Whirlpool | EWSC 61051 CIS | Instruction for Use | Whirlpool EWSC 61051 CIS User guide

Whirlpool EWSC 61051 CIS User guide
Տեղակայման և շահագործման
ձեռնարկ
ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱ
AM
Հայերեն, 1
KGZ
Кыргыз, 13
Ցանկ
Տեղադրում, 2-3
Փաթեթավորման հեռացում և
հավասարակշռեցում
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Լվացքի առաջին փուլը
Տեխնիկական բնութագրեր
AM
Տեխնիկական սպասարկում և խնամք, 4
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
Մղիչի խնամքը
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Զգուշացում և խորհրդատվություն, 5
Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ
Օգտահանություն
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
EWSC 61051
Լվացքի մեքենայի և ծրագրերի մեկնարկի
կարգի նկարագիրը, 6-7
Կառավարման վահանակ
Ցուցիչներ
Ծրագրի մեկնարկման կարգը
Ծրագրեր, 8
Ծրագրերի աղյուսակ
Արագ ամենօրյա փուլեր
Անհատականացված կարգավորումներ, 9
Ջերմաստիճանի կարգավորում
Քամում` արագության ընտրություն
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ, 10
Լվացող նյութերի բաշխիչ
Սպիտակեղենի նախապատրաստումը
Հատուկ ծրագրեր
Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման համակարգ
Անսարքությունները և դրանց
վերացմանմեթոդները, 11
Սերվիսային ծառայություն 12
1
Տեղադրում
AM
! Կարևոր է պահպանել տվյալ ձեռնարկը հետագայում
անհրաժեշտության դեպքում նրանից օգտվելու համար:
Հեըևեք որպեսզի վաճառքի, փոխանակման կամ
տեղափոխման ժամանակ տվյալ ձեռնարկը ուղեկցի
լվացքի մեքենային:
! Ուշադիր կարդացեք հրահանգները` այն
պարունակում է լվացքի մեքենայի տեղադրման,
շահագործման և
անվտանգության վերաբերյալ կարևոր
տեղեկություններ:
! Փաթեթում, Ձեռնարկի հետ մեկտեղ, բացի
երաշխավորման կտրոնից դուք կգտնեք որոշ
պահեստամասեր որոնք անհրաժեշ են մեքենայի
տեղեդրման համար:
Փաթեթավորման հեռացում և հավասարակշռեցում
Փաթեթի հեռացում
1. Հեռացրեք մեքենայի փաթեթավորումը:
2. Համոզվեք, որ տեղափոխման ընթացքում սարքը չի
վնասվել: Վնասվածքների հայտնաբերման դեպքում՝ մի
միացրեք մեքենան՝ կապնվեք մատակարարի հետ:
3. Հեռացռեք մեքենայի
ետնամասում գտնվող
թվով պտուտակները,
որոնք
պահպանում են մեքենան
տեղափոխման
ընթացքում և
պահանգները (տես նկ.)
4. Փակեք անցքերը ռետինե խցաններով, որոնք դուք
կգտնեք փաթեթում:
5. Պահեք բոլոր բաղադրիչները, դրանք անհրաժեշտ
կլինի տեղադրել լվացքի մեքենայի հետագա
տեղափոխման ժամանակ, մեքենայի վնասվածքներից
խուսափելու նպատակով:
! Թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ փաթեթավորման
նյութերով:
Հավասարակշռեցում
1. Տեղադրեք մեքենան հարթ և ամուր հատակին
այնպես,
որ այն չդիպչի պատերին, կահույքին և այլ
առարկաներին:
2. Հավասարակշռեցրեք
մեքենան առջևի
կարգավորվող ոտիկները
պտտելու միջոցով մինչև
մեքենայի լիարժեք
հավասարակշռեցումը
(տես նկ): Դրա համար
սկզբում թույլացրեք
հակամանեկը,
հավասարակշռեցումը
ավարտելուց հետո, ձգեք
հակամանեկը:
2
Մեքենան տեղադրելուց հետո, հարթացույցի օգնությամբ
ստուգեք մեքենայի իրանի վերին կափարիչի
հորիզոնականությունը, շեղումը չպետք է գերազանցի 2°
Սարքավորման ճիշտ հավասարակշռեցումը թույլ է
տալիս խուսափել աղմուկից, վիբրացիաներից և
տեղաշարժերից մեքենայի աշխատանքի ընթացքում:
Եթե լվացքի մեքենան տեղակայված է խալով պատված
հատակին համոզվեք, որ նրա իրանը բարձր է խալու
ծածկույթից: Հակառակ դեպքում մեքենայի
օդափոխությունը կխանգարվի կամ կընդատվի:
Միացումը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Ջրամուտքի խողովակի միացման կարգը
A
1. Տեղադրեք А միջադիրը
ջրամուտքի խողովակի
ծայրին, այնուհետև ձգեք
վեջինս սառը ջրի
ջրատարի
ելքի 3/4 դույմ
պարուրակավոր
անցքին: (տես նկ.):
2. Միացրեք ջրամուտքի
խողովակը լվացքի
մեքենային,
ձգելով այն մեքենայի
ետևի
վերին աջ մասում գտնվող
ջրընդունիչի վրա (տես
նկ.)
3. Համոզվեք, որ խողովակը ոլորված և սեղմված չէ:
! Անհրաժեշտ է, որ ջրի ճնշումը լինի Տեխնիկական
բնութագրերի աղյուսակում բերված արժեքների
սահմաններում (տես էջ 3):
! Եթե ջրամուտքի խողովակի երկարությունը
չբավարարի դիմեք Արտոնագրրված սպաարկման
կենտրոն:
! Երբեքմիօգտագործեքօգտագործվածկամհնամաշխող
ովակներ
Ջրահեռացման խողովակի միացումը
Կախեք ջրահեռացման
խողովակի թեք ծայրը
լվացարանի, լոգարանի
կողքից կամ տեղադրեք
կոյուղուհատուկ ելքում:
Խողովակը չպետք է ծալվի:
Ջրահեռացման խողովակի
65 - 100 cm
վերին կետը պետք է
գտնվի գետնից 65- 100
սմ. Բարձրության վրա:
Ջրահեռացման խողովակի
տեղակայումը պետք է
ապահովի ջրահեռացման
հասքի խզում (խողովակի
ծայրը չպետք է գտնվի ջրի
մեջ): Լվացարանի կամ
լոգարանի կողքից ամրացման
դեպքում, խողովակը
կախվում է ուղղորդի միջոցով
(մտնում էմատակարարման
կո մպլեկտի մեջ), որը
ամրացվում է ծորակին (տես
նկ.):
! Խորհուրդ չի տրվում
ջրահեռացման խողովակի
երկարացուցչի կիրառումը:
Անհրաժեշտության դեպքում
թույլատրվում է դրա
ավելացումը նույն տրամագծի խողովակով ոչ ավել, քան
150 սմ. երկարության:
Էլեկտրականության միացումը Ուշադրություն! Սարքը
պետք է պարտադիր հողանցված լինի:
1. Մեքենան միացվում է էլէկտրական ցանցին հողանցման
միացումով երկբևեռ վարդակի միջոցով (վարդակը չի
մատակարարվում մեքենայի հետ): Ֆազի լարը անհրաժեշտ
է միացնել ցանցի պաշտպանիչ ավտոմատի միջոցով,
որը հաշվարկված կլինի 16A հոսանքի առավելագույն
ուժի (գործարկման հոսանք) և 0.1 վրկ. գործարկման
ժամանակահատվածով:
2. Էլեկտրական ցանցի լրամշակում չի իրականացվում,
եթե մեքենայի տեղակայման ենթադրվող տեղի
մոտակայքումառկա է հողանցմանմիացումովվարդակ,
որը ունի ոչ պակաս քան 1.5 մմ2 հատումովպղնձե (կամ 2.5
մմ2 հատումով ալյումինե) երակներով եռալարլարանցում:
Նշված վարդակի և լարանցման բացակայության դեպքում
անհրաժեշտ է իրականացնել դրանց մոնտաժումը:
3. Առանձին լարով հողանցման անցկացումը չի թույլատրվում:
4. Էլեկտրական ցանցի լրամշակման համար խորհուրդ է
տրվում ППВ3х1,5380ГОСТ6223-79 տիպի լարերի կիրառումը:
Թույլատրվում է նաև այլ մակնիշներիմալուխների
կիրառումը, որոնք մեքենայի շահագործման ընթացքում
կապահովեն հրդեհա- և էլեկտրաանվտանգությունը:
Նախքան մեքենայի հոսանքին միացնելը համոզվեք, որ
 վարդակը և լարերը համապատասխանում են ձեռնարկի
տվյալ
բաժնում նկարագրված պահանջներին;
 հոսանքի լարումը և հաճախականությունը
համապատասխանում
են մեքենայի տվյալներին;
 վարդակը և խրոցը միևնույն տիպի են;
 վարդակը հողանցված է ձեռնարկի տվյալ
բաժնում նկարագրված անվտանգության նորմերին
համապատասխան:
Եթե խրոցը չի համապատասխանում վարդակին, այն
անհրաժեշտ է փոխարինել համապատասխան խրոցով,
կամ փոխարինել սնուցող մալուխը: Մալուխի փոխարինումը
պետք է իրականացվի միայն որակավորում ունեցող
մասնագետի կողմից: Արգելվում է անցումների, երկակի կամ
ավել վարդակների և երկարացուցիչների օգտագործումը
(դրանք հրդեհավտանգ են):
Եթե Դուք գտնում եք, որ դրանց օգտագործումը
անհրաժեշտ է, օգտագործեք միայն մեկ երկարացուցիչ,
որը կբավարարի անվտանգության պահանջներին:
Այս ձեռնարկում շարադրված բարձր հզորությամբ
կենցաղային սարքերի անվտանգության կանոնների
պահանջների խախտումով միացված սարքավորումը
հանդիսանում է պոտենցիալ վտանգավոր: Առողջությանը
և սեփականությանը պատճառված վնասների համար
արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում, եթե
դրանք առաջացել են տեղակայման նշվածված նորմերի
չպահպանման արդյունքում:
Լվացքի առաջին փուլը
Լվացման առաջին փուլ`իրականացրեք այն տեղադրումից
հետո, 2 ծրագրով:
Տեխնիկական բնութագրեր
Մակնիշ
EWSC 61051
Արտադրող երկիր
Ռուսաստան
Գաբարիտային
չափեր
լայնք` 59.5 սմ
բարձրություն` 85 սմ
խորություն` 42 սմ
Տարողունակություն
1-ից մինչև 6 կգ
Լարման անվանական
արժեքը կամ լարման
միջակայքը
220-240 V ~
Առավելագույն
հզորություն
1850 W
Էլեկտրական հոսանքի
տեսակի պայմանական
նշանակումը կամ
փոփոխական հոսանքի
անվանական
հաճախականությունը
50 Hz
Էլեկտրական
հոսանքի
խոցելիությունից
պաշտպանության
դասը
պաշտպանության դասը I
Ջրատարի միացումը
առավելագույն ճնշումը 1ՄՊա (10 բար)
նվազագույն ճնշումը 0,05 ՄՊա (0.5 բար)
թմբուկի տարողություն 40 լիտր
Քամելու
արագությունը
միչև 1000 պտույտ րոպեյում
Կառավարման
ծրագրերը
EN 60456 հրահանգի
համապատասխան
ծրագիր` 15; ջերմաստիճան` 60օC;
բեռնում` 6 կգ սպիտակեղեն
Տվյալ ապրանքատեսակը
համապատասխանում է Եվրոպական
Հանրության հետևյալ հրահանգներին`
2004/108/CE (էլեկտրամագնիսական
համատեղելիություն);
2006/95/CE (Ցածր լարում);
2012/19/EU (WEEE)
Պինդ մասնիկների և խոնավության թափանցումից
պաշտպանության աստիճանը, որը ապահովվում է
պաշտպանական ծածկույթով, բացառությամբ խոնավությունից
պաշտպանություն չունեցող ցածր լարման սարքավորումների
IPX4
Տվյալ տխնիկայի
արտադրման
ամսաթիվը կարելի է
ստանալ սերիական
համարից, որը
գտնվում է շտրիխծածկագրի տակ
(S/N XXXXXXXXX),
հետևյալ կերպ
S/N ծածկագրի 1-ին թիվը
համապատասխանում է տարեթվի
վերջին
նիշին;
- S/N ծածկագրի 2-րդ և 3-րդթվերը`
ամսվա
հերթականհամարին;
- S/Nծածկագրի4-րդև5-րդթվերը` օրվան
Էներգախնայողության
դաս
A
3
AM
Տեխնիկական սպասարկում և
խնամք
AM
Ջրի և էլեկտրականության անջատում
• Փակեք ջրամատակարարման ծորակը յուրաքանչյուր
լվացքից հետո: Այդպիսով կպակասի է մեքենայի
ջրատար համակարգի մաշվածությունը և վերացվում է
ջրի արտահոսքի հնարավորությունը:
2. Հանեք կափարիչը
պտտելով այն
ժամացույցի սլաքին
հակառակ (տես նկ.)՝
ջրի թեթև արտահոսքը
նորմալ երևույթ է:
• Պարտադիր հանեք խրոցը վարդակից մեքենան
լվանալուց և տեխնիկական սպասարկումից առաջ:
Լվացքի մեքենայի խնամքը
Մեքենայի արտաքին և ռետինե մասերը մաքրեք
փափուկ գործվածքով և տաք օճառաջրով: Մի
օգտագործեք լուծիչներ կամ հղկիչ մաքրող նյութեր:
Լվացող նյութերի բաշխիչի խնամքը
Հանեք բաշխիչը երկու
կողմից սեղմելով այն և
դուրս քաշելով (տես նկ.)
Լվացրեք բաշխիչը տաք
ջրով: Այս գործառույթը
անհրաժեշտ է կատարել
պարբերաբար:
3. Մանրակրկիտ մաքրեք պատյանը ներսից:
4. Կափարիչը ձգեք տեղը:
5. Տեղադրեք առջևի վահանակը, նախապես
համոզվելով, որ կեռիկները մտել են համապատասխան
կապօղակների մեջ:
Ջրամուտքի խողովակի ստուգում
Ստուգեք խողովակը ոչ պակաս քան տարին մեկ
անգամ: Ջրի արտահոսքի ցանկացած նշանների կամ
վնասվածքների դեպքում անհապաղ փոխարինեք
խողովակը: Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ
բարձր ճնշման տակ գտնվող խողովակը կարող է
հանկարծակիպոկվել:
! Երբեքմիօգտվեքօգտագործվածխողովակներից:
Դռնակի և թմբուկի խնամքը
• Մեքեմայի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո
դռնակը թողեք կիսաբաց՝ թմբուկում տհաճ հոտերի
առաջացումից խուսափելու համար:
Մղիչի խնամքը
Լվացքի մեքենան ունի ինքնամաքրվող մղիչ, որը
չի պահանջում տեխնիկական սպասարկում:
Սակայն մանր իրերը (մետաղադրամներ, կոճակներ)
կարող են ընկնել մղիչի ներգևում տեղակայված
մղիչըպաշտպանողպատյանիետևը:
! Համոզվեք, որլվացմանփուլըավարտված է, և
անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից
Պատյանին հասնելու համար՝
1. Պտուտակահանի
օգնությամբ հանեք
լվացքի
մեքենայի առջևի
վահանակը
(տեսնկ)
4
Զգուշացում և
խորհրդատվություն
! Լվացքի մեքենան նախագծված և արտադրված
է անվտանգության միջազգային նորմերին
համապատասխան: Ուշադիր կարդացեք այս
զգուշացումները, որոնք կազմված են ձեր իսկ
անվտանգության նկատառումներից ելնելով
Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ
• Մեքենայի օգտագործումից հետո անպայման
անջատեք այն էլեկտրական ցանցից և փակեք
ջրամատակարարման ծորակը:
• Տվյալ սարքը նախատեսված է բացառապես տան
պայմաններում օգտագործման համար:
• Թույլ մի տվեք օգտվել մեքենայից (ներառյալ
երեխաներին) սահմանափակ մտավոր, ֆիզիկական
կամ զգայարանական ունակություններով կամ
գիտելիքների և կյանքի փորձի բացակայության
տեր անձանց, եթե նրանք չեն օգտվում մեքենայից
հսկողության տակ և հրահանգավորված չեն իրենց
անվտանգության համար պատասխանատու
անձանց կողմից: թույլ մի տվեք երեխաներին խաղալ
մեքենայի հետ:
• Մի դիպչեք մեքենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը
խոնավ են, մի օգտվեք մեքենայից ոտաբոբիկ:
• Մի քաշեք սնուցող մալուխից խրոցը վարդակից
հանելու նպատակով`բռնեք վարդակից:
• Մի բացեք լվացող նյութերի բաշխիչը լվացման
ընթացքում:
• Մի դիպչեք հեռացվող ջրին`նրա ջերմաստիճանը
կարող է շատ բարձր լինել:
• Արգելվում է բացել դռնակը ուժով դա կարող է
հանգեցնել բլոկավորման մեխանիզմի վնասվելուն:
• Անսարքության դեպքում ոչ մի պարագայում մի
դիպչեք մեքենայի ներսի մասերին`փորձելով սարքել
այն:
• խուսափեք երեխաների շփումից աշխատող մեքենայի
հետ:
• Լվացման ընթացքում մեքենայի դռնակը կաչող է
տաքանալ:
• Եթե անհրաժեշտ է մեքենան տեղափոխել, կատարեք
այդ գործողությունը երկու կամ երեք հոգով
չափազանց զգուշությամբ: Երբեք մի փորձեք
տեղափոխել մեքենան միայնակ`այն չափազանց
ծանրէ:
• Լվացքի մեքենայի մեջ սպիտակեղենի բեռնումից առաջ
համոզվեք, որ թմբուկը դատառկ է:
• Լվացքի մեքենան նախատեսված չի (ներառյալ
երեխաների) նվազ մտավոր, ֆիզիկական կամ
զգայարանական կարողություններով օժտված կամ
գիտելիքների և կյանքի փորձի բացակայության տեր
անձանց, եթե նրանք չեն գտնվում հսկողության
տակ և/կամ տեղեկացված չեն սարքի օգտագործման
մասին իրենց անվտանգությունը ապահովող
անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն
հսկողության տակ լվացքի մեքենայի հետ խաղալու
հնարավուրությունը բացառելու նպատակով
• Համաձայն 2012/19EU - WEEE Եվրոպական հրահանգի
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների
օգտահանման վերաբերյալ, սարքավորումները
չպետք է դեն նետվենքաղաքային աղբի հետ
միասին: Շարքից դուրս եկած սարքերը պետք է
առանձին հավաքվեն վերջիններիս օգտահանման
օպտիմիզացիայի, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի
և առողջության անվտանգության նկատառումներից
ելնելով: Բոլոր սարքերի վրա փակցված ջնջված
աղբաման պայմանանշանը ծառայում է որպես
հիշեցում դրանց առանձին օգտահանման մասին:
Սարքերի օգտահանման մասին ավելի
մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար
օգտատերերը կարող են դիմել հատուկ պետական
կազմակերպույուններ: կամ խանութ:
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
• Փաթեթավորած լվացքի մեքենան անհրաժեշտ
է պահպանել 80%-ից ոչ ավել հարաբերական
խոնավության բնական օդափոխությամբ
փակ տարածքներում: Եթե մեքենան երկար
ժամանակ չի օգտագործվելու և պահպանվելու է
չջեռուցվող տարացքում, անհրաժեշտ է մեքենայից
ամբողջությամբ հեռացնել ջուրը:
Մեքենայի տեղափոխելուց առաջ անհրաժեշտ է
տեղադրել տեղափոխման պտուտակները իրենց
միջադիրներով, որպեսզի բացառվի լվացքի
մեքենայի բաքի վնասումը: Մեքենան անհրաժեշտ
է տեղափոխել ուղահայաց դիրքում ապահով
ամրացնելով այն փակ ծածկով տրանսպորտային
միջոցով:
Արգելվում է լվացքի մեքենան ենթարկել հարվածիչ
բեռնավորման բեռնափոխադրման աշխատանքների
ընթացքում:
Օգտահանություն
• Փաթեթավորման նյութերի վերացում` պահպանեք
փաթեթավորման նյութերի վերացման գործող
պահանջները դրանց կրկնակի օգտագործման
նպատակով:
5
AM
Լվացքի մեքենայի և ծրագրերի
մեկնարկի կարգի նկարագիրը
AM
Կառավարման վահանակ
ՓՈՒԼԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ /
ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ
ՄԵԿՆԱՐԿԻ ցուցիչներ
ՄԻԱՑՈՒՄ/
ԱՆՋԱՏՈՒՄ
կոճակ
Լվացող նյութերի բաշխիչ
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ
ընտրություն
ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ընտրության կոճակ
Լվացող նյութերի բաշխիչ`լվացող նյութերի և
հավելումների բեռնման համար (տես Լվացող նյութեր և
սպիտակեղենի տեսակներ)
ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ (ВКЛ/ВЫКЛ) կոճակ`
ծառայում է լվացքի մեքենայի միացման և անջատմանը
ԾՐԱԳՐԵՐ ընտրության վահանակ`ծառայում է
ծրագրի ընտրությանը :Ծրագրի կատարման ընթացքւմ
վահանակը չի պտտվում:
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ` Հավելյալ գործառույթների
ընտրության կոճակ ցուցիչով: Ընտրված գործառույթին
համապատասխանող ցուցիչը կմնա միացած:
ՔԱՄՈՒՄ կարգավորիչ ցուցիչով`ծառայում է քամելու
արագության ընտրությանը կամ նրա բացառմանը(տես
«Անհատականացված կարգավորում»):
ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ ընտրության կարգավորիչ`ծառայում
է ջերմաստիճանի կարգավորման կամ սառը ջրում
լվացքի ընտրությանը(տես «Անհատականացված
կարգավորում»):
ՓՈՒԼԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ /ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ՄԵԿՆԱՐԿԻ
ցուցիչները ցույց են տալիս լվացման ծրագրի
կատարման հերթականությունը: Եթե միացված է
«Հետաձգված մեկնարկի» գործառույթը, ցուցիչները
ցույց կտան մինչև ծրագրի մեկնարկը մնացած
ժամանակը(տես էջ 5):
6
ՀԱՎԵԼՅԱԼ
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
ցուցիչներով կոճակներ
ՔԱՄՈՒՄ
արագության
ընտրություն ցուցիչ
ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ
կոճակ ցուցիչով
ԴՌՆԱԿԸ
ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է
ցուցիչ
ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ է ցուցիչ` ցույց է տալիս
դռնակի բացման հնարավորությունը (տես էջ 5):
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակ ցուցիչով `ծառայում է
ծրագրի մեկնարկի կամ ժամանակավոր դադարի
համար: ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ`լվացքի հարկադիր դադարի
համար
նորից սեղմեք կոճակը, ցուցիչը կթարթի նարնջագույն
լույսով: Եթե ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ է ցուցիչը
անջատվեց, կարելի է բացել դռնակը (մոտ.3րոպե):
Լվացման դադարի պահից վերագործարկելու համար
նորից սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը:
Սպասողական ռեժիմ
Տվյալ լվացքի մեքենան համապատասխանում
է էլեկտրաէներգիայի տնտեսման նոր
նորմատիվներին, կոմպլեկտավորված է ավտոմատ
անջատման (էներգիայի պահպանման ռեժիմ)
համակարգով, որը միանում է մեքենայի 30
րոպե պարապուրդից հետո: Սեղմեք ՄԻԱՑՈՒՄ/
ԱՆՋԱՏՈՒՄ (ВКЛ/ВЫКЛ) կոճակը մեկ անդամ և
մեքենան կրկին կմիանա:
Ցուցիչներ
Ցուցիչները հայտնում են օգտատերերին կարևոր
տեղեկություններ: Ցուցիչների արժեքները՝
Հետաձգման ծամանակացուցիչ`
Եթե գործարկված է « Հետաձգման ծամանակացուցիչ»
գործառույթը (տես Անհատականացված
կարգավորումներ), ապա ծրագրի մեկնարկից հետո
կսկսի թարթել բեռնված հետաձգման ժամանակին
համապատասխանող ցուցիչը:
3ч
6ч
9ч
12ч
Ժամանակի ընտացքի հետ կփոփոխվի մեկնարկին
մնացած ժամանակը իրեն համապատասխանող
ցուցիչի հետ միասին:
3ч
6ч
9ч
12ч
Հետաձգված ժամանակի ավարտին բեռնված ծրագիրը
կակտիվանա:
Փուլի ընթացող ֆազաների ցուցիչներ`
Լվացման փուլի ընտրության և մեկնարկից հետո
մեկը մյուսի ետևից կմիանան ցուցիչները, ցույց տալով
ծրագրի կատարման հերթականությունը:
AM
Լվացում
Ողողում
Քամում
Ջրահեռացում
Փուլի ավարտ
Հավելյալ գործառույթների կոճակները և դրանց
համապատասխան ցուցիչները Գործառույթի
ընտրության հետ մեկտեղ միանում է նրան
համապատասխանող ցուցիչը: Եթե ընտրված
գործառույթը անհամատեղելի է ընտրված ծրագրի
հետ, ապա համապատասխանող ցուցիչը կթարթի
և գործառույթը չի միանա:Եթե ընտրված հավելյալ
գործառույթը ահնամատեղելի է նախորոք
բեռնված հավելյալ գործառույթի հետ ,կթարթի
համապատասղան ցուցիչը և կակտիվանա վերջինը
ընտրված գարծառույթը նրան համապատասխանող
ցուցիչը կմիանա:
Դռնակի բլոկավորման ցուցիչ: Միացված
ցուցիչը նշանակում է, որ դնակը բլոկավորված է
պատահական բացելուց խուսափելու համար:Ցուցիչի
անջատվելուց մոտ 3 րոպե հետո դուք կկարողանաք
բացել դռնակը: Եթե անհրաժեշտ է դռնակը բացել
փուլի մեկնարկից հետո, ապա սեղմեք ՄԵԿՆԱՐԿ/
ԴԱԴԱՐ կոճակը:ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է ցուցիչի
անջատվելուց հետո դռնակը կարող եք բացել:
Ծրագրի մեկնարկման կարգը
1. Միացրեք մեքենան` սեղմելով Միացում/Անջատում (ВКЛ/ВЫКЛ) կոճակը: Բոլոր ցուցիչների լույսերը կմիանան մի
քանի վարկյանով, այնուհետև կմարեն և կսկսի թարթել Մեկնարկ/Դադար ցուցիչը
2. Լիցքավորեք սպիտակեղենը և փակեք մեքենայի դռնակը:
3. Ծրագրերիընտրությանկարգավորիչիմիջոցովընտրեքանհրավեշտծրագիրը:
4.Ընտրեք լվացման ջերմաստիճանը (տես Անհատականացված կարգավորումներ )
5.Ընտրեք քամելու արագությունը (տես Անհատականացված կարգավորումներ )
6.Բեռնեք լվացող նյութերը և հավելումները (տես Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի տեսակներ )
7.Գործածեք անհրաժեշտ հավելյալ գործառույթները
8.Մեկնարկեք ծրագիրը ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակի օգնությամբ, համապատասխան ցուցիչը կմիանա կանաչ լույսով:
Բեռնված փուլի չեղյալացման համար ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակի օգնությամբ փոխադրեք մեքենան դադարի ռեժիմ,
այնուհետև ընտրեք նոր փուլ:
9.Ծրագրի ավարտին կմիանա END(ԱՎԱՐՏ) ցուցիչը: Դռնակը կարող եք բացել ԴՌՆԱԿԻ ԲԼՈԿԱՎՈՐՄԱՆ
ցուցիչի անջատվելուց հետո (մոտ.3րոպե): Հանեք սպիտակեղենը, մեքենայի դռնակի դուռը թողեք կիսաբաց թմբուկի
չորացման նպատակով: Անջատեք մեքենան`սեղմելով ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ (ВКЛ/ВЫКЛ) կոճակը:
7
Ծրագրեր
Ծրագրերի աղյուսակ
Լվացող նյութեր
Մաքս.
արագ.
(պտ/
րոպե)
Նախն..
լվացում
Լվացում
40°
60°
40°
40°
(Max. 60°)
30°
20°
1000
1000
1000
-
1000
800
800
40°
8 Սպորտային կոշիկ
30°
Սպիտակեղեն` խիստ աղտոտված նուրբ
9 Մանկական
գունավոր սպիտակեղեն
10 Ողողում
11 Քամում + Ջրահեռացում
Ծրագրեր
AM
Ծրագրերի նկարագիր
EVERYDAY FAST
1 Գունավոր 59 րոպե
2 Բամբակ 59 րոպե.
3 Բամբակ 45 րոպե
4 Սինթետիկ 59 րոպե
5 Խառը 30 րոպե
6 Էքսպրես 20 րոպե
Հատուկ
7 Սպորտային դահլիճ
11 Միայն Ջրահեռացում
Հավելյալ
12 Բմբուլից կուրտկաներ
13 Բուրդ` բրդի, քաշմիրի և այլնի համար
մետացսե, վիսկոզե և
14 Մետաքս/Վարագույրներ`
ներքնաշորերի համար
Բամբակ (1)` Խիստ աղտոտված Սպիտակ և Կայուն Ներկված
15
գունավոր սպիտակեղենի համար
Բամբակ (2)` Խիստ աղտոտված Սպիտակ և Նուրբ
15
գունավոր սպիտակեղենի համար
16 Բամբակ Նախն,` լվացում թռչոցով
*
Ողողիչ
Մաքս.
բեռնում
(կգ)
Ցիկլի
տևողու
թյունը
l
l
l
l
l
l
6
6
3
59’
59’
45’
-
l
l
3
59’
-
l
l
l
l
3
1,5
30’
20’
600
-
l
l
85’
600
-
l
l
2,5
Մաքս. 1
զույգ
40°
800
-
l
l
2
85’
-
1000
1000
-
-
l
-
6
6
50’
10’
-
-
-
6
3’
Մաքս.
ջերմ. (°C)
-
50’
30°
40°
1000
800
-
l
l
l
l
1
1
100’
65’
30°
0
-
l
l
1
55’
60°
1000
-
l
l
6
220’
40°
1000
-
l
l
6
215’
90°
1000
l
l
l
6
155’
Քամումը բացառող ծրագիր 11 ընտրության դեպքում մեքենան կատարում է միայն ջրահեռացում:
Էկրանին ցուցադրված կամ ձեռնարկներում նշված փուլի տևողությունը հանդիսանում է ստանդարտ պայմաններում հաշվարկված մեծություն: Փաստացի տևողությունը կարող է տատանվել
բազմաթիվ գործոններից կախված այնպիսի ինչպիսինն են մուտք գործող ջրի ջերմաստիճանն և ճնշումը, սենյակի ջերմաստիճանը, լվացող նյութի քանակը, բեռնված սպիտակեղենի քանակը
և տեսակը, սպիտակեղենի հավասարակշռեցումը, ընտրված լրացուցիչ գործառույթները:
Տեստավորման կենտրոնների համար`
1.Կառավարման ծրագրեր` EN 60456 Հրահանգին համապատասխան գործարկեք 15 ծրագիրը 60°C ջերմաստիճանով:
2.Բամբակից իրերի համար երկար ծրագիր` գործարկեք 15 ծրագիրը 40°C ջերմաստիճանով:
Արագ ամենօրյա փուլեր
Թեթև աղտոտված ամենօրյա և հաճախ օգտագործվող սպիտակեղենի , նաև ամբողջ բեռնվախությամբ, 1 ժամից պակաս
տևողությամբ ծրագրերի ամբողջական փաթեթ:
Գունավոր 59 րոպե `գունավոր և խառը սպիտակեղենի միասին լվացման համար:
Բամբակ 59 րոպե` փուլը հաշվարկված է հիմնականում սսպիտակ սպիտակեղենի լվացման համար: Կարելի է օգտագործել
նաև լվացքի փոշի:
Բամբակ 45 րոպե `նուրբ բամբակյա իրերի լվացման կարճատև փուլ:
Սինփետիկ 59 րոպե` սիսնթետիկ սպիտակեղենի համար նախատեսված հատուկ ծրագիր: Խիստ աղտոտվածուփյան
դեպքում կարելի է բարձրացնել լվացման ջերմաստիճանը մինչև 60օ C և օգտագործել նաև փոշի լվացման նյութեր:
Խառը 30 րոպե`սինթետիկ և խառը բամբակյա իրերի միասին լվացման համար նախատեսված կարճատև փուլ:
Էքսպրես 20 րոպե` սպիտակեղենը թարմացնող ծրագիր , որը տևում է ընդհամենը 20 րոպե:
8
Անհատականացված
կարգավորումներ
Ջերմաստիճանի կարգավորում
AM
Լվացման ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ընտրության կարգավորիչի օգնությամբ
(տեսԾրագրերի աղյուսակ):
Ջերմաստիճանի առժեքը կարող է նղազեցված լինի ընդհուպ մինչև սառը ջրում լվացման ( ).
Մեքենան ավտոմատ կերպով թույլ չի տալիս ընտրել յուրաքանչյուր ծրագրի համար նախատեսված մաքսիմալ
արժեքները գերազանցող ջերմաստիճան:
! Ծրագիր 4 ընտրության դեպքում լվացման ջերմաստիճանը կարելի է բարձրացնել մինչև 60օC :
Քամում` արագության ընտրություն
Տվյալ ծրագրի քամում գործառույթի արագության ընտրությունը կատարվում է ՔԱՄՈՒՄ կարգավորիչի օգնությամբ:
Տարբեր ծրագրերի համար նախատեսված է քամելու տառբեր մաքսիմալ արագություններ`
Ծրագրեր Քամելու մաքսիմալ արագություն
Բամբակ
1000 պտույտ րոպեյում
Սինթետիկա
1000 պտույտ րոպեյում
Բուրդ 800 պտույտ րոպեյում
Մետաքս
առանց քամելու
Քամելու արագությունը կարելի է նվազեցնել կամ բացառել, պտտելով կարգավորիչը մինչև
դիրքը:
Մեքենան ավտոմատ կերպով թույլ չի տալիս ընտրել յուրաքանչյուր ծրագրի համար նախատեսված մաքսիմալ
արժեքները գերազանցող քամելու արագությունը:
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Լվացման տարբեր գործառույթները թույլ են տալիս հասնել լվացվող սպիտակեղենի մաքրության և սպիտակեցման
1.Սեղմեք անհրաժեշտ գործառույթի կոճակը
2.համապատասխաան ցուցիչը միացումը նշանակում է, որ գործառույթը մեկնարկված է
Ծանուցում`
- Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ընտրված ծրագրի հետ, ապա կթարթի համապատասխան ցուցիչը և
գործառույթը չի միանա:
- Եթե ընտրված գործառույթը անհամատեղելի է ավելի վաղ ընտրված լրացուցիչ գործառույթի հետ, ապա կթարթի
առաջին ընտրված գործառույթի ցուցիչը և կմիանա միայն երկրորդ ընտրված լրացուցիչ գործառույթը, միացված
գործառույթի ցուցիչը կմիանա առանց թարթելու:
Շատ խիստ աղտոտված սպիտակեղենի համար գործարկեք
հավելյալ լվացումը, եթե դա հնարավոր է: Այդ
գործառույթի ընտրության դեպքում մեքենան ավտոմատ կերպով բեռնում է առավել երկարատև փուլին նախատեսված
լվացման բոլոր չափորոշիչները:Այս գործառույթը չի փոփոխում ջերմաստիճանը, բայց քամումը հասցվում է մաքսիմալին:
Օգտատերը միշտ կարող է վերափոխել քամումը իրեն անհրաժեշտ ռեժիմի
Հավելյալ Ողողում
Այս գործառույթի ընտրության դեպքում բարձրանում է ողողման էֆեկտիվությունը `ապահովելով լվացող նյութերի
մաքսիմալ հեռացումը:
Էներգախնայող այս գործառույթը
թույլ է տալիս լվանալ սինթետիկ և բամբակյա սպիտակեղենը
էներգախնայողության ռեժիմում, հետևաբար շրջակա միջավայրի պահպանման պայմաններում: Էներգախնայողությունը
ապահովվում է սառը ջրում լվացման փուլով, միևնույն ժամանակ ստանալով նույնանման արդյունք առավել ինտենսիվ
մեխանիկական ազդեցության և ջրի ծախսի օտիմալացման օգնությամբ: Նախատեված է թեթև աղտոտված իրերի համար:
Խորհուրդ է տրվում օգտագործել հեղուկ լվացող նյութեր:
Հետաձգված մեկնարկի ծրագրավորումը:
Հետաձգում է փուլի մեկնարկը մինչև 12 ժամ
Ընտրված ծրագրի հետաձգված մեկնարկի ծրագրավորելու համար մի քանի անգամ սեղմեքկոճակը, մինչև անհրաժեշտ
հետաձգման ցուցիչի միանալը: Կոճակի վեցերրորդ սեղմումը անջատում է այդ գործառույթը անջատվում է: ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ`
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը սեղմելուց հետո հետաձգման արժեքը կարող է փոփոխվել միայն նվազման ուղղությամբ:
9
Լվացող նյութեր և սպիտակեղենի
տեսակներ
AM
Լվացող նյութերի բաշխիչ
Լվացքի լավ արդունքը կախված է նաև լվացող նյութերի
չափաքանակից` վերջինիս ավելցուկը ոչ միայն չի
երաշխավորում ավելի արդյունավետ լվացք, այլ նաև կարող
է հանգեցնել մեքենայի ներսում նստվածքների առաջացմանը
և շրջակա միջավայրի աղտոտմանը
! Մի օգտագործեք ձեռքի լվացքի համար նախատեսված
փոշի` այն առաջացնում է չափազանց քանակի փրփուր
Քաշեք բաշխիչը և բեռնեք
լվացող նյութերը հետևյալ
կարգով:
1
2
3
Խցիկ 1` Նախնական լվացքի համար նախատեսված լվացող
նյութեր(փոշի)
Խցիկ 2: լվացող նյութեր (փոշի կամ հեղուկ) Հեղուկ նյութի
օգտագործման դեպքում նյութը պետք է լցնել բաշխիչի մեջ
անմիջապես մեքենայի մեկնարկից առաջ:
Խցիկ 3: Հավելումներ(ողողիչներ, փափկեցուցիչներ և այլ)
Մի բեռնեք խցիկ 3-ը ցանցից բարձր:
Ծանուցում` լվացող նյութերի օգտագործման դեպքում միշտ
հետևեք արտադրողի շահագործման պայմաններին:
! ՄԻ օգտագործեք ձեռքի լվացքի համար նախատեսված
լվացող նյութեր`վերջինիս օգտագործումից առաջացող
չափազանց քանակի փրփուրը վատթարացնում է լվացման
արդյունքը և կարող է շարքից հանել լվացքի մեքենան:
Սպիտակեղենի նախապատրաստումը
• Կանոնավորեք սպիտակեղենը`
- ըստ գործվածքի տեսակների / պիտակի վրայի նշումներ
- ըստ գույնի`առանձնացրեքսպիտակը գունավորից
• Դատարկեք գրպանների պարունակությունը ևստուգեք
կոճակների ամրությունը
• Մի գերազանցեք այն արժեքները, որոնք նշված են,
«Ծրագրերի աղյուսակում», որտեղ նշված է չոր սպիտակեղենի
քաշը
Սպիտակեղենի քաշը
1 սավան 400 – 500 գ
1 բարձի երես 150 -200 գ
1 սփրոց 400 – 500 գ
1 խալաթ 900 –1200 գ
1 սրբիչ 150 -250 գ
Հատուկ ծրագրեր
Սպորտդահլիճ` զանազան սպորտային հագուստ, նաև
սրբիչներ միասին լվանալու համար նախատեսված փուլ
(հետևել պիտակների գրառումներին:)
Սպորտային կոշիկ` մշակված է սպորտային կոշիկների
համար; լավագույն արդյունքին հասնելու համար խորհուրդ
է տրվում լվանալ միաշամանակ 1 զույգից ոչ ավել: Խորհուրդ
է տրվում բեռնելուց առաջ կապել իրերի կապիչները:
10
Մանկական հագուստ` մանկական իրերին բնորոշ
աղտոտվածության համար նախատեսված փուլ, նաև լվացող
նյութերի հնարավոր հետքերի էֆեկտիվ հեռացման համար:
Բմբուլից իրեր` բմբուլից ներդիրներով կուրտկաների, նաև
մեկտեղանոց բմբուլից վերմակների (1 կգ.քաշից ոչ ավել),
բարձերի համար օգտագործեք 12 ծրագիրը: Խորհուրդ է
տրվում իրերը բեռնել մեքենայի մեջ եզրերը դեպի ներս
ծալելով (տես նկ.) և չգերազանցել թմբուկի ծավալի ¾:
Օպտիմալ լվացման համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել
հեղուկ լվացող նյութեր:
Բուրդ` Լվացքի մեքենայի թիվ 13 ռեժիմով կարելի է լվանալ
ցանկացած տիպի բրդյա իրեր այդ թվում «միայն ձեռքով
լվացում»
պիտակով իրերը: Լվացման լավագույն
արդյունքի ձեռքբերման համար օգտագործեք հատուկ
լվացող նյութեր և մի գերազանցեք 1 կգ սպիտակեղենի
բեռնումը:
Մետաքս՝ օգտագործեք թիվ 14 հատուկ ծրագիրը բոլոր
մետաքսե իրերի լվացման համար: Խորհուրդ է տրվում
օգտագործել նուրբ գործվածքների համար նախատեսված
հատուկ լվացող նյութեր:
Վարագույր` խորհուրդ է տրվում ծալել դրանք և տեղադրել
բարձի երեսի կամ ցանցանման տոպրակի մեջ: Օգտագործեք
թիվ 14 ծրագիրը:
Սպիտակեղենի հավասարակշռեցման
համակարգ
Յուրաքանչյուր քամումից առաջ, ավելորդ տատանումներից
խուսափելու համար և թմբուկում սպիտակեղենի
հավասարաչափ բաշխման համար մեքենան կատարում
է պտույտներ լվացման փուլի արագությունից քիչ ավելի
արագ: Եթե մի քանի փորձից հետո սպիտակեղենը ճիշտ
չհավասարակշռվեց, մեքենան կատարում է քամում
նախատեսվածից ավելի ցածր արագությամբ:
Անսարքությունները և դրանց
վերացմանմեթոդները
Եթե ձեր լվացքի մեքենան անսարք է: Մինչ արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն դիմելը (տես Սերվիսային
սպասարկում), ստուգեք, արդյոքհնարավորչէվերացնելանսարքությունը, ուղղորդվելովհաջորթիվբերվածցանկիխորհո
ւրդներով:
Անսարքություններ`
Հնարավոր պատճառներ/Վերացման մեթոդներ
Լվացքի մեքենան չի միանում.
• Խրոցըագուցածչէվարդակինկամվատէագուցած,
ինչըխափանումէկոնտակտը:
• Բնակարանումանջատվածէէլ.հոսանքը
Լվացքի փուլը չի ակտիվանում
• Վատէփակվածմեքենայիդռնակը
• ՍեղմվածչէՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄկոճակը
• Միացվածչէ ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
• Ջրիմատուցմանխողովակըփակէ
• Ծրագրավորած է փուլի գործարկման հետաձգում (Մեկնարկի հետաձգում
տես «Լվացման փուլիիրականացմանկարգը»):
Լվացքի մեքենան ջրով չի լցվում
• Ջրամատակարարմանխողովակըմիացվածչիծորակին
• Խողովակըծալվածէ
• Փակէջրիմատակարարմանծորակը
• Տանըջուրչկա
• Ջրմուղիճնշումըբավականաչափչէ
• ՍեղմվածչիեղելՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐկոճակը
Լվացքի մեքենան անընդհատ լցնում և
դատարկում է ջուրը
• Ջրահեռացմանխողովակըգտնվումէգետնիմակևրեվույթից 65 ցածրկամ100
սմբարճր(տես Տեղադրում)
• Ջրահեռացմանխողովակիծայրըգտնվումէջրիմեջ(տեսՏեղադրում).
Եթե վերը թվարկած ստուգումներից անսարքությունը չի վերացվի,
անհրաժեշտ է փակել ջրամատակարարման ծորակը, անջատել լվացքի
մեքենան և դիմել Սերվիսային
ՍպասարկմանԿենտրոն:
Եթե ջրահեռացումը միացված է կոյուղուն, ի նկատի ունեցեք, որ բարձր
հարկերում կարող է առաջանալ «սիֆոնային էֆֆեկտ»`մեքենան
անընդհատ լցնում և դատարկումէ ջուրը: Դրանից
խուսափելուհամարանհրաժեշտէտեղադրելհատուկփական:
Լվացքի մեքենան չի իրականացնում
ջրահեռացում և չի
քամում սպիտակեղենը
• Ընտրված ծրագիրը չի նախատեսում ջրի հեռացում, որոշ ծրագրերի
համար անհրաժեշտ է իրականացնելհավելյալջրահեռացում:
• Ջրահեռացմանխողովակըծալվածէ(տես.Տեղադրում)
• Աղտոտվածէկոյուղին
Ուժեղ վիբրացիա քամելու ժամաանակ
• Լվացքի մեքենայի տեղադրման ժամանակ թմբուկը սխալ է
հակաբլոկավորված (տես Տեղադրում).
• Լվացքիմեքենանվատէ հավասարակշռված(տեսՏեղադրում).
• Մեքենանդիպչումէպատինկամկահույքին(տեսՏեղադրում).
Ջրի արտահոսք լվացքի մեքենայից
• Վատէամրեցվածմատակարողխողովակը(տեսՏեղադրում).
• Լվացող նյութերի բաշխիչը աղտոտված է: (Բաշխիչի մաքրումը տես
Տեխնիկական սպասարկումևխնամք):
• Վատէամրեցրածջրահեռացմանխողովակը(տեսՏեղադրում).
«Ընթացող փուլ»-ի ցուցիչները և
Մեկնարկ/Դադար ցուցիչը
միաժամանակ թարթում են:
• Անջատեք մեքենան, հանեք խրոցը վարդակի միջից, սպասեք 1 րոպե,
այնուհետև նորից միացրեքմեքենան: Եթեանսարքությունըչիվերանում,
դիմեքՍերվիսայինԾառայություն:
• Լվացողնյութընախատեսված չիլվացքիմեքենայիհամար(փաթեթիվրապե
տք էնշված լինի «լվացքիմեքենայիհամար» կամ«ձեռքիևմեքենայիլվացքիհ
ամար»).
Փրփուրի չափազանց քանակի
առաջացում
• Լվացողնյութիքանակիչափազանցումբաշխիչիմեջ
11
AM
Սերվիսային ծառայություն
AM
Մենք հոգում ենք մեր գնորդների համար և ջանում ենք որպեսզի ծառայությունների մատուցումը լինի առավել
որակյալ: Մենք անընդհատ կատարելագործվում ենք, որպեսզի Ձեր շփումը տեխնիկայի հետ լինի պարզ և հաճելի:
Տեխնիկայի խնամքը
Երկարաձգեք շահագործման ժամկետը և նվազեցրեք վթարի հավանականությունը
Օգտվեք տեխնիկայի խնամքի համար նախատեսված Indesit Professional պրոֆեսիոնալ նյութերով Ձեր կենցաղային
տեխնիկայի առավել պարզ, էֆեկտիվ և հեշտ խնամքի համար
Indesit Professional արտադրանքը արտադրվում է Իտալիայում պահպաննելով Եվրոպական բարձր ստանդարտները
որակի, էկոլոգիայի և օգտագործման անվտանգության ոլորտներում և ստեղծված հաշվի առնելով են տեխնիկ
արտադրողի բազմամյա փորձը: Մանրամասները` www.indesit.com կայքի “Service” բաժնում և հարցրեք Ձեր
քաղաքի խանութներում:
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոններ
Մեր սպառողներին մոտ գտնվելու համար, մենք ստեղծել ենք ծառայությունների մատուցման լայն ցանց, որի
յուրահատկությունն է սերվիսային վարպետների բարձր պատրաստվածությանը, արհեստավարժությանը և
արդարությանը: Այսօր ցանցը ներառում է ավելի քան 350 սերվիս կենտրոններ Ռուսաստանի և ԱՊՀ տարածքում:
Դրանց կոնտակտային տվյալները կարող եք գտնել սերվիսային արտոնագրում և www.indesit.com կայքի “Service”
բաժնում
Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է դիմել սերվիս կոնտրոն`
Ուշադրություն! Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց առաջ
- Համոզվեք, որ ինքնուրույն ի վիճակի չեք վերացնել անսարքությունը (տես էջ 11):
- Կրկին վերագործարկեք ծրագիրը մեքենայի սարքինությունը ստուգելու համար:
- Հակառակ դեպքում դիմեք Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն` երաշխավորության փաստաթղթում նշված
հեռախոսահամարով:
! Մի օգտվեք Արտադրողի կողմից չլիազորված անձանծ ծառայություններից:
Պահանջեք որպեսզի վերանորոգման ժամանակ օգտագործվեն օրիգինալ պահեստամասեր;
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դիմելուց հայտնեք`
- անսարքության տիպը
- երաշխավորության փաստաթղթի համարը (սերոիսային գրքույք, սերոիսային սերտիֆիկատ և այլ)
- Լվացքի մեքենայի ետևի վահանակին փակցված մեքենայի մոդելը (MOD) և սերիական համարը (S/N):
Այլ օգտակար տեղեկատվությունը և նորությունները Դուք կարող եք գտնել www.indesit.com կայքի “Service” բաժնում:
12
Пайдалануу боюнча
нускама
Кир жуугуч машина
Мазмуну
KGZ
Кыргыз
KGZ
Орнотуу 14-15
Таңгагын чечүү жана нивелирдөө
Суу түтүгүнө жана электрге туташтыруу
Биринчи жуушун цикли
Техникалык маалыматтар
Техникалык тейлөө жана кам көрүү, 16
Сууну жана электр тогун өчүрүү
Кир жуугуч машинага кам көрүү
Жуучу каражаттарды бөлүштүргүчкө кам көрүү
Люкка жана барабанга кам көрүү
Соркыскычка кам көрүү
Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү
Сактык жана сунуштар, 17
Коопсуздукка карата жалпы талаптар
Утилизациялоо
Сактоо жана ташуу шарттары
EWSC 61051
Кир жуугуч машинаны жана программаларды
иштетүү тартибин сүрөттөө, 18-19
Башкаруу панели
Индикаторлор
Программаны иштетүү тартиби
ПРОГРАММАЛАР, 20
Программалардын таблицасы
Ыкчам күнүмдүк циклдар
Персоналдаштырылган программалар, 21
Температураны жөнгө салуу
Сыгуу ылдамдыгын тандоо
Кошумча функциялар
Жуучу заттар жана кирдин түрлөрү, 22
Жуучу каражаттарды бөлүштүрүү
Кирди даярдоо
Атайын программалар
Кирди тең салмактоо тутуму
Бузуктар жана аларды жоюу методдору, 23
Сервистик тейлөө, 24
13
Орнотуу
KGZ
! Бул колдонмону сактап коюңуз. Ал жабдууну сатуу,
берүү же жаңы батирге көчүү учурунда, жабдуунун
жаңы ээси анын иштөөсүнүн жана тейлөөнүн
эрежелери менен тааныша алуусу үчүн, кир жуугуч
машина менен бирге комплектте болушу керек.
Эгерде кир жуугуч машина килем төшөлгөн полдо
турса, анын негизи килемден жогору турганын
текшериңиз. Болбосо желдетүү кыйындайт же
таптакыр мүмкүн болбой калат.
! Колдонмону жакшылап окуңуз: анда кир жуугуч
машинаны орнотуу жана коопсуз пайдалануу боюнча
маанилүү маалыматтар камтылган.
Суу куюучу ийкем түтүгүн туташтыруу
Таңгагын чечүү жана нивелирдөө
Таңгагын чечүү
1. Кир жуугуч машинанын таңгагын чечиңиз.
2. Жабдуу ташуу убагында бузулбаганын текшериңиз.
Бузулууларды аныктаганда – машинаны иштетпеңиз
– дароо жеткирүүчү менен байланышыңыз.
3. Кир жуугуч
машинанын төрт ташуу
бурамаларын жана арткы
ж а г ы н д а ж а й г а ш ка н
төшөмдөрү менен резина
тыгындарын а лыңыз
(сүрөттү кара.).
4. Тешиктерди сунушталуучу пластик тыгын менен
жабыңыз.
5. Бардык деталдарын сактаңыз: алар кир жуугуч
машинаны киийнки жолу ташууда Сизге керек болот.
! Балдардын таңгактоо материалдары менен
ойноосуна жол бербеңиз.
Тегиздөө
1. Кир жуугуч машинаны тегиз жана бекем полго
ал дубалга, эмерекке жана башка предметтерге
тийбегендей орнотуңуз.
2. Машинаны орунга
о р н о т ко н д о н к и й и н
а л д ы ң к ы бу т т а р ы н
айлантуу аркылуу
анын туруктуу абалын
жөндөңүз (сүрөттү
кара.). Бул үчүн
а л г ач ко н т р г а й ка н ы
бошотуңуз, жөнгө
салууну аяктагандан
кийин контргайканы
бураңыз.
Машинаны орунга орноткондон кийин деңгээл
б о ю н ч а ко р п у с т у н жо го р к у к а п к а г ы н ы н
горизонталдуулугун текшериңиз, горизонталдын
жантаюусу 2° көп болбошу керек.
Жабдууну туура тегиздөө машина иштеп жаткан
убактагы чурулдоодон, вибрациядан жана жылуудан
алыс болууга жардам берет.
14
Суу түтүк жана электр тармагына туташтыруу
A
1. А төшөмүн суу куюучу
ийкем түтүгүнүн учуна
коюңуз жана аны 3/4
дюйм сай тешиги менен
муздак суу түтүгүнүн
чыгуусуна бурап
бекитиңиз (сүрөттү
кара.).
Ту т а ш т ы ру у а л д ы н да суу түтүк кранын
ачыңыз жана кир сууну
агызыңыз.
2. Суу куюучу ийкем
түтүгүн кир жуугуч машинанын оң жагындагы арткы жогорку
бөлүгүндө жайгашкан
суу кабылдагычка бурап,
кир жуугуч машинага
туташтырыңыз (сүрөттү
кара.).
3. Ийкем түтүк оролуп калбаганын жана кысылбаганын текшериңиз.
! Суунун басымы Техникалык мүнөздөмөлөрдүн таблицасында көрсөтүлгөн маанилердин чегинде болушу керек (15-бетти кара).
! Эч качан пайдалануудан чыккан ийкем түтүктү
пайдаланбаңыз.
Бир нерсе куюла турган шлангдын кошуу
Бир нерсе куюла турган шланганын ийри-буйру аягы раковинанын, ваннанын чети,
илип коюусуз же атайын канализациянын чыгарууга салсыз. Шланг эңкейүү милдетбейт. Бир нерсе куюла турган
65 - 100 cm
шланг үстүнкү точкасы полдон 65-100 см. бийиктикте туруу керек. Бир нерсе куюла
турган шланганын жайлаштыруу агышынын жарылыш
куюу алдындагы камсыздоо
керек (Шланганын аягы сууда коюу керек эмес). Ваннанын
же раковинанын чети орун дашуу кокустан, шланг кыймылды багыттоочу жардам менен
илип коюлат (тапшыруунун
комплектке кирген), ошондой
эле кранга орун дашат (сүр.)
! Бир нерсе куюла турган
шланг үчүн узарткычтарды
колдонбоңуз, эгер зарыл болуп
калса, анын ошондой эле диаметр жана узуну 150 см. ашпасы шлангдын улоо жол коюлат.
Электр тармагынга туташтыруу
Көңүл бургула! Жабдуулар милдеттүү түрдө токту жерге
кийирүү болуу керек!
1. Машина электр тармагыга экиполюс розетканы токту
жерге кийирган контакт менен жардам менен кошуп
байланышты (розетка машина менен жеткирбейт).
Фаздык провод тордун коргоо автоматтан туташтыруу
болуу керек, 16 А максималдуу тогуну ойлогон (киргизүү
тогу), киргизүү убакытта – 0, 1 с. Артык эмес.
2. Эгер машинанын болжолдогон орнотуунун орун
жакын жерде розетканы токту жерге кийирган контакт
менен, үч сымдуу кабельдын тартып келүү жез
тарамыштар кесилиштин 1,5 мм. Кв. кем эмес (же
алюминий тарамыштар кесилиштин 2,5 мм. Кв. кем
эмес), электросеттин иштеп бүтүрүү өндүрүп чыгарбайт.
Көрсөтүлгөн розетканын же проводканын жок болушу
анан монтаж жүргүзүү керек.
3. Токту жерге кийирүүнүн салуу айрым провод менен
жол коюлбайт.
4. Электр тармагын иштеп бүтүрүү ППВ 3х1,5 380
МамСТ 6223-79 тиби сым еңеш берет. Башка кабелин
марканы колдонуу өрт коопсуздугу жана электрдинин
коопсуздугу камсыздайт. Машынаны торго киргизүү
алдында, ишенсиз:
• розетка жана сым талабынанылайык келүү, бул
колдонмодон бөлүгү баяндышты;
• токтун напряжение жана токтун ылдамдыгы
машинанын маалыматтарга ылайык келешет;
• розетка жана вилка бирдей типка;
• розетк а коопсуздукту ченемден токту жерге
кийирет, бул колдонмодон бөлүгү баяндышты. Башка
кабельдин марканы колдонуу жол коюлат, машинанын
эксплуатациялоодон өрт коопсуздугу жана электр
коопсуздугу камсыздашат.
Эгер, вилка розетке астына кирбейт, анында жаңы керек,
розеткага ылайык келет же ордуна жумшоо тойгузган
кабели. Кабельдын алмаштыруу квалификациялуу
персоналды керек жасалат.
удлинитель коопсуздугуну талабынан туура келген
колдонусуз.
Жабдуулар коопсуздугу турмуштагы приборлор чоң
кубаттулук талабы бул колдонмодо бяндогон бузуу кошуп
байланыштырган түпкүлүгү коопту болуп саналат. Өнд
үрүүчу жооп керчиликтти өзүнөн алып ташбайт зыянды
жана менчиги эгер ал бул нормаларды тутпоочагарган.
Биринчи жуушун цикли
Орнотууну аяктагандан кийин, пайдалануунун алдында кир
жуучу порошок менен, бирок кир кийим жок, 2 программасы
боюнча кир жуунун бир циклын жүргүзүү керек.
Техникалык маалыматтар
Модели
EWSC 61051
Өндүрүүчү өлкө
Ðîññèÿ
Габариттик
өлчөмдөр
туурасы 59,5 см.
бийиктиги 85 см.
тереңдиги 42 см.
Сыйымдуулугу
1ден 6 кг чейин
Электр
азыктандыруунун
чыңалуусунун
номиналдык
мааниси же
чыңалуунун
диапазону
Электр тогунун
түрүнүн шарттуу
белгиси же өзгөрмө
токтун номиналдуу
жыштыгы
220-240 V ~
50 Hz
Электр тогуна
урунуудан коргоо
классы
I коргоо классы
Суу түтүк
туташуусу
максималдуу басым 1 МПа (10 бар)
минималдуу басым 0,05 МПа (0,5 бар)
барабандын сыйымдуулугу 40 литр
Сыгуунун
ылдамдыгы
Мүнөтүнө 1000 айланууга чейин
EN 60456
Директивасына
ылайык башкаруу
программасы
15 программа; температура 60°C;
жүктөө 6 кг кир
Бул буюм Европа Коомдоштугунун
төмөндөгү Директиваларына шайкеш
келет:
- 2004/108/СЕ (Электр магниттик
шайкештик);
- 2006/95/CE (Төмөнкү чыңалуу)
- 2012/19/EU (WEEE)
Нымдан коргоого ээ болбогон, төмөнкү вольттуу жабдуудан
тышкары, коргоочу кабык менен камсыздалуучу, катуу
бөлүкчөлөрдүн жана нымдын түшүүсүнөн коргоо деңгээли: IPX4
Бул техниканы
өндүрүү датасын
төмөндөгүдөй
түрдө, штрихкод астында
жайгашкан серия
номеринен
алууга болот (S/N
XXXXXXXXX)
Энергияны керектөө
классы
-S/N 1-саны жылдын акыркы санына
туура келет,
- S/N 2 жана 3-саны – ирет номери
боюнча жылдын айына.
- S/N 4 жана 5-сандары – күн.
A
Переходниктерди, эки кабат жана артык розеткалардын жана
узарткычтарды колдонбоңуз (алар өртү коркунучту жасат).
Эгер сиз анын пайдалануу зарыл эсептейсиз, бир жалгыз
15
KGZ
Техникалык тейлөө жана
кам көрүү
KGZ
Сууну жана электр тогун өчүрүү
• Ар бир жолу кир жуугандан кийин суу түтүк кранын
жабыңыз. Мындай жол менен машинанын суу түтүк
тутутумун эскириши кыскарат жана агып калуу
тобокелдиги азаят.
• Кир жуугуч машинаны тазалоо жана техникалык
тейлөө процессинде штепселдик айрыны электр
розеткасынан сууруңуз.
Кир жуугуч машинага кам көрүү
Кир жуугуч машинанын тышкы жана резина
бөлүктөрүн тазалоо үчүн самын менен жылуу сууга
нымдалган чүпүрөктү пайдаланыңыз. Эриткичтерди
же абразивдик тазалоочу каражаттарды
пайдаланбаңыз.
Жуучу каражаттарды бөлүштүргүчкө кам көрүү
Бөлүштүргүчтү эки
тарабынан басып
жана сыртка тартып,
чыгарыңыз (схеманы
кара).
Бөлүштүргүчтү жылуу
суу менен жууңуз. Бул
операция үзгүлтүксүз
аткарылышы керек.
Люкка жана барабанга кам көрүү
• Кир жуугуч машинаны пайдалангандан кийин
барабанда жагымсыз жыттардын пайда болуусунан
алыс болуу үчүн люкту жарым ачык калтыруу керек.
Соркыскычка кам көрүү
Кир жуугуч машина техникалык тейлөөгө муктаж
болбогон, өзүн өзү тазалоочу соркыскыч менен
жабдылган. Ошентсе дагы майда предметтер тыйын,
топчу) төмөнкү бөлүгүндө жайгашкан, соркыскычты
сактоочу каптоочко түшүп кетиши мүмкүн.
! Кир жуу циклы аяктаганын текшериңиз жана
штепселдик айрыны тармактык розеткадан сууруңуз.
16
Каптоочко жетүү үчүн:
1. кир жуугуч машинанын
алдыңкы панелин
бурагычтын жардамы
менен алыңыз (схеманы
кара);
2. капкакты саат
жебесине каршы бурап,
аны ачыңыз (схеманы
кара):бир аз суунун
агышы нормалдуу
көрүнүш болуп саналат;
3. каптоочтун ичин жакшылап тазалаңыз;
4. капкакты ордуна бураңыз;
5. алдыңкы панелди машинага бекитүү алдында
илмектери тийиштүү илгичтерге киргенин текшерип,
аны ордуна орнотуңуз.
Суу түтүк ийкем түтүгүн текшерүү
Жылына бир жолудан көп эмес суу берүү ийкем
түтүгүн текшериңиз. Ийкем түтүктүн жараңкаларын
же айрылууларын аныктаганда аны алмаштырыңыз:
кир жуу процессинде суу түштүгүндөгү катуу басым
ийкем түтүктүн капилет ажырап калуусуна алып
келиши мүмкүн.
! Эч качан таңгагы жок ийкем түтүктөрдү
пайдаланбаңыз.
Сактык жана сунуштар
! Кир жуугуч машина коопсуздук боюнча эл
аралык нормативдерге ылайык долбоорлонгон жана
даярдалган. Сиздин коопсздугуңуз максатында түзүлгөн
ушул эскертүүлөрдү көңүл коюп окуу керек.
Коопсуздукка карата жалпы талаптар
• Машинаны пайдалангандан кийин аны сөзсүз өзгөрмө
токтун тармагынан өчүрүңүз жана суу түтүк кранын
жабыңыз.
• Бул буюм үйдө пайдалануу үчүн гана арналган.
• Машинаны дене бойлук, сенсордук, акыл-эс
жөндөмдүүлүктөрү чектелүү жана жетиштүү
билимге жана тажрыйбага ээ болбогон адамдардын
(анын ичинде балдардын) пайдалануусуна жол
берилбейт, алар машинаны алардын коопсуздугу үчүн
жооптуу адамдар тарабынан байкоо астында жана
нускамалоодон кийин гана пайдалана алышат.
• Буюмга нымдуу кол менен, жылаңайлак же нымдуу
кийимчен тийбеңиз.
• Буюмду электр розеткасынан ажыратуу үчүн
тармактык кабелден тартпаңыз, айрыны кол менен
кармаңыз.
• Кир жуу процессинде порошокту бөлүштүргүчтү
ачпаңыз.
• Төгүлүүчү суу менен байланышуудан алыс болуңуз,
анткени ал абдан ысык болушу мүмкүн.
• Люкту күч менен ачууга таптакыр тыюу салынат:
бул машинанын капыстан ачуудан коргоочу, коргоо
механизминин бузулушуна алып келиши мүмкүн.
• Бузук учурда буюмду өз алдынча оңдоо максатында
анын ички механизмдерин ачууга тыюу салынат.
• Балдардын иштеп жаткан кир жуугуч машина менен
байланышуусунан алыс болуңуз.
• Кир жуу процессинде кир жуугуч машинанын люгу
ысып кетиши мүмкүн.
• Кир жуугуч машинаны жылдыруу керек болгондо
бул операциясы эки же үч адам абдан этият аткарышы
керек. Эч качан машинаны жалгыз жылдырбаңыз,
анткени машина өтө оор.
• Кир жуугуч машинага кир жүктөө алдында, барабан
бош экенин текшериңиз.
• Кир жуугуч машина дене бойлук, сезимдик же
акыл-эс жөндөмдүүлүктөрү төмөн адамдардын
(балдардын) же аларда жашоо тажрыйбасы же билими
жок болгондо, эгерде алар алардын коопсуздугу үчүн
жооптуу адам тарабынан көзөмөл астында болбосо
же приборду пайдалануу жөнүндө нускама албаса,
алардын пайдалануусу үчүн арналган эмес. Балдардын
кир жуугуч машина менен ойноосуна жол бербөө үчүн
алар көзөмөл астында болушу керек.
Утилизациялоо
• Таңгактоо материалдарын жок кылуу: таңгактоо
материалдарын кайталап пайдалануу максатында
жергиликтүү нормативдерди сактаңыз.
• Электрондук жана электр приборлорду
утилизациялоого тиешелүү 2012/19/EU WEEE Европа Директивасына ылайык, электр
приборлорду кадимки шаар таштандысы менен
чогуу ыргытылбашы керек. Иштебей калган
приборлор аларды утилизациялоону жана алардын
курамдык материалдарынын рекуперациясын
оптималдаштыруу үчүн, ошондой эле курчап турган
чөйрөнүн жана ден соолуктун коопсуздугу үчүн
өзүнчө топтолушу керек. Бардык приборлордо
боло турган чийилген таштанды челегинин
символу аларды өзүнчө утилизациялоо жөнүндө
эскерткич катары кызмат кылат. Тиричилик электр
приборлорун туура утилизациялоо жөнүдө кеңири
маалымат алуу үчүн пайдалануучулар атайын
мамлекеттик уюмга же дүкөнгө кайрыла алышат.
Сактоо жана ташуу шарттары
• Таңгакталган кир жуугуч машинаны табигый
желдетүүсү бар жабык жайларда 80%дан көп
эмес салыштырмалуу нымдуулукта сактоо керек.
Эгерде машина узак убакыт пайдаланылбаса
жана жылытылбаган жайда сактала турган болсо,
машинаны суудан толук өчүрүү керек. Машинаны
ташуу алдында кир жуугуч машинанын багынын
бузулушуна жол бербөө үчүн, тыгыны менен
транспорттук бурамаларды орнотуу керек.
Машинаны жабык машинанын бардык түрү
менен, аны бекем бекитип жумушчу абалында
(вертикалдуу) ташуу керек.
Кир жуугуч машинаны жүктөө-түшүрүү иштеринде
урунууга кабылтууга ТЫЮУ САЛЫНАТ.
17
KGZ
Кир жуугуч машинаны жана программаларды
иштетүү тартибин сүрөттөө
KGZ
Башкаруу панели
ЦИКЛДЫН ФАЗАЛАРЫН
АТКАРУУ/КИЙИНКИГЕ
КАЛТЫРЫЛГАН ИШТЕТҮҮ
индикаторлору
КҮЙ/ӨЧҮР
баскычы
Кир жуучу каражаттарды
бөлүштүргүч
ПРОГРАММАЛАРДЫ
тандоо туткасы
Кир жуучу каражаттарды бөлүштүргүч: кир жуучу
заттарды жана кошулмаларды жүктөө үчүн (“Кир
жуучу заттар жана кир кийимдин түрлөрү” кара.).
КҮЙ/ӨЧҮР баскычы: кир жуугуч машинаны күйгүзүү
жана өчүрүү үчүн кызмат кылат.
ПРОГРАММАЛАРДЫ тандоо туткасы:
программаларды тандоо үчүн кызмат кылат.
Программаны аткаруу процессинде тутка айланбайт.
Кошумча ФУНКЦИЯЛАРДЫН индикатору менен
баскычтар: болгон кошумча функцияларды тандоо
үчүн кызмат кылат. Тандалган функцияга ылайык
келген индикатор күйгөн бойдон калат.
СЫГУУ ылдамдыгы: сыгуунун ылдамдыгын тандоо
же аны толук жокко чыгаруу үчүн кызмат кылат
(“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү”кара.).
ТЕМПЕРАТУРА жөндөгүч: температураны жөндөө
үчүн же муздак сууда жуу үчүн кызмат кылат
(“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү”кара.).
ЦИКЛДЫН ФАЗАЛАРЫН АТКАРУУ/КИЙИНКИГЕ
КАЛТЫРЫЛГАН ИШТЕТҮҮ индикаторлору: кир жуу
программасын аткаруунун ырааттуулугун көрсөтөт.
Күйгүзүлгөн индикатор учурдагы фазага шайкеш
келет. Эгерде “Мөөнөтүн жылдыруу таймери”
функциясы күйгүзүлсө, индикаторлор программаны
иштетүүгө чейин калган убакытты көрсөтөт (бетти
капталынан кара).
18
Кошумча
ФУНКЦИЯЛАРДЫН
индикаторлору
менен баскычтар
ИШТЕТҮҮ/
ТЫНЫГУУ
индикатору
менен баскыч
ЛЮКТУ
ТОСМОЛОО
индикатору
ТЕМПЕРАТУРА
жөндөгүч
СЫГУУ
ылдамдыгы
ЛЮКТУ ТОСМОЛОО индикатору: люкту ачууга
болоорун көрсөтөт (бетти капталынан кара).
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ индикатору менен баскыч:
программаны иштетүү үчүн же убактылуу токтотуу
үчүн кызмат кылат.
ЭСКЕРТҮҮ: кир жуунун учурдагы циклын убактылуу
токтотуу үчүн бул баскычты басыңыз.
Тийиштүү индикатор кызгыл сары түс менен
бүлбүлдөйт, ал эми кир жуунун учурдагы
фазасынын индикатору бүлбүлдөбөй күйөт. Эгерде
ЛЮКТУ ТОСМОЛОО индикатору өчсө, люкту
ачууга болот (болжол менен 3 мүнөт күтүңүз).
Кир жуу циклын ал токтотулган жерден улантуу
үчүн, кайрадан ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын
басыңыз.
Күтүү режими
Бул кир жуугуч машина электр энергиясын үнөмдөө
боюнча жаңы нормативдердин талаптарына жооп
берет, машина 30 мүнөт тургандан кийин күйө
турган, автоматтык түрдө өчүү тутуму (энергияны
сактоо режими) менен себилденген. КҮЙ/ӨЧҮР
баскычын бир жолу басыңыз жана машина кайра
күйгөнчө күтө туруңуз.
Индикаторлор
Индикаторлор пайдалануучуга маанилүү
маалыматтарды билдирет. Индикаторлордун мааниси:
Мөөнөтүн жылдыруу таймери
Эгерде “Мөөнөтүн жылдыруу таймери” функциясы
күйгүзүлсө (“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү”
кара.), программаны иштеткенден кийин
тапшырылган кармоо убактысына ылайык индикатор
бүлбүлдөй баштайт:
3ч
6ч
9ч
12ч
Убакытты эсептөөгө жараша тийштүү индикатордун
бүлбүлдөөсү менен калган убакыт көрсөтүлөт.
3ч
6ч
9ч
12ч
Белгиленген кармоо аяктагандан кийин тапшырылган
программа активдешет.
Циклдын учурдагы фазасынын индикаторлору:
Циклды тандап жана иштеткенден кийин
программаны аткаруунун ырааттуулугун көрсөтүү
менен, индикаторлор биринин артынан бири күйөт:
KGZ
Кир жуу
Чайкоо
Сыгуу
Төгүү
Циклдын аягы
Кошумча функциялардын баскычтары жана
тийиштүү индикаторлор
Функцияны тандоодо тийиштүү баскыч күйөт.
Эгерде тандалган функция тапшырылган программа
менен шайкеш болуп саналбаса, тийиштүү индикатор
бүлбүлдөйт жана мындай функция күйгүзүлбөйт.
Эгерде тандалган функция башка, мурда
тапшырылган кошумча функция менен шайкеш
келбей турган болуп саналса, биринчи тандалган
функциянын индикатору бүлбүлдөйт жана экинчи
кошумча функция гана күйөт, күйгүзүлгөн функциянын
индикатору күйөт.
Люкту тосмолоо индикатору:
Күйгүзүлгөн индикатор люк аны капыстан ачып
алуудан алыс болуу үчүн тосмолонгонун түшүндүрөт.
Аны ачуу үчүн индикатор өчкөнгө чейин күтө туруу
керек (болжол менен 3 мүнөт күтүңүз). Эгерде люкту
циклды иштеткенден кийин ачуу талап кылынса,
ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басыңыз. ЛЮКТУ
ТОСМОЛОО индикатору өчкөндө, люкту ачууга болот.
Программаны иштетүү тартиби
1. КҮЙ/ӨЧҮР баскычын басып, кир жуугуч машинаны иштетиңиз. Бардык индикаторлор бир нече секундга күйөт,
андан кийн өчөт, ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ индикатору бүлбүлдөйт.
2. Кирди барабанга жүктөңүз жана люкту жабыңыз.
3. ПРОГРАММА туткасы менен керектүү программаны тапшырыңыз.
4. Кир жуу температурасын тапшырыңыз (“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү” кара).
5. Сыгуунун ылдамдыгын тапшырыңыз (“Персоналдаштырылган тескөөлөрдү” кара).
6. Жуучу каражаттарды жана кошулмаларды салыңыз (“Жуучу заттар жана кирдин түрлөрүн” кара).
7. Керектүү кошумча функцияларды иштетиңиз.
8. ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычынын жардамы менен программаны иштетиңиз, тийиштүү индикатор жашыл
түс менен күйөт.
Тапшырылган циклды токтотуу үчүн машинаны ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычынын жардамы менен тыныгуу
режимине которуңуз жана жаңы циклды тандаңыз.
9. Программаны аяктагандан кийин
. индикатору күйөт. ЛЮКТУ ТОСМОЛОО индикатору өчкөндөн кийин
люкту ачууга болот (болжол менен 3 мүнөт күтүңүз). Кирди алыңыз жана барабанды кургатуу үчүн люкту жарым
ачык калтырыңыз. КҮЙ/ӨЧҮР баскычын басып, кир жуугуч машинаны өчүрүңүз.
19
ПРОГРАММАЛАР
Программалардын таблицасы
Программа
KGZ
Программаны сүрөттөө
EVERYDAY FAST
1 Түстүү 59 мүн.
2 Пахта 59 мүн.
3 Пахта 45 мүн.
4 Синтетика 59 мүн.
5 Аралаш 30 мүн.
6 Экспресс 20 мүн.
Атайын программалар
7 Спортзaл
Макс.темп
(С)
Кир жуучу каражаттар
Макс.
ылдам
(ай/мүн) Алдын ала Жуу
Агарткыч
жуу
Макс.
жүктөм
(кг)
Циклдын
узактыгы
40°
60°
40°
40°
(Max. 60°)
30°
20°
1000
1000
1000
-
l
l
l
l
l
l
6
6
3
59’
59’
45’
1000
-
l
l
3
59’
800
800
-
l
l
l
l
3
1,5
30’
20’
40°
600
-
l
l
2,5
85’
50’
8 Спорт бут кийими
30°
600
-
l
l
(1 эки даана
максималдуу)
9 Балдар кийими: абдан кирдеген кылдат түстүү кир
10 Чайкоо
11 Сыгуу + Төгүү
40°
-
800
1000
1000
-
l
-
l
l
-
2
6
6
85’
50’
10’
-
-
-
6
3’
11 Төгүү гана*
-
Кошумча программалар
12 Мамык олпоктор
13 Жүн: жүн, Кашемир ж.б. үчүн
жибектен,вискоздор жасалган буюмдар жана
14 Жибек/Парда:
ич кийим
30°
40°
1000
800
-
l
l
l
l
1
1
100’
65’
30°
0
-
l
l
1
55’
15 Пахта (1): абдан кир кийим жана бекем боелгон түстүү кийим
60°
1000
-
l
l
6
220’
15 Пахта (2): абдан кир киийм жана кылдат түстүү кийим
16 Пахта алдын ала: чылап коюу менен жуу
40°
90°
1000
1000
l
l
l
l
l
6
6
215’
155’
*Сыгуудан тышкары 11-программаны тандоодо машина сууну төгүүнү гана аткарат.
Дисплейде көрсөтүлгөн же нускамаларда көрсөтүлгөн циклдын узактыгы стандарттуу шарттардын негизинде жасалган эсептөө болуп саналат. Иш жүзүндөгү узактык берүүдөнү суунун
температурасы жана басымы, бөлмөнүн температурасы, жуучу каражаттын өлчөмү, жүктөлгөн кирдин өлчөмү жана түрү, кирди тең салмактоо, тандалган кошумча функциялар сыяктуу
көптөгөн факторлорго жараша өзгөрөт.
Бардык тестирлөө институттары үчүн:
1) EN 60456 Директивасына ылайык башкаруу программалары: 60°C температурасы менен 15-программаны
тапшырыңыз.
2) Пахта кийим үчүн узун программа: 40°C температурасы менен 15-программаны тапшырыңыз.
Ыкчам күнүмдүк циклдар
1 сааттан аз убакытта көп пайдаланылган кирди толук жүктөм менен жуу жана кадимки күнүмдүк кирлерди кетирүү
үчүн ыкчам программалардын толук комплекти.
Түстүү 59 мүн.: аралаш жана түстүү кирди чогуу жуу үчүн.
Пахта 59 мүн.: цикл пахта кийимди, негизинен ак киймди жууга эсептелген. Ошондой эле порошок түрүндөгү жуучу
заттарды пайдаланууга болот.
Пахта 45 мүн.: кылдат пахта кийимди жуу үчүн кыска цикл.
Синтетика 59 мүн.: синтетикалык кийимди жуу үчүн атайын программа. Катуу кирдеген учурда температураны 60°
чейин жогорулатууга жана порошок түрүндөгү кир жуучу затты пайдаланууга болот.
Аралаш 30 мүн.: аралаш пахта жана синтетикалык кирди, ак жана түстүү кийимди чогуу жуу үчүн кыска цикл.
Экcпрecc 20 мүн.: сиздин кийимди болгону 20 мүнөттө жыпар жыттанып, сергитүүчү программа.
20
Персоналдаштырылган
программалар
Температураны жөнгө салуу
KGZ
Кир жуу температурасын тескөө ТЕМПЕРАТУРА жөндөгүчүнүн жардамында жүргүзүлөт (Программалар
таблицасын кара.). Температуранын мааниси муздак сууда жууганга чейин азайтылышы мүмкүн ( ).
Машина ар бир программа үчүн каралган максималдуу мааниден ашык болгон температураны тандоого
автоматтык түрдө жол бербейт.
! Артыкчылык: 4-программаны тандоодо температура 60° чейин жогорулашы мүмкүн.
Сыгуу ылдамдыгын тандоо
Тандалган программанын сыгуу ылдамдыгын тандоо СЫГУУ ылдамдыгын жөндөгүчтүн жардамында жүргүзүлөт.
Ар кайсы программа үчүн сыгуунун ар кандай максималдуу ылдамдыгы каралат:
Программалар Сыгуунун максималдуу ылдамдыгы
Пахта мүнөтүнө 1000 айлануу
Синтетикалык кездеме
мүнөтүнө 1000 айлануу
Жүн мүнөтүнө 800 айлануу
Жибек
сыгуусуз
Сыгуунун ылдамдыгы азайтылышы мүмкүн же жөндөгүчтү
.абалына буроо менен сыгуу таптакыр жокко
чыгарылышы мүмкүн.
Машина ар бир программа үчүн каралган максималдуу ылдамдыктан жогору болгон сыгуунун ылдамдыгын
тандоого жол бербейт.
Кошумча функциялар
Машинанын ар кандай кир жуу функциялары сиздин кирдин каалаган тазалыгына жана актыгына жетүүнү шарттайт.
Функцияларды тандоо тартиби:
1. сизге керектүү функциянын баскычын басыңыз;
2. тийиштүү индикаторду күйгүзүү функция күйгүзүлгөнүн түшүндүрөт.
Эскертүү:
- Эгерде тандалган функция тапшырылган программа менен шайкеш болуп саналбаса, тийиштүү индикатор
бүлбүлдөйт жана мындай функция күйгүзүлбөйт.
- Эгерде тандалган функция башка, мурда тапшырылган кошумча функция менен шайкеш келбей турган болуп
саналса, биринчи тандалган функциянын индикатору бүлбүлдөйт жана экинчи кошумча функция гана күйөт,
күйгүзүлгөн функциянын индикатору күйөт.
Абдан кир кийим үчүн эгерде бул мүмкүн болсо,
кошумча жуу функциясын күйгүзүү. Бул функцияны
тандоодо цикл узак циклга которулуу менен, кир жуунун бардык параметрлерин автоматтык түрдө тапшырат. Бул
функция температураны өзгөртпөйт, ошол эле убакта сыгуу автоматтык түрдө максималдуу режимге которулат.
Пайдалануучу сыгууну дайыма ага керектүү режимге тескей алат.
Кошумча Чайкоо
Бул функцияны тандоодо жуучу затты максималдуу кетирүү менен, чайкоонун натыйжалуулугу жогорулайт. Бул
функция териси жуучу каражаттарга сезгич болгон адамдар үчүн өзгөчө ыңгайлуу.
энергияны үнөмдөө функциясы энергияны үнөмдөө режиминде пахта жана синтетикалык кийимди
жууну шарттайт жана ага ылайык, курчап турган чөйрө үчүн азыраак зыяндуу болот. Энергияны үнөмдөө
интенсивдүү механикалык аракеттин эсебинен бирдей деңгээлдеги керектүү жыйынтыкты алуу жана сууну
оптималдаштырылган сарптоо аркылуу, муздак сууда кир жуу менен камсыздалат. Суюк кир жуучу затты
пайдалануу сунушталат.
Мөөнөтүн жылдыруу таймери
Циклды иштетүүнү 12 саатка чейин кармайт.
Кармоонун керектүү маанисине ылайык келген индикатор күйгөнгө чейин баскычты бир нече жолу басыңыз.
Баскычты бешинчи жолу басууда функция өчөт.
ЭСКЕРТҮҮ: ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычын басуу менен, кармоо маанисин азайтуу тарабына гана өзгөртүүгө болот.
21
Жуучу заттар жана
кирдин түрлөрү
KGZ
Жуучу каражаттарды бөлүштүрүү
Кир жуунун жакшы жыйынтыгы жуучу заттарды
туура дозалоодон дагы көз каранды болот: ашыкча
жуучу заттар натыйжалуу жууну кепилдебейт,
тескерисинче, кир жуугуч машинанын ичинде
кеберлердин пайда болушун жана курчап турган
чөйрөнүн булганышын шарттайт.
! Колго жууганга арналган жуучу каражаттарды
пайдаланбаңыз, анткени алар өтө көп көбүк
чыгарат.
Бөлүштүргүчтү
чыгарыңыз жана ага
жуучу каражатты
же кошулмаларды
төмөндөгүдөй тартипте
3
салыңыз.
2
1
1-бөлүк: алдын ала жуу үчүн жуучу каражат
(порошок)
2-бөлүк: Кир жуу үчүн жуучу каражат (порошок
же суюк)
Кир жуу үчүн жуучу каражат түздөн-түз машинаны
иштетүү алдында куюлат.
3-бөлүк: Кошулмалар (чайкагыч ж.б.)
Чайкагычты бөлүктүн торунан жогору куйбаңыз
Эскертүү: Таблетка түрүндөгү жуучу заттарды
пайдаланууда аларды өндүрүүчүлөрдүн
нускамаларын дайыма сактоо сунушталат.
! Колго жууганга арналган жуучу каражаттарды
пайдаланбаңыз – пайда болгон көп көбүк кир
жуунун жыйынтыгын начарлатат жана кир жуугуч
машинаны бузушу мүмкүн.
Кирди даярдоо
• Кирди төмөндөгү белгилери боюнча бөлүңүз:
- кездеменин түрү / этикеткадагы белги.
- түс: түстүү кирди ак кирден бөлүңүз.
• Чөнтөктөн бардык предметтерди чыгарыңыз жана
топчуну текшериңиз.
• Кургак кирдин салмагын көрсөтүүчү,
“Программалар таблицасында” көрсөтүлгөн
мааниден ашырбаңыз.
Кир канча салмакта болот?
1 шейшеп 400-500 гр.
1 жаздык тыш 150-200 гр.
1 дастаркон 400-500 гр.
1 халат 900-1200 гр.
1 сүлгү150-250 гр.
Атайын программалар
Спортзал: бардык сопрттук кийимди, анын
ичинде спорт зал үчүн сүлгүнү чогуу жуу үчүн цикл
(буюмдардын этикеткаларындагы нускамаларды
сактаңыз).
22
Спорттук бут кийим: спорттук бут кийимди жуу
үчүн иштелип чыккан; жакшы жыйынтыктарга
жетүү үчүн бир жолкуда 1 жуп бут киймден көп
жууганга болбойт. Буюмдарды барабанга салуу
алдында боолорун чечүү сунушталат.
Балдар кийими: балдар кийиминин кирин
жуу үчүн, ошондой эле кир жуучу заттардын
калдыктарын натыйжалуу кетирүүчү цикл.
Мамык олпоктор: жалгыз мамык жууркан
(салмагы 1 кгдан көп эмес), жаздык, куртка
сыяктуу, курамында өрдөктүн жүнү бар, мамык
олпокторду жуу үчүн атайын 12-программаны
тандаңыз. Мамык олпокторду четин ичкери
кылып машинанын барабанына жүктөө (схеманы
кара) жана барабандын көлөмүнүн ¾ ашырбоо
сунушталат. Оптималдуу кир жуу үчүн жуучу
заттардын дозаторуна куюлуучу, суюк жуучу затты
пайдалануу сунушталат.
Жүн: кир жуугуч машинанын 13-программасынын
режиминде бардык жүн буюмдарды, анын ичинде
“кол менен гана жуу”
этикеткасы менен
буюмдарды жууганга болот. Жакшы жыйынтыкка
жетүү үчүн атайын жуучу каражатты пайдаланыңыз
жана 1 кг кир жүктөөнү ашырбаңыз.
Жибек: бардык жибек буюмдарды жуу үчүн
атайын 14-программаны пайдаланыңыз. Кылдат
кездемелер үчүн атайын кир жуучу затты
пайдалануу сунушталат.
Парда: аларды ороп жаздык тышка же тор
мүшөккө салуу сунушталат. 14-программаны
пайдаланыңыз.
Кирди тең салмактоо тутуму
Ар бир сыгуунун алдында ашыкча вибрациядан
алыс болуу үчүн жана барабанда кирди
тегиз бөлүштүрүү үчүн машина кир жуунун
ылдамдыгынан бир аз жогору ылдамдык менен
айлантат. Эгерде бир нече аракеттен кийин кир
туура тең салмакталбаса, машина каралгандан
азыраак ылдамдыкта сыгат.
Бузуктар жана аларды
жоюу методдору
Эгерде сиздин кир жуугуч машина иштебесе, Сервистик тейлөө борборуна кайрылуудан мурда (Сервистик тейлөө
кара.), төмөндөгү тизмеде берилген сунуштарды сактоо менен, бузуктарды жоюуга болоорун текшериңиз.
Бузуктар:
Мүмкүн болуучу себептери / Жоюу методдору:
Кир жуугуч машина күйбөйт.
• Штепселдик айры электр розеткасы менен кошулган эмес же түшүп
калат жана байланышты камсыздабайт.
• Үйдө электр жок.
Кир жуу циклы иштебейт
• Машинаны люгу бекем жабылган эмес.
• КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ баскычы басылган эмес.
• ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычы басылган эмес.
• Суу түтүк краны жабык.
• Циклды иштетүүнү кармоо программаланган (“Кир жуу циклын аткаруу
тартибин” кара).
Кир жуугуч машиа сууну куюубайт
• Суу түтүк ийкем түтүгү кранга туташтырылган эмес.
• Ийкем түтүк бүгүлүп калган.
• Суу түтүк краны жабык.
• Үйдө суу жок.
• Жетишсиз суу түтүк басымы.
• ИШТЕТҮҮ/ТЫНЫГУУ баскычы басылган эмес
Машина тынымсыз сууну куят жана
төгөт
• Суу төгүүчү ийкем түтүк полдон 65-100 см бийиктикте жайгашкан эмес
(“Орнотууну” кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүктүн учу сууга салынган (“Орнотууну” кара).
• Дубалдагы суу төгүүчү тешик аба чыгаруу үчүн вантуз менен жабдылган
эмес.
Эгерде жогоруда саналган текшерүүлөрдөн кийин бузук жоюлбаса, суу
түтүк кранын жабып, кир жуугуч машинаны өчүрүп жана Сервистик
Тейлөө Борборуна кайрылуу керек.
Эгерде сиздин батир имараттын акыркы кабатында жайгашса, сифон
көрүнүшү байкалышы мүмкүн, ошондуктан кир жуугуч машина сууну
үзгүлтүксүз төгүүнү жана куюуну жүргүзөт. Бул аномалияны жоюу үчүн
сатыкта сифон көрүнүшүнө каршы атайын клапандар бар.
Кир жуугуч машина сууну төкпөйт
жана кирди сыкпайт
• Тандалган программа сууну төгүүнү карабайт: айрым программалар
үчүн кол менен төгүүнү күйгүзүү керек.
• Суу төгүүчү ийкем түтүк ийилип клаган (“Орнотууну” кара).
• Суу төгүүчү кубур түтүк толуп калган.
Кир жуугуч машина сыгуу
процессинди катуу титирейт
• Кир жуугуч машинаны орнотуу учурунда барабан туура эмес
тосмолонгон (“Орнотууну” кара).
• Кир жуугуч машина түз орнотулган эмес (“Орнотууну” кара).
• Машина дубалдын жана эмеректин ортосунда кысылган (“Орнотууну”
кара).
Кир жуугуч машинадан суунун
агышы
• Суу түтүк ийкем түтүгү начар буралган (“Орнотууну” кара).
• Жуучу каражаттарды бөлүштүргүч булганган (аны тазалоо тартибин
“Техникалык тейлөө жана кам көрүү” параграфынан кара).
• Суу төгүүчү ийкем түтүк начар бекитилген (“Орнотууну” кара).
Туташтыруу /Люк Тосмолгон
Көрсөткүч
• Машинаны өчүрүңүз жана штепселдик айрыны тармактык розеткадан
сууруңуз, 1 мүнөт күтө туруңуз жана кайрадан машинаны күйгүзүңүз.
Эгерде бузук жоюлбаса, Сервистик Кызматка кайрылыңыз.
Кир жуу процессинде өтө көп көбүк
пайда болот
• Жуучу каражат кир жуугуч машинада жуу үчүн жарабайт (таңгакта “кир
жуугуч машинада жуу үчүн”, “кол менен жана машинада жуу үчүн” же
башка көрсөтүлүшү керек).
• Бөлүштүргүчкө ашыкча өлчөмдө жуучу каражат салынган.
23
KGZ
Сервистик тейлөө
195139337.00
11/2015
KGZ
Биз өз сатып алуучуларыбыз жөнүндө кам көрөбүз жана сервистик тейлөөнү сапаттуу кылууга аракет
кылабыз. Сиздин техника менен мамилеңиз жөнөкөй жана жагымдуу болушу үчүн, биз продукттарды
туруктуу өркүндөтөбүз.
Техникага кам көрүү
Пайдалануу мөөнөтүн узартыңыз жана техниканын бузулуу мүмкүндүгүн төмөндөтүңүз.
Сиздин тиричилик техникага жөнөкөй, натыйжалуу жана оңой кам көрүү үчүн Indesit Professional компаниясынан
техникага кам көрүү үчүн кесипкөй каражаттарды пайдаланыңыз.
Indesit Professional продукттары сапат, экология жана пайдалануунун коопсуздушу жаатында жогорку европалык
стандарттарды сактоо менен Италияда өндүрүлүгөн жана техниканы өндүрүүчүнүн көп жылдык тажрыйбасын эске
алуу менен түзүлгөн. Кеңири маалыматты www.indesit.com сайтындагы “Тейлөө” бөлүмүнөн билиңиз жана Сиздин
шаардагы дүкөндөрдөн сураңыз.
Авторлоштурулган тейлөө борборлору
Биздин керектөөчүлөргө жакын болуу үчүн, биз кеңири тейлөө тармагын түздүк, анын өзгөчөлүгү тейлөө
мастерлеринин жогорку даярдыгы, кесипкөйлүгү жана чынчылдыгы болуп саналат. Бүгүнкү күндө Россиянын жана
КМШ аймагында 350гө жакын тейлөө борборлору бар.
Алардын байланыштарын Сиз сервистик сертификаттан жана www.indesit.com сайтындагы “Тейлөө” бөлүмүнөн
таба аласыз.
Эгерде сиз сервистик борборго кайрылышыңыз керек болсо:
Көңүл буруңуз! Оңдоодо түп нуска камдык бөлүктөрүн пайдаланууну талап кылыңыз.
Авторлоштурулган Сервис борборуна кайрылуунун алдында:
• Сиз бузукту өз алдыңызча кетире албай турганыңызды текшериңиз (23-бетти кара.).
• Машинанын оңдугун текшерүү үчүн программаны кайра иштетиңиз.
• Болбосо кепилдик документинде көрсөтүлгөн телефон боюнча Авторлоштурулган Сервис борборуна
кайрылыңыз.
! Өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укук берилбеген адамдардын кызматтарын пайдаланбаңыз.
Оңдоодо түп нуска камдык бөлүктөрүн пайдаланууну талап кылыңыз.
Авторлоштурулган Сервис борборуна кайрылганда билдириңиз:
• бузуктун түрү;
• кепилдик документинин номери (сервис китепчеси, сервис сертификаты ж.б.);
• кир жуугуч машинанын арткы панелинде жайгашкан, маалымат тактачасында көрсөтүлгөн машинанын модели
(Мод.) жана сервистик номери (S/N).
Башка пайдалуу маалыматтарды жана жаңылыктарды Сиз www.indesit.com сайтындагы “Тейлөө” бөлүмүнөн
таба аласыз.
Изготовитель –
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ».
РОССИЯ, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
ЗАО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ».
Служба сервиса тел. (4742) 42-41-00
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising