Whirlpool | HFO 3T223 WGF X | Setup and user guide | Whirlpool HFO 3T223 WGF X instrukcja

Whirlpool HFO 3T223 WGF X instrukcja
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU
HOTPOINT- ARISTON. Aby uzyskać kompleksową
pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie:
www.hotpoint.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.hotpoint.eu i postępując zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
2
1
3
4
7
Service:
9
5
6
8
11
10
1 . Górny kosz
2 . Półka-kosz na sztućce
3 . Składane półeczki
4 . Regulator wysokości górnego kosza
5 . Górne ramię natryskowe
6 . Dolny kosz
7 . Dolne ramię natryskowe
8 . Zespół filtra
9 . Zbiornik soli
10 . Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11 . Tabliczka znamionowa
12 . Panel sterowania
0000 000 00000
12
PANEL STEROWANIA
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
Przycisk i kontrolka wyboru programu
Przycisk i kontrolka „Zone Wash 3D" / Blokada przycisków
Kontrolka „Program Eco"
Kontrolka blokady przycisków
Wyświetlacz
Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
8 9 1011
12
13
14
8 . Kontrolka tabletek (Tab)
9 . Kontrolka „Zamknięty zawór wody"
10 . Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego"
11 . Kontrolka „Brak soli"
12 . Przycisk i kontrolka „Short Time" /Tabletki (Tab)
13 . Przycisk i kontrolka „Opóźnienie"
14 . Przycisk i kontrolka „Start/Pauza" / Odpompowanie wody
1
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO
UŻYCIA URZĄDZENIA
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
świeci się na panelu sterowania.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PROGRAMÓW), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu
.
sterowania świeci się kontrolka BRAK SOLI
1 .Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2 .Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3 .Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4 .Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę
informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie
słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka „Brak
soli" migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
TABELA TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom
°dH
°fH
St. niemieckie
St. francuskie
1
Miękka
0-6
0 - 10
2
Średnia
7 - 11
11 - 20
3
Przeciętna
12 - 17
21 - 30
4
Twarda
5 Bardzo twarda
18 - 34
31 - 60
35 - 50
61 - 90
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie
przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i
element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
2
35
25
MA X
B
A
1 . Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2 . Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej
maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli
tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3 . Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do
komory zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/PAUZA - będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu nabłyszczacza oraz
kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego".
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu
nabłyszczającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na 1 (ECO),
płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia,
należy ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu,
użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia
B
wstępnego wsypywać/wlewać
A
bezpośrednio do komory zmywarki.
1 .Odmierzając dawkę detergentu,
należy uwzględnić informacje podane
powyżej, aby dodana ilość detergentu
była prawidłowa. Wewnątrz
dozownika B znajdują się oznaczenia
ułatwiające dozowanie detergentu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim
czasie, zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu
„all-in-one" zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy
zostanie wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych
rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.
PL
Program
1. Eco
50°
2. Auto Intensywny
65°
3. Auto Normalny
55°
4. Auto Szybki
50°
5. Delikatne
45°
6. Ekspress 30’
50°
7. Good Night
ActivEco
Faza
suszenia
TABELA PROGRAMÓW
Dostępne opcje *)
Dozownik
detergentu Czas trwania
programu zmyKomora
wania
zmyB
(godz.:min)**)
warki
3:10
-
-
-
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0 1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0 1,15 - 1,30
13,0 - 14,5 1,15 - 1,25
-
-
0:55 - 1:20
-
-
1:40
11,5
1,20
-
-
0:30
9,0
0,55
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
8. Dezynfekujący
65°
-
-
1:40
10,0
1,30
9. Mycie wstępne
-
-
-
-
0:12
4,5
0,01
10. Samoczyszczenie
65°
-
-
-
0:50
8,0
0,85
-
-
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu,
wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas
trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 6 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
ECO
GOOD NIGHT
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy –
najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne działanie.
AUTO INTENSYWNY
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym.
Automatyczny program do mycia mocno zabrudzonych garnków
i talerzy (nie powinien być używany do delikatnych naczyń).
AUTO NORMALNY
Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnków
i talerzy.
AUTO SZYBKI
Automatyczny program do mycia niewielkich ilości normalnie zabrudzonych
naczyń. Zapewnia optymalne wyniki zmywania w krótszym czasie.
DELIKATNE
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
EKSPRESs 30’
Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek
zaschniętych potraw.
DEZYNFEKUJĄCY
MYCIE WSTĘPNE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
SAMOCZYSZCZENIE
Cykl, który jest wykorzystywany do wykonywania czynności
związanych z utrzymaniem zmywarki. Czyści wnętrze urządzenia za
pomocą gorącej wody.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Ekspress” są najbardziej skuteczne
w przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy
włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
3
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie szybko
3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
ZONE WASH 3D (MYCIE STREFOWE 3D)
OPÓŹNIENIE
Opcjonalne zastosowania z jednym koszem na raz.
Zalecamy używanie tej opcji w szczególności w cyklu
Normalnym i Intensywnym - dzięki dodatkowym
trójwymiarowym strumieniom wody znajdującym się na
dnie komory, opcja ZONE WASH 3D pozwala oszczędzać
energię lub zwiększać wydajność zmywania:
• ZONE WASH 3D (MYCIE STREFOWE 3D) + CYKL NORMALNY:
umożliwia redukcję zużycia energii aż do 40%.
• ZONE WASH 3D (MYCIE STREFOWE 3D) + CYKL
INTENSYWNY: zwiększa wydajność zmywania aż do
40%. Doskonale nadaje się do mycia silnie
zabrudzonych, mieszanych ładunków, np. patelni i
rondli, naczyń z uporczywymi osadami lub trudnych do
czyszczenia (tarka, młynek do warzyw, brudne sztućce).
Jak włączyć opcję:
1. Wybrać kompatybilny cykl.
2. Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich
koszach. Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza,
należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od
30 minut do 24 godzin.
1 .Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby opóźnić
rozpoczęcie programu. Dostępna jest regulacja w zakresie od pół godziny do 24 godzin. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o: 0:30 – gdy wybrano
poniżej 4 godzin, 1:00 – gdy wybrano poniżej 12 godzin,
4 godziny – gdy wybrano powyżej 12 godzin. Po osiągnięciu ustawienia 24 godzin i kolejnym naciśnięciu
przycisku opcja „Opóźnienie" zostaje wyłączona.
2 . Nacisnąć przycisk START/PAUZA: timer zaczyna odliczanie;
3 . Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a
program włącza się automatycznie.
Jeśli w czasie odliczania przycisk START/PAUZA zostanie
naciśnięty ponownie, ustawienie opcji „Opóźnienie"
zostanie anulowane, a wybrany program włączy się
automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po
włączeniu się programu.
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY – Alarm
pokazany na wyświetlaczu (tylko półka-kosz na sztućce)
Miga, gdy nie jest doprowadzana woda lub zawór wody
jest zamknięty.
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich koszach).
Uwaga: naczynia należy umieścić wyłącznie w
wybranym koszu.
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu,
można skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody".
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA
spowoduje włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY.
Aktywny program zostanie wyłączony, a woda ze
zmywarki zostanie odpompowana.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Długotrwałe naciśnięcie przycisku (przez 3 sekundy)
ZONE WASH 3D spowoduje włączenie funkcji BLOKADA
PRZYCISKÓW. funkcja BLOKADA PRZYCISKÓW zablokuje
panel sterowania, z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. Aby
wyłączyć BLOKADĘ PRZYCISKÓW, jeszcze raz nacisnąć
ten sam przycisk.
SHORT TIME
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu
trwania programu głównego, przy jednoczesnym
uzyskaniu takich samych rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk SHORT TIME.
Zaświeci się kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz
nacisnąć ten sam przycisk.
TABLETKI (Tab)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk SHORT TIME i przytrzymać przez 3
sekundy (zaświeci się odpowiedni symbol), jeśli używany
jest wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn
nabłyszczający, sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub
w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
4
ActivEco
ActivEco to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie otwiera
drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe rezultaty
suszenia każdego dnia. drzwiczki otwierają się w temperaturze, która
jest bezpieczna dla mebli kuchennych, dlatego nie zostaną one
otworzone, gdy włączona jest opcja SANI PŁUKANIE lub SHORT TIME.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną
która pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą (w zależności od
typu modelu - może wystąpić konieczność jej zakupu). Należy
zapoznać się z PORADNIKIEM INSTALACJI), aby dowiedzieć się, jak
zamontować folię ochronną.
Użytkownik może wyłączyć funkcję systemu ActivEco w następujący
sposób:
• Aby WYŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie.
Przytrzymać przycisk „P” wciśnięty przez pięć sekund, po tym
czasie zmywarka wyda długi sygnał dźwiękowy. Włączyć
urządzenie, na wyświetlaczu pojawi się „oOF”
• Aby WŁĄCZYĆ: Włączyć, a następnie wyłączyć urządzenie.
Przytrzymać przycisk „P” wciśnięty przez pięć sekund, po tym
czasie zmywarka wyda długi sygnał dźwiękowy. Włączyć
urządzenie, na wyświetlaczu pojawi się „oOn”
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1 . SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do instalacji wodnej i
czy zawór wody jest otwarty.
2 . WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ..
3 . WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4 . NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW).
5 . WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6 . START
Uruchomić cykl zmywania naciskając przycisk START/PAUZA i . Po
włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
7 . KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Po zakończeniu cyklu zmywania słychać sygnał dźwiękowy, na
wyświetlacz pokazuje napis END. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia.
Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się
automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem
ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: nacisnąć
i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
naciskając przycisk START/PAUZA.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
przycisk START/PAUZA. Cykl będzie kontynuowany od momentu, w
którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W
DZIAŁANIU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Gdy drzwiczki
zostaną zamknięte lub zostanie przywrócone zasilanie elektryczne, aby
rozpocząć cykl od momentu, w którym został przerwany, należy
nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu
lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując
zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione
ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej
powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie
wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
•
•
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub
naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
• Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
• Naczynia miedziane i cynowe.
• Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po
zbyt wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH
I PORCELANOWYCH
•
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
•
•
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i
porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do
zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak
tylko zmywanie się skończy.
5
ŁADOWANIE KOSZY
PÓŁKA-KOSZ NA SZTUĆCE
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Trzecia półka-kosz jest
przeznaczona do umieszczania
sztućców.
Sztućce należy wkładać tak, jak
to pokazano na rysunku.
Rozdzielone ułożenie sztućców
ułatwia ich wyjmowanie po
zmywaniu i zapewnia lepsze
wysuszenie.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy
układać ostrzami skierowanymi w dół.
Konstrukcja kosza umożliwia
umieszczenie po środku małych
naczyń takich, jak filiżanki do kawy.
Składane półeczki można ustawiać na trzech
różnych wysokościach, tak aby
rozmieszczenie naczyń w koszu było
optymalne.
Kieliszki do wina można bezpiecznie umieścić,
wkładając nóżkę każdego kieliszka do
odpowiedniego otworu.
W celu optymalnego wysuszenia naczyń,
półeczki można bardziej pochylić. Aby
zmienić nachylenie, należy podnieść
półeczkę, lekko ją przesunąć i ustawić w
żądanym położeniu.
DOLNY KOSZ
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek do sałatek, sztućców itp. Duże
talerze i pokrywki powinny być umieszczane z boku, aby uniknąć
stykania się z ramieniem natryskowym.
Dolny kosz jest wyposażony w podnoszone wsporniki, które mogą być
używane w położeniu pionowym przy wkładaniu talerzy lub w
położeniu poziomym, aby ułatwić wkładanie patelni i misek.
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, filiżanki,
talerzyki, małe miseczki do sałatek.
Górny kosz jest wyposażony w
podnoszone wsporniki, które
mogą być używane w pozycji
pionowej przy wkładaniu
spodeczków/talerzyków
deserowych lub w pozycji
opuszczonej, przy wkładaniu
misek i pojemników na żywność.
(przykładowe załadowanie górnego kosza)
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje
więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się z
naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator
wysokości górnego kosza (patrz ilustracja);
bez naciskania dźwigienek, można łatwo
podnieść kosz trzymając go za boczne części
i umieszczając stabilnie w górnym
położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć
dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć
kosz w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie
regulować wysokości kosza, gdy jest
załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
6
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
ZONE WASH 3D (Mycie strefowe 3D)
Opcja Zone Wash 3D (Mycie strefowe 3D)
wykorzystuje dodatkowe strumienie wody,
zlokalizowane w dolnej i górnej części
zmywarki (oznaczone kolorem
pomarańczowym), umożliwiające bardziej
intensywne zmywanie silnie zabrudzonych
naczyń poprzez zwiększenie ilości
pokrywającej je wody. Przykład: Załadować
garnki i formy do pieczenia naprzeciwko
dolnej części podzespołów opcji Zone Wash
3D (Mycie strefowe 3D) i włączyć na panelu
opcję Zone Wash 3D (Mycie strefowe 3D).
PIELĘGNACJA SZKŁA
Specjalne akcesorium,
umożliwiające
bezpieczne składowanie
w dolnym koszu
różnego rodzaju
kieliszków.
Zachowując
optymalne, stabilne
położenia kieliszków,
zapewnia ich doskonałe
czyszczenie i suszenie.
2
3
1
1
2
3
B
A
PL
UTRZYMANIE I KONSERWACJA
CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA
CZYSZCZENIE RAMION NATRYSKOWYCH
Zespół filtra należy regularnie czyścić, zapobiegając jego zapychaniu i
zapewniając prawidłowy odpływ ścieków.
Zespół filtra składa się z trzech filtrów, które usuwają resztki jedzenia z
myjącej wody, a następnie umożliwiają jej obieg: aby uzyskać najlepsze
rezultaty zmywania, należy utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać zmywarki bez filtrów lub jeśli filtry są źle
zamocowane.
Po kilku cyklach zmywania należy sprawdzić zespół filtra i w razie
potrzeby oczyścić go dokładnie pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki z nie-metalowym włosiem i postępując zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1 . Odkręcić filtr cylindryczny A w kierunku ruchu wskazówek zegara i
wyciągnąć go(Rys. 1).
2 . Zdjąć korek filtra B lekko naciskając boczne klapki(Rys. 2).
3 . Wysunąć filtr płytkowy ze stali nierdzewnej C (Rys. 3).
4 . Sprawdzić syfon i usunąć wszelkie resztki potraw. NIGDY NIE
NALEŻY WYJMOWAĆ osłony pompy cyklu myjącego (czarny
element) (Rys. 4).
Może się zdarzyć, że resztki potraw pozostaną na ramionach
natryskowych i będą zatykać otwory, przez które wytryskiwana jest
woda. Dlatego też zaleca się, aby od czasu do czasu sprawdzić ramiona
natryskowe i oczyścić je małą szczoteczką z nie-metalowym włosiem.
1
Aby zdjąć górne ramię natryskowe należy przekręcić plastikowy
pierścień blokujący w kierunku ruchu wskazówek zegara. Górne ramię
natryskowe powinno zostać z powrotem założone w taki sposób, aby
strona z większą liczbą otworów była skierowana do góry.
2
B
A
A
Dolne ramię natryskowe można wyjmować pociągając je w górę.
CZYSZCZENIE WĘŻA DOPŁYWOWEGO WODY
C
3
4
Jeśli węże wody są nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, to
przed wykonaniem niezbędnych połączeń należy przepuścić przez nie
strumień wody, aby upewnić się, czy woda jest czysta i wolna od
zanieczyszczeń. Jeśli takie środki ostrożności nie zostaną podjęte, wlot
wody może zostać zablokowany, a zmywarka uszkodzona.
Po oczyszczeniu filtrów założyć z powrotem zespół filtra i zamocować
go w prawidłowym położeniu; jest to niezbędne dla utrzymania
sprawnego funkcjonowania zmywarki.
7
USUWANIE USTEREK
Może się zdarzyć, że Państwa zmywarka nie będzie działać prawidłowo.
Przed zwróceniem się do serwisu technicznego należy najpierw sprawdzić, czy problem będzie można rozwiązać
samodzielnie korzystając z poniższych wskazówek.
PROBLEM
MOŻLIWE PRZYCZYNY
ROZWIĄZANIE
Zmywarka nie włącza się lub nie
reaguje na polecenia.
Urządzenie nie zostało prawidłowo podłączone do zasilania.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Przerwa w dopływie prądu.
Po przywróceniu zasilania urządzenie rozpoczyna pracę.
Drzwiczki zmywarki nie są zamknięte.
Energicznie popchnąć drzwiczki tak, aby było słychać że zostały “zatrzaśnięte”.
Nie reaguje na polecenia.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk WŁ./WYŁ., po ok. jednej minucie
włączyć je z powrotem i ustawić ponownie program.
Cykl zmywania jeszcze nie został zakończony.
Poczekać, aż skończy się cykl zmywania.
Wąż spustowy jest zagięty.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty (patrz INSTRUKCJA INSTALACJI).
Rura odpływu zlewu jest zatkana.
Oczyścić rurę odpływu w zlewie.
Zmywarka nie
odpompowuje
wody.
Filtr jest zatkany resztkami potraw
Oczyścić filtr (patrz CZYSZCZENIE ZESPOŁU FILTRA).
Zmywarka pracuje
zbyt głośno.
Naczynia uderzają o siebie.
Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU). Anulować program zmywania naciskając przycisk ODPOMPOWANIE WODY (patrz OPCJE I FUNKCJE), a następnie włączyć nowy program bez detergentu.
Naczynia nie są czyste.
Naczynia nie zostały prawidłowo rozmiesz- Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
czone.
Ramiona natryskowe nie mogą obracać się Prawidłowo ułożyć naczynia (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
swobodnie, zaczepiają się o naczynia.
Cykl zmywania jest zbyt delikatny.
Wybierz odpowiedni cykl zmywania (patrz TABELA PROGRAMÓW).
Wytwarzana jest nadmierna ilość piany.
Porcja detergentu nie została poprawnie odmierzona, albo detergent nie
nadaje się do stosowania w zmywarkach (patrz NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
DETERGENTU).
Pokrywka przegródki na płyn nabłyszczający nie została prawidłowo zamknięta.
Upewnić się, czy dozownik płynu nabłyszczającego jest zamknięty.
Filtr jest brudny lub zatkany.
Oczyścić zespół filtra (patrz UTRZYMANIE I KONSERWACJA).
Nie ma soli.
Napełnić zbiornik soli (patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI).
KONSERWACJA I INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z procedurami konserwacji
i instrukcjami rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja obsługi i
konserwacji.
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:
• Serwis techniczny; patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej.
• pobrać ze strony: docs.hotpoint.eu
• użyć kodu QR:
KONTAKT Z PUNKTEM SERWISOWYM
Kontaktując się z serwisem technicznym
należy podać kod znajdujący się na
tabliczce znamionowej przymocowanej
po lewej lub prawej stronie wewnętrznej
części drzwiczek zmywarki. Numer
telefonu można znaleźć w karcie
gwarancyjnej lub na stronie internetowej:
www.hotpoint.eu
IEC 436
:
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne, w tym informacje na temat zużycia energii, można
pobrać ze strony: docs.hotpoint.eu
4000113369861
05/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising