Whirlpool | AQC9 4F5 T/Z1 (EU) | Instruction for Use | Whirlpool AQC9 4F5 T/Z1 (EU) Brugervejledning

Whirlpool AQC9 4F5 T/Z1 (EU) Brugervejledning
Brugervejledning
Indhold
TØRRETUMBLER
DK
Dansk
Installation, 56
Advarsler, 58
Vedligeholdelse og pleje, 60
Beskrivelse af tørretumbler, 62
Displayet, 63
Start og programmer, 64-69
AQUALTIS
AQC9 4F5
Vasketøj, 70
Fejlfinding, 71
Service, 72
www.hotpoint.eu
Dette symbol minder om, at man skal
læse brugsanvisningen.
! Denne håndbog skal opbevares, så den altid og nemt kan
konsulteres. Opbevar håndbogen i nærheden af tørretumbleren
og lad den følge med maskinen, hvis den sælges eller overdrages
til andre personer, så de nye ejere kan konsultere den og læse
advarslerne og de gode råd ved brug af tørretumbleren.
! Læs venligst vejledningen omhyggeligt. Den indeholder vigtige
informationer vedrørende installation og nyttige råd angående
maskinens funktion.
55
Installation
Installation af tørretumbleren
Tørretumbleren skal
installers i et rum med
omgivende temperatur
på 20-23 °C for at opnå
den bedste ydeevne.
Maskinen kan dog
15 mm
15 mm
også anvendes, hvis
temperaturen er mellem
14 og 30 °C.
Hvis maskinen skal
installeres under en bordplade, skal man sørge
for en afstand på 10 mm mellem toppen af
maskinen og andre genstande oven over den
og en afstand på 15 mm mellem siderne og
væggene eller andre elementer ved siden af
maskinen. På denne måde sikres en tilstrækkelig
luftcirkulation.
Apparatet skal installeres med bagsiden op
mod en væg
2
2
Ventilation
Tørretumbleren skal installeres et sted uden fugt, hvor der
er passende luftcirkulation. Det er vigtigt, at der tilføres en
luftstrømning til tørretumbleren, så vandet, der dannes under
tørring, kan kondensere. Tørretumbleren kan ikke fungere
korrekt, hvis den installeres i et lukket rum eller inden i et
møbelelement.
Hvis tørretumbleren installeres i et lille eller koldt rum, kan der
dannes en smule kondens.
Tømning af vandet
Hvis maskinen placeres i nærheden af et afløbsrør, kan det
kondenserede vand løbe direkte ud, og så er der ikke behov
for at installere en beholder til opsamling af vandet. I sådanne
tilfælde er det ikke nødvendigt at tømme vandbeholderen efter
hver cyklus.
Hvis tørretumbleren placeres oven på eller ved siden af en
vaskemaskinen, kan de to maskiner bruge samme afløb. Man
skal blot frakoble røret, som vist i figuren A , og tilslutte det
til afløbet.
Hvis røret ikke kan nå hen til afløbet, kan man købe og tilslutte
et rør med samme diameter i den nødvendige længde.
For at installere det nye rør skal man blot udskifte det
eksisterende, som vist i figuren B, og anbringe det i samme
position.
Afløbet må ikke være placeret højere oppe end 1 m. fra
tørretumblerens bund.
Efter installation af tørretumbleren skal man sikre sig, at
røret ikke er bøjet eller forvredet noget sted.
H<1m
10 mm
DK
Fig. A
Fig. B
Det tilrådes ikke at installere tørretumbleren
i et skab, og den må ikke installeres bag en
låselig dør, en skydedør eller en dør med dørlås
på den modsatte side af tørretumblerens låge.
Tilslutning af strøm
Inden stikket sættes i stikkontakten skal man
kontrollere følgende:
Man må ikke have våde hænder.
Stikkontakten skal have jordforbindelse.
Stikkontakten skal kunne modstå maskinens
maksimale effekt, som fremgår af typeskiltet
(se Beskrivelse af tørretumbleren).
Spændingen skal være inden for de angivne
grænseværdier på typeskiltet (se Beskrivelse
af tørretumbleren).
Brug ikke forlængerledninger. Ryk ikke
strømforsyningskablet ud. Brug ikke
multistikdåser, hvis apparatet er udstyret med
et stik. Kontakt en autoriseret el-installatør,
hvis apparatets stik ikke passer til tikkontakten.
Tørretumbleren må ikke installeres udendørs,
heller ikke under et halvtag.
Efter installation af tørretumbleren skal man
kunne nå ind til både stik og stikkontakt.
Strømkablet må ikke være bøjet eller klemt
sammen.
56
Hvis stikket er med påstøbt stikkrop, skal
det bortskaffes på en sikker måde. Det må IKKE
efterlades, hvor det kan sættes i en stikkontakt
og forårsage elektrisk stød.
Maks. påfyldning af vasketøj: maks. 9 kg
Strømkablet skal efterses jævnligt. Hvis
strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes
af servicerepræsentant (se Servicetjeneste).
Producenten fralægger sig ethvert ansvar,
såfremt ovennævnte regler ikke følges.
Er man i tvivl om ovennævnte, skal man
kontakte en elektriker.
Planstilling af tørretumbleren
Tørretumbleren skal installeres plant for
korrekt funktion. Når tørretumbleren er
installeret på det rette sted, skal man
kontrollere, at den står plant på begge sider
og på for- og bagside. Hvis tørretumbleren
ikke står plant, skal man indstille de forreste
støtteben op eller ned, så maskinen
planstilles.
Power Consumption
Slukket tilstand (Po) - Watt
0.14
Left on-tilstand (Pl) - Watt
0.14
Programmes
Kg
kWh
Minutes
Normal Bomuld*
9
2.79
250
Normal Bomuld
4.5
1.62
148
Syntetisk
3
0.54
65
*Referenceprogram for energimærkning,
programmet er egnet til tørring af normalt
bomuldstøj, og det er det mest energieffektive
program, hvad angår energiforbrug, til bomuldstøj.
Indledende oplysninger
Når tørretumbleren er installeret, skal man rense den
indvendigt i tromlen og fjerne det snavs, der kan have
ophobet sig under transporten, inden den sættes i gang.
VÆR OPMÆRKSOM: Inden tørretumbleren tages
i brug skal man sikre sig, at den har stået i lodret
position i mindst 6 timer.
57
DK
Advarsler
DK
! Maskinen er konstrueret og bygget til
internationale sikkerhedsstandarder. Disse
advarsler gives af sikkerhedsmæssige årsager
og bør følges nøje.
Generelle sikkerhedsregler
• Denne tørretumbler må anvendes af personer
(herunder børn på 8 år og op) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner til at
bruge den, eller manglende erfaring og viden,
hvis de overvåges eller instrueres i brug af
maskinen af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
• Denne tørretumbler er konstrueret til
husholdningsbrug og ikke til kommercielt
brug.
• Berør ikke maskinen uden fodtøj eller med
våde hænder eller fødder.
• Træk maskinen ud af stikkontakten ved at
trække i stikket, ikke i ledningen.
• Når tørreren ikke bruges skal den slukkes og
tages ud af stikkontakten. Hold døren lukket
for at sikre, at børn ikke bruger maskinen som
legetøj.
• Børn bør være under opsyn for at sikre, at
de ikke leger med tørretumbleren.
• Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres
af børn uden opsyn.
• Børn under 3 år skal holdes væk fra
tørretumbleren, hvis der ikke holdes øje med
dem konstant.
• Maskinen skal installeres korrekt og have
korrekt ventilation. Luftindsugningen foran
på tørretumbleren må ikke blokeres (se
Installation).
• Brug aldrig tumbleren på tæpper, hvor
opstillingshøjden kan hindre luften i at komme
ind i tumbleren fra foden.
• Kontroller, om tumbleren er tom, før du fylder
den.
•
Tumblerens bagside kan blive meget
varm. Rør den aldrig, når den kører.
• Brug ikke tørretumbleren, med
m i n d re f i l t e re t , v a n d b e h o l d e re n o g
varmepumpefilterpatronen sidder korrekt
(se Vedligeholdelse).
• Overfyld ikke tumbleren (se Vasketøj).
• Læg ikke beklædningsgenstande, der er så
våde, at de drypper, i tumbleren.
• Gennemse omhyggeligt alle anvisninger på
tøjets vaskemærker (se Vasketøj).
• Tørtrømle ikke store, forede genstande.
• Tørtrømle ikke acrylfibre ved høje
temperaturer.
58
• Sluk ikke for tumbleren, hvis der stadig er
varm tøj i maskinen.
• Rengør filteret efter hver tørring (se
Vedligeholdelse).
• Tøm vandbeholderen efter hver gang (se
Vedligeholdelse).
• Rengør kondensatorenheden regelmæssigt
(se Vedligeholdelse).
• Der må ikke samle sig fnug omkring tørreren.
• Kravl aldrig op på tumbleren. Det kan
forårsage skader.
• Følg altid de elektriske standarder og krav
(se Installation).
• Køb altid originale reservedele og tilbehør (se
Service).
For at minimere risikoen for brand i
tørretumbleren bør du gøre følgende:
• Tøj må kun tumbles, hvis det er vasket med
sæbe og vand, skyllet og centrifugeret. Det
er forbundet på grund af brandfare at tørre
tøj, der IKKE er vasket med vand.
• Tør ikke tøj, der er behandlet med kemiske
produkter.
• Tør ikke ting, der er plettet eller gennemvædet
af plante- eller madlavningsolie, da det
udgør en brandfare. Olieinficerede dele
kan selvantændes spontant, særligt hvis
de udsættes for varmekilder, såsom en
tørretumbler. Delene bliver varme, hvilket
forårsager en oxideringsreaktion med
olien, som skaber varme. Hvis varmen ikke
kan slippe væk, kan delene blive varme
nok til at antændes. Hvis man stabler,
lagrer eller lægger olieinficerede dele i
bunker, kan det forhindre varmen i at slippe
væk, hvilket kan forårsage brandfare.
Hvis det ikke kan undgås at lægge tøj i
tørretumbleren, som enten indeholder
plante- eller madlavningsolie, eller som
er blevet forurenet af hårplejeprodukter,
skal disse dele først vaskes med ekstra
vaskemiddel, da dette kan reducere (men
ikke helt fjerne) risikoen. Tøjet må ikke fjernes
fra tørretumbleren og stables eller lægges i
bunke, så længe det er varmt.
• Tøj, der tidligere er blevet renset eller
vasket i, gennemblødt eller tilsmudset af
benzin, tørrenseopløsningsmidler eller andre
brændbare eller eksplosive substanser
må ikke tørretumbles. Yderst brændbare
substanser, der almindeligvis anvendes i
husholdningen, herunder madlavningsolie,
acetone, denatureret sprit, petroleum,
•
•
•
•
•
•
pletfjerningsmidler, terpentin, voks og
voksfjerner. Sørg for, at disse dele vaskes i
varmt vand med ekstra vaskemiddel, før de
tørres i tørretumbleren.
Tør ikke dele, der indeholder skumgummi
(også kendt som latexskum) eller lignende
gummiagtige materialer i tørretumbleren.
Skumgummimateriale kan ved opvarmning
forårsage brand ved spontan antænding.
Blødgøringsmiddel eller lignende produkter
må ikke bruges i en tørretumbler til modvirkning
af statisk elektricitet, med mindre denne
praksis særskilt anbefales af producenten af
blødgøringsmidlet.
Undertøj, der indeholder metalstivere, f.eks.
brystholdere med metalbøjler, må ikke tørres
i tørretumbleren. Tørretumbleren kan blive
beskadiget, hvis én af disse stivere eller bøjler
går løs under tørreprocessen.
Gummi- og plastikting, såsom badehætter
eller gummilagener, polyten og papir må ikke
tørres i tørretumbleren.
Ting med gummi på den ene side, tøj forsynet
med gummipuder, puder, gummistøvler
og gummibelagte tennissko må ikke
tørretumbles.
Fjern alle genstande fra lommerne, såsom
lightere og tændstikker.
DK
! ADVARSEL: Stop aldrig tumbleren før
tørreperioden udløber medmindre alle
genstande hurtigt fjernes og spredes ud,
således at varmen dissiperer.
Energibesparelse og respekt for miljøet
• Vrid tøjet for at fjerne overskydende vand, før det tumbles (Vælg
centrifugering, hvis du først bruger en vaskemaskine). Dermed
spares energi og tid ved tørringen.
• Tør altid med maskinen fyldt til maksimum – det sparer
energi: Enkelte genstande eller små fyldninger kan være
længere om at tørre.
• Rengør filteret efter hver tørring for at begrænse
energiomkostningerne (se Vedligeholdelse).
59
Rengøring og vedligeholdelse
DK
Afbrydelse af strømforsyning
! Frakobl tørretumbleren fra
strømforsyningen, når den ikke er i brug,
samt under rengøring og vedligeholdelse.
Rengøring af filter efter hver cyklus
Filtret er en vigtig komponent i tørringen. Det
opsamler de uldtotter og fnug, der dannes
under tørring.
Efter endt tørring skal man derfor rense filtret
og skylle det under
rindende vand eller
rengøre det med en
støvsuger. Hvis filtret
tilstoppes, spærres
for lufttilstrømningen
inden i tørretumbleren.
Tørretiderne forlænges
og energiforbruget
stiger. Det kan desuden
medføre skade på
tørretumbleren.
Filtret sidder foran
tørretumblerens
gummipakning (se
figuren).
Sådan fjernes filtret:
1. Træk filtrets
plastikhåndtag opad (se
figuren).
2. Rens filtret for fnug og sæt det på plads
igen. Kontroller, at filtret er sat korrekt i og
flugter med tørretumblerens gummipakning.
! Tag ikke tørretumbleren i brug, før filtret er
sat korrekt på plads.
Kontrol af tromlen efter hver cyklus
Drej tromlen manuelt for også at fjerne de små tekstiler
(lommetørklæder), som kan være tilbage i tørretumbleren.
Rengøring af tromlen
! Ved rengøring af tromlen skal man undgå brug af slibende
midler, ståluld eller rengøringsmidler til rustfrit stål.
Det kan medføre misfarvning af tromlen i rustfrit stål, et
fænomen, der kan forårsages af en blanding af vand og/eller
rengøringsmidler, såsom skyllemiddel fra vask. Misfarvningen
har ingen indvirkning på tørretumblerens ydeevne.
60
Tømning af vandopsamlingsbeholder efter
hver cyklus
2
Tag beholderen ud af
tørretumbleren og tøm den i
vasken eller et andet sted, og
sæt den tilbage på plads.
Kontroller altid beholderen til
opsamling af vand, og tøm
den, inden der startes et nyt
tørreprogram.
Hvis beholderen til opsamling af vand ikke tømmes, kan det
skabe følgende problemer:
- Standsning af maskinens opvarmning (tøjet vil således
stadig være fugtigt efter endt tørring).
- Lampen ”Tøm beholder” tænder for at angive, at
beholderen er fuld.
Aktivering af systemet til opsamling af vand
Når tørretumbleren er ny, opsamler vandbeholderen ikke
vand, før systemet er blevet aktiveret. Det kan tage 1 eller 2
tørrecyklusser. Når systemet er aktiveret, opsamler det vand
under hver cyklus
Rengøring af varmepumpens filter
• Periodisk - omtrent for hver 5 tørrecyklusser
- skal man tage varmepumpens filter ud og
rengøre det for eventuelle fnugophobninger
på filterfladen ved at skylle filtret under
rindende vand eller støvsuge det.
Det anbefales dog at rengøre filtret efter
hver tørrecyklus for at opnå det bedste
tørreresultat.
Sådan fjernes varmepumpens filter:
1. Frakobl
strømforsyningen og åbn
lågen.
2. Tag låget på
varmepumpefiltret af
ved at dreje de 4 clips
i lodret position og tag
filterenheden ud.
3. Adskil de to filterdele
og fjern eventuelle
fnugophobninger
indvendigt i filternettet.
! VÆR OPMÆRKSOM:
Varmepumpe forreste
del er udført i bløde
metalplader.
Ved rengøring og afeller påmontering af
filterenheden skal man
passe på ikke at beskadige den og ikke
skære sig.
4. Ligesom
varmepumpen, skal
man altid sørge for at
metalpladerne gøres
grundigt rene for
dunophobning, ved at
bruge en fugtig klud, en
svamp eller en støvsuger.
Brug ikke fingrene.
5. Saml de to dele igen, rengør pakningsfladen
og sæt filtret på plads ved at dreje de 4 clips i
vandret position og sikre sig, at de er fastgjort
korrekt.
Rengøring af tørretumbleren
• De udvendige dele i metal og plastik samt gummidelene
kan vaskes af med en fugtig klud.
• Man skal jævnligt (hver 6. måned) rengøre
luftindsugningsristen på forsiden samt udluftningshullerne
på bagsiden af tørretumbleren med en støvsuger for
at fjerne ophobninger af uldtotter, knug og støv. Fjern
også fnugophobninger på forsiden af kondensatoren og
filterområderne ved at passere en støvsuger henover.
! Anvend aldrig opløsningsmidler eller slibemidler.
! Lad jævnligt tørretumbleren efterse af en autoriseret
tekniker med henblik på sikkerheden på elektriske og
mekaniske dele (se Servicetjeneste).
Hurtige tips
! Husk at rense filterholderen og
varmepumpe efter hver tørring.
! Husk at tømme vandbeholderen efter hver
brug.
! Ved at gøre dette, får du de bedste
resultater!
2
Filter
Vandbeholder
Varmepumpefilterenhed
Låseanordninger
Luftindtag
Håndtag
Dæksel til varmepumpefilterenhed
61
DK
Beskrivelse af tørretumbler
Funktionerne
For at åbne lågen
DK
Typeskilt
Model &
serienumre
Træk i
håndtaget
Vandbeholder
Filter
Varmepumpefilterenhed
(åben dæksel)
Luftindtagsgitter
Håndtag til varmepumpefilterenhedens dæksel
(træk her for at åbne)
Justerbare fødder
(til at nivellere
tørretumbleren)
Betjeningspanel
Tænd-/sluk-knap & lampe
Indstillingsknapper og -lamper
Start/Pause- ProgramforløbECO-lampe knap & lampe slampe
Displaypanel
Programknap
Sensortørring
Tidsindstillet Tørring
Tænd-/sluk-knap/lampe
. Hvis tørretumbleren kører og
denne knap holdes inde i mere end 3 sekunder, slukkes
tørretumbleren. Lampen signaler, at tørretumbleren er i brug
eller klar til at vælge et program.
Programknappen indstiller programmet: Drej, indtil indikatoren
peger på det program, du ønsker at vælge (se Start og
programmer).
Indstillingsknapperne/-lamperne vælger tilgængelige
indstillinger for det valgte program. Lamperne angiver, at
indstillingen er valgt (se Start og programmer).
Displaypanelet har tre sektioner: Sensortørring = Tørreniveau,
Tidsindstillet tørring = Tørretid og Tid til slut / Forsink start, hver
med en tilsvarende valgknap (se Displayet).
START/PAUSE-knap med indikatorlampe : Når den
grønne indikator blinker langsomt, skal du trykke på
knappen for at starte programmet. Når programmet
er startet, lyser indikatoren med fast lys. For at pause
programmet skal du trykke på knappen igen. Indikatoren
bliver orange og begynder at blinke igen. For at genstarte
programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt, skal du
trykke på knappen igen (se Start og programmer).
Programforløbslamperne angiver hver tilstand for
programmet ved at tændes.(se Start og programmer).
Bemærk: Denne lampe blinker også gult under
efterplejefase.
62
Forsink
timer
Rengør varLampe for
mepumpefilter Tøm vand/
Rengør filter
Børnelåsknap &
-lampe
Tøm vand-indikatoren “h2o” signalerer, at vandbeholderen
skal tømmes. Lampen slukker et par sekunder efter
vandbeholderen er sat tilbage på plads. Tørretumbleren skal
køre, for at dette kan ske (se Betjeningsknapper).
Bemærk: Hvis vandbeholderen er fuld, viser displayet “h2o” og
-indikatoren blinker, varmen slukkes og tøjet tørres ikke.
Lampen Tøm vand/Rengør filter
giver en påmindelse før
hvert program om at dens vigtigt at rense filteret og tømme
vandbeholderen hver gang tørretumbleren anvendes (se
Vedligeholdelse og pleje).
Lampen Rengør varmepumpefilter
giver en påmindelse
om at det er vigtigt at rense dette filter med jævne mellemrum
(se Vedligeholdelse og pleje).
Knappen/lampen Børnelås
Tryk på og hold denne knap
inde, når du har valgt dit program og eventuelle indstillinger.
Dette forhindrer programindstillingerne i at blive ændret.
Når lampen er tændt, er de andre knapper og programknappen
deaktiveret. Hold inde knappen for at annullere og lampen
slukker.
ECO-lampe - Denne lampe er tændt, når du vælger
indstillinger, der bruger mindre energi (se Betjeningsknapper).
Displayet
Displayet har tre sektioner med hver sin tilhørende knap.
DK
Sensortørring
Når du har valgt et program, som har mulighed for Sensortørring, skal du trykke på og slippe knappen, indtil det
ønskede sensortørringsniveau vises. Hvis sensorindstillingen ikke er tilgængelig, blinker displayet og summeren
bipper tre gange.
! Nogle tørreprogrammer er ikke kompatible med alle 7 sensortørringsniveauer.
Tilgængelige tørreniveauer
Fugtig tørt: Det mest skånefulde niveau, som sikrer, at dit tøj ikke er dryppende vådt. Efter en håndvask
er det perfekte niveau til derefter at hænge dit tøj op, hvis du ikke ønsker at tørretumble det hele vejen til
enden.
Strygetørt: En skånetørring. Den er nyttigt for tøj, som du gerne vil stryge bagefter.
Bøjle plus: Bare tørrestatus til at hænge sarte klæder op (såsom gardiner).
Bøjletørt: Bare det tørreniveau til at hænge tøjet op.
Let tørt: Ideel til sart tøj, der skal foldes og lægges i skabet.
Skabstørt: Tøjet er helt tørt og klar til at blive foldet og lagt i skabet.
Klar til brug: Bruges til tøj, der skal bruges med det samme tørretumblingen er færdig.
Tidsindstillet Tørring
Når du har valgt et program, som har mulighed for Tidsindstillet Tørring, skal du trykke på knappen Tid for at
vælge en tørretid. Displayet reducerer den valgte tid for hver gang du trykker på og slipper knappen (se Start
og programmer). Hvert tryk forøger den indstillede tid 220, 180, 150, 120, 90, 60, 40 og gentages derefter.
Hvis Tidsindstillet Tørring ikke er tilgængelig, blinker displayet og summeren bipper tre gange. Den valgte tid bliver
stående på displayet, når programmet starter og kan ændres under programmet, hvis du ønsker det.
! Du kan enten vælge et sensortørringsniveau eller en tørretid.
Forsink start
Når du har valgt et program, som har mulighed for en forsinket start, kan det forsinkede starttidspunkt vælges.
Hvert tryk på knappen Forsink start
forøger forsinkelsen med 1 time fra “1h” til “24h”, herefter “OFF” og efter
fem sekunder slettes forsinkelsen.
For forsinkelser på 10 timer eller mere tæller displayet ned i timer indtil 10 timer. Derefter viser displayet “9:59” og
tæller herefter ned i minutter. For forsinkelser på 9 timer eller mindre viser displayet timer og minutter, og tæller
derefter ned i minutter under hele forsinkelsen.
Når der trykkes på knappen Start/Pause
kan forsinkelsestiden ændres eller annulleres, hvis du ønsker det.
Når forsinkelsesperioden er færdig, slukkes
symbolet og Tid til slut vises.
Hvis du har valgt en tidsindstillet tørring, viser displayet kun tørretiden under programmeringen i displayet for
tørring efter tid i midten. Når du har trykket på start af maskinen, tændes tidsdisplayet og viser nedtællingen af
programtiden.
Tid til slut
Hvis forsinkelsesikonet
er slukket, er den viste tid Tid til slut for det program, der er i gang.
Når der er valgt tidsindstillede programmer, er den viste tid under programmet den faktiske resterende tid.
Når der er valgt et automatisk program, er den viste tid et skøn over den resterende tid.
Når programmet er valgt, viser displayet den tid, der kræves for at tørre en fuld maskine. Den resterende tid
overvåges konstant under tørringen, og tiden ændres for at vise den mest præcise beregning. Tiden til slut
vises i timer og minutter og tæller ned for hvert minut.
Kolonet mellem timer og minutter blinker for at vise, at tiden tæller ned.
Displayet viser også, hvis der er et problem med din tørretumbler. Hvis dette sker viser displayet F efterfulgt af et
fejlkodenummer, de fire indstillingslamper og pauselampen blinker også orange
(se Fejlfinding).
63
Start og programmer
DK
Valg af et program
1. Sæt tørretumbleren til stikkontakten.
2. Sorter vasketøjet efter stoftype (se Vasketøj).
3. Åbn lågen og kontroller, at filteret er rent og rigtig på plads
samt at vandbeholderen er tom og på plads (se Vedligeholdelse).
4. Fyld maskinen, og kontroller, at der ikke sidder ting i vejen
i dørtætningen. Luk lågen.
5. Hvis Tænd/sluk-lampen ikke er tændt; tryk på tænd/slukknappen .
6. Vælg det programvalg, der svarer til den stoftype, der skal
tørres ved at kontrollere programtabellen (se Programmer)
og angivelserne for hver type stof (se Vasketøj).
7. Hvis tilgængelig, vælg Sensortørring
eller Tidsindstillet
Tørring
ved at trykke på og slippe den tilsvarende knap,
indtil det ønskede niveau eller tid vises.
! Se Programtabellen for yderligere detaljer.
8. Indstil en forsinkelsestid og om nødvendigt andre indstillinger (se
Displayet).
9. Hvis du ønsker at summeren skal bippe ved programmets
slutning, skal du trykke på lydknappen . Hvis du har valgt
indstillingen Antikrøl, er denne indstilling ikke tilgængelig.
10. Tryk på knappen START
for at begynde. Displayet
viser den estimerede tid til afslutning.
I løbet af tørreprogrammet kan du tjekke dit vasketøj og tage de
genstande ud, der er tørre, mens de andre fortsat tørrer. Når du
lukker lågen igen, skal du trykke på START for at genoptage tørringen.
Hvis du åbner lågen for at tjekke din vasketøj, forlænger du
tørretiden, da varmepumpekompressoren ikke starter, før 5
minutter efter du lukker lågen og trykkede på start-knappen (se
Betjeningsknapper).
11. I løbet af de sidste minutter af tørreprogrammerne
før programmet er færdigt, starter den afsluttende
afkølingstumblingsfase
(stoffer afkøles). Denne fase bør altid
have lov til at blive færdig.
12. For at lade dig vide, at programmet er færdigt, bipper
summeren 3 gange, og displayet viser END (Bemærk: Hvis
indstillingen LYD blev valgt, bipper summeren 3 gange for hver
30 sekunder i 5 minutter).Åbn lågen, tag vasketøjet ud, rengør
filteret og sæt det på plads. Tøm vandbeholderen og sæt den
på plads (se Vedligeholdelse).
Hvis Antikrøl
er blevet valgt og du ikke tager dit tøj ud straks,
tumbles tøjet nu og da i 10 timer, eller indtil du åbner lågen.
13. Sluk tørretumbleren ved hjælp af Tænd/sluk-knappen.
Standbytilstand
Denne tørretumbler er, i overensstemmelse med nye energibesparende forordninger, udstyret er med et automatisk standbysystem, som aktiveres efter cirka 30 minutter, hvis der ikke
registreres aktivitet. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen inde,
indtil tørretumbleren aktiveres igen.
Specielle programmer
Strygelet-programmet
Strygelet er et kort 10 minutters program (8 minutters varme efterfulgt af en 2 minutters afkølingstumblingsperiode), der blødgør og
lufter de tøjfibre, der har ligget i samme stilling/sted i længere tid. Denne cyklus løsner fibrene og gør dem nemmere at stryge og
folde.
! Strygelet er ikke et tørreprogram og må ikke anvendes til vådt tøj.
For bedste resultater:
1. Fyld ikke mere i maskinen end den angivne maksimale kapacitet. Nedenstående mængder er angivet i tør vægt:
Stof: Maks.
Bomuld og blandingsvarer med bomuld
2,5 kg
Syntetisk 2
Denim 2
2. Tag tøjet ud af tørretumbleren straks efter at programmet er færdig. Hæng, fold eller stryg tøjet og anbring det i skabet. Hvis dette
ikke er muligt, gentages programmet.
Strygelet-virkningen varierer alt efter det pågældende stof. Virkningen er god på traditionelle stoffer som bomuld eller blandingsvarer
med bomuld og knap så god på akrylfibre og materialer som Tencel®.
Uld-program
• Dette er et program til tørring af tørretumblesikkert tøj mærket med symbolet .
• Det kan bruges til mængder på op til 1 kg (cirka 3 sweatere).
• Vi anbefaler at vende tøjet med vrangen udad før tørring.
• Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klart til brug, men visse tykke stoffer kan stadig have let fugtige kanter. Lad dette
tørre naturligt, da for lang tids tørring i tumbleren vil kunne beskadige stoffet.
! Til forskel fra andre materialer er det ikke muligt at ændre på uldstof, der er krympet, d.v.s. det kan ikke strækkes tilbage til den
oprindelige størrelse og form.
! Dette program er ikke egnet til akrylstoffer.
Jeans
• Dette er et program for jeans lavet af denimbomuld. Vend forlommerne med vrangen ud før du tørrer dine jeans.
• Det kan anvendes til mængder op til 3 kg (ca. 4 par).
• Det kan også anvendes til andre beklædningsgenstande fremstillet af samme materiale, såsom jakker.
• Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klart til brug; kanter eller søm kan stadig være let fugtige. Hvis dette er tilfældet,
kan du prøve at vende vrangen ud på jeans og køre programmet igen i kort tid.
• Varigheden af dette
​​
program afhænger af hvor meget tøj der er, af den valgte tørreindstilling og af den centrifugeringshastighed,
der blev anvendt i
din vaskemaskine.
• Brug kun dette program til tøj med 100% bomuld. Bland ikke mørkt og lyst farvet tøj. Brug ikke dette program til tøj med broderi
og tilbehør (nål,...), vend lommerne med vrangen ud
! Vi anbefaler ikke, at du bruger dette program, hvis dine jeans har elastiske taljebånd eller broderi.
64
Specielle programmer
Skjorter
Høj Varme
• Dette er et program til skjorter lavet af bomuld.
• Det kan anvendes til mængder op til 3 kg (ca. 12 skjorter).
• Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klart til brug; kanter eller søm kan stadig være let fugtige. Hvis dette er tilfældet,
kan du prøve at vende vrangen ud på skjorterne og køre programmet igen i kort tid.
• Varigheden af dette
​​
program afhænger af hvor meget tøj der er, af den valgte tørreindstilling og af den centrifugeringshastighed,
der blev anvendt i din vaskemaskine.
Lav Varme
• Dette er et program for skjorter fremstillet af syntetiske materialer eller en blanding af naturlige og syntetiske materialer, såsom
polyester og bomuld.
• Det kan anvendes til mængder op til 3 kg (ca. 12 skjorter).
• Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klart til brug; kanter eller søm kan stadig være let fugtige. Hvis dette er tilfældet,
kan du prøve at vende vrangen ud på skjorterne og køre programmet igen i kort tid.
Bemærk: Varigheden af dette
​​
program afhænger af hvor meget tøj der er, af den valgte tørreindstilling og af den
centrifugeringshastighed, der blev anvendt i din vaskemaskine.
Silke
• Dette er et program til tørring af sart silke.
• Det kan anvendes til mængder op til 0,5 kg.
• Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klar til brug, men på nogle tungere stykker tøj kan kanterne være let fugtige. Hvis
dette er tilfældet, kan du prøve at tage tøjet ud og åbne det ud og derefter køre programmet igen i kort tid.
• Kun for beklædningsgenstande, der er mærket som egnet til tørring i tørretumbler.
• Varigheden af dette
​​
program afhænger af hvor meget tøj der er, af den valgte tørreindstilling og af den centrifugeringshastighed,
der blev anvendt i din vaskemaskine.
Dune-programmer
! Vær forsigtig med disse programmer. Tør ikke genstande, der er beskadigede, da det kan resultere i at fyldet blokerer filteret og
luftstien og medføre brandfare.
• Må kun anvendes med dyner i enkelt størrelse; er ikke egnet til genstande i dobbelt eller kingsize størrelse.
• Genstande, der er tørret med dette program, er normalt klar til brug, men kan være let fugtige visse steder. Hvis dette er tilfældet,
kan du prøve at tage det ud og ryste det og derefter køre programmet igen i kort tid.
• Også velegnet til ned-fyldte jakker.
Bemærk: Varigheden af dette
​​
program afhænger af størrelsen af genstandene og af den centrifugeringshastighed, der blev anvendt
i din vaskemaskine.
Dune - Høj Varme
• Dette er et program til tørring af bomuldsduner. Med ydre bomuldsbetræk og ned-fyldning.
• Kun for beklædningsgenstande, der er mærket som egnet til tørring i tørretumbler.
Dune - Lav Varme
• Dette er et program til tørring af syntetiske duner med syntetisk fyld.
• Kun for beklædningsgenstande, der er mærket som egnet til tørring i tørretumbler.
Babytøj
• Dette er et program til tørring dit barns små sarte stykker tøj og sengetøj (bomuld og chenille) og til tørring af sart tøj.
• Tør ikke genstande såsom hagesmække og blebukser med plastbelægninger.
• Det kan anvendes til mængder op til 2 kg.
• Tøj, der er tørret med dette program, er normalt klar til brug, men på nogle tungere stykker tøj kan kanterne være let fugtige. Hvis
dette er tilfældet, kan du prøve at vende vrangen og køre programmet igen i kort tid.
• Varigheden af dette program afhænger af hvor meget tøj der er, af den valgte tørreindstilling og af den centrifugeringshastighed,
der blev anvendt i din vaskemaskine.
Seng & Bad
• Dette er et program til bomuldshåndklæder og -lagner.
• Det kan anvendes til mængder op til 9 kg.
• Genstande, der er tørret med dette program, er normalt klart til brug; kanter eller søm kan stadig være let fugtige, især på store
genstande. Hvis dette er tilfældet, kan du prøve at åbne dem ud og køre programmet igen i kort tid.
• Varigheden af dette program afhænger af hvor meget tøj der er, af den valgte tørreindstilling og af den centrifugeringshastighed,
der blev anvendt i din vaskemaskine.
65
DK
DK
Luftning
Takket være en kold luftstrøm trænger der oxygen gennem fibrene og transporterer ubehagelige lugte såsom cigaretrøg, stegeos og
smog ud af tøjet. Med dette korte program kan du nemt gennemlufte dit tøj på bare 20 minutter.
! Udluftning er ikke et tørreprogram og bør ikke anvendes til vådt tøj.
• Det kan bruges på alle tøjmængder op til 9 kg, men er mest effektiv på mindre mængder.
20-minutters program, der lufter dit tøj med kølig luft. Kan også bruges til at afkøle varmt tøj.
Antiallergi
Programmet har godkendelsesmærket fra "Allergi UK", der afspejler den effektive reduktion og fjernelse af allergener fra tøjet.
Med dette program neutraliseres virkningerne, takket være opnåelse af konstant temperatur i en længere tidsperiode, af de mest
almindelige allergener (herunder husstøvmider og pollen).
Kan bruges til våde genstande, der skal tørres og behandle eller til tørre genstande bare til at behandle dit vasketøj. Maksimal
mængde er 9 kg for våde genstande og 4 kg for tørre genstande.
Hurtig tørring
• Tørretiden for små mængder reduceres meget med en enorm tidsbesparelse på op til 25% på bomuld (med funktionen Høj varme)
og 39% på syntetisk (med funktionen Lav varme).
Mængde: 1 Kg. Tørreniveau: Kun skabstørt
Aktivtøj
• Dette program er specifikt til tørring af vandafvisende stoffer og sportsjakker (f.eks. Gore-Tex, polyester, nylon). Tørring af tøjet efter
et vaskeprogram har en gavnlig virkning, da det reaktiverer tøjets vandafvisende behandling.
Det kan bruges til mængder på op til 2 kg. Tørreniveau: Kun skabstørt
• Varigheden af dette
​​
program afhænger af hvor meget tøj der er, af den valgte tørreindstilling og af den centrifugeringshastighed,
der blev anvendt i din vaskemaskine.
Varm & Nyd
• Varm & Nyd-programmet hjælper med at opvarme håndklæder & badekåber så det giver en varm fornemmelse efter et karbad
eller brusebad. Det er også anvendelig til opvarmning tøj før du klæder dig på om vinteren.
Programmet opvarmer tøjet op til 37° (kropstemperaturen), og holder den samme temperatur i maksimalt 4 timer, eller indtil
brugeren standser programmet ved at åbne lågen.
Mængde: 3 kg.
! Bemærk: Mens programmet kører roterer et
ikon i displayet, indtil temperaturmålet er nået, hvormed ikonet for tørreniveau
blinker.
Tøjdyrsprogram
Med dette program kan man lettere fjerne støv og vaske tøjdyr oftere, fordi tørretiden er
meget kortere, end hvis dyrene skulle tørre på tørresnoren. Det er en skånsom tørrecyklus, som tørrer ved lav
temperatur og med bløde, mekaniske bevægelser, så man bedst bevarer det oprindelige udseende og pelsens glans.
Bemærk: Allergiråd: læg tøjdyret i fryseren i 24 timer, hvorefter det vaskes og tørres. Gentages hver 6. uge.
Før tørring fjernes eventuelt tilbehør, såsom tøj, halsbånd eller lydæsker, og plastikøjne tørres af med en klud og
beskyttes med afdækningstape (malertape).
Programtiden varierer efter den præcise sammensætning af materialer.
Den maksimale mængde må ikke overstige 2,5 kg, og et enkelt tøjstykke må ikke veje mere end 600 g.
66
Programtabel
! Hvis Tænd/sluk-lampen ikke er tændt; tryk på tænd/sluk-knappen
Program
Strygelet
Luftning
NORMAL
BOMULD
Hvad det gør
Hvordan det indstilles
Kort program (ca. 10 minutter), der blødgør tøjfibre, der
er klar til strygning.
1. Stil PROGRAM-knappen på
2. Vælg om nødvendigt Alarm.
3. Tryk på Start-knappen .
.
! Dette er ikke et tørreprogram (se foregående side).
Tilgængelige indstillinger
Lyd .
20-minutters program, som
gennemlufter dit tøj
1. Stil PROGRAM-knappen på
2. Vælg om nødvendigt Alarm.
3. Tryk på Start-knappen .
.
Lyd
Tørrer dit bomuldstøj.
1. Stil PROGRAM-knappen på
.
2. Vælg Sensortørring
eller Tidsindstillet
tørring
(se næste side).
3. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
4. Tryk på Start-knappen .
Lyd eller Antikrøl
. Forsink start . Høj varme
Ekstra behandling
.
Sensortørring, automatisk tørring:
Fugtig tørt , Strygetørt
, Bøjle Plus
, Bøjletørt
Let tørt
, Skabstørt
, Klar til brug
*.
.
1. Stil PROGRAM-knappen på
2. Vælg Sensortørring
eller Tidsindstillet
tørring
(se næste side).
3. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
4. Tryk på Start-knappen .
. Forsink start . Høj Varme
Lyd eller Antikrøl
Sensortørring, automatisk tørring:
Fugtig tørt , Strygetørt
, Bøjle Plus
, Bøjletørt
Let tørt
, Skabstørt
.
1. Stil PROGRAM-knappen på .
2. Vælg Sensortørring
(se næste side).
3. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
4. Tryk på Start-knappen .
. Forsink start .
Lyd eller Antikrøl
Sensortørring, automatisk tørring:
Fugtig tørt , Strygetørt
, Bøjle Plus
Let tørt
, Skabstørt
, Klar til brug
1. Stil PROGRAM-knappen på .
2. Vælg Sensortørring
eller Tidsindstillet
tørring
(se næste side).
3. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
4. Tryk på Start-knappen .
. Forsink start .
Lyd eller Antikrøl
Sensortørring, automatisk tørring:
Fugtig tørt , Strygetørt
, Bøjle Plus
Let tørt
, Skabstørt
.
1. Stil PROGRAM-knappen på
.
2. Vælg Sensortørring
(se næste side).
3. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
4. Tryk på Start-knappen .
Lyd
Tørrer dine dyner.
1. Stil PROGRAM-knappen på
.
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
Lyd
eller Antikrøl
Tørrer dit uldtøj.
1. Stil PROGRAM-knappen på
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
Lyd
.
Tørrer dit silketøj.
1. Stil PROGRAM-knappen på .
(se næste side).
2. Vælg Sensortørring
3. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
4. Tryk på Start-knappen .
Lyd
.
1. Stil PROGRAM-knappen på
.
eller Tidsindstillet tør2. Vælg Sensortørring
ring (se næste side).
3. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
4. Tryk på Start-knappen .
. Forsink start .
Lyd eller Antikrøl
Sensortørring, automatisk tørring:
Fugtig tørt , Strygetørt
, Bøjle Plus
Let tørt
, Skabstørt
.
(Vi anbefaler kun at bruge Skabstørt)
1. Stil PROGRAM-knappen på
.
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
Lyd
N.B: Maks. mængde 6 kg
(med funktionen Lav varme)
Tørrer dine skjorter.
Skjorter
Tørrer denimtøj.
Jeans
Tørrer dit syntetiske tøj.
Syntetisk
Tørrer håndklæder og
sengetøj.
Seng & Bad
Duner
Uld
Silke
Tørrer dit babytøj.
Babytøj
Antiallergibehandling for dit
bomuldstøj.
Antiallergi
DK
og vælg derefter program.
Bemærkninger/Tilgængelige indstillinger
.
.
eller Antikrøl
. Forsink start
. Forsink start
,
, Bøjletørt
,
, Bøjletørt
,
*.
, Bøjletørt
,
*.
. Høj Varme
Sensortørring, automatisk tørring:
, Bøjle Plus
Fugtig tørt , Strygetørt
Let tørt
, Skabstørt
.
(Vi anbefaler kun at bruge Skabstørt)
eller Antikrøl
.
. Ekstra behandling
Sensortørring, automatisk tørring:
Fugtig tørt , Strygetørt
, Bøjle Plus
Let tørt
, Skabstørt
, Klar til brug
(Vi anbefaler kun at bruge Skabstørt)
. Forsink start
,
.
, Bøjletørt
,
, Bøjletørt
,
.
*Kun, når Høj Varme funktionen er aktiveret.
67
DK
Program
Hvad det gør
Hvordan det indstilles
Bemærkninger/Tilgængelige indstillinger
Tørrer dit bomuldstøj eller
syntetiske tøj på kortere
tid.
.
1. Stil PROGRAM-knappen på
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
Lyd
eller Antikrøl
. Forsink start
. Høj Varme
Tørrer dit sportstøj.
1. Stil PROGRAM-knappen på
.
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
Lyd
eller Antikrøl
. Forsink start
.
Lyd
eller Antikrøl
. Forsink start
.
Hurtig tørring
Aktivtøj
Tørrer dit sportstøj.
Tøjdyrsprogram
Opvarmere dit håndklæde
& badekåbe.
1. Stil PROGRAM-knappen på
.
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
1. Stil PROGRAM-knappen på
2. Tryk på Start-knappen .
.
-
Varm & Nyd
Sensortørring og Tidsindstillet Tørring
Vælg først et program (se programtabel).
Program
Sensortørring
Tidsindstillet Tørring
(220, 180,
150, 120, 90,
60 eller 40
minutter)
Hvad det gør
Hvordan det indstilles
Bemærkninger/Tilgængelige indstillinger
Brug altid Sensortørring, hvis
det er muligt, til tørring af dit
tøj. Det giver de bedste tørreresultater.
Varmeindstillingen afhænger
af det valgte program (materialeindstilling).
1. Tryk på og slip knappen Sensortørring, indtil
displayet viser det ønskede valg. Hvert tryk går
frem blandt ,
,
,
,
,
,
og
gentager derefter.
! Nogle sensorprogrammer har ikke alle 7 tørreniveauindstillinger.
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
Tilgængelige indstillinger
. Forsink start .
Lyd eller Antikrøl
Høj Varme
. Ekstra behandling .
Se de foreslåede tørretider (se Vasketøj).
De sidste par minutter af disse programmer er afkølingstumblingsfasen.
Brug altid tidsindstillet tørring,
hvis du ønsker at bestemme
tørretiden.
Varmeindstillingen afhænger
af det valgte program (materialeindstilling).
1. Tryk på og slip knappen Tidsindstilling, indtil
displayet viser det ønskede valg. Hver tryk øger
tiden 220’, 180’, 150’, 120’, 90’, 60’, 40’ og
gentager derefter.
• Programmet Babytøj har en maksimal tid på
180’.
2. Vælg om nødvendigt yderligere indstillinger.
3. Tryk på Start-knappen .
Tilgængelige indstillinger
. Forsink start
Lyd eller Antikrøl
! For den bedste ydeevne skal du ikke åbne lågen, før programmet er færdigt.
68
.
. Høj Varme
Se de foreslåede tørretider (se Vasketøj).
De sidste par minutter af disse programmer er afkølingstumblingsfasen.
• Tøm vand/Rengør filter-lampe “h2o”
(Hvis du har ført tørretumbleren til et afløb, kan lampen
ignoreres for vandbeholderen, da der ikke er behov
for at tømme vandbeholderen). Når
er tændt (ikke
blinkende), minder den dig om at tømme vandbeholderen.
Hvis vandbeholderen fyldes i løbet af et program, slukkes
varmelegemet, og tørretumbleren kører en periode med
afkølingstumbling. Derefter blinker lampen og summeren bipper.
Du skal tømme beholderen og genstarte tørretumbleren, ellers
tørrer tøjet ikke. Når tørretumbleren er genstartet, tager det et
par sekunder før lampen slukkes. For at undgå dette skal du
tømme vandbeholderen hver gang du bruger tørretumbleren (se
Vedligeholdelse).
Betjeningsknapper
• Programknap
! Advarsel: Hvis programknappens position skiftes, når
du har trykket på startknappen, vil den nye position IKKE
ændre det valgte program.
For at ændre program skal du trykke på Start/Pause-knappen
for at pause programmet. Lampen blinker gult. Vælg nyt
program og indstillinger. Lampen lyser derefter grønt. Tryk på
Start/Pause-knappen og det nye program starter.
• Indstillingsknapper/-lamper
Disse knapper bruges til at tilpasse det valgte program
efter dine behov. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle
programmer (se Start og programmer). Hvis en indstilling
ikke er tilgængelig og du trykker på knappen, bipper
summeren tre gange. Hvis indstillingen er tilgængelig, lyser
indstillingslampen ved siden af knappen for at bekræfte
valget.
! Bemærk, at du ALTID skal rengøre filteret, selv om du har ført
tørretumbleren til at afløb.
• Åbning af låge
Åbning af lågen (er tryk på Start/Pause-knappen) under et
program stopper tørretumbleren og har følgende virkninger.
Bemærk: Start/Pause-lampen blinker gult under efterplejefasen
for et program.
• ECO-lampe
Denne lampe lyser, når du vælger programindstillinger,
der bruger mindre energi end standardindstillingen.
Eksempler er, hvis du vælger et automatisk program eller
sensorprogram eller bruger en tidsindstillet tørreindstilling,
der er mindre end standardtiden. Denne lampe indikerer
ikke, at den optimale indstilling til energiforbrug er blevet
valgt; den viser dig blot, at dine valgte indstillinger bruger
mindre energi.
• Forløbslamper (
Tørring,
Afkølingstumbling,
Forløbslamperne viser dig programmets status. Ved hvert trin i
programmet tændes den tilhørende lampe.
)
• Forsink Start
Starten af nogle programmer (se Start og programmer) kan
forsinkes op til 24 timer (se Displayet).
Sørg for, at vandbeholderen er tømt og filteret er rengjort før
du indstiller en forsinket start.
• Ekstra behandling
Denne anti-aldringsfunktion til bomuld, hjælper med at
bevare farverne på dit vasketøj i længere tid, takket være
den korrekte omdrejning af tromlen (reduceret i den sidste
del af cyklet) og den korrekte temperatur.
Bemærk: Det kan ikke bruges sammen med ‘Klar til brug’,
‘Skabstørt’ og ‘Let tørt’ tørhedsniveauer.
• Lyd
Der lyder en summer, når tørretumblingen er slut for at
signalere, at programmet er slut, og tøjet er klar til at blive
taget ud. Bemærk: Hvis du har valgt indstillingen Antikrøl, er
denne indstilling ikke tilgængelig.
• Antikrøl
Når en forsinket start, og denne indstilling er valgt, tumbles
tøjet lejlighedsvis i løbet af den forsinkede periode for at
hjælpe med at forhindre at tøjet krøller.
Når tørretumblingen og afkølingstørretumblingen er færdige,
tumbles tøjet lejlighedsvis for at hjælpe med at forhindre
at tøjet krøller, hvis du ikke har mulighed for at fjerne tøjet
umiddelbart efter programmet er færdigt. Lampen
er
tændt under denne fase, når programmet er færdigt, og
start/pause-lampen blinker gult. Bemærk: Hvis du har valgt
indstillingen Lyd, er denne indstilling ikke tilgængelig.
• Under en forsinkelsesfase fortsætter forsinkelsen
med at tælle ned. Der skal trykkes på startknappen
for at genoptage forsinkelsesprogrammet. En af
forsinkelseslamperne blinker for at vise den nuværende
forsinkelsesindstilling.
• Der skal trykkes på startknappen for at genoptage
programmet. Forløbslamperne skifter for at vise den
nuværende status og Start/Pause-lampen stopper med
at blinke og bliver grøn.
• Under efterplejefasen for et tørreprogram, slutter
programmet. Ved at trykke på Start/Pause-knappen
genstartes et nyt program i begyndelsen.
• Ved at skifte på programknappen vælges et nyt
program og Start/Pause-lampen blinker grønt. Du kan
bruge denne til at vælge programmet "Luftning" til at
afkøle dit tøj, hvis du synes det er tørt nok. Tryk på start/
pauseknappen for at starte nyt program.
• Varmepumpebeskyttelsessystem
Varmepumpesystemet har en
kompressorbeskyttelsesfunktion, der går i gang, hvis
du åbner lågen, eller der er en strømafbrydelse, eller
hvis du slukker tørretumbleren. Dette system forhindrer
varmepumpens kompressor i starte i 5 minutter efter at
lågen er lukket og programmet startes.
• Bemærk
Hvis du har en strømafbrydelse, skal du slukke for
strømmen eller tage stikket ud. Når strømmen er
genoprettet, skal du sætte maskinen til stikkontakten.
Tryk på og hold knappen ON/OFF inde, indtil
tørretumbleren starter igen. Tryk derefter på knappen
Start/Pause.
.
• Høj Varme
Når der er valgt en tørretid, skal du trykke på denne knap
for at indstille tørring ved høj varme og indikatorlampen oven
over knappen lyser.
69
DK
Vasketøj
DK
Opdeling af vasketøjet
Tørretid
• Se symbolerne på vaskemærkaterne i tøjet for at kontrollere, om tøjet må tørretumbles.
• Opdel vasketøjet alt efter tekstiltype.
• Tøm lommer og kontroller, at knapperne sidder fast.
• Luk knapper og hæfter og fastspænd stropper og snore
uden at stramme dem helt.
• Vrid tøjet for at få mest muligt vand ud af det.
Tiderne er omtrentlige og kan variere alt efter:
• Mængden af vand i tekstilerne efter centrifugering.
Håndklæder og sarte tekstiler tilbageholder meget vand.
• Tekstiler: Tekstiler af samme type, men af forskellig tykkelse kan have forskellige tørretider.
• Mængde af vasketøj: Enkelte tøjstykker eller små mængder kan tage længere tid om at tørre.
! Fyld ikke tørretumbleren med tøj, der er drivvådt.
Maks. påfyldning af vasketøj
Fyld ikke tromlen til over maksimal kapacitet.
Følgende værdier er vægten på tørt tøj:
Naturfibre: maks. 9 kg
Syntetiske fibre: maks. 3 kg
• Tørring: Hvis tekstilerne skal stryges, kan de tages ud
af maskinen, mens de stadig af en smule fugtige. Det
tekstiler, der skal være helt tørre, kan derimod efterlades i
længere tid.
• Indstillet temperatur.
! Tørretumbleren må ikke overbelastes for at undgå en forringelse af maskinydelsen.
• Rumtemperatur: Jo lavere den omgivende temperatur er
i rummet, hvor tørretumbleren er installeret, jo længere
tager det at tørre tøjet.
Vaskemærker
• Volumen: Der skal tages særlig hensyn til visse voluminøse
tekstiler under tørringen. Det anbefales at tage dem ud og
ryste dem og lægge dem tilbage i tørretumbleren. Dette
skal gentages flere gange under tørringen.
Kontroller tøjets vaskemærker, inden de for første gang
lægges i tørretumbleren. Herunder listes nogle af de mest
almindelige symboler:
Kan tørretumbles.
! Undgå at tørre tekstilerne for meget.
Alle tekstiler indeholder en naturlig fugt, som har til formål at
bevare blødheden og luftigheden.
Kan ikke tørretumbles.
Tørring ved høj temperatur.
De angivne tider vedrører de automatiske programmer for
Skabstørring.
Vægtangivelserne gælder for tørt tøj.
Tørring ved lav temperatur.
Tørretider
Bomuld
Høj Varme
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
8-9 kg
Automatiske
minutter
40-65
60-95
90-105
105-135
140-160
165-190
210-220
220-260
Tidsindstillet
40 eller 60
60 eller
90
90 eller
120
90 eller
120
120 eller
150
150 eller
180
180
180 eller
220
Tørretider 800-1000 o/min i vaskemaskine
Syntetisk
Lav Varme
1 kg
2 kg
3 kg
Automatiske minutter
40-50
50-60
60-90
Indstillingen Tidsindstillet tørring
40 eller 60
40 eller 60
60 eller 90
Tørretider på reduceret centrifugering i vaskemaskine
1 kg
Akryl
(skåneprogram)
Lav Varme
70
2kg
Kun tidsindstillet tørring
30
Tørretider på reduceret centrifugering i vaskemaskine
60
Fejlfinding
En dag din tørretumbler ikke synes at virke. Gennemgå følgende fejlfindingsforslag, før du ringer til dit servicecenter (se Service).
DK
Problem:
Mulige årsager / Løsninger:
Tørretumbleren starter ikke.
• Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller skaber ikke kontakt.
• Der har været en strømafbrydelse.
• Sikringen er sprunget. Prøv at tilslutte et andet apparat i stikkontakten.
• Du bruger en forlængerledning. Prøv at sætte tørretumblerens strømkabel direkte i
stikkontakten.
• Lågen er ikke lukket ordentligt.
• Programmet er ikke indstillet rigtigt (se Start og programmer).
• Der er ikke trykket på START-knappen (se Start og programmer).
Tørretumblingen begynder ikke.
• Du har indstillet en forsinkelsestid (se Start og programmer).
• Du har trykket på startknappen; der vil være en kort forsinkelse, før tørretumbleren
starter. Vent på at tørretumblingen begynder. Tryk ikke på startknappen igen ellers
går tørretumbleren på pause og begynder ikke at tørretumble.
Det tager for lang tid at tørre.
• Filteret er ikke blevet renset (se Vedligeholdelse).
• Skal vandbeholderen tømmes? Blinker lampen for udtøm vand og “h2o”-meddelelse vises? (se Vedligeholdelse).
• Varmepumpefilteret skal renset (se Vedligeholdelse).
• Temperaturindstillingen er ikke ideel til den type stof, som du tørretumbler (se Start og
programmer, og Vasketøj).
• Den korrekte tørretid er ikke blevet valgt for denne mængde (se Vasketøj).
• Luftindtagsgitteret er blokeret (se Installation og se Vedligeholdelse).
• Genstandene er for våde (se Vasketøj).
• Tørretumbleren er overfyldt (se Tøjvask).
Lampen for udtømning af vand
blinker, men tørretumbleren har kun
kørt i en kort periode.
• Vandbeholderen
blev sandsynligvis ikke tømt ved begyndelsen af programmet. Vent
ikke på signalet for udtømning af vand. Kontrollér og tøm altid beholderen før du
starter et nyt tørreprogram (se Vedligeholdelse).
Lampen for udtømning af vand er
tændt og vandbeholderen er ikke
fuld.
• Det er normalt, at udtømning af vand blinker, når beholderen er fuld. Hvis lampen er
tændt men ikke blinker, er det blot en påmindelse om at tømme beholderen (se Start og
programmer).
Programmet slutter og tøjet er fugtigere end forventet.
! Af sikkerhedsmæssige årsager har tørretumbleren en maksimal programtid på 5 timer.
Displayet viser en fejlkode F efterfulgt af et eller to tal, indstillingslamperne og pauselampen blinker.
• Hvis displayet viser F efterfulgt af et eller to tal, skal du slukke og tage stikket ud.
Rengør filtrene (se Vedligeholdelse). Sæt derefter stikket i igen og start et andet
program. Hvis tallet vises igen, skal du notere tallet og kontakte servicecenteret (se
Service).
Displayet viser kortvarigt “dOn”
hvert 6. sekund.
• Tørretumbleren er i "Demo"-tilstand. Tryk på og hold begge knapperne On/Off og
Start/Pause inde i 3 sekunder. Displayet viser “dOn” i 3 sekunder og tørretumbleren
genoptager derefter normal funktion.
Tid til slut-displayet skifter under
tørretumblingen.
• Tiden til afslutning overvåges konstant under hele tørreprogrammet og tiden justeres
for at give den bedste estimerede tid. Den viste tid kan øges under tørretumblingen
og dette er normalt.
Tørretumbleren laver en dundrende
lyd under de første par minutters
drift.
• Dette er normalt, især hvis tørretumbleren ikke har været brugt i et stykke tid. Hvis
støjen vedvarer under hele tørretumblingen, skal du kontakte servicecenteret.
Lamperne på tørretumblerens betjeningspanel er slukkede, selv om
tørretumbleren er tændt.
• Tørretumbleren er gået i standbytilstand for at spare strøm. Det sker, hvis du har
glemt at slukke tørretumbleren eller efter en strømafbrydelse. Det sker efter 30 minutter:
- hvis du forlader tørretumbleren uden at starte et program;
- når dit tørreprogram er færdigt.
Tryk og hold ON/OFF-knappen inde, indtil tørretumbleren genaktiveres
Hvis et automatisk program ikke har fornemmet den påkrævede slutfugt inden for
denne tid, vil tørretumbleren fuldføre programmet og standse. Kontrollér ovennævnte
punkter og kør programmet igen. Hvis resultaterne stadig er for fugtige, skal du kontakte servicecenteret (se Service).
71
Servicetjeneste
19511661205
12/2018
DK
System med varmepumpe
Denne tørretumbler er udstyret med et varmepumpesystem
til tørring af tøjet. For at varmepumpen kan fungere korrekt
benytter den drivhusgas (fluorholdig gas), som opfylder
kravene i Kyoto-aftalen. F-gasserne findes i en hermetisk
forseglet beholder. Denne forseglede enhed indeholder 0,29
kg gas af typen R134a F, der fungerer som kølemiddel.
GWP = 1430 (0.4 t C02).
Hvis enheden beskadiges, skal den udskiftes med en ny.
For yderligere oplysninger rettes henvendelse til nærmeste
servicecenter.
Bemærk: Gasser i en forseglet beholder er ikke
sundhedsskadelige, men hvis det siver ud, kan det få følger
for den globale opvarmning.
Inden opringning til servicecentret:
• Følg fejlfindingsguiden for at se, om det er muligt at rette
fejlen selv (se Fejlfinding).
• I modsat fald sluk for tørretumbleren, og ring til det nærmeste servicecenter.
Oplysninger, som skal gives servicecentret:
• Navn, adresse og postnummer.
• Telefonnummer.
• Fejlens art.
• Købsdato.
• Maskinmodellen (Mod.).
• Serienummer (S/N).
Disse oplysninger findes på etiketten bag lågen.
Reservedele
Denne tørretumbler er en avanceret maskine. Hvis man
forsøger selv at reparere den, eller hvis man overlader den til
ikke-kvalificeret personale, risikerer man at udsætte personer
for fare, beskadige maskinen og tilsidesætte garantien på
reservedele.
Hvis der er problemer ved brug af denne maskine, henvises
til en autoriseret tekniker.
Det er forbudt for ikke kvalificerede personer at udføre
enhver form for indgreb eller reparation, der medfører
beskadigelse af den forseglede varmepumpe.
Information om genbrug og bortskaffelse
Vi er bevidste om miljøet og forbeholder os retten til brug af genvundne dele for at mindske kundens omkostninger og minimere
materialeforbruget.
• Bortskaffelse af emballagematerialet: Følg de lokale regler, så emballagen kan genbruges.
• For at undgå at børn kommer til skade, skal man tage lågen og stikket af og skære strømkablet over. Disse dele skal bortskaffes
separat for at sikre sig, at maskinen ikke længere kan tilsluttes en stikkontakt.
Bortskaffelse af elektriske husholdningsapparater
Det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektronisk og elektrisk udstyr foreskriver, at husholdningsapparater ikke må
smides ud sammen med almindeligt byaffald. Apparaterne skal indsamles separat for en optimal udnyttelse af eventuelle
materialer til genbrug og genanvendelse og for at forhindre helbredsmæssige og miljømæssige skader.
Denne tørretumbler har en forseglet varmepumpepatron, der indeholder F-gasser, som skal indsamles og destrueres.
Symbolet med krydset over skraldespanden på produktet, vil påminde dig om dit ansvar til at indsamle disse produkter
separat.
For yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af husholdningsapparater, kan man henvende sig til den offentlige affaldsservice
eller til forhandleren.
Maskinen er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende
Europæiske direktiver:
- LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU og RoHS 2011/65/ EU.
72
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising