Whirlpool | UI8 F1C W | Instruction for Use | Whirlpool UI8 F1C W Uživatelská příručka

Whirlpool UI8 F1C W Uživatelská příručka
Návod k použití
ČESKY
Návod k obsluze
2
Strana 3
OBSAH
Kapitola 1: INSTALACE........................................................................................................4
1.1. INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE...........................................................................................................4
1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ...................................................................................................................4
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (JE-LI TATO MOŽNOST DOSTUPNÁ)...................................................................4
Kapitola 2: FUNKCE.............................................................................................................5
2.1. CHYTRÝ DISPLEJ*...........................................................................................................................................5
2.2. ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM..............................................................................................................5
2.3. ALARM PŘI VÝPADKU PROUDU.....................................................................................................................5
2.4. ALARM TEPLOTY.............................................................................................................................................5
2.5. UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA.........................................................................................................5
2.6. REŽIM PARTY*.................................................................................................................................................6
2.7. ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ*.......................................................................................................................................6
2.8. RYCHLÉ MRAŽENÍ*..........................................................................................................................................6
2.9. FUNKCE „ECO NIGHT“ (NOČNÍ PROVOZ) *..................................................................................................7
2.10. ŘÍZENÍ MRAŽENÍ*..........................................................................................................................................7
2.11. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ...................................................................................................................7
2.12. PŘIHRÁDKA NA LED*...................................................................................................................................8
2.13. OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM LED*.......................................................................................................................8
Kapitola 3: POUŽITÍ..............................................................................................................8
3.1. ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU MRAZNIČKY........................................................................8
3.2. POZNÁMKY......................................................................................................................................................8
Kapitola 4: DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ POTRAVIN..................................................9
4.1. DOBA SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN...........................................................................................9
4.2. TIPY PRO MRAŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN................................................................ 10
4.3. POUŽITÍ MRAZICÍCH AKUMULÁTORŮ*...................................................................................................... 10
4.4. ZMRAZENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TIPY.................................................................................................... 10
Kapitola 5: ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM..................................................................11
Kapitola 6: DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE............................11
6.1. NEPŘÍTOMNOST/PRÁZDNINY..................................................................................................................... 12
6.2. STĚHOVÁNÍ................................................................................................................................................... 12
6.3. VÝPADEK PROUDU....................................................................................................................................... 12
Kapitola 7: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ........................................................................................12
Kapitola 8: PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH....................................................13
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.......................................................................................... 13
8.2. ZÁVADY.......................................................................................................................................................... 14
Kapitola 9: SERVISNÍ STŘEDISKO...................................................................................14
Další:
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VERZE_1)........................................................................................................... 15
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VERZE_2)........................................................................................................... 17
VYJÍMÁNÍ/VKLÁDÁNÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ MRAZNIČKY............................................................................ 19
POZNÁMKA:
Pokyny se vztahují k několika modelům současně, mohou se tedy vyskytovat rozdíly. Části, které se
vztahují pouze k určitým typům, jsou označeny hvězdičkou (*).
Funkce, kterými je vybaven váš zakoupený model, naleznete ve STRUČNÉM NÁVODU K POUŽITÍ.
3
1. INSTALACE
50mm
1.1. INSTALACE JEDINÉHO SPOTŘEBIČE
Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, ponechte
prostor na obou stranách a nad spotřebičem.
50mm
Mezera mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou za
spotřebičem by měla být alespoň 50 mm.
Menší mezera zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.
1.2. INSTALACE DVOU SPOTŘEBIČŮ
Při instalaci mrazničky 1 a chladničky 2 současně se
ujistěte, že mraznička je umístěná nalevo a chladnička
napravo (jak je znázorněno na obrázku). Levá část
chladničky je opatřena speciálním zařízením, které
zabraňuje vzniku potíží v souvislosti s kondenzací mezi
spotřebiči.
Při současné montáži obou spotřebičů doporučujeme
použít spojovací díl 3 (podle znázornění na obrázku).
Ten můžete zakoupit v servisním středisku.
1.3. PŘIZPŮSOBENÍ DVÍŘEK (JE-LI TATO
MOŽNOST DOSTUPNÁ)
Za účelem nastavení výšky dvířek použijte nastavitelný
spodní pant (vybrané modely)
Jsou-li dvířka chladničky níže než dvířka mrazničky,
zvedněte dvířka chladničky nahoru tak, že použijete
šroubovák M10 a otočíte seřizovacím šroubem proti
směru otáčení hodinových ručiček.
m
5 max
m
Jsou-li dvířka mrazničky níže než dvířka chladničky,
zvedněte dvířka chladničky tak, že použijete šroubovák
M10 a otočíte seřizovacím šroubem proti směru
otáčení hodinových ručiček.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
4
2. FUNKCE
2.1. CHYTRÝ DISPLEJ*
2.3. ALARM PŘI VÝPADKU PROUDU
Tuto funkci je možné použít v rámci úspory energie.
Chcete-li funkci aktivovat/deaktivovat, postupujte podle
pokynů obsažených v příslušném stručném návodu
k použití. Dvě sekundy po aktivaci Chytrý displej
zhasne. Chcete-li seřídit teplotu nebo další funkce, je
nutné zapnout displej stisknutím jakéhokoli tlačítka.
Asi po 15 sekundách nečinnosti displej opět zhasne.
Deaktivací této funkce se obnoví normální displej.
Chytrý displej se automaticky vypne po výpadku
napájení. Tato funkce neodpojí spotřebič od elektrické
sítě, ale omezí pouze množství proudu odebíraného
externím displejem.
V případě výpadku elektrického proudu začne
spotřebič po obnovení přívodu elektřiny automaticky
sledovat teplotu v mrazničce. Jakmile teplota
v mrazničce vystoupí nad úroveň mražení, rozsvítí se
při obnovení dodávky proudu kontrolka funkce výpadku
proudu , rozbliká se kontrolka poplachu
a rozezní
se zvukový signál.
Poplach vynulujete jedním stisknutím tlačítka
zastavení poplachu.
V případě výpadku elektrického proudu doporučujeme
následující opatření:
• Jestliže jsou potraviny v mrazničce rozmrazené
ale stále ještě studené, přemístěte je do chladicího
oddílu a spotřebujte je do 24 hodin.
• Jestliže jsou potraviny v mrazáku zmrazené,
znamená to, že roztály a po obnovení přívodu
elektřiny se znovu se zmrazily, což má za následek
zhoršení chuti, kvality a jejich výživové hodnoty;
mohou být dokonce nebezpečné. Doporučuje
se tyto potraviny nejíst, a celý obsah mrazničky
vyhodit. Alarm při výpadku proudu je určen jako
pomůcka ke sledování kvality potravin v případě
výpadku elektrického proudu. Tento systém
nezaručuje kvalitu potravin ani bezpečnost jejich
konzumace. Uživatelé musí sami zhodnotit, zda jsou
potraviny uložené v mrazicím oddílu vhodné k jídlu.
Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje
k provozu s aktivovanou funkcí Chytrého displeje. Tato
funkce je k dispozici pouze u modelů s uživatelským
rozhraním na dvířkách.
2.2. ZAPNUTO / POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Funkce On/Stand-by slouží k zapnutí mrazicích oddílů
a jejich uvedení do pohotovostního režimu. Chcete-li
uvést spotřebič do pohotovostního režimu, podržte
tlačítko On/Stand-by stisknuté
po dobu 3 sekund.
Je-li spotřebič v pohotovostním režimu Stand-by, světlo
uvnitř mrazicího oddílu nefunguje. Uvědomte si prosím, že
tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.
Spotřebič jednoduše znovu zapnete stisknutím tlačítka
„On/Stand-By“ (zapnuto / pohotovostní režim)
2.4. ALARM TEPLOTY
.
Zní zvukový signál a bliká kontrolka teploty (°C).
K aktivaci alarmu dojde, když:
• Spotřebič je připojen k elektrické síti po delší době
nečinnosti
• Teplota mrazicího oddílu je příliš vysoká
• Množství čerstvých potravin umístěných do
mrazáku přesahuje hodnotu uvedenou na typovém
štítku
• Dveře mrazničky byly otevřené příliš dlouhou dobu.
Poplach vypnete jedním stisknutím tlačítka zastavení
poplachu
. Kontrolka poplachu
se automaticky
vypne, jakmile mrazicí oddíl dosáhne teploty nižší
než −10 °C, ukazatel nastavené teploty (°C) přestane
blikat a zobrazí zvolené nastavení.
2.5. UPOZORNĚNÍ NA OTEVŘENÁ DVÍŘKA
Začne blikat ikona poplachu
a zazní zvukový signál.
Poplach se spustí, jsou-li dvířka otevřená po dobu delší
než 2 minuty. Poplach dvířek vypnete jejich zavřením
nebo jedním stisknutím tlačítka zastavení poplachu ,
čímž zrušíte zvukový signál.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
5
2.6. REŽIM PARTY*
Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího
prostoru. 30 minut po zvolení této funkce (doba
potřebná k ochlazení láhve o objemu 0,75 l, aniž by
prasklo sklo) začne symbol blikat a zazní zvukový
signál. Vyjměte láhev z mrazicího oddílu a vypněte
signál stisknutím tlačítka zastavení poplachu.
7. Funkce „Šokové zmrazení“ se automaticky
deaktivuje 4–5 hodin po aktivaci. Kontrolka
zhasne a větráky se deaktivují. Funkci „Šokové
zmrazení“ můžete nicméně kdykoli vypnout krátkým
na ovládacím panelu: Kontrolka
stiskem tlačítka
zhasne a větráky se deaktivují.
Upozornění: Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího
prostoru déle, než je nutné k jejímu ochlazení.
Upozornění:
• Nekompatibilita s funkcí „Rychlé mražení“
Kvůli zajištění optimálního výkonu nelze použít funkce
„Šokové zmrazení“ a „Rychlé mražení“ současně.
Pokud tedy máte zapnutou funkci „Rychlé mražení“,
musíte ji před aktivací funkce „Šokové zmrazení“
vypnout (a naopak).
2.7. ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ*
Oddíl „Šokové zmrazení“ je určen speciálně k rychlému
mražení až 2 kg čerstvých potravin. Velmi rychlá funkce
„Šokové zmrazení“ minimalizuje tvorbu ledových
krystalů uvnitř mražených potravin, čímž zajistí jejich
nejlepší možnou kvalitu při rozmrazení před konzumací.
Pokud funkce „Šokové zmrazení“ není aktivní, je možné
oddíl použít běžným způsobem k tradičnímu mražení
nebo k uchovávání již zmražených potravin.
•Nezačnou-li pracovat větráky v oddílu pro
šokové zmrazování
Po aktivaci funkce „Šokové zmrazení“ se může stát, že
rozsvítí podle očekávání, ale větráky
se kontrolka
nezačnou pracovat. To není nic neobvyklého. Je to
znakem toho, že probíhá odmrazování mrazničky. Na
konci fáze odmrazování (maximální délka: 1,5 hodiny)
začnou větráky automaticky fungovat a proces „Šokové
zmrazení“ začne jako obvykle.
Poznámka: Po aktivaci může funkce Šokové zmrazení
vydávat bzučivý zvuk. Tento zvuk je zcela běžný
a je způsoben prouděním vzduchu, který umožňuje
optimální rozvedení chladu uvnitř oddílu.
• V případě, že se kontrolka
nerozsvítí
Pokud se po stisknutí tlačítka
rozsvítí ikona : pak
drženo stisknuté příliš dlouho. Chcete-li
bylo tlačítko
aktivovat funkci „Šokové zmrazení“, deaktivujte nejprve
funkci „Rychlé mražení“ (podržte stisknuté tlačítko
po dobu 3 sekund a poté krátce stiskněte tlačítko ,
a to nejdéle na 1 sekundu).
Aktivace a deaktivace funkce „Šokové zmrazení“:
1. Je nezbytné, aby od poslední aktivace funkce
„Šokové zmrazení“ (pokud k ní došlo) uběhlo
alespoň 12 hodin. Neaktivujte funkci častěji než
jednou za 12 hodin.
2. Zkontrolujte, zda není aktivní funkce „Rychlého
mražení“: Funkce „Šokové zmrazení“ a funkce
„Rychlé mražení“ nemohou být aktivovány
současně.
3. Vyprázdněte oddíl „Šokové zmrazení“.
4. Aktivujte funkci „Šokové zmrazení“ krátkým stiskem
na ovládacím panelu: Rozsvítí se
tlačítka
příslušná ikona a zapnou se ventilátory ve spodní
části oddílu, čímž se zvýší proudění studeného
vzduchu a následně urychlí proces zamrazování.
5. Potraviny, které chcete zmrazit, vložte dovnitř
oddílu několik centimetrů (min. 2 cm) od větráků
na jeho zadní straně tak, aby mezi nimi mohl proudit
studený vzduch.
6. V zájmu dosažení maximální rychlosti mražení
doporučujeme funkci „Šokové zmrazení“
nedeaktivovat, dokud k deaktivaci nedojde
automaticky. Rovněž neotvírejte dvířka.
2.8. RYCHLÉ MRAŽENÍ*
Množství čerstvých potravin (v kg), které lze
zamrazit během 24 hodin, je uvedeno na výrobním
štítku spotřebiče.
Tuto funkci lze využít pro optimální výkon zařízení,
a to 24 hodin před vložením čerstvých potravin do
mrazničky. Pro aktivaci/deaktivaci této funkce se
prosím držte pokynů uvedených ve stručném návodu
k použití zařízení. Po vložení potravin do mrazničky
k jejich zmrazení většinou postačí 24 hodin rychlého
zmrazování; po 50 hodinách rychlého zmrazování se
funkce automaticky deaktivuje.
Upozornění:
Chcete-li ušetřit energii, můžete při zamrazování
malého množství potravin funkci rychlého mražení
po několika hodinách deaktivovat.
• Nekompatibilita s funkcí „Šokové zmrazení“
Kvůli zajištění optimálního výkonu nelze použít funkce
„Šokové zmrazení“ a „Rychlé mražení“ současně.
Pokud tedy máte zapnutou funkci „Rychlé mražení“,
musíte ji před aktivací funkce „Šokové zmrazení“
vypnout (a naopak).
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
6
2.9. FUNKCE „ECO NIGHT“
(NOČNÍ PROVOZ) *
Chcete-li aktivovat funkci Řízení mražení, zvolte tuto
funkci v nabídce, nastavte >ON< a pro potvrzení
výběru stiskněte tlačítko OK. Chcete-li funkci
deaktivovat, zopakujte stejný postup pro >OFF<.
Funkce pracuje správně, pokud je teplota nastavena
v určeném rozmezí: mezi ­22 °C a −24 °C.
Je-li funkce zapnuta a aktuální teplota v mrazničce
je nastavena na teplotu vyšší než −22 °C, teplota se
pak automaticky nastaví na −22 °C, aby mohl přístroj
pracovat správně.
Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení
teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá
danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce
se automaticky deaktivuje.
V případě, že je aktivní funkce Rychlého mražení, funkce
Kontroly mražení není umožněna, dokud se funkce
rychlého mražení nedeaktivuje.
Funkce Eco Night umožňuje koncentrovat spotřebu
energie během hodin se sníženou sazbou (obvykle
v noci), je-li k dispozici elektrická energie, která stojí
méně než během dne (pouze v zemích, které využívají
systém více sazeb – sazby můžete zjistit u místní
elektrárenské společnosti).
Funkci můžete aktivovat, stisknete-li na začátku
snížené sazby (podle konkrétního rozpisu) tlačítko
.
Pokud například ke snížení sazby dochází ve 20 hodin,
stiskněte v tuto dobu tlačítko
. Svítí-li kontrolka „Eco
, je tato funkce zapnutá. Při
Night“ (noční provoz)
aktivaci této funkce spotřebič automaticky přizpůsobuje
spotřebu energie v závislosti na zvoleném čase,
tj. spotřebovává méně energie během dne než v noci.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Má-li tato funkce
správně fungovat, musí být zapnuta v průběhu dne
i noci. Funkce zůstává zapnuta, dokud nedojde k její
deaktivaci (nebo je deaktivována v případě výpadku
proudu nebo vypnutí spotřebiče). Chcete-li tuto
funkci deaktivovat, stiskněte opět tlačítko
. Pokud
kontrolka „Eco Night“ (noční provoz)
nesvítí, je tato
funkce vypnutá.
2.11. AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ
Tento výrobek byl navržen tak, aby se automaticky
odmrazoval podle podmínek použití a okolní vlhkosti.
Mrazničky s funkcí automatického odmrazování „No
Frost“ využívají proudění chladného vzduchu kolem
skladovacích prostor, který brání tvorbě ledu, a zcela tak
eliminuje potřebu odmrazování.
Zmražené potraviny se nelepí ke stěnám, štítky zůstávají
čitelné a úložný prostor čistý a přehledný.
Poznámka: Uvedená spotřeba energie se vztahuje
k provozu s deaktivovanou funkcí Eco Night.
2.10. ŘÍZENÍ MRAŽENÍ*
Kontrola mražení je funkcí v rámci vyspělé technologie,
která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím
oddílu na minimum, a to díky inovativnímu vzduchovému
systému, který je zcela nezávislý na chladničce. Výskyt
případů spálení mrazem je výrazně nižší a potraviny si
zachovávají svoji původní kvalitu a barvu.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
7
VYJMUTÍ KOSTEK LEDU
Skladovací zásobník musí být správně umístěn
pod nádobkou na led. Pokud není, zasuňte jej na místo.
Jednou z páček otočte ve směru hodinových ručiček,
aby došlo k mírnému naklonění nádobky. Kostky ledu
vypadnou do skladovacího zásobníku.
2.12. PŘIHRÁDKA NA LED*
VÝROBA KOSTEK LEDU
Tác na kostky ledu vyndáte zatažením směrem k sobě.
VAROVÁNÍ: Naplňte nádobku pouze pitnou vodou
(maximální úroveň = 2/3 celkového objemu).
V případě potřeby druhý krok opakujte také pro druhou
nádobku.
Chcete-li led použít, nadzvedněte mírně skladovací
zásobník a vytáhněte jej směrem k sobě.
POZNÁMKA: Pokud chcete, můžete také z mrazničky
vyjmout celou přihrádku na led a kostky ledu vytáhnout
tam, kde potřebujete (například přímo na stole).
nebo
Přihrádku na led umístěte zpět na místo, popřípadě do
ní zasuňte tác na kostky ledu. Dávejte pozor, abyste
vodu nerozlili.
nebo
2.13. OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM LED*
Vyčkejte, dokud se ledové kostky nezformují
(doporučujeme vyčkat alespoň 4 hodiny).
Uvnitř mrazicího oddílu jsou použity žárovky LED,
které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké
spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED
nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte
o výměnu.
POZNÁMKA: Přihrádku na led je možné vyjmout.
Můžete jej umístit do vodorovné polohy kdekoli
v mrazničce nebo vytáhnout ze spotřebiče, pokud
zrovna nepotřebujete kostky ledu vyrábět.
3. POUŽITÍ
3.1. ZVÝŠENÍ KAPACITY ÚLOŽNÉHO PROSTORU
MRAZNIČKY
3.2. POZNÁMKY
•
Skladovací kapacitu mrazničky můžete zvětšit:
• odstraněním košů/držáků*, což vytvoří prostor pro
velké kusy potravin;
• uložením potravin přímo na police mrazáku;
• odstraněním tácu na led*;
• odstraněním police na láhve*.
•
•
•
•
Nezakrývejte potravinami oblast výstupu vzduchu
(na zadní straně uvnitř spotřebiče).
Je-li mraznička vybavena držákem, je možné
maximalizovat objem úložného prostoru jeho
vytažením.
Všechny poličky, držáky a výsuvné koše jsou
vyjímatelné.
Teploty uvnitř spotřebiče mohou být ovlivněny
teplotou v místnosti, četností otevírání dvířek
i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte
brát tyto faktory v úvahu.
Není-li uvedeno jinak, není příslušenství spotřebiče
vhodné k mytí v myčce.
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
8
4. DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
Mraznička je ideálním místem pro uchovávání
mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení
čerstvých potravin v mrazicím oddílu.
Na typovém štítku je uveden maximální počet
kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během
24 hodin (... kg / 24 h).
Pokud v mrazničce skladujete malé množství potravin,
doporučujeme použít nejchladnější oblast mrazničky,
což v závislosti na modelu odpovídá horní nebo
střední části (doporučenou oblast pro mražení potravin
naleznete v doprovodné dokumentaci).
4.1. DOBA SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN
V následující tabulce jsou uvedeny doporučené doby
skladování zmražených čerstvých potravin.
POTRAVINY
Maso
Hovězí
Vepřové, telecí
Jehněčí
Králičí
Mleté/droby
Klobásy/párky
DOBA
SKLADOVÁNÍ
(v měsících)
8-12
6-9
6-8
4-6
2-3
1-2
Drůbež
Kuře
Krůta
Drůbeží drůbky
5-7
6
2-3
Korýši
Měkkýši (krab, humr)
Krab, humr
1-2
1-2
Korýši
Ústřice, vyloupané
1-2
Ryby
„Tučné“ (losos, sleď, makrela)
„Netučné“ (treska, mořský jazyk)
2-3
3-4
Dušené maso
Maso, drůbež
2-3
Mléčné výrobky
Máslo
Sýry
Šlehačka
Zmrzlina
Vejce
6
3
1-2
2-3
8
Polévky a omáčky
Polévky
Masové omáčky
Paštiky
Lečo
2-3
2-3
1
8
Pečivo a chléb
Chléb
Zákusky (běžné)
Zdobené dorty
Palačinky
Tepelně neupravené pečivo
Slané koláče
Pizza
1-2
4
2-3
1-2
2-3
1-2
1-2
* Tyto součásti a funkce jsou k dispozici pouze u vybraných modelů. Ověřte si ve stručném návodu k použití, zda je tato funkce
u příslušného modelu skutečně k dispozici.
9
POTRAVINY
OVOCE A ZELENINA
Ovoce
Jablka
Meruňky
Ostružiny
Černý rybíz / červený rybíz
Třešně
Broskve
Hrušky
Švestky
Maliny
Jahody
Rebarbora
Ovocné šťávy (pomeranč, citron,
grep)
Zelenina
Chřest
Bazalka
Fazole
Artyčoky
Brokolice
Růžičková kapusta
Květák
Mrkev
Celer
Houby (žampiony)
Petržel
Papriky
Hrášek
Fazolové lusky
Špenát
Rajčata
Cuketa
4.2. TIPY PRO MRAŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ
ČERSTVÝCH POTRAVIN
DOBA
SKLADOVÁNÍ
(v měsících)
•
12
8
8-12
8-12
10
10
8-12
10
8-12
10
10
•
•
Před zamrazením čerstvé potraviny zabalte
a důkladně uzavřete do: alobalu, potravinové fólie,
vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků,
polyetylenových nádob s víčky nebo mrazírenských
nádob vhodných k zamrazení čerstvých potravin.
V zájmu dosažení vysoké kvality musí být
zamrazované potraviny čerstvé, zralé a prvotřídní
kvality.
Čerstvá zelenina a ovoce by měly být zamrazeny
bezprostředně po sběru, aby byla zachována jejich
plná nutriční hodnota, konzistence, barva a chuť.
Některé druhy masa, zejména zvěřina, by se měly být
před zamrazením nechat odležet.
Poznámka:
• Horké pokrmy nechte vždy před vložením
do mrazničky vychladnout.
• Plně nebo částečně rozmrazené potraviny
okamžitě zkonzumujte. Po rozmrazení potraviny
znovu nemrazte, pokud je předtím nepřevaříte.
Po převaření je možné rozmrazené potraviny opět
zamrazit.
• Nezamrazujte láhve s tekutinami.
4-6
8-10
6-8
12
8-10
8-10
8-10
8-10
10-12
6-8
8
6-8
10-12
12
12
12
8-10
8-10
4.3. POUŽITÍ MRAZICÍCH AKUMULÁTORŮ*
Mrazicí akumulátory pomáhají udržet potraviny
zmražené v případě výpadku proudu. V zájmu
nejlepšího využití je umístěte nad potraviny uložené
v horní části oddílu.
4.4. ZMRAZENÉ POTRAVINY: NÁKUPNÍ TIPY
Při nákupu mražených potravin:
• Zkontrolujte, zda není obal poškozen (mražené
potraviny v poškozeném obalu se mohou zkazit).
Je-li obal nafouklý nebo jsou-li na něm mokré
skvrny, výrobek nebyl skladován v optimálních
podmínkách a může již být částečně rozmrzlý.
• Mražené potraviny vybírejte během nákupu jako
poslední položku a přepravujte je ve speciální
tepelně izolované tašce.
• Po návratu domů mražené potraviny okamžitě
vložte do mrazničky.
• Pokud již částečně rozmrzly, znovu je nezmrazujte.
Spotřebujte je do 24 hodin.
• Snažte se zabránit změnám teploty nebo je
co nejvíce omezte. Řiďte se dobou trvanlivosti
uvedenou na obalu.
• Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin
uvedené na obalu.
Veškeré zmražené potraviny doporučujeme opatřit
popiskem a datem. Popisky pomáhají při rozlišení
potravin a určení, dokdy by měly být spotřebovány, aby
nedošlo ke zhoršení jejich kvality. Jednou rozmrazené
potraviny již znovu nemrazte.
10
5. ZVUKY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM
Zvuky vycházející ze spotřebiče jsou zcela
normální vzhledem k tomu, že spotřebič obsahuje
celou řadu větráků a motorů regulujících výkon,
které se automaticky zapínají a vypínají.
Některé z funkčních zvuků však můžete omezit
• Vyrovnáním spotřebiče do vodorovné polohy a jeho
umístěním na rovném povrchu.
• ponecháním volného prostoru mezi spotřebičem
a okolním nábytkem;
• kontrolou správného umístění vnitřních prvků;
• kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně
nedotýkají.
Některé z funkčních zvuků, které můžete slyšet:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí
spotřebiče nebo opětovném
zapnutí po delší přestávce.
Bublavý zvuk při vlévání chladicí
kapaliny do trubek.
Vrčivý zvuk vydává běžící
kompresor.
Bzučení při zahájení činnosti
vodního ventilu nebo ventilátoru.
praskání při spuštění kompresoru
nebo při vypadnutí ledu
do zásobníku a nárazové praskání
při zapnutí a vypnutí kompresoru.
Cvaknutí termostatu, který řídí
zapínání kompresoru.
11
6. DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
Pokud se na potravinách objeví ledové krystalky,
je možné je znovu zmrazit, ale může u nich dojít
ke změně chuti a vůně.
6.1. NEPŘÍTOMNOST/PRÁZDNINY
V případě delší nepřítomnosti se doporučuje potraviny
spotřebovat a spotřebič odpojit z důvodu úspory
energie.
Shledáte-li, že jsou potraviny ve špatném stavu, je lepší
je vyhodit.
6.2. STĚHOVÁNÍ
U výpadků proudu do 24 hodin.
1. Neotevírejte dvířka spotřebiče. Tím zajistíte, že
uložené potraviny zůstanou v chladu co nejdelší
dobu.
1. Vyjměte všechny vnitřní díly.
2. Dobře vše zabalte a přelepte lepicí páskou tak, aby
do sebe předměty nenarážely a nedošlo k jejich
ztrátě.
3. Nastavitelné nožky zašroubujte, aby se nedotýkaly
povrchu podložky.
4. Dvířka uzavřete a zajistěte lepicí páskou, s jejíž
pomocí také připevněte napájecí kabel ke
spotřebiči.
U výpadků proudu přesahujících 24 hodin.
1. Vyprázdněte mrazicí oddíl a potraviny přemístěte
do přenosné mrazničky. Pokud tento typ mrazničky
nemáte k dispozici ani nemáte umělé mrazicí
akumulátory, spotřebujte jídlo, které snadněji
podléhá zkáze.
2. Vyprázdněte nádobku na led.
6.3. VÝPADEK PROUDU
V případě výpadku elektrického proudu se obraťte
na místní pobočku dodavatele elektrické energie
a informujte se, jak dlouho bude výpadek trvat.
Poznámka: Mějte na paměti, že se v zaplněném
spotřebiči udrží studený vzduch déle než jen
v částečně naplněném.
7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní
kabel z hlavní zásuvky nebo spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
Spotřebič pravidelně vymývejte hadříkem namočeným
do roztoku vlažné vody a neutrálního čisticího
prostředku určeného speciálně pro vnitřní části
chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.
Nikdy části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami.
Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Vnější
části spotřebiče a těsnění dvířek vyčistěte vlhkým
hadříkem a osušte měkkým hadříkem.
Nepoužívejte parní čističe.
Kondenzátor umístěný v zadní části spotřebiče je
potřeba pravidelně čistit vysavačem.
Upozornění:
• Tlačítka a displej ovládacího panelu se nesmí čistit
alkoholem ani prostředky na jeho bázi, ale pouze
suchým hadříkem.
• Trubky chladicího systému se nacházejí v blízkosti
odmrazovací misky a mohou být horké. Čistěte je
pravidelně vysavačem.
• Chcete-li vyjmout nebo vložit skleněnou polici,
posuňte její přední část tak, aby prošla zarážkou.
12
8. PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH
8.1. NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ STŘEDISKO...
Problémy s výkonem jsou často způsobeny drobnými závadami, které můžete sami odhalit a opravit i bez použití
speciálního nářadí.
PROBLÉM
Spotřebič nefunguje:
•
•
Pokud je v odmrazovací misce voda:
•
Pokud jsou okraje skříně spotřebiče,
které přicházejí do styku s těsněním
dveří, teplé na dotek:
•
Pokud vnitřní osvětlení nefunguje:
•
•
•
Pokud se zdá, že motor běží
nadmíru:
•
•
•
•
•
•
Pokud je teplota spotřebiče příliš
vysoká:
Pokud se dvířka správně nezavírají
nebo neotevírají:
•
•
•
•
•
•
•
•
ŘEŠENÍ
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
V horkém a vlhkém počasí se jedná o běžný jev. Miska může být
dokonce zaplněna až do poloviny. Zkontrolujte, zda je spotřebič
vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Jedná se o jev normální v horkém počasí a při běhu kompresoru.
Zkontrolovali jste jističe a pojistky elektrického rozvodu ve své
domácnosti?
Je napájecí kabel zapojen do funkční zásuvky se správným
napětím?
Jsou-li LED žárovky rozbité, musí uživatel zavolat do servisního
střediska a požádat o výměnu za žárovky stejného typu, které
jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo
u autorizovaných prodejců.
Doba běhu motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání
dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení
regulace teploty.
Není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený
a zanesený?
Jsou dvířka řádně dovřená?
Je těsnění dveří správně osazeno?
V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je
samozřejmé, že motor běží déle.
Pokud byly dveře spotřebiče otevřené po delší dobu nebo pokud
bylo vloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu,
aby ochladil vnitřní prostor spotřebiče.
Jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny?
Nevložili jste do spotřebiče větší množství potravin?
Neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně dovřená.
Zkontrolujte, zda zavírání dvířek nebrání uložené potraviny.
Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo
automatický výrobník ledu.
Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé.
Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.
13
8.2. ZÁVADY
V případě provozních poplachů se zobrazí také jejich číselný kód (např. porucha 1, porucha 2 atd.), který sdělte
při komunikaci se servisním střediskem. Rozezní se zvukový signál, rozsvítí se ikona poplachu
a na digitálním
displeji začne blikat písmeno F podle níže popsaných kódů poruchy:
Kód poruchy
Vizuální signalizace
Chyba 2
Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne dvakrát
a poté na pět sekund zhasne. Tento postup se opakuje.
2×
Chyba 3
Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne třikrát
a poté na pět sekund zhasne. Tento postup se opakuje.
3×
Chyba 6
Písmeno F bliká v půlsekundových intervalech. Blikne šestkrát
a poté na pět sekund zhasne. Tento postup se opakuje.
6×
9. SERVISNÍ STŘEDISKO
Předtím, než se obrátíte na středisko poprodejních služeb:
Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se problém v některých případech podaří odstranit. Pokud ne,
odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším zapnutím hodinu počkejte.
Pokud po provedení kontroly popsané v části s pokyny k odstranění poruchy a opětovném zapnutí spotřebič stále
nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko a vysvětlete, v čem problém spočívá.
Sdělte:
• model a sériové číslo spotřebiče (uvedeno na typovém štítku),
• charakter poruchy,
•
•
•
servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče),
svou úplnou adresu,
své telefonní číslo s předvolbou.
Poznámka:
Směr otevírání dvířek lze změnit. Pokud je tato změna prováděna pracovníky servisního střediska poprodejních
služeb, nevztahuje se na ni záruka.
14
Další:
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VERZE_1)
(1)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
15
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
16
ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK (VERZE_2)
(2)
1.
6a.
6b.
2.
3.
4.
5.
A
17
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
18
VYJÍMÁNÍ/VKLÁDÁNÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ
MRAZNIČKY
2
1
1
1
2
2
3
3
3
19
1
3
mm
~10
4
2
k!
clic
20
19515041800
CS
09/16
Whirlpool® je registrovaná obchodní známka společnosti Whirlpool USA
011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising