Nikon | COOLPIX W150 | Nikon COOLPIX W150 คู่มือการใช้งานอย่างง่าย

Nikon COOLPIX W150 คู่มือการใช้งานอย่างง่าย
กลองดิจิตอล
คูมือการใชงานอยางงาย
บทนํา
เริ่มตนใชงาน
A ถายภาพ
B ดูภาพ
สนุกยิ่งขึ้น
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
เพื่อความปลอดภัยของทาน
หมายเหตุทางเทคนิค
• โปรดอานคูมือนี้ใหถี่ถวนกอนใชกลอง
• เพื่อใหแนใจวาไดใชงานกลองอยางถูกตอง โปรดอาน
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” (หนา 23) และ “<สําคัญ>
หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก กันน้ํา กันฝุน
และการควบแนน” (หนา 27)
• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือนี้ไวเพื่ออางอิงในอนาคต
2
7
13
15
17
21
23
40
บทนํา
ประเภทคูมือการใชงาน
คูมือการใชงานอยางงาย (คูมอื เลมนี้)
อธิบายการเตรียมตัวกอนถายภาพและการใชงานเบื้องตน
คูมือออนไลน (HTML)
คุณสามารถดูคูมอื การใชงานแบบละเอียดไดบนคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณสมารท
โดยประกอบดวยเนื้อหาตอไปนี้
• คําอธิบายอยางละเอียดสําหรับคุณลักษณะการถายภาพ
คุณลักษณะการแสดงภาพ และรายการเมนู
• การเชื่อมตอกับ TV เครือ่ งพิมพ คอมพิวเตอร หรืออุปกรณสมารท
• วิธีแกไขเมือ่ พบปญหาหรือเมื่อขอความแสดงขอผิดพลาดปรากฏขึ้น
https://onlinemanual.nikonimglib.com/w150/th/
คูมือออนไลน nikon W150
วิธีใชงานออนไลนของ SnapBridge (HTML)
อธิบายรายละเอียดวิธีการใชแอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณสมารท “SnapBridge”
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
COOLPIX W150 Model Name: N1838
2
เยี่ยมชมศูนยดาวนโหลดของเรา
เยี่ยมชมเว็บไซตของเราเพื่อดาวนโหลดคูม ือสำหรับผลิตภัณฑเกี่ยวกับการถายภาพ Nikon ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร หรือเฟรม แวร
https://downloadcenter.nikonimglib.com
nikon ศูนยกลางดาวนโหลด W150
วิธีแสดงภาพบนคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสมารท
ใชซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นดานลาง
ซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอร
ดาวนโหลดซอฟตแวรไดจากศูนยดาวนโหลดของเรา (หนา 3)
• ViewNX-i: ซอฟตแวรนี้ชวยใหคุณสามารถโอนยายภาพและภาพยนตรไปยังคอมพิวเตอรของคุณ
เพื่อดูและแกไข
แอปพลิเคชัน่ สําหรับอุปกรณสมารท
• SnapBridge: เมื่อทําการเชื่อมตอไรสาย แอปพลิเคชั่นนีจ้ ะชวยใหคุณสามารถอัพโหลดภาพและ
ภาพยนตรไปยังอุปกรณสมารทได
ดู “เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท” (หนา 21)
การสนับสนุนผูใชงาน Nikon
หากคุณตองการความชวยเหลือทางเทคนิคใดๆ ในการทํางานของผลิตภัณฑ Nikon ของคุณ โปรด
ติดตอตัวแทน Nikon สําหรับขอมูลเกี่ยวกับตัวแทน Nikon ในพื้นที่ของคุณ โปรดเยี่ยมชม
http://www.nikon-asia.com/support
บทนํา 3
ตรวจดูสิ่งของในกลองใหครบถวน
ในกรณีที่มีสิ่งของไมครบถวน โปรดติดตอรานคาที่คุณซื้อกลอง
กลองดิจิตอล
COOLPIX W150
สายคลอง1
(วิธีการรอยสาย)
2
1
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบบรีชารจ EN-EL19
อะแดปเตอร AC สําหรับ
ชารจแบตเตอรี่ EH-73P2
แปรง3
คูมือการใชงานอยางงาย (คูมอื เลมนี้)
ใบรับประกัน
1
สาย USB UC-E21
อยาแกวงกลองจากสายคลองกลอง กลองอาจกระแทกกับวัตถุหรือผูคน ทําใหเกิด
การบาดเจ็บและเกิดความเสียหายแกกลองได
2
อะแดปเตอรปลั๊กที่ติดมาจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อกลอง รูปราง
ของอะแดปเตอรปลั๊กจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อกลอง
(หนา 9)
3
แปรงใชสําหรับทําความสะอาดปะเก็นกันน้ํา
• อุปกรณเสริมไมกันน้ํา
• การดหนวยความจําไมไดรวมมากับกลอง การดหนวยความจํา SD, SDHC และ
SDXC จะเรียกวา “การดหนวยความจํา” ในคูมือการใชงานนี้
4 บทนํา
สวนประกอบตางๆ ของกลอง
1 2
3 4
10
9
5
11 9
999
29m 0s
8
7
6
15
14
13 12
1
ปุมกดชัตเตอร
9
ชองรอยสายคลองขอมือ
2
สวิทชเปดปดการทํางาน/ไฟแสดง
สถานะการทํางาน
10
ไมโครโฟน
11
ไฟแสดงสถานะการชารจ/
ไฟแสดงสถานะแฟลช
12
ปุมเลือกคําสั่ง
13
ปุม c (โหมดถายภาพ/
แสดงภาพ)
3
แฟลช
4
ไฟชวยหา AF/ไฟสัญญาณ
ตั้งเวลาถาย
5
ปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
6
ลําโพง
14
จอภาพ (หนาจอ)
7
เลนส
15
ปุมตัวเลือก*
8
ชองบรรจุแบตเตอรี่/ฝาปดชอง
บรรจุแผนการดหนวยความจํา
* ในเอกสารนี้ บางครั้งจะเรียกปุมตัวเลือกวา “ปุม ตัวเลือก 1” ถึง “ปุมตัวเลือก 4”
ตามลําดับจากบนลงลาง
บทนํา 5
การใชงานจอภาพ
ระดับพลังงานแบตเตอรี่
• S: แบตเตอรี่มีพลังงานคงเหลือเพียงพอ
• U: ระดับพลังงานแบตเตอรี่ต่ํา
999
29m 0s
เวลาในการบันทึก
ภาพยนตรสูงสุด
ปุมตัวเลือก
กดเพื่อเลือกรายการที่แสดงบนหนาจอ
6 บทนํา
จํานวนภาพที่สามารถ
ถายได
เริ่มตนใชงาน
เริ่มตนใชงานโดยมีผูใหญดูแล
การใสแบตเตอรีแ่ ละการดหนวยความจํา
1 เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
1
2
3
2 ใสแบตเตอรี่และการดหนวยความจํา
1
2
3
• เมื่อจัดตําแหนงขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่อยางถูกตองแลว เลื่อนกานล็อค
แบตเตอรี่สีเหลือง (1) แลวใสแบตเตอรี่เขาไปจนสุด (2)
• จัดตําแหนงการดหนวยความจําใหถูกตอง แลวเลื่อนการดหนวยความจํา
เขาไปจนคลิกเขาที่ (3)
• ครั้งแรกที่คุณใสการดหนวยความจําที่ใชกับอุปกรณอื่นเขาไปในกลอง ให
ฟอรแมตดวยเมนูตั้งคากลอง M [ฟอรแมตการด]
7
3 ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผน
การดหนวยความจํา
• วางฝาปดแนวราบไปในทิศทางที่แสดงตาม
ลูกศร (1) และเลื่อนไปจนสุดใน (2)
1
2
หมายเหตุเกี่ยวกับการเปดและปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา
• ตรวจใหแนใจวากลองและมือของคุณไมเปยก
• ตรวจใหแนใจวาไมมีเศษขยะ ฯลฯ อยูดานในฝาปิดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา
• ตรวจใหแนใจวาปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
แนนแลว
การนําแบตเตอรี่หรือการดหนวยความจําออก
ปดการทํางานของกลอง และตองแนใจวาไฟแสดงสถานะการทํางานและหนาจอปด
การทํางานแลวกอนเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
• ดันกานล็อคแบตเตอรี่สีเหลืองเพื่อดึงแบตเตอรี่ออกมา
• กดการดหนวยความจําเขาไปในกลองเบาๆ เพือ่ ใหการดดีดตัวออกมาสวนหนึ่ง
• ใชความระมัดระวังขณะจับกลอง แบตเตอรี่ และการดหนวยความจําในทันที
หลังจากที่ใชกลองเสร็จ เนื่องจากอาจมีความรอน
8 เริ่มตนใชงาน
การชารจแบตเตอรี่
1 ใชสาย USB (ใหมาดวย) เพื่อเชื่อมตออะแดปเตอร AC สําหรับชารจ
แบตเตอรี่เขากับกลองทีส่ อดแบตเตอรี่ไว
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
2 สอดปลั๊กของอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่เขาไปในชองเสียบ
ปลั๊กไฟ
• อะแดปเตอรปลั๊กที่ติดมาจะแตกตางกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อกลอง
รูปรางของอะแดปเตอรปลั๊กจะแตกตางกันไปตามแตละประเทศหรือภูมิภาค
ที่ซื้อกลอง
• แบตเตอรี่จะเริ่มตนการชารจ และไฟแสดงสถานะการชารจจะกะพริบ
• เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ไฟแสดงสถานะการชารจจะดับลง
3 เมื่อชารจเสร็จแลว ใหถอดปลัก๊ อะแดปเตอร AC สำหรับชารจแบตเตอรี่
ออกจากชองเสียบปลัก๊ ไฟ จากนั้นถอดสาย USB
เริ่มตนใชงาน 9
หมายเหตุเกี่ยวกับการชารจและการเปลี่ยนแบตเตอรี่
• ควรใหผูใหญเทานั้นเปนผูชารจและเปลี่ยนแบตเตอรี่
• หามใชสาย USB อื่นที่นอกเหนือจาก UC-E21 มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดความรอนสูง
เพลิงไหม หรือไฟฟาช็อตได
• ตรวจเช็ครูปทรงและทิศทางของปลั๊ก และหามเสียบหรือถอดปลั๊กในแนวเฉียง
• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิต
รายอื่น นอกเหนือจากอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหาม
ใชอะแดปเตอร AC USB หรือเครื่องชารจแบตเตอรี่มือถือที่มีจําหนายทั่วไป หาก
ไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจสงผลใหกลองเกิดความรอนสูงหรือเสียหายได
• โปรดดูขอมูลใน “เพื่อความปลอดภัยของทาน” (หนา 23) และ “การดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ” (หนา 33)
10 เริ่มตนใชงาน
การตั้งคากลอง
เมื่อคุณเปดใชงานกลองเปนครั้งแรก หนาจอตางๆ เชน การตั้งคาภาษาที่ใชแสดงและ
นาฬิกาในกลอง จะแสดงขึ้นมา
1 กดสวิทชเปดปดการทํางานเพือ่ เปด
การทํางานของกลอง
2 กด J หรือ K บนตัวเลือกคําสัง่ เพื่อ
ไฮไลทภาษาและกด O
ภาษา / Language
• ภาษาที่ปรากฏอาจแตกตางกันไป
ตามประเทศหรือภูมิภาค
3 กด R [ใช]
ตั้งเวลาและวันที่?
ใช
ไม
4 เลือกรูปแบบวันที่
เริ่มตนใชงาน 11
5 ตั้งวันที่และเวลา และกด O
• ใช J หรือ K เพื่อเลือกชอง จากนั้น
วันที่และเวลา
ใช H หรือ I เพื่อตั้งวันที่และเวลา
ว ด ป ช น
• เลือกชองนาทีและกด O เพื่อยืนยัน
การตั้งคา
• กด m เพือ่ แสดง m บนหนาจอและเปดใชงาน Daylight Saving Time
หากตองการปดใชงาน Daylight Saving Time ใหกด m อีกครั้ง
01
01
2019
00
00
6 เมื่อขอความยืนยันปรากฏขึ้น ใหกด R [ใช]
7 ใช J หรือ K เพื่อเลือกแบบหนาจอ
แลวกด O
ภาพพื้นหลังเมนู
8 ยืนยันขอความเกี่ยวกับระบบกันน้ํา
และกด K
ขŒอควรระวังของระบบกันน้ำ
9 ยืนยันขอความบนหนาจอที่แสดง
ทางดานขวาและกด O
• หนาจอสําหรับถายภาพจะปรากฏขึ้น
12 เริ่มตนใชงาน
หลังจากที่กลŒองแหŒงสนิทแลŒว
ใหŒใชŒผŒาเช็ด หยดน้ำที่ยังอาจ
หลงเหลืออยู‹ในบริเวณตาม
ที่ระบุ
A ถายภาพ
การถายภาพ
1 ถือกลองและเล็งใหสามารถมอง
เห็นตัวแบบบนหนาจอ
• สอดมือขางหนึ่งผานสายคลองมือ
และถือกลองนิ่งๆ ดวยมือทั้งสองขาง
• ระมัดระวังอยาใหนิ้วบังแฟลช
หรือเลนส
2 กดปุมกดชัตเตอรเล็กนอย
(ครึ่งหนึ่ง)
• กลองจะโฟกัส
500
25m 0s
3 กดปุมกดชัตเตอรลงจนสุด
• กลองจะถายภาพ
1/250
F3.3
13
การใชการซูมภาพ
H: ถายภาพวัตถุขนาดใหญขึ้น
I: ถายภาพมุมมองกวางขึ้น
500
25m 0s
การบันทึกภาพยนตร
1 ขณะที่ A ปรากฏขึ้นที่ดานขวาลาง
ของหนาจอ ใหเล็งกลองใหสามารถ
มองเห็นวัตถุบนหนาจอ
• ตองแนใจวาไมบังไมโครโฟน
2 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร)
• กลองจะเริ่มตนบันทึกภาพยนตร
500
25m 0s
3 กดปุม b (e บันทึกภาพยนตร) อีกครั้ง
• กลองจะหยุดบันทึกภาพยนตร
14 A ถายภาพ
B ดูภาพ
การดูภาพของคุณ
1 กดปุม c (โหมดถายภาพ/แสดงภาพ)
• B จะปรากฏขึ้นที่ดานขวาลางของ
หนาจอ
• ภาพสุดทายที่คุณถายจะแสดงขึ้น
500
25m 0s
15/11/2019
15:30
10
2 กด J หรือ K บนปุมเลือกคําสั่งเพือ่
แสดงภาพกอนหนาหรือภาพถัดไป
• หากกดปุม c อีกครั้ง A จะปรากฏ
ขึ้นที่ดานขวาลางของหนาจอ และกลอง
จะกลับเขาสูหนาจอถายภาพ
15/11/2019
15:30
10
15
การดูภาพยนตร
แสดงภาพยนตรที่บันทึกไวและกด H เพื่อ
เริ่มเลน
สามารถกด H หรือ I ระหวางเลนภาพยนตร
เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง
15/11/2019
15:30
20s
ตัวเลือกทีใ่ ชในการเลนภาพยนตร
การลบภาพ
1 หาภาพที่ตองการลบและกด n
15/11/2019
15:30
10
2 กด n [ลบภาพนี้เทานั้น]
• กด j หากตองการออกโดยไม
ลบภาพ
ลบ
ลบภาพนี้เท‹านั้น
ลบภาพที่เลือก
ลบภาพทั้งหมด
3 กด R [ใช]
• หากคุณลบภาพ จะไมสามารถกูคืนได
ลบ 1 ภาพ?
ใช‹
ไม‹
16 B ดูภาพ
สนุกยิ่งขึน้
สิ่งที่คุณสามารถทําไดเมื่อถายภาพ
1
2
3
4
500
25m 0s
1 A ใหคุณถายภาพที่สวยงามไดอยางงายดาย
2 Z x [ไฟแฟลช]: ชวยใหคุณตั้งแฟลชได
i [ตั้งเวลาถาย]: ใหคุณใชการตั้งเวลาถาย
3 g g [เลือกรูปแบบ]: ใหคณ
ุ ถายภาพดวยการตัง้ คาทีเ่ หมาะกับสไตลทเี่ ลือก
A [ตกแตงภาพ]: ชวยใหคณ
ุ เพิม่ กรอบลงในภาพได
d [เปลี่ยนโทนสี]: ชวยใหคณ
ุ เปลีย่ นความสวางได
4 l u [เปลี่ยนเสียง]: ชวยใหคุณตั้งเสียงชัตเตอรและเสียงปุมได
C [เลือกขนาดภาพ]: ชวยใหคุณตั้งคาขนาดของภาพที่บันทึก
l [ตั้งคากลอง]: ใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาของกลอง
หากคุณเลือก l M [ตั้งคากลอง] M ตั้ง [เมนูเพิ่มเติม] เปน [เปด] จะสามารถ
เลือกใชคุณลักษณะทั้งหมดได
17
ถายใตน้ํา (g M g M J)*
คุณสามารถนํากลองลงไปใตน้ําและถายภาพได
การตั้งคาจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเพื่อใหเหมาะ
กับการถายภาพใตน้ํา
ภาพสะทอน (g M g M L)
คุณสามาถถายภาพสมมาตรในแนวตั้งหรือ
แนวนอนไดเหมือนมีกระจกเงาตั้งอยูที่กลาง
หนาจอ
ตกแตงภาพ (g M A)
สามารถเพิ่มกรอบรอบภาพได
โดยเลือกแบบกรอบไดถึง 10 แบบ
* กอนจะใชงานกลองใตน้ํา กรุณาอาน “<สําคัญ> หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการกันกระแทก กันน้ํา กันฝุน และการควบแนน” (หนา 27) โดยละเอียด หลังจาก
ใชงานกลองใตน้ํา กรุณาอาน “การทําความสะอาดหลังจากใชกลองใตน้ํา” (หนา 38)
โดยละเอียดและทําความสะอาดกลอง
18 สนุกยิ่งขึ้น
สิ่งที่คุณสามารถทําไดเมื่อดูภาพ
1
2
3
4
15/11/2019
15:30
10
1 V E [แลกเปลี่ยนขอความ]: ชวยใหคุณเพิ่มขอความเสียงลงในภาพได
นอกจากนี้ยังสามารถตอบขอความได
V [เอ็ฟเฟกตภาพถาย]: ใหคุณแกไขภาพได
A [การจัดระดับ] หรือ I [ภาพโปรด]: ชวยปองกันภาพถูกลบโดย
ไมตั้งใจได
2 Z G [แสดงตามวันที่]: ชวยใหคุณแสดงภาพโดยเลือกจากวันที่ได
m [ฉายสไลด]: ชวยใหคุณแสดงภาพตามลําดับ
n
3
ใหคุณลบภาพได
l
4
E [ใสเครื่องหมายอัพโหลด]: ชวยใหคุณเลือกภาพเพือ่ อัพโหลดไปยัง
อุปกรณสมารท
y [รีทัช]: ชวยใหคุณคัดลอกหรือหมุนภาพได
l [ตั้งคากลอง]: ใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาของกลอง
หากคุณเลือก l M [ตั้งคากลอง] M ตั้ง [เมนูเพิ่มเติม] เปน [เปด] จะสามารถเลือก
ใชคุณลักษณะทั้งหมดได
สนุกยิ่งขึ้น 19
แตงหนาเพิ่ม (V M V M K)
คุณสามารถเปลี่ยนเอ็ฟเฟกต เชน เพิ่มสีแกม
เพิ่มรองพื้น และทําใหตาโตขึ้นได
จัดเรียงภาพ (V M V M p)
คุณสามารถจัดเรียงภาพที่ถายมาสี่ภาพเปนภาพ
เดียวได
แสตมป (V M V M G)
คุณสามารถเพิ่มแสตมปบนภาพได
โดยปรับขนาดแสตมปใหใหญหรือเล็ก และเลื่อนไป
ยังตําแหนงที่ตองการได
ฉายสไลด (Z M m)
คุณสามารถฉายสไลดที่มีตัวเคลื่อนไหวและดนตรีประกอบ
20 สนุกยิ่งขึ้น
เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น SnapBridge
เมื่อคุณทําการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางกลองกับอุปกรณสมารทที่มี
แอปพลิเคชั่น SnapBridge ติดตั้งอยู คุณสามารถสงภาพและภาพยนตร
ที่บนั ทึกไวในกลองไปยังอุปกรณสมารทได นอกจากนี้ยังสามารถใช
อุปกรณสมารทควบคุมกลองจากระยะไกลและถายภาพได
• ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นจาก Apple App Store® สําหรับ iOS และจาก Google
Play™ สําหรับ Android™ ไมสามารถใช “แอปพลิเคชั่น SnapBridge 360/170”
กับกลองนี้ได
• เยี่ยมชมไซตดาวนโหลดที่สามารถใชไดสําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอรชัน OS
ที่รองรับ
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชอุปกรณสมารทของคุณ ใหดูเอกสารที่ใหมากับ
อุปกรณสมารท
21
การเชื่อมตอกลองและอุปกรณสมารท
• ใสการดหนวยความจําที่มีพื้นที่วางเพียงพอเขาไปในกลอง
• ตรวจดูใหแนใจวาระดับแบตเตอรี่คงเหลือของกลองและอุปกรณสมารทมีเพียงพอ
• เปดใช Bluetooth บนอุปกรณสมารท
1 กด l จากนัน้ กด l [ตัง้ คากลอง]
M C [เมนูเครือขาย] M V
[เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท]
500
25m 0s
2 เมื่อหนาจอทางขวาปรากฏขึ้น ใหเปด
แอปพลิเคชั่น SnapBridge
แอปพลิเคชั่น
กลŒอง
SnapBridge
Camera name_XXXXXXXX
บนอุปกรณสมารท ใหŒไปที่ App Store
แลŒวคŒนหา
แอพชื่อ SnapBridge
หลังจากติดตั้งเสร็จแลŒว
ใหŒเปดแอพ SnapBridge ขึ้นมา
• ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนกลองและแอปพลิเคชั่น SnapBridge
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอ ดู “การเชื่อมตอกับอุปกรณ
สมารท (SnapBridge)” ใน “คูมือออนไลน” (หนา 2)
• สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่น SnapBridge ดู “วิธีใชงาน
ออนไลนของ SnapBridge” (หนา 2)
22 เชื่อมตอกับอุปกรณสมารท
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อความปลอดภัยของทาน
เพื่อปองกันความเสียหายกับทรัพยสินหรือการบาดเจ็บตอตัวทานเองหรือผูอื่น โปรดอาน
“เพื่อความปลอดภัยของทาน” ทั้งหมดกอนการใชงานผลิตภัณฑนี้
เก็บคําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยเหลานี้ไวในทีซ่ ึ่งผูใชผลิตภัณฑนี้สามารถอานได
อันตราย
หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้ที่จะแสดงดวย
สัญลักษณนี้ซึ่งมีความหมายวามีความเสี่ยงตอการ
เสียชีวิตสูงหรือการไดรับบาดเจ็บรุนแรง
คําเตือน
หากไมปฏิบตั ติ ามขอควรระวังเหลานีท้ จี่ ะแสดงดวย
สัญลักษณนอี้ าจทําใหเสียชีวติ หรือไดรบั บาดเจ็บรุนแรง
ขอควรระวัง
หากไมปฏิบตั ติ ามขอควรระวังเหลานีท้ จี่ ะแสดงดวย
สัญลักษณนอี้ าจทําไดรบั บาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
คําเตือน
• หามใชขณะเดินหรือขับขี่รถยนต การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
หรือบาดเจ็บได
• หามถอดแยกสวนประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑนี้ หามจับชิ้นสวนดานในที่เปดออก
เนื่องจากการตกหลนหรืออุบัติเหตุอื่นๆ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิด
ไฟฟาช็อตหรืออาการบาดเจ็บอื่นๆ ได
• ถาคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เชนมีกลิ่นผิดปกติ ความรอน หรือควันออกมาจาก
ผลิตภัณฑ ใหถอดแบตเตอรี่ หรือแหลงจายไฟออกทันที การใชงานตอไปอาจทําใหเกิด
ไฟไหม แผลไหม หรือการบาดเจ็บได
• อยาจับปลั๊กหรือเครื่องชารจขณะมือเปยก การไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้อาจทําใหเกิด
ไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• อยาใหผวิ หนังคุณสัมผัสกับผลิตภัณฑนจี้ นนานเกินไปขณะทีเ่ ครือ่ งทํางานหรือเสียบสายไฟ
อยู หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดแผลไหมระดับไมรนุ แรงได
23
• หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลประกายไฟหรือกาซเชนกาซหุงตม น้ํามันเชื้อเพลิง หรือแอโรซอล
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมได
• อยาหันแฟลชไปทางผูขับขี่ยวดยานพาหนะ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุได
• เก็บผลิตภัณฑนี้ใหพนมือเด็ก การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
หรือผลิตภัณฑเสียหายได นอกจากนี้ โปรดระวังชิ้นสวนขนาดเล็กติดคอ
หากเด็กกลืนชิ้นสวนของผลิตภัณฑนี้เขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที
• หามพัน มัด หรือหมุนสายคลองคอรอบคอของคุณ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได
• หามใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย USBที่ไมไดถูกออกแบบมา
เพื่อการใชงานกับผลิตภัณฑนี้ เมือ่ ใชแบตเตอรี่เครื่องชารจ อะแดปเตอร AC หรือสาย
USBที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานกับผลิตภัณฑนี้ หามทําดังตอไปนี้:
- สรางความเสียหาย ดัดแปลง รวมถึงดึงหรืองอสายไฟหรือสายเคเบิลแรงๆ
หามวางของหนักทับสายไฟ หามสัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอน
- ใชกับอะแดปเตอรหรือตัวแปลงไฟฟาสําหรับนักเดินทาง เพื่อแปลงความตางศักย
ไฟฟาจากโวลตหนึ่งไปเปนอีกโวลตหนึ่ง หรือหามใชกับตัวแปลงไฟฟา DC เปน AC
การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อตได
• หามจับปลั๊กไฟขณะที่ผลิตภัณฑกําลังชารจไฟหรือใชอะแดปเตอร AC ขณะที่มีพายุ
ฟาคะนอง หากไมปฏิบัตติ ามขอควรระวังนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อตได
• หามจับดวยมือเปลาในสถานที่ที่มีอุณหภูมสิ ูงหรือต่ําจัด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือความเย็นกัดได
ขอควรระวัง
• อยาปลอยใหเลนสหันเขาหาดวงอาทิตยหรือแหลงกําเนิดแสงสวางจาอื่นๆ
แสงทีถ่ ูกโฟกัสโดยเลนสสามารถทําใหเกิดไฟลุกไดหรือสรางความเสียหายตอชิ้นสวนภายในกลอง
เมื่อถายวัตถุที่ยอนแสง ใหกันดวงอาทิตยออกจากเฟรม
• ปดผลิตภัณฑนี้เมื่อมีการหามใชงาน ปดการใชงานคุณสมบัติไรสายเมือ่ มีการหามใชงาน
อุปกรณไรสาย คลื่นความถี่วิทยุที่สงออกมาจากผลิตภัณฑอาจสรางความขัดขอrตออุปกรณ
บนเครือ่ งบินหรือในโรงพยาบาลหรือศูนยบริการทางการแพทยอื่นๆ
• ถอดแบตเตอรี่และตัดการเชื่อมตออะแดปเตอร ACถาจะไมมีการใชงานผลิตภัณฑนี้
เปนเวลานาน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
24 เพื่อความปลอดภัยของทาน
• หามยิงแฟลชเมื่อกลองอยูใกลหรือติดกับผิวหนังหรือวัตถุ การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้
อาจกอใหเกิดการผิวไหมหรือไฟไหมได
• หามทิ้งผลิตภัณฑไวในที่ที่มอี ุณหภูมสิ ูงเกินเปนเวลานาน เชน ในรถที่ปดอยูหรือการถูก
แสงแดดโดยตรง การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ
เสียหายได
• หามขนยายกลองที่ตอขาตั้งกลองหรืออุปกรณเสริมที่คลายกันไว การไมปฏิบัติตาม
ขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
อันตรายสําหรับแบตเตอรี่
• หามใชแบตเตอรี่ในทางที่ผิด หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้อาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว
เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได:
- ใชเฉพาะแบตเตอรีท่ ี่ผานการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้
- อยาใหแบตเตอรีส่ ัมผัสกับเปลวไฟ หรือความรอนสูง
- หามถอดแยกชิ้นสวน
- หามลัดวงจรขั้วตอโดยการสัมผัสกับสรอยคอ กิ๊บติดผม หรือวัตถุโลหะอื่น
- หามกักเก็บแบตเตอรี่หรือผลิตภัณฑอื่น ในที่ที่เครือ่ งจะไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง
• ชารจตามที่ระบุไวเทานั้น หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้ าจทําใหแบตเตอรี่รวั่ เกิดความรอน
จัดเกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
• หากของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนดวงตา ใหลางดวยน้ําสะอาดและพบแพทยทันที
หากลาชาสามารถสรางอาการบาดเจ็บตอดวงตา
คําเตือนสําหรับแบตเตอรี่
• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอรีเ่ ขาไป ใหรีบไปพบแพทยทันที
• อยาจุมแบตเตอรี่ ในน้ําหรือใหสัมผัสกับฝน การไมปฏิบัติตามขอควรระวังนีอ้ าจกอใหเกิด
อาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได ใหเช็ดผลิตภัณฑใหแหงทันทีดวยผาเช็ดตัวหรือสิ่งอื่น
ที่คลายกันถาผลิตภัณฑเปยก
• ใหหยุดใชงานทันที หากสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของแบตเตอรี่ เชน สีตก
หรือรูปรางผิดเพี้ยน ใหหยุดชารจแบตเตอรี่EN-EL19 แบบรีชารจได หากแบตเตอรี่
ไมชารจในเวลาที่กําหนด การไมปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานี้อาจทําใหแบตเตอรีร่ ั่ว
เกิดความรอนจัด เกิดการแตก หรือไฟติดขึ้นได
เพื่อความปลอดภัยของทาน 25
• เมือ่ ไมตองการ แบตเตอรี่ แลวใหติดเทปทีข่ ั้วทั้งสองขาง หากมีวัตถุโลหะเขามาสัมผัส
ขั้วแบตเตอรี่ อาจทําใหเกิดไฟไหม มีความรอนสูง หรือแตกได
• ถาหากของเหลวในแบตเตอรี่ออกมาสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือเสื้อผา ใหลางบริเวณ
ที่สัมผัสออกดวยน้ําสะอาดปริมาณมากโดยทันที หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจทําให
ผิวหนังระคายเคือง
26 เพื่อความปลอดภัยของทาน
<สําคัญ> หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก
กันน้ํา กันฝุน และการควบแนน
• ประสิทธิภาพในการกันกระแทก กันน้ํา และกันฝุนที่อธิบายไว ณ ที่นไี้ มไดรับประกันวากลองจะ
ยังคงกันน้ําไดอยางสมบูรณ หรือไมเกิดการชํารุดเสียหายและปญหาในทุกกรณี
• หามทํากลองตกหรือกระแทกกลองรุนแรง จนเปนเหตุใหกลองไดรับการกระทบ การสั่นสะเทือน
หรือแรงดันมากเกินไป หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจสงผลใหกลองเสียรูปทรง ทําใหน้ํา
ซึมเขาไปในกลอง หรือทําใหซีลผนึกชํารุดเสียหาย และเปนผลใหกลองทํางานผิดปกติ
• การรับประกัน Nikon ของคุณอาจไมคุมครองปญหาที่เกิดจากน้ําซึมเขาไปในกลอง เนื่องจาก
การใชงานกลองอยางไมเหมาะสม
หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก
กลองนี้ผานการทดสอบภายในองคกรของ Nikon (การทดสอบการตกกระแทกจากความสูง 180 ซม.
บนแผงไมอัดหนา 5 ซม.) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน MIL-STD-810G w/Change 1 Method
516.7-Shock*
การเปลี่ยนแปลงของรูปรางภายนอก เชน การลอกออกของสีและการเสียรูปทรงของกลอง จะไมอยู
ภายใตการทดสอบภายในองคกรของ Nikon
* มาตรฐานวิธีการทดสอบของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา การทดสอบนี้กําหนดโดยการเตรียม
กลอง 5 ตัว และควรแนใจวาภายในจํานวนกลอง 5 ตัวผานการทดสอบ โดยการปลอยกลองตกใน
ทิศทางตางๆ 26 ทิศทาง (8 มุม, 12 ขอบ และ 6 ดาน) จากความสูงที่ 122 ซม.
หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกันน้ําและกันฝุน
กลองนี้ไดรับการประเมินวามีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานการกันน้ํา JIS/IEC ระดับ 8 (IPX8)
และมาตรฐานการกันฝุน JIS/IEC ระดับ 6 (IP6X) และสามารถถายภาพใตน้ําที่ความลึก 10 ม.
ไดนานถึง 60 นาที*
* การประเมินนี้แสดงใหเห็นวากลองไดรับการออกแบบมาเพื่อทนตอแรงดันน้ําระดับหนึ่ง เปนระยะเวลา
หนึ่ง เมื่อใชกลองตามวิธีการที่ Nikon กําหนด
• ประสิทธิภาพในการกันน้ําของกลองนี้ไดรับการทดสอบในน้ําจืด (สระวายน้ํา แมน้ํา และทะเลสาบ)
และน้ําทะเลเทานั้น
• สวนที่เปนดานในของกลองจะไมกันน้ํา น้ําที่ซึมเขาไปภายในกลองอาจทําใหชิ้นสวนเปนสนิม
สงผลใหตองเสียคาใชจายสูงในการซอม หรืออาจเกิดความเสียหายที่ไมสามารถซอมได
• อุปกรณเสริมไมกันน้ํา
B ขอควรระวังเมื่อทําความสะอาด
• หามใชอุปกรณปลายแหลมเจาะไมโครโฟนหรือลําโพง หากดานในกลองชํารุดเสียหาย ประสิทธิภาพ
ในการกันน้ําจะเสื่อมลง
• หามใชสบู สารซักฟอกที่เปนกลางหรือสารเคมี เชน น้ํามันเบนซิน
เพื่อความปลอดภัยของทาน 27
หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก กันน้ํา และ
กันฝุน
• อยาทํากลองตก กระแทกกับวัตถุแข็ง เชน กอนหิน หรือโยนกระแทกผิวน้ํา
• หามใหกลองไดรับการกระแทก เมื่อใชกลองใตน้ํา
- หามใหกลองปะทะแรงดันน้ําโดยนําไปรองใตน้ําเชี่ยวหรือน้ําตก
- หามใชกลองใตน้ําลึกกวา 10 ม.
- ตองแนใจวาไมทํากลองตกเมือ่ อยูใตน้ํา กลองนี้ไมลอยในน้ํา
• หามใชกลองใตน้ําตอเนื่อง 60 นาทีหรือนานกวา
• หามเสียบการดหนวยความจํา หรือแบตเตอรี่ที่เปยกเขาไปในกลอง
- หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําขณะที่กลองหรือมือเปยก
การทําเชนนั้นอาจทําใหน้ําซึมเขาไปในกลอง หรือเปนเหตุใหกลองทํางานผิดปกติได
• หามเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําเมือ่ อยูใตน้ํา
• หากความชื้น เชน ละอองน้ํา เกาะที่ดานนอก
ของกลองหรือดานในของฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
ใหเช็ดออกดวยผาแหงเนื้อนุมทันที
- หากมีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่ดานนอก
ของกลองหรือดานในของฝาปดชองบรรจุ
แบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
ใหขจัดออกดวยลูกยางเปาลมหรือผาเนื้อนุม
ทันที
- หากมีสิ่งแปลกปลอมติดอยูที่ปะเก็นกันน้ําภายใน
ปะเก็นกันน้ํา
ฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการด
หนวยความจํา ใหขจัดออกโดยใชแปรงที่ใหมา หามใช
แปรงที่ใหมาสําหรับจุดประสงคอื่นนอกเหนือจากการ
ทําความสะอาดปะเก็นกันน้ํา
• หามทิ้งกลองไวในสภาวะที่เย็น หรือในสภาวะที่รอ นซึ่งมี
อุณหภูมิ 40°C ขึ้นไปเปนระยะเวลานาน
- การทําเชนนั้นอาจทําใหประสิทธิภาพในการกันน้ําของ
กลองลดลง
- เมือ่ ใชกลองใตน้ํา ตองแนใจวาอุณหภูมิน้ําอยูระหวาง 0°C ถึง 40°C
• หามใชกลองบริเวณน้ําพุรอน
28 เพื่อความปลอดภัยของทาน
กอนใชกลองใตน้ํา
ตรวจเช็ครายการดานลางนี้กอนใชกลองใตน้ํา
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมมสี ิ่งแปลกปลอมอยูภายในฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผนการด
หนวยความจํา
• ตรวจสอบใหแนใจวาปะเก็นกันน้าํ ของฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา
ไมมรี อยแตกหรือเสียรูปทรง
- ตรวจใหแนใจวาปะเก็นกันน้ําไมหลุดออกจากกลอง
• ตรวจใหแนใจวาปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําแนนแลว
- เลื่อนฝาปดจนมีเสียงคลิกเมื่อล็อคเขาที่
หมายเหตุเกีย่ วกับอุณหภูมิที่เหมาะกับการใชงาน ความชื้น และการ
ควบแนน
กลองนี้ผานการทดสอบการใชงานที่อุณหภูมติ ั้งแต –10°C ถึง +40°C
เมื่อคุณใชกลองในบริเวณอากาศหนาวเย็นหรือพื้นที่สูง ใหปฏิบัติตามขอควรระวังดังตอไปนี้
• ประสิทธิภาพของแบตเตอรีจ่ ะลดลงชั่วคราวเมื่ออากาศเย็น เก็บกลองและแบตเตอรีไ่ วในที่อบอุน
กอนใชงาน
• ประสิทธิภาพของกลองอาจเสื่อมลงชั่วคราวหากกลองอยูในที่ที่อากาศเย็นจัดเปนเวลานาน
ตัวอยางเชน จอภาพอาจมืดกวาปกติทันทีหลังจากที่เปดใชงานกลอง หรืออาจเกิดภาพตกคาง
● สภาวะแวดลอมที่มก
ั กอใหเกิดการควบแนน
อาจเกิดฝา (การควบแนนของไอน้ํา) ขึ้นที่ดานในของจอภาพหรือเลนสเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ฉับพลัน หรือความชื้นสูง เชน ในสภาวะแวดลอมที่อธิบายดานลางนี้ ซึ่งไมใชการทํางานผิดปกติหรือ
ขอบกพรองของกลอง
• นํากลองที่อยูบนบกอุณหภูมิสูงไปจุมลงในน้ําเย็นทันที
• นํากลองเขาไปในสถานที่อบอุน เชน ภายในอาคาร หลังจากอยูกลางแจงซึ่งมีอากาศเย็น
• เปดหรือปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําในสภาพแวดลอมทีม่ ี
ความชื้นสูง
● การลดการควบแนน
• เปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจํา ใสกลองและสารดูดความชื้น
ที่มจี ําหนายทัว่ ไปลงในภาชนะ เชน ถุงพลาสติก และปดใหสนิท
การควบแนนมีโอกาสเกิดขึ้นนอยลงหากความชื้นในกลองลดลง
• กอนจะใชงานกลองใตน้ํา หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในสถานที่ทกี่ ลองจะรอนได (เชน ถูกแสงแดด
โดยตรง)
หากคุณนํากลองลงไปในน้ําขณะที่กลองรอน การเปลี่ยนอุณหภูมิอยางกะทันหันอาจทําใหเกิด
การควบแนน
เพื่อความปลอดภัยของทาน 29
● การไลฝา
• ปดการทํางานของกลองและเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี/่ ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําใน
สถานที่ที่มอี ุณหภูมิแวดลอมคงที่ (หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มอี ุณหภูมิสูง, ความชื้นสูง, เม็ดทรายหรือ
ฝุนละออง)
ในการไลฝา ใหถอดแบตเตอรี่และการดหนวยความจําออก และเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/
ชองบรรจุแผนการดหนวยความจําทิ้งไว เพื่อใหกลองปรับเขากับสภาวะอุณหภูมิแวดลอมคงที่
การตรวจสอบและการซอมแซม
• หากกลองถูกกระทบดวยความรุนแรง ขอแนะนําใหติดตอรานคาหรือตัวแทนบริการที่ไดรบั อนุญาต
จาก Nikon เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการกันน้ํา (มีคา บริการ)
• หากปะเก็นกันน้ําเริ่มเสื่อมลง ใหติดตอรานคาหรือตัวแทนบริการที่ไดรบั อนุญาตจาก Nikon
ประสิทธิภาพในการกันน้ําของปะเก็นกันน้ําอาจเริ่มเสื่อมลงหลังจากหนึ่งป
• หากน้ําซึมเขาไปภายในกลอง ใหหยุดใชงานกลองทันทีและนํากลองไปยังตัวแทนบริการที่ไดรับ
อนุญาตจาก Nikon
30 เพื่อความปลอดภัยของทาน
หมายเหตุเกีย่ วกับฟงกชั่นการสื่อสารไรสาย
ขอกําหนดของอุปกรณไรสาย
อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายที่รวมอยูในผลิตภัณฑชิ้นนีเ้ ปนไปตามขอกําหนดของอุปกรณไรสายใน
ประเทศที่จําหนาย และหามมิใหใชในประเทศอื่นๆ (ผลิตภัณฑที่ซื้อใน EU หรือ EFTA สามารถนําไป
ใชไดทกุ แหงใน EU และ EFTA) Nikon จะไมรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการใชงานใน
ประเทศอื่นๆ ผูใชที่ไมแนใจเกี่ยวกับขอมูลประเทศตนทางที่จัดจําหนาย ควรสอบถามจากศูนยบริการ
Nikon ในพื้นที่หรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง ขอกําหนดนี้มผี ลใชกับการทํางาน
ไรสายเทานั้นและไมมผี ลกับการใชงานผลิตภัณฑในลักษณะอื่นๆ
ความปลอดภัย
แมวาขอดีหนึ่งของผลิตภัณฑนี้คือการยินยอมใหบุคคลอื่นเชื่อมตอเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลแบบไรสาย
ไดอยางอิสระที่ใดก็ตามภายในขอบเขต แตเหตุการณตอไปนี้อาจเกิดขึ้นไดหากไมเปดใชงานระบบ
ความปลอดภัย:
• การขโมยขอมูล: บุคคลที่สามผูมเี จตนามิชอบอาจขัดขวางการสงผานขอมูลแบบไรสายเพื่อขโมย
ID ของผูใช, รหัสผาน และขอมูลสวนตัวอื่นๆ
• การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต: ผูใชที่ไมไดรับอนุญาตอาจเขาถึงเครือขายและเปลี่ยนแปลงขอมูล
หรือดําเนินการที่เปนการมุงรายอื่นๆ โปรดทราบวา เนื่องจากการออกแบบของระบบเครือขาย
ไรสาย การโจมตีที่มคี วามเชี่ยวชาญอาจทําใหสามารถเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตไดแมจะเปด
ใชงานระบบความปลอดภัยแลวก็ตาม ซึ่ง Nikon จะไมรับผิดชอบตอการรัว่ ไหลของขอมูลที่อาจ
เกิดขึ้นในระหวางการโอนยายขอมูล
• หามเขาถึงเครือขายที่คุณไมไดรบั อนุญาตใหใชงาน แมวา เครือขายเหลานั้นจะแสดงอยูบน
สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็ตาม การกระทําดังกลาวอาจถือเปนการเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาต ใหเขาถึงเฉพาะเครือขายที่คุณไดรับอนุญาตใหใชงานเทานั้น
การจัดการขอมูลสวนบุคคลและประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ
• ขอมูลผูใชที่ลงทะเบียนและกําหนดคาไวในผลิตภัณฑ ซึ่งรวมไปถึงการตั้งคาการเชื่อมตอ LAN
ไรสายและขอมูลสวนตัวอื่นๆ อาจถูกปรับเปลี่ยนและสูญหายอันเปนผลมาจากความผิดพลาด
ในการใชงาน ไฟฟาสถิต อุบัติเหตุ การทํางานผิดพลาด การซอมแซม หรือการใชงานอื่นๆ โปรด
ทําสําเนาขอมูลที่สําคัญเก็บไวแยกตางหาก Nikon จะไมรบั ผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง
หรือทางออม หรือการสูญเสียผลประโยชนอันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนหรือสูญหายของ
เนื้อหาที่ไมไดมีสาเหตุมาจาก Nikon
• กอนทําการทิง้ ผลิตภัณฑนหี้ รือสงตอใหเจาของใหม ใหใชเมนูตงั้ คากลอง M [ใชคา ตัง้ จากโรงงาน]
ลบขอมูลผูใ ชทลี่ งทะเบียนและกําหนดคาไวกบั ผลิตภัณฑนที้ งั้ หมด รวมทัง้ การตัง้ คาการเชือ่ มตอ
LAN ไรสาย และขอมูลสวนบุคคลอืน่ ๆ
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย ซึ่งเปนผลจากการใชผลิตภัณฑที่ไมไดรบั อนุญาตโดย
บุคคลที่สาม ในเหตุการณซึ่งผลิตภัณฑถูกขโมยหรือสูญหายไป
เพื่อความปลอดภัยของทาน 31
ขอควรระวังเมือ่ ทําการสงออกหรือนําผลิตภัณฑนี้ไปตางประเทศ
ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตระเบียบขอบังคับของฝายบริหารการสงออกสหรัฐอเมริกา (EAR) การสงออก
ไปยังประเทศอื่นๆ ไมจําเปนตองขออนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากประเทศตอไปนี้
ที่สหรัฐอเมริกามีคําสั่งหามคาขาย หรือเปนผลิตภัณฑควบคุมพิเศษ: คิวบา, อิหราน, เกาหลีเหนือ,
ซูดานและซีเรีย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได)
ประกาศสําหรับลูกคาในประเทศไทย
เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกําหนดของ กสทช
32 เพื่อความปลอดภัยของทาน
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
ปฏิบัติตามขอควรระวังตามที่อธิบายไวดานลางนี้นอกเหนือจากคําเตือนใน “เพื่อความปลอดภัย
ของทาน” (หนา 23-26) และ “<สําคัญ> หมายเหตุเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการกันกระแทก กันน้ํา
กันฝุน และการควบแนน” (หนา 27-30) เมื่อใชงานหรือจัดเก็บกลองของคุณ
ตัวกลอง
หามกระแทกกลองอยางรุนแรง
การกระทบกระแทกหรือสั่นสะเทือนรุนแรงอาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได นอกจากนั้น หามสัมผัส
หรือใชแรงกับเลนส
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลัน เชน การเขาหรือออกจากอาคารทีร่ อนในวันที่อากาศหนาว
สามารถกอใหเกิดการควบแนนของไอน้ําภายในตัวกลอง เพื่อปองกันการเกิดไอน้ําควบแนนดังกลาว
ใหใสกลองลงในซองใสกลองหรือในถุงพลาสติกกอนจะนํากลองออกไปสัมผัสกับอุณหภูมิซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงทันที
เก็บไวใหหางจากสนามแมเหล็กรุนแรง
อยาใชหรือจัดเก็บกลองไวใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือสนามแมเหล็กรุนแรง
การกระทําดังกลาวอาจทําใหขอมูลสูญหายหรือกลองทํางานผิดปกติ
อยาสองหรือจอเลนสโดยตรงกับแสงจาเปนเวลานาน
ใหหลีกเลี่ยงการสองหรือจอเลนสโดยตรงกับดวงอาทิตยหรือแหลงผลิตแสงจาอื่นๆ เปนเวลานาน
เมื่อใชหรือเก็บกลอง แสงจาดังกลาวอาจทําใหเซ็นเซอรภาพเสื่อมสภาพ หรือทําใหมสี ีขาวฟุงใน
ภาพถายได
ปดการทํางานของกลองกอนถอดหรือปลดการเชือ่ มตอแหลงพลังงานหรือการด
หนวยความจําออก
หามถอดแบตเตอรี่ขณะที่กลองเปดทํางานหรือกําลังบันทึกหรือลบภาพอยู การฝนตัดการจายพลังงาน
ออกในกรณีเหลานี้อาจทําใหขอมูลสูญหายหรือทําใหการดหนวยความจําหรือวงจรภายในชํารุด
เสียหาย
หมายเหตุเกีย่ วกับจอภาพ
• จอภาพ (รวมชองมองภาพอิเล็กทรอนิกส) สรางขึ้นโดยใชความแมนยําสูงมาก มีพิกเซลใชงาน
ไดจริงไมต่ํากวา 99.99% โดยจะมีสวนที่หายไปหรือไมทํางานนอยกวา 0.01% ดังนั้น หนาจอ
เหลานีจ้ ะมีเม็ดสีพิกเซลที่สวาง (สีขาว สีแดง สีน้ําเงิน หรือสีเขียว) หรือดับ (สีดํา) อยูเสมอ ซึ่ง
ไมใชการทํางานผิดปกติใดๆ และไมสงผลตอภาพที่บันทึกดวยกลองเครือ่ งนี้
• อาจดูภาพบนจอภาพไดไมชัดเจนเมือ่ อยูในสถานที่มีแสงจา
• หามใชแรงกดบนจอภาพ เนื่องจากอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือการทํางานที่ผิดปกติ ควร
ระมัดระวังไมใหโดนเศษกระจกบาด รวมทั้งระวังไมใหคริสตัลเหลวจากหนาจอสัมผัสถูกผิวหนัง
หรือเขานัยนตาหรือปาก
เพื่อความปลอดภัยของทาน 33
แบตเตอรี่
ขอควรระวังในการใชงาน
• โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจจะรอนขึ้นหลังจากใชงาน
• หามใชแบตเตอรี่เมื่ออุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 0°C หรือสูงกวา 40°C เนือ่ งจากอาจทําใหเกิด
ความเสียหายหรือการทํางานที่ผิดปกติ
• หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติ เชน เกิดความรอนจัด ควัน หรือกลิ่นผิดปกติออกมาจาก
แบตเตอรี่ ใหหยุดใชงานทันทีและสอบถามผูจําหนายหรือตัวแทนบริการของ Nikon ที่ไดรับ
การแตงตั้ง
• หลังจากนําแบตเตอรีอ่ อกจากกลองหรือเครื่องชารจแบตเตอรี่ทเี่ ปนอุปกรณเสริม ใหนําแบตเตอรี่
ใสลงในถุงพลาสติก เปนตน เพื่อเปนฉนวนหอหุม
การชารจแบตเตอรี่
กอนนํากลองไปใช ใหตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ และเปลี่ยนหรือชารจแบตเตอรี่ หากจําเปน
• ชารจแบตเตอรี่ในรมโดยมีอุณหภูมิโดยรอบอยูที่ 5°C ถึง 35°C กอนใชงาน
• อุณหภูมแิ บตเตอรีส่ ูงอาจทําใหไมสามารถชารจแบตเตอรี่ไดอยางถูกตองหรือสมบูรณ และอาจ
ลดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ โปรดทราบวาแบตเตอรี่อาจจะรอนขึ้นหลังจากการใชงาน ใหรอ
จนกวาแบตเตอรี่จะเย็นลงกอนจึงจะชารจ
เมือ่ ทําการชารจแบตเตอรี่ทใี่ สในกลองนี้โดยใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ หรือ
คอมพิวเตอร แบตเตอรีจ่ ะไมชารจที่อุณหภูมแิ บตเตอรีต่ ่ํากวา 5°C หรือสูงกวา 55°C
• เมือ่ อุณหภูมขิ องแบตเตอรี่อยูระหวาง 45°C–55°C ความจุในการชารจของแบตเตอรี่จะลดลง
• หามชารจตอเมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว เพราะจะทําใหประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลดลง
• อุณหภูมแิ บตเตอรีอ่ าจสูงขึ้นระหวางการชารจ อยางไรก็ตาม นี่ไมใชการทํางานทีผ่ ิดปกติ
การพกพาแบตเตอรี่สํารอง
หากเปนไปได เมื่อจะถายภาพในโอกาสสําคัญ ใหพกแบตเตอรีส่ ํารองที่ชารจจนเต็มไปดวย
การใชแบตเตอรี่เมื่ออากาศเย็น
ในวันที่อากาศหนาวเย็น ความจุของแบตเตอรีม่ ีแนวโนมจะลดลง ถาใชงานแบตเตอรีท่ ี่คายประจุ
จนหมดที่อุณหภูมติ ่ํา กลองอาจไมเปดการทํางาน เก็บแบตเตอรีส่ ํารองไวในทีอ่ บอุนและเปลี่ยนเมือ่
จําเปน เมือ่ ไดรบั ความอบอุน แบตเตอรี่ที่เย็นอาจฟนพลังงานที่ชารจไวมาไดบางสวน
ขั้วแบตเตอรี่
สิ่งสกปรกตรงขั้วแบตเตอรี่อาจทําใหกลองทํางานผิดปกติได หากขั้วแบตเตอรีส่ กปรก ใหเช็ดสิ่งสกปรก
ออกดวยผาแหงที่สะอาดกอนนําไปใชงาน
34 เพื่อความปลอดภัยของทาน
การชารจแบตเตอรี่ที่หมดเกลี้ยง
การเปดหรือปดการทํางานของกลองขณะที่ใสแบตเตอรีท่ ี่หมดเกลี้ยงไวในกลอง อาจทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง ชารจแบตเตอรีท่ ี่หมดเกลี้ยงกอนนําไปใชงาน
การจัดเก็บแบตเตอรี่
• นําแบตเตอรีอ่ อกจากกลองหรือเครือ่ งชารจแบตเตอรี่ทเี่ ปนอุปกรณเสริมทุกครั้งที่ไมไดใชงาน
ขณะที่ใสแบตเตอรี่ในกลอง กระแสไฟปริมาณเล็กนอยจะไหลออกจากแบตเตอรี่ แมเมือ่ ไมได
ใชงาน ซึ่งอาจทําใหแบตเตอรีค่ ายประจุเกินและใชงานไมไดอีกตอไป
• แนะนําใหชารจแบตเตอรี่ที่ใชงานแลวภายในหกเดือน เมื่อจัดเก็บแบตเตอรีไ่ วเปนเวลานาน ให
นํามารีชารจอยางนอยหนึ่งครัง้ ทุกๆ หกเดือนและใชงานกลองจนกวาสัญลักษณแสดงระดับ
พลังงานแบตเตอรี่จะอยูที่ U กอนจะนํากลับไปเก็บ
• นําแบตเตอรีใ่ สลงในถุงพลาสติก เปนตน เพื่อเป็นฉนวนหอหุมและจัดเก็บในทีเ่ ย็น ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวในทีแ่ หงซึ่งมีอุณหภูมแิ วดลอมระหวาง 15°C ถึง 25°C หามเก็บแบตเตอรี่ในบริเวณ
ที่รอ นหรือเย็นจัด
อายุการใชงานของแบตเตอรี่
เครื่องหมายบอกเมื่อแบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มมีพลังงานลดลงเมื่อใชงานที่อุณหภูมิหอง แสดงวาจะ
ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ใหม
การรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใชแลว
รีไซเคิล แบตเตอรี่ ตามวิธีการที่สอดคลองกับกฎหมายภายในทองถิ่น
ตรวจสอบใหแนใจกอนวาติดเทปที่ขั้วทั้งสองขางแลว
อะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่
• ใชอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P รวมกับอุปกรณที่รองรับการใชงานรวมกันได
เทานัน้ หามใชกับอุปกรณยี่หออื่นหรือรุนอื่น
• หามใชสาย USB อื่นที่นอกเหนือจาก UC-E21 การใชสาย USB นอกเหนือจากรุน UC-E21 อาจ
กอใหเกิดความรอนสูง เพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
• ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็ตาม หามใชอะแดปเตอร AC รุนอื่นหรือของผูผลิตรายอื่น นอกเหนือ
จากอะแดปเตอร AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ EH-73P และหามใชอะแดปเตอร AC USB หรือ
เครือ่ งชารจแบตเตอรีม่ ือถือที่มีจําหนายทั่วไป หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังนี้ อาจสงผลใหกลอง
เกิดความรอนสูงหรือเสียหายได
• EH-73P ใชงานไดกับชองเสียบปลั๊กไฟที่จายไฟ AC 100–240 V, 50/60 Hz เมื่อนํากลองไปใชใน
ประเทศอื่น ใหใชอะแดปเตอรปลั๊ก (ที่มจี ําหนายทั่วไป) ตามความจําเปน โปรดสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอรปลั๊กจากบริษัทตัวแทนการทองเทีย่ ว
• สัญลักษณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนี้แสดงใหเห็นตอไปนี้:
D ไฟฟากระแสสลับ, E ไฟฟากระแสตรง, F ระดับอุปกรณ Class II
(โครงสรางของผลิตภัณฑที่เปนคูฉนวน)
เพื่อความปลอดภัยของทาน 35
ขอมูลและขอควรระวัง
การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูทั้งชีวิต” จึงใหการสนับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง
โดยคุณสามารถคนหาขอมูลตางๆ ที่อัพเดตอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปนี้:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรป: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: http://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเยี่ยมชมเว็บไซตเหลานี้เพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตา งๆ คําถามที่
พบบอย (FAQ) และคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล รับขอมูลเพิ่มเติมได
จากตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของคุณ โปรดดูขอมูลสถานที่ตดิ ตอไดจากเว็บไซตดานลางนี้
https://imaging.nikon.com/
กอนถายภาพสําคัญ
กอนถายภาพในโอกาสสําคัญ (เชน งานแตงงาน หรือกอนพกพากลองไประหวางเดินทางทองเที่ยว)
ใหทดลองถายภาพดูกอนเพื่อใหแนใจวากลองทำงานเปนปกติ Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
หรือการสูญเสียผลประโยชนที่อาจมีสาเหตุมาจากการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon เทานั้น
กลอง Nikon COOLPIX ไดรับการออกแบบดวยมาตรฐานสูงสุด ประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอน
มีเพียงเฉพาะอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกส Nikon เทานัน้ (ไดแก เครือ่ งชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ อะแดปเตอร
AC สําหรับชารจแบตเตอรี่ อะแดปเตอร AC และสาย USB) ซึ่งไดรบั การรับรองจาก Nikon ใหใชรว มกับ
กลองดิจิตอล Nikon โดยผลิตขึ้นและผานการทดสอบรับรองแลววาสามารถทํางานไดตามขอกําหนดดาน
การปฏิบตั งิ านและความปลอดภัยของวงจรอิเล็กทรอนิกส
การใชงานอุปกรณเสริมอิเล็กทรอนิกสที่ไมใชยี่หอ NIKON อาจทําใหกลองชํารุดเสียหาย และทําใหเงื่อนไข
การรับประกันของ NIKON สิ้นสุดลง
แผนซีลฮอโลแกรมที่ระบุวาอุปกรณเสริมนั้นเป็นผลิตภัณฑ Nikon ของแทจะติดอยูที่
แบตเตอรี่ลเิ ธียมไอออนแบบรีชารจ
การใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชารจของบริษัทอื่นที่ไมมีแผนซีลฮอโลแกรมของ
Nikon อาจรบกวนการทํางานปกติของกลองหรือทําใหแบตเตอรี่รอนเกินไป เกิดประกายไฟ โปงบวม หรือ
รั่วได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับอุปกรณเสริมยี่หอ Nikon กรุณาติดตอผูแทนจําหนาย Nikon ที่ไดรับการ
แตงตัง้ ในเขตพื้นที่
36 เพื่อความปลอดภัยของทาน
เกี่ยวกับคูมือการใชงาน
• หามนําสวนใดๆ ของคูม ือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไปทําการคัดลอก ถายทอดตอ บันทึกไว เพื่อถายทอด
ตอเก็บไวในระบบซึ่งเรียกคนคืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะในรูปแบบใดหรือเพื่อ
จุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon กอน
• ภาพประกอบของเนื้อหาและหนาจอกลองในคูมือการใชงานเลมนี้ อาจแตกตางจากผลิตภัณฑจริง
• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ไดกลาว
ไวในคูมือที่ใหมากับผลิตภัณฑนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
• Nikon จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑนี้
• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในคูมือฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม เราขอ
ขอบคุณ หากคุณพบและแจงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่
ของคุณ (ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)
เปนไปตามประกาศกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ หามใชรูปถายหรือสื่อบันทึกชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่สรางจากกลองถายรูปโดยไมได
รับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้มีขอยกเวนที่อนุญาตใหใชในงานสวนบุคคลได แตโปรดทราบวาอาจมี
การจํากัดการใชงานแมกระทั่งการใชงานสวนบุคคล ในกรณีที่เปนรูปถายหรือสื่อบันทึกของงานนิทรรศการ
หรือการแสดงสดตางๆ
การทิ้งและกําจัดอุปกรณเก็บขอมูล
การลบภาพหรือการฟอรแมตอุปกรณเก็บขอมูล เชน การดหนวยความจํา หรือหนวยความจําในตัวกลอง
ไมไดเปนการลบขอมูลรูปภาพตนฉบับออกโดยสมบูรณ บางครั้งไฟลภาพซึ่งลบทิ้งไปแลวในอุปกรณเก็บ
ขอมูลที่โยนทิ้งไป สามารถเรียกกลับคืนไดดวยการใชซอฟตแวรที่วางจําหนายอยูทั่วไป ทั้งนี้อาจเปนผล
ทําใหขอมูลภาพสวนบุคคลถูกนําไปใชดว ยจุดประสงคที่มุงราย การรับประกันความเปนสวนบุคคลของ
ขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูใช
กอนการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือเจาของอุปกรณเก็บขอมูล ควรแนใจวาไดรีเซ็ทการตัง้ คาของกลองทั้งหมด
แลวโดยใชเมนูการตั้งคากลอง M [ใชคาตัง้ จากโรงงาน] หลังจากทําการรีเซ็ทแลว ใหใชซอฟตแวรที่มี
จําหนายทั่วไปลบขอมูลทั้งหมดทิ้ง หรือฟอรแมตอุปกรณโดยใชเมนูการตั้งคากลอง M [ฟอรแมต] หรือ
[ฟอรแมตการด] แลวเก็บบันทึกขอมูลภาพซึ่งไมไดเปนขอมูลสวนบุคคล (เชน ภาพทองฟาปลอดโปรง)
เขาไปใหมใหเต็มอุปกรณเก็บขอมูลนั้น นอกจากนี้ควรเปลี่ยนภาพในเมนูการตั้งคากลอง M [จอตอนรับ]
M [เปด: แสดงภาพ] เปนภาพอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับการทิ้งหรือการเปลี่ยนมือ
เมื่อลงมือทําลายการดหนวยความจํา ควรกระทําดวยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น
สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อแสดงสัญลักษณแสดงความสอดคลองที่กลองยอมรับ
เขาสูโหมดถายภาพหรือโหมดแสดงภาพ M ปุมตัวเลือก 4 (l) M l ตั้งคากลอง M
k สัญลักษณแสดงความสอดคลอง
เพื่อความปลอดภัยของทาน 37
การทําความสะอาดและจัดเก็บ
การทําความสะอาดหลังจากใชกลองใตน้ํา
ปฏิบัตติ ามขั้นตอนดานลางเพื่อลางกลองดวยน้ําสะอาดภายใน 60 นาทีหลังจากใชกลองใตน้ําหรือริม
ชายหาด
1. ปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุแผน
การดหนวยความจําตลอดเวลาขณะลางกลอง
ดวยน้ําสะอาด
• นํากลองไปแชน้ําสะอาดในอางกนตื้นเปนเวลา
10 นาที
• แชกลองในน้ําสะอาด และเขยากลองในน้ําอยาง
เพียงพอ เพื่อใหสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาจากกลอง
• เมือ่ แชกลองลงไปในน้ํา จะมีฟองเล็กนอยออกมาจากทอระบายน้ําของกลอง เชน ชองเปด
ในไมโครโฟนหรือลําโพง นีไ่ มใชการทํางานที่ผิดปกติ
2. เช็ดหยดน้ําออกดวยผาแหงเนื้อนุม และตากกลองใหแหงในที่รมและอากาศถายเท
เพียงพอ
• นํากลองไปตากบนผาแหง
• หามทํากลองใหแหงโดยใชลมรอนจากเครือ่ งเปาผมหรือใชเครื่องอบผา
3. หลังจากแนใจแลววาไมมีหยดน้ําบนกลอง ใหเปดฝาปดชองบรรจุแบตเตอรี่/ชองบรรจุ
แผนการดหนวยความจํา และใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดน้ําหรือทรายที่หลงเหลืออยูบนปะเก็น
กันน้ําหรือภายในของกลองออกเบาๆ
• หากปดฝาโดยที่ภายในยังเปยกอยู อาจกอใหเกิดการควบแนนของไอน้ําหรือการทํางานผิดปกติ
การทําความสะอาดหลังการใชงานกลองในสภาวะอื่นๆ ที่ไมใช
ใตน้ํา
ใชลูกยางเปาลมเพื่อขจัดสิง่ สกปรกหรือฝุนละอองที่ตดิ อยูท ี่เลนส จอภาพ หรือตัวกลองออก หากตองการ
ขจัดรอยนิ้วมือหรือรอยเปอนอื่นๆ ซึ่งลูกยางเปาลมทําความสะอาดไมได ใหเช็ดบริเวณนั้นเบาๆ ดวยผานุม
ถาใชแรงกดในการเช็ดมากเกินไป หรือเช็ดดวยผาหยาบ อาจทําใหกลองเสียหายหรือเปนสาเหตุใหกลอง
ทํางานผิดปกติได
38 เพื่อความปลอดภัยของทาน
การจัดเก็บ
ถอดแบตเตอรี่ถาจะไมใชงานกลองเปนเวลานาน เพื่อปองกันเชื้อรา ใหนํากลองออกจากที่เก็บอยาง
นอยเดือนละครั้ง
เปดใชงานกลองและลั่นชัตเตอรสองสามครั้งกอนจะนํากลองไปเก็บอีกครั้ง หามเก็บกลองไวใน
สถานที่ตอไปนี้:
• สถานที่ที่มกี ารถายเทระบายอากาศไมดีหรืออาจมีความชื้นเกินกวา 60%
• สถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวา 50°C หรือต่ํากวา –10°C
• สถานที่ซึ่งใกลกับอุปกรณที่ใหกําเนิดสนามคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง เชน โทรทัศนหรือวิทยุ
สําหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําใน “แบตเตอรี”่ (หนา 34) ใน “การดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ” (หนา 33)
เพื่อความปลอดภัยของทาน 39
หมายเหตุทางเทคนิค
ปญหาและวิธกี ารแกไข
หากกลองไมสามารถทํางานไดตามปกติ ใหตรวจสอบดังนี้กอนจะติดตอรานคาหรือตัวแทนบริการ
ของ Nikon ที่ไดรับการแตงตั้ง
• ปดการทํางานของกลองครัง้ หนึง่ อาจชวยแกปญหาได
• หากไมพบหัวขอที่ตองการ โปรดดู “ถามีปญหา” ใน “คูมือออนไลน” ฉบับละเอียด (หนา 2)
และเว็บไซต Nikon สําหรับภูมภิ าคของคุณ
ปญหา
กลองเปดทํางานแตไมตอบ
สนอง
ไมสามารถเปดกลองได
กลองปดการทํางานโดย
ไมมีคําเตือน
จอภาพวางเปลา
กลองเริ่มมีอุณหภูมิสูง
40
สาเหตุ/วิธีแกปญหา
• รอจนการบันทึกเสร็จสิ้น
• หากปญหายังคงอยู ใหปด กลอง
หากกลองไมสามารถปดได ใหถอดแลวใสแบตเตอรี่เขาไปใหม
หรือหากคุณใชอะแดปเตอร AC ใหถอดแลวเสียบปลั๊กอะแดปเตอร
AC ใหม
โปรดทราบวาแมขอมูลปจจุบันที่กําลังบันทึกไวจะสูญหายไป แตการ
ถอดสายและเสียบสายไฟจะไมสงผลตอขอมูลที่ไดบนั ทึกไวแลว
แบตเตอรี่หมด
• กลองปดการทํางานอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (ฟงกชั่นปด
กลองอัตโนมัต)ิ
• กลองและแบตเตอรี่อาจไมสามารถทํางานอยางถูกตองที่
อุณหภูมิต่ํา
• ภายในกลองหรือแบตเตอรี่เริ่มมีอุณหภูมิสงู ปดกลองจนกวา
ภายในของกลองจะเย็นลง จากนั้นลองเปดกลองใหมอีกครั้ง
• กลองปดการทํางานอยู
• แบตเตอรี่หมด
• กลองปดการทํางานอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (ฟงกชั่น
ปดกลองอัตโนมัต)ิ
• กลองถูกเชื่อมตอกับโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร
• กลองจะถายภาพเมื่อตัง้ คา [เลือกรูปแบบ] เปน
[ถายแบบเวนชวงเวลา]
• กลองจะถายภาพเมื่อตัง้ คา [เลือกรูปแบบ] เปน [เพิ่มเสนแสง]
กลองอาจมีอุณหภูมิสูงเมื่อใชงานติดตอกันเป็นเวลานาน เชน ใช
บันทึกภาพยนตร หรือเมื่อใชในสภาพอากาศที่รอน ซึ่งไมใชการ
ทํางานผิดปกติของกลอง
การดหนวยความจําที่สามารถใชได
กลองจะรองรับการดหนวยความจํา SD, SDHC และ SDXC
• ขอแนะนําใหใชการดหนวยความจํา SD ที่มีอัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลระดับ 6 (อัตราความเร็ว
ในการบันทึกภาพ V6) หรือเร็วกวาเมื่อตองการบันทึกภาพยนตร การบันทึกภาพยนตรอาจ
หยุดชะงักโดยไมตั้งใจ เมื่อใชการดหนวยความจําที่มอี ัตราความเร็วในการบันทึกขอมูลต่ํา
• หากคุณใชตัวอานการด ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณนั้นใชไดกับการดหนวยความจําของคุณ
• สําหรับขอมูลคุณลักษณะ การใชงาน และขอจํากัดในการใช กรุณาติดตอผูจําหนาย
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา
• Windows เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครือ่ งหมายการคาของ Microsoft Corporation
ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
• เครือ่ งหมายคําและโลโก Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
และการนําเครือ่ งหมายดังกลาวมาใชในกรณีใดก็ตามของ Nikon Corporation เปนการดําเนินการ
ภายใตใบอนุญาติ
• Apple®, App Store®, โลโก Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® และ
iBooks เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc. ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
• Android, Google Play และโลโก Google Play เปนเครื่องหมายการคาของ Google LLC
หุนยนตแอนดรอยดถูกทําซ้ําหรือดัดแปลงจากงานที่สรางและใชรวมกันโดย Google และใชตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส 3.0 (Creative Commons 3.0 Attribution
License)
• iOS เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. ใน
สหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ และใชภายใตใบอนุญาต
• Adobe, โลโก Adobe, Acrobat และ Reader เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคา
จดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
• โลโก SDXC, SDHC และ SD เปนเครื่องหมายการคาของ SD-3C, LLC
• PictBridge เปนเครือ่ งหมายการคา
• HDMI, โลโก HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เปนเครือ่ งหมายการคาหรือ
เครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing, LLC
หมายเหตุทางเทคนิค 41
• Wi-Fi และโลโก Wi-Fi เปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi
Alliance
• ชื่อทางการคาอื่นๆ ที่กลาวถึงในคูมอื การใชงานเลมนี้หรือในเอกสารตางๆ ที่ใหมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑ Nikon ของคุณเปนเครื่องหมายการคาหรือเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนของ
แตละบริษัทซึ่งเปนเจาของเครื่องหมายการคาดังกลาว
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
ผลิตภัณฑนี้ไดรบั อนุญาตภายใตใบอนุญาตทางสิทธิบัตร AVC Patent Portfolio License Patent
Portfolio License สําหรับการนําไปใชที่ไมใชในเชิงพาณิชยของผูบริโภคเพื่อ (i) เขารหัสตาม
มาตรฐาน AVC (“วิดีโอ AVC”) เเละ/หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ไดรับการเขารหัสโดยผูบริโภค
ในกิจกรรมสวนบุคคล หรือที่ไมใชในเชิงพาณิชย และ/หรือที่ไดรับจากผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับ
อนุญาตในการจัดหาวิดีโอ AVC ไมมีการมอบอนุญาต หรือบอกโดยนัยสําหรับการใชอื่นๆ สามารถ
รับขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, L.L.C.
โปรดดูที่ https://www.mpegla.com
FreeType License (FreeType2)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2012 The FreeType Project
(https://www.freetype.org) สงวนลิขสิทธิ์
MIT License (HarfBuzz)
เนื้อหาสวนนี้ของซอฟตแวรเปนลิขสิทธิ์ของ © 2019 The HarfBuzz Project
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz) สงวนลิขสิทธิ์
42 หมายเหตุทางเทคนิค
43
หามทําการผลิตซ้ําทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของคูมือการใชเลมนี้ (ยกเวนการ
นําไปใชเปนคําอางอิงสั้นๆ ในบทความหรือบทวิจารณ) โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจาก NIKON CORPORATION
2019
CT9C02(1U)
6MQ0451U-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising