Nikon | D750 | Nikon D750 คู่มือการใช้งาน

Nikon D750 คู่มือการใช้งาน
หามทําการผลิตซํ้าทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมือการใชงานเลมนี้
(ยกเวนการนําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ)
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
กลองดิจิตอล
คูมือการใชงาน
SB4H01(1U)
6MB2481U-01
Th
พิมพในฮองกง
Th
เพื่อการใชงานกลองใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรดอานคําแนะนําทั้งหมดอยางถี่ถวน
และเก็บรักษาไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑทุกคนสามารถหยิบอานไดอยางสะดวก
สัญลักษณและเครื่องหมาย
เพื่อใหทา นคนหาขอมูลที่ทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปนี้
ซึ่งแสดงถึง:
D
ขอควรระวังตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่ควรอานกอนใชกลอง เพื่อปองกันมิใหกลองชํารุด
เสียหาย
A
สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลทีค่ วรอานกอนใชงานกลอง
0
สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังหนาอื่นๆ ในคูมือเลมนี้
รายการเมนู ตัวเลือกและขอความที่จะปรากฏบนหนาจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา
การตั้งคากลอง
คําอธิบายในคูมือการใชงานนี้จะใชคาตั้งจากโรงงาน
Aเพื่อความปลอดภัยของทาน
กอนการใชงานกลองครั้งแรก โปรดอานคําแนะนําดานความปลอดภัยใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน”
(0 xiii–xvii)
รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ
ตรวจสอบใหแนใจวารายการอุปกรณทั้งหมดที่ระบุไวในที่นไี้ ดใหมาพรอมกับกลอง
ขอบยางรองตา DK-21 (0 107)
ฝาปดตัวกลอง BF-1B (0 27,
442)
กลอง D750 (0 1)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15 พรอมฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่
(0 25, 26)
เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a (จัดมาพรอมกับอะแดปเตอร AC สําหรับ
เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง โดยประเภทหรือรูปรางอาจแตกตาง
กันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จําหนาย 0 25)
ฝาปดชองมองภาพ DK-5 (0 107)
สาย USB UC-E17 (0 266, 271)
คูมือการใชงาน (คูมือเลมนี้)
แผนซีดีติดตั้ง ViewNX 2 (0 262)
สายคลองกลอง AN-DC14 (0 24)
ใบรับประกัน
การดหนวยความจํามีแยกจําหนายตางหาก กลองที่ซื้อจากประเทศญี่ปุนจะแสดงเมนูและขอความ
เปนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุนเทานั้นและจะไมรองรับภาษาอืน่ ๆ ทางบริษัทตองขออภัย
ตอความไมสะดวกในกรณีดังกลาว
i
สารบัญ
รายการชิ้นสวนในบรรจุภัณฑ ..................................................................................... i
เพื่อความปลอดภัยของทาน ................................................................................... xiii
คําบอกกลาว .......................................................................................................... xviii
ระบบไรสาย .......................................................................................................... xxiv
บทนํา
1
สวนตางๆ ของกลอง.................................................................................................. 1
ตัวกลอง ................................................................................................................... 1
แปนหมุนเลือกโหมด.................................................................................................. 6
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ......................................................................................... 7
แผงควบคุม............................................................................................................... 8
ชองมองภาพ........................................................................................................... 10
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ................................................................................ 12
กดปุม P ................................................................................................................ 16
การใชการเอียงหนาจอ............................................................................................. 17
ตัวเลือกคําสั่ง .......................................................................................................... 19
เมนูกลอง ................................................................................................................. 20
การใชงานเมนูกลอง ................................................................................................ 21
ขั้นตอนแรก ............................................................................................................. 24
การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
34
การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)............................................. 34
การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน......................................................................................... 37
การลบภาพถายที่ไมตองการ .................................................................................... 38
การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือสถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
41
k ภาพบุคคล ................................................................................................ 42
l ทิวทัศน ..................................................................................................... 42
p เด็ก .......................................................................................................... 42
m กีฬา.......................................................................................................... 42
ii
n ถายระยะใกล ...........................................................................................
o บุคคลตอนกลางคืน ...................................................................................
r ทิวทัศนตอนกลางคืน .................................................................................
s ปารตี้/ในหอง ............................................................................................
t ชายหาด/หิมะ ...........................................................................................
u อาทิตยตก ................................................................................................
v ย่ําค่ํา/รุง เชา ..............................................................................................
w สัตวเลี้ยง..................................................................................................
x ภาพถายใตแสงเทียน ..................................................................................
y ดอกไมบาน...............................................................................................
z สีสันฤดูใบไมรวง .......................................................................................
0 ภาพอาหาร................................................................................................
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
% ไนทวิชัน ...................................................................................................
g ภาพรางสี ...............................................................................................
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว....................................................................................
u เลือกสีเดน ................................................................................................
1 ภาพเงา....................................................................................................
2 ไฮคีย........................................................................................................
3 โลวคีย......................................................................................................
ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟววิ .................................................................................
การถายภาพไลฟวิว
โฟกัส .....................................................................................................................
แมนวลโฟกัส ..........................................................................................................
การใชปุม P...........................................................................................................
การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟววิ ..................................................................
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว ................................................
ไลฟวิวของภาพยนตร
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
46
47
47
48
48
48
49
49
50
54
57
60
61
63
64
66
ดัชนี ...................................................................................................................... 70
iii
การใชปุม P ........................................................................................................... 71
การแสดงผลไลฟววิ : ไลฟวิวของภาพยนตร ................................................................ 74
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร .............................................. 75
พื้นที่ภาพ................................................................................................................ 76
การถายภาพขณะทีอ่ ยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตร .................................................... 77
การดูภาพยนตร ....................................................................................................... 79
การตัดตอภาพยนตร................................................................................................ 81
การตัดสวนภาพยนตร.............................................................................................. 81
การบันทึกเฟรมที่เลือก............................................................................................. 86
โหมด P, S, A และ M
88
P: โปรแกรมอัตโนมัติ ............................................................................................... 89
S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ..................................................................................... 90
A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง .......................................................................................... 91
M: ปรับเอง ............................................................................................................. 93
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานั้น).................................................. 95
User Settings: โหมด U1 และ U2
99
การบันทึก User Settings ........................................................................................ 99
การเรียกใช User Settings..................................................................................... 101
การรีเซ็ต User Settings ........................................................................................ 101
โหมดลั่นชัตเตอร
103
การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร .................................................................................... 103
โหมดตั้งเวลาถาย (E)........................................................................................... 106
โหมดยกกระจกขึ้น (V) .................................................................................... 109
ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ
110
พื้นที่ภาพ ............................................................................................................... 110
คุณภาพและขนาดภาพ.......................................................................................... 115
คุณภาพของภาพ................................................................................................... 115
ขนาดภาพ ............................................................................................................ 118
การใชการดหนวยความจําสองแผน ...................................................................... 119
iv
โฟกัส
โฟกัสอัตโนมัติ .......................................................................................................
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ..............................................................................................
โหมดพื้นที่ AF ......................................................................................................
การเลือกจุดโฟกัส .................................................................................................
การล็อคโฟกัส ......................................................................................................
แมนวลโฟกัส .........................................................................................................
คาความไวแสง (ISO)
120
120
121
123
127
129
132
134
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ................................................................................ 136
คาแสง
139
ระบบวัดแสง.......................................................................................................... 139
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ ....................................................................................... 141
การชดเชยแสง ...................................................................................................... 143
ไวตบาลานซ
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .......................................................................
การเลือกอุณหภูมสิ ี ...............................................................................................
ตั้งคาเอง................................................................................................................
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ............................................................................
ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)................................................................................
การจัดการการตั้งคา .............................................................................................
การปรับปรุงภาพ
Picture Control ......................................................................................................
การเลือก Picture Control.....................................................................................
การแกไข Picture Control.....................................................................................
การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง.............................................................
การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น ........................................
การเก็บรายละเอียดในสวนไฮไลทและเงามืด .......................................................
Active D-Lighting ...............................................................................................
High Dynamic Range (HDR)..............................................................................
145
149
152
155
155
159
162
165
165
165
167
170
173
175
175
177
v
การถายภาพดวยแฟลช
180
การใชแฟลชในตัวกลอง ........................................................................................ 180
โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ ................................................................................ 180
โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล................................................................................ 182
ชดเชยแสงแฟลช ................................................................................................... 188
การล็อคคาแสงแฟลช ............................................................................................ 190
การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล
193
การใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม ............................................... 193
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย.................................................................................... 197
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1............................................................................ 197
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10 ................................................................ 197
ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ
198
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ปุม P............................................................... 198
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน........................................ 199
การถายครอม ........................................................................................................ 202
การถายภาพซอน................................................................................................... 216
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา............................................................................... 222
การถายภาพเหลื่อมเวลา ....................................................................................... 229
เลนสชนิดไมมี CPU............................................................................................... 235
ขอมูลบอกตําแหนง................................................................................................ 239
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ
241
การดูภาพ............................................................................................................... 241
การแสดงภาพเต็มจอ............................................................................................. 241
การแสดงภาพขนาดยอ .......................................................................................... 243
การแสดงแบบปฏิทิน ............................................................................................. 244
ปุม P................................................................................................................... 245
ขอมูลภาพถาย....................................................................................................... 246
ดูภาพใกลยิ่งขึ้น: การซูมแสดงภาพ....................................................................... 255
การปองกันไมใหลบภาพ ....................................................................................... 257
vi
การลบภาพ ........................................................................................................... 258
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน........................................ 258
เมนูแสดงภาพ ...................................................................................................... 260
การเชื่อมตอ
การติดตั้ง ViewNX 2 .............................................................................................
การใชงาน ViewNX 2 ............................................................................................
คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร ...............................................................................
อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย...............................................................................
การพิมพภาพ ........................................................................................................
การเชื่อมตอเครือ่ งพิมพ .........................................................................................
การพิมพทีละภาพ.................................................................................................
การพิมพพรอมกันหลายภาพ .................................................................................
การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดที่พิมพ ...................................................................
การดูภาพบนโทรทัศน ...........................................................................................
ตัวเลือก HDMI .....................................................................................................
Wi-Fi
ประโยชนจากการใช Wi-Fi....................................................................................
การเขาถึงกลอง.....................................................................................................
WPS (เฉพาะ Android).........................................................................................
ปอนพิน (เฉพาะ Android) ....................................................................................
SSID (Android และ iOS).....................................................................................
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด .......................................................................
การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ..................................................................
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดหลายภาพ..........................................................
คําแนะนําเมนู
คาเริ่มตน ...............................................................................................................
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ.....................................................................
ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ ..........................................................................................
โฟลเดอรแสดงภาพ.......................................................................................
ซอนภาพ......................................................................................................
262
262
266
266
269
271
271
272
274
275
277
278
281
281
282
284
285
286
289
289
291
292
292
300
300
300
301
vii
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ.............................................................................. 302
คัดลอกภาพ.................................................................................................. 303
แสดงภาพทันทีที่ถาย..................................................................................... 307
หลังจากลบ................................................................................................... 307
หมุนแนวตั้ง .................................................................................................. 308
ฉายสไลด ..................................................................................................... 308
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ............................................................... 310
ตัวเลือกเมนูถายภาพ............................................................................................. 310
รีเซ็ตเมนูถายภาพ.......................................................................................... 311
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ................................................................................... 311
การตั้งชื่อไฟล................................................................................................ 313
พื้นที่สี .......................................................................................................... 314
ควบคุมขอบมืด ............................................................................................. 315
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ...................................................................... 316
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน (การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสง
เปนเวลานาน).......................................................................................... 317
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง .............................................................................. 317
1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร ................................................... 318
ตัวเลือกเมนูถายภาพยนตร .................................................................................... 318
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร ................................................................................. 318
ปลายทาง ..................................................................................................... 319
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม................................................................................... 319
คุณภาพภาพยนตร ........................................................................................ 320
ความไวของไมโครโฟน................................................................................... 320
การตอบสนองความถี่ .................................................................................... 320
ลดเสียงรบกวนจากลม................................................................................... 321
ไวตบาลานซ ................................................................................................. 321
ตั้งคา Picture Control................................................................................... 321
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร ..................................................... 322
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด................................ 323
การตั้งคาแบบกําหนดเอง....................................................................................... 324
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง........................................................................ 326
a: โฟกัสอัตโนมัติ ...............................................................................................326
viii
a1: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C................................................................... 326
a2: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S ................................................................... 327
a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค .................................................................. 328
a4: ไฟแสดงจุดโฟกัส .................................................................................... 329
a5: ไฟแสดงจุด AF....................................................................................... 329
a6: จุดโฟกัสแบบวนรอบ............................................................................... 330
a7: จํานวนจุดโฟกัส ...................................................................................... 330
a8: บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง ........................................................... 331
a9: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง........................................................................ 332
b: การวัดแสง/คาแสง........................................................................................ 333
b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ......................................................... 333
b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง .............................................................. 333
b3: ชดเชยแสงอยางงาย ............................................................................... 334
b4: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ................................................................................ 335
b5: บริเวณที่เนนกลางภาพ ........................................................................... 335
b6: ชดเชยแสงอยางละเอียด ......................................................................... 336
c: ตัง้ เวลา/ล็อค AE........................................................................................... 336
c1: ล็อค AE เมือ่ กดชัตเตอร .......................................................................... 336
c2: ตั้งเวลาสแตนดบาย ................................................................................ 336
c3: ตั้งเวลาถาย............................................................................................ 337
c4: หนวงเวลาปดจอภาพ.............................................................................. 337
c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3)....................................................... 337
d: การถายภาพ/แสดงผล .................................................................................. 338
d1: เสียงเตือน.............................................................................................. 338
d2: ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา................................................................... 338
d3: ถายตอเนื่องสูงสุด .................................................................................. 339
d4: โหมดหนวงเวลาถาย............................................................................... 339
d5: เตือนใหใชแฟลช..................................................................................... 339
d6: การเรียงหมายเลขไฟล ............................................................................ 340
d7: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ .............................................................. 341
d8: ปรับความไวแสงอยางงาย....................................................................... 341
d9: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ............................................................... 341
d10: ไฟหนาจอ LCD.................................................................................... 342
ix
d11: แบตเตอรีป่ ระเภท MB-D16 ................................................................... 343
d12: ลําดับแบตเตอรี่ ..................................................................................... 344
e: การถายครอม/แฟลช .....................................................................................345
e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช........................................................................ 345
e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช ....................................................................... 346
e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง ................................................................... 347
e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช...................................................................... 353
e5: โมเดลลิ่งแฟลช........................................................................................ 353
e6: ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ .................................................................... 353
e7: ลําดับการถายครอม ................................................................................ 354
f: การควบคุม ....................................................................................................354
f1: ปุม OK.................................................................................................... 354
f2: กําหนดปุม Fn.......................................................................................... 356
f3: กําหนดปุม Preview ................................................................................. 361
f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L ............................................................................. 361
f5: แปนหมุนเลือกคําสั่ง ................................................................................. 363
f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน ......................................................................... 365
f7: ล็อคชัตเตอรเมือ่ ไมใสการด ....................................................................... 365
f8: แสดงคากลับดาน..................................................................................... 366
f9: กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร ...................................................................... 366
f10: กําหนดปุม 4 ของ MB-D16 .................................................................. 367
f11: กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) ................................................................. 368
g: ภาพยนตร ....................................................................................................370
g1: กําหนดปุม Fn......................................................................................... 370
g2: กําหนดปุม Preview................................................................................ 372
g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L ............................................................................ 373
g4: กําหนดปุมชัตเตอร .................................................................................. 373
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง................................................................................. 374
ตัวเลือกเมนูตั้งคา .................................................................................................. 374
ฟอรแมตการดหนวยความจํา ......................................................................... 375
ความสวางของจอภาพ .................................................................................. 376
สมดุลของสีบนจอภาพ................................................................................... 377
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน ............................................................................... 378
x
ลดการกะพริบ ..............................................................................................
โซนเวลาและวันที่ .........................................................................................
ภาษา (Language) ......................................................................................
หมุนภาพอัตโนมัติ ........................................................................................
ขอมูลแบตเตอรี่ ............................................................................................
คําอธิบายภาพ .............................................................................................
ขอมูลลิขสิทธิ์ ...............................................................................................
บันทึก/โหลดการตั้งคา...................................................................................
ระนาบกลอง ................................................................................................
ปรับ AF อยางละเอียด ..................................................................................
สง Eye-Fi ....................................................................................................
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ...................................................................
รุนเฟรม แวร ..................................................................................................
N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช.......................................................
ตัวเลือกเมนูรีทัช ...................................................................................................
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช...............................................................................
D-Lighting ..................................................................................................
แกไขตาแดง .................................................................................................
ตัดสวน ........................................................................................................
โทนสีเดียว ...................................................................................................
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร ...................................................................................
สมดุลของสี ..................................................................................................
การซอนภาพ................................................................................................
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ..............................................................................
ยอขนาด ......................................................................................................
ตกแตงอยางรวดเร็ว ......................................................................................
ปรับภาพตรง ................................................................................................
ควบคุมความผิดเพี้ยน...................................................................................
เลนสฟชอาย ................................................................................................
ภาพลายเสนสี ..............................................................................................
ภาพรางสี .....................................................................................................
ปรับสัดสวนภาพ...........................................................................................
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว .........................................................................................
380
381
381
382
383
384
385
386
388
389
391
392
392
393
393
395
397
398
399
400
401
402
403
406
408
411
411
412
413
413
414
415
416
xi
เลือกสีเดน .................................................................................................... 417
เปรียบเทียบภาพคูกัน .................................................................................... 419
O เมนูของฉัน /m คาที่เพิ่งตั้ง ............................................................................. 421
คาที่เพิ่งตั้ง ............................................................................................................ 425
หมายเหตุทางเทคนิค
426
เลนสที่รองรับ ........................................................................................................ 426
ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก) .................................................... 433
Nikon Creative Lighting System (CLS) ............................................................... 433
อุปกรณเสริมอื่นๆ.................................................................................................. 441
การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ........................................... 445
การดูแลรักษากลอง............................................................................................... 447
การเก็บรักษา........................................................................................................ 447
การทําความสะอาด............................................................................................... 447
Low-Pass Filter ................................................................................................... 448
การดูแลรักษากลองและแบตเตอรี่: ขอควรระวัง................................................... 455
การตั้งคาที่ใชได ..................................................................................................... 460
โปรแกรมวัดแสง (โหมด P).................................................................................... 462
ปญหาและวิธีการแกไข.......................................................................................... 463
แบตเตอรี่/การแสดงผล .......................................................................................... 463
การถายภาพ (ทุกโหมด)......................................................................................... 464
การถายภาพ (P, S, A, M)..................................................................................... 467
แสดงภาพ............................................................................................................. 468
Wi-Fi (เครือขายไรสาย).......................................................................................... 469
เบ็ดเตล็ด .............................................................................................................. 469
ขอความผิดพลาด .................................................................................................. 470
ขอมูลจําเพาะ......................................................................................................... 477
การดหนวยความจําที่ไดรับการรับรอง .................................................................. 491
ความจุการดหนวยความจํา .................................................................................... 492
อายุการใชงานของแบตเตอรี่................................................................................. 494
เลนสที่อาจกีดขวางแฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF....................................... 496
ดัชนี ....................................................................................................................... 501
xii
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับผลิตภัณฑ Nikon หรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอานขอควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดตอไปนี้กอนการใชงานอุปกรณนี้ เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้
ไวในที่ซึ่งผูที่จะใชผลิตภัณฑนี้ทุกคนสามารถอานได
ผลตางๆ ที่อาจเกิดจากการไมปฏิบัติตามขอควรระวังที่ระบุไวในสวนนี้จะแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี้:
ลักษณนี้แสดงคําเตือน เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น โปรดอานคําเตือนทั้งหมด
A สักอญนการใช
ผลิตภัณฑ Nikon นี้
❚❚ คําเตือน
A หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูใน
A ปดกลองทันทีหากกลองทํางานผิดปกติ
องคประกอบภาพ
หากทานสังเกตเห็นควันหรือกลิ่นผิดปกติออกมา
หามใหดวงอาทิตยปรากฏอยูในองคประกอบภาพ
จากอะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
เมื่อถายภาพวัตถุยอนแสง เมือ่ กลองโฟกัส
ใหถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC และนําแบตเตอรี่
แสงแดดขณะที่ดวงอาทิตยอยูภายใน หรืออยูใกล
ออกทันที โปรดระวังไฟลวก การใชงานตอไป
กับองคประกอบภาพอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ หลังจากนําแบตเตอรี่
ออก ใหนําอุปกรณไปรับการตรวจสอบที่
A หามมองดวงอาทิตยผานทางชองมองภาพ
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
การดูดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ
ผานทางชองมองภาพอาจทําลายการมองเห็น
A หามใชอุปกรณในบริเวณที่มีกาซติดไฟ
อยางถาวร
หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในบริเวณที่มีกาซ
ติดไฟ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือ
A การใชปุมปรับแกสายตาของชองมองภาพ
ไฟลุกไหม
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาที่ชองมองภาพ
เมื่อทานกําลังแนบดวงตากับชองมองภาพ โปรดใช A เก็บใหพนมือเด็ก
ความระมัดระวังเนื่องจากนิ้วอาจกดโดนดวงตาได
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็ก
ติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กเขาไป ใหรีบ
ปรึกษาแพทยทันที
xiii
A หามถอดแยกสวนประกอบ
A ขอควรระวังในการใชแฟลช
การสัมผัสกับสวนประกอบภายในผลิตภัณฑ
• การใชกลองพรอมแฟลชใกลกับผิวหนังหรือ
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่กลองทํางาน
วัตถุอื่นอาจทําใหเกิดการไหม
ผิดปกติ ควรใหเฉพาะชางที่มคี วามชํานาญ
• การใชแฟลชใกลกับดวงตาของวัตถุอาจทําให
เปนผูซอมแซมผลิตภัณฑเทานั้น หากผลิตภัณฑ
มองไมเห็นชั่วคราวได แฟลชควรอยูหางจาก
แตกออกจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ ใหนํา
ตัวแบบอยางนอย 1 เมตร ควรใช
แบตเตอรี่ออกและ/หรือถอดปลั๊กอะแดปเตอร AC
ความระมัดระวังอยางยิ่งขณะถายภาพเด็กทารก
จากนั้นนําผลิตภัณฑไปรับการตรวจสอบที่
A หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกคริสตัลเหลว
ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
หากหนาจอแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดน
เศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลว
A อยาสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารก
จากจอภาพสัมผัสถูกผิวหนัง หรือเขานัยนตาหรือ
การสวมคลองกลองที่คอเด็กหรือทารกอาจทําให
ปาก
สายคลองรัดคอเด็กได
A อยาสัมผัสกลอง แบตเตอรี่ หรือเครื่องชารจ A อยาเคลือ่ นยายขาตั้งกลองที่ตอเลนส หรือ
เปนเวลานาน ขณะที่อุปกรณเปดหรือใชงาน
กลองไว
ชิน้ สวนของอุปกรณเกิดความรอนขึ้น การปลอยให
คุณอาจสะดุดหรือชนเขากับวัตถุอื่นโดยไมตั้งใจ
กลองสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเปนเวลานาน
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บได
อาจสงผลใหเกิดรอยผื่นไหมขึ้นไดบนผิวหนัง
A หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน
เชน ในรถที่ปด อยูหรือการถูกแสงแดด
โดยตรง
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
ความเสียหายหรือไฟไหมได
A อยาหันแฟลชไปทางผูขบั ขี่ยวดยานพาหนะ
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
xiv
A ขอควรระวังในการใชงานแบตเตอรี่
หากใชงานแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง แบตเตอรี่
อาจรั่วหรือระเบิดได โปรดปฏิบัติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้ เมื่อใชงานแบตเตอรี่สําหรับผลิตภัณฑนี้:
• ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับ
อุปกรณนี้
• หามลัดวงจรหรือถอดแยกชิน้ สวนแบตเตอรี่
• ปดสวิทชผลิตภัณฑกอนเปลี่ยนแบตเตอรี่
หากทานกําลังใชอะแดปเตอร AC ใหถอดปลั๊ก
ออกกอน
• อยาพยายามใสแบตเตอรี่ผิดดาน
• หามปลอยใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟหรือ
ความรอนสูง
• หามนําแบตเตอรี่จุมน้ําหรือสัมผัสกับน้ํา
• ปดฝาครอบขั้วตอแบตเตอรี่เมื่อเคลื่อนยาย
แบตเตอรี่เปนระยะทางไกล หามเคลื่อนยายหรือ
เก็บแบตเตอรี่ไวกับวัตถุโลหะ เชน สรอยคอหรือ
กิ๊บหนีบผม
• เมื่อแบตเตอรี่หมดอยางสมบูรณจะเกิดการรั่ว
ไดงาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับผลิตภัณฑ โปรดนําแบตเตอรี่ออกเมือ่ ไมมีไฟ
เหลืออยู
• เมือ่ ไมไดใชงานแบตเตอรี่ ใหปดฝาครอบขั้วตอ
แบตเตอรี่และเก็บไวในที่แหงและเย็น
• หลังการใชงานผลิตภัณฑเปนเวลานาน
แบตเตอรี่อาจมีความรอน กอนนําแบตเตอรี่ออก
ใหปดกลองและปลอยใหแบตเตอรี่เย็นลง
• หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ของแบตเตอรี่ เชน สีหรือรูปรางผิดเพีย้ น
ใหเลิกใชแบตเตอรี่ทันที
xv
A ขอควรระวังในการใชงานเครื่องชารจ
• เก็บไวในที่แหง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือการทํางาน
ผิดพลาดเนื่องจากไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต
• หามลัดวงจรเครื่องชารจ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงและ
ทําใหเครื่องชารจเสียหายได
• ควรใชผาแหงเช็ดฝุนที่อยูบนหรืออยูใกลกับ
สวนประกอบของปลั๊กที่เปนโลหะ การใชงาน
ตอไปอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม
• หามใชสายไฟหรือเขาใกลเครื่องชารจในระหวาง
เกิดพายุฟา คะนอง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
• หามทําใหเกิดความเสียหาย ดัดแปลง หรือดึง
หรือหักงอสายไฟ หามวางวัตถุหนักทับสายไฟ
หรือปลอยใหสายไฟสัมผัสความรอน
หรือเปลวไฟ หากฉนวนหุมสายไฟชํารุด
จนมองเห็นเสนลวดภายใน ใหนําสายไฟไปรับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการ Nikon ที่ไดรับ
การแตงตั้ง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต
xvi
• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
การบาดเจ็บหรือการทํางานผิดพลาดเนื่องจาก
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต
• หามใชกับตัวแปลงสําหรับนักเดินทางที่ออกแบบ
ใหแปลงไฟฟาตางโวลต และหามใชกับตัวแปลง
DC เปน AC การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายหรือมีความรอนสูง
เกินหรือไฟลุกไหม
A ใชสายไฟที่เหมาะสม
เมื่อเชื่อมตอสายสัญญาณเขากับชองรับสัญญาณ
เขาหรือชองสงสัญญาณออกตางๆ ใหใชเฉพาะ
สายสัญญาณที่ Nikon จัดเตรียมหรือจําหนายให
เทานั้น เพือ่ ใหตรงตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ
A ซีดีรอม
ไมควรเลนแผนซีดีรอมที่มซี อฟตแวรหรือคูมือ
ในเครื่องเลนซีดีเพลง การเลนแผนซีดีรอมใน
เครื่องเลนซีดีเพลงอาจทําใหสูญเสียการไดยินหรือ
ทําใหอุปกรณเสียหาย
A ปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงพยาบาลและ
เจาหนาที่จากสายการบิน
กลองนี้สามารถแผคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวน
อุปกรณทางการแพทยหรือระบบนําทางเครื่องบิน
ได ปดใชคุณสมบัติเครือขายแบบไรสายและ
ถอดอุปกรณเสริมแบบไรสายทั้งหมดออกจาก
กลองกอนขึ้นเครื่อง และปดกลองระหวางที่
เครื่องบินขึ้นและลงจอด ในศูนยทางการแพทย
ใหทําตามคําแนะนําของเจาหนาที่เกี่ยวกับ
การใชงานอุปกรณแบบไรสาย
xvii
คําบอกกลาว
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ
ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไวเพื่อถายทอด ที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้
ตอ เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือ
หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปน
เราขอขอบคุณหากทานพบและแจงขอผิดพลาดหรือ
ลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน
ขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของทาน (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่
ไดกลาวไวในคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ได
ตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
xviii
คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติ อล หรือดวยอุปกรณอื่นๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได
• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําสิ่งของ
• รายการที่หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํา
บางอยาง
ตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ํากับใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
ใบหุน พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น
(เชน ใบตราสารหุน ตั๋วเงิน เช็ค เช็คของขวัญ เปนตน)
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรือ
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือตั๋วคูปองทุกชนิด ยกเวน
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับธนบัตร เหรียญกษาปณ แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ํากับดวงตราไปรษณียากร
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และตั๋วตางๆ เชน บัตรผาน
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล
และคูปองรับประทานอาหาร
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ที่ออกโดยรัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย
การทําสําเนาหรือผลิตซ้ําผลงานสรางสรรคที่มี
ลิขสิทธิ์ เชน หนังสือ ดนตรี ภาพระบายสี ภาพพิมพ
จากไมแกะสลัก แผนที่ ภาพวาด ภาพยนตร และ
ภาพถาย ตองอยูในความควบคุมโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ของประเทศและระหวางประเทศ หามนํา
ผลิตภัณฑชนิ้ นี้ไปใชในการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําใดๆ
ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์
xix
การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
โปรดทราบวาการลบภาพหรือการฟอรแมตการดหนวยความจําหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่นๆ จะไมลบขอมูลภาพ
ดั้งเดิมไปทั้งหมด บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนได
ดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดวย
จุดประสงคที่มงุ รายการรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ใหใชซอฟตแวรทางการคาลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง
หรือใหฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูลดังกลาวแลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน
ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น ตองตรวจสอบจนแนใจดวยวา
ไดเปลี่ยนภาพการตั้งคาเอง (0 162) ใหเปนภาพซึ่งไมใชขอมูลสวนบุคคล กอนการกําจัดกลองถายรูปทิ้ง
หรือเปลี่ยนเจาของใหกับบุคคลอื่น ทานควรใชตัวเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย > รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย
(0 288) และ เครือขาย > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูการตั้งคากลองถายรูปเพื่อลบขอมูลเครือขายสวนตัวตางๆ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู เครือขาย โปรดดูเอกสารประกอบที่จดั มาใหพรอมกับเครื่องสื่อสารขอมูล
ซึ่งเปนตัวเลือกเสริม ควรระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเสียหายเมื่อทําลายอุปกรณจัดเก็บขอมูล
ดวยวิธที างกายภาพ
xx
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC (AVC Patent Portfolio License) สําหรับ
การนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ
(ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภคในกิจกรรมสวนบุคคลหรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย เเละ/หรือ
ที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาตหรือบอกโดยนัยสําหรับ
การใชอื่นๆ สามารถรับขอมูลเพิม่ เติมไดจาก MPEG LA, L.L.C ดูที่เว็บไซต http://www.mpegla.com
xxi
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน มีเพียงเฉพาะ
อุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon (ไดแก เครื่องชารจ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
และอุปกรณเสริมเกี่ยวกับแฟลช) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon โดยเฉพาะ
เทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและ
ความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําให
เงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ของบริษัทอื่นที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon ดังภาพดานขวามือ อาจรบกวน
การทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวมหรือ
รั่วได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
ในเขตพื้นที่
xxii

D ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอล Nikon
ของทาน โดยเฉพาะเทานั้นที่ผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานได
ตามขอกําหนดดานการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส การใชอุปกรณเสริม
ที่ไมใชของ Nikon อาจทําใหกลองเสียหายและทําใหเงื่อนไขการรับประกันของ Nikon สิ้นสุดลง
A กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทํางานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ
A การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัปเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: http://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: http://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน โปรดดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจาก
URL ตอไปนี้: http://imaging.nikon.com/
xxiii
ระบบไรสาย
ผลิตภัณฑนี้ บรรจุโปรแกรมการเขารหัสที่ไดรับการพัฒนาในสหรัฐ เปนอุปกรณที่ควบคุมโดยระเบียบขอบังคับ
ของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา และหามสงออกหรือนําเขาไปยังประเทศใดๆ ซึ่งสหรัฐมีคําสั่ง
หามคาขาย ประเทศดังตอไปนี้เปนประเทศที่หามคาขายในปจจุบัน: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน และซีเรีย
อาจมีการหามใชอุปกรณไรสายในบางประเทศหรือบางภูมิภาค ใหติดตอตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับ
การแตงตั้งกอนใชคุณสมบัติไรสายของผลิตภัณฑนี้นอกประเทศที่ทานซื้อผลิตภัณฑ
xxiv
ขอสังเกตสําหรับลูกคาในประเทศไทย
อุปกรณโทรคมนาคมนี้สอดคลองตามขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
ความปลอดภัย
แมวาหนึ่งในประโยชนของผลิตภัณฑนี้ คือการใหผูอื่นเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดทุกที่
อยูในชวงความถี่ดังกลาวไดอยางอิสระ กรณีตอไปนี้อาจเกิดขึ้นได หากไมไดเปดใชการรักษาความปลอดภัย:
• การโจรกรรมขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และแกไขขอมูล
หรือการดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของเครือขายระบบไรสาย
การโจมตีที่มีความชํานาญพิเศษอาจทําใหมีการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตไดแมมีการใชงาน
การรักษาความปลอดภัยก็ตาม
xxv
xxvi
บทนํา
สวนตางๆ ของกลอง
โปรดใชเวลาสักครูเ พื่อทําความคุนเคยกับปุมควบคุมและจอแสดงผลตางๆ ของกลอง
ทานสามารถบุคมารกสวนนี้ไวเพื่อใชอางอิงขณะอานเนื้อหาสวนที่เหลือของคูมือการใชงานนี้
ตัวกลอง
7 8
9
10
11
6
12
5
4
4
3
2
1
14
1 ชองเสียบอุปกรณเสริม (สําหรับชุดแฟลชเสริม
ภายนอก)............................................. 433
2 แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร ................. 7, 103
3 ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร ....................................... 7, 103
4 ชองรอยสายคลองขอมือ
5 ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด.......... 6, 34
6 แปนหมุนเลือกโหมด ............................ 6, 34
7 ปุม Z/Q
ระบบวัดแสง ................................... 140
การฟอรแมตการดหนวยความจํา ...... 375
13
15
8 ปุมบันทึกภาพยนตร ................................. 68
9 แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย ........................ 363
10 สวิทชเปดปดการทํางาน ....................... 5, 28
11 ปุมกดชัตเตอร.................................. 36, 373
12 ปุม E
การชดเชยแสง................................. 143
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม .................... 199
13 เครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) .............. 133
14 แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก ........................ 363
15 แผงควบคุม ............................................... 8
1
ตัวกลอง (ตอ)
1
2
3
4
5
6
13
12
11
10 9
7
14
15
16
17
18
8
1 แฟลชในตัวกลอง....................................180 11 ปุม D
การถายครอม ................. 203, 208, 212
2 ปุม M/Y
โหมดแฟลช .............................180, 182 12 กระจก .......................................... 109, 451
การชดเชยแสงแฟลช ........................188 13 กานเชื่อมตอระบบวัดแสง....................... 480
3 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหนา) ......194 14 ขั้วตออุปกรณเสริม ................................. 443
4 ฝาปดขั้วตออุปกรณเสริม .........................443 15 ชองเสียบหูฟง .......................................... 73
5 ฝาปดชองตอสายสัญญาณเสียง ........73, 443 16 ชองตอสําหรับไมโครโฟนภายนอก..... 73, 443
6 ฝาปดชองตอ HDMI/USB .......266, 271, 277 17 ชองตอ HDMI........................................ 277
7 ปุมถอดเลนส ............................................33 18 ชองตอสาย USB
8 ปุมโหมด AF.......................57, 59, 121, 125
การเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร ........ 266
การเชือ่ มตอเขากับเครื่องพิมพ .......... 271
9 ตัวเลือกโหมดโฟกัส...................57, 120, 132
10 เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง
เมาทเลนส ..............................................27
A ปดฝาปดชองตอสายภายนอก
ปดฝาปดชองตอสายภายนอกเมื่อไมใชงานตัวเชื่อมตอ สิ่งแปลกปลอมที่ติดอยูในตัวเชื่อมตออาจทําให
การถายโอนขอมูลติดขัด
2
1
2
1
3
4
13
14
12
11
5
6
10
9
8
7
1 ไมโครโฟนสเตอริโอ .................... 68, 71, 320 9 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ .......................... 26
2 ขั้ว CPU
10 ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC ................ 445
3 เมาทเลนส ....................................... 27, 133 11 ฝาปดชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา .... 26
4 ฝาปดขั้วตอสําหรับชุดแบตเตอรี่เสริม
12 ปุม Pv ............................. 70, 92, 361, 372
MB-D16 ............................................. 441 13 ไฟชวยหา AF......................................... 332
5 ชองตอขาตั้งกลอง
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย......................... 107
ไฟชวยลดตาแดง ........................... 181, 183
6 AF coupling
7 ปุม Fn ................................. 114, 356, 370 14 ฝาปดตัวกลอง .....................................i, 442
8 กานล็อคฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ ............ 26
3
ตัวกลอง (ตอ)
1
2
3
4
5
21
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
11
12
1 ชองมองภาพ ......................................10, 29 14 การเอียงหนาจอ ...................................... 17
การดูการตั้งคา .................................. 12
2 ขอบยางรองตา.......................................107
ไลฟวิว ........................................ 54, 66
3 ปุมปรับแกสายตา .....................................29
การดูภาพ......................................... 37
4 ปุม A
การแสดงภาพเต็มจอ....................... 241
การใชปุมล็อค
15
ปุ
ม

P
AE/AF .................129, 141, 361, 373
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา ............... 198
5 ปุม R (ขอมูล)............................12, 64, 75
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาระหวางไลฟวิว/
6 ตัวเลือกคําสั่ง .....................................19, 21
การบันทึกภาพยนตร ................ 61, 71
7 ปุม J (OK) .............................19, 21, 354
การรีทัชภาพ ................................... 396
8 ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส ..............................127 16 ปุม W/S
9 ไฟแสดงการเขาถึงการด
ซูมขยายภาพออก/ภาพยอสวน
ขนาดเล็ก ............................ 243, 244
หนวยความจํา.................................36, 225
คาความไวแสง (ISO) ...................... 134
10 ตัวรับสัญญาณอินฟราเรด (ดานหลัง).......194
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ............ 136
11 ปุมเลือกไลฟวิว
การรี
เซ็ตโดยกดสองปุม .................... 199
การถายภาพไลฟวิว ............................54
ไลฟวิวของภาพยนตร .........................66
12 ปุม a..............................................54, 66
13 ลําโพง .....................................................80
4
17 ปุม X/T
19 ปุม G
ซูมขยายภาพเขา ............................. 255
เมนู .......................................... 20, 300
คุณภาพของภาพ/ขนาด........... 116, 118 20 ปุม K
18 ปุม L/U
แสดงภาพ................................. 37, 241
วิธใี ช ................................................ 21 21 ปุม O/Q
ปองกัน ........................................... 257
ลบ ........................................... 38, 258
ไวตบาลานซ ........... 146, 149, 154, 156
การฟอรแมตการดหนวยความจํา ...... 375
A ไฟหนาจอ LCD
การหมุนสวิทชเปดปดการทํางานไปทาง D
จะเปนการเปดใชงานตั้งเวลาสแตนดบายและ
ไฟแบ็คไลทแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD)
ทําใหดูหนาจอในที่มืดได เมื่อปลอยสวิทช
เปดปดการทํางาน แลวกลับไปที่ตําแหนง ON
ไฟจะยังสองสวางเปนเวลาหกวินาทีขณะที่
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายทํางานหรือจน
ลั่นชัตเตอร หรือจนกวาจะหมุนสวิทชเปดปด
การทํางานไปทาง D อีกครั้ง
สวิทชเปดปดการทํางาน
A ลําโพง
อยาวางลําโพงไวใกลกับอุปกรณแมเหล็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจสงผลตอขอมูลที่บันทึกไว
ในอุปกรณแมเหล็ก
5
แปนหมุนเลือกโหมด
กลองเครื่องนี้มโี หมดสําหรับใชงานตามที่ระบุไวตอไปนี้ ในการเลือกโหมด กดปุมปลดล็อค
แปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปน
แปนหมุนเลือกโหมด
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
โหมด e, f, g และ h :
• e—โปรแกรมอัตโนมัติ (0 89)
• f—อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 90)
• g—อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 91)
• h—ปรับเอง (0 93)
โหมดอัตโนมัติ:
• i อัตโนมัติ (0 34)
• j อัตโนมัติ (ปดแฟลช) (0 34)
โหมดสําเร็จรูป (0 41)
โหมด j และ k (0 99)
โหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ (0 46)
6
A เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU (0 427) ไดเฉพาะในโหมด A และ M เทานั้น การเลือกโหมดอื่น
ขณะใชเลนสชนิดไมมี CPU จะทําใหไมสามารถกดชัตเตอรได
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยังการตั้งคาที่ตองการ (0 103)
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
1 2 3 4 5 6
7
1 S ถายทีละภาพ .................................... 103
5 M Qc (ลัน ชัตเตอร) ตอเนืองแบบเงียบ... 103
2 T การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา ..... 103
3 U การถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง ..... 103
4 J ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ......................... 103
6 E ตั้งเวลาถาย ............................. 103, 106
7 V ยกกระจกขึ้น ........................ 104, 109
7
แผงควบคุม
1
2
3
5
6
7
8
9
10
4
1 ความไวชัตเตอร ..................................90, 93
5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431
คาการชดเชยแสง ...................................143 6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
คาชดเชยแสงแฟลช ................................188
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด ...........150
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 204, 209
อุณหภูมิสี ......................................145, 154
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
หมายเลขคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง.............155
ADL.................................................... 212
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
จํานวนภาพตอชวงเวลา ......................... 225
คาแสงและแฟลช ..................................203
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 238
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
สัญลักษณแสดงโหมด PC...................... 444
ไวตบาลานซ .........................................208 7 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
จํานวนชวงเวลาในการถายภาพแบบ
(ชองที่ 1) ....................................... 31, 376
เวนชวงเวลา..........................................225
8 สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ........238
(ชองที่ 2) ....................................... 31, 376
2 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......134
9 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ ...............................................137 10 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 189
3 ระบบวัดแสง ..........................................140
4 คาความไวแสง (ISO)..............................134
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ................................121
8
11
12
16
17
13
14
15
18
19
11 สัญลักษณแสดง Wi-Fi ........................... 288 18 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
จํานวนภาพที่เหลือที่สามารถบันทึกได
12 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 345
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 492
สัญลักษณแสดงโหมดพื้นที่ AF .............. 126
คาแสง.............................................. 94
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
การชดเชยแสง ................................ 143
ที่ตั้งเองลวงหนา ................................... 157
การถายครอมคาแสง/แฟลช ............. 203
สั
ญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 208
เหลื่อมเวลา.......................................... 233
การถายครอม ADL ......................... 212
หมายเลขเลนสแบบปรับเอง.................... 238
14 สัญลักษณแสดงการถายครอม
สัญลักษณแสดงโหมดการจับภาพ........... 444
คาแสง/แฟลช....................................... 203
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ
สัญลักษณแสดงการถายครอม
HDMI-CEC ......................................... 280
ไวตบาลานซ......................................... 208
19
อั
กษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212
สําหรับการถายภาพมากกวา1000 ภาพ)... 31
15 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 30
16 สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 217
17 สัญลักษณแสดงอุณหภูมิสี ..................... 152
หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง
13 สัญลักษณแสดงการถายครอม/คาแสง
A การแสดงผลเมื่อกลองปดการทํางาน
ถาปดการทํางานของกลองโดยใสแบตเตอรี่และการด
หนวยความจําไว สัญลักษณการดหนวยความจํา
และจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงขึ้น (ในบางกรณี
ซึ่งพบไดนอยมาก การดหนวยความจําบางการด
จะแสดงขอมูลนี้เฉพาะเมื่อกลองเปดอยู)
แผงควบคุม
9
ชองมองภาพ
6
7
8 9
1
2
10
3
4
5
11
12 13 14 15 16
24 25
17
26
18 19 20 21
27
1 สัญลักษณแสดงโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ ........46
2 สัญลักษณแสดงโทนสีเดียว (แสดงในโหมด %
28 29 30 31
22 23
32
6 เสนตาราง (แสดงเมื่อเลือกการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง d7 เปน เปด แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ) ................................ 341
หรือเมื่อเลือก Picture Control โทนสีเดียว
7 จุดโฟกัส.......................... 36, 127, 329, 330
หรือ Picture Control ตาม
โหมดพื้นที่ AF ...................................... 126
โทนสีเดียว) ...................................47, 165
3 กรอบพื้นที่ AF ............................29, 35, 247 8 สัญลักษณแสดง + NEF (RAW) ............. 357
4 คําเตือนแบตเตอรี่ออน ..............................30 9 ตัดครอบ DX 1.2 เทา ............................. 111
5 สัญลักษณแสดง “ไมมีการด
10 สัญลักษณแสดง Roll (แนวตั้ง) ............... 359
หนวยความจํา” .......................................33 11 สัญลักษณแสดง Roll (แนวนอน) ............ 359
10
12 สัญลักษณแสดงสถานะ
25 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ..... 345
การโฟกัส ............................... 36, 129, 133 26 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431
13 ระบบวัดแสง.................................. 139, 140 27 สัญลักษณแสดงคาแสง ............................ 94
14 การล็อคคาแสงอัตโนมัติ (AE)................. 141
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 143
15 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน ...... 89 28 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 188
16 ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93 29 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ....................... 120, 121 30 สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
17 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
อัตโนมัติ .............................................. 137
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431 31 คาความไวแสง (ISO) ............................. 134
18 สัญลักษณ HDR.................................... 178
โหมดพื้นที่ AF ............................... 123, 125
19 สัญลักษณแสดง ADL ............................ 176 32 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
จํานวนภาพที่เหลือที่สามารถบันทึกได
20 สัญลักษณแสดงการถายครอม
กอนหนวยความจําบัฟเฟอรเต็ม ..... 105, 492
คาแสง/แฟลช....................................... 203
สัญลักษณแสดงการบันทึกคาไวตบาลานซ
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ที่ตั้งเองลวงหนา ................................... 157
ไวตบาลานซ......................................... 208
คาการชดเชยแสง................................... 143
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212
คาชดเชยแสงแฟลช................................ 188
21 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)..... 134
22 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา
1000 ภาพ)............................................ 31
23 สัญลักษณแสดงแฟลช
พรอมทํางาน .................................. 40, 339
24 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช..... 191
หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง
D ไมมีแบตเตอรี่
เมื่อแบตเตอรี่หมดหรือไมไดใสแบตเตอรี่ การแสดงผลในชองมองภาพจะมืด ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใช
ความผิดปกติแตอยางใด การแสดงผลของชองมองภาพจะกลับเปนปกติเมื่อใสแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็ม
D จอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพ
ความสวางของจอแสดงผลของแผงควบคุมและชองมองภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ และเวลา
ในการตอบสนองของจอแสดงผลอาจนานขึ้นในที่อุณหภูมิต่ํา ซึ่งเปนสิ่งปกติและไมใชความผิดปกติ
แตอยางใด
11
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
กดปุม R เพื่อแสดงความไวชัตเตอร รูรบั แสง จํานวนภาพ
ที่สามารถบันทึกได โหมดพื้นที่ AF และขอมูลการถายภาพ
อื่นๆ บนหนาจอ
ปุม R
12 3
4
5
6
25
24
23
22
21
20
7
8
9
10
11
12
19
18 17
15 14 13
1 โหมดถายภาพ....................6, 34, 41, 46, 88
5 สัญลักษณแสดงคารูรับแสง .............. 92, 431
2 สัญลักษณแสดงโปรแกรมแบบยืดหยุน .......89
3 สัญลักษณแสดงการสัมพันธกับแฟลช ......345
4 ความไวชัตเตอร ..................................90, 93
6 รูรับแสง (คารูรับแสง) ......................... 91, 93
จํานวนภาพที่จะถายในการถาย
ครอมคาแสงและแฟลช ..........................203
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ไวตบาลานซ .........................................208
ทางยาวโฟกัส (เลนสชนิดไมมี CPU) ........235
12
16
รูรับแสง (จํานวนสต็อป) ................... 92, 431
การเพิ่มคารูรับแสงเมื่อถายครอม .... 204, 209
จํานวนภาพที่จะถายในการถายครอม
ADL.................................................... 212
คารูรับแสงสูงสุด (เลนสชนิดไมมี CPU) ... 238
7 สัญลักษณแสดงคาแสง............................ 94 14 ขอมูลลิขสิทธิ์ ......................................... 385
สวนแสดงผลการชดเชยแสง.................... 143 15 สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งเวลา”.... 15, 381
แถบแสดงสถานะการถายภาพครอม
16 คุณภาพของภาพ ................................... 116
การถายครอมคาแสงและแฟลช........ 203
การถายครอมไวตบาลานซ ............... 208
8 สัญลักษณแสดง Picture Control ........... 166
9 ไวตบาลานซ .......................................... 146
สัญลักษณแสดงการปรับไวตบาลานซ
แบบละเอียด ........................................ 150
10 สัญลักษณ HDR.................................... 178
ระดับ HDR ........................................... 178
สัญลักษณแสดงการถายภาพซอน........... 219
11 สัญลักษณ “เสียงเตือน” ......................... 338
12 อักษร “k” (ปรากฏขึ้นเมื่อเหลือหนวยความจํา
สําหรับการถายภาพมากกวา
1000 ภาพ)............................................ 31
13 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ .............. 384
หนาที่ของการดในชองที่ 2 ...................... 119
17 ขนาดภาพ............................................. 118
18 โหมดโฟกัสอัตโนมัติ ............................... 121
19 การกําหนดปุม Pv.................................. 361
20 สัญลักษณแสดง Active D-Lighting ....... 176
21 โหมดลั่นชัตเตอร ................................ 7, 103
ความเร็วในการถายภาพตอเนื่อง............. 338
22 สัญลักษณแสดงพื้นที่ภาพ ...................... 112
23 ระบบวัดแสง.......................................... 139
24 สัญลักษณแสดงการถายครอม
คาแสงและแฟลช.................................. 203
สัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซ......................................... 208
สัญลักษณแสดงการถายครอม ADL........ 212
25 จํานวนการถายครอม ADL ..................... 213
A การปดจอภาพ
ในการลางขอมูลการถายภาพออกจากจอภาพ ใหกดปุม R อีกครั้ง หรือกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติถาไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
13
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (ตอ)
26 27 28 29 30 31 32
33
34
43
42
41
35
40
36
39
38
37
26 สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Wi-Fi..........288 36 จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ................. 31
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Eye-Fi........392
สัญลักษณแสดงการบันทึกภาพ
เหลื่อมเวลา.......................................... 233
27 สัญลักษณแสดงสัญญาณดาวเทียม.........240
37 การกําหนดปุม Fn ................................. 356
28 สัญลักษณแสดงการลดนอยซเมื่อเปดรับแสง
เปนเวลานาน ........................................317 38 การกําหนดปุม AE-L/AF-L..................... 361
29 สัญลักษณแสดงการควบคุมขอบมืด.........315
30 การควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ..........316
31 โหมดหนวงเวลาถาย ...............................339
32 สัญลักษณแสดงการถายแบบ
39 สัญลักษณแสดงโหมดพื้นที่ AF .............. 126
40 โหมดแฟลช................................... 180, 182
41 สัญลักษณแสดงการล็อคคาแสงแฟลช .... 191
42 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสงแฟลช...... 188
เวนชวงเวลา..........................................222
คาชดเชยแสงแฟลช ............................... 188
สัญลักษณแสดงการเหลื่อมเวลา..............229 43 สัญลักษณแสดงการชดเชยแสง............... 144
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) .................193
คาการชดเชยแสง................................... 143
33 จอแสดงผลประเภทแบตเตอรี่ MB-D16....344
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
MB-D16...............................................343
34 สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
ของกลอง................................................30
35 สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)......134
คาความไวแสง (ISO)..............................134
สัญลักษณแสดงความไวแสง ISO
อัตโนมัติ ...............................................137
หมายเหตุ: หนาจอแสดงใหเห็นสัญลักษณทั้งหมดติดสวางเพื่อจุดประสงคในการแสดงตัวอยาง
14
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่จะใหจอภาพเปดอยู ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4
(หนวงเวลาปดจอภาพ, 0 337) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีตัวอักษรในการแสดงผล
ขอมูลการถายภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d9 (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ, 0 341)
A สัญลักษณ Y (“ไมไดตั้งนาฬิกา”)
นาฬิกาในกลองจะใชพลังงานจากแหลงพลังงานแบบรีชารจแยกตางหาก ซึ่งตองชารจหากจําเปน
เมื่อใสแบตเตอรี่หลักไวหรือเมื่อกลองใชไฟจากปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 441)
การชารจเปนเวลาสองวันจะทําใหนาฬิกาใชงานไดเปนเวลาสามเดือน หากกลองแสดงการเตือน
โดยระบุวาตั้งคานาฬิกาใหมแลว และสัญลักษณ Y กะพริบในจอแสดงขอมูลถายภาพ แสดงวานาฬิกา
ถูกตั้งคาใหม โดยวันที่และเวลาที่บันทึกในภาพถายใหมจะไมถูกตอง ใชตัวเลือก โซนเวลาและวันที่ >
วันที่และเวลา ในเมนูตั้งคาเพื่อตั้งคานาฬิกาใหเปนเวลาและวันที่ที่ถูกตอง (0 28, 381)
นาฬิกาในกลองมีความเที่ยงตรงนอยกวานาฬิกาขอมือและนาฬิกาในบานเปนสวนใหญ
โปรดเทียบเวลากับนาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอและตั้งเวลาใหมหากจําเปน
15
กดปุม P
ใชปุม P เพื่อเขาถึงการตั้งคาที่ใชบอยๆ ในโหมดแสดงภาพ
(0 245) และในระหวางใชชองมองภาพ (0 198)
และการถายภาพไลฟวิว (0 61) และไลฟวิวของภาพยนตร
(0 71)
ปุม P
16
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
แสดงภาพ
การถายภาพไลฟวิว
ไลฟวิวของภาพยนตร
การใชการเอียงหนาจอ
จอภาพสามารถปรับมุมและหมุนไดตามภาพที่แสดงดานลาง
ประมาณ
75°
ประมาณ 90°
ใชปกติ: ใชงานจอภาพปกติในตําแหนงที่
จัดเก็บ
ภาพมุมต่ํา: ถายภาพโดยถือกลองไวต่ํา
ภาพมุมสูง: ถายภาพโดยถือกลองไวสูง
17
D การใชจอภาพ
หมุนจอภาพเบาๆ ภายในระยะกําหนดตามที่แสดงในหนา 17 อยาใชแรง การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหกลองหรือจอภาพชํารุดเสียหาย หากยึดกลองไวบนขาตั้งกลอง
ใหใชความระมัดระวังเพื่อใหแนใจวาจอภาพไมสัมผัสกับขาตั้ง
อยายกหรือถือกลองถายรูปที่จอภาพ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย
หากไมใชจอภาพสําหรับถายรูป ใหกลับไปยังตําแหนงที่จัดเก็บ
หามแตะบริเวณทางดานหลังของจอภาพ หรือใหพื้นผิวภายใน
ของจอภาพสัมผัสกับของเหลว การไมปฏิบัติตามขอควรระวัง
เหลานี้อาจเปนสาเหตุใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได
ใหระมัดระวังเปนพิเศษไมใหแตะ
บริเวณนี้
18
ตัวเลือกคําสั่ง
ในคูมือนี้ การทํางานที่ใชตัวเลือกคําสั่งจะแสดงดวยสัญลักษณ 1, 3, 4 และ 2
1: กดตัวเลือกคําสั่งขึ้น
ปุม J
4: กดตัวเลือกคําสั่ง
ไปทางซาย
2: กดตัวเลือกคําสั่ง
ไปทางขวา
3: กดตัวเลือกคําสั่งลง
19
เมนูกลอง
ตัวเลือกการถายภาพ การแสดงภาพและการตั้งคาสวนใหญ
สามารถเขาถึงไดจากเมนูกลอง เมือ่ ตองการดูเมนู ใหกดปุม
G
ปุม G
แท็บ
เลือกจากเมนูตอไปนี้:
• D: แสดงภาพ (0 300)
• C: การถายภาพ (0 310)
• 1: การถายภาพยนตร (0 318)
• A: การตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323)
• B: ตั้งคา (0 374)
• N: รีทัช (0 393)
• O/m: เมนูของฉัน หรือ คาที่เพิ่งตั้ง
(คาเริ่มตนคือ เมนูของฉัน; 0 421)
แถบเลื่อนแสดงตําแหนงในเมนูปจจุบัน
การตั้งคาปจจุบันจะแสดงดวยสัญลักษณ
ตัวเลือกเมนู
ตัวเลือกในเมนูปจจุบัน
สัญลักษณแสดงวิธีใช (0 21)
20
การใชงานเมนูกลอง
❚❚ ปุมควบคุมเมนู
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อคนหาเมนูกลอง
เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ปุม J: เลือกรายการที่ไฮไลท
เลือกรายการที่ไฮไลทหรือแสดง
เมนูยอย
ยกเลิกและกลับไปยังเมนูกอนหนา
เลื่อนเคอรเซอรลง
A สัญลักษณ d (วิธีใช)
ถาสัญลักษณ d ปรากฏขึ้นที่มุมดานลางซายของจอภาพ ทานสามารถแสดงวิธีใชไดโดยกดปุม
L (U)
คําอธิบายของตัวเลือกหรือเมนูที่เลือกอยูจะแสดงขึ้นขณะกดปุม กด 1 หรือ 3 เพื่อเลื่อนหนาจอ
ปุม L (U)
21
❚❚ การคนหาเมนู
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อคนหาเมนูตางๆ
1 แสดงเมนู
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู
ปุม G
2 ไฮไลทสัญลักษณสําหรับเมนูปจจุบัน
กด 4 เพื่อไฮไลทสัญลักษณสําหรับ
เมนูปจจุบัน
3 เลือกเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ
4 วางตําแหนงเคอรเซอรไวในเมนู
ที่เลือก
กด 2 เพื่อวางตําแหนงเคอรเซอรไวใน
เมนูที่เลือก
22
5 ไฮไลทรายการเมนู
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการเมนู
6 แสดงตัวเลือก
กด 2 เพื่อแสดงตัวเลือกสําหรับ
รายการเมนูที่เลือกไว
7 ไฮไลทตัวเลือก
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
8 เลือกรายการที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลท หากตองการออกจากเมนูโดยไมเลือก
รายการใดๆ ใหกดปุม G
โปรดจดจําสิ่งตอไปนี้:
• รายการเมนูที่แสดงดวยสีเทาคือรายการที่ไมสามารถเลือกไดในขณะนั้น
• แมโดยทั่วไป การกด 2 จะใหผลเชนเดียวกับการกด J แตในบางกรณีจะสามารถ
ทําการเลือกไดโดยกด J เทานั้น
• หากตองการออกจากเมนูและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
23
ขั้นตอนแรก
ทําตามขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนดานลางเพื่อใหกลองพรอมสําหรับใชงาน
1 รอยสายคลอง
รอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ ทําซ้ําแบบเดียวกันกับชองรอยสายที่สอง
24
2 ชารจแบตเตอรี่
ใสแบตเตอรีแ่ ละเสียบเครื่องชารจ (ขึ้นอยูกับประเทศหรือภูมิภาค เครื่องชารจ
อาจจัดมาใหพรอมกับอะแดปเตอร AC เสียบผนัง หรือสายไฟอยางใดอยางหนึ่ง)
แบตเตอรีท่ ี่หมดแลวจะใชเวลาชารจจนเต็มประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที
• อะแดปเตอร AC เสียบผนัง: ใหเสียบอะแดปเตอร AC เสียบผนังเขากับชองเสียบ AC
ของเครือ่ งชารจ (q) เลื่อนกานล็อคอะแดปเตอร AC เสียบผนังตามที่แสดงในภาพ
(w) แลวหมุนอะแดปเตอร 90 ° เพื่อใหอยูในตําแหนง (e) ใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กเครือ่ งชารจ
กานล็อคอะแดปเตอร AC
แบบเสียบผนัง
90 °
• สายไฟ: หลังจากตอสายไฟเขากับปลั๊กตามทิศทางที่แสดงแลว ใหใสแบตเตอรี่
แลวเสียบปลั๊กสายไฟ
ไฟ CHARGE (ชารจ) จะกะพริบขณะกําลังชารจแบตเตอรี่
กําลังชารจแบตเตอรี่
การชารจเสร็จสมบูรณ
25
3 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กอนที่จะใสหรือถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํา ใหตรวจสอบยืนยันวาสวิทช
เปด/ปดอยูในตําแหนง OFF ใสแบตเตอรี่ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ โดยใหแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง กานล็อคจะล็อคแบตเตอรี่เขาที่เมื่อใสแบตเตอรี่
ลงไปจนสุด
กานล็อคแบตเตอรี่
หากตองการใชการดหนวยความจําเพียงการดเดียว ใหใสลงในชองที่ 1 (0 31)
เลื่อนการดหนวยความจําเขาไปจนเกิดเสียงคลิกเขาที่
A แบตเตอรี่และเครื่องชารจ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําเตือนและขอควรระวังในหนา xiii–xvii และ หนา 457–459 ของคูมือฉบับนี้
26
4 ประกอบเลนส
ระวังอยาใหฝุนเขาไปในกลองเมื่อถอดเลนสหรือฝาปดตัวกลองออก เลนสที่ใชในคูมือนี้
เพื่อแสดงภาพประกอบโดยทัว่ ไปคือ AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
ถอดฝาปดตัวกลองออก
M
M/A
OFF
ถอดฝาปดเลนสดานหลังออก
ON
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (กลอง)
จัดแนวเครื่องหมายแสดง
เครื่องหมายแสดงตําแหนงติดตั้ง (เลนส)
ตําแหนงติดตั้ง
M
M/A
OFF
ON
หมุนเลนสตามภาพจนเขาที่
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดฝาปดหนาเลนสออกกอนถายภาพ
27
5 เปดกลอง
แผงควบคุมจะสวาง หากนี่เปนครัง้ แรก
ที่เปดเครื่องกลอง จะมีขอความ
เลือกภาษาแสดงขึ้น
สวิทชเปดปดการทํางาน
แผงควบคุม
A การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
เมื่อเปดหรือปดการทํางานของกลอง กลองจะสั่น low-pass filter ที่ครอบเซ็นเซอรภาพอยู
เพื่อขจัดฝุน (0 448)
6 เลือกภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง
เลื่อนเคอรเซอรขึ้น
ใชตัวเลือกคําสั่งและปุม J เพื่อเลือก
ปุม J: เลือกรายการ
ภาษาและตั้งนาฬิกาในกลอง เมื่อตั้งคา
ที่ไฮไลท
นาฬิกาในกลอง ทานจะไดรับการเตือน
เลือกรายการที่ไฮไลท
ใหเลือกตัวเลือกโซนเวลา รูปแบบวันที่
หรือแสดงเมนูยอย
และชดเชยเวลากลางวัน
กอนตั้งคาเวลาและวันที่ โปรดทราบวา
เลื่อนเคอรเซอรลง
กลองใชนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาภาษา
และวันที่/เวลาไดตลอดเวลาโดยใชตัวเลือก ภาษา (Language) (0 381) และ
โซนเวลาและวันที่ (0 381) ในเมนูตั้งคา
28
7 ปรับโฟกัสชองมองภาพ
หมุนปุมปรับแกสายตาจนกระทัง่
กรอบพื้นที่ AF มีความคมชัด
ขณะหมุนปุมปรับแกสายตาโดย
แนบตาไวกับชองมองภาพ
โปรดระวังอยาใหนิ้วหรือเล็บเขาตา
กรอบพื้นที่ AF
ชองมองภาพไมไดอยูในโฟกัส
ชองมองภาพอยูในโฟกัส
ขณะนี้กลองพรอมสําหรับใชงานแลว ไปยังหนา 34 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายรูป
29
❚❚ ระดับพลังงานแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่จะแสดงบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
แผงควบคุม
แผงควบคุม
L
K
J
I
H
H
(กะพริบ)
30
ชองมองภาพ
ชองมองภาพ
คําอธิบาย
—
แบตเตอรี่เต็ม
—
—
พลังงานในแบตเตอรี่ถูกใชไปบางสวน
—
d
d
(กะพริบ)
แบตเตอรี่ใกลหมด
ชารจแบตเตอรี่หรือเตรียมแบตเตอรี่สํารองใหพรอม
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน ชารจหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
❚❚ จํานวนภาพทีส่ ามารถบันทึกได
กลองมีชองบรรจุแผนการดหนวยความจําสองชอง: ชองที่ 1
และชองที่ 2 โดยชองที่ 1 ใชสําหรับใสการดหลัก สวนการด
ในชองที่ 2 จะใชสําหรับสํารองขอมูลหรือใชสําหรับงานรอง
หากเลือก ภาพที่เกินมา ซึ่งเปนคาตั้งจากโรงงานใหกับ
หนาที่ของการดในชองที่ 2 (0 119) เมื่อใสการด
หนวยความจําไวทั้งสองชอง การดในชองที่ 2 จะถูกใชเฉพาะ
เมื่อการดในชองที่ 1 เต็ม
ชองที่ 1
ชองที่ 2
แผงควบคุมจะแสดงชองที่ใสการดหนวยความจําอยูใน
ปจจุบัน (ตัวอยางทางดานขวาแสดงสัญลักษณทปี่ รากฏขึ้น
เมื่อมีการใสการดในแตละชอง) ถาการดหนวยความจําเต็ม
หรือล็อคอยู หรือเกิดขอผิดพลาดขึ้น สัญลักษณของการด
ดังกลาวจะกะพริบ (0 473)
แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพที่
สามารถถายไดจากการตั้งคาปจจุบัน (คาที่เกิน 1000
จะถูกปดเศษลงเปนจํานวนเต็มรอยที่ใกลเคียงที่สุด เชน
คาระหวาง 1800 ถึง 1899 จะแสดงเปน 1.8 k) ถาใสการด
หนวยความจําสองการด จอภาพจะแสดงพื้นที่วาง
ที่เหลืออยูในการดในชองที่ 1
แผงควบคุม
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
31
❚❚ การนําแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก
การนําการดหนวยความจําออก
หลังจากไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําดับลง
ใหปดการทํางานของกลอง จากนั้น เปดฝาปดชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา แลวกดการดลงจากนั้น
ใหปลอยออก (q) จากนัน้ จะสามารถดึงการดออก
ดวยมือได (w)
16GB
การนําแบตเตอรี่ออก
ปดการทํางานของกลองแลวเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
กดกานล็อคแบตเตอรี่ตามทิศทางของลูกศรทีแ่ สดงในภาพ
เพื่อปลดล็อคแบตเตอรี่แลวดึงแบตเตอรีอ่ อกดวยมือ
D การดหนวยความจํา
• การดหนวยความจําอาจเกิดความรอนหลังการใชงาน ปฏิบัติตามขอควรระวังในการถอดการด
หนวยความจําออกจากกลอง
• ปดกลองทุกครั้งกอนใสหรือถอดการดหนวยความจํา อยานําการดหนวยความจําออกจากกลอง
ปดการทํางานของกลอง หรือนําแบตเตอรี่ออกหรือถอดปลั๊กไฟในระหวางการฟอรแมต
หรือในระหวางการบันทึก ลบ หรือคัดลอกขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดชํารุดเสียหายได
• อยาใชนิ้วมือหรือวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสกับขั้วตอการด
• อยาหักงอ ทําตกหลนหรือปลอยใหมีการกระแทกอยางรุนแรง
• อยาใชแรงบีบการด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหการดชํารุดเสียหาย
• อยาใหการดสัมผัสกับน้ํา ความรอน ความชื้นสูงหรือแสงแดดโดยตรง
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําในคอมพิวเตอร
32
A ไมไดใสการดหนวยความจํา
หากไมไดใสการดหนวยความจํา แผงควบคุมและชองมองภาพ
จะแสดง S หากปดกลองโดยมีแบตเตอรี่ที่ชารจแลว
บรรจุอยูภายในและไมไดใสการดหนวยความจํา S
จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
B
16G
A สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
การดหนวยความจํา SD จะมีสวิทชปองกัน
การบันทึกขอมูลทับเพื่อปองกันขอมูลสูญหาย
โดยไมตั้งใจ เมื่อสวิทชอยูที่ตําแหนง “lock”
จะไมสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําได
สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับ
และจะไมสามารถลบหรือบันทึกภาพถายได
(คําเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอถาทานพยายาม
จะกดชัตเตอร) ในการปลดล็อคการดหนวยความจํา ใหเลื่อนสวิทชไปที่ตําแหนง “write”
❚❚ การถอดเลนส
ตรวจสอบใหแนใจวาปดกลองแลว จึงถอดหรือ
เปลี่ยนเลนส ในการถอดเลนส ใหกดปุมถอดเลนส (q)
คางไว พรอมหมุนเลนสไปตามเข็มนาฬิกา (w)
หลังถอดเลนสแลว ใหใสฝาปดหนาเลนสและฝาปด
ตัวกลองกลับเขาที่
M
M/A
OFF
ON
D เลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง
ในกรณีของเลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 429) ใหล็อครูรับแสงไวที่การตั้งคาแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด)
33
การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
การถายภาพแบบ “เล็งแลวถาย” (โหมด i และ j)
เนื้อหาในสวนนี้จะอธิบายถึงวิธีการถายภาพในโหมด i และ j ซึ่ง
i และ j เปนโหมด “เล็งแลวถาย” แบบอัตโนมัติ โดยกลอง
จะควบคุมการตั้งคาสวนใหญตามสภาวะการถายภาพ
กอนเริม่ ดําเนินการ ใหเปดกลองแลวเลือกโหมดที่ตองการโดยการกด
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด แลวหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ i หรือ j (ขอแตกตาง
เพียงอยางเดียวระหวางสองโหมดนี้คือกลองจะไมยิงแฟลชในโหมด j)
แปนหมุนเลือกโหมด
ปุมปลดล็อคแปนหมุนเลือกโหมด
34
1 เตรียมกลองใหพรอม
ในการจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ ใหจับ
มือจับของกลองดวยมือขวาและประคองตัวกลองหรือ
เลนสดวยมือซาย
จับกลองตามภาพที่แสดงทางดานขวาขณะจัด
องคประกอบภาพถายบุคคล (แนวตั้ง)
2 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพโดยใหวัตถุหลัก
อยูในกรอบพื้นที่ AF
กรอบพื้นที่ AF
A การใชเลนสซูม
ใชวงแหวนปรับระยะซูมเพื่อซูมวัตถุเขามาใหมี
ขนาดใหญขึ้นในกรอบภาพ หรือซูมออกเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ที่สามารถมองเห็นไดในภาพถาย
(เลือกทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้นบนสเกลทางยาวโฟกัส
ของเลนสเพื่อซูมเขา เลือกทางยาวโฟกัสที่สั้นลง
เพื่อซูมออก)
ซูมเขา
วงแหวนปรับ
ระยะซูม
M
M/A
OFF
ON
ซูมออก
35
3 กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่งเพื่อโฟกัส
(ถาวัตถุไดรับแสงไมเพียงพอ แฟลช
อาจเปดขึ้นและไฟชวยหา AF อาจ
ติดสวาง) เมือ่ กลองโฟกัสภาพไดแลว
สัญลักษณแสดงจุดโฟกัสทีใ่ ชอยูและ
อยูในโฟกัส (I) จะปรากฏขึ้นใน
ชองมองภาพ
จุดโฟกัส
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
สัญลักษณ
แสดงวา
คําอธิบาย
อยูในโฟกัส
I
วัตถุอยูในโฟกัส
F
จุดโฟกัสอยูระหวางกลองและวัตถุ
H
F H
(กะพริบ)
จุดโฟกัสอยูหลังวัตถุ
กลองไมสามารถโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติได ดูหนา 131
4 ถายภาพ
คอยๆ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพ ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ
และกลองจะแสดงภาพบนจอแสดงผล
เปนเวลาสองสามวินาที อยานําการด
หนวยความจําออก หรือถอด หรือตัด
การเชื่อมตอแหลงจายไฟฟาจนกวา
ไฟจะดับและการบันทึกเสร็จสมบูรณ
36
ไฟแสดงการเขาถึงการด
หนวยความจํา
การแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
1 กดปุม K
ภาพถายจะแสดงในจอภาพ การดหนวยความจํา
ที่มีภาพที่กําลังแสดงอยูจะปรากฏเปนสัญลักษณ
ปุม K
2 ดูภาพอื่นๆ
สามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดโดยกด
4 หรือ 2
หากตองการหยุดการแสดงภาพและกลับไปยังโหมดถายภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง
A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
เมื่อเลือก แสดงภาพทันทีที่ถาย เปน เปด ในเมนูแสดงภาพ (0 307) ภาพถายจะแสดงในจอภาพ
โดยอัตโนมัติชั่วขณะหลังจากถายภาพ
37
การลบภาพถายที่ไมตองการ
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน โปรดทราบวาเมือ่ ลบภาพไปแลว
จะไมสามารถกูคืนได
1 แสดงภาพถาย
แสดงภาพถายที่ทานตองการลบตามทีอ่ ธิบายไว
ในหนาที่แลว ตําแหนงของภาพปจจุบันจะแสดงดวย
สัญลักษณที่มุมดานลางซายของหนาจอ
2 ลบภาพถาย
กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; กดปุม
O (Q) อีกครั้งเพื่อลบภาพ แลวกลับไปที่
การแสดงภาพ หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ
ใหกด K
ปุม O (Q)
A โปรดอาน
ดูหนา 245 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
38
A ลบ
หากตองการลบภาพที่เลือก (0 260) ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือก (0 261) หรือลบภาพ
ทั้งหมดในตําแหนงที่เลือกบนการดหนวยความจํา (0 260) ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
A ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพดวยชองมองภาพ)
จอแสดงผลสัญลักษณชองมองภาพ และจอแสดงผลความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
ที่แผงควบคุมจะปดลง หากไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 6 วินาที เพื่อลด
การใชพลังงานแบตเตอรี่ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปดจอภาพอีกครั้ง
ทานสามารถเลือกระยะเวลากอนที่ตั้งเวลาสแตนดบายจะหมดลงอัตโนมัติโดยใช
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)
ระบบวัดแสงปด
ระบบวัดแสดงเปด
39
A แฟลชในตัวกลอง
ถาจําเปนตองเพิ่มแสงสวางเพื่อการวัดคาแสงที่ถูกตอง
ในโหมด i แฟลชในตัวกลองจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ถาแฟลชยกขึ้น จะสามารถถายภาพได
เมื่อสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M) ปรากฏขึ้นแลว
เทานั้นถาสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางานไมปรากฏขึ้น
แสดงวาแฟลชกําลังชารจไฟอยู ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร
เปนเวลาสั้นๆ แลวลองอีกครั้ง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระทั่งกานล็อคคลิกเขาที่
40
การจับคูการตั้งคาใหเขากับวัตถุหรือ
สถานการณ (โหมดสําเร็จรูป)
กลองมีโหมด “สําเร็จรูป” ตางๆ ใหเลือก การเลือกโหมดสําเร็จรูปจะปรับการตั้งคาตางๆ
ใหเหมาะกับการถายภาพที่ตองการโดยอัตโนมัติ ชวยใหสามารถถายภาพแนวสรางสรรค
ไดงายดายเพียงแคเลือกโหมด จัดองคประกอบภาพ แลวถายภาพตามที่อธิบายในหนา 34–36
ฉากตอไปนี้สามารถเลือกโดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ h และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ การดูฉากที่เลือกปจจุบัน ใหกด R
แปนหมุนเลือกโหมด
k
l
p
m
n
o
r
s
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
เด็ก
กีฬา
ถายระยะใกล
บุคคลตอนกลางคืน
ทิวทัศนตอนกลางคืน
ปารตี้/ในหอง
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
t
u
v
w
x
y
z
0
จอภาพ
ชายหาด/หิมะ
อาทิตยตก
ย่ําค่ํา/รุงเชา
สัตวเลี้ยง
ภาพถายใตแสงเทียน
ดอกไมบาน
สีสันฤดูใบไมรวง
ภาพอาหาร
41
k ภาพบุคคล
ใชสําหรับการถายภาพบุคคลเพื่อใหสีผิวที่นุมนวล
เปนธรรมชาติ ถาวัตถุอยูหางจากพื้นหลังหรือเมื่อใช
เลนสเทเลโฟโต รายละเอียดพื้นหลังจะดูนมุ ขึ้น
ทําใหภาพมีมิติความลึก
l ทิวทัศน
ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนที่ใหสีสันสดใสใน
ตอนกลางวัน
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
p เด็ก
ใชสําหรับถายภาพเด็กๆ รายละเอียดของเสื้อผา
และพื้นหลังจะถูกเรงสี แตสีผิวยังคงนุมนวล
เปนธรรมชาติ
m กีฬา
ความไวชัตเตอรสูงจะจับการเคลื่อนไหวใหหยุดนิ่งเมือ่
ถายภาพกีฬาที่มกี ารเคลื่อนไหวรวดเร็วซึ่งวัตถุหลัก
จะมีความโดดเดน
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
42
n ถายระยะใกล
ใชสําหรับถายภาพระยะใกลของดอกไม แมลง
และวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ (สามารถใชเลนสระยะใกล
เพื่อโฟกัสในระยะที่ใกลกับวัตถุมาก)
o บุคคลตอนกลางคืน
ใชเมือ่ ตองการแสงที่สมดุลอยางเปนธรรมชาติระหวาง
วัตถุหลักและพื้นหลังในการถายภาพบุคคลในสภาพ
แสงนอย
r ทิวทัศนตอนกลางคืน
ลดสัญญาณรบกวนและสีที่ผิดธรรมชาติเมื่อถายภาพ
ทิวทัศนตอนกลางคืน รวมถึงไฟตามทองถนน
และปายนีออน
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
s ปารตี้/ในหอง
บันทึกสภาพของแสงพื้นหลังภายในหอง ใชสําหรับ
งานปารตี้และฉากในหองอื่นๆ
43
t ชายหาด/หิมะ
จับภาพความสวางของพื้นน้ํา หิมะ หรือพื้นทราย
ที่อยูกลางแดด
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
u อาทิตยตก
เนนสีสันใหมบี รรยากาศยามพระอาทิตยขึ้นหรือ
พระอาทิตยตก
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
v ย่ําค่ํา/รุง เชา
เนนสีสันบรรยากาศแสงสลัวธรรมชาติชวงกอนรุงเชา
หรือหลังพระอาทิตยตก
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองและไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
w สัตวเลีย้ ง
ใชถายภาพสัตวเลี้ยงที่ไมชอบอยูเฉย
A หมายเหตุ
ไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
44
x ภาพถายใตแสงเทียน
สําหรับการถายภาพใตแสงเทียน
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
y ดอกไมบาน
ใชสําหรับถายภาพทุงดอกไม หมูตนไมดอกผลิบาน
และภาพทิวทัศนอื่นๆ ที่มีดอกไมบาน
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
z สีสันฤดูใบไมรวง
จับภาพใบไมในฤดูใบไมรว งที่มสี ีแดงและสีเหลือง
สดใส
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
0 ภาพอาหาร
ใชถายภาพอาหารสีสันสดใส
A หมายเหตุ
สําหรับการถายแบบใชแฟลช ใหกดปุม M (Y)
เพื่อยกแฟลช (0 182)
A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวที่เกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
45
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
สามารถใชเอ็ฟเฟกตพิเศษเมื่อถายภาพและถายภาพยนตร
สามารถเลือกเอ็ฟเฟกตตอไปนี้โดยหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ q และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจนกระทั่งฉากที่ตองการปรากฏบนจอภาพ การดูเอ็ฟเฟกตที่เลือกปจจุบัน ใหกด
R
แปนหมุนเลือกโหมด
%
g
i
u
46
ไนทวิชัน
ภาพรางสี
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
เลือกสีเดน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
1 ภาพเงา
2 ไฮคีย
3 โลวคีย
จอภาพ
% ไนทวิชัน
ใชในสภาพแวดลอมที่มดื เพื่อบันทึกภาพโทนสีเดียว
โดยใชคาความไวแสง (ISO) สูง
A หมายเหตุ
ภาพอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนในรูปแบบของ
จุดพิกเซลสวาง ฝา หรือเสน แมนวลโฟกัสสามารถใชในกรณี
ที่กลองไมสามารถจับโฟกัสภาพได แฟลชในตัวกลอง
จะปดการทํางาน
g ภาพรางสี
กลองจะตรวจหาและลงสีเสนขอบเปนเอ็ฟเฟกตภาพ
รางสี สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 50)
A หมายเหตุ
กลองจะแสดงภาพยนตรที่ถายในโหมดนี้เหมือนเปนการฉาย
สไลดที่สรางจากภาพนิ่งหนึ่งชุด
47
i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
สรางภาพถายที่ปรากฏเปนรูปภาพสามมิติ ไดผล
ดีที่สุดเมื่อใชกับการถายภาพจากจุดที่มองเห็นไดกวาง
ภาพยนตรทเี่ ปนภาพวัตถุขนาดจิ๋วจะเลนดวย
ความเร็วสูง โดยใชการบีบอัดภาพที่ถายดวยความเร็ว
1920 × 1080/30p ขนาดความยาวประมาณ 45 นาที
เปนภาพยนตรที่เลนโดยใชเวลาประมาณ 3 นาที
สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟววิ (0 51)
A หมายเหตุ
ภาพยนตรที่บันทึกจะไมมีเสียง แฟลชในตัวกลอง
และไฟชวยหา AF จะปดการทํางาน
u เลือกสีเดน
ทุกสีนอกเหนือจากสีที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปน
สีขาวดํา สามารถปรับเอ็ฟเฟกตไดในไลฟวิว (0 52)
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
1 ภาพเงา
วัตถุยอนแสงในพื้นหลังที่มีแสงจา
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
48
2 ไฮคีย
ใชในการถายฉากที่มีความสวางเพื่อสรางภาพที่
เต็มไปดวยแสง
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
3 โลวคยี 
ใชเมือ่ ถายภาพในฉากที่มดื เพื่อสรางภาพที่มดื ทึม
โลวคีย โดยจะเนนสวนไฮไลท
A หมายเหตุ
แฟลชในตัวกลองจะปดการทํางาน
A ปองกันภาพพรามัว
ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันความพรามัวที่เกิดจากกลองสั่นขณะใชความไวชัตเตอรต่ํา
A NEF (RAW)
ไมสามารถใชการบันทึก NEF (RAW) ในโหมด %, g, i และ u ภาพที่ถายเมื่อเลือกตัวเลือก
NEF (RAW) หรือ NEF (RAW)+JPEG ในโหมดเหลานี้จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ภาพ JPEG
ที่สรางขึ้นที่การตั้งคาของ NEF (RAW)+JPEG จะถูกบันทึกที่คุณภาพ JPEG ที่เลือก ในขณะที่ภาพที่
บันทึกที่การตั้งคาของ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพคุณภาพความละเอียดสูง
A โหมด g และ i
ฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะไมสามารถใชไดในขณะบันทึกภาพยนตร อัตราการฉายภาพไลฟวิวจะตกลง
พรอมกับอัตราเฟรมสําหรับโหมดถายภาพตอเนื่อง การใชโฟกัสอัตโนมัติระหวางที่ถายภาพไลฟวิว
จะทําใหการดูตัวอยางภาพหยุดชะงัก
49
ตัวเลือกที่ใชไดในโหมดไลฟวิว
การตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตที่เลือกจะถูกปรับในการแสดงผลไลฟวิว แตนําไปใชระหวาง
การถายภาพและการบันทึกภาพยนตรแบบไลฟวิวและดวยชองมองภาพ
❚❚ g ภาพรางสี
1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ
ปุม a
2 ปรับตั้งตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกที่แสดงในดานขวา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนคา สามารถเพิ่ม
ความสดใสใหสีอิ่มมากขึ้นหรือลดลงในภาพที่สีจืดจาง
หรือใชโทนสีเดียว พรอมเนนเสนขอบใหหนาขึ้น
หรือบางลง การเพิ่มความหนาของเสนจะทําใหสีดูสดมากขึ้น
3 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
การถายภาพดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a
กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับ
รูปภาพและภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใช
ชองมองภาพ
50
❚❚ i ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ
ปุม a
2 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางตําแหนงจุดโฟกัสในพื้นทีท่ ี่จะ
อยูในโฟกัส จากนั้นกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง
เพื่อตรวจสอบโฟกัส หากตองการลบตัวเลือกเอ็ฟเฟกต
ภาพวัตถุขนาดจิ๋วออกจากหนาจอชั่วคราว แลวขยาย
ขนาดภาพบนหนาจอเพื่อใหไดโฟกัสที่แมนยํา ใหกด
X (T) กด W (S) เพื่อเรียกคืนหนาจอเอ็ฟเฟกตภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
3 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
4 ปรับตั้งตัวเลือก
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกทิศทางการหมุนพื้นที่ที่จะอยู
ในโฟกัส แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความกวาง
51
5 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ การถายภาพดวยชองมองภาพตอ
ใหกดปุม a กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใชกับรูปภาพ
และภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใชชองมองภาพ
❚❚ u เลือกสีเดน
1 เลือกไลฟวิว
กดปุม a ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏบนจอภาพ
ปุม a
2 แสดงตัวเลือก
กด J เพื่อแสดงตัวเลือกสีเดน
3 เลือกสี
จัดวัตถุใหอยูในกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงกึ่งกลาง
หนาจอ แลวกด 1 เพื่อเลือกสีของวัตถุที่จะให
ปรากฏในภาพ (กลองอาจตรวจหาสีทไี่ มอิ่มตัวไดยาก
ควรเลือกสีที่สด) หากตองการซูมเขาทีจ่ ุดกึ่งกลาง
ของหนาจอเพื่อจะเลือกสีไดแมนยําขึ้น กด
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก
52
สีที่เลือก
4 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีทคี่ ลายกัน
ซึ่งจะเพิ่มลงในภาพ เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาทีส่ ูงขึ้นจะเปนการเพิ่มเฉดสีจากสีอื่นๆ
ชวงสี
5 เลือกสีเพิ่ม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม หมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทกลองสี
จากทั้งหมดสามกลองที่อยูดานบนของ
หนาจอ แลวทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 และ 4
เพื่อเลือกสีอื่น ทําซ้ําหากตองการ
เลือกสีที่สาม การยกเลิกการเลือกสี
ที่ไฮไลทไว ใหกด O (Q) การลบสีทงั้ หมดออก ใหกดคาง O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; เลือก ใช
6 กด J
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่ การตั้งคาเสร็จสมบูรณ ขณะถายภาพ เฉพาะวัตถุของเฉดสี
ที่เลือกไวจะถูกบันทึกเปนภาพสี สวนวัตถุอื่นๆ จะบันทึกเปนภาพขาวดํา การถายภาพ
ดวยชองมองภาพตอ ใหกดปุม a กลองจะยังใชการตั้งคาที่เลือกไวตอไปและนํามาใช
กับรูปภาพและภาพยนตรที่บันทึกแบบไลฟวิวหรือใชชองมองภาพ
53
การถายภาพไลฟวิว
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อถายภาพในไลฟวิว
1 หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C (การถายภาพ
ไลฟวิว)
ปุมเลือกไลฟวิว
D ปดชองมองภาพ
ในการปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพรบกวนคาแสงและการถายภาพ ใหนํา
ขอบยางรองตาออกแลวปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมากอนถายภาพ (0 107)
2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุผานทางชองมองภาพได
ปุม a
3 จัดตําแหนงจุดโฟกัส
จัดตําแหนงจุดโฟกัสบนวัตถุตามที่ไดอธิบายไวในหนา 57
54
4 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ
จุดโฟกัสจะกะพริบสีเขียวขณะที่กลองทําการโฟกัส
ถากลองโฟกัสภาพได จุดโฟกัสจะปรากฏเปนสีเขียว
ถากลองโฟกัสภาพไมได จุดโฟกัสจะกะพริบสีแดง
(โปรดทราบวายังสามารถถายภาพไดแมจุดโฟกัสจะ
กะพริบสีแดง ควรตรวจสอบโฟกัสในจอภาพ
กอนถายภาพ) ทานสามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (0 141); โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ปุม A AE-L/AF-L
หากเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว จะสามารถ
ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร รูรบั แสง
คาความไวแสง (ISO) และการชดเชยแสง (0 143)
ไดในจอภาพที่แสดงที่ดานขวา (โปรดทราบวา
ถึงแมจะสามารถปรับการชดเชยแสงไดครัง้ ละ ±5 EV
แตจะดูไดเฉพาะคาระหวาง –3 และ +3 EV
ในจอแสดงภาพตัวอยาง) การเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว ใหกดปุม P แลวเลือก เปด
สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว (0 62)
5 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ จอภาพจะปด
การทํางาน
55
6 ออกจากโหมดไลฟวิว
กดปุม a เพื่อออกจากโหมดไลฟวิว
A ดูตัวอยางซูมไลฟวิว
กดปุม X (T) เพื่อขยายมุมมองในหนาจอสูงสุดประมาณ 19 เทา หนาจอนําทางจะปรากฏ
ในกรอบสีเทาที่มุมลางขวาของหนาจอ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ของเฟรมที่มองไมเห็น
ในหนาจอ หรือกด W (S) เพื่อซูมออก
ปุม X (T)
หนาจอนําทาง
A ตั้งเวลาสแตนดบาย
ไมวาจะใชเลือกการตั้งคาใดสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมสิ้นสุดลงในขณะถายภาพไลฟวิว
A การดูตัวอยางโฟกัสขณะถายภาพไลฟวิว (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
การเลือกคารูรับแสงกวางสุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการดูตัวอยางโฟกัสระหวางการถายภาพไลฟวิว
ใหกดปุม Pv การคืนคารูรับแสงไปเปนคาเดิม ใหกดปุมอีกครั้งหรือโฟกัสโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ
หากปุมกดชัตเตอรถูกกดลงครึ่งหนึ่งเพื่อถายภาพระหวางการดูตัวอยางโฟกัส รูรับแสงจะกลับไปเปน
คาเดิมกอนที่จะถายภาพ
56
โฟกัส
หากตองการโฟกัสภาพโดยใชโฟกัสอัตโนมัติ
ใหหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF แลว
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกโหมด
พื้นที่ AF และโฟกัสอัตโนมัติ สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการปรับโฟกัสภาพดวยตนเอง
ใหดูหนา 60
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
❚❚ การเลือกโหมดโฟกัส
สามารถใชโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟววิ ของ
ภาพยนตร:
โหมด
AF-S
AF-F
คําอธิบาย
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุที่อยูนิ่ง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
AF ตลอดเวลา: สําหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กลองจะโฟกัสตอเนื่องจนกวาจะกด
ปุมกดชัตเตอร โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
หากตองการเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักจนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ
ปุมโหมด AF
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จอภาพ
57
❚❚ การเลือกโหมดพืน้ ที่ AF
สามารถใชโหมดพื้นที่ AF ตอไปนี้ระหวางการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของ
ภาพยนตร:
58
โหมด
คําอธิบาย
!
AF ที่ใบหนา: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะตรวจหาและโฟกัสวัตถุภาพบุคคล
โดยอัตโนมัติ วัตถุที่เลือกไวจะมีเสนขอบคูสีเหลืองลอมรอบ (หากกลองตรวจพบ
หลายใบหนา กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูใกลที่สุด หากทานตองการเลือกวัตถุอื่น ใหใชตัวเลือก
คําสั่ง) หากกลองไมสามารถตรวจหาวัตถุไดตอไป (ตัวอยางเชน ในกรณีที่วัตถุเบือนหนา
ออกจากกลอง) เสนขอบจะหายไปจากหนาจอ
$
AF พื้นที่กวาง: ใชสําหรับการถายภาพทิวทัศนโดยใชมือถือกลองและใชกับวัตถุอื่นๆ
ที่ไมใชภาพบุคคล ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ
หรือกด J เพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ
%
AF พื้นที่ปกติ: ใชสําหรับระบุโฟกัสอยางแมนยําบนตําแหนงที่เลือกในกรอบภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสไปยังตําแหนงตางๆ ของกรอบภาพ หรือกด J
เพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสใหอยูตรงกลางของกรอบภาพ แนะนําใหใชขาตั้งกลอง
&
AF ติดตามวัตถุ: ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงจุดโฟกัสที่ดานบนวัตถุของทานแลวกด
J เพื่อเริ่มติดตาม จุดโฟกัสจะติดตามวัตถุที่เลือกขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ภายในกรอบภาพ
หากตองการหยุดการติดตาม ใหกด J โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถติดตามวัตถุได
หากวัตถุนั้นเคลือ่ นที่อยางรวดเร็ว หลุดออกนอกกรอบภาพหรือมีวัตถุอนื่ บดบัง เปลี่ยนขนาด
สีหรือความสวางในสายตาที่มองเห็น หรือเล็กเกินไป ใหญเกินไป สวางจาเกินไป มืดเกินไป
หรือกลมกลืนกับสีหรือความสวางของพื้นหลัง
หากตองการเลือกโหมดพื้นที่ AF ใหกดปุมโหมด AF แลวหมุนแปนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งโหมดที่ตองการปรากฏขึ้นในจอภาพ
ปุมโหมด AF
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จอภาพ
D การใชโฟกัสอัตโนมัติในการถายภาพไลฟวิวและภาพไลฟวิวของภาพยนตร
ใหใชเลนส AF-S หากใชเลนสชนิดอื่นๆ หรือใชเทเลคอนเวอรเตอรอาจไมไดผลลัพธที่ตองการ
โปรดทราบวาในไลฟวิวนั้น โฟกัสอัตโนมัติจะชาลงและจอภาพอาจสวางขึ้นหรือมืดลงไดขณะที่กลอง
โฟกัสภาพ บางกรณี จุดโฟกัสอาจปรากฏเปนสีเขียวเมื่อกลองไมสามารถโฟกัสได กลองอาจไมสามารถ
โฟกัสภาพไดเมื่ออยูในสถานการณตอไปนี้:
• วัตถุมีเสนที่ขนานกับเสนขอบดานไกลของกรอบภาพ
• วัตถุไมมีคอนทราสต
• วัตถุที่จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง หรือรวมแสงสปอตไลทหรือปายนีออน
หรือแหลงกําเนิดแสงอืน่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงความสวาง
• มีการกะพริบถี่หรือเกิดเปนแถบเมื่อถายภาพใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท
หลอดไอโซเดียมหรือแสงในลักษณะคลายกันนี้
• มีการใชฟลเตอรแฉก (ประกายดาว) หรือฟลเตอรพิเศษอื่นๆ
• วัตถุเล็กกวาจุดโฟกัส
• วัตถุที่ตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ําเสมอขมอยู (เชน มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียงติดกันเปนแถว
บนตึกสูง)
• วัตถุเคลื่อนที่
59
แมนวลโฟกัส
ในการโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส (0 132) ใหหมุน
วงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวาวัตถุจะอยูในโฟกัส
หากตองการขยายภาพในจอภาพขึ้นเพื่อการโฟกัสที่แมนยํา
ใหกดปุม X (T)
ปุม X (T)
60
การใชปุม P
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม P
ในระหวางการถายภาพไลฟวิว ไฮไลทรายการ
ดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือกสําหรับรายการ
ที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด
J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม P กดปุม P อีกครั้งเพื่อออกไปยัง
จอแสดงผลการถายภาพ
ตัวเลือก
เลือกพื้นที่ภาพ
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
ปุม P
คําอธิบาย
เลือกพื้นที่ภาพสําหรับการถายภาพไลฟวิว (0 111)
เลือกคุณภาพของภาพ (0 115)
เลือกขนาดภาพ (0 118)
ตั้งคา Picture Control เลือก Picture Control (0 165)
Active D-Lighting ปรับ Active D-Lighting (0 175)
โหมดรีโมตคอนโทรล
เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (0 193)
(ML-L3)
61
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ความสวางของ
จอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับการถายภาพ
ไลฟวิว (โปรดทราบวาความสวาง
ของจอภาพจะสงผลกระทบตอไลฟวิว
เทานั้น และไมสงผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวางของ
จอภาพสําหรับเมนูหรือการแสดงภาพ
การปรับความสวางของจอภาพสําหรับเมนูและการแสดงภาพโดยไมสงผลตอ
การถายภาพไลฟวิวหรือภาพยนตรไลฟวิว ใหใชตัวเลือก ความสวางของจอภาพ
ในเมนูตั้งคาตามที่อธิบายไวในหนา 376)
ดูตัวอยางคาแสง
ที่ตั้งไว
เปดหรือปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว หากเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
จะสามารถดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร รูรับแสง และ
คาความไวแสง (ISO) ของการถายภาพขณะถายภาพไลฟวิว
A ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
เมื่อเปดใชดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวแลว สามารถปรับคาแสง
ไดครั้งละ ±5 EV (0 143) แมวาคาในชวง –3 ถึง +3 EV เทานั้น
ที่จะสงผลตอการแสดงภาพตัวอยาง โปรดทราบวาภาพตัวอยาง
อาจไมสงผลตอภาพที่ถายออกมาอยางแมนยํานักหากมีการใช
แสงแฟลชชวย หากเปดใช Active D-Lighting (0 175),
High Dynamic Range (HDR; 0 177) หรือการถายครอม,
มีการเลือก A (อัตโนมัติ) สําหรับคาพารามิเตอร คอนทราสต
ของ Picture Control (0 168) หรือเลือกคาอื่นๆ ที่ไมใช 0 สําหรับ ความชัดเจน (0 168) หรือเลือก
v สําหรับความไวชัตเตอร หากวัตถุมีแสงจาหรือทึบ สัญลักษณแสดงคาแสงจะกะพริบ
เพื่อเตือนใหทราบวาภาพตัวอยางอาจไมสงผลตอคาแสงอยางแมนยํา ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
จะเปดใชไมไดในโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ หรือเมื่อเลือก A หรือ % เปนความไวชัตเตอร
62
การแสดงผลไลฟวิว: การถายภาพไลฟวิว
we
q
r
t
รายการ
q เวลาที่เหลือ
w โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
e โหมดพื้นที่ AF
r จุดโฟกัส
คําอธิบาย
0
ระยะเวลาที่เหลือกอนที่ไลฟวิวจะหยุดการทํางานโดย
อัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อการถายภาพจะหยุดทํางาน
ภายใน 30 วินาทีหรือนอยกวา
65
โหมดโฟกัสอัตโนมัติปจจุบัน
57
โหมดพื้นที่ AF ปจจุบัน
58
จุดโฟกัสปจจุบัน การแสดงผลจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับโหมดพื้นที่ AF
54
เมื่อเลือก เปด สําหรับ ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว สัญลักษณ
t สัญลักษณแสดงคาแสง แสดงคาแสงจะแสดงความแตกตางระหวางคาแสงที่วัดได
และคาแสงที่จะใชในการตั้งคาปจจุบัน
94
63
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: การถายภาพไลฟวิว
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายภาพไลฟวิว ใหกดปุม R
ระนาบกลอง (0 388)
กราฟฮิสโตแกรม
(เฉพาะดูตัวอยางคาแสง
ที่ตั้งไวเทานั้น; 0 62)
64
แสดงขอมูล
ปดขอมูล
เสนจัดองคประกอบภาพ
D การถายภาพในโหมดไลฟวิว
แมวาจะไมปรากฏขึ้นในภาพที่ถายออกมา ขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อม และจุดสวางอาจเกิดขึ้น
บนจอภาพ และอาจมีแถบจาเกิดขึ้นบางจุดโดยมีแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ หรือวัตถุ
เกิดแสงสวางจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ นอกจากนี้ ภาพอาจผิดเพี้ยน
หากแพนกลองในแนวนอน หรือวัตถุเคลื่อนที่ผานกรอบภาพดวยความเร็วสูง การกะพริบถี่และแถบที่
ปรากฏบนจอภาพเมื่อถายภาพภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดไอปรอทหรือหลอดโซเดียม
สามารถลดอาการดังกลาวไดโดยใช ลดการกะพริบ (0 380) แมวาอาการดังกลาวอาจปรากฏ
บนภาพถายเมื่อใชความไวชัตเตอรบางคา ขณะถายภาพในโหมดไลฟวิว ใหหลีกเลี่ยงการหันกลอง
เขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหวงจร
ภายในกลองเสียหาย
การบันทึกภาพยนตรจะใชงานไมไดในขณะถายภาพไลฟวิว รวมถึงการกดปุมบันทึกภาพยนตร
จะไมเกิดผลใดๆ เลือกไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) เพื่อถายภาพยนตร
D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้น 30 วินาทีกอนที่ไลฟวิวจะหยุดโดยอัตโนมัติ (0 63; ตัวนับถอยหลัง
จะเปลี่ยนเปนสีแดงหากไลฟวิวกําลังจะปดการทํางานเพื่อปองกันวงจรภายในกลอง หรือหากเลือก
ตัวเลือกอื่นที่ไมใช ไมจํากัด ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4—หนวงเวลาปดจอภาพ > ไลฟวิว;
0 337—5 วินาทีกอนที่จอภาพจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ) ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมการถายภาพ
ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเลือกไลฟวิว
A HDMI
หากตอกลองเขากับอุปกรณวิดีโอ HDMI ขณะถายภาพไลฟวิว จอภาพของกลองจะยังเปดอยู
และอุปกรณวิดีโอจะแสดงภาพผานเลนส
65
ไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถบันทึกภาพยนตรโดยไลฟวิวได
1 หมุนปุม เลือกไลฟววิ ไปที่ 1 (ไลฟววิ ของภาพยนตร)
ปุมเลือกไลฟวิว
2 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
ของกลองเหมือนกับภาพยนตรที่เกิดขึ้นจริง เปนการ
ปรับปรุงการรับแสง กรณีนี้จะไมสามารถดูวัตถุ
ผานทางชองมองภาพได
ปุม a
A สัญลักษณ 0
สัญลักษณ 0 (0 74) แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได
3 เลือกโหมดโฟกัส (0 57)
66
4 เลือกโหมดพื้นที่ AF (0 58)
5 โฟกัส
จัดองคประกอบภาพสําหรับฉากเปดเรื่อง
แลวโฟกัสภาพตามที่อธิบายไวในขั้นตอนที่ 3 และ 4
ในหนา 54 และ 55 (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการโฟกัส
ภาพไลฟวิวของภาพยนตร ดูหนา 59) โปรดทราบวาขณะบันทึกภาพยนตร จํานวนวัตถุ
ที่สามารถตรวจจับไดในโหมด AF ที่ใบหนาจะลดลง
A คาแสง
การตั้งคาตอไปนี้สามารถปรับตั้งไดในไลฟวิวของภาพยนตร:
P, S
A
M
h, %
โหมดถายภาพ
อื่นๆ
รูรับแสง
ความไว
ชัตเตอร
—
✔
✔
—
—
—
✔
—
คาความ
ไวแสง ISO
(0 322)
—
—
✔
—
—
—
—
ชดเชยแสง
ระบบวัดแสง
✔
✔
—
✔
✔
✔
✔
—
—
—
ในโหมด M ความไวชัตเตอรสามารถปรับคาไดระหวาง 1/25 วินาที ถึง 1/4000 วินาที (คาความไว
ชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถเลือกใชไดจะแตกตางกันตามอัตราการบันทึกภาพ; 0 319) ไมสามารถ
ใชการวัดแสงเฉพาะจุดระหวางที่ถายไลฟวิวภาพยนตร หากภาพมีแสงมากเกินไปหรือนอยเกินไป
ใหออกแลวเปดไลฟวิวของภาพยนตรใหม
67
A ไวตบาลานซ
ในโหมด P, S, A และ M สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดทุกเวลาโดยกดปุม L (U) แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก (0 145)
6 เริ่มการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรเพื่อเริ่มการบันทึก สัญลักษณ
แสดงการบันทึกและเวลาที่สามารถบันทึกไดจะแสดง
ในจอภาพ สามารถล็อคคาแสงไดโดยกดปุม
A AE-L/AF-L (0 141) หรือเปลี่ยนไดถึง ±3 EV
ปรับขั้นละ 1/3 EV โดยใชการชดเชยแสง (0 143)
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ สามารถโฟกัสกลองใหมไดโดย
กดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง
ปุมบันทึกภาพยนตร
สัญลักษณแสดงการบันทึก
เวลาที่เหลือ
A เสียง
กลองสามารถบันทึกไดทั้งภาพวิดีโอและเสียง ขณะบันทึกภาพยนตร อยาปดไมโครโฟนที่ดานหนา
ตัวกลองขณะบันทึกภาพยนตร (0 3) โปรดทราบวาไมโครโฟนในตัวกลองอาจบันทึกเสียง
ที่เกิดจากกลองถายรูปหรือเลนสขณะใชโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลดภาพสั่นไหว หรือเปลี่ยนคา
รูรับแสง
68
7 เสร็จสิ้นการบันทึก
กดปุมบันทึกภาพยนตรอีกครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึก
การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อถึงความยาว
สูงสุด หรือเมือ่ การดหนวยความจําเต็ม
A ความยาวสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลมีความยาวไดไมเกิน 4 GB (สําหรับเวลาในการบันทึกสูงสุด ดูหนา 319);
โปรดทราบวาทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเร็วในการเขียนการดหนวยความจํา กลองอาจหยุด
ถายภาพยนตรกอนจะถึงเวลาที่กําหนด (0 491)
D หนาจอนับถอยหลัง
หนาจอนับถอยหลังจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 30 วินาที กอนการบันทึกภาพยนตรจะหยุดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ (0 63) ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ ตัวนับเวลาอาจปรากฏขึ้นทันทีเมื่อเริ่ม
การบันทึกภาพยนตร โปรดทราบวาไลฟวิวยังคงหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลานับถอยหลัง
แมจะมีเวลาการบันทึกที่ยังเหลืออยู โปรดรอใหวงจรภายในเย็นลงกอนที่จะบันทึกภาพยนตรตอไป
8 ออกจากไลฟวิวของภาพยนตร
กดปุม a เพื่อออกจากไลฟวิวของภาพยนตร
69
ดัชนี
ถาเลือก ใสเครื่องหมายดัชนี เปนตัวเลือก “กด” สําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดปุม Fn, 0 370),
g2 (กําหนดปุม Preview, 0 372) หรือ g3 (กําหนดปุม
AE-L/AF-L, 0 373) ทานสามารถกดปุมที่เลือกขณะ
บันทึกภาพเพื่อเพิ่มดัชนีที่สามารถใชคนหาเฟรมขณะตัดตอ
หรือแสดงภาพได (0 80; โปรดทราบวาไมสามารถ
เพิ่มดัชนีในโหมด i) ในภาพยนตรแตละไฟล สามารถ
เพิ่มดัชนีไดถึง 20 รายการ
ปุม Pv
ดัชนี
A โปรดอาน
ตัวเลือกขนาดเฟรม, อัตราการบันทึกภาพ, ความไวของไมโครโฟน, ชองบรรจุการดหนวยความจํา
และคาความไวแสง (ISO) สามารถเลือกใชงานไดในเมนูตั้งคาภาพยนตร (0 318) ทานสามารถ
ปรับระยะโฟกัสดวยตนเองตามที่ไดอธิบายไวในหนา 60 ทานสามารถเลือกหนาที่ที่กําหนด
ใหกับปุม J, Fn, Pv และ A AE-L/AF-L ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (ปุม OK; 0 354),
g1 (กําหนดปุม Fn; 0 370), g2 (กําหนดปุม Preview; 0 372) และ g3 (กําหนดปุม AE-L/AF-L,
0 373) ตามลําดับ (ตัวเลือก 3 ตัวลาสุดจะชวยใหล็อคคาแสงไดโดยไมตองกดปุม) การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร; 0 373) จะควบคุมวาปุมกดชัตเตอรสามารถใชเปดฟงกชั่น
ไลฟวิวของภาพยนตรหรือใชเปดและปดการบันทึกภาพยนตร
70
การใชปุม P
สามารถเขาใชงานตัวเลือกในรายการตอไปนี้โดยกดปุม P
ในไลฟวิวของภาพยนตร (สามารถปรับ ความไวของ
ไมโครโฟน, การตอบสนองความถี่, ลดเสียงรบกวน
จากลม, ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
และ แสดงไฮไลท ไดขณะอยูระหวางการบันทึก) ไฮไลท
รายการดวยตัวเลือกคําสั่ง แลวกด 2 เพื่อดูตัวเลือก
ปุม P
สําหรับรายการที่ไฮไลทไว หลังจากที่เลือกการตั้งคา
ที่ตองการแลว ใหกด J เพื่อกลับไปยังเมนูปุม P กดปุม P
อีกครั้งเพื่อออกไปยังจอแสดงผลการถายภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกพื้นที่ภาพ เลือกพื้นที่ภาพสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 76)
ขนาดเฟรม/
เลือกขนาดและอัตราเฟรม (0 319)
อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร เลือกคุณภาพของภาพยนตร (0 320)
ความไว
ของไมโครโฟน
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความไวของ
ไมโครโฟน (0 320) จะมีผลตอทั้ง
ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม
การตอบสนอง
ความถี่
ควบคุมการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 320)
71
ตัวเลือก
ลดเสียงรบกวน
จากลม
คําอธิบาย
เปดหรือปดใชงานการลดเสียงรบกวนจากลมโดยใช low-cut filter ของ
ไมโครโฟนในตัวกลอง (0 321)
ตั้งคา Picture Control
เลือก Picture Control (0 321) ไมสามารถใชคาพารามิเตอร ความชัดเจน
กับภาพยนตรได
ปลายทาง
เมื่อใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถเลือกการดที่ตองการบันทึก
ภาพยนตรได (0 319)
ความสวาง
ของจอภาพ
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวาง
ของจอภาพสําหรับไลฟวิวของ
ภาพยนตร (โปรดทราบวาจะมีผลตอ
ไลฟวิวเทานั้นและไมมีผลตอภาพถาย
หรือภาพยนตร หรือความสวาง
ของจอภาพสําหรับเมนูหรือ
การแสดงภาพ; 0 62)
ใชปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา
แสดงไฮไลท
เลือก เปดใช เพื่อเปดใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (โหมด P, S, A และ M เทานั้น)
กด 1 เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง กด 3 เพื่อปรับรูรับแสงใหกวางขึ้น
เลือกวาจะแสดงพื้นที่ที่สวางที่สุด
ของเฟรม (ไฮไลท) ดวยเสนเอียงขณะ
แสดงผลไลฟวิวของภาพยนตรหรือไม
การเขาใชตัวเลือกนี้ ใหเลือกโหมด
โหมด P, S, A หรือ M
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความดัง
ของหูฟง (0 73)
ความดังของหูฟง
72
ไฮไลท
A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมสามารถปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมด A
และ M เทานั้น และไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ (สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถ
ใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได) การปดเครื่องกลองถายรูปหรือการออกจากไลฟวิวของ
ภาพยนตรจะปดการใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา (โปรดทราบวา ในกรณีอยางหลังจะยังคงใชรูรับแสงไดอยู
จนกระทั่งฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)
A การใชไมโครโฟนภายนอก
สามารถใชไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอหรือเพื่อหลีกเลี่ยง
การบันทึกเสียงรบกวนจากโฟกัส และเสียงอื่นๆ ที่เกิดจากเลนส (0 443)
A หูฟง
ทานสามารถใชหูฟงยี่หออื่นได โปรดทราบวาระดับเสียงที่สูงมากจะสงผลใหเสียงดังมาก
ควรใชความระวังเปนพิเศษขณะใชหูฟง
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดรูรับแสงดวยไฟฟาไปยังปุม Fn และ Pv ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
g1 (กําหนดปุม Fn, 0 370) และ g2 (กําหนดปุม Preview, 0 372) สามารถใชปุม Fn เพื่อปรับ
รูรับแสงใหกวางขึ้น และใชปุม Pv เพื่อปรับรูรับแสงใหแคบลง
73
การแสดงผลไลฟวิว: ไลฟวิวของภาพยนตร
ui
q
w
e
r
o
t
y
รายการ
คําอธิบาย
q สัญลักษณ “No movie” แสดงวาไมสามารถบันทึกภาพยนตรได
w ความดังของหูฟง
ความดังของเสียงที่สงไปยังหูฟง แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมตอกับหูฟง
ของผูผลิตอื่นแลว
e ความไวของไมโครโฟน ความไวของไมโครโฟน
r ระดับเสียง
ระดับเสียงในการบันทึกเสียง จะปรากฏเปนสีแดงหาก
ระดับเสียงสูงเกินไป ทานควรปรับความไวของไมโครโฟน
ใหสอดคลองกัน
t การตอบสนองความถี่
การตอบสนองความถี่ปจจุบัน
y ลดเสียงรบกวนจากลม แสดงขึ้นเมื่อเปดลดเสียงรบกวนจากลม
u
เวลาที่เหลือ (ไลฟวิว
ของภาพยนตร)
i ขนาดเฟรมภาพยนตร
o
74
สัญลักษณ
การแสดงผลไฮไลท
0
—
72
71,
320
71
71,
320
72,
321
เวลาในการบันทึกที่ใชบันทึกภาพยนตรได
68
ขนาดเฟรมในการบันทึกภาพยนตร
71,
319
จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชงานการแสดงผลไฮไลท
72
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ: ไลฟวิวของภาพยนตร
ในการซอนหรือแสดงสัญลักษณบนจอภาพขณะถายไลฟวิวของภาพยนตร ใหกดปุม R
ระนาบกลอง (0 388)
กราฟฮิสโตแกรม
แสดงขอมูล
ปดขอมูล
เสนจัดองคประกอบภาพ
75
พื้นที่ภาพ
ภาพยนตรและภาพถายที่บันทึกไวในไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) มีสัดสวนภาพ 16 : 9
ตัดครอบรูปแบบ FX
(0 111)
ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส FX
ตัดครอบรูปแบบ DX
(0 111)
ตัดครอบรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX
ภาพถายที่บันทึกโดยตั้งคา เปด ไวสําหรับ พื้นที่ภาพ >
สัญลักษณ a
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 318)
และเลนส DX ที่ประกอบกับกลองใชรปู แบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX รวมไปถึงภาพที่บันทึกโดยเลือก
DX (24×16) ไวสําหรับ พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ
ภาพอื่นๆ จะใชรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX
สัญลักษณ a จะปรากฏขึ้นหากเลือกรูปแบบภาพยนตร
ยึดตามเลนส DX ขนาดพื้นที่โดยประมาณทีบ่ ริเวณกึ่งกลาง
เซ็นเซอรภาพทีใ่ ชในการบันทึกภาพที่ถายในโหมดไลฟวิวของภาพยนตรคือ 35.9 × 20.2 มม.
เมื่อเลือกรูปแบบภาพยนตรยึดตามเลนส FX และ 23.5 × 13.2 มม. เมือ่ เลือกรูปแบบ
ภาพยนตรยึดตามเลนส DX
76
การถายภาพขณะที่อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตร
หากเลือก ถายภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4
(กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) จะสามารถถายภาพไดทุกเวลาในขณะที่
อยูในชวงไลฟวิวของภาพยนตรโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
หากการบันทึกภาพยนตรอยูระหวางการประมวลผล การบันทึกจะสิ้นสุด
และคลิปที่บันทึกไวถึงจุดนั้นจะถูกบันทึก กลองจะบันทึกภาพตามการตั้งคาพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นโดยใชการตัดครอบภาพที่สัดสวนภาพ 16: 9 สามารถกําหนดคุณภาพของภาพ
โดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพ (0 115) โปรดทราบวาไมสามารถ
เปดดูตัวอยางคาแสงที่ใชในการถายภาพ ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร สําหรับ
ผลลัพธที่แมนยําเมือ่ ถายภาพในโหมด M ใหปรับคาแสงในการถายภาพไลฟวิว (0 93)
จากนั้นเริม่ ตนไลฟวิวของภาพยนตร แลวตรวจสอบพื้นที่ภาพกอนจะเริ่มตนบันทึก
A ขนาดภาพ
ตารางตอไปนี้แสดงขนาดภาพที่ถายในไลฟวิวของภาพยนตร:
พื้นที่ภาพ
ตัวเลือก
ขนาด (พิกเซล)
ขนาดที่พิมพ (ซม.) *
ใหญ
6016 × 3376
50.9 × 28.6
รูปแบบภาพยนตร
กลาง
4512 × 2528
38.2 × 21.4
ยึดตามเลนส FX
เล็ก
3008 × 1688
25.5 × 14.3
ใหญ
3936 × 2224
33.3 × 18.8
รูปแบบภาพยนตร
กลาง
2944 × 1664
24.9 × 14.1
ยึดตามเลนส DX
เล็ก
1968 × 1112
16.7 × 9.4
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพที่ 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)
77
A HDMI
หากเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI (0 277) ภาพที่มองผานเลนสจะปรากฏทั้งบนจอภาพของกลอง
และบนอุปกรณ HDMI หากตองการใชไลฟวิวเมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ใหเลือก ปด
สําหรับ HDMI > การควบคุมอุปกรณ ในเมนูตั้งคา (0 278)
A รีโมตคอนโทรลแบบไรสายและสายลั่นชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
จะสามารถใชปุมกดชัตเตอรที่รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย (0 197, 444) และสายลั่นชัตเตอร (0 443)
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพื่อเปดไลฟวิวของภาพยนตร และเพื่อเริ่มตนและสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตรได
D การบันทึกภาพยนตร
ภาพยนตรจะถูกบันทึกในพื้นที่สี sRGB การกะพริบถี่ แถบ หรือความผิดเพี้ยนอาจปรากฏในจอภาพ
และในภาพยนตรเมื่อถายภายใตแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอดโซเดียม
หรือเมื่อแพนกลองในแนวนอนหรือวัตถุเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงผานกรอบภาพ (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การลดการกะพริบถี่และแถบ ดูไดจาก ลดการกะพริบ, 0 380) อาจมีกะพริบถี่ๆ ปรากฎขึ้นดวย
ในขณะที่ใชงานรูรบั แสงดวยไฟฟา นอกจากนี้ยังอาจเกิดขอบหยัก สีผิดเพี้ยน สีเหลื่อมและจุดสวาง
ไดเชนกัน แถบสวางอาจปรากฏขึ้นเปนบางจุดในกรอบภาพจากแสงไฟกะพริบและแสงสวางเปนชวงๆ
หรือหากวัตถุเกิดแสงจาจากแสงแฟลชหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาชั่วขณะ ขณะบันทึกภาพยนตร
ใหหลีกเลี่ยงการหันกลองเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงจาอื่นๆ การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้อาจทําใหวงจรภายในกลองเสียหาย โปรดทราบวาในขณะที่อยูในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร หากซูมขยายภาพผานเลนส (0 56) อาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) หรือมีสีที่ผิดแผกเกิดขึ้นได
แสงแฟลชจะใชงานไมไดขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
การบันทึกจะจบลงโดยอัตโนมัติหากหมุนแปนหมุนเลือกโหมด
78
การดูภาพยนตร
ภาพยนตรจะแสดงดวยสัญลักษณ 1 ในการแสดงภาพเต็มจอ (0 241) กด J
เพื่อเริ่มเลนภาพ ตําแหนงปจจุบันของทานจะแสดงโดยแถบแสดงสถานะภาพยนตร
สัญลักษณ 1
ความยาว
ตําแหนงปจจุบัน/ความยาวทั้งหมด
แถบแสดง
สถานะ
ภาพยนตร
ความดัง
คําแนะนํา
กลองสามารถทํางานตอไปนี้ได:
ไปที่
ใช
หยุดชั่วคราว
เลน
ยอนกลับ/เดินหนา
คําอธิบาย
หยุดการแสดงภาพชั่วคราว
J
เลนตอหลังจากหยุดภาพยนตรชั่วคราวหรือระหวาง
การเลนภาพยนตรยอนกลับ/เดินหนา
ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
ทุกครั้งที่กดปุม
ตั้งแต 2เทา ไปเปน 4เทา ไปเปน 8เทา ไปเปน 16เทา
กดคางไวเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของภาพยนตร
(เฟรมแรกจะกํากับดวยสัญลักษณ h ที่มุมบนดานขวา
ของจอภาพ สวนเฟรมสุดทายจะกํากับดวย i) ถาหยุด
การแสดงภาพยนตรไวชั่วคราว ภาพยนตรจะยอนกลับ
หรือเดินหนาครั้งละหนึ่งเฟรม กดคางไวเพื่อยอนกลับ
หรือเดินหนาอยางตอเนื่อง
79
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
ขาม 10 วินาที
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหนึ่งขั้นเพื่อขามไปขางหนา
หรือขางหลัง 10 วินาที
ขามไปขางหนา/
ขางหลัง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อขามไปยังดัชนีกอนหนา
หรือถัดไป หรือขามไปที่เฟรมแรกหรือเฟรมสุดทาย
หากภาพยนตรไมมีดัชนี
ปรับความดัง
ตัดสวนภาพยนตร
ออก
กลับไปที่โหมดถายภาพ
X (T)/ กด X (T) เพื่อเพิ่มเสียง กด W (S)
W (S) เพื่อลดเสียง
P
ดูหนา 81 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
/K ออกไปยังการแสดงภาพเต็มจอ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
A สัญลักษณ p
ภาพยนตรที่มีดัชนี (0 70) จะมีสัญลักษณ p ปรากฏขึ้นมา
ในการแสดงภาพเต็มจอ
80
การตัดตอภาพยนตร
ตัดสวนหนึ่งของภาพยนตรเพื่อสรางสําเนาภาพยนตรที่มกี ารแกไขหรือบันทึกเฟรมที่เลือก
เปนภาพนิง่ JPEG
ตัวเลือก
9 เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
4 บันทึกเฟรมที่เลือก
คําอธิบาย
สรางสําเนาที่ตัดสวนเปดเรื่องหรือปดเรื่องออกไป
บันทึกเฟรมที่เลือกเปนภาพนิ่ง JPEG
การตัดสวนภาพยนตร
การสรางสําเนาของภาพยนตรที่มกี ารตัดบางสวนออกไป:
1 เลนภาพยนตรแบบเต็มจอ (0 241)
2 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมเปดและ
เฟรมปดใหม
ฉายภาพยนตรตามที่อธิบายไวในหนา 79 กด J
เพื่อเริ่มและเลนตอจากที่คางไว และกด 3 เพื่อพัก
การเลน กด 4 หรือ 2 หรือหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อคนหาเฟรมที่ตองการ ทานสามารถ
แถบแสดงสถานะภาพยนตร
ดูตําแหนงของภาพยนตรโดยประมาณไดจากแถบแสดง
สถานะภาพยนตร หยุดการเลนภาพไวชั่วคราวเมือ่ ถึงเฟรมเปดหรือเฟรมปดใหม
81
3 เลือก เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
กดปุม P จากนั้นไฮไลท เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
แลวกด J
ปุม P
82
4 เลือกเฟรมปจจุบันเปนจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุดใหม
การสรางสําเนาที่เริม่ ตนจากเฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท
จุดเริ่มตน แลวกด J เฟรมทีอ่ ยูกอนหนา
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนา
จุดเริ่มตน
การสรางสําเนาที่สิ้นสุดที่เฟรมปจจุบัน ใหไฮไลท จุดสิ้นสุด แลวกด J เฟรมที่อยูหลัง
เฟรมปจจุบันจะถูกลบออกเมื่อทานบันทึกสําเนา
จุดสิ้นสุด
5 ยืนยันจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดใหม
หากเฟรมที่ตองการไมปรากฏขึ้นในขณะนั้น ใหกด
4 หรือ 2 เพื่อเดินหนาหรือยอนกลับ (ในการ
ขามไปขางหนาหรือยอนกลับ 10 วินาที ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักหนึ่งขั้น ในการขามไปที่ดัชนี
หรือเฟรมแรกหรือเฟรมสุดทายในกรณีที่ภาพยนตร
ไมมีดัชนี ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย)
83
6 สรางสําเนา
เมื่อเฟรมทีต่ องการปรากฏขึ้น ใหกด 1
7 แสดงตัวอยางภาพยนตร
การดูตัวอยางสําเนา ใหไฮไลท ดูตัวอยาง แลวกด J
(การหยุดดูตวั อยางแลวกลับไปยังเมนูตัวเลือกบันทึก
ใหกด 1) การยกเลิกสําเนาปจจุบันแลวกลับไปยัง
ขั้นตอนที่ 5 ใหไฮไลท ยกเลิก แลวกด J
การบันทึกสําเนา ใหทําตามขั้นตอนที่ 8
8 บันทึกสําเนา
ไฮไลท บันทึกเปนไฟลใหม แลวกด J
เพื่อบันทึกสําเนาเปนไฟลใหม การแทนที่
ไฟลภาพยนตรตนฉบับดวยไฟลใหมที่ตัดตอ
เรียบรอยแลว ใหไฮไลท เขียนทับไฟลเดิม แลวกด J
84
A การตัดสวนภาพยนตร
ภาพยนตรจะตองมีความยาวอยางนอยสองวินาที กลองจะไมทําการบันทึกสําเนาถาการด
หนวยความจํามีพื้นที่วางไมเพียงพอ
ไฟลสําเนาจะมีวันที่และเวลาเหมือนกันกับไฟลตนฉบับ
A การเลือกหนาที่ของเฟรมปจจุบัน
การทําใหเฟรมในขั้นตอนที่ 5 แสดงจุดสิ้นสุดใหม (x) แทนจุดเริ่มตนใหม (w) หรือกลับกัน ใหกดปุม
L (U)
ปุม L (U)
A เมนูรีทัช
สามารถตัดตอภาพยนตรไดโดยใชตัวเลือก ตัดตอภาพยนตร ในเมนูรีทัช (0 393)
85
การบันทึกเฟรมที่เลือก
การบันทึกสําเนาของเฟรมที่เลือกเปนภาพนิง่ JPEG:
1 หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวตรงเฟรมที่ตองการ
เลนภาพยนตรตามที่อธิบายในหนา 79 โดยกด J
เพื่อเริม่ การเลนหรือเลนตอ และกด 3 เพื่อหยุด
ชั่วคราว หยุดภาพยนตรไวชั่วคราวที่เฟรมที่ทาน
ตองการคัดลอก
2 เลือก บันทึกเฟรมที่เลือก
กดปุม P จากนั้นไฮไลท บันทึกเฟรมที่เลือก
แลวกด J
ปุม P
86
3 สรางสําเนาภาพนิ่ง
กด 1 เพื่อสรางสําเนาภาพนิ่งของเฟรมปจจุบัน
4 บันทึกสําเนา
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG
คุณภาพละเอียด (0 115) ของเฟรมที่เลือก
A บันทึกเฟรมที่เลือก
ภาพนิ่ง JPEG ของภาพยนตรที่สรางดวยตัวเลือก บันทึกเฟรมที่เลือก จะไมสามารถรีทัชได ภาพนิ่ง
JPEG ของภาพยนตรจะไมมีขอมูลของภาพถายบางประเภท (0 246)
87
โหมด P, S, A และ M
โหมด P, S, A และ M ใหทานควบคุมความไวชัตเตอรและรูรบั แสง
ในระดับตางๆ ได
โหมด
คําอธิบาย
P
โปรแกรมอัตโนมัติ (0 89): กลองตั้งคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงเพื่อใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุด แนะนําใหใชสําหรับภาพถายทั่วไปและในกรณีอนื่ ๆ ที่มีเวลานอยในการ
ปรับตั้งคากลอง
S
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง (0 90): ผูใชเลือกความไวชัตเตอร กลองจะเลือกรูรับแสง
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใชเพื่อหยุดหรือพรามัวการเคลื่อนไหว
A
อัตโนมัติปรับรูรับแสง (0 91): ผูใชเลือกรูรับแสง กลองจะเลือกความไวชัตเตอร
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด ใชเพื่อทําใหพื้นหลังพรามัวหรือใหทั้งพื้นหนาและพื้นหลัง
อยูในระยะโฟกัส
M
ปรับเอง (0 93): ผูใชควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ตั้งความไวชัตเตอรเปน
Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A) หรือ Time (เวลา %) สําหรับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน
A ชนิดเลนส
เมื่อใชเลนส CPU ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสง (0 429) ใหล็อควงแหวนปรับรูรับแสงไวที่รูรับแสงแคบสุด
(คารูรับแสงสูงสุด) เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสง
เลนสที่ไมมี CPU สามารถใชไดในโหมด A (อัตโนมัติปรับรูรับแสง) และ M (ปรับเอง) เทานั้น
โดยสามารถปรับรูรับแสงไดโดยใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส การเลือกโหมดอื่นจะทําใหไมสามารถ
ลั่นชัตเตอรได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “เลนสที่รองรับ” (0 426)
88
P: โปรแกรมอัตโนมัติ
ในโหมดนี้ กลองจะปรับความไวชัตเตอรและรูรบั แสงโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมในกลอง
เพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดในสถานการณสวนใหญ
A โปรแกรมแบบยืดหยุน
ในโหมด P สามารถเลือกความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
แบบตางๆ ไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักขณะที่
ระบบวัดแสงเปดการทํางาน (“โปรแกรมแบบยืดหยุน”) หมุนแปน
ไปทางขวาเพื่อเลือกรูรับแสงที่กวางขึ้น (คารูรับแสงต่ํา) ซึ่งจะลด
รายละเอียดของพื้นหลัง หรือเพื่อใชความไวชัตเตอรสูงซึ่งจะ
“หยุด” การเคลื่อนไหว หมุนแปนไปทางซายเพื่อเลือกรูรับแสง
ที่แคบลง (คารูรับแสงสูง) ซึ่งจะเพิ่มระยะชัดลึก หรือเพื่อใช
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ความไวชัตเตอรต่ําที่จะทําใหการเคลื่อนไหวดูพรามัว
การผสมผสานกันของคาความไวชัตเตอรและรูรับแสงแบบตางๆ
ทั้งหมดจะใหคาแสงที่เทากัน ขณะใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน
ชองมองภาพ
สัญลักษณ O จะปรากฏในชองมองภาพ หากตองการเรียกคืน
คาความไวชัตเตอรและรูรับแสงที่ตั้งมาจากโรงงาน ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
สัญลักษณดังกลาวหายไป เลือกโหมดอื่น หรือปดการทํางานของกลอง
A โปรดอาน
ดูหนา 462 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมวัดแสงในตัวกลอง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดใชงาน
ระบบวัดแสง ใหดู “ตั้งเวลาสแตนดบาย (การถายภาพโดยใชกลองมองภาพ)” ที่หนา 39
89
S: อัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง
ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเอง ทานสามารถเลือกความไวชัตเตอรขณะทีก่ ลองเลือกรูรบั แสง
โดยอัตโนมัติที่จะทําใหไดคาแสงที่ดีทสี่ ุด
ในการเลือกความไวชัตเตอร ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักขณะที่ระบบวัดแสงทํางาน ความไวชัตเตอร
สามารถตั้งคาใหเปน “v” หรือเปนคาที่อยูระหวาง
30 วินาที กับ 1/4000 วินาที
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
A โปรดอาน
ดูหนา 472 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ตองทําเมื่อสัญลักษณ “A” หรือ “%” กะพริบขึ้น
ในหนาจอความไวชัตเตอร
90
A: อัตโนมัติปรับรูรับแสง
ในโหมดอัตโนมัติปรับรูรบั แสง ทานสามารถเลือกรูรับแสงโดยกลองจะเลือกความไวชัตเตอร
ที่ดีที่สุดสําหรับการถายภาพอัตโนมัติ
ในการเลือกคารูรับแสงของเลนสระหวางคาต่ําสุด
กับคาสูงสุด ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แผงควบคุม
91
A เลนสชนิดไมมี CPU (0 427)
ใชวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนสเพื่อปรับรูรับแสง
ถามีการระบุคารูรับแสงสูงสุดของเลนสโดยใชรายการ
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 235) ขณะกําลัง
ใชเลนสชนิดไมมี CPU คารูรับแสงปจจุบันจะแสดงขึ้น
ในชองมองภาพและในแผงควบคุมโดยจะปดเศษเปน
คาสต็อปจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด ถาไมมีการระบุคา
หนาจอรูรับแสงจะแสดงเฉพาะจํานวนสต็อป
(F โดยคารูรับแสงสูงสุดจะแสดงเปน FA) และจะตอง
อานคารูรับแสงจากวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
A การแสดงระยะชัดลึก
หากตองการดูผลของการปรับรูรับแสง ใหกดปุม Pv คางไว
เลนสจะลดสต็อปลงเปนคารูรับแสงที่กลองเลือก (โหมด P และ S)
หรือเปนคาที่ผูใชเลือก (โหมด A และ M) ทําใหสามารถ
แสดงระยะชัดลึกในชองมองภาพได
ปุม Pv
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง e5—โมเดลลิ่งแฟลช
การตั้งคานี้จะเปนการควบคุมวาจะใหแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชเสริมที่รองรับระบบ Nikon
Creative Lighting System (CLS; 0 433) ปลอยแสงแฟลชหรือไมเมื่อกดปุม Pv ดูหนา 353
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
92
M: ปรับเอง
ในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ทานตองควบคุมทั้งความไวชัตเตอรและรูรับแสง ขณะที่
ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรที่ตองการ
และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อตั้งคารูรบั แสง นอกจากนี้ยังสามารถตั้งความไวชัตเตอร
เปน “v” หรือเปนคาระหวาง 30 วินาทีถึง 1/4000 วินาที หรือสามารถเปดชัตเตอรคางไวได
โดยไมจํากัดเวลาเพื่อการเปดรับแสงเปนเวลานาน (A หรือ %, 0 95) สามารถตั้งคา
รูรับแสงระหวางคาต่ําสุดไปจนถึงคาสูงสุดของเลนสได ใชสัญลักษณแสดงคาแสง
เพื่อตรวจสอบคาแสง
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
รูรับแสง
ความไวชัตเตอร
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
93
A เลนส AF Micro NIKKOR
หากใชระบบวัดแสงภายนอก จะตองพิจารณาอัตราสวนคาแสงก็ตอเมื่อใชวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนสเพื่อตั้งคารูรับแสง
A สัญลักษณแสดงคาแสง
เมื่อเลือกความไวชัตเตอรนอกเหนือจาก “bulb” (การเปดชัตเตอรคาง) หรือ “time” (เวลา) สัญลักษณ
แสดงคาแสงบนชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดงวาภาพถายนั้นจะมีคาแสงมากเกินไป
หรือนอยเกินไปจากคาที่ปรับตั้งไวนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกในการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) ปริมาณการไดรับแสงมากหรือนอยเกินไปจะแสดงโดย
เพิ่มครั้งละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV ถาคาแสงเกินขีดจํากัดของระบบวัดแสง หนาจอจะกะพริบ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 ตั้งคาเปน 1/3 ขั้น
เปดรับแสงนอยเกินไป เปดรับแสงมากเกิน
คาแสงที่ดีที่สุด
ราว 1/3 EV
2 EV
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการกลับดานสัญลักษณแสดงคาแสงเพื่อใหคาลบแสดงอยูทางดานขวา
สวนคาบวกแสดงอยูทางดานซาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f8 (แสดงคากลับดาน, 0 366)
94
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (โหมด M เทานัน้ )
เลือกความไวชัตเตอรตอไปนี้เพื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน
ในการถายภาพการเคลื่อนที่ของแสงไฟ ดวงดาว ทิวทัศน
ยามค่ําคืนหรือดอกไมไฟ
• Bulb (การเปดชัตเตอรคาง A): ชัตเตอรจะเปด
คางในขณะที่กดปุม กดชัตเตอรลงคางไว เพื่อไมให
ระยะเวลาในการ
ภาพพรามัว ใหใชขาตั้งหรือใชรีโมตคอนโทรลไรสาย
เปดรับแสง: 35 วินาที
(0 197, 444) หรือสายลัน่ ชัตเตอร (0 443) ซึ่งเปน
รูรับแสง: f/25
อุปกรณเสริม
• เวลา (%): เริ่มถายภาพโดยใชปุมกดชัตเตอรบนกลอง
หรือบนรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร หรือรีโมตคอนโทรล
ไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม ชัตเตอรเปดคางอยูเปนเวลาสามสิบนาทีหรือจนกวาจะกดปุม
เปนครั้งที่สอง
กอนดําเนินการ ใหติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ
การปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 107)
Nikon ขอแนะนําใหใชแบตเตอรีท่ ี่ชารจไวเต็มแลว หรืออะแดปเตอร AC และปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เพื่อปองกันไมใหสูญเสียพลังงานขณะที่ชัตเตอร
เปดคางไว โปรดทราบวาอาจเกิดสัญญาณรบกวน (จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน หรือฝา) จากการเปดรับแสงเปนเวลานาน ดังนั้น กอนถายภาพ เลือก เปด
สําหรับ ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน ในเมนูถายภาพ (0 317)
95
❚❚ Bulb (การเปดชัตเตอรคาง)
1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M
แปนหมุนเลือกโหมด
2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ “Bulb”
(การเปดชัตเตอรคาง A)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
3 ถายภาพ
หลังโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง รีโมตคอนโทรลไรสาย หรือสายลั่นชัตเตอร
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด ยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรเมื่อถายภาพเรียบรอยแลว
96
❚❚ Time
1 หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ M
แปนหมุนเลือกโหมด
2 เลือกความไวชัตเตอร
ขณะที่ระบบวัดแสงเปดอยู ใหหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกความไวชัตเตอรของ “Time”
(เวลา %)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แผงควบคุม
3 เปดชัตเตอร
หลังโฟกัส ใหกดปุมกดชัตเตอรบนตัวกลอง หรือรีโมตคอนโทรล สายลั่นชัตเตอร
หรือรีโมตคอนโทรลไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริมลงจนสุด
4 ปดชัตเตอร
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 (การถายภาพจะสิ้นสุดอัตโนมัติถาไมกดปุมหลังจาก 30 นาที)
97
A รีโมตคอนโทรล ML-L3
หากทานใชรโี มตคอนโทรล ML-L3 ใหเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล (รีโมตหนวงเวลา, รีโมตตอบสนองเร็ว
หรือ รีโมตยกกระจก) โดยใชตัวเลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ (0 193)
โปรดทราบวาหากทานใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ภาพจะถูกถายในโหมด “Time” แมวาเมื่อเลือก
“Bulb”/A สําหรับความไวชัตเตอร
98
User Settings: โหมด U1 และ U2
กําหนดการตั้งคาที่ใชบอยใหกับตําแหนง U1 และ U2 บนแปนโหมด
การบันทึก User Settings
1 เลือกโหมด
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดเปน
โหมดที่ตองการ
แปนหมุนเลือกโหมด
2 ปรับการตั้งคา
ปรับโปรแกรมแบบยืดหยุนทีต่ องการ (โหมด P), ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M),
รูรับแสง (โหมด A และ M), รูรับแสง และชดเชยแสงแฟลช, โหมดแฟลช, จุดโฟกัส,
ระบบวัดแสง, โฟกัสอัตโนมัติและโหมดพื้นที่ AF, การถายครอม และการตั้งคาตางๆ
ในเมนูถายภาพ (0 310, 318) และการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323)
99
3 เลือก บันทึก User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท
บันทึก User Settings ในเมนูตั้งคาแลวกด 2
ปุม G
4 เลือก บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2
ไฮไลท บันทึกลง U1 หรือ บันทึกลง U2 แลวกด 2
5 บันทึก User Settings
ไฮไลท บันทึกการตั้งคา แลวกด J เพื่อกําหนด
การตั้งคาตางๆ ที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 1 และ 2
ใหกับตําแหนงแปนหมุนเลือกโหมดที่เลือกไวใน
ขั้นตอนที่ 4
A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาเมนูการถายรูปและภาพยนตรจะไมถูกจัดเก็บไว ดูหนา 310 และ 318 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
100
การเรียกใช User Settings
เพียงหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปยัง U1
แปนหมุนเลือกโหมด
เพื่อเรียกใชการตั้งคาตางๆ ที่กําหนดใหกับ
บันทึกลง U1 หรือหมุนไปที่ U2 เพื่อเรียกใช
การตั้งคาทีก่ ําหนดใหกับ บันทึกลง U2
การรีเซ็ต User Settings
ถาตองการรีเซ็ตการตั้งคาสําหรับ U1 หรือ U2 ไปเปนคาตั้งจากโรงงาน:
1 เลือก รีเซ็ต User Settings
กดปุม G เพื่อแสดงเมนู ไฮไลท รีเซ็ต User Settings
ในเมนูตั้งคาแลวกด 2
ปุม G
2 เลือก รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2
ไฮไลท รีเซ็ต U1 หรือ รีเซ็ต U2 แลวกด 2
101
3 รีเซ็ต User Settings
ไฮไลท รีเซ็ต แลวกด J
102
โหมดลั่นชัตเตอร
การเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ในการเลือกโหมดลั่นชัตเตอร กดปุมปลดล็อคแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรแลวหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปยัง
การตั้งคาทีต่ องการ
โหมด
S
T
U
J
M
E
คําอธิบาย
ถายทีละภาพ: กลองถายภาพหนึ่งภาพแตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
การถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ
1-6 ภาพตอวินาที * สามารถเลือกอัตราการบันทึกภาพไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2
(ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา, 0 338) โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
เมื่อยิงแฟลช
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะบันทึกภาพ
6.5 ภาพตอวินาที * ใชกับวัตถุที่เคลื่อนไหว โปรดทราบวากลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
เมื่อยิงแฟลช
ลัน่ ชัตเตอรแบบเงียบ: เชนเดียวกับการถายทีละภาพ แตกระจกจะไมกลับเขาที่
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไวจนสุด ผูใชสามารถควบคุมเวลาที่กระจกซึ่งจะเงียบกวา
ในโหมดถายทีละภาพ นอกจากนั้น จะไมมีเสียงเตือน ไมวาจะเลือกการตั้งคาสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 338) ไวเชนไร
Qc ลั่นชัตเตอร (ตอเนื่องแบบเงียบ): ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรคางไว กลองจะ
บันทึกภาพ 3 ภาพตอวินาที * เสียงรบกวนกลองจะลดลง โปรดทราบวากลองจะถายภาพ
หนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
ตัง้ เวลาถาย: ถายภาพโดยใชการตั้งเวลาถาย (0 106)
103
โหมด
คําอธิบาย
ยกกระจกขึ้น: เลือกโหมดนี้เพื่อลดการสั่นของกลองใหเหลือนอยที่สุดในการถายภาพ
V เทเลโฟโตหรือการถายระยะใกล หรือในสถานการณอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลอง
เพียงเล็กนอยอาจทําใหภาพพรามัวได (0 109)
* อัตราการบันทึกภาพเฉลี่ยเมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL15, AF ตอเนื่อง, คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเอง
หรือปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอรที่ 1/200 วินาทีหรือเร็วกวา การตั้งคาอื่นๆ ที่เหลือ (หรือในกรณีของ
T, การตั้งคาอืน่ ๆ ที่เหลือนอกเหนือจากการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2) ในคาเริ่มตนจากโรงงาน
และหนวยความจําที่เหลือในหนวยความจําบัฟเฟอร อัตราที่ระบุอาจใชไมไดในบางสภาวะ
อัตราการบันทึกภาพอาจลดลงหากรูรับแสงแคบมาก (คารูรับแสงสูง) หรือความไวชัตเตอรต่ํา
เมื่อตั้งคาเปดระบบลดภาพสั่นไหว (เลือกใชไดกับเลนส VR) หรือเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(0 136) หรือเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด เมื่อใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > การตั้งคารูรับแสง (0 364)
104
A หนวยความจําบัฟเฟอร
กลองมีหนวยความจําบัฟเฟอรสําหรับเก็บขอมูลชั่วคราว ทําใหสามารถถายภาพตอเนื่องไดขณะบันทึก
ภาพถายลงในการดหนวยความจํา ทั้งนี้สามารถถายภาพติดตอกันไดสูงสุด 100 ภาพ อยางไรก็ตาม
อัตราการบันทึกภาพจะลดลงเมื่อบัฟเฟอรเต็ม (tAA)
จํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา
บัฟเฟอรที่การตั้งคาปจจุบันจะแสดงในการแสดงผล
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ในชองมองภาพและ
แผงควบคุมขณะกดปุมกดชัตเตอร ภาพประกอบดานขวา
คือการแสดงผลดังกลาวเมื่อบัฟเฟอรมีพื้นที่เหลือประมาณ
41 ภาพ
เมื่อกลองกําลังบันทึกภาพไวในการดหนวยความจํา ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจํา
จะติดสวางขึ้น การบันทึกอาจใชเวลาตั้งแตสองถึงสามวินาทีไปจนถึงสองถึงสามนาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะการถายภาพและประสิทธิภาพของการดหนวยความจํา อยาถอดการดหนวยความจําออก
หรือถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงานจนกวาไฟแสดงการเขาถึงหนวยความจําจะดับลง
ถาปดสวิทชกลองขณะที่ยังมีขอมูลคางอยูในบัฟเฟอร กลองจะไมปดการทํางานจนกวาจะเสร็จสิ้น
การบันทึกภาพทั้งหมดที่อยูในบัฟเฟอร ถาแบตเตอรี่หมดขณะยังมีภาพเหลืออยูในบัฟเฟอร
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและกลองจะโอนยายภาพไปไวในการดหนวยความจํา
A ไลฟวิว
ถาใชโหมดถายภาพตอเนื่องขณะถายภาพไลฟวิว (0 54) หรือไลฟวิวของภาพยนตร (0 66)
ภาพจะปรากฏแทนที่ภาพที่มองผานเลนสขณะกดปุมกดชัตเตอร
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกจํานวนภาพถายสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุด
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 (ถายตอเนื่องสูงสุด, 0 339) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
จํานวนภาพถายที่สามารถถายไดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุด ใหดูหนา 492
105
โหมดตั้งเวลาถาย (E)
ฟงกชั่นตัง้ เวลาถายสามารถใชลดอาการกลองสั่นหรือใชถายภาพตัวเองได
1 ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลอง
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มนั่ คงและไดระดับ
2 เลือกโหมดตั้งเวลาถาย
กดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมด
ลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ E
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
106
3 จัดองคประกอบภาพและโฟกัสภาพ
ใน AF ทีละภาพ (0 121) ทานจะถายภาพไดหากสัญลักษณ
แสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
A ปดชองมองภาพ
ในการถายภาพโดยไมแนบตาเขากับชองมองภาพ ใหถอดขอบยางรองตาออก (q) แลวใสฝาปด
ชองมองภาพที่ใหมาตามที่แสดง (w) ซึ่งจะชวยปองกันไมใหแสงที่ผานเขามาทางชองมองภาพ
ปรากฏในภาพถายหรือรบกวนคาแสง จับกลองใหมั่นขณะถอดขอบยางรองตาออก
ขอบยางรองตา
ฝาปดชองมองภาพ
4 เปดตัวนับเวลา
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อเปด
ตัวตั้งเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย
จะเริม่ กะพริบ กอนการถายภาพ
สองวินาที ไฟสัญญาณตัง้ เวลาถาย
จะหยุดกะพริบ ชัตเตอรจะลั่นหลังจากการตั้งเวลาถายเริ่มทํางานไปแลวประมาณสิบวินาที
หากตองการปดการตั้งเวลาถายกอนจะถายภาพ ใหหมุนแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอรไปที่คาอื่น
107
D การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนที่จะถายรูปดวยแฟลชในโหมดที่ตองยกแฟลชดวยตนเอง ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 182) การถายภาพจะหยุดชะงักหากยกแฟลชขึ้น
หลังจากที่ฟงกชั่นตั้งเวลาถายเริ่มทํางาน โปรดทราบวากลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพเมื่อยิงแฟลช
โดยไมขึ้นกับจํานวนภาพถายที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 337)
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาสําหรับตั้งเวลาถาย จํานวนภาพที่จะถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย; 0 337) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การควบคุมเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อตั้งเวลาถาย ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน;
0 338)
108
โหมดยกกระจกขึ้น (V)
เลือกโหมดนี้เพื่อลดภาพพรามัวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อยกกระจก การใชโหมด
ยกกระจกขึ้น ใหกดปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร แลวหมุนแปนเลือก
โหมดลั่นชัตเตอรไปที่ V (ยกกระจกขึ้น)
ปุมปลดล็อคแปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
แปนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
หลังจากกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อตั้งคาโฟกัสและรูรับแสงแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
ที่เหลือลงจนสุดเพื่อยกกระจกขึ้น จากนัน้ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดอีกครัง้ เพื่อถายรูป
กระจกจะปดกลับเขาที่เมือ่ ถายภาพเสร็จสิ้น
D ยกกระจกขึ้น
เมื่อกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
A โหมดยกกระจกขึ้น
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติถาไมมีการดําเนินการใดๆ เปนเวลาประมาณ 30 วินาทีเมื่อยกกระจกขึ้น
A ปองกันภาพพรามัว
เพื่อปองกันภาพพรามัวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของตัวกลอง ใหคอยๆ กดปุมกดชัตเตอรหรือใช
สายลั่นชัตเตอรซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 443) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3
ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่อถายภาพแบบยกกระจก ใหดูหนา 193 ควรใชขาตั้งกลอง
109
ตัวเลือกคาการบันทึกภาพ
พื้นที่ภาพ
เลือกจากพื้นทีภ่ าพของ FX (36 × 24) 1.0× (รูปแบบ FX), DX (24 × 16) 1.5× (รูปแบบ DX)
และ 1.2× (30 × 20) 1.2× ดูหนา 492 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจํานวนภาพทีส่ ามารถจัดเก็บ
ไวไดเมื่อใชคาพื้นทีภ่ าพตางกัน
รูปแบบ FX
วงกลมภาพรูปแบบ DX
(24 × 16)
รูปแบบ DX
1.2 ×
110
วงกลมภาพรูปแบบ FX
(36 × 24)
❚❚ ตัวเลือกพืน้ ทีภ่ าพ
กลองมีพื้นที่ภาพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้
ตัวเลือก
FX (36 × 24) 1.0 ×
c (รูปแบบ FX)
คําอธิบาย
ภาพจะถูกบันทึกดวยรูปแบบ FX โดยใชพื้นที่เซ็นเซอรภาพเต็ม
(35.9 × 24.0 มม.) ทําใหมีมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส NIKKOR
ที่ใชกับกลอง 35 มม.
พื้นที่ 29.9 × 19.9 มม. ที่บริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพจะใชบันทึกภาพ
Z 1.2× (30 × 20) 1.2 × ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนสโดยประมาณในรูปแบบ 35 มม.
ใหคูณดวย 1.2 ไมสามารถใชตัวเลือกนี้ในเมนูการถายภาพยนตร
a DX (24 × 16) 1.5 ×
(รูปแบบ DX)
พื้นที่บริเวณกึ่งกลางเซ็นเซอรภาพ 23.5 × 15.7 มม. จะถูกใช
บันทึกภาพในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
โดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5
❚❚ การตัดครอบอัตโนมัติ
การเลือกตัดครอบ DX อัตโนมัติเมื่อติดเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ พื้นที่ภาพ >
ตัดสวน DX อัตโนมัติ ในเมนูถายภาพ (0 310, 318) พื้นที่ภาพที่เลือกในเมนูถายภาพ
หรือกับปุมควบคุมที่ตัวกลองจะใชเฉพาะเมือ่ ไมไดติดเลนส DX เลือก ปด เพื่อใชพื้นที่ภาพ
ที่เลือกปจจุบันกับเลนสทงั้ หมด
D ตัดครอบ DX อัตโนมัติ
ปุมควบคุมที่แสดงไวในหนา 114 จะใชเลือกพื้นที่ภาพไมไดหากประกอบเลนส DX กับกลอง
แลวตั้งคาเปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ
111
A พื้นที่ภาพ
ตัวเลือกที่เลือกไวจะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A เลนส DX
เลนส DX ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใชกับกลองรูปแบบ DX โดยจะมีมุมมองภาพแคบกวาเลนสสําหรับกลอง
รูปแบบ 35 มม. เมื่อประกอบเลนส DX เขากับกลอง หากตั้งคาปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ และไดเลือก
ตัวเลือกอืน่ ที่ไมใช DX (24×16) (รูปแบบ DX) สําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ ขอบภาพจะมืด ซึง่ อาจไมปรากฏ
ในชองมองภาพ แตเมื่อแสดงภาพ ทานอาจสังเกตเห็นความละเอียดลดลงหรือขอบภาพมืด
A การแสดงผลของชองมองภาพ
ตัดสวน 1.2 × และรูปแบบ DX จะแสดงดานลาง
1.2×
รูปแบบ DX
A โปรดอาน
ดูหนา 76 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตัดสวนภาพที่เลือกใชไดในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
112
พื้นทีภ่ าพสามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือก พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพ
หรือกดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
❚❚ เมนูพื้นที่ภาพ
1 เลือก พื้นที่ภาพ
ไฮไลท พื้นที่ภาพ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึ่ง แลวกด 2
2 เลือก เลือกพื้นที่ภาพ
ไฮไลท เลือกพื้นที่ภาพ แลวกด 2
3 ปรับการตั้งคา
เลือกตัวเลือก แลวกด J การตัดครอบทีเ่ ลือกไว
จะปรากฏในชองมองภาพ (0 112)
A ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะแตกตางกันตามตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ (0 118)
113
❚❚ ปุมควบคุมการทํางานของกลอง
1 กําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับปุมควบคุมการทํางานของกลอง
เลือก เลือกพื้นที่ภาพ เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” ใหกับปุมของกลอง
ในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323) สามารถกําหนดการเลือกพื้นที่ภาพใหกับ
ปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2, กําหนดปุม Fn, 0 356), ปุม Pv (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview, 0 361) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
2 ใชปุมควบคุมที่เลือกไวเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ
พื้นที่ภาพสามารถเลือกไดโดยกดปุม
ที่เลือกไว แลวหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งหลักหรือยอยจนการตัดครอบที่
ตองการปรากฏบนชองมองภาพ (0 112)
ปุม Fn
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับพื้นที่ภาพ
ในขณะนั้นสามารถเรียกดูไดโดยกดปุมเพื่อแสดง
พื้นที่ภาพในแผงควบคุม ชองมองภาพ หรือการ
แสดงผลขอมูลการถายภาพ รูปแบบ FX จะแสดงเปน
“36 – 24” สวน 1.2 × จะเปน “30 – 20” และรูปแบบ DX จะเปน “24 – 16”
114
คุณภาพและขนาดภาพ
ทั้งคุณภาพและขนาดของภาพจะเปนสิ่งที่กําหนดวาภาพแตละภาพจะใชพื้นที่ในการด
หนวยความจําเทาใด ภาพขนาดใหญและคุณภาพสูงจะสามารถพิมพออกมาในขนาดที่
ใหญกวา แตจะใชหนวยความจําเพิ่มขึ้นและการดหนวยความจําจะสามารถเก็บภาพ
ไดจํานวนนอยลง (0 492)
คุณภาพของภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)
ตัวเลือก
NEF (RAW)
รูปแบบไฟล
NEF
บันทึกภาพ JPEG ที่อตั ราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4
(คุณภาพสูง) *
JPEG Fine
JPEG Normal
คําอธิบาย
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพิ่มเติม สามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซ
และคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ
JPEG
บันทึกภาพ JPEG ที่อตั ราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8
(คุณภาพปกติ) *
JPEG Basic
บันทึกภาพ JPEG ที่อตั ราการบีบอัดภาพประมาณ 1:16
(คุณภาพพื้นฐาน) *
NEF (RAW) +
JPEG Fine
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพสูง
NEF (RAW) +
JPEG Normal
NEF/JPEG
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพปกติ
NEF (RAW) +
JPEG Basic
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งเปน NEF (RAW)
และอีกภาพหนึ่งเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน
* เลือก เนนขนาด สําหรับ การบีบอัดภาพ JPEG อัตราการบีบอัดภาพเปนคาประมาณเทานั้น
อัตราจริงอาจแตกตางกันไปตามคาความไวแสง (ISO) และฉากที่บันทึกภาพ
115
สามารถตั้งคาคุณภาพของภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคาทีต่ องการแสดงขึ้นหนาจอแสดงผลขอมูล
ปุม X (T)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A ภาพ NEF (RAW)
สามารถดูภาพ NEF (RAW) บนกลองหรือใชซอฟตแวร เชน ViewNX 2 หรือ Capture NX-D
(สามารถติดตั้ง ViewNX 2 จากแผนซีดีที่ไดรับมาจากแผนซีดีติดตั้ง ในขณะที่สามารถดาวนโหลด
Capture NX-D จากลิงคในตัวติดตั้ง ViewNX 2; 0 262, 268) โปรดทราบวาตัวเลือกที่ไดเลือกไว
สําหรับขนาดภาพจะไมสงผลตอขนาดภาพ NEF (RAW) เมื่อจะดูภาพบนคอมพิวเตอร ภาพ NEF
(RAW) จะมีสัดสวนที่กําหนดสําหรับภาพขนาดใหญ (ขนาด #) ตามตารางในหนา 118 ทานสามารถ
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช
(0 406)
A NEF+JPEG
เมื่อดูภาพที่ถายดวยการตั้งคา NEF (RAW) + JPEG บนกลองที่ใสการดหนวยความจําเพียงชองเดียว
กลองจะแสดงเฉพาะภาพ JPEG เทานั้น ถาสําเนาทั้งสองถูกบันทึกลงในการดหนวยความจําเดียวกัน
สําเนาทั้งสองจะถูกลบเมื่อลบภาพออก ถาสําเนา JPEG ถูกบันทึกในการดหนวยความจําแยกตางหาก
โดยใชตัวเลือก หนาที่ของการดในชองที่ 2 > RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 การลบสําเนา JPEG
จะไมลบภาพ NEF (RAW)
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับคุณภาพของภาพโดยใชตัวเลือก คุณภาพของภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 310)
116
❚❚ การบีบอัดภาพ JPEG
การเลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ JPEG ใหไฮไลท การบีบอัดภาพ JPEG
ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ตัวเลือก
O เนนขนาด
P เนนคุณภาพ
คําอธิบาย
ภาพจะถูกบีบอัดเพื่อสรางเปนไฟลที่มีขนาดใกลเคียงกัน
คุณภาพของภาพดีที่สุด ขนาดไฟลจะแตกตางกันไปตามฉากที่บันทึก
❚❚ รูปแบบ
การเลือกรูปแบบของการบีบอัดภาพสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > รูปแบบ ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได
N บีบอัดแบบ
ไมสูญเสียคุณภาพ ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ
O บีบอัด
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได
ซึ่งจะลดขนาดภาพประมาณ 35–55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพ
ของภาพ
❚❚ ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
การเลือกรูปแบบของความลึกบิทสีสําหรับภาพ NEF (RAW) ใหไฮไลท การบันทึก NEF
(RAW) > ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
ตัวเลือก
คําอธิบาย
q 12 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท
r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลที่มีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย
117
ขนาดภาพ
ขนาดภาพจะวัดเปนพิกเซล เลือกจาก # L ใหญ, $ M กลาง หรือ % S เล็ก
(โปรดทราบวาขนาดภาพจะแตกตางกันขึ้นอยูกับตัวเลือกทีไ่ ดเลือกไวสําหรับ พื้นที่ภาพ,
0 110):
พื้นที่ภาพ
ตัวเลือก
ขนาด (พิกเซล)
ขนาดที่พิมพ (ซม.) *
50.9 × 34.0
ใหญ
6016 × 4016
FX (36 × 24)
กลาง
4512 × 3008
38.2 × 25.5
(รูปแบบ FX)
เล็ก
3008 × 2008
25.5 × 17.0
42.4 × 28.2
ใหญ
5008 × 3336
1.2× (30×20)
กลาง
3752 × 2504
31.8 × 21.2
เล็ก
2504 × 1664
21.2 × 14.1
33.3 × 22.2
ใหญ
3936 × 2624
DX (24 × 16)
กลาง
2944 × 1968
24.9 × 16.7
(รูปแบบ DX)
เล็ก
1968 × 1312
16.7 × 11.1
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพที่ 300 dpi ขนาดที่พิมพในหนวยนิ้วจะเทากับขนาดของภาพในหนวย
พิกเซลหารดวยความละเอียดที่ใชในเครื่องพิมพในหนวยจุดตอนิ้ว (dpi; 1 นิ้ว =ประมาณ 2.54 ซม.)
สามารถตั้งคาขนาดภาพไดโดยการกดปุม X (T) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูล
ปุม X (T)
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับขนาดภาพโดยใชตัวเลือก ขนาดภาพ ในเมนูถายภาพไดเชนกัน (0 310)
118
การใชการดหนวยความจําสองแผน
เมื่อใสการดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง ทานสามารถใชรายการ หนาที่ของการด
ในชองที่ 2 ในเมนูถายภาพเพื่อเลือกหนาที่ของการดในชองที่ 2 ได เลือกระหวาง
ภาพที่เกินมา (จะใชการดในชองที่ 2 เฉพาะเมือ่ การดในชองที่ 1 เต็ม), สํารอง (แตละภาพ
จะไดรบั การบันทึกสองครั้ง ครั้งแรกลงในการดในชองที่ 1 และอีกครั้งลงในการดในชองที่ 2)
และ RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2 (เชนเดียวกับ สํารอง เวนแตสําเนา NEF/RAW
ของภาพถายที่ไดรับการบันทึกในการตั้งคา NEF/RAW + JPEG นั้น จะไดรับการบันทึก
ลงในการดในชองที่ 1 เทานัน้ และสําเนา JPEG จะบันทึกลงในการดในชองที่ 2 เทานั้น)
A “สํารอง” และ “RAW ชองที่ 1—JPEG ชองที่ 2”
กลองจะแสดงจํานวนภาพถายที่สามารถบันทึกไดในการดที่มีหนวยความจําเหลือนอยที่สุด
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานเมื่อการดใดการดหนึ่งเต็ม
A การบันทึกภาพยนตร
เมื่อใสการดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง จะสามารถเลือกการดที่ใชบันทึกภาพยนตรได
โดยใชตัวเลือก ปลายทาง ในเมนูถายภาพยนตร (0 319)
119
โฟกัส
เนื้อหาในสวนนี้อธิบายตัวเลือกการโฟกัสที่สามารถเลือกไดเมือ่ จัดองคประกอบภาพผาน
ชองมองภาพ สามารถปรับโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ (ดูดานลาง) หรือปรับดวยตนเอง (0 132)
ผูใชยังสามารถเลือกจุดโฟกัสสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติหรือแมนวลโฟกัส (0 127) หรือใช
การล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพใหมหลังจากโฟกัสแลว (0 129)
โฟกัสอัตโนมัติ
หากตองการใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหหมุน
ตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF
120
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
สามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติตอไปนีข้ ณะถายภาพดวยชองมองภาพ:
โหมด
คําอธิบาย
AF อัตโนมัติ: กลองจะเลือกโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพโดยอัตโนมัติถาวัตถุอยูนิ่ง และเลือก
AF-A
โฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องถาวัตถุเคลื่อนที่
AF ทีละภาพ: สําหรับวัตถุที่อยูนิ่ง โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
AF-S ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถลั่นชัตเตอรไดเฉพาะเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้น (เนนโฟกัส; 0 327)
AF ตอเนื่อง: สําหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ กลองจะโฟกัสอยางตอเนื่องขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง ถาวัตถุเคลื่อนที่ กลองจะเริ่มโฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา (0 122) เพื่อคาดเดา
AF-C
ระยะหางสุดทายกับวัตถุและปรับโฟกัสตามความจําเปน ตามคาตั้งจากโรงงาน จะสามารถ
ลั่นชัตเตอรไดไมวาวัตถุจะอยูในโฟกัสหรือไม (เนนการลั่นชัตเตอร; 0 326)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติสามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏขึ้น
ในชองมองภาพหรือแผงควบคุม
ปุมโหมด AF
AF-A
AF-S
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
AF-C
121
A โฟกัสติดตามวัตถุลวงหนา
ในโหมด AF-C หรือเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องไวในโหมด AF-A กลองจะเริ่มการโฟกัสติดตาม
วัตถุลวงหนาถาวัตถุเคลื่อนเขาหาหรือออกจากกลองขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ซึ่งจะชวยใหกลองสามารถติดตามระยะโฟกัสขณะพยายามคาดเดาวาวัตถุจะอยูตรงจุดใด
เมื่อลั่นชัตเตอร
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนโฟกัสใน AF ตอเนื่อง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1
(เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 326) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชการเนนการลั่นชัตเตอรใน
AF ทีละภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 327) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f5 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การใชแปนหมุนคําสั่งรองเพื่อเลือกโหมดโฟกัส ดูหนา 57 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
ที่สามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
122
โหมดพื้นที่ AF
เลือกวาจะเลือกจุดโฟกัสอยางไรขณะถายภาพดวยชองมองภาพ
• AF จุดเดียว: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 127; กลองจะโฟกัสวัตถุในจุดโฟกัส
ที่เลือกเทานั้น ใชกับวัตถุที่อยูนิ่งกับที่
• AF แบบปรับพื้นที่โฟกัส: เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 127 ในโหมดโฟกัส AF-A และ
AF-C กลองจะโฟกัสโดยอาศัยขอมูลจากจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ถาวัตถุเคลื่อนออกจากจุดที่เลือก
เปนเวลาสัน้ ๆ จํานวนจุดโฟกัสจะแตกตางกันตามโหมดที่เลือก:
- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ ที่โฟกัส 9 จุด: เลือกเมื่อมีเวลาจัดองคประกอบภาพ
หรือเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ในรูปแบบที่คาดเดาได (เชน นักวิ่งหรือรถแขง
ที่กําลังแขงขัน)
- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ ที่โฟกัส 21 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
ในรูปแบบที่คาดเดาไมได (เชน นักกีฬาฟุตบอล)
- AF แบบปรับเปลี่ยนพืน้ ที่โฟกัส 51 จุด: เลือกเมื่อถายภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่
อยางรวดเร็วและไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพไดอยางงายดาย
(เชน นก)
123
• การติดตามระยะโฟกัส 3 มิต:ิ เลือกจุดโฟกัสตามที่อธิบายในหนา 127 ในโหมดโฟกัส AF-A
และ AF-C กลองจะติดตามวัตถุที่เคลือ่ นออกจากจุดโฟกัสที่เลือก และเลือกจุดโฟกัสใหม
ตามตองการ ใชเพื่อจัดองคประกอบภาพอยางรวดเร็วเมื่อวัตถุเคลือ่ นที่อยางรวดเร็ว
จากขางหนึ่งไปอีกขางหนึ่ง (เชน นักกีฬาเทนนิส) ถาวัตถุเคลื่อนออกจากชองมองภาพ ใหยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรแลวจัดองคประกอบภาพใหมโดยใหวัตถุอยูในจุดโฟกัสที่เลือก
• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม : กลองจะโฟกัสโดยใชกลุมจุดโฟกัสที่ผใู ชเลือก
เพื่อลดความเสีย่ งของกลองในการโฟกัสที่พื้นหลังแทนที่จะโฟกัสวัตถุหลัก เลือกสําหรับ
วัตถุที่ยากในการถายภาพโดยใชจุดโฟกัสเดีย่ ว หากกลองจับภาพใบหนาไดในโหมดโฟกัส AF-S
กลองจะเนนไปที่วตั ถุภาพบุคคล
• AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัต:ิ กลองจะตรวจหา
วัตถุโดยอัตโนมัติ แลวเลือกจุดโฟกัส หากตรวจพบใบหนา
กลองจะเนนที่ภาพบุคคล จุดโฟกัสที่ใชจะถูกไฮไลท
เปนเวลาสั้นๆ หลังจากกลองโฟกัสแลว; ในโหมด AF-C
หรือเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอ เนื่องในโหมด AF-A
จุดโฟกัสหลักจะยังคงถูกไฮไลทอยูหลังจากปดจุดโฟกัสอื่นๆ
ไปแลว
124
โหมดพื้นที่ AF สามารถเลือกไดโดยกดปุม
โหมด AF และหมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการปรากฏ
ขึ้นในชองมองภาพหรือแผงควบคุม
ปุมโหมด AF
แผงควบคุม
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
ชองมองภาพ
A การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง สีบริเวณรอบๆ จุดโฟกัสจะถูกบันทึกลงในกลอง ดวยเหตุนี้
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติจึงอาจไดผลลัพธไมตรงตามตองการเมื่อวัตถุที่มีสีคลายกับสีพื้นหลัง
และกินพื้นที่เปนสัดสวนเล็กๆ ของกรอบภาพ
125
A โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF จะแสดงในแผงควบคุมและชองมองภาพ
โหมดพื้นที่ AF
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
AF จุดเดียว
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9 จุด*
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 21 จุด*
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 51 จุด*
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
* กลองจะแสดงเฉพาะจุดโฟกัสที่ใชอยูเทานั้นในชองมองภาพ จุดโฟกัสที่เหลือจะใหขอมูล
เพื่อชวยในการโฟกัส
A แมนวลโฟกัส
AF จุดเดียวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อใชแมนวลโฟกัส
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับเวลาเพื่อใหกลองรอกอนจะโฟกัสใหมเมื่อวัตถุเคลื่อนผานหนากลอง
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a3 (ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค, 0 328) ดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a4 (ไฟแสดงจุดโฟกัส, 0 329) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัส
แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส และ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f5
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมดพื้นที่ AF ดูหนา 58 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
ที่สามารถเลือกไดในไลฟวิวหรือในระหวางการบันทึกภาพยนตร
126
การเลือกจุดโฟกัส
กลองมีจุดโฟกัสใหเลือกถึง 51 จุดซึ่งสามารถใชเพื่อจัดองคประกอบภาพโดยวัตถุหลัก
สามารถอยูไดเกือบทุกที่ในกรอบภาพ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกจุดโฟกัส
(ใน AF แบบเลือกพื้นทีโ่ ฟกัสเปนกลุม ทานสามารถทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกกลุม
ของจุดโฟกัส)
1 หมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปที่ ●
ทําใหใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
จุดโฟกัสได
ล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส
2 เลือกจุดโฟกัส
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลือกจุดโฟกัสในชองมองภาพขณะ
ระบบวัดแสงเปดอยู กด J เพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
สามารถหมุนล็อคตัวเลือกจุดโฟกัสไปยัง
ตําแหนงล็อค (L) หลังจากเลือกเสร็จแลว
เพื่อปองกันไมใหจุดโฟกัสทีเ่ ลือก
เปลี่ยนไปเมือ่ กดตัวเลือกคําสั่ง
127
A AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสสําหรับ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และจะไมสามารถ
เลือกจุดโฟกัสแบบแมนวลได
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกเวลาที่จะใหจุดโฟกัสติดสวาง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a5
(ไฟแสดงจุด AF, 0 329) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการเลือกจุดโฟกัสเปน “วนรอบ” ใหดู
การตั้งคาแบบกําหนดเอง a6 (จุดโฟกัสแบบวนรอบ, 0 330) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือก
จํานวนจุดโฟกัสที่สามารถเลือกไดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7
(จํานวนจุดโฟกัส, 0 330) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกจุดโฟกัสตามภาพแนวตั้งและแนวนอน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง a8 (บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง, 0 331) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหนาที่ของปุม J ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (ปุม OK, 0 354)
128
การล็อคโฟกัส
สามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อเปลี่ยนการจัดองคประกอบภาพหลังจากโฟกัสแลว ทําใหสามารถ
โฟกัสวัตถุทจี่ ะไมอยูที่จุดโฟกัสในภาพถายสุดทายได ถากลองไมสามารถโฟกัสดวย
โฟกัสอัตโนมัติ (0 131) ทานสามารถใชการล็อคโฟกัสเพื่อจัดองคประกอบภาพถายใหม
หลังจากโฟกัสวัตถุอื่นที่อยูในระยะหางเทากันกับวัตถุเดิมของทานได การล็อคโฟกัส
จะใหผลดีทสี่ ุดเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ นอกเหนือจาก AF แบบเลือกพื้นทีโ่ ฟกัสอัตโนมัติไว
สําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 123)
1 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัส
ที่เลือกแลวกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส ตรวจสอบวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ
2 ล็อคโฟกัส
โหมดโฟกัส AF-A และ AF-C: กดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งคางไว (q) แลวกดปุม A AE-L/AF-L
(w) เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง (จะมีไอคอน AE-L
ปรากฏขึ้นในชองมองภาพ) โฟกัสจะยังคงล็อคอยู
ขณะกดปุม A AE-L/AF-L แมวา ทานจะยกนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอรในภายหลัง
ปุมกดชัตเตอร
ปุม A AE-L/AF-L
129
โหมดโฟกัส AF-S: โฟกัสจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I)
ปรากฏขึ้นและจะยังล็อคอยูจนกวาทานจะยกนิว้ ออกจากปุมกดชัตเตอร สามารถ
ล็อคโฟกัสไดโดยกดปุม A AE-L/AF-L (ดูดานบน)
3 จัดวางองคประกอบภาพใหม
แลวถายภาพ
โฟกัสจะยังคงล็อคอยูระหวาง
การถายภาพแตละภาพถาทานยังกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งแลวคางไว
(AF-S) หรือกด A AE-L/AF-L คางไว
ซึ่งทําใหสามารถถายภาพหลายภาพตอเนื่องกันโดยใชการตั้งคาโฟกัสเดียวกัน
อยาเปลี่ยนระยะหางระหวางกลองและวัตถุที่ตองการถายขณะใชการล็อคโฟกัส ถาวัตถุ
เคลื่อนที่ไป ใหโฟกัสใหมอีกครัง้ ที่ระยะหางปจจุบันของวัตถุ
A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 336) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การใชปุมกดชัตเตอรเพื่อล็อคคาแสง ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L
130
A การใชโฟกัสอัตโนมัติใหไดผลดี
โฟกัสอัตโนมัติจะทํางานไดไมดีในสภาวะตางๆ ที่แสดงดานลาง ปุมกดชัตเตอรอาจไมทํางานถากลอง
ไมสามารถโฟกัสไดในสภาวะตอไปนี้ หรือสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) อาจปรากฏขึ้น
และกลองอาจสงเสียงเตือน ทําใหสามารถลั่นชัตเตอรไดแมวาวัตถุจะไมอยูในโฟกัสก็ตาม ในกรณี
เหลานี้ ใหโฟกัสดวยตนเอง (0 132) หรือใชการล็อคโฟกัส (0 129) เพื่อโฟกัสวัตถุอนื่
ที่อยูในระยะเดียวกัน จากนั้นจัดองคประกอบภาพใหม
ระหวางวัตถุและพื้นหลังมีคอนทราสตนอยมากหรือไมมีเลย
ตัวอยาง: วัตถุที่ตองการถายมีสีเดียวกันกับพื้นหลัง
จุดโฟกัสมีวัตถุอยูในระยะหางตางๆ กันจากตัวกลอง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในกรง
วัตถุที่ตองการถายมีรูปทรงเรขาคณิตสม่ําเสมอขมอยู
ตัวอยาง: มูลี่หรือบานหนาตางที่เรียงติดกันเปนแถวบนตึกสูง
จุดโฟกัสมีพื้นที่ที่มีความสวางซึ่งมีคอนทราสตสูง
ตัวอยาง: วัตถุอยูในรมเงาครึ่งหนึ่ง
วัตถุพื้นหลังดูมีขนาดใหญกวาวัตถุ
ตัวอยาง: ตึกอยูในกรอบภาพเบื้องหลังวัตถุ
วัตถุมีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนจํานวนมาก
ตัวอยาง: ทุงดอกไมหรือวัตถุอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กหรือมีความสวาง
อยูในโทนเดียว
131
แมนวลโฟกัส
สําหรับเลนสที่ไมรองรับโฟกัสอัตโนมัติ (เลนสที่ไมใช AF NIKKOR) หรือเมื่อโฟกัสอัตโนมัติ
ไมใหผลลัพธที่ตองการ ก็สามารถใชแมนวลโฟกัสได (0 131)
• เลนส AF: ตั้งคาสวิทชปรับโหมดโฟกัส
ของเลนส (ถามี) และตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่โหมด M
ตัวเลือกโหมดโฟกัส
D เลนส AF
อยาใชเลนส AF โดยหมุนสวิทชปรับโหมดโฟกัสของเลนสไปที่ M และหมุนตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่ AF การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหกลองหรือเลนสชํารุดเสียหาย วิธกี ารนี้
ไมสามารถใชกับเลนส AF-S ซึ่งสามารถใชในโหมด M โดยไมตองตั้งคาตัวเลือกโหมดโฟกัส
ของกลองไปที่ M
• เลนสแมนวลโฟกัส: ปรับโฟกัสดวยตนเอง
ในการโฟกัสดวยตนเอง ใหปรับวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสจนกวาภาพทีแ่ สดงในชองมองภาพจะอยูใน
โฟกัส ทั้งนี้สามารถถายภาพไดตลอดเวลาแมวา
ภาพจะไมอยูในโฟกัส
132
❚❚ การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
สามารถใชสัญลักษณแสดงโฟกัสในชองมองภาพ
เพื่อตรวจสอบวาวัตถุในจุดโฟกัสที่เลือกนั้นอยูในโฟกัส
หรือไม (สามารถเลือกจุดโฟกัสไดจาก 51 จุด) หลังจาก
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือก ใหกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งแลวหมุนวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสจนกวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้น
โปรดทราบวาเมือ่ ถายภาพวัตถุตางๆ ทีก่ ลาวไวในหนา 131 บางครัง้ สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสอาจปรากฏขึ้นได แมวัตถุจะไมอยูในโฟกัส โปรดตรวจสอบโฟกัสในชองมองภาพ
กอนถายภาพ สําหรับการใชการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณเสริม
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดดูที่หนา 430
A ตําแหนงระนาบโฟกัส
ในการพิจารณาระยะหางระหวางวัตถุกับกลอง ใหวัดระยะ
จากเครื่องหมายระนาบโฟกัส (E) บนตัวกลอง ระยะหาง
ระหวางหนาแปลนเมาทเลนสกับระนาบโฟกัสคือ 46.5 มม.
46.5 มม.
เครื่องหมายระนาบโฟกัส
133
คาความไวแสง (ISO)
สามารถปรับคาความไวแสงของกลองใหสวางไดตามปริมาณแสงสวางที่มี เลือกจากการตั้งคา
ตางๆ ตั้งแต ISO 100 ถึง ISO 12800 โดยแตละคาหางกันเทียบเทากับ 1/3 EV ในกรณีพิเศษ
ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 100 ไดตั้งแตประมาณ 0.3 ถึง 1 EV
และคาความไวแสงเกิน ISO 12800 ไดตั้งแต 0.3 ถึง 2 EV ในโหมดอัตโนมัติ โหมดสําเร็จรูป
และโหมดเอ็ฟเฟกตพิเศษ จะมีตัวเลือก AUTO ซึ่งกลองจะตั้งคาความไวแสง (ISO)
โดยอัตโนมัติตามสภาพแสง ยิ่งคาความไวแสง (ISO) สูง แสงที่ตองการในการถายภาพก็ยิ่งนอย
ทําใหสามารถใชความไวชัตเตอรที่สูงหรือรูรับแสงที่แคบได
โหมด
P, S, A, M
ตัวเลือก
Lo 1–Lo 0.3; 100–12800 ปรับขั้นละ 1/3 EV; Hi 0.3–Hi 2
อัตโนมัติ
%
โหมดถายภาพอืน่ ๆ อัตโนมัติ; Lo 1–Lo 0.3; 100–12800 ปรับขั้นละ 1/3 EV; Hi 0.3–Hi 2
สามารถปรับคาความไวแสง (ISO) ไดโดย
กดปุม W (S) และหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งการตั้งคา
ที่ตองการแสดงขึ้นในแผงควบคุม,
ชองมองภาพหรือการแสดงผลขอมูล
การถายภาพ
ปุม W (S)
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
แผงควบคุม
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ชองมองภาพ
134
A คาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO) ยิ่งสูง ยิ่งตองการแสงนอยลงสําหรับการถายภาพ ชวยใหใชความไวชัตเตอร
ที่เร็วขึ้นหรือรูรับแสงแคบลง แตก็ทําใหภาพที่ถายนั้นมีผลกระทบจากสัญญาณรบกวนมากขึ้น
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝาหรือเสน) สัญญาณรบกวนมักเกิดขึ้นเมื่อใชการตั้งคาระหวาง
Hi 0.3 และ Hi 2
A อัตโนมัติ
ถาหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ P, S, A หรือ M หลังจากเลือก AUTO สําหรับคาความไวแสง (ISO)
ในโหมดอื่น คาความไวแสง (ISO) ลาสุดที่เลือกไวในโหมด P, S, A หรือ M จะไดรับการเรียกคาคืน
A Hi 0.3–Hi 2
การตั้งคา Hi 0.3 ถึง Hi 2 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–2 EV สูงกวา ISO 12800 (เทียบเทากับ
ISO 16000-51200)
A Lo 0.3–Lo 1
การตั้งคา Lo 0.3 ถึง Lo 1 ตรงกับคาความไวแสง (ISO) 0.3–1 EV ต่ํากวา ISO 100 (เทียบเทากับ
ISO 80-50) ใชสําหรับรูรับแสงขนาดใหญขึ้นเมื่อมีแสงสวางจา คอนทราสตจะสูงกวาปกติเล็กนอย
ในกรณีทั่วๆ ไป แนะนําใหใชคาความไวแสง ISO 100 หรือสูงกวา
A เมนูถายภาพ
สามารถปรับความไวแสง (ISO) จากเมนูการถายภาพและภาพยนตรไดเชนกัน เลือก
ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพเพื่อปรับการตั้งคาสําหรับชองมองภาพและการถายภาพ
ไลฟวิว (0 310) และ ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร ในเมนูถายภาพยนตร เพื่อปรับ
การตั้งคาสําหรับไลฟวิวของภาพยนตร (0 322)
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b1
(ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO); 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับความไวแสง (ISO)
โดยไมใชปุม W (S) โปรดดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d8 (ปรับความไวแสงอยางงาย; 0 341)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่คาความไวแสง (ISO) สูง ใหดูหนา 317
135
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
ถาเลือก เปด ไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ในเมนูถายภาพ คาความไวแสงจะไดรับการปรับโดยอัตโนมัติหากคาทีผ่ ูใชเลือกไมสามารถ
สรางคาแสงที่ดีที่สุดได (คาความไวแสง (ISO) จะถูกปรับตามความเหมาะสมเมื่อใชแฟลช)
1 เลือก ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เลือก ตั้งคาความไวแสง (ISO) ในเมนูถายภาพ ไฮไลท
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ แลวกด 2
2 เลือก เปด
ไฮไลท เปด แลวกด J (ถาเลือก ปด คาความไวแสง
(ISO) จะคงที่ตามคาทีผ่ ูใชเลือก)
136
3 ปรับการตั้งคา
คาสูงสุดสําหรับคาความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ สามารถ
เลือกไดโดยใชคา ความไวแสงสูงสุด (โปรดทราบวา
หากผูใชเลือกคาความไวแสง (ISO) ที่สูงกวา
คาที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด กลองจะใช
คาที่เลือกโดยผูใชแทน) ในโหมด P และ A
คาความไวแสงจะไดรับการปรับเฉพาะเมือ่ ไดรบั แสงไมเพียงพอในการใชความไวชัตเตอร
ที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด (1/2000-30 วินาที หรือ อัตโนมัติ; ในโหมด S และ
M คาความไวแสงจะไดรับการปรับเพื่อใหไดคาแสงที่ดีที่สุดที่ความไวชัตเตอรทผี่ ูใชเลือก)
ถาเลือก อัตโนมัติ กลองจะเลือกความไวชัตเตอรต่ําสุดโดยยึดตามทางยาวโฟกัสของเลนส
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่ การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
เมื่อเลือก เปด ชองมองภาพและแผงควบคุมจะแสดง
ISO-AUTO เมื่อคาความไวแสงเปลี่ยนแปลงไป
จากคาที่ผูใชเลือก สัญลักษณเหลานี้จะกะพริบ
และคาที่เปลี่ยนแปลงจะแสดงขึ้นในชองมองภาพ
137
A ความไวชัตเตอรต่ําสุด
สามารถปรับการเลือกความไวชัตเตอรอัตโนมัติอยางละเอียดไดโดยการไฮไลท อัตโนมัติ แลวกด 2:
ตัวอยางเชน สามารถใชคาที่เร็วกวาคาที่เลือกโดยอัตโนมัติตามปกติกับเลนสเทเลโฟโต
เพื่อลดความพรามัวได อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา อัตโนมัติ จะทํางานกับเลนส CPU เทานั้น
หากใชเลนสที่ไมมี CPU โดยไมมีขอมูลเลนส กลองจะใชความไวชัตเตอรคงที่ที่ 1/30 วินาที
ความไวชัตเตอรอาจจะลดลงกวาคาต่ําสุดที่เลือกไวหากไมสามารถใชคาแสงที่ดีที่สุดที่คาความไวแสง
(ISO) ที่เลือกไวสําหรับ ความไวแสงสูงสุด
A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) จะเกิดขึ้นไดงายที่ความไวแสงสูง
ใชตัวเลือก ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ในเมนูถายภาพเพื่อลดสัญญาณรบกวน (ดูหนา 317)
เมื่อใชแฟลช ความไวชัตเตอรต่ําสุดจะถูกตั้งคาเปนคาที่เลือกไวสําหรับ ความไวชัตเตอรต่ําสุด
ยกเวนคาดังกลาวเร็วกวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 345)
หรือชากวาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 (ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 346) ในกรณีดังกลาว
กลองจะเลือกใชคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2 แทน โปรดทราบวาคาความไวแสง (ISO) อาจเพิ่มขึ้น
โดยอัตโนมัติเมื่อใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติรวมกับโหมดแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา
(ใชไดกับแฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกตามที่ไดระบุไวในหนา 433) ซึ่งอาจปองกัน
ไมใหกลองเลือกความไวชัตเตอรต่ํา
A การเปดใชและการปดใชการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
ทานสามารถเปดหรือปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไดโดยกดปุม W (S) แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย ISO-AUTO จะปรากฏบนหนาจอหากเปดฟงกชั่นควบคุมความไวแสงอัตโนมัติไว
138
คาแสง
ระบบวัดแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
เลือกวิธีการตั้งคาแสงของกลองในโหมด P, S, A และ M (ในโหมดอื่นๆ กลองจะเลือก
การวัดแสงอัตโนมัติ)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เฉลีย่ ทั้งภาพ: ใหภาพที่เปนธรรมชาติในสถานการณสวนใหญ กลองจะวัดแสง
เปนบริเวณกวางในกรอบการถายภาพแลวตั้งคาแสงตามการกระจายโทนสี สี องคประกอบ
a และในกรณีที่ใชเลนสชนิด G, E หรือ D (0 429) จะคํานึงถึงขอมูลระยะหางดวย
(ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ III; ในกรณีเลนส CPU อืน่ ๆ กลองจะใชระบบวัดแสง
เฉลี่ยทั้งภาพสี III ซึ่งจะไมรวมขอมูลระยะหาง 3 มิติ)
เนนกลางภาพ: กลองจะวัดแสงทั้งเฟรมแตจะกําหนดน้ําหนักมากที่สุดที่กลางภาพ
(หากใชเลนสชนิดมี CPU จะสามารถเลือกขนาดของพื้นที่ไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง
b5 บริเวณที่เนนกลางภาพ, 0 335; หากใชเลนสชนิดไมมี CPU พื้นที่จะมีขนาด
Z
เทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม.) เปนระบบวัดแสงที่นิยมใช
ในการถายภาพบุคคล แนะนําใหใชเมื่อใชฟลเตอรที่มีปจจัยกําหนดคาแสง
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา
เฉพาะจุด: กลองจะวัดพื้นที่วงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของ
กรอบภาพ) จุดศูนยกลางของวงกลมจะอยูที่จุดโฟกัสปจจุบันทําใหสามารถวัดแสงวัตถุ
b ที่ไมไดอยูตรงกลางภาพได (ถาใชเลนสชนิดไมมี CPU หรือถาใชงาน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัส
อัตโนมัติอยู กลองจะวัดแสงจุดโฟกัสกึ่งกลาง) ระบบนี้ทําใหวัตถุไดรับแสงที่เหมาะสม แมวา
พื้นหลังจะสวางกวาหรือมืดกวาวัตถุมาก
เนนไฮไลท: กลองจะกําหนดเนนน้ําหนักมากที่สุดในสวนที่ไฮไลท ใชเพื่อลดการสูญเสีย
h
รายละเอียดในสวนที่ไฮไลท ตัวอยางเชน เมื่อถายภาพที่มีแสงบนเวที
139
ในการเลือกตัวเลือกระบบวัดแสง ใหกดปุม
Z (Q) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคุม
ปุม Z (Q)
แผงควบคุม
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
ชองมองภาพ
A ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ระบุทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสที่ไมมี CPU โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ในเมนูตั้งคา (0 236) ชวยใหกลองใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสีเมื่อเลือกเฉลี่ยทั้งภาพ และปรับปรุง
ความแมนยําของการวัดแสงเนนกลางภาพ และเฉพาะจุด จะใชการวัดแสงเนนกลางภาพหากเลือก
การวัดแสงเนนไฮไลทกับเลนสที่ไมมี CPU หรือหากเลือกการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพกับเลนสที่ไมมี CPU
ที่ไมมีขอมูลเลนสจัดมาให โปรดทราบวาอาจใชการวัดแสงเนนกลางภาพเชนกัน หากเลือกการวัดแสง
เนนไฮไลทกับเลนสที่มี CPU บางชนิด (เลนส AI-P NIKKOR และเลนส AF ที่ไมใชชนิด G, E หรือ D)
A โปรดอาน
ดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b4 (วัดแสงเฉลีย่ ทั้งภาพ, 0 335) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวา
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพใชการตรวจจับใบหนาหรือไม สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาแสงที่ดีที่สุด
สําหรับวิธีวัดแสงแตละวิธีแยกจากกัน ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอียด,
0 336)
140
การล็อคคาแสงอัตโนมัติ
การล็อคคาแสงอัตโนมัติใชเพื่อจัดองคประกอบภาพหลังจากใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
และวัดแสงเนนกลางภาพ (0 139) เพื่อวัดคาแสง
1 ล็อคคาแสง
ปุมกดชัตเตอร
วางตําแหนงวัตถุไวในจุดโฟกัสที่เลือกแลวกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง ขณะกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่งและวัตถุอยูในจุดโฟกัส ใหกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อล็อคโฟกัสและคาแสง
(ถาทานกําลังใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหตรวจสอบวา
สัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏ
ในชองมองภาพ)
ปุม A AE-L/AF-L
ขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู สัญลักษณ AE-L
จะปรากฏในชองมองภาพ
2 จัดองคประกอบภาพใหม
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว
จัดองคประกอบภาพใหมแลวถายภาพ
141
A พื้นที่วัดแสง
ในระบบวัดแสงเฉพาะจุด คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาที่วัดไดในวงกลมขนาด 4 มม. ที่อยูตรงกลาง
ของจุดโฟกัสที่เลือกไว ในระบบวัดแสงเนนกลางภาพ คาแสงจะถูกล็อคไวเปนคาที่วัดไดในวงกลมขนาด
12 มม. ที่จุดกึ่งกลางของชองมองภาพ
A การปรับความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ขณะที่การล็อคคาแสงทํางานอยู สามารถตั้งคาตอไปนี้ไดโดยไมกระทบตอคาแสงที่วัดไวแลว:
โหมด
P
S
A
การตั้งคา
ความไวชัตเตอรและรูรับแสง (โปรแกรมแบบยืดหยุน; 0 89)
ความไวชัตเตอร
รูรับแสง
สามารถยืนยันคาใหมไดในชองมองภาพและแผงควบคุม โปรดทราบวาไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ระบบวัดแสงไดขณะการล็อคคาแสงทํางานอยู
A โปรดอาน
ถาเลือก เปด ไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c1 (ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร, 0 336)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนหนาที่ของ
ปุม A AE-L/AF-L ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
142
การชดเชยแสง
(เฉพาะโหมด P, S, A, M, h และ % เทานั้น)
การชดเชยแสงจะใชเพื่อปรับคาแสงใหตางจากที่กลองแนะนําเพื่อชวยใหภาพสวางขึ้นหรือ
มืดลง ซึ่งจะไดผลดีที่สุดเมือ่ ใชรวมกับระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพหรือเฉพาะจุด (0 139)
เลือกคาระหวาง –5 EV (เปดรับแสงนอยเกินไป) ถึง +5 EV (เปดรับแสงมากเกินไป)
โดยเพิ่มครั้งละ 1/3 EV โดยทั่วไป คาบวกจะทําใหวัตถุสวางขึ้นและคาลบจะทําใหวตั ถุมดื ลง
–1 EV
ไมมีการชดเชยแสง
+1 EV
ในการเลือกคาการชดเชยแสง ใหกดปุม E และหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักไปจนกระทั่งคาที่ตองการแสดงขึ้น
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ
ปุม E
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
±0 EV
(กดปุม E)
–0.3 (–1/3) EV
+2.0 EV
143
ที่คาใดๆ นอกเหนือจาก ±0.0 เลข 0 ตรงกลางสัญลักษณ
แสดงคาแสงจะกะพริบ (โหมด P, S, A, h และ %)
และสัญลักษณ E จะปรากฏขึ้นในแผงควบคุม
และชองมองภาพหลังจากทานปลอยปุม E
สามารถตรวจสอบคาการชดเชยแสงปจจุบันไดใน
สัญลักษณแสดงคาแสงโดยกดปุม E
สามารถเรียกคืนคาแสงปกติไดโดยการตั้งคาชดเชยแสงเปน 0 (การปรับคาการชดเชยแสง
ในโหมด h และ % จะถูกรีเซ็ตเมือ่ เลือกโหมดอื่น) กลองจะไมรเี ซ็ตการชดเชยแสง
เมื่อปดการทํางานของกลอง
A โหมด M
ในโหมด M การชดเชยแสงจะมีผลกับสัญลักษณแสดงคาแสงเทานั้น โดยที่ความไวชัตเตอร
และคารูรับแสงไมเปลี่ยนแปลง
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่มในการชดเชยแสง ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับคาการชดเชยแสง
โดยไมกดปุม E ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย, 0 334) สําหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการจํากัดใหการชดเชยแสงมีผลตอพื้นหลังเมื่อใชแฟลชสําหรับแสงสวางดานหนา
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 353) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนคาแสง ระดับแฟลช ไวตบาลานซ หรือ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติ ใหดูหนา 202
144
ไวตบาลานซ
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
ไวตบาลานซชวยใหสีของภาพไมไดรบั ผลกระทบจากสีของแหลงกําเนิดแสง ในโหมดอื่น
ที่ไมใช P, S, A และ M กลองจะปรับคาไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ แนะนําใหใชการปรับ
ไวตบาลานซแบบอัตโนมัติสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญสําหรับในโหมด P, S, A และ M
แตผูใชสามารถเลือกคาอื่นๆ เพื่อใหเหมาะกับชนิดของแหลงกําเนิดแสงไดหากจําเปน:
ตัวเลือก
อุณหภูมิสี *
v อัตโนมัติ
J
I
H
N
G
M
K
L
ปกติ
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน
หลอดไส
ฟลูออเรสเซนต
หลอดไอโซเดียม
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต
ไวตฟลูออเรสเซนต
คูลไวตฟลูออเรสเซนต
เดยไวตฟลูออเรสเซนต
เดยไลตฟลูออเรสเซนต
ไอปรอทอุณหภูมิสูง
แสงอาทิตย
แฟลช
เมฆมาก
ในรม
เลือกอุณหภูมิสี (0 152)
ตัง้ คาเอง (0 155)
3500–8000 K
3000 K
2700 K
3000 K
3700 K
4200 K
5000 K
6500 K
7200 K
5200 K
5400 K
6000 K
8000 K
2500–10000 K
—
* คาทั้งหมดเปนคาโดยประมาณและไมสงผลตอการปรับละเอียด (ถาเลือกไว)
145
สามารถตั้งคาไวตบาลานซไดโดยการกดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
ไปจนกระทั่งการตั้งคาที่ตองการแสดงขึ้นในหนาจอแสดงผลขอมูล
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A เมนูถายภาพ
ไวตบาลานซสามารถปรับไดโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ (0 310, 321)
รายการใดรายการหนึ่ง ซึ่งสามารถใชเพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด (0 149) หรือเพื่อวัดคา
สําหรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาได (0 155) ตัวเลือก อัตโนมัติ ในเมนู ไวตบาลานซ มีตัวเลือก
ปกติ และ รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน ซึ่งจะรักษาโทนสีอุนของไฟจากหลอดไสไว ในขณะที่ตัวเลือก
I ฟลูออเรสเซนต จะใชเพื่อเลือกแหลงกําเนิดแสงจากหลอดไฟ รายการในเมนูถายภาพยนตร
จะมีตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย ซึ่งตั้งคาไวตบาลานซสําหรับภาพยนตรเหมือนกับที่ใช
ในภาพถาย
A แสงแฟลชสตูดิโอ
ไวตบาลานซอัตโนมัติอาจไมใหผลลัพธที่ตองการเมื่อใชกับชุดแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ ใหใช
ไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาหรือตั้งคาไวตบาลานซไปที่ แฟลช แลวใชการปรับอยางละเอียด
เพื่อปรับคาไวตบาลานซ
146
A อุณหภูมิสี
สีที่เห็นจากแหลงกําเนิดแสงแตกตางกันออกไปตามสายตาของผูมองและเงื่อนไขอืน่ ๆ อุณหภูมิสี
คือการวัดเชิงวัตถุของสีจากแหลงกําเนิดแสง โดยระบุการอางอิงกับอุณหภูมิที่ตองใชในการทําให
วัตถุรอนเพื่อใหแสงแผรังสีออกมาในความยาวคลื่นเดียวกัน ขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสี
ในยานใกลเคียงกับ 5000-5500 K จะปรากฏเปนสีขาว แตแหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีต่ํากวานั้น เชน
แสงจากหลอดไส จะปรากฏเปนสีออกเหลืองหรือแดง แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีสูงกวาจะปรากฏ
เปนสีเจือน้ําเงิน
สี “รอนขึ้น” (แดงกวา)
สี “เย็นลง” (น้ําเงินกวา)
3000
q
w
4000
e
5000
r
6000
tyu i
8000
o
!0
10000
[K]
!1
q I (หลอดไอโซเดียม): 2700 K
w J (หลอดไส)/ I (วอรมไวตฟลูออเรสเซนต): 3000 K
e I (ไวตฟลูออเรสเซนต): 3700 K
r I (คูลไวตฟลูออเรสเซนต): 4200 K
t I (เดยไวตฟลูออเรสเซนต): 5000 K
y H (แสงอาทิตยโดยตรง): 5200 K
u N (แฟลช): 5400 K
i G (เมฆครึ้ม): 6000 K
o I (เดยไลทฟลูออเรสเซนต): 6500 K
!0 I (ไอปรอทอุณหภูมิสูง): 7200 K
!1 M (ในรม): 8000 K
หมายเหตุ: ตัวเลขทั้งหมดเปนคาโดยประมาณ
147
A โปรดอาน
เมื่อเลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตัง้ คาการถายครอม
อัตโนมัต,ิ 0 353) กลองจะสรางภาพถายหลายภาพในการกดชัตเตอรแตละครั้ง ไวตบาลานซ
จะเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาที่เลือกอยูปจจุบันสําหรับไวตบาลานซ
(0 208)
148
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
การตั้งคาอื่นที่นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิส)ี สามารถ “ปรับแบบละเอียด” ไวตบาลานซ
เพื่อแกไขสีที่ผิดเพี้ยนของแหลงกําเนิดแสงหรือเพื่อสรางภาพที่มีโทนสีตามตองการ
❚❚ เมนูไวตบาลานซ
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียดจากเมนูถายภาพ ใหเลือก ไวตบาลานซ แลวทําตามขั้นตอน
ดานลาง
1 แสดงผลตัวเลือกการปรับแบบละเอียด
ไฮไลทตัวเลือกไวตบาลานซ แลวกด 2 (หากเมนูยอย
แสดงขึ้นมา ใหเลือกตัวเลือกที่ตองการแลวกด 2
อีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกปรับแบบละเอียด สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการปรับละเอียดไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา
ใหดูหนา 164)
2 ปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
สามารถปรับไวตบาลานซแบบละเอียดไดบนแกน
สีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) โดยปรับขั้นละ 0.5
และบนแกนสีเขียว (G)–มวงแดง (M) โดยปรับขั้นละ
0.25 แกนแนวนอน (สีเหลืองอําพัน-น้ําเงิน)
พิกัด
จะสอดคลองกับอุณหภูมสิ ี ในขณะที่แกนแนวตั้ง
การปรับ
(สีเขียว-มวงแดง) จะมีผลคลายกับการใชฟลเตอร
ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกําหนดใหเพิ่มขึ้น
ทีละขั้นเทียบเทากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.05 หนวย
ความหนาแนนแบบแพรกระจาย
149
3 กด J
กด J เพื่อบันทึกการตั้งคาและกลับไปที่เมนูถายภาพ
❚❚ ปุม L (U)
ที่การตั้งคาใดๆ นอกเหนือจาก K (เลือกอุณหภูมิสี) และ L (ตั้งคาเอง) สามารถใชปุม
L (U) เพื่อปรับไวตบาลานซแบบละเอียดบนแกนสีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B)
(0 149; ในการปรับไวตบาลานซแบบละเอียดเมื่อเลือก หรือ L ใหใชเมนูถายภาพ
ตามที่อธิบายไวในหนา 164) กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เพื่อปรับไวตบาลานซอยางละเอียด โดยปรับขั้นละ 0.5 (เพิ่มคาแบบเต็มแตละขั้นเทียบเทากับ
5 ไมเรดโดยประมาณ) จนกระทั่งไดคาที่ตองการแสดงอยูในแผงควบคุมและจอแสดงผลขอมูล
ถายภาพ การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางซายจะเพิ่มปริมาณสีเหลืองอําพัน (A)
การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาจะเพิ่มปริมาณสีน้ําเงิน (B)
แผงควบคุม
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
150
A การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด
หากปรับคาไวตบาลานซแบบละเอียดแลว เครื่องหมายดอกจัน
(“E”) จะปรากฏบนจอแสดงผลขอมูลถายภาพ โปรดทราบวา
สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเปนสีเชิงสัมพัทธ ไมใชสีตายตัว
ตัวอยางเชน การเลื่อนเคอรเซอรไปที่ B (น้ําเงิน) เมื่อเลือก
การตั้งคาไวตบาลานซเปน “สีอุน” เชน J (หลอดไส) จะทําให
ภาพถายดู “เย็นลง” เล็กนอย แตจะไมทําใหกลายเปนสีน้ําเงิน
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A “ไมเรด”
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอุณหภูมิสีจะเห็นความแตกตางที่อณ
ุ หภูมิสีต่ําไดมากกวาที่อณ
ุ หภูมิสีสูง
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทําใหเกิดความแตกตางในสีที่ 3000 K
ไดมากกวาที่ 6000 K คาไมเรด ซึ่งคํานวณโดยการนํา 10 6 คูณกับสวนกลับของอุณหภูมิสีนั้น คือการ
วัดอุณหภูมิสีที่ไดคํานึงถึงความแปรผันดังกลาวนี้ ดังนั้น จึงเปนหนวยที่ใชในฟลเตอรชดเชยอุณหภูมิสี
ตัวอยาง:
• 4000 K-3000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=83 ไมเรด
• 7000 K-6000 K (ผลตางเทากับ 1000 K)=24 ไมเรด
151
การเลือกอุณหภูมิสี
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิสีเมือ่ เลือก K (เลือกอุณหภูมิส)ี สําหรับ
ไวตบาลานซ
D เลือกอุณหภูมิสี
โปรดทราบวากลองจะไมใหผลลัพธที่ตองการเมื่อใชแสงจากแฟลชหรือหลอดฟลูออเรสเซนต เลือก
N (แฟลช) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) เปนแหลงแสงสวาง สําหรับแหลงกําเนิดแสงอื่นๆ
ใหถายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาวาคาที่เลือกเหมาะสมหรือไม
❚❚ เมนูไวตบาลานซ
สามารถเลือกอุณหภูมิสีโดยใชตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพ ปอนคา
แกนสีเหลืองอําพัน-น้ําเงิน และเขียว-มวงแดง (0 149) ตามที่อธิบายดานลาง
1 เลือก เลือกอุณหภูมสิ ี
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึง่ จากนั้นไฮไลท เลือกอุณหภูมิสี
แลวกด 2
2 เลือกคาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน–น้ําเงิน
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเปลี่ยนคา
คาสําหรับแกนสีเหลืองอําพัน (A)–
น้ําเงิน (B)
152
3 เลือกคาสําหรับแกนสีเขียว-มวงแดง
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทแกน G (เขียว) หรือ
M (มวงแดง) แลวกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกคา
คาสําหรับแกนสีเขียว (G)มวงแดง (M)
4 กด J
กด J เพื่อบันทึกคาที่เปลี่ยนและกลับไปที่
เมนูถายภาพ ถาเลือกคาอื่นที่ไมใช 0 สําหรับ
แกนสีเขียว (G)-มวงแดง (M) เครือ่ งหมายดอกจัน
(“E”) จะปรากฏในหนาจอแสดงผลขอมูล
153
❚❚ ปุม L (U)
เมื่อเลือก K (เลือกอุณหภูมสิ ี) สามารถใชปุม L (U) เพื่อเลือกอุณหภูมสิ ี แมสําหรับ
แกนสีเหลืองอําพัน (A)–น้ําเงิน (B) กดปุม L (U) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกวาคาที่ตองการจะปรากฏในแผงควบคุมและจอแสดงขอมูลถายภาพ (ดําเนินการ
ปรับคาเปนไมเรด; 0 151) การปอนคาอุณหภูมิสีโดยตรง ใหกดปุม L (U) แลวกด
4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข จากนัน้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนคา
แผงควบคุม
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
154
ตั้งคาเอง
ฟงกชั่นตั้งคาเองจะใชบันทึกและเรียกใชการตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองสําหรับ
การถายภาพภายใตสภาพแสงผสม หรือเพื่อชดเชยแหลงกําเนิดแสงที่มแี สงสีเขม
กลองสามารถบันทึกคาสําหรับไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนาไดถึงหกคาตั้งแต d-1 ถึง d-6
ทั้งนี้สามารถตั้งคาไวตบาลานซเองลวงหนาไดสองวิธี:
วิธี
คําอธิบาย
การวัดโดยตรง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตแสงที่จะใชในการถายภาพ
และใหกลองวัดไวตบาลานซ (0 155) ในการถายภาพไลฟวิว
และไลฟวิวของภาพยนตร (0 54, 66) จะสามารถวัดไวตบาลานซ
ในพื้นที่ที่เลือกของเฟรมได (การวัดไวตบาลานซแบบจุด, 0 159)
คัดลอกจากภาพที่มอี ยู
คัดลอกไวตบาลานซจากภาพถายในการดหนวยความจํา (0 162)
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ
1 ใหแสงวัตถุอางอิง
วางวัตถุสีเทากลางหรือสีขาวไวภายใตสภาพแสงที่จะใชในการถายภาพจริง ในการตั้งคา
สตูดิโอ สามารถใชแผนสีเทากลางเปนวัตถุอางอิงได โปรดทราบวาคาแสงจะเพิ่มขึ้นครั้งละ
1 EV โดยอัตโนมัติขณะวัดไวตบาลานซ; ในโหมด M ใหปรับคาแสงเพื่อใหสัญลักษณ
แสดงคาแสงแสดง ±0 (0 94)
155
2 ตั้งคาไวตบาลานซไปที่ L (ตั้งคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงใน
จอแสดงขอมูลถายภาพ
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
3 เลือกคาที่ตั้งเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (การถายภาพโดยใชชองมองภาพ)
ไวตบาลานซที่ตั้งเองจะไมสามารถวัดคาได ขณะที่ถายภาพ HDR (0 177) หรือภาพซอน (0 216)
หรือเมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
แลวหมุนตัวเลือกไลฟวิวไปที่ 1
156
4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ชั่วครูแลวกดปุมซ้ําจนกวา
สัญลักษณ D ในแผงควบคุมและในชองมองภาพ
จะเริม่ กะพริบ สัญลักษณทั้งสองจะกะพริบ
เปนเวลาประมาณหกวินาที
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
5 วัดคาไวตบาลานซ
กอนที่สัญลักษณจะหยุดกะพริบ ใหจัด
องคประกอบภาพวัตถุอางอิงใหเต็มชองมองภาพ
แลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะวัดคา
ไวตบาลานซ แลวบันทึกคาไวในคาตั้งเองที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 3 กลองจะไมบันทึก
ภาพถายไว; ทานสามารถวัดคาไวตบาลานซไดอยางแมนยําแมไมไดปรับโฟกัสกลอง
A คาตั้งเองที่มกี ารปองกัน
หากมีการปองกันคาตั้งเองปจจุบัน (0 164) 3 หรือ Prt จะกะพริบในแผงควบคุม ชองมองภาพ
และจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ หากทานพยายามที่จะวัดคาใหม
157
6 ตรวจสอบผลลัพธที่ได
ถากลองสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได
สัญลักษณ C จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุม
เปนเวลาประมาณหกวินาที ในขณะที่สัญลักษณ
a จะกะพริบในชองมองภาพ
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
ถาสภาพแสงมืดหรือสวางเกินไป กลองอาจ
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซได สัญลักษณ
b a จะกะพริบขึ้นในแผงควบคุม
และชองมองภาพเปนเวลาประมาณหกวินาที
ใหกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึง่ เพื่อกลับไปยัง
ขั้นตอนที่ 5 และวัดไวตบาลานซอีกครั้ง
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
D โหมดการวัดโดยตรง
ถาไมมีการดําเนินการใดๆ ในระหวางที่ถายภาพดวยชองมองภาพในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู
โหมดการวัดโดยตรงจะสิ้นสุดลงตามเวลาที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336)
A การเลือกคาที่ตั้งเอง
การเลือก ตั้งคาเอง สําหรับตัวเลือก ไวตบาลานซ ในเมนู
ถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง จะมีขอความปรากฏขึ้น
ตามที่แสดงทางดานขวา ไฮไลทคาที่ตั้งเอง แลวกด J
ถาไมมีคาแสดงขึ้นสําหรับคาตั้งเองที่เลือกไวในขณะนั้น
กลองจะกําหนดคาไวตบาลานซเปน 5200 K เทากับคาของ
แสงอาทิตย
158
ไลฟวิว (ไวตบาลานซแบบจุด)
ในการถายภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 54, 66) จะสามารถวัดไวตบาลานซได
จากในพื้นที่ของเฟรมที่เลือก ลดขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุอางอิงหรือการเปลี่ยนเลนส
ในระหวางการถายภาพเทเลโฟโต
1 กดปุม a
กระจกจะยกขึ้นและภาพจะแสดงผานเลนสไปที่จอภาพ
ปุม a
2 ตั้งคาไวตบาลานซไปที่ L (ตั้งคาเอง)
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง L แสดงในหนาจอ
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จอภาพ
159
3 เลือกคาที่ตั้งเอง
กดปุม L (U) แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกระทั่งคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
(d-1 ถึง d-6) ที่ตองการปรากฏบนหนาจอ
ปุม L (U)
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จอภาพ
4 เลือกโหมดการวัดโดยตรง
ปลอยปุม L (U) ชั่วครูแ ลวกดปุมซ้ําจนกวา
สัญลักษณ L ในหนาจอจะเริ่มกะพริบ
กลองจะแสดงเปาหมายไวตบาลานซแบบจุด (r)
ที่จุดโฟกัสที่เลือก
จอภาพ
5 กําหนดเปาหมายในพื้นที่สีขาวหรือสีเทา
ขณะที่ L กะพริบในหนาจอ ใหใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อกําหนดตําแหนง r บนพื้นทีส่ ีขาวหรือสีเทา
ของวัตถุ การซูมพื้นที่รอบๆ เปาหมายเพื่อการ
จัดตําแหนงภาพที่แมนยํามากขึ้น ใหกดปุม
X (T)
160
6 วัดคาไวตบาลานซ
กด J หรือกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อวัด
ไวตบาลานซ ระยะเวลาที่สามารถวัดไวตบาลานซได
คือเวลาทีก่ ําหนดไวในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4
(หนวงเวลาปดจอภาพ) > ไลฟวิว (0 337)
ถากลองไมสามารถวัดคาสําหรับไวตบาลานซได
จะปรากฏขอความดานขวามือขึ้น เลือกเปาหมาย
ไวตบาลานซใหมและทําซ้ํากระบวนการตั้งแตขั้นที่ 5
7 ออกจากโหมดการวัดโดยตรง
กดปุม L (U) เพื่อออกจากโหมดการวัดโดยตรง
เมื่อเลือก ตั้งคาเอง สําหรับ ไวตบาลานซ ในเมนู
การถายภาพรายการใดรายการหนึ่ง กลองจะแสดง
ตําแหนงของเปาหมายที่ใชเพื่อวัดคาไวตบาลานซ
ตามคาที่บันทึกไวในระหวางการถายภาพไลฟวิวและ
ไลฟวิวของภาพยนตร
A การวัดคาไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนา (ไลฟวิว)
ไมสามารถวัดคาไวตบาลานซแบบตั้งคาเองไดเมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) และตัวเลือกไลฟวิวจะหมุนไปที่ 1 ไมสามารถ
ตั้งคาไวตบาลานซแบบกําหนดเองไดเมื่อใชงานคาแสง HDR (0 177)
161
การจัดการการตั้งคา
❚❚ การคัดลอกคาไวตบาลานซจากภาพ
ถาตองการเลือกใชคาไวตบาลานซจากภาพที่ถายไวแลวเปนคาตั้งเอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลาง
1 เลือก ตั้งคาเอง
เลือก ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพรายการใด
รายการหนึง่ จากนั้นไฮไลท ตั้งคาเอง แลวกด 2
2 เลือกปลายทาง
ไฮไลทคาตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แลวกด
W (S)
ปุม W (S)
3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
162
4 ไฮไลทภาพตนฉบับ
ไฮไลทภาพตนฉบับ
5 คัดลอกไวตบาลานซ
กด J เพื่อคัดลอกคาไวตบาลานซสําหรับภาพถายที่ไฮไลทไวไปยังคาตั้งเองที่เลือกไว
ถาภาพถายที่ไฮไลทมีคําอธิบาย (0 384) คําอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคําอธิบาย
ของคาตั้งเองที่เลือกไว
A การเลือกภาพตนฉบับ
ในการดูภาพที่ไฮไลทในขั้นตอนที่ 4 แบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) คางไว
ปุม X (T)
163
A การเลือกคาไวตบาลานซที่ตั้งเอง
กด 1 เพื่อไฮไลทคาไวตบาลานซที่ตั้งเองที่ใชอยู (d-1–d-6)
แลวกด 2 เพื่อเลือกคาตั้งเองอื่นๆ
A การปรับไวตบาลานซที่ตั้งเองลวงหนาแบบละเอียด
คาตั้งเองที่เลือกไวสามารถปรับแบบละเอียดไดโดยเลือก
ปรับอยางละเอียด แลวปรับไวตบาลานซตามที่ไดอธิบายไว
ในหนา 149
A แกไขคําอธิบาย
การปอนคําอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สําหรับ
การตั้งคาไวตบาลานซลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก แกไขคําอธิบาย
ในเมนูไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา แลวปอนความคิดเห็น
ตามที่อธิบายในหนา 171
A ปองกัน
การปองกันไวตบาลานซที่ตั้งคาลวงหนาปจจุบัน ใหเลือก
ปองกัน ในเมนูไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา จากนั้นไฮไลท
เปด แลวกด J คาตั้งเองที่ปองกันไวแลวจะไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงคาได สวนตัวเลือก ปรับอยางละเอียด และ
แกไขคําอธิบาย จะเลือกใชไมได
164
การปรับปรุงภาพ
Picture Control
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
ในโหมด P, S, A และ M ตัวเลือก Picture Control ของทานกําหนดวิธีการประมวลผลรูปภาพ
(ในโหมดอื่น กลองจะเลือก Picture Control อัตโนมัติ)
การเลือก Picture Control
เลือกคา Picture Control ตามวัตถุหรือประเภทของฉาก
ตัวเลือก
คําอธิบาย
Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล แนะนําสําหรับ
สถานการณสวนใหญ
R สีธรรมชาติ
ปรับเปลี่ยนคานอยที่สุดเพื่อใหภาพมีความเปนธรรมชาติ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายที่จะนํามาเปลี่ยนแปลงหรือรีทัชในภายหลัง
S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับนําไปพิมพ เลือกใชเพื่อให
ภาพถายมีสีสันสดใส
T โทนสีเดียว
e ภาพบุคคล
f ทิวทัศน
q แฟลต
ถายภาพโทนสีเดียว
ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม
ใหภาพทิวทัศนและภาพในเมืองที่มีสีสันสดใส
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนที่สวางจนถึง
สวนที่เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายที่ตองการนําไปประมวลผล
หรือรีทัชอยางมากในภายหลัง
A เมนูถายภาพยนตร
ตัวเลือก ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพยนตรจะมีตัวเลือก เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
เชนกัน ซึ่งตั้งคา Picture Control สําหรับภาพยนตรเหมือนกับที่ใชในภาพถาย
165
1 เลือก ตั้งคา Picture Control
ไฮไลท ตั้งคา Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2
2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control แลวกด J
A Picture Control แบบกําหนดเอง
Picture Control แบบกําหนดเอง จะสรางขึ้นดวยการแกไข Picture Control ที่มีอยูโดยใชตัวเลือก
จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ (0 170) สามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ลงในการดหนวยความจําเพื่อใชรวมกับกลองตัวอื่นในรุนเดียวกันและมีซอฟตแวรรองรับ (0 173)
A สัญลักษณแสดง Picture Control
Picture Control ปจจุบันจะแสดงในสวนการแสดงผลขอมูล
การถายภาพเมื่อกดปุม R
สัญลักษณแสดง Picture Control
166
การแกไข Picture Control
สามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาหรือแบบกําหนดเองที่มีอยูเดิม
(0 170) เพื่อใหเหมาะกับสถานที่ถายภาพหรือตามความคิดสรางสรรคของผูใช เลือกชุด
การตั้งคาแบบตางๆ ที่มคี วามสมดุลโดยใช ปรับอยางเร็ว หรือปรับการตั้งคาแตละคาเอง
1 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่ตองการจากรายการ
Picture Control (0 165) แลวกด 2
2 ปรับการตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทการตั้งคาที่ตองการแลวกด
4 หรือ 2 เพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ 1 หรือหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาโดยเพิ่มครั้งละ
0.25 (0 168) ทําขั้นตอนนี้ซ้ําจนกระทั่งปรับการตั้งคา
ทั้งหมดแลว หรือเลือกชุดการตั้งคาที่มีให โดยใชตัว
เลือกคําสั่งเพื่อเลือก ปรับอยางเร็ว สามารถเรียกคืนการปรับตั้งที่เปนคาตั้ง
จากโรงงานไดโดยกดปุม O (Q)
3 กด J
A การปรับเปลี่ยน Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากคาตั้งจากโรงงาน
จะแสดงดวยเครื่องหมายดอกจัน (“E”)
167
❚❚ การตั้งคา Picture Control
ตัวเลือก
ปรับอยางเร็ว
การปรับเอง
(Picture Control ทั้งหมด)
การปรับเอง
(เฉพาะภาพที่ไมใชโทนสีเดียว)
การปรับเอง
(เฉพาะโทนสีเดียว)
168
ความคมชัด
คําอธิบาย
ปดเสียงหรือเพิ่มระดับเอ็ฟเฟกตของ Picture Control ที่เลือก (โปรดทราบวา
การดําเนินการนี้จะรีเซ็ตคาที่ทานปรับตั้งไวเองทั้งหมด) ไมสามารถ
ใชการไดกับ สีธรรมชาติ, โทนสีเดียว, แฟลต หรือ Picture Control
แบบกําหนดเอง (0 170)
ควบคุมความคมชัดของเสนขอบ เลือก A เพื่อปรับความคมชัดอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก
ปรับความชัดเจนเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับความชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ความชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉาก อาจมีเงาปรากฏอยูรอบๆ วัตถุที่มีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ
วัตถุที่มืดในการตั้งคาบางชนิด ความชัดเจนจะไมใชกับภาพยนตร
คอนทราสต ปรับคอนทราสตเอง หรือเลือก A เพื่อใหกลองปรับคอนทราสตโดยอัตโนมัติ
ความสวาง
เพิ่มหรือลดความสวางโดยไมใหสูญเสียรายละเอียดที่เปนจุดเดนหรือเงา
ความอิม่ ตัว
ของสี
ควบคุมความมีชีวิตชีวาของสี เลือก A เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
ตามประเภทของฉาก
เฉดสี
ปรับเฉดสี
เอ็ฟเฟกต
จําลองเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสีบนภาพถายโทนสีเดียว (0 169)
จากฟลเตอร
โทนภาพ
เลือกโทนสีที่ใชในภาพถายโทนสีเดียว (0 170)
D “A” (อัตโนมัติ)
ผลลัพธสําหรับการเพิ่มความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต และความอิ่มตัวของสีอัตโนมัติ
จะแตกตางกันตามคาแสงและตําแหนงของวัตถุที่ตองการถายในกรอบภาพ ใชเลนสชนิด G, E หรือ D
เพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด
A การสลับระหวางโหมดอัตโนมัตแิ ละปรับเอง
กดปุม X (T) เพื่อสลับไปมาระหวางการตั้งคา (A) อัตโนมัติ
และปรับเอง สําหรับความคมชัด ความชัดเจน คอนทราสต
และความอิ่มตัวของสี
A Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกที่มีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control
แบบกําหนดเองตนฉบับที่ใชสราง
A การตั้งคาเดิม
สัญลักษณแสดง j ที่อยูใตการแสดงผลคาในเมนูการตั้งคา
Picture Control จะบอกคาดั้งเดิมสําหรับการตั้งคา ใหใชคานี้
เปนคาอางอิงเมื่อปรับการตั้งคา
A เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร (เฉพาะโทนสีเดียว)
ตัวเลือกในเมนูนี้จําลองการทํางานของฟลเตอรสีในภาพถายโทนสีเดียว มีเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ใหเลือกดังตอไปนี้:
Y
O
R
ตัวเลือก
สีเหลือง
สีสม
สีแดง
G
สีเขียว
คําอธิบาย
เพิ่มคอนทราสต สามารถใชลดแสงสวางของทองฟาในภาพทิวทัศน
สีสมทําใหเกิดคอนทราสตมากกวาสีเหลือง สีแดงทําใหเกิดคอนทราสต
มากกวาสีสม
ชวยปรับโทนของสีผิวใหนุมนวลขึ้น สามารถใชในการถายภาพบุคคล
โปรดทราบวาผลที่ไดจากตัวเลือก เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร จะชัดเจนกวาการใชฟลเตอรจริง
169
A โทนภาพ (เฉพาะภาพโทนสีเดียว)
การกด 3 ขณะเลือก โทนภาพ จะแสดงตัวเลือกความอิ่มตัว
ของสี กด 4 หรือ 2 เพื่อปรับความอิ่มตัวของสีโดยเพิ่มขึ้น
ครั้งละ 1 หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคา
โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.25 การควบคุมความอิ่มตัวของสี
ไมสามารถใชการได เมื่อเลือก B&W (ขาวดํา) ไว
การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control
แบบกําหนดเองได
1 เลือก จัดการ Picture Control
ไฮไลท จัดการ Picture Control ในเมนูถายภาพ
รายการใดรายการหนึ่ง แลวกด 2
2 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2
3 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มีอยู แลวกด 2 หรือกด J
เพื่อไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อบันทึกสําเนาของ
Picture Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม
170
4 แกไข Picture Control ที่เลือกไว
ดูหนา 168 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หากตองการยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงใดๆ แลวเริ่มตนใหมจากคาตั้งจาก
โรงงาน ใหกดปุม O (Q) กด J เมื่อการตั้งคา
เสร็จสมบูรณ
5 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2
6 ตั้งชือ่ Picture Control
พื้นที่แปนพิมพ
หนาจอปอนขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
โดยคาเริ่มตน Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูกตั้งชื่อ
โดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัติ)
ตอทายชื่อของ Picture Control ที่มีอยู หากตองการ
ใชชื่อตามคาแรกเริ่ม ใหดําเนินการไปยังขั้นตอนที่ 7
ในการยายเคอรเซอรไปยังพื้นที่ชื่อ ใหกดปุม
พื้นที่ชื่อ
W (S) คางไวแลวกด 4 หรือ 2 ในการปอน
ตัวอักษรใหมที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหใช
ตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทตัวอักษรที่ตองการในพื้นที่แปนพิมพแลวกด J
หากตองการลบตัวอักษรที่ตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร ใหกดปุม O (Q)
ชื่อของ Picture Control แบบกําหนดเองมีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ
หลังจากตัวที่สิบเกาจะถูกลบ
171
7 กด X (T)
กด X (T) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
และออกจากเมนู Picture Control ที่บันทึกใหม
จะปรากฏอยูในรายการ Picture Control
ปุม X (T)
A จัดการ Picture Control > เปลี่ยนชื่อ
สามารถเปลี่ยนชื่อ Picture Control แบบกําหนดเองไดตลอดเวลา
โดยใชตัวเลือก เปลี่ยนชื่อ ในเมนู จัดการ Picture Control
A จัดการ Picture Control > ลบ
สามารถใชตัวเลือก ลบ ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อลบ
Picture Control แบบกําหนดเองที่เลือกไวไดเมื่อไมตองการใช
อีกตอไป
A สัญลักษณแสดง Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่เปนตนฉบับในการสราง
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยู
ที่มุมบนขวาของหนาจอแกไข
172
สัญลักษณแสดง
Picture Control ตนฉบับ
การแบงปน Picture Control แบบกําหนดเองรวมกับผูอื่น
ใชตัวเลือก โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control เพื่อคัดลอก Picture Control
แบบกําหนดเองไปยังหรือจากการดหนวยความจํา สามารถสราง Picture Control
แบบกําหนดเองบนคอมพิวเตอรโดยใช Picture Control Utility 2 โดยเปดยูติลิตี้จาก ViewNX 2
(จัดมาให) หรือ Capture NX-D (0 268) จากนั้นใหบันทึกไปยังการดหนวยความจํา
แลวคัดลอกไปยังกลอง สามารถคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองที่สรางบนกลอง
ไปยังการดหนวยความจําเพื่อใชงานใน D750 อื่นๆ เมื่อไมตองการสําเนาที่คัดลอกแลว
สามารถลบทิ้งไดโดยใชตัวเลือก ลบจากการด
ในการคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปยัง
หรือคัดลอกมาจากการดหนวยความจํา หรือการลบ Picture
Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
ใหไฮไลท โหลด/บันทึก ในเมนู จัดการ Picture Control
แลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
จากการดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9 ที่อยูในกลอง
พรอมตัง้ ชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองทิ้ง
จากการดหนวยความจํา หนาจอยืนยันดังแสดงทางดานขวา
จะปรากฏขึ้นกอนจะลบ Picture Control หากตองการลบ
Picture Control ที่เลือก ใหไฮไลท ใช แลวกด J
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) จากกลองไปยังจุดหมายปลายทางที่เลือก
(1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา
173
A การบันทึก Picture Control แบบกําหนดเอง
ในการดหนวยความจําสามารถบันทึก Picture Control แบบกําหนดเองไวไดถึง 99 แบบในแตละครั้ง
สามารถใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บเฉพาะ Picture Control แบบกําหนดเองที่ผูใชสรางขึ้นมาได
เทานั้น Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่ใหมาพรอมกับกลอง (0 165) จะไมสามารถคัดลอก
ลงในการดหนวยความจํา เปลี่ยนชื่อ หรือลบออกได
ตัวเลือกในเมนู จัดการ Picture Control ใชไดกับการดหนวยความจําในชองที่ 1 เทานั้น
และไมสามารถลบหรือคัดลอก Picture Control ไปยังหรือคัดลอกมาจากการดในชองที่ 2 ได
174
การเก็บรายละเอียดในสวนไฮไลทและเงามืด
Active D-Lighting
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
Active D-Lighting จะเก็บรายละเอียดทีไ่ ฮไลทและเงามืดสลัว ซึ่งสรางรูปภาพที่มีคอนทราสต
เปนธรรมชาติ ใชสําหรับการถายภาพที่มคี อนทราสตสูง เชน การถายภาพทิวทัศนกลางแจง
ที่มีแสงจาผานบานประตูหรือหนาตาง หรือการถายภาพวัตถุทอี่ ยูในรมในวันที่แดดจัด ฟงกชั่นนี้
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 139)
ปด Active D-Lighting
Active D-Lighting: Y อัตโนมัติ
D “Active D-Lighting” กับ “D-Lighting”
ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะปรับคาแสงกอนถายภาพ เพื่อปรับชวงความกวาง
ในการรับแสงใหเหมาะสม ในขณะที่ตัวเลือก D-Lighting ในเมนูรีทัช (0 397) จะทําใหสวนเงามืด
ในภาพสวางขึ้นหลังจากถายภาพ
175
การใช Active D-Lighting:
1 เลือก Active D-Lighting
ไฮไลท Active D-Lighting ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J ถาเลือก
Y อัตโนมัติ กลองจะปรับ Active D-Lighting
ใหสอดคลองกับสภาพการถายภาพโดยอัตโนมัติ
(อยางไรก็ตาม ในโหมด M นั้น Y อัตโนมัติ
จะเทียบเทากับ Q ปกติ)
D Active D-Lighting
สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) อาจเกิดขึ้นในภาพที่ถายดวย
Active D-Lighting ในวัตถุบางชนิด ทานอาจสังเกตพบแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอกัน เงารอบๆ วัตถุที่สวาง
หรือแสงรอบๆ วัตถุที่มืด Active D-Lighting ไมสามารถใชกับคาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 หรือสูงกวา
A โปรดอาน
เมื่อเลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6 (ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัต,ิ
0 353) กลองจะเปลี่ยนใช Active D-Lighting ระดับตางๆ ในการถายภาพชุดหนึ่ง (0 212)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชปุม Fn และแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือก Active D-Lighting
ใหดูหนา 360
176
High Dynamic Range (HDR)
ใชกับวัตถุที่มคี อนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกันมาตอเขาดวยกัน
HDR จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใชกับระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 139; หากใชกับ
ระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือแบบเนนกลางภาพ และกับเลนสชนิดไมมี CPU ระดับความแรงของ
อัตโนมัติ จะเทียบเทากับ ปกติ) ฟงกชั่นนี้ไมสามารถใชบันทึกภาพ NEF (RAW) แสงแฟลช,
การถายครอม (0 202), การถายภาพซอน (0 216) และถายภาพเหลื่อมเวลา (0 229)
จะใชงานไมไดขณะที่ฟงกชั่น HDR ทํางาน และไมสามารถใชงานความไวชัตเตอร A
และ %
+
ภาพแรก (มีแสงนอย)
ภาพที่สอง (มีแสงมาก)
ภาพ HDR ที่ประกอบแลว
1 เลือก HDR (High Dynamic Range)
ไฮไลท HDR (High Dynamic Range) ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2
177
2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมด HDR แลวกด 2
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพชุด HDR เลือก 6 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพ HDR จะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR
• ในการถายภาพ HDR หนึ่งภาพ เลือก
เปด (ถายภาพเดียว) กลองจะเริ่มถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติหลังจากทานสรางภาพ HDR ภาพเดี่ยวเสร็จ
• ในการออกจากฟงกชนั่ นี้โดยไมสรางภาพ HDR ภาพอื่นเพิ่ม เลือก ปด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ l จะปรากฏบนชองมองภาพ
3 เลือก ระดับ HDR
การเลือกความตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพ
(ระดับ HDR) ใหไฮไลท ระดับ HDR แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ แลวกด J หากเลือก
อัตโนมัติ กลองจะปรับระดับ HDR โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเขากับฉาก
178
ชองมองภาพ
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะถายภาพสองภาพเมือ่ กดปุมกดชัตเตอร
ลงจนสุด สัญลักษณ l j จะกะพริบ
บนแผงควบคุม สวน l l จะปรากฏ
บนชองมองภาพขณะที่กลองนําภาพทั้งสองมารวมกัน
กลองจะไมถายภาพจนกวาจะบันทึกภาพดังกลาวเสร็จ
กลองจะถายภาพเพียงหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกด
ชัตเตอร โดยไมใชตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ
โหมดลั่นชัตเตอรในขณะนั้น
แผงควบคุม
ชองมองภาพ
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) ฟงกชั่น HDR
จะปดการทํางานเมื่อเลือก ปด สําหรับ โหมด HDR เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
ฟงกชั่น HDR จะปดเองโดยอัตโนมัติเมื่อกลองถายภาพหนึ่งภาพ สัญลักษณ l
จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพ HDR เสร็จ
D การจัดองคประกอบภาพ HDR
ขอบภาพจะถูกตัดออก ทานอาจไมไดภาพตามที่ตองการหากมีการขยับกลองหรือวัตถุเคลื่อนที่
ขณะถายภาพ ควรใชขาตั้งกลอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฉาก เอ็ฟเฟกตที่เลือกใชอาจจะไมปรากฏ อาจมีเงา
ปรากฏอยูรอบๆ วัตถุที่มีแสงจา หรือมีแสงรอบๆ วัตถุที่มืด อาจมองเห็นแสงเงาที่ไมสม่ําเสมอ
ในบางวัตถุ
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) สําหรับ โหมด HDR กอนเริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา กลองจะถายภาพ
HDR ตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไว (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายแบบเวนชวงเวลา
จะปดการทํางานเมื่อถายภาพหนึ่งภาพ)
179
การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชในตัวกลอง
สามารถใชแฟลชในตัวกลองเมื่อแสงธรรมชาติไมเพียงพอ หรือแมแตในรมเงาและถายยอนแสง
หรือเพิ่มแสงไฟที่เขาสูรมู านตา
โหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
ในโหมด i, k, p, n, o, s, w และ g แฟลชในตัวกลองจะเดงขึ้นโดยอัตโนมัติ
และยิงแฟลชตามตองการ
1 เลือกโหมดแฟลช
กดปุม M (Y) คางไว หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
ปรากฏในจอขอมูลการถายภาพ
ปุม M (Y)
180
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
2 ถายภาพ
แฟลชจะเปดขึ้นตามตองการเมือ่ กด
ปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่งและแฟลช
จะทํางานเมือ่ ถายภาพ ถาแฟลช
ไมเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ หามดึงแฟลช
ขึ้นเองดวยมือการไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนีอ้ าจทําใหแฟลชชํารุดเสียหายได
❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้
แฟลชอัตโนมัต:ิ เมื่อแสงไมเพียงพอหรือวัตถุยอนแสง แฟลชจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งและทํางานตามตองการ ไมสามารถใชได
ในโหมด o
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล แฟลชจะเปดขึ้น
และยิงแฟลชตามตองการ แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด
“ตาแดง” ไมสามารถใชไดในโหมด o
แฟลชสัมพันธกับความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัตพ
ิ รอมระบบลดตาแดง: เหมือนกับ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ยกเวนการใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ใชสําหรับภาพบุคคลที่ถายเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัต:ิ ใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพแสง
พื้นหลังในภาพที่ถายเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย สามารถใชไดในโหมด o
j
ปด: แฟลชไมทํางาน
181
โหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล
ในโหมด P, S, A, M และ 0 จะตองยกแฟลชดวยตนเอง จะไมยิงแฟลชเองหากไมยกแฟลชขึ้น
1 ยกแฟลชขึ้น
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช โปรดทราบวา
หากแฟลชปดอยูหรือติดชุดแฟลชเสริมภายนอกอยู
แฟลชในตัวกลองจะไมยกขึ้นเอง ใหดําเนินการ
ในขั้นตอนที่ 2
ปุม M (Y)
2 เลือกโหมดแฟลช (เฉพาะโหมด P, S, A และ M)
กดปุม M (Y) คางไว หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกวาโหมดแฟลชที่ตองการ
ปรากฏในจอขอมูลการถายภาพ
ปุม M (Y)
3 ถายภาพ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หากเลือกตัวเลือกอื่นทีไ่ มใช j กลองจะยิงแฟลชทุกครั้งที่ถายภาพ
182
❚❚ โหมดแฟลช
มีโหมดแฟลชใหเลือกดังนี้
แฟลชลบเงา: แฟลชจะยิงเมื่อถายภาพทุกครั้ง
การลดตาแดง: ใชสําหรับถายภาพบุคคล กลองจะยิงแฟลชทุกภาพที่ถาย
แตกอนจะยิงแฟลช ไฟชวยลดตาแดงจะสวางเพื่อชวยลด “ตาแดง” ไมสามารถใชได
ในโหมด 0
การลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ
“ระบบลดตาแดง” กอนหนา ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลัง
ในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการใสแสงพื้นหลังในการถายภาพบุคคล
ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ “แฟลชลบเงา” กอนหนา ยกเวน
ความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติเพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย
ใชเมื่อทานตองการจับภาพทั้งวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา: เหมือนกับ
“แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง” ดานลาง ยกเวนความไวชัตเตอรต่ําอัตโนมัติ
เพื่อจับภาพแสงพื้นหลังในเวลากลางคืนหรือที่มีแสงนอย ใชเมื่อทานตองการจับภาพ
ทั้งวัตถุและพื้นหลัง ไมสามารถใชไดในโหมด S, M และ 0 สัญลักษณ S
จะแสดงขึ้นเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง: แฟลชยิงกอนชัตเตอรปดโดยสรางลําแสง
ขึ้นเบื้องหลังแหลงกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนที่ดังภาพประกอบดานลางทางขวา
ไมสามารถใชไดในโหมด P, A และ 0
แฟลชสัมพันธกับมานชัตเตอรชุดแรก
j
แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง
ปด: แฟลชไมทํางาน ไมสามารถใชไดในโหมด 0
183
A ระบบวัดแสง
เลือกระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ เนนกลางภาพ หรือเนนไฮไลทเพื่อเปดใชแฟลชลบเงาเพื่อความสมดุล
แบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางาน
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
A การลดระดับแฟลชในตัวกลองลง
เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไมไดใชแฟลช ใหกดแฟลชลงเบาๆ
จนกระทั่งกานล็อคคลิกเขาที่
D แฟลชในตัวกลอง
ถอดเลนสฮูดออกเพื่อปองกันเงา แฟลชมีชวงที่ต่ําสุด 0.6 เมตร และไมสามารถใชในชวงมาโคร
ของเลนสซูมที่มีฟงกชั่นมาโครสามารถใชการควบคุมแฟลช i-TTL ไดที่คาความไวแสง (ISO) ระหวาง
100 ถึง 12800 สําหรับที่ความไวแสงอื่นอาจไมไดภาพตามที่ตองการเมื่อใชคารูรับแสงบางชวง
หรือบางคา
หากไฟแฟลชสวางอยางตอเนื่อง (0 103) กลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอร
ชัตเตอรจะไมทํางานชั่วขณะเพื่อปองกันแฟลชหลังจากที่ใชถายภาพติดตอกันหลายภาพ
แฟลชสามารถใชงานไดอกี ครั้งหลังจากหยุดใชงานกลองชั่วครูหนึ่ง
184
A ความไวชัตเตอรที่เลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
ความไวชัตเตอรตอไปนี้สามารถเลือกไดพรอมแฟลชในตัวกลอง
โหมด
ความไวชัตเตอร
1/200–1/60 วินาที
i, k, p, n, s, w, 0, g
1/200–1 วินาที
o
1/250–1/60 วินาที
P *, A *
1/250–30 วินาที
S*
1
M*
/250–30 วินาที, A, %
* ความเร็วที่เทากับ 1/4000 วินาที สามารถใชชุดแฟลชเสริมที่รองรับแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูง
(0 436)
เมื่อเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 345) หากเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) ความไวชัตเตอร
ที่เร็วเทากับ 1/250 วินาทีสามารถเลือกใชไดกับแฟลชในตัวกลอง
A โหมดควบคุมแฟลช
กลองรองรับโหมดการควบคุมแฟลช i-TTL ตอไปนี้:
• แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR: แฟลชจะปลอยแสง
แฟลชนําซึ่งเกือบจะมองไมเห็น (แฟลชนําตรวจสอบ) ทันทีกอนที่จะปลอยแสงแฟลชหลัก เซ็นเซอร
RGB ความละเอียดประมาณ 91K (91000) พิกเซลจะเลือกแฟลชนําที่สะทอนจากวัตถุในทุกพื้นที่
ของกรอบและทําการวิเคราะหรวมกับชุดขอมูลจากระบบวัดแสงภาพเพื่อปรับกําลังแฟลชใหสมดุล
ระหวางวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ ถาใชเลนสประเภท G, E หรือ D ขอมูลระยะหางจะถูก
นํามารวมในการคํานวณกําลังแฟลช ความแมนยําของการคํานวณสามารถปรับเพิ่มสําหรับเลนส
ชนิดไมมี CPU โดยการใหขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงสูงสุด ใหดู 0 235) ไมสามารถ
ใชไดเมื่อใชระบบวัดแสงเฉพาะจุด
• แฟลช i-TTL มาตรฐานสําหรับกลองดิจิตอล SLR: กลองจะปรับกําลังแฟลชเพื่อปรับแสง
ของเฟรมใหอยูในระดับมาตรฐานโดยไมคํานึงถึงความสวางพื้นหลัง ควรใชในการถายภาพ
ที่เนนวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลัง หรือเมื่อมีการใชการชดเชยแสง แฟลช i-TTL มาตรฐาน
สําหรับกลองดิจิตอล SLR จะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด
185
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองสามารถเลือกไดโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
(การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347) การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงโหมด
การควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองดังตอไปนี้:
สัมพันธกับแฟลช
i-TTL
—
ปรับเอง
—
การยิงแฟลชซ้ํา
—
โหมดสั่งแฟลช
186
FP อัตโนมัติ (0 345)
A รูรับแสง ความไวแสงและชวงแฟลช
ชวงแฟลชอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความไวแสง (ความเทียบเทา ISO) และรูรับแสง
100
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
รูรับแสงที่เทียบเทา ISO ของ
400
800 1600 3200
2.8
4
5.6
8
4
5.6
8
11
5.6
8
11
16
8
11
16
22
11
16
22
32
16
22
32
—
22
32
—
—
32
—
—
—
200
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
ชวง
เมตร
0.7–8.5
0.6–6.0
0.6–4.2
0.6–3.0
0.6–2.1
0.6–1.5
0.6–1.1
0.6–0.8
6400 12800
11
16
16
22
22
32
32
—
—
—
—
—
—
—
—
—
แฟลชในตัวกลองมีระยะต่ําสุด 0.6 เมตร
ในโหมด P คารูรับแสงสูงสุด (คารูรับแสงต่ํา) ถูกจํากัดตามคาความไวแสงดังที่แสดงไวดานลาง
100
2.8
200
3.5
คารูรับแสงสูงสุดที่เทียบเทา ISO ของ:
400
800
1600
3200
4
5
5.6
7.1
6400
8
12800
10
หากคารูรับแสงสูงสุดของเลนสมีขนาดเล็กกวาคาที่กําหนดขางตน คาสูงสุดสําหรับรูรับแสงจะเปน
คารูรับแสงสูงสุดของเลนส
A โปรดอาน
โปรดอานหนา 190 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการล็อคคาแฟลช (FV) สําหรับวัตถุที่วัดกอนจัดองคประกอบ
ภาพใหม
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติและการเลือกความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกับแฟลช, 0 345) สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับการเลือกความไวชัตเตอรที่ชาที่สุดที่ใชไดเมื่อใชแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e2
(ความไวชัตเตอรของแฟลช, 0 346) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมและใชแฟลชในตัวกลอง
ในโหมดสั่งแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347)
ดูหนา 433 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชชุดแฟลชเสริมภายนอก
187
ชดเชยแสงแฟลช
(เฉพาะโหมด P, S, A, M และ h เทานั้น)
การชดเชยแสงแฟลชจะใชเพื่อปรับคากําลังแสงแฟลชที่ยิงออกไปตั้งแต –3EV ถึง +1 EV
โดยจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV เพื่อปรับความสวางของวัตถุหลักใหสัมพันธกับฉากหลัง
สามารถปรับเพิ่มกําลังแฟลชเพื่อใหวัตถุหลักสวางขึ้น หรือลดลงเพื่อปองกันแสงที่ไมตอ งการ
หรือแสงสะทอน
กดปุม M (Y) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจนกวาคาที่ตองการปรากฏในแผงควบคุม
ชองมองภาพ หรือจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ โดยทั่วไปเลือกคาบวกเพื่อใหความสวาง
กับวัตถุหลัก เพิ่มคาลบเพื่อใหวัตถุมืดลง
ปุม M (Y)
แผงควบคุม
±0 EV
(กดปุม M (Y))
188
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
–0.3 (–1/3) EV
+1.0 EV
สําหรับคาอื่นๆ นอกเหนือจาก ±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและ
ชองมองภาพหลังจากปลอยปุม M (Y) ยืนยันคาปจจุบันสําหรับการชดเชยแสงแฟลช
โดยกดปุม M (Y)
สามารถเรียกคืนคากําลังแฟลชปกติโดยการตั้งคาชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะไมรีเซ็ต
การชดเชยแสงแฟลชเมือ่ กลองปดการทํางาน
A ชุดแฟลชเสริมภายนอก
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกจากชุดแฟลชเสริมภายนอกจะถูกเพิ่มลงในคาชดเชยแสงแฟลชที่เลือก
จากกลอง
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่มในการชดเชยแสงแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกวิธใี ชการชดเชยแสง
รวมกับแฟลช ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e4 (การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช, 0 353)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับระดับแฟลชโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง ใหดูหนา 202
189
การล็อคคาแสงแฟลช
คุณสมบัตินจี้ ะใชในการล็อคกําลังแฟลช ซึ่งจะทําใหภาพถูกจัดองคประกอบใหมโดยไมเปลี่ยน
ระดับแฟลชและมัน่ ใจวากําลังแฟลชจะเหมาะสมกับวัตถุ แมจะไมไดวางวัตถุไวตรงกลาง
ของกรอบภาพก็ตาม กําลังแฟลชจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ในคาความไวแสง (ISO) และคารูรับแสง
การใชล็อคคาแสงแฟลช:
1 กําหนดล็อคคาแสงแฟลชใหแกการควบคุมกลอง
เลือก ล็อคคาแสงแฟลช เปน “กด” ในการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn, 0 356),
f3 (กําหนดปุม Preview, 0 361) หรือ
f4 (กําหนดปุม AE-L/AF-L, 0 361)
2 ยกแฟลชขึ้น
ในโหมด P, S, A, M และ 0 สามารถเปดแฟลชได
โดยกดปุม M (Y) ในโหมด i, k, p, n, o, s,
w และ g แฟลชจะเปดเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อตองใชงาน
ปุม M (Y)
3 โฟกัส
วางตําแหนงวัตถุใหอยูตรงกลาง
ของกรอบภาพและกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
190
4 ล็อคระดับแฟลช
หลังจากสัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (M)
ปรากฏบนชองมองภาพ ใหกดปุมที่เลือก
ในขั้นตอนที่ 1 แฟลชจะยิงแฟลชนําเพื่อตรวจสอบระดับแฟลชที่เหมาะสม กําลังแฟลช
จะถูกล็อคในระดับนี้และสัญลักษณการล็อคคาแสงแฟลช (e) จะปรากฏในชองมองภาพ
5 จัดองคประกอบภาพใหม
6 ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ หากตองการถายภาพเพิ่มสามารถทําได
โดยไมปลดล็อคคาแสงแฟลช
7 ปลดล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 1 เพื่อปลดล็อคคาแสงแฟลช ยืนยันวาสัญลักษณ
แสดงการล็อคคาแสงแฟลช (e) ไมปรากฏในชองมองภาพแลว
191
A การใชล็อคคาแสงแฟลชกับแฟลชในตัวกลอง
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชจะใชไดเฉพาะกับแฟลชในตัวกลอง เมื่อเลือก TTL สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347)
A การใชการล็อคคาแสงแฟลชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ฟงกชั่นล็อคคาแสงแฟลชสามารถเลือกใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกในโหมด TTL และ
(หากรองรับ) โหมดควบคุมแฟลชนํา AA และแฟลชนํา A โปรดทราบวาเมื่อเลือกโหมดสั่งแฟลช
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การควบคุมแฟลชในตัวกลอง, 0 347) ทานตองตั้งคา
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมตอยางนอยหนึ่งกลุมใหกับ TTL หรือ AA
A ระบบวัดแสง
พื้นที่วัดแสงสําหรับการล็อคคาแสงแฟลชเมื่อใชชุดแฟลชเสริมภายนอกมีดังนี้:
ชุดแฟลช
ชุดแฟลชเดี่ยว
ใชกับชุดแฟลชอื่นๆ (การควบคุม
การทํางานแฟลชแบบไรสาย)
192
โหมดแฟลช
i-TTL
AA
i-TTL
AA
A (แฟลชหลัก)
พื้นที่วัดแสง
วงกลมขนาด 5 มม. ตรงกลางกรอบภาพ
พื้นที่วัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
ทั้งภาพ
พื้นที่วัดแสงดวยระบบวัดแสงแฟลช
การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรล
การใชรโี มตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
สามารถใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 444) เพื่อชวยลดการสั่นของกลอง
หรือสําหรับการถายภาพตัวเอง
1 เลือก โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ไฮไลท โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2
2 เลือกโหมดรีโมตคอนโทรล
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ ละกด J
ตัวเลือก
คําอธิบาย
% รีโมตหนวงเวลา ลั่นชัตเตอร 2 วินาทีหลังจากกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3
$
รีโมตตอบสนอง
เร็ว
ลั่นชัตเตอรทันทีเมื่อกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3
& รีโมตยกกระจก
กดปุมกดชัตเตอร ML-L3 หนึ่งครั้งเพื่อยกกระจกขึ้น และกดอีกครั้ง
เพื่อลั่นชัตเตอรและถายภาพ ปองกันภาพพรามัวจากการสั่นไหว
ของตัวกลองเมื่อยกกระจก
7 ปด
ไมสามารถลั่นชัตเตอรไดโดยใช ML-L3
3 จัดองคประกอบภาพ
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองหรือวางกลองบนพื้นที่มั่นคงและไดระดับ
193
4 ถายภาพ
จากระยะหาง 5 เมตร หรือใกลกวานั้น ใหเล็ง
ตัวสงสัญญาณบน ML-L3 ไปที่ตัวรับสัญญาณ
อินฟราเรดตัวใดตัวหนึ่งบนกลอง (0 2, 4) แลวกดปุม
กดชัตเตอรบน ML-L3 ในโหมดรีโมตหนวงเวลา
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที
กอนลั่นชัตเตอร ในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบหลังจากลั่นชัตเตอรแลว ในโหมดรีโมตยกกระจก
การกดปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 หนึ่งครั้งจะยกกระจกขึ้น และ 30 วินาทีหลังจาก
กดปุมครัง้ ที่สองชัตเตอรจะลั่นและไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบ
A โหมดลั่นชัตเตอร
เมื่อใชงานรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม โหมดลั่นชัตเตอรที่เลือกดวยแปนหมุน
เลือกโหมดลั่นชัตเตอร (0 103) จะไมทํางานตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล
(ML-L3) ในเมนูการถายภาพ
D กอนการใชรีโมตคอนโทรล ML-L3 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
กอนการใชงานรีโมตคอนโทรลเปนครั้งแรก ใหถอดแผนฉนวนพลาสติกใสกั้นแบตเตอรี่ออก
194
A การใชแฟลชในตัวกลอง
กอนที่จะถายรูปดวยแฟลชในโหมดแฟลชยกขึ้นแบบแมนวล (0 182) ใหกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช
แลวรอใหสัญลักษณ M แสดงขึ้นในชองมองภาพ (0 11) การถายภาพจะถูกขัดจังหวะ
หากยกแฟลชขึ้นขณะที่ใชงานโหมดรีโมตคอนโทรลอยู หากจําเปนตองใชแฟลช กลองจะตอบสนอง
กับปุมกดชัตเตอรบน ML-L3 เทานั้นหลังจากแฟลชชารจไฟแลว ในโหมดแฟลชยกขึ้นเองอัตโนมัติ
(0 180) กลองจะเริ่มชารจแฟลชเมื่อเลือกโหมดรีโมตคอนโทรล เมื่อชารจแฟลชเรียบรอยแลว
กลองจะยกขึ้นและยิงแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่อตองการ
ในโหมดแฟลชที่รองรับการลดตาแดง ไฟชวยลดตาแดงจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร
ในโหมดรีโมตหนวงเวลา ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะติดสวางเปนเวลาสองวินาที ตามดวย
ไฟชวยลดตาแดงซึ่งจะติดสวางเปนเวลาหนึ่งวินาทีกอนลั่นชัตเตอร
A การโฟกัสในโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะไมปรับโฟกัสอยางตอเนื่องเมื่อเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่อง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวา
ทานสามารถโฟกัสโดยกดปุมกดชัตเตอรของกลองลงครึ่งหนึ่งกอนถายภาพ โดยไมขึ้นอยูกับ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติที่เลือก หากเลือกอัตโนมัติหรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ หรือเมื่อกลองอยูในไลฟวิว
ในโหมดรีโมตหนวงเวลาหรือรีโมตตอบสนองเร็ว กลองจะปรับโฟกัสกอนถายภาพโดยอัตโนมัติ
ถากลองไมสามารถโฟกัสภาพในการถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะกลับไปเตรียมพรอม
โดยไมลั่นชัตเตอร
A โหมดรีโมตยกกระจก
เมื่อกระจกยกขึ้น ทานไมสามารถจัดองคประกอบภาพผานชองมองภาพ สวนฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
และระบบวัดแสงจะไมทํางาน
A การออกจากโหมดรีโมตคอนโทรล
กลองจะยกเลิกโหมดรีโมตคอนโทรลอยางอัตโนมัติ หากไมมีการถายภาพกอนเวลาที่เลือกไว
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3), 0 337) หากเลือก ปด
สําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) หากทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199) หรือรีเซ็ตตัวเลือก
การถายภาพโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 311)
195
D กําหนดปุมชัตเตอร
หากเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373)
จะไมสามารถใช ML-L3 เมื่อหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ 1
A ปดชองมองภาพ
เพื่อปองกันไมใหแสงที่ลอดผานชองมองภาพปรากฏขึ้นในภาพหรือสงผลตอคาแสง ใหถอด
ขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา (0 107)
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระยะเวลาที่กลองจะยังอยูในโหมดเตรียมพรอมเพื่อรอรับสัญญาณจาก
รีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง c5 (ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3); 0 337)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อใชรีโมตคอนโทรล ใหดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน; 0 338)
196
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย
เมื่อใชกลองดวยรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1 (0 444) และ WR-R10/WR-T10 (0 444)
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม ปุมกดชัตเตอรใน WR-1 และ WR-T10 จะทํางานเหมือนกันกับ
ปุมกดชัตเตอรของกลอง สามารถใชถายภาพตอเนื่องระยะไกลและถายภาพแบบตั้งเวลาได
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1
WR-1 สามารถทํางานเปนตัวสงหรือตัวรับขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง และใชรวมกันกับ
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 ตัวอื่น หรือ WR-R10 หรือ WR-T10 อยางใดอยางหนึ่ง ตัวอยางเชน
สามารถเชื่อมตอ WR-1 เขากับชองตออุปกรณเสริมสําหรับใชเปนตัวรับสัญญาณได
ทําใหสามารถเปลี่ยนการตั้งคากลองหรือชัตเตอรเพื่อลั่นชัตเตอรระยะไกลจาก WR-1 ตัวอื่น
ที่ทําหนาที่เปนตัวสงขอมูล
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10/WR-T10
เมื่อเชื่อมตอ WR-R10 (ตัวรับขอมูล) เขากับกลองถายรูป จะสามารถกดชัตเตอรโดยใช WR-T10
(ตัวสงขอมูล)
197
ตัวเลือกการถายภาพอื่นๆ
การถายภาพโดยใชชองมองภาพ: ปุม P
การกดปุม P ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ กลองจะ
แสดงเมนูดวยตัวเลือกตอไปนี้
ปุม P
ตัวเลือก
ตัวเลือก
เลือกพื้นที่ภาพ
0
110
กําหนดปุม Fn
ตั้งคา Picture Control
165
กําหนดปุม Preview
361
361
Active D-Lighting
175
กําหนดปุม AE-L/AF-L
HDR (High Dynamic Range)
177
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน
317
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
193
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
317
การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังจอแสดงผลการถายภาพ ใหกดปุม P อีกครั้ง
198
0
356
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม: การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
การตั้งคากลองที่ระบุไวดานลางสามารถ
เปลี่ยนเปนคาจากโรงงานไดโดยกด
W (S) และ E คางไวพรอมกัน
นานกวาสองวินาที (ปุมเหลานี้
มีเครื่องหมายจุดสีเขียวกํากับ) แผงควบคุม
ปดชั่วครูในขณะที่การตั้งคาถูกรีเซ็ต
ปุม E
ปุม W (S)
ตัวเลือก
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
ไวตบาลานซ
การปรับละเอียด
การตั้งคา Picture Control 1
HDR (High Dynamic Range)
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
คาความไวแสง (ISO)
P, S, A, M
โหมดอืน่ ๆ
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
การถายแบบเวนชวงเวลา
คาเริ่มตน
JPEG Normal
ใหญ
อัตโนมัติ > ปกติ
A-B: 0, G-M: 0
ไมเปลี่ยนแปลง
ปด 2
100
อัตโนมัติ
ปด
ปด
ปด 3
0
115
118
145
149
165
177
134
136
193
222
199
ตัวเลือก
โฟกัสอัตโนมัติ (ชองมองภาพ)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
%
โหมดอื่นๆ
โหมดพื้นที่ AF
n, x, 0, 1, 2, 3
คาเริ่มตน
0
AF-S
AF-A
121
AF จุดเดียว
AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส
m, w
51 จุด
123
i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z,
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัส
g, u, P, S, A, M
อัตโนมัติ
โฟกัสอัตโนมัติ (ไลฟวิว/ภาพยนตร)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
AF-S
57
โหมดพื้นที่ AF
m, r, w, %, g, u, 1, 2, 3, P, S, A, M
AF พื้นที่กวาง
58
n, 0
AF พื้นที่ปกติ
i, j, k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z
AF ที่ใบหนา
จุดโฟกัส 4
กลาง
127
ดูตัวอยางคาแสงที่ตั้งไว
ปด
62
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมใช
72
แสดงไฮไลท
ปด
72
ความดังของหูฟง
15
72
ระบบวัดแสง
เฉลี่ยทั้งภาพ
139
129,
คางปุมล็อค AE
ปด
141
การถายครอม
ปด 5
202
ชดเชยแสงแฟลช
ปด
188
ชดเชยแสง
ปด
143
โหมดหนวงเวลาถาย
ปด
339
200
ตัวเลือก
โหมดแฟลช
i, k, p, n, w, g
s
o
คาเริ่มตน
อัตโนมัติ
อัตโนมัติ+ลดตาแดง
อัตโนมัติ+แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา
แฟลชลบเงา
ปด
ปด 6
ปด
ปด
0
181,
183
0, P, S, A, M
ล็อคคาแสงแฟลช
190
216
การถายภาพซอน
โปรแกรมแบบยืดหยุน
89
+ NEF (RAW)
357
1 เฉพาะ Picture Control คาปจจุบัน
2 ยังไมไดรีเซ็ตระดับ HDR
3 หากการถายแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะสิ้นสุดลง เวลาเริ่มตน ชวงเวลา
ในการถายภาพ ระยะหางและจํานวนภาพ รวมทั้งปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะไมถูกรีเซ็ต
4 จุดโฟกัสจะไมปรากฏถาเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF
5 จํานวนภาพจะถูกรีเซ็ตคาเปนศูนย ระดับการเพิ่มคาเมื่อถายครอมจะถูกรีเซ็ตคาเปน 1 EV
(การถายครอมคาแสง/แฟลช) หรือ 1 (การถายครอมไวตบาลานซ) กลองจะเลือก Y อัตโนมัติ
สําหรับภาพที่สองของโปรแกรมการถายครอม ADL แบบภาพชุดสองภาพ
6 หากฟงกชั่นการถายภาพซอนทํางานอยูในขณะนั้น การถายภาพจะหยุดลง แลวกลองจะสรางภาพซอน
จากภาพที่บันทึกไวตั้งแตจุดนั้น คาเกนและจํานวนภาพจะไมถูกรีเซ็ต
201
การถายครอม
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
การถายครอมจะเปลี่ยนคาแสง, ระดับแฟลช, Active D-Lighting (ADL) หรือไวตบาลานซ
ใหเล็กนอยโดยอัตโนมัติในการถายแตละภาพ กลาวคือเปนการ “ครอม” คาปจจุบัน
เลือกสถานการณที่ยากตอการตั้งคาแสง, ระดับแฟลช (เฉพาะโหมดควบคุมแฟลชในระบบ
i-TTL และแฟลชอัตโนมัติแบบปรับตามคารูรับแสง ใหดหู นา 185, 347 และ 435), ไวตบาลานซ
หรือ Active D-Lighting และไมมีเวลาที่จะตรวจสอบผลที่ไดและปรับคาของภาพแตละภาพ
หรือแมแตการทดลองคาตางๆ โดยใชวัตถุเดียวกัน
❚❚ การถายครอมคาแสงและแฟลช
เปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชในการถายภาพชุดหนึ่ง
คาแสงปรับ: 0 EV
คาแสงปรับ: –1 EV
1 เลือกแฟลชหรือการถายครอมคาแสง
เลือกการตั้งคาแบบกําหนดเอง e6
(ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ) ในเมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง จากนั้น ไฮไลทตัวเลือกหนึ่ง แลวกด J
เลือก AE และแฟลช เพื่อเปลี่ยนทั้งคาแสง
และระดับแฟลช เลือก AE เทานั้น เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะคาแสง หรือ แฟลชเทานั้น เพื่อเปลี่ยน
เฉพาะระดับแฟลช
202
คาแสงปรับ: +1 EV
2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมูลและแผงควบคุม
จํานวนภาพ
ปุม D
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
สัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง
และแฟลช
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ที่การตั้งคาอื่นๆ ที่ไมใชศูนย กลองจะแสดงสัญลักษณ
M ในแผงควบคุม D ขึ้นในชองมองภาพ
ขณะที่หนาจอแสดงขอมูลจะแสดงสัญลักษณการถายครอมและสัญลักษณที่แสดงชนิด
ของการถายครอม: v (การถายครอมคาแสงและแฟลช), w (การถาย
ครอมคาแสงเทานัน้ ) หรือ x (การถายครอมแสงแฟลชเทานัน้ )
203
3 เลือกระดับการเพิ่มคาแสง
กดปุม D และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกการเพิ่มคาแสง
การเพิ่มคาแสง
ปุม D
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ตามคาตั้งจากโรงงาน ระดับการเพิ่มคาสามารถเลือกไดระหวาง 0.3 (1/3), 0.7 (2/3), 1, 2
และ 3 EV โปรแกรมการถายครอมทีม่ ีระดับขั้นการเพิ่ม 0.3 (1/3) EV มีดังตอไปนี้
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จํานวน
ภาพ
0
3
3
2
2
3
5
7
9
ลําดับการถายครอม (EV)
0
0/+0.3/+0.7
0/–0.7/–0.3
0/+0.3
0/–0.3
0/–0.3/+0.3
0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7
0/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0
0/–1.3/–1.0/–0.7/–0.3/+0.3/+0.7/+1.0/
+1.3
โปรดทราบวาคาแสงที่เพิ่มครั้งละ 2 EV หรือมากกวา จํานวนภาพสูงสุดคือ 5 หากเลือก
คาที่สูงกวาในขั้นตอนที่ 2 จํานวนภาพจะถูกตัง้ คาเปน 5 โดยอัตโนมัติ
204
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยนคาแสงและ/หรือระดับแฟลชไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก การแกไขคาแสงจะถูกเพิ่มเขากับ
ภาพที่มีการชดเชยคาแสง (ดูที่หนา 143)
สัญลักษณแสดงความคืบหนาการถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกต
การถายครอม สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ
จํานวนภาพ: 3; ระดับการเพิ่ม/ลด: 0.7
การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกระดับการเพิ่ม ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง b2
(ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง, 0 333) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเลือกลําดับในการถายครอม
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง e7 (ลําดับการถายครอม, 0 354)
205
❚❚ การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอมคาแสง/
แฟลชหายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใช
การถายครอม สามารถยกเลิกการใชงานการถายครอมไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม
(0 199) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม
A การถายครอมคาแสงและแฟลช
ในโหมดการถายภาพตอเนื่อง (0 103) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอไปเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกครั้ง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ที่หนา 203 ทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
ไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง
c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพหนึ่งภาพตอการ
กดปุมกดชัตเตอรหนึ่งครั้ง
ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
206
A การถายครอมคาแสง
กลองจะปรับคาแสงโดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอรและคารูรับแสง (โหมด P), คารูรับแสง (โหมด S)
หรือความไวชัตเตอร (โหมด A และ M) ถาเลือก เปด สําหรับ ตัง้ คาความไวแสง (ISO) >
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 136) ในโหมด P, S และ A กลองจะปรับคาความไวแสง
โดยอัตโนมัติใหไดแสงที่เหมาะสมที่สุดเมื่อระบบคาแสงของกลองเกินขีดจํากัด สวนในโหมด M
กลองจะใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเปนอันดับแรกเพื่อใหไดคาแสงใกลเคียงกับคาที่ดีที่สุด
จากนั้นจะครอมคาแสงนี้โดยการเปลี่ยนความไวชัตเตอร
207
❚❚ การถายครอมไวตบาลานซ
กลองจะสรางสําเนาหลายชุดของภาพถายแตละภาพ โดยแตละภาพจะมีไวตบาลานซ
แตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวตบาลานซ ใหดูหนา 145
1 เลือกการถายครอมไวตบาลานซ
เลือก ถายครอมไวตบาลานซ สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e6 ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมูลและแผงควบคุม
จํานวนภาพ
ปุม D
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
สัญลักษณแสดงการถายครอมไวตบาลานซ
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ
D ในแผงควบคุมและชองมองภาพตามลําดับ
สัญลักษณ y และสัญลักษณแสดงการถายครอมจะแสดงในหนาจอแสดงขอมูล
208
3 เลือกระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจากระดับขั้น 1 (5 ไมเรด;
0 151), 2 (10 ไมเรด) หรือ 3 (15 ไมเรด) คา B ระบุปริมาณของสีน้ําเงิน คา A ระบุ
ปริมาณของสีเหลืองอําพัน (0 149)
ระดับการเพิ่มไวตบาลานซ
ปุม D
แปนหมุนเลือก
คําสั่งยอย
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
โปรแกรมการถายครอมที่มรี ะดับขั้นการเพิ่มเทากับ 1 มีดังตอไปนี้
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จํานวน
ภาพ
2
2
3
ระดับการเพิ่ม
ไวตบาลานซ
1B
1A
1 A, 1 B
ลําดับการถายครอม
0/1 B
0/1 A
0/1 A/1 B
209
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะประมวลผลแตละภาพเพื่อสรางสําเนา
เปนจํานวนตามที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
โดยแตละสําเนาจะมีไวตบาลานซที่แตกตางกัน
การปรับไวตบาลานซจะดําเนินการเพิ่มเติมจากคาไวตบาลานซที่ปรับไวในการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด
ถาจํานวนภาพถายในโปรแกรมการถายครอมสูงกวา
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได n
และสัญลักษณของการดทีใ่ ชจะกะพริบบน
แผงควบคุม สัญลักษณ j จะกะพริบ
บนชองมองภาพตามทีแ่ สดงในภาพทางดานขวา
และปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน กลองจะถายภาพ
ไดอีกครัง้ เมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงไป
210
❚❚ การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม D แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอม
ไวตบาลานซหายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมทีใ่ ชลาสุดในครัง้ ถัดไปที่เปดใช
การถายครอม การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม
(0 199) แมวาในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครั้งถัดไป
ที่เปดใชการถายครอม
A การถายครอมไวตบาลานซ
ไมสามารถถายครอมไวตบาลานซไดเมื่อคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) การเลือก NEF (RAW),
NEF (RAW)+JPEG Fine, NEF (RAW)+JPEG Normal หรือ NEF (RAW)+JPEG Basic จะยกเลิก
การถายครอมไวตบาลานซ
การถายครอมไวตบาลานซจะมีผลกับอุณหภูมิสีเทานั้น (แกนสีเหลืองอําพัน-น้ําเงินในหนาจอการปรับ
ไวตบาลานซแบบละเอียด 0 149) แตจะไมมีการปรับเปลี่ยนใดๆ บนแกนสีเขียว-มวงแดง
ในโหมดตั้งเวลาถาย (0 106) เมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง กลองจะสรางสําเนาตามจํานวน
ที่ระบุไวในโปรแกรมไวตบาลานซโดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3
(ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 337)
ถากลองถูกปดการทํางานขณะที่ไฟแสดงการเขาถึงการดหนวยความจําติดสวางอยู กลองจะปด
การทํางานเฉพาะเมื่อภาพถายทั้งหมดไดรับการบันทึกแลว
211
❚❚ การถายครอม ADL
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ในการถายภาพชุดหนึ่ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Active D-Lighting ใหดูหนา 175
1 เลือกถายครอม ADL
เลือก ถายครอม ADL สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
e6 ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
2 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ในการถายครอม จํานวนภาพจะแสดงในหนาจอแสดงขอมูลและแผงควบคุม
จํานวนภาพ
ปุม D
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
จํานวนการถายครอม ADL
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
การตั้งคาอื่นๆ นอกจากศูนย กลองจะแสดง M และ D ในแผงควบคุม
และชองมองภาพตามลําดับ สัญลักษณ z และสัญลักษณแสดงการถายครอม
จะแสดงในหนาจอแสดงขอมูล
212
เลือกภาพสองภาพ โดยที่ภาพหนึ่งจะถายโดยปด Active D-Lighting สวนอีกภาพหนึ่ง
จะถายโดยใชคาที่เลือกไว เลือกภาพสามถึงหาภาพเพื่อถายภาพชุดโดยตั้งคา
Active D-Lighting เปน ปด, ต่ํา และ ปกติ (สามภาพ), ปด, ต่ํา, ปกติ และ สูง (สี่ภาพ)
หรือ ปด, ต่ํา, ปกติ, สูง และ สูงมาก (หาภาพ) หากเลือกมากกวาสองภาพ ใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่ 4
3 เลือก Active D-Lighting
ขณะกดปุม D ใหหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก Active D-Lighting
ปุม D
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
Active D-Lighting จะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการถายภาพและแผงควบคุม
Active D-Lighting
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
หนาจอแผงควบคุม
Y อัตโนมัติ
R ต่ํา
Q ปกติ
P สูง
Z สูงมาก
213
4 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
กลองจะเปลี่ยน Active D-Lighting ไปในการถายภาพแตละภาพ
ตามโปรแกรมการถายครอมที่เลือก สัญลักษณแสดงความคืบหนา
การถายครอมจะแสดงขึ้นขณะเปดใชเอ็ฟเฟกตการถายครอม
สวนหนึ่งของสัญลักษณจะหายไปหลังจากการถายแตละภาพ
จํานวนภาพ: 3
214
การแสดงผลหลังจากถายภาพแรก
❚❚ การยกเลิกการถายครอม
หากตองการยกเลิกการถายครอม กดปุม Dแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจนกระทั่ง
จํานวนภาพในการถายครอมเปนศูนย (0F/r) และสัญลักษณแสดงการถายครอม ADL
หายไปจากจอภาพ กลองจะเรียกคืนคาโปรแกรมที่ใชลาสุดในครั้งถัดไปที่เปดใชการถายครอม
การถายครอมสามารถยกเลิกการใชงานไดโดยการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199)
แมวา ในกรณีนี้ โปรแกรมการถายครอมจะไมสามารถเรียกใชไดอีกในครัง้ ถัดไปที่เปดใช
การถายครอม
A การถายครอม ADL
ในโหมดการถายภาพตอเนื่อง (0 103) กลองจะหยุดชั่วขณะหลังจากถายภาพครบตามจํานวน
ที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม กลองจะถายภาพตอเมื่อมีการกดปุมกดชัตเตอรอีกครั้ง ในโหมด
ตั้งเวลาถาย กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 ที่หนา 212 ทุกครั้งที่กดปุมกด
ชัตเตอร โดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) >
จํานวนภาพ (0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดอืน่ กลองจะถายภาพ
หนึ่งภาพตอการกดปุมกดชัตเตอรหนึ่งครั้ง
ถาการดหนวยความจําเต็มกอนกลองจะถายภาพครบทุกภาพ กลองจะสามารถถายภาพตอจาก
ภาพลาสุดไดหลังจากเปลี่ยนการดหนวยความจําหรือมีการลบภาพบางภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการด
หนวยความจํา ถากลองถูกปดการทํางานกอนจะถายภาพครบทุกภาพ การถายครอมจะเริ่มถายภาพ
ตอจากภาพลาสุดเมื่อเปดการทํางานของกลอง
215
การถายภาพซอน
(เฉพาะโหมด P, S, A และ M เทานั้น)
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อบันทึกภาพถายสองหรือสามชุดเปนภาพถายภาพเดียว
ทานสามารถถายภาพซอนโดยใชขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพของกลองผลิตสีที่เห็นไดชัดวา
ดีกวาสีจากภาพทีส่ รางการซอนภาพโดยใชซอฟตแวร
❚❚ การสรางภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว ออกจากไลฟวิวกอนดําเนินการ
A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
หากหนาจอปดลงในขณะที่แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมใชงานกลองเปนเวลาประมาณ 30 วินาที
จะทําใหการถายภาพสิน้ สุดลงและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ไดบนั ทึกไวจนถึงจุดนั้น
ขยายชวงเวลาที่ใชไดสําหรับบันทึกรูรับแสงถัดไปไดโดยเลือกเวลาที่นานกวาในการตั้งคาแบบกําหนดเอง
c2 (ตัง้ เวลาสแตนดบาย, 0 336)
1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
216
2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J
• ในการถายภาพซอนเปนชุด เลือก 6 เปด
(ถายเปนชุด) การถายภาพซอนจะดําเนินตอไป
จนกวาจะเลือก ปด สําหรับ โหมดการถายภาพซอน
• ในการถายภาพซอนหนึ่งภาพ เลือก เปด
(ถายภาพเดียว) กลองจะเริม่ ถายภาพปกติ
โดยอัตโนมัติเมื่อทานสรางภาพซอนภาพเดี่ยวเสร็จ
• ในการออกจากฟงกชั่นนี้โดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม เลือก ปด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
217
3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ และกด 2
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J
4 เลือกจํานวนเกน
ไฮไลท ปรับแสงอัตโนมัติ และกด 2
ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• เปด: เกนถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทึกจริง
(เกนสําหรับคาแสงแตละภาพถูกตั้งเปน 1/2 สําหรับ
ภาพถาย 2 ภาพ 1/3 สําหรับภาพถาย 3 ภาพ ฯลฯ)
• ปด: ไมมีการปรับเกนขณะบันทึกภาพซอน
โปรดทราบวาภาพอาจจะมีสัญญาณรบกวน
(จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน)
218
5 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนือ่ ง (0 103) กลองจะบันทึกภาพทั้งหมด
ในการถายครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึก
ภาพซอนตอในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมือ่ ถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย
กลองจะบันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 3 ที่หนา 218 ไมวาจะใช
ตัวเลือกใดที่เลือกไวสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ
(0 337) อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคา
แบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดลั่นชัตเตอร
โหมดอื่นกลองจะถายภาพหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร กลองจะถายภาพตอเนื่อง
จนกระทั่งทุกภาพไดถูกบันทึกไวแลว (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนหยุดชะงัก
กอนที่กลองจะบันทึกภาพทั้งหมดไว ดูหนา 220)
สัญลักษณ n จะกะพริบจนกวาการถายภาพจะสิ้นสุด
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรับโหมด
การถายภาพซอนเทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อการถายภาพซอนเสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลอง
ถายภาพซอนเสร็จ
219
❚❚ การถายภาพซอนหยุดชะงัก
ขณะถายภาพซอน หากตองการหยุดกลางคันกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมด
การถายภาพซอน หากการถายภาพสิ้นสุดลงกอนที่กลอง
จะถายภาพครบตามที่กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอน
จากภาพทีถ่ ูกบันทึกไวถึงจุดนั้น ถาเปด ปรับแสงอัตโนมัติ
คาเกนจะถูกปรับตามจํานวนภาพถายที่บันทึกจริง
โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
•
•
•
•
220
มีการรีเซ็ตโดยกดสองปุม (0 199)
ปดกลอง
แบตเตอรี่หมด
ภาพถูกลบ
D การถายภาพซอน
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน
กลองไมสามารถบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิว การถายภาพในโหมดไลฟวิวจะเปนการรีเซ็ตคา
โหมดการถายภาพซอน เปน ปด
ขอมูลการถายภาพที่อยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (รวมถึงระบบวัดแสง, คาแสง,
โหมดการถายภาพ, ทางยาวโฟกัส, วันที่บันทึก และการปรับทิศทางกลอง) สําหรับการถายภาพแรก
ในการถายภาพซอน
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากนั้น ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติไดเชนกัน)
A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะถายภาพซอน การดหนวยความจําจะฟอรแมตไมได และเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา
และจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
221
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
กลองถูกตั้งใหถายภาพโดยอัตโนมัติในชวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา
D กอนถายภาพ
เลือกโหมดลั่นชัตเตอรนอกจากการตั้งเวลาถาย (E) และ V เมื่อใชชวงเวลาหาง กอนเริ่มถายภาพ
แบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ เมื่อปรับการตั้งคา
ตามที่ทานพอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา
เพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 107)
กอนเลือกเวลาเริ่มตน เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลองถูกตั้ง
เปนเวลาและวันที่ที่ถูกตอง (0 381)
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเริ่มถายภาพ เพื่อใหมั่นใจวาการถายภาพ
จะไมถูกขัดจังหวะ ควรแนใจวาแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม ถาไมแนใจ ชารจแบตเตอรี่กอนที่จะใช
หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา
222
2 การปรับการตั้งคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกในการเริ่ม, ชวงเวลาหาง, จํานวนภาพตอชวงเวลา และตัวเลือก
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
• การเลือกตัวเลือกในการเริ่ม:
ไฮไลท ตัวเลือกในการเริ่ม แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
การเริ่มถายภาพทันที ใหเลือก ทันที การเริ่มถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือก ใหเลือก
เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:
ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2
เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง, นาที และวินาที)
แลวกด J
223
• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:
ไฮไลท จํานวนครั้งในการถาย ×
จํานวนช็อต/ชวงเวลา แลวกด 2
เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J
ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตราที่เลือก
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา, 0 338)
• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:
ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถายกอนหนาในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ)
224
3 เริ่มถายภาพ
ไฮไลท เริ่ม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก
ณ เวลาเริ่มที่กําหนด หรือเมือ่ เวลาผานไป 3 วินาที
หากเลือก ทันที สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม
ในขั้นตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไป
ตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่งกลองถายภาพ
ทั้งหมด
A ขณะถายภาพ
ในระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบ ทันทีกอนที่ชวงเวลา
การถายภาพถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชัตเตอร
จะแสดงจํานวนชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสง
จะแสดงจํานวนภาพที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน ในเวลาอื่นๆ
สามารถดูจํานวนชวงเวลาที่เหลือและจํานวนภาพในแตละ
ชวงเวลาไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (ทันทีที่ปุม
ถูกปลอย ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาตั้งเวลา
สแตนดบายสิ้นสุดลง)
ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจํา
สามารถแสดงภาพไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติ
ประมาณสี่วินาทีในระหวางแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยนการตั้งคาของกลองในขณะที่
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูนั้นจะทําใหการถายภาพหยุดลงได
225
❚❚ การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากลางคัน
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดชั่วคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J
หรือเลือก หยุดชั่วคราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
❚❚ การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
การถายภาพตอ:
การเริ่มทันที
ไฮไลท เริ่มใหม แลวกด J
การเริ่มในเวลาที่กําหนด
สําหรับ ตัวเลือกในการเริ่ม
ใหไฮไลท
เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม
แลวกด 2
เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม
แลวกด J
❚❚ การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท เริ่มใหม แลวกด J
การสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาและถายภาพแบบปกติตอกอนที่จะถายภาพทั้งหมด
ใหเลือก ปด ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
226
❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะขามชวงเวลาปจจุบันหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้นเปนเวลาแปดวินาทีขึ้นไป
หลังจากกําหนดการเริ่มชวงเวลา: ยังไมไดถายภาพสําหรับชวงเวลาที่แลว การดหนวยความจํา
เต็ม หรือกลองไมสามารถโฟกัสในโหมด AF-S หรือเมื่อเลือก AF ทีละภาพใน AF-A
(โปรดทราบวากลองจะโฟกัสใหมทุกครั้งในแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอ
ในชวงเวลาถัดไป
D พื้นที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย
ถายภาพตอ (0 226) หลังจากลบภาพบางสวนหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวาเวลาถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป
จํานวนภาพที่ถายอาจนอยกวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวย
จํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) การถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมสามารถใชรวมกับการเปดรับแสง
เปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคาง, 0 95) หรือการถายภาพไลฟวิวหรือเหลื่อมเวลา
(0 54, 229) รวมทั้งไมสามารถเลือกใชไดในไลฟวิวของภาพยนตร (0 66) หรือเมื่อเลือก
บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g4 (กําหนดปุมชัตเตอร, 0 373) โปรดทราบวา
เนื่องจากความไวชัตเตอร อัตราการบันทึกภาพ และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพอาจแตกตาง
จากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่งและเริ่มตน
ของอีกชวงเวลาแตกตางกัน ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบัน (เชน ถาเลือกความไวชัตเตอร
ของ A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง, ชวงเวลาเปนศูนยหรือเวลาเริ่มตน
นอยกวาหนึ่งนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ
การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือกโหมด E (ตั้งเวลาถาย) หรือ V หรือหาก
ปดกลองแลวเปดอีกครั้ง (เมื่อปดกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําได
โดยไมทําใหการถายภาพแบบเวนชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสงผลตอการตั้งคา
แบบเวนชวงเวลา
227
A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา
A การถายครอม
ปรับการตั้งคาการถายครอมกอนที่จะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง, แฟลช
หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาถูกเปดใชงาน กลองจะถายภาพหลายภาพ
ในโปรแกรมภาพครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคํานึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูชวงเวลาหาง
ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู
กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาและดําเนินการเพื่อสรางภาพใหมตามจํานวน
ที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม
228
การถายภาพเหลื่อมเวลา
(เฉพาะโหมด i, j, P, S, A, M และ h เทานั้น)
กลองจะถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่เลือกไวเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
ที่ขนาดเฟรมและอัตราการบันทึกภาพที่ไดเลือกไวขณะนั้นในเมนูถายภาพ (0 318)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภาพที่ใชสําหรับภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหดูหนา 76
A กอนถายภาพ
กอนจะเริ่มการถายภาพเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยคาปจจุบัน (จัดองคประกอบภาพ
ในชองมองภาพเพื่อใหไดตัวอยางคาแสงที่ตั้งไวที่ถูกตอง) แลวดูผลภาพที่ไดบนจอภาพ สําหรับการใชสี
ที่คงที่ ใหเลือกการตั้งคาไวตบาลานซอื่นที่ไมใชอัตโนมัติ (0 145) เมื่อปรับการตั้งคาตามที่ทาน
พอใจแลว ใหถอดขอบยางรองตาออกและปดชองมองภาพดวยฝาปดชองมองภาพที่ใหมา เพื่อปองกัน
ไมใหแสงที่เขามาทางชองมองภาพสงผลตอการถายภาพและคาแสง (0 107)
แนะนําใหใชขาตั้งกลอง ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองกอนเริ่มถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลอง
จะไมหยุดถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
หรือใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
1 เลือก ถายภาพเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ถายภาพเหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพยนตร
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา
229
2 การปรับการตั้งคาถายภาพเหลื่อมเวลา
เลือกชวงเวลาหาง ระยะเวลาในการถายภาพทัง้ หมด และตัวเลือกปรับคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:
ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรที่ใชเปนคาต่ําสุด
(นาทีและวินาที) แลวกด J
• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด:
ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ
แลวกด 2
230
เลือกระยะเวลาในการถายภาพ
(สูงสุด 7 ชั่วโมง 59 นาที) แลวกด J
• การเปดหรือปดใชงานปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:
ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
การเลือก เปด ทําใหกลองสามารถเปลี่ยนคาแสงทันทีไดอยางราบรืน่ ในโหมดอื่น
ที่ไมใช M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากันจะมีผลในโหมด M
เฉพาะเมื่อเปดควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ)
3 เริ่มถายภาพ
ไฮไลท เริ่ม แลวกด J การถายภาพเหลื่อมเวลา
จะเริม่ ขึ้นเมื่อเวลาผานไปประมาณ 3 วินาที
กลองจะถายภาพตามชวงเวลาหางที่ไดเลือกไวสําหรับ
เวลาการถายภาพที่เลือก เมื่อถายภาพเสร็จ ภาพยนตร
เหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงในการดหนวยความจํา
ที่เลือกไวสําหรับ ปลายทาง ในเมนูการถายภาพยนตร (0 319)
231
❚❚ การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา
การสิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลากอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนู
การถายภาพเหลื่อมเวลา แลวกด J หรือกด J ระหวางเฟรม หรือทันทีหลังจากที่
บันทึกเฟรมเสร็จ ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลา
สิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพเหลื่อมเวลาจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึกภาพยนตร
หากถอดหรือตัดการเชื่อมตอแหลงพลังงาน หรือนําการดหนวยความจําปลายทางออก
❚❚ ไมมภี าพถาย
กลองจะขามเฟรมปจจุบันหากไมสามารถโฟกัสภาพไดโดยใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพ (AF-S
หรือโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพที่เลือกไวสําหรับ AF-A โปรดทราบวากลองจะโฟกัสภาพอีกครัง้
ในการถายภาพแตละภาพ) กลองจะกลับมาถายภาพตอในเฟรมถัดไป
D การถายภาพเหลื่อมเวลา
การถายภาพเหลื่อมเวลาจะใชงานไมไดในไลฟวิว (0 54, 66), ที่ความไวชัตเตอร A หรือ %
(0 95), เมื่อการถายครอม (0 202), HDR (High Dynamic Range , 0 177), การถายภาพซอน
(0 216) หรือการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 222) ทํางานอยู โปรดทราบวา
เนื่องจากความไวชัตเตอรและเวลาที่บันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปใน
แตละภาพ ชวงเวลาระหวางภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มตนของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป
กลองจะไมเริ่มถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได
(ตัวอยางเชน ถาการดหนวยความจําเต็ม ชวงเวลาหางหรือระยะเวลาในการถายภาพคือศูนย
หรือชวงเวลาหางนานกวาระยะเวลาในการถายภาพ)
การถายภาพเหลื่อมเวลาอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอ
สาย HDMI ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง
232
A การคํานวณความยาวภาพยนตร
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถประมาณคาไดโดย
หารระยะเวลาในการถายภาพดวยชวงเวลาหาง แลวปดเศษ
สามารถคํานวณความยาวภาพยนตรไดโดยหารจํานวนภาพ
ดวยอัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 319) ตัวอยางเชน
ภาพยนตร 48 เฟรมที่บันทึกดวยคา 1920 × 1080; 24 p
จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวภาพยนตรสูงสุด
ที่บันทึกโดยใชการถายภาพเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที
ความยาวที่บันทึกไว/
ความยาวสูงสุด
สัญลักษณแสดง
การดหนวยความจํา
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ไฟแสดงการเขาถึง
การดหนวยความจําจะกะพริบและสัญลักษณการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู
(แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนสวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรทันทีกอนที่แตละเฟรมจะถูกบันทึก
ในชวงเวลาอืน่ เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ไมวาจะใชตัวเลือกใด
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมสิ้นสุดลงในขณะถายภาพ
ในการดูการตั้งคาการถายภาพเหลื่อมเวลาปจจุบัน หรือสิ้นสุด
การถายภาพแบบเหลื่อมเวลา ใหกดปุม G ระหวางภาพ
233
A แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K ไมสามารถใชดูภาพไดในขณะถายภาพเหลื่อมเวลา แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพ
หลังจากถายแตละภาพไปสองสามวินาทีหากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย
ในเมนูแสดงภาพ (0 307) กลองไมสามารถแสดงภาพอืน่ ๆ ไดในขณะที่แสดงเฟรมดังกลาวบนหนาจอ
A การถายภาพดวยแฟลช
การใชแฟลชขณะถายภาพเหลื่อมเวลา ใหเลือกโหมด P, S, A หรือ M แลวกดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลช
กอนการถายภาพจะเริ่มขึ้น
A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรหรือไม กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละชวงเวลา ฟงกชั่นตั้งเวลาถาย
ไมสามารถใชได
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาใหเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อการถายภาพเหลื่อมเวลาเสร็จสมบูรณ
ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (เสียงเตือน, 0 338)
234
เลนสชนิดไมมี CPU
สามารถใชเลนสชนิดไมมี CPU ในโหมด A และ M โดยการตั้งคารูรบั แสงดวยวงแหวน
ปรับรูรบั แสงของเลนส โดยการระบุขอมูลเลนส (ทางยาวโฟกัสและรูรบั แสงสูงสุดของเลนส)
ผูใชจะสามารถเขาถึงฟงกชั่นของเลนสชนิดมี CPU ตอไปนีไ้ ด
หากทราบความยาวโฟกัสของเลนส:
• สามารถใชซูมอัตโนมัติกับชุดแฟลชเสริมภายนอก (0 433)
• ทางยาวโฟกัสจะระบุไว (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย
หากทราบคารูรบั แสงสูงสุดของเลนส:
• คารูรับแสงจะปรากฏบนแผงควบคุมและชองมองภาพ
• ระดับแฟลชจะถูกปรับตามการเปลี่ยนแปลงคารูรับแสงหากชุดแฟลชรองรับโหมด AA
(รูรับแสงอัตโนมัติ)
• รูรับแสงจะระบุ (มีเครื่องหมายดอกจันกํากับ) ในการแสดงผลขอมูลภาพถาย
ระบุทั้งความยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนส:
• ใชระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสีได (โปรดทราบวาอาจตองใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพ
หรือระบบวัดแสงเฉพาะจุดเพื่อใหไดผลลัพธที่ถูกตองกับเลนสบางเลนส รวมถึงเลนส
Reflex-NIKKOR)
• ชวยเพิ่มความแมนยําของระบบวัดแสงเนนกลางภาพและเฉพาะจุด และแฟลชลบเงา
เพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สําหรับกลองดิจิตอล SLR
235
กลองสามารถเก็บขอมูลเลนสชนิดไมมี CPU ไดถึงเกาเลนส การปอนหรือแกไขขอมูล
สําหรับเลนสชนิดไมมี CPU:
1 เลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ไฮไลท ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา
แลวกด 2
2 เลือกหมายเลขเลนส
ไฮไลท หมายเลขเลนส แลวกด 4 หรือ 2
เพื่อเลือกหมายเลขเลนส
3 ปอนความยาวโฟกัสและรูรับแสง
ไฮไลท ทางยาวโฟกัส (มม.) หรือ คารูรับแสงสูงสุด
แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อแกไขรายการทีไ่ ฮไลท
4 บันทึกการตั้งคาและออกจากเมนู
กด J ทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงที่ระบุไวจะถูกเก็บไวในหมายเลขเลนสที่ไดเลือกไว
236
A ทางยาวโฟกัสไมไดระบุไว
ถาทางยาวโฟกัสที่ถูกตองไมไดระบุไว ใหเลือกคาที่ใกลเคียงกับทางยาวโฟกัสจริงของเลนสมากที่สุด
A เทเลคอนเวอรเตอรและเลนสซูม
คารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรคือคารูรับแสงสูงสุดของเทเลคอนเวอรเตอรรวมกับเลนส
โปรดทราบวาขอมูลเลนสจะไมถูกปรับเปลี่ยนเมื่อซูมเลนสชนิดไมมี CPU เขาหรือออก ขอมูลสําหรับ
ทางยาวโฟกัสตางๆ สามารถปอนเปนหมายเลขเลนสแยกตางหาก หรือสามารถแกไขขอมูลสําหรับเลนส
ใหแสดงคาใหมของทางยาวโฟกัสเลนสและคารูรับแสงสูงสุดแตละครั้งที่ปรับคาซูม
237
การเรียกดูขอมูลเลนสเมือ่ ใชเลนสชนิดไมมี CPU:
1 การเลือกหมายเลขเลนสชนิดไมมี CPU กับปุมบนกลอง
เลือก เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU เปนตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ใหกับปุมควบคุมกลองในเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 323) สามารถกําหนด
การเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU ใหกับปุม Fn (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f2,
กําหนดปุม Fn, 0 356), ปุม Pv (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f3, กําหนดปุม Preview,
0 361) หรือปุม A AE-L/AF-L (การตั้งคาแบบกําหนดเอง f4, กําหนดปุม AE-L/AF-L,
0 361)
2 ใชตัวควบคุมที่เลือกเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
กดปุมที่เลือกและหมุนปุมหมุนคําสั่งหลักจนกวาหมายเลขเลนสทตี่ องการจะปรากฏ
ในแผงควบคุม
ทางยาวโฟกัส
คารูรับแสงสูงสุด
หมายเลขเลนส
ปุม Fn
238
แปนหมุนเลือก
คําสั่งหลัก
แผงควบคุม
ขอมูลบอกตําแหนง
ชุด GPS GP-1/GP-1A (แยกจําหนายตางหาก) สามารถเชื่อมตอกับขั้วตออุปกรณเสริม
ของกลอง (0 443) โดยใชสายเคเบิลที่ใหมาพรอมกับ GP-1/GP-1A ทําใหบันทึกขอมูล
ตําแหนงปจจุบันของกลองเมื่อถายภาพได ปดกลองกอนเสียบ GP-1/GP-1A
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมอื GP-1/GP-1A
❚❚ ตัวเลือกเมนูตั้งคา
รายการ ขอมูลบอกตําแหนง ในเมนูตั้งคามีตัวเลือกที่ปรากฏตามดานลาง
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาจะปดระบบวัดคาแสงโดยอัตโนมัตเิ มื่อติดตั้ง GP-1/GP-1A
หรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปดใช
ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานตามระยะเวลาที่ระบุไวใน
การตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336; เพื่อใหกลองใชเวลา
ดึงขอมูลบอกตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มนานขึ้นไดถึงหนึ่งนาทีหลังจาก
ระบบวัดแสงทํางานหรือเมื่อเปดกลอง) ซึ่งจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ไมใช
ระบบวัดแสงจะไมปดการทํางานขณะเชื่อมตอ GP-1/GP-1A กับกลอง
• ตําแหนง: รายการนี้จะใชไดเมื่อเชื่อมตอกลองกับ GP-1/GP-1A เทานั้น เมื่อปรากฏละติจูด
ลองจิจูด ความสูงและเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ปจจุบนั ตามที่รายงานโดย GP-1/GP-1A
• ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตัง้ นาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ GPS รายงาน
ใหทํางานพรอมกัน
239
A เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
ขอมูล UTC ไดจากอุปกรณ GPS และเปนอิสระจากนาฬิกาในกลอง
A สัญลักษณ o
สถานะการเชื่อมตอจะแสดงดวยสัญลักษณ o:
• o (แสดงคาง): กลองถายรูปไดสรางการสื่อสารกับ
GP-1/GP-1A แลว ขอมูลภาพถายสําหรับภาพที่ถายในขณะที่
สัญลักษณนี้ปรากฏจะมีขอมูลบอกตําแหนง (0 253)
เพิ่มลงไปดวย
• o (กะพริบ): ชุด GP-1/GP-1A กําลังคนหาสัญญาณ
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณนี้กะพริบจะไมมี
ขอมูลบอกตําแหนง
• ไมมีสัญลักษณ: ไมมีขอมูลบอกตําแหนงใหมที่ไดรับจาก GP-1/GP-1A เปนเวลาอยางนอยสองวินาที
การถายภาพในขณะที่สัญลักษณ o ไมปรากฏจะไมรวมขอมูลบอกตําแหนง
240
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพ
การดูภาพ
การแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อตองการแสดงภาพ กดปุม K ภาพถายลาสุดจะปรากฏ
บนจอภาพ
ปุม K
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
ดูภาพถายเพิ่มเติม
กด 2 เพื่อดูภาพตามลําดับที่บันทึก, กด 4
เพื่อดูภาพในลําดับยอนกลับ
ดูขอมูลภาพถาย
กด 1 หรือ 3 เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับภาพถายปจจุบัน
(0 246)
/ K กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุม K
กลับไปที่โหมดถายภาพ
เลนภาพยนตร
เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
J
ถาภาพปจจุบันมีสัญลักษณ 1 กํากับไวเพื่อแสดงวา
นั่นคือภาพยนตร การกด J จะเริ่มเลนภาพยนตร
(0 79)
241
A หมุนแนวตั้ง
การแสดงผลภาพถาย “แนวตั้ง” (ทิศทางแนวตั้ง) ในทิศทางสูง
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ
(0 308)
A แสดงภาพทันทีที่ถาย
เมื่อเลือก เปด สําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย ในเมนูแสดงภาพ (0 307) ภาพจะปรากฏโดยอัตโนมัติ
ในหนาจอหลังจากถายภาพ (เนื่องจากกลองอยูในทิศทางที่ถูกตองแลว ภาพจะไมหมุนเองโดยอัตโนมัติ
ในระหวางแสดงภาพทันทีที่ถาย) ในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะแสดงภาพทันทีเมื่อถายภาพเสร็จ
โดยจะเริ่มจากภาพแรกของชุดภาพปจจุบัน
242
การแสดงภาพขนาดยอ
ในการแสดงภาพใน “แผนภาพตอ” ของภาพ สี่, เกา หรือ 72 ภาพ ใหกดปุม W (S)
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
การแสดงภาพเต็มจอ
ไปที่
การแสดงภาพขนาดยอ
ใช
กลับไปที่โหมดถายภาพ
คําอธิบาย
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพสําหรับการ
แสดงภาพแบบเต็มจอ, ซูมแสดงภาพ (0 255),
ลบ (0 258) หรือปองกัน (0 257)
ไฮไลทภาพ
ดูภาพที่ไฮไลทไว
การแสดงแบบปฏิทิน
J
กด J เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ
/ K กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุม K
เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
243
การแสดงแบบปฏิทิน
ในการดูภาพทีถ่ ายตามวันที่เลือกไว กดปุม W (S) เมือ่ แสดงภาพทัง้ 72 ภาพบนหนาจอ
รายการวันที่
W (S)
W (S)
X (T)
X (T)
รายการภาพยอสวน
ขนาดเล็ก
การแสดงภาพเต็มจอ
การแสดงภาพขนาดยอ
การแสดงแบบปฏิทิน
การดําเนินการตางๆ ที่ใชงานไดจะขึ้นอยูกับเคอรเซอรวาอยูที่รายการวันที่หรือรายการภาพ
ขนาดยอ:
ไปที่
ใช
คําอธิบาย
กดปุม W (S) หรือ J ในรายการวันที่
เปลี่ยนไปมาระหวางรายการ
W (S)/J เพื่อวางเคอรเซอรในรายการภาพขนาดยอ กด
วันที่และรายการภาพขนาดยอ
W (S) อีกครั้งเพื่อกลับสูรายการวันที่
• รายการวันที่: ออกไปยังการแสดงภาพ
72 เฟรม
ออกไปยังการแสดงภาพ
X (T)
• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: กดปุม
ขนาดยอ/ซูมเขาภาพที่ไฮไลท
X (T) คางไวเพื่อซูมเขาภาพที่ไฮไลท
• รายการวันที่: ไฮไลทวันที่
• รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ไฮไลทภาพ
ไฮไลทวันที่/ไฮไลทภาพ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพ
เต็มจอ
กลับไปที่โหมดถายภาพ
244
J
รายการภาพยอสวนขนาดเล็ก: ดูภาพ
ที่ไฮไลท
/ K กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุม K
เพื่อออกไปยังโหมดถายภาพ
ปุม P
การกดปุม P ขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ หรือภาพขนาดยอ
กลองจะแสดงตัวเลือกตอไปนี้
• ชองใสการดและโฟลเดอรแสดงภาพ: เลือกโฟลเดอร
สําหรับแสดงภาพ ไฮไลทชองบรรจุ แลวกด 2 เพื่อแสดง
รายการโฟลเดอรในการดที่เลือก จากนั้นไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J เพื่อดูภาพในโฟลเดอรที่ไฮไลท
• รีทัช (เฉพาะรูปภาพ): ใชตัวเลือกในเมนูรีทัช (0 393)
เพื่อสรางภาพรีทัชของรูปภาพปจจุบัน
• ตัดตอภาพยนตร (เฉพาะภาพยนตร): ตัดตอภาพยนตร
โดยใชตัวเลือกในเมนูตดั ตอภาพยนตร (0 81) สามารถ
ตัดตอภาพยนตรโดยกดปุม P เมื่อพักการแสดงภาพยนตร
• เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ: เลือกรูปภาพ
สําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ (0 289)
ปุม P
การออกจากเมนูปุม P แลวกลับไปยังการแสดงภาพ
ใหกดปุม P อีกครั้ง
245
ขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพถายจะปรากฏซอนทับบนภาพที่ปรากฏบนการแสดงภาพเต็มจอ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลื่อนดูขอมูลภาพถายตามที่แสดงดานลาง โปรดทราบวา “เฉพาะรูปภาพ”,
ขอมูลการถายภาพ, กราฟ RGB ฮิสโตแกรม, ไฮไลท และขอมูลภาพรวมจะปรากฏขึ้น
ถาเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกันสําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 302) ขอมูล
บอกตําแหนงจะปรากฏขึ้นถาใช GP-1/GP-1A ในการถายภาพนั้น (0 239)
1/ 12
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
ไมแสดง (เฉพาะรูปภาพ)
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
N I KON D750
N I KON D750
246
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
100-1
ขอมูลบอกตําแหนง
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
85mm
SLOW
ขอมูลภาพรวม
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
ไฮไลท
Hi 0. 3
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
ขอมูลไฟล
NIKON D750
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2. 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
100-1
ขอมูลการถายภาพ
❚❚ ขอมูลไฟล
1234
5
6
1/ 12
14
13
12
100ND750 DSC_0001. JPG
15 / 04/ 2014 10: 02: 28
11
10
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
7
9 8
1 สถานะปองกัน ....................................... 257 8 ขนาดภาพ............................................. 118
2 สัญลักษณแสดงการรีทัช ........................ 393 9 พื้นที่ภาพ .............................................. 110
3 อัปโหลดเครื่องหมาย.............................. 290 10 เวลาในการบันทึก ............................ 28, 381
4 จุดโฟกัส 1, 2 ............................................ 127 11 วันที่บันทึก ...................................... 28, 381
5 กรอบพื้นที่ AF 1 ....................................... 35 12 ชองบรรจุการดปจจุบัน ........................... 119
6 จํานวนเฟรม/จํานวนเฟรมทั้งหมด
13 ชื่อโฟลเดอร ........................................... 311
7 คุณภาพของภาพ ................................... 115 14 ชื่อไฟล .................................................. 313
1 แสดงขึ้นหากเลือก จุดโฟกัส สําหรับ ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ (0 302)
2 ถาถายภาพโดยใช AF-S หรือเลือกใชโฟกัสอัตโนมัติทีละภาพเมื่อใช AF-A จอภาพจะแสดง
จุดที่ล็อคโฟกัสครั้งแรก ถาถายภาพโดยใช AF-C หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องเมื่อใช AF-A
จุดโฟกัสจะปรากฏเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF
และกลองจะโฟกัสภาพได
247
❚❚ ไฮไลท
1
2
3
1 สวนไฮไลทบนภาพ
2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ........311
*
3 ชองสัญญาณปจจุบัน *
* พื้นที่ที่กะพริบแสดงสวนไฮไลท (พื้นที่ที่อาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปนี้:
ปุม W (S)
RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)
248
R
(สีแดง)
G
(สีเขียว)
B
(สีน้ําเงิน)
❚❚ กราฟ RGB ฮิสโตแกรม
5
1
6
2
7
3
4
8
1 สวนไฮไลทบนภาพ *
2 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 311
3 ไวตบาลานซ .......................................... 145
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
ตั้งคาเอง......................................... 155
4 ชองสัญญาณปจจุบัน *
5 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณ RGB)
ในกราฟฮิสโตแกรมทั้งหมด แกนนอนแสดงถึง
ความสวางของพิกเซล สวนแกนตั้งหมายถึง
จํานวนพิกเซล
6 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีแดง)
7 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีเขียว)
8 กราฟฮิสโตแกรม (ชองสัญญาณสีน้ําเงิน)
* พื้นที่ที่กะพริบแสดงสวนไฮไลท (พื้นที่ที่อาจมีแสงสวาง
มากเกินไป) สําหรับชองสัญญาณปจจุบัน กดปุม W (S)
คางไว แลวกด 4 หรือ 2 เพื่อเลื่อนดูชองสัญญาณตางๆ
ดังตอไปนี้:
ปุม W (S)
RGB
(ชองสัญญาณทั้งหมด)
R
G
(สีแดง)
(สีเขียว)
ปดการแสดงผลไฮไลท
B
(สีน้ําเงิน)
249
A การซูมแสดงภาพ
หากตองการซูมขยายภาพเขาขณะแสดงกราฟฮิสโตแกรม ใหกด
X (T) ใชปุม X (T) และ W (S) เพื่อซูมเขา
และซูมออก และเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง กราฟฮิสโตแกรม
จะอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูลของภาพในสวนที่มองเห็น
บนจอภาพ
A กราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมของกลองมีไวเพื่อใชเปนแนวทางเทานั้นและอาจแตกตางจากกราฟฮิสโตแกรม
ในโปรแกรมภาพถายอื่นๆ ตัวอยางกราฟฮิสโตแกรมมีแสดงอยูดานลาง:
หากภาพมีวัตถุที่มีความสวางหลากหลาย
การกระจายโทนสีจะคอนขางสม่ําเสมอ
ถาภาพมืด การกระจายโทนสีจะเลื่อน
ไปทางซาย
ถาภาพสวาง การกระจายโทนสีจะเลื่อน
ไปทางขวา
การเพิ่มการชดเชยแสงจะเลื่อนการกระจายโทนสีไปทางขวา ในขณะที่การลดการชดเชยแสงจะเลื่อน
การกระจายโทนสีไปทางซาย กราฟฮิสโตแกรมสามารถใหแนวคิดคราวๆ ของแสงโดยรวม เมื่อแสง
ในบรรยากาศรอบๆ ที่สวางทําใหยากที่จะเห็นภาพในจอภาพ
250
❚❚ ขอมูลการถายภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
M T R S P D, A P .
E X P . MO D E , I S O
, E X P . T U N I NG
F O C A L L E NG T H
L ENS
A F / VR
F L ASH T YP E
S Y N C MO D E
, : M : T T L , + 3.
B : ---
:
, 1 / 4 0 0 0 , F2 . 8
: , H i 0. 3
+5 / 6
: + 1. 3,
: 8 5 mm
: 85
/ 1. 4
: S / VR -O n
: B u i l t - i n , C MD
:
S L OW
0 A : T T L , + 3. 0
C : ---
N I KON D750
100-1
11
12
1 ระบบวัดแสง.......................................... 139
7 ประเภทแฟลช................................ 180, 433
ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 348
รูรับแสง............................................. 91, 93 8 โหมดแฟลช ................................... 181, 183
2 โหมดถายภาพ........................................... 6 9 การควบคุมแฟลช .................. 347, 435, 437
คาความไวแสง (ISO) 1 ........................... 134
การชดเชยแสงแฟลช .............................. 188
3 การชดเชยแสง....................................... 143 10 ชื่อกลอง
ปรับคาแสงที่ดีที่สุด 2 .............................. 336 11 พื้นที่ภาพ .............................................. 110
4 ทางยาวโฟกัส ................................ 235, 432 12 หมายเลขโฟลเดอร—หมายเลขเฟรม ....... 311
5 ขอมูลเลนส............................................ 235
6 โหมดโฟกัส .............................. 57, 121, 132
เลนส VR (ระบบลดภาพสั่นไหว) 3
13
14
15
W H I T E B A L AN C E
CO L OR S P A C E
P I C T UR E C T R L
Q U I C K AD J U S T
S HA R P E N I NG
CLAR I TY
C ON T R A S T
B R I GH T N E S S
S A T U R A T I ON
HU E
: AU T O 1 , 0
: s RGB
: S T ANDARD
:0
:3
: +1
:0
:0
:0
:0
N I KON D750
, 0
100-1
13 ไวตบาลานซ .......................................... 145 14 พื้นที่สี ................................................... 314
อุณหภูมิสี ....................................... 152 15 Picture Control 4 ................................... 165
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
ตั้งคาเอง......................................... 155
251
16
17
18
19
20
21
NO I S E R E D U C .
A C T . D - L I GH T .
HD R
V I GN E T T E C T R L
R E T OU C H
: H I I S O, N O R M
: N O R MA L
: A U T O, H I G H
: N O R MA L
: D - L I GH T I NG
COMMENT
: SPR I NG HAS COME .
WARM F I L T E R
C Y ANO T Y P E
TR I M
N I KON D750
100-1
16 การลดนอยซที่ความไวแสงสูง ..................317 19 ควบคุมขอบมืด...................................... 315
การลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน..............317 20 ประวัติการรีทัช ...................................... 393
17 Active D-Lighting .................................175 21 คําอธิบายภาพ....................................... 384
18 ระดับ HDR ............................................177
22
23
AR T I S T
: N I KON TARO
CO P Y R I GHT
: N I K ON
N I KON D750
100-1
22 ชื่อชางภาพ ...........................................385 23 เจาของลิขสิทธิ์ 5 ..................................... 385
5
1 ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
2 ปรากฏขึ้นถามีการกําหนดการตั้งคาแบบกําหนดเอง b6 (ชดเชยแสงอยางละเอียด, 0 336)
สําหรับระบบวัดแสงที่เปนคาอื่นที่ไมใชศูนย
3 ปรากฏขึ้นเมื่อใสเลนส VR เทานั้น
4 รายการที่แสดงจะแตกตางกันไปตาม Picture Control ที่เลือก
5 หนาที่สี่ของขอมูลการถายภาพจะปรากฏขึ้นถามีการบันทึกขอมูลลิขสิทธิล์ งในภาพตามที่ไดอธิบายไว
ในหนา 385
252
❚❚ ขอมูลบอกตําแหนง * (0 239)
1
2
3
4
L A T I T UD E
L ONG I T U D E
A L T I T UD E
T I M E (U T C )
N I KON D750
1 ละติจูด
2 ลองจิจูด
:N
: 3 5º 3 5. 9 7 1‘
:E
: 1 3 9º 4 3. 6 9 6‘
: 3 5m
: 15 / 04 / 2014
: 10 : 02 : 28
100-1
3 ความสูง
4 เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
* ขอมูลภาพยนตรสําหรับการเริ่มตนบันทึก
253
❚❚ ขอมูลภาพรวม
12 3 4 5
1/ 12
–1. 3
1/ 4000 F2. 8
+1. 0
0,
16
NIKON D750
Hi 0. 3
85mm
SLOW
6
17 18 19 20 21
22
7
Hi 0. 3
85mm
1/ 4000 F2. 8
8 29
+ 1. 0
–1. 3
SLOW
23
28
0,
0
0
100ND750 DSC_0001. JPG
15/ 04 / 2014 10: 02: 28
N OR
ORMAL
AL
6016x4016
9
27
26 25
24
15 14 13 12 1110
1 จํานวนเฟรม/จํานวนภาพทั้งหมด
16 ชองบรรจุการดปจจุบัน ........................... 119
2 อัปโหลดเครื่องหมาย...............................290 17 ระบบวัดแสง.......................................... 139
3 สถานะปองกัน ........................................257 18 โหมดถายภาพ........................................... 6
4 สัญลักษณแสดงการรีทัช .........................393 19 ความไวชัตเตอร ................................. 90, 93
5 ชื่อกลอง
20 รูรับแสง............................................. 91, 93
6 สัญลักษณแสดงคําอธิบายภาพ ...............384 21 คาความไวแสง (ISO)* ............................ 134
7 สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนง.........239 22 ทางยาวโฟกัส ................................ 235, 432
8 กราฟฮิสโตแกรมแสดงการกระจายโทนสี
23 Active D-Lighting ................................ 175
ในภาพ (0 250)
24 Picture Control .................................... 165
9 คุณภาพของภาพ....................................115 25 พื้นที่สี ................................................... 314
10 ขนาดภาพ..............................................118 26 โหมดแฟลช................................... 181, 183
11 พื้นที่ภาพ ...............................................110 27 ไวตบาลานซ .......................................... 145
12 ชื่อไฟล ...................................................313
อุณหภูมิสี ....................................... 152
การปรับไวตบาลานซแบบละเอียด .... 149
13 เวลาในการบันทึก .............................28, 381
ตั้งคาเอง......................................... 155
14 ชื่อโฟลเดอร............................................311
15 วันที่บันทึก .......................................28, 381 28 การชดเชยแสงแฟลช.............................. 188
โหมดสั่งแฟลช ....................................... 348
29 การชดเชยแสง....................................... 143
* ปรากฏเปนสีแดงถาถายภาพโดยเปดใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
254
ดูภาพใกลยิ่งขึ้น: การซูมแสดงภาพ
กดปุม X (T) เพื่อซูมภาพที่แสดงในการแสดงภาพ
แบบเต็มจอเขา ขณะที่ใชฟงกชั่นซูมกลองสามารถทํางาน
ตอไปนี้ได:
ปุม X (T)
ไปที่
ซูมเขาหรือ
ซูมออก
ดูพื้นที่สวนอืน่ ๆ
ของภาพ
ใช
X (T)/
W (S)
คําอธิบาย
กด X (T)
เพื่อซูมเขาภาพรูปแบบ
36 × 24 (3 : 2) ไดสูงสุด
ประมาณ 38 เทา
(ภาพใหญ), 28 เทา
(ภาพกลาง) หรือ 19 เทา
(ภาพเล็ก)
กด W (S) เพื่อซูมออก ในขณะซูมภาพเขา
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพื้นที่ของภาพที่มองไมเห็นบนจอภาพ
กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่อื่นๆ ของภาพ
อยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏขึ้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการซูม พื้นที่ที่มองเห็นบนจอภาพ
ขณะนั้นจะมีขอบสีเหลืองกํากับแถบดานลางหนาจอนําทาง
แสดงอัตราการซูม กลายเปนสีเขียวที่สัดสวนภาพ 1 : 1
255
ไปที่
คําอธิบาย
เลือกใบหนา
ใบหนาที่ตรวจจับไดใน
ระหวางการซูมจะมี
ขอบสีขาวกํากับ
ในหนาจอนําทาง
หมุนแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยเพื่อดูใบหนา
อืน่ ๆ
ดูภาพอื่นๆ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อดูตําแหนงเดียวกันในภาพ
อืน่ ๆ ดวยอัตราการซูมปจจุบัน การซูมแสดงภาพจะถูกยกเลิก
เมื่อเปดดูภาพยนตร
กลับไปที่
โหมดถายภาพ
256
ใช
/ K กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งหรือกดปุม K เพื่อออกไปยัง
โหมดถายภาพ
การปองกันไมใหลบภาพ
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ การซูมแสดงภาพ ภาพขนาดยอ และปฏิทนิ ใหกดปุม L (U)
เพื่อปองกันภาพปจจุบันไมใหถูกลบโดยไมตั้งใจ ไฟลที่ไดรับการปองกันจะถูกทําเครื่องหมาย
ดวยสัญลักษณ P และไมสามารถลบไดโดยใชปุม O (Q) หรือตัวเลือก ลบ ในเมนู
แสดงภาพ โปรดทราบวาภาพที่ไดรับการปองกันจะถูกลบเมือ่ การดหนวยความจําถูกฟอรแมต
(0 375) การลบการปองกันจากรูปภาพเพื่อใหสามารถลบรูปภาพไดนั้น ใหแสดงหรือไฮไลท
แลวกดปุม L (U)
ปุม L (U)
A การยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมด
ในการยกเลิกการปองกันออกจากภาพทั้งหมดในโฟลเดอรหรือโฟลเดอรที่เลือกไวปจจุบันในเมนู
โฟลเดอรแสดงภาพ ใหกดปุม L (U) และ O (Q) พรอมกันประมาณสองวินาที
ขณะแสดงภาพ
257
การลบภาพ
ในการลบภาพที่ปรากฏในการแสดงภาพเต็มจอหรือภาพที่ไฮไลทในรายการภาพขนาดยอ
ใหกดปุม O (Q) ถาตองการลบภาพที่เลือกหลายๆ ภาพ, ภาพทั้งหมดที่ถายในวันทีเ่ ลือก
หรือภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่กําลังแสดงภาพ ใหใชตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพ
เมื่อลบภาพทิ้งไปแลว จะกูคืนไมได โปรดทราบวาภาพที่ปองกันหรือซอนไวจะไมถูกลบ
การแสดงภาพแบบเต็มจอ, ภาพขนาดยอ และแบบปฏิทิน
กดปุม O (Q) เพื่อลบภาพปจจุบัน
1 กดปุม O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
ปุม O (Q)
2 กดปุม O (Q) อีกครั้ง
ในการลบภาพ กดปุม O (Q) หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม K
ปุม O (Q)
258
A การแสดงแบบปฏิทิน
ขณะแสดงภาพแบบปฏิทิน ทานสามารถลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือกโดยการไฮไลทวันที่
ในรายการวันที่และกดปุม O (Q) (0 244)
A โปรดอาน
ตัวเลือก หลังจากลบ ในเมนูแสดงภาพจะกําหนดวาจะแสดงภาพถัดไปหรือภาพกอนหนา หลังจาก
ลบภาพนี้แลว (0 307)
259
เมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก ลบ ในเมนูแสดงภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้ โปรดทราบวาบางครั้งทานอาจตอง
ลบภาพออก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนภาพ
ตัวเลือก
Q ที่เลือกไว
n เลือกวันที่
R ทั้งหมด
คําอธิบาย
ลบภาพที่เลือก
ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่เลือก (0 261)
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกไว
ในปจจุบันสําหรับแสดงภาพ (0 300)
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน
ทานสามารถเลือกการดที่จะลบได
❚❚ ทีเ่ ลือกไว: การลบภาพที่เลือกไว
1 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกดปุม W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ O กํากับ ทําซ้ําตามที่ตองการ
เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม
ปุม W (S)
260
2 ลบภาพที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
❚❚ เลือกวันที:่ การลบภาพทีถ่ ายในวันทีเ่ ลือก
1 เลือกวันที่
ไฮไลทวันที่แลวกด 2 เพื่อเลือกภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่ไฮไลท วันที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ M กํากับ
ทําซ้ําตามที่ตองการเพื่อเลือกวันเพิ่ม หากตองการ
ยกเลิกการเลือกวัน ใหไฮไลทวันดังกลาว แลวกด 2
2 ลบภาพที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ ไฮไลท ใช
แลวกด J
261
การเชื่อมตอ
การติดตั้ง ViewNX 2
ติดตั้งซอฟตแวรทใี่ หมาเพื่อแสดงและแกไขภาพถายและภาพยนตรที่ไดคัดลอกลงใน
คอมพิวเตอร กอนการติดตั้ง ViewNX 2 โปรดตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของทานตรงตาม
ความตองการของระบบที่อยูในหนา 264 ตรวจสอบใหแนใจวาใช ViewNX 2 เวอรชั่นลาสุด
ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii เนื่องจากเวอรชั่นรุนกอนหนา
ที่ไมรองรับ D750 อาจทําใหโอนยายภาพ NEF (RAW) ไดไมถูกตอง
1 เปดใชงานตัวติดตั้ง
เปดคอมพิวเตอร ใสแผนซีดีติดตั้ง แลวเปดใชงานตัวติดตั้ง หนาจอเลือกภาษาจะปรากฏขึ้น
หากภาษาที่ตองการไมมีให คลิก Region Selection (เลือกภูมภิ าค) เพื่อเลือกภูมิภาคอื่น
(การเลือกภูมภิ าคจะไมมใี หรุนที่จําหนายในยุโรป)
q เลือกภูมิภาค (ถาจําเปน)
w เลือกภาษา
e คลิก Next (ถัดไป)
262
2 เริ่มตนตัวติดตั้ง
คลิก Install (ติดตั้ง) แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
คลิก Install (ติดตั้ง)
3 ออกจากตัวติดตั้ง
Windows
Mac
คลิก Yes (ใช)
คลิก OK (ตกลง)
4 นําแผนซีดีติดตั้งออกจากไดรฟซีดีรอม
A การดูเนื้อหาในเว็บไซต Nikon
ในการเขาชมเว็บไซตของ Nikon หลังจากติดตัง้ ViewNX 2 ใหเลือก All Programs (โปรแกรมทัง้ หมด) >
Link to Nikon (ลิงคไปยัง Nikon) จากเมนูเริ่มของ Windows (ตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต)
263
A ความตองการของระบบ
Windows
CPU
• ภาพถาย: Intel Celeron, Pentium 4 หรือ Core series ที่มีความเร็ว 1.6 GHz
หรือสูงกวา
• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Pentium D 3.0 GHz หรือสูงกวา; แนะนําใหใช
Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720
หรือมากกวาที่อัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา
• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา
OS *
รุนที่ติดตั้งไวกอนของ Windows 8.1, Windows 7 และ Windows Vista
• 32 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 1 GB หรือสูงกวา
หนวยความจํา (แนะนํา 2 GB หรือสูงกวา)
(RAM)
• 64 บิท Windows 8.1, Windows 7 หรือ Windows Vista: 2 GB หรือสูงกวา
(แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)
พื้นที่ฮารดดิสก
มีพื้นที่วางบนดิสกที่ใชเริ่มตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB
หรือมากกวา)
กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช
1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)
• สี: สีแบบ 24 บิท (สีเหมือนจริง) หรือสูงกวา
ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub
* ดูเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับ
อินเทอรเฟส
264
Mac
CPU
• ภาพถาย: Intel Core หรือ Xeon series
• ภาพยนตร (แสดงภาพ): Core Duo 2 GHz หรือสูงกวา แนะนําใหใช
Intel Core i5 หรือสูงกวาเมื่อชมภาพยนตรดวยกรอบภาพขนาด 1280 × 720
หรือมากกวาที่อัตราการบันทึกภาพ 30 เฟรมตอวินาทีหรือสูงกวา หรือภาพยนตร
กรอบภาพขนาด 1920 × 1080 หรือสูงกวา
• ภาพยนตร (การแกไข): Intel Core i5 หรือสูงกวา
OS *
OS X 10.9, 10.8 หรือ 10.7
หนวยความจํา
2 GB หรือสูงกวา (แนะนํา 4 GB หรือสูงกวา)
(RAM)
พื้นที่ฮารดดิสก
มีพื้นที่วางบนดิสกที่ใชเริ่มตนระบบไมต่ํากวา 1 GB (ควรมีขนาด 3 GB
หรือมากกวา)
กราฟก
• ความละเอียด: 1024 × 768 พิกเซล (XGA) หรือสูงกวา (แนะนําใหใช
1280 × 1024 พิกเซลหรือมากกวา)
• สี: สี 24 บิท (หลายลานสี) หรือสูงกวา
ตองมีพอรต USB ในตัว ซอฟตแวรอาจไมทํางานตามที่คาดหวังหากเชื่อมตอกลอง
ผานทาง USB hub
* ดูเว็บไซตที่ระบุไวในหนา xxiii สําหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับ
อินเทอรเฟส
265
การใชงาน ViewNX 2
คัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดตั้งซอฟตแวรที่ใหมาในซีดี ViewNX 2
(0 262)
1 เชื่อมตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเชื่อมตอสาย USB
ที่ใหมากับกลองตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง
A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพื่อปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่
ของกลองจนเต็มแลว
A การเชื่อมตอสายสัญญาณ
ปดกลองกอนการเชื่อมตอหรือถอดสายสัญญาณ อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม
D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล
D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ
266
2 เริ่มใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX 2
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2
A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปนี้ขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังที่อธิบายตอไปนี้
1 จาก Import pictures and videos (นําเขาภาพนิ่ง
และวิดโี อ) คลิก Change program (เปลีย่ นโปรแกรม)
จะปรากฏกรอบโตตอบใหเลือกโปรแกรมขึ้นมา;
ใหเลือก Import File using Nikon Transfer 2
(นําเขาไฟลโดยใช Nikon Transfer 2) และคลิก
OK (ตกลง)
2 ดับเบิลคลิก Import File (นําเขาไฟล)
A Windows 8.1
Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเมื่อเชื่อมตอกลอง
แตะหรือคลิกขอความ จากนั้นแตะหรือคลิก Import File/
Nikon Transfer 2 (นําเขาไฟล/Nikon Transfer 2)
เพื่อเลือก Nikon Transfer 2
267
3 คลิก Start Transfer (เริ่มโอนยาย)
ตามคาตั้งจากโรงงาน ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร
Start Transfer (เริ่มโอนยาย)
4 ยกเลิกการเชือ่ มตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB
A การเปดใช ViewNX 2 ดวยตนเอง
• Windows: ดับเบิลคลิกปุมลัด ViewNX 2 บนเดสกท็อป
• Mac: คลิกสัญลักษณ ViewNX 2 ใน Dock
A ขอมูลเพิ่มเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ViewNX 2 ไดจากวิธีใชออนไลน
A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพื่อรีทัชภาพถายหรือเปลี่ยนการตัง้ คาสําหรับภาพ NEF (RAW)
แลวบันทึกลงในรูปแบบอื่น Capture NX-D ยังมีคุณสมบัติภาพลบฝุน ที่ชวยลบสิ่งรบกวนภาพที่เกิดจาก
ฝุนภายในกลอง สามารถดาวนโหลด Capture NX-D ไดจากลิงคในตัวติดตั้ง ViewNX 2 (0 262)
268
อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย
สามารถใชชุดสื่อสาร UT-1 (0 442) ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเพื่ออัปโหลดรูปภาพไปยัง
คอมพิวเตอรหรือเซิรฟ เวอร ftp เชื่อมตอกลองไปยัง UT-1 โดยใชสาย USB ที่จัดมาให
พรอมกับกลอง ในขณะที่ UT-1 ทําหนาที่เชื่อมตอไปกลับไปยังเครือขายผานทางสายอีเทอรเน็ต
หรือตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม (0 442) ชุดสื่อสารที่เปนอุปกรณเสริม
และตัวสงขอมูลแบบไรสายรองรับโหมดตอไปนี้
โหมด
อัปโหลด FTP
โอนยายภาพ
ฟงกชั่น
อัปโหลดภาพหรือภาพยนตรที่มีไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp รวมถึง
อัปโหลดภาพใหมที่กําลังถาย
ควบคุมกลอง
ควบคุมกลองโดยใชซอฟตแวร Camera Control Pro 2 แลวบันทึกภาพ
และภาพยนตรใหมลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง
เซิรฟเวอร HTTP
ดูและถายภาพระยะไกลโดยใช iPhone หรือคอมพิวเตอรที่มีเบราเซอร
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานชุดสื่อสารหรือตัวสงขอมูลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม
ใหดูในคูมือซึ่งจัดมาใหพรอมกับอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัปเดตเฟรมแวรอุปกรณ
และซอฟตแวรที่เกี่ยวของรุนลาสุดแลว
269
D การอัปโหลดภาพ
เมื่อเชื่อมตอ UT-1 ไดแลว ปุม P จะทํางานระหวางแสดงภาพเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดใน ftp
และโหมดโอนยายภาพ (การอัปโหลดจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมตอ UT-1 เทานั้น) กลองไมสามารถใชงาน
การแสดงภาพอื่นๆ ที่ใชปุม P เชน เปรียบเทียบภาพคูกัน (0 419) ในการกลับสูการใชงานปกติ
ลบโปรไฟลเครือขายตามที่อธิบายไวในคูมือ UT-1
D ขณะโอนยายขอมูล
ไมสามารถบันทึกภาพยนตรหรือเลนภาพเมื่อเชื่อมตอกับ UT-1 และอาจมีภาพที่จะตองสงเหลืออยู
หรือกําลังสงภาพปจจุบันผานทางอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสายอยางใดอยางหนึ่ง
A ภาพยนตร
สามารถอัปโหลดภาพยนตรผานทางอีเทอรเน็ตและเครือขายไรสายในโหมดถายโอน อยางไรก็ตาม
โปรดทราบวาไมสามารถอัปโหลดภาพยนตรโดยใชคุณสมบัติ สงอัตโนมัติ หรือ สงโฟลเดอร ในเมนู
ตัวเลือก
D โหมดเซิรฟเวอร HTTP
ไมสามารถใชกลองเพื่อบันทึกหรือดูภาพยนตรในโหมดเซิรฟเวอร HTTP
A ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-5
ความแตกตางที่สําคัญระหวาง WT-5 และ WT-5A/B/C/D/E คือจํานวนชองสัญญาณที่รองรับ
เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น คาอางอิงทั้งหมดที่ใชกับ WT-5 สามารถใชไดกับ WT-5A/B/C/D/E
270
การพิมพภาพ
ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ออกทางเครื่องพิมพ PictBridge (0 488) ที่เชื่อมตอ
โดยตรงกับกลอง
การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เชื่อมตอกลองโดยใชสาย USB ที่ใหมา อยาใชกําลังฝนหรือพยายามสอดขั้วตอเขาที่มุม
เมื่อเปดกลองถายรูปและเครื่องพิมพ หนาจอยินดีตอนรับจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge
D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรง อยาเชื่อมตอสายผาน USB hub
D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ไมสามารถเลือกพิมพภาพ NEF (RAW) (0 115) ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)
โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 406)
A การพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เมื่อตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พื้นที่สี เปน
sRGB (0 314)
271
การพิมพทีละภาพ
1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X (T) เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (กด K
เพื่อออกจากการซูม) การดูภาพขนาดยอ ใหกดปุม W (S) ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อไฮไลทภาพ หรือกด W (S) อีกครั้ง เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ
2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี้ จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2
เพื่อดูตัวเลือก (เฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครื่องพิมพปจจุบันจะปรากฏขึ้นมาในรายการ
การใชตัวเลือกคาเริม่ ตน ใหเลือก คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ) หลังจากทีเ่ ลือก
ตัวเลือกแลว ใหกด J เพื่อกลับไปสูเมนูการตั้งคาเครื่องพิมพ
ตัวเลือก
ขนาดหนา
คําอธิบาย
เลือกขนาดหนา
จํานวนชุด
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)
ขอบภาพ
เลือกวาจะจัดองคประกอบภาพในเสนกรอบสีขาวหรือไม
ประทับวันที่
เลือกวาจะพิมพวันที่และเวลาที่บันทึกภาพบนภาพถายหรือไม
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมใชการตัดครอบ ใหไฮไลท ไมตัดครอบ แลวกด J หากตองการ
ตัดครอบภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบโตตอบ
การตัดครอบ การตัดครอบจะปรากฏขึ้น กด X (T) เพื่อเพิ่มขนาดการตัดครอบ หรือ
W (S) เพื่อลดขนาด แลวใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อตัดครอบ โปรดทราบวา
คุณภาพการพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพการตัดครอบที่มีขนาดเล็กออกมา
เปนภาพขนาดใหญ
272
3 เริ่มพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่ พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้ หมด
ใหกด J
A โปรดอาน
ดูหนา 476 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพิมพภาพ
273
การพิมพพรอมกันหลายภาพ
1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G เพื่อแสดงเมนูในจอแสดงผล PictBridge
2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้และกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (การแสดงภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว) จากนั้น กดปุม W (S)
คางไว ใหกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่พิมพ (สูงสุด 99) หากตองการยกเลิก
การเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพเปนศูนย
• เลือกวันที่: พิมพสําเนาภาพทัง้ หมดที่ถายในวันที่เลือกหนึ่งชุด กด 1 หรือ 3
เพื่อไฮไลทวันที่ แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก ในการดูภาพที่ถายในวัน
ที่เลือกไว กด W (S) ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพ หรือกด X (T) คางไว
เพื่อดูภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ กด W (S) อีกครั้งเพื่อกลับสูขอความการเลือก
วันที่
• พิมพ (DPOF): พิมพคําสั่งพิมพ DPOF ปจจุบัน (0 275) สามารถดูคําสั่งและแกไข
กอนพิมพตามที่อธิบายไวในรายละเอียดสําหรับ เลือกภาพพิมพ ขางตน
• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการด
หนวยความจํา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํา
มีภาพมากกวา 256 ภาพ เครือ่ งจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือน
จะปรากฏขึ้นบนจอถาหนากระดาษพิมพภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไป
สําหรับการพิมพดัชนี
274
3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
ปรับการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ในหนา 272
4 เริ่มพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ แลวกด J เพื่อเริม่ พิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทัง้ หมด
ใหกด J
การสรางคําสั่งพิมพ DPOF: ชุดที่พิมพ
ใหใชตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพเพื่อสราง “คําสั่งพิมพ” ดิจิตอล
สําหรับเครื่องพิมพที่รองรับระบบ PictBridge และอุปกรณที่รองรับ DPOF (0 488)
1 เลือก คําสั่งพิมพ DPOF > เลือก/ตั้ง
เลือก คําสั่งพิมพ DPOF ในเมนูแสดงภาพ จากนั้น
ไฮไลท เลือก/ตั้ง แลวกด 2 (การลบรูปภาพทั้งหมด
จากคําสั่งพิมพ ใหเลือก ไมเลือกเลย)
2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนทั่วทั้งรูปภาพ (การแสดงภาพ
ปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
จากนั้น กดปุม W (S) คางไว ใหกด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกจํานวนภาพที่พิมพ (สูงสุด 99) หากตองการ
ยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพ
เปนศูนย กด J เมื่อเลือกภาพที่ตองการทั้งหมดแลว
275
3 เลือกตัวเลือกการพิมพขอมูล
ไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้และกด 2 เพื่อเปดหรือปด
ตัวเลือกที่ไฮไลทไว
• พิมพขอมูลการถายภาพ: พิมพความไวชัตเตอร
และรูรับแสงของภาพทุกภาพในคําสั่งพิมพ
• พิมพวันที่: พิมพวันที่ถายบนภาพทั้งหมด
ในคําสั่งพิมพ
4 สิ้นสุดคําสั่งพิมพ
กด J เพื่อเสร็จสิ้นคําสั่งพิมพ
D คําสั่งพิมพ DPOF
ในการพิมพคําสั่งพิมพปจจุบันเมื่อกลองเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ PictBridge ใหเลือก พิมพ (DPOF)
ในเมนู PictBridge และปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การพิมพพรอมกันหลายภาพ” เพื่อแกไขคําสั่งการพิมพ
ปจจุบัน (0 274) ไมรองรับตัวเลือกขอมูลการถายภาพและพิมพวันที่ DPOF เมื่อพิมพผานการเชื่อมตอ
USB โดยตรง ในการพิมพวันที่ที่ถูกบันทึกในภาพในคําสั่งพิมพปจจุบัน ใหใชตัวเลือก ประทับวันที่ ใน
PictBridge
ตัวเลือก คําสั่งพิมพ DPOF ไมสามารถใชไดถาไมมีพื้นที่เก็บคําสั่งพิมพเพียงพอในการดหนวยความจํา
ไมสามารถเลือกภาพ NEF (RAW) (0 115) โดยใชตัวเลือกนี้ ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ
NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช (0 406)
คําสั่งพิมพอาจพิมพอยางไมถูกตองถาใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอนื่ ๆ ลบภาพทิ้งไปหลังสราง
คําสั่งพิมพขึ้นมาแลว
276
การดูภาพบนโทรทัศน
สามารถใชอุปกรณเสริมสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (0 442) หรือ
สาย HDMI ประเภท C (หาซื้อไดจากรานคาทั่วไป) เพื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณวิดโี อ
ความละเอียดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครั้งกอนถอดหรือเชื่อมตอสาย HDMI
เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับ
อุปกรณ HDMI)
เชื่อมตอกับกลอง
ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนั้นใหเปดกลองแลวกดปุม K
ระหวางการแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน ทานสามารถใชปุมควบคุมโทรทัศน
ปรับระดับความดังเสียง แตไมสามารถใชปุมควบคุมที่ตัวกลองได
A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับการเลน
แบบตอพวง หากไมสามารถมองเห็นขอบของรูปถายในจอโทรทัศนได ใหเลือก 95% สําหรับ HDMI >
ขั้นสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ (0 279)
277
ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนูตั้งคา (0 374) จะควบคุมความละเอียดของสัญญาณและตัวเลือก
HDMI ขั้นสูง และสามารถใชเพื่อเปดการใชงานกลองสําหรับการควบคุมระยะไกลจากอุปกรณ
ทีร่ องรับ HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control
ซึ่งเปนมาตรฐานที่ชวยใหใชอุปกรณ HDMI ควบคุมอุปกรณตอพวงที่เชื่อมตออยู)
❚❚ ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรูปแบบภาพที่สงไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก
อัตโนมัติ กลองจะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
❚❚ การควบคุมอุปกรณ
ถาเลือก เปด สําหรับการ HDMI > การควบคุมอุปกรณ เมือ่ เชื่อมตอกลองกับโทรทัศนทรี่ องรับ
HDMI-CEC และทัง้ กลองและโทรทัศนเปดอยู สามารถใชรโี มตโทรทัศนแทนตัวเลือกคําสั่ง
และปุม J ของกลองในระหวางการเลนแบบเต็มกรอบและการฉายสไลด ถาเลือก ปด
จะไมสามารถใชรีโมตโทรทัศนควบคุมกลองได
278
❚❚ ขั้นสูง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ควรใชคา อัตโนมัติ สําหรับสถานการณสวนใหญ ถากลองไมสามารถกําหนด
ความละเอียดของสัญญาณภาพ RGB สําหรับอุปกรณ HDMI ที่ถูกตองได
ทานสามารถเลือกไดจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความละเอียดของ • จํากัดความละเอียด: สําหรับอุปกรณที่มีชวงการรับสัญญาณภาพ
สัญญาณภาพ
RGB 16 ถึง 235 ใหเลือกตัวเลือกนี้ถาสังเกตเห็นการสูญเสียรายละเอียด
ในสวนเงามืด
• เต็มความละเอียด: สําหรับอุปกรณที่มีชวงการรับสัญญาณภาพ
RGB 0 ถึง 255 เลือกตัวเลือกนี้ถาสวนเงามืด “เลือนไป” หรือสวางจา
ขนาดหนาจอของ เลือกการครอบคลุมการมองเห็นภาพแนวนอนและแนวตั้งสําหรับการ
สัญญาณภาพ สงสัญญาณ HDMI จาก 95% หรือ 100%
การแสดงผล
ถาเลือก ปด เมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ขอมูลการถายภาพ
บนหนาจอของ
จะไมปรากฏบนหนาจอขณะถายภาพไลฟวิว
ไลฟวิว
เลือก เปด เพื่อสะทอนสวนแสดงผล HDMI บนจอภาพของกลอง เลือก ปด
แสดงภาพสองจอ เพื่อปดจอภาพของกลองเพื่อประหยัดพลังงาน แสดงภาพสองจอ จะเปด
อัตโนมัติเมื่อ การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว ถูก ปด
279
A HDMI และไลฟวิว
เมื่อเชื่อมตอกลองผานทางสาย HDMI แลว ทานสามารถใชสวนแสดงผล HDMI สําหรับ
แสดงภาพไลฟวิวและไลฟวิวของภาพยนตร (0 65, 78) โปรดทราบวาหากเลือก 1920 × 1080; 60p
สําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูถายภาพยนตร (0 319) การตั้งคาที่เลือกจะสะทอนใหเห็น
ในสัญญาณออก HDMI ระหวางการบันทึกภาพยนตร หากเปนไปตามสภาวะดังตอไปนี้ทั้งหมด: เลือก
อัตโนมัติ หรือ 1080p (โปรเกรสซีฟ) สําหรับ HDMI > ความละเอียดของสัญญาณ เลือก 100%
สําหรับ HDMI > ขั้นสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ และเลือก ปด สําหรับ HDMI > ขั้นสูง >
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว (0 279) เมื่อใชการตั้งคาอืน่ ความละเอียดของสัญญาณ
ขนาดจอแสดงผล หรือ อัตราเฟรมอาจแตกตางจากที่เลือกในเมนูกลอง
A อุปกรณ HDMI-CEC
เมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI-CEC ) จะปรากฏในแผงควบคุมแทนจํานวนภาพที่สามารถ
บันทึกได
A การควบคุมอุปกรณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคูมือการใชงานโทรทัศน
280
Wi-Fi
ประโยชนจากการใช Wi-Fi
สามารถเชื่อมตอกลองผานเครือขายไรสาย Wi-Fi ไปยังสมารทดีไวซที่ใชงานแอพพลิเคชั่น
Wireless Mobile Utility ที่รองรับของ Nikon สามารถใชสมารทดีไวซเพื่อควบคุมกลองถายรูป
และถายภาพจากระยะไกล หรือสามารถดาวนโหลดภาพถายจากกลองถายรูปไปยัง
สมารทดีไวซและแชรกับผูอื่นบนอินเทอรเน็ต สามารถอัปโหลดรูปภาพจากกลองถายรูป
ไปยังสมารทดีไวซ (0 289)
ดาวนโหลดรูปภาพ
แชรรูปภาพ
รีโมตคอนโทรล
ดูรายละเอียดในคูมือ Wireless Mobile Utility (0 283)
A Wi-Fi
สามารถใช Wi-Fi กับ D750 เทานั้น D750 (K) ไมรองรับ Wi-Fi
281
การเขาถึงกลอง
กอนเชื่อมตอผาน Wi-Fi (LAN ไรสาย) ติดตั้ง Wireless Mobile Utility ในสมารทดีไวซ Android
หรือ iOS ของทาน คําแนะนําสําหรับการเขาถึงกลองจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับประเภท
การเชื่อมตอที่ใชโดยสมารทดีไวซ
Android
• WPS แบบกดปุม: หากสมารทดีไวซรองรับ WPS แบบกดปุม (เชน มีตัวเลือก WPS button
connection (การเชื่อมตอปุม WPS) ในเมนู Wi-Fi settings (การตั้งคา Wi-Fi))
ทานสามารถใชวิธงี ายๆ นี้ในการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ (0 284)
• WPS แบบปอน PIN: หากสมารทดีไวซรองรับ WPS ทานสามารถใชกลองเพื่อสราง
การเชื่อมตอโดยการปอนพินที่แสดงโดยสมารทดีไวซ (0 285)
• ดู SSID: หากสมารทดีไวซไมรองรับ WPS ทานสามารถเชื่อมตอโดยเลือก SSID ของกลอง
บนสมารทดีไวซ (0 286)
iOS
• ดู SSID: เชื่อมตอโดยการเลือก SSID ของกลองบนสมารทดีไวซ (0 286)
D การรักษาความปลอดภัย
หากคุณไมใช WPS เมื่อเชื่อมตอเปนครั้งแรก การเชื่อมตอจะไมไดรับการปองกันโดยรหัสผานหรือ
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ กําหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยไดใน
Wireless Mobile Utility เมื่อสรางการเชื่อมตอแลว สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมในคูมือ
Wireless Mobile Utility ซึ่งดาวนโหลดรูปแบบ pdf ไดจาก URL ตอไปนี้:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
282
A การติดตั้งแอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility
1 หาแอพพลิเคชั่น
ในสมารทดีไวซ ใหเชื่อมตอไปยังบริการ Google Play, App Store หรือตลาดขายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
แลวคนหา “Wireless Mobile Utility” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ
สมารทดีไวซ
2 ติดตั้งแอพพลิเคชั่น
อานคําอธิบายแอพพลิเคชั่นแลวติดตั้งแอพพลิเคชั่น สามารถดาวนโหลดคูมือ pdf ของ Wireless
Mobile Utility ไดจาก URL ตอไปนี้:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/
283
WPS (เฉพาะ Android)
1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน
2 เชื่อมตอ
เปดใชการเชื่อมตอปุม WPS บนกลองและสมารทดีไวซ:
• กลอง: ไฮไลท ตั้งคาเครือขาย แลวกด 2
ไฮไลท WPS แบบกดปุม แลวกด 2 เพื่อใหกลอง
พรอมสําหรับเชื่อมตอ WPS กลองจะรอประมาณ
สองนาทีเพื่อใหสมารทดีไวซขอการเชื่อมตอ WPS
การเพิ่มเวลารอ ใหกด J
• สมารทดีไวซ: เลือก Wi-Fi settings (การตั้งคา
Wi-Fi) > WPS button connection
(การเชื่อมตอปุม WPS)
284
3 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น
ปอนพิน (เฉพาะ Android)
1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน
2 เลือก ตั้งคาเครือขาย > WPS แบบปอน PIN
ไฮไลท ตั้งคาเครือขาย แลวกด 2
ไฮไลท WPS แบบปอน PIN แลวกด 2
285
3 ปอนพิน
ปอนพินที่แสดงโดยสมารทดีไวซ กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเปลี่ยน กด J เมื่อปอนเสร็จสมบูรณ
4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ทีส่ มารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น
SSID (Android และ iOS)
1 เปดใช Wi-Fi ในตัวกลอง
ไฮไลท Wi-Fi ในเมนูตั้งคาแลวกด 2 ไฮไลท
การเชื่อมตอเครือขาย แลวกด 2 จากนั้นไฮไลท
เปดใช แลวกด J รอสองสามวินาทีเพื่อให Wi-Fi
ทํางาน
286
2 แสดง SSID ของกลอง
ไฮไลท ตั้งคาเครือขาย แลวกด 2
ไฮไลท ดู SSID แลวกด 2
3 เลือก SSID ของกลอง
เลือก SSID ของกลองในรายการของเครือขายทีแ่ สดงโดยสมารทดีไวซ
4 เปดใชงาน Wireless Mobile Utility
เปดใชงาน Wireless Mobile Utility ที่สมารทดีไวซ ขอความโตตอบหลักจะปรากฏขึ้น
287
❚❚ การหยุดการเชื่อมตอ
สามารถปดใชงาน Wi-Fi โดย:
•
•
•
•
การเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตงั้ คากลอง
การเริ่มบันทึกภาพยนตร
การเชื่อมตอชุดสื่อสาร UT-1 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
ปดการทํางานของกลอง
❚❚ การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครือขาย ใหเลือก Wi-Fi > ตั้งคาเครือขาย >
รีเซ็ตการตั้งคาเครือขาย ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J
เพื่อเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานของเครือขาย
A แสดงผล Wi-Fi
เมื่อเปดใชงาน Wi-Fi แลว สัญลักษณ g จะกะพริบ
ในแผงควบคุม สัญลักษณจะหยุดกะพริบเมื่อสราง
การเชื่อมตอแลว และกลองกําลังแลกเปลี่ยนขอมูล
กับสมารทดีไวซ
D Wi-Fi
อานคําเตือนในหนา xxiv ถึง xxv กอนใชงานฟงกชั่น Wi-Fi การปดใชงาน Wi-Fi ในการตั้งคา
ในที่ที่มีการหามใชงาน ใหเลือก Wi-Fi > การเชื่อมตอเครือขาย > ไมใช ในเมนูตั้งคากลอง
โปรดทราบวาการด Eye-Fi ไมสามารถใชขณะเปดใชงาน Wi-Fi ได และฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบาย
จะไมปดขณะที่แอพพลิเคชั่น Wireless Mobile Utility บนสมารทดีไวซติดตอสื่อสารกับกลอง
หากไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนเวลาประมาณ 5 นาที ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะปด ฟงกชั่น
Wi-Fi กลองจะใชไดเฉพาะเมื่อใสการดหนวยความจําไว และไมสามารถใชเมื่อตอสาย USB หรือ HDMI
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานขณะเชื่อมตอ ใหชารจแบตเตอรี่กอนเปดใชงานการเชื่อมตอเครือขาย
288
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือก
ภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได
การเลือกภาพสําหรับอัปโหลดทีละภาพ
1 เลือกภาพ
แสดงภาพหรือไฮไลทภาพในรายการภาพขนาดยอหรือแสดงแบบปฏิทิน
2 แสดงตัวเลือกแสดงภาพ
กดปุม P
ปุม P
289
3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
แลวกด J ภาพที่เลือกสําหรับอัปโหลดจะแสดงดวย
สัญลักษณ & การไมเลือก ใหแสดง หรือไฮไลทภาพ
แลวทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3
290
การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลดหลายภาพ
การเปลี่ยนสถานะอัปโหลดภาพหลายภาพ ใหใชตัวเลือก Wi-Fi > เลือกเพื่อสงไปยัง
สมารทดีไวซ ในเมนูตั้งคา
1 เลือก เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
เลือก Wi-Fi ในเมนูตั้งคา จากนั้นไฮไลท
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ แลวกด 2
2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ แลวกด W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ & กํากับ
ปุม W (S)
3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
291
คําแนะนําเมนู
คาเริม่ ตน
คาตั้งจากโรงงานสําหรับตัวเลือกตางๆ ในเมนูกลองมีดังตอไปนี้ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
การรีเซ็ตโดยกดสองปุม ใหดูหนา 199
❚❚ คาเริ่มตนของเมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 300)
แสดงภาพทันทีที่ถาย (0 307)
หลังจากลบ (0 307)
หมุนแนวตั้ง (0 308)
ฉายสไลด (0 308)
ประเภทของภาพ (0 308)
ชวงเวลาระหวางภาพ (0 308)
คาเริ่มตน
ND750
ปด
แสดงภาพถัดไป
เปด
ภาพนิ่งและภาพยนตร
2 วินาที
❚❚ คาเริ่มตนของเมนูถายภาพ 1
ตัวเลือก
การตั้งชื่อไฟล (0 313)
หนาที่ของการดในชองที่ 2 (0 119)
คุณภาพของภาพ (0 115)
ขนาดภาพ (0 118)
พื้นที่ภาพ (0 110)
เลือกพื้นที่ภาพ (0 111)
ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 111)
การบีบอัดภาพ JPEG (0 117)
การบันทึก NEF (RAW) (0 117)
รูปแบบ (0 117)
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW) (0 117)
292
คาเริ่มตน
DSC
ภาพที่เกินมา
JPEG Normal
ใหญ
FX (36×24)
เปด
เนนขนาด
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
14 บิท
ตัวเลือก
ไวตบาลานซ (0 145)
การปรับละเอียด (0 149)
เลือกอุณหภูมิสี (0 152)
ตั้งคาเอง (0 155)
ตั้งคา Picture Control (0 165)
พื้นที่สี (0 314)
Active D-Lighting (0 175)
P, S, A, M, %, g, i, u, 1, 2, 3
โหมดอื่นๆ
HDR (High Dynamic Range) (0 177)
โหมด HDR (0 178)
ระดับ HDR (0 178)
ควบคุมขอบมืด (0 315)
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 316)
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน (0 317)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 317)
ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 134)
คาความไวแสง (ISO) (0 134)
P, S, A, M
โหมดอืน่ ๆ
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 136)
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) (0 193)
การถายภาพซอน 2 (0 216)
โหมดการถายภาพซอน (0 217)
จํานวนภาพ (0 218)
ปรับแสงอัตโนมัติ (0 218)
คาเริ่มตน
อัตโนมัติ > ปกติ
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
มาตรฐาน
sRGB
ปด
อัตโนมัติ
ปด
อัตโนมัติ
ปกติ
ปด
ปด
ปกติ
100
อัตโนมัติ
ปด
ปด
ปด
2
เปด
293
ตัวเลือก
คาเริ่มตน
การถายแบบเวนชวงเวลา (0 222)
ทันที
ตัวเลือกในการเริ่ม (0 223)
ชวงเวลาหาง (0 223)
1 นาที
0001×1
จํานวนครั้งในการถาย×จํานวนช็อต/ชวงเวลา (0 224)
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 224)
ปด
1 เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพ (0 311)
2 ไมสามารถเลือก รีเซ็ตเมนูภายภาพ ในขณะที่อยูระหวางการถายภาพ
❚❚ คาเริ่มตนของเมนูถายภาพยนตร *
ตัวเลือก
การตั้งชื่อไฟล (0 313)
ปลายทาง (0 319)
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 319)
คุณภาพภาพยนตร (0 320)
ความไวของไมโครโฟน (0 320)
การตอบสนองความถี่ (0 320)
ลดเสียงรบกวนจากลม (0 321)
พื้นที่ภาพ (0 76)
เลือกพื้นที่ภาพ (0 111)
ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 111)
ไวตบาลานซ (0 321)
การปรับละเอียด (0 149)
เลือกอุณหภูมิสี (0 152)
ตั้งคาเอง (0 155)
ตั้งคา Picture Control (0 321)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 317)
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร (0 322)
คาความไวแสง (โหมด M) (0 322)
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) (0 322)
ความไวแสงสูงสุด (0 322)
294
คาเริ่มตน
DSC
ชองที่ 1
1920×1080; 60p
ปกติ
ความไวอัตโนมัติ
ชวงกวาง
ปด
FX (36×24)
เปด
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
ปกติ
100
ปด
12800
ตัวเลือก
ถายภาพเหลื่อมเวลา (0 229)
ชวงเวลาหาง (0 230)
ระยะเวลาในการถายภาพ (0 230)
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน (0 231)
คาเริ่มตน
5 วินาที
25 นาที
เปด
* เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร (0 318)
❚❚ คาเริม่ ตนของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง *
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b1
b2
b3
b4
b5
b6
ตัวเลือก
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (0 326)
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (0 327)
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (0 328)
ไฟแสดงจุดโฟกัส (0 329)
โหมดแมนวลโฟกัส
แสดง AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส
สัญลักษณ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม
ไฟแสดงจุด AF (0 329)
จุดโฟกัสแบบวนรอบ (0 330)
จํานวนจุดโฟกัส (0 330)
บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง (0 331)
ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง (0 332)
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) (0 333)
ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (0 333)
ชดเชยแสงอยางงาย (0 334)
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 335)
บริเวณที่เนนกลางภาพ (0 335)
ชดเชยแสงอยางละเอียด (0 336)
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
คาเริ่มตน
การถาย
โฟกัส
3 (ปกติ)
เปด
ปด
g (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
อัตโนมัติ
ไมวน
51 จุด
ไม
เปด
1/3 สต็อป
1/3 สต็อป
ปด
เปดระบบหาใบหนา
ø 12 มม.
0
0
0
0
295
ตัวเลือก
c1 ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร (0 336)
c2 ตัง้ เวลาสแตนดบาย (0 336)
c3 ตัง้ เวลาถาย (0 337)
หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา
จํานวนภาพ
ชวงเวลาหางระหวางภาพ
c4 หนวงเวลาปดจอภาพ (0 337)
แสดงภาพ
เมนู
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ไลฟวิว
c5 ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3) (0 337)
d1 เสียงเตือน (0 338)
ความดัง
ความสูงต่ํา
d2 ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา (0 338)
d3 ถายตอเนื่องสูงสุด (0 339)
d4 โหมดหนวงเวลาถาย (0 339)
d5 เตือนใหใชแฟลช (0 339)
d6 การเรียงหมายเลขไฟล (0 340)
d7 แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 341)
d8 ปรับความไวแสงอยางงาย (0 341)
d9 การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 341)
d10 ไฟหนาจอ LCD (0 342)
d11 แบตเตอรี่ประเภท MB-D16 (0 343)
d12 ลําดับแบตเตอรี่ (0 344)
296
คาเริ่มตน
ปด
6 วินาที
10 วินาที
1
0.5 วินาที
10 วินาที
1 นาที
10 วินาที
4 วินาที
10 นาที
1 นาที
ปด
ต่ํา
3 fps
100
ปด
เปด
เปด
ปด
ปด
อัตโนมัติ
ปด
LR6 (AA อัลคาไลน)
ใชแบตเตอรี่ MB-D16 กอน
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
f2
f3
f4
f5
ตัวเลือก
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 345)
ความไวชัตเตอรของแฟลช (0 346)
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง/แฟลชเสริม (0 347)
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (0 353)
โมเดลลิ่งแฟลช (0 353)
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ (0 353)
ลําดับการถายครอม (0 354)
ปุม OK (0 354)
โหมดถายภาพ (0 354)
โหมดแสดงภาพ (0 355)
ไลฟวิว (0 355)
กําหนดปุม Fn (0 356)
กด (0 356)
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 360)
กําหนดปุม Preview (0 361)
กด (0 361)
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 361)
กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 361)
กด (0 361)
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 362)
แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 363)
หมุนแบบยอนกลับ (0 363)
สลับหลัก/รอง (0 363)
การตั้งคารูรับแสง (0 364)
เมนูและการแสดงภาพ (0 364)
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย (0 364)
คาเริ่มตน
1/200 วินาที
1/60 วินาที
TTL
ทั้งภาพ
เปด
AE และแฟลช
MTR > อันเดอร > โอเวอร
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
เปด/ปดภาพขนาดยอ
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
ไมมี
เลือกพื้นที่ภาพ
ดูตัวอยาง
ไมมี
ล็อค AE/AF
ไมมี
ชดเชยแสง: U
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U
การปรับคาแสง: ปด
การโฟกัสอัตโนมัติ: ปด
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ปด
10 ภาพ
297
ตัวเลือก
คาเริ่มตน
ไม
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน (0 365)
กดชัตเตอรได
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (0 365)
แสดงคากลับดาน (0 366)
กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร (0 366)
กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ไมมี
f10 กําหนดปุม 4 ของ MB-D16 (0 367)
ล็อค AE/AF
f11 กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (0 368)
ไมมี
g1 กําหนดปุม Fn (0 370)
กด
ไมมี
g2 กําหนดปุม Preview (0 372)
กด
ใสเครื่องหมายดัชนี
g3 กําหนดปุม AE-L/AF-L (0 373)
กด
ล็อค AE/AF
g4 กําหนดปุมชัตเตอร (0 373)
ถายภาพ
* เปลี่ยนกลับเปนคาตั้งจากโรงงานโดยใช รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 326)
f6
f7
f8
f9
298
❚❚ คาเริม่ ตนของเมนูตั้งคา
ตัวเลือก
บันทึก User Settings (0 99)
บันทึกลง U1
บันทึกลง U2
ความสวางของจอภาพ (0 376)
สมดุลของสีบนจอภาพ (0 377)
ทําความสะอาดเซ็นเซอร (0 448)
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด (0 449)
ลดการกะพริบ (0 380)
โซนเวลาและวันที่ (0 381)
ชดเชยเวลากลางวัน
หมุนภาพอัตโนมัติ (0 382)
HDMI (0 278)
ความละเอียดของสัญญาณ (0 278)
การควบคุมอุปกรณ (0 278)
ขั้นสูง (0 279)
ความละเอียดของสัญญาณภาพ
ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว
แสดงภาพสองจอ
ขอมูลบอกตําแหนง (0 239)
ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม
Wi-Fi (0 282)
การเชื่อมตอเครือขาย
สง Eye-Fi (0 391)
คาเริ่มตน
คาตั้งจากโรงงานของโหมดถายภาพเปน P
0
A-B: 0, G-M: 0
ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด
อัตโนมัติ
ปด
เปด
อัตโนมัติ
เปด
อัตโนมัติ
100%
เปด
เปด
เปดใช
ใช
ไมใช
เปดใช
299
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ
ในการแสดงเมนูแสดงภาพ กดปุม G แลวเลือกแท็บ D (เมนูแสดงภาพ)
ปุม G
ตัวเลือกเมนูแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพมีตัวเลือกดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ลบ
0
260
แสดงภาพทันทีที่ถาย
0
307
โฟลเดอรแสดงภาพ
300
หลังจากลบ
307
ซอนภาพ
301
หมุนแนวตั้ง
308
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
302
ฉายสไลด
308
คัดลอกภาพ
303
คําสั่งพิมพ DPOF
275
A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 292
โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ (0 241):
ตัวเลือก
300
คําอธิบาย
ND750
ภาพในโฟลเดอรทั้งหมดที่ถายดวยกลอง D750 จะปรากฏขณะแสดงภาพ
ทั้งหมด
ภาพในโฟลเดอรทั้งหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
ปจจุบัน
เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบันจะปรากฏในขณะแสดงภาพ
ซอนภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
ซอนหรือแสดงภาพ ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเฉพาะในเมนู ซอนภาพ และสามารถลบได
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําเทานั้น
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือก/ตั้ง
ซอนหรือแสดงภาพที่เลือก
เลือกวันที่
การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงรายการวันที่
หากตองการซอนภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่นั้น ใหไฮไลทวันที่และกด 2
เลือกวันที่กํากับดวยสัญลักษณ L
หากตองการแสดงภาพทั้งหมดที่ถาย
ในวันที่เลือกไว ใหไฮไลทและกด 2
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ไมเลือกเลย
แสดงภาพทั้งหมด
D ภาพที่ปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่มีการปองกันจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพ
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อซอนหรือแสดงภาพที่เลือก
1 เลือก เลือก/ตั้ง
ไฮไลท เลือก/ตั้ง และกด 2
301
2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อเลื่อนดูภาพในการดหนวยความจํา
(หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกด
ปุม X/T คางไว) แลวกด W (S) เพื่อเลือก
ภาพปจจุบัน ภาพที่เลือกจะแสดงดวยสัญลักษณ R
หากไมตองการเลือกภาพนั้น ใหไฮไลทภาพนั้นไว
ปุม W (S)
แลวกด W (S) อีกครั้ง ทําตอไปจนกวาจะเลือก
ภาพที่ตองการไดครบ
3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกขอมูลที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 246) กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ L จะปรากฏ
ถัดจากรายการทีเ่ ลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทรายการและกด 2 หากตองการ
กลับไปยังแสดงภาพ ใหกด J
302
คัดลอกภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะ
เมื่อใสการดหนวยความจําสองการดในกลอง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกตนทาง
เลือกการดจากภาพที่จะคัดลอก
เลือกภาพ
เลือกภาพที่จะคัดลอก
เลือกโฟลเดอรปลายทาง
เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดที่เหลืออยู
คัดลอกภาพ?
คัดลอกภาพที่เลือกไปไวปลายทางที่กําหนด
1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2
2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มีภาพทีจ่ ะคัดลอก แลวกด J
3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
303
4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด 2
5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ
ทานสามารถทําเครือ่ งหมายที่ภาพทัง้ หมดหรือภาพ
ที่ไดรับการปองกันทัง้ หมดในโฟลเดอรเพื่อคัดลอก
โดยเลือก เลือกภาพทัง้ หมด หรือ เลือกภาพทีป่ อ งกันไว
ในการใสเครือ่ งหมายเฉพาะภาพทีเ่ ลือกไวเพื่อคัดลอก
เลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ
6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพและกด W (S) เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ
ใหกดปุม X/T คางไว) ภาพที่เลือกไว
จะมีสัญลักษณ L กํากับไว กด J เพื่อดําเนินการ
ถึงขั้นตอนที่ 7 เมือ่ เลือกภาพเสร็จแลว
304
ปุม W (S)
7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2
8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร เลือก
เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข ใสหมายเลข
(0 311) และกด J ถาไมปรากฏโฟลเดอร
ตามหมายเลขที่เลือกไว โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น
หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก
เลือกโฟลเดอรจากรายการ ไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J
305
9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ไฮไลท ใช และกด J
กด J อีกครั้งเพื่อออกเมื่อการคัดลอกเสร็จสมบูรณ
D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพื้นที่ไมเพียงพอ โปรดแนใจวาแบตเตอรี่ชารจจนเต็ม
กอนการคัดลอกภาพยนตร
ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพที่จะคัดลอก
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก แทนที่ภาพที่มีอยูแลว
เพื่อเปลี่ยนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ
เพือ่ แทนที่รูปภาพที่มอี ยูทั้งหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตองแจงตอ
ในการดําเนินการตอโดยไมแทนที่ภาพ เลือก ขาม หรือเลือก
ยกเลิก เพื่อออกโดยไมตองคัดลอกภาพเพิ่มเติม ไฟลที่ปองกัน
หรือซอนไวในโฟลเดอรปลายทางจะไมถูกแทนที่
สถานะปองกันจะถูกคัดลอกพรอมกับภาพ แตเครื่องหมายการพิมพ (0 275) จะไมถูกคัดลอก
ภาพที่ซอนอยูจะไมสามารถคัดลอกได
306
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบิ นจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อกดปุม K เทานั้น
หลังจากลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
S แสดงภาพถัดไป
แสดงภาพตอไปนี้ หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนา
จะปรากฏ
T แสดงภาพกอนหนา
แสดงภาพกอนหนานี้ หากภาพที่ถูกลบเปนเฟรมแรก ภาพถัดไป
จะปรากฏ
U แสดงตอจากเดิม
หากผูใชงานเลื่อนดูภาพตามลําดับการบันทึก ภาพตามลําดับ
จะปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงาน
เลื่อนดูภาพในลําดับยอนกลับ ภาพกอนหนาจะปรากฏตามที่ได
อธิบายไวสําหรับ แสดงภาพกอนหนา
307
หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกวาจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) ใหแสดงบนจอภาพในระหวาง
การแสดงภาพ โปรดทราบวา ตัวกลองเองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ
จะไมมีการหมุนภาพอยางอัตโนมัติในระหวางการแสดงภาพทันทีทถี่ าย
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
กลองจะหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) อยางอัตโนมัติเพื่อแสดงขึ้นมา
บนจอของกลอง ภาพที่ถายเมื่อเลือก ปด สําหรับ หมุนภาพอัตโนมัติ (0 382)
จะแสดงในทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)
ปด
ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) จะปรากฏเปนทิศทาง “กวาง” (แนวนอน)
ฉายสไลด
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
สรางสไลดโชวของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 300) ภาพที่ซอนไว (0 301)
จะไมปรากฏ
ตัวเลือก
เริ่ม
ประเภทของภาพ
ชวงเวลาระหวางภาพ
308
คําอธิบาย
เริ่มฉายสไลด
เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร,
เฉพาะภาพนิ่ง และ เฉพาะภาพยนตร
เลือกระยะเวลาที่แตละภาพจะปรากฏ
ในการเริ่มฉายสไลด ไฮไลท เริ่ม แลวกด J ทานสามารถ
ดําเนินการตอไปนี้ไดในขณะฉายสไลด:
ไปที่
กด
ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา
กด 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมกอนหนานี้ กด 2
เพื่อขามไปยังเฟรมถัดไป
เปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายที่แสดงบนหนาจอ
(เฉพาะภาพนิ่ง; 0 246)
ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเติม
หยุดชั่วคราว
J
X (T)/
W (S)
ออกไปยังเมนูแสดงภาพ
G
ออกไปยังโหมดแสดงภาพ
K
เพิ่ม/ลดเสียง
ออกไปยังโหมดถายภาพ
คําอธิบาย
หยุดการฉายสไลดชั่วคราว เลือก เริ่มใหม
เพื่อดําเนินการตอ
กด X (T) ขณะแสดงภาพยนตรเพื่อเพิ่ม
ระดับเสียง กด W (S) เพื่อลดเสียง
สิ้นสุดการฉายสไลดและกลับไปที่เมนูแสดงภาพ
หยุดการฉายสไลด แลวออกไปที่โหมดแสดงภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยัง
โหมดถายภาพ
ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏเมื่อฉายสไลดเสร็จ
เลือก เริ่มใหม เพื่อเริม่ ใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ
309
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)
ปุม G
ตัวเลือกเมนูถายภาพ
เมนูถายภาพประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี:้
ตัวเลือก
ตัวเลือก
0
311
พื้นที่สี
0
314
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล *
311
Active D-Lighting
175
การตั้งชื่อไฟล
313
HDR (High Dynamic Range)
177
หนาที่ของการดในชองที่ 2
119
ควบคุมขอบมืด
คุณภาพของภาพ
115
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
315
316
ขนาดภาพ
118
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน
317
พื้นที่ภาพ *
110
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
317
การบีบอัดภาพ JPEG
117
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
การบันทึก NEF (RAW)
117
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ไวตบาลานซ
145
การถายภาพซอน
ตั้งคา Picture Control
165
การถายแบบเวนชวงเวลา *
รีเซ็ตเมนูถายภาพ *
134
*
*
170
จัดการ Picture Control *
* ไมรวมในการตั้งคาที่บันทึกไปยัง U1 หรือ U2 (0 99)
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได
310
193
216
222
รีเซ็ตเมนูถายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 292)
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป
❚❚ การเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขโฟลเดอร
1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2
หนาจอที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนแปลง ถามีโฟลเดอร
หมายเลขทีเ่ ลือกอยูแลว สัญลักษณ W, X หรือ Y จะแสดงขึ้นที่ดานซาย
ของหมายเลขโฟลเดอร:
• W : โฟลเดอรวางเปลา
• X : มีขอมูลอยูบางสวน
• Y : โฟลเดอรมีภาพ 999 ภาพ หรือมีภาพที่มหี มายเลข 9999 ทานไมสามารถ
จัดเก็บภาพลงในโฟลเดอรนี้ไดอีก
การดที่เก็บโฟลเดอรจะแสดงดวยสัญลักษณแสดงชองบรรจุแผนการดที่มุมบนขวา
ของกลองขอความ “เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข” การดที่ใชสําหรับโฟลเดอรใหมๆ
จะขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวในปจจุบันสําหรับ หนาที่ของการดในชองที่ 2 (0 119)
311
3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากตองการออก
โดยไมเลือกโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมีโฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุอยู กลองจะสรางโฟลเดอรใหมขึ้นมา ภาพถายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไว
ในโฟลเดอรที่เลือก เวนแตโฟลเดอรจะเต็ม
❚❚ การเลือกโฟลเดอรจากรายการ
1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2
2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร
3 เลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปที่เมนูหลัก ภาพถายหลังจากนี้
จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรทเี่ ลือก
312
D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพ 999 ภาพหรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 อยู
ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางานและไมสามารถถายภาพตอได หากตองการถายภาพตอไป ใหสรางโฟลเดอร
ที่มีหมายเลขต่ํากวา 999 หรือเลือกโฟลเดอรที่มีอยูซึ่งมีหมายเลขต่ํากวา 999 และมีภาพนอยกวา
999 ภาพ
A เวลาในการเปดกลอง
กลองอาจใชเวลาเปดการทํางานนานขึ้นหากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก
การตั้งชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ/ 1 เมนูถายภาพยนตร
ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชชื่อไฟลที่ประกอบดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายทีใ่ ช
พื้นทีส่ ี Adobe RGB จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเปนตัวอักษรสามตัว
(เชน “DSC_0001.JPG”) ใชตัวเลือก การตั้งชื่อไฟล เพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวทีจ่ ะใชแทนสวน
“DSC” ของชื่อไฟล สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกไขชื่อไฟล ใหดูหนา 171
A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปนี้: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.JPG” สําหรับภาพ JPEG, “.MOV”
สําหรับภาพยนตร และ “.NDF” สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพปองกันฝุน ในภาพถายแตละคู
ที่บันทึกดวยการตั้งคาคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG
จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน
313
พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
พื้นที่สีเปนตัวกําหนดชวงของสีทสี่ ามารถนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพสี แนะนําใหใช sRGB
สําหรับการพิมพและการแสดงผลเพื่อวัตถุประสงคในการใชงานทั่วไป ใช Adobe RGB
ที่มีชวงสีทกี่ วางกวา สําหรับการพิมพระดับมืออาชีพและการพิมพเชิงพาณิชย
A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีใหถูกตอง ภาพ Adobe RGB จะตองมีแอพพลิเคชั่น สวนแสดงผล
และเครื่องพิมพที่รองรับการจัดการสี
A พื้นที่สี
ViewNX 2 (จัดมาให) และซอฟตแวร Capture NX-D (0 268) ของ Nikon จะเลือกพื้นที่สีที่ถูกตอง
โดยอัตโนมัติเมื่อเปดภาพที่ถายดวยกลองรุนนี้ ไมสามารถรับประกันผลลัพธเมื่อใชกับซอฟตแวร
ของผูผลิตอื่น
314
ควบคุมขอบมืด
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
“วิกเนต” คือความสวางที่จางลงบริเวณขอบภาพ ควบคุมขอบมืด จะชวยลดวิกเนต
สําหรับเลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกชั่นนี้ใหผลตอเลนส
แตละเลนสแตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคา รูรับแสงสูงสุด
เลือกจาก สูง, ปกติ, ต่ํา และ ปด
A ควบคุมขอบมืด
ทั้งนี้ขึ้นกับฉาก สภาพการถายภาพ และชนิดของเลนส บนภาพ JPEG อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา)
หรือความสวางผิดเพี้ยน ขณะเดียวกัน ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control
ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่มีการปรับคาจากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดถายภาพไมตรงตามที่ตองการ
ถายภาพทดสอบแลวดูผลที่ไดในจอภาพ ควบคุมขอบมืดไมสามารถใชไดกับภาพยนตร (0 66),
การถายภาพซอน (0 216) หรือภาพที่ถายดวยเลนส FX และ DX (24 × 16) ที่เลือกไวสําหรับ
พื้นที่ภาพ > เลือกพื้นที่ภาพ (0 111) หรือกับเลนส DX ตัวเลือกอื่นที่ไมใช DX (24 × 16)
ที่เลือกไวสําหรับ เลือกพื้นที่ภาพ และ ปด ที่เลือกไวสําหรับ พื้นที่ภาพ > ตัดสวน DX อัตโนมัติ
(0 111)
315
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมุมกวาง
และเพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโคงเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวา
พื้นที่ขอบภาพที่มองเห็นในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาทีใ่ ชในการ
โปรเซสภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมีผลกับภาพยนตร
และใชไดกับเลนสชนิด G, E และ D เทานั้น (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอาย
และเลนสอื่นๆ บางรุน) ทั้งนี้ไมรบั ประกันผลการใชงานกับเลนสอื่นๆ กอนใชฟงกชั่นควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมัติกับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมัติ หรือเลือก
พื้นที่ภาพ DX (24×16) ตามทีอ่ ธิบายในหนา 110 การเลือกตัวเลือกอื่นอาจทําใหเกิด
ความผิดเพี้ยนในภาพมากหรือการตัดสวนภาพมาก
A รีทัช: ควบคุมความผิดเพี้ยน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสรางสําเนาภาพถายที่มีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาออก
และภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโคงเขา ใหดูหนา 412
316
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน (การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสง
เปนเวลานาน)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ถาเลือก เปด กลองจะโปรเซสภาพทีถ่ ายโดยใช
ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน
(จุดสวาง, จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน หรือฝา)
เวลาที่ใชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้นเปนสองเทา
ในระหวางการโปรเซส “l m” จะกะพริบ
ในหนาจอความไวชัตเตอร/รูรบั แสง และจะไมสามารถ
ถายภาพได (ถาปดการทํางานของกลองกอนการโปรเซส
เสร็จสมบูรณ ภาพจะไดรับการบันทึกแตจะไมมีการลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถายภาพ
ตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง และในขณะกําลังประมวลผลภาพ ความจุของ
หนวยความจําบัฟเฟอรจะลดลง
ลดนอยซทคี่ วามไวแสงสูง
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ/ 1 เมนูถายภาพยนตร
รูปภาพและภาพยนตรที่ถายดวยความไวแสงสูง สามารถรับการโปรเซสเพื่อลด
“สัญญาณรบกวน” ได
ตัวเลือก
สูง
ปกติ
ต่ํา
ปด
คําอธิบาย
ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) โดยเฉพาะในรูปภาพ
หรือภาพยนตรที่ถายดวยคาความไวแสงสูง เลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก
สูง, ปกติ และ ต่ํา
การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการและใชไมไดเมื่อมีปริมาณ
สูงกวาขณะที่เลือก ต่ํา
317
1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร
การแสดงเมนูถายภาพยนตร ใหกด G แลวเลือกแท็บ 1 (เมนูถายภาพยนตร)
ปุม G
ตัวเลือกเมนูถายภาพยนตร
เมนูถายภาพยนตรประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
ตัวเลือก
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร *
0
318
พื้นที่ภาพ *
0
76
การตั้งชื่อไฟล
313
ไวตบาลานซ
321
ปลายทาง
319
ตั้งคา Picture Control
321
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
319
จัดการ Picture Control *
170
คุณภาพภาพยนตร
320
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
317
ความไวของไมโครโฟน
320
การตอบสนองความถี่
320
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับ
ภาพยนตร
322
321 ถายภาพเหลื่อมเวลา *
ลดเสียงรบกวนจากลม
* ไมรวมในการตั้งคาที่บันทึกไปยัง U1 หรือ U2 (0 99)
229
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือก ใช เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 294)
318
ปลายทาง
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร เมนูจะแสดง
เวลาที่เหลืออยูของการดแตละแผน การบันทึกจะสิ้นสุดลง
โดยอัตโนมัติเมื่อไมมีเวลาเหลืออยู
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก 1
v/y
w/z
o/1
p/2
q/3
r/4
s/5
1920 × 1080; 60p
1920 × 1080; 50p
อัตราบิทสูงสุด (Mbps)
(★ คุณภาพสูง/ปกติ 2)
ความยาวสูงสุด
(★ คุณภาพสูง/ปกติ 2)
42/24
10 นาที / 20 นาที
24/12
20 นาที / 29 นาที 59 วินาที
1920 × 1080; 30p
1920 × 1080; 25p
1920 × 1080; 24p
1280 × 720; 60p
1280 × 720; 50p
1 คาที่แสดง อัตราการบันทึกภาพตามจริงสําหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97,
25 และ 23.976 เฟรมตอวินาที ตามลําดับ
2 ดูหนา 320
A ขนาดเฟรมและอัตราเฟรม
ขนาดเฟรมและอัตราเฟรมจะมีผลตอปริมาณและการแพรสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือจุดสวาง)
319
คุณภาพภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
พรอมกับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 319) คุณภาพภาพยนตร จะกําหนดอัตราบิท
การบันทึกภาพยนตรและความยาวสูงสุด เลือกจาก คุณภาพสูง และ ปกติ
ความไวของไมโครโฟน
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนสเตอริโอ ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือปรับคาความไว
การรับเสียงของไมโครโฟน เลือก ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปดไมโครโฟน เพื่อปดการบันทึกเสียง หากตองการเลือกความไว
การรับเสียงของไมโครโฟนเอง ใหเลือก ตั้งความไวเอง แลวเลือกความไว
A สัญลักษณ 2
2 จะแสดงขึ้นระหวางการแสดงภาพหากบันทึกภาพยนตร
แบบไมมีเสียง
การตอบสนองความถี่
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
หากเลือก K ชวงกวาง ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม
(0 73) จะตอบสนองตอความถี่ในชวงกวาง ตั้งแตดนตรีไปจนถึงเสียงจอกแจกจอแจบนถนน
ในเมือง เลือก L ชวงเสียงพูด เพื่อใหไดยินเสียงของคน
320
ลดเสียงรบกวนจากลม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือก เปด เพื่อเปดวงจร low-cut filter สําหรับไมโครโฟนในตัวกลอง (ไมโครโฟนสเตอริโอ
ซึ่งเปนตัวเลือกเสริมจะไมมผี ลกระทบ) โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผานไมโครโฟน
(โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบตอเสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลมสําหรับไมโครโฟน
สเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม สามารถเปดหรือปดใชงานโดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได
ไวตบาลานซ
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 145) เลือก
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกทีเ่ ลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ
ตั้งคา Picture Control
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 165) เลือก
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกทีเ่ ลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ
321
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ตอไปนี้:
• คาความไวแสง (โหมด M): เลือกคาความไวแสง (ISO) สําหรับโหมด M จากคาระหวาง
ISO 100 และ Hi 2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะใชในโหมดการถายภาพอื่น
• ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปด สําหรับการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ในโหมด M, ปด เพื่อใชคาที่เลือกสําหรับ คาความไวแสง (โหมด M)
• ความไวแสงสูงสุด: เลือกจํากัดคาสูงสุดสําหรับควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจากคาระหวาง
ISO 200 และ Hi 2 ใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมด P, S และ A เมื่อเลือก เปด
สําหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในโหมดการถายภาพ M
A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เมื่อใชความไวแสง (ISO) สูง กลองอาจโฟกัสภาพไดยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) เพิ่มมากขึ้น สามารถปองกันไดโดยการเลือกคาที่ต่ํากวาสําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร > ความไวแสงสูงสุด
322
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด
การแสดงเมนูการตัง้ คาแบบกําหนดเอง กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)
ปุม G
การตัง้ คาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรับแตงการตั้งคา
กลองใหเหมาะสมตามความตองการของผูใช
กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมนูหลัก
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 326)
323
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองมีใหเลือกใชดังตอไปนี:้
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
c
c1
c2
c3
c4
c5
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
324
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง
โฟกัสอัตโนมัติ
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ไฟแสดงจุดโฟกัส
ไฟแสดงจุด AF
จุดโฟกัสแบบวนรอบ
จํานวนจุดโฟกัส
บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง
ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
การวัดแสง/คาแสง
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ชดเชยแสงอยางงาย
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
บริเวณที่เนนกลางภาพ
ชดเชยแสงอยางละเอียด
ตั้งเวลา/ล็อค AE
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตั้งเวลาถาย
หนวงเวลาปดจอภาพ
ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3)
การถายภาพ/แสดงผล
เสียงเตือน
ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา
ถายตอเนื่องสูงสุด
โหมดหนวงเวลาถาย
เตือนใหใชแฟลช
การเรียงหมายเลขไฟล
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปรับความไวแสงอยางงาย
0
326
326
327
328
329
329
330
330
331
332
333
333
334
335
335
336
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
341
341
d
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
f11
g
g1
g2
g3
g4
การตัง้ คาแบบกําหนดเอง
การถายภาพ/แสดงผล
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ไฟหนาจอ LCD
แบตเตอรี่ประเภท MB-D16
ลําดับแบตเตอรี่
การถายครอม/แฟลช
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ความไวชัตเตอรของแฟลช
การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
โมเดลลิ่งแฟลช
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
ลําดับการถายครอม
การควบคุม
ปุม OK
กําหนดปุม Fn
กําหนดปุม Preview
กําหนดปุม AE-L/AF-L
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
แสดงคากลับดาน
กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร
กําหนดปุม 4 ของ MB-D16
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)
ภาพยนตร
กําหนดปุม Fn
กําหนดปุม Preview
กําหนดปุม AE-L/AF-L
กําหนดปุมชัตเตอร
0
341
342
343
344
345
346
347
353
353
353
354
354
356
361
361
363
365
365
366
366
367
368
370
372
373
373
หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับการตั้งคาของกลอง บางรายการอาจเปนสีเทาและไมสามารถเลือกได
หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้งจากโรงงาน (0 295) จะมีเครื่องหมาย
ดอกจันปรากฏขึ้นติดกับคาที่เปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
325
รีเซ็ตการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก ใช เพื่อเรียกคืนการตั้งคาแบบกําหนดเองเปนคาตั้งจากโรงงาน (0 295)
a: โฟกัสอัตโนมัติ
a1: เลือกสิ่งที่สําคัญเมือ่ ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 121) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเมือ่ กดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัสเทานั้น
(เนนโฟกัส)
ตัวเลือก
G การถาย
F โฟกัส
คําอธิบาย
สามารถถายภาพเมื่อลั่นชัตเตอร
สามารถถายภาพไดเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมื่อเลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
กลองจะปรับโฟกัสตอไปจนกวาจะลั่นชัตเตอร
326
a2: เลือกสิง่ ทีส่ ําคัญเมือ่ ใช AF-S
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ (0 121) ตัวเลือกนี้จะควบคุมวา
จะถายภาพเฉพาะเมือ่ กลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรือเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
(เนนการลั่นชัตเตอร)
ตัวเลือก
G การถาย
F โฟกัส
คําอธิบาย
สามารถถายภาพเมื่อลั่นชัตเตอร
สามารถถายภาพไดเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S
สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัสจะยังคง
ทํางานอยูจนกวาจะปลอยชัตเตอร
327
a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวิธปี รับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยนระยะหางของวัตถุอยางกะทันหัน
หากเลือก AF-C หรือโฟกัสอัตโนมัติตอเนื่องเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A สําหรับการถายภาพ
ดวยชองมองภาพ (0 121)
ตัวเลือก
C 5 (นาน)
( 4
D 3 (ปกติ)
) 2
คําอธิบาย
เมื่อระยะหางของวัตถุเปลี่ยนอยางกะทันหัน กลองจะรอภายในชวงเวลา
ที่กําหนด แลวจึงปรับระยะหางของวัตถุ ซึ่งจะชวยปองกันไมใหกลอง
ปรับโฟกัสภาพใหมถาวัตถุถูกขวางโดยวัตถุที่วิ่งผานหนากลอง โปรดทราบวา
2, 1 (สั้น) และ ปด จะมีคาเทากับ 3 (ปกติ) เมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส
3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF
E 1 (สั้น)
ปด
328
กลองจะปรับระยะโฟกัสทันทีหากระยะหางของวัตถุเปลี่ยนไป ใชเมื่อถาย
หลายภาพติดตอกันอยางรวดเร็วโดยที่วัตถุอยูหางจากกลองในระยะที่ตางกัน
a4: ไฟแสดงจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกจากตัวเลือกหนาจอแสดงจุดโฟกัสตอไปนี้
ตัวเลือก
โหมดแมนวล
โฟกัส
คําอธิบาย
เลือก เปด เพื่อแสดงจุดโฟกัสที่ใชงานในโหมดแมนวลโฟกัส เลือก ปด เพื่อแสดง
จุดโฟกัสเฉพาะระหวางที่เลือกจุดโฟกัส
เลือก เปด เพื่อแสดงทั้งจุดโฟกัสที่เลือกไวและจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ในโหมด AF
แสดง AF
แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (0 123) เมื่อใชการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ จะมีจุด
แบบปรับเปลี่ยน
ปรากฏที่ตําแหนงกึ่งกลางของจุดโฟกัส (N) เลือก ปด เพื่อแสดงเฉพาะจุดโฟกัส
พื้นที่โฟกัส
ที่เลือก
เลือกวิธีการแสดงจุดโฟกัสที่ใชใน AF
แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเปนกลุม
สัญลักษณ AF
(0 124)
แบบเลือก
พื้นที่โฟกัส
เปนกลุม
ตัวเลือก
หนาจอแสดงจุดโฟกัส
g
h
a5: ไฟแสดงจุด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรือไม
ตัวเลือก
อัตโนมัติ
คําอธิบาย
จุดโฟกัสที่เลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามตองการเพื่อแสดงใหเห็นคอนทราสต
กับพื้นหลัง
เปด
จุดโฟกัสที่เลือกไวจะถูกไฮไลททุกครั้งโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสที่เลือกไวอาจมองแทบไมเห็น
ปด
จุดโฟกัสที่เลือกไมถูกไฮไลท
329
a6: จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของชองมองภาพไปยังอีกมุมหนึ่งหรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
วนรอบ
การเลือกจุดโฟกัสจะ “วนรอบ” จากบนลงลาง
ลางขึ้นบน ขวาไปซาย และซายไปขวา
ตัวอยางเชน เมื่อกด 2 ขณะที่จุดโฟกัสที่ขอบ
ดานขวาของหนาจอถูกไฮไลทอยู (q)
จะเปนการเลือกจุดโฟกัสที่สอดคลองกันที่ขอบดานซายของหนาจอ (w)
ไมวน
สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2
เมื่อจุดโฟกัสที่มุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ
a7: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชไดเมือ่ เลือกจุดโฟกัสเอง
ตัวเลือก
B 51 จุด
A 11 จุด
330
คําอธิบาย
เลือกจากจุดโฟกัส 51 จุดที่แสดงทางดานขวา
เลือกจากจุดโฟกัส 11 จุดที่แสดงทางดานขวา ใชสําหรับ
เลือกจุดโฟกัสอยางรวดเร็ว
a8: บันทึกจุดโฟกัสตามการหมุนกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพในแนว “กวาง” (แนวนอน), สําหรับ
ทิศทางแนว “ตั้ง” (แนวตั้ง) โดยหมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 ° และสําหรับทิศทางแนว “ตั้ง”
โดยหมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 °
เลือก ไม เพื่อใชจุดโฟกัสเดียวกันไมวาจะหมุนกลองไปในทิศทางใด
หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 °
ทิศทางแนวนอน (กวาง)
หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 °
เลือก ใช เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกจุดโฟกัส
หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90 °
ทิศทางแนวนอน (กวาง)
หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90 °
331
a9: ไฟชวยหา AF ในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะเปดไฟชวยหา AF ในตัวกลองเพื่อชวยโฟกัสภาพ
เมื่อมีแสงนอยหรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
ไฟชวยหา AF จะสวางเมื่อแสงไมเพียงพอ (เฉพาะการถายภาพดวยชองมองภาพ
เทานั้น) ไฟชวยหา AF จะใชไดเมื่อเกิดทั้งสองเงื่อนไขตอไปนี้:
1. เลือก AF-S สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 121) หรือเลือกโฟกัสอัตโนมัติ
ทีละภาพเมื่อกลองอยูในโหมด AF-A
2. AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติถูกเลือกไวสําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 123)
หรือมีการเลือกตัวเลือกอืน่ ที่ไมใช AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
และมีการเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลางไว
ปด
ไฟชวยหา AF จะไมสวางเพื่อชวยโฟกัสภาพ กลองอาจไมสามารถใชโฟกัสอัตโนมัติ
ในการโฟกัสภาพไดหากแสงไมเพียงพอ
A ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหา AF มีระยะประมาณ 0.5–3.0 เมตร เมื่อใชไฟชวยหา ใหถอดเลนสฮูดออก
332
b: การวัดแสง/คาแสง
b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวแสง (ISO) (0 134) ถาเปนไปได
กลองจะยังใชคาความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากไมสามารถ
ใชการตั้งคาปจจุบันที่ระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสงจะถูกปดเศษเปนคาที่ใกลเคียงที่สุด
ที่สามารถเลือกใชงานได
b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระดับการเพิ่มคาที่ใชในการปรับคาความไวชัตเตอร รูรบั แสง คาแสงและการชดเชย
แสงแฟลชและการถายครอม
333
b3: ชดเชยแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองตั้งปุม E เปนการชดเชยแสง (0 143) หรือไม ถาเลือก
เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด 0 ที่กึ่งกลางของการแสดงคาแสงจะกะพริบแมวาการชดเชยแสง
จะถูกตั้งเปน ±0
ตัวเลือก
คําอธิบาย
การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหนึ่ง
(ดูหมายเหตุดานลาง) การตั้งคาที่ถูกเลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เปด (ออโตรีเซ็ต)
จะถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย (การตั้งคาชดเชยแสง
ที่เลือกโดยใชปุม E จะไมถูกรีเซ็ต)
เปด
ดังที่แสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจะไมถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยู
หรือหมดเวลาสแตนดบาย ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง
ปด
การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนที่ใชในการตั้งคาชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับกําหนดตั้งคา f5
(แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง (0 363)
โหมด
334
P
S
A
M
แปนหมุนเลือกคําสั่ง > สลับหลัก/รอง
ปด
เปด
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ไมมี
A ปรับความไวแสงอยางงาย
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3 (ชดเชยแสงอยางงาย) ไมสามารถใชไดกับการตั้งคาแบบกําหนเอง d8
(ปรับความไวแสงอยางงาย, 0 341) การปรับรายการใดๆ เหลานี้จะเปนการรีเซ็ตรายการที่เหลือ
และจะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ตรายการ
b4: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก M เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหาใบหนาเมื่อถายภาพบุคคล
ดวยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ (0 139)
b5: บริเวณทีเ่ นนกลางภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อคํานวณคาแสง คาบริเวณที่เนนกลางภาพจะกําหนดน้ําหนักมากทีส่ ุดทีว่ งกลมตรงกลาง
ของกรอบ เสนผานศูนยกลาง (φ) ของวงกลมนีส้ ามารถตั้งเปน 8, 12, 15 หรือ 20 มม.
หรือคาเฉลี่ยทั้งเฟรม
โปรดทราบวาเมือ่ ใชเลนสแบบทีไ่ มใช CPU พื้นที่ที่กําหนดน้ําหนักสูงสุดในการวัดแสง
แบบเนนกลางภาพจะเทียบเทากับวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลาง 12 มม. โดยไมขึ้นอยูกับ
การตั้งคาทีเ่ ลือกสําหรับ ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 235)
335
b6: ชดเชยแสงอยางละเอียด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ใชตัวเลือกนี้ปรับคาแสงทีเ่ ลือกจากกลองอยางละเอียด ทานสามารถปรับคาแสงอยางละเอียด
ตามการวัดแสงแตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง –1 EV ในลําดับขั้นของ 1/6 EV
D การปรับคาแสงอยางละเอียด
การปรับคารับแสงอยางละเอียดจะไมสงผลตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสัญลักษณ
แสดงคาชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธีเดียวที่จะกําหนดคาแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไหร
คือการดูคาในการเมนูการปรับละเอียด การชดเชยแสง (0 143) เหมาะสําหรับในสถานการณ
สวนใหญ
c: ตั้งเวลา/ล็อค AE
c1: ล็อค AE เมือ่ กดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก เปด คาแสงจะล็อคเมือ่ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
c2: ตั้งเวลาสแตนดบาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและรูรับแสง
จะปรากฏในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย
เลือกการหนวงเวลาสําหรับตั้งเวลาสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
336
c3: ตั้งเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพในโหมดตัง้ เวลาถาย (0 106)
• หนวงเวลาถายเมือ่ ตั้งเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลัน่ ชัตเตอร
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะถายทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพเมื่อ จํานวนภาพ มากกวา 1
c4: หนวงเวลาปดจอภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมีการใชงานใดๆ ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) และแสดงภาพทันทีที่ถาย (แสดงภาพทันทีที่ถาย; คาเริ่มตนคือ
4 วินาที), เมือ่ เมนู (เมนู; คาเริม่ ตนคือ 1 นาที) หรือขอมูล (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ หรือเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและบันทึกภาพยนตร
(ไลฟวิว; คาเริม่ ตนคือ 10 นาที) เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่
c5: ระยะเวลารอคําสั่งจากรีโมต (ML-L3)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงอยูในโหมดสแตนดบายในโหมดรีโมตลั่นชัตเตอร (0 193)
หากไมมีการใชงานใดๆ ตามระยะเวลาที่เลือก การถายภาพดวยรีโมตคอนโทรลจะสิ้นสุดลง
และจะเลือก ปด โดยอัตโนมัติสําหรับ โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3) ในเมนูการถายภาพ
เลือกเวลาที่สั้นลงเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่
337
d: การถายภาพ/แสดงผล
d1: เสียงเตือน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระดับความสูงต่ําและความดังของเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสภาพ โดยใช
AF ทีละภาพ (AF-S หรือเมื่อเลือก AF ทีละภาพไวสําหรับ AF-A; 0 121), เมือ่ ล็อคโฟกัส
ขณะถายภาพไลฟวิว, ขณะที่ตัวนับเวลาลั่นชัตเตอรนับเวลาถอยหลังในโหมดตัง้ เวลาถาย
และในโหมดรีโมตหนวงเวลาลั่นชัตเตอร (0 193), เมื่อถายภาพในโหมดรีโมตตอบสนองเร็ว
หรือรีโมตยกกระจก (0 193), เมือ่ การถายภาพเหลื่อมเวลาสิ้นสุดลง (0 229) หรือเมือ่ ทาน
พยายามถายภาพเมือ่ การดหนวยความจําถูกล็อคไว (0 33)
• ความดัง: เลือก 3 (สูง), 2 (กลาง), 1 (ต่าํ ) หรือ ปด (ปดเสียง)
เมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใช ปด สัญลักษณ c จะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
• ความสูงต่ํา: เลือก สูง หรือ ต่ํา
D เสียงเตือน
โปรดทราบวาโดยไมขึ้นกับตัวเลือกที่เลือก เสียงเตือนจะไมดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสในโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร (0 66) หรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ (โหมด J และ M; 0 103)
d2: ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกอัตราการบันทึกภาพสูงสุดขั้นสูงในโหมด T (ถายภาพตอเนื่องความเร็วต่ํา) (0 103)
338
d3: ถายตอเนื่องสูงสุด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพตอเนือ่ งหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่อง
สามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 100 โปรดทราบวาการตั้งคานี้ไมมผี ลทีค่ วามไวชัตเตอร 4
หรือต่ํากวา
A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d3 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจํา
บัฟเฟอร (tAA) ดูหนา 492 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร
d4: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ในสถานการณที่มีการขยับกลองเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เลือก 1 วินาที, 2 วินาที หรือ
3 วินาที เพื่อหนวงเวลาลั่นชัตเตอรหลังจากกระจกยกขึ้นหนึง่ , สอง หรือสามวินาที
d5: เตือนใหใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก เปด สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน (c) จะกะพริบในชองมองภาพ
ถาตองใชแฟลชเพื่อใหไดคา แสงที่ดีที่สุด
339
d6: การเรียงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ ชื่อไฟลโดยการบวกหนึ่งจากตัวเลขไฟลสุดทายที่ใช ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
เมือ่ โฟลเดอรใหมถกู สรางขึน้ การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการดหนวยความจํา
ใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชหรือจาก
หมายเลขไฟลที่มากที่สุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหนึ่งที่สูงกวา ถาถายภาพ
เมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถายหมายเลข 9999 โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ
และหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกครั้ง
ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 999 ภาพ
รีเซ็ต
สําหรับ เปด ยกเวนวาภาพถัดไปถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่มหนึ่งเขาในหมายเลขไฟล
ที่มากที่สุดในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา หมายเลขไฟลจะถูกตั้งคาใหมเปน
0001
D การเรียงหมายเลขไฟล
ถาโฟลเดอรปจจุบันมีหมายเลข 999 และมีภาพถาย 999 ภาพ หรือภาพถายที่มีหมายเลข 9999 แลว
ปุมกดชัตเตอรจะใชงานไมได และไมสามารถถายภาพตอไปได เลือก รีเซ็ต สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง d6 (การเรียงหมายเลขไฟล) จากนั้น ฟอรแมตการดหนวยความจําปจจุบัน
หรือใสการดหนวยความจําใหม
340
d7: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิง
ขณะจัดองคประกอบภาพ (0 10)
d8: ปรับความไวแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก เปด ทานสามารถกําหนดคาความไวแสง (ISO) ไดในโหมด P และ S โดยหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย หรือในโหมด A โดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก เลือก ปด
เพื่อตั้งคาความไวแสง ISO จากการกดปุม W (S) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
d9: การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก อัตโนมัติ (v) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 12)
จะเปลี่ยนจากสีดําเปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความคมชัดของพื้นหลัง
หากตองการใชตัวอักษรสีเดียวกันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พื้นหลังสวาง
(w; ตัวอักษรสีดํา) หรือ พื้นหลังมืด (x; ตัวอักษรสีขาว)
พื้นหลังสวาง
พื้นหลังมืด
341
d10: ไฟหนาจอ LCD
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุม (ไฟหนาจอ LCD) จะติดเมื่อสวิทชเปดปดการทํางาน
ถูกหมุนไปทาง D เทานัน้ ถาเลือก เปด แผงควบคุมจะสวางทุกครัง้ ที่ตั้งเวลาสแตนดบาย
ทํางาน (0 39) เลือก ปด เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
342
d11: แบตเตอรีป่ ระเภท MB-D16
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เพื่อใหมนั่ ใจวาการทํางานของกลองเปนไปตามที่คาดไวเมื่อใชชุดแบตเตอรี่ MB-D16 ซึ่งเปน
อุปกรณเสริมกับแบตเตอรี่ AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนี้ใหตรงกับประเภทของแบตเตอรี่ที่
ใสในชุดแบตเตอรี่ ไมจําเปนตองปรับตัวเลือกนี้เมือ่ ใชแบตเตอรี่ EN-EL15b/EN-EL15a/
EN-EL15
ตัวเลือก
คําอธิบาย
1 LR6 (AA อัลคาไลน) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน
2 HR6 (AA Ni-MH)
เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ HR6 AA Ni-MH
3 FR6 (AA ลิเทียม) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ FR6 AA ลิเธียม
A การใชแบตเตอรี่ AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ํากวา 20 °C และจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ยี่หอและสภาพการเก็บรักษา ในบางกรณี แบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA
บางยี่หอไมสามารถใชได เนื่องจากลักษณะของประสิทธิภาพและความจุที่จํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลน
มีความจุที่นอยกวาประเภทอื่นและควรใชในกรณีที่ไมมีแบตเตอรี่อนื่ แลว และเฉพาะที่ที่อุณหภูมิอุน
กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังตอไปนี้:
แผงควบคุม
L
H
H
(กะพริบ)
ชองมองภาพ
—
d
d
(กะพริบ)
คําอธิบาย
แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม
แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน
ปุมกดชัตเตอรไมทํางาน เปลี่ยนแบตเตอรี่
343
d12: ลําดับแบตเตอรี่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรี่ในชุดแบตเตอรี่กอนเมื่อใสชุดแบตเตอรี่เสริม
MB-D16 ลงในกลอง โปรดทราบวาถา MB-D16 ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC กลองจะใชอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม
A ชุดแบตเตอรี่ MB-D16
MB-D16 ใชแบตเตอรี่ EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 ลิเธียมไอออนหนึ่งกอน หรือ AA อัลคาไลน,
Ni-MH หรือแบตเตอรี่ลิเธียมหกกอน (EN-EL15 มีมาพรอมกับกลอง แบตเตอรี่ AA แยกจําหนาย)
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงประเภทของแบตเตอรี่
ที่ใสไวใน MB-D16 ดังนี้:
สวนแสดงผลประเภท
แบตเตอรี่ MB-D16
$
w
o
p
344
ประเภทแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15
แบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน
แบตเตอรี่ AA HR6 Ni-MH
แบตเตอรี่ AA FR6 ลิเธียม
e: การถายครอม/แฟลช
e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ตัวเลือก
คําอธิบาย
1/250 วินาที
(Auto FP)
กลองจะใชแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเมื่อใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 435) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250 วินาที เมื่อกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/250 วินาที
ในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะถูกเปดใชงาน
ถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที
1/200 วินาที
(Auto FP)
กลองจะใชแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติเมื่อใชชุดแฟลชที่รองรับ
คุณสมบัติดังกลาว (0 435) หากใชแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชอื่น
ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/200 วินาที เมื่อกลองแสดงความไวชัตเตอร 1/200 วินาที
ในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะถูกเปดใชงาน
ถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/200 วินาที
1/200 วินาที–
1/60 วินาที
ความเร็วสัมพันธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาที่เลือกไว
A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
หากตองการล็อคความไวชัตเตอรที่คาจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลชในโหมด S หรือ M ใหเลือก
ความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดที่เปนไปได (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ
แสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ
A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
สามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดที่กลองรองรับได ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลด
ระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงหรือภายใตแสงแดดจา การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
จะแสดงสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เมื่อแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติทํางาน
(0 440)
345
❚❚ แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
เมื่อเลือก 1/250 วินาที (Auto FP) หรือ 1/200 วินาที (Auto FP) สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง e1 (ความเร็วสัมพันธกบั แฟลช, 0 345) ทานสามารถใชแฟลชในตัวกลอง
ดวยความไวชัตเตอรที่เร็วเทากับ 1/250 วินาที หรือ 1/200 วินาที ขณะเดียวกันชุดแฟลชเสริม
ภายนอกที่รองรับ (0 435) สามารถใชกับความไวชัตเตอรคาใดก็ได (แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ)
ความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช
1/250 วินาที
1/200 วินาที
1/200 วินาที
(Auto FP)
(Auto FP)
ชุดแฟลช
ชุดแฟลช
ชุดแฟลช
แฟลชใน
แฟลชใน
แฟลชใน
เสริม
เสริม
เสริม
ตัวกลอง
ตัวกลอง
ตัวกลอง
ภายนอก
ภายนอก
ภายนอก
ความไวชัตเตอร
ตั้งแต 1/4000 แตไมรวม
—
Auto FP
—
Auto FP
—
—
1/250 วินาที
1/250 แตไมรวม
ตั้งแต
—
Auto FP
—
—
สัมพันธกับแฟลช*
1/200 วินาที
1/200-30 วินาที
สัมพันธกับแฟลช
* ชวงแฟลชจะลดลงเมื่อความไวชัตเตอรเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ชวงแฟลชจะสูงกวาชวงแฟลชที่ได
จากความเร็วระดับเดียวกันที่ใชกับ Auto FP
e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมือ่ ใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกหรือชุดที่สอง หรือใชการลดตาแดงในโหมด P หรือ A (ไมวาจะเลือกคาใดไว
ความไวชัตเตอรจะชาได 30 วินาทีในโหมด S และ M หรือการตั้งคาแฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรต่ํา, แฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สองความไวชัตเตอรต่ํา
หรือการลดตาแดงพรอมแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา)
346
e3: การควบคุมแฟลชในตัวกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง
ตัวเลือก
1 TTL
2 ปรับเอง
คําอธิบาย
กลองจะปรับคาแสงแฟลชโดยอัตโนมัติตามสภาพการถายภาพ
เลือกระดับแฟลช (0 347) กลองไมยิงแฟลชนํา
3 การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงวาบจากแฟลช
(0 347)
4 โหมดสั่งแฟลช
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักเพื่อควบคุมชุดแฟลชเสริม
ภายนอกหนึ่งหรือหลายกลุม (0 348)
❚❚ ปรับเอง
เลือกระดับแฟลช ระดับแฟลชที่ระบุเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม: หากมีพลังงานเต็ม
แฟลชในตัวกลองจะมีไกดนัมเบอร 12 (เมตร, ISO 100, 20 °C)
❚❚ การยิงแฟลชซ้ํา
แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดแสงจา
จากแสงแฟลช กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
ตอไปนี้ กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
กําลังแฟลช เลือกกําลังแฟลช (แสดงเปนเศษสวนของกําลังไฟเต็ม)
เลือกจํานวนครั้งที่จะใหกลองยิงแฟลชตามกําลังไฟที่เลือกไว โปรดทราบวาขึ้นอยูกับ
จํานวนครั้ง ความไวชัตเตอรและตัวเลือกที่ไดเลือกไวสําหรับ ความถี่ จํานวนที่ปลอยแฟลชจริง
อาจจะนอยกวาคาที่เลือกไว
ความถี่ เลือกความถี่ในการยิงแฟลชตอวินาที
347
A โหมดควบคุมแฟลช
โหมดควบคุมแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลองจะปรากฏ
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 185)
A “ปรับเอง” และ “การยิงแฟลชซ้ํา”
สัญลักษณ Y จะกะพริบบนแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกตัวเลือกเหลานี้
A แฟลชเสริม SB-500 SB-400 และ SB-300
เมื่อติดตั้งและเปดชุดแฟลชเสริมภายนอก SB-500, SB-400 หรือ SB-300 การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3
จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม ทําใหเลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก จาก TTL
และ ปรับเอง ได (SB-500 ยังมีตัวเลือก โหมดสั่งแฟลช ดวย)
A “จํานวนครั้ง”
ตัวเลือกที่เลือกใชไดสําหรับ การยิงแฟลชซ้ํา > จํานวนครั้ง จะถูกกําหนดโดยกําลังแฟลช
กําลังไฟ
1/4
1/8
1/16
ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”
2
2–5
2–10
กําลังไฟ
1/32
1/64
1/128
❚❚ โหมดสั่งแฟลช
ตัวเลือกสําหรับ “จํานวนครั้ง”
2–10, 15
2–10, 15, 20, 25
2–10, 15, 20, 25, 30, 35
ใชแฟลชในตัวกลองเปนแฟลชหลักควบคุมชุดแฟลชเสริมภายนอกตั้งแตหนึ่งตัวขึ้นไป
ชุดแฟลชเสริมภายนอกแบงออกไดถึงสองกลุม (A และ B) โดยใชการควบคุมการทํางานแฟลช
แบบไรสาย (0 435)
การเลือกตัวเลือกนี้จะแสดงเมนูบนจอภาพตามที่แสดง
ในภาพดานขวา กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลือกตอไปนี้
กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน
348
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แฟลชใน
กลอง
เลือกโหมดแฟลชสําหรับแฟลชในตัวกลอง (แฟลชชุดควบคุม) เมื่อติดชุดแฟลชเสริม
ภายนอก SB-500 ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเปน แฟลชเสริม และใชเพื่อเลือกโหมดแฟลช
สําหรับ SB-500 หรือมิฉะนั้นตัวเลือกนี้จะระบุเปน แฟลชในกลอง
TTL
โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
ครั้งละ 1/3 EV
M
เลือกระดับแฟลช
––
แฟลชในตัวกลองจะไมยิง แมวาชุดแฟลชรีโมตจะยิง จะตองยกแฟลชในตัวกลองขึ้น
เพื่อใหสามารถปลอยแฟลชนํา
กลุม A
เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม A
TTL
โหมด i-TTL เลือกการชดเชยแสงแฟลชจากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคา
ครั้งละ 1/3 EV
AA
รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ; 0 435) เลือกการชดเชยแสงแฟลช
จากคาระหวาง +3.0 ถึง –3.0 EV โดยเพิ่มคาครั้งละ 1/3 EV
M
เลือกระดับแฟลช
––
ชุดแฟลชกลุมนี้จะไมยิง
กลุม B
ชองสัญญาณ
เลือกโหมดแฟลชสําหรับชุดแฟลชทั้งหมดในกลุม B ตัวเลือกที่ใชไดจะเหมือนกันกับ
ตัวเลือกสําหรับ กลุม A ขางตน
เลือกจากชองสัญญาณ 1–4 ชุดแฟลชทั้งหมดในทั้งสองกลุมจะตองตั้งคา
เปนชองสัญญาณเดียวกัน
349
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อถายภาพในโหมดสั่งแฟลช
1 ปรับคาสําหรับแฟลชในตัวกลอง
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับแฟลชในตัวกลอง โปรดทราบวา
ระดับกําลังแฟลชไมสามารถปรับไดในโหมด – –
2 ปรับการตั้งคาสําหรับกลุม A
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับชุดแฟลชในกลุม A
3 ปรับการตั้งคาสําหรับกลุม B
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับกําลังแฟลช
สําหรับชุดแฟลชในกลุม B
4 เลือกชองสัญญาณ
5 กด J
350
6 จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพ แลวจัดชุดแฟลชตามที่แสดงในภาพดานลาง โปรดทราบวา
ระยะทางสูงสุดที่สามารถวางชุดแฟลชรีโมตไดอาจแตกตางกันตามสภาพการยิงแฟลช
60 ° หรือนอยกวา
30 °
หรือนอยกวา
10 เมตร หรือนอยกวา
30 °
หรือนอยกวา
5 เมตร หรือนอยกวา
กลอง
(แฟลชในตัวกลอง)
5 เมตร หรือนอยกวา
60 ° หรือนอยกวา
เซ็นเซอรรีโมตแบบไรสายบนชุดแฟลชควรหันเขาหากลอง
7 กําหนดคาชุดแฟลชรีโมต
เปดชุดแฟลชรีโมตทั้งหมด แลวปรับการตั้งคากลุมตามทีต่ องการ จากนั้น ตั้งคา
ในชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 4 ดูรายละเอียดไดจากคูมอื การใชงานชุดแฟลช
8 ยกแฟลชในตัวกลอง
กดปุม M (Y) เพื่อยกแฟลชในตัวกลองขึ้น โปรดทราบวาแมวาจะเลือก – – สําหรับ
แฟลชในกลอง>โหมด แฟลชในตัวกลองตองยกขึ้นเพื่อใหกลองปลอยแฟลชนํา
351
9 จัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ
หลังจากยืนยันวาไฟแฟลชกลองพรอมยิงและไฟแฟลชสําหรับชุดแฟลชอื่นๆ ทั้งหมด
ติดแลว ใหจัดองคประกอบภาพ โฟกัสและถายภาพ สามารถใชล็อคคาแสงแฟลช
(0 190) ไดหากตองการ
A การแสดงผลโหมดสัมพันธกับแฟลช
M จะไมปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เมื่อเลือก – – สําหรับ แฟลชในกลอง > โหมด
A การชดเชยแสงแฟลช
คาชดเชยแสงแฟลชที่เลือกไวดวยปุม M (Y) และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะถูกเพิ่มลงใน
คาชดเชยแสงแฟลชที่ไดเลือกไวสําหรับแฟลชในตัวกลอง, กลุม A และกลุม B ในเมนู โหมดสั่งแฟลช
สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพเมื่อเลือกคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอืน่ ๆ
ที่ไมใช ±0 สําหรับแฟลชในตัวกลองหรือชุดแฟลชรีโมตในโหมด TTL หรือ AA สัญลักษณ Y
จะกะพริบเมื่อแฟลชในตัวกลองอยูในโหมด M
D โหมดสั่งแฟลช
ตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตจะรับแฟลชนําจากแฟลชในตัวกลอง (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจาก
ชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด AA) เพราะอาจ
รบกวนคาแสง เพื่อปองกันระยะเวลาที่ยิงแฟลชจากแฟลชในตัวกลองปรากฏในภาพถายที่ชวงสั้นๆ
ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงมาก) หรือใชตัวเลือกแผงอินฟราเรด
SG-3IR สําหรับแฟลชในตัวกลอง จําเปนตองใช SG-3IR เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดเมื่อใชแฟลชสัมพันธ
มานชัตเตอรชดุ ที่สองที่ยิงแฟลชในเวลาที่สวาง หลังจากวางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต ลองทดสอบถายภาพ
และดูผลลัพธในหนาจอกลอง
แมวาจะมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือสามครั้ง
หากใชจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ
352
e4: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวิธีที่กลองปรับระดับแฟลชเมือ่ ใชการชดเชยแสง
ตัวเลือก
YE ทั้งภาพ
E
ฉากหลังเทานั้น
คําอธิบาย
กลองจะปรับทั้งระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยน
คาแสงทั้งภาพ
ใชการชดเชยแสงกับพื้นหลังเทานั้น
e5: โมเดลลิ่งแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก เปด เมื่อใชกลองกับชุดแฟลชในตัวกลองหรือแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบ
Nikon Creative Lighting system (0 435) กลองจะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมือ่ กดปุม Pv (0 92)
โมเดลลิ่งแฟลชจะไมถูกยิงหากเลือก ปด
e6: ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกการตั้งคาหรือคาที่ตองการถายครอมเมื่อใชการถายครอมอัตโนมัติ (0 202)
เลือก AE และแฟลช (j) เพื่อทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, AE เทานั้น (k)
เพื่อถายครอมคาแสง, แฟลชเทานั้น (l) เพื่อถายครอมแฟลชเทานั้น,
ถายครอมไวตบาลานซ (m) เพื่อทําการถายครอมไวตบาลานซ (0 208) หรือ
ถายครอม ADL (y) เพื่อถายครอมโดยใช Active D-Lighting (0 212) โปรดทราบวา
ไมสามารถเลือกการถายภาพครอมไวตบาลานซที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ
NEF (RAW) + JPEG
353
e7: ลําดับการถายครอม
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตามคาตั้งจากโรงงาน MTR > อันเดอร > โอเวอร (H) กลองจะใชการถายครอมคาแสง,
แฟลช และไวตบาลานซตามลําดับที่ไดอธิบายไวในหนา 204 และ 209 ถาเลือก
อันเดอร > MTR > โอเวอร (I) กลองจะดําเนินการถายภาพตามลําดับจากคาต่ําสุด
ไปยังคาสูงสุด การตั้งคานี้ไมมผี ลตอการถายครอม ADL
f: การควบคุม
f1: ปุม OK
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะกําหนดหนาที่ไปยังปุม J ขณะถายภาพดวยชองมองภาพ, แสดงภาพ และ
ไลฟวิว (ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว การกดปุม J ขณะแสดงภาพยนตรแบบเต็มจอ
จะเปนการเริม่ เลนภาพยนตร)
❚❚ โหมดถายภาพ
ตัวเลือก
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
K ไฮไลทจุดโฟกัส
ไฮไลทจุดโฟกัสที่ใช
ที่ใช
ไมมี
354
หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J
J เลือกจุดโฟกัส
กึ่งกลาง
การกดปุม J ไมมีผลกระทบใดๆ ในการถายภาพดวยชองมองภาพ
❚❚ โหมดแสดงภาพ
ตัวเลือก
หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J
เปด/ปดภาพ
Q
ขนาดยอ
สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอกับการแสดงภาพขนาดยอ
R ดูกราฟฮิสโตแกรม
ในการแสดงภาพแบบเต็มจอและการแสดงภาพขนาดยอ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏบนจอภาพขณะที่กดปุม J (0 250)
p เปด/ปดซูม
สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอหรือการแสดงภาพ
ขนาดยอ และการแสดงภาพแบบซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่มจาก
กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูที่จุดกึ่งกลางของจุดโฟกัสที่ใชอยู
W เลือกชองบรรจุ
แสดงขอความเลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร (0 245)
การดและโฟลเดอร
❚❚ ไลฟวิว
ตัวเลือก
J เลือกจุดโฟกัส
กึ่งกลาง
p เปด/ปดซูม
ไมมี
หนาที่ที่กําหนดไปยังปุม J
กดปุม J ในมุมมองภาพสดเพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
กดปุม J เพื่อสลับระหวางการเปดและปดการซูม เลือกการตั้งคา
ซูมแรกเริ่มจาก กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ
กําลังขยายสูง (200%) การแสดงผลการซูมจะอยูที่จุดกึ่งกลาง
ของจุดโฟกัสที่ใชอยู
การกดปุม J ไมมีผลกระทบใดๆ ในไลฟวิว
355
f2: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม Fn ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง
(กด) หรือเมื่อใชรวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)
❚❚ กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
q ดูตัวอยาง
คําอธิบาย
ระหวางที่ถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตัวอยาง
ระยะความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 92) ระหวางที่ถายภาพ
ไลฟวิว ทานสามารถกดปุมอีกครั้งเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด
ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกครั้งเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 56)
กดปุม Fn เพื่อล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
r ล็อคคาแสงแฟลช ภายนอกที่รองรับระบบนี้เทานั้น 0 190, 435) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช
B ล็อค AE/AF
C ล็อค AE เทานั้น
E ล็อค AE (คาง)
F ล็อค AF เทานั้น
A AF-ON
s ปดแฟลช
356
โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้
อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนดบาย
กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม Fn
การกดปุม Fn จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส
แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn
ตัวเลือก
คําอธิบาย
t ถายตอเนื่อง
ถากดปุม Fn ขณะที่การถายครอมคาแสง, แฟลช หรือ ADL ทํางาน
ในโหมดถายทีละภาพหรือลั่นชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพ
ทุกภาพที่ใชโปรแกรมถายครอมในขณะนั้นเมื่อทานกดปุมกดชัตเตอร
ถากําลังใชการถายครอมไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายตอเนื่อง
(โหมด U, T หรือ M) กลองจะถายภาพแบบครอมตอไปเรื่อยๆ
ขณะกดปุมกดชัตเตอรคางไว
e + NEF (RAW)
ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ
JPEG Basic e จะปรากฏในชองมองภาพและภาพ NEF (RAW)
จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อทานเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกครั้ง
แบบครอม
L วัดแสงเฉลี่ย
กลองจะวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเมื่อกดปุม Fn
M วัดแสงเนน
กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุม Fn
ทั้งภาพ
กลางภาพ
N วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุม Fn
4 ระบบวัดแสง
กลองจะวัดแสงเนนไฮไลทเมื่อกดปุม Fn
9 แสดงเสนตาราง
กดปุม Fn เพื่อเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 10)
m ระนาบกลอง
กดปุม Fn เพื่อดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ (0 359)
n เมนูของฉัน
การกดปุม Fn จะแสดง “เมนูของฉัน” (0 421)
ที่เนนไฮไลท
ในชองมองภาพ
ในชองมองภาพ
357
ตัวเลือก
คําอธิบาย
6 ไปรายการบนสุด
ในเมนูของฉัน
กดปุม Fn เพื่อขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน” เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อใหเรียกใชงานเมนูที่ใชบอยไดอยางรวดเร็ว
K แสดงภาพ
ปุม Fn ทําหนาที่เหมือนปุม K เลือกเมื่อใชเลนสเทเลโฟโต
หรือในสถานการณอื่นๆ ที่ยากตอการใชปุม K ดวยมือซาย
ไมมี
การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
A ตัวเลือกที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
หากไมสามารถใชตวั เลือกที่เลือกสําหรับ กด รวมกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่
กลองจะแสดงขอความ และไมวาจะเปน กด หรือ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง ที่ตั้งคาไวกอนจะถูก
ตั้งคาเปน ไมมี
358
A ระนาบกลองในชองมองภาพ
เมื่อเลือก ระนาบกลองในชองมองภาพ สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2 (กําหนดปุม Fn) > กด
การกดปุม Fn จะแสดงสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปลบสัญลักษณ
ออกจากจอแสดงผล
กลองเอียงขวา
กลองอยูใน
แนวระนาบ
กลองเอียงซาย
ชองมองภาพ
(วางกลองใน
แนวนอน)
ชองมองภาพ
(วางกลองใน
แนวตั้ง)
โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเมื่อกลองเอียงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง สําหรับ
สวนแสดงผลที่แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลอง ใหใชตัวเลือก
ระนาบกลอง ในเมนูตั้งคา (0 388)
359
❚❚ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
5 เลือกพื้นที่ภาพ
v ความไว/รูรับแสง
หากกดปุม Fn เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถ
เปลี่ยนความไวชัตเตอร (โหมด S และ M) และคารูรับแสง (โหมด A
และ M) ไดครั้งละ 1 EV ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง,
0 333)
w เลือกหมายเลข
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
ที่กําหนดใหใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 238)
1 สต็อป
เลนสที่ไมมี CPU
y
Active D-Lighting
กดปุม Fn และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อปรับคา Active D-Lighting
(0 175)
S HDR (High
กดปุม Fn คาง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก โหมด HDR
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือก ระดับ HDR (0 178)
z โหมดหนวงเวลา
ถาย
กดปุม Fn แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดหนวงเวลาถาย
(0 339)
ไมมี
กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม Fn
Dynamic Range)
360
คําอธิบาย
กดปุม Fn คาง แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ
(0 114)
f3: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม Pv ไมวาจะเปนหนาที่ของปุมเอง
(กด) หรือเมื่อใชรว มกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง) ตัวเลือกที่ใชได
จะเหมือนกันกับตัวเลือกสําหรับ กําหนดปุม Fn (0 356)
ตัวเลือกเริ่มตนสําหรับ กด และ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
คือ ดูตัวอยาง และ ไมมี ตามลําดับ
f4: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ไมวาจะเปนหนาที่
ของปุมเอง (กด) หรือเมื่อใชรว มกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง
(กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง)
❚❚ กด
การเลือก กด จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
B
C
คําอธิบาย
ล็อค AE/AF
โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L
ล็อค AE เทานั้น
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L
E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L และยังคงล็อคไว
จนกวาจะกดปุมนี้อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนดบาย
361
ตัวเลือก
F
ล็อค AF เทานั้น
A AF-ON
คําอธิบาย
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L
ปุม A AE-L/AF-L จะเริ่มปรับโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส
กดปุม A AE-L/AF-L เพื่อล็อคคาแฟลช (แฟลชในตัวกลอง
r ล็อคคาแสงแฟลช และชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบนี้เทานั้น 0 190, 435)
กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช
ไมมี
การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
❚❚ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือก กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง จะแสดงตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
5 เลือกพื้นที่ภาพ
w เลือกหมายเลข
กดปุม A AE-L/AF-L และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
หมายเลขเลนสที่กําหนดใหใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
(0 238)
เลนสที่ไมมี CPU
ไมมี
362
คําอธิบาย
กดปุม A AE-L/AF-L คางไว แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกพื้นที่ภาพ (0 114)
กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม
A AE-L/AF-L
f5: แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ตัวเลือก
คําอธิบาย
หมุนแบบ
ยอนกลับ
กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เมื่อใชแปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
แลวกด J การตั้งคานี้จะใชกับแปนหมุน
เลือกคําสั่งของชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D16
สลับหลัก/
รอง
การปรับคาแสง: ถาเลือก ปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะควบคุมความไวชัตเตอร
และแปนหมุนคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง ถาเลือก เปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จะควบคุมคารูรับแสงและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะควบคุมความไวชัตเตอร ถาเลือก
เปด (โหมด A) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชกําหนดคารูรับแสงในโหมดการถายภาพ
A เทานั้น
การตั้งคาโฟกัสอัตโนมัติ: หากเลือก เปด จะสามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
โดยการกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เลือกโหมดพื้นที่ AF
โดยกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การตั้งคานี้ยังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D16
363
ตัวเลือก
คําอธิบาย
การตั้งคา
รูรับแสง
ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย รูรับแสงจะปรับไดดวยแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เทานั้น (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักถาเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง >
การปรับคาแสง) ถาเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับได
ดวยวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผลรูรับแสงกลองจะแสดงคารูรับแสง
โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G และ E ยังคงตั้งคาไดโดยใชแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกวงแหวนปรับรูรับแสงหรือไม จะตองใช
วงแหวนปรับรูรับแสงปรับคารูรับแสงเมื่อติดตั้งเลนสชนิดไมมี CPU
ถาเลือก ปด ตัวเลือกคําสั่งจะใชเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ, ไฮไลท
ภาพยอสวนขนาดเล็ก และคนหาเมนู ถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพ
ทันทีที่ถาย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อน
แถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะใชในการเลนแบบเต็มกรอบ
เมนูและการ
เพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง ตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ การเลื่อนภาพดวย
แสดงภาพ
แปนหมุนยอย และการแสดงภาพขนาดยอ เพื่อเลื่อนหนาขึ้นหรือลง ในขณะที่
เมนูปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูยอยของตัวเลือก
ที่ไดเลือกไว ขณะที่หมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลือก
กด 2 หรือ J เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) เพื่อปองกันไมให
ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะแสดงภาพทันทีที่ถาย
การเลื่อน เมื่อเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย) สําหรับ
ภาพดวย เมนูและการแสดงภาพ จะสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งระหวางที่แสดงภาพ
แปนหมุน แบบเต็มเฟรมเพื่อเลือกโฟลเดอรหรือเพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลังครั้งละ 10 หรือ
ยอย
50 ภาพ
364
f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
การเลือก ใช ชวยใหสามารถปรับไดตามปกติโดยการกดปุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
โดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจากที่ปลอยปุมแลว การตั้งคาสิ้นสุดเมื่อกดปุมอีกครั้ง
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง หรือเมือ่ หมดเวลาสแตนดบาย สามารถใชตัวเลือกนี้
กับปุมตอไปนี้:
ปุม
E
M (Y)
W (S)
X (T)
L (U)
0
143
ปุม
0
140
Z (Q)
180, 182
D
202
134
Fn 1
360
116, 118
Pv 2
146, 150, 154,
156, 159
57, 59, 121, 125
A AE-L/AF-L
361
362
3
366
ปุมบันทึกภาพยนตร
ปุมโหมด AF
1 เมื่อกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU, ฟงกชั่น Active D-Lighting, HDR หรือ
โหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2
2 เมื่อกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU, ฟงกชั่น Active D-Lighting, HDR หรือ
โหมดหนวงเวลาถายโดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f3
3 เมื่อกําหนดการเลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f4
4 เมื่อกําหนดไวตบาลานซหรือคาความไวแสง (ISO) โดยใชการตั้งคาแบบกําหนดเอง f9
4
f7: ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
การเลือก กดชัตเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมือ่ ไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง)
ถาเลือก ล็อคชัตเตอร ทานจะกดปุมกดชัตเตอรไดเมื่อใสการดหนวยความจําไวในกลอง
เทานั้น
365
f8: แสดงคากลับดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก
(W) สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม
ชองมองภาพ และการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบที่ดานซายและคาบวก
ที่ดานขวา เลือก
(V) เพื่อแสดงคาลบทางดานซาย
และคาบวกทางดานขวา
f9: กําหนดปุมบันทึกภาพยนตร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่การทํางานที่ใชปุมบันทึกภาพยนตรระหวาง
การถายภาพดวยชองมองภาพและไลฟววิ
ปุมบันทึกภาพยนตร
❚❚ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ตัวเลือก
m
ไวตบาลานซ
8 คาความไวแสง
(ISO)
5 เลือกพื้นที่ภาพ
ไมมี
366
คําอธิบาย
กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกตัวเลือกไวตบาลานซ
(0 145)
กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกคาความไวแสง (ISO)
(0 134)
กดปุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ (0 114)
กลองจะไมดําเนินการใดๆ ถาหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม
f10: กําหนดปุม 4 ของ MB-D16
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกฟงกชั่นที่กําหนดใหกับปุม
A AE-L/AF-L บนชุดแบตเตอรีเ่ สริม
MB-D16
ตัวเลือก
B
C
โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16
ล็อค AE เทานั้น
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16
E ล็อค AE (คาง)
F
คําอธิบาย
ล็อค AE/AF
ล็อค AF เทานั้น
A AF-ON
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16
และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนดบาย
โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16
การกดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 จะเริ่มปรับโฟกัสอัตโนมัติ
ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส
กดปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 เพื่อล็อคคาแฟลช
r ล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริมภายนอกที่รองรับระบบนี้เทานั้น
0 190, 435) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช
G
เหมือนกับปุม Fn
ปุม A AE-L/AF-L ของ MB-D16 จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับปุม Fn
ของกลอง (0 356)
367
f11: กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม Fn บนรีโมตคอนโทรลไรสาย
ตัวเลือก
q ดูตัวอยาง
คําอธิบาย
ระหวางที่ถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตัวอยาง
ระยะความชัดลึกในขณะที่กดปุม Fn ได (0 92) ระหวางที่ถายภาพ
ไลฟวิว ทานสามารถกดปุมอีกครั้งเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด
ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น ใหกดปุมอีกครั้งเพื่อคืนคารูรับแสง
ใหกลับเปนคาเดิม (0 56)
กดปุม Fn เพื่อล็อคคาแสงแฟลช (แฟลชในตัวกลองและชุดแฟลชเสริม
r ล็อคคาแสงแฟลช ภายนอกที่รองรับระบบนี้เทานั้น 0 190, 435) กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก
การล็อคคาแสงแฟลช
B
C
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
E ล็อค AE (คาง)
F
s
368
โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม Fn
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม Fn และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้
อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนดบาย
ล็อค AF เทานั้น
กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม Fn
ปดแฟลช
แฟลชจะไมทํางานเมื่อถายภาพโดยกดปุม Fn
ตัวเลือก
e + NEF (RAW)
a ไลฟวิว
คําอธิบาย
ถาคุณภาพของภาพถูกตั้งเปน JPEG Fine, JPEG Normal หรือ
JPEG Basic e จะปรากฏในชองมองภาพและภาพ NEF (RAW)
จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไปหลังจากที่กดปุม Fn (การตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเดิมจะถูกเรียกคืนเมื่อทานเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร)
ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุม Fn อีกครั้ง
การกดปุม Fn จะทําใหเริ่มตนและออกจากโหมดไลฟวิว
x เหมือนกับปุม Fn ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ของกลอง
ปุม Fn ของกลอง (0 356)
y เหมือนกับปุม Pv ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ของกลอง
ปุม Pv ของกลอง (0 361)
z เหมือนกับปุม 4 ปุม Fn ของรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย จะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับ
ของกลอง
ปุม A AE-L/AF-L ของกลอง (0 361)
ไมมี
การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
369
g: ภาพยนตร
g1: กําหนดปุม Fn
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม Fn ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตัวเลือกที่ตั้งจากโรงงานคือ
ไมม)ี
❚❚ กด
ตัวเลือก
q
r
ใสเครื่องหมาย
ดัชนี
s ดูขอมูล
การถายภาพ
B
C
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
E ล็อค AE (คาง)
F
ล็อค AF เทานั้น
A AF-ON
ไมมี
370
คําอธิบาย
รูรับแสงจะเปดกวางขึ้นขณะกดปุม ใชรวมกับการตัง้ คาแบบกําหนดเอง
ปรับรูรับแสงดวย
g2 (กําหนดปุม Preview) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด)
ไฟฟา (เปด)
สําหรับการปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 372)
กดปุมนี้ขณะบันทึกภาพยนตรเพื่อใสดัชนีที่ตําแหนงปจจุบัน (0 70)
ดัชนีสามารถใชเมื่อดูและตัดตอภาพยนตร
กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคา
ภาพตางๆ แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกครั้ง
เพื่อกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร
กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้
อีกครั้ง
กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม
การกดปุมนี้จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส
การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ไมสามารถใชปรับรูรับแสงดวยไฟฟากับเลนสบางชนิด ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมด A
และ M เทานั้น และไมสามารถใชในขณะแสดงขอมูลการถายภาพ (สัญลักษณ 6 แสดงวาไมสามารถ
ใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาได) การปดเครื่องกลองถายรูปหรือการออกจากไลฟวิวของ
ภาพยนตรจะปดการใชงานรูรับแสงดวยไฟฟา (โปรดทราบวา ในกรณีอยางหลังจะยังคงใชรูรับแสงไดอยู
จนกระทั่งฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)
371
g2: กําหนดปุม Preview
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ของปุม Pv ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร (ตัวเลือกที่ตั้งจากโรงงานคือ
ใสเครื่องหมายดัชนี)
❚❚ กด
ตัวเลือก
q
r
ใสเครื่องหมาย
ดัชนี
s ดูขอมูล
การถายภาพ
B
C
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
E ล็อค AE (คาง)
F
ล็อค AF เทานั้น
A AF-ON
ไมมี
372
คําอธิบาย
รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุม ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1
ปรับรูรับแสงดวย
(กําหนดปุม Fn) > ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด) สําหรับการปรับ
ไฟฟา (ปด)
รูรับแสงแบบใชปุมควบคุม (0 370)
กดปุมนี้ขณะบันทึกภาพยนตรเพื่อใสดัชนีที่ตําแหนงปจจุบัน (0 70)
ดัชนีสามารถใชเมื่อดูและตัดตอภาพยนตร
กดปุมเพื่อแสดงขอมูลความไวชัตเตอร รูรับแสง และการตั้งคา
ภาพตางๆ แทนการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกครั้ง
เพื่อกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึกภาพยนตร
กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุม
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุม
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้
อีกครั้ง
กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อกดปุม
การกดปุมนี้จะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ ไมสามารถใช
ปุมกดชัตเตอรในการหาโฟกัส
การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
g3: กําหนดปุม AE-L/AF-L
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
❚❚ กด
เลือกหนาที่ของปุม A AE-L/AF-L ขณะอยูในโหมดไลฟวิวของภาพยนตร ตัวเลือกที่ใชได
จะเหมือนกันกับตัวเลือกสําหรับ กําหนดปุม Fn (0 370) ยกเวน ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
(เปด) จะใชไมไดและคาตั้งจากโรงงานคือ ล็อค AE/AF
g4: กําหนดปุมชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกหนาที่ในการกดปุมกดชัตเตอรเมื่อเลือก 1 ดวยปุมเลือกไลฟวิว
ตัวเลือก
คําอธิบาย
C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงทั้งหมดจนสุดเพื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร
และถายรูปดวยสัดสวนภาพ 16 : 9 (สําหรับขอมูลเกี่ยวกับขนาดภาพ
ใหดูหนา 77)
1 บันทึกภาพยนตร
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มโหมดไลฟวิวของภาพยนตร
ทานสามารถกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมด
โฟกัสอัตโนมัติ) แลวกดปุมจากที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่มหรือสิ้นสุด
การบันทึก ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับวัตถุประสงคอื่น
ระหวางไลฟวิวของภาพยนตร หากตองการปดโหมดไลฟวิว
ของภาพยนตร ใหกดปุม a ปุมกดชัตเตอรที่อุปกรณเสริม
รีโมตคอนโทรลไรสาย หรือ สายลั่นชัตเตอร (0 443, 444) ทําหนาที่
เหมือนกันกับปุมกดชัตเตอรที่ตัวกลอง อยางไรก็ตาม รีโมตคอนโทรล
ML-L3 ไมสามารถใชบันทึกภาพยนตร ปุมกดชัตเตอรใน ML-L3
จะไมมีผล
373
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง
ในการแสดงเมนูการตั้งคา กด G แลวเลือกแท็บ B (เมนูตั้งคา)
ปุม G
ตัวเลือกเมนูตั้งคา
เมนูตั้งคาประกอบดวยตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
0
375
คําอธิบายภาพ
0
384
บันทึก User Settings
99
ขอมูลลิขสิทธิ์
385
รีเซ็ต User Settings
101
บันทึก/โหลดการตั้งคา
386
ความสวางของจอภาพ
376
ระนาบกลอง
388
สมดุลของสีบนจอภาพ
377
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
235
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
448
ปรับ AF อยางละเอียด
389
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด 1
451
HDMI
278
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
378
ขอมูลบอกตําแหนง
239
ลดการกะพริบ
380
Wi-Fi
282
โซนเวลาและวันที่
381
เครือขาย
269
ภาษา (Language)
381
สง Eye-Fi 2
391
หมุนภาพอัตโนมัติ
382
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
392
383 รุนเฟรมแวร
ขอมูลแบตเตอรี่
1 ไมสามารถใชไดถาแบตเตอรี่ใกลหมด
2 จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi ที่ใชงานรวมกันไดลงในกลองเทานั้น
A โปรดอาน
คาเริ่มตนของเมนูจะระบุไวในหนา 299
374
392
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
จะตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอนการใชงานครั้งแรกหรือหลังจากนําไปใชหรือ
ถูกฟอรแมตในอุปกรณอื่น โปรดทราบวาการฟอรแมตจะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ทั้งหมด
ในการด กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารองขอมูลทีต่ องการไวแลว (0 266)
D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต
การเลือก ฟอรแมตการดหนวยความจํา ในเมนูตั้งคา
ที่แสดงตัวเลือกที่ดานขวา ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําแลวเลือก ใช เพื่อฟอรแมตการดที่เลือก
สามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยการกดปุม
O (Q) และ Z (Q) คางไวพรอมกันจนกวา C
ปรากฏในสวนแสดงผลความไวชัตเตอรในแผงควบคุม
และชองมองภาพ
ปุม O (Q)
ปุม Z (Q)
375
กดปุมพรอมกันอีกครั้งเปนครัง้ ที่สองเพื่อฟอรแมตการด (หากตองการออกจากการ
ฟอรแมตการด ใหกดปุมใดปุมหนึ่งหรือรอประมาณ 6 วินาที จนกวา C จะหยุดกะพริบ)
เมื่อการฟอรแมตเสร็จสมบูรณ แผงควบคุมและชองมองภาพจะแสดงจํานวนภาพถาย
ที่สามารถบันทึกไดในการตั้งคาปจจุบัน
A การดหนวยความจําสองแผน
หากใสการดหนวยความจําไวทั้งสองชอง เมื่อกดปุม O (Q) และ Z (Q) กลองจะแสดงการด
หนวยความจําที่จะถูกฟอรแมตดวยสัญลักษณกะพริบ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชองตางๆ
ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกความสวางหนาจอสําหรับการเลน, เมนู และการแสดงขอมูล
เลือกคาสูงขึ้นหากตองการความสวางเพิ่มขึ้น และคาต่ําลงหากตองการลดความสวาง
A ความสวางของจอภาพ
คา +4 ขึ้นไปจะทําใหสามารถอานหนาจอในแสงจาไดงาย แตจะสงผลใหเกิดสีเหลืองในสวนที่เปน
สีเขียวดวย เลือกคาต่ําเพื่อการปรับปรุงคุณภาพสีที่แมนยํา
A โปรดอาน
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ ความสวางของจอภาพ จะไมสงผลตอความสวางของจอภาพในระหวาง
การถายภาพไลฟวิวหรือไลฟวิวของภาพยนตร สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการปรับความสวางของจอภาพ
ในไลฟวิว ใหดูหนา 62
376
สมดุลของสีบนจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ใชตัวเลือกคําสั่งตามที่แสดงดานลางเพื่อปรับสมดุลของสี
บนจอภาพโดยระบุอางอิงไปยังภาพตัวอยาง ภาพตัวอยาง
คือภาพที่ถายลาสุด หรือเปนภาพที่แสดงลาสุดในโหมด
แสดงภาพ การเลือกภาพอื่นที่ตางกัน ใหกดปุม W (S)
แลวเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดยอ (หากตองการ
แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ ใหกด X/T)
คางไว หากไมมีรปู ภาพในการดหนวยความจํา กลองจะแสดง
กรอบภาพวางที่มีขอบสีเทาในตําแหนงของภาพตัวอยาง
กด J เพื่อออกจากเมนูเมือ่ การปรับแกเสร็จสมบูรณ
สมดุลของสีบนจอภาพจะมีผลกับเมนู การแสดงภาพ
และมุมมองผานเลนสทแี่ สดงระหวางการถายภาพไลฟววิ และ
ไลฟวิวของภาพยนตร โดยไมสงผลตอภาพที่ถายกับกลอง
เพิ่มจํานวนสีเขียว
เพิ่มจํานวนสีน้ําเงิน
เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน
เพิ่มจํานวนสีมวงแดง
377
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด 0 268;
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูในวิธีใชออนไลน Capture NX-D)
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมือ่ ติดตั้งเลนส CPU บนกลองเทานั้น แนะนําใหใชเลนส
ที่ไมใช DX ที่มที างยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมื่อใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด
1 เลือกตัวเลือกเริ่ม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้ แลวกด J หากตองการ
ออกโดยไมใชขอมูลภาพลบฝุน กด G
• เริ่ม: ขอความที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏและ
“rEF” จะปรากฏในสวนแสดงผลของชองมองภาพ
และแผงควบคุม
• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้
เพื่อทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริม่ ขอความ
ที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF”
จะปรากฏในชองมองภาพและแผงควบคุมเมื่อ
ทําความสะอาดเซ็นเซอรเสร็จ
378
2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอินฟนิตี้โดยอัตโนมัติ
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนอินฟนิตี้ดวยตนเอง
3 ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลอางอิงภาพลบฝุนและขอความทีแ่ สดง
ทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอางอิงอื่น
และทําซ้ําจากขั้นตอนที่ 1
379
D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงการลบฝุนที่บันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะไมสามารถนํามาใชกับภาพ
ที่ถายหลังจากทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม
ถาไมตองการใชขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู
D ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพที่ถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ไมสามารถดูภาพ
อางอิงโดยใชซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง
ลดการกะพริบ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟวิวหรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลองเลือกความถี่
ที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC
ในพื้นที่นั้น
A ลดการกะพริบ
ถาตัวเลือก อัตโนมัติ ไมใหผลลัพธตามที่ตองการ และทานไมแนใจเกี่ยวกับคาความถี่ของกระแสไฟ
ที่ใชในพื้นที่นั้น ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาที่ใหผลที่ดีที่สุด การลด
การกะพริบอาจไมใหผลลัพธที่ตองการก็ได ถาวัตถุที่ตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณีนี้ ควรลองใช
คารูรับแสงที่แคบลง (คารูรับแสงสูงขึ้น)
380
โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เปลี่ยนเขตเวลา ตั้งนาฬิกากลอง เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรือปดชดเชย
เวลากลางวัน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
โซนเวลา
เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนเวลาใหม
โดยอัตโนมัติ
วันที่และเวลา
ตั้งคานาฬิกาในกลอง หากรีเซ็ตนาฬิกา สัญลักษณ Y จะปรากฏ
โดยกะพริบในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
รูปแบบวันที่
เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป
ชดเชยเวลากลางวัน
เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้น
หรือชาลงหนึ่งชั่วโมงโดยอัตโนมัติ คาตั้งจากโรงงานคือ ปด
ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง
381
หมุนภาพอัตโนมัติ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ภาพที่ถายขณะที่เลือกคา เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางกลอง ทําใหกลองหมุนภาพไดโดย
อัตโนมัติขณะแสดงภาพ (0 242) หรือเมือ่ ดูภาพใน ViewNX 2 (มีมาให) หรือใน
Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268) การหมุนกลองจะถูกบันทึกไวดังตอไปนี้:
ทิศทางแนวนอน (กวาง)
หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90°
หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90°
การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้ มื่อแพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสที่ชี้ขึ้นหรือลง
A หมุนแนวตั้ง
ในการหมุนภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพถายบุคคล) โดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพ ใหเลือก เปด
สําหรับตัวเลือก หมุนแนวตั้ง ในเมนูแสดงภาพ (0 308)
382
ขอมูลแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันทีใ่ สอยูในกลอง
รายการ
คําอธิบาย
ระดับแบตเตอรี่ ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต
ภาพที่ถายไป
จํานวนครั้งที่ลั่นชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจ
แบตเตอรี่ไวลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ
ตัวอยางเชน เมื่อวัดไวตบาลานซที่ตั้งคาเองลวงหนา
แสดงอายุแบตเตอรี่บนหนาจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธิภาพ
ของแบตเตอรี่ยังไมเสื่อม, 4 (l) แสดงวาแบตเตอรี่สิ้นสุดอายุการใชงานแลว
ควรเปลี่ยนใหม โปรดทราบวาแบตเตอรี่ใหมที่ชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C
อายุแบตเตอรี่
โดยประมาณอาจแสดงอายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม การแสดงผล
อายุแบตเตอรี่จะกลับเปนปกติเมื่อรีชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิประมาณ 20 °C
หรือสูงกวา
A ชุดแบตเตอรี่ MB-D16
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอรี่ MB-D16 จะปรากฏที่ดานขวา
หากใชแบตเตอรี่ AA ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเปนสัญลักษณ
ระดับแบตเตอรี่ รายการอืน่ ๆ จะไมปรากฏ
383
คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ คําอธิบายสามารถดูเปนขอมูลเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (มีมาให) หรือ Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268)
ซึ่งคําอธิบายภาพจะดูไดในหนาขอมูลการถายภาพ ซึ่งอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ
(0 251) มีตัวเลือกตอไปนี้ใหเลือกใช:
• ใสคําอธิบาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธิบายไวในหนา 171 คําอธิบายมีความยาวไดไมเกิน
36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบาย
ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบคําอธิบาย
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J
เพื่อออก
384
ขอมูลลิขสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมือ่ ถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิจ์ ะมีอยูในขอมูลการถายภาพ
ซึ่งจะแสดงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 251) และสามารถดูเปนขอมูลเมตา
(คําอธิบายขอมูล) ใน ViewNX 2 (ที่ใหมา) หรือใน Capture NX-D (มีใหดาวนโหลด; 0 268)
มีตัวเลือกตอไปนีใ้ หเลือกใช:
• ชื่อชางภาพ: ใสชื่อชางภาพตามที่อธิบายไวในหนา 171 ใสชื่อชางภาพไดสงู สุดถึง 36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ:์ ใสชื่อของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายในหนา 171 ชื่อเจาของลิขสิทธิ์จะตอง
ยาวไมเกิน 54 ตัวอักษร
• แนบขอมูลลิขสิทธิ:์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูลลิขสิทธิ์
ลงในภาพที่ถายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบขอมูลลิขสิทธิ์
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตวั เลือกดังกลาว
แลวกด 2 หลังจากเลือกการตัง้ คาที่ตอ งการแลว ใหกด J
เพื่อออก
D ขอมูลลิขสิทธิ์
เพื่อปองกันการใชชื่อของศิลปนหรือชื่อเจาของลิขสิทธิ์โดยไมไดรับอนุญาต ตองแนใจวาไมไดเลือก
แนบขอมูลลิขสิทธิ์ และชอง ชื่อชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เวนวางไวกอนใหคนอื่นยืมหรือมอบกลอง
ใหคนอื่น Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชงานตัวเลือก
ขอมูลลิขสิทธิ์
385
บันทึก/โหลดการตั้งคา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือก บันทึกการตั้งคา เพื่อบันทึกการตั้งคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจําในชองที่ 1
(0 119; ถาการดหนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้น) ใชตัวเลือกนี้
เพื่อใชการตั้งคาดังกลาวรวมกับกลอง D750
เมนู
แสดงภาพ
การถายภาพ
การถายภาพยนตร
386
ตัวเลือก
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
หลังจากลบ
หมุนแนวตั้ง
การตั้งชื่อไฟล
หนาที่ของการดในชองที่ 2
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
พื้นที่ภาพ
การบีบอัดภาพ JPEG
การบันทึก NEF (RAW)
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาที่ตั้งเอง d-1–d-6)
ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)
พื้นที่สี
Active D-Lighting
ควบคุมขอบมืด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
โหมดรีโมตคอนโทรล (ML-L3)
ปลายทาง
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร
เมนู
การถายภาพยนตร
การตั้งคา
แบบกําหนดเอง
ตัวเลือก
ความไวของไมโครโฟน
การตอบสนองความถี่
ลดเสียงรบกวนจากลม
พื้นที่ภาพ
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาที่ตั้งเอง d-1–d-6)
ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
มาตรฐาน)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ตั้งคาความไวแสง (ISO) สําหรับภาพยนตร
การตั้งคาแบบกําหนดเองยกเวน รีเซ็ตการตัง้ คาแบบกําหนดเอง
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ลดการกะพริบ
โซนเวลาและวันที่ (การยกเวนวันที่และเวลา)
ภาษา (Language)
หมุนภาพอัตโนมัติ
คําอธิบายภาพ
ตั้งคา
ขอมูลลิขสิทธิ์
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
HDMI
ขอมูลบอกตําแหนง
Wi-Fi
สง Eye-Fi
รายการเมนูของฉันทั้งหมด
เมนูของฉัน/คาที่เพิ่งตั้ง คาที่เพิ่งตั้งทั้งหมด
เลือกแท็บ
สามารถเรียกคืนการตั้งคาที่ถูกบันทึกดวยกลองรุนนี้ไดโดยเลือก โหลดการตั้งคา
โปรดทราบวา บันทึก/โหลดการตั้งคา จะใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลอง
และตัวเลือก โหลดการตั้งคา จะใชไดหากในการดมีการตั้งคาที่ไดบันทึกไว
387
A บันทึกการตั้งคา
การตั้งคาจะถูกบันทึกไวในไฟลชื่อ NCSETUPG กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการ
เปลี่ยนชื่อไฟล
ระนาบกลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมูลที่ไดจาก
เซ็นเซอรวัดความเอียงของกลอง หากกลองเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียง
ซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง จุดทีแ่ สดงทีก่ ึ่งกลาง
ของจอภาพจะกลายเปนสีเขียว การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับประมาณ 5 องศา
กลองอยูในแนวระนาบ
กลองเอียงไปทางซาย
หรือทางขวา
กลองเอียงไปดานหนา
หรือดานหลัง
D การเอียงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเมื่อกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอียงได
ระดับความเอียงจะไมปรากฏขึ้น
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูสัญลักษณแสดง Roll ในชองมองภาพ ใหดูการตั้งคาแบบกําหนดเอง f2
(กําหนดปุม Fn > กด; 0 356, 359) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการแสดงระนาบกลองในไลฟวิว ใหดูหนา
64 และ 75
388
ปรับ AF อยางละเอียด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับโฟกัสอยางละเอียดตามชนิดของเลนสไดสูงสุดถึง 12 ชนิด ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF
อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ ซึ่งอาจไปรบกวนการโฟกัสปกติ ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เมื่อจําเปน
ตัวเลือก
ปรับ AF ละเอียด • เปด: เปดการจูน AF
(เปด/ปด)
• ปด: ปดการจูน AF
คาที่บันทึกไว
จูนคา AF สําหรับเลนสปจจุบัน
(เลนส CPU เทานั้น) กด 1 หรือ
3 เพื่อเลือกคาระหวาง +20
และ –20 กลองสามารถบันทึก
คาการจูนเลนสไดถึง 12 ชนิด
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียง
คาเดียวสําหรับเลนสแตละ
ประเภท
คาเริ่มตน
เลือกคาการจูน AF ที่ใช
เมื่อไมมีคาที่บันทึกไวกอนหนา
สําหรับเลนสที่ใสอยูในขณะนั้น
(เลนส CPU เทานั้น)
คําอธิบาย
เลื่อนจุดโฟกัสออกหาง
จากกลอง
เลื่อนจุดโฟกัส
เขาหากลอง
คาปจจุบัน
คากอนหนา
389
ตัวเลือก
แสดงคาที่บันทึกไว
คําอธิบาย
แสดงคาการจูน AF ที่บันทึกไวกอนหนา ในการลบเลนสออกจากรายการ
ใหไฮไลทเลนสที่ตองการ แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยนตัวระบุเลนส
(เชน การเลือกตัวระบุวาเปนแบบเดียวกับเลขสองหลักของหมายเลขรุนเลนส
หรือไม เพื่อแยกความแตกตางจากเลนสอื่นๆ ที่เปนประเภทเดียวกัน
ดวยขอเท็จจริงที่วา คาที่บันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงตัวเดียว
ในแตละประเภท) ใหไฮไลทเลนสที่ตองการและกด 2
เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวระบุและกด
J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก
D การจูน AF
เมื่อใชการจูน AF กลองอาจโฟกัสภาพไมไดที่ชวงแคบสุดหรือระยะอินฟนิตี้
D ไลฟววิ
การปรับคาจะไมใชกับโฟกัสอัตโนมัติเมื่อกลองอยูในโหมดไลฟวิว (0 54)
A คาที่บันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร คาการจูน
แตละคาสามารถบันทึกไวสําหรับเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละตัว
390
สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซื้อไดจากผูผลิตอื่น) ในกลองเทานั้น
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หา มใช
อุปกรณไรสาย
D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช ถามีขอความเตือนปรากฏบนหนาจอ
(0 473) ใหปดกลองและเอาการดออก
ตั้งคาการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 336) เปน 30 วินาที หรือมากกวา
เมื่อใชการด Eye-Fi
ดูคูมือที่ใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลโดยตรงไดที่ผูผลิต ทานสามารถใชกลอง
เปดหรือปดการด Eye-Fi ได แตอาจจะไมรองรับฟงกชั่นตางๆ ของ Eye-Fi
391
เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะกํากับดวย
สัญลักษณบนสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ:
• d: การสง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• e: การสง Eye-Fi เปดใหใชงานแตไมมภี าพสําหรับอัปโหลด
• f (เสถียร): การสง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังรอเพื่อเริ่ม
อัปโหลด
• f (เคลื่อนไหว): การสง Eye-Fi ถูกเปดใชงาน
กําลังอัปโหลดขอมูล
• g: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หาก W ปรากฏโดยกะพริบ
ในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ ใหดหู นา 473 แตถาสัญลักษณนี้ไมปรากฏ ทานสามารถ
ถายภาพไดตามปกติ แตทานอาจไมสามารถเปลีย่ นการตัง้ คา Eye-Fi ได
A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
ผูผลิต การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศที่จําหนายเทานั้น ตรวจสอบใหแนใจวาไดอปั เดตเฟรมแวรการด
Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว โปรดทราบวาไมแนะนําใหใชการด Eye-Fi ในชองทั้งสองชอง เนื่องจาก
อาจทําใหการเชื่อมตอเครือขายไมมั่นคง
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ดูมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง
รุน เฟรมแวร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ดูรุนเฟรม แวรปจจุบันของกลอง
392
N เมนูรที ัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การแสดงเมนูรที ัช กรุณากดปุม G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทชั )
ปุม G
ตัวเลือกเมนูรีทัช
ตัวเลือกในเมนูรีทัชสามารถใชรีทชั หรือตัดสวนภาพที่มีอยู แลวบันทึกเปนภาพใหม เมนูรีทชั
จะปรากฏเฉพาะเมือ่ เสียบการดหนวยความจําเขาในกลอง
ตัวเลือก
i
j
k
l
m
n
o
7
8
&
D-Lighting
0
397
แกไขตาแดง
398
ตัดสวน
399
โทนสีเดียว
400
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
401
สมดุลของสี
402
การซอนภาพ 1
403
โปรเซสภาพ NEF (RAW)
406
ตัวเลือก
e
(
)
f
g
h
i
u
9
p
ปรับภาพตรง
0
411
ควบคุมความผิดเพี้ยน
412
เลนสฟชอาย
413
ภาพลายเสนสี
413
ภาพรางสี
414
ปรับสัดสวนภาพ
415
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
416
เลือกสีเดน
417
408
81
ตัดตอภาพยนตร
411
419
ตกแตงอยางรวดเร็ว
เปรียบเทียบภาพคูก ัน 2
1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N
2 สามารถใชไดเฉพาะเมื่อเมนูรีทัชปรากฏขึ้นโดยการกด P แลวเลือก รีทัช ในการแสดงภาพเต็มจอ
เมื่อภาพที่รีทัชหรือภาพตนฉบับปรากฏขึ้น
ยอขนาด
393
D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญสามารถใชกับภาพใหมที่สรางจากตัวเลือกรีทัช ยกเวน การซอนภาพ และ
ตัดตอภาพยนตร > เลือกจุดเริ่มตน/จุดสิน้ สุด ตัวเลือกแตละตัวสามารถใชไดเพียงครั้งเดียว
(โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้งอาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) จะไมสามารถ
เลือกตัวเลือกที่ไมสามารถใชกับภาพปจจุบันได
A คุณภาพของภาพ
ยกเวนในกรณีที่สรางภาพใหมโดยใช ตัดสวน, การซอนภาพ, โปรเซสภาพ NEF (RAW) และ
ยอขนาด ภาพใหมที่สรางจากภาพ JPEG จะมีขนาดเดียวกันและคุณภาพเหมือนกันกับภาพตนฉบับ
ในขณะที่ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกเปนภาพ JPEG ที่มีขนาดใหญ
และความคมชัดสูง กลองจะใชการบีบอัดเนนขนาดเมื่อบันทึกภาพใหมเปนรูปแบบ JPEG
394
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:
1 เลือกรายการในเมนูรีทัช
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการ แลวกด 2
เพื่อเลือก
2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J ในการดูภาพที่ไฮไลท
แบบเต็มจอ ใหกดปุม X (T) คางไว
A รีทัช
ในกรณีที่บันทึกภาพที่การตั้งคาคุณภาพ NEF + JPEG กลองจะรีทัชภาพ NEF (RAW) เทานั้น
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอื่น
3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรีทัช
กด G
A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชั่วขณะหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ยังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว ใหเลือก
เวลาในการแสดงผลเมนูที่นานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ;
0 337)
395
4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพรีทัช ภาพรีทัชจะมีสัญลักษณ o
กํากับไว
A การสรางภาพใหมดว ยการรีทัชขณะแสดงภาพ
การสรางภาพใหมที่รีทัชของภาพปจจุบันที่แสดงแบบเต็มหนาจอ (0 245) ใหกด P แลวไฮไลท รีทัช
จากนั้นใหกด J แลวเลือกตัวเลือกรีทัช
396
D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้น ฟงกชั่นนี้เหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มีแสงนอย
กอน
หลัง
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช
397
แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ภาพที่เลือกไวแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการแกไข
ตาแดงและสรางภาพใหมตามที่อธิบายในตารางตอไปนี้ โปรดทราบวาการแกไขตาแดง
อาจไมใหผลลัพธตามที่คาดหวัง และอาจแตกตางกันออกไปตามแตละกรณีที่ใชกับบางสวน
ของภาพที่ไมไดรับผลกระทบจากตาแดง โปรดตรวจสอบตัวอยางภาพอยางละเอียด
กอนดําเนินการ
ไปที่
ใช
ซูมเขา
X (T)
ซูมออก
W (S) ในขณะซูมภาพเขา ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อดูพื้นที่ของภาพ
ดูพื้นที่สวนอื่นๆ
ของภาพ
398
ยกเลิกการซูม
J
สรางภาพใหม
J
คําอธิบาย
กดปุม X (T) เพื่อซูมเขา กดปุม W (S) เพื่อซูมออก
ที่มองไมเห็นบนจอภาพ กดตัวเลือกคําสั่งคางไวเพื่อเลื่อนไปยัง
พื้นที่อื่นๆ ของภาพอยางรวดเร็ว หนาจอนําทางจะปรากฏ
เมื่อกดปุมซูมหรือตัวเลือกคําสั่ง พื้นที่ที่มองเห็นในหนาจอ
ในขณะนี้จะมีขอบสีเหลืองกํากับ กด J เพื่อยกเลิกการซูม
หากกลองตรวจพบตาแดงในภาพที่เลือก กลองจะสรางภาพใหม
โดยนํามาประมวลผลเพื่อลดตาแดง กลองจะไมสรางภาพใหม
หากไมพบตาแดง
ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ครอบตัดภาพทีเ่ ลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม
ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวนครอบตัด
ที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหม
ดวยการครอบตัดตามที่ไดอธิบายไวในตารางตอไปนี้
ไปที่
ลดขนาด
การตัดสวนภาพ
เพิ่มขนาด
การตัดสวนภาพ
ใช
คําอธิบาย
W (S) กด W (S) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ
X (T) กด W (T) เพื่อเพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ
เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสัดสวนภาพ
กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไว
เพื่อยายกรอบตัดสวนภาพไปยังตําแหนงที่ตองการ
อยางรวดเร็ว
สรางภาพใหม
J
บันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม
A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
สําเนาที่สรางขึน้ จากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG
มีคุณภาพของภาพ (0 115) แบบ JPEG Fine สําเนาที่ถูกตัด
ซึ่งถูกสรางจากภาพ JPEG มีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ
ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาดการตัดสวนภาพและ
สัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซายของการแสดงผล
การครอบตัดภาพ
A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเมื่อแสดงภาพใหมที่สรางจากการครอบตัดภาพ
399
โทนสีเดียว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน
(โทนขาวและน้ําเงิน)
การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน จะแสดงตัวอยาง
ของภาพที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี กด 3
เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสรางภาพใหม
โดยใชโทนสีเดียว
เพิ่มความอิ่มตัวของสี
ลดความอิ่มตัวของสี
400
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
เลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตอไปนี้ หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธิบายดานลาง
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั
ตัวเลือก
สกายไลท
คําอธิบาย
สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลท ชวยลด
แสงสีน้ําเงินใหภาพ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพบนจอภาพตามที่แสดงในภาพ
ทางดานขวา
สรางภาพใหมโดยใชเอ็ฟเฟกตฟลเตอร
ฟลเตอรสีอบอุน สีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน”
สามารถดูตัวอยางภาพที่ไดบนจอภาพ
เรงสีแดง
เรงสีเขียว
เรงสีน้ําเงิน
ประกายแฉก
เนนสีแดง (เรงสีแดง), เนนสีเขียว
(เรงสีเขียว) หรือเนนสีน้ําเงิน (เรงสีน้ําเงิน)
กดปุม 1 เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต กด 3
เพื่อลดเอ็ฟเฟกต
เพิ่มเอ็ฟเฟกตแสงแฉกใหกับแหลงแสง
• จํานวนแฉก: เลือกจากสี่, หก หรือแปด
• ปริมาณฟลเตอร: เลือกความสวาง
ของแหลงแสงที่จะใช
• มุมของฟลเตอร: เลือกมุมของแฉก
• ความยาวของแฉก: เลือกความยาว
ของแฉก
• ยืนยัน: ดูตัวอยางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอร กด X (T) เพื่อดูตัวอยาง
ภาพใหมแบบเต็มจอ
• บันทึก: สรางภาพใหมดวยการรีทัช
401
ตัวเลือก
นุมนวล
คําอธิบาย
เพิ่มเอ็ฟเฟกตฟลเตอรปรับภาพใหนุมนวล
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกความเขม
ของฟลเตอร
สมดุลของสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อสรางภาพใหมดวยสมดุลของสีที่
ปรับแตงแลวตามที่ปรากฏดานลาง เอ็ฟเฟกตจะปรากฏ
บนจอภาพพรอมกับกราฟฮิสโตแกรมสีแดง, สีเขียว
และสีน้ําเงิน (0 250) ซึ่งแสดงถึงการกระจายของสี
ในภาพใหม
เพิ่มจํานวนสีเขียว
สรางภาพใหมจากการรีทัช
เพิ่มจํานวนสีน้ําเงิน
เพิ่มจํานวนสีเหลืองอําพัน
เพิ่มจํานวนสีมวงแดง
A ซูม
ในการซูมเขาภาพที่แสดงบนจอภาพ กด X (T)
กราฟฮิสโตแกรมจะไดรับการอัปเดตเพื่อแสดงเฉพาะขอมูล
บางสวนของภาพที่ปรากฏใหเห็นบนจอภาพ ในขณะที่ซูมภาพเขา
กด L (U) เพื่อสลับไปมาระหวางสมดุลของสีและการซูม
เมื่อเลือกซูม ทานสามารถซูมเขาและซูมออกภาพโดยใช
X (T) และ W (S) แลวเลื่อนภาพดวยตัวเลือกคําสั่ง
402
การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
การซอนภาพเปนการนําภาพ NEF (RAW) สองภาพทีม่ ีอยูมาสรางเปนภาพเดียวที่บันทึก
แยกตางหากจากตนฉบับ ภาพใหมทไี่ ดจากการใชขอมูล RAW ของเซ็นเซอรภาพจากกลอง
จะมีคุณภาพดีกวาภาพที่ซอนกันโดยใชแอพพลิเคชั่นภาพอยางเห็นไดชัด ภาพใหมจะถูกบันทึก
ตามขนาดและคุณภาพของภาพที่ตั้งไวในขณะนั้น กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคาขนาด
และคุณภาพของภาพ (0 115, 118; ตัวเลือกทัง้ หมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพ NEF (RAW)
+
1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชั และกด 2
ขอความที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น พรอมกับ
ภาพที่ 1 ที่ถูกไฮไลท กด J เพื่อแสดงกรอบขอความ
เลือกภาพ ซึ่งจะมีเฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่สราง
จากกลองตัวนี้เทานั้น
403
2 เลือกภาพแรก
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ
ในการดูภาพทีไ่ ฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว
และกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ
3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพที่ 1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J แลวเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2
4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพที่ 1 หรือ ภาพที่ 2 แลวปรับใหไดคาแสง
ที่ดีที่สุดสําหรับการซอนภาพโดยกด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกคาเกนตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซ้ําแบบเดียวกัน
กับภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0 เลือก 0.5
เพื่อลดคาเกนลงครึ่งหนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกน
สองเทา เอ็ฟเฟกตจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง
404
5 ดูตัวอยางภาพซอน
กด 4 หรือ 2 เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน ดูตัวอยาง
และกด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ กด J
เพื่อดูตัวอยางภาพซอนตามที่ปรากฏที่ดานขวา
(การบันทึกภาพซอนโดยไมแสดงตัวอยาง ใหเลือก
บันทึก) ในการกลับไปยังขั้นตอนที่ 4 และเลือกภาพใหม
หรือปรับคาเกน กด W (S)
6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางภาพปรากฏเพื่อบันทึก
ภาพซอน หลังจากสรางภาพซอน ภาพทีไ่ ด
จะปรากฏบนจอภาพแบบเต็มจอ
D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ที่มีพื้นที่ภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทานั้น จึงจะนํามาซอนกันได
ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันที่ที่บันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง, โหมดถายภาพ,
การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ Picture Control
เหมือนกันกับภาพที่เลือกไวใน ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพิ่มลงในภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ
แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนที่บันทึกในรูปแบบ NEF (RAW) จะใชคาบีบอัด
ที่เลือกไวสําหรับ รูปแบบ ในเมนู การบันทึก NEF (RAW) และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม
ภาพซอน JPEG จะถูกบันทึกโดยใชการบีบอัดแบบเนนขนาด
405
โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW)
1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทชั และกด
2 เพื่อแสดงขอความเลือกภาพที่มีเฉพาะภาพ
NEF (RAW) ที่สรางขึ้นดวยกลองนี้เทานั้น
2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ขั้นตอนถัดไป
406
3 เลือกการตั้งคาสําหรับสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง โปรดทราบวาคาไวตบาลานซและควบคุมขอบมืดจะใชไมได
ในการถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ ซึ่งคาการชดเชยแสงจะกําหนดได
ในชวง –2 ถึง +2 EV
คุณภาพของภาพ (0 115)
ขนาดภาพ (0 118)
ไวตบาลานซ (0 145)
ชดเชยแสง (0 143)
ตั้งคา Picture Control (0 165)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 317)
พื้นที่สี (0 314)
ควบคุมขอบมืด (0 315)
D-Lighting (0 397)
4 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J การสรางสําเนา JPEG
ของภาพที่เลือก (การออกโดยไมตองคัดลอกรูป
กดปุม G)
407
ยอขนาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพขนาดเล็กจากภาพที่เลือกไว
1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพทีเ่ ลือก ใหไฮไลท ยอขนาด ในเมนูรีทัช
และกด 2
2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถ
เลือกปลายทางสําหรับสําเนาทีถ่ ูกปรับขนาดโดยการ
ไฮไลท เลือกปลายทาง และกด 2 (ถาใสการด
เพียงหนึ่งแผน ดําเนินการขั้นตอน 3)
เมนูที่แสดงไวทางดานขวาจะปรากฏขึ้น ไฮไลท
ชองเสียบการดและกด J
408
3 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด และกด 2
ตัวเลือกที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏบนจอภาพ
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
ไฮไลทภาพโดยใชตัวเลือกคําสั่ง แลวกด W (S)
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ 8 กํากับ กดปุม J
เมื่อการเลือกเสร็จสิ้น
ปุม W (S)
409
5 บันทึกภาพที่ยอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช และกด J
เพื่อบันทึกภาพที่ปรับขนาดแลว
A การดูภาพที่ปรับขนาดแลว
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมไดเมื่อแสดงภาพที่ไดจากการปรับขนาด
A คุณภาพของภาพ
ภาพที่สรางจากภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG มีคุณภาพของภาพ (0 115) แบบ
JPEG fine สวนภาพที่สรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทียบเทาตนฉบับ
410
ตกแตงอยางรวดเร็ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางสําเนาภาพโดยเพิ่มความอิ่มตัวของสีและคอนทราสต
ใหกับภาพ D-Lighting จะใชเมื่อจําเปนตองเพิ่มความสวาง
ใหกับวัตถุที่มืดหรือยอนแสง
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกปริมาณการปรับ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช
ปรับภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2
เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่ม
ครั้งละ 0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพ
ทวนเข็มนาฬิกา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอ
แกไข โปรดทราบวามุมภาพจะถูกตัดเพื่อสรางสําเนา
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
411
ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก
อัตโนมัติ เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ
แลวจึงปรับความละเอียดโดยใชตัวเลือกคําสั่ง หรือเลือก
ปรับเอง เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง (โปรดทราบวา อัตโนมัติ
ไมสามารถใชไดกับภาพที่ถายโดยใชคาควบคุม
ความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ; ใหดูหนา 316) กด 2
เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มลี ักษณะเวาออก กด 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวทีม่ ีลักษณะ
โคงเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวาการใชคาการควบคุม
ความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทําใหมีการครอบตัดภาพมากเกินไปหรือทําให
ขอบภาพบิดเบี้ยวในภาพใหมทสี่ รางจากภาพเดิมที่ถายโดยใชเลนส DX ที่มีพื้นที่ภาพคาอื่น
ที่ไมใช DX (24×16)
A อัตโนมัติ
อัตโนมัติ สําหรับใชกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทานั้น (ไมรวมเลนส PC, เลนสฟช อาย
และเลนสอื่นๆ) ไมรับประกันผลลัพธเมื่อใชกับเลนสอนื่ ๆ
412
เลนสฟช อาย
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่ดูเหมือนถายดวยเลนสฟชอาย กด 2
เพื่อเพิ่มเอ็ฟเฟกต (ซึ่งยังเพิ่มจํานวนขอบภาพ
ที่จะถูกตัดออกอีกดวย) กด 4 เพื่อลด ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทัช
ภาพลายเสนสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมใหมแี ตเสนขอบสําหรับใชระบายสี
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข กด J
เพื่อบันทึกภาพรีทัช
กอน
หลัง
413
ภาพรางสี
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมทเี่ หมือนกับภาพรางทีส่ เกตดวยดินสอสีไม กด
1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ความสดใส หรือ เสนขอบ แลวกด
4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยน สามารถเพิ่มความสดใสใหอิ่มสี
มากขึ้นหรือลดลงสําหรับภาพทีส่ ีจืดจางหรือใชโทนสีเดียว
ขณะที่สามารถเนนเสนขอบใหหนาขึ้นหรือบางลงได
เสนขอบที่หนาขึ้นจะทําใหสีดูสดขึ้น ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
414
ปรับสัดสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพ
ที่ถายจากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชตัวเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับสัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรับ
สัดสวนภาพมากขึ้น ภาพที่ไดจะถูกตัดขอบออกไปมาก)
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J
เพื่อบันทึกภาพรีทัช
กอน
หลัง
415
ภาพวัตถุขนาดจิ๋ว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่แสดงภาพเปนสามมิติ จะไดผลดีที่สุดเมื่อใชกับภาพถายจากจุดที่มองเห็นไดกวาง
พื้นที่ที่จะอยูในโฟกัสของภาพใหมจะมีเสนกรอบสีเหลืองกํากับ
ไปที่
เลือกทิศทาง
กด
คําอธิบาย
W (S) กด W (S) เพื่อเลือกแนวพื้นที่ภาพที่จะใหอยูในโฟกัส
ถาพื้นที่ภาพใหมอยูใน
แนวกวาง กด 1 หรือ 3
เพื่อวางกรอบแสดงพื้นที่ของ
ภาพใหมที่จะใหอยูในโฟกัส
เลือกตําแหนง
พื้นที่ในโฟกัส
ถาพื้นที่ภาพใหมอยูใน
แนวตั้ง กด 4 หรือ 2
เพื่อวางกรอบแสดงพื้นที่ของ
ภาพใหมที่จะใหอยูในโฟกัส
ถาพื้นที่ภาพใหมอยูในแนวกวาง กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือก
ความสูง
เลือกขนาด
ถาพื้นที่ภาพใหมอยูในแนวตั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
ความกวาง
ดูตัวอยางภาพ X (T) ดูตัวอยางภาพ
สรางภาพใหม
J
สรางภาพใหม
416
เลือกสีเดน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่มเี ฉพาะเฉดสีที่เลือกไวปรากฏบนภาพเทานัน้
1 เลือก เลือกสีเดน
ไฮไลท เลือกสีเดน ในเมนูรที ัช แลวกด 2 เพื่อแสดง
กรอบขอความเลือกภาพ
2 เลือกภาพ
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (ในการดูภาพ
ที่ไฮไลทไวแบบเต็มจอ ใหกดปุม X/T คางไว)
กด J เพื่อเลือกภาพที่ไฮไลทไว แลวดําเนินการ
ขั้นตอนถัดไป
3 เลือกสี
ใชตัวเลือกคําสั่งเพื่อวางเคอรเซอรบนวัตถุ แลวกดปุม
A AE-L/AF-L เพื่อเลือกสีวัตถุที่จะใหปรากฏบนภาพ
(กลองอาจตรวจหาสีที่ไมสดไดยาก ควรเลือกสีที่อิ่มตัว)
ในการซูมภาพเขาเพื่อใหเลือกสีไดแมนยํา กด
X (T) กด W (S) เพื่อซูมออก
ปุม A AE-L/AF-L
สีที่เลือก
417
4 ไฮไลทชวงสี
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
เพื่อไฮไลทชวงสีของสีทเี่ ลือกไว
ชวงสี
5 เลือกชวงสี
กด 1 หรือ 3 เพื่อเพิ่มหรือลดชวงเฉดสีที่คลายกัน
ซึ่งจะเพิ่มลงในภาพถาย เลือกจากคาระหวาง 1 ถึง 7
โปรดทราบวาคาที่สูงขึ้นจะเปนการเพิ่มเฉดสีจากสีอื่นๆ
ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข
6 เลือกสีเพิ่ม
หากตองการเลือกสีเพิ่ม ใหหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลท
กลองสีจากทั้งหมดสามกลองที่อยู
ดานบนของหนาจอ แลวทําซ้ําขั้นตอน
ที่ 3 ถึง 5 เพื่อเลือกสีอื่น ทําซ้ํา
หากตองการเลือกสีทสี่ าม หากตองการยกเลิกสีที่ไฮไลทไว ใหกด O (Q) หากตองการ
ลบสีทั้งหมด ใหกด O (Q) คางไว ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช
418
7 บันทึกภาพใหมที่แกไขแลว
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทชั
เปรียบเทียบภาพคูกัน
เปรียบเทียบภาพที่รที ัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้จะใชไดถาแสดงเมนูรที ัชโดยกดปุม P
แลวเลือก รีทัช เมือ่ แสดงภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ
1 เลือกภาพ
เลือกภาพรีทัช (มีสัญลักษณ o กํากับไว) หรือภาพที่
รีทัชและแสดงแบบเต็มจอ กด P จากนั้นไฮไลท รีทัช
แลวกด J
ปุม P
419
2 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกนั และกด J
3 เปรียบเทียบภาพใหมกับภาพเดิม
ตัวเลือกที่ใชสรางภาพใหม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รที ัช
จะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือกที่ใชในการ
สรางภาพใหมแสดงไวทดี่ านบนของจอภาพ
กด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนไปมาระหวางภาพตนฉบับ
กับภาพรีทัช ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X (T) คางไว หากสําเนาถูกสรางขึ้นจาก
ภาพตนฉบับ
ภาพรีทัช
ภาพตนฉบับสองภาพโดยใช การซอนภาพ หรือถา
ตนฉบับถูกคัดลอกหลายครั้ง กด 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพ
ตนฉบับหรือสําเนาอื่น หากตองการออกไปยัง
โหมดแสดงภาพ กดปุม K หรือกด J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพโดยใชภาพไฮไลท
ที่เลือกไว
D การเปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏหากสําเนาถูกสรางขึ้นจากรูปถายที่ไดรับการปองกัน (0 257) ถูกลบ
หรือซอน (0 301) หรืออยูบนการดในชองอื่น ที่ไมใชชองที่ใชเมื่อภาพถูกสรางขึ้น
420
O เมนูของฉัน /m คาที่เพิ่งตั้ง
ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)
ปุม G
ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการที่กําหนดคาไวจากตัวเลือก
ในเมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา
และเมนูรีทัช เพื่อใหเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว (ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถ
แสดงคาที่เพิ่งตั้งแทนตําแหนงเมนูของฉัน (0 425)
ตัวเลือกสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง
❚❚ การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนูของฉัน
1 เลือก เพิ่มรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพิ่มรายการ แลวกด 2
2 เลือกเมนู
ไฮไลทชื่อเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพิ่มแลวกด 2
421
3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J
4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการใหมขึ้นหรือลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม
5 เพิ่มรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเลือก
รายการเพิ่ม
422
❚❚ การลบตัวเลือกจากเมนูของฉัน
1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2
2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการแลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว
3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J
อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือก
A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น;
กด O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกจากเมนูของฉัน
423
❚❚ การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน
1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2
2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการที่ทานตองการยายแลวกด J
3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลง
ในเมนูของฉันและกด J ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2-3
เพื่อจัดตําแหนงรายการอื่นๆ ใหม
4 ออกไปยังเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน
ปุม G
424
คาที่เพิ่งตั้ง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาที่เพิ่งตั้ง สําหรับ O เมนูของฉัน >
เลือกแท็บ
1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ และกด 2
2 เลือก m คาที่เพิ่งตั้ง
ไฮไลท m คาที่เพิ่งตั้ง และกด J ชื่อของเมนู
จะเปลี่ยนจาก “เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”
รายการเมนูจะถูกเพิ่มเขาไปจากดานบนของเมนูคาที่เพิ่งตั้งเมือ่ ถูกนํามาใชงาน
การดูเมนูของฉันอีกครั้ง เลือกO เมนูของฉัน สําหรับ m คาที่เพิ่งตั้ง > เลือกแท็บ
A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพิ่งตัง้
ในการลบรายการออกจากเมนูคาที่เพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น; กดปุม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกไว
425
หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณเสริมที่รองรับ การทําความสะอาด
และการเก็บรักษากลอง รวมถึงการดําเนินการเมื่อมีขอความผิดพลาดแสดงขึ้นหรือเมื่อทาน
มีปญหาในการใชงานกลอง
เลนสที่รองรับ
โหมดโฟกัส
โหมดการ
ถายภาพ
AF
M (การวัด
ระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) 1
P
S
L2
A
M 3 มิติ สี
M3
45
N4
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
—
✔ 10
✔ 10 ✔ 10 ✔ 10
—
✔ 8,10 ✔
—
✔ 10
— ✔ 12 ✔
—
✔ 8,10 ✔
✔
✔
✔
✔
✔
—
✔8
✔
✔ 14
✔ 14
✔
✔
—
✔
✔8
—
—
✔ 15
✔
✔
—
✔
✔8
—
การตั้งคากลอง
เลนส CPU 6
เลนส/อุปกรณเสริม
AF NIKKOR ชนิด G,
E หรือ D7
AF-S, AF-I NIKKOR
PC-E NIKKOR series 9
PC Micro 85mm
f/2.8D 11
เทเลคอนเวอรเตอร
AF-S / AF-I 13
AF NIKKOR อื่นๆ
(ยกเวนเลนสสําหรับ
F3AF)
AI-P NIKKOR
426
ระบบวัดแสง
✔
การตั้งคากลอง
โหมดโฟกัส
M (การวัด
AF
ระยะแบบ
อิเล็กทรอนิกส) 1
โหมดการ
ถายภาพ
P
S
ระบบวัดแสง
L2
A
M 3 มิติ สี
M3
45
N4
เลนสชนิดไมมี CPU16
เลนส/อุปกรณเสริม
เลนส AI-, AI-modified
—
✔ 15
— ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
NIKKOR หรือ Nikon
Series E 17
Medical-NIKKOR
—
—
—
✔
— ✔ 21 — —
120mm f/4
Reflex-NIKKOR
—
—
— ✔ 18 — — ✔ 20 —
PC-NIKKOR
—
✔ 10
— ✔ 22 — — ✔ —
เทเลคอนเวอรเตอร
—
✔ 24
— ✔ 18 — ✔ 19 ✔ 20 —
ชนิด AI 23
ตัวจับชุดโฟกัสเบลโล
—
✔ 24
— ✔ 26 — — ✔ —
PB-6 25
วงแหวนสวนตอขยาย
อัตโนมัติ (PK-series
— ✔ 18 — — ✔ —
—
✔ 24
11A, 12 หรือ 13;
PN-11)
1 สามารถใชแมนวลโฟกัสกับเลนสทั้งหมด
2 เฉลี่ยทั้งภาพ
3 เนนกลางภาพ
4 เฉพาะจุด
5 เนนไฮไลท
6 เลนส IX-NIKKOR จะนํามาใชไมได
7 ระบบลดภาพสั่นไหว (VR) ทํางานกับเลนส VR
8 ระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะวัดจุดโฟกัสที่เลือกไว (0 139)
9 ลูกบิดเอียงสําหรับ PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED อาจสัมผัสตัวกลองเมื่อหมุนเลนส
สามารถปองกันไดโดยติดตั้งลูกบิดเอียงที่มีขนาดเล็กกวา ติดตอตัวแทนบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตั้งสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
10 ไมสามารถใชรวมกับการเอียงหรือขยับเลนส
11 ระบบควบคุมการวัดคาแสงและแฟลชของกลองอาจทํางานผิดปกติเมื่อขยับและ/หรือเอียงเลนส
หรือเมื่อใชรูรับแสงที่ไมใชกวางที่สุด
427
12 เฉพาะโหมดถายภาพแบบแมนวล
13 ใชไดกับเลนส AF-S และ AF-I เทานั้น (0 430) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับจุดโฟกัสที่ใชไดสําหรับ
การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกสและโฟกัสอัตโนมัติ ดูหนา 430
14 เมื่อโฟกัสภาพที่ระยะโฟกัสใกลสุด และปรับเลนส AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8,
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <ใหม> หรือ AF 28–85mm f/3.5–4.5 เปนซูมสูงสุด สัญลักษณแสดงวา
อยูในโฟกัสจะปรากฏบนหนาจอเมื่อภาพบนหนาจอชองมองภาพไมอยูในระยะโฟกัส ใหปรับ
ระยะโฟกัสเองจนกวาภาพในชองมองภาพจะอยูในโฟกัส
15 โดยคารูรับแสงกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
16 เลนสบางตัวอาจใชไมได (ดูหนา 431)
17 องศาการหมุนของ AI 80–200mm f/2.8 ED บนขาตั้งกลองจะถูกจํากัดโดยตัวกลอง เมื่อยึด
AI 200–400mm f/4 ED จะไมสามารถเปลี่ยนฟลเตอรได
18 ถามีการระบุรูรับแสงกวางสุดโดยใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) คารูรับแสงจะแสดง
ในชองมองภาพและแผงควบคุม
19 ใชไดเฉพาะเมื่อมีการระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) ใชระบบวัดแสงเฉพาะจุดหรือเนนกลางภาพหากไมไดผลลัพธ
ที่ตองการ
20 เพื่อเพิ่มความแมนยํา ใหระบุทางยาวโฟกัสและรูรับแสงที่กวางที่สุดของเลนสโดยใช
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235)
21 สามารถใชไดในโหมดปรับเอง M ที่ความไวชัตเตอรต่ํากวาความเร็วสัมพันธกับแฟลชหนึ่งขั้น
หรือมากกวา
22 กําหนดคาแสงโดยการตั้งคารูรับแสงของเลนสลวงหนา ในโหมด A ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงของเลนสกอนจะล็อค AE และปรับเลนส ในโหมด M ตั้งคารูรับแสงเองโดยใชวงแหวน
ปรับรูรับแสงและกําหนดคาแสงกอนจะปรับเลนส
23 จําเปนตองชดเชยแสงเมื่อใชรวมกับ AI 28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5,
AI 35–135mm f/3.5–4.5 หรือ AF-S 80–200mm f/2.8D
24 โดยคารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพกวางสุด f/5.6 หรือแคบกวานั้น
25 ตองใชวงแหวนสวนตอขยายอัตโนมัติ PK-12 หรือ PK-13 อาจตองใช PB-6D ขึ้นกับแนวการตั้งกลอง
26 ใชคารูรับแสงที่ตั้งเอง ในโหมด A ใหตั้งคารูรับแสงโดยใชตัวจับชุดโฟกัสกอนกําหนดคาแสง
และถายภาพ
• PF-4 Reprocopy Outfit ตองใชรวมกับแทนจับกลอง PA-4
• เมื่อใชกับเลนสบางชนิด อาจมีสัญญาณรบกวนในรูปแบบเสนปรากฏขณะใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
ที่คาความไวแสงสูง ใชแมนวลโฟกัสหรือล็อคโฟกัส
428
A การระบุเลนส CPU และเลนสชนิด G, E และ D
ขอแนะนําใหใชเลนส CPU (โดยเฉพาะชนิด G, E และ D) แตโปรดทราบวาจะไมสามารถใชเลนส
IX-NIKKOR ได เลนส CPU จะมีขั้ว CPU อยู โดยเลนสชนิด G, E และ D จะมีตัวอักษรกํากับไวที่
กระบอกเลนส เลนสชนิด G และ E จะไมมีวงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส
ขั้ว CPU
เลนส CPU
วงแหวนปรับรูรับแสง
เลนสชนิด G/E
เลนสชนิด D
429
A เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I
ตารางดานลางนี้แสดงจุดโฟกัสที่ใชไดสําหรับโฟกัสอัตโนมัติและการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส เมื่อใช
เทเลคอนเวอรเตอร AF-S/AF-I โปรดทราบวากลองอาจไมสามารถโฟกัสวัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา
หากคารูรับแสงที่ใชรวมกับเลนสที่ชากวา f/5.6 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติเมื่อใช
เทเลคอนเวอรเตอรกับ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
อุปกรณเสริม
รูรับแสงกวางสุดของเลนส
จุดโฟกัส
f/4 หรือเร็วกวา
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
1
f/5.6
f/2.8 หรือเร็วกวา
TC-17E II
1
f/4
f/5.6
—2
f/2.8 หรือเร็วกวา
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III
f/5.6
TC-800-1.25E ED
3
f/4
—2
f/5.6
1 กลองจะใช AF จุดเดียวหากเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัส
อัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่ AF (0 123)
2 ไมสามารถใชงานโฟกัสอัตโนมัติ
3 ขอมูลโฟกัสสําหรับจุดโฟกัสที่ไมใชจุดกึ่งกลางจะไดจากไลนเซ็นเซอร
430
1
A คารูรับแสงของเลนส
คารูรับแสงที่อยูในชื่อเลนสคือคารูรับแสงสูงสุดของเลนส
A เลนสชนิดไมมี CPU ที่รองรับ
สามารถใช ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU (0 235) เพื่อใชคุณลักษณะหลายๆ ประการที่มีในเลนส CPU
รวมทั้งระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี ถาไมมีการใหขอมูล กลองจะใชระบบวัดแสงแบบเนนกลางภาพ
แทนระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสี และหากไมระบุรูรับแสงที่กวางที่สุด หนาจอรูรับแสงของกลอง
จะแสดงจํานวนสต็อปจากรูรับแสงที่กวางที่สุด ซึ่งทานตองอานคารูรับแสงจริงจากวงแหวนปรับรูรับแสง
ของเลนส
D เลนสชนิดไมมี CPU และอุปกรณเสริมที่ไมรองรับ
รายการตอไปนี้ไมสามารถใชรวมกับกลองรุน D750:
• เทเลคอนเวอรเตอร AF TC-16A
• เลนส Non-AI
• เลนสที่ตองใชชดุ โฟกัส AU-1 (400mm f/4.5,
600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• เลนสฟชอาย (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6,
8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2.1cm f/4
• วงแหวนสวนตอขยาย K2
• 180-600mm f/8 ED (หมายเลขซีเรียล
174041-174180)
• 360-1200mm f/11 ED (หมายเลขซีเรียล
174031-174127)
• 200–600mm f/9.5 (หมายเลขซีเรียล
280001–300490)
• เลนส AF สําหรับ F3AF (AF 80mm f/2.8,
AF 200mm f/3.5 ED, AF Teleconverter
TC-16)
• PC 28mm f/4 (หมายเลขซีเรียล 180900
หรือกอนหนา)
• PC 35mm f/2.8 (หมายเลขซีเรียล
851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/6.3 (ชนิดเกา)
• Reflex 1000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
142361-143000)
• Reflex 2000mm f/11 (หมายเลขซีเรียล
200111-200310)
D การลดตาแดง
เลนสที่กีดขวางทิศทางการจับวัตถุที่ตองการถายของไฟชวยลดตาแดงอาจเปนอุปสรรคตอการ
ลดตาแดงได
431
A การคํานวณมุมมองภาพ
กลอง D750 สามารถใชกับเลนส Nikon สําหรับกลองรูปแบบ 35 มม. (135) ถาเปดใช
ตัดสวน DX อัตโนมัติ (0 111) และไดติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม. มุมมองภาพจะเหมือนกันกับ
ภาพที่ใชฟลม 35 มม. (35.9 × 24.0 มม.) แตถาติดตั้งเลนส DX มุมมองภาพจะถูกปรับเปน
23.5 × 15.7 มม. โดยอัตโนมัติ (รูปแบบ DX)
การเลือกมุมมองภาพที่แตกตางจากมุมมองภาพของเลนสที่ใชในขณะนั้น ใหปด ตัดสวน DX อัตโนมัติ
แลวเลือกคาจาก FX (36×24), 1.2× (30×20) และ DX (24×16) หากติดตั้งเลนสรูปแบบ 35 มม.
มุมมองภาพจะลดไดครั้งละ 1.5 เทา โดยเลือก DX (24×16) หรือ 1.2 เทา โดยเลือก 1.2× (30×20)
เพื่อแสดงพื้นที่ที่เล็กกวา
ขนาดภาพ FX (36 × 24) (35.9 × 24.0 มม.
เทียบเทากับรูปแบบ 35 มม.)
ขนาดภาพ 1.2× (30 × 20)
(29.9 × 19.9 มม.)
เลนส
ขนาดภาพ DX (24 × 16) (23.5 × 15.7 มม.
เทียบเทากับกลองรูปแบบ DX)
แนวทแยงมุมของภาพ
มุมมองภาพ (FX (36 × 24); รูปแบบ 35 มม.)
มุมมองภาพ (1.2× (30 × 20))
มุมมองภาพ (DX (24 × 16); รูปแบบ DX)
มุมมองกลอง DX (24×16) จะเล็กกวามุมมองกลองรูปแบบ 35 มม. อยูประมาณ 1.5 เทา ในขณะที่
มุมมองกลอง 1.2× (30×20) จะเล็กกวาประมาณ 1.2 เทา การคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
ในรูปแบบ 35 มม. เมื่อเลือก DX (24×16) ใหคูณทางยาวโฟกัสของเลนสดวย 1.5 หรือ 1.2
โดยประมาณ เมื่อเลือก 1.2× (30×20) (ตัวอยางเชน ทางยาวโฟกัสที่ใชจริงของเลนส 50 มม.
ในรูปแบบ 35 มม. ควรเปน 75 มม. เมื่อเลือก DX (24×16) หรือ 60 มม. เมื่อเลือก 1.2× (30×20)
432
ชุดแฟลชเสริมภายนอก (แฟลชเสริมภายนอก)
กลองรองรับ Nikon Creative Lighting System (CLS) และสามารถใชไดกับชุดแฟลช
ที่รองรับระบบ CLS แฟลชในตัวกลองจะไมทํางานเมื่อประกอบชุดแฟลชเสริมภายนอก
Nikon Creative Lighting System (CLS)
ระบบ Creative Lighting System (CLS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีขั้นสูงของ Nikon ชวยใหกลอง
ติดตอสื่อสารกับชุดแฟลชที่รองรับไดดีขึ้นเพื่อใหการถายภาพโดยใชแฟลชมีคุณภาพดีขึ้น
❚❚ ชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS
สามารถใชกลองรวมกับชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS ดังตอไปนี้:
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500, SB-400, SB-300 และ SB-R200:
SB-R200 4
SB-300 3
SB-400 3
SB-500 2
SB-600
SB-700 1
SB-800
SB-910,
SB-900 1
ชุดแฟลช
คุณลักษณะ
ไกดนัมเบอร
34
38
28
30
24
21
18
10
(ISO 100)5
1 ถาใสฟลเตอรสีใหกับ SB-910, SB-900 หรือ SB-700 เมื่อเลือกคาไวตบาลานซเปน v หรือ
N (แฟลช) กลองจะตรวจหาฟลเตอรโดยอัตโนมัติและปรับไวตบาลานซตามความเหมาะสม
2 ผูใชไฟ LED สามารถตั้งคาไวตบาลานซของกลองถายรูปใหเปน v หรือ N เพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุด
3 ไมสามารถใชการควบคุมแฟลชไรสาย
4 ควบคุมระยะไกลดวยแฟลชในตัวกลองในโหมดสั่งแฟลช หรือใชชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700 หรือ SB-500 หรือตัวสั่งงานแฟลชแบบไรสาย SU-800 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม
5 เมตร, 20 °C, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 และ SB-600 ที่ตําแหนงชวงซูมสวนหัว 35 มม.;
SB-910, SB-900 และ SB-700 โดยใชการกระจายแสงมาตรฐาน
433
• ตัวสัง่ งานแฟลชแบบไรสาย SU-800: เมื่อติดตั้งกับกลองที่รองรับ CLS จะสามารถใช SU-800
เปนตัวสั่งงานสําหรับชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 หรือ
SB-R200 ระยะไกลไดสงู สุดถึงสามกลุม ทั้งนี้ SU-800 จะไมมีแฟลชติดตั้งไว
A ไกดนัมเบอร
ในการคํานวณระยะแฟลชเมื่อยิงแฟลชเต็มกําลัง ใหนําคารูรับแสงมาหารไกดนัมเบอร ตัวอยางเชน
แฟลชที่มีไกดนัมเบอรเทากับ 34 เมตร (ISO 100, 20 °C) ระยะของแฟลชที่คารูรับแสง f/5.6 จะเทากับ
34÷5.6 หรือประมาณ 6.1 เมตร เมื่อเพิ่มคาความไวแสง (ISO) ขึ้นสองเทา ใหคูณไกดนัมเบอรดวย
รากที่สองของสอง (ประมาณ 1.4)
A อะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15
เมื่อประกอบอะแดปเตอรขั้วตอซิงค AS-15 (มีแยกจําหนายตางหาก)