Whirlpool | HR 615 C | Instruction for Use | Whirlpool HR 615 C Naudotojo gidas

Whirlpool HR 615 C Naudotojo gidas
Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Ցուցումներ օգտագործման համար
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso
Колдонуу нускамалары
Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
ИнструкциЯ за употреба
Пайдалану нұсқаулығы
Návod k použití
Návod na použitie
InstrucΣiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
Foydalanish uchun ko’rsatmalar
120/210 mm
145 mm
120/165/210 mm
145 mm
120/210 mm
145 mm
145 mm
180 mm
145 mm
180 mm
145 mm
145x250 mm
120/165/210 mm
155 mm
LIETUVIŲ
2
180x275 mm
145 mm
120/165/210 mm
155 mm
145x250 mm
145 mm
Naudojimo instrukcija
Puslapis 3
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
JŪSŲ IR KITŲ SAUGUMAS LABAI SVARBUS
Šiame vadove ir ant prietaiso yra svarbių saugos pranešimų, kuriuos reikia perskaityti ir visada laikytis.
Tai su sauga susijęs pavojaus simbolis, įspėjantis naudotojus ir kitus asmenis apie galimus pavojus.
Prieš visus saugos pranešimus bus rodomas pavojaus simbolis ir pateikiama tolesnė frazė:
PAVOJUS
Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengę, labai susižeisite.
PERSPĖJIMAS
Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengę, galite labai susižeisti.
Visi su sauga susiję pranešimai įspėja apie su jais susijusį galimą pavojų ir nurodo, kaip sumažinti sužalojimo
žalos arba elektros šoko pavojų dėl to, kad prietaisas naudojamas neteisingai. Būtinai laikykitės tolesnių
nurodymų:
-- Atlikdami visus išpakavimo ir montavimo darbus, mūvėkite apsaugines pirštines.
-- Prieš atliekant bet kokius montavimo darbus, prietaisą reikia išjungti iš elektros energijos tinklo.
-- Montavimo ir techninės priežiūros darbus privalo atlikti kvalifikuotas technikas, laikydamasis gamintojo
nurodymų ir vietinių taikomų saugos reglamentų. Netaisykite ir nekeiskite jokios prietaiso dalies, nebent tai
būtų specialiai nurodyta naudotojo vadove.
-- Prietaisą privaloma įžeminti.
-- Maitinimo kabelis turi būti pakankamai ilgas prietaisui prijungti, sumontuotas spintoje ir prijungtas prie
maitinimo tinklo.
-- Montuodami laikykitės taikomų saugos reglamentų. Reikalingas daugiapolis jungiklis, kurio mažiausias
kontakto tarpas lygus 3 mm.
-- Nenaudokite lizdų su keliomis jungtimis ar ilgintuvų.
-- Netraukite prietaiso už maitinimo laido.
-- Sumontavus, elektrinės dalys naudotojui turi būti nepasiekiamos.
-- Prietaisas yra sukurtas tik buitiniam naudojimui maistui gaminti. Neleidžiama jokia kita naudojimo paskirtis
(pvz., patalpoms šildyti). Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą naudojimą arba neteisingą
valdiklių nustatymą.
-- Prietaisas ir jo išorinės dalys naudojant įkaista. Reikia būti atsargiems ir neliesti kaitinimo elementų. Labai
maži (0–3 metų) ir maži (3–8) vaikai turi būti laikomi atokiau, nebent būtų nuolat prižiūrimi.
-- 8 metų ir vyresni vaikai ir asmenys, turintys fizinę, jutiminę arba protinę negalią arba neturintys pakankamai
patirties ir žinių, gali naudoti šį prietaisą tik tada, jei yra prižiūrimi arba buvo išmokyti apie saugų prietaiso
naudojimą ir supranta susijusius pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu. Naudotojui skirtų valymo ir techninės
priežiūros darbų negali atlikti vaikai be priežiūros.
-- Naudojimo metu ir panaudoję nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Neleiskite prietaisui liestis prie drabužių
arba kitų degių medžiagų, kol visi komponentai visiškai atvės.
-- Nedėkite degių medžiagų ant prietaiso arba šalia jo.
-- Perkaitęs aliejus ir riebalai greitai užsidega. Gamindami daug riebalų ir aliejaus turinčius produktus būkite
atsargūs.
-- Skyriuje po prietaisu turi būti sumontuota skiriamoji plokštė (netiekiama).
-- Jei paviršius įtrūkęs, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte galimo elektros šoko (tik prietaisams stikliniu
paviršiumi).
-- Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
-- Neprižiūrimas gaminimas ant viryklės su riebalais ir aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą. NIEKADA
nebandykite gesinti gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą, o tada uždenkite liepsną, pavyzdžiui, dangčiu
arba priešgaisrine paklode.
Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant gaminimo paviršių.
-- Nenaudokite garinių valiklių.
-- Tokie metaliniai objektai kaip peiliai, šakės, šaukštai ir dangčiai, neturėtų būti dedami ant viryklės paviršiaus,
nes jie įkaista.
-- Panaudoję, išjunkite viryklės elementą valdikliu ir nepasikliaukite puodų davikliu (tik indukciniams prietaisams).
3
APLINKOS APSAUGA
Pakuotės šalinimas
Pakuotės medžiaga yra 100 % perdirbama ir yra pažymėta perdirbimo simboliu (
vadovaujantis vietiniais reglamentais.
). Įvairių pakuotės dalių negalima išmesti į aplinką ir jas reikia šalinti
Išmetimas
Prietaisas yra pažymėtas Europos direktyvos 2012/19/ES dėl Elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) ženklu.
Pasirūpindamas, kad šis prietaisas būtų tinkamai išmestas, naudotojas gali apsaugoti nuo potencialiai neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveiktai.
Simbolis
ant prietaiso arba pridėtuose dokumentuose nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis ir jį reikia nunešti į
atitinkamą surinkimo centrą EEĮA perdirbimui.
Energijos taupymo patarimai
Kad rezultatai būtų optimalūs, rekomenduojama:
• Naudoti puodus ir keptuves, kurių dugno plotas lygus gaminimo zonos plotui.
• Naudokite tik puodus ir keptuves plokščiu dugnu.
• Kai įmanoma, gamindami laikykite ant puodų uždėtus dangčius.
• Kad sutaupytumėte dar daugiau energijos ir laiko naudokite slėginius indus.
• Padėkite puodą ant viryklės pažymėtoje vidurinėje gaminimo zonoje.
EKOLOGIŠKO DIZAINO DEKLARACIJA
-- Šis prietaisas atitinka ekologiško dizaino reikalavimus, išdėstytus Europos Reglamente Nr. 66/2014, atitinkančiame Europos standartą EN 60350-2.
MONTAVIMAS
Išpakavę produktą patikrinkite, ar
gabenant nepadaryti jokie pažeidimai.
Iškilus problemoms, kreipkitės į
prekybos atstovą arba į Aptarnavimo
po pardavimo skyrių.
Įmontavimo dydžiai ir montavimo
nurodymai pateikiami šio skirsnio
nuotraukose.
Tarp viryklės ir virš jos esančio
gartraukio reikia išlaikyti mažiausią
atstumą. Daugiau informacijos
prašome žiūrėti gartraukio naudotojo
vadove.
Min. 40 cm
Min. 10 cm
STANDARTINĖ INSTALIACIJA
580 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
560 +2 mm
min 20 mm
42/46 mm
Min. 70 mm
0
490 +2
580 mm
mm
510 mm
482 mm
552 mm
NULEIDIMO MONTAVIMAS
0
583 +2 mm
Min. 70 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2 mm
4
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
STANDARTINĖ INSTALIACIJA
770 X 510 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
0
750 +2 mm
min 20 mm
Min. 70 mm
0
42/46 mm
770 mm
510 mm
490 +2 mm
NULEIDIMO MONTAVIMAS
742 mm
R = 11,5 mm
0
R = Min. 6,5 mm
773 +2 mm
Min. 70 mm
0
0
513 +2 mm
PERSPĖJIMAS
----
6 mm
0
490+2 mm
750+2 mm
Po viryklę sumontuokite skiriamąją plokštę.
Sumontavus, apatinė dalis neturi būti pasiekiama.
Nemontuokite skiriamosios plokštės, jei apačioje sumontuota orkaitė.
SVARBU.
-- Atstumas tarp prietaiso apatinės pusės ir skiriamosios plokštės privalo atitikti
paveiksle nurodytus matmenis;
-- Jei po virykle sumontuota orkaitė, įsitikinkite, kad orkaitėje sumontuota aušinimo
sistema;
-- Nemontuokite viryklės virš indaplovės arba skalbimo mašinos, kad nebūtų
elektrinių kontūrų sąlyčio su garais arba drėgme, nes jie kontūrus gali sugadinti.
Min. 5 mm
482 mm
Min. 20 mm
6-7 cm
VIRYKLĖS UŽDĖJIMAS
Prijungę elektros įrangą (žr. skyrių „Elektros prijungimas“) sumontuokite visus tvirtinimo gnybtus specialios angose šoninėse viryklės pusėse, kaip parodyta
nuotraukoje. Tada įstumkite viryklę į išpjovą ir patikrinkite, ar stiklas plokščias ir lygiagretus stalviršiui. Tvirtinimo gnybtai yra pritaikyti kiekvienai darbastalio
medžiagos rūšiai (medžiui, marmurui ir t. t.).
SVARBU.
-- Montuodami viryklę, naudokite apsaugines pirštines
4x
5
VIRYKLĖS NUĖMIMAS.
-- Norėdami nuimti viryklę, naudokite atsuktuvą (nepridėtas), kad nuimtumėte tvirtinimo gnybtus apatinėje prietaiso pusėje.
1
2
3
X4
ELEKTROS PRIJUNGIMAS
-- Išjunkite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo.
-- Montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti darbuotojai, išmanantys taikomus saugumo ir montavimo reglamentus.
-- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už asmenų ir gyvūnų sužalojimą arba žalą turtui todėl, kad nebuvo laikomasi šiame skyriuje pateiktų
taisyklių.
-- Elektros laidas turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima nuimti viryklę nuo stalviršio.
-- Įsitikinkite, kad prietaiso apačioje esančioje duomenų plokštelėje nurodyta įtampa tokia pati, kaip ir naudojama namuose.
PERSPĖJIMAS
Prijungimas prie gnybtų bloko
Elektrai prijungti naudokite laidą H05RR-F, kaip nurodyta tolesnėje lentelėje.
Konduktoriai
Kiekis x dydis
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (tik Australija)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
B
A
Prietaisas turi būti prijungtas prie elektros energijos daugiapoliu jungikliu, kurio mažiausias kontakto tarpas 3 mm.
SVARBU. Geltonas/žalias įžeminimo laidas privalo būti prijungtas prie simboliu
pažymėto gnybto ir turi būti ilgesnis už kitus laidus.
• Peržiūrėkite sujungimo schemą po viryklę ir uždėkite/nuimkite jungtis pagal sujungimo tipą;
• Nuimkite maždaug 70 mm kabelio apvalkalo nuo elektros kabelio (B);
• Nulupkite maždaug 10 mm apvalkalo nuo laidų. Tada įdėkite maitinimo kabelį į kabelio gnybtą ir prijunkite laidus prie gnybtų bloko, kaip nurodyta šalia
gnybtų bloko esančioje sujungimo schemoje;
• Sutvirtinkite elektros kabelį (B) kabelio gnybtu;
• Uždarykite gnybtų bloką gaubtu (A), pritvirtindami duotu varžtu;
• Atlikę elektros jungtį, įtaisykite viryklę išpjovoje.
VALDYMO SKYDO APRAŠYMAS
Valdymo skydas
Zonų valdikliai ir ekranas
Dviguba/triguba
zona
Laikmačio valdikliai
ir ekranas
Valdymo skydo
užblokavimas
6
Įjungimas / išjungimas
Virimas
Tirpinimas
Naudojimas pirmą kartą / dingus elektrai
Prijungus viryklę prie elektros energijos šaltinio valdymo skydas užblokuojamas. Norėdami atblokuoti valdymo skydą, 2 sekundėms palieskite valdiklius
Valdymo skydo užblokavimo rodiklis išsijungia ir viryklę galima naudoti. Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje „Valdymo skydo užblokavimas“.
.
Viryklės įjungimas / išjungimas
Norėdami įjungti viryklę, lieskite valdiklį tol, kol virimo zonos ekranai įsijungs. Norėdami išjungti, lieskite tą patį valdiklį, kol ekranai išsijungs. Visos gaminimo
zonos išjungtos. Jei per 30 sekundžių nuo įjungimo nepasirenkama jokia funkcija, viryklė automatiškai išsijungia.
Įjungimas ir gaminimo zonų nustatymas
Uždėkite puodą ant gaminimo zonos, įjunkite viryklę ir suaktyvinkite reikalingą gaminimo zoną, paliesdami atitinkamus
Galios rodiklio ekranas
valdiklius „-“ ir „+“: Ekrane bus parodyta „5“. Su valdikliais „-“ ir „+“ galima pasirinkti reikalingą galios lygį nuo mažiausios
Pasirinktos gaminimo zonos rodymas
(taškas mirksi tada, kai šioje zonoje aktyvus laikmatis) 0 iki didžiausios 9.
Gaminimo zonų išjungimas
Norėdami išjungti gaminimo zoną, vienu metu palieskite valdiklius „-“ ir „+“ arba valdikliu „-“ pasirinkite lygį „0“.
Gaminimo zona išsijungia ir, jei ji vis dar karšta, zonos ekrane parodoma raidė „H“.
Valdymo skydo užblokavimas
Ši funkcija užblokuoja valdiklius, kad viryklė nebūtų atsitiktinai suaktyvinta. Norėdami suaktyvinti valdymo skydo užraktą, palieskite valdiklį ; pasigirs garso
signalas ir ekrane įsijungs įspėjamoji lemputė. Valdymo skydas užblokuotas, išskyrus išjungimo funkciją. Norėdami išjungti valdymo skydo užraktą, pakartokite
suaktyvinimo procedūrą.
Vanduo, iš puodų išsipylę skysčiai arba bet kokie kiti ant valdiklių padėti objektai gali atsitiktinai suaktyvinti arba išjungti valdymo skydo užraktą.
Laikmatis
Laikmati gali būti naudojamas norint nustatyti visų gaminimo zonų gaminimo laiką daugiausiai 99 minutėms (1 valandai ir 39 minutėms). Pasirinkite gaminimo
zoną, kurią naudosite, palieskite laikmatį „-“ arba „+“ ir apie šią funkciją praneš pyptelėjimas. Ekrane rodoma „00“. Laikmačio reikšmę galima sumažinti ir
padidinti pirštu liečiant valdiklius „+“ arba „-“. Pasirinkus laikmačio reikšmę, ekranas ir toliau mirksi 10 sekundžių, o tada įsijungia atgalinis laiko skaičiavimas.
Kai baigiasi nustatytas laikas, garso signalas ir gaminimo zona automatiškai išsijungia. Norėdami išjungti laikmatį, pasirinkite gaminimo zoną, vienu metu
palieskite laikmačio valdiklius „-“ ir „+“.
SVARBU.
-- Šalia galios lygio ekrano mirksintis taškas rodo, kad zonoje aktyvi laikmačio funkcija.
-- Laikmatis gali būti naudojamas su visomis zonomis, bet tik su viena vienu metu.
Likutinio karščio rodiklis.
PERSPĖJIMAS
Šis rodiklis perspėja naudotoją, kad gaminimo zonos vis dar karštos.
Jei ekrane rodoma
, gaminimo zona vis dar karšta. Jei dega tam tikros gaminimo zonos karščio rodiklis, ši zona gali būti naudojama, pavyzdžiui,
išlaikyti patiekalo šilumai arba sviestui ištirpdyti.
Kai gaminimo zona atvėsta, ekranas išsijungia.
Speciali funkcija
Kai kurie modeliai turi specialias funkcijas:
Mygtukas
Funkcijos
pavadinimas
Rodiklis
Dviguba/
triguba
zona
Ekrane rodoma:
Virimas
Ekrane rodoma:
Tirpinimas
Aprašymas
Valdiklis suaktyvina dvigubą arba trigubą zoną (jei yra).
Uždėję puodą/priedą ant pasirinktos kaitinimo zonos,
įjunkite viryklę ir pasirinkite kaitinimo zoną. Pasirinkite
galios lygį ir vieną kartą palieskite valdiklį, kad
suaktyvintumėte dvigubą zoną arba du kartus, kad
suaktyvintumėte trigubą zoną. Norėdami išjungti funkciją,
paprasčiausiai palieskite tą patį mygtuką. Šviesos diodai
virš valdiklių įsijungia tik tada, kad funkcija aktyvi
pasirinktoje zonoje.
Ši funkcija nustato didžiausią zonos galią (pavyzdžiui,
norint greitai užvirinti vandenį). Uždėję puodą/priedą ant
pasirinktos kaitinimo zonos, įjunkite viryklę, pasirinkite
kaitinimo zonos ir palieskite virimo valdiklius. Po 10
minučių šios funkcijos naudojimo prietaisais automatiškai
nustato zoną 9 lygiui. Norėdami išjungti funkciją,
paprasčiausiai palieskite valdiklį arba sumažinkite galios
lygį su „-“. Šią funkciją galima naudoti kartu su
dvigubos/trigubos zonos funkcija.
Ši funkcija nustato galios lygį, kuris būtų tinkamas lėtai
ištirpdyti trapius produktus nepakenkiant jų jutiminei
kokybei (šokoladą, sviestą ir t. t.). Uždėję puodą/priedą
ant pasirinktos kaitinimo zonos, įjunkite viryklę, pasirinkite
kaitinimo zoną ir palieskite tirpinimo valdiklius. Norėdami
išjungti šią funkciją, paprasčiausiai palieskite tą patį
mygtuką bei palieskite „-“ ir „+“, kad išjungtumėte zoną.
Šią funkciją galima naudoti kartu su dvigubos/trigubos
zonos funkcija.
7
Viryklėje taip pat įdiegta „automatinio išjungimo“ funkcija, kuri išjungia gaminimo zoną, jei per tam tikrą laiko tarpą nėra atliekami jokie galios lygio pakeitimai,
atsižvelgiant į patį galios nustatymą. Lentelėje pateikiama kiekvieno galios lygio laiko trukmė.
Galios lygis
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Automatinio išjungimo laikas
30 sek.
10 val.
5 val.
5 val.
4 val.
3 val.
2 val.
2 val.
2 val.
1 val.
GALIOS LYGIŲ LENTELĖ
Galios lygis
Didž. galia
Gaminimo rūšis
Virimas
9-7
Didelė galia
7-5
Vidutinė galia
Nedidelė galia
Lygių naudojimas
(nurodo gaminimo patirtį ir įpročius)
Greitas pakaitinimas
Idealiai tinka norint padidinti maisto temperatūrą iki greito užvirinimo, jei verdamas vanduo arba
greitai įkaistantys gaminti skirti skysčiai
Kepimas - užvirinimas
Ideali tinka norint apskrudinti, pradėti gaminti, kepinti užšaldytus produktus, greitai užvirinti
Skrudinimas - lėtas kepimas užvirinimas kepimas ant grotelių
Idealiai tinka norint kepinti ant lėtos ugnies, išlaikyti skysčius verdančius, virti ir kepti ant grotelių
(trumpam, 5–10 minučių)
Idealiai tinka norint kepinti ant lėtos ugnies, išlaikyti skysčius verdančius ant lėtos ugnies, virti ir kepti
Skrudinimas - virimas
- troškinimas - kepinimas ant lėtos ant grotelių (vidutinį laiko tarpą, 10–20 minučių), pirminiam pakaitinimui
ugnies - kepimas ant grotelių
Virimas - troškinimas kepinimas ant lėtos ugnies kepimas ant grotelių
4-3
Virimas kaitinimas ant lėtos ugnies tirštinimas makaronų apkepimas
2-1
Tirpinimas - atitirpinimas maisto šilumos išlaikymas daugiaryžių apkepinimas
Idealiai tinka norint troškinti, virinti ant nestiprios ugnies, virti ir kepti ant grotelių (ilgą laiko tarpą).
Idealiai tinka ilgesniam virimui (ryžiams, padažams, kepsniams, žuviai) skysčiuose (pvz., vandenyje,
vyne, sultinyje, piene), makaronams apkepti.
Idealiai tinka ilgesniam virimui (kai kiekis mažesnis už litrą: ryžiams, padažams, kepsniams, žuviai)
skysčiuose (pvz., vandenyje, vyne, sultinyje, piene)
Idealiai tinka norint suminkštinti sviestą, švelniai ištirpdyti šokoladą, atšildyti nedidelius produktus
ir išlaikyti ką tik pagamintą maistą (pvz., padažus, sriubas, daržovių sriubas) karštą
Idealiai tinka norint išlaikyti ką tik pagamintą maistą karštą, apkepinti daugiaryžius ir išlaikyti
patiekalų šilumą (indukcijai tinkamas priedas)
VALYMAS
PERSPĖJIMAS
-Nenaudokite garinių valiklių.
-Prieš valydami įsitikinkite, kad gaminimo zonos išjungtos, o likutinio karščio rodiklis („H“) nerodomas.
SVARBU. Nenaudokite braižančių kempinių arba šveitimo kempinių. Jas naudodami, galite sugadinti stiklą.
• Po kiekvieno naudojimo nuvalykite viryklę (kai ji atvėsusi), kad pašalintumėte bet kokias maisto likučių sankaupas arba dėl jų atsiradusias dėmes.
• Cukrus arba didelis jo kiekis maiste gadina viryklę ir jį reikia nedelsiant nuvalyti.
• Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklinį paviršių.
• Naudokite minkštą šluostę, sugeriančius virtuvinius rankšluosčius arba specialų viryklės valytuvą (vadovaukitės gamintojo nurodymais).
8
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS
• Perskaitykite ir vadovaukitės skyriuje „Valdymo skydo aprašymas“ pateiktais nurodymais.
• Perskaitykite tolesnę lentelę:
SUTRIKIMO APRAŠYMAS
Viryklė neįsijungia.
Viryklė įsijungia, bet pakaitomis kiekviename
ekrane rodomos raidės „F“ ir „L“.
GALIMOS PRIEŽASTYS
SPRENDIMO PRIEMONĖ
Netiekiama elektros energija.
Patikrinkite, ar tiekiama elektros energija.
Blogai prijungta prie elektros tinklo.
Paskambinkite kvalifikuotam technikui, kad patikrintų
kabelio jungtį.
Viryklės sutrikimas.
Paskambinkite Aptarnavimo po pardavimo skyriui.
Įjungiant virš kaitlentės yra stipri šviesa.
Sumažinkite šviesą virš kaitlentės ir įjunkite viryklę iš
naujo (išjunkite ir vėl įjunkite elektros tiekimą).
Viryklė įsijungia, bet ekranuose pakaitomis
rodoma raidė „F“ ir vienas iš simbolių
„0, A, C, E, t, H, J, U, 5, 3, 4, r“.
Viryklės sutrikimas.
Įjunkite viryklę iš naujo (išjunkite ir vėl įjunkite elektros
tiekimą). Jei problema išlieka, skambinkite
Aptarnavimo po pardavimo skyriui.
Šildytuvas neįsijungia, bet ekranas įjungtas.
Viryklės sutrikimas.
Paskambinkite Aptarnavimo po pardavimo skyriui.
Viryklėje pasigirsta 3 garso signalai ir ji
išsijungia.
Ilgiau nei 3 sekundes spaudžiamas vienas
ar daugiau mygtukų.
Pašalinkite bet kokį ant valdymo skydo esantį objektą
ar skystį.
Viryklės nepavyksta išjungti.
Viryklės sutrikimas.
Išjunkite viryklę iš elektros tinklo ir paskambinkite
Aptarnavimo po pardavimo skyriui.
Šildytuvas nėra nuolat įjungtas; jis įsijungia ir
išsijungia ciklais net jei ekrane galios matuoklis
nesikeičia.
Normalus viryklės veikimas.
Su įjungimo/išjungimo ciklu galima reguliuoti šildytuvo
galią ir tai visiškai normalu. Kai kuriais atvejais, šiluminė
apsauga kuriam laikui gali išjungti šildytuvą, kad būtų
išvengta stiklo sugadinimo. Tokių atvejų pavyzdžiai: ilgą
laiką verdama esant didelei galiai, naudojami už šildymo
elementą mažesni puodai, puodų apačios nėra lygios.
Viryklė įsijungia, bet pakaitomis ekranuose
rodomos raidės „F“ ir „c“.
Valdymo skydo perkaitimas.
Palaukite, kol valdymo skydelio temperatūra sumažės.
Viryklė automatiškai įsijungus, kai temperatūra nukris
žemiau darbinės ribos.
SVARBU. Kad nepataisomai nesugadintumėte viryklės:
-- nenaudokite puodų, kurių dugnai nėra plokšti;
-- nenaudokite metalinių puodų emaliuotais dugnais;
-- nedėkite puodų/keptuvių ant valdymo skydo.
APTARNAVIMAS PO PARDAVIMO
Prieš kreipdamiesi į Aptarnavimo po pardavimo skyrių:
1. pažiūrėkite,ar galite išspręsti problemą pats pasitelkdami „Trikčių šalinimo vadovą“.
2. išjunkite prietaisą, o tada vėl įjunkite ir patikrinkite, ar problema buvo pašalinta.
Jei po kelių patikrų problema išlieka, kreipkitės į artimiausią Aptarnavimo po pardavimo skyrių.
Visada nurodykite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• produkto tipą ir tikslų modelį;
• aptarnavimo numerį (numeris po žodžio „Aptarnavimas“ vardinių duomenų plokštelėje) po prietaisu (metalinėje plokštelėje);
• savo pilną adresą;
• savo telefono numerį.
Jei reikalingi kokie nors remonto darbai, kreipkitės į įgaliotą Aptarnavimo po pardavimo centrą (kad būtinai naudotumėte originalias atsargines dalis, o
remonto darbai būti tinkami). Atsarginės dalys siūlomos 10 metų.
9
LT
400011185242
10
12/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising