Whirlpool | ADP 2300 SL | Instruction for Use | Whirlpool ADP 2300 SL Упътване за употреба

Whirlpool ADP 2300 SL Упътване за употреба
Карта на изделието
Ръководство за бързи справки
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ, ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗИ СПРАВКИ И
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТИРАНЕ!
КОМАНДНОТО ТАБЛО НА ТАЗИ СЪДОМИЯЛНА МАШИНА СЕ
АКТИВИРА ПРИ НАТИСКАТЕ НА КОЙТО И ДА Е БУТОН.
С ЦЕЛ СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, КОНТРОЛНОТО ТАБЛО
СЕ ДЕЗАКТИВИРА АВТОМАТИЧНО СЛЕД 30 СЕКУНДИ, АКО Е В
ХОД КОЙТО И ДА Е ЦИКЪЛ.
БУТОН ЗА ИЗБОР НА
ПРОГРАМА
Натиснете (неколкократно)
бутона “Програми”, докато
светне индикатора на
желаната програма (виж
“Таблица на програмите”
подолу).
БУТОН START/RESUME
Натиснете този бутона, за да включите
избраната програма: индикаторът свети по
време на работа и изгасва след завършване
на програмата. Когато вратичката е отворена
по време на цикъла на измиване, цикълът се
спира временно: индикаторната лампичка
Start мига. За да включите цикълът отново,
затворете вратата и натиснете бутона Start.
БУТОН
Натиснете този бутон, за да включите или
изключите командното табло.
Ако се натисне, когато програмата работи, той
прекратява програма, която се изпълнява.
Ако индикатора мига многократно, вижте
страница 5 глава “Как да постъпите ако ...”.
Таблица на програмите
P
Програми
Инструкции за зареждане
Съдове, които трябва да бъдат
Потребление
Миялен
препарат
Литри
квч
Минути 1)
—
5,0
0,02
10
1
Предмиене студено измити покъсно.
2
Бързо
40°C
Леко замърсени съдове, без
засъхнали остатъци от храна.
X
13,0
0,70
30
3
Eco
2)
50°C
Нормално замърсени съдове.
X
15,0
1,05
150
4
Интензивно
70°C
Програма, препоръчвана за силно
замърсени съдове, особено
подходяща за тигани и тенджери.
X
17,0
1,65
145
5
Половин
зареждане
50°C
Идеална за измиване при половин
зареждане на леко или нормално
замърсени съдове.
X
13,0
1,00
130
1)
2)
Данните за програмата са постигнати при нормални условия в съответствие с Европейския стандарт EN 50242
(без допълнителни опции) и могат да варират в зависимост от условията. За програмите със сензор може да
се получат разлики до 20 минути вследствие на автоматичното калибриране на системата.
Еталонна програма за енергийния етикет в съответствие със стандарт EN 50242. Бележка за изпитателните
лаборатории: поподробна информация относно сравнителното изпитване EN/стандартно зареждане и други
изпитвания, ще получите на следния адрес: nk_customer@whirlpool.com.
ADP 2300
5019 396 01823
BG 1
Употреба за пръв път
Как да настроите твърдостта на водата, за да постигате винаги найдобри резултати
Твърдостта на водата трябва да се
настрои само преди първото
измиване или ако се промени
твърдостта на водата.
Натиснете и задръжте Програми и
1. Обърнете се към вашата водоснабдителна компания, за да научите
2. ...въведете тази стойност Препоръки за употреба на миялни
каква е степента на твърдост на водата...
Германски
градуси °dH
Френски
градуси °fH
Английски
градуси °eH
бутони в продължение на 3 секунди.
СВЕТОДИОДИТЕ на програмите ще посочат настройката за твърдостта на водата.
Натиснете бутона Програми,за да увеличите настройката (когато нивото достигне 7, следващото натискане на
бутона, ще настрои нивото обратно на 1.
Изчакайте 30 секунди (контролното табло изключва) или натиснете бутона START/Resume, за да съхраните настройката.
препарати
във вашия уред
Първите 3 СВЕТОДИОДИ
НА ПРОГРАМИТЕ светват на
командното табло (виж
таблицата на програмите)
P1
P2
P3.
Ниво на твърдостта на
водата
05
09
0 6,3
Мека
1
6 10
10 18
7 12,6
Средна
2
11 15
19 27
13,3 18,9
Средна стойност
3
16 21
28 37
19,6 25,9
Среднотвърда
4
22 28
38 50
26,6 35
Твърда
5
29 35
51 63
35,7 44,1
Много твърда
6
36 60
64 107
44,8 74,9
Изключително твърда
7
Гел или прах
(препарат за
изплакване и
сол)
идете на стъпка
1
(вж.
“Ежедневна
проверка”)
Таблетки
ако водата е
ТВЪРДА е
необходимо
да се добави
допълнителна
сол (идете на
стъпка 1,
“Ежедневна
проверка”)
Нивото на твърдостта на
водата е фабрично
настроено за средно
твърда вода (ниво 4).
Дори ако използвате
таблетки, които съдържат
сол, Вие трябва да
прибавите регенерираща
сол, тъй като такива миялни
препарати не са достатъчно
ефикасни за омекотяване
на твърда вода.
При първо използване, резервоара за сол трябва да бъде зареден, независимо от нивото на твърдостта на водата
(виж описанието подолу в стъпка 1 “Ежедневна проверка”).
Зареждане на резервоара за сол Разтваряне на варовиковите отлагания (не е необходимо, ако нивото на твърдостта на водата е настроено на “Мека”!)
1
1 резервоар за сол
2 дозатор за препарат за изплакване
3 дозатор за миялен препарат
4 система от кошници
5,6,7,8 функции, налични на таблото
9 филтри
10 разпръскващи рамена
Визуален
индикатор
(в зависимост
от модела)
Развинтете
капачката.
Заредете резервоара за сол с вода
само преди първия цикъл на измиване.
Прибавете сол (никога не добавяйте
миялен препарат !) мин. 1.5 kг/макс. 2 kг
Всекидневна проверка
Завинтете
капачката.
Необходимо е да
се отстрани
остатъка от сол
около капачката.
Някои
резервоари за
сол са снабдени
с индикатор за
ниво, вграден в
капачката (виж
подолу, как да
се извърши
проверката).
(в зависимост от модела)
Индикаторна лампичка за солта на капачката на
Индикаторната лампичка за ниво на солта Индикаторна лампичка за солта на командното табло
резервоара за сол
може да остане включена в края на няколко
цикли на измиване. Ако твърдостта на
светло: НЕОБХО
Индикаторната лампичка светва, когато е
оранжев:
водата е в рамките на категория (мека), не
ДИМО Е ДА СЕ
НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИБАВИ СОЛ.
OK.
се изисква използване на сол.
ДОБАВИ СОЛ
BG 2
Добавете препарат за изплакване (не е необходимо, ако използвате таблетки). Регулатор за дозирането на препарата за изплакване
2
Зрителен
индикатор
Ако е
необходимо,
отворете
капачката B
(натиснете
съответния
бутон).
Прибавете
препарат за
изплакване
до линията за
максимално
количество
~150 мл
Всекидневна проверка
Количеството на препарата за
изплакване може да се регулира
съобразно използвания миялен
препарат. Колкото пониска е
цифрата на настройката, толкова
помалко количество препарат за
изплакване се отделя (фабрична
настройка: позиция 4).
Натиснете бутона за да отворите
капачката B. С монета или
подобен предмет завъртете
стрелката до желаната позиция.
След като промените настройката
на препарата за изплакване,
затворете отново капачката.
(в зависимост от модела)
Проверете индикатора на препарата за изплакване, Индикатор на препарата за изплакване на командното табло Индикатор на препарата за изплакване на разпределителя
за да проверите нивото в разпределителя.
Индикаторната лампичка светва, когато е НЕОБХОДИМО
тъмно: OK.
светло: НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ДОБАВИ
ДА СЕ ПРИБАВИ ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ.
Използвайте само препарат за изплакване, предназначен за домашни съдомиялни машини. Ако има случайно разливане на препарат за изплакване, отстранете го незабавно.
Това предотвратява образуването на прекомерна пяна, което може да възпрепятства функционирането на уреда.
Ако по съдовете има ивици: намалете дозата, като завъртите кръговия селектор на пониска позиция (13). Ако съдовете не са напълно сухи: увеличете дозата, като завъртите кръговия селектор на
повисока позиция (56). Съдовете от пластмаса се изсушават потрудно и дори повисока степен на настройка на препарата за изплакване не може да промени това.
Миялните препарати, които съдържат препарат за изплакване, могат да са ефективни само при програми с поголяма продължителност. При кратки програми може да остават утайки от миялен
препарат (евентуално използвайте препарати на прах). Миялните препарати, които съдържат препарат за изплакване, имат свойството да образуват прекомерна пяна.
Зареждане на миялен препарат Използвайте само миялен препарат, предназначен за съдомиялни машини, в съответствие с указанията на производителя
Поставете миялен препарат: Таблетка / прах / течност
в голямата камера.
Отворете капачката А
(натиснете съответния бутон).
3
Всекидневна употреба
Зареждайте дозатора на
миялния препарат само
преди включване на
програма за измиване.
Чрез натискане на съответните
ребра, затворете капачката.
Използвайте само една таблетка,
поставена в дозатора за миялен
препарат, за всеки цикъл на измиване.
Могат да се използват всички видове
таблетки, но за вида “2 в 1” е
задължително да се прибави сол.
BG 3
Зареждане на кошниците
Зареждане на ГОРНАТА КОШНИЦА
4
A Държач на чаши с дълги столчета: той може да
бъде регулиран в 2 различни позици, според
формата на чашите.
В Регулируеми крилца: в хоризонтално
положение за чаши/дълги прибори, в повдигнато
положение за чинии.
(само при някои модели)
C Кошничка за прибори: тя може да се постави в
горната кошница, когато е избрана опцията “Половин
зареждане/Multizone”.
Регулиране на височината на горната
кошница (ако е предвидено).
Може да бъде полезно да се повдигне горната
кошница, за да има повече пространство в
долната кошница или тя да се свали надолу, за
да е възможно зареждане на стъклени чаши с
дълго столче.
Хванете и издърпайте навън двете странични
дръжки (D) (те трябва да бъдат на едно и също
ниво) и повдигнете или свалете горната кошница.
Как да се извади горната кошница (ако има такава)
Може да бъде полезно да се извади горната кошница, за да се заредят обемисти
съдове в долната кошница.
Отворете двата фиксатора (E), за да свалите горната кошница (когато горната
кошница е поставена на място, двата фиксатора трябва да бъдат винаги затворени).
E ЗАТВОРЕН
E ОТВОРЕН
Зареждане на ДОЛНАТА КОШНИЦА
(в зависимост от модела)
F Сгъваеми поставки за чинии: могат да се сгъват надолу, за да се зареждат тенджери,
или
G Неподвижни поставки за чинии
H Кошничка за прибори (или I модел)
J Мрежа: помага за отделянето на приборите за подобри резултати от измиването.
H
5
Поставете съдовете по такъв начин, че да не се задържа остатъчна вода във вдлъбнатините и разпръскващите рамена да могат да се въртят свободно.
Използвайте само съдове, предназначени за миене в съдомиялни машини. Не измивайте в уреда предмети от дърво, алуминий, калай, сребърни прибори или съдове с украшения
(емайлирани). В кошниците, съдовете (напр. чинии, купи, тенджери) трябва да се поставят по правилен начин, за да оставят водата да се оттече надолу!
Включване на уреда. Натиснете който и да е бутон за да излезете от режим Standby и въведете режима за избор на програма.
BG 4
Изберете програма
6
Бързо постоянно или със смяна
Преглед на програмите
Възможния максимален брой програми е илюстриран в глава “Таблица”. Съдържащите се във вашия уред програми можете да намерите на таблото (стр. 1).
Изберете програма в съответствие с приложената Таблица на програмите (стр. 1).
Времетраенето на програмата зависи от външните условия в апартамента, температурата и налягането и др.
Цикъл на измиване
7
Вратичката на съдомиялната машина трябва да е затворена, а кранът на водата да е отворен.
За временно спиране на програмата
(напр. ако желаете да поставите предмет):
Отворете внимателно вратата (програмата спира) и поставете
предмет/ и,
(Пазете се от горещата пара!).
Затворете вратата и натиснете отново бутона START, за да
включите отново цикъла (програмата подновява цикъла от
точката, в който е бил прекъснат).
За да отмените изпълняващата
се програма:
Натиснете бутона
За да модифицирате протичащата програма:
Натиснете бутона
.
(Водата се източва до 30 секунди,
след което уреда изключва).
, за да отмените изпълняващата се
програма.
(Водата се източва до 30 секунди, след което уреда изключва).
Натиснете които и да е бутон за да включите уреда.
Изберете нова програма.
Натиснете бутона START.
Изключете уреда. Всичко е наред. ...
8
Внимавайте, когато отваряте вратичката: пазете се от горещата пара.
Натиснете бутона
само веднъж, за да върнете уреда в Standby режим.
Всички индикаторни лампички загасват. Изпразнете уреда, като започнете от долната кошница, за да избегнете попадането на евентуално останали капки вода върху долните съдове.
Грижи и обслужване
Грижи и обслужване
9
Филтри
Проверете и
почистете,
ако е
необходимо
Завинтете цилиндъра на филтъра.
ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА БЕЛЕГА!
Развийте
цилиндъра на
филтъра и го
свалете, също и
финното сито...
Изплакнете под
течаща вода...
Вкарайте
Отстраняване на дребни неизправности от вас...
10
Разпръсква
щи рамена
Премахнете
запушванията/
отлаганията.
Поставете и завинтете здраво
долните и горните рамена.
Развийте и
свалете
долното рамо...
Развийте и
свалете
горното рамо...
Почистете
дюзите на
струите под
течаща вода (ако
е необходимо,
използвайте
клечки за
зъби)...
BG 5
Как да постъпите, ако...
В случай че уредът покаже аномалии в работата си, моля да проверите следните пунктове, преди да се обърнете към Сервиза за поддръжка.
Следните действия позволяват да се отстранят поголямата част от неизправностите и да се възстанови бързо функционалността на уреда.
Уредът...
...не работи/не се включва
...индикаторната лампичка
Възможни причини...
мига 6 пъти
...индикаторната лампичка
мига 6
пъти и програмата за измиване завършва
много рано (чиниите са мръсни и влажни)
...индикаторната лампичка
мига 8 пъти
Решения...
Уредът трябва да се включи.
Проверете дали е изправен предпазителят на домашната инсталация.
Вратичката на съдомиялната машина не се затваря.
Проверете дали вратичката на съдомиялната машина е затворена.
Проверете дали опцията “Отложен старт” (ако има такава) е била избрана. В такъв случай уредът се
включва едва след като изтече зададеното време. Евентуално настройте на “0” отложения старт на
програмата (изпълнете RESET на уреда).
Опцията “Отложен старт” е включена.
Кранът на водата е затворен.
Кранът на водата да е отворен.
Прегънат маркуч за подаване на вода или запушени
входни филтри.
Маркуча за подаване на вода не трябва да бъде прегънат и съответния филтър на вход в
съединителя на крана за вода не трябва да е запушен.
Налягането на водата е твърде ниско.
Кранът на водата трябва да е напълно отворен при подаването на вода (минимален дебит: 0,5 литра в минута).
Замърсени или запушени филтри.
Филтрите не трябва да бъдат замърсени или запушени.
Твърде малко вода във водната система на
съдомиялната машина.
Вдлъбнати съдове (напр. купи, чаши), трябва да се подреждат в кошницата обърнати надолу.
Неправилно поставен маркуч за оттичане.
Маркучът за оттичане трябва да е поставен правилно (за уреди, вградени в издигнато положение,
оставете мин. 200400 мм от долния ръб на уреда) вж. инструкциите за монтаж.
Прекалено много пяна в съдомиялната машина.
Повторете без миялен препарат или изчакайте докато изчезне пяната.
Замърсени филтри.
Почистете филтрите.
Прегънат маркуч за оттичане.
Маркучът за оттичане не трябва да е прегънат.
Сифонното съединение на маркуча е затворено.
Дискът за затваряне на сифонното съединение на маркуча трябва да се извади.
След извършване на горните действия, съобщението за неизправност трябва да се махне. В повечето от случаите по този начин неизправността се отстранява.
RESET:
Натиснете бутона
.
Затворете вратичката.
Водата се източва автоматично до 30 секунди.
Уредът е готов за повторно включване.
Съдовете и приборите...
...не са напълно чисти/показват остатъци
от храна
Възможни причини...
Твърде малко място между съдовете (неправилно
нареждане на вдлъбнатите съдове на кошницата).
Решения...
Подредете съдовете така, че да не се допират. Вдлъбнати съдове (напр. купи, чаши), трябва да се
подреждат в кошницата обърнати надолу.
Недостатъчен миялен препарат; твърде стар или
неправилно съхраняван миялен препарат.
Евентуално използвайте повече миялен препарат, като спазвате указанията на производителя.
Съхранявайте миялня препарат винаги на сухо място и не прекалено дълго време.
Температурата не е достатъчно висока за силно
замърсени съдове.
Зареждане на съдомиялната машина с
едновременно използване на долната и горната
кошница с опцията “Половин зареждане/Multizone”.
За силно замърсени съдове, изберете програма за измиване с повисока температура
(вж. таблица на програмите страница 1).
Ако изберете опцията “Половин зареждане/Multizone” (ако има такава), запомнете, че трябва да се
зарежда само горната кошница или само долната кошница, за да се увеличи силата на измиване и
да се постигнат оптимални резултати от измиването.
Често използване на “Икономично 50°C”.
В случай на често използване на програмата “Икономично 50°C” (ако е предвидена), от време на
време избирайте програмата “Интензивно 70°C” (ако е предвидена).
Запушени разпръскващи рамена, мръсни филтри
или не са поставени правилно.
Разпръскващите рамена не трябва да са блокирани, филтрите не трябва да са замърсени и трябва
да са монтирани правилно (виж стр. 5 “Грижи и обслужване”).
Разпръскващите рамена са блокирани от съдове или прибори.
Разпръскващите рамена трябва да могат да се въртят свободно и да не се блокират от съдовете или
приборите.
BG 6
Как да постъпите, ако...
Съдовете и приборите...
Възможни причини...
Решения...
...индикаторът за солта свети
За мека вода използвайте таблетки.
Настройване опцията “Taблетка”. ако няма такава опция, нормално е индикаторът за солта да свети.
...има отлагания: остатъци от
регенерираща сол
Прекалено твърда вода.
В зони с много твърда вода, трябва да се добави още регенерираща сол (вж. на стр. 2 “Как да
настроите твърдостта на водата”).
Капачката на резервоара за солта е отворена.
Затворете добре капачката на резервоара за солта.
Няма достатъчно препарат за изплакване.
Ако използвате комбиниран препарат, опитайте с добавяне и на препарат за изплакване.
Пластмасовите съдове не изсъхват добре.
Синтетичните материали не се изсушават добре; ако са мокри след завършване на цикъла,
избършете ги до сухо.
Измива съдове, останали в съдомиялната машина
дълго време след края на цикъла (например при
използване на опцията “Отложен старт”).
В тази ситуация наличието на капки вода по съдовете и по страните на съдомиялната машина е нормално.
Опитайте с отваряне на вратичката 5 минути преди изваждането на съдовете.
Неправилно нареждане на вдлъбнатите съдове в кошницата. Поставяйте съдовете наклонени, така че да не остават остатъци от вода във вдлъбнатината.
Неправилна доза препарат за изплакване.
Увеличете дозирането на препарата за изплакване вж. стр. 3, глава “Добавяне на препарат за изплакване”.
Избрана е бърза програма.
Бързата програма е предназначена за бързо измиване на леко замърсени съдове. Ако се използва аз
пълно зареждане на средно/силно замърсени съдове, те може да не се изсушат напълно. Ако е така,
изберете програма със стандартна продължителност. За найдобри резултати, отворете вратичката
след завършване на програмата и изчакайте 15 минути, преди да изпразните съдомиялната машина.
...имат обезцветени пластмасови части
Сок от домати/моркови.
Доматеното пюре например може да предизвика обезцветяване на пластмасовите части.
Препоръчва се препарат на прах, тъй като той позволява използването на малко повисоки дози за
подобро избелване. Трябва да се използват програми с повисоки температури на измиване.
...непрозрачни чаши и др.
Съдове, неподходящи за измиване в съдомиялни
машини (порцелан).
Използвайте само съдове, предназначени за миене в съдомиялни машини.
...отлагания върху чашите, които могат да
се премахнат
Използване на програми, неподходящи за чаши.
Съдовете трябва да се поставят един по такъв начин един до друг, че да се избегне допирането помежду
им. Не поставяйте стъклени съдове заедно в кошниците. Използвайте подходяща програма за стъкло.
...чашите не са блестящи
Чаши, които не са подходящи за измиване в
съдомиялни машини (порцеланови).
Някои видове стъкло не могат да се измиват в съдомиялна машина.
...трайни отлагания върху чашите
Ефект “дъга”.
Това явление не може да се отстрани. Препоръчваме за в бъдеще:
Променете контрола на системата на дозиране на омекотител.
Внимавайте следвайте препоръчваната доза миялен препарат.
За таблетки с комбинирано действие вижте препоръките на производителя.
...чаените чаши потъмняват и
замърсяването не изчезва след измиване
в съдомиялната машина
Не са известни.
Това явление е неизбежно. Теинът променя цветовете трайно.
...петна от ръжда
Не е използвана програма за предмиене.
Остатъци от храна, съдържащи соли или киселини, може да предизвикат петна от ръжда, дори и
върху прибори от неръждаема стомана. Затова винаги използвайте програмата “Предмиене”, ако
съдовете трябва да се измиват покъсно.
...други петна
Дозата на препарата за изплакване е твърде ниска.
Ако има петна, повишете дозата на препарата за изплакване (вж. стр. 3, глава “Добавяне на
препарат за изплакване”).
Ако използвате комбиниран препарат, опитайте с добавяне на повече препарат за изплакване.
...не са сухи
...черти
Дозата на препарата за изплакване е твърде висока. ...пяна
Неподходяща дозировка на миялен препарат/
препарат за изплакване.
Ако се наблюдават линии, намалете дозата на препарата за изплакване (вж. стр. 3, глава “Добавяне
на препарат за изплакване”).
Ако използвате комбиниран препарат, опитайте с добавяне и на препарат за изплакване.
Използвайте само необходимото количество миялен препарат/препарат за изплакване, тъй като в
противен случай се образува пяна.
BG 7
Как да постъпите, ако...
Извадете щепсела от контакта
Ако след извършването на изброените погоре проверки неизправностите продължават, извадете щепсела от контакта и затворете крана на водата. Обадете се в Сервиза за поддръжка (вж. и гаранционната карта).
Преди да се обърнете към Сервиза за поддръжка, проверете дали имате под ръка следните данни:
описание на неизправността,
типа и модела на уреда,
сервизния код (числото, посочено на стикера с данни), поставен отвътре на вратичката вдясно:
Предпазни мерки и общи препоръки
1. Опаковка
Опаковъчните материали са 100% годни за рециклиране, което е указано със знака за рециклиране
.
2. Сваляне на опаковката и проверка на съдържанието
След като сте свалили опаковката, уверете се, че съдомиялната машина не е повредена по време на
транспортирането и че вратичката се затваря плътно. В случай на съмнение се обърнете към техник
специалист или към доставчика.
3. Използване на съдомиялната машина за пръв път
Уредът е предназначен за местоположения с температура между 5°C и 45°C.
Отличното функциониране на съдомиялната машина е изпитано от производителя. След тези
изпитания може да са останали капки/петна от вода, които ще изчезнат след първото измиване.
4. Икономия на електроенергия и вода
Не изплаквайте съдовете под течаща вода.
Пускайте съдомиялната машина винаги напълно заредена или, ако е заредена само една кошница,
изберете опцията “Половин зареждане/Multizone” (ако има такава).
Ако има в наличност екологични източници на енергия, като нагряване със слънчеви батерии,
топлинни помпи или централно отопление, свържете съдомиялната машина към тръбите на топлата
вода при температура максимум 60°C. Уверете се, че тръбата за подаване на вода е от подходящ
тип (с означение “70°C Max” или “90°C Max”).
5. Безопасност за децата
Пазете материалите на опаковката на уреда далеч от обсега на деца.
Не разрешавайте на децата да си играят със съдомиялната машина.
Съхранявайте миялния препарат, препарата за изплакване и регенериращата сол далеч от обсега на деца.
6. Указания за безопасност
Този уред не е предназначен за използване от деца или други немощни лица, освен в случай че са
под съответен надзор от отговорно лица, за да се гарантира сигурното използване на уреда.
Уредът не трябва да се използва на открито.
Не съхранявайте запалими материали в близост със съдомиялната машина.
Водата в съдомиялната машина не е питейна вода.
Не използвайте разтворители в отделението за измиване: опасност от избухване!
Внимавайте при отворена вратичка: опасност от препъване!
Отворената вратичка на съдомиялната машина може да издържи само товара на извадената
кошница, включително съдовете. Не използвайте отворената вратичка като опора и не сядайте, нито
стъпвайте върху нея.
Приборите, с които можете да се нараните (напр. ножове), трябва да се поставят с острието надолу.
Дългите прибори трябва да се поставят в хоризонтално положение в горната кошница, с острие
обърнато към съдомиялната машина.
Преди почистване или извършване на операции по поддържка, извадете щепсела от контакта и
затворете крана на водата; извършете същото в случай на каквато и да е неизправност.
Ремонти и технически модификации трябва да се извършват само от квалифициран техник.
7. Устойчивост на замръзване
Ако уредът е разположен в помещение, в което има опасност от замръзване, е необходимо да го
изпразните напълно. Затворете крана на водата и откачете маркучите за подаване и източване на
водата, след което източете водата. Уверете се, че в резервоара за сол има поне 1 кг разтворена
регенерираща сол, за да предпазите уреда до 20°C. След подновяването на програмата може да
излезе съобщение за грешка в момента на пускане (виж страница 6).
“индикаторната лампичка
мига 6 пъти” уредът трябва да се остави поне 24 часа на място с
температура мин. 5°C.
След отстраняването на тези неизправности, извършете RESET на уреда (вж. главата “Как да постъпите, ако...”).
8. Изхвърляне
Този уред е изработен от материали, годни за рециклиране. Когато настъпи моментът да го изхвърлите,
процедирайте съгласно местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Направете го неизползваем,
като отрежете захранващия кабел. За избягване на опасни ситуации за деца (напр. опасност от
задушаване) за деца, счупете ключалката на вратичката, така че да не може да се затвори.
Този уред е означен в съответствие с европейската Директива 2002/96/CE “Изхвърляне на
електрическо и електронно оборудване (WEEE)”. Като гарантира, че този уред е изхвърлен по
правилен начин, потребителят допринася за предотвратяване на потенциални опасни последствия
за околната среда и здравето. Неправилно изхвърляне на уред от този тип на място без разделно
събиране може да доведе до негативни последствия. Символът
върху изделието или
придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира като битовите
отпадъци, а трябва да се предаде в съответен пункт за рециклиране на електрическо и електронно
оборудване. При изхвърлянето му спазвайте местните норми за изхвърляне на отпадъци. За
допълнителна информация за третирането, възстановяването и рециклирането на това изделие се
обръщайте към съответните местни органи, службата за битови отпадъци или магазина, от който е
купен този уред.
Декларация за съответствие на ЕС
Този уред е проектиран, конструиран и предложен на пазара в съответствие със следните Директиви
на ЕС:
2006/95/ЕО, 89/336/ЕО, 93/68/ЕО и 2002/95/ЕО (Директива RoHS).
Вместимост: 12 стандартни комплекта.
Гаранцията не е в сила, ако неизправностите са предизвикани от неправилна употреба на уреда.
Със запазено право за технически модификации.
BG 8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising