Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (คำแนะนำการใช้งานฉบับสมบูรณ์)

Nikon COOLPIX A1000 คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (คำแนะนำการใช้งานฉบับสมบูรณ์)
กลองดิจิตอล
คูมืออางอิงการใชงาน
คนหาหัวขออยางรวดเร็ว
• โปรดอานคูมือนี้ใหถี่ถวนกอนใชกลอง
• โปรดอาน “เพือ่ ความปลอดภัยของทาน” สําหรับวิธีการใชกลองที่ถูกตอง
(หนา vi)
• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่ออางอิงในอนาคต
คนหาหัวขออยางรวดเร็ว
คุณสามารถกลับมาที่หนานีไ้ ดโดยการแตะหรือคลิก
ที่ดานลางขวาของหนา
หัวขอหลัก
บทนํา ................................................................................................................................iii
สารบัญ ..............................................................................................................................x
สวนประกอบตางๆ ของกลอง .............................................................................................. 1
เริ่มตนใชงาน ................................................................................................................... 14
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ ............................................................... 22
ฟงกชั่นถายภาพ............................................................................................................... 30
ฟงกชั่นแสดงภาพ............................................................................................................. 83
ภาพยนตร ....................................................................................................................... 95
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร ................................................. 109
การใชเมนู...................................................................................................................... 119
ขอมูลทางเทคนิค............................................................................................................ 181
หัวขอทั่วไป
เพื่อความปลอดภัย
ของทาน
เคล็ดลับสําหรับ
การตั้งคาแสง
แมนวลโฟกัส
โหมดสรางสรรค
ฟงกชั่นของ
ปุมควบคุม
ฟงกชั่นที่ไมสามารถ
ใชงานพรอมกันได
ปญหาและวิธกี าร
แกไข
ดัชนี
ii
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อกลองดิจิตอล Nikon COOLPIX A1000
สัญลักษณและเครื่องหมายที่ใชในคูมือการใชงานเลมนี้
• แตะหรือคลิก
• สัญลักษณ
ที่ดานขวาลางของแตละหนาเพื่อแสดง “คนหาหัวขออยางรวดเร็ว” (Aii)
สัญลักษณ
คําอธิบาย
สัญลักษณนี้แสดงถึงขอควรระวังตางๆ และขอมูลที่ควรอานกอนใชกลอง
สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุตา งๆ และขอมูลที่ควรอานกอนใชกลอง
สัญลักษณนี้แสดงถึงหนาอื่นที่มีขอมูลที่เกี่ยวของ
•
•
•
•
การดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC จะเรียกรวมๆ ในคูมือฉบับนีว้ า “การดหนวยความจํา”
สมารทโฟนและแทบเล็ตจะเรียกวา “อุปกรณสมารท”
คาที่ตั้งมาตั้งแตตอนที่ซื้อผลิตภัณฑจะเรียกวาเปน “คาตั้งจากโรงงาน”
ชื่อรายการเมนูทแี่ สดงบนหนาจอของกลองและชื่อปุมหรือขอความที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร
จะแสดงเปนตัวหนา
• ในคูมอื เลมนี้ บางครัง้ จะตัดภาพตัวอยางที่แสดงบนหนาจอเพื่อใหสามารถแสดงสัญลักษณบน
จอภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น
iii
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
ขอมูลและขอควรระวัง
การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยคุณสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรป: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตา งๆ คําถาม
ที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลภาพและการถายภาพดิจิตอล รับขอมูล
เพิ่มเติมไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของคุณ ดูขอมูลสถานที่ตดิ ตอไดจากเว็บไซตดานลางนี้
https://imaging.nikon.com/
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon COOLPIX ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon เทานั้น (ไดแก เครื่องชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
อะแดปเตอร AC และสายเคเบิล USB) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon
โดยผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบตั ิงานและ
ความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชยี่หอ NIKON อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายและไมอยูใน
เงื่อนไขการรับประกันของ NIKON
การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจยี่หออื่นที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon อาจรบกวนการ
ทํางานตามปกติของกลอง หรือทําใหแบตเตอรี่รอนจัด ติดไฟ ฉีกขาด หรือรั่วได
แผนซีลฮอโลแกรม: ระบุวาอุปกรณนี้
เปนผลิตภัณฑ Nikon ของแท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการ
แตงตัง้
กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงานหรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ
iv
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
เกี่ยวกับคูมือการใชงานฉบับนี้
• หามนําสวนใดๆ ของคูม ือการใชงานที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไปทําการคัดลอก, ถายทอดตอ, บันทึกไวเพื่อ
ถายทอดตอ, เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใด
หรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน
• ภาพและสิง่ ที่แสดงบนหนาจอในคูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากผลิตภัณฑจริงบาง
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่กลาวไว
ในคูมือการใชงานที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือการใชงานเหลานี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากคุณพบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของคุณ (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
เปนไปตามประกาศกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ หามใชรูปถายหรือสื่อบันทึกชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางจากกลองถายรูปโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้มีขอยกเวนที่อนุญาตใหใชในงานสวนบุคคลได แตโปรดทราบวาอาจมี
การจํากัดการใชงานแมกระทั่งการใชงานสวนบุคคล ในกรณีที่เปนรูปถายหรือสื่อบันทึกของงานนิทรรศการ
หรือการแสดงสดตางๆ
การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
การลบภาพหรือการฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูล เชน การดหนวยความจําหรือหนวยความจําในตัวกลอง
ไมไดเปนการลบขอมูลรูปภาพตนฉบับออกโดยสมบูรณ บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บ
ขอมูลที่โยนทิ้งไปสามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผล
ทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดว ยจุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของ
ขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ควรแนใจวาไดรีเซ็ทการตัง้ คาของกลองทั้งหมดแลว
ใน ใชคา ตั้งจากโรงงาน ในเมนูตงั้ คา (A120) หลังจากทําการรีเซ็ทแลว ใหใชซอฟตแวรที่มีจําหนายทั่วไป
ลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง หรือฟอรแมตใน ฟอรแมต หรือ ฟอรแมตการด ในเมนูตงั้ คา (A120) แลวเก็บ
บันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณ
เก็บขอมูลนั้น เมื่อลงมือทําลายการดหนวยความจํา ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลีย่ งอันตราย
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสนิ ตางๆ ได
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปฏิบัตติ ามขั้นตอนดานลางเพื่อแสดงสัญลักษณแสดงความสอดคลองที่กลองรองรับ
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สัญลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k
v
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอาน “เพื่อความ
ปลอดภัยของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้
เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในทีซ่ ึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได
อันตราย
หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวย
สัญลักษณนี้ซงึ่ มีความหมายวามีความเสี่ยงตอการ
เสียชีวติ สูงหรือการไดรบั บาดเจ็บรุนแรง
คําเตือน
หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวย
สัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวติ หรือไดรบั บาดเจ็บรุนแรง
ขอควรระวัง
หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวย
สัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
คําเตือน
• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือ
บาดเจ็บได
• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้ หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออก
เนื่องจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได
• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชนมีกลิ่นผิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจาก
ผลิตภัณฑ ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที การใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
ไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได
• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• อยาใหผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑนี้จนนานเกินไปขณะที่เครื่องทํางานหรือเสียบ
สายไฟอยู หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรนุ แรงได
• หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลประกายไฟหรือกาซเชนกาซหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
• อยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
vi
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
• เก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรบี ไปพบแพทยทันที
• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอ
ใหเกิดอุบัติเหตุได
• หามใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB ที่ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
การใชงานกับผลิตภัณฑนี้ เมือ่ ใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับผลิตภัณฑนี้ หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวาง
ของหนักทับสายไฟ หามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอน
- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความตางศักย
ไฟฟาจากโวลตหนึ่งไปเปนอีกโวลตหนึ่ง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• หามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหรือใชอะแดปเตอร AC ขณะที่มีพายุฟา
คะนอง หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ที่มีอุณหภูมสิ ูงหรือต่ําจัด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือความเย็นกัดได
ขอควรระวัง
• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ แสงที่ถูกโฟกัส
โดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมือ่ ถายวัตถุ
ที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม
• ปดผลิตภัณฑนี้เมื่อมีการหามใชงาน ปดการใชงานคุณสมบัติไรสายเมือ่ มีการหาม
ใชงานอุปกรณไรสาย คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดของตอ
อุปกรณบนเครือ่ งบินหรือในโรงพยาบาลหรือศูนยบริการทางการแพทยอื่นๆ
• ถอดแบตเตอรีแ่ ละตัดการเชือ่ มตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมกี ารใชงานผลิตภัณฑนเี้ ปน
เวลานาน การไมปฏิบตั ติ ามขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
• หามจับชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวของเลนสหรือชิน้ สวนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ หากไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรบั บาดเจ็บ
• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการเผาไหมหรือไฟไหมได
vii
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มอี ุณหภูมสิ ูงเกินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูก
แสงแดดโดยตรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
• หามขนยายกลองที่ตอขาตั้งกลองหรืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
อันตรายสําหรับแบตเตอรี่
• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผิด หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว
เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได:
- ใชเฉพาะแบตเตอรีท่ ี่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรีส่ ัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอื่น ในที่ที่เครือ่ งจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
• ชารจตามที่ระบุไวเทานั้น หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้ าจทําใหแบตเตอรี่รวั่ เกิดความรอน
จัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาสามารถสรางอาการบาดเจ็บตอดวงตา
คําเตือนสําหรับแบตเตอรี่
• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรีเ่ ขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที
• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิด
อาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอื่น
ที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก
• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เชน สีตกหรือ
รูปรางผิดเพี้ยน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่ EN-EL12 แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจ
ในเวลาที่กําหนด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหแบตเตอรีร่ ั่ว เกิดความรอนจัด
เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
• เมือ่ ไมตองการ แบตเตอรี่ แลวใหติดเทปทีข่ ั้วทั้งสองขาง หากมีวตั ถุโลหะเขามาสัมผัสขั้ว
แบตเตอรี่ อาจทําใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได
viii
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณ
ที่สัมผัสออกดวยน้ําสะอาดปริมาณมากโดยทันที หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําให
ผิวหนังระคายเคือง
ix
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
สารบัญ
คนหาหัวขออยางรวดเร็ว ................................................................................................. ii
หัวขอหลัก................................................................................................................................. ii
หัวขอทั่วไป ............................................................................................................................... ii
บทนํา .............................................................................................................................. iii
โปรดอานหัวขอนี้กอน................................................................................................................ iii
สัญลักษณและเครื่องหมายที่ใชในคูม ือการใชงานเลมนี้ ............................................................... iii
ขอมูลและขอควรระวัง .............................................................................................................. iv
เพื่อความปลอดภัยของทาน ...................................................................................................... vi
สวนประกอบตางๆ ของกลอง ........................................................................................ 1
ตัวกลอง ..................................................................................................................................... 2
ฟงกชั่นหลักของปุมควบคุม ....................................................................................................... 4
การใชงานแผงสัมผัส .................................................................................................................. 7
จอภาพ/ชองมองภาพ............................................................................................................... 10
สําหรับถายภาพ..................................................................................................................... 10
สําหรับแสดงภาพ ................................................................................................................... 13
เริ่มตนใชงาน ................................................................................................................ 14
วิธีการรอยสายคลอง................................................................................................................
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา ................................................................................
การนําแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก...........................................................................
การชารจแบตเตอรี่ ..................................................................................................................
การเปลี่ยนระดับมุมของจอภาพ..............................................................................................
การตั้งคากลอง.........................................................................................................................
15
16
16
17
19
20
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ........................................................ 22
การถายภาพ.............................................................................................................................
การใชแฟลช...........................................................................................................................
การบันทึกภาพยนตร ..............................................................................................................
การถายภาพแบบสัมผัส ..........................................................................................................
การสลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ..................................................................................
การแสดงภาพ ..........................................................................................................................
การลบภาพ ..............................................................................................................................
หนาจอการเลือกภาพที่ตองการลบ...........................................................................................
x
สารบัญ
23
25
25
26
26
27
28
29
ฟงกชั่นถายภาพ............................................................................................................ 30
การเลือกโหมดถายภาพ...........................................................................................................
โหมด A (อัตโนมัติ) ...............................................................................................................
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ) ................................................
เคล็ดลับและหมายเหตุเกี่ยวกับโหมดสําเร็จรูป ..........................................................................
การถายภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย...............................................................................
การแสดงภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย.............................................................................
การถายภาพดวยภาพบุคคลอัจฉริยะ (การเพิ่มความสวยงามให
ใบหนาบุคคลเมื่อถายภาพ).....................................................................................................
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ).............................................................
โหมด A, B, C และ D (การตัง้ คาแสงสําหรับถายภาพ).......................................................
เคล็ดลับสําหรับการตั้งคาแสง..................................................................................................
ชวงการควบคุมความไวชัตเตอร (โหมด A, B, C และ D).......................................................
การตั้งคาฟงกชั่นการถายภาพดวยปุมเลือกคำสั่ง (m/n/p/o).............................................
โหมดแฟลช..............................................................................................................................
ตั้งเวลาถาย ..............................................................................................................................
โหมดโฟกัส...............................................................................................................................
การใชแมนวลโฟกัส ................................................................................................................
การใชแถบเลื่อนปรับภาพ .......................................................................................................
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง).............................................................................................
การใชปุม w (ฟงกชั่น) ..........................................................................................................
การใชการซูมภาพ....................................................................................................................
การใชการถายภาพแบบสัมผัส.................................................................................................
การจับโฟกัส.............................................................................................................................
ปุมกดชัตเตอร ........................................................................................................................
การใช AF คนหาวัตถุหลัก .......................................................................................................
การใชการหาใบหนา ...............................................................................................................
ตัวแบบที่ไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ ..................................................................................
การล็อคโฟกัส ........................................................................................................................
คาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส) ...............................................
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ ...............................................................
31
32
33
34
42
44
45
51
53
54
56
57
58
61
63
64
66
68
69
70
72
73
73
74
75
76
77
78
80
ฟงกชั่นแสดงภาพ ......................................................................................................... 83
การซูมแสดงภาพ .....................................................................................................................
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน.................................................................................
การดูและการลบภาพในภาพชุด ..............................................................................................
การดูภาพในภาพชุด ...............................................................................................................
การลบภาพในภาพชุด ............................................................................................................
xi
สารบัญ
84
85
86
86
87
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)...........................................................................................................
กอนการแกไขภาพ..................................................................................................................
ตกแตงอยางรวดเร็ว: การเพิ่มคอนทราสตและความอิ่มตัวของสี .................................................
D-Lighting: การเพิ่มความสวางและคอนทราสต ......................................................................
การแกไขตาแดง: แกไขตาแดงเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช............................................................
รีทัชภาพ: การปรับแตงใบหนา .................................................................................................
เอ็ฟเฟกต: การใชเอ็ฟเฟกตดจิ ิตอล ..........................................................................................
ตัดภาพ: การสรางสําเนาภาพตัดสวน.......................................................................................
88
88
89
89
90
90
92
94
ภาพยนตร ..................................................................................................................... 95
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร .................................... 96
การจับภาพนิ่งในขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร ..................................................................... 100
การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา.............................................................................................. 101
โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพือ่ สรางหนังสัน้ ) ................. 103
การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร ................................................................................. 106
การแกไขภาพยนตร ............................................................................................................... 107
การแบงเฉพาะสวนที่ตอ งการของภาพยนตร ........................................................................... 107
การบันทึกหนึ่งเฟรมจากภาพยนตรเปนภาพนิ่ง ....................................................................... 108
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร ...................................... 109
การใชประโยชนภาพ..............................................................................................................
การดูภาพบนทีวี .....................................................................................................................
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร......................................................................................
การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ ......................................................................................
การพิมพทีละภาพ ................................................................................................................
การพิมพพรอมกันหลายภาพ.................................................................................................
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i) ....................................................................
การติดตั้ง ViewNX-i .............................................................................................................
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร ........................................................................................
110
111
112
112
113
114
116
116
116
การใชเมนู ................................................................................................................... 119
การใชงานเมนู ........................................................................................................................
หนาจอการเลือกภาพ............................................................................................................
รายการเมนู ............................................................................................................................
เมนูถายภาพ........................................................................................................................
เมนูภาพยนตร......................................................................................................................
เมนูแสดงภาพ......................................................................................................................
เมนูเครือขาย........................................................................................................................
เมนูตงั้ คา .............................................................................................................................
xii
สารบัญ
120
122
123
123
124
124
125
126
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)........................................................................................
ระดับคุณภาพ......................................................................................................................
ขนาดภาพ ...........................................................................................................................
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)................................................................................
ไวตบาลานซ (การปรับเฉดสี) .................................................................................................
ระบบวัดแสง ........................................................................................................................
การถายภาพตอเนื่อง ............................................................................................................
ความไวแสง.........................................................................................................................
การถายครอมคาแสง............................................................................................................
โหมดพื้นที่ AF......................................................................................................................
โหมดออโตโฟกัส ..................................................................................................................
ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน..................................................................................................
ตัวอยางภาพคาแสง M..........................................................................................................
เมนูภาพยนตร........................................................................................................................
ตัวเลือกภาพยนตร................................................................................................................
โหมดออโตโฟกัส ..................................................................................................................
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ..............................................................................................
ลดเสียงรบกวนจากลม..........................................................................................................
อัตราการบันทึกภาพ.............................................................................................................
เมนูแสดงภาพ........................................................................................................................
ใสเครื่องหมายอัพโหลด ........................................................................................................
ฉายสไลด ............................................................................................................................
ปองกัน ................................................................................................................................
หมุนภาพ.............................................................................................................................
คัดลอก (คัดลอกระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจําภายใน)....................................
การแสดงภาพชุด..................................................................................................................
เมนูเครือขาย..........................................................................................................................
การใชแปนพิมพปอนขอความ ...............................................................................................
เมนูตั้งคา ................................................................................................................................
โซนเวลาและวันที่ .................................................................................................................
ตั้งคาหนาจอ........................................................................................................................
สลับ EVF อัตโนมัติ (สลับจอแสดงภาพไปเปนชองมองภาพโดยอัตโนมัติ) .................................
ประทับวันที่ .........................................................................................................................
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร ..................................................................................................
ระบบลดภาพถายสั่นไหว ......................................................................................................
ไฟชวย AF ...........................................................................................................................
การซูมแบบดิจิตอล...............................................................................................................
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง.................................................................................................
xiii
สารบัญ
127
127
129
130
130
133
134
138
139
140
143
144
144
145
145
150
151
152
152
153
153
154
155
155
156
157
158
160
161
161
163
165
166
167
168
169
169
170
ปุมล็อค AE/AF ....................................................................................................................
ตั้งคาเสียง ...........................................................................................................................
ปดกลองอัตโนมัติ .................................................................................................................
ฟอรแมตการด/ฟอรแมต........................................................................................................
ภาษา/Language.................................................................................................................
สัญญาณ HDMI ..................................................................................................................
ชารจดวยคอม......................................................................................................................
คําอธิบายภาพ .....................................................................................................................
ขอมูลลิขสิทธิ์ .......................................................................................................................
ขอมูลบอกตําแหนง ..............................................................................................................
สลับตัวเลือก Av/Tv..............................................................................................................
จับจุดเดนขณะ MF...............................................................................................................
ใชคาตัง้ จากโรงงาน ..............................................................................................................
หนาจอสัมผัส .......................................................................................................................
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง...........................................................................................
รุนเฟรมแวร..........................................................................................................................
171
172
172
173
174
174
175
176
177
178
178
179
179
179
180
180
ขอมูลทางเทคนิค ........................................................................................................ 181
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย..........................................................................
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ ........................................................................................................
ตัวกลอง ..............................................................................................................................
แบตเตอรี่ .............................................................................................................................
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ .................................................................................
การดหนวยความจํา .............................................................................................................
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ .......................................................................................
การทําความสะอาด..............................................................................................................
การจัดเก็บ ...........................................................................................................................
ขอความแสดงขอผิดพลาด.....................................................................................................
ปญหาและวิธกี ารแกไข..........................................................................................................
ชื่อไฟล ...................................................................................................................................
อุปกรณเสริม ..........................................................................................................................
รีโมทคอนโทรล ML-L7..........................................................................................................
ขอมูลจําเพาะ.........................................................................................................................
การดหนวยความจําที่สามารถใชได .......................................................................................
ดัชนี........................................................................................................................................
xiv
สารบัญ
182
184
184
185
186
187
188
188
188
189
192
203
204
205
209
213
215
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง ............................................................................................................................ 2
ฟงกชั่นหลักของปุมควบคุม ................................................................................................. 4
การใชงานแผงสัมผัส .......................................................................................................... 7
จอภาพ/ชองมองภาพ........................................................................................................ 10
1
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง
1 2 34 5
6
1
เปดแฟลช
7
8
13
9
10
12
1
2
3
4
5
6
11
ฝาปดหนาเลนสปด
ชองรอยสายคลอง ................................ 15
แปนหมุนเลือกคําสัง่ ............................. 53
ปุมกดชัตเตอร ................................ 24, 73
ปุมควบคุมการซูม..................................70
f : มุมกวาง................................. 70
g : เทเลโฟโต ............................... 70
h : การแสดงภาพขนาดยอ ........... 85
i : การซูมแสดงภาพ.................... 84
แปนหมุนเลือกโหมด....................... 23, 31
ไฟสัญญาณตัง้ เวลาถาย ....................... 61
ไฟชวยหา AF..................................... 169
7
8
9
10
11
12
13
2
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง
แฟลช ............................................25, 58
ปุม q (ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว).........71
ปุม ควบคุมการซูมดานขาง.....................70
f : มุมกวาง.................................70
g : เทเลโฟโต ...............................70
ฝาปดหนาเลนส
เลนส
ปุม w (ฟงกชั่น).................................69
ไมโครโฟน (สเตอริโอ)
1
2
3 4 5
6
8
7
9
10
11
12
17 16 15 14 13
18
19
20
22
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
เซ็นเซอรตรวจจับสายตา ...................... 26
ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส ................... 26
ปุมปรับแกสายตา................................. 26
ปุม x (จอภาพ) ................................ 26
ปุมควบคุม K (แฟลชปอปอัป)..... 25, 58
สวิทชเปดปดการทํางาน/ไฟแสดง
สถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการ
ชารจ)............................................ 17, 20
ฝาปดชองตอสายภายนอก............ 17, 110
ชองตอ USB ขนาดเล็ก ................. 17, 110
ปลั๊กตอ HDMI ขนาดไมโคร
(ประเภท D)....................................... 110
ปุม c (แสดงภาพ) ............................. 27
ปุมหมุนเลือกคําสั่ง (ปุมเลือกคําสัง่ )*
................................................... 57, 120
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ปุม k (ตกลงเลือก) ...........................120
ปุม l (ลบ) ..........................................28
ปุม d (เมนู) ..................................120
ปุม b (e บันทึกภาพยนตร)...............96
ปุม ล็อคการปรับคาแสงอัตโนมัต/ิ
ออโตโฟกัส g (AE-L/AF-L)............6, 171
จอภาพ..........................................10, 19
ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC (สําหรับ
อะแดปเตอร AC ที่เปนอุปกรณเสริม)
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา ......................16
สลักล็อค..............................................16
ชองตอขาตัง้ กลอง
ลําโพง
* ในคูมือการใชงานเลมนี้ การกดขึ้น ลง ซาย หรือขวาบนปุมเลือกคําสั่งแสดงออกมาในรูปแบบ H, I, J
หรือ K
3
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง
ฟงกชั่นหลักของปุมควบคุม
ปุมควบคุม
ฟงกชั่นหลัก
สําหรับถายภาพ เลือกโหมดถายภาพ (A31)
แปนหมุนเลือกโหมด
ปุม ควบคุมการซูม
ปุม q ซูม
(ยอนกลับอยางรวดเร็ว)
ปุมควบคุมการซูมดานขาง
เลื่อนไปทาง g (i) (เทเลโฟโต) เพื่อซูมภาพเขาใกล
สําหรับถายภาพ วัตถุมากยิ่งขึ้น และเลื่อนไปทาง f (h)
(มุมกวาง) เพื่อซูมออกและดูภาพในมุมกวางขึ้น
• เลื่อนไปทาง g (i) เพื่อซูมขยายภาพ และเลือ่ น
สําหรับ
ไปทาง f (h) เพื่อแสดงภาพเปนภาพยอสวน
ขนาดเล็กหรือเปนปฏิทิน
แสดงภาพ
• ปรับระดับเสียงของการแสดงภาพยนตร
สําหรับถายภาพ ขยายมุมมองภาพใหกวางขึ้นชั่วคราว
ใชฟงกชั่นที่กําหนดใน ใชปุมควบคุมการซูม
ดานขาง
• ซูม (คาตัง้ จากโรงงาน): เลื่อนไปทาง g (เทเล
โฟโต) เพื่อซูมภาพเขาใกลวัตถุมากยิ่งขึ้น และ
สําหรับถายภาพ เลื่อนไปทาง f (มุมกวาง) เพื่อซูมออก
และดูภาพในมุมกวางขึ้น
• แมนวลโฟกัส: เมื่อโหมดโฟกัสคือ E (แมนวล
โฟกัส) ใหปรับโฟกัส
• ตัง้ คารูรับแสง, คาความไวแสง (ISO), ชดเชยแสง
หรือไวตบาลานซ
สําหรับถายภาพ
ปุมกดชัตเตอร
สําหรับ
แสดงภาพ
เมื่อกดปุม ลงครึ่งหนึ่ง: ตั้งโฟกัสและคาแสง
เมื่อกดปุม ลงจนสุด: ลั่นชัตเตอร
กลับไปที่โหมดถายภาพ
4
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ฟงกชั่นหลักของปุมควบคุม
ปุมควบคุม
ฟงกชั่นหลัก
สําหรับถายภาพ เริ่มตนหรือหยุดการบันทึกภาพยนตร
สําหรับ
แสดงภาพ
ปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
ปุมเลือกคําสัง่
กลับไปที่โหมดถายภาพ
• ขณะหนาจอถายภาพปรากฏขึ้น:
แสดงหนาจอการตั้งคาตอไปนี้โดยกด:
- ขึ้น (H): m (โหมดแฟลช)
- ซาย (J): n (ตั้งเวลาถาย)
- ลง (I): p (โหมดโฟกัส)
- ขวา (K): o (ชดเชยแสง/ความสวาง,
สําหรับถายภาพ
ความสดใส, เฉดสี, Active D-Lighting)
• เมื่อโหมดถายภาพเปน A (A53): หมุนปุม
เลือกคําสั่งเพื่อตัง้ คาโปรแกรมแบบยืดหยุน
• เมื่อโหมดถายภาพเปน B (A53): หมุนปุม
เลือกคําสั่งเพื่อตัง้ คาความไวชัตเตอร
• เมื่อโหมดถายภาพเปน C หรือ D: หมุนปุม
เลือกคําสั่งเพื่อตัง้ คารูรับแสง
• ขณะหนาจอแสดงภาพปรากฏขึ้น: เปลี่ยนภาพ
สําหรับ
ที่ปรากฏดวยการกดขึ้น (H), ซาย (J), ลง
(I), ขวา (K) หรือดวยการหมุนปุมเลือกคําสั่ง
แสดงภาพ
• ขณะภาพที่ซูมปรากฏขึ้น: ยายบริเวณแสดงผล
• เลือกรายการโดยใช HIJK หรือโดยการ
สําหรับตั้งคา
หมุนปุม เลือกคําสัง่ และจากนั้นตกลงเลือกโดย
กดปุม k
• แสดงแตละภาพของภาพชุดในโหมดการแสดง
ภาพเต็มจอ (A28)
สําหรับ
• เลื่อนภาพที่ถายดวยภาพพาโนรามาอยางงาย
แสดงภาพ • เลนภาพยนตร
• เปลี่ยนจากการแสดงภาพขนาดยอหรือการแสดง
ภาพซูมเปนการแสดงภาพเต็มจอ
ปุม k (ตกลงเลือก)
สําหรับตั้งคา
ใชงานรายการที่เลือกไวโดยใชปมุ เลือกคําสั่ง
5
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ฟงกชั่นหลักของปุมควบคุม
ปุมควบคุม
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
ฟงกชั่นหลัก
• เมื่อโหมดถายภาพเปน A (A53): ตั้งคา
โปรแกรมแบบยืดหยุน
สําหรับถายภาพ • เมื่อโหมดถายภาพเปน B หรือ D (A53):
ตัง้ คาความไวชัตเตอร
• เมือ่ โหมดถายภาพเปน C (A53): ตั้งคารูรับแสง
• ขณะหนาจอแสดงภาพปรากฏขึ้น: เปลี่ยนภาพ
สําหรับ
ที่แสดง
แสดงภาพ • เมื่อภาพที่ซูมปรากฏขึ้น: เปลี่ยนอัตราสวนขยาย
ขนาด
สําหรับตั้งคา เลือกรายการ
สําหรับ
ถายภาพ/
แสดงภาพ
ปุม d (เมนู)
ปุม w (ฟงกชั่น)
เมื่อโหมดถายภาพเปน A, B, C หรือ D: แสดง
สําหรับถายภาพ หรือปดเมนูการตั้งคา เชน ถายภาพตอเนื่อง หรือ
ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว
g ปุมล็อคการปรับคา
สําหรับถายภาพ
ปุม x (จอภาพ)
สําหรับ
ถายภาพ/
แสดงภาพ
แสงอัตโนมัต/ิ ออโตโฟกัส
(AE-L/AF-L)
c ปุม (แสดงภาพ)
แสดงหรือปดเมนู (A120)
กําหนดคาแสงและ/หรือโฟกัสใหคงที่ตามการตัง้ คา
ปุมล็อค AE/AF
สลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ (A26)
สําหรับถายภาพ แสดงภาพ (A27)
• หากกลองปดการทํางานอยู ใหกดปุมนี้คา งไว
สําหรับ
เพื่อเปดการทํางานของกลองในโหมดแสดงภาพ
(A27)
แสดงภาพ
• กลับไปที่โหมดถายภาพ
สําหรับถายภาพ ลบภาพที่บันทึกไวลาสุด (A28)
ปุม l (ลบ)
สําหรับ
แสดงภาพ
ลบภาพ (A28)
6
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ฟงกชั่นหลักของปุมควบคุม
การใชงานแผงสัมผัส
จอภาพของกลองนี้เปนแผงสัมผัส และสามารถใชงานไดโดยการสัมผัสดวยนิ้วมือ
การแตะ
แตะแผงสัมผัสชั่วครู
• แตะเพื่อเลือกรายการในหนาจอและเมนูถายภาพ
• แตะเพื่อเลือกภาพในโหมดการแสดงภาพขนาดยอ
• แตะสองครั้งอยางรวดเร็วในโหมดการแสดงภาพเต็มจอเพื่อ
ซูมภาพเขา แตะสองครัง้ อยางรวดเร็วในภาพทีซ่ ูมเพื่อยกเลิก
การซูมแสดงภาพ
• แตะเพื่อใชฟงกชั่นการถายภาพแบบสัมผัส
• แตะเพื่อปอนตัวอักษรโดยใชแปนพิมพ
คุณสามารถแตะรายการตอไปนี้ได (แตกตางกันไปขึ้นอยูกับการตั้งคาและสถานะของกลอง)
• หนาจอถายภาพ: บริเวณที่มีกรอบสีเทา ฯลฯ
• เมนู: สัญลักษณเมนู, รายการเมนู, บริเวณที่มกี รอบสีเทา ฯลฯ
กลับสูห นาจอกอนหนานี้
โดยไมเปลีย่ นการตั้งคา
1/250
100
F3.4
เอ็ฟเฟกต
ภาพบุคคลแบบนุมนวล
เลือกสีเดน
เพิ่มประกายแสงไฟ
ฟชอาย
เอฟเฟคภาพวัตถุจิ๋ว
ระบายสี
ขอบมืด
0.0
25m 0s
500
หนาจอถายภาพ
เมนู
7
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
การใชงานแผงสัมผัส
ยืนยัน
การแตะเร็วๆ
กวาดนิ้วขึ้น ลง ซาย หรือขวาบนแผงสัมผัส
• แสดงภาพกอนหนาหรือถัดไปในขณะแสดงภาพ (การแสดง
ภาพเต็มจอ)
• เลื่อนหนาจอในเมนูและการแสดงภาพขนาดยอ
การเลื่อน
แตะแผงสัมผัส ลากนิ้วขึ้น ลง ซาย หรือขวา แลวปลอย
• เลื่อนหนาจอในเมนูและการแสดงภาพขนาดยอ
• เลื่อนชวงแสดงขณะที่ภาพที่ซูมปรากฏขึ้น
• ใชงานแถบเลื่อน เชน ในแถบเลื่อนปรับภาพ
• ปรับจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดเมื่อแกไขภาพยนตร
การกาง/การบีบ
แตะแผงสัมผัสดวยนิ้วมือสองนิ้ว และกางนิว้ มือทั้งสองนิว้
ออกจากกันหรือบีบเขาหากัน
• เปลี่ยนหมายเลขภาพยอสวนขนาดเล็กที่แสดงอยูในการ
แสดงภาพขนาดยอ
• ซูมเขาหรือซูมออกภาพในระหวางแสดงภาพ
8
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
การใชงานแผงสัมผัส
B หมายเหตุเกีย่ วกับแผงสัมผัส
• แผงสัมผัสของกลองนี้เปนแบบ Capacitive ซึ่งอาจไมตอบสนองเมื่อคุณสัมผัสดวยเล็บหรือใสถุงมือ
• หามกดแผงสัมผัสดวยวัตถุปลายแหลมและแข็ง
• หามกดหรือถูแผงสัมผัสแรงๆ
• แผงสัมผัสอาจไมตอบสนองเมื่อคุณติดฟลมปองกันที่มีจําหนายทั่วไป
B หมายเหตุเกีย่ วกับการใชงานแผงสัมผัส
• กลองอาจทํางานไมถูกตองหากนิ้วของคุณยังคงสัมผัสกับแผงสัมผัสอยู หรือมีบางสิ่งสัมผัสกับบางสวน
ของแผงสัมผัสเมื่อคุณแตะแผงสัมผัส
• กลองอาจทํางานไมถูกตองหากคุณปฏิบัติดงั นี้เมื่อทําการเลื่อน/กาง/บีบ
- กระแทกแผงสัมผัส
- ระยะหางในการเลื่อนนิ้วสั้นเกินไป
- สัมผัสที่แผงสัมผัสเบาๆ ขณะเลื่อนนิ้ว
- เลื่อนนิ้วเร็วเกินไป
- ความแตกตางในจังหวะระหวางนิ้วทั้งสองเมื่อกาง/บีบมากเกินไป
C การเปดใชงานหรือการปดใชงานการทํางานแบบสัมผัส
คุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานการทํางานแบบสัมผัสไดโดยใช หนาจอสัมผัส ในเมนูตงั้ คา
(A120)
9
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
การใชงานแผงสัมผัส
จอภาพ/ชองมองภาพ
ขอมูลทีแ่ สดงบนหนาจอถายภาพหรือแสดงภาพจะเปลี่ยนไปตามการตั้งคาและสถานะการใชงานของ
กลอง
ตามคาตั้งจากโรงงาน ขอมูลจะแสดงขึ้นมาเมือ่ เปดการทํางานของกลองขึ้นมาในครั้งแรกและเมื่อคุณ
ใชงานกลอง และจะหายไปหลังจากเวลาผานไป 2-3 วินาที (เมือ่ ตั้งคา ขอมูลภาพถาย เปน
แสดงอัตโนมัติ ใน ตั้งคาหนาจอ (A163))
สําหรับถายภาพ
4
3
7
AF
56
2
1
840mm
10
11
12
8 9 10
13
x2.0
15
17
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1/250
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ/ชองมองภาพ
16
18
0.0
29m 0s
999
F3.4
โหมดถายภาพ......................................31
กลุมเอ็ฟเฟกต (โหมดสรางสรรค) ...........51
โหมดแฟลช..........................................58
โหมดโฟกัส ..........................................63
ล็อคอินฟนิตี้ .........................................40
แถบสถานะชวงซูม..........................63, 70
ทางยาวโฟกัส (ในกลองฟลมขนาด
35มม. [135]).......................................70
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ..........24
การขยายการซูมแบบดิจิตอล.................70
AF-L..................................................171
14
AE-L..................................................171
ตัวเลือกภาพยนตร (ภาพยนตรความเร็ว
ปกติ) .................................................146
ตัวเลือกภาพยนตร (ภาพยนตร HS)......147
ระดับคุณภาพ.....................................127
ขนาดภาพ..........................................129
ภาพพาโนรามาอยางงาย.......................42
สัญลักษณระบบลดการสัน่ ไหว ....151, 168
ลดเสียงรบกวนจากลม ........................152
ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน ................144
44
43
840mm
10
20
x2.0
19
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
100
1/250
F3.4
27
26
28
29
30
31
32
แถบสี ....................................36, 39, 104
สัญลักษณแสดงคาแสง.........................55
คาการชดเชยแสง .....................45, 66, 68
ระยะเวลาบันทึกภาพยนตรที่เหลืออยู
.....................................................96, 98
ไฟแสดงความพรอม..............................58
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
(ภาพนิ่ง)..............................................23
สัญลักษณแสดงหนวยความจําภายใน ...23
คารูรับแสง ...........................................53
ความไวชัตเตอร ....................................53
คาความไวแสง (ISO)..........................138
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง (ISO)
อัตโนมัติ ............................................138
สัญลักษณแสดงคาความไวแสง
(ISO).................................................138
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่....23
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตออะแดปเตอร
AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
สัญลักษณแสดงการเชือ่ มตออะแดปเตอร AC
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ/ชองมองภาพ
21
22
23
25
999
9999
24
43
ประทับวันที่ ........................................166
สัญลักษณเวลาตางถิ่น ........................161
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตั้งวันที่” .......193
สัญลักษณแสดงการสื่อสาร
Bluetooth ..........................................159
สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Wi-Fi ........159
รีโมทคอนโทรลที่เชื่อมตอดวย Bluetooth
.........................................................207
โหมดเครื่องบิน ...................................158
การถายภาพแบบสัมผัส ........................72
Active D-Lighting................................66
เพิ่มความนุมนวลของภาพ.....................45
ไวตบาลานซ .......................................130
44
แปงรองพื้น...........................................45
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
11
0.0
29m 0s
999
55
54
53
52
51
50
49
±0.3
±1.0
120
2m30s
61
60
59
58
57
56
±0.7
60
5
10
3
840mm
10
62
x2.0
63
48
64
47
46
45
65
100
1/250
F3.4
0.0
29m 0s
999
66
67
45
เฉดสี .............................................45, 66
58
ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ ....................38
46
สีผิวหนานุมนวล...................................45
59
การถายภาพตัวเองตัดแปะ ....................47
47
เอ็ฟเฟกตพิเศษ...................................104
60
ตัง้ ถายสไมล .........................................50
48
ความสดใส ....................................45, 66
49
โหมดถายภาพตอเนื่อง..................38, 134
61
ถายภาพนิ่ง (ระหวางบันทึก
ภาพยนตร) ........................................100
50
การถายครอมคาแสง ..........................139
51
ถือกลองดวยมือ/ขาตัง้ กลอง ............35, 36
62
พื้นที่โฟกัส (การหาใบหนา,
การตรวจจับสัตวเลีย้ ง) ......38, 50, 75, 140
52
ภาพยอนแสง (HDR).............................37
63
พื้นที่โฟกัส (ปรับเอง, กลาง)...........77, 141
53
ภาพยนตรเหลือ่ มเวลา ........................101
64
พื้นที่โฟกัส (ติดตามวัตถุ) .....................141
54
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ...............40
65
55
สัญลักษณเช็คการกะพริบตา.................49
พื้นที่โฟกัส (AF คนหาวัตถุหลัก)
...................................................74, 141
56
สัญลักษณแสดงการตั้งเวลาถาย............61
66
บริเวณที่เนนกลางภาพ........................133
57
ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง..........................61
67
พื้นที่ระบบวัดแสงเฉพาะจุด .................133
12
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ/ชองมองภาพ
สําหรับแสดงภาพ
1 2345678
9
999/999
22
21
24
23
10
11
12
13
14
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
20
999/999
9999/9999
29m00s
29m00s
19 18
16 15
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สัญลักษณการปองกัน .........................155
การแสดงภาพชุด (เมื่อเลือก
ภาพเดียว) ........................................157
สัญลักษณเอ็ฟเฟกต .............................92
สัญลักษณรีทัชภาพ ..............................90
สัญลักษณ D-Lighting..........................89
สัญลักษณตกแตงอยางรวดเร็ว ..............89
สัญลักษณการแกไขตาแดง....................90
สัญลักษณใสเครื่องหมายอัพโหลด.......153
สัญลักษณแสดงหนวยความจําภายใน ...23
หมายเลขภาพปจจุบัน/จํานวนภาพทั้งหมด
ความยาวภาพยนตรหรือเวลาในการเลน
ที่ผานไปแลว
ขนาดภาพ..........................................129
ภาพพาโนรามาอยางงาย.......................44
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
13
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ/ชองมองภาพ
ตัวเลือกภาพยนตร ............................. 145
ระดับคุณภาพ.................................... 127
สัญลักษณตัดภาพ ......................... 84, 94
สัญลักษณแสดงระดับเสียง................. 106
สัญลักษณการเลนภาพยนตร
สัญลักษณแสดงภาพชุด
สัญลักษณแสดงภาพพาโนรามาอยางงาย
เวลาที่บันทึก
วันที่บันทึก
สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่............................................. 23
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตออะแดปเตอร
AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตออะแดปเตอร
AC
ชื่อโฟลเดอร ....................................... 203
หมายเลขไฟลและประเภทไฟล ............ 203
เริ่มตนใชงาน
วิธีการรอยสายคลอง ........................................................................................................ 15
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา ............................................................................ 16
การชารจแบตเตอรี่ ........................................................................................................... 17
การเปลี่ยนระดับมุมของจอภาพ ........................................................................................ 19
การตั้งคากลอง................................................................................................................. 20
14
เริม่ ตนใชงาน
วิธีการรอยสายคลอง
• สามารถรอยสายคลองเขาไปในชองรอยสายดานใดของตัวกลองก็ได (ซายและขวา)
15
เริม่ ตนใชงาน
วิธีการรอยสายคลอง
การใสแบตเตอรีแ่ ละการดหนวยความจํา
กานล็อคแบตเตอรี่
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เมือ่ จัดตําแหนงขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่อยางถูกตองแลว เลื่อนกานล็อคแบตเตอรี่สีสม (3)
แลวใสแบตเตอรีเ่ ขาไปจนสุด (4)
• ดันการดหนวยความจําเขาไปจนกระทั่งมีเสียงคลิกเขาที่ (5)
• โปรดระมัดระวังอยาใสแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํากลับหัวหรือผิดดาน เพราะอาจทําใหเกิด
การทํางานผิดพลาด
• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับของการดหนวยความจําถูกล็อคไว คุณจะไมสามารถถาย
ภาพ ลบภาพ หรือฟอรแมตการดหนวยความจําได
• ขอมูลในกลอง ซึ่งรวมถึงภาพถายและภาพยนตร สามารถบันทึกเก็บไวในการดหนวยความจําหรือ
ในหนวยความจําภายในได หากตองการใชหนวยความจําภายใน ใหนําการดหนวยความจําออก
B การฟอรแมตการดหนวยความจํา
ครั้งแรกที่คุณใสการดหนวยความจําซึ่งเคยใชงานกับอุปกรณอื่นมากอนลงในกลองตัวนี้ โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดังกลาวใหเรียบรอย
• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพทั้งหมดและขอมูลอืน่ ๆ ในการด
หนวยความจําโดยถาวร โปรดแนใจวาไดทําสําเนาภาพที่คณ
ุ ตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา
• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง กดปุม d แลวเลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตงั้ คา (A120)
การนําแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก
ปดการทํางานของกลอง และตรวจดูใหมนั่ ใจวาไฟแสดงสถานะการทํางานและหนาจอดับลงแลว
และจากนั้นเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เลื่อนกานล็อคแบตเตอรีเ่ พื่อนําแบตเตอรีอ่ อก
• กดการดหนวยความจําเขาไปในกลองเบาๆ เพื่อใหการดหนวยความจําดีดตัวออกสวนหนึ่ง
• ควรระมัดระวังเมื่อจะถือกลอง แบตเตอรี่ และการดหนวยความจําทันทีหลังจากใชงานกลอง
เนื่องจากอาจมีความรอน
16
เริม่ ตนใชงาน
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
การชารจแบตเตอรี่
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่*
ชองเสียบปลัก๊ ไฟ
สาย USB (ที่ใหมา)
ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)
* อาจติดอะแดปเตอรปลั๊กมาดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง รูปทรงของ
อะแดปเตอรปลั๊กจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง
• การชารจจะเริ่มตนขึ้นเมื่อเชื่อมตอกลองเขากับชองเสียบปลั๊กไฟขณะที่มีแบตเตอรี่อยูในกลอง
ดังที่แสดงในภาพประกอบ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ
ขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่
• เมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลง
ถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟ และถอดสาย USB ออก
ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่อยูที่ประมาณ 2 ชั่วโมงและ 30 นาทีสําหรับแบตเตอรี่ที่คายประจุ
จนหมด
• ไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดเมื่อไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) กะพริบ
เร็วๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากหนึ่งในสาเหตุดงั ตอไปนี้
- อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ
- ไมไดเชื่อมตอสาย USB หรืออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่อยางเหมาะสม
- แบตเตอรี่ไดรับความเสียหาย
B หมายเหตุเกีย่ วกับสาย USB
• หามใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอใหเกิด
ความรอนสูง เพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
17
เริม่ ตนใชงาน
การชารจแบตเตอรี่
B หมายเหตุเกีย่ วกับการชารจแบตเตอรี่
• สามารถใชงานกลองไดในขณะที่แบตเตอรี่กําลังชารจ แตระยะเวลาชารจแบตเตอรี่จะนานขึ้น ไฟแสดง
สถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลงขณะที่กลองกําลังทํางาน
- ไมสามารถบันทึกภาพยนตรขณะที่ชารจแบตเตอรี่อยู
• ไมวาจะอยูใ นสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิตรายอื่นนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่สําหรับมือถือที่มีจําหนายทั่วไป การไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังนี้อาจสงผลใหกลองเกิด
ความรอนสูงหรือเสียหายได
18
เริม่ ตนใชงาน
การชารจแบตเตอรี่
การเปลี่ยนระดับมุมของจอภาพ
คุณสามารถปรับทิศทางและมุมของจอภาพได
สําหรับการถายภาพปกติ
เมื่อถายภาพในตําแหนงที่ต่ํา
เมื่อถายภาพในตําแหนงที่สูง
เมื่อถายภาพตัวเอง
B หมายเหตุเกีย่ วกับจอภาพ
• เวลาเลือ่ นจอภาพ อยาใชแรงมากเกินไปและเลือ่ นชาๆ ภายในชวงที่ปรับไดของจอภาพ เพื่อไมใหการ
เชื่อมตอไดรับความเสียหาย
• อยาสัมผัสดานหลังของจอภาพ การไมปฏิบตั ิตามขอควรระวังนี้อาจ
ทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติได
โปรดระวังเปนพิเศษไมใหมี
การสัมผัสพื้นที่เหลานี้
19
เริม่ ตนใชงาน
การเปลี่ยนระดับมุมของจอภาพ
การตั้งคากลอง
เมื่อเปดการทํางานกลองครั้งแรก หนาจอตั้งคาภาษาที่ใชแสดงผลและนาฬิกาในกลองจะปรากฏขึ้น
1
เปดกลอง
• ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกและปรับการตัง้ คา
ปุมเลือกคําสั่ง
ขึ้น
ซาย
ลง
สวิทชเปด
ปดการ
ทํางาน
ขวา
ปุม k
(ตกลงเลือก)
• หนาจอเลือกภาษาจะแสดงขึ้นมา ใชปุมเลือกคําสั่ง
HI เพื่อไฮไลทภาษาและกดปุม k เพื่อเลือก ภาษา
ที่แสดงจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูก ับประเทศหรือพื้นที่
ภาษา /Language
ยกเลิก
2
เลือก ใช และกดปุม k
ตองการเลือกโซนเวลาและ
ตั้งวันที่และเวลาหรือไม?
ใช
ไม
20
เริม่ ตนใชงาน
การตั้งคากลอง
ยกเลิก
3
ไฮไลทเวลาทองถิ่นของคุณและกดปุม k
• กด H เพื่อตัง้ Daylight Saving Time เมื่อเปดใชงาน
เวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงและ W จะแสดงขึ้นมา
เมื่อคุณกด I เพื่อปดใชงาน เวลาจะถอยกลับไป
หนึ่งชั่วโมง
เวลาทองถิ่น
London, Casablanca
UTC+0
4
5
กลับ
ยืนยัน
กด HI เพื่อเลือกรูปแบบวันที่และกดปุม k
ปอนวันที่และเวลาปจจุบนั สําหรับนาฬิกา
ในกลอง และกดปุม k
• กด JK เพื่อไฮไลทรายการและกด HI เพื่อเปลี่ยน
• เลือกชองนาทีและกดปุม k เพื่อยืนยันการตั้งคา
วันที่และเวลา
ว
ด
ป
01 01 2019
ช
น
00 00
ยืนยัน
6
เมื่อระบบถาม ใหเลือก ใช และกดปุม k
• กลองจะเปลีย่ นไปสูหนาจอถายภาพเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
C การตั้งคาภาษา
คุณสามารถตั้งคาภาษาไดตลอดเวลาใน ภาษา/Language ในเมนูตั้งคา z (A120)
C การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโซนเวลาและวันที่
ตั้งคาใน โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตงั้ คา z
ใน โซนเวลา เวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงเมื่อเปดใชงาน Daylight Saving Time และจะถอยกลับไป
หนึ่งชั่วโมงเมื่อปดใชงาน
21
เริม่ ตนใชงาน
การตั้งคากลอง
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดง
ภาพ
การถายภาพ.................................................................................................................... 23
การแสดงภาพ.................................................................................................................. 27
การลบภาพ...................................................................................................................... 28
22
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การถายภาพ
ใชโหมด A (อัตโนมัติ) เปนตัวอยาง โหมด A (อัตโนมัติ) ชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการ
ถายภาพที่หลากหลายได
1
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A
• สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
b: ระดับพลังงานแบตเตอรี่สงู
B: ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา
• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
C จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใสการดหนวยความจํา
ในกลอง และภาพจะถูกบันทึกไวในหนวยความจํา
ภายใน
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
สัญลักษณแสดงระดับ
พลังงานแบตเตอรี่
2
ถือกลองใหนิ่ง
• ระวังอยาใหนิ้วมือและวัตถุอื่นใดสัมผัสกับเลนส แฟลช ไฟชวยหา AF เซ็นเซอรตรวจจับสายตา
ไมโครโฟน และลําโพง
23
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การถายภาพ
3
จัดองคประกอบภาพ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขางเพื่อเปลีย่ นตําแหนงชวงซูม
• ถาตัวแบบหายไปขณะถายภาพดวยเลนสในตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม q (ซูมยอนกลับอยาง
รวดเร็ว) เพื่อขยายมุมมองภาพใหกวางขึ้นชั่วคราว เพื่อใหคณ
ุ สามารถจัดองคประกอบภาพของ
ตัวแบบไดงายยิ่งขึ้น
ซูมออก ซูมเขา
ซูมเขา
ซูมออก
4
5
กดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• กดปุมกดชัตเตอรลง “ครึ่งหนึ่ง” หมายถึงกดปุมคางไว
ที่จุดซึ่งคุณรูสกึ วามีแรงตานเล็กนอย
• เมื่อโฟกัสตัวแบบไดแลว พื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณ
แสดงสถานะการโฟกัสจะปรากฏขึ้นเปนสีเขียว
• เมื่อคุณใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสไปที่
ตรงกลางกรอบภาพและจะไมมีการแสดงพื้นที่โฟกัส
• หากพื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
กะพริบ แสดงวากลองไมสามารถโฟกัสได ใหเปลี่ยน
องคประกอบภาพและลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
อีกครั้ง
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดโดยไมยกนิ้วขึ้น
24
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การถายภาพ
1/250
F3.4
พื้นที่โฟกัส
B หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร
สัญลักษณแสดงจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดหรือสัญลักษณแสดงระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูจะกะพริบ
ขณะกําลังบันทึกภาพหรือภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวย
ความจํา หรือถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก ในขณะที่สญ
ั ลักษณแสดงกําลังกะพริบอยู
การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุด
เสียหายได
C ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ
• เมื่อไมมีการทํางานประมาณหนึ่งนาที หนาจอจะปดการทํางานและกลองเขาสูโหมดเตรียมพรอม จากนั้น
ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบ กลองจะปดการทํางานหลังจากอยูในโหมดเตรียมพรอมเปนเวลา
ประมาณสามนาที
• หากตองการใหหนาจอกลับมาทํางานอีกครั้งขณะที่กลองอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหใชงานกลอง เชน
กดสวิทชเปดปดการทํางานหรือกดปุมกดชัตเตอร
C เมื่อใชขาตั้งกลอง
• เราขอแนะนําใหใชขาตัง้ กลองเพื่อปองกันกลองสัน่ ในสถานการณตอ ไปนี้:
- เมื่อถายภาพในแสงสลัวดวยการตัง้ คาโหมดแฟลชเปน W (ปด)
- เมื่อการซูมอยูที่ตําแหนงเทเลโฟโต
• เมื่อใชงานขาตั้งกลองเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการถายภาพ ใหตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว เปน ปด
ในเมนูตงั้ คา (A120) เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากฟงกชั่นนี้
การใชแฟลช
ในสถานการณที่จําเปนตองใชแฟลช เชน ในสถานที่มืด
หรือเมื่อตัวแบบยอนแสง ใหเลื่อนปุมควบคุม K
(แฟลชปอปอัป) เพื่อเปดแฟลช
• เมือ่ หนาจอถายภาพปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุม
เลือกคําสั่ง H (m) เพื่อตั้งคาโหมดแฟลชได หาก
ตองการตั้งคาใหแฟลชทํางานทุกครั้ง ใหเลือก m
(แฟลชลบเงา)
• เมือ่ ไมใชแฟลช คอยๆ ดันแฟลชลงจนกระทั่งมี
เสียงคลิกเขาที่
การบันทึกภาพยนตร
เปดหนาจอถายภาพและกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
เพื่อเริม่ ตนบันทึกภาพยนตร กดปุม b (e) อีกครั้ง
เพื่อจบการบันทึกภาพยนตร
25
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การถายภาพ
การถายภาพแบบสัมผัส
คุณสามารถเปลี่ยนเปนคุณลักษณะการถายภาพแบบสัมผัส
ไดโดยการแตะสัญลักษณการถายภาพแบบสัมผัสบนหนาจอ
ถายภาพ
• ที่คาตั้งจากโรงงาน A ชัตเตอรสัมผัส ชัตเตอรจะลั่น
เพียงแคคุณแตะตัวแบบบนหนาจอโดยไมตองใชปุมกด
ชัตเตอร
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
การสลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ
แนะนําใหใชชองมองภาพเมือ่ อยูในสภาวะที่สวางซึ่งยากตอ
การมองจอภาพ เชน เมือ่ อยูกลางแจงแสงแดดจา
• เมือ่ คุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ เซ็นเซอร
ตรวจจับสายตาจะตอบสนองตอการกระทําดังกลาว และ
ชองมองภาพจะเปดการทํางาน และจอภาพปดการทํางาน
ลง (คาตั้งจากโรงงาน)
• คุณยังสามารถกดปุม x (จอภาพ) เพื่อสลับการแสดง
ภาพระหวางจอภาพกับชองมองภาพไดอีกดวย
เซ็นเซอรตรวจจับสายตา
ชองมองภาพ
การปรับแกสายตาของชองมองภาพ
เมื่อการแสดงผลในชองมองภาพมองเห็นไดยาก ใหปรับโดย
การหมุนปุมปรับแกสายตาในขณะที่มองผานชองมองภาพ
• ระวังอยาใหปลายนิ้วหรือเล็บขวนตา
ปุมปรับแกสายตา
B หมายเหตุเกีย่ วกับการตรวจสอบและการปรับสีของภาพ
ใชจอภาพที่ดา นหลังของกลองเนื่องจากจอภาพมีการแสดงผลสีที่สงู กวาชองมองภาพ
26
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การถายภาพ
การแสดงภาพ
1
กดปุม c (แสดงภาพ) เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ
2
ใชปมุ เลือกคําสั่งเพื่อเลือกภาพที่ตองการแสดง
• หากคุณกดปุม c คางไวขณะปดการทํางานของกลอง
กลองจะเปดการทํางานในโหมดแสดงภาพ
• กด HIJK คางไวเพื่อเลื่อนดูภาพอยางรวดเร็ว
• นอกจากนี้ยังสามารถเลือกภาพไดโดยการหมุนปุมเลือก
คําสัง่ หรือแปนหมุนเลือกคําสัง่
• หากตองการแสดงภาพยนตรที่บันทึกไว ใหกดปุม k
• กลับเขาสูโหมดถายภาพโดยกดปุม c หรือปุมกด
ชัตเตอร
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i)
ในโหมดการแสดงภาพเต็มจอเพื่อซูม
ภาพเขา
แสดงภาพกอนหนา
แสดงภาพถัดไป
3.0
• ในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง
f (h) เพื่อเปลีย
่ นเปนโหมด
การแสดงภาพขนาดยอและแสดง
หลายภาพบนหนาจอ
1/20
C การใชงานแผงสัมผัสบนหนาจอแสดงภาพ
คุณสามารถใชแผงสัมผัสในการใชงานหนาจอแสดงภาพได (A7)
27
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การแสดงภาพ
การลบภาพ
1
ในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม l (ลบ) เพื่อลบภาพ
ที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบนั
2
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกวิธกี ารลบ
ที่ตองการและกดปุม k
• หากตองการออกโดยไมลบภาพ ใหกดปุม d
3
ลบ
ภาพปจจุบัน
ลบภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมด
เลือก ใช และกดปุม k
• ภาพที่ลบทิ้งไปแลวจะกูคนื ไมได
ลบ 1 ภาพ?
ใช
ไม
B หมายเหตุเกีย่ วกับการลบภาพที่บันทึกใน RAW และ JPEG ในเวลาเดียวกัน
เมื่อใชกลองเพื่อลบภาพที่ถายโดยใช RAW + Fine หรือ RAW + Normal ในการตัง้ คา ระดับคุณภาพ
(A123) ทั้งภาพที่บันทึกแบบ RAW และ JPEG จะถูกลบไปพรอมกัน คุณไมสามารถลบเพียงรูปแบบ
เดียวได
B การลบภาพที่ถายตอเนื่อง (ภาพชุด)
• ภาพที่ถายตอเนื่องหรือถายดวยฟงกชั่นการถายภาพตัวเองตัดแปะ
จะถูกบันทึกเปนภาพชุด และมีเพียงภาพเดียวในชุด (ภาพหลัก)
เทานั้นที่จะแสดงในโหมดแสดงภาพ (คาตัง้ จากโรงงาน)
• หากคุณกดปุม l ขณะที่มีการแสดงภาพหลักของภาพชุด
ภาพทั้งหมดในชุดจะถูกลบออก
• หากตองการลบแตละภาพในภาพชุด ใหกดปุม k เพื่อแสดง
ทีละภาพ และกดปุม l
C การลบภาพที่ถายขณะอยูในโหมดถายภาพ
เมื่อใชโหมดถายภาพ ใหกดปุม l เพื่อลบภาพที่บันทึกไวลาสุด
28
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การลบภาพ
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
หนาจอการเลือกภาพที่ตองการลบ
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง JK หรือหมุนปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกภาพที่คุณตองการลบ
ลบภาพที่เลือก
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพื่อ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพื่อ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพขนาดยอ
2
ใช HI เพือ่ เลือก ON หรือ OFF
กลับ
ยืนยัน
ON/OFF
ยืนยัน
ลบภาพที่เลือก
• เมื่อเลือก ON สัญลักษณจะปรากฏใตภาพที่เลือกไว
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม
กลับ
3
ON/OFF
กดปุม k เพื่อใชการเลือกภาพ
• ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อใชงาน
29
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานแสดงภาพ
การลบภาพ
ฟงกชั่นถายภาพ
การเลือกโหมดถายภาพ.................................................................................................... 31
โหมด A (อัตโนมัติ) ....................................................................................................... 32
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ) .............................................. 33
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)........................................................... 51
โหมด A, B, C และ D (การตั้งคาแสงสําหรับถายภาพ)................................................... 53
การตั้งคาฟงกชั่นการถายภาพดวยปุมเลือกคำสั่ง (m/n/p/o)......................................... 57
โหมดแฟลช...................................................................................................................... 58
ตั้งเวลาถาย ..................................................................................................................... 61
โหมดโฟกัส ...................................................................................................................... 63
การใชแถบเลื่อนปรับภาพ ................................................................................................. 66
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง) ....................................................................................... 68
การใชปุม w (ฟงกชั่น) ................................................................................................... 69
การใชการซูมภาพ ............................................................................................................ 70
การใชการถายภาพแบบสัมผัส .......................................................................................... 72
การจับโฟกัส .................................................................................................................... 73
คาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส).............................................. 78
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ ............................................................ 80
30
ฟงกชั่นถายภาพ
การเลือกโหมดถายภาพ
คุณสามารถหมุนแปนหมุนเลือกโหมดเพื่อใหโหมดถายภาพ
ที่ตองการอยูตรงกับเครื่องหมายแสดงบนตัวกลอง
• โหมด A (อัตโนมัติ)
เลือกโหมดนี้เพื่อชวยใหคุณถายภาพทัว่ ไปในสภาพการถายภาพทีห่ ลากหลายได
• โหมด o (สรางสรรค)
ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ
• โหมด y (สําเร็จรูป)
คุณสามารถกดปุม d และเลือกโหมดสําเร็จรูปโหมดหนึ่งเพื่อถายภาพโดยใชการตั้งคาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมได
เมือ่ เลือก ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ (คาตั้งจากโรงงาน) กลองจะเลือกสภาพการถายภาพที่ดีที่สุด
เมือ่ คุณจัดองคประกอบภาพ คุณจึงสามารถถายภาพไดอยางเหมาะสมตามสภาพในขณะนั้น
• โหมด M (ถายทําหนังสั้น)
กลองจะถายทําหนังสั้นทีม่ ีความยาวไมเกิน 30 วินาที (e1080/30p หรือ S1080/25p)
โดยการบันทึกและรวมคลิปภาพยนตรหลายๆ คลิปซึ่งมีความยาวหลายวินาทีเขาดวยกันโดย
อัตโนมัติ
• โหมด A, B, C และ D
เลือกโหมดเหลานี้เพื่อควบคุมความไวชัตเตอรและคารูรับแสงไดดียิ่งขึ้น
C แสดงวิธีใช
คําอธิบายฟงกชั่นจะแสดงขึ้นขณะที่เปลี่ยนโหมดถายภาพหรือขณะที่หนาจอการตัง้ คาแสดงขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเปนโหมดถายภาพอยางรวดเร็ว คุณสามารถแสดงหรือซอน
คําอธิบายโดยใช แสดงวิธใี ช ใน ตั้งคาหนาจอ (A126) ในเมนูตั้งคาได
31
ฟงกชั่นถายภาพ
การเลือกโหมดถายภาพ
โหมด A (อัตโนมัติ)
เลือกโหมดนี้เพื่อชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการ
ถายภาพที่หลากหลายได
• เมือ่ กลองตรวจจับใบหนาบุคคลได กลองจะโฟกัสไปที่
ใบหนานั้น (A75)
ฟงกชั่นที่มีอยูในโหมด A (อัตโนมัติ)
•
•
•
•
•
โหมดแฟลช (A58)
ตั้งเวลาถาย (A61)
โหมดโฟกัส (A63)
ชดเชยแสง (A68)
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ) (A127)
32
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมด A (อัตโนมัติ)
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพทีเ่ หมาะกับสภาพการถายภาพ)
เลือกโหมดสําเร็จรูปโหมดหนึง่ ตามสภาพการถายภาพ คุณจะสามารถถายภาพดวยการตั้งคาที่
เหมาะสมสําหรับสภาพนั้นๆ ได
เมนูโหมดสำเร็จรูป
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
กีฬา
บุคคลตอนกลางคืน
ปารตี้/ในรม
กดปุม d เพื่อแสดงเมนูโหมดสําเร็จรูป และเลือกหนึ่งในโหมดสําเร็จรูปตอไปนี้โดยใชปุมเลือกคําสั่ง
o ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ (คาตัง้ จากโรงงาน)
(A34)
b ภาพบุคคล
1
c ทิวทัศน
N ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (A101)
2
d กีฬา (A34)
e บุคคลตอนกลางคืน (A35)
1
f ปารตี้/ในรม (A35)
1
Z ชายหาด
1
z หิมะ
1, 3
h อาทิตยตก
1, 3
i ย่ําค่ํา/รุงเชา
1
2
3
4
5
1
j ทิวทัศนตอนกลางคืน (A36)
k ถายระยะใกล (A36)
u ภาพอาหาร (A36)
3, 4
m พลุไฟ (A37)
1
o ภาพยอนแสง (A37)
p ภาพพาโนรามาอยางงาย (A42)
1
O สัตวเลีย
้ ง (A38)
1
O เพิ่มความนุมนวลของภาพ (A39)
1
I เลือกสีเดน (A39)
5
U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง (A40)
F ภาพบุคคลอัจฉริยะ (A45)
กลองจะโฟกัสตรงบริเวณกลางกรอบภาพ
กลองจะโฟกัสตรงบริเวณกลางกรอบภาพ (ในระหวางโฟกัสอัตโนมัต)ิ
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง เนื่องจากความไวชัตเตอรชา ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168)
เปน ปด ในเมนูตั้งคาเมื่อใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่นในขณะถายภาพ
กลองจะโฟกัสไปที่ระยะอินฟนิตี้ (ในระหวางโฟกัสอัตโนมัติ)
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง เนื่องจากความไวชัตเตอรชา
33
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
เคล็ดลับและหมายเหตุเกี่ยวกับโหมดสําเร็จรูป
yMo
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ
• กลองจะเลือกสภาพการถายภาพที่ดที ี่สดุ เมื่อคุณจัดองคประกอบภาพ คุณจึงสามารถถายภาพ
ไดอยางเหมาะสมตามสภาพในขณะนั้น
A
ภาพบุคคล (สําหรับการถายภาพบุคคลหนึ่งหรือสองคนแบบระยะใกล)
B
ภาพบุคคล (สําหรับการถายภาพกลุม บุคคลหรือภาพซึ่งฉากหลังกินเนื้อที่สวนใหญใน
กรอบภาพ)
C
ทิวทัศน
D
บุคคลตอนกลางคืน (สําหรับการถายภาพบุคคลหนึ่งหรือสองคนแบบระยะใกล)
E
บุคคลตอนกลางคืน (สําหรับการถายภาพกลุมบุคคลหรือภาพซึ่งฉากหลังกินเนื้อที่สว นใหญ
ในกรอบภาพ)
F
ทิวทัศนตอนกลางคืน
G
ถายระยะใกล
H
ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพตัวแบบอื่นๆ นอกเหนือจากบุคคล)
I
ภาพยอนแสง (สําหรับการถายภาพบุคคล)
J
สภาพการถายภาพอื่นๆ
• กลองอาจไมเลือกการตัง้ คาที่ตอ งการภายใตสภาพการถายภาพบางสถานการณ ในกรณีนี้ ใหเลือก
โหมดถายภาพโหมดอื่น (A31)
• เมื่อการซูมแบบดิจิตอลทํางาน สัญลักษณโหมดถายภาพจะเปลี่ยนเปน J
y M d กีฬา
• ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว กลองจะถายภาพอยางตอเนื่อง
• กลองจะถายภาพตอเนื่องสูงสุดประมาณ 10 ภาพดวยอัตราประมาณ 10 เฟรมตอวินาที (เมื่อตัง้ คา
เปน Normal (ระดับคุณภาพ) และ i 4608×3456 (ขนาดภาพ))
• อัตราการบันทึกภาพในการถายภาพตอเนื่องอาจจะชาได ขึ้นอยูกับการตั้งคาระดับคุณภาพ การตั้งคา
ขนาดภาพ การดหนวยความจําที่ใช หรือสภาพการถายภาพในปจจุบัน
• โฟกัส คาแสง และเฉดสีสําหรับภาพที่สองและภาพตอๆ มาจะกําหนดไวเปนคาเดียวกันกับของ
ภาพแรก
34
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
y M e บุคคลตอนกลางคืน
• ใหเปดแฟลชกอนถายภาพ
• บนหนาจอที่ปรากฏเมื่อเลือก e บุคคลตอนกลางคืน ใหเลือก u มือถือ หรือ w ขาตั้งกลอง
• u มือถือ:
- เมื่อสัญลักษณ e บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีเขียว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
เปนชุดตอเนื่อง ซึ่งจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียวและบันทึก
- เมื่อสัญลักษณ e บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีขาว ใหกดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
หนึ่งภาพ
- ทันทีที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถือกลองไวใหนิ่งจนกวากลองจะแสดงภาพนิ่งที่ถายขึ้นมา
หลังจากถายภาพแลว
อยาเพิ่งปดการทํางานของกลองจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอถายภาพ
- ถาตัวแบบเคลื่อนที่ในขณะที่กลองกําลังถายภาพตอเนื่อง ภาพที่ไดอาจบิดเบี้ยว ทับซอน หรือ
พรามัว
- มุมมองภาพ (กลาวคือ พื้นที่ที่มองเห็นในกรอบภาพ) ที่เห็นในภาพที่บันทึกไวจะแคบกวาเมื่อเทียบ
กับหนาจอในเวลาที่ถายภาพ
- การถายภาพตอเนื่องอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางสถานการณ
• w ขาตัง้ กลอง:
- กลองจะถายภาพหนึ่งภาพที่ความไวชัตเตอรต่ําเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168)
ในเมนูตงั้ คาหรือไม
y M f ปารตี้/ในรม
• เพื่อหลีกเลี่ยงผลจากอาการสั่นของกลอง โปรดถือกลองใหนิ่ง ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว
(A168) เปน ปด ในเมนูตั้งคาเมื่อใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่นในขณะถายภาพ
35
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
y M j ทิวทัศนตอนกลางคืน
• บนหนาจอที่ปรากฏเมื่อเลือก j ทิวทัศนตอนกลางคืน ใหเลือก u มือถือ หรือ w ขาตัง้ กลอง
• u มือถือ:
- เมื่อสัญลักษณ j บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีเขียว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
เปนชุดตอเนื่อง ซึ่งจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียวและบันทึก
- เมื่อสัญลักษณ j บนหนาจอถายภาพแสดงเปนสีขาว ใหกดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
หนึ่งภาพ
- ทันทีที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถือกลองไวใหนิ่งจนกวากลองจะแสดงภาพนิ่งที่ถายขึ้นมา
หลังจากถายภาพแลว อยาเพิ่งปดการทํางานของกลองจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอ
ถายภาพ
- มุมมองภาพ (กลาวคือ พื้นที่ที่มองเห็นในกรอบภาพ) ที่เห็นในภาพที่บันทึกไวจะแคบกวาเมื่อเทียบ
กับหนาจอในเวลาที่ถายภาพ
- การถายภาพตอเนื่องอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางสถานการณ
• w ขาตัง้ กลอง:
- กลองจะถายภาพหนึ่งภาพที่ความไวชัตเตอรต่ําเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168)
ในเมนูตงั้ คาหรือไม
y M k ถายระยะใกล
• การตั้งคาโหมดโฟกัส (A63) จะเปลี่ยนเปน p (โฟกัสระยะใกล) และกลองจะซูมไปยังตําแหนง
ที่ใกลที่สุดที่กลองจะสามารถโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ
• คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงของพื้นที่โฟกัสได กดปุม k ใชปุมเลือกคําสัง่ HIJK หรือหมุนปุม
เลือกคําสัง่ เพื่อยายพื้นที่โฟกัส แลวกดปุม k เพื่อปรับใชคาที่ตงั้
yMu
ภาพอาหาร
• การตั้งคาโหมดโฟกัส (A63) จะเปลี่ยนเปน p (โฟกัสระยะใกล) และกลองจะซูมไปยังตําแหนง
ที่ใกลที่สุดที่กลองจะสามารถโฟกัสไดโดยอัตโนมัติ
• คุณสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อปรับเฉดสีได การตั้งคาเฉดสีนี้จะถูกบันทึกไวใน
หนวยความจําของกลองแมจะปดกลองไปแลวก็ตาม
• คุณสามารถเปลี่ยนตําแหนงของพื้นที่โฟกัสได กดปุม k
0.0
ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรือหมุนปุมเลือกคําสั่งเพื่อ
25m 0s
1/250 F3.4
500
100
ยายพื้นที่โฟกัส แลวกดปุม k เพื่อปรับใชคา ที่ตั้ง
36
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
y M m พลุไฟ
• คุณสามารถกดปุม k เมื่อหนาจอถายภาพแสดงขึ้น เพื่อโฟกัสโดยใชแมนวลโฟกัส ดูขั้นตอนที่ 2 ใน
“การใชแมนวลโฟกัส” (A64) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
• ความไวชัตเตอรจะกําหนดไวที่ 4 วินาที
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A68)
y M o ภาพยอนแสง
• บนหนาจอที่แสดงขึ้นเมื่อเลือก o ภาพยอนแสง ใหเลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงาน
ฟงกชั่น High Dynamic Range (HDR) ตามสภาพการถายภาพ
• ปด: กลองจะยิงแฟลชออกไปเพื่อปองกันเงามืดบังตัวแบบ ถายภาพโดยเปดแฟลช
- กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายหนึ่งภาพ
• เปด: ใชวิธีนี้เมื่อถายภาพที่มีสว นที่สวางจาและมืดอยูในภาพเดียวกัน
- เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพตอเนื่องและบันทึกสองภาพตอไปนี้
- ภาพผสมที่ไมใช HDR
- ภาพผสมที่มี HDR ซึ่งสูญเสียรายละเอียดในสวนทีส่ วางหรือสวนที่มืดนอยที่สุด
- ถากลองมีหนวยความจําเหลือเพียงพอสําหรับบันทึกภาพไดเพียงภาพเดียว ภาพที่ผา นการ
ประมวลผลดวย D-Lighting (A89) ในขณะถายภาพซึ่งสวนที่มืดของภาพไดรับการแกไขแลว
จะเปนภาพเดียวที่บันทึกไว
- ทันทีที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถือกลองไวใหนิ่งจนกวากลองจะแสดงภาพนิ่งที่ถายขึ้นมา
หลังจากถายภาพแลว อยาเพิ่งปดการทํางานของกลองจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอ
ถายภาพ
- มุมมองภาพ (กลาวคือ พื้นที่ที่มองเห็นในกรอบภาพ) ที่เห็นในภาพที่บันทึกไวจะแคบกวาเมื่อเทียบ
กับหนาจอในเวลาที่ถายภาพ
- ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ เงามืดอาจปรากฏรอบตัวแบบที่สวาง หรือพื้นที่สวางอาจ
ปรากฏรอบตัวแบบที่มืด
B หมายเหตุเกีย่ วกับ HDR
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168) ในเมนูตั้งคาเปน ปด เมือ่ ใช
ขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่น
37
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
y M O สัตวเลี้ยง
• เมื่อคุณเล็งกลองไปที่สุนัขหรือแมว กลองจะตรวจจับใบหนาของสุนัขหรือแมวและโฟกัสไปที่ใบหนานั้น
ชัตเตอรจะลัน่ อัตโนมัตเิ มื่อตรวจจับใบหนาสุนัขหรือแมวได (ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัต)ิ ตามคาตัง้
จากโรงงาน
• จากหนาจอที่แสดงขึ้นหลังจากที่เลือก O สัตวเลีย้ ง ใหเลือก U ถายทีละภาพ หรือ
V ถายภาพตอเนื่อง
- U ถายทีละภาพ: เมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบใบหนาสุนัขหรือแมว กลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
- V ถายภาพตอเนื่อง: เมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบใบหนาสุนัขหรือแมว กลองจะถายภาพสามภาพ
อยางตอเนื่อง
B ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติและตั้งเวลาถายภาพตัวเอง
สามารถตัง้ คาตอไปนี้ไดเมื่อคุณกดปุม เลือกคําสัง่ J (n)
• Y ถายภาพสัตวเลีย้ งอัตโนมัติ: กลองจะลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัตเิ มื่อตรวจพบใบหนาของสุนัขหรือ
แมว
- ถายภาพสัตวเลีย้ งอัตโนมัติจะถูกตั้งคาเปน k หลังจากถายภาพตอเนื่องเปนชุดหาภาพแลว
- นอกจากนี้คณ
ุ ยังสามารถลัน่ ชัตเตอรไดโดยการกดปุม กดชัตเตอร เมื่อเลือก V ถายภาพตอเนื่อง
กลองจะถายภาพอยางตอเนื่องขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว
• r5s ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง: ชัตเตอรจะลัน่ ใน 5 วินาทีหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
จัดองคประกอบภาพหลังจากที่คณ
ุ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- ดู “ตัง้ เวลาถาย” (A61) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
- กลองจะโฟกัสที่ใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลเมื่อตรวจพบ
- กลองไมสามารถถายภาพอยางตอเนื่องได
• k: กลองจะลั่นชัตเตอรเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- กลองจะโฟกัสที่ใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลเมื่อตรวจพบ
- เมื่อเลือก V ถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายภาพอยางตอเนื่องขณะที่กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุด
คางไว
B พื้นที่โฟกัส
• เมื่อกลองตรวจจับใบหนา จะมีกรอบสีเหลืองลอมรอบใบหนา
นั้น เมื่อกลองจับโฟกัสบนใบหนาที่อยูในกรอบที่มีสองชั้น
(พื้นที่โฟกัส) กรอบนั้นจะเปลีย่ นเปนสีเขียว ถากลองตรวจจับ
ใบหนาไมได กลองจะโฟกัสไปที่ตวั แบบซึ่งอยูกลางกรอบภาพ
• ภายใตสภาพการถายภาพบางสถานการณ อาจไมสามารถ
ตรวจจับใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลได และตัวแบบอื่นๆ
อาจปรากฏภายในกรอบ
38
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
yMO
เพิ่มความนุมนวลของภาพ
• ใสเอ็ฟเฟกตโฟกัสแบบนุมนวลเพื่อใหทั้งภาพมีความนุมนวลมากขึ้น
• ตัวเลือกภาพยนตร (A145) บางอยางไมสามารถใชได
y M I เลือกสีเดน
• เก็บไวเฉพาะสีที่เลือกและทําใหสวนอื่นๆ เปนสีขาวดํา
• หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อเลือกสีที่ตอ งการ
100
39
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
y M U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• กลองจะถายภาพตัวแบบที่กําลังเคลือ่ นที่โดยอัตโนมัตทิ ี่ระยะเวลาปกติ เปรียบเทียบกันแตละภาพ
และจัดเปนภาพซอนกันเฉพาะพื้นที่สวาง จากนัน้ จะบันทึกเปนหนึ่งภาพ เสนแสง เชน การสองไฟ
ของรถยนตหรือการเคลื่อนไหวของดวงดาวจะถูกถายไว
• บนหนาจอที่ปรากฏเมื่อเลือก U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ใหเลือก V ทิวทัศนกลางคืน +
เสนแสง, W ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว หรือ S เสนแสงดาว
ตัวเลือก
V
ทิวทัศน
กลางคืน +
เสนแสง
W
ทิวทัศน
กลางคืน +
เสนแสงดาว
S
เสนแสงดาว
คําอธิบาย
ใชถายภาพการสองไฟของรถยนตตดั กับพื้นหลังทิวทัศนตอนกลางคืน
• กลองจะโฟกัสตรงบริเวณกลางกรอบภาพ
• คุณสามารถหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่งเพื่อตั้งคาระยะ
เวลาระหวางถายภาพที่ตองการได ระยะเวลาที่ตั้งจะเปนความไวชัตเตอร
คุณยังสามารถตั้งความไวชัตเตอรไดโดยการแตะสัญลักษณแสดงความ
ไวชัตเตอรบนหนาจอถายภาพ เมื่อถายภาพ 50 ภาพแลว กลองจะหยุด
ถายภาพโดยอัตโนมัติ
• ทุกๆ 10 ภาพ กลองจะบันทึกหนึ่งภาพที่เปนเสนทับซอนตัง้ แตเริ่มถาย
ภาพโดยอัตโนมัติ
ใชเพือ่ ถายภาพการเคลือ่ นไหวของดวงดาวกับทิวทัศนตอนกลางคืนในกรอบภาพ
• โฟกัสจะถูกกําหนดไวที่ระยะอินฟนิตี้ R ปรากฏขึ้นในหนาจอถายภาพ
• ซูมจะเลือ่ นไปที่ตําแหนงมุมกวางสูงสุดโดยอัตโนมัติ
• ถายภาพที่ความไวชัตเตอร 20 วินาทีที่ประมาณทุก 5 วินาที เมื่อถายภาพ
300 ภาพแลว กลองจะหยุดถายภาพโดยอัตโนมัติ
• ทุกๆ 30 ภาพ กลองจะบันทึกหนึ่งภาพที่เปนเสนทับซอนตัง้ แตเริ่มถาย
ภาพโดยอัตโนมัติ
ใชเพื่อถายภาพการเคลื่อนไหวของดวงดาว
• โฟกัสจะถูกกําหนดไวที่ระยะอินฟนิตี้ R ปรากฏขึ้นในหนาจอถายภาพ
• ซูมจะเลือ่ นไปที่ตําแหนงมุมกวางสูงสุดโดยอัตโนมัติ
• ถายภาพที่ความไวชัตเตอร 25 วินาทีที่ประมาณทุก 5 วินาที เมื่อถายภาพ
300 ภาพแลว กลองจะหยุดถายภาพโดยอัตโนมัติ
• ทุกๆ 30 ภาพ กลองจะบันทึกหนึ่งภาพที่เปนเสนทับซอนตัง้ แตเริ่มถาย
ภาพโดยอัตโนมัติ
• หนาจออาจจะปดในระหวางระยะเวลาถายภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะติดอยูขณะที่
หนาจอปดการทํางาน
• หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ กดปุม k ขณะที่หนาจอเปดอยู
• เมือ่ คุณไดเสนแสงที่ตองการแลว สิ้นสุดการถายภาพ ถาคุณถายภาพตอไป รายละเอียดในพื้นที่
ทับซอนอาจหายไป
40
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• กลองจะไมสามารถจับภาพไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• หามหมุนแปนหมุนเลือกโหมดหรือถอดการดหนวยความจําจนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหกลองปดการทํางานโดยไมคาดคิด
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A68)
• เมื่อใช W ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว หรือ S เสนแสงดาว ตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโตจะ
จํากัดไวที่มุมมองภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 300 มม. (ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])
• ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168)
ในเมนูตงั้ คาหรือไม
C เวลาที่เหลือ
คุณสามารถเช็คเวลาที่เหลืออยูจนกระทั่งสิ้นสุดการถายภาพ
อัตโนมัติบนหนาจอได
10m 0s
หยุดการถายทำ
41
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
การถายภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M p ภาพพาโนรามาอยางงาย M
ปุม k
1
เลือก W ปกติ หรือ X กวาง เปนชวง
การถายภาพ และกดปุม k
ภาพพาโนรามาอยางงาย
ปกติ
กวาง
2
จัดองคประกอบมุมแรกภาพพาโนรามา จากนั้น
กดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
• ตําแหนงชวงซูมจะถูกกําหนดที่มุมกวาง
• กลองจะจับโฟกัสไปที่กึ่งกลางกรอบภาพ
100
3
F3.4
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุด จากนั้นปลอยนิ้ว
ออกจากปุมกดชัตเตอร
•
4
1/250
KLJI จะปรากฏขึ้นเพื่อระบุทิศทางการเคลื่อนที่
ของกลอง
เลื่อนกลองไปทางใดทางหนึ่งจากสี่ทิศทาง
จนกระทั่งสัญลักษณแสดงเสนไกดอยูที่จุด
สิ้นสุด
• เมื่อกลองตรวจจับทิศทางที่กลองเคลื่อนที่ได
การถายภาพจะเริ่มตนขึ้น
• การถายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อกลองถายภาพ
จนครบชวงการถายภาพที่กําหนดไว
• กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงไวจนกระทั่ง
การถายภาพสิ้นสุดลง
42
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
เสนไกด
0.0
25m 0s
500
ตัวอยางการเคลื่อนที่ของกลอง
• ใชตัวคุณเปนแกนในการหมุน โดยเลื่อนกลองชาๆ เปน
เสนโคงไปตามทิศทางของเครื่องหมาย (KLJI)
• การถายภาพจะหยุดลงหากเสนไกดยงั ไมถึงขอบอีกดาน
ภายในเวลาประมาณ 15 วินาที (เมื่อเลือก W ปกติ)
หรือภายในประมาณ 30 วินาที (เมื่อเลือก X กวาง)
หลังจากเริ่มถายภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพพาโนรามาอยางงาย
• ชวงภาพที่มองเห็นในภาพที่บันทึกไวจะแคบกวาที่เห็นในหนาจอระหวางการถายภาพ
• ถาเลือ่ นกลองเร็วเกินไปหรือถากลองสั่นมากเกินไป หรือถาตัวแบบมีลักษณะสม่ําเสมอเปนชิ้นเดียว (เชน
กําแพงหรือความมืด) อาจเกิดขอผิดพลาดขึ้น
• ถาหยุดถายภาพกอนที่กลองจะเลื่อนถึงจุดครึ่งทางของชวงภาพพาโนรามา จะไมมีการบันทึกภาพ
พาโนรามาเก็บไว
C ขนาดภาพของภาพพาโนรามาอยางงาย
ขนาดภาพสูงสุด (เปนพิกเซล) แตกตางกันสี่ขนาดตามที่อธิบายไวดา นลาง ถาเลื่อนกลองเลยจุดครึ่งทาง
ของชวงภาพพาโนรามาแตหยุดถายภาพกอนจะถึงขอบอีกดานของชวง ขนาดภาพจะเล็กลงกวาที่อธิบาย
ไวดา นลาง
เมื่อตั้งคา W ปกติ
4800
920
1536
เมื่อตั้งคา X กวาง
9600
920
1536
43
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
การแสดงภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย
เปลี่ยนเปนโหมดแสดงภาพ (A27) แสดงภาพที่ถายโดยใช
ภาพพาโนรามาอยางงายในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ และ
กดปุม k เพื่อเลื่อนภาพไปในทิศทางที่ใชเมือ่ ถายภาพ
• หมุนปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่ง เพื่อแสดง
ภาพเรงไปดานหนาอยางรวดเร็วหรือเลื่อนกลับ
4/4
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอในระหวางการ
แสดงภาพ
ใชปุมเลือกคําสั่ง JK เลือกการควบคุม และกดปุม k เพื่อ
ใชการทํางานตอไปนี้
ฟงกชั่น
สัญลักษณ
คําอธิบาย
ยอนกลับ
A
กดปุม k คางไวเพื่อเลื่อนยอนกลับ*
เรงไปดานหนา
อยางรวดเร็ว
B
กดปุม k คางไวเพื่อเลื่อนไปดานหนาอยางรวดเร็ว*
หยุดการแสดงภาพชั่วขณะ การใชงานในรายการดานลางนี้สามารถ
ทําไดขณะที่กลองหยุดชั่วขณะ
หยุดชั่วคราว
จบ
E
G
C
กดปุม k คางไวเพื่อยอนกลับ*
D
กดปุม k คางไวเพื่อเลื่อน*
F
เลือ่ นอัตโนมัตติ อ
กลับสูโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
* นอกจากนี้ยังสามารถทํางานเหลานี้ไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่ง
B หมายเหตุเกีย่ วกับภาพพาโนรามาอยางงาย
• ไมสามารถแกไขภาพไดดวยกลองตัวนี้
• กลองอาจไมสามารถเลื่อนดูภาพหรือซูมเขากับภาพพาโนรามาอยางงายที่ถายโดยใชกลองดิจิตอล
ยี่หออื่นหรือรุนอื่น
B หมายเหตุเกีย่ วกับการพิมพภาพพาโนรามา
ภาพอาจไมสามารถพิมพออกมาไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาของเครื่องพิมพ นอกจากนี้ อาจไม
สามารถพิมพบนเครื่องพิมพบางเครื่องได
44
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
การถายภาพดวยภาพบุคคลอัจฉริยะ (การเพิ่มความสวยงามให
ใบหนาบุคคลเมื่อถายภาพ)
คุณสามารถถายภาพดวยฟงกชั่นรีทัชภาพเพื่อปรับแตงใบหนาบุคคลได
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M
ปุม k M ปุม d
1
2
กดปุม เลือกคําสั่ง K เพื่อใชเอ็ฟเฟกต
• ใช JK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกตที่ตอ งการ
• ใช HI เพื่อเลือกปริมาณของเอ็ฟเฟกต
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตหลายรูปแบบพรอมกันได
B สีผิวหนานุมนวล, l แปงรองพื้น,
Q เพิ่มความนุมนวลของภาพ, G ความสดใส,
o ความสวาง (Exp. +/-)
• เลือก f ออก เพื่อซอนแถบเลื่อน
• หลังจากกําหนดคาเอ็ฟเฟกตที่ตองการแลว ให
กดปุม k หรือเลือก f ออก เพื่อใชงาน
แถบเลื่อน
สีผิวหนานุมนวล
ตกลง
5
4
3
2
1
OFF
เอ็ฟเฟกต
จัดองคประกอบภาพและกดปุมกดชัตเตอร
B หมายเหตุเกีย่ วกับภาพบุคคลอัจฉริยะ
• เมื่อตัง้ คา เพิ่มความนุมนวลของภาพ, ตัวเลือกภาพยนตร (A145) บางอยางจะใชไมได
• ปริมาณเอ็ฟเฟกตอาจแตกตางกันระหวางภาพบนหนาจอถายภาพกับภาพที่บันทึกไว
C การตั้งคารีทัชภาพ
กราฟฮิสโตแกรมจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก ความสวาง (Exp. +/-)
ดู “การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A68) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
45
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
ฟงกชั่นที่มีในภาพบุคคลอัจฉริยะ
•
•
•
•
•
•
•
รีทัชภาพ (A45)
การถายภาพตัวเองตัดแปะ (A47)
เช็คการกะพริบตา (A49)
ตั้งถายสไมล (A50)
โหมดแฟลช (A58)
ตั้งเวลาถาย (A61)
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ) (A127)
การใชสีผวิ หนานุมนวลและแปงรองพื้น
• เมือ่ โหมดสําเร็จรูป ภาพบุคคลอัจฉริยะ ถูกตั้งคาเปน สีผิวหนานุมนวล หรือ แปงรองพื้น และ
กลองตรวจพบใบหนาบุคคล กลองจะประมวลผลภาพเพื่อเพิ่มความนุมนวลใหแกโทนสีผิวหรือ
ปรับสีผิวหนากอนบันทึกภาพ (สูงสุดสามใบหนา)
• คุณยังสามารถบันทึกภาพพรอมกับใชเอ็ฟเฟกต สีผวิ หนานุมนวล เมื่อถายภาพในโหมดสําเร็จรูป
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ, ภาพบุคคล หรือ บุคคลตอนกลางคืน ปริมาณของเอ็ฟเฟกตไม
สามารถปรับได
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกต สีผวิ หนานุมนวล หรือ แปงรองพื้น ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ
หลังการถายภาพไดดวย (A90)
B หมายเหตุเกีย่ วกับสีผิวหนานุมนวล
• การบันทึกภาพหลังการถายภาพอาจใชเวลานานกวาปกติ
• ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ อาจไมไดผลลัพธตามที่ตอ งการหรืออาจใชเอ็ฟเฟกตกับบริเวณ
ที่ไมมีใบหนาในภาพ
46
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
การใชการถายภาพตัวเองตัดแปะ
กลองสามารถบันทึกภาพชุดไดครั้งละสี่ภาพหรือเกาภาพ
และบันทึกเปนภาพเดียว (ภาพตัดแปะ)
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M ปุม
k M การถายภาพตัวเองตัดแปะ M ปุม k
1
2
ตั้งคาการถายภาพตัวเองตัดแปะ
• จํานวนภาพ: ตัง้ คาจํานวนภาพที่กลองจะถายโดยอัตโนมัติ (จำนวนภาพที่ถายเพื่อรวมเปน
หนึ่งภาพ) สามารถเลือก 4 (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ 9
• ระยะเวลา: ตั้งคาระยะเวลาระหวางภาพแตละภาพ สามารถเลือก สั้น, ปานกลาง (คาตั้งจาก
โรงงาน) หรือ ยาว
• เสียงชัตเตอร: ตัง้ คาวาจะใหเปดใชงานเสียงชัตเตอรเมื่อถายภาพดวยฟงกชั่นการถายภาพตัวเอง
ตัดแปะหรือไม
สามารถเลือก มาตรฐาน, SLR, Magic (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ ปด หากคุณตั้งคาอื่นที่ไมใช ปด
จะมีเสียงนับถอยหลัง
การตั้งคาที่กําหนดไวสําหรับ เสียงชัตเตอร ใน ตั้งคาเสียง ในเมนูการตัง้ คาจะไมใชกับการ
ตั้งคานี้
• หลังจากตัง้ คาเรียบรอยแลว ใหกดปุม d หรือปุมกดชัตเตอรเพื่อออกจากเมนู
กดปุม เลือกคําสั่ง J เพื่อเลือก n
การถายภาพตัวเองตัดแปะ แลวกดปุม k
• ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
• หากคุณตองการใชรีทัชภาพเมื่อถายภาพ ใหตั้งคา
เอ็ฟเฟกตกอนเลือกการถายภาพตัวเองตัดแปะ
(A45)
การถายภาพตัวเองตัดแปะ
ตกลง
47
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
3
4
ถายภาพ
• เมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอร การนับถอยหลังจะเริ่มตนขึ้น
(ประมาณหาวินาที) และชัตเตอรจะลั่นโดยอัตโนมัติ
• กลองจะลัน่ ชัตเตอรโดยอัตโนมัตสิ ําหรับภาพที่เหลือ
การนับถอยหลังเริ่มตนขึ้นกอนจะถายภาพประมาณ
2
สามวินาที
• จํานวนภาพจะแสดงดวย U บนหนาจอ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองในระหวางถายภาพและ
เปลี่ยนเปนสีขาวหลังการถายภาพ
บนหนาจอที่ปรากฏขึน้ เมื่อกลองเสร็จสิ้นการถายภาพตามจํานวนที่ระบุไว ใหเลือก
ใช และกดปุม k
• ภาพตัดแปะจะถูกบันทึก
• ภาพแตละภาพที่ถายไดจะถูกบันทึกเปนภาพเดี่ยวแยกออกจากภาพตัดแปะ ภาพจะรวมเปนชุด
และภาพตัดแปะเฟรมเดียวจะถูกใชเปนภาพหลัก (A86)
• เมื่อเลือก ไม ภาพตัดแปะจะไมถูกบันทึก
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพตัวเองตัดแปะ
• หากคุณใชงานตามรายการดานลางกอนที่กลองจะถายภาพครบจํานวนที่กําหนดไว การถายภาพจะถูก
ยกเลิกและภาพตัดแปะจะไมถูกบันทึก ภาพที่ถายไวกอนที่การถายภาพจะถูกยกเลิกจะถูกบันทึกเป็น
ภาพเดี่ยวๆ
- กดปุมกดชัตเตอร
- เปดหรือปดแฟลช
• หากถายภาพโดยใช ประทับวันที่ (A166) วันที่และเวลาจะประทับลงบนภาพขวาลางของภาพรวม
เทานั้น ไมสามารถประทับวันที่และเวลาลงบนแตละภาพภายในภาพรวมได
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
48
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
การใชเช็คการกะพริบตา
กลองจะลั่นชัตเตอรสองครัง้ โดยอัตโนมัติกับภาพทุกภาพ
และบันทึกภาพหนึง่ ภาพที่ตัวแบบลืมตาอยู
• ถากลองบันทึกภาพที่ตัวแบบหลับตาอยู ขอความที่แสดง
ไวทางขวาจะปรากฏขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที
ตรวจพบการกะพริบตาในภาพ
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M ปุม
k M เช็คการกะพริบตา M ปุม k
เลือก เปด หรือ ปด (คาตั้งจากโรงงาน) ใน เช็คการกะพริบตา และกดปุม k
B หมายเหตุเกีย่ วกับเช็คการกะพริบตา
ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
49
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
การใชตั้งถายสไมล
กลองจะลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัติเมือ่ ใดก็ตามที่พบใบหนายิ้ม
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M F ภาพบุคคลอัจฉริยะ M ปุม
k M ปุม d
กดปุม เลือกคําสั่ง J เพื่อเลือก a ตั้งถายสไมล
และกดปุม k
• ตั้งคาฟงกชั่นรีทัชภาพกอนเลือกตั้งถายสไมล (A45)
• เมือ่ คุณกดปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพ ตั้งถายสไมล
จะถูกยกเลิก
ตั้งถายสไมล
ตกลง
B หมายเหตุเกีย่ วกับตั้งถายสไมล
• ในสภาพการถายภาพบางสถานการณ กลองอาจไมสามารถตรวจจับใบหนาหรือรอยยิ้มได (A75)
ในกรณีนี้สามารถใชปุมกดชัตเตอรในการถายภาพแทนได
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
C เมื่อไฟสัญญาณตั้งเวลาถายกะพริบ
เมื่อใชงานการตั้งถายสไมล ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบเมื่อกลองตรวจพบใบหนาบุคคล และจะ
กะพริบเร็วขึ้นทันทีหลังจากกลองลั่นชัตเตอรไปแลว
50
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)
ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ
• มีเอ็ฟเฟกตหากลุมที่ใชได: สดใส (คาตั้งจากโรงงาน),
ลุมลึก, ความทรงจํา, คลาสสิก และ นัวร
1
กดปุม k
2
ใชปมุ เลือกคําสั่ง J K เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต
• หนาจอเลือกเอ็ฟเฟกตจะแสดงขึ้น
กลุม เอ็ฟเฟกต
• กลุมเอ็ฟเฟกตสามารถเปลี่ยนไดดวยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
• หากตองการออกโดยไมบันทึกการเลือก ใหกด H
สดใส
ความฝน
กลับ
ปรับ
ยืนยัน
ปรับ
ยืนยัน
เอ็ฟเฟกต
3
หากตองการปรับเอ็ฟเฟกต กด I
• ถาคุณไมตองการปรับเอ็ฟเฟกต ใหกดปุม k เพื่อ
ดําเนินการตอไปในขั้นตอนที่ 6
สดใส
สีฉูดฉาด
กลับ
4
ใช J K เพื่อไฮไลทตัวเลือกที่ตองการ จากนั้น
กด I
• เลือก ชดเชยแสง, คอนทราสต, เฉดสี, ความอิ่มตัวของสี
หรือ ความสวางบริเวณขอบภาพ ตัวเลือกที่สามารถเลือกได
จะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับกลุม
51
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)
ชดเชยแสง
กลับ
ปรับ
รีเซ็ต
5
ใช J K เพื่อปรับระดับเอ็ฟเฟกต และ
กดปุม k
คอนทราสต
50
กลับ
ยืนยัน
แถบเลือ่ น
6
กดปุม กดชัตเตอรหรือปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพื่อถายภาพ
• กลองจะตรวจหาและโฟกัสตัวแบบหลัก (AF คนหาวัตถุหลัก) (A74) หากตรวจจับใบหนาบุคคล
ได กลองจะจับโฟกัสไปที่ใบหนานั้นเปนอันดับแรกโดยอัตโนมัติ
C การเลือกกลุมเอ็ฟเฟกต
คุณสามารถเลือกกลุมเอ็ฟเฟกตไดโดยการกดปุม d เมื่อหนาจอในขั้นตอนที่ 1 ปรากฏขึ้น
ฟงกชั่นที่ใชงานไดในโหมดสรางสรรค
•
•
•
•
•
โหมดแฟลช (A58)
ตั้งเวลาถาย (A61)
โหมดโฟกัส (A63)
ชดเชยแสง (A68)
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ) (A127)
52
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)
โหมด A, B, C และ D (การตั้งคาแสงสําหรับถายภาพ)
ในโหมด A, B, C และ D คุณสามารถตั้งคาแสง (ความไว
ชัตเตอรและคารูรับแสงรวมกัน) ตามสภาพการถายภาพได
นอกจากนี้คุณจะควบคุมการถายภาพไดดียิ่งขึ้นเมือ่ ถายภาพ
โดยการตั้งคาตัวเลือกเมนูถายภาพ (A120)
โหมดถายภาพ
A โปรแกรมอัตโนมัติ
B ปรับชัตเตอรเอง
C
ปรับรูรับแสงเอง
D ปรับเอง
1
2
3
3
คําอธิบาย
คุณสามารถปลอยใหกลองปรับความไวชัตเตอรและคารูรับแสงได
• ทัง้ ความไวชัตเตอรและคารูรบั แสงสามารถเปลีย่ นแปลงไดโดยหมุน
แปนหมุนเลือกคําสัง่ หรือปุม เลือกคําสัง่ (โปรแกรมแบบยืดหยุน ) ขณะ
ใชงานโปรแกรมแบบยืดหยุน O (สัญลักษณโปรแกรมแบบยืดหยุน )
จะปรากฏขึน้ ทีด่ า นบนซายของหนาจอ
• หากตองการยกเลิกโปรแกรมแบบยืดหยุน ใหหมุนแปนหมุนเลือก
คําสัง่ หรือปุม เลือกคําสัง่ ไปในทิศทางตรงกันขามกับเมือ่ ตอนตัง้ คา
จนกระทัง่ O ไมปรากฏขึน้ อีก เปลีย่ นโหมดการถายภาพ หรือปดกลอง
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่งเพื่อตั้งคาความไวชัตเตอร1
กลองจะกําหนดคารูรับแสงโดยอัตโนมัติ
หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่งเพื่อตั้งคารูรับแสง2 กลองจะ
กําหนดความไวชัตเตอรโดยอัตโนมัติ
ตั้งคาทั้งความไวชัตเตอรและคารูรับแสง หมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งเพื่อ
ตั้งคาความไวชัตเตอร1 หมุนปุม เลือกคําสัง่ เพื่อตัง้ คารูรับแสง2
คุณยังสามารถตั้งฟงกชั่นนี้ไดโดยการแตะสัญลักษณแสดงความไวชัตเตอรบนหนาจอถายภาพ
คุณสามารถตั้งฟงกชั่นนี้ไดโดยการแตะสัญลักษณแสดงคารูรับแสงบนหนาจอถายภาพไดดว ย
การแบงสวนควบคุมสําหรับการตัง้ คาแสงสามารถเปลี่ยนไดโดยใช สลับตัวเลือก Av/Tv ในเมนูตงั้ คา
(A120)
แปนหมุนเลือกคําสัง่
ใชโปรแกรมแบบยืดหยุน
100
ปุมเลือกคําสัง่
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
ความไวชัตเตอร คารูรับแสง
53
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมด A, B, C และ D (การตั้งคาแสงสําหรับถายภาพ)
เคล็ดลับสําหรับการตั้งคาแสง
การรับรูการเคลื่อนไหวและปริมาณความเบลอบริเวณพื้นหลังในตัวแบบจะแตกตางกันไปโดยการ
เปลี่ยนคาความไวชัตเตอรและคารูรับแสง แมวาคาแสงจะเทากัน
เอ็ฟเฟกตของความไวชัตเตอร
กลองสามารถถายตัวแบบทีเ่ คลื่อนไหวเร็วใหปรากฏแบบอยูนิ่งที่ความไวชัตเตอรสูงได หรือใชเนนการ
เคลื่อนไหวของตัวแบบที่กําลังเคลื่อนไหวทีค่ วามไวชัตเตอรต่ํา
เร็วขึ้น
1/1000 วินาที
เอ็ฟเฟกตของคารูรับแสง
ชาลง
1/30 วินาที
กลองสามารถทําใหตัวแบบทั้งพื้นหนาและพื้นหลังอยูในระยะโฟกัส หรือตั้งใจทําใหพื้นหลังของ
ตัวแบบพรามัวได
คารูรับแสงนอย
(รูรับแสงใหญกวา)
f/3.4
คารูรับแสงมาก
(รูรับแสงเล็กกวา)
f/8
C ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
• ชวงการควบคุมความไวชัตเตอรจะตางกันไปตามการตัง้ คาตําแหนงชวงซูม คารูรับแสง หรือคาความไว
แสง (ISO)
• นอกจากนั้น คารูรับแสงของกลองยังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามตําแหนงชวงซูมอีกดวย
• เมื่อมีการซูมหลังจากที่ตั้งคาแสง ทั้งคาแสงหรือคารูรับแสงอาจเปลีย่ นแปลง
• รูรับแสงกวาง (เรียกอีกอยางวา คารูรับแสงนอย) ทําใหแสงเขามาในกลองมากขึ้น และรูรับแสงแคบ
(คารูรับแสงมาก) ทําใหแสงเขามานอยลง คารูรับแสงนอยสุดแสดงวารูรับแสงใหญสดุ และคารูรับแสง
มากสุดแสดงวารูรับแสงแคบสุด
54
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมด A, B, C และ D (การตั้งคาแสงสําหรับถายภาพ)
B หมายเหตุเกีย่ วกับการตั้งคาแสง
กลองอาจไมสามารถหาคาแสงที่เหมาะสมได หากตัวแบบมืดเกินไปหรือสวางเกินไป ในกรณีขางตน
สัญลักษณแสดงความไวชัตเตอรหรือสัญลักษณแสดงคารูรับแสงจะกะพริบ (ในโหมด A, B และ C) หรือ
สัญลักษณแสดงคาแสงปรากฏขึ้นเปนสีแดง (ในโหมด D) เมื่อกดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง เปลี่ยนการ
ตั้งคาความไวชัตเตอรหรือคารูรับแสง
B การตั้งคาแสงในระหวางการบันทึกภาพยนตร
เมื่อบันทึกภาพยนตรในโหมด A, B, C หรือ D จะไมไดใชความไวชัตเตอรและคารูรับแสง
สัญลักษณแสดงคาแสง (เมื่ออยูใ นโหมด D)
ระดับความคลาดเคลื่อนระหวางคาแสงที่ปรับและคาแสง
ที่เหมาะสมที่สุดที่วดั โดยกลอง จะแสดงขึ้นในสัญลักษณ
แสดงคาแสงบนหนาจอ ระดับความคลาดเคลื่อนที่อยูใน
สัญลักษณแสดงคาแสงจะแสดงดวยคา EV (–2 ถึง +2 EV
โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1/3 EV)
100
1/250
F3.4
25m 0s
500
สัญลักษณแสดงคาแสง
B หมายเหตุเกีย่ วกับคาความไวแสง (ISO)
เมื่อตั้งคา ความไวแสง (A123) เปน อัตโนมัติ (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ ชวง ISO คงที่ออโต คาความ
ไวแสง (ISO) ในโหมด D จะกําหนดไวที่ ISO 100
ฟงกชั่นที่ใชงานไดในโหมด A, B, C และ D
•
•
•
•
•
•
โหมดแฟลช (A57)
ตั้งเวลาถาย (A57)
โหมดโฟกัส (A57)
แถบเลื่อนปรับภาพ (A57)
เมนูถายภาพ (A120)
ฟงกชั่นที่สามารถตั้งคาโดยใชปุม w (ฟงกชั่น) (A121)
C พื้นที่โฟกัส
พื้นที่โฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัตจิ ะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการตัง้ คาของ โหมดพื้นที่ AF (A123)
ในเมนูถา ยภาพ เมื่อตั้งคาเปน AF คนหาวัตถุหลัก (คาตัง้ จากโรงงาน) กลองจะตรวจหาตัวแบบหลักและ
โฟกัสที่นั่น หากตรวจจับใบหนาบุคคลได กลองจะจับโฟกัสไปที่ใบหนานั้นเปนอันดับแรกโดยอัตโนมัติ
55
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมด A, B, C และ D (การตั้งคาแสงสําหรับถายภาพ)
ชวงการควบคุมความไวชัตเตอร (โหมด A, B, C และ D)
ชวงการควบคุมความไวชัตเตอรจะตางกันไปตามการตั้งคาตําแหนงชวงซูม คารูรับแสง หรือคา
ความไวแสง (ISO) นอกจากนี้ ชวงการควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงไดในการตั้งคาถายภาพตอเนื่อง
ตอไปนี้
การตั้งคา
โหมด A
ชวงการควบคุม (วินาที)
โหมด B
โหมด C
โหมด D
อัตโนมัต2ิ
ISO 100-4002
ความไวแสง1 ISO 100-8002
1/20001/2000-8 วินาที
(A138)
1 วินาที
ISO 100, 200, 400,
800, 1600, 3200,
6400
ถายภาพตอเนื่อง H,
ถายภาพตอเนื่อง M,
1/2000-1 วินาที
ถายภาพตอเนื่อง L
บันทึกภาพกอนถาย
1/4000-1/125 วินาที
ถายภาพ
ภาพตอเนื่อง H:
ตอเนื่อง
1/4000-1/125 วินาที
120 ภาพตอวินาที
(A134)
ภาพตอเนื่อง H:
1/4000-1/60 วินาที
60 ภาพตอวินาที
ถายแบบเวนชวงเวลา เหมือนเวลาที่ตั้งคา ถายทีละภาพ
1
2
การตั้งคาความไวแสง (ISO) จะถูกจํากัดไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัง้ คาถายภาพตอเนื่อง (A81)
ในโหมด D คาความไวแสง (ISO) ถูกกําหนดไวที่ ISO 100
56
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมด A, B, C และ D (การตั้งคาแสงสําหรับถายภาพ)
การตั้งคาฟงกชั่นการถายภาพดวยปุมเลือกคำสั่ง
(m/n/p/o)
เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุมเลือกคําสั่ง H (m) J (n) I (p) K (o) เพื่อ
ตั้งคาฟงกชั่นที่อธิบายไวดานลาง
•
m โหมดแฟลช
เมือ่ เปดแฟลช โหมดแฟลชจะสามารถตั้งคาไดตามสภาพการถายภาพ แฟลชจะทํางานทุกครัง้ เมื่อ
เลือก m (แฟลชลบเงา) หรือ m (ไฟแฟลชมาตรฐาน)
• n ตั้งเวลาถาย/ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง
กลองจะลั่นชัตเตอรเมื่อจํานวนวินาทีทตี่ ั้งไวผานไปหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอร
• p โหมดโฟกัส
สามารถตั้งคา A (โฟกัสอัตโนมัติ) หรือ D (โฟกัสระยะใกล) ไดตามระยะหางจากตัวแบบ สามารถ
ตั้งคา E (แมนวลโฟกัส) เมือ่ โหมดถายภาพเปน A, B, C หรือ D หรือเมือ่ โหมดสําเร็จรูปเปน
กีฬา หรือ พลุไฟ
• o แถบเลื่อนปรับภาพ/ชดเชยแสง
- แถบเลื่อนปรับภาพ: เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมด A, B, C หรือ D คุณสามารถปรับ
ความสวาง (ชดเชยแสง), ความสดใส, เฉดสี และ Active D-Lighting ได
- ชดเชยแสง: เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด A, B, C หรือ D
คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง) ได
ฟงกชั่นที่สามารถตั้งคาไดจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
57
ฟงกชั่นถายภาพ
การตั้งคาฟงกชั่นการถายภาพดวยปุมเลือกคำสั่ง (m/n/p/o)
โหมดแฟลช
เมื่อเปดแฟลช โหมดแฟลชจะสามารถตั้งคาไดตามสภาพการถายภาพ
1
เลื่อนปุม ควบคุม K (แฟลชปอปอัป)
เพื่อเปดแฟลช
• เมื่อแฟลชถูกปด การทํางานแฟลชจะถูกปด
ใชงานและ S ปรากฏขึ้น
2
กดปุม เลือกคําสั่ง H (m)
3
เลือกโหมดแฟลชที่ตองการ (A59) แลว
กดปุม k
อัตโนมัติ
• หากไมนําคาที่ตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกนั้น
จะถูกยกเลิก
ตกลง
B ไฟแสดงความพรอม
ขณะที่แฟลชกําลังชารจ K จะกะพริบ กลองไมสามารถ
ถายภาพได หากการชารจเสร็จสมบูรณ K จะไมกะพริบ
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
ไฟแสดงความพรอม
58
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดแฟลช
โหมดแฟลชที่สามารถใชได
U
V
X
Y
อัตโนมัติ
กลองจะยิงแฟลชเมื่อจําเปน เชน เมื่ออยูในที่ที่มีแสงนอย
• สัญลักษณแสดงโหมดแฟลชจะปรากฏขึ้นทันทีเฉพาะหลังจากที่ทําการตั้งคาบนหนาจอ
ถายภาพเทานั้น
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง
ลดปรากฏการณตาแดงในการถายภาพบุคคลที่เกิดจากแฟลช (A60)
• เมื่อเลือก ลดตาแดง แฟลชจะทํางานทุกครั้งที่ถายภาพ
แฟลชลบเงา/ไฟแฟลชมาตรฐาน
แฟลชทํางานทุกครั้งที่ถายภาพ
แฟลชที่ความไวชัตเตอรต่ํา
เหมาะสําหรับถายภาพบุคคลในตอนเย็นหรือตอนกลางคืนพรอมฉากหลัง แสงแฟลชจะยิงเมื่อ
จําเปนเพื่อใหความสวางแกตัวแบบหลัก และใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพพื้นหลังตอน
กลางคืนหรือภายใตแสงสลัว
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพโดยใชแฟลช
เมื่อคุณใชแฟลชที่ตําแหนงชวงซูมมุมกวาง ขอบภาพอาจมืด ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับระยะหางในการถายภาพ
อาการนี้อาจดีขึ้นไดโดยการปรับการซูมเล็กนอยเปนตําแหนงเทเลโฟโต
C การตั้งคาโหมดแฟลช
โหมดแฟลชที่ใชงานไดจะแตกตางกันไปตามโหมดถายภาพ
U
V
X
Y
โหมดแฟลช
อัตโนมัติ
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง
ลดตาแดง
แฟลชลบเงา
ไฟแฟลชมาตรฐาน
แฟลชที่ความไวชัตเตอรต่ํา
A, o y
w
w
–
2
w
–
w
1
n
A
1
1
B
1
C
D
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
w
w
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
w
–
w
–
สําหรับโหมดถายภาพ A, B, C และ D การตัง้ คาดังกลาวจะบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแม
หลังจากกลองปดทํางานแลว
2 ความสามารถในการใชงานขึ้นอยูกับการตั้งคา ดู “คาตัง้ จากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตัง้ เวลาถาย
และโหมดโฟกัส)” (A78) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
59
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดแฟลช
C อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง
หากกลองตรวจพบตาแดงในระหวางที่บันทึกภาพ พื้นที่ในสวนนั้นจะถูกดําเนินการเพื่อลดตาแดงกอนที่จะ
บันทึกภาพ
พึงสังเกตสิง่ ตอไปนี้เมื่อถายภาพ:
• จําเปนตองใชเวลาบันทึกภาพนานกวาปกติ
• การลดตาแดงอาจไมไดผลลัพธตามที่ตองการในบางสถานการณ
• ในบางกรณี การลดตาแดงอาจถูกปรับใชกับบริเวณของภาพที่ไมจําเปนดวย ในกรณีเหลานี้ ใหเลือก
โหมดแฟลชอื่นและถายภาพอีกครั้ง
60
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดแฟลช
ตั้งเวลาถาย
กลองจะลั่นชัตเตอรเมือ่ จํานวนวินาทีที่ตั้งไวผานไปหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอร ตั้งคา
ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168) เปน ปด ในเมนูตั้งคาเมื่อใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่น
ในขณะถายภาพ
1
กดปุม เลือกคําสั่ง J (n)
2
เลือกจํานวนของวินาทีกอนที่ชัตเตอรจะลั่น
และกดปุม k
•
n10s (10 วินาที): ใชในโอกาสสําคัญ เชน
•
•
n3s (3 วินาที): ใชเพื่อปองกันกลองสัน
่
ตั้งเวลาถาย
งานแตงงาน
ตกลง
r5s (5 วินาที, ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง): ใชสําหรับ
การถายภาพตัวเอง
• หากไมนําคาที่ตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกนั้นจะถูกยกเลิก
3
จัดองคประกอบภาพและกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
4
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุด
• เมื่อใช n10s (10 วินาที) หรือ n3s (3 วินาที) ตรวจใหแนใจวาตัวแบบอยูในโฟกัส
• เมือ่ ใช r5s (5 วินาที, ตัง้ เวลาถายภาพตัวเอง) ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดในขั้นตอนที่ 4 แลว
จัดองคประกอบภาพ
• เริ่มนับถอยหลัง ไฟสัญญาณตัง้ เวลาถาย
จะกะพริบ จากนั้นสวางคางไวประมาณ
1 วินาทีกอนลัน่ ชัตเตอร
• หากตองการหยุดนับถอยหลัง ใหกดปุม กด
ชัตเตอรอีกครั้ง
61
ฟงกชั่นถายภาพ
ตั้งเวลาถาย
9
C โฟกัสและคาแสงเมือ่ ถายภาพดวยการตั้งเวลาถาย
• n10s/n3s: กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงเมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
• r5s: กลองจะตัง้ คาโฟกัสและคาแสงทันทีกอนที่ชัตเตอรจะลั่น
C การตั้งเวลาถาย
• การตัง้ คาอาจไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพบางโหมด (A78)
• คุณสามารถใช ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร (A167) ในเมนูตงั้ คาเพื่อตั้งวาจะยกเลิกการตั้งเวลา
ถายหลังจากใชถายภาพหรือไม
62
ฟงกชั่นถายภาพ
ตั้งเวลาถาย
โหมดโฟกัส
คุณสามารถเลือกโหมดโฟกัสซึ่งเหมาะสมกับระยะหางในการถายภาพได
1
กดปุม เลือกคําสั่ง I (p)
2
เลือกโหมดโฟกัสที่ตองการ (A63) แลว
กดปุม k
โฟกัสอัตโนมัติ
• หากไมนําคาที่ตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกนั้น
จะถูกยกเลิก
ตกลง
โหมดโฟกัสที่สามารถใชได
A
D
E
โฟกัสอัตโนมัติ
ใชเมื่อระยะหางจากตัวแบบถึงเลนสเทากับ 50 ซม. หรือมากกวา หรือ 2.0 ม. หรือมากกวาเมื่อ
อยูในตําแหนงชวงซูมเทเลโฟโตสูงสุด
โฟกัสระยะใกล
ตั้งเมื่อถายภาพระยะใกล
เมื่อกําหนดอัตราการซูมไปยังตําแหนงที่ F และแถบสถานะชวงซูมปรากฏเปนสีเขียว กลองจะ
สามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 10 ซม. จากเลนส เมื่อชวงซูมอยูที่ตําแหนงมุมกวางกวา
ที่ G แสดง กลองจะสามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 1 ซม. จากเลนส
ที่ตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโตสูงสุด กลองจะสามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 2.0 ม.
จากเลนส
แมนวลโฟกัส
คุณสามารถปรับโฟกัสสําหรับตัวแบบใดๆ ที่อยูในระยะหางประมาณ 1 ซม. จากเลนสถึงระยะ
อินฟนิตี้ (∞) (A64) ระยะใกลที่สุดที่กลองสามารถโฟกัสไดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตําแหนงชวงซูม
C การตั้งคาโหมดโฟกัส
• การตัง้ คาอาจไมสามารถใชไดกับโหมดถายภาพบางโหมด (A78)
• สําหรับโหมดถายภาพ A, B, C และ D การตั้งคาจะบันทึกไวในหนวยความจําของกลอง แมหลังจาก
กลองปดทํางานแลว
63
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดโฟกัส
การใชแมนวลโฟกัส
สามารถใชไดในโหมดถายภาพตอไปนี้
• โหมด A, B, C และ D
• โหมดสําเร็จรูป กีฬา หรือ พลุไฟ
1
กดปุม เลือกคําสั่ง I (p) เลือก
E (แมนวลโฟกัส) แลวกดปุม
แมนวลโฟกัส
k
ตกลง
2
ใชปมุ เลือกคําสั่งในการปรับโฟกัสขณะดู
มุมมองภาพขยาย
5
4
0.5m
• มุมมองภาพขยายของพื้นที่ตรงกลางภาพจะปรากฏขึ้น
3
2
กด K เพื่อเปลี่ยนมุมมองระหวาง 2×, 4× และ 1×
1
0
x4
AF
เสร็จ
• หมุนปุม เลือกคําสัง่ ตามเข็มนาฬิกาเพื่อโฟกัสตัวแบบ
1/250 F3.4
500
ที่อยูใกลหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อโฟกัสตัวแบบที่อยูไกล
ระดับจับจุดเดน
การหมุนปุม เลือกคําสัง่ ชาๆ จะชวยใหสามารถปรับ
โฟกัสไดละเอียดขึ้น สามารถปรับโฟกัสไดโดยการหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
• เมื่อกด J กลองจะโฟกัสตัวแบบตรงกลางกรอบภาพดวยโฟกัสอัตโนมัติ แมนวลโฟกัสสามารถ
ใชไดหลังจากที่กลองโฟกัสดวยโฟกัสอัตโนมัติแลว
• โฟกัสจะชัดเจนขึ้นดวยการไฮไลทบริเวณที่อยูในโฟกัสใหเปนสีขาว (จับจุดเดน) (A65) กด HI
เพื่อปรับระดับจับจุดเดน
• กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการจัดองคประกอบภาพ กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพ
3
กดปุม k
• โฟกัสจะถูกล็อค
• กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อถายภาพ
• เมื่อตองการปรับโฟกัสใหม ใหกดปุม k เพื่อแสดง
หนาจอในขั้นตอนที่ 2
64
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดโฟกัส
ปรับ MF
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
C
E (แมนวลโฟกัส)
• ตัวเลขที่ปรากฏขึ้นในเครื่องวัดดานขวาของหนาจอในขั้นตอนที่ 2 จะทําหนาที่ชี้ระยะหางจากตัวแบบที่อยู
ในโฟกัสเมื่อเครื่องวัดอยูใกลพื้นที่ตรงกลาง
• ระยะใกลที่สดุ ที่กลองสามารถโฟกัสไดจะแตกตางกันไปขึ้นอยูก ับตําแหนงชวงซูม ที่ตําแหนงชวงซูม
มุมกวางสูงสุด กลองจะสามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 1 ซม. จากเลนส ที่ตําแหนงการซูมภาพ
เทเลโฟโตสงู สุด กลองจะสามารถโฟกัสตัวแบบไดใกลประมาณ 2.0 ม. จากเลนส
• ชวงที่สามารถโฟกัสตัวแบบไดจริงจะแตกตางกันไปขึ้นอยูก ับคารูรับแสงและตําแหนงชวงซูม เมื่อตองการ
ดูวาตัวแบบอยูในโฟกัสหรือไม ใหตรวจดูภาพหลังจากถายภาพ
• ตัง้ คา ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง (A126) ในเมนูตั้งคาเปน แมนวลโฟกัส เพื่อโฟกัสโดยใชปมุ
ควบคุมการซูมดานขางแทนปุมเลือกคําสั่งในขั้นตอนที่ 2
C แมนวลโฟกัสในระหวางการบันทึกภาพยนตร
หากคุณตัง้ คาโหมดโฟกัสเปน E และกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) คุณสามารถโฟกัสขณะบันทึก
ภาพยนตรไดโดยใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่ง
C จับจุดเดน
• สามารถเปลี่ยนชวงระดับคอนทราสตที่จัดวาอยูในโฟกัสไดโดยการปรับระดับจับจุดเดน โดยควรตั้งระดับ
ต่ําสําหรับตัวแบบที่มีคอนทราสตสงู และระดับสูงสําหรับตัวแบบที่มีคอนทราสตตาํ่
• จับจุดเดนไฮไลทบริเวณที่มีคอนทราสตสูงของภาพเปนสีขาว การไฮไลทอาจทํางานไดไมสมบูรณหรือ
อาจมีการไฮไลทบริเวณที่ไมไดโฟกัส ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั สภาพการถายภาพบางสถานการณ
• คุณสามารถปดการใชงานจับจุดเดนโดยใช จับจุดเดนขณะ MF (A126) ในเมนูตงั้ คา
• เมื่อ ตัวเลือกภาพยนตร (A124) ในเมนูภาพยนตรตงั้ คาเปนตัวเลือกภาพยนตร HS การจับจุดเดน
จะไมปรากฏขณะบันทึกภาพยนตร
C การใชงานแผงสัมผัสบนหนาจอถายภาพแบบแมนวลโฟกัส
คุณสามารถใชแผงสัมผัสในการใชงานจอภาพได (A7)
• กาง/บีบขณะที่ภาพที่ซูมแสดงขึ้นเพื่อเปลี่ยนอัตราสวนขยายขนาด
• เลื่อนขณะที่ภาพที่ซูมกําลังแสดงอยู เพื่อดูพื้นที่ตางๆ ของภาพ เมื่อคุณแตะ E พื้นที่ที่แสดงจะกลับไปยัง
สวนกลางของกรอบภาพ
C การโฟกัสโดยใชรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
• คุณสามารถกดปุมเลือกคําสั่ง HI บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับโฟกัสดวยรีโมทคอนโทรลเมื่อใชงาน
แมนวลโฟกัส
• หากกดปุม k บนรีโมทคอนโทรล คุณสามารถล็อคกลองตามคาโฟกัสที่ตั้งไว
65
ฟงกชั่นถายภาพ
โหมดโฟกัส
การใชแถบเลื่อนปรับภาพ
เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมด A, B, C หรือ D คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง),
ความสดใส, เฉดสี และ Active D-Lighting เมื่อถายภาพได
1
กดปุม เลือกคําสั่ง K (o)
2
ใช JK เพื่อเลือกรายการ
3
4
•
•
•
F เฉดสี: ปรับเฉดสี (อมแดง/อมฟา) ของภาพทั้งภาพ
•
J Active D-Lighting: ลดการสูญเสียรายละเอียด
ความสวาง (Exp. +/-)
ตกลง
G ความสดใส: ปรับความสดใสของภาพทั้งภาพ
o ความสวาง (Exp. +/-): ปรับความสวางของภาพ
ทั้งภาพ
ในสวนที่ไฮไลทและเงามืด เลือก w (สูง), x (ปกติ), y (ต่ํา) สําหรับปริมาณเอ็ฟเฟกต
ใช HI เพือ่ ปรับระดับ
•
•
•
•
แถบเลือ่ น
คุณสามารถดูตวั อยางผลลัพธไดบนหนาจอ
หากตองการตัง้ คารายการอื่น ใหกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2
เลือก f ออก เพื่อซอนแถบเลื่อน
หากตองการยกเลิกการตั้งคาทั้งหมด ใหเลือก g รีเซ็ต
แลวกดปุม k กลับไปที่ขั้นตอนที่ 2 และปรับการตัง้ คา
อีกครั้ง
ความสวาง (Exp. +/-)
ตกลง
กราฟฮิสโตแกรม
กดปุม k เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
• การตั้งคาจะถูกใชงานและกลองจะกลับมาที่หนาจอถายภาพ
66
ฟงกชั่นถายภาพ
การใชแถบเลื่อนปรับภาพ
C การตั้งคาแถบเลื่อนปรับภาพ
• เมื่อตัง้ โหมดถายภาพเปนโหมด D จะไมสามารถใช ความสวาง (Exp. +/-)
• Active D-Lighting ไมไดใชกับภาพยนตรที่บันทึกโดยตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร เปน h HS 720/4×
• เมื่อใช Active D-Lighting สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, ฝา, เสน) อาจถูก
เนนใหชัดขึ้น เงามืดอาจปรากฏขึ้นรอบตัวแบบที่สวาง หรือพื้นที่สวางอาจปรากฏรอบตัวแบบที่มืดใน
สภาพการถายภาพบางสถานการณ
• เมื่อใช Active D-Lighting อาจเกิดการไลสไี มสม่ําเสมอได ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ตัวแบบ
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
• การตัง้ คาตอไปนี้จะถูกบันทึกลงในหนวยความจำของกลองแมจะปดกลองไปแลวก็ตาม
- เฉดสี
- ความสดใส
- ความสวาง (Exp. +/-)
- Active D-Lighting
• ดู “การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A68) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
C Active D-Lighting เปรียบเทียบกับ D-Lighting
• ตัวเลือก Active D-Lighting ในเมนูถายภาพจะถายภาพในขณะที่ลดการสูญเสียรายละเอียดในสวนที่
ไฮไลท และปรับโทนสีขณะบันทึกภาพ
• ตัวเลือก D-Lighting (A89) ในเมนูแสดงภาพจะปรับโทนสีในภาพที่บนั ทึกไว
67
ฟงกชั่นถายภาพ
การใชแถบเลื่อนปรับภาพ
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง)
เมื่อตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมด A (อัตโนมัติ), โหมดสําเร็จรูป, โหมดสรางสรรค หรือโหมดถายทํา
หนังสั้น คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง) ได
1
กดปุม เลือกคําสั่ง K (o)
2
เลือกคาการชดเชยแลวกดปุม k
แถบเลือ่ น
• หากตองการเพิ่มความสวางใหภาพ ใหตั้งคาเปน
บวก (+)
• หากตองการทําใหภาพมืดลง ใหตั้งคาเปนลบ (–)
• คาการชดเชยจะถูกนําไปใชแมจะไมไดกดปุม k
ก็ตาม
• เมื่อโหมดถายภาพเปนโหมดสําเร็จรูป
ภาพบุคคลอัจฉริยะ หนาจอรีทัชภาพจะปรากฏขึ้น
แทนที่หนาจอการชดเชยแสง (A45)
ชดเชยแสง
ตกลง
กราฟฮิสโตแกรม
C คาการชดเชยแสง
• การชดเชยแสงจะไมสามารถใชไดในโหมดสําเร็จรูปตอไปนี้:
- ภาพยนตรเหลื่อมเวลา (ระหวาง ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที) หรือ เสนแสงดาว (150 นาที))
- พลุไฟ
- ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• เมื่อมีการตัง้ คาการชดเชยแสงในขณะใชแฟลช การชดเชยแสงจะถูกนําไปใชกับทั้งแสงพื้นหลังและ
แสงแฟลชที่ยิงออกมา
C การใชกราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมเปนกราฟที่แสดงใหเห็นการกระจายโทนสีในภาพ ใชเปนแนวทางเมื่อใชการชดเชยแสง
และการถายภาพโดยไมใชแฟลช
• แกนแนวนอนแทนความสวางของพิกเซล โดยที่โทนมืดอยูทางซายและโทนสวางอยูทางขวา แกนแนวตั้ง
แสดงจํานวนของพิกเซล
• การเพิ่มขึ้นของคาการชดเชยแสงจะเปลี่ยนการกระจายโทนสีไปทางขวา และการลดลงของคาการชดเชย
แสงจะเปลีย่ นการกระจายโทนสีไปทางซาย
68
ฟงกชั่นถายภาพ
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง)
การใชปุม w (ฟงกชั่น)
หากคุณกดปุม w ในโหมด A, B, C หรือ D คุณสามารถกําหนดคาตัวเลือกเมนูที่บันทึกไว
ลวงหนา
• ตัวเลือกเมนูตามรายการดานลางสามารถบันทึกได
ระดับคุณภาพ (A127)
ขนาดภาพ (A129)
ไวตบาลานซ (A130)
ระบบวัดแสง (A133)
1
ถายภาพตอเนื่อง (A134)
ความไวแสง (A138)
โหมดพื้นที่ AF (A140)
ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168)
กดปุม w (ฟงกชั่น) เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏขึน้
• สามารถเลือกตัวเลือกการตัง้ คาของเมนูที่ถูกตั้งคาไว (คาตัง้ จากโรงงานคือ ถายภาพตอเนื่อง)
และ U ปุม Fn ได
ถายทีละภาพ
ตกลง
2
ใชปมุ เลือกคําสั่งเพื่อเลือกการตั้งคา และ
กดปุม k
• หากไมนําคาที่ตั้งมาใชโดยกดปุม k การเลือกนั้น
ตกลงเลือก
จะถูกยกเลิก
• หากตองการกลับสูหนาจอถายภาพโดยไมเปลี่ยนการ
ตั้งคา ใหกดปุม w หรือปุมกดชัตเตอร
• เมื่อตองการเปลีย่ นการตัง้ คาตัวเลือกเมนู เลือก U ปุม Fn และกดปุม k เลือกตัวเลือกเมนูที่
ตองการและกดปุม k เพื่อตัง้ คา
69
ฟงกชั่นถายภาพ
การใชปุม w (ฟงกชั่น)
การใชการซูมภาพ
เมื่อคุณเลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขาง ตําแหนงเลนสซูมจะเปลี่ยน
• การซูมเขา: เลื่อนไปทาง g
• การซูมออก: เลื่อนไปทาง f
เมือ่ คุณเปดการทํางานของกลอง ตําแหนงชวงซูมจะอยูที่ตําแหนงมุมกวางสุดเสมอ
ซูมออก ซูมเขา
ซูมเขา
ซูมออก
ปุมควบคุมการซูม
ปุมควบคุมการซูมดานขาง
• แถบสถานะชวงซูมและทางยาวโฟกัส (ในกลองฟลมขนาด
35มม. [135]) จะแสดงขึ้นบนหนาจอถายภาพเมื่อปุมควบคุม
การซูมแบบ การซูมแบบ
การซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขางถูกเลื่อน
ออพติคอล
ดิจติ อล
• คุณสามารถเปดใชงานการซูมแบบดิจิตอลที่ชวยใหคุณ
สามารถขยายตัวแบบใหใหญขึ้นในอัตราสวนการซูมภาพแบบออพติคอลสูงสุดประมาณ 4× โดย
เลื่อนปุมควบคุมการซูมคางไวหรือเลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง g ในขณะที่กลองซูม
ภาพเขาไปยังตําแหนงชวงซูมแบบออพติคอลสูงสุด
• การหมุนปุมควบคุมการซูมไปทางหนึ่งจนสุดจะเปนการปรับการซูมอยางรวดเร็ว (ยกเวนระหวาง
การบันทึกภาพยนตร)
• ฟงกชั่นของปุมควบคุมการซูมดานขางสามารถตั้งคาไดใน ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง
(A170) ในเมนูการตั้งคา
• เมือ่ ใชรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) กลองจะซูมเขาเมือ่ กดปุม + บนรีโมท
คอนโทรล และซูมออกเมื่อกดปุม –
C การซูมแบบดิจิตอล
แถบสถานะชวงซูมเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเมื่อการซูมแบบดิจิตอลเปดใชงาน และจะเปลีย่ นเปนสีเหลืองเมื่อ
อัตราสวนขยายขนาดการซูมเพิ่มขึ้น
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีน้ําเงิน: ระดับคุณภาพจะไมแยลงมากนักเมื่อใชงาน Dynamic Fine Zoom
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีเหลือง: อาจมีบางกรณีที่ระดับคุณภาพแยลงอยางเห็นไดชัด
• สัญลักษณแสดงจะยังคงเปนสีน้ําเงินทั่วทั้งพื้นที่เมื่อภาพมีขนาดเล็กลง
• แถบสถานะชวงซูมจะไมเปลีย่ นเปนสีน้ําเงินในสถานการณตอ ไปนี้
- เมื่อตั้งคา การถายครอมคาแสง
- เมื่อบันทึกภาพยนตร
• แถบสถานะชวงซูมอาจไมเปลีย่ นเปนสีนา้ํ เงินเมื่อใชการตัง้ คาถายภาพตอเนือ่ งบางอยางหรือการตัง้ คาอืน่ ๆ
70
ฟงกชั่นถายภาพ
การใชการซูมภาพ
การใชซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว
เมื่อคุณมองไมเห็นตัวแบบขณะถายภาพโดยที่เลนสอยูใน
ตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม q (ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว)
เพื่อขยายพื้นที่มมุ มอง (มุมมองภาพ) ใหกวางขึ้นชั่วคราว
เพื่อใหคุณสามารถจัดองคประกอบภาพของตัวแบบไดงาย
ยิ่งขึ้น
• ขณะกดปุม q จัดองคประกอบภาพตัวแบบภายใน
กรอบการจัดองคประกอบภาพของหนาจอถายภาพ
หากตองการขยายพื้นที่มุมมองของภาพ ใหเลื่อนปุม
ควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง
f ขณะกดปุม q
• ปลอยปุม q เพื่อยอนกลับสูตําแหนงชวงซูมเดิม
• ซูมยอนกลับอยางรวดเร็วจะไมสามารถใชงานไดใน
ระหวางบันทึกภาพยนตร
70mm
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
กรอบการจัดองคประกอบภาพ
71
ฟงกชั่นถายภาพ
การใชการซูมภาพ
การใชการถายภาพแบบสัมผัส
คุณสามารถเปลี่ยนเปนคุณลักษณะการถายภาพแบบสัมผัส
ไดโดยการแตะสัญลักษณการถายภาพแบบสัมผัสบนหนาจอ
ถายภาพ
100
ตัวเลือก
A ชัตเตอรสัมผัส
(คาตัง้ จากโรงงาน)
B
AF ระบบสัมผัส
C ติดตามวัตถุแบบ
สัมผัส
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
คําอธิบาย
กลองจะโฟกัสบนตัวแบบที่แตะดวยโฟกัสอัตโนมัติและลัน่ ชัตเตอร
• เมื่อกลองตรวจพบใบหนา (A75)
กลองจะโฟกัสตัวแบบที่ปรากฏขึ้นพรอมพื้นที่ AF แบบกรอบคู
• ในกรณีนี้สามารถใชปุมกดชัตเตอรในการถายภาพแทนได
แตะเพื่อเลือกพื้นที่ AF สําหรับโฟกัสอัตโนมัติในสถานการณตอ ไปนี้:
• ในโหมด A, B, C หรือ D, โหมดพื้นที่ AF (A140) ถูกตั้งคาเปน
ปรับตัง้ เอง (เฉพาะจุด), ปรับตั้งเอง (ปกติ) หรือ ปรับตัง้ เอง
(กวาง)
• โหมดสําเร็จรูป ถายระยะใกล หรือ ภาพอาหาร
ในโหมด A, B, C หรือ D เมื่อ โหมดพื้นที่ AF ถูกตั้งคาเปน
ติดตามวัตถุ คุณสามารถลงทะเบียนตัวแบบที่คณ
ุ ตองการติดตามโดย
การแตะที่ตัวแบบนั้น
D ปดการถายภาพแบบ
ปดการใชงานการถายภาพแบบสัมผัส
สัมผัส
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพแบบสัมผัส
• รายการที่ปรากฏจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดถายภาพและการตัง้ คา
• พื้นที่ AF ที่สามารถตั้งคาไดโดยการแตะจะตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดถายภาพและการตั้งคา
• เมื่อโหมดโฟกัสเปน E (แมนวลโฟกัส) กลองจะไมปรับโฟกัสแมวาคุณแตะกลองแลว
• เมื่อ P ปรากฏขึ้น กลองจะไมปรับโฟกัสแมวาคุณจะแตะกลอง เนื่องจากโฟกัสถูกล็อค
• สามารถถายไดเพียงภาพเดียวแมวาจะตั้งการถายภาพตอเนื่องไวก็ตาม หากตองการถายภาพตอเนื่อง
ใหกดปุมกดชัตเตอร
• คุณไมสามารถใชการถายภาพแบบสัมผัสไดขณะทําการบันทึกภาพยนตร
72
ฟงกชั่นถายภาพ
การใชการถายภาพแบบสัมผัส
การจับโฟกัส
ปุมกดชัตเตอร
กดลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลง “ครึ่งหนึ่ง” หมายถึงกดปุมคางไวที่จุดซึ่งคุณรูสกึ วา
มีแรงตานเล็กนอย
• โฟกัสและคาแสง (ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง) จะถูกตั้งคาเมื่อ
คุณกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง โฟกัสและคาแสงจะถูกล็อคไวขณะ
ที่ยังกดปุม ลงครึ่งหนึ่ง
• พื้นที่โฟกัสจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
กดลงจนสุด
กดปุมกดชัตเตอรลง “จนสุด” หมายถึงกดปุม ลงจนสุดอยางสมบูรณ
• ชัตเตอรจะลัน่ เมื่อกดปุมกดชัตเตอรจนสุด
• อยากดปุมกดชัตเตอรแรงเกินไป เพราะอาจทําใหกลองสั่นและภาพ
ที่ถายไดพรามัว ใหกดปุม เบาๆ
73
ฟงกชั่นถายภาพ
การจับโฟกัส
การใช AF คนหาวัตถุหลัก
เมื่อ โหมดพื้นที่ AF (A140) ถูกตั้งคาเปน AF คนหาวัตถุหลัก ในโหมด A, B, C หรือ D
หรือเมื่ออยูในโหมดสรางสรรค กลองจะโฟกัสในลักษณะที่อธิบายไวดานลางเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึง่ หนึง่
• กลองจะตรวจจับตัวแบบหลักและโฟกัสที่นั่น เมื่อจับโฟกัส
ตัวแบบไดแลว พื้นที่โฟกัสจะปรากฏขึ้นเปนสีเขียว หาก
ตรวจจับใบหนาบุคคลได กลองจะจับโฟกัสไปที่ใบหนานั้น
เปนอันดับแรกโดยอัตโนมัติ
1/250
F3.4
พืน้ ที่โฟกัส
• ถาไมสามารถตรวจจับตัวแบบหลักได กลองจะเลือกพื้น
ที่โฟกัสหนึง่ จุดหรือมากกวาจากพื้นที่โฟกัสเกาจุดซึ่งมี
ตัวแบบอยูใกลกลองที่สุดโดยอัตโนมัติ เมื่อตัวแบบอยูใน
โฟกัส พื้นที่โฟกัสที่อยูในโฟกัสจะปรากฏขึ้นเปนสีเขียว
1/250
F3.4
พื้นที่โฟกัส
B หมายเหตุเกีย่ วกับ AF คนหาวัตถุหลัก
• ตัวแบบที่กลองตัดสินวาเปนตัวแบบหลักอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพในขณะนั้น
• กลองอาจไมพบตัวแบบหลักเมื่อใชการตัง้ คาบางอยางใน ไวตบาลานซ หรือกลุมเอ็ฟเฟกตโหมด
สรางสรรค
• กลองอาจไมสามารถตรวจจับตัวแบบหลักไดอยางถูกตองเมื่ออยูในสถานการณตอไปนี้:
- เมื่อตัวแบบมืดหรือสวางมากเกินไป
- เมื่อตัวแบบหลักไมมีสที ี่ชัดเจน
- เมื่อจัดวางองคประกอบของภาพใหตัวแบบหลักที่ตอ งการถายอยูตรงขอบหนาจอ
- เมื่อตัวแบบหลักประกอบขึ้นจากรูปแบบซ้ําๆ
74
ฟงกชั่นถายภาพ
การจับโฟกัส
การใชการหาใบหนา
ในการตั้งคาตอไปนี้ กลองจะใชหาใบหนาเพื่อโฟกัสบน
ใบหนาบุคคลโดยอัตโนมัติ
• โหมด A (อัตโนมัติ) (A31)
• โหมดสําเร็จรูป ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ, ภาพบุคคล,
0.0
บุคคลตอนกลางคืน หรือ ภาพบุคคลอัจฉริยะ (A33)
25m 0s
1/250 F3.4
500
100
• โหมดถายทําหนังสั้น (A103)
• เมือ่ ตั้งคา โหมดพื้นที่ AF (A140) เปน หาใบหนา
ถากลองตรวจพบใบหนามากกวาหนึ่งใบหนา กรอบเสนคูจะปรากฏขึ้นรอบใบหนาที่กลองจับโฟกัส
และกรอบเสนเดี่ยวรอบใบหนาอื่นๆ
ถากดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่งเมื่อตรวจไมพบใบหนา:
• ในโหมด A (อัตโนมัติ), โหมดถายทําหนังสั้น หรือเมื่อ โหมดพื้นที่ AF ถูกตั้งคาเปน หาใบหนา
กลองจะเลือกพื้นที่โฟกัสซึ่งมีตัวแบบอยูใกลกลองที่สุด
• เมือ่ เลือก ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ พื้นที่โฟกัสจะเปลี่ยน ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพที่กลอง
ยอมรับ
• ใน ภาพบุคคล, บุคคลตอนกลางคืน หรือ ภาพบุคคลอัจฉริยะ กลองจะโฟกัสในพื้นที่ตรงกลาง
กรอบภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับการหาใบหนา
• ความสามารถในการตรวจจับใบหนาของกลองขึ้นอยูกบั ปจจัยมากมาย ซึ่งรวมไปถึงทิศทางการหันของ
ใบหนาดวย
• กลองไมสามารถตรวจจับใบหนาไดเมื่ออยูในสถานการณตอ ไปนี้:
- เมื่อใบหนาบางสวนซอนอยูใตแวนกันแดดหรือถูกบังอยู
- เมื่อใบหนากินพื้นที่ในกรอบภาพมากเกินไปหรือนอยเกินไป
75
ฟงกชั่นถายภาพ
การจับโฟกัส
ตัวแบบที่ไมเหมาะกับการโฟกัสอัตโนมัติ
กลองอาจไมสามารถจับโฟกัสไดตามที่คาดหวังเมื่ออยูในสถานการณตอไปนี้ ในกรณีซึ่งเกิดขึ้นนอย
มาก ตัวแบบอาจไมอยูในโฟกัสแมวาพื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัสจะปรากฏขึ้น
เปนสีเขียว:
• ตัวแบบดํามืด
• มีวัตถุซึ่งมีความสวางในระดับแตกตางกันมากอยูในสภาพการถายภาพ (เชน เมื่อดวงอาทิตย
อยูหลังตัวแบบและทําใหตัวแบบมืดมาก)
• ไมมคี อนทราสตระหวางตัวแบบกับสภาพแวดลอม (เชน เมื่อตัวแบบบุคคลสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวยืนอยู
หนาผนังสีขาว)
• วัตถุตางๆ มีระยะหางจากกลองแตกตางกันไป (เชน เมื่อตัวแบบอยูในกรง)
• ตัวแบบมีรูปแบบซ้ําๆ (มานบังแดดที่หนาตาง, อาคารที่มหี นาตางรูปรางคลายคลึงกันเรียงเปนแถว
ฯลฯ)
• ตัวแบบเคลื่อนไหวรวดเร็ว
ในสถานการณที่กลาวมาแลวขางตน ใหลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่งเพื่อโฟกัสใหมหลายๆ ครั้ง
หรือโฟกัสไปทีต่ ัวแบบอื่นที่มีระยะหางจากกลองเทากับตัวแบบที่ตองการถายและใชการล็อคโฟกัส
(A77)
นอกจากนี้กลองยังโฟกัสไดโดยใชแมนวลโฟกัส (A63, 64)
76
ฟงกชั่นถายภาพ
การจับโฟกัส
การล็อคโฟกัส
ใชการล็อคโฟกัสเพื่อจับภาพที่มอี งคประกอบภาพที่สรางสรรค แมในขณะที่ตั้งคาพื้นที่โฟกัสไวกลาง
กรอบภาพ
1
จัดตัวแบบใหอยูตรงกลางกรอบ
ภาพและกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
• กลองจะโฟกัสที่ตัวแบบและพื้นที่โฟกัส
ปรากฏขึ้นเปนสีเขียว
• คาแสงจะถูกล็อคไวดวยเชนกัน
2
1/250
F3.4
1/250
F3.4
จัดองคประกอบภาพอีกครั้งโดยไมยกนิ้วของ
คุณขึน้
• ตองรักษาระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบไวใหคงที่
3
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ ถายภาพ
C การยายพื้นที่โฟกัสไปยังตําแหนงที่ตองการ
สามารถยายพื้นที่โฟกัสในโหมดถายภาพ A, B, C หรือ D โดยใชปุมเลือกคําสั่งตั้งคา โหมดพื้นที่ AF
(A140) ในเมนูถายภาพเปนหนึ่งในตัวเลือกปรับเอง
C การใชปุม g ล็อคการปรับคาแสงอัตโนมัติ/ออโตโฟกัส (AE-L/AF-L)
คุณสามารถใชปุม g เพื่อล็อคคาแสงหรือโฟกัสแทนการกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง (A171) ได
77
ฟงกชั่นถายภาพ
การจับโฟกัส
คาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส)
คาตั้งจากโรงงานสําหรับโหมดถายภาพแตละโหมดมีดังตอไปนี้
โหมดแฟลช
(A57)
ตัง้ เวลาถาย
(A57)
โหมดโฟกัส
(A57)
A (อัตโนมัต)ิ
U
k
A
1
o (โหมดสรางสรรค)
U
k
A
1
k
A
3
k
A
3
A
3
A
3
A
5
y (โหมดสําเร็จรูป)
2
o (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัต)ิ
U
b (ภาพบุคคล)
d (กีฬา)
V
3
W
3
W
3
W
e (บุคคลตอนกลางคืน)
V
3
k
A
3
f (ปารต/ี้ ในรม)
V
6
k
A
3
Z (ชายหาด)
U
k
A
1
z (หิมะ)
U
3
W
3
W
3
W
k
A
1
k
A
3
A
3
k
O (สัตวเลี้ยง)
U
3
W
3
W
7
X/W
3
W
3
W
O (เพิ่มความนุมนวลของภาพ)
U
k
I (เลือกสีเดน)
U
3
W
k
c (ทิวทัศน)
N (ภาพยนตรเหลื่อมเวลา)
h (อาทิตยตก)
i (ย่ําค่ํา/รุงเชา)
j (ทิวทัศนตอนกลางคืน)
k (ถายระยะใกล)
u (ภาพอาหาร)
m (พลุไฟ)
o (ภาพยอนแสง)
p (ภาพพาโนรามาอยางงาย)
U (ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)
F (ภาพบุคคลอัจฉริยะ)
k
4
k
k
M (ถายทําหนังสั้น)
U
3
W
A, B, C และ D
X
9
78
ฟงกชั่นถายภาพ
คาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส)
3
k
4
k
4
k
3
A
3
p
3
p
3
E
3
A
3
A
1
A
1
A
1
A
3
A
3
A
1
A
k
A
k
k
3
k
k
8
Y
n3s
k
3
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมสามารถเลือก E (แมนวลโฟกัส) ได
กลองจะเลือกโหมดแฟลชที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพที่สดุ ใหโดยอัตโนมัติ สามารถเลือกใช W
(ปด) ไดดว ยตนเอง
ไมสามารถเปลี่ยนได
ไมสามารถใช r5s ตัง้ เวลาถายภาพตัวเอง ได
สามารถเลือก A (โฟกัสอัตโนมัต)ิ หรือ E (แมนวลโฟกัส) ได
อาจเปลีย่ นเปนแฟลชที่ความไวชัตเตอรต่ําดวยโหมดแฟลชพรอมระบบลดตาแดง
เมื่อตัง้ คา HDR เปน ปด โหมดแฟลชจะถูกกําหนดไวที่ X (แฟลชลบเงา) เมื่อตัง้ คา HDR เปน เปด
โหมดแฟลชจะถูกกําหนดไวที่ W (ปด)
สามารถใช Y ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ และ r5s ตัง้ เวลาถายภาพตัวเอง ได ไมสามารถใช
n10s หรือ n3s ได
ไมสามารถใชไดเมื่อ เช็คการกะพริบตา ถูกตัง้ คาเปน เปด
สามารถใช a ตั้งถายสไมล และ n การถายภาพตัวเองตัดแปะ เพิ่มจาก n10s, n3s หรือ r5s
ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง ได
79
ฟงกชั่นถายภาพ
คาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัส)
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ
ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถใชรวมกับการตั้งคาเมนูอื่นได
ฟงกชั่นที่จํากัด
การใชงาน
ตัวเลือก
ระดับคุณภาพ
(A127)
โหมดแฟลช
ถายภาพตอเนื่อง
(A134)
คําอธิบาย
เมื่อบันทึกภาพ RAW จะไมลดตาแดงแมวาจะตัง้ คา V
(อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/ลดตาแดง) ไวก็ตาม
(รวมถึงการบันทึกภาพ JPEG ในเวลาเดียวกัน)
เมื่อเลือก ถายภาพตอเนื่อง H, ถายภาพตอเนื่อง M,
ถายภาพตอเนื่อง L, บันทึกภาพกอนถาย,
ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง
H: 60 ภาพตอวินาที จะไมสามารถใชงานแฟลชได
การถายครอมคาแสง
(A139)
เช็คการกะพริบตา
(A49)
โหมดพื้นที่ AF
(A140)
เมื่อตัง้ คา เช็คการกะพริบตา เปน เปด จะไมสามารถ
ใชงานแฟลชได
เมื่อเลือก ติดตามวัตถุ ไว จะไมสามารถใชการตั้งเวลาถาย
ได
เฉดสี/ความ
สดใส (การใช
แถบเลือ่ นปรับ
ภาพ)
ระดับคุณภาพ
(A127)
เมื่อเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal เฉดสี
และความสดใสจะไมสามารถตัง้ คาโดยใชแถบเลื่อนปรับ
ภาพได
ระดับคุณภาพ
ถายภาพตอเนื่อง
(A134)
ตั้งเวลาถาย
ระดับคุณภาพ
(A127)
ขนาดภาพ
ถายภาพตอเนื่อง
(A134)
ไมสามารถใชงานแฟลชได
• เมื่อเลือก บันทึกภาพกอนถาย ไว ระดับคุณภาพ จะ
ถูกกําหนดไวที่ Normal
• เมื่อเลือก ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ
ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที จะไมสามารถ
ใชงาน RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal ได
• เมื่อเลือก RAW ไว ขนาดภาพ จะถูกกําหนดไวที่
i 4608×3456
• เมื่อเลือก RAW + Fine หรือ RAW + Normal ไว
จะสามารถตั้งคา ขนาดภาพ ของภาพ JPEG ได
อยางไรก็ตามไมสามารถเลือก e 4608×2592, J
4608×3072 หรือ H 3456×3456 ได
ขนาดภาพ จะถูกตั้งคาดังนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาการ
ถายภาพตอเนื่อง:
• บันทึกภาพกอนถาย: B 1600×1200
• ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที: B 1600×1200
• ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที: B 1600×1200
80
ฟงกชั่นถายภาพ
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ
ฟงกชั่นที่จํากัด
การใชงาน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ไวตบาลานซ
เฉดสี (การใชแถบ
เลือ่ นปรับภาพ)
(A66)
เมื่อมีการปรับเฉดสีโดยใชแถบเลื่อนปรับภาพ จะไม
สามารถตั้งคา ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพได ตั้งคา
ไวตบาลานซ โดยเลือก g ในหนาจอการตั้งคาแถบเลื่อน
ปรับภาพเพื่อรีเซ็ตความสวาง ความสดใส เฉดสี และ
Active D-Lighting
ระบบวัดแสง
Active D-Lighting
(การใชแถบเลื่อน
ปรับภาพ) (A66)
เมื่อใช Active D-Lighting ตัวเลือก ระบบวัดแสง จะถูก
รีเซ็ตเปน เฉลี่ยทั้งภาพ
ตัง้ เวลาถาย (A61) หากใชการตั้งเวลาถายเมื่อเลือก บันทึกภาพกอนถาย ไว
การตั้งคาจะกําหนดไวที่ ถายทีละภาพ
เมือ่ เลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal จะไม
ถายภาพตอเนื่อง ระดับคุณภาพ
สามารถใชงาน บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H:
(A127)
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนือ่ ง H: 60 ภาพตอวินาที ได
การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชในเวลาเดียวกันได
(A139)
เมือ่ เลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนือ่ ง H:
ถายภาพตอเนื่อง
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที
ความไวแสง
(A134)
การตั้งคา ความไวแสง จะระบุตามความสวางโดยอัตโนมัติ
ตัง้ เวลาถาย (A61) การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชได
การถายครอม
ถ
ายภาพตอเนื่อง
คาแสง
ไมสามารถใชในเวลาเดียวกันได
(A134)
โหมดโฟกัส (A63) เมื่อตัง้ คา E (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตั้งคา
โหมดพื้นที่ AF ได
เมื่อมีการปรับเฉดสีโดยใชแถบเลื่อนปรับภาพในโหมด AF
เฉดสี
คนหาวัตถุหลัก กลองจะไมสามารถตรวจจับตัวแบบหลัก
(การใช
แ
ถบเลื
อ
่
น
ได หากตองการตรวจจับตัวแบบหลัก เลือก g ในหนาจอ
โหมดพื้นที่ AF ปรับภาพ) (
A66)
การตั้งคาแถบเลือ่ นปรับภาพเพื่อรีเซ็ตความสวาง ความ
สดใส เฉดสี และ Active D-Lighting
เมื
่อเลือกการตัง้ คาอื่นนอกเหนือจาก อัตโนมัติ ไวที่
ไวตบาลานซ
ไวตบาลานซ ในโหมด AF คนหาวัตถุหลัก กลองจะไม
(A130)
ตรวจจับตัวแบบหลักได
โหมดออโตโฟกัส โหมดโฟกัส (A63) เมื่อตัง้ คา E (แมนวลโฟกัส) จะไมสามารถตั้งคา
โหมดออโตโฟกัส ได
81
ฟงกชั่นถายภาพ
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ
ฟงกชั่นที่จํากัด
การใชงาน
เช็คการกะพริบ
ตา
ประทับวันที่
การซูมแบบ
ดิจติ อล
เสียงชัตเตอร
ตัวเลือก
คําอธิบาย
การถายภาพตัวเอง
ตัดแปะ (A47)
ตัง้ ถายสไมล
(A50)
ระดับคุณภาพ
(A127)
เมื่อตัง้ คา การถายภาพตัวเองตัดแปะ จะไมสามารถใช
เช็คการกะพริบตา
เมื่อตัง้ คา ตัง้ ถายสไมล จะไมสามารถใช
เช็คการกะพริบตา
เมื่อเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal
จะไมสามารถประทับวันที่และเวลาบนภาพได
เมื่อเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H:
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที
จะไมสามารถประทับวันที่และเวลาบนภาพได
เมื่อเลือก RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal
จะไมสามารถใชงานการซูมแบบดิจิตอลได
เมื่อเลือก ติดตามวัตถุ ไว จะสามารถใชการซูมแบบ
ดิจิตอลได
ถายภาพตอเนื่อง
(A134)
ระดับคุณภาพ
(A127)
โหมดพื้นที่ AF
(A140)
การถายครอมคาแสง เสียงชัตเตอรถูกปดการใชงาน
(A139)
B หมายเหตุเกีย่ วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดิจิตอลอาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพหรือการตั้งคาปจจุบัน
(A169)
• เมื่อการซูมแบบดิจิตอลทํางาน กลองจะโฟกัสไปที่กลางกรอบภาพ
82
ฟงกชั่นถายภาพ
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดในขณะถายภาพ
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การซูมแสดงภาพ ............................................................................................................. 84
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน ............................................................................ 85
การดูและการลบภาพในภาพชุด ........................................................................................ 86
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง) .................................................................................................... 88
83
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การซูมแสดงภาพ
เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i การซูมแสดงภาพ) ในโหมด
การแสดงภาพเต็มจอ (A27) เพื่อซูมภาพเขา
g ( i)
4/4
g (i )
f (h)
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
3.0
การแสดงภาพเต็มจอ
ซูมภาพเขา
กรอบแสดง
พื้นที่แสดง
ภาพ
• คุณสามารถเปลี่ยนอัตราสวนขยายขนาดไดโดยการเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) หรือ
g (i) สามารถปรับการซูมไดโดยหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
• หากตองการดูบริเวณอื่นของภาพ ใหกดปุมเลือกคำสั่ง HIJK
• เมือ่ ภาพทีซ่ ูมปรากฏขึ้น ใหกดปุม k เพื่อกลับไปที่โหมดการแสดงภาพเต็มจอ
C การตัดภาพ
เมื่อภาพที่ซูมปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุม d เพื่อตัดสวนภาพใหเหลือเฉพาะบริเวณที่มองเห็นและ
บันทึกเปนไฟลแยกตางหากได (A94)
C การใชงานแผงสัมผัสบนหนาจอแสดงภาพ
คุณสามารถใชแผงสัมผัสในการใชงานหนาจอแสดงภาพได (A7)
84
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การซูมแสดงภาพ
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน
การเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h การแสดงภาพ
ขนาดยอ) ในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ (A27) จะแสดงภาพ
เปนภาพยอสวนขนาดเล็ก
4/4
f (h )
1/20
f (h )
f (h)
Sun
Mon
Tue
1
2 0 1 9 11
Wed
Thu
Fri
Sat
1
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
การแสดงภาพเต็มจอ
g ( i)
g (i)
การแสดงภาพขนาดยอ
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
24
การแสดงปฏิทิน
• คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนภาพยอสวนขนาดเล็กที่ปรากฏไดโดยเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง
f (h) หรือ g (i)
• ในขณะที่ใชโหมดการแสดงภาพขนาดยอ กดปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรือหมุนปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกภาพ และกดปุม k เพื่อแสดงภาพนั้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
• ในขณะที่ใชโหมดการแสดงปฏิทิน กด HIJK หรือหมุนเพื่อเลือกวันที่ และกดปุม k เพื่อ
แสดงภาพทีถ่ ายในวันนั้น
• คุณยังสามารถเลือกภาพโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่งไดดวย
B หมายเหตุเกีย่ วกับการแสดงปฏิทิน
ภาพที่ถายในขณะที่ไมไดตั้งคาวันที่ของกลองไวจะถือวาเปนภาพที่ถายในวันที่ 1 มกราคม 2019
C การใชงานแผงสัมผัสบนหนาจอแสดงภาพ
คุณสามารถใชแผงสัมผัสในการใชงานหนาจอแสดงภาพได (A7)
85
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน
2
9
การดูและการลบภาพในภาพชุด
การดูภาพในภาพชุด
ภาพที่ถายอยางตอเนื่องหรือถายดวยฟงกชั่นการถายภาพตัวเองตัดแปะจะบันทึกเปนภาพชุด
หนึ่งภาพในภาพชุดจะถูกใชเปนภาพหลักเพื่อเปนตัวแทน
ภาพชุดเมื่อแสดงในโหมดการแสดงภาพเต็มจอหรือโหมด
การแสดงภาพขนาดยอ
หากตองการแสดงภาพในภาพชุดแบบแยกทีละภาพ
ใหกดปุม k
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
1/5
หลังจากที่กดปุม k จะสามารถใชการทํางานที่แสดงอยู
ทางดานลางได
• หากตองการแสดงภาพกอนหนาหรือถัดไป ใหหมุนปุม
เลือกคําสั่งหรือกด JK
• หากตองการแสดงภาพที่ไมรวมอยูในภาพชุด ใหกด H
กลับ
100-0004.JPG
เพื่อกลับไปยังการแสดงภาพหลัก
15/11/2019 15:30
• หากตองการแสดงภาพตางๆ ในภาพชุดในแบบภาพ
ยอสวนขนาดเล็กหรือแสดงแบบฉายสไลด ใหตั้งคา การแสดงภาพชุด (A157) เปน ภาพเดียว
ในเมนูแสดงภาพ
B ตัวเลือกการแสดงภาพชุด
ภาพที่ถายโดยใชกลองอื่นนอกเหนือจากกลองนี้จะไมสามารถแสดงเปนภาพชุดได
C ตัวเลือกในเมนูแสดงภาพที่สามารถใชงานไดเมื่อใชภาพชุด
• เมื่อภาพในภาพชุดแสดงในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม d เพื่อเลือกฟงกชั่นในเมนูแสดงภาพ
(A153)
• หากคุณกดปุม d ขณะที่แสดงภาพหลักอยู จะสามารถใชการตั้งคาตอไปนี้กับภาพในภาพชุดทั้งหมด
ได:
- ใสเครื่องหมายอัพโหลด, ปองกัน, คัดลอก
86
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การดูและการลบภาพในภาพชุด
การลบภาพในภาพชุด
เมื่อกดปุม l (ลบ) สําหรับภาพในภาพชุด ภาพที่จะถูกลบจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับวิธกี ารแสดง
ภาพชุด
• ในขณะที่กําลังแสดงภาพหลักอยู:
- ภาพปจจุบัน: ภาพทั้งหมดในชุดภาพที่แสดงอยูจะถูกลบออก
- ลบภาพที่เลือก: เมือ่ เลือกภาพหลักในหนาจอลบภาพที่เลือก (A29) ภาพทั้งหมดใน
ชุดภาพดังกลาวจะถูกลบออก
- ภาพทั้งหมด: ภาพทั้งหมดบนการดหนวยความจําหรือในหนวยความจําภายในจะถูกลบ
• เมือ่ แสดงภาพของภาพชุดในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ:
- ภาพปจจุบัน: ภาพที่แสดงอยูในขณะนั้นจะถูกลบออก
- ลบภาพที่เลือก: ภาพที่เลือกไวในชุดภาพนั้นจะถูกลบออก
- ทั้งชุด:
ภาพทั้งหมดในชุดภาพที่แสดงอยูจะถูกลบออก
87
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การดูและการลบภาพในภาพชุด
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
กอนการแกไขภาพ
คุณสามารถแกไขภาพไดอยางงายดายบนกลองนี้ สำเนาภาพทีแ่ กไขจะถูกบันทึกเปนไฟลแยกตางหาก
สําเนาภาพที่แกไขจะถูกบันทึกโดยมีวันที่และเวลาที่ถายภาพเหมือนกับภาพตนฉบับ
C ขอจํากัดในการแกไขภาพ
• ไมสามารถแกไขภาพ RAW ได
• สามารถแกไขภาพ JPEG หนึ่งภาพไดสูงสุด 10 ครั้ง ภาพนิ่งที่ถูกสรางจากการแกไขภาพยนตรสามารถ
แกไขไดสงู สุด 9 ครั้ง
• คุณอาจไมสามารถแกไขภาพบางขนาดหรือดวยฟงกชั่นแกไขบางฟงกชั่น
88
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
ตกแตงอยางรวดเร็ว: การเพิ่มคอนทราสตและความอิ่มตัวของสี
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M ตกแตงอยางรวดเร็ว M
ปุม k
ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต
ที่ตองการ และกดปุม k
ตกแตงอยางรวดเร็ว
• ภาพที่แกไขแลวจะแสดงอยูด านขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกด J
ปกติ
บันทึก
D-Lighting: การเพิ่มความสวางและคอนทราสต
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M D-Lighting M ปุม k
ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต
ที่ตองการ และกดปุม k
• ภาพที่แกไขแลวจะแสดงอยูด านขวา
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกด J
D-Lighting
ปกติ
บันทึก
89
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
การแกไขตาแดง: แกไขตาแดงเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M การแกไขตาแดง M ปุม k
ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
การแกไขตาแดง
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกดปุมเลือกคําสัง่ J
กลับ
บันทึก
B หมายเหตุเกีย่ วกับการแกไขตาแดง
• การแกไขตาแดงสามารถใชงานไดเมื่อตรวจพบวามีลักษณะตาแดงในภาพเทานั้น
• การแกไขตาแดงสามารถใชกับภาพสัตวเลี้ยง (สุนัขหรือแมว) ไดแมวาตาของสัตวเลี้ยงในภาพจะไมเปน
สีแดงก็ตาม
• การแกไขตาแดงอาจไมไดผลลัพธตามที่ตอ งการในบางภาพ
• ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นไดยาก การแกไขตาแดงอาจถูกใชกับบริเวณที่ไมจําเปนในภาพ
รีทัชภาพ: การปรับแตงใบหนา
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M รีทัชภาพ M ปุม k
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HIJK ในการเลือก
ใบหนาที่คุณตองการจะรีทัช และกดปุม k
การเลือกวัตถุ
• หากตรวจพบเพียงหนึ่งใบหนา ใหดําเนินการตอไปยัง
ขั้นตอนที่ 2
กลับ
90
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
ยืนยัน
2
ใช JK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต ใช HI เพื่อ
เลือกระดับเอ็ฟเฟกต และกดปุม k
ลดขนาดใบหนา
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตหลายรูปแบบพรอมกันได
ปรับหรือตรวจสอบการตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกต
ทั้งหมดกอนกดปุม k
กลับ ตัวอยางภาพ
F ลดขนาดใบหนา, B สีผิวหนานุมนวล,
l แปงรองพื้น, m การลดแสงสะทอน, E ลดถุงใตดวงตา, A ดวงตาโตขึ้น,
G ดวงตาใสขึ้น, n อายแชโดว, o มาสคารา, H ฟนขาวขึ้น, p ลิปสติก,
D แกมเปนสีแดง
• กดปุม d เพื่อกลับไปยังหนาจอสําหรับเลือกบุคคล
3
4
ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
ตัวอยางภาพ
• หากตองการเปลีย่ นการตั้งคา ใหกด J เพื่อกลับไปยัง
ขั้นตอนที่ 2
• หากตองการออกโดยไมตองบันทึกภาพที่แกไข
ใหกดปุม d
บันทึก
เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพที่แกไขจะถูกสรางขึ้น
บันทึก ตกลง?
ใช
ไม
B หมายเหตุเกีย่ วกับรีทัชภาพ
• สามารถแกไขใบหนาบุคคลไดทีละหนึ่งใบหนาเทานั้น หากตองการใชรีทัชภาพกับใบหนาอื่น ใหแกไข
ในภาพที่แกไขแลวอีกครั้ง
• กลองอาจไมสามารถตรวจจับใบหนาไดอยางแมนยำหรือฟงกชั่นรีทัชภาพอาจไมใหผลลัพธตามที่
คาดหวังไว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทิศทางการหันใบหนาหรือความสวางของใบหนาในภาพ
• ถากลองตรวจไมพบใบหนา จะมีคําเตือนปรากฏขึ้นและหนาจอจะเปลี่ยนกลับไปยังเมนูแสดงภาพ
• ฟงกชั่นรีทัชภาพสามารถใชงานไดสําหรับภาพที่ถา ยเมื่อคาความไวแสง (ISO) เทากับ 1600 หรือต่ํากวา
เทานั้น และมีขนาดภาพ 640 × 480 หรือใหญกวานั้น
91
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
เอ็ฟเฟกต: การใชเอ็ฟเฟกตดิจิตอล
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M เลือกภาพ M ปุม d M เอ็ฟเฟกต M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ทําใหพื้นหลังของบุคคลพรามัว จะโฟกัสสวนตรงกลางของภาพและทําให
ภาพบุคคลแบบนุมนวล
บริเวณโดยรอบพรามัวเมื่อตรวจไมพบตัวแบบบุคคล
เลือกสีเดน
เก็บไวเฉพาะสีที่เลือกและทําใหสวนอื่นๆ เปนสีขาวดํา
เพิ่มประกายแสงไฟ
สรางรัศมีของแสงเหมือนดวงดาวที่สอ งออกจากวัตถุที่สวาง เชน แสงสะทอน
จากดวงอาทิตยและแสงสีของเมือง เหมาะสําหรับภาพตอนกลางคืน
ฟชอาย
สรางภาพที่ดเู หมือนวาถายจากเลนสฟชอาย เหมาะสําหรับภาพที่ถาย
ในโหมดโฟกัสระยะใกล
เอฟเฟคภาพวัตถุจิ๋ว
สรางภาพที่ดเู หมือนภาพถายสามมิตริ ะยะใกล เหมาะสําหรับภาพที่ถาย
ขณะมองลงมาจากตําแหนงสูง โดยมีตวั แบบหลักอยูใกลสวนกลางของ
กรอบภาพ
ระบายสี
สรางภาพใหมีบรรยากาศเหมือนภาพวาด
ขอบมืด
ลดความเขมของแสงโดยรอบจากสวนกลางของภาพออกไปที่ขอบ
แปลงเปนภาพวาด
เนนเสนขอบและลดจํานวนสีเพื่อสรางภาพใหมีบรรยากาศเหมือนภาพวาด
ภาพบุคคล (สี + ขาวดํา)
ทําใหสพี ื้นหลังของตัวแบบบุคคลเปนสีขาวดํา เมื่อตรวจจับไมพบตัวแบบ
บุคคล จะคงสีบริเวณกลางภาพไวและทําใหบริเวณโดยรอบเปนสีขาวดํา
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกเอ็ฟเฟกต
ที่ตองการ และกดปุม k
• เมื่อเลือกเอ็ฟเฟกตอื่นนอกเหนือจาก เลือกสีเดน
ใหดําเนินการตอตามขั้นตอนที่ 3
92
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
เอ็ฟเฟกต
ภาพบุคคลแบบนุมนวล
เลือกสีเดน
เพิ่มประกายแสงไฟ
ฟชอาย
เอฟเฟคภาพวัตถุจิ๋ว
ระบายสี
ขอบมืด
ยืนยัน
2
ใช HI เพือ่ เลือกสีที่จะเก็บ และกดปุม k
เลือกสีเดน
ตกลง
3
ดูตัวอยางผลลัพธและกดปุม k
ตัวอยางภาพ
• สําเนาภาพที่แกไขจะถูกสรางขึ้น
• หากตองการออกโดยไมบันทึกสําเนา ใหกด J
กลับ
93
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
บันทึก
ตัดภาพ: การสรางสําเนาภาพตัดสวน
1
2
เลื่อนปุม ควบคุมการซูมเพือ่ ขยายภาพ (A84)
ปรับภาพเพื่อใหแสดงเฉพาะสวนที่คุณตองการ
เก็บไว แลวจึงกดปุม d (เมนู)
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i) หรือ f (h)
เพื่อปรับอัตราสวนขยายขนาด ตั้งคาอัตราสวนขยาย
ขนาดที่ซึ่ง u ปรากฏขึ้น
• ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลื่อนไปยังสวนของ
ภาพที่คณ
ุ ตองการใหปรากฏ
3
ยืนยันพืน้ ที่ที่คุณตองการจะเก็บไวและ
กดปุม k
• หากตองการเลือกพื้นที่ตัดภาพอีกครั้ง กด J เพื่อ
กลับไปยังขั้นตอนที่ 2
• หากตองการออกโดยไมตองบันทึกภาพที่ตัดสวน
ใหกดปุม d
4
3.0
ครอบตัดภาพ
กลับ
บันทึก
เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพที่แกไขจะถูกสรางขึ้น
บันทึกภาพนี้หรือไม?
ใช
ไม
B หมายเหตุเกีย่ วกับการตัดภาพ
ภาพพาโนรามาอยางงายไมสามารถแกไขได
C ขนาดภาพ
• สัดสวนภาพ (แนวนอนและแนวตั้ง) ของสําเนาภาพที่ตัดสวนจะเหมือนกับภาพตนฉบับ
• เมื่อสําเนาภาพตัดสวนมีขนาดภาพเปน 320 × 240 หรือเล็กกวา ภาพจะแสดงในขนาดที่เล็กกวาใน
ระหวางแสดงภาพ
94
ฟงกชั่นแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร ................................... 96
การจับภาพนิ่งในขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร ................................................................. 100
การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา........................................................................................ 101
โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพื่อสรางหนังสั้น) .................. 103
การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร ............................................................................ 106
การแกไขภาพยนตร ........................................................................................................ 107
95
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดง
ภาพยนตร
1
แสดงหนาจอถายภาพ
ระยะเวลาบันทึกภาพยนตรที่เหลืออยู
• ตรวจสอบระยะเวลาที่เหลือที่สามารถบันทึกภาพยนตร
ได
• แนะนําใหคณ
ุ แสดงเฟรมภาพยนตรซึ่งระบุพื้นที่ที่จะ
บันทึกในภาพยนตร (A97)
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
เฟรมภาพยนตร
2
กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
เพื่อเริ่มบันทึกภาพยนตร
• กลองจะจับโฟกัสไปที่กึ่งกลางกรอบภาพ
• กดปุม k เพื่อหยุดการบันทึกไวชั่วคราว และกดปุม
k อีกครั้งเพื่อกลับไปทําการบันทึกตอ (ยกเวนเมื่อ
เลือกตัวเลือกภาพยนตร HS ใน ตัวเลือกภาพยนตร)
หากหยุดการบันทึกไวชั่วคราวประมาณ 5 นาที
การบันทึกจะหยุดโดยอัตโนมัติ
• คุณสามารถจับภาพนิ่งไดโดยกดปุมกดชัตเตอรใน
ขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร (A100)
3
4
AF
25m 0s
กดปุม b (e) อีกครั้งเพื่อหยุดการถายทํา
เลือกภาพยนตรในโหมดการแสดงภาพเต็ม
จอและกดปุม k เพื่อแสดงภาพยนตร
10s
• ภาพที่มีสญ
ั ลักษณตัวเลือกภาพยนตรคือภาพยนตร
100-0005.MP4
15/11/2019 15:30
ตัวเลือกภาพยนตร
96
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร
เฟรมภาพยนตร
• ตั้งคา ขอมูลภาพถาย ใน ตั้งคาหนาจอ (A163) ในเมนูตั้งคาเปน เฟรมภ.+แสดงอัตโนมัติ
เพื่อแสดงเฟรมภาพยนตร ตรวจเช็คชวงของภาพยนตรในเฟรมกอนการบันทึกภาพยนตร
• พื้นที่ที่บันทึกภาพในภาพยนตรจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร หรือ
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ในเมนูภาพยนตร
โฟกัสและคาแสงขณะทําการบันทึกภาพยนตร
• คุณสามารถปรับโฟกัสไดในระหวางการบันทึกภาพยนตรดวยรูปแบบตอไปนี้ ตามการตั้งคา
โหมดออโตโฟกัส (A143) ของเมนูภาพยนตร
- A AF ครั้งเดียว (คาตั้งจากโรงงาน): กลองจะล็อคโฟกัสเมื่อเริม่ บันทึกภาพยนตร
หากตองการใชฟงกชั่นโฟกัสอัตโนมัติในระหวางบันทึกภาพยนตร ใหกดปุมเลือกคําสั่ง J
- B AF ตลอดเวลา: กลองจะปรับโฟกัสซ้ําๆ แมในระหวางการบันทึกภาพยนตร เมือ่ คุณ
กดปุม g ในระหวางการบันทึกภาพยนตร คาแสงหรือโฟกัสจะถูกล็อค หากตองการปลดล็อค
กดปุม g อีกครั้ง
• เมือ่ โหมดโฟกัส (A63) คือ E (แมนวลโฟกัส) ใหปรับโฟกัสเอง สามารถปรับโฟกัสในขณะ
บันทึกภาพยนตรได โดยหมุนปุมเลือกคําสั่งทวนเข็มนาฬิกาเพื่อโฟกัสตัวแบบที่อยูไกล หรือตาม
เข็มนาฬิกาเพื่อโฟกัสตัวแบบที่อยูใกล สามารถปรับโฟกัสไดโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
ตั้งคา ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง (A170) ในเมนูตั้งคาเปน แมนวลโฟกัส เพื่อโฟกัสโดย
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง
• กลองจะตั้งคาแสงตอเนื่องในขณะกําลังบันทึกภาพยนตร เมื่อคุณกดปุม g คาแสงหรือโฟกัส
จะถูกล็อค
• ฟงกชั่นของปุม K เมื่อถูกกดขณะทําการบันทึกภาพยนตร จะตางกันขึ้นอยูกับการตั้งคา ปุมล็อค
AE/AF (A171) ในเมนูตั้งคา
- เมือ่ ตัง้ คาเปน ล็อค AE เทานั้น หรือ ล็อค AE (คาง): การกด K เพื่อล็อคโฟกัส หากตองการ
ปลดล็อค ใหกด K อีกครั้ง
- เมือ่ ตัง้ คาเปน ล็อค AF เทานั้น: การกด K เพื่อล็อคคาแสง หากตองการปลดล็อค ใหกด K
อีกครั้ง
97
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร
ระยะเวลาบันทึกภาพยนตรสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมีความยาวไมเกิน 29 นาที แมเมื่อมีพื้นที่วางบนการดหนวยความจํา
เพียงพอสําหรับการบันทึกภาพยนตรที่มีระยะเวลายาวกวานั้น
ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตรไฟลเดียวคือ 4 GB หากไฟลเดียวมีขนาดเกิน 4 GB แมวาจะบันทึก
ต่ํากวา 29 นาทีแลวก็ตาม ไฟลจะแยกเปนหลายไฟล และไมสามารถแสดงอยางตอเนื่องได (A145)
• ระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูสําหรับภาพยนตรหนึ่งเรื่องจะแสดงอยูบนหนาจอถายภาพ
• การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดลงกอนถึงขีดจํากัด หากอุณหภูมิกลองเพิ่มสูงขึ้น
• ระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูที่แทจริงอาจแตกตางกันไปตามเนื้อหาของภาพยนตร การเคลื่อนไหว
ของตัวแบบ หรือประเภทของการดหนวยความจํา
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video
Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร เมื่อตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร เปน
d 2160/30p (4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD) ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา
UHS ทีม่ ีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 3 (Video Speed Class V30) หรือเร็วกวา
การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลงเมื่อใชการดหนวยความจําที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึก
ขอมูลต่ํากวานี้
B อุณหภูมิของกลอง
• ตัวกลองจะรอนขึ้นเมื่อบันทึกภาพยนตรเปนเวลานานหรือเมื่อใชกลองในบริเวณที่อากาศรอน
• ถาชิ้นสวนภายในกลองรอนจัดขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะยกเลิกการบันทึกโดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาการบันทึกที่เหลืออยูจนกระทั่งกลองหยุดบันทึก (B10s) จะปรากฏขึ้น
หลังจากที่กลองหยุดบันทึกแลว กลองจะปดการทำงาน
ควรพักการใชงานกลองจนกวาชิ้นสวนภายในตัวกลองจะเย็นลง
หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกภาพยนตร
B หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร
• สัญลักษณแสดงจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดหรือสัญลักษณแสดงระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูจะ
กะพริบขณะกําลังบันทึกภาพหรือภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผน
การดหนวยความจํา หรือถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก ในขณะที่สญ
ั ลักษณแสดง
กําลังกะพริบอยู การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการด
หนวยความจําชํารุดเสียหายได
• เมื่อใชหนวยความจําภายในของกลอง การจัดเก็บบันทึกภาพยนตรอาจใชเวลาพอสมควร
• กลองอาจไมสามารถบันทึกภาพยนตรไวในหนวยความจําภายในหรือคัดลอกจากการดหนวยความจํา
ไปยังหนวยความจําภายในได เมื่อใชการตัง้ คา ตัวเลือกภาพยนตร บางอยาง
98
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร
B หมายเหตุเกีย่ วกับภาพยนตรที่บันทึกไว
• ระดับคุณภาพของภาพอาจลดลงบางเมื่อใชการซูมแบบดิจิตอล
• กลองอาจบันทึกเสียงการทํางานของปุมควบคุมการซูม, การซูม, การเคลือ่ นที่ของเลนสขณะโฟกัส
อัตโนมัต,ิ ระบบลดภาพสัน่ ไหว และการปรับรูรับแสงเมื่อความสวางเปลีย่ นแปลง
• อาจสังเกตเห็นปรากฏการณตอ ไปนี้บนหนาจอระหวางการบันทึกภาพยนตร ปรากฏการณเหลานี้จะ
ไดรับการบันทึกไวในภาพยนตรที่บันทึกดวย
- แถบสีอาจปรากฏขึ้นในภาพที่ถายใตแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอด
ไอโซเดียม
- ตัวแบบที่เคลื่อนที่อยางรวดเร็วจากดานหนึ่งของกรอบภาพไปอีกดานหนึ่ง เชน รถไฟหรือรถยนตที่
กําลังแลน อาจปรากฏเปนภาพบิดเบี้ยว
- ภาพในภาพยนตรทั้งหมดอาจบิดเบี้ยวเมื่อแพนกลอง
- แสงไฟหรือสวนที่สวางอาจทําใหเกิดภาพคางติดอยูในภาพเมื่อขยับกลอง
• ระหวางที่กําลังบันทึกหรือเลนภาพยนตร อาจมีเสนแถบสีปรากฏขึ้นบนวัตถุตัวแบบที่มีรูปแบบซ้ําๆ
(เนื้อผา, หนาตางที่มีลูกกรงเหล็ก ฯลฯ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะหางของตัวแบบหรืออัตราสวนการซูมที่ใช
ปรากฏการณเชนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบของตัวแบบและเลยเอาทของเซ็นเซอรภาพแทรกแซงกัน
ซึ่งไมถือเปนความผิดปกติแตอยางใด
B หมายเหตุเกีย่ วกับระบบลดภาพสั่นไหวระหวางการบันทึกภาพยนตร
• เมื่อ ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร (A151) ในเมนูภาพยนตรถูกตัง้ คาเปน เปด (ไฮบริด)
มุมมองภาพ (ซึ่งก็คอื พื้นที่ที่มองเห็นในกรอบภาพ) จะแคบลงในระหวางการบันทึกภาพยนตร
• เมือ่ ใชขาตั้งกลองเพือ่ ใหกลองไมเคลื่อนไหวขณะทําการบันทึก ใหตงั้ คา ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
เปน ปด เพื่อปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากฟงกชั่นนี้
B หมายเหตุเกีย่ วกับโฟกัสอัตโนมัติสําหรับการบันทึกภาพยนตร
โฟกัสอัตโนมัตอิ าจไมทํางานตามที่คาดไว (A76) หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ใหโฟกัสโดยใชแมนวลโฟกัส (A63,
64) หรือลองดําเนินการดังตอไปนี้:
1.ตัง้ คา โหมดออโตโฟกัส ในเมนูภาพยนตรเปน AF ครั้งเดียว (คาตัง้ จากโรงงาน) กอนเริ่มตนบันทึก
ภาพยนตร
2.จัดองคประกอบภาพของตัวแบบอื่น (ที่อยูหางจากกลองเทาๆ กับตัวแบบที่ตอ งการ) ไวตรงกลางของ
กรอบภาพ กดปุม b (e) เพื่อเริ่มบันทึก จากนั้นจึงปรับแกองคประกอบภาพ
99
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร
การจับภาพนิง่ ในขณะทีก่ ําลังบันทึกภาพยนตร
หากกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดขณะบันทึกภาพยนตร
จะมีการบันทึกภาพหนึ่งภาพเปนภาพนิ่ง (ภาพ JPEG)
การบันทึกภาพยนตรจะดําเนินตอไปในขณะที่กําลังบันทึก
ภาพนิ่ง
• กลองสามารถถายภาพนิง่ หนึ่งภาพ เมือ่ Q ปรากฏขึ้น
บนหนาจอ เมื่อ z ปรากฏขึ้น จะไมสามารถบันทึก
ภาพนิง่ ได
• ขนาดของภาพนิ่งที่ถายจะเทากันกับขนาดภาพของภาพยนตร (A146)
ระดับคุณภาพจะกําหนดไวที่ Normal
AF
25m 0s
B หมายเหตุเกีย่ วกับการจับภาพนิ่งในระหวางการบันทึกภาพยนตร
• ไมสามารถบันทึกภาพนิ่งไดขณะที่ทําการบันทึกภาพยนตรในสถานการณตอ ไปนี้:
- เมื่อเวลาในการบันทึกภาพยนตรที่บนั ทึกไดต่ํากวาหาวินาที
- เมื่อตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร (A145) เปนตัวเลือกภาพยนตร HS
• เฟรมภาพยนตรที่บนั ทึกเมื่อถายภาพนิ่งอาจไมสามารถเลนไดอยางลืน่ ไหล
• ในภาพยนตรที่บันทึกไว อาจไดยินเสียงการทํางานของปุมกดชัตเตอรขณะบันทึกภาพนิ่ง
• หากกลองขยับเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ภาพอาจพรามัว
C การถายภาพนิ่งดวยหนาจอสัมผัส
คุณสามารถถายภาพนิ่งในขณะที่บันทึกภาพยนตรไดโดยการ
แตะ Q บนหนาจอ
AF
100
ภาพยนตร
การจับภาพนิง่ ในขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร
25m 0s
การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา
กลองสามารถถายภาพนิ่งไดโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนดไว เพื่อสรางภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ที่จะมีความยาวประมาณ 10 วินาที
• เมือ่ ตั้งคา อัตราการบันทึกภาพ ของเมนูภาพยนตรไวที่ 30 ภาพตอวินาที (30p/60p) กลองจะ
ถายและบันทึกภาพ 300 ภาพโดยใช e 1080/30p เมือ่ ตั้งคาเปน 25 ภาพตอวินาที (25p/
50p) กลองจะถายและบันทึกภาพ 250 ภาพโดยใช S 1080/25p
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M N ภาพยนตรเหลื่อมเวลา M
ปุม k
ประเภท (เวลาการถายภาพที่ตองการ)
O
ระยะเวลา
30 ภาพตอวินาที (30p/60p)
25 ภาพตอวินาที (25p/50p)
2 วินาที
2.4 วินาที
ทิวทัศนของเมือง (10 นาที)1
2
P
ทิวทัศน (25 นาที)
5 วินาที
6 วินาที
Q
พระอาทิตยตก (50 นาที)2
10 วินาที
12 วินาที
R
ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที)3, 4
30 วินาที
36 วินาที
S
เสนแสงดาว (150 นาที)4, 5
30 วินาที
36 วินาที
1
2
3
4
กลองจะจับโฟกัสไปที่พื้นที่ในกึ่งกลางกรอบภาพ
กลองจะโฟกัสไปที่ระยะอินฟนิตี้
เหมาะสําหรับการบันทึกการเคลื่อนที่ของดวงดาว โฟกัสจะถูกกําหนดไวที่ระยะอินฟนิตี้
ซูมจะเลือ่ นไปที่ตําแหนงมุมกวางสูงสุดโดยอัตโนมัติ ตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโตจะจํากัดไวที่มุมมอง
ภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 300 มม. (ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])
5 การเคลื่อนที่ของดวงดาวจะปรากฏขึ้นเปนเสนของแสงเนื่องจากการประมวลผลภาพ โฟกัสจะถูกกําหนด
ไวที่ระยะอินฟนิตี้
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกประเภท
และกดปุม k
101
ภาพยนตร
การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา
ทิวทัศนของเมือง (10 นาที)
ทิวทัศน (25 นาที)
พระอาทิตยตก (50 นาที)
ทองฟายามค่ำคืน (150 นาที)
เสนแสงดาว (150 นาที)
2
เลือกวาจะกําหนดคาแสง (ความสวาง)
ใหคงที่หรือไม และกดปุม k (ยกเวน
เสนแสงดาว (150 นาที) และ
ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที))
ทิวทัศน (25 นาที)
เปดการล็อค AE
ปดการล็อค AE
• เมื่อเลือก เปดการล็อค AE คาแสงที่ใชสําหรับ
ภาพแรกจะถูกใชสําหรับภาพทั้งหมด เมื่อความสวาง
เปลี่ยนแปลงอยางมากเหมือนเปนเวลาย่ําค่ํา แนะนำใหใช ปดการล็อค AE
3
4
ใชเครื่องมือ เชน ขาตั้งกลอง เพื่อปองกันกลองสั่น
กดปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพแรก
25m 0s
• ตั้งคาชดเชยแสง (A68) กอนลัน่ ชัตเตอรสําหรับ
ภาพแรก
ไมสามารถเปลีย่ นแปลงการชดเชยแสงหลังจากที่
0.0
ถายภาพแรกได โฟกัสหรือเฉดสีจะถูกกําหนดไว
25m 0s
1/250 F3.4
500
100
เมื่อถายภาพแรก
• กลองจะลัน่ ชัตเตอรโดยอัตโนมัตสิ ําหรับภาพที่สอง
และภาพตอไป
• หนาจออาจจะดับลงเมื่อกลองไมไดถายภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบขณะที่
หนาจอดับ
• การถายภาพจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตเิ มื่อถายภาพครบ 300 หรือ 250 ภาพ
• กดปุม k เพื่อสิน้ สุดการถายภาพ กอนที่จะครบเวลาถายภาพที่กําหนดและสรางภาพยนตร
เหลือ่ มเวลา
• ไมสามารถบันทึกเสียงและภาพนิ่งได
B หมายเหตุเกีย่ วกับภาพยนตรเหลื่อมเวลา
• กลองจะไมสามารถจับภาพไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• หามหมุนแปนหมุนเลือกโหมด หรือถอดการดหนวยความจํา จนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจเพียงพอ เพื่อปองกันไมใหกลองปดการทํางานโดยไมคาดคิด
• ภาพยนตรเหลื่อมเวลาไมสามารถบันทึกไดโดยกดปุม b (e)
• ระบบลดภาพสั่นไหวจะปดการทํางาน ไมวาจะมีการตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A168)
ในเมนูตงั้ คาหรือไม
102
ภาพยนตร
การถายภาพยนตรเหลื่อมเวลา
โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกัน
เพื่อสรางหนังสั้น)
กลองจะถายทําหนังสั้นที่มคี วามยาวไมเกิน 30 วินาที
(e1080/30p หรือ S1080/25p) โดยการบันทึก
และรวมคลิปภาพยนตรหลายๆ คลิปซึ่งมีความยาวหลาย
วินาทีเขาดวยกันโดยอัตโนมัติ
1
กดปุม d (เมนู) และกําหนดการตั้งคา
สําหรับบันทึกภาพยนตร
จำนวนภาพ
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
ดนตรีประกอบ
หยุดการถายทำ
ถายทำหนังสั้น
• จํานวนภาพ: ตัง้ คาจํานวนคลิปภาพยนตรที่กลอง
จะบันทึกและระยะเวลาบันทึกสําหรับแตละคลิป
ภาพยนตร ตามคาตั้งจากโรงงาน กลองจะบันทึก
คลิปภาพยนตร 15 คลิป โดยที่แตละคลิปมีความยาว
2 วินาที เพื่อสรางหนังสั้นความยาว 30 วินาที
• เอ็ฟเฟกตพิเศษ (A104): ใชเอ็ฟเฟกตตางๆ กับภาพยนตรขณะถายภาพ สามารถเปลี่ยน
เอ็ฟเฟกตของแตละคลิปภาพยนตรได
• ดนตรีประกอบ: เลือกดนตรีประกอบ ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพื่อดู
ตัวอยาง
• หลังจากตัง้ คาเรียบรอยแลว ใหกดปุม d หรือปุมกดชัตเตอรเพื่อออกจากเมนู
2
กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพื่อ
บันทึกคลิปภาพยนตร
• กลองจะหยุดบันทึกคลิปภาพยนตรโดยอัตโนมัติ
เมื่อเลยเวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1
• การบันทึกคลิปภาพยนตรสามารถหยุดชัว่ คราวได
ดู “การหยุดชัว่ คราวในระหวางการบันทึกภาพยนตร”
(A105)
3
0
100
1/250
F3.4
15
0.0
25m 0s
500
ตรวจสอบคลิปภาพยนตรหรือลบออก
• หากตองการตรวจสอบ ใหกดปุม k
• หากตองการลบ ใหกดปุม l คลิปภาพยนตรที่บันทึก
หลังสุดหรือคลิปภาพยนตรทั้งหมดสามารถลบได
• หากตองการบันทึกคลิปภาพยนตรตอ ใหทําซ้ํา
การใชงานในขั้นตอนที่ 2
• หากตองการเปลีย่ นเอ็ฟเฟกต ใหกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1
12
15
ตัวอยางภาพยนตร
100
1/250
F3.4
0.0
24m36s
500
จํานวนคลิปภาพยนตรที่บันทึก
103
ภาพยนตร
โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพื่อสรางหนังสั้น)
4
บันทึกถายทําหนังสั้น
• ถายทําหนังสัน้ จะถูกบันทึกเมื่อกลองเสร็จสิ้นการบันทึกคลิปภาพยนตรตามจํานวนที่กําหนดไว
• หากตองการบันทึกถายทําหนังสั้นกอนกลองจะเสร็จสิ้นการบันทึกคลิปภาพยนตรตามจํานวน
ที่กําหนดไว ใหกดปุม d เมื่อหนาจอพรอมถายภาพปรากฏขึ้น และจากนั้นเลือก
หยุดการถายทํา
• คลิปภาพยนตรจะถูกลบเมื่อบันทึกถายทําหนังสั้นแลว
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
ฟงกชั่น
O
เพิ่มความนุมนวลของภาพ
P ภาพซีเปย
F
สีโทนเดียวคอนทราสตสงู
I เลือกสีเดน
คําอธิบาย
ปรับภาพใหนุมนวลลงโดยการปรับภาพทั้งภาพใหพรามัวลงเล็กนอย
เพิ่มโทนสีซีเปยและลดคอนทราสตเพื่อปรับภาพใหมีคณ
ุ สมบัติ
เหมือนภาพถายเกาๆ
สรางภาพถายขาวดําดวยความแตกตางกันอยางชัดเจน
เก็บไวเฉพาะสีที่เลือกและทําใหสว นอื่นๆ เปนสีดําและขาว
l
สีฉูดฉาด
เพิ่มความอิ่มตัวของสีของภาพทั้งภาพเพื่อสรางภาพที่ดูสดใส
o
เรงสีจัดจาน
ปรับภาพใหดลู ึกลับโดยขึ้นอยูกับสีที่กําหนด
m
เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 1
n
เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 2
b ภาพสะทอน
k ปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ปรับเพิ่มเฉดสีเหลืองใหกับภาพทั้งภาพและลดความสวางของสวน
ขอบนอกของภาพ
ลดความอิ่มตัวของสีในภาพทั้งภาพและลดความสวางของสวน
ขอบนอกของภาพ
สะทอนครึ่งซายของภาพจากตรงกลางเพื่อสรางภาพที่มีสดั สวน
สมดุลกัน
ไมใชเอ็ฟเฟกตใดๆ กับภาพ
• เมือ่ เลือก เลือกสีเดน หรือ เรงสีจัดจาน ใหใชปุมเลือก
คําสั่ง HI เพื่อเลือกสีที่ตองการ และกดปุม k เพื่อใช
สีนั้น
เลือกสีเดน
ตกลง
104
ภาพยนตร
โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพื่อสรางหนังสั้น)
การใชงานระหวางการแสดงคลิปภาพยนตร
หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม
ในขณะที่เลนคลิปภาพยนตร (A2)
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
การทํางานที่แสดงอยูทางดานลางจะสามารถดําเนินการได
โดยใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกการควบคุม และกดปุม
ปุมควบคุมการเลน
k
ฟงกชั่น
สัญลักษณ
คําอธิบาย
ยอนกลับ
A
กดปุม k คางไวเพื่อเลนภาพยนตรยอนกลับ
เรงภาพไปดาน
หนาอยางรวดเร็ว
B
กดปุม k คางไวเพื่อเลนภาพยนตรเรงภาพไปดานหนาอยางรวดเร็ว
หยุดชั่วคราว
E
หยุดการแสดงภาพชั่วคราว การใชงานในรายการดานลางนี้สามารถ
ทําไดขณะที่กลองหยุดชั่วคราว
ยอนภาพยนตรกลับหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไวเพื่อเลน
C
ภาพยนตรยอนกลับอยางตอเนื่อง
เลื
่อนภาพยนตรไปหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไวเพื่อเลน
D
ภาพยนตรเรงไปขางหนาอยางตอเนื่อง
F เลนการแสดงภาพ
สิ้นสุดการแสดงภาพ
G
กลับไปยังหนาจอการถายภาพ
สิ้นสุดการบันทึก
p
บันทึกถายทําหนังสัน้ โดยใชคลิปภาพยนตรที่บันทึกไว
B หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกถายทําหนังสั้น
• กลองจะไมสามารถบันทึกภาพยนตรไดหากไมไดใสการดหนวยความจํา
• อยาเปลีย่ นการดหนวยความจําจนกวาจะบันทึกถายทําหนังสั้น
C การหยุดชัว่ คราวในระหวางการบันทึกภาพยนตร
• กลองจะสามารถถายภาพนิ่งดวยระดับคุณภาพ Normal และมีขนาดภาพเทากับ e 4608×2592
ไดหากคุณกดปุมกดชัตเตอรเมื่อหนาจอพรอมถายภาพปรากฏอยู
• คุณสามารถหยุดการบันทึกภาพยนตรไดชั่วคราวและแสดงภาพหรือเขาโหมดถายภาพอื่นเพื่อถายภาพได
การบันทึกภาพยนตรจะดําเนินตอเมื่อคุณเขาโหมดถายทําหนังสัน้ อีกครั้ง
ฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดในโหมดถายทําหนังสั้น
•
•
•
•
•
ตั้งเวลาถาย (A61)
โหมดโฟกัส (A63)
ชดเชยแสง (A68)
เมนูถายทําหนังสั้น (A103)
เมนูตัวเลือกภาพยนตร (A145)
105
ภาพยนตร
โหมดถายทําหนังสั้น (นําคลิปภาพยนตรหลายคลิปมารวมกันเพื่อสรางหนังสั้น)
การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร
หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม
ในขณะที่เลนภาพยนตร (A2)
หมุนปุมเลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่งไปขางหนา
อยางเร็วหรือยอนกลับ
สัญลักษณแสดงระดับเสียง
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
การทํางานที่แสดงอยูทางดานลางจะสามารถดําเนินการได
โดยใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกการควบคุม และกดปุม
k
ในขณะที่หยุดชั่วคราว
ฟงกชั่น
สัญลักษณ
คําอธิบาย
ยอนกลับ
A
กดปุม k คางไวเพื่อเลนภาพยนตรยอนกลับ
เรงภาพไป
ดานหนา
อยางรวดเร็ว
B
กดปุม k คางไวเพื่อเลนภาพยนตรเรงภาพไปดานหนาอยางรวดเร็ว
หยุดชั่วคราว
จบ
E
G
หยุดการแสดงภาพชั่วคราว การใชงานในรายการดานลางนี้สามารถ
ทําไดขณะที่กลองหยุดชั่วคราว
ยอนภาพยนตรกลับหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไว เพื่อเลน
C
ภาพยนตรยอนกลับอยางตอเนื่อง*
เลื
่อนภาพยนตรไปหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไว เพื่อเลน
D
ภาพยนตรเรงไปขางหนาอยางตอเนื่อง*
F เลนการแสดงภาพ
I
แบงสวนที่ตอ งการของภาพยนตรและบันทึกไวเป็นไฟลแยกตางหาก
H
แบงถายทีละภาพจากภาพยนตรและบันทึกเปนภาพนิ่ง
กลับสูโหมดแสดงภาพเต็มจอ
* ภาพยนตรยังสามารถเลนไปขางหนาหรือเลนยอนกลับทีละภาพไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่ง หรือแปนหมุน
เลือกคําสัง่
C การใชงานแผงสัมผัสในระหวางการแสดงภาพยนตร
แตะหนาจอในระหวางการแสดงภาพยนตรเพื่อใหภาพยนตรหยุดชั่วคราว (A7) แตะหนาจอขณะที่
ภาพยนตรหยุดชั่วคราว เพื่อกลับมาแสดงภาพยนตรตอ
106
ภาพยนตร
การใชงานระหวางการแสดงภาพยนตร
การแกไขภาพยนตร
เมื่อแกไขภาพยนตร ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเพียงพอเพื่อปองกันไมใหกลองปดการทํางานในระหวาง
การแกไข เมื่อสัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่เปน B จะไมสามารถแกไขภาพยนตรได
การแบงเฉพาะสวนที่ตองการของภาพยนตร
คุณสามารถบันทึกเนื้อหาสวนที่ตองการของภาพยนตรที่บันทึกไวเปนไฟลแยกตางหากได
1
เลนภาพยนตรที่ตองการและหยุดการเลนชั่วคราวที่จุดเริ่มตนของสวนที่ตองการ
จะคัดลอก (A106)
2
ใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกปุม
ควบคุม I และกดปุม k
3
ใช HI เพื่อเลือก M (เลือกจุดเริ่มตน)
4
• ใช JK หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อเลื่อน
จุดเริ่มตน คุณสามารถปรับโดยการเลื่อนสัญลักษณ
จุดเริ่มตนไดดวย (A7)
• ในการยกเลิกการแกไข ใหเลือก O (ยอนกลับ)
และกดปุม k
ใช HI เพื่อเลือก N (เลือกจุดสิ้นสุด)
• ใช JK หรือหมุนแปนหมุนเลือกคําสัง่ เพื่อเลื่อนจุด
สิ้นสุด คุณสามารถปรับโดยการเลื่อนสัญลักษณ
จุดสิน้ สุดไดดวย
• หากตองการดูตัวอยางสวนที่เจาะจง ใหใช HI
เพื่อเลือก F จากนั้นกดปุม k กดปุม k อีกครั้ง
เพื่อหยุดการดูตวั อยาง
107
ภาพยนตร
การแกไขภาพยนตร
1m30s
เลือกจุดเริ่มตน
1m 0s
จุดเริ่มตน
เลือกจุดสิ้นสุด
30s
จุดสิ้นสุด
5
ใช HI เพื่อเลือก m (บันทึก) และกดปุม
บันทึก
k
• ปฏิบัตติ ามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อบันทึกภาพยนตร
30s
B หมายเหตุเกีย่ วกับการคัดลอกภาพยนตร
• ภาพยนตรที่สรางโดยการแกไขไมสามารถแกไขซ้ําได
• เนื้อหาสวนที่ตดั สวนของภาพยนตรอาจจะแตกตางจากสวนที่เลือกไวจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด
เล็กนอย
• ไมสามารถตัดสวนภาพยนตรจนมีความยาวต่ํากวาสองวินาทีได
การบันทึกหนึ่งเฟรมจากภาพยนตรเปนภาพนิ่ง
เฟรมทีต่ องการของภาพยนตรที่บันทึกไวสามารถแบงออกมาและบันทึกเปนภาพนิง่ ได
• หยุดภาพยนตรชั่วคราวและแสดงเฟรมที่ตองการแบง
(A106)
• ใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกปุมควบคุม H
และกดปุม k
• เลือก ใช เมื่อมีขอความยืนยันปรากฏขึ้น และกดปุม k
เพื่อบันทึกภาพ
• บันทึกภาพนิ่งดวยระดับคุณภาพ Normal ขนาดภาพ
ไดรับการกําหนดโดยขนาดภาพของภาพยนตรตนฉบับ
(A146)
ตองการทำสำเนาภาพที่เลือกใหเปน
ภาพนิ่งใชหรือไม?
B ขอจํากัดในการแยกภาพเปนภาพนิ่ง
ไมสามารถคัดลอกภาพนิ่งจากภาพยนตรที่บันทึกโดยใชตวั เลือกภาพยนตร HS ได
108
ภาพยนตร
การแกไขภาพยนตร
1m30s
ใช
ไม
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ
หรือคอมพิวเตอร
การใชประโยชนภาพ ...................................................................................................... 110
การดูภาพบนทีวี ............................................................................................................. 111
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร ................................................................................. 112
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)................................................................ 116
109
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การใชประโยชนภาพ
นอกเหนือจากการใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge เพื่อความสนุกสนานในการถายภาพแลว คุณยัง
สามารถใชภาพไดในหลายทางโดยการเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณตางๆ ตามที่อธิบายไวดานลาง
การดูภาพบนทีวี
ภาพและภาพยนตรที่ถายดวยกลองตัวนี้สามารถรับชมผานทีวีได
วิธีการเชื่อมตอ: ใหเชื่อมตอสาย HDMI ที่มีจําหนายทั่วไปในทองตลาด
เขากับชองรับสัญญาณเขา HDMI
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
ถาคุณเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge คุณสามารถพิมพ
ภาพไดโดยไมตองใชเครื่องคอมพิวเตอร
วิธีการเชื่อมตอ: เชื่อมตอกลองเขากับชองตอ USB ของเครื่องพิมพโดยตรงโดยใช
สาย USB
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
คุณสามารถโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพื่อดูและแกไขได
วิธีการเชื่อมตอ: เชื่อมตอกลองเขากับชองตอ USB ของคอมพิวเตอรโดยใชสาย
USB
• กอนทําการเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร ใหตดิ ตัง้ ViewNX-i บนคอมพิวเตอร
B หมายเหตุเกีย่ วกับการเชื่อมตอสายเคเบิลไปยังกลอง
ชองตอ USB ขนาดเล็ก
เปดฝาปดชองตอ
สายภายนอก
เสียบปลั๊ก
ปลั๊กตอ HDMI ขนาดไมโคร
(ประเภท D)
• แนใจวาปดกลองแลวกอนทําการเชื่อมตอหรือถอดสายเคเบิลออก ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทาง
ของปลัก๊ และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
• แนใจวาแบตเตอรี่ของกลองไดชารจมาเพียงพอ หากใชอะแดปเตอร AC EH-62F (จําหนายแยกตางหาก)
สามารถใชแหลงจายไฟจากเตารับปลั๊กไฟตอเขากับกลองนี้ได ไมวาอยางไรก็ตาม หามใชอะแดปเตอร
AC รุนอื่นนอกจาก EH-62F หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บจากการเกิด
ความรอนสูง หรือทําใหกลองเสียหายได
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอและการใชงานหลังการเชื่อมตอ ใหดจู ากเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
อุปกรณดังกลาวเพิ่มเติมจากเอกสารฉบับนี้
110
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การใชประโยชนภาพ
การดูภาพบนทีวี
1
ปดกลองและเชื่อมตอเขากับทีวี
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลัก๊ และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก
(ประเภท D)
ไปยังชองตอ HDMI
2
ตั้งคาสัญญาณเขาของทีวีไปที่ชองรับสัญญาณเขาจากภายนอก
3
กดปุม c (แสดงภาพ) คางไวเพื่อเปดการ
ทํางานของกลอง
• โปรดดูรายละเอียดตางๆ จากเอกสารที่ใหมากับทีวี
• ภาพปรากฏขึ้นบนจอทีวี
• หากตองการเลนภาพยนตรที่บันทึกดวย d 2160/30p
(4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD) ในคุณภาพ
ระดับ 4K UHD ใหใชทีวีและสาย HDMI ที่รองรับ 4K
B หมายเหตุเมือ่ เชือ่ มตอสาย HDMI
• เมื่อคุณเปลี่ยนกลองเปนโหมดการถายภาพ หนาจอการถายภาพจะปรากฏขึ้น
แตคุณไมสามารถถายภาพไดขณะที่เชื่อมตอสาย HDMI อยู
• หนาจอการถายภาพของกลองปรากฏขึ้นบนหนาจอสําหรับชองสงสัญญาณ HDMI แตไมมีเสียงออกมา
• ขอมูลการถายภาพและภาพถายจะไมแสดงขึ้นบนหนาจอชองสงสัญญาณ HDMI
• คุณไมสามารถทํางานแบบสัมผัสไดเมื่อสาย HDMI เชื่อมตออยู
• ไมสามารถเลือกเมนูเครือขายไดเมื่อสาย HDMI เชื่อมตออยู
111
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การดูภาพบนทีวี
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
ผูใชเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge สามารถเชื่อมตอกลองโดยตรงไปยังเครื่องพิมพและพิมพภาพได
โดยไมตองใชคอมพิวเตอร
การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ
1
2
เปดการทํางานของเครื่องพิมพ
3
กลองจะเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ปดกลองและเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพโดยใชสาย USB
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลัก๊ และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
• หนาจอเริ่มใชงานระบบ PictBridge (1) จะปรากฏขึ้นบนหนาจอของกลอง ทําตามหนาจอ
การเลือกภาพพิมพ (2)
1
2
การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019
No. 32
32
ยืนยัน
B หากหนาจอเริ่มใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏขึ้น
เมื่อเลือก อัตโนมัติ ไวสําหรับ ชารจดวยคอม (A175) อาจจะไมสามารถพิมพภาพโดยตรง
จากกลองไปยังเครื่องพิมพบางเครื่องได หากหนาจอเริ่มใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏขึ้น
บนจอภาพหลังจากที่กลองเปดการทํางาน ใหปดการทํางานกลองและถอดสาย USB ออก ตั้งคา
ชารจดวยคอม เปน ปด และเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพอีกครั้ง
112
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
การพิมพทีละภาพ
1
ใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกภาพ
ที่ตองการ และกดปุม k
การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) เพื่อเปลี่ยน
เปนการแสดงภาพขนาดยอ หรือไปทาง g (i) เพื่อ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพเต็มจอ
2
ใช HI เพื่อเลือก ชุด และกดปุม k
• ใช HI เพื่อเลือกจํานวนชุดที่ตอ งการ (สูงสุดเกาชุด)
และกดปุม k
4
เลือก ขนาดกระดาษ และกดปุม k
• เลือกขนาดกระดาษที่ตอ งการ และกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้ คาขนาดกระดาษที่
ปรับตัง้ ไวในเครื่องพิมพ ใหเลือก คาตัง้ จากโรงงาน
• ตัวเลือกขนาดกระดาษที่สามารถใชงานไดกับกลอง
รุนนี้ จะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพที่คุณใชงาน
เลือก เริ่มพิมพ และกดปุม k
PictBridge
1 ชุด
PictBridge
4 ชุด
เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ
PictBridge
• เริ่มตนการพิมพ
4 ชุด
เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ
113
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
32
ยืนยัน
เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ
3
No. 32
การพิมพพรอมกันหลายภาพ
1
เมื่อหนาจอ การเลือกภาพพิมพ ปรากฏขึ้น
ใหกดปุม d (เมนู)
การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019
No. 32
32
ยืนยัน
2
ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือก
ขนาดกระดาษ และกดปุม k
• เลือกขนาดกระดาษที่ตอ งการ และกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้ คาขนาดกระดาษที่
ปรับตัง้ ไวในเครื่องพิมพ ใหเลือก คาตัง้ จากโรงงาน
• ตัวเลือกขนาดกระดาษที่สามารถใชงานไดกับกลอง
รุนนี้จะแตกตางกันไปตามเครื่องพิมพที่คณ
ุ ใชงาน
• หากตองการออกจากเมนูการพิมพ ใหกดปุม d
3
เลือก การเลือกพิมพ หรือ
พิมพภาพทั้งหมด และกดปุม k
เมนูการพิมพ
การเลือกพิมพ
พิมพภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ
114
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
เมนูการพิมพ
การเลือกพิมพ
พิมพภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ
การเลือกพิมพ
5
เลือกภาพ (สูงสุด 99) และจํานวนชุด (สูงสุด 9)
การเลือกภาพพิมพ
ของแตละภาพ
• ใชปมุ เลือกคําสัง่ JK เพื่อเลือกภาพ และใช
1
HI เพื่อกําหนดจํานวนชุดทีจ่ ะพิมพ
• ภาพที่เลือกไวสาํ หรับการพิมพจะถูกระบุดว ย
3
ยืนยัน
a และจํานวนชุดที่จะพิมพ หากตองการ
ยกเลิกการเลือกการพิมพ ใหตงั้ คาจํานวนชุด
ไวที่ 0
• เลือ่ นปุม ควบคุมการซูมไปทาง g (i) เพื่อเปลีย่ นเปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f
(h) เพื่อเปลีย่ นเปนการแสดงภาพขนาดยอ
• กดปุม k เมือ่ การตัง้ คาเสร็จสมบูรณ เมือ่ หนาจอสําหรับยืนยันจํานวนชุดการพิมพ
ปรากฏขึ้น ใหเลือก เริ่มพิมพ และกดปุม k เพื่อเริม่ การพิมพ
1
พิมพภาพทั้งหมด
ภาพทั้งหมดที่เก็บไวในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจําจะถูกพิมพออกมา
ภาพละหนึ่งชุด
• เมือ่ หนาจอสําหรับยืนยันจํานวนชุดการพิมพปรากฏขึ้น ใหเลือก เริ่มพิมพ และกดปุม
k เพื่อเริ่มการพิมพ
115
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
การติดตั้ง ViewNX-i
ViewNX-i คือซอฟตแวร Nikon ทีใ่ หคุณโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพื่อดูภาพและ
แกไข
การติดตั้ง ViewNX-i ดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i เวอรชั่นลาสุดจากเว็บไซตตอไปนี้และทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ
https://downloadcenter.nikonimglib.com
สําหรับขอกําหนดของระบบและขอมูลอื่นๆ ใหดูที่เว็บไซต Nikon ในพื้นที่ของคุณ
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร
รายการที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณอาจเปลี่ยนได เมื่อคุณอัพเดตเวอรชั่นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร
1
เตรียมการดหนวยความจําที่มีภาพ
คุณสามารถใชวิธีการใดก็ไดดานลางนี้ในการโอนยายภาพจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอร
• ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา SD/ตัวอานการด: ใสการดหนวยความจําลงไปในชอง
บรรจุการดบนคอมพิวเตอรของคุณหรือตัวอานการด (ที่มีจําหนายทั่วไป) ที่เชื่อมตออยูกับ
คอมพิวเตอร
• การเชื่อมตอ USB โดยตรง: ปดการทํางานของกลองและตรวจสอบวาไดใสการดหนวยความจํา
ไวในกลองแลว เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB
กลองเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
หากตองการโอนยายภาพที่บนั ทึกเก็บอยูในหนวยความจําภายในของกลอง ใหถอดการด
หนวยความจําออกจากกลองกอนเชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอร
B หมายเหตุเกี่ยวกับการเชือ่ มตอกลองเขากับคอมพิวเตอร
ปลดการเชื่อมตออุปกรณอื่นที่ไดรับการจายไฟผานชอง USB ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร การตอ
กลองและอุปกรณที่ไดรับการจายไฟผานชอง USB อื่นเขากับคอมพิวเตอรพรอมกันอาจทําใหเกิดการ
ทํางานผิดพลาดหรือไฟที่จายจากคอมพิวเตอรสงู เกินไป ซึ่งเปนสาเหตุใหกลองหรือการดหนวย
ความจําเสียหาย
116
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
ถามีขอความแสดงขึ้นเพื่อใหคุณเลือกโปรแกรม ใหเลือก Nikon Transfer 2
• เมื่อใชงาน Windows 7
ถาหนาจอดังแสดงทางดานขวาปรากฏขึ้น
ใหทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือก Nikon
Transfer 2
1 ภายใต Import pictures and videos
(นําเขารูปภาพและวิดีโอ) คลิก
Change program (เปลีย่ นโปรแกรม)
ขอความการเลือกโปรแกรมจะปรากฏขึ้น ใหเลือก Nikon Transfer 2 และคลิก OK (ตกลง)
2 ดับเบิลคลิกสัญลักษณ Nikon Transfer 2
• เมื่อใช Windows 10 หรือ Windows 8.1
ถาหนาจอดังแสดงทางดานขวาปรากฏขึ้น ใหคลิก
ขอความและคลิก Import File (นําเขาไฟล)/Nikon
Transfer 2
• เมื่อใช OS X หรือ macOS
ถา Nikon Transfer 2 ไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหเปดใชแอปพลิเคชั่น Image Capture (ดึงภาพ)
ที่รวมมากับ Mac ขณะที่กลองเชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร และเลือก Nikon Transfer 2
เปนโปรแกรมเริ่มตนเพื่อเปดเมื่อกลองที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ
หากมีภาพอยูในการดหนวยความจําเปนจํานวนมาก โปรแกรม Nikon Transfer 2 อาจตองใชเวลา
สักพักในการเริ่มทํางาน รอจนกวา Nikon Transfer 2 จะเริ่มทํางาน
B หมายเหตุเกีย่ วกับการเชื่อมตอสาย USB
การทํางานไมสามารถรับประกันไดหากกลองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผาน USB hub
C การใช ViewNX-i
คนหาวิธีใชแบบออนไลนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
117
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
2
หลังจากเปด Nikon Transfer 2 คลิก Start Transfer (เริ่มโอนยาย)
Start Transfer
(เริ่มโอนยาย)
• การโอนยายภาพเริ่มตนขึ้น เมื่อการโอนยายภาพเสร็จสมบูรณ เปด ViewNX-i และภาพที่โอนยาย
แลวจะปรากฏขึ้น
3
ยกเลิกการเชื่อมตอ
C
Capture NX-D
• ถาคุณใชตัวอานการดหรือชองบรรจุแผนการด ใหเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในระบบปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอรเพื่อนําดิสกแบบถอดไดที่ตรงกับการดหนวยความจําออก จากนั้นจึงนําการด
หนวยความจําออกจากตัวอานการดหรือชองบรรจุแผนการด
• หากกลองเชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร ใหปดกลองกอน จากนั้นจึงถอดสาย USB ออก
ใชซอฟตแวร Capture NX-D ของ Nikon เพื่อปรับภาพใหละเอียด หรือเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับภาพ RAW
และบันทึกในรูปแบบอื่น สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตอ ไปนี้:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
118
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
การใชเมนู
การใชงานเมนู................................................................................................................ 120
รายการเมนู ................................................................................................................... 123
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ).................................................................................. 127
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D).......................................................................... 130
เมนูภาพยนตร................................................................................................................ 145
เมนูแสดงภาพ................................................................................................................ 153
เมนูเครือขาย.................................................................................................................. 158
เมนูตั้งคา ....................................................................................................................... 161
119
การใชเมนู
การใชงานเมนู
คุณสามารถตั้งคาเมนูดานลางนีไ้ ดโดยกดปุม d (เมนู)
•
•
•
•
•
A เมนูถายภาพ1, 2
e เมนูภาพยนตร1
c เมนูแสดงภาพ3
J เมนูเครือขาย
z เมนูตั้งคา
1
2
3
กดปุม d เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏขึ้น
สัญลักษณเมนูและตัวเลือกการตั้งคาที่ใชไดแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
กดปุม d เมื่อหนาจอแสดงภาพปรากฏขึ้น
1
กดปุม d (เมนู)
2
กดปุม เลือกคําสั่ง J
• เมนูจะปรากฏขึ้น
ระดับคุณภาพ
ขนาดภาพ
• สัญลักษณเมนูปจจุบันจะแสดง
ขึ้นมาเปนสีเหลือง
เมนูถายภาพ
สัญลักษณเมนู
3
เลือกสัญลักษณเมนูและกดปุม
การตั้งคา
โซนเวลาและวันที่
ตั้งคาหนาจอ
สลับ EVF อัตโนมัติ
ประทับวันที่
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว
ไฟชวย AF
k
• ตัวเลือกตางๆ ในเมนูจะสามารถ
เลือกได
120
การใชเมนู
การใชงานเมนู
4
เลือกตัวเลือกเมนูและกดปุม k
• ตัวเลือกบางรายการในเมนูจะไม
สามารถตัง้ คาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
โหมดถายภาพปจจุบนั หรือสถานะ
ของกลอง
การตั้งคา
โซนเวลาและวันที่
ตั้งคาหนาจอ
สลับ EVF อัตโนมัติ
ประทับวันที่
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว
ไฟชวย AF
5
เลือกการตั้งคาและกดปุม k
ประทับวันที่
• การตั้งคาที่คุณเลือกไวจะไดรับ
วันที่
การปรับใช
วันที่และเวลา
ปด
• เมื่อคุณใชเมนูเรียบรอยแลว ให
กดปุม d
• เมื่อเมนูแสดงขึ้น คุณสามารถ
เปลี่ยนเปนโหมดถายภาพไดโดยกดปุมกดชัตเตอร หรือปุม b (e)
C การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสั่งเมื่อเมนูปรากฏขึ้น
เมื่อเมนูหรือรายการตั้งคาปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกเมนูไดดว ยโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หรือปุมเลือกคําสัง่
C การใชงานแผงสัมผัสบนเมนู
คุณสามารถใชแผงสัมผัสในการใชงานเมนูได (A7)
การใชปุม w (ฟงกชั่น)
หากคุณกดปุม w ในโหมด A, B, C หรือ
D คุณสามารถกําหนดคาตัวเลือกเมนูกอน
บันทึกไดอยางรวดเร็ว (คาตั้งจากโรงงานคือ
ถายภาพตอเนื่อง) หากตองการตั้งคาตัวเลือก
เมนูอื่น ใหเลือก U ปุม Fn และเลือกตัวเลือก
เมนูทตี่ องการ
121
การใชเมนู
การใชงานเมนู
หนาจอการเลือกภาพ
เมื่อหนาจอการเลือกภาพ เชน หนาจอที่แสดงทางดานขวา
ปรากฏขึ้น ในขณะที่ใชงานเมนูกลอง ใหทําตามขั้นตอนที่
อธิบายไวดานลางนี้เพื่อเลือกภาพ
ลบภาพที่เลือก
กลับ
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง JK หรือหมุนปุมเลือกคําสั่ง
เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพื่อ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพื่อ
เปลี่ยนเปนการแสดงภาพขนาดยอ
• สามารถเลือกภาพสําหรับ หมุนภาพ ไดเพียงหนึ่งภาพ
ดําเนินการตอไปยังขั้นตอนที่ 3
2
ใช HI เพือ่ เลือก ON หรือ OFF
ยืนยัน
ON/OFF
ยืนยัน
ON/OFF
ยืนยัน
ลบภาพที่เลือก
กลับ
ลบภาพที่เลือก
• เมื่อเลือก ON สัญลักษณจะปรากฏใตภาพที่เลือกไว
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม
กลับ
3
ON/OFF
กดปุม k เพื่อใชการเลือกภาพ
• เมื่อขอความยืนยันปรากฏขึ้น ปฏิบัตติ ามคําแนะนำบนหนาจอเพื่อใชงาน
122
การใชเมนู
การใชงานเมนู
รายการเมนู
เมนูถายภาพ
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d
ตัวเลือกทั่วไป
ตัวเลือก
คาตัง้ จากโรงงาน
A
ระดับคุณภาพ*
Normal
127
ขนาดภาพ*
i 4608×3456
129
* สามารถตัง้ คาโดยกดปุม w (ฟงกชั่น) ได (A121)
สําหรับโหมด A, B, C และ D
ตัวเลือก
ไวตบาลานซ*
คาตัง้ จากโรงงาน
อัตโนมัติ (ปกติ)
A
130
ระบบวัดแสง*
เฉลี่ยทั้งภาพ
133
ถายภาพตอเนื่อง*
ถายทีละภาพ
134
ความไวแสง*
อัตโนมัติ
138
การถายครอมคาแสง
• จํานวนภาพ: ปดการถายครอม
• ระดับการเพิม่ คาสําหรับถายครอม: ±0.3
139
โหมดพื้นที่ AF*
AF คนหาวัตถุหลัก
140
โหมดออโตโฟกัส
โฟกัสลวงหนา
143
ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน
ปกติ
144
ตัวอยางภาพคาแสง M
เปด
144
* สามารถตัง้ คาโดยกดปุม w (ฟงกชั่น) ได (A121)
123
การใชเมนู
รายการเมนู
เมนูภาพยนตร
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ปุม k
ตัวเลือก
คาตัง้ จากโรงงาน
A
ตัวเลือกภาพยนตร
e 1080/30p หรือ S 1080/25p
145
โหมดออโตโฟกัส
AF ครั้งเดียว
150
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
เปด (ไฮบริด)
151
ลดเสียงรบกวนจากลม
ปด
152
อัตราการบันทึกภาพ
–
152
เมนูแสดงภาพ
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d
ตัวเลือก
1
2
A
ใสเครื่องหมายอัพโหลด1
153
ตกแตงอยางรวดเร็ว2
89
D-Lighting2
89
การแกไขตาแดง2
90
รีทัชภาพ2
90
เอ็ฟเฟกต2
92
ฉายสไลด
154
ปองกัน1
155
หมุนภาพ1
155
คัดลอก1
156
การแสดงภาพชุด
157
เลือกภาพบนหนาจอการเลือกภาพ ดู “หนาจอการเลือกภาพ” (A122) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ภาพที่แกไขแลวจะไดรับการบันทึกเก็บไวเปนไฟลแยกตางหาก บางภาพอาจไมไดรับการแกไข
124
การใชเมนู
รายการเมนู
เมนูเครือขาย
กดปุม d M สัญลักษณเมนู J M ปุม k
ตัวเลือก
A
โหมดเครื่องบิน
158
เลือกการเชื่อมตอ
158
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
158
การเชื่อมตอกับรีโมท
158
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
158
Wi-Fi
159
บลูทูธ
159
เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
159
125
การใชเมนู
รายการเมนู
เมนูตั้งคา
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปุม k
ตัวเลือก
* สามารถตัง้ คาโดยกดปุม w (ฟงกชั่น) ได (A121)
126
การใชเมนู
รายการเมนู
A
161
163
165
166
167
168
169
169
170
171
172
172
173
174
174
175
176
177
178
178
179
179
179
180
180
โซนเวลาและวันที่
ตั้งคาหนาจอ
สลับ EVF อัตโนมัติ
ประทับวันที่
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว*
ไฟชวย AF
การซูมแบบดิจิตอล
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง
ปุมล็อค AE/AF
ตั้งคาเสียง
ปดกลองอัตโนมัติ
ฟอรแมตการด/ฟอรแมต
ภาษา/Language
สัญญาณ HDMI
ชารจดวยคอม
คําอธิบายภาพ
ขอมูลลิขสิทธิ์
ขอมูลบอกตําแหนง
สลับตัวเลือก Av/Tv
จับจุดเดนขณะ MF
ใชคา ตัง้ จากโรงงาน
หนาจอสัมผัส
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
รุนเฟรมแวร
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)
ระดับคุณภาพ
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M ระดับคุณภาพ M ปุม k
ตั้งคาระดับคุณภาพ (อัตราการบีบอัดภาพ) ที่ใชเมือ่ บันทึกภาพ
อัตราการบีบอัดภาพต่ําจะไดภาพที่มคี ุณภาพสูง แตจํานวนภาพทีส่ ามารถบันทึกไดจะลดลง
การตั้งคายังปรับใชกับโหมดถายภาพอื่นดวย
ตัวเลือก
a
Fine
Normal
(คาตัง้ จากโรงงาน)
b
F
RAW
G
RAW + Fine
H
RAW + Normal
คําอธิบาย
ระดับคุณภาพจะดีกวา Normal
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:4
ระดับคุณภาพปกติ เหมาะสําหรับการใชงานทั่วไป
อัตราการบีบอัดภาพประมาณ 1:8
ขอมูล RAW จากเซ็นเซอรภาพจะถูกบันทึกโดยไมตองเพิ่มขั้นตอนการ
ประมวลผล คุณสามารถใชคอมพิวเตอรเพื่อเปลี่ยนการตัง้ คาที่ตงั้ ในระหวาง
การถายภาพได เชน ไวตบาลานซและคอนทราสต
• ขนาดภาพ ถูกกําหนดไวที่ i 4608×3456
รูปแบบไฟล: RAW (NRW), รูปแบบของ Nikon เอง
บันทึกภาพสองภาพในเวลาเดียวกัน ภาพ RAW หนึ่งภาพ และภาพ JPEG
คุณภาพดีหนึ่งภาพ
บันทึกภาพสองภาพในเวลาเดียวกัน ภาพ RAW หนึ่งภาพ และภาพ JPEG
คุณภาพมาตรฐานหนึ่งภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับระดับคุณภาพ
• ไมสามารถตั้งระดับคุณภาพไดในโหมดถายภาพตอไปนี้:
- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่ มเวลา และ ภาพพาโนรามาอยางงาย
- โหมดถายทําหนังสัน้
• ไมสามารถถายภาพ RAW ในโหมดถายภาพตอไปนี้ได:
- โหมดสําเร็จรูป
- โหมดสรางสรรค
- โหมดถายทําหนังสัน้
ถาคุณเปลี่ยนโหมดถายภาพไปเปนโหมดใดๆ ดานบน เมื่อเลือกระดับคุณภาพ RAW ไว ระดับคุณภาพ
จะเปลีย่ นเปน Fine หรือ Normal
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
127
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)
C ภาพ RAW ของกลองนี้
• คุณจะไมสามารถประมวลผลภาพ RAW ในกลองนี้ได
• ViewNX-i (A116) จําเปนตองติดตั้งบนคอมพิวเตอร เพื่อที่จะสามารถดูภาพ RAW บนคอมพิวเตอรได
• ไมสามารถแกไข หรือพิมพภาพ RAW โดยตรงได คุณสามารถปรับภาพหรือประมวลผลภาพ RAW ได
ถาคุณยายภาพ RAW ไปยังคอมพิวเตอร จากนั้นใชซอฟตแวร เชน Capture NX-D (A118)
C การบันทึกภาพ RAW และภาพ JPEG ในเวลาเดียวกัน
• ภาพ RAW และภาพ JPEG ที่บันทึกในเวลาเดียวกัน จะมีหมายเลขไฟลเดียวกัน แตจะมีนามสกุลไฟล
ตางกันคือ “.NRW” และ “.JPG” ตามลําดับ (A203)
• เมื่อแสดงภาพในกลอง จะมีเพียงภาพ JPEG เทานั้นที่แสดงขึ้นมา
• จําไววาเมื่อภาพ JPEG ถูกลบออกไปแลว ภาพ RAW ซึ่งถูกบันทึกไวในเวลาเดียวกันจะถูกลบทิ้งไปดวย
C จํานวนภาพที่บันทึกเก็บได
• สามารถตรวจสอบจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไดบนหนาจอเมื่อถายภาพได (A23)
• เนื่องจากการบีบอัดภาพ JPEG จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับเนื้อหา
ของภาพ แมวาจะใชการดหนวยความจําที่มีความจุ รวมถึงการตั้งคาระดับคุณภาพ และขนาดภาพ
ที่เหมือนกันก็ตาม นอกจากนี้ จํานวนภาพที่บนั ทึกเก็บไดยังอาจแตกตางกันไปตามยี่หอของการด
หนวยความจําดวย
• หากจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดคือ 10,000 ภาพขึ้นไป จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงเปน
“9999”
128
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)
ขนาดภาพ
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M ขนาดภาพ M ปุม k
ตั้งคาขนาดภาพ (จํานวนพิกเซล) ที่ใชเมื่อบันทึกภาพ JPEG
ยิ่งตั้งขนาดภาพไวสูงเทาใด ขนาดภาพที่สามารถพิมพไดก็จะสูงขึ้นเทานั้น แตจํานวนภาพทีส่ ามารถ
บันทึกไดจะลดลง
การตั้งคายังปรับใชกับโหมดถายภาพอื่นดวย
สัดสวนภาพ (แนวนอนตอแนวตัง้ )
ตัวเลือก*
i
4:3
4608×3456 (คาตั้งจากโรงงาน)
I 3264×2448
4:3
L 2272×1704
4:3
B 1600×1200
4:3
e 4608×2592
16:9
J 4608×3072
3:2
H 3456×3456
1:1
* คาตัวเลขแสดงใหเห็นถึงจํานวนของพิกเซลที่ถายไว
ตัวอยาง: i 4608×3456 = ประมาณ 16 ลานพิกเซล, 4608×3456 พิกเซล
B หมายเหตุเกีย่ วกับการพิมพภาพที่สัดสวนภาพ 1:1
เปลี่ยนการตัง้ คาเครื่องพิมพเปน “ขอบ” เมื่อพิมพภาพที่สัดสวนภาพ 1:1
เครื่องพิมพบางรุนไมสามารถพิมพภาพที่สัดสวนภาพ 1:1 ได
B หมายเหตุเกีย่ วกับขนาดภาพ
• ไมสามารถตั้งขนาดภาพไดในโหมดถายภาพตอไปนี้:
- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่ มเวลา และ ภาพพาโนรามาอยางงาย
- โหมดถายทําหนังสัน้
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
129
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
• โปรดดูที่ “ระดับคุณภาพ” (A127) และ “ขนาดภาพ” (A129) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ระดับคุณภาพ และ ขนาดภาพ
ไวตบาลานซ (การปรับเฉดสี)
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
C หรือ D M ไวตบาลานซ M ปุม k
ปรับไวตบาลานซใหเหมาะสมกับแหลงกําเนิดแสงหรือสภาพอากาศเพื่อใหสีสันในภาพตรงกับที่ตา
คุณมองเห็น
ตัวเลือก
อัตโนมัติ (ปกติ)
(คาตัง้ จากโรงงาน)
a
a2 อัตโนมัติ
(แสงโทนสีอบอุน )
คําอธิบาย
ไวตบาลานซจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ
เมื่อตั้งคาเปน อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุน) ในภาพจะไดรับการรักษา
สีอบอุนไว หากถายภาพภายใตแสงจากไฟหลอด เมื่อใชแฟลช จะมีการ
ปรับไวตบาลานซตามสภาพแสงแฟลชที่ยิงออกมา
ใชเมื่อไมไดผลลัพธที่ตอ งการดวย อัตโนมัติ (ปกติ), อัตโนมัติ
(แสงโทนสีอบอุน), ไฟหลอด, ฯลฯ (A132)
c แสงแดด*
ใชภายใตแสงแดดกลางแจง
d ไฟหลอด*
ใชภายใตแสงจากไฟหลอด
ใชภายใตแสงฟลูออเรสเซนต เลือก 1 (คูลไวตฟลูออเรสเซนต), 2
e ฟลูออเรสเซนต
(เดยไวตฟลูออเรสเซนต) และ 3 (เดยไลตฟลูออเรสเซนต)
อยางใดอยางหนึ่ง
f เมฆมาก*
ใชในสภาพเมฆมากหรือมืดครึ้ม
g ไฟแฟลช*
ใชกับแฟลช
x เลือกอุณหภูมส
ิ ี
ใชระบุอุณหภูมิสโี ดยตรง (A131)
* สามารถใชงานการปรับอยางละเอียดในเจ็ดขั้นตอน ใชเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มเฉดสีน้ําเงินและ
เครื่องหมายลบ (–) เพื่อเพิ่มเฉดสีแดง
b
ปรับตัง้ คาเอง
B หมายเหตุเกีย่ วกับไวตบาลานซ
• ปดแฟลชเมือ่ ตัง้ คาไวตบาลานซเปนคาอืน่ นอกเหนือจาก อัตโนมัติ (ปกติ), อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุน )
หรือ ไฟแฟลช (A25)
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
130
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
C อุณหภูมิสี
อุณหภูมิสีเปนการวัดคาจริงของสีจากแหลงกําเนิดแสง ซึ่งแสดงเปนหนวยที่แนนอน (K: Kelvin) แหลง
กําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสีนอยกวาจะปรากฏออกไปทางสีแดง ในขณะที่แหลงกําเนิดแสงที่มีอุณหภูมิสี
มากกวาจะปรากฏออกไปทางสีน้ําเงิน
แดง
ฟา
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
10000 [K]
0 a
1
หลอดไอโซเดียม: 2700K
7
แฟลช: 5400K
2
ไฟหลอด/
วอรมไวตฟลูออเรสเซนต: 3000K
8
เมฆมาก: 6000K
9
เดยไลตฟลูออเรสเซนต: 6500K
3
ไวตฟลูออเรสเซนต: 3700K
0
หลอดไอปรอทอุณหภูมิสูง: 7200K
4
คูลไวตฟลูออเรสเซนต: 4200K
a
ในที่รม: 8000K
5
เดยไวตฟลูออเรสเซนต: 5000K
6
แสงแดดกลางแจง: 5200K
131
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
การใชตัวเลือกปรับตั้งคาเอง
ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไวดานลางเพื่อวัดคาไวตบาลานซภายใตสภาพแสงที่ใชในการถายภาพ
1
วางวัตถุอางอิงสีขาวหรือสีเทาภายใตสภาพแสงไฟที่จะใชในระหวางทําการ
ถายภาพ
2
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือก
ปรับตั้งคาเอง และกดปุม k
• เลนสจะยืดออกไปยังตําแหนงชวงซูมเพื่อวัด
3
เลือก วัดคา
ไวตบาลานซ
อัตโนมัติ (ปกติ)
อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุน)
ปรับตั้งคาเอง
แสงแดด
ไฟหลอด
ฟลูออเรสเซนต
เมฆมาก
ปรับตั้งค่าเอง
• หากตองการใชคาที่วัดไดลาสุด ใหเลือก ยกเลิก
และกดปุม k
ยกเลิก
วัดคา
4
จัดองคประกอบภาพของวัตถุอางอิงสีขาวหรือ
สีเทาในกรอบวัดคา และกดปุม k เพื่อวัดคา
• ชัตเตอรจะลัน่ และการวัดคาเสร็จสมบูรณ (โดยไมมี
การบันทึกภาพเก็บไว)
ปรับตั้งคาเอง
ยกเลิก
วัดคา
ชองตรวจวัด
B หมายเหตุเกีย่ วกับการปรับตั้งคาเอง
คาไวตบาลานซสําหรับแสงแฟลชไมสามารถวัดโดยใช ปรับตั้งคาเอง ได เมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ใหตงั้ คา ไวตบาลานซ เปน อัตโนมัติ (ปกติ), อัตโนมัติ (แสงโทนสีอบอุน ) หรือ ไฟแฟลช
132
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
ระบบวัดแสง
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
C หรือ D M ระบบวัดแสง M ปุม k
ขั้นตอนการวัดความสวางของวัตถุเพื่อกําหนดชดเชยแสงเรียกกันวา “ระบบวัดแสง”
ใชตัวเลือกนี้เพื่อตั้งคาวิธกี ารวัดแสงของกลอง
ตัวเลือก
เฉลีย่ ทั้งภาพ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
G
คําอธิบาย
กลองจะใชพื้นที่กวางของหนาจอสําหรับระบบวัดแสง
ขอแนะนําใหใชสําหรับการถายภาพทั่วไป
q
เนนกลางภาพ
กลองวัดคาแสงจากกรอบทั้งหมดแตจะใหน้ําหนักกับตัวแบบที่อยูกลาง
กรอบภาพ ระบบวัดแสงสําหรับการถายภาพบุคคล จะเก็บรายละเอียดของ
พื้นหลังพรอมๆ กับใหสภาพแสงตรงกลางกรอบภาพเป็นตัววัดคาแสง*
r
เฉพาะจุด
พื้นที่ที่กลองวัดแสงจะแสดงดวยวงกลมกลางกรอบภาพ ซึ่งสามารถใชได
เมื่อวัตถุสวางกวาหรือมืดกวาพื้นหลังมาก ตองแนใจวาตัวแบบอยูภ ายใน
พื้นที่ที่แสดงดวยวงกลมเมื่อถายภาพ*
* ในการตั้งคาโฟกัสและคาแสงสําหรับตัวแบบที่ไมไดอยูตรงกลาง ใหเปลี่ยน โหมดพื้นที่ AF เปนแบบ
ปรับเองและตัง้ คาพื้นที่โฟกัสเปนตรงกลางของภาพ และใชการล็อคโฟกัส (A77)
B หมายเหตุเกีย่ วกับระบบวัดแสง
• เมื่อใชงานการซูมแบบดิจิตอล เนนกลางภาพ หรือ เฉพาะจุด จะถูกเลือก ขึ้นอยูกบั อัตราการซูม
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
C การแสดงผลบนหนาจอถายภาพ
เมื่อเลือก เนนกลางภาพ หรือ เฉพาะจุด แถบชวงการวัดแสง (A12) จะปรากฏขึ้น
133
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
การถายภาพตอเนื่อง
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, C
หรือ D M ถายภาพตอเนื่อง M ปุม k
ตัวเลือก
U ถายทีละภาพ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
k
ถายภาพตอเนื่อง H
K
ถายภาพตอเนื่อง M
m
ถายภาพตอเนื่อง L
L
บันทึกภาพกอนถาย
ภาพตอเนื่อง H:
120 ภาพตอวินาที
n
j ภาพตอเนื่อง H:
60 ภาพตอวินาที
M ถายแบบเวนชวงเวลา
คําอธิบาย
ถายทีละภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพอยางตอเนื่อง
• กลองจะถายภาพตอเนื่องสูงสุดประมาณ 10 ภาพดวยอัตราประมาณ
10 ภาพตอวินาที (เมื่อตั้งคาเปน Normal (ระดับคุณภาพ) และ
i 4608×3456 (ขนาดภาพ))
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพอยางตอเนื่อง
• กลองจะถายภาพตอเนื่องสูงสุดประมาณ 200 ภาพดวยอัตราประมาณ
7 ภาพตอวินาที (เมื่อตั้งคาเปน Fine หรือ Normal (ระดับคุณภาพ) และ
i 4608×3456 (ขนาดภาพ))
ขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพอยางตอเนื่อง
• กลองจะถายภาพตอเนื่องสูงสุดประมาณ 200 ภาพดวยอัตราประมาณ
3 ภาพตอวินาที (เมื่อตั้งคาเปน Fine หรือ Normal (ระดับคุณภาพ) และ
i 4608×3456 (ขนาดภาพ))
การถายภาพแบบที่มีการบันทึกภาพกอนถายจะเริมเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง เมื่อกดปุมกดชัตเตอรที่เหลือลงจนสุด กลองจะบันทึกภาพปจจุบนั
และภาพที่ถายไวทันทีกอนที่จะกดปุม (A135) การบันทึกภาพกอนถาย
ทําใหสามารถถายชวงเวลาที่สมบูรณแบบไดอยางงายดาย
• กลองสามารถถายภาพไดประมาณ 10 ภาพอยางตอเนื่องที่อัตรา
ประมาณ 15 ภาพตอวินาที (รวมถายภาพสูงสุด 5 ภาพในบันทึกภาพ
กอนถาย)
• ระดับคุณภาพจะกําหนดไวที่ Normal และขนาดภาพจะกําหนดไวที่
B 1600×1200
แตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่องดวย
อัตราความเร็วสูง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 60 ภาพ อยางตอเนื่องที่อัตรา
ประมาณ 120 ภาพตอวินาที
• ขนาดภาพจะกําหนดไวที่ B 1600×1200
แตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่องดวย
อัตราความเร็วสูง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 60 ภาพอยางตอเนื่องที่อัตราประมาณ
60 ภาพตอวินาที
• ขนาดภาพจะกําหนดไวที่ B 1600×1200
กลองจะถายภาพนิ่งอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ ตามการเวนชวงเวลาที่
ระบุไว (A136)
134
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพตอเนื่อง
• โฟกัส คาแสง และไวตบาลานซจะคงเดิมเหมือนคาที่ใชกับภาพแรกในแตละชุดภาพ (ยกเวน
ถายแบบเวนชวงเวลา)
• การบันทึกภาพอาจใชเวลานานกวาปกติหลังจากถายภาพ
• เมื่อคาความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้น สัญญาณรบกวนอาจปรากฏขึ้นในภาพถาย
• อัตราการบันทึกภาพอาจชาลง ขึ้นอยูกับระดับคุณภาพ ขนาดภาพ ประเภทการดหนวยความจําหรือ
สภาพการถายภาพ (เชน เมื่อทําการบันทึกภาพ RAW)
• เมื่อใช บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H:
60 ภาพตอวินาที แถบสีหรือความไมสม่ําเสมอของความสวางหรือเฉดสีอาจจะเกิดขึ้นในภาพที่ถายใต
แสงไฟซึ่งกะพริบถี่ดว ยความเร็วสูง เชน แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอด
ไอโซเดียม
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
C บันทึกภาพกอนถาย
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุด ภาพจะถูกบันทึกไวตามที่อธิบายไวดา นลางนี้
กดลงครึ่งหนึ่ง
กดลงจนสุด
ภาพที่บันทึกไวกอน
ภาพที่บนั ทึกเมื่อ
กดลงจนสุด
กดลงจนสุด
• สัญลักษณบันทึกภาพกอนถาย (N) บนหนาจอถายภาพจะเปลี่ยนเปนสีเขียวขณะกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง
135
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
ถายแบบเวนชวงเวลา
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B, C
หรือ D M ถายภาพตอเนื่อง M ปุม k M ถายแบบเวนชวงเวลา M ปุม k
1
ตั้งคาการเวนชวงเวลาระหวางแตละภาพที่
ตองการ
ถายแบบเวนชวงเวลา
น
• ใช JK เพื่อเลือกรายการ และใช HI เพื่อตั้งเวลา
• กดปุม k เมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
ว
02 30
ยืนยัน
2
3
4
กดปุม d (เมนู) เพือ่ แสดงหนาจอการถายภาพ
กดปุม กดชัตเตอรเพื่อถายภาพแรก
• ชัตเตอรจะลัน่ ตามการเวนชวงเวลาที่ระบุไว เพื่อ
ถายภาพที่สองและภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
• หนาจอจะปดการทํางานและไฟแสดงสถานะการทํางาน
จะกะพริบในระหวางการเวนชวงเวลาระหวางแตละ
ภาพ
2m30s
100
1/250
เมื่อถายภาพไดตามจํานวนที่ตองการแลว ใหกดปุมกดชัตเตอร
• การถายภาพจะสิ้นสุด
• การถายภาพจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติในสถานการณตอไปนี้:
- เมื่อการดหนวยความจําเต็ม
- เมื่อจํานวนของภาพที่ถายอยางตอเนื่องถึง 9999
136
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
F3.4
0.0
25m 0s
500
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายแบบเวนชวงเวลา
• เพื่อปองกันกลองปดการทํางานโดยไมคาดคิดในระหวางถายภาพ ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจอยางเพียงพอ
• หากใชอะแดปเตอร AC EH-62F (มีแยกจําหนายตางหาก; A204) กลองนี้จะสามารถรับการจายไฟ
จากชองเสียบปลั๊กไฟได ไมวาอยางไรก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นนอกจาก EH-62F หากไม
ปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บจากการเกิดความรอนสูง หรือทําใหกลองเสียหายได
• หามหมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปเปนการตั้งคาอื่น ขณะที่การถายแบบเวนชวงเวลากําลังดําเนินการ
การถายภาพจะสิน้ สุด
• หากความไวชัตเตอรชาและการบันทึกภาพใชเวลานานเมื่อเทียบกับการเวนชวงเวลาที่ระบุ สามารถ
ยกเลิกบางภาพขณะถายภาพแบบเวนชวงเวลาได
• คุณสามารถใชปมุ กดชัตเตอรบนรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) เพื่อเริ่มการถายภาพได
แตไมใชเพื่อสิ้นสุดการถายภาพ หากตองการสิ้นสุดการถายภาพ ใหกดปุม กดชัตเตอรบนกลอง
137
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
ความไวแสง
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
C หรือ D M ความไวแสง M ปุม k
คาความไวแสง (ISO) สูงชวยใหสามารถถายภาพตัวแบบที่มดื ได นอกจากนี้ แมวาตัวแบบหลายตัว
จะมีความสวางใกลเคียงกัน คุณยังสามารถถายภาพไดที่ความไวชัตเตอรสูง และยังลดความพรามัว
ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาการสั่นของกลองและการเคลื่อนที่ของตัวแบบได
• เมือ่ ตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงขึ้น ภาพอาจมีสัญญาณรบกวน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
อัตโนมัติ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ความไวแสงจะถูกเลือกจากชวง ISO 100 ถึง 1600 โดยอัตโนมัติ
I ชวง ISO คงที่ออโต
คุณสามารถเลือกชวงที่กลองจะปรับคาความไวแสง (ISO) โดยอัตโนมัติ
จาก ISO 100 - 400 หรือ ISO 100 - 800
100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400
คาความไวแสง (ISO) จะถูกกําหนดอยูที่คาที่กําหนด
a
C หมายเหตุเกีย่ วกับคาความไวแสง (ISO)
• ในโหมด D (ปรับเอง) เมื่อตั้งคาเปน อัตโนมัติ, ISO 100 - 400 หรือ ISO 100 - 800 จะมีการกําหนด
คาความไวแสง (ISO) ไวที่ ISO 100
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
C คาความไวแสง (ISO) จะแสดงขึ้นบนหนาจอถายภาพ
• เมื่อเลือก อัตโนมัติ หรือ ชวง ISO คงที่ออโต คาความไวแสง (ISO) ที่ถูกระบุโดยอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น
• คุณยังสามารถตัง้ ฟงกชั่นนี้ไดโดยการแตะจอแสดงคาความไวแสง (ISO) บนหนาจอการถายภาพได
138
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
การถายครอมคาแสง
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B หรือ C M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B หรือ
C M การถายครอมคาแสง M ปุม k
คาแสง (ความสวาง) จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระหวางการถายภาพตอเนื่อง เหมาะอยางยิ่งสําหรับ
การถายภาพที่ยากตอการปรับความสวางของภาพ
ตัวเลือก
จํานวนภาพ
คําอธิบาย
เลือก ปดการถายครอม (คาตั้งจากโรงงาน), 3 หรือ 5 สําหรับจํานวนของ
ภาพที่ถายอยางตอเนื่อง
ระดับการเพิ่มคาสําหรับ เลือก ±0.3 (คาตั้งจากโรงงาน), ±0.7 หรือ ±1.0 สําหรับขั้นตอนเพิ่มที่ใช
ถายครอม
ในชดเชยแสง
ความสัมพันธระหวางการตั้งคาและลําดับการถายภาพตามรายการดานลาง
จํานวนภาพ
3
5
ระดับการเพิ่มคาสําหรับ
ถายครอม
ลําดับการถายภาพ
±0.3
0, -0.3, +0.3
±0.7
0, -0.7, +0.7
±1.0
0, -1.0, +1.0
±0.3
0, -0.7, -0.3, +0.3, +0.7
±0.7
0, -1.3, -0.7, +0.7, +1.3
±1.0
0, -2.0, -1.0, +1.0, +2.0
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายครอมคาแสง
• การถายครอมคาแสง ไมสามารถใชงานในโหมด D (ปรับเอง) ได
• เมื่อตัง้ คาการชดเชยแสง (A66) และ ±0.3, ±0.7 หรือ ±1.0 ใน ระดับการเพิ่มคาสําหรับถายครอม
พรอมกัน คาการชดเชยแสงแบบรวมจะถูกนํามาใช
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
139
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
โหมดพื้นที่ AF
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
C หรือ D M โหมดพื้นที่ AF M ปุม k
กําหนดวิธีการที่กลองเลือกพื้นที่โฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เมื่อกลองตรวจจับใบหนาบุคคลได
กลองจะโฟกัสไปที่ใบหนานั้น ดู
“การใชการหาใบหนา” (A75)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
100
a หาใบหนา
1/250
F3.4
พื้นที่โฟกัส
เมื่อจับองคประกอบภาพที่ไมมีตวั แบบ
บุคคลหรือใบหนาที่ตรวจจับได กลอง
จะเลือกพื้นที่โฟกัสโดยอัตโนมัติตงั้ แต
หนึ่งจุดขึ้นไปจากพื้นที่โฟกัสเกาจุดที่มี
ตัวแบบอยูใกลกบั กลองมากที่สุดเมื่อ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
1/250
F3.4
พื้นที่โฟกัส
140
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
0.0
25m 0s
500
ตัวเลือก
ปรับตัง้ เอง
(เฉพาะจุด)
x ปรับตั้งเอง
(ปกติ)
O ปรับตัง้ เอง
(กวาง)
N
คําอธิบาย
ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลื่อนพื้นที่โฟกัสไปยังตําแหนงที่คุณตองการ
โฟกัส
หากตองการใชปุมเลือกคําสัง่ ในการกําหนดคาโหมดแฟลชหรือการตั้งคาอื่นๆ
ใหกดปุม k หากตองการกลับเขาสูก ารยายพื้นที่โฟกัส ใหกดปุม k อีกครั้ง
ขอบเขตที่สามารถเลื่อนไดของพื้นที่โฟกัส
พื้นที่โฟกัส (ตรงกลาง)
s
ติดตามวัตถุ
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อถายภาพตัวแบบที่
เคลือ่ นที่อยู บันทึกตัวแบบที่จะให
กลองจับโฟกัส พื้นที่โฟกัสจะเคลื่อนที่
ติดตามตัวแบบดังกลาวโดยอัตโนมัติ
ดู “การใชงานติดตามวัตถุ” (A142)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
พื้นที่โฟกัส (เคลื่อนที่)
ออก
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
พื้นที่โฟกัส
AF
คนหาวัตถุหลัก
(คาตัง้ จากโรงงาน)
M
เมื่อกลองตรวจจับตัวแบบหลักได
กลองจะโฟกัสไปที่ตวั แบบนั้น
ดู “การใช AF คนหาวัตถุหลัก”
(A74) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
1/250
F3.4
พืน้ ที่โฟกัส
B หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดพื้นที่ AF
• เมื่อใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสที่บริเวณกลางกรอบภาพไมวาจะตัง้ คา โหมดพืน้ ที่ AF
ไวหรือไม
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
141
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
การใชงานติดตามวัตถุ
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
C หรือ D M โหมดพื้นที่ AF M ปุม k M s ติดตามวัตถุ M ปุม k M ปุม d
1
2
เลือกบันทึกตัวแบบ
• จัดตัวแบบที่ตองการติดตามใหอยูที่จุดกึ่งกลางของ
กรอบภาพและกดปุม k
• เมื่อเลือกบันทึกตัวแบบแลว เสนกรอบสีเหลือง (พื้นที่
โฟกัส) จะปรากฏขึ้นรอบตัวแบบนั้นและกลองจะเริ่ม
ติดตามตัวแบบ
• หากไมสามารถบันทึกตัวแบบได ขอบจะปรากฏขึ้น
เปนสีแดง เปลี่ยนองคประกอบภาพและลองบันทึก
ตัวแบบใหมอีกครั้ง
• หากตองการยกเลิกการบันทึกตัวแบบ ใหกดปุม k
• หากกลองไมสามารถติดตามตัวแบบที่บันทึกไวไดอีก
พื้นที่โฟกัสจะหายไป ใหบันทึกตัวแบบอีกครั้ง
เริ่ม
F3.4
100
1/250
100
1/250
F3.4
1/250
F3.4
ออก
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ ถายภาพ
• เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงในขณะที่ยังไมมีพื้นที่โฟกัส
ปรากฏขึ้น กลองจะโฟกัสไปยังตัวแบบที่อยูกลาง
กรอบภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับการติดตามวัตถุ
• หากใชงาน เชน การซูมในขณะที่กลองกําลังติดตามตัวแบบ การบันทึกจะถูกยกเลิก
• การติดตามวัตถุอาจไมสามารถทําไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
142
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
0.0
25m 0s
500
0.0
25m 0s
500
โหมดออโตโฟกัส
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D
C หรือ D M โหมดออโตโฟกัส M ปุม k
M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
ตั้งคาวิธีโฟกัสของกลองเมือ่ ถายภาพนิ่ง
ตัวเลือก
A
AF ครั้งเดียว
คําอธิบาย
กลองจะจับโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเทานั้น
กลองจะโฟกัสวัตถุตลอดเวลาแมวาจะไมไดกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
B AF ตลอดเวลา
คุณจะไดยินเสียงการเคลื่อนที่ของเลนสในระหวางที่กลองหาโฟกัส
a โฟกัสลวงหนา
(คาตัง้ จากโรงงาน)
แมวาจะไมไดกดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กลองจะโฟกัสเมื่อตรวจพบวัตถุ
เคลื่อนที่หรือเมื่อองคประกอบภาพของภาพที่อยูในเฟรมภาพถูกเปลีย่ นอยาง
เห็นไดชัด
B หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดออโตโฟกัส
ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นๆ ได (A80)
C โหมดออโตโฟกัสสําหรับโหมดถายทําหนังสั้นหรือการบันทึกภาพยนตร
สามารถตัง้ คาโหมดออโตโฟกัสสําหรับโหมดถายทําหนังสั้นหรือการบันทึกภาพยนตรโดยใช
โหมดออโตโฟกัส (A150) ในเมนูภาพยนตร
143
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
C หรือ D M ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน M ปุม k
ตั้งคาระดับของฟงกชั่นลดสัญญาณรบกวนที่ใชงานปกติเมื่อบันทึกภาพ
ตัวเลือก
Q
คําอธิบาย
ลดสัญญาณรบกวนที่ระดับสูงกวาระดับมาตรฐาน
สูง
ปกติ
ลดสัญญาณรบกวนที่ระดับมาตรฐาน
(คาตัง้ จากโรงงาน)
M
R ต่ํา
ลดสัญญาณรบกวนที่ระดับต่ํากวาระดับมาตรฐาน
ตัวอยางภาพคาแสง M
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A, B, C หรือ D M ปุม d M สัญลักษณเมนู A, B,
C หรือ D M ตัวอยางภาพคาแสง M M ปุม k
ตั้งคาวาสะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพหรือไม เมื่อมีการเปลี่ยนคาแสงในโหมด D
(ปรับเอง)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด (คาตั้งจากโรงงาน) สะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพ
ไมสะทอนความสวางไปยังหนาจอถายภาพ
ปด
144
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (โหมด A, B, C หรือ D)
เมนูภาพยนตร
ตัวเลือกภาพยนตร
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ตัวเลือกภาพยนตร M ปุม k
เลือกตัวเลือกภาพยนตรที่ตอ งการใชในการบันทึก เลือกตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติเพื่อบันทึกที่
ความเร็วปกติ หรือตัวเลือกภาพยนตร HS (A147) เพื่อบันทึกภาพยนตรที่จะเลนในแบบสโลวหรือ
แบบเรงความเร็ว ตัวเลือกภาพยนตรที่สามารถเลือกไดจะแตกตางกันไป ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับการตั้งคา
อัตราการบันทึกภาพ (A152)
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6
(Video Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร (A213) เมื่อตั้งคา
ตัวเลือกภาพยนตร เปน d 2160/30p (4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD)
ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา UHS ทีม่ ีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 3
(Video Speed Class V30) หรือเร็วกวา
145
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
ตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติ
ตัวเลือก (ขนาดภาพ/
อัตราการบันทึกภาพ,
รูปแบบไฟล)
ขนาดภาพ
สัดสวนภาพ
(แนวนอนตอแนวตัง้ )
เวลาที่บันทึกตอไฟล
สูงสุด
(โดยประมาณ)
2160/30p (4K UHD)1, 2
1, 2
c 2160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
9 นาที
1080/30p
1080/25p
(คาตัง้ จากโรงงาน)
1920 × 1080
16:9
25 นาที
1080/60p2
1080/50p2
1920 × 1080
16:9
13 นาที
720/30p
720/25p
1280 × 720
16:9
29 นาที
720/60p
720/50p
1280 × 720
16:9
27 นาที
d
e
S
e
f
f
V
i
X
1
2
ไมสามารถเลือกไดเมื่อคุณใชหนวยความจําภายใน
ไมสามารถเลือกในโหมดสําเร็จรูป เพิ่มความนุมนวลของภาพ หรือ ภาพบุคคลอัจฉริยะ ได (เมื่อ
ตั้งคาเปน เพิม่ ความนุมนวลของภาพ)
• ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมีความยาวไมเกิน 29 นาที แมเมือ่ มีพื้นทีว่ างบนการดหนวยความจํา
เพียงพอสําหรับการบันทึกภาพยนตรที่มีระยะเวลายาวกวานั้น ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตร
ไฟลเดียวคือ 4 GB หากไฟลเดียวมีขนาดเกิน 4 GB แมวาจะบันทึกต่ํากวา 29 นาทีแลวก็ตาม
ไฟลจะแยกเปนหลายไฟล และไมสามารถแสดงอยางตอเนื่องได
• ระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูที่แทจริงอาจแตกตางกันไปตามเนื้อหาของภาพยนตร การเคลื่อนไหว
ของตัวแบบ หรือประเภทของการดหนวยความจํา
146
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
ตัวเลือกภาพยนตร HS
ภาพยนตรทบี่ ันทึกไวจะเลนภาพเร็วหรือเลนภาพชา
ดู “การบันทึกภาพยนตรในแบบเลนภาพชา และเลนภาพเร็ว (ภาพยนตร HS)” (A149)
ตัวเลือก
ขนาดภาพ
สัดสวนภาพ
(แนวนอนและแนวตัง้ )
คําอธิบาย
1280 × 720
16:9
ภาพยนตรแบบเลนภาพชา ความเร็ว 1/4
• เวลาในการบันทึกสูงสุด2:
7 นาที 15 วินาที (เวลาในการเลน: 29 นาที)
1
U HS 1080/2×
1920 × 1080
16:9
ภาพยนตรแบบเลนภาพชา ความเร็ว 1/2
• เวลาในการบันทึกสูงสุด2:
14 นาที 30 วินาที (เวลาในการเลน: 29 นาที)
V HS 1080/0.5×
1920 × 1080
16:9
ภาพยนตรแบบเลนภาพเร็ว ความเร็ว 2×
• เวลาในการบันทึกสูงสุด2:
29 นาที (เวลาในการเลน: 14 นาที 30 วินาที)
h
HS 720/4×1
1
ไมสามารถเลือกในโหมดสําเร็จรูป เพิ่มความนุมนวลของภาพ หรือ ภาพบุคคลอัจฉริยะ ได (เมื่อ
ตั้งคาเปน เพิม่ ความนุมนวลของภาพ)
2 ในขณะที่บน
ั ทึกภาพยนตร กลองสามารถสับเปลีย่ นระหวางการบันทึกภาพยนตรที่ความเร็วปกติกับ
การบันทึกภาพยนตรแบบเลนภาพชาหรือแบบเลนภาพเร็วได เวลาในการบันทึกสูงสุดที่แสดงในที่นี้
อางอิงกับกรณีเมื่อทําการบันทึกตอเนื่องโดยไมไดเปลีย่ นเปนความเร็วปกติ
B หมายเหตุเกีย่ วกับภาพยนตร HS
• เสียงจะไมถูกบันทึกลงไปดวย
• ไมสามารถบันทึกภาพนิ่งในขณะที่ทําการบันทึกภาพยนตรได
• การบันทึกภาพยนตรไมสามารถหยุดชั่วคราวได
• ตําแหนงชวงซูม, โฟกัส, คาแสง และไวตบาลานซจะถูกล็อคเมื่อการบันทึกภาพยนตรเริ่มตนขึ้น
147
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
C การเลนในแบบเลนภาพชา และเลนภาพเร็ว
เมื่อบันทึกที่ความเร็วปกติ:
ระยะเวลา
บันทึก
เวลาการเลน
10 วินาที
10 วินาที
เมื่อบันทึกดวย h HS 720/4×:
กลองจะบันทึกภาพยนตรในอัตรา 4× ของความเร็วปกติ
ภาพยนตรจะเลนในแบบเลนภาพชา ที่ความเร็วต่ํากวาปกติ 4×
ระยะเวลา
10 วินาที
บันทึก
เวลาการเลน
40 วินาที
การเลนแบบเลนภาพชา
เมื่อบันทึกดวย V HS 1080/0.5×:
บันทึกภาพยนตรที่ความเร็วต่ํากวาความเร็วปกติ 1/2
ภาพยนตรจะเลนภาพเร็วกวาปกติ 2×
ระยะเวลา
บันทึก
เวลาการเลน
10 วินาที
5 วินาที
การเลนแบบเลนภาพเร็ว
148
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
การบันทึกภาพยนตรในแบบเลนภาพชา และเลนภาพเร็ว (ภาพยนตร HS)
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ตัวเลือกภาพยนตร M
ปุม k
ภาพยนตรทบี่ ันทึกโดยใชภาพยนตร HS สามารถเลนในแบบเลนภาพชา ทีค่ วามเร็ว 1/4 หรือ 1/2
ของความเร็วปกติ หรือเลนในแบบเลนภาพเร็วที่ความเร็วสองเทาของความเร็วปกติ
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกตัวเลือก
ภาพยนตร HS (A147) และกดปุม k
• หลังจากใชตวั เลือกดังกลาวแลว ใหกดปุม d
เพื่อกลับสูหนาจอถายภาพ
2
2160/30p
1080/30p
1080/60p
720/30p
720/60p
HS 720/4×
HS 1080/2×
กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่ เริ่ม
บันทึกภาพยนตร
• กลองเริ่มการบันทึกภาพยนตร HS
• กลองจะสลับระหวางการบันทึกภาพยนตรดว ยความเร็ว
ปกติและการบันทึกภาพยนตร HS ทุกครั้งที่กดปุม k
• สัญลักษณตวั เลือกภาพยนตรจะเปลี่ยนไปเมื่อ
สับเปลี่ยนระหวางการบันทึกภาพยนตร HS กับ
การบันทึกภาพยนตรดวยความเร็วปกติ
3
ตัวเลือกภาพยนตร
กดปุม b (e) เพื่อหยุดการถายทํา
149
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
5s
โหมดออโตโฟกัส
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M โหมดออโตโฟกัส M ปุม k
ตั้งคาวิธีการที่กลองหาโฟกัสในโหมดถายทําหนังสั้น หรือเมื่อบันทึกภาพยนตร
ตัวเลือก
AF ครั้งเดียว
(คาตัง้ จากโรงงาน)
A
คําอธิบาย
โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อการบันทึกภาพยนตรเริ่มตนขึ้น
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบจะคอนขางคงที่
กลองจะหาโฟกัสอยางตอเนื่อง
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อระยะหางระหวางกลองกับตัวแบบจะเปลีย่ นแปลงอยาง
B AF ตลอดเวลา มากในระหวางการบันทึก เสียงการหาโฟกัสของกลองอาจไดรับการบันทึก
ลงในภาพยนตรดว ย ขอแนะนําใหใช AF ครั้งเดียว เพื่อปองกันเสียงการหา
โฟกัสของกลองแทรกแซงการบันทึก
B หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดออโตโฟกัส
เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตั้งคาไวที่ AF ครั้งเดียว
150
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
M ปุม k
เลือกตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวที่ใชในโหมดถายทําหนังสั้น หรือเมื่อบันทึกภาพยนตร
เลือก ปด เมือ่ ใชขาตั้งกลองเพื่อใหกลองไมเคลื่อนไหวขณะบันทึกภาพยนตร
ตัวเลือก
V เปด (ไฮบริด)
(คาตัง้ จากโรงงาน)
g
เปด
คําอธิบาย
ทําการชดเชยแบบออพติคอลสําหรับกลองสั่นโดยใชวิธกี ารปรับเลนส
ดําเนินการระบบลดภาพสัน่ ไหวแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชการประมวลผลภาพ
โดยมุมมองภาพ (คือสวนที่มองเห็นในภาพ) จะแคบลง
ใชงานการชดเชยสําหรับกลองสั่นโดยใชการปรับเลนส VR
การชดเชยไมทํางาน
ปด
B หมายเหตุเกีย่ วกับระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
• เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตัง้ คาไวที่ ปด
• ผลจากการสั่นไหวของกลองอาจไมสามารถทําใหหมดไปไดอยางสมบูรณในบางสถานการณ
151
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
ลดเสียงรบกวนจากลม
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M ลดเสียงรบกวนจากลม
M ปุม k
ตัวเลือก
Y
คําอธิบาย
ลดเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อลมพัดมากระทบกับไมโครโฟนระหวางการบันทึก
ภาพยนตร เสียงอื่นๆ อาจเบาลงเมื่อเลนภาพยนตร
เปด
ปด (คาตั้งจากโรงงาน)
ปดการใชงานตัวเลือกลดเสียงรบกวนจากลม
B หมายเหตุเกีย่ วกับลดเสียงรบกวนจากลม
เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตั้งคาไวที่ ปด
อัตราการบันทึกภาพ
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M สัญลักษณเมนู e M อัตราการบันทึกภาพ
M ปุม k
เลือกอัตราการบันทึกภาพทีใ่ ชในภาพยนตรเหลือ่ มเวลา โหมดถายทําหนังสัน้ หรือเมือ่ บันทึกภาพยนตร
เมือ่ เปลีย่ นการตัง้ คาอัตราการบันทึกภาพ ตัวเลือกทีส่ ามารถตัง้ คาไดใน ตัวเลือกภาพยนตร (A145)
จะเปลีย่ นไป
ตัวเลือก
คําอธิบาย
30 ภาพตอวินาที (30p/60p) เหมาะสําหรับการแสดงภาพบนทีวีตามมาตรฐาน NTSC
25 ภาพตอวินาที (25p/50p) เหมาะสําหรับการแสดงภาพบนทีวีตามมาตรฐาน PAL
152
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
เมนูแสดงภาพ
ใหดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟงกชั่นการแกไขภาพจาก “การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)” (A88)
ใสเครื่องหมายอัพโหลด
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ)
M ปุม d M ใสเครื่องหมายอัพโหลด M ปุม k
เลือกภาพนิ่งในกลองและอัพโหลดภาพเหลานัน้ ไปยังอุปกรณสมารทซึ่งทําการเชื่อมตอไรสายกับ
แอปพลิเคชั่น SnapBridge ไว
บนหนาจอการเลือกภาพ (A122) ใหเลือกหรือยกเลิกการเลือกภาพที่จะอัพโหลด
• ขนาดของภาพที่อัพโหลดถูกจํากัดไวที่ 2 ลานพิกเซล หากตองการอัพโหลดภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับ
ใหใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
• ไมสามารถเลือกภาพ RAW และภาพยนตรได หากตองการอัพโหลดภาพยนตรไปยังอุปกรณ
สมารท ใหใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
• โปรดทราบวาเมื่อคุณเลือก ใชคา ตัง้ จากโรงงาน (A179) ในเมนูตั้งคาหรือ เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
(A159) ในเมนูเครือขาย การตั้งคาใสเครื่องหมายอัพโหลดที่คุณกําหนดไวจะถูกยกเลิก
153
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
ฉายสไลด
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M ฉายสไลด M ปุม k
แสดงภาพทีละภาพในแบบ “ฉายสไลด” อัตโนมัติ เมื่อเลนไฟลภาพยนตรในแบบฉายสไลด จะแสดง
เฉพาะเฟรมแรกของแตละภาพยนตรเทานั้น
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือก เริ่ม และ
กดปุม k
ฉายสไลด
เริ่ม
• เริ่มฉายสไลด
ตั้งชวงหางเวลา
เลนวน
• หากตองการเปลีย่ นการเวนระยะเวลาระหวางภาพ
ใหเลือก ตั้งชวงหางเวลา กดปุม k และระบุ
หยุดชั่วคราว
ระยะเวลาที่ตอ งการกอนที่จะเลือก เริ่ม
• หากตองการฉายสไลดซ้ําโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เลนวน และกดปุม k กอนจะเลือก เริ่ม
• เวลาในการฉายสูงสุดจะอยูที่ 30 นาทีแมวาจะเปดใชงาน เลนวน ไวก็ตาม
2
จบหรือเริ่มฉายสไลดใหม
• หนาจอดานขวาจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ฉายสไลดจบ
หรือหยุดชั่วคราว หากตองการออกจากการฉายสไลด
ใหเลือก G และกดปุม k หากตองการฉายสไลดตอ
ใหเลือก F และกดปุม k
การใชงานระหวางการแสดงภาพ
• ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK หรือหมุนเพื่อแสดงภาพกอนหนา/ถัดไป กดปุมลงคางไวเพื่อ
ยอนกลับ/เรงภาพไปขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุม k เพื่อหยุดชั่วคราวหรือสิ้นสุดการฉายสไลด
154
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
ปองกัน
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ)
M ปุม d M ปองกัน M ปุม k
กลองจะปองกันภาพที่เลือกไวจากการลบทิ้งโดยไมตั้งใจ
เลือกภาพที่จะปองกันหรือยกเลิกการปองกันจากหนาจอการเลือกภาพ (A122)
โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในของกลองจะเปนการลบ
ขอมูลทัง้ หมด รวมถึงไฟลที่ปองกันไวอยางถาวร (A173)
หมุนภาพ
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M หมุนภาพ M ปุม k
กําหนดแนวการวางภาพของภาพนิ่งที่บันทึกไวระหวางการแสดงภาพ
เลือกภาพจากหนาจอการเลือกภาพ (A122) เมื่อหนาจอหมุนภาพปรากฏขึ้น ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
JK หรือหมุนปุมเลือกคําสั่งเพื่อหมุนภาพ 90 องศา
หมุนภาพ
หมุนภาพ
หมุนภาพ
กลับ
หมุน
ยืนยัน
กลับ
หมุน 90
องศาทวนเข็มนาฬิกา
หมุน
ยืนยัน
กลับ
หมุน
กดปุม k เพื่อสิ้นสุดการวางแนวภาพบนหนาจอ และบันทึกขอมูลการวางแนวภาพไวกับภาพ
155
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
ยืนยัน
หมุน 90
องศาตามเข็มนาฬิกา
คัดลอก (คัดลอกระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจำภายใน)
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M คัดลอก M ปุม k
สามารถคัดลอกภาพถายระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจําภายในได
• เมื่อใสการดหนวยความจําที่ปราศจากภาพถายและกลองเปลีย่ นกลับเปนโหมดแสดงภาพแลว
หนวยความจําไมมีภาพ จะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ใหกดปุม d เพื่อเลือก คัดลอก
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกตัวเลือก
ปลายทางที่จะคัดลอกภาพไปไวแลวกดปุม k
คัดลอก
จากกลองไปการด
จากการดไปกลอง
2
เลือกตัวเลือกคัดลอก และกดปุม k
• เมื่อคุณเลือก ภาพที่เลือก ใหใชหนาจอการเลือกภาพ
เพื่อระบุภาพ (A122)
จากกลองไปการด
ภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมด
B หมายเหตุเกีย่ วกับการคัดลอกภาพ
• เฉพาะไฟลที่มีฟอรแมตที่กลองสามารถบันทึกไดเทานั้นจึงจะสามารถคัดลอกได
• การคัดลอกนี้อาจไมสามารถทําไดกับภาพที่ถายดวยกลองยี่หออื่นหรือภาพที่ดัดแปลงแกไขใน
คอมพิวเตอร
C การคัดลอกภาพในภาพชุด
• หากคุณเลือกภาพหลักของชุดภาพใน ภาพที่เลือก ภาพทั้งหมดในชุดภาพจะถูกคัดลอก
• หากคุณกดปุม d ในขณะที่มีการแสดงภาพในภาพชุด คุณจะสามารถใชไดเฉพาะตัวเลือกการคัดลอก
จากการดไปกลอง ภาพทั้งหมดในชุดภาพจะถูกคัดลอกหากเลือก ชุดภาพปจจุบัน
156
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
การแสดงภาพชุด
กดปุม c (โหมดแสดงภาพ) M ปุม d M การแสดงภาพชุด M ปุม k
เลือกวิธกี ารที่ใชแสดงภาพในชุดภาพ (A86)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
Q ภาพเดียว
แสดงภาพในชุดภาพทีละภาพ
F ปรากฏขึ้นในหนาจอแสดงภาพ
ภาพหลักเทานั้น
(คาตัง้ จากโรงงาน)
แสดงเฉพาะภาพหลักแทนภาพตางๆ ในชุดภาพ
C
การตั้งคานี้ปรับใชกับภาพชุดทั้งหมด และจะถูกบันทึกลงในหนวยความจําของกลองแมหลังจาก
ปดกลองไปแลว
157
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
เมนูเครือขาย
กดปุม d M สัญลักษณเมนู J M ปุม k
กําหนดคาการตั้งคาเครือขายไรสายเพื่อเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณสมารท หรือรีโมทคอนโทรล
ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
• เมือ่ คุณทําการเชื่อมตอไรสายระหวางกลองกับอุปกรณสมารท ดวยแอปพลิเคชั่น SnapBridge
ที่ติดตั้งอยู คุณจะสามารถอัพโหลดภาพที่ถายดวยกลองไปยังอุปกรณสมารท หรือทําการ
ถายภาพระยะไกลได ดู “คําแนะนําในการเชื่อมตอ SnapBridge” ที่มมี าใหสําหรับขั้นตอน
การเชื่อมตอเครือขาย
• การตั้งคาบางอยางไมสามารถเปลี่ยนไดในขณะที่มีการเชื่อมตอไรสาย หากตองการเปลี่ยน
การตั้งคาเหลานั้น ใหปลดการเชื่อมตอไรสาย
ตัวเลือก
คําอธิบาย
โหมดเครื่องบิน
เลือก เปด เพื่อปดการเชื่อมตอไรสายทั้งหมด
เลือกการเชื่อมตอ
เลือกวาจะเชือ่ มตอกลองเขากับอุปกรณสมารท หรือรีโมทคอนโทรล
ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
เลือกเมื่อใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge ในการเชื่อมตอกลองและ
อุปกรณสมารท ดู “คําแนะนําในการเชื่อมตอ SnapBridge” ที่มี
มาใหสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
• เลือก อุปกรณสมารท ใน เลือกการเชื่อมตอ กอนการเลือก
ตัวเลือกนี้
การเชื่อมตอกับรีโมท
เลือกเมื่อทําการเชื่อมตอรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนาย
ตางหาก) เขากับกลอง กลองรอสําหรับการเชื่อมตอเครือขาย
(A207)
• เลือก รีโมทคอนโทรล ใน เลือกการเชื่อมตอ กอนการเลือก
ตัวเลือกนี้
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
ตั้งเงื่อนไขสําหรับการสงภาพไปยังอุปกรณสมารทโดยอัตโนมัติ
• ขนาดของภาพที่อัพโหลดถูกจํากัดไวที่ 2 ลานพิกเซล หาก
ตองการอัพโหลดภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับ ใหใช Download
pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
158
การใชเมนู
เมนูเครือขาย
ตัวเลือก
คําอธิบาย
SSID*: เปลี่ยน SSID ตัง้ SSID ที่มีตวั อักษรและตัวเลข 1-32 ตัว
Wi-Fi
ชนิดการเชื่อมตอ
Wi-Fi
การพิสูจนตัวตน/การเขารหัส: เลือกวาจะใหเขารหัสลับการ
สื่อสารระหวางกลองกับอุปกรณสมารทที่เชื่อมตอหรือไม
การสื่อสารจะไมถูกเขารหัสเมื่อเลือก เปด
รหัสผาน*: ตั้งรหัสผาน ตัง้ รหัสผานที่มีตัวอักษรและตัวเลข
8-36 ตัว
แชนเนล: เลือกแชนเนลที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ Wi-Fi หาก
คุณภาพการสื่อสารไมดี หรือความเร็วในการอัพโหลดภาพชามาก
เมื่อใชการเชื่อมตอ Wi-Fi ใหลองเปลี่ยนแชนเนลใหม
การตัง้ คาปจจุบัน
แสดงการตัง้ คาปจจุบัน
การเชื่อมตอเครือขาย เลือก ไมใช เพื่อปดการสื่อสาร Bluetooth
บลูทูธ
อุปกรณที่จับคู
เปลีย่ นอุปกรณสมารทที่จะเชื่อมตอ หรือลบอุปกรณสมารทที่
เชื่อมตอไว
กลองนี้สามารถจับคูก ับอุปกรณสมารทไดสูงสุดหาเครื่อง แต
สามารถเชื่อมตอไดเพียงหนึ่งอุปกรณตอครั้ง
สงภาพขณะปด
ตั้งคาวาจะใหกลองสือ่ สารกับอุปกรณสมารทเมื่อกลองปดอยูหรือ
อยูใ นโหมดเตรียมพรอมหรือไม (A25)
เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
เรียกคืนการตั้งคาเมนูเครือขายสูค าตัง้ จากโรงงาน
* ดู “การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูลของวิธกี ารปอนอักขระพยัญชนะ
C สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Bluetooth บนหนาจอการถายภาพ
• เปด: กลองถูกเชื่อมตอเขากับอุปกรณสมารทผาน Bluetooth
• กะพริบ: กลองกําลังรอการเชื่อมตอเครือขายไปยังอุปกรณสมารทเพื่อสรางใหม กะพริบเมื่อการเชื่อมตอ
Bluetooth ถูกปลดออกขณะที่กําลังอัพโหลดภาพ (A200)
159
การใชเมนู
เมนูเครือขาย
การใชแปนพิมพปอนขอความ
• ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลือกอักขระพยัญชนะ
กดปุม k เพื่อปอนอักขระที่เลือกในเขตขอมูลขอความ
และเลื่อนเคอรเซอรไปยังที่วางถัดไป
• เลือกสัญลักษณเปลี่ยนประเภทอักขระและกดปุม k
เพื่อเปลี่ยนประเภทอักขระ
• เลื่อนเคอรเซอรไปยังเขตขอมูลขอความถัดไปโดยหมุน
แปนหมุนเลือกคําสั่ง
• ลบอักขระโดยเลื่อนเคอรเซอรไปยังเขตขอมูลขอความที่
ตองการลบ และกดปุม l
• หากตองการปรับใชการตั้งคา ใหเลือก P บนแปนพิมพ
แลวกดปุม k
เขตขอมูลขอความ
ลบ
C การใชงานแผงสัมผัสบนแปนพิมพปอนขอความ
คุณสามารถปอนอักขระโดยแตะเขตขอมูลขอความ แปนพิมพ หรือสัญลักษณเปลี่ยนประเภทอักขระ
160
การใชเมนู
เมนูเครือขาย
ปอน
แปนพิมพ
สัญลักษณเปลี่ยนประเภทอักขระ
เมนูตั้งคา
โซนเวลาและวันที่
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M โซนเวลาและวันที่ M ปุม k
ตั้งนาฬิกาในกลอง
ตัวเลือก
ซิงคกับอุปกรณ
สมารท
คําอธิบาย
เลือก เปด เพื่อซิงโครไนซการตัง้ คาวันที่และเวลากับอุปกรณสมารท เปดใชงาน
ฟงกชั่นการซิงโครไนซนาฬิกาของแอปพลิเคชั่น SnapBridge
• เลือกเขตขอมูล: กดปุมเลือกคําสัง่
วันที่และเวลา
JK
วันที่และเวลา*
• แกไขวันที่และเวลา: กด HI
นอกจากนี้ยังสามารถเปลีย่ นวันที่
และเวลาไดโดยหมุนปุมเลือกคําสั่ง
หรือแปนหมุนเลือกคําสั่งไดอีกดวย
• ใชการตัง้ คา: เลือกการตัง้ คาชองนาที
และกดปุม k
ว
ด
ป
01 01 2019
ช
น
00 00
ยืนยัน
รูปแบบวันที่
เลือก ป/เดือน/วัน, เดือน/วัน/ป หรือ วัน/เดือน/ป
โซนเวลา*
ตัง้ โซนเวลาและฟงกชั่น Daylight Saving Time
• เมื่อตัง้ คา เวลาตางถิ่น (x) หลังจากที่ตั้งคาเวลาทองถิ่น (w) กลองจะ
คํานวณคาความแตกตางระหวางเวลาทองถิ่นกับเวลาตางถิ่นโดยอัตโนมัติ
และวันที่และเวลาในภูมิภาคที่เลือกจะถูกบันทึกไว
* สามารถตัง้ คาไดเฉพาะเมื่อ ซิงคกับอุปกรณสมารท ถูกตั้งเปน ปด
การตั้งโซนเวลา
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือก โซนเวลา
และกดปุม k
โซนเวลาและวันที่
ซิงคกับอุปกรณสมารท
วันที่และเวลา
รูปแบบวันที่
โซนเวลา
London, Casablanca
UTC+0
161
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
15/11/2019 15:30
2
เลือก w เวลาทองถิ่น หรือ x เวลาตางถิ่น
และกดปุม k
• วันที่และเวลาซึ่งปรากฏบนหนาจอจะเปลี่ยนไป
ขึ้นอยูกับวาเลือกเวลาทองถิ่นหรือเวลาตางถิ่น
โซนเวลา
เวลาทองถิ่น
เวลาตางถิ่น
London, Casablanca
UTC+0
3
กด K
15/11/2019 15:30
โซนเวลา
เวลาทองถิ่น
เวลาตางถิ่น
London, Casablanca
UTC+0
4
ใช JK เพื่อเลือกโซนเวลา
เวลาตางถิ่น
• กด H เพื่อเปดใชงานฟงกชั่น Daylight Saving Time
และ W จะปรากฏขึ้น กด I เพื่อปดใชงานฟงกชั่น
Daylight Saving Time
• กดปุม k เพื่อใชโซนเวลานั้น
• หากไมแสดงเวลาที่ถูกตองสําหรับการตัง้ เวลาทองถิ่น
หรือตางถิ่น ใหตั้งเวลาที่ถูกตองใน วันที่และเวลา
162
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
15/11/2019 15:30
New York, Toronto, Lima
UTC-5
15/11/2019 10:30
กลับ
ยืนยัน
ตั้งคาหนาจอ
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ตั้งคาหนาจอ M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ขอมูลภาพถาย
ตัง้ คาวาจะแสดงขอมูลบนหนาจอหรือไม
ความสวางของ
หนาจอ
ปรับความสวางของหนาจอ
• คาตั้งจากโรงงาน: 3
ความสวางของ EVF
ปรับความสวางของชองมองภาพ
• คาตั้งจากโรงงาน: 3
แสดงวิธใี ช
คําอธิบายฟงกชั่นจะแสดงขึ้นขณะที่เปลีย่ นโหมดถายภาพ หรือขณะที่หนาจอ
การตั้งคาแสดงขึ้น
• คาตั้งจากโรงงาน: เปด
รีวิวภาพ
ตัง้ คาวาจะแสดงภาพทันทีหลังจากที่ถายหรือไม
• คาตั้งจากโรงงาน: เปด
ขอมูลภาพถาย
โหมดถายภาพ
โหมดแสดงภาพ
4/4
แสดงขอมูล
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
ขอมูลเดียวกับที่แสดงใน แสดงขอมูล จะปรากฏขึ้น และจะซอนขอมูลดังที่
แสดงอัตโนมัติ
แสดงใน ซอนขอมูล หากไมมีการใชงานใดๆ เปนเวลาครูหนึ่ง ขอมูลจะปรากฏ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อใชงานกลอง
ซอนขอมูล
163
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
โหมดถายภาพ
โหมดแสดงภาพ
4/4
เสนตาราง+แสดง
อัตโนมัติ
100
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
นอกจากขอมูลที่แสดงใน
แสดงอัตโนมัติ เสนตารางจะปรากฏ
ขึ้นมาเพื่อชวยในการจัดองคประกอบ
ภาพ
เสนตารางนี้จะไมปรากฏขึ้นมาใน
ขณะที่บันทึกภาพยนตร
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
เหมือนกับ แสดงอัตโนมัติ
4/4
100
เฟรมภ.+แสดง
อัตโนมัติ
1/250
0.0
25m 0s
500
F3.4
นอกจากขอมูลที่แสดงใน
เหมือนกับ แสดงอัตโนมัติ
แสดงอัตโนมัติ เฟรมภาพจะปรากฏ
ขึ้นกอนการบันทึกภาพยนตรจะเริ่มตน
ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่จะจับภาพเมื่อบันทึก
ภาพยนตร
เฟรมภาพยนตรจะไมปรากฏขึ้นมาใน
ขณะที่บันทึกภาพยนตร
164
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
สลับ EVF อัตโนมัติ (สลับจอแสดงภาพไปเปนชองมองภาพโดยอัตโนมัต)ิ
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สลับ EVF อัตโนมัติ M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
(คาตั้งจากโรงงาน)
เมื่อคุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ เซ็นเซอรตรวจจับสายตาจะ
ตอบสนองตอการกระทําดังกลาว และการแสดงผลจะสลับจากจอภาพ
ไปเปนชองมองภาพโดยอัตโนมัติ
ปด
แมเมื่อคุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ การแสดงผลจะไมสลับไปเปน
ชองมองภาพ
165
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ประทับวันที่
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ประทับวันที่ M ปุม k
วันที่และเวลาที่ถายภาพสามารถประทับลงบนภาพในขณะที่
ถายภาพ
15.11.2019
ตัวเลือก
คําอธิบาย
W
วันที่
ประทับวันที่ลงบนภาพ
X
วันที่และเวลา
ประทับวันที่และเวลาลงบนภาพ
ปด (คาตัง้ จากโรงงาน)
วันที่และเวลาไมถูกประทับลงบนภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับประทับวันที่
• วันที่และเวลาซึ่งประทับลงบนภาพจะกลายเปนสวนหนึ่งของขอมูลภาพโดยถาวรและลบออกไมได
หากถายภาพเสร็จแลวจะไมสามารถประทับวันที่และเวลาลงบนภาพได
• วันที่และเวลาจะไมสามารถประทับลงบนภาพไดในสถานการณตอไปนี้:
- เมื่อตั้งคาโหมดสําเร็จรูปเปน บุคคลตอนกลางคืน (เมื่อตั้งคาเปน มือถือ), ทิวทัศนตอนกลางคืน
(เมื่อตัง้ คาเปน มือถือ), ภาพยอนแสง (เมื่อ HDR ถูกตัง้ คาเปน เปด), ภาพพาโนรามาอยางงาย
หรือ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
- เมื่อตั้งคา ระดับคุณภาพ (A127) เปน RAW, RAW + Fine หรือ RAW + Normal
- เมือ่ ตัง้ คา ถายภาพตอเนื่อง (A134) เปน บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที
หรือ ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที
- เมื่อบันทึกภาพยนตร
- เมื่อบันทึกภาพนิ่งในระหวางทําการบันทึกภาพยนตร
- เมื่อคัดลอกภาพนิ่งจากภาพยนตรในระหวางการแสดงภาพยนตร
• วันที่และเวลาที่ประทับลงบนภาพอาจไมสามารถอานไดโดยงายหากเลือกภาพขนาดเล็ก
166
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร M ปุม k
ตั้งวาจะยกเลิกการตั้งเวลาถายหลังจากใชถายภาพแลวหรือไม (A61)
ตัวเลือก
ออกจากโหมดตั้งเวลาถาย
(คาตัง้ จากโรงงาน)
o
k
คําอธิบาย
การตัง้ เวลาถายถูกยกเลิกหลังจากถายภาพ
• หลังจากถายภาพในโหมดสําเร็จรูป
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง การตัง้ เวลาถายจะไมถูก
ยกเลิก หากตองการยกเลิกการตั้งเวลาถาย ใหตงั้ คาการ
ตั้งเวลาถายเปน k ดวยตนเอง
• ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ และ ตั้งถายสไมล จะไมถูก
ยกเลิก
การถายภาพแบบตัง้ เวลายังคงดําเนินตอไปหลังจากถายภาพ
อยูในโหมดตัง้ เวลาถายตอ • เมื่อปดกลอง การตั้งเวลาถายจะถูกยกเลิก
• การถายภาพตัวเองตัดแปะ ถูกยกเลิก
167
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ระบบลดภาพถายสั่นไหว
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ระบบลดภาพถายสั่นไหว M ปุม k
เลือกการตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวที่จะใชงานเมือ่ ถายภาพนิ่ง
เลือก ปด เมือ่ ใชขาตั้งกลองเพื่อใหกลองไมเคลื่อนไหวขณะถายภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ใชงานการชดเชยสําหรับกลองสั่นโดยใชการปรับเลนส VR
ปด
การชดเชยไมทํางาน
B หมายเหตุเกีย่ วกับระบบลดภาพถายสั่นไหว
• หลังจากที่เปดการทํางานของกลองหรือหลังจากสลับจากโหมดแสดงภาพเปนโหมดถายภาพ ใหรอ
จนกวาหนาจอถายภาพจะพรอมกอนถายภาพ
• ภาพที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอทันทีหลังจากถายอาจพรามัว
• ระบบลดภาพสั่นไหวอาจจะกําจัดผลจากอาการกลองสั่นไมไดทั้งหมดในบางกรณี
168
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ไฟชวย AF
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ไฟชวย AF M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
อัตโนมัติ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ไฟชวยหา AF จะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอรภายใต
แสงสลัว ไฟชวยหานี้มีระยะประมาณ 3.5 ม. ที่ตําแหนงมุมกวางสูงสุด
และประมาณ 5.0 ม. ตําแหนงเทเลโฟโตสูงสุด
• ไฟชวยหา AF อาจไมสวางขึ้น ขึ้นอยูกับตําแหนงของพื้นที่โฟกัสหรือ
โหมดถายภาพ
ปด
ไฟชวยหา AF ไมสวางขึ้น
a
การซูมแบบดิจิตอล
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M การซูมแบบดิจิตอล M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
เปดทํางานการซูมแบบดิจิตอล
ปด
ยกเลิกทํางานการซูมแบบดิจิตอล
B หมายเหตุเกีย่ วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดิจิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดสําเร็จรูปตอไปนี้:
- ภาพบุคคล, บุคคลตอนกลางคืน, ทิวทัศนตอนกลางคืน, ภาพยอนแสง (เมื่อตัง้ คา HDR เปน
เปด), ภาพพาโนรามาอยางงาย, สัตวเลีย้ ง, ภาพบุคคลอัจฉริยะ
• เมื่อใชการตัง้ คาบางประเภท การซูมแบบดิจิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพอื่นๆ (A82)
169
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง M ปุม k
เลือกฟงกชั่นสําหรับการใชงานระหวางถายภาพเมื่อยายปุมควบคุมการซูมดานขาง
ตัวเลือก
Y
ซูม (คาตั้งจากโรงงาน)
1
E แมนวลโฟกัส
Z
รูรับแสง2
b
c
4
ไวตบาลานซ5
k ไมมี
เมื่อตั้งคาโหมดโฟกัสเปน E (แมนวลโฟกัส) ใหใชปมุ ควบคุม
การซูมดานขางเพื่อโฟกัส (A64)
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง g เพื่อโฟกัสตัวแบบ
ที่อยูไกล
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง f เพื่อโฟกัสตัวแบบ
ที่อยูใกล
ตัง้ คารูรับแสง (A53)
คาความไวแสง (ISO)3
o ชดเชยแสง
คําอธิบาย
ปรับการซูม (A70)
แสดงหนาจอการตั้งคาความไวแสง (ISO) (A138)
เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางขณะที่หนาจอการตัง้ คาปรากฏขึ้น
เพื่อเลือกรายการ
แสดงหนาจอการตั้งคาชดเชยแสง (A66, 68)
เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางขณะที่หนาจอการตัง้ คาปรากฏขึ้น
เพื่อเลือกคาการชดเชย
แสดงหนาจอการตั้งคาไวตบาลานซ (A130)
เลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางขณะที่หนาจอการตัง้ คาปรากฏขึ้น
เพื่อเลือกรายการ
ปุมควบคุมการซูมดานขางจะไมทํางานแมวาจะถูกเลื่อน
1
เมื่อโหมดโฟกัสถูกตัง้ เปนโหมดอื่นนอกเหนือจาก E ปุมควบคุมการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
หากโหมดถายภาพอยูในโหมดที่ไมสามารถตั้งคารูรับแสงได ปุมควบคุมการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
3 เมื่อไมสามารถตั้งคาความไวแสง (ISO) ได ปุมควบคุมการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
4 เมื่อไมสามารถตั้งคาชดเชยแสงได ปุม
 ควบคุมการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
5 เมื่อไมสามารถตั้งคาไวตบาลานซได ปุมควบคุมการซูมดานขางจะถูกปดใชงาน
2
170
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ปุมล็อค AE/AF
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปุมล็อค AE/AF M ปุม k
เลือกฟงกชั่นสําหรับการใชงานระหวางถายภาพเมื่อกดปุมล็อคการปรับคาแสงอัตโนมัติ/ออโตโฟกัส
(AE-L/AF-L) g (A3)
ตัวเลือก
ล็อค AE/AF
(คาตัง้ จากโรงงาน)
a
b
ล็อค AE เทานั้น
c ล็อค AE (คาง)
d
ล็อค AF เทานั้น
คําอธิบาย
กดปุม g คางไวเพื่อล็อคทั้งโฟกัสและคาแสง1
กดปุม g คางไวเพื่อล็อคคาแสง2
กดปุม g เพื่อล็อคคาแสง การล็อคคาแสงจะยังคงอยูแมวาจะกดปุม กด
ชัตเตอร3
กดปุม g อีกครั้งเพื่อปลดล็อคคาแสง
กดปุม g คางไวเพื่อล็อคโฟกัส4
1
เมื่อหนาจอการตั้งคาชดเชยแสงปรากฏขึ้น การล็อคโฟกัสและคาแสงจะปลดล็อค
เมื่อหนาจอการตั้งคาชดเชยแสงปรากฏขึ้น การล็อคคาแสงจะปลดล็อค
3
เมื่อเปลีย่ นการชดเชยแสง การล็อคคาแสงจะปลดล็อค
4
เมื่อหนาจอการตั้งคาชดเชยแสงปรากฏขึ้น การล็อคโฟกัสจะปลดล็อค
2
B หมายเหตุเกีย่ วกับปุมล็อค AE/AF
• คาแสงจะไมถูกล็อคแมวาจะกดปุม g ในโหมดถายภาพตอไปนี้
- โหมด D (ปรับเอง)
- โหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่ มเวลา (ระหวาง ทองฟายามค่ําคืน (150 นาที) หรือ เสนแสงดาว
(150 นาที)), พลุไฟ หรือ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• เมื่อโหมดโฟกัส (A63) เปน E (แมนวลโฟกัส) โฟกัสจะไมลอ็ คแมจะกดปุม g
171
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ตั้งคาเสียง
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ตั้งคาเสียง M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เสียงปุม
เมื่อเลือก เปด (คาตั้งจากโรงงาน) กลองจะสงเสียงสัญญาณหนึ่งครั้ง
เมื่อมีการใชงาน สองครั้งเมื่อมีการโฟกัสที่วัตถุตวั แบบ และสามครั้ง
เมื่อมีขอผิดพลาด เสียงหนาจอตอนรับจะดังขึ้นเชนกัน
• เสียงปุมจะไมดงั ขึ้นเมื่อใชงานโหมดสําเร็จรูป สัตวเลี้ยง
เสียงชัตเตอร
เมื่อเลือก เปด (คาตั้งจากโรงงาน) ไว เสียงชัตเตอรจะดังขึ้นเมื่อมีการ
ลั่นชัตเตอร
• เสียงชัตเตอรจะไมดังขึ้นเมื่อบันทึกภาพยนตรหรือเมื่อใชโหมด
สําเร็จรูป ภาพพาโนรามาอยางงาย หรือ สัตวเลีย้ ง
ปดกลองอัตโนมัติ
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ปดกลองอัตโนมัติ M ปุม k
ตั้งเวลากอนที่กลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม (A25) คุณสามารถเลือก 30 วินาที, 1 นาที
(คาตั้งจากโรงงาน), 5 นาที หรือ 30 นาที
C การตั้งคาฟงกชนั่ ปดกลองอัตโนมัติ
เวลากอนที่กลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอมจะกำหนดไวในสถานการณตอไปนี้:
• เมื่อเมนูปรากฏขึ้นมา: 3 นาที (เมื่อตัง้ คาปดกลองอัตโนมัตเิ ปน 30 วินาที หรือ 1 นาที)
• เมื่อถายภาพโดยใช ถายภาพสัตวเลีย้ งอัตโนมัติ: 5 นาที (เมื่อตัง้ คาปดกลองอัตโนมัติเปน 30 วินาที
หรือ 1 นาที)
• เมื่อถายภาพโดยใช ตัง้ ถายสไมล: 5 นาที (เมื่อตัง้ คาปดกลองอัตโนมัตเิ ปน 30 วินาที หรือ 1 นาที)
• เมื่อเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC: 30 นาที
• เมื่อรอการเชื่อมตอดวย เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท: 30 นาที
172
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ฟอรแมตการด/ฟอรแมต
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ฟอรแมตการด/ฟอรแมต M ปุม k
ใชตัวเลือกนี้เพื่อฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน
การฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในจะเปนการลบขอมูลทั้งหมด
อยางถาวร ขอมูลที่ถูกลบออกไมสามารถกูคืนได ตรวจสอบใหแนใจวาไดบันทึกภาพที่สําคัญ
ไปยังคอมพิวเตอรกอนดําเนินการฟอรแมต
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ ดขณะที่ทำการเชื่อมตอไรสายไว
การฟอรแมตการดหนวยความจํา
• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง
• เลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตั้งคา แลวกดปุม k
การฟอรแมตหนวยความจําภายใน
• นําการดหนวยความจําออกจากกลอง
• เลือก ฟอรแมต ในเมนูตั้งคา แลวกดปุม k
หากตองการเริม่ ตนการฟอรแมต ใหเลือก ฟอรแมต บนหนาจอทีป่ รากฏ และกดปุม k
• หามปดการทํางานกลองหรือเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
ระหวางการฟอรแมต
173
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ภาษา/Language
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ภาษา/Language M ปุม k
เลือกภาษาที่ใชสําหรับเมนูและขอความของกลอง
สัญญาณ HDMI
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สัญญาณ HDMI M ปุม k
เลือกความละเอียดของภาพเมือ่ สงสัญญาณออกทาง HDMI
เมื่อเลือก อัตโนมัติ (คาตั้งจากโรงงาน) ไว 2160p, 1080p หรือ 720p จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตาม
ความละเอียดที่ทีวซี ึ่งเชื่อมตออยูสามารถรองรับได
174
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ชารจดวยคอม
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ชารจดวยคอม M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เมื่อกลองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ทํางานอยู (A110) แบตเตอรี่ที่อยูภายใน
กลองจะไดรับการชารจโดยอัตโนมัตจิ ากไฟที่จา ยมาจากคอมพิวเตอร
a อัตโนมัติ
• ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ ขณะที่
(คาตัง้ จากโรงงาน)
กําลังชารจแบตเตอรี่ เมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางาน
(ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะเปลี่ยนจากกะพริบเปนสวาง
แบตเตอรี่ที่อยูภายในกลองจะไมไดรับการชารจเมื่อกลองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ปด
B หมายเหตุเกีย่ วกับการชารจดวยคอมพิวเตอร
• เมื่อเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร กลองจะเปดทํางานและเริ่มการชารจไฟ หากปดกลอง การชารจจะ
หยุดลง
• โปรดทราบวาตองใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ในการชารจแบตเตอรี่ที่ประจุหมด ระยะเวลา
ชารจแบตเตอรี่อาจนานขึ้นหากมีการสงภาพในขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัตหิ ากไมมีการสื่อสารกับคอมพิวเตอรเปนเวลา 30 นาทีหลังจากที่
การชารจแบตเตอรี่เสร็จสิน้
B เมื่อไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) กะพริบอยางรวดเร็ว
ไมสามารถชารจได อาจเกิดจากสาเหตุอยางใดอยางหนึ่งที่อธิบายไวดานลางนี้
• อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ ใหชารจแบตเตอรี่ในที่รมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูท ี่ 5°C
ถึง 35°C
• เชื่อมตอสาย USB ไมถูกตองหรือแบตเตอรี่ชํารุด ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย USB ถูกตอง หรือเปลี่ยน
แบตเตอรี่ถาจําเปน
• คอมพิวเตอรอยูในโหมดพักหนาจอและไมมีการจายไฟ ใหเปดคอมพิวเตอรขึ้นจากโหมดพักหนาจอ
• ไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดเพราะคอมพิวเตอรไมสามารถจายไฟใหกลอง เนื่องมาจากการตัง้ คาหรือ
ขอมูลจําเพาะของคอมพิวเตอร
175
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
คําอธิบายภาพ
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M คําอธิบายภาพ M ปุม k
แนบคําอธิบายซึ่งไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้กับภาพที่จะถาย คุณสามารถแนบคําอธิบายลงบนภาพ
ซึ่งจะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge คุณตองกําหนดคาแอปพลิเคชั่น
SnapBridge ลวงหนา ดูวิธใี ชแบบออนไลนแอปพลิเคชั่น SnapBridge สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเช็คคําอธิบายแนบโดยใชขอมูลของขอมูล ViewNX-i ได
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แนบคําอธิบาย
คำอธิบายภาพ
คําอธิบายที่ลงทะเบียนดวย
ใสคําอธิบาย จะติดอยูที่ภาพ
แนบคำอธิบาย
• เลือก แนบคําอธิบาย กด
ใสคำอธิบาย
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K และตัง้ คากลองกา
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
เครื่องหมายเปนเปด (w)
ยืนยัน
ตั้ง
เมื่อคุณกดปุม k การ
ตั้งคาจะเปดใชงาน และ
คําอธิบายจะถูกใสไวในภาพที่ถายหลังจากนั้น
ใสคําอธิบาย
คุณสามารถลงทะเบียนคําอธิบายไดสงู สุดถึง 36 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ใสคําอธิบาย กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงขึ้น
โปรดดูที่ “การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูล
เกีย่ วกับวิธีการปอนขอมูล
B หมายเหตุเกีย่ วกับคําอธิบายภาพ
ไมสามารถใสคําอธิบายภาพในภาพยนตรได
C หนาจอแสดงคําอธิบายภาพ
คําอธิบายภาพไมแสดงขึ้นแมวาภาพจะถูกแสดงขึ้นบนกลอง
176
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ขอมูลลิขสิทธิ์
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ขอมูลลิขสิทธิ์ M ปุม k
แนบขอมูลลิขสิทธิ์ซึ่งไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้กับภาพที่จะถาย
คุณสามารถพิมพขอมูลลิขสิทธิ์ลงบนภาพซึ่งจะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคชั่น
SnapBridge คุณตองกําหนดคาแอปพลิเคชั่น SnapBridge ลวงหนา ดูวิธีใชแบบออนไลน
แอปพลิเคชั่น SnapBridge สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเช็คขอมูลลิขสิทธิ์ทแี่ นบมาโดยใชขอมูลของขอมูล ViewNX-i ได
ตัวเลือก
แนบขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อชางภาพ
ลิขสิทธิ์
คําอธิบาย
ขอมูลลิขสิทธิ์
ขอมูลลิขสิทธิ์ทลี่ งทะเบียนดวย
แนบขอมูลลิขสิทธิ์
ชือ่ ชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ จะติด
ชื่อชางภาพ
อยูท ภี่ าพ
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
• เลือก แนบขอมูลลิขสิทธิ์ กด K
ลิขสิทธิ์
และตัง้ คากลองกาเครื่องหมาย
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
เปนเปด (w) เมื่อคุณกดปุม
ยืนยัน
ตั้ง
k การตั้งคาจะเปดใชงาน
และขอมูลลิขสิทธิจ์ ะถูกใสไวใน
ภาพที่ถายหลังจากนั้น
คุณสามารถลงทะเบียนชื่อชางภาพไดสงู สุดถึง 36 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ชือ่ ชางภาพ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงขึ้น โปรดดูที่
“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีการปอนขอมูล
คุณสามารถลงทะเบียนชื่อเจาของลิขสิทธิไ์ ดสูงสุดถึง 54 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ลิขสิทธิ์ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงขึ้น โปรดดูที่
“การใชแปนพิมพปอนขอความ” (A160) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
วิธีการปอนขอมูล
B หมายเหตุเกีย่ วกับขอมูลลิขสิทธิ์
• ไมสามารถใสขอมูลลิขสิทธิ์ในภาพยนตรได
• หากตองการปองกันการใชชื่อชางภาพและชื่อเจาของลิขสิทธิ์แบบผิดกฎหมายเมื่อใหยืมหรือโอนยาย
ความเปนเจาของกลอง ควรแนใจวาไดปดการตั้งคา แนบขอมูลลิขสิทธิ์ ไวแลว และควรแนใจวา
ชื่อชางภาพและชื่อเจาของลิขสิทธิ์วางเปลาแลว
• Nikon จะไมรับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาหรือความเสียหายซึ่งมีผลมาจากการใช ขอมูลลิขสิทธิ์
C หนาจอแสดงขอมูลลิขสิทธิ์
• ขอมูลลิขสิทธิจ์ ะไมแสดงขึ้นแมวาภาพจะถูกแสดงขึ้นบนกลอง
• หากคุณปอนทั้งขอมูล ชื่อชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เฉพาะชื่อเจาของลิขสิทธิ์เทานั้นที่จะถูกแนบลงบน
ภาพในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
177
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ขอมูลบอกตําแหนง
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ขอมูลบอกตําแหนง M ปุม k
ตั้งคาวาจะเพิ่มขอมูลสถานที่ถายภาพลงบนภาพที่ถายหรือไม
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ดึงจากอุปกรณสมารท
เลือก ใช เพื่อเพิ่มขอมูลบอกตําแหนงจากอุปกรณสมารทไปยังภาพ
ที่คุณถาย เปดใชงานฟงกชั่นขอมูลสถานที่ของแอปพลิเคชั่น
SnapBridge
ตําแหนง
แสดงขอมูลสถานที่ที่ไดรับ
• ขอมูลจะไมถูกอัพเดทขณะที่แสดงขึ้น
หากตองการอัพเดท ใหทํา ตําแหนง อีกครั้ง
สลับตัวเลือก Av/Tv
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สลับตัวเลือก Av/Tv M ปุม k
เปลี่ยนตัวควบคุมซึ่งใชสําหรับการตั้งคาแสงในโหมด D
ตัวเลือก
ไมตอ งสลับตัวเลือก
(คาตัง้ จากโรงงาน)
k
o
สลับตัวเลือก
คําอธิบาย
ใชแปนหมุนเลือกคําสั่งตัง้ คาความไวชัตเตอร (Tv) และใชปมุ เลือก
คําสั่งตัง้ คารูรับแสง (Av)
ใชปุมเลือกคําสั่งตัง้ คาความไวชัตเตอร (Tv) และใชแปนหมุนเลือก
คําสั่งตัง้ คารูรับแสง (Av)
178
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
จับจุดเดนขณะ MF
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M จับจุดเดนขณะ MF M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
เมื่อใช E (แมนวลโฟกัส) การโฟกัสจะไดรับการชวยเหลือ โดยการ
ไฮไลทบริเวณที่อยูในโฟกัสเปนสีขาวบนภาพที่แสดงในหนาจอ
(A64, 65)
ปด
จับจุดเดนจะใชงานไมได
ใชคาตั้งจากโรงงาน
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M ใชคาตั้งจากโรงงาน M ปุม k
เมื่อเลือก คาตั้งจากโรงงาน การตั้งคาของกลองจะกลับคืนสูคาตั้งจากโรงงาน
• การตั้งคาเมนูเครือขายจะกลับคืนไปเปนคาตั้งจากโรงงานดวย
• ไมไดรเี ซ็ตการตั้งคาบางอยาง เชน โซนเวลาและวันที่ หรือ ภาษา/Language
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ ดขณะที่ทำการเชื่อมตอไรสายไว
C การรีเซ็ตการตั้งหมายเลขไฟล
หากตองการรีเซ็ตหมายเลขไฟลใหมเปนคาตัง้ จากโรงงาน “0001” ใหลบภาพทั้งหมดที่บันทึกไวในการด
หนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน กอนจะเลือก ใชคาตั้งจากโรงงาน
หนาจอสัมผัส
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M หนาจอสัมผัส M ปุม k
ตั้งวาจะเปดใชงานหนาจอสัมผัสหรือไม (A7)
คาตั้งจากโรงงาน: เปดใชงาน
179
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สัญลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k
ดูสัญลักษณแสดงความสอดคลองทีก่ ลองรองรับ
รุนเฟรม แวร
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M รุนเฟรมแวร M ปุม k
ดูรุนเฟรม แวรปจจุบันของกลอง
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ ดขณะที่ทำการเชื่อมตอไรสายไว
180
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย...................................................................... 182
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ ................................................................................................. 184
ตัวกลอง................................................................................................................. 184
แบตเตอรี่ ............................................................................................................... 185
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ ................................................................... 186
การดหนวยความจํา ................................................................................................ 187
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ.................................................................................. 188
การทําความสะอาด................................................................................................ 188
การจัดเก็บ ............................................................................................................. 188
ขอความแสดงขอผิดพลาด .............................................................................................. 189
ปญหาและวิธกี ารแกไข ................................................................................................... 192
ชื่อไฟล .......................................................................................................................... 203
อุปกรณเสริม .................................................................................................................. 204
รีโมทคอนโทรล ML-L7............................................................................................ 205
ขอมูลจําเพาะ ................................................................................................................ 209
การดหนวยความจําที่สามารถใชได .......................................................................... 213
ดัชนี .............................................................................................................................. 215
181
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกีย่ วกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
ขอกําหนดของอุปกรณไรสาย
อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายที่รวมอยูในผลิตภัณฑชิ้นนี้ เปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณไรสายใน
ประเทศที่จําหนาย และหามมิใหใชในประเทศอื่นๆ (ผลิตภัณฑที่ซื้อใน EU หรือ EFTA สามารถนําไป
ใชไดทกุ แหงใน EU และ EFTA) Nikon จะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการใชงานใน
ประเทศอื่นๆ ผูใชที่ไมแนใจวาประเทศตนทางที่จัดจําหนายคือทีใ่ ด ควรสอบถามขอมูลจากศูนย
บริการ Nikon ในพื้นที่หรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบั การแตงตั้ง ขอจํากัดนี้มีผลกับการทำงาน
ไรสายเทานั้นและไมมผี ลตอการใชงานผลิตภัณฑในลักษณะอื่น
ความปลอดภัย
แมวาขอดีหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คือการยินยอมใหบุคคลอื่นเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสาย
ไดอยางอิสระที่ใดก็ตามภายในขอบเขต แตเหตุการณตอไปนี้อาจเกิดขึ้นไดหากไมเปดใชงานระบบ
ความปลอดภัย:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามผูมเี จตนามิชอบอาจขัดขวางการสงผานขอมูลแบบไรสายเพื่อขโมย
ID ของผูใช, รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาถึงเครือขายและเปลี่ยนแปลงขอมูล
หรือดําเนินการที่เปนการมุงรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของระบบเครือขาย
ไรสาย การโจมตีที่มคี วามเชี่ยวชาญอาจทําใหสามารถเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตได แมจะเปด
ใชงานระบบความปลอดภัยแลวก็ตาม ซึ่ง Nikon จะไมรับผิดชอบตอการรัว่ ไหลของขอมูลที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการโอนยายขอมูล
• หามเขาถึงเครือขายที่คุณไมไดรบั อนุญาตใหใชงาน แมวา เครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบน
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็ตาม การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาต ใหเขาถึงเฉพาะเครือขายที่คุณไดรับอนุญาตใหใชงานเทานั้น
การจัดการขอมูลสวนบุคคลและประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ
• ขอมูลผูใชทลี่ งทะเบียนและกําหนดคาไวในผลิตภัณฑนี้ ซึง่ รวมไปถึงการตั้งคาการเชือ่ มตอ LAN
ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ อาจถูกเปลีย่ นแปลงและสูญหายอันเปนผลมาจากความผิดพลาด
ในการใชงาน ไฟฟาสถิต อุบัตเิ หตุ การทํางานผิดปกติ การซอมแซม หรือการใชงานอื่นๆ โปรดทํา
สําเนาขอมูลทีส่ ําคัญเก็บไวแยกตางหาก Nikon จะไมรบั ผิดชอบตอความเสียหายทั้งโดยตรงและ
โดยออมใดๆ หรือการสูญเสียผลประโยชนทเี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงหรือการสูญหายของเนือ้ หา
ทีไ่ มไดเกี่ยวของกับ Nikon
• กอนทําการทิ้งผลิตภัณฑนี้หรือสงตอใหเจาของใหม ใหทําการ ใชคาตั้งจากโรงงาน ในเมนูตั้งคา
(A120) เพื่อลบขอมูลผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวกับผลิตภัณฑนี้ทั้งหมด รวมทั้งการตั้งคา
การเชื่อมตอ LAN ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายซึ่งเปนผลจากการใชผลิตภัณฑที่ไมไดรับอนุญาตโดย
บุคคลที่สามในเหตุการณซึ่งผลิตภัณฑถูกขโมยหรือสูญหายไป
182
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
ขอควรระวังเมือ่ ทําการสงออกหรือนําผลิตภัณฑนี้ไปตางประเทศ
ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตระเบียบขอบังคับของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา (EAR) การสงออก
ไปยังประเทศอื่นๆ ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากประเทศตอไปนี้
ที่สหรัฐอเมริกามีคําสั่งหามคาขายหรือเปนผลิตภัณฑควบคุมพิเศษ: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ,
ซูดาน และซีเรีย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)
เกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
183
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
โปรดปฏิบตั ิตามขอควรระวังทีอ่ ธิบายไวดา นลางเพิม่ เติมจากคําเตือนใน “เพือ่ ความปลอดภัยของทาน”
(Avi-ix) เมือ่ ใชงานหรือจัดเก็บอุปกรณนี้
ตัวกลอง
หามใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
การกระทบกระแทกหรือการสัน่ สะเทือนอยางรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได นอกจากนั้น หาม
สัมผัสหรือใชแรงกับเลนสหรือฝาปดหนาเลนส
เก็บไวในที่แหง
การแชน้ําหรือสัมผัสกับความชื้นสูงจะทําใหกลองชํารุดเสียหาย
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน การเขาหรือออกจากตึกอาคารที่มีเครื่องทําความรอนในวันที่
อากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอน้ําภายในตัวกลอง เพื่อปองกันการเกิดไอน้ําควบแนน
ดังกลาว ใหใสกลองลงในกระเปาสะพายใสกลองหรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับ
อุณหภูมิซึ่งมีการเปลีย่ นแปลง
เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กรุนแรง
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกบั อุปกรณที่ปลอยรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กรุนแรง การ
กระทําดังกลาวอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองทํางานผิดปกติ
อยาจอเลนสโดยตรงกับแสงจาเปนเวลานาน
เมื่อใชกลองหรือจัดเก็บกลอง ใหหลีกเลีย่ งการสองหรือจอเลนสโดยตรงกับดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสง
จาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาดังกลาวอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุงในภาพถาย
ได
ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือปลดการเชื่อมตอแหลงพลังงานหรือการด
หนวยความจําออก
หามถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่กลองเปดทํางานหรือกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายพลังงาน
ออกในกรณีเหลานี้อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหการดหนวยความจําหรือวงจรภายในชํารุดเสียหาย
184
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
หมายเหตุเกีย่ วกับจอภาพ
• จอภาพ (รวมชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส) สรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริง
ไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังนั้นจอภาพเหลานี้จะมีเม็ดสี
พิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง สีน้ําเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ
และไมสงผลตอภาพที่บนั ทึกดวยกลองเครื่องนี้
• อาจดูภาพบนจอภาพไดไมชัดเจนเมื่ออยูในสถานที่ที่มีแสงจา
• หามใชแรงกดลงบนจอภาพ เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ หาก
จอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพ
สัมผัสถูกผิวหนังหรือเขานัยนตาหรือปาก
แบตเตอรี่
ขอควรระวังในการใชงาน
• โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนขึ้นหลังจากใชงาน
• หามใชแบตเตอรี่เมื่ออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 40°C เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความ
เสียหายหรือการทํางานผิดปกติ
• หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชน รอนจัด ควัน หรือกลิ่นผิดปกติออกจากแบตเตอรี่ ใหหยุดการ
ใชงานทันทีและปรึกษารานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตัง้
• หลังจากนําแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่เปนอุปกรณเสริม ใหเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ถุงพลาสติก ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเสียหาย
การชารจแบตเตอรี่
กอนนํากลองไปใช ใหตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ และเปลีย่ นหรือชารจแบตเตอรี่หากจําเปน
• ใหชารจแบตเตอรี่ในที่รมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูที่ 5°C ถึง 35°C กอนใชงาน
• แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสงู อาจไมสามารถชารจไดตามปกติหรือชารจใหเต็มได และอาจทําใหแบตเตอรี่มี
ประสิทธิภาพลดลง โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนขึ้นหลังจากใชงาน ใหรอจนแบตเตอรี่เย็นลงจึงคอย
ชารจ
เมื่อชารจแบตเตอรี่ที่ใสอยูในกลองนี้โดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่หรือใชคอมพิวเตอร
แบตเตอรี่จะไมไดรับการชารจไฟถาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 50°C
• หามชารจตอเมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว เพราะจะทําใหประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลดลง
• อุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระหวางการชารจ อยางไรก็ตาม นี่ไมใชความผิดปกติแตอยางใด
การพกแบตเตอรี่สํารอง
หากเปนไปได เมื่อจะถายภาพในโอกาสสําคัญ ใหพกแบตเตอรี่สํารองที่ชารจจนเต็มไปดวย
การใชแบตเตอรี่เมื่ออากาศหนาวเย็น
ในวันที่อากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มีแนวโนมจะลดลง ถาใชงานแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด
ที่อุณหภูมิต่ํา กลองอาจไมเปดทํางาน ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวในที่อบอุนและเปลี่ยนใหมแทนเมื่อจําเปน
เมื่อไดรับความอบอุน แบตเตอรี่ที่เย็นอาจฟนพลังงานที่ชารจไวมาไดบางสวน
185
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
ขั้วแบตเตอรี่
สิ่งสกปรกบนขั้วแบตเตอรี่อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได หากขั้วแบตเตอรี่สกปรก ใหเช็ดสิง่ สกปรกออก
ดวยผาสะอาดที่แหงกอนนําไปใชงาน
การชารจแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด
การเปดหรือปดการทํางานของกลองขณะที่ใสแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดไวในกลองอาจทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สนั้ ลง ใหชารจแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดกอนใชงาน
การจัดเก็บแบตเตอรี่
• นําแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่เปนอุปกรณเสริมทุกครั้งที่ไมไดใชงาน แบตเตอรี่
จะคายประจุไฟออกเล็กนอยตลอดเวลาในขณะที่ใสแบตเตอรี่ไวในกลอง แมวาจะไมไดใชงานก็ตาม
ซึ่งอาจสงผลใหแบตเตอรี่คายประจุมากเกินไปและไมสามารถนํามาใชงานไดอีก
• แนะนําใหชารจแบตเตอรี่ที่ใชแลวภายในหกเดือน เมื่อจะจัดเก็บแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหรีชารจ
อยางนอยหนึ่งครั้งทุกหกเดือน และใชกลองจนกวาสัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่จะเปน B
กอนจะนํากลับไปเก็บ
• ใสแบตเตอรี่ลงในถุงพลาสติก ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเสียหายและเก็บไวในที่เย็น ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในที่
แหงซึ่งมีอุณหภูมิแวดลอม 15°C ถึง 25°C หามเก็บแบตเตอรี่ไวในสถานที่รอนหรือเย็นจัด
อายุการใชงานของแบตเตอรี่
หากระยะเวลาที่แบตเตอรี่ซึ่งชารจจนเต็มสามารถเก็บประจุไวไดลดลงอยางชัดเจนเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง
แสดงวาจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่กอนใหม
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ใชแลว
รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธกี ารที่สอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทปที่ขวั้ ทัง้ สองขางแลว
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• ใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P รวมกับอุปกรณที่รองรับการใชงานรวมกันไดเทานั้น
หามใชกับอุปกรณยี่หออื่นหรือรุนอื่น
• หามใชสาย USB อื่นนอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB อื่นนอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอ
ใหเกิดความรอนสูง เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อตได
• ไมวาจะอยูใ นสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิตรายอื่นนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่มือถือที่มีจําหนายทั่วไป หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บจากการเกิด
ความรอนสูง หรือทําใหกลองเสียหายได
• EH-73P ใชงานไดกับเตารับปลั๊กไฟที่จายไฟ AC 100–240 V, 50/60 Hz เมื่อนํากลองไปใชในประเทศอื่น
ใหใชอะแดปเตอรปลั๊ก (ที่มีจําหนายทั่วไป) ตามความจําเปน โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อะแดปเตอรปลัก๊ จากบริษัทนําเที่ยวของทาน
186
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
การดหนวยความจํา
ขอควรระวังในการใชงาน
• ใชเฉพาะการดหนวยความจํา Secure Digital เทานั้น (A213)
• โปรดแนใจวาไดปฏิบัตติ ามขอควรระวังที่ระบุอยูในเอกสารที่ใหมาพรอมกับการดหนวยความจำ
• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับของการดหนวยความจําถูกล็อคไว
คุณจะไมสามารถถายภาพ ลบภาพ หรือฟอรแมตการดหนวยความจําได
• อยาติดฉลากหรือสติกเกอรลงบนการดหนวยความจำ
16GB
สวิทชปองกันการ
บันทึกขอมูลทับ
การฟอรแมต
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชคอมพิวเตอร
• ครั้งแรกที่คณ
ุ ใสการดหนวยความจําซึ่งเคยใชงานกับอุปกรณอื่นมากอนลงในกลองตัวนี้ โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดังกลาวใหเรียบรอย เราขอแนะนําใหใชกลองตัวนี้ฟอรแมตการดหนวย
ความจําแผนใหมกอนนํามาใชงานรวมกับกลอง
• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพทั้งหมดและขอมูลอืน่ ๆ ในการด
หนวยความจําโดยถาวร โปรดแนใจวาไดทําชุดสําเนาภาพที่คณ
ุ ตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา
• หากขอความ การดไมไดฟอรแมต ฟอรแมตการด? ปรากฏขึ้นเมื่อเปดกลอง ตองทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา หากมีขอมูลที่ไมตอ งการลบออก ใหเลือก ไม คัดลอกขอมูลที่จําเปนไปยัง
คอมพิวเตอร ฯลฯ หากคุณตองการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก ใช ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
หากตองการเริ่มตนการฟอรแมต ใหกดปุม k
• หามดําเนินการดังตอไปนี้ในระหวางที่กําลังฟอรแมต ในขณะที่ขอมูลถูกบันทึกลงหรือลบออกจากการด
หนวยความจํา หรือระหวางโอนยายขอมูลไปยังคอมพิวเตอร การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้อาจสงผลให
ขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําเสียหาย:
- เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําเพื่อใส/นําแบตเตอรี่หรือการดหนวย
ความจําออก
- ปดกลอง
- ปลดการเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC
187
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ
การทําความสะอาด
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ
เลนส/ชอง
มองภาพ
อยาใชนิ้วมือสัมผัสกับสวนที่เปนกระจก ใหขจัดขุยผาหรือฝุน ละอองดวยลูกยางเปาลม
(โดยทัว่ ไปจะเปนเครือ่ งมือขนาดเล็กซึ่งมีกระเปาะยางติดอยูต รงปลายขางหนึ่งสําหรับใช
บีบ เพื่อพนลมใหพุงออกมาจากปลายอีกดานหนึง่ ) สวนการกําจัดรอยนิ้วมือหรือรอยเปอ น
อื่นๆ ซึ่งลูกยางเปาลมทําความสะอาดไมไดนั้น ใหเช็ดเลนสดว ยผานุมแหง โดยเช็ดหมุน
เปนวงเริม่ จากจุดศูนยกลางของเลนส และวนออกไปจนถึงขอบเลนส หากไมไดผล ใหใช
น้ํายาทําความสะอาดเลนสซึ่งมีจําหนายทั่วไปชุบกับผาพอหมาดๆ แลวนําไปเช็ดเลนส
จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดขุยผาหรือฝุน ละออง ในการกําจัดรอยนิ้วมือหรือรอยเปอ นอื่นๆ ใหใช
ผาแหงเนื้อนุมเช็ดรอยเปอนบนจอภาพ ไมควรเช็ดถูแรงๆ
ตัวกลอง
ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก ฝุนละออง หรือฝุนผง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองที่บริเวณชายหาดหรือบริเวณอื่นที่มีทรายมากหรือเต็มไปดวยฝุนละออง
ใหเช็ดผงทราย ฝุนละออง หรือคราบเกลือออกดวยผาแหงชุบน้ําพอหมาด แลวปลอยให
แหงสนิท จําไววาหากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลอง
ชํารุดเสียหายไดโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
การจัดเก็บ
นําแบตเตอรี่ออกหากไมไดใชกลองเปนเวลานาน นำกลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง
เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา
เปดการทํางานของกลอง และกดชัตเตอรสองสามครั้งกอนทีจ่ ะนํากลองไปเก็บอีกครัง้
หามเก็บกลองไวในสถานที่ตอไปนี้:
• สถานที่ซึ่งมีการระบายอากาศไดไมดหี รือมีความชื้นเกินกวา 60%
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
สําหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในสวน “แบตเตอรี่” (A185) ใน
“การดูแลรักษาผลิตภัณฑ” (A184)
188
ขอมูลทางเทคนิค
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ
ขอความแสดงขอผิดพลาด
ใหอางอิงจากตารางดานลางหากมีขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
จอแสดงผล
สาเหตุ/วิธแี กปญหา
A
แบตเตอรี่อุณหภูมิสงู ขึ้น
กลองจะปดการใชงาน กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ รอจนกวากลองหรืออุณหภูมิ –
แบตเตอรี่เย็นลงกอนที่จะใชงานใหม
ปดเพือ่ ปองกันความรอนสูง
การดถูกปองกันการบันทึก สวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับถูกล็อค ปลดล็อค
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่เขาใชการดหนวยความจํา
• ใชการดหนวยความจําที่ผา นการรับรอง
การดนีไ้ มสามารถอานได • ตรวจสอบความสะอาดของขั้วตอ
• ตรวจยืนยันใหแนใจวาใสการดหนวยความจําถูกตองแลว
187
การดนี้ไมสามารถใชได
การดไมไดฟอรแมต
ฟอรแมตการด?
หนวยความจําเต็ม
16, 213
ยังไมไดฟอรแมตการดหนวยความจําเพื่อใชกับกลอง
การฟอรแมตจะลบขอมูลทั้งหมดที่เก็บอยูใ นการดหนวยความจํา
ออก หากตองการเก็บสําเนาของภาพใดไว ใหเลือก ไม
16, 187
และบันทึกสําเนาภาพลงในคอมพิวเตอรหรือสือ่ เก็บขอมูลอื่น
กอนฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก ใช และกดปุม k
เพือ่ ฟอรแมตการดหนวยความจํา
ลบภาพออกหรือเสียบการดหนวยความจําแผนใหม
16, 28
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นขณะบันทึกภาพ
ใสการดหนวยความจําแผนใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา 16, 173
หรือหนวยความจําภายใน
ไมสามารถ บันทึกภาพได
กลองใชหมายเลขไฟลครบหมดแลว
ใสการดหนวยความจําแผนใหมหรือฟอรแมตการดหนวยความจํา 16, 173
หรือหนวยความจําภายใน
หนวยความจําไมพอที่จะบันทึกสําเนาภาพ
ลบภาพจากปลายทาง
ไมสามารถแกไขภาพได ตรวจสอบวาภาพสามารถแกไขไดหรือไม
ไมสามารถบันทึก
ภาพยนตรได
ขอความแสดงขอผิดพลาด
88, 198
ขอผิดพลาดดานเวลาเกิดขึ้นในขณะที่บันทึกภาพยนตรไวใน
98, 213
การดหนวยความจํา
เลือกการดหนวยความจําซึง่ มีความเร็วในการเขียนบันทึกทีเ่ ร็วขึ้น
189
ขอมูลทางเทคนิค
28
จอแสดงผล
สาเหตุ/วิธแี กปญหา
A
ไมมีภาพในหนวยความจําภายในหรือในการดหนวยความจํา
• นําการดหนวยความจําออกเพื่อแสดงภาพในหนวยความจํา 16
ภายใน
หนวยความจําไมมีภาพ
• หากตองการคัดลอกภาพที่ีบันทึกไวในหนวยความจําภายใน 120
ของกลองลงในการดหนวยความจํา ใหกดปุม d เพื่อเลือก
คัดลอก ในเมนูแสดงภาพ
ไฟลไมมีขอมูลภาพ
ไฟลไมไดถูกสรางขึ้นหรือแกไขดวยกลองตัวนี้
ไมสามารถดูไฟลดว ยกลองตัวนี้ได
–
ดูไฟลนี้โดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชสรางหรือแกไขไฟลนี้
ไมสามารถเลือกภาพนี้
ไมสามารถใสเครื่องหมายอัพโหลดที่ภาพ RAW และภาพที่ถายดวย –
กลองอื่นได
ภาพทั้งหมดถูกซอนไว
ไมมีภาพสําหรับฉายสไลด เปนตน
–
ภาพนี้ไมสามารถ
ลบทิ้งได
ภาพมีการปองกันการลบเอาไว
ยกเลิกการปองกัน
155
แฟลชถูกปด
เมื่อโหมดสําเร็จรูปเปน ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ คุณสามารถ
ถายภาพแมวาจะปดแฟลช แตแฟลชจะไมทํางาน
34
เปดแฟลช
เมือ่ โหมดสําเร็จรูปเปน บุคคลตอนกลางคืน หรือ ภาพยอนแสง
โดยมีการตัง้ คา HDR เปน ปด คุณตองเปดแฟลชเพือ่ ถายภาพ 35, 37
ไมพบการด
เมื่อถายภาพในโหมดสําเร็จรูป ภาพยนตรเหลือ่ มเวลา หรือ
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวางหรือเมื่อตัง้ คาโหมดถายภาพ
เปนโหมดถายทําหนังสัน้ ใหใสการดหนวยความจำ
ปดกลองแลวเปดใหม
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในการใชเลนส
อยากระแทกเลนสแรงๆ
หากปดกลองและเปดใหมอีกครั้ง เลนสจะกลับมาทํางานตามปกติ –
หากขอผิดพลาดยังคงอยูหลังจากที่ปดกลองและเปดใหมแลว
ใหตดิ ตอรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตัง้
การสื่อสารขัดของ
มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่กําลังสือ่ สารกับเครื่องพิมพ
ปดการทํางานของกลองและตอสาย USB อีกครั้ง
112
ระบบขัดของ
เกิดขอผิดพลาดขึ้นกับวงจรไฟฟาภายในของกลอง
ปดการทํางานของกลอง ถอดแบตเตอรี่ออกและใสเขาไปใหม
แลวเปดการทํางานของกลองอีกครั้งหากขอผิดพลาดยังปรากฏ
อยูใหตดิ ตอกับรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับ
การแตงตั้ง
192
190
ขอมูลทางเทคนิค
ขอความแสดงขอผิดพลาด
–
จอแสดงผล
สาเหตุ/วิธแี กปญหา
A
เครื่องพิมพขัดของ:
ตรวจสอบสถานะ
เครื่องพิมพ
หลังจากแกไขปญหาแลว ใหเลือก พิมพตอ และกดปุม k
เพื่อพิมพตอ*
เครื่องพิมพขัดของ:
ตรวจกระดาษ
บรรจุกระดาษขนาดที่เลือกลงไป เลือก พิมพตอ และกดปุม k
–
เพื่อพิมพตอ*
เครื่องพิมพขัดของ:
กระดาษติด
นํากระดาษที่ตดิ อยูออกมา เลือก พิมพตอ และกดปุม k
เพื่อพิมพตอ*
เครื่องพิมพขัดของ:
ไมมีกระดาษ
บรรจุกระดาษขนาดที่เลือกลงไป เลือก พิมพตอ และกดปุม k
–
เพื่อพิมพตอ*
เครื่องพิมพขัดของ:
ตรวจหมึกพิมพ
หมึกพิมพของเครื่องพิมพมีปญหา
–
ตรวจสอบหมึกพิมพ เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพื่อพิมพตอ *
เครื่องพิมพขัดของ:
ไมมีหมึกพิมพ
ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพื่อ
พิมพตอ*
–
เครื่องพิมพขัดของ:
ไฟลเสีย
ไฟลภาพที่ตองการพิมพมีปญหา
เลือก ยกเลิก และกดปุม k เพื่อยกเลิกการพิมพ*
–
* โปรดดูคําแนะนําหรือขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่จัดเตรียมใหมากับเครื่องพิมพ
191
ขอมูลทางเทคนิค
ขอความแสดงขอผิดพลาด
–
–
ปญหาและวิธีการแกไข
หากกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ใหตรวจสอบจากรายการปญหาและวิธีแกไขจากตาราง
ดานลางกอนติดตอรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
ปญหาพลังงาน การแสดงผล และการตั้งคา
ปญหา
กลองเปดทํางาน
แตไมตอบสนอง
เปดการทํางานของ
กลองไมได
กลองปดการทํางาน
โดยไมมีคําเตือน
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น
• หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใช
อะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับ –
อะแดปเตอร AC ใหม
โปรดทราบวาแมขอมูลที่ทําการบันทึกในขณะนั้นจะสูญหาย
แตขอมูลที่บันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุด
การเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ
• แบตเตอรี่หมด
• สวิตชเปดปดการทํางานจะใชงานไดหลังจากใสแบตเตอรี่แลว
สองสามวินาที รอครูหนึ่งกอนกดสวิทชเปดปดการทํางาน
192
ปญหาและวิธีการแกไข
16, 17,
185
–
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
25
(ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ)
• กลองและแบตเตอรี่อาจทํางานไมถูกตองเมื่ออยูในที่ที่มีอุณหภูมิต่ํา 185
• ชิ้นสวนภายในตัวกลองรอน ปดกลองทิ้งไวจนกวาชิ้นสวนภายใน –
ตัวกลองจะเย็นลง จากนั้นจึงเปดใชงานอีกครั้ง
• กลองปดการทํางานอยู
• แบตเตอรี่หมด
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
(ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ)
จอภาพหรือชองมอง
•
ไมสามารถเปดทั้งจอภาพและชองมองภาพพรอมกันได
ภาพวางเปลา
อาจใชเวลาสักครูในการสลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ
• กลองเชื่อมตออยูกบั คอมพิวเตอร
• กําลังดําเนินการถายแบบเวนชวงเวลา หรือถายภาพดวยโหมดสําเร็จรูป
ภาพยนตรเหลือ่ มเวลา หรือ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
กล
อ
งอาจมีอุณหภูมิสงู เมือ่ ใชบันทึกภาพยนตรหรือสงภาพเปนระยะเวลา
กลองรอน
นาน หรือเมื่อใชในสภาพอากาศที่รอน ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติของกลอง
ขอมูลทางเทคนิค
A
20
23
25
–
–
–
–
ปญหา
ไมสามารถชารจ
แบตเตอรี่ที่ใสไวใน
กลองได
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• ตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด
• เมื่อเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร กลองอาจไมชารจไฟอันเนื่อง
มาจากเหตุผลที่อธิบายไวดานลาง
- ปด ถูกเลือกไวสําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูตงั้ คา
- หากปดกลอง การชารจแบตเตอรี่จะหยุดลง
- การชารจแบตเตอรี่จะไมสามารถทําไดหากยังไมไดตงั้ คาภาษาที่
ใชแสดงผลและวันที่และเวลา หรือวันที่และเวลาถูกรีเซ็ตคา
หลังจากแบตเตอรี่นาฬิกาในกลองหมด ใชอะแดปเตอร AC
สําหรับชารจแบตเตอรี่เพื่อชารจแบตเตอรี่
- การชารจแบตเตอรี่อาจหยุดลงเมื่อคอมพิวเตอรเขาสูโ หมดพักหนาจอ
- การชารจแบตเตอรี่อาจไมสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูล
จําเพาะ การตั้งคา และสถานะของคอมพิวเตอร
• พื้นที่โดยรอบแสงจาเกินไป
- ใหยายไปในสถานที่มืดกวา
มองเห็นจอภาพไดยาก
- ใชชองมองภาพ
• ปรับความสวางบนหนาจอ
A
17
175
–
20
–
–
26
163
ดูชองมองภาพไดไม
ชัดเจน
• ปรับการปรับแกสายตาของชองมองภาพ
• ปรับความสวางของชองมองภาพ
26
163
กลองไมสลับระหวาง
จอภาพกับชองมอง
ภาพ
• การแสดงผลจะไมสลับในสถานการณตอ ไปนี้:
- ขณะใชงานการซูมเมื่อบันทึกภาพยนตร
- ระหวางการแสดงภาพยนตร
- เมื่อแกไขภาพยนตร
• การแสดงผลอาจไมสลับขณะที่กลองกําลังทํางาน
–
• หากยังไมไดตั้งนาฬิกาในกลอง O จะกะพริบบนหนาจอถายภาพ
รวมทั้งภาพและภาพยนตรที่บนั ทึกไวกอนที่นาฬิกาจะถูกกําหนด
วันที่เปน “00/00/0000 00:00” และ “01/01/2019 00:00”
O กะพริบบนหนาจอ
ตามลําดับ
ตั้งเวลาและวันที่ใหถกู ตองไวสําหรับ โซนเวลาและวันที่ ในเมนู
11, 161
ตั้งคา
• นาฬิกาในกลองจะไมเที่ยงตรงเหมือนนาฬิกาขอมือหรือนาฬิกา
วันที่และเวลาขณะ
ทั่วไป ใหเทียบเวลาของนาฬิกาในกลองกับเครือ่ งบอกเวลาที่ถกู ตอง
บันทึกภาพไมถกู ตอง
แมนยําและตัง้ คาใหมตามความจําเปนเปนระยะๆ
193
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
A
ไมแสดงขอมูลการ
ถายภาพในหนาจอ
ซอนขอมูล ถูกเลือกไวสําหรับ ขอมูลภาพถาย ใน ตัง้ คาหนาจอ
ในเมนูตั้งคา
163
ประทับวันที่ ไมมี
ใหเลือกใช
ไมไดตั้ง โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตงั้ คา
161
ไมมีการประทับวันที่ • ไมสามารถประทับวันที่ไดในโหมดถายภาพบางโหมดหรือเมื่อใช
บนภาพแมจะเปด
การตั้งคาบางอยางในฟงกชั่นอื่น
ใชงาน ประทับวันที่
•
ไม
สามารถประทับวันที่ลงบนไฟลภาพยนตรได
แลวก็ตาม
80, 166
หนาจอสําหรับตัง้ โซน แบตเตอรี่นาฬิกาหมด คาที่ตงั้ ไวทั้งหมดถูกเปลีย่ นกลับไปเปนคาตั้ง
เวลาและวันทีแ่ สดงขึน้ จากโรงงาน กําหนดการตัง้ คากลองอีกครั้ง
มาเมือ่ เปดการทํางาน • แบตเตอรี่นาฬิกาภายในจายพลังงานใหกับนาฬิกาในกลองและ
ของกลอง
คงไวซึ่งการตัง้ คาบางอยาง ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ –
นาฬิกาใชเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง เมื่อคุณใสแบตเตอรี่ลงในกลอง
การตัง้ คากลองเปลีย่ น
หรือเชื่อมตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก) เขากับ
กลับเปนคาตั้งจาก
กลอง และแบตเตอรี่นาฬิกาจะทํางานหลายวันแมวาหลังจาก
โรงงาน
แบตเตอรี่กลองจะถูกถอดออก
กลองมีเสียง
คุณอาจไดยินเสียงกลองจับโฟกัส ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัง้ คา
โหมดออโตโฟกัส หรือโหมดถายภาพ
• ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถใชรวมกับการตัง้ คาเมนูอื่นได
•
เมนูบางอยางไมมีใหเลือกใชขณะที่มีการเชื่อมตอไรสาย ปลดการ
ไมสามารถเลือกเมนู
เชื่อมตอไรสาย
• ไมสามารถเลือกเมนูเครือขายไดเมื่อสาย HDMI เชื่อมตออยู
194
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
31,
143,
150
80
–
–
ปญหาการถายภาพ
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
ไมสามารถเปลีย่ น
ปลดการเชื่อมตอสาย USB
เปนโหมดถายภาพได
• หากกลองอยูในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม c ปุมกดชัตเตอร
หรือปุม b(e)
• เมื่อเมนูปรากฏขึ้น ใหกดปุม d
• แฟลชกําลังชารจขณะที่ K กะพริบ
ไมสามารถถายภาพ • ไมสามารถบันทึกภาพยนตรขณะที่กลองเชื่อมตอกับอะแดปเตอร
หรือบันทึกภาพยนตร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• คุณจะไมสามารถถายภาพไดขณะเชื่อมตอสาย HDMI อยู
• ใสการดหนวยความจําที่มีพื้นที่วางเพียงพอเขาไปในกลอง
• แบตเตอรี่หมด
กลองหาโฟกัสไมได
• ตัวแบบอยูใ กลเกินไป ใหลองถายโดยใชโหมดสําเร็จรูป
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ หรือ ถายระยะใกล หรือโหมดโฟกัส
ระยะใกล
• การตั้งคาโหมดโฟกัสไมถูกตอง ใหตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งคา
• ตัวแบบหาโฟกัสไดยาก
• ตั้งคา ไฟชวย AF ในเมนูตั้งคาเปน อัตโนมัติ
• โหมดโฟกัสถูกตั้งคาเปน E (แมนวลโฟกัส)
• ปดกลองแลวเปดใหม
มีแถบสีปรากฏบน แถบสีอาจปรากฏขึ้นไดเมื่อถายภาพวัตถุที่มีรูปแบบซ้ําๆ (เชน
หนาจอขณะถายภาพ มานบังตาหนาตาง) ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติของกลอง
195
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
A
110
2, 27
121
58
18
111
16
16, 17,
185
33, 34,
36, 63
63
76
169
63, 64
–
–
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
A
ภาพถายพรามัว
• ใชแฟลช
• เพิ่มคาความไวแสง (ISO)
• เปดใชงาน ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว เมื่อถายภาพนิ่ง เปดใชงาน
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร เมื่อบันทึกภาพยนตร
• ใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันอาการสัน่ ของกลอง (ใชการตั้งเวลาถาย
รวมดวยเพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น)
มีจุดสวางปรากฏใน
ภาพเมื่อถายภาพ
พรอมแฟลช
แฟลชสะทอนแสงกับฝุนละอองในอากาศ ปดแฟลชและตั้งโหมดแฟลช 58
เปน W (ปด)
แฟลชไมทํางาน
• แฟลชถูกปด
25, 58
• แฟลชจะไมทํางานในโหมดถายภาพบางโหมดหรือเมื่อใชการตั้งคา 78, 80
บางอยางในฟงกชั่นอื่น
58
138
151,
168
61
• การซูมแบบดิจิตอล ตั้งคาเปน ปด ในเมนูตงั้ คา
169
ใชการซูมแบบดิจิตอล
• ใชการซูมแบบดิจิตอลไมไดกับโหมดถายภาพบางโหมด หรือเมื่อใช 82, 169
ไมได
การตั้งคาบางอยางในฟงกชั่นอื่น
ขนาดภาพ ไมมี
ใหเลือกใช
ไมสามารถเลือก ขนาดภาพ ไดกับโหมดถายภาพบางโหมดหรือเมื่อ
ใชการตัง้ คาบางอยางในฟงกชั่นอื่น
80, 129
ไมมีเสียงเมื่อลั่น
ชัตเตอร
ปด ถูกเลือกไวสําหรับ เสียงชัตเตอร ใน ตั้งคาเสียง ในเมนูตงั้ คา
โหมดถายภาพหรือการตัง้ คาบางอยางจะไมมีเสียง แมจะเลือก เปด ไว
172
ไฟชวยหา AF
ไมสวางขึ้น
ปด ถูกเลือกไวสําหรับเมนูตัวเลือก ไฟชวย AF ในเมนูตงั้ คา ไฟชวยหา
AF อาจไมสวาง ขึ้นอยูกับตําแหนงของพื้นที่โฟกัสหรือโหมดถายภาพ 169
ปจจุบัน แมจะเลือก อัตโนมัติ ไว
ภาพปรากฏแสงฟุง
เลนสสกปรก ใหทําความสะอาดเลนส
โทนสีไมเปนธรรมชาติ ปรับไวตบาลานซหรือเฉดสีไมถูกตอง
จุดพิกเซลสวางแสดง
สัญญาณรบกวน
(“สัญญาณรบกวน”)
ปรากฏไปทั่วภาพ
ตัวแบบมืดและความไวชัตเตอรชาเกินไป หรือคาความไวแสง (ISO)
สูงเกินไป สามารถลดสัญญาณรบกวนไดโดย:
• การใชแฟลช
• การกําหนดการตัง้ คาความไวแสง (ISO) ใหนอยลง
196
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
188
36, 66,
130
25, 58
138
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• แฟลชถูกปดหรือเลือกโหมดถายภาพที่จํากัดไมใหใชงานแฟลช
• ชองไฟแฟลชถูกบัง
• ตัวแบบอยูไ กลเกินชวงแฟลช
ภาพมืดเกินไป
(เปดรับแสงนอยเกินไป) • ปรับชดเชยแสง
• เพิ่มคาความไวแสง (ISO)
• ตัวแบบยอนแสง เลือกโหมดสําเร็จรูป ภาพยอนแสง หรือเปด
แฟลชและตั้งโหมดแฟลชเปน X (แฟลชลบเงา/ไฟแฟลชมาตรฐาน)
A
25, 58,
78
23
210
66, 68
138
37, 58
ภาพสวางเกินไป
ปรับชดเชยแสง
(เปดรับแสงมากเกินไป)
66, 68
ใชโหมดถายภาพอื่นๆ นอกเหนือจาก บุคคลตอนกลางคืน
บริเวณอื่นๆ นอกจาก และเปลี่ยนโหมดแฟลชเปนอยางอื่นนอกเหนือจาก V
ตาแดงถูกแกไข
(อัตโนมัตพิ รอมระบบลดตาแดง/ระบบลดตาแดง)
และลองถายภาพอีกครั้ง
58, 78
สีผวิ ไมนุมนวลขึ้น
• สีผวิ หนาอาจจะไมนุมนวลขึ้นเมื่ออยูภายใตสภาพการถายภาพบาง 46
ประการ
• สําหรับภาพที่มีใบหนาในภาพตัง้ แตสใี่ บหนาขึ้นไป ใหลองใช
90
สีผิวหนานุมนวล ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ
ใชเวลานานในการ
บันทึกภาพ
การบันทึกภาพอาจใชเวลานานในสถานการณตอ ไปนี้:
• เมื่อฟงกชั่นการลดสัญญาณรบกวนทํางานอยู เชน เมื่อถายภาพใน
ที่มืด
• เมื่อตั้งคาโหมดแฟลชเปน V (อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง/
ระบบลดตาแดง)
• เมื่อถายภาพในโหมดสําเร็จรูปตอไปนี้:
- มือถือ ใน บุคคลตอนกลางคืน
- มือถือ ใน ทิวทัศนตอนกลางคืน
- HDR ถูกตัง้ คาเปน เปด ใน ภาพยอนแสง
- ภาพพาโนรามาอยางงาย
• เมื่อตั้งคา ระดับคุณภาพ เปน RAW, RAW + Fine หรือ
RAW + Normal
• เมื่อใชฟงกชั่นสีผวิ หนานุมนวลในขณะถายภาพ
• เมื่อใชงานโหมดถายภาพตอเนื่อง
197
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
–
59
35
36
37
42
127
46
134
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
A
เมื่อถายภาพยอนแสงหรือเมื่อมีแหลงกําเนิดแสงจา (เชน แสงอาทิตย)
มีเสนรูปวงแหวนหรือ อยูในหรือนอกกรอบภาพ อาจมีเสนรูปวงแหวนหรือเสนสีรุง (แสงโกสต
เสนสีรุงปรากฏบน (ghosting)) เกิดขึ้น ใหเปลี่ยนตําแหนงของแหลงกําเนิดแสงหรือจัด
–
หนาจอหรือในภาพ องคประกอบภาพใหมไมใหมีแหลงกําเนิดแสงอยูในกรอบภาพ และ
ลองถายใหมอีกครั้ง
ปญหาการแสดงภาพ
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
แสดงไฟลภาพไมได
• กลองนี้ไมสามารถเลนไฟลภาพที่ถายดวยกลองดิจิตอลยี่หออื่นหรือ
รุนอื่นได
• กลองนี้ไมสามารถแสดงภาพ RAW หรือภาพยนตรที่บันทึกดวย
กลองดิจิตอลยี่หออื่นหรือรุนอื่นได
• กลองนี้ไมสามารถเลนไฟลขอมูลที่มีการแกไขในคอมพิวเตอรได
• แสดงภาพไฟลไมไดในระหวางการถายแบบเวนชวงเวลา
ไมสามารถซูมภาพ
เขาได
• ใชการซูมแสดงภาพรวมกับภาพยนตรไมได
• กลองนี้อาจไมสามารถซูมเขาภาพที่ถายโดยใชกลองดิจิตอลยี่หอ
อื่นหรือรุนอื่นได
• เมื่อตองการซูมเขาภาพขนาดเล็ก อัตราสวนขยายขนาดที่แสดงใน
หนาจออาจแตกตางไปจากอัตราสวนขยายขนาดจริงของภาพ
• ไมสามารถแกไขบางภาพได ภาพที่ไดรับการแกไขแลวอาจทําการ
แกไขอีกครั้งไมได
• มีพื้นที่วางไมมากพอบนการดหนวยความจําหรือในหนวยความจํา
ไมสามารถแกไขภาพได
ภายใน
• กลองนี้ไมสามารถแกไขภาพที่ถา ยดวยกลองตัวอื่นได
• ฟงกชั่นแกไขที่ใชกับภาพนิ่งจะไมสามารถใชกับภาพยนตรได
A
–
–
–
134
–
44, 88
–
–
–
ไมสามารถหมุนภาพได กลองนีไ้ มสามารถหมุนภาพที่ถา ยดวยกลองดิจิตอลยีห่ ออืน่ หรือรุน อืน่ ได –
198
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
ปญหาอุปกรณภายนอก
ปญหา
ไมสามารถทําการ
เชื่อมตอไรสายกับ
อุปกรณสมารทได1
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• เมื่อทําการเชื่อมตอไรสายเปนครั้งแรก ใหดคู ำแนะนําใน
“คําแนะนําในการเชื่อมตอ SnapBridge” ที่มีมาให
• หากมีการเชื่อมตอไรสายแลว ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
- ปดกลองแลวเปดใหม
- รีสตารทแอปพลิเคชั่น SnapBridge
- ยกเลิกการเชื่อมตอแลวทําการเชื่อมตออีกครัง้
• ตรวจเช็คการตัง้ คา เมนูเครือขาย ในกลอง
- ตั้งคา โหมดเครื่องบิน เปน ปด
- ตั้งคา บลูทูธ M การเชื่อมตอเครือขาย เปน เปดใช
- ตั้งคา เลือกการเชื่อมตอ เปน อุปกรณสมารท
• หากลงทะเบียนกลองไวกบั อุปกรณสมารทสองเครื่องขึ้นไป ใหเลือก
อุปกรณสมารทที่คุณตองการเชื่อมตอใน เมนูเครือขาย M บลูทูธ
M อุปกรณที่จับคู ในกลอง หากลงทะเบียนกลองสองเครื่อง
ขึ้นไปไวในแอปพลิเคชั่น SnapBridge ใหเปลี่ยนการเชื่อมตอใน
แอปพลิเคชั่น
• ใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟอยางเพียงพอ
• ใสการดหนวยความจําที่มีพื้นที่วางเพียงพอเขาไปในกลอง
• ปลดสาย HDMI หรือสาย USB
• เปดใช Bluetooth, Wi-Fi และฟงกชั่นขอมูลตําแหนงบนอุปกรณ
สมารท
• ในแถบ A ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge M Auto link options
(ตัวเลือกลิงกอตั โนมัติ) M ใหเปด Auto link (ลิงกอัตโนมัติ)
หากปดอยู จะสามารถใช Download pictures (ดาวนโหลดภาพ)
และ Remote photography (การถายภาพระยะไกล) ได
แตจะไมสามารถดาวนโหลดภาพโดยอัตโนมัติได
199
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
A
–
–
158
159
–
16
110
–
–
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
ไมสามารถอัพโหลด
ภาพไปยังอุปกรณ
สมารทซึ่งทําการ
เชื่อมตอไรสายกับ
แอปพลิเคชั่น
SnapBridge ได1
• ดําเนินการตามที่อธิบายไวดานลางนี้เมื่ออัพโหลดภาพโดยอัตโนมัติ
- ตั้งคา เมนูเครือขาย M ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ M ภาพนิ่ง
ในกลองเปน ใช
- ในแถบ A ของแอปพลิเคชัน่ SnapBridge M Auto link options
(ตัวเลือกลิงกอตั โนมัต)ิ M ใหเปด Auto link (ลิงกอตั โนมัต)ิ
- ในแถบ A ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge M Auto link
options (ตัวเลือกลิงกอัตโนมัต)ิ M ใหเปด Auto download
(ดาวนโหลดอัตโนมัต)ิ
- หากตั้งคา เมนูเครือขาย M บลูทูธ M สงภาพขณะปด
ในกลองเปน ปด ใหเปดการทํางานของกลองหรือเปลี่ยนการตัง้
คาเปน เปด
• เมือ่ มีภาพจํานวนมากที่จะอัพโหลดระหวางการสือ่ สาร Bluetooth
การสือ่ สารอาจปลดการเชื่อมตอขณะกําลังอัพโหลดภาพ หากปด
กลองและเปดใหมอีกครั้ง จะเชือ่ มตอใหมกบั อุปกรณสมารท ภาพ
จะอัพโหลดตอไปหากกลองเชื่อมตอใหมกบั อุปกรณสมารทใน
สถานการณตอ ไปนี้
- เมื่อ เมนูเครือขาย M ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ M ภาพนิ่ง
ในกลองถูกตั้งคาเปน ใช
- เมื่อใสเครื่องหมายอัพโหลดที่ภาพใน เมนูแสดงภาพ M
ใสเครื่องหมายอัพโหลด ในกลอง
• คุณอาจไมสามารถอัพโหลดภาพได หรือการอัพโหลดอาจถูกยกเลิก
ขณะที่กลองกําลังทํางาน
A
158
–
–
159
–
–
ไมสามารถทําการ
• คุณจะไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดเมือ่ ไมมที วี่ า งในหนวย –
ถายภาพระยะไกล
ความจําภายในหรือการดหนวยความจํา ลบภาพทีไ่ มจำเปนหรือใส
จากอุปกรณสมารทซึง่
การดหนวยความจําทีม่ พี นื้ ทีว่ า งเพียงพอ
ทําการเชือ่ มตอไรสาย • คุณอาจไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดขณะที่กลองกําลัง –
กับแอปพลิเคชัน่
ทํางาน
SnapBridge ได1
ไมสามารถดาวนโหลด
ภาพนิ่งขนาดตนฉบับ
ในแอปพลิเคชัน่
SnapBridge ได1
สําหรับ ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ และ ใสเครื่องหมายอัพโหลด
ในกลองขนาดของภาพที่ดาวนโหลดจะถูกจํากัดไวที่ 2 ลานพิกเซล
หากตองการดาวนโหลดภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับ ใหใช Download
pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
คุณภาพการสือ่ สารไมดี
หรือความเร็วในการ
บนกลอง ลองเปลี่ยนแชนเนลใน เมนูเครือขาย M Wi-Fi M
อัพโหลดภาพต่ํามากเมือ่
ชนิดการเชื่อมตอ Wi-Fi
ใชการเชื่อมตอไรสายกับ
แอปพลิเคชั่น SnapBridge1
200
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
–
159
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
A
• กลองไมเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) 207
กลองไมตอบสนองเมื่อ กดปุม เปดปดบนรีโมทคอนโทรลเพื่อทําการเชื่อมตอ หาก M
ไมปรากฏขึ้นบนหนาจอถายภาพ ใหดําเนินการจับคูอีกครั้ง
ใชงานรีโมทคอนโทรล
ML-L72
205
• สามารถใชรีโมทคอนโทรลสําหรับการถายภาพเทานั้น
• ปุม w1/w2 บนรีโมทคอนโทรลจะไมสามารถใชกับกลองนี้ได 205
ไมสามารถจับคูก ับ
รีโมทคอนโทรล
ML-L7 ได2
ตรวจเช็คการตัง้ คา เมนูเครือขาย ในกลอง
• ตั้งคา เลือกการเชื่อมตอ เปน รีโมทคอนโทรล
• ตั้งคา โหมดเครื่องบิน เปน ปด
• ตั้งคา บลูทูธ M การเชื่อมตอเครือขาย เปน เปดใช
158
หากจํานวนภาพที่บันทึกในการดหนวยความจําในกลองเกินกวา
ภาพทีบ่ ันทึกในกลอง
10,000 ภาพ ภาพที่ถายหลังจากนั้นอาจไมสามารถแสดงในอุปกรณที่
จะไมแสดงบนอุปกรณ
เชื่อมตอได
–
สมารทหรือคอมพิวเตอร
• ลดจํานวนภาพที่บนั ทึกในการดหนวยความจํา คัดลอกภาพที่จําเปน
ที่เชื่อมตอได
ไปยังคอมพิวเตอร ฯลฯ
• คอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพเชื่อมตอกับกลอง
–
–
ภาพไมปรากฏบนจอทีวี • การดหนวยความจําไมมีภาพ
• นําการดหนวยความจําออกเพื่อแสดงภาพในหนวยความจําภายใน 16
• กลองปดการทํางานอยู
• แบตเตอรี่หมด
Nikon Transfer 2
• เชื่อมตอสาย USB ไมถูกตอง
ไมเริ่มทํางานเมื่อ
เชื่อมตอกลองเขากับ
• คอมพิวเตอรมองไมเห็นกลอง
คอมพิวเตอร
• ไมไดตงั้ คาใหคอมพิวเตอรเปดโปรแกรม Nikon Transfer 2
โดยอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nikon Transfer 2
ใหดูขอมูลวิธใี ชที่อยูใน ViewNX-i
–
16, 17,
185
110,
116
–
–
หนาจอ PictBridge
ไมปรากฏขึ้นเมื่อ
เชื่อมตอกลองเขากับ
เครื่องพิมพ
เมื่อใชเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge บางเครื่อง หนาจอเริ่มใชงาน
ระบบ PictBridge อาจไมปรากฏขึ้นและอาจไมสามารถพิมพภาพได
เมื่อเลือก อัตโนมัติ ไวสําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูตงั้ คา ตัง้ คา
ชารจดวยคอม เปน ปด และเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพอีกครั้ง
ภาพที่จะพิมพไม
ปรากฏขึ้น
• การดหนวยความจําไมมีภาพ
–
• นําการดหนวยความจําออกเพื่อพิมพภาพในหนวยความจําภายใน 16
201
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
175
1
2
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
เลือกขนาดกระดาษ
จากกลองไมได
ไมสามารถใชกลองเลือกขนาดกระดาษในสถานการณตอไปนี้ได
แมจะพิมพดวยเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge ก็ตาม ใชเครื่องพิมพ
เลือกขนาดกระดาษ
• เครื่องพิมพไมรองรับขนาดกระดาษที่กําหนดโดยกลอง
• เครื่องพิมพเลือกขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
ดู “คําแนะนําในการเชื่อมตอ SnapBridge” ที่มีมาใหและวิธีใชออนไลน SnapBridge ได
ดูคมู ือการใชงานที่ใหมาพรอมกับรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
202
ขอมูลทางเทคนิค
ปญหาและวิธีการแกไข
A
–
ชื่อไฟล
วิธีการตั้งชื่อไฟลภาพถายหรือภาพยนตรมหี ลักเกณฑดังตอไปนี้
ชื่อไฟล: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) ตัวระบุ
ไมแสดงบนหนาจอของกลอง
• DSCN: ตนฉบับภาพนิ่ง ภาพยนตร และภาพนิ่งที่สรางจากฟงกชั่นการแกไข
ภาพยนตร
• RSCN: สําเนาภาพตัดสวน
• FSCN: ภาพที่สรางขึ้นดวยฟงกชั่นแกไขภาพนอกเหนือจากตัดภาพ ภาพยนตร
ที่สรางขึ้นจากฟงกชั่นแกไขภาพยนตร
(2) หมายเลขไฟล
กําหนดตามลําดับจากนอยไปหามาก โดยเริ่มจาก “0001” และสิ้นสุดที่ “9999”
• จะมีการสรางโฟลเดอรใหมทุกครั้งที่มีการถายภาพตอเนื่องโดยใชการถาย
แบบเวนชวงเวลา และภาพจะถูกบันทึกไวในโฟลเดอรนั้น โดยมีหมายเลขไฟล
เริ่มจาก “0001”
(3) นามสกุลไฟล
แสดงรูปแบบไฟล
• .JPG: ภาพนิ่ง JPEG
• .NRW: ภาพนิ่ง RAW
• .MP4: ภาพยนตร
B หมายเหตุ
เมื่อถายภาพโดยที่ ระดับคุณภาพ (A127) ตัง้ คาเปน RAW + Fine หรือ RAW + Normal ภาพ RAW
และ JPEG ที่บันทึกในเวลาเดียวกันจะถูกกําหนดใหใชเปนตัวระบุและหมายเลขไฟลเดียวกัน ภาพที่ถกู
บันทึกเปนคูใ นโฟลเดอรเดียวกัน จะถูกนับเปนหนึ่งไฟล
C โฟลเดอรสําหรับการจัดเก็บไฟล
ภาพนิ่งและภาพยนตรที่ถา ยหรือบันทึกดวยกลองนี้จะถูกบันทึกไวในโฟลเดอรของการดหนวยความจําหรือ
หนวยความจําภายใน
• หมายเลขตอเนื่องจะถูกเพิ่มลงในชื่อโฟลเดอรตามลําดับจากนอยไปหามาก โดยเริ่มจาก “100” ถึง “999”
• โฟลเดอรใหมจะถูกสรางขึ้นภายใตสถานการณตอ ไปนี้:
- เมื่อไฟลในโฟลเดอรมีจํานวนมากถึง 999 ไฟล:
- เมื่อไฟลในโฟลเดอรมีหมายเลข “9999”
203
ขอมูลทางเทคนิค
ชื่อไฟล
อุปกรณเสริม
เครื่องชารจ
แบตเตอรี่
เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-65
สําหรับชารจแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด ตองใชระยะเวลาชารจแบตเตอรี่
ประมาณ 2 ชั่วโมงและ 30 นาที
อะแดปเตอร AC EH-62F
(เชื่อมตอตามภาพ)
อะแดปเตอร AC
โปรดตรวจสอบวาไดเสียบสายไฟปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขาไปในชองปลัก๊ ตอ
อะแดปเตอร AC จนสุดกอนที่จะใสอะแดปเตอร AC เขาไปในชองบรรจุแบตเตอรี่
นอกจากนี้ ตองแนใจวาสายปลัก๊ ตออะแดปเตอร AC เสียบลงในชองบรรจุ
แบตเตอรี่แลว กอนปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวย
ความจํา ถาสายบางสวนหลุดออกจากชอง ฝาปดหรือสายอาจชํารุดเสียหายได
เมื่อปดฝา
อุปกรณเสริม
รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล ML-L7
ดู “รีโมทคอนโทรล ML-L7” (A205) สําหรับขอมูลวิธีการใช
สภาพการใชงานอาจแตกตางไปในแตละประเทศหรือภูมิภาค
ดูขอมูลลาสุดไดทางเว็บไซตหรือโบรชัวรของเรา
204
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
รีโมทคอนโทรล ML-L7
คุณสามารถจับคู (A207) รีโมทคอนโทรล ML-L7 ซึ่งแยกจําหนายตางหากเขากับกลอง และใช
ควบคุมการทํางานของกลอง สามารถดําเนินการทํางานตามที่ระบุไวใน “สวนประกอบและฟงกชั่น
ของรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)” (A205) เมื่อถายภาพดวยกลองนี้
• กลองจะสามารถจับคูกับรีโมทคอนโทรลไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น เมื่อกลองจับคูกับ
รีโมทคอนโทรลอื่น รีโมทคอนโทรลเครื่องทีจ่ ับคูไวลาสุดเทานั้นที่เปดใชงาน
• ดูคูมอื การใชงานที่ใหมาพรอมกับรีโมทคอนโทรล ML-L7
สวนประกอบและฟงกชั่นของรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
ปุมควบคุม
ฟงกชั่น
1
ปุม –/ปุม +
ขณะที่หนาจอถายภาพปรากฏขึ้น กดปุม – เพื่อซูมออกและ
กดปุม + เพื่อซูมเขา
2
ปุม บันทึกภาพยนตร
เริ่มบันทึกภาพยนตรเมื่อกดปุม และหยุดบันทึกเมื่อกดปุม
อีกครั้ง
ปุม เลือกคําสัง่
• ทํางานคลายกับปุมเลือกคําสั่งบนกลอง ซึ่งจะชวยใหคณ
ุ
กําหนดการตัง้ คาตางๆ บนหนาจอถายภาพ เชน โหมด
แฟลช (A58), การตัง้ เวลาถาย (A61), โหมดโฟกัส
(A63), แถบเลื่อนปรับภาพ (A66) และการชดเชยแสง
(A68)
• เมื่อใชแมนวลโฟกัส จะสามารถปรับโฟกัสไดดวย HI
(A64)
3
205
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
ปุมควบคุม
ฟงกชั่น
ปุม เปดปด
กดปุมเพื่อเปดรีโมทคอนโทรลและคนหากลองที่ไดจับคูไวแลว
กดปุมคางไว (อยางนอย 3 วินาที) เพื่อคนหากลองใหมที่จะ
จับคู ปดรีโมทคอนโทรลโดยกดปุมอีกครั้ง
ไฟแสดงสถานะ
บอกสถานะของรีโมทคอนโทรลหรือสถานะการถายภาพโดย
ใชสแี ละลักษณะการทํางานของไฟ ดู “ไฟแสดงสถานะบน
รีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)” (A206)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
6
ปุม กดชัตเตอร
ทํางานคลายกับปุมกดชัตเตอรบนกลอง
• ไมสามารถใชงานโดยกดครึ่งหนึ่งหรือกดคางได
• เมื่อใชการตั้งเวลาถาย สามารถกดปุม ระหวางที่กําลังนับ
ถอยหลังเพื่อยกเลิกการถายภาพ
7
ปุม k (ตกลงเลือก)
ใชรายการที่เลือกไว เมื่อปรับแมนวลโฟกัส กดปุมนี้เพื่อหยุด
โฟกัส
8
ปุม w1 (ฟงกชั่น 1)/w2
(ฟงกชั่น 2)
ไมสามารถใชกับกลองนี้ได
4
5
ไฟแสดงสถานะบนรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX A1000)
สี
สถานะ
คําอธิบาย
สีเขียว
กะพริบทุกวินาที
รีโมทคอนโทรลกําลังคนหากลองที่จบั คูไ วแลว
สีเขียว
กะพริบถี่ (ประมาณทุก 0.5 วินาที)
กําลังดําเนินการจับคู
สีเขียว
กะพริบถี่ประมาณทุก 3 วินาที
การเชื่อมตอระหวางรีโมทคอนโทรลกับกลอง
สําเร็จ
สีสม
กะพริบหนึ่งครั้ง
เริ่มถายภาพนิ่ง
สีสม
กะพริบสองครั้ง
สิน้ สุดการถายภาพนิง่ (ภาพยนตรเหลื่อมเวลา,
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)
สีแดง
กะพริบหนึ่งครั้ง
เริ่มบันทึกภาพยนตร
สีแดง
กะพริบสองครั้ง
สิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร
206
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
การจับคูกลองกับรีโมทคอนโทรล
กอนจะใชงานรีโมทคอนโทรลเปนครั้งแรก จะตองจับคูกับกลองกอน
1
2
3
กดปุม d บนกลอง
กดปุม เลือกคําสั่ง J ใช HI เพื่อเลือกสัญลักษณเมนู J และกดปุม k
เลือก เลือกการเชื่อมต่ อ และกดปุม k
เมนูเครือขาย
โหมดเครื่องบิน
เลือกการเชื่อมตอ
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
การเชื่อมตอกับรีโมท
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
Wi-Fi
บลูทูธ
4
เลือก รีโมทคอนโทรล และกดปุม k
เลือกการเชื่อมตอ
รีโมทคอนโทรล
อุปกรณสมารท
5
เลือก การเชื่อมต่ อกับรี โมท และกดปุม k
• การจับคูจะเปดใชงานและกลองรอใหการเชื่อมตอ
สําเร็จ
เมนูเครือขาย
โหมดเครื่องบิน
เลือกการเชื่อมตอ
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
การเชื่อมตอกับรีโมท
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
Wi-Fi
บลูทูธ
207
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
6
กดปุม เปดปดบนรีโมทคอนโทรลคางไว (อยางนอย 3 วินาที)
• การจับคูเริ่มขึ้นสําหรับกลองและรีโมทคอนโทรล ระหวางกระบวนการนี้ ไฟแสดงสถานะบนรีโมท
คอนโทรลจะกะพริบประมาณทุก 0.5 วินาที
• เมื่อการจับคูเสร็จสมบูรณ จะมีการเชื่อมตอระหวาง
กลองกับรีโมทคอนโทรล เมื่อเขาสูโหมดถายภาพ
M จะปรากฏขึ้นบนหนาจอถายภาพ
• หากขอความแจงการจับคูลมเหลวปรากฏขึ้น
0.0
ดําเนินการขั้นตอนเดิมซ้ําตัง้ แตขั้นตอนที่ 5
25m 0s
100
1/250
F3.4
500
การสลับการเชื่อมตอไปยังอุปกรณสมารท
• สลับการเชื่อมตอจาก รีโมทคอนโทรล ไปยัง อุปกรณสมารท ใน เลือกการเชือ่ มตอ ในเมนู
เครือขายของกลอง (A158, 207)
• เมือ่ เปดใชงานแอปพลิเคชั่น SnapBridge บนอุปกรณสมารทและการเชื่อมตอระหวางกลองกับ
อุปกรณสมารทสําเร็จ L จะปรากฏบนหนาจอถายภาพ
• เมือ่ ทําการเชือ่ มตอไรสายกับอุปกรณสมารทเป็นครัง้ แรก ดู “คําแนะนําในการเชือ่ มตอ SnapBridge”
ทีม่ มี าให
208
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
ขอมูลจําเพาะ
กลองดิจิตอล Nikon COOLPIX A1000
กลองดิจิตอลขนาดกะทัดรัด
16.0 ลาน (การประมวลผลภาพถายอาจทําใหจํานวนพิกเซลใชงานจริงไดลดลง)
ประเภท 1/2.3 นิ้ว CMOS; พิกเซลทั้งหมดประมาณ 16.79 ลาน
เลนส NIKKOR ซูมแบบออพติคอลได 35×
4.3–151 มม. (มุมมองภาพเทียบเทากับเลนส 24–840 มม. ในกลองฟลม ขนาด 35มม. [135])
f/3.4–6.9
13 ชิ้นเลนส แบงเปน 11 กลุม (ชิ้นเลนส ED 4 ชิ้น)
การขยายการซูมแบบดิจติ อล สูงสุด 4× (มุมมองภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 3360 มม.
ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])
การปรับเลนส (ภาพนิ่ง)
ระบบลดภาพสั่นไหว
การปรับเลนสรวมกับระบบลดภาพสัน่ ไหวแบบอิเล็กทรอนิกส (ภาพยนตร)
ออโตโฟกัส (AF)
คอนทราสตการหาออโตโฟกัส
• [W]: ประมาณ 50 ซม.–∞,
[T]: ประมาณ 2.0 ม.–∞
ชวงการโฟกัส
• โฟกัสระยะใกล:
[W]: ประมาณ 1 ซม.–∞,
[T]: ประมาณ 2.0 ม.–∞
การเลือกพื้นที่โฟกัส
หาใบหนา, ปรับตัง้ เอง (จุด), ปรับตัง้ เอง (ปกติ), ปรับตัง้ เอง (กวาง), ติดตามวัตถุ, AF คนหาวัตถุหลัก
ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส, เทียบเทา LCD 0.5 ซม. (0.2 นิ้ว) ประมาณ
ชองมองภาพ
1,166,000 จุด พรอมฟงกชั่นปรับแกสายตา (–4 – +4 ม.-1)
การครอบคลุมการมอง ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)
เห็นภาพ (โหมดถายภาพ)
การครอบคลุมการมอง
เห็นภาพ (โหมดแสดงภาพ) ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)
7.6 ซม. (3 นิ้ว), ประมาณ 1,036,000 จุด, จอแสดงผล TFT LCD
จอภาพ
มุมมองการมองเห็นกวาง (แผงสัมผัส) พรอมการเคลือบสารกันแสงสะทอนและ
ปรับความสวางได 5 ระดับ จอแสดงผล TFT LCD ปรับเอียงได
การครอบคลุมการมอง ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)
เห็นภาพ (โหมดถายภาพ)
การครอบคลุมการมอง
เห็นภาพ (โหมดแสดงภาพ) ประมาณ 98% ในแนวนอนและแนวตั้ง (เปรียบเทียบกับภาพจริง)
การจัดเก็บ
สือ่ บันทึกขอมูล
หนวยความจําภายใน (ประมาณ 81 MB), การดหนวยความจํา SD/SDHC/SDXC
ระบบไฟล
รองรับ DCF และ Exif 2.31
ภาพนิ่ง: JPEG, RAW (NRW) (รูปแบบของ Nikon เอง)
รูปแบบไฟล
ภาพยนตร: MP4 (ภาพ: H.264/MPEG-4 AVC, เสียง: สเตอริโอ AAC)
ประเภท
จํานวนพิกเซลใชงานจริง
เซ็นเซอรภาพ
เลนส
ทางยาวโฟกัส
คารูรับแสง
โครงสรางชิ้นเลนส
209
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
ขนาดภาพ
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448,
4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200,
16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072,
1:1 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD),
1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p,
ภาพยนตร
720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p,
HS 720/4×, HS 1080/2×, HS 1080/0.5×
คาความไวแสง (ISO)
• ISO 100–1600
(คาความไวแสงมาตรฐาน) • ISO 3200, 6400 (ใชงานไดเมื่อใชโหมด A, B, C หรือ D)
คาแสง
โหมดระบบวัดแสง
เฉลีย่ ทั้งภาพ, ที่เนนกลางภาพ, จุด
ตัง้ คาแสงอัตโนมัตดิ วยโปรแกรมแบบยืดหยุน, ปรับชัตเตอรเอง,
การควบคุมคาแสง
ปรับรูรับแสงเอง, ปรับเอง, การถายครอมคาแสง, การชดเชยแสง
(–3.0 – +3.0 EV ในขั้นตอนที่ 1/3 EV)
ชัตเตอร
ชัตเตอรแบบแมคคานิกและแบบอิเล็กทรอนิกสชนิด CMOS
• 1/2000–1 วินาที
• 1/2000–8 วินาที (โหมด B, C หรือ D)
ความเร็ว
• 1/4000 วินาที
(ความไวสูงสุดระหวางการถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วสูง)
• 25 วินาที (เสนแสงดาว ในโหมดสําเร็จรูป ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)
รูรับแสง
แผนไดอะแฟรมมานรูรบั แสงสามกลีบทีค่ วบคุมดวยระบบคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
ชวง
7 ขั้น ในขั้นตอนที่ 1/3 EV (W) (โหมด C, D)
•
10 วินาที, 3 วินาที
การตั้งเวลาถาย
• 5 วินาที (ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง)
แฟลช
ชวง (ประมาณ)
(คาความไวแสง (ISO): [W]: 0.5–6.0 ม.
[T]: 2.0–3.0 ม.
อัตโนมัติ)
การควบคุมแฟลช
แฟลชอัตโนมัติ TTL พรอมแฟลชนํา
การเชื่อมตอ
ชองตอ USB ขนาดเล็ก (หามใชงานสาย USB ใดๆ นอกเหนือจากสาย USB
ชองตอ USB
UC-E21 ที่มีมาให), Hi-Speed USB
• รองรับ Direct Print (PictBridge)
ปลัก๊ ตอสัญญาณ HDMI
ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D)
ออก
ภาพนิ่ง
210
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
Wi-Fi (LAN ไรสาย)
มาตรฐาน
ความถีท่ ี่ใช
กําลังไฟสูงสุด
การพิสจู นความถูกตอง
Bluetooth
โปรโตคอลการสื่อสาร
ความถีท่ ี่ใช
กําลังไฟสูงสุด
แหลงพลังงาน
ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่
IEEE 802.11b/g (โปรโตคอล LAN ไรสายมาตรฐาน)
2412–2462 MHz (1-11 แชนเนล)
9.98 dBm (EIRP)
ระบบเปด, WPA2-PSK
ขอมูลจําเพาะ Bluetooth เวอรชั่น 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth ที่ใชพลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz
Bluetooth: 3.54 dBm (EIRP)
Bluetooth ที่ใชพลังงานต่ํา: 2.98 dBm (EIRP)
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL12 หนึ่งกอน (ที่ใหมา)
อะแดปเตอร AC EH-62F (แยกจําหนายตางหาก)
ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (เมื่อใชงานอะแดปเตอร AC
สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และเมื่อไมมีไฟชารจเหลืออยู)
อายุการใชงานของแบตเตอรี1่
ภาพนิ่ง
ประมาณ 250 ภาพ เมื่อใช EN-EL12
การบันทึกภาพยนตร
(อายุการใชงานจริงของ
แบตเตอรี่สําหรับ การ ประมาณ 55 นาที (เมื่อใช EN-EL12)
บันทึก)2
ชองตอขาตั้งกลอง
1/4 นิ้ว (ISO 1222)
ขนาด
ประมาณ 114.2 × 71.7 × 40.5 มม.
(กวาง × สูง × หนา)
(ไมรวมสวนที่ยื่นออกมา)
น้ําหนัก
ประมาณ 330 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับ
การใชงาน
อุณหภูมิ
0°C–40°C
ความชื้น
85% หรือนอยกวา (ไมมีการควบแนน)
• การวัดทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ
(Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA)
1 อายุการใชงานของแบตเตอรี่ (แบบชารจได) ไมสะทอนใหเห็นถึงการใชของ SnapBridge และอาจแตกตางกันขึ้นอยู
กับสภาพการใชงาน รวมถึงอุณหภูมิชว งการถายภาพ และระยะเวลาการแสดงผลภาพและเมนู
2 ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตอ งมีความยาวไมเกิน 29 นาที แมเมื่อมีพื้นทีว่ างบนการดหนวยความจําเพียงพอสําหรับ
การบันทึกภาพยนตรทมี่ รี ะยะเวลายาวกวานัน้ ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตรไฟลเดียวคือ 4 GB หากไฟลเดียวมี
ขนาดเกิน 4 GB แมวาจะบันทึกต่ํากวา 29 นาทีแลวก็ตาม ไฟลจะแยกเปนหลายไฟล และไมสามารถแสดงอยาง
ตอเนือ่ งได
211
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL12
ประเภท
ความจุกําลังไฟ
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน
ขนาด (กวาง × สูง × หนา)
น้ําหนัก
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
DC 3.7 V, 1050 mAh
0°C–40°C
ประมาณ 32 × 43.8 × 7.9 มม.
ประมาณ 22.5 ก.
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P
กระแสไฟฟาขาเขา
กระแสไฟฟาขาออก
อุณหภูมิที่เหมาะกับ
การใชงาน
ขนาด (กวาง × สูง × หนา)
น้ําหนัก
AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.14 A
DC 5.0 V, 1.0 A
0°C–40°C
ประมาณ 55 × 22 × 54 มม. (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
ประมาณ 51 ก. (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
สัญลักษณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้แสดงใหเห็นตอไปนี้:
D ไฟฟากระแสสลับ, E ไฟฟากระแสตรง, F ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑทเี่ ปนคูฉ
 นวน)
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ ที่อาจพบไดในคูมือการใชงาน
• รูปแบบของผลิตภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา
• ภาพตัวอยางที่ปรากฏบนกลอง รวมถึงภาพถายและรูปภาพในคูม ือนี้มีไวเพื่อประกอบคําอธิบายเทานั้น
212
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
การดหนวยความจําที่สามารถใชได
กลองรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• กลองรองรับ UHS-I
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video
Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร เมื่อตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร เปน
d 2160/30p (4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD) ขอแนะนําใหใชการดหนวย
ความจํา UHS ที่มีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 3 (Video Speed Class V30) หรือ
เร็วกวา การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลงเมื่อใชการดหนวยความจําที่มอี ัตราความเร็วในการ
บันทึกขอมูลต่ํากวานี้
• หากคุณใชตัวอานการด โปรดตรวจสอบวาตัวอานการดรองรับการดหนวยความจําของคุณ
• สําหรับขอมูลคุณลักษณะ การใชงาน และขอจํากัดในการใช กรุณาติดตอผูจําหนาย
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
• Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• เครื่องหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. และการนําเครื่องหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon
Corporation เปนการดําเนินการภายใตใบอนุญาต
• Apple®, App Store®, โลโก Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
และ iBooks เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC
หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google
และใชตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons
3.0 Attribution License)
• iOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ และใชภายใตใบอนุญาต
• Adobe, โลโก Adobe, Acrobat และ Reader เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• SDXC, SDHC และ SD เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC
• PictBridge เปนเครื่องหมายการคา
213
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายจดทะเบียนการคาของ HDMI Licensing, LLC
• Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance
• ชื่อทางการคาอื่นๆ ที่กลาวถึงในคูมอื การใชงานเลมนี้หรือในเอกสารตางๆ ที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon ของคุณเปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของแตละ
บริษัทซึ่งเปนเจาของเครือ่ งหมายการคาดังกลาว
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรบั อนุญาตภายใต AVC Patent Portfolio License สําหรับการใชงานสวนบุคคลและ
การใชงานทีไ่ มใชเชิงพาณิชยของผูบริโภคในการ (i) เขารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”)
และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เขารหัสโดยผูบริโภคเพื่อใชเปนการสวนตัวและใชในกิจกรรม
ที่ไมใชเชิงพาณิชย และ/หรือที่ไดรบั จากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดสรรวิดโี อ AVC
ทั้งนี้ไมอนุญาตใหใชหรือแอบอางไปใชในกิจกรรมอยางอื่น สามารถรับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
MPEG LA, L.L.C
ใหดู http://www.mpegla.com
FreeType License (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์
MIT License (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
214
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
ดัชนี
สัญลักษณ
A โหมดอัตโนมัติ ................................... 31, 32
o โหมดสรางสรรค ............................ 31, 51
y โหมดสําเร็จรูป ........................ 31, 33
C โหมดปรับรูรับแสงเอง ........................ 31, 53
B โหมดปรับชัตเตอรเอง ......................... 31, 53
n โหมดถายทําหนังสั้น ....................... 31, 103
A โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ ..................... 31, 53
D โหมดปรับเอง ....................................... 31, 53
c โหมดแสดงภาพ ......................................... 27
i การซูมแสดงภาพ ................................ 27, 84
f (มุมกวาง) ...................................... 2, 24, 70
h การแสดงภาพขนาดยอ .................. 27, 85
g (เทเลโฟโต) ...................................... 2, 24, 70
g ปุมล็อคการปรับคาแสงอัตโนมัติ/
ออโตโฟกัส (AE-L/AF-L) .................... 3, 6, 171
q ปุมซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว ........ 2, 4, 71
k ปุมตกลงเลือก ............................... 3, 5, 120
c ปุมแสดงภาพ................................... 3, 6, 27
l ปุมลบ .................................................. 3, 6, 28
b ปุม (e บันทึกภาพยนตร)........... 3, 5, 25
w ปุมฟงกชั่น ...................................... 2, 6, 69
K ปุมควบคุมแฟลชปอปอัป........ 3, 25, 58
d ปุมเมนู ........................................ 3, 6, 120
x ปุมจอภาพ ....................................... 3, 6, 26
o แถบเลื่อนปรับภาพ ........................... 57, 66
n การตั้งเวลาถาย................................... 57, 61
p โหมดโฟกัส .......................................... 57, 63
m โหมดแฟลช ........................................... 57, 58
o ชดเชยแสง ......................... 45, 57, 66, 68
AF คนหาวัตถุหลัก................................. 74, 141
AF ครั้งเดียว ......................................... 143, 150
AF ตลอดเวลา ..................................... 143, 150
B
Bluetooth............................................... 125, 159
C
Capture NX-D ................................................ 118
D
Daylight Saving Time ......................... 21, 162
Direct Print ............................................ 110, 112
D-Lighting .............................................. 89, 124
H
HDR....................................................................... 37
P
PictBridge ............................................. 110, 112
V
ViewNX-i........................................................... 116
W
Wi-Fi ........................................................ 125, 159
ก
กราฟฮิสโตแกรม ...................................... 66, 68
การกดปุมลงครึ่งหนึ่ง ......................... 4, 24, 73
การจับภาพนิ่งในขณะที่กําลังบันทึก
ภาพยนตร ......................................................... 100
การซูม ......................................................... 24, 70
การซูมแบบดิจิตอล ................... 70, 126, 169
การซูมแสดงภาพ ..................................... 27, 84
การถายครอมคาแสง .......................... 123, 139
การถายภาพ ....................................... 23, 31, 96
A
การถายภาพตัวเองตัดแปะ ............................ 47
Active D-Lighting ........................................... 66 การถายภาพแบบสัมผัส .......................... 26, 72
215
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
การบันทึกภาพยนตร ............................... 25, 96
การล็อคโฟกัส ..................................................... 77
การเชื่อมตอกับรีโมท........................... 125, 158
การเลนภาพยนตร ........................ 27, 96, 106
การแกไขตาแดง ..................................... 90, 124
การแกไขภาพนิ่ง ............................................... 88
การแกไขภาพยนตร ....................................... 107
การแสดงปฏิทิน ................................................. 85
การแสดงภาพ ................................ 27, 86, 106
การแสดงภาพขนาดยอ ........................... 27, 85
การแสดงภาพชุด ........................ 86, 124, 157
การแสดงภาพเต็มจอ .............. 13, 27, 84, 85
การดหนวยความจํา ........ 16, 173, 187, 213
การดหนวยความจํา SD ............ 16, 187, 213
กีฬา d........................................................ 33, 34
ข
ขนาดกระดาษ ....................................... 113, 114
ขนาดภาพ ..................................... 69, 123, 129
ขอมูลตําแหนง ...................................... 126, 178
ขอมูลภาพถาย ................................................ 163
ขอมูลลิขสิทธิ์ ........................................ 126, 177
ค
ความจุของหนวยความจํา ...................... 23, 96
ความสดใส ................................................ 45, 66
ความสวางของ EVF....................................... 163
ความสวางของหนาจอ .................................. 163
ความไวชัตเตอร......................................... 53, 56
ความไวแสง ........................................................ 69
คอมพิวเตอร ........................................... 110, 116
คาความไวแสง (ISO) ......................... 123, 138
คารูรับแสง ........................................................... 53
คําอธิบายภาพ ..................................... 126, 176
คัดลอก................................................... 124, 156
เครื่องชารจแบตเตอรี่ .................................... 204
เครื่องพิมพ .............................................. 110, 112
จ
จอภาพ ......................................... 3, 10, 19, 188
จํานวนภาพ.............................................. 47, 103
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได ......... 23, 128
จับจุดเดนขณะ MF ............................. 126, 179
ฉ
ฉายสไลด............................................... 124, 154
เฉดสี ..................................................................... 66
ช
ชดเชยแสง ................................. 45, 57, 66, 68
ชวงคงที่อัตโนมัติ ............................................. 138
ชองตอ USB ขนาดเล็ก
.......................................... 3, 17, 110, 112, 116
ชองตอขาตั้งกลอง...................................... 3, 211
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา ............... 16
ชองมองภาพ ............................. 3, 10, 26, 188
ชองรอยสายคลอง......................................... 2, 15
ชองสงสัญญาณ HDMI..................... 126, 174
ชายหาด Z ........................................................ 33
ชารจดวยคอม ...................................... 126, 175
ชื่อไฟล ............................................................... 203
เช็คการกะพริบตา ............................................. 49
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท ............... 125, 158
ใชคาตั้งจากโรงงาน ............................ 126, 179
ใชปุมควบคุมการซูมดานขาง .......... 126, 170
ซ
ซิงคกับอุปกรณสมารท .................................. 161
เซ็นเซอรตรวจจับสายตา ............................ 3, 26
โซนเวลา..................................................... 21, 161
โซนเวลาและวันที่ ........................ 20, 126, 161
ด
ดนตรีประกอบ ................................................. 103
216
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
ดึงภาพเปนภาพนิ่ง ............................. 106, 108 บ
บันทึกภาพกอนถาย ........................... 134, 135
ต
ตกแตงอยางรวดเร็ว .............................. 89, 124 บุคคลตอนกลางคืน e .......................... 33, 35
ตั้งคาหนาจอ ......................................... 126, 163 แบตเตอรี่ ........................ vi, 16, 17, 185, 211
ตั้งคาเสียง .............................................. 126, 172 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
ตั้งถายสไมล ........................................................ 50 .......................................... vi, 16, 17, 185, 212
ตั้งเวลาถาย ................................................. 57, 61 ป
ตั้งเวลาถาย: หลังลั่นชัตเตอร .......... 126, 167 ประทับวันที่........................................... 126, 166
ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง .................................... 61 ปรับตั้งคาเอง.................................................... 132
ตัดภาพ ....................................................... 84, 94 ปลั๊กตอ HDMI ขนาดไมโคร .................... 3, 110
ตัวอยางภาพคาแสง M ...................... 123, 144 ปองกัน ................................................... 124, 155
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ ..................... 125, 158 ปารตี้/ในรม f ......................................... 33, 35
ตัวเลือกภาพยนตร.............................. 124, 145 ปดกลองอัตโนมัติ........................ 25, 126, 172
ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ o.................. 33, 34 ปุม Fn................................................................... 69
ติดตามวัตถุ ........................................... 141, 142 ปุมกดชัตเตอร ................................ 2, 4, 24, 73
แตะ ........................................................................... 7 ปุมควบคุมการซูม ......................... 2, 4, 24, 70
แตะเร็วๆ .................................................................. 7 ปุมควบคุมการซูมดานขาง .................. 2, 4, 24
ปุมปรับแกสายตา ........................................ 3, 26
ถ
ถายทีละภาพ ................................................... 134 ปุมล็อค AE/AF ..................................... 126, 171
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง U...... 33, 40 ปุมหมุนเลือกคําสั่ง ......................................... 3, 5
ถายภาพตอเนื่อง......................... 69, 123, 134 ปุมเลือกคําสั่ง ....................................... 3, 5, 120
ถายภาพตอเนื่องดวยความเร็วสูง .............. 134 เปดปดการทํางาน............................................. 20
ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ ............................ 38 แปงรองพื้น................................................. 45, 46
ถายระยะใกล k ..................................... 33, 36 แปนหมุนเลือกคําสั่ง .............................. 2, 6, 53
ถายแบบเวนชวงเวลา ........................ 134, 136 แปนหมุนเลือกโหมด ..................... 2, 4, 23, 31
แถบเลื่อนปรับภาพ................................... 57, 66 ผ
แผงสัมผัส ................................................................ 7
ท
ทางยาวโฟกัส......................................... 70, 209 ฝ
ทิวทัศน c.......................................................... 33 ฝาปดชองตอสายภายนอก.............. 3, 17, 110
ทิวทัศนตอนกลางคืน j ....................... 33, 36 ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุ
ทีวี.............................................................. 110, 111 แผนการดหนวยความจํา ......... 3, 16, 17, 110
เทเลโฟโต.............................................................. 70 พ
พลุไฟ m..................................................... 33, 37
น
นาฬิกา ....................................................... 20, 161 พิมพ ............................................... 110, 113, 114
217
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
พื้นที่โฟกัส ................................................... 12, 24 ภาพยอนแสง o ...................................... 33, 37
เพิ่มความนุมนวลของภาพ ............................. 45 ภาพอาหาร u............................................ 33, 36
เพิ่มความนุมนวลของภาพ O .... 33, 39 ภาษา/Language ............................... 126, 174
ฟ
ฟอรแมต ........................................ 16, 126, 173
ฟอรแมตการด.......................................... 16, 126
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .............. 16, 173
ฟอรแมตหนวยความจําภายใน................... 173
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันได .............. 80
ฟลเตอรลดสัญญาณรบกวน ........... 123, 144
แฟลช....................................................... 2, 25, 58
แฟลชที่ความไวชัตเตอรต่ํา ............................. 59
แฟลชลบเงา ........................................................ 59
แฟลชอัตโนมัติ .................................................... 59
โฟกัส ......................... 24, 73, 140, 143, 150
โฟกัสระยะใกล ................................................... 63
โฟกัสลวงหนา .................................................. 143
โฟกัสอัตโนมัติ
......................... 63, 76, 123, 124, 143, 150
ไฟชวย AF ............................................. 126, 169
ไฟชวยหา AF ......................................................... 2
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย ............................. 2, 61
ไฟแฟลชมาตรฐาน ............................................ 59
ไฟแสดงความพรอม.......................................... 58
ไฟแสดงสถานะการชารจ............................ 3, 17
ภ
ภาพชุด ........................................................ 28, 86
ภาพบุคคล b .................................................... 33
ภาพบุคคลอัจฉริยะ F.......................... 33, 45
ภาพพาโนรามาอยางงาย p ............... 33, 42
ภาพยนตร HS...................................... 147, 149
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา N................... 33, 101
ภาพยนตรแบบเลนภาพชา .............. 147, 149
ภาพยนตรแบบเลนภาพเร็ว ............. 147, 149
ม
มุมกวาง ............................................................... 70
เมนูตั้งคา ................................................ 120, 161
เมนูถายทําหนังสั้น.......................................... 103
เมนูถายภาพ.............................. 120, 127, 130
เมนูภาพยนตร ...................................... 120, 145
เมนูเครือขาย ........................................ 120, 158
เมนูแสดงภาพ ....................................... 120, 153
แมนวลโฟกัส ............................................. 63, 64
ไมโครโฟน (สเตอริโอ) .......................................... 2
ย
ย่ําค่ํา/รุงเชา i.................................................. 33
ร
ระดับคุณภาพ .............................. 69, 123, 127
ระดับเสียง ......................................................... 106
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ........ 124, 151
ระบบลดภาพถายสั่นไหว .................. 126, 168
ระบบวัดแสง ................................. 69, 123, 133
ระยะเวลา ............................................................ 47
รีทัชภาพ.......................................... 45, 90, 124
รีวิวภาพ ............................................................. 163
รีโมทคอนโทรล................................................ 205
รุนเฟรมแวร ........................................... 126, 180
รูปแบบวันที่ .............................................. 21, 161
เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน .................. 125, 159
ล
ลดตาแดง ................................................... 59, 60
ลดเสียงรบกวนจากลม ...................... 124, 152
ลบ ................................................................. 28, 87
ลําโพง ....................................................................... 3
เลนส ............................................................ 2, 209
218
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
เลือกการเชื่อมตอ................................. 125, 158 โหมดถายทําหนังสั้น .............................. 31, 103
เลือกสีเดน I ........................................... 33, 39 โหมดถายภาพ .................................................... 31
เลื่อน ......................................................................... 7 โหมดปรับชัตเตอรเอง ............................... 31, 53
โหมดปรับรูรับแสงเอง ............................... 31, 53
ว
วันที่และเวลา ........................................... 20, 161 โหมดปรับเอง .............................................. 31, 53
เวลาในการบันทึกภาพยนตรที่เหลือ.... 96, 98 โหมดพื้นที่ AF ............................. 69, 123, 140
ไวตบาลานซ ................................. 69, 123, 130 โหมดสรางสรรค ......................................... 31, 51
โหมดสําเร็จรูป ............................................ 31, 33
ส
สลับ EVF อัตโนมัติ ............................. 126, 165 โหมดออโตโฟกัส .......... 123, 124, 143, 150
สลับตัวเลือก Av/Tv............................. 126, 178 โหมดอัตโนมัติ ............................................. 31, 32
สวนตางของเวลา ............................................. 161 โหมดเครื่องบิน...................................... 125, 158
โหมดแฟลช ................................................. 57, 58
สวิทชเปดปดการทํางาน/
ไฟแสดงสถานะการทํางาน ....................... 3, 20 โหมดแสดงภาพ ................................................. 27
สาย HDMI.............................................. 110, 111 โหมดโปรแกรมอัตโนมัติ ........................... 31, 53
สาย USB ............................. 17, 110, 112, 116 โหมดโฟกัส.................................................. 57, 63
สายคลอง ............................................................. 15
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง ... 126, 180
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ... 23
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ................ 10
สัญลักษณแสดงหนวยความจําภายใน ... 11, 13
สัตวเลี้ยง O.............................................. 33, 38
สิ้นสุดการบันทึก.............................................. 104
สีผิวหนานุมนวล....................................... 45, 46
เสียงชัตเตอร............................................ 47, 172
เสียงปุม ............................................................. 172
แสดงภาพพาโนรามาอยางงาย .................... 44
แสดงวิธใี ช......................................................... 163
ใสเครื่องหมายอัพโหลด ..................... 124, 153
อ
อะแดปเตอร AC .................................. 110, 204
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจ
แบตเตอรี่ ................................ vi, 17, 186, 212
อาทิตยตก h..................................................... 33
อัตราการบันทึกภาพ .......................... 124, 152
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง ............ 59, 60
อุณหภูมิสี ........................................................... 131
อุปกรณเสริม ................................................... 204
เอ็ฟเฟกต .................................................. 92, 124
เอ็ฟเฟกตพิเศษ .................................... 103, 104
แอปพลิเคชั่น .................................................... 158
แอปพลิเคชั่น SnapBridge .......................... 158
ห
หนวยความจําภายใน ....................................... 16
หนาจอสัมผัส ........................................ 126, 179
หมุนภาพ ................................................ 124, 155
หาใบหนา ................................................. 75, 140
หิมะ z .............................................................. 33
219
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
หามทําการผลิตซ้ําทัง้ หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอื การใชเลมนี้ (ยกเวนการ
นําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ) โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
2019
CT8L01(1U)
6MQ0081U-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising