Whirlpool | HIO 3C23 WF | Setup and user guide | Whirlpool HIO 3C23 WF Kasutusjuhend

Whirlpool HIO 3C23 WF Kasutusjuhend
ET
IGAPÄEVANE KASUTUS
JUHEND
TÄNAME, ET OSTSITE HOTPOINT ARISTON TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks registreerige oma
seade aadressil: www.hotpoint.eu/register
Ohutusjuhised ja kasutus- ning hooldusjuhendi saate
hankida, laadides selle alla meie veebilehelt
docs.hotpoint.eu ja järgides voldiku lõpus
toodud juhiseid.
Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
3
4
7
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
1
9
5
6
8
11
10
Ülemine rest
Söögiriistade rest
Kokkukäivad labad
Ülemise resti kõrguse regulaator
Ülemine pihustushoob
Alumine rest
Alumine pihustushoob
Filtrikoost
Soolanõu
Pesu- ja loputusvahendi dosaatorid
Andmeplaat
Juhtpaneel
0000 000 00000
12
JUHTPANEEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
6 7 8
Sisse-/Väljalülituse ja taaslähtestuse nupp koos
indikaatortulega
Programminupp
Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
Programmi number ja viiteaja indikaator
9
10
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11
Viitstardi indikaatortuli
Ekraan
Zone Wash 3D indikaatortuli
Viitstardi nupp
Zone Wash 3D nupp
Tableti (Tab) nupp koos indikaatortulega
1
ESMAKASUTUS
SOOL, LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND
NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS
Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise
resti elastsed fiksaatorid.
SOOLANÕU TÄITMINE
Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja
masina funktsionaalsetele osadele.
• Soolanõu ei tohi kunagi olla tühi.
• Vee kareduse määramine on tähtis.
Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib SOOLA LISAMISE
märgutuli
.
1. Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu
kork lahti (vastupäeva).
2. Ainult esimene kord, kui seda teete: täitke soolanõu veega.
3. Paigaldage lehter (vt joonis) ja täitke soolanõu
servani (umbes 1 kg); seejuures võib nõust
väljuda vett.
4. Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäägid.
Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks
soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tõsiselt
kahjustada).
Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.
VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE
Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema
määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet
saate oma vee-ettevõttelt.
Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Hoidke P nuppu viie sekundi vältel all, kuni kuulete signaali.
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud veekareduse number ja soola lisamise vajaduse indikaatortuli vilguvad.
• Vajutage nuppu P soovitud karedustaseme valimiseks
(vt VEE KAREDUSE TABELIT).
Vee kareduse tabel
Tase
°dH
°fH
Saksa kraadid
Prantsuse kraadid
1
Pehme
0-6
0 - 10
2
Keskmine
7 - 11
11 - 20
3
Keskmine
12 - 17
21 - 30
4
Kare
18 - 34
31 - 60
5
Väga kare
35 - 50
61 - 90
• Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma
nõusid masinasse panemata.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud
soola.
Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse
indikaatortuli.
Kui soolaanumat ei täideta, võib selle tagajärjel kahjustuda
veepehmendaja ja kütteelement.
2
LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks.
Loputusvahendi dosaator A vajab täitmist, kui juhtpaneelil põleb
LOPUTUSVAHENDI LISAMISE märgutuli
.
35
25
MA X
B
A
1. Dosaatori B avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tõmmake seda
enda poole.
2. Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase
jõuab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige
loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha
voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
3. Vajutage kaant, kuni see klõpsuga sulgub.
ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.
LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE
Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava
loputusvahendi kogust reguleerida.
• Lülitage nõudepesumasin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
• Vajutage kolm korda nuppu P - kostab helisignaal.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust sisse.
• Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatortuli
vilguvad.
• Vajutage nuppu P, et valida loputusvahendi lisamise soovitud tase.
• Lülitage see SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Vee karedus on määratud!
Kui loputusvahendi tasemeks on määratud NULL (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI LÕPPEMISE indikaatortuli. Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni 5 taseme vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline,
järgige ülalpool toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.
• Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määrake madalam tase (1-2).
• Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgi, määrake kõrgem tase
(3-4).
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
Pesuvahendi dosaatori avamiseks kasutage avamisseadet A.
Pange pesuvahend ainult kuiva dosaatorisse B. Eelpesu jaoks
mõeldud pesuvahend pange otse pesukambrisse.
1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage
õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori B sees on
näidud abiks puhastusvahendi doB
seerimisel.
A
2. Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäägid ja sulgege kaas
(kostab klõpsatus).
3. Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tõmmake seda ülespoole,
kuni sulgemisseade on kindlalt oma
kohal.
Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis
on selleks õige hetk käes. Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel
soovitame kasutada nuppu TABLETT, sest see muudab programmi
selliselt, et oleks tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.
ET
Programm
ActivEco
Kuivatamine
faas
PROGRAMMIDE TABEL
Saadaolevad
valikud *)
Pesuvahendi
anum
Tub
B
Pesu
programmi
kestus
(t:min)**)
Veekulu
(liitrit tsükli
kohta)
Elektrikulu
(kWh/tsükkel)
3:10
9,5
0,93
2:00 - 3:10
14,0 - 17,0
1,50 - 1,85
1:30 - 2:30
14,5 - 16,0
1,15 - 1,30
1. Säästurežiim
(Öko)
50°
2. Automaatne
Intensiivrežiim
65°
3. Automaatne
Normaalrežiim
55°
4. Automaatne
Kiirrežiim
50°
-
-
-
0:55 - 1:20
13,0 - 14,5
1,15 - 1,25
5. Express 30’
50°
-
-
-
0:30
9,0
0,55
6. Head ööd
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
7. Antibakteriaalne režiim
65°
-
-
1:40
10,0
1,30
0:12
4,5
0,01
0:50
8,0
0,85
8. Eelpesu
9. Isepuhastus
-
-
-
-
-
-
65°
-
-
-
-
Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.
Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsetingimuste kohta saate meiliaadressil: assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.
*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.
**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda
olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp,
nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.
Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 6 W - Elektrikulu väljalülitatud režiimis: 0,5 W
PROGRAMMIDE KIRJELDUS
Juhised pesutsükli valimiseks.
SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)
Normaalselt määrdunud toidunõud. Standardprogramm, mis on
energia- ja veekulu kombinatsiooni poolest kõige säästlikum.
AUTOMAATNE INTENSIIVREŽIIM
Programa automático para vajillas y utensilios muy sucios (no se debe
utilizar para artículos delicados).
AUTOMAATNE NORMAALREŽIIM
Programa automático para vajillas y utensilios con suciedad normal.
AUTOMAATNE KIIRREŽIIM
Programa automático para una cantidad limitada de vajilla con suciedad
normal. Garantiza un rendimiento de limpieza óptimo en poco tiempo.
EXPRESS 30’
Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole kuivanud toidujääke.
HEAD ÖÖD
Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Tagab optimaalse puhastuse ja
kuivatuse võimalikult vaikse heliga.
ANTIBAKTERIAALNE REŽIIM
Keskmiselt või tugevasti määrdunud nõud, koos täiendava antibakteriaalse pesuga. Saab kasutada nõudepesumasina hoolduseks.
EELPESU
Kasutatakse lauanõude värskendamiseks, et neid hiljem pesta. Selle
programmiga pesuvahendit ei kasutata.
ISEPUHASTUS
Programm, mida kasutatakse nõudepesumasina hooldamiseks.
Puhastab masina sisemuse kuuma veega.
Märkused:
Tenga en cuenta que los ciclos como Express o Kiirrežiim son más eficaces
para vajillas ligeramente sucias.
Et veekulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui see
on pesemist vajavaid nõusid täis.
3
VALIKUD JA FUNKTSIOONID
VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt jaotist JUHTPANEEL).
Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda
ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.
VIITSTART
Programmi algusaega võib edasi lükata 1 kuni 12 tundi.
1. Vajutage nuppu VIITSTART: ekraanile ilmub vastav
sümbol; iga nupuvajutusega pikeneb valitud pesutsükli
käivitumiseni jääv aeg (1 tund, 2 tundi jne, kuni 12 tunnini).
2. Valige pesuprogramm ja sulgege uks: taimer hakkab aega
lugema.
3. Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli ja
pesutsükkel algab.
Viitaja muutmiseks ja lühema ajavahemiku valimiseks vajutage
VIITSTARDI nuppu. Valiku tühistamiseks vajutage seda nuppu
korduvalt, kuni valitud programmi viitstardi indikaatortuli
kustub.
Pesuprogramm algab ukse sulgemisel kohe.
Kui programm on käivitunud, ei saa VIITSTARDI valikut
aktiveerida.
ZONE WASH 3D
Valik töötab, kui korraga kasutatakse ühte resti. Soovitame
seda eriti kasutada normaalse ja intensiivse tsükliga – tänu
täiendavatele süvendi põhja paigutatud 3D-veepihustitele
võimaldab valik ZONE WASH 3D säästa energiat või suurendada
nõudepesumasina pesemisjõudlust:
• ZONE WASH 3D + TAVATSÜKKEL: vähendab energiatarbimist
kuni 40%.
• ZONE WASH 3D + INTENSIIVTSÜKKEL: tõstab
pesemisjõudlust kuni 40%. Sobib suurepäraselt väga
määrdunud seganõudele, nagu potid-pannid, rohkete
toidujääkidega nõud ja raskestipuhastavad nõud (nt
riivid, püreeveskid, määrdunud söögiriistad).
Funktsiooni sisselülitamine:
1. Valige sobiv tsükkel (tavaline või intensiivne)
2. Vaikimisi põlevad kuval kõikide restide ikoonid: vajutage
korduvalt nupule ZONE WASH 3D, kuni põleb ainult
soovitud resti ikoon <JOONIS>:
kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)
kuvatakse ekraanil (ainult söögiriistade rest)
lkuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seadepeseb
nõusid kõigil restidel).
Pidage meeles, et nõud tuleb laduda ainult valitud
restile.
4
TABLETT
See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi
vastavalt kasutatavale pesuvahendile.
Vajutage TABLETI nuppu (süttib indikaatortuli), kui te
kasutate kombineeritud pesuvahendeid tableti kujul
(loputusvahend, sool ja pesuvahend ühes doosis koos).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul,
peab see valik olema välja lülitatud.
ActivEco
ActivEco on konvektsioonkuivatussüsteem, mis avab ukse automaatselt,
kuivatusfaasi ajal/järel, et tagada alati tõhus kuivatamine. Uks avaneb
temperatuuril, mis on köögimööbli jaoks ohutu, seega ei avata ust, kui
kasutusel on funktsioon POWER CLEAN või SHORT TIME.
Lisakaitseks auru eest on nõudepesumasinale lisatud spetsiaalselt
loodud kaitsefoolium. Kaitsefooliumi paigaldusjuhiseid vaadake
PAIGALDUSJUHENDist.
Kasutaja saab ActivEco-funktsiooni keelata järgmiselt toimides:
1. Minge nõudepesumasina tarkvara menüüsse, vajutades ja hoides
all nuppu P (6 sekundit).
2. Lülitasite sisse ActivEco-menüü, ActivEco-funktsiooni olekut saate
muuta, vajutades nuppu P:
E – aktiveeritud
d – inaktiveeritud
Muudatuse kinnitamiseks ja juhtmenüüst väljumiseks vajutage ja hoidke
all nuppu P (3 sekundit).
ET
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1.
VEEÜHENDUSE KONTROLL
Veenduge, et nõudepesumasin on veevärgiga ühendatud ja kraan
on lahti.
2.
LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE
Avage uks ja vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu.
3.
PANGE NÕUD RESTIDELE
(vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
4.
PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE
(vt PROGRAMMIDE TABELIT).
5.
VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL
Et valida kõige sobivam programm vastavalt pesemist vajavate
nõude tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist PROGRAMMIDE
KIRJELDUS), vajutage nuppu P.
Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).
6.
START
Pesutsükli käivitamiseks sulgedes eelnevalt ukse. Kui programm
algab, kuulete helisignaali.
7.
PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõppemisest annab märku piiksumine ja pesutsükli
numbri vilkumine tablool. Avage uks ja lülitage seade
SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja.
Põletuste vältimiseks oodake paar minutit enne nõude
väljavõtmist. Tühjendage restid, alustades alumisest.
TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
Kui valisite vale programmi, saab seda kohe programmi alguses veel
muuta: avage uks , vajutage SISSE-/ VÄLJALÜLITUSE nuppu ja hoidke
seda all, masin lülitub välja.
Lülitage masin SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu vajutades taas sisse ja
valige uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; tsükli käivitamiseks
sulgege uks.
NÕUDE LISAMINE
Masinat välja lülitamata avage uks (ettevaatust, KUUM aur!) ja pange
masinasse nõusid juurde. Sulgege uks ja ; tsükkel jätkub poolelijäänud
kohalt.
OOTAMATUD KATKESTUSED
Kui pesutsükli ajal masina uks avatakse või tekib voolukatkestus, siis
tsükkel seiskub. Kui uks taas suletakse või vool taastub, jätkub tsükkel
poolelijäänud kohalt.
Funktsioonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist,
mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel antud juhiseid.
Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt välja,
et minimeerida elektrikulu. Kui nõud ei ole eriti määrdunud või
neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel all loputatud,
vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.
NÕUANDED JA NÄPUNÄITED
NÕUANDED
Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäägid ja valage klaasid tühjaks. Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole vaja.
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda; anumad
seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad kaldu, et vesi pääseks
igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.
Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada
pihustihoobade pöörlemist.
Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse
korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine tõhusam.
Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad
saavad vabalt pöörelda.
HÜGIEEN
Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse
koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga
programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse panemata.
SOBIMATUD NÕUD
• Puidust nõud ja söögiriistad.
• Õrnad kaunistustega klaasid, kunstkäsitöö ja antiiknõud. Nende
kaunistused ei talu masinpesu.
• Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest esemed.
• Vasest ja tinast nõud.
• Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud.
Klaasimaalingute ja alumiiniumist/hõbedast nõude värvid võivad pesu käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallesemed) võivad mitme pesutsükli tagajärjel muutuda ka läbipaistmatuks.
KLAAS- JA PORTSELANNÕUDE KAHJUSTUSED
• Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on kinnitanud,
et need sobivad masinpesuks.
• Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit.
• Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesutsükli lõppu masinast
välja.
5
RESTIDE TÄITMINE
SÖÖGIRIISTADE REST
Kolmas rest on mõeldud
söögiriistade jaoks. Paigutage
söögiriistad, nagu joonisel näidatud. Söögiriistade eraldi paigutamine teeb nende kokkukogumise pärast pesu lihtsamaks
ja parandab nende pesemist ja
kuivatamist.
REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD
LABAD
Nõude optimaalseks paigutamiseks restil saab
kokkukäivaid labasid seada kolmele kõrgusele.
Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate labade vahele paigutada, seades klaasi jala vastavasse pilusse.
Et nõud saaksid kõige paremini kuivada, seadke labad suurema nurga alla.
Kaldenurga muutmiseks tõmmake laba ülespoole, nihutage seda veidi ja paigutage siis
soovitud asendisse.
Noad ja muud teravad esemed tuleb paigutada teradega allapole.
ALUMINE REST
Resti geomeetriline lahendus võimaldab selle keskossa
paigutada väikseid esemeid, nt
kohvitasse.
Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne.
Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks
kokku pihustihoovaga.
Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada
taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või
hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.
ÜLEMINE REST
Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid,
alustassid, madalad salatikausid.
(alumise resti laadimisnäidis)
ZONE WASH 3D
(ülemise resti laadimisnäidis)
ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see paigutada kõrgemale,
mahuvad alumisele restile suuremad nõud, kui see aga seada madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti tugesid, luues üles rohkem
ruumi ja vältides kokkupuudet alumisel restil asuvate nõudega.
Ülemisel restil on olemas ülemise resti
kõrguse regulaator (vt joonis), resti tõstmiseks
pole vaja hoobasid vajutada, vaid tõstke seda
lihtsalt äärtest hoides ülespoole, kuni see on
A
stabiilselt ülemises positsioonis paigal.
Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks
vajutage hoobasid A resti äärtel ja liigutage
korvi allapoole.
On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti
kõrgust siis, kui see on nõusid täis. ÄRGE
tõstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.
6
Funktsioon Zone Wash 3D kasutab nii
nõudepesumasina alumises kui ka ülemises osas
lisaveejugasid (tähistatud oranži värvusega),
mis aitavad tugevamalt pesta äärmiselt
määrdunud esemeid, pritsides nõudele
suuremas koguses vett.
Näide: pange potid ja ahjuvormid siseküljega
tsoonipesu 3D-komponentide poole
ja lülitage paneelilt sisse funktsioon
3D Zone Wash.
ET
HOOLDUS
FILTRI PUHASTAMINE
Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtrid ei ummistuks ja vesi saaks
vabalt masinast välja voolata.
Filtrikoost koosneb kolmest filtrist, mis koguvad pesuveest kokku
toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima
pesutulemuse saamiseks tuleb need puhtana hoida.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtrid puuduvad või on
kinnitamata.
Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage
see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja
järgides alltoodud juhiseid:
PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE
Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja
ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt
kontrollida ja väikese mitte-metallist harjaga puhastada.
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter B, avaldades selle küljetiibadele kerget
survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter C (joonis 3).
4. Kontrollige filtrilõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. ÄRGE
KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail)
(joonis 4).
1
Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust
lukustusrõngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul
tuleks jälgida, et suurema aukude arvuga pool jääks ülespoole.
2
B
A
A
Alumise pihustihoova saab eemaldada, tõmmates seda üles.
VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE
Kui veevoolikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist
läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad;
seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei
järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.
C
3
4
Pärast filtrite puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage
korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina tõhusa töö
tagamiseks ülioluline.
7
VEAOTSING
Teie nõudepesumasina töös võib esineda tõrkeid.
Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.
PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED
Nõudepesumasin
ei käivitu või ei
reageeri
käskudele.
Masin ei ole korralikult vooluvõrguga ühendatud.
Voolukatkestus.
Nõudepesumasina uks ei ole
suletud.
See ei reageeri käskudele.
Vesi ei voola nõu- Pesutsükkel ei ole veel lõppenud.
depesumasinat
Tühjendusvoolik on kokku murtud.
välja.
Vee äravool on umbes.
Filter on toidujääkidega
ummistunud.
Nõudepesumasin Nõud kolisevad üksteise vastu.
teeb liiga tugevat
müra.
Tekib liiga palju vahtu.
Nõud ei ole
puhtad.
LAHENDUSED
Ühendage pistik seinakontakti.
Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub.
Lükake ust tugevalt, kuni kuulete klõpsu.
Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see umbes
ühe minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti.
Oodake pesutsükli lõppemiseni.
Kontrollige, kas tühjendusvoolik pole kokku murtud (vt jaotist PAIGALDUSJUHISED).
Puhastage vee äravoolutoru.
Puhastage filter (vt jaotist FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE).
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE). Pesumasina lähtestamiseks vajutage TÜHJENDUSE nuppu (vt jaotist VALIKUD JA
FUNKTSIOONID) ja käivitage uus programm ilma pesuvahendita.
Nõud ei ole korralikult paigutatud.
Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda, sest nõud takistavad neid.
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Pesutsükkel oli liiga õrn.
Valige sobiv pesutsükkel (vt PROGRAMMIDE TABELIT).
Tekib liiga palju vahtu.
Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas
kasutamiseks (vt jaotist PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE).
Asetage nõud õigesti (vt jaotist RESTIDE TÄITMINE).
Loputusvahendi dosaatori kaas ei Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud.
ole korralikult kinni.
Filter on määrdunud või ummiPuhastage filtrikoost (vt jaotist HOOLDUS).
stunud.
Masinas ei ole soola.
HOOLDUSE JA RIKKEOTSINGU JUHEND
Lisateavet, hooldustoimingute kirjeldused ja rikkeotsingu leiate
kasutus- ja hooldusjuhendist.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
• teenindusest; telefoninumbri leiate garantiiraamatust.
• laadides selle alla veebisaidilt: docs.hotpoint.eu
• kasutades QR-koodi:
Täitke soolaanum (vt jaotist SOOLAANUMA TÄITMINE).
GARANTIIREMONDITEENINDUSEGA
KONTAKTEERUMINE
Garantiiremonditeenindusega kontakteerumisel tuleb teil nimetada nõudepesumasina
ukse sisekülje paremas või vasakus ääres
asuval andmeplaadil märgitud koodid.
Telefoninumbri leiate garantiiraamatust või
veebilehelt: www.hotpoint.eu
IEC 436
:
TEHNILISTE ANDMETE LEHT
Tehnilised andmed, sh energiakulu andmed saab alla laadida
veebisaidilt: docs.hotpoint.eu
400011361877B
04/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising