Whirlpool | TQG 641 /HA(BK) EE | Instruction for Use | Whirlpool TQG 641 /HA(BK) EE Manualul utilizatorului

Whirlpool TQG 641 /HA(BK) EE Manualul utilizatorului
INSTRUCȚIUNI PRIVIND
SIGURANȚA
Descărcați manualul cu instrucțiuni complet de pe
site-ul http://docs.hotpoint.eu sau sunați la
numărul indicat pe certificatul de garanție
RO
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI RESPECTATE
Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau suport.
Nu amplasați articole vestimentare sau alte materiale
inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit
complet toate componentele acestuia - pericol de
Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni
incendiu.
privind siguranță. Păstrați-le la îndemână pentru a le
Dacă informațiile din acest manual nu sunt
putea consulta şi pe viitor.
respectate cu strictețe, s-ar putea produce un
Aceste instrucțiuni şi aparatul în sine furnizează
incendiu sau o explozie, acestea putând avea ca
avertismente importante privind siguranță, care
rezultat pagube materiale sau vătămări corporale.
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
(0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici
acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
permanentă. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
incorectă a butoanelor de comandă.
persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale
Aceste instrucțiuni sunt valabile numai dacă
reduse sau fără experiență şi cunoştinţe pot folosi
simbolul țării în care este utilizat aparatul este prezent acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au
pe acesta. Dacă simbolul corespunzător nu este
fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță şi
prezent pe acesta, este necesar să consultați
înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace
instrucțiunile tehnice, deoarece acestea conțin
cu aparatul. Curățarea şi întreținerea nu trebuie să fie
instrucțiunile necesare privind modificarea aparatului efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
în funcție de condițiile de utilizare specifice țării
ATENȚIE: În cazul spargerii sticlei plitei: închideți
respective.
imediat toate arzătoarele şi toate rezistențele
ATENȚIE: Utilizarea unui aparat de gătit cu
electrice şi deconectați aparatul de la sursa de
funcționare pe gaz are ca rezultat generarea de
alimentare; - nu atingeți suprafață aparatului; - nu
căldură, umiditate şi produși combustibili în
utilizați aparatul.
încăperea în care acesta este instalat. Asigurați-vă că
Capacul din sticlă se poate sparge dacă este încălzit
bucătăria este bine ventilată, mai ales atunci când
excesiv. Opriți toate arzătoarele şi plăcile electrice
aparatul este în funcțiune: mențineți deschise orificiile înainte de a închide capacul. Nu închideți capacul
de aerisire sau instalați un dispozitiv de ventilare
dacă arzătorul este aprins.
mecanică (hotă cu extracție mecanică). Utilizarea
UTILIZAREA PERMISĂ
intensivă şi îndelungată a aparatului ar putea impune
ATENȚIE: aparatul nu trebuie să fie pus în
necesitatea unei ventilări suplimentare, de exemplu,
funcțiune prin intermediul unui comutator extern,
deschiderea ferestrei sau o modalitate mai eficientă
precum un temporizator, sau al unui sistem de
de ventilare, prin creşterea nivelului de ventilarea
comandă la distanță separat.
mecanică atunci când este cazul.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
AVERTISMENT: Aparatul şi părțile sale accesibile se locuințe, precum şi în alte spații similare, precum:
înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
bucătării destinate personalului din magazine, birouri
atingerea rezistentelor. Copiii cu vârste mai mici de
şi alte spații de lucru; ferme; de către clienții din
8 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat, cu
hoteluri, moteluri, unități de cazare de tip „bed and
excepția cazurilor în care sunt supravegheați în
breakfast” şi alte spații rezidențiale.
permanenta.
Orice altă utilizare este interzisă (de ex. încălzirea
AVERTISMENT: Dacă suprafață plitei este crăpată,
încăperilor).
nu folosiți aparatul – risc de electrocutare.
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitați
profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.
obiecte pe zonele de gătit.
Utilizați oale şi cratițe cu diametrul bazei egal sau
ATENȚIE: Procesul de preparare trebuie să fie
puțin mai mare decât diametrul arzătoarelor
supravegheat. Un proces de preparare care durează
(consultați tabelul specific). Aveți grijă ca vasele de
puțin trebuie să fie supravegheat în permanentă.
gătit așezate pe grătare să nu iasă în afara marginilor
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau
plitei.
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu
Utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate
încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu folosind
duce la deteriorarea plitei: nu așezați grătarele cu
apă: trebuie să opriți aparatul şi apoi trebuie să
susul în jos şi nu le târâți pe suprafață plitei.
acoperiți flacăra, de exemplu cu un capac sau cu o
Aveți grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
vasului.
pătură ignifugă.
Nu utilizați: Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratițe din
teracotă. Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte tipuri.
Două arzătoare în același timp pentru un singur vas (de ex. o tavă de gătit
peşte).
În cazul în care condițiile locale specifice de distribuire a gazelor fac ca
aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să repetați operația cu
butonul rotit la poziția pentru flacără mică.
În cazul instalării unei hote deasupra plitei, consultați instrucțiunile care
însoțesc hota pentru a identifica distanțele corecte de montare.
Piciorușele de protecție din cauciuc de sub grătare ar putea fi înghițite
de copii, reprezintând astfel un pericol de sufocare. După îndepărtarea
grătarelor, vă rugăm să vă asigurați că toate piciorușele sunt montate
corect.
INSTALAREA
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiți mănuşi de protecție la despachetare şi
instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la rețeaua
de alimentare cu energie electrică, precum şi
reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparați şi nu înlocuiți nicio piesă a aparatului,
dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în
manualul de utilizare. Nu lăsați copiii în apropierea
zonei de instalare. După despachetarea aparatului,
asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul
transportului. Dacă apar probleme, contactați
distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de
asistență tehnică post-vânzare. Odată instalat
aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic,
polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor
- risc de asfixiere. Înainte de orice operație de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca
aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc
de incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul
numai atunci când instalarea a fost finalizată.
Conexiunile electrice şi racordurile pentru gaz
trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele
locale.
AVERTISMENT: Modificarea aparatului şi a metodei
de instalare a acestuia sunt esențiale în vederea
utilizării corecte şi în siguranță a aparatului în toate
țările ale căror simboluri nu sunt specificate pe acesta.
Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru
presiunea gazului precizată în instrucțiuni.
Încăperea trebuie să fie prevăzută cu un sistem de
extracție a aerului care să elimine din incintă gazele
combustibile.
De asemenea, în încăpere trebuie să fie permisă
circulația liberă a aerului, deoarece acesta este
absolut necesar pentru o ardere normală. Debitul de
aer nu trebuie să fie de sub 2 m3/h per kW de putere
instalată.
Sistemul de circulație a aerului poate extrage aerul
direct din exterior prin intermediul unei conducte cu
o secțiune transversală internă de cel puțin 100 cm2;
deschiderea nu trebuie să fie blocată.
De asemenea, acest sistem poate asigura indirect
aerul necesar pentru ardere, adică din încăperile
adiacente prevăzute cu conducte de circulație a
aerului, conform descrierii anterioare. Totuşi, aceste
încăperi nu trebuie să fie camere de zi, dormitoare
sau să comporte riscul de izbucnire a unui incendiu.
Gazul petrolier lichefiat cade pe planșeu deoarece
are o greutate mai mare decât cea a aerului. Astfel,
încăperile în care se află butelii de GPL trebuie să fie
de asemenea prevăzute cu orificii de aerisire pentru a
se permite eliminarea gazului în cazul scurgerii
acestuia. În consecință, buteliile de GPL, încărcate
parțial sau complet, nu trebuie să fie instalate sau
depozitate în încăperi sau spații de depozitare aflate
sub nivelul solului (pivnițe etc.). Este recomandat ca în
încăpere să fie depozitată numai butelia utilizată,
aceasta fiind poziționată într-un loc ferit de căldura
produsă de sursele externe (cuptoare, șemineuri,
sobe etc. ) care ar putea determina creşterea
temperaturii buteliei la o valoare de peste 50 °C.
Executați toate operațiunile de decupare a mobilei
înainte de a încorpora aparatul şi înlăturați cu grijă
toate așchiile din lemn şi rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
Dacă întâmpinați dificultăți când rotiți butoanele arzătoarelor, vă rugăm să
contactați Serviciul de asistență tehnică post-vânzare în vederea înlocuirii
robinetului arzătorului dacă acesta este defect.
Deschiderile destinate ventilării şi dispersiei căldurii nu trebuie să fie
niciodată acoperite.
RACORDAREA LA GAZ
AVERTISMENT: Înainte de instalare, asigurați-vă că
condițiile de distribuție de la nivel local (tipul de gaz şi
presiunea gazului) sunt compatibile cu configurația
aparatului.
Verificați dacă presiunea de alimentare cu gaz este
conformă cu valorile specificate în tabelul 1
(„Specificații privind arzătorul şi duza”).
AVERTISMENT: Valorile de reglare a aparatului sunt
specificate pe etichetă (sau pe plăcuța cu date
tehnice).
AVERTISMENT: Acest aparat nu este conectat la un
dispozitiv de evacuare a produselor de ardere.
Dispozitivul trebuie să fie instalat şi conectat în
conformitate cu normele în vigoare privind instalarea.
Trebuie să se acorde o atenție deosebită cerințelor
relevante privind ventilarea.
Dacă aparatul este racordat la o sursă de
alimentare cu gaz lichefiat, șurubul de reglare trebuie
să fie strâns cât mai mult posibil.
IMPORTANT: Când se folosește alimentarea cu gaz
de la butelie, butelia sau recipientul de gaz trebuie să
fie așezate în mod adecvat (orientare verticală).
AVERTISMENT: Această operație trebuie să fie
efectuată de un tehnician calificat
Folosiți numai furtunuri metalice flexibile sau
rigide pentru racordul de gaz.
Racord rigid (din cupru sau oțel) Racordul la
sistemul de alimentare cu gaz trebuie să fie efectuat
astfel încât să nu se exercite presiuni asupra
aparatului. Pe rampa de alimentare a aparatului este
prezent un racord în forma literei L reglabil, care este
prevăzut cu o garnitură ce previne scurgerile.
Garnitura trebuie să fie înlocuită întotdeauna după
rotirea racordului (garnitura este livrată împreună cu
aparatul). Racordul conductei de alimentare cu gaz
este un racord 1/2 cilindric filetat de tip tată.
Racordarea unei țevi din oțel inoxidabil flexibile şi
fără sudură la un racord filetat Racordul conductei de
alimentare cu gaz este un racord 1/2 cilindric filetat
de tip tată. Țevile trebuie să fie instalate astfel încât să
nu aibă niciodată o lungime mai mare de 2000 mm
atunci când sunt complet extinse. Odată ce a fost
realizată racordarea, asigurați-vă că țeavă metalică
flexibilă nu intră în contact cu nicio componentă
mobilă şi că nu este presată. Utilizați numai țevi şi
garnituri care sunt conforme cu normele naționale.
IMPORTANT: Dacă se utilizează un furtun din oțel
inoxidabil, acesta trebuie instalat astfel încât să nu
atingă nicio componentă mobilă a mobilierului (de
exemplu, un sertar). Acesta trebuie să treacă printr-o
zonă în care nu există obstacole şi care să permită
examinarea furtunului pe toată lungimea sa.
Aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua e
alimentare cu gaz sau la butelia de gaz în
conformitate cu normele naționale. Înainte de a
efectua racordarea, asigurați-vă că aparatul este
compatibil cu tipul de gaz pe care doriți să îl utilizați.
Dacă nu există compatibilitate, urmați instrucțiunile
de la paragraful „Adaptarea la diferite tipuri de gaz”.
După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați
etanșeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeți
arzătoarele şi rotiți butoanele de la poziția de maxim
1* la poziția de minim 2* pentru a verifica stabilitatea
flăcării.
ADAPTAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Pentru a adapta aparatul la un alt tip de gaz decât
cel pentru care a fost fabricat acesta (indicat pe
plăcuta cu date tehnice), urmați pașii corespunzători,
indicați după desenele aferente instalării.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
IMPORTANT: Datele privind tensiunea şi consumul
de energie sunt indicate pe plăcuta cu date tehnice.
Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de
lung pentru a putea conecta aparatul la rețeaua de
alimentare cu energie electrică, după ce a fost
încastrat în mobilă. Nu trageți de cablul de
alimentare.
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din
priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin
intermediul unui întrerupător multipolar situat în
amonte de priză, în conformitate cu normele privind
cablurile electrice, iar aparatul trebuie să fie
împământat, în conformitate cu standardele
naționale privind siguranța electrică.
Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru
utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale
corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți
în funcțiune acest aparat dacă are cablul de
alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu
funcționează corespunzător sau dacă a fost
deteriorat sau a căzut pe jos.
Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta
trebuie înlocuit cu unul identic de către producător,
agentul de service sau de o persoană calificată
similară, pentru a se evita pericolele - pericol de
electrocutare.
CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit şi
deconectat de la rețeaua de alimentare electrică
înainte de a efectua orice operație de întreținere; nu
folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi - risc de
electrocutare.
Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse
pe bază de clor sau bureți de sârmă pentru vase.
ELIMINAREA AMBALAJULUI
Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod
corespunzător şi în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale
privind eliminarea deșeurilor.
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminați-l
în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor.
Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea
şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale
competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de
unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu
Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice
şi electronice (DEEE).
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la
prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător şi sănătății
persoanelor.
Simbolul de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică
faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI
Utilizați oale şi cratițe cu diametrul bazei egal cu cel al zonei de gătit.
Utilizați numai oale şi cratițe cu baza plată.
Când gătiți, pe cât posibil, lăsați oalele acoperite cu capacul.
Utilizați o oală sub presiune pentru a reduce şi mai mult consumul de
energie şi durata de preparare.
Amplasați oala în mijlocul zonei de gătit marcate pe plită.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Acest aparat respectă cerințele de proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 30-2-1.
TABEL DE INJECTOARI
Tip de gaz
utiliza
Tip de arzător
Marcaj
injector
Capacitate
termică
nominală
Consum
nomina
CATEGORIA II2H3B/P
Capacitate
termică
redusă
kW
Presiune gaz
mbar
kW
min.
nom.
max.
GAZE NATURALE
(Metan) G20
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
116 (Y)
96 (Z)
79 (6)
3,10
1,75
1,05
295 l/h
167 l/h
100 l/h
0,80
0,45
0,45
17
20
25
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Butan) G30
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
86
64
50
3,10
1,75
1,05
225 g/h
127 g/h
76 g/h
0,80
0,45
0,45
20
30
35
GAZ PETROLIER
LICHEFIAT
(Propan) G31
Rapid
Semi-rapid
Auxiliar
86
64
50
3,10
1,75
1,05
221 g/h
125 g/h
75 g/h
0,80
0,45
0,45
20
30
35
Tip de gaz utiliza
Configurație model
4 ARZĂTOARE
Capacitate termică
nominală (kW)
G20 20 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,65
728 l/h
9,52
G30 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,65
556 g/h
30,94
G31 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,65
546 g/h
23,80
ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6 W
Consum total
nominal
Aer necesar (m3) pentru a
arde 1m3 de gaz
INSTALAREA
INFORMAȚII TEHNICE PENTRU INSTALATOR
• Folosiți mănuşi de protecție pentru manevrarea, pregătirea şi instalarea produsului.
• Acest produs poate fi încastrat într-un blat de lucru cu o grosime de 20 până la 40 mm.
• Dacă nu există un cuptor dedesubtul plitei, introduceți un panou separator cu o suprafață cel puțin egală cu deschiderea din blatul de lucru. Acest
panou trebuie poziționat la o distanță maximă de 150 mm sub partea superioară a blatului de lucru, dar în niciun caz la mai puțin de 20 mm de
partea inferioară a plitei. Dacă doriți să instalați un cuptor sub plită, asigurați-vă că acesta este echipat cu un sistem de răcire.
DIMENSIUNI ŞI DISTANȚE DE RESPECTAT
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
555 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
NOTĂ: dacă distanța “A” dintre dulapurile suspendate este între 600 mm şi 730 mm, înălțimea “B” trebuie să fie de cel puțin 530 mm. Dacă
distanța “A” dintre dulapurile suspendate este mai mare decât lățimea suprafeței de gătit, înălțimea “B” trebuie să fie de cel puțin 400
mm. În cazul instalării unei hote deasupra plitei, respectați instrucțiunile cu distanțele corecte de montare a hotei
MONTAREA
După ce ați curățat suprafața marginilor, aplicați pe plită garnitura furnizată, așa cum se arată în figură.
Poziționați plita în deschiderea practicată în blatul de lucru, respectând dimensiunile indicate în Instrucțiuni.
NOTĂ: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite ca plita să poată fi scoasă prin
partea de sus.
Pentru a fixa plita, folosiți consolele (A) livrate împreună cu aceasta. Potriviți consolele în găurile corespunzătoare indicate de săgeată şi strângeți-le
prin intermediul șuruburilor, în funcție de grosimea blatului de lucru (consultați figurile următoare).
A
20 mm
30 mm
40 mm
20
30
40
RACORDAREA LA GAZ
• Racordați cotul (A)* sau (B)* (incluse în pachet) la țeava principală de alimentare a plitei şi intercalați șaiba (C) (inclusă
în pachet), în conformitate cu standardul EN 549.
* Folosiți cotul (A) pentru Franța şi cotul (B) pentru toate celelalte țări.
• După racordarea la alimentarea cu gaz, verificați etanșeitatea folosind apă cu săpun. Aprindeți arzătoarele şi rotiți
butoanele de la poziția de maxim
A
C
la poziția de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
C
IMPORTANT: Înainte de conectare, scoateți dopul pentru transport din gaura de cuplare a tubului de gaz al plitei
B
C
RO
DESCRIEREA PRODUSULUI
1
4
2
1. Grătare detaşabile
Simboluri
2. Arzător Auxiliar
Cerc de culoare închisă
Robinet închis
3. Arzător Semi-Rapid
Flacără mare
Deschidere maximă/debit
maxim şi aprindere electrică
Flacără mică
Deschidere minimă
sau debit redus
4. Arzător Rapid
3
5
1
5. Arzător Semi-Rapid
6. Buton de comandă pentru arzătorul Auxiliar
7. Buton de comandă pentru arzătorul Semi-Rapid
8. Buton de comandă pentru arzătorul Rapid
8
7
6
9
9. Buton de comandă pentru arzătorul Semi-Rapid
UTILIZAREA ZILNICĂ
UTILIZAREA PLITEI
Aveți grijă ca flacăra arzătorului să nu se extindă dincolo de marginea
vasului.
IMPORTANT: când plita este în uz, întreaga zonă a plitei se poate
înfierbânta.
• Pentru a aprinde un arzător, rotiți butonul corespunzător în sens antiorar până când ajunge în poziția pentru flacără maximă.
• Apăsați butonul spre panoul de comandă pentru a aprinde arzătorul.
• După aprinderea arzătorului, continuați să țineți apăsat butonul timp
de aproximativ 5-10 secunde pentru a permite funcționarea corectă a
dispozitivului.
• Acest dispozitiv de siguranță cu care este prevăzut arzătorul va
întrerupe alimentarea cu gaz a arzătorului în cazul în care flacăra
se stinge accidental (din cauza unor curenți de aer, a întreruperii
furnizării gazelor, a vărsării de lichide etc.).
• Butonul nu trebuie ținut apăsat mai mult de 15 sec. Dacă după
trecerea acestui interval arzătorul nu rămâne aprins, așteptați cel
puțin un minut înainte de a încerca să-l aprindeți din nou.
NOTĂ: în cazul în care condițiile locale specifice de distribuire a
gazelor fac ca aprinderea arzătorului să fie dificilă, este indicat să
repetați operația cu butonul rotit la poziția pentru flacără mică.
Arzătorul se poate stinge când butonul este eliberat. Acest lucru
înseamnă că dispozitivul de siguranță nu s-a încălzit suficient. În această
situație, repetați operațiile descrise mai sus.
SFATURI PRACTICE PENTRU UTILIZAREA ARZĂTOARELOR
Această plită are arzătoare cu diametre diferite. Pentru a obține rezultate
optime la folosirea arzătoarelor, vă rugăm să urmați aceste reguli:
• Utilizați oale şi cratițe cu diametrul bazei egal sau puțin mai mare
decât diametrul arzătoarelor (consultați tabelul din dreapta).
• Utilizați numai oale şi cratițe cu baza plată.
• Folosiți cantitatea corectă de apă când gătiți alimentele şi țineți oala
acoperită.
• Aveți grijă ca vasele de gătit așezate pe grătare să nu iasă în afara
marginilor plitei.
• În cazul vaselor cu bază convexă (WOK), folosiți grătarul-suport care
nu este furnizat împreună cu plita, care trebuie plasat numai pe
arzătorul cu inele de ardere multiple.
• Evitați ciocnirile accidentale cu cratițe, grile sau alte echipamente de
bucătărie.
• Nu lăsați grătare goale pe focul aprins pentru mai mult de 5 minute.
IMPORTANT: utilizarea necorespunzătoare a grătarelor poate duce
la deteriorarea plitei: nu așezați grătarele cu susul în jos şi nu le
târâți pe suprafața plitei.
Arzător
Ø Diametru Recipiente
Rapid
De la 24 la 26 cm
Semi-rapid
De la 16 la 20 cm
Auxiliari
De la 10 la 14 cm
Nu utilizați:
• Tigăi din fontă, plăci de piatră pentru gătit, oale sau cratițe din
teracotă.
• Difuzoare de căldură, de tipul plaselor metalice sau de alte tipuri.
• Două arzătoare în același timp pentru un singur vas (de ex. o oală de
fiert peşte).
REGLAREA PENTRU DIFERITE TIPURI DE GAZ
Această operație trebuie să fie efectuată de un tehnician calificat.
Dacă aparatul trebuie să funcționeze cu un tip de gaz diferit de cel
indicat pe plăcuța cu date tehnice şi pe eticheta informativă de pe partea
superioară a plitei, schimbați injectoarele. Înlăturați eticheta informativă
şi păstrați-o împreună cu manualul de instrucțiuni.
Folosiți regulatoare de presiune potrivite pentru presiunea gazului
indicată în Instrucțiuni.
• Injectorul de gaz trebuie schimbat de Serviciul de asistență tehnică
sau de un tehnician calificat.
• Injectorul care nu este furnizat împreună cu aparatul trebuie
comandat de la Serviciul de asistență tehnică.
• Reglați poziția de minim a robinetelor.
NOTĂ: când se folosește gaz petrolier lichefiat (G30/G31), șurubul
pentru reglarea debitului minim de gaz trebuie strâns cât de mult
posibil.
IMPORTANT: dacă aveți dificultăți când rotiți butoanele
arzătoarelor, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență tehnică
pentru înlocuirea robinetului arzătorului, dacă se constată că este
defect.
IMPORTANT: când se folosește alimentarea cu gaz de la butelie,
butelia sau recipientul de gaz trebuie să fie așezate în mod adecvat
(orientare verticală).
ÎNLOCUIREA INJECTOARELOR (consultați tabelul de injectoare din
Instrucțiuni)
• Scoateți grătarele (A).
• Extrageți arzătoarele (B).
• Folosind o cheie tubulară de dimensiuni corespunzătoare, deșurubați
injectorul (C) deșurubați injectorul care trebuie înlocuit .
• Înlocuiți-l cu injectorul potrivit pentru noul tip de gaz.
• Montați la loc injectorul în (D).
• Dacă aveți un arzător cu coroană multiplă, folosiți o cheie pentru a
înlocui injectorul (E).
REGLAREA POZIȚIEI DE MINIM A ROBINETELOR
Pentru a vă asigura că poziția de minim este corect reglată, scoateți
butonul şi procedați după cum urmează:
• strângeți șurubul pentru a reduce înălțimea flăcării (-);
• slăbiți șurubul pentru a mări înălțimea flăcării (+).
Reglajul trebuie efectuat cu robinetul în poziția de minim de gaz (flacără
mică) :
• Aerul primar al arzătoarelor nu trebuie să fie reglat;
• După aceasta, aprindeți arzătoarele şi rotiți butoanele de la poziția de
Înainte de a instala plita, nu uitați să montați plăcuta cu datele privind
calibrarea gazului, livrată împreună cu injectoarele, astfel încât să
acopere informațiile existente referitoare la calibrarea gazului.
maxim la poziția de minim pentru a verifica stabilitatea flăcării.
După terminarea operației de reglare, resigilați folosind ceară sau un
material echivalent.
ÎNTREȚINERE ŞI CURĂȚAREA
Deconectați de la electricitate înainte de a efectua orice operație de
întreținere.
CURĂȚAREA SUPRAFEȚE PLITEI
• Toate piesele emailate şi de sticlă trebuie curățate cu o soluție de apă
caldă şi detergent neutru.
• Suprafețele din oțel inoxidabil se pot păta din cauza apei calcaroase
sau a detergenților agresivi, dacă rămân în contact cu acestea prea
mult timp. Resturile de mâncare căzute pe suprafață (apă, sos, cafea
etc.) trebuie șterse înainte de a se usca.
• Curățați cu apă caldă şi detergent neutru, apoi uscați cu o cârpă moale
sau cu piele de căprioară. Îndepărtați resturile arse de mâncare cu
ajutorul unor produse de curățare speciale pentru suprafețe din oțel
inoxidabil.
NOTĂ: curățați otelul inoxidabil numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Nu utilizați produse abrazive sau corozive, produse pe bază de clor
sau bureți de sârmă pentru vase.
• Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
• Nu folosiți produse inflamabile.
• Nu lăsați pe plită substanțe acide sau alcaline, cum ar fi oțet, muştar,
sare, zahăr sau suc de lămâie.
CURĂȚAREA COMPONENTELOR PLITEI
• Curățați sticla şi piesele emailate numai cu o cârpă sau un burete
moale.
• Grătarele, capacele arzătoarelor şi arzătoarele pot fi scoase pentru a
fi curățate.
• Curățați-le manual, cu apă caldă şi detergent neabraziv, înlăturând
cu grijă toate resturile de mâncare şi verificând ca niciun orificiu al
arzătorului să nu fie înfundat.
• Clătiți şi uscați.
• Puneți la loc arzătoarele şi capacele arzătoarelor, în mod corect, în
locașurile respective.
• Când puneți la loc grătarele, asigurați-vă că zona pe care se așează
oalele este aliniată cu arzătorul.
• Modelele echipate cu fise pentru aprindere electrică şi cu dispozitiv
de siguranță necesită o curățare atentă a capătului fisei pentru a
asigura funcționarea corectă. Verificați frecvent aceste piese şi, dacă
este necesar, curățați-le cu o cârpă umedă. Resturile arse de mâncare
trebuie îndepărtate cu o scobitoare sau cu un ac.
NOTĂ: pentru a evita deteriorarea dispozitivului de aprindere
electrică, nu-l folosiți atunci când arzătoarele nu sunt în
locașurile lor.
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Dacă plita nu funcționează corect, înainte de a apela la Serviciul de
asistență tehnică, consultați Ghidul de remediere a defecțiunilor pentru
a stabili care este problema
1. Arzătorul nu se aprinde sau flacăra nu este uniformă
Verificați următoarele:
• Alimentarea electrică sau cu gaz să nu fie oprită şi, mai ales, robinetul
de alimentare cu gaz să fie deschis.
• Butelia de gaz (gaz lichid) să nu fie goală.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate.
• Capătul fisei să nu fie murdar.
• Toate piesele arzătorului să fie poziționate corect.
• Să nu existe curenți de aer în apropierea plitei.
2. Arzătorul nu rămâne aprins
Verificați următoarele:
• La aprinderea arzătorului, butonul să fie ținut apăsat destul timp,
astfel încât să se activeze dispozitivul de protecție.
• Orificiile arzătorului să nu fie înfundate lângă termocuplu.
• Capătul dispozitivului de siguranță să nu fie murdar.
• Reglarea debitului minim de gaz să fie corectă (consultați paragraful
respectiv).
3. Recipientele nu sunt stabile
Verificați următoarele:
• Fundul recipientului să fie perfect plat.
• Recipientul să fie centrat pe arzător.
• Grătarele să nu fie schimbate între ele sau poziționate incorect.
Dacă problema persistă şi după verificările de mai sus, luați legătura cu
cel mai apropiat Serviciu de asistență tehnică.
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă
înregistrați produsul pe www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register.
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POSTVÂNZARE:
1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor din
GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR.
2. Opriți şi puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă
defecțiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENȚIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistență, sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web www‌.‌hotpoint‌.‌eu.
RO
• numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service”
de pe plăcuta cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanție;
• adresa dumneavoastră completă;
• numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un
serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanția că se folosesc piese de schimb originale şi că reparațiile vor fi
executate corect).
Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare,
specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecțiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011401389
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising