Whirlpool | UI6 1 S.1 | Use and care guide | Whirlpool UI6 1 S.1 Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool UI6 1 S.1 Lietotāja rokasgrāmata
Lietotāja rokasgrāmata
www.indesit.com/register
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT IZSTRĀDĀJUMU.
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību,
lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.indesit.com/register
RĀDĪTĀJS
VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Drošības norādījumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Izstrādājuma apraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vadības panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ledusskapja gaismiņa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Plaukti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Durvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kā lietot ierīci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pirmā lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Saldētavas nodalījums un pārtikas uzglabāšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uzglabāšanas ilgums mājās sasaldētai pārtikai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kā atkausēt saldētavas nodalījumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Funkcionālas skaņas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ieteikumi ierīces neizmantošanas gadījumā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tīrīšana un apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Problēmu novēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pēcpārdošanas apkalpošanas dienests. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2
LV
Veselības un drošības instrukcija
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šos drošības
norādījumus.
Saglabājiet
šos
norādījumus
turpmākām uzziņām.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas
vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.
Ļoti maziem bērniem (0-3 gadi) jāatrodas drošā
attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3-8 gadi)
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek
nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem
traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var
lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par
ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo
uzraudzības.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA
UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju
slēdža ierīci, kā taimeri vai atsevišķu tālvadības
sistēmu.
Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un
tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonā
veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku
saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un
citās līdzīga tipa apmešanās vietās.
Šī ierīce nav paredzēta profesionāliem nolūkiem.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
Ierīcē uzstādītā spuldzīte ir speciāli paredzēta
sadzīves tehnikai un nav piemērota izmantošanai kā
gaismeklis telpu izgaismošanai (EK Regula 244/2009).
Ierīce ir piemērota izmantošanai vietās, kur istabas
temperatūra ir turpmāk norādītajā amplitūdā
atbilstoši klimata klasei, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Ierīce var darboties nepareizi, ja tā ir
ilgstoši atstāta vidē, kuras temperatūra ir ārpus
norādītās amplitūdas.
Klimata klases vides temp. (°C)
SN: No 10 līdz 32 °C;
N: No 16 līdz 32 °C
ST: No 16 līdz 38 °C;
T: No 16 līdz 43 °C
Šī ierīce nesatur CFC. Dzesētāja kontūrā ir R600a
(ogļūdeņradis). Ierīces ar izobutānu (R600a): izobutāns
ir dabīga gāze, kas neietekmē apkārtējo vidi, bet ir
uzliesmojoša. Tāpēc pārliecinieties, vai dzesētāja
kontūra caurules nav bojātas, it īpaši pirms dzesētāja
kontūra iztukšošanas.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet ierīces dzesēšanas
kontūra caurules.
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, lai ventilācijas lūkas
ierīces korpusā vai iebūvētajā struktūrā nebūtu
NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
nosprostotas.
BRĪDINĀJUMS! Lai paātrinātu atkausēšanu,
neizmantojiet mehāniskus, elektriskus vai ķīmiskus
līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet un nenovietojiet
elektroierīces šīs ierīces nodalījumos, ja tās nav tieši
atļāvis ražotājs.
BRĪDINĀJUMS! Ledus gatavotāji un/vai ūdens
dozatori, kas nav tieši savienoti ar ūdensapgādi, ir
jāuzpilda tikai ar dzeramo ūdeni.
BRĪDINĀJUMS!
Automātiskajiem
ledus
gatavotājiem un/vai ūdens dozatoriem jābūt
savienotiem ar ūdens padevi, kas piegādā tikai
dzeramo ūdeni ar spiedienu no 0,17 līdz 0,81 MPa
(1,7 un 8,1 bāri).
Neglabājiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas,
piemēram, aerosolu konteinerus ar ugunsnedrošu
propelantu.
Nenorijiet ledus paku saturu (nav toksisks; dažos
modeļos). Neēdiet ledus kubiņus vai ledu uz kociņiem
tūlīt pēc izņemšanas no saldētavas, jo tādējādi var
gūt apsaldējumus.
Izstrādājumos, kuros ir paredzēts izmantot gaisa
filtru, kas pieejams ventilatora pārsega iekšpusē,
filtram vienmēr jāatrodas vietā, kad darbojas
ledusskapis.
Saldētavas nodalījumā neglabājiet stikla
konteinerus ar šķidrumiem, jo tie var saplīst.
Nenosprostojiet ventilatoru (ja iekļauts) ar pārtikas
precēm. Pēc pārtikas novietošanas pārbaudiet, vai
nodalījumu, it īpaši saldētavas, durtiņas aizveras
pareizi.
Bojāts grozs pēc iespējas drīzāk jānomaina.
Ledusskapja nodalījumu izmantojiet tikai svaigas
pārtikas uzglabāšanai, bet saldētavas nodalījumu —
tikai saldētas pārtikas uzglabāšanai, svaigas pārtikas
saldēšanai un ledus kubiņu gatavošanai.
Izvairieties no neiesaiņotas pārtikas uzglabāšanas
tiešā saskarē ar ledusskapja vai saldētavas nodalījumu
iekšējām virsmām.
Ierīcēm var būt speciālie nodalījumi (svaigo produktu
nodalījums, nulles grādu kārba u. c.). Ja konkrētā
izstrādājuma bukletā nav norādīts, tos var izņemt,
saglabājot līdzvērtīgu sniegumu.
C-pentānu izmanto kā pūšanas vielu izolācijas
putās, un tā ir uzliesmojoša gāze.
MONTĀŽA
Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz
diviem cilvēkiem - pastāv savainojumu risks.
Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un
uzstādīšanas darbos - pastāv risks sagriezties.
Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un
3
Veselības un drošības instrukcija
elektrosavienojumu uzstādīšanu, un remontu drīkst
veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet
ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja
rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem būt tuvumā ierīces
montāžas vietā. Pēc ierīces izsaiņošanas
pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta.
Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai
tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru. Pēc ierīces
montāžas novietojiet iepakojuma materiālus
(plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem
nepieejamā vietā - pastāv nosmakšanas risks. Pirms
ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla
- pastāv elektriskā trieciena risks. Uzstādīšanas laikā
sekojiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks.
Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.
Uzmanieties, lai ierīces pārvietošanas laikā
nesabojātu grīdu (piemēram, parketu). Uzstādiet un
nolīmeņojiet ierīci uz grīdas, kas spēj izturēt ierīces
svaru, vietā, kas ir piemērota iekārtas izmēram un
lietošanas veidam. Pārliecinieties, vai tā neatrodas
tuvumā siltuma avotam un vai visas četras kājiņas ir
stabilas un saskaras ar grīdu, nepieciešamības
gadījumā pieregulējiet tās un ar līmeņrādi pārbaudiet
ierīces līmeņojumu. Pirms ierīces ieslēgšanas
pagaidiet vismaz divas stundas, lai pārliecinātos, vai
dzesēšanas kontūrs darbojas efektīvi.
Lai nodrošinātu nepieciešamo ventilāciju, atstājiet
brīvu vietu abās pusēs ierīcei un virs tās. Lai izvairītos
no saskarsmes ar karstām virsmām, attālumam no
ierīces aizmugures līdz sienai aiz tās jābūt vismaz
50 mm. Šī attāluma samazināšana palielinās
izstrādājuma elektrības patēriņu.
BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no nestabilitātes riska,
ierīces novietošana vai nostiprināšana ir jāveic
saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Aizliegts novietot
dzesētāju vietā, kur gāzes plīts metāla šļūtene, metāla
gāzes vai ūdens caurules vai elektrības vadi saskaras
ar dzesētāja aizmugures sienu (kondensatora spirāli).
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI
Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas
padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts
pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas
noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši valsts
elektrības drošības standartiem.
Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākspraudņu
kontaktligzdas vai adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas
tās elektriskās sistēmas daļas nedrīkst būt pieejamas.
Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām
kājām. Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis
vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir
bojāta vai tikusi nomesta.
4
Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar
identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā apkalpošanas
dienesta aģentam vai līdzīgas kvalifikācijas personai,
lai izvairītos no bīstamības – strāvas trieciena riska.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms apkopes
darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no
strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks; nekad
nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu – strāvas trieciena
risks.
Neizmantojiet abrazīvus vai raupjus tīrīšanas
līdzekļus, piemēram, stikla tīrīšanas līdzekļus,
uzliesmojošus
šķidrumus,
tīrāmos
vaskus,
koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai
tīrāmos līdzekļus, kuru sastāvā ir naftas produkti,
plastmasas daļu, ierīces iekšpuses un starpliku
tīrīšanai. Neizmantojiet papīra dvieļus, tīrāmos
sūkļus vai citus raupjus tīrīšanas līdzekļus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu .
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem
atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem
materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču
apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējās varas iestādes,
pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci
iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs
ierīces pareizu utilizāciju, jūs varat novērst iespējamo negatīvo vides un
cilvēka veselības apdraudējumu.
simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem
norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod
pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
Uzstādiet ierīci sausā un labi vēdināmā telpā, pietiekami tālu no jebkura
siltuma avota (piemēram, radiatora vai plīts) un vietā, kur tā nav pakļauta
saules staru tiešai iedarbībai. Ja nepieciešams, izmantojiet izolējošu
plāksni.
Lai nodrošinātu atbilstošu vēdināšanu, izpildiet uzstādīšanas
norādījumus. Nepietiekama ventilācija izstrādājuma aizmugurē palielina
enerģijas patēriņu un samazina dzesēšanas efektivitāti.
Bieža durvju atvēršana var palielināt enerģijas patēriņu.
Ierīces iekšējo temperatūru un enerģijas patēriņu var ietekmēt arī istabas
temperatūra, kā arī ierīces novietojums. Iestatot temperatūru, jāņem vērā
šie faktori.
Samaziniet durvju atvēršanu līdz minimumam.
Atkausējot sasaldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Sasaldēto
produktu zemā temperatūra atdzesē pārtiku ledusskapī. Siltiem ēdieniem
un dzērieniem pirms ievietošanas ierīcē ļaujiet atdzist.
Plauktu novietojums ledusskapī neietekmē energoefektivitāti. Produkti
jānovieto plauktos tā, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (pārtika
nedrīkst savstarpēji saskarties, turklāt jāsaglabā atstatums starp pārtiku
un aizmugurējo sienu).
Saldētas pārtikas uzglabāšanas vietu var palielināt izņemot grozus un
sarmas apturēšanas plauktu (ja tāds ir).
Neuztraucieties par trokšņiem, ko rada kompresors, šī izstrādājuma Īsajā
pamācībā tie ir raksturoti kā normāli trokšņi.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vadības panelis
Jaudas indikatora lampiņa
Trauksmes indikatora lampiņa
Ledus trauks*
Atvilktņu atdalītājs*
Pudeļu statīvs *
Stikla plaukti
Datu plāksnīte ar rūpniecisko
nosaukumu
9. Komplekts durvju atvēršanas
virziena maiņai
10. Zona svaigas pārtikas sasaldēšanai
11. Zona sasaldētas un pārtikas
uzglabāšanai
12. Durvju blīvējums
3
2
10
1
4
5
6
7
11
8
9
12
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
SVAIGAS PĀRTIKAS SASALDĒŠANA
Novietojiet saldējamos produktus uz režģa saldētavas
nodalījumā tā, lai tie nesaskartos ar jau sasaldētiem
produktiem.
Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā,
ir norādīts uz nominālu plāksnītes.
Lai sasaldētu svaigu pārtiku, novietojiet saldētavas
nodalījuma režģi augšējā pozīcijā.
1. JAUDAS indikatora lampiņa
2. TRAUKSMES indikatora lampiņa
3. TEMPERATŪRAS slēdzis
SALDĒTAVAS UN LEDUSSKAPJA
NODALĪJUMA TEMPERATŪRA
Šo ledusskapi/saldētavu iespējams ieslēgt ar termostata
slēdzi, kas atrodas ledusskapja nodalījuma iekšpusē.
Abu nodalījumu temperatūru regulē, griežot termostata
vadības slēdzi.
Termostats iestatīts uz : minimāla dzesēšanas
intensitāte
Termostats iestatīts uz : vidēja dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīts uz : maksimāla dzesēšanas
intensitāte
Termostats iestatīs uz : dzesēšana nenotiek, gaisma ir
izslēgta
Iestatot termostata slēdzi uz , ierīce tiek izslēgta.
•
•
* Tikai atsevišķiem modeļiem.
5
Lietošanas un apkopes instrukcija
LEDUSSKAPJA GAISMIŅA
Ledusskapja iekšējā nodalījuma apgaismojuma sistēmā
tiek izmantotas LED spuldzes, kas nodrošina labāku
apgaismojumu nekā tradicionālās gaismas spuldzes, kā arī ļoti
zemu enerģijas patēriņu.
Ja nepieciešams veikt nomaiņu, sazinieties ar pilnvarotu
tehniskās palīdzības dienestu.
Svarīgi! Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad
ledusskapja durvis tiek atvērtas.
PLAUKTI
Var izņemt visas atvilktnes, durvju plauktus un plauktus.
DURVIS
DURVJU ATVĒRŠANAS VIRZIENA MAIŅA
Piezīme: Durvju atvēršanas virzienu var mainīt. Ja šo darbību veic
pēcpārdošanas apkalpošanas centrs, uz to neattiecas garantija.
Sekojiet norādījumiem Montāžas instrukcijā.
KĀ LIETOT IERĪCI
PIRMĀ LIETOŠANA
Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz divas stundas,
pirms pievienojat ierīci strāvas padevei.
Pievienojiet ierīci strāvas padevei un pagrieziet termostata
slēdzi, lai ieslēgtu ierīci.
6
Pēc ierīces ieslēgšanas pagaidiet 4–6 stundas, lai tiktu
sasniegta normāli uzpildītai ierīcei nepieciešamā
uzglabāšanas temperatūra. Novietojiet antibakteriālo
aromāta novēršanas filtru (ja ir) ventilatorā, kā parādīts filtra
iepakojumā.
Lietošanas un apkopes instrukcija
SALDĒTAVAS NODALĪJUMS UN PĀRTIKAS UZGLABĀŠANA
Saldētavas nodalījumā
var uzglabāt saldētu pārtiku (uz
iepakojuma norādītajā periodā) un sasaldēt svaigu pārtiku.
Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt 24 stundu laikā, ir
norādīts uz nominālu plāksnītes.
Svaigo pārtiku sakārtojiet saldēšanas zonā saldētavas
nodalījumā (skatiet Īso pamācību), atstājot pietiekami
daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss varētu
brīvi cirkulēt. Ieteicams atkārtoti nesaldēt daļēji atkusušus
produktus. Ir svarīgi pārtiku ietīt tā, lai novērstu ūdens,
mitruma vai kondensāta iekļūšanu.
LV
Lai būtu vairāk vietas, saldētavas nodalījumu var izmantot
bez režģa. Pēc produktu novietošanas atpakaļ uz režģa,
pārliecinieties, vai durvis ir kārtīgi aizvērtas.
LEDUS KUBIŅI
Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to
atpakaļ saldētavās nodalījumā. Nekādā gadījumā ledus
izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.
Apzīmējums
SALDĒŠANAS ZONA
Visām pārtikas precēm
UZGLABĀŠANAS ILGUMS MĀJĀS SASALDĒTAI PĀRTIKAI
Produkts
Uzglabāšanas ilgums
Sviests vai margarīns
Siers
Zivis
Gliemenes
Augļi (izņemot citrusaugļus)
Saldējums vai šerbets
Gaļa
Šķiņķis, desa
Cepetis (liellopa gaļas, cūkgaļas, jēra gaļas)
Steiki vai karbonādes (liellopa, jēra, cūkgaļas)
Piens, svaigi šķidrumi
Putnu gaļa (vistas, tītara)
Dārzeņi
6 mēneši
3 mēneši
2/3 mēneši
1 mēnesis
8–12 mēneši
2/3 mēneši
2 mēneši
8/12 mēneši
4 mēneši
1–3 mēneši
5–7 mēneši
8–12 mēneši
KĀ ATKAUSĒT SALDĒTAVAS NODALĪJUMU
1. Ieteicams iestatīt zemāku temperatūru vai ieslēgt ātrās
sasaldēšanas funkciju četras stundas pirms pārtikas
izņemšanas no saldētavas nodalījuma, lai paildzinātu
produktu saglabāšanu atkausēšanas posma laikā.
2. Pirms atkausēšanas izslēdziet ierīci un izņemiet atvilktnes.
Sasalušo pārtiku nolieciet vēsā vietā. Atstājiet durvis
atvērtas, lai izkustu sarma. Lai atkausēšanas laikā nerastos
ūdens noplūde, ieteicams saldētavas nodalījuma apakšā
noklāt absorbējošu drānu un to regulāri izgriezt.
3. Iztīriet un rūpīgi nosusiniet saldētavas nodalījuma
iekšpusi.
4. Atkal ieslēdziet ierīci un ievietojiet produktus.
7
Lietošanas un apkopes instrukcija
FUNKCIONĀLAS SKAŅAS
1. Kompresora radīta dūkoņa ir normāla parādība
izstrādājuma darbības laikā.
2. Burbuļojoša un krakšķoša skaņa rodas dzesējošajam
šķidrumam ieplūstot dzesēšanas kontūrā, tāpēc tie ir
normāli trokšņi.
4. Lai izvairītos no iespējamām vibrācijām, pārbaudiet, vai
sānu plaukti ledusskapja durvīs, plaukti un atvilktnes
ledusskapja nodalījumā ir pienācīgi novietoti un
piestiprināti.
5. Lai izvairītos no vibrācijas, stikla tvertnes (pudeles, burkas
utt.) novietojiet tā lai tās savstarpēji nesaskartos.
6. Šī ierīce ir aprīkota ar kompresoru, kas darbojas ar
optimālu ātrumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Tāpēc
iespējams, ka noteiktās situācijās (vasarā vai ievietojot
lielu pārtikas daudzumu) kompresors palielina ātrumu un
tāpēc ir trokšņaināks nekā parasti.
3. Kompresoram esot aktīvam vai neaktīvam, iespējams
„dzirdēt” čīkstoņu: tā ir normāla izstrādājuma struktūras
radīta skaņa.
IETEIKUMI IERĪCES NEIZMANTOŠANAS GADĪJUMĀ
JA IERĪCE NETIEK IZMANTOTA
Atvienojiet ierīci no elektroapgādes, iztukšojiet, atkausējiet
(ja nepieciešams) un iztīriet.
Atstājiet durvis pavērtas, lai nodalījumos cirkulētu gaiss.
Tādējādi var izvairīties no pelējuma un sliktu aromātu
veidošanās.
RĪCĪBA ELEKTROAPGĀDES PĀRTRAUKUMA
GADĪJUMĀ
Atstājiet durvis aizvērtas, lai produkti pēc iespējas ilgāk
paliktu auksti. Atkārtoti nesaldējiet daļēji atkusušus
produktus. Ilgstoša elektroapgādes pārtraukuma gadījumā
var aktivizēties arī elektroapgādes pārtraukuma trauksme
(produktiem ar elektroniku).
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes atslēdziet to no elektrotīkla vai atvienojiet elektrības padevi.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ledusskapja tīrīšanā neizmantojiet uzliesmojošus šķidrumus.
Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
Pogas un vadības paneļa displeju nedrīkst tīrīt ar spirtu vai vielu uz spirta bāzes, bet gan ar mitru drānu.
Ierīci laiku pa laikam notīriet ar drāniņu un silta ūdens un
neitrālu tīrīšanas līdzekļu šķīdumu, kas ir paredzēts tieši
ledusskapja iekšpuses tīrīšanai.
8
Lai nodrošinātu konstantu un pareizu atkausēšanas ūdens
plūsmu, regulāri iztīriet drenu, kas
atrodas ledusskapja nodalījuma
aizmugures sienā blakus augļu
un dārzeņu atvilktnei, izmantojot
komplektā iekļauto piederumu.
LV
Lietošanas un apkopes instrukcija
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Kā rīkoties, ja...
Iespējamie iemesli
Risinājumi
Iekārta nedarbojas.
Iespējama ierīces energopadeves
problēma.
Pārliecinieties, ka:
• nav noticis enerģijas padeves pārrāvums;
• kontaktdakša ir pareizi pieslēgta kontaktligzdai, un
divpolu slēdzis (ja ir) ir pareizā pozīcijā (ieslēgts);
• sadzīves elektrosistēmas aizsargierīces darbojas pareizi;
• strāvas kabelis nav pārrauts;
• termostata slēdzis nav pagriezts uz „ ”.
•
Nedarbojas iekšējā
gaisma.
Iespējams, jānomaina gaismas
spuldze.
Ja nepieciešams veikt nomaiņu, atvienojiet ierīci no
elektrotīkla sazinieties ar pilnvarotu tehniskās palīdzības
dienestu.
Nodalījumu iekšējā
temperatūra nav
pietiekami zema.
Iemesli var būt dažādi (skatiet
kolonnu „Risinājums”).
Pārbaudiet, vai:
• durvis ir aizvērtas pareizi;
• ierīce nav uzstādīta blakus siltuma avotam;
• temperatūra ir iestatīta pareizi;
• gaisa cirkulācija pa ventilācijas režģi ierīces apakšā nav
nosprostota.
Ledusskapja nodalījuma
apakšā ir ūdens.
Nosprostota atkausētā ūdens
noteksistēma.
Iztīriet atkausētā ūdens noteksistēmu (skatīt sadaļu „Tīrīšana
un apkope”).
Saldētavas nodalījumā ir Durvis uz saldētavas nodalījumu
pārāk daudz sarmas.
nav kārtīgi aizvērtas.
•
•
•
Ierīces priekšējā mala
pret durvju paplāksnes
blīvējumu ir karsta.
Tā nav problēma. Tas novērš
kondensāta veidošanos.
Risinājums nav nepieciešams.
Ledusskapja nodalījuma
temperatūra ir pārāk
zema.
•
•
•
•
Pārāk zema iestatītā
temperatūra.
Saldētavas nodalījumā,
iespējams, ievietots liels
svaigas pārtikas daudzums.
•
Pārliecinieties, vai nekas netraucē pareizi aizvērt durvis.
Atkausējiet saldētavas nodalījumu.
Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi uzstādīta.
Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru.
Ja saldētavas nodalījumā ir ievietota svaiga pārtika,
pagaidiet, līdz tā ir pilnīgi sasalusi.
Izslēdziet ventilatoru (ja ir), kā aprakstīts nodaļā
„VENTILATORS”.
9
Lietošanas un apkopes instrukcija
PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTS
PIRMS SAZINĀTIES AR PĒCPĀRDOŠANAS SERVISU
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot
šeit atrodamo PROBLĒMU NOVĒRŠANA.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai pārliecinātos, vai
problēma ir novērsta.
JA PĒC IEPRIEKŠMINĒTAJĀM PĀRBAUDĒM PROBLĒMA
NAV NOVĒRSTA, SAZINIETIES AR TUVĀKO
PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS DIENESTU
Lai saņemtu palīdzību, zvaniet uz garantijas grāmatiņā
norādīto numuru vai sekojiet norādījumiem tīmekļa vietnē
www‌.‌indesit‌.‌com
Sazinoties ar klientu pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu,
vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu ierīces veidu un modeli;
•
servisa numuru (numurs, kas norādīts uz datu plāksnītes
pēc vārda Serviss). Servisa numurs atrodams arī garantijas
grāmatiņā;
• savu pilno adresi;
• savu tālruņa numuru.
Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu
pēcpārdošanas servisu (lai nodrošinātu, ka tiek izmantotas
tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiek veikts pareizi).
10
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
12
6b.
7.
8.
9.
10.
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
13
6a.
14
6b.
7.
8.
9.
10.
2
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
mm
~10
4
2
k!
clic
19515371600
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising