Whirlpool | RI 360 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 360 C Navodila

Whirlpool RI 360 C Navodila
VARNOSTNA NAVODILA
SL
POMEMBNE INFORMACIJE, KI JIH MORATE
PREBRATI IN UPOŠTEVATI
Prenesite celotna navodila za uporabo na
Druga uporaba ni dovoljena (npr. za segrevanje
http:‌‌//d
‌‌ ocs.‌‌indesit.e
‌‌ u ali pokličite telefonsko številko, prostorov).
navedeno v garancijski knjižici.
Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata
ne uporabljajte na prostem.
Pred uporabo aparata preberite ta varnostna NAMESTITEV
navodila. Navodila hranite na dosegu roke za
Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni
prihodnjo uporabo.
najmanj dve osebi, saj obstaja nevarnost poškodb.
V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata
varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati in uporabite zaščitne rokavice, saj obstaja nevarnost
vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema ureznin.
odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih
Namestitev, vključno s priklopom vode (če je
navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne prisotna) in elektrike, mora izvesti usposobljen tehnik.
nastavitve upravljalnih elementov.
Ne popravljajte ali zamenjujte delov aparata, razen če
Zelo majhni otroci (0–3 let) naj se ne približujejo to ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Otroci
aparatu. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini se mestu namestitve ne smejo približevati. Ko aparat
aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let ali odstranite iz embalaže, se prepričajte, da se med
več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali prevozom ni poškodoval. V primeru težav se obrnite
razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo na prodajalca ali na najbližjo servisno službo. Ko je
izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so aparat nameščen, embalažo (plastika, deli iz stiropora
pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi itd.) shranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost
aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci zadušitve. Preden aparat namestite, ga zaradi
se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora nevarnosti električnega udara odklopite z električnega
ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.
omrežja. Med namestitvijo pazite, da aparat ne
OPOZORILO: Aparat in dostopni deli se med poškoduje napajalnega kabla, saj to lahko privede do
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete požara ali povzroči električni udar. Aparat vključite
grelnikov. Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati šele, ko je namestitev končana.
v bližini aparata, če niso pod stalnim nadzorom.
Vse potrebne izreze v element izvedite pred
OPOZORILO: Če na površini kuhalne plošče vgradnjo aparata in odstranite vse lesene trske in
opazite razpoko, aparata ne uporabljajte, saj obstaja žagovino.
nevarnost električnega udara.
Če aparat ni vgrajen nad pečico, je treba v
OPOZORILO: Nevarnost požara: ne hranite predelek pod aparatom vgraditi ločevalno ploščo
predmetov na kuhalni površini.
(ni priložena).
POZOR: Postopek kuhanja je treba nadzorovati. OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA
Postopek kratkotrajnega kuhanja je treba nenehno
Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z
nadzorovati.
izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z
OPOZORILO: Nenadzorovano kuhanje na kuhalni dosegljivim večpolnim stikalom, ki je v skladu s
plošči z mastjo ali oljem je lahko nevarno, saj obstaja predpisi za ožičenje nameščen v bližini vtičnice.
možnost požara. NIKOLI ne skušajte pogasiti ognja z Aparat mora biti prav tako ozemljen v skladu z
vodo: aparat izključite in nato pokrijte plamen npr. s nacionalnimi standardi glede električne varnosti.
pokrovom ali požarno odejo.
Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih
Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovni pult vtičnic in adapterjev. Električne komponente po
ali podlago. Pazite, da aparat ne pride v stik s krpami namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti
ali drugimi vnetljivimi predmeti, dokler se vse dostopne. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali
komponente povsem ne ohladijo, saj lahko pride do bosi. Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan
požara.
napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma
DOVOLJENA UPORABA
če je bil poškodovan ali je padel.
POZOR: aparat ni namenjen temu, da bi ga
Da se izognemo nevarnosti, lahko poškodovan
upravljali z zunanjimi upravljalnimi napravami, kot napajalni kabel z enakim kablom nadomesti le
sta časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.
proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena
Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in oseba, saj obstaja možnost električnega udara.
temu podobnim načinom uporabe, na primer: v ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih
OPOZORILO: Aparat morate pred vzdrževalnimi
delovnih okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, deli izklopiti in izključiti z električnega napajanja; ne
motelih in prebivalce drugih stanovanjskih okolij.
uporabljajte parnih čistilcev, saj obstaja nevarnost
električnega udara.
Ne uporabljajte abrazivnih ali korozivnih izdelkov,
čistil na osnovi klora ali žičnatih gobic.
ODSTRANJEVANJE EMBALAŽNEGA MATERIALA
Embalažo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za
recikliranje .
Dele embalaže zato zavrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih
služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.
ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV
Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno
uporabiti. Aparat zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.
Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih
gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu,
pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je
označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni
in elektronski opremi (OEEO).
Aparat odložite na predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite
škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.
Simbol
na aparatu ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat
prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga je treba na
zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
Čim bolj izkoristite preostanek toplote na kuhališču, tako da aparat
izključite nekaj minut, preden je jed kuhana.
Dno posode naj povsem prekriva kuhališče: če je dno posode manjše od
površine kuhališča, bo prišlo do izgube energije.
Posodo med kuhanjem prekrijte s tesno prilegajočimi se pokrovi in
porabite kar najmanj vode. Če posode med kuhanjem ne prekrijete s
pokrovi, bo poraba energije občutno večja.
Uporabljajte samo posodo z ravnim dnom.
IZJAVA O SKLADNOSTI
Ta aparat izpolnjuje zahteve po okoljsko primerni zasnovi Ecodesign iz
evropske uredbe št. 66/2014, v skladu z evropskim standardom EN 60350‑2.
SL
NAMESTITEV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuhalno ploščo je treba vgraditi v kuhinjski pult, globok od 20 mm do 50 mm.
Med kuhalno ploščo in pečico ne sme biti nobenih predmetov (prečnih drogov, nosilcev itd.).
Med spodnjo stranjo steklokeramične kuhalne plošče in omarico ali ločilno ploščo mora biti
vsaj 20 mm razdalje.
Če želite kuhalno ploščo namestiti ob visok pohištveni element, naj bo ta od roba kuhalne
min. 20 mm
plošče oddaljen vsaj 100 mm.
Za vgradne dimenzije in namestitev glejte sliko v tem odstavku.
Pri vgradnji upoštevajte najmanjšo razdaljo med kuhalno ploščo in napo nad njo. Za več informacij
glejte uporabniški priročnik nape.
Na kuhalno ploščo namestite priloženo tesnilo (razen če je že nameščeno), potem ko ste očistili površino plošče.
Kuhalne plošče ne nameščajte ob pomivalni ali pralni stroj, da elektronska vezja ne pridejo v stik s paro ali vlago, ki bi jih lahko
poškodovala.
Če pod kuhalno ploščo namestite pečico, se prepričajte, da je opremljena s hladilnim sistemom. Če temperatura elektronskih vezij preseže
največjo dovoljeno temperaturo, se kuhalna plošča samodejno izklopi; V tem primeru počakajte nekaj minut, dokler notranja temperatura
elektronskega tiskanega vezja ne doseže dopustnega nivoja, na katerem bo mogoče ponovno vklopiti kuhalno ploščo.
NAMESTITEV KUHALNE PLOŠČE
Po električnem priklopu (glejte poglavje „Priključitev na električno omrežje“) namestite pritrdilne sponke na ustrezne reže ob straneh kuhalne
plošče, kot je prikazano na sliki. Kuhalno ploščo nato potisnite v izrezano odprtino in se prepričajte, da je steklokeramična površina poravnana in
vzporedna s pultom. Pritrdilne sponke so primerne za pulte iz vseh vrst materialov (les, marmor itd.).
1
2
4x
DIMENZIJE IN NAJMANJŠE RAZDALJE
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 7 cm
KLASIČNA NAMESTITEV
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
490 +2
mm
580 mm
510 mm
VDELANA NAMESTITEV
482 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
513 +2 mm
0
560+2
mm
490+2 mm
6 mm
PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
Električni priklop mora biti izveden pred priklopom naprave na napajalno omrežje.
Namestitev mora izvesti kvalificirano osebje, ki pozna trenutne predpise glede varnosti in namestitve. Električna inštalacija mora biti izvedena v
skladu s predpisi, ki jih narekuje krajevni dobavitelj električne energije.
Pazite, da je napetost, podana na tipski ploščici na dnu naprave, ista kot v vašem domu.
S predpisi je določena obvezna ozemljitev naprave: uporabljajte le vodnike (vključno z ozemljitvenim vodnikom) primerne velikosti.
PRIKLOP NA VRSTNO SPONKO
Za električni priklop uporabite kabel H05RR-F, kot je navedeno v spodnji preglednici.
VODNIKI
KOLIČINA x VELIKOST
ELEKTRIČNA
NAPETOST
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (velja le za Avstralijo)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Napravo je treba priključiti na električno omrežje prek večpolnega ločilnega stikala z najmanj 3-milimetrskim razmikom med kontakti.
POMEMBNO: Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da je kuhalno ploščo mogoče sneti iz kuhinjskega pulta, in mora biti nameščen tako, da se
izognete okvaram ali pregrevanju, ki jih lahko povzroči stik s podlago.
OPOMBA: rumeno-zelen ozemljitveni vodnik mora biti povezan na sponko s simbolom
in mora biti daljši od drugih vodnikov.
• Z napajalnega kabla odstranite približno 70 mm plašča (B).
• Z vodnikov odstranite približno 10 mm plašča. Nato vstavite napajalni kabel v kabelsko sponko in priključite vodnike na vrstno sponko, kot je
prikazano na diagramu povezav, ki je tik ob vrstni sponki.
• Napajalni kabel (B) pritrdite s kabelsko sponko.
• Priključno ploščo zaprite s pokrovom (A) in pokrov pritrdite s priloženim vijakom.
• Po električnem priklopu vstavite kuhalno ploščo v pult, kot je prikazano na sliki, da se pritrdilne sponke zaskočijo.
OPIS IZDELKA
180 mm
210/280 mm
145 mm
SL
UPRAVLJALNA PLOŠČA
C
A
Vklop/izklop
B
Izbira kuhalnega polja in nastavitev
časovnika
C-E
Povečevanje in zmanjševanje nastavitve
toplote
D
Zaklep tipk
F
Kombinacija kuhalnih polj
D
F
B
A
E
PRVA UPORABA
Po prvi namestitvi nadzorna plošča izvede preskus delovanja za
približno 1 sekundo, potem pa samodejno preklopi na funkcijo „Key
lock“ (zaklenjene tipke).
Funkcijo lahko izklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko „D“; zasliši se
zvočni signal, ustrezna LED-lučka pa ugasne.
OPOMBA: Če pride do ponastavitve, ponovite zgoraj opisan postopek.
VSAKODNEVNA UPORABA
VKLOP/IZKLOP KUHALNIKA
Kuhalno ploščo vklopite s pritiskom na gumb „A“, ki ga držite približno
2 sekundi. Na prikazovalnikih vseh štirih kuhalnih polj se prikaže „0“. Če
v 20 sekundah ni aktivirano nobeno kuhalno polje, se kuhalna plošča iz
varnostnih razlogov samodejno izklopi.
VKLAPLJANJE IN PRILAGAJANJE KUHALNIH OBMOČIJ
Pritisnite enega od gumbov „B“, in sicer tistega, ki ustreza kuhalnemu polju,
ki ga želite uporabiti. Z gumboma „E“ ali „C“ izberite želeno nastavitev
temperature. Ostale nastavitve kuhanja lahko izbirate od 1 do 9. S sočasnim
pritiskom na gumba „+/−“ prekličete vse nastavitve.
S pritiski na gumb „+“ po doseženi 9. stopnji se aktivira funkcija „Booster“
(funkcija hitrega vretja), na prikazovalniku pa se prikaže črka „A“.
POMEMBNO: Komandni gumb se deaktivira 10 sekund po izbiri želene
temperature.
Če želite spremeniti nastavitev temperature najprej pritisnite gumb za
izbiranje „B“, nato pa nadaljujte s spreminjanjem nastavitev z uporabo gumba
„E“ ali „C“.
KOMBINACIJA KUHALNIH POLJ
Po izboru želenega kuhalnega polja in nastavitvi nivoja (kot je opisano v
predhodnem poglavju) pritisnite „F“: vklopi se indikator nad gumbom
in vklopi se dodatno polje.
Kombinacija kuhalnih polj se lahko uporablja samo če:
• Je na kuhalni plošči ta funkcija na voljo;
• Je izbrana stopnja moči večja od 0.
Kombinacijo kuhalnih polj izključite s pritiskom na gumb „B“ želenega
polja, potem pa ponovno pritisnete „F“.
TIMER
Če želite vključiti funkcijo časovnika, izberite želeno kuhalno polje
in nastavitev moči, nato znova pritisnite tipko kuhalnega polja in na
prikazovalniku kuhalnega polja s časovnikom se bo pojavila svetlobna
pika. Na 2 prikazovalnikih utripa prikaz „00“. Pritisnite gumb „E“ ali „C“
in nastavite čas od 1 do 99.
POMEMBNO: po 10 sekundah se na prikazovalnikih časovnikov pokaže
nastavitev moči drugih kuhalnih polj.
Če želite pogledati preostali čas kuhanja, dvakrat pritisnite tipko kuhalnega
polja z nastavljenim časovnikom.
KEY LOCK (ZAKLEPANJE TIPK)
Funkcija Key lock (zaklepanje tipk) se vklopi z daljšim pritiskom na gumb
„D“, dokler nad funkcijsko tipko ne zasveti pika. Funkcija zaklepanja tipk
Key lock zaklene vse druge funkcije kuhalne plošče, razen gumba „A“
za vklop/izklop. Funkcija ostane aktivirana tudi po izklopu in ponovnem
vklopu kuhalne plošče, izključite pa jo lahko s ponovnim pritiskom na
gumb „D“, dokler pika nad funkcijo ne ugasne.
INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE
Ko se kuhalno polje izklopi, indikator preostale toplote „H“ še naprej
sveti ali utripa izmenično z „0“, dokler se temperatura kuhalne plošče ne
zniža na sprejemljivo varno raven.
POMEMBNO: Med varnostnimi lastnostmi kuhalne plošče je tudi
funkcija samodejnega izklopa. Daljša uporaba iste nastavitve toplote
sproži samodejni izklop kuhalnega polja (na primer po približno 1 uri pri
najvišji nastavitvi toplote, se kuhalno polje izklopi).
POMEMBNO: Da preprečite trajno okvaro kuhalne plošče:
• ne uporabljajte loncev, ki nimajo popolnoma ravnega dna;
• ne uporabljajte kovinskih loncev z emajliranim dnom;
• ne odlagajte toplih loncev/ponev na nadzorno ploščo.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Aparat izklopite iz električnega napajanja.
•
•
•
Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
Ne uporabljajte abrazivnih ali žičnatih gobic, ker lahko poškodujejo
steklo.
Po vsaki uporabi očistite kuhalno ploščo (ko je ohlajena), da
odstranite ostanke hrane in madeže.
•
•
•
•
•
Sladkor ali hrana z visoko vsebnostjo sladkorja lahko poškodujeta
kuhalno ploščo, zato ju morate takoj odstraniti.
Sol, sladkor in pesek lahko spraskajo stekleno površino.
Čistite z mehko krpo, papirnatimi brisačami ali čistilnikom za
kuhalne plošče (glejte navodila proizvajalca).
Razlite tekočine na kuhalnih poljih lahko povzročijo premikanje ali
tresenje posod.
Kuhalno ploščo po čiščenju temeljito posušite.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če kuhalna plošča ne deluje pravilno, preverite navodila za odpravljanje
napak, preden kličete servis.
•
•
•
•
Preberite in upoštevajte navodila iz razdelka „Vsakodnevna uporaba“.
Preverite, da dovod elektrike ni bil izklopljen.
Temeljito osušite kuhalno ploščo, potem ko jo očistite.
Če ste izbrali kuhalno polje in se na zaslonu prikaže znak „F“ ali „ER“,
ki mu sledi številka, o tem obvestite servisno službo (izjema je prikaz
sporočila „F03“ ali „ER03“, ki označuje nepravilno čiščenje območja
•
z upravljalnimi mehanizmi. Za rešitev težave sledite navodilom v
razdelku „Vzdrževanje in čiščenje“).
Če kuhalna plošča ne deluje po intenzivni uporabi, je notranja
temperatura kuhalne plošče še vedno previsoka. Počakajte nekaj
minut, da se kuhalna plošča ohladi.
Če tudi po zgoraj navedenih ukrepih ne odpravite napake, pokličite
najbližjo servisno službo.
SERVISNA SLUŽBA
Izdelek registrirajte na spletni strani www‌.‌indesit.com/register, da
vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podpor.
PREDEN POKLIČETE SERVISNO SLUŽBO:
1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami glede na predloge v
poglavju NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV.
2. Z izklopom in ponovnim vklopom aparata preverite, ali je napaka še
vedno prisotna.
ČE VAM TUDI PO ZGORAJ NAVEDENIH UKREPIH NE USPE ODPRAVITI
NAPAKE, POKLIČITE NAJBLIŽJO SERVISNO SLUŽBO.
Za pomoč pokličite številko, ki je navedena v garancijski knjižici, ali
upoštevajte navodila na spletni strani www‌.‌indesit.com.
•
•
servisno številko (številka za besedo “Service” na napisni ploščici).
Servisna številka je navedena tudi v garancijski knjižici;
•
•
točen naslov;
svojo telefonsko številko.
Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščeno servisno službo
(za zagotovljeno uporabo originalnih nadomestnih delov in pravilno
izvedbo popravila).
Ko stopite v stik z našo servisno službo, vedno navedite:
• kratek opis napake;
• tip in točen model aparata;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011408040
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising