Nikon | D7200 | Nikon D7200 คู่มือการใช้งาน

Nikon D7200 คู่มือการใช้งาน
Q1230UM_SG(Th)01_cover.fm Page 1 Friday, January 30, 2015 6:58 PM
หามทําการผลิตซํ้าทัง้ หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอื การใชงานเลมนี้
(ยกเวนการนําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ)
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
กลองดิจิตอล
คูมือการใชงาน
พิมพในสิงคโปร
Th_01
Th
SB5B01(1U)
6MB2731U-01
Th
เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวนและ
เก็บรักษาไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก
คําแนะนําเมนู
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูและหัวขอ เชน วิธีการเชื่อมตอกลองกับเครื่องพิมพหรือโทรทัศน
ใหดาวนโหลด คําแนะนําเมนู ของกลองจากเว็บไซต Nikon ตามรายละเอียดดานลาง คําแนะนําเมนู
จะอยูในรูปแบบ PDF และสามารถดูโดยใชโปรแกรม Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat Reader
1 บนคอมพิวเตอรของคุณ เปดใชเว็บเบราเซอรและเปดเว็บไซตดาวนโหลดคูมือ Nikon ที่
http://nikonimglib.com/manual/
2 ไปยังหนาเว็บสําหรับผลิตภัณฑที่ตองการแลวดาวนโหลดคูมือ
Aเพื่อความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” (0 x–xiii)
สัญลักษณและเครื่องหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลที่ทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปนี้ซึ่งแสดงถึง:
D
ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุดเสียหาย
A
สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชงานกลอง
0
สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอืน่ ๆ ในคูมือเลมนี้
รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา
การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานนี้จะใชคาตั้งจากโรงงาน
i
รายการชิ้นสวนในบรรจุภณ
ั ฑ
ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นี้ไดใหมาพรอมกับกลอง
ขอบยางรองตา DK-23
(0 70)
ฝาปดตัวกลอง BF-1B
(0 23, 319)
กลอง D7200 (0 1)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่ (0 21, 22)
เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับเสียบผนัง หรือสายไฟ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทและรูปรางอาจแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย
0 21)
ใบรับประกัน
ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 70)
คูมือการใชงาน (คูมือเลมนี้)
สาย USB UC-E17
สายคลองกลอง AN-DC1 BK (0 20)
การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองที่ซื้อจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทานั้นและจะไมรองรับภาษาอื่นๆ ทางบริษัทตองขออภัยตอความไมสะดวก
ในกรณีดังกลาว
A ซอฟตแวร ViewNX-i และ Capture NX-D
ใช ViewNX-i เพื่อคัดลอกภาพถายและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพื่อดูภาพ
สามารถดาวนโหลด ViewNX-i ไดจากเว็บไซตตอไปนี้:
http://nikonimglib.com/nvnxi/
ใช Capture NX-D เพื่อปรับละเอียดรูปภาพที่ถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรและเพื่อแปลงภาพ NEF
(RAW) ไปเปนรูปแบบอื่น
ดาวนโหลด Capture NX-D ไดจาก:
http://nikonimglib.com/ncnxd/
สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับซอฟตแวร Nikon รวมถึงความตองการของระบบ โปรดดูในเว็บไซตที่ระบุ
ในหนา xix
ii
สารบัญ
รายการชิ้นสวนในบรรจุภณ
ั ฑ .................................................................................... ii
เพื่อความปลอดภัยของทาน...................................................................................... x
คําบอกกลาว ........................................................................................................... xiv
ไรสาย....................................................................................................................... xx
บทนํา
1
สวนตางๆ ของกลอง................................................................................................. 1
ตัวเลือกคําสั่ง .......................................................................................................... 15
เมนูกลอง................................................................................................................. 16
การใชงานเมนูกลอง................................................................................................ 17
ขั้นตอนแรก............................................................................................................. 20
การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
30
การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)............................................ 30
การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน........................................................................................ 39
การลบภาพถายที่ไมตองการ ................................................................................... 40
การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
41
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
44
ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟววิ ................................................................................. 46
โหมด P, S, A และ M
P: โปรแกรมอัตโนมัติ ..............................................................................................
S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง.....................................................................................
A: อัตโนมัติปรับรูรบั แสง..........................................................................................
M: ปรับเอง.............................................................................................................
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานั้น).................................................
51
52
53
54
56
58
iii
User Settings: โหมด U1 และ U2
62
การบันทึก User Settings ........................................................................................ 62
การเรียก User Settings .......................................................................................... 64
การรีเซ็ต User Settings .......................................................................................... 65
โหมดลั่นชัตเตอร
66
การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ...................................................................................... 66
อัตราความเร็วในการถายภาพ.................................................................................. 67
โหมดตั้งเวลาถาย (E)............................................................................................. 69
โหมดยกกระจกขึ้น (MUP) ........................................................................................ 71
ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ
73
พื้นที่ภาพ ................................................................................................................. 73
คุณภาพและขนาดภาพ............................................................................................ 77
คุณภาพของภาพ..................................................................................................... 77
ขนาดภาพ .............................................................................................................. 81
การใชการดหนวยความจําสองใบ ........................................................................... 82
โฟกัส
83
โฟกัสอัตโนมัติ ......................................................................................................... 83
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................................................................................ 83
โหมดพื้นที่ AF......................................................................................................... 86
การล็อคโฟกัส ......................................................................................................... 93
แมนวลโฟกัส............................................................................................................ 97
คาความไวแสง (ISO)
99
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ................................................................................. 102
iv
คาแสง
105
ระบบวัดแสง.......................................................................................................... 105
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ ....................................................................................... 107
การชดเชยแสง ...................................................................................................... 109
ไวตบาลานซ
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .......................................................................
การเลือกอุณหภูมสิ ี ...............................................................................................
ตั้งคาเอง................................................................................................................
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ............................................................................
ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)................................................................................
การจัดการการตั้งคา .............................................................................................
การปรับปรุงภาพ
Picture Control ......................................................................................................
การเลือก Picture Control.....................................................................................
การแกไข Picture Control.....................................................................................
การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง.............................................................
การเก็บรายละเอียดในสวนที่ไฮไลทและเงามืด ....................................................
Active D-Lighting ...............................................................................................
High Dynamic Range (HDR)..............................................................................
การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชในตัวกลอง........................................................................................
โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ ...............................................................................
โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล ...............................................................................
ชดเชยแสงแฟลช...................................................................................................
การล็อคคาแสงแฟลช ...........................................................................................
111
114
117
120
120
124
127
130
130
130
132
135
139
139
141
144
144
144
146
151
153
v
การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล
156
การใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม ............................................... 156
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย.................................................................................... 160
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1............................................................................ 160
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10 ................................................................ 160
การบันทึกและการดูภาพยนตร
161
การบันทึกภาพยนตร ............................................................................................. 161
การแสดงผลไลฟววิ : ภาพยนตร .............................................................................. 165
ความยาวสูงสุด ..................................................................................................... 166
ดัชนี ..................................................................................................................... 167
พื้นที่ภาพ.............................................................................................................. 168
การถายภาพในโหมดภาพยนตร ............................................................................. 169
การถายภาพเหลื่อมเวลา ....................................................................................... 171
การดูภาพยนตร ..................................................................................................... 177
การตัดตอภาพยนตร.............................................................................................. 179
การตัดสวนภาพยนตร............................................................................................ 179
การบันทึกเฟรมที่เลือก........................................................................................... 183
ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ
185
ปุม R (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) ........................................................... 185
ปุม i ..................................................................................................................... 189
เมนูปุม i (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ).......................................................... 190
เมนูปุม i (ไลฟวิว)................................................................................................ 191
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน........................................ 194
การถายครอม ........................................................................................................ 197
การถายภาพซอน................................................................................................... 211
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา............................................................................... 217
เลนสชนิดไมมี CPU............................................................................................... 224
ขอมูลบอกตําแหนง................................................................................................ 227
vi
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ
การดูภาพ..............................................................................................................
การแสดงภาพเต็มจอ ............................................................................................
การแสดงภาพขนาดยอ .........................................................................................
การแสดงแบบปฏิทิน.............................................................................................
ปุม i. .................................................................................................................
ขอมูลภาพถาย ......................................................................................................
ดูภาพใกลยิ่งขึ้น: การซูมแสดงภาพ ......................................................................
การปองกันไมใหลบภาพ.......................................................................................
การลบภาพ ...........................................................................................................
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน........................................
เมนูแสดงภาพ ......................................................................................................
Wi-Fi
ประโยชนจากการใช Wi-Fi....................................................................................
การเขาถึงกลอง.....................................................................................................
Android และ iOS: การเชื่อมตอผาน SSID.............................................................
Android: การเชื่อมตอผาน NFC............................................................................
Android: ตัวเลือกการเชื่อมตอ Wi-Fi อื่นๆ..............................................................
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน.................................................................................
การรักษาความปลอดภัยไรสาย .............................................................................
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด .......................................................................
การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ..................................................................
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดหลายภาพ..........................................................
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดผานทาง NFC ....................................................
การดาวนโหลดภาพที่เลือกไปยังสมารทดีไวซ ......................................................
229
229
229
231
232
233
234
243
245
246
246
248
250
250
251
251
254
256
256
257
263
263
264
264
265
vii
รายการเมนู
266
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ ..................................................................... 266
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ............................................................... 268
1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร ................................................... 273
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด................................ 276
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง................................................................................. 289
N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช ....................................................... 294
O เมนูของฉัน/m คาที่เพิ่งตั้ง .............................................................................. 297
ตัวเลือกเมนูรีทัช .................................................................................................... 298
ตัดสวน................................................................................................................. 298
การซอนภาพ......................................................................................................... 299
โปรเซสภาพ NEF (RAW)....................................................................................... 302
หมายเหตุทางเทคนิค
304
เลนสที่รองรับ ........................................................................................................ 304
ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก) .................................................... 311
Nikon Creative Lighting System (CLS) ............................................................... 311
อุปกรณเสริมอื่นๆ.................................................................................................. 319
การดูแลรักษากลอง............................................................................................... 320
การเก็บรักษา........................................................................................................ 320
การทําความสะอาด............................................................................................... 320
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ ........................................................................... 321
การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง................................................... 328
viii
ปญหาและวิธีการแกไข .........................................................................................
แบตเตอรี/่ การแสดงผล..........................................................................................
การถายภาพ (ทุกโหมด)........................................................................................
การถายภาพ (P, S, A, M)....................................................................................
แสดงภาพ ............................................................................................................
Wi-Fi (เครือขายไรสาย).........................................................................................
เบ็ดเตล็ด .............................................................................................................
ขอความผิดพลาด..................................................................................................
ขอมูลจําเพาะ........................................................................................................
เลนส .....................................................................................................................
การดหนวยความจําที่ไดรับการรับรอง..................................................................
ความจุการดหนวยความจํา ...................................................................................
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ ................................................................................
ดัชนี .......................................................................................................................
333
333
334
337
338
340
340
341
348
363
379
380
382
384
ix
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภัณฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอานขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภัณฑนี้ทุกคนสามารถอานได
ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:
สัญลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
A กอนการใชผลิตภัณฑ Nikon นี้
❚❚ คําเตือน
A หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน
A ปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
องคประกอบภาพ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมื่อกลองโฟกัส
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
A หามมองดวงอาทิตยผา นทางชองมองภาพ
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
A หามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
อยางถาวร
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
A การใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ไฟลุกไหม
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช A เก็บใหพนมือเด็ก
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวน
ขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็ก
เขาไป ใหรีบปรึกษาแพทยทันที
x
A หามถอดแยกสวนประกอบ
A ขอควรระวังในการใชแฟลช
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
วัตถุอื่นอาจทําใหเกิดการไหม
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มีความชํานาญเปน
• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
ผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑ
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ ใหนํา
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก
จากนั้นนําผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่
A หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษ
กระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจาก
A อยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
จอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือปาก
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
สายคลองรัดคอเด็กได
A อยาเคลื่อนยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
กลองไว
A อยาสัมผัสกลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอื่นโดยไมตั้งใจ
เปนเวลานาน ขณะที่อุปกรณเปดหรือใชงาน
ซึง่ เปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
ชิ้นสวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง
A หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่อุณหภูมิที่สูงเกิน
เชนในรถที่ปดอยูหรือการถูกแสงแดดโดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได
A อยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
xi
A ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
• เมื่อไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น
อาจรั่วหรือระเบิดได โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง
• หลังการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน
ตอไปนี้ เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง
อุปกรณนี้
• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ
• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่
ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพี้ยน
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก A ขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
ออกกอน
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สมั ผัสกับเปลวไฟหรือ
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต
ความรอนสูง
• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
• ควรใชผาแหงเช็ดฝุน ทีอ่ ยูบนหรืออยูใกลกบั
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
สวนประกอบของปลัก๊ ทีเ่ ปนโลหะ การใชงานตอไป
กิ๊บหนีบผม
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
• เมือ่ แบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมื่อไมมีไฟ
เหลืออยู
xii
• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง A ใชสายไฟที่เหมาะสม
เกิดพายุฟาคะนอง การไมปฏิบัติตาม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนาย
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
ใหเทานั้น เพือ่ ใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอน
A ใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่จากสาย
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
การบินและโรงพยาบาล
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงตั้ง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต
• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต
• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง
DC เปน AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอน
สูงเกินหรือไฟลุกไหม
xiii
คําบอกกลาว
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด ที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือ
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ไดกลาวไวในคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
xiv
คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติ อล หรือดวยอุปกรณอื่นๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได
• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําสิ่งของ
• รายการนี้หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
บางอยาง
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
(เชน ใบตราสารหุน ตัว๋ เงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน)
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือตั๋วคูปองทุกชนิด ยกเวน
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และตั๋วตางๆ เชน บัตรผาน
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล
และคูปองรับประทานอาหาร
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคที่มี
ลิขสิทธิ์ เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพิมพ
จากไมแกะสลัก แผนที่ ภาพวาด ภาพยนตร และ
ภาพถาย ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศและระหวางประเทศ หามนํา
ผลิตภัณฑชนิ้ นี้ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําใดๆ
ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
xv
การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ จะไมลบขอมูลภาพ
ดั้งเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มงุ รายการรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน
ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวา
ไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 127) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมูลสวนบุคคล กอนการกําจัดกลองถายรูปทิ้ง
หรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอื่น ทานควรใชตัวเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย > รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
(0 256) และ เครือขาย > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูการตั้งคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู เครือขาย โปรดดูเอกสารประกอบที่จดั มาใหพรอมกับเครื่องสื่อสารขอมูล
ซึ่งเปนตัวเลือกเสริม ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลายอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ดวยวิธที างกายภาพ
xvi
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอื่นๆ สามารถรับขอมูลเพิม่ เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
xvii
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอื่นที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
ในเขตพื้นที่
xviii
D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง
A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ
A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก
URL ตอไปนี้: http://imaging.nikon.com/
xix
ไรสาย
ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสที่พฒ
ั นาในสหรัฐอเมริกา อยูภายใตการควบคุมของระเบียบวาดวย
การบริหารการสงออกของสหรัฐอเมริกา
และหามสงออกหรือสงออกตอไปยังประเทศอื่นที่สหรัฐอเมริกามีการประกาศ
หามการขายสินคาระหวางประเทศดวย ประเทศที่มีคําสั่งหามคาขายดวยในขณะนี้มดี ังตอไปนี้ คิวบา อิหราน
เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย
อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้งกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลิตภัณฑนี้นอกประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ
xx
ขอสังเกตสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
การรักษาความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คืออนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอไดโดยไมจํากัดเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัยอาจทําใหสิ่งเหลานี้ขึ้น
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามที่เปนอันตรายอาจเขามาแทรกแซงคลื่นรับสงไรสายเพื่อขโมย ID ผูใช รหัสผาน
และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต:
ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาใชงานในเครือขายและแกไขขอมูลหรือทําการอื่นๆ ที่เปนอันตราย
โปรดทราบวาเนื่องจากการออกแบบเครือขายไรสาย การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงาน
โดยไมไดรับอนุญาตได แมเมือ่ ทําการรักษาความปลอดภัยแลว
xxi
xxii
บทนํา
สวนตางๆ ของกลอง
โปรดใชเวลาสักครูเ พื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้
ตัวกลอง
1 ไมโครโฟนสเตอริโอ ................ 163, 192, 273
2 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ................... 8, 66
3 แปนหมุนเลือกโหมด .................................. 6
4 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด................ 6
5 ชองรอยสายคลองขอมือ ........................... 20
6 ปุมปลดล็อค
8 ปุม Z/Q ................................ 106, 289
9 ปุมบันทึกภาพยนตร ............................... 163
10 สวิทชเปดปดการทํางาน ....................... 5, 24
11 ปุมกดชัตเตอร.................................... 34, 35
12 ปุม E ......................................... 109, 194
13 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) ................ 98
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร .................. 8, 66 14 แผงควบคุม ............................................... 9
7 ชองเสียบอุปกรณเสริม
(สําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก) .... 311, 319
1
ตัวกลอง (ตอ)
1 แฟลชในตัวกลอง..............................36, 144 10 ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริมและชองตอหูฟง
........................................... 160, 193, 227
2 กระจก .............................................71, 324
11
ปุ
มถอดเลนส ........................................... 29
3 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง........................352
12
ปุ
มโหมด AF...................................... 84, 90
4 เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาทเลนส
..............................................................23 13 ตัวเลือกโหมดโฟกัส ............................ 83, 97
5 ปุม M/ Y ..........................144, 146, 151 14 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก... 193, 319
6 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหนา) ......157 15 ชองตอสาย USB
7 ปุม D ..............................198, 203, 207 16 ชองตอ HDMI........................................ 319
8 ฝาปดชองตอ USB และไมโครโฟนภายนอก
17 ขั้วตออุปกรณเสริม ......................... 160, 227
....................................................193, 319 18 ชองเสียบหูฟง ........................................ 193
9 ฝาปดชองตอสาย HDMI .........................319
A ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเชื่อมตอ สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
2
1 ไฟชวยหา AF................................... 34, 277
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย........................... 69
ไฟชวยลดตาแดง .......................... 145, 147
2 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย........................ 285
3 ปุม Pv ........................... 55, 167, 285, 288
4 ปุม Fn ................................... 76, 284, 288
5 N-Mark (เสาอากาศ NFC) ..................... 254
6 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่.................... 22, 28
7 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ...... 22, 28
8 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม
MB-D15.............................................. 319
9 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC
10 ขั้ว CPU
11 เมาทเลนส ......................................... 23, 98
12 AF coupling
13 ชองตอขาตั้งกลอง
14 ฝาปดตัวกลอง ..............................ii, 23, 319
3
ตัวกลอง (ตอ)
1 ชองมองภาพ ......................................10, 25
2 ขอบยางรองตา.........................................70
3 ปุมปรับแกสายตา .....................................25
4 ปุม A ...........................94, 107, 285, 288
13 ปุม R (ขอมูล)............................... 13, 185
14 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 285
15 ตัวเลือกคําสั่ง .................................... 15, 17
16 ปุม J (OK) ............................ 15, 17, 284
5 ปุม O/Q .............................40, 246, 289 17 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ............................... 89
6 ปุม K ...........................................39, 229 18 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
....................................................... 22, 28
7 จอภาพ ......................31, 39, 161, 185, 229
8 ปุม G .......................................16, 266 19 ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
..................................................... 35, 220
9 ปุม L/U
......................17, 112, 115, 119, 121, 245 20 ปุม a .................................... 12, 31, 161
10 ปุม X/T ...................38, 78, 81, 243 21 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหลัง)...... 157
11 ปุม W/S .......100, 104, 194, 231, 232 22 ตัวเลือกไลฟวิว .......................... 12, 31, 161
12 ปุม i ...........................................189, 233 23 ลําโพง............................................... 5, 178
4
A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลา
สแตนดบายและไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) ทําใหดูหนาจอในที่มืดได
เมื่อปลอยสวิทชเปดปดการทํางาน ไฟจะยังสองสวางเปนเวลาสองสามวินาที
ขณะที่ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานหรือจนลั่นชัตเตอร หรือจนกวา
จะหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D อีกครั้ง
สวิทชเปดปด
การทํางาน
D ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจสงผลตอขอมูลที่บันทึกไวในอุปกรณแมเหล็ก
5
แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโี หมดสําหรับใชงานตามที่ระบุไวตอไปนี้ ในการเลือกโหมด กดปุมปลดล็อค
แปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปน
แปนหมุนเลือกโหมด
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
โหมด e, f, g และ h :
• e—โปรแกรมอัตโนมัติ (0 52)
• f—อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 53)
• g—อัตโนมัตปิ รับรูรับแสงเอง (0 54)
• h—ปรับเอง (0 56)
โหมดอัตโนมัต:ิ
• i อัตโนมัติ (0 30)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 30)
โหมดสําเร็จรูป (0 41)
โหมด j และ k (0 62)
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 44)
6
A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 305) ไดเฉพาะในโหมด A และ M เทานั้น การเลือกโหมดอื่นขณะ
ใชเลนสชนิดไมมี CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได
7
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาที่ตองการ (0 66)
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
1
1 S ถายทีละภาพ.......................................66
2 T การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา ........66
3 U การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง ........66
8
2
3 4 5
6
4 J ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ........................... 66
5 E ตั้งเวลาถาย ................................. 66, 69
6 V ยกกระจก................................ 66, 71
แผงควบคุม
แผงควบคุมแสดงการตั้งคากลองถายรูปที่หลากหลายเมื่อเปดกลอง รายการที่แสดงที่นี่จะ
ปรากฏครั้งแรกเมือ่ เปดกลอง สามารถดูขอมูลการตั้งคาอื่นๆ ไดในสวนที่เกี่ยวของของคูมือนี้
1
2
3
9
8
4
5
7
6
1 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56
2 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 26
3 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 54, 56
4 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองที่ 1)
6 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 27
7 คาความไวแสง (ISO) ............................... 99
8 ระบบวัดแสง.......................................... 105
9 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)....... 99
....................................................... 27, 82
สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
........................................................... 103
5 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา (ชองที่ 2)
....................................................... 27, 82
A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และ
การดหนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจําและ
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการดจะแสดง
ขอมูลนี้เฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)
แผงควบคุม
9
ชองมองภาพ
5
6
7
1
2
8
9
3
4
10
11 12 13 14
23 24
15 16 17 18 19 20
25
26
27 28 29
21 22
30
1 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ........44
2 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว ...............44, 130
7 จุดโฟกัส.................................... 34, 89, 277
8 สัญลักษณแสดงการตัดครอบ DX 1.3 เทา
3 กรอบพื้นที่ AF ....................................25, 33
4 สัญลักษณแสดง
....................................................... 73, 74
9 สัญลักษณแสดง Roll (แนวตั้ง) *
“ไมมีการดหนวยความจํา”........................29 10 สัญลักษณแสดง Roll (แนวนอน) *
5 ตัดครอบ DX 1.3 เทา ..........................73, 74 11 สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
................................................. 34, 93, 98
6 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคา
12 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................. 107
แบบกําหนดเอง d7 เปน
เปด แสดงเสนตารางในชองมองภาพ)
13 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 52
............................................................280
10
14 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56 23 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 154
15 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 54, 56 24 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 282
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 54, 308 25 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 54, 308
16 สัญลักษณ HDR.................................... 142 26 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 57
17 สัญลักษณแสดง ADL ............................ 140
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 109
18 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/แฟลช
27 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 151
........................................................... 198 28 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 110
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
29 สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
........................................................... 203
........................................................... 103
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 207
30 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 27
19 คําเตือนแบตเตอรี่ออนใกลหมด................. 26
จํานวนภาพที่เหลือที่สามารถบันทึกได
20 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 100
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ....... 68, 380
21 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
สําหรับการถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)
ที่ตั้งเองลวงหนา ................................... 122
............................................................. 27
22 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
..................................................... 36, 280
* เมื่อเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn,
0 284) หรือ f3 (กําหนดปุม Preview, 0 285) > กด, จะใชปุมที่เลือกเพื่อแสดงสัญลักษณแสดง
Roll ในชองมองภาพได
หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง
D ไมมีแบตเตอรี่
เมื่อแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเมื่อใสแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็ม
D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และ
เวลาในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในที่อณ
ุ หภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด
11
จอภาพ (ไลฟวิว)
การจัดองคประกอบรูปภาพหรือภาพยนตรในจอภาพ
ใหหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C (ไลฟวิวภาพถาย)
หรือ 1 (ไลฟวิวของภาพยนตร) แลวกดปุม a
ปุม a
หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1
D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนที่ไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (ตัวนับถอยหลังจะเปลี่ยน
เปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือกตัวเลือกอื่น
ที่ไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว; 0 279—5
วินาทีกอนที่จอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ ตัวนับเวลา
อาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเลือกไลฟวิว การบันทึกภาพยนตรจะจบลงโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว
โดยไมขึ้นอยูกับจํานวนเวลาที่สามารถบันทึกได
12
❚❚ การดูและการซอนสัญลักษณ
กดปุม R เพื่อซอนหรือแสดงสัญลักษณในจอภาพ
ปุม R
โหมด C
หากหมุนปุมไลฟววิ ไปที่ C (ไลฟวิวภาพถาย) การกดปุม R จะหมุนวนไปตามจอแสดงผล
ตอไปนี้
ระนาบกลอง
แสดงขอมูล
เสนจัดองคประกอบภาพ
ปดขอมูล
13
โหมด 1
หากหมุนปุมไลฟวิวไปที่ 1 (ไลฟวิวภาพยนตร) การกดปุม R จะหมุนวนไปตามจอแสดงผล
ตอไปนี้
ระนาบกลอง
แสดงขอมูล
กราฟฮิสโตแกรม
14
ปดขอมูล
เสนจัดองคประกอบภาพ
ตัวเลือกคําสั่ง
ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชตัวเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2
1: กดตัวเลือกคําสั่งขึ้น
ปุม J
4: กดตัวเลือกคําสั่งไป
ทางซาย
2: กดตัวเลือกคําสั่งไป
ทางขวา
3: กดตัวเลือกคําสั่งลง
15
เมนูกลอง
ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคา
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ ตองการดูเมนู
ใหกดปุม G
ปุม G
แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปนี้:
• D: การแสดงภาพ (0 266)
• C: การถายภาพ (0 268)
• 1: การถายภาพยนตร (0 273)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 276)
• B: ตั้งคา (0 289)
• N: รีทัช (0 294)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพิ่งตั้ง
(คาเริ่มตนคือ เมนูของฉัน; 0 297)
แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน
การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน
สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 17)
16
การใชงานเมนูกลอง
❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนูกลอง
1: เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท
2: เลือกรายการที่ไฮไลท
หรือแสดงเมนูยอย
4: ยกเลิกและกลับไปยัง
เมนูกอนหนา
3: เลื่อนเคอรเซอรลง
A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นที่มุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม
L (U)
คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูที่เลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหนาจอ
ปุม L (U)
17
❚❚ การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ
1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู
ปุม G
2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน
3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ
4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ที่เลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวใน
เมนูที่เลือก
18
5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู
6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนูที่เลือกไว
7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G
โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ
ทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น
• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
19
ขั้นตอนแรก
ทําตามขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนดานลางเพื่อใหกลองพรอมสําหรับใชงาน
1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ ทําซ้ําแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง
20
2 ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ ละเสียบเครื่องชารจ (ขึ้นอยูกับประเทศหรือภูมิภาค เครื่องชารจอาจจัดมา
ใหพรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง) แบตเตอรีท่ ี่
หมดแลวจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC
ของเครือ่ งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ
(w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่ แลวเสียบ
ปลั๊กเครื่องชารจ
กานล็อคอะแดปเตอร AC
แบบเสียบผนัง
90 °
• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรีแ่ ลวเสียบ
ปลั๊กสายไฟ
ไฟ CHARGE จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่
กําลังชารจแบตเตอรี่
การชารจเสร็จสมบูรณ
21
3 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวาสวิทช
เปด/ปดอยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่
ลงไปจนสุด
กานล็อคแบตเตอรี่
หากตองการใชการดหนวยความจําเพียงการดเดียว ใหใสลงในชองที่ 1 (0 27)
เลื่อนการดหนวยความจําเขาไปจนเกิดเสียงคลิกเขาที่
A แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา x–xiii และหนา 330–332 ของคูมือฉบับนี้
22
4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรือฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ ไปคือ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
ถอดฝาปดตัวกลองออก
ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
ตําแหนงติดตั้ง
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
หมุนเลนสตามภาพจนเขาที่
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ
23
5 เปดกลอง
แผงควบคุมจะสวาง หากนี่เปนครัง้ แรก
ที่เปดเครื่องกลอง จะมีขอความ
เลือกภาษาแสดงขึ้น
สวิทชเปดปดการทํางาน
แผงควบคุม
A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เมื่อเปดหรือปดการทํางานของกลอง เซ็นเซอรภาพของกลองจะสั่นเพื่อขจัดฝุน (0 321)
6 เลือกภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง
เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J
ปุม J: เลือก
เพื่อเลือกภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง
รายการที่ไฮไลท
เมื่อตั้งคานาฬิกาในกลอง ทานจะไดรับ
เลือกรายการที่ไฮไลท
การเตือนใหเลือกตัวเลือกโซนเวลา
หรือแสดงเมนูยอย
รูปแบบวันที่ และการใชชดเชยเวลา
กลางวัน กอนตั้งคาเวลาและวันที่
เลื่อนเคอรเซอรลง
โปรดทราบวากลองใชนาฬิกาแบบ
24 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนการตั้งคา
ภาษาและวันที่/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 290) และ
โซนเวลาและวันที่ (0 290) ในเมนูตั้งคา
24
7 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรับแกสายตาจนกระทัง่
กรอบพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติมี
ความคมชัด ขณะหมุนปุม
ปรับแกสายตาโดยแนบตาไวกับ
ชองมองภาพ โปรดระวังอยาใหนิ้ว
หรือเล็บเขาตา
กรอบพื้นที่ AF
ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส
ชองมองภาพอยูในโฟกัส
ขณะนี้กลองพรอมสําหรับใชงานแลว ไปยังหนา 30 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายรูป
25
❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับพลังงานแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
แผงควบคุม
แผงควบคุม
L
K
J
I
H
H
(กะพริบ)
26
ชองมองภาพ
ชองมองภาพ
คําอธิบาย
—
แบตเตอรี่เต็ม
—
—
พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวน
—
d
d
(กะพริบ)
แบตเตอรี่ใกลหมด ชารจแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สํารอง
ใหพรอม
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
❚❚ จํานวนภาพทีส่ ามารถบันทึกได
กลองมีชองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง:
ชองที่ 1 และชองที่ 2 โดยชองที่ 1 ใชสําหรับใสการดหลัก
สวนการดในชองที่ 2 จะใชสําหรับสํารองขอมูลหรือ
ใชสําหรับงานรอง หากเลือก ภาพที่เกินมา ซึ่งเปนคาตั้ง
จากโรงงานใหกับ หนาที่ของการดในชองที่ 2 (0 82)
เมื่อใสการดหนวยความจําไวทั้งสองชอง การดในชองที่ 2
จะถูกใชเฉพาะเมือ่ การดในชองที่ 1 เต็ม
ชองที่ 1
ชองที่ 2
แผงควบคุมจะแสดงชองที่ใสการดหนวยความจําอยูใน
ปจจุบัน (ตัวอยางทางดานขวาแสดงสัญลักษณทปี่ รากฏขึ้น
เมื่อมีการใสการดในแตละชอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือล็อคอยู หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของ
การดดังกลาวจะกะพริบ (0 344)
แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่
สามารถถายไดจากการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000
จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน
คาระหวาง 1800 ถึง 1899 จะแสดงเปน 1.8 k) ถาใส
การดหนวยความจําสองการด จอภาพจะแสดงพื้นที่วาง
ที่เหลืออยูในการดในชองที่ 1
แผงควบคุม
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
27
❚❚ การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก
การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง
ใหปดการทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา แลวกดการดลงจากนั้นให
ปลอยออก (q) จากนั้นจะสามารถดึงการดออกดวย
มือได (w)
16GB
การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรทีแ่ สดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรีอ่ อกดวยมือ
D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอดการด
หนวยความจําออกจากกลอง
• ปดกลองทุกครั้งกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต หรือใน
ระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได
• อยาใชนิ้วมือหรือวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับน้ํา ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร
28
A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและ
ชองมองภาพจะแสดง S หากปดกลองโดยมี
แบตเตอรี่ที่ชารจแลวบรรจุอยูภายในและไมไดใสการด
หนวยความจํา S จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
B
16G
A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพื่อปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เมื่อสวิทชอยูที่ตําแหนง “ล็อค”
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําได
สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
และจะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอถาทานพยายาม
จะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปที่ตําแหนง “เขียน”
❚❚ การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือเปลี่ยนเลนส
ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q) คางไว พรอมหมุน
เลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w) หลังถอดเลนสแลว ใหใส
ฝาปดหนาเลนสและฝาปดตัวกลองกลับเขาที่
D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 307) ใหล็อครูรับแสงไวที่การตั้งคาแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด)
29
การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการถายภาพในโหมด i และ j
ซึ่ง i และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ โดยกลองจะ
ควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ
1 เปดกลอง
แผงควบคุมจะสวาง
30
สวิทชเปดปดการทํางาน
2 การกดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดที่ดานบนของกลอง
ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
ไปที่ i หรือ j
แปนหมุนเลือกโหมด
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
จัดองคประกอบภาพผานทางชองมองภาพหรือ
จอภาพได (ไลฟวิว) การเริม่ ตนไลฟวิว ใหหมุนปุม
เลือกไลฟวิวไปที่ C แลวกดปุม a
ปุมเลือกไลฟวิว
ปุม a
การจัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพ
การจัดองคประกอบภาพ
ในจอภาพ (ไลฟวิว)
31
3 เตรียมกลองใหพรอม
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ
ใหจับมือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือเลนสดวยมือซาย
วางขอศอกของคุณตรงขางหนาอก
ไลฟวิว: ในการจัดองคประกอบภาพผานจอภาพ ใหจับมือจับของกลองดวยมือขวา
และประคองเลนสดวยมือซาย
A การจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานลางขณะจัดองคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
การจัดองคประกอบ
ภาพถายในชองมองภาพ
32
การจัดองคประกอบ
ภาพถายในจอภาพ
4 จัดองคประกอบภาพ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ:
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลัก
อยูในกรอบพื้นที่ AF
กรอบพื้นที่ AF
ไลฟวิว: ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะตรวจหาใบหนา
และเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติ หากตรวจหาใบหนา
ไมพบ ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใน
ตัวแบบวัตถุหลัก
จุดโฟกัส
A การใชเลนสซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหมีขนาดใหญขึ้น
ในกรอบภาพ หรือซูมออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได
ในภาพถาย (เลือกทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัส
ของเลนสเพื่อซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสที่สั้นลงเพื่อซูมออก)
ซูมเขา
ซูมออก
วงแหวนปรับระยะซูม
33
5 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่ หนึ่งเพื่อโฟกัส (ไฟชวยหา AF อาจติดสวาง
ถาวัตถุไดรบั แสงไมเพียงพอ) เมื่อกลองโฟกัสภาพไดแลว
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัสทีใ่ ชอยูและอยูในโฟกัส (I)
จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
จุดโฟกัส
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
สัญลักษณ
แสดงวาอยู
คําอธิบาย
ในโฟกัส
I
วัตถุอยูในโฟกัส
F
จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ
H
F H
(กะพริบ)
จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ดูหนา 96
ไลฟวิว: จุดโฟกัสกะพริบเปนสีเขียวขณะที่กลอง
ทําการโฟกัส หากกลองสามารถโฟกัสได จุดโฟกัส
จะปรากฏเปนสีเขียว หรือมิฉะนั้นแลว จุดโฟกัส
จะกะพริบเปนสีแดง
จุดโฟกัส
34
6 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาที อยานําการด
หนวยความจําออก หรือถอด หรือตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวา
ไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ
ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
หากตองการหยุดโหมดไลฟววิ ใหกดปุม a
ปุม a
35
A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพื่อการวัดคาแสงที่ถูกตองใน
โหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถถายภาพได
เมื่อสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทานั้น ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น
แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร
เปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกครั้ง
ชองมองภาพ
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระทั่งกานล็อคคลิกเขาที่
36
ไลฟวิว
A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพดวยชองมองภาพ)
จอแสดงผลสัญลักษณชองมองภาพ และจอแสดงผลความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ที่แผงควบคุมจะปดลง หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 6 วินาที เพื่อลด
การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปดจอภาพอีกครั้ง
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนที่ตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279)
ระบบวัดแสงปด
ระบบวัดแสดงเปด
A หนวงเวลาปดจอภาพ (ไลฟวิว)
จอภาพจะปดถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 นาที เลือกระยะเวลากอนปดจอภาพ
โดยอัตโนมัติไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 279) > ไลฟวิว
D ปดชองมองภาพ
ในการปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสงและการถายภาพ ใหถอด
ขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมากอนถายภาพ (0 70)
37
A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาในจุดโฟกัสที่เลือกไวใหเปนการขยายสูงสุดประมาณ 19 เทา หนาจอ
นําทางจะปรากฏในกรอบสีเทาที่มุมลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งในการเลื่อนเพื่อจัดตําแหนง
จุดโฟกัสใหม หรือกด W (S) เพื่อซูมออก
ปุม X (T)
หนาจอนําทาง
A คาแสง
ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ คาแสงที่ไดอาจแตกตางไปจากเมื่อไมไดใชไลฟวิว
D การถายภาพในไลฟวิว
ภาพอาจมีขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางเกิดขึ้นบนจอภาพ แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่
ถายออกมาก็ตาม และอาจมีแสงจาหรือแถบเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงสวางเปนชวงๆและมีสัญญาณ
กะพริบ หรือวัตถุเกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้
ภาพอาจผิดเพี้ยนในวัตถุที่เคลื่อนไหว โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนที่
ผานกรอบภาพในแนวนอนดวยความเร็วสูง การกะพริบถี่และแถบที่ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพ
ภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม สามารถลดอาการดังกลาว
ไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 290) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏบนภาพถายเมื่อใช
ความไวชัตเตอรบางคา หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอืน่ ๆ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย
38
การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ
ปุม K
2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดย
กด 4 หรือ 2
หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เมื่อเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 267) ภาพถายจะแสดง
ในจอภาพโดยอัตโนมัติชั่วขณะหลังจากถายภาพ
A โปรดอาน
ดูหนา 233 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
39
การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได
1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ ธิบายไว
ในหนาที่แลว
ปุม K
2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น;
กดปุม O (Q) อีกครัง้ เพื่อลบภาพ แลวกลับไป
ที่การแสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไม
ลบภาพ ใหกด K
ปุม O (Q)
A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 248) ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือก (0 249) หรือลบภาพ
ทั้งหมดในตําแหนงที่เลือกบนการดหนวยความจํา (0 248) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
40
การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรูปจะปรับการตั้งคาตางๆ
ใหเหมาะกับฉากทีต่ องการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรคไดงายดาย
เพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 30–35
ในการดูฉากที่เลือกไวในปจจุบัน ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ SCENE แลวกดปุม R
หากตองการเลือกฉากอื่น ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แปนหมุน
เลือกโหมด
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
จอภาพ
โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนโหมดสําเร็จรูปในระหวางไลฟววิ เมื่อปุมเลือกไลฟวิว
อยูที่ตําแหนง 1
41
❚❚ โหมดสําเร็จรูปตางๆ
ตัวเลือก
k ภาพบุคคล
l ทิวทัศน
ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนที่ใหสีสันสดใสในตอนกลางวัน 1, 2
p เด็ก
ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผาและพื้นหลังจะถูกเรงสี
แตสีผิวยังคงนุมนวลเปนธรรมชาติ
m กีฬา
ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่งเมื่อถายภาพกีฬาที่มี
การเคลื่อนไหวรวดเร็วซึ่งวัตถุหลักจะมีความโดดเดน 1, 2
n ถายระยะใกล
ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ
(สามารถใชเลนสระยะใกลเพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)
o บุคคล
ใชเมื่อตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวางวัตถุหลักและ
พื้นหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพแสงนอย
r ทิวทัศน
ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถายภาพทิวทัศน
ตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนนและปายนีออน 1, 2
s ปารต/ี้ ในหอง
บันทึกสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับงานปารตี้
และสภาพแสดงภายในหองอื่นๆ
t ชายหาด/หิมะ
จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หิมะ หรือพื้นทรายที่อยูกลางแดด 1, 2
ตอนกลางคืน
ตอนกลางคืน
42
คําอธิบาย
ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวที่นุมนวลเปนธรรมชาติ ถาวัตถุ
อยูหางจากพื้นหลังหรือเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะ
ดูนุมขึ้นเพื่อทําใหภาพมีมิติความลึก
ตัวเลือก
คําอธิบาย
u อาทิตยตก
เนนสีสันใหมีบรรยากาศยามพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 1, 2
v ย่ําค่ํา/รุงเชา
เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก 1, 2
w สัตวเลี้ยง
ใชถายภาพสัตวเลี้ยงที่ไมชอบอยูเฉย 2
x ภาพถายใต
สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน 1
y ดอกไมบาน
ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม หมูตนไมดอกผลิบานและภาพทิวทัศนอื่นๆ
ที่มีดอกไมบาน 1
แสงเทียน
z สีสนั ฤดูใบไมรวง จับภาพใบไมในฤดูใบไมรวงที่มีสีเหลืองและสีแดงสดใส 1
ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม
M (Y) เพื่อยกแฟลช (0 146)
1 แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
2 ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
0 ภาพอาหาร
A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวที่เกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
43
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร
ในการดูเอ็ฟเฟกตที่เลือกไวในปจจุบัน ใหหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ EFFECTS
แลวกดปุม R หากตองการเลือกเอ็ฟเฟกตอื่น ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แปนหมุน
เลือกโหมด
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
จอภาพ
โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนเอ็ฟเฟกตในระหวางไลฟวิวเมื่อปุมเลือกไลฟวิวอยูที่
ตําแหนง 1
❚❚ เอ็ฟเฟกตพเิ ศษ
ตัวเลือก
44
คําอธิบาย
% ไนทวชิ ัน
ใชในสภาพแวดลอมที่มืดเพื่อบันทึกภาพโทนสีเดียวโดยใชคาความไวแสง
(ISO) สูง (ใชแมนวลโฟกัสไดหากกลองโฟกัสเองไมได) 1
g ภาพรางสี
กลองจะตรวจหาและลงสีเสนขอบเปนเอ็ฟเฟกตภาพรางสี ปรับเอ็ฟเฟกต
ในไลฟวิวได (0 46) โปรดทราบวากลองจะเลนภาพยนตรที่บันทึก
ในโหมดนี้เหมือนภาพสไลดที่สรางจากชุดภาพนิ่ง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
สรางภาพถายที่ปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผลดีที่สุดเมื่อใชกับ
การถายภาพจากจุดที่มองเห็นไดกวาง ภาพยนตรที่เปนภาพวัตถุ
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว ขนาดจิ๋วจะเลนดวยความเร็วสูง โดยใชการบีบอัดภาพที่ถายดวย
ความละเอียด 1920 × 1080/30p ขนาดความยาวประมาณ 45 นาที
เปนภาพยนตรแบบเงียบที่เลนโดยใชเวลาประมาณ 3 นาที
ปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิวได (0 47) 1, 2
u เลือกสีเดน
1 ภาพเงา
2 ไฮคีย
ทุกสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนสีขาวดํา ปรับเอ็ฟเฟกต
ในไลฟวิวได (0 49) 1
วัตถุยอนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจา 1
ใชในการถายฉากที่มีความสวางเพื่อสรางภาพสวางที่เติมเต็มไปดวยแสง 1
ใชเมื่อถายภาพในฉากที่มืดเพื่อสรางภาพที่มืดทึม โลวคีย โดยจะเนน
สวนไฮไลท 1
1 แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
2 ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
3 โลวคีย
A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวที่เกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, g, i และ u ภาพที่ถายเมื่อเลือกตัวเลือก
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลานี้จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG ที่สราง
ขึ้นที่การตั้งคาของ NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกที่คุณภาพ JPEG ที่เลือก ในขณะที่ภาพที่บันทึก
ที่การตั้งคาของ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง
A โหมด g และ i
โฟกัสอัตโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง พรอมกับ
อัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเนื่อง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางไลฟวิวจะทําใหการดูตัวอยาง
ภาพหยุดชะงัก
45
ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกจะถูกปรับในการแสดงผลไลฟวิว แตนําไปใชระหวางไลฟวิว
และการถายภาพโดยใชชองมองภาพและการบันทึกภาพยนตร
❚❚ g ภาพรางสี
1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ
ปุม a
2 ปรับตั้งตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา กด 1
หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนคา สามารถเพิ่ม
ความสดใสใหอิ่มสีมากขึ้นหรือลดลงกับภาพที่สี
จืดจางหรือใชโทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้น
หรือบางลง การเพิ่มความหนาของเสนจะทําใหสีดูสดมากขึ้น
3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
การถายภาพดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a
46
❚❚ i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ
ปุม a
2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ ี่
จะอยูในโฟกัส แลวจากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อตรวจสอบโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกต
ภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหนาจอชั่วคราว แลวขยาย
ขนาดภาพบนหนาจอเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยํา ใหกด
X (T) กด W (S) เพื่อเรียกคืนหนาจอเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
47
4 ปรับตั้งตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมุนพื้นที่ที่จะ
อยูในโฟกัส แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความกวาง
5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพตอ ใหกดปุม a
48
❚❚ u เลือกสีเดน
1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ
ปุม a
2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน
3 เลือกสี
จัดวัตถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลางหนาจอ
แลวกด 1 เพื่อเลือกสีของตัวแบบที่จะใหปรากฏในภาพ
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมอิ่มตัวไดยาก ควรเลือกสีที่สด)
หากตองการซูมเขาที่จุดกึ่งกลางของหนาจอเพื่อจะเลือก
สีไดแมนยําขึ้น กด X (T) กด W (S)
เพื่อซูมออก
สีที่เลือก
49
4 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน
ซึ่งจะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาที่สูงขึ้นอาจเปนการเพิ่มเฉดสีจาก
สีอื่นๆ
5 เลือกสีเพิ่ม
ชวงสี
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทกลองสีจาก
ทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 และ 4
เพื่อเลือกสีอื่น ทําซ้ําหากตองการเลือกสี
ที่สาม การยกเลิกการเลือกสีทไี่ ฮไลทไว
ใหกด O (Q) การลบสีทั้งหมดออก ใหกดคาง O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น;
เลือก ใช
6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสีที่เลือกไวจะถูก
บันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอื่นๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา
การถายภาพโดยใชชองมองภาพตอ ใหกดปุม a
50
โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A, และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและ
รูรับแสงไดในระดับตางๆ
โหมด
คําอธิบาย
P
โปรแกรมอัตโนมัติ (0 52): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุด แนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไปและในกรณีอื่นๆ ที่มีเวลานอย
ในการปรับตั้งคากลอง
S
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 53): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใชเพื่อหยุดหรือเบลอการเคลื่อนไหว
A
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 54): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใชเพื่อทําใหพื้นหลังเบลอหรือใหทั้งพื้นหนาและพื้นหลังอยูใน
ระยะโฟกัส
M
ปรับเอง (0 56): ผูใชควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน
การเปดชัตเตอรคาง (A) หรือ เวลา (%) สําหรับการเปดรับแสงเปนเวลานาน
A ชนิดเลนส
เมื่อใชเลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 307) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวที่รูรับแสงแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง
เลนสที่ไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) และ M (ปรับเอง) เทานั้น
โดยสามารถปรับรูรับแสงไดโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถ
ลั่นชัตเตอรได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “เลนสที่รองรับ” (0 304)
51
P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสงโดยอัตโนมัตติ ามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงทีด่ ีที่สุดในสถานการณสวนใหญ
A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่
ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”)
หมุนแปนไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น
(คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลดรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเพื่อใช
ความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ “หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปน
ไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสงที่แคบลง (คารูรับแสงสูง)
ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรต่ําที่จะทําให
การเคลื่อนไหวดูพราเลือน ผสมผสานกันของ
คาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ ทั้งหมดจะให
คาแสงที่เทากัน ขณะที่ใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน
สัญลักษณโปรแกรมแบบยืดหยุน (O หรือ E) จะปรากฏ
หากตองการเรียกคืนคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงที่
ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป เลือกโหมดอืน่ หรือปดการทํางาน
ของกลอง
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ชองมองภาพ
จอภาพ
52
S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะที่กลองเลือก
รูรับแสงโดยอัตโนมัติที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีที่สุด
ในการเลือกความไวชัตเตอร
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน
ความไวชัตเตอรสามารถตัง้ คาใหเปน “v”
หรือเปนคาระหวาง 30 วินาที กับ 1/8000 วินาที
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
จอภาพ
A โปรดอาน
ดูหนา 343 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทําเมื่อสัญลักษณ “A” หรือ “%” ติดกะพริบ
ขึ้นในหนาจอความไวชัตเตอร
53
A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรบั แสง ทานสามารถเลือกรูรบั แสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรับการถายภาพอัตโนมัติ
ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุด
กับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
จอภาพ
A เลนสชนิดไมมี CPU (0 308)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง ถามีการระบุ
คารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ ขอมูลเลนสที่ไมมี
CPU ในเมนูตั้งคา (0 224) ขณะกําลังใชเลนสชนิดไมมี CPU
คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้นโดยจะปดเศษเปนคาสต็อป
จํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด ถาไมมีการระบุคา หนาจอรูรับแสง
จะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป (F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะ
แสดงเปน FA) และจะตองอานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
54
A การแสดงระยะชัดลึก (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงที่กลองเลือก (โหมด P และ S)
หรือเปนคาที่ผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถแสดง
ระยะชัดลึกในชองมองภาพได
ปุม Pv
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ;
0 284)
การตั้งคานี้จะเปนการควบคุมวาจะใหแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมที่รองรับระบบ Nikon
Creative Lighting System (CLS; 0 311) ปลอยแสงแฟลชหรือไมเมื่อกดปุม Pv
55
M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่ระบบ
วัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรทตี่ องการ และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารูรับแสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรเปน
“v” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาทีและ 1/8000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ %, 0 58) สามารถตั้ง
คารูรบั แสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อ
ตรวจสอบคาแสง
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
รูรับแสง
ความไวชัตเตอร
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสงของ
เลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง
56
A สัญลักษณแสดงคาแสง
เมื่อเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “การเปดชัตเตอรคาง” หรือ “เวลา” สัญลักษณแสดงคาแสงจะ
แสดงวาภาพถายนั้นจะมีคาแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไปจากคาที่ปรับตั้งไวนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวเลือก
ที่เลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) ปริมาณการ
ไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของ
ระบบวัดแสง สัญลักษณแสดงคาแสงและสวนแสดงผลความไวชัตเตอร (โหมด P และ A) และ/หรือ
รูรับแสง (โหมด P และ S) จะกะพริบ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 ขั้น
เปดรับแสงนอยเกินไป เปดรับแสงมากเกิน
คาแสงที่ดีที่สุด
ราว 1/3 EV
2 EV
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
(การถายภาพ
โดยใช
ชองมองภาพ)
จอภาพ (ไลฟวิว)
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (แสดงคากลับดาน, 0 286)
57
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานัน้ )
เลือกความไวชัตเตอรตอ ไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศน
ยามค่ําคืน หรือดอกไมไฟ
• การเปดชัตเตอรคาง (A): การเปดชัตเตอร
คางไวในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงคางไว เพื่อไมให
ระยะเวลาในการเปดรับแสง:
ภาพพรามัว ใหใชขาตั้งกลองหรือใชรโี มตคอนโทรลไรสาย
35 วินาที
(0 160, 319) หรือสายลั่นชัตเตอร (0 319) ซึ่งเปน
รูรับแสง: f/25
อุปกรณเสริม
• เวลา (%): เริ่มถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรบนกลองหรือบนรีโมตคอนโทรล
สายลั่นชัตเตอร หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูจนกวาจะ
กดปุมเปนครั้งที่สอง
กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ
การปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง
ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 70)
โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน
หรือฝา) จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน สามารถลดจุดสวางและฝาโดยเลือก เปด สําหรับ
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 271)
58
❚❚ การเปดชัตเตอรคาง
1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M
แปนหมุนเลือกโหมด
2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ
“การเปดชัตเตอรคาง” (A)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
จอภาพ
3 ถายภาพ
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือบนรีโมตคอนโทรลไรสาย หรือ
สายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมือ่ ถายภาพ
เรียบรอยแลว
59
❚❚ เวลา
1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M
แปนหมุนเลือกโหมด
2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปทางซายเพื่อเลือก
ความไวชัตเตอรของ “เวลา” (%)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
3 เปดชัตเตอร
แผงควบคุม
จอภาพ
หลังจากโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด
4 ปดชัตเตอร
ทําขั้นตอนที่ 3 ซ้ํา
60
A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ใหเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (รีโมตหนวงเวลา,
รีโมตตอบสนองเร็ว หรือ รีโมตยกกระจก) โดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ในเมนูถายภาพ (0 156) โปรดทราบวาหากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ภาพจะถูกถายในโหมด
“เวลา” แมวาเมื่อเลือก “การเปดชัตเตอรคาง”/A สําหรับความไวชัตเตอร จะเริ่มตนถายภาพ
เมื่อกดปุมชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล และจบลงหลังจากนั้น 30 นาที หรือเมื่อกดปุมชัตเตอรอีกครั้ง
61
User Settings: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด
การบันทึก User Settings
1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดเปนโหมดที่
ตองการ
แปนหมุนเลือกโหมด
2 ปรับการตั้งคา
ปรับโปรแกรมแบบยืดหยุนที่ตองการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M),
รูรบั แสง (โหมด A และ M), รูรับแสงและชดเชยแสงแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส,
ระบบวัดแสง, โฟกัสอัตโนมัติและโหมดพื้นที่ AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ
ในเมนูถายภาพ และการตั้งคาแบบกําหนดเอง
A User Settings
ไมสามารถบันทึกรายการตอไปนี้ไปยัง U1 หรือ U2
เมนูถายภาพ:
• รีเซ็ตเมนูถายภาพ
• โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
• พื้นที่ภาพ
• จัดการ Picture Control
• โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
• การถายภาพซอน
• การถายแบบเวนชวงเวลา
62
เมนูถายภาพยนตร:
• รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร
• พื้นที่ภาพ
• จัดการ Picture Control
• ถายภาพเหลื่อมเวลา
3 เลือก บันทึก User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท บันทึก User
Settings ในเมนูตั้งคาแลวกด 2
ปุม G
4 เลือก บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2
ไฮไลท บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2 แลวกด 2
5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการตั้งคา แลวกด J เพื่อกําหนด
การตั้งคาตางๆ ที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใหกับ
ตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมดที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 4
63
การเรียก User Settings
เพียงหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง U1
แปนหมุนเลือกโหมด
เพื่อเรียกใชการตั้งคาตางๆ ที่กําหนดใหกับ
บันทึกลง U1 หรือหมุนไปที่ U2 เพื่อเรียกใช
การตั้งคาที่กําหนดใหกับ บันทึกลง U2
64
การรีเซ็ต User Settings
ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:
1 เลือก รีเซ็ต User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท รีเซ็ต User
Settings ในเมนูตั้งคาแลวกด 2
ปุม G
2 เลือก รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2
ไฮไลท รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แลวกด 2
3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกด J
65
โหมดลั่นชัตเตอร
การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยัง
การตั้งคาที่ตองการ
โหมด
S
CL
CH
Q
E
คําอธิบาย
ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะถายภาพตาม
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายภาพตอเนื่อง
ความเร็วต่ํา, 0 67, 280) โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพดวย
อัตราการบันทึกภาพที่ระบุไวในหนา 67 ใชกับวัตถุที่เคลื่อนไหว โปรดทราบวากลองจะ
ถายภาพหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกระดกกลับเขาที่
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกกระดกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนั้น จะไมมีเสียง บิ๊บ ไมวาจะเลือกการตั้งคาสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 280) ไวเชนไร
ตั้งเวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 69)
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยที่สุดในการถายภาพ
MUP เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพเบลอได (0 71)
66
อัตราความเร็วในการถายภาพ
อัตราการบันทึกภาพสําหรับการถายภาพตอเนือ่ ง (ความเร็วต่ําและสูง) จะแตกตางจาก
ตัวเลือกที่เลือกสําหรับพื้นทีภ่ าพ (0 73) และ ความลึกบิทสี NEF (RAW) (0 80)
เมื่อเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW) ตารางดานลางจะแสดงอัตราการบันทึกภาพ
โดยประมาณสําหรับแบตเตอรี่ EN-EL 15 ที่ชารจไวเต็มแลว, การถายภาพ AF ตอเนือ่ ง,
ปรับเอง หรืออัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที หรือเร็วกวา และการตั้งคา
ตางๆ ที่เหลือตามคาตั้งจากโรงงาน
พื้นที่ภาพ
DX (24×16)
1.3× (18×12)
คุณภาพของภาพ
JPEG/NEF (RAW) 12 บิท
NEF (RAW) 14 บิท
JPEG/NEF (RAW) 12 บิท
NEF (RAW) 14 บิท
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง
โดยประมาณ
CL
CH
1–6 เฟรมตอวินาที 6 เฟรมตอวินาที
1–5 เฟรมตอวินาที 5 เฟรมตอวินาที
7 เฟรมตอวินาที
1–6 เฟรมตอวินาที
6 เฟรมตอวินาที
อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงหากรูรับแสงแคบมาก (คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา
เมื่อตั้งคาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบคุมความไวแสง (ISO)
อัตโนมัติ (0 102) หรือเมือ่ แบตเตอรีใ่ กลหมด เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือเลือก
วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) >
การตั้งคารูรับแสง (0 285) อัตราการบันทึกภาพสูงสุดในไลฟวิวคือ 3.7 ภาพตอวินาที
67
A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเนื่องไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจําบัฟเฟอรที่การตั้งคาปจจุบันจะแสดงใน
สวนแสดงผลจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดขณะกดปุมกดชัตเตอร ภาพประกอบดานลางคือ
การแสดงผลเมื่อบัฟเฟอรยังมีพื้นที่เหลือประมาณ 42 ภาพ
เมื่อกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําจะติด
สวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
การถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออก หรือถอด
หรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงหนวยความจําจะดับลง ถาปดสวิทชกลอง
ขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จสิ้นการบันทึกภาพทั้งหมด
ที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและ
กลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา
A ไลฟววิ
ถาใชโหมดถายภาพตอเนื่องระหวางไลฟวิว ภาพจะปรากฏแทนที่ภาพที่มองผานเลนสขณะกด
ปุมกดชัตเตอร
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุด
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 280) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนภาพถายที่สามารถถายไดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุด ใหดูหนา 380
68
โหมดตั้งเวลาถาย (E)
ฟงกชั่นตั้งเวลาถายสามารถใชลดอาการกลองสั่นหรือใชถายภาพตัวเองได
1 ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ
2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุน
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
3 จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ
ไมสามารถใชฟงกชั่นตั้งเวลาหากกลองไมสามารถโฟกัสโดยใช AF
ทีละภาพ หรือในสถานการณอื่นๆ ที่ไมสามารถลั่นชัตเตอรได
4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะ
เริ่มกะพริบ กอนการถายภาพสองวินาที
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะหยุดกะพริบ
ชัตเตอรจะลั่นหลังจากตัวตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที
หากตองการปดตัวตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ใหหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอื่น
69
A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปด
ชองมองภาพที่ใหมาตามที่แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพ
ปรากฏในภาพถายหรือรบกวนคาแสง จับกลองใหมั่นขณะถอดขอบยางรองตาออก
ขอบยางรองตา
ฝาปดชองมองภาพ
D การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนที่จะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 146) การถายภาพจะหยุดชะงัก
หากยกแฟลชขึ้นหลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเริ่มทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพ
เมื่อยิงแฟลช โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตัง้ เวลาถาย;
0 279)
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 279) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ควบคุมเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 280)
70
โหมดยกกระจกขึ้น (MUP)
เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมด
ยกกระจกขึ้น ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ MUP (ยกกระจกขึ้น)
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อหาโฟกัสและคาแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
สวนที่เหลือลงจนสุด ชองมองภาพหรือจอภาพจะปด ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ
กระจกจะยกขึ้น กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครั้งเพื่อถายภาพ เมือ่ ถายภาพเสร็จแลว
ไลฟวิวจะทํางานตอ หรือ (ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ) กระจกจะปดลง
อยางใดอยางหนึ่ง
D ยกกระจกขึ้น
เมื่อกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเมื่อยกกระจกขึ้น
71
A ปองกันภาพพรามัว
เพื่อปองกันภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ กดปุมกดชัตเตอรหรือใช
สายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 319) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพแบบยกกระจก ใหดูหนา 156 ควรใชขาตั้งกลอง
72
ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ
พื้นที่ภาพ
เลือกพื้นที่ภาพจาก DX (24×16) และ 1.3× (18×12)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
a DX (24×16)
ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพื้นที่ภาพ 23.5 × 15.6 มม. (รูปแบบ DX)
Z 1.3× (18×12)
ภาพจะถูกบันทึกโดยใชพื้นที่ภาพ 18.8 × 12.5 มม. ทําใหเกิดเทเลโฟโตได
โดยไมตองเปลี่ยนเลนส กลองยังสามารถบันทึกภาพตอวินาทีไดมากขึ้น
ในระหวางการถายภาพตอเนื่อง (0 67)
การแสดงผลของชองมองภาพ
ภาพที่มีพื้นที่ภาพ DX (24×16)
รูปภาพที่มีพื้นที่ภาพ 1.3× (18×12)
73
A พื้นที่ภาพ
ตัวเลือกที่เลือกไวจะปรากฏในการแสดงผล
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การแสดงผลการถายภาพ
A การแสดงผลของชองมองภาพ
การแสดงผลของชองมองภาพสําหรับการตัดครอบ DX 1.3 เทา
จะแสดงที่ดานขวา ไอคอน s จะปรากฏในชองมองภาพ
เมื่อเลือกตัดครอบ DX 1.3 เทา
ตัดครอบ DX 1.3 เทา
A โปรดอาน
ดูหนา 168 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตัดครอบที่ใชไดเมื่อหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 ดูหนา 380
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพที่สามารถจัดเก็บไวไดเมื่อใชคาพื้นที่ภาพตางกัน
74
พื้นทีภ่ าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ หรือกดปุมควบคุม
แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
❚❚ เมนูพื้นที่ภาพ
1 เลือก พื้นที่ภาพ
ไฮไลท พื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึ่ง แลวกด 2
2 ปรับการตั้งคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบทีเ่ ลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 74)
A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ (0 81)
75
❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง
ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ สามารถเลือกพื้นทีภ่ าพดวยปุม Fn และแปนหมุน
เลือกคําสั่งไดดวย
1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นที่ภาพ เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” ใหกับปุมของกลองใน
เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง สามารถกําหนดการเลือกพื้นทีภ่ าพใหกับปุม Fn (การตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn, 0 284), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3,
กําหนดปุม Preview, 0 285) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4,
กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)
2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุมที่
เลือกไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักหรือยอยจนการตัดครอบทีต่ องการ
ปรากฏบนชองมองภาพ (0 74)
ปุม Fn
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นสามารถเรียกดูไดโดยกดปุม
เพื่อแสดงพื้นที่ภาพในแผงควบคุม ชองมองภาพ
หรือการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
76
แปนหมุน
เลือกคําสั่ง
คุณภาพและขนาดภาพ
ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ใน
การดหนวยความจําเทาใด ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาใน
ขนาดที่ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มขึ้นและการดหนวยความจําจะสามารถ
เก็บภาพเปนจํานวนนอยลง (0 380)
คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)
ตัวเลือก
NEF (RAW)
รูปแบบไฟล
NEF
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 4
(คุณภาพสูง) *
JPEG Fine
JPEG Normal
คําอธิบาย
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพิ่มเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซและ
คอนทราสตไดหลังจากถายภาพ
JPEG
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 8
(คุณภาพปกติ) *
JPEG Basic
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 16
(คุณภาพพื้นฐาน) *
NEF (RAW) +
JPEG Fine
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง
NEF (RAW) +
JPEG Normal
NEF/JPEG
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ
NEF (RAW) +
JPEG Basic
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน
* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG อัตราการบีบอัดภาพเปนคาประมาณเทานั้น
อัตราจริงอาจแตกตางกันไปตามคาความไวแสง (ISO) และฉากที่บันทึกภาพ
77
สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่ องการแสดงขึ้นหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปุม X (T)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A ภาพ NEF (RAW)
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับขนาดภาพไมมีผลตอขนาดของภาพ NEF (RAW) ทานสามารถสรางภาพ
JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใช Capture NX-D หรือซอฟตแวรอื่น หรือตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF
(RAW) ในเมนูรีทัช (0 295)
A NEF+JPEG
เมื่อดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองที่ใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทานั้น ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยก
ตางหากโดยใชตัวเลือก หนาที่ของการดในชองที่ 2 > RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2 การลบ
สําเนา JPEG จะไมลบภาพ NEF (RAW)
78
A + NEF (RAW)
หากกําหนด + NEF (RAW) ไปยังปุม Fn โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 0 284)
> กด และเลือกตัวเลือก JPEG สําหรับคุณภาพของภาพ กลองจะบันทึกสําเนา NEF (RAW)
กับภาพถัดไปที่ถายหลังจากกดปุม Fn แลว (การตั้งคาคุณภาพของภาพตนฉบับจะถูกคืนคา
เมื่อคุณเอานิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร) ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกครั้ง
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 268)
79
❚❚ การบีบอัดภาพ JPEG
การเลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ JPEG ใหไฮไลท การบีบอัดภาพ JPEG
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ตัวเลือก
O เนนขนาด
P เนนคุณภาพ
คําอธิบาย
ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลที่มีขนาดใกลเคียงกัน
คุณภาพของภาพดีที่สุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
❚❚ รูปแบบ
การเลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > รูปแบบ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ตัวเลือก
คําอธิบาย
บีบอัดแบบไม
N สูญเสียคุณภาพ
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ
O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 35–55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพของภาพ
❚❚ ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
การเลือกความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF (RAW) >
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ตัวเลือก
80
คําอธิบาย
q 12 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท
r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท
ซึ่งจะไดไฟลที่มีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท
อยางไรก็ตาม การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย
ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # ใหญ, $ กลาง หรือ % เล็ก (โปรดทราบวา
ขนาดภาพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ พื้นที่ภาพ, 0 73):
พื้นที่ภาพ
ตัวเลือก
ขนาด (พิกเซล)
ขนาดที่พิมพ (ซม.) *
50.8 × 33.9
ใหญ
6000 × 4000
กลาง
4496 × 3000
DX (24×16)
38.1 × 25.4
เล็ก
2992 × 2000
25.3 × 16.9
40.6 × 27.1
ใหญ
4800 × 3200
1.3× (18×12)
กลาง
3600 × 2400
30.5 × 20.3
เล็ก
2400 × 1600
20.3 × 13.5
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพที่ 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว (dpi; 1 นิ้ว =ประมาณ 2.54 ซม.)
สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปุม X (T)
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 269)
81
การใชการดหนวยความจําสองใบ
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาที่ของการดใน
ชองที่ 2 ในเมนูถายภาพเพื่อเลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง ภาพที่เกินมา
(จะใชการดในชองที่ 2 เฉพาะเมื่อการดในชองที่ 1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพจะไดรบั การบันทึก
สองครั้ง ครั้งแรกลงในการดในชองที่ 1 และอีกครั้งลงในการดในชองที่ 2) และ RAW ชองที่ 1 JPEG ชองที่ 2 (เชนเดียวกับ สํารอง เวนแตสําเนา NEF/RAW ของภาพถายที่ไดรับการบันทึก
ในการตั้งคา NEF/RAW + JPEG นั้น จะไดรบั การบันทึกลงในการดในชองที่ 1 เทานัน้ และ
สําเนา JPEG จะบันทึกลงในการดในชองที่ 2 เทานัน้ )
A “สํารอง” และ “RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายที่สามารถบันทึกไดในการดที่มีหนวยความจําเหลือนอยที่สุด
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหนึ่งเต็ม
A การบันทึกภาพยนตร
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบลงในกลอง จะสามารถเลือกการดที่ใชบันทึกภาพยนตรไดโดยใช
ตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 273)
82
โฟกัส
สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรับดวยตนเอง (0 97) ผูใชยังสามารถ
เลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 89) หรือใชการล็อคโฟกัส
เพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 93)
โฟกัสอัตโนมัติ
หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีข้ ณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ:
โหมด
คําอธิบาย
ออโตโฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูนิ่ง
AF-A
และเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องถาวัตถุเคลื่อนที่
ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุที่อยูนิ่ง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
AF-S ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส
(I) ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 276)
ออโตโฟกัสตอเนื่อง: สําหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องขณะกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ถาวัตถุเคลื่อนที่ กลองจะเริ่มโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 85)
AF-C
เพื่อคาดเดาระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน
จะสามารถลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 276)
83
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนี้ระหวางไลฟวิว:
โหมด
คําอธิบาย
AF-S ออโตโฟกัสทีละภาพ: สําหรับวัตถุที่อยูนิ่ง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
AF-F
ออโตโฟกัสตลอดเวลา: สําหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กลองจะโฟกัสตอเนื่องจนกวาจะกด
ปุมกดชัตเตอร โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกด
ปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หลักจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น
ปุมโหมด AF
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
84
จอภาพ
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ในโหมด AF-C หรือเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องไวในโหมด AF-A กลองจะเริ่มการโฟกัสติดตามวัตถุ
ลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหกลอง
สามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใดเมื่อลั่นชัตเตอร
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ตอเนื่อง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1
(เลือกสิง่ ที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 276) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน AF
ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิง่ ที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 276) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 285) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การใชแปนหมุนคําสั่งรองเพื่อเลือกโหมดโฟกัส
85
โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF ควบคุมวิธีที่กลองเลือกจุดโฟกัสสําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ มีตัวเลือกตอไปนี้
ใหเลือกใชระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ:
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 89; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือก
เทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่
• AF แบบปรับพื้นที่โฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามทีอ่ ธิบายในหนา 89 ในโหมดโฟกัส AF-A และ
AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่
เลือกเปนเวลาสั้นๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพหรือ
เมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขงที่กําลัง
แขงขัน)
- AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ใน
รูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)
- AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 51 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเร็วและไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย
(เชน นก)
86
• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 89 ในโหมดโฟกัส AF-A
และ AF-C กลองจะติดตามวัตถุที่เคลื่อนออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม
ตามที่จําเปน ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อยางรวดเร็วจาก
ขางหนึ่งไปอีกขางหนึง่ (เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก
• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ: กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัตแิ ลวเลือกจุดโฟกัส (ในกรณีที่วัตถุเปนคน
กลองจะสามารถแยกความแตกตางของวัตถุออกจาก
พื้นหลังไดเพื่อการตรวจหาวัตถุที่ดีขึ้น) จุดโฟกัสที่ใช
จะถูกไฮไลทเปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสแลว;
ในโหมด AF-C หรือเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่อง
ในโหมด AF-A จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลทอยูหลังจากปดจุดโฟกัสอื่นๆ ไปแลว
A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง สีในบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุนี้
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุมีสีที่คลายกับสีพื้นหลัง
หรือครอบครองพื้นที่เปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ
87
โหมดพื้นที่ AF ตอไปนีส้ ามารถเลือกใชระหวางไลฟวิวได:
• ! AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะ
ตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคลโดยอัตโนมัติ วัตถุที่
เลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลอง
ตรวจพบหลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกลที่สุด
หากทานตองการเลือกวัตถุอื่น ใหใชตัวเลือกคําสั่ง)
หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน
ในกรณีที่วัตถุเบือนหนาออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ
• $ AF พื้นที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศน
โดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ ที่ไมใชภาพบุคคล
• % AF พื้นที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบน
ตําแหนงที่เลือกในกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
88
• & AF ติดตามวัตถุ: ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนง
จุดโฟกัสที่ดานบนวัตถุของทาน แลวกด J เพื่อเริ่ม
ติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนที่
ภายในกรอบภาพ หากตองการหยุดการติดตาม ใหกด J
อีกครั้ง โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
หากวัตถุนนั้ เคลื่อนทีอ่ ยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพ
หรือมีวัตถุอื่นบดบัง เปลี่ยนขนาด สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป
ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
A การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสได
การหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปที่ L จะปด
การใชงานการเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
89
โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกด
ปุมโหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ยอยจนกระทั่งการตั้งคาทีต่ องการปรากฏขึ้น
ปุมโหมด AF
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
จอภาพ
A โหมดพื้นที่ AF (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
โหมดพื้นที่ AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ
โหมดพื้นที่ AF
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
AF จุดเดียว
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9 จุด *
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 21 จุด *
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 51 จุด *
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสที่ใชอยูเทานั้นในชองมองภาพ จุดโฟกัสที่เหลือจะใหขอมูล
เพื่อชวยในการโฟกัส
90
D การใชโฟกัสอัตโนมัติในไลฟวิว
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธที่ตองการ
โปรดทราบวาในไลฟวิวนั้น โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะที่กลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเมื่ออยูในสถานการณตอไปนี้:
• วัตถุมีเสนที่ขนานกับเสนขอบดานยาวของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุที่จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอืน่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสวาง
• มีการกะพริบถี่หรือแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หลอดไอโซเดียม
หรือแสงในลักษณะคลายกันนี้
• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุที่ตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ําเสมอขมอยู (เชน มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียงติดกัน
เปนแถวบนตึกสูง)
• วัตถุเคลื่อนที่
A การเลือกจุดโฟกัส
ยกเวนใน AF ติดตามวัตถุ การกด J ระหวางการเลือกจุดโฟกัสจะทําใหเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
ใน AF ติดตามวัตถุ การกด J จะเริ่มติดตามวัตถุแทน การเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลใชไมไดใน AF
แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ หรือ หากตรวจพบใบหนาเมื่อเลือก AF ที่ใบหนาในไลฟวิว
91
A โปรดอาน
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกเวลาที่จุดโฟกัสติดสวาง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5 (การแสดงจุดโฟกัส) > ไฟแสดงจุดโฟกัส (0 277) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a6
(จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 277) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกจํานวนจุดโฟกัสที่สามารถเลือกได
โดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (จํานวนจุดโฟกัส, 0 277) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกจุดโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8
(บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง, 0 277)
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ/ไลฟวิว: ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) >
สลับหลัก/รอง (0 285) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก
โหมดพื้นที่ AF
92
การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุทจี่ ะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวยโฟกัส
อัตโนมัติ (0 96) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหมหลังจาก
โฟกัสวัตถุอื่นที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัสจะใหผลดีที่สุด
เมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นทีโ่ ฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นที่
AF (0 86)
1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ตรวจสอบวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
หรือตรวจสอบวาจุดโฟกัสเปนสีเขียว (ไลฟวิว)
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
ไลฟวิว
93
2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C (การถายภาพโดย
ใชชองมองภาพ): เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึง่
(q) ใหกดปุม A AE-L/AF-L (w) เพื่อล็อคโฟกัส
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูขณะกดปุม A AE-L/AF-L
แมวาทานจะยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง
ปุมกดชัตเตอร
ปุม A AE-L/AF-L
AF-S (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ) และไลฟวิว:
โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติและยังคงล็อคอยูจนกวาจะเอานิ้วออกจาก
ปุมกดชัตเตอร สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L (ดูดานบน)
94
3 จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวางการถายภาพแตละภาพถาทานยังกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว (AF-S และไลฟวิว) หรือกดปุม
A AE-L/AF-L คางไว ซึ่งทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกัน
โดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
ไลฟวิว
อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุทตี่ องการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุ
เคลื่อนทีไ่ ป ใหโฟกัสใหมอีกครั้งที่ระยะหางใหมของวัตถุ
A โปรดอาน
การกดปุม A AE-L/AF-L ในขั้นตอนที่ 2 จะล็อคคารูรับแสงดวย (0 107) การตั้งคาแบบกําหนดเอง
f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกหนาที่ใหกับปุม A AE-L/AF-L
95
A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ที่แสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางาน
ถากลองไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปนี้ หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
อาจปรากฏขึ้นและกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยู
ในโฟกัสก็ตาม ในกรณีเหลานี้ ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 97) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 93)
เพื่อโฟกัสวัตถุอื่นที่อยูในระยะเดียวกัน แลวจากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม
ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุที่ตองการถายมีสีเดียวกันกับพื้นหลัง
จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง
วัตถุที่ตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ําเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง
จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหนึ่ง
วัตถุพื้นหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพขางหลังวัตถุ
วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กหรือมีความสวาง
อยูในโทนเดียว
96
แมนวลโฟกัส
สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 96)
• เลนส AF:
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส
(ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัสของ
กลองไปที่โหมด M
D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปที่ M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่ AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธีการนี้
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัสของ
กลองไปที่ M
• เลนสแมนนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง
การโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัสของเลนส
จนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพได
ตลอดเวลาแมวาภาพจะไมอยูในโฟกัส
97
❚❚ การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส (การถายภาพโดยใชชอ งมองภาพ)
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพเพื่อ
ตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจาก
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวหมุนวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้น โปรดทราบวาเมือ่ ถายภาพวัตถุตางๆ ที่กลาวไวในหนา 96 บางครั้งสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นไดแมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสใน
ชองมองภาพกอนถายภาพ สําหรับการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริม
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I ใหดูหนา 307
A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.
46.5 มม.
เครื่องหมายระนาบโฟกัส
A ไลฟววิ
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยําใน
ไลฟวิว (0 38)
ปุม X (T)
98
คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปริมาณแสงสวางทีม่ ี เลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 25600 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในโหมดอัตโนมัติ
โหมดสําเร็จรูป และโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ จะมีตัวเลือก AUTO ซึ่งกลองจะตั้งคาความไวแสง
(ISO) โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง ใชการตั้งคา Hi BW1 (เทียบเทา ISO 51200) และ Hi BW2
(เทียบเทา ISO 102400) ไดเชนกัน แตโปรดทราบวารูปภาพที่ถายดวยการตั้งคาใดคาหนึ่งนี้
จะถูกบันทึกในโทนสีเดียวโดยใชตัวเลือกทีเ่ ลือกสําหรับ ตั้งคา Picture Control > โทนสีเดียว
ในเมนูถายภาพ (0 130) คาความไวแสง (ISO) ที่สูงจะตองการแสงในการถายภาพนอย
ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรทสี่ ูงหรือรูรับแสงทีแ่ คบได
โหมด
P, S, A, M
ตัวเลือก
100–25600; Hi BW1 และ Hi BW2
อัตโนมัติ
%
โหมดถายภาพอื่นๆ อัตโนมัติ; 100–25600
99
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดย
กดปุม W (S) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักไปจนกระทัง่ การตั้งคาที่ตองการ
แสดงขึ้น
ปุม W (S)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนูถายภาพไดเชนกัน เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ในเมนูถายภาพเพื่อปรับการตั้งคาของภาพถาย (0 271)
A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว คาที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
100
❚❚ Hi BW1/Hi BW2
ในโหมด P, S, A และ M สามารถเลือก Hi BW1 และ Hi BW2
โดยใชตัวเลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 271) >
คาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ
A ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หากเลือก เปด ใน ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 271)
จะสามารถเลือก Hi BW1 และ Hi BW2 โดยการกดปุม W (S) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
หากเลือก ปด ใน ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง เมื่อเลือก Hi BW1 หรือ Hi BW2
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะไมมีผล แตยังคงปรับคาความไวแสง (ISO) ไดจากเมนู
A ขอจํากัดเกี่ยวกับ Hi BW1 และ Hi BW2
โปรดทราบขอจํากัดตอไปนี้เมื่อใช Hi BW1 หรือ Hi BW2:
• ไมสามารถเปลี่ยนคุณภาพและขนาดของภาพเมื่อเลือก Hi BW1 หรือ Hi BW2 ภาพที่ถายโดยเลือก
NEF (RAW) สําหรับคุณภาพของภาพจะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG คุณภาพสูง หากเลือกตัวเลือก
NEF (RAW) + JPEG จะบันทึกเฉพาะภาพ JPEG เทานั้น
• ไมสามารถใชควบคุมคาความไวแสงอัตโนมัติ (0 102), Active D-Lighting (0 139), HDR
(0 141), การถายภาพซอน (0 211) และการถายภาพเหลื่อมเวลา (0 171)
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1
(ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO); 0 278) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับความไวแสง (ISO)
โดยไมใชปุม W (S) โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (ปรับความไวแสงอยางงาย; 0 281)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 271 และ 275
101
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้ )
ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ในเมนูถายภาพ คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติหากคาที่ผูใชเลือก
ไมสามารถสรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสม
เมื่อใชแฟลช)
1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ
ไฮไลท ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2
2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง
(ISO) จะคงที่ตามคาทีผ่ ูใชเลือก)
102
3 ปรับการตั้งคา
สามารถเลือกคาสูงสุดสําหรับคาความไวแสง (ISO)
อัตโนมัติไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (โปรดทราบ
วาหากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) ที่สูงกวาคาที่
เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด กลองจะใชคาที่
เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด P และ A คาความไวแสง
จะไดรบั การปรับเฉพาะเมื่อไดรับแสงไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอรที่เลือกไว
สําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด (1/4000-30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ M
คาความไวแสง (ISO) จะไดรับการปรับเพื่อใหไดคา แสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรที่
ผูใชเลือก) ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดโดยยึดตาม
ทางยาวโฟกัสของเลนส กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
ISO AUTO จะปรากฏเมื่อเลือก เปด เมื่อคาความไวแสง
เปลี่ยนแปลงไปจากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้
จะกะพริบและคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในแผงควบคุม
A ไลฟวิว
ในไลฟวิว สัญลักษณแสดงการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะปรากฏขึ้นในจอภาพ
103
A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอียดไดโดยการไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2:
ตัวอยางเชน สามารถใชคาที่เร็วกวาคาที่เลือกโดยอัตโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโตเพื่อลด
ความเบลอได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานกับเลนส CPU เทานั้น หากใชเลนส
ที่ไมมี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงที่ที่ 1/30 วินาที ความไวชัตเตอรอาจจะ
ลดลงกวาคาต่ําสุดที่เลือกไวหากไมสามารถใชคาแสงที่ดีที่สุดที่คาความไวแสง (ISO) ที่เลือกไว
สําหรับ ความไวแสงสูงสุด
A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เมื่อใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 282)
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 283) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้น
โดยอัตโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 311) ซึ่งอาจปองกัน
ไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา
A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม W (S) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย ISO AUTO จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว
104
คาแสง
ระบบวัดแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้ )
เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก
การวัดแสงอัตโนมัติ)
ตัวเลือก
a
Z
b
คําอธิบาย
เฉลีย่ ทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสงเปนบริเวณ
กวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ และในกรณี
ที่ใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 307) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย (ระบบวัดแสงเฉลี่ย
ทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II; ในกรณีเลนส CPU อื่นๆ กลองจะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี II
ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)
เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากที่สุดที่กลางภาพ (หากใช
เลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นที่สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4, บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 278; หากใชเลนสชนิด
ไมมี CPU พื้นที่จะมีขนาดเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 8 มม.) เปนระบบ
วัดแสงที่นิยมใชในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเมื่อใชฟลเตอรที่มีปจจัยกําหนดคาแสง
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา
เฉพาะจุด: กลองจะวัดพื้นที่วงกลมที่มีจุดศูนยกลางอยูที่จุดโฟกัสปจจุบัน ทําใหสามารถ
วัดแสงวัตถุที่ไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบ
เลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสกึ่งกลาง) เสนผานศูนยกลางของ
วงกลมสําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพเทากับ 3.5 มม. หรือประมาณ 2.5%
ของกรอบภาพ ระบบนี้ทําใหวัตถุไดรับแสงที่เหมาะสม แมวาพื้นหลังจะสวางกวาหรือ
มืดกวาวัตถุมาก
105
ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม Z (Q) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ปุม Z (Q)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสที่ไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ในเมนูตั้งคา (0 225) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสีเมื่อเลือกเฉลี่ยทั้งภาพ จะใชวัดแสง
เนนกลางภาพหากเลือกวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพดวยเลนสที่ไมมี CPU ที่ไมมีขอมูลเลนสจัดมาให
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาแสงที่ดีที่สุดสําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 278)
106
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
และวัดแสงเนนกลางภาพ (0 105) เพื่อวัดคาแสง
1 ล็อคคาแสง
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง (ถาทาน
กําลังใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวากลองอยูใน
โฟกัส 0 34)
ปุมกดชัตเตอร
ปุม A AE-L/AF-L
ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L
จะปรากฏในชองมองภาพและจอภาพ
2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว
จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
107
A ระบบวัดแสงเฉพาะจุด
ในการวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาที่วัดไดในจุดโฟกัสที่เลือก (0 105)
A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปนี้ไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:
โหมด
P
S
A
การตั้งคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 52)
ความไวชัตเตอร
รูรับแสง
โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู
A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 279)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนาที่ของ
ปุม A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)
108
การชดเชยแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, M, SCENE และ % เทานัน้ )
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซึ่งจะไดผลดีที่สุดเมื่อใชรว มกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 105)
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรับแสงมากเกินไป) โดยเพิ่ม
ครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวตั ถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวัตถุมืดลง
–1 EV
ไมมีการชดเชยแสง
+1 EV
ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมุนแปน
หมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ปุม E
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
±0 EV
–0.3 (–1/3) EV
+2.0 EV
109
ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบ (โหมด P, S, A, SCENE และ %)
และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E สามารถ
ตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดในสัญลักษณ
แสดงคาแสงโดยกดปุม E
สามารถเรียกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาการชดเชย
แสงเปน ±0 ยกเวนในโหมด SCENE และ % กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสง
เมื่อปดการทํางานของกลอง (ในโหมด SCENE และ %, คาการชดเชยแสงจะรีเซ็ตเมือ่ เลือก
โหมดอื่นหรือกลองปด)
A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทานั้น โดยที่ความไวชัตเตอรและ
คารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง
A การชดเชยแสง (ไลฟวิว)
เมื่อหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C การชดเชยแสงสามารถปรับตั้งคาไดระหวาง –5 ถึง +5 EV
แตทานสามารถดูตัวอยางบนจอภาพไดเฉพาะคาระหวาง –3 ถึง +3
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่มในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาการชดเชยแสง
โดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 278) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพื้นหลังเมื่อใชแฟลชสําหรับแสงสวางดานหนา ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมือ่ ใชแฟลช, 0 283) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ ใหดูหนา 197
110
ไวตบาลานซ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้ )
ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพไมไดรบั ผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ในโหมดอื่นทีไ่ มใช
P, S, A และ M กลองจะปรับคาไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ แนะนําใหใชการปรับไวตบาลานซ
แบบอัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญในโหมด P, S, A และ M แตผูใชสามารถ
เลือกคาอื่นๆ เพื่อใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน:
ตัวเลือก
อุณหภูมิสี *
v อัตโนมัติ
3500–8000 K
ปกติ
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน
3000 K
J หลอดไส
ฟลู
อ
อเรสเซนต
I
2700 K
หลอดไอโซเดียม
3000 K
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต
3700 K
ไวตฟลูออเรสเซนต
4200 K
คูลไวตฟลูออเรสเซนต
5000 K
เดยไวตฟลูออเรสเซนต
6500 K
เดยไลตฟลูออเรสเซนต
7200 K
ไอปรอทอุณหภูมิสูง
5200 K
H แสงอาทิตย
5400 K
N แฟลช
6000 K
G เมฆมาก
8000 K
M ในรม
2500
–10000 K
เลื
อ
กอุ
ณ
หภู
ม
ส
ิ
ี
(0
117)
K
—
ตั
ง
้
ค
า
เอง
(0
120)
L
* คาทั้งหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
111
สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ปุม L (U)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 269, 274) รายการใด
รายการหนึ่ง ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 114) หรือเพื่อวัดคาสําหรับ
ไวตบาลานซที่ตั้งเองได (0 120) ตัวเลือก อัตโนมัติ ในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก ปกติ และ
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก I
ฟลูออเรสเซนต จะใชเพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ รายการในเมนูถายภาพยนตรจะมี
ตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ซึ่งตั้งคาไวตบาลานซสําหรับภาพยนตรเหมือนกับที่ใชใน
ภาพถาย
A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธที่ตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใช
ไวตบาลานซที่ตั้งเองหรือตั้งคาไวตบาลานซไปที่ แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียดเพื่อปรับคา
ไวตบาลานซ
112
A อุณหภูมิสี
สีที่เห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ ๆ อุณหภูมิสีคือ
การวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิที่ตองใชในการทําใหวัตถุ
รอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีในยาน
ุ หภูมิสีต่ํากวานั้น เชน
ใกลเคียงกับ 5000–5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอณ
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาจะปรากฏ
เปนสีเจือน้ําเงิน
สี “รอนขึ้น” (แดงกวา)
สี “เย็นลง” (น้ําเงินกวา)
q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K
w J (หลอดไส)/I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K
e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K
r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K
t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K
y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K
u N (แฟลช): 5400 K
i G (เมฆครึ้ม): 6000 K
o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K
!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K
!1 M (ในรม): 8000 K
หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
113
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
การตั้งคาอื่นทีน่ อกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิส)ี สามารถ “ปรับแบบละเอียด” ไวตบาลานซ
เพื่อชดเชยสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรือเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ
❚❚ เมนูไวตบาลานซ
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอน
ดานลาง
1 แสดงตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนูยอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2
อีกครัง้ เพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการปรับละเอียดไวตบาลานซทตี่ ั้งเอง
ใหดูหนา 129)
2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกนสีเหลือง
(A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับขั้นละ 0.5 และบนแกนสีเขียว
(G)– มวงแดง (M) โดยปรับขั้นละ 0.25 แกนแนวนอน
(สีเหลือง-น้ําเงิน) จะสอดคลองกับอุณหภูมสิ ี ในขณะ
พิกัด
ที่แกนแนวตั้ง (สีเขียว-มวงแดง) จะมีผลคลายกับ
การใชฟลเตอรชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูก
กําหนดใหเพิ่มขึ้นทีละขั้นเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด
แกนแนวตั้งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.05 หนวยความหนาแนนแบบแพรกระจาย
114
การปรับ
3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ
❚❚ ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K
(เลือกอุณหภูมสิ ี) และ L (ตั้งคาเอง)
สามารถใชปุม L (U) เพื่อปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนเหลือง
(A)–น้ําเงิน (B) (0 114; ในการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก L
แปนหมุน
ใหใชเมนูถายภาพตามที่อธิบายไวในหนา 129) ปุม L (U)
เลือกคําสั่งยอย
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด โดยปรับขั้นละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละขั้น
เทียบเทากับ 5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคาที่ตองการแสดงขึ้น การหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่มปริมาณสีเหลือง (A) การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไปทางขวาจะเพิ่มปริมาณสีน้ําเงิน (B)
แผงควบคุม
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
115
A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครื่องหมายดอกจัน (“E”) จะปรากฏถัดจากการตั้งคา
ไวตบาลานซ โปรดทราบวา สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว ตัวอยางเชน
การเลื่อนเคอรเซอรไปที่ B (น้ําเงิน) เมื่อเลือกการตั้งคาไวตบาลานซเปน “อุน” เชน J (หลอดไส)
จะทําใหภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีน้ําเงิน
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การแสดงผลการถายภาพ
A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางที่อุณหภูมิสีต่ําไดมากกวาที่อุณหภูมิสีสูง
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีที่ 3000 K
ไดมากกวาที่ 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีนั้น
คือการวัดอุณหภูมิสีที่ไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวนี้ ดังนั้น จึงเปนหนวยที่ใชในฟลเตอร
ชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอยาง:
• 4000 K–3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K–6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
A โปรดอาน
เมื่อเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตัง้ คาการถายครอม
อัตโนมัต,ิ 0 284) กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละครั้ง ไวตบาลานซ
จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาที่เลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ
(0 202)
116
การเลือกอุณหภูมิสี
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิสี) สําหรับ
ไวตบาลานซ
D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธที่ตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก N
(แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) เปนแหลงแสงสวาง สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ ใหถายภาพ
ทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาที่เลือกเหมาะสมหรือไม
❚❚ เมนูไวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภูมิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคาแกน
สีเหลือง-น้ําเงิน และเขียว-มวงแดง (0 114) ตามที่อธิบายดานลาง
1 เลือก เลือกอุณหภูมิสี
เลือก ไวตบาลานซ
ในเมนูถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง
จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมสิ ี แลวกด 2
2 เลือกคาสําหรับแกนสีเหลือง-น้ําเงิน
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข
แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนคา
คาสําหรับแกน
สีเหลือง (A)-น้ําเงิน (B)
117
3 เลือกคาสําหรับแกนสีเขียว-มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ
M (มวงแดง) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคา
คาสําหรับแกน
สีเขียว (G)-มวงแดง (M)
4 กด J
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่เมนู
ถายภาพ ถาเลือกคาอื่นที่ไมใช 0 สําหรับแกน
สีเขียว (G)–มวงแดง (M) เครื่องหมายดอกจัน (“E”)
จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ K
118
❚❚ ปุม L (U)
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมิส)ี สามารถ
ใชปุม L (U) เพื่อเลือกอุณหภูมิสี
แมสําหรับแกนสีเหลือง (A)–น้ําเงิน (B)
กดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการจะปรากฏ
(ดําเนินการปรับคาเปนไมเรด; 0 116)
การปอนคาอุณหภูมสิ ีโดยตรง ใหกดปุม L ปุม L (U)
(U) แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข
จากนั้น กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนคา
แผงควบคุม
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
119
ตั้งคาเอง
ฟงกชั่นตัง้ คาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับ
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงทีม่ ีแสงสีเขม
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเองไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6
ทั้งนีส้ ามารถตั้งคาไวตบาลานซเองไดสองวิธ:ี
วิธี
คําอธิบาย
การวัดโดยตรง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงที่จะใชในการถายภาพ
และใหกลองวัดไวตบาลานซ ในไลฟวิว จะสามารถวัดไวตบาลานซ
ในพื้นที่ที่เลือกของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 124)
คัดลอกจากภาพที่มอี ยู
คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 127)
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชในการถายภาพจริง ในการตั้งคา
สตูดิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มขึ้นครั้งละ
1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมด M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณ
แสดงคาแสงแสดง ±0 (0 57)
120
2 ตั้งคาไวตบาลานซไปที่ L (ตั้งคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในจอแสดง
ขอมูลการถายภาพ
ปุม L (U)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
3 เลือกคาที่ตั้งเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตงั้ เอง
(d-1 ถึง d-6) ทีต่ องการปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการถายภาพ
ปุม L (U)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซที่ตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะที่ถายภาพ HDR (0 141) หรือภาพซอน (0 211)
หรือเมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288)
แลวหมุนตัวเลือกไลฟวิวไปที่ 1
121
4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ชั่วครูแ ลวกดปุมซ้ําจนกวา
สัญลักษณ D ในแผงควบคุมและในชองมองภาพ
จะเริ่มกะพริบ
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
5 วัดคาไวตบาลานซ
สองสามวินาทีกอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ
ใหจัดองคประกอบภาพวัตถุอางอิงใหเต็ม
ชองมองภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
กลองจะวัดคาไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองทีเ่ ลือกไวในขั้นตอนที่ 3
กลองจะไมบันทึกภาพถายไว ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยํา
แมไมไดปรับโฟกัสกลอง
A คาตั้งเองที่มีการปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 129) 3 หรือ Prt จะกะพริบในแผงควบคุม ชองมองภาพ
และจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม
122
6 ตรวจสอบผลลัพธที่ได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได
สัญลักษณ C จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุม
ในขณะที่สัญลักษณ a จะกะพริบในชองมองภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมด
ถายภาพ
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจไม
สามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ b a
จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุมและชองมองภาพ
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่งเพื่อกลับไปยัง
ขั้นตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอีกครัง้
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางที่ถายภาพโดยใชชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279)
A การเลือกคาที่ตั้งเอง
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ
ในเมนูถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง จะมีขอความ
ปรากฏขึ้นตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลทคาที่ตั้งเอง
แลวกด J ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไว
ในขณะนั้น กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K
เทากับคาของ แสงอาทิตย
123
ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ระหวางไลฟวิว วัดคาไวตบาลานซไดโดยตรงจากวัตถุสีขาวหรือสีเทาใดๆ ในกรอบภาพ
1 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
ปุม a
2 ตั้งคาไวตบาลานซไปที่ L (ตั้งคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในหนาจอ
ปุม L (U)
124
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
จอภาพ
3 เลือกคาที่ตั้งเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตงั้ เอง
(d-1 ถึง d-6) ทีต่ องการปรากฏบนหนาจอ
ปุม L (U)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
จอภาพ
4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ชั่วครูแลวกดปุมซ้ํา
จนกวาสัญลักษณ L ในหนาจอจะเริม่ กะพริบ
กลองจะแสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r)
ที่จุดโฟกัสที่เลือก
จอภาพ
5 กําหนดเปาหมายในพื้นที่สีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพริบในหนาจอ ใหใชตัวเลือก
คําสั่งเพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นที่สีขาวหรือ
สีเทาของวัตถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อ
การจัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม X
(T)
125
6 วัดคาไวตบาลานซ
กด J หรือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซได
คือเวลาที่กําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 279)
ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได
จะปรากฏขอความดังขวามือขึ้น เลือกเปาหมาย
ไวตบาลานซใหมและทําซ้ํากระบวนการตั้งแตขั้นที่ 5
7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม L (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง
เมื่อเลือก ตั้งคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ
ในเมนูการถายภาพอยางใดอยางหนึ่ง กลองจะแสดง
ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวัดคาไวตบาลานซ
ที่ตั้งเองตามคาที่บันทึกไวระหวางไลฟวิว
A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซแบบตั้งคาเองไดเมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) และตัวเลือกไลฟวิวจะหมุนไปที่ 1 ไมสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดเมื่อใชงานคาแสง HDR (0 141)
126
การจัดการการตั้งคา
❚❚ การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลาง
1 เลือก ตั้งคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึ่ง จากนัน้ ไฮไลท ตั้งคาเอง แลวกด 2
2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด
W (S)
ปุม W (S)
3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
127
4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ
5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือกไว
ถาภาพถายทีไ่ ฮไลทมีคําอธิบาย (0 291) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว
A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขั้นตอนที่ 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) คางไว
ปุม X (T)
128
A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพื่อไฮไลทคาไวตบาลานซที่ตั้งเองที่ใชอยู (d-1 ถึง d-6)
แลวกด 2 เพื่อเลือกคาตั้งเองอืน่ ๆ
A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามที่ได
อธิบายไวในหนา 114
A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร
สําหรับการตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
แกไขคําอธิบาย ในเมนูไวตบาลานซที่ตั้งคาเอง
แลวปอนความคิดเห็นตามที่อธิบายในหนา 136
A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซที่ตั้งคาปจจุบัน ใหเลือก ปองกัน
ในเมนูไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา จากนั้นไฮไลท เปด
แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลง
คาได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ แกไขคําอธิบาย
จะเลือกใชไมได
129
การปรับปรุงภาพ
Picture Control
(เฉพาะโหมด P, S, A, และ M เทานัน้ )
ในโหมด P, S, A และ M ตัวเลือก Picture Control ของทานจะกําหนดวิธีการประมวลผล
รูปภาพ (ในโหมดอื่น กลองจะเลือก Picture Control อัตโนมัติ)
การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก
ตัวเลือก
คําอธิบาย
Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับ
สถานการณสวนใหญ
R สีธรรมชาติ
ปรับเปลี่ยนคานอยที่สุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายที่จะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง
S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพื่อใหภาพถาย
มีสีสันสดใส
T โทนสีเดียว
e ภาพบุคคล
f ทิวทัศน
q แฟลต
ถายภาพโทนสีเดียว
ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม
ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองที่มีสีสันสดใส
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนที่สวางจนถึง
สวนที่เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายที่ตองการนําไปประมวลผลหรือ
รีทัชอยางมากในภายหลัง
A เมนูถายภาพยนตร
ตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพยนตรจะมีตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
เชนกัน ซึ่งตั้งคา Picture Control สําหรับภาพยนตรเหมือนกับที่ใชในภาพถาย
130
1 เลือก ตั้งคา Picture Control
ไฮไลท ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2
2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J
A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นดวยการแกไข Picture Control ที่มีอยูโดยใชตัวเลือก
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 135) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 138)
A สัญลักษณแสดง Picture Control
กลองจะแสดง Picture Control ปจจุบันในสวนแสดงผล
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การแสดงผลการถายภาพ
131
การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม
(0 135) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ทีม่ ีความสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง
1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 130) แลวกด 2
2 ปรับการตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการ
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครัง้ ละ 1
หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดย
เพิ่มครั้งละ 0.25 (0 133) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําจนกระทั่ง
ปรับการตั้งคาทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มี
ให โดยใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรียกคืนการปรับตั้งที่เปนคาตัง้
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)
3 กด J
A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจากโรงงาน
จะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (“E”)
132
❚❚ การตั้งคา Picture Control
ตัวเลือก
ปรับอยางเร็ว
การปรับเอง
(Picture Control ทงหมด)
ั
ความคมชัด
คําอธิบาย
ปดเสียงหรือเพิ่มระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ที่เลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาที่ทานปรับตั้งไวเองทั้งหมด) ไมสามารถใชไดกับ
สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture Control แบบกําหนดเอง
(0 135)
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ความชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุที่มีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ
วัตถุที่มืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร
คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ
การปรับเอง
(เฉพาะภาพทไม
ี ใชโทนสีเดียว)
ความสวาง
เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดที่เปนแสงสวางหรือเงา
ความอิ่มตัว
ของสี
ควบคุมความสดใสของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก
เฉดสี
ปรับเฉดสี
การปรับเอง
(เฉพาะโทนสีเดียว)
เอ็ฟเฟกต
จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 134)
จากฟลเตอร
โทนภาพ
เลือกโทนสีที่ใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 135)
133
D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิม่ ตัวของสีจะแตกตางกัน
ตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุที่ตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D เพื่อใหได
ภาพที่ดีที่สุด
A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัติและปรับเอง
กดปุม X (T) เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A)
อัตโนมัติและปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน
คอนทราสต และความอิ่มตัวของสี
A ตัวเลือก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกที่มีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control
แบบกําหนดเองตนฉบับที่ใชสราง
A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณ j ที่อยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา
ใหใชคานี้เปนคาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา
A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูนี้จําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรใหเลือก
ดังตอไปนี้:
Y
O
R
G
ตัวเลือก
สีเหลือง
สีสม
สีแดง
สีเขียว
คําอธิบาย
เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน
สีสมทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง
สีแดงทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีสม
ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล
โปรดทราบวาผลที่ไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
134
A โทนภาพ (เฉพาะโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสี การควบคุม
ความอิ่มตัวของสีไมสามารถใชการได เมื่อเลือก B&W (ขาวดํา)
ไว
การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ทีอ่ ยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control
แบบกําหนดเองได
1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2
2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2
3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มอี ยู แลวกด 2 หรือ
กด J เพื่อไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ
Picture Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม
135
4 แกไข Picture Control ที่เลือกไว
ดูหนา 133 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาตั้ง
จากโรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมือ่ การตั้งคา
เสร็จสมบูรณ
5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2
6 ตั้งชื่อ Picture Control
พื้นที่แปนพิมพ
หนาจอปอนขอความทีแ่ สดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
โดยคาเริม่ ตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งชื่อ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัติ)
ตอทายชื่อของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชชื่อตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ชื่อ ใหกดปุม W
พื้นที่ชื่อ
(S) คางไวแลวกด 4 หรือ 2 ในการปอน
ตัวอักษรใหมที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร
ใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทตัวอักษรที่ตองการในพื้นที่แปนพิมพแลวกด J
หากตองการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)
ชื่อของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ
136
7 กด X (T)
กด X (T) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และออกจากเมนู Picture Control ที่บันทึกใหม
จะปรากฏอยูในรายการ Picture Control
ปุม X (T)
A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนชื่อ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองได
ตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ
Picture Control
A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control
เพื่อลบ Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวได
เมื่อไมตองการใชอีกตอไป
A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่เปนตนฉบับในการสราง
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูที่
มุมบนขวาของหนาจอแกไข
สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
137
A การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
รายการ โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control
มีตัวเลือกที่ปรากฏดานลาง ใชตัวเลือกเหลานี้เพื่อคัดลอก
Picture Control แบบกําหนดเองไปยังและจาก
การดหนวยความจํา (ตัวเลือกเหลานี้ใชไดกับการดหนวยความจํา
ในชองที่ 1 เทานั้น และไมสามารถใชไดกับการดหนวยความจํา
ในชองที่ 2) หลังจากคัดลอกไปยังการดหนวยความจํา สามารถใช
Picture Control กับกลองอื่นหรือซอฟตแวรที่รองรับ
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยัง
จุดหมายปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจากการดหนวยความจําไปยัง
Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9 ที่อยูในกลองพรอมตั้งชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทิ้งจากการดหนวยความจํา
138
การเก็บรายละเอียดในสวนที่ไฮไลทและเงามืด
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้ )
Active D-Lighting
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ ฮไลทและเงามืดสลัว ซึ่งสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรับการถายภาพที่มคี อนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรือการถายภาพวัตถุที่อยูในรมในวันที่แดดจัด
ฟงกชั่นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 105)
ปด Active D-Lighting
Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ
D “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 294) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
139
การใช Active D-Lighting:
1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J ถาเลือก
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ
จะเทียบเทากับ Q ปกติ)
D Active D-Lighting
ในวัตถุบางชนิด ทานอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุที่สวาง หรือแสงรอบๆ
วัตถุที่มืด
A โปรดอาน
เมื่อเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัต,ิ
0 284) กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 207)
หากตองการ สามารถใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก Active D-Lighting สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 0 284)
140
High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคี อนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 105; หากใชกับระบบ
วัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมมี CPU ระดับความแรงของ
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ ปกติ) ฟงกชั่นนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช,
การถายครอม (0 197), การถายภาพซอน (0 211) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 171)
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกชั่น HDR ทํางาน และไมสามารถใชงานความไวชัตเตอร A
และ %
+
ภาพแรก (มีแสงนอย)
ภาพที่สอง (มีแสงมาก)
ภาพ HDR ที่ประกอบแลว
1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2
141
2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR
• ในการถายภาพ HDR หนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสร็จ
• ในการออกจากฟงกชนั่ นี้โดยไมสรางภาพ HDR ภาพอื่นเพิ่ม เลือก ปด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ l จะปรากฏบนชองมองภาพ
3 เลือก ระดับ HDR
การเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ
(ระดับ HDR) ใหไฮไลท ระดับ HDR แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J หากเลือก
อัตโนมัติ กลองจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเขากับฉาก
142
ชองมองภาพ
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่ กดปุมกดชัตเตอรลง
จนสุด สัญลักษณ l j จะกะพริบบน
แผงควบคุม สวน l l จะปรากฏบน
ชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสองมารวมกัน
กลองจะไมสามารถถายภาพไดจนกวาจะบันทึกภาพ
ดังกลาวเสร็จ กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครัง้
ที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ
โหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกชั่น HDR จะปด
การทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
ฟงกชั่น HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ l
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสร็จ
D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนที่ขณะ
ถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตที่เลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงาปรากฏ
อยูรอบๆ วัตถุที่มีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุที่มืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอในวัตถุที่
ตองการถายบางวัตถุ
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ
HDR ตอไปตามชวงเวลาที่เลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลาจะ
ปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)
143
การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแมแตในรมเงาถายและยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟที่เขาสูรมู านตา
โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w และ g แฟลชในตัวกลองจะเดงขึ้นโดยอัตโนมัติ
และยิงแฟลชตามตองการ
1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการจะ
แสดงขึ้น
ปุม M (Y)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
144
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดขึ้นตามตองการเมือ่ กดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและแฟลชจะ
ทํางานเมื่อถายภาพ ถาแฟลชไมเปดขึ้น
โดยอัตโนมัติหามดึงแฟลชขึ้นเองดวยมือ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจ
ทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได
❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:
แฟลชอัตโนมัต:ิ เมื่อแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและทํางานตามตองการ ไมสามารถใชไดในโหมด o
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะเปดขึ้นและ
ยิงแฟลชตามตองการ แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง”
ไมสามารถใชไดในโหมด o
แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: เหมือนกับ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ใชสําหรับภาพบุคคลที่ถายเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัต:ิ ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อ
จับภาพแสงพื้นหลังในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o
j
ปด: แฟลชไมทํางาน
145
โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชดวยตนเอง จะไมยิงแฟลชเองหากไมยกแฟลชขึ้น
1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช โปรดทราบวา
หากแฟลชปดอยูหรือติดชุดแฟลชเสริมภายนอกอยู
แฟลชในตัวกลองจะไมยกขึ้นเอง ใหดําเนินการใน
ขั้นตอนที่ 2
ปุม M (Y)
2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการจะ
แสดงขึ้น
ปุม M (Y)
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
3 ถายภาพ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากเลือกตัวเลือกอื่นทีไ่ มใช j กลองจะยิงแฟลชทุกครั้งที่ถายภาพ
A ไลฟววิ
ในโหมดไลฟวิว ตัวเลือกที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
146
❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้:
แฟลชลบเงา: แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกครั้ง
การลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกครั้ง แตกอนจะ
ยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด 0
การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “ลดตาแดง”
กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืน
หรือที่มีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล ไมสามารถ
ใชไดในโหมด S, M และ 0
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา ยกเวน
ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย
ใชเมื่อทานตองการจับภาพทั้งวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ
“แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ
เพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการจับภาพ
ทั้งวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0 S จะแสดงขึ้น
เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง: แฟลชยิงแสงวาบกอนชัตเตอรปด โดยสราง
ลําแสงขึ้นเบื้องหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนที่ดังภาพประกอบดานลางทางขวา
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A และ 0
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
j
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง
ปด: แฟลชไมทํางาน ไมสามารถใชไดในโหมด 0
147
A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระทั่งกานล็อคคลิกเขาที่
D แฟลชในตัวกลอง
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงที่ต่ําสุด 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโคร
ของเลนสซูมที่มีฟงกชั่นมาโคร สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดที่คาความไวแสง (ISO) ระหวาง
100 ถึง 12800 สําหรับคามากกวา 12800 อาจไมไดภาพตามที่ตองการในบางระยะหรือเมื่อใช
คารูรับแสงบางคา
หากไฟแฟลชสวางในโหมดถายภาพตอเนื่อง (0 66) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุม
ชัตเตอร
ชัตเตอรอาจจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ
แฟลชสามารถใชงานไดอกี ครั้งหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหนึ่ง
A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปนี้สามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
โหมด
ความไวชัตเตอร
1/250–1/60 วินาที
i, p, n, s, w, 0, g, P *, A *
1/250–1/30 วินาที
k
1/250–1 วินาที
o
1
S*
/250–30 วินาที
1
M*
/250–30 วินาที, A, %
* ความเร็วที่เทากับ 1/8000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมที่รองรับแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูง
อัตโนมัติ เมื่อเลือก 1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 282) หากเลือก 1/320 วินาที (Auto FP)
ความไวชัตเตอรที่เร็วเทากับ 1/320 วินาที สามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
148
A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปนี้:
• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชจะปลอยแสง
พรีแฟลชซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (พรีแฟลชตรวจสอบ) ทันทีกอนที่จะปลอยแสงแฟลชหลัก พรีแฟลช
จะสะทอนจากวัตถุในทุกพื้นที่ของกรอบที่เลือกโดยเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล
และทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุล
ระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหาง
จะถูกนํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณสามารถปรับเพิ่มสําหรับ
เลนสชนิดไมมี CPU ไดโดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด ดูหนา 224)
ไมสามารถใชไดเมื่อใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
• แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลช
เพื่อปรับแสงของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชใน
การถายภาพที่เนนวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเมื่อมีการใชการชดเชยแสง แฟลชลบเงา
i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสง
เฉพาะจุด
A ระบบวัดแสง
เลือกระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพเพื่อเปดใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL
สําหรับกลองดิจิตอล SLR แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางาน
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
149
A รูรับแสง ความไวแสง และชวงแฟลช
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ
400 800 1600 3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
6400 12800
11
16
16
22
22
32
32
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ระยะโดยประมาณ
เมตร
0.7–8.5
0.6–6.0
0.6–4.2
0.6–3.0
0.6–2.1
0.6–1.5
0.6–1.1
0.6–0.8
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร
ในโหมด P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังที่แสดงไวดานลาง:
100
2.8
200
3.5
คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
400
800
1600
3200
4
5
5.6
7.1
6400
8
12800
10
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาที่กําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส
A โปรดอาน
ดูหนา 153 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุที่วัดคาแสงกอนจัด
องคประกอบภาพใหม
ตัวเลือกเมนูที่สัมพันธกับตัวเลือกนี้มีดังตอไปนี้
• การตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช): เปดหรือปดการใชงานแฟลชสัมพันธ
ความเร็วสูง FP อัตโนมัติ และเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 282)
• การตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช): เลือกความไวชัตเตอรต่ําสุด
ที่มีเมื่อใชแฟลช (0 283)
• การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง): เลือกโหมดควบคุมแฟลช
(0 283)
150
ชดเชยแสงแฟลช
(เฉพาะโหมด P, S, A, M และ SCENE เทานัน้ )
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อปรับคากําลังแสงแฟลชที่ยิงออกไปตั้งแต –3EV ถึง +1EV
โดยจะเพิ่มขึ้นครัง้ ละ 1/3 EV เพื่อปรับความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง
สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตองการ
หรือแสงสะทอน
กดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยจนกวาคาทีต่ องการปรากฏขึ้น
โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวางกับ
วัตถุหลัก เพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง
ปุม M (Y)
แผงควบคุม
±0 EV
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
–0.3 (–1/3) EV
+1.0 EV
A ไลฟวิว
ในโหมดไลฟวิว คาที่เลือกจะแสดงขึ้นในหนาจอ
151
สําหรับคาอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏขึ้นหลังจากปลอยปุม M (Y)
ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแสงแฟลชโดยกดปุม M (Y)
สามารถเรียกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 ยกเวนในโหมด
SCENE กลองจะไมรีเซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปดกลอง (ในโหมด SCENE กลองจะรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมื่อเลือกโหมดอื่น หรือเมือ่ ปดกลอง)
A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่
เลือกจากกลอง
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่มในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธีใชการชดเชยแสง
รวมกับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 283)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดูหนา 197
152
การล็อคคาแสงแฟลช
คุณสมบัตินี้จะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซึ่งจะทําใหภาพถูกจัดองคประกอบใหมโดย
ไมเปลี่ยนระดับแฟลชและมั่นใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมจะไมไดวางวัตถุไว
ตรงกลางของกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในคาความไวแสง (ISO) และคารูรบั แสง
การใชล็อคคาแสงแฟลช:
1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช เปนตัวเลือก “กด”
ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn,
0 284), f3 (กําหนดปุม Preview, 0 285), หรือ f4
(กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)
2 ยกแฟลชขึ้น
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลช
ไดโดยกดปุม M (Y) ในโหมด i, k, p, n,
o, s, w และ g แฟลชจะเปดเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อตองใชงาน
ปุม M (Y)
3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลางของ
กรอบภาพแลวกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
153
4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากยืนยันวาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอม
ทํางาน (M) ปรากฏ ใหกดปุมที่เลือกในขั้นตอนที่ 1
แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลชจะถูกล็อค
ในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในสวนแสดงผล
5 จัดองคประกอบภาพใหม
6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมปลดล็อคคาแสงแฟลช
7 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฎแลว
A การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลอง เมื่อเลือก TTL สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 283) โปรดทราบวาเมื่อเลือก
โหมดสั่งแฟลชสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตหนึ่งกลุมใหกับ TTL หรือ AA
154
A ระบบวัดแสง
เมื่อใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง และไมมีชุดแฟลชเสริมเพิ่มเติม กลองจะวัดแสง
ในพื้นที่วงกลมขนาด 4 มม. ที่ตรงกลางกรอบภาพ เมื่อใชแฟลชในตัวกลองกับแฟลชเสริมภายนอก
(การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย) กลองจะวัดแสงทั่วทั้งกรอบภาพ
155
การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล
การใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 319) เพื่อชวยลดการสั่นของกลอง
หรือสําหรับการถายภาพตัวเอง
1 เลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2
2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้แลวกด J
ตัวเลือก
คําอธิบาย
% รีโมตหนวงเวลา
ลั่นชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3
$ รีโมตตอบสนองเร็ว ลั่นชัตเตอรทันทีเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3
& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หนึ่งครั้งเพื่อยกกระจกขึ้น
และกดอีกครั้งเพื่อลั่นชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพพรามัว
จากการเคลื่อนไหวของตัวกลองเมื่อยกกระจกขึ้น
7 ปด
ไมสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยใช ML-L3
3 จัดองคประกอบภาพ
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มนั่ คงและไดระดับ
156
4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรือใกลกวานั้น ใหเล็ง
ตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 2, 4) แลวกด
ปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรีโมตหนวงเวลา
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะสวางเปนเวลาสองวินาที
กอนลั่นชัตเตอร ในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบหลังจากลั่นชัตเตอรแลว ในโหมดรีโมตยกกระจก
การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึ่งครั้งจะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาทีหลังจากนั้น
หรือหลังจากกดปุมครัง้ ที่สองชัตเตอรจะลั่นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ
A โหมดลั่นชัตเตอร
เมื่อใชงานรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม โหมดลั่นชัตเตอรที่เลือกดวยแปนหมุน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอร (0 66) จะไมทํางานตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล
(ML-L3) ในเมนูการถายภาพ
D กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนครั้งแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสกั้นแบตเตอรี่ออก
157
A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนที่จะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล (0 146) ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) แสดงขึ้น (0 36) การถายภาพจะถูกขัดจังหวะ
หากยกแฟลชขึ้นขณะที่ใชงานโหมดรีโมตคอนโทรลอยู หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนอง
กับปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 เทานั้นหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
(0 144) กลองจะเริ่มชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เมื่อชารจแฟลชเรียบรอยแลว
กลองจะยกขึ้นและยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่อตองการ
ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวยไฟ
ชวยลดตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร
A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสอยางตอเนื่องเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่อง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
ทานสามารถโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหนึ่งกอนถายภาพ โดยไมขึ้นอยูกับ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติที่เลือก หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเมื่อกลองอยูในไลฟวิว
ในโหมดรีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปรับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ
ถากลองไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพโดยใชชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอม
โดยไมลั่นชัตเตอร
A โหมดรีโมตยกกระจก
เมื่อกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
158
A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลโดยอัตโนมัติ หากไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 279) หากเลือก ปด
สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) หากทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 194) หรือรีเซ็ตตัวเลือก
การถายภาพโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 268)
D กําหนดปุมชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288)
จะไมสามารถใช ML-L3 เมื่อหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1
A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 70)
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพื่อรอรับสัญญาณ
จากรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3);
0 279) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 280)
159
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
เมื่อใชกลองดวยรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1 และ WR-R10/WR-T10 (0 319) ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม ปุมกดชัตเตอรใน WR-1 และ WR-T10 จะทํางานเหมือนกันกับปุมกดชัตเตอร
ของกลอง สามารถใชถายภาพตอเนื่องระยะไกลและถายภาพแบบตั้งเวลาได
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรับขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง และใชรว มกันกับ
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตัวอื่น หรือ WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหนึ่ง
ตัวอยางเชน สามารถเชื่อมตอ WR-1 เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับ
สัญญาณได ทําใหสามารถเปลี่ยนการตั้งคากลองหรือเพื่อลั่นชัตเตอรระยะไกลจาก
WR-1 ตัวอื่นทีท่ ําหนาที่เปนตัวสงขอมูล
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10
เมื่อเชื่อมตอ WR-R10 (ตัวรับขอมูล) เขากับกลองถายรูป จะสามารถกดชัตเตอรโดยใช
WR-T10 (ตัวสงขอมูล)
160
การบันทึกและการดูภาพยนตร
การบันทึกภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟววิ ได
1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1
A การเลือกรูรับแสง (โหมด A และ M)
ในโหมด A และ M เลือกรูรับแสงกอนกดปุม a
เพื่อเริ่มตนไลฟวิว
ปุมเลือกไลฟวิว
2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพผานเลนสจะแสดงไปที่
จอภาพของกลองเหมือนกับภาพยนตรที่เกิดขึ้นจริง
เปนการปรับปรุงสําหรับการรับแสง กรณีนี้จะไม
สามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได
ปุม a
A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 165) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได
161
3 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง แลวโฟกัส
(กดปุม X/T เพื่อซูมเขาสําหรับโฟกัสที่แมนยํา
ตามที่อธิบายในหนา 38 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การโฟกัสระหวางการบันทึกภาพยนตร ใหดูหนา 83) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร
จํานวนวัตถุที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนาจะลดลง
A คาแสง
การตั้งคารูรับแสงที่เรียกใชไดแปรเปลี่ยนไปตามโหมดถายภาพ:
P, S
A
M
SCENE, %
โหมดถายภาพอื่นๆ
ความไว
ชัตเตอร
—
—
✔
—
—
คาความไวแสง
(ISO) (0 275)
—
—
✔
—
—
ชดเชยแสง
ระบบวัดแสง
✔
✔
—
✔
—
✔
✔
✔
—
—
ในโหมด M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/8000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราเฟรม; 0 166) ใชการวัดแสง
เฉพาะจุดไมได หากภาพมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป ใหออก แลวเปดไลฟวิวใหม
A ไวตบาลานซ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดทุกเวลาโดยกดปุม L (U) แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 111)
162
4 เริ่มการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะ
แสดงในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (0 107) หรือเปลี่ยนไดถึง ±3 EV
ปรับขั้นละ 1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 109)
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ สามารถโฟกัสกลองใหมได
โดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึง่
ปุมบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึก
เวลาที่เหลือ
A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดทั้งภาพวิดีโอและเสียง อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนาตัวกลองขณะบันทึก
ภาพยนตร (0 1) โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียงที่เกิดจากกลองหรือเลนส
ในขณะที่ใชโฟกัสอัตโนมัติหรือระบบลดภาพสั่นไหว
163
5 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อถึงความยาว
สูงสุด หรือเมื่อการดหนวยความจําเต็ม
A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 166)
โปรดทราบวาทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุดถาย
ภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 379)
6 ออกจากไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิว
164
การแสดงผลไลฟวิว: ภาพยนตร
ui
q
w
e
r
o
t
y
รายการ
คําอธิบาย
q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได
ความดังของเสียงที่สงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอ
w ความดังของหูฟง
กับหูฟงของผูผลิตอืน่ แลว
e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน
r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหาก
ระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟนให
สอดคลองกัน
t การตอบสนองความถี่
การตอบสนองความถี่ปจจุบัน
y ลดเสียงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม
เวลาที่เหลือ (ไลฟวิว
ของภาพยนตร)
0
—
193
192,
273
—
192,
274
192,
274
เวลาในการบันทึกที่ใชบันทึกภาพยนตรได
163
i ขนาดเฟรมภาพยนตร
ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร
166
สัญลักษณ
o
การแสดงผลไฮไลท
จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชงานการแสดงผลไฮไลท
193
u
165
ความยาวสูงสุด
ความยาวสูงสุดจะแตกตางกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ คุณภาพภาพยนตร และ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 273) ตามที่แสดงดานลาง
คุณภาพ
ภาพยนตร
คุณภาพสูง
ปกติ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม *
v 1920 × 1080; 60 p
w 1920 × 1080; 50 p
o 1920 × 1080; 30 p
p 1920 × 1080; 25 p
q 1920 × 1080; 24 p
r 1280 × 720; 60 p
s 1280 × 720; 50 p
y 1920 × 1080; 60 p
z 1920 × 1080; 50 p
1 1920 × 1080; 30 p
2 1920 × 1080; 25 p
3 1920 × 1080; 24 p
4 1280 × 720; 60 p
5 1280 × 720; 50 p
ความยาวสูงสุด
อัตราบิทสูงสุด (Mbps)
10 นาที
42
20 นาที
24
29 นาที 59 วินาที
12
* คาที่แสดง อัตราเฟรมตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97, 25
และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ
A ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม
การตั้งคา 1920×1080; 60 p และ 1920×1080; 50 p ใชไมไดกับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม เมื่อเลือก
DX (24×16) สําหรับ พื้นที่ภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 168) เขาถึงการตั้งคาเหลานี้ได
โดยการตั้งคา พื้นที่ภาพ เปน 1.3× (18×12) การเลือก DX (24×16) สําหรับ พื้นที่ภาพ
เมื่อตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งกําลังทํางาน จะรีเซ็ต ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ไปเปน 1920×1080; 30 p
(หากเลือก 1920×1080; 60 p) หรือไปเปน 1920×1080; 25 p (หากเลือก 1920×1080; 50 p)
166
ดัชนี
ถาเลือก ใสเครื่องหมายดัชนี เปนตัวเลือก “กด”
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม Fn,
0 288), g2 (กําหนดปุม Preview, 0 288) หรือ g3
(กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 288) ทานสามารถกดปุม
ที่เลือกขณะบันทึกภาพเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรม
ขณะตัดตอหรือแสดงภาพได (0 178; โปรดทราบวา
ไมสามารถเพิ่มดัชนีในโหมด i) ในภาพยนตรแตละไฟล
สามารถเพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ
ปุม Pv
ดัชนี
A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, อัตราเฟรม, ความไวของไมโครโฟน ชองบรรจุการดหนวยความจํา
และคาความไวแสง (ISO) สามารถเลือกใชงานไดในเมนูตั้งคาภาพยนตร (0 273) ทานสามารถ
เลือกหนาที่ที่กําหนดใหกับปุม J, Fn, Pv และ A AE-L/AF-L ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1
(ปุม OK; 0 284), g1 (กําหนดปุม Fn; 0 288), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 288) และ g3
(กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 288) ตามลําดับ (ตัวเลือก 3 ตัวลาสุดจะชวยใหล็อคคาแสงไดโดย
ไมตองกดปุม) การตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร; 0 288) จะควบคุมวา
ปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่นไลฟวิวหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร
167
พื้นที่ภาพ
การเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ พื้นที่ภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 274) จะลด
มุมมองภาพและเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏของเลนส โปรดทราบวาภาพยนตรที่บันทึกที่
เฟรมขนาดเดียวกันแตมพี ื้นที่ภาพตางกันอาจมีความละเอียดไมเทากัน
DX (24×16)
168
1.3× (18×12)
การถายภาพในโหมดภาพยนตร
หากเลือก ถายภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4
(กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) และเปดใชไลฟวิวโดยการหมุนปุมเลือกไลฟวิว
ไปที่ 1 จะสามารถถายภาพไดทุกเมือ่ โดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
หากกําลังบันทึกภาพยนตรอยู การบันทึกจะสิ้นสุดและคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้น
จะถูกบันทึก กลองจะบันทึกภาพตามการตั้งคาพื้นที่ภาพในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพ
ที่สัดสวนภาพ 16 : 9 สามารถกําหนดคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ
ในเมนูถายภาพ (0 77, 268) โปรดทราบวาไมสามารถดูตัวอยางรูรับแสงสําหรับการถายภาพ
ในขณะที่หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 สําหรับผลลัพธที่แมนยําเมือ่ ถายภาพในโหมด M นัน้
ใหหมุนปุมเลือกไปที่ C ปรับรูรับแสง จากนั้นหมุนปุมเลือกกลับไปที่ 1 แลวเริ่มตนไลฟวิว
ตรวจสอบพื้นที่ภาพกอนบันทึก
A ขนาดภาพ
ขนาดที่ใชไดมีดังตอไปนี้:
พื้นที่ภาพ
ขนาดภาพ
ขนาด (พิกเซล)
ขนาดที่พิมพ (ซม.) *
ใหญ
6000 × 3368
50.8 × 28.5
DX (24×16)
กลาง
4496 × 2528
38.1 × 21.4
เล็ก
2992 × 1680
25.3 × 14.2
ใหญ
4800 × 2696
40.6 × 22.8
1.3× (18×12)
กลาง
3600 × 2024
30.5 × 17.1
เล็ก
2400 × 1344
20.3 × 11.4
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพที่ 300 dpi ขนาดพิมพเปนนิ้วเทากับขนาดภาพเปนพิกเซลหาร
โดยความละเอียดของเครื่องพิมพเปน จุด ตอ นิ้ว (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)
169
A HDMI
หากตองการใชไลฟวิวเมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ใหเลือก ปด สําหรับ HDMI >
การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 292)
A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288)
และหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 จะใชปุมกดชัตเตอรที่รีโมตคอนโทรลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม
(0 160, 319) และสายลั่นชัตเตอร (0 319) เพื่อเริ่มตนไลฟวิวและเพื่อเริ่มตนและสิ้นสุดการบันทึก
ภาพยนตรได
D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นที่สี sRGB การกะพริบถี่ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเมื่อถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม
หรือกับวัตถุที่กําลังเคลื่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ในแนวนอน
ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการลดการกะพริบถี่และแถบ ดูไดจาก
ลดการกะพริบ, 0 290) นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวางไดเชนกัน
บริเวณหรือแถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแหลงกําเนิด
แสงสวางเปนชวงๆ หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ
หลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอืน่ ๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย
ไมสามารถใชแสงแฟลชได
การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมัติหากหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
170
การถายภาพเหลื่อมเวลา
(เฉพาะโหมด i, j, P, S, A, M และ SCENE เทานัน้ )
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
ที่ขนาดเฟรมและอัตราเฟรมทีไ่ ดเลือกไวขณะนัน้ ในเมนูถายภาพ (0 273) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับพื้นที่ภาพที่ใชสําหรับภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหดูหนา 168
A กอนถายภาพ
กอนจะเริ่มการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพเพื่อใหไดตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวที่ถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ สําหรับ
การใชสีที่คงที่ ใหเลือกการตั้งคาไวตบาลานซอื่นที่ไมใชอัตโนมัติ (0 111) เมื่อปรับการตั้งคา
ตามที่ทานพอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา
เพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 70)
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเริ่มถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลอง
จะไมหยุดถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
หรือใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ถายภาพเหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพยนตร
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา
171
2 การปรับการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทัง้ หมด และตัวเลือกปรับคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:
ไฮไลท ชวงเวลาหาง
แลวกด 2
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรที่ใชเปนคาต่ําสุด
(นาทีและวินาที) แลวกด J
• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด:
ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ
แลวกด 2
172
เลือกเวลาการถายภาพ
(สูงสุด 7 ชั่วโมง 59 นาที)
แลวกด J
• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:
ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด J
การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบรืน่ ในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ)
3 เริ่มถายภาพ
ไฮไลท เริ่ม แลวกด J การถายภาพเหลื่อมเวลา
จะเริม่ ขึ้นเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 วินาที
กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไว
สําหรับเวลาการถายภาพที่เลือก เมื่อถายภาพเสร็จ
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงใน
การดหนวยความจําที่เลือกไวสําหรับ ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 273)
173
❚❚ การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลากอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนู
การถายภาพเหลื่อมเวลา แลวกด J หรือกด J ระหวางเฟรม หรือทันทีหลังจากที่
บันทึกเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลา
สิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตร
หากถอดแหลงพลังงานออก หรือตัดการเชื่อมตอ หรือนําการดหนวยความจําปลายทางออก
❚❚ ไมมภี าพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันหากไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S
หรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพที่เลือกไวสําหรับ AF-A โปรดทราบวากลองจะโฟกัสภาพอีกครัง้
ในการถายภาพแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป
D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 31, 161), ที่ความไวชัตเตอร A หรือ
% (0 58) เมื่อการถายครอม (0 197), High Dynamic Range (HDR, 0 141), การถายภาพซอน
(0 211) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 217) ทํางานอยู โปรดทราบวา เนื่องจาก
ความไวชัตเตอรและเวลาที่บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ
ชวงเวลาหางระหวางภาพที่กําลังบันทึกและเวลาเริ่มถายภาพถัดไปอาจตางกันดวย กลองจะไมเริ่ม
ถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน
ถาการดหนวยความจําเต็ม ชวงหางเวลาหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย หรือชวงหางเวลา
นานกวาระยะเวลาในการถายภาพ)
การถายภาพเหลื่อมเวลาอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอ
สาย HDMI ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
174
A การคํานวณความยาวภาพยนตร
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาได
โดยหารระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงหางเวลา
แลวปดเศษ สามารถคํานวณความยาวภาพยนตรได
โดยหารจํานวนภาพดวยอัตราเฟรมที่เลือกไวสําหรับ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร
(0 166, 273) ตัวอยางเชน ภาพยนตร 48 เฟรมที่บันทึก
ดวยคา 1920×1080; 24 p จะมีความยาวประมาณสองวินาที
ความยาวภาพยนตรสูงสุดที่บันทึกโดยใชการถายภาพ
เหลื่อมเวลาคือ 20 นาที
ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด
สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม
A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจําจะสวางและสัญลักษณการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู
(แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนสวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรทันทีกอนที่แตละเฟรมจะถูกบันทึก
ในชวงเวลาอืน่ เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมสิ้นสุดลงในขณะถายภาพ
ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน
หรือสิ้นสุดการถายภาพแบบเหลื่อมเวลา ใหกดปุม G
ระหวางภาพ
175
A แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ
หลังจากถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย
ในเมนูแสดงภาพ (0 267) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ
A การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ใหเลือกโหมด P, S, A หรือ M แลวกดปุม M (Y)
เพื่อยกแฟลชกอนการถายภาพจะเริ่มขึ้น
A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 280)
176
การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 229) กด J
เพื่อเริ่มเลนภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะแสดงโดยแถบแสดงสถานะภาพยนตร
สัญลักษณ 1 ความยาว
ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด
แถบแสดงสถานะ
ภาพยนตร
ความดัง
คําแนะนํา
กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:
ไปที่
ใช
หยุดชั่วคราว
เลน
ยอนกลับ/เดินหนา
คําอธิบาย
หยุดการแสดงภาพชั่วคราว
J
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา
ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกครั้งที่กดปุม
ตั้งแต 2เทา ไปเปน 4เทา ไปเปน 8เทา ไปเปน 16เทา
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของ
ภาพยนตร (เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h
ที่มุมบนดานขวาของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับ
ดวย i) ถาหยุดการแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว
ภาพยนตรจะยอนกลับหรือเดินหนาครั้งละหนึ่งเฟรม
กดคางไวเพื่อยอนกลับหรือเดินหนาอยางตอเนื่อง
177
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
ขาม 10 วินาที
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหนึ่งขั้นเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง 10 วินาที
ขามไปขางหนา/
ขางหลัง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปที่เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย
หากภาพยนตรไมมีดัชนี
ปรับความดัง
ตัดสวนภาพยนตร
ออก
กลับไปที่
โหมดถายภาพ
X (T)/ กด X (T) เพื่อเพิ่มเสียง
W (S) กด W (S) เพื่อลดเสียง
i
ดูหนา 179 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
K/
ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
A สัญลักษณ p
ภาพยนตรที่มีดัชนี (0 167) จะมีสัญลักษณ p
ปรากฏขึ้นมาในการแสดงภาพเต็มจอ
178
การตัดตอภาพยนตร
ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มกี ารแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิง่ JPEG
ตัวเลือก
9 เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
4 บันทึกเฟรมที่เลือก
คําอธิบาย
สรางสําเนาที่ตัดสวนที่ไมตองการออกไป
บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG
การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มกี ารตัดบางสวนออกไป:
1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 229)
2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่เปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 177 กด J
เพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว และกด 3
เพื่อพักการเลน และกด 4 หรือ 2 หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหรือรองเพื่อคนหาเฟรม
ที่ตองการ ทานสามารถดูตําแหนงของภาพยนตร
โดยประมาณไดจากแถบแสดงสถานะภาพยนตร
หยุดการเลนไวชั่วคราวเมื่อถึงเฟรมเปดใหม
แถบแสดงสถานะภาพยนตร
179
3 เลือก เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
กดปุม i
ปุม i
ไฮไลท เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
4 เลือก จุดเริ่มตน
การสรางสําเนาที่เริม่ ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท
จุดเริ่มตน แลวกด J เฟรมที่อยูกอนหนา
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมือ่ ทานบันทึกสําเนา
ในขั้นตอนที่ 9
จุดเริ่มตน
180
5 ยืนยันจุดเริ่มตนใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด 4
หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรือยอนกลับ (ในการขามไป
ขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักหนึง่ ขั้น ในการขามไปที่ดัชนี หรือ
เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีทภี่ าพยนตรไมมดี ัชนี
ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)
6 เลือกจุดสิ้นสุด
กด L (U) เพื่อสลับจากเครื่องมือเลือกจุดเริม่ ตน
(w) ไปยังเครือ่ งมือเลือกจุดสิ้นสุด (x) จากนั้นเลือก
เฟรมปดตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 5 เฟรมหลังจาก
เฟรมที่เลือกจะถูกลบออกเมือ่ คุณบันทึกสําเนา
ในขั้นตอนที่ 9
ปุม L (U)
จุดสิ้นสุด
7 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมปดที่ตองการปรากฏขึ้น ใหกด 1
181
8 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J
(การหยุดดูตวั อยางแลวกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทึก
ใหกด 1) หากตองการยกเลิกสําเนาปจจุบันและ
เลือกจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหมตามที่อธิบายใน
หนากอนหนานี้ ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J
เพื่อบันทึกสําเนา แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 9
9 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J เพื่อบันทึก
สําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่ไฟลภาพยนตร
ไฟลตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอเรียบรอยแลว
ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J
A การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนา
ถาการดหนวยความจํามีพื้นที่วางไมเพียงพอ
ไฟลสําเนาจะมีวันที่และเวลาที่สรางเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ
A การลบฉากสวนที่เปดหรือปดเรื่อง
การลบเฉพาะฉากสวนที่เปดเรื่องออกจากภาพยนตร ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L
(U) ในขั้นตอนที่ 6 การลบเฉพาะฉากสวนที่ปดเรื่อง ใหเลือก จุดสิ้นสุด ในขั้นตอนที่ 4 เลือกเฟรมปด
แลวดําเนินการขั้นตอนที่ 7 โดยไมตองกดปุม L (U) ในขั้นตอนที่ 6
A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 296)
182
การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG:
1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 177
โดยกด J เพื่อเริ่มการเลนและเลนตอ
และกด 3 เพื่อหยุดชั่วคราว หยุดภาพยนตร
ไวชั่วคราวที่เฟรมที่ทานตองการคัดลอก
2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม i จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก
แลวกด J
ปุม i
3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน
183
4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG
คุณภาพละเอียด (0 77) ของเฟรมที่เลือก
A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรที่สรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 234)
184
ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ
ปุม R (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
การกดปุม R ระหวางการถายภาพโดยใชชองมองภาพ
จะแสดงขอมูลการถายภาพในจอภาพ ซึ่งไดแก
ความไวชัตเตอร คารูรับแสง จํานวนภาพที่เหลือ
และโหมดพื้นที่ AF
ปุม R
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1 โหมดถายภาพ........................................... 6
2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 52
3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 282
4 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56
5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 54, 308
6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 54, 56
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 54, 308
7 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 57
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 109
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม
การถายครอมคาแสงและแฟลช ........ 198
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 203
8 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 140
9 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 131
185
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)
25
24
23
22
21
10
11
12
13
20 19 18
17 16 15 14
10 ไวตบาลานซ .......................................... 112 18 ขนาดภาพ............................................... 81
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซแบบ
19 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................. 83
ละเอียด ............................................... 115 20 การกําหนดปุม Pv ................................. 285
11 สัญลักษณ HDR.................................... 142 21 โหมดลั่นชัตเตอร .................................. 8, 66
ระดับ HDR ........................................... 142
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 214
12 สัญลักษณเสียง “บิ๊บ” ............................ 280
13 อักษร “k”
(ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจําสําหรับ
การถายภาพมากกวา 1000 ภาพ)............ 27
14 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 291
15 ขอมูลลิขสิทธิ์ ......................................... 291
16 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”.......... 188
17 คุณภาพของภาพ ..................................... 78
หนาที่ของการดในชองที่ 2 ........................ 82
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง............... 67
22 สัญลักษณแสดงพื้นที่ภาพ ........................ 74
23 ระบบวัดแสง.......................................... 105
24 สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสงและ
แฟลช .................................................. 198
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
........................................................... 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 207
25 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 208
A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกครั้ง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
186
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)
26 27 28 29 30 31 32 33
34
43
42
41
35
40
36
39 38
37
26 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi..........252 35 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 100
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi........293
27 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม.........228
28 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเมื่อเปดรับแสง
เปนเวลานาน ........................................271
29 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด.........271
30 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........271
31 โหมดหนวงเวลาถาย ...............................280
32 สัญลักษณแสดงการถายแบบเวนชวงเวลา
คาความไวแสง (ISO)............................. 100
สัญลักษณแสดงความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
........................................................... 103
36 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................ 27
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพเหลื่อมเวลา
........................................................... 175
37 การกําหนดปุม Fn ................................ 284
38 การกําหนดปุม AE-L/AF-L..................... 285
39 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นที่ AF ................. 86
40 โหมดแฟลช................................... 144, 146
41 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 154
42 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 151
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 151
43 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 110
คาการชดเชยแสง................................... 109
............................................................217
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา..............171
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) .................156
33 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D15....281
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
MB-D15...............................................319
34 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง..........................................22, 26
หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง
187
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 279) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d9 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 281)
A ไอคอน Y (“ไมไดตั้งนาฬิกา”)
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เมื่อใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเมื่อกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 319) การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน
หากสัญลักษณ Y กะพริบในจอแสดงผลขอมูล จะทําใหนาฬิกาตั้งเวลาใหมและวันที่และเวลา
ที่บันทึกในรูปภาพใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ > วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคา
เพื่อตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันที่ที่ถูกตอง (0 290)
188
ปุม i
การเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยอยางรวดเร็ว ใหกดปุม i
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือก จากนั้นไฮไลท
ตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J เพื่อเลือก การออกจากเมนู
ปุม i แลวกลับไปยังจอแสดงผลการถายภาพ ใหกดปุม i
ปุม i
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
เมนูปุม i
ไลฟวิว
เมนูปุม i
(ปุมเลือกไลฟวิวหมุนไปที่ C)
เมนูปุม i
(ปุมเลือกไลฟวิวหมุนไปที่ 1)
189
เมนูปุม i (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
การกดปุม i ขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ กลองจะแสดงเมนูดวยตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
พื้นที่ภาพ
คําอธิบาย
เลือกจากพื้นที่ภาพ DX (24×16) และ 1.3× (18×12) (0 73)
ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 130)
Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 139)
HDR (High Dynamic กลองจะรวมภาพถายสองภาพที่ถายที่คาแสงตางกันเพื่อเพิ่มรายละเอียด
Range)
ในสวนไฮไลทและเงามืด (0 141)
โหมดรีโมตคอนโทรล
เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 156)
(ML-L3)
กําหนดปุม Fn
เลือกหนาที่ของปุม Fn (0 284) ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด)
หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)
กําหนดปุม Preview
เลือกหนาที่ของปุม Pv (0 285) ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด)
หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)
กําหนดปุม
AE-L/AF-L
ลดนอยซเมื่อ
เปดรับแสงนาน
ลดนอยซที่
ความไวแสงสูง
190
เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/ AF-L (0 285) ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง
(กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง (กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)
ลดสัญญาณรบกวน (จุดสวางหรือฝา) ที่ความไวชัตเตอรต่ํา (0 271)
ลดสัญญาณรบกวน (พิกเซลสวางชองไฟแบบสุม) ที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้น
เนื่องจากความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้น (0 271)
เมนูปุม i (ไลฟวิว)
ตัวเลือกที่ใชไดในเมนูปุม i ไลฟวิวอาจแตกตางกับตําแหนงของปุมเลือกไลฟวิว
หากหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C เมนูปุม i จะมีรายการดังที่แสดงไวดานลาง
ตัวเลือก
พื้นที่ภาพ
คุณภาพของภาพ
คําอธิบาย
เลือกจากพื้นที่ภาพ DX (24×16) และ 1.3× (18×12) (0 73)
เลือกคุณภาพของภาพ (0 77)
ขนาดภาพ
เลือกขนาดภาพ (0 81)
ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 130)
Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 139)
โหมดรีโมต
เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 156)
คอนโทรล (ML-L3)
ความสวาง
ของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว
(โปรดทราบวาความสวางของจอภาพ
จะสงผลกระทบตอไลฟวิวเทานั้น
และไมสงผลตอภาพถายหรือภาพยนตร
หรือความสวางของจอภาพสําหรับเมนู
หรือการแสดงภาพ การปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลตอไลฟวิว
ใหใชตัวเลือก ความสวางของจอภาพ ในเมนูตั้งคา (0 289))
191
หากหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1 เมนูปุม i จะมีรายการดังทีแ่ สดงไวดานลาง ปรับ
ความไวของไมโครโฟน, การตอบสนองความถี่, ลดเสียงรบกวนจากลม และ
แสดงไฮไลท ขณะกําลังดําเนินการบันทึกได
ตัวเลือก
คําอธิบาย
พื้นที่ภาพ
เลือกจากพื้นที่ภาพ DX (24×16) และ 1.3× (18×12) (0 168)
ขนาดเฟรม/
เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 166)
อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 166)
ความไว
ของไมโครโฟน
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไว
ของไมโครโฟน จะมีผลตอทั้งไมโครโฟน
ในตัวกลองและไมโครโฟนสเตอริโอ
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
การตอบสนอง
ความถี่
ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 274)
ลดเสียงรบกวน
จากลม
เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter
ของไมโครโฟนในตัวกลอง (0 274)
ตั้งคา Picture Control
192
เลือก Picture Control (0 130) ไมสามารถใชตัวแปร ความชัดเจน
กับภาพยนตรได
ปลายทาง
เมื่อใสการดหนวยความจําสองใบ ทานสามารถเลือกการดที่ตองการบันทึก
ภาพยนตรได (0 273)
ความสวาง
ของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิว
(โปรดทราบวาจะมีผลตอไลฟวิวเทานั้น
และไมมีผลตอภาพถายหรือภาพยนตร
หรือความสวางของจอภาพสําหรับเมนู
หรือการแสดงภาพ; 0 191)
ตัวเลือก
แสดงไฮไลท
คําอธิบาย
เลือกวาจะแสดงพื้นที่ที่สวางที่สุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียงในจอ
แสดงผลไลฟวิวหรือไม การเขาใช
ตัวเลือกนี้ ใหเลือกโหมด P, S, A หรือ M
ไฮไลท
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดัง
ของหูฟง
ความดังของหูฟง
A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพื่อหลีกเลี่ยง
การบันทึกเสียงรบกวนจากโฟกัส และเสียงอื่นๆ ที่เกิดจากเลนส (0 319)
A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงยี่หออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงที่สูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก
ควรใชความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง
193
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
การตั้งคากลองทีร่ ะบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกด W
(S) และ E คางไวพรอมกันนานกวา
สองวินาที (ปุมเหลานี้มเี ครื่องหมาย
จุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุมปดชั่วครู
ในขณะที่การตั้งคาถูกรีเซ็ต
ปุม E
ปุม W (S)
❚❚ ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือก
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
ไวตบาลานซ
การปรับละเอียด
การตั้งคา Picture Control 1
HDR (High Dynamic Range)
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO)
P, S, A, M
โหมดอื่นๆ
ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
การถายภาพซอน
การถายแบบเวนชวงเวลา
โหมดหนวงเวลาถาย
194
คาเริ่มตน
JPEG Normal
ใหญ
อัตโนมัติ > ปกติ
A-B: 0, G-M: 0
ไมเปลี่ยนแปลง
ปด 2
100
อัตโนมัติ
ปด
ปด
ปด
ปด 3
ปด 4
ปด
0
77
81
111
114
130
141
99
101
102
156
211
217
280
1 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
2 ยังไมไดรีเซ็ตระดับ HDR
3 หากฟงกช่นั การถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน
จากภาพที่บันทึกไวจนถึงจุดนั้น คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
4 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน,
ชวงเวลาในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมทั้งปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต
❚❚ การตั้งคาอื่นๆ
ตัวเลือก
โฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
%
โหมดอืน่ ๆ
โหมดพื้นที่ AF
n, x, 0, 1, 2, 3
คาเริ่มตน
0
AF-S
AF-A
83
AF จุดเดียว
AF
m, w
แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส
86
51 จุด
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z,
AF
g, u, P, S, A, M
แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสอัตโนมัติ (ไลฟวิว)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
AF-S
84
โหมดพื้นที่ AF
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
AF พื้นที่กวาง
n, 0
AF พื้นที่ปกติ
88
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
AF ใบหนา
กลาง
89
จุดโฟกัส 1
แสดงไฮไลท
ปด
193
ความดังของหูฟง
15
193
ระบบวัดแสง
เฉลี่ยทั้งภาพ
105
คางปุมล็อค AE
ปด
93, 107
197
การถายครอม
ปด 2
195
ตัวเลือก
ชดเชยแสงแฟลช
ชดเชยแสง
โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, g
s
คาเริ่มตน
ปด
ปด
0
151
109
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ+ลดตาแดง
145,
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
147
o
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา
0, P, S, A, M
แฟลชลบเงา
ล็อคคาแสงแฟลช
ปด
153
โปรแกรมแบบยืดหยุน
ปด
52
+ NEF (RAW)
ปด
79
1 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF
2 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1 EV
(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ
196
การถายครอม
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้ )
การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน
เลือกสถานการณที่ยากตอการตัง้ คาแสง ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ
i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสงที่รองรับ ใหดูหนา 149, 283 และ 313),
ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting และไมมเี วลาที่จะตรวจสอบผลที่ไดและปรับ
คาของภาพแตละภาพ หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน
❚❚ การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง
คาแสงปรับ: 0 EV
คาแสงปรับ: -1 EV
คาแสงปรับ: +1 EV
1 เลือกแฟลชหรือการถายครอมคาแสง
เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6
(ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ)
ในเมนูการตัง้ คาแบบกําหนดเอง จากนั้น
ไฮไลทตัวเลือกหนึ่ง แลวกด J เลือก AE และแฟลช
เพื่อเปลี่ยนทั้งคาแสงและระดับแฟลช เลือก AE เทานั้น
เพื่อเปลี่ยนเฉพาะคาแสง หรือเลือก แฟลชเทานั้น
เพื่อเปลี่ยนเฉพาะระดับแฟลช
197
2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม
จํานวนภาพ
ปุม BKT
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
สัญลักษณแสดง
การถายครอมคาแสง
และแฟลช
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ที่การตั้งคาอื่นๆ ที่ไมใชศูนย กลองจะแสดงไอคอน M
ในแผงควบคุม D จะปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
ชองมองภาพ
ขณะที่หนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดง
สัญลักษณการถายภาพครอมและไอคอนทีแ่ สดงชนิดของการถายครอม: v
(การถายครอมคาแสงและแฟลช), w (การถายครอมคาแสงเทานั้น) หรือ x
(การถายครอมแสงแฟลชเทานั้น)
A ไลฟววิ
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ
198
3 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
กดปุม BKT และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง
การเพิ่มคาแสง
ปุม BKT
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมที่มรี ะดับขั้นการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จํานวน
ภาพ
0
3
3
2
2
3
5
7
9
ลําดับการถายครอม (EV)
0
0/+0.3/+0.7
0/–0.7/–0.3
0/+0.3
0/–0.3
0/–0.3/+0.3
0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7
0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/
+1.0/+1.3
โปรดทราบวาคาแสงทีเ่ พิ่มครั้งละ 2 EV หรือมากกวา จํานวนภาพสูงสุดคือ 5
หากเลือกคาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 2 จํานวนภาพจะถูกตั้งคาเปน 5 โดยอัตโนมัติ
199
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับภาพ
ที่มีการชดเชยคาแสง (ดูที่หนา 109)
สัญลักษณแสดงความคืบหนาการถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกต
การถายครอม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ
จํานวนภาพ: 3; ขั้นการเพิ่ม/ลด: 0.7
การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่ม ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV
สําหรับควบคุมคาแสง, 0 278) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกลําดับในการถายครอม
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 284)
200
❚❚ การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมทีใ่ ชลาสุด
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม (0 194) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม
A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เมื่อไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม
A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเนื่อง (0 66) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกครั้ง
ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 198
ทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 279) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุม
โดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอื่น
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหนึ่งครั้ง
ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่ม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
201
A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P) หรือเปลี่ยนเฉพาะ
คารูรับแสง (โหมด S) หรือเปลี่ยนเฉพาะความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 102) ในโหมด P, S และ A
กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติใหไดแสงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลอง
เกินขีดจํากัด สวนในโหมด M กลองจะใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติเปนอันดับแรก
เพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาที่ดีที่สุด จากนั้นจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร
❚❚ การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 111
1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6
(ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ)
202
2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม
จํานวนภาพ
ปุม BKT
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
สัญลักษณแสดง
การถายครอมไวตบาลานซ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M
และ D ในแผงควบคุมและชองมองภาพ
ชองมองภาพ
ตามลําดับ สัญลักษณ y และสัญลักษณ
แสดงการถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A ไลฟวิว
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ
203
3 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
การกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจากคาทีเ่ พิ่มขั้นละ 1, 2 หรือ 3
(เทียบเทาประมาณ 5, 10 หรือ 15 ไมเรด ตามลําดับ) คา B ระบุปริมาณของสีน้ําเงิน คา A
ระบุปริมาณของสีเหลืองอําพัน (0 114)
ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ปุม BKT
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
โปรแกรมการถายครอมทีม่ ีระดับขั้นการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
204
จํานวน
ภาพ
2
2
3
ระดับการเพิ่ม
ไวตบาลานซ
1B
1A
1 A, 1 B
ลําดับการถายครอม
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนา
เปนจํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน
การปรับไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรับไวในการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด
ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอม
สูงกวาจํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n
และสัญลักษณของการดที่ใชจะกะพริบบนแผง
ควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบบน
ชองมองภาพตามที่แสดงในภาพทางดานขวา
และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพ
ไดอีกครั้งเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงไป
205
❚❚ การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุด
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม (0 194) แมวา ในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม
A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เมื่อไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม
A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเมื่อคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือก NEF (RAW),
NEF (RAW) + JPEG Fine, NEF (RAW) + JPEG Normal หรือ NEF (RAW) + JPEG Basic
จะยกเลิกการถายครอมไวตบาลานซ
การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทานั้น (แกนเหลืองอําพัน-น้ําเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 114) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง
ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 69) เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวนที่ระบุ
ไวในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 279)
ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายทั้งหมดไดรับการบันทึกแลว
206
❚❚ การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Active D-Lighting ใหดูหนา 139
1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ)
2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม
จํานวนการถายครอม
ADL
ปุม BKT
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
จํานวนภาพ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M
และ D ในแผงควบคุมและชองมองภาพ
ตามลําดับ สัญลักษณ z และสัญลักษณ
แสดงการถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงขอมูล
ชองมองภาพ
207
เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยเปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่ง
จะถายโดยใชคาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา Active
D-Lighting เปน ปด, ต่ํา และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ต่ํา, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ) หรือ
ปด, ต่ํา, ปกติ, สูง และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 4
3 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม BKT ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active
D-Lighting
ปุม BKT
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
Active D-Lighting จะปรากฏบนหนาจอ
แสดงผลขอมูลการถายภาพและแผงควบคุม
Active D-Lighting
Y อัตโนมัติ
R ต่ํา
Q ปกติ
P สูง
Z สูงมาก
208
การแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ
หนาจอแผงควบคุม
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก สัญลักษณแสดงความคืบหนา
การถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการถายครอม
สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ
จํานวนภาพ: 3
การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
A ไลฟวิว
ในไลฟวิว การตั้งคาการถายครอมจะแสดงขึ้นในจอภาพ
209
❚❚ การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
ไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุด
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ต
โดยกดสองปุม (0 194) แมวา ในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีก
ในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม
A จํานวนภาพศูนย
การแสดงผลไลฟวิวจะแสดง “–/–” เมื่อไมมีจํานวนภาพเหลือในลําดับการถายครอม
A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเนื่อง (0 66) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกครั้ง
ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 207
ทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 279) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุม
โดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่
กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหนึ่งครั้ง
ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ใน
การดหนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่ม
ถายภาพตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
210
การถายภาพซอน
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานัน้ )
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพถาย NEF (RAW) สองหรือสามชุดเปนภาพถาย
ภาพเดียว
❚❚ การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิวได ออกจากไลฟววิ กอนดําเนินการ
โปรดทราบวาเมือ่ ใชคาตั้งจากโรงงาน การถายภาพจะสิ้นสุดและกลองจะบันทึกภาพซอน
โดยอัตโนมัติหากไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลา 30 วินาที
A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
หากหนาจอปดลงในขณะที่แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 30 วินาที
จะทําใหการถายภาพสิ้นสุดลงและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ไดบันทึกไวจนถึงจุดนั้น
ขยายชวงเวลาที่ใชไดสําหรับบันทึกรูรับแสงถัดไปไดโดยเลือกเวลาที่นานกวาในการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง c2 (ตัง้ เวลาสแตนดบาย, 0 279)
1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
211
2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพซอนเปนชุด เลือก 6 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมดการถายภาพซอน
• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ
• ในการออกจากฟงกชนั่ นี้โดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
212
3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด 2
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J
4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ และกด 2
ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรับตามจํานวนภาพถายทีบ่ ันทึกจริง
(เกนสําหรับคาแสงแตละภาพถูกตัง้ เปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ, 1/3 สําหรับภาพถาย 3 ภาพ)
• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
213
5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (0 66) กลองจะบันทึกภาพ
ทั้งหมดในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด)
กลองจะบันทึกภาพซอนตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด
(ถายภาพเดียว) การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพแรกเสร็จ ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 3 ที่หนา
213 ไมวาจะใชตัวเลือกใดที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) >
จํานวนภาพ (0 279) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดย
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรโหมดอื่น กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครัง้ ที่กดปุมกดชัตเตอร
กลองจะถายภาพตอเนื่องจนกระทั่งทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การถายภาพซอนหยุดชะงักกอนที่กลองจะบันทึกภาพทั้งหมดไว ดูหนา 215)
ไอคอน n จะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะ
สิ้นสุดลงเมือ่ เลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน
เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมือ่
การถายภาพซอนเสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมือ่ กลองถายภาพซอนเสร็จ
214
❚❚ การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลองจะถายภาพครบตามที่กําหนดไว
ใหเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนที่กลองจะ
ถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ถูกบันทึกไวถึงจุดนั้น
ถาเปด ปรับแสงอัตโนมัติ คาเกนจะถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทึกจริง
โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
• มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 194)
• ปดกลอง
• แบตเตอรีห่ มด
• ภาพถูกลบ
215
D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน
ใชไลฟวิวไมไดขณะกําลังถายภาพ การเลือกไลฟวิว จะรีเซ็ตคา โหมดการถายภาพซอน เปน ปด
ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพของรูป (รวมถึงระบบวัดแสง คาแสง
โหมดการถายภาพ ทางยาวโฟกัส วันที่บันทึกและการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรก
ในการถายภาพซอน
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากนั้น ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอนจะ
หยุดลงโดยอัตโนมัติ)
A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
216
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา
D กอนถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) และ MUP เมื่อใชชวงเวนเวลา กอนเริ่มถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เมื่อปรับการตั้งคา
ตามที่ทานพอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา
เพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 70)
กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลอง
ถูกตั้งเปนเวลาและวันที่ที่ถูกตอง (0 290)
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเริ่มถายภาพ เพื่อใหมั่นใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนที่จะใช
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา
217
2 การปรับการตั้งคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริม่ , ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือกปรับคาแสง
ทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:
ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด J
การเริ่มถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเริม่ ถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก
ใหเลือก เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:
ไฮไลท ชวงเวลาหาง
แลวกด 2
218
เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง, นาที และวินาที)
แลวกด J
• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:
ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย ×
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2
เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J
ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตรา
ที่เลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา, 0 280)
• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:
ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด J
การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพทีถ่ ายกอนหนาในโหมด
อื่นทีไ่ มใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ)
219
3 เริ่มถายภาพ
ไฮไลท เริ่ม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก ณ
เวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาทีหากเลือก
ทันที สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม ในขั้นตอนที่ 2
การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไว
จนกระทั่งกลองถายภาพทั้งหมด
A ขณะถายภาพ
ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ ทันทีกอนที่ชวงเวลาการถายภาพ
ถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวน
ชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดง
จํานวนภาพที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน ในเวลาอื่นๆ
สามารถดูจํานวนชวงเวลาที่เหลือและจํานวนภาพในแตละ
ชวงเวลาไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
(ทันทีที่ปุมถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดง
จนกวาตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)
ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
สามารถปรับการตั้งคา ใชเมนู และแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาทีในระหวางแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยน
การตั้งคาของกลองในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูนั้นจะทําใหการถายภาพ
หยุดลงได
A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา
220
❚❚ การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดชั่วคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J
หรือเลือก หยุดชัว่ คราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
❚❚ การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:
การเริ่มทันที
ไฮไลท เริ่มใหม
แลวกด J
การเริ่มในเวลาที่กําหนด
สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม
ใหไฮไลท
เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม
แลวกด 2
เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม
แลวกด J
ไฮไลท เริ่มใหม
แลวกด J
❚❚ การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนทีจ่ ะถายภาพทั้งหมด ใหเลือก ปด
ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
221
❚❚ ไมมภี าพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบัน หากมีกรณีใดกรณีหนึง่ ตอไปนี้เกิดขึ้นเปนเวลาแปดวินาที
ขึ้นไปหลังจากกําหนดการเริม่ ชวงเวลา: ยังไมไดถายภาพหรือภาพสําหรับรอบเวลาที่แลว
การดหนวยความจําเต็ม หรือกลองไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S หรือเมื่อเลือก AF
ทีละภาพใน AF-A (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสใหมทุกครั้งในแตละภาพ) กลองจะกลับมา
ถายภาพตอในชวงเวลาถัดไป
D พื้นที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย
ถายภาพตอ (0 221) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป
จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวย
จํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา 0 58) หรือการถายภาพเหลื่อมเวลา
(0 171) รวมทั้งไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิว (0 31, 161) หรือเมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 288) โปรดทราบวาเนื่องจาก
ความไวชัตเตอร อัตราเฟรม และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพอาจแตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยัง
อีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่งและเริ่มตนของอีกชวงเวลา
แตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอรของ
A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง, ชวงเวลาเปนศูนย หรือเวลาเริ่มตน
นอยกวาหนึ่งนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ
การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย) หรือ MUP หรือหาก
ปดกลองแลวเปดอีกครั้ง (เมื่อปดสวิทชกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําได
โดยไมทําใหการถายภาพแบบชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคา
แบบเวนชวงเวลา
222
A การถายครอม
การปรับการตั้งคาการถายครอมกอนที่จะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง,
แฟลช หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพ
หลายภาพในโปรแกรมการถายครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนู
ชวงเวนเวลา ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ทํางานอยู กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาและดําเนินการเพื่อสรางภาพใหม
ตามจํานวนที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
223
เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารูรับแสงดวยแหวน
ปรับรูรบั แสงของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุดของเลนส)
ผูใชจะสามารถเขาถึงฟงกชั่นของเลนสชนิดมี CPU ตอไปนี้ได
หากทราบความยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครือ่ งหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย
หากทราบคารูรบั แสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรบั แสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA
(รูรับแสงอัตโนมัติ)
• รูรบั แสงจะระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย
ระบุทั้งความยาวโฟกัสและคารูรบั แสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
หรือระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส
Reflex-NIKKOR)
• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุดและแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR
A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส
โปรดทราบวาขอมูลจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ทางยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูล
สําหรับเลนสใหแสดงคาใหมของทางยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละครั้งที่ปรับคาซูม
224
กลองสามารถเก็บขอมูลเลนสชนิดไมมี CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรือแกไขขอมูลสําหรับ
เลนสชนิดไมมี CPU:
1 เลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ไฮไลท ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2
2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2
เพื่อเลือกหมายเลขเลนส
3 ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ คารูรับแสงสูงสุด
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการที่ไฮไลท
4 บันทึกการตั้งคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงทีร่ ะบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว ใหเลือกคามากกวาที่ใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากที่สุด
225
การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ ใชเลนสชนิดไมมี CPU:
1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ใหกับควบคุมกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง สามารถกําหนดการเลือก
หมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn,
0 284), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview, 0 285) หรือ
ปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 285)
2 ใชตัวควบคุมที่เลือกเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนปุมหมุนคําสั่งหลักจนกวาหมายเลขเลนสทตี่ องการจะปรากฏ
ในแผงควบคุม
ทางยาวโฟกัส
ปุม Fn
226
แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลัก
คารูรับแสงสูงสุด
หมายเลขเลนส
แผงควบคุม
ขอมูลบอกตําแหนง
ชุด GPS GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับขั้วตออุปกรณเสริม
ของกลอง (0 2) โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมูล
ตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพได ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คูมอื GP-1/GP-1A
❚❚ ตัวเลือกเมนูตั้งคา
รายการ ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกที่ปรากฏดานลาง
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดคาแสงโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้ง GP-1/GP-1A
หรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปดใช
ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามระยะเวลาที่ระบุไว
ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 279 เพื่อใหกลอง
ใชเวลาดึงขอมูลตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มนานขึ้นไดถึงหนึ่งนาทีหลังจาก
ระบบวัดแสงทํางานหรือเมื่อเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ไมใช
ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GP-1/GP-1A กับกลอง
• ตําแหนง: รายการนีจ้ ะใชไดเมื่อเชื่อมตอกลองกับ GP-1/GP-1A เทานั้น เมือ่ ปรากฏละติจูด
ลองจิจูด ความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ปจจุบันตามที่รายงานโดย GP-1/GP-1A
• ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS
รายงานใหทํางานพรอมกัน
227
A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง
A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): กลองถายรูปไดสรางการสื่อสารกับ GP-1/GP-1A แลว ขอมูลภาพถายสําหรับ
ภาพที่ถายในขณะที่สัญลักษณนี้ปรากฏจะมีหนาของขอมูลตําแหนง (0 241) เพิ่มลงไปดวย
• o (กะพริบ): ชุด GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ การถายภาพในขณะที่สัญลักษณนี้
กะพริบจะไมมีขอมูลบอกตําแหนง
• ไมมีสัญลักษณ: ไมมีขอมูลบอกตําแหนงใหมที่ไดรับจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอย
สองวินาที ถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
228
การแสดงผลการถายภาพ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ
การดูภาพ
การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ
ปุม K
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
ดูภาพถายเพิ่มเติม
กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับที่บันทึก กด 4
เพื่อดูภาพในลําดับยอนกลับ
ดูขอมูลภาพถาย
กด 1 หรือ 3เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับภาพถายปจจุบัน
(0 234)
กลับไปที่
โหมดถายภาพ
เลนภาพยนตร
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ
K/
J
ถาภาพปจจุบันมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพื่อแสดงวา
นั่นคือภาพยนตร การกด J จะเริ่มเลนภาพยนตร
(0 177)
229
A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล)
ในทิศทางสูง ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง
ในเมนูแสดงภาพ (0 267)
A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เมื่อเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 267) ภาพจะปรากฏ
โดยอัตโนมัติในหนาจอหลังจากถายภาพ (เนื่องจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตองแลว
ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติในระหวางแสดงภาพทันทีที่ถาย) ในโหมดถายภาพตอเนื่อง
กลองจะแสดงภาพทันทีเมื่อถายภาพเสร็จ โดยจะเริ่มจากภาพแรกของชุดภาพปจจุบัน
230
การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ 4, 9 หรือ 72 ภาพ ใหกดปุม W (S)
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับ
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ซูมแสดงภาพ
(0 243), ลบ (0 246) หรือปองกัน (0 245)
ไฮไลทภาพ
ดูภาพที่ไฮไลทไว
กลับไปที่โหมดถายภาพ
การแสดงแบบปฏิทิน
J
K/
กด J เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไป
ยังโหมดถายภาพ
231
การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ ายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (S) เมือ่ แสดงภาพทัง้ 72 ภาพบนหนาจอ
รายการวันที่
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
รายการภาพยอสวน
ขนาดเล็ก
การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ
การแสดงแบบปฏิทิน
การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะขึ้นอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวันที่หรือรายการภาพ
ยอสวนขนาดเล็ก:
ไปที่
เปลี่ยนไปมาระหวางรายการ
วันที่และรายการ
ภาพยอสวนขนาดเล็ก
ใช
คําอธิบาย
กดปุม W (S) หรือ J ในรายการวันที่
W (S)/J เพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ
กด W (S) อีกครั้งเพื่อกลับสูรายการวันที่
• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ
72 เฟรม
ออกไปยังการแสดงภาพ
X (T)
• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: กดปุม X
ขนาดยอ/ซูมเขาภาพที่ไฮไลท
(T)คางไวเพื่อซูมเขาภาพที่ไฮไลท
• รายการวันที่: ไฮไลทวันที่
• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ไฮไลทภาพ
ไฮไลทวันที่/ไฮไลทภาพ
เปลี่ยนเปน
การแสดงภาพเต็มจอ
กลับไปที่โหมดถายภาพ
232
J
K/
รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก:
ดูภาพที่ไฮไลท
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
ปุม i
.
การกดปุม i ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ชองใสการดและโฟลเดอรแสดงภาพ:
เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ
แลวกด 2 เพื่อแสดงรายการโฟลเดอรในการดที่เลือก
จากนั้นไฮไลทโฟลเดอร แลวกด J เพื่อดูภาพใน
ปุม i
โฟลเดอรที่ไฮไลท
• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 294)
เพื่อสรางภาพรีทัชของรูปภาพปจจุบัน
• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร):
ตัดตอภาพยนตรโดยใชตัวเลือกในเมนูตัดตอภาพยนตร
(0 179) สามารถตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม i
เมื่อพักการแสดงภาพยนตร
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ: เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ
(0 263)
การออกจากเมนูปุม i แลวกลับไปยังการแสดงภาพ ใหกดปุม i อีกครั้ง
233
ขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”,
ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้น
ถาเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทานัน้ (0 266)
ขอมูลบอกตําแหนงจะปรากฏขึ้นถาใช GP-1/GP-1A ในการถายภาพนั้น (0 227)
ขอมูลไฟล
234
ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)
ขอมูลภาพรวม
ไฮไลท
ขอมูลบอกตําแหนง
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
ขอมูลการถายภาพ
❚❚ ขอมูลไฟล
12 34
5
14
13
12
6
7
11
10
9 8
1 สถานะปองกัน ....................................... 245
8 ขนาดภาพ............................................... 81
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 294
3 อัปโหลดเครื่องหมาย.............................. 263
4 จุดโฟกัส 1, 2 .............................................. 89
5 กรอบพื้นที่ AF 1........................................ 33
6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
7 คุณภาพของภาพ ..................................... 77
9 พื้นที่ภาพ ................................................ 73
10 เวลาในการบันทึก ............................ 24, 290
11 วันที่บันทึก ...................................... 24, 290
12 ชองบรรจุการดปจจุบัน ............................. 82
13 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 268
14 ชื่อไฟล .................................................. 268
1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ เทานั้น (0 266) แลวภาพที่เลือก
จะถูกถายดวยชองมองภาพ
2 ถาถายภาพโดยใช AF-S หรือเลือกใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพเมื่อใช AF-A จอภาพจะแสดงจุดที่ล็อค
โฟกัสครั้งแรก ถาถายภาพโดยใช AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องเมื่อใช AF-A จุดโฟกัสจะ
ปรากฏเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF
235
❚❚ ไฮไลท
1
2
3
1 สวนไฮไลทบนภาพ *
3 ชองสัญญาณปจจุบัน *
2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ........268
* พื้นที่ที่กะพริบแสดงสวนไฮไลท (พื้นที่ที่อาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปนี้:
ปุม W (S)
RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)
236
R
(สีแดง)
G
(สีเขียว)
B
(สีน้ําเงิน)
❚❚ กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
5
6
7
8
1
2
3
4
1 สวนไฮไลทบนภาพ *
2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 268
3 ไวตบาลานซ .......................................... 111
อุณหภูมิสี ....................................... 117
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 114
ตั้งคาเอง......................................... 120
4 ชองสัญญาณปจจุบัน *
5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB)
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด
แกนนอนแสดงถึงความสวางของพิกเซล
สวนแกนตั้งหมายถึงจํานวนพิกเซล
6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)
8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีน้ําเงิน)
* พื้นที่ที่กะพริบแสดงสวนไฮไลท (พื้นที่ที่อาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปนี้:
ปุม W (S)
RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)
R
G
(สีแดง)
(สีเขียว)
ปดการแสดงผลไฮไลท
B
(สีน้ําเงิน)
237
A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม
ใหกด X (T) ใชปุม X (T) และ W (S)
เพื่อซูมเขาและซูมออก และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง
กราฟฮิสโตแกรมจะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพ
ในสวนที่มองเห็นบนจอภาพ
A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทานั้นและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรม
ในโปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:
หากภาพมีวัตถุที่มีความสวางหลากหลาย
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ
ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางซาย
ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อนไป
ทางขวา
การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสง
จะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม
เมื่อแสงในบรรยากาศรอบๆ ที่สวางทําใหยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ
238
❚❚ ขอมูลการถายภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 ระบบวัดแสง.......................................... 105
7 ประเภทแฟลช................................ 144, 311
ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 283
รูรับแสง............................................. 54, 56 8 โหมดแฟลช ................................... 145, 147
2 โหมดถายภาพ........................................... 6 9 การควบคุมแฟลช .................. 149, 283, 313
คาความไวแสง (ISO) 1 ............................. 99
การชดเชยแสงแฟลช .............................. 151
3 การชดเชยแสง....................................... 109 10 ชื่อกลอง
ปรับคาแสงที่ดีที่สุด 2 .............................. 278 11 พื้นที่ภาพ ................................................ 73
4 ทางยาวโฟกัส ................................ 224, 310 12 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 268
5 ขอมูลเลนส............................................ 224
6 โหมดโฟกัส ........................................ 83, 97
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3
13
14
15
13 ไวตบาลานซ .......................................... 111 14 พื้นที่สี ................................................... 270
อุณหภูมิสี ....................................... 117 15 Picture Control 4 ................................... 130
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด....... 114
ตั้งคาเอง......................................... 120
239
16
17
18
19
20
21
16 การลดนอยซที่ความไวแสงสูง ..................271 19 ควบคุมขอบมืด...................................... 271
การลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน..............271 20 ประวัติการรีทัช ...................................... 294
17 Active D-Lighting .................................139 21 คําอธิบายภาพ....................................... 291
18 ระดับ HDR ............................................141
22
23
22 ชื่อชางภาพ 5...........................................291 23 เจาของลิขสิทธิ์ 5 ..................................... 291
1 แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไว (ISO) แสงอัตโนมัติ
2 แสดงหากกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b5 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 278)
เปนคาอื่นที่ไมใชศูนยสําหรับระบบวัดแสงใดๆ
3 แสดงขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทานั้น
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ที่เลือก
5 หนาที่สี่ของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพ
โดยใชตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์ ในเมนูการตั้งคา
240
❚❚ ขอมูลบอกตําแหนง * (0 227)
1
2
3
4
1 ละติจูด
2 ลองจิจูด
3 ความสูง
4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
241
❚❚ ขอมูลภาพรวม
1 2 345
6
17 18 19 20 21
7
8 29
28
9
16
27
22
23
26 25 24
15 141312 11 10
1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
17 ระบบวัดแสง.......................................... 105
2 อัปโหลดเครื่องหมาย...............................263 18 โหมดถายภาพ........................................... 6
3 สถานะปองกัน ........................................245 19 ความไวชัตเตอร ................................. 53, 56
4 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................294 20 รูรับแสง............................................. 54, 56
5 ชื่อกลอง
21 คาความไวแสง (ISO) *.............................. 99
6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............291 22 ทางยาวโฟกัส ................................ 224, 310
7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง.........227 23 Active D-Lighting ................................ 139
8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
24 Picture Control .................................... 130
ในภาพ (0 238)
25 พื้นที่สี ................................................... 270
9 คุณภาพของภาพ......................................77 26 โหมดแฟลช................................... 145, 147
10 ขนาดภาพ................................................81 27 ไวตบาลานซ .......................................... 111
11 พื้นที่ภาพ .................................................73
อุณหภูมิสี ....................................... 117
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด....... 114
12 ชื่อไฟล ...................................................268
ตั้งคาเอง......................................... 120
13 เวลาในการบันทึก .............................24, 290
14 ชื่อโฟลเดอร............................................268 28 การชดเชยแสงแฟลช.............................. 151
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 283
15 วันที่บันทึก .......................................24, 290
29 การชดเชยแสง....................................... 109
16 ชองบรรจุการดปจจุบัน ..............................82
* แสดงเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
242
ดูภาพใกลยิ่งขึ้น: การซูมแสดงภาพ
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาบนภาพที่แสดง
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ ขณะที่ใชฟงกชั่นซูม
กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:
ปุม X (T)
ไปที่
ซูมเขาหรือ
ซูมออก
ดูพื้นที่สวนอืน่ ๆ
ของภาพ
ใช
X (T)/
W (S)
คําอธิบาย
กด X (T)
เพื่อซูมเขาสูงสุด 38 เทา
โดยประมาณ
(ภาพขนาดใหญโดย
ใชรูปแบบ 24 × 16/DX),
28 เทา (ภาพขนาดกลาง)
หรือ 19 เทา (ภาพขนาด
เล็ก) กด W (S) เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพื้นที่ของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ
กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ ของภาพ
อยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พื้นที่ที่มองเห็นบนจอภาพขณะนั้น
จะมีขอบสีเหลืองกํากับ แถบดานลางหนาจอนําทาง
แสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวที่สัดสวนภาพ 1 : 1
243
ไปที่
คําอธิบาย
เลือกใบหนา
ใบหนาที่ตรวจจับได
ในระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับในหนา
จอนําทาง หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเพื่อดู
ใบหนาอื่นๆ
ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อดูตําแหนงเดียวกันใน
ภาพอืน่ ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะ
ถูกยกเลิกเมื่อเปดดูภาพยนตร
กลับไปที่
K/
โหมดถายภาพ
244
ใช
กดปุม K หรือกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ
การปองกันไมใหลบภาพ
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ ภาพขนาดยอ และปฏิทิน ใหกดปุม L
(U) เพื่อปองกันภาพปจจุบันไมใหถูกลบโดยไมตั้งใจ ไฟลที่ไดรบั การปองกันจะถูกทํา
เครื่องหมายดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O (Q) หรือตัวเลือก ลบ
ในเมนูแสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบเมื่อการดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต (0 289) การลบการปองกันจากรูปภาพเพื่อใหสามารถลบรูปภาพไดนั้น
ใหแสดงหรือไฮไลทแลวกดปุม L (U)
ปุม L (U)
A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรที่เลือกไวปจจุบันในเมนู
โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ
245
การลบภาพ
ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรือภาพที่ไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ
ใหกดปุม O (Q) ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีเ่ ลือก
หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพที่ปองกันหรือซอนไวจะไมถูกลบ
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน
1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
ปุม O (Q)
2 กดปุม O (Q) อีกครั้ง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K
ปุม O (Q)
246
A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือกโดยการไฮไลทวัน
ในรายการวันที่และกดปุม O (Q) 0 232
A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา
หลังจากลบภาพนี้แลว (0 267)
247
เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้ง
ทานอาจตองลบภาพออก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนภาพ
ตัวเลือก
Q ที่เลือกไว
n เลือกวันที่
R ทั้งหมด
คําอธิบาย
ลบภาพที่เลือก
ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือก (0 249)
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกไว
ในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 266)
ถาใสการดหนวยความจําสองใบ
ทานสามารถเลือกการดที่จะลบได
❚❚ ทีเ่ ลือกไว: การลบภาพที่เลือกไว
1 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ O กํากับ ทําซ้ําตามที่ตองการ
เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม
ปุม W (S)
248
2 ลบภาพที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ ายในวันทีเ่ ลือก
1 เลือกวันที่
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมด
ที่ถายในวันที่ไฮไลท วันที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ
M กํากับ ทําซ้ําตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม
หากตองการยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว
แลวกด 2
2 ลบภาพที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
249
Wi-Fi
ประโยชนจากการใช Wi-Fi
สามารถเชื่อมตอกลองผานเครือขายไรสาย Wi-Fi ไปยังสมารทดีไวซที่รองรับ (สมารทโฟน
หรือแท็บเล็ต) ที่ใชงานแอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility ที่รองรับของ Nikon (0 263)
ดาวนโหลดรูปภาพ
รีโมตคอนโทรล
A การติดตัง้ แอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility
1 หาแอพพลิเคชั่น
ในสมารทดีไวซ ใหเชื่อมตอไปยังบริการ Google Play, App Store หรือตลาดขายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
แลวคนหา “Wireless Mobile Utility” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
สมารทดีไวซ
2 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
อานคําอธิบายแอพพลิเคชั่นแลวติดตั้งแอพพลิเคชั่น สามารถดาวนโหลดคูมือ PDF ของ Wireless
Mobile Utility ไดจาก URL ตอไปนี้:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
Android
250
iOS
การเขาถึงกลอง
กอนเชื่อมตอผาน Wi-Fi (LAN ไรสาย) ติดตั้ง Wireless Mobile Utility ในสมารทดีไวซ Android
หรือ iOS ที่รองรับของทาน
Android และ iOS: การเชื่อมตอผาน SSID
เปดใชงาน Wi-Fi บนสมารทดีไวซกอนการเชื่อมตอ สําหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารที่ใหมา
พรอมกับสมารทดีไวซ
1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน
2 แสดง SSID ของกลอง
ไฮไลท ตั้งคาเครือขาย แลวกด 2
251
ไฮไลท ดู SSID แลวกด 2
3 เลือก SSID ของกลอง
บนสมารทดีไวซ ใหเลือก การตั้งคา > Wi-Fi แลวเลือก SSID ของกลองเพื่อเชื่อมตอผาน
Wi-Fi
4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ทีส่ มารทดีไวซ
5 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
การเชื่อมตอจะเริม่ ตนโดยไมมีการปองกันดวยรหัสผานหรือคุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เปดใชการรักษาความปลอดภัยโดยใช Wireless Mobile
Utility ทีส่ มารทดีไวซ (0 257)
A แสดงผล Wi-Fi
เมื่อเปดใชงาน Wi-Fi แลว สัญลักษณ g จะกะพริบในสวนการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
สัญลักษณจะหยุดกะพริบเมื่อสรางการเชื่อมตอแลว และกลองกําลังแลกเปลี่ยนขอมูลกับสมารทดีไวซ
แผงควบคุม
252
จอภาพ
D การรักษาความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหนึ่งของอุปกรณที่เปดใชระบบไรสายคือ อนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอได
โดยไมจํากัดเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัย
อาจทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้น:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามที่เปนอันตรายอาจเขามาแทรกแซงคลื่นรับสงไรสายเพื่อขโมย ID ผูใช
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาใชงานในเครือขาย
และแกไขขอมูลหรือทําการอืน่ ๆ ที่เปนอันตราย โปรดทราบวาเนื่องจากการออกแบบเครือขายไรสาย
การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาตได แมเมื่อทําการรักษาความปลอดภัย
แลว
A ปองกันดวยรหัสผาน
คุณอาจไดรับแจงใหปอนรหัสผานเมื่อเชื่อมตอครั้งแรกหลังจากที่มีการเปลี่ยนการตั้งคารหัสผาน
253
Android: การเชื่อมตอผาน NFC
หากสมารทดีไวซรองรับ NFC (การสื่อสารไรสายระยะสั้น) จะสรางการเชื่อมตอ Wi-Fi ไดงาย
โดยแตะโลโก N (N-Mark) ของกลองกับเสาอากาศ NFC ของสมารทดีไวซ กอนทําการเชื่อมตอ
ใหเปดใช NFC และ Wi-Fi บนสมารทดีไวซตามที่อธิบายไวในเอกสารทีใ่ หมาพรอมกับ
สมารทดีไวซ
1 การสรางการเชือ่ มตอ Wi-Fi
ในการถายภาพโดยใชชองมองภาพทีเ่ ปดตั้งเวลาสแตนดบายไว ใหแตะโลโก N (N-Mark)
ของกลองกับเสาอากาศ NFC ของสมารทดีไวซ (สําหรับตําแหนงของเสาอากาศ NFC
ใหดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับสมารทดีไวซ) สัมผัสจนกระทั่งกลองแสดงขอความระบุวา
ตรวจพบอุปกรณ NFC แลวและมีการสรางการเชื่อมตอ Wi-Fi ขึ้น
Wireless Mobile Utility จะเปดใชงานโดยอัตโนมัติ
2 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
การเชื่อมตอจะเริม่ ตนโดยไมมีการปองกันดวยรหัสผานหรือคุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เปดใชการรักษาความปลอดภัยโดยใช Wireless Mobile
Utility ทีส่ มารทดีไวซ (0 257)
254
D การรักษาความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหนึ่งของอุปกรณที่เปดใชระบบไรสายคือ อนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอได
โดยไมจํากัดเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัย
อาจทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้น:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามที่เปนอันตรายอาจเขามาแทรกแซงคลื่นรับสงไรสายเพื่อขโมย ID ผูใช
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาใชงานในเครือขาย
และแกไขขอมูลหรือทําการอืน่ ๆ ที่เปนอันตราย โปรดทราบวาเนื่องจากการออกแบบเครือขายไรสาย
การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาตได แมเมื่อทําการรักษาความปลอดภัย
แลว
A NFC
NFC (การสื่อสารไรสายระยะสั้น) คือเทคโนโลยีการสื่อสารไรสายในระยะสั้นที่เปนมาตรฐานสากล
A Wi-Fi
การเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซผานทาง NFC จะเปดตัวเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย
ในเมนูการตั้งคาของกลองถายรูปโดยอัตโนมัติ
A ไมมีการเชื่อมตอ
หากคุณไมสามารถสรางการเชื่อมตอโดยใช NFC ตามที่อธิบายขางตน ใหเชื่อมตอโดยใชวิธีการอืน่
(0 251)
A การปดใชงาน NFC
ตัวเลือก NFC ในเมนูตั้งคาใชสําหรับเปดและปด NFC เลือก ไมใช เพื่อปดใชการเชื่อมตอ NFC
255
Android: ตัวเลือกการเชื่อมตอ Wi-Fi อื่นๆ
ใช WPS กับสมารทดีไวซที่รองรับได จะเปดการรักษาความปลอดภัยไรสายโดยอัตโนมัติ
❚❚ WPS แบบกดปุม
ปรับการตั้งคาดังตอไปนี้เพื่อเชื่อมตอเมื่อกดปุม:
• กลอง: เลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย > WPS
แบบกดปุม ในเมนูตั้งคา
• สมารทดีไวซ: เลือก การเชื่อมตอปุม WPS ในเมนู
การตั้งคา Wi-Fi
❚❚ WPS แบบปอน PIN
การเชื่อมตอกับสมารทดีไวซโดยใช PIN ใหเลือก Wi-Fi >
ตั้งคาเครือขาย > WPS แบบปอน PIN ในเมนูตั้งคา
ของกลอง แลวปอน PIN ที่แสดงโดยสมารทดีไวซ
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครือขาย ใหเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย >
รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J
เพื่อเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครือขาย
A การหยุดการเชื่อมตอ
สามารถปดใชงาน Wi-Fi โดย:
• การเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตั้งคากลอง
• การเริ่มบันทึกภาพยนตร
• การเชื่อมตอชุดสื่อสาร UT-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
• ปดการทํางานของกลอง
256
การรักษาความปลอดภัยไรสาย
ปรับการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยหลังจากสรางการเชื่อมตอ Wi-Fi ในกรณีของ
การเชื่อมตอ WPS (0 256) การรักษาความปลอดภัยจะเปดใชงานโดยอัตโนมัติ
ไมจําเปนตองปรับการตั้งคาใดๆ
❚❚ Android OS
1 แสดงการตั้งคา Wireless Mobile Utility
บนสมารทดีไวซ เลือกสัญลักษณ c ที่มุมบนขวา
ของจอแสดงผล หรือเปดเมนูการตั้งคาในจอแสดงผล
หนาหลัก Wireless Mobile Utility
2 เลือก Wireless Mobile Adapter settings (การตั้งคา
Wireless Mobile Adapter)
257
3 เลือก Authentication/encryption
(ระบบความปลอดภัย/การเขารหัส)
4 เลือก WPA2-PSK-AES
เลือก WPA2-PSK-AES แลวเลือก OK (ตกลง)
5 เลือก Password (รหัสผาน)
258
6 ปอนรหัสผาน
ปอนรหัสผานแลวเลือก Save (บันทึก)
รหัสผานอาจมีความยาวอักขระ 8 ถึง 63 ตัว
7 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
เลือก b ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก OK (ตกลง)
A การดูการตัง้ คาการรักษาความปลอดภัยไรสาย
การดูรหัสผานปจจุบันและการตั้งคาระบบความปลอดภัย/การเขารหัส ใหเลือก Current settings
(การตั้งคาปจจุบัน) ในเมนู Wireless Mobile Adapter settings (การตั้งคา Wireless Mobile
Adapter)
259
❚❚ iOS
1 แสดงการตั้งคา Wireless Mobile Utility
บนสมารทดีไวซ เลือกสัญลักษณ c ในจอแสดงผล
หนาหลัก Wireless Mobile Utility
2 เลือก WMA settings (การตั้งคา WMA)
3 เลือก Authentication (ระบบความปลอดภัย)
260
4 เลือก WPA2-PSK-AES
เลือก WPA2-PSK-AES
เลือก WMA settings (การตั้งคา WMA) เพื่อกลับไปยัง
เมนูการตั้งคา WMA
หากมีขอความแจงใหปอนรหัสผาน ใหเลือก OK (ตกลง)
5 เลือก Password (รหัสผาน)
6 ปอนรหัสผาน
ปอนรหัสผานแลวเลือก WMA settings (การตั้งคา WMA)
รหัสผานอาจมีความยาวอักขระ 8 ถึง 63 ตัว
261
7 เปดใชงานการรักษาความปลอดภัยไรสาย
เลือก Settings (การตั้งคา) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก OK (ตกลง)
สมารทดีไวซจะใชรหัสผานนี้ในครั้งตอไปเมื่อคุณเชื่อมตอกับกลองถายรูปผานทาง Wi-Fi
D Wi-Fi
อานคําเตือนในหนา xx ถึง xxi กอนใชงานฟงกชั่น Wi-Fi การปดใชงาน Wi-Fi ในการตั้งคา
ในที่ที่มีการหามใชงาน ใหเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตั้งคากลอง
โปรดทราบวาการด Eye-Fi ไมสามารถใชขณะเปดใชงาน Wi-Fi ได และฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมปดขณะที่แอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility บนสมารทดีไวซเชื่อมตอกับกลอง หากไมมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเวลาประมาณ 5 นาที ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะปด ฟงกชั่น Wi-Fi
ของกลองจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจําไว และไมสามารถใชไดเมื่อตอสาย USB หรือ HDMI
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานขณะเชื่อมตอ ใหชารจแบตเตอรี่กอนเปดใชงานการเชื่อมตอเครือขาย
262
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถ
เลือกภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได
การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ
1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กในการแสดงภาพขนาดยอ
หรือแบบปฏิทิน
2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม i เพื่อแสดงตัวเลือกแสดงภาพ
ปุม i
3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรับอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ & ในการยกเลิกการเลือก ใหแสดงหรือ
ไฮไลทภาพ แลวทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3
263
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดหลายภาพ
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ
1 เลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ แลวกด 2
2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ & กํากับ
3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดผานทาง NFC
หากสรางการเชื่อมตอ NFC (0 254) ระหวางที่เลนภาพ ภาพที่แสดงปจจุบันแบบเต็มจอ
หรือภาพที่ไฮไลทไวในรายการภาพขนาดยอหรือการแสดงแบบปฏิทนิ จะถูกทําเครือ่ งหมาย
ใหอัปโหลดโดยอัตโนมัติ
1 แสดงหรือไฮไลทภาพที่ตองการ
แสดงภาพเต็มจอหรือไฮไลทภาพในรายการภาพยอสวนขนาดเล็กหรือการแสดง
แบบปฏิทิน
2 เชื่อมตอ
แตะโลโก N (N-Mark) ของกลองกับเสาอากาศ NFC ของสมารทดีไวซจนกระทั่งกลอง
แสดงขอความระบุวาตรวจพบอุปกรณ NFC แลว ภาพจะมีสัญลักษณ & กํากับไว
เพื่อแสดงวาถูกเลือกสําหรับอัปโหลด
264
การดาวนโหลดภาพที่เลือกไปยังสมารทดีไวซ
ในการดาวนโหลดภาพที่เลือกไปยังสมารทดีไวซ ใหสรางการเชื่อมตอ Wi-Fi กับกลอง (0 251)
แลวเลือก View photos (ดูภาพ) ใน Wireless Mobile Utility ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
เลือก OK (ตกลง) เพื่อเริ่มดาวนโหลด
Android OS
iOS
265
รายการเมนู
เนื้อหาในสวนนี้แสดงตัวเลือกที่ใชไดในเมนูของกลองถายรูป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
คูมือกลอง
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ
ลบ
ที่เลือกไว
เลือกวันที่
ทั้งหมด
โฟลเดอรแสดงภาพ
D7200
ทั้งหมด
ปจจุบัน
ซอนภาพ
เลือก/ตั้ง
เลือกวันที่
ไมเลือกเลย
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ขอมูลภาพถายเบื้องตน
จุดโฟกัส
ขอมูลภาพถายเพิ่มเติม
ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)
ไฮไลท
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
ขอมูลการถายภาพ
ภาพรวม
266
ลบพรอมกันหลายภาพ (0 248)
(คาเริ่มตนคือ D7200)
เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ
ซอนหรือแสดงรูปภาพ ภาพที่ซอนจะแสดงเฉพาะในเมนู
“ซอนภาพ” และไมสามารถแสดงภาพได
เลือกขอมูลที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
(0 234)
คัดลอกภาพ
เลือกตนทาง
เลือกภาพ
เลือกโฟลเดอรปลายทาง
คัดลอกภาพ?
แสดงภาพทันทีที่ถาย
เปด
ปด
หลังจากลบ
แสดงภาพถัดไป
แสดงภาพกอนหนา
แสดงตอจากเดิม
หมุนแนวตั้ง
เปด
ปด
ฉายสไลด
เริ่ม
ประเภทของภาพ
ชวงเวลาระหวางภาพ
คําสั่งพิมพ DPOF
เลือก/ตั้ง
ไมเลือกเลย
คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยัง
อีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะเมื่อใส
การดหนวยความจําสองในลงในกลอง
(คาเริ่มตนคือ ปด)
เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัติบนจอภาพทันที
ที่ถายภาพเสร็จหรือไม (0 230)
(คาเริ่มตนคือ แสดงภาพถัดไป)
เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ
(คาเริ่มตนคือ เปด)
เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล)
ใหแสดงบนจอภาพในระหวางการแสดงภาพ (0 230)
ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน
เลือกภาพที่จะพิมพดวยบริการพิมพหรือเครื่องพิมพ
ที่รองรับ DPOF แลวเลือกจํานวนที่จะพิมพ
267
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
รีเซ็ตเมนูถายภาพ
ใช
ไม
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
เลือกโฟลเดอรจากรายการ
การตั้งชื่อไฟล
การตั้งชื่อไฟล
หนาที่ของการดในชองที่ 2
ภาพที่เกินมา
สํารอง
RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2
คุณภาพของภาพ
NEF (RAW) + JPEG Fine
NEF (RAW) + JPEG Normal
NEF (RAW) + JPEG Basic
NEF (RAW)
JPEG Fine
JPEG Normal
JPEG Basic
268
เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปน
คาตั้งจากโรงงาน
เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป
เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อที่ใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บรูปภาพ คาเริ่มตนคํานําหนาชื่อคือ
“DSC”
(คาเริ่มตนคือ ภาพที่เกินมา)
เลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 เมื่อใสการดหนวยความจํา
สองแผนลงในกลอง (0 82)
(คาเริ่มตนคือ JPEG Normal)
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ
(คุณภาพของภาพ, 0 77)
ขนาดภาพ
ใหญ
กลาง
เล็ก
พื้นที่ภาพ
DX (24×16)
1.3× (18×12)
การบีบอัดภาพ JPEG
เนนขนาด
เนนคุณภาพ
การบันทึก NEF (RAW)
รูปแบบ
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
ไวตบาลานซ
อัตโนมัติ
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
แฟลช
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี
ตั้งคาเอง
(คาเริ่มตนคือ ใหญ)
เลือกขนาดของภาพในหนวยพิกเซล (0 81)
(คาเริ่มตนคือ DX (24×16))
เลือกพื้นที่ภาพ (0 73)
(คาเริ่มตนคือ เนนขนาด)
เลือกรูปแบบการบีบอัดภาพสําหรับภาพ JPEG (0 80)
เลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพและความลึกบิทสี
สําหรับภาพ NEF (RAW) (0 80)
(คาเริ่มตนคือ อัตโนมัต)ิ
จับคูไวตบาลานซกับแหลงกําเนิดแสง (0 111)
269
ตัง้ คา Picture Control
(คาเริ่มตนคือ มาตรฐาน)
มาตรฐาน
เลือกวิธีการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภท
ของฉากหรือความคิดสรางสรรคของคุณ (0 130)
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
แฟลต
จัดการ Picture Control
บันทึก/แกไข
สราง Picture Controls แบบควบคุมเอง (0 135)
เปลี่ยนชื่อ
ลบ
โหลด/บันทึก
พื้นที่สี
(คาเริ่มตนคือ sRGB)
sRGB
เลือกพื้นที่สีของภาพถาย
Adobe RGB
Active D-Lighting
(คาเริ่มตนคือ ปด (โหมด P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2 และ 3)
หรือ อัตโนมัติ (โหมดอื่นๆ))
อัตโนมัติ
เก็บรายละเอียดของสวนที่สวางและสวนที่มืดในการ
สรางภาพถายที่มีคอนทราสตแบบธรรมชาติ (0 139)
สูงมาก
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด
HDR (High Dynamic Range)
โหมด HDR
ระดับ HDR
270
เก็บรายละเอียดในไฮไลทและเงามืดเมื่อถายภาพในฉาก
ที่มีคอนทราสตสูง (0 141)
ควบคุมขอบมืด
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
เปด
ปด
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน
เปด
ปด
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO)
ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(คาเริ่มตนคือ ปกติ)
ลดความสวางที่จางลงบริเวณขอบภาพเมื่อใชเลนสชนิด G,
E และ D (ยกเวนเลนส PC) สังเกตเห็นผลกระทบไดชัด
เมื่อใชคารูรับแสงกวางสุด
(คาเริ่มตนคือ ปด)
ลดความผิดเพี้ยนแบบโปงนูน เมื่อถายรูปดวย
เลนสมุมกวาง และลดภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขา
เมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล
(คาเริ่มตนคือ ปด)
ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดสวางหรือฝา) ในภาพที่
ถายดวยความไวชัตเตอรต่ํา
(คาเริ่มตนคือ ปกติ)
ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน) ในภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO)
สูง
ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย
(0 99, 102)
271
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
รีโมตหนวงเวลา
รีโมตตอบสนองเร็ว
รีโมตยกกระจก
ปด
การถายภาพซอน
โหมดการถายภาพซอน
จํานวนภาพ
ปรับแสงอัตโนมัติ
การถายแบบเวนชวงเวลา
เริ่ม
ตัวเลือกในการเริ่ม
ชวงเวลาหาง
จํานวนครั้งในการถาย × จํานวนช็อต/
ชวงเวลา
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
272
(คาเริ่มตนคือ ปด)
เลือกวิธีการทํางานของกลองเมื่อใชกับรีโมตคอนโทรล
ML-L3
บันทึกภาพถายคาแสง NEF (RAW) สองหรือสามภาพ
เปนภาพถายภาพเดียว (0 211)
ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตาม
จํานวนภาพที่ระบุ (0 217)
1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร
ใช
ไม
การตั้งชื่อไฟล
ปลายทาง
ชองที่ 1
ชองที่ 2
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
1920×1080; 60 p
1920×1080; 50 p
1920×1080; 30 p
1920×1080; 25 p
1920×1080; 24 p
1280× 720; 60 p
1280× 720; 50 p
คุณภาพภาพยนตร
คุณภาพสูง
ปกติ
ความไวของไมโครโฟน
ความไวอัตโนมัติ
ตั้งความไวเอง
ปดไมโครโฟน
เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตร
ใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน
เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อที่ใชในการตั้งชื่อไฟล
รูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร คาเริ่มตนคํานําหนาชื่อคือ
“DSC”
(คาเริ่มตนคือ ชองที่ 1)
เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร
(คาเริ่มตนคือ 1920×1080; 30 p)
เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล)
และอัตราเฟรม (0 166)
(คาเริ่มตนคือ ปกติ)
เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 166)
(คาเริ่มตนคือ ความไวอัตโนมัติ)
เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอริโอ
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือปรับคาความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟน
273
การตอบสนองความถี่
ชวงกวาง
ชวงเสียงพูด
ลดเสียงรบกวนจากลม
เปด
ปด
พื้นที่ภาพ
DX (24×16)
1.3× (18×12)
ไวตบาลานซ
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
อัตโนมัติ
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
แสงอาทิตย
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี
ตั้งคาเอง
274
(คาเริ่มตนคือ ชวงกวาง)
เลือกการตอบสนองความถี่สําหรับไมโครโฟนในตัวกลอง
และไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม
(คาเริ่มตนคือ ปด)
เลือกวาจะเปดวงจร low-cut filter ของไมโครโฟน
ในตัวกลองเพื่อลดเสียงรบกวนของลมหรือไม
(คาเริ่มตนคือ DX (24×16))
เลือกพื้นที่ภาพ (0 168)
(คาเริ่มตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)
เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 112) เลือก
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือก
ที่เลือกลาสุดสําหรับรูปภาพ
ตั้งคา Picture Control
(คาเริ่มตนคือ เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย)
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 130) เลือก
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือก
มาตรฐาน
ที่เลือกลาสุดสําหรับรูปภาพ
สีธรรมชาติ
สีสด
โทนสีเดียว
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
แฟลต
จัดการ Picture Control
บันทึก/แกไข
สราง Picture Control แบบควบคุมเอง (0 132)
เปลี่ยนชื่อ
ลบ
โหลด/บันทึก
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
(คาเริ่มตนคือ ปกติ)
สูง
ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน) ในภาพยนตรที่บันทึกดวย
ปกติ
คาความไวแสง (ISO) สูง
ต่ํา
ปด
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร
คาความไวแสง (โหมด M)
ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพยนตร
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)
ความไวแสงสูงสุด
ถายภาพเหลื่อมเวลา
เริ่ม
กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อ
สรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ (0 171)
ชวงเวลาหาง
ระยะเวลาในการถายภาพ
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
275
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ใช
ไม
a โฟกัสอัตโนมัติ
a1 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C
การถาย
โฟกัส
a2 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S
การถาย
โฟกัส
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
5 (นาน)
4
3 (ปกติ)
2
1 (สั้น)
ปด
276
เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เปนคาตั้งจากโรงงาน
(คาเริ่มตนคือ การถาย)
เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
(เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัสเทานั้น
(เนนโฟกัส)
(คาเริ่มตนคือ โฟกัส)
เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพเมื่อกลองอยูในโฟกัส
(เนนโฟกัส) หรือเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
(เนนการลั่นชัตเตอร)
(คาเริ่มตนคือ 3 (ปกติ))
เลือกวิธีการปรับโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องตามการเปลี่ยน
ระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน (AF ตอเนื่องจะมีผล
เมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัส ระหวางที่ถายภาพ
โดยใชกลองมองภาพ หรือหากกลองเลือก ตอเนื่อง
ในโหมด AF-A)
a4 เปดใช AF
ชัตเตอร/AF-ON
AF-ON เทานั้น
a5 การแสดงจุดโฟกัส
ไฟแสดงจุดโฟกัส
โหมดแมนวลโฟกัส
a6 จุดโฟกัสแบบวนรอบ
วนรอบ
ไมวน
a7 จํานวนจุดโฟกัส
51 จุด
11 จุด
a8 บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง
ใช
ไม
a9 ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
เปด
ปด
(คาเริ่มตนคือ ชัตเตอร/AF-ON)
เลือกวากลองจะโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
หรือไม ถาเลือก AF-ON เทานั้น กลองจะไมโฟกัส
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เปดหรือปดใชงานไฟแสดงจุดโฟกัสชองมองภาพ
(คาเริ่มตนคือ ไมวน)
เลือกวาตองการใหการเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ”
ชองมองภาพจากมุมหนึ่งของจอไปยังอีกมุมหนึ่งหรือไม
(คาเริ่มตนคือ 51 จุด)
เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมื่อเลือกจุดโฟกัสเอง
ในชองมองภาพ
(คาเริ่มตนคือ ไม)
เลือกวาตองการใหชองมองภาพจัดเก็บจุดโฟกัสตามภาพ
แนวตั้งและแนวนอนแยกกันหรือไม
(คาเริ่มตนคือ เปด)
เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวย
โฟกัสภาพเมื่อมีแสงนอยหรือไม
277
b การวัดแสง/คาแสง
b1 ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
(คาเริ่มตนคือ 1/3 สต็อป)
1/3 สต็อป
เลือกการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาความไวแสง (ISO)
1/2 สต็อป
b2 ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
(คาเริ่มตนคือ 1/3 สต็อป)
1/3 สต็อป
เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวชัตเตอร
รูรับแสง คาแสงและการชดเชยแสงแฟลช และ
1/2 สต็อป
การถายครอม
b3 ชดเชยแสงอยางงาย
(คาเริ่มตนคือ ปด)
เปด (ออโตรีเซ็ต)
ถาเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด จะสามารถปรับ
การชดเชยแสงไดในโหมด P และ S โดยหมุนแปนหมุน
เปด
เลื
อกคําสั่งยอย หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมุน
ปด
เลือกคําสั่งหลัก
b4 บริเวณที่เนนกลางภาพ
(คาเริ่มตนคือ φ 8 มม.)
φ 6 มม.
เลือกขนาดของพื้นที่ที่ใหน้ําหนักมากที่สุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพ หากตอเลนสชนิดไมมี CPU ขนาด
φ 8 มม.
ของพื้นที่จะถูกกําหนดไวที่ 8 มม.
φ10 มม.
φ13 มม.
เฉลี่ย
b5 ชดเชยแสงอยางละเอียด
ใช
ไม
278
(คาเริ่มตนคือ ไม)
คาแสงปรับละเอียดสําหรับวิธีการวัดแสงแตละชนิด
คาที่สูงกวาจะใหคาแสงที่สวางกวา คาที่ต่ํากวา
จะใหคาแสงที่มืดกวา
c ตั้งเวลา/ล็อค AE
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
(คาเริ่มตนคือ ปด)
เปด
เลือกใหคาวัดแสงล็อคหรือไมเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง
ปด
c2 ตั้งเวลาสแตนดบาย
(คาเริ่มตนคือ 6 วินาที)
4 วินาที
เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมื่อไมไดใชกลอง
(0 37)
6 วินาที
10 วินาที
30 วินาที
1 นาที
5 นาที
10 นาที
30 นาที
ไมจํากัด
c3 ตั้งเวลาถาย
หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา
เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร
จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหางระหวางภาพ
จํานวนภาพ
ในโหมดตั
้งเวลาถาย
ชวงเวลาหางระหวางภาพ
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ
แสดงภาพ
เลือกวาจะใหจอภาพปรากฏอยูนานเทาใด เมื่อกลองไมมี
การทํางาน
เมนู
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ไลฟวิว
c5 ระยะเวลารอคําสัง่ จากรีโมต (ML-L3)
(คาเริ่มตนคือ 1 นาที)
1 นาที
เลือกระยะเวลาที่ใหกลองรอสัญญาณจากระยะไกล
กอนที่จะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 156)
5 นาที
10 นาที
15 นาที
279
d การถายภาพ/แสดงผล
d1 เสียงเตือน
ความดัง
ความสูงต่ํา
d2 ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา
6 fps
5 fps
4 fps
3 fps
2 fps
1 fps
d3 ถายตอเนื่องสูงสุด
1–100
d4 โหมดหนวงเวลาถาย
3 วินาที
2 วินาที
1 วินาที
ปด
d5 เตือนใหใชแฟลช
เปด
ปด
d6 การเรียงหมายเลขไฟล
เปด
ปด
รีเซ็ต
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
เปด
ปด
280
เลือกความดังและระดับความสูงต่ําของเสียงเตือน
(คาเริ่มตนคือ 3 fps)
เลือกอัตราความเร็วในการถายภาพสูงสุดในโหมด CL
(โปรดทราบวาอัตราการบันทึกภาพขั้นสูงในโหมดไลฟวิว
จะไมเกิน 3.7 ภาพตอวินาที เมื่อเลือกคา 4 ภาพตอวินาที
หรือสูงกวา)
(คาเริ่มตนคือ 100)
เลือกจํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพ
ตอเนื่องหนึ่งชุดในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง
(คาเริ่มตนคือ ปด)
ในสถานการณที่มีการขยับกลองเล็กนอยจะทําให
ภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาที หรือ 3 วินาที
เพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรจนกระจกยกขึ้นประมาณหนึ่ง,
สอง หรือสามวินาที
(คาเริ่มตนคือ เปด)
ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลช (M) จะกะพริบ
ถาจะตองใชแฟลชเพื่อใหไดคารับแสงที่ดีที่สุด
(คาเริ่มตนคือ เปด)
เลือกวิธีที่กลองกําหนดหมายเลขไฟล
(คาเริ่มตนคือ ปด)
เลือกวาจะแสดงเสนตารางในชองมองภาพหรือไม
d8 ปรับความไวแสงอยางงาย
เปด
ปด
d9 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
อัตโนมัติ
ปรับเอง
d10 ไฟหนาจอ LCD
เปด
ปด
d11 แบตเตอรี่ประเภท MB-D15
LR6 (AA อัลคาไลน)
HR6 (AA Ni-MH)
FR6 (AA ลิเธียม)
d12 ลําดับแบตเตอรี่
ใชแบตเตอรี่ MB-D15 กอน
ใชแบตเตอรี่ของกลองกอน
(คาเริ่มตนคือ ปด)
ถาเลือก เปด ทานสามารถกําหนดคาความไวแสง (ISO)
ไดในโหมด P และ S โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
(คาเริ่มตนคือ อัตโนมัต)ิ
เปลี่ยนลักษณะของสวนแสดงผลขอมูล (0 185)
สําหรับสภาพที่จอภาพอานยาก (เชน เมื่อสวางเกินไป
หรือมืดเกินไป)
(คาเริ่มตนคือ ปด)
เลือกวาตองการใหแผงควบคุมสวางขณะที่ฟงกชั่น
ตั้งเวลาสแตนบายดทํางานอยูหรือไม
(คาเริ่มตนคือ LR6 (AA อัลคาไลน))
เพื่อใหมั่นใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไว
เมื่อใชชุดแบตเตอรี่ MB-D15 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
กับแบตเตอรี่ AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนี้ใหตรงกับ
ประเภทของแบตเตอรี่ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปน
ตองปรับตัวเลือกนี้เมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15b/
EN-EL15a/EN-EL15
(คาเริ่มตนคือ ใชแบตเตอรี่ MB-D15 กอน)
เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุด
แบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D15
ลงในกลอง
281
e การถายครอม/แฟลช
e1 ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
1/320 วินาที (Auto FP)
1/250 วินาที (Auto FP)
1/250 วินาที
1/200 วินาที
1/160 วินาที
1/125 วินาที
1/100 วินาที
1/80 วินาที
1/60 วินาที
(คาเริ่มตนคือ 1/250 วินาที)
เลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช
A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรที่คาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือก
ความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดที่เปนไปได (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ
แสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
การเลือกตัวเลือก “Auto FP” ชวยใหใชชุดแฟลชที่รองรับที่ความไวชัตเตอรสูงสุดที่กลองรองรับได
(0 314) แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะถูกเปดใชงานอัตโนมัติที่ความไวชัตเตอร
ที่เร็วกวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชที่เลือก (1/320 วินาที หรือ 1/250 วินาที ขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือก)
ชวยใหมีรูรับแสงกวางขึ้นเพื่อลดระยะชัดลึกแมในเวลากลางวัน หากความไวชัตเตอรแสดงใน
แผงควบคุมและชองมองภาพแสดงคาเทากับความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด P และ A
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะยังคงเปดใชงานอยูแมความไวชัตเตอรจริงจะเร็วกวา
เล็กนอย
282
e2 ความไวชัตเตอรของแฟลช
1/60 วินาที
1/30 วินาที
1/15 วินาที
1/8 วินาที
1/4 วินาที
1/2 วินาที
1 วินาที
2 วินาที
4 วินาที
8 วินาที
15 วินาที
30 วินาที
e3 การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
TTL
ปรับเอง
การยิงแฟลชซ้ํา
โหมดสั่งแฟลช
e3 แฟลชเสริม
TTL
ปรับเอง
โหมดสั่งแฟลช
e4 การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
ทั้งภาพ
ฉากหลังเทานั้น
(คาเริ่มตนคือ 1/60 วินาที)
เลือกชัตเตอรที่ต่ําสุดที่ใชไดเมื่อใชแฟลชในโหมด P และ A
(คาเริ่มตนคือ TTL)
เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง
(คาเริ่มตนคือ TTL)
เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
(คาเริ่มตนคือ ทั้งภาพ)
เลือกวิธีที่กลองปรับระดับแฟลชเมื่อใชการชดเชยแสง
283
e5 โมเดลลิ่งแฟลช
เปด
ปด
e6 ตัง้ คาการถายครอมอัตโนมัติ
AE และแฟลช
AE เทานั้น
แฟลชเทานั้น
ถายครอมไวตบาลานซ
ถายครอม ADL
e7 ลําดับการถายครอม
MTR > อันเดอร > โอเวอร
อันเดอร > MTR > โอเวอร
f การควบคุม
f1 ปุม OK
โหมดถายภาพ
โหมดแสดงภาพ
ไลฟวิว
f2 กําหนดปุม Fn
กด
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
284
(คาเริ่มตนคือ เปด)
เลือกวาตองการใหชุดแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
ที่รองรับ CLS (0 144, 311) ยิงโมเดลลิ่งแฟลชหรือไม
เมื่อกดปุม Pv ของกลองระหวางที่ถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ (0 55)
(คาเริ่มตนคือ AE และแฟลช)
เลือกการตั้งคาหรือคาที่ตองการถายครอมเมื่อใช
การถายครอมอัตโนมัติ (0 197)
(คาเริ่มตนคือ MTR > อันเดอร > โอเวอร)
เลือกลําดับการถายครอมสําหรับการถายครอมคาแสง
การถายครอมแฟลช และการถายครอมไวตบาลานซ
เลือกหนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J ในระหวางการถายภาพ
โดยใชชองมองภาพ การเลน และไลฟวิว
เลือกหนาที่ของปุม Fn ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด)
หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่ )
f3 กําหนดปุม Preview
กด
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
f4 กําหนดปุม AE-L/AF-L
กด
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
f5 แปนหมุนเลือกคําสั่ง
หมุนแบบยอนกลับ
สลับหลัก/รอง
การตั้งคารูรับแสง
เมนูและการแสดงภาพ
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย
f6 ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ใช
ไม
เลือกหนาที่ของปุม Pv ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง (กด)
หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)
เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ไมวาจะเปนหนาที่
ของปุมเอง (กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)
เลือกหนาที่ของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและรอง
(คาเริ่มตนคือ ไม)
การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรับไดตามปกติโดย
การกดปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจากที่ปลอยปุมแลว การตั้งคา
สิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกครั้ง เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
หรือเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย
285
f7 ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ล็อคชัตเตอร
กดชัตเตอรได
f8 แสดงคากลับดาน
f9 กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
f10 กําหนดปุม 4 ของ MB-D15
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
AF-ON
ล็อคคาแสงแฟลช
เหมือนกับปุม Fn ของกลอง
286
(คาเริ่มตนคือ กดชัตเตอรได)
เลือกวาตองการใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใส
การดหนวยความจําหรือไม
(คาเริ่มตนคือ
)
ถาเลือก
(W) สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนแผงควบคุม ชองมองภาพ และ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบ
ที่ดานซายและคาบวกที่ดานขวา
เลือก
(V) เพื่อแสดงคาลบ
ทางดานซายและคาบวกทางดานขวา
เลือกหนาที่การทํางานที่ใชปุมบันทึกภาพยนตรและ
แปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพและไลฟวิว
(คาเริ่มตนคือ ล็อค AE/AF)
เลือกฟงกชันที่กําหนดใหกับปุม A AE-L/AF-L
บนชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D15
f11 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)
ดูตัวอยาง
ล็อคคาแสงแฟลช
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
ปดแฟลช
+ NEF (RAW)
ไลฟวิว
เหมือนกับปุม Fn ของกลอง
เหมือนกับปุม Pv ของกลอง
เหมือนกับปุม 4 ของกลอง
ไมมี
(คาเริ่มตนคือ ไมมี)
เลือกหนาที่ของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปน
อุปกรณเสริม
287
g ภาพยนตร
g1 กําหนดปุม Fn
กด
g2 กําหนดปุม Preview
กด
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L
กด
g4 กําหนดปุมชัตเตอร
ถายภาพ
บันทึกภาพยนตร
เลือกหนาที่ใหกับปุม Fn เมื่อเลือก 1 ดวยปุม
เลือกไลฟวิวในไลฟวิว
เลือกหนาที่ใหกับปุม Pv เมื่อเลือก 1 ดวยปุม
เลือกไลฟวิวในไลฟวิว
เลือกหนาที่ใหกับปุม A AE-L/AF-L เมื่อเลือก 1
ดวยปุมเลือกไลฟวิวในไลฟวิว
(คาเริ่มตนคือ ถายภาพ)
เลือกหนาที่ปุมกดชัตเตอรเมื่อเลือก 1 ดวยปุม
เลือกไลฟวิว ถาเลือก บันทึกภาพยนตร กดปุมลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อเริ่มไลฟวิว ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมดโฟกัสอัตโนมัติ) แลวกดปุม
จากที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่มหรือสิ้นสุดการบันทึก
ภาพยนตร หากตองการหยุดโหมดไลฟวิว ใหกดปุม a
A g4: กําหนดปุมชัตเตอร > บันทึกภาพยนตร
ในการใชปุมกดชัตเตอรเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากการบันทึกภาพยนตร ใหหมุนปุม
เลือกไลฟวิวไปที่ C
288
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ชองที่ 1
ชองที่ 2
บันทึก User Settings
บันทึกลง U1
บันทึกลง U2
รีเซ็ต User Settings
รีเซ็ต U1
รีเซ็ต U2
ความสวางของจอภาพ
–5 – +5
ในการเริ่มตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจําและเลือก ใช โปรดทราบวา
การฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ทั้งหมดในการด
ที่เสียบในชองที่เลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต
โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลที่ตองการไวแลว
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2
บนแปนโหมด (0 63)
หากตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปน
คาตั้งจากโรงงาน (0 65)
(คาเริ่มตนคือ 0)
ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงภาพ และ
จอแสดงขอมูล
A การฟอรแมตการดหนวยความจํา
อยาปดกลองหรือถอดแบตเตอรี่หรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต
นอกจากตัวเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคาแลว ยังสามารถฟอรแมต
การดหนวยความจําโดยใชปุม O (Q) และ Z (Q) ดังนี้: กดปุมทั้งสองพรอมกันจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดงการฟอรแมตแสดงขึ้น จากนั้นใหกดปุมอีกครั้งเพื่อฟอรแมตการด หากมี
การดหนวยความจําสองแผนเมื่อกดปุมครั้งแรก จะมีสัญลักษณกะพริบแสดงที่การดที่จะฟอรแมต
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ
289
(คาเริ่มตนคือ 0)
สมดุลของสีบนจอภาพ
ปรับสมดุลของสีจอภาพ
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ทําความสะอาดทันที
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เริ่ม
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
เริ่ม
ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม
ลดการกะพริบ
อัตโนมัติ
50 Hz
60 Hz
โซนเวลาและวันที่
โซนเวลา
วันที่และเวลา
รูปแบบวันที่
ชดเชยเวลากลางวัน
ภาษา (Language)
ดูหนา 357
หมุนภาพอัตโนมัติ
เปด
ปด
290
สั่นเซ็นเซอรภาพเพื่อนําฝุนออก (0 321)
ยกกระจกขึ้นล็อคไวเพื่อใชลูกยางเปาลมขจัดฝุนละออง
ใหออกไปจากเซ็นเซอรภาพ ใชไมไดเมื่อแบตเตอรี่ต่ํา
(J หรือต่ํากวา)
ขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D
(0 ii)
(คาเริ่มตนคือ อัตโนมัติ)
ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟ
ฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอทในระหวาง
ไลฟวิว
เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่
และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง
(คาเริ่มตนคือ เปด)
เลือกวาตองการบันทึกทิศทางของกลองเมื่อถายภาพ
หรือไม
ขอมูลแบตเตอรี่
ดูขอมูลของแบตเตอรี่ปจจุบันที่ใสไวในกลองหรือใน
ชุดแบตเตอรี่เสริม MB-D15
คําอธิบายภาพ
แนบคําอธิบาย
ใสคําอธิบาย
ขอมูลลิขสิทธิ์
แนบขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อชางภาพ
ลิขสิทธิ์
บันทึก/โหลดการตั้งคา
บันทึกการตั้งคา
โหลดการตั้งคา
เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ
คําอธิบายสามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i หรือ
Capture NX-D (0 ii)
เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ
ดูขอมูลลิขสิทธิ์เปนขอมูลเมตาไดใน ViewNX-i หรือ
Capture NX-D (0 ii)
บันทึกการตั้งคากลองไปยังการดหนวยความจําหรือ
ดาวนโหลดการตั้งคากลองจากการดหนวยความจํา
แบงปนไฟลการตั้งคากับกลอง D7200 อืน่ ๆ ได
ระนาบกลอง
ดูระนาบกลองดวยจอแสดงการเอียงซายขวาโดยอาศัย
ขอมูลจากเซ็นเซอรจับการเอียงของกลอง
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
หมายเลขเลนส
ทางยาวโฟกัส (มม.)
คารูรับแสงสูงสุด
บันทึกทางยาวโฟกัสและคารับแสงสูงสุดของเลนสที่ไมใช
ชนิด CPU ชวยใหใชงานไดกับฟงกชั่นที่สํารองไวปกติ
สําหรับเลนส CPU (0 224)
291
ปรับ AF อยางละเอียด
ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด)
คาที่บันทึกไว
คาเริ่มตน
แสดงคาที่บันทึกไว
HDMI
ความละเอียดของสัญญาณ
การควบคุมอุปกรณ
ขั้นสูง
ขอมูลบอกตําแหนง
ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตําแหนง
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม
Wi-Fi
การเชื่อมตอเครือขาย
ตั้งคาเครือขาย
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
NFC
เปดใช
ไมใช
292
ปรับโฟกัสอยางละเอียดสําหรับเลนสชนิดตางๆ ไมแนะนํา
ใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณทั่วไป
ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เมื่อจําเปน
เลือกความละเอียดของสัญญาณหรือเปดใชงานกลอง
สําหรับรีโมตคอนโทรลจากอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC
ปรับการตั้งคาสําหรับชุดอุปกรณเสริม GPS GP-1 และ
GP-1A
ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย) สําหรับการเชื่อมตอ
ไปยังสมารทดีไวซ Android หรือ iOS หรือเลือกรูปภาพ
เพื่ออัพโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 251)
(คาเริ่มตนคือ เปดใช)
หากเลือก เปดใช จะสรางการเชื่อมตอไดงาย โดย
แตะโลโก N (N-Mark) ของกลองกับเสาอากาศ NFC
บนอุปกรณสมารทดีไวซที่รองรับ (0 254)
เครือขาย
เลือกฮารดแวร
ตั้งคาเครือขาย
ตัวเลือก
สง Eye-Fi
ชองที่ 1
ชองที่ 2
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปรับการตั้งคา ftp หรือเครือขายสําหรับอีเทอรเน็ตและ
LAN ไรสาย เมื่อเชื่อมตอกับชุดสื่อสาร UT-1 (0 319)
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมแลว
อัพโหลดรูปภาพไปยังปลายทางที่เลือกไวลวงหนา
ตัวเลือกนี้จะแสดงขึ้นเมื่อใสการด Eye-Fi ที่รองรับเทานั้น
ดูตัวเลือกของมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง
รุนเฟรมแวร
ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง
293
N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
D-Lighting
เพิ่มความสวางใหเงา เลือกสําหรับรูปภาพที่มืด
หรือภาพยอนแสง
แกไขตาแดง
แกไข “ตาแดง” ในรูปภาพที่ถายดวยแฟลช
ตัดสวน
ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม (0 298)
โทนสีเดียว
ขาวดํา
ซีเปย
โทนสีน้ําเงิน
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
สกายไลท
ฟลเตอรสีอบอุน
ประกายแฉก
นุมนวล
คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน
(โทนขาวและน้ําเงิน)
สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรตอไปนี้:
• สกายไลท: เอ็ฟเฟกตสกายไลท
• ฟลเตอรสอี บอุน: เอ็ฟเฟกตโทนสีอุน
• ประกายแฉก: เพิ่มเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• นุมนวล: เอ็ฟเฟกตฟลเตอรภาพนุม
การซอนภาพ
การซอนภาพจะรวมภาพถาย NEF (RAW) ที่มีอยู
เพื่อสรางภาพเดี่ยวหนึ่งภาพที่บันทึกแยกตางหากจาก
ภาพเดิม (0 299) การซอนภาพ จะเลือกไดโดยการกด
G และเลือกแท็บ N เทานั้น
294
โปรเซสภาพ NEF (RAW)
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) (0 302)
ยอขนาด
เลือกภาพ
เลือกปลายทาง
เลือกขนาด
ตกแตงอยางรวดเร็ว
สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว
สรางภาพใหมโดยเพิ่มความอิม่ ตัวของสีและคอนทราสต
ปรับภาพตรง
สรางสําเนาปรับภาพตรง ปรับภาพสําเนาใหตรงไดสูงสุด
5 องศา โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ
ควบคุมความผิดเพี้ยน
อัตโนมัติ
ปรับเอง
สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ
ใชลดภาพผิดเพี้ยนแบบโปงนูนในภาพที่ถายดวยเลนส
มุมกวาง หรือภาพผิดเพี้ยนแบบโคงเขาในภาพ
ที่ถายดวยเลนสเทเลโฟโต เลือก อัตโนมัติ
เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ
เลนสฟชอาย
สรางภาพใหมที่ดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย
ภาพลายเสนสี
สรางภาพใหมใหมีแตเสนขอบเพื่อใชเปนโครงภาพสําหรับ
ระบายสี
ภาพรางสี
สรางภาพใหมที่เหมือนกับภาพรางที่วาดดวยดินสอสีไม
295
ปรับสัดสวนภาพ
สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิติ ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกตําแหนงและทิศทางของพื้นที่ในโฟกัสได ไดผล
ดีที่สุดดวยรูปถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง
เลือกสีเดน
สรางภาพใหมที่มีเฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพ
เทานั้น วางเคอรเซอรไวบนวัตถุที่มีสีที่ตองการแลวกดปุม
A AE-L/AF-L สีที่เลือก (สูงสุดสามสี) จะปรากฏ
ในเฟรมที่ดานบนของจอแสดงผล หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทเฟรม แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่เลือกไว
ตัดตอภาพยนตร
เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
บันทึกเฟรมที่เลือก
ตัดบางสวนของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มี
การแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG
(0 179)
เปรียบเทียบภาพคูกัน
เปรียบเทียบภาพที่รีทัชแลวกับภาพเดิม เปรียบเทียบ
ภาพคูกัน จะใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้น
โดยการกด i แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อภาพที่รีทัชหรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น
296
O เมนูของฉัน/m คาที่เพิ่งตั้ง
เพิ่มรายการ
เมนูแสดงภาพ
เมนูถายภาพ
เมนูถายภาพยนตร
เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมนูตั้งคา
เมนูรีทัช
ลบรายการ
สรางเมนูแบบกําหนดเองสูงสุด 20 รายการที่เลือกจาก
เมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร
เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา และเมนูรีทัช
ลบรายการจากเมนูของฉัน
จัดลําดับ
จัดลําดับในเมนูของฉัน
เลือกแท็บ
เมนูของฉัน
คาที่เพิ่งตั้ง
(คาเริ่มตนคือ เมนูของฉัน)
เลือกเมนูที่แสดงในแท็บ “เมนูของฉัน/คาที่เพิ่งตั้ง” เลือก
คาที่เพิ่งตั้ง เพื่อแสดงรายการเมนูการตั้งคาที่ใชลาสุด
20 รายการ
297
ตัวเลือกเมนูรีทัช
เนื้อหาในสวนนี้เปนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูรีทัช
ตัดสวน
ครอบตัดภาพที่เลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ
โดยสวนครอบตัดที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการครอบตัด
ตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้
ไปที่
ลดขนาด
การตัดสวนภาพ
เพิ่มขนาด
การตัดสวนภาพ
ใช
คําอธิบาย
W (S) กด W (S) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ
X (T) กด W (T) เพื่อเพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ
เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ
กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไว
เพื่อยายกรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงที่ตองการ
อยางรวดเร็ว
สรางภาพใหม
J
บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม
A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
สําเนาที่สรางขึ้นจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) +
JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 77) แบบ JPEG Fine สําเนา
ที่ถูกตัดซึ่งถูกสรางจากภาพ JPEG มีคุณภาพของภาพเทียบเทา
ตนฉบับ ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพ
และสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผล
การครอบตัดภาพ
A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเมื่อแสดงภาพใหมที่สรางจากการครอบตัดภาพ
298
การซอนภาพ
การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึก
แยกตางหากจากตนฉบับ ภาพใหมทไี่ ดจากการใชขอมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง
จะมีคุณภาพดีกวาภาพที่ซอนกันโดยใชแอพพลิเคชั่นภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึก
ตามขนาดและคุณภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาด
และคุณภาพของภาพ (0 77, 81; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)
+
1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชั แลวกด 2
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ
ภาพที่ 1 ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความ
เลือกภาพ ซึ่งจะมีเฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่สราง
จากกลองตัวนี้เทานั้น
2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ
ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
และกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ
299
3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพที่ 1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2
4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพที่ 1 หรือ ภาพที่ 2 แลวปรับใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดสําหรับการซอนภาพโดยกด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซ้ําแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5
เพื่อลดคาเกนลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา เอ็ฟเฟกตจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง
5 ดูตัวอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพตามที่แสดงที่ดานขวา
ใหกด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน
ดูตัวอยาง จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ซอนภาพ แลวกด J (โปรดทราบวาสีและความสวาง
ในภาพตัวอยางอาจแตกตางจากภาพจริง) การบันทึก
ภาพซอนโดยไมแสดงภาพตัวอยาง ใหเลือก บันทึก ในการกลับไปยังขั้นตอนที่ 4
และเลือกภาพใหมหรือปรับคาเกน กด W (S)
6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพที่ไดจะปรากฏ
บนจอภาพแบบเต็มจอ
300
D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่มีพื้นที่ภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทานั้น จึงจะนํามาซอนกันได
ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันที่ที่บันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ,
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) และคาไวตบาลานซและ Picture Control
เหมือนกันกับภาพที่เลือกไวใน ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพิ่มลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ
แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนที่บันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบีบอัด
ที่เลือกไวสําหรับ รูปแบบ ในเมนู การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม
ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัดแบบเนนขนาด
301
โปรเซสภาพ NEF (RAW)
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)
1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชั และกด
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ NEF
(RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้
2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ขั้นตอนถัดไป
302
3 เลือกการตั้งคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซึ่งคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV
คุณภาพของภาพ (0 77)
ขนาดภาพ (0 81)
ไวตบาลานซ (0 111)
ชดเชยแสง (0 109)
ตั้งคา Picture Control (0 130)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 271)
พื้นที่สี (0 270)
ควบคุมขอบมืด (0 271)
D-Lighting (0 294)
4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J การสรางสําเนา JPEG
ของภาพที่เลือก (การออกโดยไมตองคัดลอกรูป
กดปุม G)
303
หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรับ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้น
หรือเมื่อทานมีปญหาในการใชงานกลอง
เลนสที่รองรับ
การตั้งคากลอง
เลนส CPU 5
AF
เลนส/อุปกรณเสริม
AF NIKKOR ชนิด G, E
✔
หรือ D 6
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR
—
series 8
PC Micro 85mm
—
f/2.8D 10
เทเลคอนเวอรเตอร
✔
AF-S / AF-I 12
AF NIKKOR อื่นๆ
(ยกเวนเลนสสําหรับ ✔ 13
F3AF)
AI-P NIKKOR
—
304
โหมดโฟกัส
M (การวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) 1
โหมด
ถายภาพ
P
A
S
M
✔
ระบบวัดแสง
L2
3 มิติ สี
M3
N4
✔
✔
✔
—
✔7
✔9
✔9 ✔9 ✔9
—
✔ 7,9
✔9
—
✔ 11 ✔
—
✔ 7,9
✔
✔
✔
✔
—
✔7
✔ 13
✔
✔
—
✔
✔7
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔7
การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส
M (การวัดระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) 1
โหมด
ถายภาพ
P
A
S
M
ระบบวัดแสง
L2
3 มิติ สี
M3
N4
เลนส/อุปกรณเสริม
เลนส AI-, AI-modified
✔ 14
— ✔ 17 — ✔ 18 ✔ 19
NIKKOR หรือ Nikon —
Series E 16
Medical-NIKKOR
—
—
—
✔
— ✔ 20 —
120mm f/4
17
Reflex-NIKKOR
—
—
— ✔
—
— ✔ 19
9
21
PC-NIKKOR
—
✔
— ✔
—
—
✔
เทเลคอนเวอรเตอร
23
17
18
—
✔
— ✔
— ✔
✔ 19
ชนิด AI 22
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล
—
✔ 23
— ✔ 25 —
—
✔
PB-6 24
วงแหวนสวนตอขยาย
อัตโนมัติ (PK-series
— ✔ 17 —
—
✔
—
✔ 23
11A, 12 หรือ
13; PN-11)
1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสทั้งหมด
2 เฉลี่ยทั้งภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
6 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
7 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสที่เลือกไว (0 105)
8 ลูกบิดเอียงสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเมื่อหมุนเลนส
9 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
10 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเมื่อเลนสเอียงและ/หรือขยับ
หรือเมื่อใชรูรับแสงที่ไมใชกวางที่สุด
11 เฉพาะโหมดถายภาพแบบแมนวล
AF
เลนสชนิดไมมี CPU 15
305
12 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทานั้น (0 307) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจุดโฟกัสที่ใชไดสําหรับ
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 307
13 เมื่อโฟกัสภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุดดวยเลนส AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8,
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัส (I) อาจจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส
ใหปรับระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส
14 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
15 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 308)
16 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เมื่อยึด
AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
17 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 225) คารูรับแสงจะแสดง
ในชองมองภาพและแผงควบคุม
18 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี
CPU (0 225) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธที่ตองการ
19 เพื่อเพิ่มความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 225)
20 สามารถใชไดในโหมด M ที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้นหรือมากกวา
21 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมด A ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และชิฟตเลนส ในโหมด M ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะขยับเลนส
22 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5,
AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D
23 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
24 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
25 ใชคารูรับแสงที่ตั้งเอง ในโหมด A ใหตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับชุดโฟกัสกอนกําหนดคาแสง
และถายภาพ
• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• เมื่อใชกับเลนสบางชนิด อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
ที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส
306
A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไว
ที่กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
ขั้ว CPU
เลนส CPU
วงแหวนปรับรูรับแสง
เลนสชนิด G/E
เลนสชนิด D
A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
หากรูรับแสงแบบผสมเมื่อใชกลองกับเทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I นั้นชากวา
f/5.6 แตเทากับหรือเร็วกวา f/8 จะสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะ
อิเล็กทรอนิกสไดเมื่อมีจุดโฟกัสกึ่งกลางเทานั้นและกลองจะไมสามารถโฟกัส
บนวัตถุที่มืดหรือมีคอนทราสตต่ําได กลองจะใช AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
หรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 86) ไมสามารถใชงาน
โฟกัสอัตโนมัติไดถาใชเทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ถาใช
TC-17E II, TC-20E, TC-20E II, หรือ TC-20E III กับ AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
จะใชโฟกัสอัตโนมัติไดในโหมด AF-S เทานั้น
A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงที่อยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส
307
A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 225) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU
รวมทั้งระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงที่กวางที่สุด หนาจอรูรับแสงของกลอง
จะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงที่กวางที่สุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส
D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปนี้ไ ม สามารถใชรวมกับกลองรุน D7200:
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสที่ตองใชชดุ โฟกัส AU-1 (400mm f/4.5,
600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm
f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180–600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล
174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล
174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล 280001–
300490)
• เลนสโฟกัสอัตโนมัติสําหรับ F3AF (AF 80mm
f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, เทเลคอนเวอรเตอร
AF TC-16)
• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900
หรือกอนหนา)
• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล 851001–
906200)
• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
200111–200310)
D การลดตาแดง
เลนสที่กีดขวางทิศทางการจับวัตถุที่ตองการถายของไฟชวยลดตาแดงอาจเปนอุปสรรคตอการ
ลดตาแดงได
308
A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เมื่อใชไฟชวยหา ใหใชเลนสที่มีทางยาวโฟกัส 18–200 มม.
เลนสบางชนิดอาจกีดขวางไฟชวยหาที่ระยะโฟกัสบางคา ใหถอดเลนสฮูดออกเมื่อใชไฟสองสวาง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนสที่สามารถใชกับไฟชวยหา AF สามารถหาไดใน คําแนะนําเมนู
ของกลอง ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปนี้:
http://nikonimglib.com/manual/
A แฟลชในตัวกลอง
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุดที่ 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโครของเลนสซูมระยะใกลได
สามารถใชกับเลนส CPU ที่มีทางยาวโฟกัส 16–300 มม. ทั้งนี้ในบางกรณีแฟลชอาจไมสามารถ
ใหความสวางกับวัตถุไดอยางทั่วถึงที่บางระยะหรือที่ทางยาวโฟกัสบางคาเนื่องจากเกิดเงาของเลนส
รูปภาพตอไปนี้แสดงผลของควบคุมขอบมืดที่มีสาเหตุมาจากการเกิดเงาของเลนสเมื่อใชงานแฟลช
เงามืด
ขอบมืด
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนสที่สามารถใชกับแฟลชในตัวกลอง
สามารถหาไดใน คําแนะนําเมนู ของกลอง ซึ่งมีใหดาวนโหลดจากเว็บไซตตอไปนี้:
http://nikonimglib.com/manual/
309
A การคํานวณมุมมองภาพ
ขนาดของพื้นที่ที่ถายดวยกลอง 35 มม. คือ 36 × 24 มม. ขนาดของพื้นที่ที่ถายดวยกลอง D7200
เมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ พื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ เมื่ออยูในคอนทราสต คือ 23.5 × 15.6 มม.
หมายความวามุมมองภาพของกลอง 35 มม. คิดเปนประมาณ 1.5 เทาของกลอง D7200 (เมื่อเลือก
1.3× (18×12) ขนาดของพื้นที่ที่ถายภาพจะลดลง การลดมุมมองภาพครั้งตอไปจะเทากับประมาณ
1.3 เทา)
ขนาดภาพรูปแบบ 35 มม. (36 × 24 มม.)
ขนาดภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ พื้นที่ภาพ
(23.5 × 15.6 มม.)
ขนาดภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ พื้นที่ภาพ
(18.8 × 12.5 มม.)
เลนส
แนวทแยงมุมของภาพ
มุมมองภาพรูปแบบ 35 มม.
มุมมองภาพเมื่อเลือก DX (24×16) สําหรับ พื้นที่ภาพ
มุมมองภาพเมื่อเลือก 1.3× (18×12) สําหรับ พื้นที่ภาพ
310
ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)
กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลช
ที่รองรับระบบ CLS แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก
Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีขึ้นเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีขึ้น
❚❚ ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 และ SB-R200:
SB-R200 4
SB-300 3
SB-400 3
SB-500 2
SB-600
SB-700 1
SB-800
SB-910,
SB-900 1
ชุดแฟลช
คุณลักษณะ
ไกดนัมเบอร
34
38
28
30
24
21
18
10
(ISO 100)5
1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เมื่อเลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ
M (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม
2 ผูใชไฟ LED สามารถตั้งคาไวตบาลานซของกลองถายรูปใหเปน v หรือ M เพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด
3 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
4 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 หรือ SB-500 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
5 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ที่ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.;
SB-910, SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน
311
• ตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช
SU-800 เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600,
SB-500 หรือ SB-R200 ระยะไกลไดสูงสุดถึงสามกลุม ทัง้ นี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว
A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน
แฟลชที่มีไกดนัมเบอรเทากับ 34 เมตร (ISO 100, 20 °C) ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ
34÷5.6 หรือประมาณ 6.1 เมตร เมื่อเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวย
รากที่สองของสอง (ประมาณ 1.4)
A อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15
เมื่อประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก) บนชองเสียบอุปกรณเสริม
ของกลอง จะสามารถตออุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลชไดทางขั้วตอซิงค
312
สามารถใชคุณลักษณะตอไปนี้กับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS:
SB-300
SB-400
SB-R200
SU-800
SB-500
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
แฟลชเดียว
แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล
i-TTL SLR 1
แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR
AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ
A อัตโนมัติ ไมใช TTL
ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนด
GN
ระยะทาง
M ปรับเอง
RPT การยิงแฟลชซ้ํา
รีโมตคอนโทรลแฟลช
i-TTL i-TTL
การควบคุมแฟลชไรสาย
[A:B]
อยางรวดเร็ว
AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ
A อัตโนมัติ ไมใช TTL
M ปรับเอง
RPT การยิงแฟลชซ้ํา
i-TTL i-TTL
การควบคุมแฟลชไรสาย
[A:B]
อยางรวดเร็ว
AA ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ
A อัตโนมัติ ไมใช TTL
M ปรับเอง
RPT การยิงแฟลชซ้ํา
การสงสัญญาณขอมูลสี (แฟลช)
การสงสัญญาณขอมูลสี (ไฟ LED)
z z z —
— z z
z2 z z2 z —
— z z
z
ระยะไกล
มาสเตอร
การควบคุมการทำงานแฟลชแบบไรสาย
z
z3
—
—
—
—
—
—
z
z —
—
z
z
z
z
z
—
z
z
z
—
z4
z4
—
z —
3
z
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
—
— z z4
— — —
— — —
— — —
— z5 —
—
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
z
z z z — z —
—
z
z
z
z
z
—
—
—
z
z
z
—
z6 — — —
z — — —
z z — z4
z — — —
z z z z
6
—
—
z
z
z
—
—
—
z
z
z
z
— —
— —
— —
— —
— z
— — — —
— — — —
— z — —
— — — —
— — z z
— — — —
313
SB-300
SB-400
SB-R200
SB-500
SU-800
SB-600
SB-700
SB-910, SB-900,
SB-800
z z z z z z — —
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ 7
z z z z z z z z
การล็อคคาแสง 8
ไฟชวยหา AF สําหรับพื้นที่ AF หลายจุด
z z z — z9 — — —
การลดตาแดง
z z z z — — z —
ไฟสองนําทิศทางแสงเงาของกลอง
z z z z z z — —
การเลือกโหมดแฟลชของกลอง
— — — z — — z z
อัปเดตเฟรมแวรแฟลชของกลอง
z 10 z — z — — — z
1 ไมสามารถใชไดเมื่อวัดคาแสงแบบจุด
2 สามารถเลือกไดโดยชุดแฟลช
3 เลือกโหมด AA/A ของชุดแฟลชไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง กลองจะเลือก “A” เมื่อใช
เลนสแบบไมมี CPU เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
4 สามารถเลือกไดโดยกลองเทานั้น
5 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อถายภาพระยะใกล
6 กลองจะใชโหมดอัตโนมัติแบบไมใช TTL (A) กับเลนสที่ไมมี CPU โดยอัตโนมัติไมวาจะเลือกชุดแฟลช
เปนโหมดใด เวนแตจะระบุขอมูลเลนสโดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
7 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA, A, GN และ M เทานั้น
8 ใชไดในโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL, AA และ A เทานั้น
9 สามารถใชไดในโหมดสั่งแฟลชเทานั้น
10 สามารถอัปเดตเฟรมแวรสําหรับ SB-910 และ SB-900 ไดจากกลอง
A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลช (0 153) สามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมด TTL และ
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อใชการควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสายเพื่อควบคุมชุดแฟลชรีโมต ทานจะตองตั้งคาโหมดควบคุมแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักหรืออยางนอยแฟลชรีโมตใหกับ TTL หรือ AA
314
❚❚ ชุดแฟลชอื่นๆ
สามารถใชชุดแฟลชตอไปนี้ในโหมดอัตโนมัติที่ไมใช TTL และโหมดปรับเอง
ชุดแฟลช
SB-80DX,
SB-30, SB-27 2,
SB-28DX,
SB-22S, SB-22,
SB-28, SB-26,
SB-20, SB-16B,
SB-25, SB-24 SB-50DX 1
SB-15
✔
—
✔
✔
✔
✔
✔
—
—
SB-23,
SB-29 3,
SB-21B 3,
SB-29S 3
—
✔
—
โหมดแฟลช
A อัตโนมัติ ไมใช TTL
M ปรับเอง
G การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชสัมพันธ
REAR
✔
✔
✔
✔
มานชัตเตอรชุดที่สอง 4
1 เลือกโหมด P, S, A หรือ M ปดแฟลชในตัวกลองแลวใชชุดแฟลชเสริมภายนอกเทานั้น
2 โหมดแฟลชจะถูกตั้งคาเปน TTL โดยอัตโนมัติและปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน ตั้งคาชุดแฟลชเปน A
(แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL)
3 สามารถใชโฟกัสอัตโนมัติไดกับเลนส AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED และ AF-S Micro
NIKKOR 60mm f/2.8G ED เทานั้น
4 ใชไดเมื่อใชกลองเลือกโหมดแฟลช
A ระบบวัดแสง
พื้นที่วัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังนี้:
ชุดแฟลช
ชุดแฟลชเดี่ยว
ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ
(การควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย)
โหมดแฟลช
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (แฟลชหลัก)
พื้นที่วัดแสง
วงกลมขนาด 4-มม. ตรงกลางกรอบภาพ
พื้นที่วัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
ทั้งภาพ
พื้นที่วัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
315
D หมายเหตุเกี่ยวกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
โปรดอานคําแนะนําโดยละเอียดจากคูมือชุดแฟลช ถาชุดแฟลชรองรับ CLS โปรดอานเนื้อหา
สวนของกลองดิจิตอล SLR ที่รองรับ CLS ทั้งนี้ไมมี D7200 อยูในประเภท “digital SLR” (ดิจิตอล SLR)
ในคูมือ SB-80DX, SB-28DX และ SB-50DX
ถาประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมดถายภาพที่ไมใช j, % และ u แฟลชจะทํางานทุกครั้ง
เมื่อถายภาพแมกระทั่งในโหมดที่ไมสามารถใชแฟลชในตัวกลองได
สามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดที่คาความไวแสง (ISO) ระหวาง 100 ถึง 12800 ที่คาความไวแสง
สูงกวา 12800 อาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางระยะหรือในการตั้งคารูรับแสงบางคา
ถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) กะพริบเปนเวลาประมาณสามวินาทีหลังจากถายภาพ
ในโหมด i-TTL หรือ ไมใช TTL อัตโนมัติ แสดงวาแฟลชทํางานเต็มกําลังและภาพอาจไดรับแสง
นอยเกินไป (เฉพาะชุดแฟลชที่รองรับ CLS สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณแสดงคาแสง
และการชารจแฟลชในอุปกรณอื่น ใหดูคูมือที่ใหมาพรอมกับแฟลช)
เมื่อใชสายซิงค SC-series 17, 28 หรือ 29 สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง อาจทําให
ไมไดคาแสงที่ถูกตองในโหมด i-TTL ขอแนะนําใหเลือกการควบคุมแฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน
ถายภาพทดสอบแลวดูผลที่ไดในจอภาพ
ในโหมด i-TTL ใหใชแผนปดแฟลชหรืออะแดปเตอรสะทอนแสงแฟลชที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช
อยาใชแผนปดแบบอืน่ ๆ เชน แผนกระจายแสง เนื่องจากอาจทําใหคาแสงผิดพลาด
316
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 และ SB-400 จะมีระบบลดตาแดง ในขณะที่
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 และ SU-800 จะมีไฟชวยหา AF โดยมีขอจํากัด
ดังตอไปนี้:
• SB-910 และ SB-900: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเมื่อใชเลนสออโตโฟกัส
17–135 มม. กับจุดโฟกัสที่แสดงดานขวา
• SB-800, SB-600 และ SU-800: สามารถใชไฟชวยหา
24–34 มม.
AF ไดเมื่อใชเลนสออโตโฟกัส 24–105 มม.
กับจุดโฟกัสที่แสดงดานขวา
35–49 มม.
50–105 มม.
• SB-700: สามารถใชไฟชวยหา AF ไดเมื่อใชเลนสออโตโฟกัส 24–135 มม.
กับจุดโฟกัสที่แสดงดานขวา
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเลนสที่ใชและฉากที่บันทึก สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้นเมื่อวัตถุ
ไมไดอยูในโฟกัส หรือกลองอาจไมสามารถโฟกัส และปุมกดชัตเตอรอาจถูกปดใชงาน
ในโหมด P รูรับแสงกวางสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสง (ISO) ดังที่แสดงไวดานลาง:
คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
4
5
5.6
7.1
8
10
11
13
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาที่กําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส
317
A โหมดควบคุมแฟลช
จอขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ประกอบเขากับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองดังตอไปนี้
สัมพันธกับแฟลช
Auto FP (0 282)
i-TTL
ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ (AA)
แฟลชอัตโนมัติที่ไมใช TTL
(A)
ควบคุมแฟลชเอง
โดยกําหนดระยะทาง (GN)
ปรับเอง
การยิงแฟลชซ้ํา
—
การควบคุมการทํางาน
แฟลชแบบไรสาย
D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น
ใชเฉพาะชุดแฟลชยี่หอ Nikon เทานั้น เมื่อจายศักยไฟฟาลบหรือศักยไฟฟาที่สูงเกิน 250 โวลต
ใหกับชองเสียบอุปกรณเสริมจะทําใหการทํางานผิดปกติ แลวยังจะทําลายวงจรซิงคของกลอง
หรือแฟลชได กอนใชงานชุดแฟลชของ Nikon ที่ไมมีรายชื่ออยูในสวนนี้ โปรดติดตอตัวแทนบริการของ
Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
318
อุปกรณเสริมอื่นๆ
ขณะเรียบเรียงเนือ้ หา D7200 มีอุปกรณเสริมดังตอไปนี้
แหลงพลังงาน
• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 (0 21, 22;
สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a ได)
• เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a (0 21)
• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D15
• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC EP-5B, อะแดปเตอร AC EH-5b
•
•
อุปกรณเสริมชองมองภาพ •
•
•
•
รีโมตคอนโทรล/
•
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย/
•
สายลั่นชัตเตอร
•
•
ชุด GPS
อะแด็ปเตอร LAN
สาย HDMI
ไมโครโฟน
เลนสปรับแกสายตา DK-20C
อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-21M
อุปกรณขยายภาพ DG-2
อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-22
ชองมองภาพมุมฉาก DR-6
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย ML-L3 (0 156)
รีโมตคอนโทลแบบไรสาย WR-T10 และ WR-R10 (0 160)
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 (0 160)
สายลั่นชัตเตอร MC-DC2 (0 58)
ชุด GPS GP-1/ชุด GPS GP-1A (0 227)
• ชุดสื่อสาร UT-1
• ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5
สาย HDMI HC-E1
ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1 (0 193)
ฝาครอบชองเสียบ
อุปกรณเสริม
ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-1
ฝาปดตัวกลอง
ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A
• Camera Control Pro 2
ซอฟตแวร
• ViewNX-i
• Capture NX-D
รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดที่เว็บไซตหรือโบรชัวร
ของเรา
319
การดูแลรักษากลอง
การเก็บรักษา
เมื่อไมไดใชกลองเปนเวลานาน นําแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ไวในทีแ่ หงและเย็น
โดยปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรีไ่ ว เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเทเพื่อปองกัน
การเกิดเชื้อรา หามเก็บกลองไวกับลูกเหม็นหรือการบูร หรือในสถานที่ซึ่ง:
• ถายเทระบายอากาศไมดีหรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
• มีอุณหภูมสิ ูงกวา 50 °C หรือต่ํากวา –10 °C
การทําความสะอาด
ตัวกลอง
ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุมชุบน้ําสะอาด
พอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหแหงสนิท
สําคัญ: ฝุนผงหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่หลุดเขาไปภายในตัวกลอง
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
ชิ้นสวนที่ทําจากแกวเหลานี้ชํารุดเสียหายไดงาย ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก
หรือฝุนละอองออก ถาใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้ง
เลนส กระจก
เพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ
และชองมองภาพ
ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ
เช็ดทําความสะอาด
จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออก ในการลบรอยนิ้วมือหรือ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหใชผานุมหรือผาชามัวรเช็ดหนาจอเบาๆ อยาใชแรงกด
เนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ
320
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
หากทานสงสัยวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพปรากฏในภาพถาย
ทานสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา
สามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ทําความสะอาดทันที
หรือสามารถทําความสะอาดโดยอัตโนมัติเมือ่ เปดหรือปดกลอง
❚❚ “ทําความสะอาดทันที”
วางฐานกลองลงกับพื้น เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท ทําความสะอาดทันที แลวกด
J กลองจะตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ แลวเริม่ ทําความสะอาด
P กะพริบในแผงควบคุมและทานไมสามารถ
ใชงานกลองไดขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู
หามถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานออกจนกวาจะ
ทําความสะอาดเสร็จสิ้นและเมนูตั้งคาแสดงขึ้น
321
❚❚ “ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด”
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
คําอธิบาย
5 ทําความสะอาด
เมื่อเปด
กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่
เปดกลอง
6 ทําความสะอาด
กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติในขณะ
ปดการทํางานทุกครั้งที่ปดกลอง
7 ทําความสะอาด
กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดหรือปด
การทํางานของกลอง
เมื่อปด
เมื่อเปดและปด
ไมตองทําความสะอาด ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
1 เลือก ทําความสะอาดเมือ่ เปด/ปด
แสดงเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร ตามที่อธิบาย
ในหนา 321 ไฮไลท ทําความสะอาดเมือ่ เปด/ปด
แลวกด 2
2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
322
D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
การใชปุมควบคุมที่ตัวกลองจะรบกวนระหวางการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ การทําความสะอาด
เซ็นเซอรรับภาพอาจไมทํางานเมื่อเปดกลองถาแฟลชกําลังชารจอยู
ถาไมสามารถขจัดฝุนออกไดทั้งหมดโดยใชตัวเลือกในเมนู ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพดวยตนเอง (0 324) หรือปรึกษาตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับ
การแตงตั้ง
ถามีการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพติดๆ กันหลายครั้ง การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
อาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง โดยจะสามารถทําความสะอาดไดอีกครั้ง
หลังจากผานไปชั่วครู
323
❚❚ การทําความสะอาดดวยตนเอง
ถาไมสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปจากเซ็นเซอรภาพไดโดยใชตัวเลือก
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ในเมนูตั้งคา (0 321) จะสามารถทําความสะอาดเซ็นเซอร
ไดดวยตนเองตามทีอ่ ธิบายดานลาง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมาก
และชํารุดเสียหายไดงาย Nikon แนะนําใหนําเซ็นเซอรเขารับการทําความสะอาดโดยเจาหนาที่
ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น
1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่ มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรี่ที่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรือเชื่อมตอกับอะแดปเตอร
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะมีใหใช
เฉพาะในเมนูตั้งคาโดยเครื่องมีระดับพลังงานแบตเตอรี่ J
2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก
3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2
324
4 กด J
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏในจอภาพและ
แถวเสนประจะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
เมื่อตองการกลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบ
เซ็นเซอรภาพ ใหปดการทํางานของกลอง
5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะยกขึ้นและ
มานชัตเตอรจะเปดเพื่อใหเห็นเซ็นเซอรภาพ
การแสดงผลบนชองมองภาพจะดับลง และ
แถวเสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ
6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ
ตรวจสอบเซ็นเซอรวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม
ถาไมพบวัตถุแปลกปลอม ใหทําขั้นตอนที่ 8 ตอไป
325
7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละออง
ที่ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะสามารถ
ขจัดออกไดโดยเจาหนาที่ศนู ยบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้งเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวา ในกรณีใดๆ
8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่
A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออ นขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุด
การทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
326
D สิ่งแปลกปลอมในเซ็นเซอรภาพ
อาจมีสิ่งแปลกปลอมที่เขาไปในกลองเมื่อถอดหรือเปลี่ยนเลนสหรือฝาปดตัวกลอง (หรืออาจมี
สารหลอลื่นหรืออนุภาคเล็กๆ จากตัวกลองเอง ซึ่งเปนกรณีที่เกิดขึ้นไดนอย) ติดอยูที่เซ็นเซอรภาพ
ซึ่งอาจปรากฏเมื่อถายภาพในบางสภาพ เพื่อปองกันกลองขณะไมไดใสเลนส โปรดแนใจวาไดปด
ฝาปดตัวกลองที่ใหมา โดยใหขจัดฝุนละอองและสิ่งแปลกปลอมอืน่ ๆ ที่อาจติดอยูกับเมาทกลอง
เมาทเลนส และฝาปดตัวกลองออกกอน หลีกเลี่ยงการปดฝาปดตัวกลองหรือเปลี่ยนเลนส
ในบริเวณที่มีฝุนละออง
หากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดลอดเขาไปติดบนเซ็นเซอรภาพ ใหใชตัวเลือกทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ตามที่อธิบายในหนา 321 ถายังมีปญหาอยูอีก ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรดวยตนเอง (0 324)
หรือใหเจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูทําความสะอาด สามารถรีทัชภาพถาย
ที่ไดรับผลจากสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูบนเซ็นเซอรไดโดยใชตัวเลือกการทําความสะอาดภาพใน
แอพพลิเคชั่นรูปภาพบางชนิด
D การใชบริการตรวจสภาพกลองและอุปกรณเสริม
กลองเปนอุปกรณที่ใชความแมนยําและตองไดรับการตรวจสภาพอยางสม่ําเสมอ Nikon แนะนําใหทาน
นํากลองไปตรวจสภาพที่รานคาที่ทานซื้อกลองหรือที่ตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
ทุกหนึ่งถึงสองปและรับบริการตรวจสภาพทุกสามถึงหาป (โปรดทราบวามีคาธรรมเนียมการบริการ)
แนะนําใหนํากลองเขารับการตรวจสอบและซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชงานเปนอาชีพ ควรนํา
อุปกรณเสริมตางๆ ที่ใชกับกลองเปนประจํา เชน เลนสหรือชุดแฟลชเสริมภายนอก เขารับการตรวจสอบ
หรือรับบริการตรวจสภาพพรอมกลองดวย
327
การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง
อยาทําตกหลน: การกระทบกระแทกหรือสั่นสะเทือนรุนแรงอาจทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได
เก็บไวในที่แหง: ผลิตภัณฑนี้ไมสามารถกันน้ําได และอาจทํางานผิดปกติไดถาจมน้ําหรือสัมผัส
กับความชื้นสูง หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถซอมแซมได
หลีกเลี่ยงการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน
การเขาหรือออกจากอาคารที่เปดเครื่องทําความรอนในวันที่อากาศหนาว อาจเปนสาเหตุการเกิดไอน้ํา
ควบแนนภายในอุปกรณได เพื่อปองกันการเกิดไอน้ําควบแนนดังกลาว ใหใสกลองลงในซองใสกลอง
หรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กแรงสูง: อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดรังสี
คลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กแรงสูง นอกจากนี้ ไฟฟาสถิตหรือสนามแมเหล็กแรงสูง
ที่กําเนิดจากอุปกรณเครื่องมือ เชน เครื่องสงสัญญาณวิทยุ สามารถรบกวนการทํางานของจอภาพ
ทําลายขอมูลในการดหนวยความจําหรือมีผลกระทบตอวงจรไฟฟาภายในตัวผลิตภัณฑ
อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตย: อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือ
แหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือ
ทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถายได
ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังจายไฟออก: อยาถอดปลั๊ก
ผลิตภัณฑหรือถอดแบตเตอรี่ออกขณะกลองเปดอยู หรือขณะกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู
การฝนตัดการจายไฟออกในกรณีเหลานี้อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหหนวยความจําหรือวงจรภายใน
ของผลิตภัณฑชํารุดเสียหายได เพื่อปองกันการจายไฟชะงักโดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑไปมาในระหวางเชื่อมตออะแดปเตอร AC
328
การทําความสะอาด: ขณะทําความสะอาดตัวกลอง ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ หลังจากใชกลองตามชายหาดหรือริมทะเลแลว ใหใชผาเนื้อนุม
ชุบน้ําสะอาดพอหมาดเช็ดผงทรายหรือคราบเกลือออกเบาๆ แลวปลอยใหกลองแหงสนิท ในบางกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นไดนอยมาก ไฟฟาสถิตอาจทําใหจอ LCD สวางขึ้นหรือดับลง ทั้งนี้ไมไดเกิดจากการทํางาน
ที่ผิดปกติแตอยางใด และหนาจอจะกลับมาทํางานตามปกติอีกครั้ง
เลนสและกระจกเปนชิ้นสวนที่ชํารุดเสียหายไดงาย ควรใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกและฝุนละออง
อยางแผวเบา เมื่อใชสเปรยทําความสะอาด ใหตั้งกระปองในแนวตั้งเพื่อปองกันไมใหของเหลวไหลออกมา
ในการลบรอยนิ้วมือและคราบสกปรกอื่นๆ ออกจากเลนส ใหหยดน้ํายาทําความสะอาดเลนส
ปริมาณเล็กนอยลงบนผานุมและคอยๆ เช็ดทําความสะอาด
ดู “การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ” (0 321, 324) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ
หนาสัมผัสเลนส: รักษาใหหนาสัมผัสเลนสสะอาดอยูเสมอ
อยาสัมผัสกับมานชัตเตอร: มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงายมาก อยาใชแรง
กดมานชัตเตอร หรือกดดวยเครื่องมือทําความสะอาด หรือใชเครื่องเปาลมเปาดวยกําลังแรง
ไมวาในกรณีใดๆ การกระทําเหลานี้อาจทําใหมานชัตเตอรเปนรอย ผิดรูปหรือฉีกขาดได
การเก็บรักษา: เก็บกลองไวในที่แหงและมีอากาศถายเท เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา ถาทานใชอะแดปเตอร
AC อยู ใหถอดอะแดปเตอรเพื่อปองกันไฟลุกไหม ถาไมใชผลิตภัณฑเปนเวลานาน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
เพื่อปองกันสารเคมีรั่วไหลและเก็บกลองไวในถุงพลาสติกที่มีสารดูดซับความชื้น อยางไรก็ตาม
หามเก็บกระเปากลองไวในถุงพลาสติก เนื่องจากอาจทําใหวัสดุเสื่อมสภาพ โปรดทราบวาสารดูดความชื้น
จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้นลดลงเรื่อยๆ จึงควรเปลี่ยนทดแทนเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
นํากลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้งเพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา เปดการทํางานของกลอง
และลั่นชัตเตอรสองสามครั้งกอนที่จะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง
เก็บแบตเตอรี่ไวในที่แหงและเย็น ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่กอนนําแบตเตอรี่ไปเก็บอีกครั้ง
329
หมายเหตุเกี่ยวกับหนาจอ: จอภาพสรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริงไมต่ํากวา
99.99% โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังนั้น จอภาพเหลานี้จะมีเม็ดสีพิกเซล
ที่สวาง (สีขาว สีแดง สีน้ําเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ
และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเครื่องนี้
อาจดูภาพบนจอภาพไดลําบากเมื่ออยูในสถานที่ที่แสงสวางจา
อยาใชแรงกดจอภาพ เนื่องจากอาจทําใหจอภาพเสียหายหรือทํางานผิดปกติ สามารถใชลูกยางเปาลม
ขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองบนจอภาพออกได สามารถขจัดคราบสกปรกออกไดโดยการเช็ดเบาๆ
ดวยผานุมหรือผาชามัวร หากจอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมให
คริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาและปาก
แบตเตอรี่และเครื่องชารจ: หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่อาจรั่วหรือระเบิดได
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา x–xiii ของคูมือฉบับนี้ ปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้ในการใชงานแบตเตอรี่:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
• อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือความรอนสูง
• รักษาใหขั้วตอแบตเตอรี่สะอาดอยูเสมอ
• ปดเครื่องกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจเมื่อไมไดใชงานและปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
อุปกรณเหลานี้จะดึงกําลังไฟปริมาณเล็กนอย แมเมื่อปดการทํางานอยู และอาจดึงไฟ
จากแบตเตอรี่ลงจนทําใหแบตเตอรี่ไมสามารถใชงานไดอกี ตอไป หากจะไมใชงานแบตเตอรี่ระยะหนึ่ง
ใหใสแบตเตอรี่ลงในกลองและใชจนแบตเตอรี่หมดกอนแลวถอดแบตเตอรี่ออกจากกลองเพื่อนําไปเก็บ
ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็น โดยมีอณ
ุ หภูมิแวดลอม 15°C ถึง 25°C (ไมควรเก็บแบตเตอรี่
ในที่ที่เย็นจัดหรือรอนจัด) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําอยางนอยหนึ่งครั้งทุกๆ หกเดือน
• การเปดปดกลองซ้ําๆ เมื่อแบตเตอรี่คายประจุออกจนหมดจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง
แบตเตอรี่ที่ไมมีประจุเหลืออยูตองนํามาชารจกอนใชงาน
330
• อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจสูงขึ้นขณะใชงาน การพยายามชารจแบตเตอรี่ขณะที่อุณหภูมิ
ภายในสูงจะทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง และอาจไมสามารถชารจแบตเตอรี่ได
หรือชารจไดเพียงบางสวน รอใหแบตเตอรี่เย็นตัวลงกอนชารจ
• ชารจแบตเตอรี่ในรมที่อุณหภูมิหองระหวาง 5°C–35°C หามใชแบตเตอรี่หากอุณหภูมิหองต่ํากวา 0°C
หรือสูงกวา 40°C การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายหรือทําให
ประสิทธิภาพลดลง ความจุกําลังไฟอาจลดลงและเวลาในการชารจอาจนานขึ้นหากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 0°C ถึง 15°C และระหวาง 45°C ถึง 60°C แบตเตอรี่จะไมถูกชารจ หากอุณหภูมิต่ํากวา 0°C
หรือสูงกวา 60°C
• ถาไฟ CHARGE กะพริบถี่ๆ (ประมาณแปดครั้งตอวินาที) ในระหวางชารจ ใหตรวจสอบวาอุณหภูมิ
แวดลอมอยูในชวงเหมาะสม ถอดปลั๊กเครื่องชารจและถอดแบตเตอรี่ออกมาแลวใสกลับเขาไปใหม
ถายังคงมีปญหาอยู ใหหยุดใชงานทันที แลวนําแบตเตอรี่และเครื่องชารจไปยังรานคาที่ทานซื้อ
หรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
• อยาเคลื่อนยายเครื่องชารจหรือสัมผัสแบตเตอรี่ในขณะชารจ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
ในบางกรณีซึ่งพบไดนอยมาก อาจทําใหเครื่องชารจแสดงถึงการชารจเสร็จสมบูรณแลว ทั้งที่
ชารจแบตเตอรี่ไปเพียงบางสวนเทานั้น ถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหมเพื่อเริ่มชารจอีกครั้ง
• ความจุของแบตเตอรี่อาจลงลดหากชารจแบตเตอรี่ในที่อุณหภูมิต่ํา หรือใชแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่ต่ํากวา
ในขณะชารจ หากชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ํากวา 5°C สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ในการแสดงผล ขอมูลแบตเตอรี่ (0 291) จะแสดงคาที่ต่ําลงชั่วคราว
• การชารจแบตเตอรี่ตอไปหลังจากชารจจนเต็มแลวอาจทําใหประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง
331
• เมื่อเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มลดลงอยางมากเมื่อใชงานที่อณ
ุ หภูมิหอง แสดงวา
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่กอนใหม
• สายไฟและอะแดปเตอรเสียบผนังที่ใหมาใชไดกับ MH-25a เทานั้น ใชเครื่องชารจกับแบตเตอรี่
ที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น ถอดปลั๊กออกเมื่อไมใชงาน
• ชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน เมื่อถายภาพในโอกาสสําคัญๆ ใหเตรียมแบตเตอรี่กอนสํารองใหพรอม
และชารจไฟไวใหเต็ม ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่อาศัยอยู ทานอาจหาซื้อแบตเตอรี่กอนใหมไดยากในเวลาฉุกเฉิน
โปรดทราบวาในวันที่อากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มักจะลดลง ตรวจสอบใหแนใจวา
ไดชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนถายภาพภายนอกในสภาพอากาศหนาวเย็น ใหเก็บแบตเตอรี่สํารอง
ไวในที่อบอุนและสลับกันเมื่อจําเปน ในทันทีที่ไดรับความอุน แบตเตอรี่ที่เย็นอาจมีกําลังไฟกลับคืนมา
บางสวน
• แบตเตอรี่ที่ใชแลวยังเปนทรัพยากรที่มีคา โปรดนําไปรีไซเคิลตามวิธกี ารที่สอดคลองกับกฎหมาย
ภายในทองถิ่น
332
ปญหาและวิธีการแกไข
ถากลองไมทํางานตามที่ตองการ ใหตรวจสอบรายการปญหาที่พบบอยดังตอไปนี้กอนปรึกษา
รานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบั การแตงตั้ง
แบตเตอรี่/การแสดงผล
กลองเปดอยูแตไมตอบสนองการทํางาน: รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หรือหากใชอะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออก
แลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม โปรดทราบวาแมขอมูลที่ทําการบันทึกในขณะนั้น
อาจสูญหาย แตขอมูลที่บันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอ
กับแหลงจายไฟ
ชองมองภาพไมอยูในโฟกัส: ปรับโฟกัสชองมองภาพ (0 25) หากวิธนี ี้ไมสามารถแกปญหาได
ใหเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S; 0 83), AF จุดเดียว (0 86) และจุดโฟกัสกึ่งกลาง (0 91)
จากนั้น เล็งวัตถุที่มีคอนทราสตสูงใหอยูในจุดโฟกัสกึ่งกลางแลวกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
เพื่อโฟกัสภาพ เมื่อกลองปรับโฟกัสไดแลว ใหใชปุมปรับแกสายตาเพื่อทําใหวัตถุอยูในโฟกัส
ในชองมองภาพ ถาจําเปน สามารถปรับโฟกัสชองมองภาพไดอีกโดยใชเลนสปรับแกสายตาซึ่งเปน
อุปกรณเสริม (0 319)
ชองมองภาพมืด: โปรดใสแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว (0 21, 26)
หนาจอแสดงผลปดโดยไมรูตวั : เลือกการหนวงเวลาที่ยาวขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย) หรือ c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ; 0 279)
แผงควบคุมและจอแสดงผลชองมองภาพไมตอบสนองและมืดลง: เวลาการตอบสนอง
และความสวางของหนาจอจะแตกตางกันตามอุณหภูมิ
มีเสนปรากฏขึ้นรอบๆ จุดโฟกัส หรือหนาจอกลายเปนสีแดงเมื่อไฮไลทจุดโฟกัส: กรณีเหลานี้
เปนเรื่องปกติของชองมองภาพชนิดนี้และไมไดเปนความผิดพลาดแตอยางใด
333
การถายภาพ (ทุกโหมด)
กลองใชเวลานานในการเปดการทํางาน: ลบไฟลหรือโฟลเดอร
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• การดหนวยความจําถูกล็อค เต็ม หรือไมไดใสการด (0 22, 29)
• เลือก ล็อคชัตเตอร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f7 (ล็อคชัตเตอรเมือ่ ไมใสการด; 0 286)
และยังไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง (0 29)
• แฟลชในตัวกลองกําลังชารจ (0 36)
• กลองไมไดโฟกัส (0 34)
• วงแหวนปรับรูรับแสงสําหรับเลนส CPU ไมล็อคที่คารูรับแสงสูงสุด (ไมใชกับเลนสชนิด G และ E)
ถาสัญลักษณ B ปรากฏในแผงควบคุม ใหเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตัง้ คารูรับแสง เพื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสในการปรับรูรับแสง (0 285)
• ใชเลนสชนิดไมมี CPU แตกลองไมอยูในโหมด A หรือ M (0 51)
กลองตอบสนองตอปุมกดชัตเตอรชา: เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d4
(โหมดหนวงเวลาถาย; 0 280)
กลองไมถายภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบนรีโมตคอนโทรล:
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมตคอนโทรล
• เลือกตัวเลือกที่ไมใช ปด สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 156)
• แฟลชกําลังชารจ (0 158)
• เวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 279)
หมดลง
• แสงจารบกวนการทํางานของรีโมต
ภาพไมอยูใ นโฟกัส:
• หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF (0 83)
• กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส (0 93, 97)
โฟกัสไมลอ็ คเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง: ใชปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัส เมื่อเลือก AF-C
สําหรับโหมดโฟกัส หรือเมื่อถายภาพวัตถุที่ตองการถายที่เคลื่อนไหวในโหมด AF-A
334
ไมสามารถเลือกจุดโฟกัส:
• ปลดล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส (0 89)
• เลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ หรือตรวจหาใบหนาเมื่อเลือก AF ที่ใบหนาในไลฟวิว: ใหเลือก
โหมดอื่นแทน (0 86, 88)
• กลองอยูในโหมดแสดงภาพ (0 229) หรือกําลังใชงานเมนูอยู (0 266)
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มตั้งเวลาสแตนดบาย (0 37)
ไมสามารถเลือกโหมด AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 83, 97)
ไมสามารถเลือกโหมดพื้นที่ AF: เลือกแมนวลโฟกัส (0 83, 97)
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้งในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองถายภาพเพียงภาพเดียว:
หากเปดใชงานแฟลชในตัวเครื่องจะไมสามารถใชงานการถายภาพตอเนื่องได (0 148)
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดภาพได: ตั้ง คุณภาพของภาพ เปน NEF (RAW) (0 77)
กลองทํางานชาในการบันทึกภาพถาย: ปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจาก
การเปดรับแสงนาน (0 271)
ไฟชวยหา AF ไมตดิ :
• ไฟชวยหา AF จะไมทํางาน ถาเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 83) หรือเมื่อเลือก
โฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A เลือก AF-S ถาเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไวสําหรับโหมดพื้นที่ AF ใหเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง (0 91)
• กลองอยูในไลฟวิวในขณะนี้
• เลือก ปด สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a9 (ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง, 0 277)
• ไฟชวยหา AF ปดทํางานโดยอัตโนมัติ หลอดไฟอาจรอนเมื่อใชงานอยางตอเนื่อง โปรดรอใหหลอดไฟ
เย็นลง
จุดดางปรากฏบนภาพถาย: ทําความสะอาดชิ้นเลนสขางหนาและขางหลัง ถาปญหายังคงมีอยู
ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรรับภาพ (0 321)
335
มีสัญญาณรบกวน (จุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) ปรากฏบนภาพ:
• ลดจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และเสนไดโดยลดคาความไวแสง (ISO) ลง
• ใชตัวเลือก ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพเพื่อจํากัดจุดแสงสวางหรือฝาที่เกิดขึ้น
ในภาพที่ถายที่ความไวชัตเตอรที่ต่ํากวา 1 วินาที (0 271)
• ฝาและจุดสวางอาจบงชี้วาอุณหภูมิภายในของกลองไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิแวดลอมสูง
เปดรับแสงนาน หรือสาเหตุคลายกัน: ปดกลองแลวรอจนกลองเย็นลงกอนถายภาพตอไป
• ที่ความไวแสง (ISO) สูง อาจมีเสนปรากฏบนภาพถายที่ถายดวยชุดแฟลชเสริมภายนอกบางชุด
หากเกิดกรณีเชนนี้ ใหเลือกคาที่ต่ําลง
• ที่คาความไวแสง (ISO) สูง รวมถึง Hi ขาวดํา1 หรือ Hi ขาวดํา2 และเลือกคาสูงดวยการควบคุม
ความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถลดจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน โดยเลือก สูง, ปกติ หรือ
ต่ํา สําหรับ ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูภาพถายหรือภาพยนตร (0 271, 275)
• ที่คาความไวแสง (ISO) สูง อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน
ไดมากกวาเมื่อเปดรับแสงนาน การถายภาพซอน และภาพถายที่ถายที่อุณหภูมิแวดลอมสูง
หรือเปดใชงาน Active D-Lighting เลือก แฟลต สําหรับ ตั้งคา Picture Control (0 130) หรือเลือก
คาที่สูงมากเกินสําหรับพารามิเตอร Picture Control (0 133)
• ในโหมด % อาจสังเกตจุดสวาง จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสนไดมากกวา
ในภาพที่ถายในที่มีแสงนอย
มีการกะพริบถี่หรือแถบในไลฟวิว: เลือกตัวเลือกสําหรับ ลดการกะพริบ ที่ตรงกับความถี่ของไฟฟา AC
ของทองถิ่น (0 290)
พื้นที่สวางหรือแถบสวางปรากฏในไลฟวิว: มีการใชแสงไฟกะพริบ แฟลช หรือแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ
ในเวลาสั้นๆ ในระหวางการใชงานไลฟวิว
ภาพยนตรที่บนั ทึกไมมีเสียง: เลือก ปดไมโครโฟน สําหรับ ความไวของไมโครโฟน ในเมนู
การถายภาพยนตร (0 273)
336
ไลฟวิวสิ้นสุดโดยไมคาดคิดหรือไมเริ่มทํางาน: ไลฟวิวอาจสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเสียหายตอวงจรภายในของกลองถายรูป หากวา:
• อุณหภูมิโดยรอบสูง
• ใชกลองในโหมดไลฟวิวหรือใชบันทึกภาพยนตรมาเปนเวลานาน
• ใชกลองในโหมดถายภาพตอเนื่องเปนเวลานาน
หากไลฟวิวไมเริ่มขึ้นเมื่อกดปุม a ใหรอจนวงจรภายในกลองเย็นลง แลวลองอีกครั้ง โปรดทราบวา
กลองอาจอุนเมื่อแตะ แตไมไดเปนสัญญาณการทํางานผิดปกติ
สิ่งรบกวนภาพปรากฏระหวางใชไลฟววิ : “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา
หรือเสน) และสีที่ผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นหากซูมเขาภาพผานทางเลนส (0 38) ระหวางไลฟวิว ในภาพยนตร
จะมีจํานวนและภาพผิดเพี้ยนของจุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา และจุดสวางที่เปนผลกระทบ
จากขนาดและอัตราเฟรม (0 166) จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสวางอาจเกิดขึ้น
เนื่องจากเปนผลของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในวงจรภายในของกลองขณะไลฟวิว ใหออกจากไลฟวิว
เมื่อไมไดใชงานกลอง
ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางรายการอาจจะไมสามารถใชไดในบางโหมด
การถายภาพ (P, S, A, M)
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน:
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU: หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A หรือ M (0 51)
• แปนหมุนเลือกโหมดถูกหมุนไปที่ S หลังจากเลือกความไวชัตเตอรเปน A หรือ % ในโหมด M:
เลือกความไวชัตเตอรใหม (0 53)
ใชความไวชัตเตอรไดไมครบทุกคา: ใชแฟลชอยู สามารถเลือกความเร็วสัมพันธกับแฟลช
โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช) เมื่อใชชุดแฟลชที่ใชรวมกันได เลือก
1/320 วินาที (Auto FP) หรือ 1/250 วินาที (Auto FP) เพื่อใหใชความไวชัตเตอรไดทุกคา (0 282)
337
สีดูไมเปนธรรมชาติ:
• ปรับไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง (0 111)
• ปรับการตั้งคา ตั้งคา Picture Control (0 130)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได: วัตถุที่ตองการถายสวางหรือมืดเกินไป (0 123)
ไมสามารถเลือกภาพเปนตนฉบับสําหรับคาไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา: ภาพดังกลาว
ไมไดถายดวยกลอง D7200 (0 127)
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซ:
• เลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพไวเปน NEF (RAW) หรือ NEF+JPEG (0 77)
• โหมดถายภาพซอนทํางานอยู (0 211)
เอ็ฟเฟกตของ Picture Control ของแตละภาพแตกตางกัน: มีการเลือก A (อัตโนมัติ) ไวสําหรับ
การปรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต หรือความอิ่มตัวของสี เพื่อใหไดผลลัพธที่คงที่
ในภาพชุดหนึ่ง ใหเลือกการตั้งคาแบบอืน่ (0 133)
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงระบบวัดแสงได: การล็อคคาวัดแสงอัตโนมัติยังทํางานอยู (0 107)
การชดเชยแสงไมสามารถใชงานได: กลองอยูในโหมด M ใหเลือกโหมดอื่นแทน
มีสัญญาณรบกวน (พื้นที่สีแดงและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ) ปรากฏในการถายรูปแบบเปดรับแสง
เปนเวลานาน: เปดการทํางานของการลดสัญญาณรบกวนจากการเปดรับแสงนาน (0 271)
แสดงภาพ
กลองไมเลนภาพ NEF (RAW): ภาพดังกลาวถายดวยคุณภาพระดับ NEF + JPEG (0 77)
ไมสามารถดูภาพที่บันทึกดวยกลองอื่น: ภาพที่บันทึกดวยกลองยี่หออืน่ อาจทําใหไมสามารถ
แสดงภาพไดอยางถูกตอง
กลองไมเลนภาพบางภาพในระหวางการเลน: เลือก ทั้งหมด สําหรับ โฟลเดอรแสดงภาพ (0 266)
338
กลองแสดงขอความระบุวา ไมมีรูปภาพในโฟลเดอร: ใชตัวเลือก โฟลเดอรแสดงภาพ
ในเมนูแสดงภาพเพื่อเลือกโฟลเดอรที่มีรูปภาพ (0 266)
ทิศทางภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) แสดงในแนว “กวาง” (ภาพทิวทัศน):
• เลือก เปด สําหรับ หมุนแนวตั้ง (0 267)
• ภาพถูกถายขณะที่เลือก ปด ไวสําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 290)
• กลองเงยขึ้นหรือกมลงขณะถายภาพ
• กลองแสดงภาพในโหมดแสดงภาพทันทีที่ถาย (0 230)
ไมสามารถลบภาพ:
• ภาพไดรับการปองกัน: ยกเลิกการปองกัน (0 245)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 29)
ไมสามารถรีทัชภาพได: กลองไมสามารถแกไขภาพดังกลาวเพิ่มเติมได (0 346)
เปลี่ยนแปลงคําสัง่ พิมพไมได:
• การดหนวยความจําเต็ม: ลบภาพ (0 40, 246)
• การดหนวยความจําถูกล็อค (0 29)
ไมสามารถเลือกภาพถายเพื่อพิมพได: ภาพอยูในรูปแบบ NEF (RAW) สงรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร
แลวพิมพโดยใช Capture NX-D (0 ii) สามารถบันทึกภาพ NEF (RAW) ในรูปแบบ JPEG โดยใช
การประมวลผล โปรเซสภาพ NEF (RAW) (0 302)
ไมแสดงภาพในอุปกรณวิดโี อความคมชัดสูง: ตรวจสอบวาไดเชื่อมตอสาย HDMI หรือไม
กลองไมตอบสนองตอรีโมตคอนโทรลสําหรับโทรทัศน HDMI-CEC:
• เลือก เปด สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 292)
• ปรับการตั้งคา HDMI-CEC สําหรับโทรทัศนตามที่อธิบายในเอกสารประกอบที่ใหมากับอุปกรณ
ไมสามารถโอนถายภาพไปยังคอมพิวเตอรได: OS ไมสามารถใชไดกับกลองหรือซอฟตแวร
การโอนถายภาพได ใชตัวอานการดเพื่อคัดลอกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร
339
ตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D ไมใหผลตามที่ตองการ: การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เปลี่ยนตําแหนงฝุนละอองบนเซ็นเซอรภาพ ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนที่บันทึกไวกอนทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลว ขอมูลอางอิง
ภาพลบฝุนที่บันทึกหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายกอน
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
คอมพิวเตอรแสดงภาพ NEF (RAW) แตกตางจากในกลอง: ซอฟตแวรของบริษัทอื่น
จะไมแสดงเอ็ฟเฟกตของ Picture Control, Active D-Lighting หรือควบคุมขอบมืด ใช Capture NX-D
(0 ii)
Wi-Fi (เครือขายไรสาย)
สมารทดีไวซไมแสดง SSID ของกลอง (ชื่อเครือขาย):
• ยืนยันวาเลือก เปดใช สําหรับ Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย ในเมนูตั้งคากลอง (0 251)
• ลองปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซแลวเปดอีกครั้ง
ไมสามารถเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซโดยใช (0 254): เลือกวิธีการเชื่อมตออืน่ (0 251)
เบ็ดเตล็ด
วันที่การบันทึกภาพไมถูกตอง: นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกา
ในบานสวนใหญ โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน
ไมสามารถเลือกรายการในเมนูได: ตัวเลือกบางตัวอาจไมสามารถใชงานไดในการตั้งคาบางรูปแบบ
หรือเมื่อไมไดใสการดหนวยความจํา โปรดทราบวา ตัวเลือก ขอมูลแบตเตอรี่ จะไมสามารถ
ใชไดเมื่อกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
340
ขอความผิดพลาด
เนื้อหาในสวนนี้ประกอบดวยสัญลักษณแสดงและขอความผิดพลาดตางๆ ที่ปรากฏ
ในชองมองภาพ แผงควบคุม และจอภาพ
สัญลักษณแสดง
แผง
ชอง
ควบคุม มองภาพ
B
(กะพริบ)
H
d
ปญหา
การแกปญหา
0
วงแหวนปรับรูรับแสงไมไดปรับ
เปนรูรับแสงแคบสุด
ปรับวงแหวนปรับรูรับแสงใหอยูที่
รูรับแสงแคบสุด (คารูรับแสง
สูงสุด)
29
แบตเตอรี่ใกลหมด
เตรียมแบตเตอรี่สํารองที่ชารจไฟ
จนเต็มไว
21
• แบตเตอรี่หมด
• รีชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ไมสามารถใชแบตเตอรี่ได
• ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้ง
H
d • มีการใสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน • เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือรีชารจ
(กะพริบ) (กะพริบ) แบบรีชารจที่ไมมีไฟเหลืออยูหรือ แบตเตอรี่ถาแบตเตอรี่ลิเธียม
ใสแบตเตอรี่ของบริษัทอืน่
ไอออนแบบรีชารจหมด
ในกลองหรือในชุดแบตเตอรี่
MB-D15
F
ไมไดใสเลนส หรือใสเลนส
ชนิดไมมี CPU โดยไมไดระบุ
รูรับแสงกวางสุด รูรับแสง
จะแสดงเปนจํานวนสต็อปจาก
รูรับแสงที่กวางที่สุด
คารูรับแสงจะแสดงขึ้นถามี
การระบุคารูรับแสงสูงสุด
xviii,
21, 22,
319
224
341
สัญลักษณแสดง
แผง
ชอง
ควบคุม มองภาพ
ปญหา
• ไมไดใสเลนส
i
(กะพริบ)
—
การแกปญหา
0
• ประกอบเลนสที่ไมใช IX Nikkor 23, 304
ถาประกอบเลนส CPU ไว
ใหถอดเลนสออกแลวประกอบ
ใหม
51
• เลือกโหมด A หรือ M
• ใสเลนสชนิดไมมี CPU
F H กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใช เปลี่ยนองคประกอบภาพหรือ
(กะพริบ) โฟกัสอัตโนมัติได
โฟกัสดวยตนเอง
• ใชคาความไวแสง (ISO) ที่ต่ําลง
96, 97
99
• ในโหมดถายภาพ:
วัตถุสวางเกินไป; ภาพจะ
เปดรับแสงมากเกินไป
(สัญลักษณแสดง
คาแสง สวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรหรือ
รูรับแสงกะพริบ)
P ใชฟลเตอร ND ของผูผลิต
รายอืน่
—
S เพิ่มความไวชัตเตอร
53
A เลือกรูรับแสงที่แคบลง
(คารูรับแสงสูงขึ้น)
54
% เลือกโหมดถายภาพอื่น
• ใชคาความไวแสง (ISO) ที่สูงขึ้น
6
99
• ในโหมดถายภาพ:
วัตถุมืดเกินไป; ภาพจะ
เปดรับแสงนอยเกินไป
342
P ใชแฟลช
146
S ลดความไวชัตเตอรลง
53
A เลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น
(คารูรับแสงต่ําลง)
54
สัญลักษณแสดง
แผง
ชอง
ปญหา
ควบคุม มองภาพ
A
เลือก A ในโหมด S
(กะพริบ)
%
เลือก % ในโหมด S
(กะพริบ)
P k
กําลังดําเนินการ
(กะพริบ) (กะพริบ)
—
ถาสัญลักษณกะพริบเปนเวลา
M
3 วินาที หลังจากยิงแฟลช
(กะพริบ) ภาพที่ไดอาจเปดรับแสง
นอยเกินไป
หนวยความจําไมเพียงพอที่จะ
บันทึกภาพถายที่การตั้งคา
n j
ปจจุบันไดอีก หรือกลองไมมี
(กะพริบ) (กะพริบ)
หมายเลขไฟลหรือโฟลเดอร
เหลืออยู
O
(กะพริบ)
กลองทํางานผิดปกติ
การแกปญหา
0
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M
53, 56
เปลี่ยนความไวชัตเตอรหรือ
เลือกโหมด M
53, 56
รอจนกลองโปรเซสภาพเสร็จ
—
ตรวจสอบภาพในจอภาพ; ถาภาพ
เปดรับแสงนอยเกินไป ใหปรับ
การตั้งคาแลวลองอีกครั้ง
229
• ลดคุณภาพหรือขนาดภาพ
77, 81
• ลบภาพหลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญไปยังคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณอื่น
246
• ใสการดหนวยความจําแผนใหม
22
ลั่นชัตเตอร ถาปญหายังคงมีอยู
หรือเกิดขึ้นบอยครั้ง โปรดปรึกษา
ตัวแทนบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้ง
—
343
สัญลักษณแสดง
จอภาพ
ไมไดใสการด
หนวยความจํา
แผง
ควบคุม
ปญหา
กลองตรวจไมพบการด
S
หนวยความจํา
การแกปญหา
0
ปดกลองและตรวจสอบวา
ใสการดอยางถูกตอง
22
• การเขาถึงการด
• ใชแบตเตอรี่ที่ Nikon
หนวยความจําผิดพลาด รับรอง
ไมสามารถใชการดนี้
W,
ได การดอาจไดรับ
O
ความเสียหาย
(กะพริบ)
โปรดใสการดใบอื่น
• ไมสามารถสราง
โฟลเดอรใหมได
g
344
W,
กลองควบคุมการด
O
Eye-Fi ไมได
(กะพริบ)
• ตรวจสอบวาขั้วสัมผัส
สะอาด ถาการดเสีย
โปรดติดตอรานคาหรือ
ศูนยบริการ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้ง
379
—
22, 246
• ลบไฟลหรือใสการด
หนวยความจําใบใหม
หลังจากคัดลอกภาพที่
สําคัญลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่น
• ตรวจสอบวาเฟรมแวรของ —
การด Eye-Fi เปนรุน
ปจจุบัน
22, 293
• คัดลอกไฟลจากการด
Eye-Fi ลงในคอมพิวเตอร
หรืออุปกรณอื่นแลว
ฟอรแมตการด หรือ
ใสการดใบใหม
สัญลักษณแสดง
จอภาพ
แผง
ควบคุม
ปญหา
การแกปญหา
การดหนวยความจํา
W, การดหนวยความจํา
ถูกล็อคอยู เลื่อน
X ถูกล็อคอยู (ปองกัน
ตัวล็อคไปที่ตําแหนง
เลื่อนสวิทชปองกันการ
(กะพริบ) การเขียน)
“เขียน”
บันทึกขอมูลทับบนการด
ไมสามารถใชไดหาก W, การด Eye-Fi ถูกล็อคไว ไปที่ตาํ แหนง “เขียน”
O (ปองกันการบันทึกขอมูล
การด Eye-Fi
(กะพริบ) ทับ)
ถูกล็อคอยู
ยังไมไดฟอรแมต
การดนี้ โปรด
ฟอรแมตการด
นาฬิกาถูกรีเซ็ต
ไมสามารถเปด
ไลฟวิวได โปรด
รอสักครู
ไมมีภาพในโฟลเดอร
ภาพทั้งหมด
ถูกซอนอยู
การดหนวยความจํา
[C]
ยังไมไดรับการฟอรแมต
(กะพริบ)
ใหใชกับกลอง
—
ไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง
0
29
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
หรือใสการดหนวยความจํา 22, 289
แผนใหม
24, 290
ตั้งนาฬิกาในกลอง
—
อุณหภูมิภายในกลองสูง
โปรดรอใหวงจรภายใน
เย็นลงกอนที่จะใชไลฟวิว
—
ไมมีภาพอยูในการด
หนวยความจําหรือใน
โฟลเดอรที่เลือกไว
สําหรับแสดงภาพ
เลือกโฟลเดอรที่มีภาพจาก
เมนู โฟลเดอรแสดงภาพ
22, 266
หรือใสการดหนวยความจํา
ที่มีภาพ
—
ไมสามารถแสดงภาพใดๆ
ไดจนกวาจะเลือกโฟลเดอร
ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร
อื่น หรือใช ซอนภาพ
ปจจุบันถูกซอนไว
เพื่อใหแสดงภาพได
อยางนอยหนึ่งภาพ
337
266
345
สัญลักษณแสดง
จอภาพ
ปญหา
การแกปญหา
0
—
—
ไมสามารถแสดง
ไฟลนี้
—
ไฟลถูกสรางขึ้นหรือแกไข
โดยใชคอมพิวเตอรหรือ ไมสามารถแสดงไฟล
โดยใชกลองยี่หออืน่
บนกลองได
หรือไฟลเสียหาย
ไมสามารถเลือก
ไฟลนี้
—
ไมสามารถรีทัช
ภาพที่เลือกได
ภาพที่สรางขึ้นจากอุปกรณ
อื่นๆ จะไมสามารถรีทัชได
• ภาพยนตรที่สรางขึ้นโดย
อุปกรณอนื่ ๆ
จะไมสามารถตัดตอได
—
• ภาพยนตรจะตองมี
ความยาวอยางนอย
สองวินาที
182
ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรนี้ได
—
ไมสามารถตัดตอ
ภาพยนตรที่เลือกได
ไมสามารถเชื่อมตอ
ตรวจพบอุปกรณ
หลายตัว โปรด
ลองใหมภายหลัง
—
มีสมารทดีไวซหลายเครื่อง
รอสองสามนาทีกอน
พยายามเชื่อมตอกับ
ลองใหมอีกครั้ง
กลองพรอมกัน
เกิดขอผิดพลาด
346
แผง
ควบคุม
—
Wi-Fi ผิดพลาด
เลือก ไมใช สําหรับ Wi-Fi >
การเชื่อมตอเครือขาย
จากนั้นเลือก เปดใช
อีกครั้ง
—
256
สัญลักษณแสดง
จอภาพ
แผง
ควบคุม
ปญหา
การแกปญหา
0
ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายไดจนกวา
กลองจะเย็นลง
—
ปดกลองแลวลองใหม
อุณหภูมิภายในกลองสูง ภายหลัง โดยรอใหกลอง
เย็นลงกอน
ตรวจสอบ
เครื่องพิมพ
—
ขอผิดพลาดของ
เครื่องพิมพ
ตรวจสอบเครื่องพิมพ
เมื่อตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ (ถามี)
—*
ตรวจสอบกระดาษ
—
กระดาษในเครื่องพิมพ
ไมตรงกับขนาดที่เลือก
ใสกระดาษที่มีขนาดถูกตอง
แลวเลือก พิมพตอ
—*
กระดาษติดขัด
—
กระดาษติดในเครื่องพิมพ
ดึงกระดาษที่ติดออก
แลวเลือก พิมพตอ
—*
กระดาษหมด
—
เครื่องพิมพไมมีกระดาษ
ใสกระดาษตามขนาด
ที่เลือก แลวเลือก พิมพตอ
—*
ตรวจสอบ
ปริมาณหมึก
—
หมึกผิดพลาด
ตรวจสอบหมึกพิมพ
เมื่อตองการดําเนินการตอ
เลือก พิมพตอ
—*
หมึกหมด
—
เครื่องพิมพไมมีหมึก
เติมหมึก แลวเลือก
พิมพตอ
—*
—
* ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือของเครื่องพิมพ
347
ขอมูลจําเพาะ
❚❚ กลองดิจิตอล Nikon D7200
ประเภท
ประเภท
เมาทเลนส
มุมมองภาพที่ใชได
พิกเซลใชงานจริง
พิกเซลใชงานจริง
เซ็นเซอรภาพ
เซ็นเซอรภาพ
พิกเซลรวม
ระบบลบฝุน
การเก็บรักษา
ขนาดภาพ (พิกเซล)
348
กลองดิจิตอลแบบสะทอนเลนสเดียว
F เมาท Nikon (มี AF coupling และ AF contacts)
รูปแบบ Nikon DX ทางยาวโฟกัสในรูปแบบ 35 มม. [135]
เทียบเทากับประมาณ 1.5 เทา ของเลนสที่มีมุมมองภาพในรูปแบบ FX
24.2 ลาน
เซ็นเซอรแบบ CMOS ขนาด 23.5 × 15.6 มม.
24.72 ลาน
การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ, ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
(ตองใชซอฟตแวร Capture NX-D)
• พื้นที่ภาพ DX (24×16)
4496 × 3000 ($)
6000 × 4000 (#)
2992 × 2000 (%)
• พื้นที่ภาพ 1.3× (18×12)
3600 × 2400 ($)
4800 × 3200 (#)
2400 × 1600 (%)
• รูปถายที่มีพื้นที่ภาพ DX (24×16) ที่ถายดวยปุมเลือกไลฟวิว
หมุนไปที่ 1 ในไลฟวิว
4496 × 2528 ($)
6000 × 3368 (#)
2992 × 1680 (%)
• รูปถายที่มีพื้นที่ภาพ 1.3× (18×12) ที่ถายดวยปุมเลือก
ไลฟวิวหมุนไปที่ 1 ในไลฟวิว
3600 × 2024 ($)
4800 × 2696 (#)
2400 × 1344 (%)
การเก็บรักษา
รูปแบบไฟล
ระบบ Picture Control
สื่อบันทึกขอมูล
ชองบรรจุการดคู
ระบบไฟล
ชองมองภาพ
ชองมองภาพ
การครอบคลุมการ
มองเห็นภาพ
อัตราสวนขยายขนาด
ระยะหางระหวางสายตากับ
ชองมองภาพ
การปรับแกสายตา
• NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
หรือบีบอัดภาพ
• JPEG: มาตรฐาน JPEG-Baseline ดวยการบีบอัดระดับ Fine
(ประมาณ 1 : 4), Normal (ประมาณ 1 : 8) หรือ Basic (ประมาณ
1 : 16) การบีบอัด (เนนขนาด); เนนคุณภาพ คือการบีบอัด
ที่สามารถใชได
• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถายเดี่ยวที่บันทึกไวทั้งในรูปแบบ NEF
(RAW) และ JPEG
มาตรฐาน, สีธรรมชาติ, สีสด, โทนสีเดียว, ภาพบุคคล, ทิวทัศน,
แฟลต; สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่เลือกได; พื้นที่เก็บ
สําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
การดหนวยความจํา SD (Secure Digital), และ UHS-I compliant
SDHC และ SDXC
สามารถใชชองที่ 2 เพื่อจัดเก็บภาพที่เกินมาหรือสําหรับสํารองขอมูล
หรือใชเก็บสําเนาแยกที่สรางขึ้นโดยใช NEF+JPEG; สามารถ
คัดลอกภาพระหวางการดทั้งสองแผนได
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
ชองมองภาพแบบสะทอนเลนสเดียวที่ใชปริซึมหาเหลี่ยมระดับสายตา
• พื้นที่ภาพ DX (24×16): ประมาณ 100% ในแนวนอนและ 100%
ในแนวตั้ง
• พื้นที่ภาพ 1.3× (18×12): ประมาณ 97% ในแนวนอนและ 97%
ในแนวตั้ง
ประมาณ 0.94 เทา (เลนส 50 มม. f/1.4 ที่ระยะอนันต, –1.0 เมตร–1)
19.5 มม. (–1.0 เมตร–1; จากบริเวณกลางของเลนสชองมองภาพ)
–2–+1 เมตร–1
349
ชองมองภาพ
โฟกัสซิ่งสกรีน
กระจกสะทอนภาพ
การแสดงระยะชัดลึก
รูรับแสงของเลนส
เลนส
เลนสที่รองรับ
หนาจอ Type B BriteView Clear Matte Mark II พรอมกรอบพื้นที่ AF
(สามารถแสดงเสนตารางได)
Quick return
การกดปุม Pv จะหยุดคารูรับแสงของเลนสอยูที่คาที่ผูใชเลือกไว
(โหมด A และ M) หรือที่กลองกําหนด (โหมดอื่นๆ)
Instant return, ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ใชไดกับเลนส AF NIKKOR รวมทั้งเลนสชนิด G, E และ D
(อาจมีขอจํากัดในการใชเลนส PC) และเลนส DX, เลนส AI-P
NIKKOR และเลนสชนิดไมมี CPU AI (เฉพาะโหมด A และ M) เลนส
IX NIKKOR, เลนสสําหรับ F3AF และเลนส non-AI ไมสามารถ
นํามาใชได
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสสามารถใชกับเลนสที่มีคารูรับแสง
สูงสุด f/5.6 หรือสูงกวา (การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
รองรับจุดโฟกัสกึ่งกลาง 1 จุดสําหรับเลนสที่มีคารูรับแสง f/8
หรือเร็วกวา)
350
ชัตเตอร
ประเภท
ความเร็ว
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
การถาย
โหมดลั่นชัตเตอร
ความเร็วในการถายภาพ
ตอเนื่องโดยประมาณ
ตั้งเวลาถาย
โหมดรีโมตคอนโทรล
(ML-L3)
ชัตเตอรระนาบโฟกัสแบบเคลื่อนที่แนวตั้งที่ควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
1/8000–30 วินาที ปรับขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV, การเปดชัตเตอรคาง, เวลา,
X250
X= 1/250 วินาที; สัมพันธกับชัตเตอรที่ความเร็ว 1/320 วินาที หรือชากวา
(ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหวาง 1/250 และ 1/320 วินาที)
S (ถายทีละภาพ), CL (การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา), CH
(การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง), Q (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ), E
(ตั้งเวลาถาย), MUP (ยกกระจกขึ้น)
• ภาพ JPEG และ NEF (RAW) 12 บิทที่บันทึกดวย DX (24×16)
ที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
CH: 6 fps
CL: 1–6 fps
• ภาพ JPEG และ NEF (RAW) 12 บิทที่บันทึกดวย 1.3×
(18×12) ที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
CH: 7 fps
CL: 1–6 fps
• ภาพ NEF (RAW) 14 บิทที่บันทึกดวย DX (24×16) ที่เลือกไว
สําหรับพื้นที่ภาพ
CH: 5 fps
CL: 1-5 fps
• ภาพ NEF (RAW) 14 บิทที่บันทึกดวย 1.3× (18×12)
ที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
CH: 6 fps
CL: 1-6 fps
หมายเหตุ: อัตราการบันทึกภาพสูงสุดในไลฟวิวคือ 3.7 ภาพตอวินาที
2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; ถาย 1–9 ภาพโดยเวนชวง
ตั้งแต 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที
รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองรวดเร็ว, รีโมตยกกระจก
351
คาแสง
ระบบวัดแสง
วิธีวัดแสง
ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB แบบ 2016 พิกเซล
• เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ II (เลนสชนิด
G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี II (เลนส CPU อื่นๆ);
เลนสชนิดไมมี CPU จะใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสีไดเมื่อผูใช
ระบุขอมูลเลนส
• เนนกลางภาพ: ใหน้ําหนักประมาณ 75% ตอวงกลม 8 มม.
ที่กลางกรอบภาพ เสนผานศูนยกลางวงกลมสามารถเปลี่ยนได
ตั้งแต 6, 10 หรือ 13 มม. การใหน้ําหนักจะคิดจากคาเฉลี่ยภาพ
ทั้งกรอบภาพ (เลนสชนิดไมมี CPU จะใชวงกลมขนาด 8 มม.)
• เฉพาะจุด: วัดแสงในวงกลมประมาณ 3.5 มม. (ประมาณ 2.5%
ของกรอบภาพ) โดยมีจุดศูนยกลางอยูที่จุดโฟกัสที่เลือก (ที่จุดโฟกัส
กึ่งกลางเมื่อใชเลนสที่ไมมี CPU)
ระยะ (ISO 100, เลนส f/1.4, • ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ: 0–20 EV
• ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2–20 EV
20 °C)
การเชื่อมตอระบบวัดแสง
CPU ผนวก AI
โหมด
โหมดอัตโนมัติ (i อัตโนมัติ; j อัตโนมัติ (ปดแฟลช));
โหมดสําเร็จรูป (k ภาพบุคคล; l ทิวทัศน; p เด็ก; m กีฬา; n
ถายระยะใกล; o ภาพบุคคลตอนกลางคืน;
r ทิวทัศนตอนกลางคืน; s ปารตี้/ในหอง; t ชายหาด/หิมะ;
u อาทิตยตก; v ย่ําค่ํา/รุงเชา; w สัตวเลี้ยง;
x ภาพถายใตแสงเทียน; y ดอกไมบาน; z สีสันฤดูใบไมรวง;
0 ภาพอาหาร); โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (% ไนทวิชัน; g ภาพรางสี;
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว; u เลือกสีเดน; 1 ภาพเงา; 2 ไฮคีย;
3 โลวคีย); โปรแกรมอัตโนมัติพรอมโปรแกรมแบบยืดหยุน (P);
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (S); อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M);
U1 (User Settings 1); U2 (User Settings 2)
352
คาแสง
ชดเชยแสง
การล็อคคาแสง
คาความไวแสง (ISO)
(ดัชนีคาแสงที่แนะนําใหใช)
Active D-Lighting
โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ
ชวงการตรวจหา
เลนสเซอรโว
จุดโฟกัส
โหมดพื้นที่ AF
การล็อคโฟกัส
สามารถปรับไดระหวาง –5 – +5 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV
ในโหมด P, S, A, M, SCENE และ %
ล็อคคาแสงเปนคาที่วัดไดโดยใชปุม A AE-L/AF-L
ISO 100–25600 ปรับไดครั้งละ 1/3 หรือ 1/2 EV ในโหมด P, S, A และ
M สามารถตั้งคาเทากับประมาณ 1 หรือ 2 EV (เทียบเทา
ISO 102400; โทนสีเดียวเทานั้น) สูงกวา ISO 25600; มีการควบคุม
คาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
อัตโนมัติ, สูงมาก, สูง, ปกติ, ต่ํา, ปด
โมดูลเซ็นเซอรโฟกัสอัตโนมัติ Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II
พรอมการตรวจวัดระยะหาง TTL, การปรับละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด
(รวมถึงเซ็นเซอรชนิด Cross-type 15 ตัว; คารูรับแสง f/8 รองรับดวย
เซ็นเซอร 1 ตัว) และไฟชวยหา AF (ระยะโดยประมาณ 0.5–3 เมตร )
–3 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตอเนื่อง (AF-C);
การเลือก AF-S/AF-C อัตโนมัติ (AF-A); โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ทํางานอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ
• แมนวลโฟกัส (M): สามารถใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
เลือกจุดโฟกัสได 51 จุด หรือ 11 จุด
AF จุดเดียว; AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด,
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ, AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
สามารถล็อคโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (AF ทีละภาพ)
หรือโดยกดปุม A AE-L/AF-L
353
แฟลช
แฟลชในตัวกลอง
ไกดนัมเบอร
การควบคุมแฟลช
โหมดแฟลช
ชดเชยแสงแฟลช
สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน
ชองเสียบอุปกรณเสริม
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
ขั้วตอซิงค
354
i, k, p, n, o, s, w, g: แฟลชอัตโนมัติโดยแฟลช
ยกขึ้นเอง
P, S, A, M, 0: ยกแฟลชขึ้นโดยใชปุมปลดล็อค
ประมาณ 12, 12 เมื่อใชแฟลชแบบปรับเอง (เมตร, ISO 100, 20 °C)
TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL โดยใชเซ็นเซอร RGB 2016 พิกเซล
ที่ใชไดกับแฟลชในตัวกลอง สามารถใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR ไดดวยระบบวัดแสง
เฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ สามารถใชแฟลชลบเงา i-TTL
มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR ดวยระบบวัดแสงเฉพาะจุด
อัตโนมัติ, อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธกับ
ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ, แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ํา
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชลบเงา, การลดตาแดง,
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธที่
ความไวชัตเตอรต่ําพรอมระบบลดตาแดง, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดที่สองที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง,
ปด; รองรับแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
-3 – +1 EV โดยเพิ่มขั้นละ 1/3 หรือ 1/2 EV
จะสวางขึ้นเมื่อแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชารจ
เต็มแลว; กะพริบหลังจากยิงแฟลชเต็มกําลัง
ชองเสียบแฟลช ISO 518 พรอมขั้วตอซิงคแฟลชและขอมูล
และกานล็อค
รองรับ Nikon CLS และสามารถใชตัวเลือกโหมดสั่งแฟลชได
อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)
ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ
การถายครอม
ประเภทการถายครอม
ไลฟวิว
โหมด
เลนสเซอรโว
โหมดพื้นที่ AF
โฟกัสอัตโนมัติ
ภาพยนตร
ระบบวัดแสง
วิธีวัดแสง
ขนาดเฟรม (พิกเซล)
และอัตราการบันทึกภาพ
อัตโนมัติ (2 แบบ), หลอดไส, ฟลูออเรสเซนต (7 แบบ), แสงอาทิตย,
แฟลช, เมฆมาก, ในรม, ตั้งคาเอง (เก็บไดถึง 6 คา สามารถวัดคา
ไวตบาลานซแบบจุดไดในระหวางไลฟวิว), เลือกอุณหภูมิสี (2500 K–
10000 K) ทั้งหมดสามารถปรับแบบละเอียดได
คาแสง, แฟลช, ไวตบาลานซ และ ADL
C (ไลฟวิวภาพถาย), 1 (ไลฟวิวภาพยนตร)
• โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F)
• แมนวลโฟกัส (M)
AF ที่ใบหนา, AF พื้นที่กวาง, AF พื้นที่ปกติ, AF ติดตามวัตถุ
AF แบบตรวจจับคอนทราสตตําแหนงใดๆ ในกรอบภาพ
(กลองเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ที่ใบหนา หรือ AF
ติดตามวัตถุ)
ระบบวัดแสง TTL โดยใชเซ็นเซอรภาพหลัก
เฉลี่ยทั้งภาพหรือเนนกลางภาพ
• 1920 × 1080; 60 p (โปรเกรสซีฟ), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60 p, 50 p
อัตราการบันทึกภาพที่ใชสําหรับ 60 p, 50 p, 30 p, 25 p และ 24 p คือ
59.94, 50, 29.97, 25, และ 23.976 เฟรมตอวินาทีตามลําดับ;
ตัวเลือกนี้จะรองรับคุณภาพของภาพระดับปกติและสูง★
1920 × 1080; ใช 60 p และ 50 p ไดเฉพาะเมื่อเลือก 1.3× (18×12)
สําหรับ พื้นที่ภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร
355
ภาพยนตร
รูปแบบไฟล
การบีบอัดวิดีโอ
รูปแบบการบันทึกเสียง
อุปกรณการบันทึกเสียง
ตัวเลือกอื่นๆ
จอภาพ
จอภาพ
แสดงภาพ
แสดงภาพ
อินเทอรเฟส
USB
สัญญาณออก HDMI
ขั้วตออุปกรณเสริม
สัญญาณเสียงเขา
สัญญาณเสียงออก
356
MOV
การเขารหัสวิดีโอขั้นสูง H.264/MPEG-4
Linear PCM
ไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ;
ปรับความไวได
ใสเครื่องหมายดัชนี, ถายภาพเหลื่อมเวลา
8 ซม./3.2 นิ้ว, จํานวนจุดประมาณ 1229 k (VGA; 640 × RGBW ×
480 = 1228800 จุด), จอ TFT ที่มีมุมมองการมองเห็นประมาณ 170°,
ครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100% และมีการปรับ
ความสวาง
แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดยอ (4, 9 หรือ 72 ภาพหรือแบบปฏิทิน)
พรอมซูมแสดงภาพ, เลนภาพยนตร, ฉายสไลดภาพนิ่งและ/หรือ
ภาพยนตร, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท, ขอมูลภาพถาย,
แสดงขอมูลบอกตําแหนง และหมุนภาพอัตโนมัติ
Hi-Speed USB; แนะนําใหใชการเชื่อมตอกับพอรต USB
ชองตอ HDMI ประเภท C
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย: WR-1, WR-R10 (มีแยกจําหนาย
ตางหาก)
• สายลั่นชัตเตอร: MC-DC2 (มีแยกจําหนายตางหาก)
• ชุด GPS: GP-1/GP-1A (มีแยกจําหนายตางหาก)
ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง 3.5 มม.;
รองรับการเสียบปลั๊ก)
ชองรับสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลาง 3.5 มม.)
ไรสาย
มาตรฐาน
ความถี่ที่ใชงาน
ชวง (ระยะทางตาม
แนวสายตา)
อัตราขอมูล
ระบบความปลอดภัย
การตั้งคาไรสาย
รูปแบบเขาใชงาน
NFC
การทํางาน
ภาษาที่รองรับ
ภาษาที่รองรับ
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
2412–2462 MHz (ชองสัญญาณ 1–11)
ประมาณ 30 เมตร (ถือวาไมมีอินเทอรเฟส ชวงสัญญาณ
อาจแตกตางกันไปตามความแรงสัญญาณและการมีหรือไมมี
สิ่งกีดขวาง)
54 เมกาบิทตอวินาที
อัตราขอมูลเชิงตรรกะสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE
อาจแตกตางจากอัตราที่แทจริง
ระบบเปด, WPA2-PSK
รองรับ WPS
โครงสรางพื้นฐาน
NFC Forum Type 3 Tag
อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ตัวยอและดั้งเดิม), เช็ก, เดนมารก,
ดัตช, อังกฤษ, ฟนแลนด, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี,
อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุน, เกาหลี, มราฐี, นอรเวย, เปอรเซีย, โปแลนด,
โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอรเบีย, สเปน,
สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม
357
แหลงพลังงาน
แบตเตอรี่
ชุดแบตเตอรี่
อะแดปเตอร AC
ชองตอขาตัง้ กลอง
ชองตอขาตั้งกลอง
ขนาด/น้ําหนัก
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก)
น้ําหนัก
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 หนึ่งกอน;
สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a ได
อุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D15
พรอมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ Nikon EN-EL15 หนึ่งกอน
หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน AA, แบตเตอรี่ Ni-MH หรือแบตเตอรี่ลิเธียม
หกกอน สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a ได
อะแดปเตอร AC รุน EH-5b; ตองใชปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน
EP-5B (มีแยกจําหนายตางหาก)
/ นิ้ว (ISO 1222)
14
ประมาณ 135.5 × 106.5 × 76 มม.
ประมาณ 755 กรัม พรอมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
แตไมรวมฝาปดตัวกลอง; ประมาณ 675 กรัม (เฉพาะตัวกลองเทานั้น)
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการใชงาน
อุณหภูมิ
0 °C–40 °C
ความชื้น
ไมเกิน 85% (ไมมีการควบแนนของไอน้ํา)
• เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น การวัดทั้งหมดจะดําเนินการตามคูมือ CIPA (Camera and Imaging
Products Association)
• ตัวเลขทั้งหมดเปนคาสําหรับกลองที่ชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีอยูในคูมือฉบับนี้
358
❚❚ เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a
กระแสไฟขาเขา
กระแสไฟฟาขาออก
แบตเตอรี่ที่รองรับ
ระยะเวลาชารจ
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก)
ความยาวของสายไฟ
(หากจัดมาให)
น้ําหนัก
AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0.23–0.12 A
DC 8.4 V/1.2 A
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15b, EN-EL15a และ
EN-EL15 ของ Nikon
ประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ที่อุณหภูมิแวดลอมที่ 25 °C เมื่อไมมี
กําลังไฟเหลืออยู
0 °C–40 °C
ประมาณ 95 × 33.5 × 71 มม. ไมรวมสวนที่ยื่นออกมา
ประมาณ 1.5 เมตร
ประมาณ 115 กรัม ไมรวมปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สายไฟหรือ
อะแดปเตอร AC แบบเสียบผนัง)
❚❚ แบตเตอรีล่ ิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15
ประเภท
ความจุกําลังไฟ
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก)
น้ําหนัก
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
7.0 V/1900 mAh
0 °C–40 °C
ประมาณ 40 × 56 × 20.5 มม.
ประมาณ 78 กรัม ไมรวมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
359
❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
ประเภท
ทางยาวโฟกัส
คารูรับแสงสูงสุด
โครงสรางเลนส
มุมมองภาพ
สเกลทางยาวโฟกัส
ขอมูลระยะหาง
ซูม
การโฟกัส
ระบบลดภาพสั่นไหว
ระยะโฟกัสใกลสุด
จํานวนกลีบไดอะแฟรม
ไดอะแฟรม
ชวงความกวางรูรับแสง
ระบบวัดแสง
ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง
ขนาด
น้ําหนัก
360
เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท
18–105 มม.
f/3.5–5.6
เลนส 15 ชิ้น จัดแบงเปน 11 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น
เลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)
76°–15° 20´
ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 105)
สงไปที่กลอง
การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ
ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติที่ควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส
ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)
0.45 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 98) ที่ทุกตําแหนงซูม
7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
อัตโนมัติสมบูรณแบบ
• ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 105 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของ
การปรับเพิ่มคาแสงที่กลองเลือก
รูรับแสงกวางสุด
67 มม. (P=0.75 มม.)
โดยประมาณ เสนผานศูนยกลาง 76 มม. × 89 มม. (ระยะหาง
จากหนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)
ประมาณ 420 กรัม
❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
ประเภท
ทางยาวโฟกัส
คารูรับแสงสูงสุด
โครงสรางเลนส
มุมมองภาพ
สเกลทางยาวโฟกัส
ขอมูลระยะหาง
ซูม
การโฟกัส
ระบบลดภาพสั่นไหว
ระยะโฟกัสใกลสดุ
จํานวนกลีบไดอะแฟรม
ไดอะแฟรม
ชวงความกวางรูรับแสง
ระบบวัดแสง
ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง
ขนาด
น้ําหนัก
เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท
18–140 มม.
f/3.5–5.6
เลนส 17 ชิ้น จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 1 ชิ้น
เลนสแอสเฟอริคัล 1 ชิ้น)
76°–11° 30´
ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 140)
สงไปที่กลอง
การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ
ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติที่ควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส
ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)
0.45 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 98) ที่ทุกตําแหนงซูม
7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
อัตโนมัติสมบูรณแบบ
• ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 140 มม.: f/5.6–38
คารูรับแสงแคบสุดที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของ
การปรับเพิ่มคาแสงที่กลองเลือก
รูรับแสงกวางสุด
67 มม. (P = 0.75 มม.)
เสนผานศูนยกลางประมาณ 78 มม. × 97 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)
ประมาณ 490 กรัม
361
❚❚ เลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
ประเภท
ทางยาวโฟกัส
คารูรับแสงสูงสุด
โครงสรางเลนส
มุมมองภาพ
สเกลทางยาวโฟกัส
ขอมูลระยะหาง
ซูม
การโฟกัส
ระบบลดภาพสั่นไหว
สัญลักษณแสดงสถานะ
ระยะโฟกัส
ระยะโฟกัสใกลสดุ
จํานวนกลีบไดอะแฟรม
ไดอะแฟรม
ชวงความกวางรูรับแสง
เลนส AF-S DX ชนิด G พรอม CPU ในตัวและ F เมาท
18–200 มม.
f/3.5–5.6
เลนส 16 ชิ้น จัดแบงเปน 12 กลุม (รวมเลนส ED 2 ชิ้น
เลนสแอสเฟอริคัล 3 ชิ้น)
76°–8°
ไลระดับในหนวยมิลลิเมตร (18, 24, 35, 50, 70, 135, 200)
สงไปที่กลอง
การซูมแบบปรับเองโดยใชวงแหวนปรับระยะซูมอิสระ
ระบบโฟกัสภายใน (Internal Focusing - IF) ของ Nikon พรอมโฟกัส
อัตโนมัติที่ควบคุมโดยไซเลนทเวฟมอเตอร และวงแหวนปรับโฟกัส
แยกตางหากสําหรับแมนวลโฟกัส
ใชวิธีการปรับเลนสโดยใช วอยซ คอยล มอเตอร (VCMs)
0.5 ม. ถึงระยะอนันต (∞)
0.5 เมตร จากระนาบโฟกัส (0 98) ที่ทุกตําแหนงซูม
7 (รูไดอะแฟรมแบบกลม)
อัตโนมัติสมบูรณแบบ
• ทางยาวโฟกัส 18 มม.: f/3.5–22
• ทางยาวโฟกัส 200 มม.: f/5.6–36
คารูรับแสงแคบสุดที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามขนาดของการ
ปรับเพิ่มคาแสงที่กลองเลือก
ระบบวัดแสง
รูรับแสงกวางสุด
ขนาดฟลเตอรสําหรับติดตั้ง 72 มม. (P = 0.75 มม.)
ขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ 77 มม. × 96.5 มม. (ระยะหางจาก
หนาแปลนเมาทเลนสของกลอง)
น้ําหนัก
ประมาณ 565 กรัม
Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวร
ที่ไดกลาวไวในคูมือฉบับนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Nikon จะไมรับผิดชอบ
ตอความเสียหายที่อาจเกิดจากความผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีอยูในคูมือฉบับนี้
362
เลนส
ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใชไดกับเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR, และ AF-S DX
NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II เลนสที่ใชในคูมือนี้เพื่อแสดงภาพประกอบ
โดยทั่วไปคือ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส
สเกลทางยาวโฟกัส
ฝาปดหนาเลนส
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส (0 23)
ขั้ว CPU (0 307)
ฝาปดเลนสดานหลัง
วงแหวนปรับระยะซูม (0 33)
วงแหวนปรับโฟกัส (0 97)
สวิทชโหมด A-M (0 97)
สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว
(0 367)
363
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
เครื่องหมายบอกทางยาวโฟกัส
สเกลทางยาวโฟกัส
ฝาปดหนาเลนส
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส (0 23)
ขั้ว CPU (0 307)
ฝาปดเลนสดานหลัง
วงแหวนปรับระยะซูม (0 33)
วงแหวนปรับโฟกัส (0 97)
364
สวิทชโหมด A-M (0 97)
สวิทชเปดปดระบบลดภาพสั่นไหว
(0 367)
❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส
เครื่องหมายบอก
เครื่องหมายระยะโฟกัส
ทางยาวโฟกัส
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
สเกลทางยาวโฟกัส
เมาทเลนส (0 23)
ขั้ว CPU (0 307)
ฝาปดหนาเลนส
ฝาปดเลนสดานหลัง
LOCK
18
วงแหวนปรับระยะซูม (0 33)
สวิทชล็อคซูม
วงแหวนปรับโฟกัส (0 97)
สวิทชปรับโหมดโฟกัส (0 97)
สวิทชเปดปดระบบลด
ภาพสั่นไหว (0 367)
สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว
(0 368)
A สวิทชล็อคซูม
ในการล็อควงแหวนปรับระยะซูม ใหหมุนไปที่ตําแหนง 18 มม. และเลื่อนสวิทชล็อคซูมไปที่ LOCK
นี่เปนการปองกันเลนสยืดออกเนื่องจากน้ําหนักของตัวเองในขณะที่พกพากลองเดินทางไปมา
D สัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัส
โปรดทราบวาสัญลักษณแสดงสถานะระยะโฟกัสมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทานั้นและอาจไมแสดงระยะ
วัตถุไดอยางแมนยํา และอาจไมแสดงเครื่องหมาย ∞ เมื่อกลองโฟกัสบนวัตถุที่อยูไกล เนื่องจาก
ระยะชัดลึกหรือปจจัยอื่น
365
เลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR, AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3.5–5.6G ED VR, และ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II สําหรับ
ใชกับกลองดิจิตอลรูปแบบ DX ของ Nikon โดยเฉพาะ
D การดูแลรักษาเลนส
• รักษาใหขั้ว CPU สะอาดอยูเสมอ
• ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจากหนาเลนส ในการลบรอยนิ้วมือและ
คราบสกปรกอื่นๆ ใหหยดเอทานอลหรือน้ํายาทําความสะอาดเลนสปริมาณเล็กนอยลงบนผาฝาย
สะอาดเนื้อนุม หรือบนกระดาษเช็ดเลนส และเช็ดทําความสะอาดโดยวนเปนวงกลมจากจุดศูนยกลาง
สูขอบเลนส ระวังอยาใหเกิดรอยเปอนหรือสัมผัสเลนสดวยนิ้วมือ
• หามใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอรผสมสีหรือเบนซินในการทําความสะอาดเลนส
• สามารถใชเลนสฮูดหรือฟลเตอร NC เพื่อปองกันเลนสชิ้นหนาได
• ปดฝาปดดานหนาและดานหลังกอนจะใสเลนสลงในถุง
• เมื่อใสเลนสฮูด หามหยิบ หรือถือเลนสหรือกลองโดยจับเฉพาะที่ฮูด
• ถาไมตองการใชเลนสเปนเวลานาน ใหเก็บไวในที่แหงและเย็นเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราและสนิม
หามเก็บใหโดนแสงอาทิตยโดยตรง หรือเก็บไวกับลูกเหม็นหรือการบูร
• รักษาเลนสใหแหงอยูเสมอ หากกลไกภายในขึ้นสนิมจะทําใหเกิดความเสียหายและไมสามารถ
ซอมแซมได
• การเก็บเลนสไวในบริเวณที่มีความรอนสูงอาจทําใหชิ้นสวนที่ทําจากพลาสติกเสริมแรงเสียหายหรือ
บิดงอ
366
❚❚ ระบบลดภาพสัน่ ไหว (VR)
เลนสที่อธิบายในสวนนี้รองรับระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ซึ่งลดภาพพรามัวจากการสั่นสะเทือน
ของกลองแมในขณะแพนกลอง ชวยใหใชชัตเตอรสําหรับกลองรูปแบบ DX ทีค่ วามเร็วต่ําลง
ประมาณ 3.5 สต็อป (AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR และ AF-S DX
NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II) หรือ 4.0 สต็อป (AF-S DX NIKKOR 18–140mm
f/3.5–5.6G ED VR) ที่ตําแหนงซูมสูงสุด (ตามมาตรฐานของแนวทาง Camera and Imaging
Products Association [CIPA]; ทั้งนี้ผลที่ไดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับผูใชและสภาพ
การถายภาพ) ทําใหมีชวงความไวชัตเตอรเพิ่มขึ้น ถายภาพโดยใชมอื ถือกลองและไมใชขาตั้ง
ไดในสถานการณที่หลากหลายมากขึ้น
หากตองการใชระบบลดภาพสั่นไหว ใหเลื่อนสวิทช
ระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ ON ระบบลดภาพสั่นไหว
จะทํางานเมือ่ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะชวย
ลดผลกระทบจากการสั่นไหวของกลองที่มีตอภาพ
ในชองมองภาพ และทําใหจัดองคประกอบวัตถุและโฟกัส
งายดายขึ้นทัง้ ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติและโหมดแมนวลโฟกัส
เมื่อแพนกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับ
การเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน
(ตัวอยางเชน ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหว
จะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทานั้น)
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่น
เปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น
ปดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อยึดกลองไวกับขาตั้งกลองอยางมั่นคง แตใหเปดใชระบบนี้
หากสวนหัวของขาตั้งไมมั่นคงหรือเมือ่ ใชขาตัง้ แบบขาเดียว
367
D ระบบลดภาพสั่นไหว
อยาปดการทํางานของกลองหรือถอดเลนสหากระบบลดภาพสั่นไหวยังคงทํางาน
ขณะชารจแฟลชในตัวกลอง ระบบลดภาพสั่นไหวจะหยุดทํางาน ขณะที่ระบบลดภาพสั่นไหวทํางาน
ภาพในชองมองภาพอาจกระตุกหลังจากลั่นชัตเตอร ซึ่งไมใชความผิดปกติแตอยางใด รอจนกระทั่ง
ภาพบนชองมองภาพนิ่งกอนที่จะถายภาพ
A สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหว (เลนส AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G
ED VR II)
สวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวใชเพื่อเลือกโหมดระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อเปดลดภาพสั่นไหว
• เลือก NORMAL เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เมื่อถายภาพจากตําแหนงที่ถูกกําหนดตายตัวไว
และในสถานการณอื่นๆ ที่ทําใหกลองเคลื่อนไหวเล็กนอย
• เลือก ACTIVE เพื่อลดการเกิดภาพสั่นไหว เมื่อถายภาพจากยานพาหนะที่เคลื่อนที่ ขณะกําลังเดิน
และในสถานการณอื่นๆ ที่ทําใหกลองเคลื่อนไหว
เลื่อนสวิทชปรับโหมดระบบลดภาพสั่นไหวไปที่ NORMAL เพื่อถายภาพแบบแพนกลอง เมื่อแพนกลอง
ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการเคลื่อนไหวที่ไมไดเปนสวนหนึ่งของการแพน (ตัวอยางเชน
ถาแพนกลองในแนวนอน ระบบลดภาพสั่นไหวจะทํางานเฉพาะกับการสั่นไหวในแนวตั้งเทานั้น)
จึงทําใหการแพนกลองในแนวโคงกวางอยางราบรื่นเปนไปอยางงายดายยิ่งขึ้น
368
A การใชแฟลชในตัวกลอง
เมื่อใชแฟลชในตัวกลองควรใหวัตถุอยูหางกลองเปนระยะอยางนอย 0.6 เมตร และถอดเลนสฮูดออก
เพื่อปองกันขอบมืด (เงาที่เกิดจากสวนปลายของเลนสบดบังแสงแฟลชในตัวกลอง)
เงามืด
ขอบมืด
AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR:
กลอง
D5300/D5000/D3100/D3000
D5200/D5100/D3200
D5500/D3300
D7200/D7100/D7000/D300 series/
D200/D100/D80
D90/D70 series
D50
D60/D40 series
18 มม.
24 มม.
18 มม.
24 มม.
18 มม.
24 มม.
35–105 มม.
ระยะทางที่ใกลที่สุด
ที่ไมเกิดขอบมืด
2.5 เมตร
1.0 เมตร
3.0 เมตร
1.0 เมตร
2.5 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
ทั้งหมด
ไมมีขอบมืด
18 มม.
24–105 มม.
18 มม.
24–105 มม.
18 มม.
24 มม.
35–105 มม.
1.5 เมตร
ไมมีขอบมืด
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
2.5 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
ตําแหนงชวงซูม
369
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR:
กลอง
ตําแหนงชวงซูม
D7200/D7100/D7000/D300 series/
D200/D100
18 มม.
24–140 มม.
18 มม.
24 มม.
35–140 มม.
18 มม.
24 มม.
35–140 มม.
D90/D80/D50
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/
D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 series/D60/ D40 series
ระยะทางที่ใกลที่สดุ
ที่ไมเกิดขอบมืด
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
2.5 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
1.0 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II:
กลอง
ตําแหนงชวงซูม
D7200/D7100/D7000/D300 series/
D200/D100
18 มม.
24–200 มม.
24 มม.
35 มม.
50–200 มม.
24 มม.
ระยะทางที่ใกลที่สดุ
ที่ไมเกิดขอบมืด
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
1.0 เมตร
1.0 เมตร
ไมมีขอบมืด
1.0 เมตร
35–200 มม.
ไมมีขอบมืด
D90/D80
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/
D3300/D3200/D3100/D3000/
D70 series/D60/D50/ D40 series
เนื่องจากแฟลชในตัวกลองสําหรับ D100 และ D70 จะครอบคลุมเฉพาะมุมมองภาพของเลนสที่มี
ระยะโฟกัส 20 มม. หรือมากกวา จึงเกิดขอบมืดขึ้นที่ทางยาวโฟกัส 18 มม.
370
A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
•
•
•
•
ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
ฝาปดเลนสดานหลัง
ถุงใสเลนส CL-1018
ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-32
จัดใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( )
ตามที่แสดงในภาพ q จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมาย
ล็อคเลนสฮูด (—{)
เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง
สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
A อุปกรณเสริมสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-1 และ LF-4
371
A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
• ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-67 ขนาด 67 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง
A อุปกรณเสริมอืน่ ๆ สําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
•
•
•
•
ฟลเตอรแบบเกลียว 67 มม.
ฝาปดเลนสดานหลัง LF-1 และ LF-4
ถุงใสเลนส CL-1018
ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-32
จัดใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( )
ตามที่แสดงในภาพ q จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมาย
ล็อคเลนสฮดู (—{)
เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง
สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
372
A อุปกรณเสริมที่จัดมาใหสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
•
•
•
•
ฝาปดแบบหนีบหนาเลนส LC-72 ขนาด 72 มม.
ฝาปดเลนสดานหลัง
ถุงใสเลนส CL-1018
ฮูดแบบมีเขี้ยว HB-35
จัดใหเครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้งเมาท (●) ตรงกับเครื่องหมายจัดแนวเลนสฮูด ( )
ตามที่แสดงในภาพ q จากนั้นหมุนฮูด (w) จนกระทั่งเครื่องหมาย ● ตรงกับเครื่องหมาย
ล็อคเลนสฮูด (—{)
NORMAL
ACTIVE
เมื่อติดหรือถอดฮูด ถือใหใกลกับสัญลักษณบนฐาน และหลีกเลี่ยงการยึดที่แนนเกินไป อาจเกิด
ขอบมืดขึ้น ถาติดฮูดไมถูกตอง
สามารถถอดและยึดบนเลนสเมื่อไมใชงาน
A อุปกรณเสริมสําหรับ AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• ฟลเตอรแบบเกลียว 72 มม.
• ฝาปดเลนสดานหลัง LF-1 และ LF-4
373
A หมายเหตุเกี่ยวกับเลนสมมุ กวางและกวางมาก
โฟกัสอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธตามที่ตองการในสถานการณที่แสดงดานลาง
1 วัตถุในพื้นหลังครอบครองพื้นที่ของจุดโฟกัสมากกวาวัตถุหลัก:
หากจุดโฟกัสมีทั้งวัตถุที่อยูดานหนาและพื้นหลัง
กลองอาจโฟกัสที่พื้นหลังและอาจทําใหวัตถุ
อยูนอกโฟกัส
ตัวอยาง: วัตถุภาพบุคคลที่อยูไกล
และอยูหางจากพื้นหลัง
2 วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
กลองอาจยากที่จะโฟกัสวัตถุตัวแบบที่ไมมี
คอนทราสตหรือมีขนาดเล็กกวาวัตถุที่อยูที่พื้นหลัง
ตัวอยาง: ทุงดอกไม
ในกรณีเหลานี้ ใหใชแมนวลโฟกัสหรือใชการล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสวัตถุอนื่ ที่อยูในระยะเดียวกัน จากนั้น
จัดองคประกอบภาพใหม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูที่ “การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี” (0 96)
374
A การใช M/A (โฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล) กับเลนส AF-S DX NIKKOR
18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
ในการโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติพรอมปรับโฟกัสแมนวล (M/A):
1 เลื่อนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนส (0 365) ไปยังโหมด M/A
2 โฟกัส
หากตองการ ทานสามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติโดยการหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสในขณะ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งคางไว (หรือในขณะกดปุมที่กําหนดเปน AF-ON ในเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง) หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง (หรือกดปุมอีกครั้ง)
A การโฟกัสดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR และ AF-S DX
NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
หากเลือก AF ทีละภาพ (AF-S) ขณะที่โหมดโฟกัสของกลองและสวิทชเลนส A-M ตั้งไวเปน A
สามารถปรับโฟกัสไดโดยกดปุมกดชัตเตอรคางไวครึ่งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการใชโฟกัสอัตโนมัติและ
หมุนวงแหวนปรับโฟกัสดวยตนเอง อยาหมุนวงแหวนปรับโฟกัสกระทั่งโฟกัสอัตโนมัติทํางานเสร็จสิ้น
หากตองการปรับโฟกัสภาพใหมโดยใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง
375
❚❚ มาตรฐานที่รองรับ
• DCF รุน 2.0: Design Rule for Camera File System (ขอกําหนดในการออกแบบระบบไฟล
ของกลองหรือ DCF) คือมาตรฐานทีใ่ ชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมกลองดิจิตอล
เพื่อใหกลองแตละยี่หอสามารถใชไฟลรว มกันได
• DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) คือมาตรฐานที่ใชกันอยางกวางขวาง
ในอุตสาหกรรมที่ทําใหสามารถพิมพภาพจากคําสั่งพิมพที่เก็บอยูในการดหนวยความจําได
• Exif รุน 2.3: กลองรองรับ Exif (Exchangeable Image File Format สําหรับกลองภาพนิ่ง
ดิจิตอล) รุน 2.3 มาตรฐานซึ่งใชขอมูลที่เก็บไวกับภาพถายไปใชสําหรับปรับปรุง
คุณภาพสีใหดีที่สุด เมือ่ พิมพภาพออกมาดวยเครื่องพิมพทรี่ องรับ Exif
• PictBridge: มาตรฐานที่พัฒนารวมกันระหวางกลองดิจิตอลและอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ
เพื่อใหสามารถพิมพภาพผานเครือ่ งพิมพไดโดยตรงโดยไมตอ งโอนยายไปยังคอมพิวเตอร
กอน
• HDMI: High-Definition Multimedia Interface คือมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอมัลติมเี ดีย
ที่ใชในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริโภคและอุปกรณ AV ที่สามารถสงผานขอมูล
ภาพและเสียง รวมทั้งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณที่รองรับ HDMI โดยผานสายสัญญาณ
ที่เชื่อมตออยูเพียงเสนเดียว
376
ขอมูลเครื่องหมายการคา
IOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Cisco Systems, Inc.,
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอืน่ ๆ ที่ใชภายใตการอนุญาตใหใชสิทธิ์
Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอืน่ ๆ PictBridge เปนเครื่องหมายการคา โลโก SD, SDHC
และ SDXC เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition
Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing,
LLC
Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Wi-Fi Alliance
N-Mark เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท NFC Forum, Inc.
ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอืน่ ๆ ชื่อทางการคาอื่นๆ ทั้งหมดที่กลาวถึงในคูมือฉบับนี้
หรือในเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ Nikon เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของเจาของแตละราย
A สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
สามารถดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลองไดโดยใชตัวเลือก สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ในเมนูตั้งคา (0 293)
A FreeType License (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์
A MIT License (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2015 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
377
A ใบรับรอง
378
การดหนวยความจําที่ไดรบั การรับรอง
กลองรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC รวมทัง้ การด SDHC
และ SDXC ทีร่ องรับกับ UHS-I แนะนําใหใชการดทีม่ ี SD Speed Class 6
หรือสูงกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร
การใชการดที่ชากวาอาจมีผลทําใหการบันทึกถูกขัดจังหวะ
เมื่อเลือกการดสําหรับใชในตัวอานการด ตรวจสอบใหแนใจวารองรับกับอุปกรณ
ติดตอผูผลิตสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ การทํางาน
และขอจํากัดเกี่ยวกับการใชงาน
379
ความจุการดหนวยความจํา
ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไวไดในการดหนวยความจํา
SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC ขนาด 16 GB ที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ
(0 77), ขนาดภาพ (0 81), และการตั้งคาพื้นที่ภาพ (0 73) แบบตางๆ
(นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2015)
❚❚ พืน้ ทีภ่ าพ DX (24×16)
คุณภาพของภาพ
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ,
12 บิท
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ,
14 บิท
NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท
JPEG Fine 3
JPEG Normal 3
JPEG Basic 3
380
ขนาดภาพ
ความจุของ
ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2
—
22.2 MB
379
27
—
28.0 MB
294
18
—
—
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
20.6 MB
25.4 MB
12.7 MB
7.7 MB
3.9 MB
6.5 MB
3.9 MB
2.1 MB
2.7 MB
1.9 MB
1.1 MB
511
428
929
1500
2900
1800
3000
5600
3500
5700
10300
35
26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
❚❚ พื้นที่ภาพ 1.3× (18×12)
คุณภาพของภาพ
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ,
12 บิท
NEF (RAW),
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ,
14 บิท
NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท
ขนาดภาพ
ความจุของ
ขนาดไฟล 1 จํานวนภาพ 1 หนวยความจํา
บัฟเฟอร 2
—
15.0 MB
575
44
—
18.7 MB
449
29
—
13.8 MB
770
67
—
16.9 MB
648
46
ใหญ
8.6 MB
1300
100
กลาง
5.3 MB
2200
100
JPEG Fine 3
เล็ก
2.9 MB
4000
100
ใหญ
4.3 MB
2600
100
JPEG Normal 3
กลาง
2.8 MB
4300
100
เล็ก
1.5 MB
7400
100
ใหญ
2.0 MB
5100
100
JPEG Basic 3
กลาง
1.4 MB
7900
100
เล็ก
0.9 MB
13100
100
1 ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
2 จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไวในหนวยความจําบัฟเฟอรที่ ISO 100 ลดลงหากเลือก
เนนคุณภาพ สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG (0 80), ตั้งคาความไวแสง (ISO) เปน 12800
หรือสูงกวา หรือเปดใชลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนานหรือควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
3 เปนตัวเลขเมื่อตั้งคา การบีบอัดภาพ JPEG เปน เนนขนาด การเลือก เนนคุณภาพ
จะเพิ่มขนาดไฟลของภาพ JPEG ทําใหจํานวนภาพและความจุของบัฟเฟอรลดลง
A d3—ถายตอเนื่องสูงสุด (0 280)
สามารถกําหนดจํานวนภาพถายสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุดไวเทาใดก็ไดระหวาง
1 ถึง 100
381
อายุการใชงานของแบตเตอรี่
สวนหนึ่งของภาพยนตรหรือจํานวนภาพทีส่ ามารถบันทึกไดเมื่อใชแบตเตอรี่ทชี่ ารจเต็ม
จะแตกตางกันไปในแตละสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิ ชวงหางเวลาระหวางภาพ
และระยะเวลาที่กลองแสดงเมนู ในกรณีแบตเตอรี่ AA ความจุของแบตเตอรี่ยังแตกตางกันไป
ในแตละยี่หอ และการเก็บรักษา ทั้งนี้ไมสามารถใชแบตเตอรี่บางรุนได ตอไปนี้เปนคาตัวอยาง
สําหรับกลองและอุปกรณเสริมชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีห่ ลายรูปแบบ MB-D15
• ภาพถาย, โหมดถายทีละภาพ (มาตรฐาน CIPA 1)
แบตเตอรี่ EN-EL15 หนึ่งกอน 2 (กลอง): ประมาณ 1110 ภาพ
แบตเตอรี่ EN-EL15 หนึ่งกอน 2 (MB-D15): ประมาณ 1110 ภาพ
แบตเตอรี่อัลคาไลน AA หกกอน (MB-D15): ประมาณ 630 ภาพ
• ภาพถาย, โหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง (มาตรฐาน Nikon 3)
แบตเตอรี่ EN-EL15 หนึ่งกอน 2 (กลอง): ประมาณ 4090 ภาพ
แบตเตอรี่ EN-EL15 หนึ่งกอน 2 (MB-D15): ประมาณ 4090 ภาพ
แบตเตอรี่อัลคาไลน AA หกกอน (MB-D15): ประมาณ 1510 ภาพ
• ภาพยนตร 4
แบตเตอรี่ EN-EL15 หนึ่งกอน 2 (กลอง): ประมาณ 80 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง
แบตเตอรี่ EN-EL15 หนึ่งกอน 2 (MB-D15): ประมาณ 80 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง
แบตเตอรี่อัลคาไลน AA หกกอน (MB-D15): ประมาณ 30 นาที ตัวอยางภาพยนตร
ความคมชัดสูง
382
1 วัดผลที่ 23 °C (±2 °C) ดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบตอไปนี้: ปรับเลนสวนจากระยะอนันตจนระยะต่ําสุดและถายภาพที่การตั้งคาเริ่มตนทุกๆ
30 วินาที แฟลชจะยิงหนึ่งครั้งเวนหนึ่งครั้ง ไมไดใชไลฟวิว
2 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b และ EN-EL15a แทน EN-EL15 ได
3 วัดผลที่ 20 °C ดวยเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไข
การทดสอบตอไปนี้: ตั้งคุณภาพของภาพเปน JPEG Basic ตั้งขนาดภาพเปน M (กลาง),
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเปนเวลาสามวินาทีและวนปรับโฟกัส
จากระยะอนันตจนถึงระยะใกลสุดสามรอบ จากนั้นถายภาพหกภาพตอเนื่องกันและเปดจอภาพ
เปนเวลาหาวินาทีแลวปดจอภาพ หลังจากหมดเวลาแสตนดบาย จะเริ่มตนใหมอีกครั้ง
4 วัดผลที่ 23 °C (±2 °C) ดวยกลองที่ใชคาที่ตั้งจากโรงงานและเลนส AF-S DX NIKKOR 18–105mm
f/3.5–5.6G ED VR ภายใตเงื่อนไขการทดสอบที่กําหนดโดยสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับการถายภาพ (Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA) สามารถ
ถายภาพยนตรไดความยาวสูงสุดตอนละ 29 นาที และ 59 วินาที (1080/30p) ดวยขนาด 4 GB
การบันทึกอาจสิ้นสุดลงกอนจะถึงขีดจํากัดดังกลาวหากอุณหภูมิของกลองเพิ่มขึ้น
การใชงานดังตอไปนี้จะทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วขึ้น:
• การใชจอภาพ
• การกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่งคางไว
• การใชโฟกัสอัตโนมัติซ้ําๆ
• การถายภาพ NEF (RAW)
• ความไวชัตเตอรต่ํา
• การใชคุณสมบัติ Wi-Fi ของกลอง (LAN ไรสาย)
• การใชกลองกับอุปกรณเสริมอื่นๆ
• การใชโหมด VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) กับเลนส VR
เพื่อใหมนั่ ใจวาทานใชแบตเตอรี่ Nikon แบบรีชารจ EN-EL15 ใหไดประโยชนสงู สุด:
• รักษาขั้วแบตเตอรี่ใหสะอาดอยูเสมอ ขั้วแบตเตอรี่ที่สกปรกอาจทําใหประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ลดลง
• ใชแบตเตอรี่ทันทีหลังจากชารจ หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานไป
383
ดัชนี
สัญลักษณ
i (โหมดอัตโนมัติ)............................................30
j (โหมดอัตโนมัติ (ปดแฟลช)) ..........................30
SCENE (โหมดสําเร็จรูป)....................................41
EFFECTS (เอ็ฟเฟกตพิเศษ)...............................44
k (ภาพบุคคล).................................................42
l (ทิวทัศน) ......................................................42
p (เด็ก) ...........................................................42
m (กีฬา)...........................................................42
n (ถายระยะใกล) .............................................42
o (บุคคลตอนกลางคืน) ....................................42
r (ทิวทัศนตอนกลางคืน) ..................................42
s (ปารตี้/ในหอง)..............................................42
t (ชายหาด/หิมะ).............................................42
u (อาทิตยตก)..................................................43
v (ย่ําค่ํา/รุงเชา) ...............................................43
w (สัตวเลี้ยง) ...................................................43
x (ภาพถายใตแสงเทียน)....................................43
y (ดอกไมบาน) ................................................43
z (สีสันฤดูใบไมรวง).........................................43
0 (ภาพอาหาร) .................................................43
% (ไนทวิชัน).....................................................44
g (ภาพรางสี) ...........................................44, 46
i (ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว)...............................45, 47
u (เลือกสีเดน) ...........................................45, 49
1 (ภาพเงา) .....................................................45
2 (ไฮคีย) .........................................................45
3 (โลวคีย) .......................................................45
P (โปรแกรมอัตโนมัติ).........................................52
S (อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง) ...............................53
A (อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง) ...............................54
M (ปรับเอง) .......................................................56
U1/U2...............................................................62
S (ถายทีละภาพ) ...............................................66
CL (การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา) .................66
CH (การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง) .................66
384
Q (ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ) ....................................66
E (ตั้งเวลาถาย)..........................................66, 69
MUP (ยกกระจกขึ้น)......................................66, 71
! (AF ที่ใบหนา)...............................................88
$ (AF พื้นที่กวาง).............................................88
% (AF พื้นที่ปกติ) ..............................................88
& (AF ติดตามวัตถุ)........................................89
a (เฉลี่ยทั้งภาพ) ...........................................105
Z (เนนกลางภาพ) .........................................105
b (เฉพาะจุด)................................................105
AUTO (แฟลชอัตโนมัติ) ....................................145
Y (ลดตาแดง).......................................145, 147
SLOW (แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา)......145,
147
REAR (แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง) ......147
E (การชดเชยแสง)..........................................109
Y (ชดเชยแสงแฟลช) ....................................151
O (โปรแกรมแบบยืดหยุน) ..................................52
ปุม a (ไลฟวิว) ..................................12, 31, 161
ปุม i ......................................................189, 233
ปุม R (ขอมูล)..........................................13, 185
ปุม J......................................................17, 284
ปุม D.................................................................5
L (ตั้งคาเอง) ......................................111, 120
D (การถายครอม).......................................197
I (สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส) ....34, 93, 98
t (หนวยความจําบัฟเฟอร) ................................68
M (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน)...............36
ตัวเลข
1.3× (18×12) ..................................73, 168, 169
12 บิท ...............................................................80
14 บิท ...............................................................80
A
Active D-Lighting ...........................139, 207, 270
AE เทานั้น (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ)...........197
AE และแฟลช (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ) .....197
AF...............................................................83–95
AF จุดเดียว..................................................86, 90
AF ตลอดเวลา....................................................84
AF ตอเนื่อง........................................................83
AF ติดตามวัตถุ ..................................................89
AF ทีละภาพ ................................................83, 84
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส ......................86, 90
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ...................87, 90
AF ใบหนา .........................................................88
AF พืน้ ที่กวาง.....................................................88
AF พืน้ ที่ปกติ .....................................................88
AF อัตโนมัติ .......................................................83
AF-A .................................................................83
AF-C.........................................................83, 276
AF-F .................................................................84
AF-S ...................................................83, 84, 276
I
C
NEF (RAW) .........................................77, 80, 302
NFC ........................................................254, 264
Camera Control Pro 2 ....................................319
Capture NX-D .................................................... ii
CLS ................................................................311
Creative Lighting System...............................311
i-TTL ...............................................................149
J
JPEG ..........................................................77, 80
JPEG Basic ......................................................77
JPEG Fine.........................................................77
JPEG Normal....................................................77
L
L (ใหญ) .....................................................81, 169
M
M (กลาง)...................................................81, 169
MB-D15 ..........................................281, 286, 319
N
P
PictBridge.......................................................376
Picture Control........................................130, 132
D
R
DCF................................................................376
D-Lighting ......................................................294
DPOF .....................................................267, 376
DX (24×16)......................................73, 168, 169
RAW ชองที่ 1 - JPEG ชองที่ 2
(หนาที่ของการดในชองที่ 2)...............................82
RGB................................................................237
E
S
Exif .................................................................376
S (เล็ก)......................................................81, 169
SSID ...............................................................251
G
U
GPS........................................................227, 241
User Settings....................................................62
UT-1................................................................319
UTC ........................................................228, 241
H
H.264 .............................................................356
HDMI..............................................170, 292, 376
High Dynamic Range (HDR)..................141, 270
V
ViewNX-i.............................................................ii
385
W
WB (ไวตบาลานซ) ...................................111, 202
Wi-Fi...............................................................250
Wireless Mobile Utility............................250, 251
WT-5...............................................................319
ก
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง................................34
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด...................................35
กรอบพืน้ ที่ AF......................................10, 25, 235
กระจก...............................................71, 156, 324
กราฟฮิสโตแกรม ......................................237, 238
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง.............................283
การชารจแบตเตอรี่ .............................................21
การซอนภาพ............................................294, 299
การซูมแสดงภาพ..............................................243
การดหนวยความจํา ................22, 27, 82, 379, 380
การดหนวยความจํา SD..........22, 27, 82, 379, 380
การตรวจสอบแฟลชนํา .............................149, 154
การตอบสนองความถี่ ...............................192, 274
การตั้งคาแบบกําหนดเอง..................................276
การตั้งชื่อไฟล ...........................................268, 273
การตั้งเวลา ................................................69, 217
การตัดสวนภาพยนตร .......................................179
การติดตามระยะโฟกัส ................................85, 276
การถอดเลนสออกจากกลอง................................29
การถายครอม ..........................................197, 284
การถายครอมคาแสง ........................................197
การถายครอมแฟลช..........................................197
การถายแบบเวนชวงเวลา..........................217, 272
การถายภาพซอน .....................................211, 272
การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา .................66, 280
การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง .........................66
การบันทึก NEF (RAW)...............................80, 269
การบีบอัดภาพ JPEG.................................80, 269
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .....................114
การปองกันภาพ................................................245
การเปดชัตเตอรคาง......................................58, 59
386
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .....................................194
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน.............................194
การเรียงหมายเลขไฟล ......................................280
การลดตาแดง...........................................145, 147
การล็อคคาแสง.................................................107
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ ....................................107
การล็อคโฟกัส.....................................................93
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส ............................98
การแสดงแบบปฏิทิน .........................................232
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ ...........13, 185, 281
การแสดงภาพขนาดยอ .....................................231
การแสดงภาพเต็มจอ ........................................229
แกไขตาแดง .....................................................294
ข
ขนาด.........................................................81, 169
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ......................166, 192, 273
ขนาดภาพ..................................81, 169, 269, 310
ขอมูล ......................................................185, 234
ขอมูลการถายภาพ............................................239
ขอมูลการแสดงภาพ..........................................234
ขอมูลบอกตําแหนง ...................................227, 241
ขอมูลภาพถาย .................................................234
ขอมูลภาพรวม..................................................242
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU......................................224
ขั้ว CPU...........................................................307
ขาตั้งกลอง ...........................................................3
ค
ควบคุมขอบมืด.................................................271
ควบคุมความผิดเพี้ยน.......................................295
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........................271
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ .............................102
ความจุการดหนวยความจํา ...............................380
ความดัง ...........................................................178
ความดังของหูฟง ..............................................193
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช .........................282, 351
ความละเอียดสูง ...............................................376
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ............................80
ความไวของไมโครโฟน..............................192, 273
ความไวชัตเตอร............................................53, 56
ความไวชัตเตอรของแฟลช.........................148, 283
ความไวชัตเตอรต่ําสุด .......................................103
ความไวแสง ...............................................99, 102
ความไวแสงสูงสุด .............................................103
ความสวางของจอภาพ......................191, 192, 289
คัดลอกภาพ.....................................................267
คาความไวแสง (ISO)..........................99, 102, 281
คาตั้งจากโรงงาน..............................................194
คาที่เพิ่งตั้ง .......................................................297
คารูรับแสง ...........................................52, 54, 307
คารูรับแสงสูงสุด...............................150, 307, 317
คาแสง.....................................................105–110
คําอธิบายภาพ .................................................291
คุณภาพของภาพ........................................77, 268
คุณภาพภาพยนตร ...........................166, 192, 273
เครือขาย..........................................................293
เครือขายไรสาย ........................................250, 319
เครื่องหมายระนาบโฟกัส.....................................98
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง ........363, 364, 365
จ
จอภาพ................................................12, 39, 229
จัดการ Picture Control ....................135, 270, 275
จํานวนจุดโฟกัส ................................................277
จํานวนภาพ......................................................382
จุดโฟกัส ............................33, 34, 86, 89, 98, 277
ฉ
ฉายสไลด.........................................................267
เฉพาะจุด .........................................................105
ช
ชดเชยแสง .......................................109, 278, 283
ชดเชยแสงแฟลช ..............................................151
ชดเชยแสงอยางละเอียด ...................................278
ชวงแฟลช ........................................................150
ชอง .....................................................27, 82, 233
ชองตอ HDMI.......................................................2
ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก..........................2
ชองมองภาพ ......................... 10, 25, 70, 319, 349
ชองและโฟลเดอรแสดงภาพ...............................233
ชุดแบตเตอรี่ .....................................................319
ชุดสื่อสาร.........................................................319
ซ
ซอนภาพ..........................................................266
โซนเวลาและวันที่........................................24, 290
ด
ดู SSID............................................................251
ต
ตกแตงอยางรวดเร็ว ..........................................295
ตั้งคา Picture Control ......................130, 270, 275
ตั้งคาความไวแสง (ISO)............................102, 271
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร .........275
ตั้งคาเอง (ไวตบาลานซ) ............................111, 120
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม....................................227
ตั้งเวลาถาย..........................................66, 69, 279
ตั้งเวลาสแตนดบาย ............................37, 227, 279
ตัดตอภาพยนตร ...............................179, 233, 296
ตัดสวน ....................................................294, 298
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ .........................234, 266
ตัวเลือกโหมดโฟกัส .............................................83
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย......................................319
ติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ...............................87, 90
ถ
ถายครอม ADL.................................................207
ถายครอมไวตบาลานซ
(ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ) .........................202
ถายครอมอัตโนมัติ ....................................197, 284
ถายตอเนื่องสูงสุด .............................................280
ถายทีละภาพ......................................................66
ถายภาพเหลื่อมเวลา.................................171, 275
387
ท
ทางยาวโฟกัส ...........................................225, 309
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ...................................321
ทิวทัศน (ตั้งคา Picture Control) .......................130
โทนภาพ ..................................................133, 135
โทนสีเดียว ...............................................130, 294
น
เนนกลางภาพ ..........................................105, 278
เนนขนาด (การบีบอัดภาพ JPEG) .......................80
เนนคุณภาพ (การบีบอัดภาพ JPEG) ...................80
ในรม (ไวตบาลานซ) .........................................111
บ
บันทึก User Settings.........................................62
บันทึก/โหลดการตั้งคา ......................................291
บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง .....................277
บันทึกเฟรมที่เลือก....................................179, 183
บีบอัด (รูปแบบ) .................................................80
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ (รูปแบบ)...............80
แบตเตอรี่ ...............................21, 22, 26, 291, 359
แบตเตอรี่นาฬิกา ..............................................188
ป
ปรับ AF อยางละเอียด ......................................292
ปรับ Hi ISO ดวยแปนหมุนเลือกคําสัง่ ................101
ปรับภาพตรง....................................................295
ปรับสัดสวนภาพ...............................................296
ปรับเอง .......................................................56, 97
ปลอยปุมเพือ่ ใชแปนหมุน ..................................285
ปลั๊กตออะแดปเตอร AC....................................319
ปลายทาง ................................................192, 273
ปุม AE-L/AF-L ..........................94, 107, 285, 288
ปุม Fn...............................................76, 284, 288
ปุม OK (ตกลง) ..........................................17, 284
ปุม Preview...............................55, 167, 285, 288
ปุม Pv.......................................55, 167, 285, 288
ปุมกดชัตเตอร ......................35, 93, 107, 279, 288
ปุมบันทึกภาพยนตร .................................163, 286
388
ปุมปรับแกสายตา ...............................25, 319, 333
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ............8, 66
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด...........................6
ปุมเลือกไลฟวิว ...........................................31, 161
ปุมโหมด AF.................................................84, 90
เปรียบเทียบภาพคูกัน........................................296
เปดใช AF ........................................................277
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ..............................8, 66
แปนหมุนเลือกคําสั่ง .........................................285
แปนหมุนเลือกโหมด .............................................6
โปรแกรมแบบยืดหยุน .........................................52
โปรแกรมอัตโนมัติ ...............................................52
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ..........................295, 302
ผ
แผงควบคุม ..........................................................9
ฝ
ฝาปดชองมองภาพ .............................................70
ฝาปดตัวกลอง..............................................3, 319
พ
พื้นที่ภาพ ...............73, 75, 81, 168, 169, 269, 274
พื้นที่สี ..............................................................270
ฟ
ฟลูออเรสเซนต (ไวตบาลานซ) ...........................111
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .............................289
แฟลช ........................36, 144, 145, 151, 153, 311
แฟลช (ไวตบาลานซ) ........................................111
แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR 313
แฟลชเทานั้น (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ) .......197
แฟลชในตัวกลอง........................................36, 144
แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล
SLR...............................................................149
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก..................147
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา .............145, 147
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง....................147
แฟลชเสริมภายนอก..................................283, 311
แฟลชอัตโนมัติ..................................................145
แฟลต (ตั้งคา Picture Control)..........................130
โฟกัสชองมองภาพ......................................25, 319
โฟกัสซิ่งสกรีน...................................................350
โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา ...................................85
โฟกัสอัตโนมัติ ..............................................83–95
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล .......................................268
โฟลเดอรแสดงภาพ...........................................266
ไฟชวยหาออโตโฟกัส ................................277, 317
ไฟแบ็คไลท ..........................................................5
ไฟหนาจอ LCD............................................5, 281
ภ
ภาพที่เกินมา (หนาที่ของการดในชองที่ 2) ............82
ภาพบุคคล (ตั้งคา Picture Control)...................130
ภาพยนตร........................................................161
ภาพรางสี .............................................44, 46, 295
ภาพลายเสนสี ..................................................295
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว .................................45, 47, 296
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน ...................................290
ภาษา (Language) ..................................290, 357
ม
มาตรฐาน (ตั้งคา Picture Control)....................130
มุมมองภาพ .....................................................310
เมฆมาก (ไวตบาลานซ) ....................................111
เมนูของฉัน .......................................................297
เมนูตั้งคา .........................................................289
เมนูถายภาพ ....................................................268
เมนูถายภาพยนตร............................................273
เมนูรีทัช ...................................................233, 294
เมนูแสดงภาพ ..................................................266
เมาทเลนส .....................................................3, 98
แมนวลโฟกัส ......................................................97
โมเดลลิ่งแฟลช...........................................55, 284
ไมโครโฟน........................................................193
ไมโครโฟนภายนอก...........................................193
ไมเรด ..............................................................116
ย
ยกกระจกขึ้น ................................................66, 71
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด............................324
ยอขนาด ..........................................................295
ร
ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง ........................278
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)....................278
ระนาบกลอง.........................................13, 14, 291
ระบบลดภาพสั่นไหว .........................................367
ระบบวัดแสง...............................................37, 105
ระยะชัดลึก .........................................................55
ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3).................279
รีเซ็ต ................................................................194
รีเซ็ต User Settings............................................65
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง ...........................276
รีเซ็ตเมนูถายภาพ .............................................268
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร.....................................273
รีโมตคอนโทรล .........................................156, 319
รีโมตคอนโทรลไรสาย........................160, 287, 319
รีโมตตอบสนองเร็ว (โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3))..
156
รีโมตยกกระจก (โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3))..156
รีโมตหนวงเวลา (โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)).156
รุนเฟรมแวร ......................................................293
รูปแบบคําสั่งพิมพภาพดิจิตอล...........................376
รูรับแสง........................................................54–56
รูรับแสงแคบสุด ............................................29, 51
ล
ลดการกะพริบ ..................................................290
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ..........................271, 275
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน..............................271
ลดเสียงรบกวนจากลม ..............................192, 274
ลบ.............................................................40, 246
ลบภาพทั้งหมด.................................................248
ลบภาพที่เลือกไว ..............................................248
ลบภาพปจจุบัน ..........................................40, 246
ล็อค AE ...........................................................107
389
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร ....................................279
ล็อคคาแสงแฟลช .............................................153
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด ...............................286
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ ..........................................66
ลําโพง .................................................................4
ลิขสิทธิ์ ....................................................240, 291
เลนส ...................................23, 29, 224, 304, 363
เลนส CPU.................................................29, 304
เลนสชนิด D.............................................304, 307
เลนสชนิด E .............................................304, 307
เลนสชนิด G.............................................304, 307
เลนสชนิดไมมี CPU..........................224, 305, 308
เลนสที่รองรับ ...................................................304
เลนสฟชอาย ....................................................295
เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด...................................179
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ/ยกเลิกการเลือก ..233,
263
เลือกวันที่ .................................................249, 266
เลือกสีเดน ...........................................45, 49, 296
เลือกอุณหภูมิสี (ไวตบาลานซ) ..................111, 117
ไลฟวิว ...............................................31, 161–170
ไลฟวิวของภาพยนตร........................................161
ว
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส ........97, 363, 364, 365
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ..........................................105
วันที่และเวลา.............................................24, 290
วิธีใช..................................................................17
เวลา..............................................24, 58, 60, 290
ไวตบาลานซ ............................111, 202, 269, 274
ไวตบาลานซแบบจุด .........................................124
ส
สเกลทางยาวโฟกัส ...........................363, 364, 365
สง Eye-Fi........................................................293
สมดุลของสีบนจอภาพ......................................290
สมารทดีไวซ .....................................................250
สวิทชเลนสระบบลดภาพสั่นไหว ........................367
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ...............293, 377
390
สัญลักษณแสดงคาแสง...............................57, 286
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน ....36, 154, 280,
316
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส .................34, 93, 98
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ............34, 93, 98
สัดสวนภาพ .....................................................298
สายลั่นชัตเตอร ...................................................58
สํารอง (หนาที่ของการดในชองที่ 2)......................82
สีธรรมชาติ (ตั้งคา Picture Control)...................130
สีสด (ตั้งคา Picture Control) ............................130
เสนจัดองคประกอบภาพ ...............................13, 14
เสียงเตือน ........................................................280
แสงอาทิตย (ไวตบาลานซ) ................................111
แสดงคากลับดาน .............................................286
แสดงภาพ ..................................................39, 229
แสดงภาพทันทีที่ถาย ........................176, 230, 267
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ.........................280
แสดงไฮไลท .....................................................193
ใสเครื่องหมายดัชนี ...................................167, 178
ห
หนวงเวลาปดจอภาพ........................................279
หนวยความจําบัฟเฟอร........................................68
หนาที่ของการดในชองที่ 2 ...........................82, 268
หมุนแนวตั้ง ......................................................267
หมุนภาพอัตโนมัติ.............................................290
หลอดไส (ไวตบาลานซ) .....................................111
หลังจากลบ ......................................................267
หูฟง .................................................................193
โหมดถายภาพตอเนื่อง........................................66
โหมดพื้นที่ AF ....................................................86
โหมดแฟลช..............................................145, 147
โหมดโฟกัส .........................................................83
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................................83
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ...................156, 272
โหมดลั่นชัตเตอร .............................................8, 66
โหมดสําเร็จรูป ....................................................41
โหมดหนวงเวลาถาย .........................................280
อ
อะแดปเตอร AC...............................................319
อะแด็ปเตอร LAN.............................................319
อัตโนมัติ (ไวตบาลานซ) ............................111, 112
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง .....................................53
อัตโนมัติปรับรูรับแสงเอง.....................................54
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ .............................382
อุณหภูมิสี ........................................111, 113, 117
อุปกรณเสริม ....................................................319
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร ...............................134, 294
เอ็ฟเฟกตพิเศษ...................................................44
ฮ
ไฮไลท..............................................................236
391
หามทําการผลิตซํ้าทัง้ หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอื การใชงานเลมนี้
(ยกเวนการนําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ)
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
กลองดิจิตอล
คูมือการใชงาน
พิมพในสิงคโปร
Th
SB9A03(1U)
6MB2731U-03
Th
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising