Nikon | SnapBridge | Nikon SnapBridge SnapBridge Ühendusjuhend (kaamerale COOLPIX)

Nikon SnapBridge SnapBridge Ühendusjuhend (kaamerale COOLPIX)
Ühendusjuhend
(kaamerale COOLPIX)
See dokument kirjeldab, kuidas kasutada rakendust SnapBridge (versioon
2.5) selleks, et luua juhtmevaba ühendus toetatud kaamera ja nutiseadme
vahel.
Rakendusega SnapBridge saate kaameraga jäädvustatud pildid
nutiseadmesse laadida või kasutada nutiseadet kaamera kaugjuhtimiseks.
• Kasutage rakenduse SnapBridge ja kaamera püsivara uusimat versiooni.
Kasutatavad funktsioonid ja toimingud võivad varieeruda olenevalt rakenduse
SnapBridge ja kaamera püsivara versioonist või nutiseadme operatsioonisüsteemist.
Rakenduse SnapBridge installimine
Laadige rakendus alla operatsioonisüsteemile iOS mõeldud veebipoest Apple App Store®
või Android™-ile mõeldud veebipoest Google Play™.
„SnapBridge 360/170 rakendust” ei saa selle kaameraga kasutada.
Üksikasjalikud selgitused
• Tutvuge rakendust SnapBridge puudutavate üksikasjadega võrguspikris.
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
• Kaamera üksikasjade jaoks vaadake dokumenti „Täielik kasutusjuhend” (viitejuhend, PDFvorming).
https://downloadcenter.nikonimglib.com
C
Ekraanikuvad rakenduses SnapBridge
1 Saate vaadata võrguspikrit ning konfigureerida ka rakenduse seadeid.
2 Kasutage peamiselt nutiseadmete ja kaamerate ühenduse sätete
seadistamiseks.
3 Saate kuvada kaamerast üles laetud pilte.
-1-
1
2
3
Kaamera ja nutiseadme ühendamine
Sidumine (Bluetooth-ühendus)
Kui ühendate nutiseadme Bluetoothi abil, saate kasutada automaatse ühendamise
funktsioone (automaatne liikumatute piltide üleslaadimine, ajateabe sünkroonimine,
asukohaandmete sünkroonimine).
Esimest korda Bluetoothi abil ühendades, siduge kaamera nutiseadmega.
• Sisestage kaamerasse mälukaart, millel on piisavalt vaba ruumi.
• Veenduge, et kaamera ja nutiseadme aku laetuse tasemed oleks piisavad.
• Lubage nutiseadmes Bluetooth.
1
Kaamera: valige Network menu
(Võrgumenüü) M Connect to smart
device (Ühenda nutiseadmega) ja
vajutage nuppu k.
Airplane mode
Choose connection
Connect to smart device
Connection to remote
Send while shooting
Wi-Fi
• Olenevalt teie kaamerast võidakse pärast nupu k
vajutamist või kaamera esmakordset sisselülitamist
kuvada paremal näidatud ühenduse loomise ekraani.
Sellisel juhul vajutage nuppu k.
Use SnapBridge to send photos to your
smart device and share them online.
To skip this screen and set SnapBridge
later from the Network menu, press
MENU.
Later
• Olenevalt teie kaamerast võidakse paremal näidatud
ekraani kuvada ka pärast ühenduse loomiseks nupu
k vajutamist ekraanil.
NFC kasutamisel: puudutage nutiseadme NFCantenni kaameral oleva märgiga Y (N-märk). Kui
nutiseadmes kuvatakse valik Start pairing? (Kas
alustada sidumist?), puudutage nuppu OK ja jätkake
sammuga 4.
NFC mittekasutamisel: vajutage nuppu k.
-2-
Set
NFC enabled devices: touch
the camera to the smart device.
Non-NFC enabled devices: press OK.
Cancel
Next
2
Kaamera: veenduge, et
kuvatakse paremal olev
ekraan.
Nutiseade: käivitage
rakendus SnapBridge ja
puudutage valikut
Connect to camera
(Ühenda kaameraga).
App
SnapBridge
Camera
On your smart device, go to the app
store and search for SnapBridge. After
installing, open the SnapBridge app.
Cancel
• Kui nutiseadmel kuvatakse
kaamera kategooriate loend,
puudutage selle kaamera kategooriat, mida soovite siduda.
• Kui puudutasite rakenduse SnapBridge esmakordsel käivitamisel kaamerat ühendamata
valikut Skip (Jäta vahele), puudutage vahekaarti A ning seejärel valikut M Connect to
camera (Ühenda kaameraga) ja jätkake sammuga 3.
3
Nutiseade: puudutage selle kaamera nime, mida
soovite siduda.
• Kui iOS-i puhul kuvatakse pärast kaamera nime puudutamist
toimingut selgitav ekraan, kinnitage üksikasjad ja puudutage
valikut Understood (Arusaadav).
• Kui kuvatakse lisaseadme valimise ekraan, puudutage kaamera
nime uuesti (kaamera nime kuvamiseni võib kuluda veidi aega).
4
Kaamera/nutiseade:
veenduge, et kuvatakse
sama number.
• Olenevalt iOS-i versioonist ei
pruugi nutiseade numbrit kuvada.
Sellisel juhul jätkake sammuga 5.
Auth. code
123456
Confirm that the same authentication
code is displayed on the smart device
and press OK.
Cancel
5
Kaamera: vajutage nuppu k.
Nutiseade: puudutage valikut PAIR
(Seo).
• Valiku PAIR (Seo) tegelik nimi võib olenevalt
nutiseadmest varieeruda.
• Seadistage esmakordsel sidumisel nutiseadme
ekraanil automaatse ühendamise funktsioon.
-3-
OK
6
Lõpetage sidumine.
• Kaamera: vajutage nuppu k.
• Nutiseade: puudutage valikut OK.
• Kui seote seadmed esmakordsel
ühendamisel omavahel, saab
kaamera juba järgmisel korral
Bluetoothi abil nutiseadmega
ühenduda ilma sidumiseta.
Your camera and smart device are
connected!
Confirm
Automaatne liikumatute piltide üleslaadimine
Bluetooth-ühendusega saate automaatseks liikumatute piltide üleslaadimiseks
nutiseadmesse kasutada järgmised funktsioone. Üleslaaditud liikumatute piltide suurus on
2 megapikslit.
Vahekaart A rakenduses SnapBridge M Auto link (Automaatlinkimine) M luba Auto
download (Automaatne allalaadimine) ennatlikult.
Kaamera suvand Network
menu (Võrgumenüü) M Send
while shooting (Saada võtte
ajal) M Still images
(Liikumatud pildid)
Laadige liikumatud pildid nende jäädvustamisel automaatselt
nutiseadmesse.
Kaamera suvand Playback
menu (Taasesitusmenüü) M
Mark for upload (Märgi
üleslaadimiseks)
Valige kaamera taasesitusekraanilt liikumatud pildid ja laadige
need seejärel automaatselt nutiseadmesse.
• Liikumatute piltide ja videote üleslaadimiseks originaalsuuruses lülituge ümber
Wi-Fi-ühendusele ja kasutage valikut Download pictures (Laadi pildid alla) (lk 6).
C
Pildid, mida ei saa üles laadida
• RAW-pilte ei saa üles laadida.
• Olenevalt kaamerast ei saa kaamera sisemälusse salvestatud pilte üles laadida.
Sidumise vihjeid
C
Kui pärast sidumise lõpetamist kuvatakse kinnitusdialoog
Olenevalt kaamerast võidakse pärast sidumise lõpetamist kuvada automaatse ühendamise
funktsiooni kinnitusdialoog.
• Fotodega asukohaandmete salvestamiseks valige Yes (Jah). Lubage nutiseadmel
asukohaandmete funktsioonid.
• Saate kaamera kella sünkroniseerida nutiseadme kellaajaga, kui valite vastava viiba kuvamisel Yes
(Jah).
Automaatse ühendamise funktsiooni kasutamiseks peate määrama ka vahekaardil A M Auto link
(Automaatlinkimine) rakenduses SnapBridge.
-4-
C
Kui kaamerat ja nutiseadet ei saa siduda
• Veenduge, et kaamera Network menu (Võrgumenüü) seaded oleks konfigureeritud järgmiselt.
- Airplane mode (Lennukirežiim): Off (Väljas)
- Choose connection (Valige ühendus): Smart device (Nutiseade) (Ainult kaamerate
puhul, millel on valik Choose connection (Valige ühendus).)
- Bluetooth M Connection (Ühendus): Enable (Aktiveeri)
• Kui kaamera kuvab valiku Could not connect. (Ühendus ebaõnnestus.), vajutage nuppu k ja
korrake toimingut alates sammust 2, et uuesti siduda. (Olenevalt kaamerast korrake toimingut
alates ühenduse loomise ekraanist sammul 1.) Sidumise katkestamiseks vajutage nuppu d.
• Teil võib õnnestuda sidumine edukalt lõpule viia, kui sulgete rakenduse SnapBridge täielikult,
lülitate kaamera välja ja uuesti sisse ning seejärel teete jaotise „Sidumine (Bluetooth-ühendus)”
(lk 2) toimingud uuesti.
• iOS-i puhul ei pruugi teil kaamera sidumine nutiseadmega õnnestuda, kui kaamera on
registreeritud seadmena. Kustutage registreeritud seade (kaamera nimi) iOS-i sätete rakendusest.
C
Bluetooth-ühenduse katkestamine ja uuesti ühendamine
Kasutage seade vahetamiseks ühte järgmistest meetoditest.
• Kaamera suvand Network menu (Võrgumenüü) M Airplane mode (Lennukirežiim) (saate
seadistada selle olekusse On (Sees), et lülitada välja kõik sideühenduse funktsioonid kohtades,
kus raadioside kasutamine on keelatud).
• Kaamera suvand Network menu (Võrgumenüü) M Bluetooth M Connection (Ühendus)
C
Lahtisidumine
Puudutage vahekaarti A M i M Forget camera (Unusta kaamera) M Kaamera, mida soovite
lahti siduda M Yes (Jah) rakenduses SnapBridge. (Wi-Fi-ühenduse ajal puudutage i ja seejärel
puudutage valikut Yes (Jah).)
iOS-i puhul puudutage valikut Go (Mine) ja kustutage registreeritud seade (kaamera nimi) iOS-i
sätete rakendusest.
-5-
Piltide allalaadimise/kaugjuhtimisega pildistamise
kasutamine (Wi-Fi-ühendus)
Kui kaamera on Wi-Fi-ühenduse abil nutiseadmega ühendatud, saate kasutada järgmiseid
vahekaardi A funktsioone rakenduses SnapBridge.
Download
pictures (Laadi
pildid alla)
Liikumatute piltide (suurusega 2 megapikslit või originaalsuuruses) ja videote
nutiseadmesse laadimine.
Remote
photography
(Kaugjuhtimisega
pildistamine)
Nutiseadme kasutamine liikumatute piltide jäädvustamiseks kaugjuhtimisega.
• Sisestage kaamerasse mälukaart, millel on piisavalt vaba ruumi. Kaamerast
olenevalt ei saa te kaugjuhtimisega pildistada, kui kaamerasse ei ole
sisestatud mälukaarti.
• Kui teete valiku Download pictures (Laadi pildid alla) või Remote photography
(Kaugjuhtimisega pildistamine), olles ühendatud Bluetoothiga, kuvatakse Wi-Fiühenduse dialoog.
Wi-Fi-ühenduse valimiseks puudutage valikut OK.
Bluetooth-ühendusele naasmiseks puudutage vahekaarti A M F M Yes (Jah)
rakenduses SnapBridge.
C
Kui iOS-is kuvatakse ekraan „Camera and Wi-Fi connection (Kaamera ja Wi-Fi
ühendamine)”
Olenevalt iOS-i versioonist võidakse ekraan Camera and Wi-Fi
connection (Kaamera ja Wi-Fi ühendamine) kuvada pärast seda, kui
puudutate Wi-Fi-ühenduse dialoogis valikut OK.
• Kirjutage üles ekraanil kuvatav kaamera SSID ja parool.
• Kui puudutate valikut View options (Kuva suvandid), käivitub iOS-i
sätete rakendus. Puudutage kõigepealt valikut Settings (Seaded),
seejärel Wi-Fi ja valige üleskirjutatud SSID. Esmakordsel ühendamisel
sisestage parool.
Kasutamise üksikasjade kohta vaadake rakenduse SnapBridge veebispikrit.
C
SSID ja parool
Kasutage parooli ja SSID kinnitamiseks ja muutmiseks kaamera suvandit Network menu
(Võrgumenüü) M Wi-Fi M Network settings (Võrgusätted). Kasutamise üksikasjade kohta
leiate teavet kaamera „Täielikust kasutusjuhendist”.
C
Pildid, mida ei saa üles laadida
• RAW-pilte ei saa üles laadida.
• Üles ei saa laadida AVI-vormingus videosid (COOLPIX A300 videosid).
• Olenevalt kaamerast ei saa kaamera sisemälusse salvestatud pilte üles laadida.
-6-
Kui kaamerat ei saa ühendada või pilte ei saa
üles laadida
Probleemi võib lahendada ühe või kõigi järgnevate toimingute proovimine.
• Lülitage kaamera välja ja seejärel uuesti sisse.
• Vahetage rakenduse SnapBridge vahekaarti.
• Sulgege rakendus SnapBridge täielikult ja käivitage see uuesti.
• Katkestage korraks ühendus ja looge see uuesti.
- „Lahtisidumine” (lk 5)
-7-
• Nutitelefonidele ja tahvelarvutitele on selles dokumendis viidatud kui
„nutiseadmetele”.
• Selles dokumendis sisalduvad ekraanikuvad, nuppude nimed ja nuppude asendid
võivad tegelikest toodetest erineda.
• Vaadake nutiseadme ja kaamera kasutamist puudutavaid üksikasju seadmetega
kaasas olnud dokumentidest.
• Selles dokumendis või ettevõtte Nikon tootega kaasas olnud dokumentides mainitud
kaubanimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Vaadake üksikasjaliku teabega tutvumiseks kaameraga kaasasolnud dokumente.
CT8K04(Y1)
6MQA72Y1-04
-8-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising