Nikon | COOLPIX W300 | Nikon COOLPIX W300 Lühijuhend

Nikon COOLPIX W300 Lühijuhend
DIGITAALKAAMERA
Lühijuhend
Sissejuhatus
Kaamera osad
Alustamine
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
Muud funktsioonid
Tehnilised märkused
• Enne kaamera kasutamist lugege põhjalikult käesolevat
juhendit.
• Kaamera nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege
kindlasti jaotist „Teie turvalisuse tagamiseks” (lk vi) ja
„Olulised märkused põrutuskindluse, veekindluse,
tolmukindluse ja kondensaadi kohta” (lk ix).
• Pärast käesoleva juhendi lugemist hoidke see käepärast
edaspidiseks kasutamiseks.
ii
1
2
9
15
21
Sissejuhatus
Üldteave
Täname teid digitaalkaamera Nikon COOLPIX W300 ostu eest.
Dokumendi „Täielik kasutusjuhend” allalaadimine
Erinevates keeltes saadavalolev täielik kasutusjuhend (PDF-vormingus) sisaldab
üksikasjalikumat teavet kaamera kasutamise kohta. Laadige täielik kasutusjuhend alla meie
allalaadimiskeskusest, mille URL on toodud allpool, ning salvestage see nutiseadmesse või
arvutisse.
• Täielikku kasutusjuhendit saab vaadata rakendusega Adobe Acrobat Reader, mis on
allalaaditav ettevõtte Adobe veebilehelt, või operatsioonisüsteemi iOS rakendusega
iBooks.
Ettevõtte Nikon tarkvara allalaadimine
Arvutisse
Laadige tarkvara alla meie allalaadimiskeskusest, mille URL on toodud allpool.
• ViewNX-i: see tarkvara võimaldab pilte ja videoid vaatamiseks ning redigeerimiseks
arvutisse teisaldada.
Nutiseadmesse
• SnapBridge: juhtmevaba ühenduse loomisel võimaldab see rakendus pilte ja videoid
nutiseadmesse üles laadida. Vaadake rakenduse allalaadimist ja ühenduse loomist
puudutava teabega tutvumiseks kaasasolevat dokumenti „SnapBridge Ühendusjuhend”.
Allalaadimiskeskus
http://downloadcenter.nikonimglib.com
Külastage ettevõtte Nikon fotograafiaseadmete, arvuti tarkvara või
püsivara juhendite allalaadimiseks meie veebilehte.
Ettevõtte Nikon kasutajatugi
Külastage alljärgnevat veebilehte, et registreerida oma kaamera ning hoida end kursis värskeima
toodet puudutava teabega. Leiate sealt vastused korduma kippuvatele küsimustele (KKK) ja saate
meiega tehnilise abi saamiseks ühendust võtta.
http://www.europe-nikon.com/support
COOLPIX W300 Model Name: N16D3
ii
Sissejuhatus
Pakendi sisu kontrollimine
Kui mõni osa puudub, võtke ühendust kauplusega, kust kaamera ostsite.
Digitaalkaamera COOLPIX
W300
Maismaal kasutamiseks
mõeldud kaamera rihm
Liitium-ioonaku EN-EL12
Vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter EH-73P1
USB-kaabel UC-E21
Hari2
Lühijuhend (see juhend)
SnapBridge
Ühendusjuhend
Garantiikiri (trükitud selle
juhendi tagakaanel)
1 Pistikuadapter kuulub komplekti, kui kaamera ostetakse riigist või piirkonnast, kus on vajalik
pistikuadapteri kasutamine. Pistikuadapteri kuju varieerub olenevalt riigist või piirkonnast, kust
kaamera osteti (A5).
2 Hari on ette nähtud veekindla tihendi puhastamiseks.
MÄRKUSED
• Lisatarvikud ei ole veekindlad.
• Kaamera komplekti ei kuulu mälukaart. SD, SDHC ja SDXC mälukaartidele viidatakse selles
juhendis terminiga „mälukaardid”.
Sissejuhatus
iii
Teave ja ettevaatusabinõud
Eluaegne õpe
Ettevõtte Nikon tootetoe ja hariduspanuse „Eluaegne õpe” juurde kuuluv pidevalt uuendatav teave
on saadaval alljärgnevatel veebilehtedel.
• Kasutajad Ameerika Ühendriikides: http://www.nikonusa.com/
• Kasutajad Euroopas: http://www.europe-nikon.com/support/
• Kasutajad Aasias, Okeaanias, Lähis-Idas ja Aafrikas: http://www.nikon-asia.com/
Vaadake neid veebilehti uusima tooteteabe, näpunäidete, korduma kippuvatele küsimustele
vastuste ning üldiste nõuannete saamiseks digitaalpildinduse ja fotograafia kohta. Lisateavet võite
saada ettevõtte Nikon piirkondlikult esindajalt. Minge kontaktandmete saamiseks alljärgnevale
veebilehele.
http://imaging.nikon.com/
Kasutage ainult tootemargi Nikon elektroonilisi tarvikuid
Ettevõtte Nikon COOLPIX kaamerate konstruktsioon vastab rangeimatele standarditele ja neis on
kompleksne elektroonikaplokk. Ainult tootemargi Nikon elektroonilised tarvikud (muu hulgas
akulaadijad, akud, vahelduvvooluvõrgust laadimise adapterid, vahelduvvooluadapterid ja
USB-kaablid), mille Nikon on spetsiaalselt koos selle ettevõtte Nikon digitaalkaameraga
kasutamiseks heaks kiitnud, on konstrueeritud konkreetse elektroonikaploki talitlus- ja
ohutusnõuetest lähtudes.
SELLISTE ELEKTROONILISTE TARVIKUTE KASUTAMINE, MILLE TOOTJA EI OLE NIKON, VÕIB KAAMERAT
KAHJUSTADA NING SEE VÕIB TÜHISTADA ETTEVÕTTE NIKON GARANTII.
Kolmanda osapoole liitium-ioonakude kasutamine, millel puudub ettevõtte Nikon holograafiline
märk, võib häirida kaamera tavapärast talitlust või põhjustada akude ülekuumenemist, süttimist,
purunemist või lekkimist.
Holograafiline märk: kinnitab, et see
seade on ettevõtte Nikon originaaltoode.
Võtke tootemargi Nikon tarvikute kohta lisateabe saamiseks ühendust ettevõtte Nikon piirkondliku
ametliku edasimüüjaga.
Enne oluliste piltide tegemist
Tehke enne olulistel sündmustel (näiteks pulmades või reisil) pildistamist proovipilt, et olla kindel,
kas kaamera töötab nõuetekohaselt. Nikon ei võta vastutust kahjustuste või saamata jäänud tulu
eest, mis võib olla tingitud toote talitlushäirest.
iv
Sissejuhatus
Teave juhendite kohta
• Selle tootega kaasasolevate juhendite ühtegi osa ei tohi paljundada, edastada, transkribeerida,
hoida andmeotsingusüsteemis ega mis tahes keelde tõlkida mis tahes kujul ega mis tahes
vahenditega ilma ettevõtte Nikon eelneva kirjaliku loata.
• Selles juhendis olevad illustratsioonid ja ekraanisisu võivad tegelikust tootest erineda.
• Nikon jätab endale õiguse muuta juhendites kirjeldatud riist- ja tarkvara tehnilisi andmeid mis
tahes ajal ning etteteatamiseta.
• Nikon ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjude eest.
• Kuigi on tehtud kõik pingutused, et nendes juhendites toodud teave oleks täpne ja täielik, oleme
väga tänulikud, kui juhite ettevõtte Nikon piirkondliku esindaja (aadress on eraldi välja toodud)
tähelepanu leitud vigadele ja puudustele.
Järgige autoriõiguse teatiseid
Autoriõiguse seaduse järgi ei ole antud kaameraga autoriõigusega kaitstud teostest tehtud fotode
või salvestuste kasutamine lubatud ilma autoriõiguse hoidja loata. Erandid kehtivad isiklikule
kasutamisele, kuid pidage silmas, et isegi isiklik kasutamine võib olla piiratud näitustest või
kontsertidest tehtud fotode või salvestuste korral.
Andmesalvestusseadmete utiliseerimine
Arvestage, et piltide kustutamine või andmesalvestusseadmete (näiteks mälukaartide või kaamera
sisseehitatud mälu) vormindamine ei kustuta algpildi andmeid täielikult. Kustutatud faile saab
kaubandusvõrgus saadavaloleva tarkvara abil mõnikord äravisatud salvestusseadmetelt taastada,
millega võib kaasneda isiklike pildiandmete kuritahtlik kasutamine. Selliste andmete privaatsuse
tagamine on kasutaja kohustus.
Enne andmesäilitusseadme utiliseerimist või andmist uuele omanikule lähtestage kindlasti kõik
kaamera sätted käsuga Reset all (Lähtesta kõik) häälestusmenüüs (A19). Pärast lähtestamist
kustutage kõik andmed kustutustarkvara abil seadmest või vormindage seade valikuga Format
memory (Mälu vormindamine) või Format card (Kaardi vormindamine) häälestusmenüüs
(A19), seejärel täitke seade kujutistega, millel pole isiklikke andmeid (näiteks pildid tühjast taevast).
Olge mälukaartide füüsilisel hävitamisel ettevaatlik, et vältida kehavigastusi või varakahju.
Kaamera COOLPIX W300 korral tuleb mälukaardile salvestatud logi andmeid käsitseda samamoodi
nagu teisi andmeid. Valige Create log (Logi loomine) M End all logs (Kõigi logide
lõpetamine) M Erase logs (Logide kustutamine), et kustutada kogutud logi andmed, mis ei ole
salvestatud mälukaardile.
Conformity Marking (Standarditele vastavus)
Tegutsege järgneva suunise kohaselt, et kuvada mõned vastavusmärgised, millele kaamera vastab.
Vajutage nuppu d M menüü ikoon z M Conformity marking (Standarditele vastavus) M nupp
k
Sissejuhatus
v
Teie turvalisuse tagamiseks
Varalise kahju või teie või teiste inimeste vigastuste vältimiseks lugege enne antud toote
kasutamist läbi kogu jaotis „Teie turvalisuse tagamiseks”.
Hoidke käesolevad ohutusjuhised käepärast lugemiseks kõigile antud toote kasutajatele.
OHTLIK
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine toob kaasa
suure ohu surma või raskete vigastuste
tekkeks.
HOIATUS
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
surma või raske vigastusega.
ETTEVAATUST
Sellel ikooniga märgitud
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda
vigastuse või varalise kahjuga.
HOIATUS
• Ärge kasutage kõndides ega sõiduki juhtimise ajal. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib põhjustada õnnetusjuhtumeid või muid vigastusi.
• Ärge võtke antud toodet lahti ega tehke selles muudatusi. Ärge puudutage
mahakukkumise või muu õnnetuse tagajärjel paljastunud siseosi. Nende
ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda elektrilöögi või muu vigastusega.
• Mistahes ebanormaalsuste, nagu toote tekitatava suitsu, kuumuse või
ebatavaliste lõhnade märkamisel lahutage viivitamatult aku või toiteallikas.
Kasutamise jätkamine võib põhjustada süttimist, põletusi või muid vigastusi.
• Ärge käsitsege pistikut märgade kätega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Vältige sisselülitatud toitega toote pikemaajalist kokkupuudet oma nahaga.
Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda madalatemperatuuriliste põletustega.
• Ärge kasutage seda toodet tuleohtliku tolmu või gaasi, nt propaani, bensiini
või aerosoolide läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda plahvatuse
või süttimisega.
• Ärge suunake välklampi, automaatse teravustamise abi valgustit,
LED-valgustit ega videovalgustit mootorsõiduki juhi poole. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
vi
Sissejuhatus
• Hoidke seda toodet lastele kättesaamatus kohas. Selle ettevaatusabinõu eiramine
võib lõppeda vigastuse või toote väärtalitlusega. Lisaks pidage silmas, et väikesed osad
kujutavad endast lämbumisohtu. Kui laps on selle toote mistahes osa alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge mässige, mähkige ega keerutage rihmu ümber oma kaela. Selle
ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda õnnetusjuhtumitega.
• Ärge kasutage akusid, laadijaid, vahelduvvooluadaptereid või USB-kaableid,
mis ei ole spetsiaalselt antud tootega kasutamiseks ette nähtud. Antud tootega
kasutamiseks ettenähtud akude, laadijate, vahelduvvooluadapterite ja
USB-kaablite kasutamisel vältige alljärgnevat.
- Ärge kahjustage ega modifitseerige juhtmeid või kaableid, ärge tõmmake
ega painutage neid jõuliselt, ärge paigutage neid raskete esemete alla ning
ärge laske neil kuumuse või tulega kokku puutuda.
- Ärge kasutage pinge muundamiseks ettenähtud reisikonvertereid või
adaptereid või koos alalis-vahelduvvoolu inverteritega.
Nende ettevaatusabinõude eiramine võib lõppeda süttimise või elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege pistikut äikesetormi ajal toote laadimisel või
vahelduvvooluadapteri kasutamisel. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
elektrilöögiga.
• Ärge käsitsege paljaste kätega eriti kõrge või madala temperatuuriga
kohtades. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjustada põletushaavu või
külmakahjustusi.
ETTEVAATUST
• Ärge jätke objektiivi päikesele või muudele tugevatele valgusallikatele
suunatuna. Objektiiviga teravustatud valgus võib põhjustada süttimist või kahjustada
toote siseosi. Tagantvalgustatud objektide pildistamisel hoidke päike kaadrist piisavalt
kaugel.
• Kohtades, kus selle kasutamine on keelatud, lülitage see toode välja.
Inaktiveerige asukohaandmete salvestamise funktsioonid. Lõpetage logi
salvestamine. Blokeerige juhtmevabad funktsioonid kohtades, kus
juhtmevabade seadmete kasutamine on keelatud. Antud toote tekitatav
raadiosageduskiirgus võib häirida seadmestiku tööd lennukil või haiglates või teistes
meditsiiniasutustes.
• Eemaldage aku ja lahutage vahelduvvooluadapter, kui toodet pikemat aega ei
kasutata. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda süttimise või toote
väärtalitlusega.
• Ärge kasutage välklampi kokkupuutes naha või objektidega või nende vahetus
läheduses. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda põletuste või süttimisega.
• Ärge vaadake automaatse teravustamise abi valgustisse, LED-valgustisse ega
videovalgustisse. See võib kahjustada silmi või põhjustada nägemishäireid.
Sissejuhatus
vii
• Ärge jätke toodet pikemaks ajaks äärmiselt kõrge temperatuuriga kohtadesse,
nt suletud autosse või otsese päikesevalguse kätte. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega.
OHTLIK seoses akudega
• Vältige akude väärkäitlemist. Järgmiste ettevaatusabinõude eiramine võib
põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
- Kasutage ainult antud tootega kasutamiseks heakskiidetud akusid.
- Hoidke akusid leegi või ülemäärase kuumuse eest.
- Mitte lahti võtta.
- Hoiduge klemme lühistamast neid kaelakee, juuksenõelade või muude
metallesemetega puudutades.
- Hoidke akusid või neid sisaldavaid tooteid tugevate füüsiliste löökide eest.
• Järgige akude laadimisel vastavaid suuniseid. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.
• Akuvedeliku silmadega kokkupuutumisel loputage rohke puhta veega ning
pöörduge viivitamatult arsti poole. Tegevusega viivitamine võib lõppeda
silmavigastustega.
HOIATUS seoses akudega
• Hoidke akusid lastele kättesaamatus kohas. Kui laps on aku/patarei alla neelanud,
pöörduge viivitamatult arsti poole.
• Ärge kastke toodet vette ega hoidke seda vihma käes. Selle ettevaatusabinõu
eiramine võib lõppeda süttimise või toote väärtalitlusega. Toote märjaks saamisel
kuivatage see viivitamatult käteräti või muu sarnase riidega.
• Kui täheldate aku mis tahes muutusi (näiteks värvimuutust või
deformeerumist), lõpetage kohe kasutamine. Kui akude laadimine ei lõpe
ettenähtud aja jooksul, lõpetage nende laadimine. Nende ettevaatusabinõude
eiramisega võib kaasneda aku lekkimine, ülekuumenemine, purunemine või süttimine.
• Isoleerige aku klemmid enne kõrvaldamist teibiga. Metallobjektide kokkupuude
klemmidega võib põhjustada ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist. Andke akud
korduvkasutusse või kõrvaldage need kooskõlas kohalike eeskirjadega.
• Akuvedeliku nahale või riietele sattumisel loputage mõjutatud piirkonda
viivitamatult rohke puhta veega. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib lõppeda
nahaärritusega.
viii
Sissejuhatus
Olulised märkused põrutuskindluse,
veekindluse, tolmukindluse ja kondensaadi
kohta
• Siin kirjeldatud põrutuskindluse, veekindluse ja tolmukindluse omadused ei garanteeri
kaamera täielikku veekindlust ega seda, et kaamera kahjustumist või talitlustõrkeid saab
kõigil juhtudel vältida.
• Ärge laske kaameral puutuda kokku ülemäärase löögijõu, vibratsiooni või survega, mis
juhtuks siis, kui laseksite kaameral kukkuda, lööksite seda või paneksite sellele raske
eseme. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võib kaamera deformeeruda, kaamerasse võib
sattuda vesi või võivad hermeetilised tihendid kahjustuda, mis omakorda toob kaasa
häired kaamera talitluses.
• Ettevõtte Nikon garantii ei pruugi katta kaamera sisse sattunud veest tingitud
talitlushäireid, kui nende põhjuseks on kaamera nõuetele mittevastav käsitsemine.
Märkused põrutuskindluse kohta
Kaamera on läbinud ettevõtte Nikon asutusesisese testimise (kukkumiskatse 240 cm
kõrguselt 5 cm paksusele vineerplaadile) standardi MIL-STD 810F Method 516.5-Shock*
kohaselt.
Ettevõtte Nikon asutusesisesel testimisel ei hinnatud muutusi välimuses, näiteks värvi
koorumist ja kaamera deformeerumist.
* Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi katsemeetodi standard.
Kukkumiskatseks pannakse valmis 5 kaamerat, mida kukutatakse 122 cm kõrguselt 26 korda
(8 korral jääb alumiseks nurk, 12 korral serv ja 6 korral esikülg) eesmärgiga teha kindlaks, kas katse
läbivad kõik 5 kaamerat.
Märkused veekindluse ja tolmukindluse kohta
Kaamera vastab komisjoni JIS/IEC veekindlusklassile 8 (IPX8) ja komisjoni JIS/IEC
tolmukindlusklassile 6 (IP6X) ning sellega saab vee all 30 m sügavusel pilte jäädvustada kuni
60 minutit.*
* Kaitseklass osutab sellele, et kaamera on konstrueeritud pidama vastu täpsustatud veesurvele
määratud ajaperioodi vältel, kui kaamerat kasutatakse ettevõtte Nikon kirjeldatud meetodite
kohaselt.
- Kaamera veekindlust on testitud vaid magevees (ujumisbasseinides, jõgedes ja järvedes) ning
merevees.
- Kaamera sisemus ei ole veekindel. Kaamera sisse sattunud vesi võib põhjustada komponentide
roostetamist, millega võivad kaasneda suured remondikulud või ei pruugi kaamera
parandamine võimalik olla.
- Lisatarvikud ei ole veekindlad.
B
Puhastamisega seotud ettevaatusabinõud
• Ärge torgake mikrofoni või kõlarite avasid terava tööriistaga. Kaamera sisemuse kahjustumisel
halvenevad veekindlad omadused.
• Ärge kasutage puhastamiseks seepi, neutraalseid pesuaineid ega kemikaale, näiteks benseeni.
Sissejuhatus
ix
Märkused põrutuskindluse, veekindluse ja tolmukindluse
kohta
• Ärge laske kaameral kukkuda, ärge lööge seda vastu kõva eset (näiteks kivi) ja ärge visake
seda vastu veepinda.
• Kui kasutate kaamerat vee all, ärge laske kaameral puutuda kokku löökidega.
- Ärge laske kaameral puutuda kokku veesurvega – ärge pange kaamerat kärestiku ega
kose veevoogu.
- Ärge kasutage kaamerat vee all sügavamal kui 30 m.
- Ärge laske kaameral vee alla kukkuda. Kaamera ei püsi veepinnal.
• Ärge kasutage kaamerat vee all järjest kauem kui 60 minutit.
• Ärge sisestage kaamerasse märga mälukaarti või akut.
- Ärge avage akupesa/mälukaardi pilu katet, kui kaamera või teie käed on märjad. Selle
juhise eiramisel võib vesi pääseda kaamerasse või tekkida kaamera talitlushäire.
• Ärge avage akupesa/mälukaardi pilu katet vee all.
• Kui kaamera välispind või akupesa/
mälukaardi pilu katte sisekülg on niiske
(näiteks siis, kui sellel on veepiisad),
kuivatage see kohe pehme ja kuiva
riidelapiga.
- Kui kaamera välispinnale või akupesa/
mälukaardi pilu katte siseküljele on
kinnitunud võõrkeha, eemaldage see
kohe puhuri või pehme riidelapiga.
- Kui võõrkeha on kinnitunud akupesa/
Veekindel tihend
mälukaardi pilu katte siseküljel olevale
veekindlale tihendile, eemaldage see
komplekti kuuluva harjaga. Ärge
kasutage komplekti kuuluvat harja
ühelgi teisel otstarbel kui veekindla
tihendi puhastamine.
• Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks külma
keskkonda või kuuma keskkonda, kus
temperatuur on 40°C.
- Selle juhise eiramisel võib kaamera
veekindlus väheneda.
- Kui kasutate kaamerat vee all, tohib vee temperatuur olla 0°C kuni 40°C.
• Ärge kasutage kaamerat kuumaveeallikates.
x
Sissejuhatus
Enne kaamera vee all kasutamist
Enne kaamera vee all kasutamist kontrollige järgmist.
• Eemaldage kaamera maismaal kasutamiseks mõeldud rihm.
• Veenduge, et akupesa/mälukaardi pilu katte siseküljel ei oleks võõrkehi.
• Veenduge, et akupesa/mälukaardi pilu katte veekindel tihend ei oleks mõranenud ega
deformeerunud.
- Veenduge, et veekindel tihend ei oleks kaamera küljest lahti tulnud.
• Kontrollige, kas akupesa/mälukaardi pilu kate on korralikult suletud.
- Kontrollige, kas luku indikaator osutab sellele, et lukk on fikseeritud.
Märkused töötemperatuuri, niiskuse ja kondensaadi
kohta
Kaamera talitlust on testitud temperatuuridel –10°C kuni +40°C.
Kui kasutate kaamerat külma kliimaga piirkondades või suurel kõrgusel merepinnast, järgige
allpool toodud ettevaatusabinõusid.
• Aku jõudlus väheneb külma ilma korral ajutiselt. Hoidke kaamerat ja akusid enne
kasutamist riiete all soojas.
• Kaamera jõudlus võib ajutiselt väheneda, kui see puutub pikema aja kokku äärmuslikult
külma temperatuuriga. Näiteks võib ekraan kohe pärast kaamera sisselülitamist näida
tavapärasest tumedam või võib kaamera produtseerida jääkkujutisi.
● Keskkonnatingimused, mis võivad põhjustada kondensaadi teket
Ekraani või objektiivi siseküljele võib järskude temperatuurimuutuste korral või suure
niiskusega kokkupuutel tekkida udu (kondensaat). See võib juhtuda näiteks allpool
kirjeldatud keskkonnatingimustes. See ei osuta kaamera talitlushäirele või defektile.
• Kaamera asetatakse pärast maismaal kuumas kohas hoidmist ootamatult külma vette.
• Kaamera viiakse pärast külma ilmaga õues viibimist sooja kohta, näiteks siseruumidesse.
• Akupesa/mälukaardi pilu kate avatakse või suletakse suure niiskusega keskkonnas.
● Kondenseerumise vähendamine
• Avage akupesa/mälukaardi pilu kate, pange kaamera ja kaubanduses saadavalolev
desikant ümbrispakendisse (näiteks kilekotti) ning sulgege ümbrispakend.
Kondensaadi tekkimise tõenäosus on väiksem, kui kaamerasisene niiskus on
minimeeritud.
• Enne kaamera vee all kasutamist vältige selle hoidmist kohas, kus kaamera võiks
kuumeneda (näiteks otseses päikesevalguses).
Kui asetate kuumenenud kaamera vee alla, võib järsk temperatuurimuutus põhjustada
kondensaadi teket.
Sissejuhatus
xi
● Udu kõrvaldamine
• Lülitage kaamera välja ja avage akupesa/mälukaardi pilu kate stabiilse ümbritseva
temperatuuriga kohas (vältige kõrge temperatuuriga, suure niiskusega, liivaseid või
tolmuseid kohti).
Udu kõrvaldamiseks eemaldage aku ja mälukaart ning hoidke akupesa/mälukaardi pilu
katet lahti, et kaamera kohanduks ümbritseva keskkonna temperatuuriga.
Ülevaatus ja remont
• Kui kaamera saab löögi, on soovitatav pidada nõu jaemüüja või ettevõtte Nikon ametliku
esindajaga ning lasta kontrollida kaamera veekindlust (see on tasuline teenus).
• Kui ilmneb veekindla tihendi kahjustumine, pidage nõu jaemüüja või ettevõtte Nikon
ametliku esindajaga. Veekindla tihendi veekindlus võib hakata ühe aasta möödudes
vähenema.
• Kui kaamera sisse satub vett, lõpetage kohe selle kasutamine ja viige kaamera ettevõtte
Nikon ametliku esindaja juurde.
xii
Sissejuhatus
Kaamera osad
Kaamera korpus
1 2 3
4
4
8
9 10 11
12
13
14
15
19
18
17
6
5
1
2
3
7
Päästik
Toitelüliti / toide-sees tuli
16
9
10
Laadimistuli
Välklambi tuli
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nupp b (e videosalvestuse)
Välklamp
LED-valgusti
Taimeri tuli
Automaatse teravustamise abi valgusti
Movie light (Videovalgusti)
5
Akupesa/mälukaardi pilu katte lukk
6
Akupesa/mälukaardi pilu katte luku
vabastaja
7
8
Ekraan
Nupp A (võtterežiim)
Suumilüliti
Nupp c (taasesituse)
Mitmikvalija*
Nupp k (rakenda valik)
Nupp l (kustutamise)
Nupp d (menüü)
Nupp r (LED-valgusti)
Nupp V (tegevuse)
Nupp q (tööriista)
* Selles juhendis tähistatakse mitmikvalija üles, alla, vasakule või paremale vajutamist sümbolitega
H, I, J ja K.
Kaamera osad
1
Alustamine
Kaamera maismaal kasutamiseks mõeldud rihma
kinnitamine
Eemaldage enne kaamera vee all kasutamist maismaal kasutamiseks mõeldud rihm.
2
Alustamine
Aku ja mälukaardi sisestamine
Aku lukk
Mälukaardi pilu
4
2
1
3
5
8
6
7
• Vajutage akupesa/mälukaardi pilu katte luku vabastajat (1) ja pöörake akupesa/
mälukaardi pilu katte lukku (2), et avada kate (3).
• Kui aku positiivsed ja negatiivsed klemmid on õigesti suunatud, liigutage oranži aku lukku
(4) ning sisestage aku täielikult (5).
• Lükake mälukaarti sisse, kuni see oma kohale klõpsatab (6).
• Olge ettevaatlik ja ärge sisestage akut või mälukaarti tagurpidi või ümberpööratult, sest
see võib põhjustada talitlushäireid.
• Sulgege akupesa/mälukaardi pilu kate (7), suruge seda korralikult kaamera vastu, nii et
katte küljel olev punane osa ei oleks enam nähtaval, ning pöörake akupesa/mälukaardi
pilu katte lukku, kuni see oma kohale klõpsatab (8).
Veenduge, et kate oleks kindlalt lukustatud.
• Kui mälukaardi kirjutuskaitse lüliti on lukustatud asendis, ei saa pilte jäädvustada ega
kustutada ning mälukaarti ei saa vormindada.
• Kaamera andmeid (sealhulgas pilte ja videoid) saab salvestada mälukaardile või sisemällu.
Sisemälu kasutamiseks eemaldage mälukaart.
B
Märkused veekindluse ja tolmukindluse kohta
Vaadake lisateabe saamiseks osa „Märkused põrutuskindluse, veekindluse ja tolmukindluse kohta”
(Ax).
B
Märkused katte sulgemise ja kaamera rihma juhtme asukoha jälgimise kohta
Kui kaamera rihm või juhe jääb akupesa/mälukaardi pilu katte sulgemise ajal selle vahele, võib kate
kahjustuda. Veenduge enne akupesa/mälukaardi pilu katte sulgemist, et juhe ei jääks selle vahele.
Alustamine
3
B
Mälukaardi vormindamine
Kui sisestate sellesse kaamerasse esimest korda mälukaardi, mida on kasutatud teises seadmes,
vormindage mälukaarti kindlasti selle kaameraga.
• Pöörake tähelepanu sellele, et mälukaardi vormindamine kustutab mälukaardilt
jäädavalt kõik pildid ja muud andmed. Tehke enne mälukaardi vormindamist kindlasti
koopiad nendest piltidest, mida soovite alles hoida.
• Sisestage mälukaart kaamerasse, vajutage nuppu d ja valige häälestusmenüüst suvand
Format card (Kaardi vormindamine) (A19).
Aku või mälukaardi eemaldamine
Lülitage kaamera välja, kontrollige, kas toide-sees tuli ja ekraan on välja lülitunud, seejärel
avage akupesa / mälukaardi pilu kate.
• Liigutage aku väljastamiseks aku lukku.
• Vajutage mälukaarti kergelt kaamerasse, et mälukaart osaliselt väljutada.
• Olge vahetult pärast kaamera kasutamist kaamera, aku ja mälukaardi käsitsemisel
ettevaatlik, sest need võivad olla kuumad.
4
Alustamine
Aku laadimine
Laadimistuli
Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter
Seinapistikupesa
3
1
2
USB-kaabel (kuulub komplekti)
Kui kaameraga on kaasas pistikuadapter*, ühendage see vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapteriga. Kui need on ühendatud, võib katse eemaldada pistikuadapterit jõuga toodet
kahjustada.
* Pistikuadapteri kuju varieerub olenevalt riigist või piirkonnast, kust kaamera osteti.
Võite selle sammu vahele jätta, kui pistikuadapter on vahelduvvooluvõrgust laadimise
adapteriga püsivalt ühendatud.
• Kui aku on sisestatud, algab laadimine kaamera vooluvõrku ühendamisel, nagu on
näidatud joonisel. Aku laadimise ajal vilgub laadimistuli aeglaselt.
• Kui laadimine on lõpetatud, lülitub laadimistuli välja. Eemaldage vahelduvvooluvõrgust
laadimise adapter pistikupesast ja lahutage USB-kaabel.
Täiesti tühja aku laadimisaeg on ligikaudu 2 tundi ja 20 minutit.
• Kui laadimistuli vilgub kiiresti, ei saa akut laadida. Tõenäoliselt on põhjuseks üks allpool
kirjeldatutest.
- Ümbritseva keskkonna temperatuur pole laadimiseks sobiv.
- USB-kaabel või vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter ei ole nõuetekohaselt
ühendatud.
- Aku on kahjustatud.
Alustamine
5
B
Märkused USB-kaabli kohta
• Ärge kasutage ühtegi teist USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21
kasutamisega võib kaasneda ülekuumenemine, tulekahju või elektrilöök.
• Kontrollige pistikute kuju ja suunda ning ärge sisestage ega eemaldage neid nurga all.
B
Märkused aku laadimise kohta
• Kaamerat võib aku laadimise ajal kasutada, kuid see pikendab laadimisaega.
• Kui aku laetuse tase on äärmiselt madal, ei pruugi teil aku laadimise ajal olla võimalik kaamerat
kasutada.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage ühtegi teist vahelduvvooluadapteri marki või mudelit kui
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-73P ja ärge kasutage kaubanduses saadavalolevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemise või kahjustumise.
6
Alustamine
Kaamera häälestamine
1
Vajutage kaamera sisselülitamiseks toitelülitile.
• Kasutage mitmikvalijat sätete valimiseks ja reguleerimiseks.
Toitelüliti
Mitmikvalija
Üles
Paremale
Vasakule
k nupp
(valiku rakendamine)
Nupp d
• Kuvatakse keele valimise ekraan. Kasutage
keeleversiooni esile tõstmiseks mitmikvalija nuppe
HI ja vajutage valiku tegemiseks nuppu k.
• Keeleversiooni saab igal ajal vahetada – kasutage
selleks häälestusmenüüd (A19) M Language (Keel).
Alla
Language
Cancel
2
Kui kuvatakse paremal näidatud dialoog,
järgige alljärgnevaid suuniseid ning
vajutage nuppu d või nuppu k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
• Kui te ei soovi nutiseadmega juhtmevaba ühendust
To skip this screen and set SnapBridge
luua, toimige järgmiselt.
later from the Network menu, press
Vajutage nuppu d ja jätkake sammuga 3.
MENU.
Later
Set
• Kui soovite luua juhtmevaba ühenduse nutiseadmega,
toimige järgmiselt.
Vajutage nuppu k. Häälestusjuhised leiate kaasas olevast juhendist „SnapBridge
Ühendusjuhend”.
Kui loote rakenduse SnapBridge abil juhtmevaba ühenduse, saate kaameraga
jäädvustatud pilte nutiseadmesse üles laadida või kasutada kaugjuhtimisega pildistamise
funktsioone.
3
Kasutage nuppe HI, et valida Yes (Jah), kui kuvatakse kaamera
kella seadistamise viip. Seejärel vajutage nuppu k.
Alustamine
7
4
Tõstke esile kodune ajavöönd ja vajutage
nuppu k.
London, Casablanca
• Suveaja seadistamiseks vajutage nuppu H. Suveaja
sisselülitamisel keeratakse kella ühe tunni võrra edasi ja
kaardi kohale kuvatakse W. Suveaja väljalülitamiseks
vajutage nuppu I.
Back
5
Kasutage kuupäevavormingu valimiseks nuppe HI ja vajutage
nuppu k.
6
Sisestage õige kuupäev ja kellaaeg ning
vajutage nuppu k.
• Kasutage väljade esile tõstmiseks nuppe JK ja
sisestuse muutmiseks nuppe HI.
• Valige minutite väli ja vajutage sätte kinnitamiseks
nuppu k.
Date and time
D
M
Y
01 01 2017
h
m
00 00
Edit
7
Kui kuvatakse kinnitusdialoog, valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu
k.
• Kasutage ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja muutmiseks häälestusmenüüd (A19) M Time
zone and date (Ajavöönd ja kuupäev).
8
Lugege läbi teade veekindluse kohta ja vajutage nuppu K.
• Kinnitage viimane teade ja vajutage nuppu k. Häälestamise lõpetamisel lülitub kaamera
võtteekraanile.
• Veekindlust puudutavaid teateid kuvatakse järgmistel juhtudel:
- kaamera esmakordsel sisselülitamisel ja seadistamisel pärast ostmist;
- kaamera stseenirežiimile Underwater (Veealune režiim) seadistamisel;
- kaamera sisselülitamisel pärast laadimist.
8
Alustamine
Pildistamise ja taasesituse
põhitoimingud
Pildistamine
Näitena kasutatakse siin režiimi o (stseeni automaatne valija). Režiimis o (stseeni
automaatne valija) tuvastab kaamera pildi kadreerimisel võtteolud ning saate pildistada
oludele sobivate sätetega.
1
Hoidke kaamerat stabiilselt.
• Hoidke sõrmed ning muud esemed objektiivist,
välklambist, automaatse teravustamise abi valgustist,
mikrofonist ja kõlarist eemal.
• Kui jäädvustate pilte vertikaalformaadis
(püstpaigutusega), keerake kaamera nii, et välklamp
oleks objektiivist kõrgemal.
2
Kadreerige pilt.
• Liigutage suumobjektiivi asendi muutmiseks suumilülitit.
Lähemale suumimine
Kaugemale suumimine
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
9
• Kui kaamera tuvastab võtteolud, muutub
võtterežiimi ikoon vastavalt.
• Aku taseme näidik
b: aku laetuse tase on kõrge.
B: aku laetuse tase on madal.
• Järelejäänud särituste arv
Kui mälukaart ei ole kaamerasse sisestatud, on
kuvatud C ja pildid salvestatakse kaamera sisemällu.
Võtterežiimi ikoon
40
30
20
10
0
-10
15m
1010hPa
25m 0s
500
Aku taseme näidik
Järelejäänud särituste arv
3
Vajutage päästik poolenisti alla.
• Päästiku poolenisti alla vajutamise all mõeldakse
nupu vajutamist ja hoidmist kohas, kus tunnete
kerget takistust.
• Kui objekt on teravustatud, on teravustamisala või
teravustamise näidik kuvatud roheliselt.
• Kui kasutate digitaalset suumi, teravustab kaamera
kaadri keskele ja teravustamisala ei kuvata.
• Kui teravustamisala või teravustamise näidik vilgub, ei
saa kaamera teravustada. Muutke kompositsiooni ja
proovige päästikut uuesti poolenisti alla vajutada.
1/250
F 2.8
Teravustamisala
4
B
Vajutage päästik ilma sõrme tõstmata
lõpuni alla.
Märkused piltide või videote salvestamise kohta
Piltide või videote salvestamise ajal vilgub järelejäänud särituste arvule osutav näidik või
järelejäänud video salvestamise ajale osutav näidik. Ärge avage akupesa/mälukaardi pilu katet
ega eemaldage akut või mälukaarti siis, kui näidik vilgub. Selle juhise eiramisel võib tulemuseks
olla andmekadu või kaamera või mälukaardi kahjustumine.
10
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
C
Funktsioon Auto Off (Automaatne väljalülitus)
• Kui ligikaudu ühe minuti vältel ei tehta ühtegi toimingut, lülitub ekraan välja, kaamera läheb
ooterežiimi ja seejärel vilgub toide-sees tuli. Kui kaamera on ligikaudu kolm minutit olnud
ooterežiimis, lülitub kaamera välja.
• Kui kaamera on ooterežiimis, tehke ekraani sisselülitamiseks mõni toiming – vajutage näiteks
toitelülitile või päästikule.
C
Statiivi kasutamisel
• Järgmistes olukordades soovitame kasutada kaamera stabiliseerimiseks statiivi:
- kui pildistate hämaras valguses välgurežiimi (A16) sättega W (väljas);
- kui suum on telefoto asendis.
• Kui kasutate pildistamise ajal kaamera stabiliseerimiseks statiivi, seadistage häälestusmenüü
suvand Photo VR (Foto stabiliseerimine) sättele Off (Väljas) (A19), et vältida sellest
funktsioonist tingitud võimalikke vigu.
Videote salvestamine
Kuvage võtteekraan ja vajutage video salvestamise
alustamiseks nuppu b (e video salvestamine). Vajutage
salvestamise lõpetamiseks uuesti nuppu b (e).
• Kui aku temperatuur on madal, võib pildi suurus /
videote kaadrikiirus olla piiratud. Enne kasutamist
soojendage akut näiteks peopesas.
LED-valgusti kasutamine
Kasutage LED-valgustit näiteks hämara valgusega oludes.
Vajutage LED-valgusti sisselülitamiseks pikalt nuppu
r (LED-valgusti). Valgusti väljalülitamiseks vajutage nuppu
r.
LED-valgustit saab kasutada ka siis, kui kaamera on välja
lülitatud.
• Kasutage suvandit LED light timer (Valgusdioodiga
taimer), mis asub häälestusmenüüs (A19), et määrata
aeg, mille möödudes LED-valgusti välja lülitub.
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
11
Piltide taasesitamine
1
Vajutage kaamera
taasesitusrežiimi lülitamiseks
nuppu c (taasesitus).
• Kui kaamera on välja lülitatud ning vajutate ja
hoiate all nuppu c, lülitub kaamera sisse
taasesitusrežiimis.
2
Kasutage kuvatava pildi valimiseks mitmikvalijat.
• Vajutage ja hoidke all nuppe HIJK, et kerida kiiresti
läbi piltide.
• Salvestatud video taasesitamiseks vajutage nuppu k.
• Vajutage kaamera tagasi võtterežiimi lülitamiseks
nuppu A või päästikut.
Eelmise pildi kuvamine
Järgmise pildi kuvamine
• Kui täiskaadris taasesitusrežiimis on kuvatud e,
saate pildile efekti rakendamiseks vajutada nuppu k.
4/4
15m
1010hPa
0004. JPG
15/11/2017 15:30
• Kui liigutate täiskaadris taasesitusrežiimis
suumilülitit g (i) poole, saate pilti
suurendada.
3.0
• Liigutage suumilülitit täiskaadris
taasesitusrežiimis f (h) poole, et
aktiveerida kaamera pisipildi
taasesitusrežiim ja kuvada ekraanil
mitu pilti.
12
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
1/20
Piltide kustutamine
1
Vajutage nuppu l (kustutamine),
et kustutada ekraanil hetkel
kuvatud pilt.
2
Kasutage soovitud kustutusmeetodi
valimiseks mitmikvalija nuppe HI ja
vajutage nuppu k.
Current image
• Et väljuda ilma kustutamata, vajutage nuppu d.
Erase selected images
Delete
All images
3
Valige Yes (Jah) ja vajutage nuppu k.
• Kustutatud pilte ei saa taastada.
Erase 1 image?
Yes
No
B
Pidevvõttena jäädvustatud piltide (sarja) kustutamine
• Pidevvõttena või säritusega helendamisega, loovrežiimiga või
autoportree kollaaži funktsiooniga jäädvustatud pildid
salvestatakse sarjana ja taasesitusrežiimis kuvatakse üksnes
sarja esimene pilt (põhipilt) (vaikesäte).
• Kui vajutate nuppu l siis, kui piltide sarja jaoks kuvatakse
põhipilti, kustutatakse kõik sarja kuuluvad pildid.
• Vajutage sarja kuuluvate üksikpiltide kustutamiseks nuppu
k, et kuvada pildid ükshaaval, ning vajutage nuppu l.
C
1/5
0004.JPG
15/11/2017 15:30
Võtterežiimis jäädvustatud pildi kustutamine
Vajutage võtterežiimi kasutamise ajal nuppu l, et kustutada viimane salvestatud pilt.
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
13
Liikuvjuhtimine
Allpool kirjeldatud toiminguid saab teha kaamera raputamisega.
Eelmise või järgmise pildi kuvamine täiskaadris
taasesitusrežiimis
Raputage kaamerat täiskaadris taasesitusrežiimis
järgmise pildi kuvamiseks üles/alla või eelmise
pildi kuvamiseks ette-/tahapoole (kui
häälestusmenüü suvand Playback action
control (Taasesituse liikuvjuhtimine) (A19)
on seadistatud sättele On (Sees)).
• Mähkige kaamera rihm ümber käe ja hoidke
kaamerat kindlalt ning kasutage kaamera
raputamiseks rannet, nagu on näidatud
joonisel.
Tegevusmenüü kasutamine
Vajutage tegevusmenüü kuvamiseks
nuppu V (tegevus).
• Raputage allpool loetletud suvandi
valimiseks kaamerat ja vajutage
toimingu tegemiseks nuppu V.
Scene auto selector
Confirm
Tegevusmenüü
Suvand
Kirjeldus
Võtterežiimi valimine
Valige võtterežiim (valik on piiratud vaid teatatavate
võtterežiimidega).
q Start movie recording
(Video salvestamise
alustamine)
Vajutage video salvestamiseks / salvestamise lõpetamiseks
nuppu V.
Salvestamise lõpetamiseks ei saa kasutada nuppu b (e video
salvestamine).
K Quick playback (Kiire
taasesitus)
Kuvage pilt täiskaadris taasesitusrežiimis. Saate piltide
taasesitamiseks kasutada liikuvjuhtimist.
f Exit (Välju)
Väljuge tegevusmenüüst.
Tegevusmenüü kuvamise ajal saate kasutada üksnes nuppu V, päästikut, toitelülitit või
nuppu r (LED-valgusti).
14
Pildistamise ja taasesituse põhitoimingud
Muud funktsioonid
Võtterežiimi valimine
Kasutatavad on allpool kirjeldatud võtterežiimid.
• o Scene auto selector (Stseeni automaatne valija)
Kaamera tuvastab pildi kadreerimisel võtteolud ja saate pildistada oludele sobivate
sätetega.
• b Stseenirežiim
Valige vastavalt võtteoludele ükskõik milline stseenirežiim ja saate pildistada nendele
oludele sobivate sätetega.
• s Loovrežiim
Kaamera salvestab ühe võttega korraga neli pilti efektidega ja ühe pildi efektideta.
• F Smart portrait (Nutikas portree)
Kasutage võtte ajal inimnägude täiustamiseks iluretušeerimist ning piltide
jäädvustamiseks naeratusdetektorit või autoportree kollaaži funktsiooni.
• M Short movie show (Lühivideo)
Kaamera loob kuni 30 sekundi pikkuse lühivideo (e 1080/30p või S 1080/25p),
salvestades ja kombineerides automaatselt mitme sekundi pikkused erinevad videoklipid.
• A Auto mode (Automaatrežiim)
Valige see režiim üldiseks pildistamiseks erinevates võtteoludes.
1
Kui kuvatud on võtteekraan,
vajutage nuppu A (võtterežiim).
2
Kasutage võtterežiimi
valimiseks mitmikvalija
nuppe HI ja vajutage
nuppu k.
Scene auto selector
• Stseenirežiimi valimisel vajutage
stseenirežiimi või efekti valimiseks
nuppu K enne seda, kui vajutate
nuppu k.
Muud funktsioonid
15
C
Spikrikuva
Funktsioonide kirjeldusi näidatakse võtterežiimi vahetamise ja seadistusekraani kuvamise ajal.
Kasutage kirjelduste kuvamiseks või peitmiseks valikut Help display (Abikuva), mis asub
häälestusmenüü suvandis Monitor settings (Ekraani sätted).
Võttefunktsioonide seadistamine
mitmikvalijaga
Kui kuvatud on võtteekraan, saate allpool kirjeldatud funktsioonide seadistamiseks vajutada
mitmikvalija nuppe H (m) J (n) I (p) K (o).
• m Välgurežiim
Välgurežiimi saab vastavalt võtteoludele seadistada.
• n Self-timer (Taimer), Self-portrait timer (Autoportree taimer)
Kaamera vabastab katiku, kui päästiku vajutamisest on möödunud määratud arv
sekundeid.
• p Macro mode (Lähivõtterežiim)
Kasutage lähivõtete jäädvustamiseks lähivõtterežiimi.
• o Exposure compensation (Särikompensatsioon)
Saate reguleerida pildi üldist eredust.
Seadistatavad funktsioonid varieeruvad võtterežiimist olenevalt.
16
Muud funktsioonid
Asukohaandmete funktsioonidega kasutatavad
toimingud
Kui funktsioon Use built-in location data (Integreeritud asukohaandmete
kasutamine), mis asub menüü z (asukohaandmete suvandid) (A19) valikus Location
data options (Asukohaandmete suvandid), on seadistatud sättele On (Sees), alustab
kaamera positsioneerimissatelliitide signaalide vastuvõtmist.
Asukohaandmete vastuvõtmist saab kontrollida võtteekraanilt.
0
15m
• n või o: kaamera võtab signaale vastu neljalt või enamalt
-10 1 0 1 0 h P a
satelliidilt või kolmelt satelliidilt ning hangib asukohaandmeid.
• z: kaamera võtab signaale vastu, kuid asukohaandmete
hankimine ei ole võimalik.
• y: kaamera ei võta signaale vastu.
Võtteasukoha andmete salvestamine pildile
• Kui kaamera positsioneerib võtte ajal, salvestatakse hangitud asukohaandmed (laius- ja
pikkuskraad) jäädvustatavatele piltidele.
• Pärast piltide arvutisse teisaldamist saate salvestatud asukohaandmete kaardil
kontrollimiseks kasutada tarkvara ViewNX-i.
• Kui suvandi Compass display (Kompassi kuvamine), mis asub asukohaandmete
suvandite menüü suvandis Electronic compass (Elektrooniline kompass), sätteks on
On (Sees), salvestatakse ka võtte ligikaudne suund.
Logi salvestamine
• Kui valite positsioneerimise ajal funktsiooni Start all logs (Kõigi logide alustamine),
mis asub asukohaandmete suvandite menüü valikus Create log (Logi loomine),
salvestatakse kindla intervalliga andmeid kaamera kasutamise asukohtade, kõrguse ja vee
sügavuse kohta.
• Saate jäädvustatud logid (liikumisteabe, näiteks andmed asukohtade, kõrguse või vee
sügavuse kohta) salvestada mälukaardile, kui valite jäädvustamise lõpetamiseks suvandi
Create log (Logi loomine) ja valite seejärel funktsiooni Save logs (Logide
salvestamine).
• Saate mälukaardile salvestatud asukohalogide vaatamiseks kasutada tarkvara, mis toetab
logiandmete kuvamist (näiteks ViewNX-i).
• Saate mälukaardile salvestatud kõrguse ja vee sügavuse logisid graafikuna kuvada, kui
valite funktsiooni Altitude/depth logs (Kõrgus-/sügavuslogid), mis asub
asukohaandmete suvandite menüü valikus View log (Logi vaatamine).
• Saate parajasti jäädvustatavaid kõrguse ja vee sügavuse logide graafikuid vaadata
aktiivnäidikult (A18).
Muud funktsioonid
17
Huvipunkti andmete kuvamine
• Kui kaamera positsioneerib ja asukohaandmete suvandite menüü valikus Points of
interest (POI) (Huvipunktid) asuv funktsioon Embed POI (Huvipunkti
registreerimine) on seadistatud sättele On (Sees), salvestatakse jäädvustatavatele
piltidele ka praegusele asukohale lähima asukoha nime andmed.
• Kui kaamera positsioneerib ja asukohaandmete
suvandite menüü valik Display POI (Huvipunkti
kuvamine) on seadistatud sättele On (Sees), kuvatakse
praegusele asukohale lähima asukoha nime andmed
võtteekraanil ja aktiivnäidikul ning taasesitusekraanil
15m
1010hPa
kuvatakse pildile salvestatud asukoha nime andmed.
40
30
20
10
0
-10
25m 0s
500
Aktiivnäidiku kuvamine
Vajutage nuppu q (tööriist), et kuvada aktiivnäidik, mis
võimaldab teil kontrollida parajasti hangitavaid
asukohaandmeid.
Andmete vaheldumisi kuvamiseks vajutage aktiivnäidiku kuvamise ajal nuppu k.
15/11/2017 15:30
15/11/2017 15:30
15
1010
3500
0
4000
hPa
Asukohaandmete kuva
2
m
m/m
0
10
20
30
40
60
50
50
40
1010
hPa
30
20
10
1500
2500
N
E
Next
1
500
4500
1000
3000
NNE
31º 23’ 15”
136º 15’ 32”
15/11/2017 15:30
15
m
2000
0 0
NNE
Next
Kõrguse kuva või vee
sügavuse kuva1
15
m
1010
hPa
Next
Kõrguse logi kuva või vee
sügavuse logi kuva2
Vee sügavus kuvatakse siis, kui kasutate stseenirežiimi Underwater (Veealune režiim) või kui
kaamera tuvastab, et on vee all.
Kuvatakse hetkel salvestatava kõrguse logi või vee sügavuse logi graafik. Kui kaamera tuvastab, et
on vee all, kuvatakse vee sügavuse logi graafik. Graafikut ei kuvata, kui kaamera kõrguse logi või
vee sügavuse logi ei salvestata.
• Vajutage aktiivnäidiku kasutamise lõpetamiseks nuppu q.
• Aktiivnäidikukuva asemel võtterežiimi aktiveerimiseks vajutage päästikut, nuppu A või
nuppu b (e).
18
Muud funktsioonid
Menüütoimingud
Vajutage allpool loetletud menüüde seadistamiseks nuppu d (menüü).
•
•
•
•
•
•
A Shooting menu (Võttemenüü)1, 2
D Videomenüü1
G Playback menu (Taasesitusmenüü)3, 4
J Network menu (Võrgumenüü)
z Location data options (Asukohaandmete suvandid) menüü
z Häälestusmenüü
1
2
3
4
Vajutage võtteekraani kuvamise ajal nuppu d.
Menüü ikoonid ja kasutatavad sätted erinevad olenevalt võtterežiimist.
Vajutage taasesitusekraani kuvamise ajal nuppu d.
Menüü ikoonid ja kasutatavad sätted erinevad olenevalt taasesitusrežiimist.
1
Vajutage nuppu d (menüü).
• Kuvatakse menüü.
2
Vajutage mitmikvalija
nuppu J.
• Valitud menüü ikoon on kuvatud
kollaselt.
Shooting menu
Image mode
White balance
Continuous
ISO sensitivity
AF area mode
Autofocus mode
Menüü ikoonid
3
Valige menüü ikoon ja
vajutage nuppu k.
• Menüüsuvandid on nüüd valitavad.
Set up
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
Muud funktsioonid
19
4
Valige menüüsuvand ja
vajutage nuppu k.
• Teatud menüüsuvandeid ei saa
valitud võtterežiimist või kaamera
seisundist olenevalt seadistada.
Time zone and date
Monitor settings
Date stamp
Photo VR
AF assist
Digital zoom
5
Valige säte ja vajutage
nuppu k.
• Valitud säte rakendatakse.
• Kui olete menüü kasutamise
lõpetanud, vajutage nuppu d.
• Kui kuvatud on menüü, võite
kaamera võtterežiimi lülitamiseks
vajutada päästikut, nuppu A või
nuppu b (e).
20
Muud funktsioonid
Date stamp
Date
Date and time
Off
Tehnilised märkused
Märkused
Märkused Euroopa klientidele
ETTEVAATUSABINÕUD
KUI AKU ASENDATAKSE NÕUETELE MITTEVASTAVAT TÜÜPI AKUGA, KAASNEB
SELLEGA PLAHVATUSOHT.
JÄRGIGE KASUTATUD AKUDE UTILISEERIMISEL VASTAVAID SUUNISEID.
See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmestik tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kohaldub üksnes kasutajatele Euroopa riikides.
• Antud toodet tuleb utiliseerida selleks ettenähtud kogumispunktides. Ärge
visake olmejäätmete hulka.
• Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitavad hoida loodusressursse ning vältida
nõuetele mittevastava utiliseerimise võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimeste tervisele ja keskkonnale.
• Võtke lisateabe saamiseks ühendust müüja või jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku
ametkonnaga.
See akul olev sümbol näitab, et aku tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kohaldub üksnes kasutajatele Euroopa riikides.
• Kõik akud, olenemata sellest, kas neil on see sümbol või mitte, tuleb koguda
eraldi ja viia vastavasse kogumispunkti. Ärge visake olmejäätmete hulka.
• Võtke lisateabe saamiseks ühendust müüja või jäätmekäitluse eest vastutava
kohaliku ametkonnaga.
Tehnilised märkused
21
Märkused raadiovõrgu funktsioonide kohta
Raadiovõrguseadmetele kohalduvad piirangud
Sellesse tootesse integreeritud raadiovõrgu transiiver vastab raadiovõrgumäärustele, mis on
kehtestatud kaamerat müüvas riigis, ning see ei ole mõeldud kasutamiseks teistes riikides
(Euroopa Liidus või Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonis ostetud tooteid võib
kasutada kõikjal Euroopa Liidus ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioonis). Nikon ei võta
vastutust kasutuse eest teistes riikides. Kasutajad, kes ei ole kaamera ostmise esialgse riigi
suhtes kindlad, peaksid võtma ühendust ettevõtte Nikon piirkondliku teeninduskeskuse või
ettevõtte Nikon ametliku teenindusesindajaga. See piirang kohaldub ainult juhtmevabale
funktsioonile ja mitte ühelegi teisele toote kasutusrakendusele.
Turvasätted
Ehkki toote üheks eeliseks on võimalus seda andmevahetuseks tööulatuses vabalt
raadiovõrku ühendada, võib turvasätete mittekasutamise korral juhtuda alljärgnev.
• Andmevargus: pahatahtlikud kolmandad isikud võivad raadioside signaali kinni püüda ja
seeläbi varastada kasutaja ID, parooli ning muid isiklikke andmeid.
• Volitamata juurdepääs Volitamata kasutajad võivad saada võrgule juurdepääsu ning
muuta andmeid või teha muid pahatahtlikke tegevusi. Arvestage, et tulenevalt
juhtmevaba võrgu ehitusest on volitamata juurdepääs läbi suunatud rünnaku võimalik
isegi aktiveeritud turvasätetega. Nikon ei vastuta andmete ega informatsiooni lekkimise
eest, mis võib juhtuda andmeedastuse ajal.
• Ärge kasutage võrke, mille kasutamiseks teil puudub luba, isegi kui teie nutitelefon või
tahvelarvuti neid kuvab. Nendega ühenduse loomist võidakse lugeda volitamata
juurdepääsuks. Kasutage ainult neid võrke, mille kasutamiseks teil on luba.
Isikuandmete haldus ja vastutamatusesäte
• Tootes registreeritud ja konfigureeritud kasutajateave, sealhulgas juhtmevaba LAN-i
ühenduse sätted ja muud isikuandmed, võivad muutuda ja esineda võib teabekadu, mis
on tingitud kasutusveast, staatilisest elektrist, õnnetusjuhtumist, talitlushäirest, remondist
või muust käsitsemisest. Hoidke koopiaid olulisest teabest alati erinevates kohtades.
Nikon ei vastuta mis tahes otsese või kaudse kahju ega saamata jäänud tulu eest, mis
tuleneb sisu muutmisest või kaotsiminekust ning ei ole omistatav ettevõttele Nikon.
• Kasutage enne selle toote utiliseerimist või teisele omanikule üleandmist
häälestusmenüü funktsiooni Reset all (Lähtesta kõik) (A19), et kustutada kogu
kasutajateave, mis on tootega registreeritud ja konfigureeritud, sealhulgas juhtmevaba
LAN-i ühenduse sätted ja muud isikuandmed.
• Nikon ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad toote volitamata kasutamisest kolmandate
isikute poolt, kui toode läheb kaduma või varastatakse.
22
Tehnilised märkused
Ettevaatusabinõud toote eksportimise ja välismaale viimise korral
Tootele kohaldub Ameerika Ühendriikide ekspordiseadus (EAR). Ameerika Ühendriikide
valitsuse luba ei ole vaja eksportimiseks muudesse riikidesse kui alljärgnevad riigid, millele
selle dokumendi kirjutamise ajal kohaldub embargo või erimeetmed: Kuuba, Iraan,
Põhja-Korea, Sudaan ja Süüria (nimekiri võib muutuda).
Märkus klientidele Euroopas
Vastavusdeklaratsioon (Euroopa)
Nikon Corporation deklareerib käesolevaga, et tüüp COOLPIX W300 raadioseade vastab
direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_W300.pdf.
• Maksimaalne väljundvõimsus:
- Wi-Fi: 11,3 dBm (EIRP)
- Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
- Väikese energiatarbega Bluetooth: 9,3 dBm (EIRP)
• Töösagedus:
- Wi-Fi: 2412–2462 MHz (1–11 kanalit)
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Väikese energiatarbega Bluetooth: 2402–2480 MHz
Tehnilised märkused
23
Märkused asukohaandmete funktsioonide kohta
(GPS/GLONASS, Electronic Compass
(Elektrooniline kompass))
Kaamera asukoha nime andmed
Lugege enne asukohaandmete funktsioonide kasutamist kindlasti kasutaja litsentsilepingut
(„KOHANIMEANDMETE KASUTUSLITSENTSI LEPING” (A33)) ja nõustuge tingimustega.
• Kohanimeandmed (huvipunktid) ei ole värskendatavad.
• Kasutage kohanimeandmeid üksnes suunisena.
• Kohanimeandmed (huvipunktid), mis kohalduvad Hiina Rahvavabariigis („Hiinas”) ja
Korea Vabariigis, ei ole kaamerasse COOLPIX W300 integreeritud.
Märkused asukohaandmete salvestamise funktsioonide ja logi salvestamise kohta
• Kui funktsiooni Use built-in location data (Integreeritud asukohaandmete
kasutamine), mis asub asukohaandmete suvandite menüü suvandis Location data
options (Asukohaandmete suvandid), sätteks on On (Sees) või kui salvestate logisid,
jätkub asukohaandmete ja logi salvestamine isegi pärast kaamera välja lülitamist (A17).
• Isik võib asukohaandmetega salvestatud liikumatutelt piltidelt või videotelt tuvastatav
olla. Olge ettevaatlik, kui edastate asukohaandmetega salvestatud liikumatuid pilte või
videoid või logifaile kolmandatele osapooltele või kui laadite neid üles võrku (näiteks
internetti), kus avalikkus saab neid vaadata. Lugege kindlasti osa
„Andmesalvestusseadmete utiliseerimine” (Av).
Märkused mõõtmisfunktsioonide kohta
COOLPIX W300 on kaamera. Ärge kasutage seda kaamerat navigatsiooniseadme või
mõõtevahendina.
• Kasutage kaamera mõõdetud andmeid (näiteks suunda, kõrgust merepinnast ja vee
sügavust) üksnes suunisena. Ärge kasutage neid andmeid lennuki või auto
navigeerimiseks ega isikuandmete kogumiseks või maamõõtmiseks.
• Kui kasutate kaamerat mägironimisel, matkamisel või vee all, võtke kindlasti kaasa kaart,
navigatsiooniseade või mõõtevahend.
Kaamera kasutamine välismaal
• Enne asukohaandmete funktsioonidega kaamera välisriiki kaasa võtmist pidage nõu
reisibüroo või konkreetse välisriigi saatkonnaga, et teha kindlaks, kas kaamera
kasutamisele kohalduvad piirangud.
Näiteks ei tohi asukohaandmete logisid Hiinas salvestada ilma valitsuse vastava loata.
Seadke suvand Use built-in location data (Integreeritud asukohaandmete
kasutamine) sättele Off (Väljas).
• Asukohaandmed ei pruugi Hiinas ning Hiina ja naaberriikide piiril nõuetekohaselt
funktsioneerida (2014. aasta detsembri seisuga).
24
Tehnilised märkused
Toote eest hoolitsemine
Järgige seadme kasutamisel või hoiule panekul lisaks osades „Teie turvalisuse tagamiseks”
(Avi–viii) ja „Olulised märkused põrutuskindluse, veekindluse, tolmukindluse ja
kondensaadi kohta” (Aix) toodud hoiatustele alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
Kaamera
Ärge laske kaameral puutuda kokku tugeva löögijõuga
Kui toode saab tugeva löögi või puutub kokku vibratsiooniga, võib esineda talitlushäireid. Ärge
puudutage objektiivi ega rakendage sellele jõudu.
Vältige temperatuuri äkilisi muutusi
Järsud temperatuurimuutused (näiteks sisenemisel külmal päeval sooja ruumi või sealt väljumisel)
võivad põhjustada seadmesisese kondensatsiooni teket. Kondensatsiooni vältimiseks asetage
seade enne järskude temperatuurimuutustega kokkupuudet kandeümbrisesse või kilekotti.
Hoidke tugevatest magnetväljadest eemal
Ärge kasutage ega hoidke seadet seadmestiku lähedal, mis genereerib tugevat
elektromagnetkiirgust või magnetvälju. Selle juhise eiramisega võib kaasneda andmetekadu või
kaamera talitlushäire.
Ärge suunake objektiivi pika aja jooksul tugevate valgusallikate poole
Kui kasutate või hoiundate kaamerat, vältige objektiivi pikaajalist suunamist päikese või teiste
tugevate valgusallikate poole. Intensiivne valgus võib põhjustada pildianduri funktsionaalsuse
halvenemist või tekitada fotodele valgeid häguseid laike.
Lülitage toode enne toiteallika või mälukaardi eemaldamist või lahtiühendamist
välja
Ärge eemaldage akut ajal, kui toode on sisse lülitatud või kui piltide salvestamine või kustutamine
on pooleli. Sellistel juhtudel võib toiteühenduse katkestamisega kaasneda andmete kadu või
mälukaardi või sisemise elektroonika kahjustumine.
Märkused ekraani kohta
• Ekraanid (kaasa arvatud elektroonilised pildiotsijad) on konstrueeritud äärmiselt suure täpsusega;
vähemalt 99,99% pikslitest on efektiivsed ja puuduvate või defektsete pikslite osakaal ei ole
suurem kui 0,01%. Seetõttu, isegi kui need ekraanid sisaldavad püsivalt helendavaid (valgeid,
punaseid, siniseid või rohelisi) või kustunud (musti) piksleid, ei näita see alatalitlust ega mõjuta
antud seadme abil salvestatavaid kujutisi.
• Ekraanil kuvatavad pildid ei pruugi eredas valguses hästi nähtavad olla.
• Ärge rakendage ekraanile survet, sest sellega võib kaasneda kahjustus või talitlushäire. Kui ekraan
peaks purunema, olge ettevaatlik, et vältida klaasikildudest tekkida võivaid vigastusi ning ekraani
vedelkristalli kokkupuudet nahaga ja selle sattumist silmadesse või suhu.
Tehnilised märkused
25
Aku
Kasutamisele kohalduvad ettevaatusabinõud
• Pöörake tähelepanu sellele, et aku võib pärast kasutamist olla kuum.
• Ärge kasutage akut, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on madalam kui –10°C või kõrgem
kui 40°C, sest sellega võivad kaasneda kahjustused või talitlushäired.
• Kui täheldate midagi tavatut (näiteks ülemäärast kuumust, suitsu või akust tulevat ebatavalist
lõhna), katkestage kohe kasutamine ja pidage nõu jaemüüja või ettevõtte Nikon ametliku
esindajaga.
• Pärast aku kaamerast või valikulisest akulaadijast eemaldamist pange aku selle isoleerimiseks
kilekotti või muusse ümbrisesse.
Aku laadimine
Kontrollige enne kaamera kasutamist aku laetuse taset, vajaduse korral laadige akut või asendage
see.
• Laadige akut enne kasutamist siseruumides ümbritseva keskkonna temperatuuril 5°C kuni 35°C.
• Kõrge aku temperatuur võib takistada selle nõuetekohast või täielikku laadimist ja vähendada aku
jõudlust. Pöörake tähelepanu sellele, et aku võib pärast kasutamist olla kuum; oodake enne
laadimist, et aku jahtuks.
Kaamerasse sisestatud akut ei laeta vahelduvvooluvõrgust laadimise adapteri või arvuti
kasutamisel, kui aku temperatuur on madalam kui 0°C või kõrgem kui 45°C.
• Ärge jätkake laadimist, kui aku on täielikult laetud, sest see vähendaks aku jõudlust.
• Aku temperatuur võib laadimise ajal tõusta. See ei osuta siiski talitlushäirele.
Varuakude kaasaskandmine
Kui pildistate olulistel sündmustel, kandke võimaluse korral kaasas täielikult laetud varuakusid.
Aku kasutamine külma ilmaga
Külmadel päevadel võib akude mahutavus väheneda. Kui tühjenevat akut kasutatakse madalal
temperatuuril, ei pruugi kaamera sisse lülituda. Hoidke varuakusid soojas kohas ja vajaduse korral
vahetage. Külm aku võib pärast soojendamist osa oma laetusest taastada.
Akuklemmid
Akuklemmidel olev mustus võib takistada kaamera funktsioneerimist. Kui akuklemmid peaksid
määrduma, puhastage neid enne kasutamist pehme ja kuiva riidelapiga.
26
Tehnilised märkused
Tühjenenud aku laadimine
Kui kaamera lülitatakse sisse või välja siis, kui kaamerasse on sisestatud tühjenenud aku, võib see
lühendada aku tööiga. Laadige enne kasutamist tühjenenud akut.
Aku hoiundamine
• Eemaldage aku alati kaamerast või valikulisest akulaadijast, kui seda ei kasutata. Kui aku jäetakse
kaamerasse, kasutatakse vähesel määral akutoidet ka siis, kui kaamerat ei kasutata. Sellega võib
kaasneda aku liigne tühjenemine ja aku funktsioonivõime kadu.
• Laadige akut vähemalt iga kuue kuu järel ja laske sellel enne tagasi hoiulepanemist täielikult
tühjeneda.
• Pange aku selle isoleerimiseks kilekotti või muusse ümbrisesse ja hoidke jahedas kohas. Akut
tuleb hoida kuivas kohas ümbritseva keskkonna temperatuuril 15°C kuni 25°C. Ärge hoidke akut
kuumas ega äärmiselt külmas kohas.
Aku tööiga
Kui aeg, mille jooksul täielikult laetud aku püsib toatemperatuuril kasutades laetuna, lüheneb
oluliselt, näitab see, et aku tuleb uuega asendada. Ostke uus aku.
Kasutatud akude ringlussevõtt
Asendage aku, kui selle laetuse tase väheneb kiiresti. Kasutatud akud on väärtuslik ressurss. Andke
kasutatud akud kohalike määruste kohaselt ringlusse.
Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter
• Vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-73P on mõeldud kasutamiseks ainult sellega
ühilduvate seadmetega. Ärge kasutage seda mõne teise kaamera või mudeliga.
• Ärge kasutage ühtegi teist USB-kaablit kui UC-E21. Mõne muu USB-kaabli kui UC-E21
kasutamisega võib kaasneda ülekuumenemine, tulekahju või elektrilöök.
• Ärge mitte mingil juhul kasutage ühtegi teist vahelduvvooluadapteri marki või mudelit kui
vahelduvvooluvõrgust laadimise adapter EH-73P ja ärge kasutage kaubanduses saadavalolevat
USB-vahelduvvooluadapterit ega mobiiltelefoni akulaadijat. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada kaamera ülekuumenemise või kahjustumise.
• EH-73P ühildub vahelduvvooluvõrgu pistikupesadega, mille nimiandmed on järgmised:
100–240 V, 50/60 Hz. Kaamera kasutamisel muudes riikides kasutage vajadusel pistikuadapterit
(saadaval kaubandusvõrgus). Pistikuadapterite kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma
reisikonsultandiga.
Tehnilised märkused
27
Puhastamine ja hoiundamine
Kaamera puhastamine pärast vee all kasutamist
Järgige alljärgnevaid suuniseid ja loputage kaamerat puhta mageveega 60 minuti jooksul pärast
selle vee all või rannas kasutamist.
1. Hoidke akupesa/mälukaardi pilu katet
suletuna ja peske kaamerat puhta
mageveega.
Asetage kaamera 10 minutiks puhta mageveega
täidetud madalasse anumasse.
• Pange kaamera puhtasse magevette ja
raputage seda vees piisavalt, et
eemaldada kaameralt võõrkehad.
• Kui kaamera on asetatud vette, võivad
kaamera vee väljavooluavadest (näiteks
mikrofonis või kõlarites olevatest avadest) väljuda mõned õhumullid. See ei osuta
talitlushäirele.
2. Pühkige veepiisad pehme riidelapiga ära ja kuivatage kaamerat korraliku
ventilatsiooniga varjulises kohas.
• Asetage kaamera selle kuivatamiseks kuivale riidele.
• Ärge kuivatage kaamerat fööni või riietekuivati kuuma õhuvooluga.
3. Veenduge, et kaameral ei ole veepiisku, avage akupesa/mälukaardi pilu kate
ning pühkige pehme ja kuiva riidelapiga ettevaatlikult ära veekindlale tihendile
või kaamera sisse jäänud vesi või liiv.
• Kui kate suletakse siis, kui sisemus on märg, võib see põhjustada kondensatsiooni
teket või talitlushäireid.
Muud kaamera puhastamisele kohalduvad suunised
Kasutage objektiivile, ekraanile või kaamera korpusele kinnitunud tolmu või ebemete
eemaldamiseks puhurit. Kui kaamera osadel on sõrmejälgi või muid plekke, mida ei saa puhuriga
kõrvaldada, pühkige ettevaatlikult osi pehme ja kuiva riidelapiga. Kui rakendate liigset survet või
kasutate karedat riidelappi, võivad sellega kaasneda kaamera kahjustused või talitlushäired.
28
Tehnilised märkused
Hoiundamine
Kui te ei kavatse kaamerat pikemal ajaperioodil kasutada, eemaldage aku ja vältige kaamera
hoiundamist alljärgnevates kohtades:
• kohad, mille ventilatsioon on ebapiisav või puutuvad kokku niiskusega, mis on suurem
kui 60%;
• kohad, mis puutuvad kokku temperatuuriga, mis on kõrgem kui 50°C või madalam kui
–10°C;
• kohad, mis asuvad tugevat elektromagnetvälja genereerivate seadmete (näiteks telerite
või raadiote) läheduses.
Hallituse või seene tekke vältimiseks võtke kaamera hoiukohast vähemalt kord kuus välja,
lülitage see sisse ja vabastage mõned korrad katik, enne kui kaamera uuesti hoiule
panete. Laske akul enne hoiule panekut täielikult tühjeneda ja laadige seda vähemalt
kord kuue kuu järel. Pange aku isoleerimiseks kindlasti ümbrisesse (näiteks kilekotti) ja
hoidke jahedas kohas.
Tehnilised märkused
29
Rikkeotsing
Kui kaamera ei tööta ootuspäraselt, vaadake enne jaemüüja või ettevõtte Nikon ametliku
esindaja poole pöördumist allpool toodud loetelu sagedamini esinevatest probleemidest.
Vaadake kaamera kasutamist käsitleva üksikasjalikuma teabega tutvumiseks täielikku
kasutusjuhendit (PDF-vormingus) (Aii).
A
Probleem
Põhjus/lahendus
Kaamera on sisse lülitatud,
kuid ei reageeri.
• Oodake kuni salvestamise lõpetamiseni.
• Kui probleem püsib, lülitage kaamera välja.
Kui kaamera ei lülitu välja, eemaldage ja sisestage aku
või akud uuesti või, vahelduvvooluadapteri kasutamisel,
ühendage vahelduvvooluadapter lahti ja taasühendage
see uuesti.
Arvestage sellega, et kuigi lähevad kaduma kõik jooksvalt
salvestatavad andmed, juba salvestatud andmeid
toiteallika eemaldamine või lahutamine ei mõjuta.
Kaamerat ei ole võimalik
sisse lülitada.
• Aku on tühi.
• Toitelüliti on kasutatav aku sisestamisest paari sekundi
möödumisel. Oodake enne toitelüliti vajutamist paar
sekundit.
3, 5, 26
–
11
Kaamera lülitub
ettehoiatamata välja.
• Kaamera lülitub toite säästmiseks automaatselt välja
(automaatse väljalülituse funktsioon).
• Kaamera ja aku ei pruugi madalatel temperatuuridel
nõuetekohaselt töötada.
• Kui video suuruse/kaadrikiiruse sätteks on seadistatud
d 2160/30p (4K UHD), c 2160/25p (4K UHD),
e 1080/60p, f 1080/50p, h HS 480/4×,
a HS 480/4×, j HS 1080/0.5× (HS 1080/
0,5×) või Y HS 1080/0.5× (HS 1080/0,5×) ja aku
temperatuur langeb salvestamise ajal madalamale kui
0°C, lõpetab kaamera salvestamise automaatselt ja
lülitub välja.
• Kaamera sisemus on muutunud kuumaks. Ärge
lülitage kaamerat sisse enne, kui kaamera sisemus on
jahtunud, ja proovige seda seejärel uuesti sisse
lülitada.
7
11
Ekraanile ei ole midagi
kuvatud.
• Kaamera on välja lülitatud.
• Kaamera lülitub toite säästmiseks automaatselt välja
(automaatse väljalülituse funktsioon).
• Kaamera on ühendatud teleri või arvutiga.
• Kaamerat kasutatakse stseenirežiimis Time-lapse
movie (Intervallvideo) või Multiple exp. Lighten
(Mitmiksäritus helendusega).
Kaamera muutub
kuumaks.
Kaamera võib kuumeneda, kui seda kasutatakse pikka aega
näiteks videote salvestamiseks või kui kaamerat kasutatakse
kuumas keskkonnas; tegemist ei ole talitlushäirega.
30
Tehnilised märkused
–
26
–
–
–
–
–
Kasutamiseks sobivad mälukaardid
Kaamera toetab mälukaarte SD, SDHC ja SDXC.
• Kaamera toetab mälukaarte SDHC ja SDXC, mis ühilduvad standardiga UHS-I.
• Videote salvestamiseks on soovitatav kasutada mälukaarte, millel on SD-kiirusklassi
nominaal 6 või suurem kiirusnominaal (kui salvestate 4K UHD videoid, mille pildi suurus /
kaadrikiirus on d 2160/30p või c 2160/25p, on soovitatav kasutada mälukaarte,
millel on UHS-kiirusklassi nominaal 3 või suurem kiirusnominaal). Videote salvestamine
võib ootamatult katkeda, kui kasutatakse madalama kiirusklassi nominaaliga mälukaarte.
• Kui kasutate kaardilugejat, kontrollige, kas see on mälukaardiga ühilduv.
• Funktsioonide, kasutamise ja piirangute kohta küsige teavet tootjalt.
Teave kaubamärkide kohta
• Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
• Bluetooth® märksõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud
kaubamärgid ning nende märkide mistahes kasutamine Nikon Corporationi poolt
toimub litsentsi alusel.
• Apple®, App Store®, logod Apple, Mac, OS X, macOS, iPhone®, iPad®, iPod touch® ja iBooks
on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja muudes riikides.
• Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
Androidi robot on reprodutseeritud või modifitseeritud Google'i loodud ja jagatud
teosest ning seda kasutatakse vastavalt litsentsis Creative Commons 3.0 Attribution
License kirjeldatud tingimustele.
• iOS on ettevõtte Cisco Systems, Inc kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja/või muudes riikides, mida kasutatakse litsentsi alusel.
• Adobe, logo Adobe, Acrobat ja Reader on ettevõtte Adobe Systems Incorporated
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes
riikides.
• Logod SDXC, SDHC ja SD on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärgid.
• PictBridge on kaubamärk.
• HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on ettevõtte HDMI Licensing,
LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• Wi-Fi ja logo Wi-Fi on ühenduse Wi-Fi Alliance kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
Tehnilised märkused
31
• Kõik muud selles kasutusjuhendis või ettevõtte Nikon tootega kaasasolevas muus
dokumentatsioonis mainitud kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic
accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with
iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
AVC Patent Portfolio License
See toode on litsentsitud AVC Patent Portfolio License alusel isiklikuks ja mitteäriliseks
kasutamiseks tarbijatele (i) standardile AVC vastava video („AVC video”) kodeerimiseks
ja/või (ii) sellise AVC video dekodeerimiseks, mis on kodeeritud tarbija poolt isiklikel ja
mitteärilistel eesmärkidel ja/või mis on saadud video pakkujalt, kellel on litsents AVC
video pakkumiseks. Litsents ei ole antud muuks kasutuseks ega laiene kaudselt teistele
kasutusotstarvetele.
Lisateave on saadaval ettevõttelt MPEG LA, L.L.C.
Külastage veebilehte http://www.mpegla.com.
FreeType litsents (FreeType2)
• Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2012 The FreeType Project
(http://www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.
MIT litsents (HarfBuzz)
• Osa sellest tarkvarast on kaitstud autoriõigusega © 2017 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kõik õigused kaitstud.
32
Tehnilised märkused
KOHANIMEANDMETE KASUTUSLITSENTSI
LEPING
Selles digitaalkaameras salvestatud kohanimeandmed („andmed”) on üksnes teie isiklikuks ja
sisekasutuseks, mitte edasimüügiks. Need andmed on autoriõigustega kaitstud lähtudes
alljärgnevatest tingimustest ja nõuetest, mis on kokku lepitud ühelt poolt teie ning teiselt poolt
Nikon Corporationi („Nikon”) ja tema litsentsiandjate vahel (hõlmates nende litsentsiandjaid ning
tarnijaid).
Tingimused
Üksnes isiklikuks kasutamiseks. Olete nõus kasutama neid andmeid selles digitaalkaameras, samuti
digitaalkaameraga tehtud pildilisi andmeid üksnes isiklikul, mitteärilisel eesmärgil, milleks teile on
antud litsents ning mitte teenuste osutamiseks, ajajagamiseks või mõnel muul sarnasel eesmärgil.
Sellest tulenevalt, kuid lähtudes järgmistes paragrahvides sätestatud piirangutest, olete nõus mitte
paljundama, kopeerima, muutma, dekompileerima, pöördassembleerima ja pöördprojekteerima
nende andmete mis tahes osa mis tahes eesmärgil, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud
ulatuses.
Piirangud. Välja arvatud juhul, kui teil on vastav litsents antud Nikoni poolt, ning eelnevat paragrahvi
piiramata, ei ole teil lubatud a) kasutada neid andmeid toodetes, süsteemides või rakendustes, mis
on installitud või muul moel ühendatud või suhtlevad sõidukitega, on suutelised sõiduki
navigeerimiseks, positsioonimiseks, korraldamiseks, reaalajas teejuhtimiseks, pargi haldamiseks või
muudeks sarnasteks rakendusteks.
Hoiatus. Tulenevat aja kulgemisest, muutuvatest oludest, kasutatud allikatest ja põhjalike
geograafiliste andmete kogumise iseloomust võib andmetes leiduda ebatäpsusi või ebatäielikkust,
mis kõik võivad põhjustada ebatäpseid tulemusi.
Garantii puudumine. Andmed on teile antud nii nagu need on, ning te olete nõus neid kasutama
omal vastutusel. Nikon ja tema litsentsiandjad (ning omakorda nende litsentsiandjad ning tarnijad)
ei esita mingeid otseseid ega eeldatavaid garantiisid, väiteid ega tagatisi, mis tulenevad kas
seadusest või mitte, sealhulgas kuid mitte ainult andmete sisu, kvaliteedi, täpsuse, täielikkuse,
efektiivsuse, usaldusväärsuse, eesmärgisobivuse, kasulikkuse või kasutamisel saadavate tulemuste
suhtes, või andmete ja serverite katkestuste ja vigade puudumise suhtes.
Garantiist lahtiütlus: NIKON JA TEMA LITSENTSIANDJAD (SH OMAKORDA NENDE LITSENTSIANDJAD
NING TARNIJAD) LOOBUVAD KÕIGIST VÄLJENDATUD VÕ EELDATAVATEST GARANTIIDEST
KVALITEEDILE, JÕUDLUSELE, TURUSTATAVUSELE, EESMÄRGISOBIVUSELE NING RIKKUMISTE
PUUDUMISE SUHTES.
Mõned osariigid, territooriumid ja riigid ei luba teatud garantiidest lahtiütlemist, sellises ulatuses
ülalnimetatud lahtiütlus teile ei laiene.
Tehnilised märkused
33
Vastutusest lahtiütlus: NIKON JA TEMA LITSENTSIANDJAD (SH OMAKORDA NENDE
LITSENTSIANDJAD NING TARNIJAD) EI VASTUTA TEIE EES: ÜHESKI NÕUDES, NÕUDMISES
VÕI MENETLUSES, OLENEMATA TEABE KASUTAMISEST VÕI OMAMISEST TULENEVA OTSESE
VÕI KAUDSE KAHJUMI, VIGASTUSE VÕI KAHJUNÕUDEGA SEOTUD NÕUDE, NÕUDMISE VÕI
MENETLUSE OLEMUSEST; ÜHEGI KAHJUMI VÕI KASUMI, TULU, LEPINGUTE VÕI SÄÄSTUDE VÕI
MISTAHES MUUDE OTSESTE VÕI KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI TINGIMUSLIKE KAHJUDE EEST,
MIS TULENEVAD ANTUD ANDMETE KASUTAMISEST VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSES TEIE POOLT,
TEABES SISALDUVATEST VIGADEST VÕI KÄESOLEVATE TINGIMUSTE RIKKUMISEST,
KAS LEPINGUMENETLUSE, KAHJUNÕUDE VÕI GARANTII ALUSEL, ISEGI KUI NIKONIT VÕI TEMA
LITSENTSIANDJAID ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. Mõned osariigid,
territooriumid ja riigid ei luba teatud vastutustest lahtiütlemist või kahjunõude piiranguid, sellises
ulatuses ülalnimetatud lahtiütlus teile ei laiene.
Ekspordikontroll. Te olete nõus andmeid, nende osi või nendest saadud otseseid tooteid mitte
eksportima, välja arvatud järgides kõiki kehtivaid ekspordiseadusi ja õigusakte ning omades
kõiki neis nõutavaid litsentse ja kooskõlastusi, sh kuid mitte ainult U.S. kaubandusministeeriumi
välisvarade kontrolli büroo ning tööstuse ja turvalisuse büroo seadusi ja muid õigusakte. Kui need
ekspordiseadused, -reeglid või -eeskirjad takistavad Nikonil ja selle litsentsiaaridel täita nende
kohust esitada või jagada andmeid, on reeglitest mitte kinni pidamine õigustatud ja seda ei peeta
lepingu rikkumiseks.
Kogu leping. Need tingimused moodustavad kogu lepingu Nikoni (ja tema litsentsiandjate,
sh omakorda nende litsentsiandjate ning tarnijate) ja teie vahel antud teemal ning on täielikult
ülimuslik mistahes varasemate suuliste või kirjalike kokkulepete üle, mis meie vahel eelnevalt antud
teemal eksisteerisid.
Õigusruum. Ülaltoodud tingimused lähtuvad Jaapani seadustest, arvestamata i) seadusesätete
konflikti ja ii) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise
ostu-müügi lepingute kohta, mis on selgesõnaliselt välja arvatud; juhul, kui riigis, kus te Andmed
omandasite, ei ole Jaapani seadused sellele Lepingule mingil põhjusel kohaldatavad, siis
kohaldatakse sellele lepingule selle riigi seadusi, kus te Andmed omandasite. Kõigis käesolevaga
teile antud Andmetega seotud vaidlustes, nõuetes ja menetlustes olete nõus alluma Jaapani
seadustele.
34
Tehnilised märkused
Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on behalf of the United
States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily
claimed by the United States government, the Data is a "commercial item" as that term is defined at
48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with the End-User Terms under which this Data was
provided, and each copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and
embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance
with such Notice:
NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2017 HERE All Rights Reserved
If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the
legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official
must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.
Märkused seoses litsentsitud tarkvara autoriõiguste hoidjatega
• Jaapani kohanimeandmed
© ZENRIN CO., LTD. All rights reserved.
See teenus kasutab ZENRIN CO., LTD. POI-andmeid.
“ZENRIN” is a registered trademark of ZENRIN CO., LTD.
• Kohanimeandmed mujal kui Jaapanis
© 2017 HERE All Rights Reserved
Tehnilised märkused
35
Austria:  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Belgium:  - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Slovenia/Ukraine:  EuroGeographics
Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by HERE 01/
2014
Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012. (Terms of
Use available at (http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501)).
Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at (http://www.itella.fi/
liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf). Retrieved by HERE 09/2013
France: source:  IGN 2009 – BD TOPO 
Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen
Contains content of „ BayrischeVermessungsverwaltung – (www.geodaten.bayern.de) “, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “LGL, (www.lgl-bw.de) “, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode)
Contains content of “Stadt Köln – offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS Basis-DLM”, licensed in accordance with (http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in accordance with
(http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzIII.pdf)
Great Britain: Contains Ordnance Survey data  Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright and database right 2010
Greece: Copyright Geomatics Ltd.
Italy: La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Bologna licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes content of Comune di Cesena licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under (http://www.formez.it/iodl/) and
updated by licensee September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani, Comune di
Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode).
Includes content of Comune di Milano, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
legalcode) and updated by licensee November 1, 2013.
Includes content of the “Comunità Montana della Carnia”, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and
updated by licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità” licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode) and updated by licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna, licensed under (http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/) and updated by
licensee May 1, 2014.
Includes content of CISIS, licensed under (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode).
Norway: Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at (http://
data.norge.no/nlod/en/1.0)
Contains information copyrighted by  Kartverket, made available in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/).
36
Tehnilised märkused
Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Norwegian
Public Roads Administration (NPRA)
Portugal: Source: IgeoE – Portugal
Spain: Información geográfica propiedad del CNIG
Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with the
terms available at (http://www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm). Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica – Malaga, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode).
Contains content of Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, licensed in accordance
with (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode)
Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es)
Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per (http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode), updated 4/2013
Sweden: Based upon electronic data  National Land Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at (http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen%201.0.0.pdf)
Switzerland: Topografische Grundlage:  Bundesamt für Landestopographie
United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v1.0
(see for the license (http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/))
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government Licence v.1.0
Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her
Majesty,  Queen's Printer for Ontario,  Canada Post, GeoBase,  Department of Natural Resources
Canada. All rights reserved.
Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)
United States: ©United States Postal Service 2013. Prices are not established, controlled or approved by
the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United
States Postal Service, USPS, and ZIP+4.
Includes data available from the U.S. Geological Survey.
Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and
HERE International LLC.
Nepal: Copyright  Survey Department, Government of Nepal.
Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey Department of Sri
Lanka
 2009 Survey Department of Sri Lanka
The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka
Israel:  Survey of Israel data source
Jordan:  Royal Jordanian Geographic Centre.
Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta  2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or Wangki
River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO
AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011
Guadeloupe: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL – Resolución del IGN No 186-2011
French Guiana: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Martinique: source:  IGN 2009 - BD TOPO 
Tehnilised märkused
37
Garantiitingimused - Nikon Euroopa Teeninduse
Garantii
Lugupeetud Nikoni klient,
Täname teid antud Nikon toote ostmise eest. Peaks teie Nikon toode vajama
garantiiteenust võtke palun ühendust edasimüüjaga, kelle käest te seadme
ostsite või siis mõne meie Nikon Europe B.V. müügiterritooriumil (nt Euroopa/
Venemaa/jt) asuva volitatud teenindusvõrgustiku liikmega. Täpsemalt vt:
http://www.europe-nikon.com/support
Mitte vajalike ebamugavuste vältimiseks soovitame teil kasutaja juhend enne
edasimüüja või volitatud teeninduskeskuste võrgustikuga ühenduse võtmist
hoolikalt läbi lugeda.
Teie Nikon seadmel on garantii kõikide valmistaja poolsete defektide vastu ühe
aastase perioodi vältel alates seadme ostukuupäevast.Kui nimetatud
garantiiperioodi jooksul osutub seade kas materjalidest või koostetööst tingitult
defektseks remondib meie volitatud teeninduskeskuste võrgustik Nikon Europe
B.V. müügiterritooriumil toote ilma töö või detailide eest tasu küsimata
alljärgnevatel tingimustel ära.Nikonil on õigus (enda valikul) toode ära remontida
või välja vahetada.
1. Nimetatud garantii kehtib ainult täidetud garantiikaardi ning ostutšeki
esitamisel, kus on ära märgitud ostukuupäev, toote tüüp ning edasimüüja
nimi koos toote nimetusega. Nikonil on õigus keelduda tasuta
garantiiteenusest juhul kui ülalnimetatud dokumente ei ole võimalik esitada
või kui seal toodud info ei ole täielik või loetav.
2. Antud garantii ei kata:
• tavalisest kulumisest ja kasutamisest tingitud hooldamist, parandamist või
vahetamist.
• modifikatsioone toote parendamiseks tema esialgse, kasutaja juhendis
kirjeldatud tavalise kasutamiseesmärgiga võrreldes, ilma Nikoni poolse
eelneva kirjaliku heakskiiduta.
• transpordikulusid ning kõiki transpordiriske, millised on otseselt või
kaudselt seotud toodete garantiiga.
38
Tehnilised märkused
• kõik kahjustused, millised on tingitud muudatustest või reguleerimistest,
mis võidakse tootele teha ilma Nikoni eelneva kirjaliku heakskiiduta selleks,
et seade vastaks kohalikele või riiklikele tehnilistele standarditele, millised
on kehtivad mõnes teises riigis kui see, mille jaoks toode oli esialgselt välja
töötatud ja/või valmistatud.
3. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
• valesti kasutamisest tingitud kahjustused, sealhulgas, kuid mitte ainult
seadme mittesihipärane või kasutajajuhendis kirjeldatud tavalisele
kasutamisele mitte vastav kasutamine ning toote hooldamine ja
paigaldamine või kasutamine kasutamisriigis kehtivatele ohutusnõuetele
mitte vastavalt.
• õnnetustest tingitud kahjustused sealhulgas, kuid mitte ainult äike, vesi,
tuli, valesti kasutamine ning hoolimatus.
• tootel toodud seerianumbri või mudeli muutmine, moonutamine,
loetamatus või eemaldamine.
• volitamata teenindusorganisatsioonide või isikute poolt teostatud
remonttöödest või reguleerimistest tingitud kahjustused.
• defektid süsteemides, millesse toode on integreeritud või millega koos
teda kasutatakse.
4. Käesolev garantii ei oma mõju kehtivate riiklike seadustega tagatud tarbijate
seaduslikele õigustele ega ostu/müügi lepingust tulenevatele tarbija õigusele
edasimüüja vastu.
Märkus: Ülevaate kõikidest volitatud Nikoni Teeninduskeskustest leiate te
internetist aadressilt
(http://www.europe-nikon.com/service/).
Tehnilised märkused
39
Käesoleva kasutusjuhendi mis tahes vormis taasesitamine
terviklikult või osaliselt (v.a. lühikeste tsitaatidena arvustustes või
ülevaadetes) ilma NIKON CORPORATIONI kirjaliku loata on
keelatud.
CT8K03(Y1)
6MQA69Y1-03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising