Whirlpool | WIC 3C23 PF | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3C23 PF Kasutusjuhend

Whirlpool WIC 3C23 PF Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVANE KASUTUS
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil: www.whirlpool.eu/register
Ohutusjuhised ja kasutus- ning hooldusjuhendi saate
hankida, laadides selle alla meie veebilehelt
docs.whirlpool.eu ja järgides voldiku lõpus
toodud juhiseid.
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2
1
3
4
7
10
5
6
9
12
11
8
Service:
0000 000 00000
Ülemine rest
Söögiriistade rest
Kokkukäivad labad
Ülemise resti kõrguse regulaator
Ülemine pihustushoob
Alumine rest
Pesemisala
Alumine pihustushoob
Filtrikoost
Soolanõu
Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
Andmeplaat
Juhtpaneel
13
JUHTPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
9
Sisse-/Väljalülituse ja taaslähtestuse nupp koos indikaatortulega
Programminupp
Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
Programmi number ja viiteaja indikaator
Viitstardi indikaatortuli
10
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Ekraan
Multizone indikaatortuli
Viitstardi nupp
Multizone nupp
Turbo nupp koos indikaatortulega
Power Clean® nupp koos indikaatortulega
Tableti (Tab) nupp koos indikaatortulega
1
ESMAKASUTUS
SOOL, LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND
NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS
Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise
resti elastsed fiksaatorid.
SOOLANÕU TÄITMINE
Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja
masina funktsionaalsetele osadele.
• Soolanõu ei tohi kunagi olla tühi.
• Vee kareduse määramine on tähtis.
Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib SOOLA LISAMISE
märgutuli
.
1. Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu
kork lahti (vastupäeva).
2. Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke soolanõu veega.
3. Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke soolanõu servani (umbes 1 kg); seejuures võib
nõust väljuda vett.
4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.
Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks
soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt
kahjustada).
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.
VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema
määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet
saate oma vee-ettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Hoidke P nuppu viie sekundi vältel all, kuni kuulete signaali.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud veekareduse number ja soola lisamise vajaduse
indikaatortuli vilguvad.
• Vajutage nuppu P soovitud karedustaseme valimiseks (vt VEE
KAREDUSE TABELIT).
Vee kareduse tabel
Tase
°dH
°fH
Saksa kraadid
Prantsuse kraadid
0-6
0 - 10
1
Pehme
2
Keskmine
7 - 11
11 - 20
3
Keskmine
12 - 17
21 - 30
4
Kare
18 - 34
31 - 60
5
Väga kare
35 - 50
61 - 90
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma
nõusid masinasse panemata.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud
soola.
Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse
indikaatortuli.
Kui soolaanumat ei täideta, võib selle tagajärjel kahjustuda
veepehmendaja ja kütteelement.
2
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks.
Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb
LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli
.
35
25
MA X
B
A
1. Dosaatori B avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda
enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase
jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige
loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha
voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.
ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.
LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE
Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava
loputusvahendi kogust reguleerida.
• Lülitage nõudepesumasin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Vajutage kolm korda nuppu P - kostab helisignaal.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatortuli
vilguvad.
• Vajutage nuppu P, et valida loputusvahendi lisamise soovitud tase.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kui loputusvahendi tasemeks on määratud NULL (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI
LÕPPEMISE indikaatortuli. Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni 5 taseme vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline, järgige ülalpool
toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.
• Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (1-2).
• Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase
(3-4).
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Pesuvahendi dosaatori avamiseks
kasutage avamisseadet A. Pange
pesuvahend ainult kuiva
dosaatorisse B. Eelpesu jaoks
mõeldud pesuvahend pange otse
B
pesukambrisse.
A
1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage
õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori B sees on näidud
abiks puhastusvahendi doseerimisel.
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas
(kostab klõpsatus).
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda
ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.
Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis
on selleks õige hetk käes. Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel
soovitame kasutada nuppu TABLETT, sest see muudab programmi
selliselt, et oleks tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.
ET
Programm
NaturalDry
Kuivatamine
faas
PROGRAMMIDE TABEL
Saadaolevad
valikud *)
Pesuvahendi
anum
Tub
B
Pesu
programmi
kestus
(t:min)**)
Veekulu
(liitrit tsükli
kohta)
Elektrikulu
(kWh/tsükkel)
1. Säästurežiim
(Öko)
50°
3:10
9,5
0,93
2. 6th Sense®
5060°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,90 - 1,40
3. Intensiivrežiim
65°
-
2:50
16,0
1,60
4. Igapäevane
50°
-
1:35
13,0
1,15
5. Vaikne
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Kiirpesu 30
min
50°
-
-
0:30
9,0
0,55
7. Kristall
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
8. Eelpesu
-
-
-
0:12
4,5
0,01
-
-
-
-
Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: dw_test_support@whirlpool.com
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.
*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.
**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda
olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp,
nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.
Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 6 W - Elektrikulu väljalülitatud režiimis: 0,5 W
PROGRAMMIDE KIRJELDUS
Juhised pesutsükli valimiseks.
SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)
Normaalselt määrdunud toidunõud. Standardprogramm, mis on
energia- ja veekulu kombinatsiooni poolest kõige säästlikum.
6th SENSE®
Keskmiselt määrdunud nõud, millel on kuivanud toidujääke. Tuvastab
nõude määrdumisastme ning reguleerib programmi sellele vastavalt.
Ajaks, mil andur tuvastab nõude määrdumisastet, ilmub ekraanile
animatsioon ja tsükli kestust muudetakse.
INTENSIIVREŽIIM
Soovitatav tugevasti määrdunud sööginõude pesemiseks. Eriti sobiv
pannide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude puhul).
IGAPÄEVANE
Normaalselt määrdunud toidunõud. Igapäevane tsükkel, mis tagab optimaalse puhastuse ja kuivatuse lühema aja jooksul.
KIIRPESU 30 MIN
Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole kuivanud
toidujääke.
KRISTALL
Programm õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete
temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.
EELPESU
Kasutatakse lauanõude värskendamiseks, et neid hiljem pesta. Selle
programmiga pesuvahendit ei kasutata.
Märkused
Kergelt määrdunud nõude puhul on kõige tõhusamad kiirtsüklid.
Et veekulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui see
on pesemist vajavaid nõusid täis.
VAIKNE
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Tagab optimaalse puhastuse ja
kuivatuse võimalikult vaikse heliga.
3
VALIKUD JA FUNKTSIOONID
VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt jaotist JUHTPANEEL).
Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda
ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.
VIITSTART
Programmi algusaega võib edasi lükata 1 kuni 12 tundi.
1. Vajutage nuppu VIITSTART: ekraanile ilmub vastav
sümbol; iga nupuvajutusega pikeneb valitud pesutsükli
käivitumiseni jääv aeg (1 tund, 2 tundi jne, kuni 12
tunnini).
2. Valige pesuprogramm ja sulgege uks: taimer hakkab
aega lugema.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli
ja pesutsükkel algab.
Viitaja muutmiseks ja lühema ajavahemiku valimiseks
vajutage VIITSTARDI nuppu. Valiku tühistamiseks
vajutage seda nuppu korduvalt, kuni valitud programmi
viitstardi indikaatortuli kustub.
Pesuprogramm algab ukse sulgemisel kohe.
Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI
valikut aktiveerida.
POWER CLEAN®
See valik tagab täiendavate veejugade abil alumisel restil
konkreetses alas intensiivsema pesemise. Seda valikut
soovitame kasutada pottide ja pannide pesemiseks.
Vajutage seda nuppu, et POWER CLEAN aktiveerida
(indikaatortuli süttib).
TABLETT
See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi
vastavalt kasutatavale pesuvahendile.
Vajutage TABLETI nuppu (süttib indikaatortuli), kui te
kasutate kombineeritud pesuvahendeid tableti kujul
(loputusvahend, sool ja pesuvahend ühes doosis koos).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul,
peab see valik olema välja lülitatud.
MULTIZONE
Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri
ja pesuvahendi kokkuhoiuks kasutada poole koguse
programmi.
Valige programm ja vajutage MULTIZONE nuppu: valitud
resti sümbol kuvatakse ekraanile. Vaikimisi peseb seade
nõusid mõlemal restil.
Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele
nupule:
kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult söögiriistade rest)
lkuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade
peseb nõusid kõigil restidel).
Ärge unustage paigutada nõusid ainult ülemisele või
alumisele restile ja vähendada vastavalt ka
pesuvahendi kogust.
NaturalDry
NaturalDry on konvektsioonkuivatussüsteem, mis avab ukse
automaatselt, kuivatusfaasi ajal/järel, et tagada alati tõhus kuivatamine.
Uks avaneb temperatuuril, mis on köögimööbli jaoks ohutu, seega ei
avata ust, kui kasutusel on funktsioon SANI RINSE, POWER CLEAN® või
TURBO.
Lisakaitseks auru eest on nõudepesumasinale lisatud spetsiaalselt
loodud kaitsefoolium. Kaitsefooliumi paigaldusjuhiseid vaadake
PAIGALDUSJUHENDist.
Kasutaja saab NaturalDry-funktsiooni keelata järgmiselt toimides:
1. Minge nõudepesumasina tarkvara menüüsse, vajutades ja hoides all
nuppu P (6 sekundit).
TURBO
See valik võimaldab põhiprogrammide kestust lühendada, ilma et kannataks pesemise ja kuivatuse kvaliteet.
Kui olete programmi valinud, vajutage TURBO nuppu,
indikaatortuli süttib. Valiku tühistamiseks vajutage uuesti
sama nuppu.
4
2. Lülitasite sisse NaturalDry-menüü, NaturalDry-funktsiooni olekut saate
muuta, vajutades nuppu P:
E – aktiveeritud
d – inaktiveeritud
Muudatuse kinnitamiseks ja juhtmenüüst väljumiseks vajutage ja hoidke
all nuppu P (3 sekundit).
ET
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. VEEÜHENDUSE KONTROLL
Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud
ja kraan on lahti.
2. LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE
Avage uks ja vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu.
3. PANGE NÕUD RESTIDELE (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
4. PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
(vt PROGRAMMIDE TABELIT).
5. VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL
Et valida kõige sobivam programm vastavalt pesemist
vajavate nõude tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist
PROGRAMMIDE KIRJELDUS), vajutage nuppu P.
Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).
6. START
Pesutsükli käivitamiseks sulgedes eelnevalt ukse. Kui
programm algab, kuulete helisignaali.
7. PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõppemisest annab märku piiksumine ja pesutsükli numbri vilkumine tablool. Avage uks ja lülitage seade
SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude
väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.
TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
Kui valisite vale programmi, saab seda kohe programmi alguses
veel muuta: avage uks , vajutage SISSE-/ VÄLJALÜLITUSE nuppu
ja hoidke seda all, masin lülitub välja.
Lülitage masin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu vajutades taas
sisse ja valige uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; tsükli
käivitamiseks sulgege uks.
NÕUDE LISAMINE
Masinat välja lülitamata avage uks (ettevaatust, KUUM aur!) ja
pange masinasse nõusid juurde. Sulgege uks ja ; tsükkel jätkub
poolelijäänud kohalt.
OOTAMATUD KATKESTUSED
Kui pesutsükli ajal masina uks avatakse või tekib voolukatkestus,
siis tsükkel seiskub. Kui uks taas suletakse või vool taastub, jätkub
tsükkel poolelijäänud kohalt.
Funktsioonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist, mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel antud juhiseid.
Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt
välja, et minimeerida elektrikulu. Kui nõud ei ole eriti määrdunud või neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel
all loputatud, vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.
NÕUANDED JA NÄPUNÄITED
NÕUANDED
Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid tühjaks. Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole
vaja.
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda; anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad kaldu, et vesi pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.
Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada
pihustihoobade pöörlemist.
Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse
korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.
Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad
saavad vabalt pöörelda.
HÜGIEEN
Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse
koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse
panemata.
SOBIMATUD NÕUD
• Puidust nõud ja söögiriistad.
• Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud.
Nende kaunistused ei talu masinpesu.
• Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest
esemed.
• Vasest ja tinast nõud.
• Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud. Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad pesu
käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad
mitme pesutsükli tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.
KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED
• Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on
kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
• Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
• Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu
masinast välja.
5
RESTIDE TÄITMINE
SÖÖGIRIISTADE REST
REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD LABAD
Kolmas rest on mõeldud söögiriistade jaoks. Paigutage söögiriistad,
nagu joonisel näidatud. Söögiriistade eraldi paigutamine teeb nende
kokkukogumise pärast pesu lihtsamaks ja parandab nende pesemist
ja kuivatamist.
Noad ja muud teravad esemed tuleb paigutada teradega allapoole
või asetada need horisontaalselt ülemise resti ülestõstetavate tugede vahele.
Resti geomeetriline lahendus võimaldab selle keskossa paigutada
väikseid esemeid, nt kohvitasse.
Nõude optimaalseks paigutamiseks restil
saab kokkukäivaid labasid seada kolmele
kõrgusele.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate
labade vahele paigutada, seades klaasi jala
vastavasse pilusse.
Et nõud saaksid kõige paremini kuivada,
seadke labad suurema nurga alla.
Kaldenurga muutmiseks tõmmake laba
ülespoole, nihutage seda veidi ja paigutage
siis soovitud asendisse.
ALUMINE REST
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne.
Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks
kokku pihustihoovaga.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada
taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või
hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.
ÜLEMINE REST
Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid,
alustassid, madalad salatikausid.
(alumise resti laadimisnäidis)
POWER CLEAN® PUHASTUS ALUMISEL RESTIL
(ülemise resti laadimisnäidis)
ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see paigutada kõrgemale,
mahuvad alumisele restile suuremad nõud, kui see aga seada
madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti tugesid, luues
üles rohkem ruumi ja vältides kokkupuudet alumisel restil asuvate
nõudega.
Ülemisel restil on olemas ülemise resti
kõrguse regulaator (vt joonis), resti tõstmiseks
pole vaja hoobasid vajutada, vaid tõstke seda
lihtsalt äärtest hoides ülespoole, kuni see on
stabiilselt ülemises positsioonis paigal.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks
vajutage hoobasid A resti äärtel ja
liigutage korvi allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta
resti kõrgust siis, kui see on nõusid täis.
ÄRGE tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.
6
A
Võimas Power Clean® puhastus
kasutab pesumasina tagaosas
spetsiaalseid veejugasid, et pesta
tugevalt määrdunud esemeid
suurema intensiivsusega.
Kui olete pannid ja potid Power
Clean®-i konstruktsiooni ette paigutanud,
aktiveerige juhtpaneelilt POWER CLEAN puhastus.
Alumise resti tagaosas on olemas spetsiaalne tugikonstruktsioon
pannide või küpsetusvormide paigutamiseks vertikaalselt, et need
vähem ruumi võtaks.
Kuidas Power Clean®-i kasutada:
1. Reguleerige Power Clean®-i ala (G),
pöörates pottide mahutamiseks
tagumised taldrikuhoidjad alla.
2. Laduge potid ja kastrulid vertikaalselt
Power Clean®-i alale. Potid peavad
olema veejugade suunas kaldu.
ET
HOOLDUS
FILTRI PUHASTAMINE
Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks
vabalt masinast välja voolata.
Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku
toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima
pesutulemuse saamiseks tuleb need puhtana hoida.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on
kinnitamata.
Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage
see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja
järgides alltoodud juhiseid:
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter B, avaldades selle küljetiibadele kerget
survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter C (joonis 3).
4. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. ÄRGE
KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail)
(joonis 4).
1
PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE
Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja
ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt
kontrollida ja väikese mitte-metallist harjaga puhastada.
Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust
lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul
tuleks jälgida, et suurema aukude arvuga pool jääks ülespoole.
2
B
A
A
Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE
Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist
läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad;
seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei
järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.
C
3
4
Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage
korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö
tagamiseks ülioluline.
7
VEAOTSING
Teie nõudepesumasina töös võib esineda tõrkeid.
Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.
PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED
Nõudepesumasin
ei käivitu või ei
reageeri
käskudele.
Masin ei ole korralikult vooluvõrguga ühendatud.
Voolukatkestus.
Nõudepesumasina uks ei ole
suletud.
See ei reageeri käskudele.
Vesi ei voola nõu- Pesutsükkel ei ole veel lõppenud.
depesumasinat
Tühjendusvoolik on kokku murtud.
välja.
Vee äravool on umbes.
Filter on toidujääkidega
ummistunud.
Nõudepesumasin Nõud kolisevad üksteise vastu.
teeb liiga tugevat
müra.
Tekib liiga palju vahtu.
Nõud ei ole
puhtad.
LAHENDUSED
Ühendage pistik seinakontakti.
Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see umbes
ühe minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti.
Oodake pesutsükli lõppemiseni.
Kontrollige, kas tühjendusvoolik pole kokku murtud (vt jaotist PAIGALDUSJUHISED).
Puhastage vee äravoolutoru.
Puhastage filter (vt jaotist FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE).
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE). Lähtestage
praegune tsükkel, lülitage nõudepesumasin välja, seejärel lülitage see
uuesti sisse, valige a uue programmi ja sulgege uks. Palun ärge lisage
pesuvahendit.
Nõud ei ole korralikult paigutatud. Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda, sest nõud takistavad neid.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesutsükkel oli liiga õrn.
Valige sobiv pesutsükkel (vt PROGRAMMIDE TABELIT).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Loputusvahendi dosaatori kaas ei Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.
ole korralikult kinni.
Filter on määrdunud või ummiPuhastage filtrikoost (vt jaotist HOOLDUS).
stunud.
Masinas ei ole soola.
Täitke soolaanum (vt jaotist SOOLAANUMA TÄITMINE).
HOOLDUSE JA RIKKEOTSINGU JUHEND
Lisateavet, hooldustoimingute kirjeldused ja rikkeotsingu
leiate kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
• teenindusest; telefoninumbri leiate garantiiraamatust.
• laadides selle alla veebisaidilt: docs.whirlpool.eu
• kasutades QR-koodi:
GARANTIIREMONDITEENINDUSEGA
KONTAKTEERUMINE
Garantiiremonditeenindusega kontakteerumisel tuleb teil
nimetada nõudepesumasina ukse sisekülje paremas või
vasakus ääres asuval andmeplaadil märgitud koodid.
Telefoninumbri leiate
garantiiraamatust või veebilehelt:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNILISTE ANDMETE LEHT
Tehnilised andmed, sh energiakulu andmed saab alla laadida veebisaidilt: docs.whirlpool.eu
400011367285
04/2019 jk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising