Whirlpool | BLF 9121 OX | Use and care guide | Whirlpool BLF 9121 OX Uživatelská příručka

Whirlpool BLF 9121 OX Uživatelská příručka
Průvodce Zdraví a bezpečnost, Použití a péče a
Průvodce Instalací.
www.whirlpool.eu/register
česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
2
ČESKY PŘÍRUČKY ZDRAVÍ & BEZPEČNOST,
POUŽÍVÁNÍ & ÚDRŽBA
a INSTALACE
CS
Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Whirlpool.
Abyste získali komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register
Obsah
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příručka o použití a čištění zařízení
POPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OVLÁDACÍ PANEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TECHNICKÉ ÚDAJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DVEŘE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POLIČKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CHLADICÍ PROSTOR NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PRVNÍ POUŽITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
INSTALACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
JAK ODSTRANIT PORUCHU
& POPRODEJNÍ SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
JAK ODSTRANIT PORUCHU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SERVISNÍ STŘEDISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Průvodce instalací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELMI
DŮLEŽITÁ.
V tomto návodu a na samotném
spotřebiči jsou uvedena důležitá
bezpečnostní upozornění, která
si musíte přečíst a dodržovat je.
Toto je symbol bezpečnostního upozornění.
Tento symbol vás upozorňuje
na možná rizika, která vám
či ostatním mohou přivodit
zranění či smrt.
Všechny pokyny vztahující se
k bezpečnosti obsahují výstražný symbol a slova NEBEZPEČÍ
nebo POZOR. Tato upozornění
mají následující význam:
nebezpečí
Označuje nebezpečnou situaci,
které je třeba předejít, jinak
povede k vážnému poranění.
varování
Označuje nebezpečnou situaci,
které je třeba předejít, jinak by
mohla způsobit vážné poranění.
o možném nebezpečí a obsahují
pokyny, jak snížit riziko poranění,
poškození a úrazu elektrickým
proudem způsobené nesprávným použitím spotřebiče. Pozorně dodržujte následující pokyny.
Nedodržení těchto pokynů
může být nebezpečné.
Výrobce nenese odpovědnost
za jakékoli škody způsobené
nedodržením pokynů v tomto
průvodci. Výrobce odmítá
jakoukoli odpovědnost v případě zranění osob a zvířat či
poškození majetku při nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.
Návod mějte po ruce pro další
použití.
Cyklopentan se používá jako
nadouvadlo v izolační pěně
a je hořlavý.
varování
Nepoškozujte potrubí chladicího okruhu kapaliny.
varování
Neurychlujte odmrazování jinými mechanickými, elektrickými
Neumisťujte do zařízení nebo
a chemickými postupy, než
v jeho blízkosti výbušné látky,
jako např. plechovky s aerosoly, jaké doporučuje výrobce.
a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými
varování
hořlavými materiály.
Do oddílů spotřebiče neumisťujte, ani v nich nepoužívejte
Jestliže už spotřebič nechcete
dále používat, znehodnoťte ho elektrické přístroje, které nejsou výslovně schváleny výrobodříznutím napájecího kabelu
cem.
a odstraňte případné police
a dveře (je-li jimi vybaven), aby
se děti nemohly zavřít uvnitř.
Tento spotřebič neobsahuje
CFC. Chladicí okruh obsahuje
látku R600a (HC).
Všechna bezpečnostní upozorně- Spotřebiče obsahující isobutan
ní uvádějí konkrétní informace
(R600a): isobutan je přírodní
4
plyn bez škodlivých účinků na
životní prostředí, který je nicméně hořlavý. Je tedy nutné se
přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.
Při poškození trubek věnujte
vyprazdňování obsahu chladicího okruhu zvýšenou pozornost.
varování
Výrobníky ledu a dávkovače
vody, které nejsou přímo
připojeny k přívodu vody, musí
být plněny pouze pitnou
vodou.
CS
varování
Větrací otvory v plášti spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci nesmí být zakryty.
varování
Automatické tvořiče ledu a/
nebo nádobky na vodu musí
být připojeny výhradně k přívodu pitné vody s tlakem
v rozmezí 0,17 až 0,81 MPa (1,7
až 8,1 bar).
Aby bylo zajištěno dostatečné
větrání, ponechte prostor na
obou stranách a nad spotřebičem.
Mezera mezi zadní stranou
spotřebiče a stěnou za spotřebičem by měla být alespoň
50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
PŘEDPOKLÁDANÉ
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití.
Profesionální využití je zakázáno.
Výrobce odmítá jakoukoli
odpovědnost za nevhodné
použití nebo nesprávné nastavení ovládacích prvků.
Provoz spotřebiče nelze řídit
pomocí externího časovače
nebo samostatného systému
dálkového ovládání.
Spotřebič nepoužívejte na
otevřeném prostranství.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k obdobným
účelům jako například:
- kuchyňské kouty pro zaměst-
nance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
- farmy a pro použití klienty v
hotelech, motelech a jiných
ubytovacích zařízeních;
- v zařízeních nabízejících
nocleh se snídaní;
- ve stravovacích a podobných
nemaloobchodních zařízeních.
Žárovka použitá uvnitř spotřebiče je speciálně navržena pro
domácí spotřebiče a není
vhodná pro všeobecné osvětlení místnosti v domácnosti
(Nařízení ES 244/2009).
osoby.
Přesvědčte se, zda všechny
čtyři nožičky stojí pevně na
zemi, podle potřeby je nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vodorovný.
Doporučujeme vám, abyste se
zapojením spotřebiče počkali
nejméně dvě hodiny, aby
chladicí okruh mohl dokonale
fungovat.
INSTALACE
Přesvědčte se, zda spotřebič
nestojí v blízkosti tepelného
zdroje.
Zařízení nespouštějte, dokud
nebyla dokončena instalace.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO PROUDU
Instalaci a opravy musí provádět kvalifikovaný technik podle
pokynů výrobce a v souladu
s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou
část spotřebiče, pokud to není
výslovně požadováno v návodu k použití.
Zkontrolujte, zda napětí na
typovém štítku odpovídá
napětí ve vaší domácnosti.
Při rozbalování a instalaci
používejte ochranné rukavice.
Před zahájením instalace je
nutné spotřebič odpojit od
elektrické sítě.
Po vybalení spotřebiče se
přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte
na prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko.
Během instalace se ujistěte, že
zařízení nepoškozuje napájecí
kabel.
Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě
Na typovém štítku je uvedeno
povolené rozpětí napájecího
napětí.
Uzemnění spotřebiče je ze
zákona povinné.
Instalace musí probíhat v souladu
s platnými bezpečnostními
předpisy, a proto je nutno použít
všepólový spínač s minimální
vzdáleností mezi kontakty 3 mm.
V případě nutnosti vyměňte
napájecí kabel za nový stejného typu. Výměnu napájecího
kabelu může provést jedině
kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a obecně
platnými bezpečnostními předpisy. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Po provedení montáže nesmí
být elektrické prvky spotřebiče
pro uživatele přístupné.
Napájecí kabel musí být natolik
5
dlouhý, aby umožnil připojení
spotřebiče zabudovaného do
skříňky do elektrické sítě.
Nepoužívejte prodlužovací
kabely.
Netahejte za napájecí kabel
spotřebiče.
Je-li spotřebič osazen zástrčkou, nepoužívejte zásuvkové
rozdvojky.
Jestliže dodaná zástrčka není
vhodná pro zásuvku ve vašem
bytě, obraťte se prosím na
kvalifikovaného technika.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ
SÍTI POUZE PRO VELKOU
BRITÁNII A IRSKO
Výměna pojistky.
Jestliže je kabel tohoto spotřebiče vybaven zástrčkou BS
1363A s 13A pojistkou, použijte
k výměně pojistky v tomto
typu zástrčky pojistku ASTA
schválenou k typu BS 1362
a postupujte následujícím
způsobem:
Spotřebiče se nedotýkejte
vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej bosí.
Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena
přívodní síťová šňůra nebo
zástrčka, pokud spotřebič
nefunguje správně nebo došloli k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani
zástrčku neponořujte do vody.
Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy.
1. Vyjměte kryt pojistky (A)
a pojistku (B).
2. Do krytu pojistky vložte
náhradní 13A pojistku.
3. Kryt s pojistkou vložte zpět
do zástrčky.
Upozornění:
Po výměně pojistky musí být
Pokud používáte proudový chrá- kryt pojistky opět nasazen;
dojde-li k jeho ztrátě, nesmí se
nič, používejte pouze model
.
zástrčka bez krytu používat.
označený symbolem
Správné umístění poznáte podSpotřebič je určen k provozu
le barevné vložky nebo názvu
v prostředích, ve kterých je
barvy vyraženého dole na
teplota v následujícím rozmezí zástrčce.
podle klimatické třídy uvedené Náhradní kryty pojistek je
na výrobním štítku.
možné zakoupit v obchodě
Při dlouhodobém ponechání
elektro.
spotřebiče v nižší či vyšší
teplotě nemusí spotřebič
Pouze pro Irskou republiku
správně fungovat.
Platí pokyny uvedené pro
Klimatická třída, teplota prostře- Velkou Británii, ale používá se
dí. (°C)
i třetí typ zástrčky a zásuvky,
SN od 10 do 32
a to 2kolíkové s bočním uzemN od 16 do 32
něním.
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
6
Zásuvka / zástrčka (platné
pro obě země)
Jestliže dodaná zástrčka není
vhodná pro zásuvku ve vašem
bytě, obraťte se prosím na
servisní středisko. Nepokoušejte se vyměňovat zástrčku sami.
Tento postup smí provádět
pouze kvalifikovaný technik
v souladu s pokyny výrobce
a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
Chladicí oddíl používejte
pouze k uchovávání čerstvých
potravin a mrazicí oddíl pouze
k uchovávání zmrazených
potravin, zmrazování čerstvých
potravin a k výrobě ledových
kostek.
Vyvarujte se skladování nezabalených potravin v přímém
kontaktu s vnitřními povrchy
chladničky nebo mrazničky.
Spotřebiče mohou být vybaveny zvláštními oddíly pro uložení potravin.
Není-li v příručce ke konkrétnímu výrobku uvedeno jinak,
tyto přihrádky je možné vyjmout, aniž by tento úkon
ovlivnil výkon spotřebiče.
Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte
kapalinu (netoxickou), která je
v nich obsažena.
Nejezte ledové kostky nebo
ledová lízátka ihned po vyjmutí
z mrazničky, mohly by vám
způsobit omrzliny v ústech.
Je-li výrobek určen k použití se
vzduchovým filtrem v přístupném krytu ventilátoru, musí
být filtr vložen vždy, když je
chladnička zapnutá.
CS
Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami,
protože by mohly prasknout.
(0–3 roky) nebo malé (3–8 let)
děti, musí být neustále pod
dohledem.
Nezakrývejte ventilátor (je-li jím
spotřebič vybaven) potravinami.
Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli
dveře, zejména pak dveře
mrazničky.
Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním
postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí
mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo
tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití
spotřebiče a rozumějí rizikům,
která s používáním spotřebiče
souvisejí. Nedovolte dětem,
aby si se spotřebičem hrály.
Nedovolte dětem, aby bez
dohledu prováděly čištění
Poškozené těsnění je nutné co
nejdříve vyměnit.
BEZPEČNOST DĚTÍ
Pokud se v blízkosti spotřebiče
budou pohybovat velmi malé
a běžnou údržbu spotřebiče.
Obalový materiál (plastové
sáčky, polystyrén apod.) odstraňte z dosahu dětí.
ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA
Před každým čištěním či údržbou je nutné spotřebič odpojit
od elektrické sítě.
Nikdy nepoužívejte parní
čističe
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Likvidace obalového
materiálu
Likvidace domácích
elektrospotřebičů
Obal je ze 100%
recyklovatelného materiálu a je
označen recyklačním
symbolem:
Tento spotřebič byl vyroben
z recyklovatelných nebo
opakovaně použitelných
materiálů. Zlikvidujte jej podle
místních předpisů pro likvidaci
odpadu.
Jednotlivé části obalového
materiálu proto zlikvidujte
odpovědně podle platných
místních předpisů upravujících
nakládání s odpady.
Další informace o likvidaci,
renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte
na příslušném místním úřadě,
v podniku pro sběr domácího
odpadu nebo v obchodě, kde
jste spotřebič zakoupili.
Tento spotřebič je označen
v souladu s evropskou směrnicí
2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným
negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví,
které by mohly být způsobeny
nevhodnou likvidací výrobku.
Tento symbol na
výrobku nebo
příslušných dokladech
udává, že výrobek nesmí být
7
likvidován spolu s domácím
odpadem, ale je nutné ho
odevzdat do příslušného
sběrného střediska k recyklaci
elektrických a elektronických
zařízení.
Rady k úspoře energie
Spotřebič umístěte do suché
a dobře větrané místnosti
v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů tepla (např. radiátoru,
sporáku atd.) a tak, aby nebyl
vystaven přímému slunci.
V případě potřeby použijte
izolační desku.
Pro zajištění adekvátní
ventilace dodržujte pokyny
k instalaci spotřebiče.
Nedostatečné větrání na zadní
straně spotřebiče zvyšuje
spotřebu energie a snižuje
účinnost chlazení.
Vnitřní teploty spotřebiče
mohou být ovlivněny teplotou
v místnosti, četností otevírání
dveří i umístěním spotřebiče.
Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Omezte otevírání dveří na
minimum.
Rozmrazujte potraviny tak, že
je umístíte do chladničky. Nízká
teplota zmrazených výrobků
pomáhá chladit potraviny
v chladničce.
Před vložením do spotřebiče
nechte teplá jídla a nápoje
vychladnout.
Umístění polic v chladničce
nemá žádný vliv na efektivitu
využití energie. Potraviny by
měly být na policích uloženy
takovým způsobem, aby byla
zajištěna patřičná cirkulace
vzduchu (potraviny by se
neměly navzájem dotýkat
a mezi potravinami a zadní
stěnou by měl být dostatečný
volný prostor).
Kapacitu k ukládání mražených
potravin můžete zvýšit
odstraněním košů a poličky
Stop Frost (je-li jí výrobek
vybaven), a to při zachování
stejné spotřeby energie.
Výrobky vysoké energetické
třídy jsou vybaveny motorem
s vysokou účinností, který
zůstává v provozu déle, má
však nízkou spotřebu energie.
Nedělejte si proto starosti,
pokud motor běží delší dobu.
PROHLÁŠENÍ O
SHODĚ
Tento spotřebič je určen
Tento spotřebič byl navržen,
k uchovávání potravin a byl
vyroben a uveden na trh
vyroben v souladu s předpisem v souladu s:
(ES) č. 1935/2004.
› požadavky směrnice pro
„nízké napětí“ 2006/95/ES
(která nahrazuje směrnici
73/23/EHS
a následné novelizace),
8
› požadavky na ochranu podle
směrnice EMC 2004/108/ES.
Elektrické zabezpečení
spotřebiče je zaručeno pouze v
případě správného připojení k
uzemňovacímu zařízení
odpovídajícímu předpisům.
CS
Průvodce Použití a péče
POPIS
VÝROBKU
SPOTŘEBIČ
1
2
3
4
5
11
12
7
6
8
9
10
1. Elektronický ovládací panel /
osvětlení
2. Poličky
3. Výrobní štítek s obchodním
názvem
4. Zásuvka na čerstvé ovoce
a zeleninu
5. Sada ke změně otevírání dveří
6. Dveřní přihrádky
7. Zásobník na vejce
8. Oddělení pro lahve
9. Přihrádka pro lahve
10. Těsnění dveří
Mrazicí oddíl
10. Těsnění dveří
11. Zásuvky mrazničky
12. Poličky
13. Dolní zásuvka: nejchladnější
prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
14. Nádobka na ledové kostky
13
14
9
OVLÁDACÍ PANEL
1. Kontrolky LED (zobrazující
aktuální nastavení teploty nebo
funkci rychlého chlazení)
2. Tlačítko RYCHLÉHO
CHLAZENÍ (FAST COOLING)
/ teplotní tlačítko (Temperature)
1
2
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry spotřebiče
Výška
2010
mm
Šířka
595
mm
Hloubka
655
mm
Čistý objem chladničky (l)
258
L
Čistý objem mrazničky (l)
111
L
Systém odmrazování
Chladnička
ruční
Mraznička
ruční
Skladovací čas při poruše (h)
24
h
Mrazicí kapacita (kg/24 h)
5,0
Kg/24h
Spotřeba energie (kwh/24 h)
0.835
Kwh/24 h
Hladina hluku (dba)
38
dba
Energetická třída
A+
10
CS
DVEŘE
ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ
Poznámka: Směr otevírání dveří lze změnit. Pokud je
tato změna prováděna pracovníky servisního střediska, nevztahuje se na ni záruka. Změnu otevírání dveří
se doporučuje provádět za účasti dvou osob.
Dodržujte pokyny uvedené v Průvodci instalací.
OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY
Uvnitř chladicího oddílu jsou použity žárovky LED,
které umožňují lepší osvětlení při současné velmi
nízké spotřebě energie.
Pokud osvětlovací systém LED nefunguje,
obraťte se na servisní středisko a požádejte
o výměnu.
Upozornění: Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka
zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut,
světlo automaticky zhasne.
POLIČKY
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
11
CHLADICÍ PROSTOR NO-FROST
Odmrazování chladicího oddílu je zcela
automatické.
Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu
znamená, že právě probíhá automatické
odmrazování. Voda z odmrazování automaticky
stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v
nádobě, odkud se vypařuje.
ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU
Mrazničku odmrazujte jednou nebo dvakrát ročně,
nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky
3 mm. Vznik námrazy je normální jev.
Její množství a rychlost usazování závisí na okolním
prostředí a četnosti otvírání dvířek mrazničky.
Chcete-li spotřebič odmrazit, vypněte ho a vyjměte
všechny potraviny.
Dveře mrazničky nechte otevřené, aby námraza
mohla roztát.
U spotřebičů na obrázku jen vytáhněte odtok
rozmrazené vody a položte pod
něj vhodnou nádobu.
Po skončení odmrazování zasuňte
odtok rozmrazené vody zpět na
místo.
Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a
osušte.
Znovu spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁSOBNÍK NA VEJCE
12
ODDĚLOVAČ LÁHVÍ
Nádobka na ledové
kostky
CS
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ
PRVNÍ POUŽITÍ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin
a teprve pak do něj vložte potraviny.
NASTAVENÍ TEPLOTY
Spotřebič je z výroby běžně nastaven k provozu při
doporučené střední teplotě.
Podrobné informace o nastavení teploty naleznete
v přiloženém příručním návodu k použití.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí
displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony.
Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby)
chladicího oddílu.
Poznámka: Zobrazené hodnoty odpovídají
průměrné teplotě v celé chladničce.
INSTALACE
INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte
prostor na obou stranách a nad spotřebičem.
Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za
spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
INSTALACE ODDĚLOVAČŮ
Nasaďte rozpěrky na horní a spodní stranu
chladicího zařízení (podle nákresu) umístěného
vzadu na spotřebiči.
50mm
50mm
13
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU
MRAZNIČKY
• odstraněním košů dojde k vytvoření prostoru pro
velké produkty.
• položením potravin přímo na police mrazáku.
• odstraněním dodatečných vyjímatelných kusů
příslušenství.
• Neblokujte oblast výstupu vzduchu (dole na zadní
stěně uvnitř spotřebiče) potravinami.
• Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
• Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dvířek
i umístěním spotřebiče.
Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory
v úvahu.
• Není-li uvedeno jinak, není příslušenství spotřebiče
vhodné pro mytí v myčce.
FUNKCE
Funkce „6. SMYSL“
(6th Sense)
Umožňuje spotřebiči rychle
dosáhnout optimálních skladovacích
podmínek (teploty a vlhkosti) uvnitř
spotřebiče.
Funkce „6th Sense“ (6. smysl) pracuje
automaticky.
RYCHLÉ CHLAZENÍ
Tuto funkci doporučujeme používat
při vložení velkého množství potravin
do chladicího a mrazicího oddílu.
Pomocí funkce Rychlého chlazení
můžete zvýšit kapacitu chlazení
v prostoru chladničky a mrazáku.
Pro maximalizaci kapacity chlazení
prosím ponechejte ventilátor zapnutý.
Poznámka: Funkci rychlého chlazení
byste měli rovněž ZAPNOUT také před
vložením čerstvých potravin ke
zmrazení do mrazicího oddílu, aby se
tak zvýšila mrazicí kapacita.
ZVUKOVÝ SIGNÁL PŘI
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍCH
Poplach při otevřených dvířkách se
spustí, jsou-li dvířka otevřená po dobu
delší než 5 minut.
Upozornění je rovněž signalizováno
blikáním LED osvětlení dvířek.
Jsou-li dveře otevřené déle než 8
minut, LED osvětlení se vypne.
14
TIPY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
CS
CHLADICÍ ODDÍL
Chladnička je ideálním místem pro uložení hotových
jídel, čerstvých a konzervovaných potravin, mléčných
výrobků, ovoce a zeleniny a nápojů.
JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY
A NÁPOJE
K zabalení potravin používejte recyklovatelné
plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby
a přilnavé fólie.
› Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují
pach či vůni, uchovávejte vždy v uzavřených
nádobách nebo přikryté.
Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu
a které jsou na tento plyn citlivé, jako např. ovoce,
zelenina a saláty, by měly být vždy odděleny nebo
zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost;
neskladujte například rajčata společně s kiwi nebo
zelím.
› Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla
zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
› Chcete-li zabránit padání lahví, používejte držák
lahví.
› Pokud v chladničce skladujete malé množství
potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou
na ovoce a zeleninu, protože se jedná
o nejchladnější oblast.
Kde uchovávat čerstvé potraviny
a nápoje
› Na policích chladničky: hotová jídla, tropické
ovoce, sýry, lahůdky.
› V nejchladnější oblasti (nad zásuvkou na ovoce
a zeleninu): maso, ryby, uzeniny, zákusky.
› V zásuvce na čerstvé ovoce a zeleninu: ovoce,
saláty, zelenina.
› Ve dveřích: máslo, džemy, omáčky, nakládaná
zelenina, plechovky, láhve, nápoje v krabicích, vejce.
15
Vysvětlivky:
MÍRNÁ ZÓNA Vhodná pro
skladování tropického ovoce,
plechovek, nápojů, vajec,
omáček, nakládané zeleniny,
másla a marmelády.
CHLADNÁ ZÓNA Určena pro
skladování sýrů, mléka, denních
potravin, lahůdek, jogurtů.
ZÁSUVKA NA OVOCE
A ZELENINU
ZÁSUVKA V MRAZICÍ ZÓNĚ
(MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA)
Určena pro zmrazení čerstvých/
vařených pokrmů.
ZÁSUVKY MRAZNIČKY
Upozornění
Šedá barva legendy neodpovídá
barvě zásuvek
16
CS
MRAZICÍ ODDÍL
Mraznička je ideálním místem pro uchovávání
mražených potravin, vyrábění kostek ledu
a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
TIPY PRO MRAZENÍ A UCHOVÁVÁNÍ
ČERSTVÝCH POTRAVIN
› Veškeré zamrazované potraviny doporučujeme
opatřit popiskem a datem. Popisky pomáhají při
rozlišení potravin a určení, dokdy by měly být
spotřebovány, aby nedošlo ke zhoršení jejich kvality.
Jednou rozmrazené potraviny již znovu nemrazte.
› Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte
a důkladně uzavřete do:
alobalu, potravinové fólie, vzduchotěsných
a vodotěsných plastových sáčků, polyetylenových
nádob s víčky nebo mrazírenských nádob vhodných
k zamrazení čerstvých potravin.
› V zájmu dosažení vysoké kvality musí být
zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní
kvality.
mražené potraviny: nákupní tipy
Při nákupu mražených potravin:
› Zkontrolujte, zda není obal poškozen (mražené
potraviny v poškozeném obalu mohou ztratit
kvalitu). Je-li obal nafouklý nebo jsou-li na něm
mokré skvrny, výrobek nebyl skladován
v optimálních podmínkách a může již být částečně
rozmrzlý.
› Mražené potraviny vybírejte během nákupu jako
poslední položku a přepravujte je ve speciální
tepelně izolované tašce.
Na typovém štítku je uveden maximální počet
kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit
během 24 hodin (...kg / 24 h).
Máte-li malé množství potravin pro uložení v mrazicím
oddělení, doporučujeme použít střední oddíl.
› Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny
bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich
plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.
Některé druhy masa, zejména zvěřina, by se měly
být před zamrazením nechat odležet.
› Horké pokrmy nechte vždy před vložením
do mrazničky vychladnout.
› Plně nebo částečně rozmrazené potraviny
okamžitě zkonzumujte.
Po rozmrazení potraviny znovu nemrazte, pokud je
předtím nepřevaříte. Po převaření je možné
rozmrazené potraviny opět zamrazit.
› Nezamrazujte láhve s tekutinami.
› Funkci rychlého chlazení prosím používejte pro
urychlení chladicího nebo mrazicího procesu (viz
Příručka pro každodenní použití).
› Po návratu domů mražené potraviny okamžitě
vložte do mrazničky.
› Pokud došlo byť i k částečnému rozmrazení
potravin, znovu je nezmrazujte. Spotřebujte je
do 24 hodin.
› Vyvarujte se kolísání teplot nebo jej alespoň
omezte na minimum. Řiďte se dobou trvanlivosti
uvedenou na obalu.
› Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin
uvedené na obalu.
17
DOBA SKLADOVÁNÍ
ZMRAZENÝCH POTRAVIN
Maso
Dušené maso
Hovězí
měsíce
8-12
Maso, drůbež
Vepřové, telecí
6-9
Mléčné výrobky
Jehněčí
6-8
Máslo
Králičí
4-6
Mleté / droby
Klobásy / párky
Ovoce
Jablka
měsíce
12
Meruňky
8
6
Ostružiny
8-12
Sýry
3
8-12
2-3
Šlehačka
1-2
Černý rybíz / červený
rybíz
Třešně
10
1-2
Zmrzlina
2-3
Broskve
10
Vejce
8
Hrušky
8-12
Švestky
10
Drůbež
měsíce
2-3
Kuře
5-7
Polévky a omáčky
Krůta
6
Polévky
2-3
Maliny
8-12
Drůbeží drůbky
2-3
Masové omáčky
2-3
Jahody
10
Paštiky
1
Rebarbora
10
8
Ovocné šťávy (pomeranč, 4-6
citron, grep)
Korýši
Měkkýši (krab, humr)
1-2
Lečo
Krabi, humři
1-2
Pečivo a chléb
1-2
Chléb
Zákusky (běžné)
1-2
4
Chřest
Bazalka
8-10
6-8
Ryby
Zdobené dorty
2-3
Fazole
12
„tučné“ (losos, sleď,
2-3
makrela)
„libové“ (treska, platýs) 3-4
Palačinky
1-2
Artyčoky
8-10
Tepelně neupravené pečivo 2-3
Brokolice
8-10
Slané koláče
1-2
Růžičková kapusta
8-10
Pizza
1-2
Květák
8-10
Mrkev
10-12
Celer
6-8
Houby
8
Petržel
6-8
Papriky
10-12
Hrášek
12
Fazolové lusky
12
Špenát
12
Rajčata
8-10
Cuketa
8-10
Korýši
Ústřice, vyloupané
18
Zelenina
CS
DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ
NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
NEPŘÍTOMNOST / PRÁZDNINY
V případě delší nepřítomnosti se doporučuje
potraviny spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu
úspory energie.
STĚHOVÁNÍ
1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
2. Dobře vše zabalte a přelepte lepicí páskou tak,
aby do sebe předměty nenarážely a nedošlo k jejich
ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se
nedotýkaly povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž
pomocí také připevněte napájecí kabel
ke spotřebiči.
VÝPADEK PROUDU
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném
spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen
v částečně naplněném.
Pokud se na potravinách objeví ledové krystalky, je
možné je znovu zmrazit, ale může u nich dojít
ke změně chuti a vůně.
Přijde-li vám, že jsou potraviny ve špatném stavu, je
lepší je vyhodit.
U výpadků proudu do 24 hodin.
Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že
uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdelší
dobu.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
Vyprázdněte mrazicí oddíl a potraviny přemístěte
do přenosné mrazničky. Pokud tento typ mrazničky
nemáte k dispozici ani nemáte umělé mrazicí
akumulátory, spotřebujte jídlo, které snadněji
podléhá zkáze.
Vyprázdněte nádobku na led.
19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
varování
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte
přívodní kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič
odpojte od elektrické sítě.
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky. Nikdy části
chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.
› Spotřebič pravidelně omývejte hadříkem
namočeným do roztoku vlažné vody a neutrálního
čisticího prostředku určeného speciálně pro vnitřní
části chladničky.
› Vnější části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte
vlhkým hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
› Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je
potřeba pravidelně čistit vysavačem.
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek
odtokového otvoru, který je umístěný na zadní
stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu;
zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené
vody.
20
varování
Nepoužívejte parní čističe.
Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu,
ale pouze suchým hadříkem.
Upozornění:
› Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmí být
čištěny alkoholem ani prostředky na bázi alkoholu,
ale pouze suchým hadříkem.
› Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
JAK ODSTRANIT PORUCHU
& POPRODEJNÍ
SERVIS
NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...
CS
Problémy s výkonem jsou často způsobeny
drobnými závadami, které můžete sami odhalit
a opravit i bez použití speciálního nářadí.
ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela normální
vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje celou řadu
větráků a motorů regulujících výkon, které se
automaticky zapínají a vypínají.
Některé zvuky způsobené provozem
zařízení však můžete omezit:
› Vyrovnáním spotřebiče a jeho umístěním
na rovném povrchu
› ponecháním prostoru mezi spotřebičem a okolním
nábytkem
› kontrolou správného umístění vnitřních prvků
› kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
Některé ze zvuků způsobených provozem
zařízení, které mohou být slyšet:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo opětovném
zapnutí po delší přestávce.
Bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek.
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
Bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru.
Praskání při spuštění kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
21
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Problém
Možné příčiny
Řešení
Spotřebič nefunguje
Mohl se vyskytnout problém
s napájením spotřebiče.
› Zkontrolujte, zda je napájecí
kabel zapojen do zásuvky
se správným napětím.
› Zkontrolujte ochranná zařízení
a elektrické pojistky v domácnosti
v odmrazovací misce je
voda
Jedná se o jev normální v horkém
a vlhkém počasí. Miska může být
dokonce zaplněna až do poloviny.
› Zkontrolujte, zda je spotřebič
umístěn vodorovně, aby voda
nepřetékala.
hrany skříně spotřebiče,
které se dotýkají těsnění
dveří, jsou na dotek teplé
Nejedná se o závadu.
Jedná se o jev normální v horkém
počasí a při spuštění kompresoru.
osvětlení nefunguje
Může být nutné vyměnit žárovku.
Spotřebič může být v režimu
Zapnuto / Pohotovostní režim
zdá se, že motor běží
příliš dlouho
22
Doba spuštění motoru závisí na
různých faktorech: četnosti
otevírání dveří, množství
uložených potravin, teplotě
v místnosti, nastavení regulace
teploty.
› Zkontrolujte správnou funkci
ochranných zařízení
a elektrických pojistek v domácnosti.
› Zkontrolujte, zda je napájecí
kabel zapojen do zásuvky
se správným napětím
› Jsou-li LED žárovky rozbité, musí
uživatel zavolat do servisního střediska
a požádat o výměnu za svítidla
stejného typu, která jsou k dispozici
pouze v našich servisních střediscích
nebo u autorizovaných prodejců.
› Zkontrolujte, zda jsou ovladače
spotřebiče správně nastaveny.
› Zkontrolujte, zda jste
do spotřebiče nevložili větší
množství potravin.
› Neotevírejte dveře spotřebiče
příliš často.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře
správně dovřené.
CS
teplota spotřebiče je
příliš vysoká
Příčiny mohou být různé (viz
„Řešení“)
› Zkontrolujte, zda není
kondenzátor (na zadní straně
spotřebiče) zaprášený a zanesený.
› Zkontrolujte, zda jsou dveře
řádně zavřené.
› Zkontrolujte, zda jsou těsnění
řádně osazená.
› V horkých dnech nebo v případě
vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
› Pokud byly dveře spotřebiče
otevřené po delší dobu nebo
pokud bylo vloženo větší
množství potravin, poběží motor
delší dobu, aby ochladil vnitřek
spotřebiče.
Dveře se dobře neotvírají
a nezavírají
Příčiny mohou být různé (viz
„Řešení“)
› Zkontrolujte, zda dveřím nebrání
potraviny v chladničce.
› Zkontrolujte, zda není posunutý
některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
› Zkontrolujte, zda není těsnění
ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
› Ujistěte se, že je spotřebič
ve vodorovné poloze.
23
SERVISNÍ STŘEDISKO
NEŽ ZAVOLÁTE DO
SERVISNÍHO STŘEDISKA
1.
Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém sami
pomocí bodů popsaných v oddílu JAK ODSTRANIT
PORUCHU.
2.
Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste
zjistili, zda porucha přetrvává
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ
VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO
NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA
Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním
listě nebo postupujte podle návodu na webu
www.whirlpool.eu
Uveďte:
• stručný popis poruchy;
• přesný typ a model spotřebiče;
• servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém
štítku). servisní číslo je uvedeno i na záručním listě,
• svou úplnou adresu,
• své telefonní číslo.
Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní
středisko (abyste měli jistotu, že budou použity
originální náhradní díly a že bude oprava provedena
správně).
Výrobce:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
24
CS
Průvodce instalací
7
SERVICE
25
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
26
3.
4.
CS
5.
6.
A
27
7.
9.
28
8.
10.
CS
11.
29
12.
13.
14.
15.
A
30
16.
17.
CS
B
18.
19.
A
A
B
31
CS
400010803309
Registrovaná ochranná známka Whirlpool®/TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool © Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Všechna práva vyhrazena – http://www.whirlpool.eu
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising