Whirlpool | AAR 160 C | Instruction for Use | Whirlpool AAR 160 C Lietotāja rokasgrāmata

Whirlpool AAR 160 C Lietotāja rokasgrāmata
AAR 160 C
LATVIEŠU
Lietošanas norādījumi
Lappuse 2
1
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
PIRMS STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMAS LIETOŠANAS
UZSTĀDĪŠANA
ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI
IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
VIDES AIZSARDZĪBA
TĪRĪŠANA UN APKOPE STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMA
PROBLĒMU RISINĀŠANA
PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTS
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
2
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šīs instrukcijas ir pieejamas arī tīmekļa vietnē: www.
whirlpool.eu
JŪSU UN CITU CILVĒKU DROŠĪBA IR
ĀRKĀRTĪGI SVARĪGA.
Šajā rokasgrāmatā un uz ierīces atradīsiet svarīgus
drošības paziņojumus, kas jāizlasa un vienmēr
jāievēro.
BRĪDINĀJUMS:
Visi ar drošību saistītie paziņojumi sniedz informāciju
par potenciālo risku un norāda, kā samazināt
ievainojumu, bojājumu un elektriskās strāvas
trieciena risku, kas var rasties ierīces nepareizas
lietošanas dēļ. Pārliecinieties, ka ir ievērotas šīs
prasības:
• Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no
elektrotīkla.
• Uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts
tehniķis saskaņā ar ražotāja norādījumiem un
vietējiem spēkā esošiem drošības normatīviem.
Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas
nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
• Ierīce ir jābūt iezemētai.
• Strāvas kabelim jābūt pietiekami garam, lai
iebūvētu ierīci varētu pievienot elektrotīklam.
• Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem
drošības normatīviem, nepieciešams izmantot
omnipolāru slēdzi, kur minimālā atstarpe starp
kontaktiem ir 3 mm.
• Neizmantojiet rozetes ar vairākām ligzdām vai
pagarinātāja vadus.
• Nevelciet ierīces strāvas kabeli.
• Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās detaļas
nedrīkst būt pieejamas.
• Ierīce ir paredzēta tikai ēdiena pagatavošanai
mājas apstākļos. Neizmantojiet to citiem nolūkiem
(piemēram, telpu apsildei). Ražotājs neuzņemas
atbildību par nepiemērotu lietošanu vai nepareizu
vadības elementu iestatīšanu.
• Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas
uzkarst. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos
sildelementiem. Bērniem līdz 8 gadu vecumam
jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie
netiek nepārtraukti uzraudzīti.
• Atklātās daļas lietošanas laikā var ļoti uzkarst.
Bērniem jāatrodas drošā attālumā no ierīces, un
jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
• Nepieskarieties ierīces sildelementiem lietošanas
laikā un pēc tās. Neļaujiet ierīcei saskarties
ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem
materiāliem, kamēr visas detaļas nav pietiekoši
atdzisušas.
• Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus uz
ierīces vai tās tuvumā.
• Pārkarsusi eļļa vai taukvielas var viegli aizdegties.
Ievērojiet piesardzību, gatavojot ēdienus, kas
bagātīgi ar taukvielām un eļļu.
• Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un
personas ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem
traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām
par ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par
ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos
riskus. Tīrīšanu un ierīces apkopi nedrīkst veikt
bērni bez pieaugušo uzraudzības.
• Ja virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu
elektriskās strāvas trieciena risku.
• Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju taimeri vai
atsevišķu tālvadības sistēmu.
• Gatavošana uz plīts virsmas bez uzraudzības,
izmantojot taukvielas vai eļļu, var būt bīstama
un izraisīt aizdegšanos. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
nedzēsiet uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apklājiet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdzēsības segu. Aizdegšanās risks:
neuzglabājiet piederumus uz gatavošanas virsmas.
• Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
• Metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas,
karotes un vākus, nedrīkst novietot uz plīts virsmas,
jo tie var uzkarst.
3
PIRMS STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMAS LIETOŠANAS
• Lai vislabāk izmantotu jūsu jauno ierīci, lūdzu, uzmanīgi izlasiet
lietošanasnorādījumus un glabājiet tos ērti pieejamā vietā turpmākai
lietošanai.
UZSTĀDĪŠANA
Aizmugures siena
min. 5 mm
Plīts virsma
• Plīts virsma jāievieto no 20 mm līdz 50 mm dziļā darbvirsmā
• Nekas nedrīkst atrasties starp plīts virsmu un cepeškrāsni
(šķērsstieņi, kronšteini u.c.).
• Attālumam starp stikla keramikas plīts virsmu un virtuves skapīti vai
atdalošo paneli jābūt vismaz 20 mm.
• Ja plīts virsma jāuzstāda blakus statnim, atstājiet vismaz 100 mm
attālumu no plīts virsmas līdz statņa malai.
• Izveidojiet atveri darbvirsmā, ievērojot izstrādājuma aprakstā norādītos
izmērus.
• Notīriet plīts virsmu, tad uzlieciet tai komplektā esošo starpliku (ja tā jau
nav uzlikta).
min. 20 mm
min. 5 mm
1
Svarīgi
Lai neļautu elektronisko shēmu pārkaršanu, tādējādi tās sabojājot, mēs
iesakām:
• Neuzstādiet plīts virsmu trauku vai veļas mazgājamās mašīnas
tuvumā, lai elektroniskās shēmas nenonāktu saskarē ar tvaiku vai
mitrumu, kas tās var sabojāt.
Ja cepeškrāsns (no mūsu ražotajām cepeškrāsnīm) ir uzstādīta zem
plīts virsmas, pārliecinieties, ka tā ir aprīkota ar dzesēšanas sistēmu. Ja
elektronisko shēmu temperatūra pārsniedz maksimāli pieļaujamo temperatūru,
plīts virsma automātiski izslēgsies, tādā gadījumā pagaidiet pāris minūtes,
kamēr elektronisko shēmu iekšējā temperatūra sasniedz pieļaujamo līmeni,
tad atkal būs iespējams ieslēgt plīts virsmu.
• Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmu.
2
3
4
Priekšpuse
ELEKTRISKIE SAVIENOJUMI
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam jāizveido elektriskie savienojumi.
Ierīce jāuzstāda kvalificētam elektriķim, kas pilnībā pārzina spēkā esošos
drošības un montāžas noteikumus. Uzstādīšana jāveic atbilstoši vietējās
elektroapgādes kompānijas noteikumiem. Pārliecinieties, ka uz nominālu
plāksnītes norādītais spriegums ir vienāds ar spriegumu jūsu mājās. Saskaņā
ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē: izmantojiet tikai atbilstoša izmēra vadītāju
(ieskaitot zemējuma vadu). Ražotājs neuzņemas atbildību par cilvēku un
dzīvnieku ievainojumiem un īpašuma bojājumiem, kas radušies, neievērojot
šos norādījumus. Elektrosavienojumam izmantojiet H05RR-F tipa kabeli, kā
norādīts nākošajā tabulā:
Elektroapgādes spriegums.
Vadītāji
Skaits x izmērs
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (tikai Austrālijā)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
Ierīce jāpieslēdz elektrotīklam ar visu polu atslēgšanas slēdzi, kura
minimālais kontaktu attālums ir 3 mm.
Uzmanību: elektroapgādes kabelim jābūt pietiekoši garam, lai plīts virsmu
varētu noņemt no darbvirsmas un novietot tā, lai nepieļautu bojājumu vai
pārkaršanu, ko izraisa saskare ar pamatu.
Savienošana ar spaiļu plati
Piezīme: dzelteni zaļais zemējuma vads jāpievieno spailei, kuras simbols ir
, un tam jābūt garākam nekā citi vadi.
• Noņemiet apm. 70 mm no elektroapgādes kabeļa (B) apvalka.
• Noplēsiet apm. 10 mm no vadu apvalkiem. Tad ievietojiet elektroapgādes
kabeli kabeļu skavā un savienojiet vadus ar spaiļu bloku, kā norādīts shēmā
blakus spaiļu blokam.
• Nostipriniet elektroapgādes kabeli (B) ar kabeļu skavas palīdzību.
• Nosedziet spaiļu plati ar vāku (A), pievelkot ar skrūvi.
• Pēc ierīces pieslēgšanas ievietojiet sildvirsmu no augšas un aizāķējiet ar
atbalsta atsperēm, kā parādīts attēlā.
IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
• Izmantojiet katlus un pannas, kuru diametrs ir vienāds vai mazliet lielāks
par gatavošanas zonu.
• Izmantot tikai katlus un pannas ar plakanām pamatnēm.
• Ja iespējams, gatavošanas laikā izmantojiet katlu vākus.
• Dārzeņus un kartupeļus vāriet mazā ūdens daudzumā, lai samazinātu
gatavošanas ilgumu.
• Ātri vārāmie katli ļaus ietaupīt vēl vairāk enerģijas un laika.
NO!
5
VIDES AIZSARDZĪBA
1. Iepakojums
• Iesaiņojuma materiālus var 100% pārstrādāt, kā norāda pārstrādes
simbols
.
2. Produkti
Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). Nodrošinot šīs ierīces
pareizu utilizāciju, jūs varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka
veselības apdraudējumu. Simbols
uz izstrādājuma vai uz izstrādājuma
pavaddokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar likvidēt kā mājsaimniecības
atkritumus. Tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktā. Utilizācija ir jāveic atbilstoši vietējiem atkritumu utilizācijas
normatīviem. Lai iegūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma apstrādi,
atkopšanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, sadzīves
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.
Paziņojums par CE atbilstību
• Šī plīts virsma ir piemērota saskarei ar pārtiku un atbilst EEK (CE) regulai
nr. 1935/2004.
• Ierīces ir paredzētas tikai ēdiena gatavošanai. Jebkurš cits izmantošanas
veids (piem., telpu sildīšanai) tiek uzskatīts par neatbilstošu un potenciāli
bīstamu.
• Ierīces ir konstruētas, izgatavotas un pārdotas atbilstoši:
• drošības noteikumiem, kas uzskaitīti „Zemsprieguma” direktīvā 2006/95/
CE (kas aizstāj 73/23/CEE un sekojošos grozījumus);
• direktīvas aizsardzības prasībām „EMC” 2004/108/EK;
TĪRĪŠANA UN APKOPE STIKLA KERAMIKAS PLĪTS VIRSMA
Notīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas, kad tā ir atdzisusi. Tas nepieļaus
netīrumu veidošanos un padarīs tīrīšanu vienkāršāku.
Svarīgi: nelietojiet augstspiediena ūdens strūklu vai tvaika tīrīšanas iekārtu.
• Izmantojiet tīru drānu, absorbējošas virtuves salvetes un mazgāšanas
šķidrumu vai speciālu stikla keramikas tīrītāju.
• Piedegušos netīrumus noņemiet ar speciālu skrāpi (ja ir) un speciāliem
tīrīšanas līdzekļiem.
• Uz stikla keramikas virsmas izlijušo ēdienu notīriet, pirms tas ir piededzis.
• Pārtiku ar augstu cukura saturu (karameles, augļu sulu, ievārījumu u.c.),
kas gatavošanas laikā izplūst pār trauka malām, vai izšļakstītā cukura
traipus nekavējoties jānoņem, izmantojot skrāpi.
• Nelietojiet abrazīvus izstrādājumus, balinātājus vai cepeškrāsns tīrīšanas
aerosolu un pannas tīrīšanas līdzekļus.
Plīts virsma periodiski jākopj ar piemērota zīmola stikla keramikas plīts
virsmas aizsargvasku.
PROBLĒMU RISINĀŠANA
Plīts virsma nedarbojas
• Vai nospiežot vadības pogas jūs izpildījāt pievienotajā izstrādājuma
apraksta nodaļā „Plīts virsmas lietošana” dotos norādījumus?
• Vai varbūt ir elektrības padeves traucējumi?
• Vai pēc plīts virsmas notīrīšanas jūs to rūpīgi nosusinājāt?
1. Ja izvēlēta gatavošanas zona un displejā parādās „F” vai „ER”, kam
seko skaitlis, sazinieties ar pēcpārdošanas apkopes dienestu un
informējiet to.
-- Izņemot ziņojumu „F03” vai „ER03”, kas norāda nepareizu vadības
zonas tīrīšanu.
-- Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet rindkopas |Stikla keramikas plīts
virsmas tīrīšana un apkope| norādījumus.
2. Ja plīts virsma nedarbojas pēc intensīvas lietošanas, plīts virsmas iekšējā
temperatūra ir pārāk augsta. Pagaidiet dažas minūtes, kamēr plīts virsma
atdziest.
PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES DIENESTS
Pirms sazināšanās ar pēcpārdošanas apkopes dienestu:
1. Mēģiniet atrisināt problēmu (skat. „Problēmu novēršanas norādījumi”).
2. Izslēdziet ierīci un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme atkārtojas.
Ja pēc iepriekšminētajām pārbaudēm problēma nav novērsta, sazinieties
ar tuvāko pēcpārdošanas apkopes dienestu.
Lūdzu, sniedziet: īsu kļūmes aprakstu,
• precīzu ierīces tipu un modeli,
• apkopes numuru (numurs, kas seko vārdam „Service” uz datu plāksnītes),
kas atrodas zem plīts virsmas vai arī izstrādājuma aprakstā.
6
• pilna jūsu adrese un tālruņa numurs. Ja nepieciešams remonts, lūdzu,
sazinieties ar pilnvarotu Pēcpārdošanas apkopes dienestu, kā norādīts
garantijā. Maz ticamā gadījumā, ja darbību vai remontu veic nekompetents
tehniķis, vienmēr pieprasiet apliecinājumu par veikto darbu un uzstājiet
uz oriģinālu rezerves daļu lietošanu. Šo prasību neievērošana var
ietekmēt izstrādājuma drošību un kvalitāti.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
Izstarojoša gatavošanas zona Ø 145
Izstarojoša gatavošanas zona Ø 180
Izstarojoša gatavošanas zona Ø 145
Izstarojoša gatavošanas zona Ø 210
Ekrāns
3
2
5
PLĪTS VIRSMAS IZMĒRI (mm)
560
0
+2
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
580 mm
0
510 mm
482 mm
min 20 mm
490 +2 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
min. 5 mm
42 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
Min. 40 cm
Min. 7 cm
Min. 10 cm
7
C
D
B
A
E
A
Iesl./izsl.
B
Ēdiena gatavošanas zona
un taimera iestatīšana
D
C-E
Taustiņu bloķēšana
Siltuma iestatījumu palielināšana un samazināšana
Pirmās uzstādīšanas laikā vadības panelis veic 1 sekundi ilgu funkcionālu pārbaudi,
pēc kuras tas automātiski pārslēdzas uz „taustiņu bloķēšanas” funkciju.
Lai deaktivizētu šo funkciju, piespiediet un turiet pogu „D”; atskanēs skaņas signāls,
un izslēgsies atbilstošā led.
PIEZĪME: Ja notiek atiestate, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procesu. Lai ieslēgtu plīts virsmu,
turiet pogu „A” piespiestu apm. 2 sekundes. 4 ēdiena gatavošanas zonu displeji rāda „0”.
Ja 20 sekunžu laikā neviena gatavošanas zona netiek aktivizēta, plīts virsma drošības
dēļ automātiski izslēdzas. Piespiediet pogu „B” atbilstoši gatavošanas zonai, kuru plānojat izmantot.
Izvēlieties siltuma iestatījumu ar pogām „E” vai „C”. Pārējie izvēles gatavošanas iestatījumi ir no 1 līdz 9.
Lai atceltu visus iestatījumus, vienlaikus piespiediet +/- pogas. Nospiežot pogu „+”, kad sasniegts 9.
līmenis, aktivizē „Booster (Paātrinātāja)” funkciju, un displejā parādās burts „A”.
SVARĪGI! vadība tiek deaktivizēta 10 sekundes pēc siltuma iestatījuma izvēles.
Lai mainītu siltuma iestatījumu, vispirms vēlreiz piespiediet izvēles pogu „B”,
tad turpiniet mainīt iestatījumus, izmantojot pogas „E” vai „C”.
VAIRĀKAS ZONAS (ja uzstādīts): Pēc vēlamās zonas izvēles un līmeņa iestatīšanas
(kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā) piespiediet „F”: indikators virs pogas iedegsies, aktivizējas papildu zona.
Vairākas zonas var izmantot tikai, ja:
1) Gatavošanas zonai ir vairākas zonas;
2) Izvēlētais jaudas līmenis ir lielāks nekā 0.
Lai deaktivizētu vairākas zonas, piespiediet vēlamās zonas „B” pogu, tad vēlreiz piespiediet „F”.
Lai iestatītu taimera funkciju, izvēlieties vēlamo gatavošanas zonu un jaudas iestatījumu,
tad piespiediet vēlreiz gatavošanas zonu, un taimera vadītās gatavošanas zonas displejā
TIMER parādīsies spīdošs punkts. 2 displejos mirgo rādījums „00”. Piespiediet pogas „C” vai „E”,
lai iestatītu laiku no 1 līdz 99.
SVARĪGI! pēc 10 sekundēm taimera displeji parādīs citu gatavošanas zonu jaudas iestatījumu.
Lai redzētu atlikušo gatavošanas laiku, divreiz piespiediet taimera vadīto gatavošanas zonas taustiņu.
TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS funkcija tiek ieslēgta, turot uz leju pogu „D”,
kamēr iedegas punkts virs funkcijas pogas. Taustiņu bloķēšanas funkcija noslēdz visas citas plīts
virsmas funkcijas, izņemot ieslēgt/izslēgt pogu „A”. Funkcija paliek ieslēgta arī pēc tam, kad plīts virsma
ir izslēgta un atkal ieslēgta, un var tikt deaktivizēta, vēlreiz piespiežot „D” pogu,
kamēr punkts virs funkcijas pogas nodziest.
PALIEKOŠĀ SILTUMA INDIKATORS
Kad gatavošanas zona ir izslēgta, paliekošā siltuma indikators „H” paliek ieslēgts vai mirgo
H
pārmaiņus ar „0”, kamēr plīts virsmas temperatūra atkal ir drošā līmenī.
SVARĪGI! Plīts virsmas drošības īpašības ietver automātisku izslēgšanas funkciju. Ilgstoša vienādu siltuma
iestatījumu lietošana automātiski izslēdz gatavošanas zonu (piemēram, apmēram pēc 1 stundas ar maksimālo
siltuma iestatījumu gatavošanas zona izslēdzas).
UZMANIETIES: Lai izvairītos no nelabojamiem stikla keramikas virsmas bojājumiem, nelietojiet:
- Katlus, kuru dibens nav pilnīgi plakans.
- Metāla katlus ar emaljētu apakšējo virsmu.
Nekavējoties ziņojiet par visiem uzstādīšanas laikā pamanītajiem estētiskajiem defektiem
(skrāpējumiem, virsmas bojājumiem u.c.).
LV
19515291600
8
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising