Whirlpool | BLVE 8200/PT | Instruction for Use | Whirlpool BLVE 8200/PT Gebruikershandleiding

Whirlpool BLVE 8200/PT Gebruikershandleiding
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden
gelezen en opgevolgd.
Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.
Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en door de volgende termen:
GEVAAR
Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt
vermeden.
WAARSCHUWING
Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet
wordt vermeden.
Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken
voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen:
de stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact getrokken zijn voordat welke installatiehandeling dan ook
verricht wordt.
Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de
fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel
van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikshandleiding.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te
kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.
Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is er een omnipolaire schakelaar
met een afstand van minstens 3 mm. tussen de contacten nodig.
Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander
gebruik is verboden (bijv. het verwarmen van de ruimte). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade
die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van de bedieningsknoppen.
Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of met weinig ervaring of kennis van het apparaat, tenzij ze instructies met
betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gehad van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
De toegankelijke delen kunnen tijdens de werking erg heet worden. Kinderen moeten uit de buurt en in de gaten
gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Raak de verwarmingselementen of de binnenkant van de oven tijdens en na het gebruik niet aan, omdat dit
brandwonden kan veroorzaken. Vermijd contact met doeken of andere brandbare materialen tot alle onderdelen van het
apparaat voldoende zijn afgekoeld.
Open de deur van het apparaat voorzichtig na afloop van de bereiding, en laat de warme lucht of de damp geleidelijk
ontsnappen voordat u het gerecht uit de oven haalt. Als de deur van het apparaat gesloten is, komt de warme lucht naar
buiten door de opening boven het bedieningspaneel. Blokkeer de ventilatieopeningen nooit.
Gebruik ovenhandschoenen om pannen en accessoires te verwijderen en pas op dat u de verwarmingselementen niet
aanraakt.
Plaats geen brandbaar materiaal in het apparaat of in de buurt ervan. Als het apparaat onbedoeld in werking zou worden
gesteld, kan er brand ontstaan.
Verwarm of bereid geen voedsel in gesloten potten of blikken in het apparaat. De druk in het blik of de pot kan door de
warmte hoog oplopen, waardoor het explodeert en het apparaat beschadigt.
Gebruik geen schalen of houders van synthetisch materiaal.
Oververhitte vetten en olie kunnen makkelijk vlam vatten. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de
gaten.
Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens het droogproces van gerechten.
Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van taarten alcoholische dranken toevoegt (bijv. rum, cognac, wijn) moet u
er rekening mee houden dat alcohol bij hoge temperaturen verdampt. De alcoholdamp kan vlam vatten wanneer deze in
contact komt met het elektrische verwarmingselement.
Afvalverwerking van huishoudelijke apparaten
-
-
Dit product is vervaardigd van materiaal dat gerecycled of opnieuw gebruikt kan worden. Afdanken moet plaatsvinden in
overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voordat u het apparaat afdankt moet de
voedingskabel worden afgesneden, zodat het apparaat onbruikbaar wordt.
Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.
NL51
INSTALLATIE
Controleer na het uitpakken van de oven of het apparaat tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en of de
ovendeur goed sluit. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice. Om eventuele schade te
voorkomen wordt geadviseerd om de oven pas voor de installatie van de piepschuim bodem te halen.
VOORBEREIDING VAN HET MEUBEL VOOR INBOUW
•
•
•
•
De keukenkastjes naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. 90°C).
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit voordat u de oven plaatst, en verwijder nauwgezet alle spaanders en zaagresten.
Het onderste gedeelte van de oven mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie.
Voor een correcte functionering van het product mag de minimale opening tussen het werkblad en de bovenkant van de
oven niet geblokkeerd worden.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
Controleer of de elektrische spanning die aangegeven staat op het typeplaatje van het product overeenkomt met de
voedingsspanning van uw woning. Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur
openstaat).
•
Eventuele vervangingen van de voedingskabel (type H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
erkende technici. Wend u tot erkende servicecentra.
ALGEMENE AANBEVELINGEN
Voor het gebruik:
-
Verwijder de kartonnen beschermingen, transparante folie en stickers van de accessoires.
Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem ongeveer een uur lang op 200°C om de geur van het isolatiemateriaal en
de beschermende vetlaag te verwijderen.
Tijdens het gebruik:
-
Leg geen zware voorwerpen op de deur, omdat deze de deur kunnen beschadigen.
Steun niet op de deur en hang geen voorwerpen aan de handgreep.
Bedek de binnenkant van de oven niet met aluminiumfolie.
Giet geen water in de warme oven; de lak kan beschadigd raken.
Schuif niet met pannen of schalen over de bodem van de oven, omdat dit krassen op de lak kan geven.
Zorg ervoor dat de elektrische kabels van andere apparatuur niet in contact komen met hete onderdelen van de oven en
niet vast komen te zitten tussen de ovendeur.
Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals wordt aangegeven door het symbool ( ). De verschillende onderdelen
van de verpakking mogen niet terechtkomen in het milieu, maar moeten als afval verwerkt worden volgens de plaatselijke
voorschriften.
Afvalverwerking van het product
-
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen
voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten moet worden gebracht.
Energiebesparing
-
Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel of in het recept.
Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen.
Schakel de oven 10/15 minuten voor het einde van de ingestelde bereidingstijd uit. Gerechten die lang in de oven moeten
staan, blijven dan nog doorgaren.
NL52
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
-
Dit apparaat is bedoeld om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met de Europese
richtlijn ( ) n. 1935/2004 en is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die 73/23/EEG en daaropvolgende amendementen
vervangt), de beschermingsvoorschriften van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG.
OPSPOREN VAN STORINGEN
Oven verwarmt niet:
•
•
Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten.
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.
De deur is geblokkeerd:
•
•
Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.
Belangrijk: tijdens de zelfreinigingscyclus blijft de deur geblokkeerd. Wacht tot de deur automatisch ontgrendeld wordt
(zie de paragraaf “Reinigingscyclus van de oven met de pyrolysefunctie”).
De elektronische programmeerfunctie werkt niet:
•
Als op het display een “ ” met een cijfer verschijnt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Specificeer in dat geval het nummer dat volgt op de letter “ ”.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:
1.
Controleer of het niet mogelijk is het probleem zelf op te lossen aan de hand van punten die beschreven worden in “Het
opsporen van storingen”.
2.
Het apparaat aan- en uitzetten om te controleren of het probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, contact opnemen met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
Vermeld altijd:
•
de aard van de storing;
•
het type en het exacte model van de oven;
•
het servicenummer (dat is het nummer na het woord Service op het typeplaatje) op de rechter binnenrand van de
ovenruimte (zichtbaar als de deur open is). Het servicenummer bevindt zich ook op het garantieboekje;
•
uw volledige adres;
•
uw telefoonnummer.
Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is, tot een erkende klantenservice (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).
REINIGING
WAARSCHUWING
-
Gebruik geen stoomreinigers.
Maak het apparaat schoon als het afgekoeld is.
Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
Buitenkant van de oven
BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Als een dergelijk product per ongeluk in contact
komt met het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje.
•
Reinig de oppervlakken met een vochtig doekje. Als de buitenkant zeer vuil is, voeg dan een paar druppels afwasmiddel
toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.
NL53
Binnenkant van de oven
BELANGRIJK: gebruik geen schuursponsjes, sponsjes van staalwol of metalen schrapers. Hierdoor kunnen de gelakte
oppervlakken en het glas van de deur op den duur beschadigd raken.
•
Laat de oven na elk gebruik afkoelen en reinig het apparaat bij voorkeur als het nog lauw is om aangekoekte etensresten
(bijv. voedsel met veel suiker) makkelijker te kunnen verwijderen.
•
Gebruik speciale ovenreinigingsmiddelen en houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant.
•
Reinig het glas van de deur met een speciaal vloeibaar glasreinigingsmiddel. Om de deur gemakkelijker te kunnen
reinigen kunt u deze verwijderen (zie ONDERHOUD).
•
Het bovenste verwarmingselement van de grill (zie ONDERHOUD) kan omlaag worden gezet (alleen bij bepaalde
modellen) om de bovenkant van de ovenruimte te kunnen reinigen.
OPMERKING: tijdens het langdurig bakken van gerechten die veel water bevatten (bijv. pizza, groenten etc.) kan er
condens worden gevormd op de deur en op de afdichting. Neem de condens af met een doek of een spons als de oven
afgekoeld is.
Accessoires:
•
•
Laat de accessoires na gebruik weken in water met afwasmiddel. Pak ze vast met handschoenen als ze nog heet zijn.
Voedselresten kunnen met een afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd.
Reiniging van de achterwand en de katalytische zijpanelen (indien aanwezig):
BELANGRIJK: gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, ruwe borstels, pannensponsjes of ovensprays
die het katalytische oppervlak zouden kunnen beschadigen, waardoor dit zijn zelfreinigende eigenschappen verliest.
•
Laat de oven ongeveer een uur leeg werken op een temperatuur van 200°C, met de heteluchtfunctie.
•
Laat het apparaat afkoelen en gebruik een spons om eventuele etensresten te verwijderen.
Reinigingscyclus met pyrolysefunctie (indien aanwezig):
WAARSCHUWING
-
Raak de oven niet aan tijdens de pyrolysecyclus.
Houd de kinderen uit de buurt van de oven tijdens de pyrolysecyclus
Met deze functie kunt u vuil dat tijdens de bereiding is ontstaan verwijderen. De vuilresten worden verbrand (bij een
temperatuur van ongeveer 500°C) waarbij aanslag ontstaat die makkelijk met een vochtige spons verwijderd kan worden nadat
de oven is afgekoeld. Gebruik de pyrolysefunctie niet na elke bereiding in de oven, maar alleen als de oven zeer vuil is of als er
vieze geuren zijn tijdens het voorwarmen of het bereiden.
•
Als de oven onder een kookplaat geïnstalleerd is, dient u zich ervan te verzekeren dat de branders of elektrische platen
tijdens de zelfreiniging (pyrolyse) uit staan.
•
De accessoires moeten uit het apparaat worden gehaald voordat u de pyrolysefunctie inschakelt.
Het apparaat is uitgerust met 2 pyrolitische functies:
1.
Zuinige cyclus (PYRO EXPRESS/ECO) vermindert het verbruik met ongeveer 25% ten opzichte van de standaard
pyrolytische cyclus. Schakel deze functie met regelmatige intervallen in (nadat u minimaal 2-3 keer achter elkaar vlees
heeft gebraden in de oven).
2.
Standaardcyclus (PYRO): garandeert een grondige reiniging als de oven zeer vuil is.
•
In ieder geval wordt geadviseerd om na een bepaald aantal bereidingen en op basis van de hoeveelheid vuil, een
zelfreinigingscyclus uit te voeren. Dit wordt aangegeven door een bericht op het display.
OPMERKING: tijdens de pyrolysefunctie blijft de deur van de oven geblokkeerd en kan deze niet geopend worden tot
de temperatuur binnenin de ovenruimte een veilig niveau heeft bereikt.
NL54
ONDERHOUD
WAARSCHUWING
-
Draag beschermende handschoenen.
Voer de aangegeven werkzaamheden uit als het apparaat afgekoeld is.
Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
VERWIJDEREN VAN DE DEUR
De deur verwijderen:
1.
2.
3.
Open de deur helemaal.
Til de twee vergrendelingen van de scharnieren omhoog en naar voren tot ze niet verder kunnen (Fig. 1)
Sluit de deur tot de blokkering (A), til hem op (B) en draai hem (C) tot de deur loshaakt (D) (Fig. 2)
De deur weer terugplaatsen:
1.
2.
3.
4.
Fig. 1
Plaats de scharnieren in de zittingen.
Open de deur helemaal.
Duw de twee vergrendelingen omlaag.
Sluit de deur.
Fig. 2
VERWIJDERING ZIJROOSTERS
In bepaalde modellen zijn de zijroosters die als steun dienen voor de accessoires voorzien van twee bevestigingsschroeven
(Fig. 3) waardoor de stabiliteit vergroot wordt.
1.
Verwijder de schroeven en de bijbehorende plaatjes rechts en links, met behulp van een munt of een gereedschap (Fig. 4).
2.
Verwijder de roosters door ze op te tillen (1) en ze om te draaien (2) zoals getoond in Fig. 5.
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
OMLAAGBRENGEN VAN HET BOVENSTE VERWARMINGSELEMENT (ALLEEN BIJ
BEPAALDE MODELLEN)
1.
2.
3.
Fig. 6
Verwijder de roosters van de accessoiresteunen van de zijkant.
Trek voorzichtig Fig. 6 het verwarmingselement naar buiten en breng het naar beneden (Fig. 7).
Om het verwarmingselement terug te plaatsen tilt u het op, trekt u het voorzichtig naar u toe en legt u het op de daarvoor
bestemde zittingen aan de zijkant.
Fig. 7
NL55
VERVANGEN VAN HET LAMPJE
Vervangen van het lampje aan de achterkant (indien aanwezig):
1.
Koppel de oven los van de netvoeding.
2.
Draai het beschermkapje los (Fig. 8), vervang het lampje (zie de opmerking voor het type lampje) en draai het
beschermkapje weer vast
3.
Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Vervangen van het lampje aan de zijkant (indien aanwezig):
1.
Koppel de oven los van het elektriciteitsnet.
2.
Verwijder de zijroosters, indien aanwezig.
3.
Duw het beschermkapje met een platte schroevendraaier naar buiten en verwijder het.
4.
Vervang het lampje (zie de opmerking hieronder voor het type lampje).
5.
Zet het beschermkapje weer op zijn plaats en duw het tegen de wand om het op de juiste manier vast te laten haken.
6.
Monteer de roosters van de accessoiresteunen weer op de zijkant.
7.
Sluit de oven weer aan op de netvoeding.
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
Fig. 11
OPMERKING:
Gebruik alleen gloeilampen van 25-40W/230V type E-14, T300°C, of halogeenlampen van 20-40W/230 V type G9, T300°C.
De lampjes zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice.
BELANGRIJK:
Raak halogeenlampjes niet met blote handen aan om te voorkomen dat ze beschadigd worden door uw
vingerafdrukken.
Gebruik de oven niet voordat het beschermkapje is teruggeplaatst.
NL56
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE OVEN
RAADPLEEG VOOR DE ELEKTRISCHE AANSLUITING HET HOOFDSTUK OVER DE INSTALLATIE
1.
Bedieningspaneel
2.
Bovenste verwarmingselement/grill
3.
Koelventilator (niet zichtbaar)
4.
Typeplaatje (verwijder dit nooit)
5.
Lampjes
6.
Circulair verwarmingselement (niet zichtbaar)
7.
Ventilator
8.
Draaispit (indien bijgeleverd)
9.
Verwarmingselement onderwarmte (niet zichtbaar)
10. Deur
11. Positie van de roosters (de steunhoogte staat aangegeven op de voorkant van de oven)
12. Schot
OPMERKING:
Tijdens de bereiding kan de koelventilator afwisselend ingeschakeld worden om het energieverbruik te verminderen.
Na afloop van de bereiding, na het uitschakelen van de oven, kan de koelventilator nog enige tijd blijven werken.
Als de deur wordt geopend tijdens de bereiding worden de verwarmingselementen uitgeschakeld.
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
Fig. A
A.
B.
C.
Fig. B
Fig. C
ROOSTER (n. 1): kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als draagrooster voor pannen, bak- en cakevormen en
ovenvaste schalen.
OPVANGBAK (n. 1): is bedoeld om vet op te vangen wanneer hij onder het rooster wordt geplaatst, of als bakplaat voor
het bereiden van vlees, vis, groenten, focaccia enz.
BAKPLAAT (n. 1): te gebruiken voor het bakken van brood, broodjes, taartjes, maar ook gebraden vlees, vis in folie, enz.
NIET-BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
Bij de klantenservice kunt u andere accessoires aanschaffen.
NL57
PLAATSEN VAN DE ROOSTERS EN ANDERE ACCESSOIRES IN DE OVEN
Het rooster en de andere accessoires zijn voorzien van een blokkeersysteem, zodat ze niet per ongeluk naar buiten kunnen
worden getrokken.
Fig. 1
1.
2.
Schuif het rooster horizontaal in de oven, met het verhoogde gedeelte “A” omhoog gericht (Fig. 1).
Houd het rooster schuin op de blokkeerpositie “B” (Fig. 2).
Fig. 2
Fig. 3
3.
Houd het rooster weer horizontaal en duw tot het helemaal in de oven zit “C” (Fig. 3).
4.
Ga in omgekeerde volgorde te werk om het rooster uit de oven te halen.
Het plaatsen van de andere accessoires, zoals de opvangbak en de bakplaat voor koekjes gebeurt op precies dezelfde manier.
Het uitstekende gedeelte op de bak en de plaat zorgt voor de blokkering.
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
ELEKTRONISCHE PROGRAMMEERFUNCTIE
1
3
DISPLAY
4
2
1.
FUNCTIEKNOP: in-/uitschakelen en selecteren van functies
2.
NAVIGATIEKNOP: navigatie door de menu’s, regeling van te voren ingestelde waarden
OPMERKING: de twee knoppen zijn verzonken knoppen. Druk op het midden van de knop om ze uit hun zitting te laten
komen.
3.
TOETS : om terug te keren naar het vorige scherm
4.
TOETS
: om de instellingen te selecteren en te bevestigen
Opmerking: op het display verschijnt voor de aanwijzingen met betrekking tot de toets
.
OVERZICHT FUNCTIES
Door de knop “Functies” in willekeurig welke stand te zetten, wordt de oven ingeschakeld: op het display worden de functies of
de bij elke functie horende submenu’s weergegeven.
De submenu’s zijn beschikbaar en kunnen gekozen worden door de knop op de functies GRILL, SPECIAAL FUNCTIES,
INSTELLINGEN, BROOD/PIZZA, PYRO-REINIGEN te zetten.
Opmerking: zie voor het overzicht en de beschrijving van de functies de specifieke tabel op pag. 63.
NL58
BESCHRIJVING DISPLAY
I
H G
F
E
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
C
D
Weergave van de actieve verwarmingselementen voor de verschillende functies
Symbolen met betrekking tot het tijdsbeheer: timer, bereidingsduur, tijdstip einde bereiding, huidig tijdstip
Informatie met betrekking tot de voorgekozen functies
Automatische functie BROOD/PIZZA gekozen
Indicatie ovendeur gesloten tijdens de automatische reinigingscyclus (pyrolyse)
Binnentemperatuur oven
Pyrolysefunctie (niet beschikbaar bij deze modellen)
Bruin korstje geven
Speciale functies: ontdooien, warmhouden, laten rijzen
INSCHAKELING VAN DE OVEN - INSTELLING HUIDIG TIJDSTIP
Nadat de oven is aangesloten op het elektriciteitsnet, moet het huidige tijdstip worden ingesteld. Op het display knipperen de
twee cijfers die het uur aangeven.
1.
Draai de knop “Navigatie” tot het juiste uur wordt weergegeven.
2.
Druk op de toets
om te bevestigen; op het display knipperen de twee cijfers die de minuten aangeven.
3.
Draai de knop “Navigatie” tot de juiste minuten worden weergegeven.
4.
Druk op de toets
om te bevestigen.
Zie, om het huidige tijdstip te wijzigen, bijvoorbeeld na een stroomuitval, de volgende paragraaf (INSTELLINGEN).
KEUZE VAN DE BEREIDINGSFUNCTIES
1.
2.
Draai de knop “Functies” op de voorgekozen functie: de bereidingsinstellingen verschijnen op het display.
Als de voorgestelde parameters overeenkomen met de gewenste, op de toets
drukken. Om ze te wijzigen gaat u te
werk zoals hierna is beschreven.
INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN
Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen:
1.
Draai de knop “Navigatie” tot de gewenste waarde wordt weergegeven.
2.
Druk op de toets
om te bevestigen.
De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling.
NL59
SNELLE VOORVERWARMING
1.
Kies de functie snelle voorverwarming door de knop “Functies” op het symbool
2.
3.
Bevestig met de toets
: de instellingen verschijnen op het display.
Als de temperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, druk dan op de toets
. Om de instelling te wijzigen
gaat u te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen. Op het display verschijnt de melding PRE. Als de ingestelde
temperatuur bereikt is, dan wordt de melding vervangen door de bijbehorende waarde (bijv. 200°) en klinkt er een
geluidssignaal. Op het eind van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie
.
Zet het gerecht in de oven.
Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop “Functies” en selecteer de gewenste functie.
4.
te zetten.
INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR
Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de
geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt.
1.
Nadat u de temperatuur bevestigd heeft, gaat het symbool
knipperen.
2.
Draai aan de knop Instelling tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven.
3.
Bevestig de bereidingsduur door op de toets
te drukken.
De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling.
INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START
BELANGRIJK: de instelling uitgestelde start is niet beschikbaar voor de volgende functies: SNEL VOORVERWARMEN,
BROOD/PIZZA
Opmerking: met deze instelling wordt de gekozen temperatuur meer geleidelijk bereikt, daarom worden de
bereidingstijden iets langer ten opzichte van de tijden die in de bereidingstabel zijn vermeld.
U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen
vanaf de actuele tijd. Dit is alleen mogelijk na het instellen van een bereidingsduur.
Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 15:45) en gaat
het symbool
knipperen.
Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk:
1.
Draai aan de knop “Navigatie” tot het tijdstip waarop u de bereiding wilt beëindigen (bijvoorbeeld 16:00) wordt
weergegeven.
2.
Bevestig de gekozen waarde door op toets
te drukken: de twee puntjes van het uur van het tijdstip einde bereiding
knipperen, om aan te geven dat de instelling correct is uitgevoerd.
3.
De oven zal automatisch later gestart worden om de bereiding op het ingestelde tijdstip te voltooien.
U kunt de ingestelde waarden (temperatuur, niveau van de grill, bereidingstijd) te allen tijde wijzigen met behulp van
de toets
om terug te gaan, de knop “Navigatie” om de waarden te wijzigen en de toets
om te bevestigen.
INDICATIE VAN DE RESTWARMTE BINNENIN DE OVEN
Op het eind van elke bereiding, of na het uitschakelen van de oven, verschijnt, als de temperatuur in de oven hoger dan 50°C is,
op het display de melding HOT met de temperatuur van dat moment. Als de restwarmte onder de 50°C daalt, verschijnt het
tijdstip van de dag weer op het display.
NL60
KOOKWEKKER
Deze functie kan alleen gebruikt worden als de oven uitstaat en is bijvoorbeeld handig om de kooktijd van pasta in te stellen.
De maximale tijd die ingesteld kan worden is 23 uur en 59 minuten.
1.
Met de knop “Functies” op nul, draait u de knop “Navigatie” tot de gewenste tijdsduur wordt weergegeven.
2.
Druk op toets
om het aftellen te starten. Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt “0:00” op het display en klinkt
er een geluidssignaal. Om het aftellen te onderbreken, op de toets
drukken (op het display verschijnt het huidige
tijdstip).
TOETSENBLOKKERING (KEY-LOCK)
Met deze functie kunt u de toetsen en de knoppen op het bedieningspaneel blokkeren.
Houd de toetsen
en
minimaal 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om de toetsenblokkering in te schakelen. Als de
blokkering actief is, werken de toetsen niet en verschijnt er een sleutel op het display. Deze functie kan ook tijdens de bereiding
geactiveerd worden. Herhaal de bovenstaande handelingen om de functie weer uit te schakelen. Als de toetsenblokkering actief
is, kunt u de oven uitschakelen door de knop op 0 (nul) te draaien. In dat geval moet de eerder gekozen functie echter opnieuw
worden ingesteld.
SELECTIE SPECIALE FUNCTIES
Door de wijzer van de knop “Functies” ter hoogte van het symbool
te zetten opent u een submenu dat drie speciale functies
bevat.
Om een van deze functies nader te bekijken, te selecteren of te starten, gaat u als volgt te werk:
1.
2.
3.
Draai de knop “Functies” naar het symbool
: op het display wordt ”DEFROST” en het symbool dat bij deze functie
hoort weergegeven.
Draai aan de knop “Navigatie” om door het overzicht van de functies te bladeren; hun namen zijn in het Engels: DEFROST
(ontdooien), KEEP WARM (warmhouden), RISING (laten rijzen).
Druk op de toets
om te bevestigen.
EEN BRUIN KORSTJE GEVEN
Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht
een bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld.
Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt op het display: “PRESS TO BROWN” ( indrukken om een bruin korstje te geven).
Door op de toets
te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts
tweemaal geactiveerd worden.
NL61
SELECTIE FUNCTIE BROOD/PIZZA
Door de wijzer van de knop “Functies” ter hoogte van het symbool
bereidingsfuncties bevat voor “brood” en “pizza”.
te zetten opent u een submenu dat twee automatische
Brood
1.
2.
3.
4.
Draai de knop “Functies” naar het symbool
: op het display wordt “BREAD” (brood) weergegeven met daarnaast de
tekst AUTO.
indrukken om de functie te selecteren.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste temperatuur (tussen 180°C en 220°C) in te stellen en bevestig dit met de
toets
.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste bereidingstijd in te stellen en bevestig dit met de toets
.
Pizza
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de knop “Functies” naar het symbool
: op het display wordt “BREAD” (brood) weergegeven. Om de functie
“PIZZA” te selecteren, gaat u als volgt te werk:
Draai aan de knop “Navigatie”: “PIZZA” verschijnt op het display.
indrukken om de functie te selecteren.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste temperatuur (tussen 220°C en 250°C) in te stellen en bevestig dit met de
toets
.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste bereidingstijd in te stellen en bevestig dit met de toets
.
INSTELLINGEN
Door de wijzer van de knop “Functies” ter hoogte van het symbool
te zetten opent u een submenu dat vier instellingen van
het display bevat die gewijzigd kunnen worden.
Klok
Draai de knop “Functies” op het symbool
: de tekst CLOCK (klok) verschijnt op het display. Zie, om het tijdstip te wijzigen,
de vorige paragraaf (INSTELLING VAN HET HUIDIGE TIJDSTIP).
Eco
Als de ECO-functie actief is (ON) gaat het display uit wanneer de oven in stand-by staat of wanneer er 5 minuten verstreken zijn
na afloop van de bereiding. Om de informatie op het display weer te geven hoeft u alleen maar een van de toetsen in te drukken
of aan een van de knoppen te draaien.
1.
Draai de knop “Navigatie” tot “ECO” wordt weergegeven.
2.
Druk op toets
om toegang te krijgen tot de instellingen (ON/OFF).
3.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste instelling te selecteren en bevestig dit met de toets
.
Geluidssignaal
Om het geluidssignaal te activeren of deactiveren, gaat u als volgt te werk:
1.
Draai de knop “Navigatie” tot “SOUND” wordt weergegeven.
2.
Druk op toets
om toegang te krijgen tot de instellingen (ON/OFF).
3.
Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste instelling te selecteren en bevestig dit met de toets
.
Helderheid
Om de helderheid van het scherm te veranderen, gaat u als volgt te werk:
1.
Draai de knop “Navigatie” tot “BRIGHTENESS” wordt weergegeven.
2.
Druk op toets
: het cijfer 1 verschijnt op het display.
3.
Draai aan de knop “Navigatie” om de helderheid te verminderen of te vermeerderen en bevestig dit met de toets
NL62
.
TABEL BESCHRIJVING FUNCTIES
FUNCTIEKNOP
UIT
LAMP
Om de bereiding te onderbreken en de oven uit te schakelen.
Om het lampje in de oven in-/uit te schakelen.
Voor het versnellen van het ontdooien van voedsel. Plaats het voedsel op de middelste
steunhoogte. Laat het voedsel in de verpakking zitten zodat het niet uitdroogt.
ONTDOOIEN
SPECIALE FUNCTIES
WARMHOUDEN
RIJZEN
SLOW COOKING
VLEES
Voor het warm en krokant houden van zojuist bereide gerechten (bijv.: vlees, gefrituurde
gerechten, ovenschotels). Plaats het voedsel op de middelste steunhoogte. De functie kan niet
ingeschakeld worden als de temperatuur in de oven hoger dan 65°C is.
Voor het optimaal laten rijzen van zoet of hartig deeg. Om de kwaliteit van het rijzen te
behouden kan de functie niet geactiveerd worden als de temperatuur in de oven hoger dan 40°C
is. Zet het deeg op de tweede steunhoogte. De oven hoeft niet voorverwarmd te worden.
Om het vlees behoedzaam te bereiden op 90°C. Deze functie zorgt voor een langzame bereiding
waardoor het vlees malser en sappiger blijft. Voor braadstukken adviseren wij u deze eerst aan te
bakken in een pan om de buitenkant van het vlees dicht te schroeien zodat de sappen beter
worden vastgehouden. De bereidingstijden variëren van 4 uur voor braadstukken van 1 kg tot 67 uur voor braadstukken van 3 kg. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u de deur van de
oven tijdens de bereiding zo weinig mogelijk te openen en een oventhermometer te gebruiken
om de temperatuur in het vlees te controleren.
Om de vis behoedzaam te bereiden op 85°C. Deze functie zorgt voor een langzame bereiding
waardoor de vis malser en sappiger blijft. Dankzij een gematigde temperatuur wordt het voedsel
niet bruin en het resultaat lijkt op een bereiding met stoom. De bereidingstijden variëren van 2
uur voor vissen van 300 gr. tot 4-5 uur voor vissen van 3 kg. Voor een optimaal resultaat adviseren
SLOW COOKING VIS wij u de deur van de oven tijdens de bereiding zo weinig mogelijk te openen om de warmte niet
te laten ontsnappen.
CONVENTIONEEL
Voor het bereiden van gerechten op één steunhoogte. Gebruik de derde steunhoogte. Gebruik
voor het bereiden van pizza’s, hartige taarten en zoete taarten met een vloeibare vulling de
eerste of tweede steunhoogte. Verwarm de oven voor alvorens de te bereiden gerechten erin te
plaatsen.
TURBO HETE LUCHT
Voor het bereiden van vlees en taarten met een vloeibare vulling (hartig of zoet) op één
steunhoogte. Gebruik de derde steunhoogte. Wij adviseren u de oven eerst voor te verwarmen.
HETE LUCHT
Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende gerechten op twee steunhoogtes die dezelfde
bereidingstemperatuur hebben (bijv.: vis, groenten, gebak). Met deze functie worden er geen
geuren van het ene naar het andere gerecht overgebracht. Geadviseerd wordt om het derde
niveau te gebruiken voor bereidingen op één steunhoogte. Voor bereidingen op twee
steunhoogtes wordt geadviseerd om de eerste en vierde steunhoogte te gebruiken, nadat u de
oven voorverwarmd hebt.
MAXI COOKING
Voor het braden van grote stukken vlees (meer dan 2,5 kg). Gebruik de eerste of de tweede
steunhoogte, afhankelijk van de grootte van het vlees. De oven hoeft niet voorverwarmd te
worden. Aanbevolen wordt om het vlees tijdens de bereiding om te keren om een gelijkmatige
bruining aan beide kanten te verkrijgen. Het verdient de voorkeur het vlees zo nu en dan vochtig
te maken om het niet te erg te laten uitdrogen.
GRILL
Voor het grillen van karbonades, spiezen en worstjes; het gratineren van groente of het roosteren
van brood. Zet het gerecht op de vierde of vijfde steunhoogte. Voor het grillen van vlees wordt
geadviseerd de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te vangen. Plaats de opvangbak op
de derde of vierde steunhoogte en giet er ongeveer een halve liter water in. De oven hoeft niet
voorverwarmd te worden. Tijdens de bereiding moet de deur van de oven dicht blijven.
TURBO GRILL
Voor het grillen van grote stukken vlees (lamsbouten, rosbief, hele kip). Zet het vlees op de
middelste steunhoogtes. Geadviseerd wordt de opvangbak te gebruiken om het braadvet op te
vangen. Plaats de opvangbak op de eerste of tweede steunhoogte en giet er ongeveer een halve
liter water in. De oven hoeft niet voorverwarmd te worden. Tijdens de bereiding moet de deur
van de oven dicht blijven. Met deze functie kunt u het draaispit gebruikt, als u dit hebt.
NL63
FUNCTIEKNOP (Continued)
INSTELLINGEN
Voor het instellen van het display (tijd, helderheid, volume van het geluidssignaal,
energiebesparing).
BROOD/PIZZA
Voor het bakken van verschillende soorten en formaten brood en pizza. Binnen deze functie zijn
er twee programma’s waarvan de instellingen van te voren zijn vastgesteld. U hoeft alleen de
vereiste waarden (temperatuur en tijd) aan te geven, dan zorgt de oven automatisch voor een
optimale bereidingscyclus. Plaats het deeg op de tweede steunhoogte, nadat u de oven hebt
voorverwarmd.
SNEL
VOORVERWARMEN
Om de oven snel voor te verwarmen.
NL64
BEREIDINGSTABEL
Recept
Functie Voorverwarmen Steunhoogte
(van onder)
Ja
2/3
Temperatuur
(°C)
Tijd
(min)
Accessoires
160-180
30-90
Taartvorm op rooster
Luchtig gebak
Gevulde taarten
(cheesecake, strudel,
appeltaart)
Ja
1-4
160-180
30-90
-
3
160-200
30-85
Steunhoogte 4: taartvorm op
rooster
Steunhoogte 1: taartvorm op
rooster
Opvangbak / bakplaat of
taartvorm op rooster
steunhoogte 4: taartvorm op
rooster
Ja
1-4
160-200
35-90
Ja
3
170-180
15-45
Ja
1-4
160-170
20-45
Steunhoogte 1: opvangbak /
bakplaat
Ja
3
180-200
30-40
Opvangbak / bakplaat
Koekjes/taartjes
Steunhoogte 1: taartvorm op
rooster
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 4: rooster
Soesjes
Ja
1-4
180-190
Ja
3
90
35-45
Ja
1-4
90
130-150
Ja
1/2
190-250
15-50
Brood / pizza / focaccia
Ja
1-4
190-250
30-50
Ja
3
250
10-15
Diepvriespizza’s
Ja
1-4
250
10-20
Ja
3
180-190
40-55
Hartige taarten
(groentetaart, quiche)
1-4
NL65
180-190
Steunhoogte 1: opvangbak /
bakplaat
110-150 Opvangbak / bakplaat
Meringues
Ja
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
45-60
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
Steunhoogte 1: opvangbak /
bakplaat
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
Steunhoogte 1: opvangbak /
bakplaat
Steunhoogte 3: opvangbak /
bakplaat of rooster
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
Steunhoogte 1: opvangbak /
bakplaat
Taartvorm op rooster
Steunhoogte 4: taartvorm op
rooster
Steunhoogte 1: taartvorm op
rooster
Recept
Functie Voorverwarmen Steunhoogte
(van onder)
Ja
3
Temperatuur
(°C)
Tijd
(min)
Accessoires
190-200
20-30
Opvangbak / bakplaat
Pasteitjes /
bladerdeeghapjes
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
Ja
1-4
180-190
20-40
Lasagne / pasta uit de
oven / cannelloni /
ovenschotels
Ja
3
190-200
45-55
Ovenschaal op rooster
Lamsvlees / kalfsvlees /
rundvlees /
varkensvlees 1 kg
Ja
3
190-200
80-110
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Kip / konijn / eend 1 Kg
Ja
3
200-230
50-100
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Kalkoen / Gans 3 kg
Ja
2
190-200
80-130
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Vis uit de oven / in folie
(filet, heel)
Ja
3
180-200
40-60
Opvangbak of ovenschaal op
rooster
Gevulde groenten
(tomaten, courgettes,
aubergines)
Ja
2
180-200
50-60
Ovenschaal op rooster
Toast
-
5
Hoog
3-5
Visfilet / moten vis
-
4
Gemiddeld
20-30
Steunhoogte 1: opvangbak /
bakplaat
Rooster
Steunhoogte 4: rooster (draai
het voedsel halverwege de
bereidingstijd om)
Steunhoogte 3: opvangbak
met water
Worstjes / spiezen /
spareribs / hamburgers
-
5
Gemiddeld-Hoog
Steunhoogte 4: opvangbak
met water
Gemiddeld
Gebraden kip 1-1,3 kg
15-30
Steunhoogte 5: rooster (draai
het voedsel halverwege de
bereidingstijd om)
-
55-70
Steunhoogte 2: rooster (draai
het voedsel na tweederde
van de bereidingstijd om)
Steunhoogte 1: opvangbak
met water
2
Steunhoogte 2: draaispit
Hoog
Rosbief rosé 1 kg
Lamsbout / schenkel
-
-
3
3
Gemiddeld
Gemiddeld
60-80
Steunhoogte 1: opvangbak
met water
35-45
Ovenschaal op rooster (draai
het voedsel indien nodig na
tweederde van de
bereidingstijd om)
60-90
Opvangbak of ovenschaal op
rooster (draai het voedsel
indien nodig na tweederde
van de bereidingstijd om)
Gebakken aardappelen
-
3
Gemiddeld
45-55
Opvangbak / bakplaat (draai
het voedsel indien nodig na
tweederde van de
bereidingstijd om)
Gegratineerde
groenten
-
3
Hoog
10-15
Ovenschaal op rooster
NL66
Recept
Lasagne en vlees
Vlees en aardappelen
Vis en groente
Functie Voorverwarmen Steunhoogte
(van onder)
Ja
Ja
Ja
1-4
1-4
1-4
NL67
Temperatuur
(°C)
200
200
180
Tijd
(min)
50-100
45-100
30-50
Accessoires
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
Steunhoogte 1: opvangbak of
ovenschaal op rooster
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
Steunhoogte 1: opvangbak of
ovenschaal op rooster
Steunhoogte 4: ovenschaal
op rooster
Steunhoogte 1: opvangbak of
ovenschaal op rooster
GETESTE RECEPTEN in overeenstemming met de norm IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 en DIN 3360-12:07:07
Recept
Functie
Voorverwarmen Steunhoogte Temp
(van onder)
(°C)
Tijd
(min)
Accessoires en opmerkingen
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.1
Ja
3
170
15-25
Ja
1-4
160
20-30
Ja
3
170
20-30
Ja
1-4
160
30-40
Ja
2
170
25-35
Taartvorm op rooster
Ja
2/3
185
55-75
Taartvorm op rooster
Koekjes van kruimeldeeg
(Shortbread)
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 4: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.4.2
Kleine taartjes
(Small cakes)
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 4: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.1
Cake zonder vet
(Fatless sponge cake)
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8.5.2
2 Appeltaarten
(Two apple pies)
Ja
1-4
175
75-95
-
5
Hoog
3-5
Steunhoogte 4: taartvorm op
rooster
Steunhoogte 1: taartvorm op
rooster
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.1.1
Toast
Rooster
IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9.2.1
Burgers
-
5
Hoog
20-30
Steunhoogte 5: rooster (draai het
voedsel halverwege de
bereidingstijd om)
Steunhoogte 4: opvangbak met
water
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Ja
3
180
30-40
Ja
1-4
160
55-65
-
2
170
Ja
3
170
35-45
Ja
1-4
170
40-50
Appeltaart, vruchtenvlaai
(Apple cake, yeast tray cake)
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 4: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak
DIN 3360-12:07 § 6.6
Varkensbraadstuk
(Pork Roast)
110-150 Steunhoogte 2: opvangbak
DIN 3360-12:07 annex C
Platte taart
(Flat cake)
Opvangbak / bakplaat
Steunhoogte 4: bakplaat
Steunhoogte 1: opvangbak
In de bereidingstabel worden de ideale functies en temperaturen gegeven voor de beste resultaten voor elk type recept. Als u
een gerecht wilt bereiden met de geventileerde functie op één steunhoogte, wordt geadviseerd de derde steunhoogte te
gebruiken en dezelfde temperatuur als voor “HETE LUCHT”
op meerdere steunhoogtes.
Laat bij grillen 3-4 cm van de voorste rand van het rooster vrij om dit na afloop van de bereiding makkelijker eruit te kunnen
halen.
NL68
GEBRUIKSADVIEZEN EN -SUGGESTIES
Lezen van de bereidingstabel
De tabel geeft aan welke functie het best gebruikt kan worden voor een bepaald gerecht, dat op één of meerdere steunhoogtes
tegelijk kan worden bereid. De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de
voorverwarmingstijd (indien nodig). De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid
voedsel en het type schaal. Gebruik eerst de laagste aanbevolen waarden. Als de bereiding niet naar wens is, kunt u hogere
waarden gebruiken. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of
ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan
iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde
schalen en de verschillende steunhoogtes.
Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten
Met de functie “HETE LUCHT” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde
bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. Haal de gerechten die klaar zijn uit de oven en laat de gerechten die
meer tijd nodig hebben in de oven staan.
Gebak
-
-
Bak fijn gebak met de statische functie op één niveau. Gebruik taartvormen van zwart metaal en zet deze altijd op het
bijgeleverde rooster. Voor bereiding op meerdere steunhoogtes selecteert u de functie met ventilatie en zet u de
taartvormen in zigzagvorm op de roosters, zodat de lucht goed kan circuleren.
Om te controleren of de taart gaar is steekt u een satéprikker in het dikste gedeelte van de taart. Als de prikker er droog
uitkomt, is de taart klaar.
Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt, vet dan niet de randen in, omdat de taart dan mogelijk niet goed rijst aan
de zijkanten.
Als het gebak “opzwelt” tijdens het bakken, gebruik dan de volgende keer een lagere temperatuur, verminder
bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of meng het beslag voorzichtiger.
Bij taarten met een vochtige vulling (kaastaarten of vruchtentaarten) moet de “TURBO HETE LUCHT” functie worden
gebruikt. Als de bodem van de taart te vochtig blijft, zet de taart dan op een lager niveau en bestrooi de bodem met
paneermeel of verkruimelde koekjes voordat u de vulling erin schenkt.
Vlees
-
U kunt elke soort schaal gebruiken die geschikt is voor de afmetingen van het vlees. Schenk bij gebraden vlees bij
voorkeur wat bouillon in de schaal, waardoor het vlees tijdens de bereiding vochtig wordt gehouden en meer smaak
krijgt. Laat het gebraden vlees na afloop van de bereiding 10-15 min. in de oven rusten, of dek het af met aluminiumfolie.
Als u stukken vlees wilt grillen, kies dan stukken met een gelijke dikte, zodat het vlees gelijkmatig gaar wordt. Zeer dikke
stukken vlees hebben een langere bereidingstijd. Zet het rooster op een lagere steunhoogte om te voorkomen dat de
korst verbrandt. Draai het vlees om na tweederde van de bereidingstijd.
Geadviseerd wordt om een opvangbak met een halve liter water direct onder het rooster te plaatsen waarop u het vlees heeft
gelegd, om het bakvet op te vangen. Vul indien nodig bij met water tijdens het grillen.
Draaispit (alleen aanwezig bij bepaalde modellen)
Dit accessoire dient voor het gelijkmatig grillen van grote stukken vlees en gevogelte. Steek het vlees aan het spit. Zet kip vast
met keukentouw en controleer of het vlees goed vastzit voordat u het spit in de houder aan de voorwand van de oven steekt en
op de steun legt. Om vorming van dampen te voorkomen en bakvet op te vangen, adviseren wij om een opvangbak met een
halve liter water op de eerste steunhoogte te plaatsen. Het spit is voorzien van een plastic handvat dat verwijderd moet worden
voordat de bereiding begint. Het handvat dient om het vlees na afloop van de bereiding uit de oven de halen zonder uw handen
te branden.
Pizza
Vet de pizzavorm licht in voor een knapperige bodem. Verdeel na tweederde van de bereidingstijd de mozzarella over de pizza.
Rijsfunctie
Dek het deeg altijd af met een vochtige doek voordat u het in de oven legt. Deze functie verkort de rijstijd met ongeveer
eenderde, vergeleken met rijzen op kamertemperatuur (20-25°C). De rijstijd bij een hoeveelheid pizzadeeg van 1 kg is ongeveer
één uur.
NL69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising