Nikon | COOLPIX B600 | Nikon COOLPIX B600 คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (คำแนะนำการใช้งานฉบับสมบูรณ์)

Nikon COOLPIX B600 คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (คำแนะนำการใช้งานฉบับสมบูรณ์)
กลองดิจิตอล
คูมืออางอิงการใชงาน
• โปรดอานคูมือนี้ใหถี่ถวนกอนใชกลอง
• โปรดอาน “เพือ่ ความปลอดภัยของทาน” สําหรับวิธีการใชกลองที่ถูกตอง
(หนา vi)
• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่ออางอิงในอนาคต
คนหาหัวขออยางรวดเร็ว
คุณสามารถกลับมาที่หนานีไ้ ดโดยการแตะหรือคลิก
ที่ดานลางขวาของหนา
หัวขอหลัก
บทนํา ................................................................................................................................iii
สารบัญ ..............................................................................................................................x
สวนประกอบตางๆ ของกลอง .............................................................................................. 1
เริ่มตนใชงาน ................................................................................................................... 10
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ........................................................ 16
คุณลักษณะการถายภาพ.................................................................................................. 23
คุณลักษณะการแสดงภาพ................................................................................................ 63
ภาพยนตร ....................................................................................................................... 75
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร ................................................... 86
การใชเมนู........................................................................................................................ 96
หากมีปญหาเกิดขึ้น ........................................................................................................ 147
ขอมูลทางเทคนิค............................................................................................................ 160
หัวขอทั่วไป
เพื่อความปลอดภัย
ของทาน
โหมดสรางสรรค
ตั้งเวลาถาย
โหมดโฟกัสระยะใกล
การซูม
การถายภาพตอเนื่อง
ปญหาและ
วิธกี ารแกไข
ดัชนี
ii
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
สัญลักษณและเครือ่ งหมายที่ใชในคูมือการใชงานเลมนี้
• แตะหรือคลิก
• สัญลักษณ
ที่ดานขวาลางของแตละหนาเพื่อแสดง “คนหาหัวขออยางรวดเร็ว” (Aii)
สัญลักษณ
คําอธิบาย
สัญลักษณแสดงขอควรระวังและขอมูลที่ควรอานกอนเริ่มใชงานกลอง
สัญลักษณนี้แสดงหมายเหตุและขอมูลที่ควรอานกอนเริ่มใชงานกลอง
สัญลักษณนี้แสดงวามีหนาอื่นที่มีขอมูลที่เกี่ยวของดวย
•
•
•
•
การดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC จะเรียกรวมๆ ในคูมือฉบับนีว้ า “การดหนวยความจํา”
สมารทโฟนและแทบเล็ตจะเรียกวา “อุปกรณสมารท”
คาที่ตั้งไวตั้งแตตอนซื้อเรียกวา “คาตั้งจากโรงงาน”
ชื่อรายการเมนูทแี่ สดงบนหนาจอของกลอง และชื่อปุมหรือขอความที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร
จะแสดงเปนตัวหนา
• ในคูมอื เลมนี้ บางครัง้ จะตัดภาพตัวอยางที่แสดงบนหนาจอเพื่อใหสามารถแสดงสัญลักษณบน
จอภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น
iii
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
ขอมูลและขอควรระวัง
การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยคุณสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรป: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตา งๆ คําถามที่พบ
บอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลภาพและการถายภาพดิจิตอล รับขอมูลเพิ่มเติมได
จากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของคุณ ดูขอมูลสถานที่ตดิ ตอไดจากเว็บไซตดา นลางนี้
https://imaging.nikon.com/
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon COOLPIX ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสยี่หอ Nikon เทานั้น (ไดแก เครื่องชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่
อะแดปเตอร AC และสายเคเบิล USB) ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nikon ใหใชรวมกับกลองดิจิตอลของ Nikon
โดยผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดานการปฏิบตั ิงานและ
ความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชยี่หอ NIKON อาจทําใหกลองชํารุดเสียหายและไมอยูใน
เงื่อนไขการรับประกันของ NIKON
การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจยี่หออื่นที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ Nikon อาจรบกวนการ
ทํางานตามปกติของกลอง หรือทําใหแบตเตอรี่รอนจัด ติดไฟ ฉีกขาด หรือรั่วได
แผนซีลฮอโลแกรม: ระบุวาอุปกรณนี้เปน
ผลิตภัณฑ Nikon ของแท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการ
แตงตัง้
กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงานหรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ
iv
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
เกี่ยวกับคูมือการใชงานฉบับนี้
• หามนําสวนใดๆ ของคูม ือการใชงานที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไปทําการคัดลอก, ถายทอดตอ, บันทึกไวเพื่อ
ถายทอดตอ, เก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใด
หรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน
• ภาพและสิง่ ที่แสดงบนหนาจอในคูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากสินคาจริงบาง
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่กลาวไว
ในคูมือการใชงานที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือการใชงานเหลานี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม
เราขอขอบคุณหากคุณพบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของคุณ (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
เปนไปตามประกาศกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ หามใชรูปถายหรือสื่อบันทึกชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางจากกลองถายรูปโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้มีขอยกเวนที่อนุญาตใหใชในงานสวนบุคคลได แตโปรดทราบวาอาจมี
การจํากัดการใชงานแมกระทั่งการใชงานสวนบุคคล ในกรณีที่เปนรูปถายหรือสื่อบันทึกของงานนิทรรศการ
หรือการแสดงสดตางๆ
การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
การลบภาพหรือการฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูล เชน การดหนวยความจําหรือหนวยความจําในตัวกลอง
ไมไดเปนการลบขอมูลรูปภาพตนฉบับออกโดยสมบูรณ บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บ
ขอมูลที่โยนทิ้งไปสามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผล
ทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดว ยจุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของ
ขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ควรแนใจวาไดรีเซ็ทการตัง้ คาของกลองทั้งหมดแลว
ใน ใชคา ตั้งจากโรงงาน ในเมนูตงั้ คา (A97) หลังจากทําการรีเซ็ทแลว ใหใชซอฟตแวรที่มจี ําหนายทั่วไป
ลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง หรือฟอรแมตใน ฟอรแมต หรือ ฟอรแมตการด ในเมนูตงั้ คา (A97) แลวเก็บบันทึก
ขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง) เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูล
นั้น
เมื่อลงมือทําลายการดหนวยความจํา ควรกระทําดวยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินตางๆ ได
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางเพื่อแสดงสัญลักษณแสดงความสอดคลองที่กลองรองรับ
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M สัญลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k
v
บทนํา
โปรดอานหัวขอนี้กอน
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอาน
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้
เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในทีซ่ ึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได
อันตราย
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวย
สัญลักษณนี้ซงึ่ มีความหมายวามีความเสี่ยงตอการ
เสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง
คําเตือน
หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังเหลานีท้ จี่ ะแสดงดวย
สัญลักษณนอี้ าจทําใหเสียชีวิตหรือไดรบั บาดเจ็บรุนแรง
ขอควรระวัง
หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังเหลานีท้ จี่ ะแสดงดวย
สัญลักษณนอี้ าจทําไดรบั บาดเจ็บหรือทรัพยสนิ เสียหาย
คําเตือน
• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรือ
บาดเจ็บได
• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้ หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออก
เนื่องจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได
• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชนมีกลิ่นผิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจาก
ผลิตภัณฑ ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที การใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
ไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได
• เก็บไวในที่แหง อยาจับอุปกรณขณะมือเปยก อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• อยาใหผิวหนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑนี้จนนานเกินไปขณะที่เครื่องทํางานหรือเสียบ
สายไฟอยู หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรนุ แรงได
• หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลประกายไฟหรือกาซเชนกาซหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
• อยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
vi
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
• เก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ หากเด็กกลืนชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรบี ไปพบแพทยทันที
• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอ
ใหเกิดอุบัติเหตุได
• หามใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB ที่ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
การใชงานกับผลิตภัณฑนี้ เมือ่ ใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USB
ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับผลิตภัณฑนี้ หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ หามวาง
ของหนักทับสายไฟ หามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอน
- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความตางศักย
ไฟฟาจากโวลตหนึ่งไปเปนอีกโวลตหนึ่ง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• หามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหรือใชอะแดปเตอร AC ขณะที่มีพายุฟา
คะนอง หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ที่มีอุณหภูมสิ ูงหรือต่ําจัด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือความเย็นกัดได
ขอควรระวัง
• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ แสงที่ถูกโฟกัส
โดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง เมือ่ ถายวัตถุ
ที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม
• ปดผลิตภัณฑนี้เมื่อมีการหามใชงาน ปดการใชงานคถณสมบัติไรสายเมื่อมีการหาม
ใชงานอุปกรณไรสาย คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดของตอ
อุปกรณบนเครือ่ งบินหรือในโรงพยาบาลหรือศูนยบริการทางการแพทยอื่นๆ
• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร ACถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑนี้
เปนเวลานาน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
• หามจับชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวของเลนสหรือชิน้ สวนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ หากไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนี้ อาจทําใหไดรบั บาดเจ็บ
• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือไฟไหมได
vii
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มอี ุณหภูมสิ ูงเกินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูก
แสงแดดโดยตรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
• หามขนยายกลองที่ตอขาตั้งกลองหรืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
อันตรายสําหรับแบตเตอรี่
• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผิด หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว เกิดความ
รอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได:
- ใชเฉพาะแบตเตอรีท่ ี่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรีส่ ัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอื่น ในที่ที่เครือ่ งจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
• ชารจตามที่ระบุไวเทานั้น หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้ าจทําใหแบตเตอรี่รวั่ เกิดความ
รอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาสามารถสรางอาการบาดเจ็บตอดวงตา
คําเตือนสําหรับแบตเตอรี่
• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรีเ่ ขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที
• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิด
อาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอื่น
ที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก
• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เชน สีตกหรือ
รูปรางผิดเพี้ยน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่EN-EL12 แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่ไมชารจ
ในเวลาที่กําหนด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหแบตเตอรีร่ ั่ว เกิดความรอนจัด
เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
• เมือ่ ไมตองการ แบตเตอรี่ แลวใหติดเทปทีข่ วั้ ทั้งสองขาง หากมีวัตถุโลหะเขามาสัมผัส
ขั้วแบตเตอรี่ อาจทําใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได
viii
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณที่
สัมผัสออกดวยน้ําสะอาดปริมาณมากโดยทันที หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําให
ผิวหนังระคายเคือง
ix
บทนํา
เพื่อความปลอดภัยของทาน
สารบัญ
คนหาหัวขออยางรวดเร็ว ................................................................................................. ii
หัวขอหลัก................................................................................................................................. ii
หัวขอทั่วไป ............................................................................................................................... ii
บทนํา .............................................................................................................................. iii
โปรดอานหัวขอนี้กอน................................................................................................................ iii
สัญลักษณและเครื่องหมายที่ใชในคูม ือการใชงานเลมนี้ ............................................................... iii
ขอมูลและขอควรระวัง .............................................................................................................. iv
เพื่อความปลอดภัยของทาน ...................................................................................................... vi
สวนประกอบตางๆ ของกลอง ........................................................................................ 1
ตัวกลอง .....................................................................................................................................
จอภาพ.......................................................................................................................................
การสลับขอมูลที่แสดงในหนาจอ (ปุม s) .............................................................................
สําหรับการถายภาพ .................................................................................................................
สําหรับการแสดงภาพ ...............................................................................................................
2
4
4
5
8
เริ่มตนใชงาน ................................................................................................................ 10
วิธีการรอยสายคลองและฝาปดหนาเลนส ...............................................................................
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา ................................................................................
การนําแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก...........................................................................
การชารจแบตเตอรี่ ..................................................................................................................
การตั้งคากลอง.........................................................................................................................
11
12
12
13
14
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ................................................ 16
การถายภาพ.............................................................................................................................
การใชแฟลช...........................................................................................................................
การบันทึกภาพยนตร ..............................................................................................................
การแสดงภาพ ..........................................................................................................................
การลบภาพ ..............................................................................................................................
หนาจอการเลือกภาพที่ตองการลบ...........................................................................................
17
19
19
20
21
22
คุณลักษณะการถายภาพ .............................................................................................. 23
การเลือกโหมดถายภาพ........................................................................................................... 24
โหมด A (อัตโนมัติ) ............................................................................................................... 25
การใชแถบเลื่อนปรับภาพ ....................................................................................................... 25
x
สารบัญ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ) ................................................
เคล็ดลับและหมายเหตุเกี่ยวกับโหมดสําเร็จรูป ..........................................................................
การถายภาพโดยใชภาพพาโนรามาอยางงาย............................................................................
แสดงภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย...................................................................................
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ).............................................................
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมื่อถายภาพ)..................................................
การใชตั้งถายสไมล .................................................................................................................
การใชการถายภาพตัวเองตัดแปะ ............................................................................................
การตั้งคาโหมดแฟลช, ตัง้ เวลาถาย, โหมดโฟกัสระยะใกล และชดเชยแสง ............................
โหมดแฟลช..............................................................................................................................
ตั้งเวลาถาย ..............................................................................................................................
โหมดโฟกัสระยะใกล (การถายภาพระยะใกล) ........................................................................
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง).............................................................................................
การใชการซูมภาพ....................................................................................................................
การโฟกัส..................................................................................................................................
ปุมกดชัตเตอร ........................................................................................................................
การใชออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก .............................................................................................
การใชหาใบหนา.....................................................................................................................
วัตถุตวั แบบที่ไมเหมาะสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ............................................................................
การล็อคโฟกัส ........................................................................................................................
การตั้งคาตัง้ จากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัสระยะใกล)......................
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดเมื่อถายภาพ.....................................................................
27
28
36
38
39
41
43
44
46
47
49
50
51
52
54
54
55
56
57
58
59
61
คุณลักษณะการแสดงภาพ............................................................................................ 63
การซูมแสดงภาพ .....................................................................................................................
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน.................................................................................
โหมดแสดงตามวันที่ ................................................................................................................
การดูและการลบภาพในภาพชุด ..............................................................................................
การดูภาพในภาพชุด ...............................................................................................................
การลบภาพในภาพชุด ............................................................................................................
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)...........................................................................................................
กอนการแกไขภาพ..................................................................................................................
ใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว: การเปลี่ยนเฉดสีหรืออารมณภาพ ......................................................
ตกแตงอยางรวดเร็ว: การเพิ่มคอนทราสตและความอิ่มตัวของสี .................................................
D-Lighting: การเพิ่มความสวางและคอนทราสต ......................................................................
การแกไขตาแดง: การแกไขตาแดงเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช ......................................................
รีทัชภาพ: การปรับแตงใบหนาคน ............................................................................................
ภาพขนาดเล็ก: การลดขนาดของภาพ ......................................................................................
การตัดสวนภาพ: การสรางสําเนาภาพตัดสวน ..........................................................................
xi
สารบัญ
64
65
66
67
67
68
69
69
69
70
70
71
71
73
74
ภาพยนตร ..................................................................................................................... 75
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร ....................................
การถายภาพนิ่งขณะทําการบันทึกภาพยนตร ..........................................................................
โหมดถายทําหนังสั้น (การรวมคลิปภาพยนตรเพื่อสรางหนังสั้น) ............................................
การทํางานระหวางการเลนภาพยนตร......................................................................................
การแกไขภาพยนตร .................................................................................................................
การคัดลอกเฉพาะสวนที่ตองการของภาพยนตร ........................................................................
บันทึกภาพจากภาพยนตรเปนภาพนิ่ง ......................................................................................
76
79
80
83
84
84
85
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร ........................................ 86
การใชประโยชนภาพ................................................................................................................
การดูภาพในทีวี ........................................................................................................................
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร........................................................................................
การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ ........................................................................................
พิมพทีละภาพ........................................................................................................................
การพิมพพรอมกันหลายภาพ...................................................................................................
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i) ......................................................................
การติดตั้ง ViewNX-i ...............................................................................................................
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร ..........................................................................................
87
88
89
89
90
91
93
93
93
การใชเมนู ..................................................................................................................... 96
การใชงานเมนู .......................................................................................................................... 97
หนาจอการเลือกภาพ.............................................................................................................. 99
รายการเมนู ............................................................................................................................ 100
เมนูถายภาพ........................................................................................................................ 100
เมนูภาพยนตร...................................................................................................................... 101
เมนูแสดงภาพ...................................................................................................................... 101
เมนูเครือขาย........................................................................................................................ 102
เมนูตงั้ คา ............................................................................................................................. 103
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)........................................................................................ 104
ความละเอียดภาพ (ขนาดภาพและคุณภาพของภาพ)............................................................. 104
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))......................................................................... 106
ไวตบาลานซ (การปรับเฉดสี) ................................................................................................. 106
การถายภาพตอเนื่อง ............................................................................................................ 108
ความไวแสง......................................................................................................................... 110
โหมดพื้นที่ AF...................................................................................................................... 111
โหมดออโตโฟกัส .................................................................................................................. 114
xii
สารบัญ
เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ .........................................................................................................
การถายภาพตัวเองตัดแปะ....................................................................................................
เช็คการกะพริบตา.................................................................................................................
เมนูภาพยนตร........................................................................................................................
ตัวเลือกภาพยนตร................................................................................................................
โหมดออโตโฟกัส ..................................................................................................................
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ..............................................................................................
ลดเสียงรบกวนจากลม..........................................................................................................
อัตราการบันทึกภาพ.............................................................................................................
เมนูแสดงภาพ........................................................................................................................
ใสเครื่องหมายอัพโหลด ........................................................................................................
ฉายสไลด ............................................................................................................................
ปองกัน ................................................................................................................................
หมุนภาพ.............................................................................................................................
คัดลอก (คัดลอกระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจําภายใน)....................................
การแสดงภาพชุด..................................................................................................................
เมนูเครือขาย..........................................................................................................................
การเชื่อมตอกับอุปกรณสมารท ..............................................................................................
การเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรล ..............................................................................................
รายการเมนูเครือขาย ............................................................................................................
การใชงานแปนพิมพปอนขอความ .........................................................................................
เมนูตั้งคา ................................................................................................................................
โซนเวลาและวันที่ .................................................................................................................
ตั้งคาหนาจอ........................................................................................................................
ประทับวันที่ .........................................................................................................................
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร ..................................................................................................
ระบบลดภาพถายสั่นไหว ......................................................................................................
ไฟชวย AF ...........................................................................................................................
การซูมแบบดิจิตอล...............................................................................................................
ตั้งคาเสียง ...........................................................................................................................
ปดกลองอัตโนมัติ .................................................................................................................
ฟอรแมตการด/ฟอรแมต........................................................................................................
ภาษา/Language.................................................................................................................
คําอธิบายภาพ .....................................................................................................................
ขอมูลลิขสิทธิ์ .......................................................................................................................
แสดงขอมูลบอกตําแหนง ......................................................................................................
ชารจดวยคอม......................................................................................................................
ใชคาตัง้ จากโรงงาน ..............................................................................................................
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง...........................................................................................
รุนเฟรมแวร..........................................................................................................................
xiii
สารบัญ
115
115
116
117
117
121
122
123
123
124
124
125
126
126
127
128
129
129
129
130
132
133
133
135
136
137
138
138
139
139
140
141
141
142
143
144
145
146
146
146
หากมีปญหาเกิดขึ้น .................................................................................................... 147
ปญหาและวิธกี ารแกไข.......................................................................................................... 148
ขอความแสดงขอผิดพลาด..................................................................................................... 157
ขอมูลทางเทคนิค ........................................................................................................ 160
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย..........................................................................
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ ........................................................................................................
ตัวกลอง ..............................................................................................................................
แบตเตอรี่ .............................................................................................................................
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ .................................................................................
การดหนวยความจํา .............................................................................................................
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ .......................................................................................
การทําความสะอาด..............................................................................................................
การจัดเก็บ ...........................................................................................................................
ชื่อไฟล ...................................................................................................................................
อุปกรณเสริม ..........................................................................................................................
รีโมทคอนโทรล ML-L7..........................................................................................................
ขอมูลจําเพาะ.........................................................................................................................
การดหนวยความจําที่สามารถใชได .......................................................................................
ดัชนี........................................................................................................................................
xiv
สารบัญ
161
163
163
164
165
166
167
167
167
168
169
170
174
178
180
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง ............................................................................................................................ 2
จอภาพ.............................................................................................................................. 4
1
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง
3 45 6
3
7
8
2
1
11
1
2
3
4
10 9
ปุมควบคุมการซูม................................. 52
f : มุมกวาง................................... 52
g : เทเลโฟโต ................................. 52
h : การแสดงภาพขนาดยอ.............. 65
i : การซูมแสดงภาพ...................... 64
ปุมกดชัตเตอร ................................ 18, 54
ชองรอยสายคลองขอมือ ....................... 11
สวิทชเปดปดการทํางาน/ไฟแสดงสถานะ
การทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)
......................... 13, 14, 19, 31, 131, 145
5
6
7
8
9
10
11
2
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย........................49
ไฟชวยหา AF .....................................138
แปนหมุนเลือกโหมด .......................17, 24
ไมโครโฟน (สเตอริโอ)
ไฟแฟลช ........................................19, 47
ปุมควบคุมการซูมดานขาง.....................52
ปุม q (ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว).........53
เลนส
1
2
3
4
5
6
7
8
12 11 10 9
16
15
13
14
1
ลําโพง
10
ปุม d (เมนู) ....................................97
2
ปุม b (e บันทึกภาพยนตร) .............. 76
11
ปุม s (แสดงผล)..............................4
3
ปุม c (แสดงภาพ) ............................. 20
12
จอภาพ ..................................................4
4
ชองตอสาย USB ขนาดเล็ก ............. 13, 87
5
ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D) .... 87
13
6
ฝาปดชองตอสายภายนอก .............. 13, 87
ฝาปดปลั๊กตออะแดปเตอร AC
(สําหรับอะแดปเตอร AC ที่เปน
อุปกรณเสริม).................................... 169
7
ปุมเลือกคําสั่ง*..................................... 97
14
คันล็อค................................................12
8
ปุม k (ตกลงเลือก)............................. 97
15
9
ปุม l (ลบ) ......................................... 21
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา .........12
16
ชองตอขาตั้งกลอง...............................176
* ในคูมือการใชงานเลมนี้ การกดขึ้น ลง ซาย หรือขวาบนปุมเลือกคําสั่งแสดงออกมาในรูปแบบ H, I, J
หรือ K
3
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
ตัวกลอง
จอภาพ
ขอมูลทีแ่ สดงบนหนาจอถายภาพหรือแสดงภาพจะเปลี่ยนไปตามการตั้งคาและสถานะการใชงาน
ของกลอง
การสลับขอมูลที่แสดงในหนาจอ (ปุม s)
ในการสลับขอมูลที่แสดงในหนาจอขณะถายภาพหรือแสดงภาพ
ใหกดปุม s (แสดงผล)
สําหรับการถายภาพ
25m 0s
500
แสดงขอมูล
25m 0s
500
เฟรมภาพยนตร
แสดงชวงของภาพยนตรในหนึ่งเฟรม
ซอนขอมูล
สําหรับการแสดงภาพ
4/4
4/4
1/250
125
F 3.3
0.0
0004. JPG
15/11/2019 15:30
แสดงขอมูล
0004.JPG
15/11/2019 15:30
ขอมูลระดับโทนสี
(ยกเวนภาพยนตร)
แสดงกราฟฮิสโตแกรม ระดับโทนสี
และขอมูลการถายภาพ (A9)
4
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ
ซอนขอมูล
สําหรับการถายภาพ
3
2
1
24
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1440mm
10
200
22
4 5
6 AF
1/250
8
7
x2.0
+1.0
29m 0s
999
F 3.3
21 20 19
โหมดถายภาพ ..................................... 24
โหมดแฟลช.......................................... 47
โหมดโฟกัสระยะใกล............................. 50
แถบสถานะชวงซูม ......................... 50, 52
ทางยาวโฟกัส (ในกลองฟลมขนาด 35มม.
[135]) ................................................. 52
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส .......... 18
การขยายการซูมแบบดิจิตอล................. 52
ตัวเลือกภาพยนตร (ภาพยนตรความเร็ว
ปกติ) ................................................. 117
ตัวเลือกภาพยนตร (ภาพยนตร HS) ..... 118
ความละเอียดภาพ.............................. 104
ภาพพาโนรามาอยางงาย ...................... 36
สัญลักษณระบบลดภาพถายสั่นไหว..... 138
สัญลักษณระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
......................................................... 122
จอภาพ
14
15
16
17
11
12
13
10
999
9999
18
14
ลดเสียงรบกวนจากลม ........................123
คาการชดเชยแสง......................25, 41, 51
เวลาในการบันทึกภาพยนตรที่เหลือ........76
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน .......47
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
(ภาพนิ่ง)..............................................17
สัญลักษณแสดงหนวยความจําภายใน ...17
คารูรับแสง ...........................................54
ความไวชัตเตอร ....................................54
ความไวแสง .......................................110
สัญลักษณแสดงระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ .............................................17
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตออะแดปเตอร
AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตออะแดปเตอร
AC
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
9
41
39
38
37
36 PRE
35
34
33
25
26
27
28
29
30
31
32
x2.0
40
32
31
30
29
28
200
33
34
35
36
37
38
39
40
41
6
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
1/250
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
27
26
25
ประทับวันที่ ....................................... 136
สัญลักษณเวลาตางถิ่น ....................... 133
สัญลักษณแสดง “ยังไมไดตงั้ วันที่” ....... 149
สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Wi-Fi........ 130
สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Bluetooth
......................................................... 131
รีโมทคอนโทรลเชื่อมตอกับ Bluetooth อยู
......................................................... 172
การไดรับขอมูลตําแหนง ...................... 144
โหมดเครื่องบิน ................................... 130
จอภาพ
1440mm
10
เพิ่มความนุมนวลของภาพ.....................41
Active D-Lighting ...............................25
แปงรองพื้น...........................................41
ไวตบาลานซ .......................................106
เฉดสี ...................................................25
สีผิวหนานุมนวล ...................................41
เอ็ฟเฟกตพิเศษ.....................................81
ความสดใส...........................................25
เสนตาราง ..........................................135
46
45
44
43
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
51
50
49
48
47
1440mm
10
10
53
54
3
55
HDR
120
H
L
60
200
1/250
โหมดถายภาพตอเนื่อง.................. 34, 108
สัญลักษณเช็คการกะพริบตา............... 116
มือถือ/ขาตัง้ กลอง........................... 28, 29
ภาพยอนแสง (HDR) ............................ 30
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ............... 31
สัญลักษณแสดงการตัง้ เวลาถาย............ 49
ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ ................... 34
ตัง้ ถายสไมล ........................................ 43
การถายภาพตัวเองตัดแปะ............ 44, 115
ถายภาพนิ่ง
(ระหวางการบันทึกภาพยนตร)............... 79
52
53
54
55
56
7
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ
x2.0
F 3.3
+1.0
29m 0s
999
56
เสนกรอบจัดองคประกอบภาพ (โหมด
สําเร็จรูป พระจันทร หรือ ชมนก หรือ
ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว) ...............35, 53
พื้นที่โฟกัส (ปรับเอง, ตรงกลาง).....58, 111
พื้นที่โฟกัส (หาใบหนา, คนหาสัตวเลีย้ ง)
.......................................34, 41, 56, 111
พื้นที่โฟกัส (AF คนหาวัตถุหลัก).....55, 112
พื้นที่โฟกัส (ติดตามวัตถุ) .............112, 113
สําหรับการแสดงภาพ
1 2 3 4 56 7 8
9
999/999
25
24
23
22
999/999 10
9999/9999
29m 0s 11
29m 0s
12
9999.JPG
15/11/2019 12:00
21
17 16
20
13
14
15
19 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สัญลักษณแสดงตามวันที่...................... 66
สัญลักษณการปองกัน ........................ 126
การแสดงภาพชุด (เมื่อเลือก ภาพเดียว)
......................................................... 128
สัญลักษณรีทัชภาพ .............................. 71
สัญลักษณใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว ....... 69
สัญลักษณ D-Lighting ......................... 70
สัญลักษณตกแตงอยางรวดเร็ว .............. 70
สัญลักษณการแกไขตาแดง ................... 71
สัญลักษณแสดงหนวยความจําภายใน ... 17
หมายเลขภาพปจจุบัน/จํานวนภาพทั้งหมด
ความยาวภาพยนตรหรือเวลาในการแสดง
ที่ผานไป
สัญลักษณแสดงระดับเสียง ................... 83
ความละเอียดภาพ.............................. 104
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
8
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ
ตัวเลือกภาพยนตร ..............................117
ภาพพาโนรามาอยางงาย.......................38
สัญลักษณภาพขนาดเล็ก ......................73
สัญลักษณการตัดสวนภาพ..............64, 74
ตัวเลือกที่ใชในการเลนภาพพาโนรามา
อยางงาย
ตัวเลือกที่ใชในการเลนภาพชุด
ตัวเลือกที่ใชในการเลนไฟลภาพยนตร
ตัวเลือกใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว
เวลาขณะบันทึกภาพ
วันที่บันทึกภาพ
สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ ...17
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตออะแดปเตอร
AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตออะแดปเตอร AC
สัญลักษณแสดงขอมูลบอกตําแหนงที่
บันทึก ................................................144
หมายเลขไฟลและประเภทไฟล ............168
แสดงขอมูลระดับโทนสี
คุณสามารถตรวจสอบการสูญเสียรายละเอียดของคอนทราสตในสวนที่ไฮไลทและเงามืดจากกราฟ
ฮิสโตแกรมที่แสดง หรือการแสดงระดับโทนสี ขอมูลเหลานีส้ ามารถใชเปนแนวทางเมื่อปรับความสวาง
ของภาพดวยฟงกชั่นตางๆ เชน การชดเชยแสง
4/4
13
12
11
10
9
1/250
0004.JPG
15/11/2019 15:30
8
1
2
3
4
5
6
7
125
F 3.3
0.0
1
2
3
4
5
6
7
หมายเลขภาพปจจุบัน/จํานวนภาพทั้งหมด
กราฟฮิสโตแกรม1
ระดับโทนสี2
ความไวแสง ....................................... 110
ไวตบาลานซ ...................................... 106
ความละเอียดภาพ.............................. 104
เวลาขณะบันทึกภาพ .................... 14, 133
8
9
10
11
12
13
1
วันที่บันทึกภาพ ............................14, 133
หมายเลขไฟลและประเภทไฟล ............168
คาการชดเชยแสง..................................51
โหมดถายภาพ......................................24
ความไวชัตเตอร ....................................54
คารูรับแสง ...........................................54
กราฟฮิสโตแกรมคือกราฟที่แสดงการกระจายสีในภาพ แกนแนวนอนจะสอดคลองกับความสวางพิกเซล
โดยโทนสีมืดอยูทางดานซาย และโทนสีสวางอยูท างดานขวา แกนแนวตั้งจะแสดงจํานวนพิกเซล
2 ระดับโทนสีจะแสดงถึงระดับความสวาง
9
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
จอภาพ
เริ่มตนใชงาน
วิธีการรอยสายคลองและฝาปดหนาเลนส ........................................................................... 11
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา ............................................................................ 12
การชารจแบตเตอรี่ ........................................................................................................... 13
การตั้งคากลอง................................................................................................................. 14
10
เริม่ ตนใชงาน
วิธีการรอยสายคลองและฝาปดหนาเลนส
รอยฝาปดหนาเลนสเขากับสายคลองคอ จากนั้นจึงรอยสายคลองเขากับตัวกลอง
รอยสายคลองกลองเขาไปทั้งสองตําแหนง
B ฝาปดหนาเลนส
เมื่อไมไดใชงานกลอง ควรปองกันเลนสโดยการปดฝาปดหนาเลนส
11
เริม่ ตนใชงาน
วิธีการรอยสายคลองและฝาปดหนาเลนส
การใสแบตเตอรีแ่ ละการดหนวยความจํา
กานล็อคแบตเตอรี่
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เมือ่ จัดตําแหนงขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่อยางถูกตองแลว เลื่อนกานล็อคแบตเตอรี่สีสม (3)
แลวใสแบตเตอรีเ่ ขาไปจนสุด (4)
• ดันการดหนวยความจําเขาไปจนกระทั่งมีเสียงคลิกเขาที่ (5)
• โปรดระมัดระวังไมใหใสแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจํากลับหัวหรือผิดดาน เพราะอาจเปน
สาเหตุใหเกิดการทํางานผิดพลาด
• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับของการดหนวยความจําถูกล็อคไว คุณจะไมสามารถ
ถายภาพ ลบภาพ หรือฟอรแมตการดหนวยความจําได
• ขอมูลในกลอง ซึ่งรวมถึงภาพถายและภาพยนตร สามารถบันทึกเก็บไวในการดหนวยความจํา
หรือในหนวยความจําภายในได หากตองการใชหนวยความจําภายใน ใหนําการดหนวยความจํา
ออก
B การฟอรแมตการดหนวยความจํา
ครั้งแรกที่คุณใสการดหนวยความจําซึ่งเคยใชงานกับอุปกรณอื่นมากอนลงในกลองตัวนี้ โปรดใชกลอง
ฟอรแมตการดหนวยความจําดังกลาวใหเรียบรอย
• โปรดทราบวาการฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพทั้งหมดและขอมูลอืน่ ๆ ในการด
หนวยความจําโดยถาวร โปรดแนใจวาไดทําชุดสําเนาภาพที่คณ
ุ ตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํา
• ใสการดลงในกลอง กดปุม d แลวเลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตงั้ คา (A97)
การนําแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก
ปดการทํางานของกลอง และตรวจดูใหมนั่ ใจวาไฟแสดงสถานะการทํางานและหนาจอดับลงแลว
และจากนั้นเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• เลื่อนกานล็อคแบตเตอรีเ่ พื่อนําแบตเตอรีอ่ อก
• กดการดหนวยความจําเขาไปในกลองเบาๆ เพื่อใหการดหนวยความจําดีดตัวออกสวนหนึ่ง
• ควรระมัดระวังเมื่อจะถือกลอง แบตเตอรี่และการดหนวยความจําทันทีหลังจากใชงานกลอง
เนื่องจากอาจจะรอนมากขึ้น
• ในระหวางการสื่อสารกับอุปกรณสมารทผาน บลูทูธ ในเมนูเครือขาย (A97) M สงขณะปด
ไฟแสดงสถานะการทํางานจะสวางแมวาจะปดการทํางานของกลองแลวก็ตาม
12
เริม่ ตนใชงาน
การใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
การชารจแบตเตอรี่
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่*
ชองเสียบปลั๊กไฟ
ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)
สาย USB (ที่ใหมา)
* อาจติดอะแดปเตอรปลั๊กมาดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง รูปทรงของ
อะแดปเตอรปลั๊กจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือพื้นที่จําหนายกลอง
• การชารจจะเริ่มตนขึ้นเมื่อเชื่อมตอกลองเขากับชองเสียบปลั๊กไฟขณะที่มีแบตเตอรี่อยูในกลอง
ดังที่แสดงในภาพประกอบ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ
ขณะที่กําลังชารจแบตเตอรี่
• เมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลง
ถอดอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ออกจากชองเสียบปลั๊กไฟ และถอดสาย USB ออก
ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่ประมาณ 2 ชั่วโมงสําหรับแบตเตอรี่ที่หมดเกลี้ยง
• ไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดเมื่อไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ)
กะพริบเร็วๆ ซึ่งอาจเนื่องมาจากหนึ่งในสาเหตุดังตอไปนี้
- อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ
- ไมไดเชื่อมตอสาย USB หรืออะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่อยางเหมาะสม
- แบตเตอรี่ไดรับความเสียหาย
B หมายเหตุเกีย่ วกับสาย USB
• หามใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21
อาจกอใหเกิดความรอนสูง เพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
13
เริม่ ตนใชงาน
การชารจแบตเตอรี่
B หมายเหตุเกีย่ วกับการชารจแบตเตอรี่
• สามารถใชงานกลองไดในขณะที่แบตเตอรี่กําลังชารจ แตระยะเวลาชารจแบตเตอรี่จะนานขึ้น ไฟแสดง
สถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะดับลงขณะที่กลองกําลังทํางาน
• ไมวาจะอยูใ นสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิตรายอื่นนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่มือถือที่มีจําหนายทั่วไป การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้อาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสูง
หรือเสียหายได
การตั้งคากลอง
เมื่อเปดใชงานกลองเปนครัง้ แรก หนาจอตั้งคาภาษาที่แสดงและนาฬิกาในกลองจะแสดงขึ้น
1
เปดการทํางานของกลอง
• ใชมัลติซีเล็คเตอรเพื่อเลือกและปรับการตั้งคา
ตัวเลือกคําสั่ง
ขึน้
ซาย
ขวา
ลง
สวิทชเปด
ปดการ
ทํางาน
ปุม k
(ตกลงเลือก)
• หนาจอตัวเลือกภาษาจะแสดงขึ้นมา ใชปุมเลือกคำสั่ง
HI เพื่อไฮไลทภาษาและกดปุม k เพื่อเลือก
ภาษาที่แสดงจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูก ับประเทศหรือพื้นที่
ภาษา /Language
ยกเลิ ก
2
เลือก ใช และกดปุม k
ตองการเลือกโซนเวลาและ
ตั้งวันที่และเวลาหรือไม?
ยกเลิก
14
เริม่ ตนใชงาน
การตั้งคากลอง
ใช
ไม
3
ไฮไลทเวลาทองถิ่นของคุณและกดปุม k
• กด H เพื่อตัง้ Daylight Saving Time เมื่อเปดใชงาน
เวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงและ W จะแสดงขึ้นมา เมื่อ
คุณกด I เพื่อปดใชงาน เวลาจะถอยกลับไปหนึ่งชั่วโมง
London, Casablanca
กลับ
4
5
กด HI เพื่อเลือกรูปแบบวันที่และกดปุม k
ปอนวันที่และเวลาปจจุบนั สําหรับนาฬิกาในกลอง
และกดปุม k
• กด JK เพื่อไฮไลทรายการและกด HI เพื่อเปลี่ยน
• เลือกชองนาทีและกดปุม k เพื่อยืนยันการตั้งคา
วันที่และเวลา
ว
ด
ป
01 01 2019
ช
น
00 00
แกไข
6
เมื่อระบบถาม ใหเลือก ใช และกดปุม k
• กลองจะเปลีย่ นไปสูหนาจอถายภาพเมื่อการตั้งคาเสร็จสมบูรณ
C การตั้งคาภาษา
คุณสามารถตั้งคาภาษาไดตลอดเวลาใน ภาษา/Language ในเมนูตั้งคา z (A97)
C การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโซนเวลาและวันที่
ตั้งคาใน โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตงั้ คา z
ใน โซนเวลา เวลาจะเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงเมื่อเปดใชงาน Daylight Saving Time และจะถอยกลับไป
หนึ่งชั่วโมงเมื่อปดใชงาน
15
เริม่ ตนใชงาน
การตั้งคากลอง
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะ
แสดงภาพ
การถายภาพ.................................................................................................................... 17
การแสดงภาพ.................................................................................................................. 20
การลบภาพ...................................................................................................................... 21
16
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การถายภาพ
ใชโหมด A (อัตโนมัติ) เปนตัวอยาง โหมด A (อัตโนมัติ) ชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพ
การถายภาพที่หลากหลายได
1
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A
• สัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่
b: ระดับพลังงานแบตเตอรี่สงู
B: ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา
• จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
C จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใสการดหนวยความจําใน
กลอง และภาพจะไดรับการบันทึกไวในหนวยความจำ
ภายใน
• กดปุม s (แสดงผล) เพื่อสลับการแสดงผลขอมูลการ
ถายภาพบนหนาจอในแตละครั้ง
2
25m 0s
500
สัญลักษณแสดง
ระดับพลังงาน
แบตเตอรี่
จํานวนภาพ
ที่สามารถ
บันทึกได
ถือกลองใหมั่นคง
• ระวังอยาใหนิ้วมือและวัตถุอื่นใดสัมผัสกับเลนส แฟลช ไฟชวยหาออโตโฟกัส ไมโครโฟน
และลําโพง
17
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การถายภาพ
3
จัดองคประกอบภาพ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขางเพื่อเปลีย่ นตําแหนงชวงซูม
• ถาวัตถุหายไปขณะถายภาพดวยเลนสในตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม q (ซูมยอนกลับอยาง
รวดเร็ว) เพื่อขยายมุมมองภาพใหกวางขึ้นชั่วคราว เพื่อใหคณ
ุ สามารถจัดองคประกอบภาพ
ของวัตถุไดงายยิ่งขึ้น
ซูมออก
ซูมเขา
ซูมเขา
ซูมออก
ปุม q
4
กดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• กดปุมกดชัตเตอรลง “ครึ่งหนึ่ง” หมายถึงกดปุมคางไว
ที่จุดซึ่งคุณรูสกึ วามีแรงตานเล็กนอย
• เมื่อโฟกัสวัตถุไดแลว พื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดง
สถานะการโฟกัสจะสวางเปนสีเขียว
• เมื่อคุณใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสไปที่
ตรงกลางกรอบภาพและจะไมมีการแสดงพื้นที่โฟกัส
• หากพื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส
กะพริบ แสดงวากลองไมสามารถโฟกัสได ใหเปลี่ยน
องคประกอบภาพและลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
อีกครั้ง
1/250
F 3.3
พื้นที่โฟกัส
5
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดโดยไมยกนิ้วขึ้น
18
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การถายภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร
สัญลักษณแสดงจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดหรือสัญลักษณแสดงระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูจะกะพริบ
หรือ โปรดรอใหกลองบันทึก เสร็จกอน แสดงขึ้นขณะกําลังบันทึกภาพหรือภาพยนตร อยาเปด
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา หรือถอดแบตเตอรี่หรือการด
หนวยความจําออก ในขณะที่สัญลักษณกะพริบอยู การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหขอมูล
สูญหาย หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุดเสียหายได
C ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ
• เมื่อไมมีการทํางานประมาณหนึ่งนาที หนาจอจะปดการทํางานและกลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม
จากนั้นไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพริบ กลองจะปดการทํางานหลังจากอยูในโหมดเตรียมพรอม
เปนเวลาประมาณสามนาที
• หากตองการใหหนาจอกลับมาทํางานอีกครั้งขณะที่กลองอยูในโหมดเตรียมพรอม ใหใชงานกลอง เชน
กดสวิทชเปดปดการทํางานหรือกดปุมกดชัตเตอร
C เมื่อใชขาตั้งกลอง
• เราขอแนะนําใหใชขาตัง้ กลองเพื่อปองกันกลองสัน่ ในสถานการณตอ ไปนี้:
- เมื่อแฟลชถูกปดในที่มืด หรือเมื่อใชโหมดถายภาพที่ไมมีการใชงานแฟลช
- เมื่อการซูมอยูที่ตําแหนงเทเลโฟโต
• เมื่อใชงานขาตั้งกลองเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการถายภาพ ใหตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว เปน ปด
ในเมนูตงั้ คา (A97) เพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากฟงกชั่นนี้
การใชแฟลช
ในสถานการณที่จําเปนตองใชแฟลช เชน ในสถานที่มดื หรือเมือ่
วัตถุตัวแบบยอนแสง ใหใชมือเปดแฟลชขึ้น
• เมือ่ หนาจอถายภาพปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุมเลือกคําสั่ง
H (m) เพื่อตั้งคาโหมดแฟลชได หากตองการตั้งคาใหแฟลช
ทํางานทุกครั้ง ใหเลือก m (แฟลชลบเงา)
• เมือ่ ไมใชแฟลช คอยๆ ดันแฟลชลง
การบันทึกภาพยนตร
เปดหนาจอถายภาพและกดปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
เพื่อเริม่ ตนบันทึกภาพยนตร กดปุม b (e) อีกครั้งเพื่อ
หยุดการถายทํา
19
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การถายภาพ
การแสดงภาพ
1
กดปุม c (แสดงภาพ) เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ
2
ใชปมุ เลือกคําสั่งเพื่อเลือกภาพที่จะแสดง
• หากคุณกดปุม c คางไวขณะปดการทํางานของกลอง
กลองจะเปดการทํางานในโหมดแสดงภาพ
• กด HIJK คางไวเพื่อเลื่อนดูภาพอยางรวดเร็ว
• กดปุม s (แสดงผล) เพื่อสลับการแสดงผลขอมูล
การถายภาพบนหนาจอในแตละครั้ง
• หากตองการแสดงภาพยนตรที่บันทึกไว ใหกดปุม k
• หากตองการกลับสูโหมดถายภาพ ใหกดปุม c หรือ
ปุมกดชัตเตอร
• เมื่อ e แสดงขึ้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
คุณสามารถกดปุม k เพื่อใชเอ็ฟเฟกตกับภาพได
แสดงภาพกอนหนา
แสดงภาพถัดไป
4/4
0004. JPG
15/11/2019 15:30
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i)
ในโหมดแสดงภาพเต็มจอ เพื่อซูมภาพเขา
x3.0
• ในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ ใหเลื่อนปุม
ควบคุมการซูมไปทาง f (h) เพื่อเปลีย่ น
เปนโหมดการแสดงภาพขนาดยอและแสดง
หลายภาพบนหนาจอ
20
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การแสดงภาพ
1/20
การลบภาพ
1
ในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม l (ลบ) เพื่อลบภาพ
ที่แสดงอยูบนหนาจอในปจจุบนั
2
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกวิธกี ารลบ
ที่ตองการและกดปุม k
• หากตองการออกจากเมนูโดยไมลบภาพ ใหกดปุม d
3
ลบ
ภาพปจจุบัน
ลบภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมด
เลือก ใช และกดปุม k
• ภาพที่ลบทิ้งไปแลวจะกูคนื ไมได
ลบ 1 ภาพ?
ใช
ไม
B การลบภาพที่ถายตอเนื่อง (ภาพชุด)
• ภาพที่ถายอยางตอเนื่อง หรือถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง,
โหมดสรางสรรค หรือฟงกชั่นการถายภาพตัวเองตัดแปะ จะถูก
บันทึกเปนชุด และเฉพาะภาพหนึ่งภาพของชุด (ภาพหลัก) เทานั้น
ที่จะถูกแสดงในโหมดแสดงภาพ (คาตัง้ จากโรงงาน)
• หากคุณกดปุม l ขณะที่มีการแสดงภาพหลักของภาพชุด ภาพ
ทั้งหมดในชุดจะถูกลบออก
• หากตองการลบภาพใดภาพหนึ่งในภาพชุดตอเนื่อง ใหกดปุม k
เพื่อแสดงภาพชุดแบบทีละภาพ และกดปุม l
C การลบภาพที่ถายขณะอยูในโหมดถายภาพ
เมื่อใชโหมดถายภาพ ใหกดปุม l เพื่อลบภาพที่บันทึกไวลาสุด
21
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การลบภาพ
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
หนาจอการเลือกภาพที่ตองการลบ
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกภาพที่คุณ
ตองการลบ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i)
เพื่อเปลีย่ นเปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h)
เพื่อเปลีย่ นเปนการแสดงภาพขนาดยอ
2
ใช HI เพือ่ เลือก ON หรือ OFF
ลบภาพที่เลือก
กลับ
ลบภาพที่เลือก
• เมื่อเลือก ON สัญลักษณจะปรากฏใตภาพที่เลือกไว
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเลือกภาพเพิ่ม
กลับ
3
กดปุม k เพื่อตกลงเลือกภาพ
• ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อใชงาน
22
การถายภาพขั้นพื้นฐานและการใชงานขณะแสดงภาพ
การลบภาพ
คุณลักษณะการถายภาพ
การเลือกโหมดถายภาพ.................................................................................................... 24
โหมด A (อัตโนมัติ) ....................................................................................................... 25
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ) .............................................. 27
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)........................................................... 39
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมื่อถายภาพ)................................................ 41
การตั้งคาโหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย, โหมดโฟกัสระยะใกล และชดเชยแสง............................. 46
โหมดแฟลช...................................................................................................................... 47
ตั้งเวลาถาย ..................................................................................................................... 49
โหมดโฟกัสระยะใกล (การถายภาพระยะใกล) .................................................................... 50
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง) ....................................................................................... 51
การใชการซูมภาพ ............................................................................................................ 52
การโฟกัส ......................................................................................................................... 54
การตั้งคาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัสระยะใกล) ...................... 59
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดเมื่อถายภาพ.................................................................. 61
23
คุณลักษณะการถายภาพ
การเลือกโหมดถายภาพ
คุณสามารถหมุนแปนหมุนเลือกโหมดเพื่อใหโหมดถายภาพ
ที่ตองการอยูตรงกับเครื่องหมายแสดงบนตัวกลอง
• โหมด A (อัตโนมัติ)
เลือกโหมดนี้เพื่อชวยใหคุณถายภาพทัว่ ไปในสภาพ
การถายภาพที่หลากหลายได
• โหมด y, B, j, e, o, d (สําเร็จรูป)
เลือกโหมดสําเร็จรูปโหมดหนึ่ง ซึ่งขึ้นกับสภาพการถายภาพ และคุณสามารถถายภาพดวยการ
ตั้งคาที่เหมาะสมสําหรับสภาวะนั้นได
- y: กดปุม d และเลือกโหมดสําเร็จรูป
- B (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ): กลองจะจดจําสภาพการถายภาพเมื่อคุณจัดองคประกอบภาพ
และคุณสามารถถายภาพตามสภาพการถายภาพได
- j (ทิวทัศนตอนกลางคืน): ใชโหมดนี้เพื่อถายทิวทัศนตอนกลางคืน
- e (บุคคลตอนกลางคืน): ใชโหมดนี้เพื่อถายภาพบุคคลในตอนเย็นและตอนกลางคืนพรอม
ฉากหลัง
- o (ภาพยอนแสง): ใชโหมดนี้เพื่อถายวัตถุที่ยอนแสง
- d (กีฬา): ใชโหมดนี้เพื่อถายภาพกีฬา
• โหมด s (สรางสรรค)
กลองจะบันทึกภาพสี่ภาพพรอมเอ็ฟเฟกต และหนึ่งภาพโดยไมมีเอ็ฟเฟกตพรอมกันในการ
ถายภาพหนึ่งครั้ง
• โหมด F (ภาพบุคคลอัจฉริยะ)
ใชการรีทชั ภาพเพื่อปรับแตงใบหนาคนระหวางการถายภาพ และใชการตั้งถายสไมลหรือฟงกชั่น
การถายภาพตัวเองตัดแปะเพื่อถายภาพ
• โหมด M (ถายทําหนังสั้น)
กลองจะสรางหนังสั้นซึ่งมีความยาวไมเกิน 30 วินาที (e 1080/30p หรือ S 1080/25p)
โดยการบันทึกและรวบรวมคลิปภาพยนตรที่มีความยาวหลายวินาทีจํานวนหลายคลิปเขาดวยกัน
โดยอัตโนมัติ
C แสดงวิธีใช
คําอธิบายของฟงกชั่นจะแสดงขึ้นขณะที่เปลี่ยนโหมดการถายภาพ หรือขณะที่หนาจอการตั้งคาแสดงขึ้น
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเปนโหมดถายภาพอยางรวดเร็ว คุณสามารถแสดงหรือซอน
คําอธิบายโดยใช แสดงวิธใี ช ใน ตั้งคาหนาจอ ในเมนูตั้งคาได (A97)
24
คุณลักษณะการถายภาพ
การเลือกโหมดถายภาพ
โหมด A (อัตโนมัติ)
เลือกโหมดนี้เพื่อชวยใหคุณถายภาพทั่วไปในสภาพการถายภาพ
ที่หลากหลายได
• พื้นที่โฟกัสสําหรับออโตโฟกัสจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ
การตั้งคาของ พื้นที่ AF (A111) คาตั้งจากโรงงานคือ AF
คนหาวัตถุหลัก (A55)
ฟงกชั่นที่ใชงานไดในโหมด A (อัตโนมัต)ิ
•
•
•
•
•
แถบเลื่อนปรับภาพ (A25)
โหมดแฟลช (A47)
ตั้งเวลาถาย (A49)
โหมดโฟกัสระยะใกล (A50)
เมนูถายภาพ (A104, 106)
การใชแถบเลื่อนปรับภาพ
คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง) ความสดใส เฉดสี และ Active D-Lighting ขณะถายภาพได
1
กดปุม เลือกคําสั่ง K (o)
2
ใช JK เพื่อเลือกรายการ
•
•
•
•
ความสวาง (Exp. +/-)
F เฉดสี: ปรับเฉดสี (โทนสีแดง/โทนสีน้ําเงิน) ของทั้งภาพ
+2.0
G ความสดใส: ปรับความสดใสของทั้งภาพ
+0.3
o ความสวาง (Exp. +/-): ปรับความสวางของทั้งภาพ
J Active D-Lighting: ลดการสูญเสียรายละเอียดในสวน
ที่ไฮไลทและเงามืด เลือก w (สูง), x (ปกติ), y
(ต่ํา) สําหรับปริมาณของเอ็ฟเฟกต
25
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมด A (อัตโนมัติ)
-2.0
3
4
ใช HI เพือ่ ปรับระดับ
•
•
•
•
แถบเลื่อนปรับ
คุณสามารถดูตวั อยางผลการปรับภาพไดบนหนาจอ
เพื่อตัง้ คารายการอื่น ยอนกลับไปยังขั้นตอนที่ 2
เลือก f ออก เพื่อซอนแถบเลื่อนปรับ
หากตองการยกเลิกการตั้งคาทั้งหมด เลือก g รีเซ็ต
จากนั้นกดปุม k ยอนกลับไปยังขั้นตอนที่ 2 และปรับการ
ตั้งคาอีกครั้ง
ความสวาง (Exp. +/-)
+2.0
+0.3
-2.0
กราฟฮิสโตแกรม
กดปุม k เมื่อตั้งคาเสร็จสมบูรณ
• การตั้งคาจะถูกปรับใชและกลองจะกลับไปยังหนาจอการถายภาพ
C การตั้งคาแถบเลื่อนปรับภาพ
• เมื่อใช Active D-Lighting, สัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสวางแสดงสัญญาณรบกวน, หมอก, เสน)
อาจถูกเนนย้ํา, เงามืดอาจปรากฏรอบวัตถุที่สวาง หรือพื้นที่สวางอาจปรากฏรอบวัตถุที่มืด ภายใต
สภาพการถายภาพบางอยาง
• เมื่อใช Active D-Lighting อาจเกิดการขามการไลระดับสี ขึ้นอยูกับวัตถุ
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
• การตัง้ คาตอไปนี้จะถูกบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแมจะปดกลองแลว
- เฉดสี
- ความสดใส
- ความสวาง (Exp. +/-)
- Active D-Lighting
• ดู “การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A51) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
C Active D-Lighting เปรียบเทียบกับ D-Lighting
• ตัวเลือก Active D-Lighting จะถายภาพในขณะที่ลดการสูญเสียรายละเอียดในสวนที่ไฮไลท และปรับ
โทนสีขณะบันทึกภาพ
• ตัวเลือก D-Lighting (A70) ในเมนูแสดงภาพจะปรับโทนสีในภาพที่บนั ทึกได
26
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมด A (อัตโนมัติ)
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพทีเ่ หมาะกับสภาพการถายภาพ)
เลือกโหมดสําเร็จรูปโหมดหนึง่ ซึ่งขึ้นกับสภาพการถายภาพ และคุณสามารถถายภาพดวยการตั้งคา
ที่เหมาะสมสําหรับสภาวะนั้นได
1, 2
j ทิวทัศนตอนกลางคืน
(A28), e บุคคลตอนกลางคืน
(A29), o ภาพยอนแสง2
(A30), d กีฬา2 (A30)
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ j,
e, o หรือ d และถายภาพ
B (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัต)ิ
(A28)
กลองจะจดจําสภาพการถายภาพ
เมื่อคุณจัดองคประกอบภาพและ
คุณสามารถถายภาพตามสภาพ
การถายภาพได
y
ภาพบุคคล
ทิวทัศน
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
ปารตี้/ ในรม
ชายหาด
หิมะ
กดปุม d เพื่อแสดงเมนูโหมดสําเร็จรูป และเลือกหนึ่งในโหมดสําเร็จรูปตอไปนี้โดยใชตวั เลือกคําสั่ง
b
c
U
f
Z
z
h
i
ภาพบุคคล (คาตัง้ จากโรงงาน)
ทิวทัศน 1, 2
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง3 (A31)
ปารต/ี้ ในรม2 (A32)
ชายหาด2
หิมะ2
อาทิตยตก2, 4
ย่ําค่ํา/รุงเชา1, 2, 4
k
u
m
V
O
L
l
ถายระยะใกล (A32)
ภาพอาหาร (A33)
พลุไฟ4, 5 (A33)
ภาพพาโนรามาอยางงาย2 (A36)
สัตวเลีย้ ง (A34)
พระจันทร 2(A35)
ชมนก2 (A35)
1
2
3
4
กลองจะโฟกัสไปที่ระยะอินฟนิตี้
กลองจะโฟกัสพื้นที่ที่อยูตรงกลางกรอบภาพ
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง เนื่องจากความไวชัตเตอรต่ํา
ขอแนะนําใหใชขาตัง้ กลอง เนือ่ งจากความไวชัตเตอรตา่ํ ตัง้ คา ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว (A138) เปน
ปด ในเมนูตงั้ คา เมือ่ ใชขาตัง้ กลองวางกลองเพื่อปองกันการสัน่ ในขณะถายภาพ
5 โฟกัสถูกกําหนดไวที่ระยะอินฟนิตี้
27
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
เคล็ดลับและหมายเหตุเกี่ยวกับโหมดสําเร็จรูป
B ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ
• กลองจะจดจําสภาพการถายภาพเมื่อคุณจัดองคประกอบภาพและคุณสามารถถายภาพตามสภาพ
การถายภาพได
ภาพบุคคล (สําหรับถายภาพบุคคลระยะใกลหนึ่งหรือสองคน)
ภาพบุคคล (สําหรับถายภาพบุคคลจํานวนมาก หรือภาพที่พื้นหลังกินเนื้อที่เฟรมจํานวนมาก)
f ทิวทัศน
h บุคคลตอนกลางคืน* (สําหรับถายภาพบุคคลระยะใกลหนึ่งหรือสองคน)
c บุคคลตอนกลางคืน* (สําหรับถายภาพบุคคลจํานวนมาก หรือภาพทีพ
่ นื้ หลังกินเนือ้ ทีเ่ ฟรมจํานวนมาก)
g ทิวทัศนตอนกลางคืน*
i ถายระยะใกล
j ภาพยอนแสง (สําหรับถายภาพวัตถุตวั แบบอื่นที่ไมใชบุคคล)
d ภาพยอนแสง (สําหรับถายภาพบุคคล)
d สภาพการถายภาพอื่นๆ
* ภาพหนึ่งภาพถูกถายที่ความไวชัตเตอรต่ํา
• กลองอาจไมเลือกการตัง้ คาที่ตอ งการภายใตบางสภาพการถายภาพ ในกรณีนี้ ใหเลือกโหมดถายภาพ
อื่น (A24)
• เมื่อใชงานการซูมแบบดิจิตอล สัญลักษณโหมดถายภาพจะเปลีย่ นเปน d
e
b
j ทิวทัศนตอนกลางคืน
• กดปุม d เพื่อเลือก Y มือถือ หรือ Z ขาตั้งกลอง ใน ทิวทัศนตอนกลางคืน
• Y มือถือ (คาตัง้ จากโรงงาน):
- เมื่อสัญลักษณ j บนหนาจอการถายภาพสวางเปนสีเขียว ใหกดปุม กดชัตเตอรลงจนสุด
เพื่อถายภาพตอเนื่องเปนชุดซึ่งจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียวและบันทึกเก็บไว
- เมื่อสัญลักษณ j บนหนาจอการถายภาพแสดงเปนสีขาว ใหกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ ถายภาพเดียว
- ทันทีที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถือกลองไวใหนิ่งจนกวากลองจะแสดงภาพนิ่งขึ้นมา หลังจาก
ถายภาพแลว อยาเพิ่งปดการทํางานของกลองจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการถายภาพ
- มุมมองภาพ (กลาวคือ พื้นที่ที่มองเห็นในกรอบภาพ) ที่เห็นในภาพที่บันทึกไวอาจจะแคบกวาเมื่อ
เทียบกับหนาจอในเวลาที่ถายภาพ
- กลองอาจไมสามารถถายภาพตอเนื่องไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
• Z ขาตัง้ กลอง:
- เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพหนึ่งภาพที่ความไวชัตเตอรต่ํา
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมสามารถใชได แมวา ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว (A138) ในเมนูตงั้ คา
จะถูกตั้งคาเปน เปด
28
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
e บุคคลตอนกลางคืน
• เปดแฟลชขึ้นกอนถายภาพ
• กดปุม d เพื่อเลือก Y มือถือ หรือ Z ขาตั้งกลอง ใน บุคคลตอนกลางคืน
• Y มือถือ (คาตัง้ จากโรงงาน):
- เมื่อสัญลักษณ e บนหนาจอการถายภาพสวางเปนสีเขียว ใหกดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพตอเนื่องเปนชุดซึ่งจะถูกรวมเขาดวยกันเปนภาพเดียวและบันทึกเก็บไว
- เมื่อสัญลักษณ e บนหนาจอการถายภาพแสดงเปนสีขาว ใหกดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพื่อ
ถายภาพเดียว
- ทันทีที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ใหถือกลองไวใหนิ่งจนกวากลองจะแสดงภาพนิ่งขึ้นมา หลังจาก
ถายภาพแลว อยาเพิ่งปดการทํางานของกลองจนกวาจอภาพจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการถายภาพ
- หากวัตถุมีการเคลือ่ นไหวในขณะที่กลองกําลังถายภาพตอเนื่อง ภาพอาจผิดเพี้ยน เหลื่อมกัน
หรือพรามัวได
- กลองอาจไมสามารถถายภาพตอเนื่องไดในสภาพการถายภาพบางอยาง
• Z ขาตัง้ กลอง:
- เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะถายภาพหนึ่งภาพที่ความไวชัตเตอรต่ํา
- ระบบลดภาพสั่นไหวจะไมสามารถใชได แมวา ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว (A138) ในเมนูตงั้ คา
จะถูกตั้งคาเปน เปด
29
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
o ภาพยอนแสง
• กดปุม d เพื่อเลือก เปด หรือ ปด เพื่อเปดใชงานหรือปดใชงานฟงกชั่น High Dynamic Range
(HDR) ใน HDR ตามสภาพการถายภาพ
• ปด (คาตั้งจากโรงงาน): แฟลชจะทํางานเพื่อปองกันวัตถุจากการถูกซอนอยูในเงามืด เปดแฟลช
ขึ้นกอนถายภาพ
- กดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงจนสุดเพื่อถ่ายหนึ่งภาพ
• เปด: ใชเมื่อถายภาพบริเวณที่มีแสงสวางมากและมืดมากในภาพเดียวกัน
- เมื่อมีความแตกต่างกันมากระหว่างพื ้นที่สว่างและพื ้นที่มืด สัญลักษณ์ HDR บนหน้ าจอ
การถ่ายภาพจะเปลี่ยนเป็ นสีเขียว
- เมื่อกดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงจนสุด กล้ องจะถ่ายภาพต◌่อเนื่องและบันทึกสองภาพต่อไปนี ้
- ภาพที่ไมไดถายดวยเทคนิค HDR
- ภาพที่ถายดวยเทคนิค HDR ซึ่งจะชวยลดการสูญเสียรายละเอียดในบริเวณไฮไลทหรือเงามืด
ใหนอยที่สดุ
- ทันทีที่กดปุ่ มกดชัตเตอร์ ลงจนสุด ให้ ถือกล้ องไว้ ให้ นิ่งจนกว่ากล้ องจะแสดงภาพนิ่งขึ ้นมา หลังจาก
ถ่ายภาพแล้ ว อย่าเพิง่ ปิ ดการทํางานของกล้ องจนกว◌่าจอภาพจะเปลี่ยนไปเป็ นหน้ าจอการถ่ายภาพ
- มุมมองภาพ (กล่าวคือ พื ้นที่ที่มองเห็นในกรอบภาพ) ที่เห็นในภาพที่บนั ทึกไว้ อาจจะแคบกว่า
เมื่อเทียบกับหน้ าจอในเวลาที่ถ่ายภาพ
- เงามืดอาจปรากฏรอบวัตถุที่สว่าง หรื อพื ้นที่สว◌่างอาจปรากฏรอบวัตถุที่มืด ภายใต้ บางสภาพ
การถ่ายภาพ
- หากไม่สามารถใช้ การจัดองค์ประกอบภาพ HDR ได้ กล้ องจะบันทึกเป็ นภาพที่ไม่ได้ ถ่ายด้ วยเทคนิค
HDR และภาพในพื ้นที่มืดจะถูกแก้ ไขโดย D-Lighting (A70)
- หากมีหน่วยความจําเพียงพอที่จะบันทึกเพียงภาพเดียวเท่านั ้น กล้ องจะบันทึกเฉพาะภาพ
ที่ประมวลผลด้ วย D-Lighting ในเวลาที่ถ่ายภาพ ซึง่ เป็ นภาพที่มีการแก้ ไขพื ้นที่มืดแล้ ว
B หมายเหตุเกีย่ วกับ HDR
ขอแนะนําใหใชขาตั้งกลอง ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A138) เปน ปด ในเมนูตั้งคา เมื่อใชขาตัง้
กลองวางกลองเพื่อปองกันการสั่นในขณะถายภาพ
d กีฬา
• ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่อง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 7 ภาพอยางตอเนื่อง ที่อัตราประมาณ 7.7 ภาพตอวินาที (เมื่อตัง้ คา
ความละเอียดภาพ เปน P 4608×3456)
• อัตราการบันทึกภาพในการถายภาพตอเนื่องอาจจะชาได ขึ้นอยูกับการตั้งคาความละเอียดภาพใน
ปจจุบัน การดหนวยความจําที่ใช หรือสภาพการถายภาพ
• โฟกัส คาแสง และเฉดสีสําหรับภาพทีส่ อง และภาพตอๆ มาจะกําหนดไวเปนคาเดียวกันกับของภาพแรก
30
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
y M U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• กลองจะถายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติที่ชวงเวลาปกติ เปรียบเทียบกันแตละภาพและจัดเปน
ภาพซอนกันเฉพาะพื้นที่สวาง และจากนั้นจะบันทึกเปนหนึ่งภาพ โดยภาพที่มีเสนแสง เชน
ถายภาพการสองไฟของรถยนต หรือการเคลื่อนไหวของดวงดาวจะถูกถายไว
• บนหนาจอที่แสดงขึ้นเมื่อเลือก U ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง ใหเลือก V ทิวทัศนกลางคืน +
เสนแสง, W ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว หรือ S เสนแสงดาว
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ใชถายภาพการสองของไฟรถยนตอยูดา นหนาของพื้นหลังทิวทัศนตอนกลางคืน
• กลองจะโฟกัสพื้นที่ที่อยูตรงกลางกรอบภาพ
V
• ถายภาพที่ความไวชัตเตอรทุก 4 วินาที เมื่อถายภาพ 50 ภาพแลว กลองจะหยุด
ทิวทัศนกลางคืน
การถายภาพโดยอัตโนมัติ
+ เสนแสง
• ภาพหนึ่งภาพที่มีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเมื่อเริ่มถายภาพ
จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทุกๆ 10 ภาพ
ใชเพื่อถายภาพการเคลื่อนไหวของดวงดาวกับทิวทัศนตอนกลางคืนในกรอบภาพ
• โฟกัสถูกกําหนดไวที่ระยะอินฟนิตี้
W
• ถายภาพที่ความไวชัตเตอร 20 วินาที ทุกๆ ประมาณ 5 วินาที เมื่อถายภาพ
ทิวทัศนกลางคืน
300 ภาพแลว กลองจะหยุดการถายภาพโดยอัตโนมัติ
+ เสนแสงดาว
• ภาพหนึ่งภาพที่มีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเมื่อเริ่มถายภาพจะ
ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 ภาพ
ใชเพื่อถายภาพการเคลื่อนไหวของดวงดาว
• โฟกัสถูกกําหนดไวที่ระยะอินฟนิตี้
• ถายภาพที่ความไวชัตเตอร 25 วินาที ทุกๆ ประมาณ 5 วินาที เมื่อถายภาพ
S เสนแสงดาว
300 ภาพแลว กลองจะหยุดการถายภาพโดยอัตโนมัติ
• ภาพหนึ่งภาพที่มีองคประกอบภาพเปนเสนทับซอนอยูจากเมื่อเริ่มถายภาพ
จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 ภาพ
• หนาจออาจจะปดในระหวางชวงเวลาการถายภาพ ไฟแสดงสถานะการทํางานจะสวางขณะที่หนาจอดับ
• หากตองการสิน้ สุดการถายภาพกอนการสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ใหกดปุม k ขณะที่หนาจอเปดอยู
• เมื่อคุณไดรับเสนแสงดาวที่ตองการแลว สิน้ สุดการถายภาพ ถาคุณถายภาพตอเนื่อง รายละเอียด
ในพื้นที่จัดองคประกอบภาพอาจหายไป
• ภาพที่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัตใิ นระหวางการถายภาพ และภาพที่ถูกจัดองคประกอบเมื่อสิ้นสุดการ
ถายภาพจะถูกรวมเปนภาพชุด และภาพที่ถูกบันทึกเปนภาพแรกจะถูกใชเปนภาพหลัก (A67)
31
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• กลองจะไมสามารถถายภาพได หากไมไดใสการดหนวยความจํา
• หามหมุนแปนหมุนเลือกโหมด หรือถอดการดหนวยความจําออก จนกวาจะสิ้นสุดการถายภาพ
• ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มเพื่อปองกันไมใหกลองปดการทํางานโดยไมไดคาดคิด
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A51)
• เมื่อใช W ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว หรือ S เสนแสงดาว ตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโต
จะถูกจํากัดมุมมองภาพเทียบเทากับเลนสขนาดประมาณ 500 มม. (ในกลองฟลม ขนาด 35มม. [135])
• ระบบลดภาพสั่นไหวจะถูกปดใชงานไมวาจะมีการตัง้ คา ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว ในเมนูตั้งคา
(A138) หรือไมก็ตาม
C เวลาที่เหลือ
คุณสามารถเช็คเวลาการถายภาพที่เหลืออยูจนกระทั่งสิ้นสุดการถาย
ภาพอัตโนมัตบิ นหนาจอได
10m 0s
หยุดการถายทำ
y M f ปารตี้/ในรม
• หากตองการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกลองสั่น ใหถือกลองใหมั่นคง ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว
(A138) เปน ปด ในเมนูตั้งคา เมื่อใชขาตัง้ กลองวางกลองเพื่อปองกันการสั่นในขณะถายภาพ
y M k ถายระยะใกล
• โหมดโฟกัสระยะใกล (A50) จะเปดทํางาน และกลองจะซูมโดยอัตโนมัตไิ ปยังตำแหนงที่ใกลที่สดุ
ที่กลองจะสามารถโฟกัสได
• คุณสามารถเลือ่ นพื้นที่โฟกัสได กดปุม k ใชตัวเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลื่อนพื้นที่โฟกัส และ
กดปุม k เพื่อใชการตัง้ คา
32
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
y M u ภาพอาหาร
• โหมดโฟกัสระยะใกล (A50) จะเปดทํางาน และกลองจะซูมโดยอัตโนมัตไิ ปยังตำแหนงที่ใกลที่สดุ
ที่กลองจะสามารถโฟกัสได
• คุณสามารถปรับเฉดสีไดโดยการใชตัวเลือกคําสัง่ HI การตั้งคา
เฉดสีจะถูกบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแมจะปดกลองแลว
• คุณสามารถเลือ่ นพื้นที่โฟกัสได กดปุม k ใชตัวเลือกคําสั่ง
HIJK เพื่อเลื่อนพื้นที่โฟกัส และกดปุม k เพื่อใชการตั้งคา
25m 0s
500
y M m พลุไฟ
• ความไวชัตเตอรถูกกําหนดไวที่ 4 วินาที
• ตําแหนงการซูมภาพเทเลโฟโตจะถูกจํากัดมุมมองภาพเทียบเทากับเลนสขนาดประมาณ 500 มม.
(ในกลองฟลม ขนาด 35มม. [135])
• ไมสามารถใชการชดเชยแสงได (A51)
33
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
y M O สัตวเลี้ยง
• เมื่อคุณเล็งกลองไปที่สุนัขหรือแมว กลองจะสามารถตรวจจับใบหนาของสุนัขหรือแมวและโฟกัส
ที่ใบหนาได ชัตเตอรจะลัน่ อัตโนมัตเิ มื่อตรวจจับใบหนาสุนัขหรือแมวได (ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัต)ิ
ตามคาตั้งจากโรงงาน
• หลังจากเลือก O สัตวเลี้ยง ใหเลือก U ถายทีละภาพ หรือ V ถายภาพตอเนื่อง
จากหนาจอที่ปรากฏขึ้นมา
- U ถายทีละภาพ: เมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบใบหนาสุนัขหรือแมว กลองจะถายภาพหนึ่งภาพ
- V ถายภาพตอเนื่อง: เมื่อใดก็ตามที่ตรวจพบใบหนาสุนัขหรือแมว กลองจะถายภาพสาม
ภาพอยางตอเนื่อง
B ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ
สามารถทําการตัง้ คาตอไปนี้ไดเมื่อคุณกดปุมเลือกคําสั่ง J (n)
• Y ถายภาพสัตวเลีย้ งอัตโนมัติ: กลองจะลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัตเิ มื่อตรวจพบใบหนาสุนัขหรือแมว
- ถายภาพสัตวเลีย้ งอัตโนมัติตงั้ คาเปน k หลังจากการถายภาพตอเนื่องเปนชุดหาชุด
- นอกจากนี้คณ
ุ ยังสามารถลัน่ ชัตเตอรโดยการกดปุมกดชัตเตอรได เมื่อเลือก V ถายภาพตอเนื่อง
กลองจะถายภาพอยางตอเนื่องขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว
• k: กลองจะลั่นชัตเตอรเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
- กลองจะโฟกัสที่ใบหนาของสุนัข แมว หรือบุคคลเมื่อตรวจพบ
- เมื่อเลือก V ถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายภาพอยางตอเนื่องขณะที่กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุด
คางไว
B พื้นที่โฟกัส
• เมื่อกลองตรวจพบใบหนา ใบหนาจะปรากฏขึ้นภายในกรอบ
สีเหลือง เมื่อกลองจับโฟกัสใบหนาที่แสดงภายในกรอบเสนคู
(พื้นที่โฟกัส) ไดแลว กรอบเสนคูจะเปลีย่ นเปนสีเขียว ถากลอง
ไมสามารถตรวจจับใบหนาได กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูตรงกลาง
กรอบภาพ
• ภายใตสภาพการถายภาพบางประการ ใบหนาของสุนัข แมว หรือ
บุคคลอาจไมสามารถตรวจจับได และวัตถุอื่นๆ อาจจะแสดงขึ้น
ภายในกรอบ
34
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
25m 0s
500
y M L พระจันทร
• ที่ตําแหนงชวงซูมมุมกวาง เสนกรอบการจัดองคประกอบภาพจะแสดงขึ้นเพื่อระบุมุมมองภาพที่
เทียบเทากับเลนส 1440 มม. (ในกลองฟลม ขนาด 35มม. [135]) เมื่อคุณจัดองคประกอบภาพ
พระจันทรภายในกรอบการจัดองคประกอบภาพ และกดปุม k มุมมองภาพจะมีขนาดเทียบเทา
กับเลนส 1440 มม.
• คุณสามารถปรับเฉดสีไดโดยการใชตัวเลือกคําสัง่ HI การตั้งคาเฉดสีจะถูกบันทึกไวในหนวย
ความจําของกลองแมจะปดกลองแลว
• ปรับความสวางดวยการชดเชยแสง (A51) ตามสภาพการถายภาพ เชน ขางขึ้นและขางแรม
ของพระจันทร และขอกําหนดการถายภาพ
yMl
ชมนก
• หลังจากเลือก l ชมนก ใหเลือก U ถายทีละภาพ หรือ V ถายภาพตอเนื่อง
จากหนาจอที่ปรากฏขึ้นมา
• U ถายทีละภาพ: ถายทีละภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
• V ถายภาพตอเนื่อง: ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่อง
กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 7 ภาพอยางตอเนื่อง ที่อัตราประมาณ 7.7 ภาพตอวินาที (เมื่อตัง้ คา
ความละเอียดภาพ เปน P 4608×3456)
• ที่ตําแหนงชวงซูมมุมกวาง เสนกรอบการจัดองคประกอบภาพจะแสดงขึ้นเพื่อระบุมุมมองภาพที่
เทียบเทากับเลนส 800 มม. (ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135]) เมื่อคุณจัดองคประกอบภาพนก
ภายในกรอบการจัดองคประกอบภาพ และกดปุม k มุมมองภาพจะมีขนาดเทียบเทากับเลนส
800 มม.
35
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
การถายภาพโดยใชภาพพาโนรามาอยางงาย
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ y M ปุม d M V (ภาพพาโนรามาอยางงาย) M
ปุม k
1
เลือก W ปกติ หรือ X กวาง เปนชวง
การถายภาพ และกดปุม k
ภาพพาโนรามาอยางงาย
ปกติ
กวาง
2
จัดองคประกอบของภาพแรกของชุดภาพพาโนรามา
และกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพือ่ โฟกัส
• ตําแหนงชวงซูมจะถูกกําหนดที่มุมกวาง
• กลองจะโฟกัสตรงกลางกรอบภาพ
25m 0s
500
3
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุด จากนั้นปลอยนิ้วออก
จากปุม กดชัตเตอร
•
4
KLJI จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงทิศทางการเคลื่อนที่
ของกลอง
เลื่อนกลองในทิศทางหนึ่งจากสี่ทิศทางจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดงเสนไกดเลื่อนจนสุด
• เมื่อกลองตรวจจับทิศทางที่กลองเคลื่อนที่ได การถายภาพ
จะเริ่มตนขึ้น
• การถายภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อกลองถายภาพจนครบ
ระยะการถายภาพที่กําหนดไว
• กลองจะล็อคโฟกัสและคาแสงจนกระทั่งการถายภาพสิน้ สุด
36
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
เสนไกด
ตัวอยางการเคลื่อนที่ของกลอง
• เลื่อนกลองชาๆ ในแนวเสนโคง ตามทิศทางของเครื่องหมาย
(KLJI) โดยใชตัวของคุณเปนแกนในการหมุน
• การถายภาพจะหยุดลงถาเสนไกดไปไมถึงขอบภาพภายในเวลา
ประมาณ 15 วินาที (เมื่อเลือก W ปกติ) หรือภายในเวลา
ประมาณ 30 วินาที (เมื่อเลือก X กวาง) หลังจากเริ่มตน
ถายภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพพาโนรามาอยางงาย
• ชวงภาพที่มองเห็นในภาพที่บันทึกไวจะแคบกวาที่เห็นในหนาจอระหวางการถายภาพ
• ถาเลือ่ นกลองเร็วเกินไปหรือถากลองสั่นมากเกินไป หรือถาวัตถุตัวแบบมีลกั ษณะสม่ําเสมอเปนชิ้นเดียว
(เชน กําแพงหรือความมืด) อาจเกิดขอผิดพลาดขึ้น
• ถาหยุดถายภาพกอนที่กลองจะเลื่อนถึงจุดครึ่งทางของชวงภาพพาโนรามา จะไมมีการบันทึกภาพ
พาโนรามาเก็บไว
C ขนาดภาพของภาพพาโนรามาอยางงาย
มีความแตกตางกันสูงสุดสี่ขนาดภาพ (ในพิกเซล) ตามที่อธิบายไวดา นลาง ถาเลื่อนกลองเลยจุดครึ่งทาง
ของชวงภาพพาโนรามาแตหยุดถายภาพกอนที่จะถึงขอบของชวง ขนาดภาพจะเล็กกวาที่อธิบายไวดา นลาง
เมื่อตั้งคา W ปกติ
4800
920
1536
เมื่อตั้งคา X กวาง
9600
920
1536
37
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
แสดงภาพดวยภาพพาโนรามาอยางงาย
เปลี่ยนเปนโหมดแสดงภาพ (A20) แสดงภาพที่ถายโดยใชภาพ
พาโนรามาอยางงายในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ จากนั้นกดปุม
k เพื่อเลื่อนดูภาพตามทิศทางที่ใชเมื่อถายภาพ
4/4
0004.JPG
15/11/2019 15:30
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอในระหวางการแสดง
ภาพ ใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกปุมควบคุม จากนั้นกดปุม
k เพื่อควบคุมการทํางานตอไปนี้
การทํางาน
สัญลักษณ
คําอธิบาย
ยอนกลับ
A
กดปุม k คางไวเพื่อเลือ่ นกลับ
เรงภาพไปดาน
หนาอยางรวดเร็ว
B
กดปุม k คางไวเพื่อเรงภาพไปดานหนาอยางรวดเร็ว
หยุดการเลนชัว่ คราว สามารถใชงานไดตามดานลางนี้ในขณะหยุด
ชัว่ คราว
หยุดชั่วคราว
จบ
E
G
C
กดปุม k คางไวเพื่อยอนกลับ
D
กดปุม k คางไวเพื่อเลื่อนภาพ
F
กลับไปใชการเลื่อนภาพอัตโนมัติ
กลับสูโ หมดการแสดงภาพเต็มจอ
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพพาโนรามาอยางงาย
• ไมสามารถแกไขภาพจากกลองนี้ได
• กลองนี้อาจไมสามารถเลื่อนดูหรือซูมเขาภาพพาโนรามาอยางงายที่ถายดวยกลองดิจิตอลยี่หออื่น
หรือรุนอื่นได
B หมายเหตุเกีย่ วกับการพิมพภาพพาโนรามา
ภาพอาจไมสามารถพิมพออกมาไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาของเครื่องพิมพ นอกจากนี้ อาจไม
สามารถพิมพบนเครื่องพิมพบางเครื่องได
38
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสําเร็จรูป (การถายภาพที่เหมาะกับสภาพการถายภาพ)
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)
กลองจะบันทึกภาพสี่ภาพพรอมเอ็ฟเฟกต และหนึ่งภาพโดยไมมี
เอ็ฟเฟกตพรอมกันในการถายภาพหนึ่งครั้ง
• กลองจะโฟกัสตรงกลางกรอบภาพ
1
กดปุม k
หลากหลาย
• หนาจอเลือกกลุม เอ็ฟเฟกตจะแสดงขึ้น
25m 0s
เลือกเอ็ฟเฟกต
2
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกกลุมเอ็ฟเฟกต
ที่ตองการ และกดปุม k
500
หลากหลาย
• คุณสามารถเลือก หลากหลาย, เลือกสีเดน (แดง),
25m 0s
เลือกสีเดน (เขียว), เลือกสีเดน (น้ําเงิน), สดใส (คาตัง้
จากโรงงาน), ลุมลึก, ความทรงจํา, คลาสสิก หรือ นัวร
เสร็จสมบูรณ
500
• เมื่อคุณเลือกกลุม เอ็ฟเฟกต ภาพที่ไมมีเอ็ฟเฟกตจะแสดง
ขึ้นที่สวนบนของหนาจอ ภาพที่มีเอ็ฟเฟกตสี่แบบ จะแสดงขึ้นที่สวนลางของหนาจอ
• มีเอ็ฟเฟกตเพียงหนึ่งแบบเทานั้นที่สามารถใชกับภาพยนตรได กด JK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต
ที่ตองการ จากนั้นกดปุม k
3
กดปุม กดชัตเตอร หรือปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพื่อถายภาพ
• ภาพที่บนั ทึกหาภาพจะถูกทําเปนภาพชุด ภาพหนึ่งภาพที่ใชเอ็ฟเฟกตจะถูกใชเปนภาพหลัก
(A67)
B หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดสรางสรรค
เมื่อเลือก หลากหลาย เปนกลุมเอ็ฟเฟกต ตัวเลือกภาพยนตร (A117) บางตัวอาจไมสามารถใชได
ขึ้นอยูกับเอ็ฟเฟกตที่ใชกับภาพยนตร
39
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)
ฟงกชั่นที่ใชงานไดในโหมดสรางสรรค
•
•
•
•
•
โหมดแฟลช (A47)
ตั้งเวลาถาย (A49)
โหมดโฟกัสระยะใกล (A50)
ชดเชยแสง (A51)
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ) (A104)
40
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดสรางสรรค (การปรับใชเอ็ฟเฟกตเมื่อถายภาพ)
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมื่อถายภาพ)
คุณสามารถถายภาพดวยฟงกชั่นรีทัชภาพเพื่อปรับแตงใบหนา
คนได
1
กดปุม เลือกคําสั่ง K
2
ใชเอ็ฟเฟกต
3
แถบเลือ่ นปรับ
• ใช JK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกตที่ตอ งการ
• ใช HI เพื่อเลือกปริมาณของเอ็ฟเฟกต
• คุณสามารถใชหลายเอ็ฟเฟกตพรอมกันได
B สีผิวหนานุมนวล, l แปงรองพื้น,
Q เพิ่มความนุมนวลของภาพ, G ความสดใส,
o ความสวาง (Exp. +/-)
• เลือก f ออก เพื่อซอนแถบเลื่อนปรับ
• หลังจากปรับแตงเอ็ฟเฟกตที่ตองการแลว กดปุม
k หรือเลือก f ออก
สีผิวหนานุมนวล
5
4
3
2
1
OFF
เอ็ฟเฟกต
จัดองคประกอบภาพ และกดปุมกดชัตเตอร
B หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ
• ปริมาณของเอ็ฟเฟกตอาจแตกตางกันระหวางภาพบนหนาจอการถายภาพกับภาพที่บันทึกไว
• เมื่อตัง้ คา เพิ่มความนุมนวลของภาพ, ตัวเลือกภาพยนตร (A117) บางตัวเลือกจะไมสามารถ
ใชงานได
C การตั้งคารีทัชภาพ
กราฟฮิสโตแกรมจะแสดงขึ้นเมื่อคุณเลือก ความสวาง (Exp. +/-)
ดู “การใชกราฟฮิสโตแกรม” (A51) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
41
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมือ่ ถายภาพ)
ฟงกชั่นที่ใชงานไดในโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ
•
•
•
•
•
•
รีทัชภาพ (A41)
ตั้งถายสไมล (A43)
การถายภาพตัวเองตัดแปะ (A44)
โหมดแฟลช (A47)
ตั้งเวลาถาย (A49)
เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ (A115)
การใชสีผวิ หนานุมนวลและแปงรองพื้น
ในโหมดถายภาพตอไปนี้ ถาตรวจพบใบหนาบุคคล กลองจะประมวลผลภาพเพื่อทําใหสีผิวหนา
นุมนวลขึ้นกอนทําการบันทึกภาพ (สูงสุดสามใบหนา)
• หาก สีผวิ หนานุมนวล หรือ แปงรองพื้น ถูกตั้งคาในโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ กลองจะประมวล
ผลภาพเพื่อทําใหสีผิวหนานุมนวลขึ้นกอน หรือปรับสีผิวหนากอนบันทึกภาพ (สูงสุดสามใบหนา)
เมือ่ ตรวจพบใบหนาบุคคล
• เอ็ฟเฟกตของ สีผิวหนานุมนวล จะใชเมื่อถายภาพในโหมด B (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ),
โหมดสําเร็จรูป e (บุคคลตอนกลางคืน) หรือโหมดสําเร็จรูป ภาพบุคคล ไมสามารถปรับปริมาณ
ของเอ็ฟเฟกตได
• คุณสามารถใชเอ็ฟเฟกตของ สีผิวหนานุมนวล หรือ แปงรองพื้น ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ
หลังจากถายภาพไดดวย (A71)
B หมายเหตุเกีย่ วกับการใชสีผิวหนานุมนวลและแปงรองพื้น
• การบันทึกภาพอาจใชเวลานานกวาปกติหลังจากถายภาพ
• ภายใตสภาพการถายภาพบางอยาง อาจทําใหไมไดผลตามตองการ หรือใชเอ็ฟเฟกตกับภาพในบริเวณ
ที่ไมมีใบหนาบุคคล
42
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมือ่ ถายภาพ)
การใชตั้งถายสไมล
เมื่อคุณกดปุมเลือกคําสั่ง J เพื่อเลือก a ตั้งถายสไมล และ
กดปุม k กลองจะลั่นชัตเตอรโดยอัตโนมัติเมือ่ ใดก็ตามทีจ่ ับ
ภาพใบหนายิ้มได
• ตั้งคาฟงกชั่นรีทัชภาพกอนเลือกตั้งถายสไมล (A41)
• เมือ่ คุณกดปุมกดชัตเตอรเพื่อถายภาพ ตั้งถายสไมลจะหยุดลง
ตั้งถายสไมล
B หมายเหตุเกีย่ วกับตั้งถายสไมล
ภายใตสภาพการถายภาพบางประการ กลองอาจไมสามารถตรวจหาใบหนาหรือรอยยิ้มได (A56)
สามารถใชปมุ กดชัตเตอรในการถายภาพไดเชนกัน
C เมื่อไฟสัญญาณตั้งเวลาถายกะพริบ
เมื่อใชตั้งถายสไมล ไฟสัญญาณตั้งเวลาถายจะกะพริบเมื่อกลองคนพบใบหนาและจะกะพริบถีๆ่
ทันทีหลังจากที่ลั่นชัตเตอร
43
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมือ่ ถายภาพ)
การใชการถายภาพตัวเองตัดแปะ
กลองสามารถถายภาพเปนชุดสี่หรือเกาภาพเปนชวงเวลาและ
บันทึกไวเปนภาพเฟรมเดียว (ภาพตัดแปะ)
1
กดปุม เลือกคําสั่ง J เพื่อเลือก n
การถายภาพตัวเองตัดแปะ และกดปุม k
• ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
• เมือ่ คุณกดปุม d และเลือก การถายภาพตัวเองตัดแปะ
กอนกด J คุณสามารถกําหนดการตัง้ คาสําหรับ
จํานวนภาพ, ระยะเวลา และ เสียงชัตเตอร (A115) ได
• หากตองการใชการรีทัชภาพเมื่อถายภาพ ใหตงั้ คา
เอ็ฟเฟกตกอนเลือกการถายภาพตัวเองตัดแปะ (A41)
2
3
การถายภาพตัวเองตัดแปะ
ถายภาพ
• เมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอร การนับถอยหลังจะเริ่มขึ้น
(ประมาณหาวินาที) และชัตเตอรจะลั่นโดยอัตโนมัติ
• กลองจะลัน่ ชัตเตอรโดยอัตโนมัตสิ ําหรับภาพที่เหลือ การ
นับถอยหลังจะเริ่มขึ้นประมาณสามวินาทีกอนการถายภาพ
• จํานวนภาพจะแสดงดวย U บนหนาจอ โดยจะแสดงเปน
สีเหลืองระหวางการถายภาพ และเปลี่ยนเปนสีขาวหลังการถายภาพ
บนหนาจอที่แสดงขึ้นเมื่อกลองเสร็จสิ้นการถายตามจํานวนภาพที่ตั้งคาไวใน
จํานวนภาพ เลือก ใช และกดปุม k
• ภาพตัดแปะจะถูกบันทึก
• แตละภาพที่ถูกถายจะถูกบันทึกเปนภาพเดี่ยวแยกจากภาพตัดแปะ ภาพกลุม จะถูกบันทึก
เปนภาพชุด และภาพตัดแปะเฟรมเดียวจะถูกใชเปนภาพหลัก (A67)
• เมื่อเลือก ไม ภาพตัดแปะจะไมถูกบันทึก
44
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมือ่ ถายภาพ)
2
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพตัวเองตัดแปะ
• คาแสงและเฉดสีสําหรับภาพที่สอง และภาพตอๆ มาจะกําหนดไวเปนคาเดียวกันกับของภาพแรก
• หากคุณทําการทํางานตามรายการดานลางกอนที่กลองจะถายภาพตามจํานวนภาพที่กําหนด
การถายภาพจะถูกยกเลิกและภาพตัดแปะจะไมถูกบันทึก ภาพที่ถูกถายกอนการถายภาพจะถูกยกเลิก
จะถูกบันทึกเปนภาพเดีย่ ว
- กดปุมกดชัตเตอร
- เปดหรือปดแฟลช
- หมุนแปนหมุนเลือกโหมด
- กดสวิทชเปดปดการทํางาน
• หากถายภาพโดยใช ประทับวันที่ (A136) วันที่และเวลาจะประทับที่ดานลางขวาของภาพผลรวม
เทานั้น ไมสามารถประทับวันที่และเวลาลงบนภาพแตละภาพภายในภาพผลรวมได
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
45
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (ปรับแตงใบหนาคนเมือ่ ถายภาพ)
การตั้งคาโหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย, โหมดโฟกัสระยะใกล
และชดเชยแสง
เมื่อหนาจอการถายภาพปรากฏขึ้น คุณสามารถกดตัวเลือกคําสั่ง H (m) J (n) I (p) K (o)
เพื่อตั้งคาฟงกชั่นตางๆ ที่อธิบายไวดานลางได
1
2
4
3
1
โหมดแฟลช
เมื่อเปดแฟลช โหมดแฟลชจะสามารถตัง้ คาไดตามสภาพการถายภาพ
แฟลชจะทํางานทุกครั้งเมื่อเลือก m (แฟลชลบเงา)
2
ตัง้ เวลาถาย
กลองจะลัน่ ชัตเตอรเมือ่ จํานวนวินาทีที่ตงั้ ไวผานไปหลังจากที่คณ
ุ กดปุม กดชัตเตอร
3
โหมดโฟกัสระยะใกล
ใชโหมดโฟกัสระยะใกลเมื่อคุณถายภาพระยะใกล
4
• แถบเลื่อนปรับภาพ
เมื่อตัง้ คาโหมดถายภาพเปนโหมด A (อัตโนมัต)ิ คุณสามารถปรับความสวาง (ชดเชยแสง),
ความสดใส, เฉดสี และ Active D-Lighting ได
• ชดเชยแสง
เมื่อตัง้ คาโหมดถายภาพเปนโหมดอื่นๆ นอกเหนือจากโหมด A (อัตโนมัติ) คุณสามารถปรับ
ความสวาง (ชดเชยแสง) ได
ฟงกชั่นที่สามารถตั้งคาไดจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
46
คุณลักษณะการถายภาพ
การตั้งคาโหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย, โหมดโฟกัสระยะใกล และชดเชยแสง
โหมดแฟลช
เมื่อเปดแฟลช โหมดแฟลชจะสามารถตั้งคาไดตามสภาพการถายภาพ
1
ใชมือเปดแฟลชขึ้น
2
กดปุม เลือกคําสั่ง H (X)
3
เลือกโหมดแฟลชที่ตองการ (A48) และกดปุม
• เมื่อปดแฟลชลง ระบบการทํางานของแฟลชจะถูกปดใชงาน
และ S จะปรากฏขึ้น
อัตโนมัติ
k
• หากไมปรับใชคา ที่ตั้งโดยกดปุม k การเลือกนั้นจะถูก
ยกเลิก
B สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
ขณะที่แฟลชกําลังชารจ Q จะกะพริบ กลองไมสามารถถายภาพได
หากชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว Q จะนิ่งเมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง
25m 0s
500
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน
47
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดแฟลช
โหมดแฟลชที่ใชได
U
อัตโนมัติ
แฟลชจะทํางานเมื่อจําเปน เชน ในที่ซึ่งมีแสงสลัว
• สัญลักษณแสดงโหมดแฟลชจะปรากฏขึ้นทันทีเฉพาะหลังจากที่ทําการตัง้ คาบนหนาจอ
ถายภาพเทานั้น
V
อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง
ลดตาแดงในการถายภาพบุคคลที่เกิดจากแฟลช
แฟลชลบเงา
X
แฟลชทํางานทุกครั้งที่ถายภาพ ใชในการ “ลบเงา” (ใหความสวาง) ใหแกเงามืดสลัว และวัตถุ
ยอนแสง
Y
แฟลชที่ความไวชัตเตอรต่ํา
เหมาะสําหรับถายภาพบุคคลในตอนเย็นและตอนกลางคืนพรอมฉากหลัง แฟลชจะทํางาน
เมื่อจําเปนเพื่อสองไปที่วัตถุหลัก และใชความไวชัตเตอรต่ําเพื่อจับภาพพื้นหลังตอนกลางคืน
หรือภายใตแสงสลัว
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพโดยใชแฟลช
เมื่อใชแฟลชที่ตําแหนงชวงซูมมุมกวาง ขอบของภาพอาจจะมืด ขึ้นอยูกับระยะหางที่ถายภาพ
ซึ่งอาจทําใหดขี ึ้นไดโดยการปรับซูมไปทางตําแหนงเทเลโฟโตเล็กนอย
C การตั้งคาโหมดแฟลช
• การตัง้ คานี้อาจไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพบางโหมด (A59)
• สําหรับโหมด A (อัตโนมัต)ิ การตั้งคาที่ใชจะถูกบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแมจะปดกลองแลว
C การลดตาแดง
ถากลองตรวจพบปรากฏการณตาแดงในระหวางการบันทึกภาพ บริเวณที่ตรวจพบจะไดรับการประมวล
ผลเพื่อลดปรากฏการณตาแดงกอนจะทําการบันทึกภาพ
พึงสังเกตสิง่ ตอไปนี้เมื่อถายภาพ:
• เวลาที่ใชในการบันทึกภาพจะนานกวาปกติ
• การลดตาแดงอาจไมทําใหไดผลลัพธตามที่ตองการในบางสถานการณ
• ในบางกรณี การลดตาแดงอาจถูกปรับใชกับบริเวณของภาพที่ไมจําเปนดวย ในกรณีเชนนี้ ใหเลือกโหมด
แฟลชอื่นแลวถายภาพใหมอีกครั้ง
48
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดแฟลช
ตั้งเวลาถาย
กลองจะลั่นชัตเตอรเมือ่ จํานวนวินาทีที่ตั้งไวผานไปหลังจากที่คุณกดปุมกดชัตเตอร
ตั้งคา ระบบลดภาพถายสั่นไหว (A138) เปน ปด ในเมนูตั้งคา เมือ่ ใชขาตั้งกลองวางกลองเพื่อ
ปองกันการสั่นในขณะถายภาพ
1
กดปุม เลือกคําสั่ง J (n)
2
เลือกจํานวนวินาทีกอ นทีช่ ตั เตอรจะลัน่ และ
กดปุม k
ตั้งเวลาถาย
• n10s (10 วินาที): ใชในโอกาสสําคัญ เชน งานแตงงาน
• n3s (3 วินาที): ใชเพื่อปองกันกลองสัน่
• หากไมปรับใชคา ที่ตั้งโดยกดปุม k การเลือกนั้นจะถูก
ยกเลิก
3
จัดองคประกอบภาพ และกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
4
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุด
• ยืนยันวาตัวแบบอยูในโฟกัส
• จะเริ่มนับถอยหลัง ไฟสัญญาณตัง้ เวลา
ถายกะพริบ และจากนั้นจะติดสวางประมาณ
หนึ่งวินาทีกอนที่จะลั่นชัตเตอร
• หากตองการหยุดการนับถอยหลัง ใหกดปุม กด
ชัตเตอรอีกครั้ง
9
1/250
F 3.3
C การตั้งเวลาถาย
• การตัง้ คานี้อาจไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพบางโหมด (A59)
• คุณสามารถใช ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร (A137) ในเมนูตงั้ คาได เพื่อตั้งคาวาจะยกเลิกการ
ตัง้ เวลาถายหลังจากใชงานการถายภาพหรือไม
49
คุณลักษณะการถายภาพ
ตั้งเวลาถาย
โหมดโฟกัสระยะใกล (การถายภาพระยะใกล)
ใชโหมดโฟกัสระยะใกลเมื่อคุณถายภาพระยะใกล
1
กดปุม เลือกคําสั่ง I (p)
2
เลือก o และกดปุม k
3
เลื่อนปุม ควบคุมการซูมเพือ่ ตั้งคาอัตราการซูม
ไปยังตําแหนงที่สัญลักษณ F และแถบสถานะ
ชวงซูมแสดงเปนสีเขียว
โหมดโฟกัสระยะใกล
• หากไมปรับใชคา ที่ตั้งโดยกดปุม k การเลือกนั้นจะถูก
ยกเลิก
• เมื่ออัตราการซูมถูกตัง้ คาที่ตําแหนงซึ่ง F และแถบสถานะชวงซูมแสดงเปนสีเขียว กลองจะ
สามารถโฟกัสวัตถุไดใกลที่สุดประมาณ 10 ซม. จากเลนส เมื่อชวงซูมอยูที่ตําแหนงมุมกวางกวา
ที่ G ปรากฏขึ้น กลองจะสามารถโฟกัสวัตถุไดใกลสุดประมาณ 1 ซม. จากเลนส
C การตั้งคาโหมดโฟกัสระยะใกล
• การตัง้ คานี้อาจไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพบางโหมด (A59)
• สําหรับโหมด A (อัตโนมัต)ิ การตั้งคาที่ใชจะถูกบันทึกไวในหนวยความจําของกลองแมจะปดกลองแลว
50
คุณลักษณะการถายภาพ
โหมดโฟกัสระยะใกล (การถายภาพระยะใกล)
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง)
คุณสามารถปรับคาความสวางของภาพโดยรวมได
1
กดปุม เลือกคําสั่ง K (o)
2
เลือกคาการชดเชยแสงและกดปุม k
• เมื่อโหมดถายภาพเปนโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ หนาจอ
การรีทัชภาพจะแสดงแทนหนาจอการชดเชยแสง (A41)
• เมื่อโหมดถายภาพเปนโหมด A (อัตโนมัติ) แถบเลื่อน
ปรับภาพจะแสดงแทนหนาจอการชดเชยแสง (A25)
ชดเชยแสง
• หากตองการใหภาพสวางขึ้น ใหตงั้ คาเปนบวก (+)
• หากตองการใหภาพมืดลง ใหตงั้ คาเปนลบ (–)
• คาการชดเชยแสงจะถูกปรับใช แมวาจะไมไดกดปุม k
+2.0
+0.3
-2.0
กราฟฮิสโตแกรม
C การตั้งคาชดเชยแสง
การชดเชยแสงจะไมสามารถใชไดในโหมดสําเร็จรูปตอไปนี้:
• ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
• พลุไฟ
C การใชกราฟฮิสโตแกรม
กราฟฮิสโตแกรมคือกราฟที่แสดงการกระจายสีในภาพ ใชเปนแนวทางเมื่อใชการชดเชยแสงและการ
ถายภาพโดยไมใชแฟลช
• แกนแนวนอนจะสอดคลองกับความสวางพิกเซล โดยโทนสีมืดอยูทางดานซาย และโทนสีสวาง
อยูทางดานขวา แกนแนวตัง้ จะแสดงจํานวนพิกเซล
• การเพิ่มคาการชดเชยแสงจะเปลีย่ นการกระจายโทนสีไปทางดานขวา และการลดการชดเชยแสง
จะเปลีย่ นการกระจายโทนสีไปทางดานซาย
51
คุณลักษณะการถายภาพ
ชดเชยแสง (การปรับความสวาง)
การใชการซูมภาพ
เมื่อคุณเลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขาง ตําแหนงชวงซูมของเลนสจะเปลี่ยนไป
• หากตองการซูมเขา: ใหเลื่อนไปทาง g
• หากตองการซูมออก: ใหเลื่อนไปทาง f
เมือ่ คุณเปดกลอง ซูมจะเลื่อนไปอยูในตําแหนงมุมกวางสูงสุด
ซูมออก
ซูมเขา
ซูมเขา
ซูมออก
• แถบสถานะชวงซูม, ทางยาวโฟกัส (ในกลอง
ฟลมขนาด 35มม. [135]) และการขยายการ
การซูมแบบ การซูม
ซูมแบบดิจิตอลจะแสดงขึ้นบนหนาจอการถาย
ออพติคอล แบบดิจิตอล
ภาพ เมื่อเลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุม
ควบคุมการซูมดานขาง
• การซูมแบบดิจิตอล ทําใหคุณสามารถขยายวัตถุไดมากยิ่งขึ้นประมาณ 4× ของอัตราสวน
การซูมแบบออพติคอลสูงสุด ซึ่งสามารถใชงานไดโดยการเลื่อนปุมควบคุมการซูมคางไว
หรือเลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางไปทาง g เมือ่ กลองทําการซูมเขาจนถึงตําแหนงชวงซูม
แบบออพติคอลสูงสุด
• การเลื่อนปุมควบคุมการซูมจนสุดในแตละทิศทางเพื่อปรับซูมอยางรวดเร็ว (ไมสามารถปรับซูม
อยางรวดเร็วไดแมวาคุณจะเลื่อนปุมควบคุมการซูมดานขางจนสุด)
• เมือ่ ใชรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก) กลองจะซูมเขาเมือ่ กดปุม + บนรีโมท
คอนโทรล และซูมออกเมื่อกดปุม –
C การซูมแบบดิจิตอลและ Dynamic Fine Zoom
แถบสถานะชวงซูมเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเมื่อการซูมแบบดิจิตอลเปดใชงาน และจะเปลีย่ นเปนสีเหลืองเมื่อการ
ขยายอัตราสวนการซูมเพิ่มขึ้น
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีน้ําเงิน: คุณภาพของภาพจะไมแยลงมากนักเมื่อใชงาน Dynamic Fine Zoom
• แถบสถานะชวงซูมเปนสีเหลือง: อาจมีกรณีที่คณ
ุ ภาพของภาพแยลงอยางเห็นไดชัด เปรียบเทียบกับกรณี
เมื่อแถบสถานะชวงซูมเปนสีน้ําเงิน
• สัญลักษณแสดงจะยังคงเปนสีน้ําเงินทั่วทั้งพื้นที่เมื่อภาพมีขนาดเล็กกวา
• แถบสถานะชวงซูมอาจจะไมเปลีย่ นเปนสีน้ําเงิน เมื่อใชการตัง้ คาการถายภาพตอเนื่อง หรือการตั้งคาอื่นๆ
52
คุณลักษณะการถายภาพ
การใชการซูมภาพ
การใชการซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว
ถาวัตถุหายไปขณะถายภาพดวยเลนสในตําแหนงเทเลโฟโต ใหกดปุม q (ซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว)
เพื่อขยายมุมมองภาพใหกวางขึ้นชั่วคราว เพื่อใหคุณสามารถจัดองคประกอบภาพของวัตถุไดงาย
ยิ่งขึ้น
360mm
25m 0s
500
ปุม q
เสนกรอบจัดองคประกอบภาพ
• ขณะกดปุม q ใหจัดองคประกอบวัตถุใหอยูภายในเสนกรอบจัดองคประกอบภาพของหนาจอ
การถายภาพ การเปลี่ยนพื้นที่ที่มองเห็น ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูมหรือปุมควบคุมการซูมดานขาง
ขณะกดปุม q
• ปลอยปุม q เพื่อกลับสูตําแหนงชวงซูมเดิม
• ซูมยอนกลับอยางรวดเร็วจะไมสามารถใชงานไดในสถานการณตอไปนี้
- ขณะกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง
- ระหวางการบันทึกภาพยนตร
53
คุณลักษณะการถายภาพ
การใชการซูมภาพ
การโฟกัส
ปุมกดชัตเตอร
กดลงครึ่งหนึ่ง
กดปุมกดชัตเตอรลง “ครึ่งหนึ่ง” หมายถึงกดปุม คางไวที่จดุ ซึง่ คุณรูสึกวา
มีแรงตานเล็กนอย
• โฟกัสและคาแสง (ความไวชัตเตอรและคารูรับแสง) จะถูกตั้งคา
เมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กลองยังคงล็อคโฟกัสและ
คาแสงไวขณะที่ยังกดปุมครึ่งหนึ่งคางไว
• พื้นที่โฟกัสจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
กดลงจนสุด
กดปุมกดชัตเตอรลง “จนสุด” หมายถึงกดปุม ลงจนสุดอยางสมบูรณ
• ชัตเตอรจะลัน่ เมื่อกดปุมกดชัตเตอรจนสุด
• หามใชแรงมากเกินไปเมื่อกดปุมกดชัตเตอร เนื่องจากอาจทําให
กลองสัน่ หรือภาพพรามัวได ใหกดปุม เบาๆ
54
คุณลักษณะการถายภาพ
การโฟกัส
การใชออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก
เมื่อ พื้นที่ AF (A111) ถูกตั้งคาเปน AF คนหาวัตถุหลัก ในโหมด A (อัตโนมัติ) กลองจะโฟกัส
ในลักษณะที่อธิบายไวดานลางเมื่อคุณกดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่ง
• กลองตรวจจับวัตถุหลักได และโฟกัสไปที่วัตถุนั้น เมือ่ โฟกัส
วัตถุไดแลว พื้นที่โฟกัสจะแสดงเปนสีเขียว หากมีการตรวจพบ
ใบหนาบุคคล กลองจะตั้งคาการปรับโฟกัสไปยังใบหนา
ที่พบโดยอัตโนมัติ
1/250
F 3.3
พื้นที่โฟกัส
• หากไมสามารถตรวจพบวัตถุหลักได กลองจะเลือกพื้นที่
โฟกัสหนึ่งจุดหรือมากกวานั้นจากทั้งหมดเกาจุดซึ่งมีวัตถุ
อยูใกลกลองที่สุดโดยอัตโนมัติ เมื่อวัตถุอยูในโฟกัส พื้นที่
โฟกัสที่อยูในโฟกัสจะแสดงเปนสีเขียว
1/250
F 3.3
พื้นที่โฟกัส
B หมายเหตุเกีย่ วกับออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก
• วัตถุตวั แบบที่กลองกําหนดวาเปนวัตถุตวั แบบหลักอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพการถายภาพ
• กลองอาจไมสามารถคนหาวัตถุตัวแบบหลักไดอยางเหมาะสมในสถานการณดังตอไปนี้:
- เมื่อวัตถุตวั แบบมืดหรือสวางมาก
- เมื่อวัตถุตวั แบบหลักที่ถายมีสีไมแตกตางจากสีโดยรวมในภาพอยางเดนชัด
- เมื่อจัดวางองคประกอบของภาพเพื่อใหวัตถุตัวแบบหลักที่ตอ งการถายอยูตรงขอบหนาจอ
- เมื่อวัตถุตวั แบบหลักประกอบดวยลวดลายที่ซ้ําๆ
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
55
คุณลักษณะการถายภาพ
การโฟกัส
การใชหาใบหนา
ในการตั้งคาตอไปนี้ กลองจะใชหาใบหนาเพื่อโฟกัสบนใบหนา
บุคคลโดยอัตโนมัติ
• โหมด B (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ) (A28)
• โหมดสําเร็จรูป e (บุคคลตอนกลางคืน) หรือ ภาพบุคคล
(A27)
• โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ (A41)
• เมือ่ พื้นที่ AF (A111) ถูกตั้งคาเปน หาใบหนา ในโหมด
A (อัตโนมัติ) (A25)
25m 0s
500
ถากลองตรวจพบใบหนามากกวาหนึ่งใบหนา กรอบเสนคูจะแสดงรอบใบหนาที่กลองโฟกัส และกรอบ
เสนเดี่ยวจะแสดงรอบใบหนาอื่นๆ
ถากดปุมกดชัตเตอรลงครึง่ หนึ่งเมื่อตรวจไมพบใบหนา:
• ในโหมด B (ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ) พื้นทีโ่ ฟกัสจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการถายภาพ
ที่กลองยอมรับ
• ในโหมดสําเร็จรูป e (บุคคลตอนกลางคืน) และ ภาพบุคคล หรือในโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ
กลองจะโฟกัสตรงกลางกรอบภาพ
• ในโหมด A (อัตโนมัติ) กลองจะเลือกพื้นที่โฟกัสที่มีวัตถุตัวแบบที่ใกลกับกลองมากที่สุด
B หมายเหตุเกีย่ วกับการหาใบหนา
• ความสามารถในการคนหาใบหนาของกลองขึ้นอยูกับหลายปจจัย รวมถึงทิศทางการหันของใบหนาดวย
• กลองจะไมสามารถตรวจพบใบหนาไดเมื่ออยูในสถานการณตอ ไปนี้:
- เมื่อใบหนาบางสวนซอนอยูใตแวนกันแดดหรือสิ่งบดบังใบหนาอื่นๆ
- เมื่อใบหนากินพื้นที่ในกรอบภาพมากเกินไปหรือนอยเกินไป
56
คุณลักษณะการถายภาพ
การโฟกัส
วัตถุตัวแบบทีไ่ มเหมาะสําหรับโฟกัสอัตโนมัติ
กลองอาจไมโฟกัสตามที่คาดหวังเมื่ออยูในสถานการณตอไปนี้ ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นนอยมาก
กลองอาจจะโฟกัสวัตถุไมได แมวาพื้นที่โฟกัสหรือสัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัสจะแสดง
เปนสีเขียว:
• วัตถุตัวแบบมืด
• มีวัตถุซึ่งมีความสวางในระดับแตกตางกันมากอยูในสภาพการถายภาพ (เชน เมื่อดวงอาทิตย
อยูหลังตัวแบบ และทําใหวัตถุตัวแบบมืดมาก)
• ไมมคี อนทราสตระหวางวัตถุตวั แบบและฉากแวดลอม (เชน เมื่อตัวแบบบุคคลยืนอยูหนาผนัง
สีขาวโดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว)
• จุดแหลงกําเนิดแสง เชน ความสวางและทิวทัศนตอนกลางคืน หรือตัวแบบซึ่งความสวางเปลี่ยนไป
เชน แสงไฟนีออน
• วัตถุตางๆ มีระยะหางจากกลองแตกตางกันไป (เชน เมื่อวัตถุตัวแบบอยูในกรง)
• วัตถุที่มลี ายลักษณะซ้ําๆ กัน (มูลี่หนาตาง อาคารที่มีหนาตางรูปแบบเดียวกันเปนแถวหลายๆ แถว
ฯลฯ)
• วัตถุตัวแบบเคลื่อนไหวรวดเร็ว
ในสถานการณที่กลาวมาขางตน ลองกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสใหมหลายๆ ครั้ง หรือ
โฟกัสวัตถุตัวแบบอื่นที่มคี วามหางของกลองเทากับวัตถุที่ตองการถาย และใชการล็อคโฟกัส (A58)
57
คุณลักษณะการถายภาพ
การโฟกัส
การล็อคโฟกัส
ขอแนะนําใหถายภาพแบบล็อคโฟกัสเมือ่ กลองไมไดเปดใชงานพื้นที่โฟกัสซึ่งมีวัตถุตัวแบบที่ตองการ
1
2
ตั้งคา พื้นที่ AF เปน กลาง ในโหมด A (อัตโนมัติ) (A111)
จัดตําแหนงตัวแบบใหอยูตรงกลางกรอบ
ภาพ และกดปุม กดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
• กลองจะโฟกัสที่วัตถุตวั แบบและพื้นที่โฟกัส
จะแสดงเปนสีเขียว
• คาแสงจะถูกล็อคเชนกัน
3
4
1/250
F 3.3
1/250
F 3.3
จัดองคประกอบภาพใหม โดยไมตองยกนิ้วขึ้น
• ใหแนใจวารักษาระยะหางระหวางกลองและวัตถุตวั แบบ
เทากัน
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ ถายภาพ
58
คุณลักษณะการถายภาพ
การโฟกัส
การตั้งคาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย
และโหมดโฟกัสระยะใกล)
คาตั้งจากโรงงานสําหรับโหมดถายภาพแตละโหมดมีดังตอไปนี้
โหมดแฟลช
(A47)
A (อัตโนมัติ)
(ตัวเลือกโหมดอัตโนมัต)ิ
j (ทิวทัศนตอนกลางคืน)
e (บุคคลตอนกลางคืน)
o (ภาพยอนแสง)
d (กีฬา)
โหมดสําเร็จรูป
b (ภาพบุคคล)
c (ทิวทัศน)
(ถายภาพซอนเฉพาะ
U
สวนสวาง)
f (ปารต/ี้ ในรม)
Z (ชายหาด)
z (หิมะ)
h (อาทิตยตก)
i (ย่ําค่ํา/รุงเชา)
k (ถายระยะใกล)
u (ภาพอาหาร)
m (พลุไฟ)
V (ภาพพาโนรามาอยางงาย)
O (สัตวเลีย
้ ง)
L (พระจันทร)
l (ชมนก)
s (โหมดสรางสรรค)
F (ภาพบุคคลอัจฉริยะ)
M (ถายทําหนังสัน
้ )
B
U
1
U
3
W
4
V
5
X/W
3
W
ตัง้ เวลาถาย
(A49)
โหมดโฟกัสระยะใกล
(A50)
k
k
k
k
2
k
k
3
k
k
3
k
3
k
3
k
k
3
k
k
3
k
k
3
n 3s
k
3
6
k
k
3
U
k
k
3
U
3
W
3
W
k
k
3
k
k
3
k
k
3
o
3
o
V
3
W
W
3
V
U
3
W
3
W
3
W
3
W
3
W
3
W
k
k
U
3
W
3
k
3
3
k
k
3
7
Y
k
n 3s
k
k
k
k
U
k
8
3
k
3
k
9
k
59
คุณลักษณะการถายภาพ
การตั้งคาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัสระยะใกล)
k
k
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
กลองจะเลือกโหมดแฟลชที่เหมาะสมกับสภาพการถายภาพที่สุดใหโดยอัตโนมัติ W (ปด) สามารถ
เลือกเองได
ไมสามารถเปลีย่ นได กลองจะเขาสูโหมดโฟกัสระยะใกลเมื่อเลือก i
ไมสามารถเปลีย่ นได
ไมสามารถเปลีย่ นได เมื่อตั้งคาเปน มือถือ การตัง้ คาโหมดแฟลชจะถูกตัง้ คาคงที่ที่อัตโนมัตพิ รอม
ระบบลดตาแดง เมื่อตั้งคาเปน ขาตั้งกลอง การตัง้ คาโหมดแฟลชจะถูกตั้งคาคงที่ที่อัตโนมัตแิ ละ
แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ําพรอมการลดตาแดง
เมื่อตั้งคา HDR เปน ปด โหมดแฟลชจะถูกกําหนดไวที่ X (แฟลชลบเงา) แฟลชจะไมทํางานเมื่อ HDR
ถูกตัง้ คาเปน เปด
อาจเปลี่ยนไปที่แฟลชสัมพันธที่ความไวชัตเตอรต่ํา ดวยโหมดแฟลชพรอมระบบลดตาแดง
สามารถใช Y ถายภาพสัตวเลีย้ งอัตโนมัติ ได (A34) ไมสามารถใช n10s หรือ n3s ได
เมื่อ เช็คการกะพริบตา ถูกตั้งคาเปน เปด จะไมสามารถใชงานแฟลชได
สามารถใช a ตั้งถายสไมล (A43) และ n การถายภาพตัวเองตัดแปะ (A44)
นอกเหนือไปจาก n10s หรือ n3s
60
คุณลักษณะการถายภาพ
การตั้งคาตั้งจากโรงงาน (โหมดแฟลช, ตั้งเวลาถาย และโหมดโฟกัสระยะใกล)
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดเมื่อถายภาพ
ฟงกชั่นบางอยางไมสามารถใชรวมกับการตั้งคาเมนูอื่นได
ฟงกชั่นที่จํากัด
การใชงาน
การตัง้ คา
คําอธิบาย
ถายภาพตอเนื่อง
(A108)
เช็คการกะพริบตา
(A116)
เมื่อเลือกการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก ถายทีละภาพ
ไว จะไมสามารถใชงานแฟลชได
โหมดแฟลช
เมื่อ เช็คการกะพริบตา ถูกตั้งคาเปน เปด จะไม
สามารถใชงานแฟลชได
เมื่อเลือก ติดตามวัตถุ จะไมสามารถใชงานการ
ตั้งเวลาถาย
พื้นที่ AF (A111)
ตั้งเวลาถายได
เมื่อเลือก ติดตามวัตถุ จะไมสามารถใชโหมดโฟกัส
โหมดโฟกัสระยะใกล พื้นที่ AF (A111)
ระยะใกลได
ความละเอียดภาพ ถูกตัง้ คาดังตอไปนี้ ขึ้นอยูกับ
การตั้งคาการถายภาพตอเนื่อง:
• บันทึกภาพกอนถาย: q (ขนาดภาพ: 1600 ×
ถายภาพตอเนื่อง
1200 พิกเซล)
ความละเอียดภาพ
• ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที: O
(A108)
(ขนาดภาพ: 640 × 480 พิกเซล)
• ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที: M
(ขนาดภาพ: 1280 × 960 พิกเซล)
เมื่อมีการปรับเฉดสีโดยใชแถบเลื่อนปรับภาพ จะไม
สามารถตัง้ คา ไวตบาลานซ ในเมนูถายภาพได เพื่อ
เฉดสี (การใชแถบเลื่อน
ตั้งคา ไวตบาลานซ เลือก g ในหนาจอการตั้งคาแถบ
ไวตบาลานซ
ปรับภาพ) (A25)
เลื่อนปรับภาพเพื่อตัง้ คาความสวาง ความสดใส เฉดสี
และ Active D-Lighting ใหม
• หากลั่นปุมกดชัตเตอรหลังจากเริ่มนับถอยหลัง
การตั้งเวลาถาย กลองจะไมถายภาพอยาง
ตอเนื่อง แมวาจะเลือก ถายภาพตอเนื่อง H หรือ
การถายภาพตอเนื่อง ตัง้ เวลาถาย (A49)
ถายภาพตอเนื่อง L ไว
• กลองไมสามารถถายภาพอยางตอเนื่องได
แมวาจะเลือก บันทึกภาพกอนถาย ไวแลวก็ตาม
เมื่อเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H:
ถายภาพตอเนื่อง
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H:
ความไวแสง
60 ภาพตอวินาที ความไวแสง จะถูกตั้งคาคงที่ที่
(A108)
อัตโนมัติ
61
คุณลักษณะการถายภาพ
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดเมื่อถายภาพ
ฟงกชั่นที่จํากัด
การใชงาน
การตัง้ คา
คําอธิบาย
เมื่อปรับเฉดสีโดยใชแถบเลื่อนปรับภาพในโหมด AF
คนหาวัตถุหลัก กลองจะไมตรวจจับวัตถุหลักนอก
เฉดสี (การใชแถบเลื่อน จากใบหนาบุคคล หากตองการตรวจจับวัตถุหลัก
ปรับภาพ) (A25)
เลือก g ในหนาจอการตั้งคาแถบเลื่อนปรับภาพ
เพื่อตัง้ คาความสวาง ความสดใส เฉดสี และ Active
พื้นที่ AF
D-Lighting ใหม
เมื่อเลือกการตั้งคาอื่นนอกเหนือจาก อัตโนมัติ
สําหรับ ไวตบาลานซ ในโหมด AF คนหาวัตถุหลัก
ไวตบาลานซ (A106)
กลองจะไมสามารถตรวจพบวัตถุหลักนอกจากใบหนา
บุคคลได
การถายภาพตัวเอง
เมื่อเลือก การถายภาพตัวเองตัดแปะ จะไมสามารถ
เช็คการกะพริบตา
ตัดแปะ (A44)
ใช เช็คการกะพริบตา ได
เมื่อเลือก บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H:
ถายภาพตอเนื่อง
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที
ประทับวันที่
(A108)
จะไมสามารถประทับวันทีแ่ ละเวลาลงบนภาพได
เมื่อเลือก ติดตามวัตถุ จะไมสามารถใชการซูมแบบ
การซูมแบบดิจิตอล พื้นที่ AF (A111)
ดิจิตอลได
B หมายเหตุเกีย่ วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดิจิตอลอาจไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพหรือการตัง้ คาปจจุบัน (A139)
• เมื่อใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสที่ตรงกลางกรอบภาพ
62
คุณลักษณะการถายภาพ
ฟงกชั่นที่ไมสามารถใชพรอมกันไดเมื่อถายภาพ
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การซูมแสดงภาพ ............................................................................................................. 64
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน ............................................................................ 65
โหมดแสดงตามวันที่ ......................................................................................................... 66
การดูและการลบภาพในภาพชุด ........................................................................................ 67
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง) .................................................................................................... 69
63
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การซูมแสดงภาพ
เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i การซูมแสดงภาพ) ในโหมดการแสดง
ภาพเต็มจอ (A20) เพื่อซูมภาพเขา
4/4
g ( i)
g
( i)
f
0004. JPG
15/11/2019 15:30
(h)
x3.0
การแสดงภาพเต็มจอ
ภาพแบบซูมเขา
แนวทางบริเวณ
ของภาพที่แสดง
• คุณสามารถเปลี่ยนอัตราสวนขยายขนาดโดยเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) หรือ g (i)
• หากตองการดูพื้นทีอ่ ื่นของภาพ กดตัวเลือกคําสั่ง HIJK
• เมือ่ ภาพทีซ่ ูมปรากฏขึ้น กดปุม k เพื่อกลับสูโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
C การตัดภาพ
เมื่อภาพที่ซูมปรากฏขึ้น คุณสามารถกดปุม d เพื่อตัดสวนภาพโดยเลือกเฉพาะสวนที่แสดงบนหนาจอ
และบันทึกเก็บไวเปนไฟลแยกตางหาก (A74)
64
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การซูมแสดงภาพ
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน
เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h การแสดงภาพขนาดยอ) ในโหมดการ
แสดงภาพเต็มจอ (A20) เพื่อแสดงเปนภาพยอสวนขนาดเล็ก
1/20
1/20
f
(h)
0001. JPG
15/11/2019 15:30
การแสดงภาพเต็มจอ
g
( i)
f
(h)
การแสดงภาพขนาดยอ
g
( i)
f (h)
Sun Mon
2 0 1 9 11
Tue Wed Thu
1
Fri
1
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6
การแสดงปฏิทิน
B หมายเหตุเกีย่ วกับการแสดงปฏิทิน
ภาพที่ถายในขณะที่ยังไมไดตงั้ วันที่ในกลองจะถูกกําหนดใหเปนภาพที่ถายในวันที่ 1 มกราคม 2019
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การแสดงภาพขนาดยอ/การแสดงปฏิทิน
2
10
• คุณสามารถเปลี่ยนจํานวนของภาพยอสวนขนาดเล็กที่แสดงโดยเลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง
f (h) หรือ g (i)
• ในขณะที่ใชโหมดการแสดงภาพขนาดยอ ใหกดปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลือกภาพ และ
จากนั้นกดปุม k เพื่อแสดงภาพในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
• ในขณะที่ใชโหมดการแสดงปฏิทิน ใหกด HIJK เพื่อเลือกวันที่ และจากนั้นกดปุม k เพื่อ
แสดงภาพทีถ่ ายในวันนั้น
65
Sat
โหมดแสดงตามวันที่
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d M เลือก N (โหมดแสดงภาพ) M
C แสดงตามวันที่ M ปุม k
ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกวันที่ จากนั้นกดปุม k เพื่อ
แสดงภาพที่ถายในวันที่ทเี่ ลือก
• สามารถใชฟงกชั่นในเมนูแสดงภาพ (A124) กับภาพในวันที่
ถายภาพที่เลือกไวได (ยกเวน คัดลอก)
• การทํางานตอไปนีส้ ามารถใชไดขณะที่หนาจอการเลือกวันที่
ถายภาพแสดงขึ้น
- ปุม d: สามารถใชงานฟงกชั่นตอไปนี้ได
• ฉายสไลด
• ปองกัน*
แสดงตามวันที่
20/11/2019
3
15/11/2019
1
05/11/2019
2
04/11/2019
10
* สามารถใชการตั้งคาแบบเดียวกันกับภาพทั้งหมดที่ถูกถายในวันที่ที่เลือกได
- ปุม l: ลบภาพทั้งหมดที่ถายในวันที่ที่เลือก
B หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดแสดงตามวันที่
• สามารถเลือกไดสงู สุด 29 วันที่ลา สุด หากมีภาพถายมากกวา 29 วันที่ ภาพทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว
กอนหนา 29 วันที่ลา สุด จะถูกรวมไวเปน อื่นๆ
• สามารถแสดงภาพลาสุดได 9,000 ภาพ
• ภาพที่ถายในขณะที่ยังไมไดตั้งวันที่ในกลองจะถูกกําหนดใหเปนภาพที่ถายในวันที่ 1 มกราคม 2019
66
คุณลักษณะการแสดงภาพ
โหมดแสดงตามวันที่
การดูและการลบภาพในภาพชุด
การดูภาพในภาพชุด
ภาพที่ถายตอเนื่องกันหรือภาพที่ถายดวยถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง, โหมดสรางสรรค หรือ
ฟงกชั่นการถายภาพตัวเองตัดแปะจะถูกบันทึกไวเปนภาพชุด
หนึ่งภาพในภาพชุดจะถูกใชเปนภาพหลักเพื่อเปนตัวแทนภาพชุด
เมื่อแสดงในโหมดการแสดงภาพเต็มจอหรือโหมดการแสดงภาพ
ขนาดยอ
หากตองการแสดงแตละภาพในภาพชุดทีละภาพ กดปุม k
1/5
0004.JPG
15/11/2019 15:30
หลังจากกดปุม k สามารถใชงานตามดานลางนี้ได
• เมือ่ ตองการแสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป ใหกดตัวเลือก
คําสั่ง JK
• เมือ่ ตองการแสดงภาพที่ไมไดรวมอยูในภาพชุด ใหกด H เพื่อ
กลับสูการแสดงภาพหลัก
• หากตองการแสดงภาพในภาพชุดเปนภาพขนาดยอ หรือแสดง
ภาพดวยการฉายสไลด ใหตั้งคา ตัวเลือกแสดงภาพชุด
(A128) เปน ภาพเดียว ในเมนูแสดงภาพ
1/5
กลับ
0004.JPG
15/11/2019 15:30
B ตัวเลือกแสดงภาพชุด
ภาพที่ถายโดยใชกลองอื่นที่นอกเหนือจากกลองนี้ จะไมสามารถแสดงเปนภาพชุดได
C ตัวเลือกในเมนูแสดงภาพที่สามารถใชงานไดเมื่อใชภาพชุด
• เมื่อภาพตางๆ ในภาพชุดแสดงขึ้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ ใหกดปุม d เพื่อเลือกฟงกชั่นในเมนู
แสดงภาพ (A124)
• หากคุณเลือกภาพหลักบนหนาจอการเลือกภาพในตัวเลือกเมนูแสดงภาพตอไปนี้ ตัวเลือกจะใชกับภาพ
ทั้งหมดในภาพชุด
- ใสเครื่องหมายอัพโหลด, ปองกัน, คัดลอก
67
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การดูและการลบภาพในภาพชุด
การลบภาพในภาพชุด
เมื่อกดปุม l (ลบ) สําหรับภาพในภาพชุด ภาพที่ถูกลบจะขึ้นอยูกับรูปแบบในการแสดงภาพชุด
• เมือ่ ภาพหลักแสดงขึ้น:
- ภาพปจจุบัน: ภาพทั้งหมดในภาพชุดที่แสดงอยูจะถูกลบออก
- ลบภาพที่เลือก: เมือ่ เลือกภาพหลักบนหนาจอลบภาพที่เลือก (A22)
ภาพทั้งหมดในภาพชุดนั้นจะถูกลบออก
- ภาพทั้งหมด: ภาพทั้งหมดบนการดหนวยความจําหรือในหนวยความจํา
ภายในจะถูกลบออก
• เมือ่ ภาพตางๆ ในภาพชุดแสดงขึ้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ:
- ภาพปจจุบัน: ภาพที่แสดงอยูในขณะนั้นจะถูกลบออก
- ลบภาพที่เลือก: ภาพที่ถูกเลือกไวในภาพชุดจะถูกลบออก
- ทั้งชุด:
ภาพทั้งหมดในภาพชุดที่แสดงอยูจะถูกลบออก
68
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การดูและการลบภาพในภาพชุด
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
กอนการแกไขภาพ
คุณสามารถแกไขภาพจากกลองนีไ้ ดโดยงาย สําเนาภาพที่แกไขแลว จะไดรบั การบันทึกเก็บไวเปน
ไฟลแยกตางหาก
สําเนาภาพที่แกไขจะไดรับการบันทึกโดยมีวันที่และเวลาที่ถายภาพเหมือนกับภาพตนฉบับ
C ขอจํากัดเกี่ยวกับการแกไขภาพ
• ภาพหนึ่งภาพ สามารถแกไขไดสูงสุดสิบครั้ง ภาพนิ่งที่ถูกสรางจากการแกไขภาพยนตร สามารถแกไขได
สูงสุด 9 ครั้ง
• คุณอาจไมสามารถแกไขภาพบางขนาดหรือแกไขดวยฟงกชั่นการแกไขบางฟงกชั่นได
ใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว: การเปลี่ยนเฉดสีหรืออารมณภาพ
ประมวลผลภาพดวยเอ็ฟเฟกตทหี่ ลากหลาย
คุณสามารถเลือก ระบายสี, แปลงเปนภาพวาด, ภาพบุคคล แบบนุมนวล, ภาพบุคคล
(สี + ขาวดํา), ฟชอาย, เพิ่มประกาย แสงไฟ หรือ เอฟเฟคภาพ วัตถุจิ๋ว ได
1
2
แสดงภาพที่คุณตองการจะใสเอ็ฟเฟกตในโหมด
การแสดงภาพเต็มจอ และกดปุม k
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต
ที่ตองการ และกดปุม k
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพื่อเปลีย่ น
เปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพื่อเปลีย่ นเปน
การแสดงภาพขนาดยอ
• หากตองการออกจากหนาจอโดยไมบันทึกภาพที่แกไข
ใหกดปุม d
3
เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพที่แกไขจะถูกสรางขึ้น
69
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
0004. JPG
15/11/2019 15:30
ใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว
ระบายสี
แปลงเปนภาพวาด
ภาพบุคคล
แบบนุมนวล
ภาพบุคคล
(สี + ขาวดำ)
ยกเลิก
ฟชอาย
เพิ่มประกาย
แสงไฟ
เช็ค
ตกแตงอยางรวดเร็ว: การเพิ่มคอนทราสตและความอิ่มตัวของสี
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M เลือกภาพ M ปุม d M ตกแตงอยางรวดเร็ว
M ปุม k
ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกตที่
ตองการ และกดปุม k
ตกแตงอยางรวดเร็ว
• ภาพที่แกไขจะแสดงทางดานขวา
• หากตองการออกจากหนาจอโดยไมบันทึกสําเนาภาพ ใหกด J
ปกติ
ปริมาณ
D-Lighting: การเพิ่มความสวางและคอนทราสต
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M เลือกภาพ M ปุม d M D-Lighting M ปุม k
ใชปุมเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือก ตกลง และกดปุม k
• ภาพที่แกไขจะแสดงทางดานขวา
• หากตองการออกจากหนาจอโดยไมบันทึกสําเนาภาพ ใหเลือก
ยกเลิก และกดปุม k
70
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
D-Lighting
ตกลง
ยกเลิก
การแกไขตาแดง: การแกไขตาแดงเมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M เลือกภาพ M ปุม d M การแกไขตาแดง M
ปุม k
ดูตัวอยางภาพ และกดปุม k
การแกไขตาแดง
• หากตองการออกจากหนาจอโดยไมบันทึกสําเนาภาพ ใหกด
ตัวเลือกคําสั่ง J
กลับ
บันทึก
B หมายเหตุเกีย่ วกับการแกไขตาแดง
• หากตรวจไมพบตาแดง เครื่องหมายเตือนจะแสดงขึ้นและหนาจอจะกลับสูเ มนูแสดงภาพ
• การแกไขตาแดงสามารถใชกับสัตวเลีย้ งได (สุนัขหรือแมว) แมวาตาของสัตวเลีย้ งจะไมแดง
• การแกไขตาแดงอาจไมทําใหไดผลลัพธตามที่ตอ งการในบางภาพ
• ในบางกรณี การแกไขตาแดงอาจถูกปรับใชกับบริเวณอื่นของภาพดวย
รีทัชภาพ: การปรับแตงใบหนาคน
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M เลือกภาพ M ปุม d M รีทัชภาพ M ปุม k
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลือกใบหนา
ที่คุณตองการรีทัช และกดปุม k
การเลือกวัตถุ
• หากตรวจพบเพียงใบหนาเดียว ใหดําเนินการตอยัง
ขั้นตอนที่ 2
กลับ
71
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
2
ใช JK เพื่อเลือกเอ็ฟเฟกต ใช HI
เพื่อเลือกระดับเอ็ฟเฟกต และกดปุม k
ลดขนาดใบหนา
• คุณสามารถใชหลายเอ็ฟเฟกตพรอมกันได
ปรับหรือตรวจสอบการตั้งคาสําหรับเอ็ฟเฟกตทั้งหมด
กอนกดปุม k
กลับ
F ลดขนาดใบหนา, B สีผิวหนานุมนวล,
l แปงรองพื้น, m การลดแสงสะทอน, E ลดถุงใตดวงตา, A ดวงตาโตขึ้น,
G ดวงตาใสขึ้น, n อายแชโดว, o มาสคารา, H ฟนขาวขึ้น, p ลิปสติก,
D แกมเปนสีแดง
• กดปุม d เพื่อกลับไปยังหนาจอเพื่อเลือกบุคคล
3
4
ดูตัวอยางภาพ และกดปุม k
ตัวอยางภาพ
• เพื่อเปลีย่ นเอ็ฟเฟกต ใหกดปุม J เพื่อยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนที่ 2
• หากตองการออกจากหนาจอโดยไมบันทึกภาพที่แกไข
ใหกดปุม d
บันทึก
เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพที่แกไขจะถูกสรางขึ้น
บันทึก ตกลง?
ใช
ไม
B หมายเหตุเกีย่ วกับการรีทัชภาพ
• สามารถแกไขใบหนาไดเพียงครั้งละหนึ่งใบหนาเทานั้น หากตองการใชการรีทัชภาพกับใบหนาอื่น
ใหแกไขภาพที่แกไขไปแลวอีกครั้ง
• กลองอาจจะตรวจจับใบหนาไมถูกตอง หรือฟงกชั่นการรีทัชภาพอาจจะไมไดผลตามที่คาดหวังไว
ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั ทิศทางการหันของใบหนา หรือความสวางของใบหนา
• หากตรวจไมพบใบหนาเลย เครื่องหมายเตือนจะแสดงขึ้นและหนาจอจะกลับสูเมนูแสดงภาพ
• ฟงกชั่นการรีทัชภาพจะใชไดกับภาพที่ถา ยที่คา ความไวแสง (ISO) ไมเกิน 1600 และขนาดภาพอยางนอย
640 × 480 เทานั้น
72
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
ภาพขนาดเล็ก: การลดขนาดของภาพ
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M เลือกภาพ M ปุม d M ภาพขนาดเล็ก M
ปุม k
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกขนาดสําเนา
ที่ตองการ และกดปุม k
• สําหรับภาพที่ถายที่การตั้งคาความละเอียดภาพเปน
l 4608×2592 จะปรากฏเฉพาะ 640×360 เทานั้น
และสําหรับภาพที่ถายที่การตั้งคาความละเอียดเปน
s 3456×3456 จะปรากฏเฉพาะ 480×480 เทานั้น
2
ภาพขนาดเล็ก
640×480
320×240
160×120
เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพที่แกไขจะถูกสรางขึ้น (อัตราการบีบอัดภาพ
ประมาณ 1:8)
73
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
สรางไฟลภาพขนาดเล็ก?
ใช
ไม
การตัดสวนภาพ: การสรางสําเนาภาพตัดสวน
1
2
เลื่อนปุม ควบคุมการซูมเพือ่ ขยายภาพ (A64)
ปรับภาพเพื่อใหบนหนาจอแสดงเฉพาะสวน
ที่คุณตองการ และจากนั้นกดปุม d (เมนู)
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง g (i) หรือ f (h)
เพื่อปรับอัตราสวนขยายขนาด ตั้งคาอัตราสวนขยาย
ขนาดไวที่ซึ่งสัญลักษณ u ปรากฏขึ้น
• ใชตวั เลือกคําสัง่ HIJK เพื่อเลือ่ นไปยังสวนของภาพ
ที่ตองการแสดง
3
ยืนยันพืน้ ที่ที่ตองการเก็บไว จากนั้นกดปุม k
x3.0
ครอบตัดภาพ
• เพื่อตัง้ คาพื้นที่อีกครั้ง ใหกด J
บันทึก
4
เลือก ใช และกดปุม k
• สําเนาภาพที่แกไขจะถูกสรางขึ้น
บันทึกภาพนี้หรือไม?
ใช
ไม
B หมายเหตุเกีย่ วกับการตัดภาพ
ภาพพาโนรามาอยางงายไมสามารถแกไขได
C ขนาดภาพ
สัดสวนภาพ (จากแนวนอนไปแนวตัง้ ) ของสําเนาภาพตัดสวน จะเหมือนกับภาพตนฉบับ
74
คุณลักษณะการแสดงภาพ
การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร ................................... 76
การถายภาพนิ่งขณะทําการบันทึกภาพยนตร ...................................................................... 79
โหมดถายทําหนังสั้น (การรวมคลิปภาพยนตรเพื่อสรางหนังสั้น) ........................................... 80
การทํางานระหวางการเลนภาพยนตร ................................................................................ 83
การแกไขภาพยนตร .......................................................................................................... 84
75
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดง
ภาพยนตร
1
แสดงหนาจอการถายภาพ
• ตรวจสอบเวลาการบันทึกภาพยนตรที่สามารถบันทึกได
• แนะนําใหคณ
ุ แสดงเฟรมภาพยนตรซึ่งระบุพื้นที่ที่จะ
บันทึกในภาพยนตร (A77)
เวลาการบันทึกภาพยนตร
ที่สามารถบันทึกได
25m 0s
500
เฟรมภาพยนตร
2
กดปดแฟลช (A19)
3
กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่ เริ่มบันทึก
ภาพยนตร
• การบันทึกภาพยนตรในขณะที่กดเปดแฟลช อาจทําใหเสียงเงียบหายไป
• กลองจะโฟกัสตรงกลางกรอบภาพ
• กดตัวเลือกคําสั่ง K เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว และกด K
อีกครั้งเพื่อกลับมาบันทึกตอ (ยกเวนเมื่อเลือกตัวเลือก
ภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร) การบันทึกจะ
สิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ถายังคงหยุดชั่วคราวอยูเปนเวลา
ประมาณหานาที
• คุณสามารถถายภาพนิ่งไดโดยการกดปุมกดชัตเตอร
ขณะบันทึกภาพยนตร (A79)
4
5
12m30s
กดปุม b (e) อีกครั้ง เพือ่ จบการบันทึกภาพยนตร
เลือกภาพยนตรในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
และกดปุม k เพื่อแสดงภาพ
10s
• ภาพพรอมสัญลักษณภาพยนตร จะเปนภาพยนตร
0010. MP4
15/11/2019 15:30
76
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร
เฟรมภาพยนตร
• กดปุม s เพื่อแสดงเฟรมภาพยนตร (A4) ตรวจเช็คชวงของภาพยนตรในเฟรมกอนการ
บันทึกภาพยนตร
• พื้นที่ที่บันทึกในภาพยนตรอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการตั้งคา ตัวเลือกภาพยนตร หรือ
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ในเมนูภาพยนตร
เวลาการบันทึกภาพยนตรสูงสุด
ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมีขนาดไมเกิน 29 นาที แมวาจะมีพื้นทีว่ างในการดหนวยความจํา
เพียงพอสําหรับบันทึกไดนานกวานี้ ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตรหนึง่ ไฟลคือ 4 GB
หากไฟลมขี นาดเกิน 4 GB แมวา คุณจะบันทึกนอยกวา 29 นาที การบันทึกนั้นจะสิ้นสุด
• เวลาการบันทึกภาพยนตรที่สามารถบันทึกไดสําหรับภาพยนตรหนึ่งไฟล จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
การถายภาพ
• เวลาการบันทึกภาพยนตรทสี่ ามารถบันทึกไดจริงอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูก ับเนือ้ หาของภาพยนตร
การเคลือ่ นไหวของวัตถุตวั แบบ หรือประเภทของการดหนวยความจํา
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video
Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร (A178) การบันทึกภาพยนตรอาจ
หยุดชะงักลงโดยไมตั้งใจเมือ่ ใชการดหนวยความจําทีม่ ีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลต่ํา
B อุณหภูมิของกลอง
• ตัวกลองจะรอนขึ้นเมื่อบันทึกภาพยนตรเปนเวลานาน หรือเมื่อใชกลองในบริเวณที่อากาศรอน
• หากภายในตัวกลองเกิดความรอนสูงมากขณะบันทึกภาพยนตร กลองจะหยุดการบันทึกโดยอัตโนมัติ
เวลาที่เหลือกอนที่กลองจะหยุดบันทึก (B10s) จะปรากฏขึ้นมาและเริ่มนับถอยหลัง
หลังจากกลองหยุดการบันทึก กลองจะปดเอง
ปลอยใหกลองปดการทํางานไปจนกวาชิ้นสวนภายในของกลองจะเย็นลง
77
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร
หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกภาพยนตร
B หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกภาพหรือภาพยนตร
• สัญลักษณแสดงจํานวนภาพทีส่ ามารถบันทึกไดหรือสัญลักษณแสดงระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยูจ ะกะพริบ
หรือ โปรดรอใหกลองบันทึก เสร็จกอน แสดงขึ้นขณะกําลังบันทึกภาพหรือภาพยนตร อยาเปดฝาปด
ชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา หรือถอดแบตเตอรี่หรือการดหนวย
ความจําออก ในขณะที่สญ
ั ลักษณกะพริบอยู การไมปฏิบตั ติ ามขอควรระวังนี้อาจทําใหขอมูลสูญหาย
หรือทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุดเสียหายได
• เมื่อใชหนวยความจําภายในตัวกลอง การบันทึกภาพยนตรอาจจะใชเวลาชั่วขณะ
B หมายเหตุเกีย่ วกับภาพยนตรที่บันทึก
• อาจทําใหคณ
ุ ภาพของภาพลดลงเมื่อใชการซูมแบบดิจิตอล
• เสียงการทํางานของปุมควบคุมการซูม การซูม การขับเคลื่อนของเลนสในการโฟกัสอัตโนมัติ ระบบลด
ภาพสัน่ ไหวภาพยนตร และการใชงานรูรับแสงเมื่อความสวางเปลี่ยนแปลงไปจะถูกบันทึกลงไปดวย
• อาจสังเกตเห็นปรากฏการณตอ ไปนี้บนหนาจอระหวางการบันทึกภาพยนตร ปรากฏการณเหลานี้จะไดรับ
การบันทึกไวในภาพยนตรที่บันทึกดวย
- แถบสีอาจปรากฏขึ้นในภาพที่ถายใตแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอด
ไอโซเดียม
- วัตถุตัวแบบที่เคลือ่ นที่อยางรวดเร็วจากดานหนึ่งของกรอบภาพไปอีกดานหนึ่ง เชน รถไฟหรือรถยนตที่
กําลังแลน อาจปรากฏเปนภาพบิดเบี้ยว
- ภาพในภาพยนตรทั้งหมดอาจบิดเบี้ยวเมื่อแพนกลอง
- แสงไฟหรือสวนที่สวางอาจทําใหเกิดภาพคางติดอยูในภาพเมื่อขยับกลอง
• ขึ้นอยูกับระยะหางของวัตถุหรือระยะการซูมที่ใช แถบสีอาจเกิดขึ้นบนวัตถุที่มีลวดลายซ้ําๆ (เนื้อผา
หนาตางมุงลวด ฯลฯ) ขณะบันทึกและแสดงภาพยนตร ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อลวดลายบนวัตถุและการจัดวาง
ของเซ็นเซอรภาพเกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งไมใชความผิดปกติแตอยางใด
B หมายเหตุเกีย่ วกับระบบลดภาพสั่นไหวในระหวางการบันทึกภาพยนตร
• เมื่อ ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร (A122) ในเมนูภาพยนตรตงั้ คาเปน เปด (ไฮบริด) มุมมองภาพ
(กลาวคือ พื้นที่ที่มองเห็นในกรอบภาพ) จะแคบกวาขณะทําการบันทึกภาพยนตร
• เมื่อใชขาตั้งกลองเพื่อทําใหกลองมั่นคงในระหวางการบันทึกภาพ ใหตั้งคา
ระบบลดการสัน่ ไหวภาพยนตร เปน ปด เพื่อปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดอันเนื่องมาจาก
ฟงกชั่นนี้
B หมายเหตุเกีย่ วกับโฟกัสอัตโนมัติสําหรับการบันทึกภาพยนตร
โฟกัสอัตโนมัตอิ าจไมทํางานตามที่คาดหวังไว (A57) หากเกิดเหตุการณดงั กลาวขึ้น ใหลองปฏิบัตติ าม
ขั้นตอนตอไปนี้:
1. ตั้งคา โหมดออโตโฟกัส ในเมนูภาพยนตรเปน AF ครั้งเดียว (คาตัง้ จากโรงงาน) กอนเริ่มตนบันทึก
ภาพยนตร
2. จับภาพวัตถุอื่น (ที่มีตําแหนงหางจากกลองเทากับวัตถุตวั แบบที่ตองการ) ไวที่กลางกรอบภาพ กดปุม
b (e บันทึกภาพยนตร) เพื่อเริ่มตนบันทึก แลวปรับเปลีย
่ นองคประกอบภาพ
78
ภาพยนตร
การทํางานพื้นฐานของการบันทึกภาพยนตรและการแสดงภาพยนตร
การถายภาพนิง่ ขณะทําการบันทึกภาพยนตร
ถากดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ขณะที่กําลังบันทึกภาพยนตร
หนึ่งภาพจะถูกบันทึกเปนภาพนิง่ การบันทึกภาพยนตรจะ
ตอเนื่องขณะที่ภาพนิ่งถูกบันทึก
• กลองสามารถถายภาพนิง่ ได เมือ่ y ปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เมือ่ z ปรากฏขึ้น จะไมสามารถถายภาพนิง่ ได
• ขนาดของภาพนิ่งที่ถาย จะเทากันกับขนาดภาพของ
ภาพยนตร (A117)
12m30s
B หมายเหตุเกีย่ วกับถายภาพนิ่งในระหวางการบันทึกภาพยนตร
• ไมสามารถบันทึกภาพนิ่งได ขณะที่ทําการบันทึกภาพยนตรในสถานการณตอไปนี้:
- เมื่อเวลาในการบันทึกภาพยนตรที่บนั ทึกไดต่ํากวาหาวินาที
- เมื่อ ตัวเลือกภาพยนตร (A117) ถูกตั้งคาเปน Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p,
W 480/25p หรือภาพยนตร HS
• ในภาพยนตรที่บันทึกไว อาจไดยินเสียงการทํางานของปุมกดชัตเตอรขณะบันทึกภาพนิ่ง
• ถากลองเลื่อนเมื่อกดปุมกดชัตเตอร ภาพอาจพรามัวได
79
ภาพยนตร
การถายภาพนิ่งขณะทําการบันทึกภาพยนตร
โหมดถายทําหนังสัน้ (การรวมคลิปภาพยนตรเพือ่ สรางหนังสัน้ )
กลองจะสรางหนังสั้นซึ่งมีความยาวไมเกิน 30 วินาที
(e 1080/30p หรือ S 1080/25p) โดยการบันทึกและ
รวบรวมคลิปภาพยนตรที่มีความยาวหลายวินาทีจํานวนหลาย
คลิปเขาดวยกันโดยอัตโนมัติ
1
กดปุม d (เมนู) และกําหนดการตั้งคาสําหรับ
การบันทึกภาพยนตร
จำนวนภาพ
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
ดนตรีประกอบ
หยุดการถายทำ
• จํานวนภาพ: ตัง้ คาจํานวนคลิปภาพยนตรที่กลองบันทึก
และเวลาการบันทึกสําหรับคลิปภาพยนตรแตละคลิป โดย
คาตัง้ จากโรงงาน กลองจะบันทึกคลิปภาพยนตร 15 คลิป
ซึ่งมีความยาวคลิปละ 2 วินาที เพื่อสรางหนังสั้นความยาว
30 วินาที
• เอ็ฟเฟกตพิเศษ (A81): ใชหลายเอ็ฟเฟกตกับภาพยนตรเมื่อทําการถายภาพ สามารถเปลีย่ น
เอ็ฟเฟกตสําหรับคลิปภาพยนตรแตละคลิปได
• ดนตรีประกอบ: เลือกดนตรีประกอบ เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพื่อดู
ตัวอยางภาพ
• หลังจากการตัง้ คาเสร็จสมบูรณ กดปุม d หรือปุมกดชัตเตอรเพื่อออกจากเมนู
2
กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่ บันทึกคลิป
ภาพยนตร
• กลองจะหยุดบันทึกคลิปภาพยนตรโดยอัตโนมัติเมื่อ
เวลาที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1 ผานไป
• สามารถหยุดการบันทึกคลิปภาพยนตรชั่วคราวได
ดู “การหยุดบันทึกภาพยนตรชั่วคราว” (A82)
3
0
15
25m 0s
500
ตรวจสอบหรือลบคลิปภาพยนตรที่บันทึกไว
• เพื่อตรวจสอบ กดปุม k
• เพื่อลบ กดปุม l สามารถลบคลิปภาพยนตรที่ถูกบันทึกไว
เปนคลิปสุดทาย หรือลบคลิปภาพยนตรทั้งหมดได
• เพื่อบันทึกคลิปภาพยนตรตอ ใหทําซ้ําการทํางานใน
ขั้นตอนที่ 2
• เพื่อเปลีย่ นเอ็ฟเฟกต ใหยอนกลับไปขั้นตอนที่ 1
80
ภาพยนตร
โหมดถายทําหนังสั้น (การรวมคลิปภาพยนตรเพื่อสรางหนังสั้น)
12
15
ตัวอยางภาพยนตร
24m36s
500
จํานวนคลิปภาพยนตรที่บันทึกไว
4
บันทึกการถายทําหนังสั้น
• การถายทําหนังสัน้ จะถูกบันทึกเมื่อกลองสิ้นสุดการบันทึกคลิปภาพยนตรตามจํานวนที่กําหนด
• เพื่อบันทึกการถายทําหนังสั้นกอนที่กลองจะสิ้นสุดการบันทึกคลิปภาพยนตรตามจํานวนที่กําหนด
กดปุม d เมื่อหนาจอเตรียมพรอมถายภาพปรากฏ จากนั้นเลือก หยุดการถายทํา
• คลิปภาพยนตรจะถูกลบเมื่อการถายทําหนังสั้นถูกบันทึก
เอ็ฟเฟกตพิเศษ
ประเภท
O
เพิ่มความนุมนวลของภาพ
P ภาพซีเปย
F สีโทนเดียวคอนทราสตสูง
I เลือกสีเดน
l สีฉูดฉาด
o เรงสีจัดจาน
m เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 1
n เอ็ฟเฟกตกลองของเลน 2
b ภาพสะทอน
k ปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
คําอธิบาย
ปรับภาพใหนุมนวลขึ้นโดยการปรับภาพทั้งภาพใหพรามัวลง
เล็กนอย
เพิ่มโทนซีเปยและลดคอนทราสตเพื่อทําใหภาพดูเหมือนภาพเกา
สรางภาพถายขาวดําดวยความแตกตางกันอยางชัดเจน
เก็บไวเฉพาะสีที่เลือก และทําใหสวนอื่นๆ เปนสีดําและขาว
เพิ่มความอิ่มตัวของสีของทั่วทั้งภาพ เพื่อสรางภาพใหดสู วาง
ใหภาพดูลลี้ ับซึ่งขึ้นอยูกับสีที่เฉพาะเจาะจง
ใหคณ
ุ ปรับภาพโดยรวมเปนเฉดสีโทนสีเหลือง และชวยใหขอบของ
ภาพเขมมากขึ้น
ลดความอิ่มตัวของสีของทั้งภาพ และชวยใหขอบของภาพเขม
มากขึ้น
สะทอนครึ่งซายของภาพจากตรงกลางเพื่อสรางภาพสมมาตร
ไมใชเอ็ฟเฟกตใดๆ กับภาพ
• เมือ่ เลือก เลือกสีเดน หรือ เรงสีจัดจาน ใหใชปุมเลือกคําสั่ง
HI เพื่อเลือกสีที่ตองการ และกดปุม k เพื่อใชสีนั้น
เลือกสีเดน
บันทึก
81
ภาพยนตร
โหมดถายทําหนังสั้น (การรวมคลิปภาพยนตรเพื่อสรางหนังสั้น)
การทํางานระหวางการเลนคลิปภาพยนตร
เพื่อปรับระดับเสียง เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ขณะที่กําลัง
เลนคลิปภาพยนตร
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
สามารถใชงานไดตามที่อธิบายไวดานลางนี้ โดยใชตัวเลือกคําสั่ง
JK เพื่อเลือกปุมควบคุม และจากนั้นกดปุม k
ปุมควบคุมการเลน
การทํางาน สัญลักษณ
คําอธิบาย
A
ยอนกลับ
กดปุม k คางไวเพื่อยอนภาพยนตรกลับ
เรงภาพไปดาน
B
กดปุม k คางไวเพื่อเรงภาพยนตรไปขางหนาอยางรวดเร็ว
หนาอยางรวดเร็ว
หยุดการเลนชั่วคราว สามารถใชงานไดตามดานลางนี้ในขณะหยุด
ชั่วคราว
ยอนภาพยนตรกลับทีละหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไวเพื่อยอน
C
ภาพยนตรกลับอยางตอเนื่อง
E
หยุดชั่วคราว
เดินหนาภาพยนตรทีละหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไวเพื่อเรง
D
ภาพยนตรไปขางหนาอยางตอเนื่อง
F เลนตอ
G
จบการเลน
กลับไปยังหนาจอการถายภาพ
p
หยุดการถายทํา
บันทึกการถายทําหนังสั้นโดยใชคลิปภาพยนตรที่บันทึกไว
B หมายเหตุเกีย่ วกับการบันทึกการถายทําหนังสั้น
• กลองจะไมสามารถบันทึกภาพยนตรได หากไมไดใสการดหนวยความจํา
• อยาเปลีย่ นการดหนวยความจําจนกวาการถายทําหนังสัน้ จะถูกบันทึก
C การหยุดบันทึกภาพยนตรชั่วคราว
• สามารถถายภาพนิ่ง (l 4608×2592) ได หากคุณกดปุมกดชัตเตอรเมื่อหนาจอเตรียมพรอมถายภาพ
ปรากฏ
• คุณสามารถหยุดการบันทึกภาพยนตรชั่วคราวและแสดงภาพหรือเขาสูโ หมดการถายภาพอื่นเพื่อ
ถายภาพได การบันทึกภาพยนตรจะดําเนินตอเมื่อคุณเขาสูโ หมดถายทําหนังสั้นอีกครั้ง
ฟงกชั่นที่สามารถใชงานไดในโหมดถายทําหนังสั้น
•
•
•
•
•
ตั้งเวลาถาย (A49)
โหมดโฟกัสระยะใกล (A50)
ชดเชยแสง (A51)
เมนูถายทําหนังสั้น (A80)
เมนูตัวเลือกภาพยนตร (A117)
82
ภาพยนตร
โหมดถายทําหนังสั้น (การรวมคลิปภาพยนตรเพื่อสรางหนังสั้น)
การทํางานระหวางการเลนภาพยนตร
หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2)
ขณะเลนภาพยนตร
สัญลักษณแสดงระดับเสียง
ปุมควบคุมการเลนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
สามารถใชงานไดตามที่อธิบายไวดานลางนี้ โดยใชตัวเลือกคําสั่ง
JK เพื่อเลือกปุมควบคุม และจากนั้นกดปุม k
เมือ่ หยุดชั่วคราว
การทํางาน
สัญลักษณ
คําอธิบาย
ยอนกลับ
A
กดปุม k คางไวเพื่อยอนภาพยนตรกลับ
เรงภาพไปดาน
หนาอยางรวดเร็ว
B
กดปุม k คางไวเพื่อเรงภาพยนตรไปขางหนาอยางรวดเร็ว
E
หยุดการเลนชัว่ คราว สามารถใชงานไดตามดานลางนี้ในขณะหยุดชัว่ คราว
ยอนภาพยนตรกลับทีละหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไวเพื่อยอน
C
ภาพยนตรกลับอยางตอเนื่อง
เดินหนาภาพยนตรทีละหนึ่งเฟรม กดปุม k คางไวเพื่อเรง
D
ภาพยนตรไปขางหนาอยางตอเนื่อง
หยุดชั่วคราว
จบ
G
I
ตัดสวนภาพยนตรที่ตอ งการและบันทึกไวเปนไฟลแยกตางหาก
H
คัดลอกภาพในภาพยนตรหนึ่งภาพและบันทึกไวเปนภาพนิ่ง
F
เลนตอ
กลับสูโหมดการแสดงภาพเต็มจอ
83
ภาพยนตร
การทํางานระหวางการเลนภาพยนตร
การแกไขภาพยนตร
เมื่อแกไขภาพยนตร ใหใชแบตเตอรี่ที่ชารจไฟเพียงพอเพื่อปองกันไมใหกลองปดการทํางานในระหวาง
การแกไข เมื่อสัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่เปน B จะไมสามารถทําการแกไขภาพยนตร
ได
การคัดลอกเฉพาะสวนที่ตองการของภาพยนตร
สามารถบันทึกเฉพาะสวนที่ตองการของภาพยนตรที่บันทึกไวแยกเปนไฟลตางหากได
1
เลนภาพยนตรที่ตองการ และหยุดการเลนชั่วคราวที่จดุ เริ่มตนของสวนที่ตองการ
จะคัดลอก (A83)
2
ใชปมุ เลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกควบคุม I
จากนั้นกดปุม k
3
ใช HI เพือ่ เลือก M (เลือกจุดเริ่มตน)
1m30s
เลือกจุดเริ่มตน
• ใช JK เพื่อเลื่อนจุดเริ่มตน
• หากตองการยกเลิกการแกไข ใหเลือก O (กลับ) และ
กดปุม k
1m 0s
4
ใช HI เพือ่ เลือก N (เลือกจุดสิ้นสุด)
เลือกจุดสิ้นสุด
• ใช JK เพื่อเลื่อนจุดสิ้นสุด
• หากตองการดูตัวอยางภาพที่ระบุไว ใหเลือก G และ
จากนั้นกดปุม k กดปุม k อีกครั้งเพื่อหยุดการดูตวั อยาง
30s
84
ภาพยนตร
การแกไขภาพยนตร
5
ใช HI เพือ่ เลือก m (บันทึก) และกดปุม k
บันทึก
• ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อบันทึกภาพยนตร
30s
B หมายเหตุเกีย่ วกับการคัดลอกภาพยนตร
• ภาพยนตรที่สรางโดยการแกไข ไมสามารถแกไขซ้ําได
• สวนภาพยนตรที่ถูกตัดสวนแลวอาจตางจากสวนที่เลือกไวโดยใชจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดเล็กนอย
• ไมสามารถตัดสวนภาพยนตรเพื่อใหมีความยาวนอยกวาสองวินาทีได
บันทึกภาพจากภาพยนตรเปนภาพนิ่ง
คุณสามารถคัดลอกภาพที่ตองการจากภาพยนตรที่บันทึกไว และบันทึกเปนภาพนิ่งได
• หยุดภาพยนตรชั่วคราวและแสดงภาพที่จะคัดลอก (A83)
• ใชปุมเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกปุมควบคุม H และกดปุม
1m30s
k
• เลือก ใช เมื่อมีขอความยืนยันปรากฏขึ้น และกดปุม k เพื่อ
บันทึกภาพ
• คุณภาพของภาพนิ่งที่ถูกบันทึกเปนปกติ (อัตราการบีบอัด
ภาพโดยประมาณ 1:8) ขนาดภาพไดรับการกําหนดโดยขนาด
ภาพของภาพยนตรตนฉบับ (A117)
ตองการทำสำเนาภาพที่เลือกใหเปน
ภาพนิ่งใชหรือไม?
ใช
ไม
B ขอจํากัดเกี่ยวกับการคัดลอกภาพนิ่ง
ไมสามารถคัดลอกภาพนิ่งจากภาพยนตรที่บันทึกโดยใช Z 1080/60i, U 1080/50i, g 480/30p,
W 480/25p หรือตัวเลือกภาพยนตร HS ได
85
ภาพยนตร
การแกไขภาพยนตร
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ
หรือคอมพิวเตอร
การใชประโยชนภาพ ........................................................................................................ 87
การดูภาพในทีวี ................................................................................................................ 88
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร ................................................................................... 89
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i).................................................................. 93
86
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การใชประโยชนภาพ
นอกเหนือจากการใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge เพื่อความสนุกสนานในการถายภาพแลว คุณยัง
สามารถใชภาพไดในหลายทาง โดยการเชื่อมตอกลองเขากับอุปกรณตางๆ ตามที่อธิบายไวดานลาง
การดูภาพในทีวี
สามารถดูภาพและภาพยนตรที่ถายดวยกลองบนทีวีได
วิธีการเชื่อมตอ: เชื่อมตอสาย HDMI ที่มีจําหนายทั่วไปเขากับชองขาเขา HDMI
ของทีวี
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
ถาคุณเชื่อมตอกลองไปยังเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge คุณจะสามารถพิมพ
ภาพโดยไมตอ งใชคอมพิวเตอรได
วิธีการเชื่อมตอ: เชื่อมตอกลองเขากับพอรต USB ของเครื่องพิมพโดยตรงดวย
สาย USB
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
คุณสามารถโอนยายภาพ และภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรเพื่อดูและแกไขได
วิธีการเชื่อมตอ: เชื่อมตอกลองเขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรโดยใชสาย
USB
• กอนทําการเชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร ใหตดิ ตั้ง ViewNX-i บนคอมพิวเตอร
B หมายเหตุเกีย่ วกับการเชื่อมตอสายเคเบิลไปยังกลอง
ชองตอ USB ขนาดเล็ก
ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก
(ประเภท D)
เปดฝาปดชองตอ
สายภายนอก
เสียบปลั๊ก
• แนใจวาปดกลองแลวกอนทําการเชื่อมตอหรือการถอดสายเคเบิลออก ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของ
ปลั๊กและหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
• แนใจวาแบตเตอรีใ่ นกลองถูกชารจอยางเพียงพอ หากใชอะแดปเตอร AC EH-62F (จําหนายแยกตางหาก)
สามารถใชแหลงจายไฟจากเตารับปลัก๊ ไฟตอเขากับกลองนี้ได ไมวา อยางไรก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC
รุน อืน่ นอกจาก EH-62F หากไมปฏิบตั ติ ามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดความรอนสูงหรือทําใหกลอง
เสียหายได
• สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอและการทํางานตามลําดับ ใหอางอิงเอกสารที่ใหมากับอุปกรณ
นอกเหนือไปจากเอกสารนี้
87
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การใชประโยชนภาพ
การดูภาพในทีวี
1
ปดกลองและเชื่อมตอกลองเขากับทีวีโดยใชสาย HDMI ที่มีจําหนายทั่วไป
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลัก๊ และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D)
ตอกับชองตอ HDMI
2
ตั้งคาชองรับสัญญาณขาเขาของทีวีเปนชองรับสัญญาณภายนอก
3
กดปุม c (แสดงภาพ) คางไวเพื่อเปดการทํางาน
ของกลอง
• โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารที่จัดเตรียมใหมากับทีวี
• ภาพจะปรากฏบนจอทีวี
• หนาจอของกลองจะไมเปดขึ้น
88
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การดูภาพในทีวี
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
ผูใชเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge สามารถเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพโดยตรง และพิมพภาพ
ไดโดยไมตองใชคอมพิวเตอร
การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพ
1
2
เปดการทํางานของเครื่องพิมพ
3
กลองจะเปดขึน้ โดยอัตโนมัติ
ปดกลองและเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพโดยใชสาย USB
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลัก๊ และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
• หนาจอเริ่มใชงานระบบ PictBridge (1) จะปรากฏขึ้นบนหนาจอของกลอง ตามดวยหนาจอ
การเลือกภาพพิมพ (2)
1
2
การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019
B หากหนาจอเริ่มใชงานระบบ PictBridge ไมปรากฏขึ้น
No. 32
32
เมื่อเลือก อัตโนมัติ สําหรับ ชารจดวยคอม (A145) อาจไมสามารถพิมพภาพไดดวยการเชื่อมตอ
กลองโดยตรงกับเครื่องพิมพบางรุน หากหนาจอเริ่มใชงานระบบ PictBridge ไมแสดงขึ้นหลังจากเปด
ใชงานกลอง ใหปด กลอง และถอดสาย USB ออก ตั้งคา ชารจดวยคอม เปน ปด และเชื่อมตอกลอง
เขากับเครื่องพิมพอีกครั้ง
89
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
พิมพทีละภาพ
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
และกดปุม k
การเลือกภาพพิมพ
15/11/2019
• เลื่อนปุมควบคุมการซูมไปทาง f (h) เพื่อเปลี่ยนเปน
การแสดงภาพขนาดยอ หรือ g (i) เพื่อเปลี่ยนเปนการ
แสดงภาพเต็มจอ
2
ใช HI เพือ่ เลือก ชุด และกดปุม k
PictBridge
• ใช HI เพื่อเลือกจํานวนสําเนาที่ตองการ (สูงสุดเกาชุด)
และกดปุม k
1 ชุด
เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ
3
4
เลือก ขนาดกระดาษ และกดปุม k
• เลือกขนาดกระดาษที่ตอ งการ และกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้ คาขนาดกระดาษที่กำหนดไว
บนเครื่องพิมพ ใหเลือก คาตั้งจากโรงงาน
• ตัวเลือกขนาดกระดาษที่สามารถใชไดในกลองอาจ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่คุณใช
เลือก เริ่มพิมพ และกดปุม k
PictBridge
4 ชุด
เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ
PictBridge
• เริ่มการพิมพ
4 ชุด
เริ่มพิมพ
ชุด
ขนาดกระดาษ
90
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
No. 32
32
การพิมพพรอมกันหลายภาพ
1
เมื่อหนาจอ การเลือกภาพพิมพ ปรากฏขึน้
ใหกดปุม d (เมนู)
การเลือกภาพพิมพ
2
ใชตัวเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือก ขนาดกระดาษ
และกดปุม k
เมนูการพิมพ
• เลือกขนาดกระดาษที่ตอ งการ และกดปุม k
• หากตองการพิมพดวยการตัง้ คาขนาดกระดาษที่กำหนดไว
บนเครื่องพิมพ ใหเลือก คาตั้งจากโรงงาน
• ตัวเลือกขนาดกระดาษที่สามารถใชไดในกลองอาจ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับเครื่องพิมพที่คุณใช
• หากตองการออกจากเมนูการพิมพ ใหกดปุม d
การเลือกพิมพ
พิมพภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ
เลือก การเลือกพิมพ หรือ พิมพภาพทั้งหมด
และกดปุม k
เมนูการพิมพ
3
15/11/2019
No. 32
การเลือกพิมพ
พิมพภาพทั้งหมด
ขนาดกระดาษ
91
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
32
การเลือกพิมพ
5
การเลือกภาพพิมพ
เลือกภาพ (สูงสุด 99 ภาพ) และจํานวนชุด (สูงสุด
9 ชุด) ของแตละภาพ
• ใชตัวเลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกภาพ และใช
1
1
HI เพื่อระบุจํานวนชุดที่จะพิมพ
• ภาพทีเ่ ลือกไวสาํ หรับการพิมพจะแสดงโดย a
3
และจํานวนชุดทีจ่ ะพิมพ หากตองการยกเลิก
กลับ
การเลือกภาพพิมพ ใหตงั้ คาจํานวนของชุดเปน 0
• เลื่อนปุม ควบคุมการซูมไปทาง g (i) เพื่อเปลี่ยนเปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h)
เพื่อเปลี่ยนเปนการแสดงภาพขนาดยอ
• กดปุม k เมื่อตัง้ คาเสร็จสมบูรณ เมื่อหนาจอสําหรับยืนยันจํานวนชุดที่จะพิมพแสดง
ขึ้น ใหเลือก เริ่มพิมพ และกดปุม k เพื่อเริ่มพิมพภาพ
พิมพภาพทั้งหมด
พิมพสําเนาภาพหนึ่งชุดของภาพทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจําภายในหรือการด
หนวยความจํา
• เมื่อหนาจอสําหรับยืนยันจํานวนชุดที่จะพิมพแสดงขึ้น ใหเลือก เริ่มพิมพ และกดปุม
k เพื่อเริ่มพิมพภาพ
92
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การพิมพภาพโดยไมใชคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
การติดตั้ง ViewNX-i
ViewNX-i คือซอฟตแวร Nikon ทีใ่ หคุณโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรของคุณเพื่อให
สามารถดูและแกไขได
การติดตั้ง ViewNX-i ดาวนโหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i เวอรชั่นลาสุดจากเว็บไซตตอไปนี้ และทําตาม
คําแนะนําบนหนาจอเพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ
https://downloadcenter.nikonimglib.com
สําหรับขอกําหนดและขอมูลอื่นๆ ของระบบ ใหดูที่เว็บไซต Nikon สําหรับภูมิภาคของคุณ
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร
รายการที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอรของคุณอาจเปลี่ยนไปเมือ่ คุณอัพเดตเวอรชั่นของระบบ
ปฏิบัติการหรือซอฟตแวรของคุณ
1
เตรียมการดหนวยความจําที่บรรจุภาพ
คุณสามารถใชวิธีการใดๆ ดานลางเพื่อโอนยายภาพจากการดหนวยความจําไปยังคอมพิวเตอรได
• ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา/ตัวอานการด SD: ใสการดหนวยความจําเขาไปในชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจําในคอมพิวเตอรของคุณ หรือตัวอานการด (ที่มีจําหนายทั่วไป)
ซึ่งเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร
• การเชื่อมตอ USB โดยตรง: ปดกลองและแนใจวาการดหนวยความจําเสียบอยูในกลองแลว
เชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB กลองจะเปดทํางานโดยอัตโนมัติ
หากตองการโอนยายภาพที่บนั ทึกไวในหนวยความจําภายในของกลอง ใหดึงการดหนวยความจํา
ออกจากกลองกอนที่จะเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอร
B หมายเหตุเกีย่ วกับการเชื่อมตอกลองไปยังคอมพิวเตอร
ถอดอุปกรณที่ใช USB อื่นๆ ทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร การเชื่อมตอกลองและอุปกรณที่ใชไฟจาก USB
อื่นๆ เขากับคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันพรอมกันอาจเปนเหตุใหกลองทํางานผิดปกติหรือคอมพิวเตอร
จายไฟใหมากเกินไป ทําใหกลองหรือการดหนวยความจําชํารุดเสียหายได
93
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
ถาขอความแสดงขึ้นเพื่อเตือนใหคุณเลือกโปรแกรม ใหเลือก Nikon Transfer 2
• เมื่อใช Windows 7
ถาหนาจอดังแสดงทางดานขวาปรากฏขึ้น
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเลือก Nikon
Transfer 2
1 ภายใต Import pictures and videos
(นําเขารูปภาพและวิดีโอ) คลิก
Change program (เปลีย่ นโปรแกรม)
ขอความการเลือกโปรแกรมจะปรากฏขึ้น
ใหเลือก Nikon Transfer 2 และคลิก OK
(ตกลง)
2 ดับเบิลคลิกสัญลักษณ Nikon Transfer 2
• เมื่อใช Windows 10 หรือ Windows 8.1
ถาหนาจอดังแสดงทางดานขวาปรากฏขึ้น ใหคลิก
ขอความและคลิก Import File (นําเขาไฟล)/Nikon
Transfer 2
• เมื่อใชงาน OS X หรือ macOS
ถา Nikon Transfer 2 ไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหเปดใชแอปพลิเคชั่น Image Capture (ดึงภาพ)
ที่รวมมากับ Mac ขณะที่กลองเชื่อมตออยูกับคอมพิวเตอร และเลือก Nikon Transfer 2 เปน
โปรแกรมเริ่มตนเพื่อเปด เมื่อกลองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของคุณ
ถามีภาพอยูในการดหนวยความจําเปนจํานวนมาก อาจใชเวลาในการเริ่มทํางาน Nikon Transfer 2
สักครูหนึ่ง รอจนกระทั่งเริ่ม Nikon Transfer 2
B หมายเหตุเกีย่ วกับการเชื่อมตอสาย USB
การทํางานจะไมไดรับประกัน ถาเชื่อมตอกลองเขากับคอมพิวเตอรผาน USB hub
C การใช ViewNX-i
คนหาวิธีใชแบบออนไลนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
94
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
2
หลังจากเริ่ม Nikon Transfer 2 ใหคลิก Start Transfer (เริ่มโอนยาย)
Start Transfer
(เริ่มโอนยาย)
• การโอนยายภาพเริ่มขึ้น เมื่อการโอนยายภาพเสร็จสมบูรณ ViewNX-i จะเริ่มขึ้น และภาพที่ถกู
โอนยายจะแสดงขึ้น
3
สิ้นสุดการเชื่อมตอ
• หากคุณใชตวั อานการดหรือชองบรรจุแผนการด ใหเลือกตัวเลือกในระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร
ที่เหมาะสม เพื่อดีดดิสกแบบถอดไดออกใหถูกตองตามชนิดของการดหนวยความจํา จากนั้นจึงดึง
การดหนวยความจําออกจากตัวอานการดหรือชองบรรจุแผนการด
• หากตอกลองเขากับคอมพิวเตอร ใหปดกลองกอนแลวจึงถอดสาย USB ออก
95
การเชื่อมตอกลองเขากับทีวี เครื่องพิมพ หรือคอมพิวเตอร
การโอนยายภาพไปยังคอมพิวเตอร (ViewNX-i)
การใชเมนู
การใชงานเมนู.................................................................................................................. 97
รายการเมนู ................................................................................................................... 100
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ).................................................................................. 104
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ)) .................................................................... 106
เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ................................................................................................... 115
เมนูภาพยนตร................................................................................................................ 117
เมนูแสดงภาพ................................................................................................................ 124
เมนูเครือขาย.................................................................................................................. 129
เมนูตั้งคา ....................................................................................................................... 133
96
การใชเมนู
การใชงานเมนู
คุณสามารถกดปุม d (เมนู) เพื่อแสดงหนาจอเมนูและเปลี่ยนการตั้งคาของกลอง
• เมนูที่แสดงอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสถานะของกลอง (ระหวางการถายภาพหรือแสดงภาพ)
• รายการเมนูถูกจัดประเภทโดยสัญลักษณบนดานซายของหนาจอ
เมื่อถายภาพ
ระหวางแสดงภาพ
เมนูแสดงภาพ
เมนูถายภาพ
ใสเครื่องหมายอัพโหลด
ตกแตงอยางรวดเร็ว
D-Lighting
การแกไขตาแดง
รีทัชภาพ
ฉายสไลด
ความละเอียดภาพ
ไวตบาลานซ
ถายภาพตอเนื่อง
ความไวแสง
โหมดพื้นที่ AF
โหมดออโตโฟกัส
ประเภทของเมนู
1
A เมนูถา ยภาพ
•
•
•
•
1
2
D เมนูภาพยนตร
J เมนูเครือขาย
z เมนูตงั้ คา
ประเภทของเมนู
•
•
•
•
N เมนูโหมดแสดงภาพ
2
G เมนูแสดงภาพ
J เมนูเครือขาย
z เมนูตงั้ คา
สัญลักษณจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดถายภาพ
สัญลักษณจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับโหมดแสดงภาพ
1
กดปุม d (เมนู)
เพื่อแสดงหนาจอเมนู
2
กดปุม เลือกคําสั่ง J เพื่อเลื่อนไปที่
บริเวณการเลือกประเภทเมนู
ความละเอียดภาพ
ไวตบาลานซ
ถายภาพตอเนื่อง
ความไวแสง
โหมดพื้นที่ AF
โหมดออโตโฟกัส
เมนูถายภาพ
ความละเอียดภาพ
ไวตบาลานซ
ถายภาพตอเนื่อง
ความไวแสง
โหมดพื้นที่ AF
โหมดออโตโฟกัส
97
การใชเมนู
การใชงานเมนู
3
กด HI เพื่อเปลี่ยนประเภทเมนู
4
กดปุม k เพื่อยืนยันประเภทเมนู
5
กด HI เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู
และกดปุม k เพื่อยืนยันการเลือก
การตั้งคา
โซนเวลาและวันที่
ตั้งคาหนาจอ
ประทับวันที่
ตั้งเวลาถาย: หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว
ไฟชวย AF
• รายการเมนูที่ตรงกันกับประเภทเมนูที่เลือก
จะแสดงขึ้น
โซนเวลาและวันที่
ตั้งคาหนาจอ
ประทับวันที่
ตั้งเวลาถาย: หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว
ไฟชวย AF
• ตัวเลือกบางรายการไมสามารถเลือกได
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพปจจุบันหรือ
สถานะของกลอง
6
โซนเวลาและวันที่
ตั้งคาหนาจอ
ประทับวันที่
ตั้งเวลาถาย: หลังลั่นชัตเตอร
ระบบลดภาพถายสั่นไหว
ไฟชวย AF
กด HI เพื่อเลือกการตั้งคา และ
กดปุม k เพื่อยืนยันการเลือก
ประทับวันที่
• เมื่อคุณเสร็จสิ้นการใชเมนู ใหกดปุม d
• เมือ่ เมนูแสดงขึ้น คุณสามารถกลับสูโ หมด
การถายภาพไดโดยกดปุมกดชัตเตอร หรือ
ปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
วันที่
วันที่และเวลา
ปด
C การเปลี่ยนการตั้งคาโหมดแฟลช การตั้งเวลาถาย โหมดโฟกัสระยะใกลและชดเชยแสง
เมื่อหนาจอการถายภาพแสดงขึ้น คุณสามารถกดปุมเลือกคําสั่ง HIJK ปุมใดปุมหนึ่งเพื่อเปลี่ยนการ
ตั้งคา เชน โหมดแฟลชหรือตั้งเวลาถาย (A46)
98
การใชเมนู
การใชงานเมนู
หนาจอการเลือกภาพ
เมื่อหนาจอการเลือกภาพ เชน หนาจอที่แสดงทางดานขวา
ปรากฏขึ้นในขณะที่ใชงานเมนูกลอง ใหทําตามขั้นตอนที่
อธิบายไวดานลางนี้เพื่อเลือกภาพ
ปองกัน
กลับ
1
2
ใชปมุ เลือกคําสั่ง JK เพื่อเลือกภาพที่ตองการ
• เลื่อนปุมควบคุมการซูม (A2) ไปทาง g (i) เพื่อเปลีย่ น
เปนการแสดงภาพเต็มจอ หรือ f (h) เพื่อเปลีย่ นเปน
การแสดงภาพขนาดยอ
• สามารถเลือกภาพสําหรับ หมุนภาพ ไดเพียงภาพเดียว
ดําเนินการตอไปยังขั้นตอนที่ 3
ใช HI เพือ่ เลือก ON หรือ OFF
ปองกัน
กลับ
ปองกัน
• เมื่อเลือก ON สัญลักษณจะปรากฏใตภาพที่เลือกไว ทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อเลือกภาพเพิ่ม
กลับ
3
กดปุม k เพื่อตกลงเลือกภาพ
• เมื่อขอความยืนยันปรากฏขึ้น ใหทําตามคําสั่งบนหนาจอเพื่อใชงาน
99
การใชเมนู
การใชงานเมนู
รายการเมนู
เมนูถายภาพ
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d
ตัวเลือกทั่วไป
ตัวเลือก
ความละเอียดภาพ
คาตัง้ จากโรงงาน
A
104
P 4608×3456
สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ)
ตัวเลือก
ไวตบาลานซ
คาตัง้ จากโรงงาน
A
อัตโนมัติ
106
ถายภาพตอเนื่อง
ถายทีละภาพ
108
ความไวแสง
อัตโนมัติ
110
พื้นที่ AF
AF คนหาวัตถุหลัก
111
โหมดออโตโฟกัส
โฟกัสลวงหนา
114
สําหรับโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ
ตัวเลือก
คาตัง้ จากโรงงาน
A
การถายภาพตัวเองตัดแปะ
• จํานวนภาพ: 4
• ระยะเวลา: ปานกลาง
• เสียงชัตเตอร: Magic
115
เช็คการกะพริบตา
ปด
116
100
การใชเมนู
รายการเมนู
เมนูภาพยนตร
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M เลือก D (เมนูภาพยนตร) M ปุม k
ตัวเลือก
ตัวเลือกภาพยนตร
โหมดออโตโฟกัส
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
ลดเสียงรบกวนจากลม
อัตราการบันทึกภาพ
คาตัง้ จากโรงงาน
1080/30p หรือ S 1080/25p
AF ครั้งเดียว
เปด (ไฮบริด)
ปด
–
e
A
117
121
122
123
123
เมนูแสดงภาพ
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d
ตัวเลือก
ใสเครื่องหมายอัพโหลด1
ตกแตงอยางรวดเร็ว2
D-Lighting2
การแกไขตาแดง2
รีทัชภาพ2
ฉายสไลด
ปองกัน1
หมุนภาพ1
ภาพขนาดเล็ก2
คัดลอก1
การแสดงภาพชุด
1
2
เลือกภาพบนหนาจอการเลือกภาพ ใหดู “หนาจอการเลือกภาพ” (A99) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ภาพที่แกไขแลว จะไดรับการบันทึกเก็บไวเปนไฟลแยกตางหาก บางภาพอาจไมไดรับการแกไข
101
การใชเมนู
รายการเมนู
A
124
70
70
71
71
125
126
126
73
127
128
เมนูเครือขาย
กดปุม d M เลือก J (เมนูเครือขาย) M ปุม k
ตัวเลือก
A
โหมดเครื่องบิน
130
เลือกการเชื่อมตอ
130
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
130
การเชื่อมตอกับรีโมท
130
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
130
Wi-Fi
130
บลูทูธ
131
เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
131
102
การใชเมนู
รายการเมนู
เมนูตั้งคา
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ปุม k
ตัวเลือก
A
โซนเวลาและวันที่
133
ตั้งคาหนาจอ
135
ประทับวันที่
136
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
137
ระบบลดภาพถายสั่นไหว
138
ไฟชวย AF
138
การซูมแบบดิจิตอล
139
ตั้งคาเสียง
139
ปดกลองอัตโนมัติ
140
ฟอรแมตการด/ฟอรแมต
141
ภาษา/Language
141
คําอธิบายภาพ
142
ขอมูลลิขสิทธิ์
143
แสดงขอมูลบอกตําแหนง
144
ชารจดวยคอม
145
ใชคา ตัง้ จากโรงงาน
146
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
146
รุนเฟรมแวร
146
103
การใชเมนู
รายการเมนู
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)
ความละเอียดภาพ (ขนาดภาพและคุณภาพของภาพ)
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M ความละเอียดภาพ M ปุม k
เลือกการรวมกันของขนาดภาพและอัตราการบีบอัดภาพที่ใชเมื่อทําการบันทึกภาพได
ยิ่งการตั้งคาความละเอียดภาพสูง จะยิ่งพิมพภาพไดขนาดใหญขึ้น และยิ่งอัตราการบีบอัดภาพต่ํา
คุณภาพของภาพจะยิ่งสูงขึ้น แตจะทําใหบันทึกภาพไดจํานวนนอยลง
คาที่ตั้งจะถูกนําไปใชกับโหมดถายภาพอื่นดวย
ตัวเลือก*
อัตราการบีบอัดภาพ
สัดสวนภาพ
(แนวนอนและแนวตั้ง)
4:3
ประมาณ 1:4
4608×3456
ประมาณ 1:8
(คาตัง้ จากโรงงาน)
R 3264×2448
ประมาณ 1:8
r 2272×1704
ประมาณ 1:8
q 1600×1200
ประมาณ 1:8
O 640×480
ประมาณ 1:8
g 4608×2592
ประมาณ 1:8
s 3456×3456
ประมาณ 1:8
* คาตัวเลขแสดงถึงจํานวนพิกเซลในการถายภาพ
ตัวอยาง: P 4608×3456 = ประมาณ 16 ลานพิกเซล, 4608 × 3456 พิกเซล
Q 4608×3456P
P
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
16:9
1:1
B หมายเหตุเกีย่ วกับการพิมพภาพที่สัดสวนภาพ 1:1
เปลี่ยนการตัง้ คาเครื่องพิมพเปน “Border” เมื่อพิมพภาพที่มีสัดสวนภาพ 1:1 เครื่องพิมพบางเครื่องไม
สามารถพิมพภาพที่มีสัดสวนภาพ 1:1 ได
B หมายเหตุเกีย่ วกับความละเอียดภาพ
• ไมสามารถตั้งคาความละเอียดภาพไดในโหมดถายภาพตอไปนี้:
- โหมดสําเร็จรูป ภาพพาโนรามาอยางงาย
- โหมดถายทําหนังสั้น
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
104
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)
C จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได
• สามารถตรวจสอบจํานวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกไดบนหนาจอเมื่อถายภาพได (A17)
• จําไววาเนื่องจากการบีบอัดภาพ JPEG จํานวนภาพที่บนั ทึกไดจะแตกตางกันอยางมาก ขึ้นอยูกับเนื้อหา
ของภาพนั้น แมวาจะใชการดหนวยความจําที่มีความจุเทากันและการตัง้ คาความละเอียดภาพเหมือนกัน
ก็ตาม นอกจากนี้ จํานวนภาพที่บันทึกไดอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับยี่หอการดหนวยความจํา
• หากจํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดคือ 10,000 ภาพขึ้นไป จํานวนภาพที่สามารถบันทึกไดจะแสดงเปน
“9999”
105
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (มีทุกโหมดถายภาพ)
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
ไวตบาลานซ (การปรับเฉดสี)
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A M ปุม d M เลือก A (เมนูถายภาพ) M
ไวตบาลานซ M ปุม k
ปรับไวตบาลานซเพื่อใหเหมาะกับสภาพอากาศและแหลงกําเนิดแสง เพื่อใหไดสีเหมือนดังที่ตาเห็น
ตัวเลือก
a อัตโนมัติ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
b
ปรับตัง้ คาเอง
คําอธิบาย
ปรับไวตบาลานซโดยอัตโนมัติ
ใชเมื่อไมไดผลตามที่ตองการเมื่อใช อัตโนมัติ, ไฟหลอด ฯลฯ (A107)
c แสงแดด
ใชภายใตแสงอาทิตยโดยตรง
d ไฟหลอด
ใชภายใตแสงไฟหลอด
e ฟลูออเรสเซนต
ใชภายใตแสงฟลูออเรสเซนต
f เมฆมาก
ใชภายใตสภาพเมฆมากหรือมืดครึ้ม
g ไฟแฟลช
ใชพรอมแฟลช
B หมายเหตุเกีย่ วกับไวตบาลานซ
• กดปดแฟลชเมื่อไวตบาลานซถูกตั้งคาเปนอยางอื่นนอกเหนือจาก อัตโนมัติ หรือ ไฟแฟลช (A19)
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
106
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
การใชปรับตั้งคาเอง
ทําตามขั้นตอนที่อธิบายไวดานลางเพื่อวัดคาไวตบาลานซภายใตสภาพแสงที่ใชในการถายภาพ
1
2
3
วางวัตถุอางอิงสีขาวหรือสีเทาภายใตสภาพแสงไฟที่จะใชระหวางถายภาพ
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือก ปรับตั้งคาเอง
และกดปุม k
ไวตบาลานซ
• เลนสจะยืดออกไปยังตําแหนงชวงซูมเพื่อวัด
อัตโนมัติ
ปรับตั้งคาเอง
แสงแดด
ไฟหลอด
ฟลูออเรสเซนต
เมฆมาก
เลือก วัดคา
ปรับตั้งคาเอง
• หากตองการใชคาที่วัดลาสุด ใหเลือก ยกเลิก และ
กดปุม k
ยกเลิก
วัดคา
4
วางกรอบภาพใหวัตถุอางอิงสีขาวหรือสีเทาอยู
ในชองตรวจวัด และกดปุม k เพื่อวัดคา
• กลองจะลัน่ ชัตเตอรและการวัดคาเสร็จสมบูรณ
(ไมมีการบันทึกภาพ)
ปรับตั้งคาเอง
ยกเลิก
วัดคา
ชองตรวจวัด
B หมายเหตุเกีย่ วกับการปรับตั้งคาเอง
คาไวตบาลานซสําหรับแสงแฟลช ไมสามารถวัดโดยใช ปรับตัง้ คาเอง ได เมื่อถายภาพโดยใชแฟลช
ใหตงั้ คา ไวตบาลานซ เปน อัตโนมัติ หรือ ไฟแฟลช
107
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
การถายภาพตอเนือ่ ง
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A M ปุม d M เลือก A (เมนูถายภาพ) M
ถายภาพตอเนื่อง M ปุม k
ตัวเลือก
U ถายทีละภาพ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
คําอธิบาย
ถายทีละภาพทุกครั้งที่กดปุมกดชัตเตอร
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่อง
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 7 ภาพอยางตอเนื่อง ที่อัตราประมาณ
ถายภาพตอเนื่อง H
7.7 ภาพตอวินาที (เมื่อตั้งคาความละเอียดภาพเปน P 4608×3456)
ในขณะที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไว ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่อง
m
• กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 14 ภาพอยางตอเนื่อง ที่อัตราประมาณ
ถายภาพตอเนื่อง L
2 ภาพตอวินาที (เมื่อตั้งคาความละเอียดภาพเปน P 4608×3456) หาก
กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุดคางไวตอเนื่อง อัตราการบันทึกภาพจะชาลง
การถายภาพแบบที่มีการบันทึกภาพกอนถายจะเริ่มเมื่อกดปุมกดชัตเตอร
ลงครึ่งหนึ่ง เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด กลองจะบันทึกภาพปจจุบันและ
ภาพที่ถายทันทีกอนที่จะกดปุมดังกลาว (A109) การบันทึกภาพกอนถาย
q
ทําใหสามารถถายชวงเวลาที่สมบูรณแบบไดอยางงายดาย
บันทึกภาพกอนถาย • กลองสามารถถายภาพไดประมาณ 25 ภาพอยางตอเนือ่ ง ทีอ่ ตั ราประมาณ
15 ภาพตอวินาที (รวมถายภาพสูงสุด 4 ภาพ ในบันทึกภาพกอนถาย)
• ความละเอียดภาพ ถูกกําหนดคาไวที่ q (ขนาดภาพ: 1600 × 1200
พิกเซล)
แตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่องดวยอัตรา
ความเร็วสูง
n ภาพตอเนื่อง H: • กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 50 ภาพอยางตอเนื่อง ที่อัตราประมาณ
120 ภาพตอวินาที
120 ภาพตอวินาที
• ความละเอียดภาพ ถูกกําหนดคาไวที่ O (ขนาดภาพ: 640 × 480
พิกเซล)
แตละครั้งที่กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด ภาพจะถูกถายอยางตอเนื่องดวยอัตรา
ความเร็วสูง
j ภาพตอเนื่อง H: • กลองสามารถจับภาพไดประมาณ 25 ภาพอยางตอเนื่อง ที่อัตราประมาณ
60 ภาพตอวินาที
60 ภาพตอวินาที
• ความละเอียดภาพ ถูกกําหนดคาไวที่ M (ขนาดภาพ: 1280 × 960
พิกเซล)
k
108
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
B หมายเหตุเกีย่ วกับการถายภาพตอเนื่อง
• โฟกัส คาแสง และไวตบาลานซจะคงเดิมเหมือนคาที่ใชกับภาพแรกในแตละชุดภาพ
• การบันทึกภาพอาจใชเวลานานกวาปกติหลังจากถายภาพ
• เมื่อคาความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้น สัญญาณรบกวนอาจปรากฏขึ้นในภาพถาย
• อัตราการบันทึกภาพอาจจะชาลง ขึ้นอยูกับการตั้งคาความละเอียดภาพในปจจุบัน การดหนวยความจํา
ที่ใช หรือสภาพการถายภาพ
• เมื่อใช บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H: 120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H:
60 ภาพตอวินาที แถบสีหรือความไมสม่ําเสมอของความสวางหรือเฉดสีอาจจะเกิดขึ้นในภาพที่ถายใต
แสงไฟซึ่งกะพริบถี่ดว ยความเร็วสูง เชน แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไอปรอท หรือหลอด
ไอโซเดียม
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
C บันทึกภาพกอนถาย
เมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งหรือกดลงจนสุด ภาพจะถูกบันทึกไวตามที่อธิบายดานลางนี้
กดลงครึ่งหนึ่ง
กดลงจนสุด
ภาพถูกบันทึกกอนการกดลงจนสุด ภาพถูกบันทึกโดยการกดลงจนสุด
• สัญลักษณการบันทึกภาพกอนถาย (Q) บนหนาจอการถายภาพจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อกดปุมกด
ชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
109
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
ความไวแสง
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A M ปุม d M เลือก A (เมนูถายภาพ) M
ความไวแสง M ปุม k
ความไวแสง (ISO) ที่สูงขึ้นจะชวยใหสามารถจับภาพวัตถุทมี่ ืดมากไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีวัตถุ
มีความสวางเทาเดิมจะชวยใหสามารถถายภาพที่ความไวชัตเตอรสูงขึ้นได ทําใหอาการภาพสั่นไหว
อันเนื่องมาจากกลองสั่นหรือวัตถุเคลื่อนที่ลดลงตามไปดวย
• เมือ่ ตั้งคาความไวแสง (ISO) สูงขึ้น ภาพอาจจะมีสัญญาณรบกวน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
a อัตโนมัติ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ความไวแสงจะถูกเลือกตั้งแตชวง ISO 125 ถึง 1600
I ชวง ISO คงที่ออโต
ระยะความไวแสงที่กลองปรับใหโดยอัตโนมัติสามารถเลือกจาก
ISO 125 - 400 หรือ ISO 125 - 800 ได
125, 200, 400, 800, 1600, 3200,
ความไวแสงจะถูกกําหนดตายตัวอยูที่คาที่กําหนดไว
6400
B หมายเหตุเกีย่ วกับคาความไวแสง (ISO)
ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
C การแสดงคาความไวแสง (ISO) บนหนาจอการถายภาพ
• เมื่อเลือก อัตโนมัติ E จะปรากฏขึ้น หากคาความไวแสง (ISO) เพิ่มขึ้น
• เมื่อเลือก ชวง ISO คงที่ออโต คาความไวแสง (ISO) สูงสุดจะปรากฏขึ้น
110
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
โหมดพื้นที่ AF
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A M ปุม d M เลือก A (เมนูถายภาพ) M
โหมดพื้นที่ AF M ปุม k
ตั้งคาการเลือกพื้นที่โฟกัสสําหรับโฟกัสอัตโนมัติของกลอง
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เมื่อกลองตรวจจับใบหนาบุคคลได
กลองจะโฟกัสไปที่ใบหนานั้น ดู
“การใชหาใบหนา” (A56) สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม
25m 0s
500
a หาใบหนา
พื้นที่โฟกัส
เมื่อจัดวางองคประกอบในภาพโดย
ไมมีบุคคลหรือคนไมพบใบหนา
กลองจะเลือกโฟกัสหนึ่งตําแหนงหรือ
มากกวานั้นจากพื้นที่โฟกัสเกาจุดที่มี
วัตถุซึ่งอยูใกลกับกลองมากที่สุดเมื่อ
กดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง
1/250
F 3.3
พื้นที่โฟกัส
x ปรับตั้งเอง
ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อ
เลื่อนพื้นที่โฟกัสไปยังพื้นที่ที่คุณ
ตองการจะโฟกัส
• ใชปุมเลือกคําสั่งเพื่อตั้งคาโหมด
แฟลชหรือการตั้งคาอื่น และ
จากนั้นกดปุม k เมื่อตองการ
กลับไปยังการเลื่อนพื้นที่โฟกัส
ใหกดปุม k ซ้ําอีกครั้ง
ขอบเขตของพื้นที่โฟกัส
ที่มีการเคลือ่ นไหว
พื้นที่โฟกัส
111
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
ตัวเลือก
คําอธิบาย
กลองจะโฟกัสวัตถุที่อยูตรงกลาง
กรอบภาพ
y กลาง
25m 0s
500
พื้นที่โฟกัส
s
ติดตามวัตถุ
AF
คนหาวัตถุหลัก
(คาตัง้ จากโรงงาน)
M
ใชฟงกชั่นนี้เพื่อถายภาพวัตถุที่เคลือ่ น
ที่ เลือกวัตถุที่ตอ งการใหกลองโฟกัส
พื้นที่โฟกัสจะเลื่อนโดยอัตโนมัติเพื่อ
ติดตามวัตถุ
ดู “การใชตดิ ตามวัตถุ” (A113)
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เริ่ม
25m 0s
500
เมื่อกลองตรวจจับวัตถุหลักได กลอง
จะโฟกัสไปที่วัตถุนั้น
ดู “การใชออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก”
(A55)
1/250
F 3.3
พื้นที่โฟกัส
B หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดพื้นที่ออโตโฟกัส
• เมื่อใชงานการซูมแบบดิจิตอล กลองจะโฟกัสที่บริเวณกลางกรอบภาพ ไมวาจะตั้งคา พื้นที่ AF ไวหรือไม
• ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
112
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
การใชติดตามวัตถุ
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A M ปุม d M เลือก A (เมนูถายภาพ) M
โหมดพื้นที่ AF M ปุม k M s ติดตามวัตถุ M ปุม k M ปุม d
1
2
เลือกวัตถุ
• จัดตําแหนงของวัตถุที่คณ
ุ ตองการติดตามการเคลื่อนไหว
ใหอยูในกลางกรอบภาพ แลวกดปุม k
• เมือ่ เลือกวัตถุแลว กรอบสีเหลือง (พืน้ ทีโ่ ฟกัส) จะปรากฏขึ้น
รอบวัตถุ และกลองจะเริม่ ติดตามการเคลือ่ นไหวของวัตถุนั้น
• หากกลองไมพบวัตถุที่เลือก กรอบจะปรากฏเปนสีแดง
ใหเปลี่ยนการจัดองคประกอบแลวลองเลือกวัตถุที่จะโฟกัส
ใหมอีกครั้ง
• หากตองการยกเลิกวัตถุที่เลือก กดปุม k
• หากกลองไมสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุที่
เลือกได จุดพื้นที่โฟกัสจะหายไป ใหเลือกวัตถุใหมอีกครั้ง
เริ่ม
25m 0s
500
ออก
25m 0s
500
กดปุม กดชัตเตอรลงจนสุดเพือ่ ถายภาพ
• หากกดปุม กดชัตเตอรในขณะที่ยังไมมีการแสดงพื้นที่โฟกัส
กลองจะทําการโฟกัสไปยังวัตถุที่อยูกึ่งกลางของกรอบภาพ
1/250
F 3.3
B หมายเหตุเกีย่ วกับการติดตามวัตถุ
• หากคุณปรับเปลี่ยนคา เชน ซูมภาพในขณะที่กลองกําลังติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ วัตถุที่เลือกจะ
ถูกยกเลิก
• การติดตามวัตถุอาจไมสามารถกระทําไดในการถายภาพบางสถานการณ
113
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
โหมดออโตโฟกัส
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ A M ปุม d M เลือก A (เมนูถายภาพ) M
โหมดออโตโฟกัส M ปุม k
ตั้งคาการโฟกัสของกลองเมือ่ ทําการถายภาพนิ่ง
ตัวเลือก
A AF ครั้งเดียว
B
AF ตลอดเวลา
โฟกัสลวงหนา
(คาตัง้ จากโรงงาน)
a
คําอธิบาย
กลองจะโฟกัสเมื่อกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเทานั้น
กลองจะโฟกัสวัตถุตลอดเวลา แมวาจะไมไดกดปุมกดชัตเตอรลง
ครึ่งหนึ่ง จะไดยนิ เสียงการขยับของเลนสเมื่อกลองทําการโฟกัส
แมวาจะไมไดกดปุมกดชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง กลองจะโฟกัสเมื่อตรวจพบ
วัตถุเคลื่อนที่ หรือเมื่อองคประกอบภาพของภาพที่อยูในเฟรมภาพถูก
เปลี่ยนอยางเห็นไดชัด
C โหมดออโตโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตร
โหมดออโตโฟกัสสําหรับการบันทึกภาพยนตรสามารถตั้งคาไดดวย โหมดออโตโฟกัส (A121) ในเมนู
ภาพยนตร
114
การใชเมนู
เมนูถายภาพ (สําหรับโหมด A (อัตโนมัติ))
เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ
• ใหดู “ความละเอียดภาพ (ขนาดภาพและคุณภาพของภาพ)” (A104) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ความละเอียดภาพ
การถายภาพตัวเองตัดแปะ
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ F M ปุม d M เลือก F (ภาพบุคคลอัจฉริยะ) M
การถายภาพตัวเองตัดแปะ M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
จํานวนภาพ
ตัง้ คาจํานวนภาพที่กลองถายโดยอัตโนมัติ (จํานวนภาพที่ถายสําหรับภาพ
ผลรวมหนึ่งภาพ)
• สามารถเลือก 4 (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ 9 ได
ระยะเวลา
ตัง้ คาระยะเวลาระหวางแตละช็อต
• สามารถเลือก สั้น, ปานกลาง (คาตั้งจากโรงงาน) หรือ ยาว ได
เสียงชัตเตอร
ตัง้ คาวาจะเปดการทํางานเสียงชัตเตอรเมื่อถายภาพดวยฟงกชั่นการถายภาพ
ตัวเองตัดแปะ
• สามารถเลือก มาตรฐาน, SLR, Magic (คาตัง้ จากโรงงาน) หรือ ปด ได
• การตัง้ คาซึ่งระบุไวสําหรับ เสียงชัตเตอร ใน ตัง้ คาเสียง ในเมนูตงั้ คา
ไมไดถูกปรับใชในการตั้งคานี้
115
การใชเมนู
เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ
เช็คการกะพริบตา
หมุนแปนหมุนเลือกโหมดไปที่ F M ปุม d M เลือก F (ภาพบุคคลอัจฉริยะ) M
เช็คการกะพริบตา M ปุม k
ตัวเลือก
y เปด
คําอธิบาย
กลองจะลั่นชัตเตอรสองครั้งโดยอัตโนมัติ
ในแตละครั้งที่ถาย และบันทึกภาพที่บุคคล
ตัวแบบลืมตาไวหนึ่งภาพ
• ถากลองบันทึกภาพที่บุคคลตัวแบบใน
ภาพหลับตา ขอความที่แสดงไวทางขวา
จะปรากฏขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที
• ไมสามารถใชแฟลชได
ปด
ปดการใชงานเช็คการกะพริบตา
(คาตั้งจากโรงงาน)
B หมายเหตุเกีย่ วกับการเช็คการกะพริบตา
ฟงกชั่นนี้อาจไมสามารถใชงานรวมกับฟงกชั่นอื่นได (A61)
116
การใชเมนู
เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ
ตรวจพบการกะพริบตาในภาพ
เมนูภาพยนตร
ตัวเลือกภาพยนตร
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M เลือก D (เมนูภาพยนตร) M ตัวเลือกภาพยนตร M
ปุม k
เลือกตัวเลือกภาพยนตรที่ตอ งการจะบันทึก เลือกตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติเพื่อบันทึกดวย
ความเร็วปกติ หรือตัวเลือกภาพยนตร HS (A118) เพื่อบันทึกแบบสโลวโมชันหรือฟาสตโมชันได
ตัวเลือกภาพยนตรที่สามารถเลือกไดจะขึ้นอยูกับการตั้งคา อัตราการบันทึกภาพ (A123)
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video
Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร (A178)
ตัวเลือกภาพยนตรความเร็วปกติ
ตัวเลือก
(ขนาดภาพ/อัตราการบันทึกภาพ1,
รูปแบบไฟล)
e
ขนาดภาพ
สัดสวนภาพ
(แนวนอนและแนวตัง้ )
1920 × 1080
16:9
1920 × 1080
16:9
1280 × 720
16:9
640 × 480
4:3
1080/30p
S 1080/25p
(คาตัง้ จากโรงงาน)
2
Z 1080/60i
2
U 1080/50i
f
720/30p
V 720/25p
g
480/30p
W 480/25p
1
2
ฟอรแมตอินเทอรเลซใชฟลดตอ วินาที
การตั้งคานี้จะไมสามารถใชไดเมื่อใชเอ็ฟเฟกตบางชนิดในโหมดสรางสรรค (A39) หรือการรีทัชภาพ
(A41)
117
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
ตัวเลือกภาพยนตร HS
ภาพยนตรทบี่ ันทึกไวจะถูกเลนในแบบฟาสตโมชันหรือสโลวโมชัน
ดู “การบันทึกภาพยนตรในแบบสโลวโมชันและฟาสตโมชัน (ภาพยนตร HS)” (A120)
ขนาดภาพ
สัดสวนภาพ
(แนวนอนและแนวตั้ง)
ตัวเลือก
640 × 480
4:3
1
f HS 480/4×
V HS 1080/0.5×
1
1920 × 1080
16:9
คําอธิบาย
ภาพยนตรแบบสโลวโมชันความเร็ว 1/4
• เวลาในการบันทึกสูงสุด2: 10 วินาที
(เวลาในการเลน: 40 วินาที)
ภาพยนตรแบบฟาสตโมชันความเร็ว 2×
• เวลาในการบันทึกสูงสุด2: 2 นาที
(เวลาในการเลน: 1 นาที)
1
การตั้งคานี้จะไมสามารถใชไดเมื่อใชเอ็ฟเฟกตบางชนิดในโหมดสรางสรรค (A39) หรือการรีทัชภาพ
(A41)
2
ขณะบันทึกภาพยนตร กลองสามารถสลับระหวางการบันทึกภาพยนตรความเร็วปกติกับการบันทึก
ภาพยนตรแบบสโลวโมชันหรือฟาสตโมชันได
เวลาในการบันทึกสูงสุดที่แสดงนี้ จะอางอิงกับกรณีเมื่อทําการบันทึกตอเนื่องโดยไมเปลี่ยนเปนความเร็ว
ปกติ
B หมายเหตุเกีย่ วกับภาพยนตร HS
• เสียงจะไมถูกบันทึก
• ไมสามารถบันทึกภาพนิ่งไดขณะที่ทําการบันทึกภาพยนตร
• การบันทึกภาพยนตรไมสามารถหยุดชั่วคราวได
• ตําแหนงชวงซูมและโฟกัสจะถูกล็อคเมื่อเริ่มบันทึกภาพยนตร
118
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
C การเลนแบบสโลวโมชันและฟาสตโมชัน
เมื่อบันทึกดวยความเร็วปกติ:
เวลาในการ
บันทึก
10 วินาที
เวลาในการ
เลน
10 วินาที
เมื่อบันทึกดวย f HS 480/4×:
ภาพยนตรจะถูกบันทึกดวยความเร็วปกติ 4×
เลนแบบสโลวโมชันที่ความเร็วต่ํากวา 4×
เวลาในการ
บันทึก
10 วินาที
เวลาในการ
เลน
40 วินาที
การเลนแบบสโลวโมชัน
เมื่อบันทึกดวย V HS 1080/0.5×:
ภาพยนตรจะถูกบันทึกดวยความเร็วปกติ 1/2
เลนแบบฟาสตโมชันดวยความเร็วมากกวา 2×
เวลาในการ
บันทึก
เวลาในการ
เลน
10 วินาที
5 วินาที
การเลนแบบฟาสตโมชัน
119
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
การบันทึกภาพยนตรในแบบสโลวโมชันและฟาสตโมชัน (ภาพยนตร HS)
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M เลือก D (เมนูภาพยนตร) M ตัวเลือกภาพยนตร M
ปุม k
ภาพยนตรทถี่ ูกบันทึกโดยใชภาพยนตร HS สามารถเลนในแบบสโลวโมชันที่ 1/4 ของความเร็วการเลน
ปกติ หรือในแบบฟาสตโมชันที่ความเร็วสองเทาของความเร็วการเลนปกติ
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือกตัวเลือก
ภาพยนตร HS (A118) และกดปุม k
• หลังจากปรับใชตวั เลือกนี้ กดปุม d เพื่อกลับสูหนาจอ
การถายภาพ
ตัวเลือกภาพยนตร
1080/30p
1080/60i
720/30p
480/30p
HS 480/4×
HS 1080/0.5×
2
กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) เพือ่ เริ่มบันทึก
3
กดปุม b (e) เพื่อจบการบันทึกภาพยนตร
• กลองจะเริ่มบันทึกภาพยนตร HS
• กลองจะสลับระหวางการบันทึกภาพยนตรความเร็วปกติ
กับการบันทึกภาพยนตร HS ในแตละครั้งที่กดปุม k
• สัญลักษณตวั เลือกภาพยนตรจะเปลี่ยนเมื่อสลับระหวาง
การบันทึกภาพยนตร HS กับการบันทึกภาพยนตรความเร็ว
5s
ปกติ
• เมื่อบันทึกจนถึงเวลาในการบันทึกสูงสุดสําหรับภาพยนตร HS (A118) กลองจะเปลี่ยนเปนการ
บันทึกภาพยนตรความเร็วปกติโดยอัตโนมัติ
120
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
โหมดออโตโฟกัส
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M เลือก D (เมนูภาพยนตร) M โหมดออโตโฟกัส M
ปุม k
ตั้งคาวิธีใหกลองหาโฟกัสเมื่อบันทึกภาพยนตร
ตัวเลือก
คําอธิบาย
A AF ครั้งเดียว
(คาตัง้ จากโรงงาน)
โฟกัสจะถูกล็อคเมื่อเริ่มการบันทึกภาพยนตร
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อระยะหางระหวางกลองกับวัตถุจะคอนขางคงที่
AF
ตลอดเวลา
กลองจะหาโฟกัสอยางตอเนื่อง
เลือกตัวเลือกนี้เมื่อระยะหางระหวางกลองกับวัตถุจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ในระหวางการบันทึกภาพยนตร อาจไดยินเสียงการโฟกัสของกลองในการบันทึก
ภาพยนตร ขอแนะนําใหใช AF ครั้งเดียว เพื่อปองกันเสียงจากการหาโฟกัสของ
กลองรบกวนการบันทึกภาพยนตร
B
C หมายเหตุเกีย่ วกับโหมดออโตโฟกัส
เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตั้งคาไวที่ AF ครั้งเดียว
121
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
ระบบลดการสัน่ ไหวภาพยนตร
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M เลือก D (เมนูภาพยนตร) M
ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร M ปุม k
เลือกใชการตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวเมื่อบันทึกภาพยนตร
เลือก ปด เมือ่ ใชขาตั้งกลองเพื่อใหกลองไมเคลื่อนไหวขณะบันทึกภาพ
ตัวเลือก
V เปด (ไฮบริด)
(คาตัง้ จากโรงงาน)
คําอธิบาย
ทําการชดเชยแบบออพติคอลสําหรับอาการสัน่ ของกลองโดยใชการปรับเลนส
ลดภาพสั่นไหว และทําระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชการ
ประมวลผลภาพ โดยมุมมองภาพ (คือสวนที่มองเห็นในภาพ) จะแคบลง
g เปด
ทําการชดเชยสําหรับอาการสั่นของกลองโดยใชการปรับเลนสลดภาพสั่นไหว
ปด
ไมมีการชดเชย
B หมายเหตุเกีย่ วกับระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร
• เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตัง้ คาไวที่ ปด
• ในบางกรณี ผลกระทบจากอาการสัน่ ของกลองอาจกําจัดไดไมทั้งหมด
122
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
ลดเสียงรบกวนจากลม
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M เลือก D (เมนูภาพยนตร) M ลดเสียงรบกวนจากลม
M ปุม k
ตัวเลือก
Y
คําอธิบาย
ชวยลดเสียงที่เกิดจากลมที่พัดผานไมโครโฟนระหวางการบันทึกภาพยนตร
ซึ่งอาจทําใหเสียงอื่นๆ ฟงยากขึ้นในระหวางเลนภาพยนตรดว ย
เปด
ปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ไมใชงานลดเสียงรบกวนจากลม
B หมายเหตุเกีย่ วกับลดเสียงรบกวนจากลม
เมื่อเลือกตัวเลือกภาพยนตร HS ไวใน ตัวเลือกภาพยนตร กลองจะกําหนดการตั้งคาไวที่ ปด
อัตราการบันทึกภาพ
เขาสูโหมดถายภาพ M ปุม d M เลือก D (เมนูภาพยนตร) M อัตราการบันทึกภาพ
M ปุม k
เลือกอัตราการบันทึกภาพ (ฟลดตอวินาทีสําหรับฟอรแมตอินเทอรเลซ) ที่ใชเมื่อบันทึกภาพยนตร
เมื่อการตั้งคาอัตราการบันทึกภาพถูกเปลี่ยน ตัวเลือกทีส่ ามารถตั้งคาใน ตัวเลือกภาพยนตร
(A117) จะเปลี่ยน
ตัวเลือก
คําอธิบาย
30 ภาพตอวินาที (30p/60i)
เหมาะสําหรับการเลนภาพยนตรบนโทรทัศนโดยใชมาตรฐาน NTSC
25 ภาพตอวินาที (25p/50i)
เหมาะสําหรับการเลนภาพยนตรบนโทรทัศนโดยใชมาตรฐาน PAL
123
การใชเมนู
เมนูภาพยนตร
เมนูแสดงภาพ
• ใหดูขอมูลเกี่ยวกับฟงกชั่นการแกไขภาพจาก “การแกไขภาพ (ภาพนิ่ง)” (A69)
ใสเครื่องหมายอัพโหลด
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d M ใสเครื่องหมายอัพโหลด M ปุม k
เลือกภาพนิ่งบนหนาจอแสดงภาพของกลองเพื่ออัพโหลดภาพไปยังอุปกรณสมารทโดยอัตโนมัติ
สําหรับการเชื่อมตอกับอุปกรณสมารท หรือใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge ใหดู “SnapBridge
คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มีมาให และวิธีใชงานออนไลนของ SnapBridge
1
2
บนหนาจอการเลือกภาพ (A99) เลือกภาพนิ่งเพื่ออัพโหลดไปยังอุปกรณสมารท
3
แถบ A ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge M Auto link (ลิงกอตั โนมัติ) M
เปดใชงาน Auto download (ดาวนโหลดอัตโนมัติ)
ใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth ระหวางกลองและ
อุปกรณสมารท
• ภาพนิ่งที่เลือกจะถูกอัพโหลดไปยังอุปกรณสมารท
B หมายเหตุเกีย่ วกับใสเครื่องหมายอัพโหลด
• ภาพนิ่งจะถูกอัพโหลดที่ขนาดภาพ 2 ลานพิกเซล
• ไมสามารถอัพโหลดภาพยนตรได
• หากตองการอัพโหลดภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับหรืออัพโหลดภาพยนตร ใหใช Download pictures
(ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
• เมื่อคุณเลือก ใชคาตั้งจากโรงงาน (A146) ในเมนูตั้งคาหรือ เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน (A131)
ในเมนูเครือขาย การตั้งคาใสเครื่องหมายอัพโหลดที่คณ
ุ กําหนดไวจะถูกยกเลิก
C สงภาพขณะถาย
เมื่อคุณใช สงภาพขณะถาย (A130) ในเมนูเครือขาย จะสามารถสงภาพนิ่งไปยังอุปกรณสมารทไดโดย
อัตโนมัติทุกครั้งที่ถายภาพดวยกลอง
124
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
ฉายสไลด
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d M ฉายสไลด M ปุม k
แสดงภาพที่บันทึกไวทีละภาพแบบ “ฉายสไลด” อัตโนมัติ เมื่อเลนไฟลภาพยนตรในฉายสไลด จะมี
เพียงภาพแรกของแตละภาพยนตรเทานั้นที่ปรากฏขึ้น
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือก เริ่ม และ
กดปุม k
ฉายสไลด
เริ่ม
• เริ่มฉายสไลด
ตั้งชวงหางเวลา
• เพื่อเปลีย่ นระยะเวลาระหวางภาพ ใหเลือก
เลนวน
ตั้งชวงหางเวลา กดปุม k และระบุระยะเวลาที่ตองการ
หยุดชั่วคราว
กอนเลือก เริ่ม
• หากตองการฉายสไลดซ้ําโดยอัตโนมัติ ใหเลือก เลนวน และกดปุม k กอนจะเลือก เริ่ม
• เวลาในการฉายสูงสุดประมาณ 30 นาที แมวาจะเปดใชงาน เลนวน ไวก็ตาม
2
หยุดหรือเริ่มฉายสไลดใหม
• หนาจอที่แสดงทางดานขวาจะปรากฏขึ้นหลังจาก
สิ้นสุดการฉายสไลดหรือหยุดชั่วคราว หากตองการ
ออกจากฉายสไลด ใหเลือก G และจากนั้นกดปุม k
หากตองการกลับสูฉายสไลด ใหเลือก F และจากนั้น
กดปุม k
การทํางานระหวางการเลน
• ใชปุมเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อแสดงภาพกอนหนา/ถัดไป กดคางไวเพื่อยอนกลับ/เรงภาพไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุม k เพื่อสิ้นสุดหรือหยุดการฉายสไลดชั่วคราว
125
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
ปองกัน
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d M ปองกัน M ปุม k
กลองจะปองกันภาพที่เลือกไวจากการลบทิ้งโดยไมตั้งใจ
เลือกภาพที่ตองการปองกันไว หรือยกเลิกการปองกันจากหนาจอการเลือกภาพ (A99)
การฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในของกลองจะเปนการลบขอมูลอยางถาวร
รวมถึงไฟลที่ทําการปองกันไว (A141)
หมุนภาพ
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d M หมุนภาพ M ปุม k
กําหนดแนวการวางภาพของภาพที่บันทึกไวในระหวางการแสดงภาพ
สามารถหมุนภาพนิง่ ได 90 องศาตามเข็มนาฬิกาหรือ 90 องศาทวนเข็มนาฬิกา
เลือกภาพในหนาจอการเลือกภาพ (A99) เมื่อหนาจอหมุนภาพปรากฏขึ้น ใหกดตัวเลือกคําสั่ง JK
เพื่อหมุนภาพ 90 องศา
กลับ
หมุนภาพ
หมุนภาพ
หมุนภาพ
หมุน
หมุน
กลับ
หมุน 90 องศา
ทวนเข็มนาฬิกา
กลับ
หมุน
หมุน 90 องศา
ตามเข็มนาฬิกา
กดปุม k เพื่อกําหนดแนวการวางภาพครัง้ สุดทายเพื่อการแสดงภาพ และบันทึกขอมูลแนวการวาง
ภาพไวกับภาพถาย
126
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
คัดลอก (คัดลอกระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจำภายใน)
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d M คัดลอก M ปุม k
สามารถคัดลอกภาพระหวางการดหนวยความจํากับหนวยความจําภายในได
• เมือ่ ใสการดหนวยความจําที่ไมมภี าพ และกลองเปลี่ยนเปนโหมดแสดงภาพ
หนวยความจําไมมีภาพ จะแสดงขึ้น ในกรณีเชนนัน้ กดปุม d เพื่อเลือก คัดลอก
1
2
ใชตัวเลือกคําสั่ง HI เพื่อเลือกตัวเลือก
ปลายทางซึ่งตองการคัดลอกภาพเก็บไว และ
กดปุม k
คัดลอก
เลือกตัวเลือกการคัดลอกและกดปุม k
จากกลองไปการด
• เมื่อคุณเลือก ภาพที่เลือก ใหใชหนาจอการเลือกภาพเพื่อ
กําหนดภาพ (A99)
จากกลองไปการด
จากการดไปกลอง
ภาพที่เลือก
ภาพทั้งหมด
B หมายเหตุเกีย่ วกับการคัดลอกภาพ
• สามารถคัดลอกเฉพาะไฟลในรูปแบบที่กลองนี้สามารถบันทึกไดเทานั้น
• การคัดลอกนีอ้ าจไมสามารถทําไดกบั ภาพทีถ่ า ยดวยกลองยีห่ อ อืน่ หรือภาพทีด่ ดั แปลงแกไขในคอมพิวเตอร
C การคัดลอกภาพในภาพชุด
• ถาคุณเลือกภาพหลักของภาพชุดใน ภาพที่เลือก ภาพทั้งหมดในภาพชุดดังกลาวจะถูกคัดลอก
• เมื่อภาพตางๆ ในภาพชุดแสดงขึ้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ จะไมสามารถเลือก จากกลองไปการด
ได
• เมื่อภาพในภาพชุดแสดงขึ้นในโหมดการแสดงภาพเต็มจอ ภาพทั้งหมดในภาพชุดจะถูกคัดลอกหากคุณ
เลือก ชุดภาพปจจุบัน ใน จากการดไปกลอง
127
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
การแสดงภาพชุด
กดปุม c เพื่อเขาสูโหมดแสดงภาพ M ปุม d M การแสดงภาพชุด M ปุม k
เลือกวิธที ี่จะใชเพื่อแสดงภาพในภาพชุด (A67)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
Q ภาพเดียว
แสดงแตละภาพในภาพชุดทีละภาพ F จะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดง
ภาพ
ภาพหลักเทานั้น
(คาตัง้ จากโรงงาน)
แสดงเฉพาะภาพหลักในภาพชุด
V
การตั้งคานี้ปรับใชกับภาพชุดทั้งหมด และจะถูกบันทึกลงในหนวยความจําของกลองแมหลังจาก
ปดกลองไปแลว
128
การใชเมนู
เมนูแสดงภาพ
เมนูเครือขาย
กดปุม d M เลือก J (เมนูเครือขาย) M ปุม k
กําหนดการตั้งคาเมื่อทําการเชื่อมตอไรสายระหวางกลองและอุปกรณสมารท หรือกลองกับ
รีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
การเชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณสมารท คุณสามารถอัพโหลดภาพที่ถายดวยกลองไปยังอุปกรณสมารท
หรือดําเนินการกลองที่หางไกลกับอุปกรณสมารท
ติดตั้งแอปพลิเคชั่น SnapBridge บนอุปกรณสมารท
ตั้ง เลือกการเชือ่ มตอ (A130) ในเมนูเครือขายไปยัง อุปกรณสมารท (คาตั้งจากโรงงาน)
ไวลวงหนา
• วิธีการเชื่อมตอมีดังตอไปนี้
- การเชื่อมตอ Bluetooth: คุณสามารถอัพโหลดภาพนิ่งไดโดยอัตโนมัติ (อัพโหลดทีข่ นาดภาพ
2 ลานพิกเซล) เมื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth เปนครัง้ แรก ใช เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
(A130) ในเมนูเครือขายเพื่อจับคูกลองกับอุปกรณสมารท
คุณยังสามารถสลับไปเปนการเชื่อมตอ Wi-Fi ได หลังจากทําการเชื่อมตอ Bluetooth
- การเชื่อมตอ Wi-Fi: คุณสามารถดาวนโหลดภาพนิ่ง (2 ลานพิกเซลหรือขนาดตนฉบับ) และ
ภาพยนตรไปยังอุปกรณสมารทหรือทําการถายภาพระยะไกลได
• สําหรับการเชื่อมตอ หรือใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge ใหดู “SnapBridge
คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มมี าให และวิธีใชงานออนไลนของ SnapBridge
การเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรล
ตั้ง เลือกการเชือ่ มตอ (A130) ในเมนูเครือขายเปน รีโมทคอนโทรล ไวลวงหนา
กลองและรีโมทคอนโทรลจะเชื่อมตอกันผาน Bluetooth เมื่อเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรลเปนครัง้ แรก
จับคูกลองกับรีโมทคอนโทรล
โปรดดูที่ “รีโมทคอนโทรล ML-L7” (A170) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล
129
การใชเมนู
เมนูเครือขาย
รายการเมนูเครือขาย
ตัวเลือกบางอยางไมสามารถตั้งคาไดในขณะที่มีการเชื่อมตอไรสาย หากตองการตั้งคา ใหปลดการ
เชื่อมตอไรสาย
ตัวเลือก
โหมดเครื่องบิน
คําอธิบาย
เลือก เปด เพื่อปดการเชื่อมตอไรสายทั้งหมด
เลือกวาจะเชื่อมตอกลองไปยัง อุปกรณสมารท (คาตัง้ จาก
เลือกการเชื่อมตอ
โรงงาน) หรือ รีโมทคอนโทรล
จับคูเมือ่ เชื่อมตอไปยังอุปกรณสมารทผาน Bluetooth เปนครัง้ แรก
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู “SnapBridge
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มีมาให และวิธีใชงานออนไลน
ของ SnapBridge
จับคูเ มื่อเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนาย
การเชื่อมตอกับรีโมท
ตางหาก) เปนครั้งแรก (A172)
เมื่อตัง้ คาเปน ใช จะสามารถสงภาพนิ่งไปยังอุปกรณสมารท
ผาน Bluetooth ไดโดยอัตโนมัตทิ ุกครั้งที่ถายภาพ
• หากตองการสงโดยอัตโนมัติ ตองกําหนดคาแอปพลิเคชั่น
SnapBridge ดวย ในแถบ A ของแอปพลิเคชั่น
SnapBridge M Auto link (ลิงกอตั โนมัต)ิ M
เปดใชงาน Auto download (ดาวนโหลดอัตโนมัติ)
ภาพนิ่ง
• ภาพนิง่ จะถูกอัพโหลดทีข่ นาดภาพ 2 ลานพิกเซล
สงภาพขณะถาย
หากตองการอัพโหลดทีข่ นาดตนฉบับ ใหใช Download
pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชัน่ SnapBridge
• หากคุณใช ใสเครื่องหมายอัพโหลด (A124) ในเมนู
แสดงภาพ คุณสามารถเลือกภาพนิ่งบนหนาจอแสดงภาพ
ของกลองเพื่ออัพโหลดภาพเหลานั้นไปยังอุปกรณสมารท
ไดโดยอัตโนมัติ
อัพโหลด (ภาพถาย) ตั้งเงื่อนไขสําหรับการสงภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ
SSID*: ตั้ง SSID ที่มีตัวอักษรและตัวเลข 1-32 ตัว
การพิสูจนตัวตน/การเขารหัส: เลือกวาจะเขารหัสสําหรับ
การสื่อสารหรือไม การสื่อสารจะไมถูกเขารหัสเมื่อเลือก เปด
รหั
สผาน*: ตั้งรหัสผานที่มีตวั อักษรและตัวเลข 8-36 ตัว
ชนิดการเชื่อมตอ
• สําหรับการปองกันความเปนสวนบุคคล แนะนําใหเปลี่ยน
Wi-Fi
Wi-Fi
รหัสผานเปนระยะๆ
แชนเนล: เลือกแชนเนลที่ใชสําหรับการเชื่อมตอ Wi-Fi หาก
คุณภาพการสื่อสารไมดี หรือความเร็วที่อัพโหลดภาพชามาก
เมื่อใชการเชื่อมตอ Wi-Fi ใหลองเปลี่ยนแชนเนล
การตั้งคาปจจุบัน ยืนยัน ชนิดการเชื่อมตอ Wi-Fi ปจจุบันในรายการ
130
การใชเมนู
เมนูเครือขาย
ตัวเลือก
การเชื่อมตอ
อุปกรณที่จับคู
บลูทูธ
สงขณะปด
เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน
คําอธิบาย
เลือก เปดใช หรือ ไมใช สําหรับการสื่อสาร Bluetooth
แสดงอุปกรณสมารทที่จับคู
คุณสามารถเปลีย่ นอุปกรณสมารทเพื่อเชื่อมตอ หรือลบ
อุปกรณสมารทที่จับคูไ ว
• กลองนี้สามารถจับคูก ับอุปกรณสมารทไดสงู สุดหาเครื่อง
(แตสามารถเชื่อมตอไดเพียงครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น)
เลือก เปด หรือ ปด เพื่อตัง้ คาวาจะใหกลองสือ่ สารกับ
อุปกรณสมารทเมื่อกลองปดอยูหรืออยูในโหมดเตรียมพรอม
หรือไม (A19)
• ระหวางการสือ่ สารผาน สงขณะปด ไฟแสดงสถานะการ
ทํางานจะสวาง แมวากลองจะปดอยู
เรียกคืนการตั้งคาเมนูเครือขายสูค าตัง้ จากโรงงาน
* โปรดดูที่ “การใชงานแปนพิมพปอนขอความ” (A132) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปอนขอมูล
C สัญลักษณแสดงการสื่อสาร Bluetooth และสัญลักษณแสดงการสื่อสาร Wi-Fi
บนหนาจอการถายภาพ
• เกี่ยวกับสัญลักษณแสดงการสื่อสาร Bluetooth
- เมื่อกลองเชื่อมตอเขากับอุปกรณสมารทผาน Bluetooth สัญลักษณ L จะแสดงขึ้น
- เมื่อกลองรอการเชื่อมตอไปยังอุปกรณสมารทเพื่อทําการเชื่อมตออีกครั้ง สัญลักษณ L จะกะพริบ
และจะกะพริบเมื่อการสื่อสาร Bluetooth ถูกปลดออกในขณะกําลังอัพโหลดภาพ (A155)
• เกี่ยวกับสัญลักษณแสดงการสื่อสาร Wi-Fi
- เมื่อกลองกําลังเตรียมเพื่อเชื่อมตอเขากับอุปกรณสมารทผาน Wi-Fi สัญลักษณ h จะกะพริบ
- เมื่อกลองเชื่อมตอเขากับอุปกรณสมารทผาน Wi-Fi สัญลักษณ h จะแสดงขึ้น
131
การใชเมนู
เมนูเครือขาย
การใชงานแปนพิมพปอนขอความ
• ใชตัวเลือกคําสั่ง HIJK เพื่อเลือกอักขระอักษรเลข
กดปุม k เพื่อบันทึกตัวอักษรที่เลือกในชองขอความ
และเลื่อนเคอรเซอรไปยังชองวางถัดไป
• เพื่อเลื่อนเคอรเซอรในชองขอความ ใหเลือก N หรือ O
บนแปนพิมพ และกดปุม k
• เพื่อลบหนึ่งตัวอักษร กดปุม l
• เพื่อปรับใชการตั้งคา ใหเลือก P บนแปนพิมพ และ
กดปุม k
132
การใชเมนู
เมนูเครือขาย
ชองขอความ
SSID
กลับ
ลบ
แปนพิมพ
เมนูตั้งคา
โซนเวลาและวันที่
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M โซนเวลาและวันที่ M ปุม k
ตั้งนาฬิกากลองได
ตัวเลือก
วันที่และเวลา
คําอธิบาย
• เลือกแถบ: กดปุมเลือกคําสัง่ JK
• แกไขวันที่และเวลา: กด HI
• ปรับใชการตั้งคา: เลือกการตั้งคาชองนาที
และกดปุม k
วันที่และเวลา
ว
ด
ป
01 01 2019
ช
น
00 00
แกไข
รูปแบบวันที่
เลือก ป/เดือน/วัน, เดือน/วัน/ป หรือ วัน/เดือน/ป
โซนเวลา
ตัง้ คาโซนเวลาและ Daylight Saving Time
• เมื่อตัง้ คา เวลาตางถิ่น (x) หลังจากตัง้ คาเวลาทองถิ่น (w) เวลาที่แตกตาง
กันระหวางเวลาตางถิ่นและเวลาทองถิ่นจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ และวันที่
และเวลาจะถูกบันทึกไวสําหรับภูมิภาคที่เลือก
133
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
การตัง้ คาโซนเวลา
1
ใชปมุ เลือกคําสั่ง HI เพือ่ เลือก โซนเวลา และ
กดปุม k
โซนเวลาและวันที่
วันที่และเวลา
รูปแบบวันที่
โซนเวลา
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
2
เลือก w เวลาทองถิ่น หรือ x เวลาตางถิ่น
และกดปุม k
• วันที่และเวลาซึ่งปรากฏบนหนาจอจะเปลี่ยนไป
ขึ้นอยูกับวาเลือกเวลาทองถิ่นหรือเวลาตางถิ่น
โซนเวลา
เวลาทองถิ่น
เวลาตางถิ่น
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
3
กด K
โซนเวลา
เวลาทองถิ่น
เวลาตางถิ่น
London, Casablanca
15/11/2019 15:30
4
ใช JK เพื่อเลือกโซนเวลา
• กด H เพื่อเปดใชงานฟงกชั่น Daylight Saving Time และ
W จะปรากฏขึ้น กด I เพื่อปดฟงกชั่น Daylight Saving
Time
• กดปุม k เพื่อปรับใชโซนเวลา
• หากเวลาที่ถูกตองไมแสดงขึ้นสําหรับการตั้งคาเวลา
ทองถิ่นหรือเวลาตางถิ่น ใหตั้งคาเวลาที่เหมาะสมใน
วันที่และเวลา
134
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
New York, Toronto, Lima
10:30
กลับ
–05:00
ตั้งคาหนาจอ
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ตั้งคาหนาจอ M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
แสดงวิธใี ช
คําอธิบายของฟงกชั่นจะแสดงขึ้นขณะที่เปลี่ยนโหมดการถายภาพ หรือขณะที่
หนาจอการตัง้ คาแสดงขึ้น
• คาตัง้ จากโรงงาน: เปด
รีวิวภาพ
ตัง้ คาวาจะแสดงภาพที่ถายหลังจากถายภาพทันทีหรือไม
• คาตัง้ จากโรงงาน: เปด
ความสวาง
ปรับความสวาง
• คาตัง้ จากโรงงาน: 3
ดู/ซอนเสนตาราง
กําหนดวาจะแสดงกลองสีเ่ หลี่ยมเพื่อจัดองคประกอบภาพบนหนาจอถายภาพ
หรือไม
• คาตัง้ จากโรงงาน: ปด
135
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ประทับวันที่
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ประทับวันที่ M ปุม k
สามารถประทับวันทีแ่ ละเวลาถายภาพลงบนภาพเมื่อทําการ
ถายภาพได
15.11.2019
ตัวเลือก
คําอธิบาย
f
วันที่
ประทับวันที่ลงบนภาพ
S
วันที่และเวลา
ประทับวันที่และเวลาลงบนภาพ
ปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ไมประทับวันที่และเวลาลงบนภาพ
B หมายเหตุเกีย่ วกับการประทับวันที่
• วันที่และเวลาซึ่งประทับลงบนภาพจะกลายเปนสวนหนึ่งของขอมูลภาพโดยถาวรและลบออกไมได
ไมสามารถประทับวันที่และเวลาลงบนภาพหลังจากที่ถายแลวได
• ไมสามารถประทับวันที่และเวลาไดในสถานการณตอไปนี้:
- เมื่อตั้งคาโหมดสําเร็จรูปเปน ทิวทัศนตอนกลางคืน (เมื่อตัง้ คาเปน มือถือ), บุคคลตอนกลางคืน
(เมื่อตัง้ คาเปน มือถือ), ภาพยอนแสง (เมื่อ HDR ถูกตัง้ คาเปน เปด),
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง หรือ ภาพพาโนรามาอยางงาย
- เมื่อการตั้งคาการถายภาพตอเนื่อง (A108) ถูกตั้งเปน บันทึกภาพกอนถาย, ภาพตอเนื่อง H:
120 ภาพตอวินาที หรือ ภาพตอเนื่อง H: 60 ภาพตอวินาที
- เมื่อบันทึกภาพยนตร
- เมื่อบันทึกภาพนิ่งในระหวางทําการบันทึกภาพยนตร
- เมื่อสรางภาพนิ่งจากการแกไขภาพยนตร
• วันที่และเวลาที่ประทับอาจอานไดยากเมื่อใชขนาดภาพเล็ก
136
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ตั้งเวลาถาย:หลังลั่นชัตเตอร M ปุม k
ตั้งคาวาจะยกเลิกการตั้งเวลาถายหลังจากใชเพื่อถายภาพหรือไม (A49)
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ออกจากโหมดตั้งเวลาถาย
(คาตัง้ จากโรงงาน)
การตัง้ เวลาถายจะถูกยกเลิกหลังจากการถายภาพ
• หลังจากถายภาพในโหมดสําเร็จรูป
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง หรือ พระจันทร การตั้งเวลาถาย
จะถูกตัง้ เปน n3s (3 วินาที) หากตองการหยุดทํางานตัง้ เวลาถาย
ใหปรับตัง้ เองโดยตัง้ คาตัง้ เวลาถายไปที่ k
• ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ และ ตัง้ ถายสไมล จะไมถูกยกเลิก
อยูในโหมดตัง้ เวลาถายตอ
การตัง้ เวลาถายภาพยังคงตอเนื่องหลังจากการถายภาพ
• เมื่อกลองปด การตั้งเวลาถายจะถูกยกเลิก
• การถายภาพตัวเองตัดแปะ ถูกยกเลิก
137
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ระบบลดภาพถายสั่นไหว M ปุม k
เลือกการตั้งคาระบบลดภาพสั่นไหวที่ใชเมื่อทำการถายภาพนิ่ง
เลือก ปด เมือ่ ใชขาตั้งกลองเพื่อใหกลองไมเคลื่อนไหวขณะถายภาพ
ตัวเลือก
คําอธิบาย
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ทําการชดเชยสําหรับอาการสัน่ ของกลองโดยใชการปรับเลนสลดภาพ
สั่นไหว
ปด
ไมมีการชดเชย
g เปด
B หมายเหตุเกีย่ วกับระบบลดภาพถายสั่นไหว
• หลังจากที่เปดการทํางานของกลอง หรือหลังจากสลับจากโหมดแสดงภาพเปนโหมดถายภาพ ใหรอ
จนกวาหนาจอถายภาพจะพรอมกอนถายภาพ
• ภาพที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอทันทีหลังจากถายอาจพรามัว
• ระบบลดภาพสั่นไหวอาจจะกําจัดผลจากอาการกลองสั่นไมไดทั้งหมดในบางกรณี
ไฟชวย AF
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ไฟชวย AF M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
a อัตโนมัติ
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ไฟชวยหาออโตโฟกัสจะสวางโดยอัตโนมัตเิ มื่อคุณกดปุม กดชัตเตอรภายใต
แสงสลัว ไฟชวยหาออโตโฟกัสมีระยะอยูที่ประมาณ 1.5 เมตร ที่ตําแหนง
มุมกวางสูงสุด และประมาณ 3.0 เมตร ที่ตําแหนงเทเลโฟโตสงู สุด
• ไฟชวยหาออโตโฟกัสอาจไมสวางขึ้น ขึ้นอยูกับตําแหนงของพื้นที่โฟกัสหรือ
โหมดถายภาพ
ปด
ไฟชวยหาออโตโฟกัสไมสวางขึ้น
138
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
การซูมแบบดิจิตอล
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M การซูมแบบดิจิตอล M ปุม k
ตัวเลือก
เปด
(คาตัง้ จากโรงงาน)
ปด
คําอธิบาย
เปดการใชงานการซูมแบบดิจิตอล
ปดการใชงานการซูมแบบดิจิตอล
B หมายเหตุเกีย่ วกับการซูมแบบดิจิตอล
• การซูมแบบดิจิตอลจะไมสามารถใชไดในโหมดถายภาพตอไปนี้:
- โหมดสําเร็จรูป ทิวทัศนตอนกลางคืน, บุคคลตอนกลางคืน, ภาพยอนแสง (เมื่อตั้งคา HDR เปน
เปด), ภาพบุคคล, ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง (เมื่อตั้งคาเปน ทิวทัศนกลางคืน + เสนแสงดาว
หรือ เสนแสงดาว), พลุไฟ, ภาพพาโนรามาอยางงาย หรือ สัตวเลี้ยง
- โหมดสรางสรรค
- โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ
• การซูมแบบดิจิตอลจะไมสามารถใชในโหมดถายภาพอื่นไดเมื่อใชการตัง้ คาบางชนิด (A62)
ตั้งคาเสียง
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ตั้งคาเสียง M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เสียงปุม
เมื่อเลือก เปด (คาตัง้ จากโรงงาน) เสียงบีป๊ จะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อมีการทํางาน
สองครั้งเมื่อมีการโฟกัสที่วัตถุ และสามครั้งเมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้น เสียงหนาจอ
ตอนรับจะดังขึ้นเชนกัน
• เสียงจะใชงานไมไดเมื่อใชโหมดสําเร็จรูป สัตวเลีย้ ง หรือ ชมนก
เสียงชัตเตอร
เมื่อเลือก เปด (คาตัง้ จากโรงงาน) เสียงชัตเตอรจะดังขึ้นเมื่อลั่นชัตเตอร
• เสียงชัตเตอรจะไมดงั ขึ้นเมื่อบันทึกภาพยนตร หรือเมื่อใชโหมดสําเร็จรูป
ภาพพาโนรามาอยางงาย, สัตวเลีย้ ง หรือ ชมนก
139
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ปดกลองอัตโนมัติ
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ปดกลองอัตโนมัติ M ปุม k
ตั้งคาการทิ้งชวงเวลากอนที่กลองจะเขาสูโหมดเตรียมพรอม (A19)
คุณสามารถเลือก 30 วินาที, 1 นาที (คาตัง้ จากโรงงาน), 5 นาที หรือ 30 นาที
C การตั้งคาฟงกชนั่ ปดกลองอัตโนมัติ
การทิ้งชวงเวลากอนที่กลองจะเขาสูโ หมดเตรียมพรอมจะถูกกําหนดในสถานการณตอไปนี้:
• เมื่อเมนูปรากฏขึ้น: 3 นาที (เมื่อปดกลองอัตโนมัตถิ ูกตั้งคาเปน 30 วินาที หรือ 1 นาที)
• เมื่อถายโดยใช ถายภาพสัตวเลีย้ งอัตโนมัติ: 5 นาที (เมื่อปดกลองอัตโนมัตถิ ูกตัง้ คาเปน 30 วินาที หรือ
1 นาที)
• เมื่อถายโดยใช ตัง้ ถายสไมล: 5 นาที (เมื่อปดกลองอัตโนมัติถูกตัง้ คาเปน 30 วินาที หรือ 1 นาที)
• เมื่อเชื่อมตอสาย HDMI ไว: 30 นาที
• เมื่อเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC: 30 นาที
• เมื่อรอเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณสมารท: 30 นาที
140
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ฟอรแมตการด/ฟอรแมต
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ฟอรแมตการด/ฟอรแมต M ปุม k
ใชตัวเลือกนี้เพื่อฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายใน
การฟอรแมตการดหนวยความจําหรือหนวยความจําภายในจะลบขอมูลทั้งหมดอยางถาวร
ขอมูลที่ถูกลบทิ้งไปแลวจะกูคืนไมได ตองแนใจวาไดบันทึกภาพสําคัญไปยังคอมพิวเตอรแลว
กอนทําการฟอรแมต
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ ดในขณะที่มกี ารเชื่อมตอไรสาย
การฟอรแมตการดหนวยความจํา
• ใสการดหนวยความจําลงในกลอง
• เลือก ฟอรแมตการด ในเมนูตั้งคาและจากนั้นกดปุม k
การฟอรแมตหนวยความจําภายใน
• นําการดหนวยความจําออกจากกลอง
• เลือก ฟอรแมต ในเมนูตั้งคาและจากนั้นกดปุม k
เพื่อเริม่ การฟอรแมต เลือก ฟอรแมต บนหนาจอที่ปรากฏ และกดปุม k
• หามปดการทํางานของกลองหรือเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
ออกระหวางทําการฟอรแมต
ภาษา/Language
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ภาษา/Language M ปุม k
เลือกภาษาเพื่อใชแสดงผลเมนูและขอความในกลอง
141
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
คําอธิบายภาพ
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M คําอธิบายภาพ M ปุม k
แนบคําอธิบายซึ่งไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้กับภาพซึ่งจะถูกถาย
• คุณสามารถแนบคําอธิบายลงบนภาพซึ่งจะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคชั่น
SnapBridge คุณจะตองกําหนดคาแอปพลิเคชั่น SnapBridge ไวลวงหนา ดูวิธีใชงานออนไลน
ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
• นอกจากนี้คุณสามารถตรวจเช็คคําอธิบายที่แนบไวโดยใชขอมูลของขอมูล ViewNX-i ได
ตัวเลือก
แนบคําอธิบาย
ใสคําอธิบาย
คําอธิบาย
คําอธิบายที่ลงทะเบียนดวย ใสคําอธิบาย
จะติดอยูที่ภาพ
• เลือก แนบคําอธิบาย กด K และตัง้ คา
กลองกาเครื่องหมายเปนเปด (w) เมื่อ
คุณกดปุม k จะเปดใชการตัง้ คาได และ
คําอธิบายจะแนบลงบนภาพที่ถายหลัง
จากนั้น
คําอธิบายภาพไมสามารถแนบกับภาพยนตรได
C หนาจอแสดงคําอธิบายภาพ
คําอธิบายภาพไมแสดงขึ้นแมวา ภาพจะถูกแสดงขึ้นบนกลอง
142
เมนูตั้งคา
แนบคำอธิบาย
ใสคำอธิบาย
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ตั้ง
ยืนยัน
คุณสามารถลงทะเบียนคําอธิบายไดสูงสุดถึง 36 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ใสคําอธิบาย กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงขึ้น โปรดดูที่
“การใชงานแปนพิมพปอนขอความ” (A132) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธกี าร
ปอนขอมูล
B หมายเหตุเกีย่ วกับคําอธิบายภาพ
การใชเมนู
คำอธิบายภาพ
ขอมูลลิขสิทธิ์
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ขอมูลลิขสิทธิ์ M ปุม k
แนบขอมูลลิขสิทธิ์ซึ่งไดลงทะเบียนไวกอนหนานี้กับภาพที่จะถาย
• คุณสามารถแนบขอมูลลิขสิทธิ์ลงบนภาพซึ่งจะสงไปยังอุปกรณสมารทไดโดยใชแอปพลิเคชั่น
SnapBridge คุณจะตองกําหนดคาแอปพลิเคชั่น SnapBridge ไวลวงหนา ดูวิธีใชงานออนไลน
ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
• นอกจากนี้คุณสามารถตรวจเช็คขอมูลลิขสิทธิ์ที่แนบไวโดยใชขอมูลของขอมูล ViewNX-i ได
ตัวเลือก
คําอธิบาย
ขอมูลลิขสิทธิ์
ขอมูลลิขสิทธิ์ที่ลงทะเบียนดวย
แนบขอมูลลิขสิทธิ์
ชื่อชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ จะติดอยูที่ภาพ
ชื่อชางภาพ
• เลือก แนบขอมูลลิขสิทธิ์ กด K และ
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ตั้งคากลองกาเครื่องหมายเปนเปด
แนบขอมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์
(w) เมื่อคุณกดปุม k จะเปดใชการ
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ตั้งคาได และขอมูลลิขสิทธิ์ จะแนบลง
ยืนยัน
ตั้ง
บนภาพที่ถายหลังจากนั้น
คุณสามารถลงทะเบียนชื่อชางภาพไดสูงสุดถึง 36 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ชื่อชางภาพ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงขึ้น โปรดดูที่
ชื่อชางภาพ
“การใชงานแปนพิมพปอนขอความ” (A132) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธกี าร
ปอนขอมูล
คุณสามารถลงทะเบียนชื่อเจาของลิขสิทธิ์ไดสูงสุดถึง 54 อักขระพยัญชนะ
• เลือก ลิขสิทธิ์ กด K และหนาจอปอนขอมูลจะแสดงขึ้น โปรดดูที่
ลิขสิทธิ์
“การใชงานแปนพิมพปอนขอความ” (A132) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธกี าร
ปอนขอมูล
B หมายเหตุเกีย่ วกับขอมูลลิขสิทธิ์
• ขอมูลลิขสิทธิไ์ มสามารถแนบกับภาพยนตรได
• หากตองการปองกันการใชชื่อชางภาพและชื่อเจาของลิขสิทธิ์แบบผิดกฎหมาย เมื่อใหยืมหรือโอนยาย
ความเปนเจาของกลอง ควรแนใจวาไดปดการตั้งคา แนบขอมูลลิขสิทธิ์ ไวแลว และควรแนใจวาชื่อ
ชางภาพและชื่อเจาของลิขสิทธิว์ างเปลาแลว
• Nikon จะไมรับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาหรือความเสียหาย ซึ่งมีผลมาจากการใช ขอมูลลิขสิทธิ์
C แสดงขอมูลลิขสิทธิ์
• ขอมูลลิขสิทธิจ์ ะไมแสดงขึ้นแมวาภาพจะถูกแสดงขึ้นบนกลอง
• หากคุณปอนทั้งขอมูล ชื่อชางภาพ และ ลิขสิทธิ์ เฉพาะชื่อเจาของลิขสิทธิ์เทานั้นที่จะถูกแนบลงบน
ภาพในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
143
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
แสดงขอมูลบอกตําแหนง
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M แสดงขอมูลบอกตําแหนง M ปุม k
ใชตัวเลือกนี้เพื่อแสดงขอมูลตําแหนงที่ไดรับจากอุปกรณสมารท
การไดรับขอมูลตําแหนงจากอุปกรณสมารท
สําหรับการเชื่อมตอกับอุปกรณสมารท หรือใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge ใหดู “SnapBridge
คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มีมาให และวิธีใชงานออนไลนของ SnapBridge
1
ใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth ระหวางกลองและ
อุปกรณสมารท
2
ในแถบ A ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge M Auto link (ลิงกอตั โนมัติ) M
เปดใชงาน Synchronize location data (ซิงโครไนซขอมูลบอกตําแหนง)
• เมื่อไดรับขอมูลตําแหนง สัญลักษณ z จะแสดงขึ้นบนหนาจอการถายภาพของกลอง
• เมือ่ z แสดงขึ้น ขอมูลตําแหนงจะบันทึกบนภาพที่ถาย
• หากตองการหยุดการรับขอมูลตําแหนง ปดการใชงาน Synchronize location data
(ซิงโครไนซขอมูลบอกตําแหนง)
144
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ชารจดวยคอม
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ชารจดวยคอม M ปุม k
ตัวเลือก
คําอธิบาย
เมื่อกลองเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ทํางานอยู (A93) แบตเตอรี่ที่ใสอยูใ นกลอง
จะไดรับการชารจโดยอัตโนมัตดิ วยกําลังไฟที่จายจากคอมพิวเตอร
• ไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) จะกะพริบชาๆ ขณะที่
(คาตัง้ จากโรงงาน)
กําลังชารจแบตเตอรี่ เมื่อการชารจเสร็จสมบูรณ ไฟแสดงสถานะการทํางาน
(ไฟแสดงสถานะการชารจ) เปลีย่ นจากกะพริบเปนสวาง
a อัตโนมัติ
แบตเตอรี่ที่ใสอยูในกลองไมไดรับการชารจเมื่อเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอร
ปด
B หมายเหตุเกีย่ วกับการชารจดวยคอม
• กลองจะเปดการทํางานและเริ่มตนการชารจเมื่อมีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร หากปดกลอง การชารจ
จะสิน้ สุดลง
• ตองใชเวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในการชารจแบตเตอรี่ที่ใชประจุจนหมด ระยะเวลาการชารจจะเพิ่มขึ้น
เมื่อมีการโอนยายภาพขณะชารจแบตเตอรี่
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัตหิ ากไมมีการสื่อสารกับคอมพิวเตอรนาน 30 นาทีหลังจากการชารจ
แบตเตอรี่เสร็จสิ้น
B เมื่อไฟแสดงสถานะการทํางาน (ไฟแสดงสถานะการชารจ) กะพริบอยางรวดเร็ว
ไมสามารถทําการชารจได ซึ่งอาจเนื่องมาจากหนึ่งในสาเหตุดังตอไปนี้
• อุณหภูมิแวดลอมไมเหมาะสําหรับการชารจ ชารจแบตเตอรี่ในรมโดยมีอุณหภูมิภายนอกอยูที่ 5°C ถึง
35°C
• เชื่อมตอสาย USB ไมถูกตอง หรือแบตเตอรี่ผิดปกติ ตรวจสอบใหแนใจวาตอสาย USB ถูกตอง หรือ
เปลีย่ นแบตเตอรี่ถาจําเปน
• คอมพิวเตอรอยูโหมดพักหนาจอและไมไดกําลังจายไฟ ปลุกระบบคอมพิวเตอรใหกลับมาทํางาน
• ชารจแบตเตอรี่ไมไดเนื่องจากคอมพิวเตอรไมสามารถจายไฟใหกับกลอง ทั้งนี้เปนเพราะการตั้งคาหรือ
คุณสมบัตขิ องคอมพิวเตอร
145
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
ใชคาตัง้ จากโรงงาน
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M ใชคาตั้งจากโรงงาน M ปุม k
เมื่อเลือก คาตั้งจากโรงงาน การตั้งคาของกลองจะกลับคืนสูคาตั้งจากโรงงาน
• การตั้งคาเมนูเครือขายจะกลับคืนไปเปนคาตั้งจากโรงงาน
• การตั้งคาบางอยาง เชน โซนเวลาและวันที่ หรือ ภาษา/Language จะไมถูกรีเซ็ต
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ ดในขณะที่มกี ารเชื่อมตอไรสาย
C การตั้งหมายเลขไฟลใหม
หากตองการตัง้ หมายเลขไฟลใหมเปน “0001” ใหลบภาพทั้งหมดที่เก็บไวในการดหนวยความจําหรือ
หนวยความจําภายในกลองออก (A21) กอนจะเลือก ใชคาตั้งจากโรงงาน
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M สัญลักษณแสดงความสอดคลอง M ปุม k
ดูสัญลักษณแสดงความสอดคลองบางตัวที่สอดคลองกับกลอง
รุนเฟรม แวร
กดปุม d M เลือก z (ตั้งคา) M รุนเฟรมแวร M ปุม k
ดูรุนเฟรม แวรในกลองปจจุบันได
• คุณอาจไมสามารถเลือกการตั้งคานีไ้ ดในขณะที่มกี ารเชื่อมตอไรสาย
146
การใชเมนู
เมนูตั้งคา
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธกี ารแกไข ................................................................................................... 148
ขอความแสดงขอผิดพลาด .............................................................................................. 157
147
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
หากกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ใหตรวจสอบจากตารางตอไปนี้กอนติดตอรานคาหรือตัวแทน
บริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
• การปดกลองหนึ่งครัง้ อาจชวยแกไขปญหาได
• หากคุณไมสามารถหารายการทีเ่ กี่ยวของได ลองตรวจสอบใน “ขอความแสดงขอผิดพลาด”
(A157) หรือเว็บไซต Nikon สําหรับภูมิภาคของคุณ
เกี่ยวกับพลังงาน การแสดงภาพ การตั้งคา
ปญหา
กลองเปดทํางาน
แตไมตอบสนอง
เปดการทํางาน
ของกลองไมได
กลองปดการ
ทํางานโดยไมมี
คําเตือน
จอภาพวางเปลา
กลองรอน
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• รอใหบันทึกจนเสร็จสิ้น
• หากยังคงมีปญหาอยู ใหปดกลอง
หากปดกลองไมได ใหถอดแบตเตอรี่ออกแลวใสใหม หากใช
อะแดปเตอร AC ใหถอดสายไฟออกแลวเสียบสายไฟเชื่อมตอกับ
อะแดปเตอร AC ใหม
โปรดทราบวาแมขอมูลที่ทําการบันทึกในขณะนั้นจะสูญหาย แต
ขอมูลที่บันทึกไวแลวจะไมไดรับผลกระทบจากการถอดหรือหยุด
การเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ
แบตเตอรี่หมด
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
(ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ)
• กลองและแบตเตอรีอ่ าจทํางานไมถกู ตองเมือ่ อยูในทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมติ า่ํ
• ชิ้นสวนภายในตัวกลองหรือแบตเตอรี่รอน ปดกลองทิ้งไวจนกวา
ชิ้นสวนภายในตัวกลองจะเย็นลง จากนั้นจึงเปดใชงานอีกครั้ง
• กลองปดการทํางานอยู
• แบตเตอรี่หมด
• กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
(ฟงกชั่นปดกลองอัตโนมัติ)
• กลองถูกเชื่อมตอกับโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร
• กําลังถายภาพดวยโหมดสําเร็จรูป ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง
ตัวกลองอาจจะรอนขึ้นเมื่อใชงานเปนเวลานาน เชน ถายภาพยนตร
หรือเมื่อใชกลองในบริเวณที่อากาศรอน ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
148
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
A
–
12, 13,
164
19
164
–
14
17
19
–
–
–
ปญหา
ไมสามารถชารจ
แบตเตอรี่ที่ใสไวใน
กลองได
มองเห็นจอภาพ
ไดยาก
O กะพริบบน
หนาจอ
วันที่และเวลา
ขณะบันทึกภาพ
ไมถูกตอง
ไมแสดงขอมูล
การถายภาพใน
หนาจอ
ประทับวันที่
ไมสามารถใชได
วันที่ไมพิมพลง
บนภาพแมจะ
เปดใชงาน
ประทับวันที่ แลว
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• ตรวจสอบการเชื่อมตอทั้งหมด
• เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร กลองอาจไมชารจดวยเหตุผลที่
อธิบายไวดา นลาง
- เลือก ปด ไวสําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูตั้งคา
- การชารจแบตเตอรี่จะหยุดหากกลองปดการทํางาน
- ไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดหากไมมีการตั้งคาภาษาและวันที่
และเวลาของกลอง หรือมีการรีเซ็ตวันที่และเวลาหลังจาก
แบตเตอรี่นาฬิกาของกลองหมด ใหใชอะแดปเตอร AC สําหรับ
ชารจแบตเตอรี่เพื่อชารจแบตเตอรี่
- การชารจแบตเตอรี่อาจหยุด เมื่อคอมพิวเตอรอยูในโหมดพัก
หนาจอ
- การชารจแบตเตอรี่อาจไมสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูล
จําเพาะของคอมพิวเตอร การตัง้ คา และสถานะ
• พื้นที่โดยรอบแสงจาเกินไป
- ใหยายไปในสถานที่มืดกวา
• ปรับความสวางบนหนาจอ
145
–
14
–
–
–
135
• ถานาฬิกาในกลองไมถูกตัง้ คา O จะกะพริบบนหนาจอการ
ถายภาพ และภาพและภาพยนตรที่บันทึกไวกอนการตัง้ นาฬิกา
จะลงวันที่ “00/00/0000 00:00” และ “01/01/2019 00:00” ตาม
ลําดับ ตั้งคาเวลาและวันที่ที่ถกู ตองสําหรับ โซนเวลาและวันที่
ในเมนูตงั้ คา
• นาฬิกาในกลองไมแมนยําเมื่อเทียบกับนาฬิกาขอมือหรือนาฬิกา
ทั่วไป ใหเทียบเวลาของนาฬิกาในกลองกับเครื่องบอกเวลาที่
ถูกตองแมนยํา และตัง้ คาใหมตามความจําเปนเปนระยะๆ
4, 133
ขอมูลการถายภาพและขอมูลภาพถายอาจจะซอนไว กดปุม s
จนกวาขอมูลจะแสดงขึ้น
4
โซนเวลาและวันที่ ยังไมไดตั้งคาในเมนูตงั้ คา
133
• ไมสามารถประทับวันที่ไดในบางโหมดถายภาพ หรือเมื่อใชการ
ตั้งคาบางชนิดในฟงกชั่นอื่น
• ไมสามารถประทับวันที่บนภาพยนตรได
61, 136
149
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
A
13
A
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
หนาจอสําหรับตัง้ คา แบตเตอรี่นาฬิกาหมด คาที่ตงั้ ไวทั้งหมดจะเปลี่ยนกลับไปเปนคาตัง้
จากโรงงาน กําหนดการตัง้ คากลองอีกครั้ง
โซนเวลาและวันที่
แสดงขึ้นเมื่อเปดการ • แบตเตอรี่นาฬิกาภายในจายพลังงานใหกับนาฬิกาในกลองและ
คงไวซึ่งการตัง้ คาบางอยาง ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่ของ
ทํางานของกลอง
–
แบตเตอรี่นาฬิกาใชเวลาประมาณ 10 ชั่วโมงเมื่อคุณใสแบตเตอรี่
การตั้งคาของกลอง
ลงในกลอง หรือเชื่อมตออะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนาย
เปลี่ยนกลับไปเปน
ตางหาก) เขากับกลอง และแบตเตอรี่นาฬิกาจะทํางานหลายวัน
คาตัง้ จากโรงงาน
แมวาหลังจากแบตเตอรี่กลองจะถูกถอดออก
เมื่อ โหมดออโตโฟกัส ถูกตัง้ คาเปน AF ตลอดเวลา หรือในขณะที่
24, 114,
กลองมีเสียงดังขึ้น
อยูในโหมดถายภาพบางโหมด อาจเกิดเสียงดังคลายเสียงโฟกัส
121
ออกมาใหไดยิน
เกี่ยวกับการถายภาพ
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
ไมสามารถเปลีย่ น
ถอดสาย HDMI หรือสาย USB
เปนโหมดถายภาพได
• เมื่อกลองอยูในโหมดแสดงภาพ ใหกดปุม c ปุมกดชัตเตอร
หรือปุม b (e)
• เมื่อเมนูปรากฏขึ้น ใหกดปุม d
ไมสามารถถายภาพ
• แฟลชกําลังชารจขณะที่ Q (สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน)
หรือบันทึกภาพยนตร
กะพริบ รอจนกระทั่งเสร็จสิ้นการชารจ
ได
• ใสการดหนวยความจําที่มีพื้นที่วางเพียงพอเขาไปในกลอง
• แบตเตอรี่หมด
กลองหาโฟกัสไมได
• วัตถุตัวแบบอยูใกลมากเกินไป ลองถายภาพโดยใชโหมดตัวเลือก
โหมดอัตโนมัติ โหมดสําเร็จรูป ถายระยะใกล หรือโหมดโฟกัส
ระยะใกล
• โฟกัสวัตถุตวั แบบไดยาก
• ตั้งคา ไฟชวย AF ในเมนูตั้งคาเปน อัตโนมัติ
• ปดการทํางานของกลอง และเปดการทํางานอีกครั้ง
150
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
A
87
2, 20
97
47
12
12, 13,
164
24, 28,
32, 46,
50
57
138
–
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
A
• ใชแฟลช
• เพิ่มคาความไวแสง (ISO)
• เปดการใชงาน ระบบลดภาพถายสัน่ ไหว เมื่อถายภาพนิ่ง
เปดการใชงาน ระบบลดการสัน่ ไหวภาพยนตร เมื่อบันทึก
ภาพยนตร
• ใชขาตั้งกลองวางกลองเพื่อปองกันการสั่น (ถาใชการตัง้ เวลาถาย
ดวยจะทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น)
47
110
122,
138
มีจุดสวางปรากฏใน
ภาพเมื่อถายภาพ
ดวยแฟลช
แสงแฟลชสะทอนกับฝุนละอองในอากาศ กดปดแฟลช
19, 47
แฟลชไมทํางาน
• ปดแฟลชลง
19, 47
• ไมสามารถยิงแฟลชไดในบางโหมดถายภาพ หรือเมื่อใชการตั้งคา 59, 61
บางชนิดในฟงกชั่นอื่น
ใชการซูมแบบ
ดิจิตอลไมได
• การซูมแบบดิจิตอล ถูกตัง้ คาเปน ปด ในเมนูตงั้ คา
• การซูมแบบดิจิตอลจะไมสามารถใชกับโหมดถายภาพบาง
โหมดไดเมื่อใชการตัง้ คาบางชนิดในฟงกชั่นอื่น
139
62, 139
ความละเอียดภาพ ไมสามารถเลือก ความละเอียดภาพ กับโหมดถายภาพบาง
ไมสามารถใชได
โหมดได หรือเมื่อใชการตั้งคาบางชนิดในฟงกชั่นอื่น
61, 104
ภาพไมชัด
ไมมีเสียงเมื่อลั่น
ชัตเตอร
• เลือก ปด ไวสําหรับ เสียงชัตเตอร ใน ตั้งคาเสียง ในเมนูตงั้ คา
ไมมีเสียงในโหมดถายภาพบางโหมด แมจะเลือก เปด ไวก็ตาม
• อยาปดกั้นลําโพง
49
139
3
เลือก ปด ไวสําหรับตัวเลือก ไฟชวย AF ในเมนูตั้งคา ไฟชวยหา AF
ไฟชวยหาออโตโฟกัส
อาจไมสวาง ขึ้นอยูก ับตําแหนงของพื้นที่โฟกัส หรือโหมดถายภาพ
138
ไมสวางขึ้น
ปจจุบัน แมจะเลือก อัตโนมัติ ไว
ภาพปรากฏแสงฟุง
เลนสสกปรก ใหทําความสะอาดเลนส
โทนสีไมเปนธรรมชาติ การปรับไวตบาลานซหรือเฉดสีไมถูกตอง
เม็ดสีพิกเซลที่สวาง
จา (“เม็ดสีหยาบ”)
ปรากฏไปทั่วภาพ
วัตถุมืดทําใหความไวชัตเตอรต่ําเกินไปหรือคาความไวแสง (ISO)
สูงเกินไป สามารถลดเม็ดสีหยาบไดโดย:
• การใชแฟลช
• การกําหนดการตัง้ คาความไวแสง (ISO) ใหนอยลง
151
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
167
33, 106
47
110
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• ปดแฟลชลง หรือเลือกโหมดถายภาพที่จํากัดการใชแฟลชไว
ภาพมืดเกินไป
(เปดรับแสงนอยไป)
ภาพสวางเกินไป
(เปดรับแสงมากไป)
•
•
•
•
•
ชองไฟแฟลชถูกบัง
วัตถุตัวแบบอยูไกลเกินชวงแฟลช
ปรับการชดเชยแสง
เพิ่มคาความไวแสง (ISO)
วัตถุตัวแบบยอนแสง เลือกโหมดสําเร็จรูป ภาพยอนแสง หรือ
เปดแฟลชขึ้นเพื่อตั้งคาโหมดแฟลชเปน X (แฟลชลบเงา)
ปรับการชดเชยแสง
สีผวิ ไมนุมนวลขึ้น
• สีผวิ หนาอาจจะไมนุมนวลขึ้นเมื่ออยูภายใตสภาพการถายภาพ
บางประการ
• สําหรับภาพที่มีใบหนาในภาพตัง้ แตสใี่ บหนาขึ้นไป ใหลองใช
สีผิวหนานุมนวล ใน รีทัชภาพ ในเมนูแสดงภาพ
ใชเวลานานในการ
บันทึกภาพ
การบันทึกภาพอาจใชเวลานานในสถานการณตอ ไปนี้:
• เมื่อเปดใชงานฟงกช่นั การลดสัญญาณรบกวน เชน เมื่อถายใน
สภาพแวดลอมที่มืด
• เมื่อตั้งคาโหมดแฟลชเปน V (อัตโนมัติพรอมระบบลดตาแดง)
• เมื่อถายภาพในโหมดสําเร็จรูป ทิวทัศนตอนกลางคืน,
บุคคลตอนกลางคืน หรือ ภาพยอนแสง (เมื่อตัง้ คา HDR เปน
เปด)
• เมื่อใชฟงกชั่นสีผวิ หนานุมนวลในขณะถายภาพ
• เมื่อใชโหมดถายภาพตอเนื่อง
152
ปญหาและวิธีการแกไข
19, 47,
59
17
175
51
110
30, 47
51
ใชโหมดถายภาพอื่นที่ไมใช บุคคลตอนกลางคืน และเปลี่ยนโหมด
พื้นที่ที่ไมใชบริเวณที่
แฟลชใหเปนการตัง้ คาอื่นที่ไมใช V (อัตโนมัตพิ รอมระบบลด
แกไขตาแดง
ตาแดง) และลองถายภาพใหมอีกครั้ง
หากมีปญหาเกิดขึ้น
A
47, 59
42
71
–
48
28, 29
41, 42
108
เกี่ยวกับการแสดงภาพ
ปญหา
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• กลองนี้อาจไมสามารถแสดงภาพที่บนั ทึกดวยกลองดิจิตอลยีห่ อ
อื่นหรือรุนอื่นได
แสดงไฟลภาพไมได • กลองนี้อาจไมสามารถแสดงภาพยนตรที่บันทึกดวยกลองดิจิตอล
ยี่หออื่นหรือรุนอื่นได
• กลองนี้อาจไมสามารถแสดงขอมูลที่แกไขโดยคอมพิวเตอรได
• การซูมแสดงภาพไมสามารถใชกับภาพยนตรได
• เมื่อตองการซูมเขาภาพขนาดเล็ก อัตราสวนขยายขนาดที่แสดงใน
ไมสามารถซูมภาพ
หนาจออาจแตกตางไปจากอัตราสวนขยายขนาดจริงของภาพ
• กลองนี้อาจไมสามารถซูมเขาภาพที่ถายดวยกลองดิจิตอลยีห่ อ
อื่นหรือรุนอื่นได
• ไมสามารถแกไขภาพบางภาพได ภาพที่แกไขแลวจะไมสามารถ
แกไขซ้ําไดอีก
ไมสามารถแกไขภาพ • ไมมีพื้นที่วางเพียงพอในการดหนวยความจําหรือหนวยความจํา
ภายใน
ได
• กลองนี้ไมสามารถแกไขภาพที่ถา ยโดยใชกลองอื่นได
• ฟงกชั่นการแกไขที่ใชสําหรับภาพไมสามารถใชกับภาพยนตรได
ไมสามารถหมุนภาพ กลองนี้ไมสามารถหมุนภาพที่ถายดวยกลองดิจิตอลยี่หออื่นหรือ
ได
รุนอื่นได
153
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
A
–
–
38, 69
–
–
–
–
ประเด็นเกี่ยวกับอุปกรณภายนอก
ปญหา
สาเหตุ/วิธแี กปญหา
• เมื่อทําการเชื่อมตอไรสายเปนครั้งแรก ใหดู “SnapBridge
คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มีมาให
• ใชแบตเตอรี่ที่ชารจไวอยางเพียงพอ
ไมสามารถเลือก เชื่อมตอ
• ใสการดหนวยความจําที่มีพื้นที่วางเพียงพอเขาไปในกลอง
กับอุปกรณสมารท1/
• ถอดสาย HDMI หรือสาย USB
ไมสามารถจับคูก ับอุปกรณ
• ตั้งคาตอไปนี้ใน เมนูเครือขาย ในกลอง
สมารทโดยใช เชื่อมตอ
- โหมดเครื่องบิน: ปด
กับอุปกรณสมารท1 ได
- เลือกการเชื่อมตอ: อุปกรณสมารท
- บลูทูธ M การเชื่อมตอ: เปดใช
• เปดใช Bluetooth บนอุปกรณสมารท
• ตั้งคาตอไปนี้ใน เมนูเครือขาย ในกลอง
- โหมดเครื่องบิน: ปด
- เลือกการเชื่อมตอ: อุปกรณสมารท
- บลูทูธ M การเชื่อมตอ: เปดใช
อุปกรณสมารทที่จับคูไวไม
•
หากกล
องจับคูไวกับอุปกรณสมารทหลายเครื่อง ใหเลือก
เชื่อมตอผาน Bluetooth
อุปกรณสมารทที่คณ
ุ ตองการเชื่อมตอใน เมนูเครือขาย M
โดยอัตโนมัต1ิ
บลูทูธ M อุปกรณที่จับคู ในกลอง
• หากลงทะเบียนกลองหลายเครื่องในแอปพลิเคชั่น
SnapBridge ใหเปลี่ยนเปนกลองที่คุณตองการเชื่อมตอ
โดยใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge
154
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
A
–
–
12
87
129
–
129
131
–
ปญหา
ไมสามารถอัพโหลดภาพ
ไปยังอุปกรณสมารทที่
เชื่อมตอกับแอปพลิเคชั่น
SnapBridge ได1
สาเหตุ/วิธแี กปญหา
• คุณสามารถอัพโหลดไดโดยอัตโนมัติผา นคุณลักษณะลิงค
อัตโนมัติ เพียงแคเชื่อมตอผาน Bluetooth หากตองการ
อัพโหลดโดยอัตโนมัติ ใหตั้งคาตอไปนี้
- เมนูเครือขาย M สงภาพขณะถาย M ภาพนิ่ง
ในกลอง: ใช
- แถบ A ของแอปพลิเคชั่น SnapBridge M Auto link
(ลิงกอตั โนมัต)ิ M Auto download
(ดาวนโหลดอัตโนมัติ): เปดใช
- หาก เมนูเครือขาย M บลูทูธ M สงขณะปด
ในกลองถูกตัง้ คาเปน ปด ใหเปลี่ยนการตัง้ คาเปน เปด
หรือเปดกลอง
• เมือ่ มีภาพเปนจํานวนมากทีจ่ ะอัพโหลดในระหวางการสือ่ สาร
Bluetooth การสือ่ สารอาจถูกตัดในขณะกําลังอัพโหลดภาพ
หากคุณปดกลองและเปดอีกครัง้ จะเปนการเชือ่ มตอกับ
อุปกรณสมารทใหม
การอัพโหลดจะดําเนินตอไปใหม หลังจากกลองถูกเชื่อมตอ
ใหมในสถานการณตอไปนี้
- เมื่อ เมนูเครือขาย M สงภาพขณะถาย M ภาพนิ่ง
ในกลองถูกตัง้ คาเปน ใช
- เมื่อใสเครื่องหมายอัพโหลดที่ภาพใน เมนูแสดงภาพ M
ใสเครื่องหมายอัพโหลด ในกลอง
• คุณอาจไมสามารถอัพโหลดภาพหรือการอัพโหลดอาจถูก
ยกเลิกในขณะที่มีการใชงานกลองอยู
A
130
–
131
–
–
ไมสามารถดาวนโหลด
ภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับบน
อุปกรณสมารทที่เชื่อมตอ
อยูโดยใชแอปพลิเคชั่น
SnapBridge1
สําหรับ สงภาพขณะถาย และ ใสเครื่องหมายอัพโหลด
ในกลอง ภาพนิ่งจะถูกอัพโหลดที่ขนาดภาพ 2 ลานพิกเซล
–
หากตองการอัพโหลดภาพนิ่งที่ขนาดตนฉบับ ใหใช Download
pictures (ดาวนโหลดภาพ) ในแอปพลิเคชั่น SnapBridge
ไมสามารถถายภาพระยะ
ไกลจากอุปกรณสมารทที่
เชื่อมตอกับแอปพลิเคชั่น
SnapBridge ได1
• คุณไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดหากไมมพี ื้นทีว่ า ง
ในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา ลบภาพที่
ไมจําเปนออกหรือใสการดหนวยความจําที่มพี นื้ ที่วา งเพียงพอ –
• คุณอาจไมสามารถทําการถายภาพระยะไกลไดในขณะที่มี
การใชงานกลองอยู
คุณภาพการสื่อสารไมดี
หรือความเร็วที่อัพโหลด
บนกลอง ลองเปลีย่ นแชนเนลใน เมนูเครือขาย M Wi-Fi M
ภาพชามากเมื่อใชการ
ชนิดการเชื่อมตอ Wi-Fi M แชนเนล
เชื่อมตอ Wi-Fi ดวย
แอปพลิเคชั่น SnapBridge
155
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
130
ปญหา
สาเหตุ/วิธแี กปญหา
ไมสามารถเลือก
• ใชแบตเตอรี่ที่ชารจไวอยางเพียงพอ
การเชื่อมตอกับรีโมท2/ • ตั้งคาตอไปนี้ใน เมนูเครือขาย ในกลอง
ไมสามารถใช
- โหมดเครื่องบิน: ปด
การเชื่อมตอกับรีโมท
- เลือกการเชือ่ มตอ: รีโมทคอนโทรล
เพื่อจับคูก ับรีโมทคอนโทรล
- บลูทูธ M การเชื่อมตอ: เปดใช
2
ML-L7 ได
• กลองไมเชื่อมตอกับรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนาย
ตางหาก) กดปุมเปดปดบนรีโมทคอนโทรลเพื่อทําการ
กลองไมตอบสนองเมื่อ
เชื่อมตอ หาก M ไมแสดงขึ้นบนหนาจอการถายภาพ ให
ใชงานรีโมทคอนโทรล
ทําการจับคูอ ีกครั้ง
ML-L7 2
• รีโมทคอนโทรลสามารถใชไดสําหรับทําการถายภาพเทานั้น
• ปุม w1/w2 บนรีโมทคอนโทรลไมสามารถใชกับกลองนี้
ได
• มีการเชื่อมตอคอมพิวเตอรหรือเครื่องพิมพเขากับกลอง
ภาพไมปรากฏบนจอทีวี
• ไมมีภาพในการดหนวยความจํา
• นําการดหนวยความจําออกเพือ่ แสดงภาพในหนวยความจําภายใน
• กลองปดการทํางานอยู
• แบตเตอรี่หมด
Nikon Transfer 2 ไมเริ่ม • เชื่อมตอสาย USB ไมถูกตอง
ทํางานเมื่อเชื่อมตอกลอง • คอมพิวเตอรมองไมเห็นกลอง
เขากับคอมพิวเตอร
• ไมไดตงั้ คาคอมพิวเตอรใหเริ่มการทํางานของ Nikon
Transfer 2 โดยอัตโนมัติ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Nikon Transfer 2 ใหดูขอมูลวิธีใชที่อยูใน ViewNX-i
สําหรับบางเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge หนาจอเริ่มใชงาน
จอ PictBridge ไมปรากฏ ระบบ PictBridge อาจไมแสดงและอาจไมสามารถพิมพภาพ
ขึ้นเมื่อเชื่อมตอกลองกับ ไดเมื่อเลือก อัตโนมัติ สําหรับ ชารจดวยคอม ในเมนูตั้งคา
เครื่องพิมพ
ตั้งคา ชารจดวยคอม เปน ปด และเชื่อมตอกลองเขากับ
เครื่องพิมพอีกครั้ง
•
ภาพที่จะพิมพไมปรากฏขึ้น • ไมมีภาพในการดหนวยความจํา
นําการดหนวยความจําออกเพือ่ พิมพภาพในหนวยความจําภายใน
ไมสามารถใชกลองในการเลือกขนาดกระดาษในสถานการณ
้แมวาจะพิมพจากเครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge
เลือกขนาดกระดาษจาก ก็ตตอไปนี
าม ใหใชเครื่องพิมพในการเลือกขนาดกระดาษ
กลองไมได
• เครื่องพิมพไมรองรับขนาดกระดาษที่กลองระบุ
• เครื่องพิมพเลือกขนาดกระดาษโดยอัตโนมัติ
1
2
A
–
129
172
170
170
–
–
12
–
87
87, 93
–
–
145
–
12
–
ใหดู “SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มีมาให และวิธใี ชงานออนไลนของ SnapBridge
อางอิงคูม ือการใชงานที่ใหมากับรีโมทคอนโทรล ML-L7 (แยกจําหนายตางหาก)
156
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ปญหาและวิธีการแกไข
ขอความแสดงขอผิดพลาด
ใหดูตารางดานลางนี้หากขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
• หากคุณไมสามารถหารายการที่เกี่ยวของได ใหตรวจสอบใน “ปญหาและวิธีการแกไข” (A148) ดวย
จอแสดงผล
แบตเตอรี่อุณหภูมิสงู ขึ้น
กลองจะปดการใชงาน
ปดเพื่อปองกันความรอนสูง
การดถูกปองกัน การบันทึก
การดนี้ไมสามารถใชได
การดนี้ไมสามารถอานได
การดไมไดฟอรแมต
ฟอรแมตการด?
หนวยความจําเต็ม
ไมสามารถ บันทึกภาพได
ไมสามารถแกไขภาพได
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
กลองจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ รอจนกระทั่งอุณหภูมิของ
–
กลองหรือแบตเตอรี่ลดลงกอนที่จะใชกลองอีก
สวิทชปอ งกันการบันทึกขอมูลทับถูกล็อค ใหปลดล็อค
เกิดขอผิดพลาดขณะเขาถึงขอมูลในการดหนวยความจํา
• ใชการดหนวยความจําที่ผานการรับรอง
• ตรวจสอบความสะอาดของขั้ว
• ตรวจยืนยันใหแนใจวาใสการดหนวยความจําถูกตองแลว
ยังไมไดฟอรแมตการดหนวยความจําเพื่อใชกับกลอง
การฟอรแมตจะลบขอมูลทั้งหมดที่บันทึกไวในการดหนวย
ความจําออก หากคุณตองการเก็บสําเนาภาพ ใหแนใจวา
เลือก ไม และบันทึกสําเนาภาพลงในคอมพิวเตอรหรือสื่ออืน่ ๆ
กอนที่จะฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก ใช และกดปุม
k เพื่อฟอรแมตการดหนวยความจํา
ลบภาพหรือใสการดหนวยความจําอันใหม
เกิดขอผิดพลาดขณะบันทึกภาพ
ใสการดหนวยความจําอันใหม หรือฟอรแมตการดหนวย
ความจําหรือหนวยความจําภายใน
กลองใชหมายเลขไฟลครบหมดแลว
ใสการดหนวยความจําอันใหม หรือฟอรแมตการดหนวย
ความจําหรือหนวยความจําภายใน
หนวยความจําไมพอที่จะบันทึกสําเนาภาพ
ลบภาพจากปลายทาง
ตรวจสอบวาภาพสามารถแกไขได
157
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ขอความแสดงขอผิดพลาด
A
166
12, 178
166
12, 21
12, 141
12, 141
21
69, 153
จอแสดงผล
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
เกิดขอผิดพลาดดานเวลาขึ้นขณะบันทึกภาพยนตรลงในการด
ไมสามารถบันทึก
หนวยความจํา
ภาพยนตรได
เลือกการดหนวยความจําซึ่งมีความเร็วในการเขียนบันทึกที่เร็วขึน้
ไมมีภาพในหนวยความจําภายในหรือการดหนวยความจํา
• นําการดหนวยความจําออกเพือ่ แสดงภาพในหนวยความจําภายใน
• หากตองการคัดลอกภาพที่บันทึกอยูในหนวยความจํา
หนวยความจําไมมีภาพ
ภายในของกลองไปยังการดหนวยความจํา ใหกดปุม d
เพื่อเลือก คัดลอก ในเมนูแสดงภาพ
ไฟลไมไดสรางหรือแกไขดวยกลองนี้
ไฟลไมมีขอมูลภาพ
ไมสามารถดูไฟลจากกลองนี้ได
ดูไฟลโดยใชคอมพิวเตอร หรืออุปกรณทใี่ ชสรางหรือแกไขไฟลนี้
ภาพที่ถายดวยกลองอื่น จะไมสามารถใสเครื่องหมายอัพโหลดได
ไมสามารถเลือกภาพนี้
ภาพทั้งหมดถูกซอนไว
ไมมีภาพสําหรับฉายสไลด ฯลฯ
ภาพมีการปองกันการลบเอาไว
ภาพนี้ไมสามารถ ลบทิ้งได ปดใชงานการปองกัน
ปดแฟลชลง
เปดแฟลชขึ้นกอนทําการถายภาพในโหมดสําเร็จรูป
เปดแฟลช
บุคคลตอนกลางคืน หรือ ภาพยอนแสง (เมื่อตัง้ คา HDR เปน ปด)
เกิดขอผิดพลาดในการทํางานของเลนส
หามใชแรงมากเกินไปกับเลนส
หากคุณปดกลองและเปดอีกครั้ง การทํางานของเลนสจะ
กลับมาเปนปกติ
ปดกลองแลวเปดใหม
หากความผิดปกติยังคงอยูแมวาจะปดกลองและเปดอีกครั้ง
ใหติดตอกับรานคาของคุณหรือตัวแทนบริการของ Nikon
ที่ไดรับการแตงตัง้
เกิดขอผิดพลาดขณะสื่อสารกับเครื่องพิมพ
การสื่อสารขัดของ
ปดการทํางานของกลองและเสียบสาย USB ใหม
เกิดขอผิดพลาดขึ้นกับวงจรไฟฟาภายในของกลอง
ปดการทํางานของกลอง ถอดแบตเตอรี่ออก และใสเขาไปใหม
แลวเปดการทํางานของกลองอีกครั้ง หากขอผิดพลาดยัง
ระบบขัดของ
ปรากฏอยู ใหติดตอกับรานคาของคุณหรือตัวแทนบริการของ
Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
เครื่องพิมพขดั ของ:
หลังการแกปญ
 หาแลว เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพื่อ
ตรวจสอบสถานะ เครื่องพิมพ พิมพตอ*
เครื่องพิมพขัดของ:
บรรจุขนาดกระดาษที่เลือกลงไป เลือก พิมพตอ และกดปุม
ตรวจกระดาษ
k เพื่อพิมพตอ*
158
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ขอความแสดงขอผิดพลาด
A
77, 178
12
127
–
–
125
126
29, 47
148
89
148
–
–
จอแสดงผล
เครื่องพิมพขัดของ:
กระดาษติด
เครื่องพิมพขัดของ:
ไมมีกระดาษ
เครื่องพิมพขัดของ:
ตรวจหมึกพิมพ
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
นํากระดาษที่ติดอยูออก เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพื่อ
พิมพตอ*
บรรจุขนาดกระดาษที่เลือกลงไป เลือก พิมพตอ และกดปุม
k เพื่อพิมพตอ*
มีปญ
 หาเกี่ยวกับหมึกของเครื่องพิมพ
ตรวจสอบหมึกพิมพ เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพื่อ
พิมพตอ*
A
–
–
–
เครื่องพิมพขัดของ:
ไมมีหมึกพิมพ
เปลีย่ นตลับหมึก เลือก พิมพตอ และกดปุม k เพื่อพิมพตอ * –
เครื่องพิมพขัดของ: ไฟลเสีย
มีปญ
 หาเกี่ยวกับไฟลภาพที่จะพิมพ
เลือก ยกเลิก และกดปุม k เพื่อยกเลิกการพิมพ
* โปรดดูคําแนะนําหรือขอมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่ใหมากับเครื่องพิมพ
159
หากมีปญหาเกิดขึ้น
ขอความแสดงขอผิดพลาด
–
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย...................................................................... 161
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ ................................................................................................. 163
ตัวกลอง................................................................................................................. 163
แบตเตอรี่ ............................................................................................................... 164
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ ................................................................... 165
การดหนวยความจํา ................................................................................................ 166
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ.................................................................................. 167
การทําความสะอาด................................................................................................ 167
การจัดเก็บ ............................................................................................................. 167
ชื่อไฟล .......................................................................................................................... 168
อุปกรณเสริม.................................................................................................................. 169
รีโมทคอนโทรล ML-L7............................................................................................ 170
ขอมูลจําเพาะ ................................................................................................................ 174
การดหนวยความจําที่สามารถใชได .......................................................................... 178
ดัชนี .............................................................................................................................. 180
160
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกีย่ วกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
ขอกําหนดของอุปกรณไรสาย
อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายที่รวมอยูในผลิตภัณฑชิ้นนีเ้ ปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณไรสายใน
ประเทศที่จําหนาย และหามมิใหใชในประเทศอื่นๆ (ผลิตภัณฑที่ซื้อใน EU หรือ EFTA สามารถนําไป
ใชไดทกุ แหงใน EU และ EFTA) Nikon จะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการใชงานใน
ประเทศอื่นๆ ผูใชที่ไมแนใจวาประเทศตนทางที่จัดจําหนายคือทีใ่ ด ควรสอบถามขอมูลจากศูนย
บริการ Nikon ในพื้นที่หรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรบั การแตงตั้ง ขอจํากัดนี้มีผลกับการทำงาน
ไรสายเทานั้นและไมมผี ลตอการใชงานผลิตภัณฑในลักษณะอื่น
ความปลอดภัย
แมวาขอดีหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คือการยินยอมใหบุคคลอื่นเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสาย
ไดอยางอิสระที่ใดก็ตามภายในขอบเขต แตเหตุการณตอไปนี้อาจเกิดขึ้นไดหากไมเปดใชงานระบบ
ความปลอดภัย:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามผูมเี จตนามิชอบอาจขัดขวางการสงผานขอมูลแบบไรสายเพื่อขโมย
ID ของผูใช, รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาถึงเครือขายและเปลี่ยนแปลงขอมูล
หรือดําเนินการที่เปนการมุงรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของระบบเครือขาย
ไรสาย การโจมตีที่มคี วามเชี่ยวชาญอาจทําใหสามารถเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตไดแมจะเปด
ใชงานระบบความปลอดภัยแลวก็ตาม ซึ่ง Nikon จะไมรับผิดชอบตอการรัว่ ไหลของขอมูลที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางการโอนยายขอมูล
• หามเขาถึงเครือขายที่คุณไมไดรบั อนุญาตใหใชงาน แมวา เครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบนสมารท
โฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็ตาม การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
ใหเขาถึงเฉพาะเครือขายที่คุณไดรับอนุญาตใหใชงานเทานั้น
การจัดการขอมูลสวนบุคคลและประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ
• ขอมูลผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวในผลิตภัณฑนี้ ซึ่งรวมไปถึงการตั้งคาการเชื่อมตอ LAN
ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ อาจถูกเปลี่ยนแปลงและสูญหายอันเปนผลมาจากความผิดพลาด
ในการใชงาน ไฟฟาสถิต อุบัติเหตุ การทํางานผิดปกติ การซอมแซม หรือการใชงานอื่นๆ โปรดทํา
สําเนาขอมูลที่สําคัญเก็บไวแยกตางหาก Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายทัง้ โดยตรงและ
โดยออมใดๆ หรือการสูญเสียผลประโยชนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญหายของเนื้อหา
ที่ไมไดเกี่ยวของกับ Nikon
• กอนทําการทิ้งผลิตภัณฑนี้หรือสงตอใหเจาของใหม ใหทําการ ใชคาตั้งจากโรงงาน ในเมนูตั้งคา
(A97) เพื่อลบขอมูลผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวกับผลิตภัณฑนี้ทงั้ หมด รวมทั้งการตั้งคา
การเชื่อมตอ LAN ไรสายและขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายซึ่งเปนผลจากการใชผลิตภัณฑที่ไมไดรับอนุญาตโดย
บุคคลที่สามในเหตุการณซึ่งผลิตภัณฑถูกขโมยหรือสูญหายไป
161
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
ขอควรระวังเมือ่ ทําการสงออกหรือนําผลิตภัณฑนี้ไปตางประเทศ
ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตระเบียบขอบังคับของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา (EAR) การสงออก
ไปยังประเทศอื่นๆ ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากประเทศตอไปนี้ที่
สหรัฐอเมริกามีคําสั่งหามคาขายหรือเปนผลิตภัณฑควบคุมพิเศษ: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, ซูดาน
และซีเรีย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)
ประกาศสําหรับลูกคาในประเทศไทย
This telecommunication equipment is in compliance with NBTC requirements
162
ขอมูลทางเทคนิค
หมายเหตุเกี่ยวกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
ปฏิบัติตามขอควรระวังตามที่อธิบายไวดานลางนี้นอกเหนือจากคําเตือนใน
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” (Avi–ix) เมื่อใชงานหรือจัดเก็บกลองของคุณ
ตัวกลอง
หามใหกลองไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
การกระทบกระแทกหรือการสัน่ สะเทือนอยางรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได นอกจากนี้ หามสัมผัส
หรือกดที่เลนส
เก็บไวในที่แหง
การแชน้ําหรือสัมผัสกับความชื้นสูงจะทําใหกลองชํารุดเสียหาย
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน การเขาหรือออกจากตึกอาคารที่มีเครื่องทําความรอนในวันที่
อากาศหนาว สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอน้ําภายในตัวกลอง เพื่อปองกันการเกิดไอน้ําควบแนน
ดังกลาว ใหใสกลองลงในกระเปาสะพายใสกลองหรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับ
อุณหภูมิซึ่งมีการเปลีย่ นแปลง
เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กรุนแรง
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกบั อุปกรณที่ปลอยรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กรุนแรง
การกระทําดังกลาวอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหกลองทํางานผิดปกติ
อยาจอเลนสโดยตรงกับแสงจาเปนเวลานาน
เมื่อใชกลองหรือจัดเก็บกลอง ใหหลีกเลีย่ งการสองหรือจอเลนสโดยตรงกับดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิด
แสงจาอื่นๆ เปนเวลานาน แสงจัดจาดังกลาวอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพหรือทําใหมีสีขาวฟุง
ในภาพถายได
ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือปลดการเชื่อมตอแหลงพลังงานหรือการด
หนวยความจําออก
หามถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่กลองเปดทํางานหรือกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายพลังงาน
ออกในกรณีเหลานี้อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหการดหนวยความจําหรือวงจรภายในชํารุดเสียหาย
163
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
หมายเหตุเกีย่ วกับจอภาพ
• จอภาพ (รวมชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส) สรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงานไดจริง
ไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังนั้นจอภาพเหลานี้จะมีเม็ดสี
พิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง สีน้ําเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ
และไมสงผลตอภาพที่บนั ทึกดวยกลองเครื่องนี้
• อาจดูภาพบนจอภาพไดไมชัดเจนเมื่ออยูในสถานที่ที่มีแสงจา
• หามใชแรงกดลงบนจอภาพ เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายหรือการทํางานผิดปกติ หาก
จอภาพแตกราว ควรระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจากจอภาพ
สัมผัสถูกผิวหนังหรือเขานัยนตาหรือปาก
แบตเตอรี่
ขอควรระวังในการใชงาน
• โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนขึ้นหลังจากใชงาน
• หามใชแบตเตอรี่เมื่ออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 40°C เพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดความ
เสียหายหรือการทํางานผิดปกติ
• หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชน รอนจัด ควัน หรือกลิ่นผิดปกติออกจากแบตเตอรี่ ใหหยุดการ
ใชงานทันทีและปรึกษารานคาหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตัง้
• หลังจากนําแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่เปนอุปกรณเสริม ใหเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ถุงพลาสติก ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเสียหาย
การชารจแบตเตอรี่
กอนนํากลองไปใช ใหตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ และเปลีย่ นหรือชารจแบตเตอรี่หากจําเปน
• ใหชารจแบตเตอรี่ในที่รมและมีอุณหภูมิแวดลอมอยูที่ 5°C ถึง 35°C กอนใชงาน
• แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสงู อาจไมสามารถชารจไดตามปกติหรือชารจใหเต็มได และอาจทําใหแบตเตอรี่
มีประสิทธิภาพลดลง โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจรอนขึ้นหลังจากใชงาน ใหรอจนแบตเตอรี่เย็นลง
จึงคอยชารจ
เมื่อชารจแบตเตอรี่ที่ใสอยูในกลองนี้โดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่หรือใชคอมพิวเตอร
แบตเตอรี่จะไมไดรับการชารจไฟถาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 50°C
• หามชารจตอเมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว เพราะจะทําใหประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลดลง
• อุณหภูมิของแบตเตอรี่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระหวางการชารจ อยางไรก็ตาม นี่ไมใชความผิดปกติแตอยางใด
การพกแบตเตอรี่สํารอง
หากเปนไปได เมื่อจะถายภาพในโอกาสสําคัญ ใหพกแบตเตอรี่สํารองที่ชารจจนเต็มไปดวย
การใชแบตเตอรี่เมื่ออากาศหนาวเย็น
ในวันที่อากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรี่มีแนวโนมจะลดลง ถาใชงานแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด
ที่อุณหภูมิต่ํา กลองอาจไมเปดทํางาน ใหเก็บแบตเตอรี่สํารองไวในที่อบอุนและเปลี่ยนใหมแทนเมื่อจําเปน
เมื่อไดรับความอบอุน แบตเตอรี่ที่เย็นอาจฟนพลังงานที่ชารจไวมาไดบางสวน
164
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
ขั้วแบตเตอรี่
สิ่งสกปรกบนขั้วแบตเตอรี่อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได หากขั้วแบตเตอรี่สกปรก ใหเช็ดสิง่ สกปรกออก
ดวยผาสะอาดที่แหงกอนนําไปใชงาน
การชารจแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมด
การเปดหรือปดการทํางานของกลองขณะที่ใสแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดไวในกลองอาจทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สนั้ ลง ใหชารจแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดกอนใชงาน
การจัดเก็บแบตเตอรี่
• นําแบตเตอรี่ออกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ที่เปนอุปกรณเสริมทุกครั้งที่ไมไดใชงาน แบตเตอรี่
จะคายประจุไฟออกเล็กนอยตลอดเวลาในขณะที่ใสแบตเตอรี่ไวในกลอง แมวาจะไมไดใชงานก็ตาม
ซึ่งอาจสงผลใหแบตเตอรี่คายประจุมากเกินไปและไมสามารถนํามาใชงานไดอีก
• แนะนําใหชารจแบตเตอรี่ที่ใชแลวภายในหกเดือน เมื่อจะจัดเก็บแบตเตอรี่เปนเวลานาน ใหรีชารจ
อยางนอยหนึ่งครั้งทุกหกเดือน และใชกลองจนกวาสัญลักษณแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่จะเปน B
กอนจะนํากลับไปเก็บ
• ใสแบตเตอรี่ลงในถุงพลาสติก ฯลฯ เพื่อปองกันไมใหเสียหายและเก็บไวในที่เย็น ควรเก็บแบตเตอรี่ไว
ในที่แหงซึ่งมีอุณหภูมิแวดลอม 15°C ถึง 25°C หามเก็บแบตเตอรี่ไวในสถานที่รอนหรือเย็นจัด
อายุการใชงานของแบตเตอรี่
หากระยะเวลาที่แบตเตอรี่ซึ่งชารจจนเต็มสามารถเก็บประจุไวไดลดลงอยางชัดเจนเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง
แสดงวาจะตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่กอนใหม
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ใชแลว
รีไซเคิลแบตเตอรี่ ตามวิธีการที่สอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทป
ที่ขั้วทั้งสองขางแลว
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• ใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P รวมกับอุปกรณที่รองรับการใชงานรวมกันไดเทานั้น
หามใชกับอุปกรณยี่หออื่นหรือรุนอื่น
• หามใชสาย USB อื่นนอกเหนือจากรุน UC-E21 การใชสาย USB อื่นนอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจกอ
ใหเกิดความรอนสูง เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อตได
• ไมวาจะอยูใ นสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิตรายอื่นนอกเหนือจาก
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือเครื่องชารจ
แบตเตอรี่มือถือที่มีจําหนายทั่วไป การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้อาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสูง
หรือเสียหายได
• EH-73P ใชงานไดกับเตารับปลั๊กไฟที่จายไฟ AC 100–240 V, 50/60 Hz เมื่อนํากลองไปใชในประเทศอื่น
ใหใชอะแดปเตอรปลั๊ก (ที่มีจําหนายทั่วไป) ตามความจําเปน โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อะแดปเตอรปลัก๊ จากบริษัทนําเที่ยวของทาน
165
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
การดหนวยความจํา
ขอควรระวังในการใชงาน
• ใชเฉพาะการดหนวยความจํา Secure Digital เทานั้น (A178)
• ตองแนใจวาทําตามขอควรระวังที่อธิบายในเอกสารที่มาพรอมกับการดหนวยความจํา
• หากสวิทชปองกันการบันทึกขอมูลทับของการดหนวยความจําถูกล็อคไว
คุณจะไมสามารถถายภาพ ลบภาพ หรือฟอรแมตการดหนวยความจําได
• อยาติดฉลากหรือสติกเกอรบนการดหนวยความจํา
16GB
สวิทชปองกันการ
บันทึกขอมูลทับ
การฟอรแมต
• อยาฟอรแมตการดหนวยความจําโดยใชคอมพิวเตอร
• ในครั้งแรกที่คณ
ุ ใสการดหนวยความจําที่เคยใชกับอุปกรณอื่นมากอนลงในกลองนี้ ใหแนใจวาฟอรแมต
การดดวยกลองนี้แลว เราขอแนะนําใหฟอรแมตการดหนวยความจําอันใหมกบั กลองนี้กอนที่จะนํามาใช
กับกลองนี้
• จําไววา การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบภาพทั้งหมดรวมทั้งขอมูลอืน่ ๆ ในการดหนวย
ความจําเปนการถาวร โปรดแนใจวาไดทําชุดสําเนาภาพที่คณ
ุ ตองการเก็บไวกอนทําการฟอรแมตการด
หนวยความจํา
• หากขอความ การดไมไดฟอรแมต ฟอรแมตการด? ปรากฏขึ้นเมื่อเปดกลอง จะตองทําการฟอรแมต
การดหนวยความจํากอน หากมีขอมูลที่คณ
ุ ไมตอ งการลบ ใหเลือก ไม คัดลอกขอมูลที่จําเปนลงใน
คอมพิวเตอร ฯลฯ หากตองการฟอรแมตการดหนวยความจํา ใหเลือก ใช ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น
เพื่อเริ่มการฟอรแมต กดปุม k
• หามทําสิ่งตอไปนี้ระหวางการฟอรแมต ขณะที่ขอมูลกําลังถูกเขียนหรือลบจากการดหนวยความจํา
หรือระหวางการโอนยายขอมูลไปยังคอมพิวเตอร หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้ อาจทําใหขอมูล
สูญหายหรือกลองหรือการดหนวยความจําเสียหายได:
- เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําเพื่อถอด/ใสแบตเตอรี่หรือการดหนวย
ความจํา
- ปดการทํางานของกลอง
- ปลดการเชื่อมตอกับอะแดปเตอร AC
166
ขอมูลทางเทคนิค
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ
การทําความสะอาด
หามทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร หรือสารเคมีระเหยชนิดอื่นๆ
เลนส
อยาใชนิ้วมือสัมผัสกับสวนที่เปนกระจก ใหขจัดขุยผาหรือฝุนละอองดวยลูกยางเปาลม
(โดยทั่วไปจะเปนเครื่องมือขนาดเล็กซึ่งมีกระเปาะยางติดอยูตรงปลายขางหนึ่งสําหรับใช
บีบ เพื่อพนลมใหพุงออกมาจากปลายอีกดานหนึง่ ) สวนการกําจัดรอยนิ้วมือหรือรอย
เปอ นอื่นๆ ซึ่งลูกยางเปาลมทําความสะอาดไมไดนั้น ใหเช็ดเลนสดวยผานุมแหง โดยเช็ด
หมุนเปนวงเริ่มจากจุดศูนยกลางของเลนส และวนออกไปจนถึงขอบเลนส หากไมไดผล
ใหใชน้ํายาทําความสะอาดเลนสซึ่งมีจําหนายทั่วไปชุบกับผาพอหมาดๆ แลวนําไปเช็ด
เลนส
จอภาพ
ใชลูกยางเปาลมขจัดขุยผาหรือฝุน ละออง ในการกําจัดรอยนิ้วมือหรือรอยเปอ นอื่นๆ
ใหใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดรอยเปอนบนจอภาพ ไมควรเช็ดถูแรงๆ
ตัวกลอง
ใหใชลูกยางเปาลมขจัดสิ่งสกปรก ฝุนละออง หรือฝุนผง แลวใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดเบาๆ
หลังจากใชกลองที่บริเวณชายหาดหรือบริเวณอื่นที่มีทรายมากหรือเต็มไปดวยฝุนละออง
ใหเช็ดผงทราย ฝุนละออง หรือคราบเกลือออกดวยผาแหงชุบน้ําพอหมาด แลวปลอยให
แหงสนิท จําไววาหากมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเขาไปภายในตัวกลอง อาจทําใหกลอง
ชํารุดเสียหายไดโดยไมถือวาอยูในเงื่อนไขการรับประกัน
การจัดเก็บ
นําแบตเตอรี่ออกหากไมไดใชกลองเปนเวลานาน นำกลองออกจากที่เก็บอยางนอยเดือนละครั้ง
เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา
เปดการทํางานของกลอง และกดชัตเตอรสองสามครั้งกอนทีจ่ ะนํากลองไปเก็บอีกครัง้ หามเก็บกลอง
ไวในสถานที่ตอไปนี้:
• สถานที่ซึ่งมีการระบายอากาศไดไมดหี รือมีความชื้นเกินกวา 60%
• มีอุณหภูมิสูงกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C
• ใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
สําหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขอควรระวังในสวน “แบตเตอรี่” (A164) ใน
“การดูแลรักษาผลิตภัณฑ” (A163)
167
ขอมูลทางเทคนิค
การทําความสะอาดและการจัดเก็บ
ชื่อไฟล
วิธีการตั้งชื่อไฟลภาพถายหรือภาพยนตร มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
ชื่อไฟล: DSCN 0001 .JPG
(1)
(2)
(3)
(1) ตัวระบุ
ไมแสดงบนจอภาพของกลอง
• DSCN: ตนฉบับภาพนิ่ง ภาพยนตร และภาพนิ่งที่สรางจากฟงกชั่นการแกไข
ภาพยนตร
• SSCN: สําเนาภาพขนาดเล็ก
• RSCN: สําเนาภาพตัดสวน
• FSCN: ภาพที่สรางโดยฟงกชั่นแกไขภาพอื่นนอกเหนือจากการตัดภาพและ
ภาพขนาดเล็ก และภาพยนตรที่สรางโดยฟงกชั่นแกไขภาพยนตร
(2) หมายเลขไฟล
จะกําหนดตามลําดับจากนอยไปหามาก โดยเริ่มจาก “0001” และสิ้นสุดดวย
“9999”
(3) นามสกุลไฟล
ระบุฟอรแมตของไฟล
• .JPG: ภาพนิ่ง
• .MP4: ภาพยนตร
168
ขอมูลทางเทคนิค
ชื่อไฟล
อุปกรณเสริม
เครื่องชารจ
แบตเตอรี่
เครื่องชารจแบตเตอรี่ MH-65
ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่อยูที่ประมาณ 2 ชั่วโมงและ 30 นาทีสําหรับแบตเตอรี่ที่
คายประจุจนหมด
อะแดปเตอร AC EH-62F
(เชื่อมตอตามภาพที่แสดง)
อะแดปเตอร AC
ตรวจดูใหแนใจวาเสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขาไปในชองเสียบปลั๊กตอ
อะแดปเตอร AC จนสุดกอนที่จะเสียบอะแดปเตอร AC เขาไปในชองบรรจุ
แบตเตอรี่ นอกจากนี้ ตรวจดูใหแนใจวาเสียบสายปลั๊กตออะแดปเตอร AC เขาไป
ในชองบรรจุแบตเตอรี่จนสุดกอนที่จะปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผน
การดหนวยความจํา ถาสายบางสวนหลุดออกจากชอง ฝาปดหรือสายอาจชํารุด
เสียหายไดเมื่อปดฝา
อุปกรณเสริม
รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล ML-L7
ดู “รีโมทคอนโทรล ML-L7” (A170) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธกี ารใชงาน
สายคลองมือ
สายคลองมือ AH-CP1
อุปกรณที่มีขายอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศหรือภูมิภาค
ใหดูเว็บไซตหรือโบรชัวรของเราสําหรับขอมูลลาสุด
169
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
รีโมทคอนโทรล ML-L7
คุณสามารถจับคู (A172) รีโมทคอนโทรล ML-L7 ซึ่งมีแยกจําหนายตางหากเขากับกลอง และใช
เพื่อสั่งการทํางานกลอง การทํางานอธิบายไวใน “ชิ้นสวนและการทํางานของรีโมทคอนโทรล (สําหรับ
COOLPIX B600)” (A170) สามารถทําตามไดเมื่อถายภาพดวยกลองนี้
• กลองสามารถจับคูกับรีโมทคอนโทรลไดเพียงหนึ่งเครือ่ งตอหนึ่งครัง้ เมื่อกลองถูกจับคูกับรีโมท
คอนโทรลตัวอื่น มีเพียงรีโมทคอนโทรลตัวลาสุดเทานั้นที่สามารถใชงานได
• อางอิงคูมือการใชงานที่ใหมากับรีโมทคอนโทรล ML-L7
ชิ้นสวนและการทํางานของรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX B600)
1
5
2
6
3
7
8
4
ปุมควบคุม
การทํางาน
1
ปุม – /ปุม +
ขณะที่หนาจอการถายภาพแสดงขึ้น เมื่อกดปุม – กลองจะซูม
ออก และเมื่อกดปุม + กลองจะซูมเขา
2
ปุมบันทึกภาพยนตร
เริ่มการบันทึกภาพยนตรเมื่อกดปุม และหยุดการบันทึกเมื่อ
กดปุมอีกครั้ง
ปุมเลือกคําสั่ง
การทํางานจะเหมือนกันกับปุมเลือกคําสั่งบนกลอง ชวยให
คุณสามารถทําการตั้งคาบนหนาจอการถายภาพได เชน
แถบเลื่อนปรับภาพ (A25), โหมดแฟลช (A47), ตัง้ เวลา
ถาย (A49), โหมดโฟกัสระยะใกล (A50), และการชดเชย
แสง (A51)
3
170
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
ปุมควบคุม
การทํางาน
ปุมเปดปด
กดปุม เพือ่ เปดรีโมทคอนโทรลและคนหากลองซึ่งถูกจับคูไ วแลว
กดปุม คางไว (อยางนอย 3 วินาที) เพือ่ คนหากลองทีจ่ บั คูใ หม
หากตองการปดรีโมทคอนโทรล กดปุม อีกครัง้
ไฟแสดงสถานะ
แสดงสถานะของรีโมทคอนโทรลหรือสถานะชวงเวลาการถาย
ภาพ ขึ้นอยูกับสีและลักษณะการทํางานของไฟ ดู
“ไฟแสดงสถานะบนรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX
B600)” (A171) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
6
ปุมกดชัตเตอร
การทํางานจะเหมือนกันกับปุมกดชัตเตอรบนกลอง
• การทํางานกดลงครึ่งหนึ่งและกดคาง จะไมสามารถทำได
• เมื่อใชตั้งเวลาถาย คุณสามารถกดปุมระหวางนับถอยหลัง
ไดเพื่อยกเลิกการถายภาพ
7
ปุม k (ตกลงเลือก)
ใชรายการที่เลือก
8
ปุม w1 (ฟงกชั่น 1) / ปุม
w2 (ฟงกชั่น 2)
ไมสามารถใชกับกลองนี้ได
4
5
ไฟแสดงสถานะบนรีโมทคอนโทรล (สําหรับ COOLPIX B600)
สี
สถานะ
คําอธิบาย
สีเขียว
กะพริบทุกวินาที
รีโมทคอนโทรลกําลังคนหากลองที่ไดจับคูไ ว
แลว
สีเขียว
กะพริบถี่ (ประมาณทุก 0.5 วินาที)
กําลังดําเนินการขั้นตอนการจับคู
สีเขียว
กะพริบประมาณทุก 3 วินาที
ทําการเชื่อมตอระหวางรีโมทคอนโทรลและ
กลอง
สีสม
กะพริบหนึ่งครั้ง
เริ่มการถายภาพนิ่ง
สีสม
กะพริบสองครั้ง
สิ้นสุดการถายภาพนิ่ง
(ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)
สีแดง
กะพริบหนึ่งครั้ง
เริ่มบันทึกภาพยนตร
สีแดง
กะพริบสองครั้ง
สิ้นสุดการบันทึกภาพยนตร
171
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
การจับคูกลองกับรีโมทคอนโทรล
กอนใชงานรีโมทคอนโทรลเปนครั้งแรก ตองจับคูกับกลองกอน
• แนใจวาระดับแบตเตอรีค่ งเหลือในกลองมีเพียงพอ
1
2
3
กดปุม d บนกลอง
4
เลือก รีโมทคอนโทรล และกดปุม k
กดปุม เลือกคําสั่ง J ใช HI เพื่อเลือก J (เมนูเครือขาย) และกดปุม k
เลือก เลือกการเชื่อมตอ และกดปุม k
โหมดเครื่องบิน
เลือกการเชื่อมตอ
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
การเชื่อมตอกับรีโมท
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
Wi-Fi
เลือกการเชื่อมตอ
รีโมทคอนโทรล
อุปกรณสมารท
5
เลือก การเชื่อมตอกับรีโมท และกดปุม k
• สามารถทําการจับคูไ ดและกลองรอการเชื่อมตอเพื่อ
กําหนดขึ้น
• หากคุณไมสามารถเลือก การเชื่อมตอกับรีโมท ไดให
ตั้งคาตอไปนี้ในเมนูเครือขาย
- โหมดเครื่องบิน: ปด
- บลูทูธ M การเชื่อมตอ M เปดใช
172
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
โหมดเครื่องบิน
เลือกการเชื่อมตอ
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
การเชื่อมตอกับรีโมท
ตัวเลือกการสงอัตโนมัติ
Wi-Fi
6
กดปุม เปดปดบนรีโมทคอนโทรลคางไว (อยางนอย 3 วินาที)
• การจับคูเริ่มขึ้นสําหรับกลองและรีโมทคอนโทรล ระหวางการประมวลผล ไฟแสดงสถานะบน
รีโมทคอนโทรลจะกะพริบประมาณทุก 0.5 วินาที
• เมื่อการจับคูเสร็จแลว จะสรางการเชื่อมตอระหวางกลอง
และรีโมทคอนโทรล เมื่อคุณเขาสูโหมดการถายภาพ M
จะแสดงขึ้นบนหนาจอการถายภาพ
• หากขอความการจับคูล มเหลวแสดงขึ้น ทําตามขั้นตอน
การทํางานอีกครั้งจากขั้นตอนที่ 5
25m 0s
500
การสลับการเชื่อมตอเขากับอุปกรณสมารท
• สลับ เลือกการเชื่อมตอ (A130) ในเมนูเครือขายจาก รีโมทคอนโทรล ไปยัง อุปกรณสมารท
• อุปกรณสมารทที่จับคูไวจะถูกเชื่อมตอไปยังกลองผาน Bluetooth เมือ่ เริม่ ทํางานแอปพลิเคชั่น
SnapBridge สัญลักษณ L จะแสดงขึ้นบนหนาจอการถายภาพของกลอง
• สําหรับการเชื่อมตอกับอุปกรณสมารท ใหดู “SnapBridge คําแนะนําในการเชื่อมตอ” ที่มมี าให
และวิธีใชงานออนไลนของ SnapBridge
173
ขอมูลทางเทคนิค
อุปกรณเสริม
ขอมูลจําเพาะ
กลองดิจิตอล Nikon COOLPIX B600
กลองดิจิตอลขนาดกะทัดรัด
16.0 ลาน (การประมวลผลภาพอาจลดจํานวนพิกเซลใชงานจริง)
1/2.3 นิ้ว ประเภท CMOS รวมทั้งหมดประมาณ 16.76 ลานพิกเซล
เลนส NIKKOR ที่มีการซูมแบบออพติคอล 60×
4.3–258 มม. (มุมมองภาพเทียบเทากับเลนส 24–1440 มม.
ทางยาวโฟกัส
ในกลองฟลมขนาด 35มม. [135])
คารูรับแสง
f/3.3–6.5
ชิ้นเลนส 16 ชิ้นแบงเปน 11 กลุม (เลนส ED 4 ชิ้นและชิ้นเลนส super
โครงสรางชิ้นเลนส
ED 1 ชิ้น)
สู
งสุด 4× (มุมมองภาพเทียบเทากับเลนสประมาณ 5760 มม.
การขยายการซูมแบบดิจติ อล ในกล
องฟลมขนาด 35มม. [135])
การปรั
บเลนส (ภาพนิ่ง)
ระบบลดภาพสั่นไหว
การปรับเลนสรวมกับระบบลดภาพสัน่ ไหวแบบอิเล็กทรอนิกส (ภาพยนตร)
ออโตโฟกัส (AF)
คอนทราสตการหาออโตโฟกัส
• [W]: ประมาณ 50 ซม.–∞,
[T]: ประมาณ 2.0 ม.–∞
•
โหมดโฟกัสระยะใกล:
ชวงการโฟกัส
[W]: ประมาณ 1 ซม.–∞,
[T]: ประมาณ 2.0 ม.–∞
(ระยะทั้งหมดถูกวัดจากกึ่งกลางผิวเลนสสว นหนา)
หาใบหนา, แมนวลพรอม 99 พื้นที่โฟกัส, กลาง, ติดตามวัตถุ,
การเลือกพื้นที่โฟกัส
ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก
7.6 ซม. (3-นิ้ว), ประมาณ 921,000 จุด, จอแสดงผล TFT LCD
จอภาพ
มุมมองกวางพรอมการเคลือบสารกันแสงสะทอน
และปรับความสวางได 5 ระดับ
การครอบคลุมการมองเห็น ประมาณ 99% ในแนวนอนและแนวตัง้ (เปรียบเทียบกับภาพจริง)
ภาพ (โหมดถายภาพ)
การครอบคลุมการมองเห็น ประมาณ 99% ในแนวนอนและแนวตัง้ (เปรียบเทียบกับภาพจริง)
ภาพ (โหมดแสดงภาพ)
การจัดเก็บ
หนวยความจําภายใน (ประมาณ 83 MB), การดหนวยความจํา SD/
สือ่ บันทึกขอมูล
SDHC/SDXC
ระบบไฟล
รองรับ DCF และ Exif 2.3
ภาพนิ่ง: JPEG
รูปแบบไฟล
ภาพยนตร: MP4 (ภาพ: H.264/MPEG-4 AVC, เสียง: สเตอริโอ AAC)
ประเภท
จํานวนพิกเซลใชงานจริง
เซ็นเซอรภาพ
เลนส
174
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
ขนาดภาพ
ภาพนิ่ง
ภาพยนตร
คาความไวแสง (ISO)
(คาความไวแสงมาตรฐาน)
คาแสง
โหมดระบบวัดแสง
การควบคุมคาแสง
ชัตเตอร
ความเร็ว
รูรับแสง
ชวง
การตั้งเวลาถาย
แฟลช
ชวง (ประมาณ)
(คาความไวแสง (ISO):
อัตโนมัติ)
การควบคุมแฟลช
การเชื่อมตอ
16 M (สูง) 4608×3456P, 16 M 4608×3456,
8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M 1600×1200,
VGA 640×480, 16:9 12 M 4608×2592, 1:1 3456×3456
1080/30p, 1080/25p, 1080/60i, 1080/50i, 720/30p, 720/25p,
480/30p, 480/25p, HS 480/4×, HS 1080/0.5×
• ISO 125–1600
• ISO 3200, 6400 (สามารถใชไดเมื่อใชโหมดอัตโนมัต)ิ
เฉลี่ยทั้งภาพ, ที่เนนกลางภาพ (การซูมแบบดิจิตอลต่ํากวา 2×), จุด
(การซูมแบบดิจิตอล 2× หรือมากกวา)
ตั้งคาแสงโปรแกรมอัตโนมัติ และการชดเชยแสง
(–2.0 – +2.0 EV ตามขั้นตอน 1/3 EV)
ชัตเตอรแบบแมคคานิกและแบบอิเล็กทรอนิกสชนิด CMOS
• 1/1600–1 วินาที
• 1/4000 วินาที (ความไวสูงสุดในระหวางการถายภาพตอเนื่อง
ความเร็วสูง)
• 25 วินาที (เสนแสงดาว ในโหมดสําเร็จรูป
ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง)
แผนไดอะแฟรมมานรูรับแสงหกกลีบ ที่ควบคุมดวยระบบคลื่น
แมเหล็กไฟฟา
8 ขั้น ของ 1/3 EV (W)
10 วินาที, 3 วินาที
[W]: 0.5–6.8 ม.
[T]: 2.0–3.4 ม.
แฟลชอัตโนมัติ TTL พรอมแฟลชนํา
ชองตอ USB ขนาดเล็ก (หามใชสาย USB อื่นนอกเหนือจากสาย
UC-E21 USB ที่รวมมาดวย), Hi-Speed USB
• รองรับการพิมพโดยตรง (PictBridge)
ปลั๊กตอสัญญาณ HDMI ออก ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก (ประเภท D)
Wi-Fi (LAN ไรสาย)
มาตรฐาน
IEEE 802.11b/g (โปรโตคอล LAN ไรสายมาตรฐาน)
ความถีท่ ี่ใช
2412–2462 MHz (1-11 ชอง)
กําลังไฟสูงสุด
11.3 dBm (EIRP)
การพิสจู นความถูกตอง
ระบบเปด, WPA2-PSK
ชองตอ USB
175
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
Bluetooth
โปรโตคอลการสื่อสาร
ความถีท่ ี่ใช
กําลังไฟสูงสุด
แหลงพลังงาน
ระยะเวลาชารจแบตเตอรี่
อายุการใชงานของแบตเตอรี่1
ภาพนิ่ง
การบันทึกภาพยนตร
(อายุการใชงานจริงของ
แบตเตอรี่สําหรับ
การบันทึก)2
ชองตอขาตั้งกลอง
ขนาด (กวาง × สูง × หนา)
น้ําหนัก
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับ
การใชงาน
อุณหภูมิ
ความชื้น
ขอมูลจําเพาะ Bluetooth เวอรชั่น 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth พลังงานต่ํา: 2402–2480 MHz
Bluetooth: 3.1 dBm (EIRP)
Bluetooth พลังงานต่ํา: 2.12 dBm (EIRP)
EN-EL12 แบตเตอรี่ลเิ ธียมไอออนแบบรีชารจ หนึ่งกอน (มีมาให)
EH-62F อะแดปเตอร AC (มีแยกจําหนายตางหาก)
ประมาณ 2 ชั่วโมง (เมื่อใช EH-73P อะแดปเตอร AC
สําหรับชารจแบตเตอรี่ และเมื่อไมมีประจุเหลืออยู)
ประมาณ 280 ภาพเมื่อใช EN-EL12
ประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที (เมื่อใช EN-EL12)
1/4 นิ้ว (ISO 1222)
ประมาณ 121.6 × 81.5 × 99.2 มม. (ไมรวมสวนที่ยื่นออกมา)
ประมาณ 500 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา)
0°C–40°C
85% หรือต่ํากวา (ไมมีการควบแนน)
• การวัดทั้งหมดเปนไปตามขอกําหนดสมาคมกลองถายภาพและผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ
(Camera and Imaging Products Association หรือ CIPA)
1
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ (ทั้งแบบชารจไดและชารจไมได) ไมสะทอนใหเห็นถึงการใชของ
SnapBridge และอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน รวมถึงอุณหภูมิ ชวงการถายภาพ
และระยะเวลาการแสดงผลภาพและเมนู
2 ไฟลภาพยนตรแตละไฟลตองมีขนาดไมเกิน 29 นาที แมวาจะมีพื้นที่วางในการดหนวยความจําเพียงพอ
สําหรับบันทึกไดนานกวานี้ ขนาดสูงสุดของไฟลภาพยนตรหนึ่งไฟลคอื 4 GB หากไฟลมีขนาดเกิน 4 GB
แมวาคุณจะบันทึกนอยกวา 29 นาที การบันทึกนั้นจะสิน้ สุด
176
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ EN-EL12
ประเภท
ความจุกําลังไฟ
อุณหภูมทิ เี่ หมาะกับการใชงาน
ขนาด (กวาง × สูง × หนา)
น้ําหนัก
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
DC 3.7 V, 1050 mAh
0°C–40°C
ประมาณ 32 × 43.8 × 7.9 มม.
ประมาณ 22.5 กรัม
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P
กระแสไฟฟาขาเขา
กระแสไฟฟาขาออก
อุณหภูมทิ เี่ หมาะกับการใชงาน
ขนาด (กวาง × สูง × หนา)
น้ําหนัก
AC 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0.14 A
DC 5.0 V, 1.0 A
0°C–40°C
ประมาณ 55 × 22 × 54 มม. (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
ประมาณ 51 กรัม (ไมรวมอะแดปเตอรปลั๊ก)
สัญลักษณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้แสดงใหเห็นตอไปนี้:
D ไฟฟากระแสสลับ, E ไฟฟากระแสตรง, F ระดับอุปกรณ Class II (โครงสรางของผลิตภัณฑที่เปน
คูฉนวน)
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ ที่อาจพบไดในคูมือการใชงานฉบับนี้
• รูปแบบของผลิตภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่ นแปลงไดโดยไมตองแจงลวงหนา
• ภาพตัวอยางจะปรากฏขึ้นบนกลอง รวมถึงภาพและรูปภาพในคูมือการใชงานมีจุดประสงคเพื่อใชเปน
ตัวอยางเทานั้น
177
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
การดหนวยความจําที่สามารถใชได
กลองรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (Video
Speed Class V6) หรือเร็วกวาสําหรับการบันทึกภาพยนตร การบันทึกภาพยนตรอาจหยุดชะงักลง
เมือ่ ใชการดหนวยความจําทีม่ ีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลต่ํากวานี้
• หากคุณใชตัวอานการด โปรดตรวจสอบวาตัวอานการดรองรับการดหนวยความจําของคุณ
• สําหรับขอมูลคุณลักษณะ การใชงาน และขอจํากัดในการใช กรุณาติดตอผูจําหนาย
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
• Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• เครือ่ งหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
และการนําเครือ่ งหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon Corporation เปนการดําเนินการ
ภายใตใบอนุญาติ
• Apple®, App Store®, โลโก Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch®
และ iBooks เปนเครือ่ งหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC
หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google
และใชตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons
3.0 Attribution License)
• iOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc.
ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ และใชภายใตใบอนุญาต
• Adobe, โลโก Adobe, Acrobat และ Reader เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคา
จดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
• SDXC, SDHC และ SD เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC
• PictBridge เปนเครือ่ งหมายการคา
• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่ งหมายการคาหรือ
เครือ่ งหมายจดทะเบียนการคาของ HDMI Licensing, LLC
178
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
• Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance
• ชื่อทางการคาอื่นๆ ที่กลาวถึงในคูมอื การใชงานเลมนี้หรือในเอกสารตางๆ ที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon ของคุณเปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของแตละ
บริษัทซึ่งเปนเจาของเครือ่ งหมายการคาดังกลาว
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรบั อนุญาตภายใต AVC Patent Portfolio License สําหรับการใชงานสวนบุคคลและ
การใชงานทีไ่ มใชเชิงพาณิชยของผูบริโภคในการ (i) เขารหัสวิดีโอตามมาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”)
และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่เขารหัสโดยผูบริโภคเพื่อใชเปนการสวนตัวและใชในกิจกรรมที่
ไมใชเชิงพาณิชย และ/หรือที่ไดรบั จากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาตในการจัดสรรวิดีโอ AVC ทั้งนี้
ไมอนุญาตใหใชหรือแอบอางไปใชในกิจกรรมอยางอื่น
สามารถรับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C
ใหดู http://www.mpegla.com
FreeType License (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์
MIT License (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
179
ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลจําเพาะ
ดัชนี
สัญลักษณ
A โหมดอัตโนมัติ .......................... 24, 25
B โหมดตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ ... 24, 27, 28
o โหมดภาพยอนแสง ................. 24, 27, 30
s โหมดสรางสรรค ............................ 24, 39
y โหมดสําเร็จรูป ................. 24, 27
n โหมดถายทําหนังสั้น .................. 24, 80
d โหมดกีฬา .......................... 24, 27, 30
F โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ .......... 24, 41
e โหมดบุคคลตอนกลางคืน .... 24, 27, 29
j โหมดทิวทัศนตอนกลางคืน ... 24, 27, 28
c โหมดแสดงภาพ............................... 20
C โหมดแสดงตามวันที่ ......................... 66
i การซูมแสดงภาพ ........................ 20, 64
f (มุมกวาง)........................................ 52
h การแสดงภาพขนาดยอ ............. 20, 65
g (เทเลโฟโต) ........................................ 52
q ปุมซูมยอนกลับอยางรวดเร็ว .......... 2, 53
k ปุมตกลงเลือก .............................. 3, 97
c ปุมแสดงภาพ .............................. 3, 20
l ปุมลบ .......................................... 3, 21
b ปุม (e บันทึกภาพยนตร) ............ 3, 19
s ปุมแสดงผล............................... 3, 4
d ปุมเมนู ..................................... 3, 97
n ตั้งเวลาถาย.............................. 46, 49
m โหมดแฟลช................................ 46, 47
p โหมดโฟกัสระยะใกล .................. 46, 50
o ชดเชยแสง ................... 25, 41, 46, 51
A
Active D-Lighting................................. 25
D
Daylight Saving Time.................. 15, 134
Direct print.................................... 87, 89
D-Lighting................................... 70, 101
Dynamic Fine Zoom............................. 52
H
HDR..................................................... 30
P
PictBridge..................................... 87, 89
V
ViewNX-i.............................................. 93
W
Wi-Fi ......................................... 102, 130
ก
กราฟฮิสโตแกรม................................ 9, 51
การกดปุมลงครึ่งหนึ่ง ............................. 54
การซูม ................................................... 52
การซูมแบบดิจิตอล ............... 52, 103, 139
การซูมแสดงภาพ............................ 20, 64
การตั้งคาปจจุบัน ................................. 130
การถายภาพ ............................ 17, 24, 76
การถายภาพตัวเองตัดแปะ ... 44, 100, 115
การถายภาพนิ่งขณะทําการบันทึกภาพยนตร
............................................................ 79
การบันทึกภาพยนตร ........................ 19, 76
การลดตาแดง........................................ 48
การล็อคโฟกัส........................................ 58
การเชื่อมตอกับรีโมท................... 102, 130
การเลนภาพพาโนรามาอยางงาย ............ 38
การเลนภาพยนตร.................... 20, 76, 83
การแกไขตาแดง............................. 71, 101
การแกไขภาพนิ่ง .................................... 69
การแกไขภาพยนตร ............................... 84
การแสดงปฏิทิน ..................................... 65
การแสดงภาพ ......................... 20, 67, 83
การแสดงภาพขนาดยอ ................... 20, 65
การแสดงภาพชุด .................. 67, 101, 128
การแสดงภาพเต็มจอ ............................. 20
การดหนวยความจํา
......................... 12, 103, 141, 166, 178
180
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
การดหนวยความจํา SD........ 12, 166, 178 ชื่อไฟล ................................................ 168
เช็คการกะพริบตา ........................ 100, 116
ข
ขนาดกระดาษ................................. 90, 91 เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท .......... 102, 130
ขอมูลการถายภาพ ................................... 4 ใชคาตั้งจากโรงงาน..................... 103, 146
ขอมูลระดับโทนสี ................................. 4, 9 ใชเอ็ฟเฟกตอยางรวดเร็ว ................. 20, 69
ขอมูลลิขสิทธิ์ .............................. 103, 143 ซ
โซนเวลา ....................................... 15, 133
ค
ความละเอียดภาพ ..................... 100, 104 โซนเวลาและวันที่.................. 14, 103, 133
ความสดใส..................................... 25, 41 ด
ความสวาง........................................... 135 ดนตรีประกอบ....................................... 80
ความแตกตางโซนเวลา......................... 134 ดึงภาพเปนภาพนิ่ง........................... 83, 85
ความไวชัตเตอร ..................................... 54 ดู/ซอนเสนตาราง ............................. 6, 135
ความไวแสง................................ 100, 110 ต
คอมพิวเตอร ................................... 87, 93 ตกแตงอยางรวดเร็ว ....................... 70, 101
คารูรับแสง............................................. 54 ตั้งคาหนาจอ ............................... 103, 135
คําอธิบายภาพ ............................ 103, 142 ตั้งคาเสียง................................... 103, 139
คัดลอก....................................... 101, 127 ตั้งถายสไมล .......................................... 43
เครื่องชารจแบตเตอรี่ ............................ 169 ตั้งเวลาถาย.................................... 46, 49
เครื่องพิมพ ..................................... 87, 89 ตัง้ เวลาถาย: หลังจากลั่นชัตเตอร ... 103, 137
ตัดภาพ.......................................... 64, 74
จ
จอภาพ....................................... 3, 4, 167 ตัวเลือกภาพยนตร ....................... 101, 117
จํานวนภาพ .................................. 80, 115 ติดตามวัตถุ .................................. 112, 113
จํานวนภาพที่สามารถบันทึกได........ 17, 105 ถ
ถายทีละภาพ....................................... 108
ฉ
ฉายสไลด .................................... 101, 125 ถายภาพซอนเฉพาะสวนสวาง U...... 27, 31
เฉดสี ..................................................... 25 ถายภาพตอเนื่อง ........................ 100, 108
ถายภาพตอเนื่องความเร็วสูง ................ 108
ช
ชดเชยแสง......................... 25, 41, 46, 51 ถายภาพสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ ..................... 34
ชมนก l.............................................. 35 ถายระยะใกล k............................. 27, 32
ชวง ISO คงที่ออโต ............................... 110 แถบเลื่อนปรับภาพ ................................. 25
ชองตอ HDMI ขนาดเล็ก ..................... 3, 87 ท
ชองตอ USB ขนาดเล็ก ... 3, 13, 87, 89, 93 ทางยาวโฟกัส ................................ 52, 174
ชองตอขาตั้งกลอง ............................ 3, 176 ทิวทัศน c ............................................ 27
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา ............ 12 ทีวี ................................................. 87, 88
ชองรอยสายคลองขอมือ ............................ 2 เทเลโฟโต ............................................... 52
ชายหาด Z .......................................... 27 น
ชารจดวยคอม............................. 103, 145 นาฬิกา ......................................... 14, 133
181
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
บ
บลูทูธ .......................................... 102, 131
บันทึกภาพกอนถาย..................... 108, 109
แบตเตอรี่ ................. vi, 12, 13, 164, 176
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจ
............................... vi, 12, 13, 164, 177
ป
ประทับวันที่ ................................ 103, 136
ปรับตั้งคาเอง ....................................... 107
ปองกัน ....................................... 101, 126
ปารตี้/ในรม f ............................... 27, 32
ปดกลองอัตโนมัติ ................. 19, 103, 140
ปุมกดชัตเตอร ............................. 2, 18, 54
ปุมควบคุมการซูม ....................... 2, 18, 52
ปุมควบคุมการซูมดานขาง ........... 2, 18, 52
ปุมเลือกคําสั่ง .................................... 3, 97
แปงรองพื้น ..................................... 41, 42
แปนหมุนเลือกโหมด.................... 2, 17, 24
ฝ
ฝาปดชองตอสายภายนอก........... 3, 13, 87
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา ....... 3, 13
พ
ไฟชวยหาโฟกัส............................ 103, 138
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถาย..................... 2, 49
ไฟแสดงสถานะการชารจ ..................... 2, 13
โฟกัส .................................................... 54
โฟกัสลวงหนา....................................... 114
โฟกัสอัตโนมัติ ............................... 57, 121
ภ
ภาพขนาดเล็ก ............................... 73, 101
ภาพชุด ........................................... 21, 67
ภาพบุคคล b ........................................ 27
ภาพพาโนรามาอยางงาย V ............ 27, 36
ภาพยนตร HS ............................. 118, 120
ภาพยนตรแบบเลนภาพชา ........... 118, 120
ภาพยนตรแบบเลนภาพเร็ว ........... 118, 120
ภาพอาหาร u ................................. 27, 33
ภาษา/Language ........................ 103, 141
ม
มุมกวาง................................................. 52
เมนูตั้งคา ...................................... 97, 133
เมนูถายทําหนังสั้น ................................. 80
เมนูถายภาพ ....................... 97, 104, 106
เมนูภาพบุคคลอัจฉริยะ .................. 97, 115
เมนูภาพยนตร ............................... 97, 117
เมนูเครือขาย ................................ 97, 129
เมนูแสดงภาพ .............................. 97, 124
ไมโครโฟน (สเตอริโอ)................................ 2
พระจันทร L......................................... 35
พลุไฟ m .................................................... 27, 33
พิมพ ....................................... 87, 90, 91
พื้นที่ออโตโฟกัส ........................... 100, 111 ย
พื้นที่โฟกัส ............................................. 18 ย่ําค่ํา/รุงเชา i ...................................... 27
เพิ่มความนุมนวลของภาพ ...................... 41 ร
ฟ
ระดับพลังงานแบตเตอรี่ .......................... 17
ฟอรแมต............................... 12, 103, 141 ระดับเสียง............................................. 83
ฟอรแมตการดหนวยความจํา .......... 12, 141 ระดับโทนสี ............................................... 9
ฟอรแมตหนวยความจําภายใน.............. 141 ระบบลดการสั่นไหวภาพยนตร ...... 101, 122
แฟลช......................................... 2, 19, 47 ระบบลดภาพถายสั่นไหว.............. 103, 138
แฟลชที่ความไวชัตเตอรต่ํา ...................... 48 ระยะเวลา ............................................ 115
แฟลชลบเงา .......................................... 48 รีทัชภาพ ................................. 41, 71, 101
ไฟชวยหาออโตโฟกัส ................................. 2 รีวิวภาพ............................................... 135
182
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
รีโมทคอนโทรล..................................... 170
รุนเฟรมแวร ................................ 103, 146
รูปแบบวันที่ ................................... 15, 133
เรียกคืนคาตั้งจากโรงงาน.............. 102, 131
ล
ลดเสียงรบกวนจากลม.................. 101, 123
ลบ ................................................. 21, 68
ลําโพง ...................................................... 3
เลนส .............................................. 2, 174
เลือกการเชื่อมตอ ........................ 102, 130
ว
วันที่และเวลา................................ 14, 133
เวลาในการบันทึกภาพยนตรทเี่ หลือ ... 76, 77
ไวตบาลานซ ............................... 100, 106
ส
สงภาพขณะถาย ......................... 102, 130
สวิทชเปดปดการทํางาน/
ไฟแสดงสถานะการทํางาน.................. 2, 14
สาย HDMI ..................................... 87, 88
สาย USB .......................... 13, 87, 89, 93
สายคลอง ............................................... 11
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง... 103, 146
สัญลักษณแสดงสถานะการโฟกัส ............... 5
สัญลักษณแสดงหนวยความจําภายใน....... 8
สัญลักษณแสดงแฟลชพรอมทํางาน......... 47
สัตวเลี้ยง O .................................. 27, 34
สีผิวหนานุมนวล.............................. 41, 42
เสียงชัตเตอร ................................ 115, 139
เสียงปุม ............................................... 139
แสดงขอมูลบอกตําแหนง ............ 103, 144
แสดงวิธใี ช ........................................... 135
ใสเครื่องหมายอัพโหลด ............... 101, 124
ห
หนวยความจําภายใน .............................. 12
หมุนภาพ.................................... 101, 126
หยุดการถายทํา ...................................... 81
หาใบหนา ...................................... 56, 111
หิมะ z ................................................. 27
โหมดกีฬา ............................... 24, 27, 30
โหมดตัวเลือกโหมดอัตโนมัติ ..... 24, 27, 28
โหมดถายทําหนังสั้น ....................... 24, 80
โหมดถายภาพ....................................... 24
โหมดทิวทัศนตอนกลางคืน ....... 24, 27, 28
โหมดบุคคลตอนกลางคืน ......... 24, 27, 29
โหมดภาพบุคคลอัจฉริยะ................. 24, 41
โหมดภาพยอนแสง .................. 24, 27, 30
โหมดสรางสรรค.............................. 24, 39
โหมดสําเร็จรูป ................................ 24, 27
โหมดออโตโฟกัส ........ 100, 101, 114, 121
โหมดอัตโนมัติ ................................ 24, 25
โหมดเครื่องบิน ........................... 102, 130
โหมดแฟลช .................................... 46, 47
โหมดแสดงตามวันที่ .............................. 66
โหมดแสดงภาพ..................................... 20
โหมดโฟกัสระยะใกล ....................... 46, 50
อ
ออโตโฟกัสคนหาวัตถุหลัก .............. 55, 112
ออโตโฟกัสครั้งเดียว..................... 114, 121
ออโตโฟกัสตลอดเวลา.................. 114, 121
อะแดปเตอร AC ........................... 87, 169
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
..................................... vi, 13, 165, 177
อาทิตยตก h ........................................ 27
อัตราการบันทึกภาพ .................... 101, 123
อัตราการบีบอัดภาพ ............................ 104
อัตโนมัติ................................................ 48
อุปกรณเสริม ....................................... 169
เอ็ฟเฟกตพิเศษ................................ 80, 81
แอปพลิเคชั่น ....................................... 130
แอปพลิเคชั่น SnapBridge................... 130
183
ขอมูลทางเทคนิค
ดัชนี
หามทําการผลิตซ้ําทัง้ หมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมอื การใชเลมนี้ (ยกเวนการ
นําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ) โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
2019
CT9A01(1U)
6MQ0191U-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising