Whirlpool | UI6 1 S.1 | Setup and user guide | Whirlpool UI6 1 S.1 Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool UI6 1 S.1 Lietotāja rokasgrāmata
LV
Īsā pamācība
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT
IZSTRĀDĀJUMU
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet
savu ierīci vietnē www.indesit.com/register
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Drošības
norādījumus.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
PIRMĀ LIETOŠANA
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas, pirms
pievienojat ierīci strāvas padevei.
Pievienojiet ierīci strāvas padevei un pagrieziet termostata slēdzi, lai
ieslēgtu ierīci.
Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta
normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā uzglabāšanas temperatūra.
Novietojiet antibakteriālo aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā,
kā parādīts filtra iepakojumā.
VADĪBAS PANELIS
1
2
1.
2.
3.
3
SVAIGAS PĀRTIKAS SASALDĒŠANA
Novietojiet saldējamos produktus uz režģa saldētavas nodalījumā tā,
lai tie nesaskartos ar jau sasaldētiem produktiem.
Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts
uz nominālu plāksnītes.
Lai sasaldētu svaigu pārtiku, novietojiet saldētavas nodalījuma režģi
augšējā pozīcijā.
Jaudas indikatora lampiņa
Trauksmes indikatora lampiņa
Temperatūras vadības panelis
SALDĒTAVAS UN LEDUSSKAPJA NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Šo ledusskapi/saldētavu iespējams ieslēgt ar termostata slēdzi, kas
atrodas ledusskapja nodalījuma iekšpusē.
Abu nodalījumu temperatūru regulē, griežot termostata vadības slēdzi.
: minimāla dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīts uz
: vidēja dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīts uz
: maksimāla dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīts uz
Termostats iestatīs uz • : dzesēšana nenotiek, gaisma ir izslēgta
Iestatot termostata slēdzi uz • , ierīce tiek izslēgta.
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS UN PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
Apzīmējums
SALDĒŠANAS ZONA
Visām pārtikas precēm
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Kā rīkoties, ja...
Iespējamie iemesli
Risinājumi
Iekārta nedarbojas.
•
•
•
•
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
•
•
•
Pārliecinieties, ka:
nav noticis enerģijas padeves pārrāvums;
kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un divpolu slēdzis
(ja ir) ir pareizā pozīcijā (ieslēgts);
sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi;
strāvas kabelis nav pārrauts;
termostata slēdzis nav pagriezts uz „ ”.
•
Nedarbojas iekšējā gaisma.
•
Iespējams, jānomaina gaismas
spuldze.
•
Ja nepieciešams veikt nomaiņu, atvienojiet ierīci no elektrotīkla
sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības dienestu.
Nodalījumu iekšējā
temperatūra nav pietiekami
zema.
•
Iemesli var būt dažādi (skatiet
kolonnu „Risinājums”).
•
•
•
•
•
Pārbaudiet, vai:
durvis ir aizvērtas pareizi;
ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;
temperatūra ir iestatīta pareizi;
gaisa cirkulācija pa ventilācijas režģi ierīces apakšā nav
nosprostota.
Ledusskapja nodalījuma
apakšā ir ūdens.
•
Nosprostota atkausētā ūdens
noteksistēma.
•
Iztīriet atkausētā ūdens noteksistēmu (skatīt sadaļu „Tīrīšana un
apkope”).
Saldētavas nodalījumā ir
pārāk daudz sarmas.
•
Durvis uz saldētavas nodalījumu
nav kārtīgi aizvērtas.
•
•
•
Pārliecinieties, vai nekas netraucē pareizi aizvērt durvis.
Atkausējiet saldētavas nodalījumu.
Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi uzstādīta.
Ierīces priekšējā mala
pret durvju paplāksnes
blīvējumu ir karsta.
•
Tā nav problēma. Tas novērš
kondensāta veidošanos.
•
Risinājums nav nepieciešams.
Ledusskapja nodalījuma
temperatūra ir pārāk zema.
•
•
Pārāk zema iestatītā temperatūra.
Saldētavas nodalījumā, iespējams,
ievietots liels svaigas pārtikas
daudzums.
•
•
Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru.
Ja saldētavas nodalījumā ir ievietota svaiga pārtika, pagaidiet, līdz
tā ir pilnīgi sasalusi.
Izslēdziet ventilatoru (ja ir), kā aprakstīts nodaļā „VENTILATORS”.
•
Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa
informāciju varat lejuplādēt:
•
Apmeklējot tīmekļa vietni docs‌.‌indesit‌.‌eu
•
Izmantojot QR kodu
•
Vai arī sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu (telefona numurs norādīts garantijas
grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas apkopes dienestu, lūdzu, nosauciet kodus, kas
redzami izstrādājuma datu plāksnītē.
19515371401
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising