Whirlpool | RI 260 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 260 C Gebruikershandleiding

Whirlpool RI 260 C Gebruikershandleiding
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
NL
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN
IN ACHT GENOMEN
Download de complete handleiding op http://d
‌‌ ocs. zoals een timer of een afzonderlijk systeem met
indesit.eu of bel het telefoonnummer dat in het afstandsbediening.
garantieboekje staat.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze personeelskeukens in winkels, kantoren en overige
veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik werkomgevingen; landbouwbedrijven; klanten in
voor toekomstige raadpleging.
hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien
Elk ander gebruik is verboden (bijv. als
van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen kamerverwarming).
tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan
Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.
het gevolg is van het niet opvolgen van deze INSTALLATIE
veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het
Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd
apparaat of een foute instelling van de regelknoppen. worden door twee of meer personen - risico voor
Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen
van het apparaat gehouden worden. Jonge kinderen om uit te pakken en te installeren - risico voor
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat snijwonden.
gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het
staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met waternet (indien van toepassing) en de elektrische
verminderde fysieke, sensorische of mentale aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd
vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel
dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet
staan of instructies hebben ontvangen over veilig aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Houd kinderen buiten bereik van de installatieplek.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De Controleer na het uitpakken van het apparaat of het
reiniging en het onderhoud mogen niet door tijdens het transport geen beschadigingen heeft
kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met
WAARSCHUWING: Het apparaat en de uw leverancier of de dichtstbijzijnde Klantenservice.
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim,
tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de enz.) na de installatie buiten bereik van kinderen verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen verstikkingsgevaar. Het apparaat moet worden
jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor
toezicht is.
elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te
WAARSCHUWING: Als het oppervlak van de zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet - beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Het
risico voor elektrocutie.
apparaat alleen activeren als de installatie is voltooid.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: leg geen
Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en
voorwerpen op de kookoppervlakken.
verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het
VOORZICHTIG: Het bereidingsproces moet onder apparaat plaatst.
toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces
Als het apparaat niet boven een oven wordt
moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.
geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel
WAARSCHUWING: Onbewaakt bereiden op een worden geïnstalleerd in het compartiment onder het
kookfornuis met vet of olie kan gevaarlijk zijn - apparaat.
brandgevaar. Tracht NOOIT een brand te blussen ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN
met water: schakel daarentegen het apparaat uit en
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
bedek vervolgens de vlam, bijv. met een deksel of elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
een blusdeken.
het stopcontact te halen of via een meerpolige
Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact
steun. Houd kleding of andere brandbare materialen is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en
uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van het apparaat dient geaard te zijn conform de
het apparaat helemaal zijn afgekoeld - brandgevaar. nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.
TOEGESTAAN GEBRUIK
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige
VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid
inwerkingstelling met een externe schakelinrichting is, mogen de elektrische onderdelen niet meer
toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR
apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar
apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of Dit
materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke
blootsvoets bent. Gebruik het apparaat niet als de milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie
behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het over
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de
apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit
apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn
gevallen is.
inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen 2012/19/EU
(AEEA).
wordendoordefabrikant,eenservicevertegenwoordiger Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u
of gekwalificeerd personeel om risico’s te voorkomen - schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
risico voor elektrocutie.
Het symbool
op het product of op de begeleidende documentatie
REINIGEN EN ONDERHOUD
geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld
mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal
inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische
apparatuur.
WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden
losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert; gebruik TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Maak zoveel mogelijk gebruik van de restwarmte van de hete plaat door
geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.
de plaat uit te zetten enkele minuten voordat u stopt met koken.
Gebruik geen schurende of bijtende producten, De basis van uw pot of pan dient de kookplaat volledig te bedekken; een
die kleiner is dan de kookplaat veroorzaakt energieverspilling.
reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes. recipiënt
Dek potten en pannen af met goed aansluitende deksels terwijl u kookt
VERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het
recyclingssymbool
wordt aangegeven.
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het
gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd
volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.
en gebruik zo weinig mogelijk water. Koken zonder deksel verhoogt uw
energieverbruik.
Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.
CONFORMITEITSVERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten vermeld in
de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese
norm EN 60350-2.
NL
INSTALLATIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De kookplaat moet in een werkblad met een dikte van tussen 20 mm en 50 mm worden
geplaatst.
Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (kruiselingse rails, steunen etc.).
De afstand tussen de onderkant van de glaskeramische kookplaat en de kast of het
afscheidende paneel moet minstens 20 mm zijn.
min. 20 mm
Als de kookplaat naast een hoge kast geïnstalleerd moet worden, laat dan een ruimte van
tenminste 100 mm vrij vanaf de rand van de kookplaat tot de zijkant van de hoge kast.
Zie de afbeelding in deze paragraaf voor inbouwafmetingen en installatie.
Er moet een minimumafstand worden aangehouden tussen de kookplaat en de afzuigkap. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
afzuigkap voor meer informatie.
Breng de bij de kookplaat geleverde pakking aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat u het oppervlak ervan hebt schoongemaakt.
Installeer de kookplaat niet nabij de afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met
stoom of vocht, die de schakelingen zouden kunnen beschadigen.
Als een oven onder de kookplaat geïnstalleerd is, zorg er dan voor dat deze is uitgerust met een koelsysteem. Als de temperatuur van de
elektronische circuits de maximaal toegestane temperatuur overschrijdt, schakelt de kookplaat automatisch uit; wacht in dit geval enkele
minuten tot de interne temperatuur van de elektronische schakelingen gedaald is tot een aanvaardbaar niveau, waarna u de kookplaat weer
kunt inschakelen.
DE KOOKPLAAT PLAATSEN
Na de elektrische aansluiting (zie hoofdstuk “Elektrische aansluiting”) moet elke bevestigingsklem op de daarvoor bestemde sleuven aan de
zijkanten van de kookplaat worden geplaatst, zoals getoond op de afbeelding. Duw vervolgens de kookplaat in de uitsparing en controleer of het
glas vlak en parallel aan het werkblad ligt. De bevestigingsklemmen zijn geschikt voor elk werkbladmateriaal (hout, marmer, enz.).
1
2
4x
AAN TE HOUDEN AFMETINGEN EN AFSTANDEN
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
STANDAARDINSTALLATIE
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
490 +2
mm
580 mm
510 mm
GELIJKLIGGENDE INSTALLATIE
482 mm
552 mm
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
ELEKTRISCHE AANSLUITING
De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet.
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien die op de hoogte is van de actuele veiligheids- en installatievoorschriften. De
installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
Zorg dat de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van het apparaat wordt aangeduid, overeenkomt met de spanning in uw woning.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen.
AANSLUITING OP HET KLEMMENBORD
Gebruik voor elektrische aansluiting een H05RR-F kabel, zoals vermeld staat in de onderstaande tabel.
VOEDINGSSPANNING
GELEIDERS
AANTAL x AFMETING
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (alleen voor Australië)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van minstens 3
mm tussen de contacten.
LET OP: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad, en moet zodanig geplaatst worden dat
schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat vermeden wordt.
OPMERKING: de geel-groene aardleiding moet aangesloten worden op de klem met het symbool
en moet langer zijn dan de andere draden.
• Strip ongeveer 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer (B) af.
• Ongeveer 10 mm kabelbekleding van de draden verwijderen. Steek het netsnoer daarna in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok
aan volgens het aansluitschema in de buurt van het klemmenblok.
• Bevestig het netsnoer (B) door middel van de kabelklem.
• Sluit het klemmenblok af met de afdekking (A) en bevestig hem met de schroef.
• Nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht, bevestigt u de kookplaat in het werkblad en haakt u deze in de steunrichels, zoals te zien
is in de illustratie.
PRODUCTBESCHRIJVING
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
NL
BEDIENINGSPANEEL
C
D
F
B
A
Aan/Uit
B
Kookzone en timer selecteren
C-E
Verwarmingsinstelling verhogen en
verlagen
D
Toetsenblokkering
F
Multizone activeren/deactiveren
A
E
EERSTE GEBRUIK
Nadat de kookplaat geïnstalleerd is, voert het bedieningspaneel ongeveer
1 seconde een functietest uit, waarna de het paneel automatisch naar de
functie “Toetsenblokkering” schakelt.
Houd toets “D” ingedrukt om de functie te deactiveren; er klinkt een
geluidssignaal en de betreende led wordt uitgeschakeld.
OPMERKING: Herhaal de hierboven beschreven procedure bij een reset.
DAGELIJKS GEBRUIK
DE KOOKPLAAT IN-/UITSCHAKELEN (AAN/UIT)
Houd “A” ongeveer 2 seconden ingedrukt om de kookplaat in te
schakelen. Op de displays van de 4 kookzones wordt “0” weergegeven.
Wordt er binnen 20 seconden geen van de kookzones geactiveerd, dan
wordt de kookplaat uit voorzorg automatisch uitgeschakeld.
KOOKZONES AANZETTEN EN AANPASSEN
Druk op een van de toetsen “B” behorend bij de kookzone die u wilt
gebruiken. Selecteer de gewenste verwarmingsinstelling met toets “E” of
“C”. De overige kookinstellingen die geselecteerd kunnen worden gaan van
niveau 1 tot 9. Druk tegelijkertijd op de toetsen +/− om alle instellingen te
annuleren.
Door op de toets “+” te drukken wanneer niveau 9 is bereikt, wordt de functie
“Booster” geactiveerd en verschijnt de letter “A” op het display.
BELANGRIJK: de bediening wordt 10 seconden na het selecteren van de
verwarmingsinstelling gedeactiveerd.
Om de verwarmingsinstelling te wijzigen, drukt u eerst weer op de keuzetoets
“B” en vervolgens gaat u verder met het wijzigen van de instelling met toets
“E” of “C”.
MULTIZONE
Druk na het selecteren van de gewenste zone en het instellen van het
niveau (zoals beschreven in het voorgaande gedeelte) op “F”: er gaat een
indicatie boven de toets branden en de extra zone wordt geactiveerd.
De multizone kan alleen gebruikt worden als:
• De kookzone over een multizone beschikt;
• Het geselecteerde vermogensniveau hoger dan 0 is.
Om de multizone te deactiveren, drukt u op toets “B” van de gewenste
zone en vervolgens weer op “F”.
TIMER
Om de timerfunctie in te stellen, selecteert u de gewenste kookzone en
het gewenste vermogensniveau. Vervolgens drukt u weer op de toets
van de kookzone, waarna er een puntje gaat branden op het display
van de kookzone die door de timer geregeld wordt. De indicatie “00”
knippert op de 2 displays. Druk op de toets “C” of “E” om de tijd in te
stellen van 1 tot 99.
BELANGRIJK: na 10 seconden wordt het vermogensniveau van de
overige kookzones op de timerdisplays weergegeven. Om de resterende
kooktijd te zien, drukt u tweemaal op de toets van de kookzone die door
de timer geregeld wordt.
TOETSENBLOKKERING
De functie Toetsenblokkering wordt ingeschakeld door toets “D”
ingedruk te houden tot er een puntje boven de functietoets gaat
branden. De functie Toetsenblokkering blokkeert alle overige functies
van de kookplaat, met uitzondering van de toets Aan/Uit “A”. De functie
blijft actief als de kookplaat uit- en weer ingeschakeld wordt en kan
gedeactiveerd worden door weer op toets “D” te drukken tot het puntje
boven de functietoets uitgeschakeld wordt.
RESTWARMTE-INDICATIE
Wanneer de kookzone uitgeschakeld wordt, blijft de restwarmteindicatie “H” branden of knippert afwisselend met “0” tot de temperatuur
van de kookplaat weer een veilig niveau heeft bereikt.
BELANGRIJK: Tot de veiligheidsvoorzieningen van de kookplaat behoort
een automatische uitschakelfunctie. Langdurig gebruik van dezelfde
verwarmingsinstelling activeert de automatische uitschakeling van de
kookzone (de kookzone wordt bijvoorbeeld na 1 uur op het maximale
verwarmingsniveau uitgeschakeld).
BELANGRIJK: Om blijvende schade aan de kookplaat te voorkomen:
• gebruik geen pannen met een onderkant die niet vlak is;
• gebruik geen metalen pannen met geëmailleerde onderkant
• plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel.
ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN
•
Trek de stekker uit het stopcontact.
•
•
•
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen schuursponsjes of schuurmatjes, omdat hiermee het
glas wordt beschadigd.
Reinig de kookplaat na elk gebruik (wanneer deze is afgekoeld) om
aanslag en vlekken door voedselresten te verwijderen.
•
•
•
•
Suiker of voedsel met een hoog suikergehalte kan tot beschadiging
van de kookplaat leiden en moet direct verwijderd worden.
Door zout, suiker en zand kan het glasoppervlak bekrast raken.
Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een speciale
kookplaatreiniger (volg de instructies van de fabrikant).
Gemorste vloeistoffen in de kookzones kunnen ervoor zorgen dat de
pannen bewegen of trillen.
Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
PROBLEEMOPLOSSING
Indien de kookplaat niet naar behoren werkt, probeer dan aan de hand
van Opsporen van storingen het probleem vast te stellen voordat u de
Klantenservice belt.
•
•
•
•
Lees de instructies in het gedeelte “Dagelijks gebruik” en volg ze op.
Controleer of er geen stroomuitval is.
Droog de kookplaat grondig nadat deze gereinigd is.
Als er een plaat is gekozen en “F” of “ER” gevolgd door een nummer
op het display verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice
(met uitzondering van het bericht “F03” of “ER03”, wat betekent
•
dat de bedieningszone niet goed is schoongemaakt. Volg, om het
probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel “Onderhoud en
schoonmaken” op).
Als de kookplaat niet werkt na intensief gebruik, dan is de
binnentemperatuur van de kookplaat te hoog. Wacht een paar
minuten tot de kookplaat is afgekoeld.
Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is,
contact opnemen met de dichtstbijzijnde Klantenservice.
CONSUMENTENSERVICE
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registeren op www‌.‌indesit.
com/register.
VOORDAT U CONTACT OPNEEMT MET DE KLANTENSERVICE:
1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de
aanwijzingen in het hoofdstuk PROBLEEMOPLOSSING.
2. Zet het apparaat aan en uit om te controleren of het probleem is
opgelost.
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING
NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE
DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE.
Om assistentie te vragen, bel het nummer aangegeven in het garantieboekje
of volg de instructies op de website www‌.‌indesit.com.
•
het servicenummer (nummer na het woord Service op het
kenplaatje). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
•
•
uw volledige adres;
uw telefoonnummer
Wend u tot een erkende Whirlpool Consumenten Service indien
reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt
uitgevoerd).
Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011401589
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising