Whirlpool | AQLF9F 69 U (EU) | Instruction for Use | Whirlpool AQLF9F 69 U (EU) Užívateľská príručka

Whirlpool AQLF9F 69 U (EU) Užívateľská príručka
Instruktioner för installation och
användning
TVÄTTMASKIN
Innehållsförteckning
SE
Installation, 2-3
SE
Svenska, 1
FI
Suomi,17
DK
Dansk,33
Uppackning och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Tekniska data
Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5
Manöverpanel
NO
Norsk,49
Auto Dose System, 6-7
Hur ett tvättprogram startas, 8
Program och tillval, 9
Programtabell
Tvättillval
Tvättmedel och tvättgods, 10
AQUALTIS
AQLF9F 69 U
Tvättmedel
Förbered tvättgodset
Tvättråd
Balanseringssystem för lasten
Säkerhetsföreskrifter och råd, 11
Allmän säkerhet
Kassering
Manuell öppning av luckan
Underhåll och skötsel, 12
Avstängning av vatten och el
Rengör maskinen
Rengöring av tvättmedelslådan
Skötsel av trumman
Rengöring av pumpen
Kontrollera vatteninloppsslangen
Fel och åtgärder, 13-14
Kundservice, 15
1
Installation
SE
Det är viktigt att bevara denna bruksanvisning så att
den kan konsulteras när som helst. I händelse av
försäljning, överlåtelse eller flytt, ska du försäkra dig om
att bruksanvisningen följer med tvättmaskinen.
Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information
angående installation, användning och säkerhet.
I påsen som innehåller denna bruksanvisning finns
(förutom garantin) anvisningar angående installationen.
Uppackning och nivellering
Uppackning
1. När tvättmaskinen har packats upp ska du kontrollera
att den inte har skadats under transporten.
Om det skulle finnas skador ska du inte ansluta den
utan kontakta återförsäljaren.
2. Ta bort de 4 skruvarna
som skyddar maskinen
under transporten och
respektive distansstycke
som sitter på bakstycket
(se figuren).
3. Stäng igen hålen med de medföljande plastpluggarna
som finns i påsen.
4. Spara alla delar. Om tvättmaskinen ska
transporteras måste dessa delar monteras tillbaka,
för att undvika skador inuti maskinen.
Emballagematerialet ska inte användas som leksaker
för barn.
Om maskinen ställs på ett golv som har
heltäckningsmatta eller en annan matta, ska fötterna
justeras på så sätt att det finns tillräckligt utrymme under
tvättmaskinen för ventilationen.
Anslutningar av vatten och el
Anslutning av vatteninloppsslangen
Innan inloppsslangen ansluts till vattennätet ska du låta
vattnet rinna tills det är helt klart.
1. Anslut inloppsslangen till
maskinen genom att
skruva fast den till det
avsedda vattenuttaget i
den bakre delen uppe till
höger (se figur).
2. Anslut inloppslangens
ände och skruva fast den
på en kallvattenkran som
har en öppning med 3/4
gasgänga (se figur).
Nivellering
3. Se till att slangen inte har några veck eller är
hopklämd.
1. Ställ tvättmaskinen på ett hårt och jämnt underlag
utan att stödja den mot väggar eller möbler.
Kranens vattentryck måste befinna sig inom de värden
som finns i tabellen över Tekniska Data (se sidan intill).
2. Utjämna ojämnheter
genom att skruva på
justerfötterna tills maskinen
är horisontell (maskinen
ska inte luta mer än högst
2 grader).
En ordentligt utförd nivellering ger maskinen stabilitet
och hindrar uppkomsten av vibrationer och buller. Detta
gäller i synnerhet vid centrifugeringsfasen.
2
Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker.
Använd slangarna som följder med maskinen. Använd
aldrig begagnade eller gamla slangar.
Anslutning av avloppsslangen
65 - 100 cm
Anslut avloppsslangen till
en avloppsledning eller ett
väggavlopp som är
placerat på en höjd mellan
65 och 100 cm från
marken. Slangen får
absolut inte böjas.
Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
SE
Nätkabeln och uttaget ska endast bytas ut av behöriga
tekniker.
Observera! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa
föreskrifter inte respekteras.
Alternativt kan den
hängas på kanten på ett
handfat eller ett badkar
och bind fast den bifogade
skenan till kranen (se
figur).
Den fria slangänden får
inte vara nedsänkt i
vatten.
Vi avråder från att använda förlängningsslangar; om det
ändå skulle vara nödvändigt måste förlängningsslangen
ha samma diameter som originalslangen och den får inte
vara längre än 150 cm.
Elektrisk anslutning
Innan du sätter i kontakten i uttaget ska du försäkra dig
om att:
• Vägguttaget är jordanslutet och i enlighet med
gällande standard.
• Uttaget klarar maskinens maxeffekt som anges i
tabellen över Tekniska Data (se intill).
• Spänningstillförseln befinner sig inom de värden som
anges i tabellen över Tekniska Data (se intill).
• Uttaget passar ihop med maskinens stickkontakt. I
annat fall ska du låta byta ut uttaget eller kontakten.
Maskinen ska inte installeras utomhus, inte ens om
installationsplatsen skyddas av ett tak, eftersom det är
mycket farligt att utsätta den för regn och oväder.
När maskinen har installerats ska strömuttaget vara
lättåtkomligt.
Använd inte skarvsladdar eller grenuttag.
Tekniska data
Modell
AQLF9F 69 U
Mått
bredd 59,5 cm
höjd 85 cm
djup 64,5 cm
Kapacitet
från 1 till 9 kg
Elanslutningar
se märkskylten med tekniska egenskaper
som sitter på maskinen
Vattenanslutningar
Max. tryck 1 MPa (10 bar)
min. tryck 0,05 MPa (0,5 bar)
trummans kapacitet 62 liter
Centrifugeringshastighet
upp till 1600 varv/min
Tvättprov har
utförts i enlighet
med standard
EN 60456
program
; temperatur 60°C;
utförd med 9 kg last.
Denna utrustning är i enlighet med
följande EU-direktiv:
- 89/336/EU från 03/05/89
(elektromagnetisk kompatibilitet)
och följande ändringar
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (lågspänning)
3
Beskrivning av maskinen
SE
KONTROLLPANEL
LUCKA
HANDTAG
FÖR LUCKA
SOCKEL
JUSTERBARA FÖTTER
LUCKA
Använd alltid det avsedda
handtaget för att öppna
luckan (se ritning).
TVÄTTMEDELSLÅDA
Tvättmedelsfacket sitter inuti
maskinen och du kommer
åt det genom att öppna
luckan.
Angående användningen, se
kapitlet “Auto Dose
System”.
Anm.: Fäst etiketten med
beskrivningen av program och
tillval på tvättmedelslådan.
Etiketten finns i påsen som
innehåller denna bruksanvisning.
4
Standby-läge
Denna tvättmaskin överensstämmer med ny lagstiftning
om energibesparing och är försedd med ett
självavstängningssystem (standby) som aktiveras 30
minuter efter att maskinen inte längre används. Tryck
kort på ON/OFF-knappen
och vänta tills maskinen
startar på nytt.
Manöverpanel
CENTRIFUGERINGSDISPLAY
TEMPERATUR/
KONCENTRERAT
TVÄTTMEDEL-KNAPP
PROGRAMVRED
ON/OFF-KNAPP
MED LAMPA
TVÄTTMEDEL/
DISPLAY
TVÄTTMEDELKNAPP
TEMPERATURKNAPP
CENTRIFUGERINGSKNAPP
ON/OFF-KNAPP MED LAMPA: Tryck kort på
knappen för att sätta på eller stänga av maskinen. Den
gröna kontrollampan indikerar att maskinen är tillslagen.
För att stänga av tvättmaskinen under tvättprogrammet,
tryck ned knappen en längre stund (cirka 3 sek.).
Maskinen stängs inte av om knappen trycks ned kort
eller av misstag. Om maskinen stängs av under
pågående tvättning, annulleras tvättningen.
PROGRAMVRED: Vredet kan vridas i båda
riktningarna. För att ställa in det mest lämpliga
programmet, se “Programtabell”. Under tvättningen
förblir vredet stilla.
TEMPERATURKNAPP: Tryck på denna knapp för
att ändra eller stänga av temperaturen. Valt värde visas
på displayen ovanför (se “Hur ett tvättprogram startas”).
CENTRIFUGERINGSKNAPP: Tryck på denna
knapp för att ändra eller koppla från centrifugen. Valt
värde visas på displayen ovanför (se “Hur ett
tvättprogram startas”).
SENARELAGD STARTKNAPP: Tryck på denna
knapp för att ställa in en senarelagd start för valt
program. Värdet för inställd fördröjning visas på displayen
ovan (se “Hur ett tvättprogram startas”).
knapparna
TVÄTTMEDEL och
MJUKMEDEL:
se "Ändra de förinställda parametrarna" i kapitlet "Auto
Dose System" .
KONCENTRERAT TVÄTTMEDEL: se "Fylla
knapp
på behållarna" i kapitlet "Auto Dose System".
SENARELAGD START-/MJUKMEDEL/
PROGRAMMETS LÄNGD-DISPLAY
EKO-LAMPA
SE
MJUKMEDELKNAPP
TILLVALSKNAPPAR MED
LAMPOR
SENARELAGD
START-KNAPP
START/PAUSEEKNAPP MED TVÄTTFASLAMPA
SYMBOLER
KNAPPLÅS-KNAPP
MED LAMPA
BLOCKERAD
LUCKA-LAMPA
Symboler för TVÄTTFASER: Dessa tänds för att
indikera tvättprogrammets framskridande (Tvättning
Sköljning
- Centrifugering
- Tömning
). Texten
tänds visas när programmet har avslutats.
START/PAUSEE-KNAPP MED LAMPA: När den
gröna kontrollampan blinkar långsamt, tryck på knappen
för att starta en tvättning. När programmet har startat
lyser kontrollampan med fast sken. För att avbryta
tvättprogrammet, tryck åter på knappen. Kontrollampan
blinkar orange. Om kontrollampan “Blockerad lucka”
är släckt kan luckan öppnas. Tryck åter på knappen för
att återstarta tvättningen från den punkt där den har
avbrutits.
BLOCKERAD LUCKA-LAMPA: Indikerar att
luckan är blockerad. För att öppna luckan är det
nödvändigt att avbryta programmet (se “Hur ett
tvättprogram startas”).
KNAPPLÅS-KNAPP MED LAMPA: Tryck ned
knappen i cirka 2 sekunder för att koppla till eller från
blockeringen av kontrollpanelen. Tänd kontrollampa
indikerar att kontrollpanelen är blockerad. På detta sätt
förhindras att programmen ändras av misstag,
användbart om det finns barn i hemmet.
EKO-LAMPA: Symbolen
visas när en
energibesparing på minst 10% erhålls genom att ändra
tvättparametrarna. Innan maskinen går i standby-läge
tänds symbolen i några sekunder. När maskinen är
avstängd uppskattas energibesparingen till cirka 80%.
TILLVALSKNAPPAR MED LAMPOR: Tryck på dessa
för att välja de tillval som finns tillgängliga. Kontrollampan
för valt tillval förblir tänd (se “Hur ett tvättprogram
startas”).
5
Auto Dose System
SE
Inledning
Denna tvättmaskin är försedd
med två behållare: Ett för
flytande tvättmedel
(koncentrerat eller löst) med
en kapacitet på cirka 5,5 l
och ett för flytande
sköljmedel (koncentrerat eller
löst) med en kapacitet på
cirka 3,5 l (se figur).
Kontrollera på
förpackningen om
tvättmedlet/sköljmedlet är
utspätt eller koncentrerat.
systemet för automatisk
dosering hämtar nödvändig mängd tvättmedel och
sköljmedel för varje typ av last och vid det mest lämpliga
tillfället från behållarna. På detta sätt garanteras optimalt
tvättresultat utan spill. Det går att ändra mängden
tvättmedel och sköljmedel manuellt med hjälp av
knapparna TVÄTTMEDEL och MJUKMEDEL (se "Ändra
de förinställda parametrarna"). Om du vill kan
tvättmaskinen användas på ett "traditionellt" sätt genom
att hälla i tvättmedlet i facket. Maskinen känner
automatiskt av om det finns tvättmedel i facket och
använder inte behållarna.
Fylla på behållarna:
Öppna facket för tvättmedlen i funktionssätt "Auto
Dose" (se "Tvättmedelsfack").
Häll långsamt i tvättmedlet (B) och sköljmedlet (C) så att
behållarna fylls fullständigt (se figur).
C
B
För att inte överstiga max. mängd, indikerar en ljudsignal
(pipsignal) med stigande intensitet nivån och när
behållaren är full hörs tre långa pipsignaler.
Starta tvättningen direkt efter att behållarna har fyllts för
att försäkra dig om att facket rengörs.
På displayen tänds respektive symboler
(för
tvättmedel) och
(för sköljmedel) gradvis för att
indikerar nivån som har nåtts.
Tvättmedelsfack
"Traditionell" funktion.
Dra ut tvättmedelsfacket till det först stoppet för att fylla
på tvättmedel (vätska eller pulver), klorblekmedel eller
andra tillsatser (t.ex. blekmedel) och tvättmedel för
förtvätt för användning på ett traditionellt sätt (se
"Traditionell användning").
Funktionen "Auto Dose".
Dra ut tvättmedelsfacket
A
fullständigt för att fylla på
tvättmedels- och
sköljmedelsbehållarna: Dra ut
facket fram till det första
stoppet, tryck sedan på
haken (A) och dra ut det till
det andra stoppet. Försäkra
dig om att dra ut det tills
det tar stopp. Rör inte
facket under påfyllningen.
När behållarna har fyllts på (se "Fylla på behållarna")
räcker tvättmedlet för 60 cykler (*).
Första gången maskinen används
Tryck på ON/OFF-knappen för att starta tvättmaskinen.
Den första tvättningen ska göras utan tvätt och
tvättmedlet ska hällas direkt i tvättmedelsfacket (se
Traditionell funktion) genom att ställa in programmet " "
(Bomull 90°) utan förtvätt och utan att fylla på behållarna.
(*) med en medelstor last på 4 kg, bomullsprogram 40 °C, vattenhårdhet
"medel" och smutsighetsgrad inställd på 3.
6
Påfyllningstiden beror på produktens densitet.
Påfyllningen tar längre tid för produkter med hög
densitet.
Stäng tvättmedelsfacken först efter att de har tömts
fullständigt.
Välj densiteten för tvättmedlet som har hällts i
(koncentrerad eller utspädd) genom att trycka på därtill
avsedd knapp .
Maskinen sparar ditt val i minnet.
Om du inte gör detta val är tvättmedelsdoseringen
inställd på "utspätt".
Använd knappen
för att ställa in mängden sköljmedel
som hämtas automatiskt av maskinen.
1) Om sköljmedlet är koncentrerat rekommenderas att
välja den första nivån (
med 1 streck) och eventuellt
öka med ett läge (
med 2 streck) för att öka
doseringen.
2) Om sköljmedlet är utspätt rekommenderas att ställa
in den 3:e nivån (
med 3 streck) och öka eller minska
mängden sköljmedel som ska doseras.
3) Om du inte vill använda sköljmedel, tryck på knappen
tills strecken försvinner (se även "Ändra de förinställda
parametrarna").
Nästföljande påfyllningar:
När nivån för tvättmedlet/sköljmedlet sjunker under
nödvändig mängd, blinkar långsamt det första segmentet
för sköljmedlets symbol på displayen. För sköljmedlet
blinkar i stället kronbladet nedan till vänster för
sköljmedlets symbol
. När tvättmedlet/sköljmedlet är
slut, indikeras detta genom att det första segmentet i
symbolen eller kronbladet nedan till fönster för
symbolen
blinkar snabbt.
om
Under tvättcykeln försvinner symbolerna
behållarna är tomma och vid cykelns slut eller vid paus
blinkar i stället det första segmentet i symbolen
och
snabbt.
kronbladet nedan till vänster för symbolen
Om behållarna inte fylls på sker efterföljande tvättningar
med funktionen Auto Dose utan att något tvättmedel
doseras.
Det rekommenderas att vänta med att fylla på
tvättmedel och sköljmedel tills maskinen indikerar att
det är nödvändigt.
Blanda ALDRIG två olika tvättmedel. Rengör alltid
behållaren innan en ny typ av tvättmedel används (se
"Rengöring som ställs in av användaren").
Användning av "Auto Dose System"
Om behållarna har fyllts med tvättmedel och sköljmedel
kan maskinen användas (se "Hur ett tvättprogram
startas").
Pulvertvättmedlet för förtvätten och pulvertillsatser
kan endast användas med traditionell funktion eller med
funktionen "Auto Dose System" genom att lägga in
tillsatserna direkt i trumman (använd tvättbollen).
Ändra de förinställda parametrarna:
Maskinen doserar automatiskt mängden tvättmedel
baserat på valt program, tvättmängden och vattnets
hårdhet. Mängden tvättmedel/sköljmedel kan dock
ändras.
: Tryck för att öka, minska och stänga av
Knapp
tvättmedelsdoseringen.
: Tryck för att öka, minska och stänga av
Knapp
sköljmedelsdoseringen.
Nivån tvättmedel/sköljmedel som rekommenderas av
maskinen indikeras med 3 streck.
Nivån under 3 streck indikerar mindre tvättmedel/
sköljmedel i förhållande till nivån som rekommenderas av
maskinen, medan nivåerna över 3 streck indikerar mer
tvättmedel/sköljmedel.
Rengöring av behållarna:
Behållarna kan antingen rengöras automatiskt eller ställas
in av användaren.
Automatisk rengöring:
Tvättmaskinen startar en automatisk rengöringscykel
under sköljningarna när mängden återstående
tvättmedel inte är tillräcklig för nästföljande tvättcykel.
SE
Rengöring som ställs in av användaren:
Kör rengöringscykeln (med tom trumma) om du vill fylla
på en annan produkt än den som användes tidigare eller
om behållarna har fyllts på ett felaktigt sätt (sköljmedlet
har hällts i tvättmedelsfacket eller tvärtom).
nedtryckt i minst 8 sek för att starta
Håll knappen
rengöringen av tvättmedelsbehållaren (knappen
för
för båda behållarna). Efter
sköljmedlet eller knappen
"pipsignalerna" med stigande intensitet följt av 2 långa
"pipsignaler" och animeringen av ikonerna
tvättmedel,
för sköljmedel och
för båda
behållarna, startar rengöringscykeln för vald behållare.
Rengöringscykeln varar cirka 40 min om behållarna är
tomma från början. I annat fall tar rengöringscykeln
längre tid.
Under rengöringscykeln av behållarna fylls symbolen
upprepade gånger nedanifrån och uppåt och symbolen
fylls upprepade gånger med kronblad.
"Traditionell" användning
Dra ut tvättmedelsfacket till det första stoppet (se figur),
häll nödvändig mängd tvättmedel och andra tillsatser
(t.ex. blekmedel) för endast en tvättning.
1. Fack för förtvätt: Använd
endast tvättmedel i
1
pulverform.
2. Fack för huvudtvätt:
3
Använd tvättmedel i
2
pulverform eller flytande
form. I detta sistnämnda fall
rekommenderas att hälla i
tvättmedlet precis innan
tvättmaskinen startas och
utan att använda
förtvättsfunktionen.
3. Använd inte detta fack.
Tvättmedel i tabletter eller därtill avsedd tvättboll ska
läggas in direkt i trumman. I detta fall ska funktionen
-knappen
"Auto Dose System" stängas av (tryck på
tills respektive vertikala streck på displayen försvinner).
Häll inte i sköljmedel eftersom detta doseras automatiskt
i önskad mängd för varje tvätt.
Om du vill stänga av doseringen av sköljmedel, tryck på
tills de vertikala strecken på displayen
knappen
försvinner.
För plagg av ylle och siden rekommenderas att använda
specifikt tvättmedel som hälls direkt i tvättmedelsfacket
(fack 2).
Tvätta:
Välj programmet och lämpliga tillval baserat på dina
behov och typen av tvätt.
7
Hur ett tvättprogram startas
SE
OBS: Första gången som tvättmaskinen används ska
ett tvättprogram köras med tvättmedel men utan
tvättgods, genom att ställa in bomullsprogrammet på 90°
utan förtvätt.
1. SÄTTA PÅ MASKINEN. Tryck på knappen . Alla
kontrollampor tänds under 1 sekund, sedan förblir
tänd. Kontrollampan
kontrollampan för knappen
START/PAUSEE blinkar långsamt.
2. LÄGG I TVÄTTEN. Öppna luckan. Lägg i tvätten. Se
till att inte överskrida mängden tvätt som anges i
programtabellen på nästa sida.
3. DOSERA TVÄTTMEDLET. Vid användning av
funktionen "Auto Dose System" är det inte nödvändigt
att dosera tvättmedlet. Maskinen doserar automatiskt
tvättmedlet beroende på valt program, typen av last
och vattnets hårdhet. Angående användning
traditionellt funktionssätt, se "Traditionell användning".
4. STÄNG LUCKAN.
5. VÄLJ PROGRAM.Vrid på PROGRAMVREDET åt
höger eller vänster för att välja önskat program. En
temperatur och en centrifugeringshastighet förknippas
med programmet. Dessa kan dock ändras.
6. GÖRA ÄNDRINGAR I TVÄTTPROGRAMMET.
Tryck på de därtill avsedda knapparna på
kontrollpanelen:
Ändra temperaturen och/eller
centrifugeringen.
Maskinen väljer automatiskt max. temperatur och
centrifugering för inställt program eller de senast valda
inställningarna om de är kompatibla med valt
för att stegvis minska
program. Tryck på knappen
). Tryck på
temperaturen ned till kallt vatten (
för att stegvis minska centrifugeringen
knappen
). Om knapparna trycks ned
tills den stängs av (
ännu en gång återgår värdena till maximivärdena.
Undantag: Om programmet BOMULL väljs kan
temperaturen ökas till 90°.
Inställning av senarelagd start.
Tryck på respektive knapp tills önskad fördröjningstid
visas. Under inställningen visas tiden för den
senarelagda starten tillsammans med den blinkande
. Efter att den senarelagda starten har
symbolen
med fast sken
ställts in visar displayen symbolen
och programmets tidslängd. Genom att trycka på
knapen en gång visas den inställda tiden för den
senarelagda starten. För att koppla från den
senarelagda starten, tryck på knappen tills texten
släcks.
OFF visas på displayen. Symbolen
Efter att knappen START/PAUSEE har tryckts ned
kan värdet för fördröjningen endast ändras genom att
det minskas.
8
Ändra programmets inställningar.
Tryck på knapparna TILLVAL för att ändra tvättningen
efter eget önskemål.
• Tryck på knappen för att aktivera tillvalet och
respektive kontrollampa tänds.
• Tryck åter på knappen för att koppla från tillvalet
och respektive kontrollampa släcks.
Om valt tillval inte är kompatibelt med inställt
program blinkar respektive kontrollampa, en ljudsignal
hörs (3 pip) och tillvalet aktiveras inte..
7. STARTA PROGRAMMET. Tryck på knappen START/
PAUSEE. Respektive kontrollampa lyser med fast
sken och luckan låses (kontrollampan BLOCKERAD
tänds). Symbolerna för respektive tvättfas
LUCKA
tänds under programmet för att indikerar pågående
fas. För att ändra ett tvättprogram under pågående
tvättprogram, avbryt tvättprogrammet med knappen
START/PAUSEE. Väljs sedan önskat program och
tryck åter på knappen START/PAUSEE. För att öppna
luckan under pågående tvättprogram, tryck på
knappen START/PAUSEE. Om kontrollampan
är släckt går det att öppna
BLOCKERAD LUCKA
luckan. Tryck åter på knappen START/PAUSEE för att
återstarta tvättprogrammet från den punkt där det har
avbrutits.
8. PROGRAMMETS SLUT. När programmet har
avslutats visas texten END. Luckan kan öppnas
omedelbart. Om kontrollampan START/PAUSEE
blinkar, tryck på knappen för att avsluta programmet.
Öppna luckan, töm ut tvätten och stäng av
maskinen.
Om du vill stänga av ett tvättprogram som redan har
tills programmet avbryts
startats, tryck ned knappen
och maskinen stängs av.
Påse för ömtåliga täcken, gardiner och plagg
Tack vare den speciella påsen som följer med kan du
även tvätta de mest värdefulla och ömtåliga plagg i din
Aqualtis tvättmaskin och garantera dem maximalt skydd.
Det rekommenderas att påsen alltid används vid tvätt av
täcken och dunjackor med ytterfoder av syntetmaterial.
Program och tillval
Programtabell
SE
Max.
temp.
(°C)
Symbol Beskrivning av programmet
Bomullsprogram
Bomull med förtvätt
(Fyll på tvättmedel i därtill avsett fack).
Max.
hastighet
(varv/min) Förtvätt Tvättmedel
Sköljmedel
Max.
last (kg)
1600
l
l
l
9
(Max. 90°)
40°
1600
-
l
l
9
1600
-
l
l
9
Bomull (3)
40°
1600
-
l
l
9
Skjortor
40°
600
-
l
l
2
Jeans
40°
800
-
l
l
4
Bomull (2): Mycket smutsig ömtålig vit- och kulörtvätt.
Specialprogram
Barnkläder: Ömtålig mycket smutsig kulörtvätt.
40°
800
-
l
l
4
Tålig syntet
60°
800
-
l
l
4
4
Ömtålig syntet
40°
800
-
l
l
Säng&Bad 60°: För badrums- och sovrumslinne.
60°
1600
-
l
l
9
Täcken: För plagg som är stoppade med gåsdun.
30°
1200
-
l
l
3,5
Silke: För plagg av silke, viskos och underkläder.
30°
0
-
l
l
2
Ylle: För ylle, kashmir o.s.v.
Mix 30': För att snabbt fräscha upp lätt smutsade plagg
(ej lämpligt för ylle, silke och plagg som ska handtvättas).
Funktioner
40°
600
-
l
l
2
30°
800
-
l
l
3,5
Sköljning
-
1600
-
-
l
9
Centrifugering
-
1600
-
-
-
9
Tömning
-
0
-
-
-
9
Programmets
längd
(*) Det går att kontrollera tvättprogrammets
tidslängd på displayen.
Bomull (1): Mycket smutsig tålig vit- och kulörtvätt.
90°
Tvättmedel och tillsatser
(*) Notering: Cirka 10 minuter efter START gör maskinen en ny beräkning och visar hur lång tid det är kvar innan programmet är klart.
För alla Test Institutes:
1) Tvättprov har utförts i enlighet med standard EN 60456: Ställ in programmet
med en temperatur på 40 °C.
2) Långt bomullsprogram: Ställ in programmet
3) Kort bomullsprogram: Ställ in programmet
med en temperatur på 40 °C.
med en temperatur på 60 °C.
Tvättillval
Tvättmedelsdosering
Angående dosering av tvättmedel, se kapitlet “Auto
Dose System”.
Koncentrerat Tvättmedel
För att ändra tvättmedlets densitetsgrad, se kapitlet
“Auto Dose System”.
Dosering av Mjukmedel
Angående dosering av sköljmedel, se kapitlet “Auto
Dose System”.
Extra Sköljning
Med detta tillval ökas sköljeffekten och tvättmedelsrester
tas bort på bästa möjliga sätt. Detta program
rekommenderas för personer som är särskilt känsliga för
tvättmedel. Detta tillval rekommenderas när
tvättmaskinen körs med full last eller när stora
tvättmedelsdoser används.
Detta tillval kan inte aktiveras för programmen , , .
9
Tvättmedel och tvättgods
SE
Tvättmedel
Typen och mängden tvättmedel beror på typen av
material (bomull, ylle, silke...), färgen, tvättemperaturen,
smutsgraden och vattnets hårdhet.
Denna tvättmaskin med system för automatisk dosering
av tvättmedel och sköljmedel hjälper till att undvika
slöseri och värnar om miljön, förutom att garantera ett
optimalt tvättresultat. Det rekommenderas att:
• Använda pulvertvättmedel om en förtvätt utförs och
tillsätt det på "Traditionellt" sätt.
• Använd flytande tvättmedel för ömtåliga bomullsplagg
och för alla program med låg temperatur.
• Vid användning av funktionen "Auto Dose System"
ska endast flytande tvättmedel och sköljmedel
användas. Använd inte superkoncentrerade
tvättmedel såsom "Gel" och liknande.
• Använd skonsamma flytande tvättmedel för ylle och
silke tillsätt dem på "Traditionellt" sätt.
Använd ALDRIG två olika tvättmedel. Rengör alltid
behållarna innan en ny typ av tvättmedel används.
Tvättmedlet ska hällas i innan tvättningen påbörjas i
därtill avsett fack eller i doseraren som placeras direkt i
trumman. I det sistnämnda fallet kan inte
Bomullsprogrammet med förtvätt väljas.
Använd inte tvättmedel avsett för handtvätt eftersom
dessa bildar för mycket lödder.
från specifika hygieniserande tillsatser som används
tillsammans med tvättmedlet.
Programmet avslutas med att trumman roterar långsam
för att undvika att veck bildas. Tryck på knappen
START/PAUSEE för att stänga av programmet.
Silke: Använd därtill avsett program “Silke”
för att
tvätta alla typer av silkesplagg. Det rekommenderas att
använda ett särskilt tvättmedel för ömtåliga plagg.
Gardiner: Använd programmet “Silke” . Det
rekommenderas att vika ihop dem och lägga in dem i
den medlevererade påsen.
Ylle: Hotpoint/Ariston är den enda tvättmaskinen som
har erhållit den prestigefyllda Woolmark Platinum Caremärkning (M.0508) av The Woolmark Company. Denna
märkning garanterar att alla plagg av ylle, även de som är
märkta med “endast handtvätt”
kan tvättas i
maskinen. Med programmet “Ylle” kan tvätta alla
ylleplagg i tvättmaskinen med garanterat utmärkt resultat.
Täcken: Använd därtill avsett program “Täcken”
för
att tvätta plagg med gåsdunsstoppning och duntäcken
för dubbelsäng eller enkelsäng (som inte överstiger 3,5
kg), kuddar och dunjackor. Det rekommenderas att vika
in kanterna på dunplagg när de läggs in i tvättrumman
(se figurer) och inte överstiga ¾ av trummans volym.
Förbered tvätten
• Öppna plaggen ordentligt innan de läggs in i
maskinen.
• Dela upp tvätten beroende på typ av material (se
symbolen på plaggets tvättetikett) och färg. Separera
färgade plagg från vita.
• Töm fickorna och kontrollera knapparna.
• Överskrid inte värdena som indikeras i “Programtabell”
som avser vikten för torr tvätt:
Hur mycket väger tvätten?
1
1
1
1
1
1
1
lakan
örngott
bordsduk
badrock
handduk
jeans
skjorta
Tvättråd
400-500 g
150-200 g
400-500 g
900-1 200 g
150-250 g
400-500 g
150-200 g
Skjortor: Använd därtill avsett program “Skjortor”
för att tvätta skjortor av olika material och färger.
Jeans: Använd därtill avsett program “Jeans”
för alla
plagg av denimbomull. Vänd plaggen ut och in innan de
tvättas och använd ett flytande tvättmedel.
Bärnklader: Använd därtill avsett program “Bärnklader”
för att tvätta bort typiskt babysmuts och ta bort
tvättmedlet från plaggen för att förhindra att allergier
uppstår på barnens känsliga hud. Programmet har
utarbetats för att minska bakteriemängden genom att
använda en större mängd vatten och optimera effekten
10
Dun: För att tvätta täcken med syntetiskt foder, använd den
medlevererade påsen och ställ in programmet “Täcken”
.
Badrums- och sovrumslinne: Använd programmet
“Sang&Bad 60°”
för att tvätta allt bad- och
sovrumslinne i huset. Programmet optimerar användningen
av sköljmedel och gör att du spar både tid och energi. Vi
rekommenderar att tvättmedel i pulverform används.
Envisa fläckar: Det rekommenderas att behandla
envisa fläckar med en solid tvål innan tvättningen och
tvätta med programmet Bomull med förtvätt.
Balanseringssystem för lasten
För att undvika överdrivna vibrationer fördelar maskinen
lasten på ett jämnt sätt före varje centrifugering. Det sker
genom att ett antal rotationer utförs i följd med en hastighet
som är något högre än tvätthastigheten. Om lasten trots
upprepade försök inte fördelas perfekt, kör maskinen en
centrifugering med lägre hastighet än vad som var avsett.
Vid mycket stor obalans utför tvättmaskinen fördelningen
av tvätten i stället för centrifugeringen. För främja en god
fördelning av lasten och balansera den korrekt,
rekommenderas att blanda stora och små plagg.
Säkerhetsföreskrifter
och råd
Maskinen har utarbetats och tillverkats i
överensstämmelse med internationell säkerhetsstandard.
Dessa säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och
ska läsas noggrant.
Allmän säkerhet
• Apparaten ska inte användas av personer eller barn
med psykiska eller fysiska handikapp, eller som
saknar erfarenhet och lämpliga kunskaper. Undantag
kan göras om apparaten används under översikt av
en person som ansvarar för deras säkerhet eller som
ger nödvändiga anvisningar angående dess
användning. Barn ska hållas under uppsikt för att
försäkra dig om att de inte leker med apparaten.
• Denna utrustning har tillverkats för att endast
användas i hemmet.
• Rör inte i tvättmaskinen om du är barfota eller med
fuktiga händer eller fötter.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att
dra i elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Rör inte avloppsvattnet eftersom det kan bli vara
mycket varmt.
• Öppna aldrig luckan med våld: säkerhetsmekanismen
som skyddar mot att den öppnas ofrivilligt kan
skadas.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre
mekanismer för att utföra reparationer.
• Kontrollera alltid att inga barn närmar sig maskinen då
den är igång.
• Om maskinen måste flyttas ska detta ske med
försiktighet och av minst två eller tre personer. Detta
ska inte göras av en enda person eftersom maskinen
är mycket tung.
• Innan du lägger in tvätten ska du kontrollera att
trumman är tom.
För ytterligare information angående korrekt kassering
av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala
sopstation eller återförsäljare.
Manuell öppning av luckan
Om det inte går att öppna luckan på grund av
strömavbrott och du vill ta ut tvätten för att hänga den,
gör på följande sätt:
1. Dra ut stickkontakten ur
strömuttaget.
2. Kontrollera att vattennivån
i maskinen är lägre än
lucköppningen. Töm i annat
fall ut vattnet genom
avloppsslangen i en hink, se
figuren.
3. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida (se
följande sida).
4. Dra fliken som indikeras i
figuren utåt tills dragstången
av plast lossnar från spärren.
Dra sedan dragstången
nedåt tills ett “klick” hörs,
som betyder att luckan har
lossats.
5. Öppna luckan. Upprepa
proceduren om det inte går
att öppna luckan.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande
lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget
återanvändas.
• EU-direktivet 2002/96/CE angående avfall från
elektriska och elektroniska produkter, förutser att
hushållsprodukter inte kasseras tillsammans med de
vanliga hushållssoporna. De kasserade apparaterna
måste samlas upp separat för att optimera
återvinningen av materialet som ingår i apparaten och
förhindra potentiella skador på hälsan och miljön. Den
överkryssade papperskorgen som sitter på alla
produkter påminner om att produkten ska
sopsorteras.
6. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att
krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter
den mot maskinen.
11
SE
Underhåll och skötsel
SE
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje tvätt. På så sätt
begränsas slitaget av maskinens vattensystem och
risken för läckage undviks.
För att komma åt förkammaren:
1
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen
och under underhållsingreppen.
2
Rengör maskinen
De yttre delarna och gummidelarna kan göras rena med
en trasa indränkt med ljummen tvållösning. Använd inte
lösningsmedel eller slipmedel.
Rengöring av tvättmedelslådan
A
D
Dra ut facket på följande sätt: Dra ut facket tills det
första stoppet, tryck sedan på tungan A och öppna
facket fullständigt. Tryck sedan på en av hakarna D och
dra facket utåt (se figurerna).
Tvätta facket under rinnande vatten. Denna rengöring
ska utföras ofta. Var noga med att även ta bort
eventuella tvättmedelsrester från fackets säte på
maskinen.
Håll facket åt vänster vid återmonteringen. Var noga
med att centrera glidskenan och undvika att facket
hakar fast.
Skötsel av trumman
• Lämna alltid luckan på glänt för att hindra att dålig lukt
bildas.
Rengöring av pumpen
Maskinen är försedd med en självrengörande pump som
inte behöver något underhåll. Det kan dock hända att
små föremål (mynt, knappar) faller ned i förkammaren,
som skyddar pumpen, och som är placerad i dess nedre
del.
Försäkra dig om att tvättcykeln är avslutad och ta ur
kontakten.
12
1. Ta bort skyddspanelen på tvättmaskinens framsida
genom att trycka mot mitten. Tryck sedan nedåt på
båda sidorna och dra ut panelen (se figurer).
2. Placera en behållare för
att samla upp vattnet som
rinner ut (cirka 1,5 l) (se
figur).
3. Lossa locket genom att
vrida det moturs (se figur).
4. Gör rent insidan noggrant.
5. Skruva tillbaka locket.
6. Montera tillbaka panelen, och försäkra dig om att
krokarna förts in i de avsedda hålen, innan du skjuter
den mot maskinen.
Kontrollera vatteninloppsslangen
Kontrollera inloppsslangen minst en gång om året. Om
den har sprickor eller skåror ska den bytas ut: Under
tvättcyklerna kan plötsliga brott uppstå på grund av det
starka trycket.
Fel och åtgärder
Den kan hända att maskinen inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice (se Kundservice) ska du kontrollera att det
inte rör sig om ett problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel:
Möjliga orsaker/Lösningar:
Maskinen går inte att sätta på.
• Kontakten är inte ordentligt isatt eller inte isatt alls i uttaget.
• Det saknas ström i bostaden.
Tvättcykeln startar inte.
•
•
•
•
Luckan är inte ordentligt stängd.
Knappen START/PAUSEE har inte tryckts in.
Vattenkranen är inte öppen.
En senare starttid har ställts in.
Maskinen tar inte in vatten.
•
•
•
•
•
•
Vatteninloppsslangen är inte ansluten till kranen.
Slangen är böjd.
Vattenkranen är inte öppen.
Det saknas vatten i bostaden.
Vattentrycket är inte tillräckligt.
Knappen START/PAUSEE har inte tryckts in.
Maskinen tar in och tömmer ut
vatten oavbrutet.
• Avloppsslangen har inte installerats på en höjd mellan 65 och 100 cm från
marken (se “Installation”).
• Avloppsslangens ände är nedsänkt i vatten (se “Installation”).
• Om din bostad ligger högst upp i ett hus kan häverteffekter uppstå som gör
att maskinen tar in och tömmer vatten oavbrutet. För att lösa detta
problem finns särskilda hävertventiler att köpa som förhindrar denna effekt.
• Väggutloppet har inget luftutsläpp.
Maskinen tömmer inte eller
centrifugerar inte.
• Programmet saknar tömning: Med vissa program måste tömningen startas
manuellt (se “Program och tillval”).
• Avloppslangen är böjd (se ”Installation”).
• Avloppsledningen är tilltäppt.
Maskinen vibrerar mycket under
centrifugeringen.
•
•
•
•
Maskinen läcker vatten.
Trumman har inte lossats ordentligt vid installationen (se “Installation”).
Tvättmaskinen står inte plant (se Installation).
Maskinen är inträngd mellan möbler och väggar (se ”Installation”).
Lasten är obalanserad (se ”Tvättmedel och tvättgods”).
• Vatteninloppsslangen är inte ordentligt åtskruvad (se “Installation”).
• Tvättmedelsfacket är igensatt (för rengöring se “Underhåll och skötsel”).
• Avloppslangen är inte ordentligt fastsatt (se “Installation”).
Symbolerna för “Pågående fas”
blinkar snabbt samtidigt med
kontrollampan ON/OFF.
• Stäng av maskinen och dra ur stickkontakten ur vägguttaget. Vänta cirka
1 minut och sätt sedan på maskinen igen. Om felet kvarstår, ring teknisk
assistans.
De bildas för mycket lödder.
• Tvättmedlet är inte avsett för maskintvätt (det måste vara märkt med
texten “för tvättmaskin”, “för hand och i maskin”, eller liknande).
• För stor mängd tvättmedel har doserats.
Maskinens lucka förblir låst.
• Följ proceduren för Manuell öppning av luckan (se “Råd och föreskrifter”).
13
SE
SE
Fel:
Möjliga orsaker/Lösningar:
Dåligt tvättresultat.
• Behållarna har inte fyllts på korrekt (sköljmedel i tvättmedelsbehållaren
eller tvärtom).
• Olika typer av tvättmedel/sköljmedel har blandats samman.
Blanda ALDRIG två olika tvättmedel/sköljmedel. Rengör alltid
behållarna innan en ny typ av tvättmedel/sköljmedel används.
• Systemet "Auto Dose System" är igensatt eftersom det inte har använts
på en lång tid: Rengör behållarna (se "Rengöring som ställs in av
användaren").
Vad händer om jag fyller på
behållarna när de är fulla?
• Ljudsignaler (pipsignal) och symboler (på displayen) indikerar att
behållaren är tom. Om du fortsätter att fylla på tvättmedel/sköljmedel
rinner överskottsmängden ned i trumman och tvättas bort vid nästa
cykel.
Vad händer om jag använder
facket på ett traditionellt sätt
medan behållarna fortfarande är
fulla?
• Maskinen känner automatiskt av om tvättmedel i pulver- eller flytande
form har fyllts på med traditionellt funktionssätt och doserar inget i från
behållaren. Sköljmedlet kan endast användas med funktionssättet Auto
dose.
Kan behållarna även användas för
pulvertvättmedel?
• Nej, pulvertvättmedlet kan endast användas med Traditionell funktion.
Kan pulvertvättmedlet komma in i
behållarna?
• Nej, det finns en vägg som ser till att inget pulvertvättmedel hamnar i
någon av behållarna, även om facket är öppet i läge "Auto Dose
System" (fullständigt öppet).
Vad händer om jag inte öppnar
facket korrekt för påfyllning av
behållarna?
• Om facket inte är fullständigt öppet rinner tvättmedlet eller sköljmedlet
ner i trumman och tvättas bort vid nästa cykel.
Vad händer om jag förväxlar
tvättmedlet med sköljmedlet?
• Maskinen tvättar med dåligt resultat och det blir nödvändigt att tömma
behållarna genom att utföra den manuella rengöringscykeln.
Vad händer om jag inte väntar på
att behållarna är tomma och
blandar olika typer av tvättmedel?
• Maskinen tvättar normalt, men det rekommenderas att inte fylla på
behållarna förrän maskinen signalerar att det är nödvändigt och blanda
inte olika typer av tvättmedel/sköljmedel.
Anm.: för att lämna “Demo Mode”, tryck samtidigt ned de två knapparna “ON/OFF”
14
och “START/PAUSEE”
i 3 sekunder.
Kundservice
Innan du kallar på Servicetjänsten:
SE
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se ”Fel och åtgärder”);
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet är löst;
• Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk assistans.
Vid felaktig installation eller användning kan du bli skyldig att betala ingreppet.
Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel;
• Maskinmodell (Mod.);
• Serienummer (S/N).
Den sistnämnda informationen anges på märkplåten som sitter på utrustningen.
15
SE
16
Asennus- ja
käyttöohjeet
PYYKINPESUKONE
Yhteenveto
FI
Asennus, 18-19
FI
Suomi
Pakkauksen purku ja vaakatasoon asettaminen
Vesi- ja sähköliitännät
Tekniset tiedot
Koneen kuvaus, 20-21
Ohjauspaneeli
Auto Dose System, 22-23
Miten suorittaa pesujakso, 24
Ohjelmat ja lisätoiminnot, 25
Ohjelmataulukko
Pesun lisävalinnat
Pesuaineet ja pyykit, 26
AQUALTIS
AQLF9F 69 U
Pesuaine
Pyykin valmistelu
Ohjeita pesuun
Lastin tasapainotusjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 27
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven avaaminen manuaalisesti
Huolto ja hoito, 28
Veden ja sähkövirran poissulkeminen
Koneen puhdistus
Pesuainelokerikon puhdistus
Rummun hoito
Pumpun puhdistus
Veden tuloletkun tarkistaminen
Häiriöt ja korjaustoimet, 29-30
Huoltoapu, 31
17
Asennus
FI
Säilytä tämä opas huolella, jotta sitä voidaan tutkia
tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen tai muuton
yhteydessä varmista, että se pysyy yhdessä pesukoneen
kanssa.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Tämän oppaan säilytyskuoresta löydät takuun lisäksi
osia, joita tarvitaan asennuksen yhteydessä.
Pakkauksen purku ja vaakatasoon
asettaminen
Pakkauksen purku
1. Pakkauksesta purkamisen jälkeen tarkista, että
pyykinpesukone ei ole kärsinyt vahinkoja kuljetuksen
aikana.
Mikäli se on vahingoittunut, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
2. Poista kuljetuksen 4
suojaruuvia ja vastaava
välikappale, jotka
sijaitsevat takaosassa
(katso kuvaa).
3. Sulje reiät muovitapeilla, jotka löydät käyttöoppaan
säilytyskuoresta.
4. Säilytä kaikki osat; pyykinpesukonetta
kuljetettaessa ne tulee asentaa takaisin, jotta voidaan
estää sisäosien vahingoittuminen.
Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Mikäli asennat koneen kokolattia- tai muun maton
päälle, säädä tukijalat siten, että pesukoneen alle jää
riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden tuloletkun liittäminen
Ennen tuloletkun liittämistä vesiverkkoon juoksuta vettä,
kunnes se on kirkasta.
1. Liitä tuloletku
koneeseen ruuvaten se
kiinni asiaankuuluvaan
koneen takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso kuvaa).
2. Liitä tuloletku ruuvaten
se kylmävesihanaan, jonka
suuaukossa on ¾”
putkikierteet (katso kuvaa).
3. Ole varovainen, jotta letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
Vaakatasoon asettaminen
Hanan vedenpaineen tulee olla Teknisten tietojen
taulukossa esitettävien arvojen mukainen (katso viereistä
sivua).
1. Asenna pesukone tasaiselle ja kovalle lattialle siten,
että se ei nojaa seiniin tai huonekaluihin.
Jos tuloletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai alan ammattilaisen puoleen.
2. Kompensoi
epätasaisuudet ruuvaten
tukijalkoja auki tai kiinni,
kunnes kone on
vaakasuorassa asennossa
(se ei saa olla 2 astetta
kaltevammassa
asennossa).
Huolellinen vaakatasoon asetus antaa vakautta sekä
estää tärinää ja meluisuutta erityisesti linkouksen aikana.
18
Älä koskaan käytä vanhoja tai käytettyjä tuloletkuja
vaan ainoastaan koneen mukana toimitettuja letkuja.
Veden poistoletkun liittäminen
65 - 100 cm
Liitä poistoletku
lattiaviemäriin tai 65 - 100
cm:n korkeudella olevaan
seinäviemäriin välttäen
ehdottomasti taittamasta
sitä;
Älä käytä jatkojohtoja tai haaroittimia.
FI
Johtoa ei saa taittaa ja se ei saa joutua puristuksiin.
Sähköjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi ainoastaan
alan ammattilaiselle.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat
yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Vaihtoehtoisesti voit
asettaa poistoletkun
lavuaarin tai kylpyammeen
laidalle kiinnittäen
lisävarusteena toimitetun
ohjaimen hanaan (katso
kuvaa).
Poistoletkun irrallinen pää
ei saa jäädä veden alle.
Älä käytä jatkoletkuja; jos niiden käyttö on
välttämätöntä, käytä halkaisijaltaan alkuperäisen
kokoista ja korkeintaan 150 cm mittaista jatkoletkua.
Tekniset tiedot
Malli
AQLF9F 69 U
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista,
että:
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 64,5
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
Täyttömäärä
1 - 9 kg
Sähköliitännät
katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa
Vesiliitännät
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 62 litraa
Linkousnopeus
1600 kierr./min saakka
Testiohjelmat
normin EN 60456
mukaisesti
Ohjelma
; lämpötila 60°C;
toteutettu 9 kg:n täyttömäärällä.
Sähköliitäntä
• pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
• syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen );
• pistorasia sopii yhteen pesukoneen pistokkeen
kanssa. Päinvastaisessa tapauksessa pistorasia tai
pistoke tulee vaihdattaa.
Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun
asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin
vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja
ukkosenilmalle.
Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian tulee
olla helposti saavutettavissa.
Tämä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 89/336 pvm. 03/05/89
(Sähkömagneettinen yhteensopivuus)
ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset
- 2006/95/EY (Pienjännite)
- 2002/96/EY
19
Koneen kuvaus
FI
OHJAUSPANEELI
LUUKKUOVI
LUUKKUOVEN
KAHVA
JALUSTA
SÄÄDETTÄVÄT JALAT
LUUKKUOVI
Luukkuoven avaamiseksi
käytä aina asianmukaista
kahvaa(katso piirrosta).
PESUAINELOKERIKKO
Pesuainelokerikko sijaitsee
koneen sisällä ja se
saavutetaan avaamalla
luukku.
Käyttöä varten katso
kappaletta “Auto Dose
System”.
Huomaa: kiinnitä
pesuainelokerikkoon tarra,
jossa kuvataan ohjelmat ja
lisätoiminnot. Tarra löytyy
tämän oppaan säilytyskuoresta.
20
Valmiustila
Pesukone on varustettu uusien energiansäästöön
liittyvien määräysten mukaisella automaattisella
sammutusjärjestelmällä, joka siirtää koneen valmiustilaan
30 minuutissa, mikäli konetta ei käytetä. Paina lyhyesti
painiketta ON/OFF
ja odota, että kone kytkeytyy
uudelleen päälle.
Ohjauspaneeli
Näyttö VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS/
Näyttö LÄMPÖTILA/
Painike
Painike
HUUHTELUAINE
PESUAINETIIVISTE
Nappula
OHJELMAT
Merkkivalollinen painike
ON/OFF
PESUAINE
LINKOUS
Painike LÄMPÖTILA
Painike
Merkkivalolliset
painikkeet
Näyttö
Painike
LINKOUS
Merkkivalollinen painike
ON/OFF: paina lyhyesti
painiketta koneen kytkemiseksi päälle tai sen
sammuttamiseksi. Vihreä merkkivalo osoittaa, että kone
on päällä. Pyykinpesukoneen sammuttamiseksi pesun
aikana tulee painiketta painaa pitkään, vähintään 3
sekuntia; lyhyt tai vahingonomainen painallus ei
sammuta konetta. Koneen sammuttaminen käynnissä
olevan pesun aikana peruuttaa kyseisen pesun.
Nappula OHJELMAT: voidaan kiertää molempiin
suuntiin. Sopivan ohjelman valitsemiseksi katso
”Ohjelmataulukko”. Pesun aikana nappula pysyy
paikoillaan.
Painike
LÄMPÖTILA: paina lämpötilan
muuttamiseksi tai poissulkemiseksi; valittu arvo
osoitetaan yllä olevassa näytössä (katso “Miten suorittaa
pesujakso”).
Painike
LINKOUS: paina linkouksen muuttamiseksi
tai poissulkemiseksi; valittu arvo osoitetaan yllä olevassa
näytössä (katso “Miten suorittaa pesujakso”).
Painike
VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS: paina
esivalitun ohjelman viivästetyn käynnistyksen
asettamiseksi; asetetun viivästyksen arvo osoitetaan yllä
olevassa näytössä (katso “Miten suorittaa pesujakso”).
Painikkeet
PESUAINE ja
HUUHTELUAINE: katso
"Esiasetettujen parametrien muuttaminen" kappaleessa "Auto
Dose System".
Painike
PESUAINETIIVISTE: katso "Täytä säiliöt"
kappaleessa "Auto Dose System".
FI
HUUHTELUAINE/JAKSON KESTO
PESUAINE
LISÄTOIMINNOT
Painike
VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS
Merkkivalo
ECO
Merkkivalollinen
Kuvakkeet
painike START/ PESUN
PAUSE
Merkkivalo
LUUKUN
LUKITUS
VAIHEET
Merkkivalollinen painike
NÄPPÄINTEN
LUKITUS
Kuvakkeet PESUN VAIHEET: kuvakkeet syttyvät
osoittaen jakson etenemisen (Pesu
– Huuhtelu
–
Linkous
– Tyhjennys
). Kirjoitus
syttyy, kun
jakso on päättynyt.
Merkkivalollinen painike START/PAUSE: kun vihreä
merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta pesun
käynnistämiseksi. Jakson käynnistyttyä merkkivalo
muuttuu kiinteäksi. Pesun keskeyttämiseksi taukoon,
paina painiketta uudelleen; merkkivalo vilkkuu oranssina.
Jos merkkivalo ”Luukun lukitus”
ei pala, voidaan
avata luukkuovi. Paina painiketta uudelleen pesun
käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se
keskeytettiin.
Merkkivalo
LUUKUN LUKITUS: se osoittaa, että
luukkuovi on lukittu. Luukun avaamiseksi jakso tulee
laittaa taukotilaan (katso “Miten suorittaa pesujakso”).
Merkkivalollinen painike
NÄPPÄINTEN LUKITUS:
ohjauspaneelilohkon päälle tai pois päältä kytkemiseksi
pidä painiketta painettuna noin 2 sekuntia. Palava
merkkivalo osoittaa, että ohjauspaneeli on lukittu. Täten
estetään vahingonomaiset muutokset ohjelmiin,
erityisesti mikäli läheisyydessä on lapsia.
Merkkivalo ECO: kuvake
syttyy, kun pesun
parametreja muuttaen voidaan saavuttaa vähintään 10%
energiansäästö. Lisäksi ennen kuin kone siirtyy
”Valmiustilaan”, kuvake syttyy muutamaksi sekunniksi;
arvioitu energiansäästö on noin 80%, kun kone
sammutetaan.
Merkkivalolliset painikkeet LISÄTOIMINNOT: paina
saatavilla olevien lisätoimintojen valitsemiseksi. Valittua
lisätoimintoa vastaava merkkivalo jää palamaan (katso
“Miten suorittaa pesujakso“).
21
Auto Dose System
FI
Johdanto
Tässä pyykinpesukoneessa
on kaksi säiliötä: yksi 5,5
litrainen nestemäistä
(tiivistettyä tai laimennettua)
pesuainetta varten ja toinen
3,5 litrainen nestemäistä
(tiivistettyä tai laimennettua)
huuhteluainetta varten
varten (katso kuvaa).
Tarkista pesuaineen/
huuhteluaineen
pakkauksesta, onko se
laimennettua vai tiivistettä.
automaattinen
annostelujärjestelmä ottaa säiliöstä sopivan määrän
pesuainetta ja huuhteluainetta jokaista lastityyppiä varten
oikealla hetkellä taaten optimaaliset pesutulokset
tuhlaamatta. Pesu- ja huuhteluainemääriä voidaan
muuttaa manuaalisesti käsitellen painikkeita PESUAINE
ja HUUHTELUAINE (katso "Esiasetettujen parametrien
muuttaminen"). Haluttaessa pyykinpesukonetta voidaan
käyttää "perinteisellä" tavalla laittaen pesuaine
lokerikkoon, josta pesukone havaitsee automaattisesti
tuotteen läsnäolon eikä käytä siten säiliöitä.
Täytä säiliöt:
Avaa pesuainelokerikko tilassa "automaattiannostelu"
(katso "Pesuainelokerikko").
Kaada varovasti pesuaine (B) ja huuhteluaine (C) siten,
että säiliöt täyttyvät kokonaan (katso kuvia).
C
B
Jotta ei ylitetä enimmäismäärää, voimakkuudeltaan
lisääntyvä äänimerkki ilmoittaa saavutetun tason, kunnes
säiliön täyttyminen ilmoitetaan 3 pitkällä äänimerkillä.
Käynnistä pesu heti säiliön täyttämisen jälkeen, jotta
varmistetaan lokerikon puhdistus.
Näytöllä vastaavat kuvakkeet
(pesuaineelle) ja
(huuhteluaineelle) syttyvät vähitellen ilmoittaen
saavutetun tason.
Pesuainelokerikko
"Perinteinen" tila.
Vedä pesuainelokerikko ensimmäiseen rajoittimeen
saakka pesuaineen (nestemäinen tai jauhemainen),
natriumperkarbonaatin tai muiden lisäaineiden (esim.
valkaisuaineet) laittamiseksi (katso "Perinteinen käyttö").
Tila "Auto Dose System".
A
Pesuaine- ja
huuhteluainesäiliöiden
täyttämiseksi vedä
pesuainelokerikko
kokonaan ulos: avaa
lokerikko ensimmäiseen
rajoittimeen saakka ja paina
sitten vipua (A) ja vedä
toiseen rajoittimeen saakka
varmistaen, että se aukeaa
kokonaan. Älä liikuta
lokerikkoa täytön aikana.
Säiliöiden täyttämisen jälkeen (katso "Täytä säiliöt")
koneella voidaan suorittaa noin 60 pesujaksoa
pesuainetta lisäämättä (*).
Ensimmäinen käyttökerta
Käynnistä pyykinpesukone painaen painiketta ON/OFF.
Ensimmäinen pesu tulee suorittaa ilman pyykkejä ja
laittaen pesuaine suoraan pesuainelokerikkoon (katso
perinteistä tilaa) sekä asettaen ohjelma " " (Puuvilla
90°) ilman esipesua ja säiliöitä lastaamatta.
(*) noin 4 kg:n täyttömäärällä käyttäen puuvillaohjelmaa 40°C, veden
"keskimääräisellä" kovuudella ja likaisuusaste asetettuna arvoon 3.
22
Täyttöaika riippuu tuotteen juoksevuudesta. Huonosti
juoksevien tuotteiden kanssa täyttöajat ovat pidemmät.
Sulje pesuainelokerikko ainoastaan sitten, kun kaukalot
ovat tyhjentyneet kokonaan.
Valitse kaadetun pesuaineen muoto (tiiviste vai
laimennettu) painaen asianmukaista painiketta
.
Kone tallentaa muistiin valinnan.
Jos valintaa ei suoriteta, pesuaineen otto pohjautuu
asentoon "laimennettu".
Käytä painiketta
asettaaksesi huuhteluaineen määrä,
jonka kone ottaa automaattisesti.
1) Jos käytetään tiivistemäistä huuhteluainetta,
suositellaan valitsemaan ensimmäinen taso (
-1
palkki) ja lisäämään tarpeen mukaan yksi asento (
-2
palkkia) ottomäärän lisäämiseksi.
2) Jos huuhteluaine on laimennettu, suositellaan
asettamaan 3. taso (
- 3 palkkia) ja lisäämään/
vähentämään tästä otettavan huuhteluaineen määrää.
3) Huuhteluaineen käytön poissulkemiseksi paina
painiketta
, kunnes palkit häviävät (katso myös
"Esiasetettujen parametrien muuttaminen").
Seuraavien täyttöjen ilmoitus:
Kun pesuaineen/huuhteluaineen jäämätaso laskee alle
tarvittavan määrän jakson lopussa, näytöllä vilkkuu
hitaasti tunnuksen
ensimmäinen segmentti
pesuainetta varten tai vasemmalla alhaalla oleva
tunnuksen
osa huuhteluainetta varten. Kun
pesuaine/huuhteluaine on kulunut loppuun, säiliön
tyhjeneminen osoitetaan vastaavasti tunnuksen
ensimmäisen segmentin tai tunnuksen
vasemmalla
alhaalla olevan osan nopealla vilkkumisella.
Säiliöiden ollessa tyhjiä jakson aikana tunnukset
häviävät; sen sijaan jakson lopussa tai tauon aikana
tunnuksen
ensimmäinen segmentti ja tunnuksen
alhaalla vasemmalla oleva osa vilkkuvat nopeasti.
Jos säiliöitä ei täytetä, seuraavat pesujaksot tilassa
"Auto Dose System"suoritetaan ilman pesuaineen ottoa.
Suositellaan lisäämään pesuainetta ja huuhteluainetta
AINOASTAAN koneen ilmoituksen jälkeen.
Älä KOSKAAN lisää kahta eri pesuainetta; puhdista
säiliö aina ennen uuden erilaisen pesuaineen lisäämistä
(katso "Käyttäjän asettama puhdistus").
Automaattinen annostelujärjestelmä
Jos säiliöt on täytetty pesuaineella ja huuhteluaineella,
voit käyttää konetta (katso "Miten suorittaa pesujakso").
Jauhemaisia pesuaineita esipesua varten tai jauhemaisia
lisäaineita voidaan käyttää ainoastaan perinteisessä
tilassa tai tilassa "Auto Dose System" laittaen lisäaineet
suoraan rumpuun mieluiten asianmukaisen "pallo" avulla.
Esiasetettujen parametrien muuttaminen:
Kone ottaa automaattisesti pesuainemäärän, joka
vastaa valittua ohjelmaa, laitettua pyykkimäärää ja
veden kovuutta. Kuitenkin pesuaineen/huuhteluaineen
määrää voidaan muuttaa manuaalisesti.
Painike
: paina lisätäksesi, vähentääksesi tai
sulkeaksesi pois pesuaineen otto.
Painike
: paina lisätäksesi, vähentääksesi tai
sulkeaksesi pois huuhteluaineen otto.
Automaattinen puhdistus:
Pyykinpesukone suorittaa automaattisen
puhdistusjakson huuhtelun aikana, kun pesuainejäämä
on riittämätön seuraavaa pesujaksoa varten.
Käyttäjän asettama puhdistus:
Suorita puhdistusjakso (rumpu tyhjänä), jos haluat
käyttää eri tuotetta kuin aiemmin käyttämäsi tuote tai
jos säiliöt on täytetty virheellisesti (esimerkiksi
huuhteluainetta on kaadettu pesuainelokeroon). Paina 8
sekuntia painiketta
pesuainesäiliön puhdistuksen
kytkemiseksi päälle, painiketta
huuhteluainesäiliölle tai
painiketta
, jotta puhdistetaan molemmat säiliöt.
Voimakkuudeltaan nousevan yksinkertaisen äänimerkin
jälkeen voit kuulla 2 pitkää äänimerkkiä ja kuvakkeiden
pesuainesäiliölle ja
huuhteluainesäiliölle,
molemmille säiliöille kirkastumisen jälkeen käynnistyy
valitun säiliön puhdistus. Puhdistusjakso kestää noin 40',
jos säiliöt ovat jakson alussa tyhjiä, muussa tapauksessa
jakso kestää kauemmin.
! Säiliöiden puhdistusjakson aikana tunnus
täyttyy
jatkuvasti alhaalta ylös ja tunnus
täyttyy toistuvasti
osa kerrallaan.
"Perinteinen" käyttö
Poista pesuainelokerikko ensimmäiseen rajoittimeen
saakka (katso kuvaa), kaada vain yhtä pesua varten
tarvittavat pesuaine ja lisäaineet (esim. valkaisuaine)
suoraan lokerikkoon.
1. esipesun
pesuainekaukalo: käytä
1
ainoastaan jauhemaista
pesuainetta.
3
2. pesun pesuainekaukalo:
2
käytä jauhemaista tai
nestemäistä pesuainetta.
Viime mainitussa
tapauksessa suositellaan
laittamaan pesuaine juuri
ennen pesukoneen
käynnistämistä ja tällöin ei voida käyttää esipesua.
3. ! Älä käytä tätä kaukaloa.
Koneen osoittama pesuaineen/huuhteluaineen taso
näytetään 3 palkin avulla.
3 palkin pienimmät tasot osoittavat vähäisen pesuaine-/
huuhteluainemäärän koneen ehdottomaan tasoon
verrattuna, kun taas 3 palkin suurimmat tasot osoittavat
pesuaineen/huuhteluaineen lisäyksen.
Pesuainetabletit tai asianmukainen "pallo" tulee laittaa
suoraan rummun sisälle. Kyseisessä tapauksessa sulje
pois tila "automaattiannostelujärjestelmä" (paina
painiketta
, kunnes vastaavat palkit häviävät näytöllä).
Älä kaada huuhteluainetta, koska sitä otetaan
automaattisesti kutakin pesua varten tarvittava määrä.
Huuhteluaineen oton poissulkemiseksi paina painiketta
, kunnes pystysuorat palkit häviävät näytöltä.
Villa- ja silkkivaatteiden kanssa suositellaan käyttämään
asianmukaista huuhteluainetta, joka kaadetaan suoraan
pesuainelokerikkoon (kaukalo 2).
Säiliöiden puhdistus:
Kone suorittaa säiliöiden puhdistusjaksot automaattisesti
tai vaihtoehtoisesti käyttäjä voi suorittaa puhdistuksen.
Pesun suorittaminen:
Valitse ohjelma ja yhteensopivat lisätoiminnot tarpeen ja
lastin tyypin mukaan.
23
FI
Miten suorittaa pesujakso
FI
HUOMAA: kun käytät pyykinpesukonetta ensimmäisen
kerran, suorita pesujakso ilman pyykkejä, mutta käytä
pesuainetta ja aseta 90° puuvillaohjelma ilman esipesua.
1. KONEEN KÄYNNISTYS. Paina painiketta . Kaikki
merkkivalot syttyvät 1 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen
merkkivalo jää palamaan kiinteänäja
painikkeen
merkkivalo START/PAUSE puolestaan vilkkuu hitaasti.
2. PYYKKIEN LAITTAMINEN. Avaa luukkuovi. Laita
pyykit koneeseen varoen ylittämästä seuraavalla
sivulla olevan ohjelmataulukon mukaista
täyttömäärää.
3. PESUAINEEN ANNOSTELU. Käytettäessä tilassa
“Auto Dose System” ei ole välttämätöntä annostella
pesuainetta, kone ottaa sen automaattisesti valitun
ohjelman, lastin tyypin ja veden kovuuden mukaan.
Perinteistä tilaa varten katso kohtaa "Perinteinen käyttö".
4. SULJE LUUKKUOVI.
5. OHJELMAN VALINTA. Kierrä OHJELMIEN
NAPPULAA oikealle tai vasemmalle, kunnes valitset
halutun ohjelman; tähän yhdistyvät tietty lämpötila ja
linkousnopeus, joita voidaan muuttaa.
6. PESUJAKSON RÄÄTÄLÖINTI. Käsittele
asianmukaisia ohjauspaneelin painikkeita:
Lämpötilan ja/tai linkousnopeuden
muuttaminen.
Kone näyttää automaattisesti asetetun ohjelman
sallimat enimmäisarvot lämpötilalle ja
linkousnopeudelle tai viimeksi valitut arvot, jos ne
sopivat yhteen valitun ohjelman kanssa. Painettaessa
vähennetään asteittain lämpötilaa,
painiketta
). Painettaessa
kunnes saavutetaan kylmäpesu (
vähennetään asteittain linkousnopeutta
painiketta
).
aina siihen saakka, että se on pois suljettu (
Painettaessa vielä kerran painikkeita asetetaan
uudelleen korkeimmat mahdolliset arvot.
Poikkeus: valittaessa ohjelma PUUVILLA lämpötila
voidaan nostaa aina 90° saakka.
Aseta viivästetty käynnistys.
Paina vastaavaa painiketta, kunnes saavutetaan
haluttu viivästysaika. Asetuksen aikana näytetään
kanssa.
viivästysaika yhdessä vilkkuvan tunnuksen
Viivästetyn käynnistyksen asetuksen jälkeen näytöllä
sekä jakson kesto.
näkyy kiinteänä tunnus
Painettaessa painiketta kerran tulee näkyviin asetettu
viivästysaika. Viivästetyn käynnistyksen poistamiseksi
paina painiketta, kunnes näytölle tulee näkyviin
sammuu.
kirjoitus OFF; tunnus
Kun on painettu painiketta START/PAUSE,
viivästyksen arvoa voidaan muuttaa ainoastaan
vähentäen sitä.
24
Jakson ominaisuuksien muuttaminen.
Paina painikkeita LISÄTOIMINNOT pesun
räätälöimiseksi tarpeittesi mukaiseksi.
• Paina painiketta lisätoiminnon aktivoimiseksi;
vastaava merkkivalo syttyy.
• Paina uudelleen painiketta lisätoiminnon
kytkemiseksi pois päältä; merkkivalo sammuu.
Jos valittu lisätoiminto ei ole yhteensopiva asetetun
ohjelman kanssa, yhteensopimattomuus osoitetaan
merkkivalon vilkkumisella ja äänimerkillä (3 kertaa) ja
lisätoimintoa ei kytketä päälle.
7. OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN. Paina näppäintä
START/PAUSE. Vastaava merkkivalo muuttuu
kiinteäksi ja luukkuovi lukkiutuu (merkkivalo LUUKUN
palaa). Pesun vaiheita vastaavat
LUKITUS
kuvakkeet syttyvät jakson kuluessa osoittamaan
meneillään olevan vaiheen.
Ohjelman vaihtamiseksi silloin, kun jakso on
meneillään, laita pyykinpesukone taukotilaan painaen
painiketta START/PAUSE; valitse sitten haluttu jakso ja
paina uudelleen painiketta START/PAUSE.
Luukun avaamiseksi jakson aikana paina painiketta
START/PAUSE; jos merkkivalo LUUKUN LUKITUS
on sammuksissa, luukku voidaan avata. Paina
uudelleen painiketta START/PAUSE ohjelman
käynnistämiseksi uudelleen siitä kohdasta, johon se
keskeytettiin.
8. OHJELMAN LOPPU. Ohjelman loppu osoitetaan
valaistulla kirjoituksella END. Luukkuovi voidaan avata
välittömästi. Jos merkkivalo START/PAUSE vilkkuu,
paina painiketta jakson loppuun viemiseksi. Avaa
luukku, poista pyykit ja sammuta kone.
Jos halutaan peruuttaa jo käynnistetty jakso, paina
kunnes jakso keskeytetään ja kone
pitkään painiketta
sammuu.
Pussi höyhentuotteille, verhoille ja herkille
pyykeille
Pakkauksen mukana toimitetun erityisen pussin avulla
Aqualtis-pesukone mahdollistaa myös arvokkaimpien ja
herkimpien pyykkien pesun suojaten niitä parhaalla
mahdollisella tavalla. Pussia suositellaan käyttämään aina
pestäessä untuvapeittoja ja -takkeja, joiden
päällysmateriaali on synteettinen.
Ohjelmat ja lisätoiminnot
Ohjelmataulukko
Kuvake Ohjelman kuvaus
FI
EnimmäiPesuaineet ja lisäaineet
EnimmäEnimmsnopeus
Jakson
islämpöäistäyttö
(kierrostakesto
tila (°C)
(kg)
Esipusu Pesuaine Huuhteluaine
/min)
90°
60°
Puuvilla (1): erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
(Max. 90°)
Puuvilla (2): erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40°
1600
l
l
l
9
1600
-
l
l
9
1600
-
l
l
9
Värillinen Puuvilla (3)
40°
1600
-
l
l
9
Paidat
40°
600
-
l
l
2
Farkut
40°
800
-
l
l
4
Baby-Ohjelma: herkkä erittäin likainen kirjopyykki.
40°
800
-
l
l
4
Kestävä synteettiset
60°
800
-
l
l
4
Herkkä synteettiset
40°
800
-
l
l
4
7 Päivää 60°: vuodevaatteet ja pyyhkeet.
60°
1600
-
l
l
9
Untuva: untuvilla tai höyhenillä täytetyt tuotteet.
30°
1200
-
l
l
3,5
Erityisohjelmat
Silkki: silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30°
0
-
l
l
2
Villa: villa-, cashmeretuotteet jne.
Seka 30': Kevyesti likaisten pyykkien raikastamiseen
(ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
Osittaiset ohjelmat
40°
600
-
l
l
2
30°
800
-
l
l
3,5
Huuhtelu
-
1600
-
-
l
9
Linkous
-
1600
-
-
-
9
Tyhjennys
-
0
-
-
-
9
(*) Pesuohjelmien kesto voidaan tarkistaa näytöltä.
Puuvillaohjelmat
Puuvilla esipesun kanssa
(Lisää pesuaine asianmukaiseen kaukaloon).
(*) Huomaa: noin 10 minuutin kuluttua START kone laskee uudelleen kyseisen täyttömäärän mukaisen ohjelman loppuun jäljellä olevan ajan ja se osoitetaan näytöllä.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti aseta ohjelma ja lämpötilaksi 60°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma ja lämpötilaksi 40°C.
Pesun lisävalinnat
Pesuaineen annostelu
Pesuaineen annostelemiseksi (katso kappaletta “Auto
Dose System”).
Pesuainetiiviste
Pesuaineen juoksevuuden muuttamiseksi (katso
kappaletta “Auto Dose System”).
Huuhteluaineen annostelu
Huuhteluaineen annostelemiseksi (katso kappaletta
“Auto Dose System”).
Lisähuuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun
tehokkuutta ja varmistetaan pesuainejäämien paras
mahdollinen poisto. Tämä on tärkeää erityisesti
herkkäihoisille. Suositellaan käyttämään tätä
lisätoimintoa pyykinpesukoneen ollessa täyteen lastattu
tai käytettäessä suuria pesuainemääriä.
Toimintoa ei voida käyttää ohjelmien , , .
25
Pesuaineet ja pyykit
FI
Pesuaine
Pesuaineen valinta ja käytettävä määrä riippuvat
kangastyypistä (puuvilla, villa, silkki .), väristä,
pesulämpötilasta, likaisuusasteesta ja veden kovuudesta.
Tämä pesuaineen ja huuhteluaineen automaattisella
annostelujärjestelmällä varustettu pyykinpesukone auttaa
välttämään tuhlausta ja suojelee ympäristöä sen lisäksi,
että se takaa optimaalisen pesutuloksen.
Suosittelemme, että:
• käytät jauhemaista pesuainetta lastaten kone
"Perinteisellä" tavalla, kun haluat suorittaa esipesun.
• käytät nestemäisiä pesuaineita herkille puuvillapyykeille
sekä kaikille ohjelmille, joissa pesu suoritetaan
alhaisessa lämpötilassa.
• tilassa "Auto Dose System" käytät ainoastaan
nestemäistä pesuainetta ja huuhteluainetta. Älä käytä
supertiivisteitä, geelejä tai vastaavia tuotteita.
• käytät helliä nestemäisiä pesuaineita villalle ja silkille
lastaten ne "Perinteisellä" tavalla.
Älä KOSKAAN sekoita kahta erilaista pesuainetta; suorita
aina säiliöiden puhdistus ennen eri tuotteen lisäämistä.
Pesuaine tulee kaataa ennen pesun aloittamista
asianmukaiseen kaukaloon tai annostelupalloon, joka
laitetaan suoraan rumpuun. Tässä tapauksessa ei voida
valita jaksoa Puuvilla esipesun kanssa.
Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita niiden
liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
kone suorittaa hitaita rummun kiertoja; jakson
päättämiseksi paina näppäintä START/PAUSE.
Silkki: käytä asianmukaista ohjelmaa ”Silkki”
kaikkien silkkisten tuotteiden pesuun. Suositellaan
käyttämään erityistä herkkien tuotteiden pesuun
soveltuvaa pesuainetta.
Verhot: käytä ohjelmaa ”Silkki” . Suositellaan
taittelemaan pyykit ja asettamaan ne toimitettuun pussiin.
Villa: Hotpoint/Ariston on ainoa pyykinpesukone, joka
on saanut arvokkaan Woolmark Company:n Woolmark
Platinum Care (M.0508) tunnuksen, joka vahvistaa
konepesun soveltuvuuden kaikille villavaatteille, myös
niille, joiden tuoteselosteessa on merkintä ”vain
käsinpesuun”
. Ohjelmalla ”Villa” voidaan siis
rauhallisin mielin pestä pesukoneessa kaikki villatuotteet
saaden paras mahdollinen tulos.
Untuva: höyhen- tai untuvatäytteisten tuotteiden kuten
untuvaisten tavallisten tai parisängynpeitteiden (ei yli 3,5
kg painavien), tyynyjen tai takkien pesuun sopii erityinen
ohjelma “Untuva”
. Suositellaan asettamaan
untuvatuotteet rumpuun taittaen niiden reunat sisäänpäin
(katso kuvaa) sekä ettei ylitetä ¾ rummun tilavuudesta.
Pyykin valmistelu
• Avaa pyykit hyvin ennen niiden laittamista koneeseen.
• Jaa pyykit kangastyypin (katso tuoteselosteen
tunnusta) ja värin mukaan ollen varovainen, että
värilliset ja valkoiset pyykit pestään erillään;
• Tyhjennä taskut ja tarkista napit;
• Älä ylitä suositusarvoja, jotka osoitetaan ”Ohjelmataulukko”
ja jotka viittaavat kuivan pyykin painoon.
Paljonko pyykit painavat?
1
1
1
1
1
1
1
lakana
tyynynpäällinen
pöytäliina
saunatakki
pyyhe
farkut
paita
Ohjeita pesuun
400-500
150-500
400-500
900-500
150-500
400-500
150-500
g
g
g
g
g
g
g
Paidat: käytä erityistä ohjelmaa “Paidat”
erityyppisten ja -väristen paitojen pesuun, jolloin takaat
niiden parhaan mahdollisen hoidon.
Farkut: käytä erityistä ohjelmaa “Farkut”
kaikille
farkkukankaasta valmistetuille tuotteille; käännä pyykit
ylösalaisin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta.
Baby-Ohjelma: käytä erityistä ohjelmaa “Baby”
poistaaksesi lastenvaatteille tyypillisen lian helposti sekä
poistaaksesi samalla huolellisesti pesuainejäämät, jotta
vältetään allergiset reaktiot lasten herkällä iholla. Jakso on
suunniteltu vähentämään bakteerien määrää käyttämällä
enemmän vettä ja parantamalla erityisten pesuaineeseen
lisättyjen hygienisoivien aineiden vaikutusta. Pesun lopuksi
26
Kuitupeitteet: käytä synteettisellä täytteellä
varustettujen peitteiden pesuun toimitettua pussia ja
aseta ohjelma “Untuva”
.
Vuodevaatteet ja pyyhkeet: pestäksesi koko kodin
liinavaatteet kerralla käytä ohjelma ”7 Päivää 60°”
,
joka optimoi huuhteluaineen käytön ja mahdollistaa ajan
sekä energian säästämisen. Suositellaan käyttämään
jauhemaista pesuainetta.
Pinttyneet tahrat: käsittele pinttyneet tahrat kiinteällä
saippualla ennen pesua ja itse pesuun suositellaan
käyttämään ohjelmaa Puuvilla esipesun kanssa.
Lastin tasapainotusjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi ja
lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa muutamia
kiertoja hieman tavallista pesua nopeammin. Jos
toistuvista yrityksistä huolimatta lasti ei jakaudu riittävän
tasaisesti, kone suorittaa linkouksen oletettua
hitaammalla nopeudella. Mikäli epätasapaino on liiallinen,
pyykinpesukone suorittaa jakamisen linkouksen sijasta.
Jotta edesautetaan lastin jakautumista ja sen
tasapainottumista oikein, suositellaan sekoittamaan
suuret ja pienet pyykit.
Varotoimet ja neuvot
Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea
huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
• Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset mukaan
lukien), joiden fyysinen, aistitoimintojen tai henkinen
suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole riittävää
kokemusta tai tietoja laitteen käytöstä ellei heitä ohjaa
ja opasta henkilö, joka on vastuussa heidän
turvallisuudesta. Valvo lapsia, jotta he eivät leiki
laitteen kanssa.
• Tämä laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi tai
jalkasi ovat märät tai kosteat.
• Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni itse pistokkeesta.
• Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla erittäin kuumaa.
• Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua väkisin:
vahingonomaisilta avaamisilta suojaava
turvamekanismi voi vahingoittua.
• Vian tapauksessa älä milloinkaan käsittele sisäisiä
mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Luukkuoven avaaminen manuaalisesti
FI
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. Poista pistoke
pistorasiasta.
2. Tarkista, että veden taso
koneen sisällä on alhaisempi
kuin luukun suu;
päinvastaisessa tapauksessa
poista liiallinen vesi
tyhjennysletkun kautta
keräten se ämpäriin kuten
osoitettu kuvassa.
3. Poista pyykinpesukoneen etupuolella oleva
suojapaneeli (katso seuraavaa sivua).
4. Kuvan osoittamaa
kielekettä käyttäen vedä
ulospäin, kunnes vapautat
vetonipukan kiinnittimestä;
vedä nipukkaa alaspäin
kunnes kuulet luukun
vapautumista osoittavan
napsauksen.
• Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan koneen
läheisyyteen.
• Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä
siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin painava.
5. Avaa luukku; mikäli se ei
vielä avaudu, toista
toimenpide.
• Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit
pesukoneeseen.
Hävittäminen
• Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata paikallisia
määräyksiä, siten pakkausmateriaalit voidaan käyttää
uudelleen.
• Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia
jätteitä käsittelevä Euroopan direktiivi 2002/96/CE
määrää, että hävitettäviä kodinkoneita ei tule laittaa
tavallisten kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät
laitteet tulee kerätä erikseen, jotta optimoidaan
materiaalien kierrätys ja estetään mahdolliset vahingot
terveydelle ja ympäristölle. Ruudutettu
roskakoritunnus on liitetty kaikkiin tuotteisiin
muistuttamaan velvollisuudesta lajitella jätteet.
Lisätietoja varten kodinkoneiden hävittämiseen liittyen
niiden haltijat voivat kääntyä asianmukaisen julkisen
palvelun tai jälleenmyyjien puoleen.
6. Asenna suojapaneeli takaisin paikalleen varmistaen
ennen sen työntämistä konetta kohti, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
27
Huolto ja hoito
FI
Veden ja sähkövirran poissulkeminen
• Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista ja
estetään vuotovaara.
Eteisen saavuttamiseksi:
1
• Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
2
Koneen puhdistus
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa kostealla
rievulla ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia
aineita.
Pesuainelokerikon puhdistus
A
D
Lokerikon vetämiseksi ulos avaa se ensimmäiseen
rajoittimeen saakka, vedä sitten vivusta A avaten se
kokonaan, lopuksi paina yhtä vivuista D ja vedä sitä
ulospäin (katso kuvia).
Pese se juoksevan veden alla; tämä puhdistus tulee
suorittaa säännöllisesti. Huolehdi myös mahdollisten
pesuainejäämien poistamisesta pesuainelokerikon
kolosta pesukoneessa.
Lokerikon asettamiseksi takaisin pidä sitä kokonaan
vasemmalla huolehtien siitä, että se keskitetään
liukutuelle ja vältetään sen juuttuminen.
Rummun hoito
• Jätä aina luukku hieman auki, jotta vältetään pahan
hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistus
Pesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin
tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat
pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän
alapuolella.
Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke.
28
1. Poista koneen etupuolella oleva suojapaneeli painaen
keskikohtaa kohden, työnnä sitten alaspäin molemmilta
laidoilta ja vedä se pois (katso kuvaa).
2. Aseta astia aukon alle
ulostulevan veden
keräämiseksi (noin 1,5 l)
(katso kuvaa);
3. Ruuvaa kansi irti kiertäen
sitä vastapäivään (katso
kuvaa);
4. Puhdista sisäpuoli huolellisesti;
5. Ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
6. Asenna suojapaneeli takaisin paikalleen varmistaen
ennen sen työntämistä konetta kohti, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
Veden tuloletkun tarkistaminen
Tarkista tuloletku vähintään kerran vuodessa. Jos siinä
on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee vaihtaa:
pesun aikana kova paine voi aiheuttaa yllättävän
halkeamisen.
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen huoltoliikkeeseen soittamista (katso “Huoltoapu”), tarkista
seuraavan luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Kone ei käynnisty.
• Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty siten, että ei
muodostu kontaktia.
• Kodista puuttuu sähkövirta.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
•
•
•
•
Luukkuovi ei ole kunnolla kiinni.
Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästetty käynnistys.
Koneeseen ei tule vettä.
•
•
•
•
•
•
Veden tuloletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/PAUSE ei ole painettu.
Pesukone imee vettä ja poistaa
veden jatkuvasti.
• Poistoletkua ei ole asennettu 65 – 100 cm:n korkeudelle maasta (katso
”Asennus”).
• Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso ”Asennus”).
• Jos asunto on kerrostalon ylimmissä kerroksissa, voi esiintyä ns.
lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone imee ja poistaa vettä jatkuvasti.
Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva
lappoilmiön estoventtiili.
• Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Kone ei poista vettä tai se ei
linkoa.
• Ohjelmaan ei kuulu veden poisto: joidenkin ohjelmien yhteydessä se tulee
käynnistää manuaalisesti (katso ”Ohjelmat ja lisätoiminnot).
• Veden poistoletku on taittunut (katso ”Asennus”).
• Viemäri on tukkeutunut.
Kone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
•
•
•
•
Koneesta vuotaa vettä.
• Veden tuloletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso “Asennus”).
• Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso ”Huolto ja hoito”).
• Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Kuvakkeet ”Vaihe meneillään”
vilkkuvat nopeasti yhdessä
merkkivalon ON/OFF kanssa.
• Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja
käynnistä se uudelleen. Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita
huoltoliikkeeseen.
Koneeseen muodostuu liikaa
vaahtoa.
Koneen luukku pysyy lukittuna.
Rumpua ei ole vapautettu oikein asennuksen yhteydessä (katso “Asennus”).
Kone ei ole kunnollisesti vaakatasossa (katso Asennus).
Kone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso Asennus).
Lasti on epätasapainossa (katso ”Pesuaineet ja pyykit”).
• Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus
“pesukoneille”, “pesukoneille tai käsinpesuun”, tai vastaava).
• Annostelu on ollut liiallinen.
• Suorita manuaalinen lukituksen poisto (katso ”Varotoimet ja suosituksia”).
29
FI
FI
Häiriöt:
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Koneen pesutulos ei ole
tyydyttävä.
• Säiliöitä ei ole lastattu oikein (huuhteluainetta pesuaineen tilalla tai
päinvastoin).
• On sekoitettu keskenään eri pesuaineita/huuhteluaineita.
Älä KOSKAAN sekoita keskenään kahta eri pesuainetta/huuhteluainetta;
suorita aina säiliöiden puhdistus ennen eri tuotteen lisäämistä.
• "Auto Dose System" on tukkiutunut, koska sitä ei ole käytetty pitkään
aikaan: puhdista säiliöt (katso "Käyttäjän asettama puhdistus").
Mitä tapahtuu, jos säiliöt ovat
täysiä ja kaadan lisää tuotetta?
• Äänimerkit (piip) ja osoittimet (kuvakkeet näytöllä) ilmoittavat, että säiliö
on täynnä. Jos jatketaan pesuaineen/huuhteluaineen lisäämistä,
ylimääräinen määrä vuotaa rumpuun ja se pestään pois seuraavan
jakson yhteydessä.
Mitä tapahtuu, jos käytän
lokerikkoa perinteisessä tilassa ja
säiliöt ovat vielä täysiä?
• Kone tunnistaa automaattisesti, jos siihen on lisätty jauhemaista tai
nestemäistä pesuainetta perinteisellä tavalla eikä se ota mitään säiliöstä.
Huuhteluainetta voidaan käyttää ainoastaan automaattiannostelulla.
Säiliöt sopivat myös jauhemaiselle • Ei, jauhemaista pesuainetta voidaan käyttää ainoastaan perinteisessä
pesuaineelle?
tilassa.
Jauhemaista pesuainetta voidaan
laittaa säiliöihin?
• Ei, laitteessa on seinämä, joka estää jauhemaisen pesuaineen
putoamisen säiliöihin, vaikka lokerikko on auki asennossa "Auto Dose
System" (täysin auki).
Mitä tapahtuu, jos en avaa
lokerikkoa oikein säiliöiden
täyttämiseksi?
• Jos lokerikko ei ole täysin auki, kaadettava pesuaine tai huuhteluaine
putoaa rumpuun ja se pestään pois seuraavan jakson yhteydessä.
Mitä tapahtuu, jos laitan
vahingossa huuhteluainetta
pesuaineen tilalle tai päinvastoin?
• Koneen pesutulos on huono ja säiliöt tulee tyhjentää manuaalisen
puhdistusjakson avulla.
Mitä tapahtuu, jos en odota
• Kone pesee normaalisti, mutta suositellaan täyttämään säiliöt ainoastaan
säiliöiden tyhjenemistä ja sekoitan
koneen antaman merkin jälkeen. Lisäksi ei tule sekoittaa keskenään
eri pesuaineita keskenään?
erilaisia pesuaineita/huuhteluaineita.
Huomaa: Esittelytilasta “Demo Mode” poistumiseksi paina 5 sekuntia samanaikaisesti painikkeita “ON/OFF”
30
ja “START/PAUSE”
.
Huoltoapu
Ennen huoltoliikkeeseen soittamista:
FI
• Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet);
• Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
• Mikäli häiriö ei ole korjaantunut, soita alan huoltoliikkeeseen.
Mikäli asennus on suoritettu virheellisesti tai pesukonetta on käytetty väärin, huoltoliikkeen toimenpiteet ovat
maksullisia.
Älä koskaan käytä muita kuin alan ammattilaisia.
Ilmoita:
• häiriön tyyppi;
• koneen malli (Mod.);
• sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät laitteessa olevasta arvokilvestä.
31
FI
32
Instruktioner vedrørende
installation og brug
VASKEMASKINE
Indholdsfortegnelse
DK
Dansk
DK
Installation, 34-35
Udpakning og planstilling
Tilslutning af vand og elektricitet
Tekniske oplysninger
Beskrivelse af maskinen, 36-37
Betjeningspanel
Auto Dose System, 38-39
Sådan udføres en vaskecyklus, 40
Programmer og tilvalgsfunktioner, 41
Programtabel
Tilvalgsfunktioner
AQUALTIS
AQLF9F 69 U
Vaskemiddel og vasketøj, 42
Vaskemiddel
Klargøring af vasketøjet
Gode råd til vask
System til afbalancering af vasketøjet
Forholdsregler og råd, 43
Generelle sikkerhedsregler
Bortskaffelse
Manuel åbning af døren
Vedligeholdelse, 44
Afbrydelse af vand og elektricitet
Rengøring af maskinen
Rengøring af skuffen til vaskemiddel
Vedligeholdelse af tromlen
Rengøring af pumpen
Eftersyn af slangen til vandforsyning
Fejl og afhjælpning, 45-46
Servicetjeneste, 47
33
Installation
DK
Det er vigtigt at opbevare denne vejledning til senere
opslag. Ved salg, overdragelse eller flytning skal man
sørge for, at brugervejledningen følger med
vaskemaskinen.
Læs venligst vejledningen omhyggeligt: Den indeholder
vigtige oplysninger om installation, brug og sikkerheden.
I posen med denne vejledning findes også
anvisningerne til installation af maskinen.
Udpakning og planstilling
Udpakning
1. Når vaskemaskinen er pakket ud, skal man
kontrollere, at den ikke er blevet beskadiget under
transporten.
Hvis den er beskadiget, må den ikke tilsluttes, og man
skal rette henvendelse til forhandleren.
Hvis gulvet er dækket af et tæppe, skal benene
justeres på en sådan måde, at der under
vaskemaskinen er tilstrækkelig plads til at sikre
ventilation.
Tilslutning af vand og elektricitet
Tilslutning af slangen til vandforsyning
Inden vandslangen sluttes til vandforsyningen, skal man
lade vandet løbe, indtil det er klart.
1. Skru forsyningsslangen
til vaskemaskinen på
vandindtaget øverst til
højre bagpå (se
illustrationen).
2. Fjern de 4 skruer til
beskyttelse under
transporten og det
tilhørende afstandsstykke
anbragt bagpå (se figuren).
3. Luk hullerne med de medfølgende plastikpropper.
4. Gem alle dele. Hvis vaskemaskinen skal
transporteres, skal alle dele genmonteres for at
undgå beskadigelse.
Emballagen må ikke bruges som legetøj af børn.
2. Fastgør
forsyningsslangen ved at
skrue den fast til en
koldtvandshane med det
gevindskårne 3/4
mundstykke (se figuren).
Planstilling
3. Sørg for, at slangen hverken er bøjet eller klemt.
1. Placér vaskemaskinen på et solidt og fladt gulv, og
undgå at støtte den op ad vægge eller møbler.
Vandtrykket fra hanen skal ligge inden for de værdier,
der kan ses på tabellen med tekniske oplysninger (se
modstående side).
2. Vaskemaskinen kan
planstilles ved at løsne eller
stramme benene, så
maskinen står vandret
(den må ikke hælde mere
end 2 grader).
En præcis planstilling giver stabilitet, og man undgår
vibrationer og støj, især under centrifugering.
34
Hvis forsyningsslangen ikke er tilstrækkelig lang, skal
man kontakte en specialforretning eller en autoriseret
tekniker.
Undgå at anvende brugte eller gamle slanger til
vandtilførsel, men brug derimod dem, der følger med
maskinen.
Tilslutning af afløbsslangen
65 - 100 cm
Slut afløbsslangen til et
afløbssystem eller til et
afløb i muren anbragt
mellem 65 og 100 cm fra
gulvet, og undgå at bøje
slangen.
Anvend aldrig forlængerledninger eller flerdobbelte
stikdåser.
DK
Forsyningsledningen må ikke være bøjet eller
sammentrykket.
Forsyningsledningen og stikket må udelukkende
udskiftes af autoriserede teknikere.
Pas på: Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader,
der opstår som følge af manglende overholdelse af disse
regler.
Som alternativ kan man
lade slangen støtte på
kanten af en håndvask
eller et badekar, efter at
den medfølgende skinne
er blevet fastgjort til hanen
(se figuren).
Den frie ende af
afløbsslangen må ikke
dækkes af vand.
Brug af forlængerstykker på slangen frarådes. Såfremt
dette ikke kan undgås, skal forlængerslangen have
samme diameter som den originale slange og må ikke
være længere end 150 cm.
Tilslutning af strøm
Tekniske oplysninger
Model
AQLF9F 69 U
Inden stikket sættes i stikkontakten skal man sørge for
følgende:
Mål
• at stikkontakten er udstyret med jordforbindelse og
overholder kravene i lovgivningen,
bredde 59,5 cm
højde 85 cm
dybde 64,5 cm
Kapacitet
fra 1 til 9 kg
Elektriske
tilslutninger
se typeskiltet med tekniske
egenskaber på maskinen
Tilslutning af
vand
max tryk 1 MPa (10 bar)
min tryk 0,05 MPa (0,5 bar)
tromlens kapacitet 62 liter
Centrifugeringshastighed
max 1.600 omdr./min
Kontrolprogrammer iflg.
EN 60456
standarden
program
; temperatur 60°C;
udført med 9 kg vasketøj.
• at stikkontakten tåler vaskemaskinens maksimale
effekt, der fremgår af tabellen med tekniske
oplysninger (se modstående side),
• at forsyningsspændingen er inden for værdierne, der
fremgår af tabellen med tekniske oplysninger (se
modstående side),
• at stikkontakten passer til maskinens stik. Hvis dette
ikke er tilfældet, skal stikkontakten eller stikket
udskiftes.
Vaskemaskinen må ikke installeres udendørs - dette
gælder også, selvom stedet er overdækket, da det er
meget farligt at udsætte vaskemaskinen for regn,
tordenvejr etc.
Når maskinen er installeret skal det være let at få
adgang til stikkontakten.
Apparatet opfylder kravene i
følgende EU-direktiver:
- 89/336/EØF af 03/05/89
(Elektromagnetisk kompatibilitet)
og senere ændringer
- 2006/95/CE (Lavspænding)
- 2002/96/CE
35
Beskrivelse af maskinen
DK
BETJENINGSPANEL
DØR
DØRHÅNDTAG
SOKKEL
JUSTERBARE BEN
DØR
Åbn altid døren ved hjælp af
håndtaget (se figuren).
SKUFFE TIL VASKEMIDDEL
Skuffen til vaskemiddel
findes inden i maskinen, og
åbnes ved først at åbne
døren.
Se kapitlet "Auto Dose
System" vedrørende brug.
Bemærk: Klæb
klistermærket med
beskrivelser af
programmerne og
tilvalgsmuligheder på skuffen
til vaskemiddel. Klistermærket findes i posen med denne
vejledning.
36
Standby
Denne vaskemaskine stemmer overens med de nye
standarder for el-besparelse og er udstyret med et
selvlukkende system (standby), der slås til efter 30
minutter, hvis vaskemaskinen ikke er i brug. Tryk kort på
tasten ON/OFF , og vent på, at maskinen
genaktiveres.
Display
Betjeningspanel
Knappen
KONCENTRERET
SÆBE
CENTRIFUGERING
Display TEMPERATUR/
SÆBE
ØKO
SKYLLEMIDDEL
Knapper med
kontrollamper for
TILVALGSFUNKTIONER
Knappen
Knap med
kontrollampe
Knappen
CENTRIFUGERING
Knap med kontrollampe
ON/OFF: Tryk kort på
knappen for at tænde eller slukke maskinen. Den
grønne kontrollampe angiver, at maskinen er tændt. For
at slukke for vaskemaskinen under vask skal man holde
knappen nede i længere tid, ca. 3 sek. Trykkes knappen
ned i for kort tid eller ved et uheld, slukker maskinen
ikke. Hvis maskinen slukkes under en igangværende
vask, annulleres vasken.
Vælgerknap til PROGRAMMER: Kan drejes i begge
retninger. For at indstille til det bedst egnede program
henvises til ”Programtabel”.
Under vask bevæges knappen ikke.
Knappen
TEMPERATUR: Tryk på knappen for at
ændre eller fravælge temperaturen. Den valgte værdi
vises på displayet ovenover (se ”Sådan udføres en
vaskecyklus”).
Knappen
CENTRIFUGERING: Tryk på knappen for
at ændre eller fravælge centrifugeringen. Den valgte
værdi vises på displayet ovenover (se ”Sådan udføres en
vaskecyklus”).
Knappen
FORSINKET START: Tryk på knappen for
at indstille en forsinket start af det valgte program.
Forsinkelsen vises på displayet ovenover (se ”Sådan
udføres en vaskecyklus”).
Knapperne
SÆBE og
SKYLLEMIDDEL: se
"Ændring af forudindstillede parametre" i kapitlet "Auto Dose
System".
Knappen
KONCENTRERET SÆBE: se "Fyldning af
doseringsbeholdere" i kapitlet "Auto Dose System".
FORSINKET
START
Ikoner for
VASKESTART/PAUSE FORLØB
Knap med kontrollampe
Knappen
TEMPERATUR
DK
Kontrollampen
Knappen
SÆBE
PROGRAM
ON/OFF
FORSINKET START/SKYLLEMIDDEL/
VARIGHED
Knappen
Vælgerknap til
Knap med kontrollampe
Display
TASTELÅS
Kontrollampen
DØR SPÆRRET
tilvalgsfunktion forbliver tændt (se ”Sådan udføres en
vaskecyklus”).
Ikoner for VASKEFORLØB: Tænder for at angive
vaskeforløbet (Vask
- Skylning
- Centrifugering
- Udpumpning
). Meddelelsen
tænder, når vasken
er færdig.
Knappen med kontrollampe START/PAUSE: Når den
grønne kontrollampe blinker langsomt, skal man trykke
på knappen for at starte vasken. Når vasken er startet,
lyser kontrollampen konstant. For at sætte vasken på
pause skal man trykke på knappen igen. Kontrollampen
blinker orange. Hvis kontrollampen ”Dør spærret”
er
slukket, kan man åbne døren. For at genstarte vasken
fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal man trykke på
knappen igen.
Kontrollampen
DØR SPÆRRET: Angiver, at døren
er blokeret. For at åbne døren skal man sætte vasken
på pause (se “Sådan udføres en vaskecyklus”).
Knap med kontrollampe
TASTELÅS: For at aktivere
eller deaktivere blokeringen af betjeningspanelet skal
man holde knappen nede i ca. 2 sekunder. En tændt
kontrollampe angiver, at betjeningspanelet er blokeret.
På denne måde forhindrer man utilsigtede ændringer af
programmer, især hvis der er børn i huset.
Kontrollampen ØKO: Ikonet
tænder, når man ved at
ændre vaskeparametrene opnår en energibesparelse på
mindst 10 %. Inden maskinen går på “Stand by” tænder
ikonet i få sekunder. Når maskinen er slukket, er
energiudnyttelsen på ca. 80 %.
Knapper med kontrollamper for TILVALGSFUNKTIONER:
Tryk på knappen for at vælge de tilgængelige
tilvalgsfunktioner. Kontrollampen ud for den valgte
37
Auto Dose System
DK
Introduktion
Denne vaskemaskine er
udstyret med to
doseringsbeholdere: en til
flydende vaskemiddel
(koncentreret eller fortyndet)
med en kapacitet på ca. 5,5
liter og en til skyllemiddel
(koncentreret eller fortyndet)
med en kapacitet på ca. 3,5
liter (se figuren).
Kontroller på beholderen til
vaskemiddel/skyllemiddel, om
det er fortyndet eller
koncentreret.
Det automatiske doseringssystem sørger for at dosere
den rette mængde vaskemiddel og skyllemiddel til
mængden af tøj på det rette tidspunkt, så man opnår det
bedste vaskeresultat uden spild af vand og energi. Man
kan ændre mængden af vaskemiddel og skyllemiddel
manuelt ved hjælp af knapperne SÆBE og
SKYLLEMIDDEL (se "Ændring af forudindstillede
parametre"). Hvis man ønsker at bruge vaskemaskinen
på "traditionel" vis og hælde vaskemiddel i skuffen,
registreres dette automatisk af maskinen, så den ikke
bruger vaske- og skyllemiddel fra doseringsbeholderne.
Fyldning af doseringsbeholdere:
Åbn skuffen til vaskemiddel i funktionen "Auto Dose" (se
"Skuffe til vaskemiddel").
Hæld langsomt vaskemiddel (B) og skyllemiddel (C) i, så
doseringsbeholderne fyldes helt op (se figuren).
C
B
For at undgå at beholderne fyldes til over maks. niveau
advarer et lydsignal (bip) med stigende intensitet om
niveauet, indtil beholderen er helt fyldt, hvilket signaleres
ved 3 lange bip.
Man bør sætte vasken i gang straks efter fyldning af
doseringsbeholderne, så skuffen rengøres.
På displayet tænder ikonerne
(for vaskemiddel) og
(for skyllemiddel) gradvist for og viser den nåede
mængde.
Skuffe til vaskemiddel
"Traditionel" vask.
Træk skuffen til vaskemiddel ud, indtil stoppet for at
påfylde vaskemiddel (flydende eller i pulverform),
blegemiddel eller andre tilsætningsmidler (fx.
affarvningsmidler) og vaskemiddel til forvask for vask på
traditionel vis (se "Traditionel vask").
Funktionen "Auto Dose".
For at fylde beholderne til
vaskemiddel og skyllemiddel
skal man trække skuffen
helt ud: Åbn skuffen, indtil
stoppet, og tryk derefter på
tappen (A) og træk skuffen
helt ud til andet stop, så den
når så langt ud, som muligt.
Flyt ikke skuffen under
fyldning.
Når beholderne er fyldt op (se "Fyldning af
doseringsbeholdere"), kan maskinen køre ca. 60
vaskecyklusser (*).
A
Første gang maskinen tages i brug
Tænd for vaskemaskinen på knappen ON/OFF.
Første gang skal man lade maskinen køre uden tøj med
vaskemiddel hældt direkte i skuffen til vaskemiddel (se
funktionen Traditionel vask) og indstille til programmet " "
(Bomuld 90°) uden forvask og uden at fylde
doseringsbeholderne.
(*) med en gennemsnitlig fyldning på 4 kg på programmet Bomuld 40°C og
en vandhårdhed på "mellem" og graden af snavs indstillet på 3.
38
Varigheden af fyldningen afhænger af produktets
koncentration og densitet. Ved brug af meget
tyktflydende produkter tager fyldningen længere tid.
Luk skuffen, når beholderne er helt tømte.
Vælg koncentrationen på det anvendte vaskemiddel
(koncentreret eller fortyndet) ved at trykke på knappen
.
Vaskemaskinen gemmer valget.
Hvis man ikke vælger koncentrationen, indstilles
automatisk til "fortyndet".
Tryk på knappen
for at indstille mængden af
skyllemiddel, som automatisk anvendes af maskinen.
1) Hvis skyllemidlet er koncentreret, anbefales det at
vælge det første niveau (
med 1 streg) og eventuelt
øge med et niveau ( med 2 streger) for en større
mængde.
2) Hvis skyllemidlet er fortyndet, anbefales det at indstille
til niveau 3 ( med 3 streger) og efterfølgende øge/
mindske mængden af skyllemiddel, der skal anvendes.
3) For helt at udelukke brug af skyllemiddel skal man
trykke på knappen
, indtil stregerne forsvinder (se
også "Ændring af forudindstillede parametre").
Signalering for efterfølgende fyldninger:
Når mængden af vaskemiddel/skyllemiddel når ned under
det nødvendige niveau, begynder det første segment af
symbolet
for vaskemiddel at blinke langsomt, eller den
nederste del til venstre af symbolet
for skyllemiddel i
slutningen af vaskecyklussen. Når vaskemidlet/
skyllemidlet er brugt op, signaleres dette ved at
henholdsvis det første segment i symbolet
eller den
nederste del til venstre af symbolet
begynder at blinke
hurtigt.
Hvis doseringsbeholderne tømmes under vaskecyklussen,
forsvinder symbolerne
. Efter endt cyklus og på
pause begynder første segment af symbolet og den
nederste del til venstre af symbolet
derimod at blinke
hurtigt.
Hvis doseringsbeholderne ikke fyldes, udføres de
efterfølgende vask med funktionen Auto Dose uden brug
af vaskemiddel.
Det anbefales, at der KUN fyldes vaskemiddel og
skyllemiddel på, når maskinen giver meddelelse
herom.
Bland ALDRIG to forskellige vaskemidler og rengør altid
beholderen, inden der påfyldes en ny type vaskemiddel
(se "Brugerindstillet rengøring").
Brug af "Auto Dose System"
Når beholderne er blevet fyldt med vaskemiddel og
skyllemiddel, kan man tage maskinen i brug (se "Sådan
udføres en vaskecyklus").
Vaskemiddel til forvask i pulverform samt tilsætningsmidler
i pulverform kan kun bruges i traditionel funktionsmåde
eller med funktionen "Auto Dose System" ved at komme
produkterne direkte i tromlen, helst ved brug af en
"vaskebold".
Ændring af forudindstillede parametre:
Maskinen doserer automatisk mængden af vaskemiddel
alt efter det valgte program, mængden af tøj og vandets
hårdhed. Det er dog muligt at ændre mængden af
vaskemiddel/skyllemiddel.
Knappen
: Tryk på knappen for at øge eller mindske
mængden af vaskemiddel eller udelukke brug af
vaskemiddel.
Knappen
: Tryk på knappen for at øge eller mindske
mængden af vaskemiddel eller udelukke brug af
skyllemiddel.
Det anbefalede niveau af vaskemiddel/skyllemiddel
angives af maskinen med 3 streger.
De laveste niveauer med 3 streger angiver en mindre
mængde vaskemiddel/skyllemiddel end forslået af
maskinen, mens et niveau på over 3 streger angiver en
større mængde vaskemiddel/skyllemiddel.
Rengøring af doseringsbeholdere:
Doseringsbeholderne rengøres automatisk, eller
rengøringen kan indstilles manuelt af brugeren.
DK
Automatisk rengøring:
Vaskemaskinen udfører en automatisk rengøring under
skylning, når mængden af resterende vaskemiddel er
utilstrækkelig til at udføre endnu en vask.
Brugerindstillet rengøring:
Udfør en rengøringscyklus (med tom tromle), hvis der
påfyldes et andet produkt end det, der blev anvendt
tidligere, eller hvis doseringsbeholderne er blevet fyldt
forkert (hvis man har fyldt skyllemiddel i beholderen til
vaskemiddel eller omvendt). Hold knappen
nede i
ca. 8 sekunder for at starte en rengøring af beholderen
til vaskemiddel, og knappen
for rengøring af
beholderen til skyllemiddel eller knappen
for begge
beholdere. Efter et "bip", der stiger i intensitet, efterfulgt
af 2 lange "bip" og visningen af ikonet
for
vaskemiddel,
for skyllemiddel,
for begge
beholdere, starter rengøringscyklussen for den valgte
beholder. Rengøringen varer ca. 40 min., hvis
doseringsbeholderne var tomme. I modsat fald varer
rengøringen lidt længere.
Under rengøringscyklussen fyldes symbolet
kontinuerligt nedefra og op, og symbolet
fyldes
kontinuerligt søjle efter søjle.
"Traditionel" vask
Træk skuffen til vaskemiddel ud indtil første stop (se
figuren) og hæld vaskemiddel og andre tilsætningsmidler
(fx. blegemiddel) direkte i skuffen - til én vask.
1. Skuffe til forvask: Anvend
udelukkende vaskemiddel i
1
pulverform.
2. Skuffe til vask: Anvend et
3
vaskemiddel i pulverform
2
eller i flydende form. I det
sidste tilfælde anbefales det
at hælde det i lige inden
vaskemaskinen startes og
uden brug af forvask.
3. Brug ikke denne beholder.
Vaskemiddel i tabletform eller i "vaskebold" skal
anbringes direkte i tromlen. Under denne form for vask
skal man slå "Auto Dose System" fra (tryk på knappen
, så de lodrette streger på displayet forsvinder).
Hæld ikke skyllemiddel i, da det automatisk påfyldes i
den påkrævede mængde til vasken.
For udelukkelse af brug af skyllemiddel skal man trykke
på knappen
, så de lodrette streger på displayet
forsvinder.
Ved vask af uld- og silketekstiler anbefales det at
anvende et specielt vaskemiddel, som hældes direkte i
skuffen til vaskemiddel (beholder 2).
Udførelse af vask:
Vælg program og tilvalgsfunktioner efter behov og
tekstiltype.
39
Sådan udføres en vaskecyklus
DK
BEMÆRK: Første gang vaskemaskinen tages i brug,
skal man udføre en vask uden vasketøj, men med
vaskemiddel, hvor programmet indstilles til bomuld 90°
uden forvask.
1. SÅDAN TÆNDES MASKINEN. Tryk på knappen
. Alle kontrollamper tænder i 1 sekund, hvorefter
kontrollampen ud for knappen
forbliver tændt, og
kontrollampen START/PAUSE blinker langsomt!
2. FYLDNING AF VASKETØJ. Åbn døren. Læg
vasketøjet i, og vær opmærksom på, at mængden
ikke overstiger den mængde, der er angivet i
programtabellen på næste side.
3. DOSERING AF VASKEMIDDEL. Ved brug med
funktionen "Auto Dose System" er det ikke
nødvendigt at dosere vaskemidlet; maskinen doserer
automatisk mængden ud fra det valgte program - alt
efter mængden af tøj og vandets hårdhed. For
almindelig vask henvises til kapitlet "Almindelig vask".
4. SÅDAN LUKKES DØREN.
5. VALG AF PROGRAM. Drej PROGRAMKNAPPEN
mod højre eller venstre for at vælge det ønskede
program. Der er tilknyttet en temperatur og en
centrifugeringshastighed, som kan ændres.
6. INDSTILLING AF VASKECYKLUS. Brug
knapperne på betjeningspanelet:
Ændring af temperatur og/eller
centrifugering.
Maskinen viser automatisk den maksimale temperatur
og centrifugeringshastighed for det indstillede program
eller den seneste temperatur og
centrifugeringshastighed, hvis de er kompatible med
det valgte program. Ved at trykke på knappen
kan man mindske temperaturen helt ned til vask i
koldt vand (
). Ved at trykke på knappen
kan
man mindske centrifugeringshastigheden helt ned til
helt at fravælge centrifugering (
). Hvis der trykkes
igen på en af knapperne, gendannes indstillingerne for
den maksimale værdi.
Undtagelse: Ved valg af programmet BOMULD kan
temperaturen maks. indstilles til 90°.
Indstilling af forsinket start.
Tryk på den pågældende knap, indtil den ønskede
forsinkelse vises. I løbet af indstillingen vises
forsinkelsen sammen med symbolet
, som blinker.
Efter indstilling af forsinket start viser displayet
konstant symbolet
og vaskens varighed. Tryk på
knappen en gang for at vise den indstillede
forsinkelse.
For at annullere den forsinkede start skal man trykke
på knappen, indtil der på displayet vises meddelelsen
OFF. Symbolet
slukker.
Når man har trykket på knappen START/PAUSE,
kan forsinkelsen kun mindskes.
40
Ændring af vaskecyklussens egenskaber.
Tryk på knapperne for TILVALGSFUNKTIONER for at
indstille vasken efter behov.
• Tryk på knappen for at aktivere tilvalgsfunktionen.
Den pågældende lampe tænder.
• Tryk på knappen igen for at slå tilvalgsfunktionen fra.
Lampen slukker.
Hvis den valgte tilvalgsfunktion ikke kan anvendes til
det indstillede program, blinker lampen, og der
udsendes et lydsignal (3 bip). Tilvalgsfunktionen vil ikke
blive aktiveret.
7. START AF PROGRAM. Tryk på knappen START/
PAUSE. Den pågældende lampe tænder, og døren
blokeres (kontrollampen DØR SPÆRRET
lyser).
Ikonerne, der viser vaskeforløbet, tænder under
vasken og angiver den igangværende fase.
For at ændre programmet under en igangværende
vask skal man sætte vaskemaskinen på pause ved at
trykke på knappen START/PAUSE, vælge den
ønskede vask og igen trykke på knappen START/
PAUSE.
For at åbne døren under en igangværende vask skal
man trykke på knappen START/PAUSE. Hvis
kontrollampen DØR SPÆRRET
er slukket, er det
muligt at åbne døren. Tryk igen på knappen START/
PAUSE for at genstarte programmet fra det punkt,
hvor det blev afbrudt.
8. AFSLUTNING AF PROGRAM. Angives af
meddelelsen END, der tænder. Døren kan åbnes med
det samme. Hvis kontrollampen START/PAUSE
blinker, skal man trykke på knappen for at standse
vasken. Åbn døren, tag vasketøjet ud, og sluk for
maskinen.
Hvis man ønsker at annullere en igangværende cyklus,
skal man holde knappen
trykket nede, indtil
cyklussen afbrydes, og maskinen slukker.
Pose til vattæpper, gardiner og sarte tekstiler
Takket være den særlige pose, der følger med, gør
Aqualtis vaskemaskinen det muligt også at vaske de
mest sarte tekstiler og garanterer den bedst mulige
beskyttelse. Det anbefales altid at bruge posen til vask
af gardiner og dyner med udvendigt betræk i syntetiske
materialer.
Programmer og
tilvalgsfunktioner
Programtabel
Ikon Programbeskrivelse
Bomuldsprogrammer
Bomuld med forvask
(Hæld vaskemiddel i det dertil egnede rum).
Bomuld (2): Meget snavsede hvide og sarte kulørte tekstiler.
90°
60°
(Max. 90°)
40°
Maks.
Maks.
hastighed
mængde Varighed
(omdr./min.) Forvask Vaske- Skylle(kg)
middel middel
1600
l
l
l
9
1600
-
l
l
9
1600
-
l
l
9
Farvet Bomuld (3)
40°
1600
-
l
l
9
Trøjer-Bluser
40°
600
-
l
l
2
Jeans
40°
800
-
l
l
4
Babytøj: Meget snavsede, sarte kulørte tekstiler.
40°
800
-
l
l
4
Resistente syntetisk tekstiler
60°
800
-
l
l
4
Sarte syntetiske tekstiler
40°
800
-
l
l
4
Sengetøj/Bad: Til sengetøj og håndklæder.
60°
1600
-
l
l
9
Sengetøj: Til tekstiler med fyld af gåsedun.
30°
1200
-
l
l
3,5
Specialprogrammer
Silke: Til tekstiler i silke, viskose, lingeri.
30°
0
-
l
l
2
Uld: Til uld, kashmir osv.
Mix 30': Til hurtig opfriskning af let snavset tøj (anbefales ikke til
uld, silke og tekstiler, der er beregnet til håndvask).
Delprogrammer
40°
600
-
l
l
2
30°
800
-
l
l
3,5
Skylning
-
1600
-
-
l
9
Centrifugering
-
1600
-
-
-
9
Udpumpning
-
0
-
-
-
9
(*) Programmernes varighed vises på displayet.
Bomuld (1): Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler.
Maks.
temp.
(°C)
DK
Vaskemiddel og
tilsætningsmidler
Bemærk: Efter ca. 10 minutter fra START beregner og viser maskinen den resterende tid af programmet på baggrund af den udførte del.
Til alle Test Institutes:
1) 1Kontrolprogrammer iht. EN 60456 standarden. Indstil programmet ved en temperatur på 60° C.
2) Langt uldprogram: Indstil programmet ved en temperatur på 40° C.
3) Kort uldprogram: Indstil programmet ved en temperatur på 40° C.
Tilvalgsfunktioner
Dosering af Sæbe
For dosering af vaskemiddel (se kapitlet "Auto Dose
System").
Koncentreret Sæbe
For ændring af vaskemidlets koncentration (se kapitlet
"Auto Dose System").
Dosering af skyllemiddel
For dosering af skyllemiddel (se kapitlet "Auto Dose
System").
Ekstra skylning
Ved valg af denne tilvalgsfunktion øges
skylleeffektiviteten, hvilket sikrer, at alle rester af
vaskemiddel skylles ud. Denne tilvalgsfunktion er især
nyttig til skindtyper, der er særligt sarte over for
vaskemiddel. Det anbefales at bruge denne
tilvalgsfunktion med fyldt maskine eller en øget mængde
vaskemiddel.
Tilvalgsfunktionen kan ikke anvendes på programmerne
,
,
.
41
Vaskemiddel og vasketøj
DK
Vaskemiddel
Typen og mængden af vaskemiddel afhænger af
tekstiltypen (bomuld, uld, silke osv.), farven,
vasketemperaturen, hvor snavset tøjet er og vandets
hårdhed.
Denne vaskemaskine med automatisk dosering af
vaskemiddel og skyllemiddel hjælper med at undgå spild
og beskytter miljøet samtidig med at den garanterer
optimale vaskeresultater. Det tilrådes at:
• anvende vaskemiddel i pulverform, hvis man vælger
forvask og påfylder vaskemidlet på "Traditionel vis".
• bruge flydende vaskemidler til sarte bomuldstekstiler
og til alle programmer, der vasker ved lav temperatur.
• bruge flydende vaske- og skyllemiddel ved brug med
funktionen "Auto Dose System" Påfyld aldrig ekstra
koncentrerede vaskemidler, "Gel" og lignende.
• bruge skånsomme, flydende vaskemidler til uld og
silke, som påfyldes på "Traditionel vis".
Bland ALDRIG to forskellige vaskemidler og rengør altid
beholderen, inden der påfyldes en ny type vaskemiddel.
Vaskemidlet skal fyldes i doseringsskuffen, inden vasken
startes, eller eventuelt i en doseringsbold, der lægges
direkte ind i tromlen. I sidstnævnte tilfælde kan man ikke
vælge Bomuldsprogrammet med forvask.
Benyt aldrig vaskemidler til vask i hånden, idet de
danner for meget skum.
Efter endt vask udfører maskinen langsomme
omdrejninger af tromlen. For at afslutte vasken skal man
trykke på knappen START/PAUSE.
Silke: Brug det passende program “Silke”
til vask af
alle silketekstiler. Det anbefales at bruge et særligt
vaskemiddel til sarte tekstiler.
Gardiner: Brug programmet “Silke” . Det anbefales at
folde dem sammen og lægge dem i den medfølgende pose.
Uld: Hotpoint/Ariston er den eneste vaskemaskine, der
har fået den prestigefyldte anerkendelse Woolmark
Platinum Care (M.0508) fra The Woolmark Company,
som gør det muligt at vaske alle typer uldtekstiler i
maskinen, også dem, der bærer mærket ”vaskes i
hånden”
. Med programmet ”Uld” kan man vaske
alle typer uldtekstiler i maskinen med garanti for en
optimal præstation.
Sengetøj: Ved vask af tekstiler med fyld af gåsedun,
såsom dobbelt- eller enkeltdyner (som ikke vejer mere
end 3,5 kg), puder og vindjakker, skal man bruge det
tilhørende program ”Sengetøj”
. Det anbefales at fylde
dynerne i tromlen og folde hjørnerne indad (se
illustrationen) og ikke at fylde tromlen mere end op.
Klargøring af vasketøjet
• Fold tøjet ud, inden det lægges i maskinen.
• Opdel vasketøjet efter tekstiltype (iht. symbolet på
vaskemærket) og farve, og undgå at blande farvede
tekstiler med hvide.
• Tøm lommer, og kontrollér, at knapperne sidder fast.
• Overskrid aldrig de anførte mængder i ”Programtabel”,
der henviser til vægten på det tørre vasketøj.
Hvor meget vejer vasketøjet?
1 lagen
1 pudebetræk
1 dug
1 morgenkåbe
1 håndklæde
1 par jeans
1 skjorte
400-500 g
150-200 g
400-500 g
900-1.200 g
150-250 g
400-500 g
150-200 g
Gode råd til vask
Trøjer-Bluser: Brug det passende program “TrøjerBluser”
til vask af skjorter af forskellige tekstiltyper og
farver for at beskytte dem bedst muligt.
Jeans: Brug det passende program “Jeans”
til alt tøj i
denim. Vend vrangen udad inden vask, og brug flydende
vaskemiddel.
Babytøj: Brug det passende program “Babytøj”
til
vask af babytekstiler og fjernelse af vaskemiddel for at
undgå allergiske reaktioner på børnenes sarte hud.
Vaskecyklussen er beregnet til at mindske bakterievækst
ved at bruge en større mængde vand og således
optimere effekten fra de særlige sanitære
tilsætningsmidler i vaskemidlet.
42
Vattæpper: Ved vask af vattæpper med syntetisk
betræk skal man bruge den medfølgende pose og
udføre vasken på programmet ”Sengetøj”
.
Håndklæder og sengetøj: Ved vask af alle tekstiler i
hjemmet i én vask skal man bruge programmet
”Sengetøj-Bad”
, som giver en optimal udnyttelse af
skyllemiddel og gør det muligt at spare tid og energi. Det
anbefales kun at bruge vaskemiddel i pulverform.
Genstridige pletter: Man bør behandle genstridige
pletter med sæbe inden vask og bruge programmet
Bomuld med forvask.
System til afbalancering af vasketøjet
Inden centrifugeringen udfører tromlen nogle
omdrejninger ved en hastighed, der er lidt højere end
under vask, for at undgå vibrationer og for at fordele
tøjet ligeligt. Hvis tøjet efter gentagne forsøg stadig ikke
af korrekt afbalanceret, foretager maskinen
centrifugeringen ved en lavere hastighed end normalt.
Hvis uligevægten er for stor, fordeler vaskemaskinen tøjet
frem for at udføre centrifugeringen. For at opnå en bedre
fordeling af tøjet og en korrekt afbalancering, tilrådes det
at blande store og små stykker tøj.
Forholdsregler og råd
Maskinen er udviklet og bygget i overensstemmelse
med de internationale sikkerhedsstandarder. Disse
advarsler gives af hensyn til sikkerheden, og der
henstilles til, at de læses omhyggeligt.
Generelle sikkerhedsregler
• Dette apparat må ikke anvendes af personer
(herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske eller
mentale evner til at bruge det, eller som ikke har
erfaring eller kendskab til brug af apparatet,
medmindre de overvåges eller instrueres af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje med, at
børn ikke bruger apparatet under leg.
For yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af
husholdningsapparater, kan man henvende sig til den
offentlige affaldsservice eller til forhandleren.
Manuel åbning af døren
I tilfælde af at det ikke er muligt at åbne døren på grund
af strømsvigt, eller hvis man ønsker at tage vasketøjet
ud, skal man gøre følgende:
• Dette apparat er udviklet udelukkende til brug i
hjemmet.
• Undgå at røre ved maskinen, hvis man er barfodet
eller har våde hænder eller fødder.
1. Træk stikket ud af
stikkontakten.
2. Kontrollér, at
vandniveauet inden i
maskinen ikke når op over
dørens kant. Er dette
tilfældet, skal man tømme
maskinen for eventuelt
overskydende vand ved
hjælp af en afløbsslange og
lade det løbe ned i en
• Træk aldrig stikket ud fra stikkontakten vha.
ledningen; tag derimod fat i stikket.
spand, som vist i figuren.
• Rør aldrig afløbsvandet, da vandet kan nå meget høje
temperaturer.
3. Fjern tildækningspanelet på forsiden af vaskemaskinen
(se næste side).
• Bryd under ingen omstændigheder døren op:
sikkerhedsmekanismen til beskyttelse mod utilsigtet
åbning kan blive ødelagt.
• I tilfælde af fejlfunktioner må man aldrig skaffe sig
adgang til de interne mekanismer for at forsøge at
reparere dem.
• Sørg altid for, at børn ikke kommer i nærheden af
maskinen mens den er i funktion.
4. Træk tappen udad, som
vist på figuren, indtil
plastikstangen frigøres fra
låsen. Træk den derefter
nedad, indtil der høres et
”klik”, som angiver at døren
er låst op.
• Hvis vaskemaskinen skal flyttes, skal flytningen
udføres af to-tre personer, og der skal udvises stor
forsigtighed. Forsøg aldrig at flytte vaskemaskinen
alene, fordi den er meget tung.
• Kontrollér, at tromlen er tom, inden der lægges tøj i
vaskemaskinen.
5. Åbn døren. Hvis det
stadig ikke er muligt, skal
man gentage ovennævnte
fremgangsmåde.
Bortskaffelse
• Bortskaffelse af emballagematerialet: Overhold den
lokale lovgivning, således at emballagen kan
genbruges.
• Det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektronisk og elektrisk udstyr foreskriver, at
husholdningsapparater ikke må smides ud sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Apparaterne skal
indsamles separat for en optimal udnyttelse af
eventuelle materialer til genbrug og genanvendelse og
for at forhindre helbredsmæssige og miljømæssige
skader. Symbolet med affaldsspanden findes på alle
produkter for at minde om, at apparatet skal
indsamles separat.
6. Genmontér panelet efter først at have sørget for, at
krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes
mod maskinen.
43
DK
Vedligeholdelse
DK
Afbrydelse af vand og elektricitet
• Luk vandhanen efter hver vask. På denne måde
begrænses sliddet på maskinens vandanlæg, og man
fjerner faren for lækage.
Adgang til forkammeret:
1
• Træk stikket ud fra stikkontakten, når maskinen
rengøres og under vedligeholdelse.
Rengøring af maskinen
2
Vaskemaskinens yderside og gummidele kan rengøres
med en klud, der er fugtet med lunkent vand og sæbe.
Anvend aldrig opløsningsmidler eller slibemidler.
Rengøring af skuffen til vaskemiddel
A
D
Skuffen trækkes ud ved at åbne den indtil stoppet,
trykke på tappen A, så den åbnes helt, og herefter
trykke på en af tappene D og trække skuffen helt ud
(se figuren).
Vask skuffen under rindende vand. Denne rengøring skal
udføres med jævne mellemrum. Vær omhyggelig med at
fjerne alle rester af vaskemiddel fra skuffeåbningen på
selve maskinen.
Skuffen sættes i igen ved at trykke den mod venstre
side, idet man sørger for, at glideskinnen er centreret og
ikke blokerer.
Vedligeholdelse af tromlen
• Døren skal altid efterlades på klem, således at der
ikke opstår dårlig lugt.
Rengøring af pumpen
Maskinen er forsynet med en selvrensende pumpe, der
ikke kræver nogen form for vedligeholdelse. Det kan dog
hænde, at små genstande (mønter, knapper) falder ned i
forkammeret til beskyttelse af pumpen. Dette forkammer
er placeret inde i pumpen.
Kontrollér, at vaskecyklussen er afsluttet, og træk
stikket ud.
44
1. Fjern tildækningspanelet på forsiden af vaskemaskinen
ved at trykke det ind mod midten. Skub det derefter
nedad fra begge sider, og tag det ud (se figuren).
2. Anbring en beholder til
opsamling af vandet, der
løber ud (ca. 1,5 lt) (se
figuren).
3. Skru låget af ved at dreje
det venstre om (se
illustrationen):
4. Rengør indersiden omhyggeligt.
5. Skru låget på igen.
6. Genmontér panelet efter først at have sørget for, at
krogene er indsat i åbningerne, inden panelet skubbes
mod maskinen.
Eftersyn af slangen til vandforsyning
Kontrollér forsyningsslangen mindst én gang om året.
Hvis slangen er revnet eller har fordybninger, skal den
udskiftes. Under vask kan de kraftige tryk medføre
pludselige brud.
Fejl og afhjælpning
Det kan hænde, at vaskemaskinen ikke fungerer. Inden der ringes til servicetjenesten (se “Servicetjeneste”), skal man
kontrollere, at det ikke drejer sig om et problem, der nemt kan løses ved hjælp af nedenstående oversigt.
Fejl:
Mulige årsager / Løsning:
Vaskemaskinen tændes ikke.
• Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller er ikke sat helt ind.
• Der er strømsvigt i huset.
Vaskecyklussen starter ikke.
•
•
•
•
Døren er ikke helt lukket.
Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE.
Vandhanen er ikke åben.
Der er indstillet forsinket start.
Maskinen tager ikke vand ind.
•
•
•
•
•
•
Slangen til vandforsyning er ikke tilsluttet vandhanen.
Slangen er bøjet.
Vandhanen er ikke åben.
Der er ingen vandforsyning i huset.
Der er ikke tilstrækkeligt tryk.
Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE.
Maskinen tager vand ind og
tømmer vand ud samtidigt.
• Afløbsslangen er ikke monteret mellem 65 og 100 cm fra gulvet (se
“Installation”).
• Den frie ende af afløbsslangen er dækket af vand (se “Installation”).
• Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævertforstyrrelser, således at maskinen tager vand ind og tømmer vand ud
samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering af specielle
anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel.
• Afløbet i væggen er ikke forsynet med udluftningshul.
Maskinen tømmer ikke vandet ud
eller centrifugerer ikke.
• Programmet medfører ikke udtømning af vandet. På nogle programmer
skal dette gøres manuelt (se “Programmer og tilvalgsfunktioner”).
• Afløbsslangen er bøjet (se “Installation”).
• Afløbsrørforbindelsen er tilstoppet.
Maskinen vibrerer kraftigt under
centrifugeringen.
• Tromlen er ikke blevet frigivet korrekt i forbindelse med installation af
vaskemaskinen (se ”Installation”).
• Maskinen står ikke plant (se “Installation”).
• Maskinen står for tæt op ad møbler og muren (se ”Installation”).
• Tøjet er ikke afbalanceret (se “Vaskemiddel og vasketøj”).
Der kommer vand ud fra
maskinen.
• Slangen til vandforsyning er ikke korrekt strammet (se “Installation”).
• Skuffen til vaskemiddel er tilstoppet (ved rengøring se “Vedligeholdelse”).
• Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt (se ”Installation”).
Ikonerne for ”Vaskeforløb” blinker • Sluk for maskinen, tag stikket ud af stikkontakten, vent i ca. 1 minut og
hurtigt samtidig med
tænd den igen. Hvis fejlen varer ved, skal man kontakte servicetjenesten.
kontrollampen ON/OFF.
Der dannes for meget skum.
• Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå ”til maskinvask”,
”vaskes i hånden eller maskinvask” eller tilsvarende).
• Der er fyldt for meget vaskemiddel i.
Døren til maskinen bliver ved med • Følg fremgangsmåden for manuel åbning (se ”Forholdsregler og råd”).
at være blokeret.
45
DK
DK
Fejl:
Mulige årsager / Løsning:
Vaskemaskinen giver ikke gode
vaskeresultater.
• Doseringsbeholderne er ikke blevet fyldt korrekt (der er byttet om på
vaskemiddel og skyllemiddel).
• Der er blevet blandet to forskellige typer vaskemidler/skyllemidler.
Bland ALDRIG to forskellige vaskemidler/skyllemidler og rengør altid
beholderne, inden der påfyldes en ny type vaskemiddel/skyllemiddel.
• Systemet "Auto Dose System" er tilstoppet, fordi det ikke har været i
brug i en længere periode. Rengør doseringsbeholderne (se
"Brugerindstillet rengøring").
Hvad sker der, hvis
doseringsbeholderne er fyldte og
der påfyldes vaske-/skyllemiddel?
• Lydsignaler (bip) og visuelle signaler (ikoner på displayet) angiver, at
doseringsbeholderen er fyldt. Hvis man herefter påfylder mere
vaskemiddel/skyllemiddel, løber den overskydende mængde ned i
tromlen og vaskes væk under næste vask.
Hvad sker der, hvis man bruger
skuffen til traditionel vask og
doseringsbeholderne er fyldte?
• Maskinen registrerer automatisk, om der er påfyldt vaskemiddel i
pulverform eller flydende form til traditionel vask og gør således ikke
brug af vaskemiddel fra doseringsbeholderen. Skyllemidler kan kun
bruges med den automatiske doseringsfunktion.
Er doseringsbeholderne også
beregnet til vaskemiddel i
pulverform?
• Nej, vaskemiddel i pulverform kan kun bruges til traditionel vask.
Kan man fylde vaskemiddel i
• Nej, der er en væg, der hindrer, at vaskemiddel i pulverform kan trænge
pulverform i doseringsbeholderne?
ind i beholderne, også selv om skuffen er åben i positionen "Auto Dose
System" (helt åben).
Hvad sker der, hvis man ikke
åbner skuffen til fyldning af
doseringsbeholderne korrekt?
• Hvis skuffen ikke er helt åben, løber vaskemiddel eller skyllemiddel ned i
tromlen og vaskes væk under næste vask.
Hvad sker der, hvis der byttes om
på vaskemiddel og skyllemiddel?
• Maskinen vasker ikke optimalt og derfor er det nødvendigt at tømme
doseringsbeholderne ved hjælp af en manuel rengøring.
Hvad sker der, hvis man ikke
venter, indtil doseringsbeholderne
er tomme og blander forskellige
typer vaskemidler?
• Maskinen vasker normalt, men det anbefales kun at fylde
doseringsbeholderne, når maskinen giver besked herom. Undgå at
blande vaskemidler/skyllemidler af forskellig type.
Bemærk: Tryk samtidigt på de to knapper “ON/OFF”
46
og “START/PAUSE”
i 3 sekunder for at gå ud af “Demo Mode”.
Servicetjeneste
Inden der ringes til Servicetjenesten:
DK
• Kontrollér, om du selv kan udbedre fejlen (se ”Fejl og afhjælpning”);
• Start programmet igen for at undersøge, om fejlen er blevet udbedret;
• Hvis ikke, skal du kontakte det autoriserede tekniske servicecenter.
I tilfælde af forkert installation eller forkert brug af vaskemaskinen vil der blive opkrævet et beløb for teknisk service.
Tilkald aldrig uautoriserede teknikere.
Oplys venligst:
• Type af fejl;
• Maskinmodellen (Mod.);
• Serienummer (S/N).
De sidste oplysninger findes på apparatets typeskilt.
47
DK
48
Instruksjoner for
installasjon og bruk
VASKEMASKIN
Innholdsfortegnelse
NO
Installasjon, 50-51
NO
Norsk
Oppakning og nivåregulering
Vann og elektrisk tilkobling
Tekniske data
Beskrivelse av maskinen, 52-53
Betjeningspanel
Auto Dose System, 54-55
Hvordan utfører man en vaskesyklus, 56
Programmer og funksjonsalternativer, 57
Programtabell
Tilvalg
Vaskemidler og tøy, 58
AQUALTIS
AQLF9F 69 U
Vaskemiddel
Forberedelse av tøyet
Vaskeråd
Fordelingssystem for vasken
Forholdsregler og råd, 59
Generell sikkerhet
Kassering
Manuell åpning av vaskeluken
Vedlikehold og ettersyn, 60
Koble fra vann og strøm
Rengjøring av maskinen
Rengjøre vaskemiddelskuffen
Hvordan ta vare på vasketrommelen
Rengjøre pumpen
Kontrollere inntaksslangen
Feil og løsninger, 61-62
Assistanse, 63
49
Installasjon
NO
Det er viktig å ta godt vare på denne håndboken for å
bestandig ha den klar for senere behov. Ved eventuelt
salg, overdragelse eller flytting av maskinen, må man
forsikre seg om at håndboken følger med maskinen.
Lese anvisningene nøye: Disse gir viktig informasjon om
installasjon, bruk og sikkerhet.
I posen bruksanvisningen ligger i vil man i tillegg til
garantien, også finne elementer som er nødvendige ved
installasjon.
Oppakning og nivåregulering
Oppakning
1. Når man har pakket ut vaskemaskinen, må man
kontrollere at den ikke er blitt skadd under transport.
Hvis den er skadet, må den ikke tilkoples, men kontakt
forhandleren.
Dersom maskinen blir plassert på ryer eller teppegulv,
må føttene reguleres slik at den blir åpning til tilstrekkelig
ventilasjon under vaskemaskinen.
Vann og elektrisk tilkobling
Kopling av inntaksslangen
Før man kopler slangen for vanninntak til
vannforsyningen må man la vannet renne helt til er helt
klart.
1. Kople
vanninntaksslangen til
maskinen ved å skru den
fast på den respektive
vannkranen i bakre høyre
hjørne oppe (se figur).
2. Fjern de 4
blokkeringsskruene for
transport, og eventuelle
distanseskiver på bakre del
av maskinen (se figur).
2. Kople inntaksslangen
ved å skru den til en
kaldtvannskran med
gjengetut ¾ gass (se
figuren).
3. Lukk alle åpninger med plasthetter som man finner i
posen.
4. Ta vare på alle deler fordi de er nyttige dersom
vaskemaskinen skal flyttes igjen. De må da monteres
på på nytt for å unngå indre skader.
Barn må ikke leke med emballasjen.
3. Passe på at røret ikke bøyes eller innsnevres.
Nivåjustering
1. Sett vaskemaskinen på et gulv som er vannrett og
solid, uten å støtte den mot vegger eller møbler.
2. Rett opp eventuelle
uregelmessigheter ved å
skru ut eller inn føttene helt
til maskinen er helt
vannrett (den må ikke skrå
mer enn 2 grader).
En ordentlig nivåjustering motvirker vibrasjoner og støy,
spesielt under sentrifugering.
50
Kranens vanntrykk må være innenfor verdiene oppgitt i
tabellen Tekniske data (se omstående side).
Hvis inntaksslangen ikke er lang nok, kontakte en
spesialforretning eller en godkjent tekniker.
Bruk aldri brukte eller gamle slanger til vanninntak, men
kun de som følger med maskinen.
Kopling av utløpsslangen
65 - 100 cm
Unngå bruk av skjøteledninger og forgreningskontakter.
Kople til utløpsslangen til et
veggmontert utløsrør eller
et sluk som må ligge
mellom 65 og 100 cm over
gulvnivået slik at man
unngår at røret bøyes.
Ledningen må ikke bøyes eller komme i klem.
Ledningen må kontrolleres jevnlig og må kun byttes ut
av autorisert fagperson.
Advarsel! Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom disse forskriftene ikke overholdes.
Alternativt kan man legge
utløpsslangen på kanten
av en vask eller et
badekar, og feste den
med hempen som følger
med kranen (se figur).
Den andre enden av
utløpsslangen må ikke
ligge nedi vannet.
Det frarådes å bruke forlengelsesslanger, men dersom
det er helt nødvendig må forlengelsen ha den samme
diameteren som originalslangen, og må ikke være lenger
enn 150 cm.
Elektrisk tilkopling
Før man fører inn støpslet i veggkontakten, må man
forsikre seg om at:
• at stikkontakten er jordet og i samsvar med gjeldende
lover,
• at stikkontakten tåler maksimalt strømuttak for
maskinen, som beskrevet i tabellen over tekniske
data (se på siden),
• at spenningen på strømforsyningen er innenfor de
verdiene angitt i tabellen over tekniske data (se på
siden),
• at stikkontakten passer til maskinens støpsel. I
motsatt fall må stikkontakten eller støpslet byttes ut.
Maskinen må ikke installeres utendørs, selv ikke på
steder som er i ly. Dette fordi det kan være svært farlig å
la vaskemaskinen utsettes for regn eller tordenvær.
Når maskinen er installert, må stikkontakten være lett
tilgjengelig.
Tekniske data
Modell
AQLF9F 69 U
Mål
bredde 59,5 cm
høyde 85 cm
dybde 64,5 cm
Kapasitet
1 til 9 kg
Elektrisk tilkopling
se merkeskiltet med tekniske
egenskaper som er plassert på
maskinen
Vanntilkopling
maksimumstrykk 1 MPa (10 bar)
minimumstrykk 0,05 MPa (0,5 bar)
trommelens kapasitet 62 liter
Sentrifugehastighet
opp til 1600 omdreininger i minuttet
Kontrollprogrammer
i henhold til
EN 60456
standarden
program
; temperatur 60 °C;
utført med 9 kg tøy.
Dette apparatet er i
overensstemmelse med følgende
europeiske direktiver:
- EU-89/336 av den 03.05.89
(Elektromagnetiske kompatibilitet)
og etterfølgende endringer
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Lavspenning)
51
NO
Beskrivelse av maskinen
NO
BETJENINGSPANEL
VASKELUKE
HÅNDTAK PÅ
VASKELUKE
SOKKEL
REGULERBARE
FØTTER
VASKELUKE
For å åpne vaskeluken må
man alltid bruke håndtaket
(se figuren).
VASKEMIDDELSKUFF
Vaskemiddelskuffen finnes
på innsiden av maskinen, og
kommer til syne når du
åpner luken.
For bruk, se kapittelet "Auto
DoseSystem".
Merknad: Sett opp
klistremerket på
vaskemiddelskuffen med
beskrivelsene av
programmene og
funksjonsalternativer. Klistremerket finnes i posen der
også denne håndboken lå.
52
Modus for stand by
Denne vaskemaskinen er, i samsvar med de nye
forskriftene for energibesparelse, utstyrt med et
selvslukkende system (stand by) som trår i kraft etter 30
minutter der maskinen ikke er i bruk. Trykk kort på
tasten ON/OFF
og vent til maskinen settes i gang
igjen.
Betjeningspanel
Tast
Skjerm FORSINKET START/
SYKLUSVARIGHET
VASKEMIDDEL
Tast med varsellampe
ON/OFF
ØKO
TØYMYKNER
Tast
PROGRAMBRYTER
Varsellampe
Tast
KONSENTRERT
VASKEMIDDEL
VASKEMIDDEL
NO
TØYMYKNER/
Skjerm TEMPERATUR/
Taster og
varsellamper
Skjerm
SENTRIFUGE
Tast
TEMPERATUR
Tast
Tast med varsellampe
ON/OFF: trykk kort på
knappen for å slå maskinen av eller på. Den grønne
varsellampen viser at maskinen er slått på. For å slå av
vaskemaskinen mens den vasker må man holde inne
knappen lengre tid, cirka 3 sek.; et kort tilfeldig trykk vil
ikke gjøre det mulig å slå av maskinen. Dersom du slår av
maskinen mens vask er i gang, vil denne vaskesyklusen
slettes.
Bryter PROGRAMMER: kan vris i begge retninger. For å
stille inn det programmet som er best egnet, se
“Programtabell”. Under vask vil bryteren bli stående stille.
Tast
TEMPERATUR: Trykk for å endre eller utelukke
temperaturen; verdien som velges angis av skjermen
ovenfor (se “Hvordan utfører man en vaskesyklus”).
Tast
SENTRIFUGE: Trykk for å endre eller utelukke
sentrifugen; verdien som velges angis av skjermen ovenfor
(se “Hvordan utfører man en vaskesyklus”).
Tast
FORSINKET START: trykk for å stille inn en
forsinkelse på oppstarten av programmet man har valgt;
verdien på forsinkelsen man stiller inn vil bli vist av skjermen
ovenfor (se “Hvordan utfører man en vaskesyklus”).
VASKEMIDDEL og
TØYMYKNER: se
"Endre forhåndsinnstilte parametre" i kapittelet "Auto Dose
System".
Tast
KONSENTRERT VASKEMIDDEL: se "Fylle
tankene" i kapittelet "Auto Dose System".
Taster og varsellamper TILVALG: trykk for å velge blant
de tilgjengelige funksjonsalternativene. Varsellampen som
hører til det valgte alternativet vil forbli tent (se “Hvordan
utfører man en vaskesyklus”).
Tast med varssellampe
START
Ikoner
START/PAUSE
VASKEFASER
Tast med varsellampe
Tast FORSINKET
SENTRIFUGE
Knapper
TILVALG
TASTELÅS
Varsellampe
LÅSING AV LUKE
Ikoner VASKEFASER: vil tennes for å vise fortgangen i
vaskeprogrammet (Vask
- Skylling
- Sentrifuge
Utpumping
). Teksten
vil tennes når syklusen er
fullført.
Tast med varssellampe START/PAUSE: når den grønne
varsellampen blinker langsomt, trykk på tasten for å starte
vasken. Når vaskesyklusen er i gang vil varsellampen
tennes helt. For å ta en pause i vaskeprogrammet
trykker man på nytt på tasten, varsellampen vil blinke
med oransje farge. Dersom varsellampen “Låsing av luke”
er slukket, er det mulig å åpne luken. For å starte opp
vaskeprogrammet igjen fra der det ble stanset, trykk enda
en gang på tasten.
Varsellampe
LÅSING AV LUKE: angir at vaskeluken
er blokkert. For å åpne luken er det nødvendig å sette
syklusen i pause (se “Hvordan utfører man en
vaskesyklus”).
Tast med varsellampe
TASTELÅS: for å koble
låsingen av betjeningspanelet inn eller ut, hold inne
tasten i cirka 2 sekunder. Den tente varsellampen viser
at betjeningspanelet er låst. På denne måten unngår du
at programmene blir endret ved tilfeldige trykk, spesielt
når det er barn i nærheten.
Varsellampen ØKO: ikonet
vil tennes når man ved
endring av vaskeinnstillingene, oppnår en energisparing
på minst 10%; dessuten, før maskinen går i modus for
“Stand by”, vil ikonet tennes i noen få sekunder; med
avslått maskin vil anslått energigjenvinning være på cirka
80%.
53
Auto Dose System
NO
Innledning
Denne vaskemaskinen er
utstyrt med to tanker: Én for
flytende vaskemiddel
(konsentrert eller fortynnet)
med en kapasitet på cirka
5,5 l og den andre for
flytende tøymykner
(konsentrert eller fortynnet)
med en kapasitet på cirka
3,5 l (se figuren).
Kontrollere på flasken til
vaskemiddelet/tøymykneren
om den er konsentrert eller
fortynnet.
Det automatiske doseringssystemet tar opp riktig
mengde vaskemiddel og tøymykner for enhver type
klesvask og på det beste tidspunktet, og sikrer derfor
ypperlige vaskeresultater og uten sløsing. Det er mulig å
endre mengden vaskemiddel og tøymykner for hånd ved
bruk av knappene VASKEMIDDEL og TØYMYKNER (se
"Endre forhåndsinnstilte parametre"). Hvis vaskemaskinen
ønskes brukt på "tradisjonelt" vis, er dette mulig. Legg
vaskemiddelet i skuffen, maskinen vil automatisk lese av
nærvær av såpe og vil derfor ikke bruke tankene.
Fylle tankene:
Åpne vaskemiddelskuffen i modus "Auto Dose" (se
"Vaskemiddelskuff").
Hell i vaskemiddelet (B) og tøymykneren (C) langsomt
slik at tankene fylles fullstendig (se figurene).
C
B
For å ikke overskride maksimal mengde, vil et lydsignal
(bip) med økende styrke melde fra om nådd nivå, til
tanken er fullstendig fylt, som angis av 3 lange bip.
Start klesvaskingen med én gang etter at tankene er fylt
for å sikre at skuffen rengjøres.
På skjermen vil de respektive ikonene
(for
vaskemiddel) og
(for tøymykner) tennes gradvis for å
angi nådd mengde.
Vaskemiddelskuff
"Tradisjonell" modus.
Trekk ut vaskemiddelskuffen til første stopp for å ha i
vaskemiddel (flytende eller i pulver), klor eller andre
tilsetningsstoffer (f. eks. blekemidler) og vaskemiddel for
forvask for tradisjonell bruk (se "Tradisjonell bruk").
Modus "Auto Dose".
For å fylle opp tankene med
vaskemiddel og tøymykner,
trekk vaskemiddelskuffene
fullstendig ut: åpne
vaskemiddelskuffen til første
stopp, trykk deretter på
spaken (A) og trekk den ut til
andre stopp og se til at den
står i anslag. Ikke beveg
skuffen under påfyllingen.
Når tankene så er fylt (se
"Fylle tankene"), vil maskinen ha en autonomi pè opptil 60
vaskesykluser med vaskemiddelet (*).
A
Første bruk
Slå på vaskemaskinen ved å trykke på knappen ON/OFF.
Den første vasken må utføres uten tøy, men med
vaskemiddel helt direkte i vaskemiddelskuffen (se
Tradisjonell modus) og programmet " " stilt inn (Bomull
90°) uten forvask og uten å fylle opp tankene.
(*) med middels last på 4 kg, program Bomull 40°C, "middels"
vannhardhetsgrad og smussnivå stilt inn på 3.
54
Lastetiden er avhengig av om produktet er mer eller
mindre tyktflytende. Med spesielt tyktflytende produkter
vil lastetidene forlenges.
Lukk vaskemiddelskuffen bare når karene er fullstendig
tømt.
Velg tykkflytenhet på produktet som er helt i
(konsentrert eller fortynnet) ved å trykke på den egnede
knappen
.
Maskinen vil lagre valget.
Ved å ikke utføre valget, vil opptaket av vaskemiddelet
stilles inn på "fortynnet".
Bruk knappen
for å stille inn mengden tøymykner
som maskinen automatisk skal ta opp.
1) Hvis tøymykneren er konsentrert, anbefales det å
velge første nivå (
med 1 stang) og øke eventuelt med
bare én posisjon (
med 2 stenger) for å øke opptaket.
2) Hvis tøymykneren er fortynnet, anbefales det å velge
tredje nivå (
med 3 stenger) og øke/minske herfra
mengden tøymykner som skal tas opp.
3) For å utelukke bruk av tøymykner, trykk på knappen
til stengene forsvinner (se også "Endre
forhåndsinnstilte parametre").
Signalisering for påfølgende etterfyllinger:
Når restnivået av vaskemiddel/tøymykner går under
nødvendig mengde, vil det første segmentet til symbolet
for vaskemiddel, eller bladet nede til venstre med symbolet
for tøymykneren, blinke sakte på slutten av syklusen.
Når vaskemiddelet/tøymykneren er oppbrukt, vil det at
vaskemiddelets eller tøymyknerens tank er tom vises
henholdsvis med hurtig blinking av det første segmentet til
symbolet eller til bladet nede til venstre til symbolet .
Under syklusen, med tomme tanker, vil symbolene
forsvinne; ved endt syklus og ved pause derimot vil det
første segmentet til symbolet og bladet nede til venstre til
symbolet
blinke hurtig.
Hvis tankene ikke fylles, vil påfølgende vaskesykluser i
modus Auto Dose utføres uten at vaskemiddelet lastes i.
Det anbefales å laste i vaskemiddelet og tøymykneren
BARE etter at maskinen har gitt beskjed om det.
Bland ALDRI to forskjellige vaskemidler. Rengjøre alltid
tanken før et nytt vaskemiddel helles på (se "Rengjøring
stilt inn av brukeren").
Bruk av "Auto DoseSystem"
Hvis tankene er fylt med vaskemiddel og tøymykner, ta
vaskemaskinen i bruk (se "Hvordan utfører man en
vaskesyklus").
Vaskemiddel for forvask i pulver og tilsetningsmidler i
pulver kan bare brukes på tradisjonelt vis eller i modus
"Auto Dose System" ved at tilsetningsmidlene legges
direkte inn i trommelen, helst ved bruk av "ballen".
Endre forhåndsinnstilte parametre:
Maskinen tar automatisk opp mengden vaskemiddel på
grunnlag av programmet som er valgt, mengden klesvask
som er lagt inn og vannets hardhet. Men det er i alle
tilfeller mulig å endre mengden vaskemiddel/tøymykner.
Knapp
: Trykk for å øke, minske eller utelukke opptak
av vaskemiddelet.
Knapp
: Trykk for å øke, minske eller utelukke opptak
av tøymykneren.
Nivået for vaskemiddel/tøymykner som foreslås av
maskinen angis med 3 stenger.
Nivåer med mindre enn 3 stenger angir mindre
vaskemiddel/tøymykner i forhold til nivået som foreslås av
maskinen, mens nivåer høyere enn 3 angir at mengden
vaskemiddel/tøymykner er større.
Automatisk rengjøring:
Vaskemaskinen utfører en syklus med automatisk
rengjøring under skylling, når mengden av gjenværende
vaskemiddel er utilstrekkelig for nok en vaskesyklus.
Rengjøring stilt inn av brukeren:
Utføre rengjøringssyklusen (med tom trommel) hvis du
ønsker å legge inn et annet produkt enn det som er i
bruk eller hvis tankene er fylt på feil måte (tøymykneren
er fylt i vaskemiddelets tank eller omvendt). 4. Hold
knappen
inne i omtrent 8 sekunder for å sette i
gang rengjøring av vaskemiddelets tank, knappen
for
rengjøring av tanken til tøymykneren eller knappen
for begge tankene. Etter "bipene" med voksende styrke
etterfulgt av 2 lange "bip" og igangsetting av ikonene
for vaskemiddelet,
for tøymykneren,
for begge
tankene, vil rengjøringssyklusen for den valgte
beholderen. Rengjøringssyklusen varer i cirka 40' hvis
tankene er tomme ved start. I motsatt tilfelle vil
syklusens varighet være lengre.
Under rengjøringssyklusen til tankene, vil symbolet
fylles gjentatte ganger nedenfra og oppover, og symbolet
fylles igjen og igjen, blad etter blad.
"Tradisjonell" bruk
Trekk ut vaskemiddelskuffen til første stopp (se figuren),
hell vaskemiddelet og andre tilsetningsstoffer (f. eks.
klor) til kun én vask direkte i skuffen.
1. skuff for forvask: bruk
bare pulvervaskemiddel.
1
2. skuff for vask: Bruk
flytende vaskemiddel eller i
3
pulverform. I sistnevnte
2
tilfelle anbefales det at det
helles i direkte før
vaskemaskinen startes, og
at det ikke brukes forvask.
3. Ikke bruk dette karet.
Vaskemiddel i tabletter eller "ballen" skal legges direkte
inn i trommelen. I dette tilfelle utelukk modusen "Auto
DoseSystem" (trykk på knappen
til de respektive
vertikale stengene forsvinner fra skjermen).
Ikke hell i tøymykner da denne vil tas automatisk opp i
korrekt mengde ved hver vask.
For å utelukke opptak av tøymykner, trykk på knappen
til de vertikale stengene forsvinner fra skjermen.
For plagg i ull og silke anbefaler vi å bruke egnet
vaskemiddel og helle det direkte i skuffen (skuff 2).
Utføre vaskingen:
Velg programmet og valgmulighetene som er forenlige
på grunnlag av behov og typen klesvask.
Rengjøring av tankene:
Det finnes sykluser med automatisk rengjøring av
tankene, eller rengjøringen kan foregå på etterspørsel.
55
NO
Hvordan utfører man en
vaskesyklus
NO
MERKNAD: Før maskinen tas i bruk for første gang,
må du sette i gang en vasksyklus med vaskemiddel,
men uten tøy, og bruke programmet for bomull ved 90°
uten forvask.
1. SLÅ PÅ MASKINEN. Trykk på knappen . Alle
varsellampene vil tennes i 1 sekund, etter dette vil
varsellampen til knappen , varsellampen START/
PAUSE vil blinke langsomt!
2. INNLEGGING AV TØYET. Åpne vaskeluken. Legg
inn tøyet, vær forsiktig så du unngår å fylle opp mer
enn det som er angitt i programtabellen på neste side.
3. MÅL OPP VASKEMIDDEL. For bruk i modus "Auto
DoseSystem" er det ikke nødvendig å dosere
vaskemiddelet, vaskemaskinen vil automatisk ta opp
riktig mengde på grunnlag av valgt program, typen
klesvask og vannets hardhetsgrad. For bruk på
tradisjonell måte, se "Tradisjonell bruk".
4. LUKK VASKELUKEN.
5. PROGRAMVALG. Vri PROGRAMVELGEREN mot
høyre eller venstre, helt til man har valgt ønsket
program, til dette vil det være knyttet en
vasketemperatur og en sentrifugehastighet som kan
endres.
6. BRUKERTILPASNING AV VASKESYKLUSEN.
Trykk på tastene på betjeningspanelet:
Endre temperaturen og/ eller
sentrifugen.
Displayet viser automatisk den maksimale
temperaturen og sentrifugeringshastigheten egnet til
det innstilte programmet, eller de siste valgte verdiene
hvis det passer til programmet som er valgt. Ved å
trykke på knappen
vil vasketemperaturen
reduseres helt til kaldtvannsvask (
). Ved å trykke
på knappen
vil sentrifugehastigheten minkes helt til
sentrifugering utelukkes (
). Et ekstra trykk på
knappene vil føre verdiene tilbake til de opprinnelige
maksimumsverdiene.
Unntak: Dersom man velger programmet BOMULL
kan temperaturen økes inntil 90°.
Hvordan stille inn forsinket start.
Trykk på den respektive knappen helt til ønsket
forsinkelse nås. Under innstillingen vises tiden for
forsinkelse vises sammen med symbolet
som
blinker.
Etter å ha stilt inn forsinket start vil skjermen vise
symbolet
fast sammen med syklusens varighet.
Ved å trykke på knappen én gang vises innlagt tid for
forsinket start.
For å fjerne den forsinkede oppstarten trykker man på
tasten helt til man ser teksten OFF på skjermen, og
symbolet
slukkes.
Når man har trykket på tasten START/PAUSE vil
verdien på forsinkelsen kun kunne reduseres.
56
Endre egenskaper for syklusen.
Trykk på TILVALG-knappene for å spesialtilpasse
vasken etter egne behov.
• Trykk på knappen for å sette funksjonsalternativet i
gang. Den tilhørende varsellampen tennes.
• Trykk enda en gang på tasten for å deaktiver
alternativet, og varsellampen vil slukkes.
Dersom det valgte funksjonsalternativet ikke er
forenlig med det innstilte programmet, vil
uforenligheten angis ved at varsellampen blinker og et
lydsignal høres (3 bip) og funksjonsalternativet vil ikke
settes i gang.
7. START AV PROGRAMMET. Trykk på tasten START/
PAUSE. Den tilhørende varsellampen vil bli tent, og
vaskeluken låses (varsellampen LÅSING AV LUKE
tennes). Ikonene som tilhører de ulike vaskefasene vil
tennes i løpet av syklusen, og vise hvilken vaskefase
som er i gang.
For å endre et program mens en vaskesyklus er i
gang, sett vaskemaskinen i pause ved å trykke på
knappen START/PAUSE; velg deretter vaskesyklus,
og trykk enda en gang på knappen START/PAUSE.
For å åpne luken mens en vaskesyklus er i gang,
trykk på tasten START/ PAUSE, dersom varsellampen
LÅSING AV LUKE
er slukket, kan du nå åpne
luken. Trykk enda en gang på knappen START/
PAUSE, for å starte programmet opp fra der det ble
stanset.
8. PROGRAMSLUTT. Blir angitt ved at teksten END blir
tent. Luken kan nå åpnes med én gang. Dersom
varsellampen START/ PAUSE blinker, trykk på
knappen for å avslutte programmet. Åpne luken, ta ut
tøyet, og slå av maskinen.
Dersom du ønsker å slette en syklus som allerede er i
gang, hold knappen
inne inntil syklusen avbrytes og
maskinens slås av.
Pose for sengetepper, gardiner og finklær
Takket være den spesielle posen som følger med, gjør
vaskemaskinen Aqualtis det mulig for deg å vaske dine
peneste og mest ømtålelige klesplagg og sikre at de
beskyttes maksimalt. Vi anbefaler å bruke posen for
vask av sengetepper og dundyner med ytre trekk i
syntetisk materiale.
Programmer og
funksjonsalternativer
Programtabell
Ikon Programbeskrivelse
Programmer Bomull
Bomull med forvask
(Tilsett vaskemiddel i riktig rom i skuffen).
Bomull (2): delikat hvitt og kulørt tøy som er svært skittent.
90°
60°
(Max. 90°)
40°
1600
l
l
l
9
1600
-
l
l
9
l
9
9
1600
-
l
Kulørt Bomull (3)
40°
1600
-
l
l
Skjorter
40°
600
-
l
l
2
Jeans
40°
800
-
l
l
4
40°
800
-
l
l
4
Syntetisk kraftig
60°
800
-
l
l
4
Syntetisk finvask
40°
800
-
l
l
4
Seng&Bad: for sengetøy og håndklær.
60°
1600
-
l
l
9
Dyne: for klær med gåsedunsfyll.
30°
1200
-
l
l
3,5
Silke: for tøy av silke, viskose, undertøy.
30°
0
-
l
l
2
Ull: for ull, kasjmir, osv.
MIX 30': for en rask oppfrisking av tøy som er lite skittent
(anbefales ikke for ull, silke eller tøy som bør vaskes for hånd).
Enkelt Funksjoner
40°
600
-
l
l
2
30°
800
-
l
l
3,5
Skylling
-
1600
-
-
l
9
Sentrifuge
-
1600
-
-
-
9
Utpumping
-
0
-
-
-
9
Spesialprogrammer
Baby tøy: farget finvask, veldig skitten.
(*) Det er mulig å kontrollere
vaskeprogrammenes varighet på skjermen.
Bomull (1): kraftig hvitt og kulørt tøy som er svært skittent.
Maks.
temp.
(°C)
Vaskemidler og
Maks.
Maks.
ekstramidler
hastighet
Syklusens
last
(omdreininger
varighet
Vaske- Tøym- (kg)
per minutt Forvask middel ykner
(*) Merknad: Etter cirka 10 minutter etter START, vil maskinen, på grunnlag av lasten som er lagt inn, omberegne og vise gjenværende tid til slutten av programmet.
For alle testinstituter:
1) Testvaskesykluse i overensstemmelse med bestemmelse EN 60456: Still inn vaskesyklus , med en temperatur på 60°C.
2) Lang vaskesyklus for bomullstoffer: Still inn vaskesyklus , med en temperatur på 40°C.
3) Kort vaskesyklus for bomullstoffer: Still inn vaskesyklus , med en temperatur på 40°C.
Tilvalg
Dosering av vaskemiddel
For å dosere vaskemiddelet (se kapittelet "Auto
DoseSystem").
Konsentrert Vaskemiddel
For å justere graden av tykkflytenhet på vaskemiddelet
(se kapittelet "Auto DoseSystem").
Dosering av tøymykner
For å dosere mengden av tøymykner (se kapittelet "Auto
DoseSystem").
Ekstra Skylling
Ved å velge dette funksjonsalternativet økes
effektiviteten til skyllingen, og du sikrer at så mye som
mulig av vaskemidlet fjernes fra tøyet. Det er nyttig for
hud som er særlig ømfintlige for vaskemidler. Det
anbefales bruke dette funksjonsalternativet med fullastet
vaskemaskin eller med bruk av store mengder
vaskemiddel .
Dette kan ikke aktiveres sammen med programmene
,
,
.
57
NO
Vaskemidler og tøy
NO
Vaskemiddel
Valget av og mengden av vaskemiddel vil avhenge av
tekstiltypen (bomull, ull, silke ), fargen, vasketemperatur,
skittenhetsgrad, og hvor hardt vannet er.
Denne vaskemaskinen, med selvdoserende system av
vaskemiddel og tøymykner, hjelper til å unngå sløsing og
verner miljøet foruten å sikre best mulig vask. Det
anbefales:
• å bruke vaskeniddel i pulver hvis det forvaskes og
maskinen stilles inn på "Tradisjonell".
• å bruke flytende vaskemiddel til finvask i bomull og alle
programmer ved lav temperatur.
• For bruk i modus "Auto DoseSystem" bruk bare
flytende vaskemiddel og tøymykner. Ikke bruk
høykonsentrerte vaskemidler, "Gel" og lignende.
• å bruke flytende finvaskemiddel til ull og silke, og legge
plaggene inn på "Tradisjonell".
Bland ALDRI to forskjellige vaskemidler; renggjøre alltid
tanken før et nytt vaskemiddel helles i.
Vaskemidlet må helles i riktig rom i vaskemiddelskuffen
før man starter vasken, eller i vaskeball som plasseres
direkte i vasketrommelen. I det siste tilfellet kan man
ikke velge en bomullsvask med forvask..
Unngå å bruke håndvaskemiddel, fordi dette vil
skumme for mye.
langsomme rotasjoner av vasketrommelen; for å avslutte
syklusen, trykk på tasten START/PAUSE.
Silke: Bruk spesialprogrammet "Silke"
til vask av alle
plagg i silke. Det anbefales at man bruker
spesialvaskemiddel til finvask.
Gardiner: Bruk programmet "Silke" . Vi anbefaler at
de brettes og legges inn i posen som følger med.
Ull: Hotpoint/Ariston er den eneste vaskemaskinen som
har fått tildelt den prestisjetunge utnevningen
Woolmark Platinum Care (M.0508) fra Woolmark
Company, noe som sertifiserer at alle ullplagg kan
vaskes i maskinen, til og med de som er merket med
"kun håndvask"
. Ved hjelp av "Ull"-programet kan
man dermed uten bekymring vaske alle typer ullplagg i
maskin, og samtidig vite at resultatet er garantert.
Dyne: For å vaske tøy som er fylt med gåsedun, som
for eksempel "dobbeldyner" eller enkeldyner (må ikke
veie mer enn 3,5 kg), puter, vindjakker må man bruke
spesialprogrammet "Dyne"
. Det anbefales at duntøy
legges inn i vasketrommelen ved å brette inn
ytterkantene (se figur), og å ikke overskride ¾ av
trommelens volum.
Forberedelse av tøyet
• Det anbefales å åpne plaggene godt før de legges inn.
• Separer tøyet etter tekstiltype (vaskesymbol inne i
plagget) og fargen, slik at man skiller kulørt og hvitt tøy.
• Tøm lommene og sjekk knappene;
• Unngå å gå over verdiene angitt i “Programtabell”
med hensyn til vekten på det tørre tøyet
Hvor mye veier tøyet?
1
1
1
1
1
1
1
laken/ dynetrekk
putetrekk
duk
badekåpe
håndkle
par olabukser
skjorte
400-500 g.
150-200 g.
400-500 g.
900-1200 g.
150-250 g.
400-500 g.
150-200 g.
Vaskeråd
Skjorter: Bruk spesialprogrammet "Skjorter"
for å
vaske skjorter av ulike tekstiler og farge for å sikre
maksimal ivaretakelse av dem.
Jeans: Bruk det egnede programmet "Jeans"
for alle
plagg i "Denim"; vreng plaggene før vask og bruk
flytende vaskemiddel.
Baby tøy: Bruk spesialprogrammet "Baby tøy"
for å
fjerne smusset typisk for barneklær og for å fjerne
vaskemiddelet fra tøyet for å unngå allergiske reaksjoner
på barnets ømfintlige hud. Denne syklusen er prosjektert
for å redusere bakteriefloraen ved å bruke en større
mengde vann og ved å forsterke effekten av spesifikke
steriliserende tilsetningsmidler som føyes til vaskemiddelet.
Ved vaskesyklusens slutt vil vaskemaskinen utføre noen
58
Sengetepper/ syntetdyner: For å vaske sengetepper
med syntetisk trekk, bruk posen som følger med og still
inn programmet "Dyne"
.
Sengetøy og håndklær: For å vaske alt sengetøy/ hvitt tøy
i samme vaskesyklus bruk "Seng&Bad"
som gir optimal
bruk av tøymykner og gjør det mulig å spare tid og energi. Det
anbefales at man bruker vaskemiddel i pulverform.
Vanskelige flekker: Det er en god regel å
forhåndsbehandle vanskelige flekker med såpe, og å
bruk bomullsprogrammet med forvask.
Fordelingssystem for vasken
For å unngå overdreven vibrasjon før hver sentrifugering,
vil maskinen distribuere lasten på en ensartet måte.
Dette oppnås ved hjelp av kontinuering rotasjon av
kurven ved en hastighet som er høyere enn den som
oppnås under vask. Dersom maskinen etter flere forsøk
ikke klarer å balansere lasten, vil maskinen utføre
sentrifugeringen ved en lavere hastighet enn den som er
innstilt. Dersom ubalansen er for stor, vil maskinen utføre
lastfordelingsrotasjon i stedet for sentrifuge. For å gi en
bedre fordeling av lasten anbefales det at man blander
små og store plagg.
Forholdsregler og råd
Apparatet er blitt utformet og utviklet i
overensstemmelse med internasjonale sikkerhetsnormer.
Disse advarslene gis av sikkerhetsmessige årsaker og
må leses nøye.
Generell sikkerhet
• Apparatet skal ikke bruke av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske eller mentale evner eller
reduserte sanser, eller med utilstrekkelig erfaring og
kjennskap til det, hvis de ikke da overvåkes eller læres
opp i bruken av apparatet av en som er ansvarlig for
deres sikkerhet. Barn må holdes under oppsyn for å
kontrollere at de ikke leker med apparatet.
• Dette apparatet er utviklet kun for privat bruk i
hjemmet.
• Ikke ta på maskinen med bare ben, eller med våte
eller fuktige hender eller ben.
• Ikke trekk i ledningen for å trekke støpselet ut av
stikkontakten, men ta godt tak i støpselet.
• Unngå å berøre utløpsvannet fordi dette kan ha svært
høy temperatur.
• Man må aldri tvinge vaskeluken åpen med makt: Det
kan skade sikkerhetsmekanismen som beskytter mot
tilfeldige åpninger.
• Ved feil må du ikke røre de innvendige mekanismene
for å prøve og reparere.
Manuell åpning av vaskeluken
NO
Derom det ikke skulle være mulig å åpne vaskeluken på
grunn av strømstans, og man vil henge opp tøyet, kan
man gå fram på følgende måte:
1. Trekk ut kontakten.
2. Kontroller at vannivået
inne i maskinen er lavere
enn laveste punkt på
vaskeluken; i motsatt fall
fjerner man det ekstra
vannet ved hjelp av
tømmeslangen, og samler
opp vannet i en bøtte som
vist i figur.
3. Fjern dekselpanelet på forsiden av vaskemaskinen(se
følgende side).
4. Ved hjelp av den
utstikkende delen vist i
figuren trekker man utover
helt til man frigjør
trekknøkelen i plast fra
blokkeringen, trekk den
deretter nedover, helt til man
hører et klikk som viser at
luken er frigjort.
• Kontrollere alltid at barn ikke oppholder seg i
nærheten av maskinen i bruk.
• Dersom maskinen må flyttes, bør to eller tre personer
samarbeide og utvise stor aktsomhet. Dette må aldri
gjøres alene fordi maskinen er svært tung.
• Før tøyet legges inn må du kontrollere at
vasketrommelen er tom.
5. Åpne luken, og dersom
dette enda ikke er mulig må
man gjenta operasjonen.
Kassering
• Kassering av emballasjematerialet: Hold deg til lokale
forskrifter, slik at emballasjen kan brukes om igjen.
• Det europeiske direktivet 2002/96/EC om elektriske
og elektroniske apparater, foreskriver at hvitevarer
ikke må avsettes sammen med vanlig
husholdningsavfall. Kasserte apparater på samles inn
adskilt for å øke gjenbruk og gjenvinning av
materialene som de er laget av, og for å hindre mulige
skader for helse og miljø. Symbolet med avfallsdunk
med kryss over er satt på alle produkter for å minne
om kravet om separat innsamling.
For ytterligere opplysninger om korrekt
avfallsbehandling av hvitevarer kan man henvende
seg til det lokale renholdsverket eller til forhandlerene.
6. Monter tilbake panelet etter først å forsikre seg om at
hektene er festet i riktige hemper, før man trykker det
fast på maskinen.
59
Vedlikehold og ettersyn
NO
Koble fra vann og strøm
For å få adgang til forkammeret:
• Lukk igjen vannkranen etter hver vask. På denne
måten begrenses slitasjen på maskinens hydrauliske
system, og faren for lekkasjer fjernes.
1
• Trekke ut kontakten under rengjøring av maskinen,
og under utføring av vedlikeholdsarbeid.
2
Rengjøring av maskinen
Yttersiden og gummipakningene kan gjøres rene med en
klut vris opp i lunket vann og såpe. Ikke bruke løsemidler
eller slipemidler.
Rengjøre vaskemiddelskuffen
A
D
Or å trekke ut skuffen, åpne den til første stopp, trykk
deretter på spaken A for å åpne den fullstendig, trykk til
slutt på en av spakene D og trekk den utover
(se figurene).
Vask den under rennende vann. Dette må gjøres ofte.
Pass på å fjerne eventuelle rester av vaskemiddel fra
vaskemaskinens såpeskuff.
For å montere den på nytt igjen, hold den helt til venstre,
pass på at glideskinnen settes rett på og unngå at
skuffen henger seg opp.
Hvordan ta vare på vasketrommelen
• La alltid vaskeluken stå litt åpen for å unngå at det
oppstår vond lukt.
Rengjøre pumpen
Maskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe som
ikke har behov for vedlikehold. Det kan allikevel hende at
små gjenstander (mynter, knapper) faller ned i
forkammeret som beskytter pumpen og som er plassert
nederst på pumpen.
Pass på at vaskesyklusen er ferdig og trekk ut støpslet.
60
1. Fjern dekselpanelet på forsiden av vaskemaskinen
ved å trykke mot midten, og skyv deretter nedover fra
begge sidene og trekk panelet ut (se figuren).
2. plasser et kar ved sidn av
som kan samle opp vannet
som kommer et ut (circa 1,5
l) (se figur).
3. Skru løst lokket ved å vri
det mot urviseren (se
figuren).
4. Rengjøre innsiden nøye.
5. Skru lokket på plass igjen.
6. Monter tilbake panelet etter først å forsikre seg om at
hektene er festet i riktige hemper, før man trykker det
fast på maskinen.
Kontrollere inntaksslangen
Kontrollere inntaksslangen minst en gang i året. Dersom
den har sprukket eller revnet må den byttes ut: høyt
trykk under vask kan føre til at den plutselig sprekker.
Feil og løsninger
Det kan hende maskinen ikke fungerer. Før man ringer og ber om teknisk assistanse (se “Assistanse”), bør man
kontrollere at det ikke dreier seg om et problem som lett kan løses ved hjelp av følgende oversikt.
NO
Feil:
Mulige årsaker/løsning:
Vaskemaskinen slås ikke på.
• Støpslet er ikke satt inn i stikkontakten, eller ikke langt nok inn til å skape
kontakt.
• Det er ikke strøm i hjemmet.
Vaskesyklusen starter ikke.
•
•
•
•
Luken er ikke ordentlig lukket.
Du har ikke trykket på tasten START/PAUSE.
Vannkranen er ikke åpnet.
En forsinkelse på start-tidspunktet er stilt inn.
Maskinen tar ikke inn vann.
•
•
•
•
•
•
Inntaksslangen er ikke koplet til kranen.
Slangen er bøyd.
Vannkranen er ikke åpnet.
Det mangler vann i hjemmet.
Det er ikke tilstrekkelig trykk.
Du har ikke trykket på tasten START/PAUSE.
Vaskemaskinen tar inn vann og
tømmer kontinuerlig.
• Utløpsslangen er ikke plassert mellom 65 og 100 cm fra gulvet (se
“Installasjon”).
• Enden av tømmeslangen er nedsenket i vann (se “Installasjon”).
• Dersom man befinner seg i en av de øverste etasjene i en blokk kan det
hende det oppstår hevert-effekter slik at maskinen tar inn vann og tømmer
kontinuerlig For å fjerne problemet kan bestemte ventiler mot vannlås fås
kjøpt i handelen.
• Veggutløpet har ikke lufttømming.
Maskinen tømmer ikke, eller
sentrifugerer ikke.
• Tømmingen er ikke en del av programmet: På enkelte programmer må
tømming startes manuelt (se “Programmer og alternativer”).
• Utløpsslangen er bøyd (se “Installasjon”).
• Avløpsledningen er tett.
Vaskemaskinen vibrerer mye
under sentrifugeringen.
•
•
•
•
Det lekker vann fra maskinen.
• Inntaksslangen for vann er ikke riktig skrudd fast (se “Installasjon”).
• Vaskemiddelskuffen er tilstoppet (for rengjøring se “Ettersyn og vedlikehold”).
• Utløpsslangen er ikke godt festet (se “Installasjon”).
Ikonene knyttet til “Vaskefase
som er i gang” blinker fort
samtidig med varsellampen ON/
OFF.
• Slå av maskinen og trekke ut støpselet, vente i cirka 1 minutt, og slå på
maskinen igjen. Dersom problemet vedvarer, ring teknisk assistanse.
Det dannes for mye skum.
• Vaskemiddelet passer ikke for vaskemaskinen (det må ha skriften “for
vaskemaskin”, “for håndvask og i vaskemaskin”, eller lignende).
• For mye vaskemiddel.
Vaskeluken forblir låst.
• Utfør prosedyren med manuelle fjerning av blokkering (se “Forholdregler og råd”).
Trommelen har ikke blitt riktig utløst under installasjonen (se “Installasjon”).
Vaskemaskinen er ikke helt i vater (se “Installasjon”).
Vaskemaskinen er fastklemt mellom møbler og vegger (se “Installasjon”).
Lasten er skjevt fordelt (se “Vaskemidler og tøy”).
61
NO
Feil:
Mulige årsaker/løsning:
Maskinen vasker ikke bra.
• Tankene er ikke lastet korrekt (tøymykner istedenfor vaskemiddel eller
motsatt).
• To forskjellige typer vaskemiddel/tøymyknere er blitt blandet.
Bland ALDRI to forskjellige vaskemidler/tøymyknere. Rengjøre alltid
tanken før et nytt vaskemiddel helles på.
• Systemet "Auto DoseSystem" er tett fordi det ikke har blitt brukt på
lenge: Utføre en rengjøring av tankene (se "Rengjøring stilt inn av
brukeren").
Hva skjer hvis tankene er fulle og
jeg fyller dem opp?
• Lydsignaler (Bip) og synlige signaler (ikoner på skjermen) angir at tanken
er full. Hvis du fortsetter å helle på vaskemiddel/tøymykner, vil den
overskridende mengden gå inn i trommelen og vaskes bort ved neste
syklus.
Hva skjer hvis jeg bruker skuffen
på tradisjonelt vis mens tankene
fortsatt er fulle?
• Maskinen vil automatisk gjenkjenne om det er fylt på vaskemiddel i
pulver eller flytende vaskemiddel på tradisjonell måte og vil ikke ta ut
noe fra tanken. Tøymykneren kan bare brukes i modus Auto dose.
Kan tankene også brukes til
vaskemiddel i pulver?
• Nei, pulvervaskemiddel kan brukes bare på tradisjonell måte.
Kan jeg ha vaskemiddel i pulver på • Nei, det finnes en vegg som unngår at vaskemiddelet i pulver kan falle
ned i tankene, selv også om skuffen er åpen i stilling for "Auto
tankene?
DoseSystem" (fullstendig åpen).
Hva skjer hvis jeg ikke åpner
skuffen riktig for påfylling av
tankene?
• Hvis skuffen ikke er fullstendig åpen, vil vaskemiddelet eller
tøymykneren som er lastet inn falle ned i trommelen og vaskes bort ved
neste syklus.
Hva skjer hvis jeg bytter om på
vaskemiddel og tøymykner?
• Maskinen vil vaske dårlig og det vil være nødvendig å tømme tankene
og bruke den manuelle rengjøringssyklusen.
Hva skjer hvis jeg ikke venter på
at tankene tømmes og blander
forskjellige typer vaskemiddel?
• Maskinen vil vaske normalt, men det anbefales å fylle på tankene bare
etter at signalet kommer fra maskinen og ikke å blande forskjellige
vaskemidler/tøymyknere.
Merknad: for å gå ut av “Demo Mode” trykk samtidig i 3 sekunder på de to knappene “ON/OFF”
62
og “START/ PAUSE”
.
Assistanse
Før du kontakter Teknisk assistanse:
NO
• Kontrollere om du kan rette opp feilen på egen hånd (se “Feil og løsninger”);
• Start programmet igjen for å kontrollere om feilen har blitt løst;
• I motsatt fall ta kontakt med godkjent Teknisk Assistanse.
Dersom installasjonen er feil utført, eller maskinen er blitt brukt feil, vil du måtte betale for reparasjonen.
Bruk aldri fagfolk uten autorisasjon.
Oppgi:
• Typen feil;
• maskinmodell (Mod.);
• Serienummer (S/N).
Denne informasjonen finner man på merkeskiltet som er plassert på selve apparatet.
63
195078705.03
09/2009 - Xerox Fabriano
NO
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising