Whirlpool | SI4 1 W.1 | Use and care guide | Whirlpool SI4 1 W.1 Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool SI4 1 W.1 Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
www.indesit.com/register
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.indesit.com/register
RĀDĪTĀJS
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Drošības norādījumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Izstrādājuma apraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vadības panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ledusskapja gaismiņa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Plaukti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Durvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kā lietot ierīci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pirmā lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ledusskapja nodalījums un pārtikas uzglabāšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kā uzglabāt svaigus pārtikas produktus un dzērienus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Funkcionālas skaņas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tīrīšana un apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pēcpārdošanas apkalpošanas dienests. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
LV
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos drošības
norādījumus.
Saglabājiet
šos
norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas
vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.
Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā
attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek
nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem
traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var
lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas
par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos
riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu
un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju
slēdža ierīci, kā taimeri vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un
tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonā
veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku
saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un
citās līdzīga tipa apmešanās vietās.
Šī ierīce nav paredzēta profesionāliem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir speciāli paredzēta
sadzīves tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai vietās, kur
istabas temperatūra ir turpmāk norādītajā amplitūdā
atbilstoši klimata klasei, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Ierīce var darboties nepareizi, ja tā ir
ilgstoši atstāta vidē, kuras temperatūra ir ārpus
norādītās amplitūdas.
Klimata klases vides temp. (°C)
SN: No 10 līdz 32 °C;
N: No 16 līdz 32 °C
ST: No 16 līdz 38 °C;
T: No 16 līdz 43 °C
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja kontūrā ir R600a
(ogļūdeņradis). Ierīces ar izobutānu (R600a):
izobutāns ir dabīga gāze, kas neietekmē apkārtējo
vidi, bet ir uzliesmojoša. Tāpēc pārliecinieties, vai
dzesētāja kontūra caurules nav bojātas, it īpaši pirms
dzesētāja kontūra iztukšošanas.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet ierīces dzesēšanas
kontūra caurules.
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, lai ventilācijas lūkas
ierīces korpusā vai iebūvētajā struktūrā nebūtu
nosprostotas.
NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
BRĪDINĀJUMS! Lai paātrinātu atkausēšanu,
neizmantojiet mehāniskus, elektriskus vai ķīmiskus
līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet un nenovietojiet
elektroierīces šīs ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši
atļāvis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS! Ledus gatavotāji un/vai ūdens
dozatori, kas nav tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir
jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni.
BRĪDINĀJUMS!
Automātiskajiem
ledus
gatavotājiem un/vai ūdens dozatoriem jābūt
savienotiem ar ūdens padevi, kas piegādā tikai
dzeramo ūdeni ar spiedienu no 0,17 līdz 0,81 MPa
(1,7 un 8,1 bāri).
Neglabājiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas,
piemēram, aerosolu konteinerus ar ugunsnedrošu
propelantu.
Nenorijiet ledus paku saturu (nav toksisks; dažos
modeļos). Neēdiet ledus kubiņus vai ledu uz
kociņiem tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas, jo
tādējādi var gūt apsaldējumus.
Izstrādājumos, kuros ir paredzēts izmantot gaisa
filtru, kas pieejams ventilatora pārsega iekšpusē,
filtram vienmēr jāatrodas vietā, kad darbojas
ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā neglabājiet stikla
konteinerus ar šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja iekļauts) ar pārtikas
precēm. Pēc pārtikas novietošanas pārbaudiet, vai
nodalījumu, it īpaši saldētavas, durtiņas aizveras
pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu izmantojiet tikai svaigas
pārtikas uzglabāšanai, bet saldētavas nodalījumu —
tikai saldētas pārtikas uzglabāšanai, svaigas pārtikas
saldēšanai un ledus kubiņu gatavošanai.
Izvairieties no neiesaiņotas pārtikas uzglabāšanas
tiešā saskarē ar ledusskapja vai saldētavas
nodalījumu iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie nodalījumi (svaigo
produktu nodalījums, nulles grādu kārba u. c.). Ja
konkrētā izstrādājuma bukletā nav norādīts, tos var
izņemt, saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.
C-pentānu izmanto kā pūšanas vielu izolācijas
putās, un tā ir uzliesmojoša gāze.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz
diviem cilvēkiem - pastāv savainojumu risks.
Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un
uzstādīšanas darbos - pastāv risks sagriezties.
Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir)
un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu
drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un
3
Veselības un drošības instrukcija
nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši
norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem
būt tuvumā ierīces montāžas vietā. Pēc ierīces
izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā
tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar
izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkopes
centru. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma
materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.)
bērniem nepieejamā vietā - pastāv nosmakšanas
risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai
no elektrotīkla - pastāv elektriskā trieciena risks.
Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu
barošanas kabeli - pastāv aizdegšanās un strāvas
trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža
ir pabeigta.
Uzmanieties, lai ierīces pārvietošanas laikā
nesabojātu grīdu (piemēram, parketu). Uzstādiet un
nolīmeņojiet ierīci uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota iekārtas izmēram un
lietošanas veidam. Pārliecinieties, vai tā neatrodas
tuvumā siltuma avotam un vai visas četras kājiņas ir
stabilas un saskaras ar grīdu, nepieciešamības
gadījumā pieregulējiet tās un ar līmeņrādi
pārbaudiet ierīces līmeņojumu. Pirms ierīces
ieslēgšanas pagaidiet vismaz divas stundas, lai
pārliecinātos, vai dzesēšanas kontūrs darbojas
efektīvi.
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju,
atstājiet brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās. Lai
izvairītos no saskarsmes ar karstām virsmām,
attālumam no ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās
jābūt vismaz 50 mm. Šī attāluma samazināšana
palielinās izstrādājuma elektrības patēriņu.
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no nestabilitātes
riska, ierīces novietošana vai nostiprināšana ir jāveic
saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Aizliegts novietot
dzesētāju vietā, kur gāzes plīts metāla šļūtene,
metāla gāzes vai ūdens caurules vai elektrības vadi
saskaras ar dzesētāja aizmugures sienu
(kondensatora spirāli).
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas
padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts
pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas
noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši
valsts elektrības drošības standartiem.
Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu
kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces
uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas daļas nedrīkst
būt pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām
vai basām kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās
4
strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas
pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi nomesta.
Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar
identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas
dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai,
lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms apkopes
darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no
strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks;
nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu – strāvas
trieciena risks.
Neizmantojiet abrazīvus vai raupjus tīrīšanas
līdzekļus, piemēram, stikla tīrīšanas līdzekļus,
uzliesmojošus
šķidrumus,
tīrāmos
vaskus,
koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai
tīrāmos līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas produkti,
plastmasas daļu, ierīces iekšpuses un starpliku
tīrīšanai. Neizmantojiet papīra dvieļus, tīrāmos
sūkļus vai citus raupjus tīrīšanas līdzekļus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem
materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču
apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes,
pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs
ierīces pareizu utilizāciju, jūs varat novērst iespējamo negatīvo vides un
cilvēka veselības apdraudējumu.
simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem
norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod
pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā telpā, pietiekami tālu no jebkura
siltuma avota (piemēram, radiatora vai plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai. Ja nepieciešams, izmantojiet izolējošu
plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu, izpildiet uzstādīšanas
norādījumus. Nepietiekama ventilācija izstrādājuma aizmugurē palielina
enerģijas patēriņu un samazina dzesēšanas efektivitāti.
Bieža durvju atvēršana var palielināt enerģijas patēriņu.
Ierīces iekšējo temperatūru un enerģijas patēriņu var ietekmēt arī istabas
temperatūra, kā arī ierīces novietojums. Iestatot temperatūru, jāņem vērā
šie faktori.
Samaziniet durvju atvēršanu līdz minimumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Sasaldēto
produktu zemā temperatūra atdzesē pārtiku ledusskapī. Siltiem ēdieniem
un dzērieniem pirms ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī neietekmē energoefektivitāti. Produkti
jānovieto plauktos tā, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (pārtika
nedrīkst savstarpēji saskarties, turklāt jāsaglabā atstatums starp pārtiku
un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu var palielināt izņemot grozus un
sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds ir).
Neuztraucieties par trokšņiem, ko rada kompresors, šī izstrādājuma Īsajā
pamācībā tie ir raksturoti kā normāli trokšņi.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
9
4
3
X
X
1. Ventilators*
2. Vadības panelis/apgaismojuma
vienība
3. Pudeļu statīvs *
4. Zonas plaukti
5. Datu plāksnīte ar rūpniecisko
nosaukumu
6. Augļu un dārzeņu atvilktne*
7. Komplekts durvju atvēršanas
virziena maiņai
8. Pudeļu turētājs*
9. Durvju plaukti
10. Durvju blīvējums
8
5
6
7
10
VADĪBAS PANELIS
1.
1. Termostata vadības slēdža atzīme
2. Saldētavas un ledusskapja
nodalījuma temperatūra
3. LED spuldze
2.
3.
LEDUSSKAPJA
NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Šo ledusskapi iespējams ieslēgt ar termostata slēdzi, kas
atrodas ledusskapja nodalījuma iekšpusē.
Abu nodalījumu temperatūru regulē, griežot termostata
vadības slēdzi.
Termostats iestatīs uz 1/2: minimāla dzesēšanas
intensitāte
Termostats iestatīs uz 3-5: vidēja dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīs uz 6/7: maksimāla dzesēšanas
intensitāte
Termostats iestatīs uz : dzesēšana nenotiek, gaisma ir
izslēgta
Iestatot termostata slēdzi uz , ierīce tiek izslēgta.
•
•
* Tikai atsevišķiem modeļiem.
5
Lietošanas un apkopes instrukcija
LEDUSSKAPJA GAISMIŅA
Ledusskapja iekšējā nodalījuma apgaismojuma sistēmā
tiek izmantotas LED spuldzes, kas nodrošina labāku
apgaismojumu nekā tradicionālās gaismas spuldzes, kā arī ļoti
zemu enerģijas patēriņu.
Ja nepieciešams veikt nomaiņu, sazinieties ar pilnvarotu
tehniskās palīdzības dienestu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad
ledusskapja durvis tiek atvērtas.
PLAUKTI
Var izņemt visas atvilktnes, durvju plauktus un plauktus.
DURVIS
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA
6
Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. Ja šo darbību veic
pēcpārdošanas apkalpošanas centrs, uz to neattiecas garantija.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
KĀ LIETOT IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANA
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas,
pirms pievienojat ierīci strāvas padevei.
Pievienojiet ierīci strāvas padevei un pagrieziet termostata
slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.
Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu
sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā
uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo
aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra
iepakojumā.
LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS UN PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
Ledusskapja nodalījumā var uzglabāt svaigu pārtiku un
dzērienus. Ledusskapja nodalījums tiek atkausēts pilnīgi
automātiski. Ja uz nodalījuma iekšējās aizmugures sienas
reizēm redzami ūdens pilieni, tā ir automātiskās atkausēšanas
posma pazīme. Atkausēšanas ūdens tiek aizvadīts uz drenu
un pēc tam savākts konteinerā, kur tas iztvaiko.
Piezīme: vides temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ierīces
novietojums var ietekmēt abu nodalījumu iekšējo temperatūru.
Iestatiet temperatūru atbilstoši šiem faktoriem.
Ļoti mitros apstākļos ledusskapja nodalījumā var veidoties
kondensāts, it īpaši uz stikla plauktiem.
Šādā gadījumā ieteicams aizvērt konteinerus ar šķidrumiem
(piemēram, buljona katlu) ietīt pārtiku ar augstu ūdens saturu
(piemēram, dārzeņus) un ieslēgt ventilatoru (ja ir).
Var izņemt visas atvilktnes, durvju plauktus un plauktus.
GAISA VENTILĀCIJA
Dabīgā gaisa cirkulācija ledusskapja nodalījumā rada zonas
ar atšķirīgām temperatūrām. Zemākā temperatūra ir tieši
virs augļu un dārzeņu atvilktnes un pie aizmugurējās sienas.
Augstākā temperatūra ir nodalījuma augšā, priekšpusē.
Nepareiza ventilācija var palielināt enerģijas patēriņu un
samazināt ledusskapja veiktspēju.
KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS
Pārtiku, kas izdala etilēna gāzi (āboli, aprikozes, bumbieri,
persiki, avokado, vīģes, žāvētas plūmes, mellenes, melones,
pupiņas) vai ir jutīgi pret to, piemēram, augļi, dārzeņi un
salāti, ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu
to uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiet tomātus kopā
ar kivi vai kāpostiem.
Neuzglabājiet produktus pārāk cieši, tādējādi traucējot gaisa
cirkulācijai. Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas,
metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo plēvi, lai
iesaiņotu pārtikas produktus.
Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām
novietot tos uz plauktiem, kas atrodas virs augļu un dārzeņu
nodalījuma, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapja nodalījumā.
Šķidrumus un ēdienus, kas var izdalīt aromātu vai uzņemt
citas smaržas vai garšas, vienmēr ievietojiet noslēgtos traukos,
vai arī apklājiet tos. Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat
izmantot pudeļu turētāju (pieejams izvēlētajiem modeļiem).
Apzīmējums
SALDĒTAVAS NODALĪJUMI
X
X
MĒRENĀ ZONA
Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu,
olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārījuma
uzglabāšanai
VĒSĀ ZONA
Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu,
delikatešu, jogurta uzglabāšanai
VĒSĀKĀ ZONA
Paredzēta gatavo gaļas produktu un desertu
uzglabāšanai, zivju un gaļas uzglabāšanai
AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE
7
Lietošanas un apkopes instrukcija
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
1. Kompresora radīta dūkoņa ir normāla parādība
izstrādājuma darbības laikā.
2. Burbuļojoša un krakšķoša skaņa rodas dzesējošajam
šķidrumam ieplūstot dzesēšanas kontūrā, tāpēc tie ir
normāli trokšņi.
4. Lai izvairītos no iespējamām vibrācijām, pārbaudiet, vai
sānu plaukti ledusskapja durvīs, plaukti un atvilktnes
ledusskapja nodalījumā ir pienācīgi novietoti un
piestiprināti.
5. Lai izvairītos no vibrācijas, stikla tvertnes (pudeles, burkas
utt.) novietojiet tā lai tās savstarpēji nesaskartos.
6. Šī ierīce ir aprīkota ar kompresoru, kas darbojas ar
optimālu ātrumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Tāpēc
iespējams, ka noteiktās situācijās (vasarā vai ievietojot
lielu pārtikas daudzumu) kompresors palielina ātrumu un
tāpēc ir trokšņaināks nekā parasti.
3. Kompresoram esot aktīvam vai neaktīvam, iespējams
„dzirdēt” čīkstoņu: tā ir normāla izstrādājuma struktūras
radīta skaņa.
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
JA IERĪCE NETIEK IZMANTOTA
Atvienojiet ierīci no elektroapgādes, iztukšojiet, atkausējiet
(ja nepieciešams) un iztīriet.
Atstājiet durvis pavērtas, lai nodalījumos cirkulētu gaiss.
Tādējādi var izvairīties no pelējuma un sliktu aromātu
veidošanās.
RĪCĪBA ELEKTROAPGĀDES PĀRTRAUKUMA
GADĪJUMĀ
Atstājiet durvis aizvērtas, lai produkti pēc iespējas ilgāk
paliktu auksti. Atkārtoti nesaldējiet daļēji atkusušus
produktus. Ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā
var aktivizēties arī elektroapgādes pārtraukuma trauksme
(produktiem ar elektroniku).
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
Ierīci laiku pa laikam notīriet ar drāniņu un silta ūdens un
neitrālu tīrīšanas līdzekļu šķīdumu, kas ir paredzēts tieši
ledusskapja iekšpuses tīrīšanai.
8
Lai nodrošinātu konstantu un pareizu atkausēšanas ūdens
plūsmu, regulāri iztīriet drenu, kas
atrodas ledusskapja nodalījuma
aizmugures sienā blakus augļu
un dārzeņu atvilktnei, izmantojot
komplektā iekļauto piederumu.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Kā rīkoties, ja...
Iespējamie iemesli
Risinājumi
Iekārta nedarbojas.
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
Pārliecinieties, ka:
• nav noticis enerģijas padeves pārrāvums;
• kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un
divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (ieslēgts);
• sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi;
• strāvas kabelis nav pārrauts;
• termostata slēdzis nav pagriezts uz „ ”.
•
Nedarbojas iekšējā
gaisma.
Iespējams, jānomaina gaismas
spuldze.
Ja nepieciešams veikt nomaiņu, atvienojiet ierīci no
elektrotīkla sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības
dienestu.
Nodalījumu iekšējā
temperatūra nav
pietiekami zema.
Iemesli var būt dažādi (skatiet
kolonnu „Risinājums”).
Pārbaudiet, vai:
• durvis ir aizvērtas pareizi;
• ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;
• temperatūra ir iestatīta pareizi;
• gaisa cirkulācija pa ventilācijas režģi ierīces apakšā nav
nosprostota.
Ledusskapja nodalījuma
apakšā ir ūdens.
Nosprostota atkausētā ūdens
noteksistēma.
Iztīriet atkausētā ūdens noteksistēmu (skatīt sadaļu „Tīrīšana
un apkope”).
Ierīces priekšējā mala
pret durvju paplāksnes
blīvējumu ir karsta.
Tā nav problēma. Tas novērš
kondensāta veidošanos.
Risinājums nav nepieciešams.
Ledusskapja nodalījuma
temperatūra ir pārāk
zema.
•
•
•
•
Pārāk zema iestatītā
temperatūra.
Saldētavas nodalījumā,
iespējams, ievietots liels
svaigas pārtikas daudzums.
•
Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru.
Ja saldētavas nodalījumā ir ievietota svaiga pārtika,
pagaidiet, līdz tā ir pilnīgi sasalusi.
Izslēdziet ventilatoru (ja ir), kā aprakstīts nodaļā
„VENTILATORS”.
9
Lietošanas un apkopes instrukcija
PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTS
PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot
šeit atrodamo PROBLĒMU NOVĒRŠANA.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai
problēma ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA
NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR TUVĀKO
PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā
norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē
www‌.‌indesit‌.‌com
Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu,
vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
•
servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes
pēc vārda Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas
grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu
pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas
tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiek veikts pareizi).
10
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
19515373000
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising