Whirlpool | RI 360 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 360 C User guide

Whirlpool RI 360 C User guide
КООПСУЗДУК
НУСКАМАЛАРЫ
KY
ОКУУГА ЖАНА КѲҢҮЛ БУРУУГА МААНИЛҮҮ
Толук нускама көрсөтмөлөрүн http:‌‌//‌‌docs.indesit.eu башка тез ѳрт алуучу материалдарды
сайтында же кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн шаймандан алыс кармаңыз - өрт чыгуу
телефон номер аркылуу чалыңыз.
коркунучу бар.
Шайманды колдонордон мурда бул коопсуздук
нускамаларын окуңуз. Аларды келээрки керек
болгонго чейин сактап коюңуз.
Бардык убакытта сактоо үчүн бул нускамалар
менен шаймандын ѳзү маанилүү коопсуздук
эскертүүлѳрдү камсыз кылат. Шайман туура
эмес колдонгон же туура эмес жѳнгѳ салынган
болсо, ѳндүрүүчү бул коопсуздук нускамаларын колдонуу жѳндѳмсүздүгү боюнча
жоопкерчиликти четке кагат.
Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы) шаймандан
алыс болушу зарыл. Жаш балдар (3-8
жаштагы) кѳзѳмѳл астында болбогон учурда,
шаймандан алыс болушу керек. 8 жаштагы
жана бул жаштан ѳйдѳ балдар жана
физикалык, сезгич же акыл жѳндѳмдүүлүгү
чектелген же тажрыйбасы жана билими
жетишпеген адамдар бул шайманды кѳзѳмѳл
астында
же
коопсуздук
нускамалар
берилгенде гана колдоно алышат жана
коркунуч келерин түшүнүшү керек. Балдар
шайман менен ойнобошу зарыл. Кѳзѳмѳл
жок балдар тарабынан тазалоо же колдонуу
боюнча тейлѳѳ жүргүзүлбѳшү керек.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман жана анын
жеткиликтүү бөлүктөрү колдонуу учурунда
ысыйт. Ысыган элементтерге тийбөө үчүн
сактык сакталышы керек. Үзгүлтүктүзсүз
кароо болбосо, 8 жаштан ылдый балдарды
андан алыс кармаш керек.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Эгерде конфорканын
бети жаракка кеткен болсо, шайманды
колдонбогула - токко урунуу коркунучу бар.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Өрт чыгуу коркунуч:
нерселерди бышыруу аянттын үстүндө
сактабагыла.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тамак-ашты даярдоо
учурунда көзөлдөө болуш керек. Кыска
мөөнөөтүү тамаш-ашты даярдоо учуру
үзгүлтүксүз көзөмөлдө болуш керек.
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Көзөлмөлдөөсүз тамакашты даярдоо учурунда конфорканын
үстүндө май жана малдын майы болсо
коркунучтуу - өрт чыгуу коркунучу бар. Өрттү
ЭЧ КАЧАН суу менен өчүрбөгүлө: бирок
шайманды өчүргүлө жана өрттүн үстүн
жапкыла, мисалы капкак же болбосо өрткө
туруштук берген жууркан менен.
Конфорканыны иштөө бет же колдоо
катары колдонбогула. Бардык компоненттер
толугу менен муздагыча, кийимдерди же
УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман тышкы өчүрүү
тутумдар, таймер же ѳзүнчѳ пульт тутум
сыяктуулар менен башкарууга жасалган
эмес.
Шайман үйдүн ичинде жана ушул сыяктуу
тѳмѳнкүлѳргѳ колдонууга жасалган: дүкөндөрдүн,
кеңселердин жана башка жумуш чөйрөлөрдүн
ичинде кызматкерлерге арналган ашкана
аймактарында; чарба үйлөрүндө; кардарлар
аркылуу мейманкаларда, мотельдерде жана
башка турак жай чөйрөлөрүндө.
Мындан башка максатта колдонууга
уруксат берилбейт (мисалы: бѳлмѳлѳрдү
жылытууга).
Бул шайман, профессионалдык колдонууга
эмес. Шайманды эшикте колдонбоуз.
ОРНОТУУ
Шайман эки же кѳп адамдар тарабынан
кѳтѳрүлүшү жана орнотулушу зарыл - жаракат
алуу коркунучу. Таңгактан чыгарууга жана
орнотуу үчүн, коргоочу кол каптарын
колдонуңузl - кесип кетүү коркунучу бар.
Орнотуу, суу менен камсыздоону кошуу
менен (эгер болсо), электрикалык туташууларды,
жана оңдоолор, тажрыйбалуу техник тарабынан
өткөрүлүшү
керек.
Колдонуучунун
колдонмосунда кѳрсѳтүлгѳндү эске албастан
шаймандын бир да бѳлүгүн оңдоого жана
алмаштырууга болбойт. Балдарды, орнотулган
жерден алыс кармаңыз. Шаймандын таңгагын
чечкенде ташып жеткирүү учурунда ага зыян
келтирилбегендигине ынаныңыз. Кѳйгѳйлѳр
бар болсо сатуучуга же сизге жакын жайгашкан
Сатып алгандан кийинки тейлѳѳ кызматына
кайрылыңыз. Орнотулгандан кийин, таңгактоону
жок кылуу (пластик, стирол пенопластынын
бөлүктөрү, ж.б.) балдардан алыс кармалышы
керек - муунуу коркунучу бар. Орнотуу иштерин
жүргүзгѳнгѳ чейин шайман электр тогунан
ажыратылышы зарыл - токкто урунуу коркунучу
бар. Орнотуу иштеринин жүрүшүндѳ шайман
электр кабелине зыян келтирилбегендигин
ырастаңыз - токко урунуу коркунучу бар.
Орнотуу толугу менен бүткѳндѳн кийин гана
шайманды кошуңуз.
Шайманды эмерекке орноштуруудан мурда
бардык отсектин кесүү иштерин аткарыңыз
жана бардык жыгач кырындыларын жана
жыгач таарындысын алып салыңыз.
Эгерде
шайман
мештин
үстүндө
орнотулган эмес болсо, бөлгүч панельди
(камсыздалбаган) шаймандын
бөлүгүндө орнотуш керек.
астындагы ЭНЕРГИЯ ҮНѲМДѲѲ БОЮНЧА КЕҢЕШТЕР
ЭЛЕКТРИКАЛЫК ЭСКЕРТҮҮЛӨР
Тарелканын калдык ысыгын бардыгын колдонууга аны
бышырууну бүтүрүүдөн бир нече мүнөттөн мурда өчүргүлө.
Идиштин түбү ысык тарелканын үстүн бардыгын жабыш керек;
ысык тарелкадан кишине контейнер энергияны жоголушуна
алып келет.
Бышыруу убагында идиштин үстүн тыгыз жапкан капкактарды
колдонгула жана мүмкүн болушунча азыраак сууну колдонгула.
Капкаксыз бышыруу энергиянын сарптоосунун көбөйтөт.
Жалаң жалпак түптү идиштерди жана мискейлерди колдонуңуз.
Эгер шаймандын штепсель вилкасы
жеткиликтүү болсо электр тогунан сууруп
алуу, же улуттук коопсуздук стандарттарына
ылайык айры тешиктин үстүндө орнотулган
жеткиликтүү көп полярдык которгучту ШАЙКЕШТИКТИ ЖАРЫЯЛОО
колдонуу менен ажыратуу зарыл жана Бул шайман N. 66/2014 европалык эрежелердин эко дизайн
талаптарына жооп берет, EN 60350-2 европалык стандарттарга
шайман жердетилиши керек.
ылайык.
Узарткыч кабелин, тармак чыгаруу
вилкаларын же адаптерлерди колдонбоңуз.
Электрдик түзүүчүлѳр орнотулгандан кийин
колдонуучуларга
жеткиликтүү
болбошу
зарыл. Шайманды, сиз суу болсоңуз же
жылаң аяк болсоңуз колдонбоңуз. Эгерде
кубаттуулук шнуруна же вилкасына зыян
келтирилсе, тийиштүү иштебесе, же жабдууга
зыян келтирилсе же түшүп кетсе, шайманды
иштетпеңиз.
Эгерде электр кабель бузулган болсо,
зыян келтирүүнү алдын алууга аны өндүрүүчү,
анын тейлөө агент же квалификациясы бар
адамдар тарабынан алмаштырылышы керек
- токко уруну коркунучу бар.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Тейлөө иш-аракеттерин
аткаруудан мурун, шаймандын өчүрүлгөнүн
жана электр туташуусунан ажыратылганын
тактаңыз; Буу менен тазалоочу шаймандарын
эч качан колдонбоңуз - токко урунуу коркунучу
бар.
Абразивдүү же коррозия берген өнүмдөрдү,
курамында хлорин бар тазалагычтарды же
кыргычтарды колдонбогула.
ТАҢГАКТАЛГАН МАТЕРИАЛДАРДЫ
ЖАЙГАШТЫРУУ
Таңгакталган материалдар 100%га кайра иштетүүлүүчү болуп
саналат жана кайра иштетүү
символу менен белгиленет.
Ошондуктан таңгактын ар бир бѳлүгү жоопкерчилик менен жана
таштанды чыгарууну жѳнгѳ салуучу жергиликтүү коопсуздук
эрежелерине толук ылайык чыгарылышы керек.
УЙДӨ КОЛДОНУЛГАН ШАЙМАНДАРДЫ ЖОК
КЫЛУУ
Бул шайман кайра иштетүүчү же кайра колдонуучу
материалдардан жасалды. Аны жергиликтүү таштанды чыгаруу
эрежелерине ылайык чыгаруу керек. Электрдик турмуштиричилик техникаларын колдонуу, калыбына келтирүү жана
кайра иштетүү боюнча кеңири маалымат алуу үчүн тийиштүү
жергиликтүү бийликке, турмуш-тиричилик техникаларын
ѳндүрүү жана таштандылары чыгаруу кызматына же шайман
сатып алган дүкѳнгѳ кайрылыңыз. Бул шайман 2012/19/EU
Еврокомиссиянын иштен чыккан электрдик жана электрондук
шаймандарды иштетүү (ИЭЭЖИ) кѳрсѳтмѳсүнѳ ылайык
белгиленди.
Өңумдү туура жок кылуу менен колдонуучу айлана-чөйрөгө терс
таасирин жана адамдардын ден соолугун сактоого салым кошот.
Өнүмдөгү символ же кошо жиберилүүчү документтер бул үй
таштандыларды катары каралбастан, иштен чыккан электрдик
жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча
тийиштүү чогултуу борбору катары каралгандыгын кѳрсѳтүп
турат.
KY
ОРНОТУУ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Бышыруу түздүгү жумуш түздүгүнүн ичине 20 мм жана 50 мм тереңдикте орнотулушу керек.
Бышыруу аянттын жана мештин ортосунда эч нерсе болбош керек (туурасынан
кеткен тактайчалар, скобалар, жана башкалар).
Айнек керамикалык конфорканын төмөнкү беттин жана идиш шкафтын же бөлгүч
панелдин ортосундагы аралык жок дегенде 20 мм болуш керек.
min. 20 mm
Эгерде бышыруу аянтты колонна түзүмдүн жанына орнотуш керек болсо, бышыруу
аянттын четинен жана колонна түзүмдүн аралыгын жок дегенде 100 мм кылыш керек.
Орнотуу өлчөмдөрүн жана орнотуу нускамалары үчүн бул параграфтагы сүрөттү караңыз.
Конфорканын жана анын үстүндөгү тутумдун ортосундагы минималдуу аралыкты сактаңыз. Көбүрөөк маалымат алууга тутумдун
колдонуу колдонмосун караңыз.
Бышыруу аянтына тыгыздоону орноткула (ал мурда орнотулган болбосо), анын бетин тазалоодон кийин.
Электр чынжырлар буу же ным менен байланышпаш үчүн бышыруу аянты идиш жуучу же болбосо кир жуучу машинанын
үстүнө орнотпоңүз, анткени буу же ным чынжырларды бузушу мүмкүн.
Эгерде меш бышыруу аянттын астында орнотулса, ал муздатуу система менен жабдылганын камсыздагыла. Эгерде электр
чынжырлардагы максималдуу уруксат берилген температурасынан ашса, бышыруу аянт автоматтык түрдө өзү өчөт; бул учурда,
электр чынжырлардагы ички температурасы белгилүү чекке келмеинче бир нече мүнөт күткүлө, ал конфорканы кайра күйгүзүүгө
мүмкүн болгон чекитине келишинче.
КОНФОРКАНЫ ЖАЙГАШТЫРУУ
Электрикалык туташтыруудан кийин («Электрикалык туташтыруу» бөлүмүн караңыз) ар бир бекитүү клипсаны сүрөттө көрсөтүлгөндөй
конфорканын капталындагы атайын жерлерге бекитиңиз. Андан кийин конфорканы кесилген тешикке түртүп, айнек тегиз жана иштөө
бетине параллелдүү турганын текшериңиз. Бекитүү клипсалар ар кандай иштөө бет материалына (жыгач, мрамор жана башкалар)
арналып, жасалган.
1
2
4x
ӨЛЧӨМДӨР ЖАНА АРАЛЫКТАР КАРАЛЫШЫ КЕРЕК
i
L
мин. 40 см
мин.10 см
мин. 7 см
580 X 510 мм
СТАНДАРТТЫК ОРНОТУУ
0
560 +2 мм
R = Мин. 6,5 мм
Макс. 8 мм
Мин. 20 мм
42/46 мм
Мин. 70 мм
0
490 +2 мм
580 мм
510 мм
ИЧИНЕ КИРГИЗИЛИП ОРНОТУУ
482 мм
R = 11,5 мм
552 мм
0
583 +2 мм
Мин. 70 мм
R = Мин. 6,5 мм
0
0
513 +2 мм
0
560+2
мм
490+2 мм
6 мм
ЭЛЕКТР ТУТАШУУСУ
Шайманды электр камсыздоого туташтыруудан мурда, электр байланыштарды жасаш керек.
Учурдагы коопсуздук жана орнотуу эрежелерин билген квалификациясы бар персонал орнотуу иштерин жүргүзүш керек. Өзгөчө,
орнотууну жергиликтүү электр камсыздоо компаниянын эрежелерине ылайык өткөрүш керек.
Шаймандын астында дайындар панелинде техникалык спецификация маалыматтында көрсөтүлгөн чыңалуусу үйдөгү чыӊалуусу
менен бирдей болуш керек.
Эрежелер шаймандын жердетилишин талап кылат: тиешелүү өлчөмдөгү өткөргүчтөрдү гана колдонгула (жерге туташтыруучу
өткөргүчү менен кошо).
КЛЕММАГА ТУТАШУУ
Электрге туташтыруу үчүн төмөнкү таблицада көрсөтүлгөн H05RR-F кабелди колдонуңуз.
ЧЫҢАЛУУ
ӨТКӨРГҮЧТӨР
НОМУРУ ЖАНА ӨЛЧӨМҮ
220-240V ~ +
3 x 4 мм2
230-240V ~ +
3 x 4 мм2 (Австралияга гана)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 мм2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 мм2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 мм2
B
A
Шайманды электр камсыздоого бардык полярдуу өчургүч менен туташтырыңыз. Өчүргүчтүн контактар аралыгы минимум 3
мм болуш керек.
КӨҢҮЛ БУРГУЛА: кубаттуулук камсыздоо кабели бышыруу аянтын иштөө бетинен алып салууга жетишерлүү узун болуш керек жана
ал зыян келтирүүдөн алдын алууга же базасы менен контрактта болуп өтө ысып кетүүнү алдын алгандай коюлуш керек.
ЭСКЕРТҮҮ: сары/жашыл жер кабели
белгиси бар клеммага туташтырылыш керек жана башка кабельдерден узунураак болуш
керек.
• Кубаттуулук камсыздоо кабельден болжолу 70 мм сыртын алып салгыла (B).
• Болжолу зымдын кабыгын 10 мм алып салгыла. Андан кийин электр кабельди кабель кыстыргычка салгыла жана зымдарды
туташтыруу диаграммада көрсөтүлгөндөй клеммалар блогуна туташтыргыла.
• Кабель кыстыргычты колдонуп кубаттуулукту камсыздоо кабельди (B) бекиткиле.
• Клеммаларды жапкыч (A) менен жапкыла жана берилген бурамалар менен бекиткиле.
• Электр туташтыруулардан кийин, конфорканы үстүнө орноткула жана аны колдоо пружиналарга сүрөттө көрсөтүлгөндөй орноткула.
ӨНҮМДҮН СҮРӨТТӨЛҮШҮ
180 мм
210/280 мм
145 мм
KY
БАШКАРУУ ПАНЕЛИ
C
A
Күйгүзү/Өчүрү
B
Бышыруу зонаны жана таймерди
тандоо
C-E
Ысыктыкты көбөйтүү жана азайтуу
жөндөө
D
Баскычка бөгөт коюу
F
Көп зонаны Күйгүзүү/Өчүрүү
D
F
B
A
E
БИРИНЧИ ЖОЛУ КОЛДОНУУ
Биринчи жолу орнотуп жатканда, контролдоо панели функционалдуу
текшерүүнү болжолу 1 секундага өткөрөт, андан кийин ал автоматтык
түрдө "Key lock" фукнцияны күйгүзөт.
Функцияны өчүрүүгө, “D” баскычты баскыла жана кармап тургула;
акустикалык белги угулат жана тиешелүү жарык өчөт.
ЭСКЕРТҮҮ: Эгерде кайра орнотуу болсо, өйдөдө көрсөтүлгөн
процедураны кайталагыла.
КҮНДѲЛҮК КОЛДОНУУ
КОНФОРКАНЫ КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ
Конфорканы күйгүзүүгө, “A” баскычын болжолу 2 секундага басып
тургула. 4 бышыруу зона “0” көрсөтөт. Эгерде 20 секунданын ичинде
эч кандай бышыруу зона иштетилбесе, конфорка коопсуздук чара
катары өзү автоматтык түрдө өчүп калат.
КҮЙГҮЗҮҮ ЖАНА ТАМАК-АШ ДАЯРДОО ЗОНАЛАРЫН ЖӨНДӨӨ
“B” бышыруу зонанын баскычтарын бирин баскыла. “E” же “C”
баскычтар аркылуу керектүү ысыктыктын жөндөөсун тандагыла.
Башка тандалатурган бышыруу жөндөөлөр 1ден 9га чейин болот.
Бардык жөндөөлөрдү жокко чыгарууга +/− баскычтарын бир
убакытта баскыла.
“+” баскычты 9 деңгээлге жеткенде басканда, “Кубаттоо” функциясы
күйгүзүлөт жана дисплейде “A” деген тамга пайда болот.
МААНИЛҮҮ: контролдоо ысыктыктын жөндөөсү тандалгандан
кийин 10 секундадан кийин өчөт.
Ысыктыктын жөндөөсүн өзгөртүүгө, биринчиден “B” тандоо баскычты
кайра баскыла, андан кийин жөндөөнү өзгөртүүгө өткүлө, ага “E” же
“C” баскычтарын колдонгула.
КӨП ЗОНАСЫ
Керектүү зонаны тандагандан кийин жана деңгээлди койгондон кийин
(мурдагы бөлүмдө сүрөттөлгөндөй) “F” баскыла: баскычтын үстүндөгү
көрсөткүч күйөт, кошумча зона күйгүзүлөт.
Көп зонаны жалаң гана төмөнкү учурларда колдонсо болот:
• Бышыруу зонада көп зона бар болсо;
• Тандалган кубаттуулук деңгээл 0 көп болсо.
Көп зонаны өчүрүүгө, керектүү зонадагы “B” баскычын баскыла,
андан кийин “F” баскычын кайра баскыла.
ТАЙМЕР
Таймер функциясын жөндөөгө, керектүү бышыруу зонаны жана
кубаттуулук жөндөөнү тандагыла андан кийин бышыруу зонанын
баскычын кайра баскыла жана таймер менен контролдонгон
бышыруу зонанын дисплейинде жарык чекит пайда болот. “00” деген
билдирүү 2 дисплейде өчүп күйүп турат. “C” же “E” баскычтарын
басып 1ден 99га чейин убакытты койгула.
МААНИЛҮҮ: 10 секундадан кийин таймердин дисплейи башка
бышыруу зоналардын кубаттуулук жөндөөсун көрсөтөт.
Калган бышыруу убакытты көрүүгө, таймер менен контролдонгон
бышыруу зонанын баскычын эки жолу баскыла.
KEY LOCK
Key lock функциясын “D” баскычын басып туруп күйгүзүлөт, функция
баскычтын үстүндө жарык чекит күйгөнгө чейин. Баскычты бөгөттө
функциясы конфорканын бардык функциялардын бөгөттөйт, Күйгүзүү/
Өчүрүү “A” баскычынан тышкары. Функция конфорка өчүрүлгөндөн
кийин деле күйгөн бойдон калып турат жана “D” баскычын кайра
басып аны өчүрсө болот, функция баскычтын үстүндөгү жарык чекит
өчкөнгө чейин.
КАЛДЫК ЖЫЛУУЛУК ИНДИКАТОРУ
Бышыруу зона өчүп турганда, “H” калдык жылуулук индикатору күйгөн
бойдон же “0” менен коштолуп өчүп күйүп турат, ал конфорканын
температурасы коопсуз деңгээлге келгенге чейин күйгөн бойдон
калат.
МААНИЛҮҮ: Конфорканын коопсуздугу автоматтык функцияны
өчүрүүсүн камтыйт. Бир ысыктык жөндөөнү көпкө колдонулса
бышыруу зонанын автоматтык өчүрүүсү өткөрүлөт (мисалы,
болжолу 1 саат максималдуу ысыктык жөндөөсү иштеп жатканда,
бышыруу зона өчүрүлөт).
МААНИЛҮҮ: Конфорканы бузуп алууну алдын алууга:
•
•
•
түбү түз болбогон идиштерди колдонбоңуз;
эмаль түбү менен темир идиштерди колдонбоңуз;
ысык идиштерди контролдоо панелинин үстүнө койбоңуз.
ТАЗАЛОО ЖАНА КАРМОО
Электр жарыгы жабдуу ажыратылсын.
•
•
•
•
Буу тазалоо шаймандарын колдонбоңуз.
Кесек чүпүрөктөрду же болбосо темир тазалоочу губка колдонбоңуз
анткени алар айнекке зыян келтириши мүмкүн.
Ар дайым колдонуп бүткөндөн кийин, конфорканы тазалаңыз (ал
муздаганда) тамак-аштын калдыктарын жана тактарды кетириңиз.
Шекер же болбосо курамында көп шекери бар тамак-аш конфоркага
зыян келтириши мүмкүн жана ал дароо тазаланыш керек.
•
•
•
•
Туз, шекер жана кум айнек үстүн чийиши мүмкүн.
Жумшак чүпүрөктү, суу соргон ашкана кагазын же болбосо конкретүү
конфорка тазалагычты колдонуңуз (Өндүрүүчүнүн нускамаларын
аткарыңыз).
Бышыруу зонага суюктук төгүлсө ал идишти жылып кетүү же
вибрациялоогө себеп болушу мүмкүн.
Конфорканы жуугандан кийин толук кургаткыла.
БУЗУКТУКТАРДЫ ТАБУУ
Эгер конфорка туура эмес иштесе, саткандан кийин тейлөө
кызматына чалуудан мурда, Бузуктарды оңдоо нускамасын
көйгөйдү аныктоо үчүн кайрылыңыз.
•
•
•
•
маалымдагыла (“F03” же “ER03” билдирүүдөн тышкары ал
контролдоо аянты туура эмес тазаланганын билдирет. "Тазалоо
жана кармоо" параграфында берилген нускамаларды аткарып
көйгөйдү чечкиле.
Эгерде конфорка көпкө колдонгондон кийин күйгүзүлбөсө,
конфорканын ички температурасы өтө жогору. Конфорка
муздаганга чейин бир нече мүнөт күткүлө.
“Күндѳлүк колдонуу“ бөлүмүнөн нускамаларды окуңуз жана
•
Эгерде бышыруу зона тандалган болсо жана “F” же “ER”
дисплейде сан менен коштолуп пайда болсо, Саткандан
кийин тейлөө кызмат менен байланышкыла жана аларды
Эгерде жогоруда аталып чыкан текшерүүлөрдөн кийин бузуктук
жоюлбаса жакынкы Сатуудан кийинки тейлөөгө кайрылыңыз.
аткарыңыз.
Электр камсыздоо өчүрүрбөгөнүн текшергиле.
Конфорканы жуугандан кийин толук кургаткыла.
САТКАНДАН КИЙИНКИ КЫЗМАТЫ
Толугураак жардам жана көмөк алыш үчүн шаймаңызды www.
indesit.‌eu/register вебсайтында каттодон өткөрүңүз.
•
кызмат номери (техникалык маалыматтар тактасындагы Кызмат
деген сөздөн кийинки номер). Тейлөө номери ошондой эле
кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн;
•
•
сиздин толук дарегиңиз;
сиздин телефон номериңиз.
САТУУДАН КИЙИНКИ ТЕЙЛӨӨГӨ ЧАЛУУДАН МУРДА:
1. БУЗУКТУКТУ ЖОЮУ ҮЧҮН НУСКАМАДА берилген сунуштардын
жардамы менен көйгөйдү өз алдынча чече алаарыңызды көрүңүз.
2. Бузуктук жоюлганын көрүү үчүн шайманды өчүрүп кайра
иштетиңиз.
ЭГЕРДЕ ЖОГОРУДА АТАЛЫП ЧЫККАН ТЕКШЕРҮҮЛӨРДӨН
КИЙИН БУЗУКТУК ЖОЮЛБАСА, ЖАКЫНКЫ САТУУДАН КИЙИНКИ
ТЕЙЛӨӨГӨ КАЙРЫЛЫҢЫЗ.
Жардам алуу үчүн, кепилдик буклетинде көрсөтүлгөн номерге
чалыңыз же вебсайттагы нускамаларды аткарыңыз www‌.indesit‌.‌eu.
Эгер оңдоо талап кылынса, ыйгарым укуктуу Сатуудан кийинки
тейлөө менен байланышыңыз (түпнуска камылган бөлүктөр
колдонулаарына жана оңдоо туура аткарыларына кепилденүү үчүн).
Биздин Сатып алгандан кийин тейлөө кызматына кайрылганданда
ар дайым төмөнкүлөрдү тактаңыз:
• бузуктуктун кыскача сүрөттөмөсүн;
• шаймандын түрүн жана анык моделин;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011408040
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising