Whirlpool | UI6 1 S.1 | Use and care guide | Whirlpool UI6 1 S.1 Kasutusjuhend

Whirlpool UI6 1 S.1 Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
www.indesit.com/register
KASUTUSJUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE INDESIT TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil www.indesit.com/register
REGISTER
TERVISHOIU- JA OHUTUSJUHEND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ohutusjuhised. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Toote kirjeldus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Juhtpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Külmiku valgustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Riiulid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Seadme kasutamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Esimest korda kasutamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Külmutussektsioon ja toidu säilitamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kodus külmutatud toiduainete säilitusaeg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Külmutussektsiooni sulatamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Seadme töömüra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Soovitused juhtudeks, kui seadet ei kasutata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Puhastamine ja hooldus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tõrketuvastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Müügijärgne teenindus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PAIGALDUSJUHEND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
ET
Tervishoiu- ja ohutusjuhend
OHUTUSJUHISED
OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT!
Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend
hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks
käepärast.
Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised
hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei
vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita,
seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele
sobimatud seaded.
Väga väikesed lapsed (0-3 aastat) ei tohi seadet
kasutada. Väikesed lapsed (3-8 aastat) tohivad
seadet kasutada ainult vanema isiku pideva
järelevalve all. Lapsed alates 8. eluaastast ja isikud,
kes on piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete
võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta,
võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende
tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks
kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega
seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei
mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta
puhastada ega hooldada.
LUBATUD KASUTUS
HOIATUS! Veenduge, et seadme korpuses ja
konstruktsioonis olevad ventilatsiooniavad ei ole
blokeeritud.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamise kiirendamiseks
muid kui tootja soovitatud mehaanilisi, elektrilisi või
keemilisi vahendeid.
HOIATUS! Ärge asetage seadme sektsioonidesse
elektriseadmeid, kui need ei ole tootja poolt
selgesõnaliselt lubatud tüüpi.
HOIATUS! Veevarustusega mitteühendatud
jäävalmistajaid ja/või veeautomaate võib täita ainult
joogiveega.
HOIATUS! Automaatsed jäävalmistajad ja/või
veeautomaadid
tohib
ühendada
ainult
joogiveetorustikuga, kus veesurve on vahemikus
0,17-0,81 mPa (1,7-8,1 bar).
Ärge hoidke seadmes ega selle lähedal
plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolipurke,
bensiini ja muid tuleohtlikke aineid.
Ärge neelake (mõne mudeliga kaasasolevate)
jääpakkide sisu (mittemürgine). Ärge sööge
jääkuubikuid või jääpulki kohe pärast nende
sügavkülmikust võtmist, sest need võivad
põhjustada külmapõletust.
Toodetel, millel on nähtud ette õhufiltri
kasutamine ligipääsetava ventilaatorikatte sees,
peab filter asuma külmiku töötamise ajal alati
ettenähtud kohal.
Ärge hoidke külmutussektsioonis vedelikega
klaasnõusid, sest need võivad puruneda.
Ärge blokeerige ventilaatorit (kui see on paigaldatud)
toiduainetega. Kontrollige pärast toidu külmikusse
asetamist, kas sektsioonide uksed, eriti sügavkülmiku
uks, sulguvad korralikult.
Kahjustatud tihend tuleb võimalikult kiiresti välja
vahetada.
Kasutage külmikusektsiooni ainult värske toidu
ning külmutussektsiooni ainult külmutatud toidu
hoidmiseks, värske toidu külmutamiseks ja
jääkuubikute tegemiseks.
Vältige katmata toidu hoidmist otseses kontaktis
külmiku- või külmutussektsiooni sisepindadega.
Seadmetel võivad olla spetsiaalsed sektsioonid
(värske toidu sektsioon, nullkraadi kast jms). Kui
konkreetses tootejuhendis ei ole märgitud teisiti,
võib sellised sektsioonid eemaldada seadme
toimimisnäitajaid mõjutamata.
C-pentaani
kasutatakse
isolatsioonivahus
puhumisvahendina ja see on kergesti süttiv gaas.
ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud kasutamiseks
välise lülitusseadmega, nagu taimer või eraldi
kaugjuhtimissüsteem.
See seade on ette nähtud kasutamiseks
kodumajapidamistes ja teistes sarnastes rakendustes,
nagu kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade
töötajate köögipiirkondades; talumajapidamistes;
hotellides, motellides, kodumajutusasutustes ja
teistes sarnastes kohtades.
Seade ei ole mõeldud professionaalseks
kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.
Seadmes kasutatav lambipirn on mõeldud
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ega sobi kodus
tubade üldvalgustuseks (EÜ määrus nr 244/2009).
Seade on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus
temperatuur on vastavalt andmesildil märgitud
kliimaklassile järgmises vahemikus. Seade ei pruugi
töötada korralikult, kui see jäetakse pikaks ajaks
märgitud
vahemikust
väljapoole
jääva
temperatuuriga keskkonda.
Kliimaklass Keskkonnatemp. (°C)
SN: 10-32 °C;
N: 16-32 °C
ST: 16-38 °C;
T: 16-43 °C
See seade ei sisalda CFC-d. Külmutusahel sisaldab
külmaainet R600a (HC). Isobutaaniga (R600a)
seadmed: isobutaan on looduslik gaas, millel
puudub keskkonnamõju, kuid mis süttib kergesti.
Seetõttu jälgige, et külmaaineahela torud ei oleks
kahjustatud, eriti kui hakkate ahelat tühjaks laskma. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Ärge
kahjustage
seadme
Seadet peab tõstma ja paigaldama kaks või enam
külmaaineahela torusid.
inimest, et vältida vigastuste ohtu. Lahtipakkimiseks
3
Tervishoiu- ja ohutusjuhend
ja paigaldamiseks kasutage kindaid, et vältida
sisselõikamisohtu.
Paigaldustööde,
sealhulgas
veeühenduse
(vajaduse korral) ja elektriühenduse ning
remonditööde eest peab hoolt kandma vastava
väljaõppega tehnik. Ärge parandage ega asendage
mõnda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis
otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigaldamise
käigus seadmest eemal. Veenduge pärast seadme
lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel viga
saanud. Probleemide korral võtke ühendust
edasimüüja või lähima teenindusega. Kui paigaldus
on lõpetatud, tuleb pakkematerjali (kile, vahtplast
jms) hoida laste käeulatusest eemal, et vältida
lämbumisohtu. Enne paigaldamist tuleb seade
vooluvõrgust lahti ühendada, et vältida
elektrilöögiohtu. Jälgige paigaldamise ajal, et seade
ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul võib tekkida
tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis,
kui paigaldamine on lõpetatud.
Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel mitte
põrandakattematerjali (nt parketti) kahjustada.
Paigaldage seade seadme kaalu arvestades piisavalt
tugevale põrandale ja seadme suurusele ja
kasutusele sobivasse kohta. Paigaldamisel tuleb
veenduda, et seade ei asetse soojusallika läheduses
ja et selle kõik neli jalga toetuvad kindlalt põrandale.
Vajaduse korral kohendage asetust ja kontrollige
vesiloodiga, kas seade on rõhtloodis. Oodake enne
seadme sisselülitamist vähemalt kaks tundi, et olla
kindel külmaaineahela täies töövalmiduses.
Et tagada piisav ventilatsioon, jätke seadme
mõlemale küljele ja selle kohale piisavalt vaba ruumi.
Seadme tagakülje ja seina vahekaugus peab olema
vähemalt 50 mm, et kuumadele pindadele poleks
võimalik juurde pääseda. Kui see vahe on väiksem,
suureneb seadme energiakulu.
HOIATUS! Vältimaks ebastabiilsusest tulenevaid
ohte, tuleb seade paigutada või kinnitada vastavalt
tootja juhistele. Külmikut ei tohi paigutada nii, et
gaasipliidi metallvoolik või metallist gaasi- või
veetorud või elektrijuhtmed puutuksid kokku
külmiku tagaseinaga (kondensaatori juhtmega).
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED
Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahti
ühendada kas pistikut pesast välja tõmmates, kui
pistik on juurdepääsetav, või ligipääsetava
mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud
pistikupesast
ülesvoolu
kooskõlas
riiklike
ohutuseeskirjadega. Seade peab olema maandatud
vastavalt riiklikele elektriohutusstandarditele.
Ärge
kasutage
pikendusjuhtmeid,
mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektriühendus ei
tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetav.
4
Ärge kasutage seadet, kui olete märg või paljajalu.
Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik
on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult või kui
see on kahjustatud või maha kukkunud.
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja,
teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude,
näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
HOIATUS! Veenduge, et seade on välja lülitatud ja
toitevõrgust lahti ühendatud, alles seejärel võite
seadet hooldada. Ärge kasutage aurpuhasteid, sest
need tekitavad elektrilöögiohu.
Ärge kasutage plastosade, sisemuse ja
uksetihendite puhastamiseks abrasiivseid ja
tugevatoimelisi
puhastusaineid,
nagu
klaasipuhastusvedelikud,
küürimispastad,
tuleohtlikud
vedelikud,
puhastusvahad,
kontsentreeritud
pesuained,
pleegitid
või
petrooleumi sisaldavad tooted. Ärge kasutage
paberkäterätikuid, küürimiskäsnu või muid karedaid
puhastusvahendeid.
PAKKEMATERJALI KÕRVALDAMINE
Pakkematerjal
on
100%
ringlussevõetav
ja
märgistatud
.
ringlussevõtusümboliga
Pakendi osad tuleb ära visata vastutustundlikult ja täies vastavuses
kohalike jäätmekäitlusnõuetega.
KODUMASINATE JÄÄTMEKÄITLUS
See seade on toodetud taaskasutatavatest materjalidest.
Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.
Täpsema informatsiooni saamiseks kodumasinate utiliseerimise,
kogumise ja käitlemise kohta pöörduge kohalikku omavalitsusse,
majapidamisseadmete kogumispunkti või poodi, kust te seadme ostsite.
Seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektrija elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta. Tagades seadme
korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid
mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis
Sümbol
näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb
toimetada lähimasse elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.
ENERGIASÄÄSTUNIPID
Paigaldage seade kuiva, hea ventilatsiooniga ruumi, eemale võimalikest
kuumusallikatest (näiteks radiaator, pliit jms) ja kohta, mis on kaitstud
otsese päikesevalguse eest. Kui vaja, kasutage isolatsiooniplaati.
Järgige paigaldusjuhiseid, et tagada piisav ventilatsioon. Ebapiisav
ventilatsioon toote tagaküljel suurendab energiakulu ja vähendab
jahutuse tõhusust.
Sage ukse avamine võib energiakulu suurendada.
Seadme sisetemperatuuri ja energiakulu võivad mõjutada ka
toatemperatuur ja seadme asetus. Neid tegureid tuleb temperatuuri
määramisel arvesse võtta.
Avage ust nii vähe kui võimalik.
Külmutatud toidu sulatamiseks asetage see külmikusse. Külmutatud
toiduainete madal temperatuur jahutab külmikus olevaid toiduaineid.
Laske soojal toidul ja jookidel enne seadmesse panemist maha jahtuda.
Riiulite asukoht külmikus ei avalda energia kasutamise tõhususele mingit
mõju. Toit tuleb paigutada riiulitele nii, et oleks tagatud korralik õhu
ringvool (toiduained ei tohi puutuda üksteise vastu; samuti tuleb hoida
vahet toidu ja tagaseina vahel).
Külmutatud toidu jaoks suurema ruumi tekitamiseks võite välja võtta
korvid ja selle olemasolu korral ka jäätõkkeriiuli.
Ärge muretsege kompressori tekitatavate helide pärast - toote
kiirjuhendis nimetatakse neid helisid täiesti normaalseks.
ET
Kasutus- ja hooldusjuhend
TOOTE KIRJELDUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Juhtpaneel
TOITE märgutuli
HÄIRE märgutuli
Jääkuubikute rest*
Riiulieraldaja*
Pudelihoidik *
Klaas riiulid
Andmesilt toote nimega
Ukse käelisuse vahetamise
komplekt
10. Koht värskete toiduainete
külmutamiseks ja külmutatud
toiduainete säilitamiseks
11. Koht külmutatud toiduainete
säilitamiseks
12. Kaane tihend
3
2
10
1
4
5
6
7
11
8
9
12
JUHTPANEEL
1
2
3
VÄRSKE TOIDU KÜLMUTAMINE
Asetage külmutatav toit sügavkülmikusse restile nii, et see ei
puutuks kokku juba külmutatud toiduga.
Seadme nimiplaadile on kirjutatud värske toidu kogus, mida
24 tunni jooksul on võimalik külmutada.
Värskete toiduainete külmutamiseks asetage
külmutussektsiooni rest ülemisse asendisse.
1. Toite märgutuli
2. Häire märgutuli
3. TEMPERATUURI SEADMISE
pöördnupp
KÜLMUTUS- JA KÜLMIKUSEKTSIOONI
TEMPERATUUR
Seda külmikut/sügavkülma juhib külmikusektsioonis olev
termostaat.
Mõlema sektsiooni temperatuur määratakse termostaadi
nupuga.
Termostaadi säte on : min jahutus
Termostaadi säte on : mõõdukas jahutus
Termostaadi säte on : max jahutus
Termostaat asendis : jahutamist ei toimu, valgus ei põle
Termostaadi nupp asendis lülitab külmkapi välja.
•
•
* Saadaval ainult teatud mudelitel
5
Kasutus- ja hooldusjuhend
KÜLMIKU VALGUSTUS
Külmikusektsiooni valgustuses kasutatakse LED-tulesid, mis
tagavad tavapärastest lampidest parema valgustuse ja samas
väga väikese energiakulu.
Kui vajate asenduslampi, võtke ühendust volitatud
teenindusega.
Tähtis! Külmikusektsiooni valgustus süttib külmikuukse
avamisel.
RIIULID
Kõiki sahtleid, ukseriiuleid ja riiuleid on võimalik eemaldada.
UKS
UKSE KÄELISUSE VAHETAMINE
Märkus. Ukse avanemise suunda saab vahetada. Selle töö tegemine
garantiiremonditeeninduses ei kuulu garantii alla.
Järgige paigaldusjuhendi juhiseid.
SEADME KASUTAMINE
ESIMEST KORDA KASUTAMINE
Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui
seadme toitevõrku ühendate.
Pärast seadme vooluvõrku ühendamist pöörake selle
sisselülitamiseks termostaadinuppu.
6
Pärast seadme sisselülitamist peate ootama 4-6
tundi kuni keskmiselt täidetud seadme jaoks õige
hoiustamistemperatuuri saavutamiseni. Kui antibakteriaalne
lõhnavastane filter on seadmega kaasas, asetage see filtri
pakendil näidatud moel paigale.
ET
Kasutus- ja hooldusjuhend
KÜLMUTUSSEKTSIOON JA TOIDU SÄILITAMINE
Külmutussektsioon
võimaldab säilitada külmutatud
toiduaineid (pakendil näidatud aja jooksul) ja külmutada
värsket toitu.
Seadme nimiplaadile on kirjutatud värske toidu kogus, mida
24 tunni jooksul on võimalik külmutada.
Paigutage värske toit külmutussektsiooni külmutuspiirkonda,
jättes toidupakendite ümber õhu vaba ringluse
võimaldamiseks piisavalt vaba ruumi. Soovitatav on mitte
külmutada uuesti toitu, mis on osaliselt sulanud. Toit on
soovitatav mähkida selliselt, et see ei võimaldaks vee, niiskuse
või kondensaadi sissetungimist.
Mahutavuse suurendamiseks võib külmutussektsiooni
kasutada ilma restita. Veenduge, et uks on pärast toidu tagasi
restile asetamist korralikult suletud.
JÄÄKUUBIKUD
Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi
külmutussektsiooni. Ärge mitte mingil juhul kasutage jää
eemaldamiseks teravaotsalisi või teravaid esemeid.
Kirjeldus
KÜLMUTUSSEKTSIOON
Kõik toiduained
KODUS KÜLMUTATUD TOIDUAINETE SÄILITUSAEG
Toode
Säilitusaeg
Või või margariin
Juust
Kala
Karbid
Puuviljad (v.a tsitruselised)
Jäätis või mahlajää
Liha
Sink ja vorst
Praeliha (loomaliha, sealiha, lambaliha)
Lihalõigud ja karree (loomaliha, lambaliha, sealiha)
Piim ja värsked joogid
Linnuliha (kana, kalkun)
Köögivili
6 kuud
3 kuud
2-3 kuud
1 kuu
8-12 kuud
2-3 kuud
2 kuud
8-12 kuud
4 kuud
1-3 kuud
5-7 kuud
8-12 kuud
KÜLMUTUSSEKTSIOONI SULATAMINE
1. Soovitame neli tundi enne toidu külmutussektsioonist
välja võtmist reguleerida temperatuuri külmemaks või
lülitada sisse kiirkülmutusfunktsiooni, et pikendada toidu
säilimisaega külmiku sulatamise ajal.
2. Sulatamiseks lülitage seade välja ja eemaldage sahtlid.
Pange külmutatud toit jahedasse kohta. Jätke uks lahti, et
jää saaks sulada. Vältimaks vee väljavoolamist sulatamise
ajal, pange külmutussektsiooni põhja vett imav lapp ja
väänake seda regulaarselt kuivaks.
3. Puhastage külmutussektsiooni sisemus ja kuivatage see
hoolikalt.
4. Lülitage seade uuesti sisse ja pange toit tagasi sisse.
7
Kasutus- ja hooldusjuhend
SEADME TÖÖMÜRA
1. Kompressori tekitatav surin on seadme töötamise ajal
normaalne.
2. Mulksumist ja korinat tekitab külmutusgaasi liikumine
jahutusahelas, seega on need helid normaalsed.
4. Kontrollige, et külmiku uksesahtlid, riiulid ja
külmikusektsiooni sahtlid on õigesti paigutatud ja
kinnitatud, et vältida nende vibreerimist.
5. Ärge pange klaasanumaid (pudelid, purgid jms) üksteise
vastu, et vältida nende vibreerimist.
6. Seade on varustatud kompressoriga, mis töötab
energiakulu vähendamiseks optimaalsel kiirusel. Seega
võib juhtuda, et teatud oludes (suvel või kui kappi
pannaks suur kogus toitu) tõuseb kompressori töökiirus ja
seetõttu teeb see tavalisest rohkem müra.
3. On võimalik, et kuulete kompressori töötamise või seisaku
ajal kriuksatusi - need on toote ehitusest tulenevad
normaalsed helid.
SOOVITUSED JUHTUDEKS, KUI SEADET EI KASUTATA
SEADME MITTEKASUTAMISE KORRAL
VOOLUKATKESTUSE KORRAL
Ühendage seade vooluvõrgust lahti, tühjendage seade, laske
sel sulada (kui on vajalik) ja puhastage see.
Hoidke uksed kergelt avatud, et õhk saaks sektsioonide vahel
tsirkuleerida. Nii tehes väldite hallituse ja halbade lõhnade
kogunemist.
Hoidke uksed suletud nii et toit jääks võimalikult pikaks
ajaks külmaks. Ärge külmutage uuesti toitu, mis on
osaliselt sulanud. Pikaajalise voolukatkestuse korral võib ka
voolukatkestuse alarm sisse lülituda (elektroonikaga toodete
puhul).
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Enne seadme hooldamist või puhastamist tuleb võtta seadme pistik pistikupesast või seade vooluvõrgust välja.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge puhastage külmiku osi tuleohtlike vedelikega.
Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid.
Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada alkoholi ega alkoholipõhiste ainetega. Kasutage selleks kuiva
lappi.
Puhastage seadet aegajalt lapi ning sooja vee ja spetsiaalselt
külmiku sisemuse puhastamiseks mõeldud neutraalse
puhastusvahendi lahusega.
8
Sulamisvee pideva ja õige voolu tagamiseks puhastage
regulaarselt külmikusektsiooni
tagaseinas puu- ja köögiviljasahtli
lähedal asuvat äravoolu kaasasoleva
tarvikuga.
ET
Kasutus- ja hooldusjuhend
TÕRKETUVASTUS
Mida teha, kui ...
Võimalikud põhjused
Lahendused
Seade ei tööta.
Võimalik, et probleem on seadme
toites.
Kontrollige:
• kas tegemist on voolukatkestusega;
• kas pistik on korralikult pistikupessa sisestatud ja
vooluvõrgu kahe poolusega lüliti (kui selline on olemas)
on õiges asendis (sisse lülitatud);
• kas majapidamise elektrisüsteemi kaitsmed toimivad;
• kas toitekaabel on terve;
• kas termostaadi nupp on keeratud asendisse “ ”.
•
Sisevalgusti ei tööta.
Võimalik, et on tarvis lambipirn
välja vahetada.
Kui vajate asenduslampi, eemaldage seade vooluvõrgust ja
võtke ühendust teenindusega.
Sektsioonide
sisetemperatuur ei ole
piisavalt külm.
Põhjused võivad olla erinevad (vt
veergu “Lahendus”).
Kontrollige:
• kas uksed on korralikult suletud;
• kas seade on ehk paigaldatud kuumusallika lähedale;
• kas temperatuur on valitud asjakohaselt;
• kas õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate
ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni
põhjas on vett.
Sulamisvee äravooluava on
ummistunud.
Puhastage sulamisvee äravool (vt osa “Puhastamine ja
hooldamine").
Liiga palju jääd
külmutussektsioonis.
Külmutussektsiooni uks ei sulgu
korralikult.
•
•
•
Seadme esiserv, kuhu
vastu on uksetihendid,
on soe.
Tegemist ei ole probleemiga. See
hoiab ära kondensaadi tekkimise.
Lahendust ei ole vaja.
Külmikusektsiooni
temperatuur liiga külm.
•
•
•
•
Temperatuur on seatud liiga
külmaks.
Külmutussektsiooni pandi just
suurem hulk värsket toitu.
•
Kontrollige, kas miski takistab ukse korralikku sulgumist.
Sulatage külmutussektsioon.
Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud.
Proovige seada temperatuur soojemaks.
ui külmutussektsiooni on äsja värsket toitu pandud,
K
oodake, kuni see lõplikult külmub.
Lülitage ventilaator välja (kui see on olemas), nagu on
kirjeldatud osas “Ventilaator”.
9
Kasutus- ja hooldusjuhend
MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS
ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE TEENINDUSSE HELISTAMIST
1. Proovige probleemi ise VEAOTSINGU JUHENDIS olevate
näpunäidete abil lahendada.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas probleem
on lahenenud.
KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA
KA PÄRAST ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI,
VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA
Abi saamiseks helistage garantiivoldikus toodud numbril või
järgige juhiseid veebilehel www‌.‌indesit‌.‌com
Kui võtate ühendust meie klientidele mõeldud müügijärgse
teenindusega, olge valmis esitama järgmisi andmeid:
• tõrke lühike kirjeldus;
• seadme tüüp ja täpne mudel;
•
teenindusnumber (number andmesildil sõna Service
järel). Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris;
• teie täielik aadress;
• teie telefoninumber.
Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge
volitatud teenindusse (see tagab originaalvaruosade
kasutamise ja kvaliteetse remondi).
10
ET
Kasutus- ja hooldusjuhend
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
12
6b.
7.
8.
9.
10.
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
13
6a.
14
6b.
7.
8.
9.
10.
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
mm
~10
4
2
k!
clic
19515371601
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising