Nikon | COOLPIX A900 | Nikon COOLPIX A900 Lühijuhend

Nikon COOLPIX A900 Lühijuhend
DIGITAALKAAMERA
Lühijuhend
Sissejuhatus
Kaamera osad
Ettevalmistus pildistamiseks
Lihtsamad pildistamise ja taasesituse toimingud
Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)
Teised funktsioonid
Tehnilised märkused
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk vi).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
ii
1
2
9
14
20
24
Et
Sissejuhatus
Lugege esmalt seda
Täname, et ostsite Nikon COOLPIX A900 digitaalkaamera.
Kuidas laadida alla Täielik kasutusjuhend
Täielik kasutusjuhend (PDF-vormingus) annab selle toote kasutamise kohta erinevates keeltes
üksikasjalikumat infot. Laadige Täielik kasutusjuhend alla meie allalaadimiskeskusest allpool oleval
aadressil ja salvestage see oma nutiseadmesse või arvutisse.
• Kasutusjuhend on vaadatav Adobe Acrobat Readeriga (allalaaditav Adobe veebisaidilt) või
iBooksiga (iOS-i rakendus).
Nikoni tarkvara allalaadimine
Arvuti jaoks
Laadige tarkvara alla meie allalaadimiskeskusest allpool oleval aadressil.
• ViewNX-i: tasuta tarkvara, millega saate pildid ja videod vaatamiseks ning redigeerimiseks oma
arvutisse teisaldada.
Nutiseadmele
• SnapBridge: kui loote juhtmevaba ühenduse, võimaldab see rakendus oma nutiseadmesse
pilte ja filme üles laadida. Lisateavet rakenduse allalaadimise ja ühenduse loomise kohta leiate
teemast „Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)“ (A14).
Külastage meie allalaadimiskeskust
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Külastage meie veebisaiti, et laadida alla Nikoni pilditöötlusseadmete,
arvutitarkvara või püsivara juhendid.
Nikoni kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end kursis värskeima
toodet puudutava teabega. Veebilehelt saate vastused korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
ning võite võtta meiega ühendust tehnilise abi saamiseks.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX A900 Model Name: N1511
ii
Sissejuhatus
Pakendi sisu kontrollimine
Kui mõni asi on puudu, siis võtke ühendust poega, kust te kaamera ostsite.
COOLPIX A900
digitaalkaamera
Kaamera rihm
Liitium-ioonaku EN-EL12
Vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter EH-73P*
USB-kaabel UC-E21
Lühijuhend
(käesolev juhend)
Garantiikiri (trükitud selle juhendi tagakaanel)
* Pistikuadapter kuulub komplekti, kui kaamera osteti riigis, kus see on vajalik. Pistikuadapteri kuju sõltub
ostukoha riigist või regioonist (A4).
MÄRKUS: mälukaart pole kaamera komplektis. SD, SDHC ja SDXC mälukaartidele viidatakse selles
kasutusjuhendis kui mälukaartidele.
Sissejuhatus
iii
Teave ja ettevaatusabinõud
Elukestev õpe
Alljärgnevatel veebilehtedel on informatsioon, mida pidevalt uuendatakse; see kuulub Nikoni tootetoe ja
„Elukestva õppe” haridusprogrammi juurde.
• Kasutajad USA-s: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajad Euroopas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajad Aasias, Okeaanias, Lähis-Idas ja Aafrikas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid veebisaite, et olla kursis kõige uuema tooteteabe, nõuannete ja vastustega korduma
kippuvatele küsimustele (KKK) ning digitaalpildinduse ja -fotograafia üldnõuannetega. Lisateavet võite
küsida Nikoni kohalikult esindajalt. Kontaktteabe leiate järgmiselt veebilehelt.
http://imaging.nikon.com/
Kasutage ainult Nikoni kaubamärgiga elektroonilisi tarvikuid
Nikon COOLPIX-i fotoaparaadid vastavad kõrgeimatele normidele ning on keerulise elektroonilise
ülesehitusega. Ainult Nikoni poolt selle Nikoni digitaalkaameraga kasutamiseks heaks kiidetud Nikoni
kaubamärgiga elektroonilised tarvikud (sh akulaadijad, akud, vahelduvvooluadapterid ja USB-kaablid) on
kooskõlas kõnealuse kaamera elektroonilise süsteemi kasutus- ja ohutusnõuetega.
MUUDE KUI NIKONI TOODETUD TARVIKUTE KASUTAMINE VÕIB KAHJUSTADA FOTOAPARAATI NING
TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
Teiste tootjate valmistatud, Nikoni holograafilist märki mitte kandvate liitium-ioonakude kasutamine võib
häirida kaamera normaalset tööd, tuua kaasa akude ülekuumenemise, süttimise, purunemise või lekke.
Holograafiline märk: näitab, et seade on
Nikoni originaaltoode.
Võtke lisateabe saamiseks Nikoni kaubamärgiga tarvikute kohta ühendust Nikoni kohaliku ametliku
edasimüüjaga.
Enne oluliste piltide tegemist
Tehke enne tähtsate sündmuste jäädvustamist (näiteks pulmad või reis) proovivõte, et teha kindlaks, kas
fotoaparaat töötab normaalselt. Nikon ei vastuta kahju ega saamata jäänud tulu eest, mis on põhjustatud
toote tõrkest.
iv
Sissejuhatus
Kasutusjuhendite kohta
• Käesoleva juhendi ühtegi osa ei või ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata paljundada, edastada, ümber
kirjutada, hoida otsitavates süsteemides ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis või vahenditega.
• Ekraanisisu ja kaamera illustratsioonid võivad tegelikust tootest erineda.
• Nikon jätab endale õiguse muuta juhendites kirjeldatud riist- ja tarkvara tehnilisi andmeid igal ajal ning
ette teatamata.
• Nikon ei vastuta mingite kahjude eest, mis on tingitud selle toote kasutamisest.
• Nende juhendite eesmärk on tagada täpne ja täielik teave toodete kohta, kuid oleme väga tänulikud,
kui juhite Nikoni kohaliku esindaja (aadress eraldi toodud) tähelepanu leitud vigadele ja puudustele.
Järgige autoriõiguse teatiseid
Autoriõiguse seaduse järgi ei ole antud kaameraga autoriõigusega kaitstud teostest tehtud fotode või
salvestuste kasutamine lubatud ilma autoriõiguse hoidja loata. Erandid kehtivad isiklikule kasutamisele,
kuid pidage silmas, et isegi isiklik kasutamine võib olla piiratud näitustest või kontsertidest tehtud fotode
või salvestuste korral.
Andmekandjate kasutuselt kõrvaldamine
Palun pange tähele, et andmekandjate, nt mälukaartide või fotoaparaadi sisemälu, kustutamine või
vormindamine ei kustuta originaalkujutise andmeid täielikult. Kustutatud faile saab mõnikord ära visatud
salvestusseadmetest tarkvara abil taastada, mis võib lõppeda teie isiklike andmete pahatahtliku
kasutamisega. Niisuguste andmete privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne salvestusseadme hävitamist või teisele omanikule üle andmist vormindage kaamera sätted kindlasti
häälestusmenüüs valikuga Reset all (Lähtesta kõik) (A22). Pärast kaamera sätete vormindamist
kustutage kõik andmed müügis oleva kustutustarkvaraga või vormindage seade häälestusmenüü
(A22) funktsioonidega Format memory (Vorminda mälu) või Format card (Vorminda kaart) ja
täitke seejärel piltidega, mis ei sisalda privaatset teavet (nt pildid tühjast taevast). Olge hoolikas, et vältida
vigastusi või kahju, mida võite mälukaardi hävitamisel tootele põhjustada.
Vastavustähistus
Et kuvada mõned vastavusmärgised, millele kaamera vastab, järgige alltoodud protseduuri.
Vajutage nuppu d M menüüikooni z M Conformity marking (Vastavustähistus) M nuppu k
Sissejuhatus
v
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK
Selle ikooniga märgitud ettevaatusabinõude
eiramine toob kaasa suure ohu surma või
raskete vigastuste tekkeks.
HOIATUS
Selle ikooniga märgitud ettevaatusabinõude
eiramine võib lõppeda surma või raske
vigastusega.
ETTEVAATUST
Selle ikooniga märgitud ettevaatusabinõude
eiramine võib lõppeda vigastuse või varalise
kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutada kõndimise või mootorsõiduki juhtimise ajal. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib põhjustada õnnetusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage mahakukkumise
või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib
lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või ebatavaliste lõhnade,
märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas. Kasutamise jätkamine võib põhjustada
süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut märgade kätega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini või aerosoolide
läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse või süttimisega.
• Ärge sihtige välklampi mootorsõiduki juhi suunas. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda õnnetusjuhtumitega.
vi
Sissejuhatus
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega. Lisaks pidage silmas, et väikesed osad kujutavad
endast lämbumisohtu. Kui laps on selle toote mistahes osa alla neelanud, pöörduge
viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerake rihma ümber oma kaela. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid, vahelduvvooluadaptereid või USB-kaableid, mis ei ole
spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega kasutamiseks
ettenähtud akude, laadijate, vahelduvvooluadapterite ja USB-kaablite kasutamisel vältige
alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake ega painutage
neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning ärge laske neil kuumuse või
tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või adaptereid või koos
alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või vahelduvvooluadapteri
kasutamisel. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga kohtades. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda elektrilöögiga.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele suunatuna. Objektiiviga
teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada toote siseosi. Tagantvalgustatud
objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt kaugel.
• Lülitage toode välja, kui selle kasutamine on keelatud. Blokeerige juhtmevabad funktsioonid
kohtades, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on keelatud. Antud toote tekitatav
raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või haiglates või teistes
meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei kasutata. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib põhjustada vigastusi.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus läheduses.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
Sissejuhatus
vii
• Ärge jätke toodet kohta, kus see puutuks pikemat aega kokku väga kõrge temperatuuriga,
näiteks suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
OHTLIK akudele
• Vältige akude väärkäitlemist. Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada akude
lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude metallesemetega
puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Ärge üritage EN-EL12 akusid laadida selleks spetsiaalselt mitte ettenähtud laadijate/kaamerate
abil. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist,
lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning pöörduge
viivitamatult arsti poole. Tegevusega viivitamine võib lõppeda silmavigastustega.
HOIATUS akude kohta
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas. Kui laps on aku/patarei alla neelanud, pöörduge
viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke seda vette ega jätke vihma kätte. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
süttimise või toote väärtalitlusega. Toote märjaks saamisel kuivatage see viivitamatult käteräti
või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel katkestage
kasutamine viivitamatult. Kui EN-EL12 akude laadimine ei lõpe ettenähtud aja jooksul,
lõpetage nende laadimine. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada akude lekkimist,
ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Isoleerige aku klemmid enne kõrvaldamist teibiga. Metallobjektide kokkupuude klemmidega
võib põhjustada ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist. Andke akud korduvkasutusse või
kõrvaldage need kooskõlas kohalike eeskirjadega.
• Kui aku vedelik satub nahale või riietele, loputage seda kohta koheselt rohke veega.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda nahaärritusega.
viii
Sissejuhatus
Kaamera osad
Kaamera korpus
1 23 4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
7
6
16
1
Käsuvaliku nupp
8
K (välklambi) nupp
2
Toitelüliti/toitetuli
9
q (kiire suumivahetus) nupp
3
Päästik
10 b (e videosalvestus) nupp
4
Režiiminupp
11 c (taasesituse) nupp
5
Välklamp
12 Pööratav mitmikvalija (mitmikvalija)
13 k (rakenda valik) nupp
6
Suumilüliti
f : Lainurk
g : Telefoto
h : Pisipildi taasesitus
i : Taasesitussuum
7
N-Mark (lähiväljasideantenn)
14 l (kustutamise) nupp
15 d (menüü) nupp
16 Ekraan
Kaamera osad
1
Ettevalmistus pildistamiseks
Kaamera rihma kinnitamine
• Kaamera rihma saab kinnitada kaamera korpuse kummalgi küljel (vasakul ja paremal) olevasse
avasse.
2
Ettevalmistus pildistamiseks
Aku ja mälukaardi sisestamine
Aku lukk
Mälukaardi pilu
• Kui aku pluss- ja miinusklemm on õiget pidi, lükake oranži akuluuki (3) ja pange aku üleni
sisse (4).
• Lükake mälukaarti, kuni see kohale klõpsab (5).
• Jälgige, et te ei sisestaks akut ega mälukaarti sisse valepidi, kuna see võib põhjustada rikke.
B
Mälukaardi vormindamine
Kui sisestate sellesse kaamerasse esmakordselt mälukaardi, mida on kasutatud teistes seadmetes,
vormindage see kindlasti selle kaameraga.
• Arvestage, et vormindamine kustutab mälukaardilt püsivalt kõik pildid ja muud andmed.
Kopeerige enne mälukaardi vormindamist kõik pildid, mida soovite säilitada.
• Pange mälukaart kaamerasse, vajutage nuppu d ja valige häälestusmenüüst Format card
(Vorminda kaart) (A22).
Aku ja mälukaardi väljavõtmine
Lülitage kaamera välja ja veenduge, et toitetuli ja ekraan oleks kustunud, seejärel avage aku pesa /
mälukaardi pilu kate.
• Aku väljutamiseks liigutage aku lukku.
• Mälukaardi osaliseks väljutamiseks vajutage kaarti õrnalt kaamerasse.
• Olge vahetult pärast kaamera kasutamist kaamera, aku ja mälukaardi käsitsemisel ettevaatlik,
need võivad olla kuumad.
Mälukaardid ja sisemälu
Kaamera andmed, sh pildid ja videod, saab salvestada kas kaamera sisemälusse või mälukaardile.
Kaamera sisemälu kasutamiseks eemaldage mälukaart.
Ettevalmistus pildistamiseks
3
Aku laadimine
Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter
Pistikupesa
Laadimislamp
USB-juhe (kaasas)
Kui kaameraga on kaasas pistikuadapter*, ühendage kindlalt adapterisse vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter. Kui need kaks on ühendatud, võib pistikuadapteri jõuga eemaldamise katse
seadet vigastada.
* Pistikuadapteri kuju sõltub riigist või regioonist, kust kaamera on ostetud.
Selle etapi võib vahele jätta, kui pistikuadapter on püsivalt ühendatud vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapteriga.
• Laadimine algab, kui kaamera on ühendatud elektripistikusse ja aku sisestatud, nagu joonisel
näidatud. Laadimislamp vilgub aeglaselt roheliselt, näidates, et aku laeb.
• Kui laadimine on lõppenud, laadimislamp kustub. Võtke vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapter elektripistikust ja eemaldage USB-kaabel.
Täiesti tühja aku laadimisaeg on umbes 2 tundi ja 20 minutit.
• Kui laadimislamp vilgub kiiresti roheliselt, akut laadida ei saa, mille tõenäoline põhjus on üks
alljärgnevatest.
- Keskkonna temperatuur pole laadimiseks sobiv.
- USB-kaabel või vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter pole korrektselt ühendatud.
- Aku on kahjustatud.
4
Ettevalmistus pildistamiseks
B
Märkused USB-kaabli kohta
• Ärge kasutage mingit muud USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21 kasutamine
võib põhjustada ülekuumenemist, süttimist või elektrilööki.
• Kontrollige pistikute kuju ja suunda ning ärge ühendage ega eemaldage neid nurga all.
B
Märkused aku laadimise kohta
• Aku laadimise ajal saab kaamerat kasutada, kuid laadimisaeg pikeneb. Laadimislamp lülitub kaamera
kasutamise ajal välja.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage mõnda teist marki või mudelit vahelduvvooluadapterit kui EH-73P
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ja ärge kasutage kauplustest saada olevat USB-AC
vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemist või selle kahjustumist.
Ettevalmistus pildistamiseks
5
Ekraani nurga muutmine
Te saate ekraani suunda ja nurka muuta.
Tavapildistamiseks
Kui teete autoportreesid.
1/250
F3.7
25m 0s
880
Kui pildistate madalal positsioonil
Kui pildistate kõrgel positsioonil
B
Märkused ekraani kohta
• Ärge rakendage ekraani liigutamisel liigset jõudu ning keerake seda ekraani reguleerimisvahemikus
aeglaselt, et mitte kahjustada kontakte.
• Ärge puutuge objektiivi tagaosa. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib põhjustada rikkeid.
Olge eriti tähelepanelik,
et neid alasid ei puutuks.
6
Ettevalmistus pildistamiseks
Kaamera häälestamine
1
Lülitage kaamera sisse.
• Kasutage mitmikvalijat sätete valimiseks ja reguleerimiseks.
Üles
Mitmikvalija
Vasakule
k nupp (valiku
rakendamine)
Paremale
Toitelüliti
Alla
• Kuvatakse keele valiku dialoog. Vajutage mitmikvalijal
noolt H või I keele esiletõstmiseks ja nuppu k selle
valimiseks.
• Keelt saab vahetada igal ajal häälestusmenüü valiku
Language (Keel) abil.
• Toitelüliti aktiveerub mõni sekund pärast aku sisestamist.
Enne toitelüliti vajutamist oodake mõni sekund.
2
Kui kuvatakse paremal olev dialoog, järgige
allolevat juhendit ja vajutage nuppu d või
nuppu k.
• Kui te ei loo nutiseadmega juhtmevaba ühendust.
Sammuga 3 jätkamiseks vajutage nuppu d.
• Kui loote juhtmevaba ühenduse nutiseadmetega.
Vajutage nuppu k. Seadistamise protseduuri kohta
teabe saamiseks vaadake teemat „Nutiseadmega
ühendamine (SnapBridge)” (A14).
3
Language
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Cancel
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
Set
Kui soovitakse määrata kaamera kell, vajutage valiku Yes (Jah)
esiletõstmiseks nooli HI ja vajutage nuppu k.
Ettevalmistus pildistamiseks
7
4
Tõstke esile oma kohalik ajavöönd ja vajutage
nuppu k.
London, Casablanca
• Suveaja sisselülitamiseks vajutage nuppu H. Kui see on
sisse lülitatud, on aeg üks tund varasem ja kaardi ülaosas
kuvatakse W. Suveaja väljalülitamiseks vajutage nuppu I.
Back
5
6
Valige noolte HI abil kuupäevavorming ja vajutage nuppu k.
Sisestage jooksev kuupäev ja aeg ning
vajutage nuppu k.
• Vajutage nuppu JK väljade esiletõstmiseks ning nuppu
HI nende muutmiseks.
• Vajutage nuppu k kella seadmiseks.
Date and time
D
M
Y
h
m
15
11
2016
15
10
Edit
7
Kui küsitakse, valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.
• Häälestuse lõpetamisel väljub kaamera võttekuvale.
• Ajavööndit ja kuupäeva saab igal ajal muuta häälestusmenüü abil (A22) M Time zone and
date (Ajavöönd ja kuupäev).
8
Ettevalmistus pildistamiseks
Lihtsamad pildistamise ja taasesituse
toimingud
Shooting Images (Pildistamine)
Järgmises näites kasutatakse režiimi A (automaatne). A (automaatne) režiim võimaldab
tavalist pildistamist erinevates võttetingimustes.
1
Keerake režiiminupp asendisse A.
• Aku laetuse näidik
b: aku on täis.
B: aku on tühi.
• Järelejäänud särituste arv
Kui mälukaart pole kaamerasse sisestatud,
kuvatakse C ja pildid salvestatakse sisemällu.
Järelejäänud särituste arv
1/250
F3.7
25m 0s
880
Aku laetuse näidik
2
Hoidke kaamerat kindlalt.
• Hoidke sõrmed ja muud esemed objektiivist, välklambist,
automaatse teravustamise abi valgustist, mikrofonist ja
kõlarist eemal.
Lihtsamad pildistamise ja taasesituse toimingud
9
• Kui pildistate püstpaigutuses pilte, keerake kaamera nii,
et välklamp oleks objektiivist kõrgemal.
3
Kadreerige pilt.
• Suumobjektiivi asendi muutmiseks liigutage suumilülitit.
• Kui telefoto suumi asendis objekt kaob, vajutage vaatenurga ajutiseks laiendamiseks q (kiire
suumivahetuse) nuppu, et nähtavat ala ajutiselt laiendada ja objekti paremini kadreerida.
Kaugemale suumimine
Lähemale suumimine
Nupp q
4
Vajutage päästik poolenisti alla.
• Päästiku poolenisti alla vajutamine tähendab, et vajutage
ja hoidke päästikut punktis, kus tunnete kerget takistust.
• Kui objekt on fookuses, siis põleb teravustamisala
teravustamise näidik roheliselt.
• Autoportreede tegemisel (A6), fookusala ei kuvata.
• Kui kasutate digitaalset suumi, siis teravustamisala ei
kuvata ja kaamera teravustab kaadri keskele.
• Kui teravustamisala või teravustamise näidik vilgub, siis
kaamera ei suuda teravustada. Muutke kompositsiooni ja
proovige uuesti päästik poolenisti alla vajutada.
1/250
F3.7
Teravustamisala
5
10
Vajutage päästik ilma sõrme vahepeal
tõstmata lõpuni alla.
Lihtsamad pildistamise ja taasesituse toimingud
B
Märkus piltide ja videote salvestamise kohta
Piltide või videote salvestamise ajal vilgub järelejäänud särituste arvu näidik või video järelejäänud
pikkuse näidik. Ärge avage näidiku vilkumise ajal aku pesa/mälukaardi pilu katet ega
eemaldage akut. See võib põhjustada andmete kadumist või kaamera või mälukaardi kahjustusi.
C
The Auto Off Function (Automaatne väljalülitusfunktsioon)
• Kui umbes ühe minuti jooksul toiminguid ei tehta, lülitub ekraan välja, kaamera läheb ooterežiimi ja
toitetuli vilgub. Kui ooterežiim kestab umbes kolm minutit, lülitub kaamera välja.
• Kui kaamera on ooterežiimis, tehke ekraani sisselülitamiseks mõni toiming, nt vajutage toitelülitit või
päästikut.
C
Statiivi kasutamine
• Järgmistes olukordades soovitame kaamera värina vältimiseks kasutada statiivi.
- Hämaras valguses, pildistades välgurežiimiga W (väljas)
- Kui suum on telefoto asendis
• Kui kaamerat stabiliseeritakse pildistamisel statiivi abil, lülitage suvand Photo VR (Foto VR)
häälestusmenüüs olekusse Off (Väljas) (A22), vältimaks selle funktsiooni põhjustatud võimalikke
vigu.
Välklambi kasutamine
Olukordades, kus on vaja välku kasutada,
näiteks pimedates oludes või juhul, kui
pildistatav on tagantpoolt valgustatud,
vajutage välklambi tõstmiseks K
(välklambi) hoob alla.
• Kui te sisseehitatud välklampi ei kasuta,
lükake seda õrnalt allapoole, kuni see
klõpsuga sulgub.
Videote salvestamine
Minge võttekuvale ja vajutage videosalvestuse alustamiseks
nuppu b (e videosalvestuse). Vajutage salvestuse
lõpetamiseks uuesti nuppu b (e).
Lihtsamad pildistamise ja taasesituse toimingud
11
Albumis olevate piltide taasesitamine
1
Vajutage taasesitusrežiimi minekuks nuppu
c (taasesitus).
• Kui kaamera on välja lülitatud, siis selle sisselülitamiseks
taasesitusrežiimil vajutage ja hoidke all nuppu c.
2
Valige mitmikvalijaga kuvatav pilt.
Kuva eelmine pilt
• Kiireks piltides kerimiseks vajutage ja hoidke all nuppe
HIJK.
• Pilte saab valida ka mitmikvalijat keerates.
• Salvestatud video esitamiseks vajutage nuppu k.
• Vajutage võtterežiimi naasmiseks nuppu c või
päästikut.
Kuva järgmine pilt
• Kui täiskaadri taasesitusrežiimis kuvatakse e,
siis saate pildile efekti rakendamiseks vajutada nuppu k.
4/4
0004. JPG
15/11/2016 15:30
• Liigutage suumilülitit täiskaadri
taasesitusrežiimis lähemale suumimiseks
suunas g (i).
3.0
• Täiskaadri taasesitusrežiimis pisipildi
taasesitusrežiimi lülitumiseks ja mitme
pildi korraga ekraanile kuvamiseks
liigutage suumilülitit suunas f (h).
12
Lihtsamad pildistamise ja taasesituse toimingud
1 / 20
Piltide kustutamine
1
Vajutage ekraanil kuvatava pildi
kustutamiseks l (kustutamise) nuppu.
2
Kasutage mitmikvalijal nuppe HI soovitud
kustutusmeetodi valimiseks ja vajutage
nuppu k.
• Väljumiseks kustutamata vajutage nuppu d.
• Samuti saate valida soovitud kustutamismeetodi, keerates
käsuvaliku nuppu või mitmikvalijat.
3
Delete
Current image
Erase selected images
All images
Valige suvand Yes (Jah) ja vajutage
nuppu k.
• Kustutatud pilte ei saa taastada.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Sarivõtterežiimis (seeriana) tehtud piltide kustutamine
• Sarivõtte-, mitmiksäritusvalgustuse, autoportree kollaaži
funktsiooni või loomingulise režiimiga tehtud pildid
salvestatakse seeriana ja taasesitusrežiimis kuvatakse üksnes
seeria esimene pilt (tunnuspilt).
• Kui vajutate nuppu l ajal, kui on kuvatud pildiseeria tunnuspilt,
kustutatakse kõik seeria pildid.
• Seeria piltide kustutamiseks ükshaaval vajutage nende ükshaaval
kuvamiseks nuppu k ja seejärel vajutage nuppu l.
C
1/5
0004. JPG
15/11/2016 15:30
Tehtud pildi kustutamine võtterežiimis
Viimati tehtud pildi kustutamiseks võtterežiimis vajutage nuppu l.
Lihtsamad pildistamise ja taasesituse toimingud
13
Nutiseadmega ühendamine
(SnapBridge)
Rakenduse SnapBridge installimine
Kui installite SnapBridge’i rakenduse ning loote juhtmevaba ühenduse rakendust
toetava kaamera ja nutiseadme vahel, saate laadida nutiseadmesse üles
kaameraga jäädvustatud pilte või kasutada nutiseadet kaamera katiku
vabastamiseks (A18).
• Protseduure kirjeldatakse SnapBridge’i rakenduse versiooni 2.0 näitel.
Kasutage rakenduse SnapBridge uusimat versiooni. Toimingud võivad erineda olenevalt
kaamera püsivarast, rakenduse versioonist või nutiseadme operatsioonisüsteemist.
• Vaadake nutiseadme kasutamist puudutava teabega tutvumiseks nutiseadmega kaasas olnud
dokumente.
1
Installige rakendus SnapBridge nutiseadmesse.
• Laadige rakendus alla operatsioonisüsteemile iOS mõeldud veebipoest Apple App Store® või
Android™-ile mõeldud veebipoest Google Play™. Otsige märksõna „snapbridge” ja seejärel
installige see.
• Lisateavet toetatud operatsioonisüsteemi versioonide kohta leiate vastavalt allalaadimissaidilt.
• Rakendust „SnapBridge 360/170” ei saa selle kaameraga kasutada.
2
Lülitage nutiseadmes sisse Bluetooth ja Wi-Fi.
• Kasutage kaameraga ühenduse loomiseks rakendust SnapBridge. Ühenduse
loomiseks ei saa kasutada nutiseadme Bluetoothi sätete kuva.
C
Ekraanikuvad rakenduses SnapBridge
1 Saate teateid vaadata Nikoni ja rakenduse SnapBridge spikrist
ning konfigureerida ka rakenduse sätteid.
2 Kasutage peamiselt nutiseadmete ja kaamerate ühenduse
sätete seadistamiseks.
3 Saate kaamerast alla laaditud pilte vaadata, kustutada või
jagada.
14
Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)
1
2
3
Kaamera ja nutiseadme ühendamine
• Kasutage piisavalt laetud akut, et kaamera ühendamise ajal välja ei lülituks.
• Sisestage kaamerasse mälukaart, millel on piisavalt vaba ruumi.
1
Kaamera: Valige suvand Network menu
(Vorgu menuu) (A22) M Connect to
smart device (Ühenda nutiseadmega), ja
vajutage k nuppu.
• Kaamera esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
2. sammus olev dialoog. Sellisel juhul on see samm liigne.
2
Airplane mode
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
Bluetooth
Restore default settings
Kaamera: Kui kuvatakse paremal näidatud
dialoog, vajutage nuppu k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Kuvatakse dialoog, kus küsitakse, kas kasutada
NFC-funktsiooni. Kui kasutate NFC-funktsiooni,
puudutage nutiseadme NFC-antenni kaameral oleva
märgiga Y (N-märk). Kui nutiseadmes kuvatakse valik
Start pairing? (Kas alustada sidumist?), puudutage
nuppu OK ja jätkake sammuga 6. Kui te NFC-funktsiooni
ei kasuta, vajutage nuppu k.
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
3
Kaamera: Veenduge, et paremal olev dialoog
kuvataks.
Set
Next
App
SnapBridge
Camera
• Valmistage nutiseade ette ja jätkake järgmise sammuga.
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)
15
4
Nutiseade: Käivitage SnapBridge'i rakendus ja
puudutage valikut Pair with camera (Kaameraga
sidumine).
• Kui kuvatakse kaamera valimise dialoog, puudutage kaamera nime,
millega soovite ühenduse luua.
• Kui te ei loonud rakenduse Skip (Jäta vahele) esmakordsel
käivitamisel kaameraga ühendust valiku SnapBridge
puudutamisega kaamera paremas ülanurgas, puudutage valikut
Pair with camera (Kaameraga sidumine) vahekaardil A ja
jätkake sammuga 5.
5
Nutiseade: Puudutage kuval Pair with camera
(Kaameraga sidumine) kaamera nime.
• Kui operatsioonisüsteemi iOS korral kuvatakse ühendamisel
toimingut selgitav dialoog, kinnitage üksikasjad ja puudutage
valikut Understood (Arusaadav) (kui seda ei kuvata, kerige
ekraanil allapoole). Kui kuvatakse lisaseadme valimise ekraan,
puudutage kaamera nime uuesti (kaamera nime kuvamiseni võib
kuluda veidi aega).
6
Kaamera/nutiseade:
Kontrollige, kas kaameras
ja nutiseadmes on
kuvatud ühesugune
number (kuuekohaline).
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
• Olenevalt operatsioonisüsteemi
Cancel
iOS-versioonist ei pruugi
nutiseade numbrit kuvada. Sellisel juhul jätkake sammuga 7.
7
16
Kaamera/nutiseade: Vajutage kaamera
nuppu k ja vajutage PAIR (SEO)
rakenduses nuppu SnapBridge.
Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)
OK
8
Kaamera/nutiseade: Lõpeta ühenduse seadete sätestamine.
Kaamera: Kui kuvatakse paremal näidatud dialoog, vajutage
nuppu k.
Nutiseade: Puudutage valikut OK, kui kuvatakse dialoog, mis
näitab, et sidumine on lõpetatud.
Your camera and smart device are
connected!
SnapBridge will send your photos to
your smart device as they are taken.
Next
9
Kaamera: Järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanile kuvatavaid
juhiseid.
• Fotode asukohaandmete salvestamiseks valige Yes (Jah) ja aktiveerige asukohaandmete
funktsioonid. Aktiveerige nutiseadmes asukohaandmete funktsioonid ja rakenduse SnapBridge
vahekaardil A valige M Auto link options (Automaatlinkimise suvandid) M ja
aktiveerige Synchronize location data (Asukohaandmete sünkroniseerimine).
• Saate kaamera kella sünkroniseerida nutiseadme kellaajaga, kui valite vastava viiba kuvamisel
Yes (Jah). Rakenduse SnapBridge vahekaardil A valige M Auto link options
(Automaatlinkimise suvandid) M ja aktiveerige Synchronize clocks (Kellade
sünkroniseerimine).
Kaamera ja nutiseadme ühendamine on lõpetatud.
Kaameraga jäädvustatud liikumatud pildid laaditakse automaatselt üles
nutiseadmesse.
C
Lisateabe leidmiseks SnapBridge'i rakenduse kasutamise kohta
• Tutvuge rakenduse kasutamist puudutavate üksikasjadega võrguspikri kaudu (pärast ühendamist vt
rakenduse SnapBridge menüü suvandit M Help (Abi)).
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Vaadake kaamera kasutamist puudutavate üksikasjadega tutvumiseks kaameraga kaasas olnud
dokumenti „Täielik kasutusjuhend” (PDF-vormingus). Võite selle allalaadimiskeskusest alla laadida.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Kui ühendamine ei õnnestu
• Kui kaamera kuvab ühendamisel teate Could not connect. (Ühendus ebaõnnestus.)
- Vajutage nuppu k ja korrake toimingut uuesti ühendamiseks alates sammust 2 (A15) osas
„Kaamera ja nutiseadme ühendamine”.
- Ühenduse tühistamiseks vajutage nuppu d.
• Probleemi võib lahendada rakenduse taaskäivitamisega. Sulgege SnapBridge’i rakendus täielikult ja
seejärel puudutage selle taaskäivitamiseks uuesti rakenduse ikooni. Kui rakendus käivitub, korrake
toimingut alates sammust 1 (A15) osas „Kaamera ja nutiseadme ühendamine”.
Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)
17
Juhtmevaba ühenduse keelamine või lubamine
Kasutage seadmete lahutamiseks ja uuesti ühendamiseks alljärgnevaid meetodeid.
• Muutke kaamera suvandi Network menu (Vorgu menuu) M Airplane mode
(Lennurežiim) sätet. Valige On (Sees), kui soovite kõik sideühenduse funktsioonid välja
lülitada kohtades, kus raadioside kasutamine on keelatud.
• Muutke kaamera suvandi Network menu (Vorgu menuu) M Bluetooth M Connection
(Ühendus) sätet.
• Muutke rakenduse SnapBridge suvandi M Auto link options (Automaatlinkimise
suvandid) M Auto link (Automaatlinkimine) sätet vahekaardil A.
Selle sätte välja lülitamine vähendab nutiseadme akuenergia tarvet.
Piltide üleslaadimine ja kaugjuhtimisega pildistamine
Piltide üleslaadimine
Pilte saab üles laadida kolmel viisil.
• Sisemälus olevaid pilte ei saa üles laadida.
Laadige pildid nende
jäädvustamisel automaatselt
nutiseadmesse.1, 2
Network menu (Vorgu menuu) kaamerasM Send while
shooting (Saada pildistamise ajal) M määrake Still images
(Liikumatud pildid) olekule Yes (Jah).
Videoid ei saa automaatselt üles laadida.
Valige kaamerasse salvestatud
pildid ja laadige need
nutiseadmesse.1, 2
Playback menu (Taasesitusmenuu) kaameras M kasutage
piltide valimiseks valikut Mark for upload (Märgistage
üleslaadimiseks).
Videoid ei saa üleslaadimiseks valida.
Kasutage nutiseadet, et valida
kaameras pilte ja laadida need
nutiseadmesse alla.
Vahekaart A rakenduses SnapBridge M puudutage valikut
Download pictures (Laadi pildid alla).
Ilmub Wi-Fi-ühendustega seotud dialoog. Puudutage valikut
OK3 ja valige pildid.
1
2
Üleslaaditud piltide suurus on 2 megapikslit.
Kui kaamera suvandi Network menu (Vorgu menuu) M Bluetooth M Send while off (Saada
väljalülituse ajal) säte on On (Sees), laaditakse pildid nutiseadmesse automaatselt üles ka siis, kui
kaamera on välja lülitatud.
3
Peate valima iOS-versioonile vastava kaamera SSID, kui puudutate valikut OK.
Vt „Kui operatsioonisüsteemis iOS ilmub Wi-Fi-ühendustega seotud dialoog” (A19).
B
Märkused Wi-Fi-ühenduse kasutamise kohta
• Wi-Fi-ühendus katkestatakse, kui nutiseadmes aktiveeritakse puhkerežiim või kui liigute rakenduselt
SnapBridge mõnele teisele rakendusele.
• Mõningaid rakenduse SnapBridge funktsioone ei saa Wi-Fi-ühenduse ajal
kasutada. Wi-Fi-ühenduse tühistamiseks puudutage vahekaardi A
suvandit M F M Yes (Jah).
18
Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)
Kaugjuhtimisega pildistamine
Kaamera katiku vabastamiseks nutiseadme abil puudutage rakenduse SnapBridge vahekaardil A
suvandit M Remote photography (Kaugjuhtimisega pildistamine).
• Wi-Fi-ühenduse loomiseks järgige SnapBridge'i rakenduse juhiseid. Operatsioonisüsteemis iOS
võib ilmuda Wi-Fi ühendustega seotud dialoog. Sel juhul lugege lõiku „Kui
operatsioonisüsteemis iOS ilmub Wi-Fi-ühendustega seotud dialoog” (A19).
• Kui kaamerasse ei ole sisestatud mälukaarti, ei saa te kaugjuhtimisega pildistada.
Kui operatsioonisüsteemis iOS ilmub Wi-Fi-ühendustega
seotud dialoog
Rakendus SnapBridge loob kaamera ja nutiseadme vahel ühenduse tavaliselt Bluetoothi kaudu.
Kuid funktsiooni Download pictures (Laadi pildid alla) või kaugjuhtimisega pildistamise
kasutamisel lülitage sisse Wi-Fi-ühendus. Olenevalt iOS-versioonist peate ühendust käsitsi
vahetama. Sellisel juhul kasutage ühenduse määramiseks järgmist meetodit.
1
Kirjutage üles kaamera ainulaadne tunnus SSID
(kaamera vaikenimetus) ja nutiseadmes kuvatavas
dialoogis sisalduv parool ning puudutage seejärel
valikut View options (Kuva suvandid).
• Kasutage parooli ja ainulaadse tunnuse SSID muutmiseks kaamera
suvandit Network menu (Vorgu menuu) M Wi-Fi M Network
settings (Võrguühenduse sätestamised). Privaatsuse
kaitsmiseks soovitame parooli regulaarselt muuta. Lülitage parooli
muutmise ajal juhtmevaba ühendus välja (A18).
2
Valige SSID, mille kirjutasite 1. sammus üles
ühenduste loendist.
• Kui loote ühendust esimest korda, sisestage sammus 1 üles
kirjutatud parool, võttes arvesse suur- ning väiketähti. Ühenduse
esmakordsel loomisel pole vaja parooli sisestada.
• Wi-Fi-ühendus on loodud, kui kaamera SSID kõrval kuvatakse G,
nagu on näidatud paremal asuval ekraanil. Naaske rakendusse
SnapBridge ja jätkake selle kasutamisega.
Nutiseadmega ühendamine (SnapBridge)
19
Teised funktsioonid
Võtterežiimi valimine
Teil on võimalik režiiminuppu keerates joondada soovitud
võtterežiim näidiku märgiga kaamerakorpusel.
• A (Automaatne) režiim
Selle režiimi valimine võimaldab tavalist pildistamist erinevates võttetingimustes.
• o (Loominguline) režiim
Kaamera salvestab ühe võttega üheaegselt neli efektidega pilti ja ja ühe efektideta pildi.
• y (Stseenide) režiim
Vajutage nuppu d ja valige stseenirežiim.
- Scene auto selector (Stseeni automaatvalija): Kaamera tunneb pildi kadreerimisel
stseeni automaatselt ära ja te saate pildistada olude kohaselt.
- Time-lapse movie (Stoppkaadervideo): Kaamera saab automaatselt pildistada määratud
intervalliga, et teha ligikaudu 10 sekundi pikkuseid stoppkaadervideoid (e1080/30p või
S1080/25p).
- Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus heledamaks): Kaamera jäädvustab liikuvaid
objekte automaatselt ühtlase intervalliga, võrdleb iga pilti, liidab nende eredad alad ja seejärel
salvestab ühe pildina. Valgusallika jälgede võtteks, nagu autotulede vool või tähtede
liikumine.
- Superlapse movie (Superaeglustusega video): Kasutage kaamera liikumise ajal
filmimiseks ning salvestage muudatused teatud aja möödumisel. Videod on salvestatud kiirel
liikumisel (e1080/30p või S1080/25p).
- Smart portrait (Nutikas portree): Inimnägude täiustamiseks pildistamise ajal saate
kasutada glamuurse viimistluse funktsiooni, samuti võib pildistamisel kasutada
naeratuseleidjat või autoportree kollaaži.
Lisaks ülalmainitud režiimidele võite valida erinevaid stseenirežiime.
• M (Short movie show (Lühivideote show)) režiim
Salvestades ja automaatselt liites mitut mõnesekundilist videolõiku loob kaamera kuni
30 sekundi pikkuse lühivideo (e1080/30p või S1080/25p).
• A, B, C ja D režiimides
Kasutage neid režiime säriaja ja avaarvu täpsemaks määramiseks.
20
Teised funktsioonid
C
Abi kuva
Funktsioonide kirjeldused kuvatakse koos võtterežiimi muutmise või ekraanikuva sätestamisega.
Võtterežiimi kiireks valimiseks vajutage päästik poolenisti alla. Kirjelduste näitamiseks või peitmiseks
kasutage Help display (Abi kuva) seadistusmenüüs Monitor settings (Ekraani sätted).
Pildistamise funktsioonide sätestamine
mitmikvalijaga
Kui ilmub võttekuva, vajutage alljärgnevate funktsioonide kasutamiseks mitmikvalijal nuppu
H (m) J (n) I (p) K (o).
• m Välgurežiim
Välgurežiimi saab määrata võtteolude kohaselt, kui välklamp on üles tõstetud.
• n Self-timer (Taimer)/Self-portrait timer (Autoportree taimer)
- Self-timer (Taimer): Katik vabastatakse automaatselt 10 või 2 sekundi jooksul.
- Self-portrait timer (Autoportree taimer): Kaamera teravustab 5 sekundi jooksul ja katik
vabastatakse automaatselt.
• p Makrorežiim
Kasutage lähivõtete tegemisel makrorežiimi.
• o Kujutisloome liugur (o eredus (särikompensatsioon), G erksus, F toon ja
J Active D-Lighting (Aktiivne digitaalvalgustus))
Saate reguleerida pildi üldist eredust (särikompensatsioon).
Stseenirežiimis Smart portrait (Nutikas portree) saate inimnägude täiustamiseks kasutada
glamuurse viimistluse funktsiooni.
A, B, C ja D režiimis saate reguleerida pildi üldist eredust, erksust, värvitooni ja seadet Active
D-Lighting (Aktiivne digitaalvalgustus).
Olenevalt võtterežiimist saab muuta erinevaid funktsioone.
Teised funktsioonid
21
Menüütoimingud
Järgnevalt loetletud menüüd saate määrata d (menüü) nuppu vajutades.
•
•
•
•
•
•
A Võttemenüü1, 2
e Videomenüü1
N Taasesitusmenüü (List by date (Loetle kuupäeva järgi) režiim)3
c Taasesitusmenüü3
q Võrgumenüü
zHäälestusmenüü
1
2
3
Kui kuvatakse võttekuva, vajutage nuppu d.
Menüüikoonid ja saadaval olevad seatavad suvandid erinevad olenevalt võtterežiimist.
Kui kuvatakse taasesituse kuva, vajutage nuppu d.
1
Vajutage d (menüü) nuppu.
• Kuvatakse menüü.
1/250
2
Vajutage mitmikvalijal
nuppu J.
F 3.7
F3.7
25m 0s
880
Shooting menu
Image quality
Image size
• Kehtivad menüüikoonid kuvatakse
kollaselt.
Menüüikoonid
3
Valige menüüikoon ja vajutage
nuppu k.
Time zone and date
• Menüüvalikud muutuvad aktiivseks.
Date stamp
Set up
Monitor settings
Photo VR
AF assist
Digital zoom
22
Teised funktsioonid
4
Valige menüüsuvand ja vajutage
nuppu k.
Time zone and date
• Teatud menüüvalikuid ei saa sätestada
valitud võtterežiimis või kaamera olekus.
Date stamp
Monitor settings
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Valige seade ja vajutage
nuppu k.
Date stamp
• Rakendatakse valitud säte.
• Kui olete lõpetanud, vajutage
nuppu d.
• Menüü kuvamisel saate vahetada
võtterežiimi, vajutades päästikule või
nupule b (e).
C
Date
Date and time
Off
Käsuvaliku nupu ja mitmikvalija kasutamine menüüdes
Kui kuvatakse menüü- või häälestuskirjed, saab neid valida ka käsuvaliku nuppu või mitmikvalijat
keerates.
Teised funktsioonid
23
Tehnilised märkused
Teated
Teated Euroopa klientidele
TÄHELEPANU
AKU ASENDAMISEL VALE TÜÜBIGA ESINEB PLAHVATUSOHT.
KASUTATUD AKUD TULEB KASUTUSELT KÕRVALDADA JUHISTE KOHASELT.
See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmestik tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele.
• Antud toodet tuleb utiliseerida selleks ettenähtud kogumispunktides. Ärge visake
majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid ning ära hoida valest
kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke negatiivseid tagajärgi inimtervisele ja
keskkonnale.
• Lisateabe saamiseks võtke ühendust müüja või vastava kohaliku ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
See akul olev tähis osutab, et aku tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele.
• Kõik akud, olenemata sellest, kas nad on märgitud selle sümboliga või mitte, tuleb
kogumiseks viia eraldi sobivasse kogumispunkti. Ärge visake
majapidamisjäätmete hulka.
• Lisateabe saamiseks võtke ühendust müüja või vastava kohaliku ametiasutusega, kes vastutab
prügimajanduse eest.
24
Tehnilised märkused
Märkused juhtmevaba side funktsioonide kohta
Piirangud juhtmevabadele seadmetele
Tootes sisalduv juhtmevaba saatja-vastuvõtja vastab müügiriigi poolt juhtmevabadele
seadmetele kehtestatud piirangutele ja pole mõeldud kasutamiseks muus riigis (EL-i või EFTA
liikmesriikides ostetud tooteid võib kasutada kõikjal EL-is või EFTA-s). Nikon ei vastuta kasutamise
eest muudes riikides. Kasutajad, kes pole teadlikud, kust toode osteti, peavad võtma ühendust
kohaliku Nikoni hoolduskeskuse või Nikoni volitatud esindajaga. See piirang rakendub vaid
seadme juhtmevabale kasutamisele ja mitte toote muudele funktsioonidele.
Turvalisus
Kuigi üks selle toote eeliseid on, et see võimaldab teistel vabalt traadita andmevahetuseks
ühendada kus tahes lubatud piirkonnas, võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed, kui turvalisus ei
ole sisselülitatud.
• Andmete vargus: pahatahtlikud kolmandad isikud võivad traadita andmesidet pealt kuulata,
et varastada kasutajatunnuseid, paroole ja muud isiklikku teavet.
• Autoriseerimata juurdepääs: autoriseerimata kasutaja võivad pääseda võrku ja muuta andmeid
või teha muid kahjulikke toiminguid. Pange tähele, et tänu traadita võrkude konstruktsioonile
võivad autoriseerimata kasutajad, kes on spetsialiseerunud rünnakutele, saada juurdepääsu
isegi siis, kui turvalisus on sisse lülitatud. Nikon ei vastuta andmete edastamisel tekkida võivate
andme- või teabelekete eest.
• Ärge kasutage võrke, mida teil ei ole lubatud kasutada, isegi kui need kuvatakse teie
nutiseadmes või tahvelarvutis. Seda võib pidada loata juurdepääsuks. Kasutage ainult neid
võrke, mida teil on lubatud kasutada.
Isikliku teabe haldus ja lahtiütlus
• Seadmes registreeritud ja konfigureeritud kasutajateave, sh raadiokohtvõrgu ühendusseaded
ja muu isiklik teave võib töötõrgete, staatilise elektri, õnnetuse, tõrke, remontimise jms käigus
või tõttu muutuda ning kaotsi minna. Tehke olulisest teabest alati eraldi koopiad. Nikon ei
vastuta otseste või kaudsete kahjude ega kaotatud tulude eest, mis on põhjustatud Nikoni sisu
muutumisest või kadumisest.
• Enne toote äraviskamist või uuele omanikule andmist sooritage häälestusmenüüs toiming
Reset all (Lähtesta kõik) (A22) ja kustutage kõik tootesse registreeritud või
konfigureeritud kasutajateave, sh raadiokohtvõrgu seaded ja muu isiklik teave.
• Nikon ei vastuta mis tahes kahjude eest selle seadme lubamatul kasutamisel kolmandate
isikute poolt juhul, kui toode on varastatud või kaotatud.
Tehnilised märkused
25
Ettevaatusabinõud seadme eksportimisel või viimisel välismaale
See toode on kontrollitud USA Export Administrationi määruste järgi (EAR). USA valitsuse luba ei
ole vajalik eksportimiseks muudesse riikidesse kui need, mille suhtes selle kirjutamise ajaks on
kehtestatud embargo või erikontroll: Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri võib
muutuda).
Märkused Euroopa klientidele
Vastavuskinnitus (Euroopa)
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp COOLPIX A900 raadioseade vastab direktiivi
2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_A900.pdf.
• Maksimaalne väljundvõimsus:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 9,3 dBm (EIRP)
• Töösagedus:
- Wi-Fi: 2 412–2 462 MHz (kanalid 1–11)
- Bluetooth: 2 402–2 480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz
- NFC: 13,56 MHz
26
Tehnilised märkused
Toote hooldamine
Peale jaotises „Teie turvalisuse tagamiseks” (Avi-viii) olevate juhiste järgige ka allpool esitatud
ettevaatusabinõusid seadme kasutamiseks ja hoidmiseks.
Kaamera
Hoidke kaamerat tugevate löökide eest
Tootel võib esineda tõrkeid, kui seda tugevasti põrutada või raputada. Lisaks ärge puudutage ega
rakendage jõudu objektiivile ega objektiivi kattele.
Hoida kuivana
Seade kahjustub, kui seda hoitakse niiskes kohas või see pillatakse vette.
Vältige temperatuuri äkilisi muutusi
Äkilised temperatuuri muutused, nagu sisenemine külmal päeval köetud ruumi või sealt lahkumine,
võivad põhjustada kondensatsiooni teket seadmes. Asetage seade kondenseerumise vältimiseks enne
äkilisi temperatuuri muutusi kande- või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest
Ärge kasutage ega hoidke seadet aparaatide lähistel, mis tekitavad tugevat elektromagnetkiirgust või
magnetvälju. See võib põhjustada andmete kadumist või mälukaardi kahjustusi.
Ärge sihtige objektiivi pikalt tugevate valgusallikate suunas
Kaamera kasutamise või hoidmise ajal vältige objektiivi pikaajalist suunamist päikese või teiste tugevate
valgusallikate poole. Tugev valgus võib põhjustada pildianduri rikkiminemist või tekitada fotodel
valget udu.
Enne toiteallika või mälukaardi eemaldamist või lahutamist lülitage
seade välja
Ärge eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või toimub piltide salvestamine või kustutamine.
Voolu vägisi katkestamine võib põhjustada andmete kaotsimineku, mälukaardi või siselülituste
kahjustumise.
Tehnilised märkused
27
Märkused ekraani kohta
• Ekraanid (sh elektroonilised pildiotsijad) on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega; efektiivsed on
vähemalt 99,99% pikslitest, puuduvate või defektsete pikslite osa ei ületa 0,01%. Seetõttu, isegi kui
need ekraanid sisaldavad püsivalt helendavaid (valgeid, punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud
(musti) piksleid, ei näita see alatalitlust ega mõjuta antud seadme abil salvestatavaid kujutisi.
• Ekraanil kuvatavad pildid ei pruugi eredas valguses hästi nähtavad olla.
• Ärge suruge ekraani, see võib põhjustada kahjustuse või rikke. Kui ekraan läheb katki, tuleb olla hoolikas
ja vältida klaasikildude tõttu tekkida võivaid vigastusi ning vältida ekraani vedelkristalli sattumist
nahale, silma või suhu.
Aku
Ettevaatusabinõud kasutamisel
• Pange tähele, et aku võib kasutamisel kuumeneda.
• Ärge kasutage akusid temperatuuril alla 0 °C ega üle 40 °C, kuna see võib põhjustada kahjustuse
või rikke.
• Kui märkate aku juures midagi ebatavalist, nt ülemäärast kuumust, suitsu või ebaharilikku lõhna,
lõpetage kohe kasutamine ja pidage nõu oma müüja või Nikoni volitatud teenindusega.
• Pärast aku kaamerast või akulaadijast välja võtmist pange aku isoleerimiseks kilekotti vms.
Aku laadimine
Kontrollige enne kaamera kasutamist akutaset ning vajaduse korral laadige akut või asendage see.
• Laadige akud enne kasutamist siseruumides temperatuuril 5 °C kuni 35 °C.
• Aku kõrge temperatuur võib segada aku korralikku või täielikku laadimist ning vähendada aku jõudlust.
Pange tähele, et aku võib kasutamise järel kuumeneda. Enne laadimist oodake, kuni aku jahtub.
Kaamerasse sisestatud aku laadimiseks laadiva vahelduvvooluadapteri või arvuti vahendusel akut ei
laeta, kui aku temperatuur jääb alla 0 °C või üle 50 °C.
• Ärge jätkake laadimist, kui aku on täielikult täis, sest see võib põhjustada aku jõudluse vähenemist.
• Aku temperatuur võib laadimisel tõusta. See ei ole siiski rike.
Varuakude kasutamine
Tähtsatel sündmustel pildistades hoidke võimaluse korral alati käepärast täielikult laetud varuakusid.
Aku kasutamine külmas
Külmadel päevadel võib akude vastupidavus väheneda. Kui tühjenevat akut kasutatakse madalal
temperatuuril, ei pruugi kaamera sisse lülituda. Hoidke varuakusid soojas kohas ja vajaduse korral
vahetage. Soojendatuna võib külm aku osa oma laetusest taastada.
28
Tehnilised märkused
Akuklemmid
Mustus aku klemmidel võib takistada kaamera tööd. Kui aku klemmid peaksid mustaks saama, siis
pühkige neid enne kasutamist puhta ja kuiva lapiga.
Tühja aku laadimine
Tühja akuga kaamera sisse-/väljalülitamine võib aku tööiga lühendada. Laadige tühi aku enne kasutamist.
Aku hoidmine
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või akulaadijast. Kaameras olevast akust võetakse alati
väikesi voolukoguseid, ka siis kui seda ei kasutata. See võib kaasa tuua aku ülemäärase tühjenemise
ning täieliku riknemise.
• Laadige akut uuesti vähemalt kord kuue kuu jooksul ning tühjendage see enne hoiule tagasi panekut
täielikult.
• Pange aku isoleerimiseks kilekotti vms ja hoidke jahedas kohas. Akut tuleb hoida jahedas, kus
ümbritsev temperatuur on vahemikus 15 °C kuni 25 °C. Ärge hoidke akut kuumas või äärmiselt külmas
keskkonnas.
Aku tööiga
Kui täielikult laetud aku kasutamisel toatemperatuuril võib täheldada tema kasutusaja märgatavat
langust, siis tuleb aku välja vahendada. Ostke uus aku.
Kasutatud akude utiliseerimine
Asendage aku, kui see enam laengut ei säilita. Kasutatud akud on väärtuslik ressurss. Palun toimige
kasutatud akudega nii, nagu kohalikud määrused ette näevad.
Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter
• EH-73P Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter on mõeldud kasutamiseks ainult ühilduvate
seadmetega. Ärge kasutage seda mõne teise kaamera või mudeliga.
• Ärge kasutage muud USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21 kasutamine võib
põhjustada ülekuumenemist, süttimist või elektrilööki.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage mõnda teist marki või mudelit vahelduvvooluadapterit kui
EH-73P vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ja ärge kasutage kauplustest saada olevat
USB-vahelduvvooluadapterit või mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemist või selle kahjustumist.
• EH-73P on ühilduv vahelduvvoolu 100 V–240 V, 50/60 Hz pistikupesadega. Teistes riikides kasutage
vajaduse korral eraldi pistikuadapterit (müügil eraldi). Pistikuadapterite kohta lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma reisikonsultandiga.
• Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
D AC (vahelduvvool), E DC (alalisvool), F II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on
topeltisolatsiooniga.)
Tehnilised märkused
29
Puhastamine ja ladustamine
Puhastamine
Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi, lahuseid ega muid lenduvaid kemikaale.
Objektiiv
Vältige klaasist osade puudutamist sõrmedega. Eemaldage mustus või kiud puhuri abil
(tavaliselt väike seadeldis kummist pumbaga, mis on kinnitatud ühte otsa, et tekitada
teisest otsast väljapuhutavat õhuvoogu). Sõrmejälgede või muude plekkide
eemaldamiseks, mida puhuriga eemaldada ei saa, pühkige objektiivi pehme lapiga
spiraalsete liigutustega, alustage objektiivi keskelt ja liikuge servade poole. Kui see ei
õnnestu, kasutage objektiivi puhastamiseks objektiivi puhastusvahendiga kergelt
niisutatud lappi.
Ekraan
Eemaldage tolm või kiud puhuri abil. Sõrmejälgede või muude plekkide
eemaldamiseks puhastage ekraani pehme kuiva lapiga ning olge ettevaatlik, et te ei
avaldaks ekraanile survet.
Korpus
Kasutage tolmu, mustuse või liiva eemaldamiseks puhurit, seejärel pühkige õrnalt
pehme, kuiva lapiga. Kui kasutasite kaamerat rannas või muus liivases või tolmuses
keskkonnas, pühkige liiv, tolm või sool maha puhta veega kergelt niisutatud lapiga ja
kuivatage hoolikalt. Arvestage, et võõrkeha kaamera sees võib põhjustada
garantii alla mittekuuluvaid kahjustusi.
Hoidmine
Eemaldage aku, kui te kaamerat pikema perioodi jooksul ei kasuta. Hallituse ärahoidmiseks võtke
fotoaparaat hoiukohast välja vähemalt kord kuus.
Lülitage fotoaparaat sisse ja vabastage katik paar korda, enne kui aparaadi hoiukohta tagasi
panete. Ärge hoidke kaamerat järgmistes kohtades.
• Halvasti õhutatud või üle 60% õhuniiskusega kohtades.
• Temperatuurivahemikus üle 50 °C või alla –10 °C.
• Elektromagnetlaineid edastavate seadmete kõrval, nagu telerid või raadiod.
Järgige aku hoiundamisel ettevaatusabinõusid osas „Aku” (A28), „Toote hooldamine” (A27).
30
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat tavaprobleemide loetelu enne
jaemüüja või Nikoni ametliku esindaja poole pöördumist.
Täpsemat teavet selle kaamera kasutamise kohta (Aii) annab Täielik kasutusjuhend
(PDF-vormingus).
Probleem
A
Põhjus/lahendus
Kaamera on sisse
lülitatud, kuid ei
reageeri.
• Oodake kuni salvestamise lõpetamiseni.
• Kui probleem püsib, lülitage kaamera välja.
Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja sisestage aku või akud
uuesti või vahelduvvooluadapteri kasutamisel ühendage
vahelduvvooluadapter lahti ja ühendage see uuesti.
Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt
salvestatavad andmed, juba salvestatud andmeid toiteallika
eemaldamine või lahutamine ei mõjuta.
–
Kaamerat ei saa
sisse lülitada.
• Aku on tühi.
• Toitelüliti aktiveerub mõni sekund pärast aku sisestamist. Enne
toitelüliti vajutamist oodake mõni sekund.
3, 4, 28
–
Kaamera lülitub
ettehoiatamata
välja.
• Kaamera lülitub automaatselt välja toite säästmiseks (automaatse 11
väljalülituse funktsioon)
• Madalatel temperatuuridel ei pruugi kaamera ja aku toimida
28
normaalselt.
• Kaamera sisemus on muutunud tuliseks. Jätke kaamera välja, kuni –
kaamera sisemus on jahtunud ja lülitage see alles siis uuesti sisse.
Ekraan on tühi.
• Kaamera on välja lülitatud.
• Aku on tühi.
• Kaamera lülitub automaatselt välja toite säästmiseks (automaatse
väljalülituse funktsioon)
• Välklambi tuluke vilgub välklambi laadimise ajal.
Oodake, kuni laadimine on lõppenud.
• Kaamera on ühendatud teleri või arvutiga.
• Time-lapse movie (Stoppkaadervideo) pildistamine on pooleli.
• Kaamera ja nutiseade on ühendatud Wi-Fi-ühenduse kaudu ja
kaamera on kaugjuhitav.
Kaamera muutub
kuumaks.
Kaamera võib muutuda kuumaks, kui seda kasutatakse pikema aja
jooksul videote salvestamiseks või piltide saatmiseks või kui seda
kasutatakse kuumas keskkonnas; see ei ole rike.
Tehnilised märkused
7
9
11
–
–
–
–
–
31
Kasutatavad mälukaardid
Kaamera toetab SD, SDHC ja SDXC mälukaarte, sh SDHC ja SDXC kaardid, mis ühilduvad UHS-I-ga.
• Klass 6 või paremad on soovitavad video salvestamiseks (kui Movie options (Video
suvandid) on d 2160/30p (4K UHD) või c 2160/25p (4K UHD), on soovitav kasutada
kaarte kiirusklassiga 3 või parem); aeglasemate kaartide kasutamine võib põhjustada salvestuse
katkemise.
• Valides kaarte kaardilugejates kasutamiseks, veenduge, et need ühilduks seadmega.
• Funktsioonide, toimimise ja kasutamise piirangute kohta teabe saamiseks pöörduge
tootja poole.
Kaubamärgiteave
• Windows on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärk või registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.
• Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon Corporationi poolt
toimub litsentsi alusel.
• Apple®, App Store®, the Apple logod, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja
iBookssümbol on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid
USA-s ja muudes riikides.
• Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud
teosest ning seda kasutatakse vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution
License kirjeldatud tingimustele.
• iOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja/või
teistes riikides ning mida kasutatakse litsentsi alusel.
• Adobe, Adobe logo ja Reader on ettevõtte Adobe Systems kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.
• SDXC, SDHC ja SD logod on SD-3C, LLC kaubamärgid.
• PictBridge on kaubamärk.
32
Tehnilised märkused
• HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing,
LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• Wi-Fi ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance’i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• N-Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või muudes riikides.
• Kõik muud selles juhendis või Nikoni tootega tarnitavas dokumentatsioonis mainitud
kaubanimed on kaubamärgid või omanike poolt registreeritud kaubamärgid.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
See toode on litsentsitud AVC Patent Portfolio License’i alusel tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks i) video kodeerimiseks vastavuses AVC standardiga
(„AVC video”) ja/või ii) sellise AVC video dekodeerimiseks, mille kodeeris tarbija seoses isikliku ja
mittekaubandusliku tegevusega ja/või mis saadi AVC videote levitamise litsentsi omavalt
teenusepakkujalt. Ühtegi litsentsi ei anta ja ükski leping ei sisalda tingimusi muuotstarbeliseks
kasutamiseks. Täiendavat teavet võite saada ettevõttelt MPEG LA, L.L.C.
Vt http://www.mpegla.com.
FreeType litsents (FreeType2)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
MIT litsents (HarfBuzz)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2016 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused kaitstud.
Tehnilised märkused
33
Garantiitingimused – Nikon Euroopa Teeninduse
Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikoni toode vajama
garantiiteenust võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest te seadme ostsite või siis
mõne meie Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil (nt Euroopa/Venemaa/jt) asuva
volitatud teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
http://www.europe-nikon.com/support
Mittevajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutusjuhendi enne
edasimüüja või volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga ühenduse võtmist hoolikalt
läbi lugeda.
Teie Nikoni seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide vastu ühe
aastase perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast. Kui nimetatud garantiiperioodi
jooksul osutub seade kas materjalidest või koostetööst tingitult defektseks remondib
meie volitatud teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil
toote ilma töö või detailide eest tasu küsimata alljärgnevatel tingimustel ära.
Nikonil on õigus (enda valikul) toode ära remontida või välja vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning ostutšeki esitamisel,
kus on ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp ning edasimüüja nimi koos toote
nimetusega. Nikonil on õigus keelduda tasuta garantiiteenusest juhul kui
ülalnimetatud dokumente ei ole võimalik esitada või kui seal toodud info
ei ole täielik või loetav.
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist, parandamist või
vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja juhendis
kirjeldatud tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes ilma Nikoni poolse eelneva
kirjaliku heakskiiduta.
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt või kaudselt
seotud toodete garantiiga.
34
Tehnilised märkused
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või reguleerimistest, mis
võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva kirjaliku heakskiiduta selleks, et seade
vastaks kohalikele või riiklikele tehnilistele standarditele, millised on kehtivad
mõnes teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja töötatud ja/või
valmistatud.
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, ealhulgas, kuid mitte ainult seadme
mittesihipärane või kasutusjuhendis kirjeldatud tavalisele kasutamisele mitte
vastav kasutamine ning toote hooldamine ja paigaldamine või kasutamine
kasutamisriigis kehtivatele ohutusnõuetele mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult aike, vesi, tuli,
valesti kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine, loetamatus
või eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud
remonttöödest või reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega koos teda
kasutatakse.
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud tarbijate
seaduslikele õigustele ega ostu/müügilepingust tulenevatele tarbija õigustele
edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te
internetist aadressilt
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tehnilised märkused
35
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine
terviklikult või osaliselt (v.a. lühikeste tsitaatidena arvustustes
või ülevaadetes) ilma NIKON CORPORATIONI kirjaliku loata
on keelatud.
FX8J05(Y1)
6MN674Y1-05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising