Nikon | D600 | Nikon D600 คู่มือการใช้งาน

Nikon D600 คู่มือการใช้งาน
หามทําการผลิตซํ้าทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมือการใชงานเลมนี้ (ยกเวนการนําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ
ในบทความหรือบทวิจารณ) โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
กลองดิจิตอล
คูม อื การใชงาน
SB2G01(1U)
6MB1541U-01
Th
พิมพในฮองกง
Th
ขอขอบคุณที่ทานซื้อกลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว (SLR) ของ Nikon ในการใชงานกลองใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน และเก็บรักษาไวในทีซ่ ึ่งผูใชผลิตภัณฑทกุ คนสามารถ
อานได
สัญลักษณและเครื่องหมาย
เพือ่ ใหทานคนหาขอมูลที่ทา นตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปนี้ซึ่งแสดงถึง:
D
ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย
A
สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลทีค่ วรอานกอนใชงานกลอง
0
สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือการใชงานนี้
รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวยตัวหนา
การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานนี้จะใชคาตั้งจากโรงงาน
วิธีใช
ใชคุณลักษณะ help บนตัวกลองเพื่อดูวิธีใชรายการเมนูและหัวขออื่นๆ โปรดดูรายละเอียดที่หนา 18
Aเพื่อความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพือ่ ความปลอดภัยของทาน” (0 xviii–xix)
คนหาจากที่ใด
คนหาเนื้อหาทีท่ านตองการไดจาก:
i สารบัญ ............................................. 0 x
i ดัชนีถามตอบ.................................... 0 ii
i ดัชนี .................................................. 0 337
i ขอความผิดพลาด............................. 0 322
i ตัวเลือกเมนู ...................................... 0 iv
i ปญหาและวิธีการแกไข .................... 0 316
X บทนํา
s การถายภาพและการแสดงภาพ ขั้นพื้นฐาน
x การถายภาพไลฟวิว
y ไลฟวิวของภาพยนตร
# โหมด P, S, A และ M
$ User Settings: โหมด U1 และ U2
k โหมดลั่นชัตเตอร
d ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ
N โฟกัส
S คาความไวแสง (ISO)
Z คาแสง
r ไวตบาลานซ
J การปรับปรุงภาพ
l การถายภาพดวยแฟลช
t ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ
I ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ
Q การเชื่อมตอ
U คําแนะนําเมนู
n หมายเหตุทางเทคนิค
1
0 35
0 49
0 57
0 73
0 81
0 83
0 89
0 97
0 105
0 109
0 115
0 129
0 143
0 151
0 177
0 193
0 207
0 285
0
i
ดัชนีถามตอบ
คนหาเนื้อหาที่ทานตองการโดยใชดัชนี “คําถามและคําตอบ” นี้
การถายภาพ
0
i โหมดถายภาพและตัวเลือกการจัดองคประกอบภาพ
มีวิธใี ดที่สามารถถายรูปไดอยางรวดเร็วและงายดายหรือไม (โหมด i)
ฉันจะปรับตั้งคาอยางรวดเร็วสําหรับฉากหลังที่แตกตางกันไดอยางไร
ฉันสามารถปรับความไวชัตเตอรใหหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหวหรือไม (โหมด S)
ฉันสามารถปรับรูรับแสงใหเบลอพื้นหลังหรือใหอยูในระยะโฟกัสไดหรือไม (โหมด A)
ฉันจะเปดรับแสงเปนเวลานานไดอยางไร (โหมด M)
ฉันสามารถจัดองคประกอบภาพจากหนาจอ (Cการถายภาพไลฟวิว) ไดหรือไม
ฉันสามารถถายภาพยนตร (1ไลฟวิวของภาพยนตร) ไดหรือไม
ฉันสามารถนําภาพที่ถายในชวงเวลาปกติมารวมกันเพื่อสรางหนังเหลื่อมเวลาไดหรือไม
35–39
40–45
76
77
79
49
57
168
i โหมดลั่นชัตเตอร
ฉันสามารถถายภาพทีละภาพหรือถายภาพตอเนื่องอยางรวดเร็วไดหรือไม
ฉันจะถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถายหรือรีโมตคอนโทรลไดอยางไร
ฉันจะลดเสียงลัน่ ชัตเตอรในสถานที่เงียบสงบไดหรือไม (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ)
6, 83
85
6, 83
i โฟกัส
ฉันสามารถเลือกวิธีการโฟกัสของกลองไดหรือไม
ฉันสามารถเลือกจุดโฟกัสไดหรือไม
97–100
101
i คาแสง
ฉันจะทําใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลงไดหรือไม
ฉันจะเก็บรายละเอียดสวนที่อยูในเงามืดและสวนที่อยูในแสงจาไดอยางไร
112
137
i การใชแฟลช
ฉันสามารถตั้งใหแฟลชทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อจําเปนไดหรือไม
ฉันจะปองกันไมใหแฟลชทํางานไดอยางไร
ฉันจะหลีกเลีย่ ง “ตาแดง” ไดอยางไร
35, 143–147
i คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ฉันจะถายภาพสําหรับนําไปพิมพเปนขนาดใหญไดอยางไร
ฉันจะถายภาพลงในการดหนวยความจําไดมากขึ้นไดอยางไร
การดูภาพถาย
93–95
0
i แสดงภาพ
ฉันจะดูภาพถายในกลองไดอยางไร
ฉันจะดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพถายไดอยางไร
ฉันสามารถดูภาพถายแบบการฉายสไลดอัตโนมัติไดหรือไม
ฉันสามารถดูภาพถายจากจอทีวีไดหรือไม
ฉันสามารถปองกันไมใหลบภาพถายโดยไมตั้งใจไดหรือไม
46, 177
179–184
213
204–205
188
i การลบ
ฉันจะลบภาพถายที่ไมตองการไดอยางไร
ii
47, 189–191
การรีทัชภาพ
ฉันจะสรางสําเนาภาพถายที่ผานการรีทัชไดอยางไร
ฉันจะลบ “ตาแดง” ไดอยางไร
ฉันจะสรางสําเนา JPEG จากภาพถายแบบ RAW (NEF) ไดอยางไร
ฉันสามารถซอนภาพถายแบบ NEF (RAW) สองภาพเพื่อสรางเปนภาพเดียวไดหรือไม
ฉันสามารถสรางสําเนาภาพถายที่ดเู หมือนเปนภาพระบายสีไดหรือไม
ฉันสามารถตัดบางสวนของภาพยนตรในกลองหรือบันทึกภาพนิ่งของภาพยนตรไดหรือไม
เมนูและการตั้งคา
ฉันจะใชเมนูไดอยางไร
ฉันจะแสดงเมนูในภาษาอื่นไดอยางไร
ฉันจะใชแปนหมุนเลือกคําสั่งไดอยางไร
ฉันจะปองกันไมใหจอปดการแสดงผลไดอยางไร
ฉันจะปรับโฟกัสชองมองภาพไดอยางไร
ฉันสามารถแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือบนหนาจอไดหรือไม
ฉันจะรูไดอยางไรวาตั้งกลองขนานกับพื้น
ฉันจะตัง้ นาฬิกาในกลองไดอยางไร
ฉันจะฟอรแมตการดหนวยความจําไดอยางไร
ฉันจะเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานไดอยางไร
ฉันจะดูวิธีใชเมนูหรือขอความไดอยางไร
การเชื่อมตอ
ฉันจะคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอรไดอยางไร
ฉันจะพิมพภาพถายไดอยางไร
ฉันสามารถพิมพวันที่ที่บันทึกภาพลงในภาพถายไดหรือไม
การดูแลรักษาและอุปกรณเสริม
ฉันสามารถใชการดหนวยความจําใดไดบาง
ฉันสามารถใชเลนสใดไดบาง
ฉันสามารถใชชุดแฟลชเสริมภายนอกใดไดบาง
อุปกรณเสริมอื่นๆ ที่สามารถใชกบั กลองของฉันไดมีอะไรบาง
ซอฟตแวรสําหรับกลองของฉันมีอะไรบาง
ฝาปดชองมองภาพที่ใหมามีประโยชนอยางไร
ฉันจะทําความสะอาดกลองไดอยางไร
ฉันจะนํากลองไปรับบริการและซอมแซมไดที่ใด
0
261–279
264
271
269–270
275
69
0
18–20
27, 253
12–16
228
33
55, 62, 229
258
27, 253
31, 250
151, 214, 221
18, 322
0
193–195
196–203
198, 203
0
333
285
292
297–298
86
300
iii
ตัวเลือกเมนู
D เมนูแสดงภาพ (0 207)
ลบ
โฟลเดอรแสดงภาพ
ซอนภาพ
ตัวเลือกหนาจอ
แสดงภาพ
คัดลอกภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
หลังจากลบ
หมุนแนวตั้ง
ฉายสไลด
คําสัง่ พิมพ DPOF
ที่เลือกไว
เลือกวันที่
ทั้งหมด
ND600
ทั้งหมด
ปจจุบัน
เลือก/ตั้งคา
เลือกวันที่
ไมเลือกทั้งหมด?
เสร็จ
ขอมูลภาพถายเบือ้ งตน
จุดโฟกัส
ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม
ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)
ไฮไลท
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
ขอมูลการถายภาพ
ภาพรวม
เลือกตนทาง
เลือกภาพ
เลือกโฟลเดอรปลายทาง
คัดลอกภาพ?
เปด
ปด
แสดงภาพถัดไป
แสดงภาพกอนหนา
แสดงตอจากเดิม
เปด
ปด
เริ่ม
ประเภทของภาพ
ชวงเวลาระหวางภาพ
เลือก/ตั้งคา
ไมเลือกทั้งหมด?
C เมนูถายภาพ (0 214)
ใช
ไม
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
เลือกโฟลเดอรจากรายการ
การตั้งชื่อไฟล
การตัง้ ชื่อไฟล
หนาที่ของการด
ภาพที่เกินมา
(คาเริ่มตน)
ในชองที่ 2
สํารอง
RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2
คุณภาพของภาพ
NEF (RAW) + JPEG Fine
NEF (RAW) + JPEG Normal
NEF (RAW) + JPEG Basic
NEF (RAW)
(0 93)
JPEG Fine
JPEG Normal
(คาเริ่มตน)
JPEG Basic
ขนาดภาพ
ใหญ
(คาเริ่มตน)
รีเซ็ตเมนูถายภาพ
(คาเริ่มตน)
กลาง
(0 95)
พื้นที่ภาพ
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
เล็ก
ตัดสวน DX อัตโนมัติ
เลือกพื้นที่ภาพ
การบีบอัดภาพ JPEG เนนขนาด
(คาเริ่มตน)
เนนคุณภาพ
การบันทึก NEF (RAW) รูปแบบ
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
ไวตบาลานซ
อัตโนมัติ
(คาเริ่มตน)
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
(0 115)
แฟลช
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี
ตัง้ คาเอง
รายการที่มีสัญลักษณ
กํากับไวสามารถบันทึกลงในการดหนวยความจําโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา > บันทึกการตั้งคา ในเมนูตั้งคากลอง
(0 249) การตั้งคาที่บันทึกไวสามารถคัดลอกไปยังกลอง D600 เครื่องอื่นไดโดยการใสการดหนวยความจําลงในกลองและเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา >
โหลดการตั้งคา
iv
มาตรฐาน
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
จัดการ Picture Control บันทึก/แกไข
เปลี่ยนชื่อ 1
ลบ 1
โหลด/บันทึก
ควบคุมความผิดเพี้ยน เปด
อัตโนมัติ
ปด
พื้นที่สี
sRGB
Adobe RGB
Active D-Lighting 2
อัตโนมัติ
สูงมาก
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด
HDR (High Dynamic โหมด HDR
Range)
ความแตกตางของคาแสง
ความเนียน
ควบคุมขอบมืด
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด
ลดนอยซเมือ่ เปดรับ เปด
แสงนาน
ปด
ลดนอยซที่ความไวแสง สูง
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด
ตัง้ คาความไวแสง
คาความไวแสง (ISO)
(ISO)
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ตัง้ คา Picture Control
(0 105)
โหมดรีโมตคอนโทรล
การถายภาพซอน
รีโมตหนวงเวลา
รีโมตตอบสนองเร็ว
รีโมตยกกระจก
โหมดการถายภาพซอน
จํานวนภาพ
ปรับแสงอัตโนมัติ
(คาเริ่มตน)
การถายแบบเวนชวง
เวลา
ถายภาพเหลือ่ มเวลา
ตั้งคาภาพยนตร
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
เลือกเวลาเริ่ม
ทันที
เวลาเริ่ม
ชวงเวลาหาง
เลือกจํานวนครั้ง × จํานวนภาพ
เริ่ม
เริ่ม
ชวงเวลาหาง
ระยะเวลาในการถายภาพ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร
ไมโครโฟน
ปลายทาง
1 ไมสามารถใชการไดหากไมมี Picture Control แบบกําหนดเอง
2 คาเริ่มตนเปน ปด (โหมด P, S, A, M, 1, 2 และ 3) หรือ อัตโนมัติ
(โหมดอื่น)
A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
(0 219)
รีเซ็ตการตัง้ คาแบบ
กําหนดเอง
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
a โฟกัสอัตโนมัติ
a1 เลือกสิ่งที่สําคัญ
เมื่อใช AF-C
a2 เลือกสิ่งที่สําคัญ
เมื่อใช AF-S
a3 ติดตามระยะโฟกัส
พรอมล็อค
(คาเริ่มตน)
a4 ไฟแสดงจุด AF
(คาเริ่มตน)
a5 จุดโฟกัสแบบ
วนรอบ
a6 จํานวนจุดโฟกัส
a7 ไฟชวยหาออโต
โฟกัสในตัวกลอง
ใช
ไม
การถาย
โฟกัส
การถาย
โฟกัส
5 (นาน)
4
3 (ปกติ)
2
1 (สัน้ )
ปด
อัตโนมัติ
เปด
ปด
วนรอบ
ไมวน
39 จุด
11 จุด
เปด
ปด
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
v
b การวัดแสง/คาแสง
b1 ระดับการเพิ่มคา
ความไวแสง (ISO)
b2 ระดับ EV สําหรับ
ควบคุมคาแสง
b3 ชดเชยแสง
อยางงาย
b4 บริเวณที่เนน
กลางภาพ
b5 ชดเชยแสง
อยางละเอียด
c ตั้งเวลา/ล็อค AE
c1 ล็อค AE
เมื่อกดชัตเตอร
c2 ตัง้ เวลา
สแตนดบาย
1/3 สต็อป
1/2 สต็อป
1/3 สต็อป
1/2 สต็อป
เปด (ออโตรีเซ็ต)
เปด
ปด
φ 8 มม.
φ 12 มม.
φ 15 มม.
φ 20 มม.
เฉลี่ย
ใช
ไม
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริมตน)
(คาเริ่มตน)
เปด
ปด
(คาเริ่มตน)
4 วินาที
6 วินาที
(คาเริ่มตน)
10 วินาที
30 วินาที
1 นาที
5 นาที
10 นาที
30 นาที
ไมจํากัด
c3 ตัง้ เวลาถาย
หนวงเวลาถายเมื่อตัง้ เวลา
จํานวนภาพ
ชวงเวลาหางระหวางภาพ
c4 หนวงเวลาปด
แสดงภาพ
จอภาพ
เมนู
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ไลฟวิว
c5 ระยะเวลารอคําสัง่ 1 นาที
(คาเริ่มตน)
จากรีโมต
5 นาที
10 นาที
15 นาที
vi
d การถายภาพ/แสดงผล
d1 เสียงเตือน
ความดัง
ความสูงต่ํา
d2 แสดงเสนตาราง เปด
ในชองมองภาพ ปด
d3 การแสดงและ
แสดงความไวแสง (ISO)
ปรับความไวแสง แสดงคา ISO/ISO อยางงาย
แสดงจํานวนภาพที่ถายได
d4 แสดงคําแนะนํา เปด
บนจอ
ปด
d5 ความเร็วการถาย 5 fps
ในโหมด CL
4 fps
3 fps
2 fps
1 fps
d6 ถายตอเนื่องสูงสุด 1–100
d7 การเรียงหมายเลข เปด
ไฟล
ปด
รีเซ็ต
d8 การแสดงผลขอมูล อัตโนมัติ
การถายภาพ
ปรับเอง
d9 ไฟหนาจอ LCD เปด
ปด
d10 โหมดหนวงเวลา 3 วินาที
ถาย
2 วินาที
1 วินาที
ปด
d11 เตือนใหใชแฟลช เปด
ปด
d12 แบตเตอรี่ประเภท LR6 (AA อัลคาไลน)
MB-D14
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA ลิเทียม)
d13 ลําดับแบตเตอรี่ ใชแบตเตอรี่ MB-D14 กอน
ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
e การถายครอม/แฟลช
e1 ความเร็วสัมพันธ 1/250 วินาที (Auto FP)
กับแฟลช
1/200 วินาที (Auto FP)
1/200 วินาที
1/160 วินาที
1/125 วินาที
1/100 วินาที
1/80 วินาที
1/60 วินาที
e2 ความไวชัตเตอร 1/60 วินาที
ของแฟลช
1/30 วินาที
1/15 วินาที
1/8 วินาที
1/4 วินาที
1/2 วินาที
1 วินาที
2 วินาที
4 วินาที
8 วินาที
15 วินาที
30 วินาที
e3 การควบคุมแฟลช TTL
ในตัวกลอง
ปรับเอง
การยิงแฟลชซ้ํา
โหมดสัง่ แฟลช
e3 แฟลชเสริม *
TTL
ปรับเอง
e4 การชดเชยแสง
ทั้งภาพ
เมื่อใชแฟลช
ฉากหลังเทานั้น
e5 โมเดลลิง่ แฟลช
เปด
ปด
e6 ตัง้ คาการ
AE และแฟลช
ถายครอมอัตโนมัติ AE เทานั้น
แฟลชเทานั้น
ถายครอมไวตบาลานซ
ถายครอม ADL
e7 ลําดับการถายครอม MTR > อันเดอร > โอเวอร
อันเดอร > MTR > โอเวอร
f การควบคุม
f2 กําหนดปุม Fn
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
f3
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
* จะปรากฏบนหนาจอเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริม SB-400
f การควบคุม
f1 ปุม OK
(โหมดถายภาพ)
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
ไฮไลทจุดโฟกัสที่ใช
ไมใช
(คาเริ่มตน)
กําหนดปุม
Preview
ดูตัวอยาง
ล็อคคาแสงแฟลช
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ปดแฟลช
ถายตอเนื่องแบบครอม
Active D-Lighting
+ NEF (RAW)
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
เสนตาราง
เลือกพื้นที่ภาพ
(คาเริ่มตน)
ระนาบกลองในชองมองภาพ
เมนูของฉัน
ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU
แสดงภาพ
ไมมี
ดูตัวอยาง
(คาเริ่มตน)
ล็อคคาแสงแฟลช
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ปดแฟลช
ถายตอเนื่องแบบครอม
Active D-Lighting
+ NEF (RAW)
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
เสนตาราง
เลือกพื้นที่ภาพ
ระนาบกลองในชองมองภาพ
เมนูของฉัน
ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU
แสดงภาพ
ไมมี
vii
f การควบคุม
f4 กําหนดปุม
AE-L/AF-L
f5
f6
f7
f8
f9
แปนหมุนเลือก
คําสั่ง
ปลอยปุมเพื่อใช
แปนหมุน
ล็อคชัตเตอร
เมื่อไมใสการด
แสดงคากลับดาน
กําหนดปุม 4 ของ ล็อค AE/AF
MB-D14
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ล็อคคาแสงแฟลช
เหมือนกับปุม Fn
g ภาพยนตร
g1 กําหนดปุม Fn
g2 กําหนดปุม
Preview
viii
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ล็อคคาแสงแฟลช
ไมมี
หมุนแบบยอนกลับ
สลับหลัก/รอง
การตั้งคารูรับแสง
เมนูและการแสดงภาพ
ใช
ไม
ล็อคชัตเตอร
กดชัตเตอรได
ใสเครื่องหมายดัชนี
ดูขอมูลการถายภาพ
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ไมมี
ใสเครื่องหมายดัชนี
ดูขอมูลการถายภาพ
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ไมมี
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
g ภาพยนตร
g3 กําหนดปุม
AE-L/AF-L
ใสเครื่องหมายดัชนี
ดูขอมูลการถายภาพ
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ไมมี
g4 กําหนดปุมชัตเตอร ถายภาพ
บันทึกภาพยนตร
(คาเริ่มตน)
(คาเริ่มตน)
B เมนูตั้งคา (0 249)
ชองที่ 1
ชองที่ 2
บันทึกลง U1
บันทึกลง U2
รีเซ็ต User Settings
รีเซ็ต U1
รีเซ็ต U2
ความสวางของจอภาพ อัตโนมัติ
ปรับเอง
(คาเริ่มตน)
ทําความสะอาด
ทําความสะอาดทันที
เซ็นเซอร
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
ยกกระจก
เริ่ม
เพื่อทําความสะอาด 1
ภาพอางอิงสําหรับ
เริ่ม
ลบฝุน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม
HDMI
ความละเอียดของสัญญาณ
การควบคุมอุปกรณ
ลดการกะพริบ
อัตโนมัติ
(คาเริ่มตน)
50 Hz
60 Hz
โซนเวลาและวันที่
โซนเวลา
วันที่และเวลา
รูปแบบวันที่
ชดเชยเวลากลางวัน
ภาษา (Language)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ฟอรแมต
การดหนวยความจํา
บันทึก User settings
เสร็จ
ใสคําอธิบาย
แนบคําอธิบาย
หมุนภาพอัตโนมัติ
เปด
(คาเริ่มตน)
ปด
ขอมูลแบตเตอรี่
–
ขอมูลลิขสิทธิ์
เสร็จ
ชื่อชางภาพ
ลิขสิทธิ์
แนบขอมูลลิขสิทธิ์
บันทึก/โหลดการตั้งคา บันทึกการตัง้ คา
โหลดการตั้งคา
GPS
ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตําแหนง
ใช GPS ตั้งนาฬิกาในกลอง
ระนาบกลอง
–
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU เสร็จ
หมายเลขเลนส
ทางยาวโฟกัส (มม.)
คารูรับแสงสูงสุด
ปรับ AF อยางละเอียด ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด)
คาที่บันทึกไว
คาเริ่มตน
แสดงคาที่บันทึกไว
สง Eye-Fi 2
ชองที่ 1
ชองที่ 2
รุนเฟรมแวร
–
คําอธิบายภาพ
สมดุลของสี
การซอนภาพ 1
โปรเซสภาพ
NEF (RAW)
ยอขนาด
เลือกภาพ
เลือกปลายทาง
เลือกขนาด
ตกแตงอยางรวดเร็ว –
ปรับภาพตรง
–
ควบคุมความผิดเพี้ยน อัตโนมัติ
ปรับเอง
เลนสฟชอาย
–
ภาพลายเสนสี
–
ภาพรางสี
–
ปรับสัดสวนภาพ
–
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
–
เลือกสีเดน
–
ตัดตอภาพยนตร
เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิน้ สุด
บันทึกเฟรมที่เลือก
เปรียบเทียบภาพคูก ัน 2 –
1 ใชไดเมื่อกดปุม G และเลือกแท็บ N ในเมนู
2 ใชไดเมื่อกดปุม J หรือ c (b) เพือ่ แสดงเมนูรีทัชขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ
O เมนูของฉัน (0 280)
เพิ่มรายการ
1 ใชตัวเลือกนี้ไมไดเมื่อระดับพลังงานแบตเตอรี่อยูที่ J หรือต่ํากวา
2 ใชไดกับการดหนวยความจํา Eye-Fi ที่รองรับเทานั้น
N เมนูรีทัช (0 261)
–
–
–
ขาวดํา
ซีเปย
โทนสีน้ําเงิน
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร สกายไลท
ฟลเตอรสีอบอุน
เรงสีแดง
เรงสีเขียว
เรงสีน้ําเงิน
ประกายแฉก
ปรับภาพนุม
D-Lighting
แกไขตาแดง
ตัดสวน
โทนสีเดียว
–
–
–
ลบรายการ *
จัดลําดับ
เลือกแท็บ
เมนูแสดงภาพ
เมนูถายภาพ
เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมนูตั้งคา
เมนูรีทัช
–
–
เมนูของฉัน
คาที่เพิ่งตั้ง
* สามารถลบรายการไดโดยการไฮไลทใน เมนูของฉัน และกดปุม O (Q)
สองครั้ง
ix
สารบัญ
ดัชนีถามตอบ...............................................................................................................................ii
ตัวเลือกเมนู ................................................................................................................................iv
เพือ่ ความปลอดภัยของทาน ........................................................................................................xx
คําบอกกลาว............................................................................................................................xxii
บทนํา
1
สวนตางๆ ของกลอง .................................................................................................................... 1
ตัวกลอง .................................................................................................................................. 1
แปนหมุนเลือกโหมด................................................................................................................. 5
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ........................................................................................................ 6
แผงควบคุม.............................................................................................................................. 7
ชองมองภาพ............................................................................................................................ 8
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ................................................................................................. 9
แปนหมุนเลือกคําสั่ง ...............................................................................................................12
ฝาครอบปองกันจอภาพ BM-14...............................................................................................17
เมนูกลอง.................................................................................................................................. 18
การใชงานเมนูกลอง ...............................................................................................................19
ขั้นตอนแรก............................................................................................................................... 21
ชารจแบตเตอรี่ .......................................................................................................................21
ใสแบตเตอรี่ ...........................................................................................................................23
ประกอบเลนส ........................................................................................................................25
การตั้งคาพืน้ ฐาน....................................................................................................................27
ใสการดหนวยความจํา ............................................................................................................29
ฟอรแมตการดหนวยความจํา...................................................................................................31
ปรับโฟกัสชองมองภาพ...........................................................................................................33
การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
35
การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j).................................................................. 35
ขั้นตอนที่ 1: เปดการทํางานของกลอง ......................................................................................35
ขั้นตอนที่ 2: เลือกโหมด i หรือ j .......................................................................................36
ขั้นตอนที่ 3: เล็งภาพ ..............................................................................................................37
ขั้นตอนที่ 4: โฟกัส ..................................................................................................................38
ขั้นตอนที่ 5: ถายภาพ .............................................................................................................38
การถายภาพแนวสรางสรรค (โหมดสําเร็จรูป)............................................................................... 40
k ภาพบุคคล...................................................................................................................41
l ทิวทัศน ........................................................................................................................41
p เด็ก .............................................................................................................................41
m กีฬา.............................................................................................................................41
x
n ถายระยะใกล ............................................................................................................... 42
o ภาพบุคคลตอนกลางคืน ............................................................................................... 42
r ทิวทัศนตอนกลางคืน .................................................................................................... 42
s ปารตี้/ในหอง................................................................................................................ 42
t ชายหาด/หิมะ............................................................................................................... 43
u อาทิตยตก.................................................................................................................... 43
v ย่ําค่ํา/รุงเชา ................................................................................................................. 43
w สัตวเลี้ยง ..................................................................................................................... 43
x ภาพถายใตแสงเทียน...................................................................................................... 44
y ดอกไมบาน .................................................................................................................. 44
z สีฤดูใบไมรวง................................................................................................................ 44
0 อาหาร.......................................................................................................................... 44
1 ภาพเงา ....................................................................................................................... 45
2 ไฮคีย ........................................................................................................................... 45
3 โลวคีย ......................................................................................................................... 45
การแสดงภาพขั้นพืน้ ฐาน............................................................................................................46
การลบภาพถายที่ไมตองการ ................................................................................................... 47
การถายภาพไลฟวิว
49
การโฟกัสภาพในไลฟวิว .......................................................................................................... 51
การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว ................................................................................. 53
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว ................................................................ 55
แมนวลโฟกัส.......................................................................................................................... 55
ไลฟวิวของภาพยนตร
57
ดัชนี ...................................................................................................................................... 60
การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร ............................................................................... 61
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร ............................................................. 62
พื้นที่ภาพ............................................................................................................................... 63
การตั้งคาภาพยนตร................................................................................................................ 65
การดูภาพยนตร .........................................................................................................................67
การตัดตอภาพยนตร ..................................................................................................................69
การตัดสวนภาพยนตร ............................................................................................................. 69
การบันทึกเฟรมที่เลือก............................................................................................................ 72
โหมด P, S, A และ M
73
P : โปรแกรมอัตโนมัติ ............................................................................................................. 75
S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง .................................................................................................... 76
A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง ......................................................................................................... 77
M: ปรับเอง ............................................................................................................................ 78
xi
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานั้น) ....................................................................79
User Settings: โหมด U1 และ U2
81
การบันทึก User Settings .......................................................................................................81
การเรียกใช User Settings......................................................................................................82
การรีเซ็ต User Settings .........................................................................................................82
โหมดลั่นชัตเตอร
83
การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร .......................................................................................................... 83
โหมดตั้งเวลาถายและโหมดรีโมตคอนโทรล.................................................................................. 85
โหมดยกกระจกขึ้น ..................................................................................................................... 88
ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ
89
พื้นที่ภาพ.................................................................................................................................. 89
คุณภาพและขนาดภาพ.............................................................................................................. 93
คุณภาพของภาพ....................................................................................................................93
ขนาดภาพ .............................................................................................................................95
การใชการดหนวยความจําสองใบ ............................................................................................... 96
โฟกัส
97
โฟกัสอัตโนมัติ ........................................................................................................................... 97
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ...............................................................................................................97
โหมดพื้นที่ AF........................................................................................................................99
การเลือกจุดโฟกัส .................................................................................................................101
การล็อคโฟกัส ......................................................................................................................102
แมนวลโฟกัส ........................................................................................................................... 103
คาความไวแสง (ISO)
105
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .................................................................................................... 107
คาแสง
109
ระบบวัดแสง ........................................................................................................................... 109
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ........................................................................................................... 110
การชดเชยแสง......................................................................................................................... 112
ไวตบาลานซ
115
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ............................................................................................ 117
การเลือกอุณหภูมสิ ี .................................................................................................................. 120
xii
ตั้งคาเอง .................................................................................................................................121
การปรับปรุงภาพ
129
Picture Control.......................................................................................................................129
การเลือก Picture Control..................................................................................................... 129
การแกไข Picture Control..................................................................................................... 131
การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง............................................................................. 134
การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น ........................................................ 136
การเก็บรายละเอียดในสวนที่ไฮไลทและเงามืด ...........................................................................137
Active D-Lighting............................................................................................................... 137
High Dynamic Range (HDR) ............................................................................................. 139
การถายภาพดวยแฟลช
143
การใชแฟลชในตัวกลอง............................................................................................................143
โหมดแฟลช.......................................................................................................................... 144
การชดเชยแสงแฟลช ................................................................................................................148
การล็อคคาแสงแฟลช ...............................................................................................................149
ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ
151
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน................................................................151
การถายครอม ..........................................................................................................................153
การถายภาพซอน .....................................................................................................................160
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา ..................................................................................................164
ถายภาพเหลื่อมเวลา ................................................................................................................168
เลนสชนิดไมมี CPU .................................................................................................................172
ชุด GPS รุน GP-1....................................................................................................................175
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ
177
การแสดงภาพเต็มจอ................................................................................................................177
ขอมูลภาพถาย..................................................................................................................... 179
การแสดงภาพขนาดยอ .............................................................................................................185
การแสดงแบบปฏิทนิ ................................................................................................................186
การขยายสวนดูภาพ: การซูมแสดงภาพ .....................................................................................187
การปองกันไมใหลบภาพ...........................................................................................................188
การลบภาพ .............................................................................................................................189
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน ....................................................... 189
เมนูแสดงภาพ...................................................................................................................... 190
xiii
การเชื่อมตอ
193
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ..................................................................................................... 193
กอนเชื่อมตอกลอง................................................................................................................193
การเชื่อมตอกลอง.................................................................................................................194
การพิมพภาพ.......................................................................................................................... 196
การเชื่อมตอเครื่องพิมพ.........................................................................................................196
การพิมพทีละภาพ ................................................................................................................197
การพิมพพรอมกันหลายภาพ.................................................................................................199
การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดที่พิมพ ...................................................................................202
การดูภาพบนโทรทัศน .............................................................................................................. 204
คําแนะนําเมนู
207
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ ......................................................................................... 207
โฟลเดอรแสดงภาพ ..........................................................................................................207
ซอนภาพ .........................................................................................................................208
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ.................................................................................................209
คัดลอกภาพ.....................................................................................................................209
แสดงภาพทันทีที่ถาย........................................................................................................212
หลังจากลบ......................................................................................................................212
หมุนแนวตั้ง .....................................................................................................................212
ฉายสไลด ........................................................................................................................213
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ ................................................................................... 214
รีเซ็ตเมนูถายภาพ.............................................................................................................214
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ......................................................................................................215
การตั้งชื่อไฟล ..................................................................................................................216
ควบคุมความผิดเพีย้ นอัตโนมัติ .........................................................................................217
พื้นที่สี .............................................................................................................................217
ควบคุมขอบมืด ................................................................................................................218
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน (การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน) .............218
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง .................................................................................................218
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคาการปรับความละเอียดกลอง.......................................... 219
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง...........................................................................................221
a: โฟกัสอัตโนมัติ ..................................................................................................................221
a1: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C ......................................................................................221
a2: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S.......................................................................................221
a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค......................................................................................222
a4: ไฟแสดงจุด AF...........................................................................................................222
a5: จุดโฟกัสแบบวนรอบ...................................................................................................222
xiv
a6: จํานวนจุดโฟกัส ......................................................................................................... 223
a7: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง.................................................................................. 223
b: การวัดแสง/คาแสง............................................................................................................ 224
b1: ระดับการเพิม่ คาความไวแสง (ISO)............................................................................. 224
b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง.................................................................................. 224
b3: ชดเชยแสงอยางงาย................................................................................................... 225
b4: บริเวณที่เนนกลางภาพ............................................................................................... 226
b5: ชดเชยแสงอยางละเอียด............................................................................................. 226
c: ตั้งเวลา/ล็อค AE .............................................................................................................. 226
c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร.............................................................................................. 226
c2: ตั้งเวลาสแตนดบาย.................................................................................................... 227
c3: ตั้งเวลาถาย ............................................................................................................... 227
c4: หนวงเวลาปดจอภาพ ................................................................................................. 228
c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต........................................................................................ 228
d: การถายภาพ/แสดงผล...................................................................................................... 228
d1: เสียงเตือน ................................................................................................................. 228
d2: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ.................................................................................. 229
d3: การแสดงและปรับความไวแสง.................................................................................... 229
d4: แสดงคําแนะนําบนจอ ................................................................................................ 229
d5: ความเร็วการถายในโหมด CL ..................................................................................... 229
d6: ถายตอเนื่องสูงสุด ...................................................................................................... 230
d7: การเรียงหมายเลขไฟล................................................................................................ 230
d8: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ .................................................................................. 231
d9: ไฟหนาจอ LCD ......................................................................................................... 231
d10: โหมดหนวงเวลาถาย ................................................................................................ 231
d11: เตือนใหใชแฟลช ...................................................................................................... 231
d12: แบตเตอรี่ประเภท MB-D14 ...................................................................................... 232
d13: ลําดับแบตเตอรี่........................................................................................................ 233
e: การถายครอม/แฟลช ........................................................................................................ 234
e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .......................................................................................... 234
e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช .......................................................................................... 235
e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ...................................................................................... 236
e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช......................................................................................... 240
e5: โมเดลลิ่งแฟลช .......................................................................................................... 241
e6: ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ....................................................................................... 241
e7: ลําดับการถายครอม ................................................................................................... 241
f: การควบคุม ....................................................................................................................... 241
f1: ปุม OK (โหมดถายภาพ).............................................................................................. 241
f2: กําหนดปุม Fn............................................................................................................. 242
f3: กําหนดปุม Preview .................................................................................................... 244
f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L ................................................................................................ 244
xv
f5: แปนหมุนเลือกคําสั่ง ....................................................................................................245
f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน ............................................................................................246
f7: ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ..........................................................................................246
f8: แสดงคากลับดาน........................................................................................................246
f9: กําหนดปุม 4 ของ MB-D14.......................................................................................247
g: ภาพยนตร .......................................................................................................................247
g1: กําหนดปุม Fn............................................................................................................247
g2: กําหนดปุม Preview...................................................................................................248
g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L ...............................................................................................248
g4: กําหนดปุมชัตเตอร .....................................................................................................248
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง.................................................................................................... 249
ฟอรแมตการดหนวยความจํา ............................................................................................250
ความสวางของจอภาพ .....................................................................................................250
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน ..................................................................................................251
ลดการกะพริบ..................................................................................................................252
โซนเวลาและวันที่ .............................................................................................................253
ภาษา (Language) ..........................................................................................................253
คําอธิบายภาพ.................................................................................................................253
หมุนภาพอัตโนมัติ ............................................................................................................254
ขอมูลแบตเตอรี่ ................................................................................................................255
ขอมูลลิขสิทธิ์ ...................................................................................................................256
บันทึก/โหลดการตั้งคา ......................................................................................................257
ระนาบกลอง ....................................................................................................................258
ปรับ AF อยางละเอียด......................................................................................................259
สง Eye-Fi........................................................................................................................ 260
รุนเฟรมแวร .....................................................................................................................260
N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช ............................................................................. 261
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช ..............................................................................................262
D-Lighting......................................................................................................................264
แกไขตาแดง.....................................................................................................................264
ตัดสวน............................................................................................................................265
โทนสีเดียว.......................................................................................................................266
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร.......................................................................................................267
สมดุลของสี .....................................................................................................................268
การซอนภาพ ...................................................................................................................269
โปรเซสภาพ NEF (RAW)..................................................................................................271
ยอขนาด..........................................................................................................................272
ตกแตงอยางรวดเร็ว ..........................................................................................................273
ปรับภาพตรง....................................................................................................................274
ควบคุมความผิดเพีย้ น ......................................................................................................274
เลนสฟชอาย....................................................................................................................274
xvi
ภาพลายเสนสี.................................................................................................................. 275
ภาพรางสี ........................................................................................................................ 275
ปรับสัดสวนภาพ .............................................................................................................. 275
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ............................................................................................................. 276
เลือกสีเดน ....................................................................................................................... 277
เปรียบเทียบภาพคูกัน ....................................................................................................... 279
O เมนูของฉัน/m คาทีเ่ พิง่ ตั้ง ..................................................................................................280
คาที่เพิ่งตั้ง ........................................................................................................................... 283
หมายเหตุทางเทคนิค
285
เลนสที่รองรับ ...........................................................................................................................285
ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)............................................................................292
Nikon Creative Lighting System (CLS) .............................................................................. 293
อุปกรณเสริมอื่นๆ.....................................................................................................................297
การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC .......................................................... 299
การดูแลรักษากลอง..................................................................................................................300
การจัดเก็บ ........................................................................................................................... 300
การทําความสะอาด.............................................................................................................. 300
Low-Pass Filter .................................................................................................................. 301
“ทําความสะอาดทันที” ..................................................................................................... 301
“ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด” ........................................................................................... 302
การทําความสะอาดดวยตนเอง.......................................................................................... 303
การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง ..........................................................................306
การตั้งคาทีใ่ ชได .......................................................................................................................309
คาเริ่มตน.................................................................................................................................312
โปรแกรมวัดแสง (โหมด P)........................................................................................................315
ปญหาและวิธีการแกไข.............................................................................................................316
จอแสดงผล.......................................................................................................................... 316
การถายภาพ (ทุกโหมด)........................................................................................................ 317
การถายภาพ (P, S, A, M).................................................................................................... 319
การแสดงภาพ...................................................................................................................... 320
เบ็ดเตล็ด ............................................................................................................................. 321
ขอความผิดพลาด ....................................................................................................................322
ขอมูลจําเพาะ ..........................................................................................................................326
การดหนวยความจําทีไ่ ดรับการรับรอง........................................................................................333
ความจุการดหนวยความจํา .......................................................................................................334
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ .....................................................................................................336
ดัชนี ........................................................................................................................................337
xvii
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภัณฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอานขอควรระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูที่จะใช
ผลิตภัณฑนี้ทุกคนสามารถอานได
ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:
ี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมดกอนการใช
A สัผลิญตลัภักณษณฑ นNikon
นี้
❚❚คําเตือน
A หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใ นองคประกอบภาพ
A เก็บใหพนมือเด็ก
A หามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
A หามถอดแยกสวนประกอบ
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใ นองคประกอบภาพเมื่อ
ถายภาพวัตถุยอนแสง เมือ่ กลองโฟกัสแสงแดดขณะที่
ดวงอาทิตยอยูภ ายใน หรืออยูใ กลกบั องคประกอบภาพ
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ ผานทาง
ชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็นอยางถาวร
A การใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพเมื่อทาน
กําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใชความ
ระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได
A ปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมาจาก
อะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) ใหถอด
ปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่ออกทันที
โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไปอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่ออก ใหนําอุปกรณ
ไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการ
แตงตั้ง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็ก
ติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กเขาไป ใหรีบ
ปรึกษาแพทยทันที
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
ผิดปกติควรใหเฉพาะชางที่มีความชํานาญเปน
ผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑแตกออก
จากการตกหลนหรืออุบตั ิเหตุอื่นๆ ใหนําแบตเตอรี่
ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC จากนั้นนํา
ผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้ง
A อยาสัมผัสกลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
เปนเวลานาน หากไมไดเปดสวิทชหรือไมได
ใชงานกลอง
ชิ้นสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขนึ้ ไดบนผิวหนัง
A หามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
A อยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
A อยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
A หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
หามใชอปุ กรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณทีม่ ีกา ซติดไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหม
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได
xviii
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจาก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก
A ขอควรระวังในการใชแฟลช
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือวัตถุอื่น
อาจทําใหเกิดการไหม
• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของผูถูกถายภาพ
อาจทําใหผูถูกถายภาพตาพราชั่วขณะ ควรใช
ความระมัดระวังเปนกรณีพิเศษในการถายภาพ
ทารก โดยจะตองใหแฟลชอยูหางจากทารก
ไมต่ํากวาหนึ่งเมตร
A ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจรั่วหรือระเบิดได โปรดปฏิบตั ิตามขอควรระวัง
ตอไปนี้เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรีท่ ี่ผา นการรับรองใหใชกบั
อุปกรณนี้
• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากทาน
กําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊กออกกอน
• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง
• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
กิ๊บหนีบผม
• เมื่อแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมื่อไมมีไฟเหลือ
อยู
• เมื่อไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น
• หลังการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน แบตเตอรี่
อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก ใหปด กลอง
และปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง
• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่
เชน สีหรือรูปรางผิดเพี้ยน ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
A ขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต
• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลกับสวน
ประกอบของปลั๊กที่เปนโลหะ การใชงานตอไป
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครือ่ งชารจในระหวาง
เกิดพายุฟา คะนอง การไมปฏิบตั ติ ามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟหรือ
ปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอนหรือเปลวไฟ
หากฉนวนหุม สายไฟชํารุดจนมองเห็นเสนลวด
ภายในใหนาํ สายไฟไปรับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการ Nikon ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ การไม
ปฏิบตั ติ ามขอควรระวังนีอ้ าจทําใหเกิดไฟลุกไหม
หรือไฟฟาช็อต
• หามจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อต
• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง
DC เปน AC การไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอน
สูงเกินหรือไฟลุกไหม
A ใชสายไฟที่เหมาะสม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณเขา
หรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะสาย
สัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนายใหเทานัน้
เพือ่ ใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ
A ซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซีดีรอมทีม่ ีซอฟตแวรหรือคูมือใน
เครื่องเลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมในเครื่องเลน
ซีดีเพลงอาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือทําใหอุปกรณ
เสียหาย
xix
คําบอกกลาว
• หามนําสวนใดๆ ของคูมอื ทีใ่ หมากับผลิตภัณฑนี้
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพือ่ ถายทอดตอ
เก็บไวในระบบซึง่ เรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปล
เปนภาษาอืน่ ไมวาจะในรูปแบบใดหรือเพือ่ จุดประสงค
ใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
Nikon กอน
• Nikon ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัตหิ รือ
รายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรทไี่ ดกลาวไวใน
คูม อื ทีใ่ หมากับผลิตภัณฑนไี้ ดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจง
ใหทราบลวงหนา
xx
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
การใชผลิตภัณฑนี้
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
คําเตือนเกีย่ วกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจิตอล หรือดวยอุปกรณอื่นๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได
• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากรหรือ
ไปรษณียบัตรทีไ่ มใชแลวซึง่ ออกโดยรัฐบาล ยกเวนไดรบั
การอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากรที่ออก
โดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย
• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําสิ่งของ
บางอยาง
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือผลิต
ซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ตั๋วเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือตั๋วคูปองทุกชนิด ยกเวนแต
เปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึง่ บริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
บัตรประจําตัว และตั๋วตางๆ เชน บัตรผานและคูปอง
รับประทานอาหาร
• ปฏิบัตใิ หถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคทมี่ ีลขิ สิทธิ์
เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพิมพจาก
ไมแกะสลัก แผนที่ ภาพวาด ภาพยนตร และภาพถาย
ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมายลิขสิทธิข์ องประเทศ
และระหวางประเทศ หามนําผลิตภัณฑชิ้นนีไ้ ปใชในการ
ทําสําเนาหรือผลิตซ้าํ ใดๆ ซึง่ มิชอบดวยกฎหมาย หรือ
เปนการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
xxi
การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ จะไมลบขอมูลภาพดั้งเดิม
ไปทั้งหมด บางครัง้ ไฟลภาพซึง่ ลบทิง้ ไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวร
ที่วางจําหนายอยูทวั่ ไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอ มูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวยจุดประสงคที่มุงรายการรับประกัน
ความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิง้ หรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทัง้ หมดทิง้ หรือใหฟอรแมต
อุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึง่ ไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหม
ใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนัน้ ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวาไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 121) ใหเปนภาพซึ่งไมใช
ขอมูลสวนบุคคล เมื่อลงมือทําลายอุปกรณเก็บขอมูล ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพือ่ หลีกเลี่ยงอันตรายหรือ
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอทรัพยสินตางๆ ได
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับการนําไปใช
ที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC
ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอ
ที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอื่นๆ สามารถรับขอมูล
เพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เวปไซต http://www.mpegla.com
xxii
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ และ
อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะเทานั้น
ที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบตั ิงานและความปลอดภัยของ
วงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการ
รับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอื่นที่ไมมีแผน
ซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวนการทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่
รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือรั่วได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งในเขตพื้นที่
D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon ของทาน
โดยเฉพาะเทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบตั ิงาน
และความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริมที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและ
ทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง
D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณที่ใชความแมนยําและตองไดรับการบริการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาที่จําหนายกลอง หรือที่ตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งทุกหนึ่งถึงสองป
และรับการซอมแซมทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการ
ตรวจสอบและรับบริการตรวจสภาพเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนําอุปกรณเสริมตางๆ ที่ใชกับกลอง
เปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบหรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว) ใหทดลอง
ถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญเสีย
ผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ
A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชือ่ ใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยทาน
สามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถามที่พบบอย
(FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล ขอมูลเพิม่ เติมจะขอไดจากตัวแทน
ของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก URL ตอไปน: http://imaging.nikon.com/
xxiii
xxiv
Xบทนํา
สวนตางๆ ของกลอง
โปรดใชเวลาสักครูเพือ่ ทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง ทานสามารถบุคมารก
สวนนีไ้ วเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนทีเ่ หลือของคูมือการใชงานนี้
X
ตัวกลอง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร .................................6, 83
แปนหมุนเลือกโหมด................................................5
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด .............................5
ชองรอยสายคลองกลอง
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..............6, 83
ชองเสียบแฟลชนอก (สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) ...292
ฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก................................292
สวิทชเปดปดการทํางาน...........................................1
ปุมกดชัตเตอร .................................................38, 39
A สวิทชเปดปดการทํางาน
หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูป
เพื่อเปดการทํางานของกลอง
10
11
12
13
14
ปุม E
การชดเชยแสง ................................................ 112
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .................................... 151
ปุมบันทึกภาพยนตร .............................................. 58
ปุม Z/Q
ระบบวัดแสง ................................................... 109
การฟอรแมตการดหนวยความจํา ........................ 31
เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) ........................... 103
แผงควบคุม ............................................................ 7
หมุนสวิทชเปดปดการทํางานตามที่แสดงในรูป
เพื่อปดการทํางานของกลอง
1
ตัวกลอง (ตอ)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
แฟลชในตัวกลอง.................................................143
กระจก ..........................................................88, 303
กานเชือ่ มตอระบบวัดแสง.....................................328
เครือ่ งหมายแสดงตําแหนงติดตัง้ เมาทเลนส .............26
ปุม M/Y
โหมดแฟลช .....................................................143
การชดเชยแสงแฟลช ........................................148
ปุม D
การถายครอม..................................153, 156, 158
ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหนา)......................86
ไมโครโฟนในตัวกลอง.......................................58, 65
ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง .....................61, 298
10
11
12
13
14
15
16
17
ฝาปดชองตอ HDMI/USB ....................194, 196, 204
ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริม......................................298
ปุมถอดเลนส.........................................................26
ปุมโหมดออโตโฟกัส.................................51, 98, 100
ตัวเลือกโหมดโฟกัส .......................................97, 103
ชองเสียบหูฟง .......................................................61
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก ..........................61
ชองตอสาย USB
การเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร ........................194
การเชื่อมตอเขากับเครื่องพิมพ ..........................196
18 ชองตอ HDMI แบบพินขนาดเล็ก ..........................204
19 ขัว้ ตออุปกรณเสริม ......................................175, 298
A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลา สวิทชเปดปดการทํางาน
สแตนดบายและไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทําใหดูหนาจอ
ในที่มืดได เมื่อปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน แลวกลับไปที่ตําแหนง ON
ไฟจะยังสองสวางประมาณหกวินาทีขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
ทํางานหรือจนลั่นชัตเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทชเปดปดการทํางาน
ไปทาง D อีกครั้ง
2
ตัวกลอง (ตอ)
X
1
2
3
4
5
6
ไฟชวยหาออโตโฟกัส ...........................................223
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ........................................86
ไฟชวยลดตาแดง.................................................145
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ...............................12, 245
ปุมแสดงระยะชัดลึก ........................60, 77, 244, 248
ปุม Fn (ฟงกชั่น) ...........................92, 149, 174, 242
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ .......................................23
กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ..........................23
7
8
9
10
11
12
13
ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D14 ..... 297
ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ............................. 299
ขั้ว CPU
เมาทเลนส .................................................... 26, 103
AF coupling
ชองตอขาตั้งกลอง
ฝาปดตัวกลอง .............................................. 25, 298
D ไมโครโฟนและลําโพง
อยาวางไมโครโฟนหรือลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจสงผลตอขอมูลที่บันทึก
ไวในอุปกรณแมเหล็ก
3
ตัวกลอง (ตอ)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
ชองมองภาพ .........................................................33
ขอบยางรองตา ......................................................86
ปุม O/Q
ลบ............................................................47, 189
การฟอรแมตการดหนวยความจํา ........................31
ปุม K
แสดงภาพ .................................................46, 177
จอภาพ
แสดงการตั้งคา ....................................................9
ไลฟวิว.........................................................49, 57
การดูภาพ..........................................................46
การแสดงภาพเต็มจอ........................................177
ปุม G
เมนู ...........................................................18, 207
ปุม c/b
รีทัช ..........................................................69, 261
Picture Control.........................................50, 129
ปุม L/U
Help (วิธีใช) ......................................................18
ปองกัน............................................................188
ไวตบาลานซ ...................................115, 117, 120
ปุม X/T
ซูมขยายภาพเขา ..............................................187
คุณภาพของภาพ/ขนาด................................93, 95
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ปุม W/S
ซูมขยายภาพออก/ภาพยอสวนขนาดเล็ก ...185, 186
คาความไวแสง (ISO).......................................105
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ............................107
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ....................................151
ปุมปรับแกสายตา..................................................33
ปุม A
การใชปุมล็อค AE/AF ......................102, 110, 244
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ...............................12, 245
ตัวเลือกคําสั่ง ........................................................19
ปุม J (OK) ................................................19, 241
ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ...........................................101
ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา .................29
เซ็นเซอรวดั แสงสวางของสภาพแวดลอมสําหรับระบบ
ควบคุมความสวางของจอภาพแบบอัตโนมัติ
.................................................................53, 250
ปุมเลือกไลฟวิว
การถายภาพไลฟวิว ...........................................49
ไลฟวิวของภาพยนตร .........................................57
ปุม a...........................................................49, 57
ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหลัง)......................86
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา..............29, 38
ลําโพง ..................................................................67
ปุม R (ขอมูล) ................................................9, 11
แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโี หมดสําหรับใชงาน
แปนหมุนเลือกโหมด
ตามที่ระบุไวตอไปนี้ ในการเลือกโหมด
กดปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
แลวหมุนแปน
X
ปุม ปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
โหมด P, S, A และ M
เลือกโหมดเหลานี้เพื่อควบคุมการตั้งคาตางๆ ของกลองไดอยางเต็มที่
• P—โปรแกรมอัตโนมัติ (0 75)
• S—อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 76)
• A—อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 77)
• M—ปรับเอง (0 78)
โหมดอัตโนมัติ
เลือกโหมดเหลานี้เพือ่ การถายภาพแบบเล็งแลวถายอยางงายๆ
• i อัตโนมัติ (0 35)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 35)
โหมดสําเร็จรูป (0 40)
กลองจะปรับการตั้งคาตางๆ ใหเหมาะกับฉากอัตโนมัติ
เลือกโหมดใหตรงกับฉากที่ทานกําลังถายภาพ
โหมด U1 และ U2 (0 81)
เก็บและเรียกใชการตั้งคาการถายภาพที่ปรับแตงตามความตองการไว
A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 285) ไดเฉพาะในโหมด A และ M เทานั้น การเลือกโหมดอื่นขณะใชเลนสชนิด
ไมมี CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได
5
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลัน่ ชัตเตอร ใหกดปุมปลดล็อค
ปุม ปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาที่ตองการ (0 83)
X
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
โหมด
6
คําอธิบาย
S
ถายทีละภาพ
CL
การถายภาพตอเนื่อง
กลองจะถายภาพในอัตราที่ชาเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ความเร็วต่ํา
CH
การถายภาพตอเนื่อง
กลองจะถายภาพในอัตราที่เร็วเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ความเร็วสูง
J
การกดชัตเตอร
แบบเงียบ
เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตเสียงลั่นชัตเตอรจะเบาลง
E
ตั้งเวลาถาย
ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย
4
รีโมตคอนโทรล
ถายภาพดวยรีโมตคอนโทรลเสริมภายนอก ML-L3
MUP
ยกกระจกขึ้น
ยกกระจกขึ้นกอนถายภาพ
ถายทีละภาพทุกครั้งที่กดปุม กดชัตเตอร
แผงควบคุม
4
5
6
7
8
9
สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี ...................................120
ความไวชัตเตอร ..............................................76, 78
คาการชดเชยแสง ................................................112
คาชดเชยแสงแฟลช.............................................148
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด........................118
อุณหภูมิสี ...................................................115, 120
หมายเลขคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง .........................121
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมคาแสง
และแฟลช........................................................153
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมไวตบาลานซ
.......................................................................156
จํานวนชวงเวลาในการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
.......................................................................165
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU).....................172
3 สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่ MB-D14 .....................233
1
2
10
11
12
13
14
15
16
23
24
25
26
27
ระบบวัดแสง .......................................................109
สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช...................234
สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...................75
สัญลักษณแสดง AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
.........................................................................99
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ..................100
สัญลักษณแสดงการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ..........99
21 สัญลักษณ HDR .................................................140
22 สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........................161
17
18
19
20
28
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่................. 35
โหมดแฟลช ........................................................ 144
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ .............................................. 97
ขนาดภาพ ............................................................ 95
คุณภาพของภาพ .................................................. 93
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
....................................................................... 118
ไวตบาลานซ ....................................................... 115
สัญลักษณแสดงคารูรับแสง ........................... 73, 288
รูรับแสง (คารูรับแสง) ...................................... 77, 78
รูรับแสง (จํานวนสต็อป)................................. 73, 288
การเพิ่มคารูรบั แสงเมื่อถายครอม ................. 154, 156
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม ADL........... 158
จํานวนภาพตอชวงเวลา....................................... 165
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU)................. 174
สัญลักษณแสดงโหมด PC ................................... 195
สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองที่ 1)
................................................................... 30, 96
สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองที่ 2)
................................................................... 30, 96
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO).................. 105
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ........... 108
สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา ............ 166
สัญลักษณแสดงการเหลือ่ มเวลา .......................... 170
X
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช ... 153
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ .......... 156
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL..................... 158
สัญลักษณแสดงการถายภาพครอม...... 153, 156, 158
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............................ 112
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช................... 148
อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)............. 36
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได .............................. 36
จํานวนภาพที่เหลือที่สามารถบันทึกได
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ............ 38, 84, 334
คาความไวแสง (ISO) .......................................... 105
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
....................................................................... 122
ปริมาณ Active D-Lighting................................. 138
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา.......... 170
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง................................. 174
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ........................ 195
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ HDMI-CEC............. 205
7
ชองมองภาพ
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง
d2 เปน เปด) ...................................................229
จุดโฟกัส................................................38, 101, 222
โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ............................................99
กรอบพื้นที่ออโตโฟกัส ..............................33, 37, 179
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ...........38, 102, 103
ระบบวัดแสง........................................................109
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)...............................110
ความไวชัตเตอร ...............................................76, 78
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ...............................................97
รูรับแสง (คารูรบั แสง) .......................................77, 78
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) .................................73, 288
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช....................148
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ............................112
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)...................105
คาความไวแสง (ISO)...........................................105
ปริมาณ Active D-Lighting..................................138
โหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ............................................99
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ................39, 231
สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช ..................149
15
16
17
18
19
20
21
22
สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช...................234
สัญลักษณแสดงคารูรับแสง............................73, 288
สัญลักษณแสดงคาแสง..........................................78
สวนแสดงผลการชดเชยแสง .................................112
สัญลักษณแสดง Roll...........................................243
คําเตือนแบตเตอรีอ่ อน ...........................................35
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช....153
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ...........156
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL .....................158
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ...........108
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ...............................36
จํานวนภาพที่เหลือที่สามารถบันทึกได
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม .............38, 84, 334
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
.......................................................................122
คาการชดเชยแสง ................................................112
คาชดเชยแสงแฟลช .............................................148
อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ).............36
D ไมมีแบตเตอรี่
เมื่อแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึง่ เปนสิ่งปกติและไมไดเกิดจากการ
ทํางานที่ผิดปกติ การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเมื่อใสแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็ม
D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลาในการ
ตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติ
8
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
กดปุม R เพื่อแสดงความไวชัตเตอร รูรับแสง จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
โหมดพืน้ ที่ออโตโฟกัส และขอมูลการถายภาพอื่นๆ บนหนาจอ
ปุม R
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
โหมดถายภาพ ..........................................35, 40, 73
สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...................75
สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช...................234
ความไวชัตเตอร ..............................................76, 78
คาการชดเชยแสง ................................................112
คาชดเชยแสงแฟลช.............................................148
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมคาแสง
และแฟลช........................................................153
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอมไวตบาลานซ
.......................................................................156
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU).....................172
อุณหภูมิสี ...................................................115, 120
สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี ...................................120
สัญลักษณแสดงคารูรับแสง............................73, 288
รูรับแสง (คารูรบั แสง).......................................77, 78
รูรับแสง (จํานวนสต็อป).................................73, 288
การเพิ่มคารูรบั แสงเมื่อถายครอม..................154, 155
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม ADL ...........158
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU).................174
โหมดลั่นชัตเตอร ...............................................6, 83
ความเร็วการถายภาพตอเนื่อง..............................229
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
สัญลักษณแสดงคาแสง ......................................... 78
สวนแสดงผลการชดเชยแสง................................. 112
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม
การถายครอมคาแสงและแฟลช........................ 153
การถายครอมไวตบาลานซ ............................... 156
สัญลักษณ HDR ................................................. 140
ความแตกตางของคาแสง HDR............................ 140
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ของกลอง
......................................................................... 35
จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D14 ................ 232
สัญลักษณแสดงแบตเตอรี่ MB-D14 ..................... 232
อักษร “K” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)............. 36
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได .............................. 36
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา.......... 170
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง................................. 174
การกําหนดปุม Fn............................................... 242
การกําหนดปุม AE-L/AF-L .................................. 244
โหมดรีโมตคอนโทรล ............................................. 85
สัญลักษณแสดงการลดนอยซเมื่อเปดรับแสง
เปนเวลานาน................................................... 218
หนาที่ของการดในชองที่ 2 ..................................... 96
ไวตบาลานซ ....................................................... 115
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
....................................................................... 118
สัญลักษณแสดง AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
....................................................................... 100
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัส ..................................... 101
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ................. 100
สัญลักษณแสดงการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ........ 100
คุณภาพของภาพ .................................................. 93
ขนาดภาพ ............................................................ 95
โหมดแฟลช ........................................................ 144
X
9
33
34
35
36
37
38
X
สัญลักษณแสดงพื้นที่ภาพ......................................90
ระบบวัดแสง........................................................109
การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ .......................217
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”..................28, 253
สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ............................253
ขอมูลลิขสิทธิ์.......................................................256
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและแฟลช ....153
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ ...........156
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL .....................158
32 จํานวนการถายครอม ADL ...................................138
25
26
27
28
29
30
31
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน ........................162
เสียง “บิ๊บ” ..........................................................228
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง ............................112
สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช ...................148
สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช ..................149
สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา.............166
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา...........................170
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ GPS........................175
การกําหนดปุมแสดงระยะชัดลึก ...........................244
สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด .....................218
สัญลักษณแสดง Active D-Lighting.....................138
สัญลักษณแสดงการลดนอยซที่ความไวแสงสูง.......218
ตั้งคาภาพยนตร ....................................................65
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ...............................................97
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi.....................260
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO) ..................105
คาความไวแสง (ISO)...........................................105
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO อัตโนมัติ ...........108
สัญลักษณแสดง Picture Control.........................130
A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกสองครั้ง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จอภาพ
จะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปด
จอภาพ, 0 228) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d8 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 231)
10
❚❚การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาของรายการตางๆ ดานลาง ใหกดปุม R ในจอขอมูล
การถายภาพ ไฮไลทรายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด J เพื่อดูตัวเลือกสําหรับ
รายการที่ไฮไลทไว
ปุม R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ตั้งคาภาพยนตร .................................................... 65
การลดนอยซที่ความไวแสงสูง .............................. 218
Active D-Lighting.............................................. 137
ควบคุมขอบมืด ................................................... 218
การกําหนดปุมแสดงระยะชัดลึก ........................... 244
การกําหนดปุม Fn............................................... 242
การกําหนดปุม AE-L/AF-L .................................. 244
โหมดรีโมตคอนโทรล ............................................. 85
การลดนอยซเมื่อรับแสงเปนเวลานาน ................... 218
หนาที่ของการดในชองที่ 2 ..................................... 96
X
A คําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือ
คําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือจะแสดงชื่อของรายการที่เลือก ซึ่งปรากฏอยูในการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพ ทานสามารถปดคําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือได
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4 (แสดงคําแนะนําบนจอ; 0 229)
11
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
สามารถใชเฉพาะแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง หรือใชแปนทัง้ สองรวมกับปุมควบคุมอื่นๆ
เพือ่ ปรับการตั้งคาตางๆ
X
ปุม M/Y
โหมดแฟลช
การชดเชยแสงแฟลช
ปุม D
การถายครอม
ปุมโหมดออโตโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โหมดพื้นที่ AF
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกโหมด
ปุม E
การชดเชยแสง
ปุม Z/Q
ระบบวัดแสง
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ปุม L/U
ไวตบาลานซ
ปุม X/T
คุณภาพของภาพ/ขนาด
ปุม W/S
คาความไวแสง (ISO)
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
12
❚❚โหมดสําเร็จรูป
เลือกสภาวะการถายภาพ (h; 0 40)
โหมด h แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จอภาพ
❚❚คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ตั้งคาคุณภาพของภาพ (0 93)
ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เลือกขนาดภาพ (0 95)
X
+
แผงควบคุม
+
ปุม X (T) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
❚❚โฟกัสอัตโนมัติ
เลือกโหมดออโตโฟกัส (0 98)
+
ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 100)
แผงควบคุม
+
ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
13
❚❚คาความไวแสง (ISO)
ตั้งคาคาความไวแสง (0 105)
+
ปุม W (S) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
X
ตั้งคาการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(0 107)
แผงควบคุม
+
ปุม W (S) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
❚❚คาแสง
เลือกคารูรับแสงและความไวชัตเตอร
แบบตางๆ (โหมด P; 0 75)
โหมด P
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
โหมด S หรือ M แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
โหมด A หรือ M แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
เลือกความไวชัตเตอร (โหมด S หรือ M;
0 76, 78)
เลือกคารูรับแสง (โหมด A หรือ M;
0 77, 78)
เลือกตัวเลือกการวัดแสง (โหมด P, S, A
หรือ M; 0 109)
+
ปุม Z (Q) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
14
แผงควบคุม
ตั้งคาการชดเชยแสง (โหมด P, S, A หรือ
M; 0 112)
+
ปุม E
เปดใชงานหรือยกเลิกการถายครอม/
เลือกจํานวนภาพที่ตองการในการ
ถายครอม (โหมด P, S, A หรือ M;
0 153)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
+
X
ปุม D
เลือกขั้นการเพิ่มคารูรับแสงในการ
ถายครอม (โหมด P, S, A หรือ M;
0 154)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
+
ปุม D
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
❚❚ไวตบาลานซ
เลือกตัวเลือกไวตบาลานซ (โหมด P, S, A
หรือ M; 0 115)
+
ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ปรับไวตบาลานซอยางละเอียด
(0 117) ตั้งคาอุณหภูมิสี (0 120)
หรือเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(0 121) ในโหมด P, S, A หรือ M
แผงควบคุม
+
ปุม L (U) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
15
❚❚การตั้งคาแฟลช
เลือกโหมดแฟลช (0 144)
+
ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
X
ตั้งคาการชดเชยแสงแฟลช (โหมด P, S,
A หรือ M; 0 148)
+
ปุม M (Y) แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
16
แผงควบคุม
แผงควบคุม
ฝาครอบปองกันจอภาพ BM-14
กลองจะมาพรอมฝาครอบพลาสติกใสเพื่อทําใหจอภาพสะอาดอยูเสมอและ
เพือ่ ปองกันจอภาพเมือ่ ไมไดใชงานกลอง ในการปดฝาครอบ ใหเสียบกาน
ที่ดานบนของฝาครอบเขากับชองเสียบเหนือจอภาพของกลอง (q) แลวกดที่
ดานลางของฝาจนเขาทีแ่ ละไดยินเสียงคลิก (w)
X
ในการถอดฝาครอบออก ใหจับกลองใหมั่นคงแลวคอยๆ ดึงดานลางของฝาครอบ
ออกตามภาพที่แสดงทางดานขวา
17
เมนูกลอง
ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพ และการตั้งคาสามารถเขาถึงไดจาก
เมนูกลอง เมื่อตองการดูเมนู ใหกดปุม G
ปุม G
X
แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปนี้:
• D: แสดงภาพ (0 207)
• C: การถายภาพ (0 214)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 219)
• B: ตั้งคา (0 249)
• N: รีทัช (0 261)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพิ่งตั้ง (คาเริ่มตนคือ
เมนูของฉัน; 0 280)
แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน
การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจ จุบัน
d
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นที่มุมดานลางซายของจอภาพ
ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม L (U) คําอธิบาย
ของตัวเลือกหรือเมนูที่เลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ
3 เพื่อเลื่อนหนาจอ
ปุม L (U)
18
การใชงานเมนูกลอง
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพือ่ คนหาเมนูกลอง
เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ยกเลิกและกลับไปยังเมนูกอน
ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท
เลือกรายการที่ไฮไลทหรือแสดงเมนูยอย
X
เลื่อนเคอรเซอรลง
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ
1
แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู
ปุม G
2
ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
3
เลือกเมนู
4
วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก
กด 4 เพือ่ ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 1 หรือ 3 เพือ่ เลือกเมนูที่ตองการ
กด 2 เพือ่ วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนูที่เลือก
19
5
ไฮไลทรายการเมนู
6
แสดงตัวเลือก
7
ไฮไลทตัวเลือก
8
เลือกรายการที่ไฮไลท
X
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทรายการเมนู
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับรายการเมนูที่เลือกไว
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทตัวเลือก
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนู
โดยไมเลือกรายการใดๆ ใหกดปุม G
โปรดจดจําสิ่งตอไปนี:้
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทัว่ ไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถทําการเลือกได
โดยกดปุม J เทานั้น
• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (0 39)
20
ขั้นตอนแรก
ชารจแบตเตอรี่
กลองใชพลังงานจากแบตเตอรี่ลเิ ธียมไอออนแบบรีชารจชนิด EN-EL15 (มาพรอมกับตัวกลอง) เพือ่ ใหถา ยภาพ
ไดนานทีส่ ดุ โปรดชารจแบตเตอรีใ่ นเครือ่ งชารจแบตเตอรี่ MH-25 ทีใ่ หมากอนใชงาน หากแบตเตอรีไ่ มมี
ไฟเหลือ จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาทีเพือ่ ชารจไฟจนเต็ม
1
เสียบสายไฟ AC
2
ถอดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ออก
3
ใสแบตเตอรี่
4
เสียบปลั๊กเครื่องชารจ
X
เสียบสายไฟ ปลั๊กอะแดปเตอร AC ควรอยูในตําแหนงตามที่แสดงในภาพ
ดานขวา หามหมุนปลั๊ก
ถอดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่
วางแบตเตอรี่ลงในชองใสแบตเตอรี่บนเครื่องชารจดังแสดงในภาพ
ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพริบชาๆ ขณะกําลังชารจแบตเตอรี่
กําลังชารจ การชารจ
แบตเตอรี่ เสร็จสมบูรณ
D การชารจแบตเตอรี่
ชารจแบตเตอรี่ในรมที่อุณหภูมิโดยรอบระหวาง 5–35 °C แบตเตอรี่จะไมถูก
ชารจหากมีอุณหภูมิต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 60 °C
5
นําแบตเตอรี่ออกเมื่อชารจเสร็จ
การชารจจะเสร็จสิ้นเมื่อไฟ CHARGE (ชารจ) หยุดกะพริบ ถอดปลั๊กเครื่องชารจและนําแบตเตอรี่ออก
21
A อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนังอาจมีมาใหพรอมกับเครื่องชารจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อผลิตภัณฑ ในการใชงาน ใหเสียบอะแดปเตอรเขากับชอง
เสียบไฟ AC ของเครื่องชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง
ในทิศทางตามแสดงในภาพ (w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90° เพื่อใหอยูในตําแหนง
ที่แสดงในภาพ (e) ทําขั้นตอนนี้ยอนกลับเพื่อถอดอะแดปเตอรออก
X
กานล็อคอะแดปเตอร AC
แบบเสียบผนัง
90°
22
ใสแบตเตอรี่
กอนใสแบตเตอรี่ ใหหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปที่ OFF
D การใสแบตเตอรี่และการนําแบตเตอรี่ออก
ใหปด การทํางานของกลองทุกครั้งกอนใสแบตเตอรี่หรือนําแบตเตอรี่ออก
1
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
2
ใสแบตเตอรี่
ปลดล็อค (q) แลวเปด (w) ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
X
ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ (q) โดยใหแบตเตอรี่กดกาน
ล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใส
แบตเตอรี่ลงไปจนสุด (w)
กานล็อคแบตเตอรี่
3
ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
A การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ กดกานล็อคแบตเตอรี่ตาม
ทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรี่ออก
23
D แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบตั ิตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xviii–xix และ 306–308 ของคูมือฉบับนี้ หามใชแบตเตอรี่
เมื่ออุณหภูมิโดยรอบต่ํากวา 0 °C หรือสูงกวา 40 °C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่เสียหาย
หรือมีประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นเมื่อแบตเตอรี่มีอุณหภูมิระหวาง
0 °C ถึง 15 °C และระหวาง 45 °C ถึง 60 °C
X
ถาไฟ CHARGE (ชารจ) กะพริบถี่ๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภูมิแวดลอม
อยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม ถายังคงมีปญ
 หาอยู
ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคาที่ทานซื้อหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการ
แตงตั้ง
หามลัดวงจรขั้วตอเครื่องชารจ; การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดความรอนสูงและทําใหเครื่องชารจ
เสียหายได อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหเครื่องชารจแสดงวาการชารจเสร็จสมบูรณแลว ทั้งๆ ที่ชารจแบตเตอรี่
ไปเพียงบางสวนเทานั้น ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเริ่มชารจอีกครั้ง ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลด
หากชารจแบตเตอรี่ในที่อุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่ต่ํากวาในขณะชารจ หากชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา 5 °C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 255) จะแสดงคาที่
ต่ําลงชั่วคราว
แบตเตอรี่อาจรอนขึ้นทันทีหลังใชงาน ใหรอจนแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจซ้ํา
สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังที่ใหมาใชไดกับ MH-25 เทานั้น ใชเครื่องชารจกับแบตเตอรี่ที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น
โปรดถอดปลั๊กเมื่อไมใชงาน
เมื่อเวลาการใชงานของแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง แสดงวาตองเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15 กอนใหม
A แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
แบตเตอรี่ EN-EL15 ที่ใหมาจะสงขอมูลใหกับอุปกรณอื่นๆ ที่รองรับและทําใหกลองสามารถแสดงสถานะการชารจ
ของแบตเตอรี่เปนหกระดับ (0 35) ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ ในเมนูตั้งคาจะใหรายละเอียดการชารจแบตเตอรี่
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ และจํานวนภาพที่ถายนับจากชารจแบตเตอรี่ครั้งลาสุด (0 255)
24
ประกอบเลนส
ควรระมัดระวังไมใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสออก เลนสที่ใชในคูมือนี้เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทั่วไปคือ AF-S NIKKOR
24–120mm f/4G ED VR
ดัชนีสเกลทางยาวโฟกัส
สเกลทางยาวโฟกัส
เลนสฮูด
ดัชนีขอตอ
ขัว้ CPU (0 287)
X
ฝาปดหนาเลนส
ฝาปดเลนสดานหลัง
สวิทชปรับโหมดโฟกัส (0 26, 103)
วงแหวนปรับระยะซูม
สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว
สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว
วงแหวนปรับโฟกัส (0 55, 103)
1
ปดกลอง
2
ถอดฝาปดเลนสดานหลังและฝาปด
ตัวกลองออก
25
3
ประกอบเลนส
หมุนใหดัชนีขอตอบนตัวเลนสตรงกับดัชนีขอตอบนตัวกลอง จัดตําแหนงเลนสใหตรงกับเขี้ยวของ
ตัวกลอง (q) ระวังอยากดปุมถอดเลนส จากนั้นหมุนเลนสทวนเข็มนาฬิกาจนคลิกเขาที่ (w)
X
หากเลนสมีสวิทชโหมด A-M หรือ M/A-M ใหเลือก A (โฟกัสอัตโนมัติ)
หรือ M/A (โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนนวล)
A การถอดเลนส
ตรวจสอบวาไดปดการทํางานของกลองแลวกอนถอดหรือเปลี่ยนเลนส ในการถอด
เลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w)
หลังถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาที่
D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 287) ใหล็อครูรับแสงไวที่
การตั้งคาแคบสุด (คารูรับแสงสูงสุด)
A พื้นที่ภาพ
พื้นที่ภาพรูปแบบ DX จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนส DX เขากับกลอง
(0 89)
พื้นที่ภาพ
26
การตั้งคาพื้นฐาน
หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏเมื่อเปดกลองเปนครั้งแรก เลือกภาษาและตั้งเวลาและวันที่
ทานจะไมสามารถถายภาพไดจนกวาจะตั้งเวลาและวันที่
1
เปดกลอง
2
เลือกภาษา
3
เลือกโซนเวลา
4
เลือกรูปแบบวันที่
5
เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
6
ตั้งวันที่และเวลา
หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น
X
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทภาษาทีต่ องการ แลวกด J
หนาจอเลือกโซนเวลาจะปรากฏขึ้น กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลท
โซนเวลาทองถิ่น (ชอง UTC แสดงผลตางเปนชั่วโมงระหวาง
โซนเวลาที่เลือกไวกับเวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC) แลวกด J
กด 1 หรือ 3 เพือ่ เลือกลําดับการแสดงป เดือน และวัน
กด J เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
ตัวเลือกชดเชยเวลากลางวันจะปรากฏขึ้น คาเริ่มตนจะปด
ฟงกชั่นชดเชยเวลากลางวัน ถามีการใชชดเชยเวลากลางวัน
ในโซนเวลาทองถิ่น ใหกด 1 เพื่อไฮไลท เปด แลวกด J
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 4 หรือ 2
เพือ่ เลือกรายการ กด 1 หรือ 3 เพือ่ เปลี่ยนแปลง กด J
เพือ่ ตั้งนาฬิกาและออกไปยังโหมดถายภาพ
27
A การตัง้ นาฬิกา
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาภาษาและวันที่/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 253) และ
โซนเวลาและวันที่ (0 253) ในเมนูตั้งคา นอกจากนี้ยังสามารถปรับเวลาในกลองใหตรงกับอุปกรณ GPS ได
(0 175)
A แบตเตอรี่นาฬิกา
X
นาฬิกาในกลองรับพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจไดตางหาก ซึ่งจะชารจถาจําเปนเมื่อใสแบตเตอรี่หลักไว
หรือกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B และอะแดปเตอร AC ชนิด EH-5b ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
(0 297) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน ถากลองแสดงการเตือน
เมื่อเปดเครื่อง ระบุวายังไมไดตั้งนาฬิกา และสัญลักษณ B กะพริบบนจอขอมูลการถายภาพ แบตเตอรี่นาฬิกา
หมดและระบบไดรีเซ็ตนาฬิกา ตั้งนาฬิกาเปนวันที่และเวลาที่ถูกตอง
A นาฬิกาในกลอง
นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกาในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาที่มี
ความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน
28
ใสการดหนวยความจํา
กลองจะเก็บรูปภาพไวบนการดหนวยความจํา Secure Digital (SD) (มีจําหนายแยกตางหาก; 0 333)
กลองมีชองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง (ชองที่ 1 และชองที่ 2) หากทานตองการใช
การดหนวยความจําเพียงการดเดียว ใหใสการดในชองที่ 1 (0 30)
1
ปดกลอง
A การใสการดหนวยความจําและการนําการดหนวยความจําออก
X
ปดกลองทุกครั้งกอนใสการดหนวยความจําหรือนําการดหนวยความจําออก
2
เปดฝาปดชองบรรจุแผนการด
3
ใสการดหนวยความจํา
เลื่อนฝาปดชองบรรจุแผนการดออก (q) แลวเปดชองบรรจุแผนการด
(w)
D การใสการดหนวยความจํา
การใสการดหนวยความจํากลับดานอาจทําใหกลองหรือการดเสียหายได
ตรวจสอบใหแนใจวาการดอยูในทิศทางที่ถูกตอง ฝาปดชองบรรจุแผนการด
จะปดไมไดถาใสการดผิดดาน
16GB
ถือการดหนวยความจําตามที่แสดงในภาพดานขวามือ แลวสอดเขาไป
จนคลิกเขาที่ ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะติดสวางชั่วครู
ดานหนา
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
ปดฝาชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา หากใชงานการดหนวยความจํา
กับกลองเปนครั้งแรกหรือการดถูกฟอรแมตในอุปกรณอนื่ ใหฟอรแมตการด
ตามที่อธิบายในหนา 31
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง ใหปด การทํางานของกลอง
จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
แลวกดการดลงเพื่อใหการดดีดตัวออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกได (w)
16GB
A การนําการดหนวยความจําออก
29
A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ชนิด EN-EL15 ที่ชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใส
การดหนวยความจํา S จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
A การใชการดหนวยความจําสองใบ
X
ชองที่ 1 สําหรับใสการดหลัก สวนการดในชองที่ 2 จะใชสําหรับสํารองขอมูลหรือ
ใชสําหรับงานรอง หากเลือก ภาพที่เกินมา ซึ่งเปนคาตั้งมาจากโรงงานใหกับ
หนาที่ของการดในชองที่ 2 (0 96) เมื่อใสการดหนวยความจําไวทั้งสองชอง
การดในชองที่ 2 จะถูกใชเฉพาะเมื่อการดในชองที่ 1 เต็ม
ชองที่ 1
ชองที่ 2
แผงควบคุมจะแสดงชองที่ใสการดหนวยความจําอยูในปจจุบัน (ตัวอยางทางดานขวา
แสดงสัญลักษณที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการใสการดในแตละชอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือล็อคอยู หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของการดดังกลาวจะกะพริบ (0 324)
แผงควบคุม
การแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอดการดหนวยความจํา
ออกจากกลอง
• ปดกลองทุกครั้งกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออกจากกลอง ปดกลอง
หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟระหวางการฟอรแมต หรือในขณะบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลกับ
คอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได
• อยาใชนิ้วมือหรือวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสกับขั้วของการด
• อยาหักงอ ทําตกหลน หรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับน้ํา ความรอน ความชื้นสูง หรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร
30
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากนําไปใชหรือถูกฟอรแมตใน
อุปกรณอื่น
D การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูลใดๆ ที่มีอยูอยางถาวร ตรวจสอบใหแนใจวาไดคัดลอกภาพถายและ
ขอมูลอื่นๆ ที่ทานตองการเก็บไวลงในคอมพิวเตอรกอนดําเนินการตอ (0 193)
1
เปดกลอง
2
กดปุม O (Q) และ Z (Q)
3
กดปุม O (Q) และ Z (Q) คางไวพรอมกันจนกระทัง่
C (ฟอรแมต) กะพริบขึ้นในหนาจอการแสดงผลความไว
ชัตเตอรในแผงควบคุมและในชองมองภาพ ถาใสการด
หนวยความจําสองการด การดในชองที่ 1 (0 30)
จะถูกเลือก ทานสามารถเลือกการดในชองที่ 2 ไดโดยการ
หมุนแปนเลือกคําสัง่ หลัก หากตองการออกโดยไมฟอรแมต
การดหนวยความจํา ใหรอจนกวา C จะหยุดกะพริบ
(ประมาณหกวินาที) หรือกดปุมใดๆ นอกเหนือจากปุม O
(Q) และ Z (Q)
X
ปุม O (Q) ปุม Z (Q)
กดปุม O (Q) และ Z (Q) อีกครั้ง
กดปุม O (Q) และ Z (Q) พรอมกันเปนครั้งที่สองขณะที่ C กะพริบอยูเพือ่ ฟอรแมต
การดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําหรือแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวาง
การฟอรแมต
เมื่อการฟอรแมตเสร็จสมบูรณ แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพถายทีส่ ามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน
31
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับเพื่อปองกัน
ขอมูลสูญหายโดยไมตั้งใจ เมื่อสวิทชอยูที่ตําแหนง “lock” (ล็อค)
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดและจะไมสามารถลบหรือ
บันทึกภาพถายได (คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอถาทานพยายาม
จะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปที่
ตําแหนง “เขียน”
X A โปรดอาน
B
16G
A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
สวิทชปองกันการบันทึกขอมูล
ดูหนา 250 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ในเมนูตั้งคา
32
ปรับโฟกัสชองมองภาพ
กลองจะมีปุมปรับแกสายตาเพื่อปรับใหเหมาะกับสายตาทีแ่ ตกตางกันของแตละคน ตรวจสอบวาภาพที่แสดง
ในชองมองภาพอยูในโฟกัสกอนจะจัดองคประกอบภาพในชองมองภาพ
1
เปดกลอง
2
ปรับโฟกัสชองมองภาพ
ถอดฝาปดหนาเลนสออกและเปดการทํางานของกลอง
X
หมุนปุมปรับแกสายตาจนกระทั่งกรอบพืน้ ที่ออโตโฟกัส
มีความคมชัด ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับ
ชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้วหรือเล็บกดโดนดวงตา
กรอบพื้นที่ออโตโฟกัส
A ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หากทานไมสามารถปรับโฟกัสชองมองภาพดังทีอ่ ธิบายไวขา งตนได ใหเลือกออโตโฟกัสทีละภาพ (AF-S; 0 97),
ออโตโฟกัสจุดเดียว (0 99) และจุดโฟกัสกึง่ กลาง (0 101) จากนัน้ จัดองคประกอบวัตถุทมี่ คี อนทราสตสงู ใหอยูใ นจุดโฟกัส
กึง่ กลางแลวกดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ เพือ่ โฟกัส เมือ่ กลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปมุ ปรับแกสายตาเพือ่ ทําใหวตั ถุ
อยูใ นโฟกัสในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอกี โดยใชเลนสปรับแกสายตาซึง่ เปนอุปกรณ
เสริม (0 297)
33
X
34
sการถายภาพและการแสดงภาพ
ขั้นพื้นฐาน
การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายวิธีการถายภาพในโหมด i (อัตโนมัติ) ซึ่งเปนโหมด “เล็งแลวถาย”
แบบอัตโนมัติ โดยกลองจะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ และแฟลช
จะทํางานโดยอัตโนมัติหากวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ ในการถายภาพโดยไมใชแฟลช
แตปลอยใหกลองควบคุมการตั้งคาอื่นๆ ใหหมุนแปนโหมดไปที่ j เพือ่ เลือกโหมดอัตโนมัติ
(ปดแฟลช)
s
ขั้นตอนที่ 1: เปดการทํางานของกลอง
1
เปดกลอง
2
ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่
ถอดฝาปดหนาเลนสออกและเปดการทํางานของกลอง แผงควบคุมจะเปดขึ้นและจอภาพในชอง
มองภาพจะสวางขึ้น
ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ในแผงควบคุมหรือในชองมองภาพ
แผงควบคุม * ชองมองภาพ *
คําอธิบาย
L
—
แบตเตอรี่เต็ม
K
—
J
—
พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวน
I
—
H
d
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สํารองใหพรอม
H
d
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
(กะพริบ)
(กะพริบ)
* สัญลักษณจะไมแสดงเมื่อกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร EP-5B และอะแดปเตอร AC ชนิด EH-5b
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม V ปรากฏในจอขอมูลการถายภาพ
A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เมื่อเปดหรือปดการทํางานของกลอง กลองจะสั่น Low-pass Filter ที่ครอบเซ็นเซอรรับภาพอยูเพื่อขจัดฝุน (0 301)
35
3
s
ตรวจสอบจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000 จะถูกปดเศษลง
เปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน คาระหวาง 2000 ถึง
2099 จะแสดงเปน 2.0 K) ถาใสการดหนวยความจําสองการด
จอภาพจะแสดงพื้นทีว่ างทีเ่ หลืออยูในการดในชองที่ 1 (0 30) เมื่อจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
ใกลถึง A ตัวเลขจะกะพริบ และ n หรือ j จะกะพริบในหนาจอความไวชัตเตอรและ
สัญลักษณของการดดังกลาวจะกะพริบขึ้น ใหใสการดหนวยความจําอื่น (0 29) หรือลบภาพถาย
บางสวนทิ้งไป (0 47, 189)
ขั้นตอนที่ 2: เลือกโหมด i หรือ j
ในการถายภาพในสถานทีห่ ามใชแฟลช การถายภาพทารก
หรือการจับภาพแสงธรรมชาติในสภาวะที่มีแสงนอย ใหหมุนแปน
โหมดไปที่ j ในกรณีอื่นๆ ใหหมุนแปนโหมดไปที่ i
โหมด j
แปนหมุนเลือกโหมด
โหมด i
A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไว
สัญลักษณการดหนวยความจําและจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะ
แสดงขึน้ (ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการด
จะแสดงขอมูลนี้เฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)
36
แผงควบคุม
ขั้นตอนที่ 3: จัดองคประกอบภาพ
1
เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับมือจับของกลอง
ดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือเลนสดวยมือซาย
วางพักขอศอกบนลําตัวเพือ่ เปนฐานรองรับและกาวขาขางหนึ่งออกไ
ปขางหนาครึ่งกาวเพือ่ ใหรางกายสวนบนมัน่ คง
เมื่อจัดองคประกอบภาพในทิศทางแนวตั้ง (สูง) ใหจับกลองตาม
ภาพประกอบดานลางจากภาพประกอบทั้งสามภาพทาง
ดานขวา
s
ในโหมด j ความไวชัตเตอรจะต่ําเมือ่ มีแสงนอย ควรใชขาตั้ง
กลอง
2
จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลักอยูในกรอบพื้นที่
ออโตโฟกัส
กรอบพื้นที่ออโตโฟกัส
A การใชเลนซซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหมีขนาดใหญขึ้นใน
กรอบภาพ หรือซูมออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่สามารถมองเห็นไดในภาพถาย
(เลือกทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัสของเลนสเพือ่ ซูมเขา
เลือกทางยาวโฟกัสที่สั้นลงเพื่อซูมออก)
ซูมเขา
วงแหวนปรับระยะซูม
ซูมออก
37
ขั้นตอนที่ 4: โฟกัส
1
2
s
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จุดโฟกัสที่ใชจะแสดงขึ้น
ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ แฟลชอาจเปดขึ้นและ
ไฟชวยหาออโตโฟกัสอาจติดสวาง
ตรวจสอบสัญลักษณตางๆ ในชองมองภาพ
เมือ่ กลองโฟกัสภาพไดแลว สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
(I) จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
สัญลักษณ
แสดงวาอยู
ในโฟกัส
I
2 4
2 4
2 4
(กะพริบ)
คําอธิบาย
วัตถุอยูในโฟกัส
จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ
จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได
ดูหนา 98
จุดโฟกัส
สัญลักษณแสดง ความจุของหนวย
ความจําบัฟเฟอร
วาอยูในโฟกัส
ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง จํานวนภาพถายที่สามารถเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอร
(“t”; 0 84) จะแสดงในชองมองภาพ
ขั้นตอนที่ 5: ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อลั่นชัตเตอรและบันทึกภาพถาย
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําถัดจากฝาปดชองบรรจุแผน
การดหนวยความจําจะติดสวางขณะกําลังบันทึกภาพถายลงในการด
หนวยความจํา อยาดีดการดหนวยความจําออก หรือถอดหรือตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวาไฟจะดับและการบันทึกเสร็จ
สมบูรณ
38
ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
A ปุมกดชัตเตอร
กลองมีปุมกดชัตเตอรแบบสองจังหวะ กลองจะโฟกัสเมื่อกดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ในการถายภาพ ใหกดปุม
กดชัตเตอรจากระยะที่เหลือลงจนสุด
โฟกัส: กดลงครึ่งหนึ่ง
ถายภาพ: กดลงจนสุด
A ตั้งเวลาสแตนดบาย
หนาจอความไวชัตเตอรและคารูรับแสงที่ชองมองภาพและที่แผงควบคุมจะดับลงถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลา
ประมาณ 6 วินาที เพื่อลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปดจอภาพอีกครั้ง
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนที่ตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227)
ระบบวัดแสดงเปด
ระบบวัดแสงปด
s
ระบบวัดแสงเปด
A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพือ่ การวัดแสงที่ถูกตองในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะ
เปดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถ
ถายภาพไดเมื่อสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลวเทานั้น
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู
ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกครั้ง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ จนกระทั่งกานล็อคคลิก
เขาที่
39
การถายภาพแนวสรางสรรค (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรูปจะปรับการตั้งคาตางๆ
ใหเหมาะกับการถายภาพที่ตองการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนว
สรางสรรคไดงายดายเพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบาย
ในหนา 35–39
❚❚โหมด h
s
ในการดูฉากทีเ่ ลือกไวในปจจุบัน ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h แลวกดปุม R หากตองการเลือก
ฉากอื่น ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แปนหมุนเลือกโหมด
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
40
จอภาพ
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
เด็ก
กีฬา
ถายระยะใกล
ภาพบุคคล
ตอนกลางคืน
ทิวทัศน
ตอนกลางคืน
k
l
p
m
n
o
r
ปารตี้/ในหอง
ชายหาด/หิมะ
อาทิตยตก
ย่ําค่ํา/รุง เชา
สัตวเลี้ยง
ภาพถาย
ใตแสงเทียน
ดอกไมบาน
s
t
u
v
w
x
y
สีสันฤดูใบไมรวง
ภาพอาหาร
ภาพเงา
ไฮคีย
โลวคีย
z
0
1
2
3
❚❚โหมดสําเร็จรูป
k ภาพบุคคล
p เด็ก
s
ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพือ่ ใหสีผิวทีน่ ุมนวล
เปนธรรมชาติ ถาตองการุอยูหางจากพืน้ หลังหรือ
เมื่อใชเลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพืน้ หลังจะดูนุมขึ้น
ทําใหภาพมีมติ ิความลึก
ใชสําหรับถายภาพตามธรรมชาติของเด็กๆ
รายละเอียดของเสื้อผาและพืน้ หลังจะถูกเรงสี
แตสีผิวยังคงนุมนวลเปนธรรมชาติ
l ทิวทัศน
m กีฬา
ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนที่ใหสสี ันสดใสใน
ตอนกลางวัน แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัส
จะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย
ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่ง
เมือ่ ถายภาพกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วซึ่ง
วัตถุหลักจะมีความโดดเดน แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา
ออโตโฟกัสจะปดการทํางาน เมื่อตองการ
ถายภาพตอเนื่อง ใหเลือกโหมดถายภาพตอเนื่อง
(0 6, 83)
41
n ถายระยะใกล
s ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง
42
r ทิวทัศนตอนกลางคืน
และวัตถุขนาดเล็กอืน่ ๆ (เลนสซูมระยะใกลสามารถ
ใชเพือ่ โฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก) แนะนํา
ใหใชขาตั้งกลองเพือ่ ปองกันภาพเบลอ
ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถาย
ภาพทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนน
และปายนีออน แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัส
จะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ ปองกันภาพเบลอ
o ภาพบุคคลตอนกลางคืน
s ปารตี้/ในหอง
ใชเมือ่ ตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติ
ระหวางวัตถุหลักและพื้นหลังในการถายภาพ
บุคคลในสภาพแสงนอย แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย
บันทึกสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับ
งานปารตี้และสภาพแสดงภายในหองอืน่ ๆ
t ชายหาด/หิมะ
v ย่ําค่ํา/รุงเชา
จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หิมะ หรือพืน้ ทราย
เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา s
ทีอ่ ยูก ลางแดด แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัส และหลังพระอาทิตยตก แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโต
ใจะปดการทํางาน
โฟกัสจะปดการทํางาน แนะนําใหใช
ขาตั้งกลองเพือ่ ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย
u อาทิตยตก
w สัตวเลี้ยง
เนนสีสนั ใหมบี รรยากาศยามพระอาทิตยขนึ้ หรือ
พระอาทิตยตก แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหาออโตโฟกัส
ใจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตัง้ กลอง
เพือ่ ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย
ใชถายภาพสัตวเลี้ยงที่ไมชอบอยูเฉย ไฟชวยหาออโต
โฟกัสจะปดการทํางาน
43
x ภาพถายใตแสงเทียน
z สีสนั ฤดูใบไมรวง
s สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน แฟลชในตัวกลอง
เก็บภาพใบไมในฤดูใบไมรวงที่มีสีเหลืองและสีแดง
จะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพือ่ ปองกัน สดใส แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนํา
ภาพเบลอในสภาพแสงนอย
ใหใชขาตั้งกลองเพือ่ ปองกันภาพเบลอในสภาพ
แสงนอย
44
y ดอกไมบาน
0 ภาพอาหาร
ใชสําหรับถายภาพทุง ดอกไม หมูตนไมบานดอก
และภาพทิวทัศนอื่นๆ ที่มีดอกไมบาน แฟลชใน
ตัวกลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย
ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ ปองกันภาพเบลอและสามารถใชแฟลชได
(0 143)
1 ภาพเงา
3 โลวคีย
วัตถุยอนแสงในพืน้ หลังที่มีแสงจา แฟลชในตัว
กลองจะปดการทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
เพือ่ ปองกันภาพเบลอในสภาพแสงนอย
ใชในการถายฉากมืดเพื่อสรางภาพทีม่ ืดทึม เครงขรึม s
ซึ่งเนนสวนไฮไลทใหเดนขึ้น แฟลชในตัวกลองจะปด
การทํางาน แนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกัน
ภาพเบลอในสภาพแสงนอย
2 ไฮคีย
ใชในการถายฉากที่มคี วามสวางเพือ่ สรางภาพที่
เติมเต็มไปดวยแสง แฟลชในตัวกลองจะปดการ
ทํางาน
45
การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
1
กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจําที่มีภาพ
ที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ
ปุม K
s
2
ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงภาพอืน่ ๆ ไดโดยกด 4 หรือ 2
หากตองการดูขอมูลเพิม่ เติมของภาพถายปจจุบัน
ใหกด 1 และ 3 (0 179)
1/ 12
1/ 125
F5. 6
NIKON D600
100
85mm
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมด
ถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เมื่อเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 212) ภาพถายจะแสดงในจอภาพโดยอัตโนมัติ
ชั่วขณะหลังจากถายภาพ
A โปรดอาน
ดูหนา 178 สําหรับขอมูลเพิม่ เติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
46
การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมื่อลบภาพไปแลวจะไมสามารถ
กูคืนได
1
2
แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายทีท่ านตองการลบตามที่อธิบายไวในหนาที่
แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณที่
มุมดานลางซายของหนาจอ
s
ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กดปุม O
(Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่การแสดงภาพ
หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกด K
ปุม O (Q)
A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 190) ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือก (0 191) หรือลบภาพทั้งหมดในตําแหนง
ที่เลือกบนการดหนวยความจํา (0 190) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
47
s
48
xการถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว
1
หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C (การถายภาพไลฟวิว)
D ปดชองมองภาพ
ในการปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสง ใหนํา
ขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ DK-5 ที่ใหมา
กอนถายภาพ (0 86)
2
ปุม เลือกไลฟวิว
x
กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ กรณีนจี้ ะไม
สามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได
ปุม a
3
จัดตําแหนงจุดโฟกัส
4
โฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 51
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ เพื่อโฟกัสภาพ
จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส ถากลองโฟกัสภาพได
จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบ
สีแดง (โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง
ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพกอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสง
ไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L (0 110); โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง ในโหมด M ทานสามารถปรับคาแสงไดโดยใชสัญลักษณแสดง
คาแสง (0 78)
ปุม A AE-L/AF-L
49
5
ถายภาพ
6
ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปดการทํางาน
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว
D การสิ้นสุดไลฟวิว
x
ไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อถอดเลนสออก ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจร
ภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชกลอง โปรดทราบวาอุณหภูมิของวงจรภายในกลอง
อาจสูงขึ้นและทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา)
ไดในสถานการณตอไปนี้ (นอกจากนี้กลองอาจอุนขึ้นจนสัมผัสได ทั้งนี้ไมไดเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติ
แตอยางใด):
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเนื่องเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเริ่มขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกครั้ง
A การเลือก Picture Control (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
การกด c (b) ขณะอยูในโหมดไลฟวิวจะเปนการเปด
รายการ Picture Control ไฮไลท Picture Control ที่ตองการ
แลวกด 2 เพื่อปรับการตั้งคา Picture Control (0 129)
ปุม c (b)
A ภาพยนตร
การบันทึกภาพยนตรจะใชงานไมไดในขณะถายภาพไลฟวิว รวมถึงการกดปุมบันทึกภาพยนตรจะไมเกิดผล
ใดๆ เลือกไลฟวิวของภาพยนตร (0 57) เพือ่ ถายภาพยนตร
50
การโฟกัสภาพในไลฟวิว
หากตองการโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุนตัวเลือกโหมด
โฟกัสไปที่ AF แลวปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพือ่ เลือกโหมดพื้นที่
ออโตโฟกัสและโฟกัสอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับ
โฟกัสภาพดวยตนเอง ใหดูหนา 55
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
❚❚การเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีส้ ามารถเลือกใชไดในโหมดไลฟวิว:
โหมด
คําอธิบาย
AF-S โฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ: สําหรับวัตถุที่อยูนิ่ง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ออโตโฟกัสตลอดเวลา: สําหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กลองจะโฟกัสตอเนื่องจนกวาจะกดปุมกดชัตเตอร โฟกัสจะ
AF-F
ล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
x
หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมดออโตโฟกัสแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
โหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ
ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
จอภาพ
D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธที่ตองการ โปรดทราบวาในไลฟวิว
นั้น โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะที่กลองโฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจ
ปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถโฟกัสภาพไดเมื่ออยูในสถานการณตอไปนี้:
• วัตถุมีเสนที่ขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุที่จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออนหรือแหลงกําเนิดแสง
อื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสวาง
• มีการกะพริบถี่หรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียมหรือ
แสงในลักษณะคลายกันนี้
• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุที่ตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ําเสมอขมอยู (เชน มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง)
• วัตถุเคลื่อนที่
51
❚❚การเลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
โหมดพืน้ ที่ออโตโฟกัสตอไปนี้สามารถเลือกใชในไลฟวิวได:
โหมด
x
คําอธิบาย
AF ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ วัตถุที่เลือกไว
จะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบหลายใบหนา ซึ่งจะตรวจหาใบหนาไดสูงสุด 35 ใบหนา
! กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกลที่สุด หากทานตองการเลือกวัตถุอื่น ใหใชตัวเลือกคําสั่ง) หากกลองไมสามารถ
ตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีที่วัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจาก
หนาจอ
AF พื้นที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ที่ไมใชภาพบุคคล
$ ใชตัวเลือกคําสั่งเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด J เพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยู
ตรงกลางของกรอบภาพ
AF พื้นที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงที่เลือกในกรอบภาพ ใชตัวเลือกคําสั่งเลื่อนจุด
% โฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด J เพือ่ จัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
AF ติดตามวัตถุ: วางจุดโฟกัสไวบนวัตถุแลวกด J จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนที่
ภายในกรอบภาพ หากตองการหยุดการติดตาม ใหกด J โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
& หากวัตถุนั้นเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาดในสายตาที่
มองเห็น สีหรือความสวาง หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือ
ความสวางของพื้นหลัง
หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส ใหกดปุมโหมดออโตโฟกัสแลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
โหมดทีต่ องการปรากฏขึ้นในจอภาพ
ปุม โหมดออโตโฟกัส
52
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
จอภาพ
การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว
er
q
t
y
w
รายการ
u
คําอธิบาย
ระยะเวลาที่เหลือกอนที่ไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะ
q เวลาที่เหลือ
แสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางานภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา
ขณะถายภาพไลฟวิว ทานสามารถเรียกดูคําแนะนําสําหรับตัวเลือกที่
w เมนูลัด
สามารถเลือกใชได
e โหมดโฟกัสอัตโนมัติ โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน
r โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ปจจุบัน
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตัวเลือกของโหมด
t จุดโฟกัส
พืน้ ที่ออโตโฟกัส
กดปุม L (U) คางไว แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของ
สัญลักษณแสดงความ จอภาพ (โปรดทราบวาความสวางของจอภาพจะไมมีผลตอภาพที่ถายดวย
y
สวางของจอภาพ
กลองเครื่องนี้) หากเลือก A (อัตโนมัติ) กลองจะปรับความสวางตามสภาวะ
แสงสวางลอมรอบที่วัดโดยเซ็นเซอรวัดแสงสวางของสภาพแวดลอม (0 4)
จะบงชี้วาภาพมืดเกินไปหรือสวางเกินไปเมื่อใชการตั้งคาปจจุบัน
u สัญลักษณแสดงคาแสง
(โหมด M เทานั้น)
x
0
56
—
51
52
49
—
78
53
D สวนแสดงผลไลฟวิว
แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้นบนจอภาพ
และอาจมีแถบจาเกิดขึน้ บางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลช
หรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ ภาพอาจผิดเพี้ยนหากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนที่ผาน
กรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถี่และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 252)
อาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยง
การหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังนี้อาจทําใหวงจรภายใน
กลองเสียหาย
x
54
A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว การวัดแสงในโหมดไลฟวิวจะไดรับ
การปรับเพื่อใหเหมาะกับการแสดงผลไลฟวิว ทําใหไดภาพถายที่มีคาแสงใกลเคียงกับที่เห็นในหนาจอ ในโหมด P, S,
A และ M สามารถปรับคาแสงได ±5 EV (0 112) โปรดทราบวาผลจากการปรับคาแสงเกิน +3 EV หรือต่ํากวา
–3 EV จะไมสามารถแสดงในจอภาพได
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม R
แสดงขอมูล
ปดขอมูล
x
ระนาบกลอง (0 258)
เสนจัดองคประกอบภาพ
แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 103) ใหหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นประมาณ 19 × เพือ่ การโฟกัสที่แมนยํา
ใหกดปุม X (T) ขณะที่ซูมเขาภาพในเลนส หนาจอนําทางจะปรากฏ
ในกรอบสีเทาที่มุมดานลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยัง
บริเวณที่มองไมเห็นในจอภาพ (ใชไดเฉพาะเมื่อเลือก AF พื้นที่กวางหรือ AF
พื้นที่ปกติสําหรับโหมดออโตโฟกัส) หรือกด W (S) เพื่อซูมออก
ปุม X (T)
หนาจอนําทาง
55
A เลนสชนิดไมมี CPU
เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU ตองแนใจวาใสคาทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี
CPU ในเมนูตั้งคา (0 172) เลนสชนิดไมมี CPU สามารถใชในโหมด A และ M (0 73) สวนรูรับแสงสามารถปรับได
โดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
x
D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนที่ไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (0 53; ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยนเปน
สีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใช ไมจํากัด
ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 228—5 วินาทีกอนที่จอภาพจะปดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเลือกไลฟวิว
โปรดทราบวา แมวาหนาจอนับถอยหลังจะไมปรากฏขึ้นในระหวางการแสดงภาพ แตไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติ
เมื่อหมดเวลา
A HDMI
หากเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถายภาพไลฟวิว จอภาพ
ของกลองจะยังเปดอยูและอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนสตามที่แสดง
ทางดานขวา ถาอุปกรณรองรับ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับตัวเลือก
HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 205) กอนถายภาพในไลฟวิว
56
yไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได
1
หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวของภาพยนตร)
ปุม เลือกไลฟวิว
2
y
กดปุม a
กระจกเงาจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพของกลอง
เหมือนกับภาพยนตรที่เกิดขึ้นจริง เปนการปรับปรุงการรับแสง กรณีนี้
จะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได
ปุม a
A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 61) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได
A กอนการบันทึก
กอนบันทึกภาพ ปดรูรับแสง (เฉพาะโหมด A และ M, 0 77, 78) ทานยังสามารถเลือก Piture Control
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M, 0 129) หรือพื้นที่สี (0 217) ในโหมด P, S, A และ M คาไวตบาลานซ
(0 115) สามารถกําหนดไดตลอดโดยกดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
3
เลือกโหมดโฟกัส (0 51)
4
เลือกโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 52)
57
5
โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรือ่ ง แลวโฟกัสภาพตามทีอ่ ธิบายไวในขัน้ ตอนที่ 3
และ 4 ในหนา 49 (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการโฟกัสภาพไลฟวิวของ
ภาพยนตร ดูหนา 51) โปรดทราบวาจํานวนวัตถุที่สามารถตรวจจับไดในโหมดออโตโฟกัสใบหนาจะ
ลดลงในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
A คาแสง
การตั้งคาตอไปนี้สามารถปรับตั้งไดในไลฟวิวของภาพยนตร:
P, S, A
M
โหมดการถายภาพอื่นๆ
y
รูรับแสง
—
—
—
ความไวชัตเตอร
—
✔
—
คาความไวแสง (ISO)
—
✔
—
การชดเชยแสง
✔
—
—
ในโหมด M คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับคาไดระหวาง 100 ถึง Hi 2 สวนความไวชัตเตอรสามารถ
ปรับไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/4000 วินาที (คาความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตาม
อัตราการบันทึกภาพ; 0 65) ในโหมดอื่น คาความไวแสง (ISO) และความไวชัตเตอรจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
หากภาพมีแสงนอยเกินไปหรือมากเกินไป ใหออก แลวเปดไลฟวิวของภาพยนตรใหม
6
เริ่มการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพือ่ เริ่มการบันทึก สัญลักษณแสดงการบันทึก
และเวลาที่เหลือจะแสดงในจอภาพ คาแสงจะถูกกําหนดโดยใชระบบ
วัดแสงเฉลี่ยทั้งหมด แลวสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L
(0 110) หรือ (ในโหมด P, S และ A) เปลี่ยนคาไดถึง ±3 EV โดยปรับ
ปุมบันทึกภาพยนตร
ขั้นละ 1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 112) ในโหมดออโตโฟกัส
สัญลักษณแสดงการบันทึก
สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เวลาที่เหลือ
A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดทั้งภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนาตัวกลอง
โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงที่เกิดจากเลนสในขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติและระบบ
ลดภาพสั่นไหว
58
7
เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพือ่ สิ้นสุดการบันทึก การบันทึกจะสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติเมื่อถึงความยาวสูงสุด หรือเมื่อการดหนวยความจําเต็ม
A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 65); ทั้งนี้
โปรดทราบวา ขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถายภาพกอนจะถึง
เวลาที่กําหนด (0 333)
A การถายภาพ
หากตองการถายภาพขณะบันทึกขอมูล ใหกดชัตเตอรลงจนสุด (ทานสามารถกําหนดการแสดงผลขอมูล
การถายภาพใหกบั ปุม Fn, ปุม แสดงระยะชัดลึก หรือปุม AE-L/AF-L รวมถึงปุม ที่ใชแสดงการตัง้ คาถาย
ภาพนิ่งของกลองกอนถายภาพไดตามตองการ; 0 247, 248) การบันทึกภาพยนตรจะสิน้ สุดลง
(คลิปที่บนั ทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึกไว) และกลองจะกลับสูโหมดไลฟวิว กลองจะบันทึกภาพตามการตัง้ คา
พืน้ ทีภ่ าพในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพที่สดั สวนภาพ 16:9 กลองจะถายภาพโดยปดแฟลช
โปรดทราบวาขณะที่อยูใ นโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ทานไมสามารถเปดดูตวั อยางคาแสงที่ใชในการถายภาพ
ควรใชโหมด P, S หรือ A โดยทานจะไดภาพที่แมนยําในโหมด M โดยใชปมุ Fn, แสดงระยะชัดลึก
หรือ AE-L/AF-L (0 247, 248), การใชปมุ แสดงขอมูลการถายภาพและตรวจสอบสัญลักษณแสดงคาแสง
การชดเชยแสงภาพถายสามารถปรับตั้งคาไดระหวาง –5 ถึง +5 EV แตทานสามารถดูตวั อยางบนจอภาพ
ในเฉพาะคาระหวาง –3 ถึง +3 (โหมด P, S และ A; 0 112)
y
D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึน้ เปนเวลา 30 วินาทีกอนที่ไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ (0 53)
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเริ่มการบันทึกภาพยนตร โปรดทราบวา
ไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลานับถอยหลังโดยไมขึ้นกับเวลาการบันทึกที่ยังเหลืออยู โปรดรอให
วงจรภายในเย็นลงกอนจะบันทึกภาพยนตรตอไป
8
ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว
59
ดัชนี
ถาเลือก ใสเครือ่ งหมายดัชนี สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม
Fn, 0 247), g2 (กําหนดปุม Preview, 0 248) หรือ g3 (กําหนดปุม AE-L/
AF-L, 0 248) ทานสามารถกดปุมขณะบันทึกภาพเพื่อเพิม่ ดัชนีทสี่ ามารถใช
คนหาเฟรมขณะตัดตอหรือแสดงภาพได (0 68) ในภาพยนตรแตละไฟล
สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ
ดัชนี
y
A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน และชองบรรจุการดหนวยความจําสามารถเลือกใชงานไดใน
เมนู ตั้งคาภาพยนตร (0 65) ทานสามารถปรับระยะโฟกัสดวยตนเองตามที่ไดอธิบายไวในหนา 55 ทานสามารถ
เลือกหนาที่ที่กําหนดใหกับปุม J, Fn, แสดงระยะชัดลึก และ A AE-L/AF-L ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง
f1 (ปุม OK (โหมดถายภาพ); 0 241), g1 (กําหนดปุม Fn; 0 247), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 248) และ
g3 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 248) ตามลําดับ (ตัวเลือก 3 ตัวลาสุดจะชวยใหล็อคคาแสงไดโดยไมตองกดปุม)
การตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร; 0 248) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่น
ไลฟวิวของภาพยนตรหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร
60
การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร
q
ty
w
e
r
u
i
รายการ
คําอธิบาย
สั
ญ
ลั
ก
ษณ
“No
movie”
แสดงว
า
ไม
ส
ามารถบั
น
ทึ
ก
ภาพยนตร
ได
q
ความดังของเสียงที่สงไปยังหูฟง
w ความดังของหูฟง
ความไวการรับเสียงของ
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟนในการบันทึกภาพยนตร
e
ไมโครโฟน
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหากระดับเสียงสูงเกินไป
ทานควรปรับความไวการรับเสียงของไมโครโฟนใหสอดคลองกัน สัญลักษณ
r ระดับเสียง
แสดงชองสัญญาณซาย (L) และขวา (R) จะปรากฏขึ้นหากใชไมโครโฟน
เสริมภายนอก ME-1 หรือไมโครโฟนสเตอริโออื่นๆ
เวลาที่เหลือ
เวลาในการบันทึกที่ใชบนั ทึกภาพยนตรได
t
(ไลฟวิวของภาพยนตร)
y ขนาดเฟรมภาพยนตร ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดง
สัญลักษณแสดงความสวางของจอภาพ
u
ความสวางของจอภาพ
ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ทานสามารถเรียกดูคําแนะนํา
i เมนูลัด
สําหรับตัวเลือกที่สามารถเลือกใชได
0
—
62
y
62
62
58
65
62
62
A การใชไมโครโฟนภายนอก
ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมสามารถใชบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพือ่ ปองกันการบันทึกเสียง
รบกวนที่เกิดจากเลนสขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ (0 298)
A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงยี่หออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงที่สูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก ควรใชความระวังเปนพิเศษ
ขณะใชหูฟง
61
❚❚การปรับการตั้งคาในการแสดงผลไลฟวิว
ความไวในการรับเสียงของไมโครโฟน, ความดังหูฟง และความสวางของจอภาพสามารถปรับตั้งคาไดตามที่
ไดอธิบายไวดานลาง โปรดทราบวาความไวการรับเสียงของไมโครโฟนและความดังหูฟง จะไมสามารถปรับ
ไดในขณะบันทึก สวนความสวางจะสงผลตอจอภาพเทานัน้ (0 61) โดยจะไมสงผลตอภาพยนตรที่บันทึก
ดวยกลองตัวนี้
1
ไฮไลทคา
กด L (U) คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทสัญลักษณ
ของการตั้งคาที่ตองการ
ปุม L (U)
y
2
ปรับคาที่ไฮไลท
ขณะทีก่ ดปุม L (U) คางไว ใหกด 1 หรือ 3 เพือ่ ปรับคาที่
ไฮไลท
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม R
62
แสดงขอมูล
ปดขอมูล
ระนาบกลอง (0 258)
เสนจัดองคประกอบภาพ
พื้นที่ภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ พื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ (0 89) ภาพยนตรและภาพทั้งหมดที่บันทึก
ในไลฟวิว (0 57) จะมีสัดสวนภาพ 16:9 ภาพถายทีบ่ ันทึกโดยตั้งคา เปด ไวสําหรับ พื้นที่ภาพ > ตัดสวน
DX อัตโนมัติ และเลนส DX ที่ประกอบกับกลองใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส DX รวมไปถึงภาพที่
บันทึกโดยตั้งคา DX (24 × 16) 1.5 × ไวสําหรับ พื้นที่ภาพ > เลือกพืน้ ที่ภาพ กลองจะใชรูปแบบ
ภาพยนตรทยี่ ึดตามเลนส FX หากเลือก FX (36 × 24) 1.0 × สัญลักษณ a จะปรากฏขึ้นหากเลือกรูปแบบ
ภาพยนตรยึดตามเลนส DX
y
A การถายภาพไลฟวิวของภาพยนตร
ตารางตอไปนี้แสดงขนาดภาพที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร:
ตัวเลือก
ขนาด (พิกเซล)
ขนาดที่พิมพ (ซม.) *
ใหญ
6016 × 3376
50.9 × 28.6
รูปแบบยึดตามเลนส FX
กลาง
4512 × 2528
38.2 × 21.4
(35.5 × 20.0 มม.)
เล็ก
3008 × 1688
25.5 × 14.3
ใหญ
3936 × 2,224
33.3 × 18.8
รูปแบบยึดตามเลนส DX
กลาง
2944 × 1664
24.9 × 14.1
(23.5 × 13.2 มม.)
เล็ก
1968 × 1112
16.7 × 9.4
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพที่ 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวยพิกเซลหารดวย
ความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)
สามารถกําหนดคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 93)
พื้นที่ภาพ
63
A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI (0 204) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏ
ทั้งบนจอภาพของกลองและบนอุปกรณ HDMI สัญลักษณที่ปรากฏบนอุปกรณ
HDMI ขณะบันทึกภาพยนตรจะปรากฏทางดานขวา จอภาพของกลองจะไม
แสดงระดับเสียงหรือระนาบกลอง และไมสามารถใชปมุ R แสดงหรือ
ซอนสัญลักษณบนจอภาพและบนอุปกรณ HDMI หากตองการใชไลฟวิว
เมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา
(0 205)
A สายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 248) ปุมกดชัตเตอร
ที่สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 298) สามารถใชเปดไลฟวิวของภาพยนตร รวมทั้งเริ่มตน
และสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได
y D การบันทึกภาพยนตร
การกะพริบถี่ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพและในภาพยนตรเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม หรือเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง
ผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการลดการกะพริบถี่และแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ, 0 252) นอกจากนี้
ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม (moir) และจุดสวางไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดใน
กรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสง
สวางจาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวของ
ภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 55) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา
หรือเสน) หรือมีสีที่ผิดแผกเกิดขึ้นได
แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมัติหากถอดเลนสออก, หมุนแปนหมุนเลือกโหมด หรือเลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวย
รีโมตคอนโทรล
ไลฟวิวอาจหยุดโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหวงจรภายในกลองเสียหาย ใหออกจากไลฟวิวเมื่อไมไดใชกลอง
โปรดทราบวาอุณหภูมิของวงจรภายในกลองอาจสูงขึน้ และทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน หรือฝา) ไดในสถานการณตอไปนี้ (นอกจากนี้กลองอาจอุนขึ้นจนสัมผัสได ทั้งนี้ไมไดเกิดจาก
การทํางานที่ผิดปกติแตอยางใด):
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเนื่องเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเริ่มขึน้ เมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกครั้ง
64
การตั้งคาภาพยนตร
ใชตัวเลือก ตัง้ คาภาพยนตร ในเมนูถายภาพเพือ่ ปรับการตั้งคาตอไปนี้
• ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม, คุณภาพภาพยนตร: เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
t/6
u/7
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร
ขนาดเฟรม
อั
ต
ราบิทสูงสุด (Mbps)
อัตราการบันทึกภาพ*
(พิกเซล)
(★คุณภาพสูง/ปกติ)
1920 × 1080
30p
1920 × 1080
25p
1920 × 1080
24p
24/12
1280 × 720
60p
1280 × 720
50p
1280 × 720
30p
12/ 8
1280 × 720
25p
ความยาวสูงสุด
(★คุณภาพสูง/ปกติ)
20 นาที/
29 นาที 59 วินาที
29 นาที 59 วินาที/
29 นาที 59 วินาที
y
* คาที่แสดง อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 fps ตามลําดับ
• ไมโครโฟน: เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือปรับคา
ความไวการรับเสียงของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับความไวการรับเสียงของ
ไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ, ปดไมโครโฟน เพือ่ ปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ตั้งความไวเอง แลวเลือกความไว
• ปลายทาง: เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร เมนูจะแสดงเวลา
ที่เหลืออยูของการดแตละแผน การบันทึกจะสิน้ สุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีเวลา
เหลืออยู
65
1
เลือก ตั้งคาภาพยนตร
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ตั้งคาภาพยนตร
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ปุม G
2
เลือกตัวเลือกภาพยนตร
ไฮไลทรายการที่ตองการแลวกด 2 จากนั้น ไฮไลท
ตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J
y
D ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม
ขนาดเฟรมและอัตราเฟรมจะมีผลตอปริมาณและการแพรสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน,
ฝา หรือจุดสวาง)
66
การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 177) กด J เพื่อเริ่มฉายภาพยนตร
สัญลักษณ 1
ความยาว
ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด
แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร
ความดัง
เมนูลัด
กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:
ไปที่
ใช
หยุดชั่วคราว
เลน
ยอนกลับ/เดินหนา
คําอธิบาย
y
หยุดการฉายภาพยนตรชั่วคราว
J
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวางการเลนภาพยนตรยอนกลับ/
เดินหนา
ความเร็วจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กดปุม ตั้งแต 2 เทา
ไปเปน 4 เทา ไปเปน 8 เทา ไปเปน 16 เทา
กดคางไวเพือ่ ขามไปยังจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับ
ดวยสัญลักษณ h ที่มุมบนดานขวาของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย
i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนา
ครั้งละหนึ่งเฟรม กดคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเนื่อง
ขาม 10 วินาที
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพือ่ ขามไปขางหนาหรือขางหลัง 10 วินาที
ขามไปขางหนา/
ขางหลัง
ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพือ่ ขามไปยังดัชนีกอนหนาหรือถัดไป หรือขามไปที่
เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายหากภาพยนตรไมมีดัชนี
X (T)/
กด X (T) เพื่อเพิ่มเสียง กด W (S) เพื่อลดเสียง
W (S)
ตัดสวนภาพยนตร c (b) ดูหนา 69 สําหรับขอมูลเพิม่ เติม
ปรับความดัง
ออก
กลับไปที่โหมด
ถายภาพ
/K ออกจากการแสดงภาพเต็มจอ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพือ่ ออกไปยังโหมดถายภาพ
67
A สัญลักษณ p
ภาพยนตรที่มีดัชนี (0 60) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึน้ มาในการแสดงภาพเต็มจอ
A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึน้ ในการแสดงภาพเต็มจอและในการเลนภาพยนตรในกรณีทภี่ าพยนตรไดรับ
การบันทึกโดยไมมีเสียง
y
68
การตัดตอภาพยนตร
ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรทมี่ ีการแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG
ตัวเลือก
คําอธิบาย
9 เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเรื่องหรือปดเรื่องออกไป
บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG
4 บันทึกเฟรมที่เลือก
การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มีการตัดบางสวนออกไป:
1
เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ
กดปุม K เพื่อแสดงภาพเต็มจอในจอภาพ แลวกด 4
และ 2 เพื่อเลื่อนดูภาพตางๆ จนกระทั่งภาพยนตรที่ทา น
ตองการตัดตอปรากฏขึ้น
y
ปุม K
2
3
เลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 67 กด J
เพือ่ เริ่มและเลนตอจากที่คางไว และกด 3 เพื่อพักการ
เลน กด 4 หรือ 2 หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพือ่ คนหาเฟรมที่ตองการ (0 67) ทานสามารถดู
ตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบ
แสดงสถานะภาพยนตร
แถบแสดงสถานะภาพยนตร
แสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร
กดปุม c (b) เพื่อแสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร
ปุม c (b)
69
4
เลือก เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
ไฮไลท เลือกจุดเริม่ ตน/จุดสิ้นสุด แลวกด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
เลือกวาจะใหเฟรมปจจุบันเปนจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุด
ของไฟลใหม แลวกด J
5
y
ลบเฟรม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4
หรือ 2 เพือ่ ยอนกลับหรือเดินหนา (ในการขามไป
ขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก ในการขามไปทีด่ ัชนี หรือเฟรมสุดทายหรือ
ปุม L (U)
เฟรมแรกในกรณีที่ภาพยนตรไมมีดัชนี ใหหมุนแปน
หมุนเลือกคําสั่งยอย) หากตองการเปลี่ยนจากการเลือกในขณะนั้นจากจุดเริ่มตน (w) เปนจุดสิ้นสุด (x)
หรือกลับกัน ใหกดปุม L (U)
เมือ่ ทานเลือกจุดเริ่มตนและ/หรือจุดสิ้นสุดแลว ใหกด 1
เฟรมทั้งหมดที่อยูกอนจุดเริ่มตนที่เลือกไวและอยูหลัง
จุดสิ้นสุดที่เลือกไวจะถูกลบออกจากไฟลใหม
6
บันทึกสําเนา
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ ละกด J:
• บันทึกเปนไฟลใหม: บันทึกสําเนาเปนไฟลใหม
• เขียนทับไฟลเดิม: แทนที่ไฟลภาพยนตรไฟลตน
ดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแลว
• ยกเลิก: กลับไปยังขั้นตอนที่ 5
• ดูตัวอยาง: ดูตัวอยางไฟลสําเนา
ภาพยนตรที่ตัดตอแลวจะแสดงดวยสัญลักษณ 9 ในการแสดงภาพเต็มจอ
70
A การตัดสวนของภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที ถาไมสามารถสรางสําเนาในตําแหนงการเลนปจจุบันได
ตําแหนงปจจุบันจะแสดงดวยสีแดงในขั้นตอนที่ 5 และจะไมมีการสรางสําเนาขึ้น กลองจะไไมทําการบันทึกสําเนา
ถาการดหนวยความจํามีพื้นที่วางไมเพียงพอ
ไฟลสําเนาจะมีวันที่และเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ
A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 261)
y
71
การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมทีเ่ ลือกเปนภาพนิ่ง JPEG:
1
y
2
ดูภาพยนตรและเลือกเฟรม
เลนภาพยนตรตามที่ไดอธิบายไวในหนา 67 ซึ่งทาน
สามารถดูตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจาก
แถบแสดงสถานะภาพยนตร กด 4 หรือ 2
เพือ่ ยอนกลับหรือเดินหนา และกด 3 เพือ่ พักการฉาย
ภาพยนตรไวทเี่ ฟรมที่ตองการคัดลอก
แสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร
กดปุม c (b) เพือ่ แสดงตัวเลือกการตัดตอภาพยนตร
ปุม c (b)
3
เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
4
สรางสําเนาภาพนิ่ง
5
บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก แลวกด J
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน
ไฮไลท ใช แลวกด J เพือ่ สรางสําเนา JPEG
คุณภาพละเอียด (0 93) ของเฟรมที่เลือก ภาพนิ่ง
ของภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 9 ในการ
แสดงภาพเต็มจอ
A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรที่สรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง JPEG
ของภาพยนตรจะไมมีขอ มูลของภาพถายบางประเภท (0 179)
72
#โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A, และ M ใหทา นควบคุมความไวชัตเตอรและรูรับแสงไดในระดับตางๆ
#
A ชนิดเลนส
เมื่อใชเลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 287) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวที่รูรับแสงแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง
เลนสที่ไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) และ M (ปรับเอง) เทานั้น โดยสามารถปรับ
รูรับแสงไดโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได
A เลนสชนิดไมมี CPU (0 285)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุด
ของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 172) ขณะกําลัง
ใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นในชองมองภาพและในแผง
ควบคุมโดยจะปดเศษเปนคาสต็อปจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด ถาไมมีการระบุคา
หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน
FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
73
A ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
สองในปจจัยหลักที่ใชกําหนดคาแสงคือความไวชัตเตอรและรูรับแสง เมื่อลดความไวชัตเตอรและเพิ่มคารูรับแสง
หรือเพิม่ ความไวชัตเตอรและลดคารูรับแสง โดยคาแสงคงที่ ทานจะไดภาพที่ใหผลตางกัน การใชความไวชัตเตอรสูง
และรูรับแสงกวางจะจับภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวใหอยูนิ่งและทําใหรายละเอียดของพื้นหลังนุมนวล ในขณะที่
การใชความไวชัตเตอรต่ําและรูรับแสงแคบจะทําใหภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหวพราเลือนและรายละเอียดของพื้นหลัง
เดนชัดขึ้น
ความไวชัตเตอร
รูรับแสง
#
ความเไวชัตเตอรสูง
(1/1600 วินาที)
74
ความไวชัตเตอรต่ํา
(1/6 วินาที)
รูรับแสงกวาง (f/5.6)
รูรับแสงแคบ (f/22)
(โปรดจําไววา ยิ่งคารูรับแสงสูงขึ้น รูรับแสงจะยิ่งแคบลง)
P : โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลองเพือ่ ใหไดคาแสงที่ดี
ที่สุดในสถานการณสวนใหญ แนะนําใหใชโหมดนี้ในการถายภาพทั่วไปและในสถานการณอื่นๆ ที่ทานตองการ
ปลอยใหกลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสง
#
A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสงแบบตางๆ
ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงเปดการ
ทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือก
รูรับแสงที่กวางขึน้ (คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียดของพื้นหลัง
หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด” การเคลื่อนไหว
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
หมุนแปนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงที่แคบลง (คารูรับแสงสูง)
ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรต่ําที่จะทําใหการเคลื่อนไหวดูพราเลือน คาความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงแบบตางๆ จะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน สัญลักษณ U จะปรากฏในแผงควบคุม
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป หรือเลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง
A โปรดอาน
ดูหนา 315 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดใชงานระบบวัดแสง ใหดู
“ตั้งเวลาสแตนดบาย” ที่หนา 39
75
S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรโดยกลองจะเลือกรูรับแสงที่ดีที่สุดสําหรับ
การถายภาพอัตโนมัติใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อแสดงอาการเคลื่อนไหวโดยการทําใหเปาหมาย
ที่ตองการถายดูพราเลือน ใชความไวชัตเตอรสูงเพือ่ จับภาพ “หยุด” การเคลื่อนไหวใหนิ่งสนิท
ความไวชัตเตอรสูง (1/1600 วินาที)
ความไวชัตเตอรต่ํา (1/6 วินาที)
ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ขณะทีร่ ะบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอรสามารถตั้งคาใหเปน
“v” หรือเปนคาที่อยูระหวาง 30 วินาที กับ 1/4000 วินาที
#
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
A โปรดอาน
ดูหนา 323 สําหรับขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทําเมื่อสัญลักษณ “A” หรือ “%” ติดกะพริบขึ้นในหนาจอ
ความไวชัตเตอร
76
A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรับแสง ทานสามารถเลือกคารูรับแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอรที่ดีที่สุดสําหรับ
การถายภาพอัตโนมัติ รูรับแสงกวาง (คารูรับแสงต่ํา) จะทําใหชวงแฟลชเพิ่มขึ้น (0 147) ระยะชัดลึกสั้นลง
และวัตถุที่ดานหลังและดานหนาวัตถุหลักพราเลือน รูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง) ระยะชัดลึกจะยาวขึ้น
ทําใหรายละเอียดในพืน้ หลังและพื้นหนาชัดเจนขึ้น โดยทั่วไป จะใชระยะชัดลึกนอย
ในภาพถายบุคคลเพื่อทําใหรายละเอียดของพื้นหลังไมชัดเจน และจะใชระยะชัดลึกมากในการถายภาพ
ทิวทัศนเพือ่ ทําใหทงั้ พืน้ หนาและพื้นหลังอยูในโฟกัส
รูรับแสงกวาง (f/5.6)
รูรับแสงแคบ (f/22)
ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุดกับคาสูงสุด
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู
#
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุมแสดงระยะชัดลึก
คางไว เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงที่กลองเลือก (โหมด P และ
S) หรือเปนคาที่ผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถแสดง
ระยะชัดลึกในชองมองภาพได
ปุม แสดงระยะชัดลึก
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคานี้กําหนดวาแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอก เชน รุน SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ
SB-600 (0 293) จะยิงโมเดลลิ่งแฟลชขณะกดปุม แสดงระยะชัดลึก ดูหนา 241 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
77
M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพือ่ เลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งรอง
เพือ่ ตั้งคารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน “v” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาทีถึง
1/4000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวไดโดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A,
0 79) สามารถตั้งคารูรับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพือ่ ตรวจสอบคาแสง
ความไวชัตเตอร
#
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
รูรับแสง
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อตั้งคา
รูรับแสง
A สัญลักษณแสดงคาแสง
เมื่อเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “bulb” (การเปดชัตเตอรคาง) หรือ “time” (เวลา) สัญลักษณแสดงคาแสงบน
ชองมองภาพจะแสดงวาภาพถายนั้นจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาที่ปรับตั้งไวนั้น ขึ้นกับตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224) ปริมาณการไดรับ
แสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มครั้งละ1/3 EV หรือ 1/2 EV (ภาพประกอบดานลางแสดงหนาจอของชอง
มองภาพเมื่อมีการเลือก 1/3 สต็อป สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2) ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง
หนาจอจะกะพริบ
คาแสงที่ดีที่สุด
เปดรับแสงนอยเกินไปราว 1/3 EV เปดรับแสงมากเกินไปเกิน 2 EV
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา สวนคาบวกแสดงอยู
ทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (แสดงคากลับดาน, 0 246)
78
❚❚การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานั้น)
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานานในการ
ถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศนยามค่ําคืน
หรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง (A): ชัตเตอรจะยังคงเปดอยู
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว เพือ่ ไมใหภาพเบลอ ใหใชขาตั้ง
หรือใชสายลั่นชัตเตอร MC-DC2 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
(0 298)
• เวลา (%): ตองใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณ
เสริม (0 298) เริ่มถายภาพโดยการกดปุมกดชัตเตอรของ
ML-L3 ชัตเตอรเปดคางอยูเปนเวลาสามสิบนาทีหรือจนกวา
จะกดปุมเปนครั้งที่สอง
1
2
ระยะเวลาเปดรับแสง: 35 วินาที
รูรับแสง: f/25
เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพืน้ ที่มั่นคงและไดระดับ เพือ่ ปองกันไมใหแสงเขาทางชอง
มองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ DK-5 ที่ใหมา
(0 86) เพือ่ หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานกอนเสร็จสิ้นการถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ EN-EL15
ที่ชารจไวเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC ชนิด EH-5b และปลั๊กตอไฟฟา EP-5B ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา)
จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน ดังนั้น กอนถายภาพ เลือก เปด สําหรับ ลดนอยซเมื่อเปดรับ
แสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 218)
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M
#
แปนหมุนเลือกโหมด
79
3
เลือกความไวชัตเตอร
ขณะทีร่ ะบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ A
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
สําหรับความไวชัตเตอรของ “time” (เวลา) (%)
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรดวยรีโมตคอนโทรล (0 85)
หลังจากเลือกความไวชัตเตอร
4
#
เปดชัตเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลองหรือกดสายลั่นชัตเตอรลงจนสุด
กดปุมกดชัตเตอรคางไวจนกวาการเปดรับแสงจะเสร็จสมบูรณ
เวลา: กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 ลงจนสุด
5
ปดชัตเตอร
การเปดชัตเตอรคาง: ยกนิ้วขึ้นจากปุมกดชัตเตอร
เวลา: กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 ลงจนสุด การถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหลังจากสามสิบนาที
80
$User Settings: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด
การบันทึก User Settings
1
เลือกโหมด
2
ปรับการตั้งคา
3
แปนหมุนเลือกโหมด
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดเปนโหมดที่ตองการ
$
ปรับคาตามที่ตองการเปนโปรแกรมแบบยืดหยุน (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M), รูรับแสง
(โหมด A และ M), คาแสงและการชดเชยแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส, ระบบวัดแสง,
โฟกัสอัตโนมัติและโหมดพื้นที่ AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ ในเมนูถายภาพ (0 214)
และการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 219) (โปรดทราบวากลองจะไมบันทึกตัวเลือกทีไ่ ดเลือกไวสําหรับ
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล, การตัง้ ชือ่ ไฟล, พื้นทีภ่ าพ, จัดการ Picture Control, การถายภาพซอน
หรือ การถายแบบเวนชวงเวลา)
เลือก บันทึก User settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท บันทึก
User settings ในเมนูตั้งคาแลวกด 2
ปุม G
4
เลือก บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2
ไฮไลท บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2 แลวกด 2
81
5
บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการตั้งคา แลวกด J เพื่อกําหนดการ
ตั้งคาตางๆ ทีเ่ ลือกไวในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหกับตําแหนง
แปนโหมดทีเ่ ลือกไวในขั้นตอนที่ 4
การเรียกใช User Settings
เพียงหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง U1 เพื่อเรียกใชการตั้งคา
ตางๆ ที่กําหนดใหกับ บันทึกลง U1 หรือหมุนไปที่ U2
เพือ่ เรียกใชการตั้งคาที่กําหนดใหกับ บันทึกลง U2
แปนหมุนเลือกโหมด
การรีเซ็ต User Settings
$ ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:
1
เลือก รีเซ็ต User settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท รีเซ็ต User settings
ในเมนูตั้งคาแลวกด 2
ปุม G
82
2
เลือก รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2
3
รีเซ็ต User settings
ไฮไลท รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แลวกด 2
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกด J
kโหมดลั่นชัตเตอร
การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาทีต่ องการ
โหมด
คําอธิบาย
S ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ขณะกดปุม กดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ 1–5 ภาพตอวินาที 1
CL สามารถเลือกอัตราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 (ความเร็วการถายในโหมด CL,
0 229) โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ขณะกดปุม กดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพสูงสุด 5.5 ภาพ
CH ตอวินาที 2 โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
การกดชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาที่ขณะกดปุม
กดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวาในโหมดถายทีละภาพ
J นอกจากนั้น จะไมมีเสียง บิ๊บ ไมวาจะเลือกการตั้งคาสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน;
0 228) ไวเชนไร
E ตั้งเวลาถาย: ใชการตั้งเวลาถายเพือ่ ถายภาพตนเองหรือเพือ่ ลดภาพเบลอจากการสั่นของกลอง (0 85)
4 รีโมตคอนโทรล: ควบคุมการกดชัตเตอรดว ยปุม กดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึง่ เปนอุปกรณเสริม (0 85)
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยที่สุดในการถายภาพเทเลโฟโตหรือ
MUP การถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลองเพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได
1 อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15, ออโตโฟกัสตอเนื่อง, คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเองหรือ
ปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรที่ 1/200 วินาทีหรือเร็วกวา, การตั้งคาอื่นๆ ที่เหลือนอกเหนือจากคาที่ตั้งมาจาก
โรงงานของการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5 และหนวยความจําคงเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร
2 อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15, ออโตโฟกัสตอเนื่อง, คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเองหรือ
ปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรที่ 1/200 วินาทีหรือเร็วกวา, การตั้งคาอื่นๆ ซึ่งเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
และหนวยความจําคงเหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร
k
อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงเมื่อใชความไวชัตเตอรต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง) เมื่อตั้งคาเปดระบบ
ลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 105, 107) หรือ
เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด
83
A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถ
ถายภาพไดตอเนื่องขณะบันทึกภาพถายลงในการดหนวยความจํา
ทั้งนี้สามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ อยางไรก็ตาม
โปรดทราบวาอัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (t00)
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอร
ที่การตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
ในชองมองภาพและแผงควบคุมขณะกดปุม กดชัตเตอร ภาพประกอบดานขวาคือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอร
มีพื้นที่เหลือประมาณ 28 ภาพ
ขณะที่ภาพถายถูกบันทึกลงในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงที่อยูติดกับชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
จะติดสวาง การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะการถายภาพ
และประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําหรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน
จนกวาไฟแสดงการเขาถึงหนวยความจําจะดับลง ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร
กลองจะไมปด การทํางานจนกวาจะเสร็จสิ้นการบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมี
ภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา
A ไลฟวิว
k
ถาใชโหมดถายภาพตอเนื่องขณะถายภาพไลฟวิว (0 49) หรือไลฟวิวของภาพยนตร (0 57) ภาพจะปรากฏแทนที่
ภาพที่มองผานเลนสขณะกดปุมกดชัตเตอร
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุด ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d6 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 230) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพถายที่สามารถถายไดในการ
ถายตอเนื่องหนึ่งชุด ใหดูหนา 334
84
โหมดตั้งเวลาถายและโหมดรีโมตคอนโทรล
การตั้งเวลาถายและรีโมตคอนโทรล ML-L3 เปนอุปกรณเสริม (0 298) เพื่อชวยลดการสั่น
ของกลองหรือใชสําหรับการถายภาพตนเอง
1
ยึดกลองเขากับขาตั้งกลอง
2
เลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุน
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่โหมด E (ตั้งเวลาถาย)
หรือ 4 (รีโมตคอนโทรล)
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในโหมดชุดรีโมตคอนโทรล สามารถเลือกเวลา
การลั่นชัตเตอรไดโดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล
ในเมนูการถายภาพ หลังจากกดปุม G เพือ่ แสดงเมนู
ใหไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล ในเมนูถายภาพแลวกด
2 เพือ่ แสดงตัวเลือกตอไปนี้ กดปุมตัวเลือกขึ้นหรือลง ปุม G
เพือ่ ไฮไลทตัวเลือกหนึง่ แลวกด J
k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
% รีโมตหนวงเวลา
ลั่นชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3
$ รีโมตตอบสนองเร็ว ลั่นชัตเตอรทันทีเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หนึ่งครั้งเพื่อยกกระจกขึน้ และกดอีกครั้งเพื่อลั่น
& รีโมตยกกระจก
ชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพสั่นไหวจากการเบลอของตัวกลอง
เมื่อยกกระจก
85
3
จัดองคประกอบภาพ
A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชอง
มองภาพ ใหถอดขอบยางรองตา DK-21 ออก (q)
แลวใสฝาปดชองมองภาพ DK-5 ที่ใหมาตามที่
แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงที่ผานเขามา
ทางชองมองภาพรบกวนคาแสง จับกลองใหมั่น
ขณะถอดขอบยางรองตาออก
4
k
ขอบยางรองตา DK-21
ฝาปดชองมองภาพ DK-5
ถายภาพ
โหมดตั้งเวลาถาย: กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพือ่ โฟกัส จากนั้นกดปุมลงจนสุดเพื่อเริ่มการตั้งเวลาถาย
(โปรดทราบวาตัวนับเวลาจะยังไมเริ่มทํางานถากลอง
ยังโฟกัสไมไดหรือในสถานการณอื่นๆ ที่ไมสามารถลั่นชัตเตอรได) ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะเริ่ม
กะพริบ กอนการถายภาพสองวินาที ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะลั่นหลังจาก
ตัวนับเวลาเริ่มทํางานสิบวินาที
โหมดรีโมตคอนโทรล: จากระยะหาง 5 เมตร หรือ
ใกลกวานั้น ใหเล็งตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรับ
สัญญาณอินฟราเรดตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 2, 4)
แลวกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรีโมตหนวงเวลา
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที
กอนลั่นชัตเตอร ในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบหลังจากลั่นชัตเตอร
แลว ในโหมดรีโมตยกกระจก การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึง่ ครั้งจะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาที
หลังจากกดปุมครั้งที่สองชัตเตอรจะลั่นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ โปรดทราบวา
รีโมตคอนโทรลไมสามารถใชบันทึกภาพยนตร แมวาจะเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 248), การกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรลจะเปนการ
ลั่นชัตเตอรและบันทึกภาพ
หากตองการยกเลิกการถายภาพ ใหเลือกโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น
86
D กอนการใชงานรีโมตคอนโทรล
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนครั้งแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสกั้นแบตเตอรี่ออก
D การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนถายภาพโดยใชแฟลชในโหมด P, S, A, M หรือ 0 ใหกดปุม M (Y) เพือ่ ยกแฟลชขึ้นและรอใหสัญลักษณ M
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ (0 143) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้นในขณะที่โหมดรีโมตคอนโทรล
กําลังทํางานหรือหลังจากการตั้งเวลาถายเริ่มทํางาน หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนองกับปุมกดชัตเตอร
บน ML-L3 เทานั้นหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดสําเร็จรูปซึ่งแฟลชจะเปดขึน้ โดยอัตโนมัติ
แฟลชจะเริ่มชารจเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล และเมื่อแฟลชชารจเรียบรอยแลวก็จะเปดขึน้ โดยอัตโนมัติและ
ทํางานเมื่อจําเปน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายที่เลือกไว
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 227)
ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร ในโหมด
ชุดแฟลชรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวยไฟชวยลดตาแดงซึ่งจะ
ติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร
A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสในโหมดรีโมตยกกระจกหรือเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องไว อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
หากเลือกโหมดออโตโฟกัสใดๆ ไว ทานจะสามารถโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหนึ่งกอนการ
ถายภาพ (การกดปุม ลงจนสุดจะไมลั่นชัตเตอร) หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเมื่อกลองอยูใน
ไลฟวิวในโหมดรีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปรับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ ถากลอง
ไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอมโดยไมลั่นชัตเตอร
k
A โหมดรีโมตยกกระจก
จะไมมีการวัดแสงในโหมดรีโมตยกกระจก และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดขณะยกกระจกขึน้
AA
เปดรับแสงเปนเวลานาน (การเปดชัตเตอรคาง) ไมสามารถบันทึกโดยใชฟงกชั่นตั้งเวลาถาย กลองจะใช
ความไวชัตเตอรคงที่หากเลือกความไว A ในโหมด M
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงหางระหวางการถาย
แตละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 227) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลา
ที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพื่อรอรับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5
(ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต; 0 228) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย
หรือใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 228)
87
โหมดยกกระจกขึ้น
เลือกโหมดนีเ้ พือ่ ลดภาพเบลอทีเ่ กิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมือ่ ยกกระจก ควรใชขาตั้งกลอง
1
เลือกโหมดยกกระจกขึน้
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลัน่ ชัตเตอรแลวหมุนแปน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
2
ยกกระจกขึ้น
จัดองคประกอบภาพ โฟกัส
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ ยกกระจกขึ้น
D ยกกระจกขึ้น
k
เมือกระจกยกขึน ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชนั โฟกัสอัตโนมัตแิ ละระบบวัดแสง
จะไมทํางาน
3
ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ เพื่อปองกัน
ภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ
กดปุมกดชัตเตอรหรือใชสายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 298) กระจกจะปดกลับเขาที่
เมือ่ ถายภาพเสร็จสิ้น
A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังยกกระจกขึ้น
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพแบบยกกระจก ใหดูหนา 85
88
dตัวเลือกคาการบันทึกภาพ
พื้นที่ภาพ
เลือกสัดสวนภาพและมุมมองภาพ (พื้นที่ภาพ) ดวยเซ็นเซอรภาพรูปแบบ FX (35.9 × 24 มม.) ของกลองรุนนี้
ทานสามารถเลือกมุมมองภาพไดหลากหลายเชนเดียวกับที่รองรับดวยกลองรูปแบบ 35 มม. (135)
ขณะเดียวกันก็สามารถครอบตัดภาพไดโดยอัตโนมัติใหเปนมุมมองภาพ DX เมื่อใชเลนสรูปแบบ DX
ดูหนา 334 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพทีส่ ามารถจัดเก็บไวไดเมื่อใชคาพื้นทีภ่ าพตางกัน
❚❚ตัดสวน DX อัตโนมัติ
เลือกวาจะใหกลองเลือกการตัดสวนภาพ DX โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนส DX
กับกลอง
ตัวเลือก
เปด
ปด
คําอธิบาย
กลองจะเลือกการตัดสวนภาพ DX โดยอัตโนมัติเมื่อประกอบเลนส DX
หากประกอบเลนสแบบอื่น กลองจะใชการตัดสวนภาพที่เลือกไวสําหรับ
เลือกพื้นที่ภาพ
กลองจะใชการตัดสวนภาพที่เลือกไวสําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ
d
A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลองรูปแบบ 35 มม.
ถาปดฟงกชั่น ตัดสวน DX อัตโนมัติ แลวเลือก FX (36 × 24) 1.0 × (รูปแบบ FX) สําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ
เมื่อใสเลนส DX ขอบภาพอาจมืด ซึง่ อาจไมปรากฏในชองมองภาพ แตเมื่อแสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็น
ความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด
89
❚❚เลือกพื้นที่ภาพ
เลือกพื้นทีภ่ าพที่ใชเมื่อประกอบเลนสอื่นที่ไมใชเลนส DX หรือประกอบเลนส DX
โดยเลือก ปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 91)
ตัวเลือก
FX (36 × 24)
c 1.0 ×
(รูปแบบ FX)
DX (24 × 16)
a 1.5 ×
(รูปแบบ DX)
คําอธิบาย
ภาพจะถูกบันทึกดวยรูปแบบ FX โดยใชพื้นที่เซ็นเซอรภาพเต็ม
(35.9 × 24.0 มม.) ทําใหมีมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส
NIKKOR ที่ใชกับกลอง 35 มม.
พื้นที่บริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ 23.5 × 15.7 มม. จะถูกใช
บันทึกภาพในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของ
เลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5
วงกลมภาพรูปแบบ FX
(36 × 24)
รูปแบบ FX
วงกลมภาพรูปแบบ DX
(24 × 16)
รูปแบบ DX
d
A พื้นที่ภาพ
ตัวเลือกที่เลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A การแสดงผลของชองมองภาพ
การตัดสวนรูปแบบ DX แสดงดังภาพทางดานขวา พืน้ ที่ดานนอกของการครอบตัด
จะแสดงเปนสีเทาหากเลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ไฟแสดงจุด AF,
0 222)
รูปแบบ DX
A โปรดอาน
ดูหนา 63 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตัดสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
90
พื้นที่ภาพสามารถตั้งคาไดโดยใชตัวเลือก พื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ หรือกดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่ง
❚❚เมนูพื้นที่ภาพ
1
เลือก พื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ
กด G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท พื้นทีภ่ าพ
ในเมนูถายภาพ (0 214) แลวกด 2
ปุม G
2
เลือกตัวเลือก
3
ปรับการตั้งคา
ไฮไลท ตัดสวน DX อัตโนมัติ หรือ เลือกพื้นที่ภาพ
แลวกด 2
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดสวนภาพที่เลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 90)
d
91
❚❚ปุมควบคุมการทํางานของกลอง
1
กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
2
ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ
เลือก เลือกพื้นทีภ่ าพ สําหรับการควบคุมกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 219).
ทานสามารถกําหนดการเลือกพื้นทีภ่ าพใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn,
0 242) หรือปุมแสดงระยะชัดลึก (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview, 0 244)
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่เลือกไว แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือยอยจนการตัดสวนภาพที่
ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 90)
ปุม Fn
d
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพืน้ ที่ภาพในขณะนั้นสามารถเรียกดู
ไดโดยกดปุมเพื่อแสดงพื้นทีภ่ าพในแผงควบคุม ชองมองภาพ
หรือการแสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน
“36 – 24” สวนรูปแบบ DX จะแสดงเปน “24 – 16”
D ตัดสวน DX อัตโนมัติ
การควบคุมที่เลือกไวจะใชเลือกพืน้ ที่ภาพไมไดหากใสเลนส DX แลวเปดใช ตัดสวน DX อัตโนมัติ
A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ (0 95)
92
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
คุณภาพและขนาดภาพ
ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ในการดหนวยความจําเทาใด
ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาในขนาดที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มขึ้นและ
การดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพเปนจํานวนนอยลง (0 334)
คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)
ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล
คําอธิบาย
ขอมูลดิบจากเซ็นเซอรรับภาพถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําโดยตรง สามารถปรับ
การตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ
JPEG Fine
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4 (คุณภาพสูง) *
JPEG Normal JPEG บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8 (คุณภาพปกติ) *
JPEG Basic
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16 (คุณภาพพื้นฐาน) *
NEF (RAW) +
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG
JPEG Fine
คุณภาพสูง
NEF (RAW) + NEF/ กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG
JPEG Normal JPEG คุณภาพปกติ
NEF (RAW) +
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG
JPEG Basic
คุณภาพพื้นฐาน
* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG
NEF (RAW)
NEF
d
สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไป
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม
ปุม X (T)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพได
เชนกัน (0 214)
93
สามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ไในเมนูถายภาพ กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลทตัวเลือกทีต่ องการ
แลวกด 2
❚❚การบีบอัดภาพ JPEG
เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ JPEG
ตัวเลือก
เน
น
ขนาด
O
P เนนคุณภาพ
คําอธิบาย
ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลที่มีขนาดใกลเคียงกัน
คุณภาพของภาพดีที่สุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึกภาพ
❚❚การบันทึก NEF (RAW) > รูปแบบ
เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW)
ตัวเลือก
บีบอัดแบบไม
N
สูญเสียคุณภาพ
O บีบอัด
คําอธิบาย
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ
20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะลดขนาดภาพ
ประมาณ 35–55% และมีผลตอคุณภาพของภาพนอยมาก
❚❚การบันทึก NEF (RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
d
เลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW)
ตัวเลือก
q 12 บิท
r 14 บิท
คําอธิบาย
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะไดไฟลที่มี
ขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่ม
ขึ้นดวย
A ภาพ NEF (RAW)
ภาพ NEF (RAW) สามารถดูไดบนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 298) หรือ
ViewNX 2 (มีอยูในซีดี ViewNX 2 ที่ใหมา) โปรดทราบวาตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับขนาดภาพจะไมสงผลตอ
ขนาดภาพ NEF (RAW) เมื่อจะดูภาพบนคอมพิวเตอร ภาพ NEF (RAW) จะมีสัดสวนที่กําหนดสําหรับภาพขนาดใหญ
(ขนาด #) ตามตารางในหนา 95 ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ
NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 271)
A NEF+JPEG
เมื่อดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองที่ใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว กลองจะ
แสดงเฉพาะภาพ JPEG เทานั้น ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน สําเนาทั้งสองจะ
ถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหากโดยใชตัวเลือก หนาที่ของ
การดในชองที่ 2 > RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 การลบสําเนา JPEG จะไมลบภาพ NEF (RAW)
94
ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวาขนาดภาพจะ
แตกตางกันขึ้นอยูกับตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ พื้นที่ภาพ, 0 89):
ตัวเลือก
ขนาด (พิกเซล)
ขนาดที่พิมพ (ซม.) *
ใหญ
6016 × 4016
50.9 × 34.0
FX (36 × 24) 1.0 ×
กลาง
4512 × 3008
38.2 × 25.5
(รูปแบบ FX)
เล็ก
3008 × 2008
25.5 × 17.0
ใหญ
3936 × 2624
33.3 × 22.2
DX (24 × 16) 1.5 ×
กลาง
2944 × 1968
24.9 × 16.7
(รูปแบบ DX)
เล็ก
1968 × 1312
16.7 × 11.1
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพที่ 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวยพิกเซลหารดวย
ความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว (dpi; 1 นิ้ว=ประมาณ 2.54 ซม.)
พื้นที่ภาพ
สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
การตั้งคาทีต่ องการแสดงขึ้นในแผงควบคุม
d
ปุม X (T)
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน
(0 214)
95
การใชการดหนวยความจําสองใบ
เมือ่ ใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาที่ของการดในชองที่ 2 ในเมนู
ถายภาพเพือ่ เลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง ภาพทีเ่ กินมา (จะใชการดในชองที่ 2
เฉพาะเมือ่ การดในชองที่ 1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพจะไดรับการบันทึกสองครั้ง ครั้งแรกลงในการดในชองที่ 1
และอีกครั้งลงในการดในชองที่ 2) และ RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 (เชนเดียวกับ สํารอง เยกเวนสําเนา
NEF/RAW ของภาพถายที่ไดรับการบันทึกในการตั้งคา NEF/RAW + JPEG นั้น จะไดรับการบันทึกลงใน
การดในชองที่ 1 เทานั้น และสําเนา JPEG จะบันทึกลงในการดในชองที่ 2 เทานั้น)
d
A “สํารอง” และ “RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายที่สามารถบันทึกไดในการดที่มีหนวยความจําเหลือนอยที่สุด ปุมกดชัตเตอรจะ
ไมทํางานเมื่อการดใดการดหนึ่งเต็ม
A การบันทึกภาพยนตร
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดที่ใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก
ตั้งคาภาพยนตร > ปลายทาง ในเมนูถายภาพ (0 65)
96
Nโฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมื่อจัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพ
สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรับดวยตนเอง (0 103) ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัส
สําหรับการโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 101) หรือใชการล็อคโฟกัสเพือ่ จัดองคประกอบภาพใหม
หลังจากโฟกัสแลว (0 102)
โฟกัสอัตโนมัติ
หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติดังตอไปนี:้
โหมด
คําอธิบาย
ออโตโฟกัสอัตโนมัติ: กลองเลือกโหมดออโตโฟกัสทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูนิ่ง และเลือกออโต
AF-A
โฟกัสตอเนื่องถาวัตถุเคลื่อนที่
ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุที่อยูนิ่ง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ที่การตั้งคาเริ่มตน
AF-S
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 221)
ออโตโฟกัสตอเนื่อง: สําหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องขณะกดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ถาวัตถุเคลื่อนที่ กลองจะเริ่มโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 100) เพือ่ คาดเดาระยะหางสุดทายกับวัตถุ
AF-C
และปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัส
หรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 221)
N
A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องไวในโหมด AF-A กลองจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตาม
ระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อลั่นชัตเตอร
97
โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมดออโตโฟกัสและ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏ
ขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุม
ปุมโหมดออโตโฟกัส แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
AF-A
AF-S
AF-C
A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ที่แสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลองไมสามารถ
โฟกัสไดในสภาวะตอไปนี้ หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นและกลองอาจสงเสียงเตือน
ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลานี้ ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 103)
หรือใชการล็อคโฟกัส (0 102) เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นที่อยูในระยะเดียวกัน จากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม
N
ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสต
นอยมากหรือไมมีเลย
จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมี
คอนทราสตสงู
ตัวอยาง: วัตถุมีสีเดียวกับพื้นหลัง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหนึ่ง
จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ
กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง
วัตถุที่ตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิต
สม่ําเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียง
ติดกันเปนแถวบนตึกสูง
วัตถุในพื้นหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพ
เบื้องหลังวัตถุ
วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ
เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ
ที่มีขนาดเล็กหรือมีความสวางอยู
ในโทนเดียว
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนโฟกัสในออโตโฟกัสตอเนื่อง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญ
เมื่อใช AF-C, 0 221) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรในออโตโฟกัสทีละภาพ ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 221) ดูหนา 51 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกโฟกัส
อัตโนมัติที่สามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
98
โหมดพื้นที่ AF
เลือกวิธีเลือกจุดโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
• ออโตโฟกัสจุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 101; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสทีเ่ ลือก
เทานัน้ ใชกับวัตถุที่ตองการถายที่อยูนิ่งกับที่
• ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยนพื้นทีโ่ ฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 101 ในโหมดโฟกัส AF-A
และ AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือกเปน
เวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
-ออโตโฟกัสแบบปรับเปลีย่ นพื้นที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพหรือเมือ่ ถายภาพ
วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงทีก่ ําลังแขงขัน)
-ออโตโฟกัสแบบปรับเปลีย่ นพื้นที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรูปแบบ
ที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)
-ออโตโฟกัสแบบปรับเปลีย่ นพื้นที่โฟกัส 39 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว
และไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย (เชน นก)
• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ: เลือกจุดโฟกัสตามทีอ่ ธิบายในหนา 101 ในโหมดโฟกัส AF-A และ AF-C
กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหมตามทีจ่ ําเปน ใชเพื่อจัด
องคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเร็วจากขางหนึง่ ไปอีกขางหนึง่ (เชน
นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลว
จัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก
N
• ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัต:ิ
กลองจะตรวจหาวัตถุและเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ ถาใชเลนสชนิด G หรือ D
(0 287) กลองจะสามารถแยกความแตกตางระหวางวัตถุที่เปนคน
ออกจากพื้นหลังไดเพือ่ การตรวจหาวัตถุที่ดีขึ้น จุดโฟกัสทีใ่ ชจะถูกไฮไลท
เปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสแลว; ในโหมด AF-C หรือเมือ่ เลือกออโตโฟกัส
ตอเนือ่ งในโหมด AF-A จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลทอยูหลังจากปดจุดโฟกัส
อื่นๆ ไปแลว
99
โหมดพืน้ ที่ออโตโฟกัสสามารถเลือกไดโดยกดปุมโหมด
ออโตโฟกัสและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่ง
การตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้นในชองมองภาพหรือ
แผงควบคุม
ปุมโหมดออโตโฟกัส
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุนี้ การติดตามระยะโฟกัส
3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีเดียวกับสีพื้นหลังและครอบครองพืน้ ที่เปนสัดสวนเล็กๆ
ของกรอบภาพ
N A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ออโตโฟกัสจะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ
โหมดพื้นที่ AF
แผงควบคุม ชองมองภาพ
โหมดพื้นที่ AF
ออโตโฟกัสจุดเดียว
ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยน
พื้นทีโ่ ฟกัส 39 จุด*
ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยน
พื้นที่โฟกัส 9 จุด*
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
ออโตโฟกัสแบบปรับเปลี่ยน
พื้นที่โฟกัส 21 จุด*
ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่
โฟกัสอัตโนมัติ
แผงควบคุม ชองมองภาพ
* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสที่ใชอยูเทานั้นในชองมองภาพ จุดโฟกัสที่เหลือจะใหขอมูลเพื่อชวยในการโฟกัส
A แมนวลโฟกัส
ออโตโฟกัสจุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อใชแมนวลโฟกัส
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาเพื่อใหกลองรอกอนจะโฟกัสใหมเมื่อวัตถุเคลื่อนผานหนากลอง ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 222) ดูหนา 52 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกโฟกัส
อัตโนมัติที่สามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
100
การเลือกจุดโฟกัส
กลองมีจุดโฟกัสใหเลือกถึง 39 จุดซึ่งสามารถใชเพื่อจัดองคประกอบภาพโดยวัตถุหลักสามารถอยูไดเกือบทุกที่
ในกรอบภาพ
1
หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปที่ ●
ทําใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได
ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
2
เลือกจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ เลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพขณะระบบ
วัดแสงเปดอยู กด J เพือ่ เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
สามารถหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยังตําแหนงล็อค (L)
หลังจากเลือกเสร็จแลวเพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสที่เลือก
เปลี่ยนไปเมื่อกดตัวเลือกคําสั่ง
N
A AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับออโตโฟกัสแบบเลือกพืน้ ที่โฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถเลือกจุดโฟกัส
แบบแมนวลได
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a4 (ไฟแสดงจุด AF,
0 222) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5
(จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 222) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสที่สามารถเลือกได
โดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 223) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงหนาที่ของปุม J ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1, ปุม OK (โหมดถายภาพ); 0 241
101
การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพือ่ เปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถโฟกัสวัตถุที่
จะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติ (0 98) ทานสามารถ
ใชการล็อคโฟกัสจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจากโฟกัสวัตถุอื่นทีอ่ ยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิม
ของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีทสี่ ุดเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจากออโตโฟกัสแบบเลือกพืน้ ที่
โฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 99)
1
2
โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ ลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพือ่ โฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
(I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
ล็อคโฟกัส
โหมด AF-A และ AF-C: ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
แลวคางไว (q) ใหกดปุม A AE-L/AF-L (w) เพื่อล็อค
ทั้งโฟกัสและคาแสง (สัญลักษณ AE-L จะแสดงขึ้นในชอง
มองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม A AE-L/AF-L
แมวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง
โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัสปรากฏขึ้น และจะยังล็อคอยูจนกวา
ทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสได
โดยกดปุม A AE-L/AF-L (ดูดานบน)
N
3
ปุมกดชัตเตอร
ปุม A AE-L/AF-L
จัดวางองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาทาน
ยังกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S) หรือกด
A AE-L/AF-L คางไว ซึ่งทําใหสามารถถายภาพหลายภาพ
ตอเนือ่ งกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน
อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทตี่ องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุเคลื่อนที่ไป
ใหโฟกัสใหมอกี ครั้งที่ระยะหางปจจุบันของวัตถุ
A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 226) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุมกดชัตเตอร
เพื่อล็อคคาแสง ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 244) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
หนาที่ของปุม A AE-L/AF-L
102
แมนวลโฟกัส
สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติไมใหผลลัพธที่
ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 98)
• เลนส AF-S: ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปที่ M
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส (ถามี)
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
และตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่ M
D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปที่ M
และปรับตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่ AF การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย
• เลนสแมนวลโฟกัส: ตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสของกลองไปที่ M
ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
ภาพที่แสดงในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส ทัง้ นี้สามารถถายภาพได
ตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส
❚❚การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
ถาเลนสมีรูรับแสงกวางสุดที่ f/5.6 หรือแคบกวา จะสามารถใช
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัสในชองมองภาพเพื่อยืนยันวาวัตถุใน
จุดโฟกัสที่เลือกอยูในโฟกัส (สามารถเลือกจุดโฟกัสจุดใดๆ จากทัง้ หมด
39 จุด) หลังจากวางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ แลวหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น โปรดทราบวาเมือ่ ถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 98
บางครั้งสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสจาก
ชองมองภาพกอนถายภาพ
A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะจากเครื่องหมาย
ระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหางระหวางหนาแปลนเมาทเลนส
กับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.
N
46.5 มม.
เครื่องหมายระนาบโฟกัส
103
N
104
Sคาความไวแสง (ISO)
“คาความไวแสง (ISO)” คือคาความไวแสงของฟลมในโระบบดิจิตอล เลือกจากการตั้งคาตางๆ ตั้งแต ISO 100
ถึง ISO 6400 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพเิ ศษ
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และคาความไวแสงเกิน
ISO 6400 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV ในโหมด
อัตโนมัติและโหมดสําเร็จรูปจะมีตัวเลือก AUTO ซึ่งกลองจะตั้งคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติตามสภาพ
แสง คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสงในการถายภาพนอย ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูง
หรือรูรับแสงที่แคบได
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดยกดปุม
W (S) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไป
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผง
ควบคุมหรือชองมองภาพ
ปุม W (S) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
S
105
A อัตโนมัติ
ถาหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ P, S, A หรือ M หลังจากเลือก AUTO สําหรับคาความไวแสง (ISO) ในโหมดอื่น
คาความไวแสง (ISO) ลาสุดที่เลือกไวในโหมด P, S, A หรือ M จะไดรับการเรียกคืนคา
A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 6400 (เทียบเทากับ ISO 8000–25600)
ภาพที่ถายดวยการตั้งคาเหลานี้จะเกิดสัญญาณรบกวนไดงายกวา (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา
หรือเสน)
A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากับ ISO 80–50)
ใชรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย ในกรณีทั่วๆ ไป แนะนําใหใชคา
ความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา
A เมนูถายภาพ
คาความไวแสง (ISO) สามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ในเมนูถายภาพ (0 214)
A โปรดอาน
S
106
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิม่ คาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1
(ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO); 0 224) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแสดงคาความไวแสง (ISO)
ในแผงควบคุม หรือการปรับคาความไวแสง (ISO) โดยไมใชปุม W (S) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3
(การแสดงและปรับความไวแสง; 0 229) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 218
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ
คาความไวแสงจะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติหากคาที่ผูใชเลือกไมสามารถสรางคาแสงทีด่ ีทสี่ ุดได
(คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)
1
เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ สําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G เลือก ตั้งคาความไวแสง
(ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท ควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ แลวกด 2
ปุม G
2
เลือก เปด
3
ปรับการตั้งคา
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง
(ISO) จะคงที่ตามคาที่ผูใชเลือก)
สามารถเลือกคาความไวแสงอัตโนมัติสูงสุดไดโดยใช
ความไวแสงสูงสุด (คาต่ําสุดของความไวแสงอัตโนมัติ
จะถูกกําหนดใหเปน ISO 100 โดยอัตโนมัติ โปรดทราบวา
S
หากคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด ต่ํากวาคา
ปจจุบันที่เลือกไวสําหรับ คาความไวแสง (ISO) กลองจะใชคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด)
ในโหมด P และ A คาความไวแสงจะไดรับการปรับเฉพาะเมื่อวัตถุอาจไดรับแสงไมเพียงพอเมื่อใช
ความไวชัตเตอรที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด (1/2000–1 วินาที หรือ อัตโนมัต;ิ ในโหมด S
และ M คาความไวแสงจะไดรับการปรับเพือ่ ใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่ผูใชเลือก)
หากเลือก อัตโนมัติ (ใชไดกับเลนส CPU เทานั้น; เทียบเทากับ 1/30 วินาที เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU)
กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส (การเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติ
สามารถปรับแบบละเอียดไดโดยไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2 ตัวอยางเชน ทานสามารถใชคาที่เร็วกวา
คาที่กลองเลือกไวโดยอัตโนมัติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลดความพรามัว) อาจใชความไวชัตเตอรทตี่ ่ํากวา
คาที่เลือกไวหากกลองไมสามารถถายใหสวางพอดีไดที่คาความไวแสง (ISO) ที่เลือกไวใน ความไวแสง
สูงสุด กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
107
เมือ่ เลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุม
จะแสดง ISO-AUTO เมือ่ คาความไวแสง
เปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณ
เหลานีจ้ ะกะพริบและคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้น
ในชองมองภาพ
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
S
A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายที่ความไวแสงสูง ใชตัวเลือก
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (ดูหนา 218) เมื่อใชแฟลช คาที่เลือกไวสําหรับ
ความไวชัตเตอรต่ําสุด จะไมถูกนํามาใช แตจะใชตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1
(ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 234) แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึน้ โดยอัตโนมัติเมื่อใช
การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา (ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและ
ชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 293) ซึ่งอาจปองกันไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา
A การเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม
W (S) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ISO-AUTO จะปรากฏ
บนหนาจอหากเปดฟงกชนั่ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว
ปุม W (S)
108
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
Zคาแสง
ระบบวัดแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือกการวัดแสงอัตโนมัติ)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เฉลี่ยทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปนบริเวณกวางในกรอบ
การถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณีที่ใชเลนสชนิด G หรือ D
(0 287) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ
a
กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี II ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ) ในกรณีเลนสชนิดไมมี CPU
กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสีเมื่อไดระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกวางสุดไวโดยใชตัวเลือก
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 173) ถาไมไดระบุไว กลองจะใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั่วทั้งกรอบภาพแตจะใหน้ําหนักบริเวณกลางภาพมากที่สุด (ถาใชเลนส
CPU สามารถเลือกขนาดพื้นที่ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 226;
Z
ถาใชเลนสที่ไมมี CPU บริเวณกลางภาพจะมีเสนผานศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใชในการ
ถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเมื่อใชฟลเตอรที่มีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 × *
เฉพาะจุด: กลองจะวัดพื้นที่วงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ)
จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูที่จุดโฟกัสปจจุบันทําใหสามารถวัดแสงวัตถุที่ไมไดอยูตรงกลางภาพได
b (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงานออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสง
จุดโฟกัสกึ่งกลาง) ระบบนี้ทําใหวัตถุไดรับแสงที่เหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวา
วัตถุมาก *
* เพื่อเพิ่มความแมนยําเมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสในเมนู
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 173)
Z
ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม
Z (Q) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไป
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผง
ควบคุม
A โปรดอาน
ปุม Z (Q) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาแสงที่ดีที่สุดสําหรับ
วิธวี ัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 226)
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
109
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
การล็อคคาแสงอัตโนมัตใิ ชเพือ่ จัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด และวัดแสงเนนกลางภาพ
เพือ่ วัดคาแสง โปรดทราบวาระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพจะไมใหผลตามทีต่ องการ
1
ล็อคคาแสง
ปุมกดชัตเตอร
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสทีเ่ ลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึง่ และวัตถุอยูใน
จุดโฟกัส ใหกดปุม A AE-L/AF-L เพือ่ ล็อคโฟกัสและคาแสง
(ถาทานกําลังใชออโตโฟกัส ใหตรวจสอบวาสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส I ปรากฏในชองมองภาพ)
ปุม A AE-L/AF-L
ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L จะปรากฏ
ในชองมองภาพ
2
Z
110
จัดวางองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว จัดองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ
A พื้นที่วัดแสง
ในระบบวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาที่วัดไดในวงกลมขนาด 4 มม. ที่อยูตรงกลางของจุดโฟกัส
ที่เลือกไว ในระบบวัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาที่วัดไดในวงกลมขนาด 12 มม. ที่จุดกึ่งกลางของ
ชองมองภาพ
A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปนี้ไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:
โหมด
P
S
A
การตั้งคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 75)
ความไวชัตเตอร
รูรับแสง
สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได
ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู
A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 226) กลองจะล็อคคาแสง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 244)
Z
111
การชดเชยแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพือ่ ชวยใหภาพสวางขึ้นหรือมืดลง ซึ่งจะไดผลดี
ที่สุดเมือ่ ใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 109) เลือกคาระหวาง –5 EV
(รับแสงนอยกวาปกติ) ถึง +5 EV (รับแสงมากกวาปกติ) โดยเพิม่ ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําให
วัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง
–1 EV
ไมมีการชดเชยแสง
+1 EV
ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสัง่ หลักไป
จนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ
ปุม E
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
±0 EV
(กดปุม E)
–0.3 EV
+2.0 EV
ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบ
(โหมด P, S และ A เทานั้น) และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
Z และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E สามารถตรวจสอบคาการชดเชยแสง
ปจจุบันไดในสัญลักษณแสดงคาแสงโดยกดปุม E
สามารถเรียกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชยแสงเปน ±0 กลองจะไม
รีเซ็ตการชดเชยแสงเมื่อปดการทํางานของกลอง
112
A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทานั้น โดยที่ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ไมเปลี่ยนแปลง
A การใชแฟลช
เมื่อใชแฟลช การชดเชยแสงจะมีผลตอระดับแฟลชและคาแสง, การเปลี่ยนความสวางของวัตถุหลักและพื้นหลังตั้งคา
แบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 240) สามารถใชจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพืน้ หลัง
เทานั้น
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาการชดเชยแสงโดยไมกดปุม E
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 225) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนคาแสง
ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting หลายๆ คา ใหดูหนา 153
Z
113
Z
114
rไวตบาลานซ
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
ไวตบาลานซทําใหมนั่ ใจวาสีของภาพจะไมไดรับผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ในโหมดอื่นที่ไมใช P, S,
A และ M กลองจะปรับคาไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ แนะนําใหใชการปรับไวตบาลานซแบบอัตโนมัติสําหรับ
แหลงกําเนิดแสงสวนใหญ สําหรับในโหมด P, S, A และ M ซึ่งผูใชสามารถเลือกคาอื่นๆ เพือ่ ใหเหมาะกับชนิด
ของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน
ตัวเลือก
อุณหภูมิสี *
v อัตโนมัติ
3500–
ปกติ
8000 K
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน
J หลอดไส
3000 K
I ฟลูออเรสเซนต
หลอดไอโซเดียม
2700 K
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต
3000 K
ไวตฟลูออเรสเซนต
3700 K
คูลไวตฟลูออเรสเซนต
4200 K
เดยไวตฟลูออเรสเซนต
5000 K
เดยไลตฟลูออเรสเซนต
6500 K
ไอปรอทอุณหภูมิสูง
7200 K
H แสงอาทิตย
5200 K
N แฟลช
5400 K
G เมฆมาก
6000 K
M ในรม
8000 K
2500–
K เลือกอุณหภูมิสี
10000 K
คําอธิบาย
กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติ เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด
ใหใชเลนสชนิด G หรือ D ถามีการใชแฟลชในตัวกลองหรือ
แฟลชเสริมภายนอก ผลลัพธที่ไดจะไดรับการปรับสําหรับแฟลช
ใชภายใตแสงจากไฟหลอด
ใชกับ:
• แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน ในสนามกีฬา)
• แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงเดยไลตไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต
• แหลงกําเนิดแสงที่ใหอุณหภูมิสีสูง (เชน หลอดไอปรอท)
ใชกับวัตถุที่ตองการถายที่ไดรับแสงอาทิตยโดยตรง
ใชกับแฟลชในตัวกลองหรือแฟลชเสริมภายนอก
ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมากหรือมืดครึ้ม
ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุการถายภาพอยูในรมเงา
r
เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ (0 120)
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายที่มีอยูเปนแหลงอางอิง
ในการปรับไวตบาลานซ (0 121)
* คาทั้งหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
L ตั้งคาเอง
—
สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการ
กดปุม L (U) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทัง่ การตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
แผงควบคุม
115
A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 214)
ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 117)
หรือเพือ่ วัดคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งเองได (0 121) ตัวเลือก อัตโนมัติ ในเมนู
ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษา
โทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I ฟลูออเรสเซนต จะใช
เพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ
A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธที่ดีเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใชไวตบาลานซที่ตั้งเองหรือตั้งคา
ไวตบาลานซไปที่ แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคาไวตบาลานซ
A อุณหภูมิสี
สีที่เห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปใตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอื่นๆ อุณหภูมิสีคือการวัดเชิงวัตถุ
ของสีของแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิที่ตองใชในการทําใหวัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมา
ในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยานใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปน
สีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวานั้น เชน แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง
แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวานี้จะมีโทนสีออกน้ําเงิน ตัวเลือกไวตบาลานซของกลองจะปรับเขากับอุณหภูมิสี
ตอไปนี้:
• I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K
• H (แสงอาทิตย): 5200 K
• J (หลอดไส)/
• N (แฟลช): 5400 K
I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K
• G (เมฆมาก): 6000 K
• I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K
• I (เดยไลตฟลูออเรสเซนต): 6500 K
• I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K
• I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K
• M (ในรม): 8000 K
• I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K
r
116
A โปรดอาน
เมื่อเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ, 0 241)
กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละครั้ง ไวตบาลานซจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือ
เปนการ “ครอม” คาที่เลือกอยูปจ จุบันสําหรับไวตบาลานซ (0 156)
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ไวตบาลานซสามารถ “ปรับแบบละเอียด” เพือ่ แกไขสีที่ผิดเพีย้ นของแหลงกําเนิดแสงหรือเพือ่ สรางภาพที่มี
โทนสีตามตองการ สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ
หรือโดยกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
❚❚เมนูไวตบาลานซ
1
2
เลือกตัวเลือกไวตบาลานซในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G เลือก ไวตบาลานซ
ในเมนูถายภาพ จากนั้นไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ
ที่ตองการแลวกด 2 ถาเลือกตัวเลือกอื่นใดนอกเหนือ
ไปจาก อัตโนมัต,ิ ฟลูออเรสเซนต, เลือกอุณหภูมิสี ปุม G
หรือ ตั้งคาเอง ใหทําตามขั้นตอนที่ 2 ตอไป ถาเลือก
อัตโนมัต,ิ ฟลูออเรสเซนต หรือ เลือกอุณหภูมิสี ใหไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด 2 สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองแบบละเอียด ใหดูหนา 125
ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
เหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) และบนแกนเขียว
(G)–ชมพูแกมมวง (M) แกนแนวนอน (เหลืองอําพันน้ําเงิน) จะสอดคลองกับอุณหภูมิสี โดยการเพิ่มแตละขั้น
จะเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้ง
(เขียว-ชมพูแกมมวง) จะมีผลคลายกับการใชฟล เตอรชดเชยสี (CC)
พิกัด
การปรับ
r
สีเขียว (G)
เพิ่มสีเขียว
สีน้ําเงิน (B)
เพิ่มสีชมพูแกมมวง
สีเหลืองอําพัน (A)
สีชมพูแกมมวง (M)
เพิ่มสีน้ําเงิน
เพิ่มสีเหลืองอําพัน
117
3
กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว
เครื่องหมายดอกจัน (“E”) จะปรากฏบนแผงควบคุม
❚❚ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) และ L
(ตัง้ คาเอง) สามารถใชปุม L (U) เพือ่ ปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียดบนแกนเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) (0 117;
ในการปรับไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก K หรือ L
ใหใชเมนูถายภาพตามที่อธิบายไวในหนา 117) สามารถตั้งคาได
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือก
หกระดับในแตละทิศทาง การปรับคาทีละขั้นจะมีคาเทียบเทา
คําสั่งยอย
ประมาณ 5 ไมเรด (0 119) กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งรองจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงในแผงควบคุม การหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิม่ ปริมาณสีเหลืองอําพัน (A)
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิม่ ปริมาณสีน้ําเงิน
แผงควบคุม
(B) เมื่อใชคาอืน่ ที่ไมใช 0 สัญลักษณเครื่องหมายดอกจัน (“E”)
จะปรากฏบนแผงควบคุม
r
118
A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปที่ B (น้ําเงิน)
เมื่อเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอบอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไม
ทําใหกลายเปนสีน้ําเงิน
A การปรับอุณหภูมิสีแบบละเอียด
เมื่อเลือก เลือกอุณหภูมิสี ทานสามารถดูอุณหภูมิสีขณะปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียดได
A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางที่อุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาที่อุณหภูมิสีสูง ตัวอยางเชน
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีที่ 3000 K ไดมากกวาที่ 6000 K มาก คาไมเรด
ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีนั้น คือการวัดอุณหภูมิสีที่ไดคํานึงถึงความแปรผัน
ดังกลาวนี้ ดังนั้นจึงเปนหนวยที่ใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
r
119
การเลือกอุณหภูมิสี
เมือ่ เลือกไวตบาลานซเปน K (เลือกอุณหภูมิสี) สามารถเลือก
อุณหภูมิสีไดโดยการกดปุม L (U) พรอมหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย อุณหภูมสิ ีจะแสดงในแผงควบคุม
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
แผงควบคุม
r
D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธที่ตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก N (แฟลช) หรือ
I (ฟลูออเรสเซนต) สําหรับแหลงกําเนิดแสงเหลานี้ สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ใหถายภาพทดสอบ
เพื่อพิจารณาวาคาที่เลือกเหมาะสมหรือไม
A เมนูไวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภูมิสีไดจากเมนูไวตบาลานซเชนกัน โปรดทราบวา
อุณหภูมิสีที่เลือกโดยการกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจะแทนที่คาที่เลือกไวในเมนูไวตบาลานซ
120
ตั้งคาเอง
ฟงกชั่นตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับการถายภาพภายใต
สภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแี สงสีเขม กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่
ตั้งคาเองไดถึงสี่คาตั้งแต d-1 ถึง d-4 ทั้งนี้สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธี:
วิธี
คําอธิบาย
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงที่จะใชในการถายภาพและใหกลองวัด
การวัดโดยตรง
ไวตบาลานซ (0 121)
คัดลอกจากภาพที่มีอยู คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 124)
❚❚การวัดคาสําหรับคาไวตบาลานซ
1
ใหแสงวัตถุอางอิง
2
ตั้งคาไวตบาลานซไปที่ L (ตั้งคาเอง)
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชถายภาพจริง ในสตูดิโอ สามารถใชแผนสีเทา
กลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดไวตบาลานซ;
ในโหมด M ใหปรับคาแสงเพือ่ ใหสัญลักษณแสดงคาแสงแสดง ±0 (0 78)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในแผงควบคุม
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
r
A การวัดไวตบาลานซที่ตั้งเอง
ไวตบาลานซที่ตั้งเองจะไมสามารถวัดคาไดเมื่ออยูในโหมดไลฟวิว (0 49, 57), ขณะที่ถายภาพ HDR (0 139)
หรือภาพซอน (0 160) หรือเมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุม
ชัตเตอร, 0 248)
121
3
เลือกคาที่ตั้งเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซ (d-1 ถึง d-4)
ที่ตองการปรากฏบนแผงควบคุม
ปุม L (U)
4
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ชั่วครูแลวกดปุมซ้ําจนกวาสัญลักษณ L
ในแผงควบคุมจะเริ่มกะพริบ D จะกะพริบขึ้นบนชองมองภาพ
ดวยเชนกัน สัญลักษณทั้งสองจะกะพริบเปนเวลาประมาณหกวินาที
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
5
วัดคาไวตบาลานซ
กอนทีส่ ญ
ั ลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจดั องคประกอบภาพวัตถุอา งอิงใหเต็มชอง
มองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวัดคาไวตบาลานซ
แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึกภาพถายไว ทานสามารถวัดคา
ไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง
r
A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 127), 3 จะกะพริบในแผงควบคุมและชองมองภาพหากทานพยายาม
ที่จะวัดคาใหม
122
6
ตรวจสอบผลลัพธที่ได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได สัญลักษณ C
จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุมเปนเวลาประมาณหกวินาที ในขณะที่
สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจไมสามารถวัดไวตบาลานซ
ได สัญลักษณ b a จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุมและชองมองภาพ
เปนเวลาประมาณหกวินาที ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับ
ไปยังขั้นตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอกี ครั้ง
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
r
D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227)
A การเลือกคาที่ตั้งเอง
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพจะมีขอ ความ
ปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลทคาที่ตั้งเอง แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึน้
สําหรับคาตั้งเองที่เลือกไวในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K
เทากับคาของ แสงอาทิตย
123
❚❚การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพทีถ่ ายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง
1
เลือก L (ตั้งคาเอง) สําหรับ ไวตบาลานซ
ในเมนูถายภาพ
กดปุม G และเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถา ยภาพ
ไฮไลท ตัง้ คาเอง แลวกด 2
ปุม G
2
เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-4) แลวกด
W (S)
ปุม W (S)
3
เลือก เลือกภาพ
4
ไฮไลทภาพตนฉบับ
5
กด J
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
ไฮไลทภาพตนฉบับ
r
124
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่
ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองทีเ่ ลือก ถาภาพถายที่ไฮไลทมี
คําอธิบาย (0 253) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบายของคาตั้งเองทีเ่ ลือกไว
A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขัน้ ตอนที่ 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว
ปุม X (T)
หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่นๆ ใหกดปุม D คางไวแลวกด
1 หนาจอดังแสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ใหเลือกการด
และโฟลเดอรที่ตองการ (0 178)
ปุม D
A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพื่อไฮไลทคาไวตบาลานซที่ตั้งเองที่ใชอยู (d-1–d-4)
แลวกด 2 เพื่อเลือกคาตั้งเองอื่นๆ
A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามที่ไดอธิบายไว
ในหนา 117
r
125
❚❚การใสคําอธิบาย
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อใสคําอธิบายคาไวตบาลานซที่ตั้งเองทีเ่ ลือกโดยมีความยาวไมเกินสามสิบหก
ตัวอักษร
1
เลือก L (ตั้งคาเอง)
2
เลือกคาที่ตั้งเอง
ไฮไลท ตัง้ คาเอง ในเมนูไวตบาลานซแลวกด 2
ไฮไลทคาตั้งเองทีต่ องการแลวกด W (S)
ปุม W (S)
r
126
3
เลือก แกไขคําอธิบาย
4
แกไขคําอธิบาย
ไฮไลท แกไขคําอธิบาย แลวกด 2
แกไขคําอธิบายตามทีอ่ ธิบายไวในหนา 135
❚❚การปองกันคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
ในการปองกันคาไวตบาลานซที่ตั้งเองที่เลือกไว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ คาตั้งเองทีป่ องกันไวแลว
จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
1
เลือก L (ตั้งคาเอง)
2
เลือกคาที่ตั้งเอง
ไฮไลท ตัง้ คาเอง ในเมนูไวตบาลานซแลวกด 2
ไฮไลทคาตั้งเองที่ตองการแลวกด W (S)
ปุม W (S)
3
เลือก ปองกัน
4
เลือก เปด
ไฮไลท ปองกัน แลวกด 2
ไฮไลท เปด แลวกด J เพือ่ ปองกันคาไวตบาลานซ
ที่ตั้งเองที่เลือกไว หากตองการยกเลิกการปองกัน เลือก
ปด
r
127
r
128
Jการปรับปรุงภาพ
Picture Control
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
ระบบ Picture Control เฉพาะของ Nikon ทําใหสามารถแบงปนการตั้งคาการโปรเซสภาพ รวมถึงความคมชัด
คอนทราสต ความสวาง ความอิม่ ตัวของสี และเฉดสีกับอุปกรณและซอฟตแวรทรี่ องรับได
การเลือก Picture Control
กลองมีคา Picture Control ที่ตั้งไวใหเลือก ในโหมด P, S, A และ M ทานสามารถเลือก Picture Control
โดยขึ้นอยูกับวัตถุหรือสถานที่ที่ถายภาพได (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก Picture Control โดยอัตโนมัติ)
ตัวเลือก
Q มาตรฐาน
คําอธิบาย
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับสถานการณสวนใหญ
โปรเซสนอยที่สุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับภาพถายที่จะโปรเซสหรือรีทัช
R สีธรรมชาติ
อยางมากในภายหลัง
S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพื่อใหภาพถายมีสีสันสดใส
T โทนสีเดียว ถายภาพโทนสีเดียว
e ภาพบุคคล ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม
f ทิวทัศน
ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองที่มีสีสันสดใส
1
กด c (b)
รายการ Picture Control จะปรากฏขึ้น
J
ปุม c (b)
2
เลือก Picture Control
ไฮไลทคา Picture Control ที่ตองการ แลวกด J
129
A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเองจะสรางขึ้นจากการแกไข Picture Control ที่มีอยูโดยใชตัวเลือก จัดการ Picture
Control ในเมนูถายภาพ (0 134) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองลงในการดหนวยความจํา
เพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 136)
A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพเมื่อกดปุม R
สัญลักษณแสดง
Picture Control
A เมนูถายภาพ
ทั้งนี้ Picture Control สามารถเลือกใชไดโดยเลือกตัวเลือก ตั้งคา Picture Control
ในเมนูถายภาพ (0 214)
J
130
การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม (0 134) เพื่อให
เหมาะกับสถานทีถ่ ายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุดการตั้งคาแบบตางๆ ที่มคี วามสมดุล
โดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง
1
เลือก Picture Control
2
ปรับการตั้งคา
3
กด J
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ Picture Control
(0 129) แลวกด 2
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทการตั้งคาที่ตองการ (0 132)
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกคา ทําขั้นตอนนีซ้ ้ําจนกระทั่ง
ปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือก ปรับอยางเร็ว เพือ่ เลือก
ชุดการตั้งคาที่มีให สามารถเรียกคืนการปรับตั้งทีเ่ ปนคาตั้ง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)
J
A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาที่ตั้งจากโรงงานจะแสดงดวย
เครื่องหมายดอกจัน (“E”)
131
❚❚การตั้งคา Picture Control
ตัวเลือก
การปรับเอง
(Picture Control ทังหมด)
คําอธิบาย
เลือกจากตัวเลือกระหวาง –2 และ +2 เพือ่ ลดหรือเพิ่มผลกระทบของ Picture Control ที่เลือกไว
(โปรดทราบวาการดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาที่ทานปรับตั้งไวทั้งหมด) ตัวอยางเชน การเลือก
ปรับอยางเร็ว
คาบวกสําหรับ สีสด จะทําใหภาพมีสีสดขึ้น ไมสามารถปรับคาไดสําหรับ Picture Control แบบ
สีธรรมชาติ หรือ โทนสีเดียว
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพือ่ ปรับความคมชัดโดยอัตโนมัติตามประเภทของฉาก
ความคมชัด
หรือเลือกจากคาระหวาง 0 (ไมมกี ารเพิม่ ความคมชัด) ถึง 9 (คายิง่ มาก ยิ่งเพิม่ ความคมชัด)
เลือก A เพือ่ ปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัตติ ามประเภทของฉาก หรือเลือกจากคาระหวาง –3 ถึง +3
(เลือกคาต่ําเพือ่ ปองกันไมใหสว นทีเ่ ปนไฮไลทในวัตถุภาพบุคคล “จางหายไป” ภายใตแสงอาทิตย
คอนทราสต
เลือกคาสูงเพือ่ รักษารายละเอียดในภาพทิวทัศนทปี่ กคลุมดวยหมอกและวัตถุที่มคี อนทราสตนอ ย
อื่นๆ)
ความสวาง เลือก –1 เพื่อลดความสวาง, +1 เพื่อเพิ่มความสวาง ไมมีผลกับคาแสง
การปรับเอง
การปรับเอง
(เฉพาะภาพทีไมใชโทนสีเดียว) (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
J
ควบคุมความมีชีวติ ชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิม่ ตัวของสีอยางอัตโนมัตติ ามประเภทของ
ความอิม่ ตัวข
ฉาก หรือเลือกจากคาระหวาง –3 ถึง +3 (คาต่าํ กวาจะลดความอิม่ ตัวของสี คาสูงกวาจะเพิม่ ความ
องสี
อิ่มตัว)
เฉดสี
เลือกคาลบ (ต่ําสุด –3) เพือ่ ปรับสีแดงใหมวงขึน้ สีน้ําเงินใหเขียวขึ้น และสีเขียวใหเหลืองขึ้น
เลือกคาบวก (สูงสุด +3) เพื่อปรับสีแดงใหสมขึ้น สีเขียวใหน้ําเงินขึ้น และสีน้ําเงินใหมวงขึน้
เอ็ฟเฟกต จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว เลือกจาก Off (ปด), เหลือง, สม, แดง
จากฟลเตอร และเขียว (0 133)
เลือกโทนสีที่ใชในภาพถายโทนสีเดียว ไดแก B&W (ขาวดํา), Sepia (ซีเปย), Cyanotype
(โทนสีน้ําเงิน) (ภาพโทนสีน้ําเงิน), Red (แดง), Yellow (เหลือง), Green (เขียว), Blue Green
โทนภาพ
(เขียวแกมน้ําเงิน), Blue (น้ําเงิน), Purple Blue (น้ําเงินแกมมวง), Red Purple (มวงแกมแดง)
(0 133)
D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับความคมชัด คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติจะแปรไปตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุ
ที่ตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G หรือ D เพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด
A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกที่มีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control แบบกําหนดเอง
ตนฉบับที่ใชสราง
132
A เสนตาราง Picture Control
การกดปุม W (S) ในขั้นตอนที่ 2 ที่หนา 131 จะแสดงเสนตาราง Picture Control
ซึ่งจะแสดงคอนทราสตและความอิ่มตัวของสีสําหรับ Picture Control ที่เลือกไว
โดยเทียบกับ Picture Control อื่นๆ (เมื่อเลือก โทนสีเดียว จะแสดงเฉพาะคอนทราสต)
ปลอยปุม W (S) เพือ่ กลับไปยังเมนู Picture Control
สัญลักษณสําหรับ Picture Control ที่ใชคอนทราสตและการปรับความอิ่มตัวของสี
อัตโนมัติจะแสดงเปนสีเขียวในเสนตาราง Picture Control และเสนตรงจะปรากฏ
ขนานไปกับแกนของเสนตาราง
A การตั้งคาเดิม
เสนที่อยูใตคาในเมนูการตั้งคา Picture Control จะแสดงการตั้งคาเดิม ใหใชคานี้
เปนคาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา
A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูนี้จําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลือกดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
คําอธิบาย
Y สีเหลือง
เพิม่ คอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน สีสมจะทําใหเกิดคอนทราสต
O สีสม
มากกวาสีเหลือง และสีแดงจะเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม
R สีแดง
G สีเขียว ชวยปรับสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในภาพถายบุคคล
โปรดทราบวาผลที่ไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัวของสี กด 4 หรือ 2
เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี ไมสามารถควบคุมความอิ่มตัวของสีไดเมื่อเลือก B&W
(ขาวดํา) ไว
J
133
การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control แบบกําหนดเองได
1
เลือก จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G ไฮไลท จัดการ Picture
Control ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ปุม G
J
134
2
เลือก บันทึก/แกไข
3
เลือก Picture Control
4
แกไข Picture Control ที่เลือกไว
5
เลือกปลายทาง
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2
ไฮไลท Picture Control ที่มอี ยู แลวกด 2 หรือกด J
เพือ่ ไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิม่ เติม
ดูหนา 132 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงทัง้ หมดแลวเริ่มตนใหมจากคาที่ตั้ง
มาจากโรงงานใหกดปุม O (Q) กด J เมือ่ การ
ตั้งคาเสร็จสมบูรณ
เลือกปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2
6
ตั้งชื่อ Picture Control
พื้นที่แปนพิมพ
หนาจอปอนขอความดังแสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
ตามคาเริ่มตน Picture Control คาใหมจะถูกตั้งชื่อ
พื้นที่ชื่อ
โดยมีตัวเลขเพิม่ สองตัว (ระบบกําหนดคาโดยอัตโนมัติ)
ลงในชื่อฟงกชั่ Picture Control ทีม่ ีอยู หากตองการใชชื่อ
เริ่มตน ใหดําเนินการไปที่ขั้นตอนที่ 7 ในการเลื่อนเคอรเซอรไปยังพื้นทีช่ ื่อ ใหกดปุม W (S) คางไว
แลวกด 4 หรือ 2 ในการปอนตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลท
ตัวอักษรที่ตองการในพื้นทีแ่ ปนพิมพแลวกด J ในการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร
ใหกดปุม O (Q)
ชื่อของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ หลังจาก
ตัวที่สิบเกาจะถูกลบ
7
กด X (T)
กด X (T) เพือ่ บันทึกการเปลี่ยนแปลง และ
ออกจากเมนู Picture Control ที่บันทึกใหมจะปรากฏ
อยูในรายการ Picture Control
ปุม X (T)
A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนชื่อ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลา
โดยใชตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ Picture Control
J
A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพือ่ ลบ
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเมื่อไมตองการใชอีก
ตอไป
A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่เปนตนฉบับในการสราง
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูที่มุม
บนขวาของหนาจอแกไข
สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
135
การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางขึ้นโดยใช Picture Control Utility ทีม่ ีอยูใน ViewNX 2
หรือซอฟตแวรเสริมอื่นๆ เชน Capture NX 2 ลงในการดหนวยความจําแลวนําไปโหลดลงในกลอง หรือสามารถ
คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองทีส่ รางดวยกลองลงในการดหนวยความจําเพือ่ นําไปใชกับกลอง
D600 และซอฟตแวรทรี่ องรับ จากนั้นลบออกเมื่อไมตองการใชอีกตอไป
ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยังหรือคัดลอก
มาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture Control
แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา ใหไฮไลท โหลด/บันทึก
ในเมนู จัดการ Picture Control แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏ
ขึ้น:
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
จากการดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง
C-1 ถึง C-9 ทีอ่ ยูในกลองพรอมตั้งชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกออกจาก
การดหนวยความจํา หนาจอยืนยันดังแสดงทางดานขวาจะ
ปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control หากตองการลบ Picture
Control ที่เลือก ใหไฮไลท ใช แลวกด J
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) จากในกลองไปยังปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99)
บนการดหนวยความจํา
J
A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละครั้ง สามารถใช
การดหนวยความจําเพื่อเก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมาไดเทานั้น Picture Control
ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่ใหมาพรอมกับกลอง (0 129) จะไมสามารถคัดลอกลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ
หรือลบออกได
ตัวเลือกในเมนู จัดการ Picture Control ใชไดกับการดหนวยความจําในชองที่ 1 เทานั้น และไมสามารถลบหรือ
คัดลอก Picture Control ไปยังหรือคัดลอกมาจากการดในชองที่ 2 ได
136
การเก็บรายละเอียดในสวนที่ไฮไลทและเงามืด
Active D-Lighting
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดที่อยูภายใตแสงไฟเจิดจาและเงามืดสลัว ซึ่งสรางรูปภาพทีม่ ีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรับการถายภาพที่มีคอนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจงที่มีแสงจาผาน
บานประตูหรือหนาตาง หรือการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันทีแ่ ดดจัด ฟงกชั่นนีจ้ ะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 109)
ปด Active D-Lighting
Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ
J
D “Active D-Lighting” เปรียบเทียบกับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพือ่ ปรับชวงความกวางในการรับแสง
ใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัชจะปรับชวงความกวางในการรับแสงใหเหมาะสมในภาพ
ที่ถายแลว
137
การใช Active D-Lighting:
1
เลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ
ในการแสดงเมนู กดปุม G ไฮไลท Active D-Lighting
ในเมนูถายภาพแลวกด 2
ปุม G
2
เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J ถาเลือก
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ
จะเทียบเทากับ Q ปกติ)
J
D Active D-Lighting
Active D-Lighting ไมสามารถใชกับภาพยนตร สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา
หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย Active D-Lighting อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุที่ตองการถาย
บางวัตถุ Active D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา
A โปรดอาน
เมื่อเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ, 0 241) กลองจะ
เปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 158) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปมุ Fn และ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือก Active D-Lighting ใหดูหนา 242
138
High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มีคอนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่สวางที่สุดและ
เงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 109; หากใชกับระบบวัดแสงแบบอื่นและกับเลนสชนิดไมมี CPU
ความตางของคาแสง อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ 2 EV โดยประมาณ) ฟงกชั่นนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF
(RAW) การบันทึกภาพยนตร (0 57), แสงแฟลช, การถายครอม (0 153), การถายภาพซอน (0 160)
และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 168) จะใชงานไมไดขณะทีฟ่ งกชั่น HDR ทํางาน และความไวชัตเตอร
A จะเลือกใชงานไมได
+
ภาพแรก (มีแสงนอย)
1
ภาพที่สอง (มีแสงมาก)
ภาพ HDR ที่ประกอบแลว
เลือก HDR (High Dynamic Range)
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท HDR
(High Dynamic Range) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ปุม G
J
139
2
เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR
• ในการถายภาพ HDR หนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดยอัตโนมัติหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยว
เสร็จ
• ในการออกจากฟงกชนั่ นี้โดยไมสรางภาพ HDR ภาพอื่นตอ เลือก ปด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว) สัญลักษณ k
จะปรากฏบนแผงควบคุม
3
J
140
เลือกความแตกตางของคาแสง
ในการเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ
ไฮไลท ความแตกตางของคาแสง แลวกด 2
ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J เลือกคาที่สูงขึ้นสําหรับวัตถุ
ที่มีคอนทราสตสูง ทั้งนี้ โปรดทราบวาการเลือกคา
ที่สูงกวาที่ตองใชอาจทําใหภาพที่ถายออกมาไมเปน
ไปตามตองการ ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะปรับคาแสง
โดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ
4
เลือกคาความเนียน
ในการเลือกระดับความเนียนของขอบภาพระหวางภาพ
สองภาพ ใหไฮไลท ความเนียน แลวกด 2
ตัวเลือกที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J คาที่สูงขึ้นจะทําใหภาพที่ตอกัน
เนียนขึ้น อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุ
ที่ตองการถายบางวัตถุ
5
จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด สัญลักษณ
l k จะปรากฏบนแผงควบคุม สวน l u จะปรากฏ
บนชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสองมารวมกัน กลองจะไมสามารถ
ถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพียง
หนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกทีเ่ ลือกไวสําหรับ
โหมดลั่นชัตเตอรในขณะนัน้
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกชั่น HDR จะปดการทํางานเมื่อเลือก ปด
สําหรับ โหมด HDR ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) ฟงกชั่น HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อกลอง
ถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ kจะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสร็จ
J
D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะถายภาพ
ควรใชขาตั้งกลอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉากที่ถายภาพ อาจมีเงาเกิดขึ้นรอบๆ วัตถุที่มีแสงจา หรือมีแสงเปนวงกลมรอบๆ
วัตถุที่มืด ซึ่งทานสามารถลดการเกิดกรณีดังกลาวไดโดยปรับคาความเนียน
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ HDR
ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะปดการทํางานเมื่อถายภาพ
หนึ่งภาพ)
141
J
142
lการถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชในตัวกลอง
แฟลชในตัวกลองมีไกดนัมเบอร (GN) 12 (เมตร, ISO 100, 20 °C) และครอบคลุมมุมมองภาพของเลนส
24 มม. หรือเลนส 16 มม. ในรูปแบบ DX สามารถใช เมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแตแมในรมเงา
ถายยอนแสงหรือเพิ่มแสงไฟที่เขาสูรูมานตา
❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง: โหมด i, k, p, n, o, s, และ w
1
เลือกโหมดแฟลช (0 144)
2
ถายภาพ
แฟลชจะปรากฏขึ้นหากจําเปนตองใชแฟลชชวยเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง และแฟลชจะสวางวาบเมื่อถายภาพ
ถาแฟลชไมเปดขึ้นโดยอัตโนมัติหามดึงแฟลชขึ้นเองดวยมือ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได
❚❚การใชแฟลชในตัวกลอง:โหมด P, S, A, M, และ0
1
การยกแฟลช
2
เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M;
0 144)
3
กดปุม M (Y) เพือ่ ยกแฟลช
ถายภาพ
l
ปุม M (Y)
แฟลชจะทํางานทันทีทถี่ ายภาพ
A ระบบวัดแสง
เลือกระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพเพื่อเปดใชแฟลชลบเงาเพือ่ ความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลอง
ดิจิตอล SLR แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสง
เฉพาะจุด
143
โหมดแฟลช
โหมดแฟลชทีม่ ีใหเลือกจะแตกตางกันตามโหมดถายภาพ:
i, k, p, n, s, w
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ+การลดตาแดง
j ปด
o
0
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา+
การลดตาแดง
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา
j ปด
แฟลชลบเงา
P, A
S, M
แฟลชลบเงา
แฟลชลบเงา
การลดตาแดง
การลดตาแดง
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา+
การลดตาแดง
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา
มานชัตเตอรชุดที่สอง+แฟลชสัมพันธที่
ความไวชัตเตอรต่ํา *
* S จะแสดงขึน้ เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
ในการเลือกตัวเลือกโหมดแฟลช ใหกดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม
l
ปุม M (Y)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ จนกระทั่งกานล็อคคลิก
เขาที่
144
A โหมดแฟลชเริ่มตน
โหมดแฟลชเริ่มตนมีดังตอไปนี้:
โหมด
คาเริ่มตน
โหมด
i, k, p, n, w
อัตโนมัติ
o
s
อัตโนมัติ+การลดตาแดง
0, P, S, A, M
คาเริ่มตน
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธที่
ความไวชัตเตอรต่ํา
แฟลชลบเงา
A โหมดแฟลช
โหมดแฟลชที่แสดงในหนากอนหนานี้อาจรวมถึงการตั้งคาใดคาหนึ่งหรือหลายคาตอไปนี้ ตามที่แสดงดวยสัญลักษณ
โหมดแฟลช:
• AUTO (แฟลชอัตโนมัต)ิ : เมื่อแสงไมเพียงพอหรือวัตถุอยุในตําแหนงยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและทํางานตามที่ตองการ
• Y (ลดตาแดง): ใชสําหรับการถายภาพบุคคล ไฟชวยลดตาแดงจะทํางานกอนไฟแฟลชเพื่อลด “ตาแดง”
• j (ปด): ไฟแฟลชไมทํางานแมแสงไมเพียงพอหรือเมื่อวัตถุยอนแสง
• SLOW (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา): ความไวชัตเตอรจะต่ําโดยอัตโนมัติ เพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ตอนกลางคืนหรือภายใตแสงสลัว ใชเพื่อใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล
• REAR (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง): ไฟแฟลชทํางานกอนชัตเตอรปด เพียงเล็กนอย ทําใหเกิดแสงไฟ
สลัวดานหลังแหลงตนทางแสง (ดานลางขวา) หากสัญลักษณนี้ไมปรากฏขึ้น แฟลชจะทํางานเมื่อเปดชัตเตอร
(แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก ผลลัพธที่ไดเมื่อแหลงแสงเคลื่อนยายไปมาแสดงไวในภาพดานลางซาย)
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง
D แฟลชในตัวกลอง
ใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัสในรูปแบบ FX 24-300 มม. (16-300 มม. ในรูปแบบ DX; 0 288) ถอดเลนสฮูดออก
เพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงที่ต่ําสุด 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมที่มีฟง กชั่นมาโคร
การควบคุมแฟลช i-TTL สามารถใชที่คาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 6400 ที่คามากกวา 6400 อาจไมได
ภาพตามที่ตองการเมื่อใชคารูรับแสงหรือการตั้งคาแสงบางชวง
l
หากไฟแฟลชสวางอยางตอเนื่อง (0 83) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอร
ชัตเตอรอาจใชงานไมไดเพียงชั่วครูเพื่อปองกันแฟลชทํางานหลังจากที่ใชถายติดตอกันหลายภาพ แฟลชสามารถ
ใชงานไดอีกครั้งหลังจากหยุดชั่วครู
145
A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปนี้สามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
โหมด
i, P *, A *, k, p, s, w
n, 0
o
ความไวชัตเตอร
1/200–1/60 วินาที
1/200–1/125 วินาที
1/200-1 วินาที
โหมด
S*
M*
ความไวชัตเตอร
1/200–30 วินาที
1/200–30 วินาที, A
* ความไว 1/4000 วินาทีจะเลือกใชไดกับชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 เมื่อเลือก 1/250 วินาที
(Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 234) หากเลือก
1/250 วินาที (Auto FP) ความไวชัตเตอรที่เร็วเทากับ 1/250 วินาทีสามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปนี้:
• i-TTL จะปรับสมดุลแฟลชลบเงาสําหรับ SLR: แฟลชจะปลอยชุดของแสงแฟลชนําซึ่งแทบจะมองไมเห็น
(แฟลชนํา) กอนจะยิงแฟลชจริง พรีแฟลชจะสะทอนจากวัตถุในทุกพื้นที่ของกรอบที่เลือกโดยเซ็นเซอร RGB แบบ
2016 - พิกเซล และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุลระหวาง
วัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูกนํามารวมในการคํานวณ
กําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณสามารถปรับเพิ่มสําหรับเลนสชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส
(ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด; ดู 0 172) ไมสามารถใชงานไดเมื่อใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
• แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กําลังแสงถูกปรับเพื่อนําแสงมาสูกรอบในระดับมาตรฐาน
โดยไมคํานึงถึงความสวางของพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพที่เนนวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง
หรือเมื่อมีการใชการชดเชยแสง แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมี
การเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองสามารถเลือกไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลช
ในตัวกลอง, 0 236) การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดการควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง
ดังตอไปนี้:
สัมพันธกับแฟลช
l
i-TTL
—
ปรับเอง
—
การยิงแฟลชซ้ํา
—
โหมดสั่งแฟลช
146
Auto FP (0 234)
A รูรับแสง, ความไวแสงและชวงแฟลช
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ
400
800
1600
2.8
4
5.6
4
5.6
8
5.6
8
11
8
11
16
11
16
22
16
22
32
22
32
—
32
—
—
3200
8
11
16
22
32
—
—
—
ชวง
เมตร
0.7–8.5
0.6–6.0
0.6–4.2
0.6–3.0
0.6–2.1
0.6–1.5
0.6–1.1
0.6–0.8
6400
11
16
22
32
—
—
—
—
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร
ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังที่แสดงไวดานลาง
100
2.8
200
3.5
คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
400
800
1600
4
5
5.6
3200
7.1
6400
8
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาที่กําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคารูรับแสงสูงสุด
ของเลนส
A โปรดอาน
โปรดอานหนา 149 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุที่วัดกอนจัดองคประกอบภาพใหม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติและการเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 234) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
ความไวชัตเตอรชาสุดที่ใชไดเมื่อใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 235)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมแฟลชและการใชแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 236)
l
ดูหนา 292 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชชุดแฟลชเสริมภายนอก
147
การชดเชยแสงแฟลช
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อเปลี่ยนกําลังแฟลชจาก –3 EV ถึง +1 EV โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV เพื่อเปลี่ยน
ความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง สามารถปรับเพิม่ กําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น
หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการหรือแสงสะทอน
กดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวาคาที่
ตองการปรากฏในแผงควบคุม โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อให
ความสวางกับวัตถุหลักเพิ่มคาลบเพือ่ ใหวัตถุมืดลง
ปุม M (Y)
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
สําหรับคาอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏ
ในแผงควบคุมและชองมองภาพหลังจากปลอยปุม M (Y)
ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแฟลชโดยกดปุม M (Y)
สามารถเรียกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลช
เปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อกลองปดการ
ทํางาน
±0 EV
(กดปุม M (Y))
–0.3 EV
+1.0 EV
l A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การชดเชยแสงแฟลชยังสามารถใชไดกับชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-400 และ SB-R200 SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ทําใหตั้งคาชดเชยแสงแฟลชได
โดยใชปุมควบคุมที่ชุดแฟลช คาที่เลือกกับชุดแฟลชจะถูกเพิ่มเขาในคาที่เลือกกับกลอง
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขั้นในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธีใชการชดเชยแสงรวมกับแฟลช
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 240) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับระดับ
แฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดูหนา 153
148
การล็อคคาแสงแฟลช
คุณสมบัตินจี้ ะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซึ่งจะทําใหจัดองคประกอบภาพไดใหมโดยไมตองเปลี่ยนระดับแฟลช
และมั่นใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมวัตถุจะไมอยูกึ่งกลางกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับ
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคาความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง
การใชล็อคคาแสงแฟลช:
1
กําหนดการล็อคคาแสงแฟลชใหกับปุม Fn
2
เปดแฟลช
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2
(กําหนดปุม Fn, 0 242)
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลชไดโดยกดปุม
M (Y) ในโหมด i, k, p, n, o, s และ w แฟลชจะ
เปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อตองใชงาน
ปุม M (Y)
3
โฟกัส
4
ล็อคระดับแฟลช
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของกรอบภาพและกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏบน
ชองมองภาพ กดปุม Fn แฟลชจะยิงแฟลชนําเพือ่ ตรวจสอบ
ระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อคที่ระดับนี้และ
สัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชอง
มองภาพ
l
ปุม Fn
149
5
จัดองคประกอบภาพใหม
6
ถายภาพ
7
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําไดโดยไมตองปลดล็อค
คาแสงแฟลช
ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุม Fn เพือ่ ปลดล็อคคาแสงแฟลช สัญลักษณล็อคคาแสงแฟลช (e) ตองไมปรากฏในชองมองภาพ
อีกตอไป
D การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลองเมื่อเลือก TTLสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 236)
A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชสามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอก ในโหมด TTL และ (หากรองรับ)
โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อเลือกโหมดสั่งแฟลชสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 236) ทานตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมต
อยางนอยหนึ่งกลุมใหกับ TTL หรือ AA
A ระบบวัดแสง
พื้นที่วัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังนี้:
l
ชุดแฟลช
ชุดแฟลชเดี่ยว
ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ
(การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย)
โหมดแฟลช
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (แฟลชหลัก)
พื้นที่วัดแสง
วงกลมขนาด 5-มม. ตรงกลางกรอบภาพ
พื้นที่วัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
ทั้งภาพ
พื้นที่วัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุมแสดงระยะชัดลึก หรือปุม A AE-L/AF-L สําหรับล็อคคาแสงแฟลช ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f3 (กําหนดปุม Preview, 0 244) หรือการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L,
0 244)
150
tตัวเลือกการถายภาพอืน่ ๆ
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาตั้งจาก
โรงงาน
การตั้งคากลองที่ระบุไวดานลางสามารถเปลี่ยนเปนคาจากโรงงานได
โดยกด W (S) และ E คางไวพรอมกันนานกวาสองวินาที
(ปุมเหลานี้มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุมปดชั่วครู
ในขณะที่การตั้งคาจะถูกรีเซ็ต
ปุม E
ปุม W (S)
ตัวเลือก
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
ไวตบาลานซ
การปรับละเอียด
HDR (High Dynamic Range)
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO)
โหมดอัตโนมัติและโหมดสําเร็จรูป
P, S, A, M
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
การถายแบบเวนชวงเวลา
โฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โหมดพื้นที่ AF
n, x, 0, 1, 2, 3
m, w
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, P,
S, A, M
คาเริ่มตน
JPEG Normal
ใหญ
อัตโนมัติ > ปกติ
A-B: 0, G-M: 0
ปด 1
อัตโนมัติ
100
ปด
ปด 2
0
93
95
115
117
139
105
107
164
t
AF-A
AF จุดเดียว
39-จุด พื้นที่ AF ไดนามิก
97
99
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
151
ตัวเลือก
โฟกัสอัตโนมัติ (ไลฟวิวด/ภาพยนตร)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โหมดพื้นที่ AF
m, r, w, 1, 2, 3, P, S, A, M
n, 0
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
จุดโฟกัส 3
ระบบวัดแสง
คางปุม ล็อค AE
การถายครอม
การตั้งคา Picture Control4
การชดเชยแสงแฟลช
การชดเชยแสง
โหมดหนวงเวลาถาย
โหมดแฟลช
i, k, p, n, w
s
o
0, P, S, A, M
ล็อคคาแสงแฟลช
การถายภาพซอน
โปรแกรมแบบยืดหยุน
+ NEF (RAW)
t
152
คาเริ่มตน
0
AF-S
51
AF พืน้ ที่กวาง
AF พื้นที่ปกติ
AF ใบหนา
กลาง
เฉลี่ยทั้งภาพ
ปด
ปด
ไมเปลี่ยนแปลง
ปด
ปด
ปด
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ+การลดตาแดง
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธที่
ความไวชัตเตอรต่ํา
แฟลชลบเงา
ปด
ปด 5
ปด
ปด
52
101
109
102, 110
153
129
148
112
231
144
149
160
75
242
1 กลองจะไมรีเซ็ตคาความเนียนและความแตกตางของคาแสง
2 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน, ชวงเวลาในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ
จะไมถูกรีเซ็ต
3 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือกออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
4 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
5 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวตั้งแตจุดนั้น
คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
การถายครอม
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซใหเล็กนอย
โดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน เลือกสถานการณที่ยากตอการ
ตั้งคาแสง ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง
ใหดูหนา 146, 236 และ 294), ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาที่จะตรวจสอบผลที่ได
และปรับคาของภาพแตละภาพ หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน
❚❚การถายครอมคาแสงและแฟลช
การเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง:
1
เลือกการถายครอมคาแสงหรือแฟลชสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการ
ถายครอมอัตโนมัติ) ในเมนูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง
ในการแสดงเมนู กดปุม G เลือกการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e6 (ตัง้ คาการถายครอมอัตโนมัติ) ในเมนู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง จากนั้น ไฮไลทตัวเลือกหนึ่ง
แลวกด J เลือก AE และแฟลช เพือ่ เปลี่ยนทั้งคาแสง
และระดับแฟลช หรือเลือก AE เทานัน้ เพือ่ เปลี่ยน
เฉพาะคาแสง หรือ แฟลชเทานั้น เพื่อเปลี่ยนเฉพาะ
ระดับแฟลช
2
ปุม G
เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
และเลือกลําดับในการถายภาพเหลานัน้
จํานวนภาพ
แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอม
ปุม D
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ภาพทีถ่ ายไป แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม
t
แผงควบคุม
ลําดับการถายครอม
คาแสงปกติ, รับแสงนอยกวาปกติ, รับแสงมากกวาปกติ
คาแสงปกติ, รับแสงมากกวาปกติ
คาแสงปกติ, รับแสงนอยกวาปกติ
D จะแสดงขึ้นในชองมองภาพ (ดังแสดงดานขวา)
แผงควบคุมจะแสดง M
153
3
เลือกขัน้ การเพิ่มคารูรับแสงในการถายครอม
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคารูรับแสงในการถายครอม
การเพิ่มคารูรับแสง
เมื่อถายครอม
ปุม D
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกความกวางของระดับขัน้ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224) สําหรับขอมูลในการเลือกลําดับในการถายครอม ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 241)
4
จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การปรับคาแสงจะดําเนินการเพิม่ เติม
จากคาแสงที่ปรับไวในการชดเชยแสง (0 112) ทําใหสามารถชดเชยแสงไดสงู สุดถึงกวา 5 EV
ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดงในแผงควบคุม
สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ กลาวคือ สวน y จะหายไปเมือ่ ถายภาพ
ที่ไมมกี ารปรับ สวน z จะหายไปเมื่อถายภาพที่ปรับลดคาแสงลง และสวน x จะหายไป
เมือ่ ถายภาพที่ปรับเพิม่ คาแสงขึ้น
t
คาแสงปรับ: 0 EV (y)
คาแสงปรับ: –1 EV (z)
คาแสงปรับ: +1 EV (x)
ในการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งแถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมและสัญลักษณ M หายไปจากจอภาพ
154
A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ําและโหมดการถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจาก
ถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุม กดชัตเตอร
อีกครั้ง ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ที่หนา 153 ทุกครั้งที่กดปุม
กดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 227)
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหนึ่งครั้ง
ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพลาสุดไดหลังจาก
เปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพือ่ เพิม่ พื้นที่ในการดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางาน
กอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P) หรือเปลี่ยนเฉพาะคารูรับแสง
(โหมด S) หรือเปลี่ยนเฉพาะความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) >
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 107) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสงโดยอัตโนมัติใหไดแสงที่
เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เปนอันดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาที่ดีที่สุด จากนั้นจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร
t
155
❚❚การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซแตกตางกัน
สําหรับขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 115
1
เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
2
เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
และเลือกลําดับในการถายภาพเหลานั้น
จํานวนภาพ
แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอม
ปุม D
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
D จะแสดงขึ้นในชองมองภาพ (ดังแสดงดานขวา) แผงควบคุมจะแสดง
W
3
เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งรองเพื่อเลือกจากระดับขั้น 1 (5 ไมเรด; 0 119),
2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ระบุปริมาณของสีน้ําเงิน คา A ระบุปริมาณของสีเหลืองอําพัน
(0 117)
ระดับการเพิ่ม
ไวตบาลานซ
t
ปุม D
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
โปรแกรมการถายครอมที่มรี ะดับขั้นการเพิม่ เทากับ 1 มีดังตอไปนี้
แผงควบคุม
156
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม ภาพที่ถายไป การเพิ่ม ลําดับการถายครอม
2
1B
0/1B
2
1A
0/1A
3
1A, 1B
0/1A/1B
4
จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนาเปนจํานวน
ตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม โดยแตละสําเนาจะมี
ไวตบาลานซที่แตกตางกัน การปรับไวตบาลานซจะดําเนินการ
เพิม่ เติมจากคาไวตบาลานซทปี่ รับไวในการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด
ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวาจํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกได n และสัญลักษณของการดที่ใชจะ
กะพริบบนแผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบบนชอง
มองภาพตามที่แสดงในภาพทางดานขวา และปุมกดชัตเตอร
จะไมทํางาน กลองจะถายภาพไดอีกครั้งเมือ่ ใสการด
หนวยความจําใหมลงไป
ในการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งแถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมและสัญลักษณ W หายไปจากจอภาพ
A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเมื่อคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือก NEF (RAW), NEF (RAW) +
JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal หรือ NEF (RAW) + JPEG Basic จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ
การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทานั้น (แกนเหลืองอําพัน-น้ําเงินในหนาจอการปรับไวตบาลานซแบบ
ละเอียด 0 117) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนเขียว-ชมพูแกมมวง
t
ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 85) เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรม
ไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 227)
ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปดการทํางานเฉพาะ
เมื่อภาพถายทั้งหมดไดรับการบันทึกแลว
157
❚❚การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Active D-Lighting
ใหดูหนา 137
1
2
เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
เลือกภาพสองภาพ โดยทีภ่ าพหนึ่งจะถายโดยปด Active D-Lighting และอีกภาพหนึง่ จะถาย
โดยใชคาทีเ่ ลือกไวในปจจุบันสําหรับ Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ (ถา Active D-Lighting ปดอยู
ภาพถายที่สองจะถายโดยตั้งคา Active D-Lighting เปน อัตโนมัติ) เลือกภาพสามภาพเพื่อถายภาพ
ชุดหนึง่ ที่ตั้งคา Active D-Lighting เปน ปด, ปกติ และ สูง
จํานวนภาพ
แถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอม
ปุม D
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
D จะแสดงขึ้นในชองมองภาพ (ดังแสดงดานขวา) แผงควบคุมจะแสดง
d
t
158
3
จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพตาม
โปรแกรมการถายครอมที่เลือก ขณะการถายครอมกําลังดําเนินการอยู
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอมจะแสดงในแผงควบคุม สวนหนึง่
ของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ กลาวคือ สวน y
จะหายไปเมื่อถายภาพแรก สวน 0 จะหายไปเมื่อถายภาพที่สอง และ
สวน 1 จะหายไปเมื่อถายภาพทีส่ าม (ถาเลือกไว)
ในการยกเลิกการถายครอม ใหกดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งแถบแสดงสถานะ
การถายภาพครอมและสัญลักษณ d หายไปจากจอภาพ
A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ําและโหมดการถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจาก
ถายภาพครบตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุม กดชัตเตอร
อีกครั้ง ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ที่หนา 158 ทุกครั้งที่กดปุม
กดชัตเตอร ไมวาตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 227)
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ในโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหนึ่งครั้ง
t
ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจากภาพลาสุดไดหลังจาก
เปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพือ่ เพิม่ พื้นที่ในการดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางาน
กอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
159
การถายภาพซอน
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M)
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพถายสองหรือสามชุดเปนภาพถายใบเดียว ทานสามารถถายภาพซอน
โดยใชขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองผลิตสีที่เห็นไดชัดวาดีกวาสีจากภาพที่สรางการซอนภาพ
โดยใชซอฟตแวร
❚❚การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากไลฟวิวดกอนดําเนินการ โปรดทราบวาตามที่ตั้งคา
จากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและการถายภาพซอนจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติหากไมมีการดําเนินการ
เปนเวลา 30 วินาที
A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
สําหรับชวงเวลาระหวางภาพที่นานกวา 30 วินาที ใหยืดเวลาหนวงกอนปดระบบวัดแสงโดยใชการตั้งคาแบบกําหนด
เอง c2 (ตัง้ เวลาสแตนดบาย, 0 227) ชวงเวลาระหวางการถายภาพสูงสุดคือ 30 วินาทีตองไมนานกวาตัวเลือก
ที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 หากกลองปดหนาจอขณะแสดงภาพหรือใชงานเมนู การถายภาพ
จะจบลง 30 วินาทีหลังจากปดระบบวัดแสง และกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่บันทึกไวถึงจุดนั้น
1
เลือก การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายภาพซอน
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ปุม G
t
160
2
เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพซอนเปนชุด เลือก 6 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมดการถายภาพซอน
• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติโดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ
• ในการออกจากฟงกชั่นนี้โดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
3
เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด2
กด 1 หรือ 3 เพือ่ เลือกจํานวนภาพทีจ่ ะนํามารวมเปน
ภาพเดียว แลวกด J
t
161
4
เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ และกด2
ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรับตามจํานวนภาพถายทีบ่ ันทึกจริง
(เกนสําหรับภาพถายแตละภาพถูกตั้งเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ 1/3 สําหรับภาพถาย 3 ภาพ ฯลฯ)
• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
แนะนําใหใชคานีห้ ากพื้นหลังเปนสีดํา
5
t
162
จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
ในโหมดถายภาพตอเนือ่ งความเร็วสูงและความเร็วต่ํา
(0 83) กลองจะบันทึกภาพถายทั้งหมดในการถายภาพ
ตอเนือ่ งหนึง่ ชุด ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึกภาพซอนตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร
หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลา
ถาย กลองจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 3 ที่หนา 161 ไมวาจะใชตัวเลือกใด
ที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้ เวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 227) อยางไรก็ตาม
ชวงเวลาระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
กลองจะถายภาพตอเนื่องจนกระทั่งทุกภาพไดถกู บันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพ
ซอนหยุดชะงักกอนที่กลองจะบันทึกภาพทั้งหมดไว ดูหนา 163)
ไอคอน nจะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะ
สิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน
เทานัน้ ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมือ่ การถายภาพซอนเสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผล
เมือ่ กลองถายภาพซอนเสร็จ
❚❚การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลองจะถายภาพครบ
ตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน หากการถายภาพ
สิ้นสุดลงกอนที่กลองจะถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอน
จากภาพที่ถูกบันทึกไปยังจุดนัน้ หากเปด ปรับแสงอัตโนมัติ เกนจะถูกปรับ
ตามจํานวนภาพถายทีบ่ ันทึกจริง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุด
โดยอัตโนมัติหาก:
• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 151)
• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
• ภาพถูกลบ
D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บนั ทึกภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว การถายภาพในโหมดไลฟวิวจะเปนการรีเซ็ตคา โหมดการ
ถายภาพซอน เปน ปด
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายโดยเลือกคา ปด
สําหรับการปรับแสงอัตโนมัติ (0 162)
ขอมูลที่อยูในการแสดงขอมูลภาพถาย (รวมถึง การวัดแสง, รูรับแสง, โหมดถายภาพ, ความยาวโฟกัส, วันที่บันทึก
และการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรกในการถายภาพซอน
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือกจนกวาจํานวนภาพ
ที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา) จากนั้น
ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)
t
A การตั้งคาอืน่ ๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
คาเมนูดังกลาวไมได
163
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา
D กอนถายภาพ
อยาเลือกตั้งเวลาถาย (E), รีโมต (4) หรือโหมดถาย MUP ขณะที่ใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลา กอนถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบนั และดูผลบนจอภาพ
กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและแนใจวานาฬิกาในกลองถูกตั้งเปนเวลาและวันที่
ที่ถูกตอง (0 253)
ควรใชขาตั้งกลอง ติดกลองบนขาตั้งกลองกอนเริ่มถาย เพื่อไมใหการถายภาพหยุดชะงัก ควรชารจแบตเตอรี่ EN-EL15
ใหเต็มกอน ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนที่จะใช หรือใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)
1
เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท การถายแบบ
เวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ปุม G
2
t
164
3
เลือกเวลาเริ่มตน
เลือกจากเวลาการเริ่มตนดังตอไปนี้
• ในการถายภาพโดยทันที ใหไฮไลท ทันที แลวกด 2
การถายภาพจะเริ่มขึ้นประมาณ 3 วินาทีหลังจากตั้งคา
เสร็จสิ้น ไปตอยังขั้นตอนที่ 3
• ในการเลือกเวลาเริม่ ตน ใหไฮไลท เวลาเริ่ม แลวกด
2 เพื่อแสดงตัวเลือกเวลาเริ่มตนดังภาพดานขวา
กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทชั่วโมงหรือนาที แลวกด 1
หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน กด 2 เพื่อดําเนินการตอ
เลือกชวงเวลาหาง
กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทชั่วโมง นาที หรือวินาที แลวกด
1 หรือ 3 เพือ่ เปลี่ยน เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
เวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 4
หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป จํานวนภาพที่ถาย
อาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 4 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวยจํานวนภาพตอชวงเวลาหาง)
กด 2 เพื่อดําเนินการตอ
4
เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนภาพตอชวงเวลา
กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทจํานวนชวงเวลาหางหรือ
จํานวนภาพ แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน กด 2
เพือ่ ดําเนินการตอ
จํานวนของ จํานวนภาพ/ จํานวนภาพ
ชวงเวลาหาง ชวงเวลาหาง ทั้งหมด
5
เริ่มถายภาพ
ไฮไลท เปด และกด J (หากตองการกลับสูเมนูถายภาพ
โดยไมตองใชชวงหางเวลา ใหไฮไลท ปด และกด J)
กลองจะถายภาพชุดแรก ณ ชวงเวลาทีก่ ําหนด
หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทีหากเลือก ทันที สําหรับ
เลือกเวลาเริ่ม ในขั้นตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่งกลอง
ถายภาพทัง้ หมด โปรดทราบวาเนื่องจากความไวชัตเตอร อัตราการบันทึกภาพ และเวลาทีใ่ ชในการ
บันทึกภาพอาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของ
ชวงเวลาหนึง่ และเริ่มตนของอีกชวงเวลาอาจแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน
(เชน ถาความไวชัตเตอรของ A ถูกเลือกอยูในโหมดการถายภาพดวยตนเองหรือเวลาเริ่มตน
นอยกวาหนึ่งนาที) การแจงเตือนจะปรากฏในจอภาพ
t
D พื้นที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย ในการถายภาพตอ
(0 167) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว
A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ
DK - 5 ที่ใหมา (0 86)
165
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคาง,
0 79) หรือไลฟวิว (0 49) หรือการถายภาพเหลื่อมเวลา (0 168) รวมทั้งไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิวของ
ภาพยนตร (0 57) หรือเมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร,
0 248)
A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา ในโหมด
CH (ความเร็วสูงอยางตอเนื่อง) ภาพถายจะถายในอัตราสูงสุดถึง 5.5 ภาพตอวินาที ในโหมด S (ถายทีละภาพ) และ
CL (ตอเนื่องความเร็วต่ํา) กลองจะถายภาพดวยความเร็วตามที่เลือกไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง d5
(ความเร็วการถายในโหมด CL, 0 229) สวนในโหมด J เสียงรบกวนกลองจะลดลง
A การถายครอม
การปรับการตั้งคาการถายครอมกอนที่จะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาคาชดเชยแสง แฟลชหรือภาพครอม
ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพหลายภาพในโปรแกรม
ภาพครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูชวงหางเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซ
ถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา
และดําเนินการเพือ่ สรางภาพใหมตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
A ขณะถายภาพ
ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q ในแผงควบคุมจะกะพริบ
ทันทีกอนที่ชวงเวลาการถายภาพถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดง
จํานวนชวงที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดงจํานวนภาพที่เหลืออยูในชวง
เวลาปจจุบนั สวนคาอื่นๆ สามารถดูจํานวนชวงเวลาที่เหลืออยูและจํานวนภาพใน
แตละชวงไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (ทันทีที่ปุมถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวา
ตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)
การดูการตั้งคาชวงเวลาปจจุบัน เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา ในระหวาง
การถายภาพ ในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู เมนูถายภาพแบบ
เวนชวงเวลาจะแสดงเวลาเริ่มตน ชวงเวลาการถายภาพ และจํานวนชวงและภาพที่เหลือ
ไมสามารถเปลี่ยนรายการเหลานี้ในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู
t
166
ขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู ทานสามารถแสดงภาพได และสามารถ
ปรับการตั้งคาเมนูและการถายภาพไดตามตองการ จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาที ในระหวางแตละชวง
❚❚การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
สามารถหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาไวชั่วคราวไดโดย:
• การกดปุม J ระหวางชวงเวลา
• การไฮไลท เริ่ม > หยุดชัว่ คราว ในเมนูถายภาพแบบเวนชวงเวลา แลวกด J
• การปดกลองแลวเปดใหมอกี ครัง้ (ทานสามารถเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะทีป่ ด กลองไดหากตองการ)
• การเลือกฟงกชั่นการตั้งเวลาถาย (E), รีโมต (4) หรือโหมดลั่นชัตเตอร MUP
การถายภาพตอ:
1
เลือกเวลาเริ่มตนใหม
2
ถายภาพตอ
เลือกเวลาเริ่มตนใหมตามทีอ่ ธิบายไวในหนา 164
ไฮไลท เริ่มใหม และกด J โปรดทราบวาถาการ
ถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวในขณะ
ถายภาพ ภาพใดๆ ที่เหลืออยูในชวงปจจุบันจะถูกยกเลิก
❚❚การขัดจังหวะการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะหยุดลงโดยอัตโนมัติหากแบตเตอรี่หมด การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะหยุดลงเมือ่ :
• เลือก เริม่ > ปด ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
• ใชการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 151)
• การเลือก รีเซ็ตเมนูถายภาพ ในเมนูถายภาพ (0 214)
• เปลี่ยนการตั้งคาการถายครอม (0 153)
• ปดฟงกชั่น HDR (0 139) หรือการถายภาพซอน (0 163)
กลองจะกลับมาถายภาพแบบปกติเมื่อการถายภาพแบบเวนชวงเวลาหยุดลง
❚❚ไมมีภาพถาย
t
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันถามีสถานการณใดๆ ตอไปนี้เกิดขึ้นเปนเวลาแปดวินาทีหรือนานกวาหลังจาก
ถึงกําหนดเริ่มชวงเวลา ไดแก ยังไมไดถายภาพสําหรับชวงเวลากอนหนา หนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม หรือกลอง
ไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S หรือเมือ่ เลือกออโตโฟกัสทีละภาพไวใน AF-A (โปรดทราบวากลองจะปรับ
โฟกัสใหมกอนถายแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป
167
ถายภาพเหลือ่ มเวลา
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพือ่ สรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบโดยใชตัวเลือก
ที่ไดเลือกไวในขณะนั้นสําหรับ ตัง้ คาภาพยนตร ในเมนูถายภาพ (0 65)
A กอนถายภาพ
กอนจะเริ่มการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพบนชองมองภาพเพื่อใหได
ภาพที่ถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงความสวาง เลือกการปรับคาแสงเอง
(0 78) สําหรับการใชสีที่คงที่ ใหเลือกการตั้งคาไวตบาลานซที่ไมใชอัตโนมัติ (0 115) ทานควรเปลี่ยนเปนโหมด
ไลฟวิวของภาพยนตรชั่วขณะ แลวตรวจสอบพื้นที่ครอบตัดภาพปจจุบนั บนจอภาพ (0 57) อยางไรก็ตาม
โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชไมไดในโหมดไลฟวิว
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ยึดกลองเขากับขาตั้งกลองกอนถายภาพ เพือ่ ใหแนใจวากลองจะไมหยุดถายภาพกลางคัน
ใหใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B หรือใชแบตเตอรี่ EN-EL15 ที่ชารจ
เต็มแลว
1
เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพ
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ถายภาพ
เหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ปุม G
t
168
2
กด 2
3
เลือกชวงเวลาหาง
กด 2 เพื่อดําเนินการตอในขั้นตอนที่ 3 แลวเลือกชวง
เวลาหางและระยะเวลาในการถายภาพ ในการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลาโดยใชชวงเวลาหางเริ่มตน 5 วินาที
และระยะเวลาในการถายภาพ 25 นาที ใหดําเนินการ
ไปยังขั้นตอนที่ 5
กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทนาทีหรือวินาที แลวกด 1 หรือ
3 เพือ่ เปลี่ยน เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาความไว
ชัตเตอรทใี่ ชเปนคาต่ําสุด กด 2 เพือ่ ดําเนินการตอ
4
เลือกระยะเวลาในการถายภาพ
5
เริ่มถายภาพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทชั่วโมงหรือนาที แลวกด 1
หรือ 3 เพือ่ เปลี่ยนคา ระยะเวลาในการถายภาพสูงสุด
คือ 7 ชั่วโมง 59 นาที กด 2 เพื่อดําเนินการตอ
ไฮไลท เปด แลวกด J (หากตองการกลับสูเมนูถายภาพ
โดยไมใชการถายภาพเหลื่อมเวลา ไฮไลท ปด แลวกด
J)
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป
3 วินาที กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวในขั้นตอนที่ 3 เปนเวลาที่ไดเลือกไวในขั้นตอน
ที่ 4 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะสวางขึ้นขณะทีก่ ลองบันทึกภาพแตละภาพ โปรดทราบวา
ความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชในการบันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกัน ชวงเวลา
ระหวางภาพที่บันทึกกับชวงเวลาที่เริ่มถายภาพถัดไปอาจตางกัน กลองจะไมเริ่มถายภาพหากไม
สามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจํา
เต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย, ชวงหางเวลานานกวาเวลาในการถายภาพ
หรือไดเลือกโหมดรีโมต (4) ไว)
เมื่อถายภาพเสร็จ ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําที่เลือกไวสําหรับ
ตั้งคาภาพยนตร > ปลายทาง (0 65)
t
169
D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 49, 57), ที่ความไวชัตเตอร A (0 79),
เมื่อการถายครอม (0 153), HDR (High Dynamic Range , 0 139), การถายภาพซอน (0 160) หรือ
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 164) ทํางาน
A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถายไมสามารถ
ใชได การถายภาพเหลื่อมเวลาจะเลือกใชไมไดในโหมดรีโมต (4)
A การคํานวณความยาวภาพยนตร
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาไดโดยหารระยะเวลาในการ
ถายภาพดวยชวงหางเวลา แลวปดเศษ ซึ่งสามารถคํานวณความยาวภาพยนตรได
โดยหารจํานวนภาพดวยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ตั้งคาภาพยนตร >
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรมที่บนั ทึกดวยคา 1920 ×
1080; 24 p จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวภาพยนตรสูงสุดที่บนั ทึก
โดยใชการถายภาพเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที
A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงเขาทางชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชอง
มองภาพดวยฝาปดชองมองภาพ DK-5 ที่ใหมา (0 86)
ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด
สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม
A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา สัญลักษณ Q จะกะพริบและสัญลักษณการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู (แสดงเปนชั่วโมงและนาที)
จะปรากฏบนสวนแสดงผลความไวชัตเตอรทันทีกอนที่แตละเฟรมจะถูกบันทึก
ในชวงเวลาอื่น เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227) ฟงกชั่นตั้งเวลา
สแตนดบายจะไมสิ้นสุดลงในขณะถายภาพ
ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน กดปุม G ระหวางภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา เมนูถายภาพเหลื่อมเวลาจะแสดงชวงหางเวลาและ
เวลาที่เหลืออยู การตั้งคาเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไมไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา
รวมไปถึงไมสามารถแสดงภาพหรือปรับการตั้งคาเมนูอื่นๆ ได
t
170
❚❚การหยุดการถายภาพเหลื่อมเวลากลางคัน
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะหยุดลงโดยอัตโนมัติหากแบตเตอรี่หมด กลองจะหยุดการถายภาพแบบเหลื่อม
เวลาในกรณีตอไปนี้:
• เลือก เริม่ > ปด ในเมนู ถายภาพเหลื่อมเวลา
• กดปุม J ระหวางเฟรมหรือทันทีที่บันทึกเฟรมเสร็จ
• ปดการทํางานของกลอง
• ถอดเลนส
• ตอสาย USB หรือ HDMI
• ใสการดหนวยความจําลงในชองบรรจุการดที่วาง
• กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
• การเลือกโหมดรีโมต (4)
• การเลือกโหมด U1 หรือ U2, หรือการเลือกโหมดอื่นหลังจากเริ่มใชการถายภาพเหลื่อมเวลาในโหมด U1
หรือ U2
ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถาย
ภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตรหากถอดแหลงพลังงานออก หรือนํา
การดหนวยความจําปลายทางออก
❚❚ไมมีภาพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันหากไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S หรือโฟกัส
อัตโนมัติทีละภาพที่เลือกไวสําหรับ AF-A โปรดทราบวากลองจะโฟกัสภาพอีกครั้งในการถายภาพแตละภาพ)
กลองจะกลับมาถายภาพตอในกรอบภาพถัดไป
A แสดงภาพทันทีที่ถาย
t
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบนั จะปรากฏบนจอภาพหลังจากถาย
แตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 212)
กลองไมสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 228)
171
เลนสชนิดไมมี CPU
โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุด) ผูใชสามารถเขาถึงฟงกชั่นเลนส CPU ตางๆ
เมือ่ ใชเลนสชนิดไมมี CPU
หากทราบคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 294)
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย
หากทราบคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA (รูรับแสงอัตโนมัติ)
• รูรับแสงจะระบุ (ที่มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย
ระบุทั้งความยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทัง้ ภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพหรือระบบ
วัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธทถี่ ูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส Reflex-NIKKOR)
• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ
i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR
t
172
กลองสามารถเก็บขอมูลเลนสที่ไมใชแบบ CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรือแกไขขอมูลสําหรับเลนสชนิดไมมี
CPU:
1
เลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ขอมูลเลนสที่ไมมี
CPU ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
ปุม G
2
เลือกหมายเลขเลนส
3
ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
หมายเลขเลนสระหวาง 1 ถึง 9
ไฮไลท ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ คารูรับแสงสูงสุด
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการที่ไฮไลท ทางยาว
โฟกัสสามารถเลือกไดจากคาระหวาง 6 ถึง 4000 มม.
คารูรับแสงสูงสุดมีคาแตกตางออกไประหวาง f/1.2 ถึง
f/22
A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสที่ถูกตองไมอยูในรายการ ใหเลือกคาที่ใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากที่สุด
A ตัวแปลงเลนสและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับของเลนส
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับความยาว
โฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับเลนสใหแสดง
คาใหมของความยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละครั้งที่ปรับคาซูม
4
t
เลือก เสร็จ
ไฮไลท เสร็จ และกด J ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงที่
ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
173
การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ ใชเลนสชนิดไมมี CPU:
1
การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
2
ใชตัวควบคุมที่เลือกเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
เลือก เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn,
0 242) หรือการตั้งคาแบบกําหนดเอง f3 (กําหนดปุม Preview, 0 244)
กดปุมที่เลือกและหมุนปุมหมุนคําสั่งยอยจนกวาหมายเลขเลนสทตี่ องการจะปรากฏในแผงควบคุม
ทางยาวโฟกัส คารูรับแสงสูงสุด
หมายเลขเลนส
ปุม Fn แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
t
174
แผงควบคุม
ชุด GPS รุน GP-1
เครื่อง GPS GP-1 (แยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับขั้วตออุปกรณเสริมของกลอง (0 298)
โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1 ทําใหบันทึกขอมูลตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพได
ปดกลองกอนเสียบ GP-1 สําหรับขอมูลเพิม่ เติมโปรดดูที่คูมือ GP-1
❚❚ตัวเลือกเมนูตั้งคา
รายการ GPS ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกที่ปรากฏดานลาง
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดแสงโดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อเชื่อมตอกลองกับ GP-1
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามเวลาที่เลือกไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
เปดใช (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227 เพื่อใหกลองใชเวลาดึงขอมูล GPS การหนวงเวลาจะเพิ่มนานขึ้น
ไดถึงหนึ่งนาทีหลังจากระบบวัดแสงทํางานหรือเมื่อเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ไมใช ระบบวัดแสงจะไมปด การทํางานขณะเชื่อมตอ GP-1 กับกลอง
• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดเมือ่ เชื่อมตอกลองกับ GP-1 เทานั้น เมื่อปรากฏละติจูด ลองจิจูด ความสูง
และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ปจจุบันตามทีร่ ายงานโดย GP-1
• ใช GPS ตัง้ นาฬิกาในกลอง: เลือก ใช เพือ่ ตั้งนาฬิกาในกลองใหตรงกับเวลาที่รายงานโดยอุปกรณ GPS
A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง
A สัญลักษณ n
t
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ n:
• n (เสถียร): กลองเชื่อมตอกับเครื่อง GP-1 ขอมูลภาพถายสําหรับภาพที่ถาย
ในขณะที่สัญลักษณนี้ปรากฏจะมีขอมูล GPS (0 183) เพิ่มลงไปดวย
• n (กะพริบ): GP-1 กําลังคนหาสัญญาณ การถายภาพในขณะที่สัญลักษณนี้
กะพริบจะไมมีขอมูล GPS
• ไมมีไอคอน: ไมมีขอมูล GPS ใหมจาก GP-1 เปนเวลาอยางนอยสองวินาที ภาพที่ถายเมื่อสัญลักษณ n
ไมปรากฏบนหนาจอจะไมมีขอ มูล GPS
175
t
176
Iขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแสดงภาพ
การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุมK ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ
ปุม K
ปุม O (Q)
ตัวเลือกคําสั่ง
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ปุม K
ปุม G
ปุม c (b)
ปุม L (U)
ปุม X (T)
ปุม W (S)
ปุม J
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในทิศทางสูง
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
(0 212)
I
A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เมื่อเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 212) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติในหนาจอ
ประมาณ 4 วินาทีหลังจากถายภาพ (เนื่องจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตอง ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติในขณะ
แสดงภาพ) ในโหมดถายภาพตอเนื่อง การแสดงภาพจะเริ่มขึ้นเมื่อถายภาพเสร็จ โดยเริ่มจากภาพแรกในชุดภาพ
ตอเนื่องปจจุบัน
177
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
ดูภาพถายเพิ่มเติม
กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับที่บันทึก, 4 เพือ่ ดูภาพในลําดับยอนกลับ
ดูขอมูลภาพถาย
กด 1 หรือ 3เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับภาพถายปจจุบัน (0 179)
ดูภาพขนาดยอ
ซูมขยายภาพเขา
ลบภาพ
เปลี่ยนสถานะปองกัน
กลับไปที่โหมดถายภาพ
W (S) ดูหนา 185 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
X (T) ดูหนา 187 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ
ในการปองกันภาพหรือลบการปองกันออกจากภาพ กด L (U)
L (U)
(0 188)
/ K หนาจอจะปด ทานสามารถถายภาพไดทันที
รีทัชภาพที่มีอยูและบันทึกเปนภาพใหม (0 261) ถาภาพปจจุบันมี
รีทัชภาพหรือเลนภาพยนตร c (b)/J สัญลักษณ 1 กํากับไวเพือ่ แสดงวานั่นคือภาพยนตร การกด J
จะเริ่มเลนภาพยนตร (0 67)
I
A การเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
ถาเสียบการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดที่ใชแสดงภาพ
โดยกดปุม D คางไว และกด 1 ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอหรือแบบภาพ
ขนาดยอ ขอความที่แสดงทางขวาจะปรากฏ ไฮไลทชองที่ตองการและกด 2
เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือกไว จากนั้น ไฮไลทโฟลเดอรและกด J
เพื่อดูภาพในโฟลเดอรที่ไฮไลท ขั้นตอนเดียวกันสามารถใชสําหรับเลือกภาพที่จะ
ดําเนินการในเมนูแสดงภาพ (0 207) และรีทัช (0 261) หรือเมื่อคัดลอก
ไวตบาลานซจากภาพเดิม (0 125)
ปุม D
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหหนาจอทํางานอยูแมไมมีการใชงาน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 228)
178
ขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพทีป่ รากฏในการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนดูขอมูล
ภาพตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”, ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท
และขอมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้น ถาเลือกตัวเลือกที่สมั พันธกันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 209)
ขอมูล GPS จะปรากฏขึ้นถาไดใชอุปกรณ GPS ในการถายภาพนั้น
1/ 12
1/ 12
NIKON D600
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
1/ 125
F5. 6
100
85mm
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
OR AL
N ORM
6016x4016
ขอมูลไฟล
ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)
ภาพรวม
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
N I KON D600
100-1
ขอมูล GPS
100-1
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
ไฮไลท ์
RGB
เลือก R, G, B
RGB ไฮไลท ์
ไฮไลท
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
,
100-1
เลือก R, G, B
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
N I KON D600
: , 1 / 1 25 , F 5 . 6
: , 100
: 0. 0 , +1 / 6
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
:S
:
:
:
100-1
ขอมูลการถายภาพ
❚❚ขอมูลไฟล
1 สถานะปองกัน .............................................................188
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ..............................................261
3 จุดโฟกัส 1, 2 .................................................................101
4 กรอบพื้นที่ออโตโฟกัส 1 ..................................................33
5 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
6 คุณภาพของภาพ ...........................................................93
7 ขนาดภาพ.....................................................................95
8 พื้นที่ภาพ 3 ....................................................................89
N OR
ORMAL
AL
100ND600 DSC_0001. JPG
6016x4016
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
9 เวลาในการบันทึก ..................................................27, 253
10 วันทีบ่ ันทึก ............................................................27, 253
11 ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน ...............46, 178
12 ชื่อโฟลเดอร .................................................................215
13 ชื่อไฟล ........................................................................216
1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 209)
2 ถาถายภาพโดยใช AF-S หรือเลือกใชโฟกัสอัตโนมัตทิ ีละภาพเมื่อใช AF-A จอภาพจะแสดงจุดที่ล็อคโฟกัสครั้งแรก ถาถายภาพโดยใช AF-C
หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัตติ อ เนื่องเมื่อใช AF-A จุดโฟกัสจะปรากฏเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใชออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับ
โหมดพื้นที่ AF และกลองจะโฟกัสภาพได
3 ปรากฏเปนสีเหลืองหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรที่ยึดตามเลนส DX; 0 63, 89)
1/ 12
I
179
❚❚ไฮไลท
1
2
1 สวนไฮไลทบนภาพ 1
2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม 2 ...........................215
3 ชองสัญญาณปจจุบัน 1
100-1
เลือก R, G, B
RGB ไฮไลท ์
3
1 พื้นที่ที่กะพริบแสดงสวนไฮไลท (พื้นที่ที่อาจมีแสงสวางมากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน
กดปุม W (S) คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ ดังตอไปนี้:
RGB
(ชองสัญญาณทัง้ หมด)
R
(สีแดง)
G
(สีเขียว)
B
(สีน้ําเงิน)
ปุม W (S)
2 ปรากฏเปนสีเหลืองหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรที่ยึดตามเลนส DX; 0 63, 89)
❚❚กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
5
1
6
2
ไฮไลท ์
3
4
3 ไวตบาลานซ ................................................................115
7
100-1
8
RGB
4
5
เลือก R, G, B
1 สวนไฮไลทบนภาพ 1
2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม 2............................215
6
7
8
อุณหภูมิสี.................................................................120
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............................117
ตั้งคาเอง ..................................................................121
ชองสัญญาณปจจุบัน 1
กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB) ในกราฟฮิสโตแกรม
ทั้งหมด แกนนอนแสดงถึงความสวางของพิกเซล
สวนแกนตั้งหมายถึงจํานวนพิกเซล
กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)
กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีน้ําเงิน)
1 พื้นที่ที่กะพริบแสดงสวนไฮไลท (พื้นที่ที่อาจมีแสงสวางมากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน
กดปุม W (S) คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ ดังตอไปนี้:
I
RGB
(ชองสัญญาณทัง้ หมด)
R
G
(สีแดง)
(สีเขียว)
ปดการแสดงผลไฮไลท
B
(สีน้ําเงิน)
ปุม W (S)
2 ปรากฏเปนสีเหลืองหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรที่ยึดตามเลนส DX; 0 63, 89)
180
A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด
X (T) ใชปุม X (T) และ W (S) เพื่อซูมเขาและ
ซูมออกและเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรมจะอัพเดต
เพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนที่มองเห็นบนจอภาพ
A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทานั้นและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรมในโปรแกรมภาพถาย
อื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:
หากภาพมีวัตถุที่มีความสวางหลากหลาย การกระจายโทนสีจะคอนขาง
สม่ําเสมอ
ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางซาย
ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไปทางขวา
การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจาย
โทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เมื่อแสงในบรรยากาศรอบๆ สวางทําให
ยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ
I
181
❚❚ขอมูลการถายภาพ
4 ทางยาวโฟกัส ..............................................172, 288, 291
5 ขอมูลเลนส ..................................................................172
6 โหมดโฟกัส ............................................................97, 103
M T R , S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
: , 1 / 4 0 0 0 , F 2. 8
: , H i 0. 3,
: + 1. 3, +5 / 6
F O C A L L E N G T H : 8 5 mm
: 85
L ENS
/ 1. 4
: S / VR -O n
A F / VR
: B u i l t - i n , C MD
F L ASH T YP E
: S L OW
S Y N C MO D E
, : M : T T L , +3. 0 A : T T L , +3. 0
C : --B : ---
100-1
N I KON D600
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
7
8
9
10
11
12
13
: AU T O 1 , 0 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
:0
:0
:0
:0
100-1
N I KON D600
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
14
15
16
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
100-1
N I KON D600
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
17
18
19
20
21
22
N I KON D600
100-1
1 ระบบวัดแสง ................................................................109
I
182
ความไวชัตเตอร .............................................................74
รูรับแสง .........................................................................74
2 โหมดถายภาพ ...................................................35, 40, 73
คาความไวแสง (ISO) 1 .................................................105
3 การชดเชยแสง .............................................................112
ปรับคาแสงที่ดีที่สุด 2 ....................................................226
23
24
25
26
27
28
29
VR เลนส (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3
ประเภทแฟลช......................................................143, 292
โหมดสั่งแฟลช .............................................................237
โหมดแฟลช .................................................................144
การควบคุมแฟลช.........................................236, 294, 295
การชดเชยแสงแฟลช ....................................................148
ชื่อกลอง
พื้นที่ภาพ 4 ....................................................................89
หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม 4 ...........................215
ไวตบาลานซ ................................................................115
อุณหภูมิสี.................................................................120
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............................117
ตั้งคาเอง ..................................................................121
พื้นที่สี .........................................................................217
Picture Control...........................................................129
ปรับอยางเร็ว 5 .............................................................132
Picture Control ตนฉบับ 6 ............................................135
ความคมชัด .................................................................132
คอนทราสต .................................................................132
ความสวาง ..................................................................132
ความอิ่มตัวของสี 7 .......................................................132
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร 8 ................................................132
เฉดสี 7 .........................................................................132
โทนภาพ 8............................................................132, 133
การลดนอยซที่ความไวแสงสูง .......................................218
การลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ...................................218
Active D-Lighting.......................................................137
ความแตกตางของคาแสง HDR.....................................139
ความเนียนภาพ HDR...................................................139
ควบคุมขอบมืด ............................................................218
ประวัติการรีทัช.............................................................261
คําอธิบายภาพ.............................................................253
ชื่อชางภาพ 9 ................................................................256
เจาของลิขสิทธิ์ 9 ...........................................................256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ปรากฏหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 226) เปนคาอื่นที่ไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสง
ปรากฏขึ้นเมื่อใสเลนส VR
ปรากฏเปนสีเหลืองหากภาพไมไดอยูในรูปแบบ FX (รวมรูปแบบภาพยนตรที่ยึดตามเลนส DX; 0 63, 89)
มาตรฐาน, สีสด, ภาพบุคคล และ ทิวทัศน ของ Picture Control เทานั้น
สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว และ Picture Control แบบกําหนดเอง
ไมปรากฏในคาโทนสีเดียวของ Picture Control
เฉพาะคาโทนสีเดียวของ Picture Control
หนาที่สี่ของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นถามีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์ งในภาพตามที่ไดอธิบายไวในหนา 256
❚❚ขอมูล GPS *
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
1
2
3
4
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2012
: 01 : 15 : 00
N I KON D600
ละติจูด
ลองจิจูด
ความสูง
เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
100-1
* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
I
183
❚❚ขอมูลภาพรวม
1/ 12
–1. 3
NIKON D600
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
–1. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
Hi 0. 3
+ 1. 0
SLOW
85mm
0, 0
0, 0
100ND600 DSC_0001. JPG
15 / 04 / 2012 10: 02: 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
จํานวนเฟรมภาพ/จํานวนเฟรมภาพทัง้ หมด
สถานะปองกัน .............................................................188
ชื่อกลอง
สัญลักษณแสดงการรีทัช ...............................................261
กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสีในภาพ (0 181)
คุณภาพของภาพ............................................................93
ขนาดภาพ .....................................................................95
พื้นทีภ่ าพ 1 .....................................................................89
ชื่อไฟล ........................................................................216
เวลาในการบันทึก ...................................................27, 253
ชื่อโฟลเดอร .................................................................215
วันที่บันทึก .............................................................27, 253
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําปจจุบัน................46, 178
ระบบวัดแสง ................................................................109
โหมดถายภาพ ...................................................35, 40, 73
ความไวชัตเตอร .............................................................74
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
รูรับแสง.........................................................................74
คาความไวแสง (ISO) 2 .................................................105
ทางยาวโฟกัส ..............................................172, 288, 291
สัญลักษณแสดงขอมูล GPS .........................................175
สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ.....................................253
Active D-Lighting.......................................................137
Picture Control...........................................................129
พื้นที่สี .........................................................................217
โหมดแฟลช .................................................................144
ไวตบาลานซ ................................................................115
อุณหภูมิสี.................................................................120
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด..............................117
ตั้งคาเอง ..................................................................121
27 การชดเชยแสงแฟลช ....................................................148
โหมดสั่งแฟลช .............................................................237
28 การชดเชยแสง .............................................................112
1 รูปแบบที่ไมใช FX (รวมรูปแบบภาพยนตรที่ยึดตามเลนส DX) จะปรากฏเปนสีเหลือง (0 63, 89)
2 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
I
184
การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ 4, 9 หรือ 72 ภาพ ใหกดปุม W (S)
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
การแสดงภาพ
เต็มจอ
ไปที่
แสดงภาพเพิ่มเติม
แสดงภาพนอยลง
ไฮไลทภาพ
การแสดงภาพขนาดยอ
การแสดงแบบ
ปฏิทิน
ใช
คําอธิบาย
W (S) กด W (S) เพื่อเพิ่มจํานวนภาพที่จะแสดง
กด X (T) เพื่อลดจํานวนภาพที่จะแสดง เมื่อภาพปรากฏขึน้
X (T)
ทั้ง 4 ภาพ กดเพื่อดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับการแสดงภาพแบบเต็มจอ,
ซูมแสดงภาพ (0 187), ลบ (0 189) หรือปองกัน (0 188)
J
กด J เพือ่ แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ
O (Q) ดูหนา 189 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ดูภาพที่ไฮไลทไว
ลบภาพที่ไฮไลทไว
เปลี่ยนสถานะปองกันของภาพ
L (U) ดูหนา 188 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ที่ไฮไลท
กลับไปที่โหมดถายภาพ
รีทัชภาพ
/ K หนาจอจะปด สามารถถายภาพไดทันที
c (b)
รีทัชภาพที่มีอยูและบันทึกเปนภาพใหม (0 69, 261)
I
185
การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพที่ถายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (S) เมือ่ แสดงภาพทั้ง 72 ภาพบนหนาจอ
รายการวันที่
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก
การแสดงภาพ
เต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ
การแสดงแบบปฏิทิน
การดําเนินการตางๆ จะขึ้นอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวันที่หรือรายการภาพขนาดยอ
ไปที่
เปลี่ยนไปมาระหวาง
รายการวันที่และรายการ
ภาพขนาดยอ
ออกจากการแสดงภาพ
ขนาดยอ/ซูมเขาภาพ
ที่ไฮไลท
ไฮไลทวันที่/ไฮไลทภาพ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพ
เต็มจอ
ลบภาพที่ไฮไลท
ใช
คําอธิบาย
W (S)
กดปุม W (S) ในรายการวันที่เพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพ
ขนาดยอ กดอีกครั้งเพื่อกลับสูรายการวันที่
• รายการวันที่: ออกจากการแสดงภาพแบบ 72 ภาพ
X (T) • รายการภาพขนาดยอ: กดปุม X (T)
คางไวเพือ่ ซูมเขาภาพที่ไฮไลท
• รายการวันที่: ไฮไลทวันที่
• รายการภาพขนาดยอ: ไฮไลทภาพ
• รายการวันที่: ดูภาพที่ถายในวันที่เลือกไว
J
• รายการภาพขนาดยอ: ดูภาพที่ไฮไลท
• รายการวันที่: ดูภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือกไว
O (Q)
• รายการภาพขนาดยอ: ลบภาพที่ไฮไลท (0 189)
เปลี่ยนสถานะปองกันของ
L (U) ดูหนา 188 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ภาพที่ไฮไลท
กลับไปที่โหมดถายภาพ
I
186
รีทัชภาพ
/ K หนาจอจะปด สามารถถายภาพไดทันที
c (b)
สรางภาพรีทัชจากภาพที่ไฮไลทไวในรายการภาพขนาดยอ
(0 69, 261)
การขยายสวนดูภาพ: การซูมแสดงภาพ
กดปุม X (T) เพือ่ ซูมเขาภาพที่แสดงแบบเต็มจอ หรือภาพปจจุบันทีไ่ ฮไลตไวในการแสดงภาพขนาดยอ
ขณะที่ใชฟง กชั่นซูม กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
กด X (T) เพื่อซูมเขาสูงสุด 38 เทา
X (T)/ โดยประมาณ (ภาพขนาดใหญโดยใชรูปแบบ 36 ×
ซูมเขาหรือซูมออก
W (S) 24/3 : 2), 28 เทา(ภาพขนาดกลาง) หรือ 19 เทา
(ภาพขนาดเล็ก) กด W (S) เพื่อซูมออก
ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพือ่ ดูพื้นที่ของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเลื่อน
ดูพื้นที่สวนอื่นๆ
ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของกรอบอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏเมื่อมีการ
ของภาพ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พื้นที่ที่มองเห็นในหนาจอในขณะนั้นจะมีกรอบ
สีเหลืองกํากับไว
เลือกใบหนา
ใบหนา (สูงสุด 35) ที่ตรวจจับไดในระหวางการซูม
จะมีขอบสีขาวกํากับในหนาจอนําทาง หมุนแปน
หมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อดูใบหนาอื่น ๆ
ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพือ่ ดูตําแหนงเดียวกันในภาพอื่นๆ ดวยอัตรา
การซูมปจจุบนั การซูมขณะแสดงภาพจะถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร
เปลี่ยนสถานะ
ปองกัน
กลับไปที่โหมด
ถายภาพ
รีทัชภาพ
L (U) ดูหนา 188 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
/ K หนาจอจะปด สามารถถายภาพไดทันที
c (b)
รีทัชภาพที่มีอยูและบันทึกเปนภาพใหม (0 69, 261)
I
187
การปองกันไมใหลบภาพ
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ, การซูมภาพ, ภาพขนาดยอ และปฏิทนิ ทานสามารถใชปุม L (U)
เพือ่ ปองกันการลบภาพโดยไมไดตั้งใจ ไฟลที่ไดรับการปองกันไมสามารถลบไดดวยปุม O (Q) หรือตัวเลือก
ลบ ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพทีไ่ ดรับการปองกันจะถูกลบเมื่อการดหนวยความจําถูกฟอรแมต
(0 31, 250)
การปองกันภาพ:
1
เลือกภาพ
แสดงภาพแบบเต็มจอหรือซูมแสดงภาพ หรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือปฏิทิน
การแสดงภาพเต็มจอ
2
การแสดงภาพขนาดยอ
การแสดงแบบปฏิทิน
กดปุม L (U)
ภาพจะมีสัญลักษณ P กํากับ ในการยกเลิกการปองกัน
ออกจากภาพเพือ่ ใหสามารถลบภาพได ใหแสดงภาพ
หรือไฮไลทภาพดังกลาวในรายการภาพขนาดยอ
แลวกดปุม L (U)
ปุม L (U)
I
A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการลบการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรที่เลือกไวในเมนู โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม
L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาทีขณะแสดงภาพ
188
การลบภาพ
ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรือภาพทีไ่ ฮไลทในรายการภาพขนาดยอ ใหกดปุม O (Q)
ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีเ่ ลือก หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรทกี่ ําลัง
แสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพทีป่ องกัน
หรือซอนไวจะไมถูกลบ
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน
1
เลือกภาพ
2
กดปุม O (Q)
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือปฏิทิน
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
ปุม O (Q)
3
การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ
การแสดงปฏิทิน
(รายการภาพขนาดยอ)
กดปุม O (Q) อีกครั้ง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ
ใหกดปุม K
ปุม O (Q)
A การแสดงแบบปฏิทิน
I
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือกโดยการไฮไลทวันในรายการวันที่และ
กดปุม O (Q)0 186
A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจากลบภาพนี้แลว
(0 212)
189
เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตองลบภาพออก
ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับจํานวนภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก
n เลือกวันที่ ลบภาพทัง้ หมดที่ถายในวันที่เลือก (0 191)
R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกไวสําหรับแสดงภาพ (0 207)
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดที่จะลบ
❚❚ที่เลือกไว: การลบภาพที่เลือกไว
1
เลือก ที่เลือกไว สําหรับตัวเลือก ลบ
ในเมนูแสดงภาพ
กดปุม G แลวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ ไฮไลท
ที่เลือกไว แลวกด 2
ปุม G
2
3
I
190
ไฮไลทภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ ไฮไลทภาพ (ในการดูภาพทีไ่ ฮไลทไว
แบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X (T) คางไว
หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่น ใหกดปุม D คางไว
แลวกด 1 และเลือกการดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่
ไดอธิบายไวในหนา 178)
เลือกภาพที่ไฮไลท
กดปุม W (S) เพื่อเลือกภาพทีไ่ ฮไลท ภาพทีเ่ ลือกไว
จะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3
เพือ่ เลือกภาพเพิ่มเติม หากตองการลบภาพ ใหไฮไลทภาพ
แลวกด W (S)
ปุม W (S)
4
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
❚❚เลือกวันที่: การลบภาพที่ถายในวันที่เลือกไว
1
เลือก เลือกวันที่
2
ไฮไลทวันที่
ในเมนูลบ ใหไฮไลท เลือกวันที่ แลวกด 2
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทวันที่
ในการดูภาพที่ถายในวันที่ไฮไลทไว กด W (S)
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ เลื่อนดูภาพ หรือกด X (T)
คางไว เพือ่ ดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (S)
เพือ่ กลับสูรายการวันที่
ปุม W (S)
3
4
เลือกวันที่ไฮไลทไว
กด 2 เพือ่ เลือกภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีไ่ ฮไลท
วันทีเ่ ลือกไวจะมีสัญลักษณ M กํากับ ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2
และ 3 เพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการยกเลิกการเลือกวัน
ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
I
191
I
192
Qการเชื่อมตอ
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
สวนนีจ้ ะอธิบายวิธีการใชสาย USB UC-E15 ในการเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร
กอนเชื่อมตอกลอง
กอนเชื่อมตอกลอง ติดตั้งซอฟตแวรจากแผนซีดี ViewNX 2 ที่ใหมา เพือ่ ใหการโอนขอมูลไมถูกขัดจังหวะ
โปรดแนใจวาแบตเตอรี่ EN-EL15 ของกลองถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนทีจ่ ะใช
หรือใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)
❚❚ซอฟตแวรที่มีมาให
ViewNX 2 ประกอบดวยฟงกชั่น “Nikon Transfer 2” เพื่อคัดลอกภาพจากกลองไปยังคอมพิวเตอร
ซึ่งสามารถใช ViewNX 2 เพือ่ ดูและพิมพภาพที่เลือกหรือตัดตอภาพและภาพยนตร สําหรับขอมูลเพิม่ เติม
ดูวิธีใชออนไลนของ ViewNX 2
❚❚ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ซอฟตแวรที่ใหมาสามารถใชกับคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการตอไปนี:้
• Windows: ติดตั้งเวอรชั่น Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8; สนับสนุน
Windows XP เวอรชั่น 32-bit เทานัน้
• Macintosh: Mac OS X เวอรชั่น 10.6, 10.7 หรือ 10.8
ดูเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติทรี่ องรับ
A การเชื่อมตอสายสัญญาณ
ปดกลองกอนเการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ ไมใชกําลังหรือพยายามดันตัวเชื่อมตอเขาที่มุม ปดฝา
ปดชองตอที่ตัวกลองเมื่อไมใชงาน
D ขณะถายโอนขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะถายโอนขอมูล
Q
A Windows
ในการเขาชมเว็บไซตของ Nikon หลังจากติดตั้ง ViewNX 2 ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) >
Link to Nikon (ลิงคไปยัง Nikon) จากเมนูเริ่มของ Windows (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
193
การเชื่อมตอกลอง
เชื่อมตอกลองโดยใชสาย USB UC-E15 ทีใ่ หมา
1
ปดกลอง
2
เปดคอมพิวเตอร
3
การเชื่อมตอสาย USB
เปดคอมพิวเตอรและรอใหคอมพิวเตอรเริ่มทํางาน
เชื่อมตอสาย USB ดังภาพ
D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ
4
เปดกลอง
5
เริ่มใชงาน Nikon Transfer 2
หากมีขอความแสดงขึ้นเพื่อใหเลือกโปรแกรม ใหเลือก Nikon Transfer 2
A Windows 7
Q
194
ถาปรากฏขอความตอไปนี้ขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังที่อธิบายตอไปนี้
1 ใน Import pictures and videos (นําเขาภาพและวิดีโอ) ใหคลิก
Change program (เปลี่ยนโปรแกรม) จะปรากฏขอความ
ที่เลือกโปรแกรมขึ้นมา ใหเลือก Import file using
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟลโดยใช Nikon Transfer 2)
และคลิก OK (ตกลง)
2 ดับเบิลคลิก Import file (นําเขาไฟล)
6
คลิก Start Transfer (เริ่มโอนยาย)
ตามคาตั้งจากโรงงาน ภาพทั้งหมดทีอ่ ยูในการดหนวยความจําจะถูก
คัดลอกไปยังคอมพิวเตอร (สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช
Nikon Transfer 2 เปด ViewNX 2 หรือ Nikon Transfer 2 แลวเลือก
ViewNX 2 Help (วิธีใช ViewNX 2) จากเมนู Help (วิธีใช))
Start Transfer
(เริ่มโอนยาย)
7
ปดกลองและถอดสาย USB เมื่อการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น
Nikon Transfer 2 จะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อการถายโอนขอมูลเสร็จสิ้น
A Camera Control Pro 2
สามารถใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 298) เพื่อควบคุมกลองจากคอมพิวเตอร
ได ขณะใช Camera Control Pro 2 เพื่อถายภาพและภาพยนตรโดยตรงจากคอมพิวเตอร สัญลักษณแสดงการ
เชื่อมตอพีซี (c) จะปรากฏในแผงควบคุม
Q
195
การพิมพภาพ
ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 332) ที่เชื่อมตอโดยตรงกับกลอง
การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เชื่อมตอกลองโดยใชสาย USB UC-E15 ทีใ่ หมา
1
ปดกลอง
2
การเชื่อมตอสาย USB
เปดเครื่องพิมพและเชื่อมตอสาย USB ดังภาพ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม
D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรง อยาเชื่อมตอสายผาน USB hub
3
Q
196
เปดกลอง
หนาจอตอนรับจะปรากฏขึ้นบนจอภาพ ตามดวยสวนแสดงผล PictBridge
A การพิมพผา นการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอรี่ EN-EL15 จนเต็มหรือใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
รุน EP-5B ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เมื่อตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พื้นที่สี เปน sRGB
(0 217)
D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพ NEF (RAW) (0 93) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 271)
A โปรดอาน
ดูหนา 325 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพิมพภาพ
การพิมพทีละภาพ
1
เลือกภาพ
2
แสดงตัวเลือกการพิมพ
กด 4 หรือ 2 เพือ่ ดูภาพเพิม่ เติม กดปุม X (T)
เพือ่ ซูมเขาภาพปจจุบัน (0 187; กด K เพือ่ ออกจากการซูม)
หากตองการดูภาพพรอมกันทั้ง 6 ภาพ ใหกดปุม W (S)
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ ไฮไลทภาพหรือกด X (T)
เพือ่ แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่นขณะแสดงภาพขนาดยอ
ใหกดปุม D คางไว กด 1 แลวเลือกการดและโฟลเดอรที่ตองการตามที่ไดอธิบายไวในหนา 178
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ PictBridge
Q
197
3
ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทตัวเลือก และกด 2 เพื่อเลือก
ตัวเลือก
ขนาดหนา
จํานวนชุด
ขอบภาพ
ประทับวันที่
การตัดครอบ
4
Q
198
คําอธิบาย
ไฮไลทขนาดหนา (ในรายการจะแสดงเฉพาะขนาดหนากระดาษที่เครื่องพิมพปจจุบนั รองรับ
เทานั้น) แลวกด J เพือ่ เลือกคา แลวออกไปยังเมนูกอนหนา (ในการพิมพโดยใชขนาด
หนากระดาษเริ่มตนสําหรับเครื่องพิมพปจ จุบัน เลือก คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ)
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนชุด (สูงสุด 99 ชุด) แลวกด J เพื่อเลือก แลวกลับไปยัง
เมนูกอนหนา
ตัวเลือกนี้จะเลือกใชไดหากเครื่องพิมพที่ใชงานรองรับ ไฮไลท คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ
(ใชการตั้งคาปจจุบนั ของเครื่องพิมพ), พิมพพรอมขอบภาพ (พิมพภาพโดยใสขอบภาพ
สีขาว) หรือ ไมใสขอบภาพ แลวกด J เพื่อเลือก แลวออกไปยังเมนูกอนหนา
ไฮไลท คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ (ใชการตั้งคาเครื่องพิมพปจจุบัน), พิมพประทับวันที่
(พิมพเวลาและวันที่ที่บนั ทึกบนภาพ) หรือ ไมพิมพประทับวันที่ แลวกด J เพือ่ เลือก
แลวออกไปยังเมนูกอนหนา
ตัวเลือกนี้จะเลือกใชไดหากเครื่องพิมพที่ใชงานรองรับ หากตองการออกโดยไมใชการตัดครอบ
ใหไฮไลท ไมตดั ครอบ แลวกด J หากตองการตัดสวนภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ
แลวกด 2
การเลือก ตัดครอบ จะแสดงขอความตามภาพทางดานขวา
กด X (T) เพื่อขยายขนาดการตัดครอบ กด W (S)
เพือ่ ลดขนาด จัดตําแหนงตัดครอบโดยใชตัวเลือกคําสั่ง
แลวกด J โปรดทราบวาคุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพ
การตัดสวนภาพที่มีขนาดเล็กออกมาเปนภาพขนาดใหญ
เริ่มพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ และกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิก
กอนพิมพภาพทั้งหมด ใหกด J
การพิมพพรอมกันหลายภาพ
1
แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G ในสวนแสดงผล PictBridge (ดูขั้นตอนที่ 3
ในหนา 196)
ปุม G
2
เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพที่จะพิมพ
• เลือกวันที:่ พิมพสําเนาภาพทั้งหมดทีถ่ ายในวันที่เลือก
• พิมพ (DPOF): พิมพคําสั่งพิมพที่มอี ยูที่สรางขึ้นดวย
ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพ (0 202) คําสั่งพิมพปจจุบันจะปรากฏในขั้นตอนที่ 3
• พิมพดัชนี: ในการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG (0 93) ทั้งหมดบนการดหนวยความจํา
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํามีภาพมากกวา 256 ภาพ
เครื่องจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานัน้
Q
199
3
เลือกภาพหรือเลือกวันที่
หากทานเลือก เลือกภาพพิมพ หรือ พิมพ (DPOF)
ในขั้นตอนที่ 2 ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพบน
การดหนวยความจํา หากตองการดูภาพในตําแหนงอืน่
ใหกดปุม D คางไว กด 1 แลวเลือกการดและ
โฟลเดอรที่ตองการตามที่อธิบายไวในหนา 178
ในการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มจอ กดปุม X (T)
คางไว ในการเลือกภาพปจจุบันทีจ่ ะพิมพ ใหกดปุม
W (S) คางไวและกด 1 ภาพจะมีสัญลักษณ Z
กํากับไว และจํานวนการพิมพจะถูกตั้งเปน 1 กดปุม
W (S) คางไวและกด 1 หรือ 3 เพื่อระบุจํานวน W (S) + 13: เลือกจํานวนชุด
ภาพ (ไดสูงสุด 99 ภาพ หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ
กด 3 เมื่อจํานวนภาพที่พิมพคือ 1) ทําตอจนเลือกภาพ
ครบทุกภาพตามที่ตองการ
ปุม X (T): ดูภาพแบบเต็มจอ
หากทานเลือก เลือกวันที่ ในขัน้ ตอนที่ 2 กด 1 หรือ
3 เพือ่ ไฮไลทวันที่และกด 2 เพือ่ เปดหรือปดวันที่ไฮไลท
ไว ในการดูภาพที่ถายในวันที่เลือกไว กด W (S)
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ เลื่อนดูภาพ หรือกด X (T)
คางไวเพื่อดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (S)
ปุม X (T):
อีกครั้งเพื่อกลับสูขอความการเลือกวันที่
ดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มจอ
Q
200
ปุม W (S):
ดูภาพสําหรับวันที่
เลือกไว
4
แสดงตัวเลือกการพิมพ
5
ปรับตัวเลือกการพิมพ
6
เริ่มพิมพ
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพ PictBridge
เลือกตัวเลือกขนาดหนา ขอบภาพ และประทับวันที่ตามทีอ่ ธิบายไวในหนา 198 (จะมีขอความเตือน
ปรากฏบนหนาจอหากขนาดหนาทีเ่ ลือกไวเล็กเกินไปสําหรับการพิมพดัชนี)
เลือก เริ่มพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการ
ยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด ใหกด J
Q
201
การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดที่พิมพ
ใหใชตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอลสําหรับเครื่องพิมพที่รองรับ
ระบบ PictBridge และอุปกรณที่รองรับ DPOF
1
เลือก เลือก/ตั้งคา สําหรับรายการ คําสั่งพิมพ
DPOF ในเมนูแสดงภาพ
กดปุม G และเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนู
แสดงภาพ ไฮไลท เลือก/ตัง้ คา แลวกด 2
(ในการลบภาพทัง้ หมดจากคําสั่งพิมพ ใหเลือก
ไมเลือกทัง้ หมด?)
2
ปุม G
เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ เลื่อนดูภาพบนการดหนวยความจํา
(การดูภาพในตําแหนงอื่น ๆ กดปุม D คางไวและ
กด 1) ในการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มจอ กดปุม
X (T) คางไว ในการเลือกภาพปจจุบันที่จะพิมพ
ใหกดปุม W(S) คางไวและกด 1 ภาพจะมี
สัญลักษณ Z กํากับไว และจํานวนการพิมพจะถูกตั้ง
เปน 1 กดปุม W (S) คางไวและกด 1 หรือ 3
เพือ่ ระบุจํานวนภาพ (ไดสูงสุด 99 ภาพ หากตองการ
ยกเลิกการเลือกภาพ กด 3 เมือ่ จํานวนภาพทีพ่ ิมพคือ 1) W (S) + 13: เลือกจํานวนชุด
ทําตอจนเลือกภาพครบทุกภาพตามที่ตองการ
ปุม X (T): ดูภาพแบบเต็มจอ
3
Q
202
แสดงตัวเลือกการพิมพวันที่
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกการพิมพขอมูล
4
แสดงตัวเลือกการพิมพ
5
สิ้นสุดคําสั่งพิมพ
ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปดตัวเลือก
ที่ไฮไลทไว (ในการดําเนินการคําสั่งพิมพใหเรียบรอย
โดยไมใสขอมูลนี้ ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 5)
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พิมพความไวชัตเตอร
และรูรับแสงบนภาพทั้งหมดในคําสั่งพิมพ
• พิมพวันที่: พิมพวันที่ถา ยบนภาพทัง้ หมดในคําสั่งพิมพ
ไฮไลท เสร็จ แลวกด J เพื่อสิ้นสุดคําสั่งพิมพ
D คําสั่งพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจุบันเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ PictBridge ใหเลือก พิมพ (DPOF) ในเมนู
PictBridge และปฏิบตั ิตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ” เพือ่ แกไขคําสั่งการพิมพปจจุบัน (0 199)
ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันที่ DPOF เมื่อพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ในการพิมพวันที่
ที่ถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน ใหใชตัวเลือก ประทับวันที่ ใน PictBridge
ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพื้นที่เก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา
Q
ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 93) โดยใชตัวเลือกนี้ ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)
โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 271)
คําสั่งพิมพอาจไมพิมพอยางถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ ลบภาพทิ้งไปหลังสรางคําสั่งพิมพขึ้นมาแลว
203
การดูภาพบนโทรทัศน
สามารถใชสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) แบบพินหัวเล็ก C (หาซื้อไดจากผูจําหนาย
ทั่วไป) เชื่อมตอกลองกับอุปกรณสัญญาณภาพความคมชัดสูงได
1
ปดกลอง
2
เชื่อมตอสาย HDMI ดังภาพ
ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเชื่อมตอสาย HDMI
เชื่อมตออุปกรณความคมชัดสูง
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอ
กับอุปกรณ HDMI)
เชื่อมตอกับกลอง
3
ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI
4
เปดกลองและกดปุม K
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน
D ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอที่ตัวกลองหากไมใชงาน สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําใหการถายโอนขอมูลติดขัด
A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับ
การเลนแบบตอพวง ทีวีจะแสดงภาพแบบเต็มจอหากซอนขอมูลภาพไวขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ (0 179)
โปรดทราบวาอาจมองไมเห็นขอบภาพเมื่อดูภาพบนหนาจอโทรทัศน
Q A เสียง
เสียงสเตอริโอที่บนั ทึกดวยไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 298) ซึ่งเปนอุปกรณเสริมจะเลนในระบบสเตอริโอเมื่อดู
ภาพยนตรบนอุปกรณ HDMI โดยการเชื่อมตอกับกลองผานสาย HDMI (โปรดทราบวาเสียงจะไมเลนผานทางหูฟง
ที่เชื่อมตอกับกลอง) ทานสามารถใชปุมควบคุมบนโทรทัศนปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปมุ ควบคุม
ที่ตัวกลองได
204
❚❚ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนูตงั้ คา (0 249) จะควบคุมความละเอียดของการแสดงผลและสามารถใชในการเปดใชงาน
กลองสําหรับการควบคุมระยะไกลจากอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–
Consumer Electronics Control ซึ่งเปนมาตรฐานที่ชวยใหใชเครื่องเลน HDMI ควบคุมอุปกรณตอพวงที่
เชื่อมตออยู)
ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรูปแบบภาพที่สงไปยังเครื่องเลน HDMI ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะ
เลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะ
ใช อัตโนมัติ สําหรับไลฟวิวของภาพยนตร, การบันทึกภาพยนตร และ
การแสดงภาพ
การควบคุมอุปกรณ
ถาเลือก เปด สําหรับ HDMI >การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา
เมื่อเชื่อมตอกลองกับโทรทัศนที่รองรับ HDMI-CEC โดยเปดกลองและ
โทรทัศน จอแสดงผลทางดานขวาจะปรากฏบนโทรทัศน และสามารถใช
รีโมตโทรทัศนแทนตัวเลือกคําสั่งของกลอง และปุม J ในขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอและฉายสไลด ถาเลือก ปด จะไมสามารถใชรีโมตโทรทัศน
ควบคุมกลอง
A HDMI และไลฟวิว
สวนแสดงผล HDMI ที่เชื่อมตอผานสาย HDMI สามารถใชบันทึกไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 49, 57)
เมื่ออยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตรและการบันทึกภาพยนตร ทานสามารถปรับความละเอียดของสัญญาณ HDMI
ไดตามตัวเลือกที่ไดเลือกไวใน ตั้งคาภาพยนตร > ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถายภาพ (0 65)
โปรดทราบวาอุปกรณ HDMI บางเครื่องอาจไมรองรับการตั้งคาที่เลือกไว ในกรณีนี้ เลือก 1080i (อินเทอรเลซ)
สําหรับ HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ ทานสามารถเปดภาพยนตรดวยขนาดเฟรมที่เล็กกวาคาที่เลือกไวใน
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 65)
A อุปกรณ HDMI-CEC
Q
เมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ) จะปรากฏในแผงควบคุมแทนจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
A การควบคุมอุปกรณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานโทรทัศน
205
Q
206
Mคําแนะนําเมนู
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ
ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแท็บ D (เมนูแสดงภาพ)
ปุม G
เมนูแสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
ลบ
โฟลเดอรแสดงภาพ
ซอนภาพ
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
คัดลอกภาพ
0
190
207
208
209
209
ตัวเลือก
แสดงภาพทันทีที่ถาย
หลังจากลบ
หมุนแนวตั้ง
ฉายสไลด
คําสั่งพิมพ DPOF
0
212
212
212
213
202
A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 312
โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ (0 177):
ตัวเลือก
ND600
ทั้งหมด
ปจจุบัน
คําอธิบาย
ภาพในโฟลเดอรทั้งหมดที่ถายดวยกลอง D600 จะปรากฏขณะแสดงภาพ
ภาพในโฟลเดอรทั้งหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจ จุบันจะปรากฏในขณะแสดงภาพ
U
207
ซอนภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
ซอนหรือแสดงภาพ ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเมื่ออยูในเมนู ซอนภาพ เทานั้น และสามารถลบไดโดยการ
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ตัวเลือก
เลือก/ตั้งคา
เลือกวันที่
คําอธิบาย
ซอนหรือแสดงภาพที่เลือก
การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงรายการวันที่ หากตองการซอนภาพ
ทั้งหมดที่ถายในวันที่นั้น ใหไฮไลทวันที่และกด 2 เลือกวันที่กํากับ
ดวยสัญลักษณ L หากตองการแสดงภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่
เลือกไว ใหไฮไลทและกด 2 กด J เพือ่ ดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ไมเลือกทั้งหมด? แสดงภาพทั้งหมด
D ภาพที่ปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อซอนหรือแสดงภาพที่เลือก
U
208
1
เลือก เลือก/ตั้งคา
2
เลือกภาพ
3
กด J
ไฮไลท เลือก/ตั้งคา และกด2
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ เลื่อนดูภาพในการดหนวยความจํา
(เมื่อตองการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว หรือหากตองการดูภาพในตําแหนง
อื่นๆ ตามทีอ่ ธิบายในหนา 178 ใหกด D คางไว
ปุม W (S)
แลวกด 1) แลวกด W (S) เพือ่ เลือกภาพปจจุบัน
ภาพที่เลือกจะแสดงดวยสัญลักษณ R หากไมตองการเลือกภาพนั้น ใหไฮไลทภาพนั้นไวแลวกด
W (S) อีกครั้ง ทําตอไปจนกวาจะเลือกภาพที่ตองการไดครบ
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกขอมูลที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 179)
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทตัวเลือก แลวกด 2 เพือ่ เลือกตัวเลือก
สําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ L จะปรากฏถัดจาก
รายการที่เลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทและกด 2
เหากตองการกลับไปยังเมนูแสดงภาพ ใหไฮไลท เสร็จ แลวกด
J
คัดลอกภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะเมือ่ ใส
การดหนวยความจําสองการดในกลอง
ตัวเลือก
เลือกตนทาง
เลือกภาพ
เลือกโฟลเดอรปลายทาง
คัดลอกภาพ?
1
เลือก เลือกตนทาง
2
เลือกการดตนทาง
คําอธิบาย
เลือกการดจากภาพที่จะคัดลอก
เลือกภาพที่จะคัดลอก
เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดที่เหลืออยู
คัดลอกภาพที่เลือกไปไวปลายทางที่กําหนด
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มภี าพที่จะคัดลอก แลวกด J
U
209
U
210
3
เลือก เลือกภาพ
4
เลือกโฟลเดอรตนทาง
5
ทําการเลือกเบื้องตน
6
เลือกภาพเพิ่มเติม
7
เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
ไฮไลทโฟลเดอรที่มภี าพที่จะคัดลอก แลวกด 2
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ
ทานสามารถทําเครื่องหมายที่ภาพทั้งหมดหรือภาพที่ได
รับการปองกันทั้งหมดในโฟลเดอรเพือ่ คัดลอกโดยเลือก
เลือกภาพทั้งหมด หรือ เลือกภาพทีป่ องกันไว
ในการใสเครื่องหมายเฉพาะภาพที่เลือกไวเพื่อคัดลอก
เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ
ไฮไลทภาพและกด W (S) เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว) เลือกภาพที่มีเครื่องหมาย L
กด J เพื่อดําเนินการถึงขั้นตอนที่ 7 เมือ่ เลือกภาพเสร็จ ปุม W (S)
แลว
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2
8
เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก เลือกโฟลเดอร
ตามหมายเลข ใสหมายเลข (0 215)และกด J
ถาไมปรากฏโฟลเดอรตามหมายเลขทีเ่ ลือกไว
โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น
หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร แลวกด
J
9
คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J
กด J อีกครั้งเพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสร็จสมบูรณ
D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพื้นที่ไมเพียงพอ แนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็มกอนการคัดลอก
ภาพยนตร
ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพที่จะคัดลอก
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก แทนที่ภาพที่มีอยูแลว
เพื่อเปลี่ยนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ
เพื่อแทนที่รูปภาพที่มีอยูทั้งหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตองแจงตอ
ในการดําเนินการตอโดยไมแทนที่ภาพ เลือก ขาม หรือเลือก ยกเลิก
เพื่อออกโดยไมตองคัดลอกภาพเพิม่ เติม
สถานะปองกันจะถูกคัดลอกพรอมกับภาพ แตเครื่องหมายการพิมพ (0 202) จะไมถูกคัดลอก ไมสามารถคัดลอก
ภาพที่ซอน
U
211
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันทีทถี่ ายภาพเสร็จหรือไม
ถาเลือก ปด ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น
หลังจากลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
S แสดงภาพถัดไป
แสดงภาพตอไปนี้ หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนาจะปรากฏ
T แสดงภาพกอนหนา แสดงภาพกอนหนานี้ หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไปจะปรากฏ
หากผูใชงานเลือ่ นดูภาพตามลําดับการบันทึก ภาพตามลําดับจะปรากฏตามทีไ่ ดอธิบายไว
U แสดงตอจากเดิม สําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงานเลื่อนดูภาพในลําดับยอนกลับ ภาพกอนหนาจะ
ปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพกอนหนา
หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ใหแสดงบนจอภาพ
ในระหวางการแสดงภาพ โปรดทราบวา เนือ่ งจากกลองอยูในทิศทางที่เหมาะสม
อยูแลวในขณะถายภาพ ภาพจะไมหมุนโดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพที่ถาย
ตัวเลือก
เปด
ปด
U
212
คําอธิบาย
กลองจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) อยางอัตโนมัติเพื่อแสดงขึน้ มาบนจอของกลอง
ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 254) จะปรากฏในทิศทางแนวนอน “กวาง”
(แนวนอน)
ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) จะปรากฏเปนทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)
ฉายสไลด
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
สรางฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 207) ภาพที่ซอน (0 208) จะไมปรากฏ
ตัวเลือก
เริ่ม
คําอธิบาย
เริ่มฉายสไลด
เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร, เฉพาะภาพนิ่ง และ
ประเภทของภาพ
เฉพาะภาพยนตร
ชวงเวลาระหวางภาพ เลือกระยะเวลาที่แตละภาพจะปรากฏ
ในการเริ่มฉายสไลด ไฮไลท เริ่ม แลวกด J ทานสามารถดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:
ไปที่
ขามไปขางหลัง/ขางหนา
กด
คําอธิบาย
กด 4 เพือ่ กลับไปยังเฟรมกอนหนานี้ กด 2 เพื่อขามไปยังเฟรมถัดไป
เปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายที่แสดงบนหนาจอ (เฉพาะภาพนิ่ง;
0 179)
หยุดชั่วคราว/เลนตอ
J
หยุดการฉายสไลดชั่วคราวหรือเลนตอ
X (T)/ กด X (T) ขณะแสดงภาพยนตรเพื่อเพิ่มระดับเสียง
เพิ่ม/ลดเสียง
W (S) กด W (S) เพือ่ ลดเสียง
G
สิ้นสุดการฉายสไลดและกลับไปที่เมนูแสดงภาพ
ออกไปยังเมนูแสดงภาพ
ออกไปยังโหมดแสดงภาพ
K
หยุดการฉายสไลด แลวกลับไปที่โหมดแสดงภาพ
ดูขอ มูลภาพถายเพิ่มเติม
ออกไปยังโหมดถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพือ่ กลับไปยังโหมดถายภาพ
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพเมื่อฉายสไลดเสร็จสิ้น เลือก
เริม่ ใหม เพื่อเริ่มตนใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยังเมนูแสดงภาพ
U
213
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)
ปุม G
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
รีเซ็ตเมนูถายภาพ
โฟลเดอรจดั เก็บขอมูล
การตั้งชื่อไฟล
หนาที่ของการดในชองที่ 2
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
พื้นที่ภาพ
การบีบอัดภาพ JPEG
การบันทึก NEF (RAW)
ไวตบาลานซ
ตัง้ คา Picture Control
จัดการ Picture Control
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
0
214
215
216
96
93
95
89
94
94
115
129
134
217
ตัวเลือก
พื้นที่สี
Active D-Lighting
HDR (High Dynamic Range)
ควบคุมขอบมืด
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
โหมดรีโมตคอนโทรล
การถายภาพซอน
การถายแบบเวนชวงเวลา
ถายภาพเหลื่อมเวลา
ตั้งคาภาพยนตร
0
217
137
139
218
218
218
105
85
160
164
168
65
หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคากลอง บางรายการอาจจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถใชงานได สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับตัวเลือกที่ใชไดในโหมดถายภาพ ดูหนา 309
รีเซ็ตเมนูถายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือก ใช เพือ่ คืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 312)
U
214
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกโฟลเดอรเพือ่ จัดเก็บภาพถายตอๆ ไป
❚❚การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขโฟลเดอร
1
2
3
เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2 หนาจอ
ที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอรหมายเลขที่เลือก
อยูแลว สัญลักษณ W, X หรือ Y จะแสดงขึ้นทีด่ านซายของหมายเลขโฟลเดอร:
• W : โฟลเดอรวางเปลา
• X : มีขอมูลอยูบางสวน
• Y : โฟลเดอรมี 999 ภาพ หรือมีภาพที่มหี มายเลข 9999 และไมสามารถจัดเก็บภาพลงใน
โฟลเดอรนี้ไดอีก
การดที่เก็บโฟลเดอรจะแสดงดวยสัญลักษณแสดงชองบรรจุแผนการดที่มุมบนขวาของหนาจอเลือก
โฟลเดอรตามหมายเลข การดที่ใชสําหรับโฟลเดอรใหมๆ จะขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบัน
สําหรับ หนาที่ของการดในชองที่ 2 (0 96)
บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ และกลับไปยังเมนูถายภาพ (หากตองการออกโดยไมเลือก
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมีโฟลเดอรตามหมายเลขทีร่ ะบุอยู กลองจะสราง
โฟลเดอรใหมขึ้นมา ภาพถายหลังจากนั้นจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรที่เลือกเวนแตโฟลเดอรจะเต็ม
D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบนั มีหมายเลข 999 และมีภาพ 999 ภาพหรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 อยู ปุมกดชัตเตอรจะไม
ทํางานและจะไมสามารถถายภาพตอได หากตองการถายภาพตอไป ใหสรางโฟลเดอรที่มีหมายเลขต่ํากวา 999
หรือเลือกโฟลเดอรที่มีอยูซึ่งมีหมายเลขต่ํากวา 999 และมีภาพนอยกวา 999 ภาพ
A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้นหากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก
U
215
❚❚การเลือกโฟลเดอรจากรายการ
1
เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ
2
ไฮไลทโฟลเดอร
3
เลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทโฟลเดอร
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูถายภาพ ภาพถายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว
ในโฟลเดอรที่เลือก
การตั้งชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชชื่อไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายที่ใชพื้นที่สี Adobe RGB
จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเปนตัวอักษรสามตัว (เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก
การตั้งชื่อไฟล เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวทีจ่ ะใชแทนสวน “DSC” ของชื่อไฟล สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไข
ชื่อไฟล ใหดูหนา 135
A นามสกุล
นามสกุลไฟลที่ใชมีดังตอไปนี้: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” สําหรับ
ภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพปองกันฝุน ในภาพถายแตละคูที่บันทึกดวยการตั้งคา
คุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน
U
216
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือก เปด เพือ่ ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ ีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมมุ กวาง
และเพือ่ ลดภาพบิดเบี้ยวทีม่ ีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล
(โปรดทราบวาพื้นที่ขอบภาพที่มองเห็นในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถาย
ที่ได และเวลาที่ใชในการโปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น)
ตัวเลือกนี้จะไมมีผลกับภาพยนตรและใชไดกับเลนสชนิด G และ D เทานั้น
(ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอาย และเลนสอนื่ ๆ บางรุน) ทั้งนี้ไมรับประกันผลการใชงานกับเลนสอื่นๆ
กอนใชฟง กชั่นควบคุมความผิดเพีย้ นอัตโนมัติกับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมัติ
หรือเลือกพื้นที่ภาพ DX (24 × 16) 1.5 × (0 90) การเลือกตัวเลือกอืน่ อาจทําใหเกิดความผิดเพี้ยน
ในภาพมากหรือการตัดสวนภาพมาก
A รีทัช: ควบคุมความผิดเพี้ยน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสรางสําเนาภาพถายที่มีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออกและภาพบิดเบีย้ วที่มี
ลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 274
พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
พื้นที่สเี ปนตัวกําหนดชวงของสีที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพสี เลือก sRGB สําหรับภาพถาย
ที่จะนําไปพิมพ หรือใช “ตามนั้น” หากไมมีแกไขภาพ Adobe RGB จะมีขอบเขตสีกวางกวา จึงควรใชกับภาพ
ที่จะตองนํามาประมวลผลหรือรีทัชมากหลังจากออกจากกลองแลว
A พื้นที่สี
พื้นที่สีกําหนดความสัมพันธระหวางสีและคาตัวเลขที่ใชแทนสีในไฟลภาพดิจิตอล พื้นที่สี sRGB ไดรับความนิยม
ใชงานอยางกวางขวางในขณะที่พื้นที่สี Adobe RGB มักจะใชในงานสิ่งพิมพและการพิมพภาพเชิงพาณิชย แนะนํา
ใหใช sRGB ในการถายภาพสําหรับนําไปพิมพโดยไมมีการแกไขปรับเปลี่ยนหรือนําไปดูในโปรแกรมที่ไมรองรับ
การจัดการสี หรือเมื่อถายภาพเพื่อพิมพดวย ExifPrint ตัวเลือกการพิมพโดยตรงในเครื่องพิมพที่ใชงานภายในบาน
บางรุน หรือการพิมพจากรานอัดรูป หรือศูนยบริการพิมพภาพเชิงพาณิชย ภาพถาย Adobe RGB สามารถพิมพโดยใช
ตัวเลือกเหลานี้ไดเชนกัน แตสีสันที่ไดจะไมสดใสเทา
ภาพ JPEG ที่ถายโดยใชพื้นที่สี Adobe RGB เปนไปตามขอกําหนด DCF โปรแกรมคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ
ที่รองรับ DCF จะเลือกพื้นที่สีที่ถูกตองเองอยางอัตโนมัติ ถาโปรแกรมหรืออุปกรณไมรองรับ DCF ใหเลือกพืน้ ที่สีที่
เหมาะสมดวยตนเอง สําหรับขอมูลเพิม่ เติม โปรดดูเอกสารประกอบของโปรแกรมหรืออุปกรณ
A ซอฟตแวร Nikon
ViewNX 2 (ใหมา) และ Capture NX 2 (แยกจําหนาย) จะเลือกพื้นที่สีที่ถูกตองโดยอัตโนมัติเมื่อเปดภาพที่ถาย
ดวยกลอง
U
217
ควบคุมขอบมืด
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
“วิกเนต” คือความสวางทีจ่ างลงบริเวณขอบภาพ ควบคุมขอบมืด จะชวยลดวิกเนตสําหรับเลนสชนิด G และ
D (ไมรวมเลนส DX และ PC) การทํางานของฟงกชั่นนี้ใหผลตอเลนสแตละเลนสแตกตางกัน และจะเห็น
ความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรับแสงสูงสุด เลือกจาก สูง, ปกติ, ต่ํา และ ปด
A ควบคุมขอบมืด
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา) หรือ
ความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกัน ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนา
ที่มีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ตองการ ถายภาพทดสอบแลวดูผลที่ไดใน
จอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชไดกับภาพยนตร (0 57) การถายภาพซอน (0 160) หรือภาพรูปแบบ DX
(0 89)
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน
(การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ถาเลือก เปด กลองจะโปรเซสภาพทีถ่ ายโดยใชความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที
เพือ่ ลดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน
หรือฝา) เวลาที่ใชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา ในระหวาง
การโปรเซส “l m” จะกะพริบในหนาจอความไวชัตเตอร/รูรับแสง
และจะไมสามารถถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลองกอนการโปรเซส
เสร็จสมบูรณ ภาพจะไดรับการบันทึกแตจะไมมีการลดสัญญาณรบกวน)
ในโหมดถายภาพตอเนือ่ ง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะที่กําลังโปรเซสภาพ ความจุของ
หนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง การลดนอยซเมือ่ รับแสงเปนเวลานานจะเลือกใชไมไดในขณะบันทึก
ภาพยนตร
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ภาพที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได
ตัวเลือก
U
218
คําอธิบาย
สูง
ปกติ
ต่ํา
ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, เสน หรือฝา) โดยเฉพาะในภาพที่ถายดวย
ความไวแสงสูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง ปกติ และ ต่ํา
ปด
กลองจะลดสัญญาณรบกวนเฉพาะเมื่อความไวแสงเกิน ISO 2500 หรือสูงกวา
ระดับการลดสัญญาณรบกวนจะต่ํากวาการเลือก ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง:
การตั้งคาการปรับความละเอียดกลอง
การแสดงเมนูการตัง้ คาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง)
ปุม G
การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพือ่ ปรับแตงการตั้งคากลองใหเหมาะสม
ตามความตองการของผูใช
กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมนูหลัก
รีเซ็ตการตั้งคา
แบบกําหนดเอง
(0 221)
U
219
การตั้งคาแบบกําหนดเองมีใหเลือกใชดังตอไปนี้:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
b
b1
b2
b3
b4
b5
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
U
220
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
รีเซ็ตการตัง้ คาแบบกําหนดเอง
โฟกัสอัตโนมัติ
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ไฟแสดงจุด AF
จุดโฟกัสแบบวนรอบ
จํานวนจุดโฟกัส
ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง
การวัดแสง/คาแสง
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ชดเชยแสงอยางงาย
บริเวณที่เนนกลางภาพ
ชดเชยแสงอยางละเอียด
ตัง้ เวลา/ล็อค AE
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตั้งเวลาถาย
หนวงเวลาปดจอภาพ
ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต
การถายภาพ/แสดงผล
เสียงเตือน
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
การแสดงและปรับความไวแสง
แสดงคําแนะนําบนจอ
ความเร็วการถายในโหมด CL
ถายตอเนื่องสูงสุด
การเรียงหมายเลขไฟล
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
0
221
221
221
222
222
222
223
223
224
224
225
226
226
226
227
227
228
228
228
229
229
229
229
230
230
231
d
d9
d10
d11
d12
d13
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
g
g1
g2
g3
g4
การตัง้ คาแบบกําหนดเอง
การถายภาพ/แสดงผล
ไฟหนาจอ LCD
โหมดหนวงเวลาถาย
เตือนใหใชแฟลช
แบตเตอรี่ประเภท MB-D14
ลําดับแบตเตอรี่
การถายครอม/แฟลช
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ความไวชัตเตอรของแฟลช
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
โมเดลลิ่งแฟลช
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
ลําดับการถายครอม
การควบคุม
ปุม OK (โหมดถายภาพ)
กําหนดปุม Fn
กําหนดปุม Preview
กําหนดปุม AE-L/AF-L
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ปลอยปุม เพื่อใชแปนหมุน
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
แสดงคากลับดาน
กําหนดปุม 4 ของ MB-D14
ภาพยนตร
กําหนดปุม Fn
กําหนดปุม Preview
กําหนดปุม AE-L/AF-L
กําหนดปุม ชัตเตอร
0
231
231
231
232
233
234
235
236
240
241
241
241
241
242
244
244
245
246
246
246
247
247
248
248
248
หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคากลอง บางรายการอาจจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถใชงานได สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับตัวเลือกที่ใชไดในโหมดถายภาพ ดูหนา 309 หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้ง
จากโรงงาน (0 313) จะมีเครื่องหมายดอกจันปรากฏขึ้นติดกับคาที่เปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 313)
a: โฟกัสอัตโนมัติ
a1: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 97) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุม
กดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเมือ่ กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส)
ตัวเลือก
G การถาย
F โฟกัส
คําอธิบาย
สามารถถายภาพเมื่อกดชัตเตอร
สามารถถายภาพไดเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะปรับ
โฟกัสตอไปจนกวาจะลั่นชัตเตอร
a2: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 97) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพเฉพาะ
เมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรือเมือ่ กดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร)
ตัวเลือก
G การถาย
F โฟกัส
คําอธิบาย
สามารถถายภาพเมื่อกดชัตเตอร
สามารถถายภาพไดเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S สําหรับโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคงทํางานอยูจนกวาจะปลอย
ชัตเตอร
U
221
a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวิธีปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน หากเลือก AF-C
หรือออโตโฟกัสตอเนื่องเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 97)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
C 5 (นาน)
(4
เมื่อระยะหางของวัตถุเปลี่ยนอยางกะทันหัน กลองจะรอภายในชวงเวลาที่กําหนด แลวจึงปรับ
D 3 (ปกติ) ระยะหางของวัตถุ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหกลองปรับโฟกัสภาพใหมถาวัตถุถูกขวางโดยวัตถุที่วิ่งผาน
หนากลอง
)2
E 1 (สั้น)
กลองจะปรับโฟกัสทันทีหากระยะหางของวัตถุเปลี่ยนไป ใชเมื่อถายหลายภาพติดตอกันอยาง
ปด
รวดเร็วโดยที่วัตถุอยูหางจากกลองในระยะที่ตางกัน
a4: ไฟแสดงจุด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรือไม
ตัวเลือก
อัตโนมัติ
เปด
ปด
คําอธิบาย
จุดโฟกัสที่เลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามตองการเพื่อแสดงใหเห็นคอนทราสตกับพื้นหลัง
จุดโฟกัสที่เลือกไวจะถูกไฮไลททุกครั้งโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสที่เลือกไวอาจมองแทบไมเห็น
จุดโฟกัสที่เลือกไมถูกไฮไลท พื้นที่ดานนอกสวนครอบตัดปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทา (0 90)
a5: จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึง่ ของชองมองภาพไปยังอีกมุมหนึง่ หรือไม
ตัวเลือก
วนรอบ
ไมวน
U
222
คําอธิบาย
การเลือกจุดโฟกัสจะ “วนรอบ” จากบนลงลาง ลางขึ้นบน
ขวาไปซาย และซายไปขวา ตัวอยางเชน เมื่อกด 2 ขณะที่
w
จุดโฟกัสที่ขอบดานขวาของหนาจอถูกไฮไลทอยู (q) จะเปนการ
เลือกจุดโฟกัสที่สอดคลองกันที่ขอบดานซายของหนาจอ (w)
สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2 เมื่อจุดโฟกัส
ที่มุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ
q
a6: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมื่อเลือกจุดโฟกัสเอง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
# 39 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 39 จุดที่แสดงทางดานขวา
A 11 จุด
เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดที่แสดงทางดานขวา ใชสําหรับเลือกจุดโฟกัส
อยางรวดเร็ว
a7: ไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะเปดไฟชวยหาออโตโฟกัสในตัวกลองเพือ่ ชวยโฟกัสภาพเมื่อมีแสงนอย
หรือไม
ตัวเลือก
เปด
ปด
คําอธิบาย
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางเมื่อแสงไมเพียงพอ (เฉพาะการถายภาพดวยชองมองภาพเทานั้น)
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดเมื่อเกิดทั้งสองเงื่อนไขตอไปนี้:
1. เลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 97) หรือเลือกออโโตโฟกัสทีละภาพเมื่อกลองอยูในโหมด
AF-A
2. ออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติถูกเลือกไวสําหรับโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 99) หรือมีการ
เลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใชออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติและมีการเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลางไว
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะไมติดขึ้นเพื่อชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติในการ
โฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ
A ไฟชวยหาออโตโฟกัส
ไฟชวยหาออโตโฟกัสมีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เมื่อใชไฟชวยหาออโตโฟกัส ใหใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัส
24–200 มม. และถอดเลนสฮูดออก
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโหมดถายภาพที่เลือกใชไฟชวยหาโฟกัสได ใหดูหนา 309 ดูหนา 290 สําหรับขอจํากัดของเลนส
ที่สามารถใชในการชวยหาออโตโฟกัสได
U
223
b: การวัดแสง/คาแสง
b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาความไวแสง (ISO) ถาเปนไปได กลองจะยังใช
คาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากไมสามารถใช
การตั้งคาปจจุบันที่ระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสงจะถูกปดเศษเปนคาที่
ใกลเคียงที่สุดที่สามารถเลือกใชงานได
b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกสวนที่เพิ่มขึ้นโดยทําการปรับคาความไวชัตเตอร รูรบั แสง, คาแสงและ
การชดเชยแสงแฟลช และภาพครอม
U
224
b3: ชดเชยแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองใชปุม E ในการกําหนดคาชดเชยแสง (0 112) หรือไม ถาเลือก เปด
(ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด 0 ที่กึ่งกลางของการแสดงคาแสงจะกะพริบแมวาการชดเชยแสงจะถูกตั้งเปน ±0
ตัวเลือก
คําอธิบาย
การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหนึ่ง (ดูหมายเหตุดานลาง)
เปด
การตั้งคาที่ถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งจะถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย
(ออโตรีเซ็ต)
(การตั้งคาชดเชยแสงที่เลือกโดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)
ดังที่แสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําสัง่ จะไมถกู รีเซ็ตเมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย
เปด
ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง
ปด
การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนที่ใชในการตั้งคาชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3
(ชดเชยแสงอยางงาย) ขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับกําหนดตั้งคา f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง
(0 245)
แปนหมุนเลือกคําสั่ง >สลับหลัก/รอง
โหมด
P
S
A
M
ปด
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เปด
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไมมี
A แสดงคา ISO/ISO อยางงาย
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ไมสามารถใชไดกับการตั้งคาแบบกําหนเอง d3 (แสดงคา ISO/
ISO อยางงาย) การปรับรายการใดๆ เหลานี้จะเปนการรีเซ็ตรายการที่เหลือ และจะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อมีการ
รีเซ็ตรายการ
U
225
b4: บริเวณที่เนนกลางภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมือ่ คํานวณคาแสง คาบริเวณทีเ่ นนกลางภาพจะกําหนดน้ําหนักมากที่สุดที่วงกลม
ตรงกลางของกรอบ เสนผานศูนยกลาง (φ) ของวงกลมนี้สามารถตั้งเปน 8, 12, 15
หรือ 20 มม. หรือคาเฉลี่ยทัง้ เฟรม
โปรดทราบวาถาไมไดเลือก เฉลี่ย เสนผานศูนยกลางจะมีคาคงทีเ่ ปน 12 มม. เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU
ไมวาจะเลือกการตั้งคาใดไวสําหรับ ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 172) เมื่อเลือก เฉลี่ย
กลองจะใชคาเฉลี่ยของทั้งกรอบภาพกับเลนสชนิดไมมี CPU และมี CPU
b5: ชดเชยแสงอยางละเอียด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ใชตัวเลือกนี้ปรับคาแสงทีเ่ ลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถปรับคาแสง
อยางละเอียดตามการวัดแสงแตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง –1 EV ในลําดับขั้นของ
1/6 EV
D การปรับคาแสงอยางละเอียด
การปรับคารับแสงอยางละเอียดจะไมสงผลตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสัญลักษณแสดงคา
ชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธีเดียวที่จะกําหนดคารับแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไรคือการดูคาในเมนู
การปรับแบบละเอียด ควรใชการชดเชยแสง (0 112) กับสถานการณโดยทั่วไป
c: ตั้งเวลา/ล็อค AE
c1: ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
U
226
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
c2: ตั้งเวลาสแตนดบาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงจะปรากฏในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมัติ
เมื่อหมดเวลา
เลือกการหนวงเวลาสําหรับตั้งเวลาสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
c3: ตั้งเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลากอนลั่นชัตเตอร จํานวนภาพทีต่ องการถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพในโหมดตั้งเวลาถาย
• หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา: เลือกระยะเวลากอนลั่นชัตเตอร (0 85)
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพือ่ เลือกจํานวนภาพทีถ่ ายแตละครั้งที่กดปุม
กดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพเมือ่ จํานวนภาพ
มากกวา 1
U
227
c4: หนวงเวลาปดจอภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมกี ารใชงานใดๆ ในขณะแสดงภาพ
(แสดงภาพ; คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) และรีวิวภาพ (แสดงภาพทันทีที่ถา ย;
คาเริ่มตนคือ 4 วินาที ), เมือ่ เมนู (เมนู; คาเริ่มตนคือ 1 นาที) หรือขอมูล
(การแสดงผลขอมูลการถายภาพ; คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ
หรือเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและบันทึกภาพยนตร (ไลฟวิว; คาเริ่มตนคือ 10 นาที)
เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สนั้ ลงเพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงอยูในโหมดสแตนดบายในโหมดรีโมต
คอนโทรล (0 85) หากไมมกี ารใชงานใดๆ ตามระยะเวลาที่เลือก การถายภาพ
ดวยรีโมตคอนโทรลจะสิ้นสุดลงและการวัดคาแสงจะปดการทํางาน เลือกเวลา
ที่สั้นลงเพือ่ ยืดอายุแบตเตอรี่ หากตองการใหโหมดรีโมตคอนโทรลทํางานอีกครั้ง
หลังจากหมดเวลา ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
d: การถายภาพ/แสดงผล
d1: เสียงเตือน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระดับความสูงต่ําและความดังของเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสภาพ โดยใชออโตโฟกัสทีละภาพ
(AF-S หรือเมื่อเลือกออโตโฟกัสทีละภาพไวสําหรับ AF-A; 0 97), เมื่อล็อคโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว,
ขณะทีต่ ัวนับเวลาลั่นชัตเตอรนับเวลาถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถายและในโหมดรีโมตหนวงเวลาลั่นชัตเตอร
(0 85), เมื่อถายภาพในโหมดรีโมตตอบสนองเร็วหรือรีโมตยกกระจก (0 85), เมื่อการถายภาพเหลือ่ มเวลา
สิ้นสุดลง (0 168) หรือเมื่อทานพยายามถายภาพเมื่อการดหนวยความจําถูกล็อคไว (0 32) โปรดทราบวา
เสียงเตือนจะไมดังขึ้นในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (0 57) หรือโหมดการกดชัตเตอรแบบเงียบ
(โหมด J; 0 83) โดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไว
• ความดัง: เลือก 3 (สูง), 2 (กลาง), 1 (ต่ํา) หรือ ปด (ปดเสียง) เมือ่ เลือกตัวเลือก
อื่นที่ไมใช ปด สัญลักษณ c จะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
• ความสูงต่ํา: เลือก สูง หรือ ต่ํา
U
228
d2: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก เปด เพือ่ แสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิง
ขณะจัดองคประกอบภาพ (0 8)
d3: การแสดงและปรับความไวแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก แสดงความไวแสง (ISO) หรือ แสดงคา ISO/ISO อยางงาย แผงควบคุมจะแสดงคาความไวแสง
(ISO) แทนจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ถาเลือก แสดงคา ISO/ISO อยางงาย ทานสามารถกําหนดคา
ความไวแสง (ISO) ไดในโหมด P และ S โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก เลือก แสดงจํานวนภาพที่ถายได เพือ่ แสดงจํานวนภาพทีส่ ามารถบันทึกไดในแผงควบคุม
d4: แสดงคําแนะนําบนจอ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก เปด เพือ่ แสดงเคล็ดลับเครื่องมือสําหรับรายการทีเ่ ลือกไวในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ (0 11)
d5: ความเร็วการถายในโหมด CL
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกความเร็วในการถายภาพตอเนือ่ งสูงสุดในโหมด CL (การถายภาพตอเนื่อง
ความเร็วต่ํา) (0 83; ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา การตั้งคานี้
ยังกําหนดความเร็วในการถายภาพตอเนื่องสําหรับการถายทีละภาพ)
U
229
d6: ถายตอเนื่องสูงสุด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
จํานวนภาพสูงสุดทีส่ ามารถถายไดในการถายภาพตอเนื่องหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่องสามารถตั้งคาได
ระหวาง 1 ถึง 100
A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจําบัฟเฟอร
(t00) ดูหนา 334 สําหรับขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับขนาดของหนวยความจําบัฟเฟอร
d7: การเรียงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมือ่ ถายภาพ กลองจะตั้งชื่อไฟลโดยการเพิ่มคาลงในหมายเลขไฟลที่ใชลาสุด
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอร
ใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจํา
ใหมลงในกลองหรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการดหนวยความจําใหมลงในกลอง
กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายที่ใช หรือจากหมายเลขไฟลที่มากที่สุดในโฟลเดอรปจจุบัน
เปด
โดยยึดเอาคาใดคาหนึ่งที่สูงกวา ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบนั มีรูปถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึน้ โดยอัตโนมัติ และหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกครั้ง
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึน้ การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือใส
ปด การดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ถาถายภาพ
เมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่มหนึ่งเขาในหมายเลขไฟลที่มากที่สุด
รีเซ็ต
ในโฟลเดอรปจ จุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟลจะถูกตั้งคาใหมเปน 0001
D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจ จุบันมีรูปถายหมายเลข 999 และมีรูปถาย 999 รูป หรือรูปถายหมายเลข 9999 ปุมกดชัตเตอรจะใชงาน
ไมไดและไมสามารถถายรูปเพิม่ ไดอีก เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d7 (การเรียงหมายเลขไฟล)
จากนั้น ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบันหรือใสการดหนวยความจําใหม
U
230
d8: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก อัตโนมัติ (v) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 9) จะเปลี่ยนจากสีดํา
เปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมัติเพือ่ รักษาความคมชัดของพืน้ หลัง หากตองการใชตัวอักษรสีเดียว
กันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พื้นหลังสวาง (w; ตัวอักษรสีดํา) หรือ พื้นหลังมืด (x; ตัวอักษรสีขาว)
ความสวางของจอภาพจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพือ่ ใหเกิดคอนทราสตสูงสุดจากสีตัวอักษรที่เลือกไว
พื้นหลังสวาง
d9: ไฟหนาจอ LCD
พื้นหลังมืด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) จะติดเมื่อสวิทช
เปดปดการทํางานถูกหมุนไปทาง D ถาเลือก เปด แผงควบคุมจะสวางทุกครั้ง
ที่ตั้งเวลาสแตนดบายทํางาน (0 39) เลือก ปด เพือ่ ยืดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่
d10: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ในสถานการณที่มกี ารขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาที,
2 วินาที หรือ 3 วินาที เพือ่ หนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นหนึง่ , สอง
หรือสามวินาที
d11: เตือนใหใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะกะพริบในชองมองภาพถาตองใชแฟลชเพือ่ ใหได
คาแสงที่ดีที่สุด
U
231
d12: แบตเตอรี่ประเภท MB-D14
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เพือ่ ใหมั่นใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไวเมื่อใชชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D14 กับแบตเตอรี่ขนาด
AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนใี้ หตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ที่ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปนตองปรับตัวเลือกนี้
เมือ่ ใชแบตเตอรี่ EN-EL15
ตัวเลือก
1 LR6 (AA อัลคาไลน)
2 HR6 (AA Ni-MH)
3 FR6 (AA ลิเทียม)
คําอธิบาย
เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน
เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ HR6 AA Ni-MH
เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ FR6 AA ลิเทียม
A การใชแบตเตอรี่ AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ํากวา 20 °C และจะแตกตางกันขึ้นอยูกับยี่หอและ
สภาพการเก็บรักษา ในบางกรณี แบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA บางยี่หอไมสามารถใชได
เนื่องจากลักษณะของประสิทธิภาพและความจุที่จํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลนมีความจุที่นอยกวาประเภทอื่นและ
ควรใชในกรณีที่ไมมีแบตเตอรี่อื่นใแลว และเฉพาะที่อุณหภูมิอุน กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังตอไปนี้:
แผงควบคุม
L
H
H
(กะพริบ)
U
232
ชองมองภาพ
คําอธิบาย
—
แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม
d
แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน
d
ปุมกดชัตเตอรถูกปดการทํางาน ชารจแบตเตอรี่
(กะพริบ)
d13: ลําดับแบตเตอรี่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุด
แบตเตอรี่เสริม MB-D14 ลงในกลอง โปรดทราบวาถา MB-D14 ไดรับพลังงาน
จากอะแดปเตอร AC รุน EH-5b และปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B
กลองจะใชอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม
สัญลักษณ s จะปรากฏในแผงควบคุมของกลองเมื่อใชแบตเตอรี่ใน MB-D14
A ชุดแบตเตอรี่ MB-D14
MB-D14 จะใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หรือแบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AA, Ni-MH หรือแบตเตอรี่
ลิเธียมจํานวนหกกอน (EN-EL15 มีมาพรอมกลอง สวนแบตเตอรี่ AA มีจําหนายทั่วไป)
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่ที่ใสไวใน MB-D14 ดังนี้:
สวนแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D14
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
$
แบตเตอรี่ AA
w
U
233
e: การถายครอม/แฟลช
e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ตัวเลือก
คําอธิบาย
กลองจะใชแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเมื่อใชชุดแฟลชที่รองรับคุณสมบัติดังกลาว
1/250 วินาที (0 294) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250วินาที
(Auto FP) เมื่อกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/250 วินาทีในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที
กลองจะใชแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเมื่อใชชุดแฟลชที่รองรับคุณสมบัติดังกลาว
1/200 วินาที (0 294) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/200วินาที
(Auto FP) เมื่อกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/200 วินาทีในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติจะถูกเปดใชงานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/200 วินาที
1/200 วินาที–
ความเร็วสัมพันธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาที่เลือกไว
1/60 วินาที
A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรที่คาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือกความไวชัตเตอร
คาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดที่เปนไปได (30 วินาทีหรือการเปดชัตเตอรคาง) X (สัญลักษณแสดงแฟลช
สัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
สามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดที่กลองรองรับได ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพือ่ ลดระยะชัดลึกแมวัตถุ
อยูในตําแหนงยอนแสงหรือภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช
“FP” เมื่อแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติทํางาน (0 295)
U
234
❚❚แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
เมื่อเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1
(ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 234) ทานสามารถใชแฟลชในตัวกลองดวยความไวชัตเตอรที่เร็วเทากับ
1/250 วินาที หรือ 1/200 วินาที ขณะเดียวกันชุดแฟลชเสริมภายนอกทีร่ องรับ (0 294) สามารถใชกับความไว
ชัตเตอรคาใดก็ได (แฟลชสัมพันธทคี่ วามไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช 1/250 วินาที (Auto FP) 1/200 วินาที (Auto FP)
1/200 วินาที
ชุดแฟลช
ชุดแฟลช
ชุดแฟลช
แฟลช
แฟลช
แฟลช
เสริม
เสริม
เสริม
ในกลอง
ในกลอง
ในกลอง
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ความไวชัตเตอร
ตั้งแต 1/4000 แตไมรวม
—
Auto FP
—
Auto FP
—
—
1/250วินาที
ตั้งแต 1/250 แตไมรวม
—
Auto FP
—
—
สัมพันธกับแฟลช*
1/200วินาที
1/200-30 วินาที
สัมพันธกับแฟลช
* ชวงแฟลชจะลดลงเมื่อความไวชัตเตอรเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงแฟลชจะสูงกวาชวงแฟลชที่ไดจากความเร็วระดับ
เดียวกันที่ใชกับ Auto FP
e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมื่อใชแฟลชสัมพันธมา น
ชัตเตอรชุดแรกหรือชุดที่สอง หรือใชการลดตาแดงในโหมด P หรือ A (ไมวาจะเลือก
คาใดไว ความไวชัตเตอรจะชาได 30 วินาทีในโหมด S และ M หรือการตั้งคาแฟลช
การตั้งคาแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดแรกและแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุด
ที่สอง หรือการลดตาแดงดวยความไวชัตเตอรต่ํา) ชวงตัวเลือกมีตั้งแต
1/60 วินาที (1/60 วินาที) ถึง 30 วินาที (30 วินาที)
U
235
e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
1 TTL
กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ
2 ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช (0 236) กลองไมยิงแฟลชนํา
3 การยิงแฟลชซ้ํา แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงวาบจากแฟลช (0 236)
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักเพื่อควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกหนึ่งหรือหลายกลุม
4 โหมดสั่งแฟลช
(0 237)
❚❚ปรับเอง
เลือกระดับแฟลชระหวาง เต็มกําลัง และ 1/128 (1/128 จากกําลังไฟเต็ม) หากมีกําลังไฟเต็ม แฟลชในตัวมี
ไกดนัมเบอร 12 (เมตร, ISO 100, 20 °C)
❚❚การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจาจากแสงแฟลช กด 4
หรือ 2 เพือ่ ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพือ่ เปลี่ยน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
กําลังแฟลช เลือกกําลังแฟลช (แสดงเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม)
เลือกจํานวนครั้งที่จะใหกลองยิงแฟลชตามกําลังไฟที่เลือกไว
จํานวนครั้ง โปรดทราบวาขึน้ อยูกับความไวชัตเตอรและตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ
ความถี่ จํานวนที่ปลอยแฟลชจริงอาจจะนอยกวาคาที่เลือกไว
ความถี่ เลือกความถี่ในการยิงแฟลชตอวินาที
A โหมดควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
(0 146)
A “ปรับเอง” และ “การยิงแฟลชซ้ํา”
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกตัวเลือกเหลานี้
U
236
A SB-400
เมื่อติดตั้งและเปดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-400 การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม
ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับ SB-400 จาก TTL และ ปรับเอง ได (ตัวเลือก การยิงแฟลชซ้ํา และ
โหมดสั่งแฟลช จะเลือกใชไมได)
A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกที่เลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซ้ํา > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช
กําลังแฟลช
1/4
1/8
1/16
ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”
2
2–5
2–10
กําลังแฟลช
1/32
1/64
1/128
ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
❚❚โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตั้งแตหนึง่ ตัวขึ้นไป ชุดแฟลชสริมภายนอก
แบงออกไดถึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย (0 294)
การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูตามภาพทางดานขวา กด 4 หรือ 2 เพือ่ ไฮไลท
ตัวเลือกตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพือ่ เปลี่ยน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แฟลชในกลอง เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง (แฟลชชุดควบคุม)
TTL
โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาครั้งละ 1/3EV
M
เลือกระดับแฟลชจากคาตั้งแต 1/1 ถึง 1/128 (1/128 จากกําลังไฟเต็ม)
แฟลชในตัวกลองจะไมยิง แมวาชุดแฟลชรีโมตจะยิง จะตองยกแฟลชในตัวกลองขึ้นเพื่อใหสามารถ
––
ปลอยแฟลชนํา
กลุม A
เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A
TTL
โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาครั้งละ 1/3EV
รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ; 0 294) เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง
AA
+3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิม่ คาครั้งละ 1/3EV
M
เลือกระดับแฟลชจากคาตั้งแต 1/1 ถึง 1/128 (1/128 จากกําลังไฟเต็ม)
––
ชุดแฟลชกลุมนี้จะไมยิง
เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกับตัวเลือกที่แสดงใน
กลุม B
กลุม A ขางตน
ชองสัญญาณ เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคาเปนชองเดียวกัน
U
237
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช
1
U
238
ปรับคาสําหรับแฟลชในตัวกลอง
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง
โปรดทราบวาระดับกําลังแฟลชไมสามารถปรับไดในโหมด – –
2
ปรับการตั้งคาสําหรับกลุม A
3
ปรับการตั้งคาสําหรับกลุม B
4
เลือกชองสัญญาณ
5
กด J
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับชุดแฟลชในกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลชสําหรับชุดแฟลชในกลุม B
6
จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวาระยะทางสูงสุด
ที่สามารถวางชุดแฟลชรีโมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช
60° หรือนอยกวา
10 เมตรหรือนอยกวา 30° หรือนอยกวา
30° หรือนอยกวา
เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบน
5 เมตรหรือนอยกวา ชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง
กลอง
(แฟลชในกลอง)
5 เมตรหรือนอยกวา
60° หรือนอยกวา
7
กําหนดคาชุดแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรีโมตทั้งหมด แลวปรับการตั้งคากลุมตามทีต่ องการ จากนั้น ตั้งคาในชองสัญญาณที่เลือก
ในขั้นตอนที่ 4 ดูรายละเอียดไดจากคูมือการใชงานชุดแฟลช
8
ยกแฟลชในกลอง
9
จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
กดปุม M (Y) เพือ่ ยกแฟลชในตัวกลองขึ้น โปรดทราบวาแมวาจะเลือก – – สําหรับโหมด
แฟลชในกลอง > โหมด แฟลชในกลองตองยกขึ้นเพื่อใหกลองปลอยแฟลชนํา
เมื่อไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานในกลองและไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานของชุดแฟลชอื่นๆ สวางขึ้น
ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวยิง สามารถใชล็อคคาแสงแฟลช (0 149) ไดหากตองการ
U
239
A การแสดงผลโหมดสัมพันธกบั แฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลชบนแผงควบคุมหากเลือก – – สําหรับ แฟลชในกลอง > โหมด
A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่ได
เลือกไวสําหรับแฟลชในตัวกลอง, กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสั่งแฟลช สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผง
ควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอื่นๆ ที่ไมใช ±0 สําหรับ แฟลชในกลอง >
TTL สัญลักษณ Y จะกะพริบเมื่อแฟลชในตัวกลองอยูในโหมด M
D โหมดสั่งแฟลช
ตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตจะรับแฟลชนําจากแฟลชในตัวกลอง (ตองระมัดระวังเปนพิเศษหากไมติด
กลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจากชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด
TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด AA) เพราะอาจรบกวนคารับแสง เพื่อปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลชจาก
แฟลชในตัวกลองปรากฏในภาพถายที่ชวงสั้นๆ ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก)
หรือใชตัวเลือกแผงอินฟราเรด SG-3IR สําหรับแฟลชในตัวกลอง จําเปนตองใช SG-3IR เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด
เมื่อใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง ที่ยิงแฟลชในเวลาที่สวาง หลังจากวางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิง
ทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง
แมวาจะมีการจํานวนของชุดแฟลชรีโมตที่จํากัดที่อาจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือสามครั้ง หากจํานวนมากกวานี้
ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ
e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวิธที ี่กลองปรับระดับแฟลชเมือ่ ใชการชดเชยแสง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
YE ทั้งภาพ
กลองจะปรับทั้งระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยนคาแสงทั้งภาพ
E ฉากหลังเทานั้น ใชการชดเชยแสงกับพื้นหลังเทานั้น
U
240
e5: โมเดลลิ่งแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
หากเลือก เปด เมื่อใชกลองกับแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมที่รองรับ CLS
(0 294) โมเดลลิ่งแฟลชจะถูกยิงเมื่อกดปุมแสดงระยะชัดลึกของกลอง (0 77)
กลองจะไมยงิ โมเดลลิ่งแฟลชหากเลือก ปด
e6: ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกการตั้งคาหรือคาที่ตองการถายครอมเมือ่ ใชการถายครอมอัตโนมัติ (0 153) เลือก AE และแฟลช (j)
เพือ่ ทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, AE เทานัน้ (k) เพื่อถายเฉพาะภาพครอม, แฟลชเทานัน้
(l) เพือ่ ถายเฉพาะที่การถายครอมระดับแฟลช, ถายครอมไวตบาลานซ (m) เพือ่ ทําการถายครอม
ไวตบาลานซ (0 156) หรือ ถายครอม ADL (y) เพื่อถายครอมโดยใช Active D-Lighting (0 158)
โปรดทราบวาไมสามารถเลือกการถายภาพครอมไวตบาลานซทกี่ ารตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ
NEF (RAW) + JPEG
e7: ลําดับการถายครอม
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตามคาทีต่ ั้งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมไวตบาลานซ แฟลช
และแสงตามลําดับที่ไดอธิบายไวในหนา 153 และ 156 ถาเลือก อันเดอร > MTR > โอเวอร (I)
การถายภาพจะดําเนินตามลําดับจากคาต่ําสุดจนถึงคาสูงสุด การตั้งคานี้ไมมีผลตอการถายครอม ADL
f: การควบคุม
f1: ปุม OK (โหมดถายภาพ)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ใหกับปุม J ขณะถายภาพ: เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง (J เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง), ไฮไลทจุด
โฟกัสที่ทํางาน (K ไฮไลทจดุ โฟกัสที่ใช) หรือไมมี (ไมใช)
U
241
f2: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn
ตัวเลือก
q ดูตวั อยาง
r ล็อคคาแสงแฟลช
B ล็อค AE/AF
C ล็อค AE เทานั้น
E ล็อค AE (คาง)
F ล็อค AF เทานั้น
A AF-ON
s ปดแฟลช
t
ถายตอเนื่อง
แบบครอม
y Active D-Lighting
e + NEF (RAW)
คําอธิบาย
กดปุม Fn เพือ่ ตรวจสอบระยะชัดลึก (0 77)
กดปุม Fn เพือ่ ล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับ
ระบบนี้เทานั้น 0 149, 294) กดอีกครั้งเพือ่ ยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช
โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุม นี้อีกครั้งหรือ
หมดเวลาแสตนดบาย
กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม Fn
การกดปุม Fn จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอร
ในการหาโฟกัส
แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn
ถากดปุม Fn ขณะที่การถายครอม ADL การถายครอมคาแสง หรือการถายครอม
คาแฟลชทํางานในโหมดถายทีละภาพหรือการกดชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพ
ทุกภาพที่ใชโปรแกรมถายครอมในขณะนั้นเมื่อทานกดปุม กดชัตเตอร ถากําลังใชการ
ถายครอมไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายภาพตอเนื่อง (โหมด CH หรือ CL) กลองจะ
ถายภาพตอเนื่องแบบครอมเมื่อกดปุมกดชัตเตอรคางไว
กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก Active D-Lighting (0 137)
ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ JPEG Basic “RAW”
จะปรากฏในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจาก
ที่กดปุม Fn (ในการบันทึกภาพชุด NEF/RAW ใหกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่ง
ระหวางภาพ) ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกครั้ง
วัดแสงเฉลี่ย
กลองจะวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเมื่อกดปุม Fn
ทั้งภาพ
วัดแสงเนน
M
กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุม Fn
กลางภาพ
N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุม Fn
L
U
242
ตัวเลือก
9 เสนตาราง
5 เลือกพื้นที่ภาพ
ระนาบกลอง
m
ในชองมองภาพ
n เมนูของฉัน
ไปรายการบนสุด
6
ในเมนูของฉัน
คําอธิบาย
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชอง
มองภาพ (0 8)
กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพือ่ เลือกพื้นที่ภาพ (0 89)
กดปุม Fn เพื่อดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ
การกดปุม Fn จะแสดง “เมนูของฉัน” (0 280)
กดปุม Fn เพื่อขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน” เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใหเรียก
ใชงานเมนูที่ใชบอยไดอยางรวดเร็ว
หากกดปุม Fn เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถเปลี่ยนความไวชัตเตอร (โหมด
ความไว/รูรับแสง
v
S และ M) และคารูรับแสง (โหมดA และ M) ไดครั้งละ 1 EV ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว
1 สต็อป
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 224)
เลือกหมายเลข กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนสที่กําหนดใหใชตัวเลือก
w
เลนสที่ไมมี CPU ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 172)
ปุม Fn ทําหนาที่เหมือนปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโตหรือในสถานการณอื่นๆ
K แสดงภาพ
ที่ยากตอการใชปุม K ดวยมือซาย
ไมมี
การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
A ระนาบกลองในชองมองภาพ
หากเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn) การกดปุม Fn
จะเปลี่ยนการแสดงคาแสงในชองมองภาพเปนสัญลักษณแสดง Roll กดปุม อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสัญลักษณดังกลาว
เปนการทํางานปกติ
กลองเอียงขวา
กลองอยูในแนวระนาบ
กลองเอียงซาย
ชองมองภาพ
โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเมื่อกลองเอียงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง สําหรับสวนแสดงผลที่แสดง
ขอมูลการเอียงกลองซายขาและระดับความสูงต่ําของกลอง ใหใชตัวเลือก ระนาบกลอง ในเมนูตั้งคา (0 258)
U
243
f3: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ใหกับปุมแสดงระยะชัดลึก ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกันกับตัวเลือก
สําหรับ กําหนดปุม Fn (0 242) คาตั้งจากโรงงานคือ ดูตัวอยาง
f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ใหกับปุม A AE-L/AF-L
ตัวเลือก
B ล็อค AE/AF
ล็อค AE
C
เทานั้น
ล็อค AE
E
(คาง)
ล็อค AF
F
เทานั้น
คําอธิบาย
โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L และยังคงล็อคไว
จนกวาจะกดปุมนี้อีกครั้งหรือหมดเวลาแสตนดบาย
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L
ปุม A AE-L/AF-L จะเริ่มปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปมุ
กดชัตเตอรในการหาโฟกัส
กดปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคคาแฟลช (แฟลชในตัวกลอง
ล็อคคา
r
และชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบนี้เทานั้น 0 149, 294)
แสงแฟลช
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช
ไมมี
การกดปุม จะไมมีผลใดๆ
A AF-ON
U
244
f5: แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
• หมุนแบบยอนกลับ: กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่งเมื่อใช
แปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ ความไวชัตเตอร/รูรบั แสง
ไฮไลทตัวเลือก แลวกดตัวเลือกคําสั่งดานขวาเพือ่ เลือกหรือยกเลิกการเลือก
จากนั้น ไฮไลท เสร็จ แลวกด J การตั้งคานี้ยังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
สําหรับ MB-D14
• สลับหลัก/รอง: หากเลือก ปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคุม
ความไวชัตเตอร สวนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง เลือก
เปด (โหมด A) เพื่อใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเลือกคารูรับแสงในโหมด
ถายภาพ A, เปด เพือ่ ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเลือกคารูรับแสงในโหมด A
และ M และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกความไวชัตเตอรในโหมด S และ
M การตั้งคานี้ยงั ใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D14
• การตั้งคารูรับแสง: ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย คารูรับแสงจะปรับไดโดยใชแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเทานัน้ (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหากเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง) ถาเลือก
วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับไดดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผล
รูรับแสงกลองจะแสดงคารูรับแสงโดยเพิม่ ขึ้นครั้งละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G ยังคงตั้งคาไดโดยใช
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวนปรับรูรับแสงหรือไม จะตองใชวงแหวนปรับ
รูรับแสงปรับคารูรับแสงเมื่อติดตั้งเลนสชนิดไมมี CPU
• เมนูและการแสดงภาพ: ถาเลือก ปด ตัวเลือกคําสั่งจะใชในการเลือกภาพที่จะแสดงในขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, ไฮไลทภาพขนาดยอ และเปดใชเมนู ถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันที
ที่ถา ย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอร
ไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อนแถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จะใชแสดงขอมูลภาพเพิ่มเติมในการแสดงภาพแบบเต็มจอ แลวยายเคอรเซอรขึ้นหรือลงขณะแสดงภาพ
ขนาดยอ เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีทถี่ าย) เพื่อปองกันไมใหใชแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ขณะแสดงภาพทันทีที่ถา ย ในขณะที่เมนูปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดง
เมนูยอยของตัวเลือกที่ไดเลือกไว ขณะที่หมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลือก
กด 2 หรือ J
U
245
f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
การเลือก ใช เพือ่ ปรับตั้งคา โดยทัว่ ไปปรับโดยกดปุม E, M (Y), W (S), X (T), L (U),
โหมด AF, Z (Q) หรือ D คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสัง่ สามารถใชการหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลังจากปลอยปุมลั่นชัตเตอร (ซึง่ ใชกบั ปุม Fn และปุม แสดงระยะชัดลึกหากกําหนดปุม ดังกลาวเปน
Active D-Lighting โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn หรือการตัง้ คาแบบกําหนดเอง f3,
กําหนดปุม Preview) การตัง้ คาจะสิน้ สุดลงเมือ่ กดปุม ทีม่ ผี ลใดๆ อีกครัง้ หรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึง่
ยกเวนเมือ่ เลือก ไมจาํ กัด สําหรับการตัง้ คาแบบกําหนดเอง c2 ตัง้ เวลาสแตนดบาย การตัง้ คาจะหยุดลง
เมือ่ ตั้งเวลาสแตนดบายหมดเวลา
f7: ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
การเลือก กดชัตเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง แมไมมีการ
บันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง) ถาเลือก ล็อคชัตเตอร
ปุมชัตเตอรจะใชงานไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองเทานั้น
f8: แสดงคากลับดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก
(W) สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบที่ดานซายและคาบวกที่ดานขวา เลือก
(V) เพื่อแสดงคาบวกดานซายและคาลบดานขวา
U
246
f9: กําหนดปุม 4 ของ MB-D14
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกฟงกชันทีก่ ําหนดใหกับปุม A AE-L/AF-L บนชุดแบตเตอรี่เสริม
MB-D14
ตัวเลือก
คําอธิบาย
B ล็อค AE/AF
โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14
C ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 และยังคงล็อคไวจนกวา
E ล็อค AE (คาง)
จะกดปุมนี้อีกครั้งหรือหมดเวลาแสตนดบาย
F ล็อค AF เทานั้น โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14
การกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 จะเริ่มปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปุม
A AF-ON
กดชัตเตอรในการหาโฟกัส
กดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 เพื่อล็อคคาแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลช
r ล็อคคาแสงแฟลช เสริมภายนอกที่รองรับระบบนี้เทานั้น 0 149, 294) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสง
แฟลช
ปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D14 ทําหนาที่ตามที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนด
G เหมือนกับปุม Fn
เอง f2 (0 242)
g: ภาพยนตร
g1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม Fn ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตัวเลือกทีต่ ั้งจากโรงงานคือ ไมมี)
ตัวเลือก
ใสเครื่องหมาย
r
ดัชนี
s
B
C
E
F
A
คําอธิบาย
กดปุม นี้ขณะบันทึกภาพยนตรเพือ่ ใสดัชนีที่ตําแหนงปจจุบนั (0 60) ดัชนีสามารถใช
เมื่อดูและตัดตอภาพยนตร
กดปุม เพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคาภาพตางๆ แทนการแสดง
ดูขอมูล
ขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุม อีกครั้งเพื่อกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร
การถายภาพ
(0 59)
กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้อีกครั้งหรือตั้งเวลา
ล็อค AE (คาง)
สแตนดบายหมดเวลา
ล็อค AF เทานั้น กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม
AF-ON
การกดปุม นีจ้ ะเปนการเริ่มฟงกชนั่ โฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใชปมุ กดชัตเตอรในการหาโฟกัส
ไมมี
การกดปุม จะไมมีผลใดๆ
U
247
g2: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุมแสดงระยะชัดลึกขณะที่กลองอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ตัวเลือกทีใ่ ชไดจะ
เหมือนกันกับตัวเลือกสําหรับ กําหนดปุม Fn (0 247) ยกเวนในกรณีที่คาเริ่มตนคือ ใสเครื่องหมายดัชนี
g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกันกับ
ตัวเลือกสําหรับ กําหนดปุม Fn (0 247) ยกเวนในกรณีที่คาเริ่มตนคือ ล็อค AE/AF
g4: กําหนดปุมชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ในการกดปุมกดชัตเตอรเมื่อเลือก 1 ดวยปุมเลือกไลฟวิว
ตัวเลือก
คําอธิบาย
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อปดการบันทึกภาพยนตร แลวถายภาพดวยสัดสวนภาพ
C ถายภาพ
16:9 (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ ดูหนา 63)
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพือ่ เริ่มโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมดโฟกัสอัตโนมัติ)
แลวกดปุม จากที่เหลือลงจนสุดเพือ่ เริ่มหรือสิ้นสุดการบันทึก
หากตองการปดโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม a
ปุม กดชัตเตอรที่สายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 298)
1 บันทึกภาพยนตร สามารถใชเปดโหมดไลฟวิวของภาพยนตร รวมถึงเริ่มและจบการบันทึกภาพยนตร
อยางไรก็ตาม รีโมตคอนโทรล ML-L3 ไมสามารถใชบันทึกภาพยนตร
ในโหมดรีโมตคอนโทรล (4)
การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งจะไมเริ่มไลฟวิวของภาพยนตร
ขณะที่การกดปุม กดชัตเตอรที่รีโมตคอนโทรลจะเปนการลั่นชัตเตอรเพื่อบันทึกภาพ
แตไมใชการเริ่มหรือจบการบันทึกภาพยนตร
A บันทึกภาพยนตร
หากเลือกตัวเลือกนี้ การถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 164) จะเลือกใชไมได สวนปุม กดชัตเตอรไมสามารถใชขณะที่
กลองอยูในไลฟวิวของภาพยนตรเพือ่ บันทึกภาพ วัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง หรือบันทึกขอมูลภาพลบฝุน เลือก
ถายภาพ เพื่อใชตัวเลือกเหลานี้
U
248
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง
การแสดงเมนูการตั้งคา กรุณากดปุม G และเลือกแท็บB (เมนูการตั้งคา)
ปุม G
เมนูตั้งคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้
ตัวเลือก
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
บันทึก User Settings
รีเซ็ต User Settings
ความสวางของจอภาพ
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
HDMI
ลดการกะพริบ
โซนเวลาและวันที่
ภาษา (Language)
0
250
81
82
250
301
303
251
205
252
253
253
ตัวเลือก
คําอธิบายภาพ
หมุนภาพอัตโนมัติ
ขอมูลแบตเตอรี่
ขอมูลลิขสิทธิ์
บันทึก/โหลดการตั้งคา
GPS
ระนาบกลอง
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ปรับ AF อยางละเอียด
สง Eye-Fi 2
รุนเฟรมแวร
0
253
254
255
256
257
175
258
172
259
260
260
1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ที่ใชงานรวมกันไดลงในกลองเทานั้น (0 260)
A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 314
U
249
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจําและเลือก ใช
โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอืน่ ๆ ทั้งหมดในการดทีเ่ สียบในชอง
ที่เลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลที่ตองการไวแลว
D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต
A การฟอรแมตโดยการกดสองปุม
ทานสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยกดปุม O (Q) และ Z (Q) นานกวาสองวินาที (0 31)
ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับความสวางของจอภาพในการแสดงภาพ เมนู และการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
ตัวเลือก
อัตโนมัติ
ปรับเอง
คําอธิบาย
เมื่อเปดจอภาพ กลองจะปรับความสวางของจอภาพโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงลอมรอบ
ควรระวังไมใหปด เซ็นเซอรวัดแสงสวางของสภาพแวดลอม (0 4)
กด 1 หรือ 3 เพือ่ เลือกความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงขึ้นหากตองการความสวางเพิ่มขึ้น
และคาต่ําหากตองการลดความสวางลง
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับความสวางของจอภาพในไลฟวิว ใหดูหนา 53
U
250
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก หากตองการ
ทราบขอมูลเพิม่ เติม ใหดูคูมือการใชงาน Capture NX 2)
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมื่อติดตั้งเลนส CPU ในกลอง แนะนําใหใชเลนสที่ไมใช DX ทีม่ ีทางยาว
โฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด
1
เลือกตัวเลือกเริ่ม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด J ในการออก
โดยไมใชขอมูลภาพลบฝุน กด G
• เริ่ม: ขอความที่แสดงทางขวาจะปรากฏและ “rEF” จะปรากฏ
ในสวนแสดงผลของชองมองภาพและแผงควบคุม
• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริ่ม ขอความที่แสดง
ทางขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF” จะปรากฏในชอง
มองภาพและแผงควบคุมเมื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ
2
จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสงเพียงพอประมา
ณ 10 ซม. เพือ่ ที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้น กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิตี้โดยอัตโนมัติ สวนในโหมด
แมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอินฟนติ ี้ดวยตนเอง
U
251
3
ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรจากที่เหลือลงจนสุดเพือ่ รับขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน จอภาพปดเมื่อกดชัตเตอร
โปรดทราบวาการลดสัญญาณรบกวนจะทํางานหากวัตถุมีแสงนอย ทําใหเวลาในการบันทึกภาพ
นานขึ้น
ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถรับขอมูลอางอิง
ภาพลบฝุนและขอความทีแ่ สดงบนดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุ
อางอิงอื่นและทําซ้ําจากขั้นตอน 1
D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงการลบฝุนที่บันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะไมสามารถนํามาใชกับภาพที่ถายหลังจาก
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม ถาไมตองการใชขอมูลอางอิงการลบฝุน
กับภาพที่มีอยู
D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพที่ถายดวยเลนสตางชนิดกันหรือ
ภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพอางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับ
คอมพิวเตอร รูปแบบเสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง
ลดการกะพริบ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยูในโหมด
ไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพือ่ ใหกลองเลือกความถี่ที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ หรือ
เลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟในพื้นที่นั้น
A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อัตโนมัติ ไมใหผลลัพธตามที่ตองการ และทานไมแนใจเกี่ยวกับคาความถี่ของกระแสไฟที่ใชในพื้นที่นั้น
ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาที่ใหผลที่ดีที่สุด การลดการกะพริบอาจไมใหผลลัพธ
ที่ตองการก็ได ถาวัตถุที่ตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณีนี้ ควรลองใชคารูรับแสงแคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น)
U
252
โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกาในกลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน (0 27)
ตัวเลือก
โซนเวลา
คําอธิบาย
เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนใหมโดยอัตโนมัติ
ตั้งนาฬิกาในกลอง หากยังไมตั้งนาฬิกา สัญลักษณ B จะปรากฏโดยกะพริบในสวน
วันที่และเวลา
แสดงผลขอมูลการถายภาพ
รูปแบบวันที่
เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป
เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึน้ หรือชาลงหนึ่งชั่วโมง
ชดเชยเวลากลางวัน
อยางอัตโนมัติ คาตั้งจากโรงงานคือ ปด
ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง
คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เพิม คําอธิบายลงในภาพใหมเมือ ถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมูลเมตา (คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2
(มีมาให) หรือ Capture NX 2 (มีจําหนายแยกตางหาก;0 298) ซึง คําอธิบายภาพจะดูไดในหนาขอมูล
การถายภาพ ซึงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 182)
• เสร็จ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปทีเ่ มนูตั้งคา
• ใสคําอธิบาย: ใสคําอธิบายตามที่อธิบายในหนา 135 คําอธิบายมีความยาวไดไมเกิน 36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบายลงในภาพที่ถายหลังจากนั้น
ทั้งหมด แนบคําอธิบาย สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว
แลวกด 2
U
253
หมุนภาพอัตโนมัติ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ภาพที่ถายขณะทีเ่ ลือกคา เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางกลอง ทําใหกลองหมุนภาพไดโดยอัตโนมัติ
ขณะแสดงภาพ (0 177) หรือเมื่อดูภาพใน ViewNX 2 (มีมาให) หรือใน Capture NX 2 (จําหนายแยก
ตางหาก; 0 298) การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:
ทิศทางแนวนอน (กวาง)
หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90 ° องศา
หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90 ° องศา
การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้ มือ่ แพนกลองหรือถายภาพดวยเลนสทชี่ ี้
ขึ้นหรือลง
A หมุนแนวตัง้
ในการหมุนภาพแนว “สูง” (แนวตั้ง) โดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง
ในเมนูแสดงภาพ (0 212)
U
254
ขอมูลแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันทีใ่ สอยูในกลอง
รายการ
คําอธิบาย
ระดับแบตเตอรี่ ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจ จุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต
จํานวนครั้งที่ลั่นชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจ จุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจแบตเตอรี่ไว
ภาพที่ถายไป ลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ ตัวอยางเชน เมื่อวัด
ไวตบาลานซที่ตั้งเอง
แสดงอายุแบตเตอรี่บนจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ยังไมเสื่อม,
4 (l) แสดงวาแบตเตอรี่สิ้นสุดอายุการใชงานแลว ควรเปลี่ยนใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่
อายุแบตเตอรี่ ที่ชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม
การแสดงผลอายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเมื่อรีชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิประมาณ 20 °C
หรือสูงกวา
A ชุดแบตเตอรี่ MB-D14
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอรี่ MB-D14 จะปรากฏที่ดานขวา หากใชแบตเตอรี่ AA
ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเปนสัญลักษณระดับแบตเตอรี่ รายการอื่น ๆ จะไมปรากฏ
U
255
ขอมูลลิขสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เพิม่ ขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิ์จะมีอยูในขอมูลการถายภาพ ซึ่งจะแสดงอยูใน
สวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 182) และสามารถดูเปนขอมูลเมตา (คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2
(ที่ใหมา) หรือใน Capture NX 2 (มีแยกจําหนายตางหาก; 0 298)
• เสร็จ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่เมนูตั้งคา
• ชื่อชางภาพ: ใสชื่อชางภาพตามที่อธิบายไวในหนา 135 ใสชื่อชางภาพไดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ์: ใสชื่อของเจาของลิขสิทธิ์ตามทีไ่ ดอธิบายในหนา 135 ชื่อเจาของลิขสิทธิ์จะตองยาวไมเกิน
54 ตัวอักษร
• แนบขอมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพทีถ่ าย
หลังจากนั้นทั้งหมด แนบขอมูลลิขสิทธิ์ สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลท
ตัวเลือกดังกลาว แลวกด 2
D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพื่อปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก แนบขอมูล
ลิขสิทธิ์ และชอง ชื่อชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลองใหคนอื่น Nikon จะไม
รับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์
U
256
บันทึก/โหลดการตั้งคา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือก บันทึกการตั้งคา เพือ่ บันทึกการตั้งคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจําในชองที่ 1 (0 96; ถาการด
หนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น) ใชตัวเลือกนี้เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับ
กลอง D600
เมนู
ตัวเลือก
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
แสดงภาพ
หลังจากลบ
หมุนแนวตั้ง
การตั้งชื่อไฟล
หนาที่ของการดในชองที่ 2
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
พื้นที่ภาพ
การบีบอัดภาพ JPEG
การบันทึก NEF (RAW)
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียด
และคาที่ตั้งเอง d-1–d-4)
การถายภาพ ตั้งคา Picture Control
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
พื้นที่สี
Active D-Lighting
ควบคุมขอบมืด
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
โหมดรีโมตคอนโทรล
ตั้งคาภาพยนตร
เมนู
ตัวเลือก
การตั้งคา
การตั้งคาแบบกําหนดเองยกเวน
แบบกําหนด
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เอง
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
HDMI
ลดการกะพริบ
โซนเวลาและวันที่ (การยกเวนวันที่และ
เวลา)
ภาษา (Language)
ตั้งคา
คําอธิบายภาพ
หมุนภาพอัตโนมัติ
ขอมูลลิขสิทธิ์
GPS
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
สง Eye-Fi
รายการเมนูของฉันทั้งหมด
เมนูของฉัน/
คาที่เพิ่งตั้งทั้งหมด
คาที่เพิ่งตั้ง
เลือกแท็บ
สามารถเรียกคืนการตั้งคาทีถ่ ูกบันทึกดวยกลองรุนนี้ไดโดยเลือก โหลดการตัง้ คา โปรดทราบวา บันทึก/
โหลดการตัง้ คา ใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําในกลองเทานัน้ และตัวเลือก โหลดการตัง้ คา จะใชได
หากในการดมีการตั้งคาทีไ่ ดบันทึกไว
A บันทึกการตั้งคา
U
การตั้งคาจะถูกบันทึกไวในไฟลชื่อ NCSETUPA กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล
257
ระนาบกลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมูลที่ไดจากเซ็นเซอรวัด
ความเอียงของกลอง หากกลองเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียงซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว
และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง เสนอางอิงระดับความสูงต่ําของกลองจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และจะมีจุด
ปรากฏที่กึ่งกลางของจอภาพ การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับ 5 องศา
กลองอยูในแนวระนาบ
กลองเอียงไปทางซาย
หรือทางขวา
กลองเอียงไปดานหนา
หรือดานหลัง
D การเอียงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเมื่อกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอียงได ระดับความเอียง
จะไมปรากฏขึ้น
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn;
0 242, 243) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว ใหดูหนา 55 และ 62
U
258
ปรับ AF อยางละเอียด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับโฟกัสอยางละเอียดตามชนิดของเลนสไดสูงสุดถึง 12 ชนิด ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF อยางละเอียด
ในสถานการณทั่วไป ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟง กชั่นดังกลาวเมื่อจําเปน
ตัวเลือก
ปรับ AF ละเอียด • เปด: เปดการจูน AF
(เปด/ปด)
• ปด: ปดการจูน AF
คําอธิบาย
จูนคา AF สําหรับเลนสปจ จุบัน (เลนส CPU เทานั้น) กด 1
หรือ 3 เพื่อเลือกคาระหวาง +20 และ –20 กลองสามารถ
คาที่บันทึกไว
บันทึกคาการจูนเลนสไดถึง 12 ชนิด คาการจูนสามารถ
บันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท
คาเริ่มตน
แสดงคาที่
บันทึกไว
เลือกคาการจูน AF ที่ใชเมื่อไมมีคาที่บันทึกไวกอนหนา
สําหรับเลนสที่ใสอยูในขณะนั้น (เลนส CPU เทานั้น)
เลื่อนจุดโฟกัส
ออกหางจากกลอง คาปจจุบัน
เลื่อนจุดโฟกัส
เขาหากลอง
คากอนหนา
แสดงคาการจูน AF ที่บันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนสออกจากรายการ ใหไฮไลทเลนสที่ตองการ
แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยนตัวระบุเลนส (เชน การเลือกตัวระบุวาเปนแบบเดียวกับเลข
สองหลักของหมายเลขรุนเลนสหรือไม เพื่อแยกความแตกตางจากเลนสอื่นๆ ที่เปนประเภท
เดียวกันดวยขอเท็จจริงที่วา คาที่บันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงตัวเดียวในแตละประเภท)
ใหไฮไลทเลนสที่ตองการและกด 2
เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
ตัวระบุและกด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก
D การจูน AF
เมื่อใชการจูน AF กลองอาจโฟกัสภาพไมไดที่ชวงแคบสุดหรือระยะอินฟนิตี้
D ไลฟวิว
การปรับคาจะไมใชกับโฟกัสอัตโนมัติเมื่อกลองอยูในโหมดไลฟวิว (0 53)
A คาที่บันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาการจูนแตละคา
สามารถบันทึกไวสําหรับเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละตัว
U
259
สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ตัวเลือกนี้จะปรากฏตอเมื่อเสียบการดหนวยความจํา Eye-Fi (แยกจําหนาย หาซื้อไดจากผูผลิตอื่น) ในกลอง
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางทีต่ ั้งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูกอัปโหลด
หากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หามใชอปุ กรณไรสาย
เมือ่ เสียบการด Eye-Fi สถานะของการดจะกํากับดวยสัญลักษณบนสวนแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ:
• d: การอัปโหลด Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การอัปโหลด Eye-Fi ถูกเปดใชงาน แตไมมภี าพสําหรับอัปโหลด
• f (เสถียร): การอัปโหลด Eye-Fi ถูกเปดใชงาน รอเพือ่ เริ่มตนอัปโหลด
• f (ภาพเคลื่อนไหว): การอัปโหลด Eye-Fi ถูกเปดใชงาน กําลังอัปโหลดขอมูล
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หาก W ปรากฏโดยกะพริบในแผงควบคุมหรือ
ชองมองภาพ ใหดูหนา 324 แตถาสัญลักษณนี้ไมปรากฏ ทานสามารถถายภาพไดตามปกติ แตทานอาจ
ไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Eye-Fi
D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอ ความเตือนปรากฏบนหนาจอ (0 324) ใหปด กลอง
และเอาการดออก
ดูคูมือที่ใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดที่ผูผลิต ทานสามารถใชกลองเปดหรือปดการด
Eye-Fi ได แตไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi
A การด Eye-Fi ที่รองรับ
นับตั้งแตเดือนธันวาคม 2011 กลองจะรองรับการใชการด SDHC Pro X2 Eye-Fi ขนาด 8 GB การดบาง
ประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอปรึกษาผูผลิตเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม การด Eye-Fi
จะใชไดในประเทศที่จําหนายเทานั้น ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการอัพเดตเฟรมแวรการด Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว
A การใชการด Eye-Fi ในโหมด Ad Hoc
อาจตองใชเวลานานขึ้นเมื่อเชื่อมตอโดยใชการด Eye-Fi ที่รองรับโหมด ad hoc กําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง
c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 227) เปน 30 วินาทีหรือนานกวา
รุนเฟรมแวร
U ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง
260
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การแสดงเมนูรีทัช กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทัช)
ปุม G
สามารถใขตัวเลือกในเมนูรีทัชในการสรางสําเนาภาพถายที่มอี ยูที่ถูกตัดหรือรีทัช เมนูรีทัชจะปรากฏบนหนาจอ
เมื่อใสการดหนวยความจําที่มีภาพถายลงในกลอง (โปรดทราบวาถาใชการดหนวยความจําบันทึกภาพ
RAW/NEF และ JPEG จากภาพเดียวกันตามที่ไดอธิบายไวในหนา 93 ฟงกชั่นรีทัชที่ไมใช การซอนภาพ และ
โปรเซสภาพ NEF (RAW) จะใชไดกับภาพ JPEG เทานัน้ )
ตัวเลือก
0
ตัวเลือก
e ปรับภาพตรง
i D-Lighting
264
( ควบคุมความผิดเพี้ยน
j แกไขตาแดง
264
) เลนสฟช อาย
k ตัดสวน
265
f ภาพลายเสนสี
l โทนสีเดียว
266
g ภาพรางสี
m เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
267
h ปรับสัดสวนภาพ
n สมดุลของสี
268
269
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
o การซอนภาพ 1
7 โปรเซสภาพ NEF (RAW)
271
u เลือกสีเดน
8 ยอขนาด
272
9 ตัดตอภาพยนตร
& ตกแตงอยางรวดเร็ว
273
p เปรียบเทียบภาพคูกนั 2
1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดหากกด J หรือ c (b) ในการแสดงภาพแบบเต็มจอเมื่อแสดงภาพรีทัชหรือภาพตนฉบับ
0
274
274
274
275
275
275
276
277
69
279
D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมที่สรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ ตัดตอภาพยนตร >
เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว (โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้ง
อาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) ตัวเลือกที่ไมสามารถใชกับภาพปจจุบันจะปรากฏเปนสีเทาและไมสามารถ
ใชงานได
A คุณภาพของภาพ
ยกเวนในกรณีที่สรางสําเนาขึ้นโดย ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW) และ ยอขนาดที่ถูกสรางขึน้
จากภาพ JPEG มีขนาดเดียวกันและคุณภาพเดียวกันกับตนฉบับ ในขณะที่ชุดสําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW)
จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ขนาดใหญที่มีคุณภาพความคมชัดสูง กลองจะใชการบีบอัดเนนขนาดเมื่อบันทึกภาพ
ใหมเปนรูปแบบ JPEG
U
261
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:
1
เลือกรายการในเมนูรีทัช
2
เลือกภาพ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลทรายการ แลวกด 2 เพือ่ เลือก
ไฮไลทภาพและกด J (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ
ใหกดปุม X (T) คางไว หากตองการดูภาพตําแหนงอื่น
ตามทีอ่ ธิบายไวในหนา 178 ใหกดปุม D และกด 1 คางไว)
A รีทัช
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอื่น
3
เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิม่ เติม ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการ
ออกโดยไมสรางภาพรีทัช กด G
A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชวงขณะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่ยังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว ใหเลือกเวลาในการแสดงผลเมนูที่นานขึ้น
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 228)
4
U
262
สรางภาพรีทัช
กด J เพือ่ สรางภาพรีทัช ภาพรีทัชจะมีสัญลักษณ o กํากับไว
A การสรางภาพใหมดวยการรีทัชขณะแสดงภาพ
ทานสามารถสรางภาพรีทัชขณะแสดงภาพได
2
แสดงภาพแบบเต็มจอ แลวกด J
หรือ c (b)
2
ไฮไลทตัวเลือก และกด J
สรางภาพรีทัช
U
263
D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกชั่นนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสงหรือภาพที่มีแสงนอย
กอน
หลัง
กด 1 หรือ 3 เพือ่ เลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถดูภาพตัวอยาง
ไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ
แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมือ่ ถายภาพโดยใชแฟลช ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดง
สามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไขตาแดงและสรางภาพใหมตามที่อธิบาย
ในตารางตอไปนี้ โปรดทราบวาการแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวังทุกครั้ง และในบาง
สถานการณซึ่งเกิดขึ้นนอยมาก การแกไขตาแดงจะถูกนําไปใชกับสวนอืน่ ของภาพทีไ่ มไดรับผลกระทบ
จากการเกิดตาแดง ควรตรวจสอบตัวอยางภาพใหละเอียดกอนดําเนินการ
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
X
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขา กดปุม W (S)
ซูมเขา
(T)
เพือ่ ซูมออก ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดู
ซูมออก W (S) พืน้ ที่ของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่ง
คางไวเพื่อเลื่อนไปยังพืน้ ที่อื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว
ดูพื้นที่สวน
หนาตางนําทางจะปรากฏเมื่อกดปุมซูมหรือตัวเลือกคําสั่ง
อืน่ ๆ ของภาพ
พืน้ ที่ที่มองเห็นในหนาจอในขณะนี้จะมีขอบสีเหลืองกํากับ กด J เพื่อยกเลิกการซูม
ยกเลิกการซูม
J
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพใหมโดยนํามาประมวลผล
สรางภาพใหม
J
เพือ่ ลดตาแดง กลองจะไมสรางภาพใหมหากไมพบตาแดง
U
264
ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ
โดยสวนครอบตัดทีเ่ ลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการ
ครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
ลดขนาดการตัดสวนภาพ W (S) กด W (S) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ
X
เพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ
กด X (T) เพื่อเพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ
(T)
เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเปลี่ยนสัดสวนภาพ 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1
และ 16 : 9
กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ
สรางภาพใหม
ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุม คางไวเพื่อยายกรอบ
ตัดสวนภาพไปยังตําแหนงที่ตองการอยางรวดเร็ว
บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม
J
A การตัดสวน: ระดับคุณภาพและขนาดภาพ
สําเนาที่สรางขึน้ จากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ
(0 93) แบบ JPEG ที่มีความคมชัด สําเนาที่ถูกตัดซึ่งถูกสรางจากภาพ JPEG
มีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาดการ
ตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผลการ
ครอบตัดภาพ
A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเมื่อแสดงภาพใหมที่สรางจากการครอบตัดภาพ
U
265
โทนสีเดียว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน (โทนขาว
และน้ําเงิน)
การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน จะแสดงตัวอยางของภาพทีเ่ ลือกไว
กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี กด 3 เพื่อลดความอิ่มตัวของสี
กด J เพื่อสรางภาพใหมโดยใชโทนสีเดียว
เพิ่มความ
อิ่มตัวของสี
ลดความ
อิ่มตัวของสี
U
266
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
เลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตอไปนี้ หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธิบายดานลาง
กด J เพื่อคัดลอกภาพ
ตัวเลือก
สกายไลท
ฟลเตอรสีอบอุน
คําอธิบาย
สรางภาพใหมโดยใสฟลเตอรสกายไลท ชวยลดแสงสีน้ําเงินใหภาพ
สามารถดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตในหนาจอดังที่แสดงทางขวา
สรางภาพใหมโดยใสฟลเตอรสีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง
“อุน” สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนจอภาพ
เรงสีแดง
เรงสีเขียว
เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว (เรงสีเขียว), หรือเนนสีน้ําเงิน
(เรงสีน้ําเงิน) กดปุม 1 เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต กด 3 เพื่อลดเอ็ฟเฟกต
เรงสีน้ําเงิน
ประกายแฉก
เพิ่มเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกไดตั้งแตสี่แฉก หกแฉก หรือแปดแฉก
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวางของแหลงแสงที่จะใช
• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาวของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่ปรากฏทาง
ดานขวา กด X (T) เพื่อดูตัวอยางภาพใหมแบบเต็มจอ
• บันทึก: สรางภาพใหมจากการรีทัช
ปรับภาพนุม
เพิ่มเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพนุม กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
ความเขมของฟลเตอร
U
267
สมดุลของสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ สรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่ปรับแตงแลวตามที่ปรากฏ
ดานลาง เอ็ฟเฟกตจะปรากฏบนจอภาพพรอมกับกราฟฮิสโตแกรมสีแดง เขียว
และน้ําเงิน (0 181) ซึ่งแสดงถึงการกระจายของสีในภาพใหม
เพิ่มจํานวนสีเขียว
สรางภาพใหมจากการรีทัช
เพิ่มจํานวนสีน้ําเงิน
เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน
เพิม่ จํานวนสีชมพูแกมมวง
A ซูม
ในการซูมเขาภาพที่แสดงบนจอภาพ กด X (T) กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการ
อัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลบางสวนของภาพที่ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะที่
ซูมภาพ กด L (U) เพื่อสลับไปมาระหวางความสมดุลของสีและการซูม
เมื่อเลือกซูม ทานสามารถซูมเขาและซูมออกภาพโดยใช X (T) และ W (S)
แลวเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง
U
268
การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
การซอนภาพประกอบดวยภาพ NEF (RAW) สองภาพเพือ่ สรางเปนภาพเดียวที่ถูกบันทึกแยกตางหากจาก
ตนฉบับ ผลลัพธที่ใชประโยชนจากขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพกลอง จะเห็นไดชัดกวาภาพซอนที่สรางขึ้น
ในโปรแกรมภาพ ภาพใหมจะถูกบันทึกตามขนาดและคุณภาพของภาพทีต่ ั้งไวในขณะนัน้ กอนที่จะสรางภาพ
ซอน ใหตั้งคาขนาดและคุณภาพของภาพ (0 93, 95; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)
+
1
เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทัชและกด 2
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับภาพที่ 1
ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงรายการของภาพ NEF ที่สรางดวย
กลองนี้
2
3
เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งไฮไลทภาพแรกทีใ่ ชในการซอนภาพ
ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T)
คางไว (หากตองการดูภาพตําแหนงอื่นตามที่ไดอธิบายไวใน
หนา 178 ใหกด D คางไว แลวกด 1) กด J เพื่อเลือก
ภาพที่ไฮไลทไวและกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ
เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพที่ 1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J จากนั้น เลือกภาพที่สองตามที่อธิบาย
ในขั้นตอนที่ 2
U
269
4
ปรับคาเกน
5
ดูตัวอยางภาพซอน
6
ไฮไลท ภาพที่ 1 หรือ ภาพที่ 2 และปรับใหไดคารูรับแสงที่ดีที่สุด
สําหรับภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต
0.1 ถึง 2.0 ทําซ้ําแบบเดียวกันกับภาพทีส่ อง คาเริ่มตนคือ 1.0
เลือก 0.5 เพือ่ ลดคาเกนลดลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพือ่ เพิ่มคาเกน
สองเทา เอ็ฟเฟกตจะปรากฏในคอลัมน ดูตวั อยาง
กด 4 หรือ 2 เพือ่ วางเคอรเซอรในคอลัมน ดูตัวอยาง และ
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ไฮไลท ซอนภาพ กด J เพื่อดูตัวอยาง
ภาพซอนตามที่ปรากฏที่ดานขวา (การบันทึกภาพซอนโดยไม
แสดงตัวอยาง ใหเลือกบันทึก) ในการกลับไปยังขั้นตอนที่ 4
และเลือกรูปใหมหรือปรับคาเกน กด W (S)
บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะทีต่ ัวอยางปรากฏเพือ่ บันทึกภาพซอน หลังจาก
สรางภาพซอน ภาพผลลัพธจะปรากฏแบบเต็มกรอบบนหนาจอ
D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่มีพื้นที่ภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทานั้น จึงจะนํามาซอนกันได
ภาพซอนจะมีขอ มูลภาพ (รวมถึงวันที่ที่บันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ,
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ Picture Control เหมือนกันกับภาพ
ที่เลือกไวใน ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพิ่มลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิจ์ ะไมถูก
คัดลอกลงไปดวย ภาพซอนที่บันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบีบอัดที่เลือกไวสําหรับ รูปแบบ ในเมนู
การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัด
แบบเนนขนาด
U
270
โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)
1
เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
2
เลือกภาพ
3
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัชและกด 2
เพือ่ แสดงขอความเลือกภาพที่มเี ฉพาะภาพ NEF (RAW)
ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น
ไฮไลทภาพ (หากตองการดูภาพทีไ่ ฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว สวนการดูภาพในตําแหนงอื่น ๆ
ตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใหกด D คางไว แลวกด 1)
กด J เพื่อเลือกภาพทีไ่ ฮไลทไว แลวดําเนินการขั้นตอนถัดไป
เลือกการตั้งคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมไดในการ
ถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซึ่งคาการชดเชยแสงจะกําหนดไดในชวง –2 ถึง +2 EV
เสนตาราง Picture Control จะไมปรากฏบนหนาจอเมื่อปรับคา Picture Control
คุณภาพของภาพ (0 93)
ขนาดภาพ (0 95)
ไวตบาลานซ (0 115)
ชดเชยแสง (0 112)
ตั้งคา Picture Control (0 129)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 218)
พื้นที่สี (0 217)
ควบคุมขอบมืด (0 218)
D-Lighting (0 264)
U
271
4
คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J การสรางสําเนา JPEG ของภาพที่เลือก
(การออกโดยไมตองคัดลอกรูป กดปุม G)
ยอขนาด
สรางภาพขนาดเล็กจากภาพทีเ่ ลือกไว
1
เลือก ยอขนาด
2
เลือกปลายทาง
ในการปรับขนาดภาพที่เลือก กด G เพือ่ แสดงเมนูและเลือก
ยอขนาด ในเมนูรีทัช
ถาใสการดหนวยความจําสองการด ทานสามารถเลือก
ปลายทางสําหรับสําเนาทีถ่ ูกปรับขนาดโดยการไฮไลท
เลือกปลายทาง และกด 2 (ถาใสการดเพียงหนึง่ การด
ดําเนินการขั้นตอน 3)
เมนูที่ปรากฏทางขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลทชองเสียบการดและ
กด J
3
เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด และกด 2
ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด J
U
272
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
4
เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
ขอความที่แสดงทางขวาจะปรากฏบนหนาจอ ใหไฮไลทภาพ
โดยใชตัวเลือกคําสั่งและกดปุม W (S) เพื่อเลือกหรือ
ยกเลิกการเลือก (หากตองการดูภาพทีไ่ ฮไลทไวแบบเต็มจอ
ใหกดปุม X (T) คางไว หากตองการดูภาพในตําแหนง
อื่นตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใหกด D คางไว แลวกด 1)
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 8 กํากับ กดปุม J
เมื่อการเลือกเสร็จสิ้น
5
บันทึกภาพที่ยอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J เพือ่ บันทึกภาพที่ปรับ
ขนาดแลว
A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเมื่อแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด
A คุณภาพของภาพ
ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 93) แบบ JPEG fine
สวนภาพที่สรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ
ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิม่ ตัวของสีและคอนทราสตใหกับภาพ D-Lighting
จะใชเมื่อจําเปนตองเพิ่มความสวางใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง
กด 1 หรือ 3 เพือ่ เลือกปริมาณการปรับ สามารถดูตัวอยางผลลัพธในการ
แสดงผลการแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ
U
273
ปรับภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2 เพือ่ หมุนภาพตามเข็มนาฬิกา
โดยเพิ่มไดสูงสุดครั้งละหาองศาจาก 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬิกา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวา
มุมภาพจะถูกตัดออกเพื่อสรางภาพใหมทปี่ รับระดับภาพแลว (square copy))
กด J เพื่อคัดลอกภาพ หรือกด K เพือ่ ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพ
ใหม
ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลอง
แกความผิดเพีย้ นโดยอัตโนมัติ แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง
หรือเลือก ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพีย้ นเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัติ
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถา ยโดยใชคาควบคุมความผิดเพีย้ นอัตโนมัติ;
ใหดูหนา 217) กด 2 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวทีม่ ีลักษณะเวาออก กด 4
เพือ่ ลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโคงเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวา
การใชคาการควบคุมความผิดเพี้ยนทีม่ ากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อคัดลอกภาพ
หรือกด K เพือ่ ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยน
อาจทําใหมีการครอบตัดภาพมากเกินไปหรือทําใหขอบภาพบิดเบี้ยวในภาพใหมที่สรางจากภาพเดิมที่ถาย
โดยใชเลนส DX ที่มีพนื้ ที่ภาพ FX (36 × 24) 1.0 ×
A อัตโนมัติ
อัตโนมัติ สําหรับใชกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G และ D เทานั้น (ไมรวมเลนส PC, เลนสฟช อายและเลนสอื่นๆ)
ไมรับประกันผลลัพธเมื่อใชกับเลนสอื่นๆ
เลนสฟชอาย
สรางภาพใหมที่ดูเหมือนถายดวยเลนสฟช อาย กด 2 เพื่อเพิ่มแอฟเฟกต
(ซึ่งยังเพิม่ จํานวนขอบภาพที่จะถูกตัดออกอีกดวย) กด 4 เพื่อลด ทานสามารถ
ดูภาพตัวอยางไดบนหนาจอแกไข กด J เพือ่ คัดลอกภาพ หรือกด K
เพือ่ ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม
U
274
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบสําหรับใชระบายสี ทานสามารถดูภาพตัวอยาง
ไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ
กอน
หลัง
ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่เหมือนกับภาพรางทีส่ เกตดวยดินสอ กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ความสดใส หรือ เสนขอบ แลวกด 4 หรือ 2 เพือ่ เปลี่ยน สามารถเพิม่ ความ
สดใสใหอมิ่ สีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพทีส่ ีจืดจางหรือใชโทนสีเดียว พรอมเนนเสน
ขอบใหหนาขึ้นหรือบางลง เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดขึ้น ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อคัดลอกภาพ หรือกด K
เพือ่ ออกจากการแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม
ปรับสัดสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพทีถ่ ายจากดานลางของวัตถุที่
สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ ปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรับ
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก) ทานสามารถดู
ตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพือ่ คัดลอกภาพ หรือกด K เพือ่ ออกจาก
การแสดงภาพโดยไมสรางภาพใหม
กอน
หลัง
U
275
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางสําเนาที่แสดงภาพเปนภาพสามมิติ ไดผลดีที่สุดเมือ่ ใชกับภาพถายจากจุดทีม่ องเห็นไดกวาง พื้นทีท่ ี่จะ
อยูในโฟกัสของภาพใหมจะมีเสนกรอบสีเหลืองกํากับ
ไปที่
เลือกทิศทาง
กด
คําอธิบาย
W (S) กด W (S) เพือ่ เลือกแนวพื้นที่ภาพที่จะใหอยูในโฟกัส
ถาพืน้ ที่ภาพใหมอยูในแนวนอน กด 1 หรือ 3 เพื่อวาง
กรอบแสดงพื้นที่ของภาพใหมที่จะใหอยูในโฟกัส
เลือกตําแหนง
พื้นที่ในโฟกัส
ถาพืน้ ที่ภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 4 หรือ 2 เพื่อวาง
กรอบแสดงพื้นที่ของภาพใหมที่จะใหอยูในโฟกัส
ถาพืน้ ที่ภาพใหมอยูในแนวนอน กด 4 หรือ 2 เพือ่ เลือกความสูง
เลือกขนาด
ถาพืน้ ที่ภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความกวาง
ดูตัวอยางภาพ X (T) ดูตัวอยางภาพ
K
ยกเลิก
ออกจากการแสดงภาพเต็มจอโดยไมสรางภาพใหม
J
สรางภาพใหม
สรางภาพใหม
U
276
เลือกสีเดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่มีเฉพาะเฉดสีทเี่ ลือกไวปรากฏบนภาพเทานัน้
1
เลือก เลือกสีเดน
2
เลือกภาพ
3
เลือกสี
4
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรีทัช แลวกด 2 เพื่อแสดง
กรอบขอความเลือกภาพ
ไฮไลทภาพ (หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ
ใหกดปุม X (T) คางไว สวนการดูภาพในตําแหนง
อื่น ๆ ตามที่อธิบายไวในหนา 178 ใหกด D คางไว
แลวกด 1) กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
แลวดําเนินการขั้นตอนถัดไป
ใชตัวเลือกคําสั่งเพือ่ วางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏบนภาพ
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก ควรเลือกสีที่อมิ่ ตัว)
ในการซูมภาพเขาเพือ่ ใหเลือกสีไดแมนยํา กด
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก
ไฮไลทชวงสี
สีที่เลือก
ปุม A AE-L/AF-L
ชวงสี
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทชวงสีของสี
ที่เลือกไว
U
277
5
6
7
U
278
เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพือ่ เพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน
ซึ่งจะเพิม่ ลงในภาพหรือภาพยนตร เลือกคาเฉดสีจาก
ระดับที่ 1 ถึง 7 โปรดทราบวาคาทีส่ ูงขึ้นจะเปนการเพิ่ม
เฉดสีจากสีอื่นๆ สามารถดูตัวอยางภาพทีไ่ ดบนหนาจอ
แกไข
เลือกสีเพิ่ม
หากตองการเลือกสีเพิม่ ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพือ่ ไฮไลทกลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 เพือ่ เลือกสีอื่น
ทําซ้ําหากตองการเลือกสีที่สาม หากตองการยกเลิกสี
ที่ไฮไลทไว กด O (Q) หรือกด O (Q) คางไวเพื่อลบสีทงั้ หมด
บันทึกภาพใหมที่แกไขแลว
กด J เพื่อคัดลอกภาพ
เปรียบเทียบภาพคูกัน
เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนีจ้ ะใชไดเมื่อกดปุม J หรือ c (b) เพื่อแสดงเมนูรีทชั
เมื่อแสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ
1
เลือกภาพ
ในการแสดงภาพเต็มจอ ใหเลือกภาพรีทชั (มีสัญลักษณ o
กํากับไว) หรือภาพทีถ่ ูกรีทชั แลวกด J หรือ c (b)
2
เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
3
เปรียบเทียบภาพใหมกับภาพเดิม
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกัน และกด J
ตัวเลือกที่ใชสรางภาพใหม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพทีร่ ีทชั จะแสดง
ทางดานขวา โดยมีตัวเลือกที่ใชในการสรางภาพใหมแสดงไว
ที่ดานบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 เพือ่ เปลี่ยนไปมาระหวาง
ภาพตนฉบับกับภาพรีทัช ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ
ใหกดปุม X (T) คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจาก
ภาพ
ภาพรีทัช
ภาพตนฉบับสองภาพโดยใช การซอนภาพ หรือถาตนฉบับ
ตนฉบับ
ถูกคัดลอกหลายครั้ง กด 1 หรือ 3 เพือ่ ดูภาพตนฉบับหรือ
ภาพสําเนาอื่น ๆ หากตองการออกไปที่โหมดแสดงภาพ กดปุม K หรือกด J เพื่อออกไปที่การ
แสดงภาพโดยใชภาพไฮไลทที่เลือกไว
D การเปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏหากสําเนาถูกสรางขึ้นจากรูปถายที่ไดรับการปองกัน (0 188) อยูในการดหนวยความจํา
ที่ถูกล็อค ถูกลบหรือซอน (0 208) หรืออยูบนการดในชองตางๆ ที่ไมใชชองที่ภาพถูกสรางขึ้น
U
279
O เมนูของฉัน/m คาที่เพิ่งตั้ง
ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)
ปุม G
ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการทีก่ ําหนดคาไวจากตัวเลือกในเมนูแสดงภาพ
เมนูถายภาพ เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช เพื่อเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว
(ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถแสดงคาที่เพิ่งตั้งแทนตําแหนงเมนูของฉัน (0 283)
ตัวเลือกสามารถเพิม่ ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง
❚❚การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนูของฉัน
U
280
1
เลือก เพิ่มรายการ
2
เลือกเมนู
3
เลือกรายการ
4
วางตําแหนงรายการใหม
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพิ่มรายการ และกด 2
ไฮไลทชื่อเมนูที่มีตัวเลือกทีท่ านตองการเพิม่ และกด 2
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการและกด J
กด 1 หรือ 3 เพือ่ ยายรายการใหมขึ้นหรือลงในเมนู
ของฉัน กด J เพือ่ เพิ่มรายการใหม
5
เพิ่มรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการทีม่ ีสัญลักษณ V
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1–4 เพือ่ เลือก
รายการเพิม่
❚❚การลบตัวเลือกจากเมนูของฉัน
1
เลือก ลบรายการ
2
เลือกรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ และกด 2
ไฮไลทรายการและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก รายการ
ที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว
3
เลือก เสร็จ
4
ลบรายการที่เลือก
ไฮไลท เสร็จ และกด J ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
กด J เพื่อลบรายการที่เลือก
A การลบรายการในเมนูของฉัน
U
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น กด O (Q)
อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกจากเมนูของฉัน
281
❚❚การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน
1
เลือก จัดลําดับ
2
เลือกรายการ
3
วางตําแหนงรายการ
4
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จัดลําดับ และกด 2
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายและกด J
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลงในเมนู
ของฉันและกด J ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2–3 เพือ่ วางตําแหนง
รายการที่เพิ่มใหม
ออกจากเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน
ปุม G
U
282
คาที่เพิ่งตั้ง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาทีเ่ พิ่งตัง้ สําหรับ O เมนูของฉัน > เลือกแท็บ
1
เลือก เลือกแท็บ
2
เลือก m คาที่เพิ่งตั้ง
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ และกด 2
ไฮไลท m คาที่เพิ่งตั้ง และกด J ชื่อของเมนูจะเปลี่ยน
จาก “เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”
รายการเมนูจะถูกเพิม่ เขาไปจากดานบนของเมนูคาที่เพิ่งตั้งเมื่อถูกนํามาใชงาน การดูเมนูของฉันอีกครั้ง
เลือก O เมนูของฉัน สําหรับ m คาที่เพิ่งตัง้ > เลือกแท็บ
A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพิ่งตั้ง
U
ในการลบรายการออกจากเมนูคาที่เพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
กดปุม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกไว
283
U
284
nหมายเหตุทางเทคนิค
เนือ้ หาในบทนีป้ ระกอบไปดวยขอมูลเกีย่ วกับอุปกรณเสริมทีร่ องรับ การทําความสะอาดและการเก็บรักษากลอง
รวมถึงการดําเนินการเมือ่ มีขอ ความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมือ่ ทานมีปญหาในการใชงานกลอง
เลนสที่รองรับ
การตั้งคากลอง
AF
เลนส CPU 1
เลนส/อุปกรณเสริม
AF NIKKOR ชนิด G หรือ D 2
✔
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR series
—
PC Micro 85mm f/2.8D 4
—
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S / AF-I 7
✔
AF NIKKOR อื่นๆ (ยกเวนเลนสสําหรับ F3AF)
✔8
AI-P NIKKOR
—
เลนส AI-, AI-modified, NIKKOR หรือ Nikon Series E 11 —
Medical-NIKKOR 120mm f/4
—
Reflex-NIKKOR
—
PC-NIKKOR
—
เทเลคอนเวอรเตอรชนิด AI 17
—
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล PB-6 19
—
วงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ (PK-series 11A, 12 หรือ
—
13; PN-11)
เลนสชนิดไมมี CPU10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
โหมดโฟกัส
M (การวัด
ระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส)
โหมดถายภาพ
ระบบวัดแสง
L
M
3 มิติ สี N
M
P
S
A
M
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
✔
✔8
✔9
✔9
✔
—
✔5
✔ 18
✔ 18
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
—
✔
✔
✔
—
—
—
—
—
—
✔5 ✔5 —
✔6 ✔ —
✔ ✔ —
✔ — ✔
✔ — ✔
✔ 12 — ✔ 13
✔ 15 — —
✔ 12 — —
✔ 16 — —
✔ 12 — ✔ 13
✔ 20 — —
✔ 18
✔
—
✔ 12
✔
—
—
—
✔3
✔ 3,5
✔ 3,5
✔3
✔3
✔3
✔ 14
—
✔ 14
✔
✔ 14
✔
✔
เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดแสงจุดโฟกัสทีเ่ ลือกไว (0 109)
ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเมือ่ ชิฟตและ/หรือทิลตเลนส หรือเมือ่ ใชรูรบั แสงคาอื่นที่ไมใช
รูรบั แสงที่กวางที่สุด
ไมสามารถใชรว มกับการชิฟตหรือทิลต
เฉพาะโหมดถายภาพแบบแมนวล
ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทานัน้ (0 287) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจุดโฟกัสที่ใชไดสําหรับการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัส
อัตโนมัติ ดูหนา 287
เมือ่ โฟกัสภาพทีร่ ะยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ
AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมือ่ ภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูใ นระยะ
โฟกัส ใหปรับระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูใ นโฟกัส
โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 288)
n
285
11 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เมือ่ ยึด AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถ
เปลี่ยนฟลเตอรได
12 ถามีการระบุรรู ับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 172) คารูรับแสงจะแสดงในชองมองภาพและแผงควบคุม
13 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 172) ใชระบบวัดแสง
เฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธที่ตองการ
14 เพื่อเพิ่มความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรบั แสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 172)
15 สามารถใชไดในโหมดปรับเอง M ที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
16 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมด A ตั้งคารูรับแสงโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE
และชิฟตเลนส ในโหมด M ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะชิฟตเลนส
17 จําเปนตองชดเชยแสงเมือ่ ใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ
AF-S 80–200mm f/2.8D ดูรายละเอียดในคูมือของเทเลคอนเวอรเตอร
18 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
19 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
20 ใชคารูรบั แสงที่ตั้งเอง ในโหมด A ใหตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับชุดโฟกัสกอนกําหนดคาแสงและถายภาพ
• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• สัญญาณรบกวนที่เปนเสนแนวขวางอาจปรากฏในภาพยนตรที่ถายดวยเลนสตอไปนี้โดยใชความไวแสง 6400 หรือสูงกวา ควรใชแมนวล
โฟกัสหรือล็อคโฟกัส
- AF-S Zoom Nikkor 24–85mm f/3.5–4.5G (IF)
- AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70mm f/3.5–4.5G IF-ED
n
286
A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G และ D) ทั้งนี้ไมสามารถใชเลนส IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว
CPU อยู โดยเลนสชนิด G และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวที่กระบอกเลนส เลนสชนิด G จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส
ขั้ว CPU
เลนส CPU
วงแหวนปรับรูรับแสง
เลนสชนิด G
เลนสชนิด D
A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
สามารถใชเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I กับเลนส AF-S และ AF-I ดังตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 70–200mm f/2.8G ED
AF-S 80–200mm f/2.8D ED
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED *
AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
AF-S VR 200mm f/2G ED
AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
AF-S VR 200–400mm f/4G ED
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR 300mm f/2.8G ED
AF-S 300mm f/2.8D ED II
AF-S 300mm f/2.8D ED
AF-I 300mm f/2.8D ED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AF-S 300mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S 400mm f/2.8D ED II
AF-S 400mm f/2.8D ED
AF-I 400mm f/2.8D ED
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
AF-S 500mm f/4D ED II
AF-S 500mm f/4D ED
AF-I 500mm f/4D ED
AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
AF-S 600mm f/4D ED II
AF-S 600mm f/4D ED
AF-I 600mm f/4D ED
* ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ
A รองรับโฟกัสอัตโนมัติ f/8
ถาสามารถใชเลนสกับเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I และมีคา
TC-20E/
TC-20E II/
รูรับแสงสูงสุด f/4 คารูรับแสงที่ปรากฏจะลดลงทีละสองสต็อป TC-17E II
TC-20E III
จนถึง f/8 เมื่อใชเลนสกับเทเลคอนเวอรเตอร TC-20E/
TC-20E II/TC-20E III หรือลดลงครั้งละ 1.5 สต็อปจนถึง f/6.8
เมื่อใชเลนสกับ TC-17E II เมื่อประกอบเทเลคอนเวอรเตอร AF-S จุดโฟกัสที่แสดงในภาพประกอบสามารถใชกับโฟกัส
อัตโนมัติหรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส เมื่อใชกับ TC-20E/TC-20E II/TC-20E III ขอมูลโฟกัสสําหรับจุดโฟกัส
ที่ไมใชจุดโฟกัสกึ่งกลางจะไดจากไลนเซ็นเซอร กลองจะใชออโตโฟกัสจุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
หรือออโตโฟกัสแบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส (0 99) ที่คารูรับแสงสูงสุดหรือใชรวมกับ
เลนสที่ชา กวา f/5.6 กลองอาจโฟกัสภาพไมไดหากวัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา
n
287
A คารูรับแสงเลนส
คารูรับแสงที่อยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส
A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณ ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดของกลองไปที่ A หรือ M และตั้งคารูรับแสง
โดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส ในโหมดอื่นๆ ปุม กดชัตเตอรจะไมทํางาน สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
(0 172) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU รวมทั้งระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี ถาไมมีการให
ขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพแทนระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงที่กวาง
ที่สุด หนาจอรูรับแสงของกลองจะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงที่กวางที่สุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจาก
วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปนี้ไ ม สามารถใชรวมกับกลองรุน D600:
• เทเลคอนเวอรเตอร TC-16AS AF
• เลนส Non-AI
• เลนสที่ตองใชชุดโฟกัส AU-1 (400mm f/4.5, 600mm
f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8,
OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล 174041–
174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล 174031–
174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–
300490)
• เลนสออโตโฟกัสสําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF Teleconverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900
หรือกอนหนา)
• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 142361–
143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล 200111–
200310)
A แฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองกับเลนส CPU ที่มีทางยาวโฟกัส 24 มม. (16 มม. ในรูปแบบ DX) ถึง 300 มม.
ทั้งนี้ในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึงที่บางระยะหรือที่ทางยาวโฟกัสบางคา
เนื่องจากเกิดเงาของเลนส นอกจากนี้เลนสที่บังไมใหวัตถุเห็นไฟชวยลดตาแดงอาจรบกวนการทํางานของระบบ
ลดตาแดง ถอดเลนสฮูดออกเพือ่ ปองกันเงา แฟลชมีระยะต่ําสุดที่ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของ
เลนสซูมระยะใกล แฟลชอาจไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึงเมื่อใชรวมกับเลนสตอไปนี้ที่ระยะ
ใกลกวาระยะที่ระบุดานลาง:
เลนส
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
DX
n
288
AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24mm f/4G IF-ED
ตําแหนงชวงซูม
18–24 มม.
18 มม.
20–24 มม.
ระยะทางที่ใกลที่สุดที่ไมเกิดวิกเนต
ไมมีวิกเนต
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
เลนส
AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
DX
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18–35mm f/3.5–4.5D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
FX
AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED *
ตําแหนงชวงซูม
20 มม.
24–55 มม.
18 มม.
24–200 มม.
28 มม.
50–300 มม.
35 มม.
28 มม.
35 มม.
24 มม.
28–35 มม.
24 มม.
28 มม.
35 มม.
24 มม.
35 มม.
50–70 มม.
24 มม.
35–120 มม.
24 มม.
28 มม.
50–120 มม.
28 มม.
50–70 มม.
28 มม.
35 มม.
50–300 มม.
24 มม.
ระยะทางที่ใกลที่สุดที่ไมเกิดวิกเนต
2.0 เมตร
1.0 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.5 เมตร
1.5 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.5 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.0 เมตร
1.5 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
2.0 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.5 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีวิกเนต
1.5 เมตร
* เมือ่ ไมชิฟตหรือทิลต
เมื่อใชรวมกับ AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED แฟลชจะไมสามารถใหความสวางกับวัตถุไดทั่วถึงในทุกระยะ
สามารถใชแฟลชในตัวกลองรวมกับเลนส AI-S, AI-, AI-modified NIKKOR, Nikon Series E และเลนสชนิดไมมี CPU
ที่มีทางยาวโฟกัส 24–300 มม. ได เลนส AI 50–300mm f/4.5, modified AI 50–300mm f/4.5, AI-S 50–300mm f/4.5
ED และ AI 50–300mm f/4.5 ED จะตองใชที่ตําแหนงการซูม 70 มม. ขึ้นไป เมื่อใชเลนส AI-S และ AI 25–50mm f/4
ED ชวงดังกลาวที่ไมเกิดวิกเนตคือ 2.0 เมตร ที่ตําแหนงการซูม 25 มม. และ 1.0 เมตร ที่ตําแหนงการซูม 28 มม.
วิกเนตจะไมเกิดขึ้นที่ตําแหนงการซูม 35 มม. ขึน้ ไป
n
289
D ไฟชวยหาออโตโฟกัส
สามารถใชไฟชวยหาออโตโฟกัสไดเมื่อใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัส 24–200 มม. อยางไรก็ตาม จะไมสามารถใช
ชวยหาโฟกัสใหกับเลนสตอไปนี้:
• AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400mm f/4G IF-ED
• AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
ที่ระยะต่ํากวา 0.7 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของออโตโฟกัส
ในสภาวะแสงนอย:
• AF Zoom Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6D (IF)
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S Zoom-Nikkor 17–35mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm
• AF Zoom Micro Nikkor ED 70–180mm
f/3.5–5.6G IF-ED
f/4.5–5.6D
• AF Zoom-Nikkor 20–35mm f/2.8D IF
• AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
• AF Zoom-Nikkor 24–85mm f/2.8–4D IF
• AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
ที่ระยะต่ํากวา 1.0 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของฟงกชั่นโฟกัส
อัตโนมัติในสภาวะแสงนอย:
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II • AF-S Zoom-Nikkor 28–70mm f/2.8D IF-ED
• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
ที่ระยะต่ํากวา 1.5 เมตร เลนสตอไปนี้อาจกีดขวางไฟชวยหาออโตโฟกัสและรบกวนการทํางานของออโตโฟกัส
ในสภาวะแสงนอย:
• AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR • AF Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D ED
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR • AF-S Zoom-Nikkor 80–200mm f/2.8D IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
n
290
A การคํานวณมุมมองภาพ
กลอง D600 สามารถใชกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) ถาเปดใช ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 90)
และไดติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 24.0 มม.) แตถาติดตั้ง
เลนส DX มุมมองภาพจะถูกปรับเปน 23.5 × 15.7 มม. โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ DX)
ถาใสเลนสที่มีรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะลดลงไดครั้งละ 1.5 เทา โดยปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ แลวเลือก DX
(24 × 16)
ขนาดภาพ FX (36 × 24) (35.9 × 24.0 มม.
เทียบเทากับกลอง 35 มม.)
เลนส
แนวทแยงมุมของภาพ
ขนาดภาพ DX (24 × 16) (23.5 × 15.7 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)
มุมมองภาพ (FX (36 × 24); รูปแบบ 35 มม.)
มุมมองภาพ (DX (24 × 16); รูปแบบ DX)
มุมมองภาพ DX (24 × 16) จะมีขนาดเล็กกวามุมมองภาพในรูปแบบ 35 มม.ประมาณ 1.5 เทา ในการคํานวณ
ทางยาวโฟกัสของเลนสในรูปแบบ 35 มม. เมื่อเลือก DX (24 × 16) ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5
(ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสที่ใชจริงของเลนส 50 มม. ในรูปแบบ 35 มม. ควรเปน 75 มม. เมื่อเลือก DX (24 × 16))
n
291
ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)
กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
ชุดแฟลชเสริมภายนอกสามารถประกอบเขากับชองเสียบแฟลชนอกของกลองไดโดยตรงตามทีอ่ ธิบาย
ดานลาง ชองเสียบแฟลชนอกจะมีกานล็อคสําหรับชุดแฟลชที่มสี ลักล็อค
1
ถอดฝาครอบชองเสียบแฟลชนอก
2
ประกอบชุดแฟลชเขากับชองเสียบแฟลชนอก
โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากคูมือที่ใหมากับชุดแฟลช แฟลชในตัวกลอง
จะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก
A อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15
เมื่อเมาทอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบแฟลชนอกของกลอง จะสามารถตอ
อุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลชไดทางขั้วตอซิงค
n
292
D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น เมื่อจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาที่สูงเกิน 250 โวลตใหกับชองเสียบ
แฟลชนอก นอกจากจะทําใหการทํางานผิดปกติแลวยังจะทําลายวงจรไฟฟาซิงคแฟลชของกลองหรือแฟลชได
กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ที่ไมมีรายชื่ออยูในสวนนี้ โปรดติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
เพื่อสอบถามขอมูลเพิม่ เติม
Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ชวยใหกลองสื่อสาร
กับชุดแฟลชที่รองรับไดดีขึ้นเพือ่ ใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีขึ้น
❚❚ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี:้
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 และ SB-R200:
ชุดแฟลช
SB-910 1 SB-900 1
SB-800
SB-700 1
SB-600
SB-400 2 SB-R200 3
ISO 100
34
34
38
28
30
21
10
ไกดนัมเบอร 4
ISO 200
48
48
53
39
42
30
14
1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เมือ่ เลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ N (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอร
โดยอัตโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม
2 การควบคุมแฟลชไรสายจะใชไมไดกับรุน SB-400
3 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800 หรือ SB-700 หรือตัวสั่งงาน
แฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
4 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ที่ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.; SB-910, SB-900 และ SB-700
โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน
คุณลักษณะ
• ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมือ่ ติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800
เปนตัวสั่งงานชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 หรือ SB-R200 ระยะไกลไดสูงสุด
ถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว
A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน ที่ ISO 100 นั้น
SB-800 มีไกดนัมเบอรเทากับ 38 เมตร (ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.); ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ
38÷5.6 หรือประมาณ 6.8 เมตร เมื่อเพิม่ คาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวยรากที่สองของสอง
(ประมาณ 1.4)
n
293
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชทีร่ องรับระบบ CLS:
ชุดแฟลช
โหมดแฟลช/คุณลักษณะ
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ
i-TTL
i-TTL สําหรับกลองดิจติ อล SLR
AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ
A อัตโนมัติ ไมใช TTL
GN ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง
M ปรับเอง
RPT การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ 7
ล็อคคาแสงแฟลช
ไฟชวยหาโฟกัสสําหรับพื้นที่ออโตโฟกัสหลายจุด 8
Flash Color Information Communication
(การสงสัญญาณขอมูลสีไปยังแฟลช)
REAR แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง
Y การลดตาแดง
ซูมอัตโนมัติ
1
2
3
4
5
6
7
8
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
แฟลชหลัก/ชุดควบคุม
ระยะไกล
SB-910
SB-910
SB-910
SB-900
SB-900
SB-900 SB-700
SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-800 SB-700 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200
✔2
✔3
✔2
✔3
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔4
✔4
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
✔
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
—
—
—
✔6
—
—
✔
—
✔5
✔5
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
✔
—
✔
✔
✔
✔5
—
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔5
✔5
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔
—
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
—
—
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔ ✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
—
—
—
—
✔ ✔ ✔
—
✔ ✔
—
—
—
—
ใชไดเฉพาะเมื่อใช SU-800 ควบคุมชุดแฟลชอีกชุดหนึง่ ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว
แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเมื่อเลือกดวยชุดแฟลช
แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะใชกับระบบวัดแสงเฉพาะจุด
เลือกดวยชุดแฟลช
จะใชการปรับรูรบั แสงอัตโนมัติ (AA) ไมวาจะเลือกโหมดจากชุดแฟลชไวที่โหมดใดๆ
เลือกดวยกลองได
เลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช,
0 234)
ตองใชเลนส CPU
A ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ/อัตโนมัติ ไมใช TTL
n
294
หากไมไดระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงกวางสุดไวโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา การเลือก
ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA) เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU จะเปนการเลือกอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) โดยอัตโนมัติ
❚❚ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง
ชุดแฟลช SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-30, SB-27 2, SB-22S,
SB-23, SB-29 3,
1
SB-26, SB-25, SB-24
SB-50DX SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 SB-21B 3, SB-29S 3
โหมดแฟลช
A อัตโนมัติ ไมใช TTL
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
✔
M ปรับเอง
G การยิงแฟลชซ้ํา
✔
—
—
—
REAR
แฟลชสัมพันธมาน
ชัตเตอรชุดที่สอง 4
✔
✔
✔
✔
1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตัวกลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทานั้น
2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A (แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
เทานั้น
4 ใชไดเมื่อใชกลองเลือกโหมดแฟลช
A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับชองเสียบ
แฟลชนอกของกลองดังตอไปนี้
สัมพันธกับแฟลช
Auto FP (0 234)
i-TTL
ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)
แฟลชอัตโนมัตทิ ี่ไมใช TTL (A)
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง (GN)
ปรับเอง
การยิงแฟลชซ้ํา
การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
—
n
295
D หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือแฟลชเสริมภายนอก ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหาสวนของ
กลองดิจิตอล SLR ที่รองรับ CLS ทั้งนี้ไมมี D600 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR) ในคูมือ SB-80DX,
SB-28DX และ SB-50DX
ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j แฟลชจะทํางานทุกครั้งเมื่อถายภาพแมกระทั่ง
ในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได โปรดทราบวาชุดแฟลชเสริมภายนอกไมสามารถใชในไลฟวิวของ
ภาพยนตร (0 57) ในขณะที่ HDR ทํางานอยู (0 139)
สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดที่ความไวแสงระหวาง 100 ถึง 6400 ที่คาความไวแสงสูงกวา 6400 อาจไมได
ผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานกะพริบ
เปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสงนอยเกินไป
เมื่อใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําใหไมไดคาแสงที่
ถูกตองในโหมด i-TTL ทานควรเลือกการควบคุมแฟลช i-TTL มาตรฐาน ถายภาพทดสอบแลวดูผลที่ไดในจอภาพ
ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช อยาใชแผนปด
แบบอื่นๆ เชน แผนกระจายแสง เนื่องจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่ SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหาออโตโฟกัสโดยมีขอจํากัดดังตอไปนี้:
• SB-910 และ SB-900: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนส
ออโตโฟกัส 17–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
17–19 มม.
20–105 มม.
106–135 มม.
จะใชไดเมื่อมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา
• SB-800, SB-600 และ SU-800: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชได
กับเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัส
24–34 มม.
35–49 มม.
50–105 มม.
อัตโนมัติจะใชไดเมื่อมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา
• SB-700: ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะใชไดกับเลนสออโตโฟกัส
24–135 มม. อยางไรก็ตาม ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะใชได
24–135 มม.
เมื่อมีจุดโฟกัสตามที่แสดงทางดานขวา
ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังที่แสดงไวดานลาง
คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
100
200
400
800
1600
3200
6400
4
5
5.6
7.1
8
10
11
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาที่กําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปนคารูรับแสงสูงสุด
ของเลนส
n
296
อุปกรณเสริมอื่นๆ
ขณะเรียบเรียงเนื้อหา D600 มีอปุ กรณเสริมดังตอไปนี้
• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 21, 23): สามารถหาซื้อแบตเตอรี่ EN-EL15
ไดจากรานคาในพื้นที่และตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
• เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25 (0 21): สําหรับชารจไฟแบตเตอรี่ EN-EL15
• ชุดแบตเตอรี่มัลติพาวเวอร MB-D14: MB-D14 มาพรอมกับปุมกดชัตเตอร, ปุมล็อค AE/AF A,
ตัวเลือกคําสั่ง และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและยอยเพื่อการถายภาพในแนวตั้ง (สูง) ที่ดีขึ้น
แหลง
เมื่อติดตั้ง MB-D14 ใหถอดฝาปดขั้วตอ MB-D14 ของกลอง
พลังงาน
• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b: สามารถใชอุปกรณเสริมเหลานี้
เพื่อจายไฟใหกับกลองไดนานขึ้น (สามารถใชอะแดปเตอร AC EH-5a และ EH-5 ไดเชนกัน) ตองใช
EP-5B ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-5b โปรดดูรายละเอียดที่หนา 299 โปรดทราบวาเมื่อใชกลอง
รวมกับ MB-D14 จะตองใส EP-5B ลงใน MB-D14 ไมใชในตัวกลอง อยาใชกลองโดยใสปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ทั้งในกลองและใน MB-D14 พรอมกัน
• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอัตโนมัติหรือการวัดระยะ
แบบอิเล็กทรอนิกส
• ไมสามารถใช D600 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียรได ใหใชฟลเตอรโพลาไรซแบบหมุน
C-PL หรือ C-PL II แทน
• ใชฟลเตอร NC เพื่อปกปองเลนส
ฟลเตอร
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเมื่อวัตถุอยูภายใตแสงจา หรือเมื่อมีแหลงกําเนิด
แสงจาอยูในกรอบภาพ
• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรที่มีปจจัยกําหนดคาแสง (ฟลเตอรแฟคเตอร)
เกิน 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400,
A2, A12, B2, B8, B12) ดูรายละเอียดในคูมือของฟลเตอร
• เลนสปรับแกสายตา DK-20C: มีเลนสใหเลือกสําหรับคาไดออปเตอร –5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1,
+2 และ +3 ม.–1 เมื่อปุมปรับแกสายตาของกลองอยูในตําแหนงกลาง (–1 ม.–1) ใชเลนสปรับแก
สายตาเฉพาะเมื่อไมสามารถปรับโฟกัสตามที่ตองการไดเมื่อใชปุมปรับแกสายตาในตัวกลอง
(–3 ถึง +1 ม.–1) ทดสอบเลนสปรับแกสายตากอนซื้อเพื่อใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสไดตามที่
ตองการ ไมสามารถใชขอบยางรองตากับเลนสปรับแกสายตาได
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M: DK-21M จะขยายภาพที่ชองมองภาพประมาณ
อุปกรณเสริม
1.17 เทา (เลนส 50 mm f/1.4 ที่ระยะอนันต; –1.0 ม.–1) เพื่อใหจัดองคประกอบภาพไดแมนยํายิ่งขึ้น
ชองมองภาพ
• อุปกรณขยายภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยูตรงกลางชองมองภาพเพื่อเพิ่ม
ความแมนยําในระหวางการโฟกัส จําเปนตองใชอะแดปเตอรชองมองภาพ (มีแยกจําหนายตางหาก)
• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22: ใช DK-22 เมื่อประกอบอุปกรณขยายภาพ DG-2
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-6: DR-6 จะประกอบเขากับชองมองภาพเปนมุมฉากทําใหสามารถ
ดูภาพในชองมองภาพตั้งฉากกับเลนสได (ตัวอยางเชน มองลงมาจากดานบนเมื่อวางกลองใน
แนวนอน)
n
297
ซอฟตแวร
ฝาปด
ตัวกลอง
• Capture NX 2: โปรแกรมตกแตงภาพฉบับสมบูรณ ซึ่งเพียบพรอมไปดวยฟงกชั่นตกแตงภาพ
ระดับสูง เชน Selection control point (จุดควบคุมตัวเลือก) และ Auto retouch brush
(แปรงรีทัชอัตโนมัติ)
• Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกภาพยนตรและ
ภาพถาย แลวบันทึกภาพลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอรโดยตรง
หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวยระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน
ใหดูไดจากเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii ตามคาตั้งจากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะ
ตรวจสอบหารุนอัพเดตของเฟรมแวรและซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใช
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพบ
ซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัพเดต
ฝาปดตัวกลอง BF-1B/BF-1A: ฝาปดตัวกลองจะปองกันไมใหมีฝุนจับที่กระจก หนาจอชองมองภาพ
และ low-pass filter เมื่อไมไดใสเลนส
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3: ML-L3 ใชแบตเตอรี่ CR2025 ขนาด 3 V
รีโมต
คอนโทรล
กดกานล็อคชองบรรจุแบตเตอรี่ไปทางขวา (q) ใชเล็บสอดเขาไปในชองวางแลวเปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่ (w) ตรวจสอบวาใสแบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกตอง (r)
D600 มีชองตออุปกรณเสริมสําหรับ สายลั่นชัตเตอร MC-DC2
(0 79) และ ชุด GPS GP-1 (0 175) ซึ่งเชื่อมตอโดยให
ขั้วตอ
อุปกรณเสริม เครื่องหมาย 4 บนสายตอตรงกับเครื่องหมาย 2 ตรงขั้วตอ
อุปกรณเสริม (ปดฝาปดชองตอของกลองเมื่อไมไดใชงานขั้วตอ)
ไมโครโฟน ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 61)
อะแดปเตอร อะแดปเตอรไรสายแบบพกพา WU-1b: รองรับการสื่อสารสองทางระหวางกลองกับอุปกรณ
ไรสาย
อัจฉริยะที่ใช Wireless Mobile Adapter Utility
n
298
การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสริมปลั๊กตอและอะแดปเตอร AC
1
เตรียมกลองใหพรอม
2
เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B
3
ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
4
เชื่อมตออะแดปเตอร AC
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q) และปลั๊กตออะแดปเตอร
AC (w)
ใสปลั๊กตอในทิศทางตามทีแ่ สดงในภาพโดยใหปลั๊กตอกดกาน
ล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคปลั๊กตอเขาที่
เมื่อใสปลั๊กตอลงไปจนสุด
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC ใหลอดผานชองปลั๊กตอ
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และเสียบสายไฟ
EP-5B เขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ V จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อกลองไดรับไฟจาก
อะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
n
299
การดูแลรักษากลอง
การจัดเก็บ
เมือ่ ไมไดใชกลองเปนเวลานาน ใหปดฝาครอบปองกันจอภาพ นําแบตเตอรี่ออก และเก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหง
และเย็นโดยปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ไว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา
หามเก็บกลองไวกับลูกเหม็นหรือการบูร หรือในสถานที่ซึ่ง:
• ถายเทระบายอากาศไมดี หรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
• มีอณ
ุ หภูมสิ ูงกวา 50 °C หรือต่ํากวา –10 °C
การทําความสะอาด
ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลอง
ตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบน้ําสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือ
ตัวกลอง
ออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท สิ่งสําคัญ: ฝุนผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุดเขาไปภายใน
ตัวกลอง อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
ชิ้นสวนที่ทําจากแกวเหลานี้ชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก
เลนส กระจก
ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบ
และชองมอง
รอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุม
ภาพ
และคอยๆ เช็ดทําความสะอาด
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกอื่นๆ
จอภาพ
ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกดเนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือ
ทํางานผิดปกติ
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ
n
300
D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณที่ใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทานนํากลอง
ไปตรวจสภาพที่รานคาที่ทานซื้อกลองหรือที่ตวั แทนบริการของ Nikon ที่ไดรบั การแตงตัง้ ทุกหนึ่งถึงสองป และรับบริการ
ตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ) แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและ
ซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนําอุปกรณเสริมใดๆ ที่ใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือแฟลชเสริม
ภายนอก เขารับการตรวจสภาพหรือซอมแซมพรอมกับกลองดวย
Low-Pass Filter
เซ็นเซอรรับภาพที่ทําหนาทีเ่ ปนอุปกรณสรางภาพของกลองจะมี Low-Pass Filter เพือ่ ปองกันสีเหลื่อม (moir)
หากทานสงสัยวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนฟลเตอรปรากฏในภาพถาย ทานสามารถทําความสะอาด
ฟลเตอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา สามารถทําความสะอาดฟลเตอรได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทันที หรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดหรือ
ปดกลอง
❚❚“ทําความสะอาดทันที”
1
เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
ปุม G
2
เลือก ทําความสะอาดทันที
กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริ่มทําความสะอาด
ขั้นตอนนี้จะใชเวลาประมาณ 10 วินาที ในชวงเวลา
ดังกลาว สัญลักษณ P จะกะพริบบนแผงควบคุม
ซึ่งจะใชงานกลองไมไดในชวงเวลาดังกลาว หามถอดหรือ
ตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟจนกวาจะทําความสะอาด
เสร็จและสัญลักษณ P หายไปจากหนาจอ
A วางฐานกลองลงกับพื้น
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อวางฐานกลอ