ్తను కు న చ్న ధం ా సరుద్బాటు ే ిన త ావ్త
ి ి షూటింగ్ పటిట్కకు
ెళల్ ా కి 0 స ే టాయ్ప్ ేయం ి.
A “ము
ికి”
అం ిం న వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్తలో ఏ ై ా మారుప్ వలల్ ఎకుక్వ వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్తల కంటే తకుక్వ
వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్తలోల్ ా ీ ే ా ఉంటుం ి. ఉ ాహరణకు, 6000 Kలో 3000 K కంటే
రంగులో 1000 K మారుప్ వలల్ ఎకుక్వ మారుప్ ఉంటుం ి. ము ికి, వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త
కక్
లోమా న్ 10 6 ో గుణించడం ావ్ ా లెకిక్ంచబడుతుం ి, ఇ ి ప ిగణించదగగ్ అటువంటి
మారుప్ను సుకువ ేచ్ వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త
కక్ కొలత మ ియు పర్మాణం వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త
సరుద్బాటు ిలట్ర్లో ఉప
ించబడుతుం ి. ఉ ా.:
• 4000 K–3000 K (1000 K ే ా)=83 ము ికి
• 7000 K–6000 K (1000 K ే ా)=24 ము ికి
144 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
పూరవ్ అమ ిక మారగ్ దరశ్క పుసత్ కం
శర్మ కాం కిర్ంద షూట్ ేయ ా కి లేక బల ైన వరణ్ ా ాగణం ో కాం
వనరును స ి ిదద్టా కి సంపర్ ాయ ెలుపు సమతులయ్త అమ ికలను
ికార్డ్ మ ియు ఉపసంహ ించ ా కి పూరవ్ అమ ిక మారగ్ దరశ్క పుసత్ కం
ఉప
ించబడుతుం ి. పూరవ్ అమ ిక ెలుపు సమతులయ్తను అమ ిక కోసం
ెండు పదధ్ తులు అందుబాటులో ఉ ాన్ :
పదధ్
వరణ్ న
ె ుగు కిర్ంద ెటట్బ ిన తటసథ్ బూ ిద లే ా ెలుపు వసుత్వు కె
ల
ావ్ ా కొల న వ ి ో టో మ ియు ెలుపు సమతులయ్తలో
ఉప
ించబడుతుం ి (కిర్ంద చూడం ి).
కొలత
ో టో
ఉప
ించు
ో టో నుం ి
(0 149).
ె
ీ కార్డ్ ై
ెలుపు సమతులయ్త పర్
ె ా
ేయబ ిం ి
❚❚ పూరవ్ అమ ిక ెలుపు సమతులయ్త కోసం ఒక లువను కొలవడం
1 ఒక సందరభ్సహిత వసుత్వును
ె ంి చం ి.
వ ి ో టో ార్ఫ్ లో ఉప
ించబ ే ెలుగు కిర్ంద తటసథ్ బూ ిద లే ా
ెలుపు వసుత్వును ెటట్ం ి.
2
ెలుపు సమతులయ్త ఎం ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
ెలుపు సమతులయ్త ఎం ికలను
పర్ద ిశ్ంచ ా కి, షూటింగ్ పటిట్కలో ెలుపు
సమతులయ్త ను హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2
ను ొకక్ం ి. పూరవ్ అమ ిక ేనుయ్వల్ హైలైట్
ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
3 కొలతను ఎంచుకోం
కొలత ను హైలైట్
ొకక్ం ి.
ి.
ేయం ి మ ియు 2 ను
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 145
4 అవును ఎంచుకోం
ి.
కు ి ైపు చూ ించబ ిన పటిట్క
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; అవును ను హైలైట్
ేయం ి మ ియు J ను ొకక్ం ి.
కె ె ా పూరవ్ అమ ిక కొలత
పర్ ే సుత్ం ి.
ానం ో
కె
ె ా ెలుపు సమతులయ్తను కొలవ ా కి
ి ద్ ం ా ఉనన్పుడు, కష్ణఅ ేవ్షకం మ ియు
ద
సమా ార పర్దరశ్నలో ల్ ాష్ అవుతునన్
D (L) క ిసత్ ుం ి.
5
ెలుపు సమతులయ్తను కొలవం ి.
సూ కలు ల్ ాష్ అవడం ఆగ ా కి ముందు,
కష్ణఅ ేవ్షకా న్ ంప ా కి సూ ం న
అం ా న్ ేర్మ్ కూ ిచ్, షటర్ డుదల బటన్ను
పూ త్ ి ా ొకక్ం ి. ఏ ో టో ార్ఫ్లు ికార్డ్
ేయబడలేవు; కె ె ా కేం క
ీర్ రణలో లేనపప్టికీ ెలుపు సమతులయ్త స ి గ్ ా
కొలుసుత్ం ి.
146 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
6ఫ
ాలను త ఖీ ేయం ి.
ెలుపు సమతులయ్త కోసం లువను కొలవడం
కె ె ాకు ాధయ్ప ి ే, కు ి ైపున చూ ిన
సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి మ ియు
కష్ణఅ ేవ్షకంలో a ల్ ాష్ అవుతుం ి
మ ియు కె ె ా
ి ి షూటింగ్
డ్కు
ెళుతుం ి. షూటింగ్
ా ా కి ెంట ే
ి ి
ావ ా కి, షటర్ డుదల బటన్ను స ా కి
ొకక్ం ి.
కాం మ ీ కటి ా లే ా మ ీ ెలుగు ా ఉంటే,
కె ె ా ెలుపు సమతులయ్తను కొలవడం
ాధయ్ం కాదు. సమా ార పర్దరశ్నలో సం ేశం
క ిసత్ ుం ి మ ియు కష్ణఅ ేవ్షకంలో
ల్ ా ింగ్ b a క ిసత్ ుం ి. దశ 5 కు
ి ి
ెళల్ం ి మ ియు ెలుపు సమతులయ్తను మ ల్
కొలవం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 147
D పూరవ్ అమ
ిక ెలుపు సమతులయ్తను కొలవడం
పర్దరశ్నలు ల్ ాష్ అవుతునన్పుప్డు ఏ ఆప ేషన్లను అమలు ేయకుంటే, అనుకూల
అమ ిక c2 కోసం ఎంచుకోబ ిన సమయం (సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు; 0 240)
త ావ్త పర్తయ్కష్ కొలత
ానం ముగుసుత్ం ి.
D పూరవ్ అమ
ిక ెలుపు సమతులయ్త
కె ె ా ఒక సమయంలో పూరవ్ అమ ిక ెలుపు సమతులయ్త కోసం ఒకే లువను
మాతర్ ే లవ్ ేసత్ ుం ి; కొర్తత్ లువ కొలచబ ినపుప్డు ఇపప్టికే ఉనన్ లువ భ త్ ీ
ేయబడుతుం ి. ెలుపు సమతులయ్తను కొలుసుత్నన్పుడు పర్తయ్ ీకరణ ఆటో ేటిక్ ా
1 EVకు ెరుగుతుంద గమ ంచం ి; M
ానంలో షూటింగ్ ేసత్ ునన్పుడు,
పర్తయ్ ీకరణను సరుద్బాటు ేయడం ావ్ ా పర్తయ్ ీకరణ సూ క ±0 చూ ిసత్ ుం ి (0 124).
A పూరవ్ అమ
ిక ెలుపు సమతులయ్తను కొలవడం కోసం ఇతర పదధ్ తులు
సమా ార పర్దరశ్నలో పూరవ్ అమ ిక ెలుపు సమతులయ్తను ఎంచుకునన్ (0 140)
త ావ్త, పర్సత్ ుత కొలత
ానంలో పర్ ే ంచ ా కి (ఎగువన చూడం ి), కొ న్ ెకనల్ ాటు
J ొకక్ం ి. ెలుపు సమతులయ్త Fn బటన్కు (0 252) కేటా ంచబ ి ే, Fn బటన్
మ ియు ఆ ేశ డయల్ ో పూరవ్ అమ ిక ెలుపు సమతులయ్తను ఎంచుకునన్ త ావ్త,
కొ న్ ెకనల్ ాటు Fn బటన్ను ొకిక్ ఉంచడం ావ్ ా ెలుపు సమతులయ్త పూరవ్ అమ ిక
కొలత
ా ా న్ సకిర్యం ేయవచుచ్.
A
ర్ే ాయ్ ెల్లు
మ ంి త ఖ చ్త ౖన
ె ఫ ాల కోసం కొలత
ాయ్ ల్
ె ను ఉప
ి త్ ుం ి.
స
148 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
ెలుపు సమతులయ్త, ార్మాణిక బూ ిద వరణ్
❚❚ ఒక ో టో ర్ాఫ్ నుం ి ెలుపు సమతులయ్తను పర్
ేయం ి
ఒక ో టో ార్ఫ్ నుం ి ె
ీ కార్డ్ ై ెలుపు సమతులయ్తను పర్
కిర్ం ి దశలను ాటించం ి.
ే ేందుకు
1 పూరవ్ అమ ిక
ేనుయ్వల్ ఎంచుకోం ి.
ె ుపు సమతులయ్త ఎం ికలను
ల
పర్ద ిశ్ంచ ా కి, షూటింగ్ పటిట్కలో ెలుపు
సమతులయ్త ను హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2
ను ొకక్ం ి. పూరవ్ అమ ిక ేనుయ్వల్ హైలైట్
ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
2
ో టో ఉప
ంి చు ఎంచుకోం ి.
ో టో ఉప
ంి చు హైలైట్ ేయం ి మ ియు
2 ను ొకక్ం ి.
3ఇ
ేజ్ను ఎం ిక ే
ఎంచుకోం ి.
ఇ ేజ్ను ఎం ిక ే
ను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు 2 ను ొకక్ం ి (
ి న దశలను
ాట ేయ ా కి మ ియు పూరవ్ అమ ిక
ెలుపు సమతులయ్త కోసం వ ి ా
ఎంచుకోబ ిన ఇ ేజ్ను ఉప
ించ ా కి, ఈ
ఇ ేజ్ను ఎంచుకోం ి).
4 ఒక సం
కను ఎంచుకోం ి.
మూల ఇ ేజ్ క ి ఉనన్ సం కను హైలైట్
ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 149
5 మూల ఇ
ేజ్ను హైలైట్ ేయం ి.
హైలైట్ ే ిన ఇ ేజ్ను పూ త్ ి ేర్మ్లో
ించ ా కి, X బటన్ను ొకిక్ పటుట్కోం ి.
6
ెలుపు సమతులయ్తను కా ీ ేయం ి.
హైలైట్ ేయబ ిన ో టో ార్ఫ్ కోసం ెలుపు సమతులయ్త లువకు పూరవ్
అమ ిక ెలుపు సమతులయ్తను అమరచ్ ా కి J ను ొకక్ం ి.
150 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
బార్కెటింగ్
బార్కెటింగ్ అ ే ి సవ్యం ాలకం ా పర్తయ్ ీకరణను, ెలుపు సమతులయ్తను లే ా
కిర్యా ల D-Lighting (ADL) అమ ికలను సవ్లప్ం ా పర్
ాట్కు మారుసుత్ం ి,
పర్సత్ ుత లువను “బార్కెటింగ్ ేయడం”. పర్తయ్ ీకరణ లే ా ెలుపు సమతులయ్తను
ెట్ ేయడం కషట్ ైన మ ియు ఫ ాలను త ఖీ ేయ ా కి మ ియు పర్
ాట్కు అమ ికలను సరుద్బాటు ేయ ా కి లే ా ఒకే పర్ ాన షయంకు
ధ
అమ ికలను పర్య న్ంచ ా కి సమయం లే ప ి ిథ్ తులను ఎంచుకోం ి.
ఐ ఛ్కం
k
వరణ్ న
మూడు ో టో ార్ఫ్ల ణ
ేర్ ిలో పర్తయ్ ీకరణను మారచ్ం ి.
ఏ.ఇ బార్కెటింగ్
ాట్ 1:
సవ ించబడదు
m
WB బార్కెటింగ్
!
ADL బార్కెటింగ్
ాట్ 2: పర్తయ్ ీకరణ
త గ్ ంి చబడుతుం ి
ాట్ 3: పర్తయ్ ీకరణ
ెంచబడుతుం ి
షటర్ డుదలైన పర్ ా ీ, కె ె ా
ధ ెలుపు సమతులయ్తల ో
మూడు
ార్లను సృ ట్ స
ి త్ ుం ి. NEF (RAW) ఇ ేజ్ ాణయ్తల ో
అందుబాటులో లేదు.
ఒక ో టను కిర్యా ల D-Lighting ఆఫ్ ే ి మ య
ి ు ఇంకో ా న్
పర్సత్ ుత కిర్యా ల D-Lighting అమ ిక ో యం .ి
1 ఒక బార్కెటింగ్ ఎం
ికను ఎంచుకోం ి.
అనుకూల అమ ికల పటిట్కలో e2
(సవ్యం ాలక బార్కెట్ల అమరుప్ స
హైలైట్ ే ి, ఆ ై 2 ను ొకక్ం ి.
కావ స్న బార్కెటింగ్ రకా న్ హైలైట్
మ ియు J ను ొకక్ం ి.
)ను
ేయం ి
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 151
2 బార్కెటింగ్ ఎం
ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ను ొకక్ం ి, ఆ ై పర్సత్ ుత బార్కెటింగ్
అమ ికను హైలైట్ ే ి, J ను ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
3 ఒక బార్కెటింగ్
ెంపును ఎంచుకోం ి.
బార్కెటింగ్ ెంపును హైలైట్ ే ి, J ను
ొకక్ం ి. 0.3 మ ియు 2 EV (AE బార్కెటింగ్)
మధయ్ లువలను ఎంచుకోం ి లే ా 1 నుం ి 3
(WB బార్కెటింగ్) లే ా ADL (ADL బార్కెటింగ్)ను
ఎంచుకోం ి.
152 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
4
ో టో ర్ాఫ్ను ేర్మ్ ేయం ి, కేం ర్క
ీ ించం ి
మ ియు షూట్ ేయం ి.
ఏ.ఇ బార్కెటింగ్: కె ె ాలో పర్
ాట్కు
పర్తయ్ ీకరణ మారుతుం ి. పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు
కోసం ఇపుప్డు ఎంచుకునన్ లువ ో
దటి ాట్ యబడుతుం .ి
ెండవ ాట్ కోసం ఇపుప్డు ఉనన్ లువ నుం ి బార్కెటింగ్ ెంపు
ి ేయబడుతుం ి మ ియు మూడవ ాట్లో జో ించబడుతుం ి,
“బార్కెటింగ్” పర్సత్ ుత లువ. సవ ించబ ిన లువలు షటర్ ేగం మ య
ి ు
ావ్రం కోసం చూపబ ిన లువలోల్ పర్ ం ంచబడ ా .
WB బార్కెటింగ్: పర్
ాట్ను ార్ ెస్ ే ి మూడు కా ీలు సృ ట్ ంి చబడ ా ,
ఒకటి పర్సత్ ుత ెలుపు సమతులయ్త ో, ఒకటి ెం న కా ాయం మ ియు
ఒకటి ెం న లం ో ఉంటా .
ADL బార్కెటింగ్: బార్కెటింగ్ను కిర్యా లం ే ిన త ావ్త
ే
దటి
ాట్లో కిర్యా ల D-Lighting ఆఫ్లో ఉంటుం ి, ెండవ ి పర్సత్ ుత కిర్యా ల
D-Lighting ెటట్ ంి గ్ ో యబడుతుం ి (0 136; కిర్యా ల D-Lighting
ఆఫ్లో ఉంటే, ెండవ ాట్ కోసం కిర్యా ల D-Lighting సవ్యం ాలకకు ెట్
ేయబడుతుం ి).
రంతర అ ిక- ేగం మ ియు రంతర తకుక్వ- ేగం షటర్ డుదల
ా ాలోల్,
పర్ బార్కెటింగ్ ఆవృతం త ావ్త షూటింగ్ ాజ్ ేయబడుతుం ి. బార్కెటింగ్
వరుసలో అ న్ ాట్లను య ా కి ముందు కె ె ా ఆఫ్ ేయబ ి ే, కె ె ా
ఆన్ ేయబ ినపుప్డు బార్కెటింగ్ వరుసలో తదుప ి ాట్ నుం ి బార్కెటింగ్
పునరుదధ్ ించబడుతుం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 153
A బార్కెటింగ్ పు
ోగ సూ క
AE బార్కెటింగ్ సమయంలో, పర్
పు ోగ సూ కలో ఒక బార్
(v > w > x).
ాట్ ో బార్కెటింగ్
ి య
ే బడుతుం ి
ADL బార్కెటింగ్ సమయంలో, సమా ార పర్దరశ్నలో
తదుప ి ాట్ కోసం ఉప
ించబ ే అమ ికకు కింద
ీత ఉంటుం ి.
A బార్కెటింగ్ను
ి ేయడం
బార్కెటింగ్ను
ి ే ి, ా ారణ షూటింగ్ను పునరుదధ్ ించ ా కి, 3వ దశలో OFFను
ఎంచుకోం ి (0 152). ెండు-బటనల్ ీ ెట్ను అమలు ేయడం ావ్ ా కూ ా బార్కెటింగ్ను
ి ేయవచుచ్ (0 115). అ న్ ేర్మ్లు ికార్డ్ ేయబడటా కి ముందు బార్కెటింగ్ను
రదుద్ ేయ ా కి,
ాన డయల్ను P, S, A లే ా M కాకుం ా మ ో అమ ికకు పప్ం ి.
A పర్తయ్
ీకరణ బార్కెటింగ్
ె ా షటర్ ేగం మ ియు ావ్రం ( ానం P), ావ్రం ( ానం S) లే ా షటర్
ేగం ( ా ాలు A మ ియు M)ను మారచ్డం ావ్ ా పర్తయ్ ీకరణను సవ ిసత్ ుం ి.
P, S మ ియు A
ా ాలలో ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త అమ ికలు > ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ
ర్ాహయ్త యంతర్ణ (0 228) కోసం ఆన్ ఎంచుకోబ ి ే, కె ెకా పర్తయ్ ీకరణ వయ్వసథ్
ప ి తులు ంచు ో
నపుప్డు ఆ ట్ మ
ి మ్ పర్తయ్ ీకరణ కోసం కె ె ా ISO ర్ాహయ్తను
సవ్యం ాలకం ా మారుచ్తుం ి; M
ానంలో, కె ె ా ముందు ా ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ
ార్హయ్త యంతర్ణను ఉప
ిం
ాధయ్ ైనంతవరకు పర్తయ్ ీకరణను ఆ ట్ మ
ి మ్కు
దగగ్ ర ా సుకోసుత్ం ి మ ియు ఆ ై షటర్ ే ా న్ మారచ్డం ావ్ ా ఈ పర్తయ్ ీకరణను
బార్కెట్ ేసత్ ుం ి.
కె
154 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
Picture Controls
Picture Controls పదును ేయడం, సప్షట్ త, కాంటార్స్ట్ , పర్కాశము, సంతృ ిత్
మ ియు ాయను క ిన ఇ ేజ్ ార్ ె ింగ్ ెటట్ ంి గ్లు పూరవ్ అమ ిక
కక్
స ేమ్ళ ాలు. రు ీన్కి స ి ో
ే ఒక Picture Control ఎంచుకోవచుచ్ లే ా
సృజ ాతమ్క ఉ ద్ ే ాయ్ కి స ి ో
ే ెటట్ ంి గ్లను అనుకూ క ించవచుచ్.
ఒక Picture Controlను ఎంచుకోవడం
పర్ ాన షయం లే ా దృశయ్ రకా కి అనుగుణం ా Picture Control ఎంచుకోం ి.
ఐ ఛ్కం
Q పర్మాణం
త ావ్త ార్ ెస్ ేయబ ే లే ా దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ే
ో టో ార్ఫ్ల కోసం మం ఎం ిక, సహజ ైన ఫ ాల కోసం ఈ
ఎం ిక క షట్ ార్ ె ింగ్ను ఉప
ిసత్ ుం ి.
R తటసథ్
S సప్షట్
ైన
ోకోర్మ్
T
e వరణ్ రం త
f లాయ్ండ్ ేక్ప్
q
ల్ ాట్
వరణ్ న
సమతులయ్ ఫ ాల కోసం ఈ ఎం ిక పర్మాణ ార్ ె ింగ్ను
ఉప
ిసత్ ుం ి, కావున ఎకుక్వ సంద ాభ్లోల్ ి ారుస్
ేయబ ిం ి.
ార్థ క వ ణ్ ాలను పర్సుప్టం ే ే ో టో ార్ఫ్ల కోసం ఈ ఎం ికను
ఎంచుకోం ి. సప్షట్ ైన, ో టోముదర్ణ పర్ ావం కోసం
ార్లు
ెరుగుపరచబ డ్ ా .
ఏకవరణ్ ం ో టో ార్ఫ్లను
యం ి.
సహజం ా ఆకృ మ య
ి ు ఒక స
తత్ రువులను ార్ ెస్ య
ే ం ి.
ప అనుభూ
శకిత్వంత ైన లాయ్ండ్ ేక్ప్లను మ ియు
ేసత్ ుం ి.
ిటీ
ో చరమ్ం కోసం
ేక్ప్లను ఉతప్ త్
సత్ ృతం ా ార్ ెస్ ేయబ ే లే ా దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ే
ో టో ార్ఫ్ల కోసం ఎంచుకోం ి. హైలైట్ల నుం ి డల వరకు
వ ాలు సత్ ృత వరణ్ సవ్ ావ ణ
ేర్ ిలో లవ్ ేయబడ ా .
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 155
1 Picture Control ఎం
ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
P బటన్ను ొకక్ం ,ి ఆ ై పర్సత్ ుత Picture
Controlను హెల
ౖ ైట్ ే ి, J ను ొకక్ం ి.
P బటన్
సమా ార పర్దరశ్న
2 ఒక Picture Controlను ఎంచుకోం
Picture Controlను హైలైట్
ే ి, J
ి.
ొకక్ం ి.
A పటిట్ క మారగ్ ద్శే ంను ాకం ి
Picture Controlలను షూటింగ్ పటిట్కలో కూ ా ఎంచుకోవచుచ్ (0 223). టచ్ ీక్ర్న్ను
ఉప
ిం Picture Control అమరుచ్ పటిట్క నుం ి ఎం ికను ఎంచుకు ేటపుప్డు
(0 25), ఎం ికను హైలైట్ ేయ ా కి ఒక ా ి మ ియు ా న్ మ ల్ ఎంచుకోవ ా కి
ఇంకో ా ి ొకక్ం ి.
156 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
Picture Controls ను సవ ించడం
దృశయ్ంకు లే ా
గ ారుల సృజ ాతమ్క ఉ ేద్ శంకు స ి ో
ేందుకు ఇపప్టికే
ఉనన్ పూరవ్ అమ ిక లే ా సంపర్ ాయ Picture Controls ను సవ ించవచుచ్
(0 161). ఘర్ సరుద్బాటును ఉప
ిం అమ ికల సమతులయ్ కల కను
ఎంచుకోం ి లే ా ఒకొక్కక్ అమ ికను మాన యం ా సరుద్బాటు ేయం ి.
1 ఒక Picture Controlను ఎంచుకోం
ి.
షూటింగ్ పటిట్కలో Picture Control అమరుచ్
హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
కావ స్న Picture Control ను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
2 అమ ికలను సరుద్బాటు
ేయం ి.
న చ్న అమ ికను హైలైట్ ేయ ా కి 1 లే ా
3
ొకక్ం ి మ ియు 1 ో ెంచ ా కి 4
లే ా 2 ను ొకక్ం ి లే ా లువలో 0.25
ెంపులను ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను
పప్ం ి (0 158). అమ ికలు సరుద్బాటు
ేయబ ే వరకు ఈ దశను పున ావుతం ేయం ి లే ా ఘర్ సరుద్బాటును
ఎంచుకోవడం కోసం బహుళ ఎం ిక ాధ ా న్ ఉప
ిం అమ ికల
కక్ పూరవ్ అమ ిక
ా న్ ఎంచుకోం ి. O బటన్ను ొకక్డం ావ్ ా
ార్రంభ అమ ికలు పునరుదధ్ ించబడవచుచ్.
3 మారుప్లను
J
ొకక్ం ి.
ేవ్ ే ి షక్ర్
ంచం ి.
ార్రంభ అమ ికల నుం ి సవ ిం న
Picture Controls ఒక చుకక్ (“*”) ావ్ ా
సూ ంచబడుతుం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 157
❚❚ Picture Control అమ ికలు
ఐ ఛ్కం
ఘర్ సరుద్బాటు
వరణ్ న
ఎంచుకునన్ Picture Control
కక్ పర్ ా ా న్ మూయ్ట్
ేయం ి లే ా ెంచం ి (ఇ ి అ న్ మాన య సరుద్బాటల్ ను
ీ ెట్ ేసత్ ుంద గమ ంచం ి). తటసథ్ ,
ోకోర్మ్ లే ా ల్ ాట్
సంపర్ ాయ Picture Controlల ో అందుబాటులో ఉండదు
(0 161).
బాహయ్ రూ ాల
కక్ పదనుదనంను యం ంర్ చుతుం ి.
పదును ేయడం దృశయ్ం రకా కి త ినటుట్ పదునును ఆటో ేటిక్ ా సరుద్బాటు
ేయ ా కి A ఎంచుకోం ి.
మాన యం సరుద్బాటులు
(అ న్ Picture Controls)
సప్షట్త
కాంటార్స్ట్
సప్షట్ తను మాన యం ా సరుద్బాటు ేయం ి లే ా కె ె ా
సవ్యం ాలకం ా సప్షట్ తను సరుద్బాటు ేయడం కోసం Aను
ఎంచుకోం ి. దృశయ్ం ఆ ారం ా, కొ న్ అమ ికలోల్ పర్కాశవంత ైన
వసుత్వుల చుటూ
ట్
డలు క ించవచుచ్ లే ా కటి వసుత్వుల
చుటూ
ట్ వలయాలు క ించవచుచ్. మూ లకు సప్షట్ త
వ త్ ంి పజేయబడలేదు.
ాయా ే ా న్ మాన యం ా సరుద్బాటు ేయం ి లే ా
కె ె ా ఆటో ేటిక్ ా ాయా ే ా న్ సరుద్బాటు ేయ ా కి
అనుమ ంచ ా కి A ఎంచుకోం ి.
మాన యం సరుద్బాటులు మాన యం సరుద్బాటులు
(ఏకవరణ్ ం-రహిత మాతర్ ే)
(ఏకవరణ్ ం మాతర్ ే)
పర్కాశము
హైలైట్లలో లే ా ాయలలో వ ా న్ కోలోప్కుం ా
ెంచం ి లే ా త గ్ ంి చం ి.
సంతృ ిత్
వ ణ్ ాల
కక్ సప్షట్ తను యం ంర్ చుతుం ి. దృశయ్ం రకా కి
అనుగుణం ా సంపూరణ్ తను ఆటో ట
ే ిక్ ా సరుద్బాటు ేయ ా కి
A ఎంచుకోం ి.
రంగు
ిలట్ర్ పర్ ా ాలు
టో ంగ్
158 P, S, A మ ియు M
ాయను సరుద్బాటు
ేయం ి.
ఏకవరణ్ ో టో ార్ఫ్లలో (0 160) వరణ్
అనుక ిసత్ ుం ి.
ఏకవరణ్ ో టో ార్ఫ్లలో (0 160) ఉప
ఎంచుకోం ి.
ా ాలు
ెలుగును
ిలట్ర్ల పర్ ా ా న్
ిం న లేత వ ణ్ ా న్
D “A” (సవ్యం
ాలక)
సవ్యం ాలకం ా పదను ెటట్డం, సప్షట్ త, ాయా ేదం మ య
ి ు సంపూరణ్ త
కక్
ఫ ాలు పర్తయ్ ీకరణ మ ియు ేర్మ్లో పర్ ాన షయం
కక్ థ్ ానం ఆ ారం ా
మారు ా .
A మాన
యం మ ియు సవ్యం ాలకం మధయ్ మారడం
పదను ెటట్డం, సప్షట్ త, ాయా ేదం మ ియు సంపూరణ్ త
కోసం మాన యం మ ియు సవ్యం ాలకం (A)
ెటట్ ంి గ్ల మధయ్ ముందుకు మ ియు ెనుకకు మార ా కి
X బటన్ను ొకక్ం ి.
A అనుకూల Picture Controlలు
షూటింగ్ పటిట్కలో Picture Control రవ్హణ ఉప
ిం పర్సత్ ుతం ఉనన్ Picture
Controlలను సవ ించడం ావ్ ా సంపర్ ాయ Picture Controlలు సృ ట్ ంి చబడ ా
(0 161) మ ియు ె
ీ కార్డ్ లో ేవ్ ే ి, ఒకే
డల్కు ెం ిన ఇతర మ ియు
అనుకూల ా ట్ ేర్ ో ాగ ావ్మయ్ం ేయవచుచ్ (0 163).
A మునుపటి అమ
ికలు
Picture Control అమ ిక పటిట్కలో లువ పర్దరశ్న కింద
j సూ క అ ే ి అమ ిక కోసం పూరవ్ అమ ిక లువను
సూ సుత్ం ి. అమ ికలను సరుద్బాటు ే ేటపుప్డు ీ న్
సూచన వలె ఉప
ించం ి.
A సంపర్ ాయ Picture Control ఎం ికలు
సంపర్ ాయ Picture Controlకు ఆ ార ైన అ ే ఎం ికలు సంపర్ ాయ Picture
Controlల ో అందుబాటులో ఉంటా .
A టచ్ ీక్ర్న్ను ఉప
ించటం
Picture Control అమరుచ్ పటిట్కలో Picture Controlను
సవ ించడం కోసం టచ్ ీక్ర్న్ను ఉప
ించ ా కి,
Picture Controlను హైలైట్ ేయ ా కి ా న్ ొకక్ం ి,
ఆ ై 157వ ే లో 2వ దశలో చూ ిన ెనును
ించ ా కి 2 సరుద్బాటు ే
బటన్ను ొకక్ం ి.
ప ామ
హైలైట్ ేయ ా కి మ ియు మ ల్ ఎం ికలను
పర్ద ిశ్ంచ ా కి ా న్ ొకక్ం ి, ఆ ై లువను
ఎంచుకోవ ా కి ఆన్- ీక్ర్న్ యంతర్ణలను ఉప
ించం ి (బహుళ ఎం ిక ాధ ా న్
ఉప
ించలేరు). టచ్ యంతర్ణలు ార్రం ంచు ఎంచుకునన్పుప్డు మాతర్ ే ఈ
అవసరంలో కోసం టచ్ ీక్ర్న్ను ఉప
ించగలర గమ ంచం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 159
A
ిలట్ర్ పర్ ా ాలు (
ోకోర్మ్ మాతర్ ే)
ఈ పటిట్కలో ఎం ికలు ఏకవరణ్ ం ో టో ార్ఫ్ల ై వరణ్ ిలట్ర్
కక్ పర్ ా ా న్
అనుక ించుతుం ి. కిర్ం ి ిలట్ర్ పర్ ా ాలు అందుబాటులో ఉ ాన్ :
ఐ ఛ్కం
Y
పసుపు
O
ా ింజ
R ఎరుపు
G ఆకుపచచ్
వరణ్ న
ెరుగుపరచ్డంను ెంచుతుం ి. లాయ్ండ్ ేక్ప్ ో టో ార్ఫ్లలో ఆకాశం
కక్ ెలుగు వరణ్ సవ్ ావంను త గ్ ంి చ ా కి ఉప
ించవచుచ్.
ా ింజ పసుపు కంటే ఎకుక్వ ెరుగుపరుచ్తుం ి, ఎరుపు ా ింజ
కంటే ఎకుక్వ ెరుగుపరుచ్తుం ి.
చరమ్ వరణ్ సవ్ ావంను మృదుతవ్ం
ఉప
ంి చబడవచుచ్.
ే
.
తత్ రువుల కోసం
A టో
ంగ్ (
ోకోర్మ్ మాతర్ ే)
టో ంగ్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు 3 ను ొకిక్ ే సంపూరణ్ త
ఎం ికలు పర్ద ిశ్సుత్ం ి. సంపూరణ్ తను 1 ో ెంచ ా కి
4 లే ా 2 ను ొకక్ం ి లే ా 0.25 ెంపు ో లువను
ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి. B&W
(నలుపు-మ ియు- ెలుపు) ఎంచుకోబ ినపుప్డు
సంపూరణ్ త యంతర్ణ అందుబాటులో ఉండదు.
A టచ్-
ీక్ర్న్ అకష్ర న దు
టైప్ ేయ ా కి, కీబో ర్డ్ ార్ంతంలో అకష్ ాలను ొకక్ం ి ( ీక్ర్న్ ై ే ో సల్ డ్ ేయడం
ావ్ ా రు అకష్ ాలను ఎంచుకోవచుచ్: రు అకష్ ాలను ాకినపుప్డు అ హైలైట్
ేయబడ ా
మ ియు రు ే
ైకి ఎ త్ న త ావ్త మాతర్ ే అ టెక్ ార్ంతంలో
న దు ేయబడ ా ). కరస్ర్ థ్ ా ా న్ మారచ్ ా కి, ేరు ా టెక్ ార్ంతంలో ొకక్ం ి
లే ా x లే ా y బటన్లను ొకక్ం ి.
160 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
సంపర్ ాయ Picture Controlలను సృ ట్ ంి చడం
కె ె ా ో ాటు అం ిం న Picture Controlలను సవ ించవచుచ్ మ ియు
సంపర్ ాయ Picture Controlల వలె ేవ్ ేయవచుచ్.
1 Picture Control
రవ్హణ ఎంచుకోం ి.
షూటింగ్ పటిట్కలో Picture Control రవ్హణ
హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
2
ేవ్/సవరణను ఎంచుకోం .ి
ేవ్/సవరణను హైలైట్ ే ,ి ఆ ై 2 ను
ొకక్ం ి.
3 ఒక Picture Controlను ఎంచుకోం
ి.
పర్సత్ ుతం ఉనన్ Picture Controlను హైలైట్
ే ి, 2 ను ొకక్ం ి లే ా హైలైట్ ేయబ ిన
Picture Control
కక్ కా ీ తదుప ి
సవరణ లేకుం ా ేవ్ ేయడం కోసం 5వ దశకు
కొన ాగ ా కి J ను ొకక్ం ి.
4 ఎంచుకోబ
ిన Picture Controlను సవ ించం ి.
మ ింత సమా ారం కోసం 158వ ే
చూడం ి. ఏ ై ా మారుప్లను వ ి ెటట్ ి, ి ాల్ట్
ెటట్ ంి గ్ల నుం ి ార్రం ంచ ా కి, O బటన్ను
ొకక్ం ి. అమ ికలు పూరత్ న త ావ్త J ను
ొకక్ం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 161
5 గమయ్
థ్ ా ా న్ ఎంచుకోం ి.
సంపర్ ాయ Picture Control (C-1 నుం ి C-9)
కోసం గమయ్ థ్ ా ా న్ హైలైట్ ే ి, ఆ ై 2 ను
ొకక్ం ి.
6 Picture Controlకు
ేరు ెటట్ం ి.
ి ాల్ట్ ా, పర్సత్ ుతం ఉనన్ Picture Controlకు
ంె డు-అంకెల సంఖయ్ (సవ్యం ాలకం ా
కేటా ంచబడుతుం ి)ను జో ించడం ావ్ ా
వ ేచ్ ేరును కొతత్ Picture Controlలు క ి
ఉంటా ; ి ాల్ట్ ేరును ఉప
ించ ా కి,
7వ దశకు కొన ాగం ి. ేరు ార్ంతంలో కరస్ర్ను
తర ంచ ా కి, ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి.
పర్సత్ ుత కరస్ర్ థ్ ానంలో కొతత్ అకష్ ా న్ న దు
ేయడం కోసం, కీబో ర్డ్ ార్ంతంలో న చ్న
అకష్ ా న్ హైలైట్ ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక
ాధ ా న్ ఉప
ించం ి, ఆ ై J ను
ొకక్ం ి. పర్సత్ ుత కరస్ర్ థ్ ానంలో అకష్ ా న్
ొల ించడం కోసం, O బటన్ను ొకక్ం ి.
సంపర్ ాయ Picture Control ేరల్ ు పం ొ మ్ ి
అకష్ ాల ొ డవు ఉండవచుచ్. పం ొ మ్దవ
ా త ావ్త ఉనన్ ఏ అకష్ ాలు అ
ా
ొల ించబడ ా .
7 X ను
ొకక్ం ి.
మారుప్లను ేవ్ ే ి, షక్ర్ ంచ ా కి Xను
ొకక్ం ి. Picture Control జా ాలో కొతత్
Picture Control చూపబడుతుం ి.
162 P, S, A మ ియు M
ా ాలు
ేరు ార్ంతం
కీబో రుడ్ ార్ంతం
A Picture Control
రవ్హణ > ేరు మారుచ్
Picture Control రవ్హణలో ేరు మారుచ్ ఎం క
ి ను ఉప
ిం ఏ సమయంలో
అ
ా సంపర్ ాయ Picture Controlల
కక్ ర
ే ును మారచ్వచుచ్.
A Picture Control
రవ్హణ > ొల ించు
ఎంచుకోబ ిన సంపర్ ాయ Picture Controlలు అవసరం లేదనుకునన్పుప్డు ాటి
ొల ించ ా కి Picture Control రవ్హణలో ొల ించు ఎం ికను ఉప
ిం
ొల ించవచుచ్.
A
ాసత్ వ Picture Control హన్ం
సంపర్ ాయ Picture Controlకు ఆ ార ైన ాసత్ వ
పూరవ్ అమ ిక Picture Control అ ే ి సవరణ
పర్దరశ్న
కక్ ఎగువ మూలన హన్ం ావ్ ా
సూ ంచబడుతుం ి.
ాసత్ వ Picture Control హన్ం
A సంపర్
ాయ Picture Controlలు పంచుకోవడం
Picture Control రవ్హణ ెనులో లోడ్/ ేవ్
ఐటమ్ ిగువన జా ా ే ిన ఎం ికలు అం ిసత్ ుం ి.
ె
ీ కార్డ్ లకు మ ియు నుం ి సంపర్ ాయ
Picture Controlలు పర్
ేయ ా కి ఈ ఎం ికలను
ఉప
ించం ి. ె
ీ కార్డ్ లలో పర్
ే ిన
త ావ్త, Picture Controlలు ఇతర కె ె ాలు లే ా
అనుకూలత ైన ా ట్ ేర్ ో ఉప
ించవచుచ్.
• కె ె ాకు పర్
ే : ె
ీ కార్డ్ నుం ి సంపర్ ాయ Picture Controlలు కె ె ాలో
సంపర్ ాయ Picture Controlలు C-1 నుం C-9 కు పర్
ేయం ి మ ియు ాటికి
కావల ిన ామకరణ ేయం ి.
• కార్డ్ నుం ి ొల ించు: ె
ీ కార్డ్ నుం ి ఎంచుకునన్ సంపర్ ాయ Picture
Controlలు ొల ించం ి.
• కార్డ్ కు పర్
ే : కె ె ా నుం ి సంపర్ ాయ Picture Control (C-1 నుం C-9)
ె
ీ కార్డ్ ై ఎంచుకునన్ గమాయ్ కి (1 నుం 99) పర్
ేయం ి.
P, S, A మ ియు M
ా ాలు 163
మూ లను
ేయడం
ించడం మ ియు ికార్డ్
మూ లను ికార్డ్ ేయడం
మూ లు పర్తయ్కష్ కష్ణ
ానంలో ికారుడ్
ేయబడ ా
.
1 పర్తయ్కష్
కష్ణ ివ్చ్ను ొటేట్ ేయం ి.
లెన్స్ ావ్ ా కష్ణ మా టర్లో
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
D 0 పర్
మ
మూ లు ికార్డ్ కావ
సూ సుత్ం .ి
0 పర్ మ (0 11)
A
ి ా డ్ ింగ్కు ముందు
క
ఒక ేళ రు రకం E లే ా PC-E NIKKOR
లెన్స్ను ఉప
ిసత్ ుంటే (0 305, 307)
పర్తయ్కష్ కష్ణ (0 122, 123) సమయంలో
రు
ా ాల A మ ియు M కోసం ావ్ ా న్
ఎంచుకోవచుచ్.
2 కేం
ర్క
ీ ించం ి.
ార్రంభ ాట్ ేర్మ్ ే ి, కేం క
ీర్ ించం ి.
ముఖ- ార్ ానయ్త ఏ.ఎఫ్లో గు త్ ంి చబ ే పర్ ాన
షయాల సంఖయ్ మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో
తగుగ్తుంద గమ ంచం ి.
164 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్
3
4
ికా డ్ ంి గ్ను ార్రం ంచం ి.
ి ా డ్ ంి గ్ను ార్రం ంచ ా కి మూ - ికార్డ్
క
బటన్ను ొకక్ం ి. మా టర్లో ఒక ికా డ్ ంి గ్
సూ క మ ియు అందుబాటులో ఉనన్ వయ్వ ి
పర్ద ిశ్ంచబడు ా . అంత ిన్ ిమ్త ైకోర్ ో న్
ావ్ ా ధవ్
ికార్డ్ ేయబ ిం ి (0 2);
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో ైకోర్ ో న్ను అడుడ్కోవదద్
జాగర్తత్ వహించం ి. i మ ియు j
ా ాలలో
న
ంచ ా, A (L) బటన్ను (0 130)
ొకక్డం ావ్ ా పర్తయ్ ీకరణను లాక్ ేయవచుచ్
లే ా (h, P, S, A మ ియు %
ా ాలలో)
E (N) బటన్ను ొకక్డం ావ్ ా 1/3 EV
కక్ దశలోల్ ±3 EV వరకు పర్తయ్ ీకరణను
మారచ్వచుచ్ మ ియు డయల్ను పప్వచుచ్
(0 132; పర్ ాన షయం
కక్ పర్కాశము ై
ఆ ారప ి, పర్తయ్ ీకరణను మారచ్డం వలల్
దృశయ్మాన పర్ ావం ఉండక ో వచుచ్).
మూ - ికార్డ్ బటన్
ి న వయ్వ ి
సూ కను ికార్డ్
ేసత్ ుం ి
ికా డ్ ంి గ్ను ము ించం ి.
ికా డ్ ంి గ్ను ము ించ ా కి మూ - ికార్డ్ బటన్ను మ ళ్ ొకక్ం ి. గ ిషట్
ి
ేరుకునన్పుప్డు, ె
ీ కార్డ్ ం ినపుప్డు, మ ొక
ానం ఎం ిక
ే ినపుప్డు లే ా మా టర్ మూ ి ే ినపుప్డు ికా డ్ ంి గ్ సవ్యం ాలకం ా
ము ించబడుతుం ి (మా టర్ మూ ి ేయడం వలన టె జన్లోల్ లే ా ఇతర
బాహయ్ పర్దరశ్నలోల్ ికా డ్ ంి గ్ ము ియదు).
5 పర్తయ్కష్
కష్ణ షక్ర్ ంచం ి.
పర్తయ్కష్ కష్ణను ము ించ ా కి పర్తయ్కష్ కష్ణ
మూ లను
ివ్చ్ను
పప్ం ి.
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 165
P బటన్
పర్తయ్కష్ కష్ణ
ానంలో R బటన్ను ొకక్డం
ావ్ ా మూ సూ కలు పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు,
P బటన్ను ొకక్డం ావ్ ా కిర్ం ి ెటట్ ంి గ్లు ార్పయ్త
ేయవచుచ్:
• మూ
ేర్మ్ ప ిమాణం/ ాణయ్త (0 168)
•
ైకోర్ ో న్ (0 169)
• ెలుపు సమతులయ్త (0 140)
• పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు (0 132) *
• Picture Control (0 155)
• ా శబద్ త గ్ ంి పు (0 169)
• కేం క
ీర్ రణ
ానం (0 82)
• ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్ (0 87)
P బటన్
*M
ానంలో మూ అమ ికలు > ేనుయ్వల్ మూ
ెటిట్ంగులు (0 169)
కొరకు ఆన్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు బదులు ా ఐ.ఎస్.ఓ
ార్హయ్త పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
A మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో ో టో ర్ాఫ్లను యడం
మూ
ికా డ్ ంి గ్ను ము ించ ా కి, ో టో ార్ఫ్ను
ి, పర్తయ్కష్ కష్ణ నుం ి షక్ర్ ం ,
షటర్ డుదల ేయ్ వరకు ఈ ిథ్ లో షటర్ డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా ొకిక్ పటుట్కోం ి.
మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో ో టోలు య ా కి టచ్ షటర్ (0 19) ఉప
ించలేరు.
A గ ిషట్ ి
ఒకొక్కక్ మూ
ైల్కు గ ిషట్
ి 4 GB (గ ష
ి ట్ క
ి ా డ్ ంి గ్ సమయాలు కోసం, 168
ే
చూడం ి), ె
ీ కార్డ్
కక్ ార్త ే ా న్ బటిట్, ఈ
ి
ేర ా కి ముం ే
షూటింగ్ ము ియవచుచ్ (0 324).
166 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
D మూ
లను ికార్డ్ ేయడం
ోల్ ో ెంట్, ెరూక్ ీ- ేపర్ లే ా ో ియం- ేపర్ కాంతులలో లే ా పర్ ాన షయాలు
కదులుతూ ఉ ాన్, పర్ ేయ్కం ా కె ె ాను సమాంతరం ా వం ా లే ా ేర్మ్ గుం ా
అంశం అ ిక ేగం ో చ ం ా లే ా వకీర్కరణ మా టర్ మ ియు పూరత్ న మూ లో
క ించవచుచ్ ( ిల్ కక్ర్ మ ియు బాయ్ం ింగ్ ై సమా ారం కొరకు కక్ర్
ిల్
త గ్ ంి పు చూడం ి;
0 268). క త్ ిం న అంచులు, వరణ్ ిర్ం ంగ్, తపుప్డు నమూ ా దృశయ్ం మ ియు
కాం వంత ైన మచచ్లు కనబడవచుచ్. ల్ ాష్ అ ేయ్ గురుత్ల ో ేర్మ్
కక్ కొ న్
పర్ ే ాలలో ెలుగు ార్ం ాలు లే ా ా ాలు మ ియు ఇతర అపుప్డపుప్డు సంభ ం ే
కాం మూలాలు లే ా ఒక ట్ ో ర్ బ్ లే ా ఇతర ెలుతురు ావ్ ా పర్ ాన షయం కొ ద్ ి ేపు
పర్కా ంప ేయబ ి ే, కష్ణిక ైన ెలుగు కాం మూలం కనబడవచుచ్. కె ె ాను సూరుయ్డు
లే ా ఇతర బల ైన కాం వనరులకు ఎదురు ా ఉండకుం ా చూడం ి. ఈ జాగర్తత్ను
ాటించడంలో ఫల ై ే కె ె ా
కక్ అంతరగ్ త సరూక్ టీక
ర్ ి నషట్ ం సంభ సుత్ం ి.
కె
ె ా
ి
మ ియు ధవ్
ెం ింటి
ి ార్డ్ స
క
ే త్ ుం ి; ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో
ె ోర్ ో న్ను కవర్ ేయవదుద్. అంత ిన్ ిమ్త ౖక
ౖక
ె ోర్ ో న్ సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ మ ియు
కంపన త గ్ ంి పు సమయంలో లెన్స్ శబాద్ న్ ికార్డ్ ేయవచచ్ గమ ంచం ి.
మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో ల్ ాష్ కాం
ఉప
ించలేము.
ఎంచుకునన్ ట ింగ్
ానం ో సంబంధం లేకుం ా మాతృక ట ింగ్
ఉప
ించబడుతుం ి. ేనుయ్వల్ మూ
ెటిట్ంగులు ఆన్ ఎంచుకోకుంటే (0 169)
మ ియు కె ె ా M
ానంలో లేక ో ే షటర్ ేగం మ ియు ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త
ఆటో ేటిక్ ా సరుద్బాటు ేయబడ ా .
మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 167
మూ అమ ికలు
కిర్ం ి అమ ికలను సరుద్బాటు ే ేందుకు షూటింగ్ పటిట్కలో మూ అమ క
ి లు
ఎం క
ి ను ఉప
ించం ి (0 170).
• ర్మ్
ే ప ిమాణం/ ేర్మ్ ేగం మ ియు మూ
ాణయ్త: ఎంచుకునన్ ఎం క
ి లను
బటిట్ గ ిషట్
ి మారుతుం ి.
మూ
ాణయ్త
ేర్మ్ ప ిమాణం/ ేర్మ్ ేగం 1
L 1920×1080, 60p
గ ష
ి ట్
M 1920×1080, 50p
అ ిక ాణయ్త
ా ారణ
N
O
P
Q
R
t
u
r
s
k
l
1920×1080, 30p
1920×1080, 25p
1920×1080, 24p
1280× 720, 60p
1280× 720, 50p
1920×1080, 60p
1920×1080, 50p
1920×1080, 30p
1920×1080, 25p
1920×1080, 24p
1280× 720, 60p
o 1280× 720, 50p
29
ి
2
10
.
20
.
20
.
. 59
ె
1 జా ా ే ిన లువ. 60p, 50p, 30p, 25p మ ియు 24pకు 59.94, 50, 29.97, 25
మ ియు 23.976 ఎఫ్. ి.ఎస్లు అసలు ేర్మ్ ే ాలు.
2 సూకష్మ్ పర్ ావ
ానంలో ికార్డ్ ే ిన మూ లను ేల్ బాయ్క్ ే ినపుడు మూడు
ాల
ి ఉంటుం ి.
168 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
•
ైకోర్ ో న్: అంత ిన్ ిమ్త లే ా ఐ ఛ్క ట్ ీ ి
ైకోర్ ో న్లను (0 170, 323)
ఆన్ లే ా ఆఫ్ ేయం ి లే ా ైకోర్ ో న్ ార్హయ్తను సరుద్బాటు ేయం ి.
ార్హయ్తను ఆటో ేటిక్ ా సరుద్బాటు ేయ ా కి సవ్యం ాలక ర్ాహయ్తను,
శబద్ ికా డ్ ంి గ్ను ఆఫ్ ేయ ా కి, ైకోర్ ో న్ ఆఫ్ ే ను ఎంచుకోం ి;
ైకోర్ ో న్ ర్ాహయ్తను మాన యం ా ఎంచుకోవ ా కి, మాన య ర్ాహయ్తను
ఎంచుకొ , ార్హయ్తను ఎంచుకోం ి.
• ా శబద్ త గ్ ంి పు: ైకోర్ ో న్ ావ్ ా ె ేళ్ ా వలల్ ఉతప్తత్ ేయ్ శబాద్ న్
త గ్ ంి చ ా కి (ఇతర శబాద్లు కూ ా పర్ ా తం కావచచ్ గమ ంచం ి)
ైకోర్ ో న్లు పర్ ా తం కావు;
అంత ిన్ ిమ్త ైకోర్ ో న్ (ఐ ఛ్క ట్ ీ ి
0 170, 323) కోసం ా -శబద్ ం ిలట్ర్ను ార్రం ంచ ా కి ఆన్ ఎంచుకోం ి.
ైకోర్ ో న్ యంతర్ణలను ఉప
ిం ఐ ఛ్క ట్ ీ ి
ైకోర్ ో న్ల కోసం ా
శబద్ ం త గ్ ంి పును ార్రం ంచవచుచ్ లే ా
ి ేయవచుచ్.
•
ేనుయ్వల్ మూ
ెటంగులు:
ిట్
కె ె ా M
ానంలో ఉనన్పుడు షటర్ ే ా కి
మ ియు ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్తకు మాన య సరుద్బాటల్ ను అనుమ ంచ ా కి
ఆన్ ఎంచుకోం ి. షటర్ ే ా న్ ఘర్ లువలు 1/4000 ె.కు అమరచ్వచుచ్;
అందుబాట ేయ్ మందకొ ి ేగం, ేర్మ్ ేగం ో నన్ం ా ఉంటుం ి: 24p, 25p
మ ియు 30p ేర్మ్ ేటల్కు 1/30 ె, 50pకు 1/50 ె. మ ియు 60pకు 1/60 ె.
పర్తయ్కష్ కష్ణ ార్రంభమ నపుడు షటర్ ేగం ఈ ప ిధులోల్ లేనపుప్డు,
ఇ ి మదద్ ేచ్ లువలకు ఆటో ేటిక్ ా అమరచ్బడతుం ి మ ియు పర్తయ్కష్
కష్ణ ము ి ినపుప్డు ఈ లువ వదద్ ఉంటుం ి. ఎంచుకునన్ లువల
వదద్ ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త థ్ ర
ి పరచబడుతుంద గమ ంచం ి; షూటింగ్
పటిట్కలో (0 228) ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త అమ ికలు > ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ
ర్ాహయ్త యంతర్ణకు ఆన్ ఎంచుకునన్పుడు కె ె ా ఆటో ేటిక్ ా ఐ.ఎస్.ఓ
ార్హయ్తను సరుద్బాటు ేయదు.
మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 169
1 మూ
అమ ికలు ఎంచుకోం ి.
షూటింగ్ పటిట్కలో మూ అమ ికలు హైలైట్
ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
2 మూ
ఎం ికలను ఎంచుకోం .ి
కావల న
ి అంశంను హైలైట్ ేయం ి మ ియు
2 ను ొకక్ం ి, ఆ ై ఒక ఎం క
ి ను హెల
ౖ ైట్ ే ి
J ను ొకక్ం ి.
A బాహయ్ ైకోర్ ో న్ను ఉప
ించడం
లెన్స్ కద క వలల్ సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ సమయంలో ికార్డ్ అ
ఐ ఛ్క ట్ ీ ి
ైకోర్ ో న్లు ఉప
ించవచుచ్.
A HDMI
కె
ేయ్ శబాద్ న్ త గ్ ంి చ ా కి
ె ా HDMI
ి
ప ిక ా కి జో ిం నపుడు,
ి
ప ికరం లెన్స్ ావ్ ా
కష్ణను పర్ద ిశ్సుత్ం ి. ప ికరం HDMI-CECకు మదద్ ,ేత్ పర్తయ్కష్ కష్ణలో షూటింగ్
ేయ ా కి ముందు అమరుప్ పటిట్కలో (0 219) HDMI > ప ికర యంతర్ణ ఎం ికకు
ఆఫ్ ఎంచుకోం ి.
170 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
వయ్వ ి-గ ి ే మూ లు
షూటింగ్ పటిట్కలో (0 168) మూ అమ ికలు కిర్ంద ేర్మ్ ప ిమాణం/ ేర్మ్ ేగం
మ ియు మూ
ాణయ్త కోసం పర్సత్ ుతం ఎంచుకోబ ిన ఎం ికలు ఉప
ిం
ఒక శశ్బద్ వయ్వ ి-గ ి ే మూ
సృ ట్ ంి చ ా కి ఎంచుకునన్
ామాల వదద్
కె ె ా సవ్యం ాలకం ా ో టోలు సుత్ం ి.
A షూటింగ్
ే ే ముందు
మూ క త్ ింపు ఉప
ిం వయ్వ ి-గ ి ే మూ లు షూట్ అవు ా ; వయ్వ ి-గ ి ే
మూ
షూట్ ే ే ముందు, పర్సత్ ుత అమ ికలలో ఒక టెస్ట్ షూట్ ే ి మా టర్లో
ఫ ాలు చూడం ి. ిథ్ ర ైన రంగుల కోసం, సవ్యం ాలకం బదులు ా ెలుపు
సమతులయ్త అమ ికను ఎంచుకోం ి (0 140).
ఒక టైర్ ాడ్ను ఉప
ించమ
ి ారుస్ ేయబడుతుం ి. షూటింగ్ ార్రం ం ే ముందు
కె ె ాను టైర్ ాడ్ ై జో ించం ి. షూటింగ్లో అంత ాయం కలగలేద
థ్ా ించ ా కి,
ఐ ఛ్క ఏ. ి అ ాపట్ ర్ లే ా దుయ్త్ సం ానక లే ా ఒక పూ త్ ి ా- ార్జ్ ే ిన బాయ్ట ీ
ఉప
ించం ి. ో టో ార్ఫ్లు మ ియు పర్తయ్ ీకరణ ో కష్ణఅ ేవ్షకం ే కాం పర్ ే ా న్
పర్తయ్ ీకరణ ో అంత ాయం క ించడం నుం
ా ించ ా కి,
ెతు లే ా ఇతర
వసుత్వు ో కష్ణఅ ేవ్షకంను కవర్ ేయం ి లే ా ఐ ఛ్క కష్ణఅ ేవ్షకం ేతక
ర్ ంను
జో ించం ి (0 80).
1 వయ్వ
ి-గ ి ే మూ ఎంచుకోం ి.
వయ్వ ి-గ ి ే మూ అమ ికలను
పర్ద ిశ్ంచ ా కి, షూటింగ్ పటిట్కలో వయ్వ ిగ ి ే మూ ను హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2
ొకక్ం ి.
మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 171
2 వయ్వ
ి-గ ి ే మూ అమ ికలను సరుద్బాటు ేయం ి.
ఒక
ామం,
తత్ ం షూటింగ్ సమయం మ ియు పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ము
ఎం ికను ఎంచుకోం ి.
• ేర్మ్ల మధయ్
ామా న్ ఎంచుకోవ ా కి:
ామంను హైలైట్ ే ి 2 ొకక్ం ి.
•
మందకొ ి ేగం ో ఉహిం న షటర్
ేగం (
ాలు మ ియు ెకనల్ )
క ాన్ ెదద్
ామా న్ ఎంచుకోం ి
మ ియు J ొకక్ం ి.
తత్ ం షూటింగ్ సమయా న్ ఎంచుకోవ ా కి:
షూటింగ్ సమయం హైలైట్ ేయం ి
మ ియు 2 ొకక్ం ి.
172 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
షూటింగ్ సమయా న్ (7 గంటలు
59
ాల వరకు) ఎంచుకోం ి
మ ియు J ొకక్ం ి.
• పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్మును ార్రం ంచ ా కి లే ా
పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ము హైలైట్
ేయం ి మ ియు 2 ొకక్ం ి.
ి ేయ ా కి:
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ొకక్ం ి.
M
ా ాల క ాన్ పర్తయ్ ీకరణలో ఆన్ మృదుతవ్ము ఆక ిమ్క మారుప్లు
ఎంచుకోవడం (షూటింగ్ పటిట్కలో ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త యంతర్ణ
ార్రం ంచబ ి ే పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ము కేవలం
ానం M లో పర్ ావం
చూపుతుంద గమ ంచం ి).
3 షూటింగ్ను
ార్రం ంచు.
ార్రం ంచు హైలైట్ ేయం ి మ ియు J
ొకక్ం ి. సుమారు 3 s త ావ్త షూటింగ్
ార్రంభమవుతుం ి. ఎంచుకునన్ షూటింగ్
సమయం కోసం ఎంచుకునన్
ామం వదద్
కె ె ా ో టో ార్ఫ్లు సుత్ం ి. పూరత్ న త ావ్త, వయ్వ ి-గ ి ే మూ లు
ె
ీ కార్డ్ కు ికార్డ్ ేయబడు ా .
A పూరత్
న మూ
కక్
ి
లెకిక్ంచడం
పూరత్ న మూ లో
తత్ ం ేర్మ్ల సంఖయ్
ామం
మ ియు స ప కాల సమయం ే షూటింగ్ సమయా న్
భ ంచడం ావ్ ా లెకిక్ంచబడవచుచ్. పూరత్ న మూ
కక్
ి
షూటింగ్ పటిట్కలో ేర్మ్ ప ిమాణం/
ేర్మ్ ేగం కోసం ఎంచుకునన్ ేర్మ్ ేగం ావ్ ా ాట్ల
సంఖయ్ను భ ంచడం ే లెకిక్ంచబడవచుచ్ను (0 168).
1920×1080, 24p వదద్ ఒక 48 ేర్మ్ మూ
ికార్డ్
ేయబ ిం ి, ఉ ాహరణకు, ఇ ి ెండు ెకనల్ ొ డవు ా
ఉంటుం ి. వయ్వ ి-గ ి ే మూ ల కోసం అతయ్ ిక ొ డవు
20
ాలు ఉంటుం ి.
మూ లను
ె
ి
ికార్డ్ య
ే బ ిం ి/
గ ిషట్
ి
ీ కార్డ్ సూ క
ేర్మ్ ప ిమాణం/ ేర్మ్ ేగం
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 173
❚❚ షూటింగ్ ము ించడం
అ న్ ో టోలు
ే ముందు షూటింగ్ను ము ించ ా కి, ేర్మ్ల మధయ్ లే ా ఒక
ేర్మ్ ికార్డ్ ే ిన ెను ెంట ే J ొకక్ం ి. షూటింగ్ ము ిం న ా ంట్కు
ేర్మ్ల షూట్ నుం ి మూ సృ ట్ ంి చబడుతుం ి. దుయ్త్ వనరును
ి ే ేత్ లే ా
ిస్క ెక్ట్ ే ేత్ లే ా గమయ్ ె
ీ కార్డ్ ఎజెక్ట్ ే ేత్ , మూ
ికార్డ్ ేయబడద
మ ియు ప్ ధవ్ లేకుం ా ే షూటింగ్ ముగుసుత్ంద గమ ంచం ి.
❚❚ ో టో ర్ాఫ్ లేదు
ఎ
ి ెకను
ల్ లే ా AF-S లో మ ి న్ ెకనల్ వరకు కేం క
ీర్ ించడం ాధయ్ం
కాకుంటే లే ా AF-A లో ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు లే ా AF-C
లో సంపర్ ాయ అమ ిక a1 (AF-C ార్ ానయ్ ఎం ిక) కోసం కేం ర్క
ీ రణ
ఎంచుకోబ ి ే కె ె ా పర్సత్ ుత ేర్మ్ను ాట ేసత్ ుం ి (కె ె ా పర్
ాట్
ముందు
ి ి కేం క
ీర్ ిసత్ ుంద గమ ంచం ి). షూటింగ్ తదుప ి ేర్మ్ ో మ ల్
ార్రం ంచబడుతుం ి.
A వయ్వ
ి-గ ి ే మూ లు
A లే ా & (0 125) షటర్ ేగం వదద్ పర్తయ్కష్ కష్ణ (0 9, 47) లే ా మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో (0 164), పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ానంలో (0 65) లే ా
సవ్యం ాలక-టైమర్ (0 79), బార్కెటింగ్ (0 151), అ ిక ై ా క్ ణ
ేర్ ి (HDR,
0 138) లే ా
ామం టైమర్ ో టో ార్ ీ (0 109) సకిర్యం ా ఉనన్పుప్డు వయ్వ ి-గ ి ే
అందుబాటులో ఉండదు. షటర్ ేగం వలన మ ియు ఇ ేజ్ను ె
ీ కార్డ్ కు ికార్డ్
ేయ ా కి పటెట్ సమయం ఒక ాట్ నుం మ ొ ాట్కు మారుతుంద , ికార్డ్ అవుతునన్
ాట్ మ ియు తదుప ి ాట్ ార్రంభం మధయ్
ామం నన్ం ా ఉంటుంద గమ ంచం ి.
పర్సత్ ుత అమ ికలు వదద్ వయ్వ ి-గ ి ే మూ
ికార్డ్ ేయబడకుంటే (ఉ ాహరణకు, ె
ీ
కార్డ్ ం ి ే,
ామం లే ా షూటింగ్ సమయం సునన్ అ
ే లే ా షూటింగ్ సమయం
క ాన్
ామం ఎకుక్వ ా ఉంటే) షూటింగ్ ార్రంభం కాదు.
కె ె ా యంతర్ణలు ఉప
ించబ ి ే లే ా అమ ికలు మారుచ్ ే లే ా HDMI కేబుల్
సం ా ంచబ ి ే షూటింగ్ ము ియవచుచ్. షూటింగ్ ము ిం న ా ంట్కు ేర్మ్ల షూట్
నుం ి మూ సృ ట్ ంి చబడుతుం ి.
174 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
A షూటింగ్ సమయంలో
షూటింగ్ పు ోగమ లో ఉనన్పుప్డు ె
ీ కార్డ్ ీపం
ెలుగును ార్పయ్త ేసత్ ుం ి. ెండు ాట్ల మధయ్ R
బటన్ ొకక్బ ి ే సమా ార పర్దరశ్నలో ఒక సం ేశం
కనబడుతుం ి. సంపర్ ాయ అమ ిక c2 (సవ్యం ాలక
ఆఫ్ టైమర్లు) > సనన్దధ్ త టైమర్ కోసం ఎంచుకునన్
ఎం ికకు
తత్ ం లేకుం ా, సనన్దధ్ త టైమర్ టర్న్ ఆఫ్
ేయబడదు.
Aఇ
ేజ్ స కష్
షూటుంగ్ పు ోగ లో ఉనన్పుప్డు
ార్లు
ించ ా కి K బటన్ ఉప
ించబడదు.
A
డుదల
ానం
ఎంచుకునన్ డుదల
సుకుంటుం ి.
ానంకు
తత్ ం లేకుం ా, కె
ె ా పర్
A మా టర్ ెరవడం మ య
ి ు ము ి ేయడం
మా టర్ లవ్ థ్ ా ా కి
ి ి వ చ్నపుప్డు వయ్వ ి-గ ి ే మూ
అంత ాయం క ించదు.
మూ లను
ామం వదద్ ఒక ాట్ను
కక్ ికా డ్ ంి గ్ను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 175
మూ లను
ించడం
మూ లు పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్లో ఒక 1 హన్ం వలె సూ ంచబడు ా
(0 184). మా టర్లో a హన్ం ొకక్ం ి లే ా ేల్ బాయ్క్ ార్రం ంచ ా కి J
ొకక్ం ి;
పర్సత్ ుత థ్ ానం మూ పు ోగ పటీట్ ావ్ ా సూ ంచబడుతుం ి.
1
ొ డవు
హన్ం
a
కిర్ం ి పనులు
ే ేందుకు
ాజ్
ేల్
ేయడం
ే
ముందసుత్ ా/
ి ైండ్
10 ె
ాట ేయం ి
176 మూ లను
పర్సత్ ుత థ్ ానం/
హన్ం
తత్ ం ొ డవు
మూ పు ోగ పటీట్
ాలూయ్మ్
మారగ్ ద ిశ్
రవ్హించవచుచ్:
ఉప
ించం ి
వరణ్ న
ేల్ బాయ్క్ను ాజ్
ేయడం.
మూ
ాజ్ అ నపుప్డు లే ా ి ైండ్/ముందసుత్ ా
ే ే సమయంలో ేల్ బాయ్క్ను మ ల్ ార్రం ంచం ి.
ొకిక్న పర్
ా ి 2× నుం ి కర్మం ా 4×, 8×,
16× వరకు ేగం ెరుగుతుం ి; మూ
ార్రం ా కి
ము ింపుకు ాట ేయ ా కి ొకిక్ ఉంచం ి (మా టర్
ఎగువ కు ి మూలన
దటి ేర్మ్ h ే, ఆఖ ి
ేర్మ్ i ే సూ ంచబడుతుం ి). ేళ ేల్ బాయ్క్ ాజ్
ేయబ ి ే, ఒక సమయంలో ఒక ేర్మ్ను మూ
ి ైండ్
లే ా ముందసుత్ ా ేసత్ ుం ి; రంతర ి ైండ్ లే ా
ముందసుత్ ా ే ేందుకు ొకిక్ పటిట్ ఉంచం ి.
10 ె ముందుకు లే ా ెనకుక్ ాట ేయ ా కి ఆ ేశ
డయల్ను ఒక
ామా కి పప్ం ి.
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
ే ేందుకు
ాలూయ్మ్
సరుద్బాటు ే
ఉప
ించం ి
X/W (Q)
పూ త్ ి- ేర్మ్
ేల్ బాయ్క్కు
ి ి K/
ెళళ్ం ి
ాలూయ్మ్ను
ొకక్ం ి.
వరణ్ న
ెంచ ా కి X, త గ్ ంి చ ా కి W (Q) ను
పూ త్ -ి ర్మ్
ే
ేల్
బాయ్క్
నుం ి
1ను ొకక్ం .ి
మూ లను
షక్ర్
ంచ ా కి K లే ా
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 177
మూ లను సవ ించడం
మూ ల
కక్ సవ ిం న పర్ లను రూ ొ ం ించ ా కి స న్ శ
ే
ి కొనలు
క త్ ించం ి లే ా ఎంచుకునన్ ేర్మ్లను JPEG ట్ ల్
ి స్ వలె ేవ్ య
ే ం ి.
ఐ ఛ్కం
ార్రంభ/ము ింపు ా
f
ఎంచుకోం ి
ంట్ను
g ఎం ిక ే ిన ేర్మ్ను ేవ్ ే
వరణ్ న
అ ాం త స న్ శ
ే
ి
ొల ించబ ిన
నుం ి పర్
రూ ొ ం ించం ి.
ఎంచుకునన్
ేర్మ్ ఒక JPEG ట్ ల్
ి వలె
ేవ్
ా
ేయం ి.
మూ ల కొనలు క త్ ించడం
మూ ల కొనలు క త్ ిం న పర్ లను రూ ొ ం ించ ా కి:
1 మూ
పూ త్ ి ేర్మ్ ా పర్ద ిశ్ంచం ి.
2 నూతన
ార్రంభ ేర్మ్లో మూ
ాజ్ ేయం ి.
ే 176 ై వ ణ్ ంి నటు
ల్ మూ , ార్రం ం
మ ియు ేల్ బాయ్క్ పునరుదధ్ ించ ా కి J
ొకక్ం ి మ ియు 3 ాజ్కి మ ియు 4
లే ా 2 ొకక్డం లే ా ఉప-ఆ ేశ డయల్ను
కావల ిన ేర్మ్కి
ిప్
ి ి ేల్ ేయం ి. మూ
పు ోగ పటీట్ నుం ి
సుమారు మూ
కక్
థ్ ి
రు ెలుసుకోవచుచ్. కొర్తత్ ా ెర న
ేర్మ్ను రు ేరుకునన్పుడు ేల్ బాయ్క్ ాజ్
ేయం ి.
178 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
మూ పు ోగ పటీట్
3
4
ార్రంభ/ము ింపు ా ంట్ను ఎంచుకోం ి
ఎంచుకోం ి.
P బటన్ను ొకిక్, ఆ త ావ్త ార్రంభ/ము ింపు
ా ంట్ను ఎంచుకోం ి ను హైలైట్ ే ి 2
ొకక్ం ి.
P బటన్
ార్రంభ ా ంట్ ఎంచుకోం ి.
పర్సత్ ుత ేర్మ్ నుం ి ార్రంభమ ేయ్ ఒక నకలు
ఏరప్రచటా కి, ార్రంభ ా ంట్ హైలైట్
ేయం ి మ ియు J ొకక్ం ి. దశ 9 లో రు
నకలు ేవ్ ే ేత్ పర్సత్ ుత ేర్మ్ ముందు ేర్మ్లు
ొల ించబడు ా .
ార్రంభ ా
మూ లను
ంట్
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 179
5 కొర్తత్
ార్రంభ ా ంట్ ధ్ ా ించం ి.
కా ా స్న ేర్మ్ పర్సత్ ుతం పర్ద ిశ్ంచబడక ో క ే
ముందుకు లే ా ి ైండ్ ేయ ా కి 4 లే ా
2 ొకక్ం ి (10 ె ముందుకు లే ా ెనకుక్
ాట ేయ ా కి, ఆ ేశ డయల్ను ఒక
ామా కి పప్ం ి).
6 ము ింపు
ా ంట్ ఎంచుకోం ి.
ార్రంభ ా ంట్ (w) నుం ి ము ింపు ా ంట్ (x) కు మార ా కి
A (L) ొకక్ం ి ఎ న్క ాధనం మ ియు తరు ాత ము ింపు ేర్మ్
దశ 5లో వ ణ్ ంి నటు
ల్ ఎంచుకోం ి. దశ 9లో రు నకలు ేవ్ ే ినపుప్డు
ఎనున్కోబ ిన ేర్మ్ తరు ాత ేర్మ్లు ొల ించబడు ా .
ము ింపు ా
ంట్
7 పర్
రూ ొ ం ించడం.
కా ా స్న ర్మ్
ే పర్ద ిశ్ంచబ ినపుడు 1
ొకక్ం ి.
8 మూ
ప ిదృశయ్ం ేయడం.
పర్
పూరవ్ కష్ణ ేయ ా కి ముందసుత్
కష్ణను హైలైట్ ే ి J ొకక్ం ి
(పూరవ్ కష్ణను ఆ ి, ేవ్ ఎం ికల పటిట్కకు
ి ి ెళళ్ ా కి 1 ొకక్ం ి). పర్సత్ ుత నకలు
రదుద్ ేయ ా కి మ ియు మదద్ తు ే లలో
వ ణ్ ంి నటు
ల్ ఒక కొతత్ ార్రంభ ా ంట్ లే ా ము ింపు ా ంట్
ఎనున్కొన ా కి, రదుద్ హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ొకక్ం ి; నకలు
ేయ ా కి, దశ 9కి కొన ాగం ి.
180 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
ేవ్
9 పర్
ేవ్ ేయడం.
కొర్తత్ ైల్కు పర్
ేవ్ ేయ
ేవ్ ే
హైలైట్ ే ి, J
పర్ ో, అసలు మూ
ైల్ను
ఇపుప్డునన్ ైల్ను ఓవర్ ైట్
ే ి, J ొకక్ం ి.
D మూ ల కొనలు క త్ ించడం
మూ లు ఖ చ్తం ా ెండు ెకనల్
లేనపుప్డు పర్
ేవ్ ేయబడదు.
అసలు వలె పర్ లకు అ ే రూ ొ ం ిన
ా కి కొతత్ ైల్ ా
ొకక్ం ి. సవ ిం న
భ త్ ీ ేయ ా కి,
ే
హైలైట్
ి ఉం ా .
ె
ీ కార్డ్ ై స ి ో
కక్ సమయం మ ియు
సథ్ లం లభయ్ంలో
ే ీ ఉంటుం ి.
Aస
న్ ేశ
ి
ెరవడం లే ా మూయడం ొల ించడం
మూ నుం ి స న్ ేశ
ి
ెరవడం మాతర్ ే ొల ించ ా కి, దశ 6లో A (L)
బటన్ను ొకక్కుం ా దశ 7 కు కొన ాగం ి. ము ింపు స న్ ేశ
ి మాతర్ ే
ొల ించ ా కి, దశ 4 లో ము ింపు ా ంట్ ఎనున్కోం ి, దశ 6లో A (L) బటన్ను
ొకక్కుం ా మ ియు దశ 7 కు కొన ాగం ి.
మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 181
ఎంచుకునన్ ేర్మ్లను ేవ్ ేయడం
ఎంచుకునన్
ేర్మ్
కక్ పర్
ఒక JPEG ట్ ల్
ి వలె
ేవ్
ేయం ి:
1 కా
ా స్న ేర్మ్లో మూ
ాజ్ ేయం ి.
ార్రం ంచ ా కి మ ియు ేల్ బాయ్క్ను మ ల్
ార్రం ంచ ా కి J ను మ ియు ాజ్కు 3
ొకుక్తూ, ే 176 ై వ ణ్ ంి చబ ినటు
ల్ మూ
ేల్
బాయ్క్ ేయం ి. రు పర్
ేయాల ఉ ేద్ ం న
ేర్మ్ వదద్ మూ
ాజ్ ేయం ి.
2 ఎం
ిక ే ిన ర్మ్
ే ను ేవ్ ే
ఎంచుకోం .ి
P బటన్ను ొకక్ి , ఆ త ావ్త ఎం ిక ే ిన
ేర్మ్ను ేవ్ ే
హైలైట్ ే ి 2 ొకక్ం .ి
P బటన్
3 ఒక
ి పర్
రూ ొ ం ించం ి.
ట్ ల్
పర్సత్ ుత ేర్మ్
కక్ ట్ ల్
ి పర్
రూ ొ ం ించ ా కి 1 ను ొకక్ం ి.
182 మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం
4 పర్
ేవ్ ేయం ి.
ఎంచుకునన్ ేర్మ్
కక్ (0 98) JPEG
పర్
రూ ొ ం ించ ా కి అవును హైలైట్ ే ి
J ొకక్ం ి.
A ఎం
ిక ే ిన ేర్మ్ను ేవ్ ే
ఎం ిక ే ిన ేర్మ్ను ేవ్ ే
ఎం క
ి ో JPEG మూ
ట్ ల్
ి స్ రూ ొ ం ించబ న
ి
దృశయ్
లకష్ణాలు మారచ్లేరు. JPEG మూ
ట్ ల్
ి స్ ో టో సమా ారం
కక్ కొ న్ వ గ్ ాలను క ి
ఉంటా
(0 188).
మూ లను
ించడం మ ియు ికార్డ్ ేయడం 183
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
పూ త్ -ి ేర్మ్ బాయ్క్
ేల్
ో టో ార్ఫ్లను మ ళ్ న
ె ుకను ేల్ ే ేందుకు, K బటన్ను
ో టో ార్ఫ్ మా టర్లో పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
ొకక్ం ి. అ
ఇటీవల
K బటన్
ే ేందుకు
ఉప
ించం ి
వరణ్ న
ఆదనపు
ో టో ార్ఫ్లను
ించం ి
ికార్డ్ ే ిన కర్మంలో ో టో ార్ఫ్లను
ించ ా కి 2 ను, వయ్ ేక కర్మంలో
ో టో ార్ఫ్లను
ించ ా కి 4 ను ొకక్ం ి.
అదనపు ో టో
సమా ా ా న్
ించం ి
పర్ద ిశ్ంచబ ిన ో టో సమా ా ా న్ మారుచ్
(0 188).
షూటింగ్
ి ి
మూ
ేల్
ా ా కి
ెళల్ం ి
K/
ేయం ి
184 ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
షూటింగ్
ానం నుం ి షక్ర్ ంచ ా కి
K బటన్ లే ా షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి.
ఒక ేళ పర్సత్ ుత తర్ం ఒక మూ అ
చూ ించ ా కి 1 హన్ం ో గు త్ ంి చబ ి ే,
J ను ొకక్డం వలన మూ
ేల్ బాయ్క్ను
ార్రం ంచుతుం ి (0 176).
థంబ్ ె
ల్ ేల్ బాయ్క్
4, 12 లే ా 80 ఇ ేజ్ల
కక్ “సం ాన ీట్ల”లో ఇ
పర్ద ిశ్ంచ ా కి, W (Q) బటన్ను ొకక్ం ి.
W (Q)
W (Q)
X
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్
ే ేందుకు
ఇ
ఇ
ేజ్లను హైలైట్
ే
ా ా కి
ెళల్ం ి
ించం ి
ల్ ేల్ బాయ్క్
కాయ్లెండర్ ేల్ బాయ్క్
వరణ్ న
ార్లను హైలైట్ ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక
ాధనం లే ా ఆ ేశ డయల్ను ఉప
ించం ి.
హైలైట్ ేయబ ిన ఇ జ్
ే లను పూ త్ ి
పర్ద ిశ్ంచ ా కి J ను ొకక్ం ి.
హైలైట్ ేయబ ిన
ేజ్లను
ించం ి
షూటింగ్
ి ి
X
థంబ్ ె
ఉప
ేజ్లను
K/
ేర్మ్ లో
షూటింగ్
ానం నుం ి షక్ర్ ంచ ా కి
K బటన్ లే ా షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 185
కాయ్లెండర్ ేల్ బాయ్క్
ఎంచుకునన్ ే ీన సుకునన్ ఇ ేజ్లను
ించ ా కి, 80 ఇ
పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు W (Q) బటన్ను ొకక్ం ి.
ేజ్లు
ే ీ జా
W (Q)
W (Q)
X
X
ా
థంబ్ ె
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్
థంబ్ ె
కరస్ర్ ే ీ జా ా లే ా థంబ్ ె
పనులు రవ్హించవచుచ్:
ే ేందుకు
ే ీ జా ా మ ియు
థంబ్ ె ల్ జా ా
మధయ్ పరసప్రం
మారుచ్
ఉప
X
ే ల
ీ ు హైలైట్ ే /
ఇ ేజ్లు హైలైట్
ే
186
ా ా కి
ెళల్ం ి
ాలో అ ే
ా
ై ఆ ారప ి కిర్ం ి
వరణ్ న
కరస్ర్ను థంబ్ ె
ే ీ జా ాలో W
ొకక్ం ి. ే ీ జా
W (Q) ను మ ళ్
ల్ జా
(Q) లే
ాకు
ొకక్ం
ి.
ాలో ఉంచ ా కి
ా J బటన్
ి ి ావ ా కి
• ే ీ జా ా: 80- ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్ను
షక్ర్ ంచం ి.
• థంబ్ ె ల్ జా ా: హైలైట్ ేయబ ిన
ార్ల ై మ్ ఇన్ ే ేందుకు X బటన్ను
ొకిక్పటిట్ ఉంచం ి.
• ే ీ జా
• థంబ్ ె
ా: ే ీ హైలైట్ ే .
ల్ జా ా:
ార్ న్ హైలైట్
• థంబ్ ె ల్ జా ా: హైలైట్
ార్లను
ంి చం ి.
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్ను
పరసప్రం మారుచ్
షూటింగ్
ి ి
ల్ జా
K/
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
ా
కాయ్లెండర్ బాయ్క్
ేల్
ించం ి
W (Q)
హైలైట్ ేయబ ిన
ో టో ై థంబ్ ె ల్
ేల్ బాయ్క్/ మ్ ఇన్ను
షక్ర్ ంచం ి.
ల్ ేల్ బాయ్క్
ల్ జా
ే
ేయబ ిన
షూటింగ్
ానం నుం ి షక్ర్ ంచ ా కి
K బటన్ లే ా షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి.
.
P బటన్
పూ త్ -ి ేర్మ్ లే ా థంబ్ ె ల్ ేల్ బాయ్క్లో P బటన్
ొకక్డం వలన ిగువ జా ా ే ిన ఎం ికలు
పర్ద ిశ్ంచబడ ా . ఎం ికలు
ించ ా కి
ఐటమ్లు హైలైట్ ే ి, 2 ొకక్ం ి.
• ేటింగ్: పర్సత్ ుత
ార్ న్ ేట్ ేయం ి (0 201).
• ీటచ్ ( ో టో ర్ాఫ్లు మాతర్ ే): పర్సత్ ుత ో టో ార్ఫ్ P బటన్
కక్ ీటచ్ ే ిన పర్
రూ ొ ం ించ ా కి
ీటచ్ పటిట్క (0 277)లో ఎం ికలను
ఉప
ించం ి.
• మూ
సవ ించు (మూ లు మాతర్ ే):
మూ
సవ ించు పటిట్కలో ఎం ికలు
ఉప
ిం మూ లను సవ ించం ి (0 178).
మూ
ేల్ బాయ్క్ ాజ్ ేయబ ినపుప్డు P
బటన్ ొకక్డం ావ్ ా కూ ా మూ లను
సవ ించవచుచ్.
•
ామ్ర్ట్ ప క
ి ా కి పంప ా కి ఎంచుకోం ి/ఎంచకం ి ( ో టో ర్ాఫ్లు మాతర్
ామ్ర్ట్ ప క
ి ా కి అ ోల్ డ్ ేయ ా కి ో టోలను ఎంచుకోం ి.
P-బటన్ పటిట్క నుం ి
ొకక్ం ి.
షక్ర్
ం ,
ేల్ బాయ్క్కు
ే):
ి ి ావ ా కి, P బటన్ను మ ల్
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 187
ో టో సమా ారం
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్లో పర్ద ిశ్ంచబ ిన ఇ ేజ్ల ై ో టో సమా ారం ైన పరచు
ేయబ ిం ి. కిర్ంద చూ ినటు
ల్ ా ో టో సమా ారం ావ్ ా కర్ క ిం ేందుకు 1
లే ా 3 ొకక్ం ి. ఒక ేళ ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్న ఎం ికలు కోసం సంబం ిత ఎం ిక
ఎంచుకోబ ి ే “ఇ ేజ్ మాతర్ ే”, షూటింగ్ ేటా, ఆర్. .
ో ాన తర్ం,
హైలైటల్ ు మ ియు స కష్ ేటా మాతర్ ే పర్ద ిశ్ంచబడు ాయ గమ ంచం ి
(0 221). సథ్ లం
కక్ ేటా తర్ంలో (0 269) ఎంబెడ్ ే ినపుప్డు మాతర్ ే
పర్ద ిశ్ంపబడ ా .
ైల్ సమా ారం
హైలైటల్ ు
ఆర్. .
188
ో ాన తర్ం
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
(ఇ
ఏ లేదు
ేజ్ మాతర్
ే)
అవలోకనం
సథ్ లం
కక్ ేటా
షూటింగ్ ేటా
❚❚
ైల్ సమా ారం
12 3
4
5
6
11
10
9
8
7
1 రకష్ణ థ్ ి .......................... 200 7 ఇ ేజ్ ప ిమాణం .................100
2 సవరణల సూ క ................. 279 8 ికార్డ్ ే ిన సమయం ....40, 262
3 మా క్ి ంగ్ను అప్లోడ్ ే ... 203 9 ికార్డ్ ే ిన ే ీ............40, 262
4 ేర్మ్ సంఖయ్/ తత్ ం ఇ ేజ్ల
10 సం క ేరు ........................ 225
సంఖయ్
ే ింగ్ ................................201
11 ట
5 ైల్ ేరు............................ 227
6 ఇ ేజ్ ాణయ్త ...................... 98
❚❚ హైలైట్లు *
1
2
1 సం క సంఖయ్— ేర్మ్ సంఖయ్ ...225
* ల్ ాష్ అ ేయ్ పర్ ే ాలు హైలైట్లను సూ
ఉండవచుచ్).
త్ ా
2 ఇ
ేజ్ హైలైటల్ ు
(పర్ ే ాలు అ
ా పర్తయ్ ీకరణ
ెం ి
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 189
❚❚ ఆర్. .
ో ాన తర్ం
1
2
3
4
5
1
2
3
ో ాన తర్ం (ఆర్. .
ా ెల్).
అ న్ ో ాన
ార్లలో, సమతల
అకష్ం ికెస్ల్ ెలుగు సుత్ం ి,
లువు అకష్ం ికెస్ల్
సంఖయ్ సుత్ం ి.
ో ాన తర్ం (ఎరుపు ా ెల్)
ో ాన తర్ం (ఆకుపచచ్ ా ెల్)
A
4
5
ో ాన తర్ం ( లం ా ెల్)
ెలుపు సమతులయ్త .............140
ెలుపు సమతులయ్త ైన్టూయ్ ంగ్ ......................143
పూరవ్ అమ ిక మారగ్ దరశ్క
పుసత్ కం.........................145
ేల్ బాయ్క్ మ్
ో ాన తర్ం పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు ో టో ార్ఫ్ ై
మ్ ే ేందుకు, Xను ొకక్ం ి. మ్ ఇన్ మ ియు
అవుట్ ేయుటకు X మ ియు W (Q) బటనల్ ను
ఉప
ించం ి మ ియు ఇ ేజ్లను బహుళ ఎం ిక
ాధనం ో ోక్ర్ ల్ ేయం ి. మా టర్లో కనబ ే ఇ ేజ్
ాగం కోసం ేటాను చూ ించ ా కి మాతర్ ే ో ాన
తర్ం న క ించబడుతుం ి.
190
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
A
ో ాన
ర్ాలు
కె ె ాల ో ాన
ార్లు ఒక మారగ్ దరశ్కం వలె మాతర్ ే ఉ ద్ ే ంచబ డ్ ా
మ య
ి ు
ఇ ే ంగ్ అ ిల్ కేషన్లలో పర్ద ిశ్ం న ాటి నుం ి ఇ
నన్ం ా ఉండవచుచ్. కొ న్
నమూ ా ో ాన
ార్లు కిర్ంద చూ ించబ డ్ ా :
ఒక ళ
ే ఇ ేజ్
త్ ార ైన ెలుగును
క ి ఉంటే, వరణ్ సవ్ ావం
కక్
పం ిణీ కూ ా ా ేకష్ం ా ఉంటుం ి.
ఒక ేళ ఇ ేజ్ కటి ా ఉంటే,
వరణ్ సవ్ ావ పం ిణీ ఎడమకు
మారచ్బడుతుం ి.
ఒక ేళ ఇ ేజ్ పర్కాశవంతం ా
ఉంటే, వరణ్ సవ్ ావ పం ిణీ కు ికి
మారచ్బడుతుం ి.
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటును ెంచడం వలన వరణ్ సవ్ ావ పం ిణీ కు ికి మారచ్బడుతుం ి,
అ
ే పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటును త గ్ ంి చడం వలన వరణ్ సవ్ ావ పం ిణీ ఎడమకు
మారచ్బడుతుం ి. ో టో ార్ఫ్లను మా టర్లో చూడ ా కి పర్కాశవంత ైన కాం
ప ిస ాలు ఇబబ్ం ి క ిం నపుప్డు
తత్ ం పర్తయ్ ీకరణ
కక్ తు
త్ సమా ా ా న్
ో ాన
ార్లు అం ి త్ ా .
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 191
❚❚ షూటింగ్ ేటా
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
ట ింగ్ ............................128 6
షటర్ ేగం .......................... 118
ావ్రం ................................ 118
7
షూటింగ్
ానం
................... 47, 58, 65, 118
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త 1 ................107 8
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు ...........132 9
కేందర్ం ొ డవు ......................314
10
లెన్స్ ేటా
కేం క
ీర్ రణ
ానం ................. 82
లెన్స్ VR (కంపన త గ్ ంి పు) 2
...............................32, 232
ల్ ాష్ రకం ................... 246, 315
కమాండర్
ానం 2 ............. 246
ల్ ాష్
ానం ...............102, 104
ల్ ాష్ యంతర్ణ .................. 246
ల్ ాష్ సరుద్బాటు ....................134
కె ె ా ేరు
1
ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త యంతర్ణ ఆన్ ో ో టో సుకోబ ి ే ఎరుపులో
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
2 ఈ
ికి మదద్ ేచ్ ఉపకరణాల ో
ిన ో టోలలో మాతర్ ే పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
11
12
13
11
ెలుపు సమతులయ్త .............140 12 వరణ్
ామం ....................... 230
ెలుపు సమతులయ్త ైన్13 Picture Control * ................155
టూయ్ ంగ్ .........................143
పూరవ్ అమ ిక మారగ్ దరశ్క
పుసత్ కం ............................145
* ఎంచుకునన్ Picture Control ఆ ారం ా ఐటమ్లు
192
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
నన్ం ా పర్ద ిశ్ంచబడ ా
.
14
15
16
17
18
19
14 అ ిక ISO అ యత చంచల
ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు ................231
ఎకుక్వ
ి పర్తయ్ ీకరణ
అ యత చంచల ికెస్ల్స్
త గ్ ంి పు ........................... 230
15 కిర్యా ల D-Lighting ...........136
16
17
18
19
HDR (హై ైన క్ ప ి ి) .....138
కాం లోపం యంతర్ణ ..........231
సవరణల చ ితర్ ................... 277
ఇ ేజ్ ాయ్ఖయ్ ..................... 260
20
21
20
ో టో ార్ఫర్
ేరు * .................261 21 కా ీ ైట్ గల హకుక్ ారు * ......261
* ట్
ె అప్ పటిట్కలో కా ీ ైట్ సమా ారం ఎం ిక ఉప
ిం
సమా ారం ికార్డ్ ే న
ి పుప్డు మాతర్ ే షూటింగ్ ేటా
క ిసత్ ుం ి.
ో టో ార్ఫ్ ో కా ీ ైట్
కక్ ాలగ్ వ ే
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 193
❚❚ స
కష్ ేటా
123 4
56
16 17 18 19 20
7
8
28
27
26
25 24
9
15
14 13 12 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
21
22
23
10
ేర్మ్ సంఖయ్/ తత్ ం ఇ ేజ్ల
సంఖయ్
మా ిక్ంగ్ను అప్లోడ్ ే ... 203
రకష్ణ థ్ ి .......................... 200
కె ె ా ేరు
సవరణల సూ క ................. 279
ఇ ేజ్ ాయ్ఖయ్ సూ క .......... 260
థ్ ాన ేటా సూ క................ 269
ఇ ేజ్లో వరణ్ సవ్ ా ాల పం ిణీ
ో ాన తర్ం చూ ి త్ ో ం ి
(0 191).
ఇ ేజ్ ాణయ్త ...................... 98
ఇ ేజ్ ప ిమాణం .................100
ైల్ ేరు............................ 227
ికార్డ్ ే ిన సమయం ....40, 262
ికార్డ్ ే ిన ే ీ............40, 262
సం క ేరు ........................ 225
ేటింగ్ ................................201
16 ట ింగ్ ............................128
ానం
17 షూటింగ్
................... 47, 58, 65, 118
18 షటర్ ేగం .......................... 118
19 ావ్రం ................................ 118
20 ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త 1 ................107
21 కేందర్ం ొ డవు ......................314
22 కిర్యా ల D-Lighting ...........136
23 Picture Control ..................155
ామం ....................... 230
24 వరణ్
ానం ...............102, 104
25 ల్ ాష్
26 ెలుపు సమతులయ్త .............140
ెలుపు సమతులయ్త ైన్టూయ్ ంగ్ .........................143
పూరవ్ అమ ిక మారగ్ దరశ్క
పుసత్ కం ............................145
27 ల్ ాష్ సరుద్బాటు ....................134
కమాండర్
ానం 2 ............. 246
28 పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు ...........132
1 ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త సవ్యం ాలక యంతర్ణను ఆన్లో ఉం
ిన ో టో మాతర్ ే ఎరుపు
వరణ్ ంలో పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
2 ఈ
ికి మదద్ ేచ్ ఉపకరణాల ో
ిన ో టోలలో మాతర్ ే పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
194
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
❚❚ సథ్ లం
కక్ ేటా
GPS లే ా ామ్ర్ట్ ప ిక ా న్ బటిట్ (0 269) అ ాంశం, ేఖాంశం మ య
ి ు ఇతర
సథ్ లం
కక్ ేటా సరఫ ా య
ే బడ ా . మూ ల షయంలో, ికా డ్ ంి గ్
ార్రంభం వదద్ ేటా థ్ ా ా న్ ఇసుత్ం ి.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 195
ఒక దగగ్ ి దృ ట్ ి
సుకోవడం: బాయ్క్
ేల్
మ్
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్లో పర్ద ిశ్ంచబ ిన ఇ ేజ్ను మ్ ఇన్ ేయ ా కి X బటన్
ొకక్ం ి. మ్ పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు కిర్ం ి పనులు ేయబడు ా :
ే ేందుకు
మ్ ఇన్ లే ా
అవుట్
ఉప
ించం ి
X / W (Q)
ఇ జ్
ే
కక్ ఇతర
ార్ం ాలను
ంి చం ి
ఇ
196
ేజ్ క త్ ింపు
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
P
వరణ్ న
గ ిషట్ం ా స ాస ి 33× ( ెదద్ ఇ ేజ్లు),
25× (మాధయ్మం ఇ ేజ్లు) లే ా 13×
( నన్ ఇ ేజ్లు)కు మ్ ేయ ా కి
X ొకక్ం ి. మ్ య ా కి W (Q)
ను ొకక్ం ి. ో టో మ్ ఉనన్పుప్డు,
మా టర్లో కనబడ ఇ ేజ్ల ార్ం ాలను
ించ ా కి బహుళ ఎం ిక ాధనంను
ఉప
ించం ి. ేర్మ్
కక్ ఇతర
ార్ం ాలకు తవ్ర ా ోక్ర్ ల్ ే ేందుకు బహుళ
ఎం ిక ాధనంను ొకిక్పటిట్ ఉంచం ి.
మ్ షప్ త్ మారచ్బ ినపుప్డు మారగ్
ద్ శ
ే క ం ో కొ ద్ ి ేపు పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి;
మా ట ల్ ో పర్సత్ ుతం కనబ ే ార్ంతం పసుపు
స ిహదుద్ ే సూ ంచబ ిం ి. మారగ్
ద్ శ
ే క
ం ో కిర్ం ి ా ాన ఒక పటీట్ ో మ్
షప్ త్ పర్ద ిశ్ంపబడుతుం ి; మ్ షప్ త్
100% ఉనన్పుప్డు పటీట్ ఆకుపచచ్ ా
పర్ద ిశ్ంపబడుతుం ి.
మా టర్లో పర్సత్ ుతం కన ిం ే ార్ం ా కి ఇ జ్
ే
క త్ ింపు కోసం, P ొకక్ం ి క త్ ంి చు ఎంచుకోం ి
(0 198).
ే ేందుకు
మూఖాల ై
ే
ఉప
మ్
P
షూటింగ్
ి ి
మ్ను రదుద్
ెళళ్ం ి.
ే
ా ా కి
ెళల్ం ి
వరణ్ న
కె ె ా కను ొనన్ ముఖాల ై మ్ ేయ ా కి,
P ొకక్ం ి మ ియు ముఖం మ్ ఎంచుకోం ి
(0 199). ముఖాలు కను ొనబ ినపుప్డు
మాతర్ ే ఈ ఎం ిక అందుబాటులో ఉంటుం ి. ఆర్.
.
ో ాన తర్ం (0 190) పర్దరశ్న మ్
ేయబ ినపుప్డు ముఖాలు కను ొనబ ి ే,
P బటన్ పటిట్కలో ముఖం మ్ అందుబాటులో
ఉంటుం ి (అ
ే క త్ ింపు, అందుబాటులో
ఉండదు).
పర్సత్ ుత మ్ షప్ త్ వదద్ ఇతర ఇ ేజ్లలో
అ ే థ్ ా ా న్
ించ ా కి ఆ ేశ డయల్ను
పప్ం ి. మూ పర్ద ిశ్ంచబ ినపుడు
ేల్ బాయ్క్ మ్ రదద్ వుతుం ి.
ఇతర ఇ ేజ్లను
ించం ి
మ్ను రదుద్
ించం ి
K/
ే ి పూ త్ -ి ేర్మ్
ేల్ బాయ్క్ కు
ి ి
షూటింగ్
ానం నుం ి షక్ర్ ంచ ా కి
K బటన్ లే ా షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 197
❚❚ ో టోలు క త్ ింపు ేయడం
ేల్ బాయ్క్ మ్ సమయంలో పర్ద శ్ి ంపబ ిన ో టోలు మా టర్లో పర్సత్ ుతం
క ిం ే ార్ం ా కి క త్ ించ ా కి దశలను ాటించం ి.
1P
ొకక్ం ి.
మ్ ే ిన తరు ాత మ ియు మా టర్లో
రు ఉం ాలనుకున ార్ంతం క ిం న వరకు
ోక్ర్ ల్ ేయం ి, P బటన్ను ొకక్ం ి.
P బటన్
2 క త్
ింపు ఎంచుకోం ి.
క త్ ింపు ను హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను
ొకక్ం ి.
3 పూరత్
ం ి ఎంచుకోం ి.
పూరత్ ం ి హైలైట్ ేయం ి మ య
ి ు
మా టర్లో పర్ద ిశ్ంచబ ిన ఇ ేజ్ ాగం
మాతర్ ే క ిన క త్ ిం న పర్
సృ ట్ ంి చ ా కి
J ను ొకక్ం ి.
198
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
❚❚ ముఖం మ్
కె ె ా కను ొనన్ ముఖా న్ మ్ ేయ ా కి,
మ్ పర్దరశ్నలో P బటన్ను ొకక్ం ి మ ియు
తరు ాత ముఖం మ్ హైలైట్ ే ,ి J ను ొకక్ం ి.
P బటన్
మారగ్
ద్ శ
ే క ం ో లో పర్సత్ ుత పర్ ాన
ెలల్
ేర్మ్ ావ్ ా సూ ంచబడుతుం
ముఖాలను
ించ ా కి మ్ ే
కోసం X లే ా W (Q) ొకక్ం ి లే ా
ాధ ా న్ ఉప
ించం ి.
షయం ఒక
ి. ఇతర
లే ా అవుట్
బహుళ ఎం ిక
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 199
ొల ింపు నుం ి ో టో ర్ాఫ్లను ర ించడం
యాదృ ఛ్క ొల ింపు నుం ి పర్సత్ ుత
ార్ న్ ర ించ ా కి A (L) బటన్ను
ొకక్ం ి. ర ించబ ిన ైళల్ ు P పర్ మ ో గు త్ ంి చబడ ా
మ ియు ేల్ బాయ్క్
పటిట్కలో O ొల ించు బటన్ లే ా ొల ించు ఎం ికను ఉప
ించడం వలన
ర ించబ ిన ైళుళ్ ొల ించబడవు. ె
ీ కార్డ్ ా ామ్ట్ ేసత్ ునన్పుప్డు
ర ించబ ిన ఇ ేజ్లు ొల ించబడ ాయ గమ ంచం ి (0 259).
ొల ించ ా కి లు ా తర్ం నుం ి రకష్ణను
ి ేయ ా కి, ా
పర్ద ిశ్ం
లే ా హైలైట్ ే ి, ఆ త ావ్త A (L) బటన్ను ొకక్ం ి.
A (L) బటన్
Aఅ
న్ ఇ ేజ్ల రకష్ణను
ి ేయడం
సం కలో లే ా ేల్ బాయ్క్ సం క పటిట్కలో (0 221) పర్సత్ ుతం ఎంచుకునన్ సం కలో
అ న్ ఇ ేజ్ల నుం ి రకష్ణను
ి ేయ ా కి, ేల్ బాయ్క్ సమయంలో ెండు ెకనల్ ాటు
A (L) మ ియు O బటన్లను క ి ొకక్ం .ి
200 ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
ర్ాలను ేట్ ేయడం
త ావ్
ొల ింపు కోసం
ార్లను ేట్ ేయం ి లే ా ాటి గురుత్ ట
ె ట్ ం ి.
ViewNX-i మ ియు Capture NX-Dలో ేటింగ్లు
ించవచుచ్. ర ించబ ిన
ఇ ేజ్లకు ేటింగ్ అందుబాటులో ఉండదు.
ఒకొక్కక్
1ఇ
ఇ
2
ర్ా న్ ేట్ ేయడం
ేజ్ను ఎంచుకోం ి.
ేజ్ను పర్ద ిశ్ంచం ి లే ా హైలైట్
ేయం ి.
ేల్ బాయ్క్ ఎం క
ి లను పర్ద శ్ి ంచం .ి
ేల్ బాయ్క్ ఎం క
ి లను పర్ద శ్ి ంచ ా కి P బటన్ను
ొకక్ం ి.
P బటన్
3
4
ేటింగ్ను ఎంచుకోం ి.
ేటింగ్ హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను
ొకక్ం ి.
ేటింగ్ను ఎంచుకోం ి.
సునన్ నుం ి ఐదు నకష్ ార్ల వరకు ేటింగ్
ేయ ా కి 1 లే ా 3 ొకక్ం ి లే ా త ావ్
ొల ింపు కోసం
ార్లను గురుత్ ెటట్ ా కి
) ఎంచుకోం ి. చరయ్ను పూ త్ ి ేయ ా కి J
ొకక్ం ి.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 201
బహుళ
ర్ాలను ేట్ ేయడం
బహుళ
ార్లను ేట్
ఉప
ించం ి.
1
2
ేయ ా కి
ేల్ బాయ్క్ పటిట్కలో
ేటింగ్ను ఎంచుకోం ి.
ేల్ బాయ్క్ పటిట్కలో ేటింగ్ను హైలైట్
ొకక్ం ి.
ే ి, 2
ర్ాలను ేట్ ేయం ి.
ార్లను హైలైట్ ేయ ా కి 4 లే ా 2
ొకక్ం ి (పూ త్ ి ేర్మ్లో పర్సత్ ుతం హైలైట్ ే ిన
ార్ న్
ించ ా కి, X బటన్ను ొకిక్
పటుట్కోం ి) మ ియు సు ాన్ నుం ి ఐదు
నకష్ ార్లోల్ ేటింగ్ ఎంచుకోవ ా కి 1 లే ా 3
ొకక్ం ి లే ా త ావ్త ొల ింపుకు
ార్ న్
గురుత్ ేయ ా కి ) ొకక్ం ి. చరయ్ను పూ త్ ి
ేయ ా కి J ొకక్ం ి.
202 ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
ేటింగ్ ఎం ికను
అప్లోడ్ కోసం ో టోలు ఎంచుకోవడం
క ెక్ట్ ే ే ముందు ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి అప్లోడ్ కోసం ో టోలు ఎంచుకోవ ా కి
కిర్ం ి దశలను ాటించం ి. అప్లోడ్ కోసం మూ లు ఎంచుకోబడవు.
ఒకొక్కక్ ో టోలు ఎంచుకోవడం
1
2
ో టోను ఎంచుకోం ి.
ో టోను పర్ద ిశ్ంచం ి లే ా థంబ్ ె
ీ
హైలైట్ ేయం ి.
ల్
ేల్ బాయ్క్లో థంబ్ ె
ల్ జా
ాలో
ేల్ బాయ్క్ ఎం క
ి లను పర్ద శ్ి ంచం .ి
ేల్ బాయ్క్ ఎం క
ి లను పర్ద శ్ి ంచ ా కి P బటన్ను
ొకక్ం ి.
P బటన్
3
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంప ా కి ఎంచుకోం ి/
ఎంచకం ిను ఎంచుకోం ి.
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంప ా కి ఎంచుకోం ి/
ఎంచకం ి హైలైట్ ేయం ి మ ియు J
ొకక్ం ి. అప్లోడ్ కోసం ఎంచుకునన్
ార్లు
ఒక & పర్ మ ే సూ ంచబడ ా ;
ఎం ికను రదుద్ ేయ ా కి ఇ ేజ్ను పర్ద ిశ్ం
లే ా హైలైట్ ే ి, 2 మ ియు 3 దశలను
పున ావృతత్ ం ేయం ి.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 203
పలు ో టోలు ఎంచుకోవడం
పలు ో టోల
కక్ అప్లోడ్ థ్ ి
మారచ్ ా కి కిర్ం ి దశలను ాటించం ి.
1ఇ
ేజ్(లు) ఎం ిక ే ను ఎంచుకోం ి.
ేల్
బాయ్క్
ెనులో, ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంప ా కి
ఎంచుకోం ి ఎంచుకోం ి, ఆ ై ఇ ేజ్(లు) ఎం ిక
ే
హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ొకక్ం ి.
2
ో టోలు ఎంచుకోం ి.
ో టోలు హైలైట్ ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక ాధ ా న్ ఉప
ించం ి లే ా
ఎంచుకోవ ా కి లే ా ఎం ికను రదుద్ ేయ ా కి W (Q) ొకక్ం ి (పూ త్ ి
ెరలో హైలైట్ ే ిన
ార్ న్
ించ ా కి, X బటన్ను ొకిక్ పటుట్కోం ి).
ఎంచుకునన్
ార్లు ఒక & పర్ మ ే గురుత్ ెటట్బ డ్ ా .
3J
ొకక్ం ి.
చరయ్ను పూ త్ ి
ేయ ా కి J
Aఅ
ొకక్ం ి.
న్ ో టోల ఎం ికను
ి ేయడం
అ న్ ో టోల ఎం ికను
ి ేయ ా కి, ేల్ బాయ్క్ ెనులో ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంప ా కి
ఎంచుకోం ి ఎంచుకోం ి, అ న్ ఎం ికలు రదుద్ ేయాలా హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2
ొకక్ం ి. ఒక
ధ్ ారణ ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; అవును హైలైట్ ేయం ి మ ియు
ె
ీ కార్డ్ ై అ న్ ో టోల అప్లోడ్ గురుత్ను
ి ేయ ా కి J ొకక్ం ి.
204 ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
ో టో ర్ాఫ్లను ొల ించడం
పర్సత్ ుత ో టో ార్ఫ్ను ొల ించ ా కి, O బటన్ను మ ల్ ొకక్ం ి. పలు
ఎంచుకునన్ ో టో ార్ఫ్ను ొల ించ ా కి, ఎంచుకునన్ ే ీలో
ిన అ న్
ో టో ార్ఫ్లు లే ా పర్సత్ ుత ేల్ బాయ్క్ సం కలో అ న్ ో టో ార్ఫ్లు, ేల్ బాయ్క్
పటిట్కలో ొల ించు ఎం ికను ఎంచుకోం ి. ఒక ా ి ొల ింపబ ి ే, ో టో ార్ఫ్లు
పునరుదధ్ ించబడవు. ర ించబ ిన
ార్లు ొల ించబడవ గమ ంచం ి.
ేల్ బాయ్క్ సమయంలో
పర్సత్ ుత ో టో ార్ఫ్ను
1 O బటన్ను
ఒక
ధ్ారణ
ొల ించ ా కి O బటన్ను
ొకక్ం ి.
ొకక్ం .ి
ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
O బటన్
2 O బటన్ను మ
ళ్ ొకక్ం ి.
ో టో ార్ఫ్ను ొల ించ ా కి, O బటన్ను
మ ల్ ొకక్ం .ి ో టో ార్ఫ్ను ొల ించకుం ా
షక్ర్ ంచ ా కి, K బటన్ను ొకక్ం ి.
A కాయ్లెండర్
ేల్ బాయ్క్
కాయ్లెండర్ ేల్ బాయ్క్ సమయంలో, ే ీ జా ాలో ే ీ హైలైట్ ే ,ి O బటన్ను (0 186)
ొకక్డం ావ్ ా ఎంచుకునన్ ే ీలో
ిన అ న్ ో టో ార్ఫ్లను రు ొల ించవచుచ్.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 205
ేల్ బాయ్క్ పటిట్ క
ేల్
బాయ్క్
పటిట్కలో ొల ించు ఎం ిక కిర్ంద ఎం ికలను క ి ఉంటుం ి. ఇ
సంఖయ్ ై ఆ ారప ి, ొల ింపుకు కొంత సమయం అవసరమవుతుంద
గమ ంచం ి.
ఐ ఛ్కం
Q ఎంచుకోబ ిం ి
ఎంచుకునన్
n
ఎంచుకునన్
ే ీ ఎం ిక
ే
R అ న్
ార్లను
ే ీన
వరణ్ న
ొల ించం ి.
ిన అ న్
ార్లను
ొల ించం ి (0 207).
పర్సత్ ుతం ేల్ బాయ్క్ కోసం ఎంచుకునన్ సం కలో
ొల ించం ి (0 221).
అ న్
❚❚ ఎంచుకునన్: ఎంచుకునన్ ో టో ర్ాఫ్లను ొల ించడం
1
ర్ాలను ఎంచుకోం ి.
ార్ న్ హైలైట్ ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక
ాధ ా న్ ఉప
ిం , ఎంచుకోవ ా కి
లే ా ఎం ికను రదుద్ ేయ ా కి W (Q)
ొకక్ం ి (పూ త్ ి ెరలో హైలైట్ ే ిన
ార్ న్
ించ ా కి, X బటన్ను ొకిక్ పటుట్కోం ి).
ఎంచుకునన్
ార్లు ఒక O హన్ం ే
గు త్ ంి చబడ ా . అదనపు
ార్లను
ఎంచుకోవ ా కి అవసర ైన అ న్ ారుల్
పున ావృతం ేయం ి.
2 చరయ్ను పూ త్ి
ేయుటకు J ను ొకక్ం ి.
ఒక
ధ్ారణ ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి;
అవును ను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
206 ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
ేజ్ల
W (Q) బటన్
ార్లను
❚❚
1
ే ీ ఎంచుకోం ి: ఎంచుకునన్ ే ీన సుకునన్ ో టో ర్ాఫ్లను ొల ించడం
ే ీలను ఎంచుకోం ి.
ే ీ హైలైట్ ే ి, హైలైట్ ేయబ ిన ే ీన
ిన అ న్
ార్లను ఎంచుకోవ ా కి
2 ను ొకక్ం ి. ఎంచుకునన్ ే ీలు ఎం ిక
గురుత్ల ే సూ ంచబడ ా . అదనపు
ే ీలను ఎంచుకోవ ా కి; ఒక ే ీ ఎం ిక
ి ేయ ా కి, ా
హైలైట్ ేయం ి
మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
2 చరయ్ను పూ త్ి
ేయుటకు J ను ొకక్ం ి.
ఒక
ధ్ారణ ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి;
అవును హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 207
ై పర్దరశ్నలు
ల్ డ్
పర్సత్ ుత ేల్ బాయ్క్ సం కలో
ార్ల
కక్ ల్ డ్
ై పర్దరశ్నను పర్ద ిశ్ంచ ా కి
పటిట్కలో
ించబడుతుం ి (0 221).
ల్ ైడ్ పర్దరశ్న ఎం ిక ఉప
1
ై పర్దరశ్నను ఎంచుకోం ి.
ల్ డ్
ేల్ బాయ్క్ పటిట్కలో ల్ ైడ్ పర్దరశ్నను హైలైట్
2 ొకక్ం ి.
2
ేల్ బాయ్క్
ే ి,
ై పర్దరశ్నను ార్రం ంచం ి.
ల్ డ్
ల్ డ్
ై పర్దరశ్న పటిట్కలో ార్రం ంచును హైలైట్
ే ి, J ొకక్ం ి.
ల్ డ్
ై పర్దరశ్న ో ర్ గర్స్లో ఉనన్పుడు కిర్ం ి చరయ్లను
ే ేందుకు
ఉప
ించం ి
ేయవచుచ్:
వరణ్ న
ెనుకకు ాట ే /
ముందుకు ాట ే
మునుపటి ేర్మ్కు
ి ి ావ ా కి 4,
త ావ్
ేర్మ్కు ాట ేయ ా కి 2 ొకక్ం ి.
అదనపు ో టో
సమా ా ా న్
ించం ి
పర్ద ిశ్ంచబ ిన ో టో సమా ా ా న్ మారుచ్
(0 188).
ాజ్
ాలూయ్మ్ను
ెంచం ి/త గ్ ంి చం ి
ేల్ బాయ్క్
షక్ర్
ల్ డ్
ై పర్దరశ్నను ాజ్ ేయం .ి మ ల్
కొన ా ించ ా కి పునః ార్రం ంచు
ఎంచుకోం ి.
ేయడం
X / W (Q)
ానంకు
ంచం ి
208 ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు
K
మూ
ేల్
బాయ్క్
సమయంలో ాలూయ్మ్ను
ెంచ ా కి X, త గ్ ంి చ ా కి W (Q) ొకక్ం ి.
పర్దరశ్నను ము ంి చు మ ియు
ానంకు
ి ి ళ
ె ుళ్.
ేల్ బాయ్క్
పర్దరశ్న ము ిం నపుప్డు కు ి ైపు
చూ ించబ ిన సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. మ ళ్
ార్రం ం ేందుకు పునః ార్రం ంచు ను లే ా ేల్ బాయ్క్
పటిట్కకు
ి ి ెళళ్ ా కి షక్ర్మణ ను ఎంచుకోం ి.
ై పర్దరశ్న ఎం ికలు
ల్ డ్
ల్ డ్
ై పర్దరశ్నను ార్రం ంచ ా కి ముందు, రకం లే ా ేటింగ్ ావ్ ా
పర్ద ిశ్ంచబ ే ఇ ేజ్లను ఎంచుకోవ ా కి ల్ డ్
ై పర్దరశ్న పటిట్కలో ఎం క
ి లను
రు ఉప
ించవచుచ్ మ ియు పర్ ఇ ేజ్ పర్ద శ్ి ంచబ ే సమయా న్
ఎంచుకోవచుచ్.
• ఇ ేజ్ రకం: ట్ ల్
ి ఇ ేజ్లు మ ియు మూ లు,
ట్ ిల్ ఇ ేజ్లు మాతర్ ే, మూ లు మాతర్ ే
మ ియు ేటింగ్ ావ్ ా నుం ి ఎంచుకోం ి.
ఎంచుకునన్ ేటింగ్ల ో
ార్లను మాతర్ ే
ేరచ్ ా కి ేటింగ్ ావ్ ాను హైలైట్ ే ి, 2
ొకక్ం ి. ేటింగ్ల జా ా పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి;
హైలైట్ ే ిన ేటింగ్ ో ల్ డ్
ై పర్దరశ్నలో ేరచ్డం
కోసం
ార్లను ఎంచుకోవ ా కి లే ా ఎం ికను
ి ేయ ా కి ేటింగ్లను హైలైట్ ే ి, 2
ొకక్ం ి. ఎంచుకునన్ ేటింగ్లు ఎం ిక గురుత్ ే
సూ ంచబడ ా . కా ా స్న ేటింగ్లను
ఎంచుకునన్పుడు షక్ర్ ంచ ా కి J ొకక్ం ి.
•
ేర్మ్
ామం: ట్ ల్
ి ఇ ేజ్లు పర్ద ిశ్ంచబ ే
సమయా న్ ఎంచుకోం ి.
ేల్ బాయ్క్ మ ియు ొల ింపు 209
సం ా ాలు
ViewNX-i ను పర్
ఠ్ ా ించడం
ో టోలు ైన్-టూయ్న్ ేయ ా కి మ ియు
ార్లను అప్లోడ్ ే ి మ ియు
ించ ా కి ViewNX-i ఇన్ ట్ ాలర్
కక్ ాజా ెరష్న్ కిర్ం ి ెబ్ ైట్
నుం ి ౌన్లోడ్ ేసుకోం ి మ ియు పర్ ఠ్ ాపనను పూ త్ ి ేయ ా కి ెర ైన
సూచనలు ాటించం ి. ఒక ఇంటర్ ెట్ క ెకష్న్ అవసరము. ిసట్మ్ అవస ాలకు
మ ియు ఇతర సమా ా ా కి,
ార్ంతం
కక్ కాన్ ెబ్ ైట్ చూడం ి.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
ో టోలు ైన్-టూయ్న్ ేయ ా కి లే ా NEF (RAW)
ార్ల కోసం అమ ికలను
మారచ్ ా కి మ ియు ాటి ఇతర ా ేమ్ట్లలో ేవ్ ేయ ా కి కాన్
కక్
Capture NX-D ా ట్ ేర్ ఉప
ించం ి. Capture NX-D ఇకక్డ ౌన్లోడ్ కోసం
అందుబాటులో ఉం ి:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
210 సం ా ాలు
కంపూయ్టర్కు
కొన ా ే ముందు,
ర్ాలను పర్
రు ViewNX-i పర్
ేయడం
ఠ్ ా ిం ార
ధ్ా ించుకోం ి (0 210).
1 USB కేబుల్ను సం
ా ంచం ి.
కె ె ాను ఆఫ్ ే ి, ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ం ార
ధ్ా ంి న త ావ్త, USB
కేబుల్ను ( ి ా లభయ్మౌతుం ి) చూ ినటు
ల్ ా సం ా ం , కె ె ాను ఆన్
ేయం ి.
D యు.ఎస్. హబ్లు
కె ె ాను ేరు ా కంపూయ్టర్కి అనుసం ా ంచం ి; ఒక యు.ఎస్.
అనుసం ా ంచకం ి.
హబ్ లే ా కీబో ర్డ్
A
శవ్స య దుయ్త్ మూలా న్ ఉప
ించం ి
ే ా బ ి కి అంత ాయం కలగలేద
ట
ధ్ా ించ ా కి, కె
ేయం ి.
ె ా బాయ్ట ీ
పూ త్ ి ా
ార్జ్
A కేబుల్లను సం
ా ంచడం
ఇంటర్ ేస్ కేబుల్లను సం ా సుత్నన్పుడు లే ా
ానుసం ా సుత్నన్పుడు కె ె ా
ఆఫ్లో ఉంద
ధ్ ా ించుకోం ి. బలం ఉప
ించవదుద్ లే ా సం ానకాలను ఒక
కోణంలో ొ ిప్ంచ ా కి పర్య న్ంచవదుద్.
సం ా ాలు 211
2 ViewNX-i
కక్ Nikon Transfer 2
ా ా న్ ార్రం ంచం ి.
రు ో ర్ ామ్ను ఎంచుకో ా స్ం ి ా సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబ ి ే, Nikon Transfer 2
ను ఎంచుకోం ి.
Dబ
ి సమయంలో
బ ి జరుగుతునన్ సమయంలో కె
కేబుల్ను
ానుసం ా ంచకం ి.
ె ాను ఆఫ్
ేయకం ి లే ా యు.ఎస్.
A Windows 7
ఒక ేళ కిర్ం ి సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబ ి ే, ిగువన వ ించబ ిన వలె Nikon Transfer 2
ఎంచుకోం ి.
1 Import pictures and videos ( ర్ాలు
మ ియు
ి
లను ిగుమ
ే ) కిర్ంద,
Change program ( ోర్ ామ్ను మారుచ్)
ను కిల్క్ ేయం ి. ో ర్ ార్మ్ ఎం ిక సం ేశం
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; Nikon Transfer 2
ఎంచుకోం ి మ ియు OK (స ి) ను కిల్క్ ేయం ి.
2 డబుల్-కిల్క్
.
A Windows 10 మ
ియు Windows 8.1
కె ె ా అనుసం ా ం నపుప్డు Windows 10
మ ియు Windows 8.1 ఆటో ేల్ అడగవచుచ్.
తటట్ ం ి లే ా డయలాగ్ కిల్క్ ేయం ి,
తరు ాత Nikon Transfer 2 ఎంచుకోవ ా కి
Nikon Transfer 2 కిల్క్ ేయం ి.
A OS X
Nikon Transfer 2 సవ్యం ాలకం ా ార్రంభం కాక ో ే, కె ె ా
అనుసం ాన ైనద ధృ క ించం ి మ ియు ఇ ేజ్ కాయ్పచ్ర్ (OS X ో వ ేచ్
ఒక అనువరత్ నం) ార్రం ంచం ి మ ియు కె ె ా కును ొ నపుప్డు అనువరత్ నం
ెరుచుకుంటుం ి కావున Nikon Transfer 2 ను ఎంచుకోం ి.
212 సం ా ాలు
3 Start Transfer (బ
ె
ీ కార్డ్ లో
ి
ార్రం ంచు) ఎంచుకోం ి.
ార్లు కంపూయ్టర్కు పర్
ేయబడ ా
Start Transfer (బ ి
4 సం
ానతను
ి ేయం ి.
బ ి పూరత్ నపుప్డు, కె ె ాను ఆఫ్
ానుసం ా ంచం ి.
.
ార్రం ంచు)
ే ి యు.ఎస్.
కేబుల్ను
Aమ
ింత సమా ారం కోసం
ViewNX-i ను ఉప
ించడం ై మ ింత సమా ారం కోసం ఆన్లైన్ స యా న్
సంపర్ ించం ి.
సం ా ాలు 213
ో టో ర్ాఫ్లను ము ర్ంి చడం
ఎంచుకునన్ JPEG ఇ ేజ్లు కె ె ాకు ేరు ా సం ా ం
ిర్ంటర్ ై ము ంిర్ చబడవచుచ్ (0 365).
ఒక PictBridge
ిర్ంటర్ను సం ా ంచడం
యు.ఎస్. కేబుల్ ( ి ా అందుబాటులో ఉంటుం ి) ఉప
ిం కె ె ాను
సం ా ంచం ి. బలం ఉప
ించవదుద్ లే ా సం ానకాలను ఒక కోణంలో
ొ ిప్ంచ ా కి పర్య న్ంచవదుద్.
కె ె ా మ ియు ిర్ంటర్ ఆన్ ే ినపుప్డు, PictBridge
మా టర్లో ఒక ావ్గత సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్న త ావ్త
D ముదర్ణ కోసం ో టో ర్ాఫ్లను ఎంచుకోవడం
NEF (RAW) ో టో ార్ఫ్లు (0 98) ముదర్ణ కోసం ఎంచుకోబడవు. దృశయ్ లకష్ణాలు
మారుచ్ పటిట్కలో NEF (RAW) సం ానం ఎం ికను ఉప
ిసత్ ూ NEF (RAW) ఇ
కక్ JPEG పర్తులను రూ ొ ం ించవచుచ్ (0 280).
D
ేజ్
ే ీ ముదర్ణ
రు d4 ( ే ీ ట్ ాంప్; 0 243) అనుకూల అమ ికను ఉప
ిం
ే ీ సమా ార ికార్డ్
ేయబ ిన ో టో ార్ఫ్లను ము స
ిర్ త్ ునన్పుప్డు PictBridge పటిట్కలో ముదర్ణ ే ీ కోసం ఆన్
ఎంచుకుంటే, ే ీ ెండు ారుల్ క ిసత్ ుం ి. ో టో ార్ఫ్లను క త్ ిం ా లే ా అంచు లేకుం ా
ము ంిర్
ా ము త
ిర్
ే ీ క త్ ించబడచుచ్.
214 సం ా ాలు
ఒక ా ికి ఒక
ర్ా న్ ము ర్ంి చడం
1 కా
ా స్న
ర్ా న్ పర్ద ిశ్ంచం ి.
అదనపు
ార్లను
ిం ేందుకు 4 లే ా 2 ను ొకక్ం ి. పర్సత్ ుత
ేర్మ్ ై మ్ ే ేందుకు X బటన్ను ొకక్ం ి (0 196; మ్ను
షక్ర్ ంచ ా కి K ొకక్ం ి). ఒకే ా ి ఎ
ి
ార్లను
ించ ా కి,
W (Q) బటన్ ను ొకక్ం ి.
ార్లను హైలైట్ ే ేందుకు బహుళ ఎం ిక
ాధనంను ఉప
ించం ి, లే ా ఎంచుకోబ ిన
ార్లను పూ త్ ి ేర్మ్లో
పర్ద ిశ్ంచ ా కి X ను ొకక్ం ి.
2 ముదర్ణ ఐ
ఛ్కాలను సరుద్బాటు ేయం ి.
కిర్ం ి ఐటమ్లను పర్ద ిశ్ంచ ా కి J ొకిక్, ఆ త ావ్త ఐటమ్ను హైలైట్
ేయ ా కి 1 లే ా 3 ొకిక్, ఎం ికలను
ించ ా కి 2 ొకక్ం ి
(పర్సత్ ుత ిర్ంటర్ ే మదద్ ేచ్ ఎం ికలు మాతర్ ే జా ా ేయబ డ్ ా ;
ీ ాల్ట్ ఎం ికను ఉప
ించ ా కి, ిర్ంటర్ సవ్యం ిదధ్ ను ఎంచుకోం ి).
ఎం ికను ఎంచుకునన్ త ావ్త, ిర్ంటర్ అమ ికల పటిట్కకు
ి ి ెళళ్ ా కి
J ొకక్ం ి.
ఐ ఛ్కం
ే
ప మ
ి ాణం
కా ీల సంఖయ్
అంచు
వరణ్ న
ే
ప ిమాణా న్ ఎంచుకోం ి.
ార్లు ఒక ా ికి ఒకటే ము ంిర్ చబ ినపుడు మాతర్ ే ఈ ఎం ిక జా ా
ే బడుతుం ి. పర్తుల సంఖయ్ను ఎంచుకోవ ా కి 1 లే ా 3 ొకక్ం ి
య
(గ ిషట్ం ా 99).
ెలుపు అంచుల ో ో టోలను
ో టోల ై ికార్డ్ అ
ముదర్ణ ే ీ
వ ోద్ ఎంచుకోం ి.
ేర్మ్ కూ ాచ్లో వ ద్ ో ఎంచుకోం ి.
న సమయాలు మ ియు
ే ీలను ము ంిర్ ాలో
ార్లు ఒక ా క
ి ి ఒకటే ము ంిర్ చబ న
ి పుడు మాతర్ ే ఈ ఎం క
ి జా ా
య
ే బడుతుం .ి క త్ ంి పు లేకుం ా షక్ర్ ంచ ా కి, క త్ ంి పు లేదును
హెల
ౖ ెట్
ౖ
య
ే ం ిమ య
ి ు J ను ొకక్ం .ి పర్సత్ ుత తర్ంను క త్ ంి చ ా కి,
క త్ ింపు క త్ ంి చు ను హెల
ౖ ెట్
ౖ
ే
మ య
ి ు 2 ను ొకక్ం .ి క త్ ంి పు ఎం క
ి
జరుగు ోం ి ల
ై ాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ;ి క త్ ంి పు ప మ
ి ాణా న్ ంె చ ా కి X,
త గ్ ంి చ ా కి W (Q) ొకిక్, క త్ ంి పును స న
ై
థ్ ానంలో ఉంచ ా కి
బహుళ ఎం క
ి ాధ ా న్ ఉప
ంి చం .ి నన్ క త్ ంి పులు, ఎకుక్వ
ప మ
ి ాణాలోల్ ము ంిర్ చబ ి ే ముదర్ణ ాణయ్త తగుగ్తుంద గమ ంచం .ి
సం ా ాలు 215
3 ముదర్ణను
ార్రం ంచం ి.
ముదర్ణను ార్రం ంచును ఎంచుకోం ి మ య
ి ు ముదర్ణను ార్రం ంచ ా కి
Jను ొకక్ం ి. అ న్ పర్తులు ము ంిర్ చబ ే ముందు రదుద్ ేయ ా కి, Jను
ొకక్ం ి.
పలు
ర్ాలను ము ర్ంి చడం
1 PictBridge పటిట్ కను పర్ద ిశ్ంచం
PictBridge
2 ఒక ఎం
ి.
ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్నలో G బటన్ను
ొకక్ం ి.
ికను ఎంచుకోం ి.
కిర్ం ి ఐ ఛ్కాల ఒక ా న్ హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
• ఎంచుకునన్ ము ర్ంి చు: ముదర్ణ కోసం
ార్లను ఎంచుకోం ి.
ార్లను
ోక్ర్ ల్ ేయ ా కి 4 లే ా 2 ొకక్ం ి (హైలైట్ ే ిన
ార్ న్ పూ త్ ి
ీక్ర్న్లో చూడటా కి, X బటన్ ొకిక్ పటుట్కోం ి) మ ియు ముదర్ణల
సంఖయ్ను ఎంచుకోవ ా కి 1 లే ా 3 ఎంచుకోం ి. తర్ం ఎం ికను
ి ేయ ా కి, ముదర్ణల సంఖయ్ను సునన్కు అమరచ్ం ి.
• ే ీ ఎం ిక ే : ఎంచుకునన్ ే ీన సుకునన్ అ న్
ార్ల
కక్
ఒక పర్
ము ంిర్ చం ి. ే ీలను హైలైట్ ేయ ా కి 1 లే ా 3 ొకిక్,
ఎంచుకోవ ా కి లే ా ఎం ికను
ి ేయ ా కి 2 ొకక్ం ి. ఎంచుకునన్
ే ీన సుకునన్
ార్లను
ించ ా కి, W (Q) ను ొకక్ం ి.
ార్ల
ావ్ ా ోక్ర్ ల్ ేయ ా కి బహుళ ఎం ిక ాధనంను ఉప
ించం ి, లే ా
పర్సత్ ుత తర్ంను పూ త్ ి ెర ై
ించ ా కి X ను ొకిక్ పటిట్ ఉంచం ి. ే ీ
ఎం ిక సం ేశంకు
ి ి ెళళ్ ా కి W (Q) ను ొకక్ం ి.
• సూ ముదర్ణ: ె
ీ కార్డ్ లో అ న్ JPEG
ార్ల
కక్ సూ
ముదర్ణను రూ ొ ం ించ ా కి, దశ 3కు ెళళ్ం ి. ె
ీ కార్డ్ 256
కంటే ఎకుక్వ
ార్లను క ి ఉంటే,
దటి 256 ఇ ేజ్లు మాతర్ ే
ము ంిర్ చబడు ా . సూ ముదర్ణకు దశ 3లో ఎంచుకునన్ ే ప ిమాణం
ాలా నన్ ి ా ఉంటే, హెచచ్ ిక పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
216 సం ా ాలు
3
ిర్ంటర్ అమ ికలను సరుద్బాటు య
ే ం .ి
215వ ే లో దశ 2లో వ ిం నటు
ల్ ా
ేయం ి.
ిర్ంటర్ అమ ికలను సరుద్బాటు
4 ముదర్ణను
ార్రం ంచం ి.
ముదర్ణను ార్రం ంచును ఎంచుకోం ి మ ియు ముదర్ణను ార్రం ంచ ా కి
J ను ొకక్ం ి. అ న్ పర్తులు ము ింర్ చబ ే ముందు రదుద్ ేయ ా కి,
J ను ొకక్ం ి.
సం ా ాలు 217
టీ లో
ర్ాలను
ించడం
ఐ ఛ్క హై- ె ి షన్ మ ట్
ియా ఇంటర్ ేస్ (HDMI) కేబుల్ (0 324)
కె ె ాను హై- ె ి షన్
ి
ప ిక ాలను సం ా ంచ ా కి
ఉప ించబడుతుం ి. HDMI కేబుల్కు సం ా ం ే లే ా అనుసం ా ం ే ముందు
కె ె ాను ఎలల్ పుప్డూ కె ె ాను ఆఫ్ ేయం ి.
కె ె ాకు
సం ా ంచం ి
హై- ె ి షన్ ప ిక ా కి సం ా ంచం ి
(HDMI ప క
ి రం కోసం సం ానకం ో కేబుల్
ఎంచుకోం ి)
ప ిక ా న్ HDMI ా ెల్కి టూయ్న్ ేయం ి, తరు ాత కె ె ా ఆన్ య
ే ం ి
మ ియు K బటన్ను ొకక్ం ి. ేల్ బాయ్క్ సమయంలో ఇ ేజ్లు టె జన్
ెరలో పర్ద ిశ్ంచబడ ా . ఇ ేజ్ల కొనలు పర్ద ిశ్ంచబడవ గమ ంచం .ి
A
టె
ేల్ బాయ్క్ ాలూయ్మ్
జన్ యంతర్ణాలను ఉప
ిం
యంతర్ణాలు ఉప
ించబడవు.
A టె
ాలూయ్మ్ సరుద్బాటు
ేయబడుతుం ి; కె
జన్ ేల్ బాయ్క్
ీ ఘ్కా క ేల్ బాయ్క్ కోసం ఏ. ి అ ాపట్ ర్ను ( ి ా అందుబాటులో ఉంటుం ి)
ర
ఉప
ంి ా స్ం ి ా ి ారుస్ ేసత్ ు ాన్ము.
218 సం ా ాలు
ె ా
❚❚ అవుట్పుట్ సప్షట్తను ఎంచుకోవడం
HDMI ప ిక ాలకు ఇ ేజ్ల ఉ ాప్ ితం కోసం
ా ామ్ట్ను (0 258) ఎంచుకోవ ా కి, కె ె ా
అమరుప్ పటిట్కలో HDMI > అవుట్పుట్ సప్షట్త
ఎంచుకోం ి. ఒక ేళ సవ్యం ాలక ఎంచుకోబ ి ే,
కె ె ా సవ్యం ాలకం ా త ిన రూపంను
ఎంచుకుంటుం ి.
❚❚ టీ
ి ట్ ో కె ె ాను యం ర్ంచడం
HDMI-CECకు మదద్ ేచ్ టె జన్కు కె ె ా సం ా ంచబ ినపుడు, అమరుప్
పటిట్కలో (0 258) HDMI > ప ికర యంతర్ణ ఎంచుకోబ ి, కె ె ా మ ియు
టె జన్ ెండు ఆన్లో ఉనన్పుడు, పూ త్ ి- ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్ మ ియు ల్ డ్
ై పర్దరశ్నలోల్
కె ె ా బహుళ ఎం ిక ాధనం మ ియు J బటన్కు బదులు ా టె జన్
ి ట్ను ఉప
ించవచుచ్. ఆఫ్ ఎంచుకోబ ి ే, కె ె ాను యం ర్ంచ ా కి
టె జన్ ి ట్ ఉప
ించబడదు, కా పర్తయ్కష్ కష్ణలో ో టో ార్ఫ్లు
మ ియు మూ లను షూట్ ేయ ా కి కె ె ా ఉప
ించబడుతుం ి.
A HDMI-CEC ప
ిక ాలు
HDMI-CEC (హై- ె ి షన్ మ ట్
ియా ఇంటర్ ేస్–
గ ారు ఎలకాట్ర్ క్స్
యంతర్ణ) అ ే ి, HDMI ప ిక ాలు అ సం ా ంచబడడ్ ాటి
కక్ ె ి ెరల్స్ను
యం ర్ంచ ా కి అనుమ ం ే ఒక పర్మాణం. కె ె ాను HDMI-CEC ప ిక ా కి
సం ా ం నపుడు, కష్ణఅ ేవ్షకంలో
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్కు బదులు ా )
క ిసత్ ుం ి.
A 1920×1080 60p/50p
మూ అమ ికలు > ేర్మ్ ప ిమాణం/ ేర్మ్ ేగంకు 1920×1080, 60p లే ా
1920×1080, 50p ఎంచుకోవడం ావ్ ా, ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో HDMI ప ిక ాలకు
అవుట్పుట్
కక్ సప్షట్ త మ ియు ేర్మ్ ేగంలో వయ్ ాయ్ ాలను క ించవచుచ్.
ేటా
D HDMI > అవుట్పుట్ సప్షట్త
1920×1080, 60p లే ా 1920×1080, 50p
కక్ సప్షట్ తల వదద్ మూ లు
ఉ ాప్ ించబడవు. సవ్యం ాలక
కక్ అవుట్పుట్ సప్షట్త అమ ికకు కొ న్ ప ిక ాలు
మదద్ వవ్క ో వచుచ్.
సం ా ాలు 219
కె
ె ా పటిట్ క
D బాయ్క్
ేల్
పటిట్ క: ఇ
ేజ్లను రవ్హించడం
ేల్ బాయ్క్ పటిట్కను పర్ద ిశ్ంచ ా కి G
ఎంచుకోం ి.
ొకిక్, D ( ేల్ బాయ్క్ పటిట్క) టాబ్ను
G బటన్
ేల్ బాయ్క్ పటిట్ క ఐ ఛ్కాలు
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క కిర్ం ి ఎం ికలను క
ి ఉంటుం ి:
ఐ ఛ్కం
ొల ించు
ి ాల్ట్
ేల్ బాయ్క్ సం క
ఇ
ేజ్ స
ఆటో ఇ
కష్
ేజ్ ొటేషన్
ేజ్ రకం
ేటింగ్
ామం
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంప ా కి ఎంచుకోం ి
ేల్
పటిట్ క: ఇ ేజ్లను రవ్హించడం
220 D బాయ్క్
221
ఆన్
లువు ా న్ పుప్
ేర్మ్
—
ఆన్
ఆన్
ై పర్దరశ్న
ల్ డ్
ఇ
206
అ న్
ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్న ఎం ికలు
ట్ ల్
ి ఇ
0
—
ేజ్లు మ ియు మూ లు
2s
—
—
221
221
222
222
208
202
204
ేల్ బాయ్క్ సం క
G బటన్
D
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క
ేల్ బాయ్క్ కోసం ఒక సం కను ఎనున్కోం ి:
ఐ ఛ్కం
D5600
అ న్
పర్సత్ ుత
వరణ్ న
ేల్
బాయ్క్
సమయంలో D5600 ో సృ ట్ ంి న అ న్ సం కలో
కనబడు ా .
ేల్ బాయ్క్ సమయంలో అ న్ సం కలో
ార్లు కనబడు ా
ార్లు
.
షూటింగ్ పటిట్క (0 225)లో లవ్ ో లడ్ ర్ కోసం సం కలో ఉనన్ పర్సత్ ుతం
ఎంచుకోబ ిన ో టోలు మాతర్ ే ేల్ బాయ్క్ సమయంలో పర్ద ిశ్ంచబడు ా .
ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్న ఎం ికలు
G బటన్
D
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క
D
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క
ేల్ బాయ్క్ ో టో సమా ార పర్దరశ్నలో అందుబాటులో
ఉనన్ సమా ా ా న్ ఎంచుకోం ి (0 188).
హైలైట్ ేయ ా కి 1 లే ా 3 ొకక్ం ి మ ియు
ఎంచుకోవ ా కి లే ా ఎం ికను
ి ేయ ా కి 2
ొకక్ం ి. ఎంచుకునన్ ఐటమ్లు ఎం ిక గురుత్ల ే
సూ ంచబడ ా . ేల్ బాయ్క్ పటిట్కకు
ి ి ావ ా కి
J ొకక్ం ి.
ఇ
ేజ్ స
కష్
G బటన్
షూటింగ్ త ావ్త
ార్లు సవ్యం ాలకం ా ెంట ే మా టర్లో పర్ద ిశ్ం ాలో
లే ో ఎంచుకోం ి. ఒక ేళ ఆఫ్ ఎంచుకోబ ి ,ే D బటన్ను ొకక్డం ావ్ ా
మాతర్ ే
ార్లను పర్ద ిశ్ంచవచుచ్.
D బాయ్క్
ేల్
పటిట్ క: ఇ
ేజ్లను రవ్హించడం 221
ఆటో ఇ
ేజ్ ొటేషన్
G బటన్
D
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క
ేల్ బాయ్క్ సమయంలో లే ా ViewNX-i లే ా Capture NX-D (0 210) లో
ించబ ినపుప్డు సవ్యం ాలకం ా ాటి
పప్డంకు అనుమ సూ
త్ ,
ఆన్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు సుకునన్ ో టో ార్ఫ్లకు కె ె ా ార్ముఖయ్ ిథ్ ై
సమా ా ా న్ క ి ఉంటుం ి. కిర్ం ి ార్ముఖయ్ ిథ్ లు అందుబాటులో ఉ ాన్
లాయ్ండ్ ేక్ప్ ( ాల)
ార్ముఖయ్ థ్ ి
కె
ె ా 90° గ ియారం
ి ే శ
ి లో పప్బ ిం ి
కె
:
ె ా 90° అపసవయ్ ిశలో
పప్బ ిం ి
ఆఫ్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు కె ె ా ార్ముఖయ్ ిథ్
ికార్డ్ ేయబడదు. ైకి లే ా
కిర్ం ికి ా ంట్ ే ిన లెన్స్ ో ో టో ార్ఫ్లను ాన్ లే ా సుకునన్పుప్డు ఈ
ఎం ికను ఎంచుకోం ి.
లువు ా న్ పుప్
G బటన్
ఆన్ ఎంచుకుంటే, “ లువు” ా ( ొ టైర్ ట్- ార్ముఖయ్ ిథ్
మా టర్లో పర్దరశ్న కోసం ఆటో ేటిక్ ా పప్బడ ా
ఆఫ్కు ఎంచుకు
ిన
ార్లు ఇంకా లాయ్ండ్ ేక్ప్ ిథ్
షూటింగ్ సమయంలో కె ె ా ా క ే ఇపప్టికే త ిన
కాబటిట్, ఇ ేజ్ స కష్ సమయంలో ఇ ేజ్లు సవ్యం
ేల్
పటిట్ క: ఇ ేజ్లను రవ్హించడం
222 D బాయ్క్
D
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క
) ఉనన్
ార్లు,
(ఆటో ఇ ేజ్ ొటేషన్కు
లో పర్ద ిశ్ంచబడ ా ).
ార్ముఖయ్ ిథ్ లో ఉం ి
ాలకం ా పప్బడవు.
C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు
షూటింగ్ పటిట్కను పర్ద ిశ్ంచ ా కి, G ను
పటిట్క) టాబ్ను ఎంచుకోం ి.
ొకక్ం ి మ ియు C (షూటింగ్
G బటన్
షూటింగ్ పటిట్ క ఐ ఛ్కాలు
షూటింగ్ పటిట్క కిర్ం ి ఎం ికలను క
ి ఉంటుం ి:
ఐ ఛ్కం
ి ాల్ట్
ి ి అమరుచ్ షూటింగ్ పటిట్ క
లవ్ ో లడ్ ర్
ఇ
ేజ్ ాణయ్త
ఇ
NEF (RAW) ికా డ్ ింగ్
ఇతర
ా ాలు
ోల్ ో ెంట్
ఆఫ్
సవ్యం ాలక
ఆ ల్ దకర
Picture Control అమరుచ్
Picture Control రవ్హణ
HDR (హై ైన
క్ ేంజ్)
100
సవ్యం ాలక
ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త యంతర్ణ
కియ
ర్ ా ల D-Lighting
ెదద్
100
P, S, A, M
ెలుపు సమతులయ్త
ామం
227
14- ట్
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త అమ ికలు
వరణ్
DSC
JPEG ా ారణం
ేజ్ ప ిమాణం
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
225
—
ైల్కు ామకరణం
0
—
225
98
227
107
228
140
ైన- ెలుపు ోల్ ో ెంట్
141
పర్మాణం
155
ఎస్.ఆర్. .
230
—
సవ్యం ాలక
ఆఫ్
161
136
138
C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు 223
డుదల
ానం
ఐ ఛ్కం
ి ాల్ట్
రంతర H
m, w
ఇతర
ా ాలు
ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ అ యత చంచల ికెస్ల్స్
త గ్ ంి పు
ఏక
ేర్మ్
0
75
ఆఫ్
230
అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ NR
ా ారణ
231
సవ్యం ాలక వకీక
ర్ రణ యంతర్ణ
ఆఫ్
232
ెన్ట్ యంతర్ణ
ా ారణ
ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్ *
ామ టైమర్ షూటింగ్
ార్రంభ ఐ ఛ్కాలు
ామం
ఆన్
232
ఇపుప్డు
110
1
111
1
సమయాల సంఖయ్
పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ము
231
షం
ఆఫ్
110
111
వయ్వ ి-గ ి ే మూ
ామం
షూటింగ్ సమయం
పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ము
మూ అమ ికలు
ేర్మ్ ప ిమాణం/ ేర్మ్ ేగం
మూ
ైకోర్ ో న్
ాణయ్త
ెక.
172
ెక.
172
ఆన్
ా ారణ
ఆఫ్
ెటిట్ంగులు
* ఈ అం ా కి మదద్ తు ఇ ేచ్ లెన్స్ల ో మాతర్
168
ఆఫ్
ే అందుబాటులో ఉంటుం ి.
గమ క: కె ె ా అమ ికల ై ఆ ారప ి, కొ న్ అం ాలు బూ ిద రంగులో ఉంటా
అందుబాటులో ఉండవు.
224 C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు
173
1920×1080, 60p
సవ్యం ాలక ార్హయ్త
ా శబద్ త గ్ ంి పు
ేనుయ్వల్ మూ
5
25
మ ియు
ి ి అమరుచ్ షూటింగ్ పటిట్ క
G బటన్
షూటింగ్ పటిట్కను
C షూటింగ్ పటిట్క
ి ి అమరచ్ ా కి అవును ఎంచుకోం ి.
లవ్ ో లడ్ ర్
G బటన్
తదుప ి ో టో ార్ఫ్లు
లవ్
C షూటింగ్ పటిట్క
ే ిన సం కను ఎంచుకోం ి.
❚❚ సం క ేరు ో సం కలను ఎంచుకోవడం
1 సంఖయ్
ావ్ ా ో లడ్ ర్ ఎం క
ి
ే
సంఖయ్ ావ్ ా ో లడ్ ర్ ఎం క
ి
ే
ఎంచుకోం .ి
ను హైలైట్ ే ి మ ియు 2
ొకక్ం ి.
2 ఒక సం
క సంఖయ్ను ఎంచుకోం ి.
అంకెను హైలైట్ ే ేందుకు 4 లే ా 2 ను ొకక్ం ి మ ియు మారచ్ ా కి
1 లే ా 3ను ొకక్ం ి. ఎంచుకునన్ సంఖయ్ ో సం క ఇపప్టికే ఉనన్టల్
ే,
సం క సంఖయ్ పకక్న W, X లే ా Y హన్ం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి:
• W : సం క ఖా ా ఉం ి.
• X : సం క ా ికం ా ం ిం ి.
• Y : సం కలో 999
ార్లు ఉ ాన్
లే ా 9999 సంఖయ్ ో తర్ం ఉం ి.
ఈ సం కలో ఇక
ార్లను లవ్ ేయలేరు.
3 మారుప్లను
ేవ్ ే ి షక్ర్ ంచం ి.
ి పూ త్ ి ే ి, పర్ ాన పటిట్కకు
ి ి ెళల్ ా కి J ొకక్ం ి ( లవ్ ో లడ్ ర్
ఎంచుకోకుం ా షక్ర్ ంచ ా కి, G బటన్ ొకక్ం ి). ే ొక్నన్ సంఖయ్ ో
సం క లేకుంటే, కొతత్ సం క రూ ొ ం ించబడుతుం ి. ఇ ి ండక ో ే
తదుప ి ో టో ార్ఫ్లు ఎంచుకునన్ సం కలో లవ్ ేయబడ ా .
C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు 225
❚❚ జా
ా నుం ి సం కలను ఎంచుకోం ి
1 జా
ా నుం
ో లడ్ ర్ ఎం క
ి
ే
జా ా నుం
ో లడ్ ర్ ఎం క
ి
ే
ే ి, 2 ొకక్ం ి.
ఎంచుకోం ి.
ను హైలైట్
2 ఒక సం
కను హైలైట్ య
ే ం ి.
ఒక సం కను హైలైట్ ే ేందుకు 1 లే ా 3 ను
ొకక్ం ి.
3 హైలైట్
ేయబ ిన సం కను ఎంచుకోం ి.
హైలైట్ ేయబ ిన సం కను ఎంచుకోవ ా కి మ ియు పర్ ాన పటిట్కకు
ెళళ్టా కి J ను ొకక్ం ి. తదుప ి ో టో ార్ఫ్లు ఎంచుకునన్ సం కలో
లవ్ ేయబడ ా .
D సం
క మ ియు ైల్ సంఖయ్లు
పర్సత్ ుత సం క సంఖయ్ 999 ఉంటే మ ియు 999
ార్లు లే ా 9999 సంఖయ్ గల
ార్ న్
క ి ఉనన్పుప్డు, షటర్- డుదల
ి ేయబడుతుం ి మ ియు ఎటువంటి తదుప ి
ో టో ార్ఫ్లు సుకోబడవు. షూటింగ్ కొన ా ించ ా కి, 999 కంటే తకుక్వ సంఖయ్ ో
సం క రూ ొ ం ించం ి లే ా 999 కంటే తకుక్వ సంఖయ్ మ ియు 999 కంటే తకుక్వ
ార్ల ో ఇపప్టికే ఉనన్ సం కను ఎంచుకోం ి.
A
ార్రంభ వయ్వ ి
ె
ీ కార్డ్ లో అ ిక సంఖయ్లో ైళల్ ు లే ా సం కలు ఉంటే కె
అదనపు సమయం అవసరం కావచుచ్.
226 C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు
ె ా ార్రంభం కావ ా కి
ి ి
ైల్కు ామకరణం
G బటన్
C షూటింగ్ పటిట్క
ో టో ార్ఫ్లు “DSC_” గల ైల్ ేరల్ ు ఉప
ిం
ేవ్ ేయబడ ా
లే ా
Adobe ఆర్. . వరణ్
ామం ఉప
ిం న ఇ ేజ్ల సందరభ్ంలో (0 230),
“_DSC”, త ావ్త ాలుగు అంకెల సంఖయ్ మ ియు మూడు అకష్ ాల ొ ి ింపు ో
(ఉ ా., “DSC_0001.JPG”) ేవ్ ేయబడ ా . ైల్కు ామకరణం ఎం ికను
ైల్ ేరులో “DSC” ా ా న్ భ త్ ీ ే ే మూడు అకష్ ాలు ఎం ిక కోసం
ఉప
ించవచుచ్. ైల్ ేరల్ను సవ ించడం ై సమా ారం కోసం, 162వ ే
చూడం ి.
A
ొ ి ింపులు
కిర్ం ి ొ ి ింపులు ఉప
ించబడ ా : NEF (RAW) ఇ ేజ్లు కోసం “.NEF”, JPEG
ఇ ేజ్లు కోసం “.JPG”, మూ లు కోసం “.MOV” మ ియు ధూ లే సూచన ేటా
కోసం “.NDF”. NEF (RAW) + JPEG ఇ ేజ్ ాణయ్త అమ ికల ో ికార్డ్ ే ిన పర్
ో టో ార్ఫ్ల జతలో, NEF మ ియు JPEG ఇ ేజ్లకు ఒకే ైల్ ేరల్ ు ఉనన్పప్టికీ ే ేవ్రు
ొ ి ింపులు ఉంటా .
NEF (RAW) ికా డ్ ంి గ్
G బటన్
NEF (RAW) ఇ
ఐ ఛ్కం
( 12- ట్
) 14- ట్
ేజ్లు కోసం
C షూటింగ్ పటిట్క
ట్ లోతు ఎంచుకోం ి.
NEF (RAW) ఇ
ేయబ డ్ ా .
ేజ్లు 12
వరణ్ న
ట్ల
ట్ లోతు ో ికార్డ్
NEF (RAW) ఇ ేజ్లు 14 ట్ల ట్ లోతు వదద్ , 12 ట్ల ట్
లోతు క ాన్ ెదద్ ైళల్ను ఉతప్ త్ ా , కా
ికార్డ్ ే ిన రంగు
ేటాను ెం
ికార్డ్ ేయబడ ా .
C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు 227
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త అమ ికలు
G బటన్
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్తను సరుద్బాటు
(0 107).
C షూటింగ్ పటిట్క
ేయం ి
❚❚ ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త యంతర్ణ
ఒక ేళ P, S, A మ ియు M
ా ాలలో ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త యంతర్ణ
కొరకు ఆఫ్ ఎనున్కోబ ి ే,
గ ారుల ావ్ ా ఎంచుకోబ ిన లువ వదద్
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త థ్ ర
ి ం ా ఉంటుం ి (0 107). ఆన్ ఎనున్కోబ ినపుప్డు,
గ ారుల ావ్ ా ఎంచుకోబ ిన లువ వదద్ ఒక ేళ ఆ ట్ మ
ి ల్ పర్తయ్ ీకరణ
ా ించబడకుంటే ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త ఆటో ేటిక్ ా సరుద్బాటు ేయబడుతుం ి.
ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త యంతర్ణ పటిట్కలో గ ిషట్ ర్ాహయ్తను ఉప
ిం
సవ్యం ాలక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త కోసం గ ిషట్ లువ ఎంచుకోవచుచ్ (శబద్ ం
(అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్, మంచు ొ ర లే ా లైనల్ ు)ను
ా ించ ా కి
తకుక్వ లువలను ఎనున్కోం ి, కా ఎనున్కోబ ిన గ ిషట్ ర్ాహయ్త
గ ారుల ావ్ ా ఎంచుకోబ ిన ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త కంటే ఎకుక్వ ా
ఉంటే, బదులు ా
గ ారు ఎంచుకునన్ లువ ఉప
ించబడుతుంద
గమ ంచం ి; సవ్యం ాలక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త కోసం క షట్ లువ ఆటో ేటిక్ ా
ISO 100కు అమరచ్బడుతుం ి). P మ ియు A
ా ాలలో, క షట్ షటర్ ేగం
కోసం ఎంచుకోబ ిన షటర్ ేగం ో తకుక్వ పర్తయ్ ీకరణ సంభ ,ేత్ ార్హయ్త
మాతర్ ే సరుద్బాటు ేయబడుతుం ి (S మ ియు M
ా ాలలో 1/2000–30 ె,
లే ా సవ్యం ాలక;
గ ారు ావ్ ా ఎంచుకోబ ిన షటర్ ేగం వదద్
ఆ ట్ మ
ి ల్ పర్తయ్ ీకరణ కొరకు ార్హయ్త సరుద్బాటు ేయబడుతుం ి). ఒక ేళ
సవ్యం ాలక ( ి. ి.యు లెన్స్ ల ో మాతర్ ే అందుబాటులో ఉంటుం ి)
ఎంచుకోబ ి ే, కె ె ా లెన్స్
కక్ కేందర్ం ొ డవు ై ఆ ారప ి క షట్ షటర్
ేగంను ఎనున్కోంటుం ి (సవ్యం ాలక ను హైలైట్ ేయడం మ ియు 2 ను
ొకక్డం ావ్ ా సవ్యం ాలక షటర్- ేగం ఎం ిక ైన్ టూయ్న్ ేయబడవచుచ్).
గ ిషట్ ర్ాహయ్త కోసం ఎంచుకోబ ిన ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త లువ వదద్ ఒక ేళ
ఆ ట్ మ
ి ల్ పర్తయ్ ీకరణ ా ించబడకుంటే మాతర్ ే మందకో ి షటర్ ే ాలు
ఉప
ించబడ ా .
228 C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు
ఆన్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు, కష్ణఅ ేవ్షకం ISO AUTO
మ ియు సమా ార పర్దరశ్న ISO-A ను చూపుతుం ి.
గ ారు ావ్ ా ఎంచుకోబ ిన లువ నుం ి
ార్హయ్త మారచ్బ ినపుప్డు ఈ సూ కలు ల్ ాష్
అవు ా .
Aగ
ిషట్ ర్ాహయ్త/క షట్ షటర్ ేగం
వ్ీ య ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త యంతర్ణ
ార్రం ంచబ ినపుప్డు, సమా ార పర్దరశ్నలో ఐ.ఎస్.ఓ
ర్ాహయ్త మ ియు షటర్ ేగం ర్ా ికల్ ు గ ిషట్ సు న్తతవ్ం
మ ియు క షట్ షటర్ ేగంను చూపుతుం ి.
క షట్ షటర్ ేగం
గ ిషట్ ర్ాహయ్త
A
వ్ీ య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త యంతర్ణ
కాక ా య మందగమనం ల్ ాష్
ానం ో శర్మాలలో ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
యంతర్ణ ఉప
ిం నపుప్డు ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త ఆటో ేటిక్ ా ెంచబడుతుంద
గమ ంచం ి ( ే 315 ై జా ా ేయబ ిన అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ా ాల ో అందుబాటులో ఉం ి), బహు ా తకుక్వ షటర్ ే ాలను ఎంచుకొనడం నుం ి
కె ె ాను
ా ించ ా కి కావచుచ్.
C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు 229
వరణ్
ామం
G బటన్
C షూటింగ్ పటిట్క
వరణ్
ామం వరణ్ పునరుతప్ త్ కోసం అందుబాటులో ఉనన్ వ ణ్ ాల
కక్
సవ్రసపత్ కా న్
ధ్ా ిసత్ ుం ి. ఎస్.ఆర్. .
ా ారణ ముదర్ణ మ ియు పర్దరశ్న
కోసం; Adobe ఆర్. . , ా
తత్ ం రంగుల ో, వృ త్ పర ైన పర్చురణ
మ ియు ాయ్ ార ముదర్ణ కోసం ి ారుస్ ేయబ ిం ి ఎంచుకునన్ ఎం ిక ో
సంబంధం లేకుం ా, మూ లు ఎస్.ఆర్. . లో ికార్డ్ ేయబడ ా .
A Adobe ఆర్.
.
ఖ చ్త ైన వరణ్ పునరుతప్ త్ కొరకు, Adobe ఆర్. . ఇ ేజ్లకు అ ిల్ కేషన్లు,
పర్దరశ్నలు మ ియు వరణ్ రవ్హణకు మదద్ తు ఉనన్ ర్ంి టరుల్ అవసరమవు ా .
A వరణ్
ామం
ఈ కె ె ా ో రూ ొ ం ించబ ిన ో టో ార్ఫ్లను
Capture NX-D సవ్యం ాలకం ా స ైన వరణ్
ా ట్ ేర్ ో ఫ ాలకు
ఉండదు.
ె ి ే సమయంలో ViewNX-i మ ియు
ామంను ఎంచుకుంటా . మూడవ- ా ట్ీ
ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు
G బటన్
C షూటింగ్ పటిట్క
ఆన్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు, 1 ె కంటే తకుక్వ
షటర్ ేగం ో
ిన ో టో ార్ఫ్లు అ యత చంచల
ికెస్ల్స్ (కాం వంత ైన మచచ్లు లే ా మంచు
ొ ర) కు త గ్ ంి చబడ ా . సుమారు ా ెటట్ ంి పుల పర్కిర్య కోసం సమయం
అవసరం; పర్కిర్య సమయంలో, “l m” షటర్ ేగం/ ావ్రం పర్దరశ్నలో ల్ ాష్
అవుతుం ి మ ియు
ార్లు సుకోబడవు (పర్కిర్య పూరత్ ేయ్లోపు కె ె ా ఆఫ్
ేయబ ి ే, తర్ం ేవ్ ేయబడుతుం ి కా అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు
ేయబడదు). రంతర డుదల
ానంలో, ేర్మ్ ేగం తగుగ్తుం ి మ ియు
ో టో ార్ఫ్లను సుత్నన్పుప్డు, ా ాక్ క ె
ీ
కక్ ామరథ్ ం తగుగ్తుం ి.
230 C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు
అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ NR
G బటన్
C షూటింగ్ పటిట్క
అ క
ి ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త ో
ిన ో టో ార్ఫ్లను “అ యత చంచల
త గ్ ంి చ ా కి ార్ ెస్ ేయవచుచ్.
ఐ ఛ్కం
అ ిక
ా ారణ
తకుక్వ
ఆఫ్
ికెస్ల్స్”
వరణ్ న
అ యత చంచల ికెస్ల్స్ను త గ్ స
ి త్ ుం ి (అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్),
పర్ ేయ్క అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్తల ో
ి
న
ో టో ార్ఫ్లోల్. అమలు ేయా స్న
అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు
త్ ా న్ అ ిక, ా ారణ మ ియు
తకుక్వ ఎంచుకోం ి.
అవసరమునన్పుప్డు మాతర్ ే అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు
ేయబడుతుం ి మ ియు తకుక్వ ఎంచుకోబ ినపుప్డు అ ిక ేగం వదద్
ేయబడదు.
ెన్ట్ యంతర్ణ
G బటన్
C షూటింగ్ పటిట్క
“కాం లోపం” అ ే ి ో టో ార్ఫ్ హదుద్లోల్
ెలుగులో తరుగుదల.
ెన్ట్
యంతర్ణ G, E మ ియు D రకం లెన్స్లు (PC లెన్స్లు న
ంచబ డ్ ా )
కోసం కాం లోపం త గ్ స
ి త్ ుం ి. ీ పర్ ా ాలు లెన్స్ ఆ ారం ా మారుతూ
ఉంటా
మ ియు గ ిషట్ ావ్రంలో మ ింత గమ ంచగలరు. అ ిక, ా ారణ,
తకుక్వ మ ియు ఆఫ్ ఎంచుకోం ి.
A
ెన్ట్ యంతర్ణ
దృశయ్ం, షూటింగ్ ప ి ిథ్ తులు మ ియు లెన్స్ రకం ఆ ారం ా, JPEG ఇ ేజ్లోల్ అ
చంచల ికెస్ల్స్ (మంచు ొ ర) లే ా ామ ిర్ ెలుగులో వయ్ ాయ్ ాలు ఉండవచుచ్,
అమ ిక నుం ి సవ ిం న సంపర్ ాయ Picture Control మ ియు పూరవ్ అమ ిక
Controlలు కావ స్న పర్ ా ా న్ ఉతప్ త్ ేయలేక ో వచుచ్. ఒక ప ీకష్ ాట్లను
మ ియు మా టర్లో ఫ ాలను
ించం ి. FX రూపంకు మదద్ తు ఇ ేచ్ లెన్స్ల
మూ లు (0 164) లే ా
ార్లకు
ెన్ట్ యంతర్ణ వ త్ ంి చబడదు.
యత
ి ాల్ట్
Picture
యం ి
ో
ిన
C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు 231
సవ్యం ాలక వకీక
ర్ రణ యంతర్ణ
G బటన్
C షూటింగ్ పటిట్క
సత్ ృత-కోణ లెన్స్ల ో షూటింగ్ ే ినపుప్డు బాయ్ ెల్ వకీర్కరణను త గ్ ంి చ ా కి
మ ియు ొ డ ైన లెన్స్ల ో షూటింగ్ ే ినపుప్డు లోపలకు వం ిన వకీర్కరణను
త గ్ ంి చ ా కి ఆన్ ను ఎంచుకోం ి ( కష్ణఅ ేవ్షకం ాధనంలో కనబ ే ార్ంతం
కక్ కొనలు వ ి ో టో ార్ఫ్లో క త్ ించబడవచుచ్ మ ియు ికార్డ్ ేయ ా కి
పటెట్ సమయం ెరగవచుచ్). ఈ ఎం ిక మూ లకు వ త్ ంి చబడదు మ ియు
ఇ ి G, E మ ియు D రకం లెన్స్ల ో మాతర్ ే అందుబాటులో ఉంటుం ి (PC,
సత్ ృత దృ ట్ ి మ ియు ఇటువంటి ఇతర లెన్స్ల న
ం ); ఇతర లెన్స్ల ో
ఫ ాలకు
ఉండవు.
A
ీటచ్: వకీక
ర్ రణ యంతర్ణ
త గ్ ంి న బా ెల్ మ ియు లోపలకు వం ిన వకీర్కరణ ఉనన్ ో టో ార్ఫ్ల పర్తులు సృ ట్ ంి చడం
గు ిం సమా ారం కోసం, ే 287 చూడం ి.
ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్
G బటన్
C షూటింగ్ పటిట్క
ఈ అంశం ఇ ి మదద్ తు ఇ ేచ్ లెన్స్ల ో మాతర్ ే క ిసత్ ుం ి. ఆన్ ఎంచుకోవడం
వలన కంపన త గ్ ంి పు ార్రం ంచబడుతుం ి, ఇ ి షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ి నపుప్డు మాతర్ ే పర్ ా తమవుతుం ి (0 372). కంపన
త గ్ ంి పును
ి య
ే
ా కి ఆఫ్ ఎంచుకోం ి.
A కంపన త
గ్ ంి పు సూ క
ఆన్ను ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్ కోసం ఎంచుకునన్పుప్డు సమా ార
పర్దరశ్నలో కంపన త గ్ ంి పు సూ క క ిసత్ ుం ి.
232 C షూటింగ్ పటిట్ క: షూటింగ్ ఎం ికలు
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్కను పర్ద ిశ్ంచ ా కి, G ను
A (కసట్ మ్స్ అమరుప్ల పటిట్క) టాబ్ను ఎంచుకోం ి.
ె ా అమ ికలు
ొకక్ం ి మ ియు
G బటన్
కసట్ మ్ అమరుప్లను వయ్కిత్గత ార్ ానయ్తలకు అనువు ా ఉం ేందుకు కె
అమరుప్లను కసట్ ైజ్ ేయటా కి ఉప
ి త్ ారు.
పర్ ాన పటిట్క
ె ా
కసట్ మ్ అమ ిక సమూ లు
కసట్ మ్ అమ ికల పునఃఅమ ిక
(0 235)
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 233
కసట్ మ్ అమ ికలు
ఈ కిర్ం ి కసట్ మ్ అమరుప్లు అందుబాటులో ఉ ాన్
:
కసట్ మ్ అమ ిక
a
సవ్యం ాలక కేం ర్క
ీ రణ
a1 AF-C ార్ ానయ్ ఎం ిక
ీర్ రణ ా
a2 కేం క
a3
a4
ి ాల్ట్
అనుకూ కరణ అమ ికలను పునరమరుచ్
కేం క
ీర్ రణ
ంట్ల సంఖయ్
అంత ిన్ ిమ్త ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ాధనం
39 ా
ేర్ ిఅ ేవ్షకం
ణ
ంట్లు
237
ఆఫ్
237
ార్రం ంచు
b1 పర్తయ్ ీకరణ
1/3 దశ
పర్తయ్ ీకరణ
యంతర్ణకు ఇ. దశలు
b2 ఐ.ఎస్.ఓ పర్దరశ్న
c
టైమర్లు/ఏ.ఇ ాళం
c1 షటర్- డుదల బటన్ ఏ.ఇ
c2 సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు
c3 సవ్యం ాలక-టైమర్
d
షూటింగ్/పర్దరశ్న
d2
ైల్ సంఖయ్ కర్మం
d1 పర్తయ్ ీకరణ జాపయ్
d3
d4
e1
ఆఫ్
ా ారణ
ే ీ ట్ ాంప్
ెనకుక్
ఆఫ్
ానం
ఆఫ్
ఆఫ్
ఆఫ్
పుప్
బార్కెట్ల అమరుప్/ ల్ ాష్
అంత ిన్ మ్ి త ల్ ాష్కు ల్ ాష్
ఐ ఛ్క ల్ ాష్
యంతర్ణ/
e2 సవ్యం ాలక బార్కెట్ల అమరుప్ స
238
239
239
239
240
సవ్యం ాలక-టైమర్ జాపయ్ం: 10 s;
241
ాట్ల సంఖయ్: 1
కష్ణఅ ేవ్షక ాధన పటిట్క పర్దరశ్న
d5 సూ లను
e
ఆఫ్
ాళం
235
236
ఆన్
ఏ.ఎఫ్
డ్లో మాన య కేం క
ీర్ రణ
a5
వలయం *
b
0
235
241
242
243
243
245
TTL
246
ఏ.ఇ బార్కెటింగ్
251
234 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
f
కసట్ మ్ అమ ిక
యంతర్ణలు
f1 Fn బటన్ కేటా
ి ాల్ట్
ంచం ి
f2 AE-L/AF-L బటన్ కేటా
f3 టచ్ Fn కేటా
ంచం ి
ంచం ి
f4 డయల్ భర్మణా న్
ెనకుక్
0
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
ఏ.ఇ/ఏ.ఎఫ్
252
ాళం
254
కష్ణఅ ేవ్షక ాధన పటిట్క పర్దరశ్న 255
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు: U
షటట్ ర్ ేగం/రంధర్ం: U
పుప్
* ఈ అం ా కి మదద్ తు ఇ ేచ్ లెన్స్ల ో మాతర్
256
ే అందుబాటులో ఉంటుం ి.
గమ క: కె ె ా అమ ికల ై ఆ ారప ి, కొ న్ అం ాలు బూ ిద రంగులో ఉంటా
అందుబాటులో ఉండవు.
మ ియు
అనుకూ కరణ అమ ికలను పునరమరుచ్
G బటన్
కసట్ మ్ అమరుప్లను
ఎంచుకోం ి.
ాటి
ి ాల్ట్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
లువలకు పునరుదధ్ ించటా కి అవును
a: సవ్యం ాలక కేం ర్క
ీ రణ
a1: AF-C ార్ ానయ్ ఎం ిక
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
కష్ణఅ ేవ్షక ో టోగర్ ీ కోసం AF-C ఎంచుకునన్పుప్డు (0 82), ఈ ఎం ిక,
షటర్- డుదల బటన్ ొకక్బ ినపుప్డు ( డుదల ార్ ానయ్త) లే ా కేవలం
కె ె ా కేం క
ీర్ రణలో ఉనన్పుప్డు ో టో ార్ఫ్స్ యవ ాచ్ అ ే ి యం ర్సత్ ుం ి
(కేం క
ీర్ రణ ార్ ానయ్త).
ఐ ఛ్కం
G
డుదల
ీ రణ
F కేం ర్క
షటర్- డుదల బటన్
కె
వరణ్ న
ొకిక్నపుప్డలాల్ ో టోలు
ె ా కేం క
ీర్ ిం న తరు ాత మాతర్
ే ో టోలు
సుకోవచుచ్.
సుకోబడ ా
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
.
ె ా అమ ికలు 235
a2: కేం ర్క
ీ రణ ా
ంట్ల సంఖయ్
G బటన్
మాన య కేం క
ీర్ రణ- ా
సంఖయ్ను ఎంచుకోం ి.
ఐ ఛ్కం
# 39 ా
A 11 ా
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ంట్ ఎం ిక కోసం లభయ్ం ా ఉనన్ కేం క
ీర్ రణ ా
వరణ్ న
కు ి ైపు చూపబ న
ి
39 కేం క
ీర్ రణ ా ంటల్ నుం ి
ంట్లు ఎంచుకోం ి.
కు ి ైపు చూపబ ిన
11 కేం క
ీర్ రణ ా ంటల్ నుం ి
ఎంచుకోం ి. ఘర్ కేం క
ీర్ రణంట్లు
ా ంట్ ఎం ిక కోసం ాడం .ి
236 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
ంటల్
a3: అంత ిన్ ిమ్త ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ాధనం
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ెలుగు తకుక్వ ా ఉనన్పుప్డు అంత ిన్ ిమ్త ఏ.ఎఫ్స యక పర్కా
కాంతులు కేం క
ీర్ రణ చరయ్ను
స
ంచుతుం ో లే ో ఎంచుకోం ి.
ఐ ఛ్కం
ఆన్
ఆఫ్
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
వరణ్ న
ె ుగు తకుక్వ ా ఉనన్పుప్డు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ల
(మ ింత సమా ారం కోసం, ే 342 ను చూడం ి).
ెలుగుతుం ి
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
కేం క
ీర్ రణ చరయ్ను స
ంచ ా కి ెలుగదు.
ెలుగు తకుక్వ ా ఉనన్పుప్డు సవ్యం ాలక కేం ీక
ర్ రణను ఉప
ిం
కె ె ా కేం క
ీర్ ించక ో వచుచ్.
a4: ేణ
ర్ ిఅ ేవ్షకం
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
కె
ె ా మాన య కేం క
ీర్ రణ
ానంలో స ి గ్ ా కేం క
ీర్ ిం ో లే ో
రణ్ ంచుటకు పర్తయ్ ీకరణ సూ కను ఉప
ించ ా కి ఆన్ ను ఎంచుకోం ి
(0 95; పర్ ాన షయం స ి గ్ ా గు ి ేయబ ిం ో లే ో అ ే ి పర్తయ్ ీకరణ సూ క
చూ ిం నపుప్డు, ఈ చరయ్ షూటింగ్
ానంలో M అందుబాటులో ఉండద
గమ ంచం ి).
సూ క
వరణ్ న
కేం క
ీర్ రణలో పర్ ాన షయం.
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం కొ ద్ ి ా పర్ ాన షయం ముందు
ఉం ి.
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ాగంలో
ె ా అమ ికలు 237
సూ క
వరణ్ న
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం
ఉం ి.
ాలా పర్ ాన షయం ముందు
ాగంలో
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం కొ ద్ ి ా పర్ ాన షయం
ఉం ి.
ెనుక
ాగంలో
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం
ఉం ి.
ెనుక
ాగంలో
కె
ాలా పర్ ాన షయం
ె ా స ైన కేం క
ీర్ రణను గు త్ ంి చదు.
A ఎలకార్ట్ క్ ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకంను ఉప
ించడం
f/5.6 లే ా ేగ ైన గ ిషట్ ావ్రం ో ఎలకాట్ర్ క్ ణ
ేర్ ిఅ వ్ే షకంకు ఒక లెన్స్ అవసరం.
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఉప
ిం కె ె ా కేం క
ీర్ ంి చక ో ప ి థ్ త
ి ులలో కావ స్న
ఫ ాలను ా ించబడక ో వచుచ్ (0 86). పర్తయ్కష్ కష్ణ సమయంలో ఎలకాట్ర్ క్
ేర్ ిఅ ేవ్షకం అందుబాటులో ఉండదు.
ణ
a5: ఏ.ఎఫ్
డ్లో మాన య కేం ర్క
ీ రణ వలయం
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ా కి మదద్ తు ేచ్ లెన్స్ల ో మాతర్ ే ఇ ి పర్ద ిశ్ంపబడుతుం ి. కె ె ా
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ానంలో ఉనన్పుప్డు ార్రం ంచు ఎంచుకోవడం
లెన్స్ కేం క
ీర్ రణ వలయం మాన య కేం క
ీర్ రణ కొరకు ఉప
ించ ా కి
లుక ప్సుత్ం ి; ీ
“మాన య జోకయ్ం ో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణం” (M/A)
అంటారు. కేం క
ీర్ రణకు షటర్- డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకిక్న తరు ాత,
బటన్ అ థ్ ాంతరం ా ొకుక్తూ ఉం కేం క
ీర్ రణ వలయంను ఉప
ిసత్ ూ
కేం క
ీర్ రణను సరుద్బాటు ేయం ి. సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఉప
ిం
మ ళ్ కేం క
ీర్ ించ ా కి, షటర్- డుదల బటన్ ై నుం ి
ే
ఎతత్ ం ి,
తరు ాత ా
మ ళ్ అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి. కె ె ా సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ానంలో ఉనన్పుప్డు మాన య కేం క
ీర్ రణ కోసం ఉప
ించకుం ా లెన్స్
కేం క
ీర్ రణ వలయంను
ా ించ ా కి,
ి ే
ఎంచుకోం ి.
238 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
b: పర్తయ్ ీకరణ
b1: పర్తయ్ ీకరణ యంతర్ణకు ఇ. దశలు
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
షటర్ ేగం, ావ్రం, పర్తయ్ ీకరణ మ ియు ల్ ాష్ సరుద్బాటు మ ియు బార్కెటింగ్
లకు సరుద్బాటు
ల్
ేసత్ ునన్పుప్డు ెంపులను ఎంచుకోం ి.
b2: ఐ.ఎస్.ఓ పర్దరశ్న
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్ థ్ ానంలో కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త
పర్దరశ్నకు ఆన్ ఎంచుకోం ి.
c: టైమర్లు/ఏ.ఇ ాళం
c1: షటర్- డుదల బటన్ ఏ.ఇ ాళం
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ఒక ేళ ఆన్ ఎంచుకోబ ి ే, షటర్- డుదల బటన్ను స ా కి
పర్తయ్ ీకరణ ాళం ేయబడుతుం ి.
ొకిక్నపుప్డు
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 239
c2: సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
పటిట్క పర్దరశ్న మ ియు ేల్ బాయ్క్ ( ేల్ బాయ్క్/ ెనులు) సమయంలో, షూటింగ్
త ావ్త (ఇ ేజ్ స కష్) మా టర్లో ో టో ార్ఫ్లు పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు,
మ ియు పర్తయ్కష్ కష్ణ (పర్తయ్కష్ కష్ణ) సమయంలో ఏ చరయ్లు ేయక ో ే
మా టర్ ఎంత కాలం వరకు ఆన్లో ఉంటుంద మ ియు ఏ చరయ్లు ేయకుంటే
సనన్దధ్ త టైమర్, కష్ణఅ ేవ్షకం మ ియు సమా ార పర్దరశ్న ఆన్లో
ఉంటుంద ఈ ఎం ిక
ధ్ా ిసత్ ుం ి (సనన్దధ్ త టైమర్). బాయ్ట ీలో పర్ ాహను
త గ్ ంి చ ా కి కొ ద్ ి సవ్యం ాలక-ఆఫ్ను ఎనున్కోం ి.
ఐ ఛ్కం
C కొ ిద్
D ా ారణ
E ొ డ ైన
వరణ్ న (
కొ ిద్
ా ారణ 5
ొ డ ైన 10
F
అనుకూ కరణ
తత్ ం సమయాలు సుమారు ా ఉ ాన్
సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు ముందునన్ లువలకు
అమరచ్బడ ా :
ేల్ బాయ్క్/
ెనులు
20
ె
ాలు
ాలు
ఇ
స
4
4
20
ేజ్
కష్
పర్తయ్కష్ కష్ణ
ె
10
ె
ె
5
ాలు
20
ాలు
ాలు
)
సనన్దధ్ త
టైమర్
4
1
8
ె
ేల్ బాయ్క్/ ెనులు, ఇ జ్
ే స కష్, పర్తయ్కష్ కష్ణ మ ియు సనన్దధ్ త
టైమర్ కొరకు పర్ ేయ్క ౖన
ె జా ాయ్లను ఎంచుకోం ి. అమ ికలు
పూరత్ నపుప్డు, J ను ొకక్ం ి.
A సవ్యం
ాలక ఆఫ్ టైమర్లు
కె ె ాను USB ావ్ ా కంపూయ్టర్కు లే ా ిర్ంటర్కు సం ా ంచబ ినపుప్డు మా టర్
మ ియు కష్ణఅ ేవ్షకం సవ్యం ాలక ఆఫ్
ి ేయబడదు.
240 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
ె
షం
c3: సవ్యం ాలక-టైమర్
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
షటర్- డుదల జాపయ్ం మ ియు సుకునన్ ాటల్ సంఖయ్
కక్ ొ డవును
ఎంచుకోం ి.
• సవ్యం ాలక-టైమర్ జాపయ్ం: షటర్- డుదల జాపయ్ం
కక్ ొ డవును
ఎంచుకోం ి.
• ాట్ల సంఖయ్: షటర్- డుదల బటన్ పర్ ా ి ొకిక్నపుప్డు (1 నుం 9
వరకు; ఒక ేళ 1 క ాన్ ఇతర లువ ఎంచుకోబ ి ే, సుమారు 4 ెకనల్
ామాల వదద్ ాటు
ల్
సుకోబడుతుం ి) సుకునన్ ాటల్ సంఖయ్ను
ఎంచుకోవ ా కి 1 మ ియు 3 ను ొకక్ం ి.
d: షూటింగ్/పర్దరశ్న
d1: పర్తయ్ ీకరణ జాపయ్
ానం
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
అతయ్లప్ కె ె ా కద క ఉనన్ ప ి ిథ్ తులలో
ార్లు అలుకుక్ ో వచుచ్, షటర్డుదల బటన్ ొకక్బ ి మ ియు అదద్ ం ైకి లే న తరు ాత ా ాపు 1 ె
వరకూ షటర్ డుదలను
ా ంప ేయటా కి ఆన్ ఎంచుకోం ి.
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 241
d2: ైల్ సంఖయ్ కర్మం
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ఒక ో టో ార్ఫ్ సుకునన్పుప్డు, ఉప
ిం న వ ి ైల్ సంఖయ్కు
ఒకటి జో ించడం ే కె ె ా ైల్ను ేరు ెడుతుం ి. ఒక కొర్తత్ సం క
రూ ొ ం ిం నపుప్డు, ె
ీ కార్డ్ ా ామ్ట్ ే ినపుప్డు, లే ా కె ె ాలో ఒక
కొర్తత్ ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ంచబ ినపుప్డు ఉప
ిం న వ ి సంఖయ్ నుం ి ైల్
సంఖయ్ను కొన ా ాలో లే ో అ ే ి ఈ ఎం ిక యం ర్సత్ ుం ి.
ఐ ఛ్కం
ఆన్
ఆఫ్
ి ెట్
వరణ్ న
ఒక కొర్తత్ సం క రూ ొ ం ిం , ె
ీ కార్డ్ ా ామ్ట్ ే ినపుప్డు, లే ా
కె ె ాలో ఒక కొర్తత్ ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ం నపుప్డు, ఉప
ిం న వ ి
సంఖయ్ నుం ి లే ా పర్సత్ ుత సం కలో అతయ్ంత ెదద్ ైల్ ెంబర్ నుం ి ైల్
సంఖయ్ కొన ాగుతుం ి. పర్సత్ ుత సం క 9999 సంఖయ్ గల ో టో ార్ఫ్ను
క ి ఉనన్పుప్డు ఒక ో టో ార్ఫ్ సుకోబ ి ే, సవ్యం ాలకం ా ఒక కొర్తత్
సం క రూ ొ ం ించబడుతుం ి మ ియు ైల్ సంఖయ్ మ ళ్ 0001 నుం ి
ార్రంభమౌతుం ి.
ఒక కొర్తత్ సం క రూ ొ ం ిం నపుప్డు, ె
ీ కార్డ్ ా ామ్ట్ ే ినపుప్డు
లే ా కె ె ాలో ఒక కొర్తత్ ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ంచబ ినపుప్డు ైల్ సంఖయ్
0001కు మ ళ్ ి ెట్ ేయబడుతుం ి. పర్సత్ ుత సం క 999 ో టో ార్ఫ్లను
క ి ఉనన్పుప్డు ఒక ో టో ార్ఫ్ను సుకుంటే సవ్యం ాలకం ా ఒక కొర్తత్
సం క రూ ొ ం ించబడుతుంద గమ ంచం ి.
ఆన్ ే ినపుప్డు, పర్సత్ ుత సం కలో అతయ్ంత ెదద్ ైల్ సంఖయ్కు ఒకటి
ేరచ్బడటం ావ్ ా ఒక ైల్ సంఖయ్ కేటా ంచబ ే తరు ాత సుకు ే
ో టోగర్ఫ్ న . సం క ఖా ా ఉనన్
ెడల, ౖల్
ె
ెంబరును 0001కు
ి ి అమ ాచ్ .
D ైల్ సంఖయ్ కర్మం
పర్సత్ ుత సం క సంఖయ్ 999 ఉంటే మ ియు 999 ో టో ార్ఫ్లు లే ా 9999
ో టో ార్ఫ్ను క ి ఉనన్పుప్డు, షటర్- డుదల బటన్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం
ఎటువంటి తదుప ి ో టో ార్ఫ్లు సుకోబడవు. సంపర్ ాయ అమ ిక d2 (
కర్మం) కొరకు ి ెట్ ఎంచుకోం ి మ ియు ఆ ై పర్సత్ ుత ె
ీ కార్డ్ ను
ేయం ి లే ా ఒక కొర్తత్ ె
ీ కార్డ్ ను ొ ిప్ంచం ి.
242 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
సంఖయ్ గల
ి మ ియు
ైల్ సంఖయ్
ా ామ్ట్
d3: కష్ణఅ ేవ్షక ాధన పటిట్ క పర్దరశ్న
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ో టో ార్ఫ్లను కం ో జ్ స
ే త్ ునన్పుప్డు సూ క కోసం కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఆన్ిమాండ్ చటర్ం లైనల్ను పర్ద ిశ్ంచటా కి ఆన్ ఎంచుకోం ి (0 5).
d4: ే ీ ట్ ాంప్
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
అ
ిన వలె ో టో ార్ఫ్ల ౖె ము ంిర్ చబ ిన సమా ా ా న్ ఎనున్కోం ి.
ఇపప్టికే ఉనన్ ో టోలకు ే ీ ముదర్ణలు జో ించబడవు లే ా ాటి నుం ి
ొల ించబడువు.
ఐ ఛ్కం
ఆఫ్
a
b
c
సమయం మ ియు
వరణ్ న
ే ీ ో టో ార్ఫ్ల ై కనబడదు.
ఈ ఎం ిక పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు
ిన ో టో ార్ఫ్ల ై ే ీ,
ే ీ మ ియు ే ీ మ ియు సమయం
ము ంిర్ చబడ ా .
సమయం
ే ీ
ే ీ కౌంటర్
15 . 10 . 2016
15 . 10 . 2016 10 :02
షూటింగ్ ే ీ మ ియు ఎంచుకునన్ ే ీ మధయ్ ో ల సంఖయ్ను
చూ ే సమయ ట్ ాంప్ ో కొతత్ ో టోలను ము ంిర్ చబడ ా
(కిర్ంద
చూడం ి).
ఆఫ్ కంటే ఇతర అమ క
ి ల వదద్ , సమా ార
పర్దరశ్నలో ఒక d హన్ం ే ఎంచుకునన్ ఎం ిక
సూ ంచబడుతుం ి.
A ే ీ ట్ ాంప్
సమయ మండ మ ియు ే ీ కొరకు ఎంచుకోబ ిన కర్మంలో ే ీ ికార్డ్ ేయబడుతుం ి
(0 262). ఇ ేజ్లు ీటచ్ ే ినపుప్డు ము ంిర్ చబ ిన ేటా క త్ ించబడవచుచ్ లే ా
అసప్షట్ ం ా రూ ొ ం ించబ ిన పర్తులు ా ఇవవ్బడవచుచ్ (0 277). సమగర్ దృశయ్ం లే ా
NEF (RAW) లే ా NEF (RAW) + JPEG ఇ ేజ్ల ై ే ీ కనబడదు.
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 243
❚❚ ే ీ కౌంటర్
ఈ ఎం ిక పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు
ిన
ార్లు
భ షయ్తు
త్
ే ీ వరకు
ి న ో ల సంఖయ్ ో
లే ా గత ే ీ నుం గ ి న ో ల సంఖయ్ ో
ము ంిర్ చబడుతుం ి. ఒక ిలల్ ా
ెరుగుదలను
జాడ ే ేందుకు లే ా పుటిట్న ో లే ా
ాహ
ో ల వరకు లెకిక్ంచ ా కి ఉప
ించం ి.
02 / 15 . 10 . 2016
భ షయ్తు
త్ ే ీ ( ెండు ో లు
ఉ ాన్ )
ే ీల
1
లవ్ కొరకు కె
02 / 19 . 10 . 2016
ి
గత ే ీ (గ ి న ెండు ో లు)
ె ా మూడు ల్ ాట్లను అం ిసత్ ుం ి.
దటి ే ీ న దు ేయం ి.
దటి ా ి రు ే ీ కౌంటర్ను ఎంచుకుంటే,
దటి ల్ ాట్ కొరకు ే ీ న దు ేయ ా కి
రు అడగబడ ారు. బహుళ ఎం ిక ాధనంను
ఉప
ిం
ే ీ న దు ేయం ి మ ియు
ే ీ జా ా నుం ి షక్ర్ ంచ ా కి J ను
ొకక్ం ి.
2 అదనపు
ే ీలను న దు ేయం ి లే ా
ఇపప్టికే ఉనన్ ే ీలను సవ ించం ి.
ఒక ే ీ మారచ్ ా కి లే ా అదనపు ే ల
ీ ను
న దు ేయ ా కి, ఒక ల్ ాట్ను హైలైట్ ే ి,
2 ను ొకక్ం ి మ ియు ైన వ ించబ ిన
వలె ే ీ న దు ేయం ి.
3 ఒక
ే ీ ఎంచుకోం ి.
ే ీ జా ాలో ఒక ల్ ాట్ను హైలైట్
ే ి, J ను
ొకక్ం ి.
244 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
4 ఒక
ే ీ కౌంటర్ ా ామ్ట్ను ఎంచుకోం ి.
ి ేల్ ఎం ికలు హైలైట్ ేయం ి మ ియు
స్
2 ను ొకక్ం ి, ఆ ై ే ీ ా ామ్ట్ హైలైట్ ే ి
J ను ొకక్ం ి.
5
ే ీ కౌంటర్ పటిట్ క
ే ీ కౌంటర్ పటిట్క
షక్ర్ ంచం ి.
షక్ర్ ంచ ా కి J ను
ొకక్ం ి.
d5: సూ లను ెనకుక్ పుప్
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ఒక ేళ
(V) ఎంచుకోబ ి ే, కష్ణఅ ేవ్షకంలో
పర్తయ్ ీకరణ సూ కలు మ ియు సమా ార పర్దరశ్న ఎడమ ైపు అనుకూల
లువలు మ ియు కు ి ైపు వయ్ ేక లువల ో పర్ద ిశ్ంచబడు ా .
ఎడమ ైపు వయ్ ేక లువలను మ ియు కు ి ైపు అనుకూల లువలను
పర్ద ిశ్ంచ ా కి
(W) ను ఎంచుకోం ి.
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 245
e: బార్కెట్ల అమరుప్/ ల్ ాష్
e1: అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్కు ల్ ాష్ యంతర్ణ/ఐ ఛ్క ల్ ాష్
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
P, S, A మ ియు M
ా ాలలో అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ కోసం ల్ ాష్
ానంను
ఎనున్కోం ి. ఒక ఐ ఛ్క SB-500, SB-400 లే ా SB-300 ల్ ాష్
ాగం
జో ించబ ి మ ియు ఆన్ ేయబ ినపుప్డు, ఈ ఎం ిక ఐ ఛ్క ల్ ాష్కు
మారుతుం ి మ ియు ఐ ఛ్క ల్ ాష్ యూ ట్ కోసం ల్ ాష్
ా ా న్
ఎంచుకుంటుం ి.
ఐ ఛ్కం
1 TTL
2 మాన యం
4 కమాండర్
వరణ్ న
షూటింగ్ ప ి థ్ త
ి ుల పర్ సప్ందనలో ల్ ాష్ అవుట్పుట్
సవ్యం ాలకం ా సరుద్బాటు ేయబడుతుం ి.
ల్ ాష్ థ్ ా
ఎంచుకోం ి. పూ త్ ి దుయ్త్ వదద్ , అంత ిన్ ిమ్త
ల్ ాష్కు మారగ్ ద ిశ్ సంఖయ్ 12 ( , ISO 100, 20 °C)ను క
ఉం ి.
ఒక ఐ ఛ్క SB-500 ల్ ాష్
థ్ ానం ద ఉం నపుప్డు ఈ
కమాండర్
ానంలో, ఐ ఛ్క
ానం
సమూహం
కక్ గరహిత
సమూ ల కోసం ఒక మాసట్ ర్
(0 247).
ా ా న్ కె ె ా ఉపకరణ సం ాన
ఎం ిక లభయ్ం అవుతుం ి.
ఆఫ్-కె ె ా ల్ ాష్ యూ టల్
ి యంతర్ణ ాధనం
ల్ ాష్ ా ఈ SB-500 ప ేసత్ ుం ి
A మాన
యం
మాన యం ఎంచుకోబ ినపుప్డు కష్ణఅ ేవ్షకంలో
ఒక Y మ ియు సమా ార పర్దరశ్నలో 0 హన్ం
క ిసత్ ుం ి మ ియు ల్ ాష్ ఆన్ లే ా ెంచబడుతుం ి.
246 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
ి
A TTL
ల్ ాష్ యంతర్ణ
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ (0 101) లే ా ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ా ాల ో (0 315) శర్మాలలో
ఒక ి. ి.యు లెన్స్ ఉప
ించబ ినపుప్డు కిం ి ల్ ాష్ యంతర్ణ
కక్ రకాలు
మదద్ త్ ా .
• ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కోసం i-TTL సమతులయ్ పూ త్ ి ల్ ాష్ను ంపు: పర్ ాన షయం
మ ియు ేపథయ్ం మధయ్ సహజం ా సమతులయ్ం కోసం ల్ ాష్ అవుట్పుట్ను
సరుద్బాటు ే ేందుకు 2016- ికెస్ల్ ఆర్. .
ె ాస్ర్ నుం సమా ా ా న్
ఉప
ించబడుతుం ి.
• ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కోసం పర్మాణ i-TTL ల్ ాష్ను ంపు: పర్ ాన షయం కోసం
ల్ ాష్ అవుట్పుట్ సరుద్బాటు ేయబడుతుం ి; ేపథయ్ం
కక్ ెలుగు ప ిగణనలోకి
సుకోబడదు.
ాగం ో ఎంచుకోబ న
ి పుప్డు పర్మాణం i-TTL ల్ ాష్
ాప్ట్ ట ింగ్ ో లే ా ఐ ఛ్క ల్ ాష్
యంతర్ణ ఉప
ించబడుతుం ి. అ న్ సంద ాభ్లలో ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కోసం i-TTL
సమతులయ్ పూ త్ ి ల్ ాష్ను ంపు ఉప
ించబడుతుం ి.
❚❚ కమాండర్
ానం
ఒక ఐ ఛ్క SB-500 ల్ ాష్
ాగం ఉపకరణ సం ాన థ్ ానం ై ఎకిక్ం నపుప్డు,
SB-500 ఒక మాసట్ ర్ ల్ ాష్ యంతర్ణ ే ే ి ా లే ా ఆధు క గరహిత
ీప వయ్వసథ్ ఉప
ిం
ెండు సమూ ల (A మ ియు B) వరకూ మ ి న్
ి ాధన ఐ ఛ్క ల్ ాష్ యూ టు
ల్ ా ఉప
ించటా కి కమాండర్
ానం
ఎంచుకోం ి (0 315).
ఈ ఎం ికను ఎంచుకోవటం కు
ఈ పటిట్కను పర్ద ిశ్సుత్ం ి. ఈ
హైలైట్ ే ేందుకు 4 లే ా 2
మారచ్ ా కి 1 లే ా 3 ను
ి ైపు చూపబ ిన
ి ువ ఎం ికలను
గ
ను మ ియు
ొకక్ం ి.
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 247
ఐ ఛ్కం
వరణ్ న
ఐ ఛ్క ల్ ాష్ మాసట్ ర్ (కమాండర్) ల్ ాష్ కోసం ఒక ల్ ాష్
TTL
M
––
సమూహం A
TTL
%A
M
––
ానంను ఎంచుకోం ి.
కక్ ెంపులలో +3.0 మ ియు –3.0 EV మధయ్
i-TTL
ానం. 1/3 EV
లువల నుం ి ల్ ాష్ సరుద్బాటును ఎంచుకోం ి.
ల్ ాష్ థ్ ా
ఎంచుకోం ి.
కేవలం
ి ాధన ల్ ాష్ యూ టు
ల్
ెలుగు ా ; ముందసుత్- ల్ ా ెస్
మా టర్ ను ెలల్ ంి నపప్టికీ, మాసట్ ర్ ల్ ాష్ ెలగదు.
సమూహం Aలో
ఎంచుకోం ి.
అ న్ ల్ ాష్ యూ టల్ కోసం ఒక ల్ ాష్
ా ా న్
i-TTL
ానం. 1/3 EV
కక్ ెంపులలో +3.0 మ ియు –3.0 EV మధయ్
లువల నుం ి ల్ ాష్ సరుద్బాటును ఎంచుకోం ి.
సవ్యం ాలక ావ్రం (అనురూపత గల ల్ ాష్ యూ టల్ ో మాతర్ ే లభయ్ం;
0 315). 1/3 EV
కక్ ెంపులలో +3.0 మ ియు –3.0 EV మధయ్
లువల నుం ి ల్ ాష్ సరుద్బాటును ఎంచుకోం ి.
ల్ ాష్ థ్ ా
ఎంచుకోం ి.
ఈ సమూహంలో
ల్ ాష్ యూ టల్
ెలగవు.
సమూహం Bలో అ న్ ల్ ాష్ యూ టల్ కోసం ఒక ల్ ాష్
ా ా న్
సమూహం B ఎంచుకోం ి. అందుబాటులో ఉనన్ ఎం ికలు, ైన సమూహం A కోసం జా
ే ిన మా ి ి ా అ ే ఉంటా .
ానల్
ా ెళుళ్ 1 నుం ి 4 వరకూ ఎంచుకోం ి. ెండు సమూ లలో
యూ టు
ల్ ఒకే ా ల్
ె కు అమరుప్ ేయబ ి ఉం ా .
248 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
అ న్ ల్ ాష్
ా
కమాండర్
ానంలో ో టో ార్ఫ్లను
య ా కి కిర్ం ి దశలను అనుస ించం ి.
1 మాసట్ ర్
ల్ ాష్ కోసం అమరుప్లను సరుద్బాటు
ే ం ి.
య
మాసట్ ర్ ల్ ాష్ కోసం ల్ ాష్ యంతర్ణ
ానం
మ ియు అవుట్పుట్ థ్ ా
ఎంచుకోం ి.
––
ానంలో అవుట్పుట్ థ్ ా
సరుద్బాటు
ేయలేమ గమ ంచం ి.
2 సమూహం A కోసం అమరుప్లను సరుద్బాటు
ేయం ి.
సమూహం Aలో
ల్ ాష్ యూ టల్ కోసం ల్ ాష్
యంతర్ణ
ానం మ ియు అవుట్పుట్
థ్ ా
ఎంచుకోం ి.
3 సమూహం B కోసం అమరుప్లను సరుద్బాటు
ేయం ి.
సమూహం Bలో
ల్ ాష్ యూ టల్ కోసం ల్ ాష్
యంతర్ణ
ానం మ ియు అవుట్పుట్
థ్ ా
ఎంచుకోం ి.
4
ా ల్
ె ను ఎంచుకోం ి.
ి ాధన ల్ ాష్ యూ టు
ల్ ఒక SB-500
ేరుచ్కునన్ ఉనన్
ెడల, ా ల్
ె 3
ఎంచుకోం ి.
5J
ొకక్ం ి.
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 249
6
ాట్ ను కూరచ్ం ి.
ాట్ ను కూరచ్ం ి మ ియు ిగువ చూ ిన ధం ా ల్ ాష్ యూ టల్ ను
ఏ ాప్టు ేయం ి.
ి ాధన ల్ ాష్ యూ టు
ల్ ఉంచబ ే పర్ ేశం వదద్ గ ిషట్
దూరం షూటింగ్ ప ి థ్ త
ి ుల ో మారవచచ్ గమ ంచం ి.
సమూహం A: 10
లే ా తకుక్వ
సమూహం B: 7
లే ా తకుక్వ
60° లే ా తకుక్వ
(SB-500, కె
కె
7
8
ె ా
మాసట్ ర్ ల్ ాష్
ద ఎకిక్ంచబ ిం )ి
ల్ ాష్ యూ టల్ ై గరహిత
ి యంతర్ణ ాధన ె ాస్రుల్
ె ాకు అ ముఖం ా ఉం ా .
ి యంతర్ణ ాధన ల్ ాష్ యూ టల్ ను క ఫ్గర్ ేయం ి.
ి యంతర్ణ ాధన ల్ ాష్ యూ టల్ న్టి ఆన్ ేయం ి, కోరుకునన్టు
ల్ ా
సమూహ అమరుప్లను సరుద్బాటు ేయం ి మ య
ి ు ాటి దశ 4లో
ఎంచుకునన్ ా ెల్ కు అమరుప్ ేయం ి. వ ాల కోసం ల్ ాష్
ాగ
మారగ్ ద ిశ్క పుసత్ కాలను చూడం ి.
ో టో ర్ాఫ్, కేం ర్క
ీ రణ మ ియు షూట్ను ర్మ్
ే
ేయం .ి
ల్ ాష్ యూ టల్ న్టి కోసం కె ె ా ల్ ాష్- ె ీ లైట్ మ ియు ల్ ాష్- ె ీ లైటల్ ు
ె ాయ
ధ్ా ించుకునన్ తరు ాత, ో టో ార్ఫ్ను ర్మ్
ే
ే ,ి కేం ీక
ర్ రణ
ే ి మ ియు షూట్ ేయా .
A కాక
ా య ల్ ాష్
ానం పర్దరశ్న
ఐ ఛ్క ల్ ాష్ >
ానం కోసం – – ఎంచుకోబ ినపుప్డు సమా ార పర్దరశ్నలో M
క ించదు.
250 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
A
ల్ ాష్ సరుద్బాటు
ల్ ాష్ సరుద్బాటు లువ M (Y) మ ియు E (N) బటన్ల ో ఎంచుకోబ ిం ి మ ియు
కమాండర్
ానం ెనులో మాసట్ ర్ ల్ ాష్, సమూహం A మ ియు సమూహం B కోసం
ఎంచుకునన్ ల్ ాష్ సరుద్బాటు లువలకు కమాండర్
ానం జో ించబ ిం ి. TTL లే ా
%A
ానంలో మాసట్ ర్ లే ా
ి యంతర్ణ ల్ ాష్
ా ాల కోసం ±0 బదులు ా ల్ ాష్
సరుద్బాటు లువ ఎంచుకోబ ి ే ఒక Y పర్ మ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
D కమాండర్
ానం
మాసట్ ర్ ల్ ాష్ (కె ె ా టైర్ ాడ్ ద ఉంచబడ
ెడల
ద్ ష
ి ట్ ైన సంరకష్ణ అవసరం
అవుతుం ి) నుం ి కాం
అందుకోవటా కి
ి యంతర్ణ ాధనం ల్ ాష్ యూ టల్ ై
ె ాస్ర్ ం ో లను ఉంచం ి.
ి యంతర్ణ ాధన ల్ ాష్ యూ టల్ ను ా ారణం ా
కె ె ా కంటే పర్ ాన షయా కి స పం ా ఉంచు ారు.
ి యంతర్ణ ాధనం నుం ి
పర్తయ్కష్ కాం లే ా కష్ణ ైన పర్ ంబాలు పర్తయ్ ీకరణకు అంత ాయం క ిం ే అవకాశం
ఉనన్ందున అ కె ె ా లెన్స్ (TTL
ానంలో) లే ా
ి యంతర్ణ ాధన ల్ ాష్
శచ్ ంచుకోం ి. సవ్లప్
యూ టల్ (%A
ానం) ద ో టో ెల్స్ లో పర్ ే ంచటం లేద
దూరం నుం ి సుకునన్ ో టో ార్ఫ్స్ లో మాసట్ ర్ ల్ ాష్ నుం ి ెలువ ే టై ంగ్ ల్ ాష్ లు
క ించకుం ా
ా ించటా కి, తకుక్వ ISO ె స్టి టీలను లే ా నన్ ావ్ ాలను
(అ ిక f-సంఖయ్లు) ఎంచుకోం ి లే ా ై ైపుకు ా ంట్ ేయటా కి మాసట్ ర్ ల్ ాష్ ద
ల్ ాష్ హెడ్ ను పప్టా కి ఎంచుకోం ి.
ి యంతర్ణ ల్ ాష్ యూ టల్ ను ిదధ్ం త ిన
ధం ా అమ ిచ్న తరు ాత, ఒక ప ీ ా ాట్ సుకోం ి మ ియు ఫ ాలను కె ె ా
మా టర్ లో
ించం ి.
ఉప
ించబ ే
ి యంతర్ణ ాధన ల్ ాష్ యూ టల్ సంఖయ్ ై ఎలాంటి ప ి
లేనపప్టికీ, ఆచరణీయ గ ిషఠ్ సంఖయ్ మూడు ా ఉం ి. ఈ సంఖయ్ కంటే ఎకుక్వ
అ నపప్డు,
ి యంతర్ణ ాధన ల్ ాష్ యూ టల్ ావ్ ా ెలువ ే కాం
ామరధ్ ం ో
అంత ాయం క ిసత్ ుం ి.
e2: సవ్యం ాలక బార్కెట్ల అమరుప్ స
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
బార్కెటింగ్ అమలులో ఉనన్పుప్డు ై ధయ్ ైన అమరుప్ (పర్తయ్ ీకరణ,
సమతులయ్త లే ా కిర్యా ల D-Lighting)ను ఎంచుకోం ి (0 151).
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ెలుపు
ె ా అమ ికలు 251
f: యంతర్ణలు
f1: Fn బటన్ కేటా
ంచం ి
G బటన్
Fn బటన్
ావ్ ా
ేల్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ేయబ ిన ాతర్ను ఎంచుకోం ి.
Fn బటన్
ఐ ఛ్కం
v
ఇ ేజ్ ాణయ్త/
ప ిమాణం
w
ఐ.ఎస్.ఓ
ర్ాహయ్త
m
ెలుపు
సమతులయ్త
!
కియ
ర్ ా ల
D-Lighting
$ HDR
వరణ్ న
Fn బటన్ను ొకిక్పటిట్ ఉం , ఇ జ్
ే
ాణయ్త మ య
ి ు
ప ిమాణంను ఎంచుకోవ ా కి ఆ శ
ే డయల్ను పప్ం ి
(0 98).
Fn బటన్ను ొకిక్పటిట్ ఉం , ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్తను ఎంచుకోవ ా కి
ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి (0 107).
Fn బటన్ను ొకిక్పటిట్ ఉం , ెలుపు సమతులయ్తను
ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి (P, S, A మ ియు M
ా ాలు మాతర్ ే; 0 140).
Fn బటన్ను ొకిక్పటిట్ ఉం , కిర్యా ల D-Lightingను
ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి (P, S, A మ ియు M
ా ాలు మాతర్ ే; 0 136).
Fn బటన్ను ొకిక్పటిట్ ఉం , HDR సరుద్బాటు ేయ ా కి ఆ ేశ
ా ాలు మాతర్ ే;
డయల్ను పప్ం ి (P, S, A మ ియు M
0 138).
ఇ ేజ్ ాణయ్త JPEG ైన్, JPEG ా ారణం లే ా JPEG
ార్థ కం ెట్ ేయబ ి ే, Fn బటన్ ొకక్బ ిన తరు ాత
సుకోబ ే తరు ా
తర్ం ో ఒక NEF (RAW) పర్
ికారుడ్
ేయబడుతుం ి. NEF (RAW) పర్
ికా డ్ ంి గ్ ేయకుం ా
& + NEF (RAW)
షక్ర్ ంచ ా కి, Fn బటన్ను మ ళ్ ొకక్ం ి. ఈ కలప్ం ఈ
ిగువ పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ా ాలలో ఎలాంటి పర్ ావం క ి
ఉండలేదు: %, S, T, U, ', ( మ ియు 3.
252 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
ఐ ఛ్కం
t
సవ్యం ాలక
బార్కెటింగ్
"
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్
'
కష్ణఅ ేవ్షక
ాధన పటిట్ క
పర్దరశ్న
c
Wi-Fi
వరణ్ న
Fn బటన్ను ొకిక్పటిట్ ఉం , బార్కెటింగ్ ెంపు (పర్తయ్ ీకరణ
మ ియు ెలుపు సమతులయ్త బార్కెటింగ్) ఎంచుకోవటా కి లే ా
ADL బార్కెటింగ్ ఆన్ లే ా ఆఫ్ కు పప్టా కి ఆ ేశ డయల్ను
పప్ం ి (P, S, A మ ియు M
ా ాలు మాతర్ ే; 0 151).
ా ా న్
Fn బటన్ను ొకిక్పటిట్ ఉం , ఏ.ఎఫ్.-పర్ ేశ
ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి (0 87).
కష్ణఅ ేవ్షక ేర్ ంగ్ చటర్ం
పర్దరశ్నకు లే ా ాచటా కి Fn
బటన్ ొకక్ం ి.
Wi-Fi పటిట్కను పర్ద ిశ్ంచటా కి Fn బటన్
ొకక్ం ి (0 272).
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 253
f2: AE-L/AF-L బటన్ కేటా
ంచం ి
G బటన్
A (L) బటన్
ఎంచుకోం ి.
ావ్ ా
ేల్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
ేయబ ిన ాతర్ను
A (L) బటన్
ఐ ఛ్కం
B
C
E
F
వరణ్ న
A (L) బటన్ ొకక్బ ినపుప్డు కేం క
ీర్ రణ మ ియు
ఏ.ఇ/ఏ.ఎఫ్ ాళం
పర్తయ్ ీకరణ ాళం.
ఏ.ఇ లాక్
మాతర్ ే
ఏ.ఇ లాక్
(
ివుంచు)
ఏ.ఎఫ్ లాక్
మాతర్ ే
A ఏ.ఎఫ్-ఆన్
A (L) బటన్
ొకక్బ ినపుప్డు పర్తయ్ ీకరణ
ాళం
ేయం ి.
A (L) బటన్ ొకక్బ న
ి పుప్డు పర్తయ్ ీకరణ ాళం ేయం ి,
మ ియు బటన్ ెండవ ా ి ొకేక్ వరకు లే ా సనన్దధ్ త టైమర్
గడువు ము ి ే వరకు ాళం ే ి ఉంటుం ి.
A (L) బటన్
ొకక్బ ినపుప్డు కేం ీక
ర్ రణ
ాళం
ేయం ి.
A (L) బటన్ సవ్యం ాలక కేం ీక
ర్ రణ ార్రం సుత్ం ి. షటర్డుదల బటన్ కేం క
ీర్ రణను ఉప
ంి చబడదు.
254 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
f3: టచ్ Fn కేటా
ంచం ి
G బటన్
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
మా టర్ సవ్యం ాలకం ా ఆఫ్ అ న తరు ాత కె ె ా యంతర్ణకు మా టర్
కక్ సప్రశ్- ె స్టివ్ పర్ ేశం ఉప
ించబడవచుచ్. మా టర్
కక్ ిథ్ ో
ఈ “టచ్ Fn” పర్ ేశం
కక్ థ్ ి మారుతుం ి, ఈ ిగువ పటిట్కలో ఎం ికల
నుం ి అ ి వహిం ే ాతర్ను ఎంచుకోవచుచ్. ఎంచుకునన్ ఎం ిక (మా టర్
ముందు ైపుకు ఉనన్పుప్డు టచ్ Fn లభయ్ం ా ఉండద గమ ంచం ి)
సరుద్బాటుకు ఉ ాహరణలో సూ ం న పర్ ేశం ద
ే
ఎడమకు లే ా
కు ి ైపుకు జరపవచుచ్. కష్ణఅ ేవ్షకం ావ్ ా రు చూసుత్నన్పుప్డు టచ్
Fn పర్ ే ా న్
ముఖం ాకుతునన్టు
ల్
రు గు త్ ంి న
ెడల, మా టర్ను
సత్ ిం న థ్ ి లో ఉప
ించం ి.
టచ్ Fn పర్ ేశం
ా ారణ థ్ ి లో మా టర్
ఐ ఛ్కం
సత్ ించబ ిన మా టర్
వరణ్ న
#
ఏ.ఎఫ్.-పర్ ేశ
ానం కోసం e (సవ్యం ాలక-పర్ శ
ే ఏ.ఎఫ్)
కేం ర్క
ీ రణ థ్ ానం కాకుం ా ే ే ఒక ఎం ికను ఎంచుకునన్పుప్డు, కేం ీక
ర్ రణ
ఎం క
ి
థ్ ానం ిథ్ సరుద్బాటుకు టచ్ Fn పర్ ేశం ద ఒక ే
రు
జరపవచుచ్ (0 90).
w
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త (0 107) సరుద్బాటు య
ే
ా కి, ీవ్య
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త యంతర్ణ (0 228) ఆన్ లే ా ఆఫ్
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
ేయ ా కి (కేవలం P, S, A మ ియు M
ా ాలు)
ే
టచ్ Fn పర్ ేశం ై ఎడమకు లే ా కు ికి ల్ డ్
ై
ే ం ి.
య
!
కియ
ర్ ా ల
D-Lighting
కిర్యా ల D-Lighting సరుద్బాటు ేయటా కి టచ్ Fn పర్ ేశం
ద ఒక ే
జరపం ి (P, S, A మ ియు M
ా ాలు
మాతర్ ే; 0 136).
A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె
ె ా అమ ికలు 255
ఐ ఛ్కం
$ HDR
సవ్యం ాలక
t
బార్కెటింగ్
"
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్
'
కష్ణఅ ేవ్షక
ాధన పటిట్ క
పర్దరశ్న
%
రంధర్ం
ఏ ీ లేదు
వరణ్ న
HDR సరుద్బాటు ేయటా కి టచ్ Fn పర్ ేశం ద ఒక ే
జరపం ి (P, S, A మ ియు M
ా ాలు మాతర్ ే; 0 138).
బార్కెటింగ్ ెంపు (పర్తయ్ ీకరణ మ ియు ెలుపు సమతులయ్త
బార్కెటింగ్) ఎంచుకోవటా కి లే ా ADL బార్కెటింగ్ ఆన్ లే ా ఆఫ్
కు పప్టా కి టచ్ Fn పర్ ేశం ద ే
జరపం ి (P, S, A
మ ియు M
ా ాలు మాతర్ ే; 0 151).
ఒక ఏ.ఎఫ్. పర్ ేశ
ానం ఎంచుకోవటా కి టచ్ Fn పర్ ేశం
ఒక ేలును జరపం ి (0 87).
ద
కష్ణఅ ేవ్షక ేర్ ంగ్ చటర్ం
పర్దరశ్నకు లే ా ాచటా కి
టచ్ Fn పర్ ేశం ై ొకక్ం ి.
ావ్రం సరుద్బాటు ేయటా కి టచ్ Fn పర్ శ
ే ం ద ఒక ే
జరపం ి (A మ ియు M
ా ాలు మాతర్ ;ే 0 122, 123).
టచ్ Fn ఆ ి ే
.
D టచ్ Fn
టచ్ యంతర్ణలు (0 263) మ ియు సమా ార పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్ (0 265) ఆన్
కోసం ార్రం ంచు ఎంచుకునన్పుప్డు మాతర్ ే టచ్ Fn లభయ్ం ా ఉంటుం ి.
f4: డయల్ భర్మణా న్ ెనకుక్ పుప్
G బటన్
పర్తయ్ ీకరణ లే ా ల్ ాష్ సరుద్బాటు (పర్తయ్ ీకరణ
సరుద్బాటు) మ ియు/లే ా షటర్ ేగం మ ియు
ావ్రం (షటట్ ర్ ేగం/రంధర్ం)కు సరుద్బాటు
ల్ ేయ ా కి
ఆ ేశ డయల్ ఉప
ించబ ినపుప్డు ా న్
ేప్
ిశకు వయ్ ేకం ా పప్ం ి. ఎం ికలను హైలైట్
ేయం ి మ ియు ఎంచుకో ేందుకు లే ా ఎం ికను
ి ే ేందుకు 2 ను ొకక్ం ి, ఆ ై J ను ొకక్ం ి.
256 A కసట్ మ్ అమ ికలు: ైన్-టూయ్ ంగ్ కె ె ా అమ ికలు
A కసట్ మ్ అమ ికల పటిట్క
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన
అమరుప్ పటిట్కను పర్ద ిశ్ంచ ా కి, G ను
పటిట్క) టాబ్ను ఎంచుకోం ి.
ొకక్ం ి మ ియు B (అమరుప్
G బటన్
అమరుప్ పటిట్ క ఐ ఛ్కాలు
అమరుప్ పటిట్క కిర్ం ి ఎం ికలను క
ె
ఇ
ఐ ఛ్కం
ీ కార్డ్ ను ా ామ్ట్ ేయం ి
ేజ్ ాయ్ఖయ్
కా ీ ైట్ సమా ారం
సమయ మండ మ ియు ే ీ
1
ామ్ర్ట్ ప ికరం ో కాక ా యం ే
ి ఉంటుం ి:
ి ాల్ట్
0
—
259
—
260
—
261
ఆఫ్
262
పగటి కాం ఆ ా సమయం
ఆఫ్
ాష (Language)
—
262
ఆన్
263
1
ప్ ఎం ికలు
ప్ ఆన్/ఆఫ్
ిచ్
టచ్ యంతర్ణలు
మా టర్ ెలుగు
తకుక్వ
263
ార్రం ంచు
263
0
సమా ార పర్దరశ్న ఆకృ
AUTO/SCENE/EFFECTS
ార్ ిక్
P/S/A/M
ార్ ిక్
సవ్యం ాలక సమా ార పర్దరశ్న
సమా ార పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్
ఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ను
భర్ం ేయం ి
ార్రంభం/షట్ ౌన్ ో
భర్ం ేయం ి
263
264
ఆన్
265
ఆన్
ార్రంభం & షట్ ౌన్ ో
265
భర్ం
ేయం ి
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
328
ె ా థ్ ాపన 257
ఐ ఛ్కం
భర్ం ేయ ా కి
ేయం ి 2
ధూ
ి ాల్ట్
రర్ర్ అప్ లాక్
—
ొల ింపు ార్మాణిక ో టో
కక్ర్
ిల్
త గ్ ంి పు
ల్ ాట్ ఖా
HDMI
డుదల లాక్
—
డుదల లాక్
ేయబ ిం ి
సవ్యం ాలక
ప ికర యంతర్ణ
సథ్ లం
330
సవ్యం ాలక
అవుట్పుట్ సప్షట్త
ఆన్
కక్ ేటా
ామ్ర్ట్ ప ికరం నుం ి ౌన్లోడ్ ేయం ి
0
266
268
268
219
లేదు
థ్ ానం
—
బాహయ్ GPS ప ికర ఎం ికలు
269
సనన్దధ్ త టైమర్
ార్రం ంచు
ాటిల. నుం ి గ ి. ెట్ ేయ.
అవును
ి యంతర్ణ ాధనం
ి షటట్ ర్ డుదల
Fn బటన్ కేటా
మాన
ంచం ి
డ్
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం ే
ామ్ర్ట్ ప క
ి ా కి పంపు (సవ్యం ాలకం)
Wi-Fi
ెట్వర్క్ అమ ికలు
యం ి
ో టోలు
కె
ె ా 4 బటన్ వలె
ి ే
271
ఆఫ్
272
—
—
అనుసం ాన అమరుప్లను ీ ెట్ ే
—
ెట్వర్క్ సం ానం
—
ఆఫ్లో ఉనన్పుప్డు పంపు
ఆన్
258 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
272
ి ే
జతపరచబ ిన ప ిక ాలు
Eye-Fi అప్లోడ్ 3
271
—
పర్సత్ ుత అమ ికలు
బూ
ల్ టూత్
270
270
ార్రం ంచు
273
274
ఐ ఛ్కం
ి ాల్ట్
అనుకూలత హన్ం
0
—
ఫర్మ్ ేర్ ెరష్న్
276
—
1 ి ాల్ట్ కొను ోలు ేశం ార్ంతం ఆ ారం ా నన్ం ా ఉంటుం ి.
2 బాయ్ట ీ తకుక్వ ా ఉనన్పుప్డు అందుబాటులో ఉండదు.
3 అనుకూల ైన Eye-Fi ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ంచబ ినపుప్డు మాతర్
ఉంటుం ి.
276
ే అందుబాటులో
గమ క: కె ె ా అమ ికల ై ఆ ారప ి, కొ న్ అం ాలు బూ ిద రంగులో ఉంటా
అందుబాటులో ఉండవు.
ె
మ ియు
ీ కార్డ్ ను ా ామ్ట్ ేయం ి
G బటన్
ె
ీ కార్డ్ లు
దటి ఉప
ే న
ి త ావ్త తపప్క ా ామ్ట్
ా ామ్ట్ ే .
B అమ ిక పటిట్క
గం ముందు లే ా ఇతర ప ిక ాలలో ా ామ్ట్
ేయబ ా . ిగువన వ ించబ ిన వలె కార్డ్ ను
D
ె
ీ కార్డ్ లను ా ామ్ట్ ేయడం
ె
ీ కార్డ్ లను ా ామ్ట్ ేయడం వలన అ క ి ఉనన్ ఏ ై ా ేటాను ాశవ్తం ా
ొల ించవచుచ్. రు కొన ా ించ ా కి ముందు కంపూయ్టర్లో ఉం ాలనుకు ే ఏ ై ా
ో టో ార్ఫ్లను మ ియు ఇతర ేటాను పర్
ేయాల
శచ్ ంచుకోం ి (0 211).
1 అవును హైలైట్
ేయం ి.
ె
ీ కార్డ్ లను ా ామ్ట్ ేయకుం ా
షక్ర్ ంచ ా కి, లేదు హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ను ొకక్ం ి.
2J
ొకక్ం ి.
కార్డ్ ా ేమ్ట్ ేసత్ ునన్పుప్డు ఒక సం ేశం
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. ా ామ్టింగ్ పూ త్ ి అ ేయ్
వరకు ె
ీ కార్డ్ ను
ి ేయవదుద్ లే ా
పవర్ వనరును ిస్క ెక్ట్ ేయవదుద్.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 259
ఇ
ేజ్ ాయ్ఖయ్
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
అ
ిన వలె ఒక కొర్తత్ ో టో ార్ఫ్లకు ఒక ాయ్ఖయ్ను జో ించం ి. ViewNX-i
లే ా Capture NX-Dలో ేటా ేటా ా ాయ్ఖయ్లను
ించవచుచ్. ాయ్ఖయ్లు ో టో
సమా ార పర్దరశ్నలో షూటింగ్ ేటా ే లో కూ ా క ి త్ ా
(0 193). కిర్ం ి
ఎం ికలు అందుబాటులో ఉ ాన్ :
• ఇన్పుట్ ాయ్ఖయ్: ే 162 ై వ ించబ ిన వలె ఒక ాయ్ఖయ్ను ఇన్పుట్
ేయం ి. ాయ్ఖయ్లు 36 అకష్ ాల వరకు ఉండవచుచ్.
• ాయ్ఖయ్ను జో ించం ి: అ న్ తదుప ి
ో టో ార్ఫ్లకు ాయ్ఖయ్ను జో ించ ా కి ఈ
ఎం ికను ఎంచుకోం ి. హైలైట్ ేయడం
మ ియు 2 ను ొకక్డం ావ్ ా ాయ్ఖయ్ను
జో ించం ి ార్రం ంచబడుతుం ి మ ియు
ి ేయబడుతుం ి. కావ స్న అమ ిక
ఎంచుకునన్ త ావ్త, షక్ర్ ంచ ా కి J ను
ొకక్ం ి.
260 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
కా ీ ైట్ సమా ారం
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
అ
ిన వలె కొర్తత్ ో టో ార్ఫ్లకు కా ీ ైట్ సమా ారం జో ించం ి. ో టో
సమా ార పర్దరశ్నలో చూ ిన షూటింగ్ ేటాలో కా ీ ైట్ సమా ారం లోబ ి
ఉంటుం ి మ ియు ViewNX-i లో లే ా Capture NX-Dలో ెటా ేటా ా
ించవచుచ్. ఈ కిర్ం ి ఎం ికలు అందుబాటులో ఉంటా :
• క ాకారుడు: ే 162లో వ ించబ ిన వలె ో టో ార్ఫర్ ేరు న దు
ేయం ి. ో టో ార్ఫర్ ేరల్ ు 36 అకష్ ాల వరకు ఉండవచుచ్.
• కా ీ ైట్: 162 ే లో వ ించబ ిన వలె కా ీ ైట్ హకుక్ ారు ేరు న దు
ేయం ి. ో టో ార్ఫర్ ేరల్ ు 54 అకష్ ాల వరకు ఉండవచుచ్.
• కా ీ ైట్ సమా ా ా న్ జో ించం ి: అ న్
తదుప ి ో టో ార్ఫ్లకు కా ీ ైట్ సమా ా ా న్
జో ించ ా కి ఈ ఎం ికను ఎంచుకోం ి. హైలైట్
ేయడం మ ియు 2 ను ొకక్డం ావ్ ా కా ీ ైట్
సమా ా ా న్ జో ించం ి ార్రం ంచబడుతుం ి
మ ియు
ి ేయబడుతుం ి. కావ స్న
అమ ిక ఎంచుకునన్ త ావ్త, షక్ర్ ంచ ా కి
J ను ొకక్ం ి.
D కా
ీ ైట్ సమా ారం
క ాకారుడు లే ా కా ీ ైట్ హకుక్ ారుల ేరల్ అన ికార ాడకా న్
ా ించ ా కి,
కా ీ ైట్ సమా ా ా న్ జో ించం ి ఎంచుకోలేద మ ియు కె ె ాను మ ొక వయ్కిత్కి
ఇసుత్నన్పుప్డు లే ా బ ి
ేసత్ ునన్పుప్డు క ాకారుడు మ ియు కా ీ ైట్ ీల్డ్లు ఖా
ఉ ాన్య
ధ్ ా ించుకోం ి. కా ీ ైట్ సమా ారం ఎం ికను ఉప
ించడం వలన
సంభ ం ే ఏ ై ా న ట్ ాలు లే ా
ా ాలకు కాన్ బాధయ్త వహించదు.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ా
ె ా థ్ ాపన 261
సమయ మండ మ ియు ే ీ
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
సమయ మండ
మారచ్ం ి, ామ్ర్ట్ ప ికరంలో గ ియారంలో గ ియా ా న్
సమకా క ించం ి కె ె ా గ ియారంను అమరచ్ం ి, ే ీ పర్దరశ్న కర్మంను
ఎంచుకోం ి మ ియు పగటి కాం ఆ ా సమయంను ార్రం ంచం ి లే ా
ి ేయం ి.
ఐ ఛ్కం
సమయ మండ
ే ీ మ ియు
సమయం
వరణ్ న
ఒక సమయం మండ
ఎంచుకోం ి. కె ె ా గ ియారం కొర్తత్ సమయ
మండ లో సవ్యం ాలకం ా సమయా కి అమరచ్బడుతుం ి.
కె
ె ా గ ియారంను అమరచ్ం ి (0 40).
కె ె ా గ ియారం సమయా కి (సమ వ్త శవ్ సమయం లే ా
UTC)కి, సమయ మండ మ ియు పర్మాణ లే ా పగటి కాం
ఆ ా సమయం ామ్ర్ట్ ప ికరం ావ్ ా సరఫ ా ేయబ ిన ా కి
న క ించబ ిం ే
ఎం ిక ేసుకోం ి.
ే ీ, ెల మ ియు సంవతస్రంలు పర్ద ిశ్ంచబ ిన కర్మా న్
ే ీ ా ామ్ట్
ఎంచుకోం ి.
పగటి కాం ఆ ా సమయం ను ార్రం ంచం ి లే ా
ి ేయం ి.
పగటి కాం ఆ ా
కె ె ా గ ియారం సవ్యం ాలకం ా ఎదుగుతుం ి లే ా ఒక గంట
సమయం
ెనకిక్ అమరచ్బడుతుం ి.
ామ్ర్ట్ ప ికరం ో
కాక ా యం ే
ాష (Language)
G బటన్
కె
ె ా పటిట్కలు మ ియు సం ే ాల కోసం ఒక
262 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
B అమ ిక పటిట్క
ాషను ఎంచుకోం ి.
ప్ ఎం ికలు
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
సవ్యం ాలక-టైమర్
ానంలో కె ె ా కేం క
ీర్ ిం నపుప్డు, వయ్వ ి-గ ి ే
ికా డ్ ంి గ్ ము ిం నపుప్డు లే ా టచ్ క్ీ ర్న్ యంతర్ణలు ఉప
ిం నపుప్డు
ధవ్
ప్ అవుతుం ి.
❚❚ ప్ ఆన్/ఆఫ్
టచ్- ీక్ర్న్ యంతర్ణలకు పర్ సప్ందన ా కె ె ా
ే ే ధవ్నులను మూయ్ట్ ేయ ా కి ఆఫ్ (టచ్
యంతర్ణలు మాతర్ ే) లే ా
తత్ ం ా ప్
ధవ్నులను
ా ించ ా కి ఆఫ్ ఎంచుకోం ి.
❚❚ ిచ్
వయ్వ ి-గ ి ే ికా డ్ ంి గ్ ము ిం నపుప్డు లే ా కేం క
ీర్ ిం నపుప్డు లే ా
సవ్యం ాలక-టైమర్ చరయ్ల సమయంలో వ చ్ే ధవ్ ల
కక్ (అ క
ి లే ా
తకుక్వ) ిచ్ను ఎంచుకోం ి.
టచ్ యంతర్ణలు
G బటన్
ఆక ిమ్క టచ్- క్ీ ర్న్ యంతర్ణల ాడకా న్
లే ా ేల్ బాయ్క్
ానంలో మాతర్ ే టచ్- క్ీ ర్న్
ేల్ బాయ్క్ మాతర్ ేను ఎంచుకోం ి.
B అమ ిక పటిట్క
ా ించ ా కి
ి ే
(0 15)
యంతర్ణలను ార్రం ంచ ా కి
మా టర్ ెలుగు
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
మా టర్ ెలుగును ఎంచుకోవ ా కి 1 లే ా 3 ను ొకక్ం ి. ెంచబ ిన
ెలుగు కోసం అ ిక లువలు, త గ్ ంి చబ ిన ల
ె ుగు కోసం తకుక్వ లువలను
ఎంచుకోం ి.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 263
సమా ార పర్దరశ్న ఆకృ
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
ఒక సమా ార పర్దరశ్న ఆకృ ఎనున్కోం ి (0 6). సవ్యం ాలక దృశయ్ం కొరకు,
మ ియు పర్ ేయ్క ైన పర్ ా ాల
ానం మ ియు P, S, A మ ియు M
ా ాల
కొరకు ఆకృతులు ఎనున్కోబడ ా .
ాంపర్ ా
క
ర్ా ిక్
1 ఒక షూటింగ్
ానం ఎం ికను ఎంచుకోం ి.
AUTO/SCENE/EFFECTS లే ా P/S/A/M
హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
2 ఒక రూపకలప్నను ఎంచుకోం
ఒక రూపకలప్నను హైలైట్
J ను ొకక్ం ి.
264 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
ి.
ేయం ి మ ియు
సవ్యం ాలక సమా ార పర్దరశ్న
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
ఒక ేళ ఆన్ ఎంచుకోబ ి ే, షటర్- డుదల బటన్ను అ ధ్ ాంతరం ా ొకిక్న త ావ్త
సమా ార పర్దరశ్న కనబడుతుం ి. ఒక ేళ ఆఫ్ ఎంచుకోబ ి ే, R బటన్ను
ొకక్డం ావ్ ా సమా ార పర్దరశ్న
ించబడవచుచ్.
సమా ార పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
ఆన్ ఎంచుకునన్టల్
ే, రు కష్ణఅ ేవ్షకం ై
కనున్ ఉం నపుప్డు ేతర్
ె ాస్ర్ సమా ార పర్దరశ్నను ఆఫ్ ేసత్ ుం ి. ఆఫ్ ఎంచుకునన్పుప్డు, రు
కష్ణఅ ేవ్షకం ావ్ ా చూ ినపుప్డు ిస్ ేల్ ఆఫ్ కాకుం ా
ా ిసత్ ుం ి, కా
బాయ్ట ీ కూ ా ొందర ా అ
ో తుం ి.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 265
ధూ
ొల ింపు ార్మాణిక ో టో
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
Capture NX-D లో ఇ ేజ్ ధూ
ె ఎం ిక కొరకు సందరభ్సహిత ేటాను
సం ా ించం ి (మ ింత సమా ారం కోసం, Capture NX-D మారగ్ దరశ్క
పుసత్ కంను చూడం ి).
ి. ి.యు లెన్స్ కె ె ా ై మౌంట్ ేయబ ినపుప్డు మాతర్ ే ధూ
ొల ింపు ార్మాణిక ో టో అందుబాటులో ఉంటుం ి. కె ె ా లెన్స్
కక్
కేందర్ం ొ డవు క సం 50
ి ారుస్ ేయబడుతుం ి. మ్ లెన్స్ను
ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు, పూ త్ ి ా మ్ అవుతుం ి.
1 ఒక
ార్రంభ ఎం ికను ఎంచుకోం ి.
కిర్ం ి ఐ ఛ్కాల ఒక ా న్ హైలైట్ ేయం ి
మ ియు J ను ొకక్ం ి. ఇ ేజ్ ధూ
ె
ాధనం ేటాను సం ా ించకుం ా
షక్ర్ ంచ ా కి G ను ొకక్ం ి.
• ార్రం ంచు: కు ి ైపు చూ ించబ ిన
సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి మ ియు
కష్ణఅ ేవ్షకంలో “rEF” కనబడుతుం ి.
• ె ాస్ర్ను భర్ం ే ి, ఆ ై ార్రం ంచం ి:
ార్రం ం ే ముందు ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను
భర్ం ేయ ా కి ఈ ఎం ికను ఎంచుకోం .ి
భర్పరచ్డం పూరత్ నపుప్డు కు ి ైపు
చూ ించబ ిన సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి
మ ియు కష్ణఅ ేవ్షకంలో “rEF”
కనబడుతుం ి.
Dఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్పరచ్డం
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ భర్ప ేచ్ ముందు ికార్డ్ ేయబ ిన ధూ
ె
ాధనం
సందరభ్సహిత ేటా ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ భర్ప ిచ్న త ావ్త సుకునన్ ో టో ార్ఫ్ల ో
ఉప
ించబడదు. ధూ
ె
ాధనం సందరభ్సహిత ేటా ఇపప్టికే ఉనన్
ో టో ార్ఫ్ల ో ఉప
ించబడకుంటే మాతర్ ే ె ాస్ర్ను భర్ం ే ి, ఆ ై
ార్రం ంచం ి ను ఎంచుకోం ి.
266 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
2 ఒక లకష్ణములే
ెలుపు వసుత్వును కష్ణఅ ేవ్షకంలో
బా ా- ె ిం న, లకష్ణములే
ెలుపు వసుత్వు నుం ి,
ెంటీ టరుల్ ( ాలుగు అంగు ాలు) లెన్స్ ో వసుత్వును
అందువలల్ అ ి కష్ణఅ ేవ్షకంను ంపుతుం ి మ ియు
బటన్ స ా కి ొకక్ం ి.
ేర్మ్ ేయం ి.
ా ాపు ప ి
ేర్మ్ ేయం ి
షటర్- డుదల
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ానంలో, కేం ీక
ర్ రణ సవ్యం ాలకం ా
అనంతతవ్ంకు అమరచ్బడుతుం ి; మాన య కేం క
ీర్ రణ
ానంలో,
కేం క
ీర్ రణను అనంతతవ్ంకు మాన యం ా అమరచ్ం ి.
3ఇ
ేజ్ ధూ
ె సందరభ్సహిత ేటా సం ా ించం ి.
ఇ ేజ్ ధూ
ె
ాధనం సందరభ్సహిత ేటాను సం ా ంి చ ా కి
ి న
స ా కి షటర్- డుదల బటన్ను కిం ికి ొకక్ం ి. షటర్- డుదల బటన్
ొకిక్నపుప్డు మా టర్ ఆఫ్ అవుతుం ి.
ఒక ేళ సందరభ్సహిత వసుత్వు మ ీ
పర్కాశవంతం ా లే ా కటి ా ఉంటే, కె ె ా
ఇ ేజ్ ధూ
ె
ాధనం సందరభ్సహిత ేటాను
సం ా ించక ో వచుచ్ను మ ియు కు ి ైపు
చూ ించబ ిన సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
మ ొక సందరభ్సహిత వసుత్వును ఎనున్కోం ి
మ ియు దశ 1 నుం
ా ా న్
ి ి ేయం ి.
Dఇ
ేజ్ ధూ
ె సందరభ్సహిత ేటా
ే వ్ే రు లెన్స్ ో లే ా ే ేవ్రు ావ్ ాల ో సుకునన్
ో టో ార్ఫ్ల కొరకు ఒకే సందరభ్సహిత ేటా
ఉప
ించబడదు. సందరభ్సహిత ఇ ేజ్లు కంపూయ్టర్
ఇ ే ంగ్ ా ట్ ేర్ను ఉప
ిం
ించబడవు.
సందరభ్సహిత ఇ ేజ్లను కె ె ా ై
ించబ ినపుప్డు
ఒక చటర్ం నమూ ా పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 267
ిల్ కక్ర్ త గ్ ంి పు
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
పర్తయ్కష్ కష్ణ (0 55) లే ా మూ
ికా డ్ ంి గ్ (0 164) సమయంలో
కాం
ా ిమ్కత లే ా ాదరస- ా ీప్భవనంలో షూటింగ్ ేసత్ ునన్పుప్డు
ిల్ కక్ర్ మ ియు ా ాకటుట్ త గ్ ంి చం ి. స ైన ీర్కెవ్ స్ సవ్యం ాలకం ా
ఎనున్కోవ ా కి కె ె ాను అనుమ ం ేందుకు సవ్యం ాలక ను ఎనున్కోం ి,
లే ా థ్ ా క AC దుయ్త్ సరఫ ా
కక్ ీర్కెవ్ స్కి స ి ో
ే ఒక ఐ ఛ్కంను
ఎంచుకోం ి.
A ిల్ కక్ర్ త గ్ ంి పు
ఒక ేళ సవ్యం ాలక కావ స్న ఫ ాలను ఉతప్ త్ ే ేందుకు ఫల ై ే మ ియు థ్ ా క
దుయ్త్ సరఫ ా
కక్ ీర్కెవ్ స్ కు ఖ చ్తం ా ె యకుంటే, 50 మ ియు 60 Hz
ెండు ఐ ఛ్కాలను ప ి ంచం ి మ ియు మం ఫ ాలను ఉతప్ త్ ే ే ఒక ా న్
ఎనున్కోం ి. పర్ ాన షయాలు మ ీ పర్కాశవంతం ా ఉంటే కావ స్న ఫ ాలను ిల్ కక్ర్
త గ్ ంి పు ఉతప్ త్ ంచక ో వచుచ్, ఈ సందరభ్ంలో రు A లే ా M
ా ా న్ ఎంచుకో ా
మ ియు నన్ ావ్రం పర్తయ్కష్ కష్ణను ార్రం ం ే ముందు (అ ిక f-సంఖయ్) ను
ఎంచుకోం ి. M
ానంలో మూ అమ ికలు > ేనుయ్వల్ మూ
ెటిట్ంగులు (0 169)
కొరకు ఆన్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు ిల్ కక్ర్ త గ్ ంి పు అందుబాటులో ఉండద గమ ంచం ి.
ల్ ాట్ ఖా
డుదల లాక్
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
ఒక ేళ డుదల లాక్ ేయబ ిం ి ఎంచుకోబ ి ే, కె ె ాలో ె
ీ కార్డ్
ొ ిప్ంచబ ినపుప్డు షటర్- డుదల బటన్ మాతర్ ే ార్రం ంచబడుతుం ి.
ఏ ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ంచబడనపుప్డు డుదలను ార్రం ంచు ఎంచుకోవడం
వలన షటర్ను డుదల ేయ ా కి అనుమ సుత్ం ి, అ
ేఏ
ార్లు
ికార్డ్ ేయబడవు (అ నపప్టికీ ఇ పర్దరశ్న
ానంలో మా టర్ లో
పర్ద ిశ్ంచబడ ా ).
268 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
సథ్ లం
కక్ ేటా
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
కె ె ా ఒక GPS లే ా ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ా ం నపుప్డు ఉప
సథ్ లం
కక్ ేటా అమ ికలను సరుద్బాటు ేయం ి.
ించ ా కి
ఐ ఛ్కం
వరణ్ న
ామ్ర్ట్ ప ికరం నుం ి సథ్ లం
కక్ ేటాను ౌన్లోడ్ ేయ ా కి
అవును ఎంచుకోం ి మ ియు ాటి తదుప ి ెండు గంటలలో
ిన
ామ్ర్ట్ ప ికరం
ార్లలో ఎంబెడ్ ేయం ి. ఒక ేళ కె ె ా ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి మ ియు
నుం ి ౌన్లోడ్ ఒక GPS
ా ా కి సం ా ంచబ ి ే, సథ్ లం
కక్ ేటా GPS
ేయం ి
ాగం నుం ి మాతర్ ే ౌన్లోడ్ ేయబడుతుం ి. కె ె ా ఆఫ్లో
ఉ ాన్ లే ా సనన్దధ్ త టైమర్ గడువు
ి ో ే సథ్ లం
కక్ ేటా
ొ ందక ో వచుచ్.
GPS లే ా ామ్ర్ట్ ప ికరం ావ్ ా అందజేయబ ిన సథ్ లం
కక్ ేటా
ించం ి (పర్ద ిశ్ం ే ఐటమ్లు ప ిక ా న్ బటిట్ మ ియు మూ ల
థ్ ానం
షయంలో ికా డ్ ంి గ్ ార్రంభంలో మారు ా ).
ఐ ఛ్క GPS ప ిక ా కి సం ానం కొరకు అమ ికలు సరుద్బాటు
ేయం ి.
• సనన్దధ్ త టైమర్: GPS ప ికరం సం ా ం నపుప్డు సనన్దధ్ త
టైమర్ సకిర్యం ా ఉం ాలో లే ో ఎంచుకోం ి. ార్రం ంచు
ఎంచుకోబ ినపుప్డు, సంపర్ ాయ అమ ిక c2 (సవ్యం ాలక ఆఫ్
టైమర్లు, 0 240) లో ే ొక్నన్ వయ్వ ి కోసం ఏ చరయ్లు ేయకుంటే
పర్తయ్ ీకరణ టర్లు సవ్యం ాలకం ా టర్న్ ఆఫ్ అవు ా ,
బాయ్ట ీ
ీవ్రయ్ం కావటా న్ త గ్ స
ి త్ ుం ి. GP-1 లే ా GP-1A
ాగం
సం ా ంచబ ి ే, టైమర్ గడువు ము ి ిన త ావ్త ఒక
థ్ా ిత
బాహయ్ GPS
ాగం సకిర్యం ా ఉంటుం ి; సథ్ లం
కక్
ప క
ి ర ఎం ికలు వయ్వ ి సమయం కోసం
ేటాను సం ా ించ ా కి కె ె ా సమయా న్ అనుమ ంచ ా కి,
పర్తయ్ ీకరణ టర్లు సకిర్యం ే ిన త ావ్త జాపయ్ం ఒక
షం
వరకు ెంచబడుతుం ి లే ా కె ె ా ఆన్ ేయబడుతుం ి. GPS
ప ికరం సం ా ంచబ ినపుప్డు సనన్దధ్ త టైమర్ను
ి ేయ ా కి
ి ే
ఎంచుకోం ి.
• ాటిల. నుం ి గ ి. ెట్ ేయ.: GPS ప ికరం ావ్ ా
ే ిం న
సమయం ో కె ె ా గ ియా ా న్ సమకా క ించ ా కి అవును
ఎంచుకోం ి.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 269
ి యంతర్ణ ాధనం
G బటన్
ఐ ఛ్క
ఉప
ిం
ి
యంతర్ణ గ ా ాలు లే ా గ రహిత
ి యంతర్ణ ాధ ాలు
ేయబ ిన ధులను ఎంచుకోం ి (0 323, 324).
❚❚
ి షటట్ ర్ డుదల
ఐ ఛ్క ఉపకరణ ై షటర్- డుదల బటన్ను ో టోగర్ ీ లే ా మూ
ఉప
ించబ ిం ో లే ో ఎంచుకోం ి.
ఐ ఛ్కం
y
ో టోలు యం ి
z మూ లు ికార్డ్ ే
ికా డ్ ంి గ్ కొరకు
వరణ్ న
ఐ ఛ్క ఉపకరణ ై షటర్- డుదల బటన్ ో టో ార్ఫ్లను
య ా కి ఉప
ించబడుతుం ి.
ఐ ఛ్క ఉపకరణ ై షటర్- డుదల బటన్ మూ
ికా డ్ ంి గ్ కొరకు ఉప
ించబడుతుం ి. పర్తయ్కష్ కష్ణి
ార్రం ంచ ా కి లే ా AF-S మ ియు AF-F
ా ాలలో
కేం క
ీర్ ిం ేందుకు బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి.
ికా డ్ ంి గ్ను ార్రం ంచ ా కి లే ా ము ించ ా కి బటన్ను
పూ త్ ి ా కిం ికి ొకక్ం ి. పర్తయ్కష్ కష్ణి ము ించ ా కి
కె ె ా పర్తయ్కష్ కష్ణ ివ్చ్ను ఉప
ించం ి.
❚❚ Fn బటన్ కేటా ంచం ి
ి యంతర్ణ ాధ ాల ౖె Fn బటన్ల
ఐ ఛ్కం
=4 కె
B అమ ిక పటిట్క
ావ్ ా
ేల్
ేయబ ిన ాతర్ను ఎంచుకోం ి.
వరణ్ న
గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనం ై Fn బటన్ పర్సత్ ుతం
ె ా 4 బటన్ వలె కె ె ా A (L) బటన్ (0 254)కు కేటా ంచబ ిన
రవ్హిసత్ ుం ి.
a పర్తయ్కష్ కష్ణ
పర్తయ్కష్ కష్ణి
ార్రం ంచ ా కి లే ా ము ించ ా కి
గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనం ై Fn బటన్
ఉప
ించబడవచుచ్.
270 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
ి
మాన
డ్
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం ే ిన Eye-Fi కార్డ్ లు, బూ
ల్ టూత్ మ ియు Wi-Fi
కక్ గరహిత ీచరుల్
ి ేయ ా కి ార్రం ంచు ఎంచుకోం ి. గరహిత
టార్న్స్ టర్ను ఉప
ిం ఇతర ప ిక ాల సం ా ాలు కె ె ా నుం ి
టార్న్స్ టర్ను ొల ించడం ావ్ ా
ి ేయబడ ా .
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం ే
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం కొరకు అమ ికలు
సరుద్బాటు ేయం ి.
A సురకష్త
ఈ ఉతప్ త్
కక్ పర్
జ ాలలో ఒకటైన ేటా
కక్ గరహిత మా ిప్ ికి ఉ తం ా
ఇతరులు ా
ాయ్ ిత్ లో ఎకక్ ై ా సం ా ంచ ా కి లుక ప్ం నపప్టికీ, సురకష్త
ార్రం ంచక ో ే ఈ కిర్ం ి సంభ ంచవచుచ్:
• ేటా ో ీ:
కర ైన మూడవ ప ాలు యూజర్ల ఐ ిలు, ాస్వర్డ్ లు మ ియు ఇతర
వయ్కిత్గత సమా ా ా న్ ొ ం ి ంచ ా కి గరహిత టార్న్స్ షను
ల్ అడడ్ ించవచుచ్.
• అన ికార ార్పయ్త: అన ికార యూజర్లు ెట్వర్క్కి ార్పయ్త ొ ందవచుచ్ మ ియు ేటా
మారచ్వచుచ్ లే ా ఇతర
కర ైన చరయ్లు రవ్హించవచుచ్. గరహిత అనుసం ాన
వయ్వసథ్ రూ ొ ం ించడం వలన సురకష్త ార్రం ం నపప్టికీ అన ికార ార్పయ్త పర్ ేయ్క ైన
ాడులకు లుక ప్ంచవచచ్ గమ ంచం ి.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 271
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంపు (సవ్యం ాలకం)
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
ఆన్ ఎంచుకునన్టల్
ే, కొతత్ ో టోలు సవ్యం ాలకం ా ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి
అప్లోడ్ ేయబడ ా
(కె ె ా పర్సత్ ుతం ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ా ంచక ో ే,
ో టోలు అప్లోడ్ కొరకు గు త్ ంి చబడ ా
మ ియు తరు ాత గరహిత
సం ానం థ్ ా ించబ ినపుప్డు అప్లోడ్ ేయబడ ా ). మూ లు అప్లోడ్
ేయబడవు.
A అప్లోడ్ గురుత్ ెటట్డం
ఒకే ా ి 1000 ో టోల క ాన్ ఎకుక్వ అప్లోడ్ కొరకు గురుత్ ెటట్బడవు.
అప్లోడ్ కొరకు గు త్ ంి న ో టో ేటింగును మారచ్ ా కి ముందు, బూ
ల్ టూత్ > ెట్వర్క్
సం ానం కొరకు
ి ే
ఎంచుకోం ి లే ా మాన
డ్ కొరకు ార్రం ంచు ఎంచుకు
గరహి ా న్ ఆఫ్ ేయవచుచ్.
Wi-Fi
G బటన్
Wi-Fi ( గరహిత లాన్) అమ ికలను సరుద్బాటు
ఐ ఛ్కం
ెట్వర్క్ అమ ికలు
పర్సత్ ుత అమ ికలు
అనుసం ాన
అమరుప్లను ీ ెట్
ే
ేయం ి.
వరణ్ న
Wi-Fi సం ా ాల కోసం అమ ికలను సరుద్బాటు
పర్సత్ ుత Wi-Fi అమ ికలను
ించం ి.
Wi-Fi అమ ికలను
272 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
ాటి
ి ాల్ట్
B అమ ిక పటిట్క
ేయం ి.
లువలకు పునఃరుదధ్ ించం ి.
బూ
ల్ టూత్
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
జతపరచబ ిన ప ిక ాలు మ ియు ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం కోసం సరుద్బాటు
అమ ికలు జా ా ేయం .ి
ఐ ఛ్కం
వరణ్ న
ె వర్క్ సం ానం బూ
ట్
ల్ టూత్ ార్రం ంచు లే ా
ి ే .
జతపరచబ ిన
జతపరచబ ిన ప ిక ాలు
ంి చం ి.
ప ిక ాలు
ఆఫ్లో ఉనన్పుప్డు కె ె ా ఆఫ్ ే ినపుప్డు లే ా సనన్దధ్ త టైమర్ గడవు
ినపుప్డు
పంపు
గరహిత టార్న్స్ నషన్ల
ి ేయ ా కి ఆఫ్ ఎంచుకోం ి.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 273
Eye-Fi అప్లోడ్
G బటన్
B అమ ిక పటిట్క
Eye-Fi ె
ీ కార్డ్ (మూడవ- ా ట్ీ పం ిణీ ారుల ావ్ ా
ి ా
అందుబాటులో ఉంటుం ి) కె ె ా ొ ిప్ంచబ ినపుప్డు మాతర్ ే ఈ ఎం ిక
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. ముం ే ఎంచుకునన్ గమాయ్ కి ో టో ార్ఫ్లను అప్లోడ్
ే ేందుకు ార్రం ంచు ను ఎంచుకోం ి. ార్రం ంచు ఎంచుకునన్పప్టికీ ిగన్ల్
శకిత్ త ినంత ా లేకుంటే ఇ ేజ్లు అప్లోడ్ కావ గమ ంచం ి. Eye-Fi
ావ్ ా
ార్లు అప్లోడ్ ేయ ా కి ముందు, మాన
డ్ కోసం
ి ే
(0 271) మ ియు బూ
ల్ టూత్ > ెట్వర్క్ సం ానం ఎంచుకోం ి (0 273).
గరహిత ప ిక ాలకు సంబం ిం
ఎకక్ ై ే గరహిత ప ిక ాలకు
అ న్ థ్ ా క చటాట్లను గమ ంచం ి మ ియు
ే ించబ డ్ ా
అకక్డ
ి ే
ఎంచుకోం ి.
D Eye-Fi కార్డ్లు
ి ే
ఎంచుకోబ ినపుప్డు Eye-Fi కార్డ్ లు గరహిత ిగన్ల్లను పర్ ా ించవచుచ్.
ి ే
ఎంచుకోబ ినపుప్డు కె ె ా Eye-Fi కార్డ్ ను యం ర్ంచలేనపుప్డు g హన్ం
పర్ద శ్ి ంచబడుతుం ి (0 275); కె ె ా ఆఫ్ ే ి కార్డ్ ొల ించం ి.
Eye-Fi కార్డ్ ను ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు సంపర్ ాయ అమ ిక c2 (సవ్యం ాలక ఆఫ్
టైమర్లు) > అనుకూ కరణ > సనన్దధ్ త టైమర్ (0 240) కోసం ఎకుక్వ లువలను
ఎంచుకోం ి.
Eye-Fi కార్డ్ ో అం ించబ ిన మారగ్ దరశ్క పుసత్ కం చూడం ి లే ా ఏ ై ా పర్శన్లను
ేరు ా తయా ీ ారుకు పంపం ి. Eye-Fi కార్డ్ లను ఆన్ లే ా ఆఫ్ ేయ ా కి కె ె ాను
ఉప
ించవచుచ్, కా ఇతర Eye-Fi ధులకు మదద్ తు ఇవవ్క ో వచుచ్.
D
మాన
డ్
ానం (0 271)
మాన
డ్ ార్రం ేత్ Eye-Fi అప్లోడ్
ి ేసత్ ుం ి. Eye-Fi అప్లోడ్
ి ి
ార్రం ంచ ా కి, Eye-Fi అప్లోడ్ కొరకు ార్రం ంచు ఎంచుకోబడటా కి ముందు మాన
డ్ కొరకు
ి ే
ఎంచుకోం ి.
274 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
ఒక Eye-Fi కార్డ్ ొ ిప్ంచబ ినపుప్డు, ా
థ్ ి సమా ార పర్దరశ్నలో ఒక హన్ం ే
సూ ంచబడుతుం ి:
• d: Eye-Fi అప్లోడ్
ి ేయబ ిం ి.
• e: Eye-Fi అప్లోడ్ ార్రం ంచబ ిం ి కా
అప్లోడ్ కోసం ఏ
ార్లు లేవు.
• f ( థ్ ర
ి ): Eye-Fi అప్లోడ్ ార్రం ంచబ ిం ి; అప్లోడ్ను ార్రం ంచ ా కి
ే ఉం ి.
• f (సరస ైన): Eye-Fi అప్లోడ్ ార్రం ంచబ ిం ి; ేటాను అప్లోడ్
ే త్ ో ం ి.
• g: ో షం — కె ె ా Eye-Fi కార్డ్ ను యం ర్ంచలేదు. కష్ణఅ ేవ్షకంలో
ల్ ా ింగ్ ( క ి ేత్ , Eye-Fi కార్డ్ ఫర్మ్ ేర్ ాజా ా ఉంద త ఖీ ేయం ి;
కార్డ్ ఫర్మ్ ేర్ న క ిం న తరు ాత ో షం ఎడ ెగకుం ా ఉంటే, ే ే కార్డ్
ొ ిప్ంచం ి లే ా ా లో ఉనన్
ార్లను ఒక కంపూయ్టర్ లే ా లవ్
ప ిక ా కి పర్
ే ిన తరు ాత ె
ీ కార్డ్ ా ామ్ట్ ేయం ి. సూ క
( ల్ ాష్ కాక ో ే,
ార్లు ా ారణం ా సుకోవచుచ్ కా
రు Eye-Fi
అమ ికలను మారచ్లేరు.
A మదద్ తు ేచ్ Eye-Fi కార్డ్లు
కొ న్ కార్డ్ లు కొ న్ ే ాలు లే ా ార్ం ాలోల్ అందుబాటులో ఉండక ో వచుచ్; మ ింత
సమా ారం కోసం తయా ీ ారును సంపర్ ించం ి. Eye-Fi కార్డ్ లను కొను ోలు ే ిన
ేశంలో మాతర్ ే ఉప
ిం ా . Eye-Fi కార్డ్ ఫర్మ్ ేర్ ాజా ెరష్న్కు న క ించబ ింద
ధ్ ా ించుకోం ి.
B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె
ె ా థ్ ాపన 275
అనుకూలత హన్ం
G బటన్
కె
ె ా అమలు ే ే పర్మాణాల ో ఒక ఎం ికను
B అమ ిక పటిట్క
ించం ి.
ఫర్మ్ ేర్ ెరష్న్
G బటన్
పర్సత్ ుత కె
ె ా ఫర్మ్ ేర్
ెరష్న్ను చూడం ి.
276 B ెట్ అప్ పటిట్ క: కె ె ా థ్ ాపన
B అమ ిక పటిట్క
N ట
ీ చ్ ెను: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను
రూ ొ ం ించడం
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కను పర్ద ిశ్ంచ ా కి, G ను
N (దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క) టాబ్ను ఎంచుకోం ి.
ొకక్ం ి మ ియు
G బటన్
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క ఐ ఛ్కాలు
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో ఎం క
ి లను ఇపప్టికే ఉనన్
ార్ల కు ిం న
లే ా దృశయ్ లకష్ణాల మా ిచ్న కా ీలను రూ ొ ం ించ ా కి ఉప
ి త్ ారు.
కె ె ాలో ొ ిప్ం న ె
ీ కార్డ్ లో ో టో ార్ఫ్లు ఉనన్పుప్డు మాతర్ ే దృశయ్
లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క క ిసత్ ుం ి.
ఐ ఛ్కం
0 NEF (RAW) సం
k క త్ ింపు
1
ీ ైజ్
i D-Lighting
2 తవ్ ిత ీటచ్
j ెడ్-ఐ ిదద్ ుబాటు
e
సూటి ా ే
ర్ రణ యంతర్ణ
( వకీక
ి ోణ యంతర్ణ
r దృ ట్ క
)
m
సత్ ృత దృ ట్ ి
ిలట్ర్ పర్ ా ాలు
ఐ ఛ్కం
0
ానం
280
282
283
285
286
286
287
287
288
288
289
l ఏకవరణ్ ం
o ఇ ేజ్ ైన ఆ ోపణ
q వరణ్ బాహయ్ ేఖ
తర్ దృ ట్ ాంతము
U
g
వరణ్ నమూ ా
u సూకష్మ్ పర్ ావం
3 ఎంచుకునన్ రంగు
)
f
ె
మూ
ంటింగ్
సవ ించు
p పర్కక్-పర్కక్ ో క *
0
290
291
293
294
294
295
296
298
178
298
* పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్లో దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ లే ా అసలు ఇ ేజ్ పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు
P ొకిక్ ీటచ్ ఎంచుకోవడం ావ్ ా ీటచ్ ెను పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు మాతర్ ే
అందుబాటులో ఉంటుం ి.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 277
దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
రూ ొ ం ించడం:
1 దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ ఎం
ికలను పర్ద ిశ్ంచం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో కావ స్న
అంశంను హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను
ొకక్ం ి.
2 ఒక
తర్ంను ఎంచుకోం ి.
ఒక తర్ంను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి (హైలైట్ ేయబ ిన
ార్లను పూ త్ ి
ేర్మ్లో
ించ ా కి, X బటన్ను ొకిక్ పటిట్
ఉంచం ి).
A దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్
ఇతర ప ిక ాల ో రూ ొ ం ించబ ిన ఇ ేజ్లను కె ె ా పర్ద ిశ్ంచక ో వచుచ్ లే ా
దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్క ో వచుచ్. NEF (RAW) + JPEG (0 98)
కక్ ఇ ేజ్
ాణయ్త అమ ికల వదద్ ఇ ేజ్ ికార్డ్ ేయబ ి ే, RAW పర్ కి మాతర్ ే దృశయ్
లకష్ణాలు మారుచ్ ఎం ికలు వ త్ ంి చబడ ా .
3 దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ ఎం
ికలను ఎంచుకోం ి.
మ ింత సమా ారం కోసం, ఎంచుకునన్ అంశం కోసం
ా ా న్ చూడం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్
రూ ొ ం ించకుం ా షక్ర్ ంచ ా కి,
G ను ొకక్ం ి.
278 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
4 దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
రూ ొ ం ించం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్
రూ ొ ం ించ ా కి J ను ొకక్ం ి. ో టో
సమా ార “ఇ ేజ్ మాతర్ ే” ే (0 188)
లో న
ంచ ా, దృశయ్లకష్ణాలు మా ిచ్న
పర్తులు Z పర్ మ ే సూ ంచబడ ా .
A
ేల్ బాయ్క్ సమయంలో దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్లో పర్సత్ ుతం పర్ద ిశ్ంచబడుతునన్ దృశయ్ లకష్ణాలు మా ిచ్న
పర్ రూ ొ ం ించ ా కి (0 184), P ొకిక్ ఆ త ావ్త ీటచ్ హైలైట్ ే ి 2
ొకిక్, దృశయ్లకష్ణాలు మారుచ్ ఎం ికను ఎంచుకోం ి (ఇ ేజ్ ైన ఆ ోపణ
న
ంచబడుతుం ి).
A దృశయ్ లకష్ణాలు మా ిచ్న కా ీలు
ఇతర దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ ఎం ికలను ఉప
ిం రూ ొ ం
ాలా ఎం ికలు వ త్ ంి చబడ ా , అ నపప్టికీ ఇ ేజ్ ైన ఆ
సవ ించు > ార్రంభ/ము ింపు ా ంట్ను ఎంచుకోం ి
కక్
ఎం ిక ఒక ా ి మాతర్ ే వ త్ ంి చబడవచుచ్ (బహుళ సవరణలు
ఫ తమౌతుంద గమ ంచం ి). పర్సత్ ుత ఇ ేజ్కు వ త్ ంి చబడ
ఉంటా
మ ియు అందుబాటులో ఉండవు.
ించబ ిన పర్ లకు
ోపణ మ ియు మూ
న
ంపుల ో, పర్
వ ాల కోలోప్వటా కి
ఎం ికలు బూ ిద రంగులో
Aఇ
ేజ్ ాణయ్త మ ియు ప ిమాణం
క త్ ింపు మ ియు ీ ైజ్ ో రూ ొ ం ిం న పర్తులను న
ంచ ా, JPEG ఇ ేజ్ల
నుం ి రూ ొ ం ించబ ిన పర్తులు, అసలు ఇ ేజ్కు ఉనన్ అ ే ప ిమాణం మ ియు
ాణయ్తను క ి ఉంటే, NEF (RAW) ో టోల నుం ి రూ ొ ం ించబ ిన పర్తులు ెదద్ ైన్ాణయ్త JPEG ఇ ేజ్లు ా ేవ్ ేయబడ ా .
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 279
NEF (RAW) సం
ానం
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
NEF (RAW) ో టో ార్ఫ్ల JPEG పర్తులను రూ ొ ం ించం ి.
1 NEF (RAW) సం
ానం ఎంచుకోం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో NEF (RAW)
సం ానంను హైలైట్ ేయం ి మ ియు ఈ
కె ె ా ో రూ ొ ం ించబ ిన NEF (RAW)
ఇ ేజ్లను మాతర్ ే జా ా ే ే తర్ం ఎం ిక
సం ేశంను పర్ద ిశ్ంచ ా కి 2 ను ొకక్ం ి.
2 ఒక
ో టో ర్ాఫ్ను ఎంచుకోం ి.
ఒక ో టో ార్ఫ్ను హైలైట్ ే ేందుకు బహుళ
ఎం ిక ాధనంను ఉప
ించం ి (హైలైట్
ేయబ ిన ో టో ార్ఫ్లను పూ త్ ి ేర్మ్ లో
ించ ా కి, X బటన్ను ొకిక్ పటిట్ ఉంచం ి).
హైలైట్ ేయబ ిన ో టో ార్ఫ్ను ఎంచుకోవ ా కి
J ను ొకక్ం ి మ ియు తదుప ి దశకు
కొన ాగం ి.
280 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
3 JPEG పర్
కోసం అమ ికలను ఎంచుకోం ి.
కిర్ంద జా ా ేయబ ిన అమ ికలను సరుద్బాటు ేయం ి. ఇ ేజ్ ైన
ఆ ోపణ ో రూ ొ ం ిం న
ార్ల ో ెలుపు సమతులయ్త మ ియు
ెన్ట్
యంతర్ణలు అందుబాటులో ఉండవ గమ ంచం ి (0 291) మ ియు
ో టో ార్ఫ్
ినపుడు అనుకునన్ ా క ాన్, పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు
కక్
పర్ ా ాలు నన్ం ా ఉంటా .
ఇ
ేజ్ ాణయ్త (0 98)
ఇ
ేజ్ ప ిమాణం (0 100)
ెలుపు సమతులయ్త (0 140)
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు (0 132)
Picture Control (0 155)
అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ NR (0 231)
వరణ్
ామం (0 230)
ెన్ట్ యంతర్ణ (0 231)
D-Lighting (0 285)
4
ో టో ర్ాఫ్ను పర్
ేయం ి.
ఎంచుకునన్ ో టో ార్ఫ్
కక్ JPEG పర్
రూ ొ ం ించ ా కి EXE హైలైట్ ే ి, J
ొకక్ం ి. ో టో ార్ఫ్ను పర్
ేయకుం ా
షక్ర్ ంచ ా కి, G బటన్ను ొకక్ం ి.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 281
క త్ ింపు
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ఎంచుకునన్ ో టో ార్ఫ్
కక్ కొనలు క త్ ిం న
పర్
రూ ొ ం ించం ి. ఎంచుకునన్ ో టో ార్ఫ్
పసుపు రంగులో చూ ించబ ిన ఎంచుకునన్ కొనలు
క త్ ింపు ో పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; కిర్ం ి పటిట్కలో
వ ించబ ిన వలె క త్ ిం న పర్
రూ ొ ం ించం ి.
ే ేందుకు
క త్ ంి పు
కక్
ప మ
ి ాణంను
ెంచం ి
క త్ ంి పు
కక్
ప మ
ి ాణంను
త గ్ ంి చు
ఉప
ించం ి
W (Q)
క త్ ింపు
తర ంచు
పర్
క త్ ింపు
కక్ ప ిమాణంను
బటన్ను ొకక్ం ి.
X
క త్ ంి పు కారక
షప్ త్ మారుచ్
రూ ొ ం ించు
వరణ్ న
క త్ ింపు
కక్ ప ిమాణంను త గ్ ంి చ ా కి
W (Q) బటన్ను ొకక్ం ి.
కారక షప్ త్
పప్ం ి.
ఎంచుకోవ ా కి ఆ ేశ డయల్ను
క త్ ింపు థ్ ా ా న్ రణ్ ంచడం కోసం బహుళ
ఎం ిక ాధ ా న్ ఉప
ించం ి. కావ స్న
థ్ ానంకు తవ్ర ా క త్ ింపును తర ంచ ా కి ొకిక్
పటిట్ ఉంచం ి.
ఒక పర్ య్ే క
ేయం .ి
Aఇ
ైన
ైల్ వలె పర్సత్ ుత క త్ ింపు
ేజ్ ప ిమాణం
పర్
కక్ ప ిమాణం (క త్ ింపు ప ిమాణం మ ియు కారక షప్ త్ ో
ఉంటుం ి) క త్ ింపు పర్దరశ్నలో ఎగువ ఎడమన క ిసత్ ుం ి.
Aక
ించడం
త్ ిం న పర్ లను
క త్ ిం న పర్ లు పర్ద శ్ి ంచబ ినపుప్డు
A కూ
ా చూడం ి
బాయ్క్
ేల్
మ్ సమయంలో
ెంచ ా కి X
ేల్ బాయ్క్
ేవ్
నన్ం ా
మ్ అందుబాటులో ఉండక ో వచుచ్.
ార్ల క త్ ంి పు ై మ ంి త సమా ారం కోసం ే 198 చూడం .ి
282 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
ీ ైజ్
G బటన్
ఎంచుకునన్ ో టో ార్ఫ్ల
1
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
నన్ పర్ లను రూ ొ ం ించం ి.
ీ ైజ్ను ఎంచుకోం ి.
ఎంచుకునన్ ఇ ేజ్లను ీ ైజ్ ేయ ా కి,
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో ీ ైజ్ హైలైట్
ే ి, 2 ొకక్ం ి.
2 ఒక ప ిమాణంను ఎంచుకోం
ి.
ప ిమాణా న్ ఎంచుకోం ి హైలైట్
మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్
ొకక్ం ి.
ేయం ి
ేయం ి మ ియు J ను
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 283
3
ర్ాలను ఎంచుకోం ి.
ఇ జ్
ే ను ఎం ిక ే ను హైలైట్
మ ియు 2 ను ొకక్ం ి.
ేయం ి
బహుళ ఎం ిక ాధనంను హైలైట్ ేయం ి
మ ియు ఎంచుకో ేందుకు లే ా ఎంపకను
ి ే ేందుకు W (Q) బటన్ ను ొకక్ం ి
(హైలైట్ ేయబ ిన
ార్లను పూ త్ ి ేర్మ్లో
ించ ా కి X బటన్ను ొకిక్ పటిట్ ఉంచం ి).
ఎంచుకునన్
ార్లు ఒక 1 హన్ం ే
గు త్ ంి చబడ ా . ఎం ిక పూరత్ న త ావ్త
J ను ొకక్ం ి.
4
W ( Q) బటన్
ీ ైజ్ ే ిన పర్ లను ేవ్ ే ం ి.
ఒక
ధ్ ారణ ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. అవును
హైలైట్ ేయం ి మ ియు పునఃప ిమాణం ే ిన
పర్ లను ేవ్ ే ేందుకు J ను ొకక్ం ి.
A ీ ైజ్ ే ిన పర్ లను ించడం
పునఃప ిమాణం ే ిన పర్ లు పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు
ఉండక ో వచుచ్.
ేల్ బాయ్క్
మ్ అందుబాటులో
284 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
D-Lighting
G బటన్
D-Lighting ల
ె ుగు
ఆదరశ్ం ా ేసత్ ుం ి.
ముందు
డలు,
కటి లే ా
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ేపథయ్ కాం
D-Lighting
(U తత్ రువు ేయం ి
ి ేయబ ిం ి)
ో టో ార్ఫ్ల కోసం ఇ ి
D-Lighting
(M తత్ రువు ేయం ి
ార్రం ంచబ ిం ి)
ేయా స్న సవరణ థ్ ా
ఎంచుకోవ ా కి 4 లే ా 2 ొకక్ం ి; సవరణ
పర్దరశ్నలో పర్ ా ా న్ పూరవ్ కష్ణ ేయవచుచ్. ో టో ార్ఫ్ను పర్
ే ేందుకు J
ను ొకక్ం ి.
❚❚ “ తత్ రువు ేయం ి”
ఈ ఎం ికను
ి ేయ ా కి లే ా
ార్రం ంచ ా కి, తత్ రువు ేయం ి హైలైట్
ే ి, 2 ను ొకక్ం ి. తత్ రువు ేయం ి
ార్రం ంచబ ినపుప్డు, కె ె ా కేవలం మానవ
తత్ రువు పర్ ాన షయాలకు D-Lighting
వ త్ స
ి త్ ుం ి, ఒక పర్ ావం కోసం ేపథయ్ం ై టచ్
ేయ సమయంలో మూడు పర్ ాన షయాలను
పర్కాశవంతం ేయడం అ ే ి ి ెల్ కట్ర్ ో
ిన వలె
ఉంటుం ి.
A
షయాలను తత్ రువు ేయం ి
తత్ రువు D-Lighting కోసం కె ె ా ఆటో ేటిక్ ా మూడు పర్ ాన షయాలను
ఎంచుకుంటుం ి ( ేల్ బాయ్క్ పటిట్కలో ఆటో ఇ ేజ్ ొటేషన్కు ఎంచుకునన్ ఆఫ్ ో
ిన
ో టోలకు తత్ రువు D-Lighting వ త్ ంి చబడద గమ ంచం ి; 0 222). కూరుప్ మ ియు
పర్ ాన షయాలు అమ ే
ా ా న్ బటిట్, కా ా స్న ఫ ాలు ాక ో వచుచ్; రు
సంతృ ిత్ పడక ో ే, తత్ రువు ేయం ి నుం ి ఎం ిక
ి ేయం ి.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 285
తవ్ ిత ీటచ్
G బటన్
ెరుగుప ిచ్న ాయా ేదం మ
పర్ లను రూ ొ ం ించం ి. కటి
కాం దృశయ్ంను పర్కాశవంతం ా
అవసర ైనపుప్డు D-Lighting
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ియు సంపూరణ్ త ో
లే ా ేపథయ్
ేయడం
వ త్ ంి చబడుతుం ి.
సత్ రణ
కక్
తత్ ంను ఎంచుకోవ ా కి 4 లే ా
2 ను ొకక్ం ి. ో టో ార్ఫ్ను పర్
ే ేందుకు J ను
ొకక్ం ి.
ెడ్-ఐ ిదద్ ుబాటు
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ల్ ాష్ ావ్ ా సంభ ం న “ ెడ్-ఐ” ను ిదద్ ుబాటు ే ేందుకు ఈ ఎం ిక
ఉప
ించబడుతుం ి, మ ియు ల్ ాష్ను ఉప
ిం
సుకునన్
ో టో ార్ఫ్ల ో మాతర్ ే అందుబాటులో ఉంటుం ి. ెడ్-ఐ ిదద్ ుబాటు కోసం
ఎంచుకోబ ిన ో టో ార్ఫ్ను సవరణ పర్దరశ్నలో ప ిదృశయ్ం ేయవచుచ్.
పర్
రూ ొ ం ించ ా కి ెడ్-ఐ ిదద్ ుబాటు
కక్ పర్ ా ాలను
ధ్ా ిం ,
J ొకక్ం ి. ెడ్-ఐ ిదద్ ుబాటు ఎలల్ పుప్డూ ఊహిం న ధం ా ఫ ాలను
ఉతప్ త్ ంచక ో వచుచ్ మ ియు ాలా అరు ైన ప ి ిథ్ తులలో ెడ్-ఐ ావ్ ా
పర్ ా ంచ ఇ ేజ్
కక్ ా ాలకు వ త్ ంి చబడుతుం ి; కొన ా ించ ా కి
ముందు పూ త్ ి ా పూరవ్ కష్ణి త ఖీ ేయం ి.
286 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
సూటి ా ే
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ఎంచుకోబ ిన ఇ ేజ్
కక్ టా ైన పర్
రూ ొ ం ించం ి. ా ాపు 0.25 ి ీర్ల ెరుగుదలలోల్,
ఐదు ి ర్ల
ీ వరకు సవయ్ ిశలో ఇ ేజ్ను పప్ ా కి
2, అపసవయ్ ిశలో పప్ ా కి 4 ొకక్ం ి
( ీరఘ్చతుర ార్కార పర్
రూ ొ ం ించ ా కి ఇ ేజ్
కక్ కొనలు క త్ ించబడ ాయ గమ ంచం ి).
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్ ేయ ా కి J
ొకక్ం ి.
వకీక
ర్ రణ యంతర్ణ
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
త గ్ ంి న కీలక వకీర్కరణ ో పర్తులను రూ ొ ం ించం ి.
ఆటో ేటిక్ ా వకీర్కరణను స ి ేయ ా కి, ఆ త ావ్త
బహుళ ఎం ిక ాధ ా న్ ఉప
ిం
ైన్
సరుద్బాటు
ల్
ేయ ా కి కె ె ాను అనుమ ంచడం
కోసం సవ్యం ాలక ఎంచుకోం ి లే ా మాన యం ా
వకీర్కరణను త గ్ ంి చ ా కి మాన యం ఎంచుకోం ి
(సవ్యం ాలక వకీర్కరణ యంతర్ణ ఉప
ిం
ిన
ార్ల ో సవ్యం ాలక అందుబాటులో
ఉండద గమ ంచం ి; ే 232 చూడం ి).
బా ెల్ వకీర్కరణను త గ్ ంి చ ా కి 2, లోపలకు వం ిన వకీర్కరణను త గ్ ంి చ ా కి
4 ొకక్ం ి (అ ిక థ్ ా ల వకీర్కరణ యంతర్ణ ఫ తం ా, మ ింత ా కొనలు
క త్ ించబడ ాయ గమ ంచం ి). దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్
ేయ ా కి J ొకక్ం ి.
D సవ్యం
ాలక
G, E మ ియు D లెన్స్ల రకాల ో
ిన
ార్ల ో మాతర్ ే సవ్యం ాలక
ఉప
ంి చబడుతుం ి (PC, సత్ ృత దృ ట్ ి మ ియు
ద్ ష
ి ట్ ఇతర లెన్స్లు
న
ంచబ డ్ ా ); ఇతర లెన్స్ల ో ఫ ాలకు
ఉండదు.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 287
దృ ట్ క
ి ోణ యంతర్ణ
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
లు ైన వసుత్వు
కక్ ఆ ారం నుం ి
సుకునన్ దృ ట్ క
ి ోణ పర్ ా ాలను త గ్ ంి ే పర్ లను
రూ ొ ం ించం ి. దృ ట్ క
ి ోణను సరుద్బాటు ేయ ా కి
బహుళ ఎం ిక ాధనంను ఉప
ించం ి
(దృ ట్ క
ి ోణ యంతర్ణల ఎకుక్వ ప ిమాణాల వలన
మ ి న్ కొనల క త్ ింపులో ఫ తమౌ ాయ
గమ ంచం ి). దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్
ేయ ా కి J ొకక్ం ి.
ముందు
త ావ్త
సత్ ృత దృ ట్ ి
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
సత్ ృత దృ ట్ ి లెన్స్ ో సుకొనబ ింద కనబ ేలా
పర్ లను రూ ొ ం ించం ి. పర్ ా ా న్ ెంచ ా కి 2
ను (ఇ ి ఇ ేజ్
కక్ కొనల వదద్ క త్ ం ించబ ిన
తత్ ంను కూ ా ెంచుతుం ి), త గ్ ంి చ ా కి 4
ను ొకక్ం ి. దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్
ేయ ా కి J ొకక్ం ి.
288 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
ిలట్ర్ పర్ ా ాలు
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
కిర్ంద వ ించబ ిన వలె ిలట్ర్ పర్ ా ాలు సరుద్బాటు
పర్
ే ేందుకు J ను ొకక్ం ి.
ఐ ఛ్కం
ఆకాశకాం
ెచచ్
అడడ్
ిలట్ర్
ెర
ే ిన త ావ్త, ో టో ార్ఫ్ను
వరణ్ న
తర్ంను తకుక్వ లం ా ేసత్ ూ,
ైక్లైట్ ిలట్ర్
కక్ పర్ ా ా న్
రూ ొ ం ించుతుం ి.
పర్ కి ఒక “ ెచచ్ ” ఎరుపు ో తను
ఇసూ
త్ , ెచచ్ వరణ్ సవ్ ావం
ిలట్ర్ పర్ ా ాల ో ఒక పర్
రూ ొ ం ించుతుం ి.
కాం వనరులకు ట్ ార్ బర్ట్
పర్ ా ాలను జో ించం ి.
• ా ంట్ల సంఖయ్: ాలుగు, ఆరు,
లే ా ఎ
ి నుం ి ఎంచుకోం ి.
• ిలట్ర్ ప ిమాణం: పర్ ా ంచబ ిన
కాం వనరుల ెలుగు
ఎంచుకోం ి.
• ల
ి ట్ ర్ కోణం: ా ంటల్ కోణంను ఎంచుకోం ి.
• ా ంట్ల ొ డవు: ా ంటల్ ొ డవును ఎంచుకోం
• ధ్ ా ించు: ిలట్ర్
కక్ పర్ ా ాలను పూరవ్ కష్ణ
పూ త్ ి ేర్మ్లో ప ిదృశయ్ం ేయ ా కి X ను ొకక్ం
• ేవ్ ే : దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్
రూ
మృదు
ి.
ేయం ి. పర్
ి.
ొ ం ించు.
మృదు ిలట్ర్ పర్ ా ా న్ జో ంి చం ి.
ిలట్ర్ బలా న్ ఎంచుకోవ ా కి 4
లే ా 2 ను ొకక్ం ి.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 289
ఏకవరణ్ ం
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
నలుపు-మ ియు- ెలుపు, ే ియా లే ా ాయ్ ోటైప్
( లం మ ియు ెలుపు ఏకవరణ్ ం) లో ో టో ార్ఫ్
లను పర్
ేయం ి.
ే ియా లే ా ాయ్ ోటైప్ ఎంచుకోవడం
వలన ఎంచుకునన్ ఇ ేజ్ల పూరవ్ కష్ణి
పర్ద ిశ్ంచుతుం ి; వరణ్ సంపూరణ్ తను ెంచ ా కి
1, త గ్ ంి చ ా కి 3 ను ొకక్ం ి. ఏకవరణ్ ం పర్
రూ ొ ం ించ ా కి J ను ొకక్ం ి.
సంపూరణ్తను ెంచం ి
సంపూరణ్తను త గ్ ంి చం ి
290 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
ఇ
ేజ్ ైన ఆ ోపణ
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
అసలైన ాటి నుం పర్ ేయ్కం ా ేవ్ ేయబ ిన ింగల్ తర్ంను
రూ ొ ం ించ ా కి ఇపప్టికే ఉనన్ ెండు NEF (RAW) ో టో ార్ఫ్లను ఇ ేజ్
అ పరుపు కలుపుతుం ి; ఫ తం ా, కె ె ా ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ నుం ి RAW ేటా
ించుకోవచుచ్, ఒక ఇ ే ంగ్ అ ిల్ కేషన్లో రూ ొ ం ిం న అ పరుపుల
కంటే మం ా గు త్ ంి చవచుచ్ను. కొర్తత్ తర్ం పర్సత్ ుత ఇ ేజ్ ాణయ్త మ ియు
ప ిమాణం అమ ికల వదద్ ేవ్ ేయబడుతుం ి; ఒక అ పరుపును రూ ొ ం ిం ే
ముందు, ఇ ేజ్ ాణయ్తను మ ియు ప ిమాణంను అమరచ్ం ి (0 98,
100; అ న్ ఎం ికలు అందుబాటులో ఉ ాన్ ). ఒక NEF (RAW) పర్
రూ ొ ం ించ ా కి, NEF (RAW)
కక్ ఇ ేజ్ ాణయ్తను ఎంచుకోం ి.
+
1ఇ
ేజ్ ైన ఆ ోపణను ఎంచుకోం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో ఇ ేజ్ ైన
ఆ ోపణ హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ొకక్ం ి.
ఇ ేజ్ 1 ో హైలైట్ ేయబ ి, కు ి ైపు చూ ిన
ైలాగ్ పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; ఈ కె ె ా ో
రూ ొ ం ిం న NEF (RAW)
ార్ల జా ాను
పర్ద ిశ్ంచ ా కి J ొకక్ం ి.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 291
2
3
దటి ఇ ేజ్ను ఎంచుకోం ి.
అ పరుపులో
దటి ో టో ార్ఫ్ను హైలైట్
ే ేందుకు బహుళ ఎం ిక ాధనంను
ఉప
ించం ి. హైలైట్ ేయబ ిన ో టో ార్ఫ్ను
పూ త్ ి ేర్మ్లో పర్ద ిశ్ంచ ా కి, X బటన్ను ొకిక్
పటిట్ ఉంచం ి. హైలైట్ ేయబ ిన ో టో ార్ఫ్ను ఎంచుకోవ ా కి మ ియు
పూరవ్ కష్ణి పర్దరశ్నకు
ి ి ెళళ్టా కి J ను ొకక్ం ి.
ెండవ ఇ ేజ్ను ఎంచుకోం ి.
ఎంచుకునన్ ఇ ేజ్ ఇ ేజ్ 1 వలె కనబడుతుం .ి ఇ ేజ్ 2 ను హైలైట్
మ ియు J ను ొకక్ం ి, ఆ ై దశ 2లో వ ిం న వలె ెండవ ో టో
ఎంచుకోం ి.
ే
4మ
ళ్ సరుద్బాటు ేయం ి.
ఇ ేజ్ 1 లే ా ఇ ేజ్ 2 ను హైలైట్ ే
మ ియు 0.1 మ ియు 2.0 మధయ్ లువల
నుం లాభంను ఎంచుకోవ ా కి 1 లే ా 3
ొకక్డం ావ్ ా అ పరుపు కోసం పర్తయ్ ీకరణ
గ ిషట్ం ేయం ి. ెండవ ఇ ేజ్ కోసం
ి ి
ేయం ి. ార్రంభ లువ 1.0; లాభంను ొ ం ేందుకు 0.5 లే ా అ ి
ెం ింతలు ే ేందుకు 2.0 ను ఎంచుకోం ి. లాభం
కక్ పర్ ా ాలు
ప ిదృశయ్ం లువు వరుసలో కనబడ ా .
5అ
పరుపును ప ిదృశయ్ం ేయం ి.
కు ి ైపున చూ ిం న కూరుప్ను పూరవ్
కష్ణీ ేసందుకు, ప ిదృశయ్ం లువు వరుసలో
కరస్ర్ను ెటట్ ా కి 4 లే ా 2 ను ొకక్ం ి
మ ియు ఆ ోపణ ను హైలైట్ ే ేందుకు 1
లే ా 3 ను ొకిక్ J ను ొకక్ం ి (ముందసుత్
కష్ణలో వ ణ్ ాలు మ ియు కాం
వ ి ఇ ేజ్ నుం ి నన్ం ా ఉండవచచ్
గమ ంచం ి). ముందసుత్ కష్ణ పర్ద ిశ్ంచకుం ా ఆ ోపణను ేవ్ ేయ ా కి
ేవ్ ే
ఎంచుకోం ి. దశ 4కు
ి ి ెళళ్టా కి మ ియు కొర్తత్ ో టోలను
ఎంచుకోవ ా కి లే ా లాభంను సరుద్బాటు ే ేందుకు W (Q) ను ొకక్ం ి.
292 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
6అ
పరుపును ేవ్ ేయం ి.
అ పరుపు ేవ్ ే ేందుకు పూరవ్ కష్ణి
పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు J ను ొకక్ం ి. అ
పరుపు రూ ొ ం ిం న త ావ్త, ఫ తమ ేయ్
ఇ ేజ్ మా టర్లో పూ త్ -ి ేర్మ్లో
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
Dఇ
ేజ్ అ పరుపు
ఒకే ట్ లోతు గల NEF (RAW) ో టో ార్ఫ్లు మాతర్ ే కలపవచుచ్ (0 227).
ఇ ేజ్ 1 కోసం ఎంచుకునన్ ో టో ార్ఫ్కు ఉనన్ అ ే ో టో సమా ా ా న్ అ పరుపు
క ి ఉంటుం ి. పర్సత్ ుత ఇ ేజ్ ాయ్ఖయ్ను ేవ్ ే ినపుప్డు, అ ి అ పరుపుకు
ేరచ్బడుతుం ి; అ
ే, కా ీ ైట్ సమా ారం పర్
ేయబడదు.
వరణ్ బాహయ్ ేఖ
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ె ంటింగ్ కోసం ఒక ఆ ారం వలె
ఉప
ించ ా కి ో టో ార్ఫ్
కక్ ఔట్లైన్ పర్
రూ ొ ం ించం ి. దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్
ేయ ా కి J ొకక్ం ి.
ముందు
త ావ్త
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 293
తర్ దృ ట్ ాంతము
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ో సట్ ర్ పర్ ావం కోసం అంచులను పదును ే ి,
వ ణ్ ా న్ సరళం ేయం ి. బాహయ్ లేఖలు మందం ా
లే ా సనన్ ా ేయటా కి 2 లే ా 4 ొకక్ం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్ ేయ ా కి J
ొకక్ం ి.
ముందు
త ావ్త
వరణ్ నమూ ా
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
వరణ్ ె స్ళళ్ ో తర్ణ ే ిన ి పర్ ం సుత్నన్ ఒక
ో టో ార్ఫ్ పర్
రూ ొ ం ించం ి.
నన్త లే ా
బాహయ్ ేఖలును హైలైట్ ే ేందుకు 1 లే ా 3 ను
ొకక్ం ి మ ియు మారచ్ ా కి 4 లే ా 2 ను
ొకక్ం ి. వరణ్ ములు మ ింత సంపూరణ్ ం ా ే ేందుకు
సప్షట్ త ెంచబడవచుచ్, లే ా భర్పరచ్డం కోసం
త గ్ ంి చవచుచ్, ఏకవరణ్ ం పర్ ావం, అ
ే ఔట్లైనల్ ు
మందం ా లే ా సనన్ ా ేయబడవచుచ్. మంద ైన
ఔట్లైనల్ ు వరణ్ ములను మ ింత సంపూరణ్ ం ా ే త్ ా .
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్ ేయ ా కి J
ొకక్ం ి.
294 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
సూకష్మ్ పర్ ావం
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ఒక డ
రమ
కక్ ో టో వలె కనబ ేలా పర్
రూ ొ ం ించం .ి అ ిక ఎ త్ న
ై
సథ్ లం నుం ి సుకునన్ ో టోల ో ఉతత్ మం ా ప ేసత్ ుం .ి పర్ లో కేం క
ీర్ ిం న
ార్ంతం ఒక పసుపు ేర్మ్ ావ్ ా సూ ంచబడుతుం ి.
ే ేందుకు
ి ను
శ
ఎంచుకోం ి
కేం క
ీర్ రణలో
పర్ ేశంను
ఎంచుకోం ి
ప ిమాణంను
ఎనున్కోం ి
పర్
రూ ొ ం ించు
ొకక్ం ి
W (Q)
కేం క
ీర్ రణలో ఉనన్ పర్ ేశం
W (Q) ను ొకక్ం .ి
వరణ్ న
కక్
ిశను ఎంచుకోవ ా కి
ఒక ేళ పర్ ేశ పర్ ావం
ాల
ిశలో ఉంటే, కేం క
ీర్ రణలో
ఉం ే పర్ పర్ ే ా న్ చూ ే
ేర్మ్ను థ్ ా క ిం ేందుకు 1
లే ా 3 ను ొకక్ం ి.
ఒక ేళ పర్ ేశ పర్ ావం లువు
ిశలో ఉంటే, కేం క
ీర్ రణలో
ఉం ే పర్ పర్ ే ా న్ చూ ే
ేర్మ్ను థ్ ా క ిం ేందుకు 4
లే ా 2 ను ొకక్ం ి.
కేం క
ీర్ రణలో పర్ ేశం
ఒక ేళ పర్ శ
ే పర్ ావం
ాల ిశలో ఉంటే, ఎతు
త్
ఎంచుకోవ ా కి 4 లే ా 2 ను ొకక్ం ి.
ఒక ేళ పర్ శ
ే పర్ ావం లువు శ
ి లో ఉంటే,
ఎంచుకోవ ా కి 1 లే ా 3 ను ొకక్ం ి.
పర్
ెడలుప్
రూ ొ ం ించం ి.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 295
ఎంచుకునన్ రంగు
G బటన్
వరణ్ ంలో ఎంచుకునన్
ాయలు మాతర్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ే కనబ ే పర్
రూ ొ ం ించం ి.
1 ఎంచుకునన్ రంగును ఎంచుకోం
ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో ఎంచుకునన్
రంగు హైలైట్ ే ి, 2 ొకక్ం ి.
2 ఒక
ో టో ర్ాఫ్ను ఎంచుకోం ి.
ో టో ార్ఫ్ను హైలైట్ ే ి, J ొకక్ం ి (హైలైట్
ే ిన ో టో ార్ఫ్ను పూ త్ ి ేర్మ్లో
ించ ా కి,
X బటన్ను ొకిక్ పటుట్కోం ి).
3 ఒక వరణ్ంను ఎంచుకోం
ి.
అంశం ై కరస్ర్ను ఉంచ ా కి బహుళ
ఎం ిక ాధ ా న్ ఉప
ించం ి మ ియు
వ ి పర్ లో ఉం ే, అంశం
కక్ వ ణ్ ా న్
ఎంచుకోవ ా కి A (L) ొకక్ం ి (అసంతృపత్
వ ణ్ ాలను గు త్ ంి చడం, కె ె ాకు కషట్ ం కావచుచ్;
సంతృపత్ వ ణ్ ా న్ ఎంచుకోం ి). ఖ చ్త ైన
వరణ్ ఎం ిక కోసం తర్ం ై మ్ ే ేందుకు,
Xను ొకక్ం ి. మ్ యటా కి W (Q) ను
ొకక్ం ి.
A (L) బటన్
ఎంచుకునన్ వరణ్ం
296 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
4 వరణ్
వరణ్ ణ
ేర్ ి
ణ
ేర్ ి హైలైట్ ేయం ి.
ఎంచుకునన్ వరణ్ ం కోసం వరణ్ ణ
ేర్ ి
హైలైట్ ేయ ా కి ఆ ేశ డయల్ను
పప్ం ి.
5 వరణ్
ణ
ేర్ ి ఎంచుకోం ి.
వ ి ో టో ార్ఫ్లో ేరచ్బ ే ో న ాయల ణ
ేర్ ి
ెంచ ా కి లే ా త గ్ ంి చ ా కి 1 లే ా 3 ను
ొకక్ం ి. 1 మ ియు 7 మధయ్ లువల నుం
ఎంచుకోం ి; ఎకుక్వ లువలు ఇతర వరణ్ ముల
నుం ి ాయలు ఉండవచచ్ గమ ంచం ి.
6 అదనపు వ ణ్ాలను ఎంచుకోం
ి.
అదనపు వరణ్ ములను
ఎంచుకోవ ా కి, పర్దరశ్నకు
ఎగువన మూడు వరణ్ ెటట్ ల
ె
మ ొక ా న్ హైలైట్ ే ేందుకు
ఆ ేశ డయల్ను పప్ం ి మ ియు
మ ొక వరణ్ ంను ఎంచుకోవ ా కి దశలు 3–5 ను
ి ి ేయం ి. కావ స్
ఉంటే మూడవ వరణ్ ం కోసం
ి ి ేయం ి. హైలైట్ ేయబ ిన వరణ్ ం ఎం ిక
ి ేయ ా కి, O ను ొకక్ం ి (అ న్ వరణ్ ములను
ి ేయ ా కి, Oను
ొకిక్ పటిట్ ఉంచం ి. ఒక
ధ్ారణ సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; అవును
ఎంచుకోం ి).
7 సవ ిం
న పర్
ో టో ార్ఫ్ను పర్
ేవ్ ే ం ి.
ే ేందుకు J ను
ొకక్ం ి.
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 297
ె
ంటింగ్
G బటన్
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క
ె ంట్ వంటి పర్ ావం కోసం వ ాలు మ ియు
వ ణ్ ాలను పర్ముఖం ా చూ ే పర్
రూ ొ ం ించం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్
ేవ్ ేయ ా కి J
ొకక్ం ి.
ముందు
త ావ్త
పర్కక్-పర్కక్ ో క
అసలు ో టో ార్ఫ్లకు దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్ లను స ి ో లచ్ం ి. పర్
లే ా అసలు, పూ త్ ి ేర్మ్లో ేల్ బాయ్క్ అ నపుడు, P బటన్ను ొకిక్ ీటచ్
ఎంచుకోవడం ావ్ ా దృశయ్లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్క పర్ద ిశ్ంచబ ినపుడు మాతర్
ఈ ఎం ిక అందుబాటులో ఉంటుం ి.
ే
1 ఒక
తర్ంను ఎంచుకోం ి.
దృశయ్లకష్ణాలు మా ిచ్న పర్ (Z పర్ మ ే
చూపబడును) లే ా పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్లో
దృశయ్లకష్ణాలు మా ిచ్న ో టో ార్ఫ్ను ఎంచుకోం ి.
P ొకిక్, ీటచ్ హైలైట్ ే ి 2 ొకక్ం ి.
P బటన్
298 N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం
2 పర్కక్-పర్కక్
ో కను ఎంచుకోం ి.
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్కలో పర్కక్-పర్కక్
ో క హైలైట్ ే ి J ను ొకక్ం ి.
3 పర్
పర్
రూ ొ ం ించ ా కి
అసలు ో ో లచ్ం ి.
ఉప
ిం న ఎం ికలు
పర్దరశ్న ఎగువన జా ా ే ిన పర్
రూ ొ ం ించ ా కి ఉప
ిం న ఎం ికల ో,
మూల ఇ ేజ్ ఎడమ ైపు, దృశయ్ లకష్ణాలు
మారుచ్ ేయబ ిన పర్ కు ి ైపు
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. మూల ఇ ేజ్ మ ియు
దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పర్ మధయ్ మార ా కి
4 లే ా 2 ను ొకక్ం ి. హైలైట్ ేయబ ిన
మూల
దృశయ్ లకష్ణాలు
తర్ంను పూ త్ ి ేర్మ్లో పర్ద ిశ్ంచ ా కి, X
ఇ ేజ్
మా ిచ్న
పర్తులు
బటన్ను ొకిక్ పటిట్ ఉంచం ి. ఒక ేళ ఇ ేజ్ ైన
ఆ ోపణ ఉప
ిం
ెండు ఇ ేజ్ల నుం పర్
రూ ొ ం ించబ ి ే, ఇతర మూల ఇ ేజ్ ను
ించ ా కి 1 లే ా 3 ను
ొకక్ం ి. పర్సత్ ుత మూల ఇ ేజ్ కోసం బహుళ పర్ లు ఉంటే, ఇతర పర్ లను
ించ ా కి 1 లే ా 3 ను ొకక్ం ి. పర్ద ిశ్త హైలైట్ ేయబ ిన ఇ ేజ్ ో
ేల్ బాయ్క్కు
ి ి ావ ా కి J ొకక్ం ి.
D పర్కక్-పర్కక్
ో క
ొల ిం నపప్టి ో టో ార్ఫ్ నుం ి పర్ రూ ొ ం ించబ ి ే లే ా పర్
అ ి ర ించబ ి ,ే మూల ఇ ేజ్ పర్ద ిశ్ంచబడదు (0 200).
రూ ొ ం ిం నపుడు
N దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ పటిట్ క: దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్బ ిన పర్ లను రూ ొ ం ించడం 299
m ఇటీవ అమరుప్లు/O ా
ెను
ఇటీవల అమరుప్లు, పటిట్కలు ెండూ 20 ఇటీవల ఎకుక్వ ా ఉప
ిం న
అమ ికలను జా ా ే త్ ా
మ ియు ా ెను అ ే ి 20
గ ారు
ఎంచుకునన్ ఎం ికలను జా ా ే ే అనుకూల పటిట్క, ీ
G బటన్
ొకక్డం ావ్ ా పటిట్క జా ాలో
వ ి టాయ్బ్ హైలైట్ ేయడం ావ్ ా యాకెస్స్
ేయవచుచ్ (m లే ా O).
G బటన్
ఒక పటిట్ కను ఎంచుకోవడం
పర్ద ిశ్ంచబ ే పటిట్కను ఎంచుకోవ ా కి టాయ్బ్ను ఎంచుకోం ి ఎం ికను
ఉప
ించం ి.
1 టాయ్బ్ను ఎంచుకోం
ి ఎంచుకోం ి.
టాయ్బ్ను ఎంచుకోం ి హైలైట్ ేయం ి మ ియు
2ను ొకక్ం ి.
2 ఒక పటిట్ కను ఎంచుకోం
ి.
O ా ెను లే ా m ఇటీవ అమరుప్లు హైలైట్
ే ి, ఎంచుకునన్ పటిట్కను పర్ద ిశ్ంచ ా కి J
ొకక్ం ి.
300 m ఇటీవల అమరుప్లు/O ా
ెను
m ఇటీవ అమరుప్లు
టాయ్బ్ను ఎంచుకోం ి కోసం m ఇటీవ అమరుప్లు
ఎంచుకునన్టల్
ే, పటిట్క ముందు ా అపుప్ ే
ఉప
ిం అం ాల ో 20 ఇటీవల ఉప
ిం న
అమ ికలను జా ా ేసత్ ుం ి. ఒక ఇ ఛ్కా న్
హైలైట్ ే ేందుకు 1 లే ా 3 ను ొకక్ం ి మ ియు
ఎంచుకోవ ా కి 2 ను ొకక్ం ి.
A ఇటీవ అమరుప్లు పటిట్ క నుం ి అం ాలను
ఇటీవ అమరుప్లు పటిట్క నుం ి ఒక అం ా న్
మ ియు O బటన్ను ొకక్ం ి. ఒక
ధ్ారణ ైలాగ్
అం ా న్ ొల ించ ా కి O బటన్ను మ ల్ ొకక్ం
O ా
ి ేయడం
ి ేయ ా కి, ా న్ హైలైట్ ేయం ి
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; ఎంచుకునన్
ి.
ెను
టాయ్బ్ను ఎంచుకోం ి కోసం O ా ెను ఎంచుకోవడం వలన రు ేల్ బాయ్క్,
షూటింగ్, సంపర్ ాయ అమ ికలు, అమరుప్ మ ియు దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్
పటిట్కల నుం ి 20 వరకు ఎం ికల ో అనుకూ క ిం న పటిట్కను యాకెస్స్
ేయవచుచ్. ా ెనులో అం ాలను జో ించ ా కి, ా నుం ి అం ాలను
ొల ించ ా కి మ ియు ా లో అం ాల కర్మా న్ మారచ్ ా కి ిగువ దశలను
అనుస ించం ి.
❚❚
ా
ెనుకు ఎం ికలను జో ించడం
1 అం ాలను జో
ించు ఎంచుకోం ి.
అం ాలను జో ించు హైలైట్ ేయం ి మ ియు
2 ను ొకక్ం ి.
2 ఒక పటిట్ కను ఎంచుకోం
ి.
రు జో ంి ాలనుకు ే ఎం ిక గల పటిట్క
హైలైట్ ే ,ి 2 ొకక్ం .ి
ేరు
m ఇటీవల అమరుప్లు/O ా
ెను 301
3 ఒక అం ా
న్ ఎంచుకోం ి.
కావ స్న పటిట్క అం ా న్ హైలైట్
మ ియు J ను ొకక్ం ి.
ేయం ి
4 కొర్తత్ అంశంను
థ్ ా క ించం ి.
ా ెనులో కొర్తత్ అం ా న్ ైకి లే ా కిం ికి
తర ంచ ా కి 1 లే ా 3 ొకక్ం ి. కొర్తత్
అంశంను జో ించ ా కి J ను ొకక్ం ి.
అదనపు అం ాలను ఎంచుకోవ ా కి 1–4
దశలను పున ావృతం ేయం ి.
A
ా
ెనుకు ఎం ికలను జో ించడం
ా ెనులో పర్సత్ ుతం పర్ద శ్ి ంచబ ే అం ాలు క్
ె
గురుత్ ో సూ ంచబడ ా . V హన్ం ో సూ ంచబ ే
అం ాలను ఎంచుకోలేరు.
302 m ఇటీవల అమరుప్లు/O ా
ెను
❚❚
ా
ెను నుం ి అం ాలను ొల ించడం
1 అం ాలను
అం ాలను
ి ే
ి ే
ఎంచుకోం ి.
హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను
ొకక్ం ి.
2 అం ాలను ఎంచుకోం
ి.
అం ాలను హైలైట్ ే ి, ఎంచుకోవ ా కి లే ా
ఎం ిక
ి ేయ ా కి 2 ొకక్ం ి. ఎంచుకునన్
అం ాలు ఒక ెక్ గురుత్ ో సూ ంచబడ ా .
3 ఎంచుకునన్ అం ాలను
ొల ించం .ి
J ొకక్ం ి. ఒక
ధ్ారణ ైలాగ్
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి; ఎంచుకునన్ అం ాలను
ొల ించ ా కి J బటన్ను మ ల్ ొకక్ం ి.
m ఇటీవల అమరుప్లు/O ా
ెను 303
❚❚
ా
ెనులో అం ాల కర్మా న్ మారచ్డం
1 అం ాలను
ాయ్ంక్ య
ే ం ి ఎంచుకోం ి.
అం ాలను ాయ్ంక్ య
ే ం ి హైలైట్ ేయం ి మ ియు 2 ను
2 ఒక అం ా
న్ ఎంచుకోం .ి
రు తర ం ాలనుకు ే అం ా న్ హైలైట్
J ొకక్ం ి.
ే ి,
3 కొర్తత్ అంశంను
థ్ ా క ించం ి.
ా ెనులో అం ా న్ ైకి లే ా కిం ికి
తర ంచ ా కి 1 లే ా 3 ొకక్ం ి మ ియు
J ొకక్ం ి. అదనపు అం ాల కర్మా న్
మారచ్ ా కి 2–3 దశలను పున ావృతం
ేయం ి.
4
ా ెను నుం ి షక్ర్ ంచం ి.
ా ెనుకు
ి ి ెళల్ ా కి G బటన్
ొకక్ం ి.
G బటన్
304 m ఇటీవల అమరుప్లు/O ా
ెను
ొకక్ం ి.
ాంకే క
ైన టీలు
అనుకూలత ైన ఉపకరణములు, కె ె ాను భర్పరచడం మ ియు
లవ్ ేయడం, కె ె ా మ ియు ఒక లోప సం ేశం పర్ద ిశ్ంచబ ినపుప్డు ఏ
ేయా లే ా కె ె ాను ఉప
ిసత్ ూ కు సమసయ్లను ఎదు ైనపుడు మ ింత
సమా ారం కోసం ఈ అ ాయ్యంను చదవం ి.
అనుకూల
ైన లెన్స్లు
అనుకూల ి. ి.యు లెన్స్
ఈ కె ె ా AF-S, AF-P మ ియు AF-I CPU లెన్స్ల ో మాతర్ ే సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణకు మదద్ తు ఇసుత్ం ి. AF-S లెన్స్లు AF-S ో ార్రంభమ ేయ్, AF-P
లెన్స్లు AF-P ో ార్రంభమ ేయ్ మ ియు AF-I లెన్స్లు AF-I ో ార్రంభమ ేయ్
ేరల్ను క ి ఉంటా . సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణకు ఇతర సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణ (AF) లెన్స్ల ో మదద్ తు ఉండదు. కిం ి పటిట్కలో కష్ణఅ ేవ్షక
ో టోగర్ ీలో అనుకూల లెన్స్ ో ల ం ే లకష్ణాలు జా ా ేయబ డ్ ా :
కె
ె ా అమ ిక
లెన్స్/ఉపకరణ
AF-S, AF-P, AF-I
NIKKOR
ఇతర రకం G లే ా D
AF NIKKOR
PC-E NIKKOR
ేర్ ిలు 2, 3
ణ
PC NIKKOR 19mm
f/4E ED 3, 5
PC ైకోర్ 85mm
f/2.8D 6
AF-S/AF-I సుదూర
మా ిప్ ి ాధనం
ఇతర AF NIKKOR
(F3AF లెన్స్ల న )
AI-P NIKKOR
1 కేం క
ీర్ రణ ా
కేం ర్క
ీ రణ
ానం
షూటింగ్
MF (ఎలకార్ట్ క్
ఏ.ఎఫ్ ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం ో) MF
M
ానం
ట ింగ్ వయ్వసథ్
L
M
ఇతర
ా ాలు 3D వరణ్ ం N
z
z
z
z
z
z
—
z1
—
z
z
z
z
z
—
z1
—
z4
z
z
z
z
—
z1
—
✔
4
✔
✔
✔
✔
—
✔1
—
z4
z
z
—
z
—
z1
z7
z7
z
z
z
z
—
z1
—
z8
z
z
z
—
✔
z1
z9
z
z
z
—
✔
z1
—
ంట్ ఎం ిక
ేయబ ిన ాప్ట్
ట ింగ్
టర్లు (0 128).
ాంకే క
ైన టీలు 305
2 లెన్స్ పప్బ ినపుప్డు PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED కోసం మారుచ్ ాబ్
కె ె ా ముఖయ్ ా ా న్ తగలవచుచ్. అదనం ా, మారుచ్ మ ియు పప్డం
కక్ కొ న్
కల కలు లెన్స్ కె ె ా ముఖయ్ ా ా న్ తగులు ాయ అందుబాటులో ఉండక ో వచుచ్.
3 లెన్స్ను మారచ్డం మ ియు/లే ా వంచడం వలల్ పర్తయ్ ీకరణలో అంత ాయం ఏరప్డుతుం ి.
4 మారచ్డం లే ా వంచడం ావ్ ా ఉప
ించలేరు.
5 మారుచ్ మ ియు పప్డం
కక్ కొ న్ కల కలు లెన్స్ కె ె ా ముఖయ్ ా ా న్
తగులుతుంద అందుబాటులో ఉండక ో వచుచ్.
6 లెన్స్ గ ిషట్ ావ్రం వదద్ ఉనన్పుప్డు మ ియు లెన్స్ను మారచ్కుం ా లే ా వంచకుం ా
ఉనన్పుప్డు మాతర్ ే అనుకూల పర్తయ్ ీకరణను ొ ందవచుచ్.
7 f/5.6
కక్ గ ిషట్ పర్ ావవంత ైన ావ్రం లే ా మ ింత ేగవంత ైన ా ో.
8 AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (కొతత్ )
ీర్ రణ దూ ా కి మ్
లే ా AF 28–85mm f/3.5–4.5 లెన్స్లు పూ త్ ి క స కేం క
ేయబ ినపుప్డు, కష్ణఅ ేవ్షకం కేం క
ీర్ రణలో లేకుం ా ఇ ేజ్ దటట్ ైన ెరలో
ఉనన్పుప్డు కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క (I) పర్ద ిశ్ంచబడవచుచ్. షూటింగ్కు ముందు,
కష్ణఅ ేవ్షక ెర ైన ఇ ేజ్ కేం ీక
ర్ రణలో ఉంద
ధ్ా ించుకోం ి.
9 f/5.6
కక్ గ ిషట్ ావ్రం లే ా మ ింత ేగవంత ైన ా ో.
• సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ సమయంలో క ి నపుప్డు లే ా అ ిక
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త ో ికార్డ్ ేసత్ ునన్పుప్డు అ యత చంచల ికెస్ల్లు
రూపంలో క ించవచుచ్. మాన య కేం క
ీర్ రణ లే ా కేం క
ీర్ రణ ాళంను
ఉప
ించం ి.
306 ాంకే క ైన టీలు
D IX NIKKOR లెన్స్లు
IX NIKKOR లెన్స్లు ఉప
ించబడవు.
A
ి. ి.యు మ ియు G, E మ ియు D రకం లెన్స్లను గు త్ ంి చడం
.ి ి.యు ప ిచయాలు ఉనన్పుప్డు ి. ి.యును గు త్ ంి చవచుచ్ మ ియు లెన్స్ బా ెల్ ై
ఒక అకష్రం ావ్ ా, G, E మ ియు D రకాల లెన్స్లను గు త్ ంి చవచుచ్. G మ ియు E రకం
లెన్స్లు లెన్స్ ావ్ర వలయం ో అమరచ్బడవు.
ి. ి.యు సంపర్ ింపులు
ి. ి.యు లెన్స్
ావ్ర వలయం
G లే ా E లెన్స్ రకం
ావ్ర వలయం ో ఉనన్ ి. ి.యు లెన్స్ను ఉప
ావ్రం (అ ిక f-సంఖయ్) వదద్ ాళం ేయం ి.
ిం ేటపుప్డు,
D రకం లెన్స్
ావ్ర వలయా కి క షట్
A మా
ర్క ట ింగ్
మా ర్క ట ింగ్ కోసం, కె ె ా 2016- ికెస్ల్ ఆర్. .
ె ాస్ర్ను ఉప
ిం
వరణ్ సవ్ ావ పం ిణీ, రంగు, కూరుప్ మ ియు G, E లే ా D రకాల లెన్స్లు, దూర
సమా ా ా న్కి అనుగుణం ా పర్తయ్ ీకరణను ెట్ ేసత్ ుం ి (3D రంగు మా ర్క ట ింగ్ II;
ఇతర ి. ి.యు లెన్స్ల ో, కె ె ా మా ర్క ట ింగ్ను ఉప
ిసత్ ుం ి II; ఇ ి 3D దూర
సమా ా ా న్ క ి ఉండదు).
ాంకే క
ైన టీలు 307
అనుకూల
ైన ి. ి.యు-రహిత లెన్స్లు
కె ె ా M
ానంలో ఉనన్పుప్డు మాతర్ ే ి. ి.యు-రహిత లెన్స్లు
ఉప
ించబడవచుచ్. మ ొక
ా ా న్ ఎంచుకోవడం వలల్ షటర్ డుదలను
ి ేసత్ ుం ి. లెన్స్ ావ్ర వలయం మ ియు కె ె ా ట ింగ్ వయ్వసథ్ , i-TTL
ల్ ాష్ యంతర్ణ ావ్ ా మాన యం ా ావ్రంను తపప్క సరుద్బాటు ేయా ,
మ ియు CPU లెన్స్ అవసరమునన్ ఇతర లకష్ణాలు ఉప
ించబడవు. కొ న్
CPU-రహిత లెన్స్లు ఉప
ించబడవు; “అనుకూలత లే ఉపకరణములు
మ ియు CPU-రహిత లెన్స్లు,” ిగువన చూడం ి.
కె
ె ా అమ ిక
లెన్స్/ఉపకరణ
AI-, AI-సవ ంి చబ ిన NIKKOR
లే ా కాన్ ేణ
ర్ ిల E లెన్స్లు
ె ికల్ NIKKOR 120mm f/4
ి ెల్ క్స్ NIKKOR
PC NIKKOR
AI-రకం సూదర మా ిప్ ి
ాధనం
PB-6 ా తు
త్ లను
కేం క
ీర్ ించు అనుబంధ ాధనం 6
సవ్యం ాలక ొ ి ింపు
వలయాలు (PK- ణ
ేర్ ిలు 11A,
12, లే ా 13; PN-11)
కేం ర్క
ీ రణ
ానం
షూటింగ్
ానం
MF (ఎలకార్ట్ క్
ేర్ ిఅ ేవ్షకం ో)
ణ
MF
M
—
z1
z
z2
—
—
z
z
z 2, 3
—
z2
—
z
ఏ.ఎఫ్
—
ఇతర
ా ాలు
—
—
z4
z
z2
—
z5
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
—
z1
z
z2
—
—
1 f/5.6
కక్ గ ిషట్ ావ్రం లే ా మ ింత ేగవంత ైన ా ో.
2 పర్తయ్ క
ీ రణ సూ క ఉప
ించబడదు.
3 కాక ా య ల్ ాష్ ేగం కంటే ఒకటి లే ా అంతకంటే ఎకుక్వ అడుగుల ెమమ్ ి ా ఉనన్
షటర్ ే ాల ో ఉప
ించవచుచ్.
4 మారచ్డం లే ా వంచడం ావ్ ా ఉప
ించలేరు.
5 f/5.6
కక్ గ ిషట్ పర్ ావవంత ైన ావ్రం లే ా మ ింత ేగవంత ైన ా ో.
6 లంబ ార్ముఖయ్ ిథ్ లో జో ించం ి (జో ిం న త ావ్త సమతల ార్ముఖయ్ థ్ ి లో
ఉప
ించవచుచ్).
308 ాంకే క ైన టీలు
D అనుకూలం
ా లే ఉపకరణాలు మ ియు ి. ి.యు- ేతర లెన్స్లు
కిం ి ఉపకరణాలు మ ియు ి. ి.యు-కా లెన్స్లను D5600 ో ఉప
ించలేరు:
• TC-16A AF సుదూర మా ిప్ ి ాధనం
• AI-రహిత లెన్స్లు
• AU-1 కేం క
ీర్ రణ
ాగంను అవసరమునన్ లెన్స్లు (400mm f/4.5, 600mm f/5.6,
800mm f/8, 1200mm f/11)
• సత్ ృత దృ ట్ ి (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• ొ ి ింపు వలయం K2
• 180–600mm f/8 ED (వరుస సంఖయ్లు 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (వరుస సంఖయ్లు 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (వరుస సంఖయ్లు 280001–300490)
• F3AF కోసం AF లెన్స్లు (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF సుదూర
మా ిప్ ి ాధనం TC-16)
• PC 28mm f/4 (వరుస సంఖయ్లు 180900 లే ా మునుపటి)
• PC 35mm f/2.8 (వరుస సంఖయ్లు 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 ( ాత రకం)
• ి ెల్ క్స్ 1000mm f/6.3 ( ాత రకం)
• ి ెల్ క్స్ 1000mm f/11 (వరుస సంఖయ్లు 142361–143000)
• ి ెల్ క్స్ 2000mm f/11 (వరుస సంఖయ్లు 200111–200310)
ాంకే క
ైన టీలు 309
D AF-స
యక పర్కా
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
0.5–3.0
ప ి ి క ి ఉం ి; పర్కా
ఉప
ిం నపుప్డు, 18–200
కేందర్ం ొ డవు ో లెన్స్ను ఉప
ించం ి
మ ియు లెన్స్ రకష్కంను
ి ేయం ి. ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ముందునన్ లెన్స్ల ో
అందుబాటులో ఉండదు:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR మ్-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S మ్-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S VR మ్-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
310
ాంకే క
ైన టీలు
1
ప ిధులు కిర్ంద, ముందునన్ లెన్స్లు ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ో ించచుచ్
మ ియు ెలుగు తకుక్వ ా ఉనన్పుప్డు సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ో అంత ాయం
క ించచుచ్:
• AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S మ్-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S DX మ్-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR మ్-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
• AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR మ్-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• AF-S మ్-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G
• AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• AF-S VR ైకోర్-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
ాంకే క
ైన టీలు 311
D అంత
ిన్ ిమ్త ల్ ాష్
కేం క
ీర్ రణ ొ డవు 18–300
ో ఉనన్ లెన్స్ల ో
ఉప
ించవచుచ్, అ
ే కొ న్ సంద ాభ్లోల్ కొ న్
లెన్స్ డలను వ ి ేయడం వలల్ పర్ ాన షయం ై
ేయలేక ో వచుచ్ ( ిగువ ఉ ాహరణను చూడం ి),
పర్ ాన వసుత్వు కష్ణను
ో ిం ే లెన్స్లు ెడ్-ఐ త
డలను
ి ేయ ా కి లెన్స్ రకష్కా న్
ి ేయం
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ను
ేర్ ులు లే ా కేందర్ం ొ డవులోల్
ణ
ల్ ాష్ పూ త్ ి కాం
పర్ ారం
ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు సూ
ీపం
కక్
గ్ ంి పుకి అంత ాయం క ించవచుచ్.
ి.
డ
కాం లోపం
ల్ ాష్ సుమారు 0.6
క స ప ి ి క ి ఉంటుం ి మ ియు మాకోర్ మ్ లెన్స్ల ో
మాకోర్ ప ి ి లో ఉప
ించబడదు. కిందన ఇవవ్బ ిన ాటి వలె లెన్స్ల ో పర్ ాన
షయాలకు పూ త్ ి ెలుగును ఇవవ్డం ల్ ాష్ ాధయ్ం కాదు:
లెన్స్
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G
ED
AF-S DX మ్-Nikkor 12–24mm f/4G
IF-ED
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G
ED VR
AF-S
మ్-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
AF-S DX
IF-ED
మ్-Nikkor 17–55mm f/2.8G
AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED
AF మ్-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D
IF-ED
312
ాంకే క
ైన టీలు
మ్ థ్ ి
కాం లోపం లేకుం ా
క షట్ దూరం
24
1.5
24
1.0
35
1.0
24–85
కాం లోపం లేదు
28
35
28
35
45–55
24
28
35
24
1.0
కాం లోపం లేదు
1.5
1.0
కాం లోపం లేదు
1.5
1.0
కాం లోపం లేదు
1.0
28–35
కాం లోపం లేదు
లెన్స్
మ్ థ్ ి
18
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR,
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G
24–55
18
AF-S DX మ్-Nikkor 18–70mm
f/3.5–4.5G IF-ED
24–70
18
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G
24
ED VR
35–105
18
AF-S DX మ్-Nikkor 18–135mm
f/3.5–5.6G IF-ED
24–135
24
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G
ED VR
35–140
AF-S DX VR మ్-Nikkor 18–200mm
f/3.5–5.6G IF-ED, AF-S DX NIKKOR
18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX NIKKOR 18–300mm
f/3.5–5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18–300mm
f/3.5–6.3G ED VR
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
24
35–200
కాం లోపం లేకుం ా
క షట్ దూరం
1.0
కాం లోపం
1.0
కాం లోపం
2.5
1.0
కాం లోపం
2.0
కాం లోపం
1.0
కాం లోపం
1.0
20
24
28
AF మ్-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
35
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
24
35
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
50–70
24
AF-S VR మ్-Nikkor 24–120mm
f/3.5–5.6G IF-ED
28–120
24
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
28–120
35
AF-S మ్-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
50–70
28
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G
35
ED VR
50–300
లేదు
లేదు
లేదు
లేదు
కాం లోపం లేదు
35–300
35–300
లేదు
1.0
కాం లోపం లేదు
కాం
కాం
కాం
కాం
కాం
కాం
1.5
2.5
1.0
లోపం
1.0
1.5
లోపం
1.0
లోపం
1.5
లోపం
1.5
లోపం
1.5
1.0
లోపం
ాంకే క
లేదు
లేదు
లేదు
లేదు
లేదు
లేదు
ైన టీలు 313
లెన్స్
మ్ థ్ ి
AF-S VR మ్-Nikkor 200–400mm f/4G
IF-ED, AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G
ED VR II
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
* మారుచ్ లేక వంచబడనపుప్డు.
200
250
300
24
కాం లోపం లేకుం ా
క షట్ దూరం
4.0
3.0
2.5
3.0
AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED ో ఉప
ించబ ినపుప్డు, అ న్ ప ి ిలలో
పూ త్ ి పర్ ాన షయా న్ ెలు ించ ా కి ల్ ాష్కు ాధయ్ం కాదు.
A
కష్ణ కోణా న్ లెకిక్ంచడం
35
కె ె ా
కక్ పర్తయ్ ీకరణ ార్ంతం
కక్ ప ిమాణం 36 × 24
.
D5600 ావ్ ా పర్తయ్ ీకరణ ార్ంతం
కక్ ప ిమాణం, ాయా ేదంలో,
23.5 × 15.6
, అంటే 35
కె ె ా
కక్ కష్ణ కోణం అ ే ి D5600 కంటే
1.5 ెటల్ ు ఎకుక్వ. 35mm రూపంలో D5600 లెన్స్
కక్ రమార కేందర్ం ొ డవును
లెన్స్
కక్ కేందర్ం ొ డవును 1.5 ెటల్ ు గుణించడం ావ్ ా లెకిక్ంచవచుచ్.
తర్ం ప ిమాణం (35-
.
(36 × 24
రూపం)
కరణ్
లెన్స్
)
తర్ం
తర్ం ప ిమాణం (D5600)
కష్ణ కోణం (35-
.
(23.5 × 15.6
రూపం)
కష్ణ కోణం (D5600)
314
ాంకే క
ైన టీలు
)
కాన్ సృజ ాతమ్క లైటింగ్ వయ్వసథ్ (CLS)
ెరుగుప ిచ్న ల్ ాష్ ో టో ార్ ీ కొరకు కె ె ా మ ియు అనుకూలత ైన
ల్ ాష్
ా ాల మధయ్ కాన్
కక్ సృజ ాతమ్క లైటింగ్ వయ్వసథ్ (CLS)
ెరుగుపరచ్బ ిన వయ్కీత్కరణను అం ిసత్ ుం ి. ఒక ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ాగం
జో ించబ ినపుప్డు అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ె ించబడదు.
❚❚ CLS-అనుకూలత ైన ల్ ాష్
కింర్ ి లకష్ణాలు CLS-అనుకూలత
ా ాలు
న
ై
ల్ ాష్
ా ాల ో అందుబాటులో ఉ ాన్
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-910, SB-900,
SB-800
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z2
z2
z z2 z
—
—
z
z
z
z3
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SB-5000
ఏక ల్ ాష్
—
4
z
గరహిత
ీప వయ్వసథ్
z
z
z
—
z
z
z
z
z
—
z z5 —
— — —
— z5 z5
— — —
z
z
z
— z5 z
—
—
—
z
z
z
— z5 —
—
—
—
z
—
z
—
— z6 —
—
—
%A సవ్యం ాలక ావ్రం z
TTL-రహిత
—
A
సవ్యం ాలక
z7
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
— z
—
—
—
—
i-TTL i-TTL
మాసట్ ర్
ఆ ట్ క
ి ల్ ఆధు క
ి టల్ ఎస్.ఎల్.
ఆర్ కోసం i-TTL
సమతులయ్ పూ త్ ి ల్ ాష్ 1
i-TTL
ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్
కోసం పర్మాణిక i-TTL
సమతులయ్ పూ త్ ి ల్ ాష్
%A సవ్యం ాలక ావ్రం
TTL-రహిత
A
సవ్యం ాలక
దూరం- ార్ ానయ్త
GN
మాన యం
M మాన యం
RPT పున ావృత ల్ ాష్
ి యంతర్ణ ల్ ాష్
యంతర్ణ
:
తవ్ ిత గరహిత
[A:B]
ల్ ాష్ యంతర్ణ
M
మాన యం
RPT పున ావృత ల్ ాష్
z
z
z
z
z
—
—
5
—
—
—
ాంకే క
—
—
ైన టీలు 315
SB-700
SB-600
SB-500
SU-800
SB-R200
SB-400
SB-300
SB-910, SB-900,
SB-800
z
z
z
z
—
z
—
—
z
z
z
z
z
—
z
—
—
z8
z7
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
—
—
ే ి - యం త
ర్ ఆధు క గరహిత ప
ీ వయ్వసథ్ —
వరణ్ సమా ార వయ్కీత్కరణ ( ల్ ాష్)
z
వరణ్ సమా ార వయ్కీత్కరణ (ఎల్.ఇ. ి కాం ) —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SB-5000
z
ి
ఆ ట్ క
ి ల్ ఆధు క గరహిత
ీప వయ్వసథ్
యంతర్ణ
i-TTL i-TTL
తవ్ ిత గరహిత
ల్ ాష్ యంతర్ణ
సవ్యం ాలక
%A/A ావ్రం/TTL-రహిత
సవ్యం ాలక
M మాన యం
[A:B]
RPT
పున ావృత ల్ ాష్
బహుళ-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్ కోసం ఏ.ఎఫ్-స యకం z
ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు
z
కె
కె
ె ా ల్ ాష్
ె ా ల్ ాష్
ాన ఎం ిక ాధనం
ాగం ఫర్మ్ ేర్ న కరణ
—
z
z
—
z
—
z
—
z
z
z
—
—
z
—
z 10
z
z
z
—
z
—
—
z — —
— z9 —
z — —
z
z
—
—
—
—
—
—
z
—
z
—
z
—
—
—
z
z
—
z
1 తకష్ణ ట ింగ్ ో అందుబాటులో ఉండదు.
2 ల్ ాష్
ాగం ో కూ ా ఎం ిక ేయబడవచుచ్.
3 అనుకూ కరణ అమ ికలను ఉప
ిం
ల్ ాష్
ాగం ై %A/A
ాన ఎం ిక ాధనం
రవ్హించబడుతుం ి. ఒక ి. ి.యు- ేతర లెన్స్ ఉప
ించబ ినపుప్డు “A”
ఎంచుకోబడుతుం ి.
4 ఒక ి. ి.యు- ేతర లెన్స్ ఉప
ించబ ినపుప్డు “A” ఎంచుకోబడుతుం ి.
5 కె ె ా ో కూ ా ఎం ిక ేయబడవచుచ్ (0 246).
6 స ప ో టోగర్ ీ సమయంలో మాతర్ ే అందుబాటులో ఉంటుం ి.
7 ల్ ాష్
ాగం ో ఎంచుకునన్
ానం
తత్ ం లేకుం ా, ి. ి.యు- ేతర లెన్స్ల ో “A”
ఉప
ించబడుతుం ి.
8 %A మ ియు A
కక్ ఎం ిక మాసట్ ర్ ల్ ాష్ ఎంచుకునన్ ఎం ిక ై ఆ ారప ి ఉంటుం ి.
9 కమాండర్
ానంలో మాతర్ ే అందుబాటులో ఉంటుం ి.
10 SB-910 మ ియు SB-900 కోసం ఫరమ్ ేర్ న కరణలు కె ె ా నుం
ేయబడవచుచ్.
SU-800 గరహిత speedlight కమాండర్: ఒక CLS-అనుకూలత ైన కె ె ా ై
మౌంట్ ేయబ ినపుప్డు, SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600, SB-500 లే ా మూడు సమూ లలో SB-R200 ల్ ాష్
ా ాల కొరకు ఒక కమాండర్ వలె SU-800 ఉప
ించబడవచుచ్. SU-800
ా క ే ల్ ాష్ ో అమరచ్బడదు.
316
ాంకే క
ైన టీలు
❚❚ ఇతర ల్ ాష్
ా ాలు
ముందునన్ ల్ ాష్
ా ాలు TTL-రహిత సవ్యం ాలక మ ియు మాన యం
ా ాలలో ఉప
ించబడవచుచ్.
ానం S లే ా M లో మ ియు 1/200 ె
షటర్ ేగం వదద్ లే ా తకుక్వ ా ఎంచుకోబ ిన కె ె ా ో ఉప
ించం ి.
ల్ ాష్
ల్ ాష్
A
M
G
ాగం
ానం
TTL-రహిత
సవ్యం ాలక
మాన యం
పున ావృత ల్ ాష్
కాక ా య
REAR
ెనుక- ెర 4
SB-30, SB-27 2, SB-23,
SB-80DX,
SB-22S, SB-22, SB-29 3,
SB-28DX,
SB-20, SB-16B, SB-21B 3,
SB-28, SB-26,
SB-15
SB-29S 3
SB-25, SB-24 SB-50DX 1
z
—
z
—
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
1
ానం P, S, A లే ా Mను ఎంచుకోం ి, తకుక్వ అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ మ ియు ఐ ఛ్క
ల్ ాష్
ాగం మాతర్ ే ఉప
ించం ి.
2 ల్ ాష్
ానం సవ్యం ాలకం ా TTLకు ెట్ ేయబడుతుం ి మ ియు షటర్- డుదల
ి ేయబడుతుం ి. ల్ ాష్
ా ా న్ A (TTL-కా సవ్యం ాలక ల్ ాష్)కు ెట్
ేయం ి.
3 AF-S VR ైకోర్-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED మ ియు AF-S ైకోర్ NIKKOR
60mm f/2.8G ED లెన్స్ల ో మాతర్ ే సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ అందుబాటులో
ఉంటుం ి.
4 ల్ ాష్
ా ా న్ ఎంచుకోవ ా కి కె ె ాను ఉప
ిం నపుప్డు అందుబాటులో
ఉంటుం ి.
A AS-15 కాక ా య టె ిమ్నల్ అ ాపట్ ర్
కె ె ా ఉపకరణ సం ాన థ్ ానం ై మౌంట్ ేయబ ినపుప్డు AS-15 కాక ా య
టె ిమ్నల్ అ ాపట్ ర్ ( ే ే ా ల సుత్ం ి), ల్ ాష్ ఉపకరణాలు ఒక కాక ా య కేబుల్ ావ్ ా
సం ా ంచబడ ా .
D
కాన్ ల్ ాష్ ఉపరకణాలను మాతర్ ే ఉప
ించం ి
కాన్ ల్ ాష్
ా ాలను మాతర్ ే ఉప
ించం .ి ఉపకరణ సం ాన థ్ ానంకు
వ త్ ంి చబ ిన వయ్ ేక ఓలేట్ లు లే ా 250 V కంటే ఎకుక్వ ఓలేట్ లు ా ారణ కిర్యను
మాతర్ ే ఆపలేక ో తుం ి, కా కె ె ా లే ా ల్ ాష్
కక్ కాక ా య సరూక్ టీర్
నషట్ ం క ించుతుం ి. ఈ
ాగంలో జా ా ేయబడ
కాన్ ల్ ాష్
ా ా న్
ఉప
ించ ా కి ముందు, మ ింత సమా ారం కోసం కాన్-అ ీకృత ే ా పర్
ి
సంపర్ ించం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 317
D అనుకూల
ా ాల ై గమ కలు
ల్ ాష్
వరణ ైన సూచనల కొరకు Speedlight మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంను చూడం ి. ల్ ాష్
ాగం
CLS మదద్ తు ే ేత్ , CLS-అనుకూలత ైన ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కె ె ాలలో
ా ా న్
చూడం ి. D5600 అ ే ి SB-80DX, SB-28DX మ ియు SB-50DX మారగ్ దరశ్కాలోల్
“ ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్” వరగ్ ంలో ేరచ్బడలేదు.
షూటింగ్
ా ాలోల్ j, % మ ియు 3 కాకుం ా మ ో ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ా ా న్ జో ి ,ేత్
పర్
ాట్లోనూ ల్ ాష్ ఉప
ంి చబడుతుం ి, అంత ిన్ మ్ి త ల్ ాష్ను ఉప
ించకూడ
ాటిలో కూ ా.
i-TTL ల్ ాష్ యంతర్ణ 100 మ ియు 12800 మధయ్ ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త వదద్
ఉప
ించబడవచుచ్. అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త వదద్ , కొ న్ ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ా ాల ో
ిన ో టోలలో శబద్ ం (లైనల్ ు) కనబడవచుచ్; ఒక ేళ ఇ ి సంభ ,ేత్ తకుక్వ లువను
ఎంచుకోం ి. ఒక ో టో ార్ఫ్
ిన త ావ్త ల్ ాష్- ె ీ సూ క మూడు ెకనల్ వరకు ె ి ే,
పూ త్ ి దుయ్త్ ో ల్ ాష్ ెలుగుతుం ి మ ియు ో టో ార్ఫ్ బహిరగ్తం ా ేయబడవచుచ్
(CLS-అనుకూలత ైన ల్ ాష్
ా ాలు మాతర్ ే; పర్తయ్ ీకరణ మ ియు ఇతర
ా ాల
ల్ ాష్ ార్జ్ సూ క గు ిం న సమా ారం కోసం, ల్ ాష్ ో అం ిం న మారగ్ ద ిశ్క పుసత్ కంను
చూడం ి).
ఒక SC- ణ
ేర్ ిలు 17, 28 లే ా 29 కాక ా య కేబుల్ కె ె ా బయటి ల్ ాష్ ో టోగర్ ీ కొరకు
ఉప
ించబ ినపుప్డు, i-TTL
ానంలో స ైన పర్తయ్ ీకరణ ా ించబడక ో వచుచ్.
పర్మాణ i-TTL ల్ ాష్ యంతర్ణను ఎంచుకోవ ా కి ాప్ట్ ట ింగ్ను ఎంచుకోమ
ేము ి ారుస్ ే త్ ాము. ఒక ప ీకష్ ాట్ను యం ి మ ియు మా టర్లో ఫ ాలను
ింటం ి.
i-TTLలో, ల్ ాష్
ాగం ో అం ిం న ల్ ాష్ ాయ్ ెల్ లే ా బౌన్స్ అ ాపట్ ర్ను
ఉప
ించం ి. ాయ్ ిత్ గల ాయ్ ెల్ల వంటి ఇతర ాయ్ ల్
ె లను ఉప
ంి చకం ి,
వలన స ికా పర్తయ్ ీకరణను ఉతప్ త్ ంచవచుచ్.
ీ
ఐ ఛ్క SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 లే ా SB-600 ల్ ాష్
ాగం లే ా SU-800 గరహిత Speedlight కమాండర్
కక్ యంతర్ణలు ల్ ాష్
సరుద్బాటును అమరచ్డం కోసం ఉప
ించబ ి ే, సమా ార పర్దరశ్నలో Y క ిసత్ ుం ి.
318
ాంకే క
ైన టీలు
ముందునన్ బంధనల ో SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
మ ియు SU-800 ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
అం ిం నపుప్డు, SB-5000, SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 మ ియు SB-400 ెడ్-ఐ త గ్ ంి పును
అం ిసత్ ుం ి:
• SB-5000: ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
24–135
, ఏ.ఎఫ్ లెన్స్ల ో
అందుబాటులో ఉంటుం ి, అ
ే కు ి ైపు
చూ ిన కేం క
ీర్ రణ ా ంటల్ ో మాతర్ ే
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ అందుబాటులో
ఉంటుం ి.
24–49
50–69
70–135
• SB-910 మ ియు SB-900: ఏ.ఎఫ్-స యక
పర్కా
17–135
, ఏ.ఎఫ్ లెన్స్ ో
అందుబాటులో ఉంటుం ి, అ
ే, కు ి ైపు
చూ ిన కేం క
ీర్ రణ ా ంటల్ ో మాతర్ ే
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ అందుబాటులో
ఉంటుం ి.
17–19
20–105
106–135
• SB-800, SB-600 మ ియు SU-800:
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
24–105
,
ఏ.ఎఫ్ లెన్స్ ో అందుబాటులో ఉంటుం ి,
అ
ే, కు ి ైపు చూ ిన కేం క
ీర్ రణ
ా ంటల్ ో మాతర్ ే సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
అందుబాటులో ఉంటుం ి.
24–34
35–49
50–105
ాంకే క
ైన టీలు 319
• SB-700: ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
24–135
, ఏ.ఎఫ్ లెన్స్ ో అందుబాటులో
ఉంటుం ి, అ
ే, కు ి ైపు చూ ిన
కేం క
ీర్ రణ ా ంటల్ ో మాతర్ ే సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణ అందుబాటులో ఉంటుం ి.
24–135
ఉప
ిం న లెన్స్ మ ియు ికార్డ్ ే ిన దృశయ్ం ఆ ారం ా, పర్ ాన షయం
కేం ీక
ర్ రణలో లేనపుప్డు కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క (I) పర్ద ిశ్ంచబడవచుచ్ లే ా కె
కేం క
ీర్ ంి చలేక ో వచుచ్ లే ా షటర్ డుదల
ి ేయబడవచుచ్.
320 ాంకే క ైన టీలు
ె ా
ఇతర ఉపరకణములు
ార్యు సమయంలో, D5600 కోసం కిర్ం ి ఉపకరణాలు అందుబాటులో ఉంటా
.
పవర్ వనరులు • EN-EL14a ీ ారజ్ బుల్
ియం-అయాన్ బాయ్ట ీ (0 26): అదనపు
EN-EL14a బాయ్ట ీలు థ్ ా క ీటె లరల్ మ ియు కాన్-అ ీకృత ే ా
పర్
ి నుం ి అందుబాటులో ఉంటా . EN-EL14 బాయ్ట ీలు కూ ా
ఉప
ించబడవచుచ్.
• MH-24 బాయ్ట ీ ారజ్ ర్ (0 26): ీ ారజ్ బుల్ EN-EL14a మ ియు
EN-EL14 బాయ్ట ీలు.
• EP-5A దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం, EH-5b/EH-5c ఏ. ి అ ాపట్ ర్:
సత్ ించబ ిన కాలాల కోసం కె ె ాను పవర్ ేయుటకు ఈ
ఉపకరణములు ఉప
ించబడ ా
(EH-5a మ ియు EH-5 ఏ. ి
అ ాపట్ ర్ కూ ా ఉప
ించవచుచ్). EH-5c, EH-5b, EH-5a లే ా
EH-5కు కె ె ాను సం ా ంచ ా కి ఒక దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం
EP-5A అవసరం; వ ాల కొరకు ే 325 ను చూడం ి.
ఉపకరణ
సం ాన థ్ ానం
కవరుల్
ిలట్రల్ ు
BS-1 ఉపకరణ సం ాన థ్ ాన కవర్: ఉపకరణ సం ాన థ్ ానంను
ర ిం ే కవర్. ఉపకరణ సం ాన థ్ ానం ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ా ాల కొరకు
ఉప
ించబడుతుం ి.
• పర్ ేయ్క ైన-పర్ ా ాల ో టోగర్ ీ కొరకు ఉ ద్ ే ంచబ ిన ిలట్రల్ ు
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ లే ా ఎలకాట్ర్ క్ ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం ో అంత ాయం
క ించచుచ్.
• సరళ ధృవణ ిలట్ర్ల ో D5600ను ఉప
ించలేరు. అందుకు
బదులు ా C-PL లే ా C-PL II గుండర్ం ా త క ిం ే ిలట్రల్ను
ఉప
ించం ి.
• లెన్స్ను ర ించటం కొరకు నూయ్టర్ల్ కలర్ (NC) ిలట్రల్ ు ి ారుస్
ేయబ డ్ ా .
• బొ మమ్ డను
ో ించ ా కి, పర్ ాన షయం ఒక ెలుగు కాం
ెనుక ేర్మ్ ేయబ ినపుప్డు, లే ా ేర్మ్లో ెలుగు కాం మూలం
ఉంటే ిలట్ర్
కక్ ఉప
గం ి ారుస్ ేయబడదు.
• పర్తయ్ ీకరణ కారకాలు ( ిలట్ర్ కారకాలు) 1× (Y44, Y48, Y52,
O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S,
ND400, A2, A12, B2, B8, B12) ఉనన్ ిలట్ర్ల ో మధయ్- ార్మాణిక
ట ింగ్ను ఉప
ిం ా స్ం ిన ి ారుస్ ేయబ ిం ి. వ ాల కోసం
ిలట్ర్ మారగ్ ద ిశ్క పుసత్ కంను చూడం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 321
కష్ణఅ ేవ్షకం • DK-5 ేతర్కం (0 80): ో టో ార్ఫ్లో కనబ ే కష్ణఅ ేవ్షకం ే
ేతర్కం
కాం పర్ ే ా న్ లే ా పర్తయ్ ీకరణ ో అంత ాయం క ించడం నుం
ఉపకరణాలు
ా ించుతుం ి.
• DK-20C ేతర్కం ిదద్ ుబాటు లెన్స్లు: కె ె ా డయాపట్ ర్ సరుద్బాటు
యంతర్ణ మధయ్సథ్ థ్ ానం (–1 –1)లో ఉనన్పుప్డు –5, –4, –3, –2,
0, +0.5, +1, +2 మ ియు +3 –1
కక్ డయాపట్ రల్ ో లెన్స్లు
అందుబాటులో ఉంటా . అంత ిన్ ిమ్త డయాపట్ ర్ సరుద్బాటు యంతర్ణ
ీర్ రణ ా ించబడకుంటే
(–1.7 నుం +0.5 –1) ో కావ స్న కేం క
ేతక
ర్ ం ిదద్ ుబాటు లెన్స్లను మాతర్ ే ఉప
ించం ి. కావ స్న
కేం క
ీర్ రణ ా ిం నద
థ్ా ించ ా కి కొను ోలు ముందు ేతక
ర్ ం
ిదద్ ుబాటు లెన్స్లను ప ీ ించం ి. ేతక
ర్ ం ిదద్ ుబాటు లెన్స్ల ో రబబ్ర్
ేతక
ర్ వచం ఉప
ించబడదు.
• DG-2 భూత ద ిశ్ : కేం క
ీర్ రణ సమయంలో అ ిక ఖ చ్తతవ్ం
కోసం కష్ణఅ ేవ్షకం మధయ్లో పర్ద ిశ్ంచబ ిన దృశయ్ంను DG-2
శ ీక ిసత్ ుం ి. ేతక
ర్ ం అ ాపట్ ర్ అవసరం ( ే ే ా ల సుత్ం ి). DG-2
కారణం ా ేతర్ ె ాస్ర్లో అంత ాయం కలుగుతుం ి కనుక, ఈ
ఉపకరణం జో ించబ ినపుప్డు ెటప్ పటిట్కలో (0 265) సమా ార
పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్కు సంబం ిం
రు ఆఫ్ను ఎంచుకో ా స్
ఉండవచచ్ గమ ంచం ి.
• DK-22 ేతర్కం అ ాపట్ ర్: DG-2
ాల ద ిశ్ జో ించబ ినపుప్డు
DK-22 ఉప
ించబడుతుం ి. థ్ ానంలో అ ాపట్ ర్ ో మా టర్ను
పప్డం ాధయ్పడదు.
• DR-6 కు -ి కోణ కష్క అనుసం ానం: లెన్స్ కు ి ైపు కోణంకు
కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఇ ేజ్ను అనుమ సుత్, కష్ణఅ ేవ్షకం ేతక
ర్ ంకు
కు ి కోణం వదద్ DR-6 జో ించుతుం ి (ఉ ాహరణకు, కె ె ా
సమతలం ా ఉనన్పుప్డు ేరు ా ై నుం ి). థ్ ానంలో జో ింపు ో
మా టర్ను పప్డం ాధయ్పడదు. అదనం ా, DR-6 కారణం ా
ేతర్ ె ాస్ర్లో అంత ాయం కలుగుతుం ి కనుక, ఈ ఉపకరణం
జో ించబ ినపుప్డు ెటప్ పటిట్కలో సమా ార పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్కు
సంబం ిం
రు ఆఫ్ను ఎంచుకో ా స్ ఉండవచుచ్.
322 ాంకే క ైన టీలు
ా ట్ ేర్
Camera Control Pro 2: కె ె ా ావ్ ా మూ లను మ ియు
ో టో ార్ఫ్లను యడం వంటి ాటి కోసం
ి ా కంపూయ్టర్ ావ్ ా
యం ర్ంచం ి మ ియు ో టో ార్ఫ్లను ేరు ా కంపూయ్టర్ ర్డ్ ిస్క్లో
ేవ్ ేయం ి.
కె ె ా ేర్మ్
మూతలు
గమ క: కాన్ ా ట్ ేర్
కక్ ాజా సంసక్రణను ఉప
ించం ి;
మదద్ తు ఉనన్ ఆప ేటింగ్ ిసట్మ్ల గు ిం
ాజా సమా ారం కోసం xxi
ే లో జా ా ేయబ ిన ెబ్ ైట్లను చూడం ి. ి ాల్ట్ ెటట్ ంి గ్లలో,
కాన్ సం ేశ కేందర్ం 2 రు కంపూయ్టర్లో ఖా ాకు లా ిన్ ే ి,
కంపూయ్టర్ ఇంట ెన్ట్కు అనుసం ా ంచబ ినపుప్డు కాలానుగణం ా
కాన్ ా ట్ ేర్ మ ియు ఫర్మ్ ేర్
కక్ న కరణల కోసం త ఖీ
ేసత్ ుం ి. న కరణ కను ొనబ ినపుప్డు సవ్యం ాలకం ా సం ేశం
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
గరహిత
యంతర్ణ
ాధ ాలు
ైకోర్ ో న్లు
ి
BF-1B కె ె ా ేర్మ్ మూత/BF-1A కె ె ా ేర్మ్ మూత: లెన్స్ సథ్ లంలో
లేకునపుప్డు కె ె ా ేర్మ్ మూత అదద్ ం, కష్ణఅ ేవ్షకం ెర మ ియు
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను ధూ లేకుం ా ఉంచుతుం ి.
• WR-R10 గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనం/WR-T10 గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనం: ఒక WR-R10 గరహిత
ి యంతర్ణ
ాధనం జో ించబ ినపుప్డు, ఒక WR-T10 గరహిత
ి యంతర్ణ
ాధనం (0 270)ను ఉప
ిసత్ ు గరహిత పదధ్ లో కె ె ా
యం ర్ంచబడవచుచ్.
• WR-1 గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనం (0 270): WR-1
టార్న్స్ టర్ ా లే ా ీవ్కరత్ ా కూ ా ప
ేసత్ ుం ి మ ియు మ ో
WR-1 లే ా WR-R10 లే ా WR-T10 గరహిత
ి యంతర్ణ
ాధనం ో ాటు ఉప
ించవచుచ్. ఉ ాహరణకు, WR-1ను ీవ్కరత్ ా
ఉప
ించడం కోసం ఉపకరణ టె ిమ్నల్కు అనుసం ా ంచవచుచ్, మ ో
WR-1 టార్న్స్ టర్ వలె ప
ేయడం ావ్ ా షటర్
ి ా డుదల
కావ ా కి అనుమ ంచవచుచ్.
• ME-1 ట్ ీ ి
ైకోర్ ో న్ (0 170)
• గరహిత ైకోర్ ో న్ ME-W1 (0 170)
ాంకే క
ైన టీలు 323
ఉపకరణ
WR-1 మ ియు WR-R10 గరహిత
టె ిమ్నల్
ి యంతర్ణ ాధ ాలు MC-DC2
ఉపకరణములు
ి యంతర్ణ గ ా ాలు
(0 125) మ ియు GP-1/GP-1A
GPS
ా ాలు (0 269) కొరకు
ఒక ఉపకరణ టె ిమ్నల్ ో D5600
అమరచ్బ ిం ి, ఉపకరణ టె ిమ్నల్కు
F తదుప ి ో సమలేఖన ైన సం ానక ై H గురుత్ ో సం ా సుత్ం ి
(సం ానకం ఉప
గంలో లేనపుప్డు సం ానక కవర్ను మూ ి ేయం ి).
యు.ఎస్.
కేబుల్లు
UC-E20 USB కేబుల్ (0 211, 214)
HDMI కేబుల్లు HC-E1 HDMI కేబుల్: కె ె ా ో అనుసం ా ంచడం కోసం C రకం
(0 218)
అనుసం ానకా న్ క ిన HDMI కేబుల్ మ ియు HDMI ప ిక ాల ో
అనుసం ా ంచడం కోసం A రకం అనుసం ానకం.
❚❚ ఆ
ిం న ె
ీ కార్డ్ లు
UHS-I అనుకూలం ా ఉనన్ SDHC మ ియు SDXC కార్డ్ ల ో
స కె ె ా SD, SDHC మ ియు SDXC ె
ీ కార్డ్ లను
మదద్ సుత్ం ి. మూ
ికా డ్ ంి గ్ కోసం SD ేగం తరగ 6 లే ా అంతకంటే
ఉనన్త ైన కార్డ్ లను ి ారుస్ ేయబ ిం ి; అంతకంటే తకుక్వ ేగం ఉనన్
కార్డ్ లు ఉప
ిం న ో ికా డ్ ంి గ్లో అంత ాయం క ించవచుచ్. కార్డ్ ీడర్లలో
ఉప
ా కి కార్డ్ లను ఎంచుకుంటునన్పుప్డు, అ ప ికరం ో అనుకూలం ా
ఉ ాన్య
థ్ా ించుకోం ి. లకష్ణాలు, కారయ్కలాపం మ ియు ఉప
గ
ప ి తుల ై సమా ారం కోసం తయా ీ ారును సంపర్ ించం ి.
Aఐ
ఛ్క ఉపకరణాలు
లభయ్త ేశం లే ా ార్ంతం ో
కరప ార్లను చూడం ి.
324 ాంకే క ైన టీలు
ేరు ా ఉండచుచ్.
ాజా సమా ారం కోసం మా
ెబ్ ైట్ లే ా
దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం మ ియు ఏ. ి అ ాపట్ ర్ను జో ించడం
ఒక ఐ ఛ్క దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం మ ియు ఏ. ి అ ాపట్ ర్ను జో ిం ే ముందు
కె ె ాను ఆఫ్ ేయం ి.
1 కె
ె ాను ిదధ్ం ేయం ి.
బాయ్ట ీ-గ ి (q) మ ియు
దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం (w)
కవరల్ ను ెరవం ి.
2 EP-5A
దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం ొ ిప్ంచం ి.
ఒక ైపుకు ా ింజ వరణ్ పు బాయ్ట ీ గ ియను
ొకక్ ా కి సం ానకంను ఉప
ిం ,
సం ానకంను చూ ించబ ిన ిథ్ లో
ొ ిప్ంచబ ింద
థ్ా ించుకోం ి. సం ానకం
పూ త్ ి ా ొ ిప్ంచబ ింద
థ్ా ించుకోం ి.
3 బాయ్ట ీ-గ
ి కవర్ను మూ ి ేయం ి.
దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం
కేబుల్ను థ్ ానం ేయం ి
ఇందువలల్ ఇ ి దుయ్త్ సం ానక
థ్ ానం ల్ ాట్ గుం ా ెళల్ ుతుం ి
మ ియు బాయ్ట ీ-గ ి కవర్ను
మూ ి ేయం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 325
4 EH-5b/EH-5c ఏ.
ి అ ాపట్ ర్ను అనుసం ా ంచం ి.
ఏ. ి అ ాపట్ ర్లో ఏ. ి అ ాపట్ ర్ దుయ్త్ కేబుల్ను AC ాకెట్కు (e)
మ ియు పవర్ కేబుల్ను DC ాకెట్కు (r) అనుసం ా ంచం ి.
ఒక ేళ కె ె ా ఏ. ి అ ాపట్ ర్ మ ియు దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం ావ్ ా
ఆ ా ించబ ినపుప్డు మా టర్లో ఒక P హన్ం పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
326 ాంకే క ైన టీలు
కె
ె ా కోసం సంరకష్ణ
లవ్ ేయడం
ఎకుక్వ ేపు కోసం కె ె ాను ఉప
ించనపుప్డు, బాయ్ట ీ
ి ేయం ి
మ ియు టె ిమ్నల్ కవర్ ా
థ్ ానంలో ఉం
ీ
చలల్ , ో ి సథ్ లంలో లవ్
ేయం ి. బూ పటట్ కుం ా
ా ించ ా కి, కె ె ాను ో ి, ాయుపర్సరణ గల
పర్ ేశంలో లవ్ ేయం ి. ా త్ ా లే ా కం ో ర్
త్ బంతులు లే ా ేమ థ్ ా ాలోల్
కె ె ాను లవ్ ేయవదుద్:
• తకుక్వ ా ా ఆడటం లే ా ఆరుద్ర్త 60% కంటే ఎకుక్వ ఉండటం
• టె జన్లు లే ా ే ి
లు వంటి శకిత్వంత ైన ఎలకోట్ర్మా ెన్టిక్ ే ార్లను
ఉతప్ త్ ే ే ామ ిర్ తదుప ి
• 50 °C కంటే ఎకుక్వ లే ా –10 °C కంటే తకుక్వ ఉ ణ్ ో గర్తలకు
పర్తయ్ ీక ించబ డ్ ా
భర్పరచ్డం
కె
ె ా ేర్మ్
దుముమ్ లే ా దూ ిలాంటి ార ీచును ొల ించ ా కి బోల్ యర్
ఉప
ించం ి, త ావ్త మృదు ైన, ొ ి గుడడ్ ో ెమమ్ ి ా తుడవం ి.
సముదర్ రం లే ా సముదర్ ర ార్ం ాలోల్ కె ె ాను ఉప
ిం న
త ావ్త, దధ్ ైన రులో త ి ిన ొ ి గుడడ్ ో ఏ ై ా ఇసుక ొల ిం
మ ియు పూ త్ ి ా ఆరబెటట్ం ి.
ముఖయ్ ైన: కె ె ాలో దుముమ్ లే ా ఇతర ప ా ధ్ాలు ారంటీ వ త్ ంి చ
న ట్ ా కి కారణంకావచుచ్.
ఈ ా మూలకాలు సులభం ా నషట్ ో తుం ి. బోల్ యర్ ో దుముమ్ లే ా
లెన్స్, అదద్ ం
ధూ
ొల ించం ి. ఒక ేళ ఒక య ో ిల్ బోల్ యర్ ఉప
ిం ే, దర్వ
మ ియు
డుదలకు
ో ించ ా కి కాన్ను లువు ా ఉంచం ి. ేలుముదర్లను
కష్ణఅ ేవ్షకం మ య
ి ు ఇతర మరకలను ొల ించ ా కి, లెన్స్ కీల్నర్లో కొ ద్ ి ా ముం న
మృదు ైన గుడడ్ ో జాగర్తత్ ా భర్పరచ్ం ి.
మా టర్
బోల్ యర్ ో దుముమ్ లే
ఇతర మరకలను ొల
గుడడ్ ో ఉప ితలను
నషట్ ో వచుచ్ లే ా ప
ా ధూ
ొల ించం .ి ల
ే ుముదర్లను మ ియు
ంి నపుప్డు, మృదు ౖన
ె లే ా ా
స్ లెదర్
భర్పరచ్ం ి. బలం ఉప
ంి చవదుద్, ీ వలన
ేయక ో వచుచ్.
ఆలాక్ ల్, పలచ్ లే ా ఇతర ాషప్ ల ర ాయ ాలను ఉప
ించవదుద్.
ాంకే క
ైన టీలు 327
ఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ను
భర్పరచ్డం
ో టో ార్ఫ్లలో ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ ై దుముమ్ లే ా ధూ
కా
రు అనుమా ేత్ ,
ెట్ అప్ ెనులో ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్ం ేయం ి ఎం ికను ఉప
ిసత్ ూ
రు ె ాస్ర్ను భర్పరచ్వచుచ్. ఏ సమయములో ై ా ఇపుడు భర్పరచం ి
ఎం ికను ఉప
ిసత్ ు ె ాస్ర్ను భర్పరచ్వచుచ్, కె ె ా ఆఫ్లో ఉనన్పప్డు
భర్పరచ్డం సవ్యం ాలకం ా ేయబడవచుచ్.
❚❚ “ఇపుడు భర్పరచం ి”
కె ె ాను స ి గ్ ా పటుట్కు , ెటప్ పటిట్కలో ఇ ేజ్
ె ాస్ర్ను భర్ం ేయం ి ఎంచుకోం ి, ఆ ై ఇపుడు
భర్పరచం ి ఎంచుకు , J
ొకక్ం ి. కె ె ా
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను త ఖీ ే ి, భర్పరచ ా న్
ార్రం సుత్ం ి. 1 భర్ం ేసత్ ునన్పుప్డు
కష్ణఅ ేవ్షకంలో ల్ ాష్లు మ ియు ఇతర
ఆప ేషన్లు అమలు ేయలేరు. భర్ం ేయడం
ము ి ి, ెటప్ పటిట్క పర్ద ిశ్ంచబ ే వరకు పవర్
మూలా న్
ి ేయవదుద్ లే ా అనుసం ానం
నుం ి
ి ేయవదుద్.
328 ాంకే క ైన టీలు
❚❚ “ ార్రంభం/షట్ ౌన్ ో
1
భర్ం ేయం ి”
ార్రంభం/షట్ ౌన్ ో భర్ం ేయం ి
ఎంచుకోం ి.
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్ం ేయం ి ఎంచుకు ,
ఆ ై ార్రంభం/షట్ ౌన్ ో భర్ం ేయం ి
హైలైట్ ే ి, 2 ను ొకక్ం ి.
2 ఒక ఎం
ికను ఎంచుకోం ి.
ఒక ఎం ికను హైలైట్ ేయం ి మ ియు J ను
ొకక్ం ి. ార్రంభం ో భర్ం ేయం ి, షట్ ౌన్ ో
భర్ం ేయం ి, ార్రంభం & షట్ ౌన్ ో భర్ం
ేయం ి, మ ియు భర్పరచడం జరుగు ోం ి
నుం ి ఎంచుకోం ి.
Dఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్పరచ్డం
ార్రంభం సమయంలో కె ె ా యంతర్ణలను ఉప
భర్పరచ్డంలో అంత ాయం కలు ిసత్ ుం ి.
ించటం వలల్ ఇ
ేజ్
ె ాస్ర్ను
ఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ ైబట్
ేర్
ేయడం ావ్ ా భర్పరచడం జరుగుతుం .ి ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను
భర్ం య
ే ం ి ెనులో ఎం ికలను ఉప
ిం దుముమ్ పూ త్ ి ా ొల ించబడకుంటే,
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను మాన యం ా (0 330) భర్పరచం ి లే ా ఒక కాన్-అ ీకృత ే ా
పర్
ి సంపర్ ించం ి.
వరుస ా ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్పరచడం అ ేక ారుల్ జ ి ి ే, కె ె ా
కక్
అంతరగ్ త సరూక్ ట్ ర ించ ా కి ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్పరచడం ా ాక్ కం ా
ి ేయబడుతుం ి. భర్పరచడం ఒక నన్ ే ఉం ిన త ావ్త ేయబడవచుచ్.
ాంకే క
ైన టీలు 329
❚❚ మాన యం భర్పరచడం జరుగు ోం ి
ెట్ అప్ ెను (0 328)లో ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్ం ేయం ి ఎం ికను
ఉప
ిం ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ నుం ి ఇతర ప ా థ్ాలు ొల ించబడకుంటే, ిగువన
వ ించబ ిన వలె ె ాస్ర్ మాన యం ా భర్పరచబడవచుచ్. అ నపప్టికీ,
ె ాస్ర్ ాలా సు న్త ైన ి మ ియు సులభం ా నషట్ ో తుంద గమ ంచం ి.
కాన్-అ ీకృత ే ా ిబబ్ం ి ావ్ ా భర్పర ాల
కాన్ ి ారుస్ ేసత్ ుం ి.
1 బాయ్ట ీ
ార్జ్ ేయం ి.
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను ప ి ంచడం లే ా భర్పరచబ ినపుప్డు ఒక నమమ్ద ిన
పవర్ వనరు అవసరం. ముందుకు ె ేళ్ ముందు బాయ్ట ీ పూ త్ ి ా ార్జ్
ేయబ ింద
ధ్ా ించుకోం ి.
2 లెన్స్ను
కె
3
ి ేయం .ి
ె ాను ఆఫ్ ే ి లెన్స్ను
ి ేయం ి.
భర్ం ేయ ా కి రర్ర్ అప్ లాక్ ేయం ి
ఎంచుకోం ి.
కె ె ాను ఆన్ ే ి, ెటప్ పటిట్కలో భర్ం
ేయ ా కి రర్ర్ అప్ లాక్ ేయం ి హైలైట్
ే ి, 2 ను ొకక్ం ి (బాయ్ట ీ థ్ ా లు H
లే ా అంతకంటే తకుక్వ ా ఉనన్పుప్డు ఈ
ఎం ిక అందుబాటులో ఉండద గమ ంచం ి).
4 J ను
ొకక్ం ి.
కు ి ౖప
ె ున చూ ించబ ిన సం ేశం మా టర్లో
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి.
5 అ ద్ ా
న్ ఎతత్ ం ి.
షటర్- డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా కిం ికి
ొకక్ం ి. ల్ ాష్ను ెంచబడుతుం ి మ ియు
షటర్ ెర ెరవబడుతుం ి, ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను
బహిరగ్తం ా ేసత్ ుం ి.
330 ాంకే క ైన టీలు
6ఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ను ప ీ ించం ి.
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ ై కాం ప ేలా కె ె ాను
పటుట్కోం ి, దుముమ్ లే ా ధూ కొరకు కె ె ా
లోప
ా ా న్ ప ీ ించం ి. ఏ ఇతర ప ా థ్ాలు
ఉండకుంటే, దశ 8 కు కొన ాగం ి.
7
ె ాస్ర్ను భర్పరచం ి.
ె ాస్ర్ నుం ి దుముమ్ లే ా ధూ ను బోల్ యర్ ో
ొల ించం ి. ముళళ్గ ికెలు ె ాస్ర్ను
నషట్ ంను క ి త్ ా
గనుక, బోల్ యర్-బర్ష్ను
ఉప
ించకం ి. బోల్ యర్ ో ొల ించబడ
దుముమ్ కాన్-అ ీకృత ే ా ిబబ్ం ి ావ్ ా
మాతర్ ే ొల ించబడుతుం ి. ఎటువంటి
ప ి థ్ త
ి ులలో కూ ా రు ె ాస్ర్ను ాకవదుద్
లే ా తుడవవదుద్.
8 కె
ె ాను ఆఫ్ ేయం .ి
అదద్ ం కిర్ం ి థ్ ానంకు
ి ి ెళుళ్తుం ి మ య
ి ు షటర్ ెర
మూ ి ేయబడుతుం ి. లెన్స్ లే ా కె ె ా ర్మ్
ే మూతను భ త్ ీ
ేయం ి.
A
శవ్స య ైన దుయ్త్ మూలా న్ ఉప
ించం ి
షటర్ ెర సు న్త ైన ి మ ియు సులభం ా నషట్ ో తుం ి. అదద్ ం ెంచబ ినపుప్డు
కె ె ా పవర్ ఆఫ్ ేయబ ి ే, ెర సవ్యం ాలకం ా మూ ి ేయబడుతుం ి. ెరకు నషట్ ం
కలగకుం ా
ా ించ ా కి, కిం ి జాగర్తత్లను ాటించం ి:
• అదద్ ం ెంచబ ినపుప్డు కె ె ాను ఆఫ్ ేయదుద్ లే ా పవర్ వనరును యవదుద్ లే ా
ిస్క ెక్ట్ ేయవదుద్.
• అదద్ ం ెంచబ ినపుప్డు బాయ్ట ీ తకుక్వ ా రన్ అవు ే, ప్ ధవ్ వసుత్ం ి మ ియు
షటర్ ెర మూ ి ేయబడుతుంద మ ియు అదద్ ం ెండు
ాల త ావ్త
త గ్ ంి చబడుతుంద హెచచ్ ిక ో సవ్యం ాలక-టైమర్ ీపం ల్ ాష్ అవుతుం ి. తకష్ణ ే
భర్పరచడం లే ా ప ి లనను ము ించం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 331
Dఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ ై ధూ
లెన్స్లు లే ా కె ె ా ేర్మ్ మూతను
ి ే ినపుప్డు లే ా మా ిచ్నపుప్డు కె ె ాలోకి
ధూ
ెళల్వచుచ్ (లే ా ాలా అరు ైన ప ి థ్ త
ి ులలో లూ ర్కెంట్ లే ా కె ె ా నుం ి
సూకష్మ్ కణాలు) ఇ ేజ్ ె ాస్ర్కు అంటుకొ ఉండచుచ్, కొ న్ ప ి థ్ త
ి ులోల్ సుకునన్
ో టో ార్ఫ్లలో ఇ ి కనబడవచుచ్. థ్ ానంలో లెన్స్ లేనపుప్డు కె ె ాను ర ించడం కోసం,
కె ె ా ో ాటు ఇ చ్న మూతను భ త్ ీ ే ినటు
ల్
ధ్ా ించుకోం ి, ముందు ా కె ె ా
జో ింపు, లెన్స్ జో ింపు మ ియు ేర్మ్ మూతకు అంటుకునన్ దుముమ్ మ ియు ధూ
జాగర్తత్ ా
ి ేయం ి. కె ె ా ేర్మ్ మూతను జో ించడం లే ా ధూ
ార్ం ాలోల్ లెన్స్లను
మారచ్ ా న్
ా ించం ి.
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్లోకి ఇతర ప ా ధ్ాలు కను ొనబ ి ే, 328 ే లో ే ొక్నన్ ధం ా
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ భర్ప ి ే ఎం ికను ఉప
ించం ి. సమసయ్ కొన ా ినటల్
ే, ె ాస్ర్
మాన యం ా భర్పరచం ి (0 330) లే ా ె ాస్ర్ను ఒక కాన్-అ ీకృత ే ా
పర్
ి ావ్ ా భర్పరచుకోం ి. లెన్స్ ై ధూ ఉండటం వలల్ పర్ ా త ైన ో టో ార్ఫ్లను
కొ న్ ఇ ే ంగ్ అనువరత్ ాలోల్ అందుబాటులో ఉనన్ ఇ ేజ్ను భర్ప ి ే ఎం ికలను
ఉప
ిం
ెరుగుపరచవచుచ్.
D కె
ె ా మ ియు ఉపకరణాల స ీవ్ ింగ్
కె ె ా ఒక ఖ చ్త ైన ప ికరం మ ియు ో
ా ీ స ీవ్ ింగ్ అవసరం. ఒకటి లే ా ెండు
సంవతస్ ాలకు ఒక ా ి అసలు ీటైలర్ లే ా కాన్-అ ీకృత ే ా పర్
ి ావ్ ా కె ె ా
ప ి ంచబడుతుంద
కాన్ ి ారుస్ ేసత్ ుం ి, మ ియు అ ి పర్ మూడు నుం ి ఐదు
సంవతస్ ాలకు స ీవ్స్ ేయబడుతుం ి (ఈ స ీవ్స్లకు రుసుములు వ త్ ంి చబడ ాయ
గమ ంచం ి). కె ె ా వృ త్ పరం ా ఉప
ించబ ి ే తరచు ా వ ేచ్ ప ి లన మ ియు
స ీవ్ ింగ్ ముఖయ్ం ా ి ారుస్ ేయబడు ా . కె ె ా ో కర్మం ా ఉప
ించబ ిన
ఏ ై ా ఉపకరణములు, లెన్స్ లే ా ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ాగం వంటి , కె ె ా ప ి లన లే ా
స ీవ్ ింగ్ ే ే సమయంలో కూ ా ేరచ్బడ ా .
332 ాంకే క ైన టీలు
కె
ె ా మ ియు బాయ్ట ీ కోసం సంరకష్ణ: జాగర్తత్లు
డ ీయవదుద్: బల ైన దుయ్తు
త్ కు లే ా కంప ా కి గు ైనపుప్డు ఉతప్ త్ స ి గ్ ా
ప ేయక ో వచుచ్.
ొ ి ా ఉంచం ి: ఈ ఉతప్ త్ టి
ోధకం కాదు మ య
ి ు టిలో ప ి ే లే ా అతయ్ ిక ేమ
ఏరప్ ినటల్
ే ప ికరం ాడవుతుం ి. అంతరగ్ త
ామ్ణం
కక్ తుపుప్ బాగు ేయలే
నషట్ ం కావచుచ్.
ఉ ణ్ ో గర్తలో ఆక ిమ్క మారుప్లకు దూరం ా ఉంచం ి: చలల్
ో న ే ి భవనంలోకి
పర్ ే ంచడం లే ా ా నుం ి షక్ర్ ంచడం వంటి, ఉ ణ్ ో గర్తలో ఆకమ్ ిక మారుప్లు, ప ికరం
లోపల రూ ొ ం ే ాం క
ీర్ రణకు కారణంకావచుచ్. ాం క
ీర్ రణను
ా ించ ా కి, ఉ ణ్ ో గర్తలో
ఆక ిమ్క మారుప్లకు ప ికరం గు ి కావ ా కి ముం ే ా
ఒక కాయ్ ి ంగ్ ెటట్ ె లే ా
ల్ ా ట్ క్
ి సం లో ఉంచం ి.
శకిత్వంత ైన అయ ాక్ంత ే ర్ాలకు దూరం ా ఉంచం ి: శకిత్వంత ైన ఎలకోట్ర్మా ెన్టిక్
ే ి ేషన్ లే ా అయ ాక్ంత ే ార్లను రూ ొ ం ిం ే ప ికరం స పంలో ఈ ప ిక ా న్
ఉప
ించలేదు లే ా లవ్ ేయవదుద్. ే ి
టార్నస్ టర్లు వంటి ప ికరం ావ్ ా
ఉతప్నన్మ ేయ్ బల ైన ిథ్ ర ార్జ్ లు లే ా అయ ాక్ంత ే ార్లు మా టర్కు అంత ాయం
క ించవచుచ్, ె
ీ కార్డ్ లో లవ్ ే ిన ేటాను ాడు ేయవచుచ్ లే ా ఉతప్ త్
కక్
అంతరగ్ త సరూక్ ట్ పర్ ా తం కావచుచ్.
సూరుయ్ ికి ా ంట్ ే ి లెన్స్ను ఎదురు ా ఉంచవదుద్: సూరుయ్ ికి ా ంట్ ే ి లెన్స్ను
ఎదురు ా ఉంచవదుద్ లే ా ఇతర ఎకుక్వ ేపు బల ైన కాం వనరులకు ఉంచవదుద్. అ ిక
కాం ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ ీణతకు కారణం కావచుచ్ లే ా ా వలన ో టో ార్ఫ్లోల్ ెలల్ మరక
పర్ ా ా న్ క ించవచుచ్.
పవర్ వనరును
ి ేయ ా కి లే ా ిస్క ెక్ట్ ేయ ా కి ముందు ఉతప్ త్ ఆఫ్ ేయం ి:
ఉతప్ త్ ఆన్ ే ినపుప్డు లే ా ఇ ేజ్లు ికార్డ్ ేసత్ ునన్పుప్డు లే ా ొల ిసత్ ునన్పుప్డు
అన్పల్ గ్ ేయవదుద్ లే ా బాయ్ట ీ
ొల ించవదుద్. ఈ ప ి థ్ త
ి ులోల్ బలవంతం ా పవర్ను
ొల ించడం వలన ేటా నషట్ ం జరగవచుచ్ లే ా ఉతప్ త్ ె
ీ లే ా అంతరగ్ త సరూక్ ట్
ాడుకావచుచ్. దుయ్త్
కక్ ఆక ిమ్క నషట్ ంను
ా ించ ా కి, ఏ. ి అ ాపట్ ర్
సం ా ం నపుప్డు ఉతప్ త్ ఒక సథ్ లం నుం ి మ ొక ా కి సుకెళల్డం
ా ించం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 333
భర్పరచ్డం: కె ె ా ేర్మ్ను భర్పరుచ్ సమయంలో, దుముమ్ లే ా దూ ిలాంటి
ార ీచును ొల ించ ా కి బోల్ యర్ ఉప
ించం ి, త ావ్త మృదు ైన, ొ ి గుడడ్ ో
ెమమ్ ి ా తుడవం ి. సముదర్ రం లే ా సముదర్ ర ార్ం ాలోల్ కె ె ాను ఉప
ిం న
త ావ్త, దధ్ ైన రులో త ి ిన ొ ి గుడడ్ ో ఏ ై ా ఇసుక లే ా లవణా న్ ొల ిం
మ ియు ఆ ై కె ె ాను పూ త్ ి ా ఆరబెటట్ం ి.
లెన్స్ మ ియు అదద్ ం సులభం ా నషట్ ో ా . దుముమ్ లే ా ధూ బోల్ యర్ ో ెమమ్ ి ా
ో ించ ా కి
ొల ిం ా . ఒక య ో ిల్ బోల్ యర్ ఉప
ిం నపుప్డు, దర్వ డుదలకు
కాన్ను లువు ా ఉంచం ి. లెన్స్ నుం ి ేలుముదర్లను మ ియు ఇతర మరకలను
ొల ించ ా కి, లెన్స్ కీల్నర్లో కొ ిద్ ా ముం న మృదు ైన గుడడ్ ో భర్పరచ్ం ి మ ియు
జాగర్తత్ ా తుడవం ి.
ఇ
ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్పరచడం ై మ ింత సమా ారం కొరకు “ఇ
భర్పరచ్డం” (0 328, 330) ను చూడం ి.
ేజ్
ె ాస్ర్ను
షటర్ ెరను ాకవదుద్: షటర్ ెర ాలా సనన్ ి మ ియు సులభం ా నషట్ ో తుం ి. ఎటువంటి
ప ి ిథ్ తులలో కూ ా రు ెర ై బలా న్
ి ,ేత్
భర్ప ి ే ఉపకరణాల ో దూరచ్ం ి,
లే ా బోల్ యర్ ో ా
గటిట్ ా ఉదం ి. ఈ పనులు ీతలు, రూపం మారటం లే ా ెరను
కూ చ్ ే త్ ా .
లవ్ ేయడం: బూ పటట్ కుం ా
ా ించ ా కి, కె ె ాను ో ి, ాయుపర్సరణ గల
పర్ ేశంలో లవ్ ేయం ి. ఒక ేళ రు ఒక ఏ. ి అ ాపట్ ర్ను ఉప
ి ,ేత్ అ ిన్ నుం ి
ో ించ ా కి అ ాపట్ ర్ను అన్పల్ గ్ ేయం ి. ఒక ేళ ఉతప్ త్ సత్ ించబ ిన కాలాల
కోసం ఉప
ించబ ి ే, కేజ్ నుం
ా ించ ా కి బాయ్ట ీ
ి ేయం ి మ ియు
ె ికాంట్ (ఎండునటు
ల్
ేయున ి) క ి ఉనన్ ఒక ల్ ా ట్ క్
ి సం లో కె ె ాను లవ్ ేయం ి.
అ
ే, ఇ ి ీణతకు కారణం కావచుచ్ గనుక, ఒక ల్ ా ట్ క్
ి సం లో కె ె ా కేసును లవ్
ేయదుద్. ెమను గర్హించ ా కి ీ
ామరథ్ ం ె ికాంట్ (ఎండునటు
ల్
ేయున ి) కర్మం ా
కోలోప్తుంద మ ియు పర్ కర్మ
ామాల ో భ త్ ీ ేయబ ాల గమ ంచం ి.
బూ పటట్ కుం ా
ా ించ ా కి, కె ె ాను క సం ల
ె లో ఒక ా ి లవ్ నుం బయటకి
యం ి. కె ె ాను ఆన్ ే ి, ీ
దూరం ా ట
ె ట్ ా కి ముందు కొ న్ ారుల్ షటర్
డుదల ేయం ి.
బాయ్ట ీ చలల్ , ో ి సథ్ లంలో
టె ిమ్నల్ కవర్ను మారచ్ం ి.
334 ాంకే క ైన టీలు
లవ్
ేయం ి. బాయ్ట ీ
దూరం ా
ెటట్ ా కి ముందు
మా టర్ ై గమ కలు: మా టర్ 0.01% ంచకుం ా త ిప్ ో
లే ా ా ై
ఉం ే అవకాశం ో, క సం 99.99% ికెస్ల్ల ప ే ే, అతయ్ ిక ఖ చ్తతవ్ం కోసం
రూ ొ ం ించబ డ్ ా . ఈ ిస్ ేల్ లు ఎలల్ పుప్డూ ె ే ( ెలుపు, ఎరుపు, లం లే ా
ఆకుపచచ్) లే ా ఎలల్ పుప్డూ ఆఫ్ అ న (నలుపు) ికెస్ల్లను క ి ఉంటా
కనుక ఇ ి
లోపం కాదు మ ియు ప ికరం ో ికార్డ్ ే ిన ఇ ేజ్లోల్ ఎటువంటి పర్ ావం ఉండదు.
మా టర్లో
ఇ
ేజ్లు
ెలుగు కాం లో చూడటం కషట్ ం ా ఉండవచుచ్.
మా టర్కు బలం ఉప
ించవదుద్, ీ వలన నషట్ ో వచుచ్ లే ా ప ేయక ో వచుచ్.
మా టర్ ై ఉనన్ ధూ లే ా దుముమ్ను బోల్ యర్ ో ొల ించం ి. మరకలను మృదు ైన
లే ా ా
స్ లెదర్ గుడడ్ ో ఉప ితలను భర్పర
ి ేయచుచ్. మా టర్
ఛ్నన్మవుతునన్పుప్డు,
ి ిన ా నుం ి సంభ ం ే న ట్ ా న్
ా ించ ా కి
మ ియు మా టర్ నుం ి దర్వ కిర్సట్ల్ చరమ్ం ై పడకుం ా లే ా కళల్ లోల్కి మ ియు ోటిలోకి
ెళల్కుం ా జాగర్తత్ సుకోం ి.
తపుప్డు నమూ ా దృశయ్ం: కె ె ా ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ చటర్ం ో బటట్ లలో అ ల్ క నమూ ా లే ా
భవనంలో కిటికీల వంటి, ా ారణ, పున ావృత చటార్ న్ క ి ఉనన్ ఇ ేజ్ సంకరష్ణ ావ్ ా
రూ ొ ం ిం న ఒక జోకయ్ం నమూ ా, తపుప్డు నమూ ా దృశయ్ం.
ో టో ార్ఫ్లలో రు
తపుప్డు నమూ ా దృశయ్ం గమ ం ే, మ్ ఇన్ మ ియు అవుట్, ేయుటకు లే ా పర్ ాన
షయం మ ియు కె ె ా మధయ్ కోణంను మారుచ్తు, పర్ ాన షయం దూరంను మారచ్డం
పర్య న్ంచం ి.
బాయ్ట ీ మ ియు ారజ్ ర్: స ి గ్ ా రవ్హించక ో ే బాయ్ట ీలు క్ కావచుచ్ లే ా ేలవచుచ్.
ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కం
కక్ xiii–xvi ే ల ై హెచచ్ ికలను మ ియు జాగర్తత్లను చ ి
ాటించం ి. బాయ్ట ీలు మ ియు ార్జ్ లను రవ్హిసత్ ునన్పుప్డు కిం ి జాగర్తత్లను ాటించం ి:
• ఈ ప ికరంలో ఉప
ించ ా కి ఆ
ించబ ిన బాయ్ట ీలను మాతర్ ే ఉప
ించం ి.
• బాయ్ట ీ మంటలో పడ ేయవదుద్ లే ా అ ిక ే ి ార్ంతంలో ఉంచవదుద్.
• బాయ్ట ీ టె ిమ్నల్లను భర్ం ా ఉంచం ి.
• బాయ్ట ీ మారచ్ ా కి ముందు ఉతప్ త్ ఆఫ్ ేయం ి.
• ఉప
గంలో లేనపుప్డు బాయ్ట ీ కె ె ా లే ా ారజ్ ర్ నుం ి
ి ేయం ి మ ియు
టె ిమ్నల్ కవర్ను మారచ్ం ి. ఈ ప ిక ాలు ఆఫ్లో ఉనపుప్డు కూ ా కొ ద్ ి ా ార్జ్ ను
పర్స ి త్ ా
మ ియు ఇక ై ఇ ి చరయ్లోలే
థ్ ి న బాయ్ట ీ కిర్ం ికి ేయవచుచ్. బాయ్ట ీ
కొంత కాలం ఉప
ించకూడదనుకుంటే, ా
కె ె ాలో ొ ిప్ం మ ియు ీ
ి ేయ ా కి ముందు సమతలం ా అమలు ేయం ి మ ియు 15 °C నుం 25 °C
( ెచచ్ లే ా ాలా చలల్
థ్ ానంను
ా ించ ా కి) ప ిసర ఉ ణ్ ో గర్త ో ీ
ఒక సథ్ లంలో
లవ్ ేయం ి. ఈ
ా ా న్ క సం పర్ ఆరు ెలలో ఒక ా ి
ి ి ేయం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 335
• కె ె ాను ప ేప ే ార్రం ంచడం మ ియు
ి ేయడం వలన బాయ్ట ీ పూ త్ ి ా ార్జ్
అ
ో
నపుప్డు బాయ్ట ీ
త కాలం తగుగ్తుం ి. పూ త్ ి ా ార్జ్ అ
ో
న బాయ్ట ీలు
ఉప
ా కి ముందు తపప్క ార్జ్ ేయబ ా .
• బాయ్ట ీ ఉప
గంలో ఉనన్పుప్డు బాయ్ట ీ
కక్ అంతరగ్ త ఉ ణ్ ో గర్త ెరగవచుచ్. బాయ్ట ీ
ఉ ణ్ ో గర్త ె ి ినపుప్డు బాయ్ట ీ
ార్జ్ ేయ ా కి పర్య న్ంచడం వలన బాయ్ట ీ ప రు
త గ్ ి ో వచుచ్ మ ియు బాయ్ట ీ ార్జ్ కాక ో వచుచ్ లే ా ా ికం ా మాతర్ ే ార్జ్ కావచుచ్.
ా జ్ ంి గ్ ే ే ముందు బాయ్ట ీ చలాల్ ే వరకు ే ఉండం ి.
• 5 °C–35 °C
కక్ ప ిసర ఉ ణ్ ో గర్త ఉనన్పుప్డు బాయ్ట ీ గ ి లోపల ార్జ్ ేయం ి.
ప ిసర ఉ ణ్ ో గర్త 0 °C లోపు లే ా 40 °C ైన ఉనన్పుప్డు బాయ్ట ీ ఉప
ించకం ి; ఈ
జాగర్తత్లను ాటించక ో వడం వలన బాయ్ట ీ ాడుకావచుచ్ లే ా ా ప రు త గ్ ి ో వచుచ్.
బాయ్ట ీ ఉ ణ్ ో గర్తలు 0 °C నుం ి 15 °C మ ియు 45 °C నుం ి 60 °C వదద్ ఉనన్పుప్డు
ామరథ్ ం తగగ్ వచుచ్ మ ియు ా జ్ంి గ్ సమయాలు ెరగవచుచ్. బాయ్ట ీ ఉ ణ్ ో గర్త 0 °C కంటే
తకుక్వ లే ా 60 °C కంటే ఎకుక్వ ఉనన్పుప్డు అ ి ార్జ్ అవవ్దు.
• ా జ్ ంి గ్ సమయంలో CHARGE ీపం తవ్ర ా ెలుగుతుంటే ( ా ాపు ా ెకనుకు ఎ
ి
ారుల్), ఉ ణ్ ో గర్త స ైన ణ
ేర్ ిలో ఉంద
ధ్ా ించుకు , ఆ ై ారజ్ ర్ను అన్పల్ గ్ ే ి, బాయ్ట ీ
ి ి ొ ిప్ంచం ి. సమసయ్ కొన ా ినటల్
ే, ఉప
ా న్ ెంట ే
ి ేయం ి
మ ియు బాయ్ట ీ మ ియు ారజ్ర్ను
ీటైలర్ వదద్ కు సుకేళల్ం ి లే ా కాన్-అ ీకృత
ే ా పర్
ి సంపర్ ించ ా కి.
• ా జ్ ంి గ్ సమయంలో ారజ్ర్ను కద ంచవదుద్ లే ా బాయ్ట ీ స
ా కి ెళల్వదుద్. ఈ జాగర్తత్ను
ాటించడంలో ఫల ై ే ాలా అరు ైన సంద ాభ్లలో బాయ్ట ీ ా ికం ా మాతర్ ే ార్జ్
ేయబ ినపుప్డు ా జ్ంి గ్ పూరత్ నటు
ల్ ా ారజ్ ర్ ఫ ా న్ చూ ిసత్ ుం ి. ా జ్ ంి గ్ ను మ ల్
ార్రం ంచ ా కి బాయ్ట ీ
ి ేయం ి మ ియు మ ల్ ొ ిప్ంచం ి.
• బాయ్ట ీ పూ త్ ి ా ార్జ్ అ న త ావ్త ార్జ్ ేయడం కొన ాదడం వలన బాయ్ట ీ ప రు
త గ్ ి ో వచుచ్.
• గ ి ఉ ణ్ ో గర్త వదద్ ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు పూ త్ ి ా ార్జ్ ే ిన బాయ్ట ీ కొంత సమయం
త ావ్త ార్జ్ తరుగుదల ీ కి మా ాచ్ల సూ సుత్ం ి. కొతత్ EN-EL14a బాయ్ట ీ
కొను ోలు ేయం ి.
• అనుకూల ైన బాయ్ట ీల ో మాతర్ ే ారజ్ ర్ను ఉప
ించం ి. ఉప
గంలో లే
సమయంలో అన్పల్ గ్ ేయం ి.
• ారజ్ ర్ టె ిమ్నల్స్ ను ార్ట్ ేయ ాదు. ఈ ముందు జాగర్తత్ను ాటించడంలో ైఫలయ్ం ారజ్ ర్
ఎకుక్వ ే ెకక్టం లే ా ాడవటా కి ా ి యవచుచ్.
336 ాంకే క ైన టీలు
• ఉప
ిం ే ముందు బాయ్ట ీ
ార్జ్ ేయం ి. ముఖయ్ ైన సంద ాభ్లోల్ ో టో ార్ఫ్లు
ేటపుప్డు, అదనపు బాయ్ట ీ
ిదధ్ం ా ఉంచుకు , ా న్ పూ త్ ి ార్జ్ ే ి ఉంచం ి.
థ్ ానం ఆ ారం ా, అ తకుక్వ సమయంలో పునః థ్ ాపన బాయ్ట ీలను కొను ోలు ేయడం
కషట్ ం కావచుచ్. చలల్
ో లోల్, బాయ్ట ీ ామరథ్ ం తగుగ్తుంద గమ ంచం ి. చలల్
ా ావరణంలో ో టో ార్ఫ్లు య ా కి ముందు పూ త్ ి ా బాయ్ట ీ ార్జ్ ేయబ ింద
ధ్ ా ించుకోం ి. అదనపు బాయ్ట ీ
ెచచ్ సథ్ లాలోల్ ఉంచం ి మ ియు అవసర ైనపుప్డు
ెం ింటి మారచ్ం ి. ే ెకిక్ ే, చలల్ బాయ్ట ీ కొంతవరకు ా
ార్జ్ ను
ి ి ొ ందవచుచ్.
• థ్ ా క బంధనలకు అనుగుణం ా ీ ారజ్ బుల్ బాయ్ట ీలను ీ ైకిల్ ేయం ి, ముందు ా
టేప్ ో టె ిమ్నల్లను ేరు ే ార
ధ్ా ించుకోం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 337
అందుబాటులో ఉనన్ అమ ికలు
కిం ి పటిట్క పర్
ానంలో సరుద్బాటు ేయగల అమ ికలను జా ా స
ే త్ ుం ి.
ఎంచుకు ే ఎం ికల ఆ ారం ా కొ న్ ఎం ికలు అందుబాటులో ఉండక ో వచచ్
గమ ంచం ి.
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
i
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
—
—
z
z1 z1 — z1 z1 z1 z1 z1 z1
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—2 —2
z
—2 —2 —
— —2 —
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ
అ యత చంచల
ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
వయ్వ ి-గ ి ే మూ
z
z
z
z
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
—
—
z
z
z z3 z z3 z3 — z3 z
ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త
ెలుపు
సమతులయ్త
Picture Control
అమరుచ్
షూటింగ్ పటిట్ క
కిర్యా ల
D-Lighting
HDR (హై
ేంజ్)
ైన
క్
అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ NR
కేం క
ీర్ రణ
ానం
( కష్ణఅ ేవ్షకం)
ఇతర అమ ికలు
ఏ.ఎఫ్-పర్ శ
ే
ానం
( కష్ణఅ ేవ్షకం)
కేం క
ీర్ రణ
ానం
(పర్తయ్కష్ కష్ణ/
మూ )
ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానం (పర్తయ్కష్
కష్ణ/మూ )
338 ాంకే క ైన టీలు
%
S,
T
U
'
(
3
1,
2,
3
ఇతర అమ ికలు
ట ింగ్
బార్కెటింగ్
ల్ ాష్ సరుద్బాటు
పర్తయ్ ీకరణ
సరుద్బాటు
ల్ ాష్
అనుకూల అమ ిక పటిట్ క
1
2
3
4
5
6
ానం
a3: అంత ిన్ ిమ్త
ఏ.ఎఫ్-స యక
పర్కా
ాధనం
e1: అంత ిన్ ిమ్త
ల్ ాష్కు ల్ ాష్
యంతర్ణ/ఐ ఛ్క
ల్ ాష్
e2: సవ్యం ాలక
బార్కెట్ల అమరుప్
స
i
k,
p,
n,
o,
s,
P, S, w,
j A, M 0
l,
m,
r,
t,
u,
v,
x,
y,
z
—
—
—
z
—
—
—
z
z
—
—
z
z
z
—
z
z
z
z
—
—
—
—
%
S,
T
U
'
(
3
1,
2,
3
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
z
z
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z5 z6 —
z
z
z
—
z
z
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
4
—
—
—
—
—
—
—
—
ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త యంతర్ణ అందుబాటులో ఉండదు.
సవ్యం ాలక ా ిథ్ రం ేయబ ిం ి.
పర్ ాన షయం-టార్కింగ్ AF అందుబాటులో లేదు.
0
ానంలో అందుబాటులో ఉండదు.
w
ానంలో అందుబాటులో ఉండదు.
x, y మ ియు z
ా ాలోల్ మాతర్ ే అందుబాటులో ఉంటుం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 339
లో ాల ిదద్ ుబాటు
కె ె ా ఊహిం న ధం ా ప ేయకుంటే,
ిటైలర్ లే ా కాన్-అ ీకృత ే ా
పర్
ి సంపర్ ించ ా కి ముందు ిగువ ా ారణ సమసయ్ల జా ాను త ఖీ
ేయం ి.
బాయ్ట ీ/పర్దరశ్న
కె ె ా ఆన్లో ఉనన్పప్టికీ పర్ సప్ం ించడం లేదు: ికార్డ్ ేయడం పూరత్ ేయ్ వరకు ే
ఉండం ి. సమసయ్ కొన ా ినటల్
ే, కె ె ాను ఆఫ్ ేయం ి. కె ె ా ఆఫ్ కాక ో ే,
బాయ్ట ీ
ొల ిం , మ ల్ ొ ిప్ంచం ి లే ా రు AC అ ాపట్ ర్ ఉప
ిసత్ ుంటే, ిస్ క ెక్ట్
ే ి, ఏ. ి అ ాపట్ ర్ మ ల్ క ెక్ట్ ేయం ి. పవర్ వనరును ొల ించడం వలన లే ా ిస్ క ెక్ట్
ేయడం వలన పర్సత్ ుతం ికార్డ్ అవుతునన్ ఏ ై ా ేటా కోలోప్ నపప్టికీ, ఇపప్టికే ికార్డ్
ేయబ ిన ేటా పర్ ా తం కాద గమ ంచం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం కేం ర్క
ీ రణ ెలుపల ఉం ి: కష్ణఅ ేవ్షకం కేం క
ీర్ రణను సరుద్బాటు ేయం ి
(0 41). ఒక ేళ ఇ ి స ైన సమసయ్ కాకుంటే, సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ఏక-స ోవ్ (AF-S;
0 82), ఏక- థ్ ాన ఏ.ఎఫ్ (c; 0 87) మ ియు కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంను ఎంచుకోం ి,
ఆ ై అ ిక కాంటార్స్ట్ పర్ ాన షయా న్ మధయ్ కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంలో ేర్మ్ ే ి, కె ె ాను
కేం క
ీర్ ించ ా కి షటర్- డుదల బటన్ స ా కి ొకక్ం ి. కేం క
ీర్ రణ వదద్ కె ె ా ో,
కష్ణఅ ేవ్షకంలో పర్ ాన షయా న్ కిల్యర్ కేం క
ీర్ రణలోకి సుకు ావ ా కి డయాపట్ ర్
సరుద్బాటు యంతర్ణను ఉప
ించం ి. అవసర ై ే, ఐ ఛ్క ఆ ట్ మ
ి ల్ క ెకట్వ్
ి లెన్స్లను
ఉప
ిం
కష్ణఅ ేవ్షకం కేం క
ీర్ రణను మ ింత సరుద్బాటు ేయవచుచ్ (0 322).
కష్ణఅ ేవ్షకం కటి ా ఉం ి: పూ త్ ి ా
27).
ార్జ్
ేయబ ిన బాయ్ట ీ
ొ ిప్ంచం ి (0 26,
హెచచ్ ిక లేకుం ా టర్న్ ఆఫ్ను పర్ద ిశ్సుత్ం ి: అనుకూల అమ ిక కోసం
ఎంచుకోం ి c2 (సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు; 0 240).
ీరఘ్
ీకష్ణలను
మా టర్లో సమా ార పర్దరశ్న కనబడదు: షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకు ొకక్బ ిం ి
లే ా ేతర్ ె ాస్ర్ పర్దరశ్నను ఆఫ్ ే ిం ి. రు షటర్- డుదల బటన్ ై ేలు
ిన
త ావ్త లే ా
ేతర్ ె ాస్ర్ ై కవర్ను
ిన త ావ్త సమా ారం పర్ద ిశ్ంచబడకుంటే,
సవ్యం ాలక సమా ార పర్దరశ్న కోసం ఆన్ ఎంచుకోబ ినటు
ల్ (0 265) మ ియు బాయ్ట ీ
ార్జ్ ేయబ ినటు
ల్
ధ్ ా ించుకోం ి (0 26).
కష్ణఅ ేవ్షకం పర్దరశ్న సప్ం ించడంలేదు మ ియు మసక ా ఉం ి: ఈ పర్దరశ్న
సప్ందన సమయాలు మ ియు ెలుగు ఉ ణ్ ో గర్త మారు ా .
340 ాంకే క ైన టీలు
కక్
కేం ర్క
ీ రణ ా ంట్ హైలైట్ ేయబ ినపుప్డు కియ
ీ రణ ా ంట్ చుటూ
ీతలు
ర్ ా ల కేం ర్క
ట్
క ి త్ ా
లే ా పర్దరశ్న ఎరుపులోకి మారుతుం ి: ఈ రక ైన కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఇటువంటి
ప ిణామాలు ా ారణం, టి కారణం ా ఏ సమ ాయ్ ఉండదు.
షూటింగ్ (అ న్
కె
ా ాలు)
ె ా ార్రం ా కి సమయం పడుతుం ి:
ైళల్ను లే ా సం కలను
ొల ించం ి.
షటర్- డుదల
ి ేయబ ిం ి:
• ె
ీ కార్డ్ లాక్ అ య్ం ి, ం ిం ి లే ా ొపప్ంచబడలేదు (0 27, 351).
• ల్ ాట్ ఖా
డుదల లాక్ కోసం డుదల లాక్ ేయబ ిం ి ఎంచుకోబ ిం ి (0 268)
మ ియు ె
ీ కార్డ్ ను ొ ిప్ంచలేదు (0 27).
• అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ార్జ్ అవు ోం ి (0 54).
• కె ె ా కేం క
ీర్ రణలో లేదు (0 50).
• ావ్ర వలయం ో ి. ి.యు లెన్స్ జో ించబ డ్ ా
కా
ావ్ర అ ిక f-సంఖయ్కు ాళం
ేయబడలేదు (0 307).
• CPU-రహిత లెన్స్ జో ించబ ిం ి కా కె ె ా M
ానంలో లేదు (0 308).
రంతర షూటింగ్
ానంలో షటర్- డుదల బటన్ ొకక్బ ినపుప్డు పర్ ా ి ఒక
ాట్ మాతర్ ే సుకోబడుతుం ి : ఒక ేళ అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ె ి ే రంతర షూటింగ్
అందుబాటులో ఉండదు (0 77, 101).
కష్ణఅ వ్ే షకంలో చూ ించబ ిన ార్ంతం కంటే వ ి ో టో ద
ె ద్ ి ా ఉంటుం ి:
కష్ణఅ ేవ్షకం సమతల మ ియు లువు ేర్మ్ కవ ే
ా ాపు 95%.
ీ రణ ెలుపల ఉ ాన్ :
ో టోలు కేం ర్క
• AF-S, AF-P లే ా AF-I లెన్స్ జో ించలేదు: AF-S, AF-P లే ా AF-I లెన్స్
ఉప
ించం ి లే ా మాన యం ా కేం క
ీర్ ించం ి.
• సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఉప
ిం కె ె ాకు కేం క
ీర్ ించడం ాధయ్ం కాదు:
మాన య కేం క
ీర్ రణ లే ా కేం క
ీర్ రణ ాళంను ఉప
ించం ి (0 86, 93, 95).
• కె ె ా మాన య కేం క
ీర్ రణ
ానంలో ఉం ి: మాన యం ా కేం క
ీర్ ంి చం ి (0 95).
షటర్- డుదల బటన్ అ థ్ ాంతరం ా ొకక్బ ినపుప్డు కేం ర్క
ీ రణ లాక్ ేయబడదు: పర్తయ్కష్
కష్ణ ఆఫ్లో ఉనన్పుప్డు మ ియు కే క
ీర్ రణ
ానం కోసం AF-C ఎంచుకోబ ినపుప్డు లే ా
AF-A
ానంలో (0 93) ో టో ార్ ింగ్ పర్ ాన షయాలను క ి సుత్నన్పుప్డు కేం క
ీర్ రణను
లాక్ ే ేందుకు A (L) బటన్ను ఉప
ించం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 341
కేం ర్క
ీ రణ థ్ ా ా న్ ఎంచుకోలేరు:
• e (సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్; 0 88) ఎంచుకోబ ిం ి: మ ొక సవ్యం ాలక-పర్ ేశ
ఏ.ఎఫ్
ా ా న్ ఎంచుకోం ి.
• సనన్దధ్ త టైమర్ను ార్రం ంచ ా కి షటర్- డుదల బటన్ను స ా కి ొకక్ం ి (0 53).
ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానంను ఎంచుకోలేరు: మాన య కేం క
ీర్ రణ ఎంచుకోబ ిం ి (0 82, 95).
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ెలుగుదు:
• సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ానం కోసం AF-C ఎంచుకోబ ినపుప్డు (0 82) లే ా
కె ె ా AF-A
ానంలో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ రంతర-స ోవ్ను ఎంచుకోబ ినపుప్డు
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ెలగదు. AF-Sను ఎంచుకోం ి. ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానం కోసం
e (సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్) కాకుం ా మ ో ఎం ిక ఎంచుకోబ ినపుప్డు, కేందర్
కేం క
ీర్ రణ ా ంట్ను ఎంచుకోం ి (0 87, 90).
• కె ె ా పర్సత్ ుతం పర్తయ్కష్ కష్ణలో ఉం ి.
• అనుకూల అమ ిక a3 (అంత ిన్ ిమ్త ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ాధనం, 0 237) కోసం
ఆఫ్ ఎంచుకోబ ిం ి.
• పర్కా
ాధనం సవ్యం ాలకం ా
ి ేయబడుతుం ి. రంతర ాడుక వలన పర్కా
ాధనం ే ెకుక్తుం ి; ఇ ి చలాల్ ే వరకు ే ఉండం ి.
ఇ ేజ్ ప ిమాణం మారచ్బడదు: ఇ
ేయబ ిం ి.
ేజ్ ాణయ్త NEF (RAW) (0, 99) కు
ెట్
ో టోలను ికార్డ్ ేయ ా కి కె ె ా
ానం ా ాగుతుం ి:
• షూటింగ్ ప ి ిథ్ తులు మ ియు ె
ీ కార్డ్ ప రు ఆ ారం ా, రంతర డుదల
ా ాలోల్ షూటింగ్ ము ి ిన త ావ్త ె
ీ కార్డ్ అందుబాటు సూ క ీపం ఒక
ాటు ెలుగవచుచ్.
• ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పును
ి ేయం ి (0 230).
342 ాంకే క ైన టీలు
షం
అ యత చంచల ికెస్ల్స్ (కాం వంత ైన మచచ్లు, అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్ లే ా
మంచు ొ ర లే ా లైనల్ ు) ో టోలో కనబడ ా :
• ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్తను త గ్ ంి చడం ావ్ ా కాం వంత ైన మచచ్లు, అ యత- ామ ెలుగు
ికెస్ల్స్ లే ా మంచు ొ ర మ ియు లైనల్ ు తగగ్ వచుచ్.
• 1 ెకండ్ కంటే తకుక్వ షటర్ ేగం ో
ిన ో టోలలో కాం వంత ైన మచచ్లు లే ా
మంచు ొ ర సంభ ంచడమ ే ి ప ి
ంచ ా కి షూటింగ్ ెనులో ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ
అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పు ఎం ికను ఉప
ించం ి (0 230).
• మంచు ొ ర మ ియు కాం వంత ైన మచచ్లు పర్ద ిశ్ త్ ా
అ ిక ప ిసర ఉ ణ్ ో గర్త,
ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణాలు లేక ఇలాంటి ఇతర కారణాల వలోల్ కె ె ా
కక్ అంతరగ్ త ఉ ణ్ ో గర్త
ె ి ింద సూ సుత్ం ి: కె ె ా ఆఫ్ ే ి, షూటింగ్ మ ళ్ ార్రం ం ే ముందు ఇ ి చలాల్ ే
వరకు ే ఉండం ి.
• అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త వదద్ , కొ న్ ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ా ాల ో
ిన ో టోలలో లైనల్ ు
కనబడవచుచ్; ఒక ేళ ఇ ి సంభ ,ేత్ తకుక్వ లువను ఎంచుకోం ి.
• అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త వదద్ , ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త యంతర్ణ కోసం ఎంచుకునన్ అ ిక
లువల ో స , షూటింగ్ పటిట్కలో (0 231) అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ NR కోసం అ ిక, ా ారణ
లే ా తకుక్వ ఎంచుకోవడం ావ్ ా అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్ త గ్ ంి చవచుచ్.
• అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్తల వదద్ , కాం వంత ైన మచచ్లు, అ యత- ామ ెలుగు
ికెస్ల్స్, మంచు ొ ర లే ా లైనల్ ు ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణాలు మ ియు అ ిక ప ిసర ఉ ణ్ ో గర్తలో
ిన ో టోలు లే ా కిర్యా ల D-Lighting ార్రం ంచడం ో అ ికం ా గు త్ ంి చబడవచుచ్,
Picture Control అమరుచ్ కోసం ల్ ాట్ ఎంచుకోబ ిం ి (0 155) లే ా Picture Control
ా ా తులు కోసం ెదద్ లువలు ఎంచుకోబ డ్ ా
(0 158).
•%
ానంలో, తకుక్వ కాం లో
ార్లను షూట్ ే ేత్ అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్,
మంచు ొ ర లే ా లైనల్ ు గు త్ ంి చవచుచ్.
డుదల
ా ా న్ ఎంచుకోవడం ాధయ్పడలేదు: మా టర్ ఆఫ్ అ నపుప్డు డుదల
ానం ఎం ిక అందుబాటులో ఉండదు (0 75). రు
ే ార్ న్ కష్ణఅ ేవ్షకం ైపు
ఉం నపుప్డు ేతర్ ె ాస్ర్ సవ్యం ాలకం ా మా టర్ను ఆఫ్ ేయగలద గమ ంచం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 343
ప్ ధవ్ ంచదు:
• ప్ ఎం ికలు > ప్ ఆన్/ఆఫ్ కోసం ఆఫ్ ఎంచుకోబ ిం ి (0 263).
• కె ె ా శచ్ల షటర్ డుదల
ానంలో ఉం ి (0 78) లే ా మూ
ికార్డ్ అవుతుం ి
(0 164).
• AF-A ఎంచుకోబ ినపుప్డు (0 82) కేం క
ీర్ రణ
ానం లే ా పర్ ాన షయం క ి ే MF
లే ా AF-C ను ఎంచుకోం ి.
ో టో ర్ాఫ్ లలో మచచ్లు క ి త్ ా : ముందు మ య
ి ు న
ె ుక లెన్స్ మూలకాలను
భర్పరచం ి. సమసయ్ కొన ా ినటల్
ే, ఇ జ్
ే
ె ాస్ర్ భర్పరచం ి (0 328).
ో టోలలో ే ీ ము ర్ంి చబదు: ఇ
(0 99, 243).
ేజ్
ాణయ్త కోసం ఒక NEF (RAW) ఎం ిక ఎంచుకోబ ిం ి
మూ ల ో ధవ్
ికార్డ్ ేయబడదు: మూ అమ ికలు >
ఎంచుకోం ి (0 169).
ైకోర్ ో న్లో
ైకోర్ ో న్ ఆఫ్ ే
పర్తయ్కష్ కష్ణ అనుకోకుం ా ము ి ిం ి లే ా ార్రంభం కాలేదు: కె ె ా అంతరగ్ త సరూక్ ట్కు
కలగకుం ా ఉండటం కోసం పర్తయ్కష్ కష్ణ సవ్యం ాలకం ా ము ియవచుచ్:
• ప ిసర ఉ ణ్ ో గర్త ఎకుక్వ ా ఉం ి
• మూ లను ికార్డ్ ేయ ా కి కె ె ా పర్తయ్కష్ కష్ణలో ీరఘ్కాలం ాటు ఉప
ించబ ిం ి
• కె ె ాను రంతర డుదల
ా ాలోల్ అ ిక వయ్వధుల ాటు ఉప
ిం ారు
పర్తయ్కష్ కష్ణను ార్రం ంచ ా కి రు పర్య న్ం నపుడు, పర్తయ్కష్ కష్ణ
ార్రం ంచబడక ో ే, అంతరగ్ త సరూక్ టు
ల్ చలల్ బ ే వరకు ే ఉం ి, ఆ త ావ్త మ ళ్
పర్య న్ం నపుప్డు. కె ె ా ెచచ్ ా అ య్ంద గు త్ ంి చవచుచ్, కా ఇ ి ఒక అపసవయ్ అ
సూ ంచదు.
పర్తయ్కష్ కష్ణ సమయంలో ఇ ేజ్ క ాకృతులు క ి త్ ా : పర్తయ్కష్ కష్ణ సమయంలో
లెన్స్ (0 53) ో రు మ్ ే ేత్ “అ యత చంచల ికెస్ల్స్” (అ యత- ామ
ెలుగు ికెస్ల్స్, మంచు ొ ర లే ా లైనల్ ు)ను మ ియు ఊహించ రంగులు కనబడవచుచ్;
మూ లలో, అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్, మంచు ొ ర మ ియు పర్కాశవంత ైన
ాప్ట్ల
తత్ ం ప ిమాణం మ ియు పం ిణీ ేర్మ్ ప ిమాణం మ ియు ేగం ావ్ ా
పర్ ా తం అవు ా
(0 168). అ యత- ామ ెలుగు ికెస్ల్స్, మంచు ొ ర లే ా
పర్కాశవంత ైన మచచ్లు కూ ా ఉతప్నన్మవచుచ్ ీ వలల్ పర్తయ్కష్ కష్ణ సమయంలో
కె ె ా అంతరగ్ త సరూక్ టల్ ఉ ణ్ ో గర్త ెరుగుదల ఫ తం; కె ె ా ఉప
గంలో లే
సమయంలో పర్తయ్కష్ కష్ణను షక్ర్ ంచం ి.
344 ాంకే క ైన టీలు
పర్తయ్కష్ కష్ణ లే ా మూ
ికా డ్ ంి గ్ సమయంలో కక్ర్
ిల్
లే ా ా ాకటుట్ కనబడుతుం ి:
థ్ ా క AC దుయ్త్ సరఫ ా
కక్ ీర్కెవ్ స్కి స ి ో
ే కక్ర్
ిల్
త గ్ ంి పు ఐ ఛ్కంను
ఎంచుకోం ి (0 268).
పర్తయ్కష్ కష్ణ లే ా మూ
ికా డ్ ంి గ్లో పర్కాశవంత ౖన
ె బాయ్ండ్లు క ించవచుచ్: పర్తయ్కష్
కష్ణ లే ా మూ
ికా డ్ ంి గ్లో ల్ ా ింగ్ ైన్, ల్ ాష్ లే ా ఇతర కాం మూలం ో కుల్పత్ వయ్వ ి
ఉప
ించబ ిం ి.
పటిట్ క అంశం ఎంచుకోబడలేదు: కొ న్ ఎం ికలు అ న్
ా ాలలో అందుబాటులో ఉండవు.
షూటింగ్ (P, S, A, M)
షటర్- డుదల
ి ేయబ ిం ి:
• ి. ి.యు- ేతర లెన్స్ జో ించబ ిం ి: కె ె ా
ాన డయల్ను పప్ం ి M (0 308).
• M లో “Bulb (బల్బ్
ానం)” లే ా “Time (వయ్వ ి)”
కక్ షటర్ ేగం ఎంచుకోబ ిన
త ావ్త
ాన డయల్ను S కు పప్ం ి (0 121).
• ెలుపు-సతులయ్త బార్కెటింగ్ ార్రం ంచబ ినపుప్డు, బార్కెటింగ్ వరుసలో ఉనన్ అ న్
ార్లను ికార్డ్ ేయ ా కి అవసర ైనంత ఖా
ె
ీ కార్డ్ లో లేకుంటే షటర్ డుదల
ి ేయబడుతుం ి మ ియు కష్ణఅ ేవ్షకం పర్తయ్ ీకరణ-గణింపు పర్దరశ్న క ిసత్ ుం ి.
కొతత్ ె
ీ కార్డ్ ొ ిప్ంచం ి.
అందుబాటులో ఉండవు:
షటర్ ే ాల పూ త్ ి థ్ ా
• ల్ ాష్ ఉప
గంలో ఉం ి (0 106).
• షూటింగ్ పటిట్కలో మూ అమ ికలు > ేనుయ్వల్ మూ
ె ంగులులో
ట
ిట్
ఆన్
ఎంచుకునన్పుప్డు, అందుబాటులో ఉనన్ షటర్ ేగం ేర్మ్ గ
ే ం ో ాటు మారుతుం ి
(0 169).
కావ స్న ావ్రంను ఎంచుకోలేరు: అందుబాటులో ఉనన్
లెన్స్ ో నన్ం ా ఉంటుం ి.
ావ్రం ప ి ి
ఉప
ించబ ిన
వ ణ్ ాలు అసహజం ా ఉ ాన్ :
• కాం వరణ్ న లను అనుకూలం ా య
ే
ా కి ెలుపు సమతులయ్తను సరుద్బాటు
(0 140).
• Picture Control అమరుచ్ అమ ికలను సరుద్బాటు ేయం ి (0 155).
ెలుపు సమతులయ్తను కొలువలేరు: పర్ ాన షయం మ ీ
(0 147).
కటి ా లే ా
ేయం ి
ెలుగు ా ఉం ి
ాంకే క
ైన టీలు 345
పూరవ్ అమ ిక ెలుపు సమతులయ్త కోసం వనరు వలె ఇ
D5600 ో సృ ట్ ంి చబడలేదు (0 149).
ేజ్ ఎంచుకోబడదు: ఇ
ేజ్
ెలుపు సమతులయ్త బార్కెటింగ్ అందుబాటులో ఉం ి: ఇ ేజ్ ాణయ్త కోసం NEF (RAW)
లే ా NEF + JPEG ఇ ేజ్ ాణయ్త ఎం ిక ఎంచుకోబ ిం ి (0 98).
Picture Control పర్ ా ాలు ఇ ేజ్ నుం ఇ ేజ్ కు ేరు ా ఉంటుం ి: పదను ెటట్డం,
ేర్ ి
సప్షట్ త, ాయా ేదం లే ా సంపూరణ్ త కోసం A (సవ్యం ాలకం) ఎంచుకోబ ిం ి. ో టోల ణ
ఆ ారం ా ఒకేలా ఫ ాల కోసం, ఇతర అమ ికను ఎంచుకోం ి (0 159).
ట ింగ్ మారచ్బడదు: సవ్యం ాలకపర్తయ్ ీకరణ
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు ఉప
ఎంచుకోం ి. (0 118, 132).
ించబడదు: కె
ె ా
ాళం పర్ ావంలో ఉం ి (0 130).
ానం Mలో ఉం ి. మ ో
ా ా న్
అ యత చంచల ికెస్ల్స్ (ఎరుపు ార్ం ాలు లే ా ఇతర క ాకృతులు) ీరఘ్ కా క
పర్తయ్ ీకరణలో కనబడుతుం ి: ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ అ యత చంచల ికెస్ల్స్ త గ్ ంి పును
ార్రం ంచం ి (0 230).
ేల్ బాయ్క్
NEF (RAW) ఇ ేజ్ ేల్ బాయ్క్ ేయబడదు: NEF (RAW) + JPEG
వదద్ ో టో సుకోబ ిం ి (0 98).
ఇతర కె ె ాల ో ికార్డ్ ే న
ి
ించలేరు: కె ె ా
ర్ాలను
ికార్డ్ ేయబ ిన
ార్లు స ి గ్ ా పర్ద ిశ్ంచబడక ో వచుచ్.
ేల్ బాయ్క్ సమయంలో కొ న్
(0 221).
ర్ాలు పర్ద ిశ్ంచబడవు:
కక్ ఇ
కక్ ఇతర
ేజ్
ాణయ్త
ామ్ణాల ో
బాయ్క్
ేల్
సం క కోసం అ న్ ఎంచుకోం ి
“ లువు” ( తత్ రువు) ార్ముఖయ్ థ్ ి
ో టోలు “ ాల” (లాయ్ండ్ ేక్ప్) ార్ముఖయ్ థ్ ి లో
పర్ద ిశ్ంచబడ ా .:
• లువు ా న్ పుప్ కోసం ఆన్ ఎంచుకోం ి (0 222).
• ఆటో ఇ ేజ్ ొటేషన్ కోసం ఆఫ్ ఎంచుకోబ ి ో టో సుకోబ ిం ి (0 222).
• ో టో ఇ ేజ్ స కష్లో పర్ద ిశ్ంచబ ిం ి (0 221).
• ో టో సుకునన్ సమయంలో కె ె ా ైకి లే ా కిర్ం ికి ా ంట్ ేయబ ిం ి (0 222).
తర్ంను ొల ించవచుచ్:
• తర్ం ర ించబ ిం ి: రకష్ణను
ి ేయం ి (0 200).
• ె
ీ కార్డ్ లాక్ అ య్ం ి (0 350).
346 ాంకే క ైన టీలు
తర్ంను దృశయ్ లకష్ణాలు మారచ్లేరు: ఈ కె
ె ా ో ఇక ై ో టో సవ ించలేరు (0 279).
ముదర్ణ కోసం ో టోను ఎంచుకోలేరు: ో టో NEF (RAW) ా ామ్ట్లో ఉం ి. ో టోలను
కంపూయ్టర్కు బ ి
ే ి, Capture NX-Dను ఉప
ిం ము ంిర్ చం ి (0 210).
NEF (RAW) సం ానంను ఉప
ిం JPEG ా ామ్ట్లో NEF (RAW) ో టోలు ేవ్
ేయబడవచుచ్ (0 280).
తర్ంను TV లో పర్ద ిశ్ంచలేరు: HDMI (0 218) కేబుల్ స ి గ్ ా సం ా ంచబడలేదు.
HDMI-CEC టె జన్ కోసం
ి యంతర్ణ ాధనంకు కె ె ా పర్ సప్ం ించడం లేదు:
• అమ ిక పటిట్కలో HDMI > ప ికర యంతర్ణ కోసం ఆన్ ఎంచుకోం ి (0 219).
• ఈ ప ికరం ో అం ించబ ిన ాకుయ్ ెంటేషన్లో వ ిం న వలె టె జన్ కోసం
HDMI-CEC అం ికలను సరుద్బాటు ేయం ి.
ేయలేరు: OS కె ె ా ో అనుకూలం ా లేదు లే ా ా ట్ ేర్ను
ో టోలను కంపూయ్టర్కు బ ి
బ ి
ేయం ి. ో టోలను కంపూయ్టర్కు కా ీ ేయ ా కి కార్డ్ ీడర్ను ఉప
ించం ి.
Capture NX-Dలో ఇ ేజ్ ధూ
ె
ాధనం ఎం ికకు ఆ ం న పర్ ావం లేదు: ఇ ేజ్
ె ాస్ర్ భర్పరచడం వలల్ ఇ ేజ్ ెనస్ర్ ై ధూ
థ్ ానంను మారుచ్తుం ి. ఇ ేజ్ ె ాస్ర్
భర్ప ేచ్ ముందు ికార్డ్ ేయబ ిన ఇ ేజ్ ధూ
ె
ాధనం సందరభ్సహిత ేటా ఇ ేజ్
ె ాస్ర్ భర్ప ిచ్న త ావ్త సుకునన్ ో టో ార్ఫ్ల ో ఉప
ించబడదు. ఇ ేజ్ ె ాస్ర్
భర్ప ిచ్న త ావ్త ికార్డ్ ేయబ ిన ఇ ేజ్ ధూ
ె
ాధనం సందరభ్సహిత ేటా ఇ ేజ్
ె ాస్ర్ భర్ప ేచ్ ముందు సుకునన్ ో టో ార్ఫ్ల ో ఉప
ించబడదు (0 266).
కంపూయ్టర్లో NEF (RAW) ఇ ేజ్లు కె ె ాకు నన్ం ా పర్ద శ్ి ంచబడ ా : మూడవ-పకష్
ా ట్ ేర్లో Picture Controlలు, కిర్యా ల D-Lighting లే ా
ె ట్ యంతర్ణ పర్ ా ాలు
న్
పర్ద ిశ్ంచబడవు. Capture NX-D (0 210) ఉప
ించం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 347
బూ
ల్ టూత్ మ ియు Wi-Fi ( గరహిత వయ్వసథ్ లు)
ామ్ర్ట్ ప ిక ాలు కె ె ా SSID (వయ్వసథ్ ేరు) పర్ద ిశ్ంచదు:
• కె ె ా ెట్ అప్ ెనులో మాన
డ్ కోసం
ి ే
ఎంచుకోబ ింద
ధ్ా ించుకోం ి
(0 271).
• కె ె ా ెట్ అప్ ెనులో బూ
ల్ టూత్ > ెట్వర్క్ సం ానం కోసం ార్రం ంచు
ఎంచుకోబ ింద
ధ్ ా ించుకోం ి.
• ామ్ర్ట్ ప ికరం Wi-Fi ఆఫ్ ే ి పర్య న్ంచం ి మ ియు ఆ ై మ ల్ ఆన్ ేయం ి.
NFC ఉప
ిం
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం ేయలేరు: మ ొక సం ాన పదధ్
ఎంచుకోం ి.
గరహిత ిర్ంటర్లకు మ య
ి ు ఇతర గరహిత ప ిక ాలకు సం ా ంచలేరు: SnapBridge
అ ిల్ కేషన్ వయ్వ థ్ ా ించబ ిన ప ిక ాలకు మాతర్ ే ఈ కె ె ా సం ానం కావచుచ్.
ా ా ధ
ైన
ికార్డ్ ే ిన ే ీ స ి గ్ ా లేదు: కె
ె ా గ ియారంను అమరచ్ం ి (0 40, 262).
పటిట్ క అంశం ఎంచుకోబడలేదు: అమ ికల కొ న్ కల కల వదద్ లే ా ఏ ె
ీ కార్డ్
ొ ిప్ంచబడనపుప్డు కొ న్ ఎం ికలు అందుబాటులో ఉండవు (0 27, 277, 338).
348 ాంకే క ైన టీలు
లోప సం ే ాలు
ఈ
ాగం కష్ణఅ ేవ్షకం మ ియు మా టర్లో కనబ ే సూ కలను మ ియు
లోప సం ే ాలను జా ా ేసత్ ుం ి.
A హెచచ్
ిక
న్లు
మా టర్లో ఒక ల్ ాష్ అ ేయ్ d లే ా కష్ణఅ ేవ్షకంలో s W (Q) బటన్ను ొకక్డం
ావ్ ా మా టర్లో పర్ద ిశ్ంచబ ే ఒక హెచచ్ ిక లే ా లోప సం ే ా న్ సూ ంచుతుం ి.
మా టర్
సూ క
లాక్ లెన్స్ ఎపరచ్రు ింగ్
వదద్ తకుక్వ ఎపరచ్రు
(అ ెదద్ f/-సంఖయ్).
లెన్స్ జో ించలేదు
ో టోలు సుకు ే
ముందు, లెన్స్
సత్ ించ ా కి మ్
వలయం ొటేట్
ేయం ి.
షటట్ ర్ డుదల
ీవ్రయ్ము
ేయబ ిన ి. బాయ్ట ీ
ి ి ార్జ్ ేయం ి.
ఈ బాయ్ట ీ
ఉప
ించలేరు. ఇ ి
ఈ కె ె ాలో స ి గ్ ా
ప
ేయడం లేదు.
కె ె ాను సుర ితం ా
ఉప
ించడం
కోసం, ఈ కె ె ా కోసం
రూ ొ ం ించబ ిన
బాయ్ట ీ ఎంచుకోం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం
B
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
F/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
F
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
ప ి ాక్రం
0
లెన్స్ ావ్ర వలయా న్ క స ావ్ ా కి
ెట్ ేయం ి (అ ిక f-సంఖయ్).
307
• IX NIKKOR-రహిత లెన్స్ను జో ించు. 307
• ఒక ేళ ి. ి.యు- ేతర లెన్స్
123
జో ించబ ి ే, M
ా ా న్ ఎంచుకోం ి.
ముడుచుకు ే లెన్స్ వంపు బటన్ ో ఉనన్
లెన్స్ లెన్స్ బా ెల్ ముడుచుకొబ ిన ో
31
జో ించబ ిం ి. ముడుచుకు ే లెన్స్
వంపు బటన్ను ొకక్ం ి మ ియు లెన్స్
ొ ి ించ ా కి మ్ వలయంను పప్ం ి.
d/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
కె
d
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
కాన్-ఆ
ించబ ిన బాయ్ట ీ
ఉప
ించం ి.
ె ాను ఆఫ్ ే ి, బాయ్ట ీ
ేయం ి లే ా మారచ్ం ి.
ార్జ్
ాంకే క
26,
27
321
ైన టీలు 349
మా టర్
సూ క
ఆరంభములో ొ రబాటు
జ ి ిన ి. కె ె ా
ఆ ి ే ి మరల ఆన్
ేయం ి.
కష్ణఅ ేవ్షకం
ప ి ాక్రం
0
d/k
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
కె
—
కె
గ ియారం
అమరచ్బడలేదు
s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
కె
ె
లేదు
S/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
కె ె ాను
ి ేయం ి మ ియు కార్డ్
ధ్ ా ించం ి.
స ి గ్ ా ొ ిప్ంచబ ింద
27
(
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
ె
ీ కార్డ్ లాక్ అ య్ం ి ( ాత
ర త
ి ). ాత ర ిత ివ్చ్ “ ార్యం ి”
థ్ ా ా కి కార్డ్ సల్ డ్ ేయం ి.
—
బాయ్ట ీ
థ్ ా
తకుక్వ ానునన్ ి.
కారయ్కర్మము ము ిం
ెను ెంట ే కె ె ాను
ఆ ి ేయం ి.
ీ కార్డ్ అమ ిచ్
ె
ీ కార్డ్ లాక్
అ ం ి. “ ఖించు”
ై లాక్
ధ్ ా ా కి ల్ డ్
ేయం ి.
ఈ ె
ీ కార్డ్
అందుబాటు ాధయ్ం
కాలేదు. ఇంకొక కారుడ్
ెటట్ం ి.
350 ాంకే క ైన టీలు
ె ాను ఆఫ్ ే ి, బాయ్ట ీ
ి య
ే ం ి లే ా మారచ్ం ి మ య
ి ు
ఆ ై మ ల్ కె ె ాను ఆన్ ేయం .ి
27
భర్పరచడం ము ించం ి మ య
ి ు
ె ాను ఆఫ్ ే ి, బాయ్ట ీ
ార్జ్
ేయం ి లే ా మారచ్ం ి.
331
ె ా గ ియా ా న్
•ఆ
(/k
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
ిత కార్డ్ ఉప
ెట్
ేయం ి.
ించం ి.
40,
262
324
• కార్డ్ ా ామ్ట్ ే . సమసయ్
కొన ా ినటల్
,ే కార్డ్ ా ై అవకాశం
ఉం ి. కాన్-అ క
ీ ృత ే ా పర్
ి
ప ిచ ంచం ి.
259
• కొతత్
27
• కొతత్ సం కను రూ ొ ం ించడంలో లోపం. 27,
ైళల్
ొల ించు లే ా కొతత్ ె
ీ
205
కార్డ్
ొ ప్ి ంచు.
ె
ీ కార్డ్
ొ ిప్ంచం ి.
274
• Eye-Fi అప్లోడ్కోసం
ి ే
ను
ఎంచుకోబ న
ి త ావ్త కూ ా Eye-Fi కార్డ్
గరహిత గ
ి న్ల్ పర్ ా ంి చుతుం .ి
గరహిత టార్న్స్ టర్ను ము ంి చ ా కి,
కె ె ాను
ి య
ే ం ిమ య
ి ు కార్డ్
ి య
ే ం .ి
మా టర్
సూ క
కష్ణఅ ేవ్షకం
ప ి ాక్రం
0
—
Eye-Fi కారుడ్ లాక్ ే ి
ఉనన్ ో లభయ్ముకాదు.
(/k
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
Eye-Fi కార్డ్ లాక్ అ య్ం ి ( ాత ర ిత).
ాత ర ిత ివ్చ్ “ ార్యం ి” థ్ ా ా కి
కార్డ్ సల్ డ్ ేయం ి.
ఈ కారుడ్ ా ామ్ట్
కాలేదు. కారుడ్ ా ామ్ట్.
T
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
కార్డ్ ను ా ామ్ట్ ే
లే ా కె ె ాను
ఆఫ్ ేయం ి మ ియు కొతత్ ె
ీ
ొ ిప్ంచు.
కార్డ్
27,
259
కార్డ్ ం ిం ి
j/A/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
• ో టో ార్ఫ్లను
205
—
●
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
• ాణయ్త లే ా ప ిమాణా న్ త గ్ ంి చు.
• కొతత్
ె
ీ కార్డ్
• తకుక్వ ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్తను
ఉప
ించం ి.
•
అంశం బా ా
పర్కాశహీనం ా ఉం ి
నన్ ావ్ ా న్ ఎంచుకోం ి (అ ిక
f-సంఖయ్)
122
ే ా న్
% మ ో షూటింగ్
ఎంచుకోం ి
ెంచం ి
ా ా న్
• అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్తను
ఉప
ించం .ి
• ల్ ాష్ను ఉప
•
ానంలో:
S తకుక్వ షటర్
A
107
321
S షటర్
ిలట్ర్ను ఉప
27
50,
86,
95
ించం ి.
ానంలో:
A
s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
ొ ిప్ంచం ి.
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణను ఉప
ంి
కె ె ా కేం క
ీర్ ించదు. కూరుప్ లే ా
కేం క
ీర్ రణను మాన యం ా మారచ్ం .ి
• ాణిజయ్ ND
అంశం ాలా
పర్కాశవంతం ా ఉం ి
98
ొల ించం ి.
101
ె ద్ ావ్ ా న్ ఎంచుకోం ి (తకుక్వ
ద
f-సంఖయ్)
ాంకే క
4,
65
107
ించు.
ేగం
121
121
122
ైన టీలు 351
మా టర్
సూ క
కష్ణఅ ేవ్షకం
S
ానంలో “బల్బ్”
లేదు
A/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
S
ానంలో “వయ్వ ి”
లేదు
&/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
HDR
ానంలో
“బల్బ్” లేదు
A/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
HDR
ానంలో
“వయ్వ ి” లేదు
&/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
ామ టైమర్ షూటింగ్
వయ్వ ి-గ ి ే ో టోగర్ ీ
352 ాంకే క ైన టీలు
—
—
ప ి ాక్రం
షటర్ ేగంను మారుచ్ లే ా
ను ఎంచుకోం ి.
• షటర్
0
ానం M
ే ా న్ మారచ్ం ి.
• HDRను ఆఫ్
ేయం ి.
121,
123
124,
125
138
ామ టైమర్ ో టోగర్ ీ పు ోగ లో
ఉనన్పుప్డు పటిట్కలు మ ియు ేల్ బాయ్క్
109
అందుబాటులో ఉండవు. ాజ్ ేయ ా కి,
J ను ొకక్ం ి.
వయ్వ ి-గ ి ే ో టోగర్ ీ పు ోగ లో
ఉనన్పుప్డు న
ె ులు మ ియు ేల్ బాయ్క్
అందుబాటులో ఉండవు.
175
మా టర్
సూ క
—
కష్ణఅ ేవ్షకం
N
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
పూ త్ ి దుయ్త్
మా టర్లో
బహిరగ్తం ా
సరుద్బాటు ే
• ల్ ాష్ను ఉప
ప ి ాక్రం
0
వదద్ ల్ ాష్ ె ించబ ిం ి.
ో టోను త ఖీ ేయం ి;
ేయబ ి ే, అమ ికలను
ి, మ ళ్ పర్య న్ంచం ి.
ించు.
• పర్ ాన షయం, ావ్రం, ల్ ాష్ ప ి ి
లే ా ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త దూరంను
మారచ్ం ి.
—
ొ ర ాటు. షటట్ ర్
డుదల బటన్ మరల
ొకక్ం ి.
ార్రంభములో
ొ ర ాటు. ఒక కాన్అ ీకృత ే ా పర్
ి
సంపర్ ించం ి.
N/s
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
O
( ల్ ాష్
అవుతుం ి)
—
• ఐ ఛ్క SB-400 లే ా SB-300
ల్ ాష్
ాగం జో ించబ ిం ి: ల్ ాష్
బౌన్స్ థ్ ానంలో ఉం ి లే ా కేం క
ీర్ రణ
దూరం ాలా నన్ ి ా ఉం ి. రంతర
షూటింగ్; అవసర ై ే, ో టో ార్ఫ్లలో
కనబ ే ాయలను
ో ించ ా కి
కేం క
ీర్ రణ దూరంను ెంచం ి.
కాన్-అ ీకృత
సంపర్ ించం ి.
ే ా పర్
ి
101
106,
107,
122
కంటే
• లెన్స్ కేందర్ం ొ డవు 18
తకుక్వ ా ఉం ి: ఎకుక్వ కేందర్ం
ొ డవును ఉప
ించం ి.
షటర్ను డుదల ే . లోపం
కొన ా ినటల్
ే లే ా తరచు ా
కనబ ి ే, కాన్-అ ీకృత ే ా పర్
సంపర్ ించం ి.
—
ి
—
—
—
మాపన ో షం
పర్తయ్కష్ కష్ణ
ార్రం ంచడం ాధయ్ం
కాలేదు. కె ే ా
చలల్ బ ేవరకు దయ ే ి
ే ఉండం ి.
—
పర్తయ్కష్ కష్ణ లే ా మూ
ికా డ్ ంి గ్ మ ళ్
ార్రం ం ే ముందు అంతరగ్ త సరూక్ టు
ల్
344
చలాల్ ే వరకు ే ఉండం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 353
మా టర్
సూ క
కష్ణఅ ేవ్షకం
ప ి ాక్రం
0
—
ఈ ౖల్
ె ను
పర్ద శ్ి ంచలేరు.
ేల్ బాయ్క్ కోసం ఎంచుకోబ ిన సం కలో
ార్లు లేవు. బాయ్క్
ేల్
సం క పటిట్క
నుం ి
ార్లను క ి ఉనన్ సం కను
ఎంచుకోం ి లే ా
ార్లను క ి ఉనన్
ె
ీ కార్డ్ ను ొ ిప్ంచం ి.
—
కె
ఈ ైల్ను ఎంచుకోలేరు.
—
ఇతర ప ిక ాల ో రూ ొ ం ిం న
ఇ ేజ్లను దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్
ేయలేరు.
ో లడ్ ర్ లో ఎలాంటి
ర్ాలు లేవు.
ఈ మూ
సవ ించలేరు.
—
ెరుగులు ిదద్ ా కి
ర్ాలు లేవు.
—
ే ా చలల్ బ ేంతవరకు
ె వర్క్ ార్పయ్త
ట్
లభయ్యంకాదు.
—
కె
354 ాంకే క ైన టీలు
ె ాలో
ైల్
ి ి
ేల్
ెయయ్బడదు.
27,
221
—
278
• ఇతర ప ిక ాల ో సృ ట్ ంి న మూ లను 278
సవ ించలేరు.
• మూ లు ఖ చ్తం ా ెండు
ఉం ా .
ెకనల్
ి
178
NEF (RAW) సం ానం ో
ఉప
ించ ా కి ె
ీ కార్డ్
280
NEF (RAW) ఇ ేజ్ లను క ి ఉండదు.
కె ె ాను ఆఫ్ ే ి, కె ె ా చలల్ బ ేంత
వరకు ే ఉం ి, ఆ ై మ ల్
పర్య న్ంచం ి.
—
మా టర్
సూ క
కష్ణఅ ేవ్షకం
ిర్ంటర్ త ఖీ
ేయం ి.
—
కా ి ా న్ త ఖీ
ేయం ి.
—
కా ితం జామ్ అ
య్ం ి.
—
కా ి ాలు లేవు.
—
ఇంక్ సరఫ ాను త ఖీ
ేయం ి.
—
ఇంక్ ము ి ిం ి.
—
* మ ింత సమా ారం కోసం
ప ి ాక్రం
0
ర్ంి టర్ను త ఖీ ేయం .ి మ ళ్
ార్రం ంచ ా కి, కొన ా ంి చు (లభయ్ంలో
ఉంటే) ఎంచుకోం ి.
కా ిత ప ిమాణం ఎంచుకోబడలేదు. స ైన
ప ిమాణం గల కా ి ా న్ ొ ిప్ంచం ి
మ ియు కొన ా ించును ఎంచుకోం ి.
జామ్ను కిల్యర్
ఎంచుకోం ి.
ే ి, కొన ా ించును
ఎంచుకునన్ ప ిమాణం గల కా ి ా న్
ొ ిప్ంచం ి మ ియు కొన ా ించును
ఎంచుకోం ి.
ఇంక్ను త ఖీ ేయం ి.
పునరుదధ్ ించ ా కి, కొన ా ించును
ఎంచుకోం ి.
ఇంక్ను భ త్ ీ ేయం ి మ య
ి ు
కొన ా ించును ఎంచుకోం .ి
—*
—*
—*
—*
—*
—*
ిర్టర్ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంను చూడం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 355
ద్ ే ాలు
కాన్ D5600 ి టల్ కె
❚❚
రకం
రకం
లెన్స్ జో ింపు
ఏక-లెన్స్ ి ెల్ క్స్
పర్ ావవంత
కోణం
ైన కష్ణ
పర్ ావవంత
ైన ికెస్ల్స్
పర్ ావవంత
ికెస్ల్స్
ఇ
ఇ
ె ా
ైన
ేజ్ ె ాస్ర్
ేజ్ ె ాస్ర్
తత్ ం ికెస్ల్స్
ధూ -త గ్ ంి పు వయ్వసథ్
లవ్ ేయడం
ఇ ేజ్ ప ిమాణం
( ికెస్ల్స్)
ైల్ ా ామ్ట్
Picture Control
వయ్వసథ్
ియా
ైల్ వయ్వసథ్
356 ాంకే క ైన టీలు
ి టల్ కె
ె ా
కాన్ F జో ింపు (AF ప ిచయాల ో)
కాన్ DX రూపం; సుమారు 1.5× సమాన
FX రూపంలో ఉనన్లెన్స్ల కష్ణ కోణం
24.2
యన్
23.5 × 15.6
24.78
ైన కేందర్ం ొ డవు
యన్
CMOS
ె ాస్ర్
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్ం ేయడం, ఇ ేజ్ ధూ
ె
సూచన ేటా (Capture NX-D ా ట్ ర్
ే అవసరం)
ాధనం
• 6000 × 4000 ( ెదద్ ి)
• 4496 × 3000 (మధయ్సథ్ ం)
• 2992 × 2000 ( నన్ ి)
• NEF (RAW): 12- లే ా 14 ట్, కు ించబ ిం ి
• JPEG: ైన్ ో JPEG-బేస్లైన్ కంపల్ ంట్ ( ా ాపు ా 1 : 4),
ా ారణం ( ా ాపు ా 1 : 8) లే ా ార్థ కం ( ా ాపు ా
1 : 16) కు ింపు
• NEF (RAW)+JPEG: ింగల్ ో టో ార్ఫ్ ెండు NEF (RAW)
మ ియు JPEG ా ామ్ట్లలో ికార్డ్ ేయబడ ా
ార్మాణికం, తటసథ్ ం, పర్కాశం, ఏకవరణ్ ం, తత్ రువు, లాయ్ండ్ ేక్ప్,
ఉప ితలం; ఎం ిక ేయబ ిన Picture Controlను
సవ ించవచుచ్; సంపర్ ాయ Picture Controlల కోసం లవ్
SD ( క
ె ూయ్ర్ ి టల్) UHS-I
ె
ీ కార్డ్ లు
ి ాయ్దు SDHC మ ియు SDXC
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
కష్ణఅ ేవ్షకం
కష్ణఅ ేవ్షకం
కళల్ - థ్ ా
ఐదు తలాల అదద్ ం ఏక-లెన్స్ ి ెల్ క్స్ కష్ణఅ ేవ్షకం
ేర్మ్ కవ ే
సుమారు 95% సమతల మ ియు 95%
ేతర్ థ్ ానం
17
(–1.0
ఉప ితలం నుం ి)
వరధ్ నం
ా ాపు 0.82× (అనంతంలో 50
డయాపట్ ర్ సరుద్బాటు
కేం ర్క
ీ ించు ెర
ి ెల్ క్స్ అదద్ ం
లెన్స్ ావ్రం
–1.7–+0.5
సవ్యం ాలక
కేం ర్క
ీ రణ మదద్ తు
షటర్
రకం
ి ి
ి ి
–1
ెళుళ్తుం ి
ెళళ్డం, ఎలకాట్ర్ కం ా
ీక్ర్న్
యం ర్ంచబడుతుం ి
AF-S, AF-P మ ియు AF-I లెన్స్ల ో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
అందుబాటులో ఉంటుం ి.
/4000–30 s 1/3 లే ా 1/2 EV దశలోల్; Bulb (బల్బ్
(వయ్వ ి)
1
కాక ా య ల్ ాష్ ేగం X = 1/200 s; 1/200 s లే ా
డుదల
)
–1
కక్ కేందర్
ఎలకాట్ర్ క ల్ - యం ర్ంచబ ిం ి సమతల-టార్వల్ కేందర్- ల్ ాన్ షటర్
ేగం
డుదల
ేతక
ర్ ం లెన్స్
B రకం పర్కాశవంతం కష్ణ కిల్యర్ మాయ్ట్ గురుత్ VII
తవ్ ిత
తకష్ణ
లెన్స్
; కష్ణఅ ేవ్షకం
–1
లువు
f/1.4 లెన్స్, –1.0
ానం
ానం); Time
ెమమ్ ి ా షటర్ ో సమకా క ిసత్ ుం ి
8 (ఏక ేర్మ్), ! ( రంతర L), 9 ( రంతర H),
J ( శచ్ల షటర్ డుదల), E (సవ్యం ాలక-టెమ
ౖ ర్);
టైమర్ ో టోగర్ ీకి మదద్ తు ఉం ి
ామ
ేర్మ్ ముందసుత్ ా ేగం • !: 3 ఎఫ్. ి.ఎస్ వరకు
• 9: 5 ఎఫ్. ి.ఎస్ వరకు (JPEG మ ియు 12- ట్
NEF/RAW) లే ా 4 ఎఫ్. ి.ఎస్ (14- ట్ NEF/RAW)
గమ క: ేర్మ్ ే ాలు రంతర-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్, మాన య లే ా
సవ్యం ాలక షటర్- ార్ ానయ్త పర్తయ్ ీకరణ, 1/250 s లే ా మ ింత
ేగవంత ైన షటర్ ే ా న్ క ి ఉంటా , అనుకూల అమ ిక
a1 కోసం డుదల ఎం ిక ేయబ ిం ి (AF-C ార్ ానయ్ ఎం ిక)
మ ియు ఇతర ఎం ికలు ి ాల్ట్ లువలు.
సవ్యం ాలక-టైమర్
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 పర్తయ్ ీకరణలు
ాంకే క
ైన టీలు 357
పర్తయ్ ీకరణ
ట ింగ్
ానం
ట ింగ్ పదధ్
ేర్ ి (ISO 100, f/1.4
ణ
లెన్స్, 20 °C)
పర్తయ్ ీకరణ
సం ానం
టర్
ానం
2016- ికెస్ల్ ఆర్. .
ట ింగ్
ే ాస్ర్ను ఉప
ిం
TTL పర్తయ్ ీకరణ
• మాతృక ట ింగ్: 3D వరణ్ మాతృక ట ింగ్ II (G, E,
మ ియు D లెన్స్ల రకాలు); వరణ్ మాతృక ట ింగ్ II (ఇతర
ి. ి.యు లెన్స్లు)
• మధయ్- ార్మాణిక ైన ట ింగ్: ేర్మ్కు మధయ్లో 8వృతత్ ంకు ఇవవ్బ ిన 75% బరువు
• ాప్ట్ ట ింగ్: టరుల్ 3.5వృతత్ ం (ఎంచుకోబ ిన
కేం క
ీర్ రణ ా ంట్ ై మధయ్లో ఉనన్ ేర్మ్ 2.5% గు ిం )
• మా ర్క లే ా మధయ్- ార్మాణిక
• ాప్ట్ ట ింగ్: 2–20 EV
ైన
ట ింగ్: 0–20 EV
ి. ి.యు
సవ్యం ాలక
ా ాలు (i సవ్యం ాలకం; j సవ్యం ాలకం,
ల్ ాష్ ఆఫ్); సరళమయ కారయ్కర్మం ో సవ్యం ాలకం ా
ో ర్ ర్ామ్ ేయబ ిం ి (P); సవ్యం ాలక షటర్- ార్ ానయ్త (S);
సవ్యం ాలక ావ్ర- ార్ ానయ్త (A); మాన యం (M); దృశయ్
ా ాలు (k తత్ రువు; l లాయ్ండ్ ేక్ప్; p ిలల్లు; m కీర్డలు;
n దగగ్ ర ా; o ా ర్ తత్ రువు; r ా ర్ లాయ్ండ్ ేక్ప్;
s ా ట్/
ీ ఇం ో ర్; t సముదర్ రం/మంచు; u సూ ాయ్సత్ మయం;
v డస్క్/ ాన్; w ెంపుడు జంతువు తత్ రువు; x కాయ్ం ిల్లైట్;
y కాసం; z శర ాక్ల రంగులు; 0 ఆ రం); పర్ ేయ్త పర్ ా ాల
ా ాలు (% ా ర్ దృ ట్ ;ి S అదుభ్త ైన పర్కాశం; T ాప్;
U ో టో వరణ; ' బొ మమ్ల కె ె ా పర్ ావం; ( సూకష్మ్రూప
పర్ ావం; 3 ఎం ిక ేయబ ిన రంగు; 1 ాయా తర్ం;
2 అ ిక కీ; 3 తకుక్వ కీ)
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు –5–+5 EV సరుద్బాటు ేయవచుచ్, ెంపులు 1/3 లే ా 1/2 EV ా
ఉం ా , P, S, A, M, h మ ియు %
ా ాలు
358 ాంకే క ైన టీలు
పర్తయ్ ీకరణ
పర్తయ్ ీకరణ ాళం
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
(పర్తయ్ ీకరణ
సూ
ి ారుస్
ేయబడుతుం ి)
A (L) బటన్ ో గు త్ ంి చబ ిన వదద్ కాం మతవ్ం లాక్
అవుతుం ి
ఐ.ఎస్.ఓ 100–25600 1/3 EV దశలోల్.
యంతర్ణ అందుబాటులో ఉం ి
ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
కియ
ర్ ా ల D-Lighting Y సవ్యం ాలకం, Z అతయ్ంత ఎకుక్వ, P ఎకుక్వ,
Q ా ారణం, R తకుక్వ, ! ఆఫ్
కేం ర్క
ీ రణ
సవ్యం ాలక
కేం ర్క
ీ రణ
TTL ేస్ గు త్ ంి పు, 39 కేం క
ీర్ రణ ా ంటల్ (9 కార్స్-రకం
ె ాస్ర్ల ో స ) మ ియు కాన్ Multi-CAM 4800DX
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ె ాస్ర్ మాడూయ్ల్ మ ియు ఏ.ఎఫ్స యక పర్కా
ాధనం (సుమారు 0.5–3
ేర్ ి)
ణ
గు త్ ంి పు ేణ
ర్ ి
–1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• సవ్యం ాలక కేం ర్క
ీ రణ (AF): ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ (AF-S);
రంతర-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ (AF-C); సవ్యం ాలక AF-S/AF-C
ఎం ిక (AF-A); పర్ ాన షయం పర్కారం ముందసుత్ గణింపు
కేం క
ీర్ రణ టార్కింగ్ సవ్యం ాలకం ా కిర్యా లం ేయబడుతుం ి
• మాన య కేం ర్క
ీ రణ (MF): ఎలకాట్ర్ క్ ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం
ఉప
ించబడవచుచ్
లెన్స్ స ోవ్
కేం ర్క
ీ రణ థ్ ానం
ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
కేం ర్క
ీ రణ ాళం
ానం
39 నుం ి 11 వరకు కేం క
ీర్ రణ ా
ంట్ల మధయ్ ఎంచుకోవచుచ్
ఏక- థ్ ాన ఏ.ఎఫ్, 9-, 21- లే ా 39- ా ంట్ ైన
ఏ.ఎఫ్, 3D-టార్కింగ్, సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్
క్-పర్ ేశం
షటర్- డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా (ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్) ొకక్డం
ీర్ రణ లాక్
ావ్ ా లే ా A (L) బటన్ను ొకక్డం ావ్ ా కేం క
ేయబడవచుచ్
ాంకే క
ైన టీలు 359
ల్ ాష్
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్
మారగ్ ద ిశ్ సంఖయ్
ల్ ాష్ యంతర్ణ
ల్ ాష్
ానం
ల్ ాష్ సరుద్బాటు
ల్ ాష్- ె ీ సూ క
ఉపకరణ సం ాన
థ్ ానం
కాన్ సృజ ాతమ్క
లైటింగ్ వయ్వసథ్ (CLS)
కాక ా య టె ిమ్నల్
ెలుపు సమతులయ్త
ెలుపు సమతులయ్త
బార్కెటింగ్
బార్కెటింగ్ రకాలు
360 ాంకే క ైన టీలు
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ' : సవ్యం ాలక ాప్అప్ ో సవ్యం ాలక ల్ ాష్
P, S, A, M, 0 బటన్ డుదల ో మాన యం ాప్-అప్
మారగ్ ద ిశ్క పుసత్ కం ల్ ాష్ (
12, 12
, ISO 100, 20 °C) ో సుమారు
TTL: 2016- ికెస్ల్ ఆర్. .
ె ాస్ర్ను ఉప
ిం i-TTL
ల్ ాష్ యంతర్ణ అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ో అందుబాటులో ఉం ి;
ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కోసం i-TTL సమతులయ్ పూ త్ ి ల్ ాష్
అ ే ి మాతృక మ ియు మధయ్- ార్మాణిక ట ింగ్, ాప్ట్
ట ింగ్ ో ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కోసం ార్మాణిక i-TTL ల్ ాష్ ో
ఉప
ించబడుతుం ి
సవ్యం ాలక, ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు ో సవ్యం ాలక, కాక ా య
సవ్యం ాలక మందగమనం, ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు ో కాక ా య
సవ్యం ాలక మందగమనం, ల్ ాష్ ను ంపు, ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు,
కాక ా య మందగమనం, ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు ో కాక ా య
మందగమనం, కాక ా య మందగమనం ో ెనుక- ెర, ెనుకెర కాక ా యం, ఆఫ్
–3–+1 EV సరుద్బాటు ేయవచుచ్, ెంపులు 1/3 లే ా 1/2 EV ా
ఉం ా , P, S, A, M, h మ ియు
ా ాలు
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ లే ా ఐ ఛ్క ల్ ాష్
ాగం పూ త్ ి ార్జ్
అ నపుప్డు ెలుగుతుం ి; ల్ ాష్ పూ త్ ి అవుట్పుట్ ో ైర్
అ న త ావ్త ణక ిసత్ ుం ి
కాక ా య మ ియు ేటా ప ిచయాలు మ ియు సుర ిత
ాళం ో ISO 518 ల్ ాష్
ా ాల సం ానం
కాన్ CLS మదద్ సుత్ం ి
AS-15 కాక ా య టె ిమ్నల్ అ ాపట్ ర్ ( ే ే ా ల సుత్ం ి)
సవ్యం ాలకం, ే ి మంట, కాం
ా ిమ్కత (7 రకాలు),
పర్తయ్కష్ సూరయ్ కాం , ల్ ాష్, ేఘావృతం, డ, పూరవ్ అమ ిక
మారగ్ దరశ్కం, ైన్-టూయ్ ంగ్ పూరవ్క అమ ిక మారగ్ దరశ్కం తపప్
ి న అ న్.
పర్తయ్ ీకరణ,
ెలుపు సమతులయ్త మ ియు ADL
పర్తయ్కష్ కష్ణ
లెన్స్ స ోవ్
ఏ.ఎఫ్-పర్ ేశ
ానం
సవ్యం ాలక
కేం ర్క
ీ రణ
ఆటో ట
ే ిక్ దృశయ్
ఎం ిక ాధనం
మూ
ట ింగ్
ట ింగ్ పదధ్
ేర్మ్ ప ిమాణం
( క
ి ెస్ల్స్) మ ియు
ేర్మ్ ేగం
ైల్ ా ామ్ట్
ి
కు ింపు
ఆ ి
ికా డ్ ంి గ్
ా ామ్ట్
ఆ ి
ికా డ్ ింగ్
ప ికరం
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త
ఇతర ఎం ికలు
మా టర్
మా టర్
• సవ్యం ాలక కేం ర్క
ీ రణ (AF): ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ (AF-S); పూ త్ -ి
సమయ-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ AF (AF-F)
• మాన య కేం ర్క
ీ రణ (MF)
ముఖ- ార్ ానయ్త ఏ.ఎఫ్, సత్ ృత-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్, ా ారణ-పర్ ేశ
ఏ.ఎఫ్, వసుత్వు-టార్కింగ్ ఏ.ఎఫ్
ేర్మ్లో ఎకక్ ై ా ాయా ేద-గు త్ ంి పు ఏ.ఎఫ్ (ముఖ- ార్ ానయ్త
ఏ.ఎఫ్ లే ా వసుత్వు-టార్కింగ్ ఏ.ఎఫ్ ఎంచుకోబ ినపుప్డు కె ె ా
సవ్యం ాలకం ా కేం క
ీర్ రణ ా ంట్ను ఎంచుకోంటుం ి)
i మ ియు j
పర్ ాన ఇ
మా ర్క
ేజ్
ా ాలలో అందుబాటులో ఉం ి
ె ాస్ర్ను ఉప
ిం
TTL పర్తయ్ ీకరణ
ట ింగ్
• 1920 × 1080, 60p (పు ోగమన), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720, 60p, 50p
60p, 50p, 30p, 25p మ ియు 24p కు 59.94, 50,
29.97, 25 మ ియు 23.976 ఎఫ్. ి.ఎస్లు అసలు ేర్మ్
ే ాలు; ★ అ ిక మ ియు ా ారణ ెం ింటికి ఇ ేజ్ ాణయ్త
మదద్ సుత్ం ి
MOV
H.264/MPEG-4 ఆధు క
యర్ PCM
అంత ిన్ ిమ్త లే ా బాహయ్ ట్ ీ ి
సరుద్బాటు ేయవచుచ్
ి
కో ింగ్
ైకోర్ ో న్; ర్ాహయ్తను
ఐ.ఎస్.ఓ 100–25600
వయ్వ ి-గ ి ే మూ లు
8.1 ెం. /3.2-అం. (3 : 2), ా ాపు ా 1037k-dot (720 ×
480 × 3 = 1,036,800 dots), 170° కష్క కోణం ో TFT చరకోణ ఎల్. ి. ి టచ్ ీక్ర్న్, ా ాపు ా 100% ేర్మ్ కవ ే , ెలుగు
సరుద్బాటు మ ియు కంటి- ె ాస్ర్ యంతర్ణ ఆన్/ఆఫ్
ాంకే క
ైన టీలు 361
ేల్ బాయ్క్
ేల్ బాయ్క్
ేల్ బాయ్క్ మ్, ేల్ బాయ్క్ మ్ క త్ ింపు జరుగు ోం ి, ేల్ బాయ్క్
ముఖం మ్, మూ
ేల్ బాయ్క్, ో టో మ ియు/లే ా మూ
ల్ డ్
ై
పర్దరశ్నలు, ో ాన తర్ పర్దరశ్న, హైలైటల్ ు, ో టో సమా ారం,
సథ్ లం
కక్ ేటా పర్దరశ్న, ఆటో ఇ ేజ్ ొటేషన్, తర్ ేటింగ్
మ ియు ఇ ేజ్ ాయ్ఖయ్ (36 అకష్ ాలు వరకు) ో పూ త్ -ి
ేర్మ్ మ ియు థంబ్ ె ల్ (4, 12 లే ా 80 ఇ ేజ్లు లే ా
కాయ్లెండర్) ేల్ బాయ్క్
ఇంటర్ ేస్
యు.ఎస్.
HDMI అవుట్పుట్
ఉపకరణ టె ిమ్నల్
ఆ ి
ఇన్పుట్
గరహిత/బూ
ల్ టూత్
గరహిత
బూ
ల్ టూత్
ేణ
ర్ ి (దృ ట్ ి వరుస)
362 ాంకే క ైన టీలు
ైకోర్-యు.ఎస్. సం ానకం ో అ ిక- ేగం యు.ఎస్. ;
అంత ిన్ ిమ్త యు.ఎస్.
ో ర్ట్కు అనుసం ానం ి ారుస్
ేయబ ిం ి
రకం C HDMI అనుసం ానకం
• ౖర్
ె లెస్
ి యంతర్ణ ాధనం: WR-1, WR-R10 ( ే ే ా
ల సుత్ం ి)
•
ి యంతర్ణ గ ా ాలు: MC-DC2 ( ే ే ా ల సుత్ం )ి
• GPS
ా ాలు: GP-1/GP-1A ( ే ే ా ల సుత్ం ి)
ట్ ీ ి
ట్ ీ ి
నన్- ిన్ జాక్ (3.5
ాయ్సం); ఐ ఛ్క ME-1
ైకోర్ ో న్లను మదద్ తు ఇసుత్ం ి
• పర్మాణాలు: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• రవ్హణ ీర్కెవ్ స్: 2412–2462 MHz (1–11 ానల్లు)
• గ ిషట్ అవుట్పుట్ పవర్: 6.6 dBm (EIRP)
• పర్మాణీకరణ: బహిరంగ వయ్వసథ్ , WPA2-PSK
• వయ్కీత్కరణ
ా ాలు: బూ
ల్ టూత్
ద్ ే త ెరష్న్ 4.1
• రవ్హణ ీర్కెవ్ స్
బూ
ల్ టూత్: 2402–2480 MHz
బూ
ల్ టూత్ తకుక్వ శకిత్: 2402–2480 MHz
• గ ిషట్ అవుట్పుట్ పవర్ (EIRP)
బూ
ల్ టూత్: 4.6 dBm
బూ
ల్ టూత్ తకుక్వ శకిత్: 4.6 dBm
ా ాపు ా 10
అంత ాయం లేకుం ా; ిగన్ల్ శకిత్ మ ియు
అడడ్ ంకులు ఉండటం లే ా ఉండక ో వడం ఆ ారం ా ణ
ేర్ ి
మారవచుచ్
NFC
ఆప ేషన్
రవ్హణ ీర్కెవ్ స్
మదద్ తు గల ాషలు
మదద్ తు గల ాషలు
పవర్ వనరు
బాయ్ట ీ
ఏ. ి అ ాపట్ ర్
టై ర్ ాడ్ ాకెట్
టై ర్ ాడ్ ాకెట్
కొలతలు/బరువు
కొలతలు (W × H × D)
బరువు
రవ్హణ ప ి ిథ్
ఉ ణ్ ో గర్త
ేమ
NFC Forum 3 రకం టాయ్గ్
13.56 MHz
అర క్, బెం ా , బలేగ్ ియన్, ై స్ (సర కృత మ ియు
ాంపర్ ాయక), ెక్, ా ష్, డచ్, ఆంగల్ ం, ి న్ష్, ెర్ంచ్, జరమ్న్,
ీర్క్, హిం ీ, హం ే ియన్, ఇం ో ే ియన్, ఇటా యన్, జప స్,
కొ ియన్, మ ా ీ, ా ేవ్ యన్, ె ష్య
ి న్, ో ష్, ో రుచ్ ీస్
( ో రుచ్గల్ మ ియు బెర్ ల్), ో ే యన్, రషయ్న్, ె ిబ్యన్,
ేప్ ష్, ీవ్ ిష్, త ళం, ెలుగు, ాయ్, ట ీక్ష్, ఉకేర్ యన్,
య ాన్ స్
ఒక EN-EL14a ీ ారజ్ బుల్
ియం-అయాన్ బాయ్ట ీ
EH-5b/EH-5c ఏ. ి అ ాపట్ ర్; EP-5A దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం
( ే ే ా ల సుత్ం ి) అవసరం
/4 అం. (ISO 1222)
1
ా ాపు ా 124 × 97 × 70
ా ాపు ా 465 g బాయ్ట ీ మ ియు ె
ేర్మ్ మూత; ా ాపు ా 415 g (కె ె ా
ీ కార్డ్ ో కా కె
ేర్మ్ మాతర్ ే)
ె ా
0 °C–40 °C
85% లే ా తకుక్వ (కం ెన్ ేషన్ లేదు)
• పర్ ేయ్కిం
ే ొక్ంటే తపప్, కె ె ా మ ియు ఇ ే ంగ్ ఉతప్తు
త్ ల సంఘం (CIPA)
పర్మాణాలు; లే ా ైడ్ లైనల్కు అనుగుణం ా అ న్ అంచ ాలు ేయబడ ా .
• పూ త్ ి ా- ార్జ్ ేయబ ిన బాయ్ట ీ ో కె ె ా కోసం అ న్ అంకెలు.
• కె ె ాలో పర్ద ిశ్ంచబ ిన నమూ ా ఇ ేజ్లు మ ియు అనవ్య మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో
ఇ ేజ్లు మ ియు దృ ట్ ాంతములు వ ిం ే పర్
జ ాలకు మాతర్ ే.
• ఈ మారగ్ దరశ్కంలో ే ొక్నన్ ర్డ్ ేర్ మ ియు ా ట్ ేర్ క ిం ే రు మ ియు
ద్ శ
ే కాలు
ఏ సమయంలో మ ియు ఎలాంటి ముందసుత్ ోటీసు లేకుం ా మా ేచ్ హకుక్ కాన్ క ి
ఉం ి. ఈ మారగ్ దరశ్కంలో ఉనన్ ఏ ై ా ో ాలు కారణం ా సంభ ం ే న ట్ ాలకు కాన్
బాధయ్త వహించదు.
ాంకే క
ైన టీలు 363
❚❚ MH-24 బాయ్ట ీ ారజ్ ర్
సగటు ఉ ాప్దకం
సగటు ఉ ాప్ ితం
మదద్ తు గల బాయ్ట ీలు
ా జ్ ంి గ్ సమయం
రవ్హణ ఉ ణ్ ో గర్త
కొలతలు (W × H × D)
బరువు
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.2 A గ ిషట్
DC 8.4 V/0.9 A
కాన్ EN-EL14a ీ ారజ్ బుల్
ియం-అయాన్ బాయ్ట ీలు
సుమారు 1 గంటలు మ ియు 50
ాలు, ార్జ్ లేనపుప్డు
ప ిస ాల ఉ ణ్ ో గర్త 25 °C
0 °C–40 °C
సుమారు 70 × 26 × 97
, పల్ గ్ అ ాపట్ ర్
సుమారు 96 ార్, పల్ గ్ అ ాపట్ ర్ న
ం
ఈ ఉతప్ త్ ై ఉనన్
న్లు కిర్ం ి ాటి
ార్
ధయ్ంను ే త్ ా :
m ఏ. ి, p ి. ి, q కాల్స్ II ఉపకరణం (ఉతప్ త్
కక్
ామ్ణం ెండు ారుల్
ేయబ ిం ి.)
❚❚ EN-EL14a ీ ారజ్ బుల్
రకం
సగటు ామరథ్ ం
రవ్హణ ఉ ణ్ ో గర్త
కొలతలు (W × H × D)
బరువు
న
ం
ోధం
ియం-అయాన్ బాయ్ట ీ
ీ ార్జ్
ేయగల
ియం-అయాన్ బాయ్ట ీ
7.2 V/1230 mAh
0 °C–40 °C
సుమారు 38 × 53 × 14
సుమారు 49 ార్, టె ిమ్నల్ కవర్
న
ం
ఏ సమయంలో ైన మ ియు ముందు పర్కటన లేకుం ా ఈ మానుయ్వల్ లో వ ణ్ ంి చబ ిన
ర్డ్ ేర్ మ ియు ా ట్ ేర్
కక్ క ిం ే రును మ ియు
ద్ శ
ే ములను మా ేచ్
హకుక్ను కాన్
ి ెటట్ న
ి ి. ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో ఏ ై ా లో ాలకు ఫ తమ ేయ్
ో
న లా ాల లే ా న ట్ ాలు కోసం కాన్ బాధయ్త ా ఉండదు.
364 ాంకే క ైన టీలు
❚❚ మదద్ తు గల పర్మాణాలు
• DCF సంసక్రణ 2.0: ే ేవ్రు కె ె ా తయా ీ ారుల మధయ్ అనుకూలతను
ధ్ ా ించ ా కి ి టల్ కె ె ా రంగంలో కె ె ా ైల్ వయ్వసథ్ ల (DCF) కోసం
రూపకలప్న బంధన సత్ ృతం ా ఉప
ిం ే ఒక పర్మాణం.
• Exif సంసక్రణ 2.3: కె ె ాలో Exif ( ి టల్ ట్ ల్
ి కె ె ాల కోసం
మారచ్గల తర్ ైల్ రూపం) సంసక్రణ 2.3కి మదద్ తు ఉం ి,
ార్లు
Exif-అనుకూల ిర్ంటర్లలో అవుట్పుట్ ేయబ ినపుప్డు అనుకూల వరణ్
పునరుతప్ త్ కోసం ో టో ార్ఫ్లలో లవ్ ేయబ ి సమా ారం ార్మాణికం ా
ఉప
ించబడుతుం ి.
• PictBridge: కంపూయ్టర్కు కె ె ాను క ెక్ట్ ేయకుం ా ేరు ా ో టో ార్ఫ్లను
ిర్ంటర్కు అనుమ ంచ ా కి ి టల్ కె ె ా మ ియు ిర్ంటర్ ప ిశమ
ర్ ల ే
స
ట్ ి ా అ వృ ధ్ ి ేయబ ిన ఒక పర్మాణం.
• HDMI: అ ిక- ె ి షన్ మ ట్
ియా ఇంటర్ ేస్ అ ే
గ ారు
ఎలకాట్ర్ క్స్ మ ియు ఆ ి
య్వల్ ేటా మ ియు ఒకే కేబుల్ క ెకష్న్
HDMI- ి ాయ్దు ప ికరంకు యంతర్ణ ిగన్లుల్ పర్ ా ిం ే ామరథ్ ంగల AV
ప ిక ాలలో ఉప
ించబ ిన మ ట్
ియా ఇంటర్ ేస్ కొరకు ఇ ి ఒక
పర్మాణం.
ాంకే క
ైన టీలు 365
A
ాయ్ ార హన్ సమా ారం
IOS అ ే ి యు ైటెడ్ ట్ ట్
ే స్ మ ియు/లే ా ఇతర ే ాలోల్ Cisco Systems, Inc.,
కక్ ాయ్ ార హన్ం లే ా న
ిత ాయ్ ార హన్ం మ ియు లై ెన్స్ కింద
ఉప
ించబడుతుం ి. Windows అ ే ి యు ైటెడ్ ట్ ట్
ే స్ మ ియు/లే ా ఇతర ే ాలోల్
Microsoft Corporation
కక్ న
ిత ాయ్ ార హన్ం లే ా ాయ్ ార హన్ం. Mac,
OS X, Apple®, App Store®, Apple లో ోలు, iPhone®, iPad® మ ియు iPod touch®
అ ే U.S. మ ియు/లే ా ఇతర ే ాలలో Apple Inc.
కక్ న
ిత ాయ్ ార
న్లు. Android, Google Play మ ియు Google Play లో ో అ ే Google LLC
కక్ ాయ్ ార
న్లు. Android ోబో ట్ అ ే ి ేయబ ిన ప మ ియు Google
ావ్ ా పంచుకునన్ ాటి నుం ి పునరుతప్ త్ ేయబడుతుం ి లే ా సవ ించబడుతుం ి
మ ియు కిర్ ేటివ్ కామన్స్ 3.0 అటిబ
ర్ ూయ్షన్ లై ెన్స్ను వ ిం న బంధనల పర్కారం
ఉప
ించబడుతుం ి. PictBridge లో ో అ ే ి ాయ్ ార హన్ం. SD, SDHC మ ియు
SDXC లో ోలు SD-3C, LLC.
కక్ ాయ్ ార
న్లు. HDMI, HDMI లో ో మ ియు
హై- ె ి షన్ మ ట్
ియా ఇంటర్ ేస్ అ ే HDMI లై ె స్ంగ్ LLC.
కక్ ాయ్ ార
న్లు లే ా న
ిత ాయ్ ార
న్లు.
Wi-Fi మ ియు Wi-Fi లో ో అ ే Wi-Fi Alliance
కక్ ాయ్ ార
న్లు లే ా
న
ిత ాయ్ ార
న్లు. N-Mark అ ే ి యు ైటెడ్ ట్ ట్
ే స్ మ య
ి ు/లే ా ఇతర
ే ాలోల్ NFC Forum, Inc.,
కక్ ాయ్ ార హన్ం లే ా న
ిత ాయ్ ార హన్ం.
బూ
ల్ టూత్® పద గురుత్ మ ియు లో ోలు బూ
ల్ టూత్ SIG, Inc. ావ్ ా ో ంత న
ాయ్ ార
న్లు మ ియు ఈ గురుత్ల ఎటువంటి
గం కాన్ కా ొప్ ేషన్
లై ెన్స్ కిర్ంద ఉంటుం ి.
ఈ మానుయ్వల్ లే ా
అ న్ ఇతర ాయ్ ార
న్లు.
ిత
ావ్ ా
కాన్ ఉతప్ త్ ో అం ించబ ిన ఇతర ాకుయ్ ెంటేషన్లో ే ొక్నన్
ేరల్ ు సంబం ిత హో లడ్ రల్ ాయ్ ార
న్లు లే ా న
ిత ాయ్ ార
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in the
badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of
this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
366 ాంకే క ైన టీలు
A అనుకూలత
హన్ం
ె ప్ పటిట్కలో అనుకూలత హన్ం ఎం ికను ఉప
ట
ాటి
ంి చగల పర్మాణాలు (0 276).
ిం
కె
ె ాకు అనుకూల
ైన
A FreeType లై
ెన్స్ (FreeType2)
ఈ ా ట్ ేర్
కక్ ా ాలకు కా ీ ైట్ క ిన ారు © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). సరవ్ హకుక్లూ పర్ ేయ్కం.
A MIT లై
ెన్స్ (HarfBuzz)
ఈ ా ట్ ేర్
కక్ ా ాలకు కా ీ ైట్ క ిన ారు © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) సరవ్ హకుక్లూ పర్ ేయ్కం.
ాంకే క
ైన టీలు 367
Aస
ట్ి ికేట్లు
368 ాంకే క ైన టీలు
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
లెన్స్లు
కొ న్ ే ాలు లే ా ార్ం ాలలో లభయ్ంలో ఉనన్ కె ె ాను రు AF-P DX
NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR లెన్స్ కిట్ ో కొను ోలు ే ేత్ ఈ
ా ా న్ చదవం ి. లెన్స్ ా ాలు ిగువన జా ా ేయబ డ్ ా .
1 లెన్స్ మూత
6 లెన్స్ జో ించు గురుత్ ...................... 30
3 మ ళ్ంచగల లెన్స్ వంపు బటన్ ........31
ీర్ రణ వలయం ........................ 95
8 కేం క
2 లెన్స్ రకష్కం జో ించు గురుత్
4 కేందర్ం ొ డవు కొలత
5 కేందర్ం ొ డవు గురుత్
7 ి. ి.యు సంపర్ ింపులు .............. 307
9 మ్ వలయం ............................. 49
ె ుక లెన్స్ మూత
10 న
ఈ ముడుచుకు ే లెన్స్ DX రూపం కాన్ ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కె ె ాలలోల్
అందుబాటులో ఉ ాన్ ; ఎస్.ఎల్.ఆర్ ిల్మ్ కె ె ాలు మ ియు D3- ణ
ేర్ ిలు,
D2- ణ
ేర్ ిలు, D1- ణ
ేర్ ిలు, D700, D300- ణ
ేర్ ిలు, D200, D100, D90, D80,
D70- ణ
ేర్ ిలు, D60, D50, D40- ణ
ేర్ ిలు, D7000, D5100, D5000, D3200,
D3100, D3000 ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కె ె ాలు మదద్ వవ్వు. ీ
ఒక D5,
D4- ణ
ేర్ ిలు, D810- ణ
ేర్ ిలు, D800- ణ
ేర్ ిలు, Df, D750, D610, D600, D7200,
D7100, D5500, D5300 లే ా D3300 ో ఉప
ిం నపుప్డు కె ె ా
ఫర్మ్ ేర్ స ికొర్తత్ సంసక్రణతు న క ించబ ింద
థ్ా ించుకోం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 369
❚❚ కేం ర్క
ీ రణ
కేం క
ీర్ రణ
ా ా న్ కె
(0 82).
ె ా
యంతర్ణలను ఉప
ిం
ఎంచుకోవచుచ్
సవ్యం ాలక కేం ర్క
ీ రణ
కె ె ా సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ానంలో ఉనన్పుప్డు కేం క
ీర్ రణ
సవ్యం ాలకం ా సరుద్బాటు ేయబడుతుం ి (0 82). షటర్- డుదల బటన్
సగం వరకూ ొకిక్ ెటట్ ి ఉంచు ే (లే ా AF-ON బటన్ ొకిక్ ెటట్ ి ఉంచు ే)
కె ె ా కేం క
ీర్ ించ ా కి కేం క
ీర్ రణ వలయం కూ ా ఉప
ించవచుచ్; ీ
“మాన య భ త్ ీ ో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ” (M/A) అ అంటారు. ెండవ
ా ి షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకూ ొకిక్నపుప్డు (లే ా AF-ON బటన్
ొకిక్నపుప్డు) సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ పునరుదధ్ ించబడుతుం ి. సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణ పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు కేం క
ీర్ రణ వలయా న్ ాకడం వలన
కేం క
ీర్ రణ థ్ ా ా న్ మారుచ్తుంద గమ ం ా .
మాన య కేం ర్క
ీ రణ
కె ె ా మాన య కేం క
ీర్ రణ
ానంలో ఉనన్పుప్డు, కేం క
ీర్ రణ లెన్స్ కేం క
ీర్ రణ
వలయా న్ పప్డం ావ్ ా సరుద్బాటు ేయవచుచ్ (0 95). కె ె ా ఆఫ్ లో
ఉనన్పుప్డు లే ా సనన్దధ్ త టైమర్ గడువు ము ి ినపుప్డు, కేం క
ీర్ రణ వలయం
కేం క
ీర్ ించ ా కి ఉప
ించబడదు మ ియు మ్ వలయా న్ పప్డం వలన
కేం క
ీర్ రణ థ్ ా ా న్ మారుచ్తుం ి; కేం క
ీర్ ిం ే ముందు, కె ె ాను ఆన్ ేయం ి
లే ా సనన్దధ్ త టైమర్ ను పునః ైతనయ్వంతం ేయుటకు షటర్- డుదల బటన్ను
ొకక్ం ి.
D5200 కె ె ాల
గ ారులు సనన్దధ్ త టైమర్ గడువు ము ి ింద
గమ ,ేత్ టైమర్
ి ి ార్రం ం నపుప్డు కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం మారుతుం ి.
షూటింగ్ ే ే ముందు
ి ి కేం క
ీర్ ించడం. మాన య కేం క
ీర్ రణ కోసం ీరఘ్కాల
సనన్దధ్ త టైమర్లు ి ారుస్ ేయబడు ా
మ ియు ఇతర ప ి ిథ్ తులోల్
కేం క
ీర్ రణ త ావ్త ెను ెంట ే షటర్ను డుదల ేయక ో వచుచ్.
370 ాంకే క ైన టీలు
❚❚ అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ను ఉప
ించడం
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఉప
ిం నపుప్డు, పర్ ాన షయం క సం 0.6
దూరంలో ఉంద
థ్ా ించుకోం ి మ ియు కాం లోపం
ా ించ ా కి లెన్స్
రకష్కాలను
ి ేయం ి (లెన్స్
కక్ ము ింపు అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ై కనబ ి ే
ాయలు రూ ొ ం ి త్ ా ).
డ
కాం లోపం
కిర్ంద జా ా ే ిన కె ె ాలలో లెన్స్ జో ించబ ి ే, కిర్ంద ఇవవ్బ ిన ప ి ి ల
క ాన్ తకుక్వ ఉంటే అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ పూ త్ ి షయం ై ెలుగు వవ్డం ాధయ్ం
కాక ో వచుచ్:
కె
ె ా
D5600/D5500/D5300/D5200/
D3400/D3300
మ్ థ్ ి
18
24, 35, 45
మ ియు 55
కాం లోపం లేకుం ా
క షట్ దూరం
1.0
కాం లోపం లేదు
ాంకే క
ైన టీలు 371
❚❚ కంపన త గ్ ంి పు (VR)
AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VRను కె ె ాకు
జో ిం నపుప్డు, కంపన త గ్ ంి పును షూటింగ్ పటిట్కలో ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్ ఎం ిక
ఉప
ిం (0 232). ఆన్ ఎంచుకునన్టల్
ే, షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకిక్న సమయాలోల్ కంపన త గ్ ంి పు పర్ ా తమవుతుం ి. కంపన
త గ్ ంి పు కె ె ా కద కలు వలన జ ి ే అసప్షట్ తను త గ్ స
ి త్ ుం ి, షటర్ ేగం
4.0
ామాలు కంటే ెమమ్ ి ా ఉం ేలా ేసత్ ుం ి, ఇ ి అందుబాటులో
షటర్ ే ాల ప ి ి
ెంచుతుం ి. షటర్ ేగం ై .ఆర్ పర్ ా ాలను కె ె ా
మ ియు ఇ ే ంగ్ ఉతప్తు
త్ ల సంఘం (CIPA). పర్మాణాలు; పర్కారం అంచ ా
ేయబడుతుం ి; FX-రూపం లెన్స్లను FX-రూపం ి టల్ కె ె ాల ో,
DX-రూపం లెన్స్లను DX-రూపం కె ె ాల ో అంచ ా ేయబడుతుం ి. మ్
లెన్స్లను ాటి గ ిషట్ మ్ వదద్ అంచ ా ేయబడ ా .
D కంపన త గ్ ంి పు
• కంపన త గ్ ంి పు ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు, షటర్- డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకిక్,
షటర్- డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా ొకక్ ా కి ముందు ఇ ేజ్ కష్ణఅ ేవ్షకంలో థ్ ర
ి ం ా
క ిం ే వరకు ే ఉండం ి.
• కంపన త గ్ ంి పు కిర్యా లం ా ఉనన్పుప్డు, కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఇ ేజ్ షటర్ డుదల
ే ిన త ావ్త కదలవచుచ్. ఇ ి స ి ా ప ేయుటలేద సూ ంచదు.
• కె ె ా అడడ్ ం ా
ిప్నపుప్డు, కంపన త గ్ ంి పు ాన్ ాగం కా కద కకు మాతర్ ే
వ త్ స
ి త్ ుం ి (ఒక ేళ కె ె ా సమతలం ా మ ిశ్ంచబ ినపుప్డు, ఉ ాహరణకు, కంపన
త గ్ ంి పు సమతల వణుకుకు మాతర్ ే వ త్ ంి చబడుతుం ి), కె ె ాను ఒక సత్ ృత ఆర్క్లోకి
ెమమ్ ి ా ాన్ ేసత్ ుం ి.
• కె ె ాలో అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఉనన్టల్
ే, ల్ ాష్ ార్జ్ అవుతునన్పుప్డు కంపన త గ్ ంి పు
ి ేయబడుతుం ి.
• కె ె ాను ా ారణం ా టైర్ ాడ్ ై జో ిం నపుప్డు కంపన త గ్ ంి పు ి ారుస్ ేయబ ిం ి,
అ
ే రు షూటింగ్ ప ి ిథ్ తులు మ ియు టైర్ ాడ్ రకం ఆ ారం ా కూ ా ీ
ఆఫ్
ేయాలనుకోవచుచ్.
• కె ె ా
ో ో డ్ ై జో ించబ ినపుప్డు కంపన త గ్ ంి పు ి ారుస్ ేయబడుతుం ి.
372 ాంకే క ైన టీలు
❚❚ అం ిం న ఉపకరణాలు
• LC-55A 55
ాన్ప్-ఆన్ ముందు
• ెనుక లెన్స్ మూత
ాగం లెన్స్ మూత
❚❚ అనుకూల ఉపకరణాలు
• 55
సూక్ర్-ఆన్ ిలట్ర్లు
• LF-4 ెనుక లెన్స్ మూత
• CL-0815 లెన్స్ ెటట్ ె
• HB-N106 లెన్స్ చటర్ం రకష్కం
లెన్స్ రకష్కం జో ించు గురుత్ను (●) లెన్స్ రకష్క ఏకవరుస గురుత్ ో ( ) q
తర్ంలో చూ ిన ధం ా సరుద్బాటు ే ,ి రకష్కం (w) ● గురుత్ను లెన్స్ రకష్క
ాళం గురుత్ (—) ో సరుద్బాటు అ ేయ్ వరకు పప్ం ి.
రకష్కంను జో ిం నపుప్డు లే ా ొల ిం నపుప్డు, ీ
ా మూలం ై ఉనన్
హన్ం వదద్ పటిట్ ఉంచం ి మ ియు గటిట్ ా పటట్ ా న్
ా ించం ి. రకష్కా న్
స ి గ్ ా జో ించక ో ే కాం లోపం సంభ ంచవచుచ్. రకష్కం ఉప
గంలో లే
సమయంలో లెన్స్ ైకి ఎ త్ ేయచుచ్ మ ియు జో ించవచుచ్.
ాంకే క
ైన టీలు 373
❚❚
రకం
ద్ ే ాలు
కేందర్ం ొ డవు
గ ిషఠ్ ావ్రం
లెన్స్
ామ్ణం
కష్ణ కోణం
కేందర్ం ొ డవు కొలత
దూర సమా ారం
మ్
కేం ర్క
ీ ింసుత్ం ి
కంపన త గ్ ంి పు
క షట్ కేం ర్క
ీ రణ దూరం
డయాఫర్మ్ బేల్ డ్లు
డయాఫర్మ్
ావ్రం ణ
ేర్ ి
ట ింగ్
ి ట్ ర్-జో ింపు ప ిమాణం
ల
కొలతలు
బరువు
374
ాంకే క
అంత ిన్ ిమ్త CPU మ ియు F జో ింపు ో G AF-P DX
లెన్స్ రకం
18–55
f/3.5–5.6
9 సమూ లలో 12 మూలకాలు (2 అసప్ ికల్ లెన్స్
మూలాంకం)
76°–28° 50´
ల్ టరల్ లో ార్డుయ్ ేటెడ్ (18, 24, 35, 45, 55)
కె ె ాకు అవుట్పుట్
సవ్తంతర్ మ్ వలయంను ఉప
ిం మాన యం మ్
మాన య కేం క
ీర్ రణ కొరకు ట్ ే ింగ్
టార్; పర్ ేయ్క ైన
కేం క
ీర్ రణ వలయం ావ్ ా సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
యం ర్ంచబ ిం ి
ా స్ కా ల్
టారల్ ను (VCMs) ఉప
ిం లెన్స్
మారుచ్
అ న్ మ్ థ్ ా ాల వదద్ కేందర్ తలం నుం ి 0.25
(0 96)
7 (గుండర్టి డయాఫర్మ్ ెరవటం)
పూ త్ ి ా ఆటో ేటిక్
• 18
కేందర్ం ొ డవు: f/3.5–22
• 55
కేందర్ం ొ డవు: f/5.6–38
కె ె ా ో ఎంచుకోబ ిన పర్తయ్ ీకరణ ెంచడం
కక్ ప ిమాణం ై ఆ ారప ి క స ావ్రం ేరు ా
పర్ద ిశ్ంచబడవచుచ్.
పూ త్ ి ావ్రం
55
(P = 0.75
)
సుమారు 64.5
ాయ్సం × 62.5
(లెన్స్
మ ళ్ం నపుప్డు కెమ ా లెన్స్-జో ింపు అచుచ్ నుం ి
దూరం)
సుమారు 205 ార్
ైన టీలు
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR
మ ియు AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G
ED లెన్స్లు
కొ న్ ే ాలు లే ా ార్ం ాలలో లభయ్ంలో ఉనన్ కె ె ాను రు AF-P DX
NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR లే ా AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G ED లెన్స్ కిట్ ో కొను ోలు ే ేత్ ఈ
ా ా న్
చదవం ి. లెన్స్ ా ాలు ిగువన జా ా ేయబ డ్ ా .
1 లెన్స్ మూత
6 కేందర్ం ొ డవు గురుత్
ీర్ రణ వలయం ........................ 95
3 కేం క
8 ి. ి.యు సంపర్ ింపులు .............. 307
2 లెన్స్ రకష్కం జో ించు గురుత్
4
మ్ వలయం ............................. 49
5 కేందర్ం ొ డవు కొలత
7 లెన్స్ జో ించు గురుత్ ...................... 30
9 ెనుక లెన్స్ మూత
ఈ లెన్స్లు DX రూపం కాన్ ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కె ె ాలలోల్ అందుబాటులో
ఉ ాన్ ; ఎస్.ఎల్.ఆర్ ిల్మ్ కె ె ాలు మ ియు D3- ణ
ేర్ ిలు, D2- ణ
ేర్ ిలు,
D1- ణ
ేర్ ిలు, D700, D300- ణ
ేర్ ిలు, D200, D100, D90, D80, D70- ణ
ేర్ ిలు,
D60, D50, D40- ణ
ేర్ ిలు, D7000, D5100, D5000, D3200, D3100,
D3000 ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కె ె ాలు మదద్ వవ్వు. ఈ కె ె ాలను ఒక D5,
D4- ణ
ేర్ ిలు, D810- ణ
ేర్ ిలు, D800- ణ
ేర్ ిలు, Df, D750, D610, D600, D7200,
D7100, D5500, D5300 లే ా D3300 ో ఉప
ిం నపుప్డు కె ె ా
ఫర్మ్ ేర్ స ికొర్తత్ సంసక్రణతు న క ించబ ింద
థ్ా ించుకోం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 375
❚❚ కేం ర్క
ీ రణ
కె ె ా యంతర్ణలను ఉప
ిం కేం క
ీర్ రణ
ానం ఎంచుకోబడవచుచ్
(0 82). సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ మ ియు ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం లకష్ణాలు అ న్
కేందర్ం ొ డవులువ వదద్ మదద్ త్ ా . ఈ లెన్స్ను ఉప
ిం నపుప్డు,
f/5.6 కంటే తకుక్వ గ ిషట్ ావ్రం ో లెన్స్ల కోసం జా ా ే ిన సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణ మ ియు ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం బంధనలు కె ె ా మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో ఏ
ా ాలను పటిట్ంచుకోకం ి.
సవ్యం ాలక కేం ర్క
ీ రణ
కె ె ా సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ానంలో ఉనన్పుప్డు కేం క
ీర్ రణ
సవ్యం ాలకం ా సరుద్బాటు ేయబడుతుం ి (0 82). షటర్ డుదల
బటన్ సగం వరకూ ొకుక్తుండ ా కె ె ాను కేం క
ీర్ ించ ా కి కేం క
ీర్ రణ
వలయం కూ ా ఉప
ించవచుచ్ (లే ా AF-ON బటన్ సగం వరకూ
ొకుక్తుండ ా); ీ
“మాన య జోకయ్ం ో సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణం” అ
అంటారు (M/A). షటర్- డుదల బటన్ సగం వరకూ ొకుక్తుండ ా (లే ా
AF-ON ొకుక్తుండ ా) ఒక ెకండ్ సమయం సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
ి ి ార్రం ంచబడుతుం ి. సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు
కేం క
ీర్ రణ వలయంను ాకడం వలన కేం క
ీర్ రణ థ్ ానంను మారుచ్తుంద
గమ ంచం ి.
మాన య కేం ర్క
ీ రణ
కె ె ా మాన య కేం క
ీర్ రణ
ానంలో ఉనన్పుప్డు, లెన్స్ కేం క
ీర్ రణ
వలయంను పప్డం ావ్ ా కేం క
ీర్ రణ సరుద్బాటు ేయవచుచ్ (0 95).
కె ె ా ఆఫ్లో ఉనన్పుప్డు లే ా సనన్దధ్ త టైమర్ గడువు ము ినపుప్డు,
కేం క
ీర్ ించ ా కి కేం క
ీర్ రణ వలయం ఉప
ించలేరు లే ా మ్ వలయంను
పప్డం వలన కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం మారుచ్తుం ి; కేం క
ీర్ ిం ే ముందు, కె ె ాను
ఆన్ ే ి, సనన్దధ్ త టైమర్ను పుఃన ైతనయ్వంతం ేయుటకు షటర్- డుదల
బటన్ను ొకక్ం ి.
D5200 కె ె ాల
గ ారులు సనన్దధ్ త టైమర్ గడువు ము ి ింద
గమ ,ేత్ టైమర్
ి ి ార్రం ం నపుప్డు కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం మారుతుం ి.
షూటింగ్ ే ే ముందు
ి ి కేం క
ీర్ ించడం. మాన య కేం క
ీర్ రణ కోసం ీరఘ్కాల
సనన్దధ్ త టైమర్లు ి ారుస్ ేయబడు ా
మ ియు ఇతర ప ి ిథ్ తులోల్
కేం క
ీర్ రణ త ావ్త ెను ెంట ే షటర్ను డుదల ేయక ో వచుచ్.
376 ాంకే క ైన టీలు
❚❚ కంపన త గ్ ంి పు (VR, AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
VR మాతర్ ే)
కె ె ాకు ఒక AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR
జో ిం నపుప్డు, షూటింగ్ ెనులో ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్ ను ఉప
ిం కంపన
త గ్ ంి పు ార్రం ంచవచుచ్ లే ా
ి ేయవచుచ్ (0 232). ఒక ేళ ఆన్
ఎంచుకోబ ి ే, షటర్- డుదల బటన్ను స ా కి ొకిక్నపుప్డు కంపన త గ్ ంి పు
పర్ ావం చూపుతుం ి. కె ె ా వణకు వలల్ ఏరప్ ే మసకను త గ్ స
ి త్ ుం ి,
అందుబాటులో ఉనన్ షటర్ ే ాలను ెంచడం ావ్ ా, 4.0
ామాల
వరకు షటర్ ే ాలను అనుమ సుత్ం ి లెకుంటే ఇటువంటి సంద ాభ్లోల్, ఇ ి
కె ె ా కద క ే వ ేచ్ అసప్షట్ త త గ్ ంి చుతుం ి. కె ె ా మ ియు ఇ ే ంగ్
ఉతప్తు
త్ లు అ ో ి ేషన్ (CIPA) పర్మాణాల పర్కారం షటర్ ేగం VR
పర్ ా ాలు కొలవబడ ా ; FX-రూపం లెన్స్లు FX-రూపం ి టల్ ఎస్.ఎల్.
ఆర్ కె ె ాలను ఉప
ిం , DX-రూపం లెన్స్లు DX-రూపం కె ె ాలను
ఉప
ిం కొలవబడ ా . మ్ లెన్స్లు గ ిషట్ మ్ వదద్ కొలవబడ ా .
D కంపన త గ్ ంి పు
• కంపన త గ్ ంి పును ఉప
ిం నపుప్డు, షటర్- డుదల బటన్ను స ా కి ొకిక్,
ిత
స ా కి ొకేక్ ముందు షటర్- డుదల బటన్ను థ్ ర
ి పరచ్ ా కి కష్ణఅ ేవ్షకంలో
ఇ ేజ్ కోసం ే ఉండం ి.
• కంపన త గ్ ంి పు కిర్యా లం ా ఉనన్పుప్డు, షటర్ డుదల ే ిన త ావ్త
కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఉనన్ ఇ ేజ్ వణకవచుచ్. ఇ ి స ి ా ప ేయుటలేద సూ ంచదు.
• కె ె ా మ ిశ్ంచబ ినపుప్డు, కంపన త గ్ ంి పు ాన్ ాగం కా కద కకు మాతర్ ే
వ త్ స
ి త్ ుం ి (ఒక ేళ కె ె ా సమతలం ా మ ిశ్ంచబ ినపుప్డు, ఉ ా రణకు, కంపన
త గ్ ంి పు సమతల వణకుకు మాతర్ ే వ త్ ంి చబడుతుం ి), కె ె ాను ఒక సత్ ృత ఆర్క్లోకి
ెమమ్ ి ా ాన్ ేసత్ ుం ి.
• కె ె ా అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ో అమరచ్బ ి ే, ల్ ాష్ ార్జ్ అవుతునన్ సమయంలో కంపన
త గ్ ంి పు
ి ేయబడుతుం ి.
• కె ె ా టైర్ ాడ్ ై జో ించబ ినపుప్డు ా ారణం ా కంపన త గ్ ంి పు ి ారుస్
ేయబడుతుం ి, అ నపప్టికీ షూటింగ్ ప ి థ్ త
ి ులు మ ియు టైర్ ాడ్ రకం ై ఆ ారప ి
రు ీ
ఆఫ్ ేయవచుచ్.
• కె ె ా
ో ో డ్ ై జో ించబ ినపుప్డు కంపన త గ్ ంి పు ి ారుస్ ేయబడుతుం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 377
❚❚ సరఫ ా ే ిన ఉపకరణాలు
• LC-58 58
ాన్ప్-ఆన్ ముందు
• ెనుక లెన్స్ మూత
ాగం లెన్స్ మూత
❚❚ అనుకూలత ైన ఉపకరణాలు
• 58
సూక్ర్-ఆన్ ిలట్ర్లు
• LF-4 ెనుక లెన్స్ మూత
• CL-1020 లెన్స్ ెటట్ ె
• HB-77 లెన్స్ చటర్ం రకష్కం
q తర్ంలో చూ ిం న వలె లెన్స్ రకష్కం సమలేఖన గురుత్ను ( ) లెన్స్
రకష్కం జో ింపు గురుత్ సమలేఖనం ే
(●) మ ియు ఆ ై లెన్స్ రకష్కం
ాళం గురుత్ (—) ో ● గురుత్ సమలేఖనం అ ేయ్ వరకు రకష్కం (w)
పప్ం ి.
రకష్కంను జో ించు లే ా ొల ించునపుప్డు, ీ
ా మూలం ై ఉనన్
హన్ం వదద్ పటిట్ ఉంచం ి మ ియు గటిట్ ా పటట్ ా న్
ా ించం ి.
ఒక ేళ రకష్కం స ి గ్ ా జో ించబడకుంటే కాం లోపం జరగవచుచ్. రకష్కం
ఉప
ింలో లే సమయంలో ఎ త్ ేయచుచ్ మ ియు జో ించవచుచ్.
రకష్కం ఎ త్ ేయునపుప్డు, ీ
లాక్ గురుత్ వదద్ పటిట్ ఉం
పప్డం ావ్ ా
జో ించవచుచ్ మ ియు ొల ించవచుచ్ (—).
378 ాంకే క ైన టీలు
❚❚
రకం
ద్ ే ాలు
కేందర్ం ొ డవు
గ ిషఠ్ ావ్రం
లెన్స్
ామ్ణం
కష్ణ కోణం
కేందర్ం ొ డవు కొలత
దూర సమా ారం
మ్
కేం ర్క
ీ ింసుత్ం ి
కంపన త గ్ ంి పు (AF-P DX
NIKKOR 70–300mm
f/4.5–6.3G ED VR
మాతర్ ే)
క షట్ కేం ర్క
ీ రణ దూరం
డయాఫర్మ్ బేల్ డ్లు
డయాఫర్మ్
ావ్రం ణ
ేర్ ి
ట ింగ్
ి ట్ ర్-జో ింపు ప ిమాణం
ల
కొలతలు
బరువు
అంత ిన్ ిమ్త CPU మ ియు F జో ింపు ో G AF-P DX
లెన్స్ రకం
70–300
f/4.5–6.3
10 సమూ లలో 14 మూలకాలు (1 ED లెన్స్ మూలాంకం
స )
22° 50´–5° 20´
ల్ టరల్ లో ర్ాడుయ్ ేటెడ్ (70, 100, 135, 200, 300)
కె ె ాకు అవుట్పుట్
సవ్తంతర్ మ్ వలయంను ఉప
ిం మాన యం మ్
మాన య కేం క
ీర్ రణ కొరకు ట్ ే ింగ్
టార్; పర్ ేయ్క ైన
కేం క
ీర్ రణ వలయం ావ్ ా సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ
యం ర్ంచబ ిం ి
ా స్ కా ల్
టారల్ ను (VCMs) ఉప
ిం లెన్స్
మారుచ్
అ న్ మ్ థ్ ా ాల వదద్ కేందర్ తలం నుం ి 1.1
(0 96)
7 (గుండర్టి డయాఫర్మ్ ెరవటం)
పూ త్ ి ా ఆటో ేటిక్
• 70
కేందర్ం ొ డవు: f/4.5–22
• 300
కేందర్ం ొ డవు: f/6.3–32
కె ె ా ో ఎంచుకోబ ిన పర్తయ్ ీకరణ ెంచడం
కక్ ప ిమాణం ై ఆ ారప ి క స ావ్రం ేరు ా
పర్ద ిశ్ంచబడవచుచ్.
పూ త్ ి ావ్రం
58
(P = 0.75
)
సుమారు 72
ాయ్సం × 125
(కె ె ా లెన్స్
జో ింపు ఉప ితలం నుం ి దూరం)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR:
సుమారు 415 ర్ా
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED:
సుమారు 400 ార్
ాంకే క
ైన టీలు 379
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
లెన్స్లు
కొ న్ ే ాలు లే ా ార్ం ాలలో లభయ్ంలో ఉనన్ కె ె ాను రు AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR లెన్స్ కిట్ ో కొను ోలు ే ేత్ ఈ
ా ా న్ చదవం ి. లెన్స్ ా ాలు ిగువన జా ా ేయబ డ్ ా .
11
1 లెన్స్ మూత
2 లెన్స్ రకష్కం జో ించు గురుత్
3 మ్ వలయం ............................. 49
4 కేందర్ం ొ డవు కొలత
5 కేందర్ం ొ డవు గురుత్
ీర్ రణ వలయం ........................ 95
6 కేం క
DX రూపం
ఈ లెన్స్.
కాన్
ి టల్ కె
12
7 లెన్స్ జో ించు గురుత్ ...................... 30
8 రబబ్ర్ లెన్స్-జో ింపు ా ెక్ట్
9 ి. ి.యు సంపర్ ింపులు .............. 307
ాన ివ్చ్ ................... 31, 95
10 A-M
11 కంపన త గ్ ంి పు ON/OFF ివ్చ్ .... 382
12 ెనుక లెన్స్ మూత
ె ాల ో మాతర్
ే పర్ ేయ్కం ా ఉప
ీ రణ
❚❚ కేం ర్క
కేం క
ీర్ రణ
ా ా న్ కె ె ా కేం క
ీర్ రణ మ ియు లెన్స్ A-M
కక్ థ్ ానం ఆ ారం ా రణ్ ంచబడుతుం ి (0 82, 95).
ించడం కోసం
ాన
ివ్చ్
A AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR లెన్స్ల ో కేం ర్కీ ించడం
ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ (AF-S) కె ె ా కేం క
ీర్ రణ
ానం వలె ఎంచుకునన్పుప్డు మ ియు
లెన్స్ A-M ివ్చ్ Aకు ెట్ ేయబ ినపుప్డు, సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ చరయ్ పూరత్ న
త ావ్త మ ియు కేం క
ీర్ రణ వలయా న్ మాన యం ా
ిప్న త ావ్త షటర్- డుదల
బటన్ను సగం వరకూ ొకక్డం ావ్ ా కేం క
ీర్ రణ సరుద్బాటు ేయవచుచ్. సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణను ఉప
ిం
ి ి కేం క
ీర్ ించ ా కి, షటర్- డుదల బటన్ను మ ళ్ సగం
వరకూ ొకక్ం ి.
380 ాంకే క ైన టీలు
❚❚ అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ను ఉప
ించడం
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఉప
ిం నపుప్డు, పర్ ాన షయం క సం 0.6
దూరంలో ఉంద
థ్ా ించుకోం ి మ ియు కాం లోపం
ా ించ ా కి లెన్స్
రకష్కాలను
ి ేయం ి (లెన్స్
కక్ ము ింపు అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ై కనబ ి ే
ాయలు రూ ొ ం ి త్ ా ).
డ
కాం లోపం
కిర్ంద జా ా ే ిన కె ె ాలలో లెన్స్ జో ించబ ి ే, కిర్ంద ఇవవ్బ ిన ప ి ి ల
క ాన్ తకుక్వ ఉంటే అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ పూ త్ ి షయం ై ెలుగు వవ్డం ాధయ్ం
కాక ో వచుచ్:
కె
ె ా
D7200/D7100/D7000/D300 ణ
ేర్ ి/
D200/D100
D90/D80/D50
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/D3400/D3300/
D3200/D3100/D3000/D70 ణ
ేర్ ి/
D60/D40 ణ
ేర్ ి
మ్ థ్ ి
18
24–140
18
24
35–140
24
35–140
కాం లోపం లేకుం ా
క షట్ దూరం
1.0
కాం లోపం లేదు
2.5
1.0
కాం లోపం లేదు
1.0
కాం లోపం లేదు
ాంకే క
ైన టీలు 381
❚❚ కంపన త గ్ ంి పు (VR)
కంపన త గ్ ంి పు ివ్చ్ను ON కు ల్ డ్
ై
ేయడం ావ్ ా కంపన
త గ్ ంి పును ార్రం ంచవచుచ్ మ ియు షటర్- డుదల అ థ్ ాంతరం ా
ొకిక్నపుప్డు ఇ ి పర్ ా తమవుతుం ి. కంపన త గ్ ంి పు కె ె ా
కద కలు వలన జ ి ే అసప్షట్ తను త గ్ స
ి త్ ుం ి, షటర్ ేగం 4.0
ామాలు కంటే ెమమ్ ి ా ఉం ేలా ేసత్ ుం ి కె ె ా మ ియు
ఇ ే ంగ్ ఉతప్తు
త్ ల సంఘం [CIPA] పర్మాణాల; పర్కారం D300s కె ె ా ో
140
వదద్ అంచ ా ేయబడుతుం ి; ో టో ార్ఫర్ మ ియు షూటింగ్
ప ి థ్ త
ి ుల ఆ ారం ా నన్ం ా ఉంటుం ి). ఇ ి అందుబాటులో షటర్ ే ాల
ప ి ి
సత్ ిసత్ ుం ి.
D కంపన త గ్ ంి పు
• కంపన త గ్ ంి పు ఉప
ిసత్ ునన్పుప్డు, షటర్- డుదల బటన్ను అ థ్ ాంతరం ా ొకిక్,
షటర్- డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా ొకక్ ా కి ముందు ఇ ేజ్ కష్ణఅ ేవ్షకంలో థ్ ర
ి ం ా
క ిం ే వరకు ే ఉండం ి.
• కంపన త గ్ ంి పు కిర్యా లం ా ఉనన్పుప్డు, కష్ణఅ ేవ్షకంలో ఇ ేజ్ షటర్ డుదల
ే ిన త ావ్త కదలవచుచ్. ఇ ి స ి ా ప ేయుటలేద సూ ంచదు.
• కె ె ా అడడ్ ం ా
ిప్నపుప్డు, కంపన త గ్ ంి పు ాన్ ాగం కా కద కకు మాతర్ ే
వ త్ స
ి త్ ుం ి (ఒక ేళ కె ె ా సమతలం ా మ ిశ్ంచబ ినపుప్డు, ఉ ాహరణకు, కంపన
త గ్ ంి పు సమతల వణుకుకు మాతర్ ే వ త్ ంి చబడుతుం ి), కె ె ాను ఒక సత్ ృత ఆర్క్లోకి
ెమమ్ ి ా ాన్ ేసత్ ుం ి.
• కంపన త గ్ ంి పు పర్ ావంలో ఉనన్పుప్డు కె ె ాను ఆఫ్ ేయవదుద్ లే ా లెన్స్
ొల ించవదుద్. కంపన త గ్ ంి పు ఆన్లో ఉనన్పుప్డు లెన్స్కు పవర్
ి ే ినటల్
ే,
క ి ినపుప్డు లెన్స్ అసప్షట్ తను ఏరప్రచ్వచుచ్. ఇ ి ో షపూ ితం కాదు మ ియు
లెన్స్ను
ి ి జో ిం , కె ె ా ఆన్ ేయడం ావ్ ా ీ
స ి ేయవచుచ్.
• కె ె ాలో అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ ఉనన్టల్
ే, ల్ ాష్ ార్జ్ అవుతునన్పుప్డు కంపన త గ్ ంి పు
ి ేయబడుతుం ి.
• టైర్ ాడ్ తలం అసుర ితం కానపుప్డు లే ా కె ె ాను
ో ాడ్ ై జో ించనపుప్డు
మాతర్ ే OFF ఎంచుకోం ి, ఈ సంద ాభ్లోల్ ON ి ారుస్ ేయబ ిం ి.
382 ాంకే క ైన టీలు
❚❚ అం ిం న ఉపకరణాలు
• LC-67 67
ాన్ప్-ఆన్ ముందు
• ెనుక లెన్స్ మూత
ాగం లెన్స్ మూత
❚❚ అనుకూల ఉపకరణాలు
• 67
సూక్ర్-ఆన్ ిలట్ర్లు
• LF-4 ెనుక లెన్స్ మూత
• CL-1018 సరళమయ లెన్స్ సం
• HB-32 లెన్స్ చటర్ం రకష్కం
లెన్స్ రకష్కం జో ించు గురుత్ (●) లెన్స్ రకష్క ఏకవరుస గురుత్ ో ( ) తర్ం
q లో చూ ిన ధం ా ఏకవరుసలో ఉం , ఆ ై రకష్కం (w) ● గురుత్ ో లెన్స్
రకష్కం ాళం గురుత్ ో ఏకవరుసలో వ ేచ్ వరకు పప్ం ి (—).
రకష్కంను జో ించు లే ా ొల ించునపుప్డు, ీ
ా మూలం ై ఉనన్
హన్ం వదద్ పటిట్ ఉంచం ి మ ియు గటిట్ ా పటట్ ా న్
ా ించం ి. ఒక ేళ
రకష్కం స ి గ్ ా జో ించబడకుంటే కాం లోపం జరగవచుచ్.
రకష్కం లెన్స్ ఉప
ింలో లే సమయంలో ఎ త్ ేయచుచ్ మ ియు
జో ించవచుచ్.
ాంకే క
ైన టీలు 383
ద్ ే ాలు
❚❚
రకం
కేందర్ం ొ డవు
గ ిషఠ్ ావ్రం
లెన్స్
ామ్ణం
కష్ణ కోణం
కేందర్ం ొ డవు కొలత
దూర సమా ారం
మ్
కేం ర్క
ీ ిసత్ ుం ి
కంపన త గ్ ంి పు
క స కేం ర్క
ీ రణ దూరం
డయాఫర్మ్ బేల్ డ్లు
డయాఫర్మ్
ావ్రం ణ
ేర్ ి
ట ింగ్
అంత ిన్ ిమ్త CPU మ ియు F జో ింపు ో G AF-S DX
లెన్స్ రకం
18–140
f/3.5–5.6
17 మూలకాలు 12 సమూ లోల్ (1 ED లెన్స్ మూలకం,
1 ో ాకా ేతర లెన్స్ మూలకం ో స )
76°–11° 30´
ల్
కె
సవ్తంతర్
బరువు
మ్ వలయంను ఉప
ిం
మాన యం
మ్
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ో కాన్ అంతరగ్ త కేం క
ీర్ రణ (IF)
వయ్వసథ్ శశ్బధ్ తరంగ
టార్ మ ియు మాన య కేం క
ీర్ రణ
కోసం పర్ ేయ్క కేం క
ీర్ రణ వలయం ో యం ర్ంచబడుతుం ి
ా స్ కా
మారుచ్
అ న్
ల్
టారల్ ను (VCMs) ఉప
మ్ థ్ ా ా న్ కేందర్ తలం నుం ి 0.45
7 (గుండర్టి డయా ార్మ్ లెన్స్
పూ త్ ి ా ఆటో
ేటిక్
ావ్రం)
• 18
కేందర్ం ొ డవు: f/3.5–22
• 140
కేందర్ం ొ డవు: f/5.6–38
కె ె ా ో ఎంచుకోబ ిన పర్తయ్ ీకరణ ెంచడం
కక్ ప ిమాణం ై ఆ ారప ి క స ావ్రం
పర్ద ిశ్ంచబడవచుచ్.
పూ త్ ి
ిలట్ర్-అనుబంధం ప ిమాణం 67
కొలతలు
టర్లలో ా ింపబ ిం ి (18, 24, 35, 50, 70, 140)
ె ాకు అవుట్పుట్
ావ్రం
(P=0.75
)
ా ాపు ా 78
ాయ్సం × 97
జో ింపు ఉప ితలం నుం ి దూరం)
(కె
ిం
లెన్స్
(0 96)
ేరు ా
ె ా లెన్స్
ా ాపు ా 490 ార్
ఏ సమయంలో ైన మ ియు ముందు పర్కటన లేకుం ా ఈ మానుయ్వల్ లో వ ణ్ ంి చబ ిన
ర్డ్ ేర్ మ ియు ా ట్ ేర్
కక్ క ిం ే రును మ ియు
ద్ శ
ే ములను మా ేచ్
హకుక్ను కాన్
ి ెటట్ న
ి ి. ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కంలో ఏ ై ా లో ాలకు ఫ తమ ేయ్
ో
న లా ాల లే ా న ట్ ాలు కోసం కాన్ బాధయ్త ా ఉండదు.
384 ాంకే క ైన టీలు
D లెన్స్ సంరకష్ణ
• CPU ప ిచయాలను భర్ం ా ఉంచం ి.
• రబబ్ర్ లెన్స్-జో ింపు ా ెక్ట్ ెబబ్ నన్, ెంట ే ఉప
గం
ి ేయం ి మ ియు
లెన్స్ను మరమమ్తు
త్ కోసం కాన్-అ ీకృత ే ా కేం ార్ కి సుకు
ెళల్ం ి.
• లెన్స్ ఉప ితలం నుం ి దుముమ్ మ ియు ధూ
ొల ించ ా కి బోల్ యర్ను
ఉప
ించం ి. మచచ్లు మ ియు ేలుముదర్లను ొల ించ ా కి, మృదు ైన,
భర్ ైవ కాటన్ గుడడ్ కు కొ ిద్ ా ఇథ ాల్ లే ా లెన్స్ కీల్నర్ లే ా లెన్స్ కీల్ ంగ్ టిషట్ ూకు
అంటించం ి మ ియు గుండర్ం ా పుప్తు మధయ్ల నుం ి బయటకి భర్పరచం ి,
ేలుముదర్లను ా కు ాకకుం ా లే ా మచచ్లు పడకుం ా జాగర్తత్పడం ి.
• లెన్స్ కు భర్పరచ ా కి ే ంట్ ినన్ర్ లే ా బెం న్ వంటి ేం య
ిర్
ార్వణాలను
ఉప
ించవదుద్.
• ముందు లెన్స్ మూలకాలను ర ించ ా కి లెన్స్ రకష్కం లే ా నూయ్టర్ల్ కలర్ (NC)
ిలట్ర్లు ఉప
ించవచుచ్.
• ీ
ెటట్లో లెన్స్
ెటట్ ే ముందు ా ముందు మ ియు ెనుక మూతలను జో ించం ి.
• ఒక లెన్స్ రకష్కం జో ించబ ినన్పుప్డు, రకష్కా న్ ఉప
ిసత్ ు మాతర్ ే ీ న్ ఎతత్ దుద్
లే ా లెన్స్ మ ియు కె ె ా పటుట్కోవదుద్.
• ఒక ేళ లెన్స్ సత్ ించబ ిన కాలాల కోసం ఉప
ించబ ి ే, బూ పటట్ కుం ా
ా ించ ా కి ీ
చలల్ , ో ి సథ్ లంలో లవ్ ేయం ి. పర్తయ్కష్ సూరయ్కాం లో లే ా
ా త్ ా లే ా కం ో ర్
త్ బంతుల ో బహిరగ్తం ఉంచకం ి.
• లెన్స్ ొ ి సథ్ లంలో లవ్ ేయం ి. అంతరగ్ త
ామ్ణం
కక్ తుపుప్ బాగు ేయలే
నషట్ ం కావచుచ్.
• లెన్స్
ాలా ే ి పర్ ే ాలోల్ ెటట్డం వలల్ నషట్ ంను క ించచుచ్ లే ా బలపరచబ ిన
ల్ ా ట్ క్
ి నుం ి లుపు ో గు ా ాలు తయారు కావచుచ్.
ాంకే క
ైన టీలు 385
A
సత్ ృత- మ ియు సూపర్ సత్ ృత-కోణ లెన్స్ల ౖె గమ క
ి ువన చూ ిం న ప ి ిథ్ తుల వలె కావ స్న ఫ ాలను సవ్యం ాలక కేం క
గ
ీర్ రణ
అం ించబడక ో వచుచ్.
1
ేపథయ్ంలో వసుత్వులు పర్ ాన షయం కంటే కేం ర్క
ీ రణ ా ంట్లో ఎకుక్వ ా
ఆకర్
త్ ా :
ఒక ేళ కేం క
ీర్ రణ ా ంట్ ెండు
ముందు ాగం మ ియు ేపథయ్ం వసుత్వులను
క ి ఉంటే, పర్ ేయ్కిం
సత్ ృత- మ ియు
సత్ ృత-కోణ లెన్స్లు ో కె ె ా ేపథయ్ం ై
కేం క
ీర్ ించవచుచ్ మ ియు పర్ ాన షయం
ఉ ాహరణ: ేపథయ్ం నుం కొ ద్ ి
కేం క
ీర్ రణకు ెలుపల ెళల్వచుచ్.
దూరంలో ఉనన్ ార్-ఆఫ్ తత్ రువు
పర్ ాన షయం
2 పర్ ాన షయం ఎ ోన్ ైన్ వ ాలు ఉంటా .
పర్ ాన షయంలో ఎ ోన్ ైన్ వ ాలు ఉనన్
కె ె ాను కేం క
ీర్ ించడంలో కె ె ాకు ఇబబ్ం ి
ఉండవచుచ్.
ఉ ాహరణ: ఒక పువువ్లు గల
ేతంర్
ఇటువంటి ప ి ిథ్ తులలో మాన య కేం క
ీర్ రణను లే ా అ ే దూరంలో మ ొక పర్ ాన
షయా న్ కేం క
ీర్ ిం ేందుకు కేం క
ీర్ రణ ాళంను ఉప
ించం ి మ ియు ఆ ై
ో టో ార్ఫ్ను
ి ి కం ో జ్ ేయం ి. మ ింత సమా ారం కొరకు, “సవ్యం ాలక
కేం క
ీర్ రణ ో మం ఫ ాలు ొ ందడం” (0 86) ను చూడం ి.
386 ాంకే క ైన టీలు
ె
ీ కార్డ్ ామరథ్ ం
కిం ి పటిట్కలో
ధ రకాల ఇ ేజ్ ాణయ్త మ ియు ప ిమాణం అమ ికల ో
16 GB SanDisk Extreme Pro 95 MB/s SDHC UHS-I కార్డ్ లో లవ్
ేయగల
ార్ల రమార సంఖయ్ ే ొక్నబ ిం ి.
ఇ
ేజ్ ాణయ్త
NEF (RAW),
కు ించబ ిన,
14- ట్
NEF (RAW),
కు ించబ ిన,
12- ట్
JPEG
ైన్
ఇ ేజ్
ప ిమాణం
ఇ ేజ్
ప మ
ి ాణం1
—
26.3 MB
428
11
—
21.3 MB
511
17
ెదద్
13.4 MB
929
100
నన్
4.1 MB
2900
100
4.1 MB
3000
ెదద్
2.6 MB
3500
100
నన్
1.2 MB
10,300
100
మధయ్సథ్ ం
ెదద్
6.8 MB
నన్
2.1 MB
JPEG ా ారణం
మధయ్సథ్ ం
JPEG ార్థ
మధయ్సథ్ ం
కం
8.0 MB
1.9 MB
ఇ
ేజ్ల సంఖయ్1 బఫర్ ామరథ్ ం2
1500
100
1800
100
5600
100
100
5700
100
1 అ న్ అంకెలు రమార
ా ఉంటా . కార్డ్ రకం, కె ె ా అమ ికలు మ ియు ికార్డ్
అ న దృశయ్ ో ఫ ాలు ేరు ా ఉంటా .
2 ISO 100లో ా ాక్ క ె
ీలో లవ్ ేయగల పర్తయ్ ీకరణల గ ిషట్ సంఖయ్. ీరఘ్కా క
పర్తయ్ ీకరణ ధవ్ త గ్ ంి పు (0 230), సవ్యం ాలక వకీర్కరణ యంతర్ణ (0 232)
లే ా ే ీ ట్ ాంప్ (0 243) ఆన్లో ఉనన్పుప్డు ార్ప్ అవుతుం ి.
ాంకే క
ైన టీలు 387
బాయ్ట ీ
త కాలం
మూ స న్ ేశ మ ియు ాట్ల సంఖయ్ బాయ్ట ీ ఉ ణ్ ో గర్త
కక్ ప ి ిథ్ ో
ప రు ో మారుతుం ి, ాట్ల మధయ్
ామం ో నన్ం ా ఉం ే పూ త్ ి ా ార్జ్
ేయబ ిన బాయ్ట ీ ో ికార్డ్ ేయబడ ా
మ ియు సమయ పటిట్కల ొ డవు
పర్ద ిశ్ంచబడుతుం ి. EN-EL14a (1230 mAh) బాయ్ట ీల కొరకు నమూ ా
ార్లు కిందన ఇవవ్బ డ్ ా .
• ో టో ర్ాఫ్లు, ఏక ేర్మ్ డుదల
ానం (CIPA పర్మాణం 1):
ా ాపు 970 ాటు
ల్
• మూ లు: 1080/60p 2 వదద్ ా ాపు 70
ాలు
1 కిం ి ప ీకష్ ప ి థ్ త
ి ులోల్ 23°C (±2 °C) AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR లెన్స్ ావ్ ా 23 °C వదద్ లెకిక్ంచబ ిం ి: లెన్స్ అనంతం
నుం ి క షట్ ణ
ేర్ ి వరకు ఆవృతం ేయబడ ా
మ ియు పర్ 30 sకు
ఒక ో టో ార్ఫ్ యబడుతుం ి; ో టో ార్ఫ్
ిన త ావ్త, మా టర్ ఆన్
అవుతుం ి; మా టర్ ఆఫ్ అ ేయ్ంత వరకు టెసట్ర్ ే ఉంటుం ి; పర్
ెండవ ాట్కు ల్ ాష్ పూ త్ ి శకిత్ ో ఉప
ించబడుతుం ి. పర్తయ్కష్ కష్ణ
ఉప
ించబడదు.
2 కె ె ా ి ాల్ట్ అమ ికలోల్ 23°C (±2 °C) వదద్ లెకిక్ంచబ ిం ి
మ ియు కె ె ా మ ియు ఇ ే ంగ్ ఉతప్తు
త్ ల సంఘం (CIPA) ావ్ ా
ద్ ే ంచబ ిన షరతులకు అనుగుణం ా AF-P DX NIKKOR 18–55mm
f/3.5–5.6G VR లెన్స్. ఒకొక్కక్ మూ లు 20
ాలు లే ా ో డవు
లే ా 4 GB ప ిమాణంలో ఉం ా ; కె ె ా ఉ ణ్ ో గర్త ె ి ినటల్
ేఈ
ప ి తులకు ేర ా కి ముం ే ికా డ్ ంి గ్ ము ి ి ో వచుచ్.
388 ాంకే క ైన టీలు
ముందునన్ బాయ్ట ీ
త కాలా న్ త గ్ ంి చచుచ్:
• మా టర్ను ఉప
ించడం
• షటర్- డుదల బటన్ను సగం వరకు ొకక్ం ి
• పున ావృత సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ ఆప ేషన్లు
• NEF (RAW) ో టో ార్ఫ్లను యడం
• మందగమన షటర్ ే ాలు
• కె ె ా Wi-Fi ( గరహిత LAN) మ ియు బూ
ల్ టూత్ ీచరల్ ను ఉప
ించడం
• సం ా ంచబ ిన ఐ ఛ్క ఉపకరణాల ో కె ె ాను ఉప
ించడం
• VR లెన్స్ ో VR (కంపన త గ్ ంి పు)
ా ా న్ ఉప
ించడం
• AF-P లెన్స్ ో పలు ారుల్
మ్ ేయడం మ ియు మ్
ి ేయడం.
ీ ారజ్ బుల్ కాన్ EN-EL14a బాయ్ట ీల నుం ి రు అతయ్ంత ఎకుక్వ
ొ ందుతునన్టు
ల్
ధ్ా ించుకోవ ా కి:
• బాయ్ట ీ సంపర్ ింపును భర్ం ా ఉంచం ి.
ి ి ో
న ప ిచయాలు బాయ్ట ీ
ప రు త గ్ ి ో వచుచ్.
• బాయ్ట ీలను ార్జ్ ే ిన ెంట ే ఉప
ించం ి. బాయ్ట ీలను
ఉప
ించకుంటే ార్జ్ కోలోప్ ా .
ాంకే క
ైన టీలు 389
సూ
న్లు
i (సవ్యం ాలక
ానం) ............ 4, 47
j (సవ్యం ాలక ( ల్ ాష్ ఆఫ్)
ానం) 4,
47
h (దృశయ్ం) ............................ 4, 58
k (వరణ్ రం త) ................................. 59
l (లాయ్ండ్ ేక్ప్) .............................. 59
p ( ిలల్లు) ..................................... 59
m (కీర్డలు) ...................................... 60
n (స ప) ..................................... 60
o ( ా ర్ బొ మమ్)............................... 60
r ( ా ర్ లాయ్ండ్ ేక్ప్) ........................ 61
s ( ా ట్/
ీ ఇం ో ర్) .............................. 61
t (సముదర్ రం/మంచు) ................... 61
u (సూ ాయ్సత్ మయం) ........................ 62
v ( ా ర్/ ేకువజాము) ..................... 62
w ( ెంపుడు జంతువు తర్ం) ............. 62
x (కొ ొవ్ త్ ెలుగు) ........................... 63
y ( కాసం)..................................... 63
z (ఆకు ాలుకాల వ ణ్ ాలు) ................. 63
0 (ఆ రం) ..................................... 64
q (పర్ ేయ్క ైన పర్ ా ాలు) ...... 4, 65
% ( ా ర్ దృ ట్ )ి ................................ 65
S (పర్ ాన
నన్) .......................... 66
T ( ాప్) ...................................... 66
U ( తర్ దృ ట్ ాంతము) ................ 66, 70
' (ఆటబొ మమ్ కె ె ా పర్ ావం)......67, 71
( (సూకష్మ్ పర్ ావం) .................. 67, 72
3 (ఎంచుకునన్ రంగు) ............... 67, 73
1 ( ాయ తర్ం) .............................. 68
2 (అ ిక కీ) .................................... 68
3 (తకుక్వ కీ) ................................. 68
P (సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం) .4, 118, 119
S (షటర్ ార్ ానయ్త-సవ్యం ాలక) 4, 118,
121
A (సవ్యం ాలక ావ్ర- ార్ ానయ్త) 4, 118,
122
390 ాంకే క ైన టీలు
M (మాన యం) ................. 4, 118, 123
U (సరళమయ కారయ్కర్మం) ...............120
8 (ఏక ేర్మ్).................................. 75
! ( రంతర L) ........................ 75, 76
9 ( రంతర H) ....................... 75, 76
E (సవ్యం ాలక-టైమర్) ............ 75, 79
J ( శచ్ల షటర్ డుదల) .......... 75, 78
c (ఏక- థ్ ాన ఏ.ఎఫ్)........................ 87
d ( ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్) .............. 87
e (సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్) ........ 88
f (3 ి-టార్కింగ్) ............................. 88
6 (ముఖ- ార్ ానయ్త ఏ.ఎఫ్) .............. 89
7 ( సత్ ృత-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్) .................... 89
8 ( ా ారణ- పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్)................ 89
9 (వసుత్వు-టార్కింగ్ ఏ.ఎఫ్) .............. 90
L (మా ర్క ట ింగ్) ......................128
M (మధయ్- ార్మాణిక ైన ట ింగ్) ...128
N (తకష్ణ ట ింగ్) ........................128
o (సవ్యం ాలక ల్ ాష్) ..............102
j ( ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు) ................102, 104
p (కాక ా య మందగమనం) ...102,
104
q (కాక ా య ెనుక- ెర) ........104
Y ( ల్ ాష్ సరుద్బాటు) .......................134
E (పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు) ................132
e (ఏ.ఇ బార్కెటింగ్).................... 151
f (WB బార్కెటింగ్) ................... 151
g (ADL బార్కెటింగ్) .................. 151
d (స యం).................................. 43
m ( ెలుపు సమతులయ్త) .................140
L (పూరవ్ అమ ిక ేనుయ్వల్) ........145
I (కేం క
ీర్ రణ సూ క)...........50, 93, 96
N ( ల్ ాష్- ె ీ సూ క) ............ 5, 54, 318
a (పర్తయ్కష్ కష్ణ) .....................47, 164
t ( ా ాక్ క ె
ీ).............. 77, 387
P బటన్ ............................ 12, 166, 187
R బటన్ .................................... 6, 115
అంకెలు
G
2016- ికెస్ల్ RGB ె ాస్ర్ .....247, 307,
358, 360
3D వరణ్ మా ర్క ట ింగ్ ................. 307
3 ి-టార్కింగ్ (ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్) ......... 88
G రకం లెన్స్ .................................. 307
GPS ప ికరం ................................. 269
A
A-M
ాన ివ్చ్ .....................95, 380
ADL బార్కెటింగ్ (సవ్యం ాలక బార్కెట్ల
అమరుప్ స
) ............................ 151
Adobe ఆర్. . ............................. 230
AE-L .............................................130
AE-L/AF-L బటన్ ........... 94, 130, 254
AE-L/AF-L బటన్ కేటా ంచం ి ..... 254
AF-A ............................................. 82
AF-C ..................................... 82, 235
AF-F .............................................. 83
AF-S ....................................... 82, 83
C
Camera Control Pro 2 .................. 323
Capture NX-D ...............................210
CEC .............................................219
CLS ..............................................315
D
D రకం లెన్స్ .................................. 307
D-Lighting .................................... 285
DCF సంసక్రణ 2.0 ........................ 365
E
E రకం లెన్స్ .................................. 307
Exif సంసక్రణ 2.3 ......................... 365
Eye-Fi అప్లోడ్ ............................. 274
F
f-సంఖయ్ ..........................................122
Fn బటన్ ....................................... 252
Fn బటన్ కేటా ంచం ి ................... 252
H
H.264 ...........................................361
HDMI ................................... 218, 365
HDMI-CEC ...................................219
HDR (హై ైన క్ ేంజ్) (HDR) ......138
HDR (హై ైన క్ ేంజ్) ..................138
I
i-TTL ...................................246, 247
J
JPEG ............................................. 98
JPEG ార్థ కం .............................. 98
JPEG ైన్....................................... 98
JPEG ా ారణం .............................. 98
N
NEF (RAW) .................. 98, 227, 280
NEF (RAW) ికా డ్ ంి గ్..................... 227
NEF (RAW) సం ానం ................. 280
Nikon Transfer 2 ...........................212
P
PictBridge ............................ 214, 365
Picture Control అమరుచ్ .................157
Picture Control రవ్హణ................. 161
Picture Controls .................... 155, 157
S
SnapBridge ................................. i, 33
Speedlight.....................................315
V
ViewNX-i ......................................210
W
WB ...............................................140
ాంకే క
ైన టీలు 391
WB బార్కెటింగ్ (సవ్యం ాలక బార్కెట్ల
అమరుప్ స
) ............................ 151
Wi-Fi .................................... xxii, 272
అ
అడడ్ ెర ( ిలట్ర్ పర్ ా ాలు) ............... 289
అదద్ ం..........................................1, 330
అ ిక ఐ.ఎస్.ఓ NR ..........................231
అ ిక రవ్చనం ...................... 218, 365
అ ిక-కోణ ాట్లు .............................. 13
అ న్ ఇ ేజ్లను ొల ించం ి........... 206
అనుకూలత హన్ం.................276, 367
అనుకూల ైన లెన్స్లు .................... 305
అనుకూ కరణ అమ ికలను పునరమరుచ్ ..
235
అవుట్పుట్ సప్షట్ త (HDMI) ..............219
అంచు (PictBridge) .........................215
అంత ిన్ ిమ్త ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా
ాధనం .......................... 85, 237, 310
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్ .................... 101, 312
అంత ిన్ ిమ్త ల్ ాష్కు ల్ ాష్ యంతర్ణ .. 246
అందుబాటులో ఉనన్ అమ ికలు......... 338
అం ాలను జో ించు ( ా ెను) .........301
అం ాలను
ి ే
( ా ెను)........ 303
అం ాలను ాయ్ంక్ ేయం ి ( ా ెను) 304
ఆ
ఆకాశకాం ( ిలట్ర్ పర్ ా ాలు) .......... 289
ఆటో ఇ ేజ్ ొటేషన్ ........................ 222
ఆ ట్ క
ి ల్ .ఆర్ ................................ 232
ఆర్. . ................................ 190, 230
ఆర్. .
ో ాన తర్ం ......................190
ఇ
ఇటీవ అమ ికలు .......................... 300
ఇ ాక్ం ి ెంట్ ( ెలుపు సమతులయ్త)..140
ఇ ేజ్ అ పరుపు...........................291
ఇ ేజ్ ాణయ్త .................................. 98
ఇ ేజ్ ప ిమాణం .............................100
ఇ ేజ్ ాయ్ఖయ్ ................................. 260
ఇ ేజ్ స కష్ ..................................221
ఇ ేజ్ ె ాస్ర్ను భర్ం ేయం ి ...... 328
392 ాంకే క ైన టీలు
ఉ
ఉపకరణ టె ిమ్నల్ ఉపకరణములు ...... 324
ఉపకరణములు ................................321
ఎ
ఎలకాట్ర్ క్ ణ
ేర్ ిఅ ేవ్షకం .............. 96, 237
ఎస్.ఆర్. . .................................. 230
ఎంచుకునన్ ఇ ేజ్లను ొల ించం ి .. 206
ఎంచుకునన్ రంగు ..................... 73, 296
ఎం ిక ే ిన ేర్మ్ను ేవ్ ే .........182
ఏ
ఏ.ఇ బార్కెటింగ్ (సవ్యం ాలక బార్కెట్ల
అమరుప్ స
) ............................ 151
ఏ.ఇ లాక్ ........................................130
ఏ.ఎఫ్ ...............................82–94, 235
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ బార్కెట్లు ...................41, 49
ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్............................. 87
ఏ.ఎఫ్
డ్లో మాన య కేం క
ీర్ రణ
వలయం ....................................... 238
ఏ.ఎఫ్-స యక పర్కా .... 85, 237, 310
ఏ. ి అ ాపట్ ర్ .......................... 321, 325
ఏక ేర్మ్ ( డుదల
ానం) ............... 75
ఏక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్.......................... 82, 83
ఏక- థ్ ాన ఏ.ఎఫ్ (ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్) ... 87
ఏకవరణ్ ం (Picture Control ను ెట్
ేయం ి).......................................155
ఏకవరణ్ ం ......................................... 290
ఐ
ఐ.ఎస్.ఓ ర్ాహయ్త .................... 107, 228
ఐ.ఎస్.ఓ పర్దరశ్న............................ 239
ఐ ఛ్క ల్ ాష్ ....................................315
క
క త్ ింపు ............................... 198, 282
క త్ ింపు జరుగు ోం ి (PictBridge) ...215
క షట్ షటర్ ేగం ............................. 228
కమాండర్
ానం ........................... 247
కంపన త గ్ ంి పు 32, 232, 372, 377, 382
కాయ్లెండర్ ేల్ బాయ్క్ .............................186
కిర్యా ల D-Lighting .......................136
కాక ా య ల్ ాష్ ేగం ............. 106, 357
కాక ా య మందగమనం..........102, 104
కాక ా య ముందు- ెర ...................104
కాక ా య ెనుక- ెర .....................104
కా ీ ైట్ .................................. 193, 261
కా ీల సంఖయ్ (PictBridge) ...............215
కె ె ా ేర్మ్ మూత ......................1, 323
కేందర్ తలం గురుత్ ............................... 96
కేందర్ం ొ డవు ..................................314
కేందర్ం ొ డవు కొలత ....... 369, 375, 380
కేం క
ీర్ రణ ....................................82-97
కేం క
ీర్ రణ ాళం ................................ 93
కేం క
ీర్ రణ పర్ ేశ సూ క ..........50, 93, 96
కేం ీక
ర్ రణ ా ంట్ల సంఖయ్ ............. 236
కేం క
ీర్ రణ
ానం ............................. 82
కేం క
ీర్ రణ థ్ ానం ......50, 87, 90, 93, 96,
236
కేం క
ీర్ రణ సూ క ..................50, 93, 96
కేం క
ీర్ రణ- ాన ివ్చ్ ..................31, 95
కేం క
ీర్ ించ ా కి షటర్- డుదల బటన్ను
అ థ్ ాంతరం ా ొకక్ం ి.................. 50, 52
కేం క
ీర్ ించు ెర .............................. 357
గ
గ య
ి ారం................................40, 262
గ య
ి ారం బాయ్ట ీ ............................. 27
గ ిషట్ ార్హయ్త ................................. 228
ార్హయ్త ................................. 107, 228
ా శబద్ త గ్ ంి పు ..............................169
చ
చర-కోణ మా టర్ .............................. 13
ారజ్ ర్ .............................. 26, 321, 364
తత్ రువు (Picture Control అమరుచ్) .155
తర్ దృ ట్ ాంతము.......................70, 294
నన్ (ఇ ేజ్ ప ిమాణం) .................100
ఛ
జో ింపు గురుత్ ......... 30, 369, 375, 380
ట
టచ్ Fn కేటా ంచం ి ..................... 255
టచ్ యంతర్ణలు...............15, 160, 263
టచ్ షటర్ ......................................... 19
టచ్ ీక్ర్న్.......................................... 15
టె జన్ ........................................218
టైమర్ ..................................... 79, 109
టో ంగ్ ................................... 158, 160
డ
డయల్ భర్మణా న్ ెనకుక్ పుప్ ...... 256
డయాపట్ ర్ సరుద్బాటు యంతర్ణ ....41, 322
ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కోసం i-TTL
సమతులయ్ పూ త్ ి ల్ ాష్ ంపు .... 247, 315
ి టల్ ఎస్.ఎల్.ఆర్ కోసం పర్మాణిక i-TTL
ాటల్ న్టికీ ల్ ాష్ ంపు ........... 247, 315
ైన క్-పర్ ేశం ఏ.ఎఫ్ ....................... 87
త
తకుక్వ-కోణ ాట్లు ........................... 13
తకష్ణ ట ింగ్ ................................128
తటసథ్ (Picture Control అమరుచ్) .....155
తవ్ ిత దృశయ్ లకష్ణాలు మారుచ్ .......... 286
ా ాక్ క ె
ీ ............................ 77
ి ి అమరుచ్ షూటింగ్ పటిట్క ........... 225
గరహిత .........................................xxii
గరహిత
ి యంతర్ణ ాధనం ..... 270,
324
ెలుపు సమతులయ్త.........................140
ే ీ కౌంటర్ ............................243, 244
ే ీ ా ామ్ట్ .............................40, 262
ే ీ మ ియు సమయం.................... 262
ే ీ ట్ ాంప్...................................... 243
ొల ించు ...................................... 205
థ
థంబ్ ె
ల్
ేల్ బాయ్క్..........................185
ద
ీరఘ్ పర్తయ్ ీకరణ అ యత చంచల ికెస్ల్స్
త గ్ ంి పు ........................................ 230
ాంకే క
ైన టీలు 393
దృశయ్
ానం ................................... 58
దృశయ్ సవ్యం ాలక ఎం ిక ాధనం ...... 52
దృ ట్ క
ి ోణ యంతర్ణ ......................... 288
ధూ
ొల ింపు ార్మాణిక ో టో ........ 266
న
నలుపు-మ ియు- ెలుపు ................ 290
ా ెను ........................................301
రంతర ( డుదల
ానం) .......... 75, 76
రంతర-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ ................. 82, 235
లవ్ ో లడ్ ర్ .................................... 225
లువు ా న్ పుప్ ....................... 222
శచ్ల షటర్ డుదల .................. 75, 78
డ ( ెలుపు సమతులయ్త) ...............140
ేతర్ ె ాస్ర్ ................................ 8, 265
ప
పగటి కాం ఆ ా సమయం.........40, 262
ప ికర యతర్ణ (HDMI) ..................219
ప ిమాణం ...................... 100, 168, 282
పర్కక్-పర్కక్ ో క ............................. 298
పర్తయ్కష్ కష్ణ .............................47, 164
పర్తయ్కష్ సూరయ్కాం ( ెలుపు సమతులయ్త) .
140
పర్తయ్ ీకరణ ..................... 128, 130, 132
పర్తయ్ ీకరణ జాపయ్
ానం..................241
పర్తయ్ ీకరణ ాళం .............................130
పర్తయ్ ీకరణ యంతర్ణకు ఇ. దశలు . 239
పర్తయ్ ీకరణ బార్కెటింగ్ ........................ 151
పర్తయ్ ీకరణ టర్లు ......................... 53
పర్తయ్ ీకరణ మృదుతవ్ము ........... 111, 173
పర్తయ్ ీకరణ
ానం .......................... 118
పర్తయ్ ీకరణ సరుద్బాటు .......................132
పర్తయ్ ీకరణ సూ క ......................11, 124
పర్ ేయ్క పర్ ా ాల
ానం .................... 65
పర్మాణం (Picture Control అమరుచ్) .155
పర్సత్ ుత ఇ ేజ్ను ొల ించం ి ........... 205
ార్రంభ/ము ింపు ా ంట్ను ఎంచుకోం ి
178
ేల్ బాయ్క్ ...........................................184
ేల్ బాయ్క్ మ్...................................196
ేల్ బాయ్క్ పటిట్క .................................. 220
394 ాంకే క ైన టీలు
ేల్ బాయ్క్ పర్దరశ్న ఎం ికలు..................221
ేల్ బాయ్క్ సమా ారం ................... 188, 221
ేల్ బాయ్క్ సం క .................................221
పూ త్ -ి ేర్మ్ ేల్ బాయ్క్ ...........................184
పూ త్ -ి సమయ-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ ................. 83
పూరవ్ అమ ిక ేనుయ్వల్ ( ెలుపు
సమతులయ్త) ......................... 140, 145
ెదద్ (ఇ ేజ్ ప ిమాణం) ...................100
ె ంటింగ్ .................................... 298
ే ప ిమాణం (PictBridge) .............215
ఫ
ఫర్మ్ ేర్ ెరష్న్ ................................. 276
ేర్మ్ ప ిమాణం/ ేర్మ్ ేగం ...............168
ేర్మ్
ామం ( ల్ డ్
ై పర్దరశ్న) ........... 209
ేర్ ంగ్ చటర్ం ............................. 9, 243
ల్ ాట్ (Picture Control అమరుచ్) .......155
ల్ ాష్................................. 54, 101, 315
ల్ ాష్ ( ెలుపు సమతులయ్త) ..............140
ల్ ాష్ యంతర్ణ .............................. 247
ల్ ాష్
ానం ...........................102, 104
ల్ ాష్ ణ
ేర్ ి .........................................106
ల్ ాష్ సరుద్బాటు ................................134
ల్ ాష్- ె ీ సూ క ................... 5, 54, 318
ిల్ కక్ర్ త గ్ ంి పు ........................ 167, 268
ోల్ ో ెంట్ ( ెలుపు సమతులయ్త) 140, 141
ిలట్ర్ పర్ ా ాలు .............. 158, 160, 289
ిలట్ర్లు ..........................................321
ైన్-టూయ్ ంగ్ ెలుపు సమతులయ్త.....143
ైల్ సమా ారం................................189
ైల్ సంఖయ్ కర్మం ............................ 242
ైల్కు ామకరణం .......................... 227
ో టో సమా ారం ...................... 188, 221
ో టో ార్ఫ్లను ర ిసత్ ుం ి ................... 200
బ
బల్బ్ ...................................... 125, 126
బాయ్ట ీ ......................26, 27, 321, 364
బార్కెటింగ్..................................151, 251
బూ
ల్ టూత్ ................................ xxii, 273
బాహయ్ ైకోర్ ో న్ ...................... 170, 323
ప్ ఎం ికలు ................................. 263
భ
ర
ాష (Language) .......................... 262
మ
మధయ్- ార్మాణిక ైన ట ింగ్ ...........128
మ ళ్ంచగల లెన్స్ వంపు బటన్ ......31, 32
మా ర్క ట ింగ్ ..............................128
మాధయ్మం (ఇ ేజ్ ప ిమాణం) ..........100
మాన య కేం క
ీర్ రణ ................... 83, 95
మాన యం ..............................95, 123
మా టర్...........................13, 184, 263
మా టర్ ెలుగు ............................. 263
ి న పర్తయ్ ీకరణల సంఖయ్ ............... 46
ట ింగ్ ........................................128
ముఖ- ార్ ానయ్త ఏ.ఎఫ్ ..................... 89
ముఖం మ్ ..................................199
ఎంచుకునన్ ము ంిర్ చు ....................216
ముదర్ణ ే ీ (PictBridge) ................215
ముదర్ణను ార్రం ంచు (PictBridge) .216,
217
ము ంిర్ చడం ....................................214
ము ికి ...........................................144
మూ అమ ికలు ............................168
మూ
ాణయ్త .................................168
మూ - ికార్డ్ బటన్ ..........................165
మూ
సవ ించు ................... 178, 182
మూ ల కొనలు క త్ ించడం ...............178
మూ లు ........................................164
మృదు ( ిలట్ర్ పర్ ా ాలు) ................. 289
ె
ీ కార్డ్ ........... 27, 259, 324, 387
ె
ీ కార్డ్ ామరథ్ ం ..................... 387
ె
ీ కార్డ్ ను ా ామ్ట్ ేయం ి ...... 259
ేఘావృత ైన ( ెలుపు సమతులయ్త) .....
140
ేనుయ్వల్ మూ
ెటట్ ంి గులు..............169
ైకోర్ ో న్ ........................................169
య
యు.ఎస్.
కేబుల్............ 211, 214, 324
రంధర్ం .............................118, 122, 124
ి ెట్ .............................115, 225, 235
ీటచ్ ............................................ 277
ీ ైజ్ ............................................ 283
ెడ్-ఐ త గ్ ంి పు .........................102, 104
ెడ్-ఐ ిదద్ ుబాటు ............................ 286
ేటింగ్ ................................... 201, 209
ల
లాయ్ండ్ ేక్ప్ (Picture Control ను ెట్
ేయం ి).......................................155
లెన్స్ .............................. 30, 305, 369
లెన్స్ కంపన త గ్ ంి పు ివ్చ్ .......... 32, 382
లెన్స్ కేం క
ీర్ రణ వలయం ...95, 369, 375,
380
లెన్స్ జో ింపు ........................ 1, 30, 96
వ
వకీర్కరణ యంతర్ణ .................232, 287
వరణ్ ఉ ణ్ ో గర్త.....................................142
వరణ్ నమూ ా.................................. 294
వరణ్ బాహయ్ ేఖ ................................. 293
వరణ్
ామం................................... 230
వరుస ో టోల పరంపర ....................... 76
వసుత్వు-టార్కింగ్ ఏ.ఎఫ్ ....................... 90
వయ్వ ి-గ ి ే మూ ......................... 171
ాలూయ్మ్ .............................. 177, 208
ెన్ట్ యంతర్ణ ............................231
ి యంతర్ణ ాధనం ............270, 323
ి యంతర్ణ గ ారం .......... 125, 324
ి షటట్ ర్ డుదల .......................... 270
డుదల
ానం ............................... 75
దుయ్త్ సం ానక థ్ ానం ........... 321, 325
ాన డయల్ .................................... 4
నన్ (Picture Control అమరుచ్) ...155
మాన
డ్ ..................................271
ామ టైమర్ షూటింగ్ .....................109
సత్ ృత దృ ట్ .ి ................................... 288
సత్ ృత-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్ ........................... 89
కష్ణ కోణం .....................................314
ాంకే క
ైన టీలు 395
కష్ణఅ
కష్ణఅ
కష్ణఅ
ెచచ్
ేవ్షక ాధన పటిట్క పర్దరశ్న ... 243
ేవ్షకం ..................... 5, 41, 357
ేవ్షకం ేతక
ర్ ం మూత ............. 80
ిలట్ర్ ( ిలట్ర్ పర్ ా ాలు) ........ 289
శ
ేణ
ర్ ిఅ వ్ే షకం .................................. 237
భర్ం య
ే
ా కి రర్ర్ అప్ లాక్ ేయం ి
330
ష
షటర్ ేగం ....................... 118, 121, 123
షటర్- డుదల బటన్ .... 51, 52, 93, 130,
239
షటర్- డుదల బటన్ ఏ.ఇ ాళం ....... 239
షటర్- డుదల బటన్ను పూ త్ ి ా కిం ికి
ొకక్ం ి .....................................51, 52
ాట్ల సంఖయ్ .................................. 388
షూటింగ్ ేటా ..................................192
షూటింగ్ పటిట్క ................................ 223
స
సనన్దధ్ త టైమర్ ........................53, 240
సమయ మండ .......................40, 262
సమయ మండ మ ియు ే ీ ....40, 262
సమయం ................................ 125, 127
సమా ార పర్దరశ్న ...................... 6, 264
సమా ార పర్దరశ్న ఆకృ ................. 264
సమా ార పర్దరశ్న ీవ్య ఆఫ్ ...... 8, 265
స కష్ ేటా ....................................194
సరళమయ కారయ్కర్మం ......................120
స యం ......................................... 43
సంపర్ ాయక అమ ికలు ................... 233
సథ్ లం
కక్ ేటా................... 195, 269
ామ్ర్ట్ ప ికరం ో కాక ా యం ే ... 262
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంప ా కి ఎంచుకోం ి ....
204
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంప ా కి ఎంచుకోం ి/
ఎంచకం ి...................................... 203
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి పంపు (సవ్యం ాలకం) ..
272
ామ్ర్ట్ ప ిక ా కి సం ానం ే .........271
396 ాంకే క ైన టీలు
ాయ్ ోటైప్ ....................................... 290
ల్ ాట్ ఖా
డుదల లాక్ ................... 268
ల్ డ్
ై పర్దరశ్న .................................. 208
సవ్యం ాలక ( ెలుపు సమతులయ్త) ..140
సవ్యం ాలక ఆఫ్ టైమర్లు ............. 240
సవ్యం ాలక కారయ్కర్మం ................... 119
సవ్యం ాలక కేం క
ీర్ రణ .......82–94, 235
సవ్యం ాలక ావ్ర- ార్ ానయ్త ...........122
సవ్యం ాలక ల్ ాష్ ...........................102
సవ్యం ాలక బార్కెటింగ్ ..............151, 251
సవ్యం ాలక వకీర్కరణ యంతర్ణ...... 232
సవ్యం ాలక షటర్- ార్ ానయ్త ........... 121
సవ్యం ాలక సమా ార పర్దరశ్న....... 265
సవ్యం ాలక-టైమర్ ........... 75, 79, 241
సవ్యం ాలక-పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్ (ఏ.ఎఫ్ పర్ ేశ
డ్)............................................ 88
సవ్యం ాలక-స ోవ్ ఏ.ఎఫ్ ................. 82
సవ్యం ాలకపర్తయ్ ీకరణ ాళం ..........130
ీవ్య ఐ.ఎస్.ఓ ార్హయ్త యంతర్ణ ... 228
ీవ్య- తత్ రువు ................................ 13
ా ారణ- పర్ ేశ ఏ.ఎఫ్ ....................... 89
ి. ి.యు లెన్స్............................... 305
ి. ి.యు సంపర్ ింపులు................... 307
ి. ి.యు- ేతర లెన్స్ .................... 308
సూకష్మ్ పర్ ావం ......................... 72, 295
సూ క ీపం ..................................... 51
సూ లను ెనకుక్ పుప్ ................. 245
సూటి ా ే ................................. 287
సృజ ాతమ్క లైటింగ్ వయ్వసథ్ .................315
ెట్ అప్ ెను ............................... 257
ే ియా ......................................... 290
ో ాన తర్ం ........................... 190, 221
హ
హైలైటల్ ు .................................. 189, 221
NIKON CORPORATION నుం ి
ార్తపూరవ్క అ ికారకం లే
రూపంలో ై ా ఈ మారగ్ దరశ్క పుసత్ కా న్ పూ త్ ి ా లే ా కొంత
ేఏ
ా ా న్
పునరుతప్ త్ ( మరశ్ ాతమ్క ఆ ట్క
ి లుల్ లే ా పున ివ్మరశ్లో సం ిపత్
న
ంచ ా)
ేయ ాదు.
ాయ్ఖయ్ను
SB8L04(YB)
6MB367YB-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising