Nikon | COOLPIX P1000 | Nikon COOLPIX P1000 Lühijuhend

Nikon COOLPIX P1000 Lühijuhend
DIGITAALKAAMERA
Lühijuhend
Sissejuhatus
Kaamera osad
Alustamine
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Muud funktsioonid
Tehnilised märkused
ii
1
2
8
15
19
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk vi).
• Lugege kindlasti jaotist „Ärge suunake objektiivi päikese
poole” (lk 23) peatükis „Toote hooldamine”.
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
Et
Sissejuhatus
Lugege esmalt seda
Täname teid digitaalkaamera Nikon COOLPIX P1000 ostu eest.
Täieliku kasutusjuhendi allalaadimine
Täielik kasutusjuhend (PDF-vormingus) sisaldab erinevates keeltes teavet toote kasutamise
kohta. Laadige täielik kasutusjuhend alla allpool toodud URL-il asuvast allalaadimiskeskusest ja
salvestage see oma nutiseadmesse või arvutisse, et seda vajaduse korral abivahendina
kasutada.
• Täielikku kasutusjuhendit saab vaadata rakendusega Adobe Acrobat Reader (allalaaditav
ettevõtte Adobe veebisaidilt) või iBooks (operatsioonisüsteemi iOS rakendus).
Ettevõtte Nikon tarkvara allalaadimine
Arvutile
Laadige tarkvara alla meie allalaadimiskeskusest, mis asub alljärgneval URL-il.
• ViewNX-i: selle tarkvaraga saate pildid ja videod teisaldada vaatamiseks ja redigeerimiseks
oma arvutisse.
• Capture NX-D: see tarkvara võimaldab arvutisse teisaldatud pilte redigeerida ja töödelda
pilte vormingus RAW.
Nutiseadmele
• SnapBridge: kui loote juhtmevaba ühenduse, võimaldab see rakendus teil pilte ja videoid
oma nutiseadmesse laadida. Lugege teavet ühenduse loomise kohta lisatud juhendist
„SnapBridge Ühendusjuhend”.
Külastage meie allalaadimiskeskust
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Külastage meie veebisaiti, et laadida alla ettevõtte Nikon
pildindustoodete juhendeid, arvutitarkvara ja püsivara.
Nikoni kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebisaiti, et registreerida oma kaamera ja püsida kursis uusima
tooteteabega. Leiate sealt vastused korduma kippuvatele küsimustele (KKK) ja saate meiega
tehnilise abi saamiseks ühendust võtta.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX P1000 Model Name: N1622
ii
Sissejuhatus
Pakendi sisu kontrollimine
Juhul kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust poega, kust te kaamera ostsite.
Digitaalkaamera
COOLPIX P1000
Rihm
Objektiivi kaas LC-77
Liitium-ioonaku EN-EL20a
Vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter EH-73P*
USB-kaabel UC-E21
Objektiivi päikesekaitse
HB-CP1
Garantiikiri (trükitud selle
juhendi tagakaanele)
Lühijuhend (see juhend)
SnapBridge Ühendusjuhend
* Olenevalt ostukoha riigist või piirkonnast võib olla lisatud pistikuadapter. Pistikuadapteri kuju
erineb olenevalt ostukoha riigist või piirkonnast (A4).
MÄRKUS: mälukaarti ei ole kaameraga kaasas. SD, SDHC ja SDXC mälukaartidele viidatakse
selles kasutusjuhendis kui mälukaartidele.
Sissejuhatus
iii
Teave ja ettevaatusabinõud
Eluaegne õpe
Alljärgnevatel veebilehtedel on informatsioon, mida pidevalt uuendatakse; see kuulub ettevõtte
Nikon tootetoe ja „Eluaegse õppe” haridusprogrammi juurde.
• Kasutajad Ameerika Ühendriikides: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajad Euroopas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajad Aasias, Okeaanisa, Lähis-Idas ja Aafrikas: http://www.nikon-asia.com/
Külastage neid veebisaite, et olla kursis kõige uuema tooteteabega, nõuannetega, vastustega
korduma kippuvatele küsimustele (KKK) ning digitaalpildinduse ja -fotograafia üldnõuannetega.
Lisainfot võite küsida ettevõtte Nikon kohalikult esindajalt. Kontaktinfo leiate järgmiselt veebisaidilt.
http://imaging.nikon.com/
Kasutage ainult ettevõtte Nikon kaubamärgiga elektroonilisi
tarvikuid
Kaamerad Nikon COOLPIX vastavad kõrgeimatele normidele ning on keerulise elektroonilise
ülesehitusega. Ainult Nikoni poolt selle Nikoni digitaalkaameraga kasutamiseks heaks kiidetud
Nikoni kaubamärgiga elektroonilised tarvikud (sh akulaadijad, akud, vahelduvvooluadapterid ja
USB-kaablid) on kooskõlas kõnealuse kaamera elektroonilise süsteemi kasutus- ja ohutusnõuetega.
MUUDE KUI NIKONI TOODETUD ELEKTROONILISTE TARVIKUTE KASUTAMINE VÕIB KAHJUSTADA
KAAMERAT NING TÜHISTADA TEIE NIKONI GARANTII.
Teiste tootjate poolt valmistatud, Nikoni holograafilist märki mittekandvate liitium-ioonakude
kasutamine võib häirida kaamera normaalset tööd, tuua kaasa akude ülekuumenemise, süttimise,
purunemise või lekke.
Holograafiline märk: näitab, et seade
on Nikoni originaaltoode.
Võtke lisainfo saamiseks Nikoni kaubamärgiga tarvikute kohta ühendust Nikoni kohaliku ametliku
edasimüüjaga.
Enne oluliste piltide tegemist
Tehke enne tähtsate sündmuste jäädvustamist (näiteks pulmad või reis) proovivõte, et teha
kindlaks, kas kaamera töötab normaalselt. Nikon ei vastuta kahju ega saamata jäänud tulu eest, mis
on põhjustatud toote tõrkest.
iv
Sissejuhatus
Juhendite kohta
• Käesoleva juhendi ühtegi osa ei või ilma Nikoni eelneva kirjaliku loata paljundada, edastada,
ümber kirjutada, hoida otsitavates süsteemides ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis või
vahenditega.
• Illustratsioonid ja juhendis näidatud ekraanisisu võivad tegelikust tootest erineda.
• Nikon jätab endale õiguse muuta juhendites kirjeldatud riist- ja tarkvara tehnilisi andmeid igal ajal
ning ette teatamata.
• Nikon ei vastuta mingite kahjude eest, mis on tingitud selle toote kasutamisest.
• Nende juhendite eesmärk on tagada täpne ja täielik teave toodete kohta, kuid oleme väga
tänulikud, kui juhite Nikoni kohaliku esindaja (aadress eraldi toodud) tähelepanu leitud vigadele
ja puudustele.
Järgige autoriõiguse teatiseid
Autoriõiguse seaduse järgi ei ole antud kaameraga autoriõigusega kaitstud teostest tehtud fotode
või salvestuste kasutamine lubatud ilma autoriõiguse hoidja loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutamisele, kuid pidage silmas, et isegi isiklik kasutamine võib olla piiratud näitustest või
kontsertidest tehtud fotode või salvestuste korral.
Andmekandjate kasutuselt kõrvaldamine
Palun pange tähele, et piltide kustutamine või andmekandjate, nt mälukaartide, vormindamine ei
kustuta originaalpildi andmeid täielikult. Kustutatud faile saab mõnikord ära visatud
salvestusseadmetest tarkvara abil taastada, mis võib lõppeda teie isiklike pildiandmete pahatahtliku
kasutamisega. Niisuguste andmete privaatsuse tagamise eest vastutab kasutaja.
Enne andmekandja äraviskamist või selle uuele omanikule andmist lähtestage kindlasti kõik
kaamera sätted funktsiooniga Reset all (Lähtesta kõik) häälestusmenüüs (A17) või Restore
default settings (Taasta vaikesätted) võrgumenüüs (A17). Pärast lähtestamist kustutage kõik
andmed kustutustarkvara abil seadmest või vormindage seade valikuga Format card (Vorminda
kaart) häälestusmenüüs (A17), seejärel täitke seade kujutistega, millel pole isiklikke andmeid
(näiteks pildid tühjast taevast).
Olge mälukaartide füüsilisel hävitamisel ettevaatlik, et mitte põhjustada vigastusi ega kahjustada
vara.
Sissejuhatus
v
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa
suure ohu surma või raskete vigastuste
tekkeks.
HOIATUS
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
surma või raske vigastusega.
ETTEVAATUST
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Mitte kasutada kõndimise või sõiduki juhtimise ajal. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Hoida kuivana. Mitte käsitseda märgade kätega. Ärge käsitsege pistikut
märgade kätega. Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või
elektrilöögiga.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini
või aerosoolide läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse
või süttimisega.
• Ärge sihtige välklampi mootorsõiduki juhi suunas. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
vi
Sissejuhatus
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega. Lisaks pidage silmas, et väikesed osad
kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on selle toote mistahes osa alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid, vahelduvvooluadaptereid või USB-kaableid,
mis ei ole spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate, vahelduvvooluadapterite ja USBkaablite kasutamisel vältige alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake
ega painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning
ärge laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga
kohtades. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või
külmakahjustusega.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna. Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada
toote siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt
kaugel. Kaadril lähedal paikneva päikese korral võib kaamerasse fookustatud
päikesevalgus süttimist põhjustada.
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja.
Blokeerige juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus juhtmevabade seadmete
kasutamine on keelatud. Antud toote tekitatav raadiosageduskiirgus võib häirida
seadmestiku tööd lennukil või haiglates või teistes meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote
väärtalitlusega.
Sissejuhatus
vii
• Ärge puudutage objektiivi liikuvaid osi ega muid liikuvaid osi. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
• Ärge tõstke sisseehitatud välku kaamera tarvikupesale paigaldatud
välguseadme kasutamisel. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda tulekahju
või toote kahjustamisega.
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse,
nt suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
• Ärge transportige kaamerat kinnitatud statiivi või sarnase tarvikuga. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega.
OHTLIK akudele
• Vältige akude väärkäitlemist. Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Laadige ainult nii, nagu näidatud. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada
akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole. Tegevusega viivitamine võib lõppeda
silmavigastustega.
viii
Sissejuhatus
HOIATUS akudele
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas. Kui laps on aku/patarei alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke akusid vette ja kaitske neid vihma eest. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega. Toote märjaks saamisel
kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Akudes mis tahes muutuste, nt värvikaotuse või deformatsiooni, märkamisel
katkestage kasutamine viivitamatult. Kui laadimine ei lõpe ettenähtud aja
jooksul, lõpetage laadimine. Nende ettevaatusabinõude järgimata jätmine võib
kaasa tuua akude lekkimise, ülekuumenemise, purunemise või süttimise.
• Kui akusid ei ole enam vaja, isoleerige klemmid kleeplindiga. Metallobjektide
kokkupuude klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
nahaärritusega.
Sissejuhatus
ix
x
Sissejuhatus
Kaamera osad
Kaamera korpus
1 23
7 6
4
8 9 10
11 12 13 141516 17
5
25 24 23 22 21 20 19 18
1
Käsuvaliku nupp
13 Elektrooniline pildiotsija
2
Toitelüliti/toitetuli (laadimistuli)
14 Silmasensor
3
Režiiminupp
15 x (ekraani) nupp
4
Sisseehitatud välk
16 Nupp o (AE-L/AF-L)
5
Suumilüliti
6
Päästik
7
Nupp w (funktsioon)
8
Funktsioonide reguleerimisrõngas
17 Teravustamisrežiimi valija
18 s (kuva) nupp
19 Nupp k (rakenda valik)
9 p (kiire suumivahetuse) nupp
10 Külgmine suumilüliti
20 l (kustutamise) nupp
11 K: välklambi avamislüliti
22 Pöörlev mitmikvalija (mitmikvalija)*
12 Dioptri reguleerimise nupp
23 c (taasesituse) nupp
21 Nupp d (menüü)
24 b (e videosalvestuse) nupp
25 Ekraan
* Selles juhendis on mitmikvalijal üles, alla, vasakule või paremale vajutamisele viidatud kui H, I,
J või K.
Kaamera osad
1
Alustamine
Kaamera rihma kinnitamine
Kinnitage rihm kaamera vasakule ja paremale küljele.
Objektiivi kaane ja objektiivi päikesekaitse
kinnitamine
• Kui te ei pildista, kinnitage objektiivi kaitsmiseks objektiivi kaas.
• Objektiivi päikesekaitse lõikab ära valguse, mis pilti rikkuda võib, ning aitab ka kaamerat
kaitsta. Ärge kasutage objektiivi päikesekaitset, kui pildistate välguga või kui
pildistamiseks on vajalik automaatse teravustamise abi valgusti.
Kui objektiivi päikesekaitse ei ole kasutusel
2
Alustamine
Aku ja mälukaardi sisestamine
Aku lukk
Mälukaardi pilu
• Kui aku positiivne ja negatiivne klemm on õiget pidi, lükake oranži aku lukku (3) ja
pange aku üleni sisse (4).
• Lükake mälukaarti, kuni see kohale klõpsab (5).
• Jälgige, et te ei sisestaks akut ega mälukaarti valepidi, kuna see võib põhjustada rikke.
• Kui mälukaardi kirjutuskaitse lüliti on lukustatud asendis, ei saa pilte jäädvustada ega
kustutada ning kaarti ei saa vormindada.
B
Mälukaardi vormindamine
Kui sisestate sellesse kaamerasse esmakordselt mälukaardi, mida on kasutatud muus
seadmes, vormindage see kindlasti selle kaameraga.
• Arvestage, et vormindamine kustutab mälukaardilt püsivalt kõik pildid ja muud
andmed. Kopeerige enne mälukaardi vormindamist kõik pildid, mida soovite säilitada.
• Pange mälukaart kaamerasse, vajutage nuppu d ja valige häälestusmenüüst (A17) Format
card (Vorminda kaart).
Aku ja mälukaardi väljavõtmine
Lülitage kaamera välja ja veenduge, et toitetuli ja ekraan oleksid kustunud, seejärel avage
akupesa / mälukaardi pilu kate.
• Aku väljutamiseks liigutage aku lukku.
• Mälukaardi osaliseks väljutamiseks vajutage kaarti õrnalt kaamerasse.
• Olge vahetult pärast kaamera kasutamist kaamera, aku ja mälukaardi käsitsemisel
ettevaatlik, sest need võivad olla kuumad.
Alustamine
3
Aku laadimine
Vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter*
Pistikupesa
USB-kaabel (kaasas)
Toitetuli
(laadimistuli)
* Olenevalt ostukoha riigist või piirkonnast võib olla lisatud pistikuadapter. Pistikuadapteri
kuju erineb olenevalt ostukoha riigist või piirkonnast.
• Laadimine algab, kui kaamera ühendatakse pistikupessa ja aku on kaamera sees, nagu on
illustratsioonil näidatud. Toitetuli (laadimistuli) vilgub aku laadimise ajal aeglaselt.
• Kui laadimine on lõppenud, toitetuli kustub. Eemaldage vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapter pistikupesast ja lahutage USB-kaabel.
Laadimisaeg on täielikult tühjenenud aku korral ligikaudu 3 tundi.
• Kui toitetuli vilgub kiiresti, akut laadida ei saa, mille tõenäoline põhjus on üks
alljärgnevatest.
- Keskkonna temperatuur pole laadimiseks sobiv.
- USB-kaabel või vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter pole korrektselt ühendatud.
- Aku on kahjustatud.
4
Alustamine
B
Märkused USB-kaabli kohta
• Ärge kasutage mingit muud USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21
kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist, süttimist või elektrilööki.
• Kontrollige pistikute kuju ja suunda ning ärge sisestage ega eemaldage pistikuid nurga all.
B
Märkused aku laadimise kohta
• Kaamerat saab kasutada aku laadimise ajal, aga see pikendab laadimisaega. Toitetuli (laadimistuli)
lülitub kaamera kasutamise ajal välja.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage mõnda teist vahelduvvooluadapteri marki ega mudelit kui
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapterit EH-73P ja ärge kasutage kauplustest saada olevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemist või selle kahjustumist.
Ekraani avamine
• Saate reguleerida ekraani suunda ja nurka. Tavaliseks võtteks seadke ekraan väljapoole
suunatult vastu kaamera tagakülge (5).
• Kui te kaamerat ei kasuta ega kanna, keerake ekraan kuvapoolega vastu kaamera korpust
(1).
B
Märkused ekraani kohta
• Ekraani reguleerimisulatus võib olla piiratud, kui kaameraga on ühendatud kaabel või tarvikud.
• Ärge rakendage ekraani liigutamisel liigset jõudu ning liigutage seda ekraani
reguleerimisvahemikus aeglaselt, et mitte kahjustada ühendust.
Alustamine
5
Kaamera häälestamine
1
Lülitage kaamera sisse.
• Kasutage mitmikvalijat sätete valimiseks ja reguleerimiseks.
Mitmikvalija
Üles
Vasakule
Toitelüliti
Paremale
Nupp k
(rakenda valik)
Alla
• Kuvatakse keele valiku dialoog. Vajutage mitmikvalijal
nuppu H või I keele esile tõstmiseks ja k selle
valimiseks.
• Keelt saab vahetada igal ajal häälestusmenüü suvandi
Language (Keel) abil (A17).
Language
Cancel
2
Valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.
Choose time zone and
set date and time?
Yes
No
Cancel
3
Tõstke esile oma kohalik ajavöönd ja
vajutage nuppu k.
• Suveaja sisselülitamiseks vajutage nuppu H; kaardi
ülaservas kuvatakse W. Suveaja väljalülitamiseks
vajutage nuppu I.
Back
4
6
Vajutage nuppu H või I kuupäevavormingu valimiseks ning
vajutage nuppu k.
Alustamine
5
Sisestage jooksev kuupäev ja aeg ning
vajutage nuppu k.
• Vajutage nuppu J või K väljade esiletõstmiseks ning
nuppu H või I nende muutmiseks.
• Valige minutiväli ja vajutage sätte kinnitamiseks nuppu
k.
Date and time
D
M
Y
h
m
01 01 2018 00 00
Edit
6
Vajutage vastava viiba kuvamisel nuppu H või I, et tõsta esile Yes
(Jah), ja vajutage nuppu k.
• Häälestuse lõpetamisel läheb kaamera võttekuvale.
C
Kella lähtestamine
Häälestusmenüü suvandit Time zone and date (Ajavöönd ja kuupäev) saab kasutada ajavööndi
valikuks ja kaamera kella seadistamiseks.
Suveaega saab sisse ja välja lülitada menüüs Time zone (Ajavöönd).
C
Rakenduse SnapBridge kasutamine
Kui loote kaamera ja nutiseadme vahel juhtmevaba ühenduse rakendusega SnapBridge, saate
kaameraga jäädvustatud pilte laadida nutiseadmesse või pildistada kaugjuhtimisega. Ühendamise
protseduuri vaadake lisatud dokumendist „SnapBridge Ühendusjuhend”.
Alustamine
7
Lihtsamad jäädvustamise ja
taasesituse toimingud
Pildistamine
Siin on näitena kasutatud režiimi A (automaatne). Režiim A (automaatne) võimaldab üldist
pildistamist erinevates võtteoludes.
1
Keerake režiiminupp asendisse A.
Järelejäänud särituste arv
• Aku taseme näidik
b: aku laetus on kõrge.
B: aku laetus on madal.
• Ekraanil kuvatud teabe vahetamiseks vajutage iga kord
nuppu s (kuva).
1/250
F5.6
25m 0s
1400
Aku taseme näidik
2
Hoidke kaamerat kindlalt.
• Hoidke sõrmed ja muud esemed objektiivist, välklambist, automaatse teravustamise abi
valgustist, mikrofonist ja kõlarist eemal.
8
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
3
Kadreerige pilt.
• Suumobjektiivi asendi muutmiseks liigutage suumilülitit või külgmist suumilülitit.
• Kui objekt kaob silmist ajal, mil objektiiv on telefoto asendis, vajutage nuppu p (kiire
suumivahetus), et objekti kadreerimise lihtsustamiseks ajutiselt suurendada nähtavat ala.
Kaugemale
suumimine
Lähemale
suumimine
Nupp p
Lähemale
suumimine
Kaugemale
suumimine
C
Statiivi kasutamine
• Järgmistes olukordades soovitame kaamera stabiliseerimiseks kasutada statiivi.
- Hämaras valguses pildistades, kui välgurežiim on W (väljas)
- Kui suum on telefoto asendis
• Kui kaamerat stabiliseeritakse pildistamisel statiivi abil, seadke suvand Vibration
reduction (Stabiliseerimine) häälestusmenüüs sättele Off (Väljas) (A17), et vältida
selle funktsiooni põhjustatud võimalikke vigu.
• Pärast kaamera kinnitamist statiivile jälgige hoolikalt, et kaamera ei kukuks objektiivi sissevõi väljasuumimise ajal pikali. Pikendage võrdsel määral ühte statiivi jalga objekti suunas ja
kahte teist jalga enda suunas.
• Kaamera võib kasutamise ajal pisut liikuda, isegi kui see on kinnitatud statiivile, mis võib
segada automaatset teravustamist. Oodake pärast kaamera kasutamist mõned sekundid ja
vajutage seejärel aeglaselt päästikut.
Kui suum on lainurk-asendis
Kui suum on telefoto asendis
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
9
4
Vajutage päästik poolenisti alla.
• Päästiku poolenisti allavajutamine tähendab
nupu vajutamist ja hoidmist kohas, kus tunnete
kerget takistust.
• Kui objekt on fookuses, siis põleb
teravustamisala teravustamise näidik roheliselt.
• Kui kasutate digitaalset suumi, siis
teravustamisala ei kuvata ja kaamera
teravustab kaadri keskele.
• Kui teravustamisala või teravustamise näidik
vilgub, siis kaamera ei suuda teravustada.
Muutke kompositsiooni ja proovige uuesti
päästik poolenisti alla vajutada.
1/250
F 5.6
Teravustamisala
5
B
Vajutage päästik ilma sõrme vahepeal
tõstmata lõpuni alla.
Märkus piltide ja videote salvestamise kohta
Piltide või videote salvestamise ajal vilgub järelejäänud särituste arvu näidik või video järelejäänud
pikkuse näidik. Ärge avage näidiku vilkumise ajal aku pesa / mälukaardi pilu katet ega
eemaldage akut ega mälukaarti. See võib põhjustada andmete kadumist või kaamera või
mälukaardi kahjustusi.
C
Funktsioon Auto Off (Automaatne väljalülitus)
• Kui umbes ühe minuti jooksul toiminguid ei tehta, lülitub ekraan välja, kaamera läheb ooterežiimi
ja toitetuli hakkab vilkuma. Kui ooterežiim kestab umbes kolm minutit, lülitub kaamera välja.
• Kui kaamera on ooterežiimis, vajutage ekraani sisselülitamiseks toitelülitit või päästikut.
10
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Sisseehitatud välgu kasutamine
Olukordades, kus on vaja välku kasutada, näiteks pimedates
oludes või juhul, kui objekt on tagantpoolt valgustatud,
liigutage sisseehitatud välgu tõstmiseks välklambi
avamislülitit K.
• Kui te sisseehitatud välku ei kasuta, lükake sisseehitatud
välku õrnalt allapoole, kuni see klõpsuga sulgub.
Tarvikupesa katte BS-1 kinnitamine (saadaval eraldi)
Videote salvestamine
Minge võttekuvale ja vajutage videosalvestuse
alustamiseks nuppu b (e videosalvestus).
• Vajutage salvestuse lõpetamiseks uuesti nuppu b (e).
Kui pöörate režiiminupu sättele u (Movie manual
(Video käsitsi)), saate määrata video salvestamiseks
säriaja ja f-arvu.
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
11
Ekraani ja pildiotsija vahel lülitamine
Soovitatav on kasutada pildiotsijat, kui ere valgus
muudab ekraani nägemise raskeks, näiteks väljas
päikesevalguse käes viibides.
• Kui viite oma näo pildiotsija lähedale, reageerib
sellele silmasensor ja pildiotsija lülitub sisse ning
ekraan lülitub välja (vaikesäte).
• Ekraani ja pildiotsija vahel vahetamiseks võib
vajutada ka nuppu x (ekraan).
Pildiotsija
Pildiotsija dioptri reguleerimine
Kui pilti pildiotsijas on raske näha, reguleerige seda dioptri
reguleerimise nupuga, vaadates samal ajal läbi pildiotsija.
• Ärge seejuures sõrmeotsa või küünega silma
kriimustage.
Dioptri reguleerimise nupp
12
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Piltide taasesitus
1
Vajutage taasesitusrežiimi minekuks c
(taasesituse) nuppu.
• Kui kaamera on välja lülitatud, siis selle
sisselülitamiseks taasesitusrežiimil vajutage ja hoidke
all nuppu c.
2
Valige mitmikvalijaga kuvatav pilt.
Kuvage eelmine pilt
• Kiireks piltide kerimiseks vajutage ja hoidke all nuppe
HIJK.
• Pilte saab valida ka mitmikvalijat pöörates.
• Ekraanil kuvatud teabe vahetamiseks vajutage iga
kord nuppu s (kuva).
• Salvestatud video taasesitamiseks vajutage nuppu
k.
• Vajutage võtterežiimi naasmiseks nuppu c või
päästikut.
Kuvage järgmine pilt
• Täiskaadris taasesitusrežiimis liigutage
pildile lähemale suumimiseks suumilülitit
g (i) suunas.
3.0
• Täiskaadris taasesitusrežiimist pisipildi
taasesitusrežiimi lülitumiseks ja mitme
pildi korraga ekraanil kuvamiseks
liigutage suumilülitit f (h) suunas.
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
1/20
13
Piltide kustutamine
1
Vajutage ekraanil kuvatava pildi
kustutamiseks nuppu
l (kustutamisnupp).
2
Kasutage mitmikvalija nuppe HI
soovitud kustutusmeetodi valimiseks ja
vajutage nuppu k.
Current image
• Väljumiseks ilma kustutamata vajutage nuppu d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Valige suvand Yes (Jah) ja vajutage
nuppu k.
Erase 1 image?
• Kustutatud pilte ei saa taastada.
Yes
No
B
Märkused selliste piltide kustutamise kohta, mis on salvestatud samal ajal nii
vormingus RAW kui JPEG
Kui kasutate kaamerat suvandi Image quality (Pildikvaliteet) sättega RAW + Fine (RAW +
peen) või RAW + Normal (RAW + tavaline) jäädvustatud piltide kustutamiseks, kustutatakse nii
vormingus RAW kui JPEG samal ajal jäädvustatud pildid. Te ei saa kustutada ainult ühte vormingut.
B
Sarivõtterežiimis (seeriana) tehtud piltide kustutamine
• Sarivõtterežiimis tehtud pildid salvestatakse seeriana ja
taasesitusrežiimis kuvatakse üksnes seeria esimene pilt
(tunnuspilt) (vaikesäte).
• Kui vajutate nuppu l sellal, kui on kuvatud pildiseeria
tunnuspilt, kustutatakse kõik seeria pildid.
• Seeria piltide kustutamiseks ükshaaval vajutage nende
ükshaaval kuvamiseks nuppu k ja seejärel vajutage
nuppu l.
C
4/8
0004.JPG
15/11/2018 15:30
Tehtud pildi kustutamine võtterežiimis
Viimati salvestatud pildi kustutamiseks võtterežiimis vajutage nuppu l.
14
Lihtsamad jäädvustamise ja taasesituse toimingud
Muud funktsioonid
Võtterežiimi valimine
Saate pöörata režiiminuppu, et joondada soovitud võtterežiim näidikumärgiga kaamera
korpusel.
• A Automaatrežiim
Valige see režiim üldiseks pildistamiseks erinevates võtteoludes.
• Stseenirežiimid y, g ja L
Kui valite ükskõik millise stseenirežiimi vastavalt võtteoludele, saate pildistada nende
oludega sobivate sätetega.
- y: vajutage nuppu d ja valige stseenirežiim. Kui kasutate suvandit Scene
auto selector (Stseeni automaatvalija), tuvastab kaamera pildi kadreerimisel
võtteolud ja te saate pildistada tingimustest lähtuvalt.
- g (moon (kuu)): kasutage seda režiimi, kui pildistate kuud telefoto-asendis.
- L (bird-watching (linnuvaatlus)): kasutage seda režiimi, kui pildistate linde telefotoasendis.
• p Loovrežiim
Rakendage piltidele efekte pildistamise ajal.
• Režiimid j, k, l ja m
Kasutage neid režiime säriaja ja f-arvu täpsemaks määramiseks.
• Režiim M (User settings (Kasutajasätted))
Sageli kasutatavad sätted režiimides j, k, l ja m saab salvestada. Salvestatud sätetega
pildistamiseks pöörake režiiminupp asendisse M.
• Režiim u (Movie manual (Video käsitsi))
Saate salvestada videoid seades säritusrežiimi avaprioriteediga automaatrežiimile või
käsitsirežiimile.
Muud funktsioonid
15
Mitmikvalijaga võttefunktsioonide määramine
Kui kuvatakse võttekuva, vajutage alljärgnevate funktsioonide kasutamiseks mitmikvalija
nuppe H (m) J (n) I (p) K (o).
• m Välgurežiim
Välgurežiimi saab määrata vastavalt võtteoludele.
• n Self-timer (Taimer) / Smile timer (Naeratuseleidja)
Kaamera vabastab katiku, kui päästiku vajutamisest on möödunud määratud aeg. Kui
naeratuseleidja on seadistatud, vabastab kaamera katiku automaatselt iga kord, kui see
tuvastab naeratava näo.
• p Teravustamisrežiim
Saate teha valiku A (automaatne teravustamine), D (lähivõte) või B (lõpmatus),
lähtudes objekti kaugusest (kui teravustamisrežiimi valija säte on q (automaatne
teravustamine)).
• o Exposure compensation (Särikompensatsioon)
Saate reguleerida pildi üldist eredust.
Olenevalt võtterežiimist saab valida erinevaid funktsioone.
16
Muud funktsioonid
Menüütoimingud
Järgnevalt loetletud menüüsid saate määrata nuppu d (menüü) vajutades.
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Võttemenüü)1, 2
G Menüü Movie manual mode (Video käsitsirežiim)3
e Videomenüü1
c Playback menu (Taasesitusmenüü)4
q Network menu (Võrgumenüü)
z Häälestusmenüü
1
2
3
Kui kuvatud on võtteekraan, vajutage nuppu d.
Menüü ikoonid ja saadaolevad sättesuvandid erinevad olenevalt võtterežiimist.
Pöörake režiiminupp sättele u (Movie manual (Video käsitsi)) ja vajutage nuppu d, kui
kuvatakse võtteekraan.
Kui kuvatud on taasesitusekraan, vajutage nuppu d.
4
1
Vajutage nuppu d (menüü).
• Kuvatakse menüü.
1/250
2
Vajutage mitmikvalija nuppu
J.
• Praeguse menüü ikoon kuvatakse
kollaselt.
F5.6
25m 0s
1400
Shooting menu
Image quality
Image size
Picture Control
Custom Picture Control
White balance
Metering
Menüü ikoonid
3
Valige menüü ikoon ja
vajutage nuppu k.
• Menüüsuvandid muutuvad aktiivseks.
Set up
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Muud funktsioonid
17
4
Valige menüüsuvand ja
vajutage nuppu k.
• Teatud menüüsuvandeid ei saa valitud
võtterežiimist või kaamera olekust
olenevalt määrata.
• Valiku saab teha ka mitmikvalijat
pöörates.
5
Valige säte ja vajutage nuppu
k.
• Rakendatakse valitud säte.
• Kui olete menüü kasutamise
lõpetanud, vajutage nuppu d.
• Menüü kuvamisel saate minna üle
võtterežiimi, vajutades päästikule või
nuppu b (e).
Nupu w (funktsioon) kasutamine
Kui vajutate nuppu w režiimis j, k, l, m või M,
saate kiiresti konfigureerida eelsalvestatud
menüüsuvandeid (vaikesäte on Continuous
(Sarivõte)). Erineva menüüsuvandi määramiseks
valige U Fn button (Fn-nupp) ja valige soovitud
menüüsuvand.
18
Muud funktsioonid
Time zone and date
Slot empty release lock
Monitor settings
EVF auto toggle
Date stamp
Self-timer: after release
Date stamp
Date
Date and time
Off
Tehnilised märkused
Teatised
Märkused Euroopa klientidele
ETTEVAATUST: KUI AKU ASENDATAKSE NÕUETELE MITTEVASTAVAT TÜÜPI
AKUGA, KAASNEB SELLEGA PLAHVATUSOHT.
See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmestik tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele:
• Antud toodet tuleb utiliseerida selleks ettenähtud kogumispunktides. Ärge
visake majapidamisjäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säiltada loodusvarasid ning ära hoida
ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
• Lisainfo saamiseks võtke ühendust müüja või vastava kohaliku ametiasutusega, kes
vastutab prügimajanduse eest.
JÄRGIGE KASUTATUD AKUDE UTILISEERIMISEL VASTAVAID SUUNISEID.
See akul olev sümbol näitab, et aku tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kohaldub üksnes kasutajatele Euroopa riikides.
• Kõik akud, olenemata sellest, kas neil on see sümbol või mitte, tuleb koguda
eraldi ja viia vastavasse kogumispunkti. Ärge visake olmejäätmete hulka.
• Võtke lisateabe saamiseks ühendust müüja või jäätmekäitluse eest vastutava
kohaliku ametkonnaga.
Tehnilised märkused
19
Märkused juhtmevaba võrgu sidefunktsioonide
kohta
Piirangud juhtmevabadele seadmetele
Tootes sisalduv juhtmevaba saatja-vastuvõtja vastab müügiriigi poolt juhtmevabadele
seadmetele kehtestatud piirangutele ja pole mõeldud kasutamiseks muus riigis (EL-i või
EFTA liikmesriikides ostetud tooteid võib kasutada kõikjal EL-is ja EFTA-s). Nikon ei vastuta
kasutamise eest muudes riikides. Kasutajad, kes ei tea kindlalt algset müügiriiki, peavad nõu
pidama kohaliku ettevõtte Nikon teeninduskeskusega või ettevõtte Nikon ametliku
esindajaga. See piirang rakendub vaid seadme juhtmevabale kasutamisele ja mitte toote
muudele funktsioonidele.
Turvalisus
Ehkki toote üheks eeliseks on võimalus seda andmevahetuseks tööulatuses vabalt
juhtmevabasse võrku ühendada, võib turvasätete mittekasutamise korral juhtuda alljärgnev.
• Andmevargus: pahatahtlikud kolmandad isikud võivad raadioside signaali kinni püüda ja
seeläbi varastada kasutaja ID, parooli ning muid isiklikke andmeid.
• Volitamata juurdepääs: volitamata kasutajad võivad saada võrgule juurdepääsu ning
muuta andmeid või teha muid pahatahtlikke tegevusi. Arvestage, et tulenevalt
juhtmevaba võrgu ehitusest on volitamata juurdepääs läbi suunatud rünnaku võimalik
isegi aktiveeritud turvasätetega. Nikon ei vastuta andmete ega informatsiooni lekkimise
eest, mis võib juhtuda andmeedastuse ajal.
• Ärge kasutage võrke, mille kasutamiseks teil puudub luba, isegi kui teie nutitelefon või
tahvelarvuti neid kuvab. Nendega ühenduse loomist võidakse lugeda volitamata
juurdepääsuks. Kasutage ainult selliseid võrke, mille kasutamiseks teil on luba.
Isikliku teabe haldus ja lahtiütlus
• Seadmes registreeritud ja konfigureeritud kasutajateave, sh juhtmevaba LAN-i
ühendussätted ja muu isiklik teave, võib töötõrgete, staatilise elektri, õnnetuse, tõrke,
remontimise jms käigus või tõttu muutuda ning kaotsi minna. Tehke olulisest teabest
alati eraldi koopiad. Nikon ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude ega kaotatud tulude
eest, mis tuleneb sisu muutmisest või kaotamisest, mida ei saa lugeda ettevõtte Nikon
süüks.
• Kasutage enne selle toote utiliseerimist või teisele omanikule üleandmist
häälestusmenüü funktsiooni Reset all (Lähtesta kõik) (A17), et kustutada kogu
kasutajateave, mis on tootega registreeritud ja konfigureeritud, sealhulgas juhtmevaba
LAN-i ühenduse sätted ja muud isikuandmed.
• Nikon ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote volitamata kasutamisest kolmandate
isikute poolt, kui toode läheb kaduma või varastatakse.
20
Tehnilised märkused
Ettevaatusabinõud toote eksportimise ja välismaale viimise korral
Antud toode allub Ameerika Ühendriikide ekspordiameti eeskirjadele (EAR). Ameerika
Ühendriikide valitsuse luba ei ole nõutav eksportimiseks riikidesse, mida ei ole siin loetletud;
luba eeldavad riigid nagu Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri võib
muutuda) on siiani kuulunud embargo või erireguleerimise alla.
Tehnilised märkused
21
Teatis Euroopa klientidele
Vastavuskinnitus (Euroopa)
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp COOLPIX P1000 raadioseade vastab
direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P1000.pdf.
• Töösagedus:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalit)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
• Maksimaalne väljundvõimsus:
- Wi-Fi: 9,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 7,2 dBm (EIRP)
- Bluetooth Low Energy: 7,2 dBm (EIRP)
22
Tehnilised märkused
Toote hooldamine
Lisaks jaotises „Teie turvalisuse tagamiseks” (Avi-ix) olevatele juhistele järgige ka allpool
esitatud ettevaatusabinõusid seadme kasutamiseks ja hoidmiseks.
Kaamera
Hoidke kaamerat tugevate löökide eest
Tootel võib esineda tõrkeid, kui seda tugevasti põrutada või raputada. Lisaks ärge puudutage
objektiivi ega rakendage selle suhtes jõudu.
Hoidke kuivana
Seade kahjustub, kui seda hoitakse niiskes kohas või pillatakse vette.
Vältige temperatuuri äkilisi muutusi
Äkilised temperatuurimuutused, nagu köetud ehitisest väljumisel või sellesse sisenemisel külmal
päeval, võivad põhjustada kondenseerumist seadme sees. Asetage seade kondenseerumise
vältimiseks enne äkilisi temperatuurimuutusi kandeümbrisse või kilekotti.
Hoidke eemal tugevatest magnetväljadest
Ärge kasutage ega hoidke seadet aparaatide lähistel, mis tekitavad tugevat elektromagnetkiirgust
või magnetvälju. See võib põhjustada andmete kadumist või kaamera kahjustusi.
Ärge suunake objektiivi päikese poole
Vältige objektiivi suunamist päikese või teiste tugevate valgusallikate poole, kui sellega pildistate või
selle ilma objektiivi kaaneta jätate. Tugevad valgusallikad, nagu päikesevalgus, tungivad läbi
objektiivi ja võivad põhjustada objektiivi siseosade kahjustusi või pildianduri värvitundlikkuse kadu
või põlemisjälgi. Kaamera võib kahjustada saada isegi mõnesekundilise päikesele suunamise
jooksul, eriti kui objektiiv on telefoto asendis.
Kaamera ei pruugi olla võimeline säritust juhtima, kui objektiivi siseosad on kahjustatud.
Pildid võivad muutuda ebaühtlaseks, kui pildianduri värvitundlikkus on kahjustatud või sellel on
põlemisjäljed.
Soovitatav on kaamera mittekasutamise ajaks objektiiv katta objektiivi kaanega.
Tehnilised märkused
23
Enne toiteallika või mälukaardi eemaldamist või lahutamist lülitage
seade välja
Ärge eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või toimub piltide salvestamine või
kustutamine. Sellisel puhul võib toite katkestamisega kaasneda andmete kaotus või mälukaardi ja
sisemise elektroonika kahjustumine.
Märkused ekraani kohta
• Ekraanid (kaasa arvatud elektroonilised pildiotsijad) on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
efektiivsed on vähemalt 99,99 % pikslitest, puuduvate või defektsete pikslite osa ei ole suurem kui
0,01 %. Seetõttu, isegi kui need ekraanid sisaldavad püsivalt helendavaid (valgeid, punaseid,
siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei näita see alatalitlust ega mõjuta antud
seadme abil salvestatavaid kujutisi.
• Ekraanil kuvatavad pildid ei pruugi eredas valguses hästi nähtavad olla.
• Ärge vajutage ekraanile, see võib põhjustada kahjustuse või rikke. Kui ekraan läheb katki, tuleb
olla hoolikas ja vältida klaasikildude tõttu tekkida võivaid vigastusi ning vältida ekraani
vedelkristalli sattumist nahale, silma või suhu.
Aku
Ettevaatusabinõud kasutamisel
• Pange tähele, et aku võib kasutamisel kuumeneda.
• Ärge kasutage akut ümbritseval temperatuuril alla 0 °C ega üle 40 °C, kuna see võib põhjustada
kahjustuse või rikke.
• Kui märkate aku juures midagi ebatavalist, nt ülemäärast kuumust, suitsu või ebaharilikku lõhna,
lõpetage kohe kasutamine ja pidage nõu oma müüja või Nikoni teenindusega.
• Pärast aku kaamerast või valikulisest akulaadijast välja võtmist pange aku isoleerimiseks kilekotti
vms.
Aku laadimine
Kontrollige enne kaamera kasutamist aku laetuse taset ning vajaduse korral laadige akut või
asendage see.
• Laadige enne kasutamist akut siseruumides ümbritseval temperatuuril 5 °C kuni 35 °C.
• Aku kõrge temperatuur võib segada aku korralikku või täielikku laadimist ning vähendada aku
jõudlust. Arvestage, et aku võib kasutamise järel kuumeneda. Enne laadimist oodake, kuni aku
jahtub.
Kaamerasse sisestatud aku laadimisel vahelduvvooluvõrgust laadimise adapteriga või arvuti
vahendusel akut ei laeta, kui akutemperatuur jääb alla 0 °C või on üle 50 °C.
• Ärge jätkake laadimist, kui aku on täielikult täis, sest see võib põhjustada aku jõudluse
vähenemist.
• Aku temperatuur võib laadimisel tõusta. See ei ole siiski rike.
24
Tehnilised märkused
Varuakude kasutamine
Tähtsatel sündmustel pildistades hoidke võimaluse korral alati käepärast täielikult laetud varuakusid.
Aku kasutamine külmas
Külmadel päevadel võib akude vastupidavus väheneda. Kui tühjenevat akut kasutatakse madalal
temperatuuril, ei pruugi kaamera sisse lülituda. Hoidke varuakusid soojas kohas ja vajaduse korral
vahetage. Soojendatuna võib külm aku osa oma laetusest taastada.
Akuklemmid
Mustus aku klemmidel võib takistada kaamera tööd. Kui aku klemmid peaksid mustaks saama, siis
pühkige neid enne kasutamist puhta ja kuiva lapiga.
Tühja aku laadimine
Tühja akuga kaamera sisse-/väljalülitamine võib aku tööiga lühendada. Laadige tühi aku enne
kasutamist.
Aku hoidmine
• Kui akut ei kasutata, eemaldage see kaamerast või valikulisest akulaadijast. Kaameras olevast akust
võetakse alati väikesi voolukoguseid, ka siis kui seda ei kasutata. See võib kaasa tuua aku
ülemäärase tühjenemise ning muuta selle töökõlbmatuks.
• Laadige akut uuesti vähemalt kord kuue kuu jooksul ning tühjendage see enne hoiule tagasi
panekut täielikult.
• Pange aku isoleerimiseks kilekotti vms ja hoidke jahedas kohas. Akut tuleb hoida kuivas kohas, kus
ümbritsev temperatuur on vahemikus 15 °C kuni 25 °C. Ärge hoidke akut kuumas ega äärmiselt
külmas keskkonnas.
Aku tööiga
Kui täielikult laetud aku kasutamisel toatemperatuuril võib täheldada tema kasutusaja märgatavat
langust, siis tuleb aku välja vahendada. Ostke uus aku.
Kasutatud akude utiliseerimine
Saatke akud taasringlusesse vastavalt kohalikele eeskirjadele, isoleerides klemmid eelnevalt kindlasti
kleeplindiga.
Tehnilised märkused
25
Valmistage vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ette
• Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-73P on mõeldud kasutamiseks ainult sellega
ühilduvate seadmetega. Ärge kasutage seda mõne teise kaamera mudeliga.
• Ärge kasutage muud USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21 kasutamine võib
põhjustada ülekuumenemist, süttimist või elektrilööki.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage mõnda teist vahelduvvooluadapteri marki ega mudelit kui
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapterit EH-73P ja ärge kasutage kauplustest saada olevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemist või selle kahjustumist.
• EH-73P on ühilduv 100–240 V, 50/60 Hz vahelduvvoolu pistikupesadega. Teistes riikides kasutage
vajaduse korral eraldi pistikuadapterit (müügil eraldi). Pistikuadapterite kohta lisateabe saamiseks
võtke ühendust oma reisikonsultandiga.
• Antud tootel asuvad sümbolid tähistavad alljärgnevat:
D AC (vahelduvvool), E DC (alalisvool), F II klassi seadmed (Toote konstruktsioon on
topeltisolatsiooniga.)
26
Tehnilised märkused
Puhastamine ja hoidmine
Puhastamine
Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi, lahuseid ega muid lenduvaid kemikaale.
Objektiiv/
pildiotsija
Vältige klaasist osade puudutamist sõrmedega. Eemaldage mustus või kiud puhuri
abil (tavaliselt väike seadeldis kummist pumbaga, mis on kinnitatud ühte otsa, et
tekitada teisest otsast väljapuhutavat õhuvoogu). Sõrmejälgede või muude
plekkide eemaldamiseks, mida puhuriga eemaldada ei saa, pühkige objektiivi
pehme lapiga spiraalsete liigutustega, alustage objektiivi keskelt ja liikuge servade
poole. Kui see ei õnnestu, kasutage objektiivi puhastamiseks objektiivi
puhastusvahendiga kergelt niisutatud lappi.
Ekraan
Eemaldage tolm või kiud puhuri abil. Sõrmejälgede või muude plekkide
eemaldamiseks puhastage ekraani pehme kuiva lapiga ning olge ettevaatlik, et te
ei avaldaks ekraanile survet.
Korpus
Kasutage tolmu, mustuse või liiva eemaldamiseks puhurit, seejärel pühkige õrnalt
pehme kuiva lapiga. Kui kasutasite kaamerat rannas või muus liivases või tolmuses
keskkonnas, pühkige liiv, tolm või sool maha puhta veega kergelt niisutatud lapiga
ja kuivatage hoolikalt. Arvestage, et võõrkeha kaamera sees võib põhjustada
garantii alla mittekuuluvaid kahjustusi.
Hoidmine
Eemaldage aku, kui te kaamerat pikema perioodi jooksul ei kasuta. Hallituse ärahoidmiseks
võtke kaamera hoiukohast välja vähemalt kord kuus.
Lülitage kaamera sisse ja vabastage katik paar korda, enne kui kaamera hoiukohta tagasi
panete. Ärge hoidke kaamerat järgmistes kohtades:
• halvasti õhutatud või üle 60 % õhuniiskusega kohtades
• temperatuuril üle 50 °C või alla –10 °C
• elektromagnetlaineid edastavate seadmete kõrval, nagu telerid või raadiod
Järgige aku hoidmisel ettevaatusabinõusid jaotises „Aku” (A24), „Toote hooldamine”
(A23).
Tehnilised märkused
27
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, kontrollige alljärgnevat tavaprobleemide loetelu enne
jaemüüja või Nikoni ametliku esindaja poole pöördumist.
Samuti vaadake kaamera kasutamist käsitleva üksikasjalikuma teabega tutvumiseks täielikku
kasutusjuhendit (PDF-vormingus) (Aii).
Probleem
Põhjus/lahendus
A
Kaamera on sisse
lülitatud, kuid ei
reageeri.
• Oodake kuni salvestamise lõpetamiseni.
• Kui probleem püsib, lülitage kaamera välja.
Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja sisestage aku või akud
uuesti või, vahelduvvooluadapteri kasutamisel, ühendage
vahelduvvooluadapter lahti ja taasühendage see uuesti.
Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt
salvestatavad andmed, juba salvestatud andmeid toiteallika
eemaldamine või lahutamine ei mõjuta.
–
Kaamerat ei saa
sisse lülitada.
Aku on tühi.
3, 4, 24
• Kaamera lülitub automaatselt välja toite säästmiseks (automaatse
väljalülituse funktsioon).
• Madalatel temperatuuridel ei pruugi kaamera ja aku toimida
normaalselt.
• Kaamera sisemus on muutunud kuumaks. Ärge lülitage kaamerat
uuesti sisse enne, kui kaamera sisemus on jahtunud.
10
Kaamera lülitub
ettehoiatamata
välja.
6
8
10
Ekraan või
pildiotsija on
tühi.
• Kaamera on välja lülitatud.
• Aku on tühi.
• Kaamera lülitub automaatselt välja toite säästmiseks (automaatse
väljalülituse funktsioon).
• Ekraani ja pildiotsijat ei saa korraga sisse lülitada. Ümberlülitus
ekraani ja pildiotsija vahel võib pisut aega võtta.
• Kaamera on ühendatud teleri või arvutiga.
• Pooleli on intervalltaimeriga pildistamine, stseenirežiimis
Multiple exp. Lighten (Mitmiksäritus, heledamaks)
pildistamine (kui valitud on Star trails (Tähejäljed)) või
stoppkaadervideo tegemine või jäädvustab kaamera pika
säriajaga pilte sättega Bulb või sättega Time.
Kaamera muutub
kuumaks.
Kaamera võib muutuda kuumaks, kui seda kasutatakse pikema aja
jooksul näiteks videote salvestamiseks või kui seda kasutatakse
kuumas keskkonnas; see ei ole rike.
28
Tehnilised märkused
24
–
–
–
–
–
Kasutamiseks sobivad mälukaardid
Kaamera toetab mälukaarte SD, SDHC ja SDXC.
• Kaamera toetab kiirusklassi UHS-I.
• Videote salvestamiseks on soovitatav kasutada mälukaarte, mille SD-kiirusklassi reiting on
6 või rohkem (standardiga 4K UHD videote salvestamisel pildi suuruse / kaadrikiirusega
2160/30p või 2160/25p on soovitatav kasutada kaarte UHS-kiirusklassiga 3 või rohkem).
Kui mälukaardi andmeedastuskiirus on väike, võib video salvestamine ootamatult
katkeda.
• Kui kasutate kaardilugejat, veenduge, et see ühilduks teie mälukaardiga.
• Funktsioonide, kasutamise ja kasutuspiirangute kohta küsige tootjalt.
Kaubamärgiteave
• Windows on ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides.
• Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad
registreeritud kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon
Corporationi poolt toimub litsentsi alusel.
• Apple®, App Store®, Apple logos, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja
iBooks on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid mis kuuluvad ettevõttele
Apple Inc. USA-s ja muudes riikides.
• Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud
teosest ning seda kasutatakse vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution
License kirjeldatud tingimustele.
• iOS on kaubamärk või registreeritud kaubamärk, mis kuulub USA-s ja/või muudes
riikides ettevõttele Cisco Systems, Inc., ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
• Adobe, Adobe logo, Acrobat ja Reader on ettevõtte Adobe Systems Incorporated
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või
muudes riikides.
• SDXC, SDHC ja SD logod on SD-3C, LLC kaubamärgid.
• PictBridge on kaubamärk.
• HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele HDMI Licensing, LLC.
Tehnilised märkused
29
• Wi-Fi ja Wi-Fi logo on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad
ettevõttele Wi-Fi Alliance.
• Kõik muud selles juhendis või Nikoni tootega kaasasolevas dokumentatsioonis
mainitud kaubanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to
connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been
certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not
responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect
wireless performance.
AVC patendiportfelli litsents
See toode on litsentsitud AVC patendiportfelli litsentsi alusel tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks (i) video kodeerimiseks vastavuses AVC standardiga
(„AVC video”) ja/või (ii) sellise AVC video dekodeerimiseks, mille kodeeris tarbija seoses
isikliku ja mittekaubandusliku tegevusega ja/või mis saadi AVC videote levitamise litsentsi
omavalt teenusepakkujalt. Ühtegi litsentsi ei anta ja ükski leping ei sisalda tingimusi
muuotstarbeliseks kasutamiseks. Lisateavet võite saada ettevõttelt MPEG LA, L.L.C.
Vt http://www.mpegla.com.
FreeType litsents (FreeType2)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
MIT litsents (HarfBuzz)
Osa käesolevast tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2016 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz).
Kõik õigused kaitstud.
30
Tehnilised märkused
Tehnilised märkused
31
Garantiitingimused - Nikon Euroopa Teeninduse
Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikon toode vajama
garantiiteenust võtke palun ühendust edasimüüjaga, kelle käest te seadme
ostsite või siis mõne meie Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil (nt Euroopa/
Venemaa/jt) asuva volitatud teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
http://www.europe-nikon.com/support
Mitte vajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutaja juhend enne
edasimüüja või volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga ühenduse võtmist
hoolikalt läbi lugeda.
Teie Nikon seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide vastu ühe
aastase perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast. Kui nimetatud
garantiiperioodi jooksul osutub seade kas materjalidest või koostetööst tingitult
defektseks remondib meie volitatud teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe
B.V. müügiterritooriumil toote ilma töö või detailide eest tasu küsimata
alljärgnevatel tingimustel ära. Nikonil on õigus (enda valikul) toode ära
remontida või välja vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning ostutšeki
esitamisel, kus on ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp ning edasimüüja nimi
koos toote nimetusega. Nikonil on õigus keelduda tasuta garantiiteenusest
juhul kui ülalnimetatud dokumente ei ole võimalik esitada või kui seal toodud
info ei ole täielik või loetav.
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist, parandamist või
vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja juhendis
kirjeldatud tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes, ilma Nikoni poolse
eelneva kirjaliku heakskiiduta.
32
Tehnilised märkused
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt või
kaudselt seotud toodete garantiiga.
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või reguleerimistest,
mis võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva kirjaliku heakskiiduta selleks,
et seade vastaks kohalikele või riiklikele tehnilistele standarditele, millised
on kehtivad mõnes teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja
töötatud ja/või valmistatud.
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, sealhulgas, kuid mitte ainult
seadme mittesihipärane või kasutajajuhendis kirjeldatud tavalisele
kasutamisele mitte vastav kasutamine ning toote hooldamine ja
paigaldamine või kasutamine kasutamisriigis kehtivatele ohutusnõuetele
mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult äike, vesi,
tuli, valesti kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine,
loetamatus või eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud
remonttöödest või reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega koos
teda kasutatakse.
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud tarbijate
seaduslikele õigustele ega ostu/müügi lepingust tulenevatele tarbija õigusele
edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te
internetist aadressilt
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tehnilised märkused
33
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine
terviklikult või osaliselt (v.a. lühikeste tsitaatidena arvustustes
või ülevaadetes) ilma NIKON CORPORATIONI kirjaliku loata on
keelatud.
YP8K02(Y1)
6MQA61Y1-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising