Whirlpool | RI 260 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 260 C Manualul utilizatorului

Whirlpool RI 260 C Manualul utilizatorului
RO
INSTRUCȚIUNI PRIVIND
SIGURANȚA
Descărcați manualul cu instrucțiuni complet de pe
site-ul http:‌‌//d
‌‌ ocs.indesit.eu sau sunați la numărul
indicat pe certificatul de garanție.
Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni
privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le
putea consulta şi pe viitor.
Aceste instrucțiuni şi aparatul în sine furnizează
avertismente importante privind siguranța, care
trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu îşi
asumă nicio răspundere pentru nerespectarea
acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea
necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea
incorectă a butoanelor de comandă.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici
(0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici
(3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în
permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani şi
persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale
reduse sau fără experiență şi cunoştinţe pot folosi
acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au
fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță şi
înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace
cu aparatul. Curățarea şi întreținerea nu trebuie să fie
efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
AVERTISMENT: Aparatul şi părțile sale accesibile
se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie evitată
atingerea rezistențelor. Copiii cu vârste mai mici de
8 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat, cu
excepția cazurilor în care sunt supravegheați în
permanență.
AVERTISMENT: Dacă suprafața plitei este crăpată,
nu folosiți aparatul - risc de electrocutare.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: nu depozitați
articole pe suprafețele de gătit.
ATENŢIE: Procesul de preparare trebuie să fie
supravegheat. Un proces de preparare care durează
puțin trebuie să fie supravegheat în permanență.
AVERTISMENT: Prepararea la plită cu grăsime sau
ulei poate fi periculoasă - risc de incendiu. Nu
încercați NICIODATĂ să stingeți un incendiu folosind
apă: opriți aparatul şi apoi acoperiți flacăra, de
exemplu, cu un capac sau cu o pătură ignifugă.
Nu utilizați plita ca suprafață de lucru sau suport.
Nu amplasați articole vestimentare sau alte materiale
inflamabile lângă aparat până când nu s-au răcit
complet toate componentele acestuia - pericol de
incendiu.
UTILIZAREA PERMISĂ
ATENŢIE: aparatul nu trebuie să fie pus în
funcțiune prin intermediul unui comutator extern,
precum un temporizator, sau al unui sistem de
comandă la distanță separat.
Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în
locuințe, precum şi în alte spații, cum ar fi: bucătării
IMPORTANT: TREBUIE CITITE ŞI
RESPECTATE
destinate personalului din magazine, birouri şi alte
spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri,
moteluri, unități de cazare de tip „bed and breakfast”
şi alte spații rezidențiale.
Nu este permisă nicio altă utilizare (de ex.,
încălzirea încăperilor).
Acest aparat nu este destinat utilizării în scop
profesional. Nu utilizați aparatul afară.
INSTALARE
Manevrarea şi instalarea aparatului trebuie să fie
efectuate de două sau mai multe persoane - risc de
rănire. Folosiți mănuşi de protecție la despachetare
şi instalare - risc de tăiere.
Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de
alimentare cu apă (dacă este necesară) şi la rețeaua
de alimentare cu energie electrică, precum şi
reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.
Nu reparați şi nu înlocuiți nicio componentă a
aparatului, cu excepția cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu
lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După
despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a
fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar
probleme, contactați distribuitorul sau cel mai
apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.
Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți
de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operație de
instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la
rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de
electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul
să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de
incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul numai
atunci când instalarea a fost finalizată.
Efectuați toate operațiile de tăiere a dulapului
înainte de montarea aparatului și îndepărtați toate
așchiile de lemn și rumegușul.
În cazul în care aparatul nu este montat deasupra
unui cuptor, trebuie să fie instalat un panou
despărțitor (neinclus în dotarea aparatului) în
compartimentul de sub acesta.
AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU
ENERGIE ELECTRICĂ
Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la
rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din
priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul
unui întrerupător multipolar situat în amonte de
priză, în conformitate cu normele privind cablurile
electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate
cu standardele naționale privind siguranța electrică.
Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau
adaptoare. După finalizarea instalării, componentele
electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru
utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale
corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți
în funcțiune acest aparat dacă are cablul de ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE
aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile.
alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu Acest
Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea
funcționează corespunzător sau dacă a fost deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea,
valorificarea şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile
deteriorat sau a căzut pe jos.
locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau
În cazul în care cablul de alimentare este magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de
electrice şi electronice (DEEE).
identic de către producător, agentul său de service echipamente
Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți
sau alte persoane calificate, pentru a evita orice la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător şi
sănătății persoanelor.
pericol sau risc de electrocutare.
CURĂȚAREA ŞI ÎNTREȚINEREA
Simbolul
ELIMINAREA AMBALAJULUI
cât mai puțină apă. Prepararea fără capac va crește foarte mult consumul
de energie.
Utilizați numai oale şi cratițe cu baza plată.
de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică
că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie
AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit faptul
predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea
și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a echipamentelor electrice şi electronice.
efectua orice operație de întreținere; nu folosiți RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA
niciodată aparate de curățare cu aburi - risc de ENERGIEI
Profitați din plin de căldura reziduală a plăcii fierbinți prin oprirea
electrocutare.
aparatului cu câteva minute înainte de a termina prepararea.
Nu utilizați produse abrazive sau corozive, Baza oalei sau a cratiței trebuie să acopere placa fierbinte în întregime;
produse pe bază de clor sau bureți de sârmă pentru un recipient care este mai mic decât placa fierbinte va duce la irosirea
energiei.
vase.
Acoperiți oalele și cratițele cu capace etanșe în timpul preparării și folosiți
Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% şi este marcat cu simbolul
reciclării
.
Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului nu trebuie aruncate la
întâmplare, ci trebuie eliminate în conformitate cu normele stabilite de
autoritățile locale.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Acest aparat respectă cerințele de proiectare ecologică prevăzute de
Regulamentul european nr. 66/2014, în conformitate cu standardul
european EN 60350-2.
RO
INSTALARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Plita trebuie montată pe un blat de lucru cu o adâncime cuprinsă între 20 mm şi 50 mm.
Nu trebuie să existe nimic între plită şi cuptor (sine transversale, console etc.).
Distanța dintre suprafața inferioară a plitei vitroceramice şi dulap sau panoul separator
trebuie să fie de cel puțin 20 mm.
Dacă plita trebuie instalată lângă un corp de mobilier înalt, lăsați o distanță de cel puțin 100
min. 20 mm
mm față de marginea plitei în partea laterală a corpului de mobilier înalt.
Pentru dimensiunile de încorporare şi instalare, consultați imaginea din acest paragraf.
Trebuie menținută o distanță minimă între plită şi hota de deasupra acesteia. Vă rugăm să consultați
manualul de utilizare a hotei pentru informații suplimentare.
Montați garnitura furnizată pentru plită (cu excepția cazului în care a fost deja montată), după ce ați curățat suprafața acesteia.
Nu instalați plita în apropierea unei mașini de spălat vase sau a unei mașini de spălat rufe, pentru ca circuitele electronice să nu vină
în contact cu vaporii sau umiditatea şi să se deterioreze.
Dacă este instalat un cuptor sub plită, asigurați-vă că acesta este dotat cu un sistem de răcire. Dacă temperatura circuitelor electronice depășește
valoarea maximă permisă, plita se va opri automat; în acest caz, așteptați timp de câteva minute până când temperatura interioară a circuitelor
electronice atinge un nivel tolerabil, moment în care va fi posibilă repornirea plitei.
AMPLASAREA PLITEI
După efectuarea conexiunii la rețeaua de alimentare cu energie electrică (consultați capitolul „Conectarea la rețeaua de alimentare cu energie
electrică”), poziționați fiecare clemă de fixare în canalele aferente din părțile laterale ale plitei, după cum este indicat în imagine. Apoi, împingeți
plita în interiorul porțiunii decupate şi asigurați-vă că sticla este plană şi paralelă cu blatul de lucru. Clemele de fixare sunt proiectate pentru fiecare
tip de material al blaturilor de lucru (lemn, marmură etc.).
1
2
4x
DIMENSIUNI ŞI DISTANȚE DE RESPECTAT
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
INSTALARE STANDARD
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
Min. 70 mm
42/46 mm
0
490 +2 mm
580 mm
510 mm
INSTALARE LA NIVELUL BLATULUI
482 mm
552 mm
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Conexiunea electrică trebuie efectuată înainte de a conecta aparatul la alimentarea cu electricitate.
Instalarea trebuie efectuată de personal calificat care cunoaşte reglementările în vigoare referitoare la instalare şi siguranță. În special, instalația
trebuie efectuată în conformitate cu normele companiei locale de furnizare a energiei electrice.
Asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța cu date tehnice, situată la baza aparatului, corespunde cu tensiunea din locuința unde va fi instalat aparatul.
Împământarea aparatului este obligatorie prin lege: utilizați numai conductori (inclusiv conductorul pentru împământare) de dimensiuni corespunzătoare.
CONECTAREA LA BLOCUL DE CONEXIUNI
Pentru conexiunea electrică, folosiți un cablu de tip H05RR-F, așa cum se indică în tabelul de mai jos.
TENSIUNE DE
ALIMENTARE
CONDUCTORI
NUMĂR X DIMENSIUNE
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (numai Australia)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Aparatul trebuie conectat la sursa de alimentare cu energie prin intermediul unui întrerupător multipolar cu o distanță de minim 3 mm
între contacte.
ATENȚIE: cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite scoaterea plitei din blatul de lucru şi trebuie poziționat astfel încât
să se evite deteriorarea sau supraîncălzirea cauzată de contactul cu baza aparatului.
NOTĂ: firul galben/verde de împământare trebuie conectat la borna marcată cu simbolul
şi trebuie să fie mai lung decât celelalte fire.
• Îndepărtați aproximativ 70 mm din învelișul cablului de alimentare (B).
• Înlăturați aproximativ 10 mm din învelișul firelor. Apoi, introduceți cablul de alimentare în clema de cablu şi conectați firele la blocul de conexiuni,
așa cum se indică în diagrama de conexiuni amplasată lângă blocul de conexiuni.
• Fixați cablul de alimentare (B) cu ajutorul clemei de cablu.
• Închideți blocul de conexiuni folosind capacul (A) şi fixați-l cu șurubul din dotare.
• După ce ați executat conexiunea electrică, montați plita din partea de sus şi fixați-o de arcurile de susținere, aşa cum se indică în figură.
DESCRIEREA PRODUSULUI
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
RO
PANOUL DE COMANDĂ
C
D
F
B
A
Pornit/Oprit
B
Selectarea zonei de gătit şi a timerului
C-E
Mărirea şi reducerea nivelului de putere
D
Blocarea butoanelor
F
Activarea/dezactivarea zonei multiple
A
E
PRIMA UTILIZARE
La prima instalare, panoul de comandă efectuează o verificare
funcțională de circa 1 secundă, apoi comută automat la funcția „Blocare
butoane”.
Pentru a dezactiva funcția, apăsați şi țineți apăsat butonul “D”; se va auzi
un semnal acustic şi led-ul corespunzător se va stinge.
NOTĂ: În cazul resetării aparatului, repetați procedura descrisă mai sus.
UTILIZAREA ZILNICĂ
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA PLITEI
Pentru a porni plita, țineți apăsat butonul “A” timp de aprox. 2 secunde.
Cele 4 afișaje ale zonelor de gătit indică “0”. Dacă nu se activează nicio
zonă de gătit în decursul a 20 de secunde, plita se opreşte automat din
motive de siguranță.
ACTIVAREA ŞI REGLAREA ZONELOR DE GĂTIT
Apăsați pe unul dintre butoanele “B” care corespunde zonei de gătit pe care
doriți să o folosiți. Selectați nivelul de putere dorit cu ajutorul butoanelor
“E” sau “C”. Nivelurile de putere care pot selectate se încadrează între 1 şi
9. Apăsați simultan pe butoanele “+/−“ pentru a anula toate setările.
Dacă apăsați pe butonul “+” când ajungeți la nivelul 9, se activează funcția
„Booster” şi pe afișaj apare litera “A”.
IMPORTANT: butonul se dezactivează la 10 secunde după ce s-a selectat
nivelul de putere dorit.
Pentru a modica nivelul de putere, mai întâi apăsați din nou pe butonul de
selectare “B” apoi puteți să modificați setarea cu ajutorul butoanelor “E” sau
“C”.
ZONA MULTIPLĂ
După ce ați selectat zona dorită şi ați setat nivelul de putere (conform
descrierii din secțiunea anterioară), apăsați pe „F”: un indicator se
aprinde deasupra butonului, semnalând activarea zonei suplimentare.
Zona multiplă se poate utiliza doar dacă:
• Zona de gătit este prevăzută cu zonă multiplă;
• Nivelul de putere selectat este mai mare decât 0.
Pentru a dezactiva zona multiplă, apăsați pe butonul „B” corespunzător
zonei dorite, apoi apăsați din nou pe „F”.
TIMER
Pentru a seta funcția Timer, selectați zona de gătit dorită şi nivelul de
putere, apoi apăsați din nou pe butonul corespunzător zonei de gătit;
pe afișaj ul zonei de gătit controlate de timer se aprinde un indicator.
Indicația “00” clipește pe cele 2 afișaje. Apăsați pe butoanele “E” sau
“C” pentru a seta timpul de la 1 la 99.
IMPORTANT: după 10 secunde, pe afișajele timerului apare nivelul de
putere al celorlalte zone de gătit.
Pentru a vedea timpul de gătit rămas, apăsați de două ori pe butonul
corespunzător zonei controlate de timer.
BLOCAREA BUTOANELOR
Funcția Blocare butoane se activează ținând apăsat butonul “D” până
când deasupra butonului asociat funcției se aprinde un indicator. Funcția
Blocare butoane blochează toate celelalte funcții ale plitei, cu excepția
butonului de pornire/oprire “A”. Funcția rămâne activată chiar şi după
oprirea şi repornirea plitei şi poate fi dezactivată apăsând din nou pe
butonul “D” până când indicatorul de deasupra butonului asociat
funcției se stinge.
INDICATORUL DE CĂLDURĂ REZIDUALĂ
După oprirea zonei de gătit, indicatorul de căldură reziduală “H” rămâne
aprins sau clipește alternând cu “0”, până când temperatura plitei revine
la nivelul de siguranță.
IMPORTANT: Caracteristicile de siguranță ale plitei includ o funcție
de oprire automată. Folosirea îndelungată a aceluiași nivel de putere
determină dezactivarea automată a zonei de gătit (de exemplu, după circa
1 oră la nivelul de putere maxim, zona de gătit se dezactivează).
IMPORTANT: Pentru a evita deteriorarea permanentă a plitei:
• nu utilizați vase a căror parte inferioară nu este plată;
• nu utilizați vase metalice cu partea inferioară emailată;
• nu așezați oale/cratițe fierbinți pe panoul de comandă.
ÎNTREȚINEREA ŞI CURĂȚAREA
Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
•
•
•
•
Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.
Nu utilizați bureți abrazivi sau din sârmă deoarece aceștia pot
deteriora suprafața din sticlă.
După fiecare utilizare, curățați plita (după ce s-a răcit) pentru a
elimina depunerile şi petele cauzate de resturile de mâncare.
Zahărul şi alimentele cu un conținut ridicat de zaharuri deteriorează
plita şi trebuie să fie îndepărtate imediat.
•
•
•
•
Sarea, zahărul şi nisipul pot zgâria suprafața de sticlă.
Folosiți o lavetă moale, hârtie absorbantă pentru bucătărie sau
produse speciale pentru curățarea plitei (respectați instrucțiunile
producătorului).
Pătrunderea lichidului în zonele de gătit poate provoca deplasarea
sau vibrarea vaselor de gătit.
Uscați temeinic plita după ce o curățați.
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR
Dacă plita nu funcționează corect, înainte de a apela la Serviciul de
asistență tehnică, consultați Ghidul de remediere a defecțiunilor pentru
a stabili care este problema.
•
•
•
•
Citiți şi respectați instrucțiunile din secțiunea „Utilizarea zilnică”.
Controlați să nu fie întreruptă alimentarea cu electricitate.
Uscați bine plita după curățarea acesteia.
Dacă e selectată o zonă de coacere, iar pe afișaj apar “F” sau “ER”
urmate de un număr, contactați Serviciul de Asistență Tehnică (cu
•
•
excepția mesajului “F03” sau “ER03” care semnalează curățarea
incorectă a zonei de comandă. Pentru a rezolva problema urmați
instrucțiunile din “Întreținerea şi curățarea“ paragraf).
Dacă suprafața de gătit nu funcționează după o utilizare intensivă,
temperatura internă a suprafeței de lucru este prea ridicată. Așteptați
câteva minute până când suprafața de gătit se răcește.
Dacă problema persistă şi după verificările de mai sus, luați legătura cu cel
mai apropiat Serviciu de asistență tehnică.
SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE
Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă
înregistrați produsul pe www‌.‌indesit‌.‌com/‌register .
ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ
POSTVÂNZARE:
1. Încercați să rezolvați singuri problema, cu ajutorul recomandărilor
din GHIDUL DE REMEDIERE A DEFECȚIUNILOR.
2. Opriți şi puneți din nou în funcțiune aparatul pentru a verifica dacă
defecțiunea persistă.
DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ CHIAR ŞI DUPĂ CONTROALELE
MENŢIONATE, CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT SERVICIU DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE.
Pentru asistență, sunați la numărul de telefon specificat pe certificatul de
garanție sau urmați instrucțiunile de pe site-ul web www‌.‌indesit‌.‌com.
•
numărul de service (numărul care se găsește după cuvântul „Service”
de pe plăcuța cu date tehnice). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanție;
•
•
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon
Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm să contactați un
serviciu de asistență tehnică post-vânzare autorizat (pentru a avea
garanția că se folosesc piese de schimb originale şi că reparațiile vor fi
executate corect).
Atunci când contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare,
specificați întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecțiunii;
• tipul şi modelul exact al aparatului;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011401589
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising