Whirlpool | ARXL 105 (CSI).L | Instruction for Use | Whirlpool ARXL 105 (CSI).L Руководство пользователя

Whirlpool ARXL 105 (CSI).L Руководство пользователя
Пайдалану жөніндегі нҧсқаулық
КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
CIS
ҚАЗАҚША, 1
Мазмҧны
Орнату, 2-3
Орамасынан шығару және тегістеу
Су қҧбырына және электр желісіне қосу
Кір жуудың бірінші циклі
Техникалық сипаттамалары
Кір жуғыш машинаның және программаларды іске қосу тәртібінің сипаттамасы,
4-5
Басқару панелі
Индикаторлар
Программаларды іске қосу тәртібі
Программалар, 6
Программалар кестесі
Персонализацияланған бейімдеулер, 7
Температураны реттеу
Сығу жылдамдығын таңдау
Қосымша функциялар
Жуғыш қҧралдар және кір бҧйымдар типтері, 8
Жуғыш қҧралдарды бӛлгіш
Ағарту
Кір бҧйымдарды дайындау
Абайлап жууды талап ететін бҧйымдар
Кір бҧйымдарды теңестіру жҥйесі
Сақтандырулар мен ҧсыныстар, 9
Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар
Утильдеу
Люкті апаттық ашу
Техникалық қызмет көрсету және кҥтім жасау, 10
Су мен электр қуатын ӛшіру
Кір жуғыш машинаға кҥтім жасау
Жуғыш қҧралдарды бӛлгішке кҥтім жасау
Люкке және барабанға кҥтім жасау
Насосқа кҥтім жасау
Су қҧйғыш шлангіні тексеру
Ақауларды іздеу
және оларды жою тәсілдері, 11
Сервистік қызмет көрсету, 12
Орнату
! Бҧл нҧсқаулықты сақтаңыз. Ол кір жуғыш машинаны сатып алған, берген немесе жаңа пәтерге кӛшкен
жағдайларда жабдықпен бірге болуы қажет, яғни жаңа иесі оның жҧмыс істеу және оған қызмет кӛрсету
ережелерімен таныса алатын болуы керек.
! Нҧсқаулықты мҧқият оқып шығыңыз: онда кір жуғыш машинаны орнату мен пайдалану қауіпсіздігі туралы
маңызды мәліметтер берілген.
Орамасынан шығару және тегістеу
Орамасынан шығару
1. Кір жуғыш машинаны орамасынан шығарыңыз.
2. Жабдықтың тасымалдау кезінде бҥлінбегеніне кӛз жеткізіңіз. Бҥлінген болса – машинаны қоспаңыз – тез
арада жеткізушімен хабарласыңыз.
3 . Кір жуғыш машинаның артқы жағында орналасқан тӛрт тасымалдау винті мен тӛсемесі бар резеңке
тығындарды алып тастаңыз (сур. қара.).
4. Тесіктерді қоса берілген пластик тығындарымен жабыңыз.
5. Барлық бӛлшектерін сақтаңыз: олар кір жуғыш машинаны тағы да тасымалдағанда қажет болады.
! Балалардың орама материалдармен ойнауына рҧқсат етпеңіз.
Тегістеу
1. Кір жуғыш машинаны тегіс және мықты еденге, ол қабырғаға, жиһазға немесе басқа нәрселерге
тимейтіндей етіп, орналастырыңыз.
2. Егер еден тегіс болмаса, машинаны орнатқаннан кейін оның алдыңғы аяқтарын бҧрау арқылы
тҧрақтандырыңыз (сур. қара.).
Ол ҥшін әуелі контргайканы босату керек, бейімдеп болғаннан кейін контргайканы қайтара тартып қойыңыз.
Машинаны орнатқаннан кейін корпустың жоғарғы қақпағының тегістік деңгейін тексеріңіз, кӛлденеңдігінің
ауытқуы 2°-тан артық болмауы керек.
Жабдықты дҧрыс тегістеп қою шудан, дірілден және машина жҧмыс істеп тҧрған кезде орнынан қозғалудан
арылуға кӛмектеседі.
Егер кір жуғыш машина кілем тӛселген еденде тҧрған болса, оның тҥбінің кілемнен жоғары тҧрғандығына
кӛз жеткізіңіз. Керісінше жағдайда, желдетілуі қиындайды немесе мҥлде тоқтап қалады.
Су қҧбырына және электр желісіне қосу
Су қҧйғыш шлангіге қосу тәртібі
1.
А тӛсемесін су қҧйғыш шлангінің ҧшына қойып, оны суық су қҧбырының 3/4 дюймдік бҧрандалы
тесігіне кигізіңіз (сур. қара.).
Қосар алдында су қҧбырының шҥмегін ашып, лас суды ағызып жіберіңіз.
2. Су қҧйғыш шлангіні кір жуғыш машинаға қосыңыз, ол ҥшін оны машинаның артында оң жақ жоғарысында
орналасқан су қабылдағышқа бҧрап қосыңыз (сур.қара.).
3. Шлангінің қатты бҧралмағанына және қысылып қалмағанына кӛз жеткізіңіз.
! Су қысымы Техникалық сипаттамалар кестесінде кӛрсетілген мәндер шегінде болу керек. Техникалық
мәліметтер (жанындағы бетті қара).
! Егер су қҧбыры шлангінің ҧзындығы жеткіліксіз болса, Авторландырылған қызмет кӛрсету орталығына
хабарласыңыз.
! Бҧрын қолданыста болған шлангілерді ешқашан пайдаланбаңыз.
! Машинаға қоса берілген шлангілерді пайдаланыңыз.
Су ағызғыш шлангіні қосу
Су ағызғыш шлангі қатты бҥкпей су ағызғыш қҧбырға немесе қабырғадағы еденнен 65100 см биіктікте орналасқан ағызу тесігіне қосыңыз, немесе
шҥмекке бекітілетін бағыттаушының кӛмегімен ваннаның немесе раковинаның жиегіне
бекітіңіз (сызбаны қара.). Шлангінің бос ҧшы суға салынбауы керек.
! Су ағызғыш шлангі ҥшін ҧзартқыштарды пайдаланбаған жӛн, қажет болған жағдайда, оны сондай
диаметрлі және ҧзындығы 150 см-ден артық емес шлангімен ҧзартуға рҧқсат етіледі.
Электр желісіне қосу
Бҧйымды электр желісінің розеткасына қосар алдында тӛмендегілерді тексеріп алу керек:




екі полюсті розетканың жерге қосушы байланысы нормативтерге сәйкес жерге қосылған;
электр желісінің розеткасы кір жуғыш машинаның Техникалық мәліметтер кестесінде кӛрсетілген
максималды қуатына есептелуі керек (шетіндегі кестені қара.);
желі тогының кернеуі Техникалық мәліметтер кестесінде кӛрсетілген машина деректеріне сәйкес келеді
(шетіндегі кестені қара.);
кір жуғыш машинаның электрлік розеткасы мен ашасы бір типті болу керек, керісінше жағдайда розетканы
ауыстыру керек.
! Кір жуғыш машинаны далада, тіпті жабынның астына да орнатуға тыйым салынады, себебі оны жауын мен
найзағай ықпалына ҧшырату қауіпті.
! Кір жуғыш машина электр желісінің розеткасына қол жететіндей етіп орналастырылуы керек.
! Ҧзартқыштарды, ҥштіктерді пайдалануға болмайды.
! Желі кабелі майысып немесе қысылып тҧрмауы керек.
! Желі кабелін ӛкілетті сервис орталықтарында ғана ауыстырылуы қажет.
Назар аударыңыз! Жоғарыда баяндалған ережелерді бұзған жағдайда фирма ешқандай жауапкершілік
жүктемейді..
Кір жуудың бірінші циклі
Машинаны орнатып болғаннан кейін, оны пайдаланар алдында кір жуғыш ҧнтақ қосып, бірақ кір бҧйымдар
салмай, кір жуудың бірінші циклін 2-программамен жҥргізу керек.
Техникалық сипаттамалары
Моделі
ARXL 105
Көлемі
ені 59,5 см
биіктігі 85 см
тереңдігі 52,5 см
Толтыру
1 - 6 кг
Электрлік
параметрлері
машинадағы электрлік параметрлері кӛрсетілген паспорттық табличканы қараңыз
Гидравликалық
параметрлері
Сығу
жылдамдығы
EN 60456
нормативіне сәйкес
бақылау
программалары
max қысым 1 Мпа (10 бар)
min қысым 0,05 Мпа (0,5 бар)
барабанның кӛлемі 46 л
1000 мин/айн дейін
программа 7; температура 60°C;
6 кг дейін толтырған кезде.
Машина Еуропалық Экономикалық қауымдастықтың мынадай Директиваларына сәйкес келеді:
- 89/336 /ЕЕС, 03.05.89 (электромагниттік ҥйлесімділік) және келесі модификациялаулар - 2006/95/CE (тӛмен
кернеулі)
Кір
жуғыш
машинаның
және
программаларды іске қосу тәртібінің
сипаттамасы
Басқару панелі
ЦИКЛ/ҚОСУ фазаларын тоқтатып
орындау индикаторлары
ҚОСУ / ӨШІРУ
батырмасы
СЫҒУ
жылдамдықтары
ЛЮКТІ ТОСҚАУЫЛҒА
ҚОЮ индикаторы
ТЕМПЕРАТУРА
реттеуші
Кір жуғыш
қҧралдарды бөлгіш
Программаларды
таңдау тҧтқасы
Қосымша
функциялардың
индикаторлары бар
батырмалар
ҚОСУ / ПАУЗА
индикаторы бар
батырма
Кір жуғыш қҧралдарды бөлгіш: кір жуғыш заттар мен қоспаларды салуға арналған (қара.: «Жуғыш
қҧралдар және кір бұйымдар типтері»).
ҚОСУ / ӨШІРУ батырмасы кір жуғыш машинаны қосу және ӛшіру ҥшін пайдаланылады.
Программаларды таңдау тҧтқасы программаларды таңдау ҥшін қызмет етеді.
Программа орындалып жатқан кезде тҧтқа қозғалыссыз тҧрады.
Қосымша ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ индикаторлары бар батырмалар: қол жеткізуге болатын қосымша
функцияларды таңдау ҥшін қызмет етеді. Таңдалып алынған функция батырмасы қосылып тҧрады.
СЫҒУ жылдамдықтары: сығу жылдамдығын таңдау немесе оны тоқтату ҥшін қызмет етеді (қара.:
Персонализацияланған бейімдеулер»).
ТЕМПЕРАТУРА реттеуші:
температураны бейімдеу немесе кірді суық суда жуу ҥшін қызмет етеді
(қара.: «Персонализацияланған бейімдеулер»).
ЦИКЛ/ҚОСУ фазаларын тоқтатып орындау индикаторлары:
кір жуу программаларының
орындалу кезектілігін кӛрсетеді.
Қосылып тҧрған индикатор ағымдағы фазаға сәйкес келеді.
ЛЮКТІ ТОСҚАУЫЛҒА ҚОЮ индикаторы:
(бетті бүйірінен қара.).
люкты ашуға болатын-болмайтындығын кӛрсетеді
ҚОСУ / ПАУЗА индикаторы бар батырма:
программаны іске қосу немесе уақытша тоқтату ҥшін
қызмет етеді.
ЕСКЕРТУ: кір жуудың ағымдағы циклін уақытша тоқтату ҥшін осы батырманы басыңыз. Сәйкес индикатор
қызыл-сары тҥспен жанып-ӛше бастайды, ал кір жуудың ағымдағы фазасын кӛрсететін индикатор бір
қалыпты жанып тҧрады. Егер ЛЮКТІ ТОСҚАУЫЛҒА ҚОЮ
индикаторы ӛшсе, люкты аша беруге
болады.
Кір жуу циклін тоқтатылған сәттен бастап қайта қосу ҥшін ҚОСУ / ПАУЗА батырмасын тағы басыңыз.
Индикаторлар
Индикаторлар пайдаланушыға маңызды мәліметтерді хабарлайды.
Индикаторлардың мәні:
Кейінге қалдыру таймері
Егер «Кейінге қалдыру» функциясы қосылған болса (қара.: «Персонализацияланған бейімдеулер»),
программа іске қосылғаннан кейін кейінге қалдырылған уақытқа сәйкес келетін индикатор жанып-ӛше
бастайды:
Уақыт есептелген сайын, сәйкес индикатордың жанып-ӛшуімен бірге қалған уақыт кӛрсетіледі.
Кӛрсетілген уақыт аяқталғаннан кейін берілген программа іске қосылады.
Циклдің ағымдағы фазасының индикаторлары:
Кір жуу циклі таңдалып, іске қосылғаннан кейін индикаторлар программаның орындалу кезектілігін кӛрсете
отырып, бірінен кейін бірі жанады:
Жуу
Шаю
Сығу
Суды ағызу
Циклдің аяғы
Қосымша функциялар батырмалары және сәйкес индикаторлар
Функцияны таңдау кезінде сәйкес батырма жанады..
Егер таңдалып алынған функция берілген программамен ҥйлеспейтін болса, сәйкес индикатор ӛшіп-жана
бастайды да, мҧндай функция іске қосылмайды.
Егер алдында таңдалып алынған функциямен сәйкес келмейтін функция таңдалса, онда алдыңғы таңдалып
алынған функцияның индикаторы ӛшіп-жана бастайды да, екінші қосымша функция ғана қосылады,
қосылған функцияның индикаторы жанады.
Люкті тоқсауылға қою индикаторы:
Жанып тҧрған индикатор абайсызда ашып қалмас ҥшін люктің тосқауылда тҧрғанын білдіреді.
Оны бҧзып алмас ҥшін, люкті ашар алдында индикатордың ӛшкенін кҥту керек.
ЕСКЕРТУ: Егер «Кейінге қалдыру» функциясы қосылған болса, люкті ашуға болмайды. Бҧл ҥшін машинаны
ҚОСУ/ПАУЗА батырмасының кӛмегімен пауза режиміне ауыстыру керек.
! ҚОСУ/ПАУЗА индикаторы функциялар индикаторымен бірге жылдам ӛшіп-жанатын болса (қызыл сары
тҥс), бҧл қалыпты жҧмыстан ауытқуды білдіреді (қара.: «Ақаулар және оларды жою тәсілдері»).
Программаны іске қосу тәртібі
1. ҚОСУ / ӚШІРУ батырмасын басып, кір жуғыш машинаны қосыңыз. Барлық индикаторлар бірнеше
секундқа қосылып, қайта ӛшеді, ал ҚОСУ / ПАУЗА индикаторы ӛшіп-жана бастайды.
2. Кір бҧйымдарды салып, машинаның есігін жабыңыз.
3. ПРОГРАММАЛАРДЫ таңдау тҧтқасының кӛмегімен қажетті программаны таңдаңыз.
4. Кір жуу температурасын таңдаңыз (қара.: «Персонализацияланған бейімдеулер»).
5. Сығу жылдамдығын беріңіз (қара.: «Персонализацияланған бейімдеулер»).
6. Бӛлгішке жуғыш қҧралды және қоспаларды (қара.: «Кір жуғыш заттар және кір бұйымдардың типтері»)
7. Қажетті қосымша функцияларды қосыңыз.
8. ҚОСУ / ПАУЗА батырмасын басып, программаны іске қосыңыз, сәйкес индикатор жасыл тҥспен жанады.
Іске қосуды тоқтату ҥшін ҚОСУ / ПАУЗА батырмасын басып, жаңа циклді таңдаңыз.
9. Программа аяқталғаннан кейін END индикаторы жанады. ЛЮКТІ ТОСҚАУЫЛҒА ҚОЮ индикаторы
ӛшкеннен кейін люкті ашуға болады. Бҧйымдарды шығарып, барабанды кептіру ҥшін люктің қақпағын жартылай
ашық қалдырыңыз. ҚОСУ / ӚШІРУ батырмасын басып, кір жуғыш машинаны ӛшіріңіз.
Программалар
Программалар кестесі
Пр
Программалардың
ог
сипаттамасы
ра
мм
ал
ар
Арнайы программалар
7
АНТИБАКТЕРИЯ циклі: қатты
кірлеген ақ киім
АНТИБАКТЕРИЯ циклі (1):
7
қатты кірлеген ақжәне мықты
боялған тҥрлі-тҥсті киім
ТҤНГІ ЦИКЛ: қатты кірлемеген
8
биязы тҥрлі-тҥсті киім
9
БАЛАЛАР КИІМІ: қатты кірлеген
биязы тҥрлі-тҥсті киім
10
ЖЕЙДЕЛЕР
11
ЖІБЕК/ПЕРДЕЛЕР:
жібектен,
вискозадан жасалған бҧйымдар
мен іш киімдер ҥшін
12
ЖҤН: жҥн, кашемир және т.б.
ҥшін
Кҥнделікті программалар
1
АЛДЫН АЛА ЖУУ + МАҚТА
90°С: қатты кірлеген ақ киім
2
МАҚТА: қатты кірлеген ақ және
мықты
боялған
тҥрлі-тҥсті
бҧйым
2
МАҚТА (2): қатты кірлеген ақ
Мак
с.те
мп.
(°С)
Макс.
жыл
д.
(айн/
мин)
Кір жуғыш қҧралдар
Ағар
Жу
Шайғыш
тқы
у
ш
Макс.жҥктеу (кг)
Циклдің
ҧзақт.
1000
.
.
.
6
165
90°С
60°С
1000
-
.
.
6
137
40°С
800
-
.
.
4
288
40°С
800
-
.
.
2
118
40°С
30°С
600
0
-
.
.
.
.
2
1
69
55
40°С
600
-
.
.
1,5
55
90°С
1000
-
.
.
6
164
60°С
1000
.
.
.
6
119
40°С
1000
.
.
.
6
129
және нәзік тҥрлі-тҥсті бҧйым
ТҤРЛІ-ТҤСТІ МАҚТА (3) қатты
кірлемеген ақ және нәзік тҥрлітҥсті бҧйым
4
СИНЕТЕТИКА: қатты кірлеген
мықты
боялған
тҥрлі-тҥсті
бҧйым
4
СИНЕТЕТИКА:
қатты
кірлемеген
мықты
боялған
тҥрлі-тҥсті бҧйым
5
МИКС 30': қатты кірлемеген
киімді тез сергіту ҥшін (жҥн,
жібек маталарға және қолмен
жууға арналмаған)
6
МИКС 15': қатты кірлемеген
киімді тез сергіту ҥшін (жҥн,
жібек маталарға және қолмен
жууға арналмаған)
Қосымша программалар
A
Шаю
B
Сығу
C
Нәзік сығу
D
Сығусыз суын ағызу
3
40°С
1000
.
.
.
6
89
60°С
800
-
.
.
2,5
85
40°С
800
-
.
.
2,5
70
30°С
800
-
.
.
3
30
30°С
800
-
.
.
1,5
15
-
1000
1000
800
0
-
.
-
.
-
6
6
2,5
6
36
16
12
2
Барлық тестілеу институттары ҥшін:
1) EN 60456 Директивасына сәйкес басқару программалары: 60°С температурамен 2программаны қосыңыз.
2) М/м бҧйымдарына арналған ҧзақ программа: 40°С температурамен 2-программаны қосыңыз.
3) М/м бҧйымдарына арналған қысқа программа: 40°С температурамен 4-программаны
қосыңыз.
Арнайы программалар
АНТИБАКТЕРИЯ ЦИКЛІ (7-программа): 60°С-тан жоғары температурада ағартқышты пайдалануды қарастыратын
жоғары температуралы дезинфекциялаушы программа. Ағарту ҥшін ағартқышты, жуғыш қҧралды және
қосыпаларды сәйкес ҧяшықтарға қҧйыңыз (қара.: «Жуғыш қҧралдарды бӛлгіш»).
ТҤНГІ ЦИКЛ (8-программа): бҧл электр қуатын ҥнемдей отырып, тҥнде қосуға болатын шусыз цикл. Бҧл
программа синтетикалық және м/м заттарды жууға арналған. Цикл аяқталғаннан кейін машина барабандағы
суымен тоқтайды; ағызу және сығу ҥшін ҚОСУ/ПАУЗА батырмасын басыңыз, керісінше жағдайда 8 сағат ӛткеннен
кейін машина автоматты тҥрде суды ағызып, сығады.
БАЛАЛАР КИІМІ (9-программа): программа балалар киіміне тән кірді кетіреді, сезімтал бала терісі аллергияға
ҧшырамас ҥшін жуғыш қҧралдың матадан мҧқият кетірілетініне кепілдік береді. Бҧл цикл мол су кӛлемін
пайдалануға орай бактерияларды кетіруге арналған, жуғыш қҧралдағы арнайы дезинфекциялаушы қоспалардың
ықпалын оңтайландырады.
Кір жууды аяқтағаннан кейін машина киім мыжылмау ҥшін барабанды баяу айналдырады. Циклді тоқтату ҥшін
ҚОСУ/ПАУЗА батырмасын басыңыз.
МИКС 30' (5-программа): қатты кірлемеген бҧйымдарды тез жууға арналған, цикл бар-жоғы 30минутқа
созылады, бҧл уақыт пен электр қуатын ҥнемдеуге мҥмкіндік береді. Бҧл программамен (5, 30°С) әр тҥрлі
матадан тігілген бҧйымдарды максималды 3 кг жҥктей отырып, бірге жууға болады (мҧнда жҥн мен жібектен
тігілген бҧйымдар кірмейді).
МИКС 15' (6-программа): қатты кірлемеген бҧйымдарды тез жууға арналған, цикл бар-жоғы 15 минутқа
созылады, бҧл уақыт пен электр қуатын ҥнемдеуге мҥмкіндік береді. Бҧл программамен (6, 30 °С) әр тҥрлі
матадан тігілген бҧйымдарды максималды 1,5 кг жҥктей отырып, бірге жууға болады (мҧнда жҥн мен жібектен
тігілген бҧйымдар кірмейді).
Персонализацияланған бейімдеулер
Температураны реттеу
Кір жуу температурасын реттеу ТЕМПЕРАТУРА реттегіш кӛмегімен жҥргізіледі («Программалар кестесін»
қара.)
Температура мәні суық суда жууға дейін тӛмендетілуі мҥмкін.
Машина әрбір программа ҥшін кӛзделген максималды мәннен артық мәнді автоматты тҥрде жібермейді.
Сығу жылдамдығын таңдау
Таңдалып алынған программаның сығу жылдамдығын таңдау СЫҒУ жылдамдығын реттегіштің кӛмегімен
жҥргізіледі. Әр тҥрлі программалар ҥшін сығудың әр тҥрлі максималды жылдамдығы қарастырылған.
Программалар
Мақта
Синтетикалық маталар
Жҥн
Жібек
Сығудың максималды жылдамдығы
минутына 1000 айналым
минутына 800 айналым
минутына 600 айналым
Сығусыз
Сығу жылдамдығы тӛмендетілуі мҥмкін немесе реттегішті
қалпына бҧрағанда мҥлде тоқтатылуы
мҥмкін.
Машина әрбір программа ҥшін кӛзделген максималды жылдамдықтан артық жылдамдыққа автоматты тҥрде
жібермейді.
Қосымша функциялар
Машинаның әр алуан кір жуу қызметтері сіздің жуатын бҧйымдарыңыздың қалаулы тазалығына және
ақтығына қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Қызметтерді таңдау тәртібі:
1. Ӛзіңізге қажетті функцияның батырмасын басыңыз;
2. Сәйкес батырманың іске қосылуы функцияның активтендірілгенін білдіреді.
Ескерту: Батырманың жиі-жиі жанып-ӛшуі бҧл функцияның берілген программа ҥшін таңдала
алмайтындығын білдіреді.
Кейінге қалдыру таймері
Циклді қосуды 12 сағатқа дейін тоқтата алады.
Тоқтатудың қажетті мәніне сәйкес келетін индикатор жанғанға дейін батырманы бірнеше рет басыңыз.
Бесінші рет басқанда функция ӛшіріледі.
ЕСКЕРТУ: ҚОСУ / ӚШІРУ батырмасын басу арқылы кейінге қалдыру мәнін азаю жағына қарай ӛзгертуге
болады.
! Бҧл функция кез келген программамен сәйкес келмейді.
Жеңіл ҥтіктеу функциясы
Бҧл функцияны таңдағанда матаның умаждалу дәрежесі тӛмендейді. Циул аяқталғанда машина барабанды
баяу айналдырады. ЖЕҢІЛ ҤТІКТЕУ және ҚОСУ/ПАУЗА опцияларының индикаторлары жанып-ӛше
бастайды (қызыл сары тҥс), «end» фазасының индикаторы тҧрақты жанып тҧрады.
Циклді аяқтау ҥшін ҚОСУ/ПАУЗА батырмасын немесе ЖЕҢІЛ ҤТІКТЕУ батырмасын басыңыз.
Жібек (11) программасын таңдаған кезде машина циклді суды ағызусыз аяқтайды да, ЖЕҢІЛ ҤТІКТЕУ
функциясының және ҚОСУ/ПАУЗА индикаторлары жанып-ӛше бастайды (қызыл сары тҥс), «Шаю»
фазасының индикаторы тҧрақты жанып тҧрады. Суды ағызып, бҧйымдарды шығару ҥшін ҚОСУ/ПАУЗА
батырмасын немесе ЖЕҢІЛ ҤТІКТЕУ батырмасын басыңыз.
! Бҧл опция 5, 6, 7, 8, 9, 12, B, C, D программаларымен бірге пайдаланылмайды.
Қосымша шаю
Бҧл функцияны таңдағанда шаю тиімділігі жоғарылайды, кір жуғыш қҧрал барынша кетіріледі. Бҧл қҧрал кір
жуғыш қҧралдарға сезімтал терілі адамдар ҥшін ӛте қолайлы.
! Бҧл функция 5, 6, B, C, D программаларымен сәйкес келмейді.
Супержуу
Циклдің басында судың мол кӛлемін пайдалануға және циклдің ҧзақтығына орай оңтайлы жуумен
қамтамасыз етеді.
! Бҧл функция 5, 6, 7, 11, 12, А, B, C, D программаларымен сәйкес келмейді.
Жуғыш қҧралдар және кір
бҧйымдардың типі
Жуғыш қҧралдарды бөлгіш
Кірдің жақсы жуылуы жуғыш қҧралдарды дҧрыс бӛлінуіне де байланысты: оның шектен тыс кӛп болуы кірдің
тиімді жуылуына кепілдік бермейді, керісінше, машинаның ішінде қақ тҧрып қалуына, қоршаған ортаның
ластануына әкелуі мҥмкін.
! Қолмен жууға арналған жуғыш қҧралдарды пайдаланбаңыз – қатты кӛбіктенуі кір жуу нәтижесін
тӛмендетеді және машинаны қатардан шығаруы мҥмкін.
Бӛлгішті тартып шығарып, оны жуғыш қҧралмен және қоспамен тӛмендегі тәртіппен толтырыңыз:
1-бөлімше: алдын ала жууға арналған жуғыш қҧрал (ҧнтақ)
Кір жуғыш ҧнтақты салар алдында ағартқышқа арналған 4-бӛлімшенің орнатылмағанына кӛз жеткізіңіз.
2-бөлімше: кір жууға арналған жуғыш қҧрал (ҧнтақ немесе сҧйық)
Кір жууға арналған сҧйық қҧрал машинаны іске қосардың алдында қҧйылады.
3-бөлімше: Қосындылар (жҧмсартқыштар, хош иістендіргіштер және басқа)
Шайғыштарға арналған 3-бӛлімшені торшасынан жоғары толтырмаңыз.
Қосымша 4-бөлімше: Ағартқыш.
Ағарту
Ағарту тек 2, 3, 7 программаларымен ғана жҥргізіледі.
Ағартқышқа арналған қосымша 4-науаға ағартқышты және шайғышты қҧйыңыз да, жоғарыда кӛрсетілген
программалардың бірін таңдаңыз.
Ӛте қатты кірлеген м/м киімдер ҥшін ғана пайдалану ҧсынылады.
Кір бҧйымдарды дайындау
• Кір бҧйымдарды тӛмендегі белгілері бойынша сҧрыптаңыз:
- мата типіне қарай / этикеткадағы белгілеулерге қарай
- тҥсіне қарай: тҥрлі-тҥсті бҧйымдарды ақ бҧйымдардан ажыратыңыз.
• Қалталарынан барлық заттарды шығарыңыз және тҥймелерінің мықтылығын тексеріңіз.
• Барабанды толтырудың қҧрғақ бҧйым ҥшін кӛрсетілген максималды кӛлемінен аспаңыз:
Қалың маталар: макс. 5 кг
Синтетикалық маталар: макс. 2,5 кг
Нәзік маталар: макс. 2 кг
Жҥн маталар: макс. 1 кг
Жібек маталар: макс. 1 кг.
Бҧйымдардың салмағы:
1 ақжайма 400 – 500 г
1 жастық тыс 150 – 200 г
1 дастархан 400 – 500 г
1 халат 900 – 1200 г
1 сҥлгі 150 – 250 г
Абайлап жууды талап ететін бҧйымдар
Жейделер: әр тҥрлі маталардан тігілген, әр тҥрлі тҥсті жейделерді жуу ҥшін арнайы 10 программаны
пайдаланыңыз.
Бҧл заттарды максималды тҥрде сақтайды және оларды қатты умаждамайды.
Жібек: Барлық жібек бҧйымдарды жууға арналған 11-программаны пайдаланыңыз. Нәзік маталарға
арналған арнайы кір жуғыш заттарды пайдалану ҧсынылады.
Перделер: орап, қосымша беріліп отырған қалтаға салыңыз. 11-программаны таңдаңыз.
Жҥн: Hotpoint/Ariston маркасының кір жуғыш машинасы барлық жүн бұйымдарды, тіпті «қолмен жуу керек»
белгісі қойылған жүн бұйымдарды да, машинамен жууға сертификат беретін The Woolmark Company компаниясының
Woolmark Platinum Care (M.0508) беделді белгісін алған жалғыз машина. 12-программаны таңдаған кезде сіз кез
келген жүн бұйымдарды кепілдікті жақсы нәтижелермен тиімді жуа аласыз (макс. 1 кг).
Кір бҧйымдарды теңестіру жҥйесі
Кірді әрбір сығар алдында шектен тыс діріл болмас ҥшін машина барабандағы бҧйымдарды бір қалыпты
етіп бӛледі. Бҧл барабанның кір жуу жылдамдығынан шамалы артатын жылдамдықпен ҥздіксіз айналуы
есебенен жҥргізіледі.
Егер бірнеше рет әрекет еткеннен кейін кір бҧйым бір қалыпты болып таралмаса, машина сығуды тӛмен
жылдамдықпен жҥргізеді.
Сақтандырулар мен ҧсыныстар
! Кір жуғыш машина қауіпсіздіктің халықаралық нормаларына сәйкес жобаланып, жасалған. Сіздің
қауіпсіздігіңіз ҥшін жасалған мына сақтандырулармен мҧқият танысып шығыңыз.
Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар
• Машинаны пайдаланып болғаннан кейін оны міндетті тҥрде тоқ желісінен ӛшіріп, су қҧбыры шҥмегін
жабыңыз.
• Бҧл бҧйым тек қана ҥйде пайдалануға арналған.
• Кір жуғыш машинаны осы нҧсқаулықта берілген нҧсқауларды сақтайтын ҥлкендер ғана пайдалануы керек.
• Бҧйымға ылғал қолдармен, жалаң аяқ немесе ылғал киіммен жанаспаңыз.
• Ашаны розеткадан шығару ҥшін қоректендіруші кабельді тартпаңыз: ашадан ҧстаңыз.
• Машина жҧмыс істеп тҧрғанда жуғыш қҧралдарды бӛлгішті ашпаңыз.
• Ағызатын суға тимеңіз, оның температурасы ӛте жоғары болуы мҥмкін.
• Машина тоқтағаннан кейін оның есігі ҥш минуттан кейін ашылады. Бҧл уақыт аралығында есікгін ашуға
тырыспаңыз (сондай-ақ аспап жҧмыс істеп тҧрғанда!): бҧл тосқауыл механизмін зақымдауы мҥмкін.
• Қандай жағдайда да ақау пайда болғанда оны жӛндеуге әрекет жасап, машинаның ішкі бӛлігіне тиіспеңіз..
• Балалардың жҧмыс істеп тҧрған кір жуғыш машинаға жақындамауын қадағалаңыз.
• Кір жуу кезінде кір жуғыш машинаның есігі қызып кетуі мҥмкін.
• Егер кір жуғыш машинаның орнын ауыстыру керек болса, оны екі-ҥш адам болып, барынша абайлап жасау
керек. Ешқашан да машинаны жалғыз ӛзіңіз кӛтермеңіз – аспап ӛте ауыр.
• Кір жуғыш машинаға кір бҧйымдарды салар алдында барабанның бос екеніне кӛз жеткізіп алыңыз.
• Кір жуғыш машина физикалық, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеті тӛмен (балаларды қоса алғанда)
немесе ӛмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған, егер олар бақылауда
болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам аспапты пайдалану туралы нҧсқаулық бермесе.
Балалар кір жуғыш машинамен ойнамас ҥшін, қадағалауда болулары керек.
Утильдеу
• Қаптама материалды утильдеу: қаптама материалдарды қайта пайдалану мақсатында жергілікті
нормативтерді сақтаңыз.
• Электрондық және электрлік аспаптарды утильдеуге қатысты Еуропалық 2002/96/СЕ Директивасына
сәйкес, электр аспаптары әдеттегі қалалық қалдықпен бірге тасталмауы керек. Қатардан шыққан аспаптар
олар жасалған материалдарды оңтайландыру, қайта пайдалану және рекуперациялау ҥшін, сондай-ақ
қоршаған орта мен денсаулық қауіпсіздігі ҥшін бӛлек жиналуы қажет. Барлық аспаптарда кӛрсетілетін
ортасынан сызылған қалдық жәшігі символы оларды жеке утильдеу керектігін еске салу болып табылады.
Тҧрмыстық электр аспаптарын дҧрыс утильдеу туралы толық ақпарат алу ҥшін пайдаланушылар арнайы
мемлекеттік ҧйымға немесе дҥкенге жҥгіне алады.
Люкті апаттық ашу
Егер электр қуаты ӛшірілуіне байланысты таза бҧйымдарды шығару ҥшін люкті ашу мҥмкін болмаса,
мынадай әрекеттер жасаңыз:
1. Машинаның штепсель ашасын электр розеткасынан
шығарыңыз.
2. Машинадағы су деңгейі люк тесігінен тӛмен екендігіне кӛз
жеткізіңіз. Керісінше жағдайда, артық суды ағызу қҧбыры арқылы,
сызбада кӛрсетілгендей, шелекке қҧйып алыңыз.
3. Кір жуғыш машинаның алдыңғы
кӛмегімен шешіңіз (сызбаны қара.).
4.
5.
панелін
отвертканың
Сызбада кӛрсетілген тілшені тосқауылдаушы пластик бҧранда босағанға дейін сыртқа тартыңыз.
Содан соң оны тӛменге тартып, сонымен бір мезгілде люкті ашыңыз.
Алдыңғы панельді орнына қойыңыз, ілмектердің сәйкес ілгіштерге кіргенін тексеріңіз.
Техникалық қызмет көрсету және
кҥтім жасау
Су мен электр қуатын өшіру
-
Әрбір кір жуудан кейін су қҧбырының шҥмегін жауып қойыңыз. Сонда кір жуғыш машинаның су
қҧбыры жҥйесінің тозу қарқындылығы азаяды және су тамшылау ықтималдығы болмайды.
Машинаны жуар және техникалық қызмет кӛрсетер алдында ашасын розеткадан шығарыңыз.
Кір жуғыш машинаға кҥтім жасау
Машинаның сыртқы және резеңке бӛлшектерін жылы сабын сумен ылғалдандырылған жҧмсақ матамен
тазалаңыз. Еріткіштер немесе абразивті тазалау қҧралдарын пайдаланбаңыз.
Жуғыш қҧралдарды бөлгішке кҥтім жасау
-Жуғыш қҧралдарды бӛлгішті мезгіл сайын жуып отырыңыз. Бӛлгішті шамалы кӛтеріп, ӛзіңізге қарай тартып
шығарыңыз да (сур. қара.), ағын судың астына жуыңыз. Бҧл операция тҧрақты жҥргізіліп тҧруы керек.
Люкке және барабанға кҥтім жасау
- Әрбір кір жуудан кейін барабанда жағымсыз иіс пен кӛгеру пайда болмас ҥшін машина есігін жартылай
ашық қалдырыңыз.
Насосқа кҥтім жасау
Кір жуғыш машинаның ӛздігінен тазаланатын типті су ағызушы насосы бар, ол тазалауды немесе
техникалық қызмет кӛрсетуді талап етпейді. Дегенмен ҧсақ заттар (тиындар, тҥймелер және басқа) насосқа
кездейсоқ тҥсіп кетуі мҥмкін.
! Кір жуу циклінің аяқталғанына кӛз жеткізіңіз, содан кейін аспапты тоқ желісінен
ӛшіріңіз. «Ҧстағышқа» қол жеткізу ҥшін:
1. Кір жуғыш машинаның алдыңғы панелін бҧрағыштың кӛмегімен ашыңыз (сур.
қара.);
2. Сҥзгінің қақпағын сағат тіліне қарама-қарсы бҧрай отырып, шығарып алыңыз (сур. қара.): насостан
шамалы су ағуы мҥмкін – бҧл қалыпты қҧбылыс;
3.Сҥзгіні ішінен мҧқият тазалаңыз;
4. Қақпағын қайтара бҧрап жабыңыз;
5. Алдыңғы панельді орнына қойыңыз, барлық ілмектерінің сәйкес тесіктерге кіргеніне алдын ала кӛз
жеткізіп алыңыз.
Су қҧйғыш шлангіні тексеру
Шлангіні кем дегенде жылына бір рет тексеріп отырыңыз. Кез келген су тамшылау немесе ақау белгілері
пайда болған жағдайда, шлангіні тез арада ауыстырыңыз. Машина жҧмыс істеп тҧрған кезде су қысымымен
тҧрған ақаулы шланг кенеттен жарылып кетуі мҥмкін.
! Бҧрын пайдалануда болған шлангілерді ешқашан пайдаланбаңыз.
Ақауларды іздеу
және оларды жою тәсілдері
Кір жуу нәтижесі қанағаттандырмаған немесе ақау пайда болған жағдайларда, Авторландырылған қызмет
кӛрсету орталығына жҥгінбес бҧрын («Сервистік қызмет көрсету»-ді қара.) осы бӛлімді оқып алыңыз.
Кӛптеген жағдайларда туындаған проблемаларды ӛзіңіз шеше аласыз.
Табылған ақау:
Ықтимал себептері / Жою тәсілдері
Кір жуғыш машина іске қосылмайды.
Аша розеткаға қосылмаған немесе нашар
қосылған, тҥйісумен қамтамасыз етпейді.
Ҥйде электр қуаты жоқ.
Машинаның есігі нашар жабылған.
ҚОСУ / ӚШІРУ батырмасы басылған жоқ.
ҚОСУ / ПАУЗА батырмасы басылмаған.
Су беру шҥмегі жабық.
Циклді
кейінге
қалдыру
программасы
қосылған.
Су қҧйғыш шланг шҥмекке қосылмаған.
Шланг қысылып қалған.
Су беру шҥмегі жабық.
Ҥйде су жоқ.
Су қҧбырындағы қысым тӛмен.
ҚОСУ / ПАУЗА батырмасы басылмаған.
Су ағызу шлангі еденнен 65 см тӛмен
немесе
100
см
жоғары
орналасқан
(«Орнату»-ды қара.).
Су ағызу шлангінің ҧшы суға батып тҧр
(«Орнату»-ды қара.).
Қабырғалық су ағызудың су ағызу қҧбыры
жоқ.
Егер осы тексерулерден кейін де машина жҧмыс
істемейтін болса, су қҧбырын жауып, кір жуғыш
машинаны ӛшіріп, Сервистік қызмет кӛрсету
орталығына жҥгіну керек.
Егер су ағызу шлангі канализацияға қосылған болса,
Кір жуу циклі іске қосылмайды.
Кір жуғыш машина су қҧймайды (кір жуудың
бірінші фазасының индикаторы жиі жаныпөшеді)
Кір жуғыш машина суды ҥздіксіз қҧйып-төгеді.
-
Кір жуғыш машина суды ағызу мен сығуды
орындамайды.
Сыққан кезде қатты дірілдейді.
Кір жуғыш машинадан су ағады.
Қосымша функциялар индикаторлары мен қосу /
пауза индикаторы және «ағымдағы фаза»
индикаторларының бірі және ЛЮК ТОСҚАУЫЛДА
ТҦР индикаторы жанып тҧр.
Шектен тыс көбіктену
онда еісіңізде болсын – жоғарғы қабаттарда «сифон
әсері» пайда болуы ықтимал – машина бір мезгілде
суды қҧйып, тӛгеді. Мҧндай әсерді болдырмас ҥшін
арнайы клапан орнатылады (антисифон).
Таңдалып алынған программада суды ағызу
қарастырылмаған – кейбір программалар
ҥшін суды ағызуды қолмен қосу керек.
Су ағызу шлангі қысылып қалған немесе
бітелген.
Канализация бітелген.
Кір жуғыш машинаны орнату кезінде
барабан тосқауылдан дҧрыс шешілмеген
(«Орнату»-ды қара.).
Кір жуғыш машина тегіс тҧрған жоқ
(«Орнату»-ды қара.).
Машина мен жиһаз/қабырға арасындағы
саңылау жеткілікті емес («Орнату»-ды қара.).
Су
қҧятын
шланг
нашар
бекітілген
(«Орнату»-ды қара.).
Жуғыш
қҧралдарды
бӛлгіш
жуғыш
қҧралдардың қалдықтарына толып қалған
(бӛлгішті тазалау туралы «Техникалық
қызмет кӛрсету және кҥтім»-ді қара.)
Су ағызу шлангі нашар бекітілген («Орнату»ды қара.).
Машинаны ӛшіріп, штепсель ашасын электр
розеткасынан шығарыңыз, 1 минуттай кҥтіп,
машинаны қайта қосыңыз. Егер ақау
жойылмаса,
Авторландырылған
қызмет
кӛрсету орталығына хабарласыңыз.
-
-
Фронталды жҥктелетін автомат кір жуғыш
машиналарға сәйкес келмейтін жуғыш қҧрал
пайдаланылған.
Кір жуғыш қҧрал артық салынған.
19508744.00
11/2010 - Xerox Fabriano
Сервистік қызмет көрсету
Авторландырылған қызмет көрсету орталығына жҥгінбес бҧрын:
• Ақауды ӛз бетіңізбен жоя алмайтындығыңызға кӛз жеткізіңіз («Ақауларды іздеу және оларды жою
тәсілдері» қара.).
• Машинаның дҧрыс жҧмыс істеп тҧрғандығына кӛз жеткізу ҥшін программаны қайтара қосыңыз.
• Керісінше жағдайда, кепілдік қҧжатында кӛрсетілген телефон арқылы Авторландырылған қызмет кӛрсету
орталығына хабарласыңыз.
! Авторландырылмаған қызмет көрсету орталықтарына ешқашан жүгінбеңіз.
Авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу кезінде мынаны хабарлаңыз:
• ақаудың тҥрі;
• бҧйымның моделі (Мод.);
• техникалық қҧжаттың номері (сеирялық №);
Сериялық номері мен моделі кір жуғыш машинаның артқы панелінде және люк алдында орналасқан
ақпараттық табличкада кӛрсетіледі.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising