Whirlpool | ACM 865/BA | Instruction for Use | Whirlpool ACM 865/BA Användarguide

Whirlpool ACM 865/BA Användarguide
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Instruções de utilização
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по пользованию
прибором
Bruksanvisning
Інструкції з експлуатації
210 mm
145 mm
210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
240 mm
145 mm
210 mm
240 mm
145 mm
210 mm
180 mm
145 mm
210 mm
180 mm
260 mm
145 mm
210 mm
280/180 mm
145 mm
ITALIANO
Installazione
Pagina
8
Istruzioni per l’uso
Pagina
10
NEDERLANDS
Installatie
Pagina
16
Gebruiksaanwijzing
Pagina
18
NORSK
Installasjon
Side
24
Bruksanvisning
Side
26
POLSKI
Instalacja
Strona
33
Instrukcja obsługi
Strona
34
PORTUGUÊS
Instalação
Página
41
Instruções de utilização
Página
43
ROMÂNĂ
Instalarea
Pagina
49
Instrucţiuni de utilizare
Pagina
51
РУССКИЙ
Установка
Страница
58
Инструкции по пользованию прибором
Страница
59
SVENSKA
Installation
Sidan
66
Bruksanvisning
Sidan
68
УКРАЇНСЬКА
Установлення
Сторінка
75
Інструкції з експлуатації
Сторінка
76
A
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
0
490 +2 mm
510 mm
mm
54 mm
Min. 50 mm
580 mm
0
30
553 mm
R = 11,5 mm
583 +2 mm
+1
0
483 mm
0
490+2 mm
0
560+2 mm
0
513 +2 mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
750
0
+2
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
+1
0
30 mm
54 mm
770 mm
483 mm
742 mm
0
R = 11,5 mm
773 +2 mm
Min. 50 mm
0
0
513 +2 mm
0
750+2
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
Min. 5 mm
4
6 mm
1
2
3
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 5 cm
4
5
6
X4
5
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs dessa och
följt alltid råden.
Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten.
Alla säkerhetsmeddelanden har farosymbolen och följande ord i sin absoluta närhet:
FARA
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.
VARNING
Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra skador.
Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken eventuell risk du utsätts för, och visar hur du kan reducera risken för
skada eller elchock som kan ske då apparaten inte används korrekt. Följ noggrant följande instruktioner:
• Använd skyddshandskar vid uppackning och installation.
• Apparaten skall alltid vara skild från elnätet innan arbete med installation utförs på apparaten.
• Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med
lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte eller byt ut delar på apparaten om detta inte direkt rekommenderas
i instruktionsboken.
• Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten till jord.
• Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparat som är inbyggd i köksskåp skall kunna anslutas till ett eluttag.
• För att installationen skall uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att du använder en enpolig strömbrytare med
minst 3 mm kontaktavstånd.
• Använd inte adaptrar eller förlängningssladdar.
• Dra inte i apparatens elsladd.
• När installationen är klar skall det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
• Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att använda
apparaten för andra ändamål (t ex värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig eller felaktig
användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
• Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Det är viktigt att ingen vidrör värmeelementen.
Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten.
• Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet
och kunskap, kan använda apparaten under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Låt inte barn leka med apparaten.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan uppsikt.
• Under och efter användning av apparaten, skall du inte röra vid värmeelementen. Undvik kontakt med trasor eller
andra brännbara material tills alla apparatens komponenter har svalnat.
• Lägg aldrig lättantändligt material inne i apparaten eller i närheten av apparaten.
• Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld. Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett och olja.
• Det är obligatoriskt att montera en skiljepanel (medföljer ej) i utrymmet under apparaten.
• Om ytan är spräckt, stäng av apparaten för att undvika eventuell elchock (endast för modeller med glasyta).
• Apparaten får inte startas med hjälp av en extern timer eller med hjälp av ett externt fjärrstyrningssystem.
• Tillagning utan uppsyn med fett och olja kan vara farlig och kan resultera i brand. Försök ALDRIG att släcka sådan
brand med vatten, utan stäng av apparaten och täck över eldslågan med ett lock eller en brandfilt.
Brandfara: förvara inte saker på tillagningsytan.
• Använd inte ångtvättar.
• Metallobjekt som knivar, gafflar, skedar och kastrullock skall inte placeras på spishällens yta, eftersom de kan bli
heta.
• Efter användning, stäng av spishällen med hjälp av knappen och lite inte blint på kastrullavkännaren (endast för
induktionsmodeller).
SV 64
MILJÖSKYDDSRÅD
Kassering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen ( ). Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar
och sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.
Kassering av apparaten
• Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
• Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna apparat bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
• Symbolen på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan skall lämnas in
på miljöstation för återvinning av elektroniska apparater.
Energibesparing
För att få bästa resultat, rekommenderar vi följande:
• Använd kastruller och stekpannor vars botten har samma diameter som kokzonen.
• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Ha alltid lock på kokkärlen när du lagar mat om det är möjligt.
• Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.
• Se till att kastrullen är i mitten av den kokzon som är ritad på glaskeramikhällen.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
•
Denna apparat är designad, tillverkad och såld enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG med ändringar) och
skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VIKTIGT: Om kastrullen inte är av rätt storlek kommer kokzonen inte att slås på. Använd endast kastruller som bär symbolen
”INDUCTION SYSTEM” (Se bild). Innan du slår på plattan skall du placera kastrullen på den önskade kokzonen.
Även om passande kastruller används, kan kokzonerna inte användas vid temperaturer under 10 °C.
GAMLA KASTRULLER
OK
NO
Du kan kontrollera om kokkärlet går att använda på induktionshällen med en magnet: Om kokkärlets undersida
inte är magnetisk kan det inte användas.
• Se till att botten på kastrullen inte är rispig, eftersom det kan repa spishällens yta. Kontrollera dina
köksredskap.
• Placera aldrig varma kastruller eller stekpannor på kontrollpanelens yta. Den kan skadas.
REKOMMENDERAD DIAMETER PÅ KASTRULLENS BOTTEN
XL
Ø
28 cm
17 cm min.
L
Ø
21 cm
15 cm min.
Ø
Ø
28 cm max.
M
Ø
18 cm
12 cm min.
21 cm max.
S
Ø
14,5 cm
10 cm min.
REKOMMENDERAD PLACERING AV KOKKÄRL
Placera kokkärlen på följande sätt för bästa resultat om du använder två kokkärl samtidigt:
SV 65
Ø
Ø
18 cm max.
14,5 cm max.
EFFEKTTABELL
Effektnivå
Boost
Maxeffekt
Typ av tillagning
Använd nivå
(indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina tillagningsvanor)
Värma upp snabbt
Perfekt för att snabbt få maträtten till kokpunkten, speciellt för vatten eller för att snabbvärma
kokvätskor.
Fritera - koka
9-7
Hög effekt
7-5
Medeleffekt
4-3
Låg effekt
2-1
OFF
Nolleffekt
Perfekt för att bryna, starta en tillagning, fritera djupfrysta livsmedel, snabbkoka.
Bryna - fräsa - koka griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter kokande, tillaga och griljera (för kortare period, 5-10 minuter).
Bryna - koka - ånga fräsa - griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter småkokande, tillaga och griljera (för medellång period,
10-20 minuter), förvärmning.
Koka - ånga - bryna griljera
Perfekt för att ånga, hålla rätter småkokande, tillaga och grilla (för längre period).
Koka - småkoka - koka
ihop - fräsa ihop pasta
med såsen
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong,
mjölk), för att fräsa ihop pasta med såsen.
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk).
Perfekt för att mjukgöra smör, försiktigt smälta choklad, tina små mängder frusna livsmedel eller
Smälta - tina - varmhålla - för att varmhålla varmrätter (t ex såser, soppor, minestronesoppor).
fräsa ihop risotto
Perfekt för att varmhålla nytillagade maträtter, värma risotto, och för att hålla temperaturen
på uppläggningsfat (med tillbehöret för induktion).
Avställningsyta
Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras
med H).
ANMÄRKNING:
Då du skall tillaga snabba rätter som kräver perfekt värmefördelning (till exempel pannkakor) på den dubbla kokzonen 28 cm (där sådan finns) rekommenderar vi att
du använder ett järn som inte är större än 24 cm i diameter. Vid försiktig tillagning, t ex för att smälta choklad eller smör, rekommenderar vi att du använder enkelzon
med mindre diameter.
MONTERING
Då du skall tillaga snabba rätter som kräver perfekt värmefördelning (till exempel pannkakor) på den dubbla kokzonen 28 cm (där sådan finns) rekommenderar
vi att du använder ett järn som inte är större än 24 cm i diameter. Vid försiktig tillagning, t ex för att smälta choklad eller smör, rekommenderar vi att du använder
enkelzon med mindre diameter.
ATT FÖRBEREDA INBYGGNADSUTRYMMET
VARNING
•
•
•
•
•
•
•
57
Installera en skiljepanel under spishällen.
Den undre delen av apparaten får inte vara
åtkombar efter installation.
Om du installerar en ugn undertill, skall
skiljepanelen inte installeras.
75
min. 5 mm
•
•
80
min. 20 mm
6-7 cm
Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen därunder skall vara enligt de dimensioner som visas i bilden här intill.
För att apparaten skall fungera korrekt skall du inte stänga igen minimumöppningen mellan arbetsbänken och den övre delen av arbetsbänken (min. 5 mm).
Om en ugn skall installeras under spishällen, försäkra dig om att den är utrustad med kylsystem.
Installera inte spishällen nära en disk- eller tvättmaskin, detta för att förhindra att de elektroniska kretsarna skadas genom exponering för ånga eller fukt.
Om den skall installeras i jämnhöjd med arbetsbänken, ring Kundservice för att beställa skruvsetet för montering 4801 211 00112.
För att ta loss bänken, använd en skruvmejsel (medföljer ej) och tryck på sidofjädrarna på apparatens nedre sida.
SV 66
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT
•
•
VARNING
•
•
•
Skilj apparaten från elnätet.
Apparaten måste installeras av en behörig servicetekniker som har kännedom om gällande bestämmelser avseende
säkerhet och installation.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att
anvisningarna i detta kapitel ej har följts.
Nätkabeln måste vara så lång att spishällen kan flyttas från bänken.
Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten är densamma som nätspänningen på den plats där apparaten
installeras.
Anslutning till kopplingsplint
En nätkabel medföljer för anslutning till elnätet. Följ anvisningarna nedan.
Anslut jordkabeln (gul/grön) till plintsymbolen
.
1. Avlägsna locket på kopplingsplinten (A) genom att skruva loss skruven. För in locket i bygeln (B) på plinten.
2. För in nätkabeln i klammern och anslut trådarna till kopplingsplinten enligt illustrationen vid plinten.
3. Skruva fast nätkabeln med kabelklammern.
4. Stäng locket (C) och skruva fast plinten med den borttagna skruven.
Vid nätanslutning sker en automatisk kontroll under några sekunder.
A
B
Grå
C
Blå
Brun
Svart
Gul-grön
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
E
L1 L2
N1 N2
L1
L2
N2 N
N1
380–415 V 3N ~
380–415 V 2N ~
SV 67
220–240 V ~
220–240 V 3 ~
(endast Belgien)
230–240 V ~ (endast Australien)
220–240 V ~ (endast UK)
380–415 V 2N ~
(endast Holland)
BRUKSANVISNING
Beskrivning av kontrollpanelen
Kontrollpanel
Snabbåtkomst
På/Av
Spärr av kontrollpanelen
Glidreglage
Strömreglering /
Knapp för timer / spärr
POWER
Inställningsreglage för kokzoner och tillhörande display
På/Av
Timer
Spärr av kontrollpanelen
Strömreglering /
Knapp för Ecobooster /
spärr / automatisk funktion
Inställningsreglage för kokzoner och tillhörande display
Att slå på/stänga av spishällen
Tryck på knappen
under cirka 2 sekunder tills kokzonernas displayer tänds. För att stänga av trycker du på samma knapp tills displayerna slocknar Alla
kokzoner stängs då av.
Om spishällen har använts kommer restvärmevakten ”H” förbli tänd tills kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder efter att spishällen slås på, stängs den av automatiskt.
Aktivering och reglering av kokzoner
Display för effekt
Glidreglagets funktion
Höja effektnivån
Indikerar vald kokzon
Placering på kokzon
Sänka effektnivån
Placera kokkärlet på matlagningszonen, tryck på strömbrytaren och aktivera önskad zon genom att trycka på motsvarande runda knapp. Siffran ”0” visas på
displayen.
Om hällen är utrustad med reglage kan det användas för att ställa in önskad temperaturnivå från 0 till 9, eller eventuell boostnivå ”P”. För att höja effektnivån,
dra flera gånger med fingret över glidreglaget från höger till vänster och för att sänka effektnivån, dra med fingret i motsatt riktning. Som alternativ kan
snabbåtkomstknapparna ”+” och ”-” användas.
Stänga av kokzoner
För att stänga av kokzonen, håll motsvarande knapp intryckt i mer än 3 sekunder.
Kokzonen stängs av. Om kokzonen fortfarande är varm visas bokstaven ”H” i kokzonens display.
Spärr av kontrollpanelen
Funktionen blockerar alla reglage, för att undvika att hällen slås på av misstag. För att aktivera kontrollpanelens spärr, slå på spisen och tryck in spärrknappen
under tre sekunder.
När spärren aktiveras hörs en ljudsignal och en lampa tänds bredvid låssymbolen. Kontrollpanelen är blockerad med undantag för avstängning. För att stänga
av barnspärren, repetera aktiveringsförfarandet. Lampan slocknar och spishällen är på nytt aktiv.
Om knappen under nyckelsymbolen blir blöt av vatten, matlagningsvätska från kastruller eller annat, kan ofrivillig aktivering/disaktivering av knappspärren ske.
SV 68
Timer
Timern kan användas för att ställa in koktiden för samtliga kokzoner. Längsta inställbara tid är 99 minuter (1 timme och 39 minuter).
Välj matlagningszon som ska användas med timern och tryck på timern (se bild). En ljudsignal avges. Displayen visar ”00” och lysdiodssymbolen
tänds. Det går att minska och öka timervärdet genom att hålla glidreglagets knappar ”+” och ”-” intryckta. När den inställda tiden har gått hörs en
ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt. För att stänga av timern, håll timerknappen intryckt i minst 3 sekunder:
För att ställa in timern på en annan kokzon, följ anvisningarna i punkterna ovan. Timerdisplayen visar alltid timern för den valda kokzonen eller
timern med den kortaste inställningen.
För att ändra eller avaktivera timern, tryck på knappen för att välja kokzonen som timern i fråga är knuten till.
Kontrollpanelens signaler
Specialfunktioner (finns på vissa modeller)
Vissa modeller är utrustade med specialfunktioner:
Automatsik funktion
Funktionen ställer automatiskt in en effektnivå som passar för att bibehålla småkokning. Aktivera denna funktion efter att maträtten har kokat upp genom att
trycka först på knappen för kokzonen, sedan på knappen
.
Ekobooster
När spishällen är påslagen, välj den kokzon som har symbolen EcoBooster
.
För att slå på/stänga av funktionen, tryck på knappen
.
EcoBooster-funktionen gör det möjligt att både koka upp vatten och hålla det kokande utan att spilla över med reducerad energiförbrukning.
För att optimera denna funktion och för bästa energiförbrukning, använd ett kokkärl med en botten som är lika stor som del valda kokzonen. Kvaliteten på det
kokkärl som används kan inverka på funktionen, såsom även om du använder lock eller ej, eller om du har saltat vattnet. 2 till 3 liter vatten (helst i rumstemperatur)
rekommenderas, och du bör inte använda lock.
Det i i alla fall tillrådligt att hålla ett öga på uppkokningen och mängden vatten.
Restvärmevakt
Spishällen är försedd med restvärmevakt på varje kokzon. Denna signal visar vilka zoner som fortfarande är mycket varma.
Om displayen visar
, är kokzonen fortfarande varm Om kokzonen visar denna symbol, kan du till exempel hålla en maträtt varm eller
passa på att smälta smör.
Då kokzonen svalnat slocknar signalen på displayen.
Signal för felaktig, eller ingen kastrull
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel med din induktionshäll, eller om den är felplacerad eller av fel storlek, så visas indikationen
”kastrull saknas” i teckenfönstret (se bild). Vi rekommenderar att flytta kastrullen på spishällen tills du hittar ett läge där spishällen aktiveras.
Om inte någon kastrull känns av inom 60 sekunder, stängs hällen av.
Funktion för snabbvärme (booster där denna funktion är tillgänglig)
Funktion som finns på somliga kokzoner och som gör det möjligt att ställa in ett effektlägre högre än den vanliga maximaleffekten (t ex för att snabbt kunna
koka upp vatten). För att aktivera funktionen, tryck på knappen ”+” tills displayen visar ”P”. Efter 5 minuters användning av booster-effekten, går apparaten
automatiskt ned till nivå 9.
”Power management” (där denna funktion är tillgänglig)
Tack vare funktionen ”Power management” kan du ställa in spishällens absoluta maximaleffekt beroende på dina egna behov.
Denna inställning är möjlig att utföra när som helst, och sparas i minnet till nästa förändring.
Genom att ställa in önskad maximaleffekt kommer spishällen att automatiskt regleras över de olika kokzonerna, något som garanterar att du aldrig överstiger
den inställda maximaleffekten. Du kan dessutom ställa in alla kokzoner samtidigt, men utan risken för överbelastning.
4 maxnivåer för effekt finns tillgängliga och visas på displayen: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW är den maximala effekten för en spishäll).
Spishällen är fabriksinställd till den högsta av dessa effektnivåer.
SV 69
När du har kopplat in apparaten i eluttaget kan du under 60 sekunder ange önskad temperaturnivå genom att följa stegen nedan:
Steg
Kontrollpanel
Display
1
Tryck i cirka 3 sekunder.
2
Tryck på strömregleringsknappen för att bekräfta
föregående steg.
Displayen visar
3
/
.
Lampan tänds tillsammans med redan tända lampor för
de olika matlagningszonerna.
Tryck för att välja önskad nivå.
Displayen visar den inställda nivån och blinkar i cirka två
Tryck på strömregleringsknappen för att bekräfta
sekunder. Därefter avges en ljudsignal. När signalen har
föregående steg.
tystnat kan hällen användas.
4
Om ett fel skulle uppstå under inställning av effektnivån, visas symbolen
i mitten, tillsammans med en ljudsignal under 5 sekunder. Då skall du repetera
ingreppet från början. Om felet skulle uppstå igen, kontakta Service.
Då du uppnår maximal inställd effekt under vanlig användning och samtidigt försöker att öka effekten, hörs en ljudsignal och kokzonens lampa blinkar två gånger.
Om du behöver högre effekt på just den kokzonen måste du sänka effekten på en eller flera av de andra aktiverade kokzonerna.
Aktivera/stänga av ljudsignalen (finns inte på modeller med steglöst reglage)
Sätt på hällen och håll ned ”+”-knappen och knappen längst till höger samtidigt under minst tre sekunder (”kontrollpanellås”).
5 Sec
RENGÖRING
VARNING
•
•
Använd absolut inte högtryckstvätt med ångstråle för rengöringen.
Innan du börjar rengöra spishällen, skall du försäkra dig om att alla kokzoner är avstängda och att restvärmevakten
(”H”) är släckt.
OBSERVERA: Använd inte slipande svampar eller stålull. De kan förstöra glaskeramiken.
• Rengör hällen från alla matrester när den svalnat efter varje användningstillfälle.
• Socker och matrester med hög sockerhalt kan skada spishällen och skall därför avlägsnas omedelbart.
• Salt, socker och sand repar hällens yta.
• Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande diskmedel eller produkter som är speciellt avsedda för rengöring av glaskeramikhällar (se Tillverkarens
indikationer).
• Om vätska har spillts ut på matlagningszonerna kan kokkärlen vibrera och flytta sig.
SV 70
FELSÖKNING
•
•
•
•
•
Läs och följ anvisningarna i kapitlet ”Bruksanvisning”.
Kontrollera att det inte är strömavbrott.
Torka noggrant rent spishällen efter rengöring.
Om hällen, då du slår på den, visar siffror skall du göra så som står i tabellen nedan.
Om du inte kan stänga av spishällen efter användning, koppla genast bort den från strömförande nät.
FELKOD
BESKRIVNING
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRD
C81, C82
Kontrollpanelen stängs av pga för
hög temperatur.
Den invändiga temperaturen är för
hög vid de elektroniska delarna.
Vänta tills hällen har kylts av innan
du använder den igen.
C83
Felkoden för avstängd häll visas
på kontrollpanelen pga ett fel i
elkretsen.
Hällen har försetts med för hög
spänning.
Hällen kan fortfarande användas,
men kontakta Kundservice.
C85
Hällen kan inte värma kokkärlet.
Kokkärlet är inte lämpligt för
induktionshällen.
Använd ett lämpligt kokkärl.
F02, F04 eller C84
Spänningen i anslutningen
är fel eller ett fel har inträffat i
strömförsörjningen.
Sensorn känner av spänning
som inte överensstämmer med
nätspänningen.
Koppla bort hällen från elnätet och
kontrollera elanslutningen.
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25,
F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48,
F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74,
F77
Koppla bort hällen från elnätet.
Vänta några sekunder och koppla in den igen.
Kontakta Kundservice och uppge felkoden om felet kvarstår.
OLJUD FRÅN SPISHÄLLEN
När induktionshällarna är på kan det uppstå en del ljud eller vibrationer som beskrivs nedan och som kan uppstå beroende på vilket material kokkärlen är
tillverkade av och på maten som tillagas:
• Kontaktljud: Den här typen av vibration uppkommer när kokkärl av olika material placeras ovanpå varandra.
• Klickande ljud vid övergång till låg-medelhög värme: Det här ljudet hörs vid övergång vid låg till medelhög värme.
• Rytmiskt klick: Det här ljudet hörs när du använder flera matlagningszoner och/eller hög kapacitet.
• Svagt susande ljud: Det här ljudet är ett resultat av kokkärlet och mängden innehåll.
• Bakgrundsljud: Iinduktionsspisen är utrustad med en fläkt som har till syfte att kyla av spisens elektroniska komponenter. Fläkten hörs medan spisen
är på och några minuter efter att den har stängts av. När du höjer eller sänker de aktiverade matlagningszonerna kan också fläktljudet öka eller minska.
Detta är normalt och viktigt för att induktionssystemet ska fungera korrekt och är alltså inte ett tecken på fel eller skador.
KUNDSERVICE
Innan du kontaktar Service:
1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i punkterna i kapitel ”Felsökning”.
2. Stäng av och slå på apparaten igen för att undersöka om problemet har löst sig.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundservice.
Var beredd att lämna följande information:
• en kort beskrivning av felet;
• typ av apparat och exakt modell;
• servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten), som är placerad under
apparaten (på en metallplatta);
• fullständig adress;
• telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparationer (till garanti för att originalreservdelar används och att reparationerna
görs på korrekt sätt). Reservdelar finns under 10 år.
SV 71
Для РФ:
ООО «Виерлпул Си-Ай-Эс»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 9, стр.1Б, 3 эт.
Телефон горячей линии в РФ: 8-800-100-57-31
Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi, 27 - 21025 Comerio (Varese) ITALY
Виерлпул Европа с.р.л.
Виале Г.Борге, 27 - 21025 Комерио (Варезе) Италия
КАССИНЕТТА
Завод: Виерлпул Европа c.р.л.
Адрес: Виа АюМоро 5
21024 Кассинетта ди Биандронно
Варезе - Италия
Сделано в Италии
001
IT
400011238163
NL
NO
PL
PT
RO RU
SE
UA
03/18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising