Whirlpool | THP 642 IX/I EE | Instruction for Use | Whirlpool THP 642 IX/I EE Manualul utilizatorului

Whirlpool THP 642 IX/I EE Manualul utilizatorului
INSTRUCŢIUNI PRIVIND
SIGURANŢA
RO
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Descărcați manualul cu instrucţiuni complet de pe
Nu utilizați plita ca suprafaţă de lucru sau suport.
site-ul http://docs.indesit.com sau sunați la Nu amplasați articole vestimentare sau alte
numărul indicat pe certificatul de garanţie
materiale inflamabile lângă aparat până când nu
s-au răcit complet toate componentele acestuia Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucţiuni pericol de incendiu.
privind siguranţă. Păstrați-le la îndemână pentru a le
Dacă informațiile din acest manual nu sunt
putea consulta şi pe viitor.
respectate cu strictețe, s-ar putea produce un
Aceste instrucţiuni şi aparatul în sine furnizează incendiu sau o explozie, acestea putând avea ca
avertismente importante privind siguranţă, care rezultat pagube materiale sau vătămări corporale.
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea mici (0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna
acestor instrucţiuni de siguranţă, pentru utilizarea copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea în permanentă. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
incorectă a butoanelor de comandă.
persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
Aceste instrucţiuni sunt valabile numai dacă mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe
simbolul ţării în care este utilizat aparatul este pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate
prezent pe acesta. Dacă simbolul corespunzător nu sau au fost instruite cu privire la utilizarea în
este prezent pe acesta, este necesar să consultați siguranţă şi înțeleg riscurile implicate. Copiii nu
instrucțiunile tehnice, deoarece acestea conţin trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea şi
instrucțiunile necesare privind modificarea întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către
aparatului în funcţie de condițiile de utilizare copii fără a fi supravegheați.
specifice ţării respective.
ATENŢIE: În cazul spargerii sticlei plitei: închideți
ATENŢIE: Utilizarea unui aparat de gătit cu imediat toate arzătoarele şi toate rezistențele
funcţionare pe gaz are ca rezultat generarea de electrice şi deconectați aparatul de la sursa de
căldură, umiditate şi produși combustibili în alimentare; - nu atingeți suprafaţă aparatului; - nu
încăperea în care acesta este instalat. Asigurați-vă utilizați aparatul.
că bucătăria este bine ventilată, mai ales atunci Capacul din sticlă se poate sparge dacă este încălzit
când aparatul este în funcțiune: mențineți deschise excesiv. Opriți toate arzătoarele şi plăcile electrice
orificiile de aerisire sau instalați un dispozitiv de înainte de a închide capacul. Nu închideți capacul
ventilare mecanică (hotă cu extracție mecanică). dacă arzătorul este aprins.
Utilizarea intensivă şi îndelungată a aparatului ar UTILIZAREA PERMISĂ
putea impune necesitatea unei ventilări
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune
suplimentare, de exemplu, deschiderea ferestrei prin intermediul unui comutator extern, precum un
sau o modalitate mai eficientă de ventilare, prin temporizator, sau al unui sistem de comandă la
creşterea nivelului de ventilarea mecanică atunci distanţă separat.
când este cazul.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
AVERTISMENT: Aparatul şi părțile sale accesibile locuințe, precum şi în alte spații similare, precum:
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată bucătării destinate personalului din magazine,
atingerea rezistentelor. Copiii cu vârste mai mici de birouri şi alte spații de lucru; ferme; de către clienţii
8 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat, cu din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare de tip „bed
excepţia cazurilor în care sunt supravegheați în and breakfast” şi alte spații rezidențiale.
permanenta.
Orice altă utilizare este interzisă (de ex. încălzirea
AVERTISMENT: Dacă suprafaţă plitei este crăpată, încăperilor).
nu folosiți aparatul – risc de electrocutare.
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitați profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.
obiecte pe zonele de gătit.
Utilizați oale şi cratițe cu diametrul bazei egal
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie sau puţin mai mare decât diametrul arzătoarelor
supravegheat. Un proces de preparare care durează (consultați tabelul specific). Aveți grijă ca vasele de
puţin trebuie să fie supravegheat în permanentă.
gătit așezate pe grătare să nu iasă în afara marginilor
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau plitei.
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu încercați
Utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate
NICIODATĂ să stingeți un incendiu folosind apă: trebuie duce la deteriorarea plitei: nu așezați grătarele cu
să opriți aparatul şi apoi trebuie să acoperiți flacăra, de susul în jos şi nu le târâți pe suprafaţă plitei.
Aveți grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
exemplu cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
vasului.
Nu utilizați: Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratițe
din teracotă. Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte
tipuri. Două arzătoare în același timp pentru un singur vas (de ex. o tavă
de gătit peşte).
În cazul în care condițiile locale specifice de distribuire a gazelor fac ca
aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să repetați operația cu
butonul rotit la poziția pentru flacără mică.
În cazul instalării unei hote deasupra plitei, consultați instrucțiunile care
însoțesc hota pentru a identifica distanțele corecte de montare.
Piciorușele de protecţie din cauciuc de sub grătare ar putea fi înghiţite
de copii, reprezintând astfel un pericol de sufocare. După îndepărtarea
grătarelor, vă rugăm să vă asigurați că toate piciorușele sunt montate
corect.
INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să
fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc
de rănire. Folosiți mănuşi de protecţie la
despachetare şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la rețeaua de
alimentare cu energie electrică, precum şi reparațiile
trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați
şi nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru
nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare.
Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare. Odată
instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de
plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operaţie de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul
să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu
sau de electrocutare. Activați aparatul numai atunci
când instalarea a fost finalizată.
Conexiunile electrice şi racordurile pentru gaz
trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele
locale.
AVERTISMENT: Modificarea aparatului şi a
metodei de instalare a acestuia sunt esențiale în
vederea utilizării corecte şi în siguranţă a aparatului
în toate țările ale căror simboluri nu sunt specificate
pe acesta.
Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru
presiunea gazului precizată în instrucţiuni.
Încăperea trebuie să fie prevăzută cu un sistem
de extracție a aerului care să elimine din incintă
gazele combustibile.
De asemenea, în încăpere trebuie să fie permisă
circulația liberă a aerului, deoarece acesta este
absolut necesar pentru o ardere normală. Debitul
de aer nu trebuie să fie de sub 2 m3/h per kW de
putere instalată.
Sistemul de circulaţie a aerului poate extrage
aerul direct din exterior prin intermediul unei
conducte cu o secţiune transversală internă de cel
puţin 100 cm2; deschiderea nu trebuie să fie
blocată.
De asemenea, acest sistem poate asigura indirect
aerul necesar pentru ardere, adică din încăperile
adiacente prevăzute cu conducte de circulaţie a
aerului, conform descrierii anterioare. Totuşi, aceste
încăperi nu trebuie să fie camere de zi, dormitoare sau
să comporte riscul de izbucnire a unui incendiu.
Gazul petrolier lichefiat cade pe planșeu
deoarece are o greutate mai mare decât cea a
aerului. Astfel, încăperile în care se află butelii de
GPL trebuie să fie de asemenea prevăzute cu orificii
de aerisire pentru a se permite eliminarea gazului
în cazul scurgerii acestuia. În consecinţă, buteliile
de GPL, încărcate parţial sau complet, nu trebuie să
fie instalate sau depozitate în încăperi sau spații de
depozitare aflate sub nivelul solului (pivnițe etc.).
Este recomandat ca în încăpere să fie depozitată
numai butelia utilizată, aceasta fiind poziționată
într-un loc ferit de căldura produsă de sursele
externe (cuptoare, șemineuri, sobe etc. ) care ar
putea determina creşterea temperaturii buteliei la
o valoare de peste 50 °C.
Executați toate operaţiunile de decupare a
mobilei înainte de a încorpora aparatul şi înlăturați
cu grijă toate așchiile din lemn şi rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
Dacă întâmpinați dificultăţi când rotiți butoanele arzătoarelor, vă rugăm
să contactați Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare în vederea
înlocuirii robinetului arzătorului dacă acesta este defect.
Deschiderile destinate ventilării şi dispersiei căldurii nu trebuie să fie
niciodată acoperite.
RACORDAREA LA GAZ
AVERTISMENT: Înainte de instalare, asigurați-vă că
condițiile de distribuție de la nivel local (tipul de gaz
şi presiunea gazului) sunt compatibile cu configurația
aparatului.
Verificați dacă presiunea de alimentare cu gaz
este conformă cu valorile specificate în tabelul 1
(„Specificații privind arzătorul şi duza”).
AVERTISMENT: Valorile de reglare a aparatului
sunt specificate pe etichetă (sau pe plăcuța cu date
tehnice).
AVERTISMENT: Acest aparat nu este conectat la
un dispozitiv de evacuare a produselor de ardere.
Dispozitivul trebuie să fie instalat şi conectat în
conformitate cu normele în vigoare privind
instalarea. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită
cerințelor relevante privind ventilarea.
Dacă aparatul este racordat la o sursă de
alimentare cu gaz lichefiat, șurubul de reglare
trebuie să fie strâns cât mai mult posibil.
IMPORTANT: Când se folosește alimentarea cu
gaz de la butelie, butelia sau recipientul de gaz
trebuie să fie așezate în mod adecvat (orientare
verticală).
AVERTISMENT: Această operaţie trebuie să fie
efectuată de un tehnician calificat
Folosiți numai furtunuri metalice flexibile sau rigide
pentru racordul de gaz.
Racord rigid (din cupru sau oţel) Racordul la
sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie efectuat
astfel încât să nu se exercite presiuni asupra
aparatului. Pe rampa de alimentare a aparatului este
prezent un racord în forma literei L reglabil, care este
prevăzut cu o garnitură ce previne scurgerile.
Garnitura trebuie să fie înlocuită întotdeauna după
rotirea racordului (garnitura este livrată împreună cu
aparatul). Racordul conductei de alimentare cu gaz
este un racord 1/2 cilindric filetat de tip tată.
Racordarea unei țevi din oţel inoxidabil flexibile şi
fără sudură la un racord filetat Racordul conductei
de alimentare cu gaz este un racord 1/2 cilindric
filetat de tip tată. Țevile trebuie să fie instalate astfel
încât să nu aibă niciodată o lungime mai mare de
2000 mm atunci când sunt complet extinse. Odată
ce a fost realizată racordarea, asigurați-vă că ţeavă
metalică flexibilă nu intră în contact cu nicio
componentă mobilă şi că nu este presată. Utilizați
numai țevi şi garnituri care sunt conforme cu
normele naţionale.
IMPORTANT: Dacă se utilizează un furtun din oţel
inoxidabil, acesta trebuie instalat astfel încât să nu
atingă nicio componentă mobilă a mobilierului (de
exemplu, un sertar). Acesta trebuie să treacă printr-o
zonă în care nu există obstacole şi care să permită
examinarea furtunului pe toată lungimea sa.
Aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua e
alimentare cu gaz sau la butelia de gaz în conformitate
cu normele naţionale. Înainte de a efectua racordarea,
asigurați-vă că aparatul este compatibil cu tipul de
gaz pe care doriți să îl utilizați. Dacă nu există
compatibilitate, urmați instrucțiunile de la paragraful
„Adaptarea la diferite tipuri de gaz”.
După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați
etanșeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeți
arzătoarele şi rotiți butoanele de la poziția de maxim
1* la poziția de minim 2* pentru a verifica stabilitatea
flăcării.
ADAPTAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Pentru a adapta aparatul la un alt tip de gaz
decât cel pentru care a fost fabricat acesta (indicat
pe plăcuta cu date tehnice), urmați pașii
corespunzători, indicați după desenele aferente
instalării.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din
priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul
unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză,
în conformitate cu normele privind cablurile electrice,
iar aparatul trebuie să fie împământat, în conformitate
cu standardele naţionale privind siguranța electrică.
Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru
utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părţi ale
corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți
în funcțiune acest aparat dacă are cablul de alimentare
sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează
corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut
pe jos.
Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta
trebuie înlocuit cu unul identic de către producător,
agentul de service sau de o persoană calificată
similară, pentru a se evita pericolele - pericol de
electrocutare.
CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit
şi deconectat de la rețeaua de alimentare electrică
înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere; nu
folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi - risc
de electrocutare.
Nu utilizați produse abrazive sau corozive,
produse pe bază de clor sau bureți de sârmă pentru
vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporţie de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părţi ale ambalajului trebuie eliminate în mod
corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite de autoritățile
locale privind eliminarea deșeurilor.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
deșeurilor. Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile
locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau
magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat
în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de
echipamente electrice şi electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți
la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
RECOMANDĂRI
ENERGIEI
PRIVIND
ECONOMISIREA
Utilizați oale şi cratițe cu diametrul bazei egal cu cel al zonei de gătit.
IMPORTANT: Datele privind tensiunea şi consumul Utilizați numai oale şi cratițe cu baza plată.
gătiți, pe cât posibil, lăsați oalele acoperite cu capacul.
de energie sunt indicate pe plăcuta cu date tehnice. Când
Utilizați o oală sub presiune pentru a reduce şi mai mult consumul de
Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de energie şi durata de preparare.
lung pentru a putea conecta aparatul la rețeaua de Amplasați oala în mijlocul zonei de gătit marcate pe plită.
alimentare cu energie electrică, după ce a fost DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
aparat respectă cerințele de proiectare ecologică prevăzute de
încastrat în mobilă. Nu trageți de cablul de Acest
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 30-2-1.
alimentare.
TABEL DE INJECTOARI
Tip de gaz
utiliza
Tip de arzător
Marcaj
injector
Capacitate
termică
nominală
Consum
nomina
CATEGORIA II2H3B/P
Capacitate
termică
redusă
kW
Presiune gaz
mbar
kW
min.
nom.
max.
GAZE NATURALE
(Metan) G20
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
115 Y
95 Z
72 X
3,00
1,65
1,00
286 l/h
157 l/h
95 l/h
0,75
0,40
0,40
17
20
25
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Butan) G30
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
85
63
50
3,00
1,65
1,00
218 g/h
120 g/h
73 g/h
0,75
0,40
0,40
20
30
35
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Propan) G31
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
85
63
50
3,00
1,65
1,00
214 g/h
118 g/h
71 g/h
0,75
0,40
0,40
20
30
35
Tip de gaz utiliza
Configurație model
4 ARZĂTOARE
Capacitate termică
nominală (kW)
Consum total
nominal
Aer necesar (m3) pentru a
arde 1m3 de gaz
G20 20 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,30
695 l/h
9,52
G30 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,30
531 g/h
30,94
G31 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,30
521 g/h
23,80
ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6 W
INSTALAREA
INFORMAŢII TEHNICE PENTRU INSTALATOR
• Folosiți mănuşi de protecţie pentru manevrarea, pregătirea şi instalarea produsului.
• Acest produs poate fi încastrat într-un blat de lucru cu o grosime de 20 până la 60 mm.
• Dacă nu există un cuptor dedesubtul plitei, introduceți un panou separator cu o suprafaţă cel puţin egală cu deschiderea din blatul de lucru. Acest
panou trebuie poziţionat la o distanţă maximă de 150 mm sub partea superioară a blatului de lucru, dar în niciun caz la mai puţin de 20 mm de
partea inferioară a plitei. Dacă doriți să instalați un cuptor sub plită, asigurați-vă că acesta este echipat cu un sistem de răcire.
DIMENSIUNI ŞI DISTANȚE DE RESPECTAT
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
555 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
NOTĂ: dacă distanța “A” dintre dulapurile suspendate este între 600 mm şi 730 mm, înălțimea “B” trebuie să fie de cel puţin 530 mm. Dacă
distanța “A” dintre dulapurile suspendate este mai mare decât lățimea suprafeței de gătit, înălțimea “B” trebuie să fie de cel puţin 400
mm. În cazul instalării unei hote deasupra plitei, respectați instrucțiunile cu distanțele corecte de montare a hotei
MONTAREA
După ce ați curățat suprafaţă marginilor, aplicați pe plită garnitura furnizată, așa cum se arată în figură.
Poziționați plita în deschiderea practicată în blatul de lucru, respectând dimensiunile indicate în Instrucţiuni.
NOTĂ: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite ca plita să poată fi scoasă prin
partea de sus.
Pentru a fixa plita, folosiți consolele (A) livrate împreună cu aceasta. Potriviți consolele în găurile corespunzătoare indicate de săgeată şi strângeți-le
prin intermediul șuruburilor, în funcţie de grosimea blatului de lucru (consultați figurile următoare).
20 mm
A
20
40 mm
40
30 mm
30
RACORDAREA LA GAZ
• Racordați cotul (A)* sau (B)* (incluse în pachet) la țeava principală de alimentare a plitei şi intercalați șaiba (C) (inclusă
în pachet), în conformitate cu standardul EN 549.
* Folosiți cotul (A) pentru Franţa şi cotul (B) pentru toate celelalte ţări.
• După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați etanșeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeți arzătoarele şi rotiți
butoanele de la poziția de maxim la poziția de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
A
C
C
B
C
RO
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
1
5
4
1. Grătare detaşabile
Simboluri
2. Arzător auxiliar
Cerc de culoare închisă
Robinet închis
3. Arzător semi-rapid
Flacără mare
Deschidere maximă/debit maxim
şi aprindere electrică
4. Arzător rapid
Flacără mică
5. Arzător semi-rapid
3
2
Deschidere minimă
sau debit redus
6. Buton de comandă pentru arzătorul auxiliar
7. Buton de comandă pentru arzătorul rapid
8. Buton de comandă pentru arzătorul semi-rapid
9. Buton de comandă pentru arzătorul semi-rapid
9
8
7
6
UTILIZAREA ZILNICĂ
UTILIZAREA PLITEI
Aveți grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
vasului.
IMPORTANT: când plita este în uz, întreaga zonă a plitei se poate
înfierbânta.
• Pentru a aprinde un arzător, rotiți butonul corespunzător în sens antiorar până când ajunge în poziția pentru flacără maximă.
• Apăsați butonul spre panoul de comandă pentru a aprinde arzătorul.
• După aprinderea arzătorului, continuați să țineți apăsat butonul timp
de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite funcţionarea corectă a
dispozitivului.
• Acest dispozitiv de siguranţă cu care este prevăzut arzătorul va
întrerupe alimentarea cu gaz a arzătorului în cazul în care flacăra
se stinge accidental (din cauza unor curenţi de aer, a întreruperii
furnizării gazelor, a vărsării de lichide etc.).
• Butonul nu trebuie ţinut apăsat mai mult de 15 sec. Dacă după
trecerea acestui interval arzătorul nu rămâne aprins, așteptați cel
puţin un minut înainte de a încerca să-l aprindeți din nou.
NOTĂ: în cazul în care condițiile locale specifice de distribuire a
gazelor fac ca aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să
repetați operația cu butonul rotit la poziția pentru flacără mică.
Arzătorul se poate stinge când butonul este eliberat. Acest lucru
înseamnă că dispozitivul de siguranţă nu s-a încălzit suficient. În această
situaţie, repetați operațiile descrise mai sus.
SFATURI PRACTICE PENTRU UTILIZAREA ARZĂTOARELOR
Această plită are arzătoare cu diametre diferite. Pentru a obţine rezultate
optime la folosirea arzătoarelor, vă rugăm să urmați aceste reguli:
• Utilizați oale şi cratițe cu diametrul bazei egal sau puţin mai mare
decât diametrul arzătoarelor (consultați tabelul din dreapta).
• Utilizați numai oale şi cratițe cu baza plată.
• Folosiți cantitatea corectă de apă când gătiți alimentele şi țineți oala
acoperită.
• Aveți grijă ca vasele de gătit așezate pe grătare să nu iasă în afara
marginilor plitei.
• În cazul vaselor cu bază convexă (WOK), folosiți grătarul-suport care
nu este furnizat împreună cu plita, care trebuie plasat numai pe
arzătorul cu inele de ardere multiple.
• Evitați ciocnirile accidentale cu cratițe, grile sau alte echipamente de
bucătărie.
• Nu lăsați grătare goale pe focul aprins pentru mai mult de 5 minute.
IMPORTANT: utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate duce
la deteriorarea plitei: nu așezați grătarele cu susul în jos şi nu le
târâți pe suprafața plitei.
ARZĂTOR
Ø DIAMETRU RECIPIENTE
Rapid
De la 24 la 26 cm
Semi-rapid
De la 16 la 22 cm
Auxiliari
De la 8 la 14 cm
Nu utilizați:
• Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratițe din
teracotă.
• Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte tipuri.
• Două arzătoare în același timp pentru un singur vas (de ex. o oală de
fiert peşte).
REGLAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Această operaţie trebuie să fie efectuată de un tehnician calificat.
Dacă aparatul trebuie să funcționeze cu un tip de gaz diferit de cel
indicat pe plăcuța cu date tehnice şi pe eticheta informativă de pe partea
superioară a plitei, schimbați injectoarele. Înlăturai eticheta informativă
şi păstrați-o împreună cu manualul de instrucţiuni.
Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru presiunea gazului
indicată în Instrucţiuni.
• Injectorul de gaz trebuie schimbat de Serviciul de asistenţă tehnică
sau de un tehnician calificat.
• Injectorul care nu este furnizat împreună cu aparatul trebuie
comandat de la Serviciul de asistenţă tehnică.
• Reglați poziția de minim a robinetelor.
NOTĂ: când se folosește gaz petrolier lichefiat (G30/G31), șurubul
pentru reglarea debitului minim de gaz trebuie strâns cât de mult
posibil.
IMPORTANT: dacă aveți dificultăţi când rotiți butoanele
arzătoarelor, vă rugăm să contactați Serviciul de asistenţă tehnică
pentru înlocuirea robinetului arzătorului, dacă se constată că este
defect.
IMPORTANT: când se folosește alimentarea cu gaz de la butelie,
butelia sau recipientul de gaz trebuie să fie așezate în mod adecvat
(orientare verticală).
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR (consultați tabelul de injectoare din
Instrucţiuni)
• Scoateți grătarele (A).
• Extrageți arzătoarele (B).
• Folosind o cheie tubulară de dimensiuni corespunzătoare, deșurubați
injectorul (C) deșurubați injectorul care trebuie înlocuit .
• Înlocuiți-l cu injectorul potrivit pentru noul tip de gaz.
• Montați la loc injectorul în (D).
• Dacă aveți un arzător cu coroană multiplă, folosiți o cheie pentru a
înlocui injectorul (E).
Înainte de a instala plita, nu uitați să montați plăcuța cu datele privind
calibrarea gazului, livrată împreună cu injectoarele, astfel încât să
acopere informațiile existente referitoare la calibrarea gazului.
REGLAREA POZIȚIEI DE MINIM A ROBINETELOR
Pentru a vă asigura că poziția de minim este corect reglată, scoateți
butonul şi procedați după cum urmează:
• strângeți șurubul pentru a reduce înălțimea flăcării (-);
• slăbiți șurubul pentru a mări înălțimea flăcării (+).
Reglajul trebuie efectuat cu robinetul în poziția de minim de gaz (flacără
mică) :
• Aerul primar al arzătoarelor nu trebuie să fie reglat;
• După aceasta, aprindeți arzătoarele şi rotiți butoanele de la poziția de
maxim la poziția de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
După terminarea operației de reglare, resigilați folosind ceară sau un
material echivalent.
ÎNTREȚINEREA ŞI CURĂȚAREA
Deconectați de la electricitate înainte de a efectua orice operaţie de
întreţinere.
CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI PLITEI
• Toate piesele emailate şi de sticlă trebuie curăţate cu o soluţie de apă
caldă şi detergent neutru.
• Suprafețele din oţel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase
sau a detergenților agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea
mult timp. Resturile de mâncare căzute pe suprafaţă (apă, sos, cafea
etc.) trebuie șterse înainte de a se usca.
• Curățați cu apă caldă şi detergent neutru, apoi uscați cu o cârpă moale
sau cu piele de căprioară. Îndepărtați resturile arse de mâncare cu
ajutorul unor produse de curățare speciale pentru suprafeţe din oţel
inoxidabil.
NOTĂ: curățați oțelul inoxidabil numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor
sau bureți de sârmă pentru vase.
• Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
• Nu folosiți produse inflamabile.
• Nu lăsați pe plită substanţe acide sau alcaline, cum ar fi oţet, muştar,
sare, zahăr sau suc de lămâie.
CURĂȚAREA COMPONENTELOR PLITEI
• Curățați sticla şi piesele emailate numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Grătarele, capacele arzătoarelor şi arzătoarele pot fi scoase pentru a
fi curăţate.
• Curățați-le manual, cu apă caldă şi detergent neabraziv, înlăturând
cu grijă toate resturile de mâncare şi verificând ca niciun orificiu al
arzătorului să nu fie înfundat.
• Clătiți şi uscați.
• Puneți la loc arzătoarele şi capacele arzătoarelor, în mod corect, în
locașurile respective.
• Când puneți la loc grătarele, asigurați-vă că zona pe care se așează
oalele este aliniată cu arzătorul.
• Modelele echipate cu fișe pentru aprindere electrică şi cu dispozitiv
de siguranţă necesită o curățare atentă a capătului fișei pentru a
asigura funcţionarea corectă. Verificați frecvent aceste piese şi, dacă
este necesar, curățați-le cu o cârpă umedă. Resturile arse de mâncare
trebuie îndepărtate cu o scobitoare sau cu un ac.
NOTĂ: pentru a evita deteriorarea dispozitivului de aprindere
electrică, nu-l folosiți atunci când arzătoarele nu sunt în
locașurile lor.
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Dacă plita nu funcționează corect, înainte de a apela la Serviciul de
asistenţă tehnică, consultați Ghidul de remediere a defecțiunilor pentru
a stabili care este problema
1. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă
Verificați următoarele:
• Alimentarea electrică sau cu gaz să nu fie oprită şi, mai ales, robinetul
de alimentare cu gaz să fie deschis.
• Butelia de gaz (gaz lichid) să nu fie goală.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate.
• Capătul fișei să nu fie murdar.
• Toate piesele arzătorului să fie poziționate corect.
• Să nu existe curenţi de aer în apropierea plitei.
2. Arzătorul nu rămâne aprins
Verificați următoarele:
• La aprinderea arzătorului, butonul să fie ţinut apăsat destul timp,
astfel încât să se activeze dispozitivul de protecţie.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate lângă termocuplu.
• Capătul dispozitivului de siguranţă să nu fie murdar.
• Reglarea debitului minim de gaz să fie corectă (consultați paragraful
respectiv).
3. Recipientele nu sunt stabile
Verificați următoarele:
• Fundul recipientului să fie perfect plat.
• Recipientul să fie centrat pe arzător.
• Grătarele să nu fie schimbate între ele sau poziționate incorect.
Dacă problema persistă şi după verificările de mai sus, luați legătura cu
cel mai apropiat Serviciu de asistenţă tehnică.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă
înregistrați produsul pe www‌.‌indesit.com/‌register.
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE:
1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR.
2. Opriți şi puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă
defecțiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistenţă, sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul
de garanţie sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web www‌.indesit.
com.
RO
• numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service”
de pe plăcuta cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanţie;
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, vă rugăm să contactați un
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanția că se folosesc piese de schimb originale şi că reparațiile vor fi
executate corect).
Atunci când contactați serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare,
specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecțiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011329582
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising