Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Täielik kasutusjuhend (üksikasjalikud juhised)

Nikon COOLPIX P1000 Täielik kasutusjuhend (üksikasjalikud juhised)
DIGITAALKAAMERA
Täielik kasutusjuhend
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk vi).
• Lugege kindlasti jaotist „Ärge suunake objektiivi päikese
poole” (lk 189) peatükis „Toote hooldamine”.
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Kiire teemaotsing
Saate naasta sellele lehele, kui puudutate või klõpsate ikooni
paremas nurgas.
suvalise lehe alumises
Põhiteemad
Sissejuhatus ....................................................................................................................................... iii
Sisukord ............................................................................................................................................... x
Kaamera osad..................................................................................................................................... 1
Alustamine........................................................................................................................................14
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud..........................................................21
Võttefunktsioonid ..........................................................................................................................30
Taasesitusfunktsioonid.................................................................................................................79
Videod ................................................................................................................................................89
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga .......................................................... 102
Menüü kasutamine ..................................................................................................................... 112
Tehnilised märkused .................................................................................................................. 185
Üldteemad
Teie turvalisuse
tagamiseks
Käsitsi
teravustamine
Nuppude
funktsioonid
Funktsioonid,
mida ei saa koos
kasutada
Nõuanded särituse Kaugjuhtimisseade
määramiseks
Rikkeotsing
ii
Indeks
Sissejuhatus
Lugege esmalt seda
Täname teid digitaalkaamera Nikon COOLPIX P1000 ostu eest.
Juhendis kasutatud sümbolid ja konventsioonid
• Puudutage või klõpsake nuppu
teemaotsing” (Aii).
• Sümbolid
iga lehe alumises paremas nurgas, et kuvada „Kiire
Sümbol
Kirjeldus
See ikoon tähistab hoiatusi ja teavet, mida tuleks lugeda enne kaamera
kasutamist.
See ikoon tähistab märkusi ja teavet, mida tuleks lugeda enne kaamera
kasutamist.
See ikoon tähistab muid asjakohase teabega lehti.
•
•
•
•
SD, SDHC ja SDXC mälukaartidele viidatakse selles kasutusjuhendis kui mälukaartidele.
Nutitelefonidele ja tahvelarvutitele viidatakse kui nutiseadmetele.
Sätet, mis on määratud enne kaamera ostmist, nimetatakse vaikesätteks.
Kaamera ekraanil kuvatavad menüükirjed ning arvutiekraanil kuvatavad nuppude nimed
ja sõnumid on paksus kirjas.
• Selles kasutusjuhendis on pildid mõnikord ekraani kuvanäidistelt välja jäetud, et
ekraaninäidikud oleksid paremini näha.
iii
Sissejuhatus
Lugege esmalt seda
Teave ja ettevaatusabinõud
Eluaegne õpe
Alljärgnevatel veebilehtedel on informatsioon, mida pidevalt uuendatakse; see kuulub ettevõtte
Nikon tootetoe ja „Eluaegse õppe” haridusprogrammi juurde.
• Kasutajad Ameerika Ühendriikides: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajad Euroopas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajad Aasias, Okeaanisa, Lähis-Idas ja Aafrikas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid veebisaite, et olla kursis kõige uuema tooteteabega, nõuannetega, vastustega
korduma kippuvatele küsimustele (KKK) ning digitaalpildinduse ja -fotograafia üldnõuannetega.
Lisainfot võite küsida ettevõtte Nikon kohalikult esindajalt. Kontaktinfo leiate järgmiselt veebisaidilt.
http://imaging.nikon.com/
Kasutage ainult ettevõtte Nikon kaubamärgiga elektroonilisi
tarvikuid
Kaamerad Nikon COOLPIX vastavad kõrgeimatele normidele ning on keerulise elektroonilise
ülesehitusega. Ainult Nikoni poolt selle Nikoni digitaalkaameraga kasutamiseks heaks kiidetud
Nikoni kaubamärgiga elektroonilised tarvikud (sh akulaadijad, akud, vahelduvvooluadapterid ja
USB-kaablid) on kooskõlas kõnealuse kaamera elektroonilise süsteemi kasutus- ja ohutusnõuetega.
MUUDE KUI NIKONI TOODETUD ELEKTROONILISTE TARVIKUTE KASUTAMINE VÕIB KAHJUSTADA
KAAMERAT NING TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
Teiste tootjate poolt valmistatud, Nikoni holograafilist märki mittekandvate liitium-ioonakude
kasutamine võib häirida kaamera normaalset tööd, tuua kaasa akude ülekuumenemise, süttimise,
purunemise või lekke.
Holograafiline märk: näitab, et seade
on Nikoni originaaltoode.
Võtke lisainfo saamiseks Nikoni kaubamärgiga tarvikute kohta ühendust Nikoni kohaliku ametliku
edasimüüjaga.
Enne oluliste piltide tegemist
Tehke enne tähtsate sündmuste jäädvustamist (näiteks pulmad või reis) proovivõte, et teha
kindlaks, kas kaamera töötab normaalselt. Nikon ei vastuta kahju ega saamata jäänud tulu eest, mis
on põhjustatud toote tõrkest.
iv
Sissejuhatus
Lugege esmalt seda
Juhendite kohta
• Käesoleva juhendi ühtegi osa ei või ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata paljundada, edastada,
ümber kirjutada, hoida otsitavates süsteemides ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis või
vahenditega.
• Illustratsioonid ja juhendis näidatud ekraanisisu võivad tegelikust tootest erineda.
• Nikon jätab endale õiguse muuta juhendites kirjeldatud riist- ja tarkvara tehnilisi andmeid igal ajal
ning ette teatamata.
• Nikon ei vastuta mingite kahjude eest, mis on tingitud selle toote kasutamisest.
• Nende juhendite eesmärk on tagada täpne ja täielik teave toodete kohta, kuid oleme väga
tänulikud, kui juhite Nikoni kohaliku esindaja (aadress eraldi toodud) tähelepanu leitud vigadele
ja puudustele.
Järgige autoriõiguse teatiseid
Autoriõiguse seaduse järgi ei ole antud kaameraga autoriõigusega kaitstud teostest tehtud fotode
või salvestuste kasutamine lubatud ilma autoriõiguse hoidja loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutamisele, kuid pidage silmas, et isegi isiklik kasutamine võib olla piiratud näitustest või
kontsertidest tehtud fotode või salvestuste korral.
Andmekandjate kasutuselt kõrvaldamine
Palun pange tähele, et piltide kustutamine või andmekandjate, nt mälukaartide, vormindamine ei
kustuta originaalpildi andmeid täielikult. Kustutatud faile saab mõnikord ära visatud
salvestusseadmetest tarkvara abil taastada, mis võib lõppeda teie isiklike pildiandmete pahatahtliku
kasutamisega. Niisuguste andmete privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne andmekandja äraviskamist või selle uuele omanikule andmist lähtestage kindlasti kõik
kaamera sätted funktsiooniga Reset all (Lähtesta kõik) häälestusmenüüs (A113) või Restore
default settings (Taasta vaikesätted) võrgumenüüs (A113). Pärast lähtestamist kustutage kõik
andmed kustutustarkvara abil seadmest või vormindage seade valikuga Format card (Vorminda
kaart) häälestusmenüüs (A113), seejärel täitke seade kujutistega, millel pole isiklikke andmeid
(näiteks pildid tühjast taevast).
Olge mälukaartide füüsilisel hävitamisel ettevaatlik, et mitte põhjustada vigastusi ega kahjustada
vara.
v
Sissejuhatus
Lugege esmalt seda
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa
suure ohu surma või raskete vigastuste
tekkeks.
HOIATUS
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
surma või raske vigastusega.
ETTEVAATUST
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutada kõndimise või sõiduki juhtimise ajal. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut
märgade kätega. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või
elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini
või aerosoolide läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse
või süttimisega.
• Ärge sihtige välklampi mootorsõiduki juhi suunas. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
vi
Sissejuhatus
Teie turvalisuse tagamiseks
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega. Lisaks pidage silmas, et väikesed osad
kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on selle toote mistahes osa alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid, vahelduvvooluadaptereid või USB-kaableid,
mis ei ole spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate, vahelduvvooluadapterite ja USBkaablite kasutamisel vältige alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake
ega painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning
ärge laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga
kohtades. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või
külmakahjustusega.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna. Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada
toote siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt
kaugel. Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud
päikesevalgus süttimist põhjustada.
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja.
Blokeerige juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete
kasutamine on keelatud. Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida
seadmestiku tööd lennukil või haiglates või teistes meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote
väärtalitlusega.
vii
Sissejuhatus
Teie turvalisuse tagamiseks
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
• Ärge tõstke sisseehitatud välku kaamera tarvikupesale paigaldatud
välguseadme kasutamisel. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda tulekahju
või toote kahjustamisega.
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse,
nt suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge transportige kaamerat kinnitatud statiivi või sarnase tarvikuga. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.
OHTLIK akudele
• Vältige akude väärkäitlemist. Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Laadige ainult nii, nagu näidatud. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada
akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole. Tegevusega viivitamine võib lõppeda
silmavigastustega.
viii
Sissejuhatus
Teie turvalisuse tagamiseks
HOIATUS akudele
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas. Kui laps on aku/patarei alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega. Toote märjaks saamisel
kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel
katkestage kasutamine viivitamatult. Kui laadimine ei lõpe ettenähtud aja
jooksul, lõpetage laadimine. Nende ettevaatusabinõude järgimata jätmine võib
kaasa tuua akude lekkimise, ülekuumenemise, purunemise või süttimise.
• Kui akusid ei ole enam vaja, isoleerige klemmid kleeplindiga. Metallobjektide
kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
nahaärritusega.
ix
Sissejuhatus
Teie turvalisuse tagamiseks
Sisukord
Kiire teemaotsing .................................................................................................................. ii
Põhiteemad ..................................................................................................................................................................... ii
Üldteemad........................................................................................................................................................................ ii
Sissejuhatus............................................................................................................................ iii
Lugege esmalt seda.............................................................................................................................. iii
Juhendis kasutatud sümbolid ja konventsioonid ................................................................................... iii
Teave ja ettevaatusabinõud ................................................................................................................................. iv
Teie turvalisuse tagamiseks ............................................................................................................... vi
Kaamera osad ......................................................................................................................... 1
Kaamera korpus ...................................................................................................................................... 2
Nuppude põhifunktsioonid................................................................................................................ 5
Ekraan/pildiotsija .................................................................................................................................... 8
Ekraanil kuvatava teabe vahetamine (nupp s)................................................................................. 8
Jäädvustamiseks ........................................................................................................................................................... 9
Taasesituseks................................................................................................................................................................ 12
Alustamine............................................................................................................................. 14
Kaamera rihma kinnitamine ............................................................................................................. 15
Objektiivi kaane ja objektiivi päikesekaitse kinnitamine ....................................................... 15
Aku ja mälukaardi sisestamine ........................................................................................................ 16
Aku ja mälukaardi väljavõtmine ....................................................................................................................... 16
Aku laadimine ........................................................................................................................................ 17
Ekraani avamine.................................................................................................................................... 18
Kaamera häälestamine ....................................................................................................................... 19
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud............................................... 21
Pildistamine ............................................................................................................................................ 22
Sisseehitatud välgu kasutamine ...................................................................................................................... 25
Tarvikupesa katte BS-1 kinnitamine (saadaval eraldi) ......................................................................... 25
Videote salvestamine.............................................................................................................................................. 25
Ekraani ja pildiotsija vahel lülitamine ............................................................................................................ 26
Piltide taasesitus ................................................................................................................................... 27
Piltide kustutamine.............................................................................................................................. 28
Pildivaliku ekraan kustutamiseks...................................................................................................................... 29
Võttefunktsioonid ............................................................................................................... 30
Võtterežiimi valimine .......................................................................................................................... 31
x
Sisukord
A Automaatrežiim.............................................................................................................................. 32
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)................................................................ 33
Nõuanded ja märkused stseenirežiimi kohta .......................................................................................... 34
Lihtsa panoraami funktsiooniga pildistamine......................................................................................... 41
Taasesitus lihtsa panoraami funktsiooniga ............................................................................................... 43
Loovrežiim (efektide rakendamine pildistamise ajal).............................................................. 44
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks) ............................................... 46
Nõuanded särituse määramiseks .................................................................................................................... 47
Säriaja muutmisvahemik (režiimid j, k, l ja m) ............................................................................... 49
Pildistamine sättega Bulb või sättega Time (režiimis m) ................................................................. 50
Režiim M (kasutajasätted).................................................................................................................. 52
Sätete salvestamine režiimis M (Save User Settings (kasutajasätete salvestamine))....... 53
Mitmikvalijaga võttefunktsioonide määramine ........................................................................ 54
Välgurežiim ............................................................................................................................................. 55
Self-timer (Taimer)................................................................................................................................ 58
Smile Timer (Naeratuseleidja) (naeratavate nägude pildistamine automaatselt) ........ 60
Automaatse teravustamise kasutamine....................................................................................... 61
Teravustamisrežiimi valimine............................................................................................................................. 61
Päästik............................................................................................................................................................................... 62
Objektituvastuse AF-i kasutamine .................................................................................................................. 63
Näotuvastuse kasutamine ................................................................................................................................... 64
Nahapehmenduse kasutamine........................................................................................................................ 65
Automaatseks teravustamiseks sobimatud objektid.......................................................................... 65
Teravustamise lukustus ......................................................................................................................................... 66
Käsitsi teravustamise kasutamine................................................................................................... 67
Exposure Compensation (Särikompensatsioon) (ereduse reguleerimine)...................... 69
Nupu w (funktsioon) kasutamine ................................................................................................ 70
Suumimine.............................................................................................................................................. 71
Vaikesätted (välklamp, taimer ja teravustamisrežiim)............................................................. 73
Funktsioonid, mida pildistamisel samaaegselt kasutada ei saa .......................................... 75
Taasesitusfunktsioonid...................................................................................................... 79
Taasesitussuum ..................................................................................................................................... 80
Pisipildi taasesitus / kalendrikuva................................................................................................... 81
Sarivõtterežiimis (seeriana) tehtud piltide vaatamine ja kustutamine ............................. 82
Seeria piltide vaatamine........................................................................................................................................ 82
Seeria piltide kustutamine................................................................................................................................... 83
Piltide töötlemine (fotod) .................................................................................................................. 83
Enne piltide töötlemist .......................................................................................................................................... 83
Quick Retouch (Kiirviimistlus): kontrasti ja küllastuse suurendamine....................................... 84
D-Lighting: ereduse ja kontrasti suurendamine .................................................................................... 84
Skin Softening (Nahapehmendus): nahatoonide pehmendamine ........................................... 85
Filter Effects (Filtriefektid): digitaalsete filtriefektide kasutamine................................................. 86
xi
Sisukord
Small Picture (Väike pilt): pildi suuruse vähendamine........................................................................ 87
Kärpimine: kärbitud koopia loomine............................................................................................................. 88
Videod ..................................................................................................................................... 89
Põhitoimingud video salvestamisel ja taasesitusel.................................................................. 90
Liikumatute piltide jäädvustamine videote salvestamise ajal ............................................. 93
Movie Manual (Video käsitsi) (särituse määramine video salvestamiseks)...................... 94
Stoppkaadervideote tegemine ....................................................................................................... 96
Superintervall-videote salvestamine............................................................................................. 98
Video taasesituse ajal kasutatavad toimingud .......................................................................... 99
Videotöötlus ........................................................................................................................................ 100
Video soovitud lõigu eraldamine................................................................................................................. 100
Videokaadri salvestamine liikumatu pildina .......................................................................................... 101
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga ............................................... 102
Piltide kasutamine............................................................................................................................. 103
Piltide vaatamine teleris.................................................................................................................. 104
Piltide printimine ilma arvutita..................................................................................................... 105
Kaamera ja printeri ühendamine.................................................................................................................. 105
Ühe pildi kaupa printimine .............................................................................................................................. 106
Mitme pildi printimine ........................................................................................................................................ 107
Piltide edastamine arvutisse (ViewNX-i).................................................................................... 109
ViewNX-i installimine ........................................................................................................................................... 109
Piltide edastamine arvutisse............................................................................................................................ 109
Menüü kasutamine .......................................................................................................... 112
Menüütoimingud .............................................................................................................................. 113
Pildivaliku kuva......................................................................................................................................................... 115
Menüüloendid .................................................................................................................................... 116
Võttemenüü .............................................................................................................................................................. 116
Menüü Movie Manual Mode (Video käsitsirežiim) ............................................................................ 117
Videomenüü.............................................................................................................................................................. 117
Taasesitusmenüü.................................................................................................................................................... 118
Võrgumenüü............................................................................................................................................................. 118
Häälestusmenüü..................................................................................................................................................... 119
Võttemenüü (levinumad võttesuvandid) ................................................................................. 121
Image Quality (Pildikvaliteet) .......................................................................................................................... 121
Image Size (Pildi suurus) .................................................................................................................................... 123
Võttemenüü (režiim j, k, l või m).......................................................................................... 124
Picture Control (COOLPIX Picture Control) ............................................................................................ 124
Custom Picture Control (Kohandatud Picture Control) (COOLPIX Custom Picture
Control (Kohandatud Picture Control)) .................................................................................................... 128
White Balance (Valge tasakaal) (värvitooni reguleerimine).......................................................... 129
xii
Sisukord
Metering (Mõõtmine).......................................................................................................................................... 132
Sarivõte......................................................................................................................................................................... 133
ISO Sensitivity (ISO-tundlikkus) ...................................................................................................................... 137
Exposure Bracketing (Särituskahveldus) .................................................................................................. 139
AF Area Mode (Automaatse teravustamise ala režiim)................................................................... 140
Autofocus Mode (Automaatse teravustamise režiim)..................................................................... 143
Flash Exp. Comp. (Välgu särikompensatsioon) .................................................................................... 143
Noise Reduction Filter (Müravähendusfilter) ........................................................................................ 144
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)................................................................................................... 144
Multiple Exposure (Mitmiksäritus) ............................................................................................................... 145
Zoom Memory (Suumimälu) .......................................................................................................................... 147
Startup Zoom Position (Suumi lähteasend) .......................................................................................... 148
M Exposure Preview (M-särituse eelvaade)............................................................................................ 148
Menüü Movie Manual Mode (Video käsitsirežiim) ................................................................ 149
Videomenüü........................................................................................................................................ 150
Movie Options (Video suvandid) .................................................................................................................. 150
Autofocus Mode (Automaatse teravustamise režiim)..................................................................... 153
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine)..................................................................................... 154
Wind Noise Reduction (Tuulemüra vähendus) ................................................................................... 154
Zoom Microphone (Suummikrofon) ......................................................................................................... 155
Frame Rate (Kaadrikiirus) ................................................................................................................................... 155
External Mic Sensitivity (Välise mikrofoni tundlikkus) ...................................................................... 156
Taasesitusmenüü............................................................................................................................... 157
Mark for Upload (Üleslaadimiseks märkimine)..................................................................................... 157
Slide Show (Slaidiesitlus) ................................................................................................................................... 158
Protect (Kaitse) ......................................................................................................................................................... 159
Rotate Image (Pildi pööramine) .................................................................................................................... 159
Sequence Display Options (Pildiseeria kuva suvandid).................................................................. 160
Choose Key Picture (Tunnuspildi valimine) ........................................................................................... 160
Võrgumenüü ....................................................................................................................................... 161
Tekstisisestusklaviatuuri kasutamine.......................................................................................................... 163
Häälestusmenüü................................................................................................................................ 164
Time Zone and Date (Ajavöönd ja kuupäev)........................................................................................ 164
Slot Empty Release Lock (Tühja pilu sulguri lukk) .............................................................................. 166
Monitor Settings (Ekraani sätted) ................................................................................................................. 167
EVF Auto Toggle (EVF-i automaatlülitus) (kuva automaatne ümberlülitus
pildiotsijasse)............................................................................................................................................................. 169
Date Stamp (Kuupäevajäljend)...................................................................................................................... 169
Self-timer: After Release (Taimer: pärast vabastamist)..................................................................... 170
Vibration Reduction (Stabiliseerimine) ..................................................................................................... 171
AF Assist (Automaatse teravustamise abi).............................................................................................. 172
Digital Zoom (Digitaalne suum) ................................................................................................................... 172
Assign Side Zoom Control (Määra külgmine suumilüliti) ............................................................. 173
xiii
Sisukord
Snap-back Zoom (Kiire suumivahetus).....................................................................................................
Control Ring Options (Funktsioonide reguleerimisrõnga suvandid).....................................
AE/AF Lock Button (Automaatse särituse / automaatse teravustamise
lukustusnupp) ..........................................................................................................................................................
Sound Settings (Helisätted) .............................................................................................................................
Auto Off (Automaatne väljalülitus)..............................................................................................................
Format Card (Vorminda kaart)........................................................................................................................
Language (Keel) ......................................................................................................................................................
HDMI ..............................................................................................................................................................................
Charge by Computer (Laadimine arvuti kaudu).................................................................................
Image Comment (Pildikommentaar).........................................................................................................
Copyright Information (Autorikaitseteave) ............................................................................................
Location Data (Asukohaandmed)................................................................................................................
Toggle Av/Tv Selection (Av/Tv valiku vahetamine)..........................................................................
Reset File Numbering (Failinumeratsiooni nullimine).....................................................................
Peaking (Esiletõstmine) ......................................................................................................................................
Reset All (Lähtesta kõik)......................................................................................................................................
Firmware Version (Püsivara versioon)........................................................................................................
173
174
175
175
176
176
176
177
179
180
181
182
182
183
184
184
184
Tehnilised märkused ....................................................................................................... 185
Teatised................................................................................................................................................. 186
Märkused juhtmevaba võrgu sidefunktsioonide kohta ...................................................... 187
Toote hooldamine............................................................................................................................. 189
Kaamera ....................................................................................................................................................................... 189
Aku................................................................................................................................................................................... 190
Valmistage vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ette ......................................................... 192
Mälukaardid ............................................................................................................................................................... 192
Puhastamine ja hoidmine............................................................................................................... 194
Puhastamine ............................................................................................................................................................. 194
Hoidmine..................................................................................................................................................................... 194
Veateated ............................................................................................................................................. 195
Rikkeotsing........................................................................................................................................... 198
Failide nimed....................................................................................................................................... 207
Lisatarvikud.......................................................................................................................................... 208
Kiirvälgud (välised välguseadmed) ............................................................................................. 210
Kaugjuhtimisseade ML-L7 .............................................................................................................. 212
Tehnilised andmed ........................................................................................................................... 217
Kasutamiseks sobivad mälukaardid............................................................................................................ 222
Indeks..................................................................................................................................................... 224
xiv
Sisukord
Kaamera osad
Kaamera korpus ................................................................................................................................ 2
Nuppude põhifunktsioonid.......................................................................................................... 5
Ekraan/pildiotsija.............................................................................................................................. 8
1
Kaamera osad
Kaamera korpus
Sisseehitatud välk üles tõstetud
1 2 3 4
13
12 11 10
5
1
6
9
1
Kaamera rihma ava...........................................15
2
Käsuvaliku nupp.................................................46
3
Toitelüliti/toitetuli (laadimistuli)
.......................................................................17, 19, 24
4
Režiiminupp..................................................22, 31
5
Mikrofon (stereo)..................................... 90, 155
6
Sisseehitatud välk......................................25, 55
7
K: välklambi avamislüliti ..........................55
8
Objektiiv
7
8
9
Funktsioonide reguleerimisrõngas
............................................................................67, 174
Suumilüliti.............................................................. 71
f : lainurk................................................... 71
g : telefoto ................................................ 71
10
h : pisipildi taasesitus......................... 81
i : taasesitussuum............................... 80
Taimeri tuli............................................................. 58
Punasilmsuse vähendamise tuli............... 57
11 Automaatse teravustamise abi valgusti
....................................................................................172
12 Päästik .............................................................. 24, 62
13 Nupp w (funktsioon)................................... 70
2
Kaamera osad
Kaamera korpus
1
2
3
9
6
8
5
4
7
1
p (kiire suumivahetuse) nupp.................72
5
Välise mikrofoni ühenduse kate.............209
6
Ühenduse kate .........................................17, 103
2
Külgmine suumilüliti .......................................71
f : lainurk ...................................................71
g : telefoto.................................................71
7
Tarvikute sisend................................................209
3
Tarvikupesa................................................. 25, 210
8
HDMI-mikropistmik (tüüp D) ...................103
4
Dioptri reguleerimise nupp ........................26
9
Mikro-USB-pistmik..................................17, 103
3
Kaamera osad
Kaamera korpus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
16
14
15
1
Kõlar................................................................ 99, 175
2
Elektrooniline pildiotsija ................................26
3
Silmasensor ...........................................................26
4
x (ekraani) nupp............................................26
5
Nupp o (AE-L/AF-L)............................ 66, 175
6
Teravustamisrežiimi valija .....................61, 67
7
b (e videosalvestuse) nupp ..........25, 90
8
c (taasesituse) nupp ....................................27
9
s (kuva) nupp ................................................8
10 Nupp k (rakenda valik) .............................113
Pöörlev mitmikvalija
11 (mitmikvalija)* ...........................................54, 113
12 l (kustutamise) nupp ................................... 28
13 Nupp d (menüü) ...........................113, 116
14 Aku pesa / mälukaardi pilu kate .............. 16
Toitepistmiku kate (lisavarustuses oleva
15 vahelduvvooluadapteriga
ühendamiseks) ............................................... 208
16 Statiivi pesa
17 Ekraan.................................................................. 8, 18
* Selles juhendis on mitmikvalijal üles, alla, vasakule või paremale vajutamisele viidatud kui H, I,
J või K.
4
Kaamera osad
Kaamera korpus
Nuppude põhifunktsioonid
Nupp
Põhifunktsioon
Jäädvustamiseks Valige võtterežiim (A31).
Režiiminupp
Jäädvustamiseks
Valige q (automaatne teravustamine) või r
(käsitsi teravustamine).
Teravustamisrežiimi valija
Jäädvustamiseks Lukustage säritus või fookus.
Nupp o (AE-L/AF-L)
Suumilüliti
Jäädvustamiseks
Objektile lähemale suumimiseks liigutage g (i)
(telefoto) suunas ning kaugemale suumimiseks
ja suurema ala vaatamiseks liigutage f (h)
(lainurk) suunas.
Taasesituseks
• Pildi sisse suumimiseks liigutage g (i)
suunas ja pisipildikuva või kalendrikuva jaoks
f (h) suunas.
• Video taasesituse helitugevuse
reguleerimine.
Jäädvustamiseks Laiendage ajutiselt fookusnurka.
Nupp p (kiire
suumivahetus)
Külgmine suumilüliti
Kasutage funktsiooni, mis on määratud suvandis
Assign side zoom control (Määra külgmine
suumilüliti).
• Suum (vaikesäte): objektile lähemale
suumimiseks liigutage g (telefoto) suunas
Jäädvustamiseks
ning kaugemale suumimiseks ja suurema ala
vaatamiseks liigutage f (lainurk) suunas.
• Käsitsi teravustamine: kui teravustamisrežiimi
valija on sättel r, reguleerige fookust
käsitsi.
5
Kaamera osad
Nuppude põhifunktsioonid
Nupp
Põhifunktsioon
Kui nupp on poolenisti alla vajutatud:
määratakse fookus ja säritus.
Jäädvustamiseks
Kui nupp on lõpuni alla vajutatud: vabastatakse
katik.
Päästik
Taasesituseks
Võtterežiimi naasmine.
Jäädvustamiseks Video salvestamise alustamine ja lõpetamine.
Nupp b (e
videosalvestus)
Taasesituseks
Võtterežiimi naasmine.
• Kui kuvatud on võttekuva:
järgmistele häälestuskuvadele saate
alljärgnevaid nuppe vajutades.
- Üles (H): m (välgurežiim)
- Vasakule (J): n (taimer/naeratuseleidja)
- Alla (I): p (teravustamisrežiim)*
Jäädvustamiseks
- Paremale (K): o (särikompensatsioon)
• Kui võtterežiim on l, m või u (Movie
manual (Video käsitsi)): pöörake mitmikvalijat,
et määrata f-arv.
* Saadaval ainult siis, kui teravustamisrežiimi
valija on sättel q.
Mitmikvalija
Taasesituseks
Häälestamiseks
Taasesituseks
Nupp k (rakenda valik)
• Taasesituskuval toimige järgmiselt: vahetage
kuvatavat pilti, vajutades üles (H), vasakule
(J), alla (I), paremale (K) või pöörates
mitmikvalijat.
• Suumitud pildi kuvamisel: liigutage kuvatavat
ala.
• Valige kirje nuppudega HIJK või
mitmikvalijat pöörates, seejärel rakendage
valik, vajutades nuppu k.
• Sarja üksikpiltide kuvamine täiskaadris
taasesitusrežiimis (A28).
• Funktsiooniga Easy panorama (Lihtne
panoraam) jäädvustatud pildi kerimine.
• Videote taasesitamine.
• Pisipildi taasesitusest või suumitud pildi
kuvalt täiskaadris taasesitusrežiimi lülitumine.
Häälestamiseks Rakendage mitmikvalijaga valitud kirje.
6
Kaamera osad
Nuppude põhifunktsioonid
Nupp
Põhifunktsioon
• Kui võtterežiim on j (A46):
määrake paindlik programm.
Jäädvustamiseks • Kui võtterežiim on k, m (A46) või Manual
(Käsitsi) režiimis u (Movie manual (Video
käsitsi)): määrake säriaeg.
Käsuvaliku nupp
Funktsioonide
reguleerimisrõngas
Taasesituseks
Muutke suumitud pildi suurenduse määra.
• Kui teravustamisrežiimi valija on sättel q:
kuvage häälestuskuva, mis on valitud
suvandis Control ring options
(Funktsioonide reguleerimisrõnga
suvandid) (A119).*
Jäädvustamiseks
• Kui teravustamisrežiimi valija on sättel r:
reguleerige fookust käsitsi.
* See funktsioon ei ole mõne võtterežiimi korral
saadaval.
Jäädvustamiseks/
Kuvage või sulgege menüü (A113).
taasesituseks
Nupp d (menüü)
Jäädvustamiseks
Nupp w (funktsioon)
Kui võtterežiim on j, k, l, m või M:
kuvage või sulgege sättemenüüd, nagu
Continuous (Sarivõte) või Vibration
reduction (Stabiliseerimine).
Jäädvustamiseks/
Ekraani ja pildiotsija vahel vahetamine (A26).
taasesituseks
Nupp x (ekraan)
Jäädvustamiseks/
Vahetage ekraanil kuvatavat teavet.
taasesituseks
Nupp s (kuva)
Jäädvustamiseks Taasesitage pilte (A27).
Taasesituseks
Nupp c (taasesitus)
• Kui kaamera on välja lülitatud, siis selle
sisselülitamiseks taasesitusrežiimil vajutage ja
hoidke all seda nuppu (A27).
• Võtterežiimi naasmine.
Jäädvustamiseks Viimati tehtud pildi kustutamine (A28).
Taasesituseks
Piltide kustutamine (A28).
Nupp l (kustutamine)
7
Kaamera osad
Nuppude põhifunktsioonid
Ekraan/pildiotsija
Ekraanil võtte või taasesituse ajal kuvatav teave muutub olenevalt kaamera sätetest ja
kasutusolekust.
Ekraanil kuvatava teabe vahetamine (nupp s)
Ekraanil pildistamise või taasesituse ajal
kuvatava teabe vahetamiseks vajutage nuppu
s (kuva).
Jäädvustamiseks
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Teave on kuvatud*
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Videokaader*
Kaadris kuvatakse videol
jäädvustatav ala.
Kuvatakse ainult
Teave on peidetud
kadreerimisruudustik,
histogramm ja
virtuaalne horisont*
* Kadreerimisruudustik, histogramm ja virtuaalne horisont kuvatakse olenevalt suvandi Monitor
settings (Ekraani sätted) (A167) sätetest häälestusmenüüs.
Taasesituseks
4/4
4/4
1/250
+1.0
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Teave on kuvatud
F 5.6
100
Kaamera osad
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTIST
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
COPYRIGHT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Tooni taseme teave
(välja arvatud videotel)
Kuvatakse histogramm,
tooni tase ja võtteteave
(A13).
Pildikommentaar
(A180),
autorikaitseteave
(A181)
8
Ekraan/pildiotsija
COMMENT
Teave on peidetud
Jäädvustamiseks
3
7
2
1
28
4 AF
10
120
27
3200
26 25 24
1
2
3
4
5
6
3000mm
1/250
23
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
13
15
11
14
16 Välksärituse kompenseerimine.............. 143
Välgurežiim ........................................................... 55
Suvandi Exposure compensation
17 (Särikompensatsioon) väärtus...................69
Teravustamisrežiim....................................61, 67
18 Järelejäänud video salvestusaeg ..... 90, 91
19 Välklambi valmisoleku näidik .....................55
Suuminäidik...................................................62, 71
Teravustamise näidik....................................... 24
Järelejäänud särituste arv
Digitaalse suumi määr ................................... 71
Movie options (Video suvandid)
(tavakiirusel videod) ......................................150
8
Movie options (Video suvandid) (HSvideod)...................................................................151
20 (liikumatud pildid).................................. 22, 122
Sulguri lubamise ikoon (kui mälukaarti
21 kaameras ei ole).................................... 166, 200
22 F-arv...........................................................................46
23 Säriaeg......................................................................46
24 ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) .............. 137
Image quality (Pildikvaliteet)....................121
Image size (Pildi suurus)..............................123
Vahelduvvooluvõrgust laadimise
Easy panorama (Lihtne panoraam)........ 41
25 adapteri ühenduse näidik
Noise reduction filter (Müravähendusfilter)... 144
26 Aku taseme näidik.............................................22
Wind noise reduction (Tuulemüra
Automaatse särituse / automaatse
13 vähendus)............................................................154
27 teravustamise lukustuse näidik (liikumatu
Ikoon Vibration reduction
(Stabiliseerimine).............................................171
14 Ikoon Electronic VR (Elektrooniline
stabiliseerimine)...............................................154
pilt)................................................................... 66, 175
Fookuskaugus (35mm [135] formaadis)
28 ........................................................................... 71, 147
15 Säri näidik............................................................... 48
9
Kaamera osad
16
17
18
19
12
22 21 20
Võtterežiim............................................................ 31
Ekraan/pildiotsija
10
x1.2
7
9
10
11
12
9
8
5 6
45
47
46
2
±0.7
±0.3
±1.0
44
41
48
10
43
42
120
49
50
51
70mm
10
120
60
52
3
40
39
38
PRE
3200 1/250
37 36 35 34 33
Ikoon Travel destination (Reisi sihtkoht)
31
30 29
Võtterežiim Continuous (Sarivõte)
29 ....................................................................................164
41 .................................................................. 38, 40, 133
Näidik „Kuupäeva pole määratud”
42 Backlighting (Tagantvalgustus) (HDR)...37
30 .........................................................................164, 199
Noise reduction burst
43 (Müravähendusvalang) / single shot
31 Date stamp (Kuupäevajäljend)...............169
(üksikvõte)......................................................34, 36
Automaatse särituse / automaatse
32 teravustamise lukustuse näidik (video)
44 Time-lapse movie (Stoppkaadervideo) ...96
............................................................................91, 175
Exposure bracketing (Särituskahveldus)
45 .................................................................................. 139
33 Location data (Asukohaandmed) .........182
34 Wi-Fi-ühenduse näidik.................................162
Hand-held (Käeshoitav) / tripod (statiiv)
46 .............................................................................. 35, 36
Bluetooth-kaugjuhtimisseadme
35 ühenduse näidik..............................................215
36
37
38
39
32
F5.6
+1.0
+1.0
10m 0s
9999
47 Taasesituse kiirus................................................98
Bluetooth-ühenduse näidik......................162
Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus,
Airplane mode (Lennurežiim) .................161
48 heledamaks) .........................................................39
White balance (Valge tasakaal)...............129
49 Efektigrupp (loovrežiim)................................44
COOLPIX Picture Control............................124
50 ......................................................................................93
Foto jäädvustamine (videosalvestuse ajal)
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
51 Multiple exposure (Mitmiksäritus) ..............145
40 ....................................................................................144
Näidik Self-timer (Taimer)....................................58
Smile timer (Naeratuseleidja)............................60
52 Pet portrait auto release (Automaatvõttega
lemmikloomaportree) ...........................................38
10
Kaamera osad
Ekraan/pildiotsija
1/250
F5.6
1/250
59
53
54
10m 0s
9999
F5.6
60
55 56 57 58
1/250
F5.6
10m 0s
9999
1/250
61
F5.6
25m 0s
9999
62
Teravustamisala (objektituvastuse AF)
57 Mõõtmisala Spot (Laotuspunkt)............ 132
Teravustamisala (keskel/käsitsi)
58 ................................................................................... 132
Teravustamisala (näotuvastus,
59 histogrammid).................................................. 167
Teravustamisala (objekti jälgimine)
60 Bird-watching (Linnuvaatlus) või kiire
53 ............................................................................63, 141
Ala Center-weighted (Keskelekaalutud)
54 ....................................................................33, 66, 140
View/hide histograms (Kuva/peida
55 lemmikloomatuvastus) .......38, 60, 64, 140
Kadreerimisraam (režiim Moon (Kuu) või
56 .........................................................................141, 142
suumivahetus).............................................40, 72
View/hide framing grid (Kuva/peida
61 kadreerimise ruudustik).............................. 167
Virtual horizon (Virtuaalne horisont)
62 ........................................................................ 167, 168
11
Kaamera osad
Ekraan/pildiotsija
Taasesituseks
1 2 3 456 7
8
9
10
Demo mode
12 13
24
23
22 21
20
11
14
15
16
17
19 18
1
Ikoon Protect (Kaitse)................................... 159
14 Movie options (Video suvandid)...........150
2
Pildiseeria kuva (kui valitud on
Individual pictures (Üksikud pildid))
................................................................................... 160
15 .......................................................................................43
3
Ikoon Skin softening (Nahapehmendus)
......................................................................................85
17 Kärpimise ikoon..................................................88
4
Ikoon Filter effects (Filtriefektid) ...............86
5
Ikoon D-Lighting ............................................... 84
6
Ikoon Quick retouch (Kiirviimistlus).......84
7
Üleslaadimise reserveeringu ikoon..... 157
8
Praeguse pildi number /
piltide koguarv
9
Video pikkus või möödunud
taasesitusaeg
Näidik Easy panorama (Lihtne panoraam)
16 Ikoon Small picture (Väike pilt) .................87
Režiimi Easy panorama (Lihtne
panoraam) taasesitusjuhik ...........................43
18 Seeria taasesitusjuhik ......................................82
Video taasesituse juhend..............................90
19 Salvestamise kellaaeg
20 Salvestamise kuupäev
Vahelduvvooluvõrgust laadimise
21 adapteri ühenduse näidik
22 Aku taseme näidik.............................................22
10 Helitugevuse näidik .........................................99
23 Faili number ja tüüp......................................207
Ikoon Enable release (Luba vabastamine)
11 (kui mälukaarti ei ole sisestatud) .......... 166
24 Salvestatud andmete näidik ....................182
12 Image quality (Pildikvaliteet)................... 121
13 Image size (Pildi suurus)............................. 123
12
Kaamera osad
Ekraan/pildiotsija
Tooni taseme teabe kuva
Kuvatud histogrammilt või iga tooni taseme vilkuvalt kuvalt saate kontrollida kontrastsete
detailide kadu eredates kohtades ja varjudes. Need on juhiseks pildi ereduse reguleerimisel
selliste funktsioonidega nagu särikompensatsioon.
4/4
14
13
12
11
10
1/250
F 5.6
1
1
2
2
3
4
5
6
100
+1.0
0004.JPG
15/11/2018 15:30
9
7
8
Praeguse pildi number /
piltide koguarv
1
8
Salvestusaeg ..............................................19, 164
9
Salvestamise kuupäev .........................19, 164
2
Histogramm1
3
Tooni tase2
4
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) .............. 137
11 (Särikompensatsioon) väärtus ...................69
5
COOLPIX Picture Control ........................... 124
12 Võtterežiim.............................................................31
6
Image quality (Pildikvaliteet) / Image size
(Pildi suurus) ............................................121, 123
13 Säriaeg......................................................................46
7
White balance (Valge tasakaal).............. 129
10 Faili number ja tüüp......................................207
Suvandi Exposure compensation
14 F-arv ...........................................................................46
Histogramm on graafik, mis näitab toonide jaotust pildil. Horisontaaltelg vastab piksli
eredusele, tumedad toonid on vasakul, heledad paremal. Vertikaaltelg näitab pikslite arvu.
Tooni tase näitab ereduse taset. Kui kontrollitav tooni tase valitakse mitmikvalija
nuppudega JK või seda pöörates, siis valitud tooni tasemele vastav ala pildil vilgub.
13
Kaamera osad
Ekraan/pildiotsija
Alustamine
Kaamera rihma kinnitamine .......................................................................................................15
Objektiivi kaane ja objektiivi päikesekaitse kinnitamine .................................................15
Aku ja mälukaardi sisestamine ..................................................................................................16
Aku laadimine..................................................................................................................................17
Ekraani avamine..............................................................................................................................18
Kaamera häälestamine .................................................................................................................19
14
Alustamine
Kaamera rihma kinnitamine
Kinnitage rihm kaamera vasakule ja paremale küljele.
Objektiivi kaane ja objektiivi päikesekaitse
kinnitamine
• Kui te ei pildista, kinnitage objektiivi kaitsmiseks objektiivi kaas.
• Objektiivi päikesekaitse lõikab ära valguse, mis pilti rikkuda võib, ning aitab ka kaamerat
kaitsta. Ärge kasutage objektiivi päikesekaitset, kui pildistate välguga või kui
pildistamiseks on vajalik automaatse teravustamise abi valgusti.
Kui objektiivi päikesekaitse ei ole kasutusel
15
Alustamine
Kaamera rihma kinnitamine
Aku ja mälukaardi sisestamine
Aku lukk
Mälukaardi pilu
• Kui aku positiivne ja negatiivne klemm on õiget pidi, lükake oranži aku lukku (3) ja
pange aku üleni sisse (4).
• Lükake mälukaarti, kuni see kohale klõpsab (5).
• Jälgige, et te ei sisestaks akut ega mälukaarti valepidi, kuna see võib põhjustada rikke.
• Kui mälukaardi kirjutuskaitse lüliti on lukustatud asendis, ei saa pilte jäädvustada ega
kustutada ning kaarti ei saa vormindada.
B
Mälukaardi vormindamine
Kui sisestate sellesse kaamerasse esmakordselt mälukaardi, mida on kasutatud muus
seadmes, vormindage see kindlasti selle kaameraga.
• Arvestage, et vormindamine kustutab mälukaardilt püsivalt kõik pildid ja muud
andmed. Kopeerige enne mälukaardi vormindamist kõik pildid, mida soovite säilitada.
• Pange mälukaart kaamerasse, vajutage nuppu d ja valige häälestusmenüüst (A113) Format
card (Vorminda kaart).
Aku ja mälukaardi väljavõtmine
Lülitage kaamera välja ja veenduge, et toitetuli ja ekraan oleksid kustunud, seejärel avage
akupesa / mälukaardi pilu kate.
• Aku väljutamiseks liigutage aku lukku.
• Mälukaardi osaliseks väljutamiseks vajutage kaarti õrnalt kaamerasse.
• Olge vahetult pärast kaamera kasutamist kaamera, aku ja mälukaardi käsitsemisel
ettevaatlik, sest need võivad olla kuumad.
16
Alustamine
Aku ja mälukaardi sisestamine
Aku laadimine
Vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter*
Pistikupesa
Toitetuli
(laadimistuli)
USB-kaabel (kaasas)
* Olenevalt ostukoha riigist või piirkonnast võib olla lisatud pistikuadapter. Pistikuadapteri
kuju erineb olenevalt ostukoha riigist või piirkonnast.
• Laadimine algab, kui kaamera ühendatakse pistikupessa ja aku on kaamera sees, nagu on
illustratsioonil näidatud. Toitetuli (laadimistuli) vilgub aku laadimise ajal aeglaselt.
• Kui laadimine on lõppenud, toitetuli kustub. Eemaldage vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapter pistikupesast ja lahutage USB-kaabel.
Laadimisaeg on täielikult tühjenenud aku korral ligikaudu 3 tundi.
• Kui toitetuli vilgub kiiresti, akut laadida ei saa, mille tõenäoline põhjus on üks
alljärgnevatest.
- Keskkonna temperatuur pole laadimiseks sobiv.
- USB-kaabel või vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter pole korrektselt ühendatud.
- Aku on kahjustatud.
17
Alustamine
Aku laadimine
B
Märkused USB-kaabli kohta
• Ärge kasutage mingit muud USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21
kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist, süttimist või elektrilööki.
• Kontrollige pistikute kuju ja suunda ning ärge sisestage ega eemaldage pistikuid nurga all.
B
Märkused aku laadimise kohta
• Kaamerat saab kasutada aku laadimise ajal, aga see pikendab laadimisaega. Toitetuli (laadimistuli)
lülitub kaamera kasutamise ajal välja.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage mõnda teist vahelduvvooluadapteri marki ega mudelit kui
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapterit EH-73P ja ärge kasutage kauplustest saada olevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemist või selle kahjustumist.
Ekraani avamine
• Saate reguleerida ekraani suunda ja nurka. Tavaliseks võtteks seadke ekraan väljapoole
suunatult vastu kaamera tagakülge (5).
• Kui te kaamerat ei kasuta ega kanna, keerake ekraan kuvapoolega vastu kaamera korpust
(1).
B
Märkused ekraani kohta
• Ekraani reguleerimisulatus võib olla piiratud, kui kaameraga on ühendatud kaabel või tarvikud.
• Ärge rakendage ekraani liigutamisel liigset jõudu ning liigutage seda ekraani
reguleerimisvahemikus aeglaselt, et mitte kahjustada ühendust.
18
Alustamine
Ekraani avamine
Kaamera häälestamine
1
Lülitage kaamera sisse.
• Kasutage mitmikvalijat sätete valimiseks ja reguleerimiseks.
Mitmikvalija
Üles
Vasakule
Paremale
Nupp k
(rakenda valik)
Toitelüliti
Alla
• Kuvatakse keele valiku dialoog. Vajutage mitmikvalijal
nuppu H või I keele esile tõstmiseks ja k selle
valimiseks.
• Keelt saab vahetada igal ajal häälestusmenüü suvandi
Language (Keel) abil (A113).
Language
Cancel
2
Valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Tõstke esile oma kohalik ajavöönd ja
vajutage nuppu k.
• Suveaja sisselülitamiseks vajutage nuppu H; kaardi
ülaservas kuvatakse W. Suveaja väljalülitamiseks
vajutage nuppu I.
Back
4
Vajutage nuppu H või I kuupäevavormingu valimiseks ning
vajutage nuppu k.
19
Alustamine
Kaamera häälestamine
5
Sisestage jooksev kuupäev ja aeg ning
vajutage nuppu k.
• Vajutage nuppu J või K väljade esiletõstmiseks ning
nuppu H või I nende muutmiseks.
• Valige minutiväli ja vajutage sätte kinnitamiseks nuppu
k.
Date and time
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Vajutage vastava viiba kuvamisel nuppu H või I, et tõsta esile Yes
(Jah), ja vajutage nuppu k.
• Häälestuse lõpetamisel läheb kaamera võttekuvale.
C
Kella lähtestamine
Häälestusmenüü suvandit Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) saab kasutada ajavööndi
valikuks ja kaamera kella seadistamiseks.
Suveaega saab sisse ja välja lülitada menüüs Time zone (Ajavöönd).
C
Rakenduse SnapBridge kasutamine
Kui loote kaamera ja nutiseadme vahel juhtmevaba ühenduse rakendusega SnapBridge, saate
kaameraga jäädvustatud pilte laadida nutiseadmesse või pildistada kaugjuhtimisega. Ühendamise
protseduuri vaadake lisatud dokumendist „SnapBridge Ühendusjuhend”.
20
Alustamine
Kaamera häälestamine
Lihtsamad jäädvustamise ja
taasesituse toimingud
Pildistamine......................................................................................................................................22
Piltide taasesitus .............................................................................................................................27
Piltide kustutamine........................................................................................................................28
21
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Pildistamine
Siin on näitena kasutatud režiimi A (automaatne). Režiim A (automaatne) võimaldab üldist
pildistamist erinevates võtteoludes.
1
Keerake režiiminupp asendisse A.
Järelejäänud särituste arv
• Aku taseme näidik
b: aku laetus on kõrge.
B: aku laetus on madal.
• Ekraanil kuvatud teabe vahetamiseks vajutage iga kord
nuppu s (kuva).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Aku taseme näidik
2
Hoidke kaamerat kindlalt.
• Hoidke sõrmed ja muud esemed objektiivist, välklambist, automaatse teravustamise abi
valgustist, mikrofonist ja kõlarist eemal.
22
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Pildistamine
3
Kadreerige pilt.
• Suumobjektiivi asendi muutmiseks liigutage suumilülitit või külgmist suumilülitit.
• Kui objekt kaob silmist ajal, mil objektiiv on telefoto asendis, vajutage nuppu p (kiire
suumivahetus), et objekti kadreerimise lihtsustamiseks ajutiselt suurendada nähtavat ala.
Kaugemale
suumimine
Lähemale
suumimine
Nupp p
Lähemale
suumimine
Kaugemale
suumimine
C
Statiivi kasutamine
• Järgmistes olukordades soovitame kaamera stabiliseerimiseks kasutada statiivi.
- Hämaras valguses pildistades, kui välgurežiim on W (väljas)
- Kui suum on telefoto asendis
• Kui kaamerat stabiliseeritakse pildistamisel statiivi abil, seadke suvand Vibration
reduction (Stabiliseerimine) häälestusmenüüs sättele Off (Väljas) (A113), et vältida
selle funktsiooni põhjustatud võimalikke vigu.
• Pärast kaamera kinnitamist statiivile jälgige hoolikalt, et kaamera ei kukuks objektiivi sissevõi väljasuumimise ajal pikali. Pikendage võrdsel määral ühte statiivi jalga objekti suunas ja
kahte teist jalga enda suunas.
• Kaamera võib kasutamise ajal pisut liikuda, isegi kui see on kinnitatud statiivile, mis võib
segada automaatset teravustamist. Oodake pärast kaamera kasutamist mõned sekundid ja
vajutage seejärel aeglaselt päästikut.
Kui suum on lainurk-asendis
Kui suum on telefoto asendis
23
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Pildistamine
4
Vajutage päästik poolenisti alla.
• Päästiku poolenisti allavajutamine tähendab
nupu vajutamist ja hoidmist kohas, kus tunnete
kerget takistust.
• Kui objekt on fookuses, siis põleb
teravustamisala teravustamise näidik roheliselt.
• Kui kasutate digitaalset suumi, siis
teravustamisala ei kuvata ja kaamera
teravustab kaadri keskele.
• Kui teravustamisala või teravustamise näidik
vilgub, siis kaamera ei suuda teravustada.
Muutke kompositsiooni ja proovige uuesti
päästik poolenisti alla vajutada.
1/250
F 5.6
Teravustamisala
5
B
Vajutage päästik ilma sõrme vahepeal
tõstmata lõpuni alla.
Märkus piltide ja videote salvestamise kohta
Piltide või videote salvestamise ajal vilgub järelejäänud särituste arvu näidik või video järelejäänud
pikkuse näidik. Ärge avage näidiku vilkumise ajal aku pesa / mälukaardi pilu katet ega
eemaldage akut ega mälukaarti. See võib põhjustada andmete kadumist või kaamera või
mälukaardi kahjustusi.
C
Funktsioon Auto Off (Automaatne väljalülitus)
• Kui umbes ühe minuti jooksul toiminguid ei tehta, lülitub ekraan välja, kaamera läheb ooterežiimi
ja toitetuli hakkab vilkuma. Kui ooterežiim kestab umbes kolm minutit, lülitub kaamera välja.
• Kui kaamera on ooterežiimis, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitelülitit või päästikut.
24
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Pildistamine
Sisseehitatud välgu kasutamine
Olukordades, kus on vaja välku kasutada, näiteks pimedates
oludes või juhul, kui objekt on tagantpoolt valgustatud,
liigutage sisseehitatud välgu tõstmiseks välklambi
avamislülitit K.
• Kui te sisseehitatud välku ei kasuta, lükake sisseehitatud
välku õrnalt allapoole, kuni see klõpsuga sulgub.
Tarvikupesa katte BS-1 kinnitamine (saadaval eraldi)
Videote salvestamine
Minge võttekuvale ja vajutage videosalvestuse
alustamiseks nuppu b (e videosalvestus).
• Vajutage salvestuse lõpetamiseks uuesti nuppu b (e).
Kui pöörate režiiminupu sättele u (Movie manual
(Video käsitsi)), saate määrata video salvestamiseks
säriaja ja f-arvu.
25
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Pildistamine
Ekraani ja pildiotsija vahel lülitamine
Soovitatav on kasutada pildiotsijat, kui ere valgus
muudab ekraani nägemise raskeks, näiteks väljas
päikesevalguse käes viibides.
• Kui viite oma näo pildiotsija lähedale, reageerib
sellele silmasensor ja pildiotsija lülitub sisse ning
ekraan lülitub välja (vaikesäte).
• Ekraani ja pildiotsija vahel vahetamiseks võib
vajutada ka nuppu x (ekraan).
Pildiotsija
Pildiotsija dioptri reguleerimine
Kui pilti pildiotsijas on raske näha, reguleerige seda dioptri
reguleerimise nupuga, vaadates samal ajal läbi pildiotsija.
• Ärge seejuures sõrmeotsa või küünega silma
kriimustage.
Dioptri reguleerimise nupp
26
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Pildistamine
Piltide taasesitus
1
Vajutage taasesitusrežiimi minekuks c
(taasesituse) nuppu.
• Kui kaamera on välja lülitatud, siis selle
sisselülitamiseks taasesitusrežiimil vajutage ja hoidke
all nuppu c.
2
Valige mitmikvalijaga kuvatav pilt.
Kuvage eelmine pilt
• Kiireks piltide kerimiseks vajutage ja hoidke all nuppe
HIJK.
• Pilte saab valida ka mitmikvalijat pöörates.
• Ekraanil kuvatud teabe vahetamiseks vajutage iga
kord nuppu s (kuva).
• Salvestatud video taasesitamiseks vajutage nuppu
k.
• Vajutage võtterežiimi naasmiseks nuppu c või
päästikut.
Kuvage järgmine pilt
• Täiskaadris taasesitusrežiimis liigutage
pildile lähemale suumimiseks suumilülitit
g (i) suunas.
3.0
• Täiskaadris taasesitusrežiimist pisipildi
taasesitusrežiimi lülitumiseks ja mitme
pildi korraga ekraanil kuvamiseks
liigutage suumilülitit f (h) suunas.
1/20
27
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Piltide taasesitus
Piltide kustutamine
1
Vajutage ekraanil kuvatava pildi
kustutamiseks nuppu
l (kustutamisnupp).
2
Kasutage mitmikvalija nuppe HI
soovitud kustutusmeetodi valimiseks ja
vajutage nuppu k.
Current image
• Väljumiseks ilma kustutamata vajutage nuppu d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Valige suvand Yes (Jah) ja vajutage
nuppu k.
Erase 1 image?
• Kustutatud pilte ei saa taastada.
Yes
No
B
Märkused selliste piltide kustutamise kohta, mis on salvestatud samal ajal nii
vormingus RAW kui JPEG
Kui kasutate kaamerat suvandi Image quality (Pildikvaliteet) (A116) sättega RAW + Fine
(RAW + peen) või RAW + Normal (RAW + tavaline) jäädvustatud piltide kustutamiseks,
kustutatakse nii vormingus RAW kui JPEG samal ajal jäädvustatud pildid. Te ei saa kustutada ainult
ühte vormingut.
B
Sarivõtterežiimis (seeriana) tehtud piltide kustutamine
• Sarivõtterežiimis tehtud pildid salvestatakse seeriana ja
taasesitusrežiimis kuvatakse üksnes seeria esimene pilt
(tunnuspilt) (vaikesäte).
• Kui vajutate nuppu l sellal, kui on kuvatud pildiseeria
tunnuspilt, kustutatakse kõik seeria pildid.
• Seeria piltide kustutamiseks ükshaaval vajutage nende
ükshaaval kuvamiseks nuppu k ja seejärel vajutage
nuppu l.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Tehtud pildi kustutamine võtterežiimis
Viimati salvestatud pildi kustutamiseks võtterežiimis vajutage nuppu l.
28
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Piltide kustutamine
Pildivaliku ekraan kustutamiseks
1
Kasutage mitmikvalija nuppe JK või
pöörake seda, et valida pilt, mida soovite
kustutada.
Erase selected images
• Liigutage suumilülitit (A2) täiskaadris taasesitusse
lülitumiseks g (i) suunas või pisipildi taasesitusse
lülitumiseks f (h) suunas.
Back
2
Sätte ON või OFF valimiseks kasutage
nuppe HI.
Erase selected images
• Kui valitud on ON, kuvatakse valitud pildi alla ikoon.
Lisapiltide valimiseks korrake samme 1 ja 2.
Back
3
Pildivaliku rakendamiseks vajutage nuppu k.
• Kuvatakse kinnitusdialoog. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
29
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Piltide kustutamine
Võttefunktsioonid
Võtterežiimi valimine ....................................................................................................................31
A Automaatrežiim........................................................................................................................32
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele) .........................................................33
Loovrežiim (efektide rakendamine pildistamise ajal)........................................................44
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks) .........................................46
Režiim M (kasutajasätted) ...........................................................................................................52
Mitmikvalijaga võttefunktsioonide määramine..................................................................54
Välgurežiim.......................................................................................................................................55
Self-timer (Taimer)..........................................................................................................................58
Smile Timer (Naeratuseleidja) (naeratavate nägude pildistamine automaatselt)
...............................................................................................................................................................60
Automaatse teravustamise kasutamine.................................................................................61
Käsitsi teravustamise kasutamine.............................................................................................67
Exposure Compensation (Särikompensatsioon) (ereduse reguleerimine) ...............69
Nupu w (funktsioon) kasutamine..........................................................................................70
Suumimine........................................................................................................................................71
Vaikesätted (välklamp, taimer ja teravustamisrežiim) ......................................................73
Funktsioonid, mida pildistamisel samaaegselt kasutada ei saa ....................................75
30
Võttefunktsioonid
Võtterežiimi valimine
Saate pöörata režiiminuppu, et joondada soovitud võtterežiim näidikumärgiga kaamera
korpusel.
• A Automaatrežiim
Valige see režiim üldiseks pildistamiseks erinevates võtteoludes.
• Stseenirežiimid y, g ja L
Kui valite ükskõik millise stseenirežiimi vastavalt võtteoludele, saate pildistada nende
oludega sobivate sätetega.
- y: vajutage nuppu d ja valige stseenirežiim. Kui kasutate suvandit Scene
auto selector (Stseeni automaatvalija), tuvastab kaamera pildi kadreerimisel
võtteolud ja te saate pildistada tingimustest lähtuvalt.
- g (moon (kuu)): kasutage seda režiimi, kui pildistate kuud telefoto-asendis.
- L (bird-watching (linnuvaatlus)): kasutage seda režiimi, kui pildistate linde telefotoasendis.
• p Loovrežiim
Rakendage piltidele efekte pildistamise ajal.
• Režiimid j, k, l ja m
Kasutage neid režiime säriaja ja f-arvu täpsemaks määramiseks.
• Režiim M (User settings (Kasutajasätted))
Sageli kasutatavad sätted režiimides j, k, l ja m saab salvestada. Salvestatud sätetega
pildistamiseks pöörake režiiminupp asendisse M.
• Režiim u (Movie manual (Video käsitsi))
Saate salvestada videoid seades säritusrežiimi avaprioriteediga automaatrežiimile või
käsitsirežiimile.
31
Võttefunktsioonid
Võtterežiimi valimine
A Automaatrežiim
Valige see režiim üldiseks pildistamiseks erinevates
võtteoludes.
• Kaamera tuvastab põhiobjekti ja teravustab sellele
(objektituvastuse AF). Inimnäo tuvastamisel määrab
kaamera automaatselt teravustamisprioriteedi sellele.
• Lisateavet vaadake jaotisest „Automaatse teravustamise
kasutamine” (A61).
Automaatrežiimis A kasutatavad funktsioonid
•
•
•
•
•
•
Välgurežiim (A55)
Self-timer (Taimer) (A58)
Smile timer (Naeratuseleidja) (A60)
Teravustamisrežiim (A61)
Exposure compensation (Särikompensatsioon) (A69)
Shooting menu (Võttemenüü) (A121)
32
Võttefunktsioonid
A Automaatrežiim
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt
võtteoludele)
Kui valite ükskõik millise stseenirežiimi vastavalt võtteoludele, saate pildistada nende
oludega sobivate sätetega.
g Moon (Kuu) (A40)1, 2, 3, L Bird-watching (Linnuvaatlus)
(A40)1
Pöörake režiiminupp asendisse g või L ja pildistage.
y
Scene auto selector
Portrait
Landscape
Sports
Night portrait
Party/indoor
Beach
Vajutage stseenimenüü kuvamiseks nuppu d ja valige mitmikvalija abil üks
järgmistest stseenirežiimidest.
1
2
3
x
Scene auto selector (Stseeni
automaatvalija) (vaikesäte) (A34)
b
c
k
Close-up (Lähivõte) (A36)
Portrait (Portree)
u
Food (Toit) (A37)
Landscape (Maastik) (A34)1, 2
m
Fireworks show (Ilutulestik) (A37)3
d
Sports (Sport) (A35)1
o
Backlighting (Tagantvalgustus) (A37)1
s
Night portrait (Öine portree) (A35)
p Easy panorama (Lihtne panoraam) (A41)1
f
Party/indoor (Pidu/sees) (A35)1
O
Z
Beach (Rand)1
O Soft (Pehme)1
z
Snow (Lumi)1
I
h
Sunset (Päikeseloojang)1, 2, 3
1, 2, 3
Pet portrait (Lemmikloomaportree) (A38)
Selective color (Valikvärv) (A38)1
m Multiple exp. Lighten3 (Mitmiksäritus,
heledamaks) (A39)
Time-lapse movie (Stoppkaadervideo) (A96)3
i
Dusk/dawn (Hämarik/koit)
i
X
Night landscape (Öine maastik)
(A36)1, 2
movie (Superintervallo Superlapse
video) (A98)1
Kaamera teravustab kaadri keskel olevale alale. Ala asendit ei saa muuta.
Kaamera teravustab lõpmatusse.
Soovitatav on kasutada statiivi (A23). Kui kaamerat stabiliseeritakse pildistamisel statiivi abil,
valige häälestusmenüüst suvandi Vibration reduction (Stabiliseerimine) (A171) sätteks
Off (Väljas).
33
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
Nõuanded ja märkused stseenirežiimi kohta
y M x Scene auto selector (Stseeni automaatvalija)
• Kaamera suunamisel objektile tunneb kaamera automaatselt ära võtteolud ja reguleerib
vastavalt võttesätteid.
e
Portrait (Portree) (lähivõtete tegemiseks ühest või kahest inimesest)
b
Portrait (Portree) (suure hulga inimeste portreefoto tegemiseks või kui taust moodustab
suure osa kaadrist)
f
Landscape (Maastik)
p
Night portrait (Öine portree) (lähivõtete tegemiseks ühest või kahest inimesest)
q
Night portrait (Öine portree) (suure hulga inimeste portreefoto tegemiseks või kui taust
moodustab suure osa kaadrist)
r
Night landscape (Öine maastik)
i
Close-up (Lähivõte)
j
Backlighting (Tagantvalgustus) (muude objektide pildistamiseks peale inimeste)
d
Backlighting (Tagantvalgustus) (portreede tegemiseks)
d
Muud võtteolud
• Teatud võtteolude puhul ei pruugi kaamera valida soovitud sätteid. Sellisel juhul valige mõni
teine võtterežiim (A31).
y M c Landscape (Maastik)
• Valige ekraanil, mis kuvatakse pärast valiku c Landscape (Maastik) tegemist, kas Noise
reduction burst (Müravähendusvalang) või Single shot (Üksikvõte).
• Noise reduction burst (Müravähendusvalang): nii saate jäädvustada terava maastikufoto
minimaalse müraga.
- Vajutage päästik lõpuni alla, et teha võtteid sarjana, mis kombineeritakse üheks pildiks ja
salvestatakse.
- Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, hoidke kaamerat liikumatult paigal, kuni kuvatakse
liikumatu pilt. Pärast pildistamist ärge lülitage kaamerat välja enne, kui ekraan lülitub
võttekuvale.
- Salvestatud pildil nähtav fookusnurk (kaadris nähtav ala) on kitsam kui võtteekraanil.
- Teatud võtteoludes ei pruugi sarivõte võimalik olla.
• Single shot (Üksikvõte) (vaikesäte): salvestab pildid esiletõstetud piirjoonte ja
kontrastsusega.
- Kui päästik lõpuni alla vajutada, tehakse üks pilt.
34
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
y M d Sports (Sport)
• Kui päästik lõpuni alla vajutada, pildistatakse sarivõttena.
• Kaamera saab jäädvustada sarjana ligikaudu 7 pilti, kiirusega ligikaudu 7 kaadrit sekundis.
• Kaadrikiirus sarivõtte puhul võib aeglustuda olenevalt kasutatavast pildikvaliteedi ja pildi
suuruse sättest, mälukaardist või võtteoludest.
• Fookus, säritus ja värvitoon teisele ja järgnevatele piltidele on fikseeritud esimese pildiga
määratud väärtustega.
y M s Night portrait (Öine portree)
• Valige ekraanil, mis kuvatakse pärast valiku s Night portrait (Öine portree) tegemist, kas
u Hand-held (Käeshoitav) (vaikesäte) või w Tripod (Statiiv).
• Tehakse üks pilt pika säriajaga. Võrreldes funktsiooniga w Tripod (Statiiv), kui valitud on
u Hand-held (Käeshoitav), seab kaamera võtteoludele vastavalt veidi lühema säriaja, et
vältida kaamera rappumist.
• Kui valitud on w Tripod (Statiiv), on stabiliseerimine inaktiveeritud, olenemata suvandi
Vibration reduction (Stabiliseerimine) sättest häälestusmenüüs (A171). Lugege
lisateavet statiivi kasutamise kohta jaotisest „Statiivi kasutamine” (A23).
• Tõstke sisseehitatud välk enne pildistamist üles.
y M f Party/indoor (Pidu/sees)
• Kaamera rappumisest tingitud mõjutuste vältimiseks hoidke kaamerat paigal. Kui kaamerat
stabiliseeritakse pildistamisel statiivi abil, valige häälestusmenüüst suvandi Vibration
reduction (Stabiliseerimine) (A171) sätteks Off (Väljas). Lugege lisateavet statiivi
kasutamise kohta jaotisest „Statiivi kasutamine” (A23).
35
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
y M X Night landscape (Öine maastik)
• Valige ekraanil, mis kuvatakse pärast valiku X Night landscape (Öine maastik) tegemist, kas
u Hand-held (Käeshoitav) (vaikesäte) või w Tripod (Statiiv).
• u Hand-held (Käeshoitav) (vaikesäte).
- Vajutage päästik lõpuni alla, et teha võtteid sarjana, mis kombineeritakse üheks pildiks ja
salvestatakse.
- Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, hoidke kaamerat liikumatult paigal, kuni kuvatakse
liikumatu pilt. Pärast pildistamist ärge lülitage kaamerat välja enne, kui ekraan lülitub
võttekuvale.
- Salvestatud pildil nähtav fookusnurk (kaadris nähtav ala) on kitsam kui võtteekraanil.
- Teatud võtteoludes ei pruugi sarivõte võimalik olla.
• w Tripod (Statiiv).
- Päästiku lõpuni alla vajutamisel tehakse üks pilt pika säriajaga.
- Stabiliseerimine on inaktiveeritud, olenemata suvandi Vibration reduction
(Stabiliseerimine) sättest häälestusmenüüs (A171).
- Lugege lisateavet statiivi kasutamise kohta jaotisest „Statiivi kasutamine” (A23).
y M k Close-up (Lähivõte)
Valige pärast suvandi k Close-up (Lähivõte) valimist kuvatud ekraanilt säte Noise reduction
burst (Müravähendusvalang) või Single shot (Üksikvõte).
• Noise reduction burst (Müravähendusvalang): nii saate jäädvustada terava pildi
minimaalse müraga.
- Vajutage päästik lõpuni alla, et teha võtteid sarjana, mis kombineeritakse üheks pildiks ja
salvestatakse.
- Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, hoidke kaamerat liikumatult paigal, kuni kuvatakse
liikumatu pilt. Pärast pildistamist ärge lülitage kaamerat välja enne, kui ekraan lülitub
võttekuvale.
- Kui sarivõtte tegemise ajal objekt liigutab või kaamera rapub, võib kujutis olla moonutatud,
kattuda või ähmaseks muutuda.
- Salvestatud pildil nähtav fookusnurk (kaadris nähtav ala) on kitsam kui võtteekraanil.
- Teatud võtteoludes ei pruugi sarivõte võimalik olla.
• Single shot (Üksikvõte) (vaikesäte): salvestab pildid esiletõstetud piirjoonte ja
kontrastsusega.
- Kui päästik lõpuni alla vajutada, tehakse üks pilt.
• Teravustamisrežiimi (A61) sätteks määratakse D (lähivõte) ja kaamera suumib automaatselt
lähimasse asendisse, milles kaamera saab teravustada.
• Teravustamisala saab liigutada. Teravustamisala liigutamiseks vajutage nuppu k, kasutage
mitmikvalija nuppe HIJK või pöörake seda ja vajutage sätte rakendamiseks nuppu k.
36
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
y M u Food (Toit)
• Teravustamisrežiimi (A61) sätteks määratakse D (lähivõte)
ja kaamera suumib automaatselt lähimasse asendisse,
millest saab teravustada.
• Värvitooni saab muuta käsuvaliku nupuga. Värvitooni säte
jääb kaamera mällu salvestatuks ka pärast kaamera
väljalülitamist.
• Teravustamisala saab liigutada. Teravustamisala
liigutamiseks vajutage nuppu k, kasutage mitmikvalija
nuppe HIJK või pöörake seda ja vajutage sätte
rakendamiseks nuppu k.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
y M m Fireworks show (Ilutulestik)
• Säriajaks fikseeritakse umbes neli sekundit.
• Särikompensatsiooni ei saa kasutada (A69).
• Soovitatav on kasutada käsitsi teravustamist (A67).
y M o Backlighting (Tagantvalgustus)
• Valige ekraanil, mis kuvatakse pärast valiku o Backlighting (Tagantvalgustus) tegemist,
kas On (Sees) või Off (Väljas), et aktiveerida või inaktiveerida olenevalt võtteoludest suure
dünaamilise tööulatuse (HDR) funktsioon.
• Off (Väljas) (vaikesäte): välk sähvatab, et vältida objekti varjujäämist. Pildistage tõstetud
sisseehitatud välguga.
- Vajutage ühe pildi jäädvustamiseks päästik lõpuni alla.
• On (Sees): kasutage juhul, kui kaadrisse jääb korraga väga eredaid ja tumedaid alasid.
- Kui päästik lõpuni alla vajutada, pildistab kaamera sarivõttega ja salvestab järgmised kaks
pilti.
- mitte-HDR-komposiitpilt
- HDR-komposiitpilt, mille detailikadu eredates kohtades või varjus on väiksem
- Kui mälu piisab ainult ühe pildi salvestamiseks, salvestatakse üksnes võtte ajal funktsiooniga
D-Lighting (A84) töödeldud pilt, millel tumedad alad on korrigeeritud.
- Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, hoidke kaamerat liikumatult paigal, kuni kuvatakse
liikumatu pilt. Pärast pildistamist ärge lülitage kaamerat välja enne, kui ekraan lülitub
võttekuvale.
- Salvestatud pildil nähtav fookusnurk (kaadris nähtav ala) on kitsam kui võtteekraanil.
- Teatud võtteoludes võivad eredate objektide ümber tekkida tumedad varjud või tumedate
objektide ümber eredad alad.
B
Märkused funktsiooni HDR kohta
Soovitatav on kasutada statiivi (A23). Kui kaamerat stabiliseeritakse statiivi abil, seadke
häälestusmenüü suvand Vibration reduction (Stabiliseerimine) (A171) olekusse Off (Väljas).
37
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
y M O Pet portrait (Lemmikloomaportree)
• Kui kaamera suunata koerale või kassile, tuvastab see lemmiklooma näo ja teravustab sellele.
Vaikimisi tehakse võte automaatselt, kui tuvastatakse koera või kassi nägu (pet portrait auto
release (automaatvõttega lemmikloomaportree)).
• Valige pärast suvandi O Pet portrait (Lemmikloomaportree) valimist ekraanilt säte
U Single (Üksikvõte) või V Continuous (Sarivõte).
- U Single (Üksikvõte): kui kaamera tuvastab koera või kassi näo, tehakse üks pilt.
- V Continuous (Sarivõte) (vaikesäte): kui kaamera tuvastab koera või kassi näo, tehakse
kolm pilti sarjana.
B
Pet Portrait Auto Release (Automaatvõttega lemmikloomaportree)
• Vajutage mitmikvalija nuppu J (n), et muuta sätet Pet portrait auto release
(Automaatvõttega lemmikloomaportree).
- Y: kui kaamera tuvastab koera või kassi näo, vabastatakse katik automaatselt.
- OFF: kaamera ei vabasta katikut automaatselt, isegi kui tuvastatakse koera või kassi nägu.
Vajutage päästikut. Kaamera tuvastab ka inimnäod, kui valitud on OFF.
• Suvandi Pet portrait auto release (Automaatvõttega lemmikloomaportree) sätteks
määratakse OFF, kui tehtud on viis valangut.
• Pildistada saab ka päästikut vajutades, olenemata suvandi Pet portrait auto release
(Automaatvõttega lemmikloomaportree) sättest.
B
Teravustamisala
• Kui kaamera tuvastab näo, kuvatakse nägu kollases piirjoones.
Kui kaamera on kollases topeltpiirjoones (teravustamisala)
kuvatud näo teravustanud, muutub topeltpiirjoon roheliseks.
Kui kaamera ei tuvasta ühtegi nägu, teravustab see kaadri
keskel asuva ala.
• Mõnedes võtteoludes ei pruugi kaamera lemmikloomanägu
tuvastada ja piirjoones võidakse kuvada muud objektid.
1/250
y M I Selective color (Valikvärv)
• Säilitab üksnes valitud värvi, ülejäänud värvid asendatakse must-valgega.
• Valige käsuvaliku nupuga soovitud värv ja vajutage värvi
rakendamiseks nuppu k. Värvivaliku muutmiseks
vajutage uuesti k.
Save
38
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
F5.6
25m 0s
1400
y M m Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus, heledamaks)
• Kaamera jäädvustab liikuvaid objekte automaatselt regulaarse intervalliga, võrdleb igat pilti,
paneb kokku ainult piltide heledad piirkonnad ja seejärel salvestab need üheks pildiks.
Jäädvustatakse tuledejäljed, nagu autotulede voog või tähtede liikumine.
• Valige ekraanil, mis kuvatakse pärast valiku m Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus,
heledamaks) tegemist n Nightscape + light trails (Öine maastik + tulejäljed) või
W Star trails (Tähejäljed).
Suvand
Kirjeldus
n Nightscape +
light trails (Öine
maastik +
tulejäljed)
Kasutage autotulede voo
jäädvustamiseks öise maastiku taustal.
1m40s
• Saate käsuvaliku nuppu pöörata, et
valida võtete vahele soovitud
intervalli. Valitud intervall muutub
säriajaks. Kui tehtud on 50 võtet,
lõpetab kaamera automaatselt
pildistamise.
2”
• Iga tehtud 10 võtte kohta
salvestatakse automaatselt üks
pildistamise algusest kattuvate jälgedega komposiitpilt.
• Kaamera teravustab kaadri keskel olevale alale.
W Star trails
(Tähejäljed)
Kasutage tähtede liikumise jäädvustamiseks.
• Pildistatakse säriajaga 25 sekundit ja iga pildistamise vahele jäetakse
ligikaudu 5 sekundit. Kui tehtud on 300 võtet, lõpetab kaamera
automaatselt pildistamise.
• Iga tehtud 30 võtte kohta salvestatakse automaatselt üks pildistamise
algusest kattuvate jälgedega komposiitpilt.
F5.6
25m 0s
1400
•
•
•
•
Ekraan võib võtteintervalli ajal välja lülituda. Toitetuli süttib, kui ekraan on välja lülitatud.
Automaatse väljalülituse funktsioon on pildistamise ajal inaktiveeritud (A176).
Pildistamise lõpetamiseks enne automaatset lõpuaega vajutage nuppu k.
Kui olete jäädvustanud soovitud valgusjäljed, lõpetage pildistamine. Kui jätkate pildistamist,
võivad kattuvatel aladel olevad detailid kaduma minna.
• Kui pildistate kaugel asuvaid objekte (näiteks lennukeid või ilutulestikku), on soovitatav
seadistada teravustamisrežiim (A61) sättele B (lõpmatus) või kasutada käsitsi teravustamist
(A67).
• Kui jäädvustate pilte tähtedest, on soovitatav kasutada käsitsi teravustamist.
• Särikompensatsiooni ei saa kasutada (A69).
B
Märkused funktsiooni Multiple Exp. Lighten (Mitmiksäritus, heledamaks)
kohta
• Ärge pöörake režiiminuppu ega sisestage uut mälukaarti enne pildistamise lõppemist.
• Kasutage piisavalt laetud akusid, et kaamera ei lülituks pildistamise ajal välja.
39
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
C
Järelejäänud aeg
Saate ekraanilt vaadata aega, mis on jäänud pildistamise
automaatse lõppemiseni.
End recording
g Moon (Kuu)
• Lainurk-suumiasendi korral kuvatakse kadreerimisraam, mis näitab fookusnurka, mis on võrdne
1000 mm objektiiviga (35mm [135] formaadis) (vaikesäte). Kui kadreerite kadreerimisraami
sisse kuu ja vajutate nuppu k, suumib kaamera sisse, nii et kadreerimisraami sisse jääv ala
täidab kogu fookusnurga (fookuskaugus). Saate kadreerimisraami fookusnurka muuta,
vajutades nuppu d ja tehes valiku Focal length selection (Fookuskauguse valik)
menüüs Moon (Kuu).
• Värvitooni saab muuta käsuvaliku nupuga. Värvitooni säte jääb kaamera mällu salvestatuks ka
pärast kaamera väljalülitamist.
• Särikompensatsiooniga saab reguleerida eredust (A69) vastavalt võtteoludele ja vajadustele,
näiteks pildistades kasvavat või kahanevat kuud.
• Taimeri (A58) vaikesäte on n3s (3 sekundit). Sätte muutmiseks vajutage mitmikvalijal
nuppu J (n).
L Bird-watching (Linnuvaatlus)
• Lainurk-suumiasendi korral kuvatakse kadreerimisraam, mis näitab fookusnurka, mis on võrdne
500 mm objektiiviga (35mm [135] formaadis) (vaikesäte). Kui kadreerite kadreerimisraami sisse
linnu ja vajutate nuppu k, suumib kaamera sisse, nii et kadreerimisraami sisse jääv ala täidab
kogu fookusnurga (fookuskaugus). Saate kadreerimisraami fookusnurka muuta, vajutades
nuppu d ja tehes valiku Focal length selection (Fookuskauguse valik) menüüs Birdwatching (Linnuvaatlus).
• Piltide sarjana jäädvustamiseks vajutage nuppu d ja valige Continuous (Sarivõte)
menüüs Bird-watching (Linnuvaatlus).
- U Single (Üksikvõte) (vaikesäte): iga kord, kui päästikule vajutatakse, tehakse üks pilt.
- V Continuous (Sarivõte): kui päästikut hoitakse lõpuni allavajutatuna, pildistatakse
sarivõttena.
Kaamera saab jäädvustada sarjana ligikaudu 7 pilti, kiirusega ligikaudu 7 kaadrit sekundis.
40
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
Lihtsa panoraami funktsiooniga pildistamine
Pöörake režiiminupp asendisse y M nupp d M p Easy panorama (Lihtne
panoraam) M nupp k
1
2
Valige pildistamisel tööulatuseks
W Normal (180°) (Tavaline (180°)) või
X Wide (360°) (Lai (360°)) ja vajutage
nuppu k.
Easy panorama
Normal (180°)
Wide (360°)
Sobitage panoraami esimene serv
kaadrisse ja vajutage päästik
teravustamiseks poolenisti alla.
• Suumiasend fikseeritakse lainurgaks.
• Kaamera teravustab kaadri keskele.
1/250
3
F5.6
Vajutage päästik lõpuni alla ja eemaldage
siis sõrm päästikult.
• Kuvatakse KLJI, et näidata kaamera liikumise
suunda.
4
Liigutage kaamerat ühes suunas neljast,
kuni juhiku näidik jõuab lõppu.
• Kui kaamera tuvastab oma liikumissuuna, algab
pildistamine.
• Pildistamine lõppeb, kui kaamera on määratud
võttevahemiku jäädvustanud.
• Fookus ja säri lukustatakse, kuni pildistamine lõpeb.
41
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
Juhik
25m 0s
1400
Kaamera liikumise näide
• Kasutage oma keha pöörlemisteljena ja liigutage kaamerat
aeglaselt kaares märgistuse (KLJI) suunas.
• Kui juhik ei jõua pärast pildistamise algust umbes 15
sekundiga (kui valitud on W Normal (180°) (Tavaline
(180°))) või umbes 30 sekundiga (kui valitud on X Wide
(360°) (Lai (360°))) servani, peatub pildistamine.
B
Märkused lihtsa panoraami funktsiooniga pildistamise kohta
• Salvestatud pildil nähtav pildiulatus on kitsam kui see, mis pildistamise ajal ekraanil näha on.
• Kui kaamerat liigutatakse liiga kiiresti, see rapub liiga palju või kui objekt on liiga ühetaoline
(näiteks seinad või pimedus), võib tekkida tõrge.
• Kui pildistamine peatub enne, kui kaamera jõuab poole panoraami ulatuse punkti, ei salvestata
panoraamfotot.
• Kui jäädvustatakse üle poole panoraami ulatusest, ent pildistamine lõppeb enne ulatuse servani
jõudmist, salvestatakse ja kuvatakse jäädvustamata ulatus hallina.
C
Lihtsa panoraami pildi suurus
Pildi suurusi on neli (pikslites), nagu alljärgnevalt kirjeldatud.
Kui valitud on W Normal (180°) (Tavaline (180°))
4800
920
1536
Kui valitud on X Wide (360°) (Lai (360°))
9600
920
1536
42
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
Taasesitus lihtsa panoraami funktsiooniga
Lülituge taasesitusrežiimi (A27), kuvage lihtsa panoraami
funktsiooniga jäädvustatud pilt täiskaadris
taasesitusrežiimis ja vajutage siis nuppu k, et kerida pilti
pildistamisel kasutatud suunas.
• Pöörake mitmikvalijat, et taasesitust edasi või tagasi
kerida.
4/4
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Ekraanile ilmuvad taasesituse ajal taasesitusnupud.
Kasutage mitmikvalija nuppe JK nupu valimiseks ning
vajutage siis alljärgnevate toimingute tegemiseks nuppu
k.
Funktsioon
Ikoon
Tagasikerimine
A
Video tagasikerimiseks hoidke all nuppu k.*
Kirjeldus
Edasikerimine
B
Video edasikerimiseks hoidke all nuppu k.*
Peatage taasesitus. Peatamise ajal saab teha allnimetatud toiminguid.
Peatamine
Lõpp
C
Kerige üks samm vasakule. Pidevalt kerimiseks hoidke all nuppu
k.*
D
Kerige üks samm paremale. Pidevalt kerimiseks hoidke all nuppu
k.*
F
Jätkake automaatset kerimist.
E
G
Täiskaadris taasesituse juurde naasmine.
* Neid toiminguid saab teha ka mitmikvalijat pöörates.
B
Märkused lihtsa panoraami piltide kohta
• Pilte ei saa selle kaameraga redigeerida.
• Teise digitaalkaamera versiooni või mudeliga salvestatud lihtsa panoraami piltide kerimisega
taasesitus või lähemale suumimine ei pruugi selles kaameras töötada.
B
Märkus panoraampiltide printimise kohta
Olenevalt printeri sätetest ei pruugi panoraampilt väljaprindile jääda terves ulatuses. Samuti ei
pruugi printimine võimalik olla (sõltuvalt printerist).
43
Võttefunktsioonid
Stseenirežiim (pildistamine vastavalt võtteoludele)
Loovrežiim (efektide rakendamine pildistamise
ajal)
Rakendage piltidele efekte pildistamise ajal.
• Saadaval on viis efektigruppi: Light (Valgus) (vaikesäte),
Depth (Sügavus), Memories (Mälestused), Classic
(Klassika) ja Noir.
1
Vajutage nuppu k.
• Kuvatakse efektivaliku ekraan.
2
Kasutage efekti valimiseks mitmikvalija
nuppe J K.
Efektigrupp
Light
• Efektigruppi saab muuta käsuvaliku nuppu pöörates.
• Kui soovite väljuda valikut salvestamata, vajutage
nuppu H.
Dream
Back
Adjust
Confirm
Efektid
3
Efekti reguleerimiseks vajutage nuppu I.
Light
• Kui te ei soovi efekti reguleerida, vajutage nuppu k, et
jätkata sammust 6.
Pop
Back
44
Võttefunktsioonid
Loovrežiim (efektide rakendamine pildistamise ajal)
Adjust
Confirm
4
Kasutage nuppe J K, et tõsta esile
soovitud suvand, seejärel vajutage nuppu
I.
• Valige Amount (Kogus), Exposure compensation
(Särikompensatsioon), Contrast (Kontrast), Hue
(Värvitoon), Saturation (Küllastumine), Filter või
Peripheral illumination (Äärevalgus). Valitavad
suvandid on grupist olenevalt erinevad.
5
Amount
Back
Reset
Adjust
Kasutage nuppe J K, et reguleerida
efekti taset, seejärel vajutage nuppu k.
Amount
70
Back
6
Confirm
Vajutage võtte alustamiseks päästikut või nuppu
b (e videosalvestus).
• Põhiobjekti tuvastamisel teravustab kaamera objektile (A63).
C
Efektigrupi ja efekti valimine
Efektigruppi ja efekti saate valida ka nuppu d vajutades, kui kuvatud on ekraan sammust 1.
Loovrežiimis kasutatavad funktsioonid
•
•
•
•
•
Välgurežiim (A55)
Self-timer (Taimer) (A58)
Teravustamisrežiim (A61)
Exposure compensation (Särikompensatsioon) (A69)
Shooting menu (Võttemenüü) (A121)
45
Võttefunktsioonid
Loovrežiim (efektide rakendamine pildistamise ajal)
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine
pildistamiseks)
Režiimides j, k, l ja m saate särituse (säriaja ja f-arvu
kombinatsioon) määrata vastavalt võtteoludele. Lisaks
saate pildistamist paremini kontrollida, kui valite
võttemenüüs suvandid (A116).
Võtterežiim
Kirjeldus
j
Programmed auto
(Programmeeritud
automaatne)
Võite lasta kaameral säriaega ja f-arvu reguleerida.
• Käsuvaliku nuppu (paindlik programm) pöörates saab muuta
säriaja ja f-arvu kombinatsioone. Kui kasutatakse paindlikku
programmi, kuvatakse ekraanil üleval vasakul A (paindliku
programmi märk).
• Paindliku programmi tühistamiseks pöörake käsuvaliku nuppu
seadistamisele vastassuunas, kuni märki A enam ei kuvata,
muutke võtterežiimi või lülitage kaamera välja.
k
Shutter-priority auto
(Automaatne katiku
prioriteet)
Pöörake käsuvaliku nuppu, et määrata säriaeg. Kaamera määrab
f-arvu automaatselt.
l
Aperture-priority
auto
(Avaprioriteediga
automaatrežiim)
Pöörake mitmikvalijat, et määrata f-arv. Kaamera määrab säriaja
automaatselt.
m
Manual (Käsitsi)
Määrake nii säriaeg kui f-arv. Pöörake käsuvaliku nuppu, et
määrata säriaeg. Pöörake mitmikvalijat, et määrata f-arv.
• Saate kasutada sätet Bulb või Time, et jäädvustada pilte pika
säriajaga.
• Nuppude määrangut särituse määramiseks saab muuta suvandis Toggle Av/Tv
selection (Av/Tv valiku vahetamine) häälestusmenüüs (A113).
Paindlik programm on
rakendatud.
Käsuvaliku
nupp
Mitmikvalija
1/250
F5.6
25m 0s
1400
F-arv
Säriaeg
46
Võttefunktsioonid
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks)
Nõuanded särituse määramiseks
Dünaamilisuse tunnetus ja tausta teravustamisest väljasoleku määr erinevad olenevalt säriaja
ja f-arvu kombinatsioonist ka siis, kui säritus on sama.
Säriaja mõju
Kaamera saab lühikese säriajaga muuta kiiresti liikuva objekti näiliselt staatiliseks või pika
säriajaga tõsta esile liikuva objekti liikumist.
Kiirem
1/1000 s
Aeglasem
1/30 s
F-arvu mõju
Kaamera saab tuua objekti, esiplaani ja tausta fookusesse või hägustada objekti tausta
sihilikult.
Suur f-arv
(väiksem ava)
f/8
Väike f-arv
(suurem ava)
f/2.8
C
•
•
•
•
Säriaeg ja f-arv
Säriaja muutmisvahemik erineb olenevalt suumiasendi, f-arvu või ISO-tundlikkuse sättest.
Selle kaamera f-arvu väärtus muutub ka olenevalt suumiasendist.
Kui pärast säri määramist suumida, võivad särituse kombinatsioonid või f-arvu väärtus muutuda.
Suured avad (mida väljendatakse väikeste f-arvudega) lasevad kaamerasse rohkem valgust,
väikesed avad (mida väljendatakse suurte f-arvudega) aga vähem. Väikseim f-arv esindab
suurimat ava ja suurim f-arv esindab väikseimat ava.
47
Võttefunktsioonid
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks)
• Mida lähemal on objektiiv telefoto suumi asendile, seda väiksemaks muutub ava tööulatus. F-arv
on fikseeritult f/8.0, kui suum on telefoto asendis, mis ületab fookuskaugust, mis on võrdväärne
2800 mm objektiiviga (35mm [135] formaadis).
C
Särituse määramine videote salvestamisel
Videote salvestamine režiimis j, k, l, m või M teie määratud säriaega ja f-arvu ei rakendata. Kui
režiiminupp pööratakse sättele u (Movie manual (Video käsitsi)), saate määrata säritust videote
salvestamiseks.
B
Märkused särituse määramise kohta
Kui objekt on liiga tume või liiga ere, ei pruugi õige särituse saavutamine olla võimalik. Sellistel
juhtudel hakkab säriaja või f-arvu näidik päästiku poolenisti allavajutamisel vilkuma (välja arvatud
režiimi m kasutamisel). Muutke säriaega või f-arvu.
Säritusnäidik (režiimis m)
Hälbe ulatus reguleeritud särituse ja kaamera mõõdetud
optimaalse särituse vahel on kuvatud ekraani
säritusnäidikul. Säritusnäidikul näidatud hälve on kuvatud
EV-des (–3 kuni +3 EV sammuga 1/3 EV).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Säritusnäidik
B
Märkused ISO-tundlikkuse kohta
Kui ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) (A116) on määratud olekusse Auto (Automaatne)
(vaikesäte) või Fixed range auto (Fikseeritud ulatusega automaatne), fikseeritakse ISOtundlikkus režiimis m väärtusele ISO 100.
Režiimides j, k, l ja m kasutatavad funktsioonid
•
•
•
•
•
•
•
Välgurežiim (A54)
Self-timer (Taimer) (A54)
Smile timer (Naeratuseleidja) (A54)
Teravustamisrežiim (A54)
Exposure compensation (Särikompensatsioon) (A54)
Shooting menu (Võttemenüü) (A116)
Nupuga w (funktsioon) (A114) määratavad funktsioonid
C
Teravustamisala
Teravustamisala erineb automaatse teravustamise puhul võttemenüü suvandi AF area mode
(Automaatse teravustamise ala režiim) (A116) sättest olenevalt. Kui kasutada sätet Target
finding AF (Objektituvastuse AF) (vaikesäte), siis kaamera tuvastab põhiobjekti ja teravustab
sellele. Inimnäo tuvastamisel määrab kaamera automaatselt teravustamisprioriteedi sellele.
48
Võttefunktsioonid
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks)
Säriaja muutmisvahemik (režiimid j, k, l ja m)
Säriaja muutmisvahemik erineb olenevalt suumiasendi, f-arvu või ISO-tundlikkuse sättest.
Peale selle oleneb muutmisvahemik järgmistest sarivõtte sätetest.
Säte
ISO sensitivity (ISOtundlikkus) (A137)1
Continuous (Sarivõte)
(A133)
1
2
3
4
5
Muutmisvahemik
Auto (Automaatne)2,
Fixed range auto
(Fikseeritud ulatusega
automaatne)2
1/40003, 4–1 s (režiimid j, k ja l)
1/40003, 4–30 s (režiim m)5
ISO 100
1/40003, 4–8 s (režiimid j, k ja l)
1/40003, 4–30 s (režiim m)5
ISO 200
1/40003, 4–4 s (režiimid j, k, ja l)
1/40003, 4–8 s (režiim m)
ISO 400
1/40003, 4–4 s
ISO 800
1/40003, 4–2 s
ISO 1600
1/40003, 4–1 s
ISO 3200
1/40003, 4–1/2 s
ISO 6400
1/40003, 4–1/2 s
Continuous H (Pidev
suur kiirus), Continuous L
(Pidev madal kiirus)
1/40003, 4–1/30 s
Pre-shooting cache
(Võtte-eelne puhver),
Continuous H: 120 fps
(Pidev suur kiirus: 120
kaadrit sekundis)
1/4000–1/125 s
Continuous H: 60 fps
(Pidev suur kiirus: 60
kaadrit sekundis)
1/4000–1/60 s
Intvl timer shooting
(Intervalltaimeriga
pildistamine)
Samasugune sättega Single (Üksikvõte)
Olenevalt sarivõtte sättest (A76) on ISO-tundlikkuse määramine piiratud.
Režiimis m fikseeritakse ISO-tundlikkuse väärtuseks ISO 100.
Maksimaalne säriaeg suurimaks seatud f-arvuga (väikseim ava) maksimaalses
lainurk-suumiasendis. Mida lähemal on suumiasend telefotole või mida väiksem on f-arv (suurem
ava), seda aeglasemaks muutub maksimaalne säriaeg. Näiteks on maksimaalne säriaeg 1/2500
sekundit, kui f-arv on suurima väärtusega (väikseim ava) maksimaalses telefoto suumiasendis.
Säritus võib erineda, kui sama objekti pildistatakse mitu korda kiirema säriajaga kui 1/2000
sekundit.
Saadaval on sätted Bulb ja Time (A50).
49
Võttefunktsioonid
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks)
Pildistamine sättega Bulb või sättega Time (režiimis m)
Kasutage sätet Bulb või sätet Time, et jäädvustada pilte pika säriajaga, näiteks pildistades
ilutulestikku, öist maastikku, öötaevast või autotulede jälgi. Maksimaalne säriaeg sättega
Bulb ja Time on 60 sekundit.
Bulb
Katik jääb päästiku vajutamise ajaks avatuks ja see sulgub, kui nupp
vabastatakse.
Time
Katik avaneb päästiku lõpuni allavajutamisel ja sulgub, kui nupp
vajutatakse uuesti lõpuni alla.
• Saate kasutada päästikut kaugjuhtimisseadmel ML-L7 (saadaval eraldi),
et pildistada sättega Time.
1
Stabiliseerige kaamera näiteks statiivi abil.
• Valige häälestusmenüüs Off (Väljas) suvandi Vibration reduction (Stabiliseerimine)
(A171) sätteks.
• Lugege lisateavet statiivi kasutamise kohta jaotisest „Statiivi kasutamine” (A23).
2
Pöörake režiiminupp asendisse m.
• Seadke ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) sättele Auto (Automaatne), Fixed range
auto (Fikseeritud ulatusega automaatne) või 100.
• Seadke Continuous (Sarivõte) (A133) sättele Single (Üksikvõte).
3
Pöörake käsuvaliku nuppu aeglasemale
kiirusele, kuni säriaja näidikul kuvatakse
Bulb või Time.
Time
Bulb
Bulb
4
15”
F5.6
25m 0s
1400
Pärast teravustamist vajutage päästikut.
• Bulb: hoidke päästikut all kuni soovitud säriaja
möödumiseni.
• Time: vajutage päästik uuesti lõpuni alla, kui soovitud
säriaeg on möödunud.
• Kui säriaeg jõuab 60 sekundini, sulgub katik
automaatselt ja pildistamine lõppeb.
B
Märkused pildistamise kohta sättega Bulb või Time
Sätet Bulb ega Time ei saa kasutada, kui midagi muud kui Single (Üksikvõte) on valitud suvandi
Continuous (Sarivõte) (A133) sätteks.
50
Võttefunktsioonid
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks)
C
Pikad säriajad
• Kui pildistamiseks kasutatakse pikka säriaega, võib kaameral piltide salvestamiseks kuluda rohkem
aega.
• Soovitatav on kasutada piisavalt laetud akut või vahelduvvooluadapterit EH-5b/EH-5c ja
toitepistmikku EP-5C (mõlemad saadaval eraldi) (A208), et kaamera ootamatult välja ei lülituks.
51
Võttefunktsioonid
Režiimid j, k, l ja m (särituse määramine pildistamiseks)
Režiim M (kasutajasätted)
Võtte ajal sageli kasutatavad sätete kombinatsioonid režiimides j (programmeeritud
automaatne), k (automaatne katiku prioriteet), l (avaprioriteediga automaatrežiim) või
m (käsitsi) saab salvestada M alla.
Keerake režiiminupp asendisse M, et hankida menüüs
Save user settings (Kasutajasätete salvestamine)
salvestatud sätted.
• Kadreerige objekt ja pildistage nende sätetega või
muutke sätteid vajaduse järgi.
Salvestada saab järgmisi sätteid.
Üldsätted
• Võtterežiimid j, k, l ja m (A46)
• Suumiasend (A71)
• Teravustamisrežiim (A61)
• Exposure compensation
(Särikompensatsioon) (A69)
• Fn button (Fn-nupp) (A70)
• Välgurežiim (A55)
• Self-timer (Taimer) (A58)
Käsitsi teravustamise sätted
• Kaugus objektist, suurenduse määr ja
esiletõstmise tase (A67)
Kuva sätted
• Ekraani ja pildiotsija kuva (A26)
•
Shooting Menu (Võttemenüü)
• Image quality (Pildikvaliteet) (A121)
• AF area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim) (A140)
• Autofocus mode (Automaatse
teravustamise režiim) (A143)
• Flash exp. comp. (Välgu
särikompensatsioon) (A143)
• Noise reduction filter
(Müravähendusfilter) (A144)
• Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) (A144)
• Multiple exposure (Mitmiksäritus) (A145)
• Zoom memory (Suumimälu) (A147)
• Startup zoom position (Suumi lähteasend) (A148)
• M exposure preview (M-säri eelvaade) (A148)
• Image size (Pildi suurus) (A123)
• Picture Control (A124)
• Custom Picture Control (Kohandatud
Picture Control) (A128)
• White balance (Valge tasakaal) (A129)
• Metering (Mõõtmine) (A132)
• Continuous (Sarivõte) (A133)
• ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) (A137)
• Exposure bracketing (Särituskahveldus) (A139)
Häälestusmenüü
• Monitor settings (Ekraani sätted) (A167)
52
Võttefunktsioonid
Režiim M (kasutajasätted)
Kuvatud teave (A8)
Sätete salvestamine režiimis M (Save User Settings
(kasutajasätete salvestamine))
Sageli kasutatavad sätted režiimides j, k, l ja m saab salvestada. Ostmise hetkel on
salvestatud režiimi j vaikesätted.
1
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M.
• Kui soovite võtterežiimi muuta, valige j, k, l või m.
• Kui te ei soovi salvestatud võtterežiimi muuta, valige M.
2
Valige sageli kasutatavate võttesätete kombinatsioon.
• Sätete kohta vt A52.
• Salvestatakse ka kasutatava paindliku programmi (kui on määratud j), säriaja (kui on
määratud k või m) ja f-arvu (kui on määratud l või m) sätted.
• Salvestatakse ka sättega Manual (spot) (Käsitsi (laotuspunkt)), Manual (normal)
(Käsitsi (tavaline)) või Manual (wide) (Käsitsi (lai)) suvandis AF area mode
(Automaatse teravustamise ala režiim) valitud teravustamisala.
3
Võttemenüü kuvamiseks vajutage nuppu
d (menüü).
4
Valige mitmikvalija nuppudega
HI Save user settings (Kasutajasätete
salvestamine), seejärel vajutage nuppu
k.
• Varem salvestatud sätted kirjutatakse režiimis M üle
uute sätetega.
Noise reduction filter
Active D-Lighting
Multiple exposure
Save user settings
Reset user settings
Zoom memory
Režiimi M (kasutajasätted) lähtestamine
Kui võttemenüüs valitakse Reset user settings (Kasutajasätete lähtestamine), siis
salvestatud kasutajasätted lähtestatakse kaamera vaikesätetele.
B
Märkused kella aku kohta
Kui sisemine kella aku saab tühjaks, siis režiimi M salvestatud sätted lähtestatakse. Soovitatav on kõik
olulised sätted kirja panna.
53
Võttefunktsioonid
Režiim M (kasutajasätted)
Mitmikvalijaga võttefunktsioonide määramine
Kui kuvatakse võttekuva, vajutage alljärgnevate funktsioonide kasutamiseks mitmikvalija
nuppe H (m) J (n) I (p) K (o).
• m Välgurežiim
Välgurežiimi saab määrata vastavalt võtteoludele.
• n Self-timer (Taimer) / Smile timer (Naeratuseleidja)
Kaamera vabastab katiku, kui päästiku vajutamisest on möödunud määratud aeg. Kui
naeratuseleidja on seadistatud, vabastab kaamera katiku automaatselt iga kord, kui see
tuvastab naeratava näo.
• p Teravustamisrežiim
Saate teha valiku A (automaatne teravustamine), D (lähivõte) või B (lõpmatus),
lähtudes objekti kaugusest (kui teravustamisrežiimi valija säte on q (automaatne
teravustamine)).
• o Exposure compensation (Särikompensatsioon)
Saate reguleerida pildi üldist eredust.
Olenevalt võtterežiimist saab valida erinevaid funktsioone.
54
Võttefunktsioonid
Mitmikvalijaga võttefunktsioonide määramine
Välgurežiim
Välgurežiimi saab määrata vastavalt võtteoludele.
1
Sisseehitatud välgu tõstmiseks liigutage
välklambi avamislülitit K.
• Kui sisseehitatud välk on langetatud, siis välklamp ei
tööta ja kuvatakse S.
• Veenduge, et sisseehitatud välk oleks langetatud, kui
kasutate kiirvälku.
• Lisateavet vaadake jaotisest „Kiirvälgud (välised
välguseadmed)” (A210).
2
Vajutage mitmikvalijal nuppu H (m).
3
Valige soovitud välgurežiim (A56)
ja vajutage nuppu k.
Auto
• Kui sätet ei rakendata nupu k vajutamisel, siis valik
tühistatakse.
B
Välklambi valmisoleku näidik
Kui sisseehitatud välk laeb, siis q vilgub. Kaamera ei saa
pildistada.
Kui laadimine lõppeb, kuvatakse päästiku poolenisti alla
vajutamisel q püsivalt.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Välklambi valmisoleku näidik
55
Võttefunktsioonid
Välgurežiim
Kasutatavad välgurežiimid
U
Auto (Automaatne)
Välk süttib vajaduse korral, näiteks kui valgus on tume.
• Välgurežiimi näidikut kuvatakse üksnes kohe pärast võtteekraanil seadistamist.
Auto with red-eye reduction (Automaatne koos punasilmsuse vähendamisega) /
Red-eye reduction (Punasilmsuse vähendamine)
V
Vähendab portreedel välklambist tingitud punasilmsust (A57).
• Kui valida Red-eye reduction (Punasilmsuse vähendamine), kasutatakse välku
kõigil võtetel.
Fill flash (Täitevälk) / Standard flash (Tavavälk)
X
Välk sähvatab pildistamisel alati.
Y
Slow sync (Aeglane sünkroniseerimine)
Sobib õhtul ja öösel pildistatud taustavaadetega portreedele. Täitevälk valgustab
täielikult põhiobjekti; pikka säriaega kasutatakse öösel või hämaras tausta tabamiseks.
Z
Rear-curtain sync (Tagakardina sünkroniseerimine)
Täitevälk sähvatab vahetult enne katiku sulgumist, tekitades liikuvate objektide järele
valgusvihu efekti.
B
Märkus välguga pildistamise kohta
Kui välklampi kasutatakse lainurk-suumiasendis, võib pilt olenevalt objekti kaugusest äärtest
tumedaks jääda.
Seda saab korrigeerida, kui liigutada suumilülitit pisut telefoto-suumiasendi poole.
56
Võttefunktsioonid
Välgurežiim
C
Välgurežiimi valimine
Kasutatav välgurežiim sõltub võtterežiimist.
Välgurežiim
U Auto (Automaatne)
Auto with red-eye
reduction (Automaatne
koos punasilmsuse
vähendamisega)
V
X
1
2
A1
p
j1
k1
l1
m1
w
w
–
–
–
–
w
w
–
–
–
–
w
w
w
w
Red-eye reduction
(Punasilmsuse
vähendamine)
–
Fill flash (Täitevälk)
w
Standard flash (Tavavälk)
y,
g, L
–
2
w
–
–
–
–
–
–
w
w
w
w
Y
Slow sync (Aeglane
sünkroniseerimine)
w
w
w
–
w
–
Z
Rear-curtain sync
(Tagakardina
sünkroniseerimine)
w
w
w
w
w
w
Kui pildistatakse sättega V (automaatne koos punasilmsuse vähendamisega) režiimis
A (automaatne) ja kui kasutatakse võtterežiimi j, k, l või m, on rakendatud säte kaamera
mällu salvestatud ka pärast kaamera väljalülitamist.
Kasutatavus oleneb sättest. Lisateavet vaadake jaotisest „Vaikesätted (välklamp, taimer ja
teravustamisrežiim)” (A73).
C
Automaatne koos punasilmsuse vähendamisega / punasilmsuse
vähendamine
Punasilmsuse vähendamiseks helendab enne põhivälku punasilmsuse vähendamise tuli.
Pidage pildistamisel meeles alljärgnevat.
• Kuna punasilmsuse vähendamise tuli helendab, kulub päästiku vajutamise järel võtte tegemiseks
tavalisest rohkem aega.
• Punasilmsuse vähendamine ei pruugi mõnes olukorras anda soovitud tulemusi.
C
Kiirvälgu (väline välklamp) kasutamine
• Sisseehitatud välk ei tööta, kui kinnitatud on kiirvälk. Veenduge, et sisseehitatud välk oleks
langetatud.
• Lülitage kiirvälgu kinnitamise ja eemaldamise ajaks kaamera välja.
• Kiirvälkude režiimide ja funktsioonide nimed võivad sisseehitatud välgu omadest erineda.
• Lisateabe saamiseks lugege jaotist „Kiirvälgud (välised välguseadmed)” (A210) ja oma
kiirvälguga kaasnenud dokumentatsiooni.
57
Võttefunktsioonid
Välgurežiim
Self-timer (Taimer)
Kaamera vabastab katiku, kui päästiku vajutamisest on möödunud määratud aeg. Kui
kaamerat stabiliseeritakse pildistamisel statiivi abil, valige häälestusmenüüst suvandi
Vibration reduction (Stabiliseerimine) (A171) sätteks Off (Väljas). Lugege lisateavet
statiivi kasutamise kohta jaotisest „Statiivi kasutamine” (A23).
1
Vajutage mitmikvalijal nuppu J (n).
2
Valige aeg, mis möödub enne, kui
kaamera vabastab katiku, ja vajutage
nuppu k.
• n10s (10 sekundit): kasutage olulistel puhkudel,
näiteks pulmade ajal, et vältida kaamera rappumist.
Seda sätet on soovitatav kasutada telefoto-asendis
pildistamisel, kui kaamera on kinnitatud statiivile.
• n3s (3 sekundit): kasutage kaamera rappumise
vältimiseks.
• Kui sätet ei rakendata nupu k vajutamisel, siis valik tühistatakse.
3
Kadreerige pilt ja vajutage päästik poolenisti alla.
• Veenduge, et objekt oleks teravustatud.
58
Võttefunktsioonid
Self-timer (Taimer)
Self-timer
4
Vajutage päästik lõpuni alla.
• Fookus ja säritus on lukustatud ning algab
loendamine. Taimeri tuli vilgub ja umbes
üks sekund enne katiku vabastamist
vilkumine lõppeb ning tuli jääb põlema.
• Kui katik vabastatakse, lülitub taimer
olekusse OFF.*
• Loendamise peatamiseks vajutage uuesti
päästikut.
9
1/250
F5.6
* Kui võtterežiim on Moon (Kuu), ei lähe
taimer automaatselt sättele OFF. Taimeri
peatamiseks valige sammus 2 OFF.
B
Märkused pildistamise ajal statiivi kasutamise kohta
• Kaamera võib kasutamise ajal pisut liikuda, isegi kui see on kinnitatud statiivile, mis võib segada
automaatset teravustamist. Oodake pärast kaamera kasutamist mõned sekundid ja vajutage
seejärel aeglaselt päästikut (A23).
• Kui kaameralt on raske automaatse teravustamisega teravustada, proovige kasutada käsitsi
teravustamist (A67).
• Kui kasutate kaugjuhtimisseadet (saadaval eraldi) (A209), saate katiku vabastada kaamera
päästikut vajutamata.
C
Taimeri säte
• Taimeri säte ei pruugi mõne võtterežiimi puhul saadaval olla (A73).
• Häälestusmenüü suvandis Self-timer: after release (Taimer: pärast vabastamist) (A170)
saate valida, kas taimeri säte pärast pildistamist tühistada.
59
Võttefunktsioonid
Self-timer (Taimer)
Smile Timer (Naeratuseleidja) (naeratavate
nägude pildistamine automaatselt)
Kui kaamera tuvastab naeratava näo, saate teha võtte automaatselt, ilma et peaksite
päästikule vajutama.
• See funktsioon on kasutatav võtterežiimides A (automaatne), j, k, l, m või M või kui
stseenirežiim on Portrait (Portree) või Night portrait (Öine portree).
1
Vajutage mitmikvalijal nuppu J (n).
• Muutke välgurežiimi, särituse või võttemenüü sätteid
enne nupu J vajutamist.
2
Valige a (naeratuseleidja) ja vajutage
nuppu k.
Smile timer
• Kui sätet ei rakendata nupu k vajutamisel, siis valik
tühistatakse.
3
Kadreerige pilt ja oodake ilma päästikut
vajutamata, kuni objekt naeratab.
• Suunake kaamera inimnäole.
• Kui kaamera tuvastab topeltpiirjoonega raamitud
objekti naeratava näo, tehakse võte automaatselt.
• Alati kui kaamera tuvastab naeratava näo, tehakse võte
automaatselt.
1/250
4
F5.6
25m 0s
1400
Lõpetage automaatne pildistamine.
• Naeratuseleidjaga automaatse pildistamise lõpetamiseks naaske sammu 1 ja valige OFF.
B
Märkused naeratuseleidja kohta
• Kui teravustamisrežiimi valija säte on r (käsitsi teravustamine), ei ole naeratuseleidja valitav.
• Mõningates võtteoludes ei pruugi kaamera nägusid või naeratusi tuvastada (A64). Päästikut
võib kasutada ka pildistamiseks.
C
Taimeri tuli vilgub
Naeratuseleidja kasutamisel taimeri tuli vilgub, kui kaamera tuvastab näo, ning väreleb kiirelt kohe
pärast katiku vabastamist.
60
Võttefunktsioonid
Smile Timer (Naeratuseleidja) (naeratavate nägude pildistamine automaatselt)
Automaatse teravustamise kasutamine
Automaatse teravustamise kasutamiseks seadke
teravustamisrežiimi valija sättele q (automaatne
teravustamine).
Teravustamisrežiimi valimine
Saate valida võttekaugusele sobiva teravustamisrežiimi.
1
Vajutage mitmikvalijal nuppu I (p).
2
Valige soovitud teravustamisrežiim
(A62) ja vajutage nuppu k.
• Kui sätet ei rakendata nupu k vajutamisel, siis valik
tühistatakse.
61
Võttefunktsioonid
Automaatse teravustamise kasutamine
Autofocus
Kasutatavad teravustamisrežiimid
A
Autofocus (Automaatne teravustamine)
Kasutage, kui kaugus objektist objektiivini on 30 cm või rohkem või 7,0 m või rohkem
maksimaalses telefoto suumiasendis.
• Võtteekraanil olev teravustamisrežiimi ikoon kuvatakse ainult hetk pärast seadistamist.
D
Macro close-up (Lähivõte)
Määrake lähivõtete tegemisel.
Kui suumimäär on seatud asendisse, kus F ja suumi näidik on kuvatud roheliselt, saab
kaamera teravustada objektiivist ligikaudu 10 cm kaugusel olevatele objektidele. Kui
suum on lainurksemas asendis, kui see, kus on kuvatud G, saab kaamera teravustada
objektiivist ligikaudu 1 cm kaugusel olevatele objektidele.
B
Infinity (Lõpmatus)
Kasutage seda siis, kui pildistate kas kaugeid vaateid läbi akna või maastikke.
Kaamera teravustab automaatselt lõpmatuse lähedale.
• Võimalik, et kaamera ei saa lähedal asuvaid objekte teravustada.
C
Teravustamisrežiimi valimine
• Säte ei pruugi mõne võtterežiimi puhul saadaval olla.
• Võtterežiimides j, k, l ja m jääb säte kaamera mällu salvestatuks ka pärast kaamera
väljalülitamist.
Päästik
Vajutage
poolenisti alla
Päästiku poolenisti allavajutamine tähendab nupu vajutamist ja
hoidmist kohas, kus tunnete kerget takistust.
• Fookus ja säritus (säriaeg ja f-arv) määratakse, kui vajutate
päästiku poolenisti alla. Fookus ja säritus jäävad lukustatuks,
kuni nupp on poolenisti alla vajutatud.
• Teravustamisala erineb võtterežiimist olenevalt.
Vajutage
lõpuni alla
Päästikut lõpuni alla vajutada tähendab selle täielikku
allavajutamist.
• Katik vabastatakse, kui päästik lõpuni alla vajutada.
• Ärge rakendage päästiku vajutamisel jõudu, kuna see võib
põhjustada kaamera rappumist ja häguseid pilte. Vajutage
nuppu õrnalt.
62
Võttefunktsioonid
Automaatse teravustamise kasutamine
Objektituvastuse AF-i kasutamine
Režiimis A (automaatne), loovrežiimis või kui funktsioon AF area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim) (A140) on seatud režiimis j, k, l, m või M sättele Target
finding AF (Objektituvastuse AF), teravustab kaamera allpool kirjeldatud viisil, kui
vajutate päästiku poolenisti alla.
• Kaamera tuvastab põhiobjekti ja teravustab sellele. Kui
objekt on fookuses, siis helendab teravustamisala
roheliselt. Inimnäo tuvastamisel määrab kaamera
automaatselt teravustamisprioriteedi sellele.
1/250
F5.6
Teravustamisalad
• Kui ühtki põhiobjekti ei tuvastata, valib kaamera
üheksast teravustamisalast automaatselt ühe või mitu
ala, milles asub kaamerale lähim objekt. Kui objekt on
fookuses, siis muutuvad fookuses olevad
teravustamisalad roheliseks.
1/250
F5.6
Teravustamisalad
B
Märkused objektituvastuse AF-i kohta
• Olenevalt võtteoludest võib kaamera põhiobjektiks määratav objekt erineda.
• Põhiobjekti ei pruugita tuvastada, kui kasutatakse teatud sätteid suvanditele White balance
(Valge tasakaal), Picture Control või efektigruppi loovrežiimis.
• Järgnevates olukordades ei pruugi kaamera põhiobjekti korrektselt tuvastada:
- kui objekt on väga tume või ere;
- kui põhiobjektil puuduvad selged värvid;
- kui võte on kadreeritud selliselt, et põhiobjekt jääb ekraani servale;
- kui põhiobjekt koosneb korduvatest mustritest.
63
Võttefunktsioonid
Automaatse teravustamise kasutamine
Näotuvastuse kasutamine
Järgmiste sätete puhul kasutab kaamera automaatselt
inimnägudele teravustamiseks näotuvastust.
• Stseenirežiim Scene auto selector (Stseeni
automaatvalija), Portrait (Portree) või Night
portrait (Öine portree) (A33)
• a (naeratuseleidja) (A60)
• Kui suvandi AF area mode (Automaatse
1/250
F5.6
teravustamise ala režiim) (A140) säte on Face
priority (Näo prioriteet)
Kui kaamera tuvastab enam kui ühe näo, siis kuvatakse teravustatava näo ümber
topeltpiirjoon ning teiste nägude ümber ühekordne piirjoon.
25m 0s
1400
Kui päästik vajutatakse poolenisti alla ja ühtegi nägu pole tuvastatud.
• Kui valitud on Scene auto selector (Stseeni automaatvalija), muutub teravustamisala
olenevalt kaamera tuvastatud võtteoludest.
• Režiimides Portrait (Portree) ja Night portrait (Öine portree) teravustab kaamera
alale kaadri keskel.
• Kui suvandi AF area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) säte on Face
priority (Näo prioriteet), valib kaamera lähimat objekti sisaldava teravustamisala.
• Kui a (naeratuseleidja) on valitud režiimis A (automaatne), j, k, l, m või M, valib
kaamera automaatselt ühe või mitu üheksast teravustamisalast, milles on kaamerale
lähim objekt.
B
Märkused näotuvastuse kohta
• Kaamera võime nägusid tuvastada oleneb erinevatest teguritest, sh sellest, kas objekt on näoga
kaamera poole või mitte.
• Kaamera ei pruugi tuvastada nägusid järgmistes olukordades:
- kui näod on osaliselt peidetud päikeseprillide taha või on muul viisil varjatud;
- kui näod võtavad enda alla liiga suure või liiga väikese osa kaadrist.
64
Võttefunktsioonid
Automaatse teravustamise kasutamine
Nahapehmenduse kasutamine
Kui stseenirežiimis Scene auto selector (Stseeni automaatvalija), Portrait (Portree) või
Night portrait (Öine portree) tuvastatakse inimeste nägusid, töötleb kaamera pilti enne
salvestamist näonaha toonide pehmendamiseks (kuni kolm nägu).
Nahapehmendust saab taasesitusrežiimis rakendada ka salvestatud piltidele (A85).
B
Märkused nahapehmenduse kohta
• Pärast võtet võib piltide salvestamiseks kuluda tavapärasest rohkem aega.
• Teatud võtteoludes ei pruugi nahapehmendus anda soovitud tulemusi või rakendub
nahapehmendus pildi neile aladele, kus nägusid ei ole.
Automaatseks teravustamiseks sobimatud objektid
Kaamera ei pruugi ootuspäraselt automaatselt teravustada järgmistes oludes. Harvadel
juhtudel ei pruugi objekt olla teravustatud, kuigi aktiivne teravustamisala või teravustamise
näidik helendavad roheliselt:
• objekt on väga tume;
• võtteoludes on suure ereduse erinevusega objekte (nt objekti taga asuv päike muudab
objekti väga tumedaks);
• objekti ja ümbritseva keskkonna vahel puudub kontrast (nt kui portree objekt seisab
valge seina ees ning tal on valge särk seljas);
• objektid asuvad kaamerast erineval kaugusel (nt loom on puuris);
• korduva mustriga objektid (ribikardinad või samakujuliste akende ridadega hooned jne);
• objekt liigub kiiresti.
Eelmainitud olukordades proovige mitu korda uuesti teravustamiseks vajutada päästik
poolenisti alla või teravustage mõnda teist objekti, mis asub kaamerast sama kaugel kui
tegelik soovitud objekt, ja kasutage teravustamise lukustust (A66).
Kaamerat saab teravustada ka käsitsi (A67).
65
Võttefunktsioonid
Automaatse teravustamise kasutamine
Teravustamise lukustus
Kasutage teravustamise lukustust huvitavate kaadrite saamiseks, kui teravustamisala on
seatud kaadri keskossa.
1
Paigutage objekt kaadri keskele ja
vajutage päästik poolenisti alla.
• Kaamera teravustab objektile ja
teravustamisala helendab roheliselt.
• Säritus lukustatakse samuti.
2
1/250
F5.6
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Komponeerige pilt ilma sõrme tõstmata
uuesti.
• Veenduge, et jätaksite kaamera ja objekti vahele sama
vahemaa.
3
C
Vajutage pildi jäädvustamiseks päästik
lõpuni alla.
Teravustamisala liigutamine soovitud kohta
Võtterežiimis j, k, l või m saab teravustamisala liigutada mitmikvalijaga, määrates võttemenüüs
suvandi AF area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) (A140) ühele käsitsivalikutest.
C
Nupu o (AE-L/AF-L) kasutamine teravustamise lukustuseks
Särituse ja fookuse saab lukustada valitud suvandi AE/AF lock button (Automaatse särituse /
automaatse teravustamise lukustusnupp) sättega (A175), vajutades nuppu o (AE-L/AF-L),
kui päästik on poolenisti alla vajutatud.
66
Võttefunktsioonid
Automaatse teravustamise kasutamine
Käsitsi teravustamise kasutamine
Seadke teravustamisrežiimi valija sättele r (käsitsi
teravustamine), et reguleerida fookust käsitsi.
1
Fookuse reguleerimiseks kasutage
mitmikvalijat või funktsioonide
reguleerimisrõngast.
5
4
3
2
1
0
0.3m
• Vajutage nuppu J, et vahetada vaateid 1×, 2× ja 4×.
• Fookuse täpsemaks reguleerimiseks pöörake aeglaselt
mitmikvalijat või funktsioonide reguleerimisrõngast.
x4
x1
1/250
F5.6
1400
• Kui vajutate nuppu K, teravustab kaamera automaatse
teravustamise abil kaadri keskel olevale objektile. Pärast
Esiletõstmise tase
seda, kui kaamera on automaatse teravustamise abil
teravustanud, saab teravustada käsitsi.
• Teravustamisel on abiks ekraanil kuvatava pildi teravustatud alade valgena esiletõstmine
(A68). Pöörake käsuvaliku nuppu, et reguleerida esiletõstmise taset.
• Vajutage pildi kompositsiooni kinnitamiseks päästik poolenisti alla. Vajutage pildistamiseks
päästik lõpuni alla.
2
Vajutage mitmikvalijal nuppu I.
• Määratud fookus lukustatakse.
• Vajutage pildistamiseks päästik lõpuni alla.
• Fookuse muutmiseks vajutage sammus 1 näidatud
ekraani kuvamiseks nuppu I.
1/250
67
Võttefunktsioonid
Käsitsi teravustamise kasutamine
F5.6
25m 0s
1400
C
Käsitsi teravustamine
• Sammus 1 ekraani paremas servas oleval mõõdikul kuvatud numbrid toimivad juhisena
teravustatud objekti kauguse kohta, kui mõõdik on keskkoha lähedal.
• Lähim positsioon, kus kaamera saab teravustada, erineb olenevalt suumiasendist. Kui suum on
maksimaalses lainurk-asendis, saab kaamera teravustada objektiivist ligikaudu 1 cm kaugusel
olevatele objektidele. Kui suum on maksimaalses telefoto asendis, saab kaamera teravustada
objektiivist ligikaudu 7,0 m kaugusel olevatele objektidele.
• Tegelik vahemik, milles objekti saab teravustada, oleneb f-arvu väärtusest ja suumiasendist.
Objekti fookuses oleku kontrollimiseks vaadake pilti pärast pildistamist.
• Seadke häälestusmenüü suvand Assign side zoom control (Määra külgmine suumilüliti)
(A119) sättele Manual focus (Käsitsi teravustamine), et teravustada sammus 1 mitmikvalija
või funktsioonide reguleerimisrõnga asemel külgmist suumilülitit kasutades.
C
Esiletõstmine
• Soovitud teravustatud ala saab muuta, kui reguleerite esiletõstmise taset. Suure kontrastiga
objektide puhul on efektne madal tase ja vähese kontrastiga objektide puhul kõrge tase.
• Pildi suure kontrastsusega alad tõstetakse esile valgena. Teatud võtteoludes ei pruugi
esiletõstmine õigesti toimida või tõstetakse esile teravustamata alad.
• Esiletõstmiskuva väljalülitamiseks kasutage häälestusmenüü suvandit Peaking (Esiletõstmine)
(A120).
• Esiletõstmise kuva on inaktiveeritud, kui häälestusmenüüs on On (Sees) valitud suvandi Clean
HDMI output (Puhas HDMI-väljund) sätteks kirjes HDMI (A119) ja kaamera on ühendatud
HDMI-ühilduvusega seadmega.
C
Käsitsi teravustamine videote salvestamisel
• Kui teravustamisrežiimi valija on sättel r ja vajutatakse nuppu b (e videosalvestus), saate
video salvestamise ajal fookust reguleerida, pöörates mitmikvalijat või funktsioonide
reguleerimisrõngast.
• Esiletõstmise kuva on inaktiveeritud.
• Mitmikvalija nupud J K ja teravustamisrežiimi valija töö on inaktiveeritud.
C
Fookuse reguleerimine kaugjuhtimisseadmega ML-L7 (saadaval eraldi)
• Käsitsi teravustamist saate reguleerida kaugjuhtimisseadmega ML-L7, vajutades
kaugjuhtimisseadmel mitmikvalija nuppe HI.
• Saate määratud fookuse lukustada, vajutades kaugjuhtimisseadmel nuppu k (rakenda valik).
68
Võttefunktsioonid
Käsitsi teravustamise kasutamine
Exposure Compensation (Särikompensatsioon)
(ereduse reguleerimine)
Saate reguleerida pildi üldist eredust.
1
Vajutage mitmikvalijal nuppu K (o).
2
Määrake kompensatsioonivalik ja
vajutage nuppu k.
Juhik
Exposure compensation
• Pildi eredamaks muutmiseks määrake positiivne (+)
väärtus.
• Pildi tumedamaks muutmiseks määrake negatiivne (–)
väärtus.
• Kompensatsiooniväärtust rakendatakse isegi nuppu k
vajutamata.
Histogramm
C
Särikompensatsiooni väärtus
• Režiimides j, k või l rakendatud säte jääb kaamera mälus salvestatuks ka pärast kaamera
väljalülitamist.
• Särikompensatsiooni ei saa kasutada alljärgnevates võtterežiimides.
- Kui stseenirežiimiks (A33) on määratud Fireworks show (Ilutulestik), Multiple exp.
Lighten (Mitmiksäritus, heledamaks) või Night sky (150 minutes) (Öötaevas (150
minutit)) või Star trails (150 minutes) (Tähejäljed (150 minutit)) suvandis Time-lapse
movie (Stoppkaadervideo)
- Režiim m (käsitsi) (A46)
- Manual (Käsitsi) režiimis u (Movie manual (Video käsitsi))
• Kui sisseehitatud välgu kasutamisel määrata särikompensatsioon, siis rakendatakse
kompensatsiooni nii tausta säritusele kui ka välklambi väljundile.
• Funktsioonide reguleerimisrõngaga saab määrata ka särikompensatsiooni (A174).
C
Histogrammi kasutamine
Histogramm on graafik, mis näitab toonide jaotust pildil. Kasutage juhisena särikompensatsiooni
kasutamisel ja välguta pildistamisel.
• Horisontaaltelg vastab piksli eredusele, tumedad toonid on vasakul, heledad paremal.
Vertikaaltelg näitab pikslite arvu.
• Särikompensatsiooni väärtuse suurendamine nihutab toonide jaotust paremale ja vähendamine
nihutab toonide jaotust vasakule.
69
Võttefunktsioonid
Exposure Compensation (Särikompensatsioon) (ereduse reguleerimine)
Nupu w (funktsioon) kasutamine
Kui vajutate nuppu w režiimis j, k, l, m või M, saate kiiresti konfigureerida
eelsalvestatud menüüsuvandeid.
• Salvestada saab alljärgnevaid menüüsuvandeid.
Image quality (Pildikvaliteet) (A121)
Image size (Pildi suurus) (A123)
Picture Control (A124)
White balance (Valge tasakaal) (A129)
Metering (Mõõtmine) (A132)
1
Continuous (Sarivõte) (A133)
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) (A137)
AF area mode (Automaatse teravustamise ala
režiim) (A140)
Vibration reduction (Stabiliseerimine) (A171)
Kui kuvatud on võtteekraan, vajutage nuppu w (funktsioon).
• Valida saab määratud menüüsuvandite sätteid (vaikesäte on Continuous (Sarivõte)) ja
suvandit U Fn button (Fn-nupp).
Single
2
Valige mitmikvalijaga säte ja vajutage
nuppu k.
• Kui sätet ei rakendata nupu k vajutamisel, siis valik
tühistatakse.
Valiku
• Sätet muutmata võtteekraanile naasmiseks
rakendamine
vajutage nuppu w või päästikut.
• Erineva menüüsuvandi määramiseks valige
U Fn button (Fn-nupp) ja vajutage nuppu k. Valige soovitud menüüsuvand ja
vajutage selle määramiseks nuppu k.
70
Võttefunktsioonid
Nupu w (funktsioon) kasutamine
Suumimine
Suumilüliti liigutamisel muutub suumobjektiivi asend.
• Lähemale suumimiseks: liigutage g suunas
• Kaugemale suumimiseks: liigutage f suunas
• Suumilüliti kummalegi poole lõpuni pööramise korral
muudetakse suumi kiiresti (välja arvatud videosalvestuse
puhul).
• Suumi saab juhtida ka siis, kui liigutada külgmist suumilülitit
g või f poole.
Külgmise suumilüliti funktsiooni saab määrata
häälestusmenüü suvandis Assign side zoom control
(Määra külgmine suumilüliti) (A173).
Kaugemale
suumimine
Lähemale
suumimine
• Suumilüliti liigutamisel kuvatakse võtteekraanil suumi näidik
ja fookuskaugus (35mm [135] formaadis).
• Digitaalset suumi, mis võimaldab objekti veel suurendada
Optiline Digitaalne
kuni ligikaudu 4× üle optilise suumi maksimaalse
suum
suum
suurenduse, saab aktiveerida, kui liigutada ja hoida
suumilülitit g suunas, kui kaamera on suumitud
maksimaalsesse optilisse suumiasendisse.
• Kaugjuhtimisseadme ML-L7 kasutamisel (saadaval eraldi) suumib kaamera lähemale, kui
vajutate kaugjuhtimisseadmel nuppu „+”, ja suumib kaugemale, kui vajutate nuppu „–”.
B
Märkused digitaalse suumi kohta videote salvestamisel
• Suumi näidikut video salvestamise ajal ei kuvata.
• Kui jätkate video salvestamise ajal suumimist, peatub suumimine asendis, kus optiline suum
lülitatakse ümber digitaalsele suumile. Suumimise jätkamiseks tõstke sõrm hetkeks suumilülitilt,
enne kui jätkate suumilüliti kasutamist.
• Digitaalse suumi suumimäär on maksimaalselt ligikaudu 3,6×, kui suvandi Movie options
(Video suvandid) (A150) säte on video salvestamise ajal 2160/30p (4K UHD) või 2160/25p
(4K UHD).
C
Digital Zoom (Digitaalne suum)
Suumi näidik muutub digitaalse suumi aktiveerimisel siniseks ja suumi suurenduse määra edasisel
suurendamisel kollaseks.
• Suumi näidik on sinine: Dynamic Fine Zoomi kasutamisel pildikvaliteet märgatavalt ei halvene.
• Suumi näidik on kollane: mõnel juhul võib pildikvaliteet märgatavalt halveneda.
• Näidik jääb pildi väiksema suuruse puhul laiemas ulatuses siniseks.
• Suumi näidik ei pruugi siniseks muutuda, kui kasutatakse teatud sarivõtte või muid sätteid.
71
Võttefunktsioonid
Suumimine
C
Suumi kiirus videote salvestamise ajal
Suumi kiirus on külgmise suumilüliti kasutamisel aeglasem kui suumilülitit kasutades. Suumi
kiiremaks toimimiseks kasutage video salvestamisel suumilülitit.
Kiire suumivahetuse kasutamine
Kui objekt kaob silmist ajal, mil objektiiv on telefoto asendis,
vajutage nuppu p (kiire suumivahetus), et objekti
kadreerimise lihtsustamiseks ajutiselt suurendada nähtavat
ala.
• Kadreerige objekt võttekuval kadreerimisraami,
vajutades samal ajal nuppu p. Nähtava ala täiendavaks
suurendamiseks liigutage suumilülitit f suunas,
vajutades samal ajal nuppu p.
• Algsesse suumiasendisse naasmiseks vabastage nupp p.
• Valige häälestusmenüüst säte Snap-back zoom (Kiire
suumivahetus) (A173), et määrata ala suurus, mis on
nähtav nupu p vajutamisel.
• Video salvestamise ajal ei ole kiire suumivahetus kasutatav.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Kadreerimisraam
72
Võttefunktsioonid
Suumimine
Vaikesätted (välklamp, taimer ja
teravustamisrežiim)
Alljärgnevalt on loetletud kõigi võtterežiimide vaikesätted.
Välgurežiim
(A54)
Self-timer
(Taimer)
(A54)
Teravustamisrežiim
(A54)
U
OFF1
A
U2
OFF
A2
b (portrait (portree))
V
OFF1
A2
c (landscape (maastik))
W2
OFF
B2
d (sports (sport))
W2
OFF2
A2
A (automaatne)
y
x (scene auto selector (stseeni
automaatvalija))
V
3
1
OFF
A2
f (party/indoor (pidu/sees))
V
4
OFF
A2
Z (beach (rand))
U
OFF
A5
z (snow (lumi))
U
OFF
A5
h (sunset (päikeseloojang))
W2
OFF
B2
i (dusk/dawn (hämarik/koit))
W2
OFF
B2
X (night landscape (öine maastik))
W2
OFF
B2
k (close-up (lähivõte))
U6
OFF
D2
W
2
OFF
D2
m (fireworks show (ilutulestik))
W
2
2
OFF
o2
o (backlighting (tagantvalgustus))
X/W7
OFF
A2
2
s (night portrait (öine portree))
u (food (toit))
p (easy panorama (lihtne panoraam))
W
2
OFF
A2
O (pet portrait (lemmikloomaportree))
W2
Y8
A5
O (soft (pehme))
U
OFF
A
I (selective color (valikvärv))
U
OFF
A
m (multiple exp. lighten (mitmiksäritus,
heledamaks))
W
2
OFF
A/o9
i (time-lapse movie (stoppkaadervideo))
W2
OFF
A/B/
o10
o (superlapse movie (superintervall-video))
W2
OFF
A
73
Võttefunktsioonid
Vaikesätted (välklamp, taimer ja teravustamisrežiim)
Välgurežiim
(A54)
Self-timer
(Taimer)
(A54)
Teravustamisrežiim
(A54)
g (moon (kuu))
W2
n3s
B2
L (bird-watching (linnuvaatlus))
W2
OFF
A11
u (movie manual (video käsitsi))
W
2
OFF
A
p (loov)
U
OFF
A5
j, k, l ja m
X
OFF1
A
M (user settings (kasutajasätted))
X
OFF1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Smile timer (Naeratuseleidja) on samuti valitav.
Ei saa muuta.
Ei saa muuta. Sättega Hand-held (Käeshoitav) on välgurežiimi sätteks fikseeritud aeglase
sünkroniseerimise ja punasilmsuse vähendamisega täitevälk. Sättega Tripod (Statiiv) on
välgurežiimi sätteks fikseeritud aeglase sünkroniseerimise ja punasilmsuse vähendamisega
automaatne välk.
Võib lülituda aeglasele sünkroniseerimisele koos punasilmsuse vähendamisega.
Valitav on A (automaatne teravustamine) või D (lähivõte).
Välgurežiimiks on fikseeritud W (väljas), kui valitud on Noise reduction burst
(Müravähendusvalang).
Kui suvandi HDR säte on Off (Väljas), siis on välgurežiim fikseeritult X (täitevälk). Kui suvandi
HDR säte on On (Sees), siis on välgurežiim fikseeritult W (väljas).
Suvandi Pet portrait auto release (Automaatvõttega lemmikloomaportree) saab lülitada sisse või
välja. Self-timer (Taimer) pole kasutatav.
Kui kasutusel on Nightscape + light trails (Öine maastik + tulejäljed), on võimalik valida A
(automaatne teravustamine) või B (lõpmatus). Kui kasutate sätet Star trails (Tähejäljed), on
teravustamisrežiimiks fikseeritud o (lõpmatus).
Fookuse sätteks on fikseeritud A (automaatne teravustamine), kui kasutate suvandit Cityscape
(10 minutes) (Linnamaastik (10 minutit)), B (lõpmatus), kui kasutate suvandit Landscape
(25 minutes) (Maastik (25 minutit)) või Sunset (50 minutes) (Päikeseloojang (50
minutit)), o (lõpmatus), kui kasutate suvandit Night sky (150 minutes) (Öötaevas (150
minutit)) või Star trails (150 minutes) (Tähejäljed (150 minutit)).
Valida on võimalik A (automaatne teravustamine) või B (lõpmatus).
74
Võttefunktsioonid
Vaikesätted (välklamp, taimer ja teravustamisrežiim)
Funktsioonid, mida pildistamisel samaaegselt
kasutada ei saa
Mõningaid funktsioone ei saa kasutada koos teiste menüüsätetega.
Piiratud funktsioon
Välgurežiim
Self-timer
(Taimer)/Smile
timer
(Naeratuseleidja)
Teravustamisrežiim
Image quality
(Pildikvaliteet)
Säte
Kirjeldus
Teravustamisrežiim
(A61)
Kui valitud on B (lõpmatus), ei saa välku kasutada.
Continuous
(Sarivõte) (A133)
Välklamp ei ole kasutatav (välja arvatud režiimis Intvl timer shooting
(Intervalltaimeriga pildistamine)).
Exposure bracketing
(Särituskahveldus)
(A139)
Välklampi ei saa kasutada.
Teravustamisrežiim
(A61)
Kui on valitud mõni muu suvand kui A (automaatne
teravustamine), lülitub naeratuseleidja sättele OFF.
AF area mode
(Automaatse
teravustamise ala
režiim) (A140)
Kui valitud on Subject tracking (Objekti jälgimine),
ei saa taimerit/naeratuseleidjat kasutada.
Smile timer
(Naeratuseleidja) (A60)
Kui valitakse naeratuseleidja, siis lähtestatakse
teravustamisrežiim sättele A (automaatne teravustamine).
Continuous
(Sarivõte) (A133)
• Kui valitud on Pre-shooting cache (Võtte-eelne
puhver), fikseeritakse Image quality
(Pildikvaliteet) sättele Normal (Tavaline).
• Kui valitud on Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus: 120
kaadrit sekundis) või Continuous H: 60 fps (Pidev suur
kiirus: 60 kaadrit sekundis), ei ole RAW, RAW + Fine (RAW
+ peen) ega RAW + Normal (RAW + tavaline) kasutatavad.
Multiple exposure
(Mitmiksäritus)
(A145)
Kui suvandi Multiple exposure mode (Mitmiksäritusrežiim)
säte on On (Sees), ei ole RAW, RAW + Fine (RAW + peen) ega
RAW + Normal (RAW + tavaline) kasutatavad.
Image quality
(Pildikvaliteet)
(A121)
• Kui valitud on RAW, fikseeritakse Image size (Pildi
suurus) sättele i 4608×3456.
• Kui valitud on RAW + Fine (RAW + peen) või RAW +
Normal (RAW + tavaline), saab suvandit Image size (Pildi
suurus) JPEG-piltidele määrata. Küll aga ei saa valida sätteid
j 4608×2592, I 4608×3072 ega H 3456×3456.
Continuous
(Sarivõte) (A133)
Image size (Pildi suurus) määratakse alljärgnevalt,
lähtudes sarivõtte sättest.
• Pre-shooting cache (Võtte-eelne puhver):
A (pildi suurus: 1280 × 960 pikslit)
• Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus: 120 kaadrit sekundis):
f (pildi suurus: 640 × 480 pikslit)
• Continuous H: 60 fps (Pidev suur kiirus: 60 kaadrit sekundis):
O (pildi suurus: 1920 × 1080 pikslit)
Image size (Pildi
suurus)
75
Võttefunktsioonid
Funktsioonid, mida pildistamisel samaaegselt kasutada ei saa
Piiratud funktsioon
Picture Control
White balance
(Valge tasakaal)
Metering
(Mõõtmine)
Continuous
(Sarivõte)
Exposure
bracketing
(Särituskahveldus)
ISO sensitivity
(ISO-tundlikkus)
Säte
AF area mode
(Automaatse
teravustamise ala
režiim) (A140)
Active D-Lighting
(Aktiivne DLighting) (A144)
Picture Control
(A124)
Active D-Lighting
(Aktiivne DLighting) (A144)
Continuous (Sarivõte)
(A133) / Exposure
bracketing
(Särituskahveldus)
(A139) / Multiple
exposure
(Mitmiksäritus)
(A145)
Kirjeldus
Kui valitud on Subject tracking (Objekti jälgimine),
ei saa sätet Monochrome (Ühevärviline) kasutada.
Funktsiooni Active D-Lighting (Aktiivne DLighting) kasutamisel ei saa suvandit Contrast
(Kontrast) käsitsi reguleerida.
Kui valitud on Monochrome (Ühevärviline),
fikseeritakse White balance (Valge tasakaal) sättele
Auto (normal) (Automaatne (tavaline)).
Kui kasutusel on Active D-Lighting (Aktiivne DLighting), lähtestatakse Metering (Mõõtmine)
sättele Matrix (Maatriks).
Continuous (Sarivõte), Exposure bracketing
(Särituskahveldus) ja Multiple exposure
(Mitmiksäritus) on kasutatavad ainult ükshaaval.
• Isegi kui valitud on Continuous H (Pidev suur kiirus) või
Continuous L (Pidev madal kiirus), ei jäädvustata pilte sarjana,
kui päästik vabastatakse pärast taimeri loendamise käivitamist.
• Pilte ei jäädvustata sarjana, isegi kui valitud on PreSelf-timer (Taimer)
shooting cache (Võtte-eelne puhver).
(A58)
• Kui kasutatakse funktsiooni Intvl timer shooting
(Intervalltaimeriga pildistamine), lõppeb
pildistamine automaatselt pärast ühe võtte tegemist.
• Exposure bracketing (Särituskahveldus) pole kasutatav.
• Kui kaamera tuvastab naeratavad näod ja pildistab,
siis tehakse ainult üks võte. Kui kasutatakse
Smile timer
funktsiooni Intvl timer shooting
(Naeratuseleidja)
(Intervalltaimeriga pildistamine), lõppeb
(A60)
pildistamine automaatselt pärast ühe võtte tegemist.
• Exposure bracketing (Särituskahveldus) pole kasutatav.
Kui valitud on RAW, RAW + Fine (RAW + peen) või RAW + Normal (RAW +
Image quality
tavaline), pole Pre-shooting cache (Võtte-eelne puhver), Continuous
(Pildikvaliteet)
H: 120 fps (Pidev suur kiirus: 120 kaadrit sekundis) ega Continuous H:
(A121)
60 fps (Pidev suur kiirus: 60 kaadrit sekundis) kasutatavad.
Kui valitud on Monochrome (Ühevärviline), pole
Picture Control (A124)
Exposure bracketing (Särituskahveldus) kasutatav.
Kui valitud on Pre-shooting cache (Võtte-eelne puhver), Continuous
H: 120 fps (Pidev suur kiirus: 120 kaadrit sekundis) või Continuous
Continuous
(Sarivõte) (A133) H: 60 fps (Pidev suur kiirus: 60 kaadrit sekundis), on ISO sensitivity
(ISO-tundlikkus) fikseeritud sättele Auto (Automaatne).
Movie options
Kui võtterežiim on Movie manual (Video käsitsi) ja HS-video on
(Video suvandid)
valitud menüüs Movie options (Video suvandid), on suvandi ISO
(A150)
sensitivity (ISO-tundlikkus) säte fikseeritult Auto (Automaatne).
76
Võttefunktsioonid
Funktsioonid, mida pildistamisel samaaegselt kasutada ei saa
Piiratud funktsioon
AF area mode
(Automaatse
teravustamise
ala režiim)
Autofocus mode
(Automaatse
teravustamise
režiim)
Multiple
exposure
(Mitmiksäritus)
Monitor settings
(Ekraani sätted)
Date stamp
(Kuupäevajäljend)
Säte
Kirjeldus
Smile timer
(Naeratuseleidja)
(A60)
Kaamera pildistab näotuvastusega, olenemata
rakendatud funktsiooni AF area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim) sättest.
Teravustamisrežiim
(A61)
Kui valitud on muu säte kui Subject tracking
(Objekti jälgimine) ja pildistamise
teravustamisrežiimiks on valitud B (lõpmatus),
teravustab kaamera lõpmatusse, olenemata valitud
funktsiooni AF area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim) sättest.
Picture Control
(A124)
Kui valitud on Monochrome (Ühevärviline), ei saa
sätet Subject tracking (Objekti jälgimine) kasutada.
White balance
(Valge tasakaal)
(A129)
Kui valitud on Target finding AF (Objektituvastuse
AF) ja valge tasakaalu säte ei ole Auto (normal)
(Automaatne (tavaline)), teravustab kaamera näole
või valib üheksast teravustamisalast ühe või mitu ala,
milles asub kaamerale lähim objekt.
Smile timer
(Naeratuseleidja)
(A60)
Kui valida naeratuseleidja, kasutab automaatse
teravustamise režiim sätet Single AF (Üksik
automaatne teravustamine).
Teravustamisrežiim
(A61)
Kui teravustamisrežiimiks on valitud B (lõpmatus),
töötab automaatse teravustamise režiim sättega
Single AF (Üksik automaatne teravustamine).
Image quality
(Pildikvaliteet)
(A121)
Kui valitud on RAW, RAW + Fine (RAW + peen) või
RAW + Normal (RAW + tavaline), pole Multiple
exposure (Mitmiksäritus) kasutatav.
Continuous
(Sarivõte) (A133) /
Exposure bracketing
(Särituskahveldus)
(A139)
Continuous (Sarivõte), Exposure bracketing
(Särituskahveldus) ja Multiple exposure
(Mitmiksäritus) on kasutatavad ainult ükshaaval.
AF area mode
(Automaatse
teravustamise ala
režiim) (A140)
• Kui teravustamisala on valitud sättega Manual
(spot) (Käsitsi (laotuspunkt)), Manual (normal)
(Käsitsi (tavaline)) või Manual (wide) (Käsitsi
(lai)), siis histogrammi ei kuvata.
• Kui valitud on Subject tracking (Objekti
jälgimine) või objekt on registreeritud (objekti
jälgimisel), ei kuvata histogrammi.
• Histogrammi ei kuvata, kui valitud on Target
finding AF (Objektituvastuse AF).
Image quality
(Pildikvaliteet)
(A121)
Kui valitud on RAW, RAW + Fine (RAW + peen) või RAW
+ Normal (RAW + tavaline), ei saa kuupäeva ja kellaaega
piltidele panna.
Continuous
(Sarivõte) (A133)
Kui valitud on Pre-shooting cache (Võtte-eelne
puhver), Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus:
120 kaadrit sekundis) või Continuous H: 60 fps
(Pidev suur kiirus: 60 kaadrit sekundis), ei saa
kuupäeva ja kellaaega piltidele panna.
77
Võttefunktsioonid
Funktsioonid, mida pildistamisel samaaegselt kasutada ei saa
Piiratud funktsioon
Digital zoom
(Digitaalne
suum)
Shutter sound
(Katiku heli)
B
Säte
Kirjeldus
Smile timer
(Naeratuseleidja)
(A60)
Kui valitud on naeratuseleidja, ei saa digitaalset suumi
kasutada.
Image quality
(Pildikvaliteet)
(A121)
Kui valitud on RAW, RAW + Fine (RAW + peen) või
RAW + Normal (RAW + tavaline), ei saa digitaalset
suumi kasutada.
AF area mode
(Automaatse
teravustamise ala
režiim) (A140)
Kui valitud on Subject tracking (Objekti jälgimine),
ei saa digitaalset suumi kasutada.
Zoom memory
(Suumimälu)
(A147)
Kui suvandi Zoom memory (Suumimälu) sätteks on
valitud On (Sees), ei saa digitaalset suumi kasutada.
Continuous
(Sarivõte) (A133)
Kui valitud on Pre-shooting cache (Võtte-eelne
puhver), Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus:
120 kaadrit sekundis) või Continuous H: 60 fps
(Pidev suur kiirus: 60 kaadrit sekundis), on katiku
heli välja lülitatud.
Exposure
bracketing
(Särituskahveldus)
(A139)
Katiku heli on välja lülitatud.
Märkused digitaalse suumi kohta
• Võtterežiimist või kehtivatest sätetest olenevalt ei pruugi digitaalne suum kasutatav olla (A172).
• Kui digitaalne suum töötab, siis on automaatse teravustamise ala režiimi ja mõõtmisrežiimi jaoks
valitavad suvandid piiratud.
78
Võttefunktsioonid
Funktsioonid, mida pildistamisel samaaegselt kasutada ei saa
Taasesitusfunktsioonid
Taasesitussuum...............................................................................................................................80
Pisipildi taasesitus / kalendrikuva.............................................................................................81
Sarivõtterežiimis (seeriana) tehtud piltide vaatamine ja kustutamine .......................82
Piltide töötlemine (fotod)............................................................................................................83
79
Taasesitusfunktsioonid
Taasesitussuum
Suumilüliti liigutamine täiskaadris taasesitusrežiimis (A27)
suunas g (i taasesitussuum) suumib pildil lähemale.
4/4
0004. JPG
15/11/2018 15:30
Täiskaadris taasesitus
g (i)
g
(i)
f
(h)
3.0
Kuvatud ala
juhik
Pilt on lähemale suumitud.
• Suurenduse määra saab muuta, liigutades suumilülitit f (h) või g (i) suunas. Suumi
saab reguleerida ka käsuvaliku nuppu pöörates.
• Pildil muu ala vaatamiseks vajutage mitmikvalija nuppe HIJK.
• Kui vaatate näotuvastuse või lemmikloomatuvastuse funktsiooniga tehtud pilti, suumib
kaamera pildistamise ajal tuvastatud näole (välja arvatud režiimis Continuous
(Sarivõte) või Exposure bracketing (Särituskahveldus) jäädvustatud pildid).
Nägudeta pildiala suurendamiseks reguleerige suurenduse määra ja vajutage siis nuppe
HIJK.
• Kui on kuvatud suumitud pilt, vajutage täiskaadris taasesitusrežiimi naasmiseks
nuppu k.
C
Piltide kärpimine
Suumitud pildi kuvamise ajal võite vajutada nuppu d, et kärpida pilt ainult ekraanil nähtava osani
ja salvestada eraldi failina (A88).
80
Taasesitusfunktsioonid
Taasesitussuum
Pisipildi taasesitus / kalendrikuva
Suumilüliti liigutamine täiskaadris taasesitusrežiimis (A27)
f (h pisipildi taasesitus) suunas kuvab pildid pisipiltidena.
1/20
0004. JPG
15/11/2018 15:30
f
(h)
1/20
f
(h)
g
(i)
g
(i)
Täiskaadris taasesitus
f (h)
Pisipildi taasesitus
Sun Mon
2 0 1 8 11
Tue Wed Thu
1
Fri
1
Sat
2
3
10
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Kalendrikuva
• Kuvatavate pisipiltide arvu saate muuta, liigutades suumilülitit f (h) või g (i) suunas.
• Pisipildi taasesitusrežiimis olles saate mitmikvalija nuppe HIJK vajutades või seda
pöörates pildi valida ja siis nuppu k vajutades selle täiskaadris taasesitusrežiimis kuvada.
• Kalendrikuva režiimis olles saate nuppe HIJK vajutades või mitmikvalijat pöörates
kuupäeva valida ja siis nuppu k vajutades kuvada sel päeval tehtud pildid.
B
Märkused kalendrikuva kohta
Pilte, mis on tehtud ajal, mil kaamera kuupäev oli määramata, käsitletakse pildistatuna 1. jaanuaril
2018.
81
Taasesitusfunktsioonid
Pisipildi taasesitus / kalendrikuva
Sarivõtterežiimis (seeriana) tehtud piltide
vaatamine ja kustutamine
Seeria piltide vaatamine
Sarivõtterežiimis tehtud pildid salvestatakse seeriana.
Seeria esimest pilti kasutatakse tunnuspildina, mis tähistab
seeriat täiskaadris taasesitusrežiimis või pisipildi
taasesitusrežiimis kuvamisel (vaikesäte).
Seeria piltide ükshaaval kuvamiseks vajutage nuppu k.
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Pärast nupu k vajutamist on saadaval järgmised
toimingud.
• Eelmise või järgmise pildi kuvamiseks pöörake
mitmikvalijat või vajutage nuppe JK.
• Seeriaväliste piltide vaatamiseks vajutage nuppu H, et
naasta tunnuspiltide kuvasse.
• Seeria piltide kuvamiseks pisipiltidena või
slaidiesitlusena määrake taasesitusmenüüs suvandi
Sequence display options (Pildiseeria kuva
suvandid) (A160) sätteks Individual pictures (Üksikud pildid).
B
Back
Sequence Display Options (Pildiseeria kuva suvandid)
• Muude kaameratega tehtud sarivõtteid ei saa seeriana kuvada.
• Kui kaameras olevale mälukaardile salvestatud seeriate arv ületab 1 000, ei saa seejärel
jäädvustatud pilte seeriatena kuvada. Et jätkata piltide jäädvustamist seeriatena, kustutage kas
ebavajalikud seeriad või vahetage mälukaart välja. Isegi kui te seeriaid kustutate, ei saa pilte, mis
jäädvustamise ajal seeriasse ei kuulunud, seeriana kuvada.
C
Seeriatega kasutatavad taasesitusmenüü suvandid
• Kui seeria pildid kuvatakse täiskaadris taasesitusrežiimis, vajutage nuppu d taasesitusmenüü
funktsioonide valimiseks (A118).
• Kui vajutate tunnuspildi kuvamise ajal nuppu d, saab kõigile seeria piltidele rakendada järgmisi
sätteid:
- Mark for upload (Märkimine üleslaadimiseks), Protect (Kaitse)
82
Taasesitusfunktsioonid
Sarivõtterežiimis (seeriana) tehtud piltide vaatamine ja kustutamine
Seeria piltide kustutamine
Kui seeria piltide juures vajutada nuppu l (kustutamine), oleneb piltide kustutamine sellest,
kuidas seeriat kuvatakse.
• Kui on kuvatud tunnuspilt.
- Current image (Praegune pilt):
Kõik kuvatud seeria pildid kustutatakse.
- Erase selected images (Kustuta valitud pildid):
Tunnuspildi valimisel valitud piltide kustutamise kuval
(A115) kustutatakse kõik selle seeria pildid.
- All images (Kõik pildid): Kustutatakse kõik mälukaardil olevad pildid.
• Kui seeria pildid on kuvatud täiskaadris taasesitusrežiimis.
- Current image (Praegune pilt):
Kustutatakse parasjagu kuvatav pilt.
- Erase selected images (Kustuta valitud pildid):
Kõik seerias valitud pildid kustutatakse.
- Entire sequence (Kogu seeria):
Kõik kuvatud seeria pildid kustutatakse.
Piltide töötlemine (fotod)
Enne piltide töötlemist
Pilte saab hõlpsalt kaameras töödelda. Töödeldud koopiad salvestatakse eraldi failidena.
Töödeldud koopiad salvestatakse sama võttekuupäeva ja -ajaga kui originaal.
C
Piltide töötlemise piirangud
• RAW-pilte ja režiimis easy panorama (lihtne panoraam) jäädvustatud pilte ei saa redigeerida.
• JPEG-vormingus pilti võib töödelda kuni 10 korda. Video redigeerimisel loodud liikumatut pilti
saab töödelda kuni 9 korda.
• Teatud suurusega pilte ei pruugi te saada redigeerida ega kasutada teatud töötlusfunktsioone.
83
Taasesitusfunktsioonid
Piltide töötlemine (fotod)
Quick Retouch (Kiirviimistlus): kontrasti ja küllastuse
suurendamine
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M valige pilt M nupp d M Quick retouch
(Kiirviimistlus) M nupp k
Kasutage mitmikvalija nuppe HI soovitud
efektitaseme valimiseks ja vajutage nuppu k.
Quick retouch
• Töödeldud versioon kuvatakse paremal.
• Kui soovite väljuda koopiat salvestamata, vajutage nuppu J.
Normal
Amount
D-Lighting: ereduse ja kontrasti suurendamine
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M valige pilt M nupp d M D-Lighting M
nupp k
Kasutage mitmikvalija nuppe HI soovitud
efektitaseme valimiseks ja vajutage nuppu k.
D-Lighting
• Töödeldud versioon kuvatakse paremal.
• Kui soovite väljuda koopiat salvestamata, vajutage nuppu J.
Normal
Amount
84
Taasesitusfunktsioonid
Piltide töötlemine (fotod)
Skin Softening (Nahapehmendus): nahatoonide
pehmendamine
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M valige pilt M nupp d M Skin softening
(Nahapehmendus) M nupp k
1
Kasutage mitmikvalija nuppe
HI soovitud efektitaseme valimiseks ja
vajutage nuppu k.
• Kui soovite väljuda koopiat salvestamata, vajutage
nuppu J.
Skin softening
Normal
Amount
2
Kuvage tulemuse eelvaade ja vajutage
nuppu k.
• Suumitakse töödeldud näole.
• Kui töödeldud on mitut nägu, vajutage nuppe JK
kuvatava näo vahetamiseks.
• Efektitaseme muutmiseks vajutage nuppu d ja
naaske sammu 1 juurde.
• Luuakse töödeldud koopia.
B
Preview
Back
Save
Märkused nahapehmenduse kohta
• Nahatoone saab parandada kuni 12 näol, alustades kaadri keskkohale kõige lähemast ja liikudes
väljapoole.
• Nägude eredusest või vaatamissuunast olenevalt ei pruugi kaamera suuta nägusid täpselt
tuvastada või ei pruugi nahapehmenduse funktsioon ootuspäraselt toimida.
• Kui nägusid ei leita, kuvatakse hoiatus ja kuva naaseb taasesitusmenüüsse.
85
Taasesitusfunktsioonid
Piltide töötlemine (fotod)
Filter Effects (Filtriefektid): digitaalsete filtriefektide
kasutamine
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M valige pilt M nupp d M Filter effects
(Filtriefektid) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
Soft portrait
(Pehme portree)
Hägustab inimeste tausta. Kui inimesi ei tuvastata, võtab kaadri keskosa
fookusesse ja hägustab ümbritseva ala.
Selective color
(Valikvärv)
Säilitab üksnes valitud värvi, ülejäänud värvid asendatakse must-valgega.
Cross screen
(Ristvalgus)
Tekitab tähesarnased valguskiired, mis lähtuvad eredatest objektidest, nt
päikesepeegeldustest või linnatuledest. Sobib ööstseenidele.
Fisheye (Kalasilm)
Saab teha pilte, mis näevad välja, nagu need oleks tehtud
kalasilm-objektiiviga. Sobib makrorežiimis tehtud piltidele.
Miniature effect
(Miniatuurefekt)
Saab teha pildi, mis meenutab dioraami lähivõtet. Sobib piltidele, mis on
tehtud kõrgelt allasuunas, kusjuures põhiobjekt asub kaadri keskel.
Painting (Maal)
Saab teha maalilaadseid pilte.
Vignette (Vinjett)
Vähendab perifeerset valgusintensiivsust pildi keskkohast servade poole.
Photo illustration
(Fotoillustratsioon)
Tõstab esile piirjooned ja vähendab värvide arvu, et teha
illustratsioonilaadseid pilte.
Portrait (color +
B&W) (Portree
(värviline +
mustvalge))
Muudab inimeste tausta värvid mustvalgeks. Kui inimesi ei tuvastata,
säilitab kaadri keskosas olevad värvid ja muudab ümbritseva ala
mustvalgeks.
1
Kasutage mitmikvalija nuppe
HI soovitud filtriefekti valimiseks ja
vajutage nuppu k.
• Kui on valitud mõni muu efekt kui Selective color
(Valikvärv), jätkake sammust 3.
Filter effects
Soft portrait
Selective color
Cross screen
Fisheye
Miniature effect
Painting
86
Taasesitusfunktsioonid
Piltide töötlemine (fotod)
2
Valige nuppude HI abil värv ning
vajutage nuppu k.
3
Kuvage tulemuse eelvaade ja vajutage
nuppu k.
Selective color
Preview
• Luuakse töödeldud koopia.
• Kui soovite väljuda koopiat salvestamata, vajutage
nuppu J.
Back
Save
Small Picture (Väike pilt): pildi suuruse vähendamine
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M valige pilt M nupp d M Small picture
(Väike pilt) M nupp k
1
Kasutage mitmikvalija nuppe
HI soovitud koopiasuuruse valimiseks
ja vajutage nuppu k.
• Kui pildi kuvasuhe on 16:9, fikseeritakse pildi suuruseks
640 × 360. Jätkamiseks sammust 2 vajutage nuppu
k.
2
Valige suvand Yes (Jah) ja vajutage
nuppu k.
• Luuakse redigeeritud koopia (tihendamissuhtega
umbes 1:8).
Small picture
640×480
320×240
160×120
Create small picture file?
Yes
No
B
Märkused väikse pildi kohta
Kui pildi kuvasuhe on 3:2 või 1:1, ei saa pilti redigeerida.
87
Taasesitusfunktsioonid
Piltide töötlemine (fotod)
Kärpimine: kärbitud koopia loomine
1
2
Liigutage pildi suurendamiseks suumilülitit (A80).
Reguleerige pilti nii, et kuvatud oleks
ainult see osa, mida tahate säilitada,
seejärel vajutage nuppu d (menüü).
• Liigutage suumilülitit suurenduse määra muutmiseks
g (i) või f (h) suunas. Määrake suurenduse määr,
milles kuvatakse u.
• Et kerida pildi osani, mida tahate kuvada, kasutage
mitmikvalija nuppe HIJK.
3
3.0
Vaadake pilti ja vajutage nuppu k.
Trim
• Säilitatava osa muutmiseks minge tagasi sammu 2,
vajutades nuppu J.
• Väljumiseks kärbitud pilti salvestamata vajutage nuppu
d.
Back
4
Valige suvand Yes (Jah) ja vajutage nuppu
k.
• Luuakse töödeldud koopia.
Save
Save this image as
displayed?
Yes
No
B
Märkused kärpimise kohta
Režiimis easy panorama (lihtne panoraam) jäädvustatud pilte ei saa redigeerida.
C
Pildi suurus
• Kärbitud koopia kuvasuhe (horisontaalne vertikaalse suhtes) on sama kui algsel pildil.
• Kui kärbitud koopia suurus on 320 × 240 või väiksem, kuvatakse pilt taasesituse ajal väiksemas
suuruses.
88
Taasesitusfunktsioonid
Piltide töötlemine (fotod)
Videod
Põhitoimingud video salvestamisel ja taasesitusel............................................................90
Liikumatute piltide jäädvustamine videote salvestamise ajal .......................................93
Movie Manual (Video käsitsi) (särituse määramine video salvestamiseks)................94
Stoppkaadervideote tegemine .................................................................................................96
Superintervall-videote salvestamine.......................................................................................98
Video taasesituse ajal kasutatavad toimingud ....................................................................99
Videotöötlus.................................................................................................................................. 100
89
Videod
Põhitoimingud video salvestamisel ja
taasesitusel
1
Võttekuva näitamine.
Videokaader
• Kontrollige, kui palju video salvestusaega on veel
jäänud (A91, 150).
• Soovitatav on kuvada videokaader, mis näitab ala, mis
salvestatakse videos (A91).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Järelejäänud video
salvestusaeg
2
Videosalvestuse alustamiseks vajutage
nuppu b (e videosalvestus).
• Kaamera teravustab kaadri keskel olevale objektile.
• Salvestuse peatamiseks vajutage nuppu k ja
salvestuse jätkamiseks vajutage uuesti nuppu k (välja
arvatud, kui suvandis Movie options (Video
suvandid) on valitud HS-video). Salvestamine lõppeb
automaatselt, kui peatamine kestab üle viie minuti.
• Video salvestamise ajal saate teha liikumatu pildi,
vajutades päästikut (A93).
12m30s
3
Vajutage uuesti nuppu b (e videosalvestus), et lõpetada video
salvestamine.
4
Video taasesitamiseks valige see
täiskaadris taasesitusrežiimis ja vajutage
nuppu k.
10s
• Video suvanditega pilt on video.
0004. MP4
15/11/2018 15:30
Video suvandid
90
Videod
Põhitoimingud video salvestamisel ja taasesitusel
Videokaader
• Vajutage nuppu s, et kuvada videokaader (A8). Enne video salvestamist kontrollige
kaadris video tööulatust.
• Videos jäädvustatav ala sõltub videomenüü suvandite Movie options (Video
suvandid), Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine) jne sätetest.
Teravustamine
• Teravustamist saab videosalvestusel reguleerida järgmisel viisil vastavalt videomenüü
sättele Autofocus mode (Automaatse teravustamise režiim) (A153).
- A Single AF (Üksik automaatne teravustamine) (vaikesäte): kui video
salvestamine algab, siis fookus lukustatakse. Automaatseks teravustamiseks
videosalvestuse ajal vajutage mitmikvalija nuppu J.
- B Full-time AF (Täisajaga automaatne teravustamine): teravustamist
reguleeritakse korduvalt isegi videosalvestuse ajal. See, milline nupp lukustab
teravustamise, oleneb häälestusmenüü suvandi AE/AF lock button (Automaatse
särituse / automaatse teravustamise lukustusnupp) (A175) sättest. Kui valitud
on AE/AF lock (Automaatse särituse / automaatse teravustamise lukustus) või
AF lock only (Ainult automaatse teravustamise lukustus), vajutage
teravustamise lukustamiseks video salvestamise ajal nuppu o (AE-L/AF-L) (A5).
Avamiseks vajutage uuesti nuppu o. Kui valitud on AE lock only (Ainult
automaatse särituse lukustus) või AE lock (Hold) (Automaatse särituse
lukustus (hoidmine)), vajutage teravustamise lukustamiseks video salvestamise ajal
mitmikvalijal nuppu J. Avamiseks vajutage uuesti nuppu J.
• Kui teravustamisrežiimi valija säte on r (käsitsi teravustamine), saate video salvestamise
ajal mitmikvalijat või funktsioonide reguleerimisrõngast pöörates fookust reguleerida käsitsi.
Säritus
See, milline nupp lukustab särituse, oleneb häälestusmenüü suvandi AE/AF lock button
(Automaatse särituse / automaatse teravustamise lukustusnupp) (A175) sättest. Kui
valitud on AE/AF lock (Automaatse särituse / automaatse teravustamise lukustus), AE
lock only (Ainult automaatse särituse lukustus) või AE lock (Hold) (Automaatse
särituse lukustus (hoidmine)), vajutage särituse lukustamiseks video salvestamise ajal
nuppu o (AE-L/AF-L) (A5). Avamiseks vajutage uuesti nuppu o. Kui valitud on AF lock
only (Ainult automaatse teravustamise lukustus), vajutage särituse lukustamiseks video
salvestamise ajal mitmikvalijal nuppu K. Avamiseks vajutage uuesti nuppu K.
Maksimaalne video salvestusaeg
Ühe videofaili pikkuse piirang on 29 minutit, isegi kui mälukaardil on piisavalt vaba ruumi
pikemaks salvestamiseks. Eraldiseisva videofaili maksimaalne suurus on 4 GB. Kui salvestate
pikemat videot kui ligikaudu kuus minutit pildi suuruse / kaadrikiirusega 2160/30p (4K
UHD) või pikemat videot kui ligikaudu seitse minutit pildi suuruse / kaadrikiirusega 2160/
25p (4K UHD), luuakse mitu faili, kui salvestatud videofaili suurus ületab 4 GB, ja faile ei saa
katkematult taasesitada (A150).
• Võttekuval näidatakse üksikvideo järelejäänud salvestusaega.
• Kui kaamera kuumeneb, võib salvestamine lõppeda enne nende piiranguteni jõudmist.
• Video tegelik järelejäänud salvestusaeg võib kõikuda olenevalt video sisust, objekti
liikumisest ja mälukaardi tüübist.
91
Videod
Põhitoimingud video salvestamisel ja taasesitusel
• Videote salvestamiseks on soovitatav kasutada mälukaarte, mille SD-kiirusklassi reiting on
6 või rohkem (standardiga 4K UHD videote salvestamisel pildi suuruse / kaadrikiirusega
2160/30p või 2160/25p on soovitatav kasutada kaarte UHS-kiirusklassiga 3 või rohkem).
Kui mälukaardi andmeedastuskiirus on väike, võib video salvestamine ootamatult
katkeda.
B
Kaamera temperatuur
• Pikaajalise videosalvestuse mõjul või palavas kohas filmimisel võib kaamera kuumeneda.
• Kui kaamera sisemus muutub video salvestamise ajal väga kuumaks, peatab kaamera
automaatselt salvestamise. Kuvatakse salvestamise peatamiseni jäänud aeg (B10s).
Pärast salvestamise peatamist lülitub kaamera välja.
Ärge lülitage kaamerat sisse enne, kui kaamera sisemus on jahtunud.
Märkused videosalvestuse kohta
B
Märkus piltide ja videote salvestamise kohta
Piltide või videote salvestamise ajal vilgub järelejäänud särituste arvu näidik või video järelejäänud
pikkuse näidik. Ärge avage näidiku vilkumise ajal aku pesa / mälukaardi pilu katet ega
eemaldage akut ega mälukaarti. See võib põhjustada andmete kadumist või kaamera või
mälukaardi kahjustusi.
B
Märkused salvestatud videote kohta
• Funktsioonide reguleerimisrõnga kasutamise, suumilüliti kasutamise, suumi, automaatse
teravustamise objektiiviajami liikumise, stabiliseerimise ja ereduse muutumisel ava vahetamise
helid võivad jääda salvestusele.
• Video salvestamise ajal võib ekraanil täheldada järgmisi nähtusi. Need nähtused salvestuvad
videole.
- Luminofoor-, elavhõbe- ja naatriumlampide valguses võivad piltidele tekkida vöödid.
- Objekt, mis liigub kiiresti ühest kaadri servast teise, nt liikuv rong või auto, võib olla moonutatud.
- Kaamera liigutamisel võib moonutatud olla kogu videopilt.
- Kaamera liigutamisel võivad valgustid või muud eredad alad jätta järelkujutisi.
• Olenevalt objekti kaugusest ja kasutatavast suumimäärast võivad korduva mustriga objektidele
(kangastele, võreakendele jne) tekkida video salvestamise ja taasesitamise ajal värvilised triibud.
See juhtub siis, kui objekti muster ja pildianduri jaotus kokku satuvad; see ei ole talitlushäire.
B
Märkused automaatse teravustamise kohta video salvestamisel
Automaatne teravustamine ei pruugi toimida ootuspäraselt (A65). Kui see peaks juhtuma,
teravustage käsitsi teravustamisega (A67) või proovige alljärgnevat.
1. Seadke enne salvestamist videomenüüs Autofocus mode (Automaatse teravustamise
režiim) suvandile Single AF (Üksik automaatne teravustamine) (vaikesäte).
2. Kadreerige muu objekt, mis asub kaamerast sama kaugel kui filmitav objekt, kaadri keskele,
vajutage salvestamise alustamiseks nuppu b (e) ja muutke kompositsiooni.
92
Videod
Põhitoimingud video salvestamisel ja taasesitusel
Liikumatute piltide jäädvustamine videote
salvestamise ajal
Kui päästik vajutatakse video salvestamise ajal lõpuni alla,
jäädvustatakse üks kaader liikumatu pildina (JPEG-pilt).
Video salvestamine jätkub foto salvestamise ajal.
• Kui ekraanil on kuvatud Q, saab jäädvustada liikumatu
pildi. Ikooni f kuvamise ajal liikumatut pilti ei
jäädvustada.
• Jäädvustatava liikumatu pildi suuruse määrab videopildi
suurus (A150).
B
12m30s
Märkused liikumatute piltide jäädvustamise kohta video salvestamise ajal
• Järgmistes olukordades ei saa liikumatuid pilte videosalvestuse ajal salvestada.
- Kui videosalvestus on peatatud.
- Kui järelejäänud video salvestusaeg on lühem kui viis sekundit.
- Kui suvandi Movie options (Video suvandid) (A150) sätteks on valitud HS-video.
• Kui võttemenüü suvandi Image quality (Pildikvaliteet) (A121) säte on RAW või RAW + Fine
(RAW + peen), jäädvustatakse liikumatu pilt sättega Fine (Peen). Kui suvandi Image quality
(Pildikvaliteet) säte on RAW + Normal (RAW + tavaline), jäädvustatakse see sättega Normal
(Tavaline).
• Üksiku video salvestamise ajal saab salvestada kuni 20 liikumatut pilti, kui suvandi Movie options
(Video suvandid) sätteks on valitud J 2160/30p või K 2160/25p. Liikumatuid pilte
jäädvustatakse sättega Fine (Peen).
• Pärast võtet võib piltide salvestamiseks kuluda aega.
• Liikumatu pildi jäädvustamise ajal salvestatud videokaadrid ei pruugi olla taasesitusel sujuvad.
• Liikumatu pildi salvestamise ajal päästiku kasutamisel võib selle heli salvestatud videos
kuuldavaks jääda.
• Kui kaamera liigub päästiku vajutamise ajal, võib kujutis ähmaseks muutuda.
93
Videod
Liikumatute piltide jäädvustamine videote salvestamise ajal
Movie Manual (Video käsitsi) (särituse
määramine video salvestamiseks)
Režiimis Movie manual (Video käsitsi) saate kasutada
avaprioriteediga automaatrežiimi või käsitsirežiimi sätet, et
määrata säritus (säriaeg ja f-arv) videote salvestamisel.
Aperture-priority
auto
(Avaprioriteediga
automaatrežiim)
(vaikesäte)
Kui f-arv on määratud, määrab kaamera säriaja automaatselt. Saate muuta
f-arvu, et tuua fookusesse objekt, esiplaan ja taust või hägustada objekti
tausta sihilikult.
Manual (Käsitsi)
Määrake nii säriaeg kui f-arv.
1
Vajutage nuppu d, valige menüüst
Movie manual mode (Video käsitsirežiim)
režiim Exposure mode (Säritusrežiim) ja
vajutage nuppu k.
Exposure mode
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
ISO sensitivity
2
Valige Aperture-priority auto
(Avaprioriteediga automaatrežiim) või
Manual (Käsitsi) ja vajutage nuppu k.
Exposure mode
• Konfigureerige võtteolude ja vajaduse järgi suvandite
Picture Control, Custom Picture Control
(Kohandatud Picture Control), White balance
(Valge tasakaal) või ISO sensitivity (ISOtundlikkus) sätteid.
3
4
Aperture-priority auto
Manual
Vajutage võtteekraani kuvamiseks nuppu d.
Määrake säritus.
• Pöörake käsuvaliku nuppu, et määrata säriaeg. Pöörake mitmikvalijat, et määrata f-arv.
94
Videod
Movie Manual (Video käsitsi) (särituse määramine video salvestamiseks)
5
Video salvestamise alustamiseks vajutage
nuppu b (e videosalvestus).
• Säriaega ja f-arvu saab määrata ka video salvestamise
ajal (välja arvatud juhul, kui menüüs Movie options
(Video suvandid) on valitud HS-video).
• Liikumatu pildi jäädvustamiseks video salvestamise ajal
vajutage päästik lõpuni alla (A93).
B
1/250
F5.6
+1.0
12m30s
Märkused režiimi Movie Manual (Video käsitsi) kohta
• Režiimis Movie manual (Video käsitsi) ei saa jäädvustada liikumatut pilti, kui vajutate päästikut
enne nupu b (e) vajutamist.
• Režiimis Movie manual (Video käsitsi) ei saa fookust reguleerida, isegi kui vajutate päästiku enne
video salvestama hakkamist poolenisti alla. Fookuse reguleerimiseks enne video salvestamise
alustamist seadke videomenüüs suvand Autofocus mode (Automaatse teravustamise
režiim) (A153) sättele Full-time AF (Täisajaga automaatne teravustamine) või kasutage
käsitsi teravustamist (A67).
B
Märkused ISO-tundlikkuse kohta
• Režiimis Movie manual (Video käsitsi) on madalaim ISO-tundlikkus ISO 125.
• Kui Manual (Käsitsi) on valitud suvandi Exposure mode (Säritusrežiim) sätteks režiimis
Movie manual (Video käsitsi) ja suvandi ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) (A137) säte on Auto
(Automaatne), ISO 125–400 või ISO 125–800, on tegelik ISO-tundlikkus fikseeritult ISO 125.
• Kui menüüs Movie options (Video suvandid) (A150) on valitud HS-video, fikseeritakse ISOtundlikkuse sätteks Auto (Automaatne).
C
Säriaeg
Kui säriaeg on seatud lähedaseks kaadrikiirusele, on liikumine sujuvam.
Funktsioonid, mida saab valida režiimis Movie Manual (Video
käsitsi)
•
•
•
•
•
Self-timer (Taimer) (A58)
Teravustamisrežiim (A61)
Exposure compensation (Särikompensatsioon) (A69)
Menüü Movie manual mode (Video käsitsirežiim) (A149)
Menüü Movie (Video) (A150)
95
Videod
Movie Manual (Video käsitsi) (särituse määramine video salvestamiseks)
Stoppkaadervideote tegemine
Kaamera saab automaatselt jäädvustada liikumatuid pilte määratud intervalliga, et teha
ligikaudu 10 sekundi pikkuseid stoppkaadervideoid.
• Kui videomenüüs on suvandi Frame rate (Kaadrikiirus) säte 30 fps (30p/60p) (30
kaadrit sekundis (30p/60p)), jäädvustatakse 300 pilti, mis salvestatakse sättega e
1080/30p. Sättega 25 fps (25p/50p) (25 kaadrit sekundis (25p/50p)) tehakse 250
pilti, mis salvestatakse sättega p 1080/25p.
Pöörake režiiminupp asendisse y M nupp d M i Time-lapse movie
(Stoppkaadervideo) M nupp k
Intervall
Tüüp (vajalik võtteaeg)
30 fps (30p/60p)
(30 kaadrit sekundis
(30p/60p))
U Cityscape (10 minutes) (Linnamaastik
(10 minutit))1 (vaikesäte)
2s
2,4 s
Landscape (25 minutes) (Maastik (25 minutit))1
5s
6s
Y Sunset (50 minutes) (Päikeseloojang (50 minutit))1
10 s
12 s
X Night sky (150 minutes) (Öötaevas (150 minutit))2
30 s
36 s
W Star trails (150 minutes) (Tähejäljed (150 minutit))3
30 s
36 s
V
1
2
3
25 fps (25p/50p)
(25 kaadrit sekundis
(25p/50p))
Kaamera teravustab kaadri keskel olevale alale.
Sobib tähtede liikumise jäädvustamiseks.
Pilditöötlusest tingituna paistab tähtede liikumine heledate joontena.
1
Valige mitmikvalija nuppude HIabil
tüüp, seejärel vajutage nuppu k.
Time-lapse movie
Cityscape (10 minutes)
Landscape (25 minutes)
Sunset (50 minutes)
Night sky (150 minutes)
Star trails (150 minutes)
2
Valige, kas säritust (eredus) fikseerida või
mitte ja vajutage nuppu k (välja arvatud
tüübi „`Öötaevas” ja „Tähejäljed” puhul).
• Kui valitud on AE-L on (AE-L sees), kasutatakse
esimese võtte säritust kõigil piltidel. Kui eredus järsult
muutub, näiteks päikeseloojangu ajal, soovitame valida
sätte AE-L off (AE-L väljas).
96
Videod
Stoppkaadervideote tegemine
Landscape (25 minutes)
AE-L on
AE-L off
3
Stabiliseerige kaamera näiteks statiivi abil.
• Lugege lisateavet statiivi kasutamise kohta jaotisest „Statiivi kasutamine” (A23).
4
Esimese võtte tegemiseks vajutage
päästikut.
25m 0s
• Määrake särikompensatsioon (A69) enne katiku
vabastamist esimese pildi tegemiseks (kui kasutusel on
Night sky (150 minutes) (Öötaevas (150 minutit))
või Star trails (150 minutes) (Tähejäljed (150
25m 0s
minutit)), ei saa särikompensatsiooni kasutada). Pärast
1/250
F5.6
1400
esimese pildi tegemist ei ole särikompensatsiooni
muutmine enam võimalik. Fookus ja värvitoon
fikseeritakse esimese pildi tegemisel.
• Kui jäädvustate pilte tähtedest, on soovitatav kasutada käsitsi teravustamist (A67).
• Automaatse väljalülituse funktsioon on pildistamise ajal inaktiveeritud (A176).
• Teisel ja edasistel võtetel vabastatakse katik automaatselt.
• Kui kaamera ei jäädvusta pilte, võib ekraan välja lülituda.
• Pildistamine lõpeb automaatselt, kui on tehtud 300 või 250 pilti.
• Pildistamise lõpetamiseks enne ettenähtud pildistamisaja lõppu ja stoppkaadervideo
loomiseks vajutage nuppu k.
• Heli ja liikumatuid pilte ei saa salvestada.
B
•
•
•
•
Märkused stoppkaadervideo kohta
Ärge vahetage mälukaarti enne pildistamise lõppu.
Kaamera ootamatu väljalülitumise vältimiseks kasutage piisavalt laetud akut.
Stoppkaadervideoid ei saa salvestada nuppu b (e) vajutades.
Ärge pöörake režiiminuppu enne pildistamise lõppu muule sättele.
97
Videod
Stoppkaadervideote tegemine
Superintervall-videote salvestamine
Kaamera jäädvustab videoid ja salvestab need kiirendusega (e 1080/30p või
p 1080/25p). Kasutage video salvestamiseks, kui liigutate kaamerat. Kaamera tihendab
objektis esinevate muutuste aja ja salvestab video.
Pöörake režiiminupp asendisse y M nupp d M o Superlapse movie
(Superintervall-video) M nupp k
1
Valige mitmikvalija nuppudega
HI taasesituse kiirus ja vajutage nuppu
k.
• Vaikesättega 2× taasesitatakse kahe minuti jooksul
salvestatud video üheminutisena.
• Kui üksiku videofaili salvestusaeg on pikem kui 29
minutit, katkeb salvestamine automaatselt.
2
Superlapse movie
2×
4×
10×
20×
30×
Video salvestamise alustamiseks vajutage
nuppu b (e videosalvestus).
• Saate salvestusaega ja taasesitusaega kontrollida
ekraanilt.
• Soovitatav on kuvada videokaader, mis näitab ala, mis
salvestatakse videos (A91).
• Heli ei salvestata.
02m 0s
01m 0s
Salvestusaeg
Taasesitusaeg
C
Liikumatute piltide pildistamine
• Liikumatu pildi (O (1920 × 1080 pikslit)) saab jäädvustada, kui vajutate enne nupu
b (e videosalvestus) vajutamist päästikut.
• Saate pildistada liikumatuid pilte video salvestamise ajal (A93).
98
Videod
Superintervall-videote salvestamine
Video taasesituse ajal kasutatavad toimingud
Helitugevuse reguleerimiseks liigutage video esituse ajal
suumilülitit (A2).
Edasi- või tagasikerimiseks pöörake mitmikvalijat või
käsuvaliku nuppu.
Helitugevuse näidik
Ekraanil kuvatakse taasesitusnupud.
Järgmisi toiminguid saab teha, valides mitmikvalija
nuppudega JK soovitud nupu ja vajutades siis nuppu k.
Peatatud
Funktsioon
Ikoon
Tagasikerimine
A
Video tagasikerimiseks hoidke all nuppu k.
Kirjeldus
Edasikerimine
B
Video edasikerimiseks hoidke all nuppu k.
Peatage taasesitus. Peatamise ajal saab teha allnimetatud toiminguid.
Peatamine
Lõpp
C
Video tagasikerimine ühe kaadri kaupa. Pidevaks tagasikerimiseks
hoidke all nuppu k.*
D
Video edasikerimine ühe kaadri kaupa. Pidevaks edasikerimiseks
hoidke all nuppu k.*
F
Taasesituse jätkamine.
I
Soovitud videolõik eraldatakse ja salvestatakse eraldi faili.
H
Video üksikkaader eraldatakse ja salvestatakse liikumatu pildina.
E
G
Täiskaadris taasesituse juurde naasmine.
* Videot saab edasi või tagasi kerida ka ühe kaadri kaupa, pöörates mitmikvalijat või käsuvaliku
nuppu.
99
Videod
Video taasesituse ajal kasutatavad toimingud
Videotöötlus
Kasutage piisavalt laetud akut, et vältida kaamera väljalülitumist videote töötlemise ajal.
Video soovitud lõigu eraldamine
Salvestatud video soovitud lõigu saab salvestada eraldi failina.
1
Pange soovitud video mängima ja peatage see eraldatava osa
alguspunktis (A99).
2
Valige mitmikvalija nuppudega JK nupp
I ning vajutage nuppu k.
3
Valige nuppude HI abil J (alguspunkti
valimine).
1m30s
Choose start point
• Kasutage alguspunkti liigutamiseks mitmikvalija nuppe
JK või pöörake käsuvaliku nuppu.
• Töötlemise tühistamiseks valige O (tagasi) ja vajutage
nuppu k.
4
Kasutage nuppe HI, et valida
suvand K (Vali lõpp-punkt).
• Kasutage lõpp-punkti liigutamiseks mitmikvalija nuppe
JK või pöörake käsuvaliku nuppu.
• Valitud osa eelvaate kuvamiseks valige nuppude HI
abil F ja vajutage siis nuppu k. Eelvaate kuvamise
lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu k.
100
Videod
Videotöötlus
Choose end point
5
Valige nuppudega HI suvand m
(salvestamine) ja vajutage siis nuppu k.
Save
• Video salvestamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
B
Märkused videote eraldamise kohta
• Töötluse käigus loodud videot ei saa uuesti töödelda.
• Tegelik video trimmitud osa võib veidi erineda algus- ja lõpp-punktiga valitud osast.
• Videoid ei saa trimmida lühemaks kui kaks sekundit.
Videokaadri salvestamine liikumatu pildina
Salvestatud video soovitud kaadri saab eraldada ja salvestada liikumatu pildina.
• Peatage video ja kuvage kaader, mille soovite eraldada
(A99).
• Valige mitmikvalija nuppudega JK nupp H ja
vajutage siis nuppu k.
• Kinnitusdialoogi ilmumisel valige suvand Yes (Jah) ja
vajutage pildi salvestamiseks nuppu k.
• Liikumatu pilt salvestatakse pildikvaliteediga Normal
(Tavaline). Pildi suurus oleneb originaalvideo pildi
suurusest (A150).
Copy this frame as a still image?
Yes
No
B
Piirangud liikumatute piltide eraldamisel
Liikumatuid pilte ei saa eraldada HS-video suvandiga salvestatud videost.
101
Videod
Videotöötlus
1m30s
Kaamera ühendamine teleri, printeri
või arvutiga
Piltide kasutamine....................................................................................................................... 103
Piltide vaatamine teleris............................................................................................................ 104
Piltide printimine ilma arvutita............................................................................................... 105
Piltide edastamine arvutisse (ViewNX-i) ............................................................................. 109
102
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide kasutamine
Lisaks rakenduse SnapBridge kasutamisele jäädvustatud piltide vaatamiseks saate pilte
kasutada erinevatel viisidel, ühendades kaamera allkirjeldatud seadmetega.
Piltide vaatamine teleris
Kaameraga tehtud pilte ja videoid saab vaadata telerist.
Ühendusmeetod: ühendage kaubandusvõrgust saadaval HDMI-kaabel
teleri HDMI-pesasse.
Piltide printimine ilma arvutita
Kui ühendate kaamera PictBridge-ühilduvusega printeriga, saab pilte
printida ilma arvutit kasutamata.
Ühendusmeetod: ühendage kaamera otse printeri USB-porti, kasutades
USB-kaablit.
Piltide edastamine arvutisse (ViewNX-i)
Teil on võimalik pildid ja videod edastada vaatamiseks ja redigeerimiseks
oma arvutisse.
Ühendusmeetod: ühendage kaamera arvuti USB-porti, kasutades USBkaablit.
• Enne arvutiga ühendamist installige arvutisse ViewNX-i.
B
Märkused kaablite kaameraga ühendamise kohta
Mikro-USB-pistmik
HDMI-mikropistmik (tüüp D)
Avage ühenduse kate.
Sisestage pistik.
• Lülitage kindlasti kaamera enne kaablite ühendamist või lahutamist välja. Kontrollige pistikute
kuju ja suunda ning ärge sisestage ega eemaldage pistikuid nurga all.
• Veenduge, et kaamera aku oleks piisavalt laetud. Vahelduvvooluadapteri EH-5b/EH-5c ja
toitepistmiku EP-5C (mõlemad saadaval eraldi) kasutamisel saate kaamerat toita vooluvõrgust.
Ärge mitte mingil juhul kasutage muud vahelduvvooluadapterit kui EH-5b/EH-5c. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib tingida kaamera ülekuumenemise või rikke.
• Teavet ühendusviiside ja järgnevate toimingute kohta lugege vastava seadmega kaasas olevast
dokumentatsioonist.
103
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide kasutamine
Piltide vaatamine teleris
1
Lülitage kaamera välja ja ühendage see teleriga.
• Kontrollige pistikute kuju ja suunda ning ärge sisestage ega eemaldage pistikuid nurga all.
HDMI-mikropistmik (tüüp D)
HDMI-sisendisse
2
Määrake teleri sisendiks väline sisend.
• Üksikasjalikumat teavet vaadake teleri kasutusjuhendist.
3
Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja
hoidke all c (taasesituse) nuppu.
• Pildid kuvatakse teleris.
• Kaamera ekraan ei lülitu sisse.
• Kui lülitate kaamera sisse toitelülitist, kuvatakse teleri
ekraanil võtteekraan. Jäädvustatud piltide ja videote
kuvamiseks teleris vajutage nuppu c (taasesitus), et
lülitada kaamera taasesitusrežiimi.
B
Märkused HDMI-kaabli ühendamise kohta
Kui kasutate USB-kaablit, ei saa kaamera HDMI-väljundist pilti telerisse saata.
C
4K-videote esitamine
Sättega 2160/30p (4K UHD) või 2160/25p (4K UHD) pildikvaliteediga 4K UHD salvestatud videote
taasesitamiseks kasutage telerit ja HDMI-kaablit, mis ühilduvad standardiga 4K. Lisaks seadke Clean
HDMI output (Puhas HDMI-väljund) (A177) häälestusmenüü suvandis HDMI sättele Off
(Väljas).
• Kui taasesitate ühilduvas teleris 4K-videoid, ei pruugita paari esimest sekundit videost näidata,
sest teleril kulub ekraani reguleerimiseks kaamera väljundiga pisut aega.
104
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide vaatamine teleris
Piltide printimine ilma arvutita
PictBridge-ühilduvusega printerite kasutajad saavad kaamera printeriga otse ühendada ja
printida pilte arvutit kasutamata.
Kaamera ja printeri ühendamine
1
2
Lülitage printer sisse.
Lülitage kaamera välja ja ühendage see USB-kaabli abil printeriga.
• Kontrollige pistikute kuju ja suunda ning ärge sisestage ega eemaldage pistikuid nurga all.
3
Kaamera lülitub automaatselt sisse.
• Kaamera ekraanil kuvatakse standardi PictBridge avakuva (1), millele järgneb ekraan
Print selection (Prindivalik) (2).
1
B
2
Print selection
Kui PictBridge i käivituskuva ei ilmu
Kui Auto (Automaatne) on valitud suvandi Charge by computer (Laadimine arvuti
kaudu) (A179) sätteks, ei pruugi piltide printimine kaamera otseühenduse kaudu printeriga
olla võimalik.
Kui standardi PictBridge avakuva ei kuvata pärast kaamera sisselülitamist, lülitage kaamera
välja ja lahutage USB-kaabel. Valige suvandi Charge by computer (Laadimine arvuti
kaudu) sätteks Off (Väljas) ja ühendage kaamera uuesti printeriga.
105
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide printimine ilma arvutita
Ühe pildi kaupa printimine
1
Kasutage soovitud pildi valimiseks
mitmikvalija nuppe JK ja vajutage
nuppu k.
Print selection
• Liigutage suumilülitit pisipildi taasesitusse lülitumiseks
f (h) suunas või täiskaadris taasesitusse lülitumiseks
g (i) suunas.
2
Valige nuppude HI abil suvand Copies
(Koopiad) ja vajutage nuppu k.
PictBridge
• Valige nuppudega HI soovitud koopiate arv (kuni
üheksa) ja vajutage nuppu k.
1 prints
Start print
Copies
Paper size
3
Valige Paper size (Paberi suurus) ja
vajutage nuppu k.
• Valige soovitud paberisuurus ja vajutage nuppu k.
• Printeris konfigureeritud paberisuurusega printimiseks
valige Default (Vaikimisi).
• Kaameras saadaolevad paberisuuruse valikud olenevad
kasutatavast printerist.
4
Valige Start print (Alusta printimist) ja
vajutage nuppu k.
PictBridge
4 prints
Start print
Copies
Paper size
PictBridge
• Printimine algab.
4 prints
Start print
Copies
Paper size
106
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide printimine ilma arvutita
Mitme pildi printimine
1
Kui ilmub kuva Print selection
(Prindivalik), vajutage d (menüü)
nuppu.
2
Valige mitmikvalija nuppudega HI
Paper size (Paberi suurus), seejärel
vajutage nuppu k.
• Valige soovitud paberisuurus ja vajutage nuppu k.
• Printeris konfigureeritud paberisuurusega printimiseks
valige Default (Vaikimisi).
• Kaameras saadaolevad paberisuuruse valikud olenevad
kasutatavast printerist.
• Printimismenüüst väljumiseks vajutage nuppu d.
3
Valige suvand Print selection
(Prindivalik) või Print all images (Prindi
kõik pildid) ja vajutage nuppu k.
Print selection
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
Print menu
Print selection
Print all images
Paper size
107
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide printimine ilma arvutita
Print selection (Prindivalik)
Valige pildid (kuni 99) ja iga pildi koopiate arv
Print selection
(kuni 9).
• Valige mitmikvalija nuppudega JK pildid
ning määrake nuppudega HI prinditavate
1
1
3
koopiate arv.
• Printimiseks valitud pildid tähistatakse
ikooniga a ja prinditavate koopiate arvuga.
Prindivaliku tühistamiseks seadke koopiate
Back
arvuks 0.
• Liigutage suumilülitit täiskaadris taasesitusse
lülitumiseks g (i) suunas või pisipildi taasesitusse lülitumiseks f (h) suunas.
• Häälestamise lõpetamisel vajutage nuppu k. Kui kuvatakse prindikoopiate arvu
kinnitamise kuva, valige Start print (Alusta printimist) ja vajutage printimise
alustamiseks nuppu k.
Print all images (Prindi kõik pildid)
Prinditakse üks koopia igast mälukaardile salvestatud pildist.
• Kui kuvatakse prindikoopiate arvu kinnitamise kuva, valige Start print (Alusta
printimist) ja vajutage printimise alustamiseks nuppu k.
108
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide printimine ilma arvutita
Piltide edastamine arvutisse (ViewNX-i)
ViewNX-i installimine
ViewNX-i on ettevõtte Nikon tarkvara, millega saate pildid ja videod teisaldada vaatamiseks
ja redigeerimiseks oma arvutisse.
ViewNX-i installimiseks laadige alla uusim ViewNX-i installifail alljärgnevalt veebisaidilt ning
järgige installimise läbiviimiseks ekraanil kuvatud installijuhiseid.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Süsteeminõudeid ja muud teavet vaadake Nikoni oma piirkonna veebisaidilt.
Piltide edastamine arvutisse
Teie arvutiekraanil kuvatavad üksused võivad muutuda, kui värskendate oma
operatsioonisüsteemi või tarkvara versiooni.
1
Valmistage ette piltidega mälukaart.
Piltide edastamiseks mälukaardilt arvutise võite kasutada ükskõik millist alljärgnevatest
meetoditest.
• SD-mälukaardi pilu / kaardilugeja: pange mälukaart oma arvuti kaardipilusse või
arvutiga ühendatud kaardilugejasse (saadaval kaubandusvõrgust).
• USB-otseühendus: lülitage kaamera välja ja veenduge, et mälukaart oleks kaameras.
Ühendage USB-kaabliga kaamera arvutiga.
Kaamera lülitub automaatselt sisse.
B
Märkused kaamera arvutiga ühendamise kohta
Lahutage arvutist kõik muud USB-toitega seadmed. Kaamera ja teiste USB-toitel seadmete
samaaegne ühendamine arvutiga võib põhjustada kaamera rikke või ülemäärase toite
tarbimise arvutist, mis võib kahjustada kaamerat või mälukaarti.
109
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide edastamine arvutisse (ViewNX-i)
Kui kuvatakse sõnum, mis palub teil valida programmi, siis valige Nikon Transfer 2.
• Operatsioonisüsteemis Windows 7
Kui kuvatakse paremal näidatud dialoog,
järgige allkirjeldatud samme, et valida
Nikon Transfer 2.
1 Klõpsake suvandis Import pictures
and videos (Impordi pildid ja
videod) valikut Change program
(Vaheta programmi). Kuvatakse
programmivaliku dialoog; valige
Nikon Transfer 2 ja klõpsake nuppu
OK.
2 Topeltklõpsake ikooni Nikon Transfer 2.
• Operatsioonisüsteemis Windows 10 või Windows
8.1
Kui kuvatakse paremal näidatud dialoog, klõpsake
dialoogi ja seejärel valikut Import File/
Nikon Transfer 2 (Impordi fail/programmi
Nikon Transfer 2 abil).
• Operatsioonisüsteemis OS X või macOS
Kui Nikon Transfer 2 ei käivitu automaatselt, käivitage rakendus Image Capture
(Pildihõive), mis on komplektis arvutiga Mac, kui kaamera ja arvuti on ühendatud, seejärel
valige Nikon Transfer 2 vaikimisi rakenduseks, mis avada, kui kaamera on arvutiga
ühendatud.
Kui mälukaardil on palju pilte, siis võib Nikon Transfer 2 käivitumine võtta aega. Oodake, kuni
Nikon Transfer 2 käivitub.
B
Märkused USB-kaabli ühendamise kohta
Kui kaamera on arvutiga ühendatud USB-jaoturi abil, ei pruugi toiming õnnestuda.
C
ViewNX-i kasutamine
Lisateavet vaadake võrguspikrist.
110
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide edastamine arvutisse (ViewNX-i)
2
Kui Nikon Transfer 2 käivitub, klõpsake nuppu Start Transfer
(Alusta edastust).
Start Transfer
(Alusta edastust)
• Algab piltide edastamine. Kui edastamine on lõppenud, käivitub ViewNX-i ja kuvatakse
edastatud pildid.
3
Katkestage ühendus.
• Kui kasutate kaardilugejat või kaardi pilu, siis valige sobiv suvand arvuti
operatsioonisüsteemis, et mälukaardile vastav irdketas väljutada, ning seejärel eemaldage
mälukaart kaardilugejast või kaardi pilust.
• Kui kaamera on arvutiga ühendatud, lülitage kaamera välja ja lahutage USB-kaabel.
C
Capture NX-D
Capture NX-D on ettevõtte Nikon tarkvara, mis võimaldab fotosid viimistleda või muuta vormingus
NEF (RAW) piltide sätteid ja neid muudes vormingutes salvestada.
Laadige tarkvara alla alljärgneval URL-il asuvalt veebisaidilt.
http://downloadcenter.nikonimglib.com
111
Kaamera ühendamine teleri, printeri või arvutiga
Piltide edastamine arvutisse (ViewNX-i)
Menüü kasutamine
Menüütoimingud ........................................................................................................................ 113
Menüüloendid.............................................................................................................................. 116
Võttemenüü (levinumad võttesuvandid) ........................................................................... 121
Võttemenüü (režiim j, k, l või m).................................................................................... 124
Menüü Movie Manual Mode (Video käsitsirežiim) .......................................................... 149
Videomenüü.................................................................................................................................. 150
Taasesitusmenüü......................................................................................................................... 157
Võrgumenüü ................................................................................................................................. 161
Häälestusmenüü.......................................................................................................................... 164
112
Menüü kasutamine
Menüütoimingud
Järgnevalt loetletud menüüsid saate määrata nuppu d (menüü) vajutades.
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Võttemenüü)1, 2
G Menüü Movie manual mode (Video käsitsirežiim)3
e Videomenüü1
c Playback menu (Taasesitusmenüü)4
q Network menu (Võrgumenüü)
z Häälestusmenüü
1
2
3
Kui kuvatud on võtteekraan, vajutage nuppu d.
Menüü ikoonid ja saadaolevad sättesuvandid erinevad olenevalt võtterežiimist.
Pöörake režiiminupp sättele u (Movie manual (Video käsitsi)) ja vajutage nuppu d, kui
kuvatakse võtteekraan.
Kui kuvatud on taasesitusekraan, vajutage nuppu d.
4
1
Vajutage nuppu d (menüü).
• Kuvatakse menüü.
1/250
2
Vajutage mitmikvalija nuppu
J.
F5.6
25m 0s
1400
Shooting menu
Image quality
Image size
• Praeguse menüü ikoon kuvatakse
kollaselt.
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Menüü ikoonid
3
Valige menüü ikoon ja
vajutage nuppu k.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
• Menüüsuvandid muutuvad aktiivseks.
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
113
Menüü kasutamine
Menüütoimingud
4
Valige menüüsuvand ja
vajutage nuppu k.
Time zone and date
• Teatud menüüsuvandeid ei saa valitud
võtterežiimist või kaamera olekust
olenevalt määrata.
• Valiku saab teha ka mitmikvalijat
pöörates.
5
Valige säte ja vajutage nuppu
k.
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Date
Date and time
Off
Nupu w (funktsioon) kasutamine
Kui vajutate nuppu w režiimis j, k, l, m või M,
saate kiiresti konfigureerida eelsalvestatud
menüüsuvandeid (vaikesäte on Continuous
(Sarivõte)). Erineva menüüsuvandi määramiseks
valige U Fn button (Fn-nupp) ja valige soovitud
menüüsuvand.
114
Menüü kasutamine
Monitor settings
Date stamp
• Rakendatakse valitud säte.
• Kui olete menüü kasutamise
lõpetanud, vajutage nuppu d.
• Menüü kuvamisel saate minna üle
võtterežiimi, vajutades päästikule või
nuppu b (e).
Menüütoimingud
Slot empty release lock
Pildivaliku kuva
Kui kaameramenüü kasutamise ajal kuvatakse pildivaliku
kuva (nagu on paremal näidatud), tehke piltide valimiseks
alljärgnevat.
Erase selected images
Back
1
Kasutage mitmikvalija nuppe JK või
keerake seda soovitud pildi valimiseks.
• Liigutage suumilülitit (A2) täiskaadris taasesitusse
lülitumiseks g (i) suunas või pisipildi taasesitusse
lülitumiseks f (h) suunas.
• Suvanditele Rotate image (Pildi pööramine) ja
Choose key picture (Tunnuspildi valimine) saab
valida ainult ühe pildi.
Jätkake sammust 3.
2
Sätte ON või OFF valimiseks kasutage
nuppe HI.
Erase selected images
Back
Erase selected images
• Kui valitud on ON, kuvatakse valitud pildi alla ikoon.
Lisapiltide valimiseks korrake samme 1 ja 2.
Back
3
Pildivaliku rakendamiseks vajutage nuppu k.
• Kinnitusdialoogi kuvamisel järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
115
Menüü kasutamine
Menüütoimingud
Menüüloendid
Võttemenüü
Minge võtterežiimi M nupp d
Üldised suvandid (välja arvatud režiim Movie Manual (Video käsitsi))
Suvand
A
Vaikesäte
Image quality (Pildikvaliteet)*
Normal (Tavaline)
121
Image size (Pildi suurus)*
i 4608×3456
123
* Saab määrata ka nuppu w (A114) vajutades.
Režiimidele j, k, l, m ja M
Suvand
A
Vaikesäte
Picture Control*
Standard (Standardne)
124
Custom Picture Control (Kohandatud
Picture Control)
–
128
White balance (Valge tasakaal)*
Auto (normal) (Automaatne (tavaline)) 129
Metering (Mõõtmine)*
Matrix (Maatriks)
132
Continuous (Sarivõte)*
Single (Üksikvõte)
133
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)*
• ISO sensitivity (ISO-tundlikkus): Auto
(Automaatne)
• Minimum shutter speed (Minimaalne
säriaeg): None (Puudub)
137
Exposure bracketing (Särituskahveldus)
Off (Väljas)
139
AF area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim)*
Target finding AF (Objektituvastuse AF) 140
Autofocus mode (Automaatse
teravustamise režiim)
Full-time AF (Täisajaga automaatne
teravustamine)
143
Flash exp. comp. (Välgu särikompensatsioon)
0.0 (0,0)
143
Noise reduction filter (Müravähendusfilter) Normal (Tavaline)
144
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Off (Väljas)
144
Multiple exposure (Mitmiksäritus)
• Multiple exposure mode
(Mitmiksäritusrežiim): Off (Väljas)
• Auto gain (Automaatvõimendus): On (Sees)
145
Save user settings (Kasutajasätete salvestamine) –
53
Reset user settings (Kasutajasätete lähtestamine) –
53
116
Menüü kasutamine
Menüüloendid
Suvand
Zoom memory (Suumimälu)
A
Vaikesäte
Off (Väljas)
147
Startup zoom position (Suumi lähteasend) 24 mm
148
M exposure preview (M-säri eelvaade)
148
Off (Väljas)
* Saab määrata ka nuppu w (A114) vajutades.
Menüü Movie Manual Mode (Video käsitsirežiim)
Pöörake režiiminupp sättele u (Movie manual (Video käsitsi)) M nupp d M
menüü ikoon G M nupp k
Suvand
A
Vaikesäte
Exposure mode (Säritusrežiim)
Aperture-priority auto
(Avaprioriteediga automaatrežiim)
94
Picture Control
Standard (Standardne)
124
Custom Picture Control (Kohandatud
Picture Control)
–
128
White balance (Valge tasakaal)
Auto (normal) (Automaatne (tavaline)) 129
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
• ISO sensitivity (ISO-tundlikkus): Auto
(Automaatne)
• Minimum shutter speed (Minimaalne
säriaeg): None (Puudub)
137
Videomenüü
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M nupp k
Suvand
Vaikesäte
A
Movie options (Video suvandid)
e 1080/30p või p 1080/25p
150
Autofocus mode (Automaatse
teravustamise režiim)
Single AF (Üksik automaatne
teravustamine)
153
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine) On (Sees)
154
Wind noise reduction (Tuulemüra vähendus)
Off (Väljas)
154
Zoom microphone (Suummikrofon)
On (Sees)
155
Frame rate (Kaadrikiirus)
–
155
External mic sensitivity (Välise mikrofoni tundlikkus) Auto sensitivity (Automaatne tundlikkus) 156
117
Menüü kasutamine
Menüüloendid
Taasesitusmenüü
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M nupp d
A
Suvand
1
2
Mark for upload (Märkimine üleslaadimiseks)1
157
Quick retouch (Kiirviimistlus)2
84
D-Lighting2
84
Skin softening (Nahapehmendus)2
85
Filter effects (Filtriefektid)2
86
Slide show (Slaidiesitlus)
158
Protect (Kaitse)1
159
Rotate image (Pildi pööramine)1
159
Small picture (Väike pilt)2
87
Sequence display options (Pildiseeria kuva suvandid)
160
Choose key picture (Tunnuspildi valimine)1
160
Valige pildivaliku kuval pilt. Lisateavet vaadake jaotisest „Pildivaliku kuva” (A115).
Töödeldud pildid salvestatakse eraldi failidena. Mõnd pilti ei pruugita töödelda.
Võrgumenüü
Vajutage nuppu d M menüü ikoon q M nupp k
Suvand
A
Airplane mode (Lennurežiim)
161
Choose connection (Ühenduse valimine)
161
Connect to smart device (Ühendamine nutiseadmega)
161
Connection to remote (Ühendus kaugjuhtimispuldiga)
161
Send while shooting (Saatmine võtte ajal)
161
Wi-Fi
162
Bluetooth
162
118
Menüü kasutamine
Menüüloendid
Suvand
Restore default settings (Taasta vaikesätted)
A
162
Häälestusmenüü
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M nupp k
Suvand
A
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)
164
Slot empty release lock (Tühja pilu sulguri lukk)
166
Monitor settings (Ekraani sätted)
167
EVF auto toggle (EVF-i automaatlülitus)
169
Date stamp (Kuupäevajäljend)
169
Self-timer: after release (Taimer: pärast vabastamist)
170
Vibration reduction (Stabiliseerimine)*
171
AF assist (Automaatse teravustamise abi)
172
Digital zoom (Digitaalne suum)
172
Assign side zoom control (Määra külgmine suumilüliti)
173
Snap-back zoom (Kiire suumivahetus)
173
Control ring options (Funktsioonide reguleerimisrõnga suvandid)
174
AE/AF lock button (Automaatse särituse / automaatse teravustamise
lukustusnupp)
175
Sound settings (Helisätted)
175
Auto off (Automaatne väljalülitus)
176
Format card (Vorminda kaart)
176
Language (Keel)
176
HDMI
177
Charge by computer (Laadimine arvuti kaudu)
179
Image comment (Pildikommentaar)
180
Copyright information (Autorikaitseteave)
181
Location data (Asukohaandmed)
182
Toggle Av/Tv selection (Av/Tv valiku vahetamine)
182
119
Menüü kasutamine
Menüüloendid
Suvand
A
Reset file numbering (Failinumeratsiooni nullimine)
183
Peaking (Esiletõstmine)
184
Reset all (Lähtesta kõik)
184
Firmware version (Püsivara versioon)
184
* Saab määrata ka nuppu w (A114) vajutades.
120
Menüü kasutamine
Menüüloendid
Võttemenüü (levinumad võttesuvandid)
Image Quality (Pildikvaliteet)
Minge võtterežiimi* M nupp d M võtterežiimi menüü ikoon M Image quality
(Pildikvaliteet) M nupp k
* Pildikvaliteeti saab määrata igas võtterežiimis, välja arvatud Movie manual (Video käsitsi). See säte
kehtib ka teistele võtterežiimidele (v.a võtterežiim M ja stseenirežiim Easy panorama (Lihtne
panoraam)).
Saate määrata piltide salvestamisel kasutatava pildikvaliteedi (tihendamissuhe).
Madalama tihendamissuhtega saab parema pildikvaliteedi, kuid salvestada saab vähem
pilte.
Suvand
Kirjeldus
a
Fine (Peen)
Parem pildikvaliteet kui Normal (Tavaline).
Tihendamissuhe ligikaudu 1:4
b
Normal (Tavaline)
(vaikesäte)
Tavaline pildikvaliteet, sobib enamikuks kasutusviisideks.
Tihendamissuhe ligikaudu 1:8
l
RAW
Toorandmed pildiandurist salvestatakse lisatöötluseta. Saate
võtte ajal määratud sätete (näiteks valge tasakaal, kontrastsus)
muutmiseks kasutada arvutit.
• Failivorming: RAW (NRW) (Nikoni enda vorming)
j
RAW + Fine (RAW
+ peen)
Salvestatakse kaks pilti, üks vormingus RAW ja teine peene
kvaliteediga JPEG-pilt.
k
RAW + Normal
(RAW + tavaline)
Salvestatakse kaks pilti, üks vormingus RAW ja teine tavalise
kvaliteediga JPEG-pilt.
B
Märkused pildikvaliteedi kohta
• Image size (Pildi suurus) on fikseeritult i 4608×3456, kui suvandi Image quality
(Pildikvaliteet) säte on RAW.
• Pilte vormingus RAW ei saa jäädvustada alljärgnevates võtterežiimides.
- Stseenirežiimid
- Režiim Moon (Kuu)
- Režiim Bird-watching (Linnuvaatlus)
- Loovrežiim
Kui valite võtterežiimiks ükskõik millise ülaltoodud võtterežiimidest ja pildikvaliteediks on valitud
RAW, määratakse pildikvaliteediks Fine (Peen) või Normal (Tavaline).
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
121
Menüü kasutamine
Võttemenüü (levinumad võttesuvandid)
C
Selle kaamera RAW-pildid
• Vormingus RAW pilte ei saa selle kaameraga töödelda.
• Vormingus RAW piltide vaatamiseks arvutist peab olema installitud ViewNX-i (A109).
• Vormingus RAW pilte ei saa otse redigeerida ega printida. Saate pilte kohandada või töödelda
vormingus RAW pilte, kui teisaldate vormingus RAW pildid arvutisse ja kasutate siis näiteks
tarkvara Capture NX-D (A111).
C
RAW- ja JPEG-piltide salvestamine samaaegselt
• RAW- ja JPEG-pildid, mis salvestatakse samaaegselt, on sama failinumbriga, aga erineva laiendiga
– „.NRW” ja „.JPG” (A207).
• Kaameras taasesitamise ajal kuvatakse ainult JPEG-pilti.
• Arvestage, et kui kustutatakse JPEG-pilt, kustutatakse koos sellega ka samal ajal salvestatud
RAW-pilt.
C
Salvestatavate piltide arv
• Ligikaudset piltide arvu, mida saab veel salvestada, on võimalik pildistamise ajal ekraanilt vaadata
(A22).
• Arvestage, et JPEG-tihenduse tõttu võib salvestatavate piltide arv pildi sisust olenevalt suuresti
kõikuda, isegi kui kasutada sama salvestusmahuga mälukaarte ning samu pildikvaliteedi ja pildi
suuruse sätteid. Peale selle võib salvestatavate piltide arv kõikuda ka olenevalt mälukaardi
mudelist.
• Kui järelejäänud särituste arv on 10 000 või suurem, näidatakse järelejäänud särituste arvuna
väärtust „9999”.
122
Menüü kasutamine
Võttemenüü (levinumad võttesuvandid)
Image Size (Pildi suurus)
Minge võtterežiimi* M nupp d M võtterežiimi menüü ikoon M Image size (Pildi
suurus) M nupp k
* Pildi suurust saab määrata igas võtterežiimis, välja arvatud Movie manual (Video käsitsi). See säte
kehtib ka teistele võtterežiimidele (välja arvatud võtterežiim M, stseenirežiim Easy panorama
(Lihtne panoraam) ja Superlapse movie (Superintervall-video)).
Määrake JPEG-piltide salvestamisel kasutatav pildi suurus (pikslite arv).
Mida suurem on pildi suurus, seda suuremas mõõdus saab seda printida, kuid väheneb
salvestatavate piltide arv.
Suvand*
Kuvasuhe (horisontaalne vertikaalse suhtes)
i
4608×3456 (vaikesäte)
4:3
E
3264×2448
4:3
L
2272×1704
4:3
B
1600×1200
4:3
j
4608×2592
16:9
I
4608×3072
3:2
H
3456×3456
1:1
* Arvuline väärtus näitab jäädvustatud pikslite arvu.
Näide: i 4608×3456 = ligikaudu 16 megapikslit, 4608 × 3456 pikslit
B
Märkused piltide printimise kohta kuvasuhtega 1:1
Kui prindite pilte kuvasuhtega 1:1, määrake printeri sätteks „Border” (Ääris).
Mõni printer ei pruugi pilte kuvasuhtega 1:1 printida.
B
Märkused pildi suuruse kohta
Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
123
Menüü kasutamine
Võttemenüü (levinumad võttesuvandid)
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
• Vaadake jaotist „Režiim M (kasutajasätted)” (A52), et saada lisateavet suvandite Save
user settings (Kasutajasätete salvestamine) ja Reset user settings
(Kasutajasätete lähtestamine) kohta.
Picture Control (COOLPIX Picture Control)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M1 M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M2 M Picture Control M nupp k
1
2
Sätet saab konfigureerida ka režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)).
Režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)) kuvatakse menüü ikoon G.
Muutke piltide salvestamise sätteid võtteolude või oma eelistuste järgi. Teravust, kontrasti ja
küllastumist saab muuta detailselt.
Suvand
Kirjeldus
b
Standard
(Standardne)
(vaikesäte)
Tasakaalustatud tulemustega standardtöötlus. Soovitatav
enamikus olukordades.
c
Neutral
(Neutraalne)
Loomuliku tulemusega minimaalne töötlus. Kasutage piltide
puhul, mida hiljem töödeldakse või viimistletakse.
d
Vivid (Erk)
Pilte täiustatakse erksa fotoprindi efekti saavutamiseks. Kasutage
piltide puhul, mis rõhutavad põhivärve nagu sinine, punane ja
roheline.
e
Monochrome
(Ühevärviline)
Tehke ühevärvilisi fotosid (näiteks mustvalge või seepia).
f
Custom 1
(Kohandatud 1)*
Muudab sättele Custom 1 (Kohandatud 1) funktsioonis
COOLPIX Custom Picture Control (Kohandatud Picture Control).
g
Custom 2
(Kohandatud 2)*
Muudab sättele Custom 2 (Kohandatud 2) funktsioonis
COOLPIX Custom Picture Control (Kohandatud Picture Control).
* Kuvatakse ainult siis, kui suvandi Custom Picture Control (Kohandatud Picture Control)
(A128) kohandatud säte on registreeritud.
B
Märkused funktsiooni COOLPIX Picture Control kohta
• Kaamera funktsiooni COOLPIX Picture Control ei saa kasutada teiste kaameratüüpidega,
funktsiooniga Picture Control tarkvaras nagu Capture NX-D. Picture Control Utility 2 jne.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
124
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Olemasolevate funktsioonide COOLPIX Picture Control
kohandamine: kiirhäälestus ja käsitsihäälestus
Funktsiooni COOLPIX Picture Control saab kohandada suvandiga „Quick adjust
(Kiirhäälestus)”, mis võimaldab tasakaalustatult reguleerida teravust, kontrastsust,
küllastumist ja muid pildi redigeerimiskomponente; või suvandiga „Käsitsihäälestus”, mis
võimaldab komponentide täpset reguleerimist eraldiseisvalt.
1
Valige mitmikvalija nuppudega HI
soovitud funktsiooni COOLPIX Picture
Control tüüp ja vajutage nuppu k.
• Valiku saab teha ka mitmikvalijat pöörates.
Picture Control
Standard
Neutral
Vivid
Monochrome
2
Tõstke nuppudega HI esile soovitud
suvand (A126) ja valige nuppudega
JK väärtus.
• Väärtuse määramiseks vajutage nuppu k.
• Kohandatud sätete muutmiseks vaikesäteteks valige
Reset (Lähtesta) ja vajutage nuppu k.
125
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Standard
Quick adjust
Image sharpening
Contrast
Saturation
Reset
Back
Kiirhäälestuse ja käsitsihäälestuse tüübid
Suvand
Kirjeldus
Quick adjust
(Kiirhäälestus)1
Muudab automaatselt teravuse, kontrasti ja küllastumise taset.
Reguleerimine suunas – vähendab valitud funktsiooni COOLPIX Picture
Control mõju, reguleerimine suunas + suurendab seda.
• Vaikesäte: 0
Image sharpening
(Pildi teravdamine)
Reguleerib seda, kui palju teravdatakse piirjooni pildistamise ajal.
Mida suurem arv, seda teravam pilt; mida väiksem arv, seda pehmem pilt.
Automaatseks reguleerimiseks valige A (automaatne).
• Vaikesäte: 3 suvandile Standard (Standardne) või Monochrome
(Ühevärviline), 2 suvandile Neutral (Neutraalne) ja 4 suvandile
Vivid (Erk)
Contrast (Kontrast)
Reguleerib kontrastsust.
Reguleerimine suunas – annab pildile pehmema välimuse,
reguleerimine suunas + muudab selle karmimaks. Madalam väärtus
valige selleks, et vältida portreede heledamate osade detailide kadumist
otseses päikesevalguses, kõrgem väärtus selleks, et säilitada detaile
udustel maastikel või muude madala kontrastsusega objektide puhul.
Automaatseks reguleerimiseks valige A (automaatne).
• Vaikesäte: 0
Saturation
(Küllastumine) 2
Värvide erksuse seadistamine.
Reguleerimine suunas – vähendab erksust ja reguleerimine suunas +
suurendab erksust.
Automaatseks reguleerimiseks valige A (automaatne).
• Vaikesäte: 0
Filter effects
(Filtriefektid) 3
Imiteerib värvifiltrite mõju ühevärvilistel piltidel.
• OFF: filtriefekte ei kasutata.
• Y (kollane), O (oranž), R (punane):
suurendage kontrasti. Saab kasutada taeva ereduse vähendamiseks
maastikufotodel. Kontrasti tugevdatakse järjestuses Y ➝ O ➝ R.
• G (roheline):
pehmendab nahatoone ja muude tunnuste (näiteks huuled) värve.
Sobilik portreevõtete jaoks.
• Vaikesäte: OFF
126
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
1
2
3
Suvand
Kirjeldus
Toning (Toonimine)3
Kontrollib ühevärvilistes fotodes kasutatavat tooni – B&W (Mustvalge)
(mustvalge), Sepia ja Cyanotype (sinise varjundiga ühevärviline).
Mitmikvalija nupu I vajutamine, kui on valitud Sepia või Cyanotype,
võimaldab valida küllastumise taset. Küllastumise reguleerimiseks
vajutage nuppe JK.
• Vaikesäte: B&W (Mustvalge) (mustvalge)
Kiirhäälestus puudub suvandites Neutral (Neutraalne), Monochrome (Ühevärviline),
Custom 1 (Kohandatud 1) ja Custom 2 (Kohandatud 2). Kui pärast käsitsihäälestust
kasutatakse kiirhäälestust, siis käsitsi määratud väärtused tühistatakse.
Ei kuvata režiimis Monochrome (Ühevärviline).
Kuvatakse ainult režiimis Monochrome (Ühevärviline).
B
Märkused pildi teravdamise kohta
Suvandi Image sharpening (Pildi teravdamine) mõju ei saa ekraanilt pildistamise ajal eelvaates
vaadata. Kontrollige tulemusi taasesitusrežiimis.
B
Märkused kontrastsuse, küllastumise ja režiimi A (automaatne) kohta
Kontrastsuse ja küllastumise tulemused olenevad säritusest ning objekti asukohast ja suurusest
kaadris.
127
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Custom Picture Control (Kohandatud Picture Control)
(COOLPIX Custom Picture Control (Kohandatud Picture
Control))
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M1 M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M2 M Custom Picture Control (Kohandatud Picture Control) M nupp k
1
2
Sätet saab konfigureerida ka režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)).
Režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)) kuvatakse menüü ikoon G.
Saate kohandada funktsiooni COOLPIX Picture Control (A125) sätteid ja need registreerida
suvandis Custom 1 (Kohandatud 1) või Custom 2 (Kohandatud 2) funktsiooni Picture
Control menüüs.
1
Valige mitmikvalijaga HI säte Edit and
save (Redigeeri ja salvesta) ja vajutage
nuppu k.
• Valige Delete (Kustuta), et kustutada registreeritud
COOLPIX Custom Picture Control (Kohandatud Picture
Control).
Custom Picture Control
Edit and save
Delete
2
Valige muutmiseks algne COOLPIX Picture Control (A124) ja
vajutage nuppu k.
3
Tõstke nuppudega HI esile soovitud suvand ja valige nuppudega
JK väärtus (A125).
• Suvandid on samad kui funktsiooni COOLPIX Picture Control häälestamisel.
• Häälestamise lõpetamisel vajutage nuppu k.
• Kohandatud väärtuste muutmiseks vaikesäteteks valige Reset (Lähtesta) ja vajutage
nuppu k.
4
Valige registreerimise sihtkoht ja vajutage
nuppu k.
• Custom 1 (Kohandatud 1) või Custom 2
(Kohandatud 2) muutub valitavaks funktsioonis
Picture Control või Custom Picture Control
(Kohandatud Picture Control).
• Kohandatud väärtuste muutmiseks valige Custom 1
(Kohandatud 1) või Custom 2 (Kohandatud 2)
suvandis Picture Control või Custom Picture
Control (Kohandatud Picture Control).
128
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Save as
Custom 1
Custom 2
White Balance (Valge tasakaal) (värvitooni reguleerimine)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M1 M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M2 M White balance (Valge tasakaal) M nupp k
1
2
Sätet saab konfigureerida ka režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)).
Režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)) kuvatakse menüü ikoon G.
Võimaldab reguleerida valge tasakaalu ilmastikuoludele või valgusallikale vastavaks, et värvid
jääksid piltidel nii, nagu te neid silmaga näete.
Suvand
Kirjeldus
a1
Auto (normal)
(Automaatne
(tavaline))
(vaikesäte)
a2
Auto (warm
lighting)
(Automaatne
(soe valgus))
b
Preset manual
(Käsitsi
eelseadistus)
Kasutage, kui Auto (normal) (Automaatne (tavaline)), Auto
(warm lighting) (Automaatne (soe valgus)), Incandescent
(Hõõglamp) jms ei anna soovitud tulemust (A131).
c
Daylight
(Päevavalgus)*
Kasutage otseses päikesevalguses.
d
Incandescent
(Hõõglamp)*
Kasutage hõõglambi valguses.
e
Fluorescent
(Luminofoor)
Kasutage enamiku luminofoorvalguse liikide korral. Valige kas 1
(jahe valge luminofoor), 2 (päevane valge luminofoor) või 3
(päevavalgusluminofoor).
Valge tasakaalu reguleeritakse automaatselt.
Kui valitud on Auto (warm lighting) (Automaatne (soe
valgus)), säilitavad hõõglambivalguses tehtud pildid sooja
värvitooni. Välgu kasutamisel reguleeritakse valge tasakaalu
välgu valgustustingimuste järgi.
f
Cloudy (Pilvine)*
Kasutage pilves taevaga.
g
Flash (Välklamp)*
Kasutage välklambiga.
x
Choose color
temp. (Vali
Kasutage seda värvitemperatuuri otse määramiseks (A130).
värvitemperatuur)
* Saadaval on peenhäälestus seitsmes astmes. Sinise värvitooni võimendamiseks valige plussmärk
(+) ja punase värvitooni võimendamiseks miinusmärk (–).
B
Märkused valge tasakaalu kohta
• Kui valge tasakaalu säte ei ole Auto (normal) (Automaatne (tavaline)), Auto (warm lighting)
(Automaatne (soe valgus)) ega Flash (Välklamp) (A25), langetage sisseehitatud välk.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
129
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
C
Värvitemperatuur
Värvitemperatuur on valgusallikate värvuste objektiivne näitaja, mida väljendatakse
absoluuttemperatuuri ühikuga (K: kelvin). Madalama värvitemperatuuriga valgusallikad näivad
punakamad, kõrgema värvitemperatuuriga valgusallikad aga sinakamad.
Punane
Sinine
3000
1
2
4000
3
4
5000
6000
567 8
8000
9
0 a
1 Naatriumlambid: 2700 K
7 Välklamp: 5400 K
Hõõglamp /
2 soe valge luminofoor: 3000 K
8 Pilvine: 6000 K
3 Valge luminofoor: 3700 K
4 Jahe valge luminofoor: 4200 K
5 Päevane valge luminofoor: 5000 K
9 Päevavalgusluminofoor: 6500 K
0 Kuum elavhõbelamp: 7200 K
a Vari: 8000 K
6 Otsene päikesevalgus: 5200 K
130
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
10000 [K]
Käsitsi eelseadistuse kasutamine
Kasutage alljärgnevaid protseduure, et mõõta valge tasakaalu pildistamiseks kasutatavates
valgustingimustes.
1
Asetage valge või hall võrdlusobjekt valgustuse kätte, mida kasutate
pildistamisel.
2
Valige mitmikvalija nuppudega
HI Preset manual (Käsitsi
eelseadistus), seejärel vajutage nuppu
k.
• Objektiiv liigub mõõtmiseks suumiasendisse.
3
Valige Measure (Mõõda).
White balance
Auto (normal)
Auto (warm lighting)
Preset manual
Daylight
Incandescent
Fluorescent
Preset manual
• Viimati mõõdetud väärtuse kasutamiseks valige
Cancel (Tühista).
Cancel
Measure
4
Kadreerige valge või hall võrdlusobjekt
mõõtmisaknas ja vajutage nuppu
k väärtuse mõõtmiseks.
• Päästik vabastatakse ja mõõtmine on lõpetatud (ühtki
pilti ei salvestata).
Preset manual
Cancel
Measure
Mõõtmisaken
B
Märkused käsitsi eelseadistuse kohta
Välguga valgustamise valge tasakaalu väärtust ei saa funktsiooniga Preset manual (Käsitsi
eelseadistus) mõõta. Välklambiga pildistamisel kasutage suvandi White balance (Valge
tasakaal) sätet Auto (normal) (Automaatne (tavaline)), Auto (warm lighting) (Automaatne
(soe valgus)) või Flash (Välklamp).
131
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Metering (Mõõtmine)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Metering (Mõõtmine) M nupp k
Objekti ereduse määramist särituse kindlaks tegemiseks nimetatakse mõõtmiseks.
Selle valikuga saate määrata, kuidas kaamera säritust mõõdab.
Suvand
Kirjeldus
G
Matrix (Maatriks)
(vaikesäte)
Kaamera kasutab mõõtmiseks ekraani kogu laiust.
Sobib tavapildistamiseks.
q
Center-weighted
(Keskelekaalutud)
Kaamera mõõdab kogu kaadrit, kuid peab kaalukaimaks kaadri
keskel olevat objekti. Klassikaline portreede mõõtmise viis; mis
säilitab taustadetailid, samas kui säri määravad kaadri keskel olevad
valgustingimused.*
r
Spot (Laotuspunkt)
Kaamera mõõdab ala, mida tähistab kaadri keskel olev ring. Seda
võib kasutada juhul, kui objekt on taustast palju tumedam või
heledam. Jälgige, et objekt oleks pildistamisel ringiga piiratud alas.*
* Keskmest väljas olevate objektide teravustamise ja särituse seadmiseks muutke AF area mode
(Automaatse teravustamise ala režiim) käsitsi seadistamise olekusse ning seadke
teravustamisala kaadri keskossa, seejärel kasutage teravustamise lukustust (A66).
B
Märkused mõõtmise kohta
• Digitaalse suumi kasutamisel valitakse suumimäärast olenevalt kas säte Center-weighted
(Keskelekaalutud) või Spot (Laotuspunkt).
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
C
Kuvamine võtteekraanil
Kui valitud on Center-weighted (Keskelekaalutud) või Spot (Laotuspunkt), kuvatakse
mõõtmisvahemiku juhik (A11) (v.a digitaalse suumi kasutamisel).
132
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Sarivõte
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Continuous (Sarivõte) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
U
Single (Üksikvõte)
(vaikesäte)
Iga kord, kui päästikule vajutatakse, tehakse üks pilt.
k
Continuous H
(Pidev suur kiirus)
Kui päästik lõpuni alla vajutada, pildistatakse sarivõttena.
• Kaamera saab jäädvustada sarjana kuni ligikaudu 7 pilti, kiirusega
ligikaudu 7 kaadrit sekundis.
m
Continuous L
(Pidev madal
kiirus)
Kui päästik lõpuni alla vajutada, pildistatakse sarivõttena.
• Kaamera saab jäädvustada sarjana kuni ligikaudu 200 pilti,
kiirusega ligikaudu 1 kaader sekundis.
Pre-shooting
cache (Võtteeelne puhver)
Kui päästik on poolenisti alla vajutatud, käivitatakse pildistamine
võtte-eelses puhvris. Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, salvestab
kaamera lisaks äsja tehtud pildile ka pildid, mis jäädvustati just enne
nupuvajutust (A134). Tänu võtte-eelsele puhvrile on õigete
hetkede tabamine lihtne.
• Kaamera saab jäädvustada sarjana kuni ligikaudu 20 pilti, kiirusega
ligikaudu 15 kaadrit sekundis (kaasa arvatud maksimaalselt 5 pilti,
mis on jäädvustatud võtte-eelsesse puhvrisse).
• Pildikvaliteet on fikseeritult Normal (Tavaline) ja pildi suurus
fikseeritult A (1280 × 960 pikslit).
q
Continuous H:
120 fps (Pidev
n
suur kiirus: 120
kaadrit sekundis)
Iga kord, kui päästik lõpuni alla vajutatakse, jäädvustatakse pilte
sarivõttena suurel kiirusel.
• Kaamera saab jäädvustada sarjana kuni ligikaudu 60 pilti, kiirusega
ligikaudu 120 kaadrit sekundis.
• Pildi suurus on fikseeritult f (640 × 480 pikslit).
Continuous H: 60
fps (Pidev suur
j
kiirus: 60 kaadrit
sekundis)
Iga kord, kui päästik lõpuni alla vajutatakse, jäädvustatakse pilte
sarivõttena suurel kiirusel.
• Kaamera saab jäädvustada sarjana kuni ligikaudu 60 pilti, kiirusega
ligikaudu 60 kaadrit sekundis.
• Pildi suurus on fikseeritult O (1920 × 1080 pikslit).
X
Intvl timer
shooting
Kaamera jäädvustab kindla intervalliga automaatselt liikumatuid
(Intervalltaimeriga pilte (A135).
pildistamine)
133
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
B
Märkused sarivõtte kohta
• Fookus ja säritus fikseeritakse iga sarja esimese pildiga määratud väärtustega. Valge tasakaal
fikseeritakse samuti iga sarja esimese pildiga määratud väärtusega, välja arvatud režiimi
Continuous L (Pidev madal kiirus) või Intvl timer shooting (Intervalltaimeriga
pildistamine) kasutamise korral.
• Pärast võtet võib piltide salvestamiseks kuluda aega.
• Kui ISO-tundlikkus suureneb, siis võib tehtud piltidele jääda müra.
• Kaadrikiirus võib aeglustuda olenevalt pildikvaliteedist, pildi suurusest, mälukaardi tüübist ja
võtteoludest (näiteks vormingus RAW salvestamisel).
• Kiiresti vilkuvas, nt luminofoor- või päevavalguslampide valguses pildistades võivad režiimis
Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus: 120 kaadrit sekundis) või Continuous H: 60 fps
(Pidev suur kiirus: 60 kaadrit sekundis) piltidele tekkida vöödid ning ereduse ja värvitoonide
kõikumised.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
C
Võtte-eelne puhver
Kui päästik poolenisti või lõpuni alla vajutada, salvestatakse pildid allpool kirjeldatud viisil.
Vajutage poolenisti alla
Vajutage lõpuni alla
Enne lõpuni vajutamist
salvestatud pildid
Täisvajutusel
salvestatud pildid
• Kui päästik poolenisti alla vajutatakse, muutub võtte-eelse puhvri ikoon (Q) võttekuval roheliseks.
134
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Intervalltaimeriga pildistamine
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Continuous (Sarivõte) M nupp k
1
Valige mitmikvalija nuppudega
HI X Intvl timer shooting
(Intervalltaimeriga pildistamine) ja
vajutage seejärel nuppu k.
Continuous
2
Määrake võtetevaheline intervall.
Intvl timer shooting
Intvl timer shooting
• Kirje valimiseks kasutage nuppe JK ning aja
määramiseks nuppe HI.
• Häälestamise lõpetamisel vajutage nuppu k.
m
s
Edit
3
4
Võttekuvale minekuks vajutage nuppu d (menüü).
Esimese pildi tegemiseks vajutage
päästikut.
30s
• Katik vabastatakse järgnevate piltide tegemiseks
automaatselt kindla intervalliga.
• Võtetevahelise intervalli kestel lülitub ekraan välja ja
vilgub toitetuli.
1/250
5
Kui soovitud arv pilte on tehtud, vajutage päästikut.
• Pildistamine lõpeb.
• Pildistamine lõpeb automaatselt järgmistes olukordades.
- Kui mälukaart saab täis
- Kui järjest tehakse 9999 võtet
135
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
F5.6
25m 0s
1400
B
Märkus intervalltaimeriga pildistamise kohta
• Et vältida kaamera ootamatut väljalülitumist pildistamise ajal, kasutage piisavalt laetud akut.
• Vahelduvvooluadapteri EH-5b/EH-5c ja toitepistmiku EP-5C (mõlemad saadaval eraldi)
kasutamisel (A208) saate kaamerat toita vooluvõrgust. Ärge mitte mingil juhul kasutage muud
vahelduvvooluadapterit kui EH-5b/EH-5c. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib tingida kaamera
ülekuumenemise või rikke.
• Režiiminuppu ei tohi intervalltaimeriga pildistamise ajal keerata teise asendisse. Kui seda tehakse,
lõpetab kaamera pildistamise.
• Kui säriaeg on pikk ja pildi salvestamine võtab taimeri intervalliga võrreldes rohkem aega, võivad
mõned kaadrid intervalltaimeriga pildistamisel ära jääda.
136
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
ISO Sensitivity (ISO-tundlikkus)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M1 M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M2 M ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) M nupp k
1
2
Sätet saab konfigureerida ka režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)).
Režiimis u (Movie manual (Video käsitsi)) kuvatakse menüü ikoon G.
Suurem ISO-tundlikkus võimaldab jäädvustada tumedamaid objekte. Lisaks saab ka sarnase
eredusega objekte pildistada lühema säriajaga ning sel moel vähendada kaamera
rappumisest ja objekti liikumisest tingitud hägusust.
• Suurema ISO-tundlikkuse sättega võib piltidele jääda müra.
Suvand
ISO sensitivity (ISOtundlikkus)
Minimum shutter
speed (Minimaalne
säriaeg)
B
Kirjeldus
• Auto (Automaatne) (vaikesäte):
tundlikkus valitakse vahemikus ISO 100 kuni 1600 automaatselt.
Režiimis Movie manual (Video käsitsi) valitakse see vahemikus ISO 125
kuni 1600.
• Fixed range auto (Fikseeritud ulatusega automaatne):
kaamera ISO-tundlikkuse automaatse reguleerimise vahemikuks saab
valida kas Y ISO 100-400 või Z ISO 100-800. Režiimis Movie
manual (Video käsitsi) saab selleks määrata Y ISO 125–400 või
Z ISO 125–800.
• 100 kuni 6400 (125 kuni 6400 režiimis Movie manual (Video käsitsi)):
ISO-tundlikkus lukustatakse määratud väärtusele.
Määrake säriaeg, millest alates hakatakse ISO-tundlikkust võtterežiimis j
või l automaatselt reguleerima.
Kui säritus jääb määratud säriajaga ebapiisavaks, siis suurendatakse ISOtundlikkust õige särituse saavutamiseks automaatselt.
• See säte on aktiivne, kui ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) on olekus
Auto (Automaatne) või Fixed range auto (Fikseeritud ulatusega
automaatne).
• Kui säritus on ka pärast ISO-tundlikkuse suurendamist ebapiisav, siis
pikeneb säriaeg.
• Vaikesäte: None (Puudub)
Märkused ISO-tundlikkuse kohta
• Kui suvandi ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) säte on Auto (Automaatne) või Fixed range
auto (Fikseeritud ulatusega automaatne) režiimis m (käsitsi), fikseeritakse ISO-tundlikkus
väärtusele ISO 100.
• Kui Manual (Käsitsi) on valitud suvandi Exposure mode (Säritusrežiim) sätteks režiimis
Movie manual (Video käsitsi) ja suvandi ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) säte on Auto
(Automaatne) või Fixed range auto (Fikseeritud ulatusega automaatne), fikseeritakse ISOtundlikkus väärtusele ISO 125.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
137
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
C
ISO-tundlikkuse näitamine võtteekraanil
• Kui valida Auto (Automaatne), siis kuvatakse ISO-tundlikkuse suurenemisel E.
• Kui valitud on Fixed range auto (Fikseeritud ulatusega automaatne), kuvatakse ISOtundlikkuse maksimumväärtus.
138
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Exposure Bracketing (Särituskahveldus)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k või l M nupp d M menüü ikoon j, k või l
M Exposure bracketing (Särituskahveldus) M nupp k
Sarivõtte ajal saab säritust (eredust) automaatselt muuta. See on pildistamiseks vajalik siis, kui
pildi eredust on keeruline reguleerida.
Suvand
Kirjeldus
Off (Väljas)
(vaikesäte)
Särituskahveldust ei tehta.
±0.3
Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, tehakse 3 võtet järjest ja kaamera
varieerib võtete säri 0, –0,3 ja +0,3 võrra.
±0.7
Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, tehakse 3 võtet järjest ja kaamera
varieerib võtete säri 0, –0,7 ja +0,7 võrra.
±1.0
Kui päästik on lõpuni alla vajutatud, tehakse 3 võtet järjest ja kaamera
varieerib võtete säri 0, –1,0 ja +1,0 võrra.
B
Märkused särituskahvelduse kohta
• Exposure bracketing (Särituskahveldus) ei ole saadaval režiimis m (käsitsirežiim).
• Kui särikompensatsioon (A69) ja ±0.3, ±0.7 või ±1.0 suvandis Exposure bracketing
(Särituskahveldus) valitakse korraga, rakendatakse kombineeritud särikompensatsiooni
väärtuseid.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
139
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
AF Area Mode (Automaatse teravustamise ala režiim)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M AF area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) M nupp k
Määrake, kuidas kaamera valib automaatse teravustamise teravustamisala.
Suvand
Face priority
a (Näo
prioriteet)
Kirjeldus
Näo tuvastamisel teravustab kaamera
näole. Lisateavet vaadake jaotisest
„Näotuvastuse kasutamine” (A64).
Inimesteta või tuvastatud nägudeta
kompositsiooni kadreerimisel valib
kaamera automaatselt ühe või mitu ala
üheksast teravustamisalast, mis
sisaldavad kaamerale lähimat objekti.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Teravustamisala
Kasutage mitmikvalijal nuppe
HIJK või pöörake seda
teravustamisala liigutamiseks sinna,
kuhu soovite teravustada.
Mitmikvalijaga välgurežiimi või muude
sätete konfigureerimiseks vajutage
Manual (spot) nuppu k. Teravustamisala liigutamise
y (Käsitsi
juurde naasmiseks vajutage uuesti
(laotuspunkt)) nuppu k.
Manual
(normal)
x
(Käsitsi
(tavaline))
Liigutatava teravustamisala
ulatus
Teravustamisala (keskel)
Manual
w (wide)
(Käsitsi (lai))
Teravustamisala (muudetud)
140
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Suvand
s
Subject
tracking
(Objekti
jälgimine)
Target finding AF
M (Objektituvastuse
AF) (vaikesäte)
Kirjeldus
Kasutage seda funktsiooni liikuvate
objektide pildistamiseks. Registreerige
objekt, millele kaamera teravustab.
Teravustamisala liigub automaatselt,
jälgides objekti. Lisateavet vaadake
jaotisest „Objekti jälgimise kasutamine”
(A142).
End
Põhiobjekti tuvastamisel teravustab
kaamera sellele objektile.
Vt „Objektituvastuse AF-i kasutamine”
(A63).
1/250
F5.6
Teravustamisalad
B
Märkused automaatse teravustamise ala režiimi kohta
• Kui kasutatakse digitaalset suumi, siis teravustab kaamera alati kaadri keskel olevale alale,
olenemata suvandi AF area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) sättest.
• Kui teravustamisrežiimi valija on sättel r (käsitsi teravustamine), ei ole AF area mode
(Automaatse teravustamise ala režiim) valitav.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
141
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Objekti jälgimise kasutamine
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M AF area mode (Automaatse teravustamise ala režiim) M nupp k M
s Subject tracking (Objekti jälgimine) M nupp k M nupp d
1
Registreerige objekt.
• Joondage objekt, mida soovite jälgida, kaadri keskkoha
piirjoonega, seejärel vajutage nuppu k.
• Kui objekt on registreeritud, kuvatakse selle ümber
kollane piirjoon (teravustamisala) ja kaamera alustab
objekti jälgimist.
• Kui objekti ei saa registreerida, kuvatakse piirjoon
punaselt. Muutke kompositsiooni ja proovige uuesti
objekti registreerida.
• Objekti registreerimise katkestamiseks vajutage nuppu
k.
• Kui kaamera ei saa enam registreeritud objekti jälgida,
kustub teravustamisala. Registreerige objekt uuesti.
Start
End
2
Vajutage pildistamiseks päästik lõpuni
alla.
• Kui päästik vajutatakse alla ajal, kui teravustamisala
pole kuvatud, teravustab kaamera objektile kaadri
keskel.
1/250
B
F5.6
Märkused objekti jälgimise kohta
• Kui teete kaameraga objekti jälgimise ajal midagi muud, näiteks suumite, siis registreerimine
tühistatakse.
• Teatud võtteoludes ei pruugi objekti jälgimine võimalik olla.
142
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Autofocus Mode (Automaatse teravustamise režiim)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Autofocus mode (Automaatse teravustamise režiim) M nupp k
Määrake, kuidas kaamera pildistamise ajal teravustab.
Suvand
Kirjeldus
A
Single AF (Üksik
automaatne
teravustamine)
Kaamera teravustab ainult siis, kui päästik pooleldi alla vajutada.
B
Full-time AF
(Täisajaga
automaatne
teravustamine)
(vaikesäte)
Kaamera teravustab alati, isegi kui päästikut poolenisti alla ei
vajutata. Kaamera teravustamise ajal on kuulda objektiiviajami
liikumist.
B
Märkused automaatse teravustamise režiimi kohta
• Kui teravustamisrežiimi valija on sättel r (käsitsi teravustamine), ei ole Autofocus mode
(Automaatse teravustamise režiim) valitav.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
C
Automaatse teravustamise režiim videosalvestusel
Videosalvestuseks saab automaatse teravustamise režiimi määrata videomenüüs valikuga
Autofocus mode (Automaatse teravustamise režiim) (A153).
Flash Exp. Comp. (Välgu särikompensatsioon)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Flash exp. comp. (Välgu särikompensatsioon) M nupp k
Saate reguleerida välklambi võimsust. Kasutage seda võimalust, kui välk on liiga ere või
tume.
• Kui soovitud kompensatsiooni väärtust ei kuvata häälestuskuval, vajutage mitmikvalija
nuppe HI, kuni see kuvatakse.
Suvand
Kirjeldus
+0.3 (+0,3) kuni
+2.0 (+2,0)
Välgu võimsust suurendatakse väärtuselt +0.3 (+0,3) väärtusele +2.0
(+2,0) EV, sammuga 1/3 EV, et muuta põhiobjekt kaadris heledamaks.
0.0 (0,0) (vaikesäte)
Välgu võimsus pole reguleeritud.
-0.3 (-0,3) kuni
-2.0 (-2,0)
Välgu väljundvõimsust vähendatakse soovimatute heledate alade või
peegelduste vältimiseks väärtuselt -0.3 (-0,3) väärtusele -2.0 (-2,0) EV,
sammuga 1/3 EV.
143
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Noise Reduction Filter (Müravähendusfilter)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Noise reduction filter (Müravähendusfilter) M nupp k
Määrake pildi salvestamisel tavaliselt kasutatav müravähendusfunktsiooni tugevus.
Suvand
Kirjeldus
e High (Kõrge)
Kasutatakse tavalisest tugevamat müravähendust.
Normal
M (Tavaline)
(vaikesäte)
Kasutatakse tavatugevusega müravähendust.
l Low (Madal)
Kasutatakse tavatugevusest nõrgemat müravähendust.
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) M nupp k
Säilitatakse detailid heledalt valgustatud ja varjus aladel ning tehtud pildil säilitatakse palja
silmaga nähtav loomulik kontrast. See on eriti efektiivne suure kontrastsusega võtteolude,
nagu eredalt valgustatud välisvaadete, pildistamisel pimedast siseruumist või varjus olevate
objektide pildistamisel päikeselisel rannal.
Suvand
Kirjeldus
a
b
c
High (Kõrge)
Normal (Tavaline)
Low (Madal)
Määrake efekti tase.
k
Off (Väljas)
(vaikesäte)
Aktiivne D-Lighting ei ole rakendatud.
B
Märkused aktiivse D-Lightingu kohta
• Piltide salvestamiseks pärast pildistamist kulub rohkem aega.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
C
Aktiivne D-Lighting vs D-Lighting
• Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting) jäädvustab pilte, vähendades samal ajal detailide
kadu esiletõstetes, ja reguleerib piltide salvestamisel tooni.
• Taasesitusmenüü suvand D-Lighting (A84) reguleerib salvestatud piltide tooni.
144
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Multiple Exposure (Mitmiksäritus)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Multiple exposure (Mitmiksäritus) M nupp k
Kaamera kombineerib kaks või kolm pilti ja salvestab need ühe pildina.
Suvand
Kirjeldus
Multiple exposure
Teeb pilte mitmiksärituse režiimis, kui on seatud olekusse On (Sees).
mode
• Salvestatakse ka üksikpildid.
(Mitmiksäritusrežiim) • Vaikesäte: Off (Väljas)
Auto gain
(Automaatvõimendus)
B
Määrake, kas piltide kombineerimisel reguleerida automaatselt pildi
eredust.
• Vaikesäte: On (Sees)
Märkused mitmiksärituse kohta
• Piltide kombineerimine võib võtta rohkem aega.
• Mitmiksäritus lõpetatakse, kui kaamera siseneb pildistamise ajal automaatse
väljalülitusfunktsiooniga (A176) ooterežiimi. Kui pildistada pikkade võtetevaheliste
intervallidega, on soovitav määrata automaatsele väljalülitusfunktsioonile pikem aeg.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
• Pika säriajaga mitmiksärituse režiimis pildistades võib salvestatud piltidele ilmuda müra (eredad
täpid).
Pildistamine mitmiksäritusega
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Multiple exposure (Mitmiksäritus) M nupp k
1
Valige mitmikvalija nuppudega HI
Multiple exposure mode
(Mitmiksäritusrežiim), seejärel vajutage
nuppu k.
145
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Multiple exposure
Multiple exposure mode
Auto gain
2
Valige säte On (Sees) ja vajutage nuppu
k.
Multiple exposure mode
On
Off
3
Võttekuvale minekuks vajutage nuppu d (menüü).
4
Esimese pildi tegemiseks vajutage
päästikut.
1/250
5
F5.6
25m 0s
1400
Teise võtte tegemiseks vajutage
päästikut.
• Kadreerige pilt esimese poolläbipaistvalt kuvatud
kujutise järgi.
• Teise pildi pildistamisel salvestatakse esimese ja teise
pildi kombineeritud kujutis ja see kuvatakse
25m 0s
läbipaistvalt.
1/250
F5.6
1400
• Mitmiksärituse lõpetamiseks teise pildi juures valige
suvandi Multiple exposure mode (Mitmiksäritusrežiim) sätteks Off (Väljas) või
seadke režiiminupp muule valikule kui j, k, l, m või M.
6
Kolmanda võtte tegemiseks vajutage päästikut.
• Esimese ja kolmanda pildi kombineeritud kujutis salvestatakse ja mitmiksäritus lõppeb.
• Kolmanda pildi tegemine võib veidi aega võtta.
146
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Zoom Memory (Suumimälu)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Zoom memory (Suumimälu) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
Kui liigutatakse suumilülitit, lülitatakse suumiasend (võrdne
fookuskaugusega/fookusnurgaga 35mm [135] formaadis) asenditesse,
mis on määratud märkeruudu valimisega selle menüüsuvandi juures.
• Valige mitmikvalija nuppudega HI fookuskaugus ja vajutage
märkeruudu valimiseks [w] või väljalülitamiseks nuppu k.
Saadaval on järgmised sätted: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm,
70 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm,
500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm,
1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm,
2800 mm ja 3000 mm.
• Vaikesäte: kõik märkeruudud on valitud [w]
• Häälestuse lõpetamiseks vajutage mitmikvalija nuppu K.
• Funktsiooniga Startup zoom position (Suumi lähteasend)
määratud suumiasend lülitatakse automaatselt sisse [w].
• Suumimälu funktsiooni ei saa kasutada külgmise suumilülitiga.
Off (Väljas) (vaikesäte)
Suumi saab viia mistahes asendisse, sh ka sättega On (Sees)
määratavatesse asenditesse.
B
Märkused suumi kasutamise kohta
• Kui on määratud mitu fookuskaugust, liigutage suumilülitit, et lülitada kaamera enne kasutamist
sellele lähimale fookuskaugusele. Muule fookuskaugusele lülitamiseks vabastage suumilüliti ja
liigutage seda siis uuesti.
• Määrake digitaalse suumi kasutamisel funktsiooni Zoom memory (Suumimälu) sätteks Off
(Väljas).
147
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Startup Zoom Position (Suumi lähteasend)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M Startup zoom position (Suumi lähteasend) M nupp k
Määrake suumiasend (võrdne 35mm [135] formaadis fookuskauguse/fookusnurgaga)
kaamera sisselülitamiseks.
Saadaval on järgmised sätted: 24 mm (vaikesäte), 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm,
105 mm ja 135 mm.
M Exposure Preview (M-särituse eelvaade)
Pöörake režiiminupp asendisse j, k, l, m või M M nupp d M menüü ikoon j, k,
l, m või M M M exposure preview (M-säri eelvaade) M nupp k
Määrake, kas peegeldada võtteekraanil eredust, kui säritust on režiimis m (käsitsi) muudetud.
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
Eredust peegeldatakse võtteekraanil.
Off (Väljas)
(vaikesäte)
Eredust ei peegeldata võtteekraanil.
148
Menüü kasutamine
Võttemenüü (režiim j, k, l või m)
Menüü Movie Manual Mode (Video käsitsirežiim)
Vaadake allpool toodud menüüsuvandeid.
• Exposure mode (Säritusrežiim) (A94)
• Picture Control (A124)
• Custom Picture Control (Kohandatud Picture Control) (A128)
• White balance (Valge tasakaal) (A129)
• ISO sensitivity (ISO-tundlikkus) (A137)
149
Menüü kasutamine
Menüü Movie Manual Mode (Video käsitsirežiim)
Videomenüü
Movie Options (Video suvandid)
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M Movie options (Video
suvandid) M nupp k
Valige salvestamiseks sobiv videosuvand. Saate valida tavakiirusega video suvandid
tavakiirusel salvestamiseks või HS-video suvandid (A151) aegluubis või kiirendusega
salvestamiseks. Videosuvandite valik oleneb suvandi Frame rate (Kaadrikiirus) sättest
(A155).
• Videote salvestamiseks on soovitatav kasutada mälukaarti SD-kiirusklassiga 6 või üle selle
(A222).
Tavakiirusel video suvandid
Pildi suurus
Kuvasuhe
(horisontaalne vertikaalse
suhtes)
J 2160/30p (4K UHD)
K 2160/25p (4K UHD)
3840 × 2160
16:9
e 1080/30p
p 1080/25p
(vaikesäte)
1920 × 1080
16:9
I 1080/60p
H 1080/50p
1920 × 1080
16:9
f 720/30p
r 720/25p
1280 × 720
16:9
i 720/60p
w 720/50p
1280 × 720
16:9
Suvand (pildi suurus /
kaadrikiirus, failivorming)
• Eraldiseisva videofaili maksimaalne suurus on 4 GB. Kui salvestate pikemat videot kui
ligikaudu kuus minutit pildi suuruse / kaadrikiirusega 2160/30p (4K UHD) või pikemat
videot kui ligikaudu seitse minutit pildi suuruse / kaadrikiirusega 2160/25p (4K UHD),
luuakse mitu faili, kui salvestatud videofaili suurus ületab 4 GB, ja faile ei saa katkematult
taasesitada.
Video tegelik järelejäänud salvestusaeg võib kõikuda olenevalt video sisust, objekti
liikumisest ja mälukaardi tüübist.
150
Menüü kasutamine
Videomenüü
HS-video suvandid
Salvestatud videoid taasesitatakse kiirendusega või aegluubis.
Vt „Taasesitus aegluubis ja kiirendusega” (A152).
Suvand
Kirjeldus
a
b
HS 480/4×
640 × 480
4:3
1/4 kiirusega aegluubis videod
• Max salvestusaeg:
7 minutit 15 sekundit
(taasesitusaeg: 29 minutit)
c
d
HS 720/2×
1280 × 720
16:9
1/2 kiirusega aegluubis videod
• Max salvestusaeg:
14 minutit 30 sekundit
(taasesitusaeg: 29 minutit)
e
f
HS 1080/0.5×
1920 × 1080
16:9
2× kiirusega kiirendatud videod
• Max salvestusaeg:
29 minutit (taasesitusaeg:
14 minutit 30 sekundit)
B
•
•
•
•
Pildi suurus
Kuvasuhe
(horisontaalne
vertikaalse suhtes)
Märkused HS-video kohta
Heli ei salvestata.
Liikumatuid pilte ei saa videosalvestuse ajal salvestada.
Video salvestamist ei saa pausile seada.
Kui videosalvestus algab, lukustatakse suumiasend, fookus, säritus ja valge tasakaal.
151
Menüü kasutamine
Videomenüü
C
Taasesitus aegluubis ja kiirendusega
Tavakiirusel salvestades
Salvestusaeg
10 s
Taasesitusaeg
10 s
Salvestamine sättega a HS 480/4× või b HS 480/4×.
Videoid salvestatakse 4× kiirusega.
Neid taasesitatakse aegluubis 4× aeglasema kiirusega.
Salvestusaeg
10 s
Taasesitusaeg
40 s
Aegluubis taasesitus
Salvestamine sättega e HS 1080/0.5× või f HS 1080/0.5×.
Videoid salvestatakse 1/2 kiirusega.
Neid taasesitatakse kiirendatult 2× suurema kiirusega.
Salvestusaeg
10 s
Taasesitusaeg
5s
Kiirendatud taasesitus
152
Menüü kasutamine
Videomenüü
Autofocus Mode (Automaatse teravustamise režiim)
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M Autofocus mode (Automaatse
teravustamise režiim) M nupp k
Määrake, kuidas kaamera videosalvestuse ajal teravustab.
Suvand
Kirjeldus
Single AF (Üksik
automaatne
A
teravustamine)
(vaikesäte)
Kui video salvestamine algab, siis fookus lukustatakse.
Valige see suvand, kui vahemaa kaamera ja objekti vahel eriti ei
muutu.
Full-time AF
(Täisajaga
B
automaatne
teravustamine)
Kaamera teravustab pidevalt.
Valige see suvand, kui vahemaa kaamera ja objekti vahel võtte
käigus oluliselt muutub. Kaamera teravustamise heli võib jääda
salvestatud videole. Vältimaks salvestamise segamist kaamera
teravustamisheliga, on soovitatav kasutada sätet Single AF (Üksik
automaatne teravustamine).
B
Märkused automaatse teravustamise režiimi kohta
• Superintervall-video režiimis on sätteks fikseeritud Single AF (Üksik automaatne
teravustamine).
• Kui menüüs Movie options (Video suvandid) on valitud HS-video, fikseeritakse sätteks Single
AF (Üksik automaatne teravustamine).
• Kui teravustamisrežiimi valija on sättel r (käsitsi teravustamine), ei ole Autofocus mode
(Automaatse teravustamise režiim) valitav.
• Seda funktsiooni ei pruugi saada koos teiste funktsioonidega kasutada (A75).
153
Menüü kasutamine
Videomenüü
Electronic VR (Elektrooniline stabiliseerimine)
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M Electronic VR (Elektrooniline
stabiliseerimine) M nupp k
Saate valida, kas videosalvestusel elektrooniline stabiliseerimine töötab või mitte.
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
(vaikesäte)
Teeb elektroonilist stabiliseerimist.
• Fookusnurk (kaadris nähtav ala) muutub kitsamaks.
• Kui suvandi Vibration reduction (Stabiliseerimine) (A171)
säte on häälestusmenüüs Normal (Tavaline), Active
(Aktiivne), Normal (framing first) (Tavaline (kadreerimine
enne)) või Active (framing first) (Aktiivne (kadreerimine
enne)), toimub optiline stabiliseerimine samaaegselt.
Off (Väljas)
Elektroonilist stabiliseerimist ei toimu.
B
Märkused elektroonilise stabiliseerimise kohta
• Superintervall-video režiimis on sätteks fikseeritud On (Sees).
• Kui 2160/30p, 2160/25p või HS-video on valitud menüüs Movie options (Video suvandid),
on säte fikseeritult Off (Väljas).
Wind Noise Reduction (Tuulemüra vähendus)
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M Wind noise reduction
(Tuulemüra vähendus) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
Vähendab heli, mida põhjustab video salvestamise ajal mikrofonile
puhuv tuul. Taasesituse ajal võib muude helide kuulmine olla
raskendatud.
Off (Väljas)
(vaikesäte)
Tuulemüra vähendus on inaktiveeritud.
B
Märkused tuulemüra vähenduse kohta
Režiimis superlapse movie (superintervall-video) või kui suvandis Movie options (Video
suvandid) on valitud HS-video, on sätteks fikseeritud Off (Väljas).
154
Menüü kasutamine
Videomenüü
Zoom Microphone (Suummikrofon)
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M Zoom microphone
(Suummikrofon) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
(vaikesäte)
Vastavalt fookusnurgale salvestab kaamera helisid lainurkses
suumiasendis laialt alalt ning telefoto suumiasendis kitsalt alalt.
Off (Väljas)
Suummikrofon on inaktiveeritud.
B
Märkused suummikrofoni kohta
Alljärgnevates olukordades on sätteks fikseeritud Off (Väljas).
• Režiimis superlapse movie (superintervall-video)
• Kui suvandis Movie options (Video suvandid) on valitud HS-video
• Kui ühendatud on väline mikrofon
Frame Rate (Kaadrikiirus)
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M Frame rate (Kaadrikiirus) M
nupp k
Valige videote salvestamisel kasutatav kaadrikiirus. Kaadrikiiruse vahetamisel muudetakse
menüüs Movie options (Video suvandid) (A150) seadistatavaid suvandeid.
Suvand
Kirjeldus
30 fps (30p/60p) (30
kaadrit sekundis (30p/
60p))
Sobib NTSC-standardit kasutaval teleril taasesitamiseks.
25 fps (25p/50p) (25
kaadrit sekundis (25p/
50p))
Sobib PAL-standardit kasutaval teleril taasesitamiseks.
155
Menüü kasutamine
Videomenüü
External Mic Sensitivity (Välise mikrofoni tundlikkus)
Minge võtterežiimi M nupp d M menüü ikoon e M External mic sensitivity (Välise
mikrofoni tundlikkus) M nupp k
Määrake kaamera välise mikrofonipistmikuga ühendatud mikrofoni tundlikkus. Seda
suvandit saab häälestada ainult siis, kui ühendatud on väline mikrofon.
Suvand
Kirjeldus
w
Auto sensitivity
(Automaatne
tundlikkus)
(vaikesäte)
Välise mikrofoni tundlikkus määratakse automaatselt.
x
Manual sensitivity
(Käsitsi tundlikkus)
Välise mikrofoni tundlikkus määratakse käsitsi.
Kuva Manual Sensitivity (Käsitsi tundlikkus) kasutamine
• Välise mikrofoni sisendtaset kuvatakse näidikul.
• Kasutage väärtuse muutmiseks mitmikvalijat ja vajutage
sätte rakendamiseks nuppu k.
Manual sensitivity
50
1
64
Edit
Indicator (Näidik)
156
Menüü kasutamine
Videomenüü
Taasesitusmenüü
Pilditöötlusfunktsioonide kohta vaadake lisateavet jaotisest „Piltide töötlemine (fotod)”
(A83).
Mark for Upload (Üleslaadimiseks märkimine)
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M nupp d M Mark for upload (Märkimine
üleslaadimiseks) M nupp k
Valige kaamerast liikumatud pildid ja laadige need nutiseadmesse, mis on rakendusega
SnapBridge juhtmevabalt ühendatud.
Pildivaliku kuval (A115) saab pilte valida või valikust eemaldada üleslaadimiseks märkimise
funktsiooni jaoks.
• Üleslaaditavate piltide suurus saab olla maksimaalselt 2 megapikslit. Liikumatute piltide
üleslaadimiseks originaalsuuruses kasutage funktsiooni Download pictures (Laadi
pildid alla) rakenduses SnapBridge.
• Valida ei saa RAW-vormingus pilte ega videoid. Kui soovite nutiseadmesse videoid üles
laadida, kasutage funktsiooni Download pictures (Laadi pildid alla) rakenduses
SnapBridge.
• Arvestage, et kui valite häälestusmenüüst suvandi Reset all (Lähtesta kõik) (A184) või
võrgumenüüst suvandi Restore default settings (Taasta vaikesätted) (A162),
tühistatakse üleslaadimiseks märkimise funktsiooni jaoks tehtud sätted.
157
Menüü kasutamine
Taasesitusmenüü
Slide Show (Slaidiesitlus)
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M nupp d M Slide show (Slaidiesitlus) M
nupp k
Esitage pilte ükshaaval automaatse slaidiesitlusena. Kui slaidiesitluses taasesitatakse
videofaile, näidatakse ainult iga video esimest kaadrit.
1
Valige mitmikvalija nuppudega HI
Start (Käivita), seejärel vajutage nuppu
k.
Slide show
Start
• Slaidiesitlus algab.
Frame intvl
• Piltidevahelise intervalli muutmiseks valige Frame
Loop
intvl (Kaadri intervall), vajutage nuppu k, valige
soovitud intervalli aeg ning seejärel valige Start
Pause
(Käivita).
• Slaidiesitluse automaatseks kordamiseks valige Loop (Kordus) ja vajutage nuppu k
enne, kui teete valiku Start (Käivita).
• Isegi kui Loop (Kordus) on lubatud, on maksimaalne taasesitusaeg umbes 30 minutit.
2
Lõpetage või taaskäivitage slaidiesitlus.
• Slaidiesitluse lõppemisel või peatamisel kuvatakse
paremal näidatud ekraan. Esitluse lõpetamiseks valige
G ja vajutage siis nuppu k. Slaidiesitluse jätkamiseks
valige F ja vajutage siis nuppu k.
Toimingud taasesituse ajal
• Järgmise või eelmise pildi kuvamiseks kasutage mitmikvalija nuppe HIJK. Piltide
edasi- ja tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all.
• Slaidiesitluse peatamiseks või lõpetamiseks vajutage nuppu k.
158
Menüü kasutamine
Taasesitusmenüü
Protect (Kaitse)
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M nupp d M Protect (Kaitse) M nupp k
Kaamera lisab valitud piltidele kaitse juhusliku kustutamise eest.
Valige pildivaliku kuval (A115) kaitsmiseks või kaitse tühistamiseks pildid.
Pange tähele, et mälukaardi vormindamine kustutab jäädavalt kõik andmed, ka kaitstud
failid (A176).
Rotate Image (Pildi pööramine)
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M nupp d M Rotate image (Pildi pööramine)
M nupp k
Saate määrata paigutuse, milles salvestatud pilte taasesitusrežiimis näidatakse. Liikumatuid
pilte saab pöörata 90 kraadi päripäeva või 90 kraadi vastupäeva.
Püstpaigutusega salvestatud pilte saab pöörata kuni 180 kraadi mõlemas suunas.
Valige pildivaliku kuval pilt (A115). Kasutage pildi pööramise kuval mitmikvalija nuppe JK
või pöörake mitmikvalijat, et pöörata pilti 90 kraadi.
Rotate image
Back
Rotate image
Rotate image
Rotate
Rotate
Back
Pöörake 90 kraadi
vastupäeva
Back
Rotate
Pöörake 90 kraadi
päripäeva
Vajutage nuppu k kuvapaigutuse lõpetamiseks ja salvestage pildile paigutuse andmed.
159
Menüü kasutamine
Taasesitusmenüü
Sequence Display Options (Pildiseeria kuva suvandid)
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M nupp d M Sequence display options
(Pildiseeria kuva suvandid) M nupp k
Valige meetod seeria piltide kuvamiseks (A82).
Suvand
Kirjeldus
Individual pictures
(Üksikud pildid)
Kõik seeria pildid kuvatakse ükshaaval. Taasesituse ekraanil kuvatakse
tähis F.
Key picture only
(Ainult tunnuspilt)
(vaikesäte)
Kuvatakse ainult seeria tunnuspilt.
Sätted rakenduvad kõigile seeriatele ning jäävad kaamera mälus salvestatuks ka pärast
kaamera väljalülitamist.
Choose Key Picture (Tunnuspildi valimine)
Vajutage nuppu c (taasesitusrežiim) M kuvage seeria, mille tunnuspilti te tahate
muuta M nupp d M Choose key picture (Tunnuspildi valimine) M nupp k
Määrake seeria tunnuspildiks teine pilt.
• Kui kuvatakse tunnuspildi valiku ekraan, valige pilt (A115).
160
Menüü kasutamine
Taasesitusmenüü
Võrgumenüü
Vajutage nuppu d M menüü ikoon q M nupp k
Kaamera ja nutiseadme või kaugjuhtimisseadme ML-L7 (saadaval eraldi) ühendamiseks
konfigureerige juhtmevaba võrgu sätted.
• Kui loote kaamera ja nutiseadme vahel juhtmevaba ühenduse rakendusega SnapBridge,
saate kaameraga jäädvustatud pilte laadida nutiseadmesse või pildistada
kaugjuhtimisega. Ühendamise protseduuri vaadake lisatud dokumendist „SnapBridge
Ühendusjuhend”.
• Mõnesid sätteid ei saa muuta, kui loodud on juhtmevaba ühendus. Nende muutmiseks
tuleb juhtmevaba ühendus katkestada.
Suvand
Kirjeldus
Kõigi juhtmevabade ühenduste väljalülitamiseks valige On
Airplane mode (Lennurežiim)
(Sees).
Choose connection
(Ühenduse valimine)
Valige, kas ühendada kaamera nutiseadmega või
kaugjuhtimisseadmega ML-L7 (saadaval eraldi).
Valige kui kasutate nutiseadme ühendamiseks kaameraga
rakendust SnapBridge. Vaadake lisateavet lisatud dokumendist
Connect to smart device
„SnapBridge Ühendusjuhend”.
(Ühendamine nutiseadmega)
• Enne selle valiku tegemist valige Smart device (Nutiseade)
suvandist Choose connection (Ühenduse valimine).
Connection to remote
(Ühendus
kaugjuhtimispuldiga)
Valige, kui ühendate kaameraga kaugjuhtimisseadme ML-L7
(saadaval eraldi). Kaamera ootab ühenduse loomist (A215).
• Enne selle valiku tegemist valige Remote control
(Kaugjuhtimisseade) suvandist Choose connection
(Ühenduse valimine).
Send while shooting
(Saatmine võtte ajal)
Määrake tingimused piltide automaatseks saatmiseks
nutiseadmesse.
• Üleslaaditavate piltide suurus saab olla maksimaalselt 2
megapikslit. Liikumatute piltide üleslaadimiseks
originaalsuuruses kasutage funktsiooni Download pictures
(Laadi pildid alla) rakenduses SnapBridge.
161
Menüü kasutamine
Võrgumenüü
Suvand
Kirjeldus
SSID*: muutke ära SSID. Määrake 1–32-tärgine SSID.
Auth./encryp. (Autentimine/krüptimine): valige, kas side
kaamera ja ühendatud nutiseadme vahel krüptitakse või mitte.
Kui valitud on Open (Avatud), siis sidet ei krüptita.
Wi-Fi
Password (Parool)*: määrake parool. Määrake 8–36-tärgine
parool.
Network
settings
Channel (Kanal): valige Wi-Fi-ühenduseks kasutatav kanal. Kui
(Võrgusätted) Wi-Fi-ühenduse sidekvaliteet pole hea või piltide
üleslaadimiskiirus on väga aeglane, proovige kanalit muuta.
Subnet mask (Alamvõrgumask): tavatingimustes kasutage
vaikesätet (255.255.255.0).
DHCP server IP address (DHCP-serveri IP-aadress):
tavatingimustes kasutage vaikesätet (192.168.0.10).
Bluetooth
Current
settings
(Praegused
sätted)
Kuvab kehtivad sätted.
Connection
(Ühendus)
Valige Disable (Keela), et Bluetoothi side välja lülitada.
Paired
devices
(Seotud
seadmed)
Muutke nutiseadet, millega ühendada, või kustutage
ühendatud nutiseade. Kaameras saab registreerida kuni viis
nutiseadet, aga ühenduse saab korraga luua vaid ühe
seadmega.
Send while
Määrake, kas kaameral on lubatud nutiseadmega suhelda, kui
off (Saatmine
kaamera on välja lülitatud või ooterežiimis (A24).
väljalülitatult)
Restore default settings
(Taasta vaikesätted)
Taastage kõigi võrgumenüü sätete vaikeväärtused.
* Lisateavet tärkide sisestamise kohta vaadake jaotisest „Tekstisisestusklaviatuuri kasutamine”
(A163).
C
Bluetooth-ühenduse näidik võtteekraanil
• Süttib, kui kaamera ühendatakse Bluetoothi abil nutiseadmega.
• Vilgub, kui kaamera ootab, et ühendus nutiseadmega taastataks. Vilgub ka siis, kui Bluetoothühendus katkeb piltide üleslaadimise ajal (A205).
162
Menüü kasutamine
Võrgumenüü
Tekstisisestusklaviatuuri kasutamine
• Tärkide valimiseks kasutage mitmikvalija nuppe HIJK.
Valitud tärgi sisestamiseks tekstiväljale ning kursori
liigutamiseks järgmisele positsioonile vajutage nuppu k.
• Kursori viimiseks tekstiväljale valige klaviatuuril N või O ja
vajutage nuppu k.
• Ühe tärgi kustutamiseks vajutage nuppu l.
• Sätte rakendamiseks valige klaviatuuril P ja vajutage nuppu
k.
Tekstiväli
SSID
Delete
Back
Klaviatuur
163
Menüü kasutamine
Võrgumenüü
Häälestusmenüü
Time Zone and Date (Ajavöönd ja kuupäev)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev)
M nupp k
Saate häälestada kaamera kella.
Suvand
Kirjeldus
Sync with smart
device
(Sünkrooni
nutiseadmega)
Kuupäeva ja kellaaja sätte sünkroonimiseks valige On (Sees). Aktiveerige
rakenduse SnapBridge kella sünkroonimine.
Date and time
(Kuupäev ja
kellaaeg)
Seadistage kuupäev ja kellaaeg, kui suvandi Sync with smart device
(Sünkrooni nutiseadmega) sätteks on valitud Off (Väljas).
• Valige väli: vajutage mitmikvalijal
Date and time
nuppe JK.
• Muutke kuupäeva ja kellaaega:
D
M
Y
h m
vajutage nuppe HI. Kuupäeva ja
kellaaega saab valida ka mitmikvalijat
15 11 2018 15 10
või käsuvaliku nuppu pöörates.
• Rakendage säte: valige minutivälja säte
ja vajutage nuppu k või K.
Edit
Date format
Valige Year/Month/Day (Aasta/kuu/päev), Month/Day/Year (Kuu/
(Kuupäevavorming) päev/aasta) või Day/Month/Year (Päev/kuu/aasta).
Time zone
(Ajavöönd)
Määrake ajavöönd ja suveaeg.
• Kui pärast koduse ajavööndi määramist (w) määrata Travel destination
(Reisi sihtkoht) (x), siis arvutatakse automaatselt ajavahe koduse
ajavööndiga ja salvestatakse valitud regiooni kuupäev ning kellaaeg.
164
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Ajavööndi määramine
1
Valige mitmikvalija nuppudega HI
Time zone (Ajavöönd), seejärel vajutage
nuppu k.
Time zone and date
Sync with smart device
Date and time
Date format
Time zone
2
Valige w Home time zone (Kodune
ajavöönd) või x Travel destination
(Reisi sihtkoht) ja vajutage nuppu k.
Time zone
Home time zone
Travel destination
• Ekraanil kuvatav kuupäev ja kellaaeg muutub olenevalt
sellest, kas valitakse kodune või reisisihtkoha ajavöönd.
3
Vajutage nuppu K.
Time zone
Home time zone
Travel destination
4
Valige nuppudega JK ajavöönd.
• Vajutage nuppu H suveaja funktsiooni aktiveerimiseks,
kuvatakse W. Suveaja funktsiooni inaktiveerimiseks
vajutage nuppu I.
• Vajutage ajavööndi aktiveerimiseks nuppu k.
• Kui kohalikus või reisisihtkoha ajavööndis ei näidata
õiget aega, määrake õige kellaaeg suvandis Date and
time (Kuupäev ja kellaaeg).
165
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Back
Slot Empty Release Lock (Tühja pilu sulguri lukk)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Slot empty release lock (Tühja pilu sulguri
lukk) M nupp k
Määrake, kas katikut saab vabastada, kui mälukaarti kaamerasse sisestatud ei ole.
Suvand
Kirjeldus
Release locked
(Sulgur lukustatud)
(vaikesäte)
Katikut ei saa vabastada, kui mälukaarti pole kaameras.
Enable release (Luba
vabastamine)
Katiku saab vabastada ka siis, kui mälukaarti kaameras pole. Pildil, mis
tehakse siis, kui mälukaarti pole kaameras, kuvatakse Demo mode
(Demorežiim) ja seda pilti ei saa printida ega mälukaardile salvestada,
ehkki pilt kuvatakse ekraanil. Samuti ei saa pilti saata nutiseadmesse.
166
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Monitor Settings (Ekraani sätted)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Monitor settings (Ekraani sätted) M
nupp k
Suvand
Kirjeldus
Image review
(Pildi ülevaatus)
Määrake, kas kohe pärast võtet kuvatakse tehtud pilt või mitte.
• Vaikesäte: On (Sees)
Monitor options
(Ekraani suvandid)
Reguleerige ekraani eredust ja värvitooni.
• Reguleerige mitmikvalija nuppudega HI eredust, nuppudega JK
värvitooni ja vajutage nuppu k.
• Vaikesäte: eredus 3, värvitoon 0
• Pildiotsijat kasutades ei saa seda määrata.
EVF options (EVF-i
suvandid)
Reguleerige pildiotsija eredust ja värvitooni.
• Reguleerige mitmikvalija nuppudega HI eredust, nuppudega JK
värvitooni ja vajutage nuppu k.
• Vaikesäte: eredus 3, värvitoon 0
• Ekraani kasutades ei saa seda määrata.
View/hide framing
grid (Kuva/peida
kadreerimise
ruudustik)*
Valige, kas võtteekraanil näidatakse kadreerimisraami või mitte.
• Vaikesäte: Off (Väljas)
• Kadreerimisruudustikku ei kuvata, kui käsitsi teravustamise režiimis on
ekraanil kuvatud pildi suurendatud keskosa.
View/hide
histograms (Kuva/
peida
histogrammid)*
Määrake, kas kuvatakse graafik, mis näitab võtteekraanil pildi ereduse
jaotust (A11, 69).
• Vaikesäte: Off (Väljas)
• Kuvamine on võimalik ainult alljärgnevates võtterežiimides.
- Režiimis j, k, l või m (kui Face priority (Näo prioriteet), Manual
(spot) (Käsitsi (laotuspunkt)), Manual (normal) (Käsitsi
(tavaline)) või Manual (wide) (Käsitsi (lai)) on valitud suvandis AF
area mode (Automaatse teravustamise ala režiim))
- Stseenirežiimides (välja arvatud Easy panorama (Lihtne
panoraam))
• Histogrammi ei kuvata ekraanil video salvestamise ajal ega siis, kui
kasutatakse käsitsi teravustamist.
Virtual horizon
(Virtuaalne
horisont)*
Valige, kas kuvada võttekuval (A168) virtuaalne horisont.
• Vaikesäte: Off (Väljas)
* Nende näidikute kuvamiseks või peitmiseks vajutage nuppu s (kuva), kui valitud on On
(Sees) (A8).
167
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Virtuaalne horisont
Saate kaamera kaldenurka kontrollida kahes suunas.
Kaldsuunas
1/250
F5.6
Pikisuunas
25m 0s
1400
1/250
25m 0s
1400
Kui keskel olev b kuvatakse kollaselt, on
kaamera ette või taha kaldus. Kui kaamera on
loodis, muutub b roheliseks. Iga skaalamärgi
väärtus on 10 kraadi.
Kui võrdlusjoont kuvatakse kollaselt, on
kaamera vasakule või paremale kaldus. Kui
kaamera on loodis, muutub võrdlusjoon
roheliseks. Iga skaalamärgi väärtus on 5
kraadi.
C
F5.6
Virtuaalse horisondi täpsus
Arvestage, et viga muutub suureks, kui kaamerat kallutatakse palju ette või taha. Kui kaamerat
kallutatakse mõõtmatus ulatuses, lülituvad virtuaalse horisondi skaalamärgid välja.
168
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
EVF Auto Toggle (EVF-i automaatlülitus) (kuva
automaatne ümberlülitus pildiotsijasse)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M EVF auto toggle (EVF-i automaatlülitus) M
nupp k
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
(vaikesäte)
Kui viite oma näo pildiotsija lähedale, reageerib sellele silmasensor ja
kuva lülitub ekraanilt automaatselt ümber pildiotsijasse.
Off (Väljas)
Kuva ei lülitu pildiotsijasse ümber ka siis, kui viite näo pildiotsija
lähedale.
Date Stamp (Kuupäevajäljend)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Date stamp (Kuupäevajäljend) M nupp k
Pildistamise kuupäeva ja kellaaja saab pildistamisel piltidele
panna.
15.11.2018
Suvand
Kirjeldus
f Date (Kuupäev)
Kuupäevajäljend lisatakse piltidele.
S Date and time
(Kuupäev ja kellaaeg)
Kuupäev ja kellaaeg lisatakse piltidele.
Off (Väljas) (vaikesäte)
Kuupäeva ja kellaaega piltidele ei panda.
169
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
B
Märkused kuupäevajäljendi kohta
• Kuupäeva ja kellaaja jäljend on pildiandmete püsiv osa, mida ei saa kustutada. Pärast piltide
tegemist ei saa kuupäeva ja kellaaega hiljem piltidele panna.
• Kuupäeva ja kellaaja jäljendit ei saa kasutada järgmistel juhtudel.
- Kui stseenirežiimiks on valitud Sports (Sport), Night portrait (Öine portree) (kui valitud on
Hand-held (Käeshoitav)), Night landscape (Öine maastik) (kui valitud on Hand-held
(Käeshoitav)), Backlighting (Tagantvalgustus) (kui suvandi HDR sätteks on valitud On
(Sees)), Easy panorama (Lihtne panoraam), Pet portrait (Lemmikloomaportree) (kui
valitud on Continuous (Sarivõte)), Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus, heledamaks),
Time-lapse movie (Stoppkaadervideo) või Superlapse movie (Superintervall-video)
- Režiimis Bird-watching (Linnuvaatlus) (kui valitud on Continuous (Sarivõte))
- Kui suvandi Image quality (Pildikvaliteet) (A121) säte on RAW, RAW + Fine (RAW + peen)
või RAW + Normal (RAW + tavaline)
- Kui Pre-shooting cache (Võtte-eelne puhver), Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus:
120 kaadrit sekundis) või Continuous H: 60 fps (Pidev suur kiirus: 60 kaadrit sekundis)
on valitud suvandi Continuous (Sarivõte) (A133) sätteks
- Video salvestamisel
- Liikumatute piltide salvestamisel video salvestamise ajal
- Liikumatute piltide eraldamisel videost video taasesituse käigus
• Väikese pildisuuruse korral võib kuupäeva ja kellaaja jäljend olla raskesti loetav.
Self-timer: After Release (Taimer: pärast vabastamist)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Self-timer: after release (Taimer: pärast
vabastamist) M nupp k
Valige, kas tühistada taimeri säte pärast taimeriga pildistamist (A58).
Suvand
Kirjeldus
Exit self-timer mode (Välju
taimerirežiimist)
(vaikesäte)
Taimeri säte tühistatakse pärast pildistamist.
• Pärast taimeriga pildistamist režiimis Moon (Kuu) (A40) on
taimeri säte n3s (3 sekundit).
• Sätet pet portrait auto release (automaatvõttega
lemmikloomaportree) (A38) ei tühistata.
• Naeratuseleidja (A60) sätet ei tühistata.
Stay in self-timer mode
(Püsi taimerirežiimis)
Pildistamine jätkub ilma taimeri sätet tühistamata.
• Taimeri säte tühistatakse, kui kaamera välja lülitatakse.
170
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Vibration Reduction (Stabiliseerimine)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Vibration reduction (Stabiliseerimine) M
nupp k
Valige pildistamisel kasutatav stabiliseerimise säte.
Kui kasutate pildistamisel kaamera stabiliseerimiseks statiivi, valige Off (Väljas).
Suvand
Kirjeldus
g
Normal (Tavaline)
(vaikesäte)
Sobib paigal olevate objektide pildistamiseks.
Z
Active (Aktiivne)
Sobib pildistamiseks, kui võib esineda suhteliselt tugevat kaamera
rappumist, nagu pildistamisel autost või ebastabiilsel pinnal.
R
Normal (framing
first) (Tavaline
(kadreerimine
enne))
Võrreldes sättega Normal (Tavaline) saate vähendada erinevust
oma plaanitud kompositsiooni ja jäädvustatud pildi vahel.
S
Active (framing
first) (Aktiivne
(kadreerimine
enne))
Võrreldes sättega Active (Aktiivne) saate vähendada erinevust
oma plaanitud kompositsiooni ja jäädvustatud pildi vahel.
Off (Väljas)
B
Kompenseerimist ei tehta.
Märkused stabiliseerimise kohta
• Pärast kaamera sisselülitamist või taasesitusrežiimist võtterežiimi minekut oodake enne
pildistamist, kuni võtteekraan on kuvatud.
• Soovitatav on Normal (Tavaline) või Active (Aktiivne), kui võimalikud väikesed erinevused
kompositsioonis ei ole probleemiks. Kaamera rappumise kompensatsioon on suurem kui sättega
Normal (framing first) (Tavaline (kadreerimine enne)) või Active (framing first)
(Aktiivne (kadreerimine enne)).
• Normal (framing first) (Tavaline (kadreerimine enne)) on soovitatav, kui kavatsete võtte ajal
olulisel määral kaamera suunda muuta, näiteks panoraamimisel. Kaamera tuvastab automaatselt
liikumise suuna ja kompenseerib ainult kaamera rappumisest tingitud vibratsiooni.
• Kohe pärast pildistamist võidakse pilte ekraanil kuvada häguselt.
• Stabilisaator ei pruugi mõnes olukorras kaamera rappumise mõju täielikult kõrvaldada.
171
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
AF Assist (Automaatse teravustamise abi)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M AF assist (Automaatse teravustamise abi)
M nupp k
Suvand
Kirjeldus
Auto (Automaatne)
(vaikesäte)
Kui vajutate päästikut hämaras valguses, süttib automaatse
teravustamise abi valgusti. Valgusti tööulatus on maksimaalse
lainurk-asendi korral umbes 5,0 m ja maksimaalse telefoto asendi
korral umbes 7,0 m.
• Arvestage, et mõnes stseenirežiimis või teravustamisalas ei
pruugi automaatse teravustamise abi valgusti süttida.
Off (Väljas)
Automaatse teravustamise abi valgusti ei sütti.
Digital Zoom (Digitaalne suum)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Digital zoom (Digitaalne suum) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
(vaikesäte)
Digitaalne suum on lubatud.
Off (Väljas)
Digitaalne suum on keelatud.
B
Märkused digitaalse suumi kohta
• Digitaalset suumi ei saa kasutada järgmistes stseenirežiimides.
- Scene auto selector (Stseeni automaatvalija), Portrait (Portree), Night portrait (Öine
portree), Backlighting (Tagantvalgustus) (kui valitud on HDR), Easy panorama (Lihtne
panoraam), Pet portrait (Lemmikloomaportree), Time-lapse movie
(Stoppkaadervideo), Superlapse movie (Superintervall-video)
• Teistes võtterežiimides ei saa teatud sätetega digitaalset suumi kasutada (A78).
172
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Assign Side Zoom Control (Määra külgmine suumilüliti)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Assign side zoom control (Määra külgmine
suumilüliti) M nupp k
Valige pildistamise ajal külgmise suumilüliti liigutamisel rakendatav funktsioon.
Suvand
Kirjeldus
Zoom (Suum) (vaikesäte)
Pildistamise ajal kasutage suumi reguleerimiseks külgmist
suumilülitit (A23).
Manual focus (Käsitsi
teravustamine)
Kui teravustamisrežiimi valija on sättel r (käsitsi teravustamine),
siis kasutage teravustamiseks külgmist suumilülitit.
• Kauguses olevate objektide teravustamiseks liigutage külgmist
suumilülitit g suunas.
• Lähedal olevate objektide teravustamiseks liigutage külgmist
suumilülitit f suunas.
• Kui teravustamisrežiimi valija on sättel q (automaatne
teravustamine), on külgmise suumilüliti töö inaktiveeritud.
Snap-back Zoom (Kiire suumivahetus)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Snap-back zoom (Kiire suumivahetus) M
nupp k
Valige ala suurus, mis on ajutiselt nähtav, kui vajutatakse nuppu p (kiire suumivahetus)
(A72) (vaikesäte on Snap back: long (Vahetus: pikk)).
173
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Control Ring Options (Funktsioonide reguleerimisrõnga
suvandid)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Control ring options (Funktsioonide
reguleerimisrõnga suvandid) M nupp k
Valige funktsioonide reguleerimisrõnga suvand ajaks, mil teravustamisrežiimi valija säte on
q (automaatne teravustamine).
Suvand
Kirjeldus
Exposure compensation
(Särikompensatsioon)
(vaikesäte)
Funktsioonide reguleerimisrõngaga saab määrata
särikompensatsiooni (A69).
ISO sensitivity (ISOtundlikkus)
ISO-tundlikkust (A137) saab määrata funktsioonide
reguleerimisrõngaga, kui võtterežiim on j, k, l, m või Movie
manual (Video käsitsi) (välja arvatud juhul, kui menüüs Movie
options (Video suvandid) on valitud HS-video).
• Pöörake sätte valimiseks mitmikvalijat või funktsioonide
reguleerimisrõngast ja vajutage selle rakendamiseks nuppu k
või K.
White balance (Valge
tasakaal)
Valge tasakaalu (A129) saab määrata funktsioonide
reguleerimisrõngaga, kui võtterežiim on j, k, l, m või Movie
manual (Video käsitsi).
• Pöörake sätte valimiseks mitmikvalijat või funktsioonide
reguleerimisrõngast ja vajutage selle rakendamiseks nuppu k
või K.
None (Puudub)
Funktsioonide reguleerimisrõnga töö on inaktiveeritud, kui
teravustamisrežiimi valija säte on q (automaatne teravustamine).
174
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
AE/AF Lock Button (Automaatse särituse / automaatse
teravustamise lukustusnupp)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M AE/AF lock button (Automaatse särituse /
automaatse teravustamise lukustusnupp) M nupp k
Valige, millist funktsiooni täidetakse, kui pildistamise ajal vajutatakse nuppu o (AE-L/AF-L).
Suvand
1
2
Kirjeldus
AE/AF lock (Automaatse
särituse / automaatse
teravustamise lukustus)
(vaikesäte)
Lukustab nii fookuse kui särituse, kui vajutatakse nuppu o.
AE lock only (Ainult
automaatse särituse
lukustus)
Lukustab ainult särituse, kui vajutatakse nuppu o.1
AE lock (Hold)
(Automaatse särituse
lukustus (hoidmine))
Lukustab särituse, kui vajutatakse nuppu o. Avamiseks vajutage
uuesti nuppu.
AF lock only (Ainult
automaatse
teravustamise lukustus)
Lukustab ainult fookuse, kui vajutatakse nuppu o.2
Videote salvestamise ajal jääb säritus lukustatuks, kui vajutatakse ühe korra nuppu o. Särituse
avamiseks vajutage uuesti nuppu.
Videote salvestamise ajal jääb fookus lukustatuks, kui vajutatakse ühe korra nuppu o. Fookuse
avamiseks vajutage uuesti nuppu.
Sound Settings (Helisätted)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Sound settings (Helisätted) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
Button sound (Nupu heli)
Kui valitud on On (Sees) (vaikesäte), teeb kaamera toimingute
puhul ühe piiksu, objektile teravustamisel kaks piiksu ja vea korral
kolm piiksu.
• Stseenirežiimi Pet portrait (Lemmikloomaportree) või režiimi
Bird-watching (Linnuvaatlus) kasutamisel on helid välja lülitatud.
Shutter sound (Katiku heli)
Kui valitud on On (Sees) (vaikesäte), kostab katiku vabastamisel
katiku heli.
• Katiku heli ei kasutata pidevas võtterežiimis (välja arvatud
Continuous H (Pidev suur kiirus) ja Continuous L (Pidev
madal kiirus)), särituskahvelduse kasutamisel, videote
salvestamisel, stseenirežiimides Easy panorama (Lihtne
panoraam) ja Pet portrait (Lemmikloomaportree) ega
režiimis Bird-watching (Linnuvaatlus).
175
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Auto Off (Automaatne väljalülitus)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Auto off (Automaatne väljalülitus) M
nupp k
Määrake aeg, mille möödudes kaamera lülitub ooterežiimi (A24).
Valitav on 30 s, 1 min (vaikesäte), 5 min või 30 min.
C
Automaatse väljalülituse seadistamine
Kaamera ooterežiimi minekuni kuluv aeg on fikseeritud alljärgnevates olukordades.
• Kui kuvatud on menüü: 3 minutit (kui automaatse väljalülituse säte on 30 s või 1 min)
• Kui on ühendatud vahelduvvooluadapter: 30 minutit
Format Card (Vorminda kaart)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Format card (Vorminda kaart) M nupp k
Kasutage seda valikut mälukaardi vormindamiseks.
Mälukaardi vormindamine kustutab jäädavalt kõik andmed. Kustutatud andmeid
ei saa taastada. Salvestage kindlasti enne vormindamist kõik olulised pildid arvutisse.
Vormindamise alustamiseks valige kuvataval ekraanil Format (Vormindamine) ja vajutage
nuppu k.
• Vormindamise ajal ei tohi kaamerat välja lülitada ega avada akupesa / mälukaardi pilu
katet.
• See säte ei pruugi olla valitav, kui juhtmevaba ühendus on loodud.
Language (Keel)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Language (Keel) M nupp k
Valige keel kaamera menüüde ja teadete kuvamiseks.
176
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
HDMI
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M HDMI M nupp k
Määrake kaamera HDMI-väljund.
Saate väljastada pildi reaalaja vaadet ilma teabeekraanita HDMI-ühilduvusega seadmetesse
või määrata väljundi eraldusvõime.
Suvand
Clean HDMI
output
(Puhas
HDMIväljund)
Kirjeldus
On (Sees)
Väljastage pildi reaalaja vaadet ilma teabeekraanita HDMIühilduvusega seadmesse. Kasutage seda suvandit, kui tahate
kaamerast salvestada pilte kaubandusvõrgust saadaval salvestile.
• Pöörake režiiminupp asendisse Movie manual (Video käsitsi).
Lisaks seadke teravustamisrežiimi valija sättele r.
• Ühendage kaamera HDMI-ühilduvusega seadmega ja seejärel
lülitage kaamera toitelülitist sisse.
• Mikrofoni tulev heli saadetakse HDMI-ühilduvusega
seadmesse.
• Kui teabeekraan kuvatakse välise salvesti ekraanil, vajutage
teabeekraani väljalülitamiseks korduvalt kaamera nuppu s
(A8).
• Pildikvaliteeti 4K UHD ei saa väljastada.
• Esiletõstmise kuva ning Movie options (Video suvandid) ja
Frame rate (Kaadrikiirus) videomenüüs ei ole saadaval, kui
kaamera on ühendatud HDMI-ühilduvusega seadmega.
Kaameraga ei saa jäädvustada liikumatuid pilte.
• Kui kaamera on ühendatud HDMI-ühilduvusega seadmega,
võite vajutada kaamera nuppu b (e videosalvestus), et
jäädvustada video ja salvestada see kaameras olevale
mälukaardile. Toitetuli vilgub, kui kaamera videot salvestab.
Off (Väljas)
(vaikesäte)
Kasutage seda suvandit jäädvustatud piltide vaatamiseks. Saate
kaameraga jäädvustada liikumatuid pilte ja salvestada videoid ka
siis, kui vaatate objekti teleri ekraanil.
177
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Suvand
HDMI output
(HDMIväljund)
Kirjeldus
Valige pildi eraldusvõime, kui suvandi Clean HDMI output (Puhas HDMIväljund) säte on On (Sees).
• Pildi eraldusvõime sätteks on fikseeritud Auto (Automaatne), kui suvandi
Clean HDMI output (Puhas HDMI-väljund) säte on Off (Väljas).
• Kaamera ekraan ei lülitu sisse, kui kaamera on ühendatud HDMI-ühilduvusega seadmega.
C
Märkused HDMI-väljundi eraldusvõime kohta
Kui suvandi Clean HDMI output (Puhas HDMI-väljund) säte on Off (Väljas), või selle säte on
On (Sees) ja Auto (Automaatne) (vaikesäte) on valitud suvandi HDMI output (HDMI-väljund)
sätteks, tuvastab kaamera väljundseadme eraldusvõime ja määrab automaatselt HDMI-väljundi
eraldusvõime.
178
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Charge by Computer (Laadimine arvuti kaudu)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Charge by computer (Laadimine arvuti
kaudu) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
a Auto
(Automaatne)
(vaikesäte)
Kui kaamera on ühendatud töötava arvutiga (A103), laetakse kaamerasse
sisestatud akut automaatselt arvuti toite kaudu.
• Toitetuli vilgub aku laadimise ajal aeglaselt. Kui aku on täis laetud,
lõpetab toitetuli vilkumise ja jääb pidevalt põlema.
Off (Väljas)
Kaamerasse sisestatud akut kaamera arvutiga ühendamisel ei laeta.
B
Arvutiga laadimise märkused
• Arvutiga ühendamisel lülitub kaamera sisse ja alustab laadimist. Kui kaamera lülitatakse välja,
laadimine katkeb.
• Täiesti tühja aku laadimiseks kulub umbes 8 tundi ja 30 minutit. Laadimisaeg pikeneb, kui
laadimise ajal edastatakse pilte.
• Kaamera lülitub automaatselt välja, kui aku on laadimise lõpetanud ja 30 minuti vältel pole
arvutiga sidet toimunud.
B
Kui toitetuli (laadimistuli) vilgub kiiresti
Laadimine ei ole võimalik, mille tõenäoline põhjus on üks alljärgnevatest tingimustest.
• Keskkonna temperatuur pole laadimiseks sobiv. Laadige akut siseruumides ümbritseval
temperatuuril 5 °C kuni 35 °C.
• USB-kaabel pole õigesti ühendatud või on aku defektne. Veenduge, et USB-kaabel oleks
korrektselt ühendatud või vajaduse korral vahetage aku välja.
• Arvuti on puhkerežiimis ega anna toidet. Äratage arvuti.
• Akut ei saa laadida, sest arvuti ei saa tulenevalt arvuti sätetest või tehnilistest omadustest
kaamerale elektritoidet pakkuda.
179
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Image Comment (Pildikommentaar)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Image comment (Pildikommentaar) M
nupp k
Lisage jäädvustatavatele piltidele kommentaar, mis on eelnevalt registreeritud.
Saate lisatud kommentaari panna piltidele, mis saadetakse rakendusega SnapBridge
nutiseadmesse. Eelnevalt peate rakenduse SnapBridge konfigureerima. Täpsemalt lugege
rakenduse SnapBridge võrguspikrist.
Lisatud kommentaari saate vaadata ka rakenduse ViewNX-i metaandmetest.
Suvand
Attach comment
(Lisa kommentaar)
(vaikesäte)
Input comment
(Sisesta
kommentaar)
B
Kirjeldus
Suvandiga Input comment (Sisesta
kommentaar) registreeritud
kommentaar lisatakse piltidele.
• Valige Attach comment (Lisa
kommentaar), vajutage nuppu K
ja seadke märkeruut sisselülitatuks
(w). Kui vajutatakse nuppu k,
lisatakse kommentaar jäädvustatud
piltidele hiljem.
Image comment
Attach comment
Input comment
Confirm
Registreerida saab kuni 36 tärgist koosneva kommentaari.
• Valige Input comment (Sisesta kommentaar), vajutage nuppu K ja
kuvatakse sisestusekraan. Lisateavet sisestusmeetodi kohta vaadake
jaotisest „Tekstisisestusklaviatuuri kasutamine” (A163).
Märkused funktsiooni Image Comment (Pildikommentaar) kohta
Kommentaare ei saa lisada videotele.
180
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Set
Copyright Information (Autorikaitseteave)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Copyright information (Autorikaitseteave)
M nupp k
Lisage jäädvustatavatele piltidele autorikaitseteave, mis on eelnevalt registreeritud.
Saate lisatud autorikaitseteabe panna piltidele, mis saadetakse rakendusega SnapBridge
nutiseadmesse. Eelnevalt peate rakenduse SnapBridge konfigureerima. Täpsemalt lugege
rakenduse SnapBridge võrguspikrist.
Lisatud autorikaitseteavet saate vaadata ka rakenduse ViewNX-i metaandmetest.
Suvand
Attach copyright
info (Lisa
autorikaitseteave)
(vaikesäte)
Kirjeldus
Suvanditega Artist (Artist) ja
Copyright (Autoriõigus)
registreeritud autorikaitseteave
lisatakse piltidele.
• Valige Attach copyright info (Lisa
autorikaitseteave), vajutage
nuppu K ja seadke märkeruut
sisselülitatuks (w). Kui vajutatakse
nuppu k, lisatakse
autorikaitseteave jäädvustatud
piltidele hiljem.
Copyright information
Attach copyright info
Artist
Copyright
Set
Confirm
Artist (Artist)
Registreerida saab kuni 36 tärgist koosneva artisti nime.
• Valige Artist (Artist), vajutage nuppu K ja kuvatakse sisestusekraan.
Lisateavet sisestusmeetodi kohta vaadake jaotisest
„Tekstisisestusklaviatuuri kasutamine” (A163).
Copyright
(Autoriõigus)
Registreerida saab kuni 54 tärgist koosneva autoriõiguste omaniku nime.
• Valige Copyright (Autoriõigus), vajutage nuppu K ja kuvatakse
sisestusekraan. Lisateavet sisestusmeetodi kohta vaadake jaotisest
„Tekstisisestusklaviatuuri kasutamine” (A163).
B
Märkused autorikaitseteabe kohta
• Artistide nimede ja autoriõiguste omanike nimede ebaseadusliku kasutuse takistamiseks kaamera
laenamisel või edasiandmisel lülitage säte Attach copyright info (Lisa autorikaitseteave)
kindlasti välja. Samuti kontrollige kindlasti, et artisti nimi ja autoriõiguste omaniku nimi oleksid
tühjad.
• Nikon ei vastuta mingite suvandi Copyright information (Autorikaitseteave) kasutamisest
tulenevate probleemide ega kahjude eest.
• Autorikaitseteavet ei saa lisada videotele.
C
Autorikaitseteabe kuva
Kui autorikaitseteave sisestatakse nii suvandis Artist (Artist) kui Copyright (Autoriõigus),
lisatakse ainult suvandi Copyright (Autoriõigus) sisestus rakenduses SnapBridge piltidele.
181
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Location Data (Asukohaandmed)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Location data (Asukohaandmed) M
nupp k
Määrake, kas tehtud piltidele lisada või mite lisada võtte asukohateave.
Suvand
Kirjeldus
Download from device
(Laadi seadmest alla)
(vaikesäte)
Valige Yes (Jah), et lisada tehtud piltidele asukohateave
nutiseadmest. Aktiveerige rakenduse SnapBridge asukohateabe
funktsioon.
Position (Asend)
Kuvage hangitud asukohateave.
Toggle Av/Tv Selection (Av/Tv valiku vahetamine)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Toggle Av/Tv selection (Av/Tv valiku
vahetamine) M nupp k
Valige, milliseid nuppe kasutada särituse määramiseks režiimis j, k, l, m, M või
u (Movie manual (Video käsitsi)).
Suvand
Kirjeldus
Do not toggle selection
(Ära vaheta valikut)
(vaikesäte)
Määrake käsuvaliku nupuga paindlik programm või säriaeg (Tv) ja
mitmikvalijaga f-arv (Av).
Toggle selection (Vaheta
valikut)
Määrake mitmikvalijaga paindlik programm või säriaeg (Tv) ja
käsuvaliku nupuga f-arv (Av).
182
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Reset File Numbering (Failinumeratsiooni nullimine)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Reset file numbering (Failinumeratsiooni
nullimine) M nupp k
Kui valitud on Yes (Jah), alustatakse failinumbrite numeratsiooni nullist (A207). Pärast
nullimist luuakse uus kaust ja järgmisena tehtavate piltide failinumbrid algavad väärtusest
„0001”.
B
Märkused failinumeratsiooni nullimise kohta
Funktsiooni Reset file numbering (Failinumeratsiooni nullimine) ei saa kasutada, kui kaustade
arv ulatub 999-ni ja kaustas on pilte. Sisestage uus mälukaart või vormindage mälukaart (A176).
• Funktsiooni Reset file numbering (Failinumeratsiooni nullimine) ei saa kasutada, kui
kirjutuskaitselüliti on mälukaardil lukustatud asendis. Lükake kirjutuskaitse lüliti kirjutusasendisse
(A16, 192).
C
Kaustad failide salvestamiseks
Kaameraga tehtud pildid ja videod salvestatakse mälukaardi kaustadesse.
• Kaustanimedele lisatakse kasvavalt järjenumbrid, alustades 100-st ja lõpetades 999-ga (kaameras
kaustanimesid ei näidata).
• Uus kaust luuakse järgmistel tingimustel.
- Kaustas olevate failide arv jõuab 999-ni
- Kaustas on fail numbriga „9999”
- Kui kasutatakse funktsiooni Reset file numbering (Failinumeratsiooni nullimine)
• Uus kaust luuakse iga kord, kui intervalltaimeriga pildistamisel tehakse pildiseeria, ja pildid
salvestatakse sellesse kausta failinumbritega, mis algavad väärtusest „0001”.
183
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Peaking (Esiletõstmine)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Peaking (Esiletõstmine) M nupp k
Suvand
Kirjeldus
On (Sees)
(vaikesäte)
Käsitsi teravustamise kasutamisel aitab teravustada teravustatud alade
valgena esiletõstmine ekraanil kuvatud pildil (A67, 68).
Off (Väljas)
Esiletõstmine on välja lülitatud.
Reset All (Lähtesta kõik)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Reset all (Lähtesta kõik) M nupp k
Kui valitud on Reset (Lähtesta), taastatakse kaamera vaikesätted.
• Taastatakse ka võrgumenüü vaikesätted.
• Mõnd sätet, nagu Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) või Language (Keel),
ei lähtestata. Kasutajasätete elemente, mis salvestati režiiminupu M alla, ei lähtestata.
Nende lähtestamiseks kasutage suvandit Reset user settings (Kasutajasätete
lähtestamine) (A53).
• See säte ei pruugi olla valitav, kui juhtmevaba ühendus on loodud.
C
Failinumeratsiooni nullimine
Failinumeratsiooni nullimiseks väärtusele „0001” kustutage mälukaardilt kõik salvestatud pildid ja
valige siis Reset all (Lähtesta kõik). Ka funktsiooni Reset file numbering (Failinumeratsiooni
nullimine) saab kasutada numeratsiooni nullimiseks väärtusele „0001” (A183).
Firmware Version (Püsivara versioon)
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Firmware version (Püsivara versioon) M
nupp k
Vaadake kaamera kehtivat püsivara versiooni.
• See säte ei pruugi olla valitav, kui juhtmevaba ühendus on loodud.
184
Menüü kasutamine
Häälestusmenüü
Tehnilised märkused
Teatised........................................................................................................................................... 186
Märkused juhtmevaba võrgu sidefunktsioonide kohta ................................................ 187
Toote hooldamine....................................................................................................................... 189
Kaamera ................................................................................................................................. 189
Aku........................................................................................................................................... 190
Valmistage vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ette................................ 192
Mälukaardid.......................................................................................................................... 192
Puhastamine ja hoidmine ........................................................................................................ 194
Puhastamine ........................................................................................................................ 194
Hoidmine............................................................................................................................... 194
Veateated ....................................................................................................................................... 195
Rikkeotsing .................................................................................................................................... 198
Failide nimed................................................................................................................................. 207
Lisatarvikud.................................................................................................................................... 208
Kiirvälgud (välised välguseadmed)....................................................................................... 210
Kaugjuhtimisseade ML-L7........................................................................................................ 212
Tehnilised andmed ..................................................................................................................... 217
Kasutamiseks sobivad mälukaardid ............................................................................ 222
Indeks............................................................................................................................................... 224
185
Tehnilised märkused
Teatised
Märkused Euroopa klientidele
ETTEVAATUST: KUI AKU ASENDATAKSE NÕUETELE MITTEVASTAVAT TÜÜPI
AKUGA, KAASNEB SELLEGA PLAHVATUSOHT.
See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmestik tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb utiliseerida selleks ettenähtud kogumispunktides. Ärge
visake majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säiltada loodusvarasid ning ära hoida
ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust müüja või vastava kohaliku ametiasutusega, kes
vastutab prügimajanduse eest.
JÄRGIGE KASUTATUD AKUDE UTILISEERIMISEL VASTAVAID SUUNISEID.
See akul olev sümbol näitab, et aku tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kohaldub üksnes kasutajatele Euroopa riikides.
• Kõik akud, olenemata sellest, kas neil on see sümbol või mitte, tuleb koguda
eraldi ja viia vastavasse kogumispunkti. Ärge visake olmejäätmete hulka.
• Võtke lisateabe saamiseks ühendust müüja või jäätmekäitluse eest vastutava
kohaliku ametkonnaga.
186
Tehnilised märkused
Teatised
Märkused juhtmevaba võrgu sidefunktsioonide
kohta
Piirangud juhtmevabadele seadmetele
Tootes sisalduv juhtmevaba saatja-vastuvõtja vastab müügiriigi poolt juhtmevabadele
seadmetele kehtestatud piirangutele ja pole mõeldud kasutamiseks muus riigis (EL-i või
EFTA liikmesriikides ostetud tooteid võib kasutada kõikjal EL-is ja EFTA-s). Nikon ei vastuta
kasutamise eest muudes riikides. Kasutajad, kes ei tea kindlalt algset müügiriiki, peavad nõu
pidama kohaliku ettevõtte Nikon teeninduskeskusega või ettevõtte Nikon ametliku
esindajaga. See piirang rakendub vaid seadme juhtmevabale kasutamisele ja mitte toote
muudele funktsioonidele.
Turvalisus
Ehkki toote üheks eeliseks on võimalus seda andmevahetuseks tööulatuses vabalt
juhtmevabasse võrku ühendada, võib turvasätete mittekasutamise korral juhtuda alljärgnev.
• Andmevargus: pahatahtlikud kolmandad isikud võivad raadioside signaali kinni püüda ja
seeläbi varastada kasutaja ID, parooli ning muid isiklikke andmeid.
• Volitamata juurdepääs: volitamata kasutajad võivad saada võrgule juurdepääsu ning
muuta andmeid või teha muid pahatahtlikke tegevusi. Arvestage, et tulenevalt
juhtmevaba võrgu ehitusest on volitamata juurdepääs läbi suunatud rünnaku võimalik
isegi aktiveeritud turvasätetega. Nikon ei vastuta andmete ega informatsiooni lekkimise
eest, mis võib juhtuda andmeedastuse ajal.
• Ärge kasutage võrke, mille kasutamiseks teil puudub luba, isegi kui teie nutitelefon või
tahvelarvuti neid kuvab. Nendega ühenduse loomist võidakse lugeda volitamata
juurdepääsuks. Kasutage ainult selliseid võrke, mille kasutamiseks teil on luba.
Isikliku teabe haldus ja lahtiütlus
• Seadmes registreeritud ja konfigureeritud kasutajateave, sh juhtmevaba LAN-i
ühendussätted ja muu isiklik teave, võib töötõrgete, staatilise elektri, õnnetuse, tõrke,
remontimise jms käigus või tõttu muutuda ning kaotsi minna. Tehke olulisest teabest
alati eraldi koopiad. Nikon ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude ega kaotatud tulude
eest, mis tuleneb sisu muutmisest või kaotamisest, mida ei saa lugeda ettevõtte Nikon
süüks.
• Kasutage enne selle toote utiliseerimist või teisele omanikule üleandmist
häälestusmenüü funktsiooni Reset all (Lähtesta kõik) (A113), et kustutada kogu
kasutajateave, mis on tootega registreeritud ja konfigureeritud, sealhulgas juhtmevaba
LAN-i ühenduse sätted ja muud isikuandmed.
• Nikon ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote volitamata kasutamisest kolmandate
isikute poolt, kui toode läheb kaduma või varastatakse.
187
Tehnilised märkused
Märkused juhtmevaba võrgu sidefunktsioonide kohta
Ettevaatusabinõud toote eksportimise ja välismaale viimise korral
Antud toode allub Ameerika Ühendriikide ekspordiameti eeskirjadele (EAR). Ameerika
Ühendriikide valitsuse luba ei ole nõutav eksportimiseks riikidesse, mida ei ole siin loetletud;
luba eeldavad riigid nagu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri võib
muutuda) on siiani kuulunud embargo või erireguleerimise alla.
Teatis Euroopa klientidele
Vastavuskinnitus (Euroopa)
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp COOLPIX P1000 raadioseade vastab
direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Töösagedus:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalit)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maksimaalne väljundvõimsus: 9,2 dBm (EIRP)
188
Tehnilised märkused
Märkused juhtmevaba võrgu sidefunktsioonide kohta
Toote hooldamine
Lisaks jaotises „Teie turvalisuse tagamiseks” (Avi-ix) olevatele juhistele järgige ka allpool
esitatud ettevaatusabinõusid seadme kasutamiseks ja hoidmiseks.
Kaamera
Hoidke kaamerat tugevate löökide eest
Tootel võib esineda tõrkeid, kui seda tugevasti põrutada või raputada. Lisaks ärge puudutage
objektiivi ega rakendage selle suhtes jõudu.
Hoidke kuivana
Seade kahjustub, kui seda hoitakse niiskes kohas või pillatakse vette.
Vältige temperatuuri äkilisi muutusi
Äkilised temperatuurimuutused, nagu köetud ehitisest väljumisel või sellesse sisenemisel külmal
päeval, võivad põhjustada kondenseerumist seadme sees. Asetage seade kondenseerumise
vältimiseks enne äkilisi temperatuurimuutusi kandeümbrisse või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest
Ärge kasutage ega hoidke seadet aparaatide lähistel, mis tekitavad tugevat elektromagnetkiirgust
või magnetvälju. See võib põhjustada andmete kadumist või kaamera kahjustusi.
Ärge suunake objektiivi päikese poole
Vältige objektiivi suunamist päikese või teiste tugevate valgusallikate poole, kui sellega pildistate või
selle ilma objektiivi kaaneta jätate. Tugevad valgusallikad, nagu päikesevalgus, tungivad läbi
objektiivi ja võivad põhjustada objektiivi siseosade kahjustusi või pildianduri värvitundlikkuse kadu
või põlemisjälgi. Kaamera võib kahjustada saada isegi mõnesekundilise päikesele suunamise
jooksul, eriti kui objektiiv on telefoto asendis.
Kaamera ei pruugi olla võimeline säritust juhtima, kui objektiivi siseosad on kahjustatud.
Pildid võivad muutuda ebaühtlaseks, kui pildianduri värvitundlikkus on kahjustatud või sellel on
põlemisjäljed.
Soovitatav on kaamera mittekasutamise ajaks objektiiv katta objektiivi kaanega.
189
Tehnilised märkused
Toote hooldamine
Enne toiteallika või mälukaardi eemaldamist või lahutamist lülitage
seade välja
Ärge eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või toimub piltide salvestamine või
kustutamine. Sellisel puhul võib toite katkestamisega kaasneda andmete kaotus või mälukaardi ja
sisemise elektroonika kahjustumine.
Märkused ekraani kohta
• Ekraanid (kaasa arvatud elektroonilised pildiotsijad) on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
efektiivsed on vähemalt 99,99 % pikslitest, puuduvate või defektsete pikslite osa ei ole suurem kui
0,01 %. Seetõttu, isegi kui need ekraanid sisaldavad püsivalt helendavaid (valgeid, punaseid,
siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei näita see alatalitlust ega mõjuta antud
seadme abil salvestatavaid kujutisi.
• Ekraanil kuvatavad pildid ei pruugi eredas valguses hästi nähtavad olla.
• Ärge vajutage ekraanile, see võib põhjustada kahjustuse või rikke. Kui ekraan läheb katki, tuleb
olla hoolikas ja vältida klaasikildude tõttu tekkida võivaid vigastusi ning vältida ekraani
vedelkristalli sattumist nahale, silma või suhu.
Aku
Ettevaatusabinõud kasutamisel
• Pange tähele, et aku võib kasutamisel kuumeneda.
• Ärge kasutage akut ümbritseval temperatuuril alla 0 °C ega üle 40 °C, kuna see võib põhjustada
kahjustuse või rikke.
• Kui märkate aku juures midagi ebatavalist, nt ülemäärast kuumust, suitsu või ebaharilikku lõhna,
lõpetage kohe kasutamine ja pidage nõu oma müüja või Nikoni teenindusega.
• Pärast aku kaamerast või valikulisest akulaadijast välja võtmist pange aku isoleerimiseks kilekotti
vms.
Aku laadimine
Kontrollige enne kaamera kasutamist aku laetuse taset ning vajaduse korral laadige akut või
asendage see.
• Laadige enne kasutamist akut siseruumides ümbritseval temperatuuril 5 °C kuni 35 °C.
• Aku kõrge temperatuur võib segada aku korralikku või täielikku laadimist ning vähendada aku
jõudlust. Arvestage, et aku võib kasutamise järel kuumeneda. Enne laadimist oodake, kuni aku
jahtub.
Kaamerasse sisestatud aku laadimisel vahelduvvooluvõrgust laadimise adapteriga või arvuti
vahendusel akut ei laeta, kui akutemperatuur jääb alla 0 °C või on üle 50 °C.
• Ärge jätkake laadimist, kui aku on täielikult täis, sest see võib põhjustada aku jõudluse
vähenemist.
• Aku temperatuur võib laadimisel tõusta. See ei ole siiski rike.
190
Tehnilised märkused
Toote hooldamine
Varuakude kasutamine
Tähtsatel sündmustel pildistades hoidke võimaluse korral alati käepärast täielikult laetud varuakusid.
Aku kasutamine külmas
Külmadel päevadel võib akude vastupidavus väheneda. Kui tühjenevat akut kasutatakse madalal
temperatuuril, ei pruugi kaamera sisse lülituda. Hoidke varuakusid soojas kohas ja vajaduse korral
vahetage. Soojendatuna võib külm aku osa oma laetusest taastada.
Akuklemmid
Mustus aku klemmidel võib takistada kaamera tööd. Kui aku klemmid peaksid mustaks saama, siis
pühkige neid enne kasutamist puhta ja kuiva lapiga.
Tühja aku laadimine
Tühja akuga kaamera sisse-/väljalülitamine võib aku tööiga lühendada. Laadige tühi aku enne
kasutamist.
Aku hoidmine
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või valikulisest akulaadijast. Kaameras olevast akust
võetakse alati väikesi voolukoguseid, ka siis kui seda ei kasutata. See võib kaasa tuua aku
ülemäärase tühjenemise ning muuta selle töökõlbmatuks.
• Laadige akut uuesti vähemalt kord kuue kuu jooksul ning tühjendage see enne hoiule tagasi
panekut täielikult.
• Pange aku isoleerimiseks kilekotti vms ja hoidke jahedas kohas. Akut tuleb hoida kuivas kohas, kus
ümbritsev temperatuur on vahemikus 15 °C kuni 25 °C. Ärge hoidke akut kuumas ega äärmiselt
külmas keskkonnas.
Aku tööiga
Kui täielikult laetud aku kasutamisel toatemperatuuril võib täheldada tema kasutusaja märgatavat
langust, siis tuleb aku välja vahendada. Ostke uus aku.
Kasutatud akude utiliseerimine
Saatke akud taasringlusesse vastavalt kohalikele eeskirjadele, isoleerides klemmid eelnevalt kindlasti
kleeplindiga.
191
Tehnilised märkused
Toote hooldamine
Valmistage vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ette
• Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-73P on mõeldud kasutamiseks ainult sellega
ühilduvate seadmetega. Ärge kasutage seda mõne teise kaamera mudeliga.
• Ärge kasutage muud USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21 kasutamine võib
põhjustada ülekuumenemist, süttimist või elektrilööki.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage mõnda teist vahelduvvooluadapteri marki ega mudelit kui
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapterit EH-73P ja ärge kasutage kauplustest saada olevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemist või selle kahjustumist.
• EH-73P on ühilduv 100–240 V, 50/60 Hz vahelduvvoolu pistikupesadega. Teistes riikides kasutage
vajaduse korral eraldi pistikuadapterit (müügil eraldi). Pistikuadapterite kohta lisateabe saamiseks
võtke ühendust oma reisikonsultandiga.
Mälukaardid
Ettevaatusabinõud kasutamisel
• Kasutage ainult Secure Digitali mälukaarte (A222).
• Järgige kindlasti ettevaatusabinõusid, mida on kirjeldatud mälukaardiga kaasas olevas
dokumentatsioonis.
• Kui mälukaardi kirjutuskaitse lüliti on lukustatud
asendis, ei saa pilte jäädvustada ega kustutada ning
kaarti ei saa vormindada.
Kirjutuskaitse lüliti
• Ärge kleepige mälukaardile silte ega kleebiseid.
192
Tehnilised märkused
Toote hooldamine
Vormindamine
• Ärge kasutage mälukaardi vormindamiseks arvutit.
• Kui sisestate sellesse kaamerasse esmakordselt mälukaardi, mida on kasutatud teistes seadmetes,
vormindage see kindlasti selle kaameraga. Soovitame vormindada uusi mälukaarte selle
kaameraga, enne kui neid kasutatakse selles kaameras.
• Arvestage, et vormindamine kustutab mälukaardilt püsivalt kõik pildid ja muud
andmed. Kopeerige enne mälukaardi vormindamist kõik pildid, mida soovite säilitada.
• Kui kuvatakse teade Card is not formatted. Format card? (Kaart on vormindamata. Kas
vormindada kaart?) ja kaamera on sisse lülitatud, tuleb mälukaart vormindada. Kui seal on
andmeid, mida te ei soovi kustutada, valige No (Ei). Kopeerige vajalikud andmed arvutisse vms.
Mälukaardi vormindamiseks valige Yes (Jah). Ilmub kinnitusdialoog. Vormindamise alustamiseks
vajutage nuppu k.
• Mälukaardi andmete kirjutamisel, kustutamisel või edastamisel arvutisse ei tohi teha alljärgnevalt
nimetatud toiminguid. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada andmete kadumist või
kaamera või mälukaardi kahjustusi.
- Avage aku või mälukaardi eemaldamiseks/sisestamiseks aku pesa / mälukaardi pilu kate.
- Lülitage kaamera välja.
- Lahutage vahelduvvooluadapter.
193
Tehnilised märkused
Toote hooldamine
Puhastamine ja hoidmine
Puhastamine
Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi, lahuseid ega muid lenduvaid kemikaale.
Objektiiv/
pildiotsija
Vältige klaasist osade puudutamist sõrmedega. Eemaldage mustus või kiud puhuri
abil (tavaliselt väike seadeldis kummist pumbaga, mis on kinnitatud ühte otsa, et
tekitada teisest otsast väljapuhutavat õhuvoogu). Sõrmejälgede või muude
plekkide eemaldamiseks, mida puhuriga eemaldada ei saa, pühkige objektiivi
pehme lapiga spiraalsete liigutustega, alustage objektiivi keskelt ja liikuge servade
poole. Kui see ei õnnestu, kasutage objektiivi puhastamiseks objektiivi
puhastusvahendiga kergelt niisutatud lappi.
Ekraan
Eemaldage tolm või kiud puhuri abil. Sõrmejälgede või muude plekkide
eemaldamiseks puhastage ekraani pehme kuiva lapiga ning olge ettevaatlik, et te
ei avaldaks ekraanile survet.
Korpus
Kasutage tolmu, mustuse või liiva eemaldamiseks puhurit, seejärel pühkige õrnalt
pehme kuiva lapiga. Kui kasutasite kaamerat rannas või muus liivases või tolmuses
keskkonnas, pühkige liiv, tolm või sool maha puhta veega kergelt niisutatud lapiga
ja kuivatage hoolikalt. Arvestage, et võõrkeha kaamera sees võib põhjustada
garantii alla mittekuuluvaid kahjustusi.
Hoidmine
Eemaldage aku, kui te kaamerat pikema perioodi jooksul ei kasuta. Hallituse ärahoidmiseks
võtke kaamera hoiukohast välja vähemalt kord kuus.
Lülitage kaamera sisse ja vabastage katik paar korda, enne kui kaamera hoiukohta tagasi
panete. Ärge hoidke kaamerat järgmistes kohtades:
• halvasti õhutatud või üle 60 % õhuniiskusega kohtades
• temperatuuril üle 50 °C või alla –10 °C
• elektromagnetlaineid edastavate seadmete kõrval, nagu telerid või raadiod
Järgige aku hoidmisel ettevaatusabinõusid jaotises „Aku” (A190), „Toote hooldamine”
(A189).
194
Tehnilised märkused
Puhastamine ja hoidmine
Veateated
Veateate ilmumisel vaadake allolevat tabelit.
Kuva
Battery temperature is
elevated. The camera
will turn off. (Aku
temperatuur on kõrge.
Kaamera lülitub välja.)
The camera will turn off
to prevent overheating.
(Kaamera lülitub
ülekuumenemise
ennetamiseks välja.)
Memory card is write
protected. (Mälukaart
on kirjutuskaitstud.)
This card cannot be
used. (Seda kaarti ei
saa kasutada.)
This card cannot be read.
(Seda kaarti ei saa lugeda.)
A
Põhjus/lahendus
Kaamera lülitub automaatselt välja. Enne kaamera
kasutamise jätkamist oodake aku jahtumist.
–
Kirjutuskaitse lüliti on asendis „lukus”.
Lükake kirjutuskaitse lüliti asendisse „kirjuta”.
16, 192
Mälukaardile juurdepääsemisel esines viga.
• Kasutage tunnustatud mälukaarti.
• Kontrollige, kas klemmid on puhtad.
• Kontrollige, kas mälukaart on õigesti sisestatud.
16, 222
Card is not formatted.
Format card? (Kaart on
vormindamata. Kas
vormindada kaart?)
Mälukaart ei ole kaameras kasutamiseks vormindatud.
Vormindamine kustutab kõik mälukaardile salvestatud andmed.
Kui teil on vaja mõne pildi koopia säilitada, valige kindlasti
16, 193
suvand No (Ei) ja salvestage koopiad enne mälukaardi
vormindamist arvutisse või muusse meediumisse. Mälukaardi
vormindamiseks valige suvand Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.
Out of memory. (Mälu
on otsas.)
Kustutage pildid või sisestage uus mälukaart.
16, 28
Pildi salvestamisel esines viga.
Sisestage uus mälukaart või vormindage mälukaart.
16, 176
Kaamera ei mahuta rohkem failinumbreid.
Sisestage uus mälukaart või vormindage mälukaart.
16, 176
Image cannot be modified.
(Pilti ei saa muuta.)
Kontrollige, kas pilte saab töödelda.
83, 204
Cannot record movie.
(Videot ei saa salvestada.)
Video salvestamisel mälukaardile ilmnes aegumisviga.
Valige suurema kirjutamiskiirusega mälukaart.
222
Cannot reset file
numbering.
(Failinumeratsiooni ei
saa lähtestada.)
Failinumeratsiooni ei saa lähtestada, sest kausta
järjekorranumber on ületanud ülemise piiri.
Sisestage uus mälukaart või vormindage mälukaart.
16, 176
Image cannot be
saved. (Pilti ei saa
salvestada.)
195
Tehnilised märkused
Veateated
A
Kuva
Põhjus/lahendus
Set the focus-mode
selector to MF. (Seadke
teravustamisrežiimi
valija käsitsi
teravustamisele.)
Kui suvandi Clean HDMI output (Puhas HDMI-väljund)
säte on On (Sees) ja kaamera on ühendatud HDMIühilduvusega seadmega, seadke teravustamisrežiimi valija
sättele r.
5, 177
Memory contains no
images. (Mälus ei ole
pilte.)
Pange sisse piltidega mälukaart.
16
File contains no image
data. (Failis ei ole
pildiandmeid.)
Faili ei loodud ega redigeeritud selle kaameraga.
Faili ei saa selle kaameraga vaadata.
Vaadake faili arvutis või mõne teise seadmega, mida faili
loomiseks või redigeerimiseks kasutati.
–
All images are hidden.
(Kõik pildid on
peidetud.)
• Slaidiesitluse jne jaoks pole pilte.
• Pildivaliku ekraanil ei ole ühtegi kuvatavat faili
kustutamiseks.
–
This image cannot be
deleted. (Seda pilti ei
saa kustutada.)
Pilt on kaitstud.
Tühistage kaitse.
159
Raise the flash. (Tõstke
välklamp üles.)
• Kui stseenirežiim on Scene auto selector (Stseeni
automaatvalija), saate jäädvustada pildi isegi siis, kui
sisseehitatud välk on langetatud, kuid välk ei sähvata.
• Kui stseenirežiim on Night portrait (Öine portree) või
Backlighting (Tagantvalgustus) ja suvandi HDR säte
on Off (Väljas), peate pildistamiseks sisseehitatud välgu
üles tõstma.
Turn the camera off
and then on again.
(Lülitage kaamera välja
ja seejärel uuesti sisse.)
Esines objektiivi viga. Ärge rakendage objektiivi suhtes
jõudu. Lülitage kaamera välja ja uuesti sisse, et taastada
objektiivi normaaltalitlus. Kui viga ei kao pärast kaamera
sisse- ja väljalülitamist, pöörduge edasimüüja või Nikoni
volitatud esindaja poole.
198
Speedlight setting
error (Kiirvälgu
sätteviga)
Valitud on kiirvälgu funktsioon, mida ei saa kaameraga
kasutada. Muutke kiirvälgu sätet.
210
Communications error
(Sideviga)
Printeriga suhtlemisel tekkis viga.
Lülitage kaamera välja ja ühendage USB-kaabel uuesti.
105
System error
(Süsteemiviga)
Kaamera siselülitustes esines viga.
Lülitage kaamera välja, eemaldage aku ja sisestage see
uuesti, seejärel lülitage kaamera sisse. Kui viga püsib,
pöörduge jaemüüja või Nikoni ametliku esindaja poole.
198
196
Tehnilised märkused
Veateated
34
35, 37
Kuva
A
Põhjus/lahendus
Printer error: check
printer status. (Printeri
viga: kontrollige
printeri olekut.)
Pärast probleemi lahendamist valige suvand Resume
(Jätka) ja vajutage printimise jätkamiseks nuppu k.*
–
Printer error: check
paper. (Printeri viga:
kontrollige paberit.)
Sisestage vajaliku suurusega paber, valige suvand Resume
(Jätka) ja vajutage printimise jätkamiseks nuppu k.*
–
Printer error: paper
jam. (Printeri viga:
paberiummistus.)
Eemaldage ummistuse tekitanud paber, valige suvand
Resume (Jätka) ja vajutage printimise jätkamiseks nuppu
k.*
–
Printer error: out of
paper. (Printeri viga:
paber on otsas.)
Sisestage vajaliku suurusega paber, valige suvand Resume
(Jätka) ja vajutage printimise jätkamiseks nuppu k.*
–
Printer error: check ink.
(Printeri viga:
kontrollige tinti.)
Esines probleem printeri tindiga.
Kontrollige tinti, valige suvand Resume (Jätka) ja vajutage
printimise jätkamiseks nuppu k.*
–
Printer error: out of ink.
(Printeri viga: tint on
otsas.)
Vahetage tindikassett välja, valige suvand Resume (Jätka)
ja vajutage printimise jätkamiseks nuppu k.*
–
Printer error: file
corrupt. (Printeri viga:
rikutud fail.)
Esines probleem prinditava pildifailiga.
Valige suvand Cancel (Tühista) ja vajutage printimise
katkestamiseks nuppu k.
–
Clean HDMI output
enabled. Select “Movie
manual” mode. (Puhas
HDMI-väljund lubatud.
Valige režiim „Video
käsitsi”)
Kui suvandi Clean HDMI output (Puhas HDMI-väljund)
säte on On (Sees) ja kaamera on ühendatud HDMIühilduvusega seadmega, pöörake režiiminupp asendisse
Movie manual (Video käsitsi).
94
* Täiendavaid juhendeid ja teavet vaadake oma printeri dokumentidest.
197
Tehnilised märkused
Veateated
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat tavaprobleemide loetelu enne
jaemüüja või Nikoni ametliku esindaja poole pöördumist.
Probleemid toite, ekraani ja sätetega
Probleem
A
Põhjus/lahendus
Kaamera on sisse
lülitatud, kuid ei
reageeri.
• Oodake kuni salvestamise lõpetamiseni.
• Kui probleem püsib, lülitage kaamera välja.
Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja sisestage aku või akud
uuesti või, vahelduvvooluadapteri kasutamisel, ühendage
vahelduvvooluadapter lahti ja taasühendage see uuesti.
Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt
salvestatavad andmed, juba salvestatud andmeid toiteallika
eemaldamine või lahutamine ei mõjuta.
–
Kaamerat ei saa
sisse lülitada.
Aku on tühi.
16, 17,
190
• Kaamera lülitub automaatselt välja toite säästmiseks (automaatse
väljalülituse funktsioon).
• Madalatel temperatuuridel ei pruugi kaamera ja aku toimida
normaalselt.
• Kaamera sisemus on muutunud kuumaks. Ärge lülitage kaamerat
uuesti sisse enne, kui kaamera sisemus on jahtunud.
24
Kaamera lülitub
ettehoiatamata
välja.
19
22
24
Ekraan või
pildiotsija on
tühi.
• Kaamera on välja lülitatud.
• Aku on tühi.
• Kaamera lülitub automaatselt välja toite säästmiseks (automaatse
väljalülituse funktsioon).
• Ekraani ja pildiotsijat ei saa korraga sisse lülitada. Ümberlülitus
ekraani ja pildiotsija vahel võib pisut aega võtta.
• Kaamera on ühendatud teleri või arvutiga.
• Pooleli on intervalltaimeriga pildistamine, stseenirežiimis
Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus, heledamaks)
pildistamine (kui valitud on Star trails (Tähejäljed)) või
stoppkaadervideo tegemine või jäädvustab kaamera pika
säriajaga pilte sättega Bulb või sättega Time.
Kaamera muutub
kuumaks.
Kaamera võib muutuda kuumaks, kui seda kasutatakse pikema aja
jooksul näiteks videote salvestamiseks või kui seda kasutatakse
kuumas keskkonnas; see ei ole rike.
198
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
190
–
–
–
–
–
A
Probleem
Põhjus/lahendus
17
Kaameras olevat
akut ei saa
laadida.
• Kontrollige kõiki ühendusi.
• Kui kaamera on arvutiga ühendatud, ei pruugi kaamera laadida
järgmistel põhjustel.
- Off (Väljas) on häälestusmenüüs valitud suvandi Charge by
computer (Laadimine arvuti kaudu) sätteks.
- Aku laadimine katkeb, kui kaamera välja lülitatakse.
- Aku laadimine ei ole võimalik, kui kaamera kuvakeel ning
kuupäev ja kellaaeg on seadistamata või juhul, kui kuupäev ja
kellaaeg lähtestati pärast kaamera kellaaku tühjenemist.
Kasutage aku laadimiseks vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapterit.
- Aku laadimine võib peatuda, kui arvuti läheb puhkerežiimi.
- Sõltuvalt arvuti tehnilistest andmetest, seadetest ja olekust ei
pruugi aku laadimine võimalik olla.
• Ümbritsev keskkond on liiga ere.
- Minge hämaramasse kohta.
- Kasutage pildiotsijat.
• Reguleerige ekraani eredust.
26
Pildiotsija on
halva
nähtavusega.
• Reguleerige pildiotsija dioptrit.
• Reguleerige ekraani eredust.
26
167
Ekraanil vilgub
O.
• Kui kaamera kell pole seadistatud, vilgub võtteekraanil O ja enne
kella õigeks seadmist tehtud pildid ja videod salvestatakse
vastavalt ajatempliga „00/00/0000 00:00” ja „01/01/2018 00:00”.
Määrake õige kuupäev ja kellaaeg häälestusmenüü suvandis
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev).
• Kaamera kell ei ole nii täpne nagu tavalised kellad. Võrrelge
kaamera kella aeg-ajalt täpsema ajanäitajaga ja lähtestage see
vajaduse korral.
10, 164
Ekraanil ei kuvata
teavet.
Pildistamis- ja fototeave võivad olla peidetud. Vajutage nuppu
s, kuni kuvatakse teave.
8
Date stamp
(Kuupäevajäljend)
ei ole saadaval.
Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) ei ole
häälestusmenüüs seadistatud.
113,
164
Kuupäeva ei lisata
piltidele isegi siis, kui
suvand Date stamp
(Kuupäevajäljend)
on lubatud.
• Valitud on võtterežiim, mis ei toeta suvandit Date stamp
(Kuupäevajäljend).
• Lubatud on funktsioon, mis keelab funktsiooni Date stamp
(Kuupäevajäljend).
• Kuupäevajäljendit ei saa lisada videotele.
31, 170
Ekraan on halva
nähtavusega.
Salvestamise
kuupäev ja
kellaaeg pole
õiged.
199
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
113,
179
–
19
–
–
167
75
–
Probleem
Kaamera
sisselülitamisel
kuvatakse
ajavööndi ja
kuupäeva
määramise
dialoog.
A
Põhjus/lahendus
Kella aku on tühi; kõik sätted lähtestati vaikeväärtustele.
Konfigureerige kaamera sätted uuesti.
• Sisemise kella akut kasutatakse kaamera kella toiteks ja teatud
sätete säilitamiseks. Kella aku laadimisaeg on umbes 10 tundi, kui
sisestate aku kaamerasse või ühendate vahelduvvooluadapteri
(saadaval eraldi) kaameraga ning kella aku töötab mitu päeva
isegi pärast kaamera aku eemaldamist.
–
Toimingut Reset file
numbering
(Failinumeratsiooni
nullimine) ei saa
teha.
Kuigi failinumeratsiooni nullimisel luuakse mälukaardile uus kaust,
ei ole nullimine võimalik, kui kausta nime (mida kaameras ei kuvata)
järjekorranumber ületab ülemise piiri (999). Sisestage uus mälukaart
või vormindage mälukaart.
• Kirjutuskaitse lüliti on asendis „lukus”.
Lükake kirjutuskaitse lüliti asendisse „kirjuta”.
176,
183
Kaamera teeb
häält.
Kui suvandi Autofocus mode (Automaatse teravustamise
režiim) säte on Full-time AF (Täisajaga automaatne
teravustamine) või kui kaamera on mõnes võtterežiimis, võib see
tekitada kuuldavaid teravustamishelisid.
31,
143,
153
Kaamera sätted
lähtestati.
Võtterežiimi probleemid
Probleem
Põhjus/lahendus
A
Ei saa minna
võtterežiimi.
Lahutage USB-kaabel.
103
2, 27
Ei saa pilte teha
ega videoid
salvestada.
• Kui kaamera on taasesitusrežiimis, vajutage nuppu c, päästikut
või nuppu b (e).
• Kui kuvatakse menüüd, vajutage nuppu d.
• Kui stseenirežiim on Night portrait (Öine portree) või
Backlighting (Tagantvalgustus) ja suvandi HDR säte on Off
(Väljas), tõstke sisseehitatud välk üles.
• Kui q vilgub, siis sisseehitatud välku laetakse.
• Aku on tühi.
• Sisestage piisava vaba ruumiga mälukaart.
200
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
114
25, 35,
37
55
17, 190
16
Probleem
Põhjus/lahendus
A
Kaamera ei suuda
teravustada.
• Objekt on liiga lähedal. Proovige pildistada stseenirežiimis Scene
auto selector (Stseeni automaatvalija) või Close-up
(Lähivõte) või lähivõtte teravustamisrežiimis.
• Vale teravustamisrežiimi säte. Kontrollige või muutke sätet.
• Objekti on raske teravustada.
• Seadke AF assist (Automaatse teravustamise abi)
häälestusmenüüs sättele Auto (Automaatne).
• Objekt pole teravustamisalas, kui päästik on poolenisti alla
vajutatud.
• Teravustamisrežiimi valija on sättel r (käsitsi teravustamine).
• Lülitage kaamera välja ja seejärel uuesti sisse.
• Kaamera võib kasutamise ajal pisut liikuda, isegi kui see on
kinnitatud statiivile, mis võib segada automaatset teravustamist.
31, 34,
36, 54,
62
61
65
113,
172
24, 140
Pildistamisel
ilmuvad
ekraanile
värvilised triibud.
Pildid on
hägused.
Korduva mustriga objektide (nt ribikardinate) pildistamisel võivad
ilmuda värvilised triibud; see ei ole rike.
Salvestatud piltidel või videotel neid triipe ei ole. Siiski võivad
värvilised triibud jääda jäädvustatud piltidele ja videotele, kui
kasutusel on Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus: 120
kaadrit sekundis) või HS 480/4×.
• Kasutage välklampi.
• Lubage stabiliseerimine.
• Kasutage kaamera stabiliseerimiseks statiivi (parima tulemuse
saab samal ajal taimeri sätet n10s (10 sekundit) kasutades).
67
–
23
–
25, 55
154,
171
23, 58
Välklambiga
tehtud piltidel
esinevad eredad
mürapikslid.
Välk peegeldub tagasi õhus olevatelt osakestelt. Langetage
sisseehitatud välk.
25, 55
Välk ei sütti.
• Sisseehitatud välk on langetatud.
• Valitud on võtterežiim, milles välklamp ei toimi.
• Lubatud on funktsioon, mis keelab välgu.
25
73
75
Digitaalset suumi
ei saa kasutada.
• Suvandi Digital zoom (Digitaalne suum) säte on
häälestusmenüüs Off (Väljas).
• Teatud võtterežiimides või teiste funktsioonide teatud sätetega ei
saa digitaalset suumi kasutada.
113,
172
78, 172
Image size
(Pildi suurus) ei
ole saadaval.
• Lubatud on funktsioon, mis keelab suvandi Image size (Pildi
suurus).
• Kui stseenirežiim on seatud sättele Easy panorama (Lihtne
panoraam), siis on pildi suurus fikseeritud.
75
201
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
41
Probleem
A
Põhjus/lahendus
Katiku
vabastamisel
puudub heli.
Off (Väljas) on valitud suvandi Shutter sound (Katiku heli)
sätteks häälestusmenüü kirjes Sound settings (Helisätted). Mõne
võtterežiimi ja sätte puhul helid puuduvad, isegi kui tehtud on valik
On (Sees).
78,
113,
175
Automaatse
teravustamise abi
valgusti ei põle.
Off (Väljas) on häälestusmenüüs valitud suvandi AF assist
(Automaatse teravustamise abi) sätteks. Automaatse
teravustamise abi valgusti ei pruugi põleda teravustamisala asendi
või valitud stseenirežiimi tõttu, isegi kui tehtud on valik Auto
(Automaatne).
113,
172
Pildid on
määrdunud.
Objektiiv on määrdunud. Puhastage objektiiv.
194
Värvid on
ebaloomulikud.
Valge tasakaal või värvitoon ei ole õigesti reguleeritud.
37, 129
Piltidel on
juhuslikult
paiknevad
eredad pikslid
(„müra”).
Objekt on tume ja säriaeg on liiga pikk või ISO-tundlikkus liiga suur.
Müra saab vähendada, kui:
• kasutate välklampi
• määrate madalama ISO-tundlikkuse
25, 55
137
Pildile ilmuvad
eredad täpid.
Pika säriajaga mitmiksärituse režiimis pildistades võib salvestatud
piltidele ilmuda müra (eredad täpid).
–
•
•
•
•
•
22
219
69
137
25, 37
Pildid on liiga
tumedad
(alasäritatud).
Välklambi aken on blokeeritud.
Objekt on välklambi tööulatusest väljas.
Reguleerige särikompensatsiooni.
Suurendage ISO-tundlikkust.
Objekt on tagantvalgustatud. Kasutage välklampi või
stseenirežiimi Backlighting (Tagantvalgustus).
Pildid on liiga
eredad
(ülesäritatud).
Reguleerige särikompensatsiooni.
Nahatoone ei
pehmendata.
65
• Teatud võtteoludes näonaha toone ei pehmendata.
85, 113
• Piltide puhul, millel on neli või enam nägu, proovige kasutada
taasesitusmenüü suvandit Skin softening (Nahapehmendus).
202
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
69
Probleem
Piltide
salvestamine
võtab aega.
A
Põhjus/lahendus
Piltide salvestamine võib rohkem aega võtta alljärgnevatel juhtudel.
• Kui kasutatakse müravähendust.
• Kui välk on sättel V (automaatne koos punasilmsuse
vähendamisega / punasilmsuse vähendamine).
• Järgmistes stseenirežiimides pildistades.
- Noise reduction burst (Müravähendusvalang) režiimis
Landscape (Maastik) või Close-up (Lähivõte)
- Hand-held (Käeshoitav) režiimis Night landscape (Öine
maastik)
- HDR on seatud sättele On (Sees) režiimis Backlighting
(Tagantvalgustus)
- Easy panorama (Lihtne panoraam)
• Kui kasutate sätet Bulb või Time, et jäädvustada pilte pika
säriajaga.
• Continuous (Sarivõte) on võttemenüüs seatud sättele
Continuous H: 120 fps (Pidev suur kiirus: 120 kaadrit
sekundis) või Continuous H: 60 fps (Pidev suur kiirus: 60
kaadrit sekundis)
• Kui kasutate pildistamisel naeratuseleidjat
• Kui kasutate pildistamisel aktiivset D-Lightingut
• Kui kasutate pildistamisel mitmiksäritust
• Kui suvandi Image quality (Pildikvaliteet) säte on RAW, RAW
+ Fine (RAW + peen) või RAW + Normal (RAW + tavaline)
• Liikumatute piltide jäädvustamisel video salvestamise ajal, kui
suvandi Movie options (Video suvandid) säte on 2160/30p
või 2160/25p
–
56
34, 36
36
37
41
50
113,
133
60
144
145
121
93
Ekraanil või piltidel
on ringikujuline
vööt või
vikerkaarevärviline
triip.
Tagantvalgustusega pildistamisel või kui kaadris on väga ere
valgusallikas (nagu päike), võib pildile jääda ringikujuline vööt või
vikerkaarevärviline triip (varikujutis).
Muutke valgusallika asukohta või kadreerige pilt nii, et valgusallikas
ei jääks kaadrisse, ning proovige uuesti.
–
Ei saa sätet valida /
valitud säte on
keelatud.
• Võtterežiimist olenevalt ei ole teatud menüükirjed saadaval.
Menüükirjed, mida valida ei saa, kuvatakse hallilt.
• Lubatud on funktsioon, mis piirab valitava funktsiooni
kasutamist.
–
Taasesituse probleemid
Probleem
Faili ei saa
taasesitada.
203
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
A
Põhjus/lahendus
• Kaamera ei saa taasesitada pilte, mis on salvestatud muu
digitaalkaamera mudeliga.
• Kaamera ei saa taasesitada RAW-pilte ega videoid, mis on
salvestatud muu digitaalkaamera mudeliga.
• Kaamera ei pruugi taasesitada andmeid, mida on arvutis
muudetud.
• Faile ei saa taasesitada intervalltaimeriga pildistamise ajal.
–
–
–
133
Probleem
A
Põhjus/lahendus
Pilti ei saa
lähemale
suumida.
• Taasesitussuumi ei saa videote puhul kasutada.
• Kaamera ei pruugi suumida lähemale piltide puhul, mis on
tehtud muu digitaalkaamera mudeliga.
• Pisipildile lähemale suumides võib ekraanil nähtav suurendus
erineda pildi tegelikust suurendusest.
–
Pilti ei saa
töödelda.
• Mõningaid pilte ei saa töödelda. Juba töödeldud pilte ei saa
uuesti töödelda.
• Mälukaardil ei ole piisavalt vaba ruumi.
• Selle kaameraga ei saa töödelda teiste kaameratega tehtud pilte.
• Piltide töötlusfunktsioonid ei ole saadaval videotele.
43, 83,
122
–
–
–
Pilti ei saa
pöörata. pilt.
Kaamera ei saa pöörata pilte, mis on tehtud muu digitaalkaamera
mudeliga.
–
Probleemid välise seadmega
Probleem
Ei õnnestu luua
juhtmevaba
ühendust
nutiseadmega.1
Põhjus/lahendus
• Esmakordsel juhtmevaba ühenduse loomisel järgige juhiseid
lisatud dokumendis „SnapBridge Ühendusjuhend”.
• Kui juhtmevaba ühendus on loodud, tehke järgmised toimingud.
- Lülitage kaamera välja ja seejärel uuesti sisse.
- Taaskäivitage rakendus SnapBridge.
- Tühistage ühendus ja looge see uuesti.
• Kontrollige kaamera menüü Network menu (Võrgumenüü)
sätteid.
- Seadke Airplane mode (Lennurežiim) sättele Off (Väljas).
- Seadke Bluetooth M Connection (Ühendus) sättele
Enable (Aktiveeri).
• Kui kaameras on registreeritud kaks või enam nutiseadet, valige
nutiseade, millega soovite ühenduse luua, kaamera suvandis
Network menu (Võrgumenüü) M Bluetooth M Paired
devices (Seotud seadmed). Kui rakenduses SnapBridge on
registreeritud kaks või enam kaamerat, vahetage rakenduses
ühendust.
• Kaamera ootamatu väljalülitumise vältimiseks kasutage piisavalt
laetud akut.
• Sisestage kaamerasse piisava vaba ruumiga mälukaart.
• Lahutage HDMI-kaabel või USB-kaabel.
• Aktiveerige nutiseadmes Bluetooth, Wi-Fi ja asukohaandmed.
• Vahekaart A rakenduses SnapBridge M Auto link options
(Automaatlinkimise suvandid) M lülitage sisse Auto link
(Automaatlinkimine). Kui see on välja lülitatud, saab kasutada
funktsioone Download pictures (Laadi pildid alla) ja Remote
photography (Kaugjuhtimisega pildistamine), aga pilte ei
saa automaatselt alla laadida.
204
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
A
–
–
161
162
–
16
103
–
–
Probleem
Pilte ei saa
laadida
nutiseadmesse,
mis on
rakendusega
SnapBridge
juhtmevabalt
ühendatud.1
Kaugjuhtimisega
pildistamine ei
ole võimalik
nutiseadmega,
mis on
rakendusega
SnapBridge
juhtmevabalt
ühendatud.1
• Kaugjuhtimisega pildistamine ei ole võimalik, kui kaamerasse
pole sisestatud mälukaarti. Sisestage mälukaart.
• Kaugjuhtimisega pildistamine ei pruugi olla võimalik, kui
kaamerat kasutatakse.
Liikumatuid pilte
ei saa
originaalsuuruses
üles laadida
rakenduses
SnapBridge.1
Kaamera funktsioonidega Send while shooting (Saatmine võtte
ajal) ja Mark for upload (Märkimine üleslaadimiseks) saab
üles laadida maksimaalselt 2 megapiksli suurusi pilte.
Originaalsuuruses liikumatute piltide üleslaadimiseks kasutage
funktsiooni Download pictures (Laadi pildid alla) rakenduses
SnapBridge.
Sidekvaliteet
pole hea või
piltide
üleslaadimiskiirus
on väga aeglane, Proovige kaameras muuta kanalit suvandis Network menu
kasutades
(Võrgumenüü) M Wi-Fi M Network settings (Võrgusätted).
juhtmevaba
ühendust
rakendusega
SnapBridge.1
205
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
A
Põhjus/lahendus
• Tehke alljärgnevad toimingud, kui üleslaadimine on automaatne.
- Seadke kaameras Network menu (Võrgumenüü) M Send
while shooting (Saatmine võtte ajal) M Still images
(Liikumatud pildid) sättele Yes (Jah).
- Vahekaart A rakenduses SnapBridge M Auto link options
(Automaatlinkimise suvandid) M lülitage sisse Auto link
(Automaatlinkimine).
- Vahekaart A rakenduses SnapBridge M Auto link options
(Automaatlinkimise suvandid) M lülitage sisse Auto
download (Automaatne allalaadimine).
- Kui Network menu (Võrgumenüü) M Bluetooth M Send
while off (Saatmine väljalülitatult) on kaameras seatud
sättele Off (Väljas), lülitage kaamera sisse või valige sätteks
On (Sees).
• Kui Bluetooth-ühenduse kaudu on vaja üles laadida suur arv pilte,
võib side piltide üleslaadimise ajal katkeda. Kui lülitate kaamera
välja ja uuesti sisse, taastatakse kaamera ühendus nutiseadmega
ja pildi üleslaadimine funktsiooniga Send while shooting
(Saatmine võtte ajal) või Mark for upload (Märkimine
üleslaadimiseks) jätkub.
• Sisestage kaamerasse mälukaart.
• Piltide üleslaadimine ei pruugi olla võimalik või võidakse
üleslaadimine tühistada, kui kaamerat kasutatakse.
161
–
–
162
157,
161
16
–
16
–
–
162
Probleem
Kaamera ei
reageeri
kaugjuhtimisseadmele
ML-L7.2
Ei saa siduda
kaugjuhtimisseadmega
ML-L7.2
Kontrollige kaamera menüü Network menu (Võrgumenüü)
sätteid.
• Valige Remote control (Kaugjuhtimisseade) suvandis
Choose connection (Ühenduse valimine).
• Seadke Airplane mode (Lennurežiim) sättele Off (Väljas).
• Seadke Bluetooth M Connection (Ühendus) sättele Enable
(Aktiveeri).
161
Kaamerasse
salvestatud pilte
ei kuvata
ühendatud
nutitelefonis või
arvutis.
Kui mälukaardile salvestatud piltide arv ületab 10 000, ei pruugita
jäädvustatud pilte ühendatud seadmes kuvada.
• Vähendage mälukaardile salvestatud piltide arvu. Kopeerige
vajalikud pildid arvutisse vms.
–
Pilte ei kuvata
teleris.
• Kaamera on ühendatud arvuti või printeriga.
• Mälukaardil pole ühtegi pilti.
–
• Kaamera on välja lülitatud.
• Aku on tühi.
Nikon Transfer 2
ei käivitu, kui
kaamera on
arvutiga
ühendatud.
1
2
A
Põhjus/lahendus
215
• Kaamera ei ole kaugjuhtimisseadmega ML-L7 (saadaval eraldi)
ühendatud. Vajutage kaugjuhtimisseadme toitenuppu, et ühendus
luua. Kui võtteekraanil ei ole kuvatud ikoon Z, siduge seadmed uuesti.
• Kaugjuhtimisseadet saab kasutada ainult ülesvõtetega seotud
212
toiminguteks.
• Kaugjuhtimisseadme nuppe w1 (funktsioon 1) / w2
213
(funktsioon 2) ei saa selle kaameraga kasutada.
• USB-kaabel ei ole korralikult ühendatud.
• Arvuti ei tuvasta kaamerat.
• Arvutit ei ole seadistatud programmi Nikon Transfer 2
automaatselt käivitama. Täiendavat infot Nikon Transfer 2 kohta
leiate ViewNX-i enda abiteabest.
–
103,
179
103,
109
–
–
Ekraani
PictBridge ei
näidata, kui
kaamera on
printeriga
ühendatud.
Mõnede PictBridge-ühilduvusega printerite puhul ei näidata
standardi PictBridge avakuva ning piltide printimine pole võimalik,
kui häälestusmenüüs on valitud Auto (Automaatne) suvandi
Charge by computer (Laadimine arvuti kaudu) sätteks. Valige
suvandi Charge by computer (Laadimine arvuti kaudu) sätteks
Off (Väljas) ja ühendage kaamera uuesti printeriga.
113,
179
Printimiseks
mõeldud pilte ei
kuvata.
Mälukaardil pole ühtegi pilti.
–
Kaameraga ei saa
valida paberi
suurust.
Järgmistes olukordades ei saa kaameraga paberi suurust valida isegi
PictBridge'iga ühilduvate printerite puhul. Kasutage paberi suuruse
valimiseks printerit.
• Printer ei toeta kaamera määratud paberi suurust.
• Printer valib automaatselt paberi suuruse.
–
Vaadake lisatud dokumenti „SnapBridge Ühendusjuhend” ja rakenduse SnapBridge võrguspikrit.
Lugege kaugjuhtimisseadmega ML-L7 (saadaval eraldi) kaasas olevat dokumenti User’s Manual (Kasutusjuhend).
206
Tehnilised märkused
Rikkeotsing
Failide nimed
Piltide ja videote failinimed määratakse järgmiselt.
Faili nimi: DSCN0001.JPG
(1)
(2)
(3)
(1) Tähis
Kaamera ekraanil ei näidata.
• DSCN: originaalfotod, videod, video redigeerimisega loodud liikumatud
pildid
• SSCN: väikese pildi koopiad
• RSCN: kärbitud koopiad
• FSCN: pildid, mis on loodud mõne muu pildi redigeerimise
funktsiooniga peale kärpimise ja väikese pildi funktsiooni, video
redigeerimisega loodud videod
(2) Faili number
Määratud kasvavas järjekorras väärtusest „0001” väärtuseni „9999”.
• Uus kaust luuakse iga kord, kui intervalltaimeriga pildistamisel tehakse
pildiseeria, ja pildid salvestatakse sellesse kausta failinumbritega, mis
algavad väärtusest „0001”.
(3) Laiend
Näitab failivormingut.
• .JPG: liikumatud pildid vormingus JPEG
• .NRW: liikumatud pildid vormingus RAW
• .MP4: videod
B
Märkused
Kui pilte jäädvustatakse suvandi Image quality (Pildikvaliteet) (A121) sättega RAW + Fine
(RAW + peen) või RAW + Normal (RAW + tavaline), määratakse samaaegselt salvestatavatele
RAW- ja JPEG-piltidele sama tähis ja failinumber. Piltidepaar salvestatakse samasse kausta ja seda
loetakse üheks failiks.
207
Tehnilised märkused
Failide nimed
Lisatarvikud
Akulaadija
Akulaadija MH-29
Laadimisaeg on täielikult tühjenenud aku korral ligikaudu 3 tundi.
Vahelduvvooluadapter EH-5b/EH-5c ja toitepistmik EP-5C
Kui toitepistmik on kaamerasse sisestatud ja vahelduvvooluadapter on
ühendatud, saab kaamera võtta toidet vooluvõrgust. Vahelduvvooluadapter ja
toitepistmik on saadaval eraldi.
(EP-5C kinnitamine)
Vahelduvvooluadapter
• Avage toitepistmiku kate (2) ja sisestage toitepistmiku positiivne ja
negatiivne klemm õiges suunas (4).
• Enne akupesa / mälukaardi pilu katte sulgemist sisestage toitepistmiku
juhe täielikult akupesa pilusse (5). Kui osa juhtmest jääb soonest välja,
võib kate või juhe katte sulgemisel viga saada.
• Sisestage vahelduvvooluadapteri alalisvoolupistik toitepistmiku
alalisvoolupistmikku.
Tarvikupesa kate
Tarvikupesa kate BS-1
Kaitseb tarvikupesa.
Kiirvälk
(väline
välguseade)
Ühilduvate kiirvälkude ja nende kasutamise kohta lugege lisateavet
jaotisest „Kiirvälgud (välised välguseadmed)” (A210).
Filter
77 mm pealekruvitav neutraalvärvi NC-filter 77 NC ( 77 mm)
Kaitseb objektiivi. Kui kasutate sisseehitatud välku koos kinnitatud filtriga,
võivad pildi ääred jääda tumedaks.
208
Tehnilised märkused
Lisatarvikud
Väline mikrofon
• Stereomikrofon ME-1
• Juhtmevaba mikrofon
ME-W1
Ühendage helikaabel
(juhtmevaba mikrofoniga
kaasas) vastuvõtja
kõrvaklappide pesa ja
kaamera välise mikrofoni
pistmikuga. Lisateavet
lugege seadmega ME-W1
kaasnevast
dokumentatsioonist.
Välise
mikrofoni pistmik
Kaugjuhtimisjuhe MC-DC2
Saate kasutada juhet MC-DC2 katiku vabastamiseks, kui see on ühendatud
tarvikute sisendiga.
Kaugjuhtimisseadme
tarvikud
Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-R10/WR-T10
Kui WR-R10 (vastuvõtja) on ühendatud tarvikute sisendiga, saab kaamerat
juhtida juhtmevabalt, kasutades seadet WR-T10 (saatja). Komplekti
kuuluvad juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-R10 (vastuvõtja),
juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-T10 (saatja) ja lisaks on saadaval
WR-adapter WR-A10.
Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-1
Seadet WR-1 saab konfigureerida nii saatjaks kui vastuvõtjaks. Kui WR-1 on
vastuvõtjana kasutamiseks ühendatud tarvikute sisendiga, saab kaamerat
juhtida juhtmevabalt juhtmevaba kaugjuhtimiskontrolleriga WR-T10 või
teise seadmega WR-1, mis toimib saatjana.
Kaugjuhtimisseade ML-L7
Lisateavet selle kasutamise kohta lugege jaotisest „Kaugjuhtimisseade
ML-L7” (A212).
Toote kättesaadavus võib eri riikides või regioonides erineda.
Vaadake värskeimat teavet meie veebisaidilt või brošüüridest.
209
Tehnilised märkused
Lisatarvikud
Kiirvälgud (välised välguseadmed)
Kaameraga saab kasutada alljärgnevaid kiirvälke. Standardne välgufunktsioon i-TTL on
saadaval.
• SB-5000, SB-700, SB-500
Kiirvälgu kinnitamine
• Ärge tõstke sisseehitatud välku üles.
• Lisateavet kiirvälgu lukustustihvtiga kinnitamise
ja eemaldamise kohta ning muid üksikasju
vaadake kiirvälguga kaasnenud
dokumentatsioonist.
• Kui püüate kaamera külge kinnitada tarvikuid,
mida see kaamera ei toeta, võivad nii kaamera
kui tarvik kahjustada saada.
B
Märkused sisseehitatud välgu kohta
Selle kaamera sisseehitatud välku ei saa kasutada, kui kinnitatud on kiirvälk.
Ärge tõstke sisseehitatud välku üles, kui kinnitatud on kiirvälk. See võib minna vastu kiirvälku ja
tooteid kahjustada.
B
Kasutage ainult Nikoni välklambi tarvikuid
Kasutage ainult ettevõtte Nikon kiirvälke. Muude tootjate välguseadmed (mille kaamera Xsünkroonimiskontaktile rakenduv pinge on suurem kui 250 V või mis võivad põhjustada lühise
tarvikupesa kontaktis) võivad mitte ainult takistada normaaltalitlust, aga koguni kahjustada kaamera
või välklambi sünkroonskeemi.
B
Märkused kiirvälkude kasutamise kohta (välised välguseadmed)
Kui jäädvustatud pildil on näha vinjettimist, suurendage kaugust kaamera ja objekti vahel või
eemaldage objektiivi päikesekaitse.
210
Tehnilised märkused
Kiirvälgud (välised välguseadmed)
Funktsioonid, mida saab kasutada koos kiirvälguga
SB-5000
SB-700
SB-500
–
–
–
Standardne i-TTL-välk
w
w
w
AA
Automaatavaga välk
w
–
–
A
Mitte-TTL-automaatvälk
–
–
–
i-TTL tasakaalustatud täitevälk
i-TTL
M
Käsivälk
w
w
–
GN
Kaugusprioriteetne käsivälk
w
w
–
RPT
Välgu kordus
w
–
–
w
w
w
Punasilmsuse vähendamine
C
Märkused i-TTL-välgu kohta
• Ekraani eelvälkude sähvatustega mõõdetakse objektilt peegelduvat valgust, et reguleerida
kiirvälgu võimsust.
- Standardne i-TTL-välk: välgu võimsust reguleeritakse õige särituse leidmiseks vastavalt
põhiobjekti eredusele, arvestamata seejuures taustavalgust. See säte sobib põhiobjekti
esiletoovate piltide tegemiseks.
• Pildistamisel i-TTL-välguga seadke enne pildistamist kiirvälgu välklambi juhtimise režiim i-TTL-ile.
C
Märkused kiirvälkude kohta
• See kaamera ei toeta kiirvälgu kasutamisel välklambi värviteabe edastust, automaatse
fookustasandi suure kiirusega sünkroonimist, FV-lukustust, automaatse teravustamise abi
valgustust mitmepunkti automaatsele teravustamisele ega juhtmevaba valgustuse funktsiooni.
• Automaatsuumi funktsiooni kasutamisel kiirvälguga SB-5000 või SB-700 määratakse suumipea
asetus objektiivi fookuskauguse järgi automaatselt.
• Kiirvälgu kasutamisel võivad pildi ääred jääda tumedaks, kui suum on lainurk-asendis. Sellisel
juhul kasutage kiirvälgu SB-5000 või SB-700 laipaneeli.
• Sättel STBY (ooterežiim) lülitub kiirvälk sisse ja välja koos kaameraga. Kontrollige, kas välklambi
valmisoleku näidikud põlevad kiirvälgul.
• Lisateabe saamiseks lugege kiirvälguga kaasnenud dokumentatsiooni.
211
Tehnilised märkused
Kiirvälgud (välised välguseadmed)
Kaugjuhtimisseade ML-L7
Saate kaamera siduda kaugjuhtimisseadmega ML-L7 (saadaval eraldi) (A215) Bluetoothi
abil ning kasutada seda kaamera juhtimiseks. Jaotises „Kaugjuhtimisseadme osad ja
funktsioonid (P1000)” (A213) kirjeldatud funktsioone saab kasutada selle kaameraga
pildistamise ajal.
• Kaamera saab korraga olla seotud ainult ühe kaugjuhtimisseadmega. Kui kaamera
seotakse muu kaugjuhtimisseadmega, salvestatakse ainult kõige uuem sidumisteave.
• Lugege kaugjuhtimisseadmega ML-L7 kaasas olevat dokumenti User’s Manual
(Kasutusjuhend).
212
Tehnilised märkused
Kaugjuhtimisseade ML-L7
Kaugjuhtimisseadme osad ja funktsioonid (P1000)
1
5
2
6
3
7
8
4
Osad
Funktsioon
1
Nupp „–” / nupp „+”
Kui ekraanil on võttekuva, siis nupu „–” vajutamisel suumib
kaugemale ja nupu „+” vajutamisel suumib lähemale.
2
Video salvestamise nupp
Vajutamisel käivitab video salvestamise ja uuesti
vajutamisel peatab video salvestamise.
Mitmikvalija
• Toimib sarnaselt kaamera mitmikvalijale, võimaldades
konfigureerida võtteekraanil sätteid, nagu välgurežiim
(A55), taimer (A58), teravustamisrežiim (A62) ja
särikompensatsioon (A69). Osade võtterežiimide
menüüsätetega on võimalik reguleerida efekti või
liigutada teravustamisala (A140).
• Kui kasutusel on käsitsi teravustamine, saab fookust
reguleerida nuppudega HI (A67).
4
Toitenupp
Vajutage nuppu, et lülitada sisse kaugjuhtimisseade ja
otsida seadet, mis on juba seotud. Vajutage ja hoidke all
nuppu (vähemalt 3 sekundit), et otsida sidumiseks uut
seadet. Kaugjuhtimisseadme väljalülitamiseks vajutage
uuesti nuppu.
5
Olekutuli
Olenevalt tule värvist ja käitumisest näitab kas
kaugjuhtimisseadme olekut või võtteseansi olekut.
Lisateavet vaadake jaotisest „Kaugjuhtimisseadme olekutuli
(P1000)” (A214).
Päästik
Toimib sarnaselt kaamera päästikule.
• Poolenisti allavajutamise ja vajutamise ja allhoidmise
funktsioonid ei ole saadaval.
• Kui kasutate taimerit, võite pildistamise tühistamiseks
loendamise ajal nuppu vajutada.
3
6
213
Tehnilised märkused
Kaugjuhtimisseade ML-L7
Osad
Funktsioon
7
Nupp k (rakenda valik)
Rakendab valitud kirje. Kui reguleerite käsitsi teravustamist,
vajutage teravustamise lõpetamiseks seda nuppu.
8
Nupud w1 (funktsioon 1) /
w2 (funktsioon 2)
Ei saa selle kaameraga kasutada.
Kaugjuhtimisseadme olekutuli (P1000)
Värv
Olek
Kirjeldus
Roheline
Kaugjuhtimisseade otsib juba seotud
Vilgub ligikaudu sekundise intervalliga
seadet.
Roheline
Vilgub kiiresti (ligikaudu 0,5-sekundise
intervalliga)
Sidumine on pooleli.
Roheline
Vilgub ligikaudu 3-sekundise
intervalliga
Ühendus kaugjuhtimisseadme ja
kaamera vahel on loodud.
Oranž
Vilgub ühe korra
Algab liikumatu pildi jäädvustamine.
Oranž
Vilgub kaks korda
Liikumatu pildi jäädvustamine lõppeb
(nt pildistamisel sättega Time).
Punane
Vilgub ühe korra
Algab video salvestamine.
Punane
Vilgub kaks korda
Video salvestamine lõppeb.
214
Tehnilised märkused
Kaugjuhtimisseade ML-L7
Kaamera ja kaugjuhtimisseadme sidumine
Enne kaugjuhtimisseadme esmakordset kasutamist tuleb see kaameraga siduda.
1
2
3
Vajutage kaamera nuppu d.
Vajutage mitmikvalija nuppu J, kasutage nuppe HI menüü
ikooni q valimiseks ja vajutage nuppu k.
Valige Choose connection (Ühenduse
valimine) ja vajutage nuppu k.
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
4
Valige Remote control
(Kaugjuhtimisseade) ja vajutage nuppu
k.
Choose connection
Remote control
Smart device
5
Valige Connection to remote (Ühendus
kaugjuhtimispuldiga) ja vajutage nuppu
k.
Airplane mode
• Sidumine on lubatud ja kaamera ootab ühenduse
loomist.
Connection to remote
Choose connection
Connect to smart device
Send while shooting
Wi-Fi
215
Tehnilised märkused
Kaugjuhtimisseade ML-L7
6
Vajutage ja hoidke all (vähemalt kolm sekundit)
kaugjuhtimisseadme toitenuppu.
• Sidumine algab nii kaameras kui kaugjuhtimisseadmes. Toimingu läbiviimise ajal vilgub
kaugjuhtimisseadme olekutuli ligikaudu 0,5-sekundise intervalliga.
• Kui sidumine on lõpule viidud, luuakse kaamera ja
kaugjuhtimisseadme vahel ühendus. Kui sisenete
võtterežiimi, kuvatakse võtteekraanil ikoon Z.
• Kui kuvatakse teade sidumise nurjumise kohta, korrake
toimingut alates sammust 5.
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Ühenduse lülitamine nutiseadmele
• Lülitage ühendus sättelt Remote control (Kaugjuhtimisseade) sättele Smart device
(Nutiseade) kaamera võrgumenüü suvandis Choose connection (Ühenduse
valimine) (A161, 215).
• Rakenduse SnapBridge käivitamisel nutiseadmes ja kaamera ning nutiseadme vahel
ühenduse loomisel kuvatakse võtteekraanil ikoon s.
• Lugege lisateavet juhtmevaba ühenduse loomise kohta nutiseadmega dokumendist
„SnapBridge Ühendusjuhend”.
216
Tehnilised märkused
Kaugjuhtimisseade ML-L7
Tehnilised andmed
Digitaalkaamera Nikon COOLPIX P1000
Tüüp
Efektiivsete pikslite arv
Pildiandur
Objektiiv
Fookuskaugus
f/-arv
Ehitus
Digitaalse suumi
suurendus
Stabiliseerimine
Automaatne
teravustamine (AF)
Teravustamisvahemik
Teravustamisala valik
Pildiotsija
Kaadri teravussügavus
(võtterežiim)
Kaadri teravussügavus
(taasesitusrežiim)
Kompaktne digitaalkaamera
16,0 miljonit (pildi töötlemine võib vähendada efektiivsete pikslite
arvu)
1/2,3-tolline CMOS; kokku ligikaudu 16,79 miljonit pikslit
Objektiiv NIKKOR 125× optilise suumiga
4,3–539 mm (fookusnurk, mis on samaväärne 24–3000 mm
objektiiviga 35mm [135] formaadis)
f/2.8–8
17 elementi 12 grupis (5 ED-objektiivielementi ja 1 super-EDobjektiivielement)
Kuni 4× (fookusnurk, mis on ekvivalentne ligikaudu 12000 mm
objektiiviga vormingus 35mm [135])
Kuni 3,6×, kui salvestatakse videoid sättega 2160/30p (4K UHD) või
2160/25p (4K UHD)
Objektiivi nihe (liikumatud pildid)
Kombineeritud objektiivi nihe ja elektrooniline stabiliseerimine
(videod)
Kontrastitajuga automaatne teravustamine
• [W]: ligikaudu 30 cm – ,
[T]: ligikaudu 7,0 m – 
• Lähivõtterežiim: ligikaudu 1 cm – (lainurk-asend),
ligikaudu 7,0 m –  (telefoto-asend)
(kõik kaugused on mõõdetud objektiivi esipinna keskpunktist)
Objektituvastuse AF, näo prioriteet, käsitsi (laotuspunkt), käsitsi
(tavaline), käsitsi (lai), objekti jälgimine
Elektrooniline pildiotsija, 1 cm (0,39-tolline), ligikaudu 2359
kilopunktiga OLED, dioptri reguleerimisfunktsiooniga (–3 kuni
+3 m-1)
Ligikaudu 99 % horisontaalselt ja vertikaalselt (tegeliku pildiga
võrreldes)
Ligikaudu 100 % horisontaalselt ja vertikaalselt (tegeliku pildiga
võrreldes)
217
Tehnilised märkused
Tehnilised andmed
Ekraan
Kaadri teravussügavus
(võtterežiim)
Kaadri teravussügavus
(taasesitusrežiim)
Salvestusruum
Kandja
Failisüsteem
Failivormingud
8,1 cm (3,2-tolline), ligikaudu 921 kilopunktiga (RGB), laia
vaatenurgaga TFT LCD, millel on peegeldusvastane kattekiht ja 5tasemeline ereduse reguleerimine, muutnurgaga TFT LCD
Ligikaudu 99 % horisontaalselt ja vertikaalselt (tegeliku pildiga
võrreldes)
Ligikaudu 100 % horisontaalselt ja vertikaalselt (tegeliku pildiga
võrreldes)
Mälukaart SD/SDHC/SDXC
Ühildub standarditega DCF ja Exif 2.31
Liikumatud pildid: JPEG, RAW (NRW) (Nikoni enda vorming)
Videod: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, heli: AAC-stereo)
Pildi suurus
Liikumatu pilt
Movie (Video)
ISO sensitivity (ISOtundlikkus)
(Standardne
väljundtundlikkus)
16 M 4608×3456, 8 M 3264×2448, 4 M 2272×1704, 2 M
1600×1200, 16:9 12 M 4608×2592, 3:2 14 M 4608×3072, 1:1
12 M 3456×3456
2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p,
1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/
4×, HS 720/2×, HS 1080/0.5×
• ISO 100*–1600
* Madalaim ISO-tundlikkus režiimis Movie manual (Video käsitsi)
on ISO 125.
• ISO 3200, 6400 (saadaval režiimis j, k, l, m või Movie manual
(Video käsitsi))
Säritus
Mõõtmisrežiim
Särituse juhtimine
Katik
Kiirus
Välklambi
sünkroniseerimiskiirus
Ava
Tööulatus
Taimer
Matrix (Maatriks), center-weighted (keskelekaalutud), spot
(laotuspunkt)
Programmeeritud automaatne säritus koos paindliku
programmiga, automaatne katiku prioriteet, avaprioriteediga
automaatrežiim, käsitsi, särituskahveldus, särikompensatsioon (–2,0
kuni +2,0 EV sammuga 1/3 EV)
Mehaaniline ja CMOS-i elektrooniline katik
• 1/4000* – 1 s
• 1/4000* – 30 s (kui ISO-tundlikkus on 100 režiimis m)
* Lainurk-asendis, suurima f-arvu sättega (väikseim ava)
• Sätted Bulb ja Time (saab määrata, kui ISO-tundlikkus on 100
režiimis m): kuni 60 sekundit
• 1/8000 – 1/30 s (videote salvestamisel)
Sünkroonitakse kõigi säriaegadega
Elektrooniliselt juhitav 7 labaga iirisdiafragma
10 sammu suurusega 1/3 EV (W) (režiim l, m)
Valida saab 10 s ja 3 s
218
Tehnilised märkused
Tehnilised andmed
Välklamp
Sisseehitatud välgu
tööulatus (ligikaudu)
(ISO sensitivity (ISOtundlikkus): Auto
(Automaatne))
Välklambi juhtimine
Välgu
särikompensatsioon
Tarvikupesa
[W]: ligikaudu 0,3–12 m
Ligikaudu 5,0–8,0 m (fookuskaugus, mis on samaväärne 2000 mm
objektiiviga 35mm [135] formaadis)
• Kui fookuskaugus on samaväärne 3000 mm objektiiviga 35mm
[135] formaadis: ligikaudu 7,0–8,2 m (ISO sensitivity (ISOtundlikkus): 3200), ligikaudu 7,0–11 m (ISO sensitivity (ISOtundlikkus): 6400)
TTL-automaatvälk monitooritud eelvälguga
Sammudega 1/3 EV vahemikus –2 kuni +2 EV
ISO 518 tarvikupesa sünkroniseerimis- ja andmekontakti ning
ohutuslukuga
Liides
USB-pistmik
HDMI-väljundpistmik
Tarvikute sisend
Välise mikrofoni
pistmik
Wi-Fi (juhtmevaba LAN)
Standardid
Töösagedus
Maksimaalne
väljundvõimsus
Autentimine
Bluetooth
Sideprotokollid
Töösagedus
Mikro-USB-pistmik (ärge kasutage muud USB-kaablit kui lisatud
USB-kaabel UC-E21), kiire USB
• Toetab otseprintimist (PictBridge)
HDMI-mikropistmik (tüüp D)
Ühildub alljärgnevate tarvikutega (saadaval eraldi).
• Kaugjuhtimisjuhe MC-DC2
• Juhtmevaba kaugjuhtimiskontroller WR-R10/WR-1
Stereo väikse otsakuga pesa (3,5 mm diameeter; toetab
pistikuvoolu)
IEEE 802.11b/g (standardne juhtmevaba LAN-i protokoll)
2412–2462 MHz (1–11 kanalit)
9,2 dBm (EIRP)
Avatud süsteem, WPA2-PSK
Bluetoothi spetsifikatsiooni versioon 4.1
Bluetooth: 2402–2480 MHz
Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
219
Tehnilised märkused
Tehnilised andmed
Toiteallikad
Laadimisaeg
Aku tööiga1
Liikumatud pildid
Video salvestamine
(aku tegelik tööiga
salvestamisel)2
Statiivi pesa
Mõõtmed (L × K × S)
Kaal
Töökeskkond
Temperatuur
Õhuniiskus
Üks liitium-ioonaku EN-EL20a (komplektis)
Vahelduvvooluadapter EH-5b/EH-5c; vajab toitepistmikku EP-5C
(saadaval eraldi)
Ligikaudu 3 h (kasutades vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapterit EH-73P täiesti tühja akuga)
Ligikaudu 250 võtet seadmega EN-EL20a
Ligikaudu 1 h 20 min seadmega EN-EL20a
1/4 (ISO 1222)
Ligikaudu 146,3 × 118,8 × 181,3 mm (välja arvatud eenduvad osad)
Ligikaudu 1415 g (kaasa arvatud aku ja mälukaart)
0 °C – 40 °C
85 % või vähem (kondensatsioonita)
• Kõik mõõtmised on teostatud vastavalt kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni
(Camera and Imaging Products Association, CIPA) standarditele ja suunistele.
1
2
Aku tööiga ei sõltu SnapBridge’i kasutamisest ja oleneb kasutustingimustest, sh temperatuurist,
võtetevahelisest intervallist ning menüüde ja piltide kuvamise ajast.
Ühe videofaili pikkuse piirang on 29 minutit, isegi kui mälukaardil on piisavalt vaba ruumi
pikemaks salvestamiseks. Eraldiseisva videofaili maksimaalne suurus on 4 GB. Kui salvestate
pikemat videot kui ligikaudu kuus minutit pildi suuruse / kaadrikiirusega 2160/30p (4K UHD) või
pikemat videot kui ligikaudu seitse minutit pildi suuruse / kaadrikiirusega 2160/25p (4K UHD),
luuakse mitu faili, kui salvestatud videofaili suurus ületab 4 GB, ja faile ei saa katkematult
taasesitada. Kui kaamera temperatuur tõuseb, ei pruugi nende piiride saavutamine õnnestuda.
Liitium-ioonaku EN-EL20a
Tüüp
Liitium-ioonaku
Nimivõimsus
Alalisvool 7,2 V, 1110 mAh
Töötemperatuur
0 °C – 40 °C
Mõõtmed (L × K × S)
Ligikaudu 30,7 × 50,0 × 14,0 mm
Kaal
Ligikaudu 42 g
220
Tehnilised märkused
Tehnilised andmed
Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-73P
Nimisisend
Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, MAX 0,14 A
Nimiväljund
Alalisvool 5,0 V, 1,0 A
Töötemperatuur
0 °C – 40 °C
Mõõtmed (L × K × S)
Ligikaudu 55 × 22 × 54 mm (ilma pistikuadapterita)
Kaal
Ligikaudu 51 g (ilma pistikuadapterita)
Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
D AC (vahelduvvool), E DC (alalisvool), F II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on
topeltisolatsiooniga.)
• Nikon ei vastuta selles kasutusjuhendis sisalduvate vigade eest.
• Toote kujundus ja tehnilised andmed kuuluvad muutmisele ilma etteteatamiseta.
• Kaameras kuvatud näidispildid ja juhendis olevad pildid ja joonised on vaid näitlikud.
221
Tehnilised märkused
Tehnilised andmed
Kasutamiseks sobivad mälukaardid
Kaamera toetab mälukaarte SD, SDHC ja SDXC.
• Kaamera toetab kiirusklassi UHS-I.
• Videote salvestamiseks on soovitatav kasutada mälukaarte, mille SD-kiirusklassi reiting on
6 või rohkem (standardiga 4K UHD videote salvestamisel pildi suuruse / kaadrikiirusega
2160/30p või 2160/25p on soovitatav kasutada kaarte UHS-kiirusklassiga 3 või rohkem).
Kui mälukaardi andmeedastuskiirus on väike, võib video salvestamine ootamatult
katkeda.
• Kui kasutate kaardilugejat, veenduge, et see ühilduks teie mälukaardiga.
• Funktsioonide, kasutamise ja kasutuspiirangute kohta küsige tootjalt.
Kaubamärgiteave
• Windows on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.
• Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon
Corporationi poolt toimub litsentsi alusel.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja
iBooks on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid mis kuuluvad ettevõttele
Apple Inc. USA-s ja muudes riikides.
• Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud
teosest ning seda kasutatakse vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution
License kirjeldatud tingimustele.
• iOS on kaubamärk või registreeritud kaubamärk, mis kuulub USA-s ja/või muudes
riikides ettevõttele Cisco Systems, Inc., ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat ja Reader on ettevõtte Adobe Systems Incorporated
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või
muudes riikides.
• SDXC, SDHC ja SD logod on SD-3C, LLC kaubamärgid.
• PictBridge on kaubamärk.
• HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele HDMI Licensing, LLC.
222
Tehnilised märkused
Tehnilised andmed
• Wi-Fi ja Wi-Fi logo on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad
ettevõttele Wi-Fi Alliance.
• Kõik muud selles juhendis või Nikoni tootega kaasasolevas dokumentatsioonis
mainitud kaubanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple
product may affect wireless performance.
AVC patendiportfelli litsents
See toode on litsentsitud AVC patendiportfelli litsentsi alusel tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks (i) video kodeerimiseks vastavuses AVC standardiga
(„AVC video”) ja/või (ii) sellise AVC video dekodeerimiseks, mille kodeeris tarbija seoses
isikliku ja mittekaubandusliku tegevusega ja/või mis saadi AVC videote levitamise litsentsi
omavalt teenusepakkujalt. Ühtegi litsentsi ei anta ja ükski leping ei sisalda tingimusi
muuotstarbeliseks kasutamiseks. Lisateavet võite saada ettevõttelt MPEG LA, L.L.C.
Vt http://www.mpegla.com.
FreeType litsents (FreeType2)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
MIT litsents (HarfBuzz)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2016 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Kõik õigused kaitstud.
223
Tehnilised märkused
Tehnilised andmed
Indeks
Sümbolid
A Automaatrežiim............................ 31, 32
p Loovrežiim................................. 31, 44
y Stseenirežiim ...................... 31, 33
l Režiim Aperture-priority auto
(Avaprioriteediga automaat)....... 31, 46
k Režiim Shutter-priority auto
(Automaatne katiku prioriteet)
....................................................................... 31, 46
g Režiim Moon (Kuu)............. 31, 33, 40
L Režiim Bird-watching
(Linnuvaatlus) ............................... 31, 33, 40
j Režiim Programmed auto
(Programmeeritud automaatne)
....................................................................... 31, 46
u Režiim Movie manual (Video
käsitsi) ........................................................ 31, 94
m Režiim Manual (Käsitsi)............. 31, 46
M Režiim User settings (Kasutajasätted)
........................................................................ 31, 52
i Taasesitussuum.............................. 27, 80
f Lainurk........................................................ 71
h Pisipildi taasesitus....................... 27, 81
g Telefoto........................................................ 71
p Kiire suumivahetuse nupp
..................................................................... 3, 5, 72
k Valiku rakendamise nupp ............ 4, 6
c Taasesituse nupp .................... 4, 7, 27
l Kustutamise nupp ............ 4, 7, 28, 83
b Nupp (e videosalvestus)
........................................................... 4, 6, 25, 90
s Kuva nupp ................................ 4, 7, 8
w Funktsiooninupp..................... 2, 7, 70
K Välklambi avamislüliti....... 2, 25, 55
d Menüü nupp ........................ 4, 7, 113
x Ekraani nupp............................. 4, 7, 26
o Automaatse särituse lukustuse /
automaatse teravustamise lukustuse
nupp................................................... 5, 66, 175
n Self-timer/Smile timer (Taimer /
Naeratuseleidja)......................... 54, 58, 60
p Teravustamisrežiim .................... 54, 61
m Välgurežiim ....................................... 54, 55
o Exposure compensation
(Särikompensatsioon)..................... 54, 69
A
Active D-Lighting (Aktiivne D-Lighting)
................................................................. 116, 144
AE/AF lock button (Automaatse
särituse / automaatse teravustamise
lukustusnupp).................................. 119, 175
Aegluubis videod .......................... 151, 152
AF area mode (Automaatse
teravustamise ala režiim)
......................................................... 70, 116, 140
AF assist (Automaatse teravustamise
abi).......................................................... 119, 172
Airplane mode (Lennurežiim)
.................................................................. 118, 161
Ajavahe .......................................................... 164
Aku.................................................... 16, 17, 220
Aku taseme näidik...................................... 22
Akulaadija..................................................... 208
Arvuti.................................................... 103, 109
Assign side zoom control (Määra
külgmine suumilüliti) .................. 119, 173
Auto (Automaatne) välk......................... 56
Auto off (Automaatne väljalülitus)
......................................................... 24, 119, 176
Auto with red-eye reduction
(Automaatne koos punasilmsuse
vähendamisega) ................................. 56, 57
224
Tehnilised märkused
Indeks
Autofocus mode (Automaatse
teravustamise režiim)
............................................ 116, 117, 143, 153
Automaatne teravustamine ........ 61, 65
Automaatrežiim ................................... 31, 32
Automaatse teravustamise abi valgusti
................................................................................... 2
B
Backlighting (Tagantvalgustus) o
....................................................................... 33, 37
Beach (Rand) Z........................................... 33
Bluetooth............................................ 118, 162
Button sound (Nupu heli) ................... 175
C
Capture NX-D .............................................. 111
Charge by computer (Laadimine arvuti
kaudu) .................................................. 119, 179
Choose connection (Ühenduse
valimine) .............................................. 118, 161
Choose key picture (Tunnuspildi
valimine) ............................................. 118, 160
Clean HDMI output (Puhas HDMIväljund)............................................... 104, 177
Close-up (Lähivõte) k ................... 33, 36
Connect to smart device (Ühendamine
nutiseadmega)................................. 118, 161
Connection to remote (Ühendus
kaugjuhtimispuldiga)................... 118, 161
Continuous (Sarivõte)
................................................ 40, 70, 116, 133
Contrast (Kontrast)................................... 126
Control ring options (Funktsioonide
reguleerimisrõnga suvandid)
.................................................................. 119, 174
COOLPIX Custom Picture Control
(Kohandatud Picture Control)
....................................................... 116, 117, 128
COOLPIX Picture Control
.............................................. 70, 116, 117, 124
Copyright information
(Autorikaitseteave)........................ 119, 181
Custom Picture Control (Kohandatud
Picture Control).................... 116, 117, 128
D
Date and time (Kuupäev ja kellaaeg)
......................................................... 19, 119, 164
Date format (Kuupäevavorming)
.................................................................... 19, 164
Date stamp (Kuupäevajäljend)
.................................................................. 119, 169
Digital zoom (Digitaalne suum)
.......................................................... 71, 119, 172
Dioptri reguleerimise nupp ............ 3, 26
D-Lighting............................................ 84, 118
Dusk/dawn (Hämarik/koit) i............. 33
Dynamic Fine Zoom.................................. 71
E
Easy Panorama (Lihtne panoraam) p
....................................................................... 33, 41
EH-73P............................................................. 221
Ekraan .......................................... 4, 8, 18, 194
Electronic VR (Elektrooniline
stabiliseerimine) ............................. 117, 154
EN-EL20a....................................................... 220
Eredus.............................................................. 167
EVF auto toggle (EVF-i automaatlülitus)
.................................................................. 119, 169
EVF options (EVF-i suvandid)............. 167
Exposure bracketing (Särituskahveldus)
.................................................................. 116, 139
Exposure compensation
(Särikompensatsioon)..................... 54, 69
Exposure mode (Säritusrežiim) ........ 117
External mic sensitivity (Välise
mikrofoni tundlikkus) .................. 117, 156
225
Tehnilised märkused
Indeks
F
Face priority (Näo prioriteet)............. 140
Faili nimi........................................................ 207
F-arv.................................................................... 46
Fill flash (Täitevälk)...................................... 56
Filter effects (Filtriefektid)
......................................................... 86, 118, 126
Fireworks show (Ilutulestik) m
....................................................................... 33, 37
Firmware version (Püsivara versioon)
................................................................. 120, 184
Flash exp. comp. (Välgu
särikompensatsioon)................... 116, 143
Fn-nupu säte...................................... 70, 114
Focal length selection (Fookuskauguse
valik).................................................................... 40
Food (Toit) u......................................... 33, 37
Fookuskaugus ..................... 147, 148, 217
Format card (Vorminda kaart)
.......................................................... 16, 119, 176
Frame rate (Kaadrikiirus)............. 117, 155
Full-time AF (Täisajaga automaatne
teravustamine)................................ 143, 153
Funktsioonid, mida ei saa koos
kasutada............................................................ 75
Funktsioonide reguleerimisrõngas
....................................................................... 7, 174
H
HDMI ..................................................... 119, 177
HDMI-mikropistmik........................... 3, 104
HDR...................................................................... 37
Helitugevus.................................................... 99
Histogramm................................ 13, 69, 167
HS-video .............................................. 151, 152
Häälestusmenüü............................ 119, 164
I
Image comment (Pildikommentaar)
.................................................................. 119, 180
Image quality (Pildikvaliteet)
.......................................................... 70, 116, 121
Image review (Pildi ülevaatus).......... 167
Image sharpening (Pildi teravdamine)
............................................................................. 126
Image size (Pildi suurus)... 70, 116, 123
Infinity (Lõpmatus) .................................... 62
Intervalltaimeriga pildistamine
.................................................................. 133, 135
ISO sensitivity (ISO-tundlikkus)
............................................... 70, 116, 117, 137
J
Järelejäänud särituste arv ........... 22, 122
Järelejäänud video salvestusaeg
....................................................................... 90, 91
K
Kaamera rihma ava................................ 2, 15
Kalendrikuva ................................................... 81
Kaugjuhtimisseade.................................. 212
Kaugjuhtimisseadme sidumine....... 215
Kiire sarivõte................................................. 133
Kiirendatud videod....................... 151, 152
Kustuta ...................................................... 28, 83
Kõlar....................................................................... 4
Kärpimine ............................................... 80, 88
Käsirežiim................................................. 31, 46
Käsitsi teravustamine ............................... 67
Käsuvaliku nupp.................................... 7, 46
Külgmine suumilüliti ...................... 3, 5, 23
L
Laadimislamp............................................ 2, 17
Laiend ............................................................. 207
Lainurk................................................................ 71
Landscape (Maastik) c.................. 33, 34
Language (Keel).............................. 119, 176
Liikumatute piltide eraldamine ....... 101
Liikumatute piltide töötlemine.......... 83
226
Tehnilised märkused
Indeks
Liitium-ioonaku ................................ 16, 220
Lisatarvikud ................................................. 208
Location data (Asukohaandmed)
.................................................................. 119, 182
Loovrežiim.............................................. 31, 44
Night portrait (Öine portree) s
....................................................................... 33, 35
Noise reduction filter
(Müravähendusfilter).................. 116, 144
Näotuvastus................................................... 64
M
O
M exposure preview (M-säri eelvaade)
.................................................................. 117, 148
Macro close-up (Lähivõte)..................... 62
Mark for upload (Märkimine
üleslaadimiseks) ............................. 118, 157
Menüü Movie manual mode (Video
käsitsirežiim) ..................................... 117, 149
Metering (Mõõtmine)........ 70, 116, 132
Mikrofon (stereo) ............................................ 2
Mikro-USB-pistmik .......... 3, 17, 105, 109
Minimaalne säriaeg................................. 137
Mitmikvalija............................................... 6, 54
Monitor options (Ekraani suvandid)
............................................................................. 167
Monitor settings (Ekraani sätted)
.................................................................. 119, 167
Movie options (Video suvandid)
.................................................................. 117, 150
Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus,
heledamaks) m.................................. 33, 39
Multiple exposure (Mitmiksäritus)
.................................................................. 116, 145
Mälukaart................................... 16, 192, 222
Mälukaartide vormindamine
.......................................................... 16, 119, 176
Mälumaht................................................ 22, 90
Objektiiv ........................................ 2, 194, 217
Objektiivi kaas................................................ 15
Objektiivi päikesekaitse............................ 15
Optiline suum................................................ 71
Otseprintimine............................... 103, 105
N
Network menu (Võrgumenüü)
................................................................... 113, 161
Night landscape (Öine maastik) X
....................................................................... 33, 36
P
Paper size (Paberi suurus)........ 106, 107
Party/indoor (Pidu/sees) f......... 33, 35
Peaking (Esiletõstmine) ............ 120, 184
Pet portrait (Lemmikloomaportree) O
....................................................................... 33, 38
PictBridge .......................................... 103, 105
Picture Control ............ 70, 116, 117, 124
Pildiotsija................................... 4, 8, 26, 194
Pildistamine................................... 22, 31, 90
Pildivaliku kuva............................................ 115
Pisipildi taasesitus............................... 27, 81
Poolenisti allavajutamine......... 6, 24, 62
Portrait (Portree) b.................................... 33
Preset manual (Käsitsi eelseadistus)
.............................................................................. 131
Pre-shooting cache (Võtte-eelne
puhver)................................................ 133, 134
Printer .................................................. 103, 105
Printimine............................... 105, 106, 107
Protect (Kaitse) ................................ 118, 159
Punasilmsuse vähendamise tuli... 2, 57
Päästik............................................ 2, 6, 24, 62
Pöörlev mitmikvalija ............................ 6, 54
Q
Quick adjust (Kiirhäälestus) ................ 126
227
Tehnilised märkused
Indeks
Quick retouch (Kiirviimistlus) ... 84, 118
R
Rear-curtain sync (Tagakardina
sünkroniseerimine)..................................... 56
Red-eye reduction (Punasilmsuse
vähendamine)...................................... 56, 57
Reset all (Lähtesta kõik) ............ 120, 184
Reset file numbering
(Failinumeratsiooni nullimine)
.................................................................. 120, 183
Reset user settings (Kasutajasätete
lähtestamine)................................................. 53
Restore default settings (Taasta
vaikesätted)....................................... 119, 162
Režiim Aperture-priority auto
(Avaprioriteediga automaat)....... 31, 46
Režiim Bird-watching (Linnuvaatlus)
............................................................... 31, 33, 40
Režiim Moon (Kuu).................... 31, 33, 40
Režiim Movie manual (Video käsitsi)
....................................................................... 31, 94
Režiim Programmed auto
(Programmeeritud automaatne)
....................................................................... 31, 46
Režiim Shutter-priority auto
(Automaatne katiku prioriteet)
....................................................................... 31, 46
Režiim User settings (Kasutajasätted)
........................................................................ 31, 52
Režiiminupp ................................ 2, 5, 22, 31
Rotate image (Pildi pööramine)
.................................................................. 118, 159
S
Saturation (Küllastumine).................... 126
Save user settings (Kasutajasätete
salvestamine)................................................. 53
Scene auto selector (Stseeni
automaatvalija) x ................. 31, 33, 34
Seeria.......................................................... 28, 82
Selective color (Valikvärv) I ...... 33, 38
Self-timer (Taimer) ............................ 54, 58
Self-timer: after release (Taimer: pärast
vabastamist)...................................... 119, 170
Send while shooting (Saatmine võtte
ajal) ......................................................... 118, 161
Sequence display options (Pildiseeria
kuva suvandid)................................ 118, 160
Shutter sound (Katiku heli) ................. 175
Silmasensor .............................................. 4, 26
Single (Üksikvõte) ..................................... 133
Single AF (Üksik automaatne
teravustamine) ............................... 143, 153
Sisseehitatud välk.................................. 2, 55
Skin softening (Nahapehmendus)
............................................................ 65, 85, 118
Slide show (Slaidiesitlus) ........... 118, 158
Slot empty release lock (Tühja pilu
sulguri lukk) ....................................... 119, 166
Slow sync (Aeglane sünkroniseerimine)
............................................................................... 56
Small picture (Väike pilt)............... 87, 118
Smile timer (Naeratuseleidja)..... 54, 60
Snap-back zoom (Kiire suumivahetus)
.................................................................. 119, 173
Snow (Lumi) z ............................................ 33
Soft (Pehme) O................................... 33
Sound settings (Helisätted)..... 119, 175
Sports (Sport) d ................................. 33, 35
Standard flash (Tavavälk) ....................... 56
Startup zoom position (Suumi
lähteasend)........................................ 117, 148
Stseenirežiim .......................................... 31, 33
Subject tracking (Objekti jälgimine)
................................................................. 141, 142
Sunset (Päikeseloojang) h................... 33
228
Tehnilised märkused
Indeks
Superlapse movie (Superintervallvideo) o ................................................ 33, 98
Suum................................................................... 71
Suumilüliti............................................. 2, 5, 71
Suveaeg.................................................. 19, 165
Säriaeg...................................................... 46, 49
Säte Bulb (pikk säriaeg)............................ 50
Säte Time (pikk säriaeg)........................... 50
Sync with smart device (Sünkrooni
nutiseadmega)........................................... 164
Toide.................................................................... 19
Toitelüliti ..................................................... 2, 19
Toitepistmik ................................................ 208
Toitepistmiku kate ........................................ 4
Toitetuli........................................................ 2, 24
Toning (Toonimine) ................................ 127
Tooni tase......................................................... 13
Tooni taseme teave............................... 8, 13
Tähis................................................................. 207
Täiskaadris taasesitus....... 12, 27, 80, 81
Z
U
Zoom memory (Suumimälu)
.................................................................. 117, 147
Zoom microphone (Suummikrofon)
................................................................... 117, 155
USB-kaabel..................... 17, 103, 105, 109
T
Taasesitus ................................................ 27, 90
Taasesitusmenüü .......................... 118, 157
Taasesitusrežiim ........................................... 27
Taasesitussuum ................................... 27, 80
Taimeri tuli........................................ 2, 59, 60
Target finding AF (Objektituvastuse AF)
..................................................................... 63, 141
Telefoto ............................................................. 71
Teler...................................................... 103, 104
Teravustamine... 24, 91, 140, 143, 153
Teravustamisala............... 11, 24, 38, 140
Teravustamise lukustus .......................... 66
Teravustamise näidik........................... 9, 24
Teravustamisrežiim ........................... 54, 61
Teravustamisrežiimi valija ......................... 5
Time zone (Ajavöönd)................... 19, 165
Time zone and date (Ajavöönd ja
kuupäev).................................... 19, 119, 164
Time-lapse movie (Stoppkaadervideo)
i................................................................. 33, 96
Toggle Av/Tv selection (Av/Tv valiku
vahetamine) ..................................... 119, 182
V
Vahelduvvooluadapter ............. 103, 208
Vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapter.................................................... 17, 221
Vibration reduction (Stabiliseerimine)
.......................................................... 70, 119, 171
Video salvestamine ........................... 25, 90
Video taasesitus................................... 27, 90
Videomenüü..................................... 117, 150
Videotöötlus ................................................ 100
View/hide framing grid (Kuva/peida
kadreerimise ruudustik)................ 11, 167
ViewNX-i............................................. 103, 109
Virtuaalne horisont ............... 11, 167, 168
Vormindamine ........................ 16, 119, 176
Võttemenüü .......................... 116, 121, 124
Võtterežiim ...................................................... 31
Võtteteave........................................................... 8
Välgurežiim............................................. 54, 55
Välklambi valmisoleku näidik ............... 55
Värvitemperatuur ..................................... 130
W
White balance (Valge tasakaal)
.............................................. 70, 116, 117, 129
Wi-Fi....................................................... 118, 162
229
Tehnilised märkused
Indeks
Wind noise reduction (Tuulemüra
vähendus) .......................................... 117, 154
Ü
Ühenduse kate.............................. 3, 17, 103
230
Tehnilised märkused
Indeks
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine
terviklikult või osaliselt (v.a. lühikeste tsitaatidena arvustustes
või ülevaadetes) ilma NIKON CORPORATIONI kirjaliku loata on
keelatud.
YP8L02(Y1)
6MQA57Y1-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising