Whirlpool | PCN 642 /HA(BK) | Instruction for Use | Whirlpool PCN 642 /HA(BK) User guide

Whirlpool PCN 642 /HA(BK) User guide
КООПСУЗДУК
НУСКАМАЛАРЫ
Толук нускама көрсөтмөлөрүн http://docs.
hotpoint.eu сайтында же кепилдик
буклетинде көрсөтүлгөн телефон номер
аркылуу чалыңыз
KY
ОКУП, КАРАП ЧЫГУУГА МААНИЛҮҮ
жана малдын майы болсо коркунучтуу - өрт
чыгуу коркунучу бар. Өрттү ЭЧ КАЧАН суу
менен өчүрбөгүлө, бирок шайманды өчүргүлө
жана өрттүн үстүн жапкыла, мисалы капкак
же болбосо өрткө туруштук берген жууркан
Шайманды колдонордон мурда бул
менен.
коопсуздук нускамаларын окуңуз. Аларды
Конфорканы иштөө түздүгү же бир
келээрки керек болгонго чейин сактап коюңуз. нерсени коюу үчүн колдонбоңуз. Бардык
Бардык убакытта сактоо үчүн бул нускамалар компоненттер толугу менен муздагыча,
менен шаймандын ѳзү маанилүү коопсуздук
кийимдерди же башка тез ѳрт алуучу
эскертүүлѳрдү камсыз кылат. Шайман туура
материалдарды шаймандан алыс кармаңыз
эмес колдонгон же туура эмес жѳнгѳ
- өрт чыгуу коркунучу бар.
салынган болсо, ѳндүрүүчү бул коопсуздук
Эгерде бул колдонмодогу маалымат так
нускамаларын колдонуу жѳндѳмсүздүгү
аткарылбаса, өрт же жарылуу болушу мүмкүн
боюнча жоопкерчиликти четке кагат.
жана ал мүлккө зыян келтириши же жаракат
Эгерде шайманда өлкөнүн белгиси бар
алып келиши мүмкүн.
болсо бул нускамалар жарактуу болуп
Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы) шаймандан
эсептелинет. Эгерде шайманда белги жок
алыс болушу зарыл. Жаш балдар (3-8
болсо, шайманды өлкөнүн ичине колдонууга
жаштагы) кѳзѳмѳл астында болбогон учурда,
модификациялоого техникалык
шаймандан алыс болушу керек. 8 жаштагы
нускамаларды алыш керек, алар керектүү
жана бул жаштан ѳйдѳ балдар жана
нускамаларды берет.
физикалык, сезгич же акыл жѳндѳмдүүлүгү
ЭСКЕРТҮҮ: Газ менен бышыруу шайманды чектелген же тажрыйбасы жана билими
колдонгондо ал ысыкты, нымдуулукту жана
жетишпеген адамдар бул шайманды кѳзѳмѳл
күйүу өнүмдөрүн орнотулган бөлмөңүн
астында же коопсуздук нускамалар
ичинде жаратат. Шайман менен колдонуп
берилгенде гана колдоно алышат жана
жатканда ашкана бөлмөсүндө вентиляция
коркунуч келерин түшүнүшү керек. Балдар
жакшы болгонун камсыз кылгыла: ашканада
шайман менен ойнобошу зарыл. Кѳзѳмѳл жок
вентиляция тешиктери ачык бойдон болуш
балдар тарабынан тазалоо же колдонуу
керек же механикалык вентиляция түзмөгү
боюнча тейлѳѳ жүргүзүлбѳшү керек.
орнотулуш керек (механикалык аба чыгаруу).
ЭСКЕРТҮҮ : Ысык табак коюучу айнек
Шайман көпкө созулган убакытка колдонулса сынса:-бардык конфоркаларды жана ысык
анда кошумча вентиляция керек болушу
элементтердин баарын өчүрүп, шайманды
мүмкүн, мисалы терезени ачуу, же
кубат камсыздоосунан өчүрүңүз; эффективдүүрөөк вентиляция, бар болсо
шаймандын үстүнө тийбеңиз; - шайманды
механикалык вентиляциянын деңгээлин
колдонбоңуз.
көбөйтү.
Эгер ал ысытылса, капкак сынып калышы
ЭСКЕРТҮҮ: Шайман жана анын
мүмкүн. Капкакты жапканга чейин бардык
жеткиликтүү бөлүктөрү колдонуу учурунда
конфоркаларды жана электрикалык
ысыйт. Ысыган элементтерге тийбөө үчүн
тегерекчелерди өчүрүңүз. Конфорка күйүп
сактык сакталышы керек. Үзгүлтүктүзсүз
турганда капкакты жаппаңыз.
кароо болбосо, 8 жаштан ылдый балдарды
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ
андан алыс кармаш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: Шайман тышкы өчүрүү
ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде конфорканын бетинде
тутумдар, таймер же ѳзүнчѳ пульт системасы
жарака кеткен болсо, шайманды колдонбоңуз сыяктуулар менен башкарууга жасалган
- токко урунуу коркунучу бар.
эмес.
ЭСКЕРТҮҮ: Өрт чыгуу коркунуч:
Шайман үйдүн ичинде жана ушул сыяктуу
Нерселерди бышыруу аянттын үстүндө
тѳмѳнкүлѳргѳ колдонууга жасалган:
сактабаңыз.
дүкөндөрдүн, кеңселердин жана башка
ЭСКЕРТҮҮ: Тамак-ашты даярдоо учурунда жумуш чөйрөлөрдүн ичинде кызматкерлерге
көзөлдөө болуш керек. Кыска мөөнөөтүү
арналган ашкана аймактарында; чарба
тамаш-ашты даярдоо учуру үзгүлтүксүз
үйлөрүндө; кардарлар аркылуу
көзөмөлдө болуш керек.
мейманкаларда, мотельдерде жана башка
ЭСКЕРТҮҮ: Көзөлмөлдөөсүз тамак-ашты
турак жай чөйрөлөрүндө.
даярдоо учурунда конфорканын үстүндө май
Мындан башкача колдонууга уруксат
берилбейт (мисалы: бѳлмѳлѳрдү жылытууга).
Бул шайман, профессионалдык
колдонууга эмес. Шайманды сыртта
колдонбоңуз.
Идиштердин жана мискейлердин түбү
жана тамак жасоо аймагы бирдей же кичине
чоңураак болуш керек (өзгөчө таблицаны
караңыз). Бышыруу туздүгүнүн кырына
идиштердин учу чыкпашгы керек.
Эгер торду туура жэмес колдонсоңуз, ал
бышыруу туздүгүнүн бузулушуна алып
келиши мүмкүн: торчолорду өйдө жагынан
ылдый каратып же аларды бышыруу
түздүгүнүн арасында сүрбөңүз.
керек.
ЭСКЕРТҮҮ : Шайманды модификациялоо
жана анын орнотуу ыкмалары шайманды
бардык кошумча өлкөлөрдө коопсуз жана
туура колдонууга маанилүү.
Нускамаларда көрсөтүлгөн газ басымына
жарактуу басымды жөнгө салуучуну
колдонгула.
Бөлүмдө аба чыгаруучуу системасы
орнотулушу керек, жана ал ар кандай күйүү
түтүндөрдү чыгарышы керек. Ал аба чыгаруу
системасын же электрикалы
Бөлүмдө ошондой эле ылайык аба
айлануу болуш керек, анткени аба туура
Конфоркадагы жалынды идиштин кырларына чыгарып
күйүүгө керектүү. Жок дегенде абанын
күйгүзбөңүз.
айлануусу 2 м3/саатына ар бир орнотулган
Төмөндөгүлөрдү колдонбоңуз : Чугун, чопо жана терракота
казан-мискейлерин. Темир таяктар сыяктуу ысыкты өткөргөн
кВт кубаттулугуна болушу керек.
нерселерди. Бир узун идиш үчүн эки идишти (мис. Балык
Абаны айлантуу системасы абаны
идишин).
Эгер камсыз кылынган газду жергиликтүү шарттардын кээ
эшиктен түтүктүн жардамы менен алып
бирлери конфорканын дүрт этүүсүндө көйгөй чыгарса, аны
кириши мүмкүн. Түтүктүн ички кайчылаш
иштетүү үчун отту акырын чыгарып көрүңүз.
бөлүмү жок дегенде 100 см2 болушу керек;
Бышыруу аймагынын үстүнө соруп алуучу капкакты орнотуп
жатканда, кеңири маалымат алууга анын колдонуу колдонмосун
ачылуусу эч кандай тоскоолдордон көз
караңыз.
каранды болбошу керек.
Торчолордун астындагы коргоочу резина жаш балдардын
ток урунуу коргунучун көрсөтөт. торчолорду алып салганда,
Система ошондой эле күйүгө керек абаны
бардык астына жайгаштырылган резиналардын туура келгенин
түз эмес камсыздоо кылышы мүмкүн, мисалы
текшериңиз.
үстүндө жазылгандай жакынкы бөлүмдөр аба
ОРНОТУУ
айлантуу түтүктөр менен жабдылышы
Шайман эки же кѳп адамдар тарабынан
мүмкүн. Бирок ,бул бөлүмдөр жашоого
кѳтѳрүлүшү жана орнотулушу зарыл арналган же уктоочу бөлмөлөр же өрт чыгуу
жаракат коркунучу бар. Таңгактан чыгарууга
мүмкүнчүлүгү бар бөлмөлөр болбошу керек.
жана орнотуу үчүн, коргоочу кол каптарын
Суюк мунай газ ылдый түшөт анткени ал
колдонуңуз - кесип кетүү коркунучу бар.
абадан
оорураак. Ошондуктан, суюк мунай
Орнотуу, суу менен камсыздоону кошуу
газ баллондор бар бөлмөлөр вентиляциялык
менен (эгер болсо) жана электрикалык
туташууларды, жана оңдоолор, тажрыйбалуу тешиктер менен жабдылыш керек. Ал газ
чыгып кеткен учурда аны чыгарып салат.
техник тараьынан өткөрүлүшү керек.
Ошондуктан суюк мунай газ баллондор,
Колдонуучунун нускамасында көрсөтүлгөн
жарым жартылай же толук болгондо, биринчи
болбосо, шаймандын бир да бөлүгүн
оңдобоңуз жана алмаштырбаңыз. Балдарды, каттын астында орнотулбашы же
сакталбашы керек (погребтер, жана башка).
орнотулган жерден алыс кармаңыз.
Бөлмөдө колдоно турган гана баллонду
Шайманды таңгактан чыгаргандан кийин, ал
кармоого сунушталат, аны сырткы ысыкты
жеткирүү убагында сынып калбаганын
чыгарган нерселерден алыс кармаш керек
текшериңиз. Эгер көйгөйлөр болсо, дилер
(духовкалар, очоктор, мештер жана
менен же эң жакын жэериңизде жайгашкан
башкалар) алар баллондун температурасын
Сатып алуудан кийинки кызматка
50°C өйдө көтөрүп салышы мүмкүн.
байланышыңыз. Орнотулгандан кийин,
Шайманды эмерекке орноштуруудан
таңгактоону жок кылуу (пластик, стирол
мурда бардык отсектин кесүү иштерин
пенопластынын бөлүктөрү, ж.б.) балдардан
аткарыңыз жана бардык жыгач
алыс кармалышы керек - муунуу коркунучу
кырындыларын жана жыгач таарындысын
бар. Орнотуу иштерин жүргүзгѳнгѳ чейин
шайман электр тогунан ажыратылышы зарыл алып салыңыз.
Эгерде шайман бышыруу түздүгүнүн
- токкто урунуу коркунучу бар. Орнотуу
үстүндө орнотулган эмес болсо, бөлгүч
иштеринин жүрүшүндѳ шайман электр
панельди (камсыздалбаган) шаймандын
кабелине зыян келтирилбегендигин
астындагы бөлүгүндө орнотуш керек.
ырастаңыз - токко урунуу коркунучу бар.
Эгерде конфоркалардын баскычтарын буроого кыйынчылык
Шайманды, орнотуу аяктаганда гана
чыкса, Саткандан кийинки кызматына кайрылып конфорканын
жапкычы сынык болсо аны алмаштыргыла.
иштетиңиз.
жана ысыкты таратууга арналган тешиктерди эч качан жаппаш
Электрикалык жана газ туташтыруулар
керек.
жергиликтүү эрежелерге ылайыктуу болуш
ГАЗ ТУТАШТЫРУУ
ЭСКЕРТҮҮ : Орнотуунун астында,
жергиликтүү таратуу шарттарына (газдын
касиети жана газдын басымы) жана
шаймандын жөндөөлөрү туура келерин
текшергиле.
Камсыздалган газдын басымы 1
Таблицада (Конфорканын жана саптоонун
техникалык дайындары) берилген сандары
менен туура келерин текшергиле.
ЭСКЕРТҮҮ : Бул шайманга жөндөө
шарттары этикеткада (же маалымдама
тактачасында) көрсөтүлгөн.
ЭСКЕРТҮҮ : Бул шайман күйүү өнүмдөрүн
чыгаруу түзмөккө туташтырылбаган. Ал
жергиликтүү орнотуу эрежелерине
орнотулушу жана туташтырылышы керек.
Тиешелүү вентиляцияга караштуу талаптарга
өзгөчө көңүл буруш керек.
Эгерде шаймандар суюк газда
туташтырылса, регуляциялоо буроосун
мүмкүн болушунча тыгыз бураш керек.
МААНИЛҮҮ: Газ баллон кабыл алынганда,
газ баллонду же газ контейнерди туура коюш
керек (тик тургузуш керек).
ЭСКЕРТҮҮ : операцияны квалификациясы
бар техник өткөрүш керек
Газ туташтырууга жалаң гана ийилме же
ийилбеген темир шлангты колдонгула.
Катуу түтүк (жез же болот) мен
туташтыруу. Газ системасына кошулуу
шаймандын кандайдыр бир жерине зыян
келтирбестен аткарылышы керек. Шайман
латын L- тамгага окшогон жөндөлө турган
түтүгү менен жабдылган жана түтүк тыгыздоо
менен жабдылган. Тыгыздоолор чыгып
кетүүнү алдын алат. Түтүктү айланткандан
кийин тыгыздоону ар дайым алмаштырыш
керек (тыгыздоо шайман менен бирге келет).
Газ камсыздоо түтүгү бул айланма 1/2 газ
цилиндрикалык эркек түрүндөгү тиркеме.
Ийкемдүү бириктирүүсүз болот түтүгүн
резьбалуу бириктиргичке туташтыруусу. Газ
камсыздоо түтүгү бул айланма 1/2 газ
цилиндрикалык эркек түрүндөгү тиркеме.
Орнотулган түтүктөр толугу менен
тартылганда 2000 мм ден ашпашы керек.
Орнотуу бүткөндө, ийилме темир түтүгү
жылып турган бөлүмдөрдү тийбеш керек
жана басылбашы керек. Азыркы жергиликтүү
эрежелерге ылайык гана түтүктөрдү жана
тыгыздоолорду колдонгула.
МААНИЛҮҮ: Эгерде дат баспаган болоттон
жасалган шлангты колдонулса, ал эмеректин
жылып турган бөлүктөрүн тийбеш керек
(мисалы, суурма). Ал эч кандай тоскоолдук
жок жеринен өтүш керек жана аны толугу
менен текшерүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек.
Азыркы жергиликтүү эрежелерге ылайык
шайман негизги газ камсыздоого же газ
баллонго туташтырылышы керек.
Туташтырууну аткаруудан мурда, шайман сиз
колдоно турган газ камсыздоо менен шайкеш
болорун текшергиле. Эгерде андай болбосо,
"Ар кандай газ түрүнө адаптациялоо"
параграфында берилген нускамаларды
аткаргыла.
Газ камсыздоого туташкандан кийин,
самындуу суу менен чыгып кетүүнү
текшергиле. Конфоркаларды күйгүзгүлө жана
өрттүн туруктуулугун текшерүүгө
баскычтарды максималдуу 1* позициядан
минималдуу 2* позицияга бурагыла.
АР КАНДАЙ ГАЗ ТҮРҮНӨ АДАПТАЦИЯЛОО
Ар кандай газ түрүнө адаптациялоо мешти
башка газ түрүнө адаптациялоого (этикеткада
көрсөтүлгөн), орноткондон кийин төмөнкү
жөнөкөй кадамдарды аткарыңыз:.
ЭЛЕКТИКАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
МААНИЛҮҮ: Чыңылууга жана кубаттулукка
караштуу маалымат дайындар тактасында
көрсөтүлгөн.
Электр кабели шайманды электр тогуна
кошуу үчүн жетиштүү узун болушу, жана ал,
корпустан негизги кубат камсыздоочусуна
бир жолу орнотулушу керек. Шаймандын
электр кабелин тартпаңыз.
Эгер шаймандын штепсель вилкасы
жеткиликтүү болсо электр тогунан сууруп
алуу, же улуттук коопсуздук стандарттарына
ылайык айры тешиктин үстүндө орнотулган
жеткиликтүү көп полярдык которгучту
колдонуу менен ажыратуу зарыл жана
шайман жердетилиши керек.
Узарткыч кабелин, тармак чыгаруу
вилкаларын же адаптерлерди колдонбоңуз.
Электрдик түзүүчүлѳр орнотулгандан кийин
колдонуучуларга жеткиликтүү болбошу
зарыл. Шайманды, сиз суу болсоңуз же
жылаң аяк болсоңуз колдонбоңуз. Эгерде
кубаттуулук шнуруна же вилкасына зыян
келтирилсе, тийиштүү иштебесе, же жабдууга
зыян келтирилсе же түшүп кетсе, шайманды
иштетпеңиз.
Эгерде электр кабель бузулган болсо,
зыян келтирүүнү алдын алууга аны
өндүрүүчү, анын тейлөө агент же
квалификациясы бар адамдар тарабынан
алмаштырылышы керек - токко уруну
коркунучу бар.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАРДЫ ЖОК
КЫЛУУ
ЭСКЕРТҮҮ: Тейлөө иш-аракеттерин
аткаруудан мурун, шаймандын өчүрүлгөнүн
жана электр туташуусунан ажыратылганын
тактаңыз; Буу менен тазалоочу
шаймандарын эч качан колдонбоңуз - токко
урунуу коркунучу бар.
же коррозия берген өнүмдөрдү, курамында
хлорин бар тазалагычтарды же кыргычтарды
колдонбоңуз.
Бул шайман кайра иштетүүчү же кайра колдонуучу
материалдардан жасалды. Аны жергиликтүү таштанды чыгаруу
эрежелерине ылайык чыгаруу керек. Электрдик турмуштиричилик техникаларын колдонуу, калыбына келтирүү жана
кайра иштетүү боюнча кеӊири маалымат алуу үчүн тийиштүү
жергиликтүү бийликке, турмуш-тиричилик техникаларын
ѳндүрүү жана таштандылары чыгаруу кызматына же шайман
сатып алган дүкѳнгѳ кайрылыӊыз. Бул шайман 2012/19/EU
Еврокомиссиянын иштен чыккан электрдик жана электрондук
шаймандарды иштетүү (ИЭЭЖИ) кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык
белгиленди.
Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу айлана-чөйрөгө терс
таасирин жана адамдардын ден соолугун сактоого салым кошот.
ТАӉГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ
ЖАЙГАШТЫРУУ
Өнүмдөгү символ же кошо жиберилүүчү документтер бул үй
таштандыларды катары каралбастан, иштен чыккан электрдик
жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча
тийиштүү чогултуу борбору катары каралгандыгын кѳрсѳтүп
турат.
Таӊгакталган материалдар 100%га кайра иштетүүлүүчү болуп
саналат жана кайра иштетүү символу менен белгиленет
.
Ошондуктан таңгактын ар бир бѳлүгү жоопкерчилик менен жана
таштанды чыгарууну жѳнгѳ салуучу жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек.
КУБАТТЫ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
Идиштердин жана мискейлердин түбү жана тамак жасоо зонасы
бирдей болуш керек.
Жалаң жалпак түптү идиштерди жана мискейлерди колдонуңуз.
Мүмкүн болушунча тамаш-аш жасоо учурунда идиштин
капкагын жабык кармаш керек.
Андан дагы көбүрөк энергия жана убакыт унөмдөө үчүн тез
бышыруучу мискейди колдонгула.
Идишти тамак-аш даярдоо зонасынын ортосуна
жайгаштыргыла.
ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО
Бул шайман N. 66/2014 Европалык эрежелердин эко дизайн
талаптарына жооп берет, EN 30-2 -1 Европалык стандарттарга
ылайык.
ИНЖЕКТОР ЖАДЫБАЛЫ
Урунулган
газдын тиби
Күйгүч
тиби
Тутандыргыч
белгис
Бааланган
ысык
киргизүүсү
Бааланган
сарптоо
КАТЕГОРИЯ II2H3+
Абасы
чыгарылган
термалдык
кубат
кВт
кВт
Газ басымы
мБар
мин.
ном.
макс.
ТАБИГЫЙ ГАЗ
(Метан)
G20
Азайтылган ылдам
Жарым-жартылай бат
Кошумча
132 (H3)
96 (Z)
79 (6)
3,00
1,65
1,00
286 л/c
157 л/c
95 л/c
0,70
0,40
0,40
17
20
25
СУЮЛТУЛГАН
МУНАЙ ГАЗЫ
(Бутан)
G30
Азайтылган ылдам
Жарым-жартылай бат
Кошумча
86
64
50
3,00
1,65
1,00
218 г/c
120 г/c
73 г/c
0,70
0,40
0,40
20
28-30
35
СУЮЛТУЛГАН
МУНАЙ ГАЗЫ
(Пропан)
G31
Азайтылган ылдам
Жарым-жартылай бат
Кошумча
86
64
50
3,00
1,65
1,00
214 г/c
118 г/c
71 г/c
0,70
0,40
0,40
25
37
45
Урунулган
газдын тиби
Моделдин
конфигурациясы
4 жаздыргыч
Бааланган ысык
киргизүүсү (кВт)
Жалпы бааланган
сарптоо
1 м³ газ күйгүзүүгү
талап
кылынган аба (м³)
1R - 2SR - 1AUX
7,30
695 л/c
9,52
G30 28-30 мБар
1R - 2SR - 1AUX
7,30
531 г/c
30,94
G31
1R - 2SR - 1AUX
7,30
521 г/c
23,80
G20
20 мБар
37 мБар
КУБАТ ЖЕТКИРYY: 220–240 В ~ 50-60 Гц - 0,6 Вт
KY
ОРНОТУУ
ОРНОТУУ БОЮНЧА ТЕХНИКАЛЫК МААЛЫМАТТАР
• Өнүм менен иштөө, аны даярдоо жана орнотуу үчүн коргоочу мээлей кийиңиз.
• Бул продукт 40 мм 20 коюу барагын ачканда каптап болот.
• Очоктун алдында жаап бышырма жок болсо, иш бетинин бош жерине жок дегенде бирдей бети бар ажыраткыч панелин
киргизиңиз. Бул панель иш бетинин үстү жагынан эң көбү 150 мм аралыкта, бирок очоктун түбүнөн 20 ммден кем эмес болуп
жайгашышы керек. Очоктун алдына жаап бышырма коломто орнотоюн десеңиз, ал суутуу системи менен жабдылган болушу
керек. Очоктун алдына башка брэнддеги жаап бышырма орнотулса, өндүрүүчү жоопкерчиликтин баарын четке кагат.
ЭСКЕ АЛЫНЫШЫ КЕРЕК БОЛГОН ЧЕНДЕР ЖАНА АРАЛЫКТАР
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
555 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
ЭСКЕРТҮҮ: там текчелеринин ортосундагы “A” аралыгы 600 мм жана 730 мм ортосунда болсо, “B” бийиктиги кеминде
530 мм болушу керек. Там текчелеринин ортосундагы “A” аралыгы очоктун энинен чоң болсо,“B” бийиктиги кеминде
400 мм болушу керек. Очоктун үстүнө чорго орноткондо чоргонун туурa аралык боюнча нускамаларын караңыз.
ЧОГУЛТУУ
Айланасындагы бетти тазалап бүткөн соң, очокко берилген төшөмөну сүрөттөгүдөй кылып
кыстарыңыз
Иш бетинде жасалган ачык жерге Нускамада көрсөтүлгөн чен-өлчөмдү эске алуу менен очокту
жайгаштырыңыз.
ЭСКЕ АЛЫҢЫЗ: кубат жеткирүү кабели аны өйдө карай чыгарганга жеткичелик узун болушу
керек.
Очокту бекиткенге берилген кыпчуурларды (A) урунуңуз. Кыпчуурларды жебе менен көрсөтүлгөн тиешелүү бургуланган жерлерге
тууралап, иш бетинин калыңдыгына жараша бурамаларынын жардамы менен бекитиңиз (кийинки сүрөттөрдү караңыз).
20 mm
40 mm
20
30 mm
40
60 mm
30
60
ГАЗ ТУТАШУУСУ
• EN 549 ылайык берилген (A)* же (B)* чыканагын очоктун ичине кирүүчү негизги түтүккө туташтырып,
берилген (C) жуугучун ортосуна коюңуз.
* Франция үчүн (A) чыканагын, башка бардык жерлерде (B) чыканагын колдонуңуз.
• Газ жеткирүүгө туташтыргандан кийин самындуу суу менен эч нерсе чыкпай элеби деп текшериңиз.
Бул баскычта күйгүчтөрдү жандырып, бурагычтарды максималдуу абалдан
айландырып, жалындын туруктуулугун текшериңиз.
A
C
минималдуу абалга
C
МААНИЛҮҮ: Туташардан мурда тамак жасагычтын газ түтүгүнүн туташтыруучу көзөнөгүнөн ташуу үчүн
айрыны алып салыңыз.
B
C
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
3
2
4
1. Алып салына турган торлор
Символдор
2. Кошумча күйгүч
Көлөкөлөнгөн шакек
3. Жарым-жартылай бат күйгүч
Бийик жалын
4. Азайтылган ылдам күйгүч
Төмөн жалын
5. Жарым-жартылай бат күйгүч
1
5
6. Кошумча күйгүч бурагычы
1
Жабык чорго
Максималдуу ачылуу/жеткирүү
жана электр тутандыруусу
Минималдуу ачылуу же
азайтылган жеткирүү
7. Жарым тез күйгүч көзөмөл бурагычы
8. Азайтылган ылдам күйгүч көзөмөл бурагычы
9. Жарым тез күйгүч көзөмөл бурагычы
8
7
6
9
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
ОЧОКТУ КАНТИП УРУНУШ КЕРЕК
Күйгүч жалынын көмөчтүн жээгинен ашып кеткендей
күйгүзбөңүз.
МААНИЛҮҮ: очок колдонулуп жатканда, очоктун бүткүл
аймагы ысып кетиши мүмкүн.
• Күйгүчтөрдүн бирин тутандырыш үчүн тиешелүү бурагычты
саат жебесине каршы максималдуу жалын баптоосуна
чейин бураңыз.
• Күйгүч тутанышы үчүн бурагычты көзөмөл панелине каршы
басыңыз.
• Күйгүч тутанган соң, түзмөк ойдогудай иштей баштагыча
бурагычты 5–10 секунд басып туруңуз.
• Капыстан (күтүлбөгөн шамал, газ берилишинин үзгүлтүккө
учурашы, суюктуктун ташып кетишинен ж.б.) жалын тышка
чыгып кетсе, бул күйгүчтүн коопсуздук түзмөгү күйгүчкө газ
берилишин токтотот.
• Бурагычты 15 секунддан ашык басып турбаш керек. Ал
убактан ашкандан кийин күйгүч күйгөн боюнча калбаса,
аны кайра жандырганга аракет кылардан мурун жок
дегенде бир мүнөт күтүш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: жеткирилген газдын кайсы бир жергиликтүү
шарттары күйгүчтүн татаал тутанышына себеп болуп
жатса, аны жалындын кичине баптоосуна коюп туруп
кайталап көрүү сунушталат.
Бурагыч бошотулганда күйгүч чыгып кетиши мүмкүн.
Бул коопсуздук түзмөгү жетиштүү жылыган эмес дегенди
билдирет. Мындай болсо, үстүңкү сүрөттөлгөн операцияларды
кайталаңыз.
КҮЙГҮЧТӨРДҮ КОЛДОНУУ ҮЧҮН ПРАКТИКАЛЫК КЕҢЕШ
Бул очоктун түрдүү диаметрдеги күйгүчтөрү бар. Күйгүч
жакшыраак иштеши үчүн кийинки эрежелерди карманыш
керек:
• Тамандарынын эни күйгүчтөрдүн эниндей же бир аз чоңураак
казан-көмөчтөрдү урунуңуз (оңдогу жадыбалды караңыз).
• жалпак түптүү кастрюлдарды жана көмөштандарды
(сковородкаларды) гана колдонуу керек.
• Тамак бышырганга туура өлчөмдөгү суу пайдаланып,
казанды жабык кармаңыз.
• торлордун үстүндөгү казандар очоктун четинен ашпагандай
жайгаштырылсын.
• Түбү томолок казандар болсо, колдоочу торду урунуңуз
(таңгакта жок), аны көп шакектүү күйгүчкө гана жайгаштырыш
керек.
• казандарга, торлор же башка тамак бышырууга ылайыктуу
идиштер менен кокусунан кагылышуудан алыс
• дагы беш мүнөт үчүн мешке бош таба калтырбагыла.
МААНИЛҮҮ: торлорду орунсуз колдонуудан очокко доо
кетиши мүмкүн: торлорду өйдө.каратып коюп же очоктун
үстү менен сүйрөбөңүз.
КүЙГүЧ
Ø ИДИШ-АЯКТЫН ДИАМЕТРИ
Азайтылган ылдам
24-26 cm
Жарым-жартылай бат
16-20 cm
Кошумча
10-14 cm
Булар урунууга жарабайт:
• Чоюн гриддер, оллар таштар, терракотта казандар жана
көмөчтөр.
• металл чыбыр же башка кандай болбосун ысык тараткычтар.
• бир идиш (мисалы, балык бышыргыч) үчүн бир эле убакта
эки күйгүч.
Очоктун ысык жерлерине суу төгүлсө, айнекке зыян келтириши
мүмкүн.
ГАЗДЫН ТҮРКҮН ТҮРЛӨРҮНӨ ТУУРАЛОО
Бул операцияны ишбилги техник аткарышы керек.
Шайман баалоо табагында жана очоктун үстүндөгү маалымат
энинде айтылган газ тибинен башка түрдөгү газ менен
иштетиле турган болсо, инжекторлорду алмаштырыңыз.
Маалымат энин алып салып, аны нускамалар китепчеси менен
кошо кармаңыз.
Нускамада көрсөтүлгөн газ басымына ылайыктуу басым
жөндөгүчтөрүн урунуңуз.
• газ нозлдору (бөрктөрү) Сатуудан кийинки кызмат же
ишбилги техник тарабынан алмаштырылышы керек.
• шайман менен чогуу берилбеген нозл (бөрктөрдү) Сатуудан
кийинки кызматтан алыш керек.
• чорголордун минималдуу баптоосун тууралаңыз.
ЭСКЕРТҮҮ: суюк мунай газы (G30/G31) колдонулганда
минималдуу газ баптоо бурамасын мүмкүн болушунча
ары бураш керек.
МААНИЛҮҮ: күйгүчтөрдүн бурагычын айландыруу кыйын
болуп жатса, күйгүч чоргосунда мандем болсо, аны
алмаштырганга Сатуудан кийинки кызматка кайрылыңыз.
МААНИЛҮҮ: Газ баллону алынганда, аны бекемдеп
жайгаштырыш керек (тигинен каратып).
ИНЖЕКТОРЛОРДУ АЛМАШТЫРУУ (Инжектор
жадыбалынын нускамасын караңыз)
• Торлорду чыгарыңыз (A).
• Күйгүчтөрдү (B) чыгарыңыз.
• Туура өлчөмдөгү гайка ачкычы менен алмаштырыш керек
болгон инжекторду (C) бурап чыгарыңыз.
• Ордуна газдын жаңы тибине ылайыктуу инжекторду коюңуз.
• Инжекторду (D) ичине кайра тагыңыз.
• Бир нече жолку таажы күйгүчүңүз болсо, инжекторду бул
каптал гайка ачкычы менен алмаштырыңыз (E).
KY
ЧОРГОЛОРДУН МИНИМАЛДУУ ГАЗ БАПТООСУН ТУУРАЛОО
Минималдуу баптоо туура ылайыкталышы үчүн бурагычты
чыгарып, мындайча улантыңыз:
• жалындын бийиктигин азайтканга бураманы ичкери бураңыз
(-);
• жалындын бийиктигин чоңойтконго бураманы тышкары
бураңыз (+)
Чоргону минималдуу газ баптоо абалына коюп туруп тууралаш
керек) :
• күйгүчтөрдүн негизги абасын тууралоонун кереги жок.
• бул баскычта күйгүчтөрдү жандырып, бурагычтарды
Очокту орнотуп жатканда, инжекторлор менен берилген газды
калибрдөө табагын газ калибрдөөгө байланышкан мурунку
маалыматты жапкандай кылып орнотуңуз.
максималдуу абалдан минималдуу абалга айландырып,
жалындын туруктуулугун текшериңиз.
Тууралап бүткөн соң, жабыштыруу момун же так ошондой
материал менен кайра жабыштырыңыз.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
Шайманды кубаттуулук агынынан ажыратыңыз.
ОЧОКТУН БЕТИН ТАЗАЛОО
• Эмалданган жана айнек бөлүктөрүнүн баарын жылуу суу
жана нейтралдуу аралашма менен тазалаш керек.
• Дат баспаган болот беттерине акиташтуу суу же күчтүү
детергенттерди көпкө калтырып койсо, так калып калышы
мүмкүн. Кандай болбосун тамак төгүлүп кетсе, кургаганча
сүрүп салыш керек.
• Жылуу суу жана нейтралдуу детергент менен тазалап туруп,
жумшак чүпүрөк же тери менен кургатыңыз. Катып калган
кирди дат баспаган болот беттер үчүн атайын тазалагычтар
менен кетириңиз.
ЭСКЕРТҮҮ: Дат баспаган болотту жумшак чүпүрөк же
спонж менен гана тазалаңыз.
• Чийип сала турган же дат бастырган өнүмдөрдү, хлордун
негизиндеги тазалагычтарды же кыл жуугучтарды
колдонбоңуз.
• Буу менен тазалагычтарды колдонууга болбойт.
• Бат тутанма өнүмдөрдү урунбаңыз.
• Кычкылдуу же шакарлуу заттарды, мисалы, уксус, кычы
өнүмдөрүн, туз, шекер же лимон кычкылын мештин үстүнө
калтырбаңыз.
МЕШТИН БӨЛҮКТӨРҮН ТАЗАЛОО
• Айнек жана эмалданган бөлүктөрүн жумшак чүпөрөк же
спонж менен гана тазалаңыз.
• Торлор, күйгүч капкактары жана күйгүчтөрдү чыгарып алып
тазаласа болот.
• Аларды кол менен жылуу суу жана тытпаган детергент
колдонуп тазалап, кандай болбосун тамак калдыктарын
кетирип, күйгүчтүн тешиктеринин бири да бүтөлүп
калбаганын текшериңиз.
• Чайкап, кургатыңыз.
• Күйгүчтөрдү жана күйгүч капкактарын тиешелүү ордуларына
туура киргизиңиз.
• Торлорду алмаштырганда, көмөч койчу аймак күйгүчкө
тегизделиши керек.
• Электр тутандыруу бөгөттөрү жана коопсуздук түзмөгү
менен жабдылган моделдер туура иштеш үчүн бөгөттү
жакшылап тазалап турууну талап кылат. Бул нерселерди
бат-баттан текшерип, зарыл болсо, ным чүпүрөк менен
тазалаңыз. Катып калган тамактын баарын тиш чукугуч же
ийне менен чыгарыш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: электр тутандыруу түзмөгүнө доо кетирип
албаш үчүн күйгүчтөр өз ордуларында болбогондо муну
кылбаңыз.
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
Очок туура иштебей жатса, Сатуудан кийинки кызматка
чалардан мурда көйгөйдү аныкташ үчүн Кемтиктерди таап
оңдоо жетегин караңыз.
1. Күйгүч тутанбай жатса же жалын бир ыктай болбосо.
Текшериңиз:
• газ же электр жеткирүү өчүрүп салынбаптырбы жа өзгөчө
газ жеткирүү чоргосу ачык бекен.
• Газ баллону (суюк газ) бош эмес бекен.
• күйгүч ачылууларына бир нерсе тыгылып калбаптырбы.
• Сайгычтын учу кир эмес бекен.
• Күйгүч тетиктеринин баары туура жайгаштырылыптырбы.
• Очоктун жанында шамал жүрбөй элеби.
2. Жалын күйүп турбай элеби.
Текшериңиз:
• Күйгүчтү жандырып жатканда бурагыч коргоо түзмөгү
жанданганга жетиштүү убакыт басылып турдубу.
• Күйгүч ачылууларына терможуптун жанында бир нерсе
тыгылып калбаптырбы.
• сайгычтын учу кир эмес бекен.
• Минималдуу газ баптоосу туура бекен (тиешелүү абзацты
караңыз).
3. Контейнерлер туруктуу эмес бекен
Текшериңиз:
• Контейнердин түбү кынтыксыз жалпак бекен
• Контейнер күйгүчтүн үстүндө так ортосуна коюлганбы.
• торлор алмашып кетпептирби же туура эмес коюлуп
калбаптырбы.
Үстүңкүлөрдү текшергенден кийин деле ката кала берсе,
жакынкы Сатуудан кийинки кызмат менен байланышыңыз.
САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ
Толугураак
жардам
жана
көмөк
алыш
үчүн
шаймаңызды
www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register вебсайтында каттодон өткөрүңүз.
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН МУРДА:
1. БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА берилген сунуштардын
жардамы менен көйгөйдү өз алдынча чече алаарыңызды көрүңүз.
2. Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн шайманды өчүрүп кайра иштетиңиз.
ЭГЕРДЕ ЖОГОРУДА АТАЛЫП ЧЫККАН ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН
КИЙИН БУЗУКТУК ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨГӨ КАЙРЫЛЫҢЫЗ.
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн номерге чалыңыз
же вебсайттагы нускамаларды аткарыңыз www‌.‌hotpoint‌.‌eu.
Биздин Сатып алгандан кийин тейлөө кызматына кайрылганданда ар
дайым төмөнкүлөрдү тактаңыз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• шаймандын түрүн жана анык моделин;
• кызмат номери (техникалык маалыматтар тактасындагы Кызмат
деген сөздөн кийинки номер). Тейлөө номери ошондой эле кепилдик
буклетинде көрсөтүлгөн;
• сиздин толук дарегиңиз;
• сиздин телефон номериңиз.
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым укуктуу Сатуудан кийинки тейлөө
менен байланышыңыз (түпнуска камылган бөлүктөр колдонулаарына
жана оңдоо туура аткарыларына кепилденүү үчүн).
400011389215
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising