Whirlpool | ACM 787/NE | Instruction for Use | Whirlpool ACM 787/NE Uživatelská příručka

Whirlpool ACM 787/NE Uživatelská příručka
Instructions for use
Инструкции за употреба
Návod k použití
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Οδηγίεσ χρήσησ
Instrucciones de uso
Käyttöohje
Mode d’emploi
Használati útmutató
210 mm
145 mm
210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
240 mm
145 mm
210 mm
240 mm
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
210 mm
180 mm
180 mm
260 mm
145 mm
280/180 mm
145 mm
ENGLISH
Installation
Page
8
Instructions for use
Page
10
БЪЛГАРСКИ
Инсталиране
Страница
16
Инструкции за употреба
Страница
18
ČESKY
Instalace
Strana
24
Návod k použití
Strana
26
DANSK
Installation
Side
32
Brugervejledning
Side
34
DEUTSCH
Aufstellung
Seite
40
Bedienungsanleitung
Seite
42
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εγκατασταση
Σελίδα
49
Οδηγίες χρήσης
Σελίδα
50
ESPAÑOL
Instalación
Página
5
Instrucciones de uso
Página
59
SUOMI
Asennus
Sivu
65
Käyttöohje
Sivu
67
FRANÇAIS
Installation
Page
73
Mode d’emploi
Page
75
MAGYAR
Üzembe helyezés
Oldal
81
Használati útmutató
Oldal
83
A
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
0
490 +2 mm
510 mm
mm
54 mm
Min. 50 mm
580 mm
0
30
553 mm
R = 11,5 mm
583 +2 mm
+1
0
483 mm
0
490+2 mm
0
560+2 mm
0
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
750
0
+2
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
+1
0
30 mm
54 mm
770 mm
483 mm
742 mm
0
R = 11,5 mm
773 +2 mm
Min. 50 mm
0
0
513 +2 mm
0
750+2
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
Min. 5 mm
4
6 mm
1
2
3
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 5 cm
4
5
6
X4
5
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je.
Toto je symbol nebezpečí, který je důležitý pro zachování bezpečnosti a upozorňuje na možná nebezpečí pro uživatele a
pro další osoby. Před každým upozorněním týkajícím se bezpečnosti najdete tento symbol nebezpečí a následující výrazy:
NEBEZPEČÍ
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.
VAROVÁNÍ
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné
poranění.
Všechny zprávy týkající se bezpečnosti upozorňují na potenciální nebezpečí a uvádějí postup, jak snížit riziko poranění,
škod nebo úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Dodržujte následující pravidla:
• Při rozbalování amontáži noste ochranné rukavice.
• Před každou montáží je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě.
• Montáž a údržbu musí provádět specializovaný technik v souladu s pokyny výrobce a s platnými místními bezpečnostními
předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně požadováno v návodu k použití.
• Spotřebič musí být uzemněný.
• Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky k elektrické zásuvce.
• Montáž musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutné použít všepólový spínač s
minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
• Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.
• Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
• Elektrické součásti spotřebiče nesmí být po montáži pro uživatele přístupné.
• Spotřebič je určen výhradně pro domácí přípravu jídel. Není povoleno žádné jiné použití (např. k vytápění místností).
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné použití nebo nesprávné nastavení ovladačů.
• Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotkli topných těles.
Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále
pod dohledem.
• Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití
spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.
• Během a po použití spotřebiče se nedotýkejte topných těles. Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými
hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou.
• Na spotřebič ani do jeho blízkosti neumisťujte hořlavý materiál.
• Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při přípravě jídel s vysokým obsahem tuku nebo oleje si počínejte opatrně.
• Pod spotřebič je nutné namontovat oddělovací panel (prodává se samostatně).
• Pokud povrch spotřebiče praskne, spotřebič vypněte, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem (platí pouze
pro spotřebiče se skleněným povrchem).
• Provoz spotřebiče nelze řídit pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
• Příprava jídel s obsahem tuku nebo oleje bez dozoru může být na varné desce nebezpečná a může způsobit vznik
požáru. Požár se NIKDY nepokoušejte uhasit vodou. Místo toho spotřebič vypněte a zakryjte plameny například poklicí
nebo hasicí rouškou.
Riziko požáru: Na povrch varné desky nepokládejte žádné předměty.
• Nepoužívejte parní čističe.
• Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce nebo poklice, nepokládejte na povrch varné desky, jinak se mohou zahřát.
• Topné těleso po použití vypněte pomocí příslušného ovládacího prvku a nespoléhejte se na detektor přítomnosti pánve
(platí pouze pro indukční spotřebiče).
CS 22
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Likvidace obalového materiálu
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem ( ). Obalový materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, ale zlikvidujte
ho podle platných místních předpisů.
Likvidace spotřebiče
• Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
• Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
• Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho odevzdat do příslušného
sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Úspora energie
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků:
• Používejte nádoby s průměrem dna stejným, jako je průměr varné zóny.
• Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
• Je-li to možné, používejte při vaření pokličku.
• Používejte ještě více energie a času vám ušetří tlakový hrnec.
• Hrnec postavte do středu varné oblasti vyznačené na varné desce.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU S PŘEDPISY
•
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a prodán v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice 2006/95/ES o zařízeních nízkého napětí (která nahrazuje
směrnici 73/23/EHS v platném znění) a s požadavky na úroveň ochrany směrnice 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě.
PŘED POUŽITÍM
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Jestliže hrnce nemají správné rozměry, varné zóny se nezapnou. Používejte pouze hrnce se symbolem
„INDUKČNÍ SYSTÉM” (viz vedlejší obrázek). Před zapnutím varné desky postavte nádobu na požadovanou varnou zónu.
Při použití vhodných hrnců se varné zóny aktivují v případě, že je teplota okolí vyšší než 10 °C.
STARÉ NÁDOBY
NE
ANO
Ke kontrole vhodnosti dna hrnce pro indukční varnou desku použijte magnet: hrnce a pánve bez magnetického
dna nejsou k použití vhodné.
• Přesvědčte se, zda dno hrnce není drsné, protože by mohlo poškrábat povrch varné desky. Zkontrolujte nádobí.
• Nikdy nestavte horké hrnce a pánve na povrch ovládacího panelu varné desky. Mohl by se poškodit.
DOPORUČENÉ PRŮMĚRY DNA NÁDOBY
XL
Ø
28 cm
17 cm min.
L
Ø
21 cm
15 cm min.
Ø
Ø
28 cm max.
M
Ø
18 cm
12 cm min.
21 cm max.
S
Ø
14,5 cm
10 cm min.
DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ HRNCŮ
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při použití dvou hrnců současně, umístěte je na varnou desku podle následujících obrázků:
CS 23
Ø
Ø
18 cm max.
14,5 cm max.
TABULKA VÝKONŮ
Stupeň výkonu
Max. výkon
Boost
(Rychlý var)
9-7
Vysoký výkon
7-5
Způsob vaření
Použití varného stupně
(použití závisí na zkušenostech a kuchařských návycích)
Rychlý ohřev
Ideální k rychlému zvýšení teploty jídla, rychlému uvedení vody do varu nebo rychlému
ohřevu tekutin na vaření.
Smažení - udržení varu
Ideální k osmáhnutí do růžova, začátku vaření, smažení mražených výrobků, rychlému varu.
Osmáhnutí do růžova opečení - udržení varu
- grilování
Ideální k opečení, udržení prudkého varu, vaření a grilování (po krátkou dobu 5 -10 minut).
Osmáhnutí do růžova vaření - dušení - opečení
- grilování
Ideální k opečení, udržení lehkého varu, vaření a grilování (po středně dlouhou dobu 10
-20 minut), předehřátí.
Vaření - dušení - opečení
- grilování
Ideální k opečení, udržení mírného varu, vaření a grilování (po dlouhou dobu).
4-3
Vaření - začátek varu zahuštění - rozpuštění
másla a sýra na
těstovinách
Ideální k delšímu vaření (rýže, omáčky, pečeně, ryby) s tekutinami (např. s vodou, vínem,
vývarem, mlékem), rozpuštění másla a sýra na těstovinách.
Nízký výkon
2-1
Rozpouštění rozmrazování - udržení
teploty - rozpuštění másla
a sýra na rizotu
Ideální ke změknutí másla, opatrnému rozpouštění čokolády, rozmrazování malých kousků a k
udržení teploty právě uvařených jídel (např. omáček, řídkých i hustých polévek).
OFF (VYP)
Nulový
výkon
Odkladová plocha
Střední výkon
Ideální k delšímu vaření (množství do jednoho litru - rýže, omáčky, pečeně, ryby) s tekutinami
(např. s vodou, vínem, vývarem, mlékem).
Ideální k udržení právě uvařených porcí jídel v teple, rozpuštění másla a sýra na rizotu,
zahřátí podávacích talířů (vhodných pro indukci).
Varná deska v poloze klidového stavu nebo vypnuto (může být zbytkové teplo z vaření
signalizované ukazatelem H).
POZNÁMKA:
Při krátkodobém vaření, které vyžaduje dokonalý rozptyl tepla (například palačinek) na dvojité varné zóně s průměrem 28 cm (je-li k dispozici) doporučujeme používat
nádobí s průměrem do 24 cm. Pro šetrné vaření, např. rozpouštění čokolády nebo másla) doporučujeme použít samostatné zóny s menším průměrem.
INSTALACE
Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda se při dopravě nepoškodil a v případě pochybností se obraťte na prodejce nebo na servis. Rozměry otvoru pro
zabudování a pokyny k instalaci viz obrázky na straně 2.
PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•
57
Pod varnou deskou instalujte oddělovací panel.
Dolní část spotřebiče musí být po provedené
instalaci nepřístupná.
V případě instalace trouby pod varnou desku se
oddělovací panel neinstaluje.
75
min. 5 mm
•
•
80
min. 20 mm
6-7 cm
Vzdálenost mezi spodní stranou spotřebiče a oddělovacím panelem musí odpovídat rozměrům uvedeným na obrázku.
Ke správnému fungování spotřebiče nezakrývejte minimální volný prostor mezi pracovní plochou a horní plochou skříňky (min. 5 mm).
V případě instalace trouby pod varnou desku se přesvědčte, že je vybavena chladicím systémem.
Neinstalujte varnou desku nad myčku nebo pračku, aby elektronické obvody nebyly v kontaktu s párou nebo vlhkostí a nepoškodily se.
V případě, že si přejete, aby varná deska byla zcela zapuštěná do pracovní plochy, zavolejte do servisu a požádejte o montáž sady šroubů 4801 211 00112.
K odstranění varné desky uvolněte pomocí šroubováku (není součástí dodávky) obvodové pružiny na spodní části spotřebiče.
CS 24
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
•
•
•
VAROVÁNÍ
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Instalaci musí provést kvalifikovaný odborník podle platných předpisů týkajících se instalace a bezpečnosti.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo poškození majetku vzniklé nedodržením
výše uvedených předpisů.
Napájecí kabel musí být tak dlouhý, aby umožnil varnou desku z pracovní desky vytáhnout.
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku na dně spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě.
Připojení ke svorkovnici
Pro elektrický konektor dodaného napájecího kabelu. Postupujte podle následujících pokynů.
.
Připojte žlutozelený uzemňovací vodič ke svorce se symbolem
1. Sejměte kryt svorkovnice (A) vyšroubováním šroubu a zasuňte kryt do závěsu (B) svorkovnice.
2. Zasuňte napájecí kabel do svorky a připojte vodiče ke svorkovnici podle schématu zapojení znázorněného vedle.
3. Napájecí kabel upevněte pomocí kabelové svorky.
4. Zavřete kryt (C) a přišroubujte ho ke svorkovnici vyšroubovaným šroubem.
Při každém připojení k přívodu elektrické energie proběhne po dobu několika sekund automatická kontrola, zda je varná deska funkční.
A
B
Šedá barva
C
Modrá barva
Hnědá barva
Černá barva
Žlutozelená barva
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
L1
L2
N2 N
N1
380–415 V 3N ~
380–415 V 2N ~
CS 25
220–240 V ~
230–240 V ~ (pouze Austrálie)
220–240 V ~ (pouze VB)
220–240 V 3 ~
(pouze Belgie)
380–415 V 2N ~
(pouze Holandsko)
NÁVOD K POUŽITÍ
Popis ovládacího panelu
Ovládací panel
Zablokování ovládacího panelu
Rychlý ohřev
Zapnutí/vypnutí
Posuvník
výkonu
Tlačítko funkce
Power Management
(řízení výkonu)/
Tlačítko časovače /
funkce zablokování tlačítek
POWER
Ovladače nastavení varných zón a příslušný displej
Zapnutí/vypnutí
Zablokování ovládacího panelu
Časovač
Tlačítko funkce
Power Management
(řízení výkonu)/
Tlačítko funkce Ecobooster /
automatické funkce /
funkce zablokování tlačítek
Ovladače nastavení varných zón a příslušný displej
Zapnutí/vypnutí varné desky
K zapnutí varné desky stiskněte na asi 2 vteřiny tlačítko
, až se rozsvítí displeje varných zón. Desku vypnete stisknutím stejného tlačítka, až displej zhasne.
Vypnou se všechny varné zóny.
Jestliže jste již varnou desku použili, ukazatel zbytkového tepla „H” bude svítit tak dlouho, dokud se varné zóny neochladí.
Pokud do 10 vteřin po zapnutí varné desky nezvolíte žádnou funkci, deska se automaticky vypne.
Zapnutí a nastavení varné zóny
Displej ukazatele výkonu
Použití posuvníku
Zvýšení stupně výkonu
Ukazatel zvolené varné zóny
Umístění varné zóny
Snížení stupně výkonu
Umístěte hrnec na požadovanou varnou zónu, zapněte varnou desku a příslušnou zónu aktivujte stisknutím odpovídajícího kulatého tlačítka „0“ zobrazeného
na displeji. Zvolte pomocí posuvníku (je-li k dispozici) požadovanou úroveň výkonu v rozsahu 0–9 nebo funkci rychlého varu Booster „P“ (je-li k dispozici).
Chcete-li zvýšit stupeň výkonu, přejeďte po po stupnici posuvníku několikrát zleva doprava, chcete-li ho snížit, přejeďte prstem v opačném směru. Můžete
také použít tlačítka rychlého ohřevu „+” a „-”.
Vypnutí varné zóny
Chcete-li varnou zónu vypnout, stiskněte příslušné tlačítko na více než 3 vteřiny.
Varná zóna se vypne, a je-li ještě teplá, objeví se na displeji písmeno „H”.
Zablokování ovládacího panelu
Funkce úplně zablokuje ovládání varné desky, aby nemohlo dojít k náhodnému zapnutí. Ovládací panel zablokujte. když zapnete varnou desku a stisknete a
podržíte tlačítko funkce zablokování tlačítek po dobu tří sekund. Při aktivaci zazní zvukový signál a u symbolu zámku se rozsvítí světelný ukazatel. Ovládací
panel je zablokovaný s výjimkou funkce vypnutí. Zablokování ovládacího panelu vypnete zopakováním postupu zapnutí. Světelný puntík zhasne a varná deska
je opět aktivní.
Voda, tekutiny vyteklé z hrnce nebo jakékoli předměty položené na tlačítku pod symbolem mohou způsobit neúmyslné zapnutí nebo zablokování ovládacího panelu.
CS 26
Časovač
Časovač lze použít k nastavení doby vaření na maximální čas 99 minut (1 hodina a 39 minut) u všech varných zón.
Zvolte varnou zónu, kterou chcete nastavit pomocí časovače, a stiskněte časovač (viz obrázek). Zazní zvukový signál (viz obrázek). Na displeji
se zobrazí „00” a rozsvítí se kontrolka LED. Hodnotu časovače můžete snižovat a zvyšovat stisknutím a podržením tlačítek „+” a „-” funkce
posuvníku. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a varná zóna se automaticky vypne. Chcete-li časovač vypnout, stiskněte a
podržte tlačítko časovače alespoň na 3 vteřiny. Pro nastavení časovače u jiné zóny opakujte výše uvedený postup. Displej časovače zobrazuje
vždy časovač vybrané varné zóny, nebo ten s kratším nastavením.
Chcete-li časovač změnit nebo vypnout, stiskněte tlačítko výběru pro zónu časovače, o který se jedná.
Upozornění ovládacího panelu
Speciální funkce (je-li k dispozici)
Některé modely jsou vybaveny speciálními funkcemi.
Automatická funkce
Funkce automaticky nastaví vhodný stupeň výkonu k udržení minimálního varu. Tuto funkci zapněte po uvedení jídel do varu; nejprve stiskněte příslušné
tlačítko zóny, a pak tlačítko
.
Eco Booster
U zapnuté varné desky zvolte varnou zónu se symbolem EcoBooster uvnitř zóny
.
Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko
.
Funkce EcoBooster umožňuje uvést vodu do varu a udržet ji v něm, aniž by se rozlila, spolu se snížením spotřeby energie.
K co nejlepšímu využití této funkce a zajištění co největší úspory energie je vhodné použít hrnec se stejnou šířkou dna, jako má vybraná varná zóna. Na výkon
funkce může mít vliv kvalita použitého hrnce, zakrytí hrnce pokličkou nebo osolení vody. Doporučujeme vařit 2 až 3 litry vody (nejlépe s pokojovou teplotou) a
nezakrývat hrnec pokličkou.
Doporučujeme stále var vody sledovat, stejně jako množství zbylé vody.
Ukazatel zbytkového tepla
Varná deska je vybavena ukazatelem zbytkového tepla pro každou varnou zónu. Tento ukazatel signalizuje, které varné zóny dosud
, je varná zóna ještě teplá. Na varné zóně s tímto ukazatelem můžete
nevychladly na bezpečnou teplotu. Jestliže se na displeji zobrazí
například udržet jídlo teplé, nebo rozehřát máslo.
Po ochlazení varné zóny displej zhasne.
Ukazatel nesprávné nebo chybějící nádoby
Pokud není nádoba pro indukční varnou desku vhodná, je špatně umístěná nebo nemá odpovídající rozměry, zobrazí se na displeji ukazatel
„chybí nádoba” (vedlejší obrázek). V těchto případech se doporučuje přesouvat nádobí po varné desce jen do té doby, než je rozpoznáno.
Jestliže varná deska do 60 vteřin nezjistí žádnou nádobu, sama se vypne.
Funkce rychlého varu („Booster“, je-li k dispozici)
Tuto funkci mají jen některé varné zóny. Funkce umožňuje maximální využití výkonu varné desky (např. k rychlému uvedení vody do varu). Pro zapnutí této
funkce stiskněte tlačítko „+”, až se na displeji zobrazí „P”. Po 5 minutách použití se funkce rychlého varu Booster vypne a varná deska automaticky nastaví
zónu na stupeň 9.
„Power management” (Funkce, je-li k dispozici )
S funkcí „Power Management” má uživatel možnost v případě potřeby nastavit maximální dosažitelný výkon varné desky.
Toto nastavení lze provést kdykoli a trvá až do následující změny.
Po nastavení maximálního požadovaného výkonu varná deska automaticky řídí rozdělení výkonu na různé varné zóny; tím se zajistí, že tento výkon není nikdy
překročen, a přitom se regulují všechny zóny současně bez problémů s možným přetížením.
K dispozici jsou 4 úrovně nastavení maximálního výkonu, zobrazené na displeji: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (hodnota 7,2 kW je maximální výkon varné desky).
V době nákupu je varná deska nastavena na maximální výkon.
CS 27
Po připojení spotřebiče k elektrické zásuvce je možné během prvních 60 sekund nastavit požadovanou úroveň výkonu podle následujících pokynů:
Krok
Ovládací panel
Displej
1
Stiskněte a podržte přibližně 3 sekundy.
2
Stisknutím tlačítka funkce Power Management (řízení
výkonu) potvrďte předcházející krok.
Na displeji se zobrazí symbol
3
/
.
Stisknutím zvolte požadovanou úroveň z nabízených Kontrolka se rozsvítí a svítí společně s aktivovanými
možností.
kontrolkami jednotlivých varných zón.
Na displeji se zobrazí nastavená úroveň a bude přibližně
Stisknutím tlačítka funkce Power Management (řízení
2 sekundy blikat; varná deska poté vydá akustický signál
výkonu) potvrďte předcházející krok.
a vypne se; varná deska je nyní připravena k použití.
4
V případě, že došlo k chybě při nastavení výkonu, objeví se se uprostřed symbol
a bude znít nepřetržitý zvukový signál po dobu asi 5 vteřin. V tomto
případě postup nastavení opakujte od začátku. V případě, že se chyba opakuje, obraťte se na servisní středisko.
Jestliže je při běžném používání dosaženo maximální úrovně výkonu, a uživatel se pokusí o jeho další zvýšení, úroveň výkonu příslušné zóny dvakrát zabliká
a zazní zvukový signál.
Pokud potřebujete zvýšit výkon dané zóny, je nutné ručně snížit úroveň výkonu další zapnuté zóny, popřípadě více zón.
Zapnutí/vypnutí zvukového signálu (není k dispozici u verze s posuvníkem)
Po zapnutí varné desky stiskněte a nejméně 3 sekundy podržte tlačítko „+“ a současně tlačítko úplně vpravo (zablokování ovládacího panelu).
5 Sec
ČIŠTĚNÍ
VAROVÁNÍ
•
•
Nepoužívejte čisticí přístroje na páru.
Před čištěním vždy zkontrolujte, zda jsou varné zóny vypnuté a ukazatel zbytkového tepla („H”) je zhasnutý.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte drsné houbičky nebo drátěnky. Jejich používání by časem mohlo poničit sklo.
• Po každém použití nechte varnou desku vychladnout a odstraňte připečené nečistoty nebo skvrny.
• Cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru poškozují varnou desku a je nutné je ihned odstranit.
• Sůl, cukr a písek mohou sklo varné desky poškrábat.
• K čištění používejte měkký hadřík, savý kuchyňský papír anebo speciální prostředky na čištění sklokeramických varných desek (řiďte se pokyny výrobce).
• Rozlité tekutiny na varných zónách mohou rozvibrovat nebo posunout pánve.
CS 28
JAK ODSTRANIT PORUCHU
•
•
•
•
•
Pozorně si přečtěte a dodržujte pokyny v části „Pokyny k použití”.
Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu.
Po vyčištění varnou desku pečlivě osušte.
Jestliže se po zapnutí varné desky na displeji zobrazí alfanumerické kódy, postupujte podle následující tabulky.
Pokud se po použití varné desky nepodaří desku vypnout, ihned ji odpojte od elektrické sítě.
CHYBOVÝ KÓD
POPIS
MOŽNÉ PŘÍČINY
ODSTRANĚNÍ CHYBY
C81, C82
Ovládací panel zhasnul z důvodu
příliš vysoké teploty.
Vnitřní teplota elektronických dílů je
příliš vysoká.
Počkejte s dalším vařením, až se
varná deska ochladí.
C83
Na ovládacím panelu se v důsledku
závady v elektronickém obvodu
zobrazí chybový kód indikující
vypnutí varné desky.
Varná deska byla napájena
nadměrným napětím.
Varnou desku lze i nadále používat,
zavolejte však do servisu.
C85
Varná deska není schopna přenášet
energii do dna hrnce.
Hrnec není vhodný pro indukční
varnou desku.
Použijte jiný hrnec vhodný pro
indukční vaření.
F02, F04 nebo C84
Připojení varné desky nemá správné
napětí nebo se objevil problém s
přívodem elektrického proudu.
Čidlo zjistilo jiné napětí, než je
připojovací napětí.
Odpojte varnou desku od elektrické
sítě a zkontrolujte připojení.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25,
F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48,
F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74,
F77
Odpojte varnou desku od elektrické sítě.
Počkejte několik sekund a znovu ji připojte.
Pokud problém přetrvává, zavolejte do servisu a sdělte zobrazený chybový kód.
HLUK ZAPNUTÉ VARNÉ DESKY
Za určitých okolností, závislých především na použitém materiálu a způsobu přípravy jídla, mohou indukční varné desky vydávat při normálním provozu zvuky nebo
šířit vibrace, jako například:
• praskání: zvuk je vyvolán vibracemi, které jsou vytvářeny na spojovacích plochách rozdílných vrstev materiálů hrnců;
• zvuk klepání při vaření na nižším až středním stupni výkonu: tento zvuk se objevuje při vaření na nižším až středním stupni výkonu;
• rytmické klepání: zvuk se objevuje při vaření na několika varných zónách současně nebo při vaření na vysoký výkonný stupeň;
• slabé syčení: síla tohoto zvuku závisí na použité nádobě a na množství vařeného jídla;
• zvuk ventilátoru: Indukční deska je vybavena ventilátorem, který zajišťuje chlazení elektronických dílů. A proto, pokud je varná deska zapnutá nebo také
několik minut po jejím vypnutí, můžete slyšet zvuk ventilátoru. Síla zvuku ventilátoru závisí na počtu aktivovaných varných zón.
Tento jev je zcela normální, ke správnému provozu indukční varné desky patří a neznačí žádný druh poruchy.
SERVIS
Než zavoláte do servisního střediska
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy sami pomocí bodů popsaných v „Jak odstranit poruchu”.
2. Vypněte a znovu zapněte spotřebič, abyste zjistili, zda porucha stále trvá.
Jestliže porucha trvá i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisu.
Uveďte:
• stručný popis poruchy;
• typ a přesný model spotřebiče;
• servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku) umístěné na spodní straně spotřebiče
(na kovové destičce);
• svoji úplnou adresu;
• své telefonní číslo s předvolbou.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na autorizované servisní středisko (které je zárukou použití originálních náhradních dílů a správné opravy).
Náhradní díly jsou k dispozici 10 let.
CS 29
GB BG
400011243695
CZ
DZ
DE
EL
ES
FI
FR
HU
03/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising