Whirlpool | ACM 868/BA/IXL | Instruction for Use | Whirlpool ACM 868/BA/IXL Käyttöohjeet

Whirlpool ACM 868/BA/IXL Käyttöohjeet
Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de utilização
Instrukcja obsługi
Kasutusjuhised
Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcija
Návod k obsluze
Návod na použitie
Istruzioni per l'uso
Οδηγίες χρήσης
Bruksanvisning
Brukerveiledning
Brugsanvisninger
Käyttöohje
Használati útmutató
Инструкция по эксплуатации
Инструкции за употреба
Instrucţiuni privind siguranţa
Інструкції з використання
Пайдалану нұсқаулығы
210 mm
145 mm
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
210 mm
280/180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
145 mm
280/180 mm
210 mm
145 mm
SVENSKA
Montering
Bruksanvisning
Sidan
10
Side 17
Bruksanvisning
Side
19
Installation
Side 26
Brugervejledning
Side
28
Asennus
Sivu 35
Käyttöohjeet
Sivu
37
Instalacja
Strona 45
Instrukcja obsługi
Strona
46
Paigaldamine
Lehekülg 53
Kasutusjuhised
Lehekülg
54
Įrengimas
Puslapis 62
Naudojimo instrukcija
Puslapis
63
Uzstādīšana
Lappuse 71
Lietošanas instrukcija
Lappuse
72
NORSK
Installasjon
DANSK
SUOMI
POLSKI
EESTI
LIETUVIŲ KALBA
LATVIJAS
Sidan 8
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
580
650
700 mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
mm
52 mm
A
0
+1
0
583 +2 mm
30
483 mm
553 mm
R = 11,5 mm
0
490+2 mm
0
0
513 +2
560+2 mm
mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
+1
0
30 mm
52 mm
770 mm
483 mm
0
773 +2 mm
R = 11,5 mm
Min. 50 mm
742 mm
0
490+2 mm
0
750+2 mm
0
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
C
0
350 mm
750 +2 mm
+1
0
30 mm
52 mm
770 mm
325 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
0
330 +2
mm
742 mm
4
Min. 10 cm
Min. 5 mm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
1
2
X4
3
5
SUOMI
Asennus
Sivu
2
Käyttöohjeet
Sivu
Nämä ohjeet ovat luettavissa myös osoitteessa: www.whirlpool.eu
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
OMA SEKÄ MUIDEN TURVALLISUUS ON HYVIN TÄRKEÄÄ
Tässä käyttöohjeessa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia ohjeita. Lue ne aina ja noudata niitä.
Tämä on turvallisuuteen liittyvä vaaran merkki, joka ilmoittaa käyttäjälle tai muulle henkilölle aiheutuvasta
mahdollisesta vaarasta.
Kaikkia turvallisuutta koskevia ohjeita edeltää vaaran merkki ja toinen seuraavista sanoista:
VAARA
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka aiheuttaa vakavia vammoja, ellei sitä
vältetä.
VAROITUS
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia vammoja, ellei
sitä vältetä.
Kaikki turvallisuutta koskevat ohjeet mainitsevat mahdollisen vaaran ja kertovat miten
laitteen väärästä käytöstä johtuvien tapaturmien, vahinkojen ja sähköiskujen riskiä voi
vähentää. Noudata tarkkaan seuraavia ohjeita:
- Käytä suojakäsineitä pakkauksen purkamisen ja laitteen kaikkien asennustoimenpiteiden
aikana.
- Laite tulee kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.
- Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden
ja voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda
mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan neuvota tekemään niin.
- Laitteen maadoitus on lakisääteinen.
- Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä
sähköverkkoon.
- Asennus on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen vain, jos järjestelmässä on
moninapainen verkkokytkin, jonka koskettimien väli on vähintään 3 mm.
- Älä käytä soviteosia tai jatkojohtoja.
- Älä vedä laitteen virtajohtoa.
- Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa enää olla käyttäjän ulottuvilla.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden kypsentämiseen kotitaloudessa. Mikä
tahansa muu käyttö on kielletty (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei
vastaa väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat tulevat kuumiksi käytön aikana. On varottava
koskettamasta lämmityselementtejä. Hyvin nuoret (0–3-vuotiaat) ja nuoret lapset 
(3–8-vuotiaat) on pidettävä turvallisen välimatkan päässä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti
rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat henkilöt, jos heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen käytössä ja osoittaa mahdolliset
vaaratilanteet.
FI33
- Älä koske laitteen lämpövastuksiin käytön aikana tai heti sen jälkeen. Vältä kosketusta
pyyhkeiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, kunnes kaikki laitteen osat ovat
jäähtyneet.
- Älä laita laitteen päälle tai sen läheisyyteen tulenarkoja materiaaleja.
- Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo kypsymistä, jos ruoka
sisältää paljon rasvaa tai öljyä.
- Älä aseta keittoalueille metalliesineitä, kuten keittiövälineitä (veitsiä, haarukoita,
lusikoita, kansia jne.), ne saattavat kuumentua.
- Laitteen alle on ehdottomasti asennettava välilevy, joka ei kuulu toimitukseen.
- Jos pinta on murtunut, kytke laite pois toiminnasta sähköiskuvaaran välttämiseksi (vain
lasipintaiset laitteet).
- Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen
kanssa.
- Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi aiheuttaa
tulipalovaaran. ÄLÄ KOSKAAN yritä sammuttaa tulipaloa vedellä. Kytke laite irti
sähköverkosta ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutushuovalla. 
Tulipalovaara: älä säilytä esineitä keittotason pinnalla.
- Älä käytä höyrypesuria.
- Metalliesineitä kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia on paras olla laittamatta
keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
- Käytön jälkeen kytke keittoalue pois toiminnasta sen kytkimellä, älä luota keittoastian
tunnistimeen (vain induktiolaitteet).
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Pakkausmateriaalien hävittäminen
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki (
hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
). Pakkausmateriaaleja ei saa heittää ympäristöön, vaan ne on
Tuotteen hävittäminen
Tämä laite on merkitty WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EY mukaisesti.
Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja.
Symboli
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräyskeskukseen.
Energiansäästövinkkejä
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi:
• Käytä kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on sama kuin keittoalueen läpimitta.
• Käytä vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
• Peitä kattila kannella kypsennyksen ajaksi, jos mahdollista.
• Käytä painekeitintä, se alentaa energian kulutusta ja lyhentää kypsennysaikaa.
• Aseta keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle.
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
-
Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa on noudatettu pienjännitedirektiivin 2006/95/EY (joka korvaa direktiivin 73/23/ETY muutoksineen)
turvallisuusvaatimuksia ja EMC-direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimuksia.
Tämä laite täyttää asetuksen 66/2014 ekosuunnitteluvaatimukset eurooppalaisen standardin en 60350-2 mukaisesti
FI34
ENNEN KÄYTTÖÄ
TÄRKEÄÄ: Keittoalueet eivät kytkeydy toimintaan, jos kattilat ja pannut eivät ole oikean kokoisia. Käytä ainoastaan sellaisia kattiloita, joissa on
merkintä ”INDUCTION SYSTEM” (katso viereistä kuvaa). Kattila tulee laittaa valitulle keittoalueelle ennen keittotason kytkemistä toimintaan.
ENTISTEN KATTILOIDEN TARKISTAMINEN
OK
EI
Tarkista astian sopivuus keittotasolle magneetin avulla: kattilat eivät ole sopivia, ellei magneetti havaitse niitä.
- Varmista, että kattiloiden pohja on tasainen, sillä epätasainen pinta voi naarmuttaa keittotasoa. Tarkista astiat.
- Älä koskaan laita kuumia kattiloita tai pannuja keittotason käyttöpaneelin päälle. Se saattaa vahingoittua.
KEITTOASTIAN POHJAN SUOSITELTAVAT LÄPIMITAT
Ø
XL
28 cm
L
21 cm
Ø
Ø
Ø
S
vähintään 15 cm
enintään 21 cm
Maks.
Muuntuva keittoalue
Ø
M
vähintään 17 cm
enintään 28 cm
18 cm
Ø
14,5 cm
Ø
vähintään 12 cm
enintään 18 cm
Ø
vähintään 10 cm
enintään 14,5 cm
Min.
Ø
12 cm
23 cm
39 cm
ASENNUS
Kun laite on purettu pakkauksesta tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
Kalusteen mitat ja asennusohjeet on esitetty kuvissa sivulla 2.
VAROITUS
-
-
Asenna keittotason alle välilevy.
Tuotteen alaosa ei saa olla
kosketettavissa asennuksen
jälkeen.
Jos keittotason alle asennetaan
uuni, välilevyä ei tarvita.
min 5 mm
KALUSTEEN VALMISTELU ASENNUSTA VARTEN
min 20 mm
min 5 mm
•
•
•
•
•
•
Keittotason alapinnan ja välilevyn välisen etäisyyden tulee olla kuvassa näkyvien mittojen mukainen.
Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi keittotason ja kalusteen yläreunan välissä olevaa pientä rakoa (min. 5 mm) ei saa tukkia.
Jos lieden alle asennetaan uuni, varmista että siihen kuuluu jäähdytysjärjestelmä.
Vältä keittotason asentamista astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen yläpuolelle, jotta virtapiirit eivät joudu kosketukseen höyryn tai kosteuden kanssa, mikä voisi
vahingoittaa niitä.
Jos keittotaso upotetaan työtasoon, ota yhteys huoltopalveluun ja pyydä ruuvisarja 4801 211 00112.
Poista keittotaso paikaltaan vivuttamalla laitteen alapuolella, reunoilla olevia jousikiinnikkeitä ruuvitaltan (ei toimiteta laitteen mukana) avulla.
FI35
SÄHKÖLIITÄNTÄ
-
Kytke laite irti sähköverkosta.
Laitteen asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja, joka tuntee
voimassa olevat asennusta ja turvallisuutta koskevat määräykset.
Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ihmisille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten
noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta keittotaso voidaan poistaa työtasolta.
Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.
VAROITUS
-
Liitäntärasian liitännät
Käytä sähköliitäntään kaapelia H05RR-F tai H05V2V2-F, kuten alla olevassa taulukossa on eritelty.
4 x 1,5 mm2
380–415 V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
380–415 V 2N ~ +
4 x 1,5 mm2
B
C
380–415 V 2N ~
230 V
230 V
A
220–240 V ~
220–240 V 3 ~ (vain Belgia)
220–240 V ~ (AU ja UK)
230 V
220–240 V 3 ~ +
380–415 V 3N ~
380–415 V 2N ~
(vain Alankomaat)
230 V
230 V
3 x 4 mm2
230 V
220–240 V ~
230 V
230 V
Lukumäärä x koko
230 V
230 V
230 V
Johtimet
Tärkeää:
– Pidä metalliset hyppyjohtimet L1-L2 ja N1-N2 ruuvien välissä liitäntärasiassa tai poista ne liitäntäkaavion mukaisesti (katso kuvaa).
– Jos kaapeli kuuluu toimitukseen, lue kaapelin mukana toimitetut liitäntäohjeet.
– Kiristä kaikki kuusi liitäntärasian ruuvia kaapeleiden kytkennän jälkeen.
Esimerkki hyppyjohtimesta paikallaan (vasen) tai irrotettuna (oikea). Yksityiskohdat liitäntäkaaviossa (hyppyjohtimet voivat olla välillä L1-L2 ja N1-N2).
Kytke keltavihreä maadoituskaapeli liittimeen, jossa on merkintä
.
Tämän johdon on oltava muita johtoja pidempi.
1. Irrota liitäntärasian kansi (A) avaamalla ruuvi ja laita kansi liitäntärasian saranaan (B).
2. Työnnä virtajohto kaapelin vedonpoistimeen ja kytke johtimet liitäntärasiaan sen vierellä olevan kaavion mukaisesti.
3. Kiinnitä virtajohto vedonpoistimeen.
4. Sulje kansi (C) ja ruuvaa se kiinni liitäntärasiaan aikaisemmin irrottamallasi ruuvilla.
Joka kerta kun liesi kytketään sähköverkkoon, se suorittaa muutaman sekunnin pituisen automaattisen tarkistustoiminnon.
Mikäli liedessä jo on virtajohto, noudata virtajohtoon liitettyjä ohjeita. Suorita sähköverkkoon liittäminen moninapaisen verkkokytkimen avulla, jonka koskettimien
väli on ainakin 3 mm.
FI36
KÄYTTÖOHJEET
Käyttöpaneelin kuvaus
Käyttöpaneeli
Power management -vaihe 1 (virranhallinta)
Päälle/Pois
Ajastin
Käyttöpaneelin lukko/erikoistoiminto/Power
management -vaihe 2 ja 4 (virranhallinta)
Power management -vaihe 1 (virranhallinta)
Keittovyöhykkeen säätimet ja vastaava näyttö
Power management -vaihe 1 (virranhallinta)
Päälle/Pois
Ajastin
Käyttöpaneelin lukko/erikoistoiminto/Power Power management -vaihe 1 (virranhallinta)
management -vaihe 2 ja 4 (virranhallinta)
Keittovyöhykkeen säätimet ja vastaava näyttö
Liesitason kytkeminen PÄÄLLE/POIS
Käynnistä liesitaso painamalla painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes keittovyöhykenäytöt syttyvät. Sammuta painamalla samaa painiketta, kunnes näytöt
sammuvat. Kaikki keittovyöhykkeet on kytketty pois päältä
Jos liesitaso on ollut käytössä, jälkilämmön ilmaisin H palaa edelleen, kunnes keittovyöhykkeet ovat jäähtyneet.
Jos mitään toimintoa ei valita 10 sekunnin kuluessa päällekytkemisestä, liesitaso kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Päällekytkentä ja keittovyöhykkeiden säätäminen
Tehoilmaisimen näyttö
Valitun keittovyöhykkeen ilmaisin
Keittovyöhykkeen sijainti
Aseta keittoastia keittovyöhykkeelle, kytke keittotaso päälle, aktivoi tarvittava keittovyöhyke painamalla tarvittavaa +-painiketta, jotta nolla (0) tulee näyttöön.
Tarvittava tehotaso voidaan valita minimitasosta 0 maksimitasoon 9, tai Booster-tasoon (pikakuumennus) P, jos on. Voit lisätä tehotasoa painamalla painiketta +. Voit
alentaa tehotasoa painamalla painiketta -.
Keittovyöhykkeiden poiskytkeminen
Jos haluat kytkeä keittovyöhykkeen pois toiminnasta, paina vastaavaa painiketta + ja - yli 3 sekuntia.
Keittovyöhyke kytkeytyy pois päältä ja jos se on vielä kuuma, näytössä näkyy kirjain H.
Käyttöpaneelin lukitus
Toiminto lukitsee painikkeet, jotta keittotasoa ei voi vahingossa kytkeä toimintaan. Lukitus aktivoidaan painamalla kolmen sekunnin ajan Käyttöpaneelin lukitus painiketta.
Äänimerkki ja lukkokuvakkeen alle syttyvä merkkivalo osoittavat aktivoinnin. Käyttöpaneeli on lukittu ja vain laitteen kytkeminen pois toiminnasta on sallittu. Lukitus
poistetaan käytöstä toistamalla sen aktivointimenettely. Merkkivalo sammuu ja keittotaso on taas käytettävissä.
Jos symbolin alapuolella olevan painikkeen päällä on vettä, ylikiehunutta nestettä tai jotain muuta, lukitus voi kytkeytyä tai vapautua vahingossa.
Ajastin
Ajastinta voidaan käyttää kaikille keittoalueille kypsennysajan asettamiseksi enintään 99 minuutin ajaksi (1 tunti ja 39 minuuttia).
Valitse ajastimen kanssa käytettävä keittoalue, paina ajastinpainiketta ja äänimerkki osoittaa toiminnon (katso kuvaa). Näytössä näkyy 00 ja
merkkivalo syttyy. Ajastimen arvoa voidaan pienentää tai suurentaa pitämällä painettuna slider-toiminnon painikkeita + ja -. Asetetun ajan
kuluttua kuuluu äänimerkki ja keittoalue sammuu automaattisesti. Ajastin kytketään pois toiminnasta painamalla ajastinpainiketta ainakin 3 sekunnin ajan.
FI37
Ajastin asetetaan toiselle keittoalueelle toistamalla yllä kuvatut kohdat. Ajastimen näyttö näyttää aina valitun alueen ajan tai lyhimmän ajan.
Ajan muuttamista tai ajastimen käytöstä poistamista varten paina kyseisen keittoalueen valintapainiketta.
Käyttöpaneelin varoitukset
Erikoistoiminnot (mallikohtainen)
Joissakin malleissa voidaan käyttää erikoistoimintoja:
Automaattitoiminto
Toiminto säätää tehotason automaattisesti sopivaksi hauduttamisen ylläpitoa varten. Aktivoi tämä toiminto, kun kiehumispiste on saavutettu, painamalla ensin
vastaavaa alueen painiketta ja sitten painiketta .
Haudutus (mallikohtainen)
Kun kiehumispiste on saavutettu, paina näppäintä ja liesitaso säätää automaattisesti oikean tehotason hauduttamista varten. Kirjain A tulee näyttöön: merkkivalo syttyy.
Poista toiminto käytöstä painamalla yksinkertaisesti painiketta .
Sulatus (mallikohtainen)
Tämä toiminto ylläpitää jatkuvaa matalaa lämpötilaa keittovyöhykkeellä. Kun keittoastia tai lisävaruste on asetettu valitulle keittovyöhykkeelle, kytke liesitaso päälle ja valitse
keittovyöhyke. Paina näppäintä : Näytössä näkyy kirjain A, ja merkkivalo syttyy. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla yksinkertaisesti painiketta .
Lämpimänäpito (mallikohtainen)
Tämä toiminto asettaa automaattisesti tehotason, joka pitää juuri kypsennetyt ruoat kuumina ja tarjoiluastiat lämpiminä (kun käytetään induktioliesille sopivia astioita). Paina
näppäintä
: Näytössä näkyy kirjain A, ja merkkivalo syttyy. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla yksinkertaisesti painiketta
.
Jälkilämmön merkkivalo
Keittotasossa on jokaisen keittoalueen jälkilämmön merkkivalo. Se näyttää minkä keittoalueen lämpötila on vielä korkea.
Jos näytössä näkyy , keittoalue on vielä kuuma. Kun tämä merkkivalo palaa, voit esimerkiksi pitää ruokaa lämpimänä keittoalueella tai sulattaa voita.
Kun keittoalue jäähtyy, merkkivalo sammuu.
Vääränlainen keittoastia tai keittoastiaa ei ole.
Jos keittoastia ei sovellu induktiokeittotasolle, se on asetettu väärin tai se on väärän kokoinen, näytössä näkyy viereisen kuvan mukainen symboli, joka
tarkoittaa keittoastian puuttumista. Jos keittoastiaa ei tunnisteta 60 sekunnin kuluessa, keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
Pikakuumennustoiminto (Booster)
Toiminto on vain joillakin keittoalueilla, ja se hyödyntää keittotason maksimitehoa (esimerkiksi veden kuumentamiseksi nopeasti kiehumispisteeseen). Toiminto
kytketään painamalla plus-painiketta (+), kunnes näytössä näkyy P. Kun pikakuumennustoiminto on ollut käytössä 10 minuuttia, keittoalue siirtyy automaattisesti
tasolle 9.
Power management (virranhallinta) (toiminto, jos käytettävissä)
Power management -toiminnon (virranhallinta) ansiosta käyttäjä voi tarvittaessa asettaa liedelle haluamansa maksimitehon.
Tämä asetus voidaan valita milloin tahansa, ja järjestelmä ylläpitää sitä seuraavaan muutokseen asti.
Kun tarvittava maksimiteho on asetettu, liesitaso säätää tehon jakamista eri keittovyöhykkeille automaattisesti ja varmistaa, että tämä raja ei koskaan ylity. Tästä on
myös se etu, että kaikkia vyöhykkeitä voidaan hallita samanaikaisesti aiheuttamatta ylikuormitusongelmia.
Käytettävissä on 4 maksimitehotasoa, jotka esitetään näytössä: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW:n tasoa pidetään liesitason maksimitehona)
Toimitushetkellä liesitasossa on asetettuna maksimiteho
Kun laite liitetään verkkovirtaan, siihen voidaan ensimmäisten 60 sekunnin aikana asettaa tarvittava tehotaso käymällä läpi seuraavat toimet:
Vaihe
1
2
3
4
Käyttöpaneeli
Paina noin 3 sekuntia molempia Power
management -painikkeita
(virranhallinta) (vaihe 1)
Paina Power Management -painiketta
(virranhallinta) (vaihe 2) edellisen
vaiheen vahvistamiseksi
Aseta valittu taso vaihtoehdoista
painamalla
Paina Power Management -painiketta
(virranhallinta) (vaihe 4) edellisen
vaiheen vahvistamiseksi
Näyttö
Näytössä on
Valo syttyy yhdessä yksittäisten
keittovyöhykkeiden käyttövalojen kanssa
Asetustaso vilkkuu näytössä noin 2 sekuntia,
laite antaa äänimerkin ja sammuttaa sitten
itsensä. Se on nyt valmis käytettäväksi
FI38
Jos tehon asettamisessa tapahtuu virhe, symboli
näkyy keskellä ja äänimerkki kuuluu noin 5 sekunnin ajan. Tässä tapauksessa toista konfigurointitoimenpide
alusta. Jos vika toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.
Jos käyttäjä yrittää normaalissa käytössä lisätä käytettävissä olevaa maksimitehotasoa sen saavuttamisen jälkeen, käytettävän vyöhykkeen taso vilkkuu kahdesti ja
äänimerkki kuuluu.
Jotta käytetyllä vyöhykkeellä voitaisiin säätää suurempi teho, yhden tai useamman muun jo käytössä olevan keittovyöhykkeen tehotasoa on alennettava manuaalisesti.
Äänimerkin käyttöönotto/käytöstäpoisto
Kytke laite päälle, ja paina ja pidä vähintään viisi sekuntia painettuna ensimmäisen keittovyöhykkeen painiketta - ja ulommaista oikeaa painiketta samanaikaisesti
(kuten alla on esitetty). .
5 sek.
Muuntuva keittoalue
Jos laitteeseen kuuluu tämä toiminto, sen avulla on mahdollista käyttää keittoaluetta kahtena erillisenä alueena tai yhtenä erikoissuurena alueena.
Toiminto sopii hyvin käytettäessä soikeita, suorakulmaisia tai pitkulaisia keittoastioita (pohjan koko enintään 38 x 23 cm) tai useampaa kuin yhtä normaalikokoista kattilaa
samanaikaisesti. Muuntuva keittoalue -toiminto aktivoidaan kytkemällä keittotaso toimintaan ja painamalla samanaikaisesti kahta valintapainiketta kuten alla olevassa
kuvassa. Kahden keittoalueen näytössä näkyy tehotaso 0. Molemmat tehon numeron vieressä olevat pisteet palavat osoittaen, että muuntuva keittoalue on aktivoitu.
Voit muuttaa tehotasoa (arvosta 1 enintään arvoon 9 tai P) painamalla painikkeita -/+. Kun haluat poistaa muuntuvan keittoalueen käytöstä paina samanaikaisesti
alueiden kahta valintapainiketta. Keittoalueiden kytkemiseksi pois käytöstä välittömästi paina yhtä keittoalueen valintapainiketta 3 sekuntia.
i Jos laite ei tunnista kattilaa keittoalueella (koska kattilaa ei ole laitettu keittoalueelle tai kattila ei ole kunnolla keittoalueella tai kattila ei ole sopiva
induktiokeittotasolle), näytössä näkyy viesti ”ei kattilaa”
siirtää kattiloita alueella tarpeen mukaan.
. Viesti näkyy 60 sekunnin ajan. Tämän ajan kuluessa voit laittaa muuntuvalle keittoalueelle kattilan tai
Jos keittoalueelle ei ole laitettu kattilaa 60 sekunnin kuluttua, järjestelmä lakkaa ”etsimästä” kattilaa alueelta, ja symboli
on poistettu käytöstä.
pysyy näkyvissä muistuttaen, että alue
Voit aktivoida Flexi cook -toiminnon uudelleen painamalla toista kahdesta painikkeesta
Muuntuvan keittoalueen toiminto pystyy tunnistamaan, kun kattila siirretään muuntuvan keittoalueen alueelta toiselle, ja se säilyttää tehotason samana kuin alueella,
jolle kattila alun perin asetettiin. (Katso alla olevan kuvan esimerkki: jos kattila siirretään etuvastuksen päältä takavastuksen päälle, näytössä näkyy sen alueen
tehotaso, jolla kattila on.)
Muuntuvaa keittoaluetta voi käyttää myös kahtena erillisenä keittoalueena painamalla yhden alueen vastaavaa painiketta. Aseta kattila yhden alueen keskelle ja säädä
tehotaso kosketusliukusäätimellä.
i Tärkeää: aseta keittoastiat keittovyöhykkeen keskelle, niin että yksittäisen keittovyöhykkeen keskipiste peittyy.
Jos käytät suurta pataa tai soikeaa, nelikulmaista tai pitkää keittoastiaa, sijoita keittoastiat keittovyöhykkeen keskelle.
Esimerkkejä keittoastioiden hyvästä ja huonosta sijoituksesta:
FI39
PUHDISTUS
VAROITUS
-
-
Älä käytä höyrypesuria.
Varmista ennen puhdistamisen aloitusta, että keittoalueet on sammutettu ja että jälkilämmön ilmaisin
(H) ei ole näkyvissä.
Jos lasissa on iXeliumTM-logo, liedelläsi on iXeliumTM-käsittely. iXeliumTM on Whirlpoolin eksklusiivinen pintakäsittely, joka takaa täydellisen puhtauden ja pitkään
kestävän kiillon. Tästä syystä suosittelemme noudattamaan seuraavia IXELIUM-käsiteltyjen liesien puhdistusohjeita:
• Käytä vedellä tai päivittäiskäyttöön soveltuvalla lasinpesuaineella kostutettua pehmeää liinaa (mikrokuitu antaa parhaan tuloksen).
• Jos haluat vielä korostaa erityisesti puhdistustuloksia, anna lasin olla kontaktissa märän liinan kanssa parin minuutin ajan.
TÄRKEÄÄ: Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa tai vastaavia. Niiden käyttö saattaa vaurioittaa lasia.
• Puhdista liesitaso aina käytön jälkeen (sen jäähdyttyä) ja poista siltä kaikki tahrat ja ruokajäämät.
• Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät ruoat vahingoittavat liesitasoa ja ne on poistettava heti.
• Suola, sokeri ja hiekka voivat naarmuttaa lasipintaa.
• Käytä pehmeää liinaa, imukykyistä keittiöpaperia tai erityistä lieden pesutuotetta (noudata valmistajan ohjeita).
• Keittoalueille roiskuneet nesteet voi aiheuttaa kattiloiden tärinää tai liikkumista.
• Kuivaa liesi kauttaaltaan puhdistuksen lopuksi.
VIANMÄÄRITYS
•
•
•
•
•
Lue kohdassa Käyttöohjeet annetut ohjeet ja noudata niitä.
Tarkista, että kyseessä ei ole sähkökatko.
Kuivaa pinta huolellisesti puhdistamisen jälkeen.
Jos näyttöön keittotasoa käynnistettäessä tulee aakkosnumeerinen koodi, toimi seuraavan taulukon mukaan.
Ellet saa keittotasoa käytön jälkeen kytkettyä pois toiminnasta, kytke se irti sähköverkosta.
VIRHEKOODI
KUVAUS
MAHDOLLINEN SYY
KORJAUSTOIMENPIDE
C81, C82
Käyttöpaneeli sammuu liian
korkean lämpötilan vuoksi
Sisäisten elektronisten osien lämpötila
on liian korkea
Odota, että keittotaso jäähtyy
ennen kuin käytät sitä uudelleen
F42 tai F43
Keittotason liitännän jännite ei ole
oikea
Anturi havaitsee liitäntäjännitteestä
poikkeavan jännitteen
Irrota laite sähköverkosta ja
tarkista liitäntä
F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60
Ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi
KEITTOTASON ÄÄNET
Induktiokeittotasosta voi kuulua suhinaa tai rätinää normaalin toiminnan aikana. Äänet aiheutuvat keittoastian pohjan ominaisuuksista (esimerkiksi pohjan erilaiset
materiaalikerrokset, epätasainen pohja). Äänet vaihtelevat käytettävän keittoastian ja sen sisältämän ruoan määrän mukaisesti, eivätkä ne ole merkki viasta.
Lisäksi induktiokeittotasossa on sisäinen jäähdytysjärjestelmä, joka pitää sähköosat sopivassa lämpötilassa. Tästä syystä laitteesta voi kuulua puhaltimen ääni
toiminnan aikana ja myös muutaman minuutin keittotason poiskytkennän jälkeen. Tämä on täysin normaalia ja laitteen asianmukaisen toiminnan edellytys.
HUOLTOPALVELU
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon
1. Kokeile, voitko korjata vian itse. Katso kohdassa Vianetsintä olevia neuvoja.
2. Sammuta keittotaso ja kytke se uudelleen päälle nähdäksesi onko vika poistunut.
Jos ongelma ei poistu edellä mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ilmoita aina:
• lyhyt häiriön kuvaus
• keittotason tyyppi ja malli
• huoltokoodi (arvokilvessä Service-sanan jälkeen oleva numerosarja), joka on merkitty laitteen alle (metallilevyyn).
• tarkka osoitteesi
• puhelinnumerosi.
Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteys takuutiedoissa mainittuun valtuutettuun huoltopalveluun (näin voit olla varma, että käytetyt varaosat ovat alkuperäisiä ja
että korjaukset tehdään oikein). Varaosia on saatavissa 10 vuotta.
FI40
TEHOTAULUKKO
Tehotaso
Toiminto
Tason käyttö
(viitteellinen - kokemus ja ruoanlaittotottumus vaikuttavat käyttöön)
Boost
Nopea kuumentaminen
8–9
Paistaminen - keittäminen
Maksimiteho
Ruskistaminen kuullottaminen - keittäminen - Ruskistaminen, kiehunnan ylläpito, kypsentäminen ja grillaaminen (lyhyen aikaa, 5–10 minuuttia)
grillaaminen
6–7
Ruskistaminen Kuullottaminen, kevyen kiehunnan ylläpito, kypsentäminen ja grillaaminen (jonkin aikaa, 
kypsentäminen 10–20 minuuttia), varusteiden kuumentaminen.
hauduttaminen kuullottaminen - grillaaminen
4–5
Kypsentäminen Ihanteellinen hauduttamiseen, varovaiseen keittämiseen, kypsentämiseen (pitkän aikaa). Kastikkeen
hauduttaminen sekoittaminen pastaan
kuullottaminen - grillaaminen
3–4
2–3
1–2
Alhainen teho
1
OFF
Ihanteellinen ruskistamiseen, kypsennyksen aloittamiseen, pakasteiden paistamiseen, nopeaan
keittämiseen
7–8
Korkea teho
Keskitason teho
Ihanteellinen ruoan lämpötilan nopeaa nostamista varten, veden saamiseksi kiehumispisteeseen tai
nesteiden nopeaa kuumentamista varten
Nollateho
Ihanteellinen pitkää kypsennystä varten (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi,
Kypsentäminen viini, lihaliemi, maito), kastikkeen sekoittamiseen pastaan
kiehuttaminen - saostaminen Ihanteellinen pitkää kypsennystä varten (määrä alle litran: riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä
sekoittaminen
(esimerkiksi vesi, viini, lihaliemi, maito)
Ihanteellinen voin pehmentämiseen, suklaan hellävaraiseen sulattamiseen, pienten pakasteiden
sulattamiseen ja vasta valmistettujen ruokien pitämiseen lämpiminä (esimerkiksi kastikkeet, sopat,
Pehmentäminen sulattaminen - lämpimänäpito vihanneskeitot)
- sekoittaminen
Ihanteellinen vasta valmistettujen ruokien lämpimänä pitämiseen, risottojen sekoittamiseen ja
tarjoiluastioiden pitämiseen lämpiminä (sopivassa keittoastiassa)
Alustaso
Keittotaso valmiustilassa tai sammutettu (mahdollinen jälkilämpö, jonka ilmaisee H)
HUOM.
Kun valmistat nopeasti paistuvia ja hyvää lämmönjakautumista vaativia ruokia (esim. ohukaiset), 28 cm:n kaksoiskeittoalueella (mallikohtainen) on suositeltavaa
käyttää astiaa, jonka halkaisija on korkeintaan 24 cm. Varovasti tehtäviä toimintoja varten (esimerkiksi suklaan tai voin sulattaminen) on suositeltavaa käyttää
pienempiä keittoalueita.
400011128509
SV
NO DK
FI
PL
FI41
ET
LT
LV
05/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising