Whirlpool | ACM 938/BA | Instruction for Use | Whirlpool ACM 938/BA Használati útmutató

Whirlpool ACM 938/BA Használati útmutató
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Töltse le a teljes útmutatót a http://‌‌docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
honlapról, vagy hívja fel a garancia füzetben
megtalálható telefonszámot.
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
A kézikönyvben és a készüléken található fontos
biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és
tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a
biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a
készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a
készülék kezelőszerveinek helytelen beállításaiból
eredő károkért.
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a
készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között)
kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak
a készülék közelében. A 8 éves vagy idősebb
gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő
tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel
nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett
használhatják a készüléket, továbbá ha előzőleg
ellátták őket útmutatásokkal a készülék használatára
vonatkozóan, és ismerik a használatból eredő
esetleges kockázatokat. Ne engedje, hogy
gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek
nem végezhetik a készülék tisztítását és
karbantartását felügyelet nélkül.
FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető
részei használat közben felforrósodnak. Ügyeljen
arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. A 8 évesnél
fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől,
hacsak nincsenek folyamatos felügyelet alatt.
FIGYELEM: Ha a főzőlap felülete megrepedt, ne
használja a készüléket - fennáll az áramütés veszélye.
FIGYELEM: Tűzveszély: Ne tároljon semmilyen
tárgyat a főzőfelületeken.
VIGYÁZAT! A főzési folyamat során ne hagyja a
készüléket hosszabb időre felügyelet nélkül! Rövid
főzési folyamat során a készülék folyamatos
felügyelete szükséges.
FIGYELEM: Ha felügyelet nélkül zsírral vagy olajjal
főz a főzőlapon, az veszélyes lehet, és tüzet okozhat.
SOHA ne próbálja a tüzet vízzel eloltani, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat egy
fedővel vagy tűzálló pokróccal.
Ne használja a főzőlapot munkafelületként vagy
tartófelületként. Tűzbiztonsági okokból ne hagyjon
konyharuhát vagy más gyúlékony tárgyat a készülék
közelében, amíg annak minden része teljesen ki
nem hűl.
A fémből készült tárgyakat, pl. késeket, villákat,
kanalakat és fedőket ne tegye rá a főzőlapra, mert
felforrósodhatnak.
HU
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
Használat után kapcsolja ki a főzőlapot a
kezelőgombbal, és ne hagyatkozzon az edényérzékelőre.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges külső időzítő
szerkezettel vagy külön távirányítóval.
Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló
célokra tervezték, mint például: üzletekben,
irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban;
tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló
és egyéb szálláshelyek vendégei számára.
Minden más felhasználása tilos (pl. helyiségek
fűtése).
A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne
használja a készüléket a szabadban.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és üzembe helyezését a
sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több
személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék
kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy
megvágja magát.
A készülék üzembe helyezését és javítását, a
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást
is beleértve, kizárólag képzett szakember végezheti.
Ne javítsa meg, illetve ne cserélje ki a készülék
semmilyen alkatrészét, ha az adott művelet nem
szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.
Ne engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol
az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után
ellenőrizze, hogy a készülék sérült-e a szállítás során.
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.
Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat
(műanyag, habszivacs stb.) az esetleges
fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy
dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése
érdekében az üzembe helyezés során győződjön
meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a
hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően kapcsolja be.
A készülék beszerelése előtt végezzen el minden
asztalosmunkát a bútoron, és távolítson el minden
faforgácsot és fűrészport.
Ha a készüléket nem sütő fölé szerelik be, egy
elválasztó lapot (nem tartozék) kell a készülék alatti
rekeszbe beszerelni.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK
Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani
az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával
vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a
biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert. A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE
Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek Ez
a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok
hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési
számára. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további
nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne használja a készüléket, információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási
ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a készüléket
Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések
a készülék nem működik megfelelően, megsérült vásárolta.
hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.
vagy leejtették.
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít
a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés elkerülni
következményeket.
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak
szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található jel azt jelzi, hogy a
nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos
szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni. készüléket
és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK
A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Ez a készülék megfelel a 66/2014/EU rendelet energiatakarékos kivitelre
vonatkozó követelményeinek az EN 60350-2 európai szabvánnyal
összhangban.
FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet előtt A forró főzőlap maradékhőjének maximális kihasználása érdekében
perccel a főzés befejezése előtt kapcsolja ki a készüléket.
győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta néhány
Az edény vagy serpenyő alja teljesen takarja a főzőlapot, a főzőlapnál
és kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése kisebb edénnyel energiát pazarol.
főzés során fedje le az edényeket és serpenyőket szorosan illeszkedő
érdekében soha ne használjon gőznyomással Afedővel,
és minél kevesebb vizet használjon. A fedő nélküli főzés
működő tisztítókészüléket.
nagymértékben növeli az energiafogyasztást.
Ne használjon súroló- vagy korrozív szerveket, Csak lapos fenekű edényeket és serpenyőket használjon.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
klóros tisztítószereket vagy dörzsszivacsot.
A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével .
A csomagolás különféle részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen
és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes
összhangban végezze.
ÜZEMBE HELYEZÉS
A főzőlap 30–60 mm mély munkalapba szerelhető.
Építsen be egy elválasztó panelt a főzőlap alá.
57
A beszerelést követően a készülék alsó része ne legyen hozzáférhető.
Ne tegyen be elválasztó panelt, ha a főzőlap alá sütő kerül beszerelésre.
min. 20 mm
A készülék alsó része és az elválasztó panel közötti távolságot illetően az ábrán
75 80
feltüntetett méreteket kell betartani.
6-7 cm
A készülék helyes működése érdekében a munkalap és a bútor felső szegélye
közötti minimális nyílást nem szabad eltömni (min. 5 mm).
Ha a főzőlap alá sütő kerül beszerelésre, akkor fontos, hogy a sütőnek legyen hűtése.
A beépítési méretekhez és a beszereléshez lásd az itt található ábrát.
A főzőlap és a felette lévő elszívó között adott minimális távolságot kell hagyni. További információért lásd az elszívó használati útmutatóját.
Ne szerelje a főzőlapot mosogatógép vagy mosógép közelébe: ellenkező esetben az elektromos áramköröket gőz vagy nedvesség
érheti, ami károsíthatja azokat.
A készülék levételénél egy (nem tartozék) csavarhúzót használjon a termék alsó részén elhelyezett külső rugókhoz.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A FŐZŐLAP ELHELYEZÉSE
A főzőlap felületének megtisztítása után helyezze fel a csomagban található tömítést (ha még nincs felhelyezve). Az elektromos bekötés után (lásd
az „Elektromos csatlakoztatás” részt) helyezze a rögzítőkapcsokat az erre szolgáló nyílásokba, amelyek a főzőlap oldalán találhatók – lásd az ábrát.
Ezután nyomja a főzőlapot a kivágásba, és ellenőrizze, hogy az üveg vízszintesen, a munkalappal egy síkban áll-e. A rögzítőkapcsok bármilyen
anyagú (fa, márvány stb.) munkalaphoz használhatók.
1
2
3
4x
BETARTANDÓ MÉRETEK ÉS TÁVOLSÁGOK
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
Min. 5 mm
0
510 mm
750 +2 mm
+1
0
30 mm
52/54 mm
770 mm
483 mm
742 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
0
490 +2
mm
HU
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Az elektromos csatlakoztatást azelőtt kell elvégezni, hogy a készüléket a hálózatra csatlakoztatná.
A készüléket olyan szakembernek kell beszerelnie, aki ismeri az érvényben lévő biztonsági és üzembe helyezési előírásokat. A beszerelést a helyi
villamosenergia-ellátó előírásai szerint kell elvégezni.
Győződjön meg arról, hogy a készülék alján található adatlapon megadott feszültség megegyezik a lakásban elérhető hálózati feszültséggel.
Az előírások szerint a készüléket földelni kell: kizárólag megfelelő méretű vezetékeket használjon (a földkábelt is beleértve).
CSATLAKOZTATÁS A SORKAPOCSHOZ
TÁPFESZÜLTSÉG
VEZETÉKEK
SZÁM x MÉRET
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-415V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
A
B
C
FIGYELEM: a tápkábelnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a főzőlapot ki lehessen emelni a munkalapból, és úgy kell elhelyezni, hogy ne érjen a
készülék aljához, mivel az károsíthatja vagy a túlmelegedését okozhatja.
MEGJEGYEZ: A sárga/zöld földvezetéket a
jelzésű kivezetéshez kell bekötni. Az említett vezetéknek a többinél hosszabbnak kell lennie
• Csavarozza ki a csavart, és távolítsa el a kapocsléc fedelét (A), majd illessze be a fedelet a kapocsléc pántjába (B).
• Illessze a tápvezetéket a kábelszorítóba, és kösse be a vezetékeket a kapocslécbe a kapocsléc mellett elhelyezett kapcsolási rajz utasításai
szerint.
• Rögzítse a tápkábelt a kábelszorító segítségével.
• Zárja le a fedelet (C), és csavarozza vissza a kapocslécre az eltávolított csavarral.
Az elektromos hálózatba való bekötések alkalmával a főzőlap mindig automatikusan elvégez egy néhány másodperces ellenőrzést.
230–240 V ~
220–240 V ~
380–415 V 2N~
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
(CSAK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ESETÉN)
220–240 V 3 ~
(CSAK BELGIUM ESETÉN)
380–415 V 2N ~
(CSAK HOLLANDIA ESETÉN)
230 V
(CSAK AUSZTRÁLIA ESETÉN)
230 V
220–240 V~
230 V
230 V
380–415 V 3N~
FONTOS MEGJEGYZÉS:
• A kapcsolási rajznak megfelelően (lásd az ábrát) tartsa meg vagy távolítsa el a kapocsléc csavarjai közötti fémhidakat (L1-L2 és N1-N2).
• Ha a kábel tartozék, akkor nézze meg a kábelhez mellékelt csatlakoztatási útmutatót.
•
A csatlakoztatást olyan többpólusú megszakítókapcsolóval végezze, amelynél az érintkezők közötti távolság legalább 3 mm.
Példa a meglevő (bal) és az eltávolított (jobb) hídra. A részleteket lásd a kapcsolási rajzon (a hidak lehetnek az L1 és L2, illetve az N1 és N2 között).
TERMÉKLEÍRÁS
KEZELŐPANEL
A teljesítménybeállító
1. lépése
Idokapcsoló
Bekapcsolás / Kikapcsolás
Kezelőlap zárolása / Speciális funkciók/
A teljesítménybeállító 2. lépése e 4.
A teljesítménybeállító
1. lépése
A főzőzónák kezelőszervei és kijelzői
TARTOZÉKOK
FŐZŐEDÉNYEK
Kizárólag indukciós főzőlapokhoz való, ferromágneses
főzőedényeket használjon. Általában az edények aljára
nyomtatott
jelzés segítségével ellenőrizheti,
hogy az adott edény megfelel-e erre a célra. Ennek
hiányában egy mágnessel ellenőrizze, hogy az edény
mágneses-e. Az edény aljának minősége és szerkezete módosíthatja a
főzési teljesítményt.
OK
NO
A LÁBOSOK ALJÁNAK AJÁNLOTT ÁTMÉRŐI
A főzőlap bekapcsolása előtt helyezze az edényt a kívánt főzőzónára.
A megfelelő főzési eredmény érdekében az edény aljának átmérőjének
illeszkednie kell a főzőhely méretéhez.
FONTOS: A főzőzónák nem kapcsolnak be, ha a lábosok mérete nem
megfelelő.
Az edény méretének megállapításához mérje le az edény alját, majd lásd
a lenti, ajánlott edényszélességeket tartalmazó táblázatot a megfelelő
használathoz és az edény helyes észleléséhez. Mindegyik főzőzónához
tartozik egy, az edények észleléséhez szükséges minimális érték, amely
a használt edény anyagától függ. Ezért mindig azt a főzőzónát kell
használni, amely a leginkább megfelel a választott edény átmérőjének.
ÁTMÉRŐ (cm)
MAX. (cm)
MIN. (cm)
14,5
18
21
28
14,5
18
21
28
10
12
15
17
Max.
Flexi Cook
Min.
Ø
12 cm
23 cm
39 cm
FONTOS MEGJEGYZÉS: A főzőlap maradandó károsodásának elkerülése
érdekében:
• ne használjon nem sík aljú edényeket;
• ne használjon zománcozott aljú fémedényeket;
• ne helyezzen forró edényt a kezelőpanelre.
HU
ELSŐ HASZNÁLAT
POWER MANAGEMENT (TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS)
A „Power management” funkciónak köszönhetően igénye szerint a
felhasználó megadhatja a főzőlappal elérhető legnagyobb teljesítményt.
Ez a beállítás bármikor elvégezhető, és a következő módosításig megmarad.
A kívánt legnagyobb teljesítmény beállításakor a főzőlap automatikusan
szabályozza a teljesítmény egyes főzőzónák közötti felosztását, így biztosítva
azt, hogy ez a küszöb soha ne legyen átlépve; ennek előnye az, hogy akár az
összes zóna kezelhető egyidejűleg a túlterhelés veszélye nélkül.
Négy teljesítményszint áll rendelkezésre, ahogy azt a kijelző is mutatja: 2,5
kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW (7,2 kW a főzőlap maximális teljesítménye).
A vásárlás időpontjában a főzőlap a legnagyobb teljesítményre van beállítva.
A főzőlap teljesítményének beállításához:
A készülék elektromos hálózathoz történő csatlakoztatása után az első
egy percben lehet beállítani a szükséges teljesítményszintet a következő
lépések megtételével:
• Tartsa lenyomva nagyjából 3 másodpercig mindkét Teljesítménybeállító
gombot “−” (1. lépés). A kijelzőn a következő látható
.
•
•
Nyomja meg az időzítő „+” / „–” gombját a kívánt teljesítményszint
beállításához. A kijelzőn megjelennek a rendelkezésre álló teljesítményszintek.
•
Tartsa megnyomva a Teljesítménybeállító gombot
(4. lépés) az
előző lépés jóváhagyásához. A kijelzőn a beállított szint látható, amely 2
másodpercig villog. Ezután a főzőlap hangjelzést ad és kikapcsol, ami azt
jelzi, hogy elkezdheti használni.
Ha hiba történik a teljesítmény beállítása során, középen megjelenik a
jel, és körülbelül 5 másodpercen át folyamatos hangjelzés hallható.
Ilyen esetben kezdje el újra az elejétől a konfigurálási eljárást. Ha a hiba
ismét előfordul, forduljon a vevőszolgálathoz.
Normál használat során, amikor a készülék már elérte a lehetséges
legnagyobb teljesítményszintet, és a felhasználó tovább szeretné azt
növelni, az adott zónaszint kétszer villog és hangjelzést ad.
Ha ehhez a zónához nagyobb teljesítmény szükséges, akkor kézzel kell
csökkenteni a teljesítményszintet egy vagy több aktív főzőzónánál.
Tartsa megnyomva a Teljesítménybeállító gombot
(2. lépés) az előző
lépés jóváhagyásához. A kijelzőn a következő látható
.
NAPI HASZNÁLAT
A FŐZŐLAP BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a
gombot, amíg nem kezdenek világítani a főzőzónák kijelzői.
A kikapcsoláshoz addig nyomja ugyanazt a gombot, amíg ki nem
alszanak a kijelzők Ekkor az összes főzőzóna kikapcsolódik.
Amikor a főzőlap már használva volt, a maradványhő „H” jelzése egészen
a főzőzónák kihűléséig látható marad.
Ha a főzőlap bekapcsolásától számított 10 másodpercen belül nem
történik funkcióválasztás, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.
A FŐZŐZÓNÁK AKTIVÁLÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSA
Helyezze az edényt a főzési zónába,
Teljesítményszint kijelzője
kapcsolja be a főzőlapot, majd a „+”
A kiválasztott főzési zóna kijelzése gomb megnyomásával aktiválja a
kívánt főzési zónát. A „0” érték jelenik
meg a kijelzőn. Igényszerint beállíthatja
0 és 9 között a kívánt teljesítményszintet
A főzési zóna pozíciója
vagy a „P” gyorsforralási funkciót (ha
van ilyen funkció). A teljesítményszint növeléséhez nyomja meg a „+” gombot.
A teljesítményszint csökkentéséhez nyomja meg a „−” gombot.
A FŐZŐZÓNÁK KIKAPCSOLÁSA
A főzési zóna kikapcsolásához tartsa megnyomva a „+” vagy „−” gombot
legalább 3 másodpercig.
A főzési zóna kikapcsol, és ha még mindig forró, a „H” betű jelenik meg a
zóna kijelzőjén.
KEZELŐLAP ZÁROLÁSA
Ez a funkció lezárja a kezelőszerveket, így akadályozva meg a készülék
véletlen bekapcsolását.
A kezelőpanel zárolásának aktiválásához kapcsolja be a főzőlapot, és tartsa
lenyomva a Zárolás funkciógombot három másodpercig: az aktiválást
egy hangjelzés és egy fényjelzés jelzi a lakat szimbólum mellett. Ekkor a
kikapcsolási funkció kivételével a kezelőlap le van zárva.
A kezelőlap lezárásának feloldásához ismételje meg az aktiválási lépéseket.
Ekkor kialszik a világító pont és a főzőlap ismét használható.
A víz jelenléte, a lábosokból kikerült folyadék vagy a szimbólum alatti gombra
helyezett bármilyen tárgy akaratlanul is előidézheti a kezelőlap zárolása
funkció be- vagy kikapcsolását.
IDŐZÍTŐ (TIMER)
Az időzítés segítségével maximum 99 perc (1 óra és 39 perc) főzési
időtartam állítható be minden főzőzónához.
Válassza ki az időzítővel használni kívánt főzőzónát, nyomja meg az
időzítőt és egy hang jelzi a funkciót. A kijelzőn „00” jelenik meg, és
bekapcsol a LED jelzés. Az időzítőn beállítandó időtartamot növelheti
vagy csökkentheti, ha megnyomja „+” és „−” gombját.
A beállított időtartam lejáratakor hangjelzés hallható, és a főzőzóna
automatikusan kikapcsol.
Az időzítés kikapcsolásához tartsa lenyomva a Timer gombot legalább
3 másodpercig.
A fenti műveleteket megismételve egy másik zónát is időzíthet.
Az időzítés kijelzője mindig a kiválasztott zóna időzítését vagy a
legrövidebb időzítést mutatja.
Az időzítés módosításához vagy kikapcsolásához nyomja meg az
időzített főzőzónához tartozó választógombot.
A MARADVÁNYHŐ KIJELZÉSE
A készülék minden főzőlapjánál külön kijelző mutatja a maradványhőt.
Ez a kijelző mutatja, hogy a főzőzónák közül melyiknek magas még a
hőmérséklete.
A kijelzőn látható azt jelzi, hogy a főzőzóna még meleg. Az ezt a jelzést
mutató főzőzónán lehetőség van - például - az ételt melegen tartani vagy
vajat olvasztani.
A főzőzóna kihűlésekor a jelzés kialszik.
NEM MEGFELELŐ VAGY HIÁNYZÓ LÁBOS JELZÉSE
Ha a lábos nem kompatibilis az indukciós főzőlappal, rosszul van elhelyezve,
illetve nem a megfelelő méretű, akkor a kijelzőn megjelenik a „lábos
hiányzik” figyelmeztetés (
). Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy addig
mozgassa az edényt a tűzhelylap felületén, amíg meg nem találja a működési
pozíciót. Ha 60 másodpercen belül nem kerül fel egy lábos, akkor a főzőlap
kikapcsol.
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
ECO·BOOSTER
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, válassza ki azt a főzési zónát, amelynek
belseje az Eco·Booster (
) jelöléssel van ellátva.
A funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a következő gombot:
.
Az Eco·Booster funkció segítségével felforralhatja és forrásban tarthatja a
vizet, és mindezt a víz kiömlése nélkül, illetve alacsonyabb energiafogyasztás
mellett.
A funkció optimális működése és a megfelelő energiatakarékosság
érdekében azt javasoljuk, hogy a vízforraláshoz használt edény alja
ugyanolyan szélességű legyen, mint a kiválasztott főzési zóna.
A funkció teljesítménye attól függ, hogy az edény milyen minőségű, illetve
forraláskor használ-e fedőt vagy sót. Azt javasoljuk, hogy 2-3 liter (lehetőleg
szobahőmérsékletű) vizet forraljon, és ne használjon fedőt.
Mindig ajánlatos folyamatosan ellenőrizni a forralási feltételeket és a
maradék víz mennyiségét.
MELEGEN TARTÁS
Ez a funkció egy olyan energiaszintet állít be, ami a frissen elkészült ételeket
és a tálaláshoz használt edényeket melegen tartja (indukciós főzőlapon
történő használatra alkalmas tartozékok esetén).
Nyomja meg a
gombot: a kijelzőn megjelenik az „A” jelzés, és a jelzőfény
kigyullad. A funkció kikapcsolásához nyomja meg a
gombot.
PÁROLÁS
Miután az edény tartalma felforrt, nyomja meg a
gombot, és a
főzőlap automatikusan beállítja a párolás fenntartásához szükséges
teljesítményszintet. a kijelzőn megjelenik az „a” jelzés: a jelzőfény kigyullad.
A funkció kikapcsolásához nyomja meg a
gombot.
OLVASZTÁS
Ez a funkció tartósan alacsony hőmérsékletet tart fenn a főzési zónában.
Miután elhelyezte az edényt/tartozékot a kívánt főzési zónában, kapcsolja
be a főzőlapot és válassza ki a főzési zónát. Nyomja meg a
gombot:
A kijelzőn megjelenik az „A” jelzés, és a jelzőfény kigyullad. A funkció
kikapcsolásához nyomja meg a
gombot.
GYORSFORRALÁS FUNKCIÓ (BOOSTER)
Ez a csak egyes főzőzónáknál elérhető funkció lehetővé teszi a
főzőlap teljesítményének maximális kihasználását (például a víz gyors
felforralása érdekében).
A funkció bekapcsolásához, kapcsolja be a kiválasztott zónát a hozzá
tartozó helyzetjelző gombbal és nyomja le a csúszka „+” gombját a
„P” megjelenéséig. A booster funkció 5 perces használatát követően a
készülék automatikusan 9. fokozatra állítja a zónát.
FLEXI COOK
Ahol van, ez a funkció lehetővé teszi két különálló főzőzóna
összekapcsolását és egy extra széles zónaként való kezelését.
Ez tökéletes ovális, négyszögletes és hosszúkás serpenyőkhöz (legfeljebb
38x23 cm méretű alappal) vagy egyszerre egynél több normál serpenyőhöz.
A Flexi Cook sütés funkció aktiválásához kapcsolja be a főzőfelületet, és nyomja
meg egyszerre a “+” és “–” gombját az ábrán látható módon: a két főzőzóna
kijelzőjén az „0” teljesítményszint látható; a szint száma mellett mindkét gomb
világít jelezve, hogy a Flexi Cook sütés funkció aktiválva van.
A teljesítményszint megváltoztatásához (1-től 9-ig vagy P-ig) nyomja
meg a külső „+” / „-” gombokat ().
A Flexi Cook funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a belső „+”
és „-” gombokat ().
A teljesítményszint módosításához (1-ről max. 9-re vagy P-re), nyomja
meg a külső “+” / „–” gombot (
).
A Flexi sütés funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a belső „+”
és „–” gombját (
).
FONTOS! A „no pot” (nincs edény) (
) üzenet jelenik meg annak a
zónának a kijelzőjén, amelyik nem érzékel semmilyen edényt (hiányzó,
rosszul felhelyezett vagy az indukciós főzőlaphoz nem megfelelő edény
esetén). Ez az üzenet 60 másodpercig marad látható: ezen idő alatt felteheti
ez edényeket a Flexi Cook sütési területre, vagy elcsúsztathatja őket rajta
tetszés szerint.
60 másodperc elteltével, ha nem helyeznek edényt a zónára, a rendszer
leállítja az edény „keresését” az adott zónán, a ( ) jel látható marad a
kijelzőn emlékeztetőül, hogy a zóna le van tiltva.
A Flexi Cook funkció újbóli aktiválásához nyomja meg a 2 gomb egyikét
.
A Flexi Cook sütés funkció érzékelni tudja azt is, amikor egy edényt az egyik
zónáról áthelyeznek a másikra a Flexi Cook sütési területen belül, fenntartva
annak a zónának a teljesítményszintjét, amelyre az edényt eredetileg
helyezték (lásd a példát az alábbi ábrán: ha az edényt az elülső fűtőelemről
a hátsó fűtőelemre helyezik át, az a teljesítményszint jelenik meg a kijelzőn,
amely megfelel annak a zónának, ahová az edényt helyezték).
Lehetőség van arra is, hogy a Flexi Cook főzőterületet két független
főzőzónaként működtesse az különálló zónák megfelelő gombjainak
használatával. Helyezze az edény a különálló zóna közepére, és állítsa be a
teljesítményszintet a „+” és „–” gombokkal.
FONTOS! Hogy az edények a főzési zónán belül úgy legyenek elhelyezve,
hogy az egyes zónák közepét lefedjék.
Nagy, ovális, szögletes vagy elnyújtott formájú edények esetén győződjön
meg arról, hogy az edények a főzési zóna közepén vannak elhelyezve.
Példák az edények helyes és helytelen elhelyezésére:
A HANGJELZÉS AKTIVÁLÁSA ÉS INAKTIVÁLÁSA
A főzőlap bekapcsolása után nyomja meg egyszerre az első főzési
zónához tartozó „–” gombot és a jobb oldalon lévő külső gombot
legalább 5 másodpercig (lásd alább).
5 mp.
HU
TELJESÍTMÉNY TÁBLÁZAT
A MŰVELET JELLEGE
HASZNÁLÓI SZINT
(az ételkészítési tapasztalatok és szokások jelzése)
Boost
Gyors melegítés
Ideális az étel rövid idő alatti felmelegítéséhez, a víz gyors felforralásához
vagy az ételkészítési folyadékok hirtelen felhevítéséhez.
8–9
Sütés − forralás
Ideális pirításhoz, egy ételkészítés kezdéséhez, gyorsfagyasztott termékek
sütéséhez, gyors forraláshoz.
7–8
Pirítás − lassú pirítás − forralás
− grillezés
Ideális lassú pirításhoz, erős forrásban tartáshoz, főzéshez és grillezéshez
(rövid, 5–10 perc időtartamra).
6–7
Pirítás − főzés − párolás − lassú
pirítás − grillezés
Ideális lassú pirításhoz, közepes forrásban tartáshoz, főzéshez és grillezéshez
(közepes, 10–20 perc időtartamra), tartozékok előmelegítéséhez.
4–5
Főzés − párolás − lassú pirítás
− grillezés
Ideális lassú pirításhoz, enyhe forrásban tartáshoz, főzéshez (hosszú
időtartamra). Tészta elkeverése.
TELJESÍTMÉNYSZINT
Maximális
teljesítmény
Nagy
teljesítmény
Közepes
teljesítmény
3–4
2–3
Kis
teljesítmény
1–2
1
Nulla
teljesítmény
KIKAPCSOLÁS
Főzés – lassú forralás – sűrítés –
tészta elkeverése
Olvasztás – kiolvasztás –
melegen tartás – rizottó
elkeverése
Tartófelület
Ideális hosszabb főzésekhez (rizs, mártások, sültek, hal) kísérő folyadékok
jelenlétében (pl. víz, bor, húslé, tej), tészta elkeveréséhez.
Ideális hosszabb főzésekhez (egy liter alatti mennyiségek: rizs, mártások,
sültek, hal) kísérő folyadékok jelenlétében (pl. víz, bor, húslé, tej).
Ideális vaj lágyításához, csokoládé finom megolvasztásához, kis
mennyiségű termékek kiolvasztásához és az éppen elkészült ételek (pl.
mártások, levesek, főzelékek) melegen tartásához.
Ideális az éppen elkészült kis ételek melegen tartásához, rizottó
elkeveréséhez, tálalóedények melegen tartásához (indukciós tartozékkal).
Főzőlap stand-by vagy kikapcsolt helyzetben (főzés utáni maradványhő
lehetséges, “H” betűvel jelezve).
MEGJEGYZÉS: A gyorsan elkészíthető és tökéletes hőeloszlást igénylő ételek (például palacsinta) céljára szolgáló 28 cm átmérőjű dupla zónához
(ha van) ajánlatos 24 cm-nél nem nagyobb átmérőjű edényeket használni. A kényesebb műveletekhez (például csokoládé vagy vaj olvasztása)
ajánlatos az ennél kisebb átmérőjű zónákat használni.
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Válassza le a készüléket az áramforrásról.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használjon gőznyomással működő tisztítókészülékeket.
Ne használjon dörzsszivacsot vagy súrolópárnát, mert ezek
megkarcolhatják az üvegfelületet.
Minden használat után (lehűlt állapotban) tisztítsa meg a főzőlapot,
eltávolítva róla az ételmaradékok okozta lerakódásokat és foltokat.
A cukor, valamint a magas cukortartalmú ételek károsíthatják a
főzőlapot, így azokat haladéktalanul el kell távolítani.
A só, a cukor és a homok megkarcolhatja az üvegfelületet.
Használjon puha kendőt, nedvszívó papírtörlőt vagy speciálisan
a főzőlapok tisztítására szolgáló tisztítóeszközt (tartsa be a gyártó
utasításait).
Ha folyadék fröccsen a főzőzónákra, az edények elmozdulhatnak
vagy remeghetnek.
A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.
Az üvegen az iXelium™ logó azt jelenti, hogy a főzőlapot iXelium™
technológiával kezelték. Ez egy egyedülálló Whirlpool bevonat, amely
tökéletesen takarítható felületet eredményez, és főzőlap tovább csillogó
marad.
Az iXelium™ főzőlapok tisztítását a következőképpen végezze:
• Használjon puha rongyot (mikroszálas a legjobb), nedvesítse be
vízzel vagy üvegtisztítószerrel.
• A legjobb eredményt úgy érheti el, ha a nedves rongyot néhány
percig rajtahagyja a főzőlapon.
A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
Ha a főzőlap nem megfelelően működik, tekintse meg a hibaelhárítási
útmutatót a probléma meghatározásához, és csak ezután vegye fel a
kapcsolatot a vevőszolgálattal.
•
•
•
Olvassa el és tartsa be a „Napi használat” részben található utasításokat.
Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás.
A tisztítást követően alaposan szárítsa meg a felületet.
HIBAKÓD
•
•
Ha a főzőlap bekapcsolásakor a kijelzőn alfanumerikus kódok
jelennek meg, kövesse az alábbi táblázat utasításait.
Ha a használat után nem sikerül kikapcsolnia a főzőlapot, akkor
csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba
a legközelebbi vevőszolgálattal.
LEÍRÁS
LEHETSÉGES OKOK
C81, C82
A kezelőpanel kikapcsol a túl magas Az elektronikus alkatrészek
hőmérsékletek miatt.
hőmérséklete túl magas.
F42 vagy F43
Helytelen csatlakozási feszültség,
vagy áramellátási probléma.
F12, F21, F25, F36, F37,
F40, F47, F56, F58, F60
HIBA ELHÁRÍTÁSA
belső Az újbóli használat előtt várja meg,
míg a főzőlap lehűl.
Az érzékelő ellentmondást észlel a Válassza le a főzőlapot a hálózatról,
készülék és a tápellátás feszültsége és ellenőrizze az elektromos
között.
csatlakozást.
Forduljon a vevőszolgálathoz és adja meg a hibakódot
MŰKÖDÉSI ZAJOK
Az indukciós főzőlapok a normális működés során, az edény anyagától és
a készülő ételtől függően többféle hangot adhatnak ki, és vibrálhatnak
is.
Ezek az indukciós rendszer megfelelő működésének lényeges feltételei,
nem utalnak semmilyen hibára vagy sérülésre.
VEVŐSZOLGÁLAT
Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja
készülékét a www‌.‌whirlpool.eu/register oldalon.
•
a szervizszámot (az adattáblán a „Service” szó után látható). A
szervizszám a garancialevélen is fel van tüntetve;
•
•
a teljes címét;
a telefonszámát.
MIELŐTT A VEVŐSZOLGÁLATOT HÍVNÁ:
1. Ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e a HIBAELHÁRÍTÁS
részben ismertetett javaslatok segítségével.
2. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a készüléket, hogy lássa, fennáll-e
még a hiba.
HA A FENTI LÉPÉSEK ELVÉGZÉSE UTÁN A HIBA TOVÁBBRA IS
FENNÁLL, LÉPJEN KAPCSOLATBA A HELYI VEVŐSZOLGÁLATTAL.
Ha segítségre van szüksége, hívja a garanciafüzetben található
telefonszámot, vagy kövesse a weboldalon www‌.‌whirlpool.eu megadott
utasításokat.
Ha bármilyen javításra van szükség, kérjük, hogy a hivatalos
vevőszolgálathoz forduljon (annak biztosítása érdekében, hogy eredeti
alkatrészeket használjanak, és a javításokat megfelelően végezzék el).
Ha a vevőszolgálathoz fordul, minden esetben meg kell adnia a következő
adatokat:
• a hiba rövid leírását;
• a sütő pontos modelljét és típusát;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011368435
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising