Nikon | COOLPIX A1000 | Nikon COOLPIX A1000 คู่มือการใช้งานอย่างง่าย

Nikon COOLPIX A1000 คู่มือการใช้งานอย่างง่าย
กลองดิจิตอล
คูมือการใชงานอยางงาย
บทนํา
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
เริ่มตนใชงาน
การถายภาพขัน้ พื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
ฟงกชั่นอื่นๆ
ขอมูลทางเทคนิค
ii
1
3
10
16
20
• โปรดอานคูมือนี้ใหถี่ถวนกอนใชกลอง
• โปรดอาน “เพือ่ ความปลอดภัยของทาน” สําหรับวิธีการใชกลองที่ถูกตอง
(หนา vi)
• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่ออางอิงในอนาคต
บทนํา
โปรดอานหัวขอนีก้ อน
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อกลองดิจิตอล Nikon COOLPIX A1000
สําหรับคําอธิบายโดยละเอียด
นอกจากเอกสารนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชงานผลิตภัณฑนี้ไดจากคูมืออางอิงการ
ใชงาน (รูปแบบ PDF) ดาวนโหลดคูมืออางอิงการใชงานไดจากศูนยดาวนโหลดของเราที่ URL
ดานลาง และบันทึกไวในอุปกรณสมารทหรือคอมพิวเตอรของทานเพื่อใชอางอิง
• สามารถดูคูมอื อางอิงการใชงานโดยใช Adobe Acrobat Reader (สามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซต Adobe) หรือ iBooks (แอปพลิเคชั่นของ iOS)
การดูภาพบนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสมารท
ใชซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันตอไปนี้
ซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอร
ดาวนโหลดซอฟตแวรไดจากศูนยดาวนโหลดของเราที่ URL ดานลาง
• ViewNX-i: ซอฟตแวรนี้ชวยใหคุณโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพื่อดูภาพและ
แกไขได
• Capture NX-D: ซอฟตแวรนี้ชวยใหคุณสามารถปรับภาพทีโ่ อนยายไปยังคอมพิวเตอรและ
ประมวลผลภาพ RAW ได
แอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณสมารท
• SnapBridge: เมื่อคุณทําการเชื่อมตอไรสาย แอปพลิเคชั่นนี้ชวยใหคุณอัพโหลดภาพและ
ภาพยนตรไปยังอุปกรณสมารทของคุณได ดู “SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มมี าให
สําหรับขอมูลวิธีการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น และการทําการเชื่อมตอ
เยี่ยมชมศูนยดาวนโหลดของเรา
https://downloadcenter.nikonimglib.com
เยี่ยมชมเว็บไซตของเราเพื่อดาวนโหลดคูมือสำหรับผลิตภัณฑเกี่ยวกับการ
ถายภาพ Nikon, ซอฟตแวรคอมพิวเตอร หรือเฟรมแวร
การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ
โปรดติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวแทน Nikon ในพื้นที่ของคุณ โปรดเยี่ยมชม
http://www.nikon-asia.com/support.
COOLPIX A1000 Model Name: N1721
ii
บทนํา
ตรวจดูสิ่งของในกลองใหครบถวน
ในกรณีที่มีสิ่งของไมครบถวน โปรดติดตอรานคาที่คณ
ุ ซื้อกลอง
กลองดิจิตอล
COOLPIX A1000
สายคลอง
อะแดปเตอร AC สําหรับ
ชารจแบตเตอรี่ EH-73P*
สาย USB UC-E21
คูม ือการใชงานอยางงาย
(คูมือเลมนี้)
SnapBridge
คําแนะนําในการเชื่อมตอ
แบตเตอรี่ลเิ ธียมไอออน
แบบรีชารจ EN-EL12
ใบรับประกัน
* อาจติดอะแดปเตอรปลั๊กมาดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง รูปทรงของอะแดปเตอร
ปลัก๊ จะแตกตางกันไปตามประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง (A5)
หมายเหตุ: การดหนวยความจําไมไดรวมมากับกลอง การดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
จะเรียกรวมๆ ในคูมือฉบับนี้วา “การดหนวยความจํา”
บทนํา
iii
ขอมูลและขอควรระวัง
การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยคุณสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอ ไปนี้
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรป: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ คําถาม
ที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลภาพและการถายภาพดิจิตอล รับขอมูล
เพิ่มเติมไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของคุณ ดูขอมูลสถานที่ติดตอไดจากเว็บไซตดา นลางนี้
https://imaging.nikon.com/
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยหี่ อ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon COOLPIX ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon เทานั้น (ไดแก เครื่องชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
อะแดปเตอร AC และสายเคเบิล USB) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon
โดยผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบัตงิ านและ
ความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชยี่หอ NIKON อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายและไมอยูใน
เงื่อนไขการรับประกันของ NIKON
การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจยี่หออื่นที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon อาจรบกวนการ
ทํางานตามปกติของกลอง หรือทําใหแบตเตอรี่รอนจัด ติดไฟ ฉีกขาด หรือรั่วได
แผนซีลฮอโลแกรม: ระบุวาอุปกรณนี้
เปนผลิตภัณฑ Nikon ของแท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการ
แตงตั้ง
กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงานหรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ
iv
บทนํา
เกี่ยวกับคูม ือการใชงานฉบับนี้
• หามนําสวนใดๆ ของคูมือการใชงานที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไปทําการคัดลอก, ถายทอดตอ, บันทึกไวเพื่อ
ถายทอดตอ, เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใด
หรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน
• ภาพและสิ่งที่แสดงบนหนาจอในคูม ือเลมนี้อาจแตกตางไปจากสินคาจริงบาง
• Nikon ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตหิ รือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่กลาวไว
ในคูม ือการใชงานที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือการใชงานเหลานี้ถกู ตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากคุณพบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของคุณ (ตามที่อยูซ ึ่งแจงไวตา งหาก)
เปนไปตามประกาศกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ หามใชรูปถายหรือสือ่ บันทึกชิ้นงานที่มีลขิ สิทธิ์ที่สรางจากกลองถายรูปโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูถ ือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้มีขอยกเวนที่อนุญาตใหใชในงานสวนบุคคลได แตโปรดทราบวาอาจมี
การจํากัดการใชงานแมกระทั่งการใชงานสวนบุคคล ในกรณีที่เปนรูปถายหรือสือ่ บันทึกของงานนิทรรศการ
หรือการแสดงสดตางๆ
การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
การลบภาพหรือการฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูล เชน การดหนวยความจําหรือหนวยความจําในตัวกลอง
ไมไดเปนการลบขอมูลรูปภาพตนฉบับออกโดยสมบูรณ บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บ
ขอมูลที่โยนทิ้งไปสามารถเรียกกลับคืนไดดว ยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผลทําให
ขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดว ยจุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของขอมูลนี้
เปนความรับผิดชอบของผูใ ช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ควรแนใจวาไดรีเซ็ทการตั้งคาของกลองทั้งหมดแลว
ใน ใชคาตัง้ จากโรงงาน ในเมนูตั้งคา (A18) หลังจากทําการรีเซ็ทแลว ใหใชซอฟตแวรที่มีจําหนายทั่วไป
ลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง หรือฟอรแมตใน ฟอรแมต หรือ ฟอรแมตการด ในเมนูตั้งคา (A18) แลวเก็บบันทึก
ขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูล
นั้น เมื่อลงมือทําลายการดหนวยความจํา ควรกระทำดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อแสดงสัญลักษณแสดงความสอดคลองที่กลองรองรับ
กดปุม d M สัญลักษณเมนู z M สัญลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k
บทนํา
v
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอาน
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้
เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในที่ซึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได
อันตราย
คําเตือน
ขอควรระวัง
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดง
ดวยสัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวามีความเสี่ยง
ตอการเสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดง
ดวยสัญลักษณนี้อาจทําใหเสียชีวิตหรือไดรับ
บาดเจ็บรุนแรง
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดง
ดวยสัญลักษณนี้อาจทําไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสิน
เสียหาย
คําเตือน
• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือ
บาดเจ็บได
• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้ หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออก
เนื่องจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได
• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชนมีกลิ่นผิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจาก
ผลิตภัณฑ ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที การใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
ไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได
• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานีอ้ าจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• อยาใหผวิ หนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑนี้จนนานเกินไปขณะที่เครื่องทํางานหรือเสียบ
สายไฟอยู หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรุนแรงได
• หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลประกายไฟหรือกาซเชนกาซหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
• อยาหันแฟลชไปทางผูข ับขี่ยวดยานพาหนะ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
vi
บทนํา
• เก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑนเี้ ขาไป ใหรีบไปพบแพทยทนั ที
• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจ
กอใหเกิดอุบัตเิ หตุได
• หามใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB ที่ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
การใชงานกับผลิตภัณฑนี้ เมื่อใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับผลิตภัณฑนี้ หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวาง
ของหนักทับสายไฟ หามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอน
- ใชกบั อะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความตางศักย
ไฟฟาจากโวลตหนึ่งไปเปนอีกโวลตหนึ่ง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC
การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• หามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหรือใชอะแดปเตอร AC ขณะที่มพ
ี ายุฟา
คะนอง หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ําจัด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจ
กอใหเกิดการผิวไหมหรือความเย็นกัดได
ขอควรระวัง
• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ แสงที่ถูกโฟกัส
โดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมื่อถายวัตถุ
ที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม
• ปดผลิตภัณฑนี้เมือ่ มีการหามใชงาน ปดการใชงานคถณสมบัติไรสายเมือ่ มีการหาม
ใชงานอุปกรณไรสาย คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดของตอ
อุปกรณบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาลหรือศูนยบริการทางการแพทยอื่นๆ
• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชือ่ มตออะแดปเตอร AC ถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑนี้
เปนเวลานาน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
• หามจับชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวของเลนสหรือชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ หากไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือไฟไหมได
บทนํา
vii
• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูก
แสงแดดโดยตรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
• หามขนยายกลองที่ตอขาตั้งกลองหรืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว การไมปฏิบัติตามขอควร
ระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
อันตรายสําหรับแบตเตอรี่
• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผดิ หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรีร่ ั่ว เกิดความ
รอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได:
- ใชเฉพาะแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรีห่ รือผลิตภัณฑอื่น ในทีท่ ี่เครื่องจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
• ชารจตามที่ระบุไวเทานั้น หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความรอน
จัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาสามารถสรางอาการบาดเจ็บตอดวงตา
คําเตือนสําหรับแบตเตอรี่
• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรี่เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที
• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
อาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอื่น
ที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก
• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เชน สีตกหรือ
รูปรางผิดเพี้ยน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่EN-EL12 แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจ
ในเวลาที่กําหนด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหแบตเตอรี่รวั่ เกิดความรอนจัด
เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
• เมื่อไมตองการ แบตเตอรี่ แลวใหติดเทปที่ขั้วทั้งสองขาง หากมีวัตถุโลหะเขามาสัมผัสขั้ว
แบตเตอรี่ อาจทําใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได
viii
บทนํา
• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณ
ที่สัมผัสออกดวยน้ําสะอาดปริมาณมากโดยทันที หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําให
ผิวหนังระคายเคือง
บทนํา
ix
x
บทนํา
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง
1 23 4
5
6
9 10 11 12 13 14
15
16
17
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
แปนหมุนเลือกคําสัง่
ปุมกดชัตเตอร
ปุมควบคุมการซูม
แปนหมุนเลือกโหมด
แฟลช
ปุม q (ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว)
ปุมควบคุมการซูมดานขาง
ปุม w (ฟงกชั่น)
เซ็นเซอรตรวจจับสายตา
ชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส
ปุมปรับแกสายตา
ปุม x (จอภาพ)
7
22 21 20 19 18
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ปุม ควบคุม K (แฟลชปอปอัป)
สวิทชเปดปดการทํางาน/ไฟแสดงสถานะ
การทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)
ปุม c (แสดงภาพ)
ปุม หมุนเลือกคําสั่ง
(ปุมเลือกคําสั่ง)*
ปุม k (ตกลงเลือก)
ปุม l (ลบ)
ปุม d (เมนู)
ปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
ปุม ล็อคการปรับคาแสงอัตโนมัต/ิ ออโตโฟกัส
g (AE-L/AF-L)
จอภาพ
* ในคูม ือการใชงานเลมนี้ การกดขึ้น ลง ซาย หรือขวาบนปุมเลือกคําสั่งแสดงออกมาในรูปแบบ H, I, J
หรือ K
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
1
การใชงานแผงสัมผัส
จอภาพของกลองนีเ้ ปนแผงสัมผัส และสามารถใชงานไดโดยการสัมผัสดวยนิ้วมือ
การแตะ
แตะแผงสัมผัสชั่วครู
การแตะเร็วๆ
การเลือ่ น
กวาดนิ้วขึ้น ลง ซาย หรือขวาบน แตะแผงสัมผัส, ลากนิ้วขึ้น ลง
แผงสัมผัส
ซาย หรือขวา แลวปลอย
การกาง/การบีบ
แตะแผงสัมผัสดวยนิ้วมือสองนิ้ว และกางนิ้วมือทั้งสองนิ้วออกจาก
กันหรือบีบเขาหากัน
C การเปดใชงานหรือการปดใชงานการทํางานแบบสัมผัส
คุณสามารถเปดใชงานหรือปดใชงานการทํางานแบบสัมผัสไดโดยใช หนาจอสัมผัส ในเมนูตงั้ คา (A18)
2
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
เริม่ ตนใชงาน
วิธีการรอยสายคลอง
• สามารถรอยสายคลองเขาไปในชองรอยสายดานใดของตัวกลองก็ได (ซายและขวา)
เริ่มตนใชงาน
3
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
กานล็อคแบตเตอรี่
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เมื่อจัดตําแหนงขั้วบวกและลบของแบตเตอรีอ่ ยางถูกตองแลว เลื่อนกานล็อคแบตเตอรี่สีสม (3)
แลวใสแบตเตอรี่เขาไปจนสุด (4)
• ดันการดหนวยความจําเขาไปจนกระทัง่ มีเสียงคลิกเขาที่ (5)
• โปรดระมัดระวังไมใหใสแบตเตอรีห่ รือการดหนวยความจํากลับหัวหรือผิดดาน เพราะอาจเปน
สาเหตุใหเกิดการทํางานผิดพลาด
• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับของการดหนวยความจําถูกล็อคไว คุณจะไมสามารถ
ถายภาพ ลบภาพ หรือฟอรแมตการดหนวยความจําได
• ขอมูลในกลอง ซึ่งรวมถึงภาพถายและภาพยนตร สามารถบันทึกเก็บไวในการดหนวยความจําหรือ
ในหนวยความจําภายในได หากตองการใชหนวยความจําภายใน ใหนําการดหนวยความจําออก
B การฟอรแมตการดหนวยความจํา
ครั้งแรกที่คณ
ุ ใสการดหนวยความจําซึ่งเคยใชงานกับอุปกรณอื่นมากอนลงในกลองตัวนี้ โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดังกลาวใหเรียบรอย
• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพทั้งหมดและขอมูลอื่นๆ ในการด
หนวยความจําโดยถาวร โปรดแนใจวาไดทําชุดสําเนาภาพที่คุณตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา
• ใสการดลงในกลอง กดปุม d แลวเลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตั้งคา (A18)
การนําแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก
ปดการทํางานของกลอง และตรวจดูใหมั่นใจวาไฟแสดงสถานะการทํางานและหนาจอดับลงแลว
และจากนัน้ เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เลื่อนกานล็อคแบตเตอรี่เพื่อนําแบตเตอรี่ออก
• กดการดหนวยความจําเขาไปในกลองเบาๆ เพื่อใหการดหนวยความจําดีดตัวออกสวนหนึ่ง
• ควรระมัดระวังเมือ่ จะถือกลอง แบตเตอรีแ่ ละการดหนวยความจําทันทีหลังจากใชงานกลอง
เนื่องจากอาจจะรอนมากขึ้น
4
เริ่มตนใชงาน
การชารจแบตเตอรี่
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่*
ชองเสียบปลัก๊ ไฟ
สาย USB (ที่ใหมา)
ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)
* อาจติดอะแดปเตอรปลัก๊ มาดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง
รูปทรงของอะแดปเตอรปลั๊กจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง
• การชารจจะเริ่มตนขึ้นเมื่อเชื่อมตอกลองเขากับชองเสียบปลั๊กไฟขณะที่มีแบตเตอรี่อยูในกลอง
ดังที่แสดงในภาพประกอบ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ
ขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่
• เมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลง ถอด
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟ และถอดสาย USB ออก ระยะ
เวลาชารจแบตเตอรี่อยูที่ประมาณ 2 ชั่วโมงและ 30 นาทีสําหรับแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด
• ไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดเมื่อไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)
กะพริบเร็วๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากหนึ่งในสาเหตุดังตอไปนี้
- อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ
- ไมไดเชื่อมตอสาย USB หรืออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่อยางเหมาะสม
- แบตเตอรี่ไดรับความเสียหาย
B หมายเหตุเกี่ยวกับสาย USB
• หามใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอใหเกิดความ
รอนสูง เพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปลัก๊ ในแนวเฉียง
เริ่มตนใชงาน
5
B หมายเหตุเกี่ยวกับการชารจแบตเตอรี่
• สามารถใชงานกลองไดในขณะที่แบตเตอรี่กําลังชารจ แตระยะเวลาชารจแบตเตอรี่จะนานขึ้น ไฟแสดง
สถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลงขณะที่กลองกําลังทํางาน
- ไมสามารถบันทึกภาพยนตรขณะที่ชารจแบตเตอรี่อยู
• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิตรายอื่นนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่มือถือที่มีจําหนายทั่วไป การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสูง
หรือเสียหายได
6
เริ่มตนใชงาน
การเปลี่ยนระดับมุมของจอภาพ
คุณสามารถปรับทิศทางและมุมของจอภาพได
สําหรับการถายภาพปกติ
เมื่อถายภาพในตําแหนงที่ต่ํา
เมื่อถายภาพในตําแหนงที่สูง
เมื่อถายภาพตัวเอง
B หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ
• เวลาเคลือ่ นยายจอภาพ อยาใชแรงมากเกินไปและเคลื่อนยายชาๆ ภายในชวงที่ปรับไดของจอภาพ เพื่อ
ไมใหการเชื่อมตอไดรับความเสียหาย
• อยาสัมผัสดานหลังของจอภาพ การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้
อาจทําใหเกิดการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑได
โปรดระวังเปนพิเศษไมใหมี
การสัมผัสพื้นที่เหลานี้
เริ่มตนใชงาน
7
การตั้งคากลอง
เมือ่ เปดใชงานกลองเปนครั้งแรก หนาจอตั้งคาภาษาที่แสดงและนาฬิกาในกลองจะแสดงขึ้น
1
เปดการทํางานของกลอง
• ใชปุมเลือกคําสัง่ เพื่อเลือกและปรับการตั้งคา
ปุมเลือกคําสั่ง
ขึ้น
ซาย
ลง
สวิทชเปด
ปดการ
ทํางาน
ขวา
ปุม k
(ตกลงเลือก)
• หนาจอตัวเลือกภาษาจะแสดงขึ้นมา ใชปุมเลือกคำสัง่
HI เพื่อไฮไลทภาษาและกดปุม k เพื่อเลือก ภาษา
ที่แสดงจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเทศหรือพื้นที่
ภาษา /Language
ยกเลิ ก
2
เลือก ใช และกดปุม k
ต อ งการเลื อ กโซนเวลาและ
ตั้ ง วั น ที่ แ ละเวลาหรื อ ไม ?
ใช
ไม
8
เริ่มตนใชงาน
ยกเลิ ก
3
4
5
ไฮไลทเวลาทองถิ่นของคุณและกดปุม k
• กด H เพื่อตัง้ Daylight Saving Time เมื่อเปดใชงาน
เวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงและ W จะแสดงขึ้นมา
เมื่อคุณกด I เพื่อปดใชงาน เวลาจะถอยกลับไป
หนึ่งชั่วโมง
เวลาท อ งถิ่ น
London, Casablanca
UTC+0
กลับ
ยืนยัน
กด HI เพื่อเลือกรูปแบบวันที่และกดปุม k
ปอนวันที่และเวลาปจจุบันสําหรับนาฬิกา
ในกลอง และกดปุม k
• กด JK เพื่อไฮไลทรายการและกด HI เพื่อเปลีย่ น
• เลือกชองนาทีและกดปุม k เพื่อยืนยันการตัง้ คา
วั น ที่ แ ละเวลา
ว
ด
ป
01 01 2019
ช
น
00 00
ยืนยัน
6
เมื่อระบบถาม ใหเลือก ใช และกดปุม k
• กลองจะเปลี่ยนไปสูห นาจอถายภาพเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
C การตั้งคาภาษา
คุณสามารถตัง้ คาภาษาไดตลอดเวลาใน ภาษา/Language ในเมนูตงั้ คา z (A18)
C การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโซนเวลาและวันที่
ตัง้ คาใน โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งคา z
ใน โซนเวลา เวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงเมื่อเปดใชงาน Daylight Saving Time และจะถอยกลับไป
หนึ่งชั่วโมงเมื่อปดใชงาน
เริ่มตนใชงาน
9
การถายภาพขัน้ พื้นฐานและการใชงานขณะ
แสดงภาพ
การถายภาพ
ใชโหมด A (อัตโนมัติ) เปนตัวอยาง โหมด A (อัตโนมัติ) ชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการ
ถายภาพที่หลากหลายได
1
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A
• สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
b: ระดับพลังงานแบตเตอรี่สูง
B: ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา
• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
C จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใสการดหนวยความจําใน
กลอง และภาพจะไดรับการบันทึกไวในหนวยความจำ
ภายใน
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่
2
10
ถือกลองใหนิ่ง
• ระวังอยาใหนิ้วมือและวัตถุอื่นใดสัมผัสกับเลนส แฟลช ไฟชวยหา AF เซ็นเซอรตรวจจับสายตา
ไมโครโฟน และลําโพง
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
3
จัดองคประกอบภาพ
• เลือ่ นปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขางเพื่อเปลี่ยนตําแหนงชวงซูม
• ถาวัตถุหายไปขณะถายภาพดวยเลนสในตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม q (ซูมยอนกลับอยาง
รวดเร็ว) เพื่อขยายมุมมองภาพใหกวางขึ้นชั่วคราว เพื่อใหคุณสามารถจัดองคประกอบภาพของ
วัตถุไดงายยิ่งขึ้น
ซูมออก ซูมเขา
ซูมเขา
ซูมออก
4
5
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• กดปุมกดชัตเตอรลง “ครึ่งหนึ่ง” หมายถึงกดปุมคางไว
ที่จุดซึ่งคุณรูสึกวามีแรงตานเล็กนอย
• เมื่อโฟกัสตัวแบบไดแลว พื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณ
แสดงสถานะการโฟกัสจะปรากฏขึ้นเปนสีเขียว
• เมื่อคุณใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสไปที่
ตรงกลางกรอบภาพและจะไมมีการแสดงพื้นที่โฟกัส
• หากพื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
กะพริบ แสดงวากลองไมสามารถโฟกัสได ใหเปลี่ยน
องคประกอบภาพและลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
อีกครั้ง
1/250
F3.4
พื้นที่โฟกัส
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดโดยไมยกนิ้วขึ้น
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
11
B หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร
สัญลักษณแสดงจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดหรือสัญลักษณแสดงระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูจะกะพริบ
ขณะกําลังบันทึกภาพหรือภาพยนตร หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวย
ความจํา หรือถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก ในขณะที่สัญลักษณแสดงกําลังกะพริบอยู
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหขอมูลสูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุด
เสียหายได
C ฟงกชนั่ ปดกลองอัตโนมัติ
• เมื่อไมมีการทํางานประมาณหนึ่งนาที หนาจอจะปดการทํางานและกลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม
จากนั้นไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบ กลองจะปดการทํางานหลังจากอยูในโหมดเตรียมพรอม
เปนเวลาประมาณสามนาที
• หากตองการใหหนาจอกลับมาทํางานอีกครั้งขณะที่กลองอยูใ นโหมดเตรียมพรอม ใหใชงานกลอง เชน
กดสวิทชเปดปดการทํางานหรือกดปุม กดชัตเตอร
C เมือ่ ใชขาตั้งกลอง
• เราขอแนะนําใหใชขาตั้งกลองเพื่อปองกันกลองสั่นในสถานการณตอไปนี้:
- เมื่อถายภาพในแสงสลัวดวยการตั้งคาโหมดแฟลชเปน W (ปด)
- เมื่อการซูมอยูที่ตําแหนงเทเลโฟโต
• เมื่อใชงานขาตัง้ กลองเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการถายภาพ ใหตงั้ คา ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว เปน ปด
ในเมนูตงั้ คา (A18) เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากฟงกชั่นนี้
การใชแฟลช
ในสถานการณทจี่ ําเปนตองใชแฟลช เชน ในสถานที่มืด
หรือเมื่อวัตถุตัวแบบยอนแสง ใหเลื่อนปุมควบคุม K
(แฟลชปอปอัป) เพื่อเปดแฟลช
• เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุม
เลือกคําสั่ง H (m) เพื่อตั้งคาโหมดแฟลชได หาก
ตองการตั้งคาใหแฟลชทํางานทุกครั้ง ใหเลือก m
(แฟลชลบเงา)
• เมื่อไมใชแฟลช คอยๆ ดันแฟลชลงจนกระทั่งมีเสียง
คลิกเขาที่
การบันทึกภาพยนตร
เปดหนาจอถายภาพและกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพื่อ
เริม่ ตนบันทึกภาพยนตร กดปุม b (e) อีกครั้ง เพื่อจบการ
บันทึกภาพยนตร
12
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การถายภาพแบบสัมผัส
คุณสามารถเปลี่ยนเปนคุณลักษณะการถายภาพแบบสัมผัส
ไดโดยการแตะสัญลักษณการถายภาพแบบสัมผัสบนหนาจอ
ถายภาพ
• ที่คาตั้งจากโรงงาน A ชัตเตอรสัมผัส ชัตเตอรจะลั่น
เพียงแคคุณแตะตัวแบบบนหนาจอโดยไมตองใชปุมกด
ชัตเตอร
100
1/250
F3.4
0.0
25m 0s
500
การสลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ
แนะนําใหใชชองมองภาพเมื่ออยูในสภาวะที่สวางซึ่งยากตอ
การมองจอภาพ เชน เมื่ออยูกลางแจงแสงแดดจา
• เมื่อคุณแนบใบหนาเขาใกลชองมองภาพ เซ็นเซอรตรวจ
จับสายตาจะตอบสนองตอการกระทําดังกลาว และชอง
มองภาพจะเปดการทํางาน และจอภาพปดการทํางานลง
(คาตั้งจากโรงงาน)
• คุณยังสามารถกดปุม x (จอภาพ) เพื่อสลับการแสดง
ภาพระหวางจอภาพกับชองมองภาพไดอีกดวย
เซ็นเซอรตรวจจับสายตา
ชองมองภาพ
การปรับแกสายตาของชองมองภาพ
เมือ่ การแสดงผลในชองมองภาพมองเห็นไดยาก ใหปรับโดย
การหมุนปุมปรับแกสายตาในขณะที่มองผานชองมองภาพ
• ระวังอยาใหปลายนิ้วหรือเล็บขวนตา
ปุมปรับแกสายตา
B หมายเหตุเกี่ยวกับการตรวจสอบและการปรับสีของภาพ
ใชจอภาพที่ดานหลังของกลองเนื่องจากจอภาพมีการแสดงผลสีที่สูงกวาชองมองภาพ
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
13
การแสดงภาพ
1
กดปุม c (แสดงภาพ) เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ
2
ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อเลือกภาพที่ตองการแสดง
• หากคุณกดปุม c คางไวขณะปดการทํางานของกลอง
กลองจะเปดการทํางานในโหมดแสดงภาพ
• กด HIJK คางไวเพื่อเลือ่ นดูภาพอยางรวดเร็ว
• นอกจากนี้ยังสามารถเลือกภาพไดโดยการหมุนปุม
เลือกคําสั่งหรือแปนหมุนเลือกคําสั่ง
• หากตองการแสดงภาพยนตรที่บนั ทึกไว ใหกดปุม k
• ในการกลับเขาสูโหมดถายภาพ ใหกดปุม c หรือกด
ปุม กดชัตเตอร
• เลือ่ นปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i)
ในโหมดการแสดงภาพเต็มจอเพื่อ
ซูมภาพเขา
แสดงภาพกอนหนา
แสดงภาพถัดไป
3.0
• ในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ ให
เลือ่ นปุมควบคุมการซูมไปทาง
f (h) เพื่อเปลี่ยนเปนโหมด
การแสดงภาพขนาดยอและแสดง
หลายภาพบนหนาจอ
C การใชงานแผงสัมผัสบนหนาจอแสดงภาพ
คุณสามารถใชแผงสัมผัสในการใชงานหนาจอแสดงภาพได (A2)
14
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
1/20
การลบภาพ
1
ในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม l (ลบ) เพื่อลบภาพ
ที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบัน
2
ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกวิธีการลบ
ที่ตองการและกดปุม k
• หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม
d
3
ภาพป จ จุ บั น
ลบภาพที่ เ ลื อ ก
ภาพทั้ ง หมด
ลบ
เลือก ใช และกดปุม k
• ภาพที่ลบทิ้งไปแลวจะกูคืนไมได
ลบ 1 ภาพ?
ใช
ไม
B หมายเหตุเกี่ยวกับการลบภาพที่บันทึกใน RAW และ JPEG ในเวลาเดียวกัน
เมื่อใชกลองเพื่อลบภาพที่ถายโดยใช RAW + Fine หรือ RAW + Normal ในการตั้งคา ระดับคุณภาพ
ทั้งภาพที่บันทึกแบบ RAW และ JPEG จะถูกลบไปพรอมกัน คุณไมสามารถลบเพียงรูปแบบเดียวได
B การลบภาพที่ถายตอเนื่อง (ภาพชุด)
• ภาพที่ถายตอเนื่องหรือถายดวยฟงกชั่นการถายภาพตัวเอง
ตัดแปะจะถูกบันทึกเปนภาพชุด และมีเพียงภาพเดียวในชุด
(ภาพหลัก) เทานั้นที่จะแสดงในโหมดแสดงภาพ (คาตั้งจาก
โรงงาน)
• หากคุณกดปุม l ขณะที่มีการแสดงภาพหลักของภาพชุด
ภาพทั้งหมดในชุดจะถูกลบออก
• หากตองการลบแตละภาพในภาพชุด ใหกดปุม k เพื่อแสดง
ทีละภาพ และกดปุม l
1/5
100-0004.JPG
15/11/2019 15:30
C การลบภาพที่ถายขณะอยูในโหมดถายภาพ
เมื่อใชโหมดถายภาพ ใหกดปุม l เพื่อลบภาพที่บนั ทึกไวลา สุด
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
15
ฟงกชั่นอื่นๆ
การเลือกโหมดถายภาพ
คุณสามารถหมุนแปนหมุนเลือกโหมดเพื่อใหโหมดถายภาพ
ทีต่ องการอยูตรงกับเครื่องหมายแสดงบนตัวกลอง
• โหมด A (อัตโนมัติ)
เลือกโหมดนี้เพื่อชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการถายภาพที่หลากหลายได
• โหมด o (สรางสรรค)
ใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในระหวางการถายภาพ
• โหมด y (สําเร็จรูป)
คุณสามารถกดปุม d และเลือกโหมดสําเร็จรูปโหมดหนึ่งเพื่อถายภาพโดยใชการตั้งคาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมได
เมื่อเลือก ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ (คาตั้งจากโรงงาน) กลองจะเลือกสภาพการถายภาพที่ดีที่สุด
เมื่อคุณจัดองคประกอบภาพ คุณจึงสามารถถายภาพไดอยางเหมาะสมตามสภาพในขณะนั้น
• โหมด M (ถายทําหนังสั้น)
กลองจะถายทําหนังสั้นที่มีความยาวไมเกิน 30 วินาที (e1080/30p หรือ S1080/25p) โดย
การบันทึกและรวมคลิปภาพยนตรหลายๆ คลิปซึ่งมีความยาวหลายวินาทีเขาดวยกันโดยอัตโนมัติ
• โหมด A, B, C และ D
เลือกโหมดเหลานี้เพื่อการควบคุมความไวชัตเตอรและคารูรับแสงทีด่ ียิ่งขึ้น
C แสดงวิธีใช
คําอธิบายของฟงกชั่นจะแสดงขึ้นขณะที่เปลี่ยนโหมดการถายภาพ หรือขณะที่หนาจอการตัง้ คาแสดงขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปลีย่ นเปนโหมดถายภาพอยางรวดเร็ว คุณสามารถแสดงหรือซอนคํา
อธิบายโดยใช แสดงวิธใี ช ใน ตั้งคาหนาจอ ในเมนูตั้งคาได
16
ฟงกชั่นอื่นๆ
การตั้งคาฟงกชั่นการถายภาพดวยปุมเลือกคำสั่ง
(m/n/p/o)
เมือ่ หนาจอถายภาพปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุมเลือกคําสั่ง H (m) J (n) I (p) K (o) เพื่อ
ตั้งคาฟงกชั่นที่อธิบายไวดานลาง
•
m โหมดแฟลช
เมื่อเปดแฟลช โหมดแฟลชจะสามารถตั้งคาไดตามสภาพการถายภาพ แฟลชจะทํางานทุกครัง้ เมือ่
เลือก m (แฟลชลบเงา) หรือ m (ไฟแฟลชมาตรฐาน)
• n ตั้งเวลาถาย/ตั้งเวลาถายภาพตัวเอง
กลองจะลั่นชัตเตอรเมื่อจํานวนวินาทีที่ตั้งไวผานไปหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอร
• p โหมดโฟกัส
สามารถตั้งคา A (โฟกัสอัตโนมัติ) หรือ D (โฟกัสระยะใกล) ไดตามระยะหางจากตัวแบบ
สามารถตั้งคา E (แมนวลโฟกัส) เมือ่ โหมดถายภาพเปน A, B, C หรือ D หรือเมือ่ โหมด
สําเร็จรูปเปน กีฬา หรือ พลุไฟ ไดดว ย
• o แถบเลื่อนปรับภาพ/ชดเชยแสง
- แถบเลื่อนปรับภาพ: เมือ่ ตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมด A, B, C หรือ D คุณสามารถปรับ
ความสวาง (ชดเชยแสง), ความสดใส, เฉดสี และ Active D-Lighting ได
- ชดเชยแสง: เมือ่ ตั้งคาโหมดถายภาพเปนโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด A, B, C หรือ D
คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง) ได
ฟงกชั่นที่สามารถตั้งคาไดจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
ฟงกชั่นอื่นๆ
17
การใชงานเมนู
คุณสามารถตั้งคาเมนูดานลางนี้ไดโดยกดปุม d (เมนู)
1, 2
A เมนูถายภาพ
1
e เมนูภาพยนตร
3
c เมนูแสดงภาพ
J เมนูเครือขาย
z เมนูตั้งคา
•
•
•
•
•
1
2
3
กดปุม d เมื่อหนาจอถายภาพปรากฏขึ้น
สัญลักษณเมนูและตัวเลือกการตัง้ คาที่ใชไดแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
กดปุม d เมื่อหนาจอแสดงภาพปรากฏขึ้น
1
กดปุม d (เมนู)
2
กดปุมเลือกคําสั่ง J
• เมนูจะปรากฏขึ้น
• สัญลักษณเมนูปจ จุบันจะแสดง
ขึ้นมาเปนสีเหลือง
ระดั บ คุ ณ ภาพ
ขนาดภาพ
เมนู ถ  า ยภาพ
สัญลักษณเมนู
3
เลือกสัญลักษณเมนูและ
กดปุม k
• ตัวเลือกตางๆ ในเมนูจะสามารถ
เลือกได
18
ฟงกชั่นอื่นๆ
การตั้ ง ค า
โซนเวลาและวั น ที่
ตั้ ง ค า หน า จอ
สลั บ EVF อั ต โนมั ติ
ประทั บ วั น ที่
ตั้ ง เวลาถ า ย:หลั ง ลั่ น ชั ต เตอร
ระบบลดภาพถ า ยสั่ น ไหว
ไฟช ว ย AF
4
เลือกตัวเลือกเมนูและกดปุม k
• ตัวเลือกบางรายการในเมนูจะไม
สามารถตั้งคาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมด
ถายภาพปจจุบันหรือสถานะของ
กลอง
การตั้ ง ค า
โซนเวลาและวั น ที่
ตั้ ง ค า หน า จอ
สลั บ EVF อั ต โนมั ติ
ประทั บ วั น ที่
ตั้ ง เวลาถ า ย:หลั ง ลั่ น ชั ต เตอร
ระบบลดภาพถ า ยสั่ น ไหว
ไฟช ว ย AF
5
เลือกการตั้งคาและกดปุม k
ประทั บ วั น ที่
• การตัง้ คาที่คณ
ุ เลือกไวจะไดรับการ
ปรับใช
• เมื่อคุณใชเมนูเรียบรอยแลว ใหกด
ปุม d
• เมื่อเมนูแสดงขึ้น คุณสามารถเปลีย่ น
เปนโหมดถายภาพไดโดยกดปุม กดชัตเตอร หรือปุม b (e)
วั น ที่
วั น ที่ แ ละเวลา
ป ด
C การใชแปนหมุนเลือกคําสั่งหรือปุมเลือกคําสัง่ เมือ่ เมนูปรากฏขึ้น
เมื่อเมนูหรือรายการตัง้ คาปรากฏขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกเมนูไดดวยโดยการหมุนแปนหมุนเลือกคําสั่ง
หรือปุมเลือกคําสั่ง
C การใชงานแผงสัมผัสบนเมนู
คุณสามารถใชแผงสัมผัสในการใชงานเมนูได (A2)
การใชปุม w (ฟงกชั่น)
หากคุณกดปุม w ในโหมด A, B, C หรือ D
คุณสามารถกําหนดคาตัวเลือกเมนูกอนบันทึกได
อยางรวดเร็ว (คาตั้งจากโรงงานคือ ถายภาพ
ตอเนื่อง) หากตองการตั้งคาตัวเลือกเมนูอื่น
ใหเลือก U ปุม Fn และเลือกตัวเลือกเมนูที่
ตองการ
ฟงกชั่นอื่นๆ
19
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
ขอกําหนดของอุปกรณไรสาย
อุปกรณรบั สงสัญญาณไรสายที่รวมอยูในผลิตภัณฑชิ้นนี้เปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณไรสายใน
ประเทศที่จําหนาย และหามมิใหใชในประเทศอื่นๆ (ผลิตภัณฑที่ซื้อใน EU หรือ EFTA สามารถนําไป
ใชไดทุกแหงใน EU และ EFTA) Nikon จะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการใชงานใน
ประเทศอื่นๆ ผูใชที่ไมแนใจวาประเทศตนทางที่จัดจําหนายคือที่ใด ควรสอบถามขอมูลจากศูนย
บริการ Nikon ในพื้นที่หรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง ขอจํากัดนี้มผี ลกับการทำงาน
ไรสายเทานั้นและไมมีผลตอการใชงานผลิตภัณฑในลักษณะอื่น
ความปลอดภัย
แมวา ขอดีหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คอื การยินยอมใหบคุ คลอื่นเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสายไดอยางอิสระ
ที่ใดก็ตามภายในขอบเขต แตเหตุการณตอ ไปนี้อาจเกิดขึ้นไดหากไมเปดใชงานระบบความปลอดภัย:
• การขโมยขอมูล: บุคคลทีส่ ามผูมีเจตนามิชอบอาจขัดขวางการสงผานขอมูลแบบไรสายเพื่อขโมย
ID ของผูใช, รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรบั อนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาถึงเครือขายและเปลี่ยนแปลงขอมูล
หรือดําเนินการที่เปนการมุงรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของระบบเครือขาย
ไรสาย การโจมตีที่มีความเชี่ยวชาญอาจทําใหสามารถเขาถึงโดยไมไดรบั อนุญาตไดแมจะเปด
ใชงานระบบความปลอดภัยแลวก็ตาม ซึ่ง Nikon จะไมรบั ผิดชอบตอการรั่วไหลของขอมูลทีอ่ าจ
เกิดขึ้นระหวางการโอนยายขอมูล
• หามเขาถึงเครือขายที่คุณไมไดรับอนุญาตใหใชงาน แมวาเครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบนสมารท
โฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็ตาม การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการเขาถึงโดยไมไดรบั อนุญาต
ใหเขาถึงเฉพาะเครือขายที่คุณไดรบั อนุญาตใหใชงานเทานั้น
การจัดการขอมูลสวนบุคคลและประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ
• ขอมูลผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวในผลิตภัณฑนี้ ซึ่งรวมไปถึงการตั้งคาการเชื่อมตอ LAN
ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ อาจถูกเปลี่ยนแปลงและสูญหายอันเปนผลมาจากความผิดพลาด
ในการใชงาน ไฟฟาสถิต อุบัติเหตุ การทํางานผิดปกติ การซอมแซม หรือการใชงานอื่นๆ โปรดทํา
สําเนาขอมูลทีส่ ําคัญเก็บไวแยกตางหาก Nikon จะไมรบั ผิดชอบตอความเสียหายทั้งโดยตรงและ
โดยออมใดๆ หรือการสูญเสียผลประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญหายของเนื้อหา
ที่ไมไดเกี่ยวของกับ Nikon
• กอนทําการทิ้งผลิตภัณฑนี้หรือสงตอใหเจาของใหม ใหทําการ ใชคาตั้งจากโรงงาน ในเมนูตั้งคา
(A18) เพื่อลบขอมูลผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวกับผลิตภัณฑนี้ทั้งหมด รวมทั้งการตั้งคา
การเชื่อมตอ LAN ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายซึ่งเปนผลจากการใชผลิตภัณฑที่ไมไดรบั อนุญาตโดย
บุคคลที่สามในเหตุการณซึ่งผลิตภัณฑถูกขโมยหรือสูญหายไป
20
ขอมูลทางเทคนิค
ขอควรระวังเมื่อทําการสงออกหรือนําผลิตภัณฑนี้ไปตางประเทศ
ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตระเบียบขอบังคับของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา (EAR) การสงออก
ไปยังประเทศอื่นๆ ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากประเทศตอไปนี้ที่
สหรัฐอเมริกามีคําสั่งหามคาขายหรือเปนผลิตภัณฑควบคุมพิเศษ: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน
และซีเรีย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)
เกีย่ วกับขอกําหนดทางเทคนิคของ NTC
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
ขอมูลทางเทคนิค
21
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
โปรดปฏิบัตติ ามขอควรระวังทีอ่ ธิบายไวดานลางเพิ่มเติมจากคําเตือนใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน”
(Avi-ix) เมือ่ ใชงานหรือจัดเก็บอุปกรณนี้
ตัวกลอง
หามใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
การกระทบกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอยางรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได นอกจากนั้น หาม
สัมผัสหรือใชแรงกับเลนสหรือฝาปดหนาเลนส
เก็บไวในที่แหง
การแชน้ําหรือสัมผัสกับความชื้นสูงจะทําใหกลองชํารุดเสียหาย
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน
การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน การเขาหรือออกจากตึกอาคารที่มีเครื่องทําความรอนในวัน
ที่อากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอน้ําภายในตัวกลอง เพื่อปองกันการเกิดไอน้ําควบแนน
ดังกลาว ใหใสกลองลงในกระเปาสะพายใสกลองหรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับ
อุณหภูมิซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กรุนแรง
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณที่ปลอยรังสีคลืน่ แมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กรุนแรง การ
กระทําดังกลาวอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองทํางานผิดปกติ
อยาจอเลนสโดยตรงกับแสงจาเปนเวลานาน
เมื่อใชกลองหรือจัดเก็บกลอง ใหหลีกเลี่ยงการสองหรือจอเลนสโดยตรงกับดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาดังกลาวอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสขี าวฟุงใน
ภาพถายได
ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือปลดการเชื่อมตอแหลงพลังงานหรือการด
หนวยความจําออก
หามถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่กลองเปดทํางานหรือกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายพลังงาน
ออกในกรณีเหลานี้อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหการดหนวยความจําหรือวงจรภายในชํารุดเสียหาย
22
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพ
• จอภาพ (รวมชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส) สรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริง
ไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังนั้นจอภาพเหลานี้จะมีเม็ดสี
พิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง สีน้ําเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ
และไมสง ผลตอภาพที่บนั ทึกดวยกลองเครื่องนี้
• อาจดูภาพบนจอภาพไดไมชัดเจนเมื่ออยูในสถานที่ที่มีแสงจา
• หามใชแรงกดลงบนจอภาพ เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ หาก
จอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพสัมผัส
ถูกผิวหนังหรือเขานัยนตาหรือปาก
แบตเตอรี่
ขอควรระวังในการใชงาน
• โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนขึ้นหลังจากใชงาน
• หามใชแบตเตอรี่เมื่ออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 40°C เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความ
เสียหายหรือการทํางานผิดปกติ
• หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชน รอนจัด ควัน หรือกลิน่ ผิดปกติออกจากแบตเตอรี่ ใหหยุดการ
ใชงานทันทีและปรึกษารานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
• หลังจากนําแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่เปนอุปกรณเสริม ใหเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ถุงพลาสติก ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเสียหาย
การชารจแบตเตอรี่
กอนนํากลองไปใช ใหตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ และเปลี่ยนหรือชารจแบตเตอรี่หากจําเปน
• ใหชารจแบตเตอรี่ในที่รมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูที่ 5°C ถึง 35°C กอนใชงาน
• แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูงอาจไมสามารถชารจไดตามปกติหรือชารจใหเต็มได และอาจทําใหแบตเตอรี่มี
ประสิทธิภาพลดลง โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนขึ้นหลังจากใชงาน ใหรอจนแบตเตอรี่เย็นลงจึงคอย
ชารจ
เมื่อชารจแบตเตอรี่ที่ใสอยูในกลองนี้โดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่หรือใชคอมพิวเตอร
แบตเตอรี่จะไมไดรับการชารจไฟถาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 50°C
• หามชารจตอเมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว เพราะจะทําใหประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลดลง
• อุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระหวางการชารจ อยางไรก็ตาม นี่ไมใชความผิดปกติแตอยางใด
การพกแบตเตอรี่สํารอง
หากเปนไปได เมื่อจะถายภาพในโอกาสสําคัญ ใหพกแบตเตอรี่สํารองที่ชารจจนเต็มไปดวย
การใชแบตเตอรี่เมื่ออากาศหนาวเย็น
ในวันทีอ่ ากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรีม่ แี นวโนมจะลดลง ถาใชงานแบตเตอรีท่ คี่ ายประจุจนหมดที่
อุณหภูมติ า่ํ กลองอาจไมเปดทํางาน ใหเก็บแบตเตอรีส่ าํ รองไวในทีอ่ บอุน และเปลีย่ นใหมแทนเมื่อจําเปน
เมือ่ ไดรบั ความอบอุน แบตเตอรีท่ เี่ ย็นอาจฟน พลังงานทีช่ ารจไวมาไดบางสวน
ขอมูลทางเทคนิค
23
ขั้วแบตเตอรี่
สิง่ สกปรกบนขั้วแบตเตอรี่อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได หากขั้วแบตเตอรี่สกปรก ใหเช็ดสิ่งสกปรกออก
ดวยผาสะอาดที่แหงกอนนําไปใชงาน
การชารจแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด
การเปดหรือปดการทํางานของกลองขณะที่ใสแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดไวในกลองอาจทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง ใหชารจแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดกอนใชงาน
การจัดเก็บแบตเตอรี่
• นําแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่เปนอุปกรณเสริมทุกครั้งที่ไมไดใชงาน แบตเตอรี่
จะคายประจุไฟออกเล็กนอยตลอดเวลาในขณะที่ใสแบตเตอรี่ไวในกลอง แมวาจะไมไดใชงานก็ตาม
ซึ่งอาจสงผลใหแบตเตอรี่คายประจุมากเกินไปและไมสามารถนํามาใชงานไดอีก
• แนะนําใหชารจแบตเตอรี่ที่ใชแลวภายในหกเดือน เมื่อจะจัดเก็บแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหรีชารจ
อยางนอยหนึ่งครั้งทุกหกเดือน และใชกลองจนกวาสัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่จะเปน B
กอนจะนํากลับไปเก็บ
• ใสแบตเตอรี่ลงในถุงพลาสติก ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเสียหายและเก็บไวในที่เย็น ควรเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่แหงซึ่งมีอุณหภูมิแวดลอม 15°C ถึง 25°C หามเก็บแบตเตอรี่ไวในสถานที่รอนหรือเย็นจัด
อายุการใชงานของแบตเตอรี่
หากระยะเวลาที่แบตเตอรี่ซึ่งชารจจนเต็มสามารถเก็บประจุไวไดลดลงอยางชัดเจนเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง
แสดงวาจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่กอนใหม
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ใชแลว
รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธกี ารทีส่ อดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทปทีข่ ั้วทั้งสองขางแลว
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• ใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P รวมกับอุปกรณที่รองรับการใชงานรวมกันไดเทานั้น
หามใชกับอุปกรณยี่หออื่นหรือรุนอื่น
• หามใชสาย USB อื่นนอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB อื่นนอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอ
ใหเกิดความรอนสูง เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อตได
• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิตรายอื่นนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่มือถือที่มีจําหนายทั่วไป การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสูง
หรือเสียหายได
• EH-73P ใชงานไดกบั เตารับปลัก๊ ไฟที่จายไฟ AC 100–240 V, 50/60 Hz เมื่อนํากลองไปใชในประเทศอื่น
ใหใชอะแดปเตอรปลั๊ก (ที่มีจําหนายทั่วไป) ตามความจําเปน โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อะแดปเตอรปลั๊กจากบริษัทนําเที่ยวของทาน
• สัญลักษณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้แสดงใหเห็นตอไปนี้:
D ไฟฟากระแสสลับ, E ไฟฟากระแสตรง, F ระดับอุปกรณ Class II
(โครงสรางของผลิตภัณฑที่เปนคูฉนวน)
24
ขอมูลทางเทคนิค
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ
การทําความสะอาด
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ
อยาใชนิ้วมือสัมผัสกับสวนที่เปนกระจก ใหขจัดขุยผาหรือฝุนละอองดวยลูกยางเปาลม
(โดยทั่วไปจะเปนเครื่องมือขนาดเล็กซึ่งมีกระเปาะยางติดอยูตรงปลายขางหนึ่งสําหรับ
ใชบบี เพื่อพนลมใหพุงออกมาจากปลายอีกดานหนึ่ง) สวนการกําจัดรอยนิ้วมือหรือ
เลนส/
รอยเปอนอื่นๆ ซึ่งลูกยางเปาลมทําความสะอาดไมไดนั้น ใหเช็ดเลนสดว ยผานุมแหง
ชองมองภาพ
โดยเช็ดหมุนเปนวงเริ่มจากจุดศูนยกลางของเลนส และวนออกไปจนถึงขอบเลนส
หากไมไดผล ใหใชน้ํายาทําความสะอาดเลนสซึ่งมีจําหนายทั่วไปชุบกับผาพอหมาดๆ
แลวนําไปเช็ดเลนส
จอภาพ
ใชลกู ยางเปาลมขจัดขุยผาหรือฝุนละออง ในการกําจัดรอยนิ้วมือหรือรอยเปอนอื่นๆ
ใหใชผา แหงเนื้อนุมเช็ดรอยเปอนบนจอภาพ ไมควรเช็ดถูแรงๆ
ตัวกลอง
ใหใชลกู ยางเปาลมขจัดสิง่ สกปรก ฝุนละออง หรือฝุน ผง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองที่บริเวณชายหาดหรือบริเวณอื่นที่มีทรายมากหรือเต็มไปดวยฝุน
ละออง ใหเช็ดผงทราย ฝุนละออง หรือคราบเกลือออกดวยผาแหงชุบน้ําพอหมาด
แลวปลอยใหแหงสนิท จําไววาหากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเขาไปภายในตัวกลอง
อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายไดโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
การจัดเก็บ
นําแบตเตอรีอ่ อกหากไมไดใชกลองเปนเวลานาน นำกลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครัง้ เพื่อ
ปองกันการเกิดเชื้อรา
เปดการทํางานของกลอง และกดชัตเตอรสองสามครั้งกอนที่จะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง หามเก็บกลอง
ไวในสถานทีต่ อไปนี้
• สถานที่ซึ่งมีการระบายอากาศไดไมดีหรือมีความชื้นเกินกวา 60%
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
สําหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในสวน “แบตเตอรี่” (A23) ใน
“การดูแลรักษาผลิตภัณฑ” (A22)
ขอมูลทางเทคนิค
25
ปญหาและวิธีการแกไข
หากกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ใหตรวจสอบจากรายการปญหาและวิธีแกไขจากตาราง
ดานลางกอนติดตอรานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบั การแตงตั้ง
หากคุณไมสามารถแกปญหาโดยใชตารางตอไปนี้ โปรดดูคูมืออางอิงการใชงาน (รูปแบบ PDF)
(Aii) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเว็บไซต Nikon สําหรับภูมภิ าคของคุณ
ปญหา
กลองเปดทํางาน
แตไมตอบสนอง
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น
• หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใชอะแดปเตอร
AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC ใหม
โปรดทราบวาแมขอมูลที่ทําการบันทึกในขณะนั้นจะสูญหาย แตขอมูลที่
บันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุดการเชื่อมตอกับ
แหลงจายไฟ
A
–
• แบตเตอรี่หมด
เปดการทํางานของ
กลองไมได
4, 5,
23
• สวิตชเปดปดการทํางานจะใชงานไดหลังจากใสแบตเตอรี่แลวสองสามวินาที –
รอครูหนึ่งกอนกดสวิทชเปดปดการทํางาน
กลองปดการทํางาน
โดยไมมีคําเตือน
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (ฟงกชนั่ ปดกลอง 12
อัตโนมัติ)
• กลองและแบตเตอรี่อาจทํางานไมถูกตองเมื่ออยูในที่ที่มีอุณหภูมิต่ํา
23
• ชิ้นสวนภายในตัวกลองรอน ปดกลองทิ้งไวจนกวาชิ้นสวนภายในตัวกลอง –
จะเย็นลง จากนั้นจึงเปดใชงานอีกครั้ง
จอภาพหรือชองมอง
ภาพวางเปลา
• กลองปดการทํางานอยู
• แบตเตอรี่หมด
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (ฟงกชนั่ ปดกลอง
อัตโนมัติ)
• ไมสามารถเปดทั้งจอภาพและชองมองภาพพรอมกันได อาจใชเวลาสักครู
ในการสลับระหวางจอภาพกับชองมองภาพ
• กลองเชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร
• กําลังดําเนินการถายแบบเวนชวงเวลา หรือถายภาพดวยโหมดสําเร็จรูป
ภาพยนตรเหลื่อมเวลา หรือ ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
กลองรอน
26
กลองอาจมีอุณหภูมิสูงเมื่อใชบันทึกภาพยนตรหรือสงภาพเปนระยะเวลานาน
หรือเมื่อใชในสภาพอากาศที่รอน ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติของกลอง
ขอมูลทางเทคนิค
8
10
12
–
–
–
–
การดหนวยความจําที่สามารถใชได
กลองรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• กลองรองรับ UHS-I
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video
Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร เมื่อตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร เปน
d 2160/30p (4K UHD) หรือ c 2160/25p (4K UHD) ขอแนะนําใหใชการดหนวย
ความจํา UHS ทีม่ ีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 3 (Video Speed Class V30) หรือ
เร็วกวา การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลงเมือ่ ใชการดหนวยความจําที่มีอัตราความเร็วในการ
บันทึกขอมูลต่ํากวานี้
• หากคุณใชตัวอานการด โปรดตรวจสอบวาตัวอานการดรองรับการดหนวยความจําของคุณ
• สําหรับขอมูลคุณลักษณะ การใชงาน และขอจํากัดในการใช กรุณาติดตอผูจําหนาย
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
• Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• เครื่องหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG,
Inc. และการนําเครื่องหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon Corporation เปนการ
ดําเนินการภายใตใบอนุญาต
• Apple®, App Store®, โลโก Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
และ iBooks เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC
หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google
และใชตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons
3.0 Attribution License)
• iOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ และใชภายใตใบอนุญาต
• Adobe, โลโก Adobe, Acrobat และ Reader เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• SDXC, SDHC และ SD เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC
• PictBridge เปนเครื่องหมายการคา
ขอมูลทางเทคนิค
27
• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายจดทะเบียนการคาของ HDMI Licensing, LLC
• Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance
• ชื่อทางการคาอื่นๆ ที่กลาวถึงในคูมือการใชงานเลมนี้หรือในเอกสารตางๆ ที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon ของคุณเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
แตละบริษัทซึ่งเปนเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาว
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed
to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety
and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an
Apple product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต AVC Patent Portfolio License สําหรับการใชงานสวนบุคคลและ
การใชงานที่ไมใชเชิงพาณิชยของผูบริโภคในการ (i) เขารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”)
และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เขารหัสโดยผูบริโภคเพื่อใชเปนการสวนตัวและใชในกิจกรรม
ทีไ่ มใชเชิงพาณิชย และ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดสรรวิดีโอ AVC
ทัง้ นี้ไมอนุญาตใหใชหรือแอบอางไปใชในกิจกรรมอยางอื่น สามารถรับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG
LA, L.L.C
ใหดู http://www.mpegla.com
FreeType License (FreeType2)
เนือ้ หาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์
MIT License (HarfBuzz)
เนือ้ หาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
28
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลทางเทคนิค
29
หามทําการผลิตซ้ําทัง้ หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอื การใชเลมนี้ (ยกเวนการ
นําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ) โดยไมไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
CT8K02(1U)
2019
6MQ0141U-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising