Whirlpool | SI8 1Q WD | Instruction for Use | Whirlpool SI8 1Q WD Brugervejledning

Whirlpool SI8 1Q WD Brugervejledning
Brugsanvisninger
DANSK
Brugsanvisninger
2
Side 3
INDHOLDSFORTEGNELSE
Kapitel 1: INSTALLATION....................................................................................................4
1.1. INSTALLATION AF ENKELT APPARAT...........................................................................................................4
1.2. INSTALLATION AF TO APPARATER...............................................................................................................4
1.3. JUSTÉR LÅGER (Om forudset)......................................................................................................................4
Kapitel 2: FUNKTIONER......................................................................................................5
2.1. ALARMEN ÅBEN LÅGE...................................................................................................................................5
2.2. LYNAFKØLING.................................................................................................................................................5
2.3. BLÆSER*..........................................................................................................................................................5
2.4. TEMPERATURINDSTILLING............................................................................................................................5
2.5. NO-FROST KØLEAFDELING...........................................................................................................................5
2.6. KØLESKABSLYS..............................................................................................................................................5
Kapitel 3: BRUG...................................................................................................................6
3.1. NOTATER..........................................................................................................................................................6
Kapitel 4: OPBEVARINGSTIPS............................................................................................6
4.1. LUFTVENTILATION..........................................................................................................................................6
4.2. OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER.......................................................................6
4.3. OPBEVARINGSTED FOR FRISKE FØDEVARER OG DRIKKEVARER..........................................................6
Kapitel 5: FUNKTIONELLE LYDE........................................................................................7
Kapitel 6: ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE BRUGES.............................................8
6.1. VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE...................................................................................................8
6.2. FLYTNING.........................................................................................................................................................8
6.3. STRØMSVIGT...................................................................................................................................................8
Kapitel 7: RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.............................................................8
Kapitel 8: FEJLFINDINGSOVERSIGT..................................................................................9
8.1. FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES…................................................................................................9
8.2. FEJL..................................................................................................................................................................9
Kapitel 9: SERVICEAFDELING..........................................................................................10
Andet:
ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING..................................................................................................... 11
BEMÆRK:
Brugsanvisningen gælder for flere modeller, så der kan være forskelle. Sektioner, der kun gælder for
bestemte apparater, er angivet med en stjerne (*).
Du kan finde funktioner, der gælder specielt for din allerede købte model, i
OVERSIGTSVEJLEDNINGEN.
3
1. INSTALLATION
50mm
1.1. INSTALLATION AF ENKELT APPARAT
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der efterlades
mellemrum på begge sider og oven over apparatet.
50mm
Der skal være en afstand på mindst 50 cm mellem
apparatets bagside og væggen.
En reduktion af denne afstand vil øge produktets
energiforbrug.
1.2. INSTALLATION AF TO APPARATER
Hvis fryseren 1 og køleskabet 2 opstilles sammen,
skal fryseren placeres til venstre og køleskabet til
højre (som vist på tegningen). På venstre side af
køleskabet findes en særlig anordning til at undgå
kondensproblemer mellem apparaterne.
Vi anbefaler, at opstille to apparater sammen ved
hjælp af et opstillingssæt 3 (som vist på tegningen).
Det kan købes fra serviceafdelingen.
1.3. JUSTÉR LÅGER (Om forudset)
Justering af dørene ved brug af det justerbare
hængsel forneden
(visse modeller)
m
5 max
m
Hvis køleskabets dør er lavere end fryseafdelingens
dør, hæves køleskabets dør ved at dreje
justeringsskruen mod uret ved brug af en M10-nøgle.
Hvis fryseafdelingens dør er lavere end køleskabets
dør, hæves fryseafdelingens dør ved at dreje
justeringsskruen mod uret ved brug af en M10-nøgle.
4
2. FUNKTIONER
2.1. ALARMEN ÅBEN LÅGE
Bemærk:
Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.
Sluk for ventilatoren for at sikre korrekt ydelse ved
lavere rumtemperatur (under 18° C) og minimere
energiforbruget.
2.2. LYNAFKØLING
Hvis apparatet har en ventilator, kan den forsynes med
det antibakterielle filter.
Tag det ud af æsken i grøntsagsskuffen, og sæt det ind
i ventilatordækslet.
Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.
Alarmen aktiveres, når døren har stået åben i mere end
5 minutter. Angivelse af alarm vises ved at lysdioden i
lågens lys blinker. Hvis døren holdes åben i mere end 8
minutter, slukkes lyset automatisk.
Det anbefales at bruge denne funktion, når der
anbringes en meget stor mængde madvarer i
køleafdelingen.
Funktionen Lynafkøling
anvendes til at øge kølingen
i køleafdelingen. Hold ventilatoren tændt for at
maksimere kølingen.
2.4. TEMPERATURINDSTILLING
Apparatet er normalt fabriksindstillet til den anbefalede
middeltemperatur.
Se den medfølgende oversigtsvejledning for
oplysninger om indstilling af temperatur.
2.3. BLÆSER*
Ventilatoren forbedrer temperaturfordelingen i
apparatet, hvilket giver en bedre opbevaring af
madvarerne. Ventilatoren er som standard tændt.
Det anbefales at lade ventilatoren være tændt hvis
omgivelsestemperaturen overstiger 27 ÷ 28°C
eller hvis der er vanddråber på glashylderne, eller
det er meget fugtigt i omgivelserne. Bemærk, at
ventilatoren ikke kører konstant, når der er tændt for
den. Ventilatoren aktiveres/deaktiveres afhængigt af
temperatur- og/eller fugtighedsniveauet i apparatet. Det
er derfor helt normalt, at ventilatoren ikke kører, selvom
der er tændt for den.
Følg anvisningerne i oversigtsvejledningen for at
aktivere/deaktivere denne funktion.
Bemærk: De viste temperaturindstillinger svarer til den
gennemsnitlige temperatur i hele køleskabet
2.5. NO-FROST KØLEAFDELING
Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk.
Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg
betyder, at den automatiske afrimning er i gang.
Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal
ud i en beholder, hvor det fordamper.
2.6. KØLESKABSLYS
Lyssystemet i køleafdelingen bruger LED-lys, der giver
en bedre belysning, og som har et meget lavt forbrug
af energi.
Hvis lysdiode-belysningssystemet ikke fungerer, skal
det udskiftes af serviceafdelingen.
Vigtigt:
Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis
lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset
automatisk.
*Findes kun på udvalgte modeller. Se i oversigtsvejledningen, om denne funktion er findes på din model.
5
3. BRUG
•
3.1. NOTATER
•
•
Undlad at blokere åbningen til luftudledning (på
bagvæggen inde i produktet) med fødevarer.
Alle hylder, klapper og kurve kan tages ud.
•
Apparatets indvendige temperatur afhænger af
rumtemperaturen, apparatets placering, og hvor tit
lågen åbnes. Disse faktorer skal tages i betragtning
ved indstillingen af temperaturen.
Tilbehørsdelene kan ikke vaskes i opvaskemaskine,
medmindre andet er angivet.
4. OPBEVARINGSTIPS
Køleskabet er ideelt til opbevaring af færdigretter, friske
og konserverede fødevarer, mejeriprodukter, frugt,
grøntsager og drikkevarer.
4.3. OPBEVARINGSTED FOR FRISKE FØDEVARER
OG DRIKKEVARER
•På køleskabets hylder: færdigretter, tropiske frugter,
oste, deli.
•I frugt-/grøntsagsskuffen: frugt, salat, grøntsager.
•I døren: smør, marmelade, saucer, pickles, dåser,
flasker, drikkevarekartoner, æg
4.1. LUFTVENTILATION
•Den naturlige luftcirkulation i køleskabet resulterer
i zoner med forskellige temperaturer. Det er
koldest lige over frugt- og grønsagsskuffen og
ved bagvæggen. Det er varmest øverst foran i
køleskabet.
•Utilstrækkelig ventilation resulterer i en stigning i
energiforbruget og en reduktion af køleeffekten.
EKSEMPEL PÅ OPTIMAL FYLDNING
Smør, syltetøj
Tropiske frugter
4.2. OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG
DRIKKEVARER
Ost, delikatesse
varer, færdigretter
•Brug genanvendelige plast-, metal-, aluminiums- og
glasbeholdere og film til at pakke fødevarer ind.
•Brug altid lukkede beholdere til væsker og til
fødevarer, der kan afgive eller være behæftet med
stærk lugt eller smag eller dæk dem til.
•Fødevarer, som afgiver store mængder ætylen
gas, eller dem som er følsomme overfor dette, så
som frugt, grønsager og salat, bør altid opbevares
separat eller indpakket, så deres opbevaring ikke
forkortes; for eksempel, bør tomater ikke opbevares
sammen med kiwifrugter eller kål.
•Placér ikke fødevarer for tæt på hinanden for at sikre
en tilstrækkelig luftcirkulation.
•Brug flaskeholderen (tilgængelig på udvalgte
modeller) for ikke at vælte flasker.
•Hvis der kun skal gemmes en lille mængde mad
i køleskabet, anbefaler vi at bruge hylderne over
frugt- og grøntsagsskuffen, da dette er det køligste
område i køleafdelingen.
Marmelade,
syltetøj, saucer,
pickles, dåser
Flasker
Æg
Flasker,
drikkevarekartoner
Frugter, salat,
grøntsager
6
5. FUNKTIONELLE LYDE
Det er normalt, at der høres forskellige lyde fra
dine apparater, da de har en række ventilatorer og
motorer til at regulere funktioner, der automatisk
tændes og slukkes.
Nogle af de funktionelle lyde kan reduceres ved at
• Sætte apparatet i vater og opstille det på en jævn
overflade.
• Undgå kontakt mellem apparatet og andre
køkkenelementer.
• Kontrollere, at de interne dele er placeret korrekt.
• Sørge for, at flasker og beholdere ikke berører
hinanden.
Nogle af de funktionelle lyde der kan høres:
En hvislende lyd, når apparatet
tændes første gang eller efter en
lang pause.
En gurglende lyd, når kølevæsken
kommer ind i rørene.
BRRR lyden kommer fra
kompressoren.
En summende lyd, når
vandventilen eller ventilatoren går
i gang.
En knagende lyd, når kompressoren
starter, eller når færdig is falder
ind i isboksen. Pludselige klik, når
kompressoren tænder og slukker.
KLIKKET kommer fra
termostaten, der justerer
kompressorfunktionens
hyppighed.
7
6. ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE BRUGES
6.1. VED LÆNGEREVARENDE FRAVÆR/FERIE
6.3. STRØMSVIGT
6.2. FLYTNING
Bemærk: Husk, at et fyldt apparat forbliver koldt
længere end et halvfyldt.
Ved strømsvigt kontaktes det lokale elværk for at høre,
hvor længe man regner med, at strømsvigtet vil vare.
I tilfælde af længere fravær anbefales det at bruge
fødevarer og frakoble apparatet for at spare strøm.
1. Fjern alle indvendige dele.
2. Pak delene godt ind, og tape dem sammen, så de
ikke går løse eller rystes.
3. Justér de justerbare fødder, så de ikke berører
støtteunderlaget.
4. Luk, og fastgør lågen med tape, og brug også tape
til at fastgøre strømkablet bag på køle-/fryseskabet
med.
Hvis madvarerne derimod er i dårlig tilstand, skal de
kasseres.
Ved strømsvigt, der varer op til 24 timer.
1. Hold apparatets låge lukket. Dette holder
madvarerne kolde længst muligt.
Ved strømsvigt, der varer mere end 24 timer.
1. Forsøg at anvende de madvarer, der hurtigst vil
blive ødelagt.
7. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Før enhver form for vedligeholdelse eller rengøring skal
stikket tages ud af stikkontakten eller strømmen afbrydes på
hovedafbryderen.
Rengør apparatet regelmæssigt med en svamp fugtet med
en opløsning af lunkent vand og neutralt rengøringsmiddel
beregnet til køleskabe. Brug aldrig skurremidler. Rengør
aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker.
Dampene kan starte en brand eller en eksplosion. Rengør
apparatets yderside og dørpakningen med en fugtig klud og
tør af med en blød klud.
Anvend ikke damprensere.
Rengør kondensatoren på bagsiden af apparatet med
støvsugeren eller en børste.
Rengør kondensatoren på bagsiden af apparatet med
støvsugeren eller en børste.
Vigtigt:
• Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres
med produkter, der indeholder alkohol eller afledte
produkter, men kun med en tør klud.
• Kølesystemets kølerør er placeret nær afrimningsbakken,
og de kan blive varme. Rengør dem regelmæssigt med
støvsugeren.
For at sikre konstant og korrekt udløb af afrimningsvandet
skal afløbshullet på køleskabets bagvæg ved siden af frugtog grøntsagsskuffen rengøres regelmæssigt indvendigt med
det medfølgende værktøj.
8
8. FEJLFINDINGSOVERSIGT
8.1. FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES…
Ydelsesproblemer skyldes ofte små ting, som du selv kan finde og rette uden værktøjer af nogen art.
PROBLEM
LØSNING
•
•
Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?
Er der gået en sikring?
Kanterne på køle-/fryseskabets
kabinet, der kommer i kontakt
med dørpakningen, er varme ved
berøring:
•
Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.
Lyset fungerer ikke:
•
•
•
Motoren synes at køre for meget:
•
Apparatet fungerer ikke:
Der er vand i afrimningsbakken:
•
•
•
•
•
•
Temperaturen er for høj:
Døren åbner og lukker ikke korrekt:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.
Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.
Er der gået en sikring?
Er netledningen sat i en stikkontakt med korrekt spænding?
Fjern pæren, og udskift den med en af samme type fra vores
forhandlere eller serviceafdeling.
Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af
gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer,
rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.
Er kondensatoren (på apparatets bagvæg) fri for støv?
Er døren lukket ordentligt?
Er dørpakningerne tætte?
På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i
længere tid.
Hvis lågen har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store
mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det
indre af apparatet ned.
Er betjeningsanordningerne indstillet korrekt?
Er der netop lagt en større mængde madvarer i køle- eller
fryseafdelingen?
Kontrollér, at lågen ikke bliver åbnet for tit.
Kontrollér, at lågen lukker ordentligt.
Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.
Kontrollér, at skåle, hylder, skuffer og ismaskinen er på plads.
Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.
Sørg for, at apparatet er i vater.
8.2. FEJL
Hvis der opstår en fejl eller hvis en kontrollampe begynder at blinke, skal serviceafdeling kontaktes. Apparatet
fungerer, og opbevarer madvarerne.
Bemærk: Ved strømsvigt vender apparatet tilbage til normal drift, og den tidligere temperaturindstilling
genoprettes.
9
9. SERVICEAFDELING
Før serviceafdelingen kontaktes:
Start apparatet igen for at se, om fejlen er afhjulpet.
Hvis dette ikke er tilfældet, afbrydes strømmen igen, og
operationen gentages efter en time.
Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, efter at
kontrollerne i fejlfindingsoversigten er udført, og der
er tændt for apparatet igen, skal serviceafdelingen
kontaktes. Beskriv problemet.
•
•
•
Oplys venligst:
• Modellen og apparatets serienummer (opgivet på
typepladen)
• Fejltypen,
Servicenummeret (nummeret står efter ordet
SERVICE på typepladen, der er anbragt inde i
apparatet),
Fulde navn og adresse
Dit telefonnummer.
Bemærk:
Lågen kan vendes, så den åbner i modsatte side. Hvis
serviceafdelingen udfører vending af lågen, dækkes
det ikke af garantien.
10
Others:
REVERSE DOOR SWING
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
11
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
12
19515040801
DA
Whirlpool er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool Corporation, USA
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising