Whirlpool | IWDC 6105 (EU) | Instruction for Use | Whirlpool IWDC 6105 (EU) пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool IWDC 6105 (EU) пайдаланушы нұсқаулығы
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҦСҚАУЛЫҚ
КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
Мазмҧны
Орнату, 2-5
Орауын шешу және нивелирлеу
Су құбырына және электрге қосу
Бірінші кір жуу циклі
Техникалық сипаттамалар
Кір жуғыш машинаның және бағдарламаны іске қосу тәртібінің сипаттамасы, 6-9
Басқару панелі
Индикаторлар
Бағдарламаны іске қосу тәртібі
Бағдарламалар, 10-11
Бағдарламалар кестесі
Жекелендірілген кҥйге келтіру, 12-13
Температураны реттеу
Кептіруді бағдарламалау
Қосымша функциялар
Кір жуғыш қҧралдар және жуылатын кір тҥрлері, 14-15
Кір жуғыш құралдарды бӛлгіш
Кірді дайындау
Күтіммен жуылатын заттар
Кірді теңгерімдеу жүйесі
Сақтандыру шарттары және ҧсыныстар, 16-17
Жалпы қауіпсіздік талаптары
Қайта ӛңдеп пайдаға асыру
Люктің апаттық жағдайда ашылуы
Техникалық қызмет кӛрсету және кҥтім, 18-19
Су мен электр тогын ӛшіру
Кір жуғыш машинаның күтімі
Кір жуғыш құралдарды бӛлгіштің күтімі
Люк пен барабанның күтімі
Сорғыш күтімі
Су жүретін шлагіні тексеру
Ақауларды табу және оларды жӛндеу әдістері, 20-21
Сервистік қызмет кӛрсету, 22
ОРНАТУ
! Кір жуғыш машинаны сатқан, біреуге берген немесе жаңа пәтерге кӛшкен жағдайда,
оның жаңа иесі машинаның жұмыс істеу тәртібімен және тиісті ескертулермен танысуы
үшін, осы нұсқаулық машинамен бірге сақталуы тиіс.
! Нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз: онда жабдықты орнату, пайдалану және
қауіпсіздік шаралары туралы маңызды мәліметтер баяндалған.
Орауын шешу және нивелирлеу
Орауын шешу
1. Машинаның орауын шешіңіз.
2. Тасымалдау кезінде зақымдалмағанына кӛз жеткізіңіз. Зақымдалған, бүлінген
жағдайда, машинаны қоспай тұрып жеткізушіге хабарлаңыз.
3. Тасымалдау кезінде машинаны зақымдалудан сақтандыратын 4 тасымалдау болты
мен тиісті кергіш шайбасымен резина бітеуішті шешіңіз, олар машинаның артқы
жағында орналасқан (сызбаны қара).
4. Тесіктерді қоса берілген пластик бітеуіштермен жабыңыз.
5. Барлық детальдарын сақтап алып қалыңыз: олар машинаны тасымалдаған жағдайда
қайта орнату үшін қажет болады.
! Балаларға машинаны ораған материалдармен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Нивелирлеу
1. Кір жуғыш машинаны қабырғаға, жиһазға және басқа да заттарға сүйемей, тегіс
және берік еденге орнатыңыз.
2. Егер еден тегіс горизантальді болмаса, машинаның алдыңғы аяқтарын биіктігі
бойынша реттеп, тегіс емес жерді тегістеңіз (сызбаны қара). Машинаның бетіне
орналастырылған деңгейлік арқылы ӛлшенген еңіс 2º артық болмауы тиіс.
Дәл нивелирлеу кір жуғыш машинаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді, жұмыс істеу
кезінде теңселуін және орнынан жылжып кетуін болдырмайды. Машинаны кілем немесе
ковролин үстіне орнатқан жағдайда, аяқтарын кір жуғыш машинаның астында желдеткіш
орын қалатындай етіп реттеуіңіз керек.
Су қҧбырына және электрге қосу
Су жҥретін шлангіге қосу тәртібі
1. Су жүретін шлангіні ¾ gas оймалы суық су кранына бұрап қосыңыз (сызбаны
қараңыз). Қосар алдында су жүретін кранды одан таза су аққанша ашыңыз.
2. Су жүретін шлангіні машинаға артқы жоғарғы оң жағында орналасқан арнайы су
жүретін кранға винттеп қосыңыз (сызбаны қара).
3. Су жүретін шлангі бұралып немесе қысылып қалмағанына кӛз жеткізіңіз.
! Су жүретін крандағы су қысымы кестеде кӛрсетілген мәннің шегінде болуы тиіс
Техникалық деректер (қасындағы бетті қара).
! Егер су жүретін шлангінінің ұзындығы жеткіліксіз болса, арнайы дүкенге немесе
Авторизациялық сервис орталығына хабарласуға болады.
! Ешқашан қолданыста болған шлангіні қолданбаңыз.
! Машинаға қоса берілетін шлангілерді қолданыңыз.
Су тӛгетін шлангіні қосу
Су тӛгетін шлангіні бұрамай, ағызатын құбырға немесе еденнен 65-тен 100 см. дейінгі
биіктіктегі қабырғадағы ағызатын тесікке қосыңыз.
немесе қоса берілген бағыттаушыны кранға бекітіп, шлангіні раковинаға не ваннаға
орналастырыңыз (сызбаны қара). Су тӛгетін шлангінің бос ұшы суға батпауы тиіс.
! Ұзартқыш шлангілерді пайдалану құпталмайды. Қажеттілігі болған жағдайда, ұзартқыш
диаметрі түпнұсқа шлангінікі сияқты болуы және оның ұзындығы 150см. артық болмауы
тиіс.
Электр желісіне қосу
Бұйымды электр желісінің розеткасына қосар алдында келесі аталғандарды тексеру керек:
екі полюсті розетканың жерге тұйықтайтын контактісі жерге тұйықтағышпен қосылуы
және нормативтерге сәйкес болуы тиіс;
электр желісінің розеткасы кір жуғыш машинаның Техникалық мәліметтер кестесінде
кӛрсетілген максималды қуаттылыққа сәйкес болуы тиіс (шетіндегі кестені қара);
электр желісінің кернеуі Техникалық мәліметтер кестесінде кӛрсетілген мәндерге
сәйкес болуы тиіс (шетіндегі кестені қара);
Кір жуғыш машинаның электр розеткасы мен штепсельдің вилкасы бір типтес болуы
тиіс. Ондай болмағанда, розетканы ауыстыру қажет.
! Кір жуғыш машинаны қалқа астына болса да, далада орнатуға тыйым салынады, себебі
жаңбыр мен найзағай әсері қауіпті.
! Кір жуғыш машина электр желісінің розеткасына қол жеткізер бос орын болатындай етіп
орналастырылуы тиіс.
! Ұзартқыштар мен үштік ток кӛздерін қолданбаңыз.
! Бұйымның желілік кабелі бүктелмеген немесе қысылмаған болуы тиіс.
! Желілік кабелді уәкілетті сервис орталықтары ғана ауыстырады.
Назар аударыңыз! Жоғарыда аталған ережелер орындалмаған жағдайда, фирма ешқандай
жауапкершілік алмайды.
Бірінші кір жуу циклі
Машинаны орнатып болған соң, пайдалану алдында кір салмай, кір жуу ұнтағымен 2
бағдарлама бойынша бір кір жуу циклін жүргізу қажет.
Техникалық сипаттамалары
Моделі
Ӛлшемі
Жҥктемесі
Электрлік параметрлері
Гидравликалық параметрлері
Сығу жылдамдығы
ЕN 50229 нормативіне сәйкес бақылау
бағдарламасы
IWDC 6105
ені 59,5 см
биіктігі 85 см
тереңдігі 53,5 см
бір кір жуу цикліне 1- 6 кг
бір кептіру цикліне 1-5 кг
машинадағы техникалық сипаттамасы бар
паспортты қараңыз
max қысым 1 Мпа (10 бар)
min қысым 0,05 Мпа (0,5 бар)
барабан кӛлемі 52 л
1000 айн./мин дейін
жуу: 2 бағдармала, температура 60ºС;
6кг дейін жүктеме.
кептіру: бірінші кептіру 1кг. кір
жүктемесімен, кептіру циклінің ұзақтығы
60 мин.;
екінші кептіру 5кг. кір жүктемесімен,
КЕПТІРУ тұтқасы мына күйде болады
Машина Еуропалық экономикалық
қауымдастықтың келесі директиваларына
сай келеді:
- 89/336/ЕЕС 03.0.89 (электр магнитті
үйлесімі) және келесі
модификациялар
- 2012/19/EU
- 2006/95/СЕ (тӛменгі кернеу)
КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАНЫ
ІСКЕ ҚОСУ ТӘРТІБІНІҢ СИПАТТАМАСЫ
Басқару панелі
ЦИКЛ ФАЗАЛАРЫН ҚОСУ /
КІДІРІСПЕН ҚОСУ индикаторлары
ҚОСУ/ӚШІРУ түймесі
Кір жуу қҧралын бӛлгіш БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ
таңдау тұтқасы
Қосымша ФУНКЦИЯЛАР
индикатор түймелері
ТЕМПЕРАТУРА
реттегіші
КЕПТІРУ
реттегіші
ҚОСУ/КІДІРУ
индикатор түймесі
ЛЮКТІ ТЕЖЕУ
индикаторы
Кір жуу қҧралдарын бӛлгіш жуу құралдары мен қоспаларды салуға арналған
(«Жуу құралдары мен кір түрлері» қара)
ҚОСУ/ӚШІРУ түймесі кір жуғыш машинаны қосуға және ӛшіруге арналған.
БАҒДАРЛАМА таңдау тұтқасы бағдарламаны таңдауға арналған.
Бағдарламаны орындау процесінде тұтқа жылжымайды.
Қосымша ФУНКЦИЯЛРЫ бар индикаторлар түймесі бар қосымша функцияларды
таңдауға арналған. Таңдаған функцияға сәйкес келетін индикатор қосылып тұрады.
КЕПТІРУ реттегіші қажетті кептіру циклін таңдауға арналған
(«Жекелендірілген күйге келтіру» қара).
ТЕМПЕРАТУРА реттегіші температураны немесе суық сумен жууды күйге келтіруге
арналған («Жекелендірілген күйге келтіру» қара).
ЦИКЛ ФАЗАЛАРЫН ҚОСУ / КІДІРІСПЕН ҚОСУ индикаторлары жуу бағдарламасы
орындалуының реттілігін кӛрсетеді.
Қосылған индикатор ағымдағы фазаға сәйкес келеді.
Егер «Мерзімін ұзарту таймері» қосылған болса, индикаторлар бағдарлама іске қосылуға
қалған уақытты кӛрсетеді (жанындағы бетті қара).
ЛЮКТІ ТЕЖЕУ индикаторы люкті ашуға болатынын/болмайтынын кӛрсетеді
(жанындағы бетті қара).
ҚОСУ/КІДІРУ индикаторлы түймесі бағдарламаны іске қосуға немесе бағдарламаны
уақытша тоқтатуға арналған.
ЕСКЕРТУ: ағымдағы жуу циклін уақытша тоқтату үшін осы түймені басыңыз.
Тиісті индикатор қызғылт түсте жыпылықтайды, ал ағымдағы жуу фаза индикаторы
жыпылықтамай жанып тұрады. Егер ЛЮКТІ ТЕЖЕУ индикаторы ӛшсе, люкті ашуға
болады (шамамен 3 минут).
Жуу циклін тоқтатқан уақыттан қайта бастау үшін, қайтадан ҚОСУ/КІДІРУ-ді басыңыз.
Кҥту режимі
Осы кір жуғыш машина электр энергиясын үнемдеу бойынша жаңа норматив талаптарына
сәйкес келеді, машина тоқтап тұрғаннан кейін қосылатын автоматты түрде ӛшіру
жүйесімен жабдықталған (энергия үнемдеу режимі). ҚОСУ/ӚШІРУ түймесін бір рет
басыңыз да, машинаның қайта қосылғанын күте тұрыңыз.
Индикаторлар
Индикаторлар пайдаланушы үшін маңызды мәліметтерді білдіреді. Индикаторлардың
мағынасы:
Мерзімін ҧзарту таймері
Егер «мерзімін ұзарту таймері» функциясы қосылған болса («Жекелендірілген күйге
келтіру» қара), бағдарлама іске қосылған соң кідіріс уақытына сәйкестендірілген
индикатор жыпылықтай бастайды:
Белгіленген уақыт ӛткен сайын, тиісті индикатордың жыпылықтауы арқылы қалған
уақыт кӛрсетіледі.
Кӛрсетілген кідіріс біткен соң, белгіленген бағдарлама белсендендіріледі.
Циклдің ағымдағы фазасының индикаторлары:
Кір жуу циклі таңдалып, іске қосылған соң, бағдарламаның орындалу жүйелігін
кӛрсететін индикаторлар бірінен кейін бірі жана бастайды:
Жуу
Шайқау
Сығу/Тӛгу
Кептіру
Циклдің соңы
Ескерту: кептіру циклі аяқталған соң, КЕПТІРУ тұтқасын «0» күйіне келтіру қажет.
Қосымша функция тҥймелері мен тиісті индикаторлар
Функция таңдағанда тиісті түйме жанады.
Егер таңдаған функция белгіленген бағдарламамен сәйкес келмесе, тиісті индикатор
жыпылықтайды, және мұндай функция қосылмайды.
Егер таңдаған функция басқа, бұрын белгіленген қосымша функциямен сәйкес
келмесе, бірінші таңдаған функцияның индикаторы жыпылықтайды және тек қана
екінші қосымша функция ғана қосылады, қосылған функцияның индикаторы жанады.
Люкті тежеу индикаторы
Люк кенеттен ашылып қалмауы үшін, қосылған индикатор люк тежелгенін білдіреді.
Оны ашу үшін индикатордың ӛшкенін күте тұрыңыз (шамамен 3 минут). Егер люкті
циклді іске қосқан соң ашу керек болса, ҚОСУ/КІДІРУ түймесін басыңыз. ЛЮКТІ
ТЕЖЕУ индикаторы ӛшкен кезде люкті ашуға болады.
! «Жуу кезеңдері» мен ЛЮКТІ ТЕЖЕУ индикаторларының жылдам жыпылықтауы
жұмыс сипаттамаларынан ауытқығанды біліреді («Ақаулар және оларды жою
әдістері» қара)
Бағдарламаны іске қосу тәртібі
1. Кір жуғыш машинаны ҚОСУ/ӚШІРУ түймесін басу арқылы қосыңыз. Барлық
индикаторлар бірнеше секундқа жанып, біраздан соң ӛшеді. ҚОСУ/КІДІРУ
индикаторы жыпылықтап тұрады.
2. Кірді барабанға салып, люкті жабыңыз.
3. БАҒДАРЛАМА тұтқасымен қажетті бағдарламаны белгілеңіз.
4. Жуу температурасын белгілеңіз (Жекелендірілген күйге келтіру» қара).
5. Қажеттілігі болса, кептіру циклін бағдарламалаңыз (Жекелендірілген күйге
келтіру» қара).
6. Кір жуатын құралдар мен қоспаларды салыңыз («Жуушы құралдар мен кір
түрлері» қара).
7. Қажетті қосымша функцияларды қосыңыз.
8. ҚОСУ/КІДІРУ түймесі арқылы бағдарламаны қосыңыз, тиісті индикатор жасыл
түспен жанады. Белгіленген циклді болдырмай кері қайтару үшін, ҚОСУ/КІДІРУ
түймесі арқылы машинаны кідіріс тәртібіне қайтарыңыз және жаңа циклді
таңдаңыз.
9. Бағдарлама аяқталған кезде END индикаторы жанады. ЛЮКТІ ТЕЖЕУ
индикаторы ӛшкен соң, люкті ашуға болады (шамамен 3 минут). Кірді шығарыңыз
да, барабан кебу үшін люкті жартылай ашық қалдырыңыз. ҚОСУ/ӚШІРУ түймесін
басу арқылы кір жуғыш машинаны ӛшіріңіз.
БАҒДАРЛАМАЛАР
Бағдарламалар
Бағдарламалар кестесі
Бағдарлама
сипаттамасы
Макс
.
темп.
(ºС)
Макс.
жылдамдық
(айн./мин.)
90º
1000
Кепті
ру
Кір жуғыш қҧралдар
Алдын
ала
жуу
Жуу
Шай
-қау
Макс.
жҥктеме (кг.)
Циклдің
ҧзақтығы
Кҥнделікті бағдарламалар
1
Алдын ала+мақта- мата
2
Мақта-мата: ӛте
ӛте ластанған ақ кір
6
170'
90º
1000
-
6
160'
60º
1000
-
6
185'
40º
1000
-
6
175'
60º
1000
-
6
140'
40º
1000
-
6
90'
60º
800
-
3
115'
40º
800
-
-
1,5
70'
30º
0
-
-
1
55'
40º
30º
30º
800
600
600
-
-
3
3
75'
60'
60'
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
3
-
0,5
35'
6
6
6
36'
10'
3'
ластанған ақ кір
2
Мақта-мата (1): ӛте
ластанған ақ кір және берік
боялған түрлі-түсті кір
2
Мақта-мата (2): ӛте
ластанған ақ кір және
күтіммен жуылатын түрлітүсті кір
3
Мақта-мата: ӛте
ластанған ақ кір және берік
боялған түрлі-түсті кір
4
Тҥрлі-тҥсті мақтамата (3): ӛте ластанбаған
ақ және күтіммен жуылатын
түрлі-түсті кір
5
Синтетика: ӛте
ластанған берік боялған
түрлі-түсті кір
Арнайы бағдарламалар
6
Жҥн бҧйымдар: жүн,
кашемир және т.б. үшін
7
Жібек/перделер:
жібек,вискоза бұйымдары
мен іш киімдер үшін
8
9
10
Jeans
Sport Light
Sport Shoes
Кептіру бағдарламалары
11
Мақта-матаны
кептіру
12
Синтетиканы
кептіру
13
Express Wash & Dru
Қосымша бағдарламалар
Шайқау
Сығу
Суды тӛгу
30º
1000
-
-
1000
1000
0
-
-
(макс.2
жҧп)
-
-
Барлық тестілеу институттары ҥшін:
1) EN 50229 Директивасына сәйкес басқару бағдарламасы: 60ºС температурамен 2
бағдарламасын қосыңыз.
2) Мақта-мата кірлеріне арналған ҧзақ бағдарлама: 40ºС температурамен 2
бағдарламасын қосыңыз.
3) Мақта-мата кірлеріне арналған қысқа бағдарлама: 40ºС температурамен 4
бағдарламасын қосыңыз.
Арнайы бағдарламалар
Sport Light (9 бағдарлама): ӛте лас емес спорттық киімдерді жууға арналған (спорттық
костюм, шұлық және т.б.); жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін «Бағдарламалар кестесінде
көрсетілген» максималды жүктеме шегінен асырмауды ескертеміз. Жартылай жүктеме
үшін тиісті мӛлшерде сұйық жуу құралдарын пайдаланғаныңыз жӛн.
Sport Shoes (10 бағдарлама): спорттық аяқ киімді жууға арналған; жақсы нәтижеге қол
жеткізу үшін бір жолы 2 жұп аяқ киімнен артық жууға болмайтынын ескертеміз.
Express Wash & Dry (13 бағдарлама): ӛте лас емес кірді жылдам жууға және кептіруге
арналған: Бұл режимді таңдаған кезде бар жоғы 40 мин. ішінде 0,5 кг.дейін кір жууға және
кептіруге болады. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін сұйық кір жуғыш құралдарын
пайдаланыңыз және киімдердің жаға-жеңдері мен дақтарды алдын ала тазалап алыңыз.
ЖЕКЕЛЕНДІРІЛГЕН КҤЙГЕ КЕЛТІРУ
Температураны реттеу
Кір жуу температурасын күйге келтіру ТЕМПЕРАТУРА реттегіші арқылы жүргізіледі.
(Бағдарламалар кестесін қара). Температура мәні суық суда жууға дейін тӛмендетілуі
мүмкін.
Машина автоматты түрде әр бағдарлама үшін қарастырылған максималды мәннен артық
температураны болдырмайды.
Кептіруді бағдарламалау
КЕПТІРУ реттегіші арқылы қажетті кептіру режимін таңдауға болады. Машинада екі
режим кӛзделген:
А – уақыт режимі: 40 минуттан 180 минутқа дейін.
В – кірдің дымқылдығына байланысты кептіру режимі:
Үтіктеу
: үтіктелетін кірге арналған. Дымқылдау кір қатпарларды азайтып, жеңіл
үтіктеуге жағдай жасайды.
толық кептіруді талап етпейтін кірлерге арналған.
Ілгішке
Шкафқа
үтіктелмей, шкафқа салынатын кірлерге арналған. Дисплейде кӛрсетіледі.
Егер жуылатын және кептірілетін кірдің салмағы рұқсат етілген максималды жүктемеден
асатын болса (Бағдарламалар кестесін қара), жуу циклін орындаңыз, жуу аяқталған соң,
кірді бірнеше бӛліктерге бӛліп кептіріңіз. «Тек қана кептіру» функциясын сипаттайтын
нұсқаулықты орындаңыз. Қалған кірді кептіру үшін де аталған операцияларды қайталаңыз.
Кептіру ҧзақтығының кестесі (шамамен алғандағы мәндер)
Матаның
тҥрі
Жҥктеме
Мақта-мата
Түрлі мӛлшердегі
кірлер, түкті сүлгілер
Ақжаймалар,
жейделер, пижамалар,
шұлықтар және т.б.
Синтетика
Макс.
жҥктеме
(кг)
5
Шкафқа
Ілгішке
Ҥтіктеу
250
210
190
3
180
130
115
Тек қана кептіру
Бағдарламаны таңдау тұтқасы арқылы кір түріне байланысты (11-12-13), кептіру режимін
таңдаңыз. Сонымен қатар, КЕПТІРУ түймесі арқылы қажетті кептіру режимін немесе
кептіру ұзақтығын таңдауға болады.
Қосымша функциялар
Кір жуғыш машинаның әртүрлі функциялары кіріңіздің тазалығы мен кіршіксіздігін
қамтамасыз етеді.
Функцияларды таңдау тәртібі:
1. ӛзіңізге қажетті функцияның түймесін басыңыз.
2. тиісті индикатордың жануы функция іске қосылғанын білдіреді.
Ескерту:
- Егер таңдалып алынған функция берілген программамен үйлеспейтін болса, сәйкес индикатор өшіп-жана
бастайды да, мұндай функция іске қосылмайды.
- Егер алдында таңдалып алынған функциямен сәйкес келмейтін функция таңдалса, онда алдыңғы таңдалып
алынған функцияның индикаторы өшіп-жана бастайды да, екінші қосымша функция ғана қосылады, қосылған
функцияның индикаторы жанады.
Eco Time
Бұл опция таңдалған жағдайда, ӛте лас емес мақта-мата және синтетикалық бұйымдар
үшін механикалық қозғалыс, температура немесе су жүктемесі тӛмендетілуі үшін
оңтайландырылады («Бағдарламалар кестесін» қара). «Eco Time» режимінде су мен
электр энергиясын үнемдеп, кірді қысқартылған мерзімде жууға болады. Тиісті жүктеме
мӛлшеріне сәйкес келетін сұйық жуу құралын пайдалануды ұсынамыз.
1000-500
Бұл түйме арқылы сығу жылдамдығы қысқарады.
Жайлап үтіктеу
Бұл функцияны таңдаған жағдайда, кір жуу және сығу циклдері кірдегі қатпарларды
азайтатындай етіп ӛзгереді. Цикл аяқталған соң машинаның барабаны жайлап айнала
бастайды. ЖАЙЛАП ҮТІКТЕУ және ҚОСУ/КІДІРУ опциялар индикаторлары
жыпылықтай бастайды (бірінші жасыл, екінші қызғылт), содан соң «END» индикаторы
жанады. Циклді аяқтау үшін ҚОСУ/КІДІРУ немесе ЖАЙЛАП ҮТІКТЕУ түймесін
басыңыз. Жібек (7) бағдарламасын таңдаған жағдайда, машина циклді суды тӛкпей
аяқтайды, содан соң ЖАЙЛАП ҮТІКТЕУ функциясы индикаторы мен ҚОСУ/КІДІРУ
индикаторы жыпылықтайды (қызғылт түспен), «Шайқау» фазасы индикаторы
жыпылықтамай жанып тұрады. Суды тӛгіп, кірді алу үшін ҚОСУ/КІДІРУ немесе
ЖАЙЛАП ҮТІКТЕУ түймесін басу керек.
Мерзімін ҧзарту таймері
Цикл қосылуын 12 сағатқа дейін кідіртеді.
Тиісті кідіріс мәніне сәйкес келетін индикатор ӛшкенге дейін түймені бірнеше рет
басыңыз.
Түймені бесінші рет басқанда функция ӛшеді.
ЕСКЕРТУ: ҚОСУ/КІДІРУ түймесіне басу арқылы кідіріс мәнін тек қана азайту
жағына қарай ӛзгертуге болады.
КІР ЖУҒЫШ ҚҦРАЛДАР ЖӘНЕ ЖУЫЛАТЫН КІР ТҤРЛЕРІ
Кір жуғыш қҧралдарды бӛлгіш
Кірдің жақсы жуылу нәтижесі жуу құралының дұрыс мӛлшеріне де байланысты: артық
мӛлшердегі кір жуғыш құралы кірдің тазарақ жуылуының кепілі емес, керісінше, кір
жуғыш машинаның ішінде қақ пайда болуына және қоршаған ортаның ластануына
әкеледі.
! Кір жуғыш құралдарды қолмен жуылатын кір үшін қолданбаңыз, себебі мӛлшерден кӛп
кӛбік пайда болады.
Бӛлгішті суырып шығарып, оған жуғыш құралды немесе қоспаны келесі аталған тәртіпте
салыңыз.
1-бӛлім : Алдын ала жууға арналған жуғыш қҧрал (ҧнтақ)
1-бӛлім : Кір жууға арналған жуғыш қҧрал (ҧнтақ немесе сҧйықтық)
Кір жууға арналған жуғыш құралды тікелей машинаны іске қосар алдында құю керек.
1-бӛлім: қоспалар (шайғыш және т.б.)
Шайғыш құралды бӛлім торынан артық құймаңыз.
Жуылатын кірді дайындау
· Жуылатын кірді келесі сипаттарына қарай бӛліңіз:
- Мата түрі / этикеткадағы белгі бойынша;
- Түсі: түрлі-түсті кірді ақ кірден бӛліңіз.
· Қалталардан барлық заттарды алып тастаңыз және түймелерін тексеріңіз.
· Құрғақ кірге арналған максималды барабан жүктемесінен асырмаңыз:
Тӛзімді маталарға: макс. 6 кг.
Синтетикалы маталарға: макс. 3 кг.
Ерекше күтімді маталар: макс. 2 кг.
Жүн: макс. 1,5 кг.
Жібек: макс. 1 кг.
Кірдің салмағы
1 ақжайма 400-500гр.
1 жастықтың тысы 150-200гр.
1 дастархан 400-500гр.
1 халат 900-1200гр.
1 сүлгі 150-250гр.
Кҥтіммен жууды талап ететін бҧйымдар
Жҥн: кір жуғыш машинаның 6 режимінде кез келген жүн бұйымдарды, соның қатарында
«тек қана қолмен жуу»
этикеткасы бар заттарды да жууға болады. Жақсы нәтижеге
қол жеткізу үшін арнайы жуу құралын пайдаланыңыз және 1,5 кг. кір жуу жүктемесінен
асырмаңыз.
Жібек: барлық жібек заттарды жуу үшін арнайы 7 бағдарламасын пайдаланасыз.
Күтіммен жуылатын маталарға арналған арнайы жуу құралын пайдаланған жӛн.
Перделер: оларды жинап, қоса берілген қапқа салу қажет. 7 бағдарламасын пайдаланасыз.
Jeans: жуар алдында бұйымның іш жағын аударып, сұйық жуғыш құралды құясыз.
8 бағдарламасын пайдаланасыз.
Кірді теңгерімдеу жҥйесі
Әрбір кірді сығар алдында шамадан тыс тербелісті болдырмау және барабанда кірді тең
бӛлу үшін, машина кір жуу жылдамдығынан асатын жылдамдықпен айналады. Егер
бірнеше әрекеттен кейін кір дұрыс теңгерімделмесе, машина кірді кӛзелген мӛлшерден
тӛмен жылдамдықпен айналдырып сығады.
САҚТАНДЫРУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ ҦСЫНЫСТАР
! Кір жуғыш машина халықаралық қауіпсіздік нормативтеріне сәйкес жобаланған және
жасалған. Сіздердің қауіпсіздіктеріңіз үшін жазылған осы ескертулермен мұқият танысып
шыққаныңыз дұрыс.
Жалпы қауіпсіздік талаптары
Осы кір жуғыш машина тек қана үйде пайдалануға арналған.
Кір жуғыш машинаны осы техникалық нұсқаулықта аталған ережелерді орындайтын,
тек қана ересектер пайдалануы тиіс.
Бұйымды су қолмен, жалаңаяқ немесе су киіммен ұстамаңыз.
Машинаны электр розеткасынан ажырату үшін желі кабелін тартпай, вилканы қолмен
ұстап ажаратыңыз.
Кір жуылып жатқан кезде кір жуғыш ұнтақты бӛлгішті ашпаңыз.
Тӛгілетін суға қолыңызды салмаңыз, ол ӛте ыстық болуы мүмкін.
Люкті күшпен ашуға болмайды, себебі машинаны кездейсоқ ашылудан сақтайтын
қорғаныс механизмі зақымдалуы мүмкін.
Зақымдалған, бүлінген жағдайда ӛз бетінше жӛндеу үшін машинаның ішкі
механизмдерін ашуға тыйым салынады.
Жұмыс істеп тұрған машинадан аулақта болғаныңыз дұрыс.
Кір жуу кезінде машинаның люгі қызып кетуі ықтимал.
Машинаны орнынан ауыстыру қажет болған жағдайда, оның салмағы ауыр
болғандықтан, аталған операцияны жалғыз емес, екеулеп мұқият орындау керек.
Жуылатын кірді машинаға салар алдында, барабан бос екеніне кӛз жеткізіңіз.
Кептіру процесінде кір жуғыш машинаның люгі қызып кетуі ықтимал.
Жанғыш ерітінділерді (мысалы, триелин) қосып жуған кірді автоматты түрде кептіру
құпталмайды.
Паралон бұйымдар мен соған ұқсас эластомерлерге автоматты кептіруді қолданбаңыз.
Кептіру кезінде су құбыры ашық болуын тексеріңіз.
Қайта ӛңдеп пайдаға асыру
Орау материалдарын жою: орау материалдарын қайта ӛңдеп пайдаға асыру үшін
жерглікті нормативтерді сақтаңыз.
Электронды және электр құралдарын қайта ӛңдеп пайдаға асыру туралы 2002/96/СЕ
Еуропалық директиваға сәйкес, электр құралдарын қаланың қоқысымен бірге тастауға
болмайды. Істен шыққан құралдардың қайта ӛңделіп пайдаға асырылуын
оңтайландыру және рекуперациялау, сонымен қатар қоршаған орта мен денсаулық
қауіпсіздігі үшін, олар бӛлек жиналып сақталуы тиіс. Барлық құралдардағы сызылған
қоқыс салатын кәрзеңке белгісі оларды бӛлек жинап қайта ӛңдеу қажет екенін
ескертеді.
Тұтынушылар тұрмыстық электр құралдарын дұрыс қайта ӛңдеу туралы толығырақ
ақпаратты арнайы мемлекеттік ұйымдарда немесе дүкенде ала алады.
Люктің апаттық жағдайда ашылуы
Егер электр энергиясының ӛшуі салдарынан таза кірді алу үшін машинаның люгін ашу
мүмкін болмаса, келесі әрекеттерді жасаңыз:
1. Машинаның штепсель вилкасын электр розеткасынан
ажыратыңыз.
2. Машинадағы су деңгейі люк деңгейінен тӛмен
екендігіне кӛз жеткізіңіз. Олай болмаса, сызбада
кӛрсетілгендей, артық суды су құбыры арқылы
шелекке тӛгіңіз.
3. Бұрағыш кӛмегімен кір жуғыш машинаның алдыңғы
панелін шешіп алыңыз (сызбаны қара).
4. Сызбада кӛрсетілген тілшікті пластик тежегіш винт босағанша, сыртына қарай
тартыңыз. Содан соң оны тӛмен қарай тарта отырып, люкті ашыңыз.
5. Ілмектер тиісті орындарына кіргеніне кӛз жеткізіп, машинаның алдыңғы панелін
орнына қойыңыз.
Техникалық қызмет кӛрсету және кҥтім
Су мен электр тогын ӛшіру
Әр кір жуып болған сайын су құбырын жауып отырыңыз. Бұл әрекет машинаның су
жүретін жүйесі тозуынан және су ағып кету қауіпінен сақтайды.
Кір жуғыш машинаны тазалау және техникалық жӛндеу барысында штепсель
вилкасын электр розеткасынан ажыратыңыз.
Кір жуғыш машинаның кҥтімі
Кір жуғыш машинаның сыртқы және резина бӛліктерін тазалау үшін сабынды жылы суға
ылғалдандырылған шүберекті пайдаланыңыз. Еріткіштер мен абразивті тазалау
құралдарын қолданбағаныңыз жӛн.
Кір жуғыш қҧралдарды бӛлгіштің кҥтімі
Кір жуғыш құралдарды бӛлгішті жоғары кӛтере, сыртына қарай тартыңыз (сызбаны қара).
Бӛлгішті жылы сумен жуыңыз. Аталған операцияны үнемі орындап отыру қажет.
Люк пен барабанның кҥтімі
Кір жуғыш машинаны пайдаланғаннан кейін, барабанда жағымсыз иіс болмау үшін,
люк жартылай ашық тұрғаны дұрыс.
Сорғыш кҥтімі
Кір жуғыш машина техникалық жӛндеуді қажет етпейтін, ӛзі тазаланатын сорғышпен
жабдықталған. Солай бола тұра, ұсақ заттар (тиын, түйме) сорғышты қорғайтын, оның
тӛменгі жағында орналасқан қаптамаға түсіп кетуі мүмкін.
! Цикл аяқталғанына кӛз жеткізген соң, штепсель вилкасын электр розеткасынан
ажыратыңыз.
Каптамаға қол жеткізу үшін:
1. Бұрағыштың кӛмегімен кір жуғыш машинаның алдыңғы панелін шешіңіз (сызбаны
қара).
2. Қақпағын сағат тіліне кері бағытта бұрап шешіңіз (сызбаны қара): біраз су ағуы қалыпты жағдай.
3. Қаптаманың ішін мұқият тазалап шығыңыз.
4. Қақпағын орнына бұрап қойыңыз.
5. Ілмектер тиісті орындарына кіргеніне кӛз жеткізіп, машинаның алдыңғы панелін
орнына орнатыңыз.
Су жҥретін шлагіні тексеру
Су жүретін шлангіні кемінде жылына бір рет тексеріп тұрыңыз. Шланг жарылған немесе
жыртылған болса, ауыстырыңыз: кір жуу барысында су құбырындағы қатты су қысымы
шлангіні оқыс ажыратып жіберуі мүмкін.
! Ешқашан қолданыста болған шлангіні пайдаланбаңыз.
Ақауларды табу және оларды жӛндеу әдістері
Кір жуғыш машинаңыз жұмыс істемей қалған болса, Авторизациялық қызмет кӛрсету
орталығына («Қызмет көрсетуді» қара) апарардан бұрын, ақауларды келесі аталған
нұсқауларға сай жӛндеу мүмкіндігін тексеріңіз.
Ақаулар
Кір жуғыш машина
қосылмайды
Кір жуу циклі
қосылмайды
Кір жуғыш машина су
қҧймайды (бірінші кір жуу
фазасының индикаторы
жиі-жиі жыпылықтайды)
Кір жуғыш машина
ҥздіксіз су қҧйып, су
ағызады
Кір жуғыш машина суды
тӛкпейді және кірді
сықпайды
Кір жуғыш машина сығу
процесінде қатты
дірілдейді
Ықтимал себептері/ Жою әдістері
Штепсель вилкасы электр розеткасына қосылмаған
немесе дұрыс түйіспеген.
Үйде электр қуаты ӛшірілген.
Машинаның люгі тығыз жабылмаған.
ҚОСУ/ӚШІРУ түймесі басылмаған.
ІСКЕ ҚОСУ/КІДІРУ түймесі басылмаған.
Су жүретін кран жабық.
Циклді қосу кідірісі бағдарламаланған.
Су жүретін шланг кранға қосылмаған.
Шланг бұралып қалған.
Су жүретін кран жабық.
Үйде су жоқ.
Су қысымы жеткіліксіз.
ІСКЕ ҚОСУ/КІДІРУ түймесі басылмаған.
Су тӛгетін шланг еденнен 65-100см. жоғары
орналастырылмаған («Орнату» қара).
Су тӛгетін шлангінің ұшы суға батып тұр(«Орнату»
қара).
Қабырғадағы су тӛгетін тесік ауа шығаратын вантузбен
жабдықталмаған.
Егер жоғарыда аталған тексерулерден кейін ақау
жӛнделмесе, су жүретін кранды жауып, кір жуғыш
машинаны ӛшіріп, Сервистік қымет кӛрсету орталығына
бару қажет. Егер сіздің пәтеріңіз ғимараттың соңғы
қабаттарында орналасқан болса, сифон құбылысы
байқалуы мүмкін, кір жуғыш машина сол себептен үздіксіз
су құйып, су ағызады. Бұл ауытқуды жӛндеу үшін,
дүкенде сифон құбылысына қарсы қолданылатын арнайы
клапандар сатылады.
Таңдалған бағдарламада суды тӛгу кӛзделмеген: кейбір
бағдарламалар үшін суды тӛгу қолмен қосуды талап
етеді.
ЖАЙЛАП ҮТІКТЕУ функциясы қосылған: бағдарлама
аяқталуы үшін ІСКЕ ҚОСУ/КІДІРУ түймесін басыңыз
(«Жекелендірілген күйге келтіру» қара)
Су тӛгетін шланг бүктеліп қалған («Орнату» қара).
Су ағызатын құбыр қоқыспен бітеліп қалған.
Кір жуғыш машинаны орнатқан кезде барабан дұрыс
қойылмаған («Орнату» қара).
Кір жуғыш машина тегіс тегіс емес орналастырылған
(«Орнату» қара).
Кір жуғыш машинадан су
ағады
Қосымша функциялар
индикаторлары мен «іске
қосу/кідіру» индикаторы
жыпылықтайды,
«ағымдағы фаза»
индикаторларының бірі
мен «ЛЮКТІ ТЕЖЕУ»
индикаторы
жыпылықтамай жанады
Кір жуу процесінде ӛте кӛп
мӛлшерде кӛбік болады
Кір жуғыш машина кірді
кептірмейді
Машина қабырға мен жиһаз арасында қысылып
орнатылған («Орнату» қара).
Су жүретін шланг дұрыс қосылмаған («Орнату» қара).
Кір жуу құралдарын бӛлгіш ластанған, қоқыспен
бітеліп қалған (оны тазалау тәртібі «Техникалық
қызмет көрсету және күтім» параграфында
баяндалған).
Су тӛгетін шланг дұрыс орнатылмаған («Орнату»
қара).
Кір жуғыш машинаны ӛшіріңіз, штепсель вилкасын
электр розеткасынан ажыратыңыз, 1 минут күтіп,
машинаны қайта қосыңыз.
Ақау жӛнделмесе, Сервистік қымет кӛрсету орталығына
бару қажет.
Кір жуғыш құралы машинада кір жууға жарамайды
(орамасында «Кір жуғыш машинада жууға арналған»,
немесе «қолмен және машинамен жууға арналған»
немесе т.б.) деген белгілеулері болуы тиіс.
Бӛлгішке аса кӛп мӛлшерде кір жуғыш құрал салынған.
Штепсель вилкасы электр розеткасымен қосылмаған
немесе түйіспейді.
Үйде электр қуаты сӛндірілген.
Машинаның люгі тығыз жабылмаған.
Циклді қосу кідірісі бағдарламаланған.
КЕПТІРУ реттегіші 0 мәнінде тұр.
Сервистік қызмет кӛрсету
Кір жуғыш машинаны Авторизациялық қызмет кӛрсету орталығына апарардан
бҧрын:
Ақауларды ӛздігінен жӛндеу мүмкіндігін тексеріп кӛріңіз («Ақаулар мен оларды
жөндеу әдістері» қара).
Машинаның жұмыс істеуге дайын екенін тексеру үшін бағдарламаны қайта қосып
кӛріңіз.
Машина жұмыс істемесе, кепілдік талонында кӛрсетілген телефондар бойынша
Авторизациялық қызмет кӛрсету орталығына жүгінсеңіз болады.
! Авторизацияланбаған қызмет кӛрсету орнына бармаңыз.
Авторизациялық қызмет кӛрсету орталығына жҥгінген жағдайда:
Ақау түрін;
Бұйым моделін (Мод.);
Техникалық паспорт нӛмірін (сериялық №) хабарлау қажет.
Сериялық нӛмірі мен моделі машинаның артқы панелі мен люктің алдыңғы жағындағы
паспорт кестесінде кӛрсетілген.
195126060.00
06/2014 - Xerox Fabriano
Indesit Company Spa
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)
Italy
www.Indesit.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising