Nikon | D850 | Nikon D850 คำแนะนำเมนู

Nikon D850 คำแนะนำเมนู
กลองดิจิตอล
คําแนะนําเมนู
คูมือเลมนีอ้ ธิบายรายละเอียดตัวเลือกเมนูและขอมูล
อุปกรณเสริมและการเชือ่ มตอกลองเขากับอุปกรณอื่นๆ
Th
สารบัญ
คําแนะนําเมนู
9
คาเริ่มตน ................................................................................................................... 9
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ ....................................................................... 19
ลบ ................................................................................................................. 20
โฟลเดอรแสดงภาพ ......................................................................................... 20
ซอนภาพ ........................................................................................................ 21
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ................................................................................ 22
คัดลอกภาพ.................................................................................................... 23
แสดงภาพทันทีที่ถาย....................................................................................... 27
หลังจากลบ..................................................................................................... 27
หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง............................................................. 28
หมุนภาพอัตโนมัติ ........................................................................................... 28
หมุนแนวตั้ง .................................................................................................... 29
ฉายสไลด ....................................................................................................... 29
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ .......................................................................... 31
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ................................................................. 32
ชองเมนูถายภาพ............................................................................................. 33
ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม ................................................................................. 35
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ..................................................................................... 35
การตั้งชื่อไฟล.................................................................................................. 38
เลือกชองบรรจุการดหลัก ................................................................................. 39
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง ............................................................................... 39
การควบคุมแฟลช............................................................................................ 40
พื้นที่ภาพ........................................................................................................ 45
คุณภาพของภาพ ............................................................................................ 46
ขนาดภาพ ...................................................................................................... 47
การบันทึก NEF (RAW) ................................................................................... 48
ตั้งคาความไวแสง (ISO) .................................................................................. 49
2
ไวตบาลานซ...................................................................................................
ตั้งคา Picture Control ....................................................................................
จัดการ Picture Control ..................................................................................
พื้นที่สี............................................................................................................
Active D-Lighting .........................................................................................
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน
(การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน)..................................
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง................................................................................
ควบคุมขอบมืด ..............................................................................................
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ ........................................................................
ลดการกะพริบ ................................................................................................
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ............................................................................
การถายภาพซอน............................................................................................
HDR (High Dynamic Range)........................................................................
การถายแบบเวนชวงเวลา................................................................................
ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส .................................................................................
การถายภาพไลฟววิ แบบไมมเี สียง....................................................................
1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร .....................................................
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร ..................................................................................
การตั้งชื่อไฟล .................................................................................................
ปลายทาง ......................................................................................................
พื้นที่ภาพ.......................................................................................................
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ....................................................................................
คุณภาพภาพยนตร .........................................................................................
ประเภทไฟลภาพยนตร....................................................................................
ตั้งคาความไวแสง (ISO)..................................................................................
ไวตบาลานซ...................................................................................................
ตั้งคา Picture Control ....................................................................................
จัดการ Picture Control ..................................................................................
Active D-Lighting .........................................................................................
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง................................................................................
50
52
53
56
56
57
57
58
59
60
61
62
69
70
80
81
82
83
83
83
83
84
85
85
85
86
86
86
86
87
3
ลดการกะพริบ ................................................................................................. 87
ความไวของไมโครโฟน..................................................................................... 88
ลดความไวไมโครโฟน ...................................................................................... 88
การตอบสนองความถี่ ...................................................................................... 89
ลดเสียงรบกวนจากลม..................................................................................... 89
VR แบบอิเล็กทรอนิกส..................................................................................... 89
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ..................................................................................... 90
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด.................................. 99
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง......................................................................... 103
a: โฟกัสอัตโนมัติ ...............................................................................................105
a1: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C.................................................................... 105
a2: เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S.................................................................... 106
a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค ................................................................... 107
a4: ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ ........................................... 108
a5: พื้นที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ .................................................. 108
a6: จํานวนจุดโฟกัส ...................................................................................... 108
a7: บันทึกตามการหมุนกลอง......................................................................... 109
a8: เปดใช AF............................................................................................... 110
a9: จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF................................................................... 111
a10: บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ .............................................................. 111
a11: จุดโฟกัสแบบวนรอบ.............................................................................. 112
a12: ตัวเลือกจุดโฟกัส ................................................................................... 113
a13: วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF.................................................... 114
b: การวัดแสง/คาแสง.........................................................................................115
b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO).......................................................... 115
b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง............................................................... 115
b3: ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง ............................................................. 115
b4: ชดเชยแสงอยางงาย................................................................................ 116
b5: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ................................................................................. 117
b6: บริเวณที่เนนกลางภาพ ............................................................................ 117
b7: ชดเชยแสงอยางละเอียด.......................................................................... 117
4
c: ตัง้ เวลา/ล็อค AE........................................................................................... 118
c1: ล็อค AE เมือ่ กดชัตเตอร .......................................................................... 118
c2: ตั้งเวลาสแตนดบาย ................................................................................ 118
c3: ตั้งเวลาถาย............................................................................................ 119
c4: หนวงเวลาปดจอภาพ.............................................................................. 119
d: การถายภาพ/แสดงผล .................................................................................. 120
d1: ความเร็วการถายในโหมด CL.................................................................. 120
d2: ถายตอเนื่องสูงสุด .................................................................................. 120
d3: การแสดงความไวแสง (ISO).................................................................... 120
d4: ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน ........................................................... 121
d5: โหมดหนวงเวลาถาย............................................................................... 121
d6: มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส ..................................................... 121
d7: การเรียงหมายเลขไฟล ............................................................................ 122
d8: สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส ............................................................... 123
d9: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ .............................................................. 123
d10: ไฟหนาจอ LCD.................................................................................... 124
d11: ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง............................................................ 125
d12: VR แบบออพติคอล............................................................................... 125
e: การถายครอม/แฟลช..................................................................................... 126
e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช....................................................................... 126
e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช....................................................................... 127
e3: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช ..................................................................... 127
e4: ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ .............................................................. 128
e5: โมเดลลิ่งแฟลช....................................................................................... 128
e6: ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M).................................................................. 129
e7: ลําดับการถายครอม................................................................................ 129
f: การควบคุม ................................................................................................... 130
f1: กําหนดการควบคุมเอง............................................................................. 130
f2: ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง............................................................................ 142
f3: ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง.............................................................. 144
f4: แปนหมุนเลือกคําสั่ง ................................................................................ 144
5
f5: ปุมเลือกคําสั่ง .......................................................................................... 147
f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน ......................................................................... 147
f7: แสดงคากลับดาน..................................................................................... 148
f8: ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว ......................................................................... 148
f9: ปุม D .................................................................................................... 148
f10: กําหนดปุมของ MB-D18......................................................................... 149
g: ภาพยนตร ....................................................................................................152
g1: กําหนดการควบคุมเอง ............................................................................ 152
g2: ความสวางของสวนไฮไลท ....................................................................... 156
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง................................................................................. 157
ฟอรแมตการดหนวยความจํา ......................................................................... 158
ภาษา (Language) ....................................................................................... 158
โซนเวลาและวันที่ .......................................................................................... 159
ความสวางของจอภาพ .................................................................................. 160
สมดุลของสีบนจอภาพ................................................................................... 161
ระนาบกลอง ................................................................................................. 162
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ...................................................................... 163
ปรับ AF อยางละเอียด................................................................................... 164
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU .................................................................................. 169
ทําความสะอาดเซ็นเซอร ................................................................................ 169
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด ........................................................................ 170
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน ............................................................................... 173
คําอธิบายภาพ .............................................................................................. 175
ขอมูลลิขสิทธิ์ ................................................................................................ 176
ตัวเลือกเสียงเตือน......................................................................................... 177
การควบคุมดวยระบบสัมผัส ........................................................................... 178
HDMI........................................................................................................... 178
ขอมูลบอกตําแหนง ....................................................................................... 179
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)............................................................. 180
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) ........................................................................ 181
6
โหมดเครื่องบิน .............................................................................................
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ................................................................................
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ) .....................................................................
Wi-Fi ...........................................................................................................
บลูทูธ ..........................................................................................................
เครือขาย......................................................................................................
สง Eye-Fi ....................................................................................................
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ...................................................................
แบตเตอรี่ประเภท MB-D18...........................................................................
ลําดับแบตเตอรี่ ............................................................................................
ขอมูลแบตเตอรี่ ............................................................................................
ล็อคชัตเตอรเมือ่ ไมใสการด............................................................................
บันทึก/โหลดการตั้งคา...................................................................................
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด...................................................................................
รุนเฟรม แวร ..................................................................................................
N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช.......................................................
โปรเซสภาพ NEF (RAW) ..............................................................................
ตัดสวน ........................................................................................................
ยอขนาด ......................................................................................................
D-Lighting ..................................................................................................
แกไขตาแดง .................................................................................................
ปรับภาพตรง ................................................................................................
ควบคุมความผิดเพี้ยน...................................................................................
ปรับสัดสวนภาพ...........................................................................................
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร ...................................................................................
โทนสีเดียว ...................................................................................................
การซอนภาพ................................................................................................
ตัดภาพยนตร ...............................................................................................
เปรียบเทียบภาพคูกัน ...................................................................................
O เมนูของฉัน/m คาที่เพิ่งตั้ง .............................................................................
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
194
197
201
202
204
205
205
206
207
208
208
209
212
212
214
7
ชุดแฟลชเสริมภายนอก
219
ตัวเลือกควบคุมแฟลช ........................................................................................... 219
ชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกลอง....................................................................................... 219
การถายภาพดวยแฟลชรีโมต.................................................................................. 219
AWL แบบออพติคอล ............................................................................................ 221
SB-5000/SB-500 ................................................................................................. 221
AWL แบบใชคลื่นวิทยุ ........................................................................................... 230
การสรางการเชื่อมตอไรสาย ................................................................................... 230
การปรับการตัง้ คาแฟลช......................................................................................... 234
การเพิ่มชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกลอง........................................................................... 240
การชดเชยแสงแฟลช............................................................................................. 241
AWL แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ ......................................................................... 242
การดูขอมูลแฟลช .................................................................................................. 243
หมายเหตุทางเทคนิค
246
โปรแกรมวัดแสง .................................................................................................... 246
การเชื่อมตอ ........................................................................................................... 247
การติดตั้ง ViewNX-i .............................................................................................. 247
การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร .......................................................................... 248
อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย................................................................................ 251
การพิมพภาพ........................................................................................................ 253
การดูภาพบนโทรทัศน ............................................................................................ 256
อุปกรณเสริมอื่นๆ.................................................................................................. 260
ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร.......................................................................... 269
การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC ........................................... 271
8
คําแนะนําเมนู
คาเริ่มตน
คาตั้งจากโรงงานสําหรับตัวเลือกตางๆ ในเมนูกลองมีดังตอไปนี้
❚❚ คาเริม่ ตนของเมนูแสดงภาพ
ตัวเลือก
โฟลเดอรแสดงภาพ (0 20)
แสดงภาพทันทีที่ถาย (0 27)
หลังจากลบ (0 27)
หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง (0 28)
หมุนภาพอัตโนมัติ (0 28)
หมุนแนวตั้ง (0 29)
ฉายสไลด (0 29)
ประเภทของภาพ
ชวงเวลาระหวางภาพ
คาเริ่มตน
ทั้งหมด
ปด
แสดงภาพถัดไป
ภาพสุดทายของชุด
เปด
เปด
ภาพนิ่งและภาพยนตร
2 วินาที
❚❚ คาเริม่ ตนของเมนูถายภาพ
ตัวเลือก
ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม (0 35)
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล (0 35)
เปลี่ยนชื่อ
เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
การตั้งชื่อไฟล (0 38)
เลือกชองบรรจุการดหลัก (0 39)
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง (0 39)
คาเริ่มตน
ปด
ND850
100
DSC
ชองบรรจุการด XQD
ภาพที่เกินมา
คําแนะนําเมนู
9
ตัวเลือก
การควบคุมแฟลช (0 40)
โหมดควบคุมแฟลช
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย
การควบคุมแฟลชรีโมต
พื้นที่ภาพ (0 45)
เลือกพื้นที่ภาพ
ตัดสวน DX อัตโนมัติ
มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ
คุณภาพของภาพ (0 46)
ขนาดภาพ (0 47)
JPEG/TIFF
NEF (RAW)
การบันทึก NEF (RAW) (0 48)
การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 49)
คาความไวแสง (ISO)
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ไวตบาลานซ (0 50)
การปรับละเอียด
เลือกอุณหภูมิสี
ตั้งคาเอง
ตั้งคา Picture Control (0 52)
พื้นที่สี (0 56)
Active D-Lighting (0 56)
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน (0 57)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 57)
ควบคุมขอบมืด (0 58)
10 คําแนะนําเมนู
คาเริ่มตน
TTL
ปด
กลุมชุดแฟลช
FX (36×24)
เปด
ปด
JPEG Normal
ใหญ
ใหญ
บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ
14 บิท
100
ปด
อัตโนมัติ > AUTO0 รักษาสีขาว
(ลดโทนสีอบอุน )
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
อัตโนมัติ
sRGB
ปด
ปด
ปกติ
ปกติ
ตัวเลือก
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ (0 59)
ลดการกะพริบ (0 60)
ตั้งคาการลดการกะพริบ
สัญลักษณแสดงการลดการกะพริบ
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ (0 61)
การถายภาพซอน (0 62) *
โหมดการถายภาพซอน
จํานวนภาพ
โหมดซอนภาพ
เก็บภาพทั้งหมด
HDR (High Dynamic Range) (0 69)
โหมด HDR
ความแตกตางของคาแสง
ความเนียน
การถายแบบเวนชวงเวลา (0 70)
เลือกวัน/เวลาเริ่ม
ชวงเวลาหาง
จํานวนครั้ง × จํานวนช็อต/ชวงเวลา
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ถายภาพแบบไมมีเสียง
เนนชวงเวลาหาง
ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส (0 80)
ภาพที่ถายไป
ระดับการเลื่อนโฟกัสแตละขั้น
ชวงเวลาหางจากภาพถัดไป
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ถายภาพแบบไมมีเสียง
การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง (0 81)
คาเริ่มตน
ปด
ไมใช
เปด
การถายครอม AE และแฟลช
ปด
2
เฉลี่ย
เปด
ปด
อัตโนมัติ
ปกติ
ปด
ทันที
1 นาที
0001×1
ปด
ปด
ปด
100
5
00
ปด
ปด
ปด
* ขณะถายภาพจะรีเซ็ตเมนูถายภาพไมได
คําแนะนําเมนู 11
❚❚ คาเริ่มตนของเมนูถายภาพยนตร
ตัวเลือก
การตั้งชื่อไฟล (0 83)
ปลายทาง (0 83)
พื้นที่ภาพ (0 83)
เลือกพื้นที่ภาพ
ตัดสวน DX อัตโนมัติ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 84)
คุณภาพภาพยนตร (0 85)
ประเภทไฟลภาพยนตร (0 85)
ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 85)
ความไวแสงสูงสุด
ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)
คาความไวแสง (โหมด M)
ไวตบาลานซ (0 86)
การปรับละเอียด
เลือกอุณหภูมิสี
ตั้งคาเอง
ตั้งคา Picture Control (0 86)
Active D-Lighting (0 86)
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง (0 87)
ลดการกะพริบ (0 87)
ความไวของไมโครโฟน (0 88)
ลดความไวไมโครโฟน (0 88)
การตอบสนองความถี่ (0 89)
ลดเสียงรบกวนจากลม (0 89)
VR แบบอิเล็กทรอนิกส (0 89)
12 คําแนะนําเมนู
คาเริ่มตน
DSC
ชองบรรจุการด XQD
FX
เปด
1920×1080; 60p
คุณภาพสูง
MOV
25600
ปด
100
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
A-B: 0, G-M: 0
5000 K
d-1
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย
ปด
ปกติ
อัตโนมัติ
ความไวอัตโนมัติ
ไมใช
ชวงกวาง
ปด
ปด
ตัวเลือก
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (0 90)
ชวงเวลาหาง
ระยะเวลาในการถายภาพ
ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ถายภาพแบบไมมีเสียง
พื้นที่ภาพ
เลือกพื้นที่ภาพ
ตัดสวน DX อัตโนมัติ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
เนนชวงเวลาหาง
คาเริ่มตน
ปด
5 วินาที
25 นาที
เปด
ปด
FX
เปด
1920×1080; 60p
ปด
❚❚ คาเริม่ ตนของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือก
a1 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C (0 105)
a2 เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S (0 106)
a3 ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค (0 107)
การตอบสนองของ AF เมื่อมีวัตถุขวาง
วัตถุเคลื่อนไหว
a4 ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
(0 108)
a5 พื้นที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ (0 108)
a6 จํานวนจุดโฟกัส (0 108)
a7 บันทึกตามการหมุนกลอง (0 109)
a8 เปดใช AF (0 110)
ลั่นชัตเตอรนอกระยะโฟกัส
a10 บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ (0 111)
a11 จุดโฟกัสแบบวนรอบ (0 112)
a12 ตัวเลือกจุดโฟกัส (0 113)
ไฟแสดงจุดโฟกัส
โหมดแมนวลโฟกัส
ไฟชวยหา AF แบบปรับพื้นที่โฟกัส
a13 วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF (0 114)
คาเริ่มตน
การถาย
โฟกัส
3
(ปกติ)
ปด
ปกติ
55 จุด
ปด
ชัตเตอร/AF-ON
เปดใช
ไมบังคับ
ไมวน
อัตโนมัติ
เปด
เปด
เปดใช
คําแนะนําเมนู 13
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
c1
c2
c3
c4
d1
d2
d3
d4
d5
ตัวเลือก
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO) (0 115)
ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง (0 115)
ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง (0 115)
ชดเชยแสงอยางงาย (0 116)
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ (0 117)
บริเวณที่เนนกลางภาพ (0 117)
ชดเชยแสงอยางละเอียด (0 117)
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
วัดแสงเนนกลางภาพ
วัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร (0 118)
ตั้งเวลาสแตนดบาย (0 118)
ตั้งเวลาถาย (0 119)
หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา
จํานวนภาพ
ชวงเวลาหางระหวางภาพ
หนวงเวลาปดจอภาพ (0 119)
แสดงภาพ
เมนู
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ไลฟวิว
ความเร็วการถายในโหมด CL (0 120)
ถายตอเนื่องสูงสุด (0 120)
การแสดงความไวแสง (ISO) (0 120)
ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน (0 121)
โหมดหนวงเวลาถาย (0 121)
14 คําแนะนําเมนู
คาเริ่มตน
1/3 สต็อป
1/3 สต็อป
1/3 สต็อป
ปด
เปดระบบหาใบหนา
ø 12 มม.
0
0
0
0
ปด
6 วินาที
10 วินาที
1
0.5 วินาที
10 วินาที
1 นาที
10 วินาที
4 วินาที
10 นาที
5 fps
200
แสดงจํานวนภาพที่ถายได
พรอมกัน
ปด
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
f1
ตัวเลือก
มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส (0 121)
การเรียงหมายเลขไฟล (0 122)
สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส (0 123)
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ (0 123)
ไฟหนาจอ LCD (0 124)
ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง (0 125)
VR แบบออพติคอล (0 125)
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช (0 126)
ความไวชัตเตอรของแฟลช (0 127)
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช (0 127)
ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ (0 128)
โมเดลลิ่งแฟลช (0 128)
ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M) (0 129)
ลําดับการถายครอม (0 129)
กําหนดการควบคุมเอง (0 130)
ปุม Preview
ปุม Preview + y
ปุม Fn1
ปุม Fn1 + y
ปุม Fn2
ปุม AF-ON
ปุมเลือกคําสั่งยอย
ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง
ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y
ปุม BKT + y
ปุมบันทึกภาพยนตร + y
ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส
คาเริ่มตน
ไมใช
เปด
แดง
ปด
ปด
เปด
เปด
1/250 วินาที
1/60 วินาที
ทั้งภาพ
ตัวแบบและพื้นหลัง
เปด
แฟลช/ความเร็ว
MTR > อันเดอร > โอเวอร
ดูตัวอยาง
ไมมี
ไมมี
เลือกพื้นที่ภาพ
ใหคะแนน
AF-ON
เลือกจุดโฟกัส
ล็อค AE/AF
ไมมี
ถายครอมอัตโนมัติ
ไมมี
ล็อค AF เทานั้น
คําแนะนําเมนู 15
ตัวเลือก
f2 ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง (0 142)
โหมดถายภาพ
โหมดแสดงภาพ
เปด/ปดซูม
ไลฟวิว
f3 ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง (0 144)
ล็อคความไวชัตเตอร
ล็อครูรับแสง
f4 แปนหมุนเลือกคําสั่ง (0 144)
หมุนแบบยอนกลับ
สลับหลัก/รอง
f5
f6
f7
f8
f9
f10
การตั้งคารูรับแสง
เมนูและการแสดงภาพ
การเลื่อนภาพดวยแปนหมุนยอย
ปุมเลือกคําสั่ง (0 147)
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน (0 147)
แสดงคากลับดาน (0 148)
ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว (0 148)
ปุม D (0 148)
กําหนดปุมของ MB-D18 (0 149)
ปุม Fn
ปุม Fn + y
ปุม AF-ON
ปุมเลือกคําสั่ง
ขอมูลภาพถาย/แสดงภาพ
16 คําแนะนําเมนู
คาเริ่มตน
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
เปด/ปดซูม
กําลังขยายต่ํา (50%)
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
ปด
ปด
ชดเชยแสง: U
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง: U
การปรับคาแสง: ปด
การโฟกัสอัตโนมัติ: ปด
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ปด
10 ภาพ
ไมใชงาน
ไม
เปดใช
แบ็คไลท LCD (D)
ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร)
ไมมี
เหมือนกับปุม AF-ON ของกลอง
เหมือนกับปุมเลือกคําสั่งของกลอง
ขอมูล D/แสดงภาพ C
ตัวเลือก
g1 กําหนดการควบคุมเอง (0 152)
ปุม Preview
ปุม Preview + y
ปุม Fn1
ปุม Fn1 + y
ปุม Fn2
ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง
ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y
ปุมกดชัตเตอร
g2 ความสวางของสวนไฮไลท (0 156)
คาเริ่มตน
ใสเครื่องหมายดัชนี
ไมมี
ใสเครื่องหมายดัชนี
ไมมี
ไมมี
ล็อค AE/AF
ไมมี
ถายภาพ
248
❚❚ คาเริม่ ตนของเมนูตั้งคา
ตัวเลือก
โซนเวลาและวันที่ (0 159)
ซิงคกับสมารทดีไวซ
ชดเชยเวลากลางวัน
ความสวางของจอภาพ (0 160)
เมนู/การแสดงภาพ
ไลฟวิว
สมดุลของสีบนจอภาพ (0 161)
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ (0 163)
ปรับ AF อยางละเอียด (0 164)
ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด)
ทําความสะอาดเซ็นเซอร (0 169)
ทําความสะอาดเมื่อเปด/ปด
ตัวเลือกเสียงเตือน (0 177)
เปด/ปดเสียงเตือน
ความดัง
ความสูงต่ํา
คาเริ่มตน
ปด
ปด
0
0
A-B: 0, G-M: 0
อัตโนมัติ
ปด
ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด
ปด
2
ต่ํา
คําแนะนําเมนู 17
ตัวเลือก
การควบคุมดวยระบบสัมผัส (0 178)
เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส
แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ
HDMI (0 178)
ความละเอียดของสัญญาณ
ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก
ขั้นสูง
ความละเอียดของสัญญาณภาพ
ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว
แสดงภาพสองจอ
ขอมูลบอกตําแหนง (0 179)
ดาวนโหลดจากสมารทดีไวซ
ตัวเลือกอุปกรณ GPS ภายนอก
ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) (0 180)
ไฟ LED
โหมดลิงก
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR) (0 181)
โหมดเครื่องบิน (0 181)
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ) (0 183)
บลูทูธ (0 184)
การเชื่อมตอเครือขาย
สงขณะปด
สง Eye-Fi (0 185)
แบตเตอรี่ประเภท MB-D18 (0 187)
ลําดับแบตเตอรี่ (0 188)
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด (0 190)
18 คําแนะนําเมนู
คาเริ่มตน
เปดใช
ซาย V ขวา
อัตโนมัติ
ปด
อัตโนมัติ
100%
เปด
เปด
ไม
เปดใช
ใช
เปด
จับคู
ไมมี
ไมใช
ปด
ไมใช
เปด
เปดใช
LR6 (AA อัลคาไลน)
ใชแบตเตอรี่ MB-D18 กอน
กดชัตเตอรได
D เมนูแสดงภาพ: การจัดการภาพ
ในการแสดงเมนูแสดงภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ K (เมนูแสดงภาพ)
ปุม G
ตัวเลือก
ตัวเลือก
0
0
ลบ
20
หลังจากลบ
27
โฟลเดอรแสดงภาพ
20
หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุด แสดง 28
ซอนภาพ
21
หมุนภาพอัตโนมัติ
28
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
22
หมุนแนวตั้ง
29
คัดลอกภาพ
23
ฉายสไลด
29
แสดงภาพทันทีที่ถาย
27
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
31
A โปรดอาน
สําหรับคาเริ่มตนของเมนู โปรดดู “คาเริ่มตนของเมนูแสดงภาพ” (0 9)
คําแนะนําเมนู 19
ลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
ลบพรอมกันหลายภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
Q ที่เลือกไว ลบภาพที่เลือก
R ทั้งหมด
ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกไวใน
ปจจุบันสําหรับแสดงภาพ ถาใส
การดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถ
เลือกการดที่จะลบได
โฟลเดอรแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกโฟลเดอรสําหรับแสดงภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ภาพในโฟลเดอรทั้งหมดที่ถายดวยกลอง D850 จะปรากฏขณะแสดงภาพ
(ชื่อโฟลเดอร) ทานสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรไดโดยใชตัวเลือก โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล >
เปลี่ยนชื่อ ในเมนูถายภาพ
ทั้งหมด
ภาพในโฟลเดอรทั้งหมดจะปรากฏขณะแสดงภาพ
ปจจุบัน
เฉพาะภาพในโฟลเดอรปจจุบันเทานั้นที่จะปรากฏขึ้นขณะแสดงภาพ
20 คําแนะนําเมนู
ซอนภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
ซอนหรือแสดงภาพที่เลือกตามทีอ่ ธิบายดานลาง ภาพที่ซอนไวจะปรากฏเฉพาะเมือ่ อยูในเมนู
ซอนภาพ และจะลบไดโดยการฟอรแมตการดหนวยความจําเทานัน้
D ภาพที่ปองกันและซอนไว
การแสดงภาพที่ปองกันไวจะเปนการลบการปองกันออกจากภาพไปดวย
1 เลือก เลือก/ตั้ง
ไฮไลท เลือก/ตั้ง แลวกด 2 (หากตองการขามขั้นตอน
ที่เหลืออยู และแสดงภาพทั้งหมด ใหไฮไลท
ไมเลือกเลย แลวกด J)
2 เลือกภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งเลื่อนดูภาพในการดหนวยความจํา
(หากตองการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X
คาง) แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกภาพ
ปจจุบัน ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ R กํากับไว
หากตองการยกเลิกภาพที่เลือก ใหไฮไลทภาพ
แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางอีกครัง้ ทําตอไปจนกวาจะเลือกภาพที่ตองการไดครบ
คําแนะนําเมนู 21
3 กด J
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ
ปุม J
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกขอมูลที่มีอยูในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทตัวเลือก
แลวกด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับการแสดงผลขอมูลการถายภาพ เครื่องหมาย L
จะปรากฏถัดจากรายการที่เลือก หากตองการยกเลิกการเลือก ใหไฮไลทรายการและกด 2
หากตองการกลับไปยังเมนูแสดงภาพ ใหกด J
22 คําแนะนําเมนู
คัดลอกภาพ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
คัดลอกภาพจากการดหนวยความจําแผนหนึ่งไปยังอีกแผน ตัวเลือกนี้จะใชไดเฉพาะเมือ่ ใส
การดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกตนทาง
เลือกการดจากภาพที่จะคัดลอก
เลือกภาพ
เลือกภาพที่จะคัดลอก
เลือกโฟลเดอรปลายทาง
เลือกโฟลเดอรปลายทางจากการดที่เหลืออยู
คัดลอกภาพ?
คัดลอกภาพที่เลือกไวไปยังปลายทางที่กําหนด
1 เลือก เลือกตนทาง
ไฮไลท เลือกตนทาง แลวกด 2
2 เลือกการดตนทาง
ไฮไลทชองบรรจุการดที่มีภาพทีจ่ ะคัดลอก แลวกด J
คําแนะนําเมนู 23
3 เลือก เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
4 เลือกโฟลเดอรตนทาง
ไฮไลทโฟลเดอรที่มีภาพที่จะคัดลอก แลวกด 2
5 ทําการเลือกเบื้องตน
กอนจะเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพแตละภาพ
ทานสามารถทําเครือ่ งหมายที่ภาพทัง้ หมดหรือภาพ
ที่ปองกันไวทงั้ หมดในโฟลเดอรเพื่อคัดลอกโดยเลือก
เลือกภาพทั้งหมด หรือ เลือกภาพที่ปองกันไว
หากตองการใสเครือ่ งหมายเฉพาะภาพทีเ่ ลือกไวเพื่อ
คัดลอก ใหเลือก ไมเลือกทั้งหมด กอนดําเนินการ
6 เลือกภาพเพิ่มเติม
ไฮไลทภาพแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรือ
ยกเลิกการเลือก (หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไว
แบบเต็มหนาจอ กดปุม X คางไว) ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ L กํากับไว กด J เพื่อดําเนินการตอไปยัง
ขั้นตอนที่ 7 เมือ่ ทานเลือกภาพเสร็จแลว
24 คําแนะนําเมนู
7 เลือก เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรปลายทาง แลวกด 2
8 เลือกโฟลเดอรปลายทาง
ในการปอนหมายเลขโฟลเดอร ใหเลือก เลือกโฟลเดอร
ตามหมายเลข ใสหมายเลข (0 36) แลวกด J
ถาไมปรากฏวามีโฟลเดอรตามหมายเลขที่เลือกไว
โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้น
หากตองการเลือกจากรายการโฟลเดอรที่มีอยู ใหเลือก
เลือกโฟลเดอรจากรายการ จากนั้นไฮไลทโฟลเดอร
แลวกด J
9 คัดลอกภาพ
ไฮไลท คัดลอกภาพ? แลวกด J
ขอความยืนยันจะปรากฏบนจอภาพ; ไฮไลท ใช
แลวกด J กด J อีกครัง้ เพื่อออกเมื่อการคัดลอก
เสร็จสมบูรณ
คําแนะนําเมนู 25
D การคัดลอกภาพ
กลองจะคัดลอกภาพไมไดหากการดปลายทางมีพื้นที่ไมเพียงพอ ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มแลวกอนการคัดลอกภาพยนตร
ถาโฟลเดอรปลายทางมีภาพที่มีชื่อเดียวกับภาพที่จะคัดลอก
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ใหเลือก แทนที่ภาพที่มีอยูแลว
เพื่อเปลี่ยนเปนภาพที่จะคัดลอก หรือเลือก แทนที่ทุกภาพ
เพื่อแทนที่รูปภาพที่มีอยูทั้งหมดดวยชื่อเดียวกันโดยไมตอง
แจงเตือนอีก หากตองการดําเนินการตอโดยไมแทนที่ภาพ
ใหเลือก ขาม หรือเลือก ยกเลิก เพื่อออกโดยไมตองคัดลอกภาพ
เพิ่มเติม ไฟลที่ปองกันหรือซอนไวในโฟลเดอรปลายทางจะไมถูก
แทนที่
สถานะปองกันและการใหคะแนนจะถูกคัดลอกไปพรอมกับภาพ ไมสามารถคัดลอกภาพที่ซอนไวได
26 คําแนะนําเมนู
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกวาจะใหภาพปรากฏโดยอัตโนมัตบิ นจอภาพทันทีที่ถายภาพเสร็จหรือไม ถาเลือก ปด
ภาพจะปรากฏก็ตอเมื่อทานกดปุม K เทานั้น
หลังจากลบ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ
ตัวเลือก
แสดงภาพ
S
ถัดไป
คําอธิบาย
แสดงภาพตามลําดับ หากภาพที่ถูกลบเปนภาพเฟรมสุดทาย ภาพกอนหนา
จะปรากฏขึ้น
T
แสดงภาพ
กอนหนา
แสดงภาพกอนหนานี้ หากภาพที่ถูกลบเปนภาพเฟรมแรก ภาพถัดไป
จะปรากฏขึ้น
U
แสดง
ตอจากเดิม
หากผูใชเลื่อนดูภาพตามลําดับการบันทึก ภาพตามลําดับจะปรากฏตามที่ได
อธิบายไวสําหรับ แสดงภาพถัดไป หากผูใชงานเลื่อนดูภาพในลําดับ
ยอนกลับ ภาพกอนหนาจะปรากฏตามที่ไดอธิบายไวสําหรับ แสดงภาพ
กอนหนา
คําแนะนําเมนู 27
หลังจากถายภาพตอเนือ่ งเปนชุด แสดง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกวาจะใชภาพแรกหรือภาพสุดทายของชุดเปนภาพที่แสดงทันทีหลังจากถายภาพตอเนื่อง
เปนชุดในโหมดถายภาพตอเนื่อง ตัวเลือกนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อปด แสดงภาพทันทีที่ถาย
(0 27)
ภาพถายลาสุด (การถายภาพตอเนื่องเปนชุด)
DSC_0001.jpg
DSC_0002.jpg
DSC_0003.jpg
DSC_0004.jpg DSC_0014.jpg
DSC_0015.jpg
จะแสดงหากเลือก ภาพแรกของชุด จะแสดงหากเลือก ภาพสุดทายของชุด
หมุนภาพอัตโนมัติ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
ภาพที่ถายเมื่อเลือก เปด จะมีขอมูลการปรับทิศทางของกลองอยู ชวยใหหมุนภาพไดอยาง
อัตโนมัติระหวางแสดงภาพ หรือเมื่อดูใน ViewNX-i หรือใน Capture NX-D ภาพจะถูกบันทึก
ในแนวตอไปนี้:
ภาพทิวทัศน (แนวนอน)
หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90°
หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90°
การหมุนกลองจะไมถูกบันทึกไวหากเลือก ปด เลือกตัวเลือกนีเ้ มื่อแพนกลองหรือถายภาพ
ดวยเลนสที่ชี้ขึ้นหรือลง
28 คําแนะนําเมนู
หมุนแนวตั้ง
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
หากเลือก เปด ภาพถาย “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) ที่ถายโดยเลือก เปด สําหรับ
หมุนภาพอัตโนมัติ จะหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงในจอภาพ ภาพทีถ่ ายเมือ่ เลือก ปด สําหรับ
หมุนภาพอัตโนมัติ จะแสดงในทิศทาง “แนวนอน” (ภาพทิวทัศน) โปรดทราบวา เนื่องจาก
กลองอยูในทิศทางที่เหมาะสมอยูแลวในขณะถายภาพ ภาพจะไมหมุนโดยอัตโนมัติในขณะ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
ฉายสไลด
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
ดูการฉายสไลดของภาพในโฟลเดอรแสดงภาพปจจุบัน (0 20) ภาพที่ซอนไว (0 21)
จะไมปรากฏ
ตัวเลือก
เริ่ม
ประเภทของภาพ
ชวงเวลา
ระหวางภาพ
คําอธิบาย
เริ่มฉายสไลด
เลือกประเภทของภาพที่จะแสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร, เฉพาะภาพนิ่ง
และ เฉพาะภาพยนตร
เลือกระยะเวลาในการแสดงภาพแตละภาพ
คําแนะนําเมนู 29
ในการเริม่ ฉายสไลด ไฮไลท เริ่ม แลวกด J ทานสามารถ
ดําเนินการตอไปนีไ้ ดในขณะฉายสไลด:
ไปที่
ขามไปขางหลัง/
ขามไปขางหนา
ดูขอมูลภาพถายเพิ่มเติม
คําอธิบาย
กด 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมกอนหนานี้ กด 2 เพื่อขามไปยังเฟรมถัดไป
กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนหรือซอนขอมูลภาพถายที่แสดงบนหนาจอ
(เฉพาะภาพนิ่ง)
หยุดชั่วคราว
กดปุม J เพื่อหยุดการฉายสไลดชั่วคราว หากตองการเริ่มใหม ใหไฮไลท
เริ่มใหม แลวกด J
ปรับความดัง
กด X ขณะเลนภาพยนตรเพื่อเพิ่มเสียง กด W (M) เพื่อเบาเสียง
ออกไปยังเมนูแสดงภาพ กด G เพื่อสิ้นสุดการฉายสไลดและกลับไปที่เมนูแสดงภาพ
ออกไปยังโหมด
กด K เพื่อสิ้นสุดการฉายสไลดและออกไปยังโหมดแสดงภาพ
แสดงภาพ
ออกไปยังโหมดถายภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังโหมดถายภาพ
ขอความจะปรากฏบนจอภาพเมื่อฉายสไลดจบ เลือก
เริ่มใหม เพื่อเริ่มตนใหมหรือ ออก เพื่อกลับไปยัง
เมนูแสดงภาพ
30 คําแนะนําเมนู
เลือกเพื่อสงไปยังสมารทดีไวซ
ปุม G ➜ D เมนูแสดงภาพ
เลือกรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ ไมสามารถเลือกภาพยนตรเพื่ออัปโหลดได;
ภาพถายจะถูกอัปโหลดทีข่ นาด 2 ลานพิกเซล
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกภาพ
ทําเครื่องหมายรูปภาพสําหรับอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซ
ไมเลือกเลย
ลบเครื่องหมายอัปโหลดออกจากรูปภาพทั้งหมด
คําแนะนําเมนู 31
C เมนูถายภาพ: ตัวเลือกการถายภาพ
ในการแสดงเมนูถายภาพ ใหกด G แลวเลือกแท็บ C (เมนูถายภาพ)
ปุม G
0
ตัวเลือก
0
ชองเมนูถายภาพ
ตัวเลือก
33
จัดการ Picture Control
53
56
ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม
35
พื้นที่สี
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
35
Active D-Lighting
56
การตั้งชื่อไฟล
38
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน
57
เลือกชองบรรจุการดหลัก
39
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
57
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง
39
ควบคุมขอบมืด
58
การควบคุมแฟลช
40
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
59
พื้นที่ภาพ
45
ลดการกะพริบ
60
คุณภาพของภาพ
46
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
61
ขนาดภาพ
47
การถายภาพซอน
62
การบันทึก NEF (RAW)
48
HDR (High Dynamic Range)
69
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
49
การถายแบบเวนชวงเวลา
70
ไวตบาลานซ
50
ถายภาพแบบเลื่อนโฟกัส
80
ตั้งคา Picture Control
52
การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง
81
A โปรดอาน
สําหรับคาเริ่มตนของเมนู โปรดดู “คาเริ่มตนของเมนูถายภาพ” (0 9)
32 คําแนะนําเมนู
ชองเมนูถายภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ตัวเลือกในเมนูถายภาพจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหนึง่ จากสี่ชองที่มใี ห ยกเวน ชองเมนู
ภาพถายเพิ่มเติม, การถายภาพซอน, การถายแบบเวนชวงเวลา และ ถายภาพแบบ
เลื่อนโฟกัส การเปลี่ยนเปนการตั้งคาในหนึ่งชองจะไมมีผลตอชองอื่นๆ ในการจัดเก็บการตั้งคา
ที่ใชบอยรวมกัน ใหเลือกชองใดชองหนึ่งจากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเปนคาเหลานี้ คาใหมจะถูก
จัดเก็บลงในชอง แมจะปดกลองแลวก็ตาม กลองจะเรียกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไปที่เลือกชอง
การตั้งคาอื่นจะสามารถจัดเก็บไวในชองอื่นได ชวยใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึ่งไปเปน
อีกคาหนึ่งไดทันทีโดยการเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง
ชื่อเริ่มตนของชองเมนูถายภาพทั้งสี่ชองคือ A, B, C และ D ซึ่งทานสามารถเพิ่มคําอธิบาย
ที่มีความยาวไดถึง 20 ตัวอักษรตามที่ไดอธิบายไวใน “ปอนขอความ” (0 38) โดยการไฮไลท
ชองเมนูแลวกด 2
คําแนะนําเมนู 33
❚❚ การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
ในการเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน ใหไฮไลทชองในเมนู
ชองเมนูถายภาพ แลวกด O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏบนหนาจอ ใหไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อเรียกคืน
คาตั้งจากโรงงานสําหรับชองเมนูที่เลือกไว คาเริม่ ตน
จะแสดงอยูใน “คาเริม่ ตนของเมนูถายภาพ” (0 9)
ปุม O (Q)
A ชองเมนูถายภาพ
แผงควบคุมและสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดง
ชองเมนูถายภาพปจจุบัน
A โปรดอาน
โหมดการถายภาพและโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร และรูรับแสงสามารถใสลงชองเมนูถายภาพได
โดยใชตัวเลือก ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม ในเมนูถายภาพ (0 35) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใช
ปุมควบคุมบนตัวกลองเพื่อเลือกชองเมนูถายภาพ โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง f1
(กําหนดการควบคุมเอง, 0 130)
34 คําแนะนําเมนู
ชองเมนูภาพถายเพิ่มเติม
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เพื่อเปนการเรียกคืนทุกครั้งที่เลือกชองเมนู ใหเลือก เปด เพื่อใสโหมดการถายภาพและ
โหมดแฟลช ความไวชัตเตอร (โหมด S และ M เทานั้น) และรูรับแสง (โหมด A และ M เทานั้น)
ในขอมูลที่บันทึกในแตละชองจากชองเมนูถายภาพสี่ชอง การเลือก ปด เปนการคืนคา
ที่เคยใชงานกอนเลือกคา เปด
โฟลเดอรจัดเก็บขอมูล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เปลี่ยนชื่อโฟลเดอรและเลือกโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บภาพถายตอๆ ไป
โฟลเดอร
หมายเลขโฟลเดอร
ชื่อโฟลเดอร
❚❚ เปลีย่ นชื่อ
กลองจะกําหนดชื่อโฟลเดอรโดยอัตโนมัติ โดยเปนชื่อโฟลเดอรทมี่ ีอักขระ 5 ตัวขึ้นตนดวยตัวเลข
โฟลเดอร 3 หลัก ชื่อโฟลเดอรที่เปนคาเริม่ ตนคือ “ND850”; หากตองการเปลี่ยนชื่อที่จะกําหนด
ใหกับโฟลเดอรใหม ใหเลือก เปลี่ยนชื่อ แลวเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรตามที่อธิบายไวใน
“ปอนขอความ” (0 38) ทานสามารถกูคืนชื่อที่ตั้งจากโรงงานไดโดยการกดปุม O (Q)
คางไวขณะที่แปนพิมพปรากฏขึ้น ชื่อโฟลเดอรทมี่ ีอยูแลวจะเปลี่ยนไมได
คําแนะนําเมนู 35
❚❚ เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ในการเลือกโฟลเดอรตามหมายเลขหรือสรางโฟลเดอรใหมดวยชื่อโฟลเดอรปจจุบันและ
หมายเลขโฟลเดอรใหม:
1 เลือก เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข แลวกด 2
ขอความจะปรากฏขึ้น โดยที่ชองบรรจุการดหลักที่ใช
ขณะนั้นจะมีเสนใตกํากับไว
2 เลือกหมายเลขโฟลเดอร
กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนตัวเลข ถามีโฟลเดอร
ตามหมายเลขที่เลือกอยูแลว สัญลักษณ W, X หรือ Y จะแสดงขึ้นทีด่ านซาย
ของหมายเลขโฟลเดอร:
• W: โฟลเดอรวางเปลา
• X: โฟลเดอรมขี อมูลอยูบางสวน
• Y: โฟลเดอรมภี าพ 5000 ภาพ หรือมีภาพที่มีหมายเลข 9999 ทานจะไมสามารถ
จัดเก็บภาพลงในโฟลเดอรนี้ไดอีก
การดที่เก็บโฟลเดอรไวจะแสดงดวยสัญลักษณแสดงชองบรรจุการดที่มมุ บนขวาของ
กลองขอความ “เลือกโฟลเดอรตามหมายเลข” การดทีใ่ ชสําหรับโฟลเดอรใหมจะขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง (0 39) ในขณะนั้น
3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู
กด J เพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ และกลับไปยังเมนูหลัก (หากตองการออก
โดยไมเปลี่ยนโฟลเดอรจัดเก็บขอมูล ใหกดปุม G) ถายังไมมีโฟลเดอรตามหมายเลข
ที่ระบุ กลองจะสรางโฟลเดอรใหมขึ้นมา ภาพถายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร
ที่เลือก เวนแตโฟลเดอรจะเต็ม
36 คําแนะนําเมนู
❚❚ เลือกโฟลเดอรจากรายการ
ในการเลือกจากรายการของโฟลเดอรที่มอี ยูแลว:
1 เลือก เลือกโฟลเดอรจากรายการ
ไฮไลท เลือกโฟลเดอรจากรายการ แลวกด 2
2 ไฮไลทโฟลเดอร
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทโฟลเดอร
3 เลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท
กด J เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ไฮไลท แลวกลับไปทีเ่ มนูหลัก ภาพถายหลังจากนี้จะถูกจัดเก็บ
ไวในโฟลเดอรที่เลือก
D หมายเลขโฟลเดอรและหมายเลขไฟล
เมื่อหมายเลขโฟลเดอรถึง 999 แลว จะไมสามารถสรางโฟลเดอรใหมเพิ่มไดอีก ดวยเหตุนี้จะไมสามารถ
ลั่นชัตเตอรไดเมื่อหมายเลขไฟลถึง 9999 หรือไฟลที่มีในโฟลเดอรมีจํานวนถึง 5000 หรือเมื่อทาน
พยายามจะบันทึกภาพยนตรเมื่อกลองคํานวณวาจํานวนไฟลที่จําเปนสําหรับความยาวสูงสุดของ
ภาพยนตรจะทําใหมีการสรางไฟลที่มีจํานวนมากกวา 9999 หรือโฟลเดอรที่บรรจุไฟลมากกวา
5000 ไฟล ในการถายภาพตอ ใหสรางโฟลเดอรใหมที่มีหมายเลขนอยกวา 999 หรือลองเปลี่ยน
ตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร (0 84, 85)
A เวลาในการเปดกลอง
เวลาในการเปดกลองอาจนานขึ้น หากการดหนวยความจํามีไฟลหรือโฟลเดอรอยูเปนจํานวนมาก
คําแนะนําเมนู 37
การตั้งชื่อไฟล
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ภาพถายจะถูกบันทึกโดยใชชื่อไฟลที่ขึ้นตนดวย “DSC_” หรือในกรณีของภาพถายที่ใชพื้นที่สี
Adobe RGB (0 56) จะเปน “_DSC” ตามดวยตัวเลขสี่หลักและนามสกุลเปนตัวอักษรสามตัว
(เชน “DSC_0001.JPG”) ตัวเลือก การตั้งชื่อไฟล จะใชเพื่อเลือกตัวอักษรสามตัวที่จะใช
แทนสวน “DSC” ของชื่อไฟลตามที่อธิบายไวใน “ปอนขอความ” (0 38)
A ปอนขอความ
กรอบขอความจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ แตะตัวอักษรบนแปนพิมพหนาจอสัมผัส
ทานสามารถใชปมุ เลือกคําสั่งไฮไลทตัวอักษรที่ตองการในสวนแปนพิมพ และกดปุม เลือกคําสัง่ ตรงกลาง
เพื่อแทรกตัวอักษรที่ไฮไลทไวในตําแหนงของเคอรเซอรในขณะนั้นได (โปรดทราบวาหากปอนตัวอักษร
เมื่อชองเต็ม ตัวอักษรตัวสุดทายในชองจะถูกลบออก) หากตองการลบตัวอักษรภายใตเคอรเซอร
ใหกดปุม O (Q) ในการยายเคอรเซอรไปยังตําแหนงใหม ใหแตะจอแสดงผลหรือกดคางปุม W (M)
แลวกด 4 หรือ 2 หากตองการสิ้นสุดการปอนขอความแลวกลับไปยังเมนูกอนหนา ใหกด J
หากตองการออกโดยที่ยังปอนขอความไมเสร็จ ใหกด G
พื้นที่แสดงขอความ
พื้นที่แปนพิมพ
38 คําแนะนําเมนู
A นามสกุล
กลองจะใชนามสกุลตอไปนี้: “.NEF” สําหรับภาพ NEF (RAW), “.TIF” สําหรับภาพ TIFF (RGB), “.JPG”
สําหรับภาพ JPEG, “.MOV” สําหรับภาพยนตร MOV, “.MP4” สําหรับภาพยนตร MP4 และ “.NDF”
สําหรับขอมูลอางอิงการถายภาพปองกันฝุน ในภาพถายแตละคูที่บันทึกดวยการตั้งคาคุณภาพ
ของภาพเปน NEF (RAW)+JPEG ภาพ NEF และภาพ JPEG จะมีชื่อไฟลเดียวกันแตตางนามสกุลกัน
เลือกชองบรรจุการดหลัก
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกชองบรรจุการดหลักสําหรับถายภาพและเลนภาพ เลือก ชองบรรจุการด XQD
เพื่อกําหนดการดในชองบรรจุการด XQD ใหเปนการดหลัก เลือก ชองบรรจุการด SD
เพื่อเลือกการด SD
ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกหนาที่ของการดหลักและการดรอง เมื่อใสการดหนวยความจําสองแผนลงในกลอง
เลือกจาก ภาพที่เกินมา (กลองจะใชการดรองเมื่อความจําการดหลักเต็มเทานั้น), สํารอง
(ภาพแตละภาพจะถูกบันทึกลงในการดหลักและการดรองดวย) และ RAW ชองหลัก - JPEG
ชองรอง (เหมือนกับ สํารอง แตภาพ NEF/RAW จากภาพที่ถายโดยใชคา NEF/RAW + JPEG
จะถูกบันทึกลงในการดหลักเทานั้น สวนภาพ JPEG จะถูกบันทึกลงในการดรองเทานั้น)
คําแนะนําเมนู 39
การควบคุมแฟลช
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกโหมดควบคุมแฟลชสําหรับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ที่ติดบนชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองแลวปรับการตั้งคา
สําหรับการถายภาพโดยปดแฟลชในตัวกลอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายภาพดวยแฟลชรีโมตโดยใช
ชุดแฟลชหลายชุด โปรดดู “ชุดแฟลชเสริมภายนอก”
(0 219)
❚❚ โหมดควบคุมแฟลช
เมื่อติดตั้ง SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300
ไวกับกลอง ทานจะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช
ระดับแฟลช และการตั้งคาแฟลชอื่นๆ ไดโดยใชรายการ
การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช ในเมนูถายภาพ
(ในกรณีของ SB-5000 ทานจะสามารถปรับการตั้งคาเหลานี้
ไดเชนกันโดยใชปุมควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่ใชได
จะแตกตางกันไปตามแฟลชที่ใช ขณะทีต่ ัวเลือกที่แสดงใน โหมดควบคุมแฟลช จะแตกตาง
กันไปตามโหมดที่เลือก ทานสามารถปรับการตั้งคาสําหรับชุดแฟลชอื่นๆ ไดโดยใชปุมควบคุม
บนชุดแฟลชเทานั้น
40 คําแนะนําเมนู
• TTL: โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 ทานสามารถปรับการชดเชย
แสงแฟลชไดโดยใชปุม W (M)
• แฟลชภายนอกอัตโนมัติ: ในโหมดนี้ กลองจะปรับกําลังแฟลชโดยอัตโนมัติตามจํานวน
ของแสงที่สะทอนกับวัตถุ; และสามารถใชการชดเชยแสงแฟลชได แฟลชภายนอกอัตโนมัติ
จะรองรับโหมด “ปรับรูรบั แสงอัตโนมัติ” (qA) และ “อัตโนมัติทไี่ มใช TTL” (A); กลองจะ
เลือกอัตโนมัติที่ไมใช TTL โดยอัตโนมัติหากติดเลนสที่ไมมี CPU และไมไดระบุทางยาวโฟกัส
และรูรับแสงสูงสุด โดยตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU ในเมนูตั้งคา (0 169) โปรดดู
รายละเอียดในคูมือของชุดแฟลช
• ควบคุมแฟลชเองโดยกําหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ; การยิงแฟลชจะถูกปรับ
อัตโนมัติ และยังสามารถใชการชดเชยแสงแฟลชได
• ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• การยิงแฟลชซ้ํา: แฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกต
การถายภาพซอน เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช), จํานวนครั้งสูงสุดที่ยิงจากชุดแฟลช
(จํานวนครั้ง) และจํานวนครัง้ ที่ยิงแฟลชตอวินาที (ความถี่ จะวัดเปนหนวยเฮิรต)
ตัวเลือกที่เลือกใชไดสําหรับ จํานวนครั้ง จะแตกตางไปตามตัวเลือกทีเ่ ลือกไวสําหรับ
กําลังแฟลช และ ความถี่; โปรดดูรายละเอียดที่เอกสารที่ใหมากับชุดแฟลช
คําแนะนําเมนู 41
❚❚ ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย
ปรับการตั้งคาสําหรับการควบคุมแบบไรสายของชุดแฟลช
รีโมตหลายชุดพรอมกัน ตัวเลือกนีจ้ ะใชไดเฉพาะเมื่อติด
ชุดแฟลช SB-5000 หรือ SB-500 หรือรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 บนกลอง
ตัวเลือก
Y
Y/Z
Z
คําอธิบาย
AWL แบบ
ออพติคอล
ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยใชแฟลชความเขมแสงต่ําที่ถูกปลอยมา
จากแฟลชหลัก สามารถใชไดกับ SB-5000 หรือ SB-500 ที่ติดตั้งเขากับ
ชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองเทานั้น
AWL แบบ
ออพติคอล/
ใชคลื่นวิทยุ
ตัวเลือกนี้จะใชสําหรับการถายภาพดวยแฟลชทั้งชุดแฟลชที่ควบคุมดวย
ออพติคอลและใชคลื่นวิทยุ เลือกตัวเลือกนี้เมื่อติดตั้งทั้ง WR-R10 และ
SB-500 เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง การควบคุม
แฟลชรีโมต จะถูกตั้งคาอัตโนมัติไปยัง กลุมชุดแฟลช (0 43)
AWL แบบ
ใชคลื่นวิทยุ
ชุดแฟลชรีโมตจะถูกควบคุมโดยสัญญาณวิทยุที่ถูกปลอยมาจาก
WR-R10 ที่ตอเขากับกลอง ซึ่งจะใชไดเฉพาะกับ WR-R10 และ
ชุดแฟลชรีโมตที่รองรับ AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
ปด
ปดใชงานการถายภาพดวยแฟลชรีโมต
A WR-R10
ตองมีอะแดปเตอร WR-A10 เมื่อใช WR-R10 โปรดอยาลืมอัพเดทเฟรมแวรของ WR-R10 เปนรุนลาสุด
(รุน 3.0 หรือใหมกวา); สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดูในเว็บไซต Nikon ในพื้นที่
ของทาน
42 คําแนะนําเมนู
❚❚ การควบคุมแฟลชรีโมต
เลือกจากตัวเลือกการถายภาพดวยแฟลชรีโมตตอไปนี้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชของชุดแฟลชรีโมตแตละกลุมแยกจากกัน
กลุมชุดแฟลช หากเลือก AWL แบบออพติคอล หรือ AWL แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ สําหรับ
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย (0 42) ทานสามารถเลือกชองสัญญาณที่แฟลชหลัก
ใชเพื่อสื่อสารกับชุดแฟลชรีโมตได
เลือกเพื่อควบคุมกําลังแฟลชโดยรวม ใช ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
เพื่อปรับความสมดุลระหวางกลุม A และ B แลวตั้งคากําลังแฟลชสําหรับกลุม C
ควบคุมไรสาย ดวยตนเอง (ไมยิงแฟลชหลัก) ทานสามารถปรับการชดเชยแสงแฟลชสําหรับกลุม A
แบบลัด
และ B ได และหากเลือก AWL แบบออพติคอล หรือ AWL แบบออพติคอล/
ใชคลื่นวิทยุ สําหรับ ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย (0 42) ทานจะสามารถเลือก
ชองสัญญาณที่แฟลชหลักใชเพื่อสื่อสารกับชุดแฟลชรีโมตได
ชุดแฟลชจะยิงซ้ําขณะที่ชัตเตอรเปดออก ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตการถายภาพซอน เลือก
ระดับแฟลช (กําลังแฟลช), จํานวนสูงสุดที่จะยิงแฟลช (จํานวนครั้ง), จํานวนครั้ง
ที่ยิงแฟลชตอวินาที (ความถี)่ และหากเลือก AWL แบบออพติคอล หรือ AWL
การยิงแฟลช แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ ไวสําหรับ ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย (0 42)
รีโมตซ้ํา
จะสามารถเลือกชองสัญญาณที่แฟลชหลักใชเพื่อสื่อสารกับชุดแฟลชรีโมตได
โปรดทราบวาจํานวนครั้งที่ชุดแฟลชจะยิงแฟลชทั้งหมดอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ตัวเลือกที่เลือกสําหรับ กําลังแฟลช และ ความถี่ โปรดดูรายละเอียดในเอกสาร
ที่จัดมาใหกับชุดแฟลช
คําแนะนําเมนู 43
❚❚ ขอมูลแฟลชรีโมตแบบใชคลืน่ วิทยุ
ดูชุดแฟลชที่ถูกควบคุมโดย AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
อยูในขณะนั้น
44 คําแนะนําเมนู
พื้นที่ภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกพื้นที่ภาพและเปดใชหรือปดใชมาสกการแสดงผลในชองมองภาพ
❚❚ เลือกพื้นที่ภาพ
กลองจะมีพื้นทีภ่ าพตางๆ ใหเลือกดังตอไปนี้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
c FX (36×24)
ภาพถายจะถูกบันทึกในรูปแบบ FX ดวยมุมมองภาพเทียบเทากับเลนส
NIKKOR ของกลองรูปแบบ 35 มม.
l 1.2× (30×20)
การเลือกตัวเลือกนี้จะลดมุมมองภาพและเพิ่มทางยาวโฟกัสที่ปรากฏ
ของเลนสครั้งละ 1.2 เทาโดยประมาณ
a DX (24×16)
ภาพถายจะถูกบันทึกในรูปแบบ DX ในการคํานวณทางยาวโฟกัสของเลนส
โดยประมาณในรูปแบบ 35 มม. ใหคูณดวย 1.5
b 5 : 4 (30×24)
m 1 : 1 (24×24)
ภาพจะถูกบันทึกดวยสัดสวนภาพ 5 : 4
ภาพจะถูกบันทึกดวยสัดสวนภาพ 1 : 1
❚❚ ตัดสวน DX อัตโนมัติ
หากเลือก เปด ภาพที่ถายโดยใชเลนส DX จะถูกบันทึกในรูปแบบ DX โดยใชพื้นที่ภาพ
DX (24×16) โดยอัตโนมัติ
❚❚ มาสกการแสดงผลในชองมองภาพ
หากเลือก เปด พื้นที่ดานนอกของการครอบตัด 1.2× (30×20), DX (24×16), 5 : 4 (30×24)
และ 1 : 1 (24×24) จะแสดงเปนสีเทาในชองมองภาพ
คําแนะนําเมนู 45
คุณภาพของภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกรูปแบบไฟลและอัตราการบีบอัดภาพ (คุณภาพของภาพ)
ตัวเลือก
รูปแบบ
ไฟล
NEF (RAW)
NEF
NEF (RAW)+
JPEG Fine★/
NEF (RAW)+
JPEG Fine
NEF (RAW)+
JPEG Normal★/
NEF (RAW)+
JPEG Normal
NEF (RAW)+
JPEG Basic★/
NEF (RAW)+
JPEG Basic
NEF/
JPEG
46 คําแนะนําเมนู
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งจะเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งจะเปน JPEG คุณภาพปกติ
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งจะเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งจะเปน JPEG คุณภาพพื้นฐาน
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 4
(คุณภาพสูง)
JPEG
JPEG Basic★/
JPEG Basic
TIFF (RGB)
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมประมวลผล
เพิ่มเติม ทานสามารถปรับการตั้งคาตางๆ เชน ไวตบาลานซ
และคอนทราสตไดหลังจากถายภาพ
กลองจะบันทึกภาพสองภาพ ภาพหนึ่งจะเปน NEF (RAW) และ
อีกภาพหนึ่งจะเปน JPEG คุณภาพสูง
JPEG Fine★/
JPEG Fine
JPEG Normal★/
JPEG Normal
คําอธิบาย
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 8
(คุณภาพปกติ)
บันทึกภาพ JPEG ที่อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1 : 16
(คุณภาพพื้นฐาน)
TIFF
(RGB)
บันทึกภาพ TIFF-RGB แบบไมบีบอัดที่ความลึกบิทสี 8 บิท
ตอหนึ่งแชนเนล (สีแบบ 24 บิท) ภาพ TIFF จะมีโปรแกรมภาพ
รองรับหลากหลายโปรแกรม
A การบีบอัดภาพ JPEG
ตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีดาว (“★”) จะใชในการเปรียบเทียบเพื่อรับรองคุณภาพสูงสุด; ขนาดไฟล
จะแตกตางกันไปตามฉาก ตัวเลือกที่ไมมีดาวจะใชในการบีบอัดที่ออกแบบมาสําหรับไฟลที่มีขนาด
เล็กกวา; ไฟลจะมีขนาดเดียวกันไมวาจะบันทึกดวยฉากใดก็ตาม
ขนาดภาพ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกขนาดของภาพที่บันทึกดวยกลองตัวนี้เปนพิกเซล เลือก JPEG/TIFF เพื่อเลือกขนาด
ของภาพ JPEG และ TIFF เลือก NEF (RAW) เพื่อเลือกขนาดของภาพ NEF (RAW)
พื้นที่ภาพ
FX (36×24;
รูปแบบ FX)
1.2 × (30×20)
DX (24×16;
รูปแบบ DX)
5 : 4 (30×24)
1 : 1 (24×24)
ตัวเลือก
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
ขนาด (พิกเซล)
8256 × 5504
6192 × 4128
4128 × 2752
6880 × 4584
5152 × 3432
3440 × 2288
5408 × 3600
4048 × 2696
2704 × 1800
6880 × 5504
5152 × 4120
3440 × 2752
5504 × 5504
4128 × 4128
2752 × 2752
ขนาดที่พิมพ (ซม.) *
69.9 × 46.6
52.4 × 35.0
35.0 × 23.3
58.3 × 38.8
43.6 × 29.1
29.1 × 19.4
45.8 × 30.5
34.3 × 22.8
22.9 × 15.2
58.3 × 46.6
43.6 × 34.9
29.1 × 23.3
46.6 × 46.6
35.0 × 35.0
23.3 × 23.3
* ขนาดโดยประมาณเมื่อพิมพที่ 300 dpi ขนาดพิมพเปนนิ้วจะเทากับขนาดภาพเปนพิกเซลที่หารโดย
ความละเอียดของเครื่องพิมพเปน “จุดตอนิ้ว” dots per inch (dpi; 1 นิ้ว = ประมาณ 2.54 ซม.)
คําแนะนําเมนู 47
การบันทึก NEF (RAW)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกชนิดการบีบอัดภาพและความลึกบิทสีของรูปภาพ NEF (RAW)
❚❚ การบีบอัดภาพ NEF (RAW)
ตัวเลือก
บีบอัดแบบ
N ไมสูญเสีย
คุณภาพ
O บีบอัด
ไมบีบอัด
คําอธิบาย
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 20–40% และไมมีผลตอคุณภาพของภาพ
ภาพ NEF จะถูกบีบอัดดวยอัลกอริทึมแบบเปลี่ยนกลับไมได ซึ่งจะลด
ขนาดภาพประมาณ 35–55% และแทบจะไมมีผลตอคุณภาพของภาพ
ภาพ NEF จะไมมีการบีบอัด
❚❚ ความลึกบิทสีของ NEF (RAW)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
q 12 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 12 บิท
r 14 บิท
ภาพ NEF (RAW) จะไดรับการบันทึกดวยความลึกบิทสี 14 บิท ซึ่งจะได
ไฟลที่มีขนาดใหญกวาภาพที่ใชความลึกบิทสี 12 บิท อยางไรก็ตาม
การบันทึกขอมูลสีจะเพิ่มขึ้นดวย
48 คําแนะนําเมนู
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ของภาพถาย
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ปรับคาความไวแสง (ISO) เลือกจากคาระหวาง ISO 64 และ 25600
ในกรณีพิเศษ ทานสามารถเลือกใชคาความไวแสงต่ํากวา ISO 64 ไดตั้งแต
คาความไวแสง (ISO)
ประมาณ 0.3 ถึง 1 EV และคาความไวแสงเกิน ISO 25600 ไดตั้งแต 0.3 ถึง
2 EV
หากเลือก เปด กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ เมื่อไมไดรับ
คาแสงที่เหมาะสมที่คาที่เลือกไวสําหรับ คาความไวแสง (ISO) ทานสามารถ
เลือกความไวแสงสูงสุดเพื่อปองกันไมใหคาความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้น
ควบคุมความไวแสง สูงเกินไป และความเร็วชัตเตอรที่ต่ํากวา ซึ่งทําใหการควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ
อัตโนมัติทํางานเพื่อปองกันไมใหมีแสงนอยเกินในโหมด P และ A (ความเร็ว
ชัตเตอรต่ําสุด ใหเลือกจากคาระหวาง 1/4000 วินาที และ 30 วินาที)
ทานสามารถเลือกคาความไวแสง (ISO) สูงสุดสําหรับรูปภาพที่ถายโดยใช
ชุดแฟลชเสริมภายนอกไดโดยใช ตั้งคาความไวแสงสูงสุดดวย M
คําแนะนําเมนู 49
ไวตบาลานซ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ใชไวตบาลานซใหตรงกับแหลงกําเนิดแสง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
v อัตโนมัติ
กลองจะปรับไวตบาลานซใหโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดผลลัพธ
รักษาสีขาว (ลดโทนสีอบอุน) ที่ดีที่สุดสําหรับแหลงกําเนิดแสงสวนใหญ เพื่อผลลัพธที่ดี
ที่สุด ใหใชเลนสชนิด G, E หรือ D ถามีการใชแฟลชเสริม
ปกติ
ผลลัพธที่ไดจะไดรับการปรับอยางเหมาะสม
รักษาสภาพแสงโทนสีอบอุน
D ปรับแสงธรรมชาติอตั โนมัติ
J หลอดไส
I ฟลูออเรสเซนต
ไวตบาลานซจะถูกปรับตามแสงธรรมชาติ เพื่อสรางสี
ที่ใกลเคียงสีที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาที่สุด
ใชภายใตแสงจากไฟหลอด
ใชกับ:
หลอดไอโซเดียม
• แสงไฟจากหลอดไอโซเดียม (เชน ในสนามกีฬา)
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงวอรมไวตฟลูออเรสเซนต
ไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงไวตฟลูออเรสเซนต
คูลไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงคูลไวตฟลูออเรสเซนต
เดยไวตฟลูออเรสเซนต
• แสงเดยไวตฟลูออเรสเซนต
เดยไลตฟลูออเรสเซนต
• แสงเดยไลตฟลูออเรสเซนต
ไอปรอทอุณหภูมิสูง
• แหลงกําเนิดแสงที่ใหอุณหภูมิสีสูง (เชน หลอดไอปรอท)
H แสงอาทิตย
N แฟลช
G เมฆมาก
50 คําแนะนําเมนู
ใชกับวัตถุที่ไดรับแสงอาทิตยโดยตรง
ใชกับชุดแฟลชเสริมภายนอก
ใชถายภาพตอนกลางวันในสภาพทองฟามีเมฆมากหรือ
มืดครึ้ม
ตัวเลือก
M ในรม
K เลือกอุณหภูมิสี
L ตั้งคาเอง
คําอธิบาย
ใชถายภาพเวลากลางวันเมื่อวัตถุอยูในรมเงา
เลือกคาอุณหภูมิสีจากรายการ
ใชวัตถุ แหลงกําเนิดแสง หรือภาพถายที่มีอยูเปนตัวอางอิง
ในการปรับไวตบาลานซ
คําแนะนําเมนู 51
ตั้งคา Picture Control
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกวิธีในการประมวลผลรูปภาพใหม เลือกตามประเภทของฉากหรือความคิดสรางสรรค
ของทาน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
n อัตโนมัติ
กลองจะปรับเฉดสีและโทนสีตาม Picture Control มาตรฐาน ลักษณะผิว
ของวัตถุที่เปนบุคคลจะดูนุมนวลขึ้น สีสันของทองฟาและใบไมที่ถาย
กลางแจงจะมีสีสดขึ้นมากกวาภาพที่ถายดวย Picture Control มาตรฐาน
Q มาตรฐาน
ประมวลผลแบบมาตรฐานเพื่อใหไดภาพที่สมดุล เหมาะสําหรับการใชงาน
ทั่วไป
R สีธรรมชาติ
ประมวลผลนอยที่สุดเพื่อความเปนธรรมชาติของภาพ เลือกใชสําหรับ
ภาพถายที่จะนําไปประมวลผลหรือรีทัชในภายหลัง
S สีสด
ปรับแตงภาพใหสีสันสดใสเหมาะสําหรับภาพพิมพ เลือกใชเพื่อเนนสีสัน
ดั้งเดิมของภาพถาย
T โทนสีเดียว
o ภาพบุคคล
p ทิวทัศน
q แฟลต
52 คําแนะนําเมนู
ถายภาพโทนสีเดียว
ประมวลผลภาพบุคคลใหมีสีผิวเปนธรรมชาติและเอิบอิ่ม
สรางภาพทิวทัศนและภาพในเมืองที่มีสีสันสดใส
รักษารายละเอียดไวในชวงโทนแสงที่กวาง ตั้งแตสวนที่สวางจนถึงสวนที่
เปนเงา เลือกใชสําหรับภาพถายที่ตองการนําไปประมวลผลหรือรีทัชอีก
ในภายหลัง
จัดการ Picture Control
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
สราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
บันทึก/แกไข
สราง Picture Control แบบกําหนดเองใหมจากการตั้งคาเองหรือ Picture Control
แบบกําหนดเองที่มีอยู หรือแกไข Picture Control แบบกําหนดเองที่มีอยู (0 54)
เปลี่ยนชื่อ
ลบ
โหลด/บันทึก
เปลี่ยนชื่อ Picture Control ที่เลือก
ลบ Picture Control ที่เลือก
ใชตัวเลือกตอไปนี้เพื่อคัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองไปที่การด
หนวยความจําหรือออกจากการดหนวยความจํา (หากใสการดหนวยความจํา
สองแผน กลองจะใชการดหนวยความจําในชองหลัก; 0 39) หลังจากคัดลอก
ไปยังการดหนวยความจําแลว สามารถใช Picture Control กับกลองอื่นหรือ
ซอฟตแวรที่รองรับได
• คัดลอกไปกลอง: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเองจาก
การดหนวยความจําไปยัง Picture Control แบบกําหนดเอง C-1 ถึง C-9
ที่อยูในกลองพรอมตั้งชื่อตามตองการ
• ลบจากการด: ลบ Picture Control แบบกําหนดเองออกจากการดหนวยความจํา
• คัดลอกไปการด: คัดลอก Picture Control แบบกําหนดเอง (C-1 ถึง C-9)
จากกลองไปยังจุดหมายปลายทางที่เลือก (1 ถึง 99) ในการดหนวยความจํา
คําแนะนําเมนู 53
❚❚ การสราง Picture Control แบบกําหนดเอง
ทานสามารถปรับเปลี่ยน Picture Control ที่อยูในกลองแลวบันทึกไวเปน Picture Control
แบบกําหนดเองได
1 เลือก บันทึก/แกไข
ไฮไลท บันทึก/แกไข แลวกด 2
2 เลือก Picture Control
ไฮไลท Picture Control ที่มีอยู แลวกด 2 หรือกด J
เพื่อไปยังขั้นตอนที่ 4 เพื่อบันทึกสําเนาของ Picture
Control ที่ไฮไลทไวโดยไมแกไขเพิ่มเติม
3 แกไข Picture Control ที่เลือกไว
หากตองการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแลว
เริ่มตนใหมจากคาที่ตั้งมาจากโรงงานใหกดปุม O (Q)
กด J เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
4 เลือกปลายทาง
เลือกปลายทางสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเอง
(C-1 ถึง C-9) แลวกด 2
54 คําแนะนําเมนู
5 ตั้งชือ่ Picture Control
หนาจอปอนขอความจะปรากฏขึ้น ที่คาเริม่ ตนนั้น Picture Control ที่บันทึกใหมจะถูก
ตั้งชื่อโดยการใสตัวเลขสองหลัก (กําหนดใหโดยอัตโนมัติ) ตอทายชื่อของ Picture Control
ที่มีอยู; หากตองการเลือกชื่ออื่น ใหเปลี่ยนชื่อ Picture Control ตามทีอ่ ธิบายไวใน
“ปอนขอความ” (0 38) แตะปุมการเลือกแปนพิมพเพื่อสับเปลี่ยนระหวางตัวอักษร
พิมพใหญ, ตัวอักษรพิมพเล็ก และสัญลักษณ ชื่อของ Picture Control แบบกําหนดเอง
มีความยาวไดไมเกินสิบเกาตัวอักษร ตัวอักษรใดๆ หลังจากตัวทีส่ ิบเกาจะถูกลบ
พื้นที่ชื่อ
พื้นที่แปนพิมพ
การเลือกแปนพิมพ
A ตัวเลือก Picture Control แบบกําหนดเอง
ตัวเลือกที่มีใหสําหรับ Picture Control แบบกําหนดเองจะเหมือนกับตัวเลือกของ Picture Control
แบบกําหนดเองตนฉบับ
A สัญลักษณ Picture Control ตนฉบับ
Picture Control ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่เปนตนฉบับในการสราง
Picture Control แบบกําหนดเองจะมีสัญลักษณปรากฏอยูที่
มุมบนขวาของหนาจอแกไข
สัญลักษณ
Picture Control ตนฉบับ
คําแนะนําเมนู 55
พื้นที่สี
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
พื้นที่สีจะกําหนดชวงของสีทใี่ ชไดสําหรับการปรับปรุงคุณภาพสี แนะนําใหใช sRGB
สําหรับการพิมพและการแสดงภาพที่มีวตั ถุประสงคทั่วไป Adobe RGB ที่มีชวงของสีกวางกวา
เหมาะสําหรับการถายภาพสําหรับการตีพิมพระดับมืออาชีพและการพิมพในเชิงพาณิชย
A Adobe RGB
สําหรับการปรับปรุงคุณภาพสีที่แมนยํา ภาพ Adobe RGB จะตองใชโปรแกรม จอแสดงผล และ
เครื่องพิมพที่รองรับการจัดการสี
A พื้นที่สี
ViewNX-i และซอฟตแวร Capture NX-D จะเลือกพื้นที่สีที่ถูกตองโดยอัตโนมัติเมื่อเปดภาพที่ถายดวย
กลองรุนนี้ ไมรับประกันผลลัพธเมื่อใชกับเลนสของผูผลิตอื่น
Active D-Lighting
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เก็บรายละเอียดของสวนที่สวางและสวนที่มดื ในการสรางภาพถายที่มีคอนทราสตแบบ
ธรรมชาติ
ตัวเลือก
อัตโนมัติ
สูงมาก/สูง/
ปกติ/ต่ํา
ปด
56 คําแนะนําเมนู
คําอธิบาย
กลองจะปรับ Active D-Lighting โดยอัตโนมัติตามสภาวะการถายภาพ
เลือกระดับ Active D-Lighting
ปด Active D-Lighting
ลดนอยซเมือ่ เปดรับแสงนาน
(การลดสัญญาณรบกวนเมื่อเปดรับแสงเปนเวลานาน)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ถาเลือก เปด กลองจะประมวลผลภาพที่ถายโดยใช
ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1 วินาที เพื่อลดสัญญาณรบกวน
(จุดสวางหรือฝา) เวลาทีใ่ ชในการโปรเซสภาพอาจนานขึ้น
เปนสองเทา ในระหวางการประมวลผล “l m”
จะกะพริบในหนาจอแสดงความไวชัตเตอร/รูรับแสง
และจะไมสามารถถายภาพได (หากปดกลองกอน
การประมวลผลเสร็จสมบูรณ ภาพจะถูกบันทึกโดยทีไ่ มได
ลดสัญญาณรบกวน) ในโหมดถายภาพตอเนื่อง อัตรา
การบันทึกภาพจะชาลง และในขณะกําลังประมวลผลภาพ ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร
จะลดลง
ลดนอยซทคี่ วามไวแสงสูง
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ภาพที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง จะสามารถประมวลผลเพื่อลด “สัญญาณรบกวน” ได
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ลดสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) โดยเฉพาะในภาพ
สูง/ปกติ/ต่ํา ที่ถายดวยคาความไวแสง (ISO) สูง ใหเลือกระดับการลดสัญญาณรบกวนจาก สูง,
ปกติ และ ต่ํา
ปด
การลดสัญญาณรบกวนเปนการทํางานเฉพาะเมื่อตองการ และใชไมไดเมื่อมีปริมาณสูง
เทากับขณะที่เลือก ต่ํา
คําแนะนําเมนู 57
ควบคุมขอบมืด
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
“ขอบมืด” คือความสวางที่ลดลงบริเวณขอบภาพ ควบคุมขอบมืด จะชวยลดขอบมืดสําหรับ
เลนสชนิด G, E และ D (ไมรวมเลนส PC) การทํางานของฟงกชั่นนี้จะใหผลตอเลนส
แตละเลนสแตกตางกัน และจะเห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนเมื่อใชคารูรบั แสงสูงสุด
เลือกจาก สูง, ปกติ, ต่ํา และ ปด
D ควบคุมขอบมืด
อาจเกิดสัญญาณรบกวน (ฝา) หรือความสวางผิดเพี้ยนบนภาพ TIFF และ JPEG โดยจะขึ้นอยูกับฉาก
ในขณะที่ฟงกชั่น Picture Control แบบกําหนดเองและ Picture Control แบบตั้งคาเองที่มีการแกไข
จากคาตั้งจากโรงงานอาจทําใหไดภาพถายที่ไมตรงตามที่ตองการ ถายภาพทดสอบแลวดูผลที่ได
ในจอภาพ การควบคุมขอบมืดจะใชกับภาพยนตร หรือการถายภาพซอนไมได
58 คําแนะนําเมนู
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือก เปด เพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มลี ักษณะโคงออกเมื่อถายภาพดวยเลนสมมุ กวาง และ
เพื่อลดภาพบิดเบี้ยวที่มลี ักษณะเวาเขาเมื่อถายภาพดวยเลนสระยะไกล (โปรดทราบวา
ขอบของพื้นที่ภาพที่มองเห็นในชองมองภาพอาจถูกตัดออกในภาพถายที่ได และเวลาที่ใช
ในการประมวลผลภาพกอนเริ่มการบันทึกภาพอาจนานขึ้น) ตัวเลือกนี้จะไมมผี ลกับภาพยนตร
และจะใชไดเฉพาะกับเลนสชนิด G, E และ D เทานั้น (ไมสามารถใชไดกับเลนส PC, ฟชอาย
และเลนสอื่นๆ บางรุน) ทั้งนี้จะไมรับประกันผลการใชงานรวมกับเลนสอื่นๆ กอนใชฟงกชั่น
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัตกิ ับเลนส DX ใหเลือก เปด สําหรับ ตัดสวน DX อัตโนมัติ
หรือเลือกพื้นที่ภาพ DX (24×16); การเลือกตัวเลือกอื่นอาจทําใหเกิดความผิดเพี้ยนในภาพ
มากหรือการตัดสวนภาพมาก (0 45)
A รีทัช: ควบคุมความผิดเพี้ยน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการสรางสําเนาภาพถายที่มีอยูโดยลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโคงออกและ
ภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะเวาเขา โปรดดู “ควบคุมความผิดเพี้ยน” (0 206)
คําแนะนําเมนู 59
ลดการกะพริบ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ลดแถบสีหรือ (ในภาพที่ถายในโหมดถายภาพตอเนื่อง) คาแสงหรือการใชสีที่ไมสม่ําเสมอ
ซึ่งเกิดมาจากการกะพริบของแหลงกําเนิดแสง เชน หลอดฟลูออเรสเซนตหรือหลอดไอปรอท
ในระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ
ตัวเลือก
ตั้งคาการลด
การกะพริบ
คําอธิบาย
เมื่อเลือก เปดใช กลองจะตั้งเวลารูปภาพเพื่อลดเอ็ฟเฟกตของการกะพริบ
โปรดทราบวาอัตราเฟรมอาจลดลงเมื่อใชงานการลดการกะพริบ
เมื่อเลือก เปด สัญลักษณ FLICKER
(การกะพริบถี่) จะแสดงในชองมองภาพ
หากตรวจพบการกะพริบเมื่อกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง และเมื่อตรวจพบ
สัญลักษณแสดง
การกะพริบเมื่อเลือก ไมใช สําหรับ
การลดการกะพริบ
ตั้งคาการลดการกะพริบ สัญลักษณ
จะกะพริบ; ในการเปดใชการลด
การกะพริบ ใหเลือก เปดใช สําหรับ
ตั้งคาการลดการกะพริบ
60 คําแนะนําเมนู
สัญลักษณ FLICKER
(การกะพริบถี่)
A การลดการกะพริบในเมนูถายภาพ
ถายภาพทดสอบแลวดูผลที่ไดกอนจะถายภาพเพิ่ม การลดการกะพริบจะสามารถตรวจจับการกะพริบ
ไดที่ 100 และ 120 Hz (รวมกับแหลงจายไฟ AC 50 และ 60 Hz ตามลำดับ) แตอาจตรวจจับ
การกะพริบไมไดหรืออาจไมไดภาพที่ตองการเมื่อถายกับฉากหลังมืด, แหลงแสงสวางจา หรือ แสงไฟ
ตกแตงและแสงไฟที่ไมปกติอื่นๆ อาจจะมีการหนวงเวลาเล็กนอยกอนที่ชัตเตอรจะทํางาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แหลงกําเนิดแสง ระหวางการถายภาพตอเนื่องเปนชุด อัตราการบันทึกภาพอาจชาลงหรือไมแนนอน;
นอกจากนี้ อาจไมไดภาพตามที่ตองการหากความถี่ของแหลงจายไฟเปลี่ยนระหวางการถายภาพ
การตรวจจับการกะพริบจะไมมีผลที่ความไวชัตเตอรต่ํากวา 1/100 วินาที (รวมการเปดชัตเตอรคาง
และเวลา) หรือเมื่อเลือก MUP สําหรับโหมดลั่นชัตเตอรหรือเมื่อโหมดหนวงเวลาถายเปดอยู
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
เลือกการตั้งคาหรือคาที่ตองการถายครอมเมื่อใชการถายครอมอัตโนมัติ เลือก การถายครอม
AE และแฟลช (j) เพื่อทําการถายภาพและถายครอมระดับแฟลช, ถายครอม AE (k)
เพื่อถายครอมคาแสง, การถายครอมแฟลช (l) เพื่อถายครอมระดับแฟลชเทานั้น,
ถายครอมไวตบาลานซ (m) เพื่อทําการถายครอมไวตบาลานซหรือ ถายครอม ADL (y)
เพื่อถายครอมโดยใช Active D-Lighting โปรดทราบวาทานไมสามารถเลือกการถายครอม
ไวตบาลานซที่การตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG
คําแนะนําเมนู 61
การถายภาพซอน
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
บันทึกภาพถาย NEF (RAW) สองถึงสิบภาพเปนภาพถายภาพเดียว
ตัวเลือก
คําอธิบาย
• 0 เปด (ถายเปนชุด): ถายภาพซอนเปนชุด เลือก ปด เพื่อถายภาพตอ
โหมดการถายภาพ ตามปกติ
ซอน
• เปด (ถายภาพเดียว): ถายภาพซอนหนึ่งภาพ
• ปด: ออกโดยไมสรางภาพซอนเพิ่ม
จํานวนภาพ
โหมดซอนภาพ
เลือกจํานวนภาพที่ตองการจะนํามารวมเพื่อสรางเปนภาพเดียว
• เพิ่ม: การถายภาพจะซอนกันโดยไมไดปรับแตง; ไมมีการปรับคาเกน
• เฉลีย่ : กอนถายภาพซอน คาเกนของแตละภาพจะถูกแบงตามจํานวนภาพ
ทั้งหมดที่ถาย (คาเกนสําหรับถายภาพแตละภาพจะถูกตั้งคาเปน 1/2 สําหรับ
ถายภาพ 2 ภาพ, 1/3 สําหรับถายภาพ 3 ภาพ, ฯลฯ)
• เฉพาะสวนสวาง: กลองจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและ
ใชภาพที่สวางที่สุด
+
• ทําใหมดื ลง: กลองจะเปรียบเทียบพิกเซลในภาพถายแตละภาพและ
ใชภาพที่มืดที่สุด
+
เก็บภาพทั้งหมด
• เปด: บันทึกภาพเดี่ยวทุกภาพที่ใชสรางภาพซอน
• ปด: ทิ้งภาพเดี่ยวทุกภาพและบันทึกไวเฉพาะภาพซอนเทานั้น
เลือกภาพแรก
(NEF)
เลือกภาพแรกจากภาพ NEF (RAW) ในการดหนวยความจํา
62 คําแนะนําเมนู
❚❚ การสรางภาพซอน
กลองจะบันทึกภาพซอนในโหมดไลฟวิวไมได ใหออกจากโหมดไลฟวิวกอนดําเนินการ
A ระยะเวลาการบันทึกที่นานขึ้น
หากหนาจอดับลงในขณะที่แสดงภาพหรือใชงานเมนู และไมมีการใชงานกลองเปนเวลาประมาณ
30 วินาที จะทําใหการถายภาพสิ้นสุดลงและกลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ไดบันทึกไวจนถึงจุดนั้น
ทานสามารถขยายชวงเวลาที่ใชไดสําหรับบันทึกรูรับแสงถัดไปไดโดยการเลือกเวลาที่นานกวาเวลา
ในการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 118)
1 เลือก การถายภาพซอน
ไฮไลท การถายภาพซอน ในเมนูถายภาพ แลวกด 2
2 เลือกโหมด
ไฮไลท โหมดการถายภาพซอน แลวกด 2 จากนั้น
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกโหมดทีต่ องการแลวกด J
เพื่อเลือก
ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) หรือ เปด (ถายภาพเดียว)
สัญลักษณ n จะปรากฏบนแผงควบคุม
คําแนะนําเมนู 63
3 เลือกจํานวนภาพที่จะถาย
ไฮไลท จํานวนภาพ แลวกด 2
กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพที่จะนํามารวม
เปนภาพเดียว แลวกด J
A ปุม BKT
ถาเลือก การถายภาพซอน สําหรับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม BKT + y
(0 130), ทานสามารถเลือกโหมดการถายภาพซอนได
โดยกดปุม BKT แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
และเลือกจํานวนภาพที่ถายโดยกดปุม BKT แลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย โหมดและจํานวนภาพที่ถาย
จะปรากฏบนแผงควบคุม: สัญลักษณที่ใชแสดงโหมดไดแก
a สําหรับ ปด, B สําหรับ เปด (ถายภาพเดียว) และ b
สําหรับ เปด (ถายเปนชุด)
64 คําแนะนําเมนู
4 เลือกโหมดซอนภาพ
ไฮไลท โหมดซอนภาพ แลวกด 2 จากนัน้ กด 1 หรือ
3 เพื่อเลือกโหมดที่ตองการแลวกด J เพื่อเลือก
5 เลือกวาจะเก็บภาพเดี่ยวหรือไม
ในการเลือกวาจะเก็บหรือจะลบภาพเดี่ยวที่ใชสราง
ภาพซอน ใหไฮไลท เก็บภาพทั้งหมด และกด 2
จากนั้นกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการ
แลวกด J เพื่อเลือก
6 เลือกภาพแรก
ในการเลือกภาพแรกจากภาพที่มีซึ่งถายโดยเลือก ใหญ
ไวสําหรับ ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูถายภาพ
ใหไฮไลท เลือกภาพแรก (NEF) แลวกด 2 ใชปุม
เลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพที่ตองการ แลวกด J เพื่อ
เลือกภาพนั้น (หากตองการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็ม
จอ ใหกดปุม X คางไว) ในการเลือกจากภาพในชองใส
การดอื่นหรือโฟลเดอรอื่น ใหกดปุม W (M)
คําแนะนําเมนู 65
7 จัดองคประกอบภาพ โฟกัส แลวถายภาพ
ในโหมดลั่นชัตเตอรตอเนื่อง กลองจะบันทึกภาพทัง้ หมดในการถาย
ครั้งเดียว ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) กลองจะบันทึกภาพซอนตอ
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอร หากเลือก เปด (ถายภาพเดียว)
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลงเมื่อถายภาพแรกเสร็จ ในโหมดตั้งเวลาถาย กลองจะ
บันทึกภาพอัตโนมัติตามจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 3 ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3 (ตั้งเวลาถาย) > จํานวนภาพ (0 119);
อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหางระหวางภาพจะถูกควบคุมโดยการตั้งคาแบบกําหนดเอง c3
(ตั้งเวลาถาย) > ชวงเวลาหางระหวางภาพ ในโหมดการถายภาพอื่นๆ กลองจะ
ถายภาพหนึ่งภาพเมื่อกดปุมกดชัตเตอรแตละครั้ง ใหถายภาพตอไปจนกระทั่งบันทึก
คาแสงทั้งหมดไดแลว หากทานไดเลือกภาพ NEF (RAW) ทีม่ ีอยูเปนภาพแรกในขั้นตอนที่ 6
กลองจะเริม่ ถายภาพจากภาพที่สอง สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการถายภาพซอนหยุดชะงัก
กอนที่กลองจะบันทึกภาพทั้งหมดไว โปรดดู “การสิ้นสุดการถายภาพซอน” (0 68)
สัญลักษณ n จะกะพริบจนกวาการถายภาพ
จะสิ้นสุด ถาเลือก เปด (ถายเปนชุด) การถายภาพซอน
จะสิ้นสุดลงเมื่อเลือก ปด สําหรับโหมดการถายภาพซอน
เทานั้น ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) การถายภาพ
ซอนจะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมือ่ การถายภาพซอน
เสร็จสมบูรณ สัญลักษณ n จะหายไปจากสวนแสดงผลเมื่อกลองถายภาพซอนเสร็จ
66 คําแนะนําเมนู
❚❚ การใชปุม i
สามารถเขาถึงตัวเลือกตอไปนี้ไดโดยการกดปุม K ขณะ
ถายภาพซอน จากนั้นกดปุม i ใชหนาจอสัมผัสหรือไปยัง
เมนูโดยใชปุมเลือกคําสั่ง กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการ
และกด J เพื่อเลือก
• ดูความคึบหนา: ดูตัวอยางภาพที่สรางขึ้นจากภาพที่ได
บันทึกไวจนถึงจุดนัน้
• ถายภาพสุดทายอีกครั้ง: ถายภาพลาสุดอีกครัง้
• บันทึกแลวออก: สรางภาพซอนจากภาพทีถ่ ายไวจนถึง
จุดนั้น
• ทิ้งแลวออก: ออกโดยไมบันทึกภาพซอน ถาเลือก เปด
สําหรับ เก็บภาพทั้งหมด ภาพทุกภาพจะถูกเก็บไว
ปุม i
คําแนะนําเมนู 67
❚❚ การสิ้นสุดการถายภาพซอน
หากตองการสิ้นสุดการถายภาพซอนกอนที่กลองจะถายภาพ
ครบตามที่กําหนดไว ใหเลือก ปด สําหรับโหมดการ
ถายภาพซอน หรือกดปุม K แลวตามดวยปุม i และเลือก
บันทึกแลวออก หรือ ทิ้งแลวออก อยางใดอยางหนึ่ง
หากการถายภาพสิ้นสุดลง หรือทานไดเลือก
บันทึกแลวออก กอนที่กลองจะถายภาพครบตามที่
กําหนดไว กลองจะสรางภาพซอนจากภาพที่ถูกบันทึกไวถึงจุดนั้น หากเลือก เฉลี่ย สําหรับ
โหมดซอนภาพ คาเกนจะปรับเพื่อแสดงใหเห็นจํานวนภาพทีบ่ ันทึกจริง โปรดทราบวา
การถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหาก:
• ทําการรีเซ็ตโดยกดสองปุม
• ปดกลอง
• แบตเตอรี่หมด
D การถายภาพซอน
การถายภาพซอนอาจจะมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน)
อยาลบหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําในขณะที่บันทึกภาพซอน
ไลฟวิวจะใชไมไดขณะกําลังถายภาพ การเลือกไลฟวิว จะรีเซ็ตคา โหมดการถายภาพซอน เปน ปด
การตั้งคาการถายภาพและขอมูลภาพถายสําหรับการถายภาพซอนจะเปนคาและขอมูลสําหรับภาพแรก
A “เลือกภาพแรก (NEF)”
หากภาพ NEF (RAW) ที่เลือกไวเปนภาพแรกถูกบันทึกที่คาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2 กลองจะ
ไมใชมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสระหวางการถายภาพซอน แมวาจะเลือก เปดใช ไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง d6 (มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส, 0 121)
68 คําแนะนําเมนู
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
ถาเปดใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนถายภาพแรก กลองจะบันทึกภาพในชวงเวลาที่เลือก
จนกวาจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูถายภาพซอนจะถูกถาย (กลองจะไมใชจํานวนภาพที่อยูในเมนู
การถายแบบเวนชวงเวลา) จากนั้น ภาพจะถูกบันทึกเปนภาพเดียว แลวการถายภาพแบบเวนชวงเวลา
จะสิ้นสุดลง (ถาเลือก เปด (ถายภาพเดียว) สําหรับโหมดการถายภาพซอน การถายภาพซอน
จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ)
A การตั้งคาอื่นๆ
ขณะที่ถายภาพซอน จะฟอรแมตการดหนวยความจําไมไดและเมนูบางรายการจะปรากฏเปนสีเทา
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงคาเมนูดังกลาวไมได
HDR (High Dynamic Range)
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ใชกับวัตถุที่มคี อนทราสตสูง HDR (High Dynamic Range) จะชวยเก็บรายละเอียดในสวนที่
สวางที่สุดและเงามืดของวัตถุโดยนําภาพสองภาพที่ถายดวยคาแสงตางกันมารวมเขาดวยกัน
ตัวเลือก
โหมด HDR
ความแตกตาง
ของคาแสง
ความเนียน
คําอธิบาย
• 0 เปด (ถายเปนชุด): ถายภาพ HDR เปนชุด เลือก ปด เพื่อถายภาพตอ
ตามปกติ
• เปด (ถายภาพเดียว): ถายภาพ HDR หนึ่งภาพ
• ปด: ออกโดยไมถายภาพ HDR เพิ่ม
เลือกความแตกตางของคาแสงระหวางภาพสองภาพที่รวมกันเพื่อสรางเปนภาพ
HDR เลือกคาที่มากกวาสําหรับวัตถุที่มีคอนทราสตสูง หรือเลือก อัตโนมัติ
เพื่อใหกลองปรับคาแสงที่แตกตางกันตามฉาก
เลือกวาตองการใหขอบระหวางภาพ HDR แตละภาพมีความเนียนเทาไร
คําแนะนําเมนู 69
การถายแบบเวนชวงเวลา
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกจนกระทั่งไดบันทึกตามจํานวนภาพทีร่ ะบุ เลือกโหมดลั่นชัตเตอร
ที่ไมใชการตั้งเวลาถาย (E) เมื่อใชการเวนชวงเวลา
ตัวเลือก
เริ่ม
เลือกวัน/เวลาเริ่ม
ชวงเวลาหาง
จํานวนครั้ง ×
จํานวนช็อต/
ชวงเวลา
คําอธิบาย
เริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา หลังจาก 3 วินาที (เลือก ทันที ไวสําหรับ
เลือกวัน/เวลาเริ่ม) หรือในวันที่และเวลาที่เลือก (เลือกวัน/เวลา)
การถายภาพจะดําเนินตอไปตามชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทั่ง
กลองถายภาพทั้งหมด
เลือกตัวเลือกในการเริ่ม หากตองการเริ่มถายภาพทันที ใหเลือก ทันที และ
หากตองการการเริ่มถายภาพในวันที่และเวลาที่เลือกไว ใหเลือก เลือกวัน/เวลา
เลือกชวงเวลา (ชั่วโมง, นาที และวินาที) ระหวางภาพ
เลือกคาชวงเวลาหางและจํานวนภาพตอชวงเวลา
การเลือก เปด จะทําใหกลองปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถายกอนหนาในโหมด
การถายภาพอื่นที่ไมใชโหมด M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ปรับคาแสงทุกภาพ จะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติเทานั้น)
ใหเทากัน
การเปลี่ยนแปลงความสวางอยางฉับพลันระหวางการถายภาพอาจทําใหภาพ
ที่ปรากฏแตกตางออกไป ซึ่งในกรณีเชนนี้ อาจจําเปนจะตองลดชวงเวลาหาง
ระหวางภาพใหสั้นลง
ถายภาพแบบ
เลือก เปด เพื่อปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพ
ไมมีเสียง
70 คําแนะนําเมนู
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เนนชวงเวลาหาง
เลือกวาจะใหกลองเนนที่เวลาการถายภาพหรือเนนการเวนชวงเวลาในโหมด
ถายภาพ P และ A เลือก เปด เพื่อใหกลองถายภาพที่ชวงเวลาหางที่เลือกไว
เลือก ปด เพื่อใหกลองถายภาพตามปกติ หากเลือก เปด จะตองแนใจวา
ความไวชัตเตอรต่ําสุด ที่เลือกไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO)
(0 49) > ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูการถายภาพเร็วกวา
การเวนชวงเวลา ทานควรโฟกัสโดยใชแมนวลโฟกัส หรือ หากทานใช
โฟกัสอัตโนมัติ ใหเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1
(เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C, 0 105) หรือการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2
(เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S, 0 106) ใหสอดคลองตามที่เลือก AF-C หรือ
AF-S
โฟลเดอรจัดเก็บ
ขอมูลเริ่มตน
ไฮไลทตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ และกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิก
การเลือก:
• โฟลเดอรใหม: โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นตามลําดับ
• รีเซ็ตหมายเลขไฟล: หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 ทุกครั้งที่สราง
โฟลเดอรใหม
คําแนะนําเมนู 71
❚❚ การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
D กอนการถายภาพ
กอนเริ่มถายภาพแบบเวนชวงเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ไดบนหนาจอ
เมื่อปรับการตั้งคาไดตามที่ทานตองการแลว ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพเพื่อปองกันไมใหมีแสงเขามา
ทางชองมองภาพและสงผลตอการถายภาพและคาแสง
กอนเลือกเวลาเริ่มตน ใหเลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคาและโปรดแนใจวานาฬิกาในกลอง
ถูกตั้งเปนเวลาและวันที่ที่ถูกตอง (0 159)
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลองและปดระบบลดการสั่นไหวของเลนส (VR) ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลอง
กอนเริ่มถายภาพ เพื่อไมใหการถายภาพถูกขัดจังหวะ ทานจะตองชารจแบตเตอรี่กลองจนเต็ม
หากไมแนใจ โปรดชารจแบตเตอรี่กอนใชงาน หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
(มีแยกจําหนายตางหาก)
1 เลือก การถายแบบเวนชวงเวลา
ไฮไลท การถายแบบเวนชวงเวลา ในเมนูถายภาพ
แลวกด 2 เพื่อแสดงการตั้งคาเวนชวงเวลา
72 คําแนะนําเมนู
2 การปรับการตั้งคาเวนชวงเวลา
เลือกตัวเลือกวันและเวลาเริ่ม ชวงเวลาหาง จํานวนภาพตอชวงเวลา ปรับคาแสงทุกภาพ
ใหเทากัน การถายภาพแบบไมมีเสียง เนนชวงเวลาหาง และโฟลเดอรเริม่ ตน
• การเลือกวัน/เวลาเริ่ม:
ไฮไลท เลือกวัน/เวลาเริ่ม แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
หากตองการเริม่ ถายภาพทันที ใหเลือก ทันที หากตองการเริ่มถายภาพในวันที่และเวลา
ที่เลือกไว ใหเลือก เลือกวัน/เวลา จากนั้นใหเลือกวันที่และเวลา แลวกด J
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ:
ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2
เลือกชวงเวลาหาง (ชั่วโมง, นาที และวินาที)
แลวกด J
คําแนะนําเมนู 73
• การเลือกจํานวนภาพตอชวงเวลา:
ไฮไลท จํานวนครั้ง × จํานวนช็อต/
ชวงเวลา แลวกด 2
เลือกจํานวนชวงเวลาและจํานวนช็อต
ตอชวงเวลา แลวกด J
ในโหมด S (ถายทีละภาพ) ภาพถายสําหรับแตละชวงเวลาจะถูกถายดวยอัตราที่เลือก
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d1 (ความเร็วการถายในโหมด CL; 0 120)
• การเปดหรือปดใชการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:
ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• การเปดหรือปดใชการถายภาพแบบไมมเี สียง:
ไฮไลท ถายภาพแบบไมมีเสียง แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
หากเลือก เปด จะไดยินเสียงชัตเตอรหรือกระจกเฉพาะเมื่อกระจกยกขึ้นหรือปดลง
ในตอนเริม่ ถายภาพและสิ้นสุดการถายภาพเทานั้น โฟกัสอัตโนมัติไมสามารถใชงานได
74 คําแนะนําเมนู
• การเลือกตัวเลือกเนนชวงเวลาหาง:
ไฮไลท เนนชวงเวลาหาง แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
หากเลือก เปด การถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะสิ้นสุดลงหากกลองไมสามารถโฟกัสได
หรือไมเชนนั้น ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน
• การเลือกตัวเลือกโฟลเดอรเริ่มตน:
ไฮไลท โฟลเดอรจัดเก็บขอมูลเริ่มตน
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือกและกด 2
เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด J
เพื่อดําเนินการตอ
คําแนะนําเมนู 75
3 เริ่มตนถายภาพ
ไฮไลท เริ่ม แลวกด J กลองจะถายภาพชุดแรก ณ
ชวงเวลาที่กําหนด หรือเมื่อเวลาผานไป 3 วินาที
หากเลือก ทันที สําหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม ใน
ขั้นตอนที่ 2 การถายภาพจะดําเนินตอไปตาม
ชวงเวลาหางที่เลือกไวจนกระทัง่ กลองถายภาพทั้งหมด
A ขณะถายภาพ
ในขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลา สัญลักษณ Q
บนแผงควบคุมจะกะพริบ ทันทีกอนที่ชวงเวลาการถายภาพ
ถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชัตเตอรจะแสดงจํานวน
ชวงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลคารูรับแสงจะแสดงจํานวนภาพ
ที่เหลืออยูในชวงเวลาปจจุบัน สวนคาอื่นๆ สามารถดูจํานวน
ชวงเวลาที่เหลืออยูและจํานวนภาพในแตละชวงไดโดยการกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (เมื่อปลอยปุม
ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะแสดงจนกวาตั้งเวลาสแตนดบายสิ้นสุดลง)
สามารถปรับการตั้งคา เมนูที่ใช และภาพที่แสดงไดในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู
จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาทีในระหวางแตละชวงเวลา โปรดทราบวาการเปลี่ยน
การตั้งคาของกลองในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยูนั้นจะทําใหการถายภาพ
หยุดลงได
A โหมดลั่นชัตเตอร
ไมวาจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอรโหมดใดไว กลองจะถายภาพตามจํานวนที่ระบุไวในแตละชวงเวลา
76 คําแนะนําเมนู
❚❚ การหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลาชั่วคราว
การถายภาพแบบเวนชวงเวลาสามารถหยุดชั่วคราวระหวางชวงเวลาไดโดยการกด J
หรือเลือก หยุดชัว่ คราว ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
❚❚ การถายแบบเวนชวงเวลาตอ
ในการถายภาพตอทันที ใหเลือก เริ่มใหม
ไฮไลท เริ่มใหม แลวกด J
ในการถายภาพตอทีเ่ วลาที่กําหนด:
สําหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม
ใหไฮไลท เลือกวัน/เวลา
แลวกด 2
เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม แลวกด
J
ไฮไลท เริ่มใหม แลวกด J
❚❚ การสิ้นสุดการถายแบบเวนชวงเวลา
หากตองการสิ้นสุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลากอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหเลือก ปด
ในเมนูการถายแบบเวนชวงเวลา
คําแนะนําเมนู 77
❚❚ ไมมภี าพถาย
กลองจะไมถายภาพทีช่ วงเวลาหางที่เลือกไว หากชวงเวลาหางในปจจุบันสิ้นสุดลงกอนที่ภาพ
ในชวงเวลากอนหนาจะถูกถาย, การดหนวยความจำเต็ม หรือเลือก AF-S ไว และกลอง
โฟกัสไมได (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสทุกครั้งกอนถายแตละภาพ) ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
กลองจะหยุดการถายภาพแบบเวนชวงเวลา (เลือก เปด เนนชวงเวลาหาง) หรือขามไปยัง
ชวงเวลาหางถัดไป (เลือก ปด เนนชวงเวลาหาง) หากวาไมมกี ารถายภาพหลังจากผานไป
แปดวินาที
D พื้นที่หนวยความจําเต็ม
ถาการดหนวยความจําเต็ม การถายแบบเวนชวงเวลาจะยังคงทํางานอยู แตภาพจะไมถูกถาย
ใหถายภาพตอ (0 77) หลังจากลบภาพบางภาพหรือปดกลองและใสการดหนวยความจําอันใหมแลว
A การถายครอม
ปรับการตั้งคาการถายครอมกอนที่จะเริ่มการถายภาพแบบเวนชวงเวลา ถาการถายครอมคาแสง, แฟลช
หรือ ADL ถูกเปดใชงานขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู กลองจะถายภาพตามจํานวน
ในโปรแกรมการถายครอมในชวงเวลาตางๆ โดยไมคำนึงถึงจํานวนภาพที่ระบุไวในเมนูเวนชวงเวลา
ถาการถายครอมไวตบาลานซถูกเปดใชงานในขณะที่การถายภาพแบบเวนชวงเวลาทํางานอยู
กลองจะถายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแตละชวงเวลาและประมวลผลเพื่อสรางสําเนาภาพตามจํานวน
ที่ระบุไวในโปรแกรมการถายครอม โปรดทราบวาจะใชการถายครอมระหวางการถายภาพแบบ
เวนชวงเวลาไมไดเมื่อเลือก เปด สําหรับ เนนชวงเวลาหาง
78 คําแนะนําเมนู
A การถายภาพแบบเวนชวงเวลา
เลือกชวงเวลาที่นานกวาเวลาที่จําเปนสําหรับถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว และหากทานใชแฟลช
ใหรวมเวลาที่จําเปนสําหรับชารจแฟลชดวย หากชวงเวลาหางสั้นเกินไป จํานวนภาพที่ถายอาจนอย
กวาจํานวนที่เลือกไวในขั้นตอนที่ 2 (จํานวนชวงเวลาหางคูณดวยจํานวนภาพตอชวงเวลาหาง) หรือ
แฟลชอาจยิงนอยกวาที่จําเปนสําหรับคาการรับแสงเต็มสวน กําลังแฟลชอาจตกลงกวาคาที่ตองการได
หากวามีการถายภาพมากกวาหนึ่งภาพตอชวงเวลาหางหนึ่งชวง การถายภาพแบบเวนชวงเวลาหาง
จะใชรวมกับคุณสมบัติบางอยางของกลองไมได รวมทั้ง ไลฟวิว, การบันทึกภาพยนตร, ภาพยนตร
เหลื่อมเวลา (0 90), การเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา)
และการเลื่อนโฟกัส (0 80) นอกจากนี้ การถายภาพแบบเวนชวงเวลาจะใชไมไดเมื่อเลือก
บันทึกภาพยนตร สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุมกดชัตเตอร
(0 152) โปรดทราบวาเนื่องจากความไวชัตเตอร, อัตราเฟรม และเวลาที่ใชในการบันทึกภาพอาจ
แตกตางจากชวงเวลาหนึ่งไปยังอีกชวงเวลาหนึ่ง จึงอาจทําใหเวลาระหวางจุดสิ้นสุดของชวงเวลาหนึ่ง
และจุดเริ่มตนของอีกชวงหนึ่งเวลาแตกตางกันได ถาไมสามารถถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบนั (เชน
ถาเลือกความไวชัตเตอร A หรือ % ไวในโหมดการถายภาพดวยตนเอง ชวงเวลาเปนศูนย
หรือเวลาเริ่มตนนอยกวาหนึ่งนาที) การแจงเตือนจะปรากฏบนจอภาพ
การถายแบบเวนชวงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือก E (ตั้งเวลาถาย) หรือหากปดกลองแลวเปดอีกครั้ง
(เมื่อปดกลอง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการดหนวยความจําไดโดยไมทําใหการถายภาพ
แบบเวนชวงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถายภาพชั่วคราวไมสง ผลตอการตั้งคาแบบเวนชวงเวลา
A ถายภาพแบบไมมีเสียง
การเลือก เปด สําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสียง จะปดใชงานคุณสมบัติบางอยางของกลอง ไดแก:
• โฟกัสอัตโนมัติ
• คาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2 (0 49)
• การถายภาพดวยแฟลช (0 219)
• โหมดหนวงเวลาถาย (0 121)
• ลดการกะพริบ (0 60)
• การถายครอม (0 61)
• การถายภาพซอน (0 62)
คําแนะนําเมนู 79
ถายภาพแบบเลือ่ นโฟกัส
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ระหวางการเลื่อนโฟกัส กลองจะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติในการถายภาพชุดหนึ่ง คุณสมบัตินี้จะ
สามารถใชเพื่อถายภาพที่สามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอรในภายหลังและถูกนํามารวมกัน
โดยใชซอฟตแวรการรวมโฟกัสหลายภาพของบริษัทอื่น
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เริ่ม
เริ่มตนถายภาพ กลองจะถายภาพตามจํานวนที่เลือกไว โดยจะเปลี่ยนระยะโฟกัส
ตามจํานวนที่เลือกไวในแตละภาพ
ภาพที่ถายไป
ระดับการเลื่อน
โฟกัสแตละขั้น
เลือกจํานวนภาพ (สูงสุด 300)
เลือกจํานวนระยะโฟกัสที่จะเปลี่ยนไปในแตละภาพ
เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพ เลือก 00 เพื่อถายภาพที่ 5 ภาพตอวินาที
ชวงเวลาหางจาก (โหมดลั่นชัตเตอร S, CL, CH และ MUP) หรือ 3 ภาพตอวินาที (โหมดลั่นชัตเตอร
ภาพถัดไป
Q และ QC) เพื่อใหไดคาแสงที่ถูกตองเมื่อใชแฟลช ใหเลือกชวงเวลาที่ยาว
เพียงพอตอการชารจแฟลชดวย
การเลือก เปด จะทําใหกลองปรับคาแสงใหเขากับภาพที่ถายกอนหนาในโหมด
การถายภาพอืน่ ที่ไมใชโหมด M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
ปรับคาแสง
จะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัตเิ ทานั้น)
ทุกภาพใหเทากัน การเปลี่ยนแปลงความสวางอยางฉับพลันระหวางการถายภาพอาจทําให
ภาพที่ปรากฏแตกตางออกไป ซึ่งในกรณีเชนนี้ อาจจําเปนจะตองลดชวงเวลาหาง
ระหวางภาพใหสั้นลง
ถายภาพแบบ
เลือก เปด เพื่อปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพ
ไมมเี สียง
ไฮไลทตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้ และกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก:
โฟลเดอรจัดเก็บ • โฟลเดอรใหม: โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นตามลําดับ
ขอมูลเริ่มตน • รีเซ็ตหมายเลขไฟล: หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 ทุกครั้งที่สราง
โฟลเดอรใหม
80 คําแนะนําเมนู
การถายภาพไลฟวิวแบบไมมเี สียง
ปุม G ➜ C เมนูถายภาพ
ปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพไลฟวิว
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด (โหมด 1)
ลดการสั่นที่เกิดจากชัตเตอรเมื่อถายภาพทิวทัศนหรือวัตถุที่อยูนิ่งอื่นๆ ควรใช
ขาตั้งกลอง อัตราเฟรมสูงสุดสําหรับโหมดลั่นชัตเตอร CH คือประมาณ 6 ภาพ
ตอวินาที สามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 49) เปนคาตั้งแต Lo 1 ถึง
25600
เปด (โหมด 2)
กลองจะถายภาพที่อัตราที่สูงกวาเมื่อเลือก เปด (โหมด 1) ในโหมดลั่นชัตเตอร
S, Q, E และ MUP กลองจะถายภาพหนึ่งภาพในแตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
ในขณะที่โหมดตอเนื่องจะถายภาพประมาณ 15 ภาพตอวินาที (CL และ QC)
หรือ 30 ภาพตอวินาที (CH) เปนเวลาสูงสุด 3 วินาที พื้นที่ภาพจะถูกจํากัดอยูที่
DX (24×16) ขนาดภาพจะอยูที่ 3600 × 2400 และคุณภาพของภาพจะเปน
JPEG Normal★
ปด
การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียงจะถูกปดใชงาน
คําแนะนําเมนู 81
1 เมนูถายภาพยนตร: ตัวเลือกถายภาพยนตร
การแสดงเมนูถายภาพยนตร ใหกด G แลวเลือกแท็บ 1 (เมนูถายภาพยนตร)
ปุม G
0
ตัวเลือก
0
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร
ตัวเลือก
83
จัดการ Picture Control
86
86
การตั้งชื่อไฟล
83
Active D-Lighting
ปลายทาง
83
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
87
พื้นที่ภาพ
83
ลดการกะพริบ
87
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
84
ความไวของไมโครโฟน
88
คุณภาพภาพยนตร
85
ลดความไวไมโครโฟน
88
ประเภทไฟลภาพยนตร
85
การตอบสนองความถี่
89
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
85
ลดเสียงรบกวนจากลม
89
ไวตบาลานซ
86
VR แบบอิเล็กทรอนิกส
89
ตั้งคา Picture Control
86
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
90
A โปรดอาน
สําหรับคาเริ่มตนของเมนู โปรดดู “คาเริ่มตนของเมนูถายภาพยนตร” (0 12)
82 คําแนะนําเมนู
รีเซ็ตเมนูถายภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
ไฮไลท ใช แลวกด J เพื่อคืนคาตัวเลือกเมนูถายภาพยนตรใหกลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน
(0 12)
การตั้งชื่อไฟล
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกตัวอักษรสามตัวในคํานําหนาชื่อทีใ่ ชในการตั้งชื่อไฟลรูปภาพที่ใชจัดเก็บภาพยนตร
คาเริ่มตนคํานําหนาชื่อคือ “DSC” (0 38)
ปลายทาง
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกชองบรรจุการดที่ใชบันทึกภาพยนตร เมนูจะแสดงเวลา
ที่เหลืออยูของการดแตละแผน การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดย
อัตโนมัติเมือ่ ไมมีเวลาที่เหลืออยู
พื้นที่ภาพ
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกพื้นที่ภาพสําหรับภาพยนตร
❚❚ ตัดสวน DX อัตโนมัติ
หากเลือก เปด ภาพยนตรที่ถายโดยใชเลนส DX จะถูกบันทึกโดยใชพื้นที่ DX (รูปแบบ
ภาพยนตรยึดตามเลนส DX) โดยอัตโนมัติ
คําแนะนําเมนู 83
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร (ในหนวยพิกเซล) และอัตราเฟรม
อัตราบิทสูงสุด (Mbps)
ตัวเลือก 1
ความยาวสูงสุด
(★ คุณภาพสูง/ปกติ)
3840×2160 (4K UHD);
r 30p 2
3840×2160 (4K UHD);
144
s 25p 2
3840×2160 (4K UHD);
t 24p 2
y/y 1920×1080; 60p
29 นาที 59 วินาที 3
48/24
z/z 1920×1080; 50p
1/1 1920×1080; 30p
2/2 1920×1080; 25p
24/12
3/3 1920×1080; 24p
4/4 1280×720; 60p
5/5 1280×720; 50p
1920×1080; 30p ×4
A (สโลวโมชัน) 4
การบันทึก: 3 นาที
36
แสดงภาพ: 12 นาที
1920×1080; 25p ×4
B (สโลวโมชัน) 4
1920×1080; 24p ×5
การบันทึก: 3 นาที
29
C (สโลวโมชัน) 4
แสดงภาพ: 15 นาที
1 อัตราการบันทึกภาพตามจริงคือ 29.97 ภาพตอวินาทีสําหรับคาที่แสดงเปน 30p, 23.976 ภาพ
ตอวินาทีสําหรับคาที่แสดงเปน 24p และ 59.94 ภาพตอวินาทีสําหรับคาที่แสดงเปน 60p
2 เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณภาพของภาพยนตรจะถูกกําหนดคงที่ไวที่ “สูง”
3 ภาพยนตรแตละไฟลจะบันทึกไดมากถึง 8 ไฟลโดยแตละไฟลมีขนาดไมเกิน 4 GB จํานวนของไฟล
และความยาวของแตละไฟลจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร
4 ภาพยนตรที่บันทึกที่อตั ราความเร็วคูณ 4 หรือ 5 จะเลนภาพที่อัตราความเร็วสําหรับเอ็ฟเฟกต
สโลวโมชัน (ตัวอยางเชน ภาพยนตรที่ถูกบันทึกที่ 1920×1080; 30p ×4 (สโลวโมชัน) จะถูกบันทึก
ที่อัตราเฟรม 120 ภาพตอวินาที และเลนภาพที่อตั ราเฟรม 30 ภาพตอวินาที) คุณภาพของภาพยนตร
จะถูกกําหนดคงที่ไวที่ “ปกติ” และพื้นที่ภาพจะถูกกําหนดคงที่ไวที่ DX
84 คําแนะนําเมนู
คุณภาพภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกจาก คุณภาพสูง และ ปกติ
ประเภทไฟลภาพยนตร
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกรูปแบบไฟลสําหรับภาพยนตรจาก MOV และ MP4
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
ปรับการตั้งคาความไวแสง (ISO) ตอไปนี้
• ความไวแสงสูงสุด: เลือกจํากัดคาสูงสุดสําหรับควบคุม
ความไวแสงอัตโนมัติจากคาระหวาง ISO 200 และ Hi 2
ใชการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติในโหมดถายภาพ P, S
และ A และเมือ่ เลือก เปด สําหรับ ควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติ (โหมด M) ในโหมดการถายภาพ M
• ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปด สําหรับการควบคุมความไวแสง
อัตโนมัติในโหมดการถายภาพ M, เลือก ปด เพื่อใชคาทีเ่ ลือกสําหรับ คาความไวแสง
(โหมด M)
• คาความไวแสง (โหมด M): เลือกคาความไวแสง (ISO) สําหรับโหมดการถายภาพ M
จากคาระหวาง ISO 64 และ Hi 2 ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติจะใชในโหมดการถายภาพอื่น
A ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
เมื่อใชความไวแสง (ISO) สูง กลองอาจโฟกัสภาพไดยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวาง
แสดงสัญญาณรบกวน ฝา หรือเสน) เพิ่มมากขึ้น สามารถปองกันไดโดยการเลือกคาที่ต่ํากวาสําหรับ
ตั้งคาความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด
คําแนะนําเมนู 85
ไวตบาลานซ
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกไวตบาลานซสําหรับภาพยนตร (0 50) เลือก
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกที่เลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ
ตั้งคา Picture Control
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือก Picture Control สําหรับภาพยนตร (0 52) เลือก
เหมือนกับการตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกที่เลือกลาสุด
สําหรับรูปภาพ
จัดการ Picture Control
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
สราง Picture Control แบบกําหนดเอง (0 53)
Active D-Lighting
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เก็บรายละเอียดของสวนที่สวางและสวนที่มดื ในการสราง
ภาพยนตรที่มคี อนทราสตแบบธรรมชาติ เลือก เหมือนกับ
การตั้งคาภาพถาย เพื่อใชตัวเลือกที่เลือกลาสุดสําหรับ
รูปภาพ (0 56)
86 คําแนะนําเมนู
ลดนอยซทคี่ วามไวแสงสูง
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
ลด “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน) ในภาพยนตรที่บันทึกดวย
คาความไวแสง (ISO) สูง (0 57)
ลดการกะพริบ
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
ลดการกะพริบถี่และแถบเมือ่ ถายภาพใตแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงจากหลอดไอปรอท
ขณะที่อยูในโหมดไลฟววิ หรือการบันทึกภาพยนตร เลือก อัตโนมัติ เพื่อใหกลองเลือกความถี่
ที่ถูกตองโดยอัตโนมัติ หรือเลือกคาความถี่ดวยตนเองใหตรงกับความถี่ของแหลงจายไฟ AC
ในพื้นที่นั้น
D ลดการกะพริบในเมนูการถายภาพยนตร
ถาตัวเลือก อัตโนมัติ ไมใหผลลัพธตามที่ตอ งการ และทานไมแนใจเกี่ยวกับคาความถี่ของกระแสไฟที่ใช
ในพืน้ ที่นั้น ใหทดสอบตัวเลือกคาความถี่ 50 และ 60 Hz แลวเลือกคาที่ใหผลที่ดที ี่สุด การลดการกะพริบ
อาจไมใหผลลัพธที่ตอ งการก็ได ถาวัตถุที่ตองการถายสวางมากเกินไป ในกรณีนี้ ควรลองใชคารูรับแสง
แคบลง (คารูรับแสงสูงขึน้ ) การปองกันการกะพริบถี่ ใหเลือกโหมด M แลวเลือกความไวชัตเตอรที่ปรับ
ใหเหมาะกับความถี่ของกระแสไฟในทองถิ่น: 1/125 วินาที, 1/60 วินาที หรือ 1/30 วินาที สําหรับ 60 Hz;
1/100 วินาที, 1/50 วินาที หรือ 1/25 วินาที สําหรับ 50 Hz
คําแนะนําเมนู 87
ความไวของไมโครโฟน
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เปดหรือปดไมโครโฟนในตัวกลองหรือไมโครโฟนภายนอก
(0 266) หรือปรับคาความไวของไมโครโฟน เลือก
ความไวอัตโนมัติ เพื่อใหกลองปรับความไวการรับเสียง
ของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปดไมโครโฟน เพื่อปดการ
บันทึกเสียง หากตองการเลือกความไวของไมโครโฟนเอง
ใหเลือก ตั้งความไวเอง แลวเลือกความไว
A สัญลักษณ 2
2 จะปรากฏขึ้นในการแสดงภาพเต็มจอและขณะเลนภาพยนตร
ถาภาพยนตรดังกลาวถูกบันทึกโดยไมมีเสียง
ลดความไวไมโครโฟน
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือก เปดใช เพื่อลดอัตราขยายของไมโครโฟน และปองกันไมใหเสียงเพี้ยนขณะบันทึก
ภาพยนตรในสภาพแวดลอมที่มเี สียงดัง
88 คําแนะนําเมนู
การตอบสนองความถี่
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
หากเลือก S ชวงกวาง ไมโครโฟนในตัวกลองและไมโครโฟนภายนอก (0 260)
จะตอบสนองตอชวงความถี่กวาง ตั้งแตเสียงดนตรีไปจนถึงเสียงจอแจบนถนนในเมือง เลือก
T ชวงเสียงพูด เพื่อใหไดยินเสียงของคน
ลดเสียงรบกวนจากลม
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือก เปด เพื่อเปดใชวงจร low-cut filter สําหรับไมโครโฟนในตัวกลอง (จะไมมีผลตอ
ไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริม) โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผาน
ไมโครโฟน (โปรดทราบวาอาจมีผลกระทบตอเสียงอื่นๆ ดวย) การลดเสียงรบกวนจากลม
สําหรับไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเปนอุปกรณเสริมที่รองรับคุณสมบัตินี้ สามารถเปดหรือปดใชงาน
โดยใชปุมควบคุมไมโครโฟนได
VR แบบอิเล็กทรอนิกส
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
เลือกวาจะเปดใชงานลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมดภาพยนตรหรือไม
คําแนะนําเมนู 89
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ปุม G ➜ 1 เมนูถายภาพยนตร
กลองจะถายภาพที่ชวงเวลาที่เลือกโดยอัตโนมัติเพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลาแบบเงียบ
ตัวเลือก
เริ่ม
คําอธิบาย
เริ่มบันทึกแบบเหลื่อมเวลา เริ่มตนถายหลังจากประมาณ 3 วินาที และถายตอ
ที่ชวงเวลาหางที่เลือกไวสําหรับเวลาถายที่เลือก
ชวงเวลาหาง เลือกชวงเวลาหางระหวางการถายภาพเปนนาทีและวินาที
ระยะเวลา
เลือกเวลาในการถายภาพ (ชั่วโมงและนาที)
ในการถายภาพ
การเลือก เปด จะทําใหกลองเปลี่ยนคาแสงไดทันทีอยางราบรื่นในโหมด
การถายภาพอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด M (โปรดทราบวาการปรับคาแสงทุกภาพ
ปรับคาแสง ใหเทากันจะมีผลในโหมด M เฉพาะเมื่อเปดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ทุกภาพใหเทากัน เทานั้น) การเปลี่ยนแปลงความสวางอยางฉับพลันระหวางการถายภาพอาจทําให
ภาพที่ปรากฏแตกตางออกไป ซึ่งในกรณีเชนนี้ อาจจําเปนจะตองลดชวงเวลาหาง
ระหวางภาพใหสั้นลง
ถายภาพแบบ
เลือก เปด เพื่อปดเสียงชัตเตอรระหวางการถายภาพ
ไมมีเสียง
พื้นที่ภาพ
ขนาดเฟรม/
อัตราเฟรม
90 คําแนะนําเมนู
เลือกพื้นที่ภาพสําหรับการบันทึกแบบหนวงเวลา ตัวเลือกจะเปนตัวเลือก
สําหรับรายการ พื้นที่ภาพ ในเมนูการถายภาพยนตร (0 83)
เลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรมสําหรับภาพยนตร ตัวเลือกจะเปนตัวเลือก
สําหรับรายการ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ในเมนูการถายภาพยนตร (0 84)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือกวาจะใหกลองเนนที่เวลาการถายภาพหรือเนนการเวนชวงเวลาในโหมด
ถายภาพ P และ A เลือก เปด เพื่อใหกลองถายภาพตามชวงเวลาหางที่เลือกไว
หรือเลือก ปด เพื่อใหกลองถายภาพตามปกติ หากเลือก เปด จะตองแนใจวา
ความไวชัตเตอรต่ําสุด ที่เลือกไวสําหรับ ตั้งคาความไวแสง (ISO) (0 49) >
เนนชวงเวลาหาง ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ ในเมนูการถายภาพเร็วกวาการเวนชวงเวลา
ทานควรโฟกัสโดยใชแมนวลโฟกัส หรือ หากทานใชโฟกัสอัตโนมัติ ใหเลือก
การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C,
0 105) หรือการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S,
0 106) ใหสอดคลองตามที่เลือก AF-C หรือ AF-S
คําแนะนําเมนู 91
❚❚ การบันทึกภาพยนตรเหลื่อมเวลา
A กอนการถาย
กอนเริ่มการถายภาพยนตรแบบเหลื่อมเวลา ใหลองถายภาพดวยการตั้งคาปจจุบันและดูภาพที่ได
บนจอภาพ กลองจะถายภาพยนตรหนวงเวลาโดยใชการตัดสวนภาพยนตร; หากตองการตรวจสอบ
องคประกอบภาพ ใหกดปุม W (M) ในการแสดงผล ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (ในการกลับไปยัง
การแสดงผล ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ใหกดปุม W/M อีกครั้ง) สําหรับการใชสีคงที่ ใหเลือกการตั้งคา
ไวตบาลานซอื่น (0 86) ที่ไมใช v (อัตโนมัติ) หรือ D (ปรับแสงธรรมชาติอัตโนมัติ)
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลองและปดระบบลดการสั่นไหวของเลนส (VR) ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลอง
กอนเริ่มถายภาพ เพื่อใหแนใจวากลองจะไมหยุดถายภาพกลางคัน ใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊ก
ตออะแดปเตอร AC ซึ่งเปนอุปกรณเสริม หรือใชแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว ในการปองกันไมใหแสงเขา
มาทางชองมองภาพแลวสงผลกระทบตอการถายภาพและคาแสง ใหปดตัวเปดปดชองมองภาพ
1 เลือก ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ไฮไลท ภาพยนตรเหลื่อมเวลา ในเมนูถายภาพ แลวกด
2 เพื่อแสดงการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา
92 คําแนะนําเมนู
2 การปรับการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ปรับการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลาตามที่อธิบายดานลาง
• การเลือกชวงเวลาหางระหวางเฟรม:
ไฮไลท ชวงเวลาหาง แลวกด 2
เลือกชวงเวลาหางใหนานกวา
ความไวชัตเตอรที่ใชเปนคาต่ําสุด
(นาทีและวินาที) แลวกด J
• การเลือกระยะเวลาในการถายภาพทั้งหมด:
ไฮไลท ระยะเวลาในการถายภาพ
แลวกด 2
เลือกเวลาการถายภาพ (สูงสุด
7 ชั่วโมง 59 นาที) แลวกด J
คําแนะนําเมนู 93
• การเปดหรือปดใชการปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน:
ไฮไลท ปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน
แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• การเปดหรือปดใชการถายภาพแบบไมมเี สียง:
ไฮไลท ถายภาพแบบไมมีเสียง แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
หากเลือก เปด จะไดยินเสียงชัตเตอรหรือกระจกเฉพาะเมื่อกระจกยกขึ้นหรือปดลง
ในตอนเริม่ ถายภาพหรือสิ้นสุดการถายภาพเทานั้น
• การเลือกพื้นที่ภาพ:
ไฮไลท พื้นที่ภาพ แลวกด 2
94 คําแนะนําเมนู
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• การเลือกขนาดเฟรมและอัตราเฟรม:
ไฮไลท ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
• การเลือกตัวเลือกเนนชวงเวลาหาง:
ไฮไลท เนนชวงเวลาหาง แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือก แลวกด J
หากเลือก เปด การบันทึกแบบหนวงเวลาจะสิ้นสุดลงหากกลองไมสามารถโฟกัสได
หรือไมเชนนั้น ปุมกดชัตเตอรจะไมทํางาน
3 เริ่มตนถายภาพ
ไฮไลท เริ่ม แลวกด J การถายภาพจะเริ่มตนหลังจาก
เวลาผานไปประมาณ 3 วินาที กลองจะถายภาพที่
ชวงเวลาหางที่เลือกไวสําหรับระยะเวลาในการถายภาพ
เมื่อถายเสร็จ ภาพยนตรเหลื่อมเวลาจะถูกบันทึกลงใน
การดหนวยความจําที่เลือกไวสําหรับ ปลายทาง
ในเมนูการถายภาพยนตร (0 83)
คําแนะนําเมนู 95
D ถายภาพแบบไมมีเสียง
การเลือก เปด สําหรับ ถายภาพแบบไมมีเสียง จะปดใชงานคุณสมบัติบางอยางของกลอง ไดแก:
• คาความไวแสง (ISO) Hi 0.3 ถึง Hi 2 (0 85)
• การถายภาพดวยแฟลช (0 219)
• โหมดหนวงเวลาถาย (0 121)
• การลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน (0 57)
• ลดการกะพริบ (0 60)
A การคํานวณความยาวของภาพยนตร
จํานวนเฟรมทั้งหมดในภาพยนตรสามารถคํานวณไดโดยหารระยะเวลาในการถายภาพดวย
ชวงเวลาหาง แลวปดเศษ ความยาวของภาพยนตรจะสามารถคํานวณไดโดยหารจํานวนภาพดวย
อัตราการบันทึกภาพที่เลือกไวสําหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม (0 84) ตัวอยางเชน ภาพยนตร
48 เฟรมที่บันทึกดวยคา 1920×1080; 24p จะมีความยาวประมาณสองวินาที ความยาวสูงสุดของ
ภาพยนตรเหลื่อมเวลาคือ 20 นาที
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
สัญลักษณแสดงการดหนวยความจํา
96 คําแนะนําเมนู
ความยาวที่บันทึกไว/ความยาวสูงสุด
❚❚ การสิ้นสุดการถายภาพ
หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายภาพทั้งหมด ใหไฮไลท ปด ในเมนูภาพยนตร
เหลื่อมเวลา แลวกด J หรือกด J ระหวางเฟรม ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไป
จนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง โปรดทราบวาการถายภาพจะสิ้นสุดลง และจะไมมีการบันทึก
ภาพยนตรหากตัดการเชื่อมตอหรือถอดแหลงพลังงานออก หรือนําการดหนวยความจํา
ปลายทางออก
❚❚ ไมมีภาพถาย
กลองจะสิ้นสุดการบันทึกแบบหนวงเวลา (เลือก เปด เนนชวงเวลาหาง) หรือขามไปยัง
เฟรมถัดไป (เลือก ปด เนนชวงเวลาหาง) หากวากลองไมสามารถโฟกัสโดยใช
โฟกัสอัตโนมัติได (โปรดทราบวากลองจะโฟกัสอีกครั้งกอนถายภาพแตละภาพ)
D ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
การเหลื่อมเวลาจะใชรวมกับคุณสมบัติบางอยางของกลองไมได รวมทั้งไลฟวิว, การบันทึกภาพยนตร,
การเปดรับแสงเปนเวลานาน (การถายภาพแบบเปดชัตเตอรคางหรือเวลา), ตั้งเวลาถาย,
การถายครอม (0 61), HDR (High Dynamic Range; 0 69), การถายภาพซอน (0 62),
การถายภาพแบบเวนชวงเวลา (0 70) และการเลื่อนโฟกัส (0 80) โปรดทราบวา เนื่องจาก
ความไวชัตเตอรและเวลาที่ใชเพื่อบันทึกภาพลงในการดหนวยความจําอาจแตกตางกันไปในแตละภาพ
ชวงเวลาระหวางภาพที่ถูกบันทึกและเวลาเริ่มตนของภาพตอไปอาจแตกตางกันออกไป กลองจะไมเริ่ม
ถายภาพหากไมสามารถบันทึกภาพยนตรหนวงเวลาตามการตั้งคาปจจุบันได (ตัวอยางเชน ถาการด
หนวยความจําเต็ม, ชวงเวลาหางหรือระยะเวลาในการถายภาพเปนศูนย หรือชวงเวลาหางนานกวา
ระยะเวลาในการถายภาพ)
การถายภาพอาจสิ้นสุดลงหากใชปุมควบคุมของกลองหรือเปลี่ยนการตั้งคาหรือเชื่อมตอสาย HDMI
ภาพยนตรจะสรางจากเฟรมที่ถายไปจนถึงจุดที่การถายภาพสิ้นสุดลง ในการสิ้นสุดการถายภาพ
และบันทึกภาพ ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
คําแนะนําเมนู 97
A ขณะถายภาพ
ขณะถายภาพ Q จะกะพริบและสัญลักษณการบันทึก
ภาพเหลื่อมเวลาจะปรากฏบนแผงควบคุม เวลาที่เหลืออยู
(แสดงเปนชั่วโมงและนาที) จะปรากฏบนสวนแสดงผล
ความไวชัตเตอรทันทีกอนการบันทึกแตละเฟรม ในชวงเวลาอืน่
เวลาที่เหลืออยูสามารถตรวจดูไดโดยกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง ไมวาจะใชตัวเลือกใดสําหรับการตัง้ คาแบบกําหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 118)
ฟงกชั่นตั้งเวลาสแตนดบายจะไมสิ้นสุดลงในขณะถายภาพ
ในการดูการตั้งคาภาพยนตรเหลื่อมเวลาปจจุบนั หรือสิ้นสุด
การถายภาพ (0 97) ใหกดปุม G ระหวางภาพ ขอมูล
ที่แสดงในเมนูการถายภาพยนตรเหลื่อมเวลาระหวางที่กําลัง
ถายภาพ ไดแก การปรับคาแสงทุกภาพใหเทากัน, ชวงเวลาหาง
และเวลาที่เหลืออยู การตั้งคาเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงไมได
ในขณะถายภาพ รวมไปถึงจะไมสามารถแสดงภาพหรือปรับ
การตั้งคาเมนูอื่นๆ ได
A การแสดงภาพทันทีที่ถาย
ปุม K จะใชดูภาพถายในขณะที่กําลังถายภาพไมได แตเฟรมปจจุบันจะปรากฏบนจอภาพหลังจาก
ถายภาพแตละภาพไปสองสามวินาที หากทานเลือก เปด ไวสําหรับ แสดงภาพทันทีที่ถาย
ในเมนูแสดงภาพ (0 27) กลองจะไมสามารถแสดงภาพอื่นๆ ไดในขณะที่กําลังแสดงเฟรมดังกลาว
บนจอภาพ
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับเสียง “บิ๊บ” ที่ดังเมื่อถายภาพเสร็จสิ้นแลว โปรดดู B > ตัวเลือกเสียงเตือน
(0 177)
98 คําแนะนําเมนู
A การตั้งคาแบบกําหนดเอง: การตั้งคากลองอยางละเอียด
ในการแสดงเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง ใหกด G และเลือกแท็บ A (เมนูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง)
ปุม G
การตั้งคาแบบกําหนดเองใชเพื่อปรับแตงการตัง้ คากลองใหเหมาะสมตามความตองการ
ของผูใช
กลุมการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมนูหลัก
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง (0 103)
คําแนะนําเมนู 99
การตั้งคาแบบกําหนดเองมีใหเลือกใชดังตอไปนี้:
a
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
b
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง
โฟกัสอัตโนมัติ
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-C
เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S
ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
พื้นที่สําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
จํานวนจุดโฟกัส
บันทึกตามการหมุนกลอง
เปดใช AF
จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF
บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ตัวเลือกจุดโฟกัส
วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF 1
การวัดแสง/คาแสง
ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง
ชดเชยแสงอยางงาย
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
บริเวณที่เนนกลางภาพ
ชดเชยแสงอยางละเอียด
100 คําแนะนําเมนู
0
103
105
106
107
108
108
108
109
110
111
111
112
113
114
115
115
115
116
117
117
117
c
c1
c2
c3
c4
d
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
e
e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตั้งเวลา/ล็อค AE
ล็อค AE เมื่อกดชัตเตอร
ตั้งเวลาสแตนดบาย
ตั้งเวลาถาย
หนวงเวลาปดจอภาพ
การถายภาพ/แสดงผล
ความเร็วการถายในโหมด CL
ถายตอเนื่องสูงสุด
การแสดงความไวแสง (ISO)
ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน
โหมดหนวงเวลาถาย
มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
การเรียงหมายเลขไฟล
สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ไฟหนาจอ LCD
ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนื่อง
VR แบบออพติคอล 2
การถายครอม/แฟลช
ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ความไวชัตเตอรของแฟลช
การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ
โมเดลลิ่งแฟลช
ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M)
ลําดับการถายครอม
0
118
118
119
119
120
120
120
121
121
121
122
123
123
124
125
125
126
127
127
128
128
129
129
คําแนะนําเมนู 101
f
f1
f2
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
g
g1
g2
การตั้งคาแบบกําหนดเอง
การควบคุม
กําหนดการควบคุมเอง
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ปุมเลือกคําสั่ง
ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
แสดงคากลับดาน
ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว
ปุม D
กําหนดปุมของ MB-D18
ภาพยนตร
กําหนดการควบคุมเอง
ความสวางของสวนไฮไลท
1 ใชไดกับเลนสที่รองรับรายการนี้เทานั้น
2 ใชไดเฉพาะกับเลนส AF-P ที่รองรับซึ่งไมไดมีสวิทชระบบลดภาพสั่นไหว
102 คําแนะนําเมนู
0
130
142
144
144
147
147
148
148
148
149
152
156
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
การตั้งคาแบบกําหนดเองจะถูกจัดเก็บไวในชองใดชองหนึ่งจากสี่ชองที่มีให การเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาในชองหนึง่ จะไมมีผลกับชองอื่นๆ ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ใชบอยรวมกัน
เลือกชองใดชองหนึ่งจากสี่ชอง แลวตั้งคากลองเปนคาเหลานี้ คาใหมจะถูกจัดเก็บลงในชอง
แมจะปดกลองแลวก็ตาม กลองจะเรียกคืนคาดังกลาวในครั้งถัดไปที่เลือกชอง ทานสามารถ
เก็บการตั้งคาอื่นลงในชองอื่นได ทําใหผูใชสามารถเปลี่ยนจากคาหนึ่งไปเปนอีกคาหนึง่ ไดทันที
โดยเลือกชองที่เหมาะสมจากเมนูชอง
ชื่อเริ่มตนของชองการตั้งคาแบบกําหนดเองทัง้ สี่ชองคือ A, B, C และ D ซึ่งทานสามารถเพิ่ม
คําอธิบายที่มีความยาวไดสูงสุด 20 ตัวอักษรตามที่ไดอธิบายไวใน “ปอนขอความ” (0 38)
โดยไฮไลทชองเมนูแลวกด 2
คําแนะนําเมนู 103
❚❚ การเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
ในการเรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน ไฮไลทชองในเมนู
ชองการตั้งคาแบบกําหนดเอง แลวกด O (Q)
ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ ไฮไลท ใช แลวกด J
เพื่อเรียกคืนคาตั้งจากโรงงานสําหรับชองเมนูที่เลือกไว
(0 13)
ปุม O (Q)
A โปรดอาน
สําหรับคาเริ่มตนของเมนู โปรดดู “คาเริ่มตนของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง” (0 13) หากมี
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาในชองปจจุบันจากคาตั้งจากโรงงาน จะมีเครื่องหมายดอกจันปรากฏขึน้
ติดกับคาที่เปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
104 คําแนะนําเมนู
a: โฟกัสอัตโนมัติ
a1: เลือกสิง่ ทีส่ ําคัญเมือ่ ใช AF-C
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อเลือก AF-C สําหรับการถายภาพดวยชองมองภาพ ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจะถายภาพ
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร) หรือเมื่อกลองอยูในโฟกัสเทานัน้ (เนนโฟกัส)
ตัวเลือก
G การถาย
คําอธิบาย
สามารถถายภาพเมื่อลั่นชัตเตอร
สามารถถายภาพไดแมกลองยังโฟกัสภาพไมได หากวัตถุมืดหรือ
มีคอนทราสตต่ําและกลองอยูในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะเนน
B โฟกัส + การถาย การโฟกัสภาพแรกในการถายภาพตอเนื่องแตละชุด และอัตรา
การบันทึกภาพสําหรับภาพที่เหลือ เพื่อใหแนใจวาใชอัตรา
การบันทึกภาพสูงในกรณีที่ระยะหางจากวัตถุไมเปลี่ยนแปลงขณะ
ถายภาพ
สามารถถายภาพไดแมกลองยังโฟกัสภาพไมได ในโหมดถายภาพ
E การถาย + โฟกัส ตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาเพื่อใหกลองโฟกัสภาพไดดีขึ้น
ในกรณีที่วัตถุมืดหรือมีคอนทราสตต่ํา
F โฟกัส
สามารถถายภาพไดเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏ
บนจอภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว กลองจะไมล็อคโฟกัสเมือ่ เลือก AF-C สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
กลองจะปรับโฟกัสอยางตอเนื่องจนกวาจะปลอยปุมกดชัตเตอร
คําแนะนําเมนู 105
a2: เลือกสิ่งที่สําคัญเมือ่ ใช AF-S
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อเลือก AF-S สําหรับการถายภาพโดยใชชองมองภาพ ตัวเลือกนีจ้ ะควบคุมวาจะถายภาพ
เมื่อกลองอยูในโฟกัส (เนนโฟกัส) หรือเมือ่ กดปุมกดชัตเตอร (เนนการลั่นชัตเตอร)
ตัวเลือก
G การถาย
F โฟกัส
คําอธิบาย
สามารถถายภาพเมื่อลั่นชัตเตอร
สามารถถายภาพไดเมื่อสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏบนจอภาพ
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ถาสัญลักษณแสดงวาอยูในโฟกัส (I) ปรากฏขึ้นเมื่อเลือก AF-S
สําหรับโหมดโฟกัสอัตโนมัติ โฟกัสจะล็อคเมือ่ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง ล็อคโฟกัส
จะยังคงทํางานอยูจนกวาจะลั่นชัตเตอร
106 คําแนะนําเมนู
a3: ติดตามระยะโฟกัสพรอมล็อค
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมการปรับโฟกัสอัตโนมัติตามการเปลี่ยน
ระยะหางของวัตถุ เมื่อเลือก AF-C ขณะที่ถายภาพ
ดวยชองมองภาพ
❚❚ การตอบสนองของ AF เมื่อมีวัตถุขวาง
เลือกวิธีการตอบสนองโฟกัสอยางรวดเร็วเมื่อมีสิ่งที่ผานระหวางวัตถุและกลอง เลือกจาก
คาระหวาง 5 (หนวงเวลา) และ 1 (เร็ว) คายิ่งสูงขึ้น การตอบสนองจะยิ่งชาลง และสูญเสีย
โฟกัสในวัตถุเดิมนอยกวา คายิ่งต่ําลง การตอบสนองจะยิ่งเร็วขึ้นและจะเปลี่ยนไปโฟกัสที่วัตถุ
ที่ขามขอบเขตมุมมองของคุณไดงายขึ้น โปรดทราบวา 2 และ 1 (เร็ว) จะมีคาเทียบเทากับ 3
เมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติหรือ AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติสําหรับโหมดพื้นที่
AF
❚❚ วัตถุเคลื่อนไหว
เลือก สม่ําเสมอ เพื่อการโฟกัสที่ราบรืน่ เมื่อถายวัตถุที่เขาใกลกลองในจังหวะที่สม่ําเสมอ
หรือเลือก ไมแนนอน เพื่อปรับการตอบสนองใหดีขึ้นเมื่อวัตถุที่จะถายมีแนวโนมที่จะเริม่ ตน
และหยุดอยางรวดเร็ว
คําแนะนําเมนู 107
a4: ระบบหาใบหนาแบบติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวากลองตรวจจับและโฟกัสที่ใบหนาเมื่อเลือกการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติสําหรับ
โหมดพื้นที่ AF หรือไม
a5: พื้นทีส่ ําหรับการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ในการติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ กลองจะติดตามวัตถุที่ออกจากจุดโฟกัสที่เลือก แลวเลือก
จุดโฟกัสใหมตามทีจ่ ําเปนขณะทีก่ ดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เลือกวาการติดตามระยะโฟกัส
3 มิติใชขอมูลจากจุดโฟกัสรอบขางเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวออกจากจุดโฟกัสที่เลือก
(กวาง) แมเพียงเล็กนอยหรือไม หรือติดตามวัตถุจากขอมูลเฉพาะบริเวณที่ใกลเคียงของ
จุดทีเ่ ลือก (ปกติ) ขอแนะนําใหใช กวาง สําหรับวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ว
a6: จํานวนจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกจํานวนจุดโฟกัสที่ใชสําหรับการเลือกจุดโฟกัสแบบแมนวล
ตัวเลือก
คําอธิบาย
1 55 จุด
เลือกจุดโฟกัส 55 จุด
2 15 จุด
เลือกจุดโฟกัส 15 จุด ใชสําหรับเลือกจุดโฟกัส
อยางรวดเร็ว
108 คําแนะนําเมนู
a7: บันทึกตามการหมุนกลอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพใน “แนวนอน” (ภาพทิวทัศน), สําหรับ
ทิศทาง “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) โดยหมุนกลองตามเข็มนาฬิกา 90° และสําหรับ
ทิศทาง “แนวตั้ง” โดยหมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา 90°
เลือก ปด เพื่อใชจุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF เดียวกัน โดยไมคํานึงถึงทิศทางการหมุนกลอง
หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90°
ภาพทิวทัศน (แนวนอน)
หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90°
คําแนะนําเมนู 109
เลือก จุดโฟกัส เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกจุดโฟกัส หรือเลือก จุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF
เพื่อเปดใชการเลือกโดยแยกทั้งจุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF
หมุนกลองทวนเข็มนาฬิกา
90°
ภาพทิวทัศน (แนวนอน)
หมุนกลองตามเข็มนาฬิกา
90°
a8: เปดใช AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาสามารถใชปุมกดชัตเตอรเพื่อโฟกัส (ชัตเตอร/AF-ON) หรือไม หรือปรับโฟกัสได
โดยการใชปุม AF-ON เทานั้นหรือปุมควบคุมอื่นๆ ที่กําหนด AF-ON ไวแลว (AF-ON เทานั้น)
การไฮไลท AF-ON เทานั้น และการกด 2 จะแสดงตัวเลือก ลั่นชัตเตอรนอกระยะโฟกัส
ใหเลือก เปดใช เพื่อใหถายรูปภาพไดโดยไมตองโฟกัส หรือ ไมใช เพื่อปองกันการกดชัตเตอร
กอนที่กลองจะโฟกัสเสร็จโดยใชปุมควบคุม AF-ON การถายภาพเมือ่ เลือก ไมใช ใหใช
ปุมควบคุม AF-ON เพื่อโฟกัส แลวกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อปลอยชัตเตอร โปรดทราบวา
ไมใช จะมีผลเฉพาะเมือ่ เลือก โฟกัส สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a1 (เลือกสิ่งที่สําคัญ
เมื่อใช AF-C) หรือ a2 (เลือกสิ่งที่สําคัญเมื่อใช AF-S) และตัวเลือกอื่นๆ ที่ไมใช
AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติที่เลือกสําหรับโหมดพื้นที่ AF
110 คําแนะนําเมนู
a9: จํากัดการเลือกโหมดพื้นที่ AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกโหมดพื้นที่ AF ที่สามารถเลือกไดโดยใชปุมโหมด AF
และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยในการถายรูปโดยใช
ชองมองภาพ (ไมมีผลตอไลฟววิ ) ไฮไลทโหมดที่ตอ งการ
แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด J เพื่อบันทึก
การเปลี่ยนแปลง เมื่อตั้งคาเสร็จสมบูรณ
a10: บังคับเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติที่มีในการถายภาพโดยใช
ชองมองภาพ หากเลือกโหมดเพียงหนึ่งโหมด จะไมสามารถ
เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติโดยใชปุมโหมดโฟกัสอัตโนมัติและ
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักได
คําแนะนําเมนู 111
a11: จุดโฟกัสแบบวนรอบ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใหเลือกจุดโฟกัสแบบ “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของชองมองภาพไปยังอีกมุมหนึ่งหรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
วนรอบ
การเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” จากบนลงลาง,
ลางขึ้นบน, ขวาไปซายและซายไปขวา
w
เปนตน ตัวอยางเชน การกด 2 เมื่อจุดโฟกัส
ที่มุมขวาของสวนแสดงผลชองมองภาพ
ถูกไฮไลท (q) เลือกจุดโฟกัสตรงขอบซายของจอภาพ (w)
ไมวน
สวนแสดงผลจุดโฟกัสจะลอมรอบดวยจุดโฟกัสนอกสุด ตัวอยางเชน การกด 2
เมื่อจุดโฟกัสที่มุมขวาของสวนแสดงผลถูกเลือกไวจะไมมีผลใดๆ
112 คําแนะนําเมนู
q
a12: ตัวเลือกจุดโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกจากตัวเลือกหนาจอแสดงจุดโฟกัสตอไปนี้
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ไฟแสดง
จุดโฟกัส
เลือกวาจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยูในชองมองภาพเปนสีแดงหรือไม
• อัตโนมัต:ิ จุดโฟกัสที่เลือกจะถูกไฮไลทโดยอัตโนมัติตามความจําเปนเพื่อแสดง
ใหเห็นคอนทราสตกับพื้นหลัง
• เปด: จุดโฟกัสที่เลือกไวจะถูกไฮไลททุกครั้งโดยไมยึดตามความสวางของพื้นหลัง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสวางของพื้นหลัง จุดโฟกัสที่เลือกไวอาจมองแทบไมเห็น
• ปด: จุดโฟกัสที่เลือกไมถูกไฮไลท
โหมดแมนวล
โฟกัส
ไฟชวยหา AF
แบบปรับพื้นที่
โฟกัส
เลือก เปด เพื่อแสดงจุดโฟกัสที่ใชงานในโหมดแมนวลโฟกัส เลือก ปด เพื่อแสดง
จุดโฟกัสเฉพาะระหวางที่เลือกจุดโฟกัส
เลือก เปด เพื่อแสดงทั้งจุดโฟกัสที่เลือกไวและจุดโฟกัสที่อยูรอบๆ ในโหมด AF
แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส
คําแนะนําเมนู 113
a13: วงแหวนปรับแมนวลโฟกัสในโหมด AF
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
รายการนี้จะแสดงกับเลนสที่รองรับเทานั้น การเลือก เปดใช ทําใหใชวงแหวนปรับโฟกัส
ของเลนสสําหรับโฟกัสแบบแมนวลไดเมื่อกลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ หลังจากการกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสแลว ใหกดปุมคางไวครึ่งหนึ่งแลวปรับโฟกัสโดยใชวงแหวน
ปรับโฟกัส หากตองการปรับโฟกัสภาพใหม ใหยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอรแลวกดลงครึง่ หนึ่ง
อีกครัง้ การปองกันไมใหกลองใชวงแหวนปรับโฟกัสของเลนสสําหรับโฟกัสแบบแมนวล
เมื่อกลองอยูในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ใหเลือก ไมใช
114 คําแนะนําเมนู
b: การวัดแสง/คาแสง
b1: ระดับการเพิ่มคาความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาความไวแสง (ISO) ถาเปนไปได กลองจะยังใชคา
ความไวแสง (ISO) ปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มคา หากคาความไวแสง (ISO)
ปจจุบันไมสามารถใชไดในระดับการเพิ่มคาใหม คาความไวแสง (ISO) ดังกลาวจะถูกปดเศษ
ไปยังคาที่ใกลเคียงที่สุดทีส่ ามารถนํามาใชได
b2: ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับความไวชัตเตอร รูรบั แสงและการถายครอม
b3: ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระดับการเพิ่มคาที่จะใชเมื่อปรับคาแสงและการชดเชยแสงแฟลช
คําแนะนําเมนู 115
b4: ชดเชยแสงอยางงาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมวาจําเปนตองใชปุม E ในการกําหนดคาชดเชยแสงหรือไม ถาเลือก เปด
(ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด เลข 0 ที่กึ่งกลางของการแสดงคาแสงจะกะพริบแมวาการชดเชยแสง
จะถูกตั้งเปน ± 0
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
(ออโตรีเซ็ต)
การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาตามการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งแปนใดแปนหนึ่ง
(ดูหมายเหตุดานลาง) การตั้งคาที่เลือกโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งจะถูกรีเซ็ต
เมื่อกลองปดอยูหรือหมดเวลาสแตนดบาย (การตั้งคาชดเชยแสงที่เลือกโดยใชปุม
E จะไมถูกรีเซ็ต)
เปด
ดังที่แสดงขางตน การหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งจะไมถูกรีเซ็ตเมื่อกลองปดอยูหรือ
หมดเวลาสแตนดบาย ยกเวนวามีการเลือกคาชดเชยแสง
ปด
การชดเชยแสงจะถูกตั้งคาจากการกดปุม E และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
A สลับหลัก/รอง
แปนหมุนที่ใชในการตั้งคาการชดเชยแสงเมื่อเลือก เปด (ออโตรีเซ็ต) หรือ เปด สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง b4 (ชดเชยแสงอยางงาย) จะขึ้นอยูกับตัวเลือกที่เลือกไวสําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง, 0 144) > สลับหลัก/รอง > การปรับคาแสง
โหมดการถายภาพ
P
S
A
f4 (แปนหมุนเลือกคําสั่ง) > สลับหลัก/รอง > การปรับคาแสง
เปด
เปด (โหมด A)
ปด
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
M
ไมมี
116 คําแนะนําเมนู
b5: วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก U เปดระบบหาใบหนา เพื่อเปดใชระบบการตรวจหาใบหนาเมื่อถายภาพบุคคล
ดวยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถายภาพโดยใชชองมองภาพ
b6: บริเวณทีเ่ นนกลางภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกขนาดของพื้นที่ทใี่ หน้ําหนักมากที่สุดในการวัดแสงแบบเนนกลางภาพ หากตอเลนส
ชนิดที่ไมมี CPU หรือ AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED ขนาดของพืน้ ที่
จะถูกกําหนดไวที่ 12 มม.
b7: ชดเชยแสงอยางละเอียด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ใชตัวเลือกนี้ปรับคาแสงที่เลือกจากกลองอยางละเอียด
ทานสามารถปรับคาแสงอยางละเอียดตามการวัดแสง
แตละแบบไดตั้งแต +1 ถึง –1 EV ปรับขั้นละ 1/6 EV
D การปรับคาแสงอยางละเอียด
คาแสงสําหรับชองการตั้งคาแบบกําหนดเองแตละชองสามารถปรับไดอยางละเอียด และไมมีผลใดๆ
ตอการรีเซ็ตโดยกดสองปุม โปรดทราบวาเมื่อสัญลักษณแสดงคาชดเชยแสง (E) ไมปรากฏ วิธีเดียว
ที่จะกําหนดคารับแสงวาจะใหเปลี่ยนแปลงมากนอยเทาไรคือการดูคาในเมนูการปรับแบบละเอียด
คําแนะนําเมนู 117
c: ตั้งเวลา/ล็อค AE
c1: ล็อค AE เมือ่ กดชัตเตอร
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใหคาแสงล็อคหรือไมเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ตัวเลือก
คําอธิบาย
O เปด (กดลงครึ่งหนึ่ง) การกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งจะล็อคคาแสง
P เปด (โหมดถายภาพ ล็อคคาแสงเฉพาะเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
ตอเนื่องเปนชุด)
ปด
การกดปุมกดชัตเตอรจะไมล็อคคาแสง
c2: ตั้งเวลาสแตนดบาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่กลองจะยังคงวัดแสงเมือ่ ไมไดใชกลอง ความไวชัตเตอรและรูรับแสงจะปรากฏ
ในแผงควบคุม สวนชองมองภาพจะปดโดยอัตโนมัติเมือ่ หมดเวลาสแตนดบาย
เลือกการหนวงเวลาสําหรับตั้งเวลาสแตนดบายทีส่ ั้นลงเพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่
118 คําแนะนําเมนู
c3: ตั้งเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร จํานวนภาพที่ตองการถาย และชวงเวลาหาง
ระหวางภาพในโหมดตัง้ เวลาถาย
• หนวงเวลาถายเมื่อตั้งเวลา: เลือกระยะเวลาในการหนวงของการลั่นชัตเตอร
• จํานวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจํานวนภาพทีจ่ ะถายทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
• ชวงเวลาหางระหวางภาพ: เลือกชวงเวลาหางระหวางภาพเมื่อ จํานวนภาพ มากกวา 1
c4: หนวงเวลาปดจอภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกระยะเวลาที่จอภาพยังเปดอยูแมไมมีการใชงานใดๆ ในขณะแสดงภาพ (แสดงภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) และแสดงภาพทันทีที่ถาย (แสดงภาพทันทีที่ถาย; คาเริ่มตนคือ
4 วินาที ), เมือ่ เมนู (เมนู; คาเริม่ ตนคือ 1 นาที) หรือขอมูล (การแสดงผลขอมูลการถายภาพ;
คาเริ่มตนคือ 10 วินาที) ปรากฏบนจอภาพ หรือเมื่ออยูในโหมดไลฟวิวและบันทึกภาพยนตร
(ไลฟวิว; คาเริม่ ตนคือ 10 นาที) เลือกการหนวงเวลาปดจอภาพที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่
คําแนะนําเมนู 119
d: การถายภาพ/แสดงผล
d1: ความเร็วการถายในโหมด CL
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกอัตราการบันทึกภาพสูงสุดในโหมด CL
d2: ถายตอเนื่องสูงสุด
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
จํานวนภาพสูงสุดที่สามารถถายไดในการถายภาพตอเนื่องหนึ่งชุดในโหมดถายภาพตอเนื่อง
สามารถตั้งคาไดระหวาง 1 ถึง 200 โปรดทราบวาไมวา จะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม กลองจะ
ไมจํากัดจํานวนภาพที่ถายโดยใชการถายภาพตอเนื่องเปนหนึ่งชุด เมื่อเลือกความไวชัตเตอร
4 วินาทีหรือชากวาในโหมดถายภาพ S หรือ M
A หนวยความจําบัฟเฟอร
โดยไมคํานึงถึงตัวเลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d2 การถายภาพจะชาลงเมื่อใสหนวยความจํา
บัฟเฟอร (tAA)
d3: การแสดงความไวแสง (ISO)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใหแผงควบคุมแสดงความไวแสง (ISO) (แสดงความไวแสง (ISO)) หรือแสดง
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได (แสดงจํานวนภาพที่ถายได)
120 คําแนะนําเมนู
d4: ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะใหชัตเตอรบนกลองระยะไกลและชัตเตอรบนกลองหลังลั่นพรอมกันหรือไมเมือ่ ใช
รีโมตคอนโทรลไรสายที่เปนอุปกรณเสริมในโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน
d5: โหมดหนวงเวลาถาย
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ในสถานการณที่การขยับกลองเพียงเล็กนอยทําใหภาพเบลอ กลองจะหนวงเวลาลั่นชัตเตอร
จนถึงหลังจากทีก่ ระจกยกขึ้นไปแลวประมาณ 0.2 ถึง 3 วินาที
d6: มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก เปดใช เพื่อเปดใชงานมานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกสในโหมด Q, QC และ MUP
จะลดภาพเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของชัตเตอร ชัตเตอรแบบกลไกจะถูกใชในโหมด
ลั่นชัตเตอรอื่น
A มานชัตเตอรชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส
แนะนําการใชเลนสชนิด G, E หรือ D ใหเลือก ไมใช หากทานสังเกตเห็นเสนหรือฝาเมื่อถายภาพ
ดวยเลนสอื่น ความไวชัตเตอรเร็วที่สุดและความไวแสง (ISO) สูงสุดที่ใชไดกับมานชัตเตอรชุดแรกแบบ
อิเล็กทรอนิกสคือ 1/2000 วินาที และ ISO 25600 ตามลําดับ
คําแนะนําเมนู 121
d7: การเรียงหมายเลขไฟล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เมื่อถายภาพ กลองจะตัง้ ชื่อไฟลโดยการเพิ่มคาลงในหมายเลขไฟลที่ใชสุดทาย ตัวเลือกนี้
จะควบคุมวาหมายเลขไฟลจะตอจากหมายเลขสุดทายที่ใชเมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น
การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเมื่อใสการดหนวยความจําใหมลงในกลองหรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
เมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจําถูกฟอรแมต หรือเสียบการด
หนวยความจําใหมลงในกลอง กลองจะตั้งหมายเลขไฟลตอจากหมายเลขสุดทายที่ใช
หรือจากหมายเลขไฟลที่มากที่สุดในโฟลเดอรปจจุบัน โดยยึดเอาคาใดคาหนึ่ง
ที่สูงกวา ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีรูปถายหมายเลข 9999 กลองจะสราง
โฟลเดอรใหมขึ้นโดยอัตโนมัติ และหมายเลขไฟลจะเริ่มตนจาก 0001 อีกครั้ง
ปด
หมายเลขไฟลจะถูกรีเซ็ตเปน 0001 เมื่อโฟลเดอรใหมถูกสรางขึ้น การดหนวยความจํา
ถูกฟอรแมต หรือใสการดหนวยความจําใหมลงในกลอง โปรดทราบวาโฟลเดอรใหม
จะถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ ถาถายภาพเมื่อโฟลเดอรปจจุบันมีภาพถาย 5000 ภาพ
รีเซ็ต
เหมือนกันกับ เปด ยกเวนแตวาภาพที่ถายถัดไปจะถูกตั้งหมายเลขไฟลโดยการเพิ่ม
หนึ่งเขาในหมายเลขไฟลที่มากที่สุดในโฟลเดอรปจจุบัน ถาโฟลเดอรวางเปลา
หมายเลขไฟลจะถูกตั้งคาใหมเปน 0001
122 คําแนะนําเมนู
D การเรียงหมายเลขไฟล
หากหมายเลขโฟลเดอรปจจุบันคือ 999 และมีภาพถาย 5000 ภาพ หรือหมายเลขภาพถายคือ 9999
ปุมกดชัตเตอรจะใชงานไมได และจะไมสามารถถายภาพเพิ่มได (นอกจากนี้ กลองอาจปดใชงาน
การถายภาพยนตรดวย หากกลองคํานวณแลววาจํานวนไฟลที่จําเปนตองใชในการบันทึกภาพยนตร
ดวยความยาวสูงสุดจะทําใหมีไฟลในโฟลเดอรเกิน 5000 ไฟล หรือหมายเลขไฟลเกิน 9999) เลือก รีเซ็ต
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง d7 (การเรียงหมายเลขไฟล) จากนั้น ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปจจุบันหรือใสการดหนวยความจําใหม
d8: สีไฮไลทของเสนขอบที่เขาโฟกัส
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกสีไฮไลทสําหรับเสนขอบที่เขาโฟกัส ทานสามารถเปดหรือปดเสนขอบที่เขาโฟกัส
และปรับไดโดยการกดปุม i ระหวางการถายภาพไลฟวิวและเลือก ระดับการแสดงโฟกัส
ดวยเสนขอบ
d9: แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก เปด เพื่อแสดงเสนตารางตามความตองการในชองมองภาพเพื่อใชอางอิงขณะ
จัดองคประกอบภาพ
คําแนะนําเมนู 123
d10: ไฟหนาจอ LCD
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก ปด ไฟแบ็คไลทในแผงควบคุมและปุมกด (ไฟหนาจอ) จะติดเมือ่ หมุนสวิทชเปดปด
การทํางานไปทาง D ถาเลือก เปด ไฟแบ็คไลทจะยังคงเปดอยูขณะที่ตั้งเวลาสแตนดบาย
ทํางาน ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไว ไฟแบ็คไลทจะปดเมือ่ กดปุมกดชัตเตอร และหากเลือก เปด
ไฟจะสวางอีกครัง้ เมือ่ ทานยกนิ้วออกจากปุมกดชัตเตอร เลือก ปด เพื่อยืดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่
A ไฟปุมกด
1
4
2
3
5
11
6
7
8
9
10
124 คําแนะนําเมนู
12
1 ปุม T
2 ปุม U
3 ปุม I
4 ปุม Y
5 ตัวชี้แปนหมุนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร
6 ปุม G
7 ปุม L (Z/Q)
8 ปุม X
9 ปุม W (M)
10 ปุม J
11 ปุม K
12 ปุม O (Q)
d11: ไลฟวิวในโหมดถายภาพตอเนือ่ ง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาจะแสดงภาพทันทีที่ถายระหวางการถายภาพตอเนือ่ งเปนชุด (โหมดลั่นชัตเตอร CL, CH
และ QC) ในไลฟวิวหรือไม หากเลือก ปด ทัง้ หนาจอและไฟแบ็คไลทของหนาจอจะปด
ระหวางการถายภาพ
d12: VR แบบออพติคอล
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
รายการนี้ใชไดเฉพาะกับเลนส AF P ทีร่ องรับซึ่งไมไดมีสวิทชระบบลดภาพสั่นไหว การเลือก
เปด จะเปดใชงานระบบลดภาพสั่นไหว ซึ่งจะมีผลเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เลือก ปด
เพื่อปดใชระบบลดภาพสั่นไหว
คําแนะนําเมนู 125
e: การถายครอม/แฟลช
e1: ความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ตัวเลือก
คําอธิบาย
1/250 วินาที
(Auto FP)
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะถูกใชเมื่อตอกับแฟลชที่รองรับ
หากใชแฟลชอืน่ ความไวชัตเตอรจะถูกตั้งเปน 1/250 วินาที เมื่อกลองแสดง
ความไวชัตเตอร 1/250 วินาที ในโหมดการถายภาพ P หรือ A, แฟลชสัมพันธ
ที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติจะทํางานถาความไวชัตเตอรจริงเร็วกวา 1/250 วินาที
หากชุดแฟลชรองรับแฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ กลองจะเลือก
ความไวชัตเตอรเร็วเทากับ 1/8000 วินาที (โหมด P และ A) หรือโดยผูใช (โหมด S และ
M)
1/250 วินาที–
1/60 วินาที
ความเร็วสัมพันธกับแฟลชถูกตั้งคาตามคาที่เลือกไว
A ความไวชัตเตอรแบบตายตัวจะถูกตั้งเปนขีดจํากัดความเร็วสัมพันธกับแฟลช
ในการล็อคความไวชัตเตอรที่คาจํากัดความไวแฟลชในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดปรับคา
แสงเอง ใหเลือกความไวชัตเตอรคาถัดไปตอจากความไวชัตเตอรชาสุดที่เปนไปได (30 วินาทีหรือ %)
X (สัญลักษณแสดงแฟลชสัมพันธ) จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพรวมกับความเร็วสัมพันธ
กับแฟลช
A แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติสามารถใชแฟลชที่ความไวชัตเตอรสูงสุดที่กลองรองรับได
ทําใหสามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแมวัตถุอยูในตําแหนงยอนแสงภายใตแสงแดดจา
การแสดงผลขอมูลการถายภาพจะปรากฏสัญลักษณแสดงโหมดแฟลช “FP” เมื่อเปดใชงาน
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรสูงอัตโนมัติ
126 คําแนะนําเมนู
e2: ความไวชัตเตอรของแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะกําหนดความไวชัตเตอรต่ําสุดที่สามารถใชได เมื่อใชแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกหรือชุดที่สอง หรือใชการลดตาแดงในโหมดถายภาพโปรแกรมอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ
ปรับรูรบั แสง (ไมวาจะเลือกคาใดไว ความไวชัตเตอรจะชาลงเปน 30 วินาทีเมื่ออยูในโหมด
อัตโนมัติปรับชัตเตอรเองหรือโหมดปรับคาแสงเอง หรือการตั้งคาแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกและแฟลชสัมพันธมานชัตเตอรชุดที่สอง หรือการลดตาแดงดวยความไวชัตเตอรต่ํา)
e3: การชดเชยแสงเมื่อใชแฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวิธีที่กลองปรับระดับแฟลชเมือ่ ใชการชดเชยแสง
ตัวเลือก
YE ทั้งภาพ
E
ฉากหลังเทานั้น
คําอธิบาย
กลองจะปรับทั้งระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยน
คาแสงทั้งภาพ
ใชการชดเชยแสงกับพื้นหลังเทานั้น
คําแนะนําเมนู 127
e4: ควบคุมความไวแสง M อัตโนมัติ
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกใชขอมูลอางอิงเพื่อตั้งคารูรบั แสงเมื่อใชแฟลชดวยการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
e ตัวแบบและ
พื้นหลัง
กลองจะพิจารณาทั้งวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบเมื่อปรับความไวแสง
(ISO)
f ตัวแบบ
จะปรับเฉพาะความไวแสง (ISO) เพื่อใหแนใจวาวัตถุหลักไดรับแสง
อยางถูกตอง
เทานั้น
e5: โมเดลลิง่ แฟลช
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก เปด เมื่อใชกลองกับชุดแฟลชเสริมภายนอกทีร่ องรับระบบ Nikon Creative Lighting
system กลองจะยิงโมเดลลิ่งแฟลชเมือ่ กดปุม Pv แตกลองจะไมยิงโมเดลลิ่งแฟลชหากเลือก
ปด
128 คําแนะนําเมนู
e6: ถายครอมอัตโนมัติ (โหมด M)
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะกําหนดวาจะมีผลตอคาใดบางเมือ่ เลือก การถายครอม AE และแฟลช หรือ
ถายครอม AE สําหรับตัวเลือก ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ ในเมนูการถายภาพในโหมด
ปรับคาแสงเอง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
F แฟลช/ความเร็ว กลองจะเปลี่ยนความไวชัตเตอร (ถายครอม AE) หรือความไวชัตเตอร
และระดับแฟลช (การถายครอม AE และแฟลช)
กลองจะเปลี่ยนความไวชัตเตอรและรูรับแสง (ถายครอม AE) หรือ
G แฟลช/ความเร็ว/ ความไวชัตเตอร รูรับแสงและระดับแฟลช (การถายครอม AE และ
รูรับแสง
H แฟลช/รูรับแสง
I
แฟลชเทานั้น
แฟลช)
กลองจะเปลี่ยนรูรับแสง (ถายครอม AE) หรือรูรับแสงและระดับแฟลช
(การถายครอม AE และแฟลช)
กลองจะเปลี่ยนเฉพาะระดับแฟลช (การถายครอม AE และแฟลช)
เทานั้น
การถายครอมแฟลชจะใชไดเฉพาะกับการควบคุมแฟลช i-TTL หรือ qA (ปรับรูรับแสง
อัตโนมัติ) ถาเลือกการตั้งคาอื่นที่ไมใช แฟลชเทานั้น และไมไดใชแฟลช คาความไวแสง (ISO)
จะใชคาคงที่ตามคาที่ใชในภาพแรก เมือ่ เปดการควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (0 49)
e7: ลําดับการถายครอม
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ที่การตั้งคาเริ่มตนของ MTR > อันเดอร > โอเวอร (H), รูรบั แสง, แฟลช และการถายครอม
ไวตบาลานซจะทํางานตามลําดับตอไปนี้: ภาพทีไ่ มมีการแกไขจะถูกถายกอน ตามดวยภาพ
ที่มีคาต่ําสุด ตามดวยภาพที่มคี าสูงสุด ถาเลือก อันเดอร > MTR > โอเวอร (I)
การถายภาพจะดําเนินตามลําดับจากคาต่ําสุดจนถึงคาสูงสุด การตั้งคานี้ไมมผี ลตอ
การถายครอม ADL
คําแนะนําเมนู 129
f: การควบคุม
f1: กําหนดการควบคุมเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกฟงกชั่นที่กําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง ไมวาจะใชแบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแปนหมุน
เลือกคําสั่ง
❚❚ กด
เลือกหนาที่ของปุมควบคุมตอไปนี้ ไฮไลทตัวเลือกทีต่ องการแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง:
0 ปุม Pv
v ปุม Fn1
x ปุม Fn2
V ปุม AF-ON
8 ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง
S ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส *
* สามารถใชปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส
เพื่อกําหนดฟงกชั่นเฉพาะเมื่อเลือก AF-L
กับตัวเลือกฟงกชั่นระบบโฟกัส
ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส
130 คําแนะนําเมนู
A “กด” และ “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
ไมสามารถกําหนดหนาที่บางอยางพรอมกันไปยังทั้งฟงกชั่น “กด” และ “กด + คําสั่ง” สําหรับปุมควบคุม
บางปุม การกําหนดหนาที่ดังกลาวไปยังฟงกชั่น “กด” เมื่อเคยกําหนดไปยัง “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
แลว จะตั้งคาตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสัง” ไมมี ขณะที่การกําหนดหนาที่ดังกลาวไปยังฟงกชั่น
“กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” เมื่อเคยกําหนดไปยัง “กด” แลว จะตั้งคาตัวเลือก “กด” เปน ไมมี
ฟงกชั่นที่สามารถกําหนดไปยังปุมควบคุมเหลานี้มีดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
A
K
q
q
r
B
C
D
E
F
A
h
1
4
0 v x V
8
S
จุดโฟกัสที่ตั้งเอง
✔
✔
—
—
✔
✔
โหมดพื้นที่ AF
✔
✔
—
✔
✔
✔
โหมดพื้นที่ AF + AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
ดูตวั อยาง
✔
✔
—
—
✔
—
ล็อคคาแสงแฟลช
✔
✔
—
—
✔
—
ล็อค AE/AF
✔
✔
—
✔
✔
✔
ล็อค AE เทานั้น
✔
✔
—
✔
✔
✔
ล็อค AE (รีเซ็ตเมือ่ ลั่นชัตเตอร)
✔
✔
—
✔
✔
—
ล็อค AE (คาง)
✔
✔
—
✔
✔
—
ล็อค AF เทานั้น
✔
✔
—
✔
✔
✔
AF-ON
✔
✔
—
✔
✔
✔
Iไมใช/เปดใช
✔
✔
—
—
✔
✔
ถายตอเนื่องแบบครอม
✔
✔
—
—
✔
—
+ NEF (RAW)
✔
✔
—
—
✔
—
คําแนะนําเมนู 131
ตัวเลือก
L
M
N
t
b
!
c
%
3
K
c
J
K
0 v x V
8
S
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
✔
✔
—
—
✔
—
วัดแสงเนนกลางภาพ
✔
✔
—
—
✔
—
วัดแสงเฉพาะจุด
✔
✔
—
—
✔
—
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
✔
✔
—
—
✔
—
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
✔
✔
—
—
✔
—
ระนาบกลองในชองมองภาพ
✔
✔
—
—
✔
—
เลือกลั่นชัตเตอรพรอมกัน
✔
✔
—
—
✔
✔
เมนูของฉัน
✔
✔
✔
—
✔
—
ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
✔
✔
✔
—
✔
—
แสดงภาพ
✔
✔
—
—
✔
—
ใหคะแนน
—
—
✔
—
—
—
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
—
—
—
—
✔
—
ไฮไลทจุดโฟกัสที่ใช
—
—
—
—
✔
—
ไมมี
✔
✔
✔
✔
✔
—
132 คําแนะนําเมนู
ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
คําอธิบาย
จุดโฟกัส
ที่ตั้งเอง
การกดปุมควบคุมจะเลือกจุดโฟกัสที่ตั้งเอง ในการเลือกจุดที่ตองการ
ใหเลือกจุดแลวกดที่ปุมควบคุมขณะที่กดปุมโหมด AF จนกวาจุดโฟกัส
กะพริบ สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัสสําหรับการถายภาพใน
“แนวนอน” (ภาพทิวทัศน) และทั้งสองแนวแยกกันสําหรับการถายภาพ
ใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) หากเลือก จุดโฟกัส หรือ จุดโฟกัสและ
โหมดพื้นที่ AF สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตาม
การหมุนกลอง, 0 109) หากกําหนดตัวเลือกนี้ไปยังปุมฟงกชั่น
ระบบโฟกัสบนเลนส ทานสามารถเลือกจุดโฟกัสที่ตั้งเองโดยการ
กดคางไวที่ปุมฟงกชั่นระบบโฟกัสบนเลนส ปลอยปุมเพื่อคืนคา
กลับไปยังการเลือกจุดโฟกัสเดิม
K
โหมดพื้นที่ AF
ไฮไลทตัวเลือกนี้แลวกด 2 เพื่อเลือกโหมดพื้นที่ AF (ไมรวม
การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ) โหมดที่เลือกจะทํางานเมื่อกดปุมควบคุม;
การปลอยปุมควบคุมจะคืนคากลับไปยังโหมดพื้นที่ AF เดิม
q
โหมดพื้นที่ AF +
AF-ON
เหมือนกันกับ โหมดพื้นที่ AF ตามขางตน ยกเวนแตวาการกด
ปุมควบคุมจะเปนการเริ่มตนโฟกัสอัตโนมัติดวย
ดูตัวอยาง
ระหวางที่ถายภาพโดยใชชองมองภาพ ทานสามารถดูตัวอยางระยะ
ความชัดลึกในไดเมื่อกดปุมควบคุม ระหวางที่ถายภาพไลฟวิว
ทานสามารถกดปุมควบคุมอีกครั้งเพื่อเปดเลนสใหมีคารูรับแสงสูงสุด
ทําใหตรวจสอบโฟกัสไดงายขึ้น; ใหกดปุมควบคุมอีกครั้งเพื่อคืนคา
รูรับแสงใหกลับเปนคาเดิม
A
q
r ล็อคคาแสงแฟลช
กดปุมควบคุมเพื่อล็อคคาแสงแฟลชสําหรับชุดแฟลชที่เปน
อุปกรณเสริม กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกการล็อคคาแสงแฟลช
คําแนะนําเมนู 133
ตัวเลือก
B
C
คําอธิบาย
ล็อค AE/AF
กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุมควบคุม
ล็อค AE เทานั้น
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุมควบคุม
ล็อค AE (รีเซ็ต
D
เมื่อลัน่ ชัตเตอร)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุมควบคุม และยังคงล็อคไวจนกวา
จะกดปุมควบคุมอีกครั้ง, มีการลั่นชัตเตอร หรือหมดเวลาสแตนดบาย
E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้
อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนดบาย
F ล็อค AF เทานั้น
A AF-ON
h Iไมใช/เปดใช
1
ถายตอเนื่อง
แบบครอม
134 คําแนะนําเมนู
โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุมควบคุม
การกดปุมควบคุมจะเปนการเริ่มฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
หากแฟลชปดอยูในปจจุบัน กลองจะเลือกแฟลชสัมพันธมานชัตเตอร
ชุดแรกเมื่อกดปุมควบคุม หากแฟลชเปดอยูในปจจุบัน แฟลชจะปดลง
เมื่อกดปุมควบคุม
ถากดปุมควบคุม ขณะที่การถายครอม ADL การถายครอมคาแสง
หรือการถายครอมคาแฟลชทํางานอยูในโหมดถายทีละภาพหรือ
ลั่นชัตเตอรแบบเงียบ กลองจะถายภาพทุกภาพที่ใชโปรแกรม
ถายครอมในขณะนั้นเมื่อทานกดปุมกดชัตเตอร ถากําลังใช
การถายครอมไวตบาลานซหรือเลือกโหมดถายภาพตอเนื่อง (โหมด
CH, CL หรือ QC) กลองจะถายภาพตอเนื่องแบบครอมเมื่อกด
ปุมกดชัตเตอรคางไว
ตัวเลือก
4 + NEF (RAW)
คําอธิบาย
ถาเลือกตัวเลือก JPEG เปนคุณภาพของภาพ “RAW” จะปรากฏ
ในแผงควบคุมและภาพ NEF (RAW) จะถูกบันทึกไวกับภาพถัดไป
หลังจากที่กดปุมควบคุม (การตั้งคาคุณภาพของภาพเดิมจะถูก
เรียกคืนเมื่อเอามือออกจากปุมกดชัตเตอร) สําเนา NEF (RAW)
จะถูกบันทึกที่การตั้งคาที่เลือกสําหรับ การบันทึก NEF (RAW)
และ ขนาดภาพ > NEF (RAW) ในเมนูการถายภาพ (0 47, 48)
ในการออกโดยไมบันทึกภาพ NEF (RAW) กดปุมควบคุมอีกครั้ง
L
วัดแสงเฉลีย่
ทั้งภาพ
กลองจะวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพเมื่อกดปุมควบคุม
M
วัดแสงเนน
กลางภาพ
กลองจะวัดแสงเนนกลางภาพเมื่อกดปุมควบคุม
N
วัดแสงเฉพาะจุด กลองจะวัดแสงเฉพาะจุดเมื่อกดปุมควบคุม
t
ระบบวัดแสง
ที่เนนไฮไลท
กลองจะวัดแสงที่เนนไฮไลทเมื่อกดปุมควบคุม
b
แสดงเสนตาราง
ในชองมองภาพ
กดปุมควบคุมเพื่อเปดหรือปดการแสดงเสนตารางในชองมองภาพ
!
ระนาบกลอง
ในชองมองภาพ
กดปุมควบคุมเพื่อดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ (0 137)
คําแนะนําเมนู 135
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เมื่อเชื่อมตอกับรีโมตคอนโทรลแบบไรสายที่เปนอุปกรณเสริมแลว
จะสามารถใชปุมควบคุมสลับกันระหวางลั่นชัตเตอรดวยรีโมตและ
ลั่นชัตเตอรจากกลองมาสเตอร หรือลั่นชัตเตอรพรอมกันได ตัวเลือก
ที่ใชไดจะขึ้นอยูกับการตั้งคาที่เลือกสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
d4 (ตัวเลือกโหมดลั่นชัตเตอรพรอมกัน):
• หากเลือก พรอมกัน ทานสามารถเลือกจาก ลั่นเฉพาะชัตเตอร
เลือกลั่นชัตเตอร
c
ของกลองมาสเตอร (กดปุมควบคุมคางไวเพื่อถายภาพกับ
พรอมกัน
กลองมาสเตอรเทานั้น) และ ลั่นเฉพาะชัตเตอรระยะไกล
(กดปุมควบคุมคางไวเพื่อถายภาพกับกลองระยะไกลเทานั้น)
• หากเลือก ไมพรอมกัน ทานสามารถเลือกจาก ลัน่ ชัตเตอร
พรอมกัน (กดปุมควบคุมคางไวเพื่อลั่นชัตเตอรพรอมกันทั้งกลอง
มาสเตอรและกลองระยะไกล) และ ลั่นเฉพาะชัตเตอรระยะไกล
(กดปุมควบคุมคางไวเพื่อถายภาพดวยกลองระยะไกลเทานั้น)
การกดปุมควบคุมจะแสดง “เมนูของฉัน”
%
เมนูของฉัน
3
ไปรายการบนสุด กดปุมควบคุมเพื่อขามไปยังรายการแรกสุดใน “เมนูของฉัน”
ในเมนูของฉัน
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใหเรียกใชงานเมนูที่ใชบอยไดอยางรวดเร็ว
K
แสดงภาพ
ปุมควบคุมจะทํางานฟงกชั่นเดียวกันกับปุม K เลือกเมื่อใชเลนส
เทเลโฟโตหรือในสถานการณอื่นๆ ที่ยากตอการใชปุม K ดวยมือซาย
c
ใหคะแนน
หากตองการใหคะแนนภาพปจจุบันในโหมดการแสดงภาพ ใหกด
ปุมควบคุมคางไวแลวกด 4 หรือ 2
J
เลือกจุดโฟกัส
กึ่งกลาง
กดปุมควบคุมเพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
K
ไฮไลทจุดโฟกัส
ที่ใช
การกดปุมควบคุมจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใช
ไมมี
การกดปุมจะไมมีผลใดๆ
136 คําแนะนําเมนู
A ระนาบกลอง
การกดปุมควบคุมที่ไดกําหนด ระนาบกลองในชองมองภาพ ไวจะแสดงสัญลักษณการแปลงพิกัด
ในชองมองภาพ กดปุมควบคุมอีกครั้งเพื่อลบสัญลักษณออกจากหนาจอ
พิกัดระนาบเอียงซาย หรือขวา
กลองเอียงขวา
กลองอยูในแนวระนาบ
กลองเอียงซาย
ความสูงต่ํา
กลองเอียงไปดานหนา
กลองอยูในแนวระนาบ
กลองเอียงไปดานหลัง
หนาที่ของสัญลักษณการแปลงพิกัดจะกลับกันเมื่อหมุนกลองเพื่อถายภาพ “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล)
โปรดทราบวาการแสดงผลจะไมถูกตองเมื่อกลองเอียงทํามุมไปดานหนาหรือดานหลัง ถากลอง
ไมสามารถวัดการเอียงได ระดับความเอียงจะไมปรากฏขึ้น
คําแนะนําเมนู 137
❚❚ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือกหนาที่ของปุมควบคุมตอไปนีร้ วมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง ใหไฮไลทตัวเลือกทีต่ องการ
แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง:
1 ปุม Pv + y
w ปุม Fn1 + y
9 ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y
n ปุม BKT + y
Q ปุมบันทึกภาพยนตร + y *
* เลือกหนาที่ของปุมบันทึกภาพยนตรที่ทํารวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่งเมื่อหมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C
A ปุม BKT
หากเปดใช High Dynamic Range หรือการถายภาพซอนขณะที่กําหนดฟงกชั่นอื่นใหกับปุม BKT
ทานจะไมสามารถใชปุม BKT รวมกับแปนหมุนเลือกคําสั่งไดจนกวา High Dynamic Range หรือ
การถายภาพซอนจะสิ้นสุดลง
138 คําแนะนําเมนู
ฟงกชั่นที่สามารถกําหนดไปยังปุมควบคุมเหลานี้มีดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
J
$
v
w
y
z
n
v
m
t
$
2
1 w 9 n Q
✔
เลือกพื้นที่ภาพ
✔
✔
—
✔
ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง
✔
✔
✔
—
✔
ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
✔
✔
—
—
—
เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU
✔
✔
✔
—
—
Active D-Lighting
✔
✔
—
—
—
โหมดหนวงเวลาถาย
✔
✔
—
—
—
ชองเมนูถายภาพ
✔
✔
✔
—
✔
โหมดบันทึกภาพ
—
—
—
—
✔
ไวตบาลานซ
—
—
—
—
✔
ถายครอมอัตโนมัติ
—
—
—
✔
—
การถายภาพซอน
—
—
—
✔
—
HDR (High Dynamic Range)
—
—
—
✔
—
ไมมี
✔
✔
✔
✔
✔
ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
J เลือกพื้นที่ภาพ
ล็อคความไว
$ ชัตเตอรและ
รูรับแสง
คําอธิบาย
กดปุมควบคุมแลวหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือก
พื้นที่ภาพที่เลือกไวแลว
ลวงหนา (0 45) การเลือก
เลือกพื้นที่ภาพ จะแสดง
รายการพื้นที่ภาพ; ใหไฮไลท
ตัวเลือก แลวกด 2 เพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก จากนั้นกด J
กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อล็อค
ความไวชัตเตอรในโหมด S และ M; กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุน
เลือกคําสั่งยอยเพื่อล็อครูรับแสงในโหมด A และ M
คําแนะนําเมนู 139
ตัวเลือก
คําอธิบาย
v ความไว/รูรับแสง
หากกดปุมควบคุม เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง ทานสามารถเปลี่ยน
ความไวชัตเตอร (โหมดการถายภาพ S และ M) และคารูรับแสง
(โหมด A และ M) ไดครั้งละ 1 EV ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ
การตั้งคาแบบกําหนดเอง b2 (ระดับ EV สําหรับควบคุมคาแสง,
0 115)
w เลือกหมายเลข
กดปุมควบคุม และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกหมายเลขเลนส
โดยใชตัวเลือก ขอมูลเลนสที่ไมใช CPU (0 169)
1 สต็อป
เลนสที่ไมมี CPU
y
Active D-Lighting
z โหมดหนวงเวลา
ถาย
กดปุมควบคุม และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อปรับคา Active
D-Lighting (0 56)
กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมด
หนวงเวลาถาย (0 121)
n ชองเมนูถายภาพ กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกชอง
เมนูถายภาพ (0 33)
v โหมดบันทึกภาพ กดปุมควบคุม แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือก
โหมดถายภาพ
m
ไวตบาลานซ
กดปุมควบคุมและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกตัวเลือก
ไวตบาลานซและหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกตัวเลือกรอง
เมื่อเลือก v (อัตโนมัติ) หรือ I (ฟลูออเรสเซนต) (0 50)
t ถายครอม
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกจํานวนภาพ
ที่ถายในลําดับการถายครอม และแปนหมุนเลือกคำสั่งยอยเพื่อเลือก
การเพิ่มการถายครอม (0 61)
$
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด
และแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจํานวนภาพที่ถาย (0 62)
อัตโนมัติ
การถายภาพซอน
2 HDR (High
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกโหมด
และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกคาแสงที่แตกตางกัน
(0 69)
ไมมี
กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกด
ปุมควบคุม
Dynamic Range)
140 คําแนะนําเมนู
❚❚ ปุมเลือกคําสั่งยอย
การเลือกบทบาททีก่ ําหนดไปยังปุมเลือกคําสั่งยอย ใหไฮไลท 7 ปุมเลือกคําสั่งยอย
แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง สามารถใชปุมเลือกคําสั่งยอยเพื่อเลือกจุดโฟกัส
(x เลือกจุดโฟกัส) หรือเพื่อทําซ้ําหนาทีข่ องปุมเลือกคําสั่ง (Y เหมือนกับปุม
เลือกคําสั่ง) หากเลือก Y เหมือนกับปุมเลือกคําสั่ง ทานสามารถกด 2 เพิ่มและเลือก
การซูมขณะแสดงภาพ เพื่อเลือกหนาทีข่ องปุมเลือกคําสั่งยอยระหวางการซูมแสดงภาพ:
การเลื่อนรูปภาพ (เลื่อน) หรือการดูรปู ภาพอื่นๆ ที่อัตราการซูมเดียวกัน (แสดงเฟรมถัดไป/
กอนหนา)
7 ปุมเลือกคําสั่งยอย
คําแนะนําเมนู 141
f2: ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะกําหนดหนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลางขณะ
ถายภาพดวยชองมองภาพ, แสดงภาพ และไลฟวิว (ไมวาจะ
เลือกตัวเลือกใดไว การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางขณะแสดง
ภาพยนตรแบบเต็มจอจะเปนการเริ่มเลนภาพยนตร)
❚❚ โหมดถายภาพ
ตัวเลือก
หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
J เลือกจุดโฟกัส
กึ่งกลาง
เลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
A จุดโฟกัสที่ตั้งเอง
การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะเลือกจุดโฟกัสที่ตั้งเอง ในการเลือก
จุดที่ตองการ ใหเลือกจุดแลวกดที่ปุมเลือกคำสั่งตรงกลางขณะที่
กดปุมโหมด AF จนกวาจุดโฟกัสกะพริบ สามารถเลือกโดยแยกจุดโฟกัส
สําหรับการถายภาพใน “แนวนอน” (ภาพทิวทัศน) และทั้งสองแนว
แยกกันสําหรับการถายภาพใน “แนวตั้ง” (ภาพถายบุคคล) หากเลือก
จุดโฟกัส หรือ จุดโฟกัสและโหมดพื้นที่ AF สําหรับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง a7 (บันทึกตามการหมุนกลอง, 0 109)
K ไฮไลทจุดโฟกัส
การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไฮไลทจุดโฟกัสที่ใชอยู
ที่ใช
ไมมี
142 คําแนะนําเมนู
การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในการถายภาพ
โดยใชชองมองภาพ
❚❚ โหมดแสดงภาพ
ตัวเลือก
n
เปด/ปดภาพ
ขนาดยอ
หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอกับการแสดงภาพ
ขนาดยอ
o ดูกราฟฮิสโตแกรม ในการแสดงภาพแบบเต็มจอและการแสดงภาพขนาดยอ กราฟ
ฮิสโตแกรมจะปรากฏบนจอภาพเมื่อกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
p เปด/ปดซูม
สลับไปมาระหวางการแสดงภาพแบบเต็มจอหรือการแสดงภาพ
ขนาดยอ และการแสดงภาพแบบซูม เลือกการตั้งคาซูมแรกเริ่มจาก
กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสูง (200%)
การแสดงผลการซูมจะอยูที่จุดกึ่งกลางของจุดโฟกัสที่ใชอยู
u เลือกชองบรรจุ
แสดงขอความเลือกชองบรรจุการดและโฟลเดอร
การดและโฟลเดอร
❚❚ ไลฟวิว
ตัวเลือก
J เลือกจุดโฟกัส
กึ่งกลาง
p เปด/ปดซูม
ไมมี
หนาที่ของปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง
การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางในโหมดไลฟวิวจะเปนการเลือก
จุดโฟกัสกึ่งกลาง
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเปดปดการซูม เลือกการตั้งคาซูม
แรกเริ่มจาก กําลังขยายต่ํา (50%), 1 : 1 (100%) และ กําลังขยายสูง
(200%) การแสดงผลการซูมจะอยูที่จุดกึ่งกลางของจุดโฟกัสที่ใชอยู
การกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางจะไมสงผลใดๆ ในโหมดไลฟวิว
คําแนะนําเมนู 143
f3: ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
การเลือก เปด สําหรับ ล็อคความไวชัตเตอร จะล็อคความไวชัตเตอรเปนคาที่ไดเลือกไว
ในขณะนั้นในโหมด S หรือ M การเลือก เปด สําหรับ ล็อครูรับแสง จะล็อครูรับแสง
เปนคาที่ไดเลือกไวในขณะนั้นในโหมด A หรือ M ฟงกชั่นล็อคความไวชัตเตอรและรูรบั แสง
จะเลือกใชไมไดในโหมด P
f4: แปนหมุนเลือกคําสัง่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะควบคุมการทํางานของแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
ตัวเลือก
หมุนแบบ
ยอนกลับ
144 คําแนะนําเมนู
คําอธิบาย
กลับทิศทางการหมุนของแปนหมุนเลือกคําสั่ง
เมื่อใชแปนหมุนปรับคา ชดเชยแสง และ/หรือ
ความไวชัตเตอร/รูรับแสง ไฮไลทตัวเลือก
แลวกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
แลวกด J การตั้งคานี้ยังใชกับแปนหมุน
เลือกคําสั่งของชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D18 ดวย
ตัวเลือก
คําอธิบาย
• การปรับคาแสง: ถาเลือก ปด แปนหมุน
เลือกคําสั่งหลักจะควบคุมความไวชัตเตอร
และแปนหมุนคําสั่งยอยจะควบคุมคารูรับแสง
ถาเลือก เปด แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จะควบคุมคารูรับแสงและแปนหมุนเลือก
คําสั่งยอยจะควบคุมความไวชัตเตอร ถาเลือก
สลับหลัก/รอง เปด (โหมด A) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
จะใชเพื่อกําหนดคารูรับแสงในโหมดการถายภาพ A เทานั้น
• การโฟกัสอัตโนมัต:ิ หากเลือก เปด จะสามารถเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติโดยการ
กดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย เลือกโหมดพื้นที่ AF
โดยการกดปุมโหมด AF คางไวแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลัก
การตั้งคาเหลานี้ยังใชกับแปนหมุนเลือกคําสั่งสําหรับ MB-D18 ดวย
การตั้งคา
รูรับแสง
ถาเลือก แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย รูรับแสงจะปรับไดดวยแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
เทานั้น (หรือโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักถาเลือก เปด สําหรับ สลับหลัก/รอง >
การปรับคาแสง) ถาเลือก วงแหวนปรับรูรับแสง คารูรับแสงสามารถปรับไดดวย
วงแหวนปรับรูรับแสงของเลนส และการแสดงผลรูรับแสงกลองจะแสดงคารูรับแสง
โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 EV (รูรับแสงเลนสประเภท G และ E ยังคงตั้งคาไดโดยใช
แปนหมุนเลือกคําสั่งยอย) โปรดทราบวาไมวาจะเลือกการตั้งคาใดไว จะตองใช
วงแหวนปรับรูรับแสงปรับคารูรับแสงเมื่อติดตั้งเลนสชนิดไมมี CPU
คําแนะนําเมนู 145
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ถาเลือก ปด ปุมเลือกคําสั่งจะใชเพื่อเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอ,
ไฮไลทภาพขนาดยอ และคนหาเมนู ถาเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพ
ทันทีที่ถาย) แปนหมุนเลือกคําสั่งหลักจะใชเพื่อเลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพ
แบบเต็มจอ, เลื่อนเคอรเซอรไปทางซายหรือขวาขณะแสดงภาพขนาดยอ และเลื่อน
แถบไฮไลทเมนูขึ้นหรือลง แปนหมุนเลือกคําสั่งยอยจะใชในการแสดงภาพเต็มจอ
เมนูและ
เพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลัง ตามตัวเลือกที่เลือกสําหรับ การเลื่อนภาพดวย
การแสดงภาพ
แปนหมุนยอย และการแสดงภาพขนาดยอ เพื่อเลื่อนหนาขึ้นหรือลง ในขณะที่เมนู
ปรากฏ หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูยอยของตัวเลือก
ที่ไดเลือกไว ขณะที่หมุนไปทางซายเพื่อแสดงเมนูกอนหนา หากตองการเลือก กด 2,
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง หรือ J เลือก เปด (ยกเวนเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถาย)
เพื่อปองกันไมใหใชแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อแสดงภาพขณะแสดงภาพทันทีที่ถาย
เมื่อเลือก เปด หรือ เปด (ยกเวนเมือ่ แสดงภาพทันทีที่ถาย) สําหรับ เมนูและ
การเลื่อนภาพ
การแสดงภาพ จะสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอยระหวางที่แสดงภาพแบบ
ดวยแปนหมุน
เต็มเฟรมเพื่อเลือกโฟลเดอร เพื่อขามไปขางหนาหรือขางหลังครั้งละ 10 หรือ 50 ภาพ
ยอย
หรือเพื่อขามไปยังรูปภาพ ภาพถาย หรือภาพยนตรที่มีการปองกันถัดไปหรือกอนหนา
146 คําแนะนําเมนู
f5: ปุมเลือกคําสัง่
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก รีสตารทตัวตั้งเวลาสแตนดบาย การใชปุมเลือกคําสั่งเมือ่ ตั้งเวลาสแตนดบาย
หมดเวลา จะเปนการเปดใชระบบวัดแสงและเริ่มการตั้งเวลาสแตนดบาย ถาเลือก ไมใชงาน
ตัวตั้งเวลาจะไมเริม่ ทํางานเมือ่ กดปุมเลือกคำสั่ง
f6: ปลอยปุมเพื่อใชแปนหมุน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
การเลือก ใช ทําใหปรับไดตามปกติ โดยกดคางไวที่ปุม E, S (Q), I, BKT, Y,
W (M), T, U หรือโหมด AF แลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งที่จะดำเนินการโดยให
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลังจากที่ปลอยปุมแลว นอกจากนี้ยังใชกับปุมควบคุมที่กําหนด
Active D-Lighting, โหมดหนวงเวลาถาย, ไวตบาลานซ หรือ โหมดบันทึกภาพ เปนตัวเลือก
“กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง,
0 130) และกับปุมควบคุมที่กําหนด Active D-Lighting, โหมดหนวงเวลาถาย,
คาความไวแสง (ISO), โหมดบันทึกภาพ, ชดเชยแสง หรือ ระบบวัดแสง โดยใชการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f10 (กําหนดปุมของ MB-D18, 0 149) การตั้งคาจะสิ้นสุดลงเมื่อกดปุม
ที่มีผลใดๆ อีกครัง้ เมือ่ กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง หรือเมื่อหมดเวลาสแตนดบาย
คําแนะนําเมนู 147
f7: แสดงคากลับดาน
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ถาเลือก
(W) สัญลักษณแสดงคาแสงบนแผงควบคุม
ชองมองภาพ และการแสดงผลขอมูลการถายภาพจะแสดงดวยคาลบที่ดานซายและคาบวก
ที่ดานขวา เลือก
(V) เพื่อแสดงคาบวกดานซายและคาลบ
ดานขวา
f8: ตัวเลือกสําหรับปุมไลฟวิว
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือก ไมใช เพื่อปดการใชงานปุม a เพื่อปองกันไมให
เริ่มตนไลฟวิวโดยไมตั้งใจ หากเลือก เปดใช (ตัวตั้งเวลา
สแตนดบายทํางานอยู) จะสามารถใชปุม a เพื่อเริ่มตน
ไลฟวิวเมื่อเปดใชงานการตั้งเวลาสแตนดบายไวแลวเทานั้น
f9: ปุม D
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกวาการหมุนสวิทชเปดปดไปยัง D จะเปดใชงานเฉพาะแผงควบคุมและไฟหนาจอ
หรือเปดจอแสดงผลขอมูลดวย
148 คําแนะนําเมนู
f10: กําหนดปุมของ MB-D18
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
ตัวเลือกนี้จะใชไดตอ เมือ่ ตอชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D18 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เลือกฟงกชั่น
ที่กําหนดไปยังปุมควบคุมของ MB-D18 ไมวาจะใชแบบ
แยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแปนหมุนเลือกคําสั่งก็ตาม
ปุม AF-ON ของ MB-D18
LOCK
ปุม Fn ของ MB-D18
ปุมเลือกคําสั่งของ MB-D18
❚❚ ปุม Fn
เลือกฟงกชั่นที่ทํางานโดยการกดปุม Fn บนชุดแบตเตอรี่ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนของ “กด”
สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 130)
A
q
r
D
E
4
L
M
จุดโฟกัสที่ตั้งเอง
ดูตัวอยาง
ล็อคคาแสงแฟลช
ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร)
ล็อค AE (คาง)
+ NEF (RAW)
วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
วัดแสงเนนกลางภาพ
N
t
b
!
%
3
K
วัดแสงเฉพาะจุด
ระบบวัดแสงที่เนนไฮไลท
แสดงเสนตารางในชองมองภาพ
ระนาบกลองในชองมองภาพ
เมนูของฉัน
ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
แสดงภาพ
ไมมี
คําแนะนําเมนู 149
❚❚ ปุม Fn + y
เลือกฟงกชั่นที่ทํางานโดยการกดปุม Fn บนชุดแบตเตอรีแ่ ละการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนของ “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 138)
J
$
v
w
y
z
1
2
3
4
เลือกพื้นที่ภาพ
ล็อคความไวชัตเตอรและรูรับแสง
ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
เลือกหมายเลขเลนสที่ไมมี CPU
Active D-Lighting
n
9
v
E
w
ชองเมนูถายภาพ
คาความไวแสง (ISO) 1
โหมดบันทึกภาพ 2
ชดเชยแสง 3
ระบบวัดแสง 4
ไมมี
โหมดหนวงเวลาถาย
ทําหนาที่เหมือนปุม S (Q) ของกลอง
ทําหนาที่เหมือนปุม I ของกลอง
ทําหนาที่เหมือนปุม E ของกลอง
ทําหนาที่เหมือนปุม Y ของกลอง
❚❚ ปุม AF-ON
เลือกฟงกชั่นที่ทํางานโดยการกดปุม AF-ON บนชุดแบตเตอรี่ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนของ
“กด” สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 130)
G
A
K
q
B
เหมือนกับปุม AF-ON ของกลอง *
AF-ON
โหมดพื้นที่ AF
โหมดพื้นที่ AF + AF-ON
ล็อค AE/AF
C
D
E
F
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร)
ล็อค AE (คาง)
ล็อค AF เทานั้น
ไมมี
* ปุมควบคุมทํางานหนาที่เดียวกันกับปุม AF-ON ที่เลือกปจจุบันของกลอง
150 คําแนะนําเมนู
❚❚ ปุมเลือกคําสั่ง
ทานสามารถใชปุมเลือกคําสั่งบนชุดแบตเตอรี่เพื่อเลือกจุดโฟกัส (x เลือกจุดโฟกัส) หรือ
ทําหนาที่เหมือนกับฟงกชั่นทีต่ รงกันกับปุมเลือกคําสั่งของกลอง (Y เหมือนกับปุม
เลือกคําสั่งของกลอง; โปรดทราบวา ในกรณีนี้ ทานสามารถเลือก ขอมูล C/แสดงภาพ D
สําหรับ ขอมูลภาพถาย/แสดงภาพ เพื่อสลับหนาที่ของปุม ทําใหการกดปุมเลือกขึ้นหรือลง
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพเพิ่มเติม และการกดปุมเลือกซายหรือขวาจะเปลี่ยนขอมูลภาพ
บนหนาจอ)
คําแนะนําเมนู 151
g: ภาพยนตร
g1: กําหนดการควบคุมเอง
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกฟงกชั่นที่กําหนดไปยังปุมควบคุมกลอง วาจะใชแยกตางหากหรือใชรว มกับแปนหมุน
เลือกคําสั่ง เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งไปที่ 1 ในโหมดไลฟวิว
❚❚ กด
การเลือกหนาที่ของปุมควบคุมตอไปนี้ ใหไฮไลทตัวเลือกแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง:
0 ปุม Pv
v ปุม Fn1
x ปุม Fn2
8 ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง
G ปุมกดชัตเตอร
A “กด” และ “กด + แปนหมุนเลือกคําสัง่ ”
ไมสามารถกําหนดหนาที่บางอยางพรอมกันไปยังทั้งฟงกชั่น “กด” และ “กด + คําสั่ง” สําหรับปุมควบคุม
บางปุม การกําหนดหนาที่ดังกลาวไปยังฟงกชั่น “กด” เมื่อเคยกําหนดไปยัง “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง”
แลว จะตั้งคาตัวเลือก “กด + แปนหมุนเลือกคําสัง” เปน ไมมี ขณะที่การกําหนดหนาที่ดังกลาวไปยัง
ฟงกชั่น “กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง” เมื่อเคยกำหนดไปยัง “กด” แลว จะตั้งคาตัวเลือก “กด” เปน ไมมี
152 คําแนะนําเมนู
ฟงกชั่นที่สามารถกําหนดไปยังปุมควบคุมเหลานี้มีดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
t
q
i
h
r
s
B
C
E
F
C
1
0 v x
8
G
✔
—
—
—
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (ปด)
—
✔
—
—
—
ชดเชยแสง +
✔
—
—
—
—
ชดเชยแสง –
—
✔
—
—
—
ใสเครื่องหมายดัชนี
✔
✔
✔
✔
—
ดูขอมูลการถายภาพ
✔
✔
✔
✔
—
ล็อค AE/AF
—
—
—
✔
—
ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา (เปด)
—
ล็อค AE เทานั้น
—
—
—
✔
—
ล็อค AE (คาง)
—
—
—
✔
—
ล็อค AF เทานั้น
—
—
—
✔
—
ถายภาพ
—
—
—
—
✔
บันทึกภาพยนตร
—
—
—
—
✔
ไมมี
✔
✔
✔
✔
—
ตัวเลือกที่ใชไดมีดังตอไปนี้:
ตัวเลือก
คําอธิบาย
t
ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (เปด)
รูรับแสงจะเปดกวางขึ้นขณะกดปุม Pv ใชรวมกับการตั้งคาแบบ
กําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn1 > ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (ปด) สําหรับการปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม
q
ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (ปด)
รูรับแสงจะแคบลงขณะกดปุม Fn1 ใชรวมกับการตั้งคาแบบกําหนดเอง
g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Preview > ปรับรูรับแสง
ดวยไฟฟา (เปด) สําหรับการปรับรูรับแสงแบบใชปุมควบคุม
คําแนะนําเมนู 153
ตัวเลือก
คําอธิบาย
i ชดเชยแสง +
การชดเชยแสงจะเพิ่มขึ้นในขณะที่กดปุม Pv ใชรวมกับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Fn1 >
ชดเชยแสง – สําหรับการปรับการชดเชยแสงแบบใชปุมควบคุม
h ชดเชยแสง –
การชดเชยแสงจะลดลงในขณะที่กดปุม Fn1 ใชรวมกับการตั้งคา
แบบกําหนดเอง g1 (กําหนดการควบคุมเอง) > ปุม Preview >
ชดเชยแสง + สําหรับการปรับการชดเชยแสงแบบใชปุมควบคุม
r
s
ใสเครื่องหมาย
ดัชนี
กดปุมควบคุมขณะบันทึกภาพยนตรเพื่อใสดัชนีที่ตําแหนงปจจุบัน
สามารถใชดัชนีไดเมื่อดูและตัดตอภาพยนตร
ดูขอมูล
การถายภาพ
กดปุมควบคุมเพื่อแสดงขอมูลการถายภาพในสถานที่ของขอมูล
การบันทึกภาพยนตร กดปุมอีกครั้งเพื่อกลับสูการแสดงขอมูลการบันทึก
ภาพยนตร
B ล็อค AE/AF
C ล็อค AE เทานั้น
E ล็อค AE (คาง)
กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อกดปุมควบคุม
คาแสงจะถูกล็อคเมื่อกดปุมควบคุม
กลองจะล็อคคาแสงเมื่อกดปุม และยังคงล็อคไวจนกวาจะกดปุมนี้
อีกครั้งหรือหมดเวลาสแตนดบาย
F ล็อค AF เทานั้น
โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อกดปุมควบคุม
C ถายภาพ
กดปุมกดชัตเตอรลงทั้งหมดจนสุดเพื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร
และถายรูปดวยสัดสวนภาพ 16 : 9
154 คําแนะนําเมนู
ตัวเลือก
คําอธิบาย
1 บันทึกภาพยนตร
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเริ่มโหมดไลฟวิว ทานสามารถกด
ปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสภาพ (เฉพาะโหมดโฟกัสอัตโนมัติ)
แลวกดปุมจากที่เหลือลงจนสุดเพื่อเริ่มหรือสิ้นสุดการบันทึก ทานจะ
ไมสามารถใชปุมกดชัตเตอรสําหรับวัตถุประสงคอื่นๆ ไดขณะที่หมุน
ตัวเลือกไลฟวิวไปที่ 1 หากตองการหยุดโหมดไลฟวิว ใหกดปุม a
ปุมกดชัตเตอรที่อุปกรณเสริมรีโมตคอนโทรลไรสาย หรือ สายลั่นชัตเตอร
ทําหนาที่เหมือนกันกับปุมกดชัตเตอรที่ตัวกลอง
ไมมี
การกดปุมควบคุมจะไมมีผลใดๆ
A ปรับรูรับแสงดวยไฟฟา
ฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาจะใชไดในโหมดการถายภาพ A และ M เทานั้น และจะใชขณะที่
แสดงขอมูลการถายภาพไมได (สัญลักษณ 6 จะแสดงวาใชงานฟงกชั่นปรับรูรับแสงดวยไฟฟาไมได)
หนาจออาจกะพริบถี่ๆ ขณะปรับรูรับแสง
D “บันทึกภาพยนตร”
เมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร สําหรับ ปุมกดชัตเตอร แลว จะใชการถายภาพแบบเวนชวงเวลาไมได
คําแนะนําเมนู 155
❚❚ กด + แปนหมุนเลือกคําสั่ง
การเลือกหนาที่ของปุมควบคุมตอไปนีร้ วมกับแปนหมุนเลือกคําสั่ง ใหไฮไลทตัวเลือกแลวกด
ปุมเลือกคําสั่งตรงกลาง:
1 ปุม Pv + y
w ปุม Fn1 + y
9 ปุมเลือกคําสั่งยอยตรงกลาง + y
สามารถดําเนินการฟงกชั่นตอไปนี้โดยการกดปุมเหลานี้และการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง:
ตัวเลือก
J
คําอธิบาย
เลือกพื้นที่ภาพ
กดปุมควบคุมแลวหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกพื้นที่ภาพ
จะไมสามารถเปลี่ยนพื้นที่ภาพในขณะที่ถายภาพได
ไมมี
กลองจะไมดําเนินการใดๆ เมื่อหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งขณะกดปุม
ควบคุม
g2: ความสวางของสวนไฮไลท
ปุม G ➜ A เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง
เลือกความสวางทีจ่ ําเปนตอการเริ่มการแสดงไฮไลทภาพยนตร เมื่อคายิ่งต่ําลง ชวงความสวาง
จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแสดงเปนไฮไลท หากเลือก 255 การแสดงไฮไลทจะแสดงเฉพาะพื้นที่
ที่อาจมีแสงสวางมากเกินไป
156 คําแนะนําเมนู
B เมนูตั้งคา: การตั้งคากลอง
ในการแสดงเมนูตั้งคา กด G และเลือกแท็บ B (เมนูตั้งคา)
ปุม G
ตัวเลือก
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ภาษา (Language)
โซนเวลาและวันที่
ความสวางของจอภาพ
สมดุลของสีบนจอภาพ
ระนาบกลอง
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปรับ AF อยางละเอียด
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด *
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
คําอธิบายภาพ
ขอมูลลิขสิทธิ์
ตัวเลือกเสียงเตือน
การควบคุมดวยระบบสัมผัส
HDMI
ขอมูลบอกตําแหนง
0
158
158
159
160
161
162
163
164
169
169
170
173
175
176
177
178
178
179
ตัวเลือก
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)
โหมดเครื่องบิน
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ)
Wi-Fi
บลูทูธ
เครือขาย
สง Eye-Fi
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
แบตเตอรี่ประเภท MB-D18
ลําดับแบตเตอรี่
ขอมูลแบตเตอรี่
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
บันทึก/โหลดการตัง้ คา
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมด
รุนเฟรมแวร
0
180
181
181
182
183
183
184
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
* ไมสามารถใชได ถาแบตเตอรี่ใกลหมด
A โปรดอาน
สําหรับคาเริ่มตนของเมนู โปรดดู “คาเริ่มตนของเมนูตั้งคา” (0 17)
คําแนะนําเมนู 157
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ในการเริม่ ตนการฟอรแมต ใหเลือกชองบรรจุแผนการด
หนวยความจําและเลือก ใช โปรดทราบวาการฟอรแมต
จะลบภาพและขอมูลอื่นๆ ทั้งหมดในการดทีเ่ สียบใน
ชองที่เลือกอยางถาวร กอนฟอรแมต โปรดแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลที่ตองการไวแลว
D ขณะฟอรแมต
อยาปดกลองหรือเอาการดหนวยความจําออกในระหวางการฟอรแมต
A การฟอรแมตโดยการกดสองปุม
ทานสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําไดโดยกดปุม O (Q) และ S (Q) นานกวาสองวินาที
ภาษา (Language)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือกภาษาสําหรับขอความและเมนูในกลอง
158 คําแนะนําเมนู
โซนเวลาและวันที่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เปลี่ยนโซนเวลา ตั้งนาฬิกากลอง ตั้งนาฬิกากลองใหตรงกับนาฬิกาบนสมารทดีไวซ
เลือกลําดับการแสดงวันที่ และเปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน
ตัวเลือก
โซนเวลา
คําอธิบาย
เลือกโซนเวลา นาฬิกาในกลองจะถูกตั้งคาใหตรงกับเวลาในโซนใหม
โดยอัตโนมัติ
วันที่และเวลา
ตั้งนาฬิกาในกลอง
ซิงคกับ
สมารทดีไวซ
เลือกวานาฬิกาในกลองจะอัพเดทเปนเวลา (เวลาสากลเชิงพิกัด หรือ UTC),
โซนเวลา และมาตรฐานหรือชดเชยเวลากลางวันตามสมารทดีไวซเมื่อเปดใช
การซิงโครไนซในแอพ SnapBridge หรือไม นาฬิกาในกลองไมสามารถซิงคกับ
สมารทดีไวซระหวางการถายภาพแบบเวนชวงเวลา หรือหากเชื่อมตอชุด GPS
โดยที่เลือก ใช ไวสําหรับ ขอมูลบอกตําแหนง > ตัวเลือกอุปกรณ GPS
ภายนอก > ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม (0 179)
รูปแบบวันที่
เลือกลําดับการแสดงวัน เดือน และป
ชดเชยเวลา
กลางวัน
เปดหรือปดชดเชยเวลากลางวัน นาฬิกาในกลองจะตั้งคาใหเร็วขึ้นหรือชาลง
หนึ่งชั่วโมงอัตโนมัติ คาตั้งจากโรงงานคือ ปด
หากนาฬิกาถูกตั้งเวลาใหม สัญลักษณ B จะกะพริบในแผงควบคุมและสัญลักษณแสดง
& ที่กะพริบจะปรากฏในจอแสดงผลขอมูลการถายภาพ
คําแนะนําเมนู 159
ความสวางของจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
กด 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสวางของจอภาพ เลือกคาสูงขึ้นหากตองการความสวางเพิ่มขึ้น
และคาต่ําลงหากตองการลดความสวาง สามารถปรับความสวางแยกสําหรับ:
• เมนู/การแสดงภาพ: ปรับความสวางของจอเมนู จอแสดงขอมูล และจอแสดงภาพ
• ไลฟวิว: ปรับความสวางของจอแสดงผลไลฟวิว
160 คําแนะนําเมนู
สมดุลของสีบนจอภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ใชปุมเลือกคําสั่งตามที่แสดงดานลางเพื่อปรับสมดุลของ
สีบนจอภาพโดยระบุอางอิงไปยังภาพตัวอยาง ภาพตัวอยาง
คือภาพที่ถายลาสุด หรือ เปนภาพที่แสดงลาสุดในโหมด
แสดงภาพ การเลือกภาพอื่นที่ตางกัน ใหกดปุม W (M)
แลวเลือกภาพจากรายการแสดงภาพขนาดยอ (หากตองการ
แสดงภาพที่ไฮไลทไวแบบเต็มหนาจอ ใหกด X คางไว)
หากไมมีรูปภาพในการดหนวยความจํา กลองจะแสดง
กรอบภาพวางที่มีขอบสีเทาในตําแหนงของภาพตัวอยาง
กด J เพื่อออกจากเมนูเมื่อการปรับแกเสร็จสมบูรณ
สมดุลของสีบนจอภาพจะมีผลกับเมนู การแสดงภาพ และ
มุมมองผานเลนสที่แสดงระหวางไลฟวิว โดยไมสงผล
ตอภาพที่ถายกับกลอง
เพิ่มจํานวนสีเขียว
เพิ่มจํานวนสีน้ําเงิน
เพิ่มจํานวนสีเหลือง
เพิ่มจํานวนสีมวงแดง
คําแนะนําเมนู 161
ระนาบกลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
แสดงขอมูลการเอียงกลองซายขวาและระดับความสูงต่ําของกลองโดยยึดตามขอมูลที่ไดจาก
เซ็นเซอรวัดความเอียงของกลอง หากกลองไมเอียงไปทางซายหรือขวา เสนอางอิงการเอียง
ซายขวาจะเปลี่ยนเปนสีเขียว และหากเงยกลองหรือคว่ํากลองลง จุดทีแ่ สดงทีก่ ึ่งกลางของ
จอภาพจะกลายเปนสีเขียว การแบงสวนแตละสวนจะมีคาเทากับ 5°
กลองอยูในแนวระนาบ
กลองเอียงไปทางซายหรือ
ทางขวา
กลองเอียงไปดานหนาหรือ
ดานหลัง
D การเอียงกลอง
การแสดงระนาบกลองอาจไมถูกตองเมื่อกมหรือเงยกลองมาก ถากลองไมสามารถวัดการเอียงได
ระดับความเอียงจะไมปรากฏขึ้น
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการดูการแสดงระนาบกลองในชองมองภาพ โปรดดู A > การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง; 0 130, 137)
162 คําแนะนําเมนู
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ถาเลือก อัตโนมัติ (AUTO) สีของตัวอักษรในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ จะเปลี่ยนจาก
สีดําเปนสีขาวหรือจากขาวเปนดําโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความคมชัดของพื้นหลัง หากตองการ
ใชตัวอักษรสีเดียวกันเสมอ เลือก ปรับเอง แลวเลือก พื้นหลังสวาง (B; ตัวอักษรสีดํา) หรือ
พื้นหลังมืด (W; ตัวอักษรสีขาว) ความสวางของจอภาพจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
เพื่อใหเกิดคอนทราสตสูงสุดจากสีตัวอักษรทีเ่ ลือกไว
พื้นหลังสวาง
พื้นหลังมืด
คําแนะนําเมนู 163
ปรับ AF อยางละเอียด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับโฟกัสอยางละเอียดตามชนิดของเลนสไดสูงสุดถึง 20 ชนิด ควรใชฟงกชั่นดังกลาว
เมื่อจําเปน ไมแนะนําใหใชการปรับคา AF อยางละเอียดในสถานการณสวนใหญ ซึ่งอาจ
ไปรบกวนการโฟกัสปกติ ใชการปรับละเอียดอัตโนมัติไดในไลฟวิว (0 166) เราขอแนะนํา
ใหทําการปรับละเอียดที่ระยะโฟกัสที่ใชงานบอย; หากทานทําการปรับโฟกัสที่ระยะโฟกัสสั้น
ทานอาจพบวาประสิทธิภาพนอยลงทีร่ ะยะโฟกัสที่ยาวกวา
ตัวเลือก
ปรับ AF
ละเอียด
(เปด/ปด)
คําอธิบาย
• เปด: เปดการจูน AF
• ปด: ปดการจูน AF
จูนคา AF สําหรับเลนสปจจุบัน (เลนส CPU
เทานั้น) กด 1 เลื่อนจุดโฟกัสออกหางจาก
กลอง หรือ 3 เพื่อเลื่อนจุดโฟกัสเขาหากลอง;
คาที่บันทึกไว เลือกจากคาระหวาง +20 และ –20 สามารถ
จัดเก็บคาของเลนสไดสูงสุด 20 ชนิด คาการจูน
สามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนส
แตละประเภท
คาเริ่มตน
164 คําแนะนําเมนู
คาปจจุบัน
คากอนหนา
เลือกคาการจูน AF ที่ใชเมื่อไมมีคาที่บันทึกไวกอนหนาสําหรับเลนสที่ใสอยูในขณะนั้น
(เลนส CPU เทานั้น)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แสดงคาที่
บันทึกไว
แสดงคาการจูน AF ที่บันทึกไวกอนหนา ในการ
ลบเลนสออกจากรายการ ใหไฮไลทที่เลนส
ที่ตองการ แลวกด O (Q) ในการเปลี่ยน
ตัวระบุเลนส (เชน การเลือกตัวระบุวาเปน
แบบเดียวกับเลขสองหลักของหมายเลข
รุนเลนสหรือไม เพื่อแยกความแตกตางจาก
เลนสอื่นๆ ที่เปนประเภทเดียวกันดวย
ขอเท็จจริงที่วา คาที่บันทึกไว สามารถใชกับเลนสเพียงอันเดียวสําหรับแตละ
ประเภท) ใหไฮไลทเลนสที่ตองการและกด 2 เมนูจะปรากฏขึ้น; ใหกด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกตัวระบุและกด J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก
D การถายภาพไลฟวิว
การปรับคาจะไมใชกับโฟกัสอัตโนมัติเมื่อถายภาพไลฟวิว
A คาที่บันทึกไว
คาการจูนสามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละประเภท ถาใชเทเลคอนเวอรเตอร
คาที่แยกกันสามารถบันทึกไวสําหรับการรวมเลนสและเทเลคอนเวอรเตอรแตละแบบได
คําแนะนําเมนู 165
❚❚ การปรับ AF อยางละเอียดอัตโนมัติ
ใชงานการปรับ AF อยางละเอียดอัตโนมัติตามที่อธิบายไวดานลาง
1 เตรียมกลองใหพรอม
ติดตั้งกลองเขากับขาตั้งกลองและเล็งกลองไปที่วตั ถุที่เรียบ มีคอนทราสตสูง ขนานกับ
ระนาบโฟกัสของกลอง โปรดทราบวาการปรับ AF อยางละเอียดอัตโนมัติจะไดผลดีที่สุด
เมื่อใชคา รูรับแสงกวางสุดแตอาจไมทํางานในบริเวณที่มดื
2 เริ่มไลฟวิว
หมุนปุมเลือกไลฟวิวไปที่ C แลวกดปุม a
166 คําแนะนําเมนู
3 ปรับการตั้งคาโฟกัส
หมุนตัวเลือกโหมดโฟกัสไปที่ AF แลวใชปุมโหมด AF
และแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกโหมดตอไปนี้:
• โหมดโฟกัสอัตโนมัติ: AF-S
• โหมดพื้นที่ AF: 5 (กวาง), 6 (ปกติ) หรือ
3 (จุดเข็ม)
4 เลือกจุดโฟกัสกึง่ กลาง
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกจุดโฟกัสกึ่งกลาง
5 โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนัน้ ซูมเขาภาพผานเลนสเพื่อตรวจสอบวา
วัตถุอยูในโฟกัส ทานสามารถปรับระยะโฟกัสดวยตนเองไดตามความจําเปน
คําแนะนําเมนู 167
6 ทําการปรับ AF อยางละเอียดอัตโนมัติ
กดปุมโหมด AF และปุมบันทึกภาพยนตรพรอมกัน
คางไวจนกระทัง่ ขอความที่แสดงในขั้นตอนที่ 7 จะ
ปรากฏขึ้น (ซึ่งควรจะใชเวลาเพียงเล็กนอยประมาณ
สองวินาที)
ปุมโหมด AF
ปุมบันทึกภาพยนตร
7 บันทึกคาใหม
ไฮไลท ใช และกด J เพื่อเพิ่มคาการปรับ AF อยาง
ละเอียดอัตโนมัติสําหรับเลนสปจจุบันไปยังรายการคาที่
บันทึกไว (เลนส CPU เทานั้น) โปรดทราบวาคาการจูน
สามารถบันทึกไดเพียงคาเดียวสําหรับเลนสแตละ
ประเภท
8 เปดใชการปรับ AF อยางละเอียด
ในเมนูตงั้ คากลอง ใหเลือก ปรับ AF อยางละเอียด > ปรับ AF ละเอียด (เปด/ปด)
จากนั้นไฮไลท เปด แลวกด J
168 คําแนะนําเมนู
ขอมูลเลนสทไี่ มมี CPU
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
บันทึกทางยาวโฟกัสและคารูรับแสงสูงสุดของเลนสที่ไมมี CPU ชวยใหใชงานไดกับฟงกชั่น
ที่สํารองไวปกติสําหรับเลนส CPU
ตัวเลือก
หมายเลขเลนส
ทางยาวโฟกัส (มม.)
คารูรับแสงสูงสุด
คําอธิบาย
เลือกหมายเลขเพื่อระบุเลนส
ปอนทางยาวโฟกัส
ปอนคารูรับแสงสูงสุด
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ฝุนหรือผงที่เขามาในกลองระหวางที่เปลี่ยนเลนสหรือถอดฝาปดตัวกลองอาจติดอยูใน
เซ็นเซอรภาพและสงผลกระทบตอรูปภาพของทาน ตัวเลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอร
จะสั่นเซ็นเซอรใหฝุนออก
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ทําความสะอาดทันที ใหทําความสะอาดเซ็นเซอรทันที
• 5 ทําความสะอาดเมื่อเปด: กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปดกลอง
• 6 ทําความสะอาดเมื่อปด: กลองจะทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ทําความสะอาด
โดยอัตโนมัติในขณะปดการทํางานทุกครั้งที่ปดกลอง
เมื่อเปด/ปด
• 7 ทําความสะอาดเมื่อเปดและปด: กลองจะทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติเมื่อเปดและปดการทำงานของกลอง
• ไมตองทําความสะอาด: ปดการทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพโดยอัตโนมัติ
คําแนะนําเมนู 169
ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ใชตัวเลือกนี้เพื่อยกกระจกขึ้นเพื่อนําเอาฝุนที่ยังคงติดคางอยูหลังจากใช ทําความสะอาด
เซ็นเซอร ออกดวยตนเอง อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาเซ็นเซอรมีความบอบบางมากและ
ชํารุดเสียหายไดงาย ขอแนะนําใหตดิ ตอตัวแทนบริการ Nikon ทีไ่ ดรบั การแตงตั้งเปน
ผูดําเนินการทําความสะอาดเซ็นเซอรเอง
❚❚ การทําความสะอาดดวยตนเอง
สามารถทําความสะอาดเซ็นเซอรไดดวยตนเองตามที่ไดอธิบายไวดานลาง
1 ชารจแบตเตอรี่หรือเชือ่ มตออะแดปเตอร AC
จําเปนตองใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียงในการตรวจสอบหรือทําความสะอาด
เซ็นเซอรภาพ ปดกลองและใสแบตเตอรีท่ ี่ชารจประจุไฟฟาเต็มหรือเชื่อมตอกับอะแดปเตอร
AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC ตัวเลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด จะเลือกใชได
ในเมนูตงั้ คาเฉพาะเมือ่ ระดับแบตเตอรีเ่ กิน J และกลองไมไดเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ
ผานบลูทธู หรือเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ ผาน USB
2 ถอดเลนสออก
ปดการทํางานของกลองและถอดเลนสออก
3 เลือก ยกกระจกเพื่อทําความสะอาด
เปดการทํางานของกลอง และไฮไลท ยกกระจกเพื่อ
ทําความสะอาด ในเมนูตั้งคา แลวกด 2
170 คําแนะนําเมนู
4 กด J
ขอความจะแสดงในจอภาพและแถวเสนประจะ
ปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ เมื่อตองการ
กลับสูการทํางานปกติโดยไมตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ใหปดการทํางานของกลอง
5 ยกกระจกขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กระจกจะ
ยกขึ้นและมานชัตเตอรจะเปดเพื่อ
ใหเห็นเซ็นเซอรภาพ การแสดงผลบน
ชองมองภาพจะดับลง และแถว
เสนประบนแผงควบคุมจะกะพริบ
6 ตรวจสอบเซ็นเซอรภาพ
ถือกลองเพื่อใหแสงไฟตกลงบนเซ็นเซอรภาพ ตรวจสอบ
เซ็นเซอรวามีสิ่งสกปรกหรือฝุนหรือไม ถาไมพบวัตถุ
แปลกปลอม ใหทําขั้นตอนที่ 8 ตอไป
คําแนะนําเมนู 171
7 ทําความสะอาดเซ็นเซอร
ใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนละอองออกจาก
เซ็นเซอร อยาใชแปรงของลูกยางเปาลมเนื่องจาก
ขนแปรงอาจทําใหเซ็นเซอรเสียหาย ฝุนละอองที่
ไมสามารถขจัดออกดวยลูกยางเปาลมจะตองให
เจาหนาที่ศูนยบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนผูขจัดออกเทานั้น หามสัมผัสหรือเช็ดเซ็นเซอรไมวาในกรณีใดๆ
8 ปดกลอง
กระจกจะลดตําแหนงลงและมานชัตเตอรจะปด ใสเลนสหรือฝาปดตัวกลองกลับเขาที่
D ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
มานชัตเตอรมีความบอบบางและชํารุดเสียหายไดงาย ถากลองปดลงขณะที่กระจกยกขึ้น มานชัตเตอร
จะปดโดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันความเสียหายตอมานชัตเตอร ใหปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้:
• อยาปดการทํางานของกลอง หรือถอด หรือตัดการเชื่อมตอแหลงจายไฟในขณะที่กระจกยกขึ้น
• ถาแบตเตอรี่ออ นขณะกระจกยกขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้น และไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบขึ้น
เพื่อเตือนวามานชัตเตอรจะปดและกระจกจะปดลงในอีกประมาณสองนาที ใหหยุดการ
ทําความสะอาดหรือการตรวจสอบในทันที
172 คําแนะนําเมนู
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ตองใชขอมูลอางอิงสําหรับตัวเลือกภาพลบฝุนใน Capture NX-D (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใหดูในวิธีใชออนไลน Capture NX-D) จะไมสามารถใชภาพลบฝุนกับภาพ NEF (RAW)
ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
ภาพอางอิงสําหรับลบฝุน จะใชไดเมื่อติดตั้งเลนส CPU ในกลอง แนะนําใหใชเลนสที่ไมใช DX
ที่มีทางยาวโฟกัสอยางนอย 50 มม. เมือ่ ใชเลนสซูม ใหซูมภาพเขามาจนสุด
1 เลือกตัวเลือกในการเริ่ม
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ ลวกด J ในการออก
โดยไมรับขอมูลภาพลบฝุน กด G
• เริ่ม: ขอความจะปรากฏและ “rEF” จะปรากฏ
ในสวนแสดงผลของชองมองภาพและแผงควบคุม
• ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอ นเริ่ม: เลือก
ตัวเลือกนีเ้ พือ่ ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพกอนเริม่
ขอความจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF” จะปรากฏ
ในชองมองภาพและแผงควบคุมเมือ่ ทําความสะอาด
เซ็นเซอรเสร็จ
คําแนะนําเมนู 173
2 จัดองคประกอบภาพวัตถุสีขาวที่ไมมลี วดลายในชองมองภาพ
จัดองคประกอบกลองโดยตั้งระยะเลนสใหหางจากวัตถุสีขาวที่ไมมีลวดลายและมีแสง
เพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มชองมองภาพ จากนั้นกดปุม
กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กลองจะกําหนดคาระยะโฟกัสเปนระยะอนันตโดยอัตโนมัติ
สวนในโหมดแมนวลโฟกัส ทานตองกําหนดระยะโฟกัสเปนระยะอนันตดวยตนเอง
3 ใชขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน
กดปุมกดชัตเตอรสวนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับขอมูลอางอิงสําหรับการลบฝุน จอภาพปด
เมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ถาวัตถุอางอิงสวางหรือมืดเกินไป กลองอาจไมสามารถ
รับขอมูลอางอิงภาพลบฝุนและขอความจะปรากฏบน
จอภาพ เลือกวัตถุอางอิงอื่นและทําซ้ําตั้งแตขั้นตอนที่ 1
174 คําแนะนําเมนู
D การทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพ
ขอมูลอางอิงภาพลบฝุนที่บันทึกไวกอนทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพจะใชกับภาพที่ถายหลังจาก
ทําความสะอาดเซ็นเซอรภาพแลวไมได เลือก ทําความสะอาดเซ็นเซอรกอนเริ่ม ถาไมตองการใช
ขอมูลอางอิงการลบฝุนกับภาพที่มีอยู
A ขอมูลอางอิงสําหรับลบฝุน
ขอมูลอางอิงรายการเดียวกันสามารถใชกับภาพที่ถายดวยเลนส
ตางชนิดกันหรือภาพที่ใชคารูรับแสงตางกัน ภาพอางอิงจะ
ไมสามารถดูไดดวยซอฟตแวรภาพสําหรับคอมพิวเตอร รูปแบบ
เสนตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอางอิงจากกลอง
คําอธิบายภาพ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เพิ่มคําอธิบายลงในภาพใหมเมือ่ ถายภาพ สามารถดูคําอธิบายเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i
หรือ Capture NX-D นอกจากนี้ยังสามารถดูคําอธิบายไดในหนาขอมูลการถายภาพในจอ
แสดงผลขอมูลการถายภาพ ตัวเลือกที่ใชไดมดี ังตอไปนี้:
• ใสคําอธิบาย: แกไขคําอธิบายตามที่อธิบายไวใน “ปอนขอความ” (0 38) คําอธิบาย
มีความยาวไดไมเกิน 36 ตัวอักษร
• แนบคําอธิบาย: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบคําอธิบาย
ลงในภาพทีถ่ ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบคําอธิบาย
สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตัวเลือกดังกลาว แลวกด
2 หลังจากเลือกการตั้งคาที่ตองการแลว ใหกด J
เพื่อออก
คําแนะนําเมนู 175
ขอมูลลิขสิทธิ์
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เพิ่มขอมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหมเมื่อถายภาพ ขอมูลลิขสิทธิ์จะมีอยูในขอมูลการถายภาพ
ซึ่งจะแสดงอยูในสวนแสดงผลขอมูลการถายภาพ และสามารถดูเปนขอมูลเมตาใน ViewNX-i
หรือใน Capture NX-D โดยมีตัวเลือกดังตอไปนี้:
• ชื่อชางภาพ: ใสชื่อชางภาพตามที่อธิบายไวใน “ปอนขอความ” (0 38) ชื่อชางภาพ
จะตองยาวไมเกิน 36 ตัวอักษร
• ลิขสิทธิ:์ ใสชื่อของเจาของลิขสิทธิ์ตามที่ไดอธิบายใน “ปอนขอความ” (0 38) ชื่อเจาของ
ลิขสิทธิจ์ ะตองยาวไมเกิน 54 ตัวอักษร
• แนบขอมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบขอมูล
ลิขสิทธิล์ งในภาพทีถ่ ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบขอมูล
ลิขสิทธิ์ สามารถเปดปดไดดวยการไฮไลทตวั เลือก
ดังกลาว แลวกด 2 หลังจากเลือกการตั้งคาที่ตองการแลว
ใหกด J เพื่อออก
D ขอมูลลิขสิทธิ์
ในการปองกันการใชงานที่ไมไดรับอนุญาตของชื่อชางภาพและผูถือลิขสิทธิ์ โปรดตรวจสอบวา
ทานไมไดเลือก แนบขอมูลลิขสิทธิ์ ไว และเวนวางชอง ชื่อชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ ไวกอนที่จะโอนถาย
หรือมอบใหผูอื่นยืมไปใช Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การใชงานตัวเลือก ขอมูลลิขสิทธิ์
176 คําแนะนําเมนู
ตัวเลือกเสียงเตือน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือกโทนเสียงและความดังของเสียงเตือนซึ่งจะดังขึ้นเมื่อกลองโฟกัสโดยใช AF ทีละภาพ
(AF-S), เมื่อกลองล็อคโฟกัสขณะถายภาพไลฟววิ , ในขณะที่ตัวจับเวลาลั่นชัตเตอรนับเวลา
ถอยหลังในโหมดตั้งเวลาถาย, เมือ่ กดปุมกดชัตเตอรเมือ่ ใสการดหนวยความจําที่ปองกัน
การเขียนทับ, เมือ่ กดปุมกดชัตเตอรเปนครั้งที่สองเพื่อถายภาพในโหมดยกกระจกขึ้น, เมื่อ
สิ้นสุดการถายภาพเหลื่อมเวลา หรือเมือ่ ใชหนาจอสัมผัสเปนแปนพิมพเพื่อปอนขอความ
(0 38) โปรดทราบวา เสียงเตือนจะไมดังในโหมดภาพยนตรหรือโหมดลั่นชัตเตอรแบบเงียบ
ไมวาทานจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม (โหมด Q และ QC) หรือเมื่อเลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใช ปด
สําหรับ การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง (0 81) เสียงเตือนจะไมดังเมือ่ กลองโฟกัส
โดยใช AF ทีละภาพ หากเลือก การถาย สําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง a2 (เลือกสิ่งที่
สําคัญเมือ่ ใช AF-S, 0 106)
❚❚ เปด/ปดเสียงเตือน
เลือก ปด (เฉพาะระบบสัมผัส) เพื่อปดเสียงกลอง
ในการควบคุมหนาจอสัมผัส หรือ ปด เพื่อปองกันเสียงเตือน
จากสภาพแวดลอมทั้งหมด เมือ่ เลือกตัวเลือกอื่นที่ไมใช ปด
สัญลักษณ c จะปรากฏในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ
❚❚ ความดัง
ปรับระดับเสียงเตือน
❚❚ ความสูงต่ํา
เลือกโทนเสียงของเสียงเตือนจาก สูง และ ต่ํา
คําแนะนําเมนู 177
การควบคุมดวยระบบสัมผัส
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับการตั้งคาการควบคุมดวยระบบสัมผัสหนาจอ
❚❚ เปดใช/ไมใชการควบคุมดวยระบบสัมผัส
เลือก ไมใช เพื่อปองกันการใชการควบคุมหนาจอสัมผัสโดยไมตั้งใจ หรือ เฉพาะขณะ
แสดงภาพ เพื่อเปดใชการควบคุมหนาจอสัมผัสเฉพาะในโหมดแสดงภาพเทานั้น
❚❚ แตะเร็วๆ เพื่อแสดงภาพเต็มจอ
เลือกใชทาทางเพื่อแสดงภาพถัดไปในการแสดงภาพเต็มจอ: ปดจากขวาไปซายหรือปด
จากซายไปขวา
HDMI
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ HDMI (0 257)
178 คําแนะนําเมนู
ขอมูลบอกตําแหนง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับการตั้งคาขอมูลบอกตําแหนงสําหรับใชเมือ่ เชื่อมตอกลองเขากับ GPS หรือสมารทดีไวซ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เลือก ใช เพื่อดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากสมารทดีไวซและฝงขอมูลเหลานั้น
ในภาพที่ถายในชวงสองชั่วโมงตอมา (โปรดทราบวาจะตองเปดใชขอมูล
ดาวนโหลดจาก
บอกตําแหนงในแอพ SnapBridge กอน) หากเชื่อมตอกลองกับสมารทดีไวซและ
สมารทดีไวซ
GPS ทั้งสองอยาง กลองจะดาวนโหลดขอมูลบอกตําแหนงจากชุด GPS กลองจะ
ไมไดรับขอมูลบอกตําแหนงหากปดกลองหรือตัง้ เวลาสแตนดบายหมดอายุ
ตําแหนง
ดูขอมูลบอกตําแหนงที่ไดรับมาจาก GPS หรือสมารทดีไวซ (รายการที่แสดง
จะแตกตางกันไปตามอุปกรณ)
ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ GPS ภายนอก
• ตั้งเวลาสแตนดบาย: เลือกวาตั้งเวลาสแตนดบายจะยังคงทํางานเมื่อเชื่อมตอ
อุปกรณ GPS หรือไม หากเลือก เปดใช ระบบวัดแสงจะปดโดยอัตโนมัติ
หากไมมีการทํางานเปนเวลาตามที่กําหนดในการตัง้ คาแบบกําหนดเอง c2
(ตั้งเวลาสแตนดบาย, 0 118) เพื่อลดการสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่ หาก
ตัวเลือกอุปกรณ เชื่อมตอกับชุด GP-1 หรือ GP-1A ชุดอุปกรณจะยังคงทํางานเปนเวลาหนึ่ง
GPS ภายนอก ตามที่กําหนดไวหลังจากตัวตั้งเวลาหมดอายุ เพื่อใหกลองมีเวลารับขอมูล
บอกตําแหนง การหนวงเวลาจะเพิ่มขึ้นสูงสุดหนึ่งนาทีหลังจากเปดใชงาน
ระบบวัดแสงหรือเมื่อเปดเครื่องกลองถายรูป เลือก ไมใช เพื่อปดใชงาน
ตั้งเวลาสแตนดบายเมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณ GPS
• ตั้งนาฬิกาตามดาวเทียม: เลือก ใช เพื่อตั้งนาฬิกาของกลองกับเวลาที่อุปกรณ
GPS รายงานใหทํางานพรอมกัน
คําแนะนําเมนู 179
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับการตั้งคาสําหรับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมและสําหรับชุดแฟลช
ที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุซึ่งเปนอุปกรณเสริมที่รองรับการควบคุมการทํางานแฟลชแบบ
ไรสาย
❚❚ ไฟ LED
เปดใชงานหรือปดใชงานสถานะ LED บนรีโมตคอนโทรลแบบไรสายที่ยึดติดบนกลอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่ใหมาพรอมกับรีโมตคอนโทรลไรสาย
❚❚ โหมดลิงก
เลือกโหมดลิงกสําหรับรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 ที่ยึดติดบนกลองตัวอื่น หรือ
ชุดแฟลชที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุที่รองรับการควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย
ตรวจสอบใหแนใจวาเลือกโหมดเดียวกันสําหรับอุปกรณอื่นๆ
ตัวเลือก
จับคู
PIN
คําอธิบาย
การจับคูกลองกับ WR-R10 ใหยึดติด WR-R10 บนกลองแลวกดปุมจับคู
เชื่อมตอโดยการปอนรหัส PIN อุปกรณ กด 4
หรือ 2 เพื่อไฮไลทตัวเลข แลวกด 1 หรือ 3
เพื่อเปลี่ยน จากนั้นกด J เพื่อปอนและแสดง
PIN ที่เลือก
ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดสําหรับ โหมดลิงก WR-R10 จะไดรบั สัญญาณจากรีโมตคอนโทรล
แบบไรสายที่เปนคูกันเสมอ ผูใชรีโมตคอนโทรล WR-1 จะตองเลือกคูในโหมดลิงกของ WR-1
180 คําแนะนําเมนู
A รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10
รีโมต WR-R10 จะเชื่อมตอไปยังกลองโดยใชอะแดปเตอร WR-A10 ตรวจสอบใหแนใจวาอัพเดท
เฟรมแวรสําหรับ WR-R10 ไปเปนเวอรชั่นลาสุดแลว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดู
ในเว็บไซต Nikon ในพื้นที่ของทาน
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือกหนาที่ของปุม Fn บนอุปกรณเสริมรีโมตคอนโทรลไรสายที่มีปุม Fn โปรดดูการตั้งคา
แบบกําหนดเอง f1 (กําหนดการควบคุมเอง, 0 130) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
q
r
B
C
D
F
ดูตวั อยาง
ล็อคคาแสงแฟลช
ล็อค AE/AF
ล็อค AE เทานั้น
ล็อค AE (รีเซ็ตเมือ่ ลั่นชัตเตอร)
A
h
4
a
AF-ON
Iไมใช/เปดใช
+ NEF (RAW)
ไลฟววิ *
ไมมี
ล็อค AF เทานั้น
* ทําหนาที่เหมือนปุม a ของกลอง
โหมดเครือ่ งบิน
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือก เปดใช เพื่อปดใชคุณสมบัติไรสายของการเชื่อมตอการด Eye-Fi และบลูทูธ และ Wi-Fi
กับสมารทดีไวซ การปดใชงานการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ โดยใชตัวสงขอมูลแบบไรสาย
จะทําไดโดยการถอดตัวรับสงสัญญาณออกจากกลองเทานั้น
คําแนะนําเมนู 181
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอไปยังสมารทดีไวซ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ทําตามคําสั่งบนหนาจอเพื่อเชื่อมตอกับ
สมารทดีไวซ
เริ่ม
เลือกรหัสผานสําหรับการเชื่อมตอสมารทดีไวซแลวเปดหรือปดการปองกันดวย
ปองกันดวยรหัสผาน รหัสผาน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการพิมพรหัสผาน โปรดดู “ปอนขอความ”
(0 38)
A ความปลอดภัย
แมวาประโยชนประการหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คืออนุญาตใหผูอื่นสามารถเชื่อมตอไดโดยไมจํากัดเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลภายในบริเวณที่มีชวงสัญญาณ แตหากไมมีการรักษาความปลอดภัยอาจทําใหเกิด
สิ่งเหลานี้ขึ้น:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามที่มุงรายอาจสกัดกั้นการสงสัญญาณในระบบไรสายเพื่อขโมยรหัสผูใช
รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจไดรับการเขาถึงเครือขาย และ
แกไขขอมูล หรือการดําเนินการที่เปนอันตรายอื่นๆ โปรดทราบวาเนื่องจากการออกแบบเครือขาย
ไรสาย การคุกคามที่ชํานาญอาจทําใหเขาใชงานโดยไมไดรับอนุญาตได แมเมื่อทําการรักษา
ความปลอดภัยแลว
182 คําแนะนําเมนู
สงไปยังสมารทดีไวซ (อัตโนมัติ)
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
หากเลือก เปด รูปภาพใหมจะถูกอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซโดยอัตโนมัติ (หากปจจุบันไมได
เชื่อมตอกลองกับสมารทดีไวซ กลองจะทําเครือ่ งหมายรูปภาพเพื่ออัปโหลด และจะอัปโหลด
ในเวลาตอมาเมื่อสรางการเชื่อมตอไรสายแลว) ภาพยนตรไมถูกอัปโหลด; ภาพถายจะถูก
อัปโหลดที่ขนาด 2 ลานพิกเซล หากทานเลือก ปด เมื่อภาพถูกเลือกสําหรับอัปโหลด ขอความ
ยืนยันจะปรากฏขึ้น; ในการลบเครื่องหมายอัปโหลดออกจากภาพทัง้ หมด ใหไฮไลท ใช และ
กด J
A การทําเครื่องหมายเพื่ออัปโหลด
ไมสามารถทําเครื่องหมายรูปภาพไดมากกวา 1000 ภาพในเวลาเดียวกัน
เมื่อเลือก สํารอง สําหรับ ฟงกชั่นชองบรรจุการดรอง แลว กลองจะทําเครื่องหมายเพื่ออัปโหลด
เฉพาะการคัดลอกบนการดในชองหลัก
กอนที่จะเปลี่ยนอัตราของรูปภาพที่ทําเครื่องหมายสําหรับอัปโหลด ใหเลือก ไมใช สําหรับ บลูทูธ >
การเชื่อมตอเครือขาย หรือปดระบบไรสายโดยการเลือก เปดใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน
Wi-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับการตั้งคา Wi-Fi (LAN ไรสาย)
ตัวเลือก
ตั้งคาเครือขาย
การตั้งคาปจจุบัน
รีเซ็ตการตั้งคา
การเชื่อมตอ
คําอธิบาย
ปรับการตั้งคาการเชื่อมตอ Wi-Fi
ดูการตั้งคา Wi-Fi ปจจุบัน
เปลี่ยนการตั้งคา Wi-Fi กลับไปเปนคาตั้งจากโรงงาน
คําแนะนําเมนู 183
บลูทูธ
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ระบุอุปกรณที่จับคูแลวปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ทานสามารถจับคู
กลองกับสมารทดีไวซไดสูงสุดถึงหาเครื่อง แตจะเชื่อมตอไดครัง้ ละหนึ่งเครือ่ งเทานั้น
ตัวเลือก
การเชื่อมตอ
เครือขาย
อุปกรณที่จับคู
สงขณะปด
คําอธิบาย
เปดใชหรือไมใชบลูทูธ
ดูอุปกรณที่จับคู
เลือก ปด เพื่อหยุดการสงขอมูลไรสายชั่วคราวเมื่อปดกลองหรือตั้งเวลา
สแตนดบายหมดเวลาลง
เครือขาย
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ปรับการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp ผานทางเครือขายไรสาย
หรืออีเทอรเน็ต โดยใชอุปกรณเสริมตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7 (0 251)
184 คําแนะนําเมนู
สง Eye-Fi
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใสการดหนวยความจํา Eye-Fi (หาซื้อไดจากผูผลิตอื่น) ในกลองเทานั้น
เลือก เปดใช เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไวลวงหนา โปรดทราบวาภาพจะไมถูก
อัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไมเพียงพอ กอนการอัปโหลดรูปภาพผานทาง Eye-Fi
ใหเลือก ไมใช สําหรับ โหมดเครื่องบิน (0 181) และ บลูทูธ > การเชื่อมตอเครือขาย
(0 184)
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอุปกรณไรสายและเลือก ไมใช ในสถานที่ที่หา มใช
อุปกรณไรสาย
D การด Eye-Fi
การด Eye-Fi อาจปลอยสัญญาณไรสายเมื่อเลือก ไมใช สัญลักษณ m จะปรากฏเมื่อเลือก ไมใช เพื่อ
แสดงวากลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi (0 186); ใหปดกลองแลวถอดการดออก
เลือกคาที่นานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c2 (ตัง้ เวลาสแตนดบาย, 0 118) เมื่อใช
การด Eye-Fi
ดูคูมือที่ใหมาพรอมกับการด Eye-Fi และสอบถามขอมูลจากผูผลิตไดโดยตรง ทานสามารถใชกลอง
เปดปดการด Eye-Fi ได แตอาจไมสามารถใชกลองควบคุมฟงกชั่นอื่นๆ ของ Eye-Fi
D โหมดเครื่องบิน (0 181)
การเปดใชงานโหมดเครื่องบินจะปดใชการสง Eye-Fi การดําเนินการสง Eye-Fi ตอ ใหเลือก ไมใช
สําหรับ โหมดเครื่องบิน กอนที่จะเลือก เปดใช สําหรับ สง Eye-Fi
คําแนะนําเมนู 185
เมื่อใสการด Eye-Fi สถานะของการดจะมีสัญลักษณกำกับไว
ในการแสดงผลขอมูลการถายภาพ:
• j: สง Eye-Fi ถูกปดใชงาน
• k: สง Eye-Fi เปดใชงาน แตไมมีภาพสําหรับสง
• l (เสถียร): สง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังรอเพื่อเริ่มสง
• l (เคลื่อนไหว): สง Eye-Fi เปดใชงาน กําลังสงขอมูล
• m: ขัดของ — กลองไมสามารถควบคุมการด Eye-Fi หากสัญลักษณ W หรือ f
กะพริบขึ้นในแผงควบคุมหรือชองมองภาพ โปรดตรวจสอบรุนเฟรมแวรของการด Eye-Fi
วาเปนรุนลาสุดหรือไม; หากยังคงมีขอผิดพลาดอยูหลังจากอัพเดทรุนเฟรม แวรแลว ใหใส
การดแผนอื่นหรือฟอรแมตการดในกลองหลังจากที่คัดลอกภาพถายที่มีในการดไปยัง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณจัดเก็บขอมูลอื่นๆ แลว หากสัญลักษณ W/f ไมกะพริบ
ทานยังสามารถถายภาพไดตามปกติ แตอาจไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Eye-Fi ได
A การด Eye-Fi ที่รองรับ
การดบางประเภทอาจไมสามารถใชไดในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดตอปรึกษาผูผลิตเพื่อขอ
ขอมูลเพิ่มเติม การด Eye-Fi จะใชไดในประเทศที่จำหนายเทานั้น ตรวจสอบใหแนใจวาไดอัพเดท
เฟรมแวรการด Eye-Fi เปนรุนลาสุดแลว
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ดูการเลือกมาตรฐานที่สอดคลองกับกลอง
186 คําแนะนําเมนู
แบตเตอรี่ประเภท MB-D18
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เพื่อใหกลองทํางานอยางที่คาดหวังไวเมื่อใชชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม กับแบตเตอรีข่ นาด AA ใหจับคูตัวเลือกในเมนูนี้ใหตรงกับประเภทของ
แบตเตอรีท่ ี่ใสในชุดแบตเตอรี่
ตัวเลือก
คําอธิบาย
s LR6 (AA อัลคาไลน) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ AA LR6 อัลคาไลน
t HR6 (AA Ni-MH)
เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ HR6 AA Ni-MH
u FR6 (AA ลิเธียม) เลือกเมื่อใชแบตเตอรี่ FR6 AA ลิเธียม
A การใชแบตเตอรี่ AA
ความจุของแบตเตอรี่ AA จะลดลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิต่ํากวา 20 °C และขึ้นอยูกับสภาพ
การเก็บรักษา ในบางกรณีแบตเตอรี่อาจหยุดทํางานกอนวันหมดอายุ แบตเตอรี่ AA บางยี่หอจะใชไมได;
เนื่องจากลักษณะของประสิทธิภาพและความจุที่จํากัด แบตเตอรี่อัลคาไลนจะมีความจุนอยกวา
แบตเตอรี่ประเภทอืน่ และควรใชในกรณีที่ไมมีแบตเตอรี่อื่นแลว และใชเฉพาะที่อุณหภูมิอุนเทานั้น
กลองจะแสดงระดับของแบตเตอรี่ AA ดังนี้:
แผงควบคุม
L
H
H
(กะพริบ)
ชองมองภาพ
—
d
d
(กะพริบ)
คําอธิบาย
แบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็ม
แบตเตอรี่ใกลหมด แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน
ไมสามารถลั่นชัตเตอรได ชารจแบตเตอรี่
คําแนะนําเมนู 187
ลําดับแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือกวาจะใชแบตเตอรี่ใดเปนอันดับแรก ระหวางแบตเตอรี่ในกลองหรือแบตเตอรีใ่ นชุด
แบตเตอรี่ เมือ่ ใสชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 ซึ่งเปนอุปกรณเสริมเขากับ
กลอง โปรดทราบวา ถา MB-D18 ไดรบั พลังงานจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร
AC กลองจะใชงานอะแดปเตอร AC ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม
สัญลักษณ w จะปรากฏในแผงควบคุมของกลองเมือ่ ใช
แบตเตอรี่ใน MB-D18
188 คําแนะนําเมนู
ขอมูลแบตเตอรี่
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ดูขอมูลแบตเตอรี่ปจจุบันทีใ่ สอยูในกลอง
รายการ
ระดับ
แบตเตอรี่
คําอธิบาย
ระดับพลังงานแบตเตอรี่ปจจุบันจะแสดงคาเปนเปอรเซ็นต
จํานวนครั้งที่ลั่นชัตเตอรโดยใชพลังงานจากแบตเตอรี่ปจจุบันนับตั้งแตเวลาที่ชารจ
ภาพที่ถายไป แบตเตอรี่ไวลาสุด โปรดทราบวาบางครั้งกลองอาจลั่นชัตเตอรโดยไมบันทึกภาพ
ตัวอยางเชน เมื่อวัดไวตบาลานซที่ตั้งเอง
คาลิเบรต
รายการนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อกลองใชพลังงานจากชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่
หลายรูปแบบ MB-D18 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม พรอมกับ EN-EL18c (มีแยกจําหนาย
ตางหาก)
• j: เนื่องจากการใชงานซ้ําและการรีชารจ จึงตองมีการปรับเทียบแบตเตอรี่
เพื่อใหแนใจวาการวัดระดับพลังงานแบตเตอรี่เปนไปอยางแมนยํา ควรปรับเทียบ
แบตเตอรี่ซ้ํากอนชารจ
• —: ไมตองปรับเทียบแบตเตอรี่
แสดงอายุแบตเตอรี่บนจอเปนหาระดับ 0 (k) แสดงวาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
ยังไมเสื่อม, 4 (l) แสดงวาแบตเตอรี่สิ้นสุดอายุการใชงานแลว ควรเปลี่ยนใหม
อายุแบตเตอรี่ โปรดทราบวาแบตเตอรี่ใหมที่ชารจในอุณภูมิต่ํากวา 5 °C โดยประมาณอาจแสดง
อายุการใชงานต่ําลงชั่วคราว อยางไรก็ตาม การแสดงผลอายุแบตเตอรี่จะกลับเปน
ปกติเมื่อรีชารจแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิประมาณ 20 °C หรือสูงกวา
คําแนะนําเมนู 189
A ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18
การแสดงผลสําหรับชุดแบตเตอรี่ MB-D18 จะปรากฏในภาพ
ดานขวา ในกรณีที่ใชแบตเตอรี่ EN-EL18c จอแสดงผลจะแจงวา
ตองปรับเทียบแบตเตอรี่หรือไม หากใชแบตเตอรี่ AA ระดับ
แบตเตอรี่จะปรากฏเปนสัญลักษณระดับแบตเตอรี่ รายการอื่นๆ
จะไมปรากฏ
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
การเลือก กดชัตเตอรได ทําใหลั่นชัตเตอรไดเมื่อไมไดใสการดหนวยความจําลงในกลอง
แมไมมีการบันทึกภาพก็ตาม (อยางไรก็ตาม ภาพจะแสดงบนจอภาพในโหมดตัวอยาง) ถาเลือก
ล็อคชัตเตอร ปุมกดชัตเตอรจะใชงานไดเมื่อใสการดหนวยความจําลงในกลองเทานั้น
190 คําแนะนําเมนู
บันทึก/โหลดการตั้งคา
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
เลือก บันทึกการตั้งคา เพื่อบันทึกคาตอไปนี้ลงในการดหนวยความจํา หรือการด
หนวยความจําที่อยูในชองบรรจุการดหลักในกรณีที่ใสการดหนวยความจําไวสองใบ (ถาพื้นที่
การดหนวยความจําเต็ม ขอความแสดงขอผิดพลาดจะปรากฏบนหนาจอ) ใชตัวเลือกนีเ้ พื่อใช
การตั้งคาดังกลาวรวมกับกลอง D850
เมนู
แสดงภาพ
การถายภาพ
(ทุกชอง)
ตัวเลือก
ตัวเลือกหนาจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถาย
หลังจากลบ
หมุนภาพอัตโนมัติ
หมุนแนวตั้ง
การตั้งชื่อไฟล
การควบคุมแฟลช
พื้นที่ภาพ
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
การบันทึก NEF (RAW)
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาที่ตั้งเอง d-1–d-6)
ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
อัตโนมัติ)
พื้นที่สี
Active D-Lighting
ลดนอยซเมื่อเปดรับแสงนาน
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ควบคุมขอบมืด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ลดการกะพริบ
ตั้งคาการถายครอมอัตโนมัติ
คําแนะนําเมนู 191
เมนู
การถายภาพยนตร
การตั้งคาแบบ
กําหนดเอง (ทุกชอง)
ตั้งคา
192 คําแนะนําเมนู
ตัวเลือก
การตั้งชื่อไฟล
พื้นที่ภาพ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร
ประเภทไฟลภาพยนตร
ตั้งคาความไวแสง (ISO)
ไวตบาลานซ (ใชการปรับแบบละเอียดและคาที่ตั้งเอง d-1–d-6)
ตั้งคา Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกําหนดเองเปน
อัตโนมัต)ิ
Active D-Lighting
ลดนอยซที่ความไวแสงสูง
ลดการกะพริบ
ความไวของไมโครโฟน
ลดความไวไมโครโฟน
การตอบสนองความถี่
ลดเสียงรบกวนจากลม
VR แบบอิเล็กทรอนิกส
การตั้งคาแบบกําหนดเองทั้งหมด
ภาษา (Language)
โซนเวลาและวันที่ (ยกเวน วันที่และเวลา และ ซิงคกับสมารทดีไวซ)
การแสดงผลขอมูลการถายภาพ
ขอมูลเลนสที่ไมมี CPU
ทําความสะอาดเซ็นเซอร
คําอธิบายภาพ
ขอมูลลิขสิทธิ์
ตัวเลือกเสียงเตือน
การควบคุมดวยระบบสัมผัส
HDMI
ขอมูลบอกตําแหนง (ยกเวนตัวเลือกที่เลือกสําหรับ ดาวนโหลดจาก
สมารทดีไวซ)
เมนู
ตัวเลือก
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR)
กําหนดปุม Fn บนรีโมต (WR)
ตั้งคา
สง Eye-Fi
ล็อคชัตเตอรเมื่อไมใสการด
รายการเมนูของฉันทั้งหมด
เมนูของฉัน/คาที่เพิ่งตั้ง คาที่เพิ่งตั้งทั้งหมด
เลือกแท็บ
การตั้งคาทีบ่ ันทึกดวยกลอง D850 สามารถเรียกคืนคาดังกลาวไดโดยเลือก โหลดการตั้งคา
โปรดทราบวา บันทึก/โหลดการตั้งคา ใชไดเมื่อใสการดหนวยความจําในกลองเทานัน้
และตัวเลือก โหลดการตั้งคา จะใชไดหากในการดมีการตั้งคาที่ไดบันทึกไว
A การตั้งคาที่บันทึกไว
การตั้งคาจะถูกบันทึกในไฟลที่มีชื่อเริ่มตนดวย “NCSETUP” และสิ้นสุดดวยอักขระสองตัวที่แตกตาง
จากกลองแตละตัว กลองจะไมสามารถโหลดการตั้งคาถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล
รีเซ็ตการตั้งคาทัง้ หมด
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
รีเซ็ตการตั้งคาทัง้ หมดยกเวน ภาษา (Language) และ โซนเวลาและวันที่ ไปเปนคาเริม่ ตน
(0 9) ขอมูลลิขสิทธิ์และการปอนขอมูลทัว่ ไปของผูใชจะถูกรีเซ็ตเชนกัน ขอแนะนําใหบันทึก
การตั้งคาโดยใชตัวเลือก บันทึก/โหลดการตั้งคา ในเมนูตั้งคากอนดําเนินการรีเซ็ต (0 191)
รุน เฟรม แวร
ปุม G ➜ B เมนูตั้งคา
ดูรุนเฟรมแวรปจจุบันของกลอง
คําแนะนําเมนู 193
N เมนูรีทัช: การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
ในการแสดงเมนูรีทัช กด G และเลือกแท็บ N (เมนูรีทัช)
ปุม G
ตัวเลือกในเมนูรีทชั สามารถใชรที ัชหรือตัดสวนภาพที่มอี ยู หรือบันทึกเปนภาพใหม เมนูรีทชั
จะปรากฏเฉพาะเมื่อเสียบการดหนวยความจําเขาในกลอง
ตัวเลือก
7
k
8
i
j
Z
a
ตัวเลือก
0
โปรเซสภาพ NEF (RAW)
197
ตัดสวน
201
ยอขนาด
202
D-Lighting
204
แกไขตาแดง
205
ปรับภาพตรง
205
ควบคุมความผิดเพี้ยน
206
e
m
l
o
9
p
ปรับสัดสวนภาพ
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
208
โทนสีเดียว
208
การซอนภาพ 1
209
ตัดภาพยนตร
212
เปรียบเทียบภาพคูกัน 2
212
1 สามารถเลือกไดโดยกด G และเลือกแท็บ N เทานั้น
2 จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อกด i แลวเลือก รีทัช หรือกด J คางไวแลวกด 2 ในการแสดงภาพ
แบบเต็มจอขณะแสดงภาพเดิมหรือภาพที่รีทัชแลวบนหนาจอ
194 คําแนะนําเมนู
0
207
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช
การสรางภาพใหมดวยการรีทัช:
1 เลือกรายการในเมนูรีทัช
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการ แลวกด 2
เพื่อเลือก
2 เลือกภาพ
ไฮไลทภาพ แลวกด J ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบ
เต็มจอ ใหกดปุม X คางไว
หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่นๆ กด W (M)
แลวเลือกการดหรือโฟลเดอรที่ตอ งการ
A รีทัช
ในกรณีที่บันทึกภาพที่การตั้งคาคุณภาพ NEF + JPEG กลองจะรีทัชภาพ NEF (RAW) เทานั้น
กลองอาจไมสามารถแสดงหรือรีทัชภาพที่สรางจากอุปกรณอื่น
คําแนะนําเมนู 195
3 เลือกตัวเลือกรีทัช
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ดูในสวนของรายการที่เลือก หากตองการออกโดยไมสรางภาพรีทัช
กด G
A หนวงเวลาปดจอภาพ
จอภาพจะปดและการทํางานจะถูกยกเลิกหากไมมีการใชงานกลองในชั่วขณะหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ยังไมไดบันทึกไวจะหายไป ในการเพิ่มชวงเวลาใหเปดจอภาพไว ใหเลือก
เวลาในการแสดงผลเมนูที่นานขึ้นสําหรับการตั้งคาแบบกําหนดเอง c4 (หนวงเวลาปดจอภาพ,
0 119)
4 สรางภาพใหมดวยการรีทัช
กด J เพื่อสรางภาพใหมดวยการรีทัช ภาพที่รีทัชแลว
จะมีสัญลักษณ & กํากับไว
A การรีทัชภาพปจจุบัน
การสรางสําเนารีทัชของภาพปจจุบัน ใหกด i แลวเลือก รีทัช หรือกด J คางไวแลวกด 2
D การสรางภาพรีทัช
ตัวเลือกสวนใหญจะสามารถใชกับภาพใหมที่สรางจากตัวเลือกรีทัชอื่น (ยกเวน การซอนภาพ และ
ตัดภาพยนตร) ตัวเลือกแตละตัวจะใชไดเพียงครั้งเดียว (โปรดทราบวาการแกไขภาพหลายครั้ง
อาจทําใหสูญเสียรายละเอียดภาพได) ตัวเลือกที่ใชกับภาพปจจุบันไมไดจะเปนสีเทาและจะเลือกใช
ไมได
A คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ยกเวนในกรณีของสําเนาที่สรางดวย ตัดสวน และ ยอขนาด สําเนาจะมีขนาดเทากันกับภาพเดิม
สําเนาที่สรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพเดียวกันกับภาพเดิม ในขณะที่ภาพที่สรางจากภาพ NEF
(RAW) และ TIFF (RGB) จะถูกบันทึกในรูปแบบ JPEG fine★
196 คําแนะนําเมนู
โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) หากทานแสดงเมนูรีทัชโดยการกดปุม G
ทานจะสามารถใชตัวเลือกนีเ้ พื่อคัดลอกภาพไดหลายภาพ
1 เลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ไฮไลท โปรเซสภาพ NEF (RAW) ในเมนูรีทัช
แลวกด 2
2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถเลือก
ปลายทางสําหรับสําเนาภาพ JPEG ไดโดยการไฮไลท
เลือกปลายทาง และกด 2 (ถาใสการดหนวยความจํา
เพียงหนึ่งแผน ใหดําเนินการในขั้นตอนที่ 3)
ไฮไลทชองบรรจุการดและกด J เมือ่ มีขอความเตือน
แสดงขึ้น
คําแนะนําเมนู 197
3 เลือกวิธีที่จะเลือกภาพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เลือกภาพ: เลือกภาพเองหนึ่งภาพหรือมากกวา
(ดําเนินการในขั้นตอนที่ 5)
• เลือกวันที่: สรางสําเนาภาพ JPEG ของภาพ NEF
(RAW) ทั้งหมดที่ถายในวันที่ที่เลือก (ดําเนินการ
ในขั้นตอนที่ 4)
• เลือกภาพทั้งหมด: สรางสําเนาภาพ JPEG ของภาพ NEF (RAW) ทั้งหมดใน
การดหนวยความจํา (ดําเนินการในขั้นตอนที่ 4)
4 เลือกชองบรรจุการดตนทาง
หากใสการดหนวยความจําสองแผน ทานจะไดรบั
ขอความเตือนเพื่อเลือกชองบรรจุการดที่มภี าพ NEF
(RAW) อยู ไฮไลทชองบรรจุการดที่ตอ งการแลวกด 2
หากทานเลือก เลือกภาพทั้งหมด ในขั้นตอนที่ 3 แลว
ใหดําเนินการตอในขั้นตอนที่ 6
198 คําแนะนําเมนู
5 เลือกภาพ
หากทานเลือก เลือกภาพ ในขั้นตอนที่ 3 กรอบขอความ
เลือกภาพจะแสดงรายการเฉพาะภาพ NEF (RAW)
ที่สรางดวยกลองนี้เทานั้น ไฮไลทภาพโดยใชปุม
เลือกคําสั่งแลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือกหรือ
ยกเลิกการเลือก; ภาพที่เลือกไวจะมีสัญลักษณ L
กํากับ หากตองการดูภาพทีไ่ ฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม
X คางไว กด J เพื่อดําเนินการถึงขั้นตอนที่ 6 เมื่อเลือกภาพเสร็จแลว
หากทานเลือก เลือกวันที่ ในขั้นตอนที่ 3 รายการวันที่
จะแสดงขึ้น ไฮไลทวันที่โดยใชปุมเลือกคําสั่งแลวกด 2
เพื่อเลือกหรือไมเลือก กด J เพื่อเลือกภาพ NEF
(RAW) ทั้งหมดทีถ่ ายในวันที่ที่เลือกแลวดําเนินการ
ตอในขั้นตอนที่ 6
คําแนะนําเมนู 199
6 เลือกการตั้งคาสําหรับชุดสําเนา JPEG
ปรับการตั้งคาที่แสดงดานลาง หรือเลือก ตนฉบับ เพื่อใชการตั้งคาที่ใชอยูเมื่อถายภาพ
(การตั้งคาตนฉบับจะแสดงดานลางการดูตัวอยางภาพ) โปรดทราบวาคาไวตบาลานซ
และควบคุมขอบมืดจะใชไมไดในการถายภาพซอนหรือภาพที่สรางจากการซอนภาพ
ซึ่งคาการชดเชยแสงจะกําหนดไดในชวง –2 ถึง +2 EV
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1 คุณภาพของภาพ ..................................46
6 ลดนอยซที่ความไวแสงสูง ......................57
2 ขนาดภาพ ............................................47
7 พื้นที่สี ..................................................56
3 ไวตบาลานซ .........................................50
8 ควบคุมขอบมืด.....................................58
4 ชดเชยแสง
9 Active D-Lighting ...............................56
5 ตั้งคา Picture Control ..........................52
7 คัดลอกภาพ
ไฮไลท EXE และกด J เพื่อสรางสําเนา JPEG
ของภาพถายที่เลือก (หากเลือกหลายภาพ ขอความ
ยืนยันจะปรากฏขึ้น; ไฮไลท ใช และกด J เพื่อสราง
ชุดสําเนา JPEG ของภาพที่เลือก) หากตองการออกจาก
เมนูโดยไมคัดลอกภาพ ใหกดปุม G
200 คําแนะนําเมนู
ตัดสวน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ครอบตัดภาพทีเ่ ลือกไว แลวบันทึกเปนภาพใหม ภาพที่เลือกไวจะปรากฏบนจอภาพ โดยสวน
ครอบตัดที่เลือกไวจะแสดงในกรอบสีเหลือง สรางภาพใหมดวยการครอบตัดตามที่ไดอธิบายไว
ดานลาง
ไปที่
ลดขนาด
การตัดสวนภาพ
เพิ่มขนาด
การตัดสวนภาพ
เปลี่ยนอัตรา
การตัดสวนภาพ
กําหนดตําแหนง
การตัดสวนภาพ
ดูตัวอยางภาพที่
ตัดสวนภาพแลว
สรางภาพใหม
คําอธิบาย
กด W (M) เพื่อลดขนาดการตัดสวนภาพ
กด X เพื่อเพิ่มขนาดการตัดสวนภาพ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักเพื่อเลือกสัดสวนภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่งวางกรอบตัดสวนภาพ กดปุมคางไวเพื่อยายกรอบ
ตัดสวนภาพไปยังตําแหนงที่ตองการอยางรวดเร็ว
กดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อดูภาพที่ตัดสวนภาพแลว
กด J เพื่อบันทึกภาพตัดสวนปจจุบันเปนไฟลใหม
A ตัดสวน: คุณภาพของภาพและขนาดภาพ
ภาพใหมที่สรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG
หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ (0 46) ระดับ JPEG
Fine ★; ภาพใหมที่สรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพ
เทากันกับภาพเดิม ขนาดของภาพใหมขึ้นอยูกับขนาด
การตัดสวนภาพและสัดสวนภาพ ซึ่งจะปรากฏอยูดานบนซาย
ของการแสดงผลการครอบตัดภาพ
A การดูสําเนาภาพตัดสวน
การซูมแสดงภาพอาจใชไมไดเมื่อแสดงภาพใหมที่สรางจากการครอบตัดภาพ
คําแนะนําเมนู 201
ยอขนาด
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางสําเนาขนาดเล็กของภาพทีเ่ ลือกไว
1 เลือก ยอขนาด
การยอขนาดภาพทีเ่ ลือก ใหไฮไลท ยอขนาด ในเมนู
รีทัชแลวกด 2
2 เลือกปลายทาง
ถาใสการดหนวยความจําสองแผน ทานสามารถ
เลือกปลายทางสําหรับภาพใหมที่ยอขนาดโดยไฮไลท
เลือกปลายทาง แลวกด 2 (ถาใสการดหนวยความจํา
เพียงหนึ่งแผน ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 3)
ไฮไลทชองบรรจุการดและกด J เมื่อมีขอความเตือน
แสดงขึ้น
202 คําแนะนําเมนู
3 เลือกขนาด
ไฮไลท เลือกขนาด แลวกด 2
ไฮไลทตัวเลือกแลวกด J เมื่อมีขอความเตือนแสดงขึ้น
4 เลือกภาพ
ไฮไลท เลือกภาพ แลวกด 2
ไฮไลทภาพ แลวกดปุมเลือกคําสั่งตรงกลางเพื่อเลือก
หรือยกเลิกการเลือก (ในการดูภาพที่ไฮไลทไวแบบ
เต็มจอ ใหกดปุม X คางไว หากตองการดูภาพ
ในตําแหนงอื่น ใหกด W/M) ภาพที่เลือกไวจะมี
สัญลักษณ 8 กํากับ กดปุม J เมื่อการเลือกเสร็จสิ้น
โปรดทราบวาภาพที่ถายโดยใชการตั้งคาพื้นที่ภาพ 5 : 4
(30 × 24) หรือ 1 : 1 (24 × 24) จะไมสามารถยอขนาดได
คําแนะนําเมนู 203
5 บันทึกภาพที่ยอขนาด
ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ไฮไลท ใช แลวกด J
เพื่อบันทึกสําเนาที่ยอขนาดแลว
A การดูภาพที่ยอขนาดแลว
การซูมแสดงภาพอาจเลือกใชไมได เมื่อแสดงภาพที่ไดจากการยอขนาด
A คุณภาพของภาพ
ภาพใหมที่สรางจากภาพ NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG หรือ TIFF (RGB) จะมีคุณภาพของภาพ
(0 46) ระดับ JPEG Fine ★; ภาพใหมที่สรางจากภาพ JPEG จะมีคุณภาพของภาพเทากันกับ
ภาพเดิม
D-Lighting
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
D-Lighting จะทําใหสวนเงามืดสวางขึ้น ดังนั้นฟงกชั่นนี้จึงเหมาะในการถายภาพยอนแสง
หรือภาพที่มแี สงนอย
กอน
หลัง
กด 4 หรือ 2 เพื่อเลือกจํานวนจุดที่จะแกไข ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข
กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
204 คําแนะนําเมนู
แกไขตาแดง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
ตัวเลือกนี้ใชแกไข “ตาแดง” ที่เกิดจากแฟลช และจะใชไดเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ภาพที่เลือกไวสําหรับแกไขตาแดงสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข ยืนยันผลของการ
แกไขตาแดงแลวกด J เพื่อสรางภาพใหม โปรดทราบวาการแกไขตาแดงอาจไมใหผลลัพธ
ตามที่คาดหวังทุกครั้ง และในบางสถานการณซึ่งเกิดขึ้นนอยมาก การแกไขตาแดงจะถูก
นําไปใชกับสวนอื่นของภาพที่ไมไดรับผลกระทบจากการเกิดตาแดง ควรตรวจสอบตัวอยางภาพ
ใหละเอียดกอนดําเนินการ
ปรับภาพตรง
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมโดยปรับภาพที่เลือกไวใหตรง กด 2 เพื่อ
หมุนภาพตามเข็มนาฬิกาไดสูงสุดหาองศาโดยเพิ่มครั้งละ
0.25 องศาโดยประมาณ กด 4 เพื่อหมุนภาพทวนเข็ม
นาฬิกา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข
โปรดทราบวาขอบของภาพจะถูกตัดออกเพื่อสรางสําเนา
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
คําแนะนําเมนู 205
ควบคุมความผิดเพี้ยน
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมโดยลดความผิดเพี้ยนที่ขอบภาพ เลือก
อัตโนมัติ เพื่อใหกลองแกความผิดเพี้ยนโดยอัตโนมัติ แลวจึง
ปรับความละเอียดโดยใชปุมเลือกคําสั่ง หรือเลือก ปรับเอง
เพื่อลดความผิดเพี้ยนเอง โปรดทราบวาจะใช อัตโนมัติ
ไมไดกับภาพที่ถายดวยการควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ;
โปรดดู “ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ” (0 59) กด 2
เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มลี ักษณะโคงออก กด 4 เพื่อลดอาการภาพบิดเบี้ยวที่มี
ลักษณะเวาเขา (ทานสามารถดูตัวอยางภาพไดบนหนาจอแกไข โปรดทราบวาการใชคา
การควบคุมความผิดเพี้ยนที่มากขึ้นจะทําใหขอบภาพถูกตัดออกมากขึ้น) กด J เพื่อบันทึก
ภาพรีทชั โปรดทราบวาการควบคุมความผิดเพี้ยนอาจทําใหมกี ารครอบตัดภาพมากเกินไป
หรือทําใหขอบภาพบิดเบี้ยวในภาพใหมที่สรางจากภาพเดิมที่ถายโดยใชเลนส DX ที่มพี ื้นที่ภาพ
คาอื่นที่ไมใช DX (24×16)
A อัตโนมัติ
อัตโนมัติ สําหรับใชกับภาพที่ถายดวยเลนสประเภท G, E และ D เทานั้น (ไมรวมเลนส PC เลนสฟชอาย
และเลนสอื่นๆ) ไมรับประกันผลลัพธเมื่อใชกับเลนสอนื่ ๆ
206 คําแนะนําเมนู
ปรับสัดสวนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางภาพใหมที่ลดความผิดเพี้ยนของสัดสวนของภาพที่ถาย
จากดานลางของวัตถุที่สูงมาก ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อปรับ
สัดสวนภาพ (โปรดทราบวายิ่งคาการปรับสัดสวนภาพ
มากขึ้น ภาพที่ไดจะยิ่งถูกตัดขอบออกไปมาก) ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดในหนาจอแกไข กด J เพื่อบันทึกภาพรีทัช
กอน
หลัง
คําแนะนําเมนู 207
เอ็ฟเฟกตจากฟลเตอร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
เลือกตัวเลือกเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรสีตอไปนี้ หลังจากปรับเอ็ฟเฟกตจากฟลเตอรตามที่อธิบาย
ดานลาง กด J เพื่อคัดลอกภาพ
ตัวเลือก
สกายไลท
ฟลเตอรสีอบอุน
คําอธิบาย
สรางเอ็ฟเฟกตของฟลเตอรสกายไลทที่ชวยลดแสงสีน้ําเงินใหภาพ ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนจอภาพ
สรางภาพใหมโดยใสฟลเตอรสีอบอุน ทําใหภาพใหมมีโทนสีแดง “อุน” ทานสามารถ
ดูตัวอยางภาพไดบนจอภาพ
โทนสีเดียว
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
คัดลอกภาพถายเปน ขาวดํา, ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน
(โทนขาวและน้ําเงิน)
การเลือก ซีเปย หรือ โทนสีน้ําเงิน จะแสดงตัวอยาง
ของภาพที่เลือกไว กด 1 เพื่อเพิ่มความอิ่มตัวของสี กด 3
เพื่อลดความอิ่มตัวของสี กด J เพื่อสรางภาพใหมโดยใช
โทนสีเดียว
208 คําแนะนําเมนู
การซอนภาพ
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
การซอนภาพจะนําภาพ NEF (RAW) สองภาพมาประกอบกันเพื่อสรางเปนภาพเดียวที่ถูก
บันทึกแยกตางหากจากตนฉบับ ภาพทีไ่ ดซึ่งใชประโยชนจากขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพ
ของกลอง จะเห็นไดชัดกวาภาพถายที่รวมกันในโปรแกรมภาพ ภาพใหมจะถูกบันทึกไวที่
ระดับคุณภาพและการตั้งคาขนาดของภาพปจจุบัน กอนที่จะสรางภาพซอน ใหตั้งคุณภาพ
และขนาดของภาพ (0 46, 47; ตัวเลือกทั้งหมดสามารถเลือกได) ในการสรางภาพใหม
NEF (RAW) ใหเลือกคุณภาพของภาพเปน NEF (RAW) และขนาดภาพ ใหญ (ภาพซอน
จะถูกบันทึกเปนภาพ NEF/RAW ขนาดใหญ ถึงแมวา จะเลือก เล็ก หรือ กลาง ไวก็ตาม)
+
1 เลือก การซอนภาพ
ไฮไลท การซอนภาพ ในเมนูรีทชั แลวกด 2 ตัวเลือก
การซอนภาพจะแสดงขึ้น พรอมกับ ภาพที่ 1 ที่ถูก
ไฮไลท; กด J เพื่อแสดงกรอบขอความเลือกภาพ
ซึ่งจะมีเฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญที่สรางจาก
กลองตัวนี้เทานั้น (ภาพ NEF/RAW ที่มีขนาดเล็กหรือ
กลางจะไมสามารถเลือกได)
คําแนะนําเมนู 209
2 เลือกภาพแรก
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพแรกที่ใชในการซอนภาพ
หากตองการดูภาพถายที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X
คางไว หากตองการดูภาพในตําแหนงอื่นๆ กด W (M)
แลวเลือกการดหรือโฟลเดอรที่ตองการ กด J เพื่อเลือก
ภาพที่ไฮไลทไวและกลับไปยังการแสดงตัวอยางภาพ
3 เลือกภาพที่สอง
ภาพที่เลือกจะปรากฏเปน ภาพที่ 1 ไฮไลท ภาพที่ 2 และกด J จากนั้นเลือกภาพที่สอง
ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2
4 ปรับคาเกน
ไฮไลท ภาพที่ 1 หรือ ภาพที่ 2 และปรับคาแสงที่ดีที่สุด
สําหรับภาพซอนโดยการกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือก
คาเกนจากคาตั้งแต 0.1 ถึง 2.0 ทําซ้ําแบบเดียวกันกับ
ภาพที่สอง คาตั้งจากโรงงานคือ 1.0; เลือก 0.5 เพื่อลด
คาเกนลงครึง่ หนึ่ง หรือ 2.0 เพื่อเพิ่มคาเกนสองเทา
ภาพที่ไดจากการใชคาเกนจะปรากฏในคอลัมน ดูตัวอยาง
210 คําแนะนําเมนู
5 ดูตัวอยางภาพซอน
การดูตัวอยางองคประกอบภาพ ใหกด 4 หรือ 2
เพื่อวางเคอรเซอรในคอลัมน ดูตัวอยาง จากนั้น
กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลท ซอนภาพ แลวกด J
(โปรดทราบวาสีและความสวางในภาพตัวอยางอาจ
แตกตางจากภาพจริง) การบันทึกภาพซอนโดยไมแสดง
ภาพตัวอยาง ใหเลือก บันทึก ในการกลับไปยังขั้นตอนที่ 4 และเลือกภาพใหมหรือ
ปรับคาเกน กด W (M)
6 บันทึกภาพซอน
กด J ในขณะที่ตัวอยางปรากฏเพื่อบันทึกภาพซอน
หลังจากสรางภาพซอน ภาพผลลัพธจะปรากฏแบบ
เต็มกรอบบนหนาจอ
D การซอนภาพ
เฉพาะภาพ NEF (RAW) ขนาดใหญที่มีพื้นที่ภาพและความลึกบิทสีเหมือนกันเทานั้น จึงจะนํามา
ซอนกันได
ภาพซอนจะมีขอมูลภาพ (รวมถึงวันที่ที่บันทึก, ระบบวัดแสง, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง,
โหมดการถายภาพ, การชดเชยแสง, ทางยาวโฟกัส และการปรับทิศทางภาพ) คาไวตบาลานซและ
Picture Control เหมือนกันกับภาพที่เลือกไวใน ภาพที่ 1 คําอธิบายภาพปจจุบันจะใสเพิ่มลงใน
ภาพซอนเมื่อบันทึกภาพ แตขอมูลลิขสิทธิ์จะไมถูกคัดลอกลงไปดวย ภาพซอนที่บันทึกในรูปแบบ NEF
(RAW) จะใชคาบีบอัดที่เลือกไวสําหรับ การบีบอัดภาพ NEF (RAW) ในเมนู การบันทึก NEF (RAW)
และจะมีความลึกบิทสีเทากับภาพเดิม
คําแนะนําเมนู 211
ตัดภาพยนตร
ปุม G ➜ N เมนูรีทัช
สรางสําเนาที่ตัดสวนทีไ่ มตองการออกไป
เปรียบเทียบภาพคูกัน
เปรียบเทียบภาพทีร่ ีทัชแลวกับภาพเดิม ตัวเลือกนี้ใชไดเฉพาะเมื่อแสดงเมนูรีทชั โดยการแสดง
ภาพใหมหรือภาพเดิมแบบเต็มจอ จากนั้น (a) กด J คางไวแลวกด 2 หรือ (b) กด i
แลวเลือก รีทัช อยางใดอยางหนึ่ง
1 เลือกภาพ
เลือกภาพใหมที่รีทชั แลว (แสดงดวยสัญลักษณ &)
หรือภาพเดิมที่รีทัชแลว
2 แสดงตัวเลือกรีทัช
กด 2 ขณะกดปุม J คางไว หรือกด i แลวเลือก รีทัช
3 เลือก เปรียบเทียบภาพคูกัน
ไฮไลท เปรียบเทียบภาพคูกนั แลวกด J
212 คําแนะนําเมนู
4 เปรียบเทียบภาพใหมกบั ภาพเดิม
ภาพตนฉบับจะปรากฏทางดานซาย สวนภาพที่รีทัชจะแสดงทางดานขวา โดยมีตัวเลือก
ที่ใชในการสรางภาพใหมแสดงไวที่ดานบนของจอภาพ กด 4 หรือ 2 เพื่อเปลี่ยนไปมา
ระหวางภาพตนฉบับกับภาพรีทัช ในการดูภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ ใหกดปุม X คางไว
หากสําเนาถูกสรางขึ้นจากภาพตนฉบับสองภาพโดยใช การซอนภาพ หรือถาตนฉบับ
ถูกคัดลอกหลายครัง้ กด 1 หรือ 3 เพื่อดูภาพตนฉบับอื่น หากตองการออกไปที่
การแสดงภาพ กดปุม K หรือกด J เพื่อออกไปที่การแสดงภาพโดยใชภาพไฮไลท
ที่เลือกไว
ตัวเลือกที่ใชสรางภาพใหม
ภาพตนฉบับ
ภาพรีทัช
D เปรียบเทียบภาพคูกัน
ภาพตนฉบับจะไมปรากฏขึ้นถาภาพใหมสรางจากภาพที่มีการปองกัน หรือภาพถูกลบหรือซอนไว
(0 21)
คําแนะนําเมนู 213
O เมนูของฉัน/m คาที่เพิ่งตั้ง
ในการแสดงเมนูของฉัน กดปุม G และเลือกแท็บ O (เมนูของฉัน)
ปุม G
ตัวเลือก เมนูของฉัน สามารถใชสรางและแกไขรายการที่กําหนดคาไวจากตัวเลือก
ในเมนูแสดงภาพ เมนูถายภาพ เมนูถายภาพยนตร เมนูการตั้งคาแบบกําหนดเอง เมนูตั้งคา
และเมนูรีทชั เพื่อใหเขาใชงานไดอยางรวดเร็ว (ไดถึง 20 รายการ) หากตองการ ทานสามารถ
แสดงคาที่เพิ่งตั้งแทนตําแหนงเมนูของฉัน (0 218)
ตัวเลือกสามารถเพิ่ม ลบ หรือจัดลําดับใหมไดตามที่อธิบายไวดานลาง
❚❚ การเพิ่มตัวเลือกลงในเมนูของฉัน
1 เลือก เพิ่มรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เพิ่มรายการ แลวกด 2
2 เลือกเมนู
ไฮไลทชื่อเมนูที่มีตัวเลือกที่ทานตองการเพิ่มแลวกด 2
214 คําแนะนําเมนู
3 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการเมนูที่ตองการแลวกด J
4 วางตําแหนงรายการใหม
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการใหมขึ้นหรือลง
ในเมนูของฉัน กด J เพื่อเพิ่มรายการใหม
5 เพิ่มรายการอื่นๆ
รายการที่แสดงอยูในเมนูของฉันในขณะนั้นจะมี
เครื่องหมายถูกกํากับไว รายการที่มีสัญลักษณ V
กํากับไวจะเลือกใชไมได ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1–4 เพื่อเลือก
รายการเพิ่ม
คําแนะนําเมนู 215
❚❚ การลบตัวเลือกจากเมนูของฉัน
1 เลือก ลบรายการ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท ลบรายการ แลวกด 2
2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก
รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกํากับไว
3 ลบรายการที่เลือก
กด J ขอความยืนยันจะปรากฏบนหนาจอ กด J
อีกครัง้ เพื่อลบรายการทีเ่ ลือก
A การลบรายการในเมนูของฉัน
ในการลบรายการที่ไฮไลทไวในเมนูของฉันในขณะนั้น กดปุม O (Q) ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น;
กด O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกจากเมนูของฉัน
216 คําแนะนําเมนู
❚❚ การเรียงลําดับตัวเลือกในเมนูของฉัน
1 เลือก จัดลําดับ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท จัดลําดับ แลวกด 2
2 เลือกรายการ
ไฮไลทรายการทีท่ านตองการยายแลวกด J
3 วางตําแหนงรายการ
กด 1 หรือ 3 เพื่อยายรายการขึ้นหรือลงใน
เมนูของฉันและกด J ทําซ้ําขั้นตอนที่ 2–3 เพื่อวาง
ตําแหนงรายการทีเ่ พิ่มใหม
4 ออกไปยังเมนูของฉัน
กดปุม G เพื่อกลับไปยังเมนูของฉัน
ปุม G
คําแนะนําเมนู 217
คาที่เพิ่งตั้ง
การแสดงการตั้งคายี่สิบอันดับที่ถูกใชลาสุด เลือก m คาที่เพิ่งตั้ง สําหรับ O เมนูของฉัน >
เลือกแท็บ
1 เลือก เลือกแท็บ
ในเมนูของฉัน (O) ไฮไลท เลือกแท็บ แลวกด 2
2 เลือก m คาที่เพิ่งตั้ง
ไฮไลท m คาที่เพิ่งตั้ง แลวกด J ชื่อของเมนู
จะเปลี่ยนจาก “เมนูของฉัน” เปน “คาที่เพิ่งตั้ง”
รายการเมนูจะถูกเพิ่มเขาไปที่ดานบนของเมนูคาทีเ่ พิ่งตั้งเมือ่ ถูกนํามาใชงาน การดูเมนูของฉัน
อีกครัง้ เลือก O เมนูของฉัน สําหรับ m คาที่เพิ่งตั้ง > เลือกแท็บ
A การลบรายการออกจากเมนูคาที่เพิ่งตั้ง
ในการลบรายการออกจากเมนูคาที่เพิ่งตั้ง ใหไฮไลทรายการ แลวกดปุม O (Q) ขอความยืนยัน
จะปรากฏขึ้น กดปุม O (Q) อีกครั้งเพื่อลบรายการที่เลือกไว
218 คําแนะนําเมนู
ชุดแฟลชเสริมภายนอก
กลองตัวนี้สามารถใชรวมกับชุดแฟลชเสริมภายนอกได
ในบทนี้ การใชงานที่เกี่ยวของกับอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอกับกลองจะแสดงดวย C การใชงาน
ที่เกี่ยวของกับชุดแฟลชรีโมตจะแสดงดวย f สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของ f โปรดดูคูมือที่ใหมา
พรอมกับชุดแฟลช
ตัวเลือกควบคุมแฟลช
ทานสามารถถายภาพโดยใชชุดแฟลชที่ติดตั้งเขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองหรือ
ชุดแฟลชรีโมตไดมากกวาหนึง่ ชุด
ชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกลอง
ถายภาพโดยใชชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกลอง โปรดดูรายละเอียดใน
คูมือของกลองและชุดแฟลช
การถายภาพดวยแฟลชรีโมต
รูปแบบการควบคุมแฟลชไรสายตอไปนี้ (การควบคุมการทํางานแฟลชแบบไรสาย, หรือ AWL)
สามารถใชกับชุดแฟลชรีโมตหนึ่งชุดหรือมากกวาได:
• AWL แบบออพติคอลผานชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกลอง
(0 221)
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 219
• AWL แบบใชคลื่นวิทยุ (0 230)
• AWL แบบใชคลื่นวิทยุกับแสงสวางเพิ่มเติมจากชุดแฟลช
ที่ติดตั้งกับกลอง (0 240)
• AWL แบบใชคลื่นวิทยุ รวมกับ AWL จากชุดแฟลชที่ติดตั้ง
กับกลอง (0 242)
การควบคุมแฟลชดวยวิทยุจะใชไดตอเมื่อกลองเชื่อมตอเขากับ WR-R10 โดยใชอะแดปเตอร
WR-A10
220 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
AWL แบบออพติคอล
ทานสามารถควบคุมชุดแฟลชรีโมตผานสัญญาณแบบออพติคอล
จากชุดแฟลชเสริมที่ติดตั้งเขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง
และจะทํางานเปนแฟลชหลัก (AWL แบบออพติคอล) หากชุดแฟลช
ในสวนของคําถามคือ SB-5000 หรือ SB-500 ทานจะสามารถปรับ
การตั้งคาไดจากตัวกลอง (โปรดดู “SB-5000/SB-500”, 0 221);
มิฉะนั้น ทานจะตองปรับการตั้งคาโดยใชปุมควบคุมบนชุดแฟลชตามที่อธิบายไวในเอกสาร
ที่ใหมาพรอมกับชุดแฟลช สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการวางตําแหนงแฟลชและหัวขออื่นๆ โปรดดู
เอกสารทีใ่ หมาพรอมกับชุดแฟลช
SB-5000/SB-500
ติดตั้งชุดแฟลชเขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองและ
เลือก AWL แบบออพติคอล สําหรับ การควบคุมแฟลช >
ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนูการถายภาพ
ทานสามารถปรับการตั้งคา กลุมชุดแฟลช ไดโดยใช
การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต; รายการ
การควบคุมแฟลชรีโมต สําหรับ SB-5000 ยังมีการตั้งคา
ควบคุมไรสายแบบลัด และ การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา ดวย ตัวเลือกที่เลือกใชไดจะมีอธิบายไว
ดังตอไปนี้
A SB-5000
เมื่อติดตั้ง SB-5000 เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง ทานสามารถปรับการตั้งคา
การควบคุมแฟลช ไดโดยใชปุมควบคุมบนชุดแฟลช
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 221
❚❚ กลุมชุดแฟลช
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งคาแยกสําหรับแตละกลุม
1 C: เลือก กลุมชุดแฟลช สําหรับ
การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต
ในเมนูการถายภาพ
2 C: เลือก ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช
ไฮไลท ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช ในการแสดงผล
การควบคุมแฟลช แลวกด 2
3 C: เลือกโหมดควบคุมแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักและชุดแฟลชในแตละกลุม:
• TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL
• qA: รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ)
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – – (ปด): ชุดแฟลชจะไมยิงแฟลชและไมสามารถปรับระดับแฟลชได
เลือกชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลช
รีโมตมี SB-500 ทานตองเลือกชองสัญญาณ 3 หากไมมี
ทานจะสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง
1 ถึง 4
222 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
4 f: ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตใหเปนชองสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3
5 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A, B หรือ C หรือหากทานใชแฟลชหลัก SB-500 ใหเลือก A หรือ B) สําหรับ
ชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แมวาจะไมมกี ารจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใชได
จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือสามครั้งตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมต
ที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ
6 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแลว ใหกดปุมทดสอบบนชุดแฟลชเพื่อทดลองยิงแฟลช
และเพื่อเปนการยืนยันวาชุดแฟลชทํางานไดตามปกติ ทานสามารถทดลองยิงแฟลชจาก
ชุดแฟลชไดโดยการกดปุม i ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช (0 243) และเลือก
M ทดสอบแฟลช
7 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 223
❚❚ ควบคุมไรสายแบบลัด (SB-5000 เทานัน้ )
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแฟลชโดยรวม และความสมดุลระหวางกลุม A และ B
ขณะที่ตงั้ คาเอาทพุตสําหรับกลุม C ดวยตนเอง
1 C: เลือก ควบคุมไรสายแบบลัด สําหรับ
การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต
ในเมนูการถายภาพ
2 C: เลือก ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
ไฮไลท ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
ในการแสดงผลการควบคุมแฟลชแลวกด 2
3 C: ปรับการตั้งคาแฟลช
เลือกความสมดุลระหวางกลุม A และ B
ปรับการชดเชยแฟลชสําหรับกลุม A และ B
224 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
เลือกโหมดการควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม C:
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – –: ชุดแฟลชในกลุม C จะไมยิงแฟลช
เลือกชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลช
รีโมตมี SB-500 ทานตองเลือกชองสัญญาณ 3 หากไมมี
ทานจะสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง
1 ถึง 4
4 f: ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตใหเปนชองสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3
5 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A, B หรือ C)
แมวา จะไมมีการจํากัดจํานวนของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือ
สามครั้งตอกลุม หากจํานวนมากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวน
ประสิทธิภาพ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 225
6 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแลว ใหกดปุมทดสอบบนชุดแฟลชเพื่อทดลองยิงแฟลช
และเพื่อเปนการยืนยันวาชุดแฟลชทํางานไดตามปกติ ทานสามารถทดลองยิงแฟลช
จากชุดแฟลชไดโดยการกดปุม i ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช (0 243) และเลือก
M ทดสอบแฟลช
7 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
226 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
❚❚ การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา (SB-5000 เทานัน้ )
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชุดแฟลชจะยิงซ้ําขณะทีเ่ ปดชัตเตอร ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตถายภาพซอน
1 C: เลือก การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา สําหรับ
การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต
ในเมนูการถายภาพ
2 C: เลือก ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
ไฮไลท ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
ในเมนูแสดงผลการควบคุมแฟลชแลวกด 2
3 C: ปรับการตั้งคาแฟลช
เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครั้งสูงสุด
ที่ยิงแฟลชจากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) และจํานวนครั้ง
ที่ยิงแฟลชตอวินาที (ความถี่)
เปดใชงานหรือปดใชงานกลุมทีเ่ ลือก เลือก ON (เปด)
เพื่อเปดใชงานกลุมที่เลือก – – เพื่อปดใชงานกลุมที่เลือก
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 227
เลือกชองสัญญาณสําหรับแฟลชหลัก หากชุดแฟลช
รีโมตมี SB-500 ทานตองเลือกชองสัญญาณ 3 หากไมมี
ทานจะสามารถเลือกชองสัญญาณใดๆ ก็ไดระหวาง
1 ถึง 4
4 f: ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตใหเปนชองสัญญาณเดียวกับแฟลชหลัก
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังชองสัญญาณที่เลือกในขั้นตอนที่ 3
5 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A, B หรือ C) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละชุด แมวาจะไมมีการจํากัดจํานวน
ของชุดแฟลชรีโมตที่อาจใชได จํานวนสูงสุดที่ยิงไดจริงคือสามครั้งตอกลุม หากจํานวน
มากกวานี้ ไฟชุดแฟลชรีโมตที่ปลอยออกมาจะรบกวนประสิทธิภาพ
6 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากจัดเรียงชุดแฟลชแลว ใหกดปุมทดสอบบนชุดแฟลชเพื่อทดลองยิงแฟลช
และเพื่อเปนการยืนยันวาชุดแฟลชทํางานไดตามปกติ ทานสามารถทดลองยิงแฟลช
จากชุดแฟลชไดโดยการกดปุม i ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช (0 243) และเลือก
M ทดสอบแฟลช
7 C/f: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
228 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
A AWL แบบออพติคอล
จัดตําแหนงหนาตางเซ็นเซอรในชุดแฟลชรีโมตเพื่อรับแฟลชนําจากแฟลชหลัก (ตองระมัดระวัง
เปนพิเศษหากไมติดตั้งกลองบนขาตั้งกลอง) ตรวจสอบใหแนใจวาแสงโดยตรงหรือแสงสะทอนจาก
ชุดแฟลชรีโมตไมเขาสูเลนส (ในโหมด TTL) หรือโฟโตเซลลในชุดแฟลชรีโมต (โหมด qA) เพราะอาจ
รบกวนคาแสง ในการปองกันไมใหแฟลชที่มีความเขมของแสงต่ําซึ่งยิงจากแฟลชหลักไปปรากฏอยู
ในภาพถายที่ชวงสั้นๆ ใหเลือกคาความไวแสง (ISO) ต่ําหรือรูรับแสงแคบ (คารูรับแสงสูง) หลังจาก
วางตําแหนงชุดแฟลชรีโมต จะมีการยิงทดสอบและดูผลลัพธในหนาจอกลอง
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 229
AWL แบบใชคลื่นวิทยุ
ในการใช AWL แบบใชคลื่นวิทยุกับชุดแฟลชที่รองรับ ใหติดตั้ง
รีโมตคอนโทรลไรสาย WR-R10 เขากับกลองและสรางการเชื่อมตอ
ไรสายระหวางชุดแฟลชและ WR-R10
การสรางการเชื่อมตอไรสาย
กอนการใช AWL แบบใชคลื่นวิทยุ ใหสรางการเชื่อมตอไรสายระหวาง WR-R10 กับชุด
แฟลชรีโมต
1 C: เชือ่ มตอกับ WR-R10
เชื่อมตอ WR-R10 ไปยังกลองถายรูป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบ
ที่จัดมาใหกับ WR-R10
2 C: เลือก AWL แบบใชคลื่นวิทยุ สําหรับ
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย
ในเมนูการถายภาพ
A รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10
ตองมีอะแดปเตอร WR-A10 เมื่อใช WR-R10 โปรดอยาลืมอัพเดทเฟรมแวรของ WR-R10 เปนรุน 3.0
หรือใหมกวา; สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดูในเว็บไซต Nikon ในพื้นที่ของทาน
230 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
3 C: เลือกชองสัญญาณ
ตั้งคาตัวเลือกชองสัญญาณ WR-R10 ไปยัง
ชองสัญญาณที่ตองการ
4 C: เลือกโหมดเชื่อมตอ
เลือก ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไรสาย (WR) >
โหมดลิงก ในเมนูตั้งคา (0 180) แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
• จับคู: กลองจะเชื่อมตอกับอุปกรณทเี่ คยจับคู
มากอนหนานี้เทานั้น เพื่อปองกันไมใหอุปกรณอื่น
ในบริเวณใกลเคียงมารบกวนสัญญาณ เนื่องจากอุปกรณแตละชิ้นจะตองจับคูแยกกัน
จึงขอแนะนําใหใช PIN เมือ่ จะเชื่อมตอกับอุปกรณหลายชิ้น
• PIN: อุปกรณทั้งหมดจะใชการสื่อสารรวมกันดวยรหัสตัวเลข PIN สี่หลักเดียวกัน
ซึ่งเปนทางเลือกที่ดสี ําหรับการถายภาพที่ใชรว มกับอุปกรณระยะไกลหลายชิ้น หาก
กลองหลายตัวทีม่ ีรหัส PIN เดียวกัน ชุดแฟลชจะถูกควบคุมดวยกลองตัวแรกที่เชื่อมตอ
เพื่อปองกันการเชื่อมตอจากกลองตัวอื่นๆ (ไฟ LED ของชุด WR-R10 ที่เชื่อมตอกับกลอง
ที่ใชจะกะพริบ)
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 231
5 f: การสรางการเชือ่ มตอไรสาย
ตั้งคาชุดแฟลชรีโมตไปยังโหมดรีโมต AWL แบบใชคลื่นวิทยุ แลวตั้งคาอุปกรณไปยัง
ชองสัญญาณที่ทานเลือกในขั้นตอนที่ 3 จากนั้นจับคูชุดรีโมตแตละชุดกับ WR-R10
ตามตัวเลือกที่เลือกในขั้นตอนที่ 4:
• จับคู: เริ่มการจับคูบนชุดรีโมต จากนั้นกดปุมจับคู WR-R10 การจับคูจะเสร็จสิ้น
เมื่อไฟ LINK บน WR-R10 และชุดแฟลชกะพริบเปนสีสมและสีเขียว; เมื่อสราง
การเชื่อมตอแลว ไฟ LINK บนชุดแฟลชรีโมตจะสวางเปนสีเขียว
• PIN: ใชปุมควบคุมบนชุดแฟลชรีโมตเพื่อปอน PIN ทีท่ านเลือกในขั้นตอนที่ 4 ไฟ LINK
บนชุดรีโมตจะสวางเปนสีเขียวเมื่อไดสรางการเชื่อมตอแลว
6 f: ตรวจสอบวาไฟแสดงแฟลชพรอมทํางานทั้งหมดติดสวางหรือไม
ใน AWL แบบใชคลื่นวิทยุ สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทำงานจะสวางขึ้นในชองมองภาพ
ของกลองหรือหนาจอแสดงขอมูลแฟลชเมือ่ ชุดแฟลชทั้งหมดพรอมทํางาน
A รายชื่อชุดแฟลชรีโมต
ในการดูชุดแฟลชที่ควบคุมดวย AWL แบบใชคลื่นวิทยุในปจจุบัน ใหเลือก การควบคุมแฟลช > ขอมูล
แฟลชรีโมตแบบใชคลื่นวิทยุ ในเมนูการถายภาพ ทานสามารถเปลี่ยนตัวระบุ (“ชื่อแฟลชรีโมต”)
ของชุดแฟลชแตละตัวไดโดยใชปุมควบคุมบนชุดแฟลช
ชุดแฟลชที่เชื่อมตอแลว
กลุม
232 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
A การเชื่อมตอใหม
ตราบเทาที่ชองสัญญาณ, โหมดลิงก และการตั้งคาอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม WR-R10 จะเชื่อมตอกับ
ชุดแฟลชที่จับคูกอนหนาโดยอัตโนมัติเมื่อทานเลือกโหมดรีโมต และสามารถขามขั้นตอนที่ 3–5 ได
ไฟ LINK ชุดแฟลชจะสวางเปนสีเขียวเมื่อสรางการเชื่อมตอเสร็จแลว
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 233
การปรับการตั้งคาแฟลช
หลังจากเลือก AWL แบบใชคลื่นวิทยุ สําหรับ
การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย ในเมนู
การถายภาพแลว ใหเลือก กลุมชุดแฟลช, ควบคุมไรสาย
แบบลัด หรือ การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา สําหรับ การควบคุม
แฟลชรีโมต แลวปรับการตั้งคาตามทีไ่ ดอธิบายไวดานลาง
❚❚ กลุมชุดแฟลช
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปรับการตั้งคาแยกสําหรับแตละกลุม
1 C: เลือก กลุมชุดแฟลช สําหรับ
การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต
ในเมนูการถายภาพ
2 C: เลือก ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช
ไฮไลท ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช ในการแสดงผล
การควบคุมแฟลช แลวกด 2
234 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
3 C: เลือกโหมดควบคุมแฟลช
เลือกโหมดควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
แฟลชหลักและชุดแฟลชในแตละกลุม:
• TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL
• qA: รูรับแสงอัตโนมัติ (ใชไดกับชุดแฟลชที่รองรับ)
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – – (ปด): ชุดแฟลชจะไมยิงแฟลชและไมสามารถปรับระดับแฟลชได
4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลช
ไดสูงสุด 18 ตัว ไมวาจะใชรวมกันแบบใดก็ตาม
5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากการจัดเรียงชุดแฟลช ใหกดปุม i ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช (0 243)
และเลือก M ทดสอบแฟลช เพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเปนการยืนยันวาชุดแฟลช
ทํางานไดตามปกติ
6 C: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 235
❚❚ ควบคุมไรสายแบบลัด
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมการชดเชยแฟลชโดยรวม และความสมดุลระหวางกลุม A และ B
ขณะที่ตงั้ คากําลังแฟลชสําหรับกลุม C ดวยตนเอง
1 C: เลือก ควบคุมไรสายแบบลัด สําหรับ
การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต
ในเมนูการถายภาพ
2 C: เลือก ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
ไฮไลท ตัวเลือกการควบคุมไรสายแบบลัด
ในการแสดงผลการควบคุมแฟลชแลวกด 2
3 C: ปรับการตั้งคาแฟลช
เลือกความสมดุลระหวางกลุม A และ B
ปรับการชดเชยแฟลชสําหรับกลุม A และ B
236 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
เลือกโหมดการควบคุมแฟลชและระดับแฟลชสําหรับ
ชุดแฟลชในกลุม C:
• M: เลือกระดับแฟลชดวยตนเอง
• – –: ชุดแฟลชในกลุม C จะไมยิงแฟลช
4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A, B หรือ C) แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลชไดสูงสุด 18 ตัว ไมวาจะใช
รวมกันแบบใดก็ตาม
5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากการจัดเรียงชุดแฟลช ใหกดปุม i ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช (0 243)
และเลือก M ทดสอบแฟลช เพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเปนการยืนยันวาชุดแฟลช
ทํางานไดตามปกติ
6 C: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 237
❚❚ การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ชุดแฟลชจะยิงซ้ําขณะที่เปดชัตเตอร ทําใหเกิดเอ็ฟเฟกตถายภาพซ้ํา
1 C: เลือก การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา สําหรับ
การควบคุมแฟลช > การควบคุมแฟลชรีโมต
ในเมนูการถายภาพ
2 C: เลือก ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
ไฮไลท ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ํา ในการแสดงผล
การควบคุมแฟลชแลวกด 2
3 C: ปรับการตั้งคาแฟลช
เลือกระดับแฟลช (กําลังแฟลช) จํานวนครัง้ สูงสุด
ที่ยิงแฟลชจากชุดแฟลช (จํานวนครั้ง) และจํานวนครั้ง
ที่ยิงแฟลชตอวินาที (ความถี่)
เปดใชงานหรือปดใชงานกลุมที่เลือก เลือก ON (เปด)
เพื่อเปดใชงานกลุมที่เลือก – – เพื่อปดใชงานกลุมที่เลือก
238 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
4 f: จัดกลุมชุดแฟลชรีโมต
เลือกกลุม (A–F) สําหรับชุดแฟลชรีโมตแตละตัว แฟลชหลักสามารถควบคุมชุดแฟลช
ไดสูงสุด 18 ตัว ไมวาจะใชรวมกันแบบใดก็ตาม
5 C/f: จัดองคประกอบภาพ
จัดองคประกอบภาพและจัดเรียงชุดแฟลช โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในเอกสารที่จัดมาใหกับ
ชุดแฟลช หลังจากการจัดเรียงชุดแฟลช ใหกดปุม i ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช (0 243)
และเลือก M ทดสอบแฟลช เพื่อทดลองยิงแฟลชและเพื่อเปนการยืนยันวาชุดแฟลช
ทํางานไดตามปกติ
6 C: จัดองคประกอบภาพ โฟกัส และถายภาพ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 239
การเพิ่มชุดแฟลชที่ติดตั้งกับกลอง
ชุดแฟลชที่ควบคุมดวยวิทยุสามารถใชรว มกับชุดแฟลชที่ติดตั้ง
เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองตอไปนีไ้ ด:
• SB-5000: กอนการติดตั้งชุดแฟลช ใหตั้งคาชุดแฟลชเปนโหมด
ชุดแฟลชหลักที่ควบคุมดวยวิทยุ (สัญลักษณ d จะปรากฏ
ที่มุมบนซายของหนาจอ) และเลือกกลุมหรือการควบคุมการยิง
แฟลชรีโมตซ้ํา เมื่อติดตั้งชุดแฟลชแลว ทานจะสามารถปรับการตั้งคาไดโดยใชปุมควบคุม
บนชุดแฟลชหรือตัวเลือกทีม่ ีในเมนูกลองใน ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช > แฟลชหลัก หรือใน
“M” ในการแสดงผล ตัวเลือกการยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
• SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: กําหนดแฟลชใหเปนแบบทํางานแยกอิสระ
และใชปุมควบคุมบนชุดแฟลชเพื่อปรับการตั้งคาแฟลช
• SB-500, SB-400, SB-300: ติดตั้งชุดแฟลชบนตัวกลองและปรับการตั้งคาโดยใชตัวเลือก
ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช > แฟลชหลัก ของกลอง
240 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การชดเชยแสงแฟลช
ทานสามารถใชการชดเชยแสงแฟลชเพื่อปรับ
ระดับของชุดแฟลชหลักและชุดแฟลชรีโมตได
ตั้งแต –3 ถึง +1 EV โดยปรับขั้นละ 1/3 EV
ในการเลือกคาชดเชยแสงแฟลช ใหกดปุม
W (M) และหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งยอย
จนกระทั่งคาที่ตอ งการปรากฏบนแผงควบคุม
±0 EV (กดปุม W/M)
ปุม W (M)
–0.3 EV
แปนหมุน
เลือกคําสั่งยอย
+1.0 EV
เมื่อตั้งแฟลชหลักหรือแฟลชรีโมตเปน TTL หรือ qA และคาชดเชยแสงแฟลชเปนคาอื่นที่ไมใช
±0.0 สัญลักษณ Y จะปรากฏในแผงควบคุมและชองมองภาพ และจะสามารถดูคาปจจุบัน
สําหรับการชดเชยแสงแฟลชไดโดยการกดปุม W (M) ทานสามารถเรียกคืนกําลังแฟลชปกติ
โดยตั้งคาการชดเชยแสงแฟลชเปน ±0.0 กลองจะไมรเี ซ็ตการชดเชยแสงแฟลชเมื่อปดกลอง
A โปรดอาน
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ:
• การเลือกระดับการเพิ่มในการชดเชยแสงแฟลช โปรดดู A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง b3
(ระดับการชดเชยคาแฟลช/คาแสง, 0 115)
• การเลือกวาจะใชการชดเชยแสงแฟลชนอกจากการชดเชยแสงในกรณีที่ใชแฟลชหรือไม โปรดดู
A > การตั้งคาแบบกําหนดเอง e3 (การชดเชยแสงเมือ่ ใชแฟลช, 0 127)
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 241
AWL แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ
AWL แบบออพติคอลและแบบใชคลื่นวิทยุจะสามารถใชรวมกันได
WR-R10 ที่เชื่อมตอกับกลองจะควบคุมแฟลชแบบใชคลื่นวิทยุ
(ตองมีอะแดปเตอร WR รุน WR-A10), ตัวควบคุมแฟลช SU-800
หรือชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-500
ที่ติดตั้งเขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลองจะควบคุมแฟลชแบบ
ออพติคอล โปรดสรางการเชื่อมตอไรสายระหวางชุดแฟลชควบคุมดวยวิทยุกับ WR-R10
กอนการดําเนินการ หากติดตั้ง SB-500 เขากับชองเสียบอุปกรณเสริมของกลอง ใหเลือก AWL
แบบออพติคอล/ใชคลื่นวิทยุ สําหรับ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใชแฟลชไรสาย
ในเมนูการถายภาพ (0 42); แตหากใชชุดแฟลชอื่นหรือ SU-800 กลองจะเลือกตัวเลือกนี้
โดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกเดียวที่เลือกใชไดสําหรับ การควบคุมแฟลชรีโมต
(0 43) คือ กลุมชุดแฟลช เลือกกลุม (A–F) สําหรับ
ชุดแฟลชรีโมตแตละตัว กําหนดใหชุดแฟลชที่ควบคุมแบบ
ออพติคอลอยูในกลุม A ถึง C และใหชุดแฟลชทีค่ วบคุม
แบบใชคลื่นวิทยุอยูในกลุม D ถึง F (ในการแสดงตัวเลือก
ของกลุม D ถึง F ใหกด 1 หรือ 3 ในการแสดงผล
ตัวเลือกกลุมชุดแฟลช)
242 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
การดูขอมูลแฟลช
กลองสามารถแสดงขอมูลแฟลชของชุดแฟลช SB-5000 และ SB-500 ที่ติดตั้งเขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริมของกลองและไดกําหนดใหเปนแฟลชหลักสําหรับ AWL แบบออพติคอล
เชนเดียวกับชุดแฟลชรีโมตที่ควบคุมผานทาง AWL แบบใชคลื่นวิทยุ โดยใช WR-R10
หากตองการดูขอมูลแฟลชระหวางการถายภาพดวยชองมองภาพ ใหกดปุม R เพื่อแสดง
ขอมูลการถายภาพ แลวกดปุม R อีกครั้ง ขอมูลที่แสดงอาจแตกตางกันไปตามโหมด
ควบคุมแฟลช
ปุม R
A การเปลี่ยนการตั้งคาแฟลช
ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแฟลชไดโดยการกดปุม i
ในจอแสดงผลขอมูลแฟลช ตัวเลือกที่ใชไดจะแตกตางกันไป
ตามชุดแฟลชและการตั้งคาที่เลือกไว ทานสามารถทดลอง
ยิงแฟลชได
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 243
❚❚ กลุมชุดแฟลช
1
2
3
5
6
1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1
2 การควบคุมแฟลชรีโมต............................. 43
สัญลักษณแสดง FP............................... 126
3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2......... 222, 234
4 โหมดการควบคุมกลุมชุดแฟลช 3 ............... 42
4
โหมดกลุมชุดแฟลช........................ 222, 234
ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)/
การชดเชยแสงแฟลช..................... 222, 234
5 ชองสัญญาณ 2 .............................. 222, 230
6 โหมดลิงก .............................................. 180
❚❚ ควบคุมไรสายแบบลัด
1
2
3
4
5
6
7
8
1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1
2 การควบคุมแฟลชรีโมต............................. 43
สัญลักษณแสดง FP............................... 126
3 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2................... 42
4 สัดสวน A : B................................. 224, 236
5 การชดเชยแสงแฟลช...................... 224, 236
6 กลุม C โหมดควบคุมแฟลชและ
ระดับแฟลช (กําลังแฟลช) ............. 224, 236
7 ชองสัญญาณ 2 .............................. 224, 230
8 โหมดลิงก .............................................. 180
244 ชุดแฟลชเสริมภายนอก
❚❚ การยิงแฟลชรีโมตซ้ํา
1
4
5
6
2
3
7
8
1 สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน 1
2 การควบคุมแฟลชรีโมต............................. 43
3 ระดับแฟลช (กําลังแฟลช)............... 227, 238
4 โหมดการควบคุมแฟลชรีโมต 2 ................... 42
5 จํานวนที่ปลอย (จํานวนครั้ง)........... 227, 238
ความถี่ .......................................... 227, 238
6 สถานะกลุม (เปดใช/ไมใช) .............. 227, 238
7 ชองสัญญาณ 2............................... 227, 230
8 โหมดลิงก .............................................. 180
1 แสดงใน AWL แบบใชคลื่นวิทยุเมื่อชุดแฟลชทั้งหมดพรอมทํางาน
2 AWL แบบออพติคอลจะแสดงโดย Y, AWL แบบใชคลื่นวิทยุจะแสดงโดย Z, AWL แบบ
ออพติคอลและใชคลื่นวิทยุรวมกันจะแสดงโดย Y และ Z ชองสัญญาณ AWL แบบออพติคอล
สําหรับ AWL แบบออพติคอลและแบบใชคลื่นวิทยุรวมกันจะแสดงเฉพาะเมื่อใช SB-500 เปน
แฟลชหลักเทานั้น
3 สัญลักษณจะแสดงสําหรับแตละกลุมเมื่อใช AWL แบบออพติคอลและใชคลื่นวิทยุรวมกัน
A ขอมูลแฟลชและการตั้งคากลอง
จอแสดงผลขอมูลแฟลชจะแสดงการตั้งคากลองที่เลือกไว
รวมทั้งโหมดการถายภาพ, ความไวชัตเตอร, รูรับแสง และ
คาความไวแสง (ISO)
ชุดแฟลชเสริมภายนอก 245
หมายเหตุทางเทคนิค
เนื้อหาในบทนี้ประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมวัดแสงของกลอง การเชื่อมตอกับ
อุปกรณอื่น และอุปกรณเสริมที่รองรับ
โปรแกรมวัดแสง
โปรแกรมวัดแสงสําหรับโปรแกรมอัตโนมัติ แสดงในกราฟตอไปนี้:
12
14
f/1
16 15
f/1.4
16
17
18
19
20
f/5.6
f/8
f/1.4 − f/16
รูรับแสง
f/2.8
1
/3
f/2
f/4
21
f/11
22
f/16
23
f/22
f/32
13
11
9
10
8
7
5
6
3
4
2
0
1
-1
-3
-2
]
V
[E
-4
ISO 100; เลนสที่มีรูรับแสงกวางสุด f/1.4 และรูรับแสงแคบสุด f/16 (เชน AF-S NIKKOR
50mm f/1.4G)
30" 15" 8" 4"
2"
1"
1/2
1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
ความไวชัตเตอร (วินาที)
คา EV สูงสุดและต่ําสุดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับคาความไวแสง (ISO) กราฟดานบนเปนคา
เมื่อใชคาความไวแสง (ISO) เทียบเทากับ ISO 100 เมือ่ ใชการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ คาที่เกินกวา
16 1/3 EV จะถูกลดลงเหลือ 16 1/3 EV
246 หมายเหตุทางเทคนิค
การเชื่อมตอ
การติดตั้ง ViewNX-i
ในการปรับภาพอยางละเอียดและอัปโหลดและดูภาพ ใหดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i
เวอรชั่นลาสุดจากรายชื่อเว็บไซตตอไปนี้ แลวทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อดําเนินการติดตั้ง
ใหสมบูรณ โดยตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต สําหรับความตองการของระบบและขอมูลอื่นๆ
โปรดดูเว็บไซต Nikon ในสวนภูมิภาคของทาน
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
A Capture NX-D
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพื่อปรับภาพอยางละเอียดหรือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับภาพ
NEF (RAW) แลวบันทึกลงในรูปแบบอื่น ดาวนโหลด Capture NX-D ไดจาก:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/
หมายเหตุทางเทคนิค 247
การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร
กอนดําเนินการ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดตั้ง ViewNX-i (0 247)
1 เชื่อมตอสาย USB
หลังจากปดกลองและตรวจสอบวาใสการดหนวยความจําแลว ใหเชื่อมตอสาย USB
ที่ใหมากับกลองตามภาพประกอบ จากนั้นใหเปดกลอง
D USB Hub
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยตรง อยาเชื่อมตอผาน USB hub หรือแปนพิมพ
A ใชแหลงพลังงานที่มีไฟพอเพียง
เพื่อปองกันไมใหการถายโอนขอมูลหยุดชะงักกลางคัน ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจแบตเตอรี่
ของกลองจนเต็มแลว
A การเชื่อมตอสายสัญญาณ
ตรวจดูวาไดปดกลองแลวกอนที่จะเชื่อมตอหรือถอดสายเชื่อมตอ ไมใชกําลังหรือพยายามสอด
ขั้วตอในรูปแบบที่เอียง
248 หมายเหตุทางเทคนิค
2 เริ่มใชงานคอมโพเนนต Nikon Transfer 2 ของ ViewNX-i
หากมีขอความขอใหเลือกโปรแกรมปรากฏบนหนาจอ ใหเลือก Nikon Transfer 2
D ขณะโอนยายขอมูล
อยาปดกลองหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนยายขอมูล
A Windows 7
ถาปรากฏขอความตอไปนี้ขึ้นมา ใหเลือก Nikon Transfer 2 ดังที่อธิบายตอไปนี้
1 จาก Import pictures and videos (นําเขาภาพนิ่ง
และวิดีโอ) คลิก Change program (เปลี่ยน
โปรแกรม) หนาจอการเลือกโปรแกรมจะปรากฏขึ้น;
ใหเลือก Nikon Transfer 2 แลวคลิก OK (ตกลง)
2 ดับเบิลคลิก
A Windows 10 และ Windows 8.1
Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay
ทันทีเมื่อเชื่อมตอกลอง แตะหรือคลิกขอความ จากนั้น
แตะหรือคลิก Nikon Transfer 2 เพื่อเลือก
Nikon Transfer 2
A macOS/OS X
หาก Nikon Transfer 2 ไมเริ่มตนโดยอัตโนมัติ ใหยืนยันวาเชื่อมตอกลองแลว จากนั้นใหเปดใช
Image Capture (แอพพลิเคชั่นที่มาพรอมกับ macOS หรือ OS X) แลวเลือก Nikon Transfer 2
เปนแอพพลิเคชั่นที่เปดเมื่อตรวจพบกลอง
หมายเหตุทางเทคนิค 249
3 คลิก Start Transfer (เริ่มโอนยาย)
ภาพในการดหนวยความจําจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร
Start Transfer (เริ่มโอนยาย)
4 ยกเลิกการเชือ่ มตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการโอนยาย ใหปดกลองและถอดสาย USB
A ขอมูลเพิ่มเติม
ทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช ViewNX-i ไดจากวิธีใชออนไลน
250 หมายเหตุทางเทคนิค
อีเทอรเน็ตและเครือขายไรสาย
เมื่อเชื่อมตอกับกลองผานทางสาย USB ที่จัดมาใหแลว สามารถใชตัวสงขอมูลแบบไรสาย
WT-7 (0 261) ซึ่งเปนอุปกรณเสริมสําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร ftp
ผานทางเครือขายไรสายหรืออีเทอรเน็ต
❚❚ การเลือกโหมด
โหมดตอไปนี้สามารถเลือกใชไดเมือ่ เชื่อมตอกลองกับเครือขายโดยใชตัวสงขอมูลแบบไรสาย
WT-7 ซึ่งเปนอุปกรณเสริม:
โหมด
อัปโหลด FTP
โอนยายภาพ
ฟงกชั่น
อัปโหลดภาพและภาพยนตรที่มีไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP
รวมถึงอัปโหลดภาพใหมที่กําลังถาย
ควบคุมกลอง
ควบคุมกลองโดยใชซอฟตแวรเสริม Camera Control Pro 2 แลวบันทึกภาพ
และภาพยนตรใหมลงในคอมพิวเตอรไดโดยตรง
เซิรฟเวอร HTTP
ดูและถายภาพระยะไกลโดยใชสมารทดีไวซหรือคอมพิวเตอรที่มีเบราเซอร
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงานตัวสงขอมูลแบบไรสายซึ่งเปนอุปกรณเสริม ใหดูในคูมือ
ซึ่งจัดมาใหพรอมกับอุปกรณ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัพเดทซอฟตแวรที่เกี่ยวของทั้งหมด
เปนเวอรชั่นลาสุดแลว
หมายเหตุทางเทคนิค 251
D ขณะโอนยายขอมูล
คุณสมบัติที่ใชไมไดขณะโอนยายขอมูล (ขณะโอนยายภาพถายผานอีเทอรเน็ตหรือเครือขายไรสาย
หรือขณะที่ยังคงสงภาพอยู) ไดแก:
• การบันทึกและการเลนภาพยนตร
• การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง > เปด (โหมด 2) ในเมนูการถายภาพ (0 81)
A ภาพยนตร
ทานสามารถอัปโหลดภาพยนตรไดในโหมดถายโอนหากเชื่อมตอกลองกับอีเทอรเน็ตหรือเครือขาย
ไรสาย และไมไดเลือก สงอัตโนมัติ หรือ สงโฟลเดอร สําหรับ เครือขาย > ตัวเลือก
D โหมดเซิรฟเวอร HTTP
คุณสมบัติที่ใชไมไดในโหมดเซิรฟเวอร HTTP ไดแก:
• การบันทึกและการเลนภาพยนตรในตัวกลอง
• การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง > เปด (โหมด 2) ในเมนูการถายภาพ (0 81)
D สงโฟลเดอร
หากโฟลเดอรที่เลือกสําหรับ เครือขาย > ตัวเลือก > สงโฟลเดอร ในเมนูตั้งคาบรรจุไฟลมากกวา
1000 ไฟล จะมีเพียง 1000 ไฟลแรกเทานั้น (เริ่มตนจากหมายเลขไฟลที่ต่ําที่สุด) ที่จะถูกอัปโหลดไปยัง
ปลายทาง
A ตัวสงขอมูลแบบไรสาย
ความแตกตางที่สําคัญระหวาง WT-7 และ WT-7A/B/C คือจํานวนชองสัญญาณที่รองรับ เวนแตระบุไว
เปนอยางอื่น คาอางอิงทั้งหมดที่ใชกับ WT-7 สามารถใชไดกับ WT-7A/B/C
252 หมายเหตุทางเทคนิค
การพิมพภาพ
ทานสามารถสั่งพิมพไฟลภาพ JPEG ออกทางเครื่องพิมพ PictBridge ที่เชื่อมตอโดยตรง
กับกลอง
❚❚ การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
เชื่อมตอกลองโดยใชสาย USB ที่ใหมา อยาเสียบขั้วแรงๆ หรือเสียบขั้วโดยเอียงเขาไป
เมื่อเปดเครือ่ งกลองถายรูปและเครื่องพิมพ หนาจอยินดีตอนรับจะแสดงบนจอภาพ ตามดวย
สวนแสดงผล PictBridge
D การเลือกภาพสําหรับพิมพ
ภาพที่สรางขึ้นโดยใชการตั้งคาคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ TIFF (RGB) (0 46) จะพิมพไมได
ทานสามารถสรางภาพ JPEG จากภาพ NEF (RAW) โดยใชตัวเลือก โปรเซสภาพ NEF (RAW)
ในเมนูรีทัช (0 197)
A การพิมพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง
ตรวจสอบใหแนใจวาชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว หรือใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
ซึ่งเปนอุปกรณเสริม เมื่อตองการจะพิมพภาพผานการเชื่อมตอ USB โดยตรง ใหตั้งคา พื้นที่สี เปน
sRGB (0 56)
A โปรดอาน
ดู คูมือการใชงาน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพิมพภาพ
หมายเหตุทางเทคนิค 253
❚❚ การพิมพทลี ะภาพ
1 แสดงภาพที่ตองการ
กด 4 หรือ 2 เพื่อดูภาพเพิ่มเติม กดปุม X เพื่อซูมเขาภาพปจจุบัน (กด K เพื่อ
ออกจากการซูม) หากตองการดูภาพพรอมกันทั้ง 6 ภาพ ใหกดปุม W (M) ใชปุม
เลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ หรือกดปุม X เพื่อแสดงภาพที่ไฮไลทแบบเต็มจอ หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอื่นๆ กด W (M) ขณะแสดงภาพขนาดยอ แลวเลือกการดหรือ
โฟลเดอรที่ตองการ
2 ปรับตัวเลือกการพิมพ
กด J เพื่อแสดงรายการตอไปนี้ จากนัน้ กด 1 หรือ 3 เพื่อไฮไลทรายการแลวกด 2
เพื่อดูตัวเลือก (จะแสดงรายการเฉพาะตัวเลือกที่รองรับโดยเครือ่ งพิมพปจจุบัน การใช
ตัวเลือกเริม่ ตน ใหเลือก คาเริ่มตนของเครื่องพิมพ) หลังจากเลือกตัวเลือกแลว กด J
เพื่อกลับสูเมนูการตั้งคาเครื่องพิมพ
ตัวเลือก
ขนาดหนา
จํานวนชุด
คําอธิบาย
เลือกขนาดหนา
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ กด 1 หรือ 3
เพื่อเลือกจํานวนสําเนา (สูงสุด 99)
ขอบภาพ
เลือกวาจะใสกรอบสีขาวในภาพหรือไม
พิมพวันที่
เลือกวาจะพิมพวันที่และเวลาที่บันทึกภาพหรือไม
การตัดครอบ
254 หมายเหตุทางเทคนิค
ตัวเลือกนี้จะปรากฏเรียงรายขึ้นมาเมื่อพิมพภาพทีละภาพ หากตองการออก
โดยไมตัดสวนภาพ ไฮไลท ไมตัดครอบ แลวกด J หากตองการตัดสวน
ภาพปจจุบัน ใหไฮไลท ตัดครอบ แลวกด 2 กรอบเลือกการตัดครอบ
จะปรากฏขึ้น กด X เพื่อเพิ่มขนาดการตัดครอบ หรือ W (M) เพื่อลดขนาด
แลวใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อจัดตําแหนงการตัดครอบ โปรดทราบวาคุณภาพ
การพิมพอาจลดลงหากสั่งพิมพการตัดครอบที่มีขนาดเล็กออกมาเปน
ภาพขนาดใหญ
3 เริ่มพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด
ใหกด J
❚❚ การพิมพพรอมกันหลายภาพ
1 แสดงเมนู PictBridge
กดปุม G ในจอแสดงผล PictBridge
2 เลือกตัวเลือก
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนีแ้ ละกด 2
• เลือกภาพพิมพ: เลือกภาพเพื่อพิมพ ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อไฮไลทภาพ (หากตองการ
ดูภาพในตําแหนงอื่น กดปุม W (M) แลวเลือกการดและโฟลเดอรทตี่ องการ
หากตองการแสดงภาพปจจุบันแบบเต็มหนาจอ ใหกดปุม X คางไว) จากนัน้ ใหกดปุม
L (Z/Q) คางไว กด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกจํานวนที่ตองการพิมพ (สูงสุด 99)
หากตองการยกเลิกการเลือกภาพ ใหตั้งคาจํานวนภาพที่พิมพไปเปนศูนย
• พิมพดัชนี: หากตองการสรางการพิมพดัชนีของภาพ JPEG ทั้งหมดบนการด
หนวยความจํา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 โปรดทราบวาถาการดหนวยความจํามีภาพ
มากกวา 256 ภาพ เครือ่ งจะพิมพภาพเฉพาะ 256 ภาพแรกเทานั้น คําเตือนจะแสดงขึ้น
หากขนาดภาพที่เลือกในขั้นตอนที่ 3 มีขนาดเล็กเกินไปสําหรับการพิมพดัชนี
3 ปรับตัวเลือกการพิมพ
ปรับการตั้งคาเครื่องพิมพตามที่อธิบายไวในขั้นตอนที่ 2 ของ “การพิมพทีละภาพ”
(0 254)
4 เริ่มพิมพ
เลือก เริ่มพิมพ แลวกด J เพื่อเริ่มพิมพ หากตองการยกเลิกกอนพิมพภาพทั้งหมด
ใหกด J
หมายเหตุทางเทคนิค 255
การดูภาพบนโทรทัศน
สามารถใชสาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (0 264) หรือ สาย HDMI
ประเภท C (หาซื้อไดจากรานคาทั่วไป) ทีเ่ ปนอุปกรณเสริมเพื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณวิดีโอ
ความละเอียดสูง ใหปดการทํางานของกลองทุกครัง้ กอนถอดหรือเชื่อมตอสาย HDMI
เชื่อมตอกับกลอง
เชื่อมตออุปกรณความละเอียดสูง
(เลือกสายสัญญาณที่เชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI)
ปรับสัญญาณอุปกรณไปยังชองสัญญาณ HDMI จากนัน้ ใหเปดกลองแลวกดปุม K ระหวาง
การแสดงภาพ ภาพจะแสดงบนหนาจอโทรทัศน ทานสามารถใชปุมควบคุมบนโทรทัศน
ปรับระดับความดังของเสียงได แตจะใชปุมควบคุมที่ตัวกลองไมได
256 หมายเหตุทางเทคนิค
❚❚ ตัวเลือก HDMI
ตัวเลือก HDMI ในเมนูตั้งคา (0 178) จะควบคุมความละเอียดของสัญญาณและตัวเลือก
HDMI ขั้นสูง
ความละเอียดของสัญญาณ
เลือกรูปแบบภาพทีส่ งไปยังอุปกรณ HDMI ถาเลือก
อัตโนมัติ กลองจะเลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสมโดยอัตโนมัติ
ควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอก
การเปดใชฟงกชั่นควบคุมการบันทึกของอุปกรณภายนอกจะทําใหสามารถใชปุมควบคุม
ของกลองในการเริม่ หรือหยุดการบันทึกไดเมื่อเชื่อมตอกลองผาน HDMI เขากับอุปกรณบันทึก
ของบริษัทอื่นที่รองรับ Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA หรือเครื่อง
บันทึกที่มีจอภาพ SUMO-series) สัญลักษณจะปรากฏในจอภาพของกลอง: A จะ
ปรากฏขึ้นในไลฟวิวของภาพยนตร ขณะที่ B จะปรากฏขึ้นระหวางการบันทึกภาพยนตร
(โปรดทราบวาเมื่อเลือกอัตราเฟรม 3840 × 2160 หรือ 1920 × 1080 สโลวโมชัน
ปุมควบคุมของกลองจะใชในการบันทึกภาพยนตรไมได; ใหใชปุมควบคุมของอุปกรณบันทึก
แทน) ระหวางการบันทึก โปรดตรวจดูอุปกรณบันทึกและหนาจอของอุปกรณบันทึกเพื่อให
แนใจวากําลังบันทึกคลิปภาพยนตรไวในอุปกรณแลว ทั้งนี้ ทานอาจจําเปนจะตองปรับการตั้ง
คาอุปกรณบันทึก ซึ่งขึ้นอยูกับอุปกรณบันทึก; สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมอื ทีใ่ หมากับ
อุปกรณบันทึก
หมายเหตุทางเทคนิค 257
ขั้นสูง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ควรใชคา อัตโนมัติ สําหรับสถานการณสวนใหญ ถากลองไมสามารถกําหนด
ความละเอียดของสัญญาณภาพ RGB สําหรับอุปกรณ HDMI ที่ถูกตองได
ทานสามารถเลือกไดจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความละเอียดของ
• จํากัดความละเอียด: สําหรับอุปกรณที่มีชวงการรับสัญญาณภาพ RGB 16
สัญญาณภาพ
ถึง 235 ใหเลือกตัวเลือกนี้ถาสังเกตเห็นการสูญเสียรายละเอียดในสวนเงามืด
• เต็มความละเอียด: สําหรับอุปกรณที่มีชวงการรับสัญญาณภาพ RGB 0 ถึง
255 เลือกตัวเลือกนี้ถาสวนเงามืด “เลือนไป” หรือสวางจา
ขนาดหนาจอของ เลือกการครอบคลุมการมองเห็นภาพแนวนอนและแนวตั้งสําหรับการ
สัญญาณภาพ สงสัญญาณ HDMI จาก 95% หรือ 100%
ถาเลือก ปด เมื่อเชื่อมตอกลองกับอุปกรณ HDMI ขอมูลการถายภาพจะ
การแสดงผลบน ไมปรากฏบนหนาจอขณะถายภาพไลฟวิว โปรดทราบวา ขอมูลการถายภาพ
หนาจอของไลฟวิว จะไมแสดงที่อัตราเฟรม 1920 × 1080 (สโลวโมชัน) หรือ 3840 × 2160 (0 84)
ไมวาทานจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม
เลือก เปด เพื่อสะทอนสวนแสดงผล HDMI บนหนาจอกลอง เลือก ปด เพื่อปด
หนาจอกลองเพื่อประหยัดพลังงาน (โปรดทราบวา หนาจอกลองจะยังคงเปดอยูที่
แสดงภาพสองจอ อัตราเฟรมภาพยนตร 1920 × 1080 สโลวโมชัน หรือ 3840 × 2160; 0 84
ไมวาทานจะเลือกตัวเลือกใดไวก็ตาม) แสดงภาพสองจอ จะเปดอัตโนมัติเมื่อ
การแสดงผลบนหนาจอของไลฟววิ ถูก ปด
258 หมายเหตุทางเทคนิค
A การแสดงภาพบนโทรทัศน
แนะนําใหใชอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) สําหรับการเลน
แบบตอพวง หากไมสามารถมองเห็นขอบของรูปถายในจอโทรทัศนได ใหเลือก 95% สําหรับ HDMI >
ขั้นสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ (0 258)
A ฉายสไลด
ตัวเลือก ฉายสไลด ในเมนูแสดงภาพสามารถใชแสดงภาพแบบอัตโนมัติได (0 29)
D แสดงภาพสองจอ
ไมวาทานจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ แสดงภาพสองจอ ภาพถายจะไมแสดงขึ้นในหนาจอกลอง
หากทานเลือก เปด (โหมด 2) ไวสําหรับ การถายภาพไลฟวิวแบบไมมีเสียง ในเมนูการถายภาพ
(0 81)
A การใชอปุ กรณบันทึกของบริษัทอื่น
แนะนําใหใชการตั้งคาตอไปนี้เมื่อใชอุปกรณบันทึกของบริษัทอื่น:
• HDMI > ขั้นสูง > ขนาดหนาจอของสัญญาณภาพ: 100%
• HDMI > ขั้นสูง > การแสดงผลบนหนาจอของไลฟวิว: ปด
หมายเหตุทางเทคนิค 259
อุปกรณเสริมอื่นๆ
อุปกรณเสริมหลายชนิดสามารถใชงานไดกับ D850
แหลงพลังงาน
• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL15a (0 189): ทานสามารถ
ซื้อหาแบตเตอรี่ EN-EL15a เสริมไดจากรานคาปลีกใกลบานทานและตัวแทน
บริการของ Nikon สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL15b/EN-EL15 ไดเชนกัน
• เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25a: สามารถใช MH-25a เพื่อรีชารจแบตเตอรี่
EN-EL15a สามารถใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-25 ไดเชนกัน
• ชุดแหลงพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 (0 149, 187, 188):
MB-D18 เปนอุปกรณที่มาพรอมกับปุมกดชัตเตอร, ปุม Fn, ปุม AF-ON, ปุม
เลือกคําสั่ง รวมถึงแปนหมุนเลือกคําสั่งหลักและยอย เพื่อการถายภาพบุคคล
(แนวตั้ง) ที่ดีขึ้น เมื่อติดตั้ง MB-D18 ใหถอดฝาขั้วตอ MB-D18 ของกลองออก
เมื่อใชแบตเตอรี่ EN-EL18c ทานจะตองใชฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ BL-5
และเครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-26a หรือ MH-26 สามารถใชแบตเตอรี่ EN-EL18b,
EN-EL18a และ EN-EL18 ไดเชนกัน ความเร็วในการถายภาพสูงสุดจะแตกตาง
กันไปตามประเภทของแบตเตอรี่; ตัวเลขดานลางเปนคาอัตราการบันทึกภาพ
เฉลี่ยสูงสุดที่สามารถใชไดเมื่อใช AF ตอเนื่อง, คาแสงอัตโนมัติแบบปรับเองหรือ
ปรับชัตเตอรเอง, ความไวชัตเตอร 1/250 วินาทีหรือเร็วกวา และการตั้งคาอื่นๆ
ที่เปนคาตั้งจากโรงงาน
โหมดลั่นชัตเตอร
ประเภทแบตเตอรี่
CH
CL
EN-EL15a/AA
7 ภาพตอวินาที
1–6 ภาพตอวินาที
EN-EL18c
9 ภาพตอวินาที
1–8 ภาพตอวินาที
จํานวนของภาพที่สามารถถายไดในการถายตอเนื่องหนึ่งชุดจะแตกตางกันไปตาม
แหลงพลังงานดวยเชนกัน; สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ความจุของ
หนวยความจําบัฟเฟอร” (0 269)
260 หมายเหตุทางเทคนิค
แหลงพลังงาน
ฟลเตอร
ตัวสงขอมูล
แบบไรสาย
(0 251)
• ปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B, EH-5c และอะแดปเตอร AC รุน
EH-5b: อุปกรณเสริมเหลานี้สามารถใชเพื่อจายไฟใหกับกลองไดนานขึ้น
ทานจะตองใช EP-5B ในการเชื่อมตอกลองกับ EH-5c/EH-5b; โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ “การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC” (0 271)
โปรดทราบวาเมื่อทานใชกลองรวมกับ MB-D18 ทานจะตองเสียบ EP-5B เขากับ
MB-D18 ไมใชที่ตัวกลอง อยาใชกลองโดยที่เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC ไวทั้ง
กับกลองและ MB-D18
• ฟลเตอรสําหรับถายภาพเอ็ฟเฟกตพิเศษอาจรบกวนการทํางานของโฟกัสอัตโนมัติ
หรือการวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส
• ไมสามารถใช D850 รวมกับฟลเตอรโพลาไรซแบบลีเนียร ใหใชฟลเตอรโพลาไรซ
แบบหมุนได C-PL หรือ C-PLII แทน
• ขอแนะนําใหใชฟลเตอรสีเปนกลาง NC เพื่อปองกันเลนส
• ในการปองกันแสงโกสต ไมแนะนําใหใชฟลเตอรเมื่อวัตถุอยูภายใตแสงจา หรือ
เมื่อมีแหลงกําเนิดแสงจาอยูในกรอบภาพ
• ขอแนะนําใหใชระบบวัดแสงเนนกลางภาพกับฟลเตอรที่มีปจจัยกําหนดคาแสง
(ฟลเตอรแฟคเตอร) เกิน 1 เทา (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL,
ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12)
ดูรายละเอียดในคูมือของฟลเตอร
• ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7: ใช WT-7 เพื่ออัปโหลดภาพผานเครือขายไรสาย,
เพื่อสั่งงานกลองจากคอมพิวเตอรที่รันโปรแกรม Camera Control Pro 2
(มีแยกจําหนายตางหาก) หรือถายภาพและเปดภาพระยะไกลจากคอมพิวเตอร
หรือสมารทดีไวซ
หมายเหตุ: ตองมีความรูเกี่ยวกับเครือขายขั้นพื้นฐานและเครือขายไรสายเมื่อใช
ตัวสงขอมูลแบบไรสาย โปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดอัพเดทซอฟตแวรตัวสงขอมูล
แบบไรสายเปนเวอรชั่นลาสุดแลว
หมายเหตุทางเทคนิค 261
ตัวสงขอมูล
แบบไรสาย
(0 251)
• ยางวงแหวนสาย USB และฝาปดชองตอ: ใชฝาปดชองตอ UF-4 สําหรับ
สาย USB และยางวงแหวนสาย USB UF3-RU14 เพื่อชวยปองกันการตัด
การเชื่อมตอโดยไมตั้งใจ กอนการเชื่อมตอสายเคเบิล ใหตอ UF-4 ที่สวนปลาย
ของกลองและตอ UF3-RU14 ที่สวนปลายดานที่เชื่อมตอกับตัวสงขอมูล
แบบไรสาย
UF-4 (เชื่อมตอเขากับชองตอของกลองถายรูป)
UF3-RU14 (เชื่อมตอเขากับชองตอของ WT-7)
262 หมายเหตุทางเทคนิค
รีโมตคอนโทรล • รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10/รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10:
แบบไรสาย
เมื่อติดตั้งรีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-R10 เขากับขั้วตอรีโมต 10-pin โดยใช
(0 180, 181)
อะแดปเตอร WR-A10 โดยสามารถควบคุมกลองไดจากระยะไกลโดยใช
รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-T10 ยังสามารถใช WR-R10 เพื่อควบคุมชุดแฟลช
ที่ควบคุมดวยสัญญาณวิทยุ
• รีโมตคอนโทรลแบบไรสาย WR-1: ใชชุด WR-1 กับ WR-R10 หรือรีโมต
คอนโทรลไรสาย WR-T10 หรือกับรีโมตคอนโทรลไรสาย WR-1 อืน่ ๆ โดยชุด WR-1
ทําหนาที่ไดทั้งตัวสงขอมูลหรือตัวรับขอมูล ตัวอยางเชน สามารถตอ WR-1 เขากับ
ขั้วตอรีโมต 10-pin แลวใชเปนตัวรับสัญญาณได ทําใหสามารถลั่นชัตเตอร
จากระยะไกลไดโดยใช WR-1 อีกตัวหนึ่งเปนตัวสงขอมูล จําเปนตองมีอะแดปเตอร
WR รุน WR-A10 เมื่อใช WR-R10
อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาอัพเดทเฟรมแวรสําหรับ WR-R10 และ WR-1
ไปเปนเวอรชั่นลาสุดแลว สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟรมแวร โปรดดูใน
เว็บไซต Nikon ในพื้นที่ของทาน
• ขอบยางรองตา DK-19: DK-19 จะทําใหดูภาพบนชองมองภาพไดงายขึ้น
ชวยลดอาการเมื่อยลาของดวงตา
• เลนสชองมองภาพแบบปรับแกสายตา DK-17C: เพื่อเปนการรองรับ
การใชงานตามสภาพสายตาที่แตกตางกันของแตละคน เลนสชองมองภาพ
จึงสามารถใชกับคาไดออปเตอร –3, –2, 0, +1 และ +2 เมตร–1 ใหใชเลนสปรับแก
สายตาแทน เฉพาะเมื่อทานใชปุมปรับแกสายตาในตัวกลองแลวไมสามารถ
ปรับโฟกัสไดตามที่ตองการ (–3 ถึง +1 เมตร–1) ทดสอบเลนสปรับแกสายตา
กอนซื้อเพื่อใหแนใจวาสามารถปรับโฟกัสไดตามที่ตองการ
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DK-17M: DK-17M จะขยายภาพผาน
ชองมองภาพไดประมาณ 1.2 × เพื่อใหเกิดความแมนยํายิ่งขึ้นขณะ
จัดองคประกอบภาพ
• อุปกรณขยายภาพที่ชองมองภาพ DG-2: DG-2 จะขยายฉากที่แสดงอยู
ตรงกลางชองมองภาพเพื่อใหโฟกัสภาพไดแมนยําขึ้น จําเปนตองใชอะแดปเตอร
ชองมองภาพ DK-18 (มีแยกจําหนายตางหาก)
หมายเหตุทางเทคนิค 263
อุปกรณเสริม
ชองมองภาพ
• อะแดปเตอรชองมองภาพ DK-18: ทานตองใช DK-18 เมื่อประกอบอุปกรณ
ขยายภาพ DG-2 หรือชองมองภาพมุมฉาก DR-3 เขากับกลอง D850
• กระจกชองมองปองกันไอน้ําเกาะ DK-14/DK-17A: อุปกรณเหลานี้จะปองกัน
ไมใหเกิดฝาเมื่อใชงานกลองในสถานที่ที่มีความชื้นหรือมีอากาศหนาวเย็น
• กระจกชองมองเคลือบฟลูออไรด DK-17F: กระจกปองกันมีคุณสมบัติ
การเคลือบฟลูออไรดที่ทําความสะอาดงายบนพื้นผิวทั้งสองแบบ
• ชองมองภาพมุมฉาก DR-5/DR-4: DR-5 และ DR-4 จะประกอบเขากับ
ชองมองภาพเปนมุมฉาก ทําใหดูภาพบนชองมองภาพลงมาจากดานบน
เมื่อวางกลองในแนวนอน DR-5 รองรับการปรับแกสายตาและสามารถใช
ขยายภาพที่ชองมองภาพได 2 × เพื่อใหจัดองคประกอบภาพไดแมนยํายิ่งขึ้น
(โปรดทราบวาเมื่อขยายภาพจะทําใหมองไมเห็นขอบภาพ)
สาย HDMI
(0 256)
สาย HDMI HC-E1: สาย HDMI ที่มีชองตอประเภท C สําหรับเชื่อมตอกับ
กลองถายรูปและชองตอประเภท A สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณ HDMI
ซอฟตแวร
Camera Control Pro 2: ควบคุมกลองระยะไกลจากคอมพิวเตอรและบันทึก
ภาพถายลงในฮารดดิสกของคอมพิวเตอรโดยตรง ขณะใช Camera Control Pro 2
เพื่อจับภาพโดยตรงจากคอมพิวเตอร สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอพีซี (c)
จะปรากฏในแผงควบคุม
หมายเหตุ: ใหใชซอฟตแวร Nikon รุนลาสุด สําหรับขอมูลลาสุดวาดวยระบบ
ปฏิบัติการที่รองรับ ใหดูไดจากเว็บไซต Nikon ในภูมิภาคของทาน ตามคาตั้ง
จากโรงงาน Nikon Message Center 2 จะตรวจสอบหารุนอัพเดทของเฟรมแวร
และซอฟตแวร Nikon เปนระยะเมื่อทานลงทะเบียนเขาใชคอมพิวเตอร และ
คอมพิวเตอรเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขอความจะปรากฏขึ้นอยางอัตโนมัติเมื่อพบ
ซอฟตแวรรุนใหมกวาใหอัพเดท
264 หมายเหตุทางเทคนิค
ฝาปดตัวกลอง
ฝาปดตัวกลอง BF-1B/ฝาปดตัวกลอง BF-1A: ฝาปดตัวกลองชวยรักษา
กระจกกลอง หนาจอของชองมองภาพ และเซ็นเซอรภาพไมใหฝุนเกาะจับ เมื่อไมได
ใสเลนส
ขั้วตอรีโมต
D850 จะมีขั้วตอรีโมต 10-pin มาใหสําหรับการถายภาพดวยรีโมตคอนโทรลและ
การถายภาพอัตโนมัติ ขั้วตอจะมีฝาปดมาดวย ซึ่งจะชวยปองกันหนาสัมผัส
ขณะที่ไมใชงานขั้วตอ อุปกรณเสริมที่สามารถใชไดมีดังตอไปนี้ (ความยาวทั้งหมด
เปนคาโดยประมาณ):
• สายลั่นชัตเตอร MC-22/สายลั่นชัตเตอร MC-22A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกล
ที่มีขั้วสีน้ําเงิน สีเหลือง และสีดํา จะใชเชือ่ มตอกับอุปกรณลั่นชัตเตอรระบบรีโมต
ทําใหสามารถควบคุมผานทางเสียงหรือสัญญาณอิเล็กทรอนิกสได (ความยาว
1 เมตร)
• สายลั่นชัตเตอร MC-30/สายลั่นชัตเตอร MC-30A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกล;
สามารถใชลดอาการกลองสั่นไหวได (ความยาว 80 ซม.)
• สายลั่นชัตเตอร MC-36/สายลั่นชัตเตอร MC-36A: ตัวลั่นชัตเตอรระยะไกล;
ใชสําหรับการถายภาพแบบเวนชวงเวลาหรือเพื่อลดอาการกลองสั่นไหว หรือใช
เปดชัตเตอรคางขณะรับแสง (ความยาว 85 ซม.)
• สายตอ MC-21/สายตอ MC-21A: ใชเชื่อมตอกับ ML-3 หรือ MC-series 20, 22,
22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 หรือ 36A ทานสามารถใชสายตอ MC-21
หรือ MC-21A ไดครั้งละ 1 เสนเทานั้น (ความยาว 3 เมตร)
• สายตอเชื่อม MC-23/สายตอเชื่อม MC-23A: ใชเชื่อมตอกลองสองตัว
ดวยขั้วตอรีโมต 10-pin ใหทํางานพรอมกัน (ความยาว 40 ซม.)
• สายอะแดปเตอร MC-25/สายอะแดปเตอร MC-25A: สายอะแดปเตอร
แบบ 2-pin ถึง 10-pin ใชสําหรับเชื่อมตออุปกรณที่มีขั้วตอ 2-pin รวมทั้ง
เครื่องควบคุมวิทยุ MW-2, อุปกรณกําหนดชวงเวลาบันทึกภาพ (Intervalometer)
MT-2 และชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-2 (ความยาว 20 ซม.)
หมายเหตุทางเทคนิค 265
ขั้วตอรีโมต
ไมโครโฟน
• อะแดปเตอร WR รุน WR-A10: ใชอะแดปเตอรเพื่อเชื่อมตอรีโมตคอนโทรล
แบบไรสาย WR-R10 กับกลองถายรูปดวยขั้วตอรีโมต 10-pin
• ชุด GPS GP-1/ชุด GPS GP-1A (0 179): บันทึกละติจูด ลองจิจูด ระดับ
ความสูง และเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC time) ไวบนภาพถาย โปรดทราบวาไมมี
การผลิตรุน GP-1/GP-1A เพิ่มแลว
• ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไรสาย ML-3: ควบคุมระยะไกลดวยแสงอินฟราเรด
ไดไกลถึง 8 เมตร
• ไมโครโฟนสเตอริโอ ME-1: เสียบ ME-1 เขากับแจคไมโครโฟนของกลอง
เพื่อบันทึกเสียงสเตอริโอ และลดโอกาสการเกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ (เชน
เสียงที่เกิดจากเลนสระหวางใชงานโฟกัสอัตโนมัติ)
• ไมโครโฟนไรสาย ME-W1: ใชไมโครโฟนบลูทูธไรสายสําหรับการบันทึก
โดยไมใชอุปกรณในตัวกลอง
ฝาครอบ
ชองเสียบ
อุปกรณเสริม
ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม BS-3/ฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม
BS-1: ฝาครอบใชปองกันชองเสียบอุปกรณเสริม ชองเสียบอุปกรณเสริมใชสําหรับ
ชุดแฟลชเสริมภายนอก
รายการที่มีอาจจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค โปรดดูขอมูลลาสุดไดที่โบรชัวรหรือเว็บไซต
ของเรา
266 หมายเหตุทางเทคนิค
A ตัวล็อคสาย HDMI/USB
ในการปองกันไมใหการเชื่อมตอหลุดไปโดยไมตั้งใจ ใหติดตัวล็อคกับสาย HDMI หรือกับสาย USB
ที่ใหมาดวยตามภาพ (ภาพประกอบจะแสดงสาย USB; โปรดทราบวาตัวล็อคสายอาจไมพอดีกับ
สาย HDMI ของบริษัทอืน่ ) เก็บจอภาพไวในตําแหนงการจัดเก็บเมื่อใชตัวล็อคสาย
เสียบสาย HDMI ที่นี่
เสียบสาย HDMI ที่นี่
เสียบสาย HDMI ที่นี่
สาย USB
ใชสาย HDMI และสาย USB
พรอมกัน
หมายเหตุทางเทคนิค 267
A การตอและการถอดฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม
เลื่อนฝาครอบชองเสียบอุปกรณเสริม (มีแยกจําหนายตางหาก)
เขาไปในชองเสียบอุปกรณเสริมตามที่แสดงในภาพ
หากตองการถอดฝาครอบ ใหจับกลองใหแนน กดฝาครอบลง
ดวยนิ้วโปงแลวเลื่อนออกมาตามทิศทางที่แสดงในภาพ
A การตอและการถอดกระจกชองมองภาพที่ใหมา
หลังจากปดตัวเปดปดชองมองภาพและปลดกานล็อค (q)
ออกแลว ใหจับกระจกชองมองภาพ DK-17F ที่ใหมาดวย
นิ้วสองนิ้วอยางเบามือ แลวหมุนตามภาพที่แสดง (w)
หากตองการประกอบใหม ใหหมุนกระจกชองมองภาพไปใน
ทิศทางตรงขาม สามารถติดและถอดกระจกชองมองภาพ
ที่เปนอุปกรณเสริมไดดวยวิธีเดียวกัน
268 หมายเหตุทางเทคนิค
ความจุของหนวยความจําบัฟเฟอร
การใสแบตเตอรี่ EN-EL18c ในชุดแหลงพลังงานแบตเตอรีหลายรูปแบบ MB-D18 ที่เปน
อุปกรณเสริม แทนแบตเตอรี่ EN-EL15a จะทําใหความจุของหนวยความจําบัฟเฟอรเปลี่ยน
ตารางตอไปนี้จะแสดงจํานวนภาพสูงสุด (นับตั้งแตเดือนกันยายน 2017) ที่สามารถจัดเก็บได
ในหนวยความจําบัฟเฟอรในโหมดลั่นชัตเตอร CH ที่คาความไวแสง (ISO) เทากับ ISO 100
เมื่อใสการดหนวยความจํา XQD 64 GB Sony QD-G64E; ความจุที่ใชไดจริงจะแตกตางกันไป
ตามประเภทของการดและสภาพการถายภาพ (ตัวอยางเชน ความจุของหนวยความจํา
บัฟเฟอรอาจลดลงที่คณ
ุ ภาพของภาพที่มีเครือ่ งหมาย “★” หรือเมื่อเปดการควบคุมความ
ผิดเพี้ยนอัตโนมัติ)
❚❚ พื้นที่ภาพ FX (36×24) *
คุณภาพของภาพ
NEF (RAW), บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท
NEF (RAW), บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท
NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท
NEF (RAW), ไมบีบอัด, 12 บิท
NEF (RAW), ไมบีบอัด, 14 บิท
TIFF (RGB)
JPEG Fine
JPEG Normal
ขนาดภาพ
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
แหลงพลังงาน
EN-EL15a EN-EL18c
170
54
94
40
56
35
51
29
200
56
74
31
55
39
29
24
32
29
35
28
39
31
200
79
200
86
200
56
200
86
200
92
200
57
หมายเหตุทางเทคนิค 269
แหลงพลังงาน
EN-EL15a EN-EL18c
ใหญ
200
108
กลาง
200
102
JPEG Basic
เล็ก
200
59
* รวมภาพที่ถายดวยเลนสที่ไมใช DX เมื่อเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
❚❚ พืน้ ทีภ่ าพ DX (24 × 16) *
แหลงพลังงาน
EN-EL15a EN-EL18c
ใหญ
200
91
NEF (RAW), บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 12 บิท
กลาง
200
56
เล็ก
200
54
NEF (RAW), บีบอัดแบบไมสูญเสียคุณภาพ, 14 บิท
ใหญ
200
45
NEF (RAW), บีบอัด, 12 บิท
ใหญ
200
102
NEF (RAW), บีบอัด, 14 บิท
ใหญ
200
48
NEF (RAW), ไมบีบอัด, 12 บิท
ใหญ
200
72
NEF (RAW), ไมบีบอัด, 14 บิท
ใหญ
200
43
ใหญ
113
54
TIFF (RGB)
กลาง
200
71
เล็ก
200
73
ใหญ
200
138
JPEG Fine
กลาง
200
152
เล็ก
200
135
ใหญ
200
165
JPEG Normal
กลาง
200
158
เล็ก
200
143
200
176
ใหญ
กลาง
200
166
JPEG Basic
เล็ก
200
145
* รวมภาพที่ถายดวยเลนส DX เมื่อเลือก เปด ไวสําหรับคา ตัดสวน DX อัตโนมัติ
คุณภาพของภาพ
270 หมายเหตุทางเทคนิค
ขนาดภาพ
การเสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
ปดการทํางานของกลองกอนเสียบอุปกรณเสริมปลั๊กตออะแดปเตอร AC และอะแดปเตอร AC
1 เตรียมกลองใหพรอม
เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่ (q)
และปลั๊กตออะแดปเตอร AC (w)
2 เสียบปลั๊กตออะแดปเตอร AC รุน EP-5B
ตองแนใจวาเสียบปลั๊กในทิศทางตามที่แสดงในภาพ
โดยใหปลั๊กตอกดกานล็อคแบตเตอรี่สีสมไวที่ดานหนึ่ง
กานล็อคจะล็อคปลั๊กตอเขาที่เมือ่ เสียบปลั๊กจนสุด
3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
จัดสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC
ใหลอดผานชองปลั๊กตออะแดปเตอร AC
แลวปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่
หมายเหตุทางเทคนิค 271
4 เชื่อมตออะแดปเตอร AC EH-5c/EH-5b
เสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขากับชองตอ AC บนอะแดปเตอร AC (e) และ
เสียบสายไฟเขากับชองตอ DC (r) สัญลักษณ P จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมือ่ กลอง
ไดรับพลังงานจากอะแดปเตอร AC และปลั๊กตออะแดปเตอร AC
272 หมายเหตุทางเทคนิค
หามทําการผลิตซํ้าทัง้ หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอื การใชงานเลมนี้
(ยกเวนการนําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ)
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
SB9C04(1U)
6MB4171U-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising