Whirlpool | FTCD 87 B 6K (EU) | Instruction for Use | Whirlpool FTCD 87 B 6K (EU) instrukcja

Whirlpool FTCD 87 B 6K (EU) instrukcja
Instrukcja obsługi
SUSZARKA
PL
Polski
Spis treści
Instalacja, 50
Ostrzeżenia, 52
Utrzymanie i konserwacja, 54
Panel kontrolny, 56
Pranie, 56
Wyświetlacz, 57
Start i Programy, 59
Rozwiązywanie problemów, 63
Serwis Techniczny, 64
www.hotpoint.eu
Symbol ten przypomina o
konieczności przeczytania tej instrukcji
obslugi.
! Należy zachować niniejszą instrukcję, aby w razie potrzeby móc z niej skorzystać. Instrukcja powinna znajdować się
zawsze w pobliżu suszarki, w przypadku, gdy urządzenie
będzie sprzedane lub odstąpione innym osobom należy
pamiętać, aby przekazać im instrukcję, w ten sposób nowi
właściciele będą mogli zapoznać się z ostrzeżeniami i sugestiami związanymi z używaniem suszarki.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: Na następnych
stronach znajdują się ważne informacje dotyczące instalacji i
pożyteczne sugestie dotyczące działania urządzenia.
49
Instalacja
Gdzie zainstalować suszarkę
Jeśli urządzenie musi
być zainstalowane
pod półką roboczą,
konieczne jest
pozostawienie
odległości 10 mm
15 mm
15 mm
między górną płytą
urządzenia i innymi
przedmiotami
znajdującymi się
nad nim oraz przestrzeni 15 mm między
bokami urządzenia i ścianami lub sprzętem
znajdującym się obok. W ten sposób
zapewniony jest wystarczający obieg
powietrza.
Urządzenie należy zainstalować z
powierzchnią tylną skierowaną w stronę
ściany
2
2
10 mm
Wentylacja
Należy upewnić się, że suszarka jest umieszczona w
pomieszczeniu, które nie jest wilgotne i jest wyposażone
w odpowiedni obieg powietrza. Strumień powietrza wokół
suszarki ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia
kondensacji wody produkowanej podczas prania; suszarka
nie działa prawidłowo, jeśli umieszczona jest w zamkniętej
przestrzeni lub wewnątrz mebla.
Jeśli suszarka jest używana w małym lub zimnym
pomieszczeniu, możliwe jest, że powstaną skropliny.
Wypuszczanie wody
Jeśli urządzenie jest umieszczone blisko rury spustowej,
możliwe jest, aby skondensowana woda spływała
bezpośrednio do niej, bez używania zbiornika na wodę.
W podobnym przypadku nie jest konieczne opróżnianie
zbiornika na wodę po każdym cyklu. Jeśli suszarka jest
umieszczona nad lub obok pralki, urządzenia te mogą mieć
ten sam odpływ. Wystarczy odłączyć rurę pokazaną na
rysunku A i podłączyć ją do odpływu. Jeśli odpływ znajduje
się w odległości większej od długości rury, można kupić i
podłączyć rurę, która do niego dosięgnie, mającą tę samą
średnicę i potrzebną długość. Aby zainstalować nową rurę,
wystarczy wymienić istniejącą, tak jak pokazano to na
rysunku, B umieszczając ją w tej samej pozycji.
1
1
H<1m
PL
Rys. A
Rys. B
Odradza się instalowanie suszarki w szafie.
Urządzenie nie może być instalowane za
drzwiami zamykanymi na klucz, drzwiami
przesuwnymi lub drzwiami z czopem zawiasu
znajdującym się po stronie przeciwnej w
stosunku do drzwiczek suszarki.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazda należy
sprawdzić następujące elementy:
Upewnić się, że ręce są suche.
Gniazdko musi posiadać uziemienie.
Gniazdko musi wytrzymać maksymalną
moc przewidzianą dla urządzenia, wskazaną
na tabliczce z danymi dotyczącymi pracy
suszarki (zobacz Opis suszarki).
Moc zasilania musi zawierać się w
wartościach podanych na tabliczce
dotyczącej pracy suszarki (zobacz Opis
suszarki).
Nie należy używać przedłużaczy. Nie
ciągnąć za przewód zasilania. Jeśli
urządzenie jest wyposażone we wtyczkę,
nie należy używać rozgałęziaczy. W
przypadku urządzeń wyposażonych we
wtyczkę, która nie pasuje do danego
gniazdka, skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem serwisu.
Odpływ musi znajdować się 1 metr niżej w stosunku
do dna suszarki.
Po zainstalowaniu suszarki należy się upewnić, że rura
odpływowa nie jest zgięta ani skrzywiona.
Suszarka nie może być zainstalowana na
zewnątrz, nawet w osłoniętych miejscach.
Po zainstalowaniu suszarki kabel
elektryczny i wtyczka muszą być w zasięgu
ręki.
50
Kabel elektryczny nie może być pogięty
ani zgnieciony.
Jeśli wtyczka, która ma być wymieniona,
jest wbudowana, konieczne jest jej
zutylizowanie. NIE należy zostawiać jej tam,
gdzie może zostać włożona do gniazdka
spowodować porażenia elektryczne.
Przewód elektryczny należy okresowo
kontrolować. Jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez
serwis techniczny (zobacz Obsługa
Techniczna).
Producent nie bierze na siebie
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie
niniejszych zasad.
W przypadku wątpliwości co do
powyższych informacji należy
skontaktować się z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Maksymalna wielkość wsadu: 8 kg
PL
Zużycie energii
Tryb wyłączenia (Po) - Watts
0.17
Tryb czuwania (Pl) - Watts
0.17
Program
kg
kWh
Minut
Bawełna Standardowy*
8
4.72
155
Bawełna Standardowy
4
2.57
86
Syntetyczne
3
1.27
55
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
energetycznej, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że
jest on najbardziej oszczędnym programem pod względem
zużycia energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych.
(Konfiguracja standardowa/predefiniowana wstępna).
Informacje wstępne
Gdy suszarka będzie zainstalowana, przed jej
podłączeniem należy wyczyścić wnętrze bębna i usunąć
bród, który mógł się zgromadzić podczas transportu.
51
Ostrzeżenia
PL
! Urządzenie zostało zaprojektowane
i wyprodukowane zgodnie z
międzynarodowymi standardami
bezpieczeństwa.
Niniejsze ostrzeżenia są podane ze
względów bezpieczeństwa i muszą być
dokładnie przestrzegane.
Ogólne bezpieczeństwo
• Niniejsza suszarka może być używana
przez osoby (w tym dzieci powyżej 8 roku
życia) o ograniczonych możliwościach
fizycznych, zmysłowych i umysłowych
lub nie posiadające odpowiedniego
doświadczenia ani umiejętności, jeśli
znajdują się one pod kontrolą osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
bądź otrzymują od tej osoby właściwe
instrukcje dotyczące użytkowania
urządzenia.
• Ta suszarka bębnowa jest przeznaczona
do użytku domowego, a nie
profesjonalnego.
• Urządzenia nie należy dotykać, stojąc
boso albo mając wilgotne ręce lub stopy.
• Wyłączając maszynę z sieci elektrycznej,
należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za
przewód.
• Po użyciu suszarki należy ją wyłączyć
i odłączyć od sieci elektrycznej. Drzwi
powinny pozostawać zamknięte, aby
dzieci nie bawiły się nimi.
• Należy sprawować nadzór nad dziećmi,
aby upewnić się, że nie będą bawić się
suszarką.
• Prace związane z czyszczeniem i
konserwacją nie mogą być wykonywane
przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.
• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny
przebywać w pobliżu suszarki, jeśli nie są
cały czas nadzorowane.
• Urządzenie musi być właściwie
zainstalowane i mieć zapewnioną
odpowiednią wentylację. Nawiew
z przodu suszarki nie może być
zablokowany (patrz Instalacja).
• Suszarki nie należy stawiać na dywanie
lub wykładzinie podłogowej, jeżeli
wysokość włosia zablokowałaby przepływ
powietrza do suszarki od spodu.
• Przed załadowaniem suszarki należy
sprawdzić, czy jest pusta.
•
Tylna część suszarki może stać się
bardzo gorąca. Nie należy jej dotykać,
gdy suszarka jest używana.
52
• Nie należy używać suszarki, jeżeli filtr,
pojemnik na wodę i skraplacz nie znajdują
się na właściwych miejscach (patrz
Konserwacja).
• Nie należy przeładowywać suszarki (patrz
Pranie, aby sprawdzić maksymalną wagę
ładunków).
• Nie należy wkładać do suszarki ubrań
ociekających wodą.
• Należy dokładnie sprawdzić wszystkie
instrukcje na etykietach odzieżowych
(patrz Pranie).
• Nie należy suszyć w suszarce dużych,
bardzo nieporęcznych przedmiotów.
• Nie należy suszyć w suszarce tkanin
akrylowych w wysokich temperaturach.
• Suszarki nie należy wyłączać, jeżeli wciąż
znajdują się w niej ogrzane ubrania.
• Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr
(patrz Konserwacja).
• Po każdym użyciu należy opróżnić
pojemnik na wodę (patrz Konserwacja).
• Należy regularnie czyścić jednostkę
skraplającą (patrz Konserwacja).
• Nie można dopuścić do gromadzenia się
kłaczków wokół suszarki.
• Nie należy wchodzić na suszarkę. Może
to doprowadzić do jej uszkodzenia.
• Należy zawsze kierować się standardami
i wymogami dotyczącymi podłączenia do
sieci elektrycznej (patrz Instalacja).
• Należy kupować wyłącznie oryginalne
części zamienne i akcesoria (patrz
Serwis).
Aby zminimalizować ryzyko pożaru
w suszarce, należy przestrzegać
następujących zaleceń:
• Ubrania należy suszyć w suszarce
tylko wtedy, gdy zostały wyprane przy
użyciu wody i detergentu, wypłukane
i wywirowane. Suszenie ubrań, które
NIE zostały wyprane w wodzie, stanowi
zagrożenie pożarowe.
• Nie należy suszyć ubrań, które były
czyszczone przy użyciu produktów
chemicznych.
• Nie należy suszyć ubrań, które zostały
poplamione olejami roślinnymi lub
jadalnymi albo zanurzone w takich
olejach, gdyż stanowi to zagrożenie
pożarowe. Przedmioty poplamione olejem
mogą samoczynnie się zapalić, zwłaszcza
gdy są wystawione na działanie źródeł
•
•
•
•
ciepła, takich jak suszarka bębnowa.
Wówczas bowiem ogrzewają się, co
prowadzi do reakcji utleniania z olejem, a
utlenianie wytwarza ciepło. Jeżeli ciepło
nie może się rozproszyć, przedmioty te
mogą stać się wystarczająco gorące,
aby się zapalić. Układanie w stosy
lub przechowywanie przedmiotów
poplamionych olejem może uniemożliwić
rozpraszanie się ciepła i przez to stworzyć
zagrożenie pożarowe.
Przed włożeniem do suszarki tkanin
poplamionych olejem roślinnym lub
jadalnym albo tkanin zanieczyszczonych
produktami do włosów należy je
koniecznie wyprać przy użyciu
specjalnego detergentu — to zmniejszy
zagrożenie, ale go nie wyeliminuje. Nie
należy ich wyjmować z suszarki i układać
w stosy, jeżeli wciąż są gorące.
Nie należy suszyć w suszarce ubrań,
które wcześniej były czyszczone
lub prane przy użyciu benzyny,
rozpuszczalników do prania chemicznego
albo innych palnych lub wybuchowych
substancji, albo zostały poplamione takimi
substancjami lub były w nich zanurzane.
Do substancji łatwopalnych zwykle
używanych w gospodarstwach domowych
należą: olej jadalny, aceton, alkohol
denaturowany, nafta, odplamiacze,
terpentyna, woski i środki do wywabiania
wosku. Przed suszeniem w suszarce
ubrań, które były wystawione na działanie
takich substancji, należy się upewnić,
że ubrania te zostały wyprane w gorącej
wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.
Nie należy suszyć w suszarce ubrań
zawierających gumę piankową (określaną
również jako pianka lateksowa) lub
materiały gumopodobne o podobnej
strukturze. Materiały z gumy piankowej
mogą po podgrzaniu samoczynnie się
zapalić.
Środki do zmiękczania tkanin lub
podobne produkty nie powinny być
stosowane w suszarce bębnowej w celu
wyeliminowania efektu elektryczności
statycznej, chyba że takie stosowanie
jest wyraźnie zalecane przez producenta
danego środka do zmiękczania tkanin.
Nie należy suszyć w suszarce bielizny
zawierającej wzmocnienia metalowe,
np. biustonoszy z metalowymi prętami
wzmacniającymi. Jeżeli wzmocnienia
metalowe wypadną w trakcie suszenia,
może dojść do uszkodzenia suszarki.
• Nie należy suszyć w suszarce gumy,
przedmiotów plastykowych, takich jak
czepki pod prysznic lub wodoodporne
nakrycia dla dzieci, polietylenu lub
papieru.
• Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty,
takie jak np. zapalniczki i zapałki.
PL
! OSTRZEŻENIE: nie należy
nigdy zatrzymywać suszarki przed
zakończeniem cyklu suszenia, chyba że
wszystkie przedmioty zostaną szybko
wyjęte z suszarki i rozłożone, aby ciepło
się rozproszyło.
Oszczędzanie energii i dbałość o
środowisko naturalne
• Przed suszeniem należy wycisnąć ubrania, aby usunąć
nadmiar wody (jeżeli przed suszeniem ubrania są prane
w pralce, należy wybrać cykl wirowania na wysokich
obrotach). Pozwoli to zaoszczędzić czas i energię
podczas suszenia.
• Należy zawsze suszyć pełne ładunki — dzięki temu
oszczędza się energię: suszenie pojedynczych ubrań
lub niewielkich ładunków trwa dłużej.
• Po każdym użyciu należy wyczyścić filtr, aby ograniczyć
koszty zużycia energii (patrz Konserwacja).
53
Utrzymanie i konserwacja
PL
Przerwa w zasilaniu elektrycznym
! Odłączyć suszarkę, kiedy nie działa, także
podczas czyszczenia i konserwacji.
Czyszczenie filtra po każdym cyklu
Filtr jest bardzo ważną częścią procesu
suszenia: Jego funkcja polega na zbieraniu
kłębków kurzu i kłaczków, które tworzą się
podczas suszenia.
Pod koniec suszenia
należy wyczyścić filtr
płucząc go pod bieżącą
wodą lub czyszcząc
odkurzaczem. W
przypadku, gdy filtr
zatka się przepływ
powietrza w suszarce
będzie poważnie
utrudniony: czas
suszenia przedłuży
się i zwiększy się ilość
zużytej energii. Poza
tym suszarka może
ulec uszkodzeniu.
Filtr znajduje się
przed uszczelnieniem
suszarki(zobacz
rysunek).
Wyjęcie filtra:
1. Należy pociągnąć plastikową rączkę filtra
ku górze(zobacz rysunek).
2. Otworzyć filtr obniżając zacisk.
3. Wyczyścić filtr z kłębków kurzu i
prawidłowo umieścić go z powrotem.
Upewnić się, że filtr przylega do
uszczelnienia suszarki.
! Nie używać suszarki przed włożeniem filtra
do osłony.
Kontrola bębna po każdym cyklu
Obrócić ręką bęben w celu usunięcia najmniejszych sztuk
(chusteczki), które mogły pozostać wewnątrz suszarki.
Czyszczenie bębna
! Do czyszczenia bębna nie można używać środków
ściernych, wełny stalowej lub środków do czyszczenia stali
nierdzewnej. Na bębnie ze stali nierdzewnej może powstać
kolorowa powłoka, spowodowana połączeniem wody i/lub
środków do czyszczenia takich, jak zmiękczacz do prania.
Ta kolorowa powłoka nie wpływa na pracę suszarki.
54
Opróżnianie zbiornika z wodą po każdym
cyklu
2
Wyjąć zbiornik z suszarki i
opróżnić go do umywalki lub
innego odpływu, następnie
zamocować go w prawidłowy
sposób. Zawsze kontrolować
zbiornik z wodą i opróżniać go
przed uruchomieniem nowego
programu suszenia.
Nieopróżnianie zbiornika na
wodę może spowodować:
- Zatrzymanie ogrzewania maszyny, (wsad może być
jeszcze wilgotny pod koniec cyklu suszenia).
! Wskaźnik „Wylać wodę” świeci nadal, aby przypomnieć,
że należy opróżnić zbiornik na wodę na początku każdego
programu.
Ładowanie systemu zbierania wody
Gdy suszarka jest nowa zbiornik na wodę nie przyjmuje
wody, dopóki system nie będzie załadowany. Operacja
ta może trwać 1 lub 2 cykle suszenia. Gdy system jest
załadowany, może zbierać wodę z każdego cyklu.
Czyszczenie kondensatora
• Okresowo (co miesiąc) wyjmować
kondensator i wyczyścić ewentualny kurz z
płyt spłukując go pod kranem zimną wodą,
spływającą po tylnej części kondensatora.
Wyjęcie kondensatora:
1. Odłączyć suszarkę z
zasilania elektrycznego
i otworzyć drzwiczki.
2. Otworzyć pokrywę
kondensatora
(zobacz rysunek),
odblokować trzy zaciski
przekręcając je o 90ş
w stronę przeciwną
do ruchu wskazówek
zegara, następnie wyjąć
kondensator ciągnąc go
za uchwyt.
3. Wyczyścić
powierzchnię
uszczelnień i
umieścić kondensator
ze strzałkami
skierowanymi ku górze,
upewniając się, że zaciski zostały dobrze
przymocowane.
Czyszczenie suszarki
• Metalowe lub plastikowe części zewnętrze lub części
z gumy mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej
szmatki.
• Okresowo (co 6 miesięcy) czyścić odkurzaczem kratkę
przedniego wlotu powietrza oraz odpowietrzniki z
tyłu suszarki w celu usunięcia ewentualnego kurzu,
kłaczków. Usunąć także kłębki kurzu z przedniej części
kondensatora i ze strefy filtra używając okresowo
odkurzacza.
! Nie stosować rozpuszczalników ani ściernych środków
czyszczących.
! Należy regularnie poddawać suszarkę kontroli
wykonywanej przez autoryzowanego technika w celu
zagwarantowania bezpieczeństwa części elektrycznych i
mechanicznych (zobacz Pomoc).
Szybkie porady
! Pamiętaj o wyczyszczeniu filtra drzwi
i filtra kondensatora (pompy ciepła) po
każdym suszeniu.
! Pamiętaj o opróżnieniu zbiornika na wodę
po każdym napełnieniu.
! W ten sposób zapewnisz sobie najwyższą
wydajność urządzenia!
Model i numery seryjne
Tabliczka znamionowa
2
Filtr
Zbiornik na wodę
Kurek
Tylny
Kondensator
Kondensator
Wlot powietrza
Zatrzaski
Przedni
Rączka
Pokrywa
55
PL
Panel kontrolny
PROGRAM
Przyciski wyboru
PL
Wyświetlacz
ON/OFF
Przycisk
Przycisk ON/OFF
: : jeśli suszarka jest uruchomiona i
ten przycisk jest naciśnięty: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się
komunikat WYŁĄCZYĆ , suszarka wyłącza się. Jeśli na
wyświetlaczu pojawi się komunikat NACISNĄĆ I PRZYTRZ
, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk. Na wyświetlaczu
pojawią się kolejno cyfry 3, 2 i 1, a następnie suszarka
wyłączy się. Następnie należy ponownie wcisnąć i
przytrzymać przycisk przez co najmniej 3 minuty. Na
wyświetlaczu pojawi się na moment komunikat WŁĄCZONY .
Przyciski wyboru PROGRAM służą do ustawiania programu:
naciśnij przycisk odpowiadający programowi, który chcesz
wybrać (patrz Start i programy).
Przyciski/wskaźniki OPCJA te przyciski służą do wybierania
dostępnych opcji dla wybranego programu (patrz Układ
regulacji). Wskaźniki na wyświetlaczu nad dolnymi
przyciskami zostają podświetlone, aby pokazać, że dana
opcja została wybrana.
Przycisk/podświetlenie START/PAUSE (START/PAUZA)
służy do uruchomienia wybranego programu. Naciśnięcie
tego przycisku w trakcie programu spowoduje jego
zatrzymanie, urządzenie wygeneruje sygnał dźwiękowy,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat PAUZA i suszarka
zatrzyma się. Wskaźnik jest podświetlony na zielono, gdy
program jest uruchomiony, miga na żółto, gdy program został
zatrzymany, albo miga na zielono, gdy suszarka jest w trybie
gotowości i oczekuje na rozpoczęcie programu (patrz Start i
programy).
Uwaga: W fazie programu Mniej zagnieceń po zakończeniu
cyklu ta lampka także miga na pomarańczowo.
Wyświetlacz pokazuje ostrzeżenia i informacje dotyczące
wybranego programu i jego postępu (patrz następna strona).
Przycisk/ikona BLOKADA DZIECIĘCA : po dokonaniu
wyboru programu i opcji można nacisnąć i przytrzymać ten
przycisk. Zapobiegnie to zmianie ustawień programu. Na
wyświetlaczu przez chwilę pojawi się napis ZABLOKOWANE
. Jeżeli ta ikona jest podświetlona, pozostałe przyciski
nie działają. Aby anulować blokadę, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk. Ikona nie będzie już podświetlona,
a na wyświetlaczu przez chwilę pojawi się napis
ODBLOKOWANE .
56
BLOKADA
DZIECIĘCA I OPCJE
Przyciski i podświetlenie
START/PAUSE
(START/PAUZA)
Przycisk I podświetlenie
Uwaga:Ta suszarka bębnowa, zgodnie z nowymi przepisami
dotyczącymi oszczędzania energii, jest wyposażona
w automatyczny system trybu gotowości, który zostaje
włączony, gdy przez około 30 minut nie zostanie wykryte
żadne działanie. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON-OFF,
do momentu gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat
WŁĄCZONY , a następnie suszarka uruchomi się ponownie.
Pranie
Podział bielizny
• Należy kontrolować symbole umieszczone na
etykietkach poszczególnych ubrań w celu sprawdzenia,
czy mogą być poddane suszeniu w bębnie.
• Podzielić pranie na podstawie rodzaju tkaniny.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Zamknąć zamki błyskawiczne i haczyki oraz zapiąć paski
i zawiązać sznurki nie ściskając ich.
• Wycisnąć ubrania, aby wyeliminować jak największą
ilość wody.
! Nie napełniać suszarki ubraniami, które są całkowicie
mokre.
Maksymalna wielkość wsadu
Nie ładować bębna przekraczając jego maksymalną
objętość.
Poniższe wartości dotyczą wagi suchych tkanin:
Włókna naturalne: maksymalnie 8 kg
Sztuczne włókna: maksymalnie 3 kg
! Aby nie pogarszać wyników pracy suszarki, nie należy jej
przeładowywać.
Etykietki opisujące sposób konserwacji
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są
wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są
najczęściej spotykane symbole:
Można suszyć w suszarce.
Nie suszyć w suszarce
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
Wyświetlacz
Wybór języka
Po pierwszym włączeniu suszarki należy wybrać preferowany język z
listy dostępnych języków.
Aby zmienić język: bieżący wybrany język musi migać, w
pierwszej linii wyświetlacza.
- Wciśnij przycisk On/Off, aby wyłączyć wyświetlacz, a następnie
wciśnij i przytrzymaj wszystkie 3 przyciski:
Stopien grzania,
Synchronizowane suszenie, i
Stopień suchości przez 5 sekund.
- Wciśnij przycisk
Stopien grzania lub Synchronizowane
suszenie, aby przewijać w górę lub w dół listy.
- Gdy nazwa wymaganego języka miga w górnej linii wyświetlacza,
naciśnięcie przycisku
zostaje zatwierdzony.
Stopień suchości sprawia, że wybór
Rozumienie wyświetlacza
Wybór i wyświetlanie programów
W pierwszej linii wyświetlacza pokazany jest wybrany program, a ten komunikat pojawia się podczas pracy programu. Dla
ośmiu przycisków dostępne są dwie opcje wyboru - naciśnij przycisk raz, aby wybrać pierwszą opcję, następnie naciśnij
ponownie, aby wybrać drugą opcję. Wybrany program zostanie wyświetlony. Ostatni przycisk służy do wyboru Mojego cyklu
(MOJ CYKL).
Mój cykl.Po wybraniu przycisku „Mój cykl” na wyświetlaczu pojawia się nazwa wybranego programu wraz z literą „M” przed
nazwą, np. M BAWEŁNA STANDARDOWY (patrz Start i programy).
Stopnie suchości
Stopnie suchości mają zastosowanie podczas wyboru programu w przypadku automatycznych programów, dla których
dostępne są różne stopnie suchości (patrz Tabela programów).
W drugiej linii wyświetlacza ukazany jest wymagany stopień suchości. Każde naciśnięcie przycisku „Stopień suchości”
powoduje wybór i wyświetlenie kolejnej opcji z listy poniżej. Na wyświetlaczu pojawia się, zależnie od wyboru użytkownika, od
1 do 7 pasków w miarę postępu programu.
! W niektórych programach automatycznych nie ma możliwości zmiany stopnia suchości lub nie wszystkie opcje stopni
suchości są dostępne.
WILGOTNE
Wilgotne : ubrania po wysuszeniu można prasować prasowalnicą lub maglownicą
DO PRASOWANA
Do prasowania : ubrania po wysuszeniu są gotowe do prasowania żelazkiem ręcznym.
NA WIESZAK +
NA WIESZAK
Na wieszak Plus : Ubrania delikatne po wysuszeniu można odwiesić na wieszak do
dosuszenia.
Na wieszaky : Ubrania po wysuszeniu można odwiesić na wieszak do dosuszenia.
LEKKO SUCHE
Lekko suche : Rzeczy delikatne po wysuszeniu można włożyć do szafy.
DO SZAFY
Do szafy : Rzeczy po wysuszeniu można włożyć do szafy
EXTRA SUCHE
Extra suche : ubrania po wysuszeniu są gotowe do założe.
Postęp programu
W drugiej linii wyświetlacza widoczny jest status programu w trakcie jego postępu: (długie powiadomienia są przewijane
wzdłuż linii).
SUSZENIE
CHŁODZENIE UBRAŃ
OGRZEWANIE
GOTOWE
KONIEC CYKLU, BEZ ZAGNIEC.
(w przypadku wyboru opcji Mniej zagnieceń po zakończeniu cyklu).
KONIEC CYKLU, WYCZYŚĆ FILTR I OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA WODĘ
57
PL
Wyświetlacz
PL
Synchronizowane suszenie
Po wybraniu programu z opcją Synchronizowane suszenie,
naciśnij przycisk „Synchronizowane suszenie”
,a
wybrany czas widoczny na wyświetlaczu będzie się
wydłużać po każdym naciśnięciu i puszczeniu przycisku
(patrz. Start i programy).
Każde wciśniecie skraca czas cyklu, a liczba dostępnych opcji zależy od wybranego programu/materiału.
Koło wskaźnika czasu wyświetlana jest ikona Synchronizowane suszenie
.
Wybrany czas jest nadal wyświetlany po uruchomieniu programu, ale można go w dowolnej chwili zmienić.
Opóźnienie i pozostały czas
Niektóre programy mogą zostać uruchomione z opóźnieniem (patrz Start i programy). Naciśnij przycisk Opóźnienie
ikona zacznie migać.
,a
Każde naciśnięcie przycisku Opóźnienie
zwiększa ustawienie opóźnienia o 1 godzinę, od
do
,następnie
a później po
kilku sekundach opóźnienie jest anulowane.
Czas opóźnienia jest ukazywany na wyświetlaczu
obok przycisku „Opóźnienie”..
Wyświetlacz zaczyna odliczać minuty okresu
opóźnienia po naciśnięciu przycisku START/PAUSE
(Start/Pauza).
W drugiej linii wyświetlacza widoczny jest napis START
Czas opóźnienia można zmienić lub anulować w dowolnej chwili.
Po wciśnięciu przycisku START/PAUSE (Start/Pauza) czas opóźnienia lub czas do końca programu wyświetlany jest w
godzinach i minutach i odliczany co minutę.
Czas do końca
Po upływie okresu opóźnienia lub podczas pracy programu, jeśli nie wybrano opóźnienia, w tej części wyświetlacza pojawia
się komunikat:
- szacowany pozostały czas do końca programu, dla programów automatycznych
- czas do końca w programie synchronizowanym
W przypadku programów synchronizowanych, podczas cyklu wyświetlana jest rzeczywista liczba godzin i minut do końca
programu.
W przypadku programów automatycznych wyświetlany jest szacowany czas do końca programu. Po wybraniu programu, na
wyświetlaczu pokazany jest czas potrzebny na wysuszenie pełnego załadunku. Pozostały czas będzie stale monitorowany
podczas cyklu suszenia. Czas będzie zmieniany w celu wskazania najlepszego przybliżenia.
Dwukropki między godzinami i minutami na wyświetlaczu migają w miarę odliczania pozostałego czasu.
Przycisk „Mój cykl”:
Po pierwszym naciśnięciu tego przycisku w drugiej linii wyświetlacza pojawi się napis
NACISNĄĆ I PRZYTRZ
Po wybraniu ulubionego programu i opcji można zapisać te ustawienia, wciskając i przytrzymując przez co najmniej 5 sekund
przycisk „Mój cykl”. W górnej linii wyświetlacza pojawi się migające M i nazwa wybranego programu. Następnie rozlegnie się
dźwięk brzęczyka, a w drugiej linii wyświetlacza pojawi się napis ZAPAMIĘTYWANIE
Gdy będziesz ponownie potrzebować tego programu, naciśnij przycisk M, , następnie przycisk START/PAUSE
Pauza) i ten program zostanie uruchomiony.
(Start/
Jeżeli chcesz, możesz zmienić swój zapisany ulubiony program, wybierając nowy program i/lub opcje oraz naciskając i
przytrzymując przycisk M (jak wyżej).
58
Start i Programy
Wybór programu
1. Włóż wtyczkę przewodu suszarki do gniazda
elektrycznego.
2. Posortuj pranie według rodzaju tkaniny (patrz Pranie).
3. Otwórz drzwi i upewnij się, że filtr jest czysty i znajduje się
na właściwym miejscu, oraz że pojemnik na wodę jest pusty i
znajduje się na właściwym miejscu (patrz Konserwacja).
4. Załaduj maszynę i upewnij się, że ubrania nie blokują
uszczelki na drzwiach. Zamknij drzwi.
5. Jeżeli wyświetlacz nie jest podświetlony: naciśnij przycisk ON/
OFF .
6. Naciśnij przycisk „Wybór programów”, odpowiadający
zarówno rodzajowi suszonych tkanin (sprawdź Tabelę
programów; (patrz Programy) jak i wskazówkom dotyczącym
każdego rodzaju tkanin (patrz Pranie).
- Jeśli wybrano przycisk M , kroki 7 i 8 nie są potrzebne (patrz
poniżej).
7. Wybierz opcję „Synchronizowane suszenie” albo „Stopnie
suchości”:
- Jeżeli chcesz wybrać „Synchronizowane suszenie”,
naciskaj i puszczaj przycisk Synchronizowane suszenie do
wyświetlenia wymaganego czasu.
lub - Aby zmienić domyślne ustawienie suchości, naciskaj
i puszczaj przycisk Stopnie suchości do ukazania się
wymaganego stopnia.
! Patrz Tabela programów, aby dowiedzieć się więcej.
Dostępne opcje Stopnie suchości, Synchronizowane
suszenie i Opcje.
8. W razie potrzeby ustaw czas opóźnienia i inne opcje
(patrz Wyświetlacz).
9. Naciśnij przycisk START/PAUSE
(Start/Pauza), aby
rozpocząć. Na wyświetlaczu pojawi się szacowany czas
pozostały do zakończenia programu.
W trakcie programu suszenia możesz sprawdzać swoje
pranie i wyjmować ubrania, które są suche, podczas gdy
pozostałe nadal będą się suszyć. Po ponownym zamknięciu
drzwi naciśnij przycisk START/PAUSE
(Start/Pauza) ,
aby wznowić suszenie. Otwarcie drzwi w celu sprawdzenia
prania spowoduje wydłużenie czasu suszenia, ponieważ
sprężarka pompy ciepła uruchomi się dopiero po pięciu
minutach od zamknięcia drzwi i naciśnięcia przycisku Start/
Pauza (patrz Elementy sterowania).
10. Podczas ostatnich kilku minut pracy programów
suszenia, przed zakończeniem programu rozpoczyna się
ostatnia faza, czyli STUDZENIE (tkaniny są ochładzane). Tej
fazy nie można nigdy przerywać.
11. Po zakończeniu cyklu wyświetlany jest komunikat:
- Jeśli wyświetlany jest komunikat
KONIEC CYKLU, WYCZYŚĆ FILTR I OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA WODĘ
rozlegnie się trzykrotnie dźwięk (Uwaga: IJeśli wybrana
została opcja DŹWIĘK, brzęczyk uruchomi się trzykrotnie co
30 sekund przez 5 minut).
- Jeśli wyświetlany jest komunikat
KONIEC CYKLU, BEZ ZAGNIEC
, wybrana została opcja „Bez zagnieceń“ i jeśli nie wyjmiesz
prania bezpośrednio po zakończeniu suszenia, bęben
będzie obracać się co jakiś czas przez 10 godzin lub do
czasu otwarcia drzwi oraz trzykrotnie rozlegnie się brzęczyk
sygnalizujący koniec prania.
12. Otwórz drzwi, wyjmij pranie, oczyść filtr i ponownie
umieść go w suszarce. Opróżnij pojemnik na wodę i
ponownie umieść go w suszarce (patrz Konserwacja).
13. Wyjmij wtyczkę przewodu suszarki z gniazda
elektrycznego.
Czas suszenia
Czas jest przybliżony i może zmieniać się w zależności od:
•Ilości wody znajdującej się w tkaninach po wirowaniu: ręczniki i delikatne tkaniny wchłaniają dużo wody.
•Tkaniny: ubrania z tej samej tkaniny, ale z różnym układem nitek w tkaninie i o różnej grubości mogą mieć różne czasy
suszenia.
•Ilość prania: pojedyncze sztuki i małe wsady mogą wymagać więcej czasu na suszenie.
•Suszenie: jeśli tkaniny muszą być prasowane mogą być wyjmowane z urządzenia, gdy są jeszcze trochę wilgotne. Tkaniny,
które muszą być całkowicie suche mogą być pozostawione w suszarce na dłużej.
•Nastawiona temperatura.
•Temperatura pomieszczenia: im niższa jest temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka, tym więcej czasu
będzie potrzeba na suszenie tkanin.
•Objętość: niektóre duże tkaniny wymagają szczególnej uwagi podczas procesu suszenia. Radzimy wyjmować te tkaniny,
wstrząsnąć nimi i wkładać je ponownie do suszarki. czynność ta musi być powtórzona kilka razy podczas cyklu suszenia.
! Tkaniny nie mogą być zbytnio suszone.
Wszystkie tkaniny zawierają naturalną wilgotność, która służy do zachowania miękkości lekkości.
59
PL
PL
n°
Program
Bawełna
Standardowy
1
Tabela programów
Istnieje możliwość sprawdzenia czasu trwania programów na wyświetlaczu.1.
•
•
Suszy ubrania bawełniane.
Program Bawełna Standardowy, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 392/2012, stanowi Program 1 do wyboru, z wysoką
temperaturą i stopniem suchości Do Szafy.
•
•
Jest to program do koszul bawełnianych.
Ładunki suszone z wykorzystaniem ustawienia Do Szafy są zwykle gotowe do założenia, przy czym krawędzie lub
szwy mogą być lekko wilgotne. W takim przypadku zalecamy odwrócenie koszul na lewą stronę i ponowne uruchomienie programu na krótki czas.
•
•
Jest to program do bawełnianych ręczników i pościeli.
Ładunki suszone z wykorzystaniem ustawienia Extra Suche są zwykle gotowe do użytku, przy czym krawędzie lub
szwy mogą być lekko wilgotne, szczególnie w przypadku dużych sztuk. W takim przypadku zalecamy rozłożenie
rzeczy i ponowne uruchomienie programu na krótki czas
•
Ten program uzyskał aprobatę (Seal of Approval) organizacji medycznej Allergy UK, która potwierdza jego
skuteczność w zmniejszaniu i usuwaniu alergenów z ubrań za pomocą specjalnego cyklu antyalergicznego. W
trakcie tego programu najczęściej występujące alergeny, w tym roztocza kurzu domowego i pyłki, są neutralizowane
przez utrzymywanie stałej wysokiej temperatury przez dłuższy czas.
Służy do suszenia pełnego ładunku mokrego prania lub 4 kg prania suchego. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat WYCZYŚĆ FILTR W CELU ULEPSZENIA CYKLU ANTYALERGICZNEGO : oczyść filtr i ponownie uruchom
program.
max
Koszule
Bawełna
3 kg
Pościel i
Ręczniki
max
2
Program
Antyalergiczny
•
max or 4 kg
•
To program przeznaczony do suszenia ubrań syntetycznych w niskiej temperaturze lub prania mieszanego rzeczy
syntetycznych i bawełnianych w średniej temperaturze.(Niektóre tkaniny wymagają dłuższego czasowego suszenia
w celu osiągnięcia żądanego poziomu suchości, w takich przypadkach zalecamy stosowanie mniejszych wsadów z
czasowym suszeniem o niskim poziomie grzania.)
•
Jest to program do koszul wykonanych z materiałów syntetycznych lub mieszanek materiałów naturalnych i syntetycznych, np. poliestrowo-bawełnianych.
Ładunki suszone z wykorzystaniem ustawienia Do Szafy są zwykle gotowe do założenia, przy czym krawędzie lub
szwy mogą być lekko wilgotne. W takim przypadku zalecamy odwrócenie koszul na lewą stronę i ponowne uruchomienie programu na krótki czas.
Syntetyczne
3 kg
3
Koszule
Syntetyk
•
3 kg
•
Jeans
•
•
•
3 kg
Jest to program do dżinsów wykonanych z bawełny denim. Przed wysuszeniem dżinsów wywróć przednie kieszenie
na lewą stronę.
Nie mieszać rzeczy w ciemnych i jasnych kolorach.
Można także użyć tego programu do suszenia innych części garderoby wykonanych z tego samego materiału, np.
kurtek.
Ładunki suszone z wykorzystaniem ustawienia Extra Suche są zwykle gotowe do założenia, przy czym krawędzie
lub szwy mogą być lekko wilgotne. W takim przypadku zalecamy odwrócenie dżinsów na lewą stronę i ponowne
uruchomienie programu na krótki czas.
! Nie zalecamy korzystania z tego programu, jeżeli dżinsy mają gumkę w pasie, ćwieki lub zdobienia.
4
Kołdra
-
! Uważać, aby przy pomocy tego programu NIE suszyć żadnych uszkodzonych rzeczy, ponieważ może to spowodować
zatkanie się filtra i odprowadzenia powietrza wypełnieniem, co stanowi zagrożenie pożarowe.
• Stosować tylko z kołdrami w pojedynczym rozmiarze: NIE nadaje się do kołder podwójnych lub w niestandardowych
dużych rozmiarach.
• Ładunki wysuszone przy pomocy tego programu są zwykle gotowe do użycia, mogą być jednak miejscami lekko
wilgotne. W takim przypadku zalecamy rozłożenie rzeczy, wytrzepanie ich i ponowne uruchomienie programu na
krótki czas.
• Nadaje się także do kurtek puchowych.
• Wybrać wysoką temperaturę dla Kołder bawełnianych lub średnią temperaturę dla Kołder syntetycznych.
Uwaga:
1 - Uwaga: Czas trwania programów zależy od wielkości wsadu, rodzaju tkanin, prędkość wirowania oraz wybranych dodatkowych opcji.
60
n°
Program
Program
Wełna
5
1 kg
Jedwab
Tabela programów
Istnieje możliwość sprawdzenia czasu trwania programów na wyświetlaczu.1.
•
•
•
Jest to program przeznaczony do suszenia ubrań, które można suszyć w suszarce, oznaczonych symbolem
.
Zalecamy, aby przed suszeniem odwrócić ubrania na lewą stronę.
Odzież wysuszona za pomocą tego programu jest zwykle gotowa do założenia, jednak brzegi niektórych cięższych
ubrań mogą być lekko wilgotne. Ubrania takie należy wysuszyć na powietrzu, gdyż zbyt długie suszenie w suszarce
może uszkodzić odzież.
! W przeciwieństwie do kurczenia się innych materiałów, kurczenie się wełny jest nieodwracalne, tzn. wełna nie
rozciągnie się ponownie do oryginalnego rozmiaru i kształtu.
! Ten program nie jest odpowiedni dla ubrań akrylowych.
•
•
Jest to program do suszenia delikatnego jedwabiu.
Ładunki suszone z wykorzystaniem ustawienia Do Szafy są zwykle gotowe do użycia, przy czym krawędzie niektórych rzeczy mogą być lekko wilgotne. W takim przypadku zalecamy rozłożenie rzeczy lub wywrócenie ich na lewą
stronę i ponowne uruchomienie programu na krótki czas.
•
•
Jest to program do suszenia odzieży delikatnej, np. z tkanin akrylowych.
Odzież wysuszona za pomocą tego programu jest zwykle gotowa do założenia, jednak brzegi niektórych cięższych
ubrań mogą być lekko wilgotne. W takim przypadku należy spróbować odwrócić ubrania na lewą stronę i ponownie
na krótko uruchomić program.
•
Ten program służy do suszenia niewielkich, delikatnych ubranek i pościeli dla niemowląt (bawełna i szenila) oraz do
suszenia delikatnych ubrań.
NIE NALEŻY suszyć takich artykułów, jak śliniaki i pieluchomajtki z plastykowym pokryciem.
Odzież wysuszona za pomocą tego programu jest zwykle gotowa do założenia, jednak brzegi niektórych cięższych
ubrań mogą być lekko wilgotne. W takim przypadku należy spróbować odwrócić ubrania na lewą stronę i ponownie
na krótko uruchomić program.
0,5 kg
Delikatne
2 kg
6
Program
Baby
PL
•
•
2 kg
•
Program
Pluszowe
zabawki
2,5 kg
7
Dzięki temu programowi można łatwiej usunąć kurz i częściej prać pluszowe zabawki, ponieważ czas suszenia jest
znacznie skrócony w porównaniu z suszeniem zabawek na powietrzu. Jest to cykl delikatnego suszenia, podczas
którego zabawki są suszone w niskiej temperaturze za pomocą łagodnych ruchów mechanicznych, aby jak najlepiej
zachować oryginalny wygląd i połysk pluszu.
Uwaga: Aby zapewnić ochronę przed alergiami, pluszowe zabawki należy zamrozić na 24 godziny, a następnie wyprać
je i wysuszyć. Powtarzać co 6 tygodni.
• Przed suszeniem należy usunąć dodatkowe akcesoria, takie jak ubrania, obroże lub głośniki, oraz zabezpieczyć
plastykowe oczy zabawek taśmą maskującą po wysuszeniu ich szmatką.
• Ustawienia programu będą różnić się zależnie od konkretnej zawartości ładunku. Maksymalna waga ładunku nie
może przekroczyć 2,5 kg, a waga pojedynczej zabawki — 600 g.
•
Przyjemne
ciepło
(WYSUSZ I
KORZYSTAJ)
Ten program służy do ogrzewania ręczników i płaszczy kąpielowych, dzięki czemu zapewnia przyjemne uczucie ciepła
po wyjściu z kąpieli lub spod prysznica. Przydaje się też do ogrzewania ubrań w zimie przed ich założeniem. Cykl
podgrzewa ubrania do 37°C (temperatura ciała), na wyświetlaczu widnieje komunikat OGRZEWANIE , a suszarka
pracuje z tą temperaturą przez maksymalnie 4 godziny lub do momentu zatrzymania cyklu poprzez otworzenie drzwiczek — wówczas na wyświetlaczu pojawia się komunikat GOTOWE .
Uwaga: Przycisk Start/Pauza jest nieaktywny podczas tego programu.
3 kg
Odświeżanie
-
! Opcja ‘Odświeżanie’ nie jest programem do suszenia i nie należy jej stosować do mokrej odzieży.
• Można ją stosować do ładunku każdej wielkości, ale przy mniejszych ładunkach działa skuteczniej.
• Nie wolno przeładowywać suszarki (patrz Pranie).
• Jest to 20-minutowy program, który wietrzy ubrania chłodnym powietrzem. Służy też do chłodzenia ciepłych ubrań
•
8
Program
Łatwe prasowanie
-
„Łatwe prasowanie” to krótki, 10-minutowy program (8 minut podgrzewania i następnie 2 minuty studzenia), spulchniający włókna
tkanin, które były pozostawione w tym samym położeniu/miejscu przez długi okres. Ten cykl rozluźnia włókna i sprawia, że ubrania
można łatwiej prasować i składać.
! Program „Łatwe prasowanie” nie jest programem suszenia i nie należy go stosować w przypadku wilgotnych ubrań.
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty:
1. Nie wkładaj do suszarki więcej niż wynosi jej maksymalne obciążenie. Poniższe liczby dotyczą wagi tkanin suchych: (TkaninaMaksymalny ładunek) Bawełna i mieszanki bawełny-2.5 kg; Tkaniny syntetyczne-2 kg; Materiał dżinsowy-2 kg.
2. Wyjmij ubrania z suszarki bezpośrednio po zakończeniu programu, powieś je na wieszakach, poskładaj lub wyprasuj i włóż do
szafy. Jeżeli nie jest to możliwe, powtórz program.
Uwaga:
1 - Uwaga: Czas trwania programów zależy od wielkości wsadu, rodzaju tkanin, prędkość wirowania oraz wybranych dodatkowych opcji.
61
Start i Programy
PL
Układ regulacji
! Ostrzeżenie, Po naciśnięciu przycisku START/PAUSE
Aby zmienić wybrany program,
(Start/Pauza) programu
należy nacisnąć przycisk START/PAUSE (Start/Pauza)
Światło zacznie migać na żółto, wskazując, że program
został zatrzymany. Wybierz nowy program i dowolne
wymagane opcje. Światło zacznie migać na zielono.
Ponownie naciśnij przycisk START/PAUSE (Start/Pauza)
i nowy program się rozpocznie.
• Przyciski opcji
Przyciski te wykorzystywane są w celu indywidualnego
dopasowania wybranego programu, zgodnie z własnymi
wymaganiami.
Nie wszystkie opcje dostępne są dla wszystkich
programów. Niektóre opcje nie są kompatybilne z innymi,
wcześniej ustawionymi. Jeżeli dana opcja nie jest dostępna,
a zostanie naciśnięty odpowiedni przycisk, sygnalizator
dźwiękowy wyda dźwięk 3 razy. Jeżeli opcja jest dostępna,
kontrolka wybranej opcji pozostanie włączona.
Czas opóźnienia (Regulator opóźnienia)
Rozpoczęcie niektórych programów (patrz Wyświetlacz i
Tabela programów) można opóźnić do 24 godzin. Przed
ustawieniem opóźnionego startu należy się upewnić, że
pojemnik na wodę jest opróżniony.
Bez zagnieceń
Opcja Mniej zagnieceń jest dostępna tylko wtedy, gdy
wybrany został opóźniony start. Ta opcja sprawia, że
ubrania w bębnie są obracane co jakiś czas podczas
okresu opóźnienia, aby zapobiec powstawaniu zagnieceń.
Opcja Mniej zagnieceń po zakończeniu cyklu powoduje,
że ubrania w bębnie są obracane co jakiś czas po
zakończeniu cyklu suszenia i studzenia, aby zapobiec
powstawaniu zagnieceń, jeżeli ubrania nie zostaną wyjęte
z suszarki bezpośrednio po zakończeniu programu.
Uwaga: Wskaźnik Start/Pauza miga na żółto w trakcie
tej fazy. Wybór tej opcji włącza zarówno funkcję „Mniej
zagnieceń”, jak i funkcję „Mniej zagnieceń po zakończeniu
cyklu”, jeżeli są odpowiednie.
Uwaga: W przypadku wybrania opcji Dźwięk, ta opcja nie
jest aktywna.
Przycisk Stopień grzania, wyświetlacz i ikony
Nie w każdym programie można zmienić stopień grzania,
a w niektórych do wyboru są trzy poziomy ciepła. Niski,
średni i wysoki. Jeśli opcje wyboru stopnia grzania są
dostępne, naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę
temperatury, a na wyświetlaczu pojawia się na moment
komunikat o wybranym poziomie oraz jego ikona.:
WYSOKA TEMPERATURA ŚREDNIA TEMPERATURA NISKA TEMPERATURA
Dźwięk
Jest dostępny w przypadku wszystkich programów i
powoduje wydanie sygnału dźwiękowego pod koniec cyklu
suszenia, aby przypomnieć, że ubrania są gotowe do
wyjęcia z suszarki.
Uwaga: W przypadku wybrania funkcji Bez zagnieceń, ta
opcja nie jest aktywna.
Specjalna pielęgnacja
Ta funkcja zapobiegająca starzeniu się włókien, dostępna
w programie Bawełna, umożliwia zachowanie świeżych
62
kolorów odzieży przez długi czas, dzięki zastosowaniu
odpowiedniej rotacji bębna (zmniejszonej w ostatniej części
cyklu) i właściwej temperatury.
Szybkie suszenie
Jest to opcja dla małych ładunków do 1 kg.
Uwaga: można jej użyć wyłącznie z ustawieniem ‘Do szafy’.
• WYŚWIETLACZ CZASU
Na wyświetlaczu widoczna jest ilość czasu pozostałego
opóźnienia lub wskazówka dotycząca ilości czau pozostałego do końca programu suszenia (patrz
Wyświetlacz). Wyświetlacz pokazuje również, czy w suszarce
wystąpił jakiś problem. W takim przypadku na wyświetlaczu
widoczna jest litera F oraz numer kodu usterki (patrz
Rozwiązywanie problemów).
• Opróżnij pojemnik na wodę
Jeśli suszarka jest podłączona do kanalizacji, można
zignorować ten komunikat, ponieważ nie ma potrzeby
opróżniania pojemnika na wodę. Komunikaty są wyświetlane,
aby przypomnieć o konieczności opróżnienia pojemnika na
wodę (patrz Wyświetlacz). Jeżeli pojemnik na wodę napełni
się w trakcie programu, podgrzewacz wyłączy się, a suszarka
wykona cykl Studzenia. Następnie suszarka zatrzyma się
i pojawi się powiadomienie PUSTY POJEMNIK NA WODĘ . Należy
opróżnić pojemnik na wodę i ponownie włączyć suszarkę;
w przeciwnym wypadku ubrania nie zostaną wysuszone.
Po ponownym włączeniu suszarki to powiadomienie zniknie
po kilku sekundach. Aby tego uniknąć, należy opróżniać
pojemnik na wodę po każdym użyciu suszarki (patrz
Konserwacja).
• Otwieranie drzwi
Otwarcie drzwi w trakcie pracy programu spowoduje
zatrzymanie suszarki i będzie mieć następujące skutki:
miga na
Uwaga: Wskaźnik START/PAUSE (Start/Pauza)
żółto również w fazie Mniej zagnieceń po zakończeniu cyklu.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis PAUZA .
• W trakcie fazy opóźnienia czas opóźnienia będzie
nadal odliczany. Aby wznowić program opóźnienia, należy
.Czas na
nacisnąć przycisk START/PAUSE (Start/Pauza)
wyświetlaczu zmieni się i ukazany zostanie bieżący status
opóźnienia.
• Aby wznowić program, należy nacisnąć przycisk START/
. Czas na wyświetlaczu się zmieni
PAUSE (Start/Pauza)
i ukazany zostanie bieżący status czasu, dwukropki zaczną
migać, a odliczanie będzie kontynuowane.
• W trakcie fazy „Mniej zagnieceń po zakończeniu
cyklu” program zakończy się. Naciśnięcie przycisku
spowoduje ponowne
START/PAUSE (Start/Pauza)
uruchomienie nowego programu od początku.
• Uwaga
Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej,
należy odłączyć zasilanie lub wyjąć wtyczkę z gniazda
elektrycznego. Po przywróceniu zasilania należy wcisnąć
i przytrzymać przycisk ON-OFF, do momentu gdy na
wyświetlaczu pojawi się komunikat WŁĄCZONY a następnie
suszarka uruchomi się ponownie. Po wciśnięciu przycisku
program wznowi działanie.
START/PAUSE (Start/Pauza)
Rozwiązywanie problemów
Co zrobić, gdy wydaje się, że suszarka nie działa? Zanim zadzwonisz do Centrum serwisowego (patrz Serwis), przejrzyj
poniższe sugestie dotyczące rozwiązywania problemów:
PL
Problem:
Możliwe przyczyny/rozwiązanie:
Suszarka nie uruchamia się.
• Wtyczka nie jest wsunięta do gniazda, albo styczność w gnieździe jest
niewystarczająca.
• Doszło do awarii instalacji elektrycznej.
• Uszkodzony bezpiecznik. Spróbuj podłączyć do gniazda inne urządzenie.
• Czy używasz przedłużacza? Spróbuj podłączyć przewód zasilający suszarki
bezpośrednio do gniazda.
• Drzwi suszarki nie są dokładnie zamknięte?
• Program nie został odpowiednio ustawiony (patrz Start i programy).
• Przycisk START/PAUSE) Start/Pauza nie został naciśnięty (patrz Start i
programy).
Cykl suszenia nie rozpoczyna się.
• Został ustawiony opóźniony start programu (patrz Start i programy).
Suszenie zajmuje dużo czasu.
• Filtr nie został wyczyszczony (patrz Konserwacja).
• Trzeba opróżnić pojemnik na wodę? Wyświetlane jest powiadomienie o
konieczności opróżnienia pojemnika na wodę? (patrz Konserwacja).
• Skraplacz wymaga czyszczenia? (patrz Konserwacja).
• Ustawiona temperatura nie jest odpowiednio dopasowana do rodzaju suszonej
tkaniny (patrz Start i programy oraz Pranie).
• Czas suszenia został niewłaściwie dobrany do ładunku (patrz Pranie).
• Kratka nawiewu jest zablokowana (patrz Instalacja, oraz Konserwacja).
• Ubrania były zbyt mokre (patrz Pranie).
• Suszarka została przeładowana (patrz Pranie).
Wyświetlane jest powiadomienie o
konieczności opróżnienia pojemnika
na wodę, ale suszarka była
uruchomiona tylko przez krótki czas.
• Pojemnik na wodę prawdopodobnie nie został opróżniony przed rozpoczęciem
programu. Nie czekaj na pojawienie się powiadomienia o konieczności
opróżnienia pojemnika na wodę; zawsze sprawdzaj i opróżniaj pojemnik przed
rozpoczęciem nowego programu suszenia (patrz Konserwacja).
Wyświetlane jest powiadomienie o
konieczności opróżnienia pojemnika
na wodę, ale pojemnik nie jest pełny.
• To jest normalna sytuacja. Powiadomienie KONIEC CYKLU, WYCZYŚĆ FILTR I
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA WODĘ wyświetlane jest jako przypomnienie o
konieczności opróżnienia pojemnika (patrz Wyświetlacz, oraz Start i programy).
Program zakończył się,, a ubrania
są bardziej wilgotne, niż można było
oczekiwać.
! Ze względów bezpieczeństwa maksymalny czas pracy programów suszarki wynosi
5 godzin. Jeżeli automatyczny program nie wykrył wymaganego końcowego stopnia
wilgotności w tym czasie, suszarka zakończy program i zatrzyma się. Sprawdź
powyższe punkty i uruchom program ponownie, a jeżeli ubrania wciąż są wilgotne,
skontaktuj się z Centrum serwisowym (patrz Serwis).
Na wyświetlaczu widoczny jest
kod usterki F oraz jedna lub dwie
liczby.
• Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat o usterce
- Wyłącz suszarkę i wyjmij wtyczkę z gniazda. Wyczyść filtr i skraplacz (patrz
Konserwacja). Następnie włóż wtyczkę do gniazda, włącz uszarkę i uruchom
inny program. Jeśli nadal na wyświetlaczu pojawia się komunikat o usterce,
należy zapisać kod i skontaktować się z Centrum serwisowym (patrz Serwis).
Na wyświetlaczu na krótko
pojawia się napis DEMO ON
wyświetlany co 6 sekund.
Kontrolki na panelu sterowania
suszarki nie świecą się, mimo
że urządzenie jest włączone.
,
• Suszarka działa w trybie „Demo”. Naciśnij jednocześnie przyciski On/Off i Start/
Pauza i przytrzymaj je przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu przez 3 sekundy
widoczny będzie napis DEMO OFF , a następnie suszarka wznowi normalne
funkcjonowanie.
• Suszarka przełączyła się w tryb oczekiwania w celu oszczędzania energii. Taka
sytuacja ma miejsce w przypadku awarii zasilania lub gdy suszarka zostanie
włączona bez wybierania programu albo gdy program suszenia zakończył się.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk On/Off do momentu zaświecenia się kontrolek.
63
Serwis techniczny
PL
Przed skontaktowaniem się z Serwisem:
• Sprawdzić, czy przewodnik rozwiązywania problemów
może pomóc w samodzielnym rozwiązaniu problemów
(patrz Problemy i ich rozwiązywanie).
• W przeciwnym wypadku wyłączyć suszarkę i wezwać
serwis techniczny.
Dane, jakie należy przekazać do Serwisu:
• Nazwisko, adres i kod pocztowy;
• numer telefonu;
• rodzaj defektu;
• datę zakupu;
• model urządzenia (Mod.);
• numer seryjny (S/N) suszarki.
Te informacje znajdują się na tabliczce znamionowej zamocowanej z tyłu drzwiczek.
Części zamienne
Niniejsza suszarka jest złożonym urządzeniem. Usiłując
ją naprawić osobiście lub zlecając naprawę osobie
niewykwalifikowanej stwarza się poważne zagrożenie
dla ludzi, urządzenie może zostać uszkodzone i stracić
gwarancję na części zamienne.
W przypadku zaistnienia problemów związanych z
użytkowaniem tego urządzenia należy zawsze zwracać się
do autoryzowanego technika.
Serwis Hotpoin-Ariston - Nikt nie zna produktów marki Hotpoin-Ariston lepiej niż My
W odpowiedzi na wszelkie potrzeby związane z użytkowaniem lub serwisem naszych sprzętów, Hotpoin-Ariston oferuje do
Państwa dyspozycji wyjątkową sieć ponad 40 autoryzowanych przez producenta Punktów Serwisowych na terenie całej
Polski.
Przeszło 200 wysoko wyspecjalizowanych techników gotowych jest do udzielenia Państwu fachowej pomocy zawsze, gdy jest
ona potrzebna.
Cykliczne szkolenia prowadzone przez producenta, dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz stała kontrola nad
jakością świadczonych usług, to gwarancja satysfakcji klienta.
Prosimy pamiętać, że do zgłoszenia usterki niezbędne będą: dane z tabliczki znamionowej urządzenia – model, numer seryjny
(s/n),11 cyfrowy kod produktu oraz data zakupu sprzętu.
Aby ustalić punkt serwisowy zlokalizowany w pobliżu miejsca zamieszkania, wystarczy wybrać poniższy numer telefonu.
Nasze Centrum Przyjmowania Zleceń skieruje Państwa do odpowiedniego serwisu.
Linia Serwisowa 801 33 22 11*
* koszt połączenia z telefonu stacjonarnego jest zgodny z cennikiem operatora lokalnego (opłata naliczana jak za jedno
połączenie niezależnie od czasu trwania połączenia), koszt połączenia z telefonu komórkowego uzależniony jest od taryfy operatora telefonii komórkowej. Linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.
Informacje dotyczące recyrkulacji i utylizacji
W ramach naszego stałego zaangażowania w ochronę środowiska zastrzegamy sobie prawo do używania składników dobrej
jakości pochodzących z recyrkulacji w celu zmniejszenia kosztów klienta i uniknięcia marnowania materiałów.
• Utylizacja opakowania: w celu przeprowadzenia recyrkulacji opakowania należy przestrzegać norm lokalnych,
• W celu zmniejszenia ryzyka wypadków związanych z dziećmi, należy usunąć drzwiczki i wtyczkę, czyli odciąć kabel zasilania urządzenia. Utylizować te części osobno w celu upewnienia się, że urządzenie nie będzie mogło być już podłączone do
gniazdka z prądem.
Usuwanie starych elektrycznych urządzeń domowych
Dyrektywa 2012/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że elektryczne urządzenia domowe nie będą utylizowane podczas zwykłego procesu
utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu optymalizowania stopnia
odzysku i recyrkulacji materiałów, z których są zbudowane i aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla zdrowia i dla
środowiska.
Symbol przekreślonego koszyka podany jest na wszystkich produktach w celu przypominania o obowiązku ich oddzielnego
zbierania.
Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich prawidłowej utylizacji
zwracając się do odpowiednich służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s požadavky evropských směrnic:
- LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising