Whirlpool | WUE 2B16 | Setup and user guide | Whirlpool WUE 2B16 Brukerhåndboken

Whirlpool WUE 2B16 Brukerhåndboken
NO
DAGLIG REFERANSE
LISTE
TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL
PRODUKT. For å motta en mer fullstendig assistanse,
vennligst registrere apparatet ditt ved:
www.whirlpool.eu/register
Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene og Bruk og
vedlikeholdsveiledningen, ved å besøke vårt nettsted
docs.whirlpool.eu og følge instruksene bakerst i dette
heftet.
Før du tar apparatet i bruk, bør du lese håndboken for helse og sikkerhet.
PRODUKT BESKRIVELSE
APPARAT
1
7
2
8
3
4
5
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Øvre kurv
Klaffer som kan slås ned
Høydeinnstilling øvre kurv
Øvre dusjarm
Nedre kurv
Bestikkurv
Nedre dusjarm
Filterenhet
Saltbeholder
Dispenser for oppvaskmiddel og skyllemiddel
Typeplate
Betjeningspanel
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
BETJENINGSPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
På-Av/Reset knapp med indikatorlampe
Programvelger med indikatorlampe
Knapp for halv last med indikatorlampe
Indikatorlampe for påfylling av salt
Indikatorlampe for påfylling skyllemiddel
3
4 5
6
7
6.
7.
8.
9.
10.
8
9
10
Indikatorlamper program
Indikatorlampe for utsatt start
Utsatt start-knapp med indikatorlampe
Knapp med indikatorlampe for oppvasktabletter (Tab)
Start/Pause knappe med indikatorlampe / Tømming
1
FØRSTE GANGS BRUK
SALT, SKYLLEMIDDEL OG VASKEMIDDEL
RÅD MED HENSYN TIL FØRSTE GANGS BRUK
FYLLING AV DISPENSER MED SKYLLEMIDDEL
Etter installasjonen, fjern sperrene fra kurvene og de elastiske
festeelementene fra den øvre kurven.
Skyllemiddel gjør at serviset TØRKER lettere. Dispenseren for
skyllemiddel A bør etterfylles når indikatorlampen for
ETTERFYLLING AV SKYLLEMIDDEL
på kontrollpanelet lyser.
FYLLING AV SALTBEHOLDEREN
Salt benyttes for å hindre at det skal danne seg KALK på serviset og på
maskinens funksjonsdeler.
• Det er viktig at salt beholderen aldri blir værende tom.
• Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.
Saltbeholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen (se
PROGRAMBESKIVELSEN) og må fylles når indikatorlampen for
PÅFYLLING AV SALT
på kontrollpanelet lyser.
1.Fjern den nederste kurven og skru løs
beholderens lokk (mot urviserne).
2.Kun første gang du gjør dette: fyll
saltbeholderen med vann.
3.Plasser trakten (se figuren) og fyll på saltbeholderen helt til saltet når opp til kanten (omtrent 1 kg);
det er ikke unormalt at det renner over litt vann.
4.Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger
igjen rundt åpningen.
Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke vaskemiddel trenger ned i
beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubotelig
skade på kalkfilteret).
Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en
starter vaskesyklusen.
INNSTILLING AV VANNETS HARDHET
For at kalkfilteret skal kunne arbeidet på riktig måte, er det viktig at
innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i
vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale
vannleverandør.
I fabrikken stilles apparatet på (3) som er gjennomsnittlig hardhet.
• Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Hold nede knappen START/PAUSE i 5 sekund til du hører et pipe-signal.
• Slå på apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Programmets indikatorlampe for det aktuelle nivå for innstilling
blinker.
• Trykk på knappen P for å velge ønsket nivå for hardhet (se Tabell for
vannets hardhetsnivå).
Tabell for Vannets hardhet
nivå
1
Bløtt
°dH
°fH
Tyske grader
Franske grader
0-6
0 - 10
2
Middels hardt
7 - 11
11 - 20
3
Gjennomsnittlig
12 - 17
21 - 30
4
Hardt
17 - 34
31 - 60
5
Svært hardt
35 - 50
61 - 90
• Slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
Innstillingen er fullført!
Når du har gjort dette må du kjøre et program uten å laste
oppvaskmaskinen.
Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner.
Etter at du har tømt salt ned i maskinen slukkes indikatorlampen for
PÅFYLLING AV SALT.
Dersom det ikke er fylt salt i beholderen, kan kalkfilteret og
varmeelementet påføres skade.
2
35
25
MA X
B
A
1. Åpne dispenseren B ved å trykke og dra klaffen på dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket for maksimalt
nivå (110 ml) for etterfylling - ikke søl. Dersom du søler, må du
øyeblikkelig tørke med en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å lukke den.
Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte over i
oppvaskmaskinen.
JUSTER DOSERINGEN AV SKYLLEMIDDEL
Dersom du ikke er helt fornøyd med tørkeresultatet, kan du justere
mengden med skyllemiddel som er brukt.
• Slå på oppvaskmaskinen ved å trykke på PÅ/AV knappen.
• Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen.
• Trykk på knappen START/PAUSE tre ganger - du vil høre en pipelyd.
• Slå det på ved å bruke PÅ/AV knappen.
• Programmets indikatorlampe for det aktuelle nivå for innstilling blinker.
• Trykk på knappen P for å velge nivået for mengde skyllemiddel
som skal etterfylles.
• Slå av ved å bruke PÅ/AV knappen
Innstillingen er fullført!
Dersom nivået for skyllemiddel er stilt inn på 1(ECO), fylles det ikke på
skyllemiddel. Indikatorlampen for LAVT NIVÅ AV SKYLLEMIDDEL tennes ikke dersom det går tomt for skyllemiddel.
Det kan maksimalt stilles inn 4 nivå avhengig av oppvaskmaskinens modell.
Fabrikkinnstillingen er spesifikk for modellen, vennligst følg instruksene
ovenfor for å sjekke dette for maskinen din.
• Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må du stille inn
på et lavere nummer (2-3).
• Dersom det er vanndråper eller kalkmerker på tallerkenene, må du
stille inn et høyere nummer (4-5).
FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL
For å åpne oppvaskmiddeldispenseren bruk innretningen for
åpning A.
Hell oppvaskmiddel kun i den tørre
B
dispenseren B.
Legg mengden oppvaskmiddel for
A
forvask direkte inn i
oppvaskmaskinen.
1.Når du måler oppvaskmiddelet, se
informasjonen som er nevnt over, for å
tilføre riktig mengde. Inne i beholder B
finnes det anvisninger som kan hjelpe
deg med å dosere oppvaskmiddelet.
2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på dispenseren og lukk
igjen dekselet helt til det klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel ved å dra det opp
til anordningen for sperre er festet på plass.
Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til rett tid avhengig
av programmet. Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett,
tilråder vi deg å bruke TABLETT knappen, fordi den tilpasser
programmet slik at optimalt vaske- og tørkeresultat alltid oppnås.
NO
PROGRAMTABELL
*)
Tørkefase
Program
Tilgjengelige funksjoner
Oppvaskmiddelbeholder Vaskeprogrammets
varighet
(h:min)**)
Kar
B
Forbruk
av vann
(liter/syklus)
Energiforbruk
(kWh/syklus)
3:20
12,0
1,04
1. Øko
50°
2. Intensiv
65°
-
2:30
15,0
1,50
3. Normal
55°
-
2:00
15,0
1,35
4. Hurtig 30’
50°
-
-
0:30
8,5
0,50
-
-
-
0:10
4,5
0,01
5. Forvask
-
ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 50242.
Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse:
dw_test_support@whirlpool.com
Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.
*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.
**) Programmets varighet slik det er vist på display eller i heftet er et anslag beregnet ut fra standardbetingelser. Den virkelige tiden kan variere avhengig
av forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling,
ekstra opsjoner som er valgt og sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.
Forbruk ved standby: Forbruk ved påslått modus: 5 W - Forbruk av avslått modus: 0.5 W
PROGRAMBESKRIVELSE
Instrukser for valg av vaskesyklus.
ØKO
FORVASK
Normalt skittent servise. Standardprogram. Det mest effektive
programmet med hensyn til strøm- og vannforbruk.
Servise som skal vaskes senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med
dette programmet.
INTENSIV
Anmerkninger:
Vær oppmerksom på at hurtigprogrammer som Hurtig er mest
effektive for mindre skitne tallerkener.
For å redusere forbruket ytterligere må du kun la
oppvaskmaskinen gå når den er full.
Program som anbefales for svært skittent servise, spesielt beregnet på
kokekar og suppekjeler (må ikke benyttes for ømfintlige gjenstander).
NORMAL
Normalt skittent servise. Syklus som benyttes i hverdagen, som sikrer
optimal rengjøring på kortere tid.
HURTIG 30’
Program som kan benyttes for mindre skitne tallerkener uten tørre
matrester.
3
OPSJONER OG FUNKSJONER
OPSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se KONTROLLPANEL).
Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte programmet se PROGRAMTABELLEN , vil tilhørende LED blinke hurtig 3 ganger og
du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.
HALV MASKINLAST
TABLETT (Tab)
Dersom det er få tallerkener som skal vaskes, kan du
benytte en syklus for halv last, for å spare vann,
elektrisitet og vaskemiddel. Velg program og trykk på
tasten HALV VASKEMENGDE: indikatorlampen vil tennes.
Trykk på tasten HALV VASKEMENGDE for å slå av denne
tilleggsfunksjonen.
Husk å halvere vaskemiddelmengden.
Med denne innstillingen lar kan du optimalisere ytelsen
til programmet avhengig av hvilken type vaskemiddel
som brukes.
Trykk på TABLETT knappen (indikatorlampen tennes)
dersom du bruker et kombinert oppvaskmiddel i tablettform (skyllemiddel, salt og oppvaskmiddel i 1 dose).
Hvis du bruker pulver eller flytende vaskemiddel, bør
denne tilleggsfunksjonen være slått av.
UTSETTELSE
Det er mulig å utsette starten av programmet med 2, 4
eller 8 timer:
1.Etter at du har valgt ønsket program og andre opsjoner,
trykk inn knappen for UTSETTELSE. Indikatorlampen vil
tennes.
2.Bekreft valgt utsettelse ved å trykke på UTSETTknappen flere ganger. Indikatorlampen for 2 timer, 4
timer og 8 timer vil tennes etter tur. Hvis UTSETTknappen trykkes inn på nytt, vil tilleggsfunksjonen
deaktiveres og indikatorlampen slukkes.
3.Etter at man har valgt vil nedtellingen begynne hvis
Start/Pause-knappen trykkes inn. Indikatorlampen for
den valgte utsettelsen lyser, og Start/Pause-knappen
tennes (fast lys).
4.Når denne tiden er utløpt, vil indikatorlampen for
UTSETTELSE slukkes og programmet starte.
UTSETT-funksjonen kan ikke stilles inn etter at
programmet har startet.
4
DRENERING
For å stanse og annullere syklusen under utførelse, kan
funksjonen for drenering benyttes.
Ved å trykke lenge på knappen START/PAUSE, aktiveres
funksjonen DRENERING. Programmet under utførelse vil
stanse og vannet i oppvaskmaskinen dreneres.
NO
DAGLIG BRUK
1. KONTROLLER VANNTILKOPLINGEN
Pass på at oppvaskmaskinen er koblet til vannforsyningen og at
springen er åpen.
2. SLÅ PÅ OPPVASKMASKINEN
Trykk på PÅ/AV knappen.
3. FYLL KURVENE
(se FYLLING AV KURVENE)
4. FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL
(se PROGRAMTABELL).
5. VELG PROGRAMMET OG TILPASS SYKLUSEN
Velg det best egnede programmet i henhold til type servise og hvor
skittent dette er (se PROGRAMBESKRIVELSE) ved å trykke på P
knappen.
Velg opsjonene du ønsker (se OPSJONER OG FUNKSJONER).
6. START
Start vaskesyklusen ved å trykke på START/PAUSE knappen. . Når
programmet starter hører du en pipelyd.
7. AVSLUTTET VASKESYKLUS
Ferdig vaskesyklus varsles av en pipelyd og av at ved at
indikatorlampen til det valgte programmet blinker. Åpne døren og
slå av apparatet ved å trykke på PÅ/AV knappen.
Vent noen få minutter før du fjerner serviset - for å unngå å brenne
deg. Ta ut av kurvene, begynn med den nederste.
ENDRING AV ET PROGRAM UNDER UTFØRING
Dersom du har valgt et feil program, er det mulig å endre det dersom
det nettopp er startet: trykk og hold nede PÅ/AV knappen, maskinen
vil slå seg av.
Slå maskinen på igjen ved å bruke PÅ/AV knappen og velg den nye
vaskesyklusen og de opsjonene du ønsker; start vaskesyklusen ved å
trykke på START/PAUSE knappen.
EKSTRA SERVISE TILFØRES
Uten å slå av maskinen, åpne døren (vær oppmerksom på VARM
damp!) og plasser servise inn i oppvaskmaskinen. Lukk døren og trykk
på START/PAUSE knappen syklusen vil starte fra det punktet hvor den
ble avbrutt.
TILFELDIGE AVBRUDD
Dersom døren åpnes mens vaskesyklusen pågår, eller dersom
strømmen går, vil syklusen stoppe. Når døren er lukket eller strømmen
er gjenopprettet, for å starte syklusen fra det punktet den ble avbrutt,
trykk på START/PAUSE knappen.
For nærmere informasjon om funksjonene kan du laste ned fra Internett en
håndbok for bruk og vedlikehold ved å følge framgangsmåten beskrevet
på siste side.
Maskinen vil slå seg av automatisk når den ikke har vært aktiv i en
viss tid , for å redusere energiforbruket.
Dersom kokekarene er lett skitne eller dersom en har skyllet av de
med vann før de er stablet inne i oppvaskmaskinen, reduser
mengden oppvaskmiddel tilsvarende.
RÅD OG TIPS
TIPS
IKKE EGNET SERVISE
Før du laster kurvene, må du fjerne rester av mat fra serviset og tømme
glassene. Du trenger ikke å skylle på forhånd under rennende vann.
Ordne serviset, slik at den holdes på plass og ikke tipper over; og plasser
karene slik at åpningen vender nedover og den konkave/konvekse
delen plasseres skrått, slik at vannet kan nå enhver overflate og flyte
fritt.
Advarsel: lokk, håndtak, kurver og stekepanner må ikke hindre
spylerarmene i å rotere.
Plasser alle små gjenstander i bestikkurven.
Svært solide tallerkener og kar må plasseres i den nedre kurven, fordi
vannspruten er kraftigere og ytelsen er bedre i denne sektoren.
Etter at du har lastet apparatet, påse at spylerarmene roterer fritt.
•
•
Servise eller bestikk i tre.
Ømfintlige og dekorerte glass, artistiske håndverk og antikk
servise. Disse dekorasjonene er ikke motstandsdyktige.
• Deler i syntetisk material som ikke tåler høye temperaturer.
• Servise i kobber og tinn.
• Servise som er skittent med aske, voks, smøremiddel eller blekk.
Fargene til glassdekorasjonene og deler i aluminium/sølv kan endre
seg og falme i løpet av vaskeprosessen. Noen typer glass (f.eks.
krystallgjenstander) kan bli opake etter et visst antall vaskesykluser.
HYGIENE
•
•
For å unngå lukt og avsetninger som kan samle seg i oppvaskmaskinen,
må du benytte et program med høy temperatur minst én gang i
måneden. Bruk en teskje med oppvaskmiddel og la den gå uten
tallerkener og servise for å gjøre apparatet rent.
SKADE PÅ GLASS OG SERVISE
•
Bruk kun glass og porselen som produsenten garanterer for at kan
vaskes i oppvaskmaskin.
Bruk et skånsomt vaskemiddel som passer servise
Ta glass og bestikk ut av vaskemaskinen straks vaskesyklusen er
over.
5
LASTING AV KURVENE
ØVRE KURV
NEDRE KURV
Last ømfintlige og lette tallerkener: glass, kopper, tallerkener og lave
salatboller.
For gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk etc . Store tallerkener og
lokk bør ideelt sett plasseres på sidene for å unngå at de kommer i
veien for spylerarmen.
(eksempel på stabling av den nedre kurven)
(eksempel på lasting av den øvre kurven)
REGULERING AV HØYDEN TIL DEN ØVRE KURVEN
BESTIKKURV
Høyde til den øvre kurven kan reguleres: høy posisjon for å plassere
uregelmessig servise i den nedre kurven og lav posisjon for å gjøre
mest mulig ut av de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i
høyden og å unngå kollisjon med gjenstander som er lastet i den nedre
kurven.
Den øvre kurven er utstyrt med en
Anordning for høyderegulering av øvre
kurv (se figur), uten å trykke på spakene, løft
den ganske enkelt opp ved å holde på
sidene til kurven, så snart kurven er stabil i
øvre posisjon.
For å gjenopprette den nedre posisjonen,
trykk på spakene A på sidene til kurven og
beveg kurven nedover.
Vi fraråder deg på det sterkeste å
regulere høyden til brettet når den er lastet.
Du må ALDRI heve eller senke kurven kun på én side.
Den modulære kurven er utstyrt med et øvre gitter for å gjøre det
enklere å plassere bestikket. Bestikkurven må kun plasseres framme på
den nedre kurven.
SAMMENLEGGBARE KLAFFER MED REGULERBAR
POSISJON
De regulerbare sideklaffene kan plasseres på
tre forskjellige høyder for å optimere
plasseringen av servise inne i kurven.
Vinglass kan plasseres sikkert i de
sammenleggbare klaffene ved å sette
stemmen til hvert glass inne i de tilhørende
åpningene.
For å oppnå optimalt tørkeresultat skråstill de
sammenleggbare flappene ytterligere.For å
endre helningen, trekk de sammenleggbare
oppover, skyv de lett og plasser de etter eget
ønske.
6
Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe kanter må plasseres
i bestikkurven med spissen vendt nedover eller de må plasseres
horisontalt i vipperommene i den øvre kurven.
NO
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
RENHOLD AV FILTERENHETEN
RENHOLD AV SPRAYARMENE
Gjør filterenheten ren med jevne mellomrom slik at filtrene ikke tettes
til og slik at avløpsvannet flyter vekk på riktig måte.
Filterenheten består av tre filtre som fjerner matrester fra vaskevannet
og som resirkulerer vannet:for å oppnå best mulig vaskeresultat, må
disse holdes rene.
Oppvaskmaskinen må ikke benyttes uten filter eller dersom
filteret er løst.
Etter at du har vasket flere ganger, må du kontrollere filterenheten og
gjøre den grundig ren under rennende vann dersom det er nødvendig,
bruk en børste som ikke er av metall og følg instruksene nedenfor:
1. Snu det sylindriske filteret A i retningen mot urviseren og dra det ut
(Fig 1).
2. Fjern koppfilteret B ved å utøve et lettere trykk på klaffene på siden
(Fig 2).
3. Dra ut filteret til platen i rustfritt stål C (Fig 3).
4. Inspiser fellen og fjern matrestene som måtte ha satt seg fast.
FJERN ALDRI vaskesyklusens pumpebeskyttelse (svart detalj) (Fig 4).
I noen tilfeller kan matrester sette seg fast på sprayarmer og blokkere
hullene som vannet sprutes igjennom. Derfor bør du fra tid til annen
kontrollere armene og gjøre de rene med en liten børste som ikke er av
metall.
1
For å fjerne den øvre sprayarmen, vri plastringen for sperre i retningen
mot urviserne. Den øvre spylerarmen bør skiftes ut slik at siden med
flere åpninger vender oppover.
2
B
A
A
Den nedre sprayarmen kan fjernes ved å trekke den oppover.
RENHOLD AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL
C
3
4
Dersom vannslangen er ny eller dersom den ikke har vært i bruk på en
god stund, la vannet renne for å garantere at vannet er klart og fritt for
urenheter før du utfører tilkoplingene som er nødvendige. Dersom
disse forholdsreglene ikke tas, kan vanninntaket tette til og skade
oppvaskmaskinen.
Etter at du har gjort filtrene rene, sett filterenheten tilbake på plass og
juster den i riktig posisjon; dette er helt nødvendig for å oppnå effektiv
drift av oppvaskmaskinen.
7
FEILSØKINGSDet er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.
Før du tar kontakt med service-senteret, kontroller om du kan løse problemet ved å gå igjennom listen nedenfor.
PROBLEM
MULIGE ÅRSAKER
LØSNINGER
Oppvaskmaskinen
starter ikke eller
den svarer ikke på
kommandoene.
Apparatet er ikke riktig koplet til strømnettet.
Sett støpselet riktig inn i kontakten.
Strømbrudd.
Oppvaskmaskinen starter automatisk når strømmen kommer tilbake.
Døren til oppvaskmaskinen er ikke lukket
godt igjen.
Dytt døren kraftig igjen til du hører et “klikk”.
Den svarer ikke på kommandoene.
Slå apparatet av ved å trykke på PÅ/AV knappen, slå det på igjen etter
omtrent ett minutt og tilbakestill programmet.
Vaskesyklusen er ikke avsluttet ennå.
Vent til vaskesyklusen avsluttes.
Dreneringsslangen er bøyd.
Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd (se INSTALLASJONSVEILEDNINGEN).
Vaskens avløp er tett.
Gjør ren avløpet til vasken.
Filteret er tettet til med matrester
Gjør rent filteret (se RENGJØRING AV FILTERENHETEN).
Oppvaskmaskinen
skaper for mye
støy.
Tallerkenene berører hverandre.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Det har dannet seg for mye skum.
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er
ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).Reset oppvaskmaskinen ved å trykke på knappen for DRENERING (se OPSJONER OG FUNKSJONER) og kjør et program uten
oppvaskmiddel.
Tallerkenene er
ikke rene.
Serviset er ikke stablet på riktig måte.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Sprayarmene roterer ikke fritt, de hindres
av tallerkenene.
Plasser servise på riktig måte (se FYLLING AV KURVENE).
Vaskesyklusen er for skånsom.
Velg en egnet vaskesyklus (se PROGRAMTABELLEN).
Det har dannet seg for mye skum.
Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er
ikke egnet for oppvaskmaskiner (se FYLLING AV DISPENSEREN MED OPPVASKMIDDEL).
Lokket på dispenseren for skyllemiddel er
ikke skikkelig lukket.
Påse at lokket til dispenseren for skyllemiddel er lukket.
Filteret er skittent eller tett.
Gjør ren filterenheten (se STELL OG VEDLIKEHOLD).
Det finnes ikke salt.
Fyll saltbeholderen (se FYLLING AV SALTBEHOLDER).
Oppvaskmaskinen
drenerer ikke.
VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING
SERVICE-AVDELINGEN KONTAKTES
For nærmere informasjon, vedlikeholdsprosedyrer og feilsøking, se
Bruk og vedlikeholdsveiledning.
Bruk og vedlikeholdsveiledning kan du få hos:
• Kundeservice; se i garantiheftet for å finne telefonnummeret,
• last ned fra nettstedet: docs.whirlpool.eu
• bruk QR-koden:
Når du kontakter Kundeservicen må du
oppgi kodene som vises på typeskiltet
festet på venstre eller høyre side inne på
døren til oppvaskmaskinen.
Telefonnummeret er listet opp i
garantiheftet eller du finner det på sitt
nettsted: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEKNISK DATAARK
De tekniske dataene som inneholder informasjon om energiforbruket
kan lastes ned fra nettstedet: docs.whirlpool.eu
400011289460
07/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising