Whirlpool | WIC 3C23 PEF | Setup and user guide | Whirlpool WIC 3C23 PEF Упътване за употреба

Whirlpool WIC 3C23 PEF Упътване за употреба
РЪКОВОДСТВО ЗА ВСЕКИДНЕВНА
BG
СПРАВКА
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ
НА WHIRLPOOL. За по-пълно съдействие и
поддръжка, моля, регистрирайте изделието си на:
www.whirlpool.eu/register
Можете да свалите “Инструкции за безопасност” и
“Ръководство за употреба и поддръжка” от нашия
уебсайт docs.whirlpool.eu, както и да следвате
указанията на задната корица на тази книжка.
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно ръководството за здраве и безопасност при работа.
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
УРЕД
1
5
6
8
9
11
10
13
FDW 614 D7P A++
117.0496.323
61530110100
220-240 V~50 Hz 0,05 ÷ 1 MPa
Max.1900W
1800 W
Горна кошница
Поставката за прибори
Сгъваеми капаци
Регулатор за височината на горната кошница
Горно разпръскващо рамо
Долна кошница
Свободна зона
Кошничка за прибори
Долно разпръскващо рамо
Филтърен възел
Резервоар за сол
Дозатори за препарат и помощно средство за
изплакване
13. Табелка с данни
14. Контролен панел
3
4
7
MADE IN POLAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
12
61530110100 S/N xxxxxxxxx
IEC 436
4
TYPE: DWL-DEA701-B
14
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
3 4
5
6 7 8
9
Бутон Вкл.-Изкл./Нулиране със светлинен индикатор
Бутон за избиране на програма
Светлинен индикатор за зареждане на сол
Светлинен индикатор за зареждане на помощно
средство за изплакване
Номер на програмата и индикатор за време на забавяне
Светлинен индикатор за отлагане
10
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11
12
13
Дисплей
Светлинен индикатор за “Multizone”
Бутон за отлагане
Бутон “Multizone“
Бутон за Turbo със светлинен индикатор
Бутон за Power Clean® със светлинен индикатор
Бутон за таблетки (Tab) със светлинен индикатор
1
УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ
СОЛ, ПОМОЩНО СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ И ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ
СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
След монтаж отстранете блокиращите елементи от кошниците и
задържащите ластици от горната кошница.
ЗАРЕЖДАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ
Използването на сол предотвратява образуването на КОТЛЕН
КАМЪК по съдовете и функционалните компоненти на машината.
• Важно е резервоарът за сол никога да не остава празен.
• Важно е да зададете твърдостта на водата.
Резервоарът за солта се намира в долната част на миялната машина
(вж. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ) и трябва да се допълва, когато
индикаторът ДОПЪЛВАНЕ НА СОЛ на контролния панел светне.
1. Отстранете долната кошница и развийте
капачката на резервоара (обратно на
часовниковата стрелка).
2. Само първия път правите това: напълнете
резервоара за сол с вода.
3. Поставете фунията (вж. фигурата) и
напълнете резервоара за сол до ръба (около
1 kg); Не е необичайно да изтече малко вода.
4. Отстранете фунията и забършете остатъците
от сол от отвора.
Уверете се, че капачката е завита здраво, така че по време на
програмата за миене препаратът да не може да влезе в резервоара
(това може да повреди непоправимо омекотителя за вода).
Когато е необходимо да добавите сол, е задължително да
направите това преди започване на цикъла на измиване.
НАСТРОЙВАНЕ НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА
За да може омекотителят за вода да работи идеално, е особено
важно настройката за твърдостта на водата да се базира на
реалната твърдост на водата в дома ви. Можете да получите тази
информация от местния си доставчик на вода.
Фабричната настройка е за средна (3) твърдост на водата.
• Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Натиснете и задръжте бутона P за 5 секунди, докато чуете звуков
сигнал.
• Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за
сол мигат.
• Натиснете бутона P, за да изберете желаното ниво на твърдост на
водата (вж. ТАБЛИЦА НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА).
Таблица на твърдостта на водата
Помощното средство за изплакване улеснява СУШЕНЕТО.
Дозаторът за помощното средство за изплакване A трябва да се
пълни, когато светлинният индикатор ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОМОЩНО
СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
на контролния панел светне.
35
25
MA X
B
A
1. Отворете дозатора B, като натиснете и дръпнете нагоре издатината
на капака.
2. Внимателно добавете помощното средство за изплакване до
максималната (110 ml) референтна маркировка на мястото за
пълнене - избягвайте да разливате. Ако това се случи, почистете
разливането незабавно със суха кърпа.
3. Натиснете капака надолу, докато чуете щракване, за да го затворите.
НИКОГА не наливайте помощното средство за изплакване направо
във ваничката.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДОЗИРАНЕТО НА ПОМОЩНОТО
СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
Ако не сте напълно доволни от резултатите от сушенето, можете
да регулирате използваното количество помощно средство за
изплакване.
• Включете съдомиялната машина с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Натиснете бутона P три пъти - ще чуете звуков сигнал.
• Включете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
• Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за
помощно средство за изплакване мигат.
• Натиснете бутона P, за да изберете желаното ниво на количеството
помощно средство за изплакване.
• Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Настройката е завършена!
Ако нивото на помощното средство за изплакване е зададено на НУЛА
(ЕКО), няма да се подава помощно средство за изплакване.
Светлинният индикатор НИСКО НИВО НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО ЗА
ИЗПЛАКВАНЕ няма да светне, ако помощното средство се изчерпи.
Според модела на съдомиялната машина могат да се задават максимум 5 нива. Фабричната настройка е специфична за всеки модел;
следвайте инструкциите по-горе, за да проверите отнася ли се
настройката за Вашата машина.
Германски градуси
Френски градуси
• Ако видите синкави петна по съдовете, задайте нисък номер (1-2).
• Ако по съдовете има капки вода или следи от котлен камък,
задайте висок номер (3-4).
1
Мека
0-6
0 - 10
ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА МИЯЛЕН ПРЕПАРАТ
2
Умерена
7 - 11
11 - 20
3
Средна
12 - 17
21 - 30
4
Твърда
18 - 34
31 - 60
5
Много твърда
35 - 50
61 - 90
Ниво
°dH
°fH
• Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Настройката е завършена!
Веднага след завършването на процедурата пуснете програмата
без съдове. Използвайте само сол, която е предназначена
специално за съдомиялни машини.
След като поставите сол в машината, светлинният индикатор
ЗАРЕЖДАНЕ НА СОЛ се изключва.
Ако контейнерът за сол не бъде напълнен, е възможно в
резултат на това да се повреди омекотителят за вода и
нагревателният елемент.
2
ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОМОЩНО
СРЕДСТВО ЗА ИЗПЛАКВАНЕ
За да отворите дозатора за миялен
препарат, използвайте отварящото
устройство A. Сложете препарат
само в сухия дозатор B. Поставете
B
количеството препарат за
предварително измиване направо
A
във ваничката.
1. При измерване на препарата правете
справка със споменатата информация
по-горе, за да добавите подходящо
количество. в дозатора B има индикатори, за да помогнат за
дозирането на миялния препарат.
2. Отстранете остатъците от препарат от ръбовете на дозатора и
затворете капака, докато щракне.
3. Затворете капака на дозатора за препарат, като го дръпнете нагоре,
докато приспособлението за затваряне се закрепи на място.
Дозаторът за препарат се отваря автоматично в правилния
момент според програмата. Ако се използват многофункционални
препарати, препоръчваме да използвате бутона ТАБЛЕТКА, тъй
като той регулира програмата за постигане на винаги най-добри
резултати при миене и сушене.
BG
Програма
1. Еко
2. 6th Sense®
NaturalDry
Фаза на сушене
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Налични опции *)
Контейнер
за препарат Времетраене Потребление Потребление
на
на вода
на енергия
програмата
(литра/
(kWh/
Резер- B
за миене
програма)
програма)
воар
(ч:мин)**)
50°
3:10
9,5
0,93
50-60°
1:25 - 3:00
7,0 - 14,0
0,9 - 1,40
-
2:50
16,0
1,60
-
1:35
13,0
1,15
-
3. Интензивна
65°
4. Ежедневна
50°
5. Безшумна
50°
-
-
3:30
15,0
1,15
6. Много бърза 30‘
50°
- -
-
0:30
9,0
0,55
7. Кристал
45°
-
-
1:40
11,5
1,20
- -
-
0:12
4,5
0,01
8. Накисване
-
-
Данните за програмата ЕКО са измерени в лабораторни условия съгласно Европейски стандарт EN 50242. Бележки за тестовите лаборатории:
за информация относно сравнимите с EN тестови условия изпратете имейл на следния адрес: dw_test_support@whirlpool.com
Не е необходимо предварително третиране на съдовете преди пускане на която и да било програма.
*) Не всички опции могат да се използват едновременно.
**) Продължителността на програмата, показана на дисплея или в брошурата, е прогнозна и е изчислена при стандартни условия. Реалното
време може да се различава в зависимост от множество фактори, като температурата и налягането на подаваната вода, температурата
в помещението, количеството препарат, количеството и вида на зареждането, балансирането на зареждането, допълнителните
избрани опции и калибрирането на датчика. Калибрирането на датчика може да увеличи продължителността на програмата с до 20 мин.
Потребление в режим на готовност: Потребление в режим “оставена включена”: 6 W - Потребление в режим изкл.: 0,5 W
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ
Указания за избор на програма за миене.
ЕКО
Нормално замърсени съдове. Стандартна програма, която е найефективна по отношение на комбинираната консумация на енергия
и вода.
6th SENSE®
За нормално замърсени съдове със залепнали остатъци от храна.
Открива нивото на замърсяване на съдовете и регулира програмата. Когато датчикът извършва определяне на нивото на замърсяване, на дисплея се показва анимирано изображение и продължителността на цикъла се обновява.
ИНТЕНЗИВНА
Програма, препоръчвана за силно замърсени съдове, особено подходяща за тигани и тенджери (да не се използва за фини изделия).
ЕЖЕДНЕВНА
Нормално замърсени съдове. Всекидневна програма, която осигурява оптимална ефективност на почистването и изсушаването за
по-кратко време.
БЕЗШУМНА
Подходяща за пускане на уреда през нощта. Осигурява оптимална
ефективност на почистването и изсушаването с най-малко шумови
емисии.
МНОГО БЪРЗА 30’
Програма, която следва да се използва за леко замърсени съдове
без залепнали остатъци от храна.
КРИСТАЛ
Програма за фини изделия, които са по-чувствителни към високи
температури, например стъклени и порцеланови чаши.
НАКИСВАНЕ
Използва се за освежаване на съдовете, които ще бъдат измити покъсно. За тази програма не се използва препарат.
Забележки:
Обърнете внимание, че програми като “Бърза” или “Много бърза” са
най-ефективни при леко замърсени съдове.
За допълнително понижаване на потреблението пускайте
съдомиялната машина само когато е пълна.
3
ОПЦИИ И ФУНКЦИИ
ОПЦИИТЕ могат да се избират директно с натискане на съответния бутона (вж. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ).
Ако дадена опция не е съвместима с избраната програма (вж. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ), съответният светодиод мига
бързо 3 пъти и се чуват звукови сигнали. Опцията не се активира.
ОТЛАГАНЕ
Стартирането на програмата може да се отложи за период
от време между 1 и 12 часа.
1. Натиснете бутона ОТЛАГАНЕ: на дисплея се появява
съответният символ; при всяко натискане на бутона
времето (1 ч, 2 ч и т.н. до макс. 12 ч) до началото на
избраната програма за миене се увеличава.
2. Изберете програмата за миене и затворете вратичката:
таймерът започва да отброява;
3. След изтичане на времето светлинният индикатор
изгасва и програмата започва.
За да коригирате времето за отлагане и да изберете
по-кратък период, натиснете бутона ОТЛАГАНЕ. За да
отмените, натиснете бутона няколко пъти, докато светлинният
индикатор за избрания отложен старт се изключи.
Програмата за миене се стартира автоматично веднага
след затварянето на вратичката.
Функцията ОТЛАГАНЕ не може да се зададе след
стартиране на програмата.
MULTIZONE
Ако няма много съдове за миене, с оглед пестене на вода,
ток и препарат може да се използва половин зареждане.
Изберете програмата и след това натиснете бутона
МУЛТИЗОН: символът на избраната кошница се извежда
на дисплея. По подразбиране уредът мие съдовете във
всички кошници.
За миене само на конкретна кошница, натиснете този бутон
няколко пъти:
показано на дисплея (само долната кошница)
показано на дисплея (само горната кошница)
показано на дисплея (само кошницата за прибори)
показано на дисплея (опцията е ИЗКЛ. и уредът мие
съдовете във всички кошници).
Не забравяйте да заредите само горната или долната
кошница и да намалите количеството препарат съответно.
ТУРБО
Тази опция може да се използва за съкращаване на
продължителността на основните програми при поддържане
на същите нива на ефективност при миене и сушене.
След като изберете програмата, натиснете бутона ТУРБО
и светлинният индикатор се включва. Натиснете същия
бутон още веднъж, за да отмените опцията.
POWER CLEAN®
Благодарение на допълнителните мощни водни струи,
тази опция осигурява по-интензивно и по-силно измиване
в специфичната зона в долната кошница. Тази опция
се препоръчва за измиване на тенджери и огнеупорни
съдове. Натиснете този бутон, за да активирате POWER
CLEAN® (индикаторът светва).
ТАБЛЕТКИ (TAB)
Тази настройка позволява оптимизиране на ефективността
на програмата в зависимост от типа на използвания
препарат. Натиснете бутона ТАБЛЕТКИ (светлинният
индикатор ще светне), ако използвате комбинирани
миялни препарати във форма на таблетка (помощно
средство за изплакване, сол и миялен препарат в 1 доза).
Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul, peab
see valik olema välja lülitatud.
4
ИНДИКАТОР ЗА РАБОТА НА УРЕДА
Светодиодна светлина, насочена към пода, показва,
че съдомиялната работи. Може да се избере един от
следните работни режими:
a) Деактивирана функция.
b) При стартиране на програмата светлината се включва
за няколко секунди, остава изключена по време на
програмата и мига в края на програмата.
c) Светлината остава включена по време на програмата
и мига в края на програмата (режим по подразбиране).
Ако е бил зададен отложен старт, светлината се включва или
за първите няколко секунди, или за цялата продължителност
на обратното броене според това дали е зададен режим b)
или c).
Светлината се изключва при всяко отваряне на вратичката.
За да изберете предпочитания режим, включете машината,
задръжте бутон P натиснат, докато една от трите букви се
изведе на дисплея, натискайте бутон P, докато достигнете
желаната буква (или режим), задръжте бутон P натиснат, за да
потвърдите избора.
Забележка: Ако NaturalDry (система за отваряне
на вратичката) е активна и вратичката се отвори,
индикаторът за работа на машината няма да мига в
края на цикъла.
NaturalDry
NaturalDry е конвекторна система за сушене, която автоматично
отваря вратичката по време на/след фазата на сушене, за да осигури
всекидневно изключителни резултати от сушенето. Вратичката се
отваря при температура, която е безопасна за Вашите кухненски
мебели, следователно тя няма да се отвори, когато са включени
опциите POWER CLEAN® или TURBO.
Като допълнителна защита от парата, със съдомиялната машина
се предоставя специално проектирано предпазно фолио. За да
видите как се монтира предпазното фолио, вижте РЪКОВОДСТВО
ЗА МОНТАЖ.
Потребителят може да деактивира системата NaturalDry по следния
начин:
1. Влезте в менюто на софтуера на съдомиялната машина, като
натиснете и задържите за 6 секунди бутона P.
2. В момента се намирате в менюто за управление на осветлението
(вижте описанието на ИНДИКАТОР ЗА РАБОТА НА УРЕДА); ако не
желаете да извършвате промени, отново натиснете и задръжте
секунди бутона P (докато на дисплея се появи една от двете
букви).
3. Преминахте в менюто за управление на системата NaturalDry;
можете да промените работното състояние на системата
NaturalDry, като натиснете бутона P:
E – активирана
d – деактивирана
За потвърждаване на промяната и за излизане от менюто за
управление натиснете и задръжте за 3 секунди бутона P.
BG
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
1.
ПРОВЕРКА НА ВОДНАТА ВРЪЗКА
Уверете се, че съдомиялната машина е свързана към
водоподаването и кранчето е отворено.
2.
ВКЛЮЧЕТЕ СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА
Отворете вратичката и натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
3.
ЗАРЕДЕТЕ КОШНИЦИТЕ
(вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
4.
ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА МИЯЛЕН ПРЕПАРАТ
(вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).
5.
ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА И ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ
ПРОГРАМАТА
Изберете най-подходящата програма според вида на съдовете
и нивото на замърсяване (вж. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ) чрез
натискане на бутона P.
Изберете желаните опции (вж. ОПЦИИ И ФУНКЦИИ).
6.
СТАРТ
Стартирайте програмата, като затворите вратата.
При стартирането на програмата се чува звуков сигнал.
7.
КРАЙ НА ЦИКЪЛ НА ИЗМИВАНЕ
Краят на цикъл на измиване се обозначава от кратки звукови
сигнали и с премигване на номера на цикъла на дисплея.
Отворете вратичката и изключете уреда, като натиснете
бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
Изчакайте няколко минути, преди да премахнете съдовете, за
да избегнете изгаряния.
Извадете съдовете, като започнете от долната кошница.
Машината се изключва автоматично при определени
продължителни периоди на неактивност, за да сведе до
минимум потреблението на енергия. Ако съдовете са само леко
замърсени или ако са изплакнати с вода преди да се поставят
в съдомиялната машина, намалете съответно количеството
използван препарат.
МОДИФИЦИРАНЕ НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА
Ако е избрана грешна програма, можете да я промените при
условие че тя е започнала току-що: отворете вратичката, натиснете и
задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ., машината се изключва.
Включете машината отново с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и изберете новата
програма за миене и желаните опции; стартирайте програмата, като
затворите вратичката.
ДОБАВЯНЕ НА СЪДОВЕ
Без да изключвате машината, отворете вратичката (внимавайте
с ГОРЕЩАТА пара!), и поставете съдовете във вътрешността на
съдомиялната машина. Затворете вратичката и програмата се
възобновява от момента, в който е била прекъсната.
СЛУЧАЙНИ ПРЕКЪСВАНИЯ
Ако вратичката бъде отворена по време на програма за миене или
при прекъсване на захранването програмата спира. След
затваряне на вратичката или възстановяване на захранването тя се
възобновява от момента, в който е била прекъсната.
За допълнителна информация относно функциите можете да
изискате или да свалите от интернет “Ръководство за употреба
и поддръжка”, като следвате указанията на последната
страница.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
СЪВЕТИ
Преди да зареждате кошниците, отстранете всички остатъци от
храна от съдовете и изпразнете чашите. Не е нужно да
изплаквате предварително с течаща вода.
Подредете съдовете така, че да се задържат добре на място и да не се
обърнат; и подредете съдовете с отворите надолу и
разположете вдлъбнатите/изпъкналите части така, че водата да
може да достигне всяка повърхност и да тече свободно.
Предупреждение: капаците, дръжките, подносите и тиганите за
пържене трябва да не пречат на въртенето на разпръскващите
рамене.
Поставете дребните артикули в кошницата за прибори.
Много замърсените съдове и тенджери следва да се поставят в
долната кошница, тъй като в този сектор водните струи са
по-силни и позволяват по-добра ефективност при миене.
След като заредите уреда, проверете дали разпръскващите рамене
могат да се въртят свободно.
ХИГИЕНА
За да избегнете миризми и утайки, които могат да се натрупат в
съдомиялната машина, моля, пускайте програма при висока
температура най-малко веднъж месечно. Използвайте супена
лъжица препарат и пуснете уреда без да зареждате съдове, за да
го почистите.
НЕПОДХОДЯЩИ СЪДОВЕ
• Дървени съдове и прибори.
• Деликатни чаши с декорации, артистични ръчно изработени
• съдове и антики. Декорациите им не са устойчиви.
• Части от синтетични материали, които не са устойчиви на
• високи температури.
• Медни и калаени съдове.
• Замърсени с пепел, восък, грес или мастило съдове.
Цветовете на стъклените декорации и частите от алуминий/сребро
могат да се променят и да избледнеят в процеса на миене. Някои
видове стъкло (напр. кристалните предмети) могат да станат
непрозрачни след няколко измивания.
ПОВРЕДИ ПО ЧАШИТЕ И СЪДОВЕТЕ
• Използвайте само стъклени и порцеланови съдове, за които
производителят гарантира, че са подходящи за съдомиялна
машина.
• Използвайте деликатен почистващ препарат, подходящ за
Вашите съдове.
• Изваждайте чашите и приборите от съдомиялната машина
веднага след края на програмата за миене.
5
ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ
ПОСТАВКАТА ЗА ПРИБОРИ
Третата кошница е проектирана за поставяне на прибори.
Подредете приборите, както е показано на фигурата. Отделното
подреждане на приборите прави събирането по-лесно след
миене и подобрява ефективността на миенето и сушенето.
Ножовете и други прибори с остри ръбове трябва да се
подреждат с острието надолу.
Геометрията на кошницата позволява поставянето на дребни
артикули като чашки за кафе в областта в средата.
ГОРНА КОШНИЦА
Заредете деликатните и леки съдове: стъклени и порцеланови
чаши, чинийки, ниски купи за салата.
СГЪВАЕМИ КАПАЦИ С РЕГУЛИРУЕМА ПОЗИЦИЯ
Сгъваемите капаци могат да се позиционират
на три различни височини за оптимизиране
на подреждането на съдовете в кошницата.
Чашите за вино могат да се поставят
безопасно в сгъваемите капаци, като
столчето на всяка чаша се вмъкне в
съответния процеп. За оптимални резултати
при сушене наклонете сгъваемите
капаци повече. За да промените наклона,
издърпайте сгъваемия капак, плъзнете го
леко и го позиционирайте както пожелаете.
ДОЛНА КОШНИЦА
За тенджери, капаци, чинии, купи за салата и т.н. Едрите чинии и
капаци следва в идеалния случай да се поставят отстрани, за да не
възпрепятстват разпръскващото рамо.
Долната кошница има разгъващи се опори, които могат да се
използват във вертикално положение при подреждане на чинии или
в хоризонтална позиция за лесно поставяне на тави и купи за салата.
(пример за зареждане на долната кошница)
КОШНИЧКА ЗА ПРИБОРИ
(пример за зареждане на горната кошница)
РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОРНАТА КОШНИЦА
Височината на горната кошница може да се регулира: висока
позиция за поставяне на обемни съдове в долната кошница и ниска
позиция за пълноценно използване на накланящите се опори, като
се създава повече място нагоре и се избягва сблъскване с
изделията в долната кошница.
Горната кошница е оборудвана с
Регулатор на височината на горната
кошница (вж. фигурата), без да
натискате лостовете, повдигнете
нагоре, като просто хванете кошницата
A
отстрани веднага след като кошницата
стане стабилна в по-високата
си позиция.
За да възстановите по-ниската позиция,
натиснете лостовете A отстрани на
кошницата и преместете кошницата надолу.
Силно препоръчваме да не регулирате
височината на
кошницата, когато е заредена. НИКОГА не повдигайте или
спускайте кошницата само от едната страна.
6
Оборудвана е с горни решетки за по-добро подреждане на приборите.
Тя трябва да се позиционира само от
предната страна на долната кошница.
Ножовете и другите прибори с остри
ръбове трябва да се поставят в
кошничката за прибори с остриетата
надолу или да се позиционират
хоризонтално в накланящите се
отделения на горната кошница.
POWER CLEAN®
Power Clean® използва специални
водни струи отзад на кухината за
по-интензивно измиване на високи
замърсени съдове. Долната кошница
има Свободна зона, специална
издърпваща се опора в задния край на
кошницата, която може да се използва за опора за тигани или тави в
изправено положение, така че да заемат по-малко място.
Поставете тенджерите/огнеупорните съдове насочени към
компонента Power Clean® и активирайте POWER CLEAN® на панела.
Как да използвате Power Clean®:
1. Регулирайте зоната на Power
Clean® (G), като подгънете
задните поставки за чинии, за
да заредите с тенджери.
2. Зареждайте тенджери и касероли,
наклонени вертикално, в зоната
на Power Clean®. Тенджерите
трябва да са наклонени към
мощните водни струи.
BG
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ ВЪЗЕЛ
Почиствайте филтърния възел редовно, така че филтрите да не се
запушват и отпадъчната вода да се източва правилно.
Филтърният възел се състои от три филтъра, които премахват
остатъците от храна от водата от измиване и след това
рециркулират водата: за постигане на най-добри резултати от
измиването е необходимо да поддържате филтрите чисти.
Съдомиялната машина не трябва да се използва без филтри
или ако филтърът е разхлабен.
След няколко измивания проверете филтърния блок и при
необходимост го почистете старателно с течаща вода, като
използвате неметална четка и следвате инструкциите по-долу:
ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗПРЪСКВАЩИТЕ
РАМЕНЕ
Понякога остатъците от храна е възможно да засъхнат върху
разпръскващите рамене и да запушат отворите за разпръскване
на вода. Следователно се препоръчва да проверявате раменете от
време на време и да ги почиствате с малка неметална четка.
1. Завъртете цилиндричния филтър A обратно на часовниковата
стрелка и го издърпайте (Фиг. 1).
2. Свалете филтъра чашка B, като приложите лек натиск
върхустраничните капаци (Фиг. 2).
3. Плъзнете навън филтъра-пластина от неръждаема стомана C
(Фиг. 3).
4. Проверете уловителя и премахнете остатъците от храна.
НИКОГА НЕ МАХАЙТЕ предпазителя на помпата за цикъла на
измиване (черния елемент) (Фиг. 4).
1
За да премахнете горното разпръскващо рамо, завъртете
пластмасовия заключващ пръстен обратно на часовниковата
стрелка. Горното разпръскващо рамо следва да се поставя така, че
страната с по-голям брой отвори да е насочена нагоре.
2
B
A
A
Можете да свалите долното разпръскващо рамо, като го издърпате
нагоре.
ПОЧИСТВАНЕ НА МАРКУЧА ЗА ПОДАВАНЕ НА
ВОДА
C
3
4
След почистване на филтрите поставете филтърния блок отново и
го закрепете правилно на място; това е от ключово значение за
поддържане на ефективната работа на съдомиялната машина.
Ако маркучите за вода са нови или не са използвани
продължително време, оставете водата да тече, за да се уверите,
че е прозрачна и без замърсявания, преди да изпълнявате нужните
връзки. Ако тази предпазна мярка не бъде взета, входът за вода
може да се блокира и да повреди съдомиялната машина.
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Възможно е съдомиялната ви машина да не работи както трябва. Преди да се обърнете към сервизния център,
проверете дали проблемът може да се разреши, като прегледате следния списък.
ПРОБЛЕМИ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
РЕШЕНИЯ
Съдомиялната
машина не
стартира или
не реагира на
команди.
Уредът не е включен в контакта
както трябва.
Спиране на захранването.
Вратичката на съдомиялната не е
затворена.
Не реагира на команди.
Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ, включете я отново
след около една минута и нулирайте програмата.
Съдомиялната
машина не
източва.
Програмата все още не е
завършила.
Изчакайте програмата да завърши.
Маркучът за източване е прегънат.
Проверете дали маркучът за източване не е прегънат (вж. ИНСТРУКЦИЯ
ЗА МОНТАЖ).
Тръбата за източване на мивката е
запушена.
Филтърът е запушен с остатъци от
храна
Съдовете тракат един в друг.
Почистете тръбата за източване на мивката.
Съдомиялната
създава
прекомерно
много шум.
Създало се е прекалено голямо
количество пяна.
Съдовете не са Съдовете не са подредени както
трябва.
почистени.
Разпръскващите рамене не могат
да се въртят свободно, тъй като са
възпрепятствани от съдовете.
Цикълът на измиване е твърде лек.
Включете щепсела в контакта.
След възобновяването на захранването уредът се включва автоматично.
Натиснете вратичката силно, докато чуете щракване.
Почистете филтъра (вж. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ МЕХАНИЗЪМ).
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване
в съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ
ПРЕПАРАТ). Нулирайте текущия цикъл, като изключите миялната
машина, след това го включете отново, изберете a нова програма и
затворете вратата. Моля, не добавяйте препарат.
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
Създало се е прекалено голямо
количество пяна.
Изберете подходящ цикъл на измиване (вж ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).
Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване
в съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ
ПРЕПАРАТ).
Капачката на отделението за
помощно средство за изплакване
не е затворена правилно.
Уверете се, че капачката на дозатора за помощно средство за
изплакване е затворена.
Филтърът е замърсен или запушен. Почистете филтърния механизъм (вж. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА).
Няма сол.
Допълнете резервоара за сол (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ).
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДДРЪЖКА И ОТСТРАНЯВАНЕ
НА НЕИЗПРАВНОСТИ
За повече информация, процедури по поддръжка и отстраняване на
неизправности вижте ръководството за употреба и поддръжка.
С ръководството за употреба и поддръжка можете да се
сдобиете, като:
• Се обадите на отдела за следпродажбено обслужване; вижте
телефонния номер в книжката за гаранцията.
• го свалите от уебсайта: docs.whirlpool.eu
• използвате QR код:
СВЪРЗВАНЕ С ОТДЕЛА ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване,
трябва да посочите кодовете от табелката с данни, закрепена
на лявата или дясната страна на вратичката на съдомиялната.
Телефонния номер можете да намерите в книжката за гаранцията
или на уебсайта:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Техническите данни, съдържащи информацията за потреблението
на енергия, можете да свалите от уебсайта: docs.whirlpool.eu
400011384721
07/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising