Whirlpool | FTCF 97B 6HY (EU) | Instruction for Use | Whirlpool FTCF 97B 6HY (EU) Uživatelská příručka

Whirlpool FTCF 97B 6HY (EU) Uživatelská příručka
Návod k použití
SUŠI•KA
CZ
Ĉesky
Obsah
Instalace, 50
Upozornění, 52
Péče a údržba, 54
Ovládací panel, 56
Displej, 57
Spouštění a programy, 58
Prádlo, 62
FTCF 97B
Řešení problémů, 63
Servisní služba, 64
www.hotpoint.eu
Tento symbol vám pripomíná potre!
bu prectení návodu k použití.
! Mějte tento návod vždy po ruce kvůli snadné konzultaci a pro každý případ. Návod uložte v blízkosti sušičky;
v případě prodání nebo postoupení zařízení jiným osobám
jim nezapomeňte odevzdat tento návod, abyste i novým
vlastníkům umožnili seznámit se s upozorněními a radami
týkajícími se použití sušičky.
! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Následující strany obsahují
důležité informace ohledně instalace a užitečné rady pro
činnost tohoto elektrospotřebiče.
49
Instalace
Kam nainstalovat sušičku
2
Pokud má být tento
elektrospotřebič
nainstalován pod
pracovní deskou, je
třeba nechat 10 mm
volného prostoru
15 mm
15 mm
mezi horním panelem
elektrospotřebiče a
ostatními předměty,
které se nacházejí nad
ním, a 15 mm volného prostoru mezi bočními
panely elektrospotřebiče a stěnami nebo
přilehlým zařízením. Tímto způsobem bude
zaručen dostatečný oběh vzduchu.
Zařízení musí být nainstalováno tak, aby byl
jeho zadní povrch přisunutý ke stěně
Instalace sušičky do skříně se nedoporučuje;
tento elektrospotřebič nesmí být nikdy
nainstalován za dveře, které se dají zavřít na
klíč, za posuvné dveře nebo za dveře se
závěsem na opačné straně vůči dvířkům
sušičky
Ventilace
Připojení k elektrické síti
Ujistěte se, že byla sušička nainstalována do prostředí
bez vlhkosti, vybaveného vhodným oběhem vzduchu.
Proud vzduchu kolem sušičky je nezbytný pro umožnění
kondenzace vody vytvářené během praní; když je sušička
umístěna do uzavřeného prostoru nebo dovnitř nábytku,
nepracuje správně.
Při použití sušičky v malé nebo chladné místnosti se může
stát, že se vytvoří malé množství kondenzátu.
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrické
sítě proveďte kontrolu podle následujících
bodů:
Ujistěte se, že máte suché ruce.
2
10 mm
Vypouštění vody
Když je zařízení umístěno v blízkosti vypouštěcího potrubí,
je možné odvést zkondenzovanou vodu přímo, bez použití
sběrné nádoby na zachytávání vody. V tomto případě nebude potřebné vyprazdňovat nádobu na zachytávání vody
po každém cyklu.
V případě umístění sušičky nad nebo vedle pračky může
sušička využívat stejné vypouštěcí potrubí. Stačí odpojit
trubku uvedenou na obrázku A a připojit ji k vypouštěcímu
potrubí.
Když se vypouštěcí potrubí nachází dále, než kam může
dosáhnout vypouštěcí hadice sušičky, je třeba zakoupit a
připojit hadici stejného průměru a potřebné délky.
Při instalaci nové hadice stačí vyměnit existující hadici
způsobem znázorněným na obrázku B a vložit ji do stejné
polohy.
1
1
H<1m
CZ
Obr. A
Obr. B
Zásuvka musí být vybavena uzemněním.
Použitá zásuvka musí být schopna vyhovět
maximálnímu výkonu tohoto zařízení,
uvedenému na štítku s provozními údaji (viz
Popis sušičky).
Napájecí napětí musí být v rozmezí hodnot
uvedených na štítku s provozními údaji (viz
Popis sušičky).
Nepoužívejte prodlužovací kabely.
Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
Je-li spotřebič osazen zástrčkou,
nepoužívejte zásuvkové rozdvojky. Jestliže
dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku
ve vašem bytě, obraťte se prosím na
kvalifikovaného technika.
Hrdlo vypouštěcího potrubí se musí nacházet o 1 m
níže než dno sušičky.
Po instalaci sušičky se ujistěte, že vypouštěcí hadice
není ohnutá ani zamotaná.
Hrdlo vypouštěcího potrubí se musí nacházet o 1 m
níže než dno sušičky.
Po instalaci sušičky se ujistěte, že vypouštěcí hadice
není ohnutá ani zamotaná.
50
Sušička nesmí být nainstalována do
vnějšího prostředí, a to ani v případě, že se
jedná o chráněné prostředí.
Po instalaci sušičky musí elektrický kabel i
zástrčka zůstat přístupné.
Maximální náplň: 9 kg
CZ
Elektrický kabel se nesmí ohýbat ani
stlačovat.
Když je zástrčka, která má být vyměněna,
zalisovaná tak, že tvoří s kabelem jeden kus,
je třeba ji zlikvidovat bezpečným způsobem.
NENECHÁVEJTE ji tam, kde by mohla být
zasunuta do zásuvky a způsobit zásah
elektrickým proudem.
Napájecí kabel elektrického napájení je
třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je napájecí
kabel poškozen, musí být vyměněn jeho
servisní službou (viz Servisní služba).
Výrobce neponese žádnou odpovědnost za
nedodržení uvedených pokynů.
Příkon
Ve vypnutém stavu (Po) - Watt
0.17
V pohotovostním stavu (Pl) - Watt
0.17
Programy
Kg
kWh
Minuty
Bavlna Standard*
9
5.16
161
Bavlna Standard
4.5
2.85
97
Syntetika
3
1.27
55
* Referenční program pro energetický štítek, tento program je
vhodný pro sušení bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější
program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. (Počáteční
standardní nastavení).
V případě pochybností o výše uvedeném se
obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Výchozí informace
Po instalaci sušičky a před jejím uvedením do činnosti
vyčistěte vnitřek bubnu a odstraňte špínu, která se v něm
mohla nahromadit během přepravy.
51
Upozornění
CZ
! Spotřebič byl navržen a vyroben v souladu
s mezinárodními bezpečnostními normami.
Tato varování jsou uváděna z
bezpečnostních důvodů a musí se pečlivě
dodržovat.
Základní bezpečnostní pokyny
• Tuto sušičku smí používat osoby (včetně
dětí starších 8 let) se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo osoby bez zkušeností a znalostí, když
jsou pod dohledem nebo když dostanou
pokyny týkající se použití zařízení ze strany
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Tato bubnová sušička je určena k
používání v domácnostech, nikoliv k
profesionálnímu používání.
• Nedotýkejte se spotřebiče bosýma nohama
nebo mokrýma rukama či nohama.
• Při odpojování spotřebiče od sítě tahejte
za zástrčku, nikoliv za kabel.
• Po použití sušičku vypněte a odpojte od
sítě. Nechávejte zavřená dvířka, abyste
zajistili, že si s nimi děti nebudou hrát.
• Děti musí mít dozor, aby si nemohly hrát
se sušičkou.
• Operace údržby a čištění nesmějí
provádět děti bez dohledu.
• Pokud nejsou děti mladší 3 let pod
neustálým dozorem, musí být udržovány
v dostatečné vzdálenosti od sušičky.
• Spotřebič musí být správně nainstalován
a musí mítzajištěné vhodné větrání.
Přívod vzduchu na přední straně sušičky
se nesmí nikdy zakrývat (viz Instalace).
• Nikdy nepoužívejte sušičku na koberci,
jehož výška vlasu by mohla zabránit
vnikání vzduchu do sušičky skrz základnu.
• Před plněním zkontrolujte, zda je sušička
prázdná.
Zadní strana sušičky může být velmi
•
horká.
Za provozu se jí nikdy nedotýkejte.
• Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou filtr,
nádoba na vodu a kondenzátor pevně
usazené na svých místech (viz Údržba).
• Nepřeplňujte sušičku (viz maximální
hmotnosti náplně v oddílu Prádlo).
• Nevkládejte prádlo, ze kterého kape voda.
• Pečlivě zkontrolujte všechny pokyny na
štítcích oděvů (viz Prádlo).
• V sušičce nesušte velké, velmi objemné
kusy.
• Nesušte tkaniny s akrylátovými vlákny při
vysokých teplotách.
52
• Nevypínejte sušičku, dokud je uvnitř teplé
prádlo.
• Po každém použití vyčistěte filtr (viz
Údržba).
• Po každém použití vyprázdněte nádobu
na vodu (viz Údržba).
• V pravidelných intervalech čistěte filtrační
jednotku tepelného čerpadla (viz Údržba).
• Zabraňte hromadění textilního prachu
kolem sušičky.
• Nikdy nelezte na sušičku. Mohli byste ji
poškodit.
• Vždy dodržujte normy a požadavky
týkající se elektrické instalace (viz
Instalace).
• l Vždy kupujte originální náhradní díly a
příslušenství (viz Servis).
Musí se dodržovat následující
pokyny pro minimalizaci nebezpečí
požáru v sušičce:
• V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo
vyprané pracím prostředkem a vodou,
vymáchané a odstředěné. Sušení prádla,
které NEBYLO prané vodou, představuje
nebezpečí požáru.
• Nesušte oděvy ošetřené chemickými
výrobky.
• V sušičce nesušte prádlo znečištěné nebo
nasáklé rostlinným nebo kuchyňským
olejem, mohlo by dojít k požáru. Kusy
znečištěné olejem se mohou spontánně
vznítit, zejména pokud jsou vystaveny
účinkům zdrojů tepla jako v sušičce.
Jejich zahřátí vyvolá oxidační reakci
s olejem a při oxidaci vzniká teplo.
Nemůže-li teplo unikat, kusy se mohou
ohřát do takové míry, že vzplanou.
Skládání, kupení nebo ukládání kusů
znečištěných olejem může zabránit
úniku tepla, proto představuje nebezpečí
požáru. Pokud se nelze vyhnout sušení
tkanin obsahujících rostlinný nebo
kuchyňský olej nebo znečištěných
kosmetickými výrobky pro péči o vlasy
nejprve se musívyprat s použitím většího
množství pracího prostředku - tím se
nebezpečí zmenší, ale nevyloučí. Kusy
by se neměly vyjímat ze sušičky a skládat
nebo kupit, dokud jsou horké.
• V sušičce nesušte prádlo, které
bylo čištěné nebo prané benzínem,
chemickými čisticími prostředky nebo
jinými hořlavými či výbušnými látkami,
•
•
•
•
•
nebo je těmito látkami nasycené či
znečištěné. Mezi vysoce hořlavé látky
běžně používané v domácnostech patří
kuchyňský olej, aceton, denaturovaný
alkohol, petrolej, prostředky na čištění
skvrn, terpentýn, vosky a prostředky na
odstraňování vosku. Než vložíte takovéto
prádlo do sušičky, ujistěte se, že bylo
vyprané v horké vodě s větším množstvím
pracího prostředku.
V sušičce nesušte prádlo obsahující
molitan (známý také pod označením
pěnový latex) nebo podobně
strukturované pryžovité materiály.
Molitanové materiály se mohou při ohřátí
spontánně vznítit a způsobit požár.
V sušičce se nesmí používat
změkčovadla nebo podobné výrobky
na eliminaci účinků statické elektřiny,
pokud to výslovně nedoporučuje výrobce
příslušného výrobku.
V sušičce nesušte spodní prádlo
obsahující kovové výztuhy, např.
podprsenky s výztužnými dráty. Kdyby se
kovové výztuhy během sušení uvolnily,
mohlo by dojít k poškození sušičky.
V sušičce nesušte pryž, plastové tkaniny
jako sprchovací čepice nebo dětské
nepromokavé pokrývky, polyethylen ani
papír.
Vyjměte z kapes všechny předměty, jako
jsou zapalovače a zápalky.
vyžadovat odlišné doby na vysušení.
• Vyčistěte filtr na konci každého cyklu, abyste udržovali
náklady na energetickou spotřebu na co nejnižší úrovni
(viz Údržba).
! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte
sušičku před dokončením sušicího
cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny
kusy prádla a nerozložíte je tak, aby
mohlo uniknout teplo.
Úspora energie a ohled na životní
prostředí
• Před sušením prádla jej nejprve dobře vyždímejte,
abyste z něj odstranili co nejvíce vody (v případě
předešlého použití pračky nastavte použití cyklu
odstředění). Tímto způsobem ušetříte energii potřebnou
během sušení.
• Používáním vždy zcela naplněné sušičky lze ušetřit
energii: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou
53
CZ
Péče a údržba
CZ
Přerušení elektrického napájení
zachytávání vody po každém cyklu
! Odpojte sušičku, když není v činnosti, a také
během čištění a provádění údržby.
Vytáhněte nádobu ze sušičky a vyprázdněte ji do umývadla
nebo jiného vhodného
vypouštěcího zařízení, a poté ji
správně umístěte zpět.
2
Pokaždé zkontrolujte sběrnou
nádobu a vyprázdněte ji před
zahájením nového programu
sušení.
Vyčištění filtru po každém cyklu
Filtr představuje základní součást sušičky:
Jeho úkolem je zachytávat chuchvalce vlny
a chmýří, které se vytvářejí během sušení.
Po ukončení sušení
proto vyčistěte filtr
jeho opláchnutím pod
tekoucí vodou nebo jeho
vyčištěním vysavačem.
V případě, že by došlo
k ucpání filtru, proud
vzduchu uvnitř sušičky
by mohl být výrazně
negativně ovlivněn:
Došlo by k prodloužení
dob sušení a ke zvýšení
spotřeby energie. Kromě
toho by mohlo dojít
k poškození sušičky.
Filtr se nachází vpředu
před těsněním sušičky
(viz obrázek).
Demontáž filtru:
1. Potáhněte směrem nahoru plastovou
rukojeť filtru (viz obrázek).
2. Vyčistěte filtr od chuchvalců vlny a
správně jej umístěte zpět. Ujistěte se, že filtr
bude vložen tak, aby se nacházel v jedné
rovině s těsněním sušičky.
! Nepoužívejte sušičku, aniž byste nejprve
vložili filtr zpět do jeho uložení.
Kontrola bubnu po každém cyklu
Pootočte buben manuálně, abyste z něj vytáhli i nejmenší
kusy prádla (kapesníky), které by mohly zůstat v sušičce.
Čištění bubnu
! Pro čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky,
ocelovou vlnu ani prostředky na čištění nerezavějící oceli.
Mohlo by dojít k vytvoření barevného nánosu na bubnu
z nerezavějící oceli, a to následkem kombinace vody
a/nebo čisticích prostředků, jako např. aviváže. Tento
barevný nános nemá žádný vliv na výkonnost sušičky.
Vyprázdnění nádoby na
Nevyprázdnění nádoby na
zachytávání vody by mohlo
způsobit:
- Zastavení ohřevu zařízení (to znamená, že na konci
cyklu sušení by náplň sušičky mohla být ještě vlhká).
Naplnění systému pro zachytávání vody
V případě nové sušičky nebude sběrná nádoba na
zachytávání vody zachytávat vodu, dokud nedojde k
naplnění systému. Tato operace může vyžadovat 1 nebo
2 cykly sušení. Systém bude po naplnění zachytávat vodu
během každého cyklu.
Čištění kondenzační jednotky
• Pravidelně (měsíčně) odmontujte
kondenzační jednotku a vyčistěte případné
nahromadění chmýří z desek jejich
opláchnutím pod tekoucí studenou vodou
stékající po zadní straně kondenzátoru.
Demontáž kondenzátoru:
1. Odpojte sušičku z elektrické sítě a
otevřete dvířka.
2. Otevřete víko
kondenzátoru (viz
obrázek), uvolněte
tři příchytky jejich
otočením o 90° proti
směru hodinových
ručiček, a poté
vytáhněte kondenzátor
potáhnutím za rukojeť.
3. Vyčistěte povrch
těsnění a vložte
jednotku zpět šipkami
obrácenými směrem
nahoru a ujistěte se
o řádném upevnění
příchytek.
Čištění sušičky
• Vnější kovové a plastové součásti a součásti z gumy se
54
mohou čistit vlhkým hadrem.
• Pravidelně (každých 6 měsíců) vyčistěte vysavačem
mřížku čelního otvoru pro nasávání vzduchu a
vypouštěcí otvory na zadní straně sušičky za účelem
odstranění nahromaděného chmýří, chuchvalců vlny
a prachu. Kromě toho odstraňte nahromaděné chmýří
z čelní části kondenzátoru a z prostor filtru s občasným
použitím vysavače.
! Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.
! Nechte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným
technickým personálem kvůli zajištění bezpečnosti
elektrických a mechanických součástí (viz Servisní služba).
kondenzátoru pokaždém sušení.
! Nezapomeňtevyprázdnitnádobu na
zachycování vodypokaždém naplnění.
! Když budete postupovat uvedeným
způsobem, dosáhnete maximální
výkonnosti!
CZ
Rychlé rady
! Nezapomeňte vyčistitfiltrdvířek afiltr
Číslo modelu a sériové číslos
Typový štítek
2
Nádoba na zachytávání vody
Filtr
Kohoutek
Přední strana
Kondenzační
jednotka
Kondenzační
jednotka
Otvory pro
nasávání
vzduchu
Příchytky
Zadní strana
Rukojeť
Víko
55
Ovládací panel
CZ
Otočný volič
PROGRAMY
Tlačítko
a kontrolka
ZÁMEK TLAČĺTEK
Indikátor
1 16
3
2
15
6 5 4
14 13 12 1
1
10 9
8
7
Tlačítko
ZAPNOUT/VYPNOUT
Tlačítko a kontrolky
STUPEŇ
VÝKONU
Zobrazovací
jednotka
a volicí tlačítka
Tlačítka a
kontrolky
MOŽNOSTI
Tlačítko a
kontrolka
SPUSTIT/PAUZA
Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT
: Pokud za běhu sušičky stisknete toto tlačítko a podržíte ho déle než tři sekundy,
sušička se vypne; zobrazí se odpočet 3, 2, 1, Off (Vypnuto) a potom se zruší program. Stisknutím a podržením déle
než tři sekundy se sušička znovu zapne.
Otočným voličem PROGRAMY se nastavuje program: otočte ho tak, aby indikátor ukazoval na program, který chcete
zvolit (viz Spouštění a programy).
Tlačítka MOŽNOSTI slouží k vybírání dostupných možností pro zvolený program. Kontrolky signalizují zvolení příslušné
možnosti.
Tlačítko SPUSTIT/PAUZA s kontrolkou spouští zvolený program. Po stisknutí tohoto tlačítka se ozve jedno pípnutí a
blikající kontrolky průběhu potvrdí zvolenou činnost. Stisknutím tohoto tlačítka za běhu programu se pozastaví program
a zastaví sušička. Kontrolka svítí zeleně, když běží program, bliká žlutě, pokud byl program pozastaven, nebo bliká
zeleně, pokud se v pohotovostním režimu čeká na spuštění programu.
Zobrazovací jednotka zobrazuje dobu sušení nebo prodlevy společně s ikonami, které signalizují hlášení a stav
probíhajících programů.
Třemi tlačítky pod displejem se vybírají možnosti „Automaticky“ nebo „Časované sušení“ a v případě potřeby zpožděné
spuštění (viz Spouštění a programy nebo Displej).
Tlačítko ZÁMEK TLAČĺTEK s kontrolkou
: Až vyberete program a zvolíte jakékoliv další možnosti, stiskněte a
podržte toto tlačítko a rozsvítí se kontrolka. Tím se zabrání změně nastavení programu. Když svítí kontrolka, ostatní
tlačítka jsou deaktivována. Chcete-li tuto funkci zrušit, podržte tlačítko a kontrolka zhasne.
: signalizuje, že je třeba vyprázdnit nádobu na vodu. Stav zobrazení se aktualizuje
Ikona Vyprázdnit nádobu
několik sekund po vrácení prázdné nádoby na vodu za předpokladu, že sušička běží (viz Ovládací prvky).
Poznámka: Pokud se nádoba na vodu naplní, bude blikat ikona „nádoba na vodu je plná“ , na displeji se zobrazí
„H20”, vypne se ohřev a prádlo se nevysuší.
Ikona Vyčistit filtr
Údržba).
: před každým programem připomíná, že po každém použití sušičky je nutné vyčistit filtr (viz
Ikona Vyčistit kondenzátor
56
: připomíná, že je nutné pravidelně čistit kondenzátor (viz Údržba).
Displej
Displej má tři hlavní funkce; každé z nich odpovídá jedno tlačítko.
CZ
Úrovně snímání vlhkosti
Po volbě programu využívajícího možnost Sušení podle snímače opakovaně stiskněte a uvolněte tlačítko,
dokud nebude zobrazena požadovaná úroveň snímání vlhkosti. Pokud pro zvolený program není k dispozici
funkce snímání vlhkosti, displej bude blikat a ozvou se tři pípnutí.
! Některé programy se snímáním vlhkosti nemají všech sedm úrovní snímání vlhkosti.
Stupně vysušení:
Vlhké:
Vysuší prádlo tak, aby bylo připravené k žehlení na žehlicím stroji nebo mandlu.
Vysušení pro žehlení:
Vysuší prádlo tak, aby bylo připravené k ručnímu žehlení.
Vysušení pro zavěšení plus:
Vysuší jemné prádlo tak, aby bylo připravené k zavěšení před konečným
uschnutím.
Vysušení pro zavěšení:
Vysuší prádlo tak, aby bylo připravené k zavěšení před konečným uschnutím.
Lehké vysušení:
Vysuší jemné prádlo tak, aby bylo připravené k odložení.
Do skříně:
Vysuší prádlo tak, aby bylo připravené k odložení.
Extra suché:
Vysuší oděvy tak, aby byly připravené k oblečení.
Časované sušení
Když zvolíte program, který má možnost Časované sušení, po každém stisknutí a uvolnění tlačítka
se rozsvítí
ikona Časované sušení a sníží se zobrazovaná hodnota zvoleného času (viz Spouštění a programy). Každý
program s možností časování nabízí různé doby sušení a volba jedné z až 11 hodnot bude záviset také na
zvoleném nastavení výkonu.
Každým stisknutím tlačítka se zkrátí doba sušení. Pokud změníte názor, stiskněte tlačítko Sušení podle snímače
a budete moci vybírat z jednotlivých úrovní snímání vlhkosti.
Pokud není k dispozici možnost Časované sušení, displej bude blikat a ozvou se tři pípnutí. Po spuštění
programu se nadále zobrazuje zvolená doba a můžete ji během programu podle potřeby změnit.
Časovač prodlevy
Když zvolíte program, který má možnost Časovač prodlevy, budete moci zvolit prodlevu spuštění. Každým
stisknutím tlačítka Časovač prodlevy
se nastavená hodnota prodlevy zvyšuje o 30 minut od 0:30 do 9:30,
potom se zvyšuje od 10h do 24h, potom se nastaví na OFF (Vypnuto) a nakonec se po pěti sekundách prodleva
zruší.
V případě desetihodinové nebo delší prodlevy se na displeji odpočítává čas v hodinách do 10 hodin, potom se
zobrazuje jako „9:59” a nakonec se odpočítává v minutách.
V případě devítihodinové nebo kratší prodlevy se zobrazuje odpočet v hodinách a minutách a potom pouze v
minutách.
Dobu prodlevy lze změnit nebo zrušit stisknutím tlačítka SPUSTIT/PAUZA
.
Po uplynutí doby prodlevy zhasne ikona prodlevy
a zobrazí se zbývající čas do konce sušení.
Poznámka: Během této doby se buben občas otočí, aby se předešlo pokrčení prádla.
Zbývající čas
Pokud nesvítí ikona prodlevy
, zobrazuje se čas do konce běžícího programu.
Při volbě časovaných programů se po celou dobu cyklu zobrazuje aktuální zbývající čas.
Při volbě automatických programů představuje zobrazovaný údaj odhadovaný zbývající čas. Po zvolení
programu se na displeji zobrazí potřebná doba pro vysušené plné dávky. Zbývající doba do konce cyklu sušení
bude neustále kontrolována a měněna kvůli co nejvěrnějšímu zobrazení.
Čas do konce se zobrazuje v hodinách a minutách a odpočítává se po minutách.
Blikající dvojtečka mezi hodinami a minutami na displeji signalizuje odpočítávání času.
Na displeji se zobrazují také případné problémy se sušičkou; v takovém případě se zobrazí písmeno „F”
následované číslem chybového kódu, rozsvítí se tři kontrolky jednotlivých možností a kontrolka SPUSTIT/PAUZA
bude žlutě blikat (viz Řešení problémů).
57
Spoušt•ní a programy
CZ
Volba programu
1. Zasuňte zástrčku sušičky do zásuvky elektrického napájení.
2. Zvolte sušení podle druhu prádla (viz Prádlo).
3. Otevřete dvířka a ujistěte se, že je filtr čistý, že se nachází v předepsané poloze a že je nádoba na zachytávání
vody prázdná a správně umístěná (viz Údržba).
4. Naplňte zařízení a dbejte přitom, aby se žádný kus prádla nedostal mezi dvířka a příslušné těsnění. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte příslušné tlačítko
.
6. Stiskněte tlačítko Volby programů odpovídající druhu tkaniny, která má být vysušena, a zkontrolujte tabulku programů
(viz Volba programů) a pokyny pro každý druh tkaniny (viz Prádlo).
7. Jsou-li k dispozici, zvolte volitelné funkce Automatického sušení
příslušného tlačítka až do dosažení hladiny nebo požadované doby.
nebo Časově vymezeného sušení
stisknutím
! Podrobnější informace můžete získat konzultací výše uvedené tabulky.
8. Dle potřeby nastavte dobu odložení a další volitelné funkce (viz Displej).
9. Pokud si přejete, aby bylo ukončení programu signalizováno akustickým hlásičem, stiskněte tlačítko ALARM
Poznámka: Když jste zvolili volitelnou funkci použití Zvuku Proti pomačkání, tato funkce není dostupná.
10. Zahajte sušení stisknutím tlačítka Start/Pause
.
. Na displeji se zobrazí přibližná zbývající doba.
Během programu sušení je možné kontrolovat prádlo a vytáhnout již vysušené kusy prádla a ponechat sušit zbývající.
Po opětovném zavření dvířek bude zařízení znovu uvedeno do činnosti po stisknutí tlačítka Start/Pause.
11. Během posledních minut programů sušení bude ještě před ukončením programu zahájena závěrečná fáze SUŠENÍ
ZASTUDENA
(slouží k ochlazení tkanin); tuto fázi je vždy třeba nechat kompletně ukončit.
12. Abyste byli upozorněni na dokončení programu, bzučák 3 krát pípne a zobrazí se nápis END. Otevřete dvířka,
vytáhněte prádlo, vyčistěte filtr a vložte jej zpět do jeho uložení. Vyprázdněte nádobu na zachytávání vody a znovu ji
vraťte do předepsané polohy (viz Údržba).
13. Odpojte sušičku z elektrické sítě.
Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem
automatického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu – standby), který je aktivován po uplynutí 30 minut,
když se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ZAPNOUT-VYPNOUT a vyčkejte na obnovení činnosti zařízení.
58
Program
n°
Tabulka programů
Je možné kontrolovat dobu trvání programž na displeji1.
CZ
Max. náplň
1
Bavlna
Standard
•
•
Toto je program pro bavlněné prádlo.
Program pro standardní bavlnu je podle směrnice ES 392/2012 volbou č. 1 s vysokým výkonem a stupněm vysušení Do
skříně (počáteční standardní nastavení). Tento program je nejvýhodnější z hlediska spotřeby energie (ES 392/2012).
max.
2
Košile
3 kg
3
Volba Vysoký výkon
• Toto je program pro bavlněné košile.
Volba Střední teplota
• Toto je program pro košile ze syntetických materiálů nebo ze směsi přírodních a syntetických materiálů, například
polyesteru a bavlny.
• Oděvy vysušené s nastavením Do skříně lze obvykle ihned obléci, ale okraje nebo švy mohou být trochu vlhké. V
takovém případě zkuste košile obrátit naruby a znovu na chvíli spustit program.
•
•
Toto je program pro bavlněné ručníky a ložní prádlo.
Prádlo vysušené s nastavením Extra suché lze obvykle ihned použít, ale okraje nebo švy zejména větších kusů
mohou být trochu vlhké. V takovém případě zkuste prádlo rozevřít a znovu na chvíli spustit program.
•
•
•
•
Toto je program pro džíny z bavlněné džínoviny. Před sušením džínů obraťte přední kapsy naruby.
Nemíchejte tmavé a světlé kusy.
Program lze použít také pro jiné oděvy ze stejného materiálu, například bundy.
Oděvy vysušené s nastavením Extra suché lze obvykle ihned obléci, ale okraje nebo švy mohou být trochu vlhké. V
takovém případě zkuste džíny obrátit naruby a znovu na chvíli spustit program.
Povlečení,
ručníky
max.
4
Program Anti
allergy
max.
! Nedoporučujeme používat tento program v případě, že džíny mají elastické pásové díly, cvočky nebo výšivky.
•
5
Syntetika
•
3 kg
Tento program je určen pro syntetiku s nastavením nízkého výkonu nebo pro směsi syntetiky/bavlny s nastavením
středního výkonu.
Některé látky mohou vyžadovat delší období schnutí k dosažení požadované úrovně suchosti. Doporučujeme menší
dávky, které vyžadují kratší dobu schnutí.
• Tento program je určen pro malé náplně o hmotnosti maximálně 1 kg.
Poznámka: Lze ho používat pouze s nastavením Do skříně.
6
Rychlé
vysušení
1 kg
Jeans
7
•
•
•
•
3 kg
Ce programme est particulièrement adapté aux jeans en denim. Avant de faire sécher vos jeans, retournez les poches avant.
Ne mélangez pas les articles de couleur sombre et de couleur claire.
Ce programme peut également être utilisé pour d’autre articles du même matériau comme les vestes.
Les charges séchées avec Sec Extra plus sont normalement prêtes è être portées. Mais les bords ou les coutures
peuvent être légèrement humides. Vous pouvez alors essayer de retourner les jeans, puis de relancer le programme,
pour une courte durée.
! L’utilisation de ce programme est déconseillée si vos jeans comportent des ceintures élastiquées, des clous ou des broderies.
8
Program
Vlna
1 kg
•
•
•
Jedná se o program na bezpečné sušení oděvů označených symbolem
.
Doporučujeme před sušením obrátit oděvy na ruby.
Oděvy vysušené tímto programem lze obvykle ihned obléci, ale může se stát, že některé těžší kusy oděvu budou na
okrajích trochu vlhké. Nechte je doschnout na vzduchu, protože přesušení by je mohlo poškodit.
! Na rozdíl od jiných materiálů je mechanismus srážení vlny nevratný; tzn. nelze ji natáhnout zpět do původní velikosti a
původního tvaru.
! Tento program není vhodný pro oděvy z akrylátových vláken.
•
•
9
Hedvábí
0,5 kg
Toto je program na sušení jemného hedvábí.
Prádlo vysušené s nastavením Do skříně lze obvykle ihned použít, ale může se stát, že některé kusy oděvu budou
na okrajích trochu vlhké. V takovém případě zkuste prádlo rozevřít nebo obrátit naruby a znovu na chvíli spustit
program.
Poznámka:
1 - Délka tžchto programž mže záviset na naplnžní sušižky, typu textilií, zvolené rychlosti ždímání a zvolených možnostech.
59
Program
CZ
n°
Tabulka programů
Je možné kontrolovat dobu trvání programž na displeji1.
Max. náplň
•
10
Program
Dětské
prádlo
•
•
Tento program je určen k sušení malých kusů dětského prádla nebo oblečení a ložního prádla (z bavlny a žinylky) a k
sušení jemného prádla.
NESUŠTE kusy jako bryndáky a plenkové kalhotky s plastovými potahy.
Oděvy vysušené tímto programem lze obvykle ihned obléci, ale může se stát, že některé těžší kusy oděvu budou na
okrajích trochu vlhké. V takovém případě zkuste tyto kusy obrátit naruby a znovu na chvíli spustit program.
2 kg
•
•
11
Jemné
Toto je program na sušení jemného prádla, např. z akrylátových tkanin.
Oděvy vysušené tímto programem lze obvykle ihned obléci, ale může se stát, že některé těžší kusy oděvu budou na
okrajích trochu vlhké. V takovém případě zkuste tyto kusy obrátit naruby a znovu na chvíli spustit program.
2 kg
Přikrývky
12
-
! Při použití tohoto programu dávejte pozor, abyste NESUŠILI žádné poškozené prádlo, které by mohlo ucpat filtr a
zablokovat vývod vzduchu, což by mohlo vést k požáru.
• Musí se používat pouze s přikrývkami pro jednu osobu; NENÍ vhodný pro přikrývky dvojnásobné velikosti nebo velmi
velké přikrývky.
• Prádlo vysušené tímto programem lze obvykle ihned použít, ale na některých místech může být trochu vlhké. V
takovém případě zkuste prádlo rozevřít, vytřepat a znovu na chvíli spustit program.
• Vhodný také pro prošívané bundy.
• Pro bavlněné přikrývky zvolte vysokou teplotu a pro syntetické přikrývky střední teplotu.
•
Program
Plyšáci
13
2,5 kg
Díky tomuto programu můžete snáze odstraňovat prach a prát plyšové hračky častěji, protože doba sušení je
mnohem kratší než v případě sušení na vzduchu. Jedná se o šetrný sušicí cyklus, který vysušuje za pomoci nižší
teploty a jemného mechanického působení, aby se co nejlépe zachovaly původní vzhled a lesk kožešiny.
Poznámka: Na ochranu proti alergiím stačí zmrazit plyšové hračky na 24 hodin a potom je vyprat a vysušit. Opakujte
každých šest týdnů.
• Před sušením odstraňte příslušenství jako oblečení, límce nebo zvuková zařízení, osušte plastové oči a potom je
přelepte lepicí páskou.
• Doba programu se bude lišit v závislosti na přesném složení náplně.
• Maximální hmotnost náplně by neměla překročit 2,5 kg a žádný jednotlivý kus prádla by neměl být těžší než 600 g..
•
14
Příjemné zahřátí
(ZAHŘÁTÍ
RUČNÍKŮ)
Tento program slouží k zahřívání utěrek a županů pro příjemný pocit tepla po koupeli nebo sprše. Také se hodí
v zimě k ohřívání oděvů před oblečením. Tento cyklus ohřeje oděv na 37 °C (teplotu těla) a tuto teplotu udržuje
maximálně 4 hodiny nebo dokud cyklus nezastavíte otevřením dvířek.
Poznámka: Během tohoto programu se ikona
na displeji otáčí, dokud není dosaženo cílové teploty; v tom okamžiku
začne ikona
blikat.
•
15
Program
Před
žehlením
2,5 kg
16
Osvěžení
-
Cyklus úpravy „Před žehlením“ je učen pro suché oděvy a omezuje pokrčení, aby se usnadnilo žehlení a skládání; má
maximální délku 15 minut.
! „ Před žehlením“ není sušicí program a neměl by se používat pro mokré kusy prádla.
• Abyste dosáhli nejlepších výsledků:
1. Nepřekračujte maximální hmotnost náplně. Uvedená čísla představují hmotnost v suchém stavu: (Tkanina-Maximální
hmotnost náplně) Bavlna a směsi bavlny s jinými materiály-2.5 kg; Džínovina-2 kg.
2. Ihned po skončení programu vyjměte náplň ze sušičky, pověste, složte nebo vyžehlete prádlo a uložte ho do skříně.
Není-li to možné, opakujte program.
! „Osvěžení“ není sušicí program a neměl by se používat pro mokré kusy prádla.
• Lze ho používat s jakoukoliv velikostí náplně, ale je účinnější při menších náplních.
• Nepřeplňujte sušičku (viz Prádlo).
• Jedná se o 20minutový program, který provzdušní prádlo studeným vzduchem. Používá se také k ochlazení teplého
oděvu.
Poznámka:
1 - Délka tžchto programž mže záviset na naplnžní sušižky, typu textilií, zvolené rychlosti ždímání a zvolených možnostech.
60
Ovládací prvky
! Varování: Po stisknutí tlačítka START/PAUSE (Spustit/
již nelze změnit program. Chcete-li změnit
Pauza)
program, stiskněte tlačítko START/PAUSE (Spustit/Pauza)
; žlutě blikající kontrolka bude signalizovat pozastavení
programu. Zvolte nový program a jakékoliv požadované
možnosti; potom bude kontrolka blikat zeleně. Dalším
stisknutím tlačítka START/PAUSE (Spustit/Pauza)
spustíte nový program.
• Tlačítka možností
Tato tlačítka se používají pro nastavení zvoleného
programu podle vlastních potřeb.
Ne všechny volby jsou k dispozici u každého
programu. Některé volby nejsou kompatibilní s
jinými, již nastavenými volbami. Jestliže není volba
k dispozici a stisknete příslušné tlačítko, 3-krát zazní
akustická signalizace. Jestliže je volba k dispozici,
příslušná kontrolka zůstane svítit.
Ikony průběhu (Sušení
, Studené sušení
)
Jsou součástí displeje a signalizují průběh sušení.
Rozsvěcují se po zahájení příslušné fáze.
Časová prodleva (Časovač prodlevy)
U některých programů (viz oddíly Displej a Tabulka
programů) je možné odložit spuštění až o 24 hodin.
Před nastavením zpožděného spuštění se ujistěte, že je
vyprázdněná nádoba na vodu.
Připraveno k žehlení
Tato možnost umožňuje sušit náplně, ve kterých pouze
některé kusy prádla vyžadují žehlení a které nechcete
úplně vysušit. Po dosažení stupně vysušení pro žehlení
se ozve zvukový signál, který vás informuje, že můžete
vyjmout kusy, které je třeba vyžehlit. Potom se sušička
zastaví a kontrolka START/PAUSE (Spustit/Pauza)
oranžově bliká. Vyjměte kusy, které chcete vyžehlit,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko START/PAUSE (Spustit/
Pauza)
: sušička bude pokračovat v sušení, dokud
zbývající kusy nedosáhnout zvoleného stupně vysušení.
Lze ho používat s náplněmi o hmotnosti do 3 kg.
•
Ikona vyprázdnění nádoby na vodu
(Pokud jste připojili sušičku k odtokové trubce, můžete tuto
ikonu ignorovat, protože není třeba vyprazdňovat nádobu na
vodu.)
) vám připomíná, že máte
Rozsvícení této ikony (
vyprázdnit nádobu na vodu.
Pokud se během programu naplní nádoba na vodu, ohřívač
se vypne, sušička přejde do fáze studeného sušení, potom
se ozve zvukový signál, začne blikat ikona „plná nádoba na
, na displeji se zobrazí „H20“ a rozsvítí se ikona
vodu“
Musíte vyprázdnit nádobu na vodu a
„vyprázdnit nádobu“
znovu spustit sušičku, jinak se prádlo nevysuší. Po několika
sekundách od opětovného spuštění sušičky se obnoví
původní zobrazení.
Abyste se tomu vyhnuli, vyprazdňujte nádobu na vodu po
každém použití sušičky (viz Údržba).
•
Otvírání dvířek
Otevření dvířek (nebo stisknutí tlačítka Spustit/Pauza)
během programu bude mít za následek zastavení sušičky a
následující účinky:
•
Tlačítko SPUSTIT/PAUZA bude žlutě blikat.
•
Ve fázi prodlevy se bude nadále odpočítávat čas
prodlevy. Aby bylo možné pokračovat v programu
s prodlevou, musí se stisknout tlačítko SPUSTIT/
PAUZA.
•
Aby bylo možné pokračovat v programu s prodlevou,
musí se stisknout tlačítko SPUSTIT/PAUZA. Kontrolky
průběhu změní stav, aby signalizovaly aktuální situaci,
a tlačítko Spustit/Pauza přestane blikat a bude zeleně
svítit.
•
Otočením otočného voliče programů se zvolí nový
program a tlačítko SPUSTIT/PAUZA bude zeleně
blikat. Tuto funkci můžete použít k volbě programu
Osvěžení , který ochladí prádlo, pokud zjistíte, že
je dostatečně suché. Stisknutím tlačítka SPUSTIT/
PAUZA spusťte nový program.
•
Poznámka
Dojde-li k výpadku napájení, vypněte síťový vypínač nebo
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Až se obnoví napájení,
stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT a držte ho, dokud se
sušička se znovu nezapne, potom stiskněte tlačítko Spustit/
Pauza.
Méně zamotané
Tato možnost upravuje pohyby bubnu tak, aby se během
sušení snížila míra zamotání a zauzlení prádla. Možnost
Méně zamotané poskytuje nejlepší výsledky s menšími
náplněmi.
Tlačítko, zobrazení a ikony stupně výkonu
V některých programech nelze měnit stupeň výkonu a
některéprogramy nabízejí všechny tři stupně výkonu:
Nízký (Low),Střední (Medium) a Vysoký (Hight)
Pokud jsou k dispozici možnosti nastavení stupně výkonu,
stisknutím tohoto tlačítka se změní stupeň výkonu a
rozsvítí se kontrolka příslušné volby.
•
ČASOVÝ DISPLEJ “8:88”
Na displeji se zobrazuje buď zbývající čas prodlevy, nebo
zbývající čas do konce sušicího programu (viz Displej).
Blikající dvojtečka mezi hodinami a minutami na displeji
signalizuje odpočítávání času.
Až skončí fáze studeného sušení v rámci programu, na
displeji se zobrazí „End“ (Konec).
61
CZ
Prádlo
CZ
Rozd•lení prádla
Doby sušení
• Zkontrolujte symboly na visačkách jednotlivých kusů
prádla, abyste se přesvědčili, zda jsou vhodné pro bubnové sušení.
• Rozdělte prádlo podle druhu tkaniny.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
• Zavřete zipsy, zahákněte háčky a zavažte tkaničky, aniž
byste je příliš utahovali.
• Vyždímejte prádlo, abyste odstranili co největší množství
vody.
Uvedené doby jsou pouze přibližné a mění se v závislosti na:
! Neplňte sušičku úplně mokrým prádlem.
Maximální náplň
Nenaplňujte buben nad maximální kapacitu.
Uvedené hodnoty se vztahují na hmotnost suchého prádla:
Přírodní vlákna: maximálně 9kg
Syntetická vlákna: maximálně 3kg
! Abyste předešli poklesu výkonnosti sušičky, nepřetěžujte
ji.
Visa•ky na prádle
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním
vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější
symboly:
Může se sušit v sušičce.
Nesušit v sušičce
Sušit při vysoké teplotě.
Sušit při nízké teplotě.
62
• Množství zadržované vody v prádle po odstředění: Ručníky a
choulostivé prádlo zadržují velké množství vody.
• Tkaninách Prádlo ze stejného druhu tkaniny, ale se vzorem nebo
odlišnou tloušťkou, se může vyznačovat odlišnou dobou sušení.
• Množství prádla: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou
vyžadovat odlišné doby na vysušení.
• Sušení: Když se má prádlo žehlit, lze jej vytáhnout ze zařízení
i v ještě trochu vlhkém stavu. Prádlo, které musí být dokonale
suché, se musí v sušičce ponechat déle.
• Nastavené teplotě.
• Teplotě v místnosti: Čím nižší je teplota v místnosti, tím více času
bude třeba na vysušení prádla.
• Objemu: Některé objemné druhy prádla vyžadují mimořádnou
péči během procesu sušení. Doporučuje se vytáhnout toto
prádlo, protřepat je a znovu vložit do sušičky: Tento úkon je třeba
během cyklu sušení víckrát zopakovat.
! Nesušte prádlo příliš.
Všechny tkaniny obsahují přirozenou vlhkost, která je potřebná pro
zachování jemnosti a vzdušnosti.
Řešení problémů
Jednoho dne se může stát, že sušička přestane fungovat. Než zavoláte servisní středisko (viz Servis), projděte si následující
doporučení pro řešení problémů:
CZ
Problém:
Možná příčina/řešení:
Sušička se nespustí.
• Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo nemá kontakt.
• Došlo k výpadku napájení.
• Spálila se pojistka. Zkuste do zásuvky zapojit jiný spotřebič.
• Používáte prodlužovací kabel? Zkuste zapojit síťový kabel sušičky přímo do
zásuvky.
• Nejsou neúplně zavřená dvířka?
• Program nebyl nastaven správně (viz Spouštění a programy).
• Nebylo stisknuto tlačítko START /PAUSE (Spustit/Pauza) (viz Spouštění a
programy).
Nezahájí se sušicí cyklus.
• Nastavili jste prodlevu (viz Spouštění a programy).
Sušení trvá dlouho.
• Nebyl vyčištěn filtr (viz Údržba).
• Je třeba vyprázdnit nádobu na vodu... Ikona „plná nádoba na vodu“
bliká, nadispleji se zobrazuje “H20” a svítí ikona „vyprázdnit nádobu“
(viz Údržba).
• Není třeba vyčistit kondenzátor (viz Údržba)?
• Není třeba vyčistit filtr tepelného čerpadla (viz Údržba)?
• Nastavená teplota není ideální pro typ sušené tkaniny (viz oddíly Spouštění a
programy a Prádlo).
• Nebyla zvolena správná doba sušení pro danou náplň (viz Prádlo).
• Mřížka na přívodu vzduchu je zakrytá (viz oddíly Instalace a Údržba).
• Prádlo je příliš mokré (viz Prádlo).
• Sušička je přeplněná (viz Prádlo).
Bliká ikona „plná nádoba navodu“
a zobrazuje se “H20” wirdangezeigt,aber
der Trocknerläuft erst seit kurzer Zeit.
• Na začátku programu pravděpodobně nebyla vyprázdněna nádoba na vodu.
Nečekejte na signál k vyprázdnění; před spuštěním nového sušicího programu vždy
zkontrolujte a vyprázdněte nádobu na vodu (viz Údržba).
Svítí ikona „vyprázdnit nádobu“
nádoba není plná..
• Jedná se o běžný jev: se zobrazuje jako připomínka, že máte vyprázdnit nádobu
(viz oddíly Displej a Spouštění a programy).
a
Po skončení programu je prádlo vlhčí,
než jste očekávali.
Na displeji je zobrazen chybový kód
F následovaný jednou nebo dvěma
číslicemi.
! Z bezpečnostních důvodů má sušička nastavenou maximální dobu programu
na 5 hodiny. Jestliže automatický program v tomto okamžiku nezjistí požadovanou
konečnou vlhkost, sušička dokončí program a zastaví se. Zkontrolujte výše uvedené
body a znovu spusťte program; pokud je na konci prádlo stále vlhké, obraťte se na
servisní středisko (viz Servis).
• Pokud se na displeji zobrazí chyba:
- Vypněte sušičku a odpojte zástrčku. Vyčistěte filtr a filtrační jednotku tepelného
čerpadla (viz Údržba). Potom opět zapojte zástrčku do zásuvky, zapněte sušičku a
spusťte jiný program. Pokud se opět zobrazí chyba, poznamenejte si kód a obraťte
se na servisní středisko ( viz Servis).
63
Servisní služba
08/2019
CZ
Před zatelefonováním do Servisního střediska:
• Postupujte dle pokynů pro odstraňování poruch a
zkontrolujte, zda můžete odstranit poruchu sami (viz
Poruchy a jejich odstraňování).
• V opačném případě vypněte sušičku a obraťte se na
nejbližší Středisko servisní služby.
Náhradní díly
Tato sušička je konstrukčně složité zařízení. Pokoušet se
ji opravit osobně nebo svěřit její opravu nekvalifikovanému
personálu může způsobit riziko ohrožení osob, poškození
zařízení a zrušení záruky na náhradní díly.
V případě problémů s použitím tohoto zařízení se vždy
obraťte na autorizovaného technika.
Středisku servisní služby oznamte tyto údaje:
• Jméno, adresu a PSČ;
• číslo telefonu;
• druh poruchy;
• datum zakoupení;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N) sušičky.
Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku
připevněném za dvířky.
Informace týkající se recyklace a likvidace
V rámci našeho neustálého úsilí o ochranu životního prostředí si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklované součásti za
účelem snížení nákladů pro zákazníka a minimalizace plýtvání materiály.
• Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy s cílem umožnit správnou recyklaci obalu.
• Pro snížení rizika nehod dětí odstraňte dvířka a odstřihněte napájecí kabel těsně u jeho výstupu ze zařízení. Tyto části
zlikvidujte odděleně, abyste se ujistili, že elektrospotřebič již nebude moci být znovu připojen do zásuvky elektrické sítě.
Vyřazení starých elektrospotřebičů z činnosti
Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními (RAEE) předpokládá, že
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány v rámci běžného pevného městského odpadu. Vyřazená zařízení musí být
sesbírána zvlášť, aby se zvýšilo množství recyklovaných a znovupoužitých materiálů, ze kterých jsou tato zařízení
složena, a aby se zabránilo možným ublížením na zdraví a škodám na životním prostředí.
Symbolem je přeškrtnutý koš, uvedený na všech výrobcích s cílem připomenout povinnosti spojené se separovaným
sběrem.
Podrobnější informace týkající se správného způsobu vyřazení elektrospotřebičů z provozu mohou jejich držitelé získat tak, že
se obrátí na navrženou veřejnou instituci nebo na prodejce.
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s požadavky evropských směrnic:
- LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising